H9389 .

B83 326 1937 flug Set 1

ABONAŢII

TELEF

BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV
ÂUGU'ST 1957

PREf CĂUTATE
PROMPTITUDINE

DEPOZITE ţ i STAflUNI IN 1OATĂ TARA

120

FU R NI SOR BIROUL BIROUL CENTRAL:

AL

CURŢII REGALE

Str. General Budiţteanu, 11 bis Telefon " 3 . 3 8 . 1 0 I N BUCUREŞTI ... „ * 3.70.10

Serv. V Â N Z Ă R I

RPGflDIRU
'ste marca de conserve alimentare, de peşte, legume şi fructe, indispensabilă la orice masă bună.

T O A T E C O M E N Z I L E S E P O TA D R E S A L A F A B R I C I L E BRAGADIRU, Cal. Rahovei 157 — Tel.: 4-20.40 sau la Magazinele de desfacere

ABONAŢII

TELEFOANE
BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV
AUGUST 1937
CORECTATĂ PÂNĂ LA 1 IUNIE 1937 IN CAZ DE F O C CEREŢI POMPIERII: Postul Central, Gutenberg, 2 „ „ „ „ Elisabeta, Bd. Elisabeta, 71 Cometa, Şos. Bonaparte, 48 Sf. Gheorghe, CI. Plevnei, 143 Radu Vodă, Bd. Mârâşeşti, 107 *4-5454 •4-3344 *2-1919 *3-3303 *4-3355 Reg. Ferdinand, Bd. Ferdinand, 157 . .*2-1818 IN CAZ DE ACCIDENT, CEREŢI SALVAREA: Splaiul Mihai Vodâ Biroul de informajii Gara de Nord •4-3333 *3-6535

S.A.R DE

C O N S U L T A Ţ I
•HHHHHHiH

S E C Ţ I U N E A
/£ //

L I S T E I

C O M E R Ţ ,

./ Pentru a avea cele mai

INDUSTRIE

SI
t

/ / j 1 1 * .D,vsdustriale,
IM

indicate surse de aprovizionare pentru necesita-

casnice, etc. nncrrinla consultaţi această sec. une servindu-vâ de indexul de la începutul ei.

!IIIIBi

I EXTRAS
| 1 | 1 | | | 1 1 1 | DIN REGULAMENTUL GENERAL AL SERVICIULUI TELEFONIC UR| f | 1 | § | 1 § | § § | |j m a = J§ • • || § 1 1 § | | j | § | BAN SI INTERURBAN, PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL N o . 72 DIN 27 MARTIE 1931 Taxele de abonament se percep anticipat trimestrial. Taxele pentru convorbiri interurbane se plătesc lunar la cererea Soc. Toate instalaţiunile telefonice, de orice fel, în legătură cu refeaua Societăţii, sunt procurate de către Societate şi rămân proprietatea ei. Abonatul este dator a se folosi de ele cu îngrijire, neavând permisiunea de a adâoga, modifica sau conecta nici un aparataj care nu a* fost furnizat de Societate sau de a întrerupe sau ridica firele sau aparatele telefonice. Stricăciunile constatate din vina abonaţilor cad în sarcina lor. La expirarea contractului de serviciu telefonic, abonatul va restitui Soc. întreaga instalafiune împreună cu aparatele în bună stare finându-se seama de uzul lor normal. In caz de nerespectarea dispozitiunilor regulamentului în vigoare sau în caz de neplata la termenele stabilite, a abonamentului şi taxelor respective, Societatea va putea suspenda sau desfiinţa serviciul telefonic. Contractul de serviciu telefonic, poate f i denunţat de către abonat printr'un preaviz de cel puţin 15 zile, adresat în scris Societăţii. . Personalul Societăţii însărcinat cu operaţiunile de verificare a aparatajului are accesul liber în încăperile abonaţilor, legitimându-se cu carnetele de identitate eliberate de Societate. Posturile suplimentare sunt supuse aceloraşi conditfuni de instalare şi întrebuinfare ca şi posturile principale. Posturile telefonice pot fi suspendate temporar la cererea scrisă a abonafilor, şi beneficiază de o reducere de 5 0 % asupra taxelor aferente postului principal pe tot timpul cât postul a fost suspendat. Reînfiinţarea se va face în urma unui preaviz de 10 zile. O convorbire interurbană sau internaţională este considerată începută în momentul când răspunde postul chemat. Convorbirile interurbane se taxează pe unităţi de 3 minute. Convorbirile internaţionale se taxează pe o durată iniţială de 3 minute, urmată de o taxă pentru fiecare minut suplimentar. Convorbirile interurbane şi internaţionale efectuate între orele 21—8 beneficiazâ de o reducere de 40% asupra tarifului. ll!n •IIIIBIIIIBIIIIIBUIIUIB l l l l ^ t f l t f i f i l t t l l l t t l i l l l l IIIIIBIIIIHIIIIHIIIlIBiip •ilIlIBlIUI

§ m 1 • B | î I | • | I ş i 1

| 1 || B 1

I

.

1
g = I

g |

i

SOCIETATEA ANONIMĂ ROMÂNĂ BUCUREŞTI

DE TELEFOANE

CUM

SE OBŢIN SERVICIILE SOCIETĂŢII:
Formali

Pentru a comunica deranjamente ... Pentru numere ce nu figurează în lista I | Pentru plăţi, instalaţii noui, mutări, desfiinţări, etc, a se adresa la serv. comercial Pentru convorbiri interurbane

UZ. U3 1 =

09
m

|

|

TOATE PLĂŢILE
"
pentru serviciul telefonic trebuesc efectuate numai la sediul Societăţii din

i
§ i i

CALEA VICTORIEI No. 37

|

•![!!Eflil[[|[Bill[|{flill)lJBilllliBi;!!!!fli!!IIIBl!!l!IHi!!!!!Bl!l!llfllE!lllBlIiiilBi BiliMjfli;]!!!Bilil!iail!!liai!IlIffliIIIllBil]|l!Bill!liail]ll!aimi[a7

|

1 INFORMATIUNI GENERALE
i '

|
1 1 1 • | | j m

SCOPUL Şl FOLOSINŢA LISTEI DE TELEFON
Societatea a făcut toafe eforturile ca această listă să fie cât se poate de corectă. Totuşi nu-şi asumă nicio răspundere dacă cu toată atenfia dată s'au strecurat erori la întocmirea şi tipărirea listei prezente. Abonaţii sunt rugaţi să controleze înscrierea lor şi a semnala imediat Serviciului Comercial al Soc. orice eroare constatată. Partea alfabetică conţine numai indicaţiile strict necesare pentru identificareg abonaţilor şi s'au exclus orice informaţii cari nu sunt necesare sau pot da naştere la confuzii. f§ §j | | | ş

|
I j |

NUMERE DE TELEFON
Societatea îşi rezervă dreptul de a schimba după nevoile serviciului, numărul sau numerele de telefon ale abonaţilor.

|
1 § |

1 i
H g m

CERERI PENTRU INSTALAŢII NOUI, SCHIMBĂRI, MUTĂRI, ETC.
Toate chestiunile relativ la instalaţii, schimbări, mutări, desfiinţări, înscrieri în lista abonaţilor, reclame în lista abonaţilor, verificări de conturi, încasarea avizelor de plată, etc... depind de Serviciul Comercial al Societăţii.

I §
j§ f §

1
H m I 1 | 1 •

1 1

i

In caz de mutări, este necesar ca Societatea să fie avizată despre noua adresă, cu cel puţin 10 zile înainte de data mutării, spre a putea lua măsurile necesare pentru ca serviciul telefonic să fie întrerupt cât mai puţin timp. In ceea ce priveşte însă mutările de Sf. Gheorghe şi Sf. Dumitru abonaţii sunt rugaţi să anunţe Societatea, cu cel pufin 20 zile înainte de data mutării, indicând totdeodată şi noua adresă spre a li se putea efectua mutarea telefonului fără prea mare întârziere.

MUTĂRI -

g g m m 1 B I

| I

I

I 1

AVIZE DE PLATĂ
Avizele de plată pentru abonamente se trimit abonaţilor la începutul fiecărui trimestru şi treb'uesc achitate în termen de 15 zile. Avizele pentru convorbirile interurbane se emit la finele fiecărei luni pentru serviciul furnizat dela 20 ale lunii precedente până la 20 ale lunii în care se trimite avizul şi trebuesc achitate imediat.

|

| | I | m

CLASIFICAREA ABONAŢILOR PE BRANŞE Şl PROFESIUNI

j| g | p Ş

i 1

i

j

| I j| H |

i

Listele de abonaţi conţin la început o parte pe hârtie galbenă în care sunt trecuţi pe profesiuni sau branşe comerciale şi industriale, abonaţii cari plătesc tariful pentru serviciu profesional sau comercial. Această parte, numita parte clasificată, uşurează găsirea unui abonat când se ştie profesiunea sau comerţul ce-l exercită.

|| • I • H

i

[IIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIHIBIIIIIBIIIlIfllIOlBIIDIB

IDENTIFICAREA FUNCŢIONARILOR SOCIETĂŢII
Funcţionarii Societăţii cari sunt autorizaţi a inspecta, repara, ridica aparatai sau trata diferite chestiuni în interes de serviciu posedă un carnet de identitate emis de Societate. Abonaţii sunt rugaţi în mod expres a refuza acces în locuinţele lor oricărei persoane care nu se poate identifica cu un astfel de carnet.

§ |
j| 1 B s 1

| | |

ÎNTREBUINŢAREA TELEFONULUI AUTOMAT
Nu bateţi în furca receptorului. Aşteptaţi tonul automatului. Nu începe.fi formarea numărului decât după ce auziţi acest ton. Numerile trebuesc formate cifră cu cifră fără a se omite zero-urile. Dacă înainte de a fi terminat formarea numărului pe disc aţi observat că aţi făcut vreo greşeală, sau dacă v'a alunecat degetul înainte de a fi ajuns pe opritor, închideţi aparatul şi reîncepeţi apoi formarea numărului. Dacă aţi format un număr inexistent sau fără abonat veţi auzi în receptor o serie de 3 sunete scurte care se succed la intervale foarte mici. („Semnal de linie moartă").

i

PRESCURTĂRI ÎNTREBUINŢATE IN CUPRINSUL LISTEI DE TELEFON
Agricol Agronom Articole Asigurarea Asistent-tâ Atelier Arhitect Automobile Avocat Bancă Birou Bulevard Calea Căpitan Cherestea Construcţii Comision Colonel Dentist Depozit Derivate Direcţia-tor Doctor Domiciliu Droguerie Electricitate Electrotehnic Expediţii Export Fabrica agric agron art asjg asist atei arh auto av bcâ bir Bd CI căp cherest constr comis col dent dep deriv dir dr d sau dornic drog electric electr tech exped exp fcâ Farmacie farm Fundătură Fnd Fraţii fţii General gl Inginer ing Import imp Mecanic mec Magazin mag Manufactură manuf Medic med Oficiul of Parc Pe Piaţă Pţă Preot pr Profesor prof Reprezentanţă reprez Scoală şc Societate soc Soc An Rom sar Soc in comandită s com Soc în nume colectiv . . s n col Spital spit Succesiune-ori sces Sucursală ssalâ Stradă (în cazul unei străzi cu acelaşi nume cu un bulevard} . . . . str Stradelă stdela Transporturi transp Universitate-ar univ

i

•lliaillllBIIIIIBinilUBnilIfllIIHBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIlIflM

INSTRUCŢIUNI
| | | 1 1 | a =
1 a 1 • 1 ( H j| = m 1 H g I • g g J

RELATIVE LA MODUL DE PROCEDARE PENTRU OBŢINEREA UNE! CONVORBIRI LOCALE INTERURBANE INTERNE SAU INTERNATIONALE
a) Consultaţi lista de telefon înainte de a forma numărul. b) Formaţi numărul ia disc numai dupâ ce auzifi tonul. b) Formaţi numărul ia disc numai dupâ ce auzifi tonul. c) Daca nu se aude tonul după 30" dela ridicarea recepto c) Daca nu se aude tonul după 30" dela ridicarea receptorului, închideţi telefonul, aşteptaţi cel puţin 2", ridicafi din nou receptorul, aşteptaţi tonu! şi formaţi numărul. d) Numărul trebue format cifră cu cifră fără a se omite zero-urile. e) Dacă afi făcut o greşală în timpul formării numărului închideţi telefonul si procedaţi dupâ cum se arată la punctul c. f) Dacă auzifi semnal de ^ocupat" sau de „linie moartă" închideţi imediat telefonul. Semnalul de „ocupat" este un sunet scurt ce se repetă la intervale regulate. Semnalul de „linie moartă" este o serie de 3 sunete scurte ce se succed la intervale foarte mici. Când se aude acest semnal înseamnă că afi format un niumăr inexis.tenf sau fără abonat. g) Vorbifi direct în receptor pentru a fi b:ne auzit. h) Utilizaţi telefonul numai timpul necesar. Poate că între timp alte persoane încearcă să vă obţină. i) Răspundeţi imediat ce auziţi sunând telefonul. k) Instruiţi personalul Dv&. de serviciu asupra manipulării telefonului automat. ,

SERVICIUL URBAN

ii u 1 I § B 3 j§ g g = s s § §

g

§ g

|
• 1 | |j B B =

NU
Nu utilizaţi cârti de telefon vechi. Nu oprifi sau nu acceleraţi revenirea discului. Nu confundaţi se/nnalul de „apel" cu cel de „ocupat" sau de „linie moarta". Nu închidefi telefonul imediat. Aşteptaţi un timp suficient ca abonatul să răspundă. . Nu batefi în furca receptorului căci se întrerupe convorbirea.

j
1 Ş |{ 1 1 § H

1
|
|
§ 1 m

RECLAMAŢIUNI (02)
INFORMATIUNI (03)

Pentru deranjamente sau defecte ale aparatului telefonic formaţi la disc 02. Dacă dorifi să aflaţi numărul de telefon al unui abonat ce nu este trecut în listă formaţi la disc 03.

g

|

i

1
§j |

|
m =

SOC. DE TELEF. (04)
Pentru informafiuni relative la instalarea de posturi, mutări, avize de plată, înscrieri în lista de telefon şi orice alte informaţii, formaţi la disc 04.

§
| ş

P

i

i

I

M

WiilBilBIIIIIBIIIIIBIilUBIIIIIBIIIilBUIBIIIIHIIIIIBIIIIIBilIH |

|

|

i
|

~*%,

SERVICIUL INTERURBAN

CONVORBIRI INTERURBANE INTERNE Pentru a obfine o convorbire interurbană, formaţi la disc 09 (Comanda). După răspunsul operatoarei comunicaţi în ordinea următoare datele necesare: a) Numărul de telefon şi Numele Dvs. b) Localitatea cu care dorifi să vorbifi. c) Numărul de telefon, Numele abonatului chemat sau Numele şi adresa exactă a persoanei dorite în cazul că nu cunoaşteţi numărul de telefon. Pronunfafi clar numerile de telefon şi fifi atenţi când se repetă de operatoare. După comandă nu închideţi. Aşteptaţi indicafiunile operatoarei. TAXA INVERSĂ. Dacă doriţi ca abonatul chemat de Dvs. să plătepscă convorbirea, anunfafi acest lucru dela început operatoarei prin cuvintele „Taxa inversâ". In cazul că abonatul chemat nu acceptă taxarea convorbirei în contul său şi se anulează convorbirea, abonatul chemat este obiîgat să plătească o taxă forfetară de 30 lei. Excepfie vor face convorbirile cu taxă inversă solicitate pentru o localitate din acelaş iudef, care vor fi taxate cu 20 lei. AVIZ TELEFONIC. Când aveţi de transmis un aviz telefonic specificaţi la „Comandă" odată cu detaliile specificate la punctele a, b şi c şi ora la care dorifi ca persoana chemată să se prezinte la telefon. In cazul că persoana chemată nu are telefon, timpui dela înscrierea unui aviz până la ora când persoana chemată trebue să vină la telefon este minimum 3 ore. Un aviz telefonic se taxează cu 30 lei. ALTE CERERI. Dacă doriţi să vorbifi mai târziu sau nu doriţi a vi se da legătura între anumite ore specificaţi aceste lucruri operatoarei în momentul înscrierii Dvs. INFORMAŢIUNI ASUPRA CONVORBIREI. Dacă doriţi să aflafi informafiuni despre situaţia cererei Dvs. de convorbire sau taxa pentru o convorbire efectuată, formafi 09 şi spuneţi operatoarei dela început cuvântul „Raport" după care veji transmite operatoarei detaliile convorbirei Dvs. mai dinainte înscrisă sau efectuată. închideţi apoi telefonul căci vefi fi chemat pentru a vi se da răspunsul. Trebuie să se fină seamă că la facerea unui raport nu vă răspunde aceiaşi, operatoare care v'a primit cererea iniţială de convorbire şi din această cauză este necesar să indicafi operatoarei dela început cuvântul „Raport".

-

I
§ 8 m g § § BJ g fi B

|

m = " M • • g m I 1 | Jj H 1 | m 1 = H S I e m B | | ާ § H s m ş I

1

I

m m J J B • ^ m

| I |

ÎNTRERUPEREA CONVORBIREI SAU TRANSMISIUNEA REA Im cazul când convorbirea nu decurge în mod satisfăcător, batefi în furca aparatukii. La răspunsul operatoarei formulaţi reclamafiunea. RECLAMAŢIUNI. Pentru reclamafiuni relative la serviciu interurban formafi 04 (Soc. de Telefoane) iar după răspunsul operatoarei cerefi „Operatoarea şefa". TARIF REDUS. Intre orele 21—8, tariful este redus cu 40%. | • |

B 1 |

fllIlIBlIBfllIIBIlOHIIIIIBIIIIIBIIIIIBMIUliflflliiBIffl!

I

1

TARIF INTERURBAN PENTRU BUCUREŞTI
Numele Prescurtarea Taxa 8-21 21-S Numele Prescurtarea Taxa 8-81 21-8

Abrud Adjud Aiud Al'ba-lulia Alexandria Arad Azuga Babadag Bacău Baia Mare Bâicoi Bâile Herculane . Băile Sovata . . . . Balaci Bâ'leşti Balcic Balaş Bălti Băneasa (Vlaşca) . Bârlad Bazargic Beiuş Bistriţa Blaj Bolgrad Borses Botoşani Brad Brăila Braşov Breaza Bucureşti Budeşti Budachi Buftea Buhuşi Burdujeni Buşteni Buzău Buziaş . .,.' Cahul Calafat Călăraşi Călimăneşti .... Câmpina Câmpu-Lung (Muscel) Câmpu-Lung (MoN dova) Caracal Careii Mari Carmen Silva . .. Cavarna Cenadul Mare . . Cernăuţi Cernavodă Cetatea Dolj . . . . Cetatea Albă . . .
Caransebeş ....

ABR ADJ AIUD A-l ALEX ARAD AZG BAB BAC BA-M BĂIC B-HER B-SOV BAL BĂIL BALC BALS BTI BĂN-V BÂRL BZG BEIU5 BTA BLAJ BOL BORŞ BOT BRAD BRĂ BŞOV BRZ BUC BUD BUDC BUF BUH BURD BUST BUZ BZS CAH CAI.F CĂL CLMN CPNA CP-L

60 60 60 60 60 100 40 60 60 100 40 80 60 60 60 60 60 80 40 60 60 100 80 60 60 60 80 60 60 60 40 20 80 20 60 80 40 60 100 60 60 40 60 40 60

36 36 36 36 36 60 24 36 36 60 24 48 36 36 36 36 36 48 24 36 36 60 48 36 36 36 48 36 36 36 24 12 48 12 36 48 24 36 60 36 36 24 36 24 36 48 36 48 48 36 36 60 60 36 36 48

Chilia Nouă . . . . Chişînău Chitila Cisnudie Cluj Comana Comâneşti Comarnic Constanta Corabia Covasna Craiova Cugir Curtea de Argeş . Dărmăneşti (Bacău) Dej Deta Deva Diciosânmarl-in . . . Dorohoi Drăgâneşti (Olt) . Drăgăneşti (Vlaşca) Drăgăşani Drencova Edinfi Efore Făgăraş Fălticeni Feteşti Filiaş Focşani Găeşti Galaţi Gheorghieni . . . . Gherla Ghimpaţi Giurgiu Goleşti Govora Grigore Gh. Vodă Gura Humorului . Gura Ocnifei . . . Halmeu Hârlău Hârşova Haţeg Homorod Băi . . . Hotin Huedin Hunedoara Huşi laşi Isaccea Ismail Jibou Jilava Jimbolia Lehliu

C-LGM 80 CAR 60 CRSB 80 CARM 80 CRM-S 60 CAV 60 CEN-M 100 CNTI 100 CNA-V 60 CET 60 CT-AL 80

CHL-N 60 CHIŞ 80 CHIT 20 60 CIS 80 CLUJ 40 COM CMNS 60 CMRC 40 60 CTA 60 COR 60 COV 60 CVA 60 CUG CR-AR 60 DĂRM 60 80 DEJ DETA 100 60 DEVA 60 DISM DORH 80 DRG-O 60 40 DRG-V 60 DRAG 80 DRVA 100 EDŢI 60 EFR 60 FĂG 60 FĂLC 80 FĂLT 40 FET 60 F!L 60 FOCS 40 GŞTI 60 GLT 60 GHRG 80 GHRL 40 GHMP 40 GIUR 60 GOL 60 GOV 100 GRG-V 80 G-HUM 40 G-OCN 100 80 HAL 60 HARL 60 HRS 60 HTG HOM 100 80 HOT 60 HUED HNDR 60 80 HUŞI 60 IAŞI 60 ISAC 80 ISM 20 J!B 100 JIL 40 JIMB LEH

36 48 12 36 48 24 36 24 36 36 36 36 36 36 36 48 60 36 36 48 36 24 36 48 60 36 36 36 48 24 36 36 24 36 36 48 24 24 36 36 60 48 24 60 48 36 36 36 60 48 36 36 48 36 36 48 12 60 24

1

1

liniBIIIIIBIlBII!IIBIIIIIBIiBIIII!BilBIIBIUIIBIIII!B!IIIIBIIIIH

ii!ail!!!B!l!!!BIIIIIBIIIIIBIIiilBIII!IB!!!HIIIIIBII!!!BUIIIB!lll!BIIIIIBIl = m Mumele Prejscurţarea^ Taxa 8-81 21-8 Prescurtarea Taxa 8-31 21-8

Numel©

B

I I I § § 1 g i | | m | I ( i • 1 | i • | I I 1 | • | | s i 1 | I i | I | • | i I I 1 I | | 1 | 1 | •

Leova Lipcani Lipova Lugoj Lupeni (Hunedoara) Mamaia Mangalia Mărăşeşti Medgidia Media? Mehadia Mercurea Ciuc Mizil : Mo neşfi Moreni Năsăud Ocna Sibiului . . . Odobeşti Odorhei Oltenifa Olăneşti Oradea Orăştie Oravita Orhei Orşova Panciu Pancota Paşcani Petroşani Piatra-Olt Piatra-Neamf . . . Piteşti Ploeşti Predeal Pucioasa Putna . Rădăuţi Râmn'cul-Sărat . .. Râmnicul-Vâlcea . . Răşinari Râşnov Reghin Reni Reşifa Ripiceni Roman Roşiori-de-Vede . . Rupea Salonta Sânicolaul-Mare .

LVA LIPC LIP LUGJ LUP MAM MANG MR$ MEDG MED MEH MER-C MIZ MOIN MOR NĂS O-SIB ODB ODOR OLTA OLN ORDA ORST ORAV ORH ORS PANC PNCT PAS PETR PA-OL PA-NŢ PIT PLST PRED PUC PUT RÂD RM-S RM-V RĂŞ RŞNV REG RENI RE$ RIP ROM ROS-V RUP SAL SÂN-M

60 100 100 80 60 60 60 60 60 60 80 60 60 60 40 80 60 60 60 20 60 100 60 80 80 80 60 100 80 60 60 60 60 40 40 40 80 80 60 60 60 60 60 60 80 80 60 60 60 100 100

36 60 60 48 36 36 36 36 36 36 48 36 36 36 24 48 36 36 36 12 36 60 36 48 43 48 36 60 48 36 36 36 36 24 24 24 48 48 36 36 36 36 36 36 48 48 36 36 36 60 60

Satu-Lung Satu-Mare Sebeş-Alba Sf. Gheorghe . . . Sibiu Sighet Sighişoara Silistra Simleul Silv Sinaia . Slatina Slobozia Soroca Sovata Stâna de Vale .. Storojinef Suceava Sulina Ţândârei Târgovişte Tg.-Jiu Tg.-Frumos Tg.-Mureş Tg.-Neamf Tg.-Ocna Tg.-Secuesc Tarutino Tatarbunar Techîrghiol Tecuci Teiuş Teltega Teremia Mare . . Tighina Timişoara Tulcea Turcheş Turda T.-Măgurele T.-Severin Turtucaia Urziceni Valea lui Mihai . . Vascau Vaslui Vatra Dornei Viinifa Vişeul d e Sus . . . Zalău Zimnicea

ST-L ST-M SEB-A SF-G SIB SIG SGSA SIL $IML SIN SLTA SLOB SOR SOV STWL STOJ SUC SUL ŢAND TG-V TG-J TG-F TG-M TG-N TG-O TG-S TAR TATB TCHG TEC TEI TEL TER-M TIG TIM TUL TURC TDA TR M TR-S TURT URZ VAL-M VASC VAS VTR-D VIJ VIŞ-S ZAL ZIM

60 100 60 60 60 100 60 40 80 40 60 40 100 100 100 80 60 40 40 60 80 60 60 60 60 80 80 60 60 60 40 100 80 100 60 60 60 60 60 40 40 80 100 60 80 100 100 80 60

36 60 36 36 36 60 36 24 48 24 36

1 H i •

IBII |j BIII

24 60 48 60 36 36 36 36 36 24

24 43 60 36 48 60 60 48 36

CONVORBIRI INTERURBANE INTERNAŢIONALE
Pentru a obţine o convorbire internaţională formaţi 09 si după răspunsul operatoarei dela „Comandă" formulaţi cererea In acelaş mod ca pentru o convorbire interurbană internă. Dacă doriţi inforniatitai speciale cereţi operatoarei dela „Comandă" să vă pnnă în legătură cu „Comanda internaţională". Procedaţi în acelaş fel când este vorba de transmis un aviz telefonic sau un preaviz. Deasemenea pentru infonnatiuni asupra mersului convorbirii sau asupra taxei unei convorbiri efectuate cereţi tot în acelaş fel „Comanda internaţională" ţinând seamă ca trebue să Indicaţi în prealabil cuvântul „lîaport" întrucât vă poate răspunde o altă operatoare decât aceea care v'a făcut comanda sau v'a servit convorbirea. IIIIIIBIIIIIBnniBIIIIIBIIIlIBlIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBnillBIIIIM

IIIB

HI

mim• 1

60

24 60 36 60 60 48 36 24 24 36 48 36 36 36 36 48 48 36 36 36

• •

i
a
B

=

I

Ulii

n •

fllll •

1 B

i i

i i i
H

1

BJIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIII» |

| 1
B î

TARIFE INTERNAŢIONALE Şl TRANSOCEANICE PENTRU BUCUREŞTI
London Edinburgh Wien Graz Saizburg Innsbruck Bregenz Rusciuc Sistov Plevna Sofia Kosice Bratislava Praha Copenhaga 738 825 330 345 375 405 435 570 57 72 87 105 300 345 375 570 495 450 735 870 600 255 300 405 435 450 480 495 510 540 405 465 510 570 150 300 660 615 525 765 510 294 378 900 645 750 900 645 705 225 147 246 275 110 115 125 135 145 190 19 24 29 35 100 115 125 190 165 150 245 290 200 85 100 135 145 150 160 165 170 180 135 155 170 190 50 100 220 205 175 255 170 98 126 300 215 250 300 215 235 75 49 444 4?5 198 207 225 243 261 342 42 54 66 78 180 207 225 342 297 270 441 522 360 153 180 243 261 270 288 297 306 324 243 279 306 342 90 177 396 369 315 459 306 177 228 540 387 450 540 387 423 135 90

ZIUA 8—21 NOAPTEA 21—8 3 min. 1 min. 3 mln. 1 mln.

1 ANGLIA P I AUSTRIA 1 1 | | | BELGIA I BULGARIA 1 1 • 1 I CEHOSLOVACIA 1 j 1 DANEMARCA i DANZIG I ELVEŢIA 1 ESTONIA | FINLANDA I FRANŢA i GRECIA | H GERMANiA 1 i i | 1 | 1 ITALIA 1 1 i I JUGOSLAVIA B 1 LETONIA 1 LITUANIA | LUXEMBURG | NORVEGIA | OLANDA I POLONIA i | PORTUGALIA i SPANIA 1 | I SUEDIA § | TURCIA | UNGARIA
551

Helsingfors Salonic Athena Dresden Berlin Frankfurt Hamburg Dijsseldorf Konigsberg Tilsit Fiume Milano Torino Rm o a Beograd Zagreb

Oslo Lwow Warszawa Barcelona Madrid Sevila Malmo Stockholm Budapesta

148 165 66 69 75 81 87 114 14 18 22 26 60 69 75 14 1 9 9 90 147 174 120 51 60 81 87 90 96 99 102 108 81 93 12 0 114 30 5 9 12 3 123 105 153 102 - 59 76 180 129 150 180 129 141 45 30

I I 1 | 1 | § I • B f | 1 • | | | I j § I I | | | | 1 | | | I | I | | |

-

— — — -

-"•— iiiiiHiiiiiBiiiiBiiBiiiinniiHiBliniBIIIHBIIIIM

jiiniiiiiBininufliniii

UIIIBIIIIIBIIIIIBIUIIBIIIIIB

RELAŢII
AFRICA DE NORD AFRICA DE SUD AMERICA DE NORD

TRANSOCEANICE

3 min.

1 min.

Algeria şi Maroc Tunisia Canada Cosfa Rica Guatemala Insula Cuba Mexico Nicaragua Panama Statele. Unite Montreal Winnipeg Vancouver

AMERICA DE

SUD


3

AUSTRALIA CONGO-BELGIAN Matadi, ŢhysviNe EGIPT Alexandria, Cairo, Port Said INDIA Bombay, Calcutta, Delhi, Poona INDOCHINA FRANCEZĂ INSULELE BAHAMA INSULELE BALEARE INSULELE BERMUDA INSULELE CANARE INSULA CEYLON INSULELE FILIPINE Manila INSULELE HAWAI Insulele M a h u inclusiv Honolulu INSULA JAVA Batavia INSULA SUMATRA ISLANDA JAPONIA NOUA ZELANDĂ Jerusalem, Haifa, Jaffa PALESTINA RHODESIA g | N O R D SIRIA

Argentina Brazilia Chile Colombia Paraguay Peru Uruguay Venezuela

New-York . . . Chicago San Francisco Buenos-Aires . Bogota Lima

1785 1890 6300 6300 6825 7875 7875 7875 7875 7875 7875 7875 6300 6825 7875 5940 5940 6465 7380 6381 7125 6150 4200 6300 3180 3855 6300 4035 7350 1011 7350 2040 5250 5946 89215 4S54 5274 1890 4200 6960 4065 6960 6690 4155

595 630 2100 2100 2275 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2100 2275 2625 1980 1980 2155 2460 2127 2375 2050 1400 2100 1060 1285 2100 1345 2450 337 2450 680 1750 1982 2975 1618 1758 630 1400 2320 1355 2320 2230 1385

1

VAPOARE ENGIEZESTI PE OCEAN Vapoare: Belgenland, Empress of Britain, Homeric, Majestic, Aquitania, Berengaria, Transylvania. a) Până la 500 mile marine 2625 875 b) Peste 500 mile marine 4200 1400 c) Prin New-York . 7350 2450 VAPOARE GERMANE PE OCEAN Vapoarele: Albert-Ballin, Bremen, Cap Arcona, Cap Polonio, Columbus, Deutschland, Europa, Hamburg, New-York, Resolute. a) In Marea Nordului 1395 465 bj In Canalul Mânecii şi Oceanul Atlantic până la 500 mile marine 2280 760 c) In Oceanul Atlantic peste 500 mile marine 3840 1280 VAPOARE ITALIENEŞTI PE OCEAN Vapoarele: Conte Rosso, Conte di Savoia, Conte Verde, Duilio, Giulio Cesare, Rex 1590 530

I I •

I

Atunci când cerefi o convorbire cu străinătatea, nu uitaţi că ora oficială din diferite ţări variază de ora oficială din România. Se dă mai ios tabloul arătând orele oficiale ale fărilor cu cari putefi vorbi la telefon.

TABLOU ARĂTÂND ORA CORESPUNZĂTOARE STATE LA ORA 12 IN ROMÂNIA
Africa de sud (Capetown) . America (New-York) „ (San Francisco . . . Anglia Argentina Australia Austria Belgia Brazilia Bulgaria Canada (Montreal) „ (Vancouver) Canary Islands Cehoslovacia Chile Cuba Danzig Danemarca Elvefia Finlanda 12 a. m. 5 a. m. 2 a, m, 10 a. m. 6 a. m. 8 p. m. 11 a. m. 10 a. m. 7 a. m. 12 a. m. 5 a. m. 10 a. m. 10 a. m 11 a. nv 5 a. m 5 a. m, 11 a. m. 11 a. m. 11 a. m. 12 a. m. Franfa . . . . Germania Grecia Italia .Iugoslavia Letonia Lituania Luxemburg Mexico Norvegia Olcnda Polonia Portugalia Siam Spania Suedia Turcia Ungaria Uruguay

IN DIFERITE
10 a. m. 11 a. m. 12 a. m. 11 a. m. 11 a. m. 12 a. m. 11 a. m. 11 a. m. 24 3 ' a. m. 11 a. m. 20 IO ' a. m. 11 a. m. 10 a. m. 5 p. m. 10 a. m. 11 a. m. 12 a. m. 11 a. m. 6 3 0 ' a. m.

A SE AVEA IN VEDERE CÂ UNELE ŢĂRI SCHIMBA ORA IN TIMPUL VERII iiHiiiuaiiniaiiiiiHii

LEGĂTURILE TELEFONICE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI

os

I Actualmente sunt 36.000.000 telefoane în toată lumea iar abonaţii S.A.R. de Telefoane 1 pot comunica la telefon cu 9 6 % din acestea.

I

IBU

nillllB • •IIBIMIii«IIIIBIIIIIBIII!MII«llllll«ll"IIHl"lin«lll"

• •«•"•I™" •««•llll"|

. . .
Putefi cere prin telefon adresându-vă serviciului Comercial să vi se instaleze sonerii, posturi suplimentare, comutatoare şi să vi se execute mutări interioare. Taxele de instalaţie şi de abonament vor fi facturate în cont şi cuprinse în primul aviz de plată ce vi se trimite după executarea lucrării.

I
g | | |

LISTA CUVINTELOR
CUPRINZÂND ALFABETUL DE ÎNTREBUINŢAT PENTRU A SILABISI OPERATOARELOR DIN CENTRALA INTERURBANĂ CUVINTE SAU LOCALITĂŢI
A B C D E F G H 1 Ana Bucureşti Carol Dumitru Elena Focşani Gheorghe Hotin Ion J K L M N O P Q R S Judeţ Kilogram Lugoj Măria Nicoiae Oltenifa Petre Quintal România Sinaia

S

T T U V X Y Z

w

Serba n Tudor Ţigare Ungaria Vasile Washington Xenopol Ygrec Zamfir

i

flUIIIBIIII

BUflffi BlIUHlIlilBIIIIlBlIBIIIIIBIIiiiB

PENTRU ORICE INSTALAŢIUNI
ADRESAŢI-VĂ SERVICIULUI COMERCIAL

TELEFON 04
llllUIIBIIIlIfllIfllIBIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIlIfllIBIIIUBIIIH

i

pilBHIlIBlIIIIBIIIIIBIII»

i

| EXTRAS DIN TARIFUL | j PENTRU BUCUREŞTI |
I
i
1 g

TAXELE LUNARE PENTRU SERVICIUL TELEFONIC SUNT:
Linie comună Linie individuală

1 s § 1 §

Domiciliu Liber profesionist Comercial serviciu nelimitat Comercial până la 210 convorbiri lunar

400 450 850

500 600 1000 750

TAXA DE INSTALAŢIE PENTRU ORICE CATEGORIE DE POST PRINCIPAL LEI 850

1 | |
a a •

1 | TAXARE PENTRU SERVICII SUPLIMENTARE
Taxele Taxa de instal. lunare

J
ş • I

B | | 1 | | B s

POST SUPLIMENTAR: domiciliu comercial Comutatoare MUTARE INTERIOARA PENTRU UN POST: în aceeaşi cameră în camera vecină în altă cameră MUTARE EXTERIOARA PENTRU UN POST: Cordoane până la 3% m înscriere suplimentară în listă (un rând} . . Rând în p'us la înscrierea principală

175 225 40

500 500 150

I | I 1 | | 1 1

'

150 300 500 850

1
I

= |

" =

15 25 17

150

|

1

1

IfauifllIIIIBIIIIIBnUIBIIIIIBUIIIBIIIlIBlIIIIBIIIIIBilIKBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIUIIBIIIIIBIIIlIfllIlUBM^

i

1

IIIIIIBlll]iBI]!BBIII]IB!IIIIB]liiiBiîillBii!l!BllillBlllllB!l[l!B!lll!BIIIIIBII!llB«l!lBIIIIIBil!i!Bilii:j |

TARIFUL RECLAMELOR
IN LISTA DE TELEFON BUCUREŞTI
SECŢIUNE ALFABETICĂ Pagină întreagă V* pagină i/4 pagină Ştreif dublu (25 X 135 mm.) .. înscriere suplimentară de fiecare rând „ 25 „ Lei 1.600 lunar „ „ „ 900 500 300 „ „ „ PENTRU UN TIRAJ PÂNĂ LA 50.000 EXEMPLARE:

[
|
| ( § ( • | | I J | •

SECŢIUNE COMERŢ, INDUSTRII Şl PROFESIUNI Va pagină în lung (210x70 mm.) Lei 700 lunar 14 pagină în lung (105x70 mm.) / Casetă mare Casetă mică | i rând înscriere suplimetarâ de fiecare ( 45X60 mm.) ( 30x60 mm.) „ 400 „ 150 „ 100 „ 40 „ „ „ „

| 1 § §

Caractere pronunţate de fiecare

1
fii

rând

25 „

|
si

| |

Taxele de mai sus se aplică pentru întreaga durată a listei în care apare reclama. Aceste taxe se facturează abonatului împreună cu taxele pentru serviciul telefonic.

I

1 1

i

illlllBI!IIIB![IIIB(IIIIBIIIIIB!l)llfllllllB!IIIIBI[!ilB!!IIIBU:!!BIIIIIBi|i«fllllllBII!!IB!!)IIBllB!!l»Bii!IIBI[lllfl[llll8

Standard Electrica Romană SĂ
C A P I T A L L E I 50.000.000 AFILIATĂ SOC. INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION NEW-YORK

Aparate telegrafice • Teleimprimatoare Creed • Materiale de linie Cable • Posturi de radio de emisie

Instalaţie de amplificare sonoră Redresori — Aparate de măsură şi de laborator • Semnalizare electrică comandă la distanfă • Aparate speciale penfru căi ferate • Sisteme de transport electrice şi pneumatice • Instalafii de alarmă contra incendiilor şi furturilor I N F O R M A Ţ I U N I Ş| D E V I Z E L A CERERE

BIROURILE:

CALEA VICTORIEI, 37
PALATUL TELEFOANELOR T E L E F O N 04 ji 3-7785

FABRICA:

CALEA RAHOVEI, 268 T E L E F O N 4-4010

Adresa telegrafică: M I C R O P H O N E - B U C U R E Ş T I

§r COMERŢ, INDUSTRIE Şl P R O F E S I U N I
I N D E X A L F A B E T I C
Ace cu gămălie Accesorii de automobile , Acid carbonic Acumulatoare electrice Agenţii Imobiliare Agenţii de navigaţie aeriană Agenţi oficiali Bursa Bucureşti Agenţii publicitate Agenţii teatrale Agenţii telegrafice şi de presă Agenţii de vapoare Agentură şi comision Alambicuri ,....• Albastru de rufe Alice de vânătoare Alimente diabetici Ambalase, aparate şi accesorii Ambalaje metalice . Anilină , Ahticari ; Anvelope Aparate de benzină Aparate de coafat permanent Aparate de copiat planuri Aparate electrice ; Aparate electro-medicale Aparate de fizica şi chimie Aparate fotografice Aparate medicale Aparate ortopedice Aparate de proecţiuni şcolare Aparate de ras Aparate Rontgen şi Radiologie Aparate de stins incendii Aparate de sudat , Aparate de sudură autoge: ă Ape de dinţi Ape gazoase, fabrici *. Ape minerale Aramă aparate -, Arama fabrici Arcuri, fabrici şi ateliere Armături i Argasator de piei Argintării Arhitecţi Arme şi muniţiuni Articole de arta Articole de birouri . . . Articole de cadouri Articole de cauciucuri Articole ciment Articole electrice, birouri Articole fotografice Articole grafice Articole de iluminat Articole şi instalaţiuni galvanotechnice Articole decorul mesei Articole mirese Articole pentru laboratoare chimice Articole de menaj Articole de metal Articole militare . . . .. Articole pentru pompieri Articole sanitare Articole de sport Articole de tapiţerie • Articole technice şi electrotechnice Articole viticole , Articole de voiaj Arzătoare de păcură Ascensoare Asfalt Asigurări Reprezentanţe Asigurări Societăţi : Atelier cutii pentru tacâmuri Atelier dogărie Atelier caroserii, auto şi trăsuri Ateliere cazangerie Ateliere electricitate Ateliere de fierărie . . . . . . ; Ateliere firme Ateliere heliografice Ateliere mecanice Ateliere metalo-galvanice Ateliere de reparat maşini de scris pag. 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24. 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 .. 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 Ateliere de reparaţiuni automobile Ateliere sculptură Ateliere technice şi aeronautice Aţă Autocamioane Automobile şi accesorii Autobuze Automobile de ocazie . Avioane şi motoare, Fabrici Avocaţi , Băi Bakelit Balanţe de precizie Balneare, întreprinderi Bănci Bandaje rriedicale Baruri ...... Bascule automate Bascule fabrici Bascuri ateliere ......... Bastoane fabrici Baterii electrice Baticuri fabrici , Becuri electrice fabrici Benzină pentru avioane Benzină pentru brichete Bere, Fabrici Beton ecloiar Betoniere Biciclete şi accesorii Bijuterii ceasornicării, magazine Birouri contabilitate comercială Birouri de copiat acte -. Birouri d e copiat planuri > Biroul de informaţii Birouri electro technice Birouri Technice Birouri de voiaj Biscuiţi Bitum Blănuri, depozite Blănării, Magazine şi Ateliere Bodegi-Bar Boiangerii Bomboane Fabrici . . : Bomboane Magazine Brânzeturi, Magazine Braşovenii / Brichete Brichete de cocs de petrol Broaşte Broderie, Ţesatorie, Ateliere Brutării şi Franzelării Bufete Bumbac Fabrici Bumbac magazine şi depozite Burghie, spirale, fabrici Butoaie, Fabrici Cabinete medicale , Cabluri electrice Cabluri de oţel, Fabrici Cadouri Cafea, Magazine şi Fabrici Cafenele . Calapoade, Fabrici Camioane capitonate Cânepa, Fabrici Cântare automate Cântare, Fabrici Capsule din staniol Cărămizi, Fabrici. Cărămizi, izolatoare, fabrici Carbonifere, întreprinderi Cărbuni, Depozite Cariere nisip şi pietriş Carton asfaltat, asfalt "şi bitum Cartonaje, Fabrici şi Ateliere Cartoteci Cartuşe Casse de bani Cătărămi, fabrici . Cauciuc, Articole Cauciucuri, fabrici Cazane cu aburi , . . . . < * *, * * 32 32 32 32 32 33 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 ; . . . . 37 37 37 37 37 37 38 38 3'8 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 40 40 40 :. 40 40 41 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 ţ 44 44 44 44 ; 44 44 45 45 45 45 •• . 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 47 .47 47 47 * • • 47 48 48

CEA-INS
Ceaprazari Ceară de parchete Ceasornice Celuloid, fabrici Celuloza, fabrici '. Centuri, corsete Ceramică, O^ine Cereale şi derivate Cereale ....'. Cerealişti Cerneală, fabrici Cerneluri de tipar Cerneală de tipografie Cherestea, Depozite Cherestea export Chibrituri, Fabrici Chimicale Cicoare, Fabrici Ciment, Depozite Cinematografe Ciocolată, Fabrici şi Magazine Ciorapi şi tricotaje Ciorapi, Fabrici Cisme de cauciuc Clasoare pentru desen Clopote, Fabrici Cluburi Coafori de dama Cocs _ _ Cofetării Colecţuri de Stat Coloniale, Magazine Coloniale, en gros Combustibili speciali pt calorifere Compensaţiuni Conpresoare Confecţiurii 1 Confecţiuni civile şi militare Confecţiunf de hârtie Conserve, Fabrici Construcţii fier Construcţii, întreprinderi Construcţii şi lucrări publice Construcţii mecanice Constructori Constructori arhitecţi Consulate Coopertive de consum şi producţie Coşuri de fabrici, Constructori Covoare Cravate Cremă de ghete Croitorii Croitorii de dame Croitorii militare ." Cuie, Fabrici Culori, ciment Curăţire chimică pereţi Curăţirea materialelor Curăţire vitrine Curele fabrici Curele de transmisiuni Cusături româneşti Cutii, fabrici Cuţitării Dale de mozaic, fabrici Dantelării magazine Dărâmare imobile Dentişti Deparazitări Depouri dentare Depozit de medicamente Depozit de sticlărie Desinfectante saponal săpun lichid Detectivi Dezinfecţiuni, deparazitări Dispensare medicale şi policlinice Distilerii Dopuri de plută Droguerij Droguri Drojdie comprimată Edituri Elastic, fabrici Electricitate. Societăţi t Electro mecanice Electro-technice, întreprinderi Esenţe aromatice

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI pag. 48 48 48 49 49. 49 49 49 4!) 49 50 50 50 50 60 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 68 58 58 58 58 59 59 69 59 59 60 60 60 60 60 60 fiO 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 64 64 65

18

• .. .

;

pag. Eternit pentru acoperiş 65 Etanşări .' 65 Expediţiuni 65 Explosibile, Societăţi 65 Faianţă plăci 65 Făină, en-gros şi depozite 66 Farmacii 66 Ferăstraie • 67 Ferme 67 Fier beton . 67 Fierării, Magazine şi Depozite 67 Filtre 68 Firme, ateliere 68 Filatelia 68 Firme reclame 68 Firme luminoase 68 Firme presate din celuloid şi metal 69 Fisticuri, alune 69 Florării 69 Flori artificiale 70 Forestiere, Exploatări 70 Fotografi 70 Fotografii metalice în relief 71Franzbranţwein, Fabrica 71 Franzelării de lux . . ., 71 Frigorifere şi răcitori 71 Frizerii 71 Fructării 71 Furnire şi placaje 71 Furnituri pentru caretaşi 72 Furnituri de croitorie 72 Furnituri de mode 72 Furnituri de stat 72 Furnituri pentru maşini de reprodus 72 Furnituri de tăbăcărie 72 Furnituri de tapiţerie 72 Furnituri de cauciuc, cânepă, in 72 Galalit. fabrici 72 Galanterie, Magazine 72 Garaje 72 Garnituri de etanşare 73 Gaz 73 Gaz metan 73 Geamuri 73 Geamuri şi oglinzi 73 Genţi, Ateliere 74 G}iiaţă, Fabrici 74 Glucoza, Fabrici 74 Grafice, Maşini şi Materiale 74 Gramofoane, Plăci 74 Grăsime 74 Gravori 74 Gulere, Fabrici 74 Haine bărbăteşti 74 Haine pentru copii, uniforme şcolare 75 Haine de damă 75 Halate, Fabrici 75 Hârtie, confecţiuni 75 Hârtie Fabrici şi Depozite 75 Hârtii heliografice 75 Homari, curăţirea coşurilor 75 Hoteluri 76 Hypolit 76 Import-Export 76 încălţăminte, Fabrici 77 încălţăminte, Magaizne şi Ateliere 77 încălţăminte, de cauciuc 78 încălziri centrale 78 : Incendii, materiale de st ns 78 Industria marmorei 78 Informaţiuni comerciale 78 Ingineri 78 Ingineri arhitecţi 79 Ingineri chimist; 79 Ingineri comerciali 79 Ingineri constructori 79 Ingineri mine 79 Injectoare 79 Injectoare de păcură 79 Insecticide • 79 Insecticide pentru combaterea bolilor la pomii fructiferi 79 Insecticide pentru pomicultură, horticultura, cultura legumelor . 79 Instalatori 79 Inst, electrice şi sanitare 80 Instalaţiuni pentru industria laptelui 80 Instalaţiuni mori 80 Institut de înfrumuseţare - 80

19

COMERŢ, INDUSTRII $1 PROFESIUNI

INS-PER;
EH;
9

Instituţii de credit şi financiare Instrumente chirurgicale Instr medicale şi ştiinţifice Instrumente de Geodezie Instrumente muzicale Întreprinderi electro-tehnice Invelitori, întreprinderi Ipsos, Fabrici Iută Iută pentru ambalaje Iută pentru saltdp Izolări contra igrasiei şi infiltraţiuni apă Izolări contra umezelei Izolări de plută Izolări sgomot, căldură, frig Jaluzele fabrici Jucării, Cadouri Laboratoare, Analize medicale Laboratoare cinematografice Laboratoare de proteză dentară Laboratoare, Diverse Laboratoare farmaceutice Lăcătuşerie de precizie Lacuri Laminat şi tras metale Lămpi Lână Lăptarii Lăzi ambalaje Legaţiuni Legăturii de cărţi Lemne de foc * Librării Licheururi depozite Limonada, Fabrici Lingerie Lingerie de damă ', Linoleum, Magazine Litografii Locaţiuni de filme Lucru de mână Lumânări, fabrici Macaroane Măcelării Malţ Mangal, Depozite Mantale de cauciuc Manufactură en gros Manufactură Magazine Mănuşi, Fabrici şi Magazine Marmoră şi alabastru Marochinărie Mărunţişuri, Magazine Maşini Maşini de adresat Maşini agricole Maşini de adunat _ Maşini de bucătărie Maşini de calculat Maşini de contabilitate Maşini de construcţii Maşini de cusut Maşini de facturat Maşini de francat Maşini de gătit cu petrol Maşini industriale Maşini de Mori Maşini de reprodus Maşini de scris Maşini de scris electrice Maşini de scris la distanţă Maşini de statistică Maşini de tăiat carne Maşini de tipărit Maşini unelte Măsline, Depozite Măşti contra gazelor . . . Mătase de cusut, fabrici şi depozite Mătase, fabrici şi magazine Materiale de cale ferată Materiale de construcţii Materiale izolatoare fabrici Materiale de legătorii Materiale de stins incendii Materiale didactice Materiale Decauville Materiale electro-technice Materiale de etanşare

.

80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 83 . . . . 83 83 83 84 84 84 84 84 84 86 86 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90 90 91 91 92 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 95

Materiale tehnice Maternităţi MEDICI PE SPECIALITĂŢI Medicină generală Chiairgie Chirurgie estetică şi reparatoare Chirurgie ortopedică Chirurgie urologică Chirurgie gynecologică Copii Diabet, ficat, reumatism, gută Genito urinare, sifilis . • • • Interne Interne, piept Mamoş, boli femei Nas, gât, urechi Nervoase Nervoase, chirurgie Ochi Piele, Cosmetică Piele, sifilis, venerice Radiologie Radiologie sistemul nervos Reumatism, diabet, ficat şi gută Stomac, ficat, intestine Stomatologie Urologie Dentişti Veterinari Megafoane •....• Mercerie Metale, Depozite Metale preţioase Metalurgii şi turnătorii Mezeluri Microscoape Miniere, Societăţi Mobile de artă Mobile, Fabrici şi Ateliere Mobile de fier, Fabrici Mobile, Magazine Mobilier medical Mobile de otel Mode Monumente Mori Mori de sare Motoare Motociclete Motopompe Mozaic Mucava Muştar Mutări de mobile Muzee Nasturi .• Nituri Obiecte de artă Obiecte bisericeşti Obloane, Fabrici Oglinzi, Fabrici '• Optică Orez Oţelării Oţet, Fabrici şi Depozite Ouă, Depozite ' Oxigen, Fabrici Păcură Pae pentru Limonăzi Pâine Pălării, Fabrici şi Magazine Panglici de mătase fabrici . Panglici imprimate portpachete fabrici Papetarii Parafină Parchete Pardosin pentru pardosele Parfumerii Pastă cartofi fabrici Paste alimentare, fabrici Paste de dinţi Patiserii Pavaje Paza de noapte Pedicure Pensiuni Perdele Perii

"5 "

«5 96 9j> 9j» °6 jjjj =§ 9T

Inimă

'

~° •• • • • 98 9» jj jţ 99 ..99 100 100 101 • • .101 101 101 101 101 .101 102 102 102 .102 102 102 102 103 .103 104 ] 04 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 .107 307 107 107 .107 ...107 107 107 307 108 108 • T08 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 110 HO H* 111 111 IU HI 111 111 111 111 IU

jjj

PES-ZUG

COMtRT, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

20

pas. . Pescari «, • 111 Stofe magazine 127 Petrol pentru iluminat, gătit şi încălzit 111 Stofe de mobiiiă 127 Petrolifere, societăţi anonime 111 Subrauri 128 Petrolifere, întreprinderi 112 Sudură electrică 128 Petrolişti . . . . . .112 Şuruburi fabrici 128 Piane, Depozite .113 Tăbăcării 128 Pictori de Firme 113 Tablă depozite 128 Piei pentru mobile 113 Tablouri 128 Pielării, fabrici 113 Tacâmuri 128 Pielării, magazine 113 Tăeturi de presă 128 Piese detaşate Radio 113 Talc ....... 128 Pile, Fabrici 113 Talpă, Depozite 128 Placaje şi furnire 114 Tâmplărie 128 Plăci de ciment, fabrici 114 Tâmplărie mecanică 129 Plăci de faianţă .114 Tapete 129 Plăpămari 114 Tapiţerie, ateliere şi mag 129 Plisat, Ateliere 114 Teatre 129 Plombe, F'abrici 314 Telefoane 130 Plumb, Fabrici şi Depozite 114 Termofoare 130 Pluş, Fabrici 114 Terrasit 130 Pompe funebre 115 Textile şi tricotaje ; 132 Pompe pentru benzină 115 Textile, en-gros 132 Pompe de incendii 115 Timbre 132 Porcelanuri 116 Tinichigerie, fabrici şi ateliere 132 Postav, Fabrici 116 Tipografii 133 Postăvarii, Magazine şi Depozite 116 Praf de calcar 116 Tramvaie , 134 Preparate pentru industria textilă ; 116 Transporturi , 134 Preparate pentru industria pielăriei 116 Trenchcoaturi fabrici 136 Preţuri de cocos 116 Tricotaje 136 Produse alimentare 116 Tuburi de Bazalt 136 Produse animale 117 Tuburi de Beton 136 Produse chimice 117 Tuburi şi capsule fabrici . 136 Produse farmaceutice U.7 Tuburi de cauciuc, cânepă şi metalice 136, Produse metalice, fabrici 118 Tuburi de ciment, fabrici • 136 Produse' ţdotechnice 118 Tuburi de fontă '. 138 Proecte -Şublicitate 118 Tuburi de hârtie 134 Puf şi fpjgi 118 Tuburi izolatoare 136 Pungi dş bjrtie ]18 Tuburi luminoase ateliere 136 Băcitoare automate 118 Tuburi pentru pastă de dinţi 136 Radio 118 Turnătorii şi fabrică maşini 136 Rafinării de petrol 120 Tutun, debite ., 137 Rame 120 Ţesătorii de bumbac .' 137 Haspile 121 Ţesătorii metalice şi mecanice 137 Răsucitoare de fire 121 Tcvi de fier 137 Reclame 121 Ţevi de plumb 137 Reclame luminoase , . . . .121 Ţigle pentru acoperit 137 Reclame în relief .... 121 Uleiuri 137 Renovări generale interior ; 121 Umbrele, fabrici 138 Reparaţiuni locomotive şi cazane C F H . . . ...121 Umbrele, magazine 138 Restaurante şi Berării 121 Unelte, fabrici 138 Reviste .123 Unsoare consistentă 138 Rezervoare, ..... 123 Unt, fabrici şi magazine .138 Rulmeoti de bile . . ; . . . .123 Untdelemn 138 Rulouri 123 Uşi, ferestre de fier 138 Saci : .123 Uzine 138 Şaibe de transmisiuni din lemn 123 Vagoane şi locomotive, fabrici 138 ' şampanie ' 123 Vămuiri, birouri 138 Sanatorii 123 Vânzări în rate 139 Săpun, îabrici 124 Var, depozite 139 Sare, depozite 124 Var, fabrici 139 Slrmă de fier 124 Vaselină, fabrici 139 Sârmă de oţel 124 Vată, fabrici şi depozite 139 Sârmă de parchete ...124 Scagliola"- . . . ; . . . v.'. 124 Verificare scrisori trăsură interne ' şi internat 139 Scaune de lemn 124 Vermouth • » 139 Scoli daetilografie şi stenografie 124 Vinicole articole 139 IScrobeală, fabrici şi depozite 142 Vinicole materiale 139 Scule 124 Vinuri, magazine şi depozite 139 Sculptori 124 Viticole articole 141 Seminţerii 124 Viţe altoite 141 Şepci, Gamene, fabrici 125 Vopsele şi lacuri 141 Sfoară şi frânghii, fabrici. ]25 Vopsitori ... 142 Sifoane 125 Vulcanizare acumulatori 14.3 Siropuri 125 Vulcanizare, ateliere 142 Sobe, depozite 125 Xylolit 142 Sobe, fabrici 125 Zahăr, fabrici 142 Soda caustică 125 Zarzavaturi şi fructe 142 Soluţie din cauciuc, fabrici 125 Şoşoni şi galoşi 125 Ziare .....142 Spirt, fabrici şi depozite 126 Zidării , .143 Spitale şi maternităţi _ 326 Zidării, cazane cu aburi 143 Ştampile 1126 Zinc uzine 143 Staniolul tuburi şi capsule fabrici 126 Zincografii -3 43 Stelaje, de galantare < 127 Zugravi 143 Sticlărie şi porcelanuri .127 Zugrav modele • ,.143 Sticlărie, fabrici 127 I Zugrăveli 143

C O M E R Ţ . I N D U S T R I I Şl P R O F E S I U N I

PCL/CHEN
Ace cu gămălie
Sos Bonaparte 60 S3 GALERIES LAFAYETTE

«

E X E C U T A : LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE. TRANSFORMĂRI • VOPSITORIE • ZUGRĂVELI. P A R C H E T E » TA "
STRADA E N A C H I T A

TELEFON: 3.58.74

VACARESCU N .

II

Agenţii de navigaţie aeriană
Aero'sare Air France Băneasa 3-5733 Aeroportul Băneasa Câmpul Băneasa sa ^ 5 - I 2 O O Aeroportul Băneasa Clădirea Aviaţiei Civile..4-1 1 4 7 Air France Clemenceau 2 S3 3-56 1 5 Lares Regală 20 SI *4-29O7 interurban. . 4 8 L O T Clemenceau 2 S3 3-6963 Sarta Episcopiei 2 SI 4-4357

CARTEA ROMÂNEASCA
CI Victoriei 13 SI

2-4127

Accesorii de automobile
vezi Automobile

•3-5450

Acid carbonic
Acid Carbonic Max Ludovic bir Aurora 1 So .3-7028

Agenţi oficiali Bursa Bucureşti
Bellea si Panaitiu Bursei 4 SI 3-4991 Bursa de mărfuri secretariatul Bursei 3 SI 4 - 3 3 7 6 Cercel Alex Doamnei 12 SI 3-6978 Cretulescu Vasile Doamnei 14 SI 3-223O cabina Bursei 4 SI 4-8561 Curtovici Aurel Poincare 2 SI 5-0711 Bursei o SI 4-9226 Dinu I Zaharia Bea Naţională 2 SI 3-3807 Eschenassv Cociu I Gal Blanduziei 24 SI 3-5942 Focsaner J Pas Blanduziei 17 SI 3-8792 Griqorescu P Toma Galeriile Blanduziei 21 SI 3-9 1 05 Musetescu Constantin Smârdan 4 S I . . . . 4 - 7 2 7 3 Saraga Achile Pas Macca Se B S I 3-3440 4-3158 Schumann Sigmund Gal Blanduziei 14 S 1 . . 3 - 9 5 9 O Sindicul Bursei Furculescu Bursei 4 S I . . 4 - 4 8 6 4 Stănescu Teodoru D Bursei 4 SI 3-1207 4-2346 Wechsler Sebastian Bursei 4 SI 3-8O21 Adania D Carol 92 SI Atanasiu T Victoriei 33 SI 3-3087 4-2863

Acumulatoare electrice
A B C Casa Acumualtorului Bd Tache Ionescu 28 S3 2-5570 Bambus Bis Amzei 29 S3 2-52O1 Eol Bd Lascăr Catarriu 4 S3 2-1542 Hoppecke renrez al Bis Amzei 29 . . . . 2 - 5 2 O I Rova C Rahovei 240 S6 I 4-1 1 8O serv vânzare Bd Tache Ionescu 6 S3. . 2 - 0 3 2 8 Tudor Dorobanţilor 5 S3 -*-2- 1 8 3 5 secţia Varta 2-5691

V ART A

ACUMULATORI PENTRU DEMARAJ
BUCUREŞTI CALEA DOROBANŢILOR No. 5 T E L E F O N : 2-5691

"

Agenţii publicitate

Adaos la cafea
C I C O Fcă Grigorcea s a r
Dep General Caragiale 13 S3 2-8OO2

f

SERVICIU DE PUBLICITATE
CALEA

m

Agenţii Imobiliare
Bd Elisabeta 67 SI 3-6844 Călăuza F Mandv Câmpineanu 7 SI .".3-85 7 6 Goldenberq Avram Franklin 8 SI 4-9839 Imobiliara Drăaănescu Biruinţei 10 S2 4-7492 Imobiliara Naţionala Dionisie 2 SI 2-1667 Informatorul Academiei 2 SI 4-4142 Intermediarul C Victoriei 33 SI I 4-8599 Mondiala Brezoianu 17 SI 3-0806 Pasagiul English Victoriei 52 Pas S I . . . . 4 - 9 7 0 3 Pascar Filitis 6 S I 4-1441 Villa S Ionică 7 SI f 3-563 1

VICTORIEI. 33 (langi Pa laiul

ACTIVUL

Telefon 4-2863

Gerard Sborului 7 S4 4-1181 Larouse Anolodor 1 SI 3-1786 Lumina Românească C Miile 16 SI 4-2622 Marcovici Alex Caimatei 8 SI 4-1469 Mercur Sărindar 12 SI 3-9267 Mosse Rudolf Bd Bratianu 22 SI +3-5O1O Of Român Publicitate Brezoianu 25 S I . . 3 - 3 0 5 8

ORIENTAREA RECLAMEI
Bd Brătianu 24 S1

I n t o u r b a n

4-9888

--22

AGE-AGE Agenţii p publicitate gţ

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

Agenţii de vapoare

.
-A-3-2620 3-8108 4-1590 4-7838 + 3-5420 +3-6820 3-2626

Orient Radio Rador Matei Millo 7 S I . . £ 3 - 4 0 3 0 Orientarea reclamei Bd Brătianu 24 b l . t ŞŞ o BO . t - oB O 4-55OO Pascu N Unirea CI Victoriei 33 SI 55OO Schulder Carol Eueen Carada 2 SI 2-5897 Stefănescu Theodor Arcului 21 SI Thompson ;Walter J 2-3167 Dionis e 65 S3

Prima Soc Nav Vapoare De Dunăre Marconi 3 SI Sarnia Pas Comedia SI S A R P I M Victoriei 53 SI Serviciul Maritim Român Bd Elisabeta S2 Ş R D Al Lahovarv 11 S3 S A Regală Ung Naviq Fluv Maritimă Wa'.son & Youell Bărătiei 2 SI Marconi 3 SI

J. WALTER THOMPSON Comp.
S. A. K.

Agentură şi comision
Abaza Nae Vânători 18 SI Bd Carol 28 SI 4-2134 Adler & Weissmann Lucaci 2 a SI 3-1594 Adler I Carol 32 SI 3-6 Î6O Aoence Gle Francaise en Roumanie Schor A Costache Bălăcescu 23 S4 4-9259 Agenţia Hispano Română Bursei 5 SI . . 4 - 1 4 1 8 Alfandari Maurice Doamnei 27 SI 3-8264 Antoniadis M Halelor 24 SI 3-7063 A R A Aauila Româno Americana Romană 30 S3 2-9O2O Arco Moşilor 193 S4 2-8154 Artaq Stelei 17 SI 4-O453 Avner Iacob Gentilă 13 S4 3-0346 Bancotescu & Nicolau Ssori Stelea 11 b SI 4-1 27O Bandei L & Jocas C Academiei 4 SI 4-1408 Barbalatt Waldmann D Col Orero 6 S 5 . . 3 - 6 7 7 9 Behles E Anastase Simu 6 S3 3-4278 Bercovici Emanuel Coltei 1 SI 4-O38O Bercovici Marcel & Co Moşilor 25 S I . . . . 4 - 2 2 3 8 Berman & Rosenberg Lipscani 19 SI 3-0288 Bermann Ionas Decebal 20 SI 3-8384 Beskom Lucaci 23 S4 4-7869 Bevement Domnita Anastasia 25 S I . . . . + 4 - 3 9 9 Q Biumenfeid Paul Smârdan 11 S i 4-5587 Blum Leooold Sinaeoea 8 SI 4-4478 Blumann Eduard & Fiu Sborului 5 S 4 . . 4 - 1 8 0 6 Blumberq Jacaues & Fiu s a M Blank 1 SI +3-5755 Bomchis H F Moşilor 27 SI 3-5383 Borcea Dumitru Bre::oianu 9 SI 4-6654 Brandrup Franz Gabroveni 10 SI 3-6347 4-8261 Briefer Leon Valeriu Branişte 23 S4 . . 4 - 9 9 7 1 Bvland G & Co Caraeiale 8 SI 2-4891 Calmanovici H losef Bd Carol 28 SI 3-915O Casalana Bd Carol 51 SI 4-0258 Celex Doamnei 5 SI 4-7997 Chenorkian H & Bulutian S Bursei 5 SI 3 - 4 5 5 0 Interurban. . 5 0 Coder» Doamnei 1 SI 4-1677 Cor"0en Coltei 1 SI 4-O98O Combard Str Banca Naţională SI 3-3196 Comerţul Intercontinental Speranţei 50 S3 2 - 8 2 0 0 Compania Industrială si Comercială Carageale 13 SI 2-8002 Compesrom Smârdan 7 SI 4-4169 ComDtoir Internat de Commerce Emancipată 5 S6 4-5 789 Comotoirs Reunis de Commerce Cavafii Vechi 19 SI • 3-5 1 8O Cremnitzer J CI Moşilor 25 SI 3-4904 Dressler Hans Mântuleasa 11 S4 3-9792 Dulberq S M Blank 4 SI 4-9639 Efnim Jean Coltex Bărătiei 2 SI 4-1365 Efraim M Stelea 12 SI 3-0384 Fahrer B Coltei 1 SI 3-2988 Fenster Eugen Antim 49 S6 4-1416 Finta N dr & ins E Toth Halelor 1 Se A SI 3-0241 Finti S Moşilor 88 SI 2"ŞZS3 Fizycki Sz & Co Carol 52 SI 3-4572 Flores Emil Moşilor 88 SI 3-97O8 Floristella Academiei 2 SI 4"sO92 Focşăneanu Saul CI Călăraşi 23 SI 3-O88O Foreco Bd Ion I C Brătianu 37 SI 3-3297 Gewa Şepcari 16 SI 4-8694 Ghiltu Gheorqhe C C Arion 12 S2 5"2§?, Jl Gluk Wilh Fii Oitus 3 SI +3-9353 Goldstein Ionas SeDcari 3 SI 3-9073

„ABUAV B. MORDV

4-0406

EXECUTĂ ORICE GEN DE P U B L I C I TATE
TELEFON * 2-3167 Agenţii teatrale
Asţra Pas Imobiliara 7 SI Kaiser Leopold Pas Comedia Se B

Str. Dionisie, 65 (Piaţa Lahovary)

....4-7639 Si 4-7633

Agenţii telegrafice şi de presă
Câmpeanu Mihail Bd I C Brătianu 3 SI . . 4 - 9 0 7 7 Interbalkan Press Edgard Quinet 6 S I . . 4 - 8 6 2 7 Luvru Oituz 14 SI 5-1154 Malciu Griaore Edgard Quinet 6 SI 4-8456 4-99 1 1 Rador Orient Radio Matei Millo 7 S I . . + 3 - 4 O 3 O direcţiunea 3-4O22 Teica Victoriei 33 SI 4-6132

Agenţii de vapoare
Anglo Danubian Bd Domniţei 1 SI 3-4388 Atlantic s a r reorez Cunard White Star Ltd CI Victoriei 86 SI 3-2235 Continentala Amsterdam Bd Brătianu 16 SI 3-7677 D D S G Marconi 3 SI +3-262O Interurban . . 1 1 Gattorno s a r CI Victoriei 53 SI 4-71 29 Gdynia America Poincare 39 SI 4-2231 Hamburo American Line Victoriei 84 SI 3-6242 Intreorinderile Nautice Rom NcDtun Bd Carol 30 SI 3-3928 Navigaţiunea Fluvială Română N F R i Const Nacu 3 SI + 5-0498 Norddeutscher Llovd Bremen F Missler s .a r CI Victoriei 101 S3

cab dir

5-1 O3 1

3-2968

NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN Cele mai rapide servicii cu v a p o a r e l e noastre transatlantice „BREMEN", „EUROPA" „COLUMBUS"
Călătorii de plăcere pe mare în cursul întregului an

BUCUREŞTI Calea VICTORIEI 101 TELEFON 3-2968
Oficiul de Turism al Austriei CI Victoriei 86 SI

Fonstein S Soarelui 8 SI

â"5§29

.3-2235

23

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

AGE-AU

Agentură şi comision
Goldenberq Mihail Oituz 9 S I 3-0522 Griinfelder H Jacques Smârdan 29 SI 3-4398 Gulbenkian Bedros S Ion Nou 3 SI f 3-8206 Hartmann Andrei B Domniţei 16 SI . . 3 - 5 9 1 3 d Herzoq Otto & Alfred Armenească 10 S I . . 3 - 2 4 5 7 Horn D Lucaci 6 SI 3-9700 lancovici S N Pictor Grieorescu 5 S 1 . . . . 3 - 2 7 3 O Inaq S Ion Nou 19 SI f 3-8697 Interco Bateriilor 12 SI 3-9984 Internaţionala Pas Imobiliara 28 SI 3-2006 Iscovitz LeoDold & Fii Bd Măria 4 C SI 3-5776 I T A B Brătianu 24 SI d 3-9378 Itrom Blănari 22 SI 4-0558

Agentură şi comision
P D e Ignaz V Lascăr 8 SI o Dr ?"?ZZo Recomin Câmpineanu 14 SI i Ş ? Reconex CI Griviţei 47 S2 ReDaco Colţei 1 SI Reprezentanta Comercială Bâraţiei 2 S 1 . . Reprezentanta Industrială" _ _ „ „ Bd Tache Ionescu, 27 Ş3 4-3619 Reprezentanta Technică J Reinhartz Carol 46 SI 3-1 4O5 R I P Gl Anaelpscu 21 S2 3-6472 Rippner & Comp Bărâţiei 31 SI 3-5935 Roda I & Inq A Propst Colţei 1 SI 3-52O5 Rohrlich S Armând Mauriciu Blank 4 S I . . 3 - 1 1 3 5 Romani Car.o & O. Oituz 3 SI 5-1714 Românul Ing A Saiigni 6 SI 4-4O97 Romeo Union Victoriei 68 SI 4-9071 Romit Româno Italiană CI Moşilor 98 S I . . 4 - 4 5 2 O 5-O769 Rosenthal Sigmund Sfinţii Apostoli 8 S I . . 3 - 6 3 4 2 4-62O9 RothkODf Moritz Câmpineanu 27 S I 3-8788 Rubin Meyer Domniţa Anastasia 25 SI . . 3 - 2 1 2 5 Rubsel R S Decebal 20 SI 3-265O Ryser Arthur Paleologu 18 S4 3-7123 Sachter Bernhard Italiană 37 SI 2-1O23 Sanft L Lazăr & C Banului 2 S2 o 3-36 2 4 Sareo Arcului 21 SI 2-3958 Sava Putu cu Apă Rece 55 S6 3-2368 Schulimsohn îs dor Bursei 5 SI 3-1461 Seber I Clucerului 47 S2 3-5463 Sesall I Lazăr Negru Vodă 11 SI 4-2471 Sepeanu L Doniu Bărăţiei 2 SI 3-7668 S I C CI Victoriei 100 S I 5-0466 4-6640 Siederer & Frev Carol 52 SI 4-3865 S-lbe; lina Alfonse Horaţiu 20 S2 3-3984 Sighişoara s a Walcher E Lipscani 104 S I . . 3 - 4 0 2 5 Singer Daniel Olimp 24 S5 3-1986 Skvn Comp Doamnei 5 SI 4-6962 Soc Ceho Română de Comision Bd Mana 1 SI -&-3-2713 Soc R m d Comerţ Lipscani 110 S1..3-O87O o e Solidiam & C Stdea 15 SI o 3-8O67 Sorecorn B Brătianu 24 SI d 3-6172 Sorobel Batistei 15 SI 2-3866 Sperlinq Martin B Brătianu 16 SI d 3-1836 Soimar Colţei 1 SI 3-5758 Spodheim Frederic & Co Sf Constantin 4 SI 3-4876 Steiner Ludwig Bd Măria 44 S6 3-8986 Staudenmann & Hodel Mântuleasa 42 S4..3-4 1 0 9 Stern M Olteni 44 SI 3-5908 Sternbera Victoriei 49 SI 4-9263 Stoenescu G Alex Smârdan 4 St h 3-1166 Stoliar Ftii Şepcari 3 SI 4^2894 Strata Sos Ştefan cel Mare 31 S3 2-94OO Studerus & C S Gheorghe 29 SI o f 3-1994 Svama Soarelui 10 SI 3-7819 Tailler Rudolf & C Bursei 5 SI o 3-5539 Tombsro & Schaeffer Zarafi 14 SI 3-4792 Valv Nicolas Carol 35 SI 3-7890 Vidor Otto Bursei 3 SI 4-3429 Vigder D Moses Cavafii Vechi 3 SI 3-8194 Voahera M G Fraţii bir Oituz 17 SI 3-0527 magazinul . .4-7668 Wadiacff Gabriel Şepcari 8 SI 4-1 14O Weisbern Arthur Episcopul Radu 15 S 3 . . 2 - 1 2 6 2 Weissmann I lancu Şepcari 8 SI 3-11O9 Wexler & Zwolfer Popa Soare 8 S4 . .-Jlr3-247O Wisner Alfred Lucaci 2 Si 3-O269 Wisner Emanuel Oituz 4 SI 3-5355 Wyss Iselin & C Scaune 1 SI o 3-1736 Zisman Max Blănari 9 SI 3-4708 Zittrer & Provesler Lucaci 20 SI 3-4814 Zweifel & Co Căp M G Vasilescu Mircea 23 S6 4 - 2 3 I O 3-3582 .2-2567 3-5711

„I T R O M" AGENTURA ITALIANA ROMÂNA
TELEFON 4.05.58 Str. Blănari No. 22 Cont cek 10255 REPREZENTANTE, DEPOZITE, CONSIGNATIUNI Jalcovitz Eugen Moşilor 98 SI Juster Jean Bradford Speranţei 45 S3 Juster Norbert Carol 68 SI Kalman Oscar Italiană 37 SI Kassovitz Andrei Măria Rosetti 55 S3

4723 1712 4424 2110 8700 9774 Kempner Seneca Decebal 22 SI . . . . 4386 5327 Kirschen Carol & Co Doamnei 21 SI 5576 Kleiner Fraţii Culmea Veche 2 S i . . 3948 Klepper M I Gal Blanduziei 11 SI 3 0520 Kofler E Paleologlu 17 b S4 3 6749 mag mărfuri Păstorului 5 S5 4- 3540 Kohnfeld Max Bărăţiei 2 SI 3 2774 Kompesrom Smârdan 7 SI 4 4169 Kovler Maurice Sf Ioan Nou 14 SI 3 2372 Krainik Max Fii Lipscani 110 SI 3 9468 O32O Krakauer Jacques Libertăţii 12b S6 . . . . 3186b Kramer L Henry Olteni 26 SI 3 742O Krawzoff M A Şepcari 8 SI 3 Lamm Isidor Moşilor 105 Şl 3 ' O343 Leibovici Ionel CI Victoriei 5 SI 4 5399 Leitenschneider & Denndorf Romulus 21 S4 3 4947 tieberman Albert CI Călăraşi 4U SI 3 3255 Lifa Bd Domniţei 16 SI 3 0986 Lindner W Izvor 4 S6 4 1592 Mantei Albert Olteni 40 SI 4 2615 Mantei Samuel Olteni 40 SI 3 1 189 Margulius Mauriciu Bărăţiei 31 SI 3 ' 7681 Margulius & Fichman 3-3242 Sf Ioan Nou 17 SI Maschinenfabrik Auqsburq Nurenberq 8460 Pţa Academiei 1 SI 9767 Medicaqo Sos Colentina 165 S3 . . . 9251 Mendel Jacaues T G Masarik 15 SI . 2714 Mincu A Petre Caragiale 4 Ş l 1678 Moscovici Iosef Gal Blanduziei 9 SI . 3475 Moscu A Ioseph Mavrogheni 29 SI . 7O73 Nater J & Co Doamnei 18 SI 4133 Nemirowky M Bd Regele Carol I 5 SI Nierenfeld Samoil Căp Feraru Rafail 6 SI 4 1571 9064 Nowak & Feuerwerk D-trie Lambru 82 S3 2Norico s a Carol 68 SI 3- 9747 Oficia Română Bd Tache Ionescu 27 S3. .4- 9059 Oficiul Comercial Moşilor 309 S4 2 4618 Oficiul Universal Austrului 1 7 S4 . . . . 8149 4 Onqari Valerio Caragiale 28 S I 2 1642 Alambicuri 4874 ODtimus Kuoerman H Gl Moruzi 82 SI ..4 Budich Paul Sos Viilor 33 S6 Ornstein Kurt D-trie Racoviţă 16 S 4 . . 3 ' 9363 2484 Paolini Dante V Lascăr 166 S3 2 1674 Klahre Carol Sos Ştefan cel Mare 94 S3. Pauly Rudolf Luterană 6 S2 4- 1584 Pax Luterană 6 S2 i(5- 9446 Albastru de rufe Pecher Marcel Olteni 18 SI 4- 8775 Coroana I Korn Radu Vodă 8 S5 Pimenton Doamna Ghica 86 S3 2 ' 7409 Pincu Hart Colţei 25 SI 4Plaat I & B Rosenberq Jun Alice de Vânătoare Cap Fieraru 8 S I 4 2358 I UZINELE ROMÂNE Poplin Text Băcani 3 SI 3 ' 48OO ; PopDer B & I Teilor 24 SI 3 ' 234O I Şos Vitan 246 S5

3-4803

ALI-APA Alimente diabetici
Dieta Tresfarin

COMERŢ.kHţgUŞTMI ŞI

24 . \

Academiei

20 b

SI,...4-4917 3-1822 3-3297

Anticari

Ambalaje, aparate şi accesorii
"Riniex Austrului 19 S4 Foreco Bd I C Brătianu 37 S I . . .

Arta Antică Victoriei 73 SI 4-18OO Cultura Brezoianu 11 SI 4-7714 Graiul Românesc Casa Anticarilor 4 S I . . 4 - 2 7 9 7 Minerva Mihai Vodă 2 S I ...3-7O78

Ambalage Farmaceutice (carton) CARTEA ROMÂNEASCĂ FILIGRAFIL
Şos Bonaparte 60 S3 Tunarilor 62 S3 Capsula Pta Amzei 24 S3 .4-3340 .2-4127 .2-3476

ANTICÂRIILE „MINERVA" din clădirea „GRAND HOTEL LAFAYETTE"
Cumpără cărţi, Biblioteci juridice, literare, etc. Tablouri, gravuri, antichităţi, bibelouri, plătind preţuri foarte bune. Telefonaţi 3-7078 Nicolae Iorga Casa Anticarilor 1 SI . . . . 3 - 7 1 O 4 Pach H Casa Anticarilor 3 SI 3-3576 Pach Misu Mihai Vodă 2 S I . . . . V 4-301 5

Ambalaje metalice

Metalloalobus s a Fântânica 46 S4

+ 2-3109

MEŢALLOGJOBUS S. A. — BUCUREŞTI 4, Strada Fântânica, 46
Telefon •8-3109 Căsuţa Poştală 458 Fabrică: ambalaje şi reclame din tablă de fier, dopuri de coroană şi capsule din-aluminium. Fermoar^ pentru Ind. de Tricotaje, de piele şi pt. genţi de dame. Caele. Tuburi pentru pastă de dinţi, paste alimentare şi louge de buze. Lanterne de vânt. Lămpi de buzunar Neuman Raschelle Grădinari 62 S5 . . . . 4 - 8 3 2 8 Uzinele Române Şos Vitan 246 S5 3-4803

Anvelope
Concurenta Al Lahovary 21 S3 4-6267 +3-226O

Aparate de Benzină

Vulcan Honzig 19 S6

Aparate de coafat permanent
Nova Star Atena 3' S3 4-8289

"UZINELE ROMÂNE
Bucureşti, Şos. Vitan 238-8)6. Tel. 3.4803 Furnizează avantajos

Aparate de copiat planuri CARTEA ROMÂNEASCĂ SOCEC & Co. S. A.
CI Victoriei 13 S I

Bdul Regele Carol I 3-5 S I

+ 3-927O + 3-545O

Ambalage, metalice, cutii, bidoane placarde de reclame de tablă litografică ZlMMER & Co. S. A. R .
BIROURILE: Str. Lipscani No. 106 Telefon * 3-9220 FABRICA: Spătarul Preda, 36 — Telefon 3-9284 Produce: cutii şi bidoane din tablă albă sau litografiată în orice formă şi mărime. Placarde de reclamă, tuburi de rouge de buze, deschizători de cutii, brăţări metalice, tabachere, articole de metal pentru industria textilă şi papetârie, etc.

Aparate Electrice CARTEA ROMÂNEASCĂ

Bdul Regele Carol I 3-5 S I Telefunken 0 P Heraes Victoriei 128 Bd Brătianu 35 SI

+ 3-927O S3..3-7846 4-6496

VARIOELECTRIC S. A. R. Aparate electro-medicale CARTEA ROMÂNEASCĂ

Bdul Regele Carol I 3-5 SI +3-9270 Industria Medico Technică Briand 20 S I . . 4 - 7 0 0 0

Aparate de fizică şi chimie BONGER CAROL CARTEA ROMÂNEASCĂ Aparate fotografice CARTEA ROMÂNEASCĂ SOCEC & Co. S. A.
CI Victoriei 13 SI Brezoianu 18 SI 3-3998 • 3-9 2 70 Bdul Regele Carol I 3-5 S I

Ambalaje, placaj „AMBALAJUL MODERN"
'. ; CI Moşilor 195

Bdul Regele Carol I 3-5 SI

+3-9270 +3-5450 3-4266

.2-8258

Anilină

Aparate de laboratoare
A L M I S Pe Titus 14 S5

Atlantic Gal Blanduziei C 13 SI 4-6023 „COLORANIL" Societate Anonimă pentru comerţul cu colorante de anilină şi produse chimice Centrala: Bucureşti, I, Calea Moşilor No. 25 Sucursala: Galaţi, Strada Belvedere No. 10 Bucureşti, Telefon 3-7667 şi 4.7108

CAROL BONGERStr. Brezoianu, 18

Tel. 3-8998

Mare denozit de sticlărie si aparate de laborator. Reprezentant exclusiv nentru sticlărie incasabilă. P Y R E X Balanţe de precizie — Microscoape — Termostate — Eture — Suflatorie de sticlă.

25

COMERŢ, INDUSTRII $1 PROFESIUNI

APA-APS

Aparate de laboratoare

Aparate de stins incendii
Knock Out Al Lahovary 36 S3 Minimax Smârdan 11 SI ...2-O41O .3-5372

CARTEA ROMÂNEASCA

*3-9270 Bdul Regele Carol I 3-5"SI 2^1763 Mendel Mauriciu Toamnei 57 S3 5-0425 Weisselbera N Virgiliu 35 S2

„MINIMAX" APARATE DE STINS INCENDII

Aparate medicale
SUPERRADIO

Industria Medico Tehnica Regală 20 SI dep atei Berzei 101 S2

.4-7000 .3-O353

CU RENUME MONDIAL STRADA SMĂRDAN No. 11 TELEFON 3-5372
Paucker Jacques Brâncoveanu 9 SI ... . 3 - 9 5 9 4

aparate diatermie ultra scurte reparaţii Regală 12 SI '4-2323 Telefunken 0 P Herges Victoriei 128 S3. . 3 - 7 . 8 4 6

Aparate ortopedice
BUNGER CAROL
Brezoianu 18 SI Nicolescu Gh & P Atanasiu Gl Berthelot 10 S2 3-8998 4-3372

P MIR O P E

_ _ — — . _ _ _ — _

GH. NICOLESCU & P. ATANASIU
STR. GENERAL BERTHELOT No, 10 MAG. CALEA VICTORIEI No, 112 FABRICA; TELEFON 4-3372
Scholl Victoriei 114 S3

CEL MAI BUN APARAT DE STINS INCENDII
BUCUREŞTI, Strada Carol No. 24
TELJBFON 3-8348

.4-6773
SUPER RADIO -

Aparate de proecţiuni şcolare
CARTEA ROMÂNEASCĂ

socec & co. s. A. Aparate ras
CI Victoriei 13 SI

Bdul Regele Carol 1 3 - 5 SI

*3-927O 3-545O

APARATE DE ALARMA CONTRA INCENDIILOR
PRETURI REDUSE

CARTEA ROMÂNEASCĂ

Aparate Rontgen şi Radiologie
CARTEA ROMANEASCĂ
CAROL BCINGER Brezoianu 3 8_ SI .......... ...3-8998 .•3-9270 Bdul Regele Carol I 3-5 S I .

Bdul Regele Carol I 3-5 S I . Margulius M Bărăţiei 31 SI

.•3-9270 ...3-7681

SUPER-RADIO
Str. Regală, 12 • Telefon: 4,2323

Cereţi oferte la

Aparate de sudat
„TECHNICA"
Smârdan 39 SI

*,
...3-6104

„IND. MEDICO-TECHNICA" Str. Aristide Briand [fost Regală), 20
FALATT7L CARLTON Desfacerea Drorlnselor i>. SiemensKeinigrer Werke APARATE DE RADIOLOGIE, ATARAXE E1.ECTRO-MEI>ICAL,E, APAKATE DENTARE, APARATE DE UI/TRA-SCURTE TELEFON 4-7000 EXPOZIŢIE PERMANENTĂ

Aparate de sudură autogenă
„ACETILOX" Soc. în N. Col. ZWEIFEL & Co.
Smârdan 20 SI Weiselberq Filio Uranus 25 S6 3-4788 ...3-2854

Căp M G Vasilescu Mircea 23 (fost Emancipată) S6 ->ir4-2310 4-2319 3-3O94

Ape de dinţi
Odol Popa Nan 181 S4

< *
3-0876

Aparate de stins incendii
Bdul Elisabeta 21 SI

Carniol M Fiul Carol 24 SI

DONAŢI & HASPEL Şsor

3-2348 .3-O462

Ape gazoase, fabrici
Alimentara Viitor 80 S3 Bucur Cuza Vodă 34 S5 . . . . . . . . . . . . Constantinescu D-tru Polonă 100 S3 Cnostantinescu Mielus Cuza Vodă 120 S5. Flicher I B Dragoş Vodă 33 S3 Georaescu C & Subăsanu D Lăziireanu 19 S6 Georaescu PalamWa Ilie Şos Bonaparte 57 S3 Jiul Făinari 7 S3 Oîtuz Sos Ştefan cel Mare 220 S3 Oltul Momuleanu 16 S3 Porumbaru S Apostoli 70 SI £ Rădulescu Ion Lt Paulescu 11 S4 . Steaua Sirenelor 80 S6 ,.-. Unirea Fraţii Tomescu Teodor: Speranţă' 51 S4 2-2445 .3-4422 2-2653 .4-4O9O 2-375Q 4-7 12 1 2-8710 2-5463 2-5292 2-O22O 4-1426 4-3214 4-8485 3-9072

Cele mai răspândite, cele mai eficace

APARATE

DE STINS INCENDII
TΣLEFON 2-041Q

Str. Alexandru Lalumuri, 36

APE-ARH

COMERŢ. INDUSTRII SI PROFESIUNI

Ape minerale
Aoakar Bd Brătianu 24 SI Borviz de Borsec Colţei 41 SI 4-9808 3-11OO

Ape minerale

Phonix din Buzias Bd MIrăşti 57 S2

3-2874

DIURETICA DIGESTIVA
BUL.L C. BRATIANU 33IA» TELEFON «.78.22

Borviz Perla de Bodoc Putu cu Apă Rece 55 S 6 . . Borviz de Tamaseu Col Poenaru Bordea 4 S I BORVIZ „ZIZIN"

.3-2368 .3-8086

Sava Putu cu apă Rece 53 S6

3-2368

Aquabar
ZURESCU I. Str Luterană 8 S2 4-O9O9

CEL M M INDICAT PENTRU CURĂ Şl VIN
Depozitul Central:

Aramă aparate Aramă fabrici

Budich Paul Sos Viilor 33 S6 3-3582 Klahre Carol Sos Ştefan cel Mare 94 S3. . 2 - 2 5 6 7 3-6500

Mina de Aramă Crivineni 35 S4

D. CONSTANTINESCU
Strada Polonă No. 100 TELEFON 2-2653

Arcuri, fabrici şi ateliere

Arcul CamDion Bd Căp Aviator V Craiu 36 S3 2-4649 I. A. S. T. Atelierele V. .TRAMONT1NI B-dul CĂP. AVIATOR V. CRAIU, 7 (fost Calea Floreasca) In depozit arcuri gata pentru orice automobile. Reparaţiuni garantate. Expediţii în toată ţara TELEFON 2.09.84 Petrescu Nicu Cuţitul de Argint 73 S 5 . . 3 - 7 5 8 7 Velomecan CI Rahovei 29 S I 4-8297

Armături
„TECHNICA" Srnârdan 39 SI Depozitul central. S. \ \ 3-6104

Ardezie
ZURESCU I Luterană 8 S 2 4-0909

Str. Putu cu apă rece, 53 • Tel. 3.23.68

Pcr/a d* Boc/ocArgintării
CEL/AAI QUN DORVIZ | Str Pută ca Apă Rece 53 - Telefon 3 - 2 3 6 8 APA |

Argasator de piei
Hascal Iticovici Cavarna 27 Colentina S 3 . . 2 - 8 2 7 5 Bănăţeană Pas Imobiliara 6 SI 4-0506 Berndorf Silfidelor 1 prin Bd Elisabeta 39 SI'. . 4 - 0 9 7 0 CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol 1 3 - 5 SI *3-927O GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI 3-5450 Pforzeim Lipscani 21 SI 3-5 1 9O Româneasca Laborator 55 S5 4-6438 Vieneza Carol 14 SI 4-8478 Arnet Emanuel Robert de Flers 16 S3 . . 2 - 3 5 4 2 Bohm Otto S Apostoli 14 SI f 4-6227 Brio! V A Dionisie 25 SI 2-O216 Canţacuzino M G Victoriei 109 S3 h 3-6O45 Davidescu Al Ioan „„_„ Gl E Broşteanu 13 S3 2-2O68 Draqu Ctin Armenească 17 SI 2-11O2 Grad Ica Călăraşi 36 SI 4-1268 Hirsch Galin Bd Brătianu 22 SI 3§§ZZ Ipcar Mircea Aleea Spandomde 8

MĂRIA DIN MALNAŞ

Arhitecţi

înlătură răguşeala, vjndecă tuşea, dizolvă flegma, elimină aciditatea din stomac. Depozit Centxal: SA VA STR. PUTU CU APĂ RECE, 53 Telefon: 3-2368

27

COMERŢ, INDUSTRIAŞI PROFESIUNI

ARH-ARI

De ce vă miraţi că vecinul D-v. este mai activ, clienţii sunt mai prompt servit? — Secretul e uşor de ghicit. Arhitecţi

E L AR E TELEFON

PE C Â N D D-v. NU A V E Ţ I

Lisnevski M Gh Chitu 1 S3 2 9365 Locar Jean Pţa Cogălniceanu 8 S2 . . . . 3 3894 Marcu Duiliu Victoriei 63 SI 4 7112 Marcus Heinrich Harrv Bd Tache Ionescu 6 S I 2 8630 Mellinoer Robert Sevastopol 4 S2 4 4986 Monda Jean CI Victoriei 33 SI 3 2956 PoDoff Klein Popa Chitu 23 b S3 2 4942 Săvulescu Theonic N Filipescu 12 SI 2 0347 4635 Schindl Leopolld Fii Paleologu 20 a S4 . . 3 Schmiediqen A Bd Col Mihail Ghica 86 S 2 . - 3 3O66 şanterul şantierul Parfumului 2 S rumul S4 4 75O2 Shimsy Eugen Bd L Catargiu 9 b S 3 .3 . 2 - 2634 C tg i S . Shimsy E gen S i A l d 22 SI 4 - 7581 Silberman si Gurtler Apolodor 22 SI Simionescu P Victor ' Gl Anshelescu 61 S2 5 1538 Stern Leon Biserica Enei 14 S I 3 1942 Tanenzaoe Al Trinităţii 15 S5 5 1594 Văleanu Jean Măria Rosetti 36 S3 2 1641 Werle Raymond Bd Măria 50 S6 4 0655 Parcomet Vulturului 31 S4 . .3-3556 4-4492 .3-9982 ..3-6104 .4-0606 .3-5594 .4-9692 .3-1588 .3-6139

Articole de cadouri
GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI Lobel & Undeman Victoriei 45 SI Pforzeim Lipscani 21 SI + 3-545O 3-1205 3-5 1 9O

DEPOZIT Se: Sticlărie, faianţă, porţelanuri, email, aluminium, tot felul de articole de menaj si lămpi, lămpi electrice

STRADA SF. ION NOU No. I 7
TELEFON: DEPOZIT 3.97.74, BITJROU 3.97.12

Armături
S & B s a r Sf Dumitru 3 S I . Smârdan 39 SI

SOCEC & Co. S. A.

Ci Victoriei 13 S I .

.+3-545O..4-4988 ..4-3672

„TECHNICA"

Articole de cauciucuri
Ballomit CI Moşilor 134 b SI Faraca Spl Unirii 269 S5

Arme şi muniţiuni

Diana Lipscani 106 b SI Fischmann S Lipscani 104_ SI Goldner Herman Moşilor 25 SI Klinqer Osias Sccs Academiei 3 S I . Munisport Doamnei 8 SI

Articole ciment
Arta Ciment Latină 30 S 3 . . . . Drappel Louis Dionisie 57 S3

. 2-4463 .2-0816 .4-7517

Articole de artă CARTEA ROMÂNEASCĂ
Baras Jean CI Victoriei 72 SI . . Bdul Regele Carol I 3-5 S I . . Fraţii Wolff Alex Lahovary 22 S3 GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI

Articole coafură
.3-7339

Centrala Smârdan 4 SI

.+3-927O ...4-9657 .+3-5450
+ 3-9270 SI..2-3374 3-7509 4-7623

Articole electrice, birouri
Bell S Goldenbera Politiei 10 SI 4-8471 C o m p a n i a G l ă C o m e r ţ I n d si R e o r e z s a r Smârdan 27 S I 3*O228 Galvani Donici 11 S3 2-9121 Pas Macca 4 SI Lampadar Col Mihail Ghica 88 S2 Popescu Gh Brezoianu 60 SI Pofzsolt Oscar B Elisabeta 37 S2 d Primaxim Smârdan 41 SI 3-2941 4-9200 â"i9Z2 3-8233 4-1934

Articole de birouri CARTEA ROMÂNEASCĂ

LANTOS I. S-sor

Bdul Regele Carol I 3-5 SI Niagara Aghires Thomas Masaryk 27 Papyrus Doamnei 16 SI Redeco C Victoriei 2 SI I „SELECT"

Articole fotografice
Asia Foto Teilor 24 SI Berwa S Vineri 4 SI f

Reprezentanţa Fabricilor KEE LOX
HÂBTIE CARBON PANGLICI, etc. Bucureşti, Calea Victoriei, 41 Etaj I TELEFON 3-3820

CARTEA ROMÂNEASCĂ

.....3-234O 4-5437

„FOTO-OMNIA" S. A. R .

Bdul Regele Carol I 3-5 S I . . . . . - * 3 - 9 2 7 O Foto Omnia Academiei 24 SI 3-7584 BUCUKEŞTI STBADA ACADEMIEI No. 24

SOCEC & Co. S. A. CI Victoriei 13 SI Articole de cadouri CARTEA ROMÂNEASCĂ DJABOUROV
Bdul Regele Carol I 3-5 SI CI Victoriei 76 SI

DEPOZIT d e APARATE +3-5450 Şl ACCESORII FOTOGRAFICE Telefon 3-7584
+3-9270 3-5898

FOTO SERVICIU TADEU
Nic Golescu 16 SI

.4-697O

ART-ART

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

28

Articole fotografice
Foto Soort Victoriei 60 SI Fotontic Bd Elisabeta 3 SI

Articole pentru laboratoare chimice
3-3786 4-4292

O Victoriei 13 SI -*-3-5450 Strol» C & Petri W Ci Victoriei 19 S I . . 3 - 8 7 7 8 Thoma Gr Theodor Dornica Anastasia 7 SI 3-5588 Unifoto W Weiss A Briand 19 SI 3-3363 Wandelman Câmpineanu 6 SI 3-1592

SOCEC & Co. S. A.

CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI *3-927O Qoldenbera Robert Vafil Bd Măria 48 SI 3 - 8 2 6 0

Articole de menaj
Magazine Adma Marian & Fiu Columbelor 13 S 4 . . 3 - 7 8 5 7 Beresteanu Manole CI Moşilor 30 SI . . 4 - 7 8 3 5 Cartea Românească Bd carol I 3-5 S I . . 3 - 9 1 9 3

Articole de franzelărie
GAGEL OTTO
Puţul cu Apă Rece 39 S6 3-1759

CARTEA ROMÂNEASCĂ

Bdul Regele Carol I 3-5 SI Ceramica Lipscani 31 SI

-*-3-9 2 7 O 4-3743

Articole grafice
Baer Albert Cobălccscu 14 SI 3-0924

CERAMICA-

Articole de iluminat
CARTEA ROMÂNEASCĂ GALERIES LAFAYETTE
CI Victoriei 13 SI Bdul Regele Carol I 3-5 SI *3-9270 •3-5450

Articole de menaj • Porcelanuri • Sticlărie • Cristale Cadouri • Lămpi • Maşini şi mobile de bucătărie. Râcitoare
STR.
TELEFON 4-3743

LIPSCANI, 31

COLUMB S A R

DEPOZIT <le: Sticlărie, faianţă, porţelanuri, email, alaminium, tot felul de articole de menaj şi lămpi, lămpi electrice

Bărăţiei 23 SI 5-1874 Comănescu Gh Nicolae Şepcari 5 S I . . . . 4 - 1 7 7 4 Constantinescu Moşilor 22 S I 3-1272 Eico C Şerban Vodă 30 S5 I biroul -A-3-161O dep *4-75O9

GALERIES LAFAYETTE
CI Victoriei 13 SI

3-5450

STRADA SF. ION NOU No. 1 7
TELEFON: DEPOZIT 3-9174, BIUROU 3-9713 Tclefunken 0 P Hemes Victoriei 128 S 3 . . 3 - 7 8 4 6

„ELECTRA-MENAJ" S. A. R.

MAGAZIN CU ARTICOLE DE MENAJ, LĂMPI ELECTRICE STRADA ŞELARI N o . 4
En-gros • TELEFON 3-5106
Gospodina Câmpineanu 20 SI 3-3272 Ionescu C D Academiei 23 SI 4-6573 Landman I Lipscani 35 SI 3-272O Lindeman & Lobel dir Victoriei 45 S 1 . . 3 - 1 2 O 5 Neuman I Fiu Şelari 4 SI 3 - 5 1 O6

Articole de incendii
Donaţi & Hasoel Bd Elisabeta 21 SI 3-O462 Harnisch Otto & Co S A Poincare 28 SI. . 3 - 2 8 7 8 Knock Out Al Lahovary 36 SI 2-O41 O Smârdan 39 SI 3-6104

„TECHNICA"

En-Detail

Articole şi instalaţiuni galvanotechnice
A R I C O ARTICOLE ŞI INSTALAŢIUNI GALVANOTECHNICE
Reprezentanta casei Langheim — Pfanhauser Instalaţiuni de nichela], chromaj, alămit, arămit, etc. STRADA DOAMNEI No. 20 TELEFON 3.39.27

DEPOZIT de: Sticlărie, faianţă, porţelanuri, email, ahuninium, tot felul de articole de menaj şi lămpi, lămpi electrice

Articole decorul mesei CARTEA ROMÂNEASCĂ
Bdul Regele Carol I 3-5 SI *3-927O

STRADA SF. ION NOU No. 1 7
TELEFON: DEPOZIT 3.97.74, BIUROU 3.97.12 Primus Academiei 25 SI R o s e n t h a l CI V i c t o r i e i 4 1 S I . . Seoall Misu Decebal 11 SI 4-5854 3-9772 4-1684 3-4962

Articole mirese
Rothstein N & H La Cocheta Olteni 3 a SI

Sursa Menaiutui Sf Ion Nou 7 SI

3-4327

COMERŢ. INDUS RH $1 PROFESIUNI

T

ART-ART

Articole d e menaj
SURSA MENAJULUI

Articole de metal

Articole pt. înzestrarea menajului:

Feba Mânu Cavafu 37 S5 Metalex Cuza Vodă 34 S5 Reich Fraţii CI Rahovei 100 S6 Mercantila Sf Apostoli 34 SI

3-7O99 4-4954 3-O648 3-2976

Porcelanuri, sticlărie, cristaluri, arqintârie, tacâmuri, vase emailate, lămpi electrice, etc. STRADA SFT. ION NOU No. 7
TELEFON 3-4327 Victoria 1 Goldstain Lipscani 110 SI 3-4634 3-4168 4-7664

Articole Militare

Articole pentru Pompieri • DONAŢI & HASPEL Ssor
Bd Elisabeta 21 SI Redeco V Pascu CI Victoriei 2 SI

3-0462 4-7623

Articole de reclame şi decoraţiuni

„VITROKERAM" S A R

Articole sanitare ARABIU S. — — — _ _ — — Str. Carol No. 9 • Telefon 3-7409

Str S Ion Nou 19 SI f Wappner I Victoriei 49 S I . . . . Lipscani 85 SI ssala Bd Academiei 2 SI

B AI LAVOA RE BID EURI
Tuburi de fontă, ţevi de fier
Centrala Sanitară I Schwartz Bd Regele Alexandru 17 S3 2-86 1 4 Metalloglobus Fâniânica 46 S4 *2-31O9 Sanitas Bd I C Brătianu 36 SI *2-3155

Standard Electrica Română S.A. BUCUREŞTI — CALEA RAHOVEI, 268 TELEFON: 4-4010

Vă stăm la dispoziţie cu orice informatiuni sau deviz* vă ţinem la dispoziţie specialiştii noştri la caz că doriţi a-i consulta şi ne vom bucura dacă ne-ati onora cu vizita Dv. spre Ii vă convinge de instalaţiile noastre perfecte AŞTEPTAM 1.VQBVV Dv.

Instalându-ne pentru a putea satisface necesităţile SOCIETĂŢII ANONIME Articole pentru sifoane ROMÂNE DE TELEFOANE, atelierele Victoria Dudesti 99 S4 .3-2420 noastre au fost înzestrate cu cele mai moderne maşini corespunzând ultimeArticole de sport lor perfecţiuni technice. ARMURARIA ENGLEZĂ Aceste instalafiuni perfecte conduse Academiei 3 SI .3-1588 de ingineri şi specialişti cu o practică CARTEA ROMÂNEASCĂ îndelungată în cele mai mari uzine din Bdul Regele Carol I 3-5 SI + 3-927O străinătate, vâ dau asigurarea câ puGALERIES LAFAYETTE tem executa în cele mai bune condiCI Victoriei 13 SI 3- 545O OlvmDiada Episcopiei 4 SI 4 835O tiuni technice următoarele lucrări: Petrescu Nicu Vivi Brezoianu 41 S 1 . . . . 3 - 7335 1439 STRUNGĂRIE METALICA PhleDS Hellmut Cobălcescu 46 S2 5 9165 FREZAREA METALELOR Soortina Doamnei 3 SI 4 PRELUCRAREA LEMNULUI SPORTOS G. SCHMIDT 7489 AUTOMATELE noastre execută cu CI Victoriei 3 3 Şl .4- 7489 Soortos G Schmidt CI Victoriei 33 SI . . 49293 precizie orice fel de: Victoria SDort Pas Imobiliara 2 SI . . . .4ŞURUBURI Tn oţel, alamă, aramă, Articole de Tapiţerie bronz, etc. GALERIES LAFÂYETTE INSTALAŢIA DE STROPIT VOPSEA CI Victoriei 13 SI 3-5450 execută ireproşabil orice lucrare Tn SAFIANUL S. A. R. această branşe. Str Lipscani 94 SI 3-4687 Suntem special utilaţi pentru a exeSCHONBERGER & GRUNSTEIN S A cuta în mod desăvârşit şi rapid orice Str Lipscani 72 SI 3-4786 lucrări de: Articole tehnice şi electrotehnice NICHELARE, ALAMIRE, .4-5835 Amper Smârdan 23 S I . . . . .3-3927 Arico Doamnei 20 S I . . . . ARAMIRE, GALVANIZARE 3-1194 Aronovici Smârdan 28 S I . . Această organizare technică complectă de o sistematizare desăvârşită ARTICOLE TECHNICE în calcularea preturilor vâ asigură MAX GIERSCH & Co. S-sor EXECUTE PERFECTA Proprietar: AX.FRED GKOSCH LA P R E Ţ R E D U S
Bucureşti I, Str. Foincare 11, Tel. 3-3108

Specialităţi: Orice articole technice de-cauciuc. Furtuni, Placi, Rondele, Capete, Tampoane, Bandage, etc.

ART-ASC

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

3U

Articole tehnice şi electrotehnice
Arvătescu Nicu Colţei 27 SI

CARTEA ROMÂNEASCĂ
Bărătiei 23 SI

3-3780

Articole tehnice şi electrotehnice „TECHNICA" S. A. Bucureşti Strada Smârdan No. ;!9 Telefon 3-6104 şi 4-4801

COLUMB

Bdul Regele Carol I 3-5 SI

SAR

*3-9270 5-1874

COMPANIA GENERALĂ DE COMERŢ IND SI REPREZ s a r
Smârdan 27 SI Contor Electric Văcăreşti 9 SI Cosmos Doamnei 25 SI

3-0228 4-3227 3-198^

MATERIALE T ECH N IC E MAŞINI I N D UST Rl AL E
Telefunken O P^Heroes Victoriei 128 S 3 . . 3 - 7 8 4 6 Tiefenthaler H Gr Cantacuzino 49 S2 3-2597 Weissmann Iosef Mihai Vodă 21 S6 3-2567

3-9O17

Articole de trestie
Trestia Turturele 62 S4 .4-9659

Articole viticole DONAŢI & HASPEL Sscr
Bd Elisabeta 21 SI Bd Elisabeta 21 SI 3-0462 Gabor F Floreasca 34-S3 2-1367 Giersch Max & Co Academici 11 S I . . . . 3 - 3 1 0 8

.3-0462

DONAŢI & HASPEL Ssor

MAX GiERSCH & Co. S-sor
Proprietar: ALFRED GKOSCH BUCUKEŞTI I, Strada Poincare >To. 11 TELEFON 3-3108

GRUPUL TECHNIC ROMÂN —

FElltfl URII & ir. Ins. POBERT

SOCIETATE IN NUME COLECTIV BUCUREŞTI I, Str. Aristide Briand, 21 TKTWKVTO i 3-1975 Birou technic, Articole technice, electrice, Maşini industriale.

Articole pentru viticultură si viniculturâ. Pulverizatoare de vie. Prese de struguri. Pompe şj furtuni de cauciuc pentru vin. Orice articole pentru pivniţe cu vinuri.
Harnisch Otto & Co S A Poincare 28 SI. . 3 - 2 8 7 8 Minden R G Poincare 28 SI 3-5676 SUICOD B Brătianu 7 SI d 3-7952 dep Radu Vodă 28 So 3-4367

„SPORTOS"

Harnisch Otto & Co S A Poincare 28 SI. . 3 - 2 8 7 8 Bdul Regele Carol I 3-5 SI Hohn Eduard Lirei 4 S4 2-3974 Diabourov C Victoriei 76 SI I Iadiz Doamnei 20 SI 3-8988 GALERIES LAFAYETTE Kern & C B Tache lonescu 1 S3 o d 3-6228 CI Victoriei 13 SI Langer Iosef Brnâcoveanu 3 SI 3-1823 Paul Milker CI Vctoriei 75 SI Serbănescu A Coltei 17 SI Mercator B Domniţei 3 SI d 3-2378 Viena Victoriei 134 S3 MetalimDOrt Dionisie 28 S3 2-9695 MiKăilescu CI Griviţei 307 S2 3-OO62 Arzătoare de păcură Paucker Jacques Brâncoveanu 9 SI 3-9594 Plutara Victoriei 29 SI 3-4930 SimDlex Berna 3 S3 Porszolt Oscar Bd Elisabeta 37 S2 3-8233 Resita Carcati Smârdan 41 SI ,.3-7O67 Ascensoare Rosen Leon Moşilor 98 SI 3-5694 Sanitas Bd I C Brătianu 35 SI *2-3155 Schenkel Robert Sepcari 24 SI 3-4605 CI Victoriei 33 SI 4-7489

Articole de voiaj CARTEA ROMÂNEASCA

* 3 - 9 2 7O 3-5898 3-545O 3-5898 3-0334 '.. 4-3656 2-6029

STRUNGUL Soc. în n. col. STRADA SMÂRDAN, 2 9 .
TELEFON 3-0858

Articole technice: Ţevi de fier şi accesorii, Curele de piele, păr de cămilă şi balata, Armături din fontă şi bronz pt. aburi şi apă, Pompe de tot felul, etc.
Tehnica sa Smârdan* 39 SI. 3-6104

STR. ROMANA, 19 • TELEFON 2.9O.2O A S E A s a r de electricitate
Smârdan 7 SI * 4 - 1 55O

31

COMERŢ. INDUSTRII SI PROFESIUNI

ASC-ATE

Direcţiunea +3S2J0

La puternica Societate de Asigurări •

Reprezentante

Ascensoare „JASPAR" ROMAN MIHAIL

Asigurări.
.3-5684 .3-5684 Generala Pţa Academiei SI 3-8214 Manesis Mihail C Victoriei 29 SI I 5-O456 Mazzolini Antoine Jules Michelet 19 S3 . . 2 - 4 6 3 8 Naţionala reprez glă Doamnei 12 SI . . 3 - 2 ^ 0 Norwich Union Bd Brătianu 25 SI . . . . 4 - 3 5 1 7 Sanft Gabriel Agricola Fonciera Pta Senatului 1 SI 4-1262 Steaua României Victoriei 1 SI 3-9297 Sun Insurance Office Ltd Bd Brătianu 22 SI -*3-5O13 Vulturul B Elisabcta 55 S2 d 4-6362 Vulturul B Elisabeta 19 SI d 4-6357 Societăţi Adriatica Triest Spl Unirei 1 SI .3-229O Aaricola Fonciera Pţa Senatului 1 SI -fr5-O68O agenţia principală Bd .Elisabeta 61 Şj! 4 - 9 9 5 9 Agronomul C Victoriei 33 SI I ...3-4248 Asigurarea Românească şi Ţărănească s a l Ghica 11 SI -*-3-987O imobilul B Tache Ionescu 12 S 3 . . 2 - 4 7 6 O d Britania Victoriei 86 SI ir 4 - 4 8 8 O serv organiz 4-5714 Caledonian Româna C A Rosetti 35 SI . . 2 - 4 O 8 O ComDania de Asigurare Victoriei 63 SI . . 3 - 1 6 4 7 ComDania Europeană Atena 8 S3 3-5996 Dacia România Wilson 3 SI *3-444Q Franco Româna C Griviţei 23 S2 I -jk-4-1090 Generala Pţa Academiei SI . . . . . . . . . ,iţ 3 - 8 2 ! O Metropola C Victoriei 2 SI I 3-439O Naţionala Doamnei 12 SI *3-222O Prima Ardeleană Regală 19 SI 3-2637 Soc Asia Românească Griviţei 78 S2 3-529O Soc COOD Vulturul Bd Elisabeta 55 S2 -fr4-1O8O Standard Doamnei 10 S i ' 4-9466 Steaua României Pta Rosetti 4 SI -fc5-0445 Transilvania Dianei 2 SI 3 - 9 1 2O Urania Câmpineanu 47 SI 3-443O Victoria din Berlin Bdl C Brătianu 32 S 1 * 3 - 4 4 9 O Vulturul Bd Elisabeta 55 S2 $4-1080

Sfinţilor 51 Şl Roman Mihail Sfinţilor 51 SI

AFCENIOARE

l
Asfalt

DE PERSOANE Şl MĂRFURI
PQS4Q 500 în

iară

REPREZENTANŢI

STR 11 IUNIE 61.TEL361/69 PIESE DE REZERVA Şl CABLURI IN DEPPZIT
Asfaltarea Românească Făinari 2 3 S 3 . . 2 - 5 1 1 8 Asfaltul Filaret Viilor 61 S5 3-9588 Bitumul Matitza Eugen Carada 3 SI 3-1678 Fca 13 Septembrie 143 S6 3-9218 I R A S Colţei 1 SI 4-13OO Pavajul Modern Berzei 17 S2 3-958O Prometeu Unirei 69 S4 3-3657 Spic s a r Ziduri in Vii 11 S4 2-4713

PORN

•••'•.-FRAŢII.

I

Atelier cutii pentru tacâmuri
Waaner Franz Dtrie Racovitză 3 0 S 4 . . 4 - ^ 1 4 1 9

Asigurări
Reprezentanţe Adriatica Doamnei 5 SI 4-6812 Agricola Fonciera Pţa Senatului 1 SI ..4-12fc>2

Atelier dogărie
Dinulescu Vasile Sos Mihai Bravu 66 S 4 . . 2 - 8 2 4 5

Ateliere caroserii, auto şi trăsuri
Peleanu CI Dorobanţilor 31 S3 Rieber Herman Romulus 15 S4 2-158O 3-2998 4-7759

AGRICOLA FONCIERA
S. A. DE ASIGURĂRI GENERALE Fonduri de garanţii proprii Lei 194.392.000 Direcţiunea Generală: BUCUREŞTI, Plata Senatului No. 1 Face asigurări în conditiuni avantajoase în ramurile: INCENDIU, GRINDINĂ, TRANSPORT, FURT, SPARGERE DE GEAMURI, VIATĂ ŞI ACCIDENTE Telefon 4-1262 Asigurarea Românească Griviţei 78 S2 . . 3 - 5 2 9 O Casa de Credit P T T Sf Dumitru 2 SI 3 - 8 3 9 9 Dacia România Stavropoleos 15 SI . . . . 3 - 4 4 3 2 Daaena Bd I C Brătianu 26 SI 3-629O CI Moşilor 98 SI Franco Română CI Griviţei 23 S2 3-225O T»r4-1O9O

Ateliere cazangerie
Velicu Niculae 13 Septembrie 143 S6

Ateliere electricitate
Adamescu ODrisan Fraţii Moşilor 348 S4 2 - 5 2 6 5 Drexler M Bateriilor 50 SI 4-9518 Ioan R Ioan B Alex Ioan Cuza 42 S2 . . 4 - 7 7 8 4 d

Ateliere etichete în relief
Tocheta Lucaci 47 S4
ţ

3-9301 4-3783 3-9662 5-0562 4-O25O

Ateliere de fierărie HAUG I.
Bucur Ioan Carpaţi 39 S2 Clarnet J Şos Viilor 47 S5 Farcas Vasile G Pleşoianu 48 S2 r Ceres 8 S6

FONSTEIN JOSEPH & FRAŢII

ATE-AUT O CAMPANIE DE

COMERŢ. INDUSTRII SI PROFESIUKI

32
STR. DÎONISI N o . 65

BUCUJÎEŞTIJ
M I BIKOCL A

2-316 7.
Atelier de reparat maşini de scris
ATELIER TECHNIC

TELEFON^

Ateliere de fierărie

Industria Fierului Rotaşului 18 S2 3-8124 Mihoci Gr, Costica Popa Nan 115 S4 . . 3 - O 7 1 2 Tramotinni V BdXăp Aviator V Craiu 7 S3 2-0984

Ateliere firme

De reparaţiuni pentru maşini de scris, calculat şi copiat „ S E L E C T"
Bucureşti, Calea Victoriei 41 Et. 1
TELEFON 3-3820

Tomescu Petre Bd Basarab 11 S2 . . 4 - 9 5 7 1

Ateliere heliografie Ateliere mecanice

National Clemenceau 6 S I Ozalid Franklin 9 S3

.4-4833 .3-6 18O

Balaban Trifon Pericle Gheorghiu 11 S5 3 - 5 8 4 3 Ballv I Emanuel Intrarea Herăstrău 14 S3 2 - 8 8 7 8 Budiuh Paul Şos Viilor 33 S6 3-3582 C I C Smârdan 26 SI 4-8665 Dantzer Iosef Dr Felix 9 S2 3-1976 Dantzer Ştefan Impăcărei 16 S2 3-0362 Debera I Apele Minerale 50 S5 3-6870 Deberth Konrad Abrud 80 S2 4-6983 Feletiq Robert Fca Cuţarida 4 S2 3-243O Fettman D Spl Unirei 141 S5 4-3475

Bdul Regele Carol I 3-5 SI Conţin Brâncoveanu 10 SI MERCEDES Curiaţi 36 S6

CARTEA ROMÂNEASCĂ

*3-927O 3-6066 4-943O -*-3-545O

SOCEC & Co. S. A.
CI Victoriei 13 SI

Ateliere de reparaţiuni automobile
Automecanica Venerei 20 S3 2-9459 Farchv S Barbu Văcărescu 30 S3 2-2019 Ionescu Savu Dorobanţi 43 S3 . , 2-8994 Leonida & Co Şos Jianu 18 S2 * 2-1895 'Mitdal Griviţei 308 S2 4-8852 Bd Căp Aviator V Craiu 7 S3 . . . . 2 - 0 9 8 4

D. FETTMANN

ATELIER MECANIC PRESAJ NICHELAJ
Splaiul Unirii No. 141 TELEFON 4-3475
Filipovici Ion 11 Iunie 48 S5 4-4190 ' Harnisch Otto & Co Poincare 28 SI . . 3 - 2 8 7 8 Hagelstein F Chişinău 14 S2 3-799 7 Jenke Victor Echinox 15 S5 4-3587 Meisner N gl Florescu 13 SI 4-5838 Neotun Rotari 38 S4 2-5354 Olimpul Henegariu Olimp 42 S5 4-322O Parna Mitrop Ghenadie Petrescu 117 S 4 . . 4 - 8 2 1 5 Portelli & Seaall Canada .Maltopol. 4 S2 . . 4 - 2 9 1 6 Ş a r m înclinată 22 S5 3-283» Standard Electrica Rom CI Rahovei 268 S6 *4-4O1O Trafo Dr Felix 53 S2 4-4601 Tramontini Victor I A S T Bd Căp Aviator V Craiu 7 S3 2-OO84 Vasilescu -tTeodor Brlezoianu '21 S_ SI....4-8828 Vulcan Honzig 19 S6 *3-2260

Ateliere sculptură
Kirsteuer Aladai- & Co Labirint 144 a S4 3-0360 Laludis Nicolae Şos Viilor 116 S5 3-6766 Nache Al Tugomir Voevod 34 S4 2-5828 Tofan St Nicolae Gl Stan Poetaş 42 S 4 . . 4 - 1 1 0 6

Ateliere technice şi aeronautice
Acta Câmpului 13 S3 2-5187

Ateliere zugrăveli
Ată

Biruinţa Soc Coop Moşiilor 173 S4 . . . . 2 - 4 3 4 1

Fire D M C N Filipescu 26 SI

2-8300

WOLFF E s a r

Autocamioane
INTERURBANA Întreprindere de transporturi prin autocamioane Cnrse regulate de in&rfuri, coletărie ei bagaje în t< ată tara Asigurate contra tuturor riscurilor de transport (lela nşe la uşe Inchiriem: Autobuze, Autocamioane, Bene basculante, Cisterne, ltemorci dela 5—20 tone Bucureşti — Splaiul Unirei No. 21 Telefon 4.6896 si 4.6436. Cont Cec 3357

Dr Istrate 7 S5

..5-1966

Ateliere metalo-galvanice
Iosefsohn Moise Cuţitul de Argint 77 S5 3 - 3 4 2 2

Ateliere de reparat maşini de scris
Aritmometra s a r Aicea Carmen Sylva 5 S I *3-2304

m

33

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

AUT-AUT

B-DUL TACHE IONESCU, 5

.

CEL MAI BINE ASORTAT IN PIESE DE SCHIMB Şl ACCESORII PENTRU AUTOMOBILE,TOATE MĂRCILE

IMPORTA? l U N i
Autocamionaj
Interurbana Spl Unirii 24 SI .4-6896

DIRECTĂ
Auto Commerce Bd Basarab 51 S2 3-2579 Autoconcurenta Thomas Masarik 11 b SI. . 2 - 8 1 9 4 Auto Modern Bd Mărăşeşti 80 S5 4-1972 expoziţie Bd Tache Ionescu 22 S3. . 2 - 9 0 1 0

Automobile şi accesorii

Automobile şi accesorii

AUTOMOBILE DE PERSOANE

YDLIK

„AUTO-MODERN" Renrezentan* HANSA LLOYD & GOLIAHT WERKE Reprezentant cauciucuri METZLER Bulevardul Mărăşeşti No. 80—82
TEI.EFON 4-1973 TELEFON 2-9010 Birouri, ateliere si garaj

BUSS1NG, NAG, autocamioane 1.5-11 tone autobuze şi tractoare CAMIONETE REX

Expoziţie: B-dul Tache Ionescu, 22

Vânzarea exclusivă: K. D. A* reprezentanta de Automobile S. A. R. Birou şi Garaj Gr. Manolescu, 21 - Telefon 3.5036 JOipo/iţia Bd. Tache loneşcu, 6 Ciclop - Tel. 2-9223 Adria Alex Lahovary 3 S3 Andreescu Anton Grivitei 106 S 2 ADatenaro M Perl Polonă 52 S3 A R T Steiner H B Brătianu 32 SI d A R T STEINER H Bd Brătianu 32 SI Atelier de Caroserii ot Auto Sf Ion Moşi 9 S3 Auto Auccesorul Bd Tache' Ionescu 5 S3. Auto Bazaraic Mavrogheni 23 SI Auto Block B Tache Ionescu 6 S3 d 3-2576 3-7963 ^-Ş5.46. 3-7715 3-7715 _ _„».„ 2-82O9 .4-1 2 2 1 %~Sz2S 2-3456

Auto Mecanica Bibescu Vodă 6 SI 3-1987 Auto Motor Atena 8 S3 4-6274 Automobile Aero G Cantacuzino 1 VI . . 4 - 7 1 5 O Autosoares Franklin 9 SI 3-8730

AUTOSPARES Dr. Domenîco Searzello

PISTOANE, SEGMENT', BOLŢURI, CILINDRI, LAGĂRE
Importatiune directă STRADA FRANKLIN, 9 S. III

AUTO-BLOCK S. A. R.. Bulevardul Tache Ionescu, No. 6 TELEFON WANDERER 2..3456 AUTOMOBILE: • HORCH • D. K. W . • AUDI • AUTOCAMIOANE DIESEL

Telefon: 3-8730

M -A - N

Autosar B Brătianu 35 SI d 3-1144 Auto Sport Sos Mihai Bravu 1 S4 2-3598 Auto Technica Câmpul Moşilor 15 S4 . . 2 - 4 4 3 9 Bonamico Mario R Venerei 18 S3 2-2154 Butculescu Marin Bd Tache Ionescu 22 S3 2 - 9 3 0 9 Butculescu Micu Victoriei 116 S3 3-3454 Butculescu Nicu Packard C A Rosetti 5 SI 4 - 7 5 7 2 Citroen B Tache Ionescu 8 S3 d 2-1449 ComDania Română de Automobile Bd Carol 18 SI .4-2426

AUT-AUT

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

O.R.M.A.
Etfgros En-deiail Automobile şi accesorii

' PIESE Şl ACCESORII *—-—s

PENTRU TOATE MĂRCILE DE AUTOMOBILE C e R huuei REPREZENTANŢE: Bujii EDISON, Lanfu i || °' ° ° \lv^OH . 4 07O0 AUTOK, Capete de bară, cercei, pivofi etc. S u c . Bul, Tache ,onescu, 6 MC QUAY-NORR1S TELEFON 2-9784

Automobile şi accesorii
Sfinţilor 51 SI 3-5684 Samson Gaston Bd Tache Ionescu 39 S3 2-4589 Saral bir şi mag Gr Alexandrescu 59 S3 * 2 - 5 2 2 1 fcă Fântânica 40 S4 2-5506 expoziţia Bd Tache Ionescu 22 S 3 . . 2 - 8 4 8 1 Sarova Griviţei 187 S2, ...4-3661 înehirieri automobile Gal Blanduzîei 17 SI 4-6414 Scaves Albert Bd T a c h e Ionescu 1 2 S 3 . . 2 - 8 1 7 2 S e a m e n t u l CI Griviţei 2 3 S 2 4-9740

COMPANIA ROMANA DE AUTOMOBILE S, A.,
REPREZENTANŢA

ROMAN MIHAIL

Rieber H J Bd Brătianu 16 SI

3-0762

Expoziţia :

Bulev. Regele Carol I, 18 TELEFON 4-2426
Garajul şi Serviolul de întreţinere :

Bul. General Mârăşescu, 8
Daru Bibescu Vodă 16 SI 3-S309 Etectro Taxi Episcopiei 6 S I 3-O56O Exact M Bereşteanu N Golescu 20 S 3 . . 3 - 6 5 8 O Fala Victoriei 97 SI 3-2428 Fiat Venerei 18 S3 2-8031 Ford R o m â n ă s a r Bd R o m e o Popescu S 3 ic 2-4 199 Interurban. . 1 6 depozite Fântânica 40 S4 2-SO37 Gica Kermisch G Bd T a c h e Ionescu 4 2 S 3 . . . . 2-2343 Hace Atena 5 S3 4-7178 mag Bd Tache Ionescu 1 S3 .'4-76O1

ALBERT SCAYES
întreprindere Tehnico-Automobilistică
BUCUREŞTI III
B-DUL TACHE IONESCU, 12-14 TELEFON: 2-8172

S e r i a s a Gl Florescu 13 S I . Serpescu Petre Bibescu Vodă 8 S I .

.3-2262 .3-2467

OFICIUL DE IMPORT şi reprezentante

Atena o SI 4-7178 Tache Ionescu 1 SI 4-76O 1 Hatoern M Argeş 20 S3 2-1264 Heinrich Misu Atena 8 S3 4-8355 K E M Sales Bd Basarab 5 S2 4-9255 Kermisch G Gi Ka Bd Tache Ionescu 42 S3 2-2343 Krunn FrieH Oficiul Technic Român s a Gh Gr Cantacuzino 33 S3 2-0478 Laue Ernst Gr Manolescu 2 1 S2 3-5036 Leonida & Co Bd Tache Ionescu 30 S3 * 2-1 883 Levv L Atena 5 S3 4-8O11 Lotreanu D CI Dorobanţilor 10 S3 . . . . 2 - 8 9 1 6 Nlarabi Bd Tache Ionescu 22 S3 2-91 89 Matadar Justiţiei 1 S6 4-9066 Moldovean u C Ioan CI Victoriei 105 S3 3-7646

HACE S. A. R .

ETRE JERPEJCU
Sursa Aufomobillştilor din România
STR. BIBESCU VODĂ, 8. TEL. 3-2467 întotdeauna perfect asortat c;i toate piesele de s c h i m b pei tru orice tip de automobil Reprezentant şl depozitar al Uzinelor:

REPUBLIC

U. S. A.

GEAR

COMPANY

ale căror grupuri conice şi pmioane sunt recunoscute ca cele mai bune

Argeş 20 2-1264 Oficiul Mecanic Rom Bis Amzei 25 S 3 . . 2 - 3 2 1 2 O r m a CI Rahovei 3 SI 4-O7OO ssala Bd Tache Ionescu 4 S3 2-9786 Pistonul Sylcum C A Rosetti 10 SI 3-3062 Raf Ford Bd Tache Ionescu 6 S3 2-0964 maa piese schimb Bd Tache Ionescu 5 S3 3-4652 atei şi cxp Bd Tache Ionescu 6 S 3 . . 2 - 1 7 4 5 fi D A ReDrezentanta de Automobile expoziţia Bd Tache Ionescu 6 S3. . 2 - 9 2 2 3 bir şi garaj Gr Manolescu 21 S2 Tfr 3 - 5 0 3 6 «eoico L Mazliach Lipscani 114 SI 3-4720

Sontaa Mihail Bd Brătianu 37 SI garajele Th Masaryk 1 1 b S I . . . . Soreco Bd Pache 43 S4 Stănciulescu N George Bd Tache Ionescu 3 S3

^-8944 2-9 7 3 5 3-7352 3-4571

GEORGE N. STĂNCIULESCU

„REPICO L MAZLIACH"

4-7226
3-4720 4-7226

ACCESORII, CAUCIUCURI SI PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOMOBILE. Preţuri convenabile
B-DUL TACHE IONESCU N o . 3 Telefon 3-4571

Lipscani 114 SI Ssala Bd Tache Ionescu

W

35

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

AUT-BÂC

Automobile şi accesorii

Tănăsoca A Nicolae & Fraţii Bd Carol I 14 SI Thimonier Jean Batistei 34 S I .

Avocaţi
.3-1586 .2-0289 Beiller M Măria Rosetti 55 S3 Bentoiu Aurelian Pţa Amzei 3 S3 Berceanu Minai Victoriei 212 S3 2-9825 4-O66O 4-1401

REPREZENTANTA

Automobilelor B. M.V.
MARIN BUTCUIESCU 2.93.O9

bulevardul Tache lonescu, 22
TEIEFON

„TRACTORIA"

Bd I C Brătianu 26 SI Trucano Carlo Bis Amzei 29 S3 Vacum Oii Co Bd Domniţei 1 SI

4-3518 2-O83O -*"4-O21O

Autobuze
Britanic Motors s a r Miron Costin 7 S 2 . . 3 - 1 6 0 6 Ştab Victoriei 116 S3 3-2242 garajul Şerban Vodă 244 S5 3-2282

Automobile de ocazie
Auto Ocazie Luterană 25 S2

AUTO-OCAZIE VADO

.3-7460

Luterană 25 S2 3-7460 Manta Costică Sos Ştefan cel Mare 103 S3 2 - 5 6 5 8 Vado Episcopiei 2 SI 5-1664

VINDE SI CUMPĂRĂ AUTOMOBILE noi ;i de ocazie
STRADA EPISCOPIEI, 2

TELEFON: 5-1664 Avioane şi motoare, Fabrici
I c a r Sergent Nutu Ion 8 S6 Industria Aeronautică Română I A R Anstase Simu 6 Ş3 serv aprovizionării Set Ina Zamfirescu Gr C Popa Lazăr 13 S4 3-5991 4-5583 4-8076 Interurban. . 3 6 -*"2-5349 2-8995

• 4-9210

bir vânzare Ioan Ghica 1 SI . . . . 4 - 8 0 2 8

Avocaţi
Adem G Bd Tache lonescu 27 S3 3-4597 Anastasiu Ioan Avram Iancu 32 S4 3-0977 Anca Victor Poştei 2 SI 4-O455 Antoniu Lascăr Brezoianu 4 SI 3-3455 Avram D Aleea Gherghel 24 S3 2-44O7 Aznavorian Hurmuz Cazzavillan 31 S 2 . . 4 - O 6 7 5 Barasch I M Măria Rosetti 16 S3 2-5 1 53 Baver Simon Pta Rosetti 3 SI 4-7433

Bd Carol I 23 SI 4-3423 Caftangioalu G Bd Carol 23 SI h 4-3423 Cambanis A Mihail B Carol 34 SI d 3-8184 Cantuniari M Al Ion Ghica Casa Soutzo SI 3 - 3 7 6 4 ChaDier Poldi Gl Ipătescu 22 S4 2-4500 Colintineanu C Corneliu Moşilor 280 S 4 . . 2 - 4 5 2 7 Constantinescu Mitită Remus 6 S4 3-7624 Cristea M Ioan Edgard Quinet 5 SI 4-4844 Donescu G A Mihăileanu 20 S4 l 3-9054 Durma Mircea B MussoJini 16 S3 4-5086 Focsăneanu Ion Negustori 10 S4 3-3473 Gheciu Vasile Brutus 2 SI 3-4064 Gorea G S Bd Elisabeta 3 SI 4-4051 Groper L Mircea Vodă 44 SI 3-0229 Hatieganu Eugen Paris 43 S2 2-5136 Hecht Otto C Victoriei 35 SI I 3-6866 Herovanu Eua Pta Cogălniceanu 8 S 2 . - . 3 - O 9 8 3 lonescu Ion Tulcea Washington 16 S3 2-1432 lonescu Stan Stanica Aleea Mitropoliei 15 S5 4-0559 lonescu Stelian Dionisie 36 S3 2-3420 Kahane Siesfried Sf Apostoli 70 b S I . . 3 ^ 2 7 0 0 Kelman M Vasile Lascăr 79 S3 2-2668 Lazăr Maxime Aleea Mântuleasa 1 a S 4 . . 3 - 6 4 4 7 Libros Paul Popa Rusu 11 b S3. 2-3439 Manolescu M Batistei 32 SI 2-3547 Marcu Sebastian Brezoianu 38 SI 4-5 700 Mateescu N N Victoriei 150 S 3 . . 4-5317 Melitescu Traian Italiană 19 S3 2-5457 Micescu N Istrate Intr Zalomit 10 SI 3-4913 Mihăescu Corneliu -Stirbey Vodă 22 S 2 . . 3 - 7 9 0 4 Moldovan Dion Isvor 57 S6. 3-3567 Muraăsianu N N Bd Ferdinand 1 S4 2 - 9 7 5 0 Otulescu Emil Dorobanţi 4 S3 2-0730 Pajişte B Moise Nicoară 34 Pe Valeriu Branişte S4 3-7783 Pantazi E Sipotul Fântânelor 5 SI m 3-6091 Pascu N Dr Lisţer 40 S6 3-0656 Petrescu N Valeriu CI Moşilor 281 S 4 . . 2 - 9 7 6 0 Popescu Jean Poliţiei 5 SI 3-7271 Popescu Letea A Ath Gl Lahovary 59 S3. . 2 - 3 3 7 9 Popescu Ion Lucretiu Vasile Conta 11 b SI 2-5003 Porumbeanu Paul D A Sturdza 14 S3 2-3941 Robitschek Fr Gl Berthelot 61 S2 3-4311 Roman Valeriu Bd Vintilă Brătianu 49 S 3 . . 2 - 4 5 0 4 Romniceanu Mihail Dumbrava Roşie 3 S3 2-2652 Sculv Alexandru Bolintineanu 5 SI 4-4549 Seveanu Sg Juliu Galaţi CI Moşilor 80 SI 3-5603 Silviu George Vasile Lascăr 106 S2 . . . . 2 - 8 9 1 7 Smilovici Andrei Poliţiiei 11 SI 4-8933 Solacolu C Ioan C A Rosetti 25 SI 2-5654 Solomonescu G Constantin Armenească 9 SI 4-0203 Soineanu Alexandru-Armenească 40 S3 . . 2 - 2 6 7 5 Ştefănescu I Virgil Serei 5 S3 2-2809 Stern Henri Bis Amzei 22 S3 4-1374 Stern Mihail Sapientei 4 SI 4-1734 Trandafirescu Demetru Bd Elisabeta 3 SI 3-9402 Udrea Ion Poştei 2 SI 4-3378 Valian A Ioan Culmea 8 S4 l 3-071 1 Vasilescu Ulise Depărăţeanu 33 S2 3-9432 Vines V Ioan P Eliade 3 S2 3-1485 Vermeulen H Jean Aleea Carmen Sylva 5 SI 3-771 2 Welt Paul Doamnei 12 SI 4-4922 Wolf Siegbert Pta Cogălniceanu 8 g S2 3 - 4 5 7 7 Zaharia Z Legislatorului 5 SI 4-6703

CAFTANGIOGLU GHEORGHE

Băcănii Vezi coloniale

BÂI-BÂN

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

36

Băi

Baia Centrală Biserica Enei S SI BAIA CENTRALĂ .

3-0847

Bănci
Cassa Efecte si Lombard Lipscani 22 SI. ., 3-7599 Cassa Naţională de Economii si Cecuri Poştale C Victoriei 13 SI I #5-1320 cab dir grai .". 3-7504 Centrala Cooperativă Brezoianu 31 S1..#4-48OO Cerealistilor Academiei 4 SI #3-8393 direcţiunea 3-2849 Chrissoveloni Colţei 41 SI #5-0850 secţia devize 4-74 1 O ssala C Moşilor 372 S4 I 2-4906 Comercială Italiană Rom Bursei 2 S I . . # 3 - 6 0 2O Comercială Română Smârdan 2 SI #3-0830 4-5 1 43 4-784O interurban 45 Comerţ Ş Scont Pas Victoriei 7 SI i 4-1978 Comerţul Intern $ Extern 1 Franklin 16 SI 4-82OO Comerţului Lipscani 19 SI 3-6420 Comerţului Brăila Smârdan 4 SI 3-4185 Comerţului şi Cassa de Credit Regală 1 SI 3-9797 Comfim Victoriei 41 SI.... 3-4228 Control Industrie Comerţ Bd Domniţei 1 SI *3-9630 COOD a Mutilaţilor si Invalizilor de Războu Academiei 2 SI 4-6763 Cornea Victoriei 28 SI #5-1270 Cotnareanu I L & A Marian Pas Vilagros 9 b SI 4-5592 Credit Aaricol Carol 9 SI 4-3257 Credit Automobilist Soc COOD Alex Lahovary 18 S3 4-5875 Credit Forestier Bursei 4 SI 3-892O Credit Ilfovean Bursei 1 SI 3-6114 Credit Popular Smârdan 14 SI 3-962O Credit Român Stavropoleos 6 SI T&-3-1410 direcţia 3-151 1 Creditul Extern C Victoriei 100 SI I 4-8264 Creditul Românesc C Miile 22 SI 3-5923 Creditul Technic Victoriei 2 SI 4-0230 Creditul Social Blănari 16 SI 4-1473 Depozit si Scont Smârdan 11 SI 3-7482 Depuneri si Credit Ioan Ghica 11 SI 4-4752 Devize si Lombard Stavropoleos 4 SI ...rr5-1O3O direcţiunea 3-3639 Dichiu Romană 89 S3 2-O263 Eftimiu G M & Co Lipscani 20 SI 3-7499 3-9973 Elveţiană Dep România Batistei 14 S I . . 2 - 0 2 1 5 Elveţiană si Română'Smârdan 9 SI 3-3870 cab dir g l 3-9033 Fabre & Hassner Smârdan 1 SI 3-5562 Federala Ilfov Bd Alexandru Ioan C z 25 S ua 2 3-4389 Feldstein Marcel B a Naţională 2 SI . . 4 - 7 3 1 0 e Finkels Lipscani 22 SI 3-7306 Fortuna Doamnei 21 SI 3-9760 Franco Română Academiei 2 SI 3-4128 Friedman Juster & C Lipscani 22 S I . . 3 - 4 3 6 2 o Gârlesteanu M Smârdan 7 SI 3-8873 Generala de Economii din Sibiu ssala Buc Bursei 1 SI 4-6034 3-1804 Generală a Tării Româneşti ~~.n Lipscani 20 SI 3-3640 Grivita Griviţei 46 S2 3-0747 Grunbera Iancu Bursei 3 SI 3-5195 Haim & C Victoriei 20 SI o 3-0396 Hermes Lipscani 20 SI 4-1 2 4 1 Hermes Herescu & Blumenfeld ...._„ Victoriei 100 SI 3-1172 3 Herovici S H Griviţei 104 S2 -S4Ş?> Ilfov C Victoriei 60 SI I #4-9810 Incasso si Comerţ Eugeniu Carada 7 S I . . 3 - 7 2 5 3 3-7386 Levy M Isac Ssor Smârdan 1 SI 3-1080 Marcovici & Wechsler *c\At\ 3 4 Victoriei 18 SI ' .9J38 Mărculescu M Academiei 85 SI 3-6478 Marmorosch Blank & C o -..nn. Mayer S & Cohen JVfMank 12 t S I . . . . 3 -3 1 8 6 > 4 Maver & Aftalion Mauncm Blank 4 SI • . Mercur C Victoriei 39 SI I 5

STRADiA BISERICA ENE!, 8

TELEFON 3.08.47

BAI CU ABURI _ PUTINA HIDROTERAPIE CU DUŞURI SCOŢIENE, SUDAŢII ELECTRLCE
Eforiei B Elisabeta 5 SI d „BĂILE EFORIEI" • 4-0298 —

B-DUL ELiSABETA N o . 5 TELEFON 4-0298

COMPLECT

RENOVAT

ABURI, PUTINĂ, LUX, etc.
Meltzer Cauzaşi 12 SI 4-9178

Bakelit S. I. V. E. F.
Elcalit HUQO Silberman C Rahovei 240 S6 I Lucaci 115 S4 3-3186 4-1379

Balanţe de precizie
CARTEA ROMANEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI

.#3-9270

Balneare, întreprinderi
Borsec Colţei 41 SI 3-1 10O Govora Călimănesti Brezoianu 62 S I . . . . 3 - 5 9 6 7 Soc An EXDI Staţiuni Balneare Climat '. Doamnei 11 SI 3-5713

Bănci
Agricola Lipscani 19 SI 4-O5 7O Agricultura si ExDort Academiei 4 S I . . •jfr3-5820 Agronomilor s a Bd Carol 9 SI 4-15O2 Albina Edgard Quinet 6 S I . . . 4-146O direcţiunea 4-65 1 1 Almosnino C Victoriei 20 SI I 3-2294 Anglo Cehoslovaca de Credit Pfaga Bursei 5 SI ...#3-4210 : Anglo Română Eug Carada 5 SI #3-2640 Ardeleana Bursei 2 SI -£3-03 1 O Arqus Smârdan 2 SI 3-5O8O A r m Samuel Pas M c a 30 SI va au 3-4574 Basarabiei Lipscani 20 SI 4-1748 Bernştein Leon Lipscani 12 SI 3-0827 Bibescu Vodă Pta Bibescu Litera S S I . . 3 - 5 5 0 4 Breyer D G Str Bea Naţională 2 SI 3-2699 Bucur Ciobanul Buzeşti 71 S2 4-9983 C m u & Bassa Victoriei 14 SI a Ds 3-7168 3-5970 Casa Românească de Schimb „..-„ Doamnei 11 SI 4-8128 Cassa Grală Păstrare Braşov sucursala Bucureşti Smârdan 1 S I . . 3 - 1 5 2 2 4-2777

Mauriciu Blank \ SI

*3"?fi2

87 Bănci

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

BÂN-BEC

Bascule fabrici BALANŢA G. BUTNARUC ATELIERE SPECIALE PENTRU CONSTRUCŢIUNI ŞI REPARATIUNI DE: BALANŢE, BASCULE, PODURI-BASCULE, GREUTĂŢI BUCUREŞTI III ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE 118 TELEFON 2-1097 Bascuri ateliere
Rabinovici Leon Lucaci 135 S4 4-8588

Muntenia CI Şerban Vodă 225 S5 4-1810 Muntenia antrepozite filaret înclinată 22 S 5 . . 3 - 6 7 3 7 Naţionala Lipscani 21 SI -^3-0410 serv acordurilor 4-74 1 7 Lipscani 1 SI 6 *3-7418 contencios 3-9334 . Consiliul superior bancar Str Bea Naţională 8 SI 4-8521 atelierele C Dorobanţi 36 S3 I 2-4414 locuinţa comisar şef Eugen Carada 7 SI 4-O365 " serv medical 4-8975 locuinţele funcţionarilor Şos Kisselef 12 S2 2-5657 locuinţele funcţionarilor CI Floreasca 9 S3 2-46 1 O O Roumania Ltd Marconi 3 SI f -fr3-4890 Poporului dn B c Lipscani 2 SI i u 0 3-7578 Pooulară Albina Caracasului Fifirjescu Gl Petre Popovăţ 5 S2 4-6599 Populara C F R Staţia B M Rampa Militară S 2 . . . . 3 - 6 2 7 6 3-5842 Populară Coltea Şerban Vodă 21 S5 3-1021 Populară Economică Bursei 5 SI 4-8003 Populara Grivita Nouă Griviţei 354 S 3 . . 3 - 2 7 2 4 Rahova Bragadiru Rahovei 155 S6 3-9862 Română de Comerţ s a CI Victoriei 29 SI *5-12<0 Ssala Victoriei 34 SI 3-45 7 5 ssala Doamnei 8 SI 4-9779 Românească Smârdan 5 SI -^-5-1010 cab dir gl I Săvescu 3-06 1 2 Ssala Obor Şos Mihai Bravu 1 S4.. 2 - 5 5 2 2 Saporta Mauriciu Blank 1 SI 3-6982 Scont a României Lipscani 23 SI -*T3-866O interurban 43 Scont S P A Din Timişoara Smârdan 13 SI 4-2990 4-2999 Soc Bancară Română Lipscani 33 S I . . -*-3-2610 Stoika N N G l Blanduziei 6 SI a 3-1560 Sigeti Paul Lipscani 2 SI 0 3-4918 Tăbăcarilor Oituz 19 SI ....3-1394 Timişoarei Doamnei 3 SI 5-1450 Tării Călăraşi 114 S4 3-1584 Urbana Victoriei 7 SI 4-1 8 4 O Viticola Română Pas Comedia 3 S 1 . . . . 3 - 6 2 O 8 Viticola a României Petru Rareş 17 S 2 . . 3 - 6 7 8 7 Vultur Victoriei 63 SI *4-34 1 O Zanea L Bursei 3 SI 3-9197

Bastoane fabrici
Spodheim B & Co Austrului 36 S4 4-148O

Baterii electrice
Crvpton Şerban Vodă 206 S5 4-O955 Ilux Bis Amzei 29 S3 2-0744 Telefunken O P Herges Victoriei 128 S 3 . . 3 - 7 8 4 6

Baticuri fabrici
Batictext B Tulcinsky Oituz 22 SI 3-4816

Băuturi răcoritoare nealcoolizate O R A N G E C R

T w E S T M IN I S E R G I N G ER B E E R G

us

H

Bandaje medicale BDNGER CAROL CARTEA ROMÂNEASCĂ Baruri
Colorado Sos Kiseleff 16 S2 2-4722 • Corsoletto Franklin 2 SI 3-0130 Melodv Dancina Bar -»-,,-„ Bd Tache Ionescu 12 S3 2-2432 Niooon Dancina Bar Brezoianu 10 SI . . 4 - 7 4 8 2 Brezoianu 1 SI 8 3-8998 ..-A"3-9270 Bdul Regele Carol I 3-5 SI

w

E S T M IN I S E R T I N G E R A L E
St rada Impăcărei No. Telefon 4-8260

23

Becuri electrice, en-gros
Bdul Regele Carol I 3-5 SI GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI Ilux Bis Amzei 29 S3 Meteor Cavafii Vechi 9 SI Osram Biserica Amzei 29 S3: Philips Luterană 6 S2 Smârdan 39 SI Tungsram Bd Tache Ionescu 44 S3 Şos Basarab 27 S2 Wolfram Italiană 10 SI

CARTEA ROMÂNEASCĂ

*3-927O 3-545O 2-0744 4-1155 2-0744 -£3-8640 3-6 1 0 4 2-1 8 2 O -fr5- 1 1 OO 2-9043

Bascule
Constantinescu Gr Petre Şos Giuleşti 2 S2. . .3-3293

Bascule automate HESS V reprez B A S C U L A S A R
Vasile Alexandri 6 S3 Max Giersch & C Ssor Propr Alfr o Grosch R Poincare 11 SI Uzinele V Hess birou Vasile Alexandri 6 S3 Automatica S A R Patent V a nBerkel Gl Florescu 19 S I 3-2198 2-3825 3 - 3 1 O8 2*3825

„TECHNICA"

Becuri electrice fabrici
Electrostar s a r CI Victoriei 2 SI . ' . . . 4 - 6 2 2 6 L m n B T Vladimirescu 5 S u e d 5 6 3-7379

•BEN-BIJ

COMERŢ, INDUSTRII SI PROFESIUNI

H8

Tirajul acestei cărţi de telefon este de S ® ! ® ® ® exemplare
Benzină pentru automobile Bere, Fabrici
BEREA LUTHER cu VITAMINE Serviciul la domiciliu cu preţul fabricoi în Vânzarea prin 50 staţiuni şi pompe „OSIN" in toată capitala
BIROI L CENTRAL: Tel. Str Gen. Budlsteano, 11 bl» «er\ vflnr&ri in Bucure şt» Depozitai Central Moffosoal» Depozitul Grivlta. Cnl. Grivltel. 386 .. Dealul Spirei. 8tr. Jolta. 6 ..
81

aticîe

originale

de 650 gr şi

300

gr. umplute direct din zăcătorile fabricei

OSINlE)

""""° Banea.a. Intrarea Aeroport T 6 uE F O N 3 - 5 0 4 B

•3.3810 •3-7010 •4-6650 1-3814 i-9370

Comenzile la domiciliu se vor adresa:

Fabrica de bere „LUTHER" S. A .
Şos. Basarab No. 48. fel. £ 3 - 4 6 2 0

• •

Benzină pentru avioane
DISTRIBUŢIA STAŢIUNE MODERNĂ PENTRU ALIMENTAREA AVIOANELOR LA

Sandu M Lazăr Stoian Militaru 55 S5 . . 4 - 5 3 6 5

Beton celolar
Isodrii I Kelle-r Foişor 89 So 4-6678

Betoniere
Ionescu Gheorohe Şos Căţelului 26 S4 . . 4 - 2 2 5 7 KELLER EUGENE Izvor 94 S 6 3-7277 ZWEIFEL & Co Căp M G Vasilescu Mircea 23 (fost Emancipată) S6 -*-4-231O 4-2319 3-3094

AEROPORTUL BÂNEASA TELEFON 4-6115

Benzină pentru brichete
DISTRIBUŢIA Str Gl Budişteanu 11 Serviciul Vânzări în Bucureşti .3-3810 . . . . 3 - 7 0 IO

Biciclete şi accesorii
Albu Const Pţa Amzei 10 S3
Andreescu A n t o n CI G r i v i t e i 1 0 6 S 2 . . . . 3 - 7 9 6 3

4-2117

Benzină, pentru curăţat pete
DISTRIBUŢIA Str Gl Budişteanu 11 bis Serviciul Vânzări Bucureşti -fc3-38 IO 3 - 7 0 IO

Benzină, Petrol Depozite
Artei Ftii Goldenstein Artei 9 S I 3-6609 Comoero Bd Pache 150 S4 4-2457 Distribuţia CI Grivitei 386 S2 -fr4-3814 Joviţa 5 S6 3-9370 Aeroport Băneasa 3-5946 Foresta Minieră Bursei 4 SI 3-892O Mântuleasa 35 S4 3-8928 Marcovici Şos Bonaparte 30 S3 2-2976 Mihăescu C Băneasa Aviaţie 3-7298 Tanasoca A Nicolae CI Dorobanţi 74 S 3 . . 2 - 0 8 7 4 Titan Petrol Şos Vergului 250 S4 2-2377 Unirea Grivitei 469 S2 3-2764 Unirea Băneasa 3-0035 Franclin SI 4-0098

CARTEA ROMÂNEASCA Bdul Regele Carol I 3-5 SI ARMURĂRIA ENGLEZĂ Academiei 3 SI Fischman S Lipscani 104 SI GALERIES LAFAYETTE Calea Victoriei 13 SI Zissu B D Jules Michelet 14 S3

"A-3-927O 3-1588 3-5594 *3-545O 2-4664

Bijuterii ceasornicării, Magazine
BIJUTERIA ELITEI CI Victoriei 14 SI 4-1049 Berjanovsky & Fiul Pas Imobiliara 29 SI. . 4 - 5 8 5 3 Briliantul S Goldbera Aristide Briand 1 SI 4 - 8 7 5 9 Brunner Otto Şos Giurgiului 31 S5 3-OO74 Burma Bd Elisabeta 1 SI 3-9895 CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI *3-927O Central Pas Central Wilagros 7 SI 4-7716 Confienta Brezoianu 17 SI 4-6489 Cronos Academiei 9 SI 3-6067 3-606 7 3-6O31 4-1049 *3-545O 3-5OO7 4-93OO

Bere, Fabrici
Azuga Atelierului 25 S2 Beresa C! Şerban Vodă 180 S5 BEREA BERESA CI Şerban Vodă 180 S5 Bragadiru Rahovei 157 S6 Luther Şos Basarab 46 S2 3-8877 4-5740 4-5740 -^4-2040 £3-4620

„CRONOS"

Academiei 9 SI Diamantul Victoriei 41 SI Elitei CI Victoriei 14 SI GALERIES LAFAYETTE Calea Victoriei 13 SI Eşanu M Brezoianu 12 SI Fraţii Rubin Carol 12 SI

39

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

BIJ BIR

Bijuterii, ceasornicării, Magazine
Fraţii Seaall Carol 9 SI 4-5 142 Goldstein H Carol Academiei 19 SI 4-8206 Lazare Victoriei 50 SI 4-3 1 23 Novo Carol 16 SI 4-6892 Paves Z Victoriei 46 SI 3-778O Resch Iosef Fiul CI Victoriei 52 SI 3-7392 Schein Avram Victoriei 33 SI 3-9558 Schklar S Pas Imobiliara 4 SI ...3-6730 Segalescu Eug Smârdan 41 SI 3-7452 Smaraqdul Victoriei 96 SI 4-4301 Soc Comerciala Carol 14 SI 4-0995 Stark Philipp CI Victoriei 33 SI 4-2456 Sussman Fraţi CI Victoriei 28 SI 3-8632 Weiss Victoriei 100 S3 3-2OO2 Wiener I Academiei 26 SI 4-8675 Weissbluth Lonaines Victoriei 30 SI 4-6885 Wormser D Ssor Carol 13 S I 3-3953 Carol 13 SI 3-3953

Birouri de informaţii
Bd Elisabeta 67 SI 3-6844 Lesviodax Alex __„ M Pţa Sf Gheorghe Nou 15 SI 4-1814 Stănciulescu Alexandru Brezoianu 27 SI 4 - 9 2 6 4

DISCRETUL

Birouri electro-technice
Alfa Separator Bd B.rătianu 22 SI Arvatescu Ion Griviţei 96 S2

„WORMSER"

COLUMB S. A. R.
Bărăţiei 23' SI Cosmos Doamnei 25 S I

Melodiei 1 SI 4-4855 Carpitus Bolintineanu 5 SI ...4-3292 Codex Electric Bd Col Mihail Ghica 43 S2 4 - 9 2 1 5 5-1874 3-1 982

INGINER G H CANDELI

4-4362 3-7619

Birouri contabilitate comercială
Dumitriu I Dumitru Cercului 1 8 S3 . . . . 2 - 3 5 2 O Herscovici L H Şelari 7 S I 4-6009 îndrumarea Pas Imobiliara SI 4-7653 Price Waterhouse & Co Bd I C Brătianu 34 SI 3-8090

Birouri d e copiat a c t e
Continental S Soru Pasagiul Român 26 SI Gestetner Ud Bd Tache Ionescu 15 S3. Hărnicia Pta Senatului 2 SI Labor Spl Unirei 3 S5 Royal Brezoianu 24 SI 4-199O . 3-7792 4-5369 4-2174 4-5235

Birouri de copiat planuri
„RAPID"

BIROU DE COPIAT PLANURI
ATELIER MODERN DE HELIOGRAFIE Bucureşti, Str. Doamnei, 2 TELEFON 3 - 3 4 3 3
Heliograful Academiei 6 SI Naţional Clemenceau 6 S3 Rapid Doamnei 2 SI 4-1066 4-4833 3-3433

VARIOELECTRIC S. A. R.
Bd Brătianu 35 SI Vrabie Ioan Coltei 54 SI

4 Creditul Technic CI Victoriei 2 SI 'P23O Covaci Ştefan Regală 9 SI 4-1O45 Electric General Service ..__„ Mitrop Daniel 4 SI 3-1572 3 Electrificarea Bd Carol I 68 SI "4996 Galia H N Filipescu. 49 SI -ft-2-0037 4 Getero CI Victoriei 31 SI -§§3S Gibson B J Pţa Kogălniceanu 8 S2 3-7649 Glowacki August Moşilor 59 SI 4-536O Grupul Tehnic Român A Briand 21 S I . . 4 - 0 5 7 2 Hercule Academiei 2 SI 3-3366 Hertzuq Titus Bd Domniţei 3 SI 3-5O68 Kesselmann Jacques Doamnei 14 S I . . . . 3 - 6 9 3 1 Kolberg Fritz Bd Brătianu 26 SI 3-6564 Lăzărescu Ion Pta Dr Ditescu 13 S2 3-9 1 9O Lupescu Victor Aureliu 25 S3 2-2629 Mateescu I Victoriei 177 S3 3-3O7O Mercator Bd Domniţei 3 SI 3-2378 Opalul Neufeld Ludvic Romulus 64 S4 4-3631 Oscar Barozzi Izvor 43 S6 3-933O Parcomet Vulturilor 31 S4 3-3556 Peltz Zissu Costache Bălăcescu 27 S 4 . . . . 3 - 8 1 0 6 Rechenberg Iosef Poincare 51 SI 3-3732 Sanin C A Rosetti 10 SI 3-6234 Schleifer Chr Luterană 6 S2 3-8512 Technomarina I Serper Moşilor 113 S I . . 3 - 8 9 9 9 Termotehnica Bd Domniţei 1 SI 3-6626 Transformatorul Smârdan 16 SI 4-9 2O3 Vălin Col Poenaru Bordea 18 SI 4-7059

4-6496 3-9364

Birouri Technice
Asterom Edgard Quinet 5 SI 3-5255 Bitir Isvor 46 S6 4-8967 Blau et Como Moşilor 169 S4 2-8O45 Brănisteanu Maxim Bd I C Brătianu 22 SI 4 - 9 1 9 2

Birouri de informaţii
ACTIVUL
3-6844 3-6895 4-5634 Agero Doamnei 14 SI 3-5656 A r g u s Victoriei 2 9 S I . . . . 3-77O9 B I C Smârdan 11 SI 4-09 76 Controlul Comerciului Colţei 13 SI 3-9106 Creditul Financiar CI Moşilor 143 S4 2-2941 Detectivul Particular Academiei 16 S I . . 3 - 9 7 7 6 Bd Elisabeta 67 SI Ager Brezoianu 29 SI

INGINER MAXIM BRĂNISTEANU
BIROU TECHNIC

DETECTIVUL

Casă serioasă înfiinţată în anul 1918 Birou de informaţiuni, urmăriri, supravegheri, cercetări intime, discreţie desăvârşită. Str. Academiei No. 16 TELEFON: 3-9776

REPREZENTANŢE TECHNICE, INSTALAŢIUNI, PROECTE BUCUREŞTI I BULEVARDUL BRĂTIANU, 22 TELEFON: 3-5010
Adresa tel*: Technobran

Enqler Ilie Plantelor 35 S4 Ferro Mecanica Pta C A Rosetti 3 SI . Focsăneanu A Colţei 33 SI Forminco Pictor Luchian 15 S4 Garvens Engler N Filipescu 31 SI Gestra Luterană 6 S I

4-1666 .4-8345 3-1855 3-4941 2-3591 3-851 2

BIRBLĂ

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

40

Birouri technice
Getero Generala Technica Română .__„_ CI Victoriei 31 SI 4-3536 Gold Jacques s a r Doamnei 19 S I 3-6890 Grossmann Sol M Smârdan 16 SI 3-9845 Grunfeld Adalbert Filaret 16 S6 3-2644 Incomet Edgard Quinet 5 SI 4-2478. I T R Bd I C Brătianu 24 SI 3-9328 Kamaryt & Meder Spiru Haret 8 S2 . . 4 - 3 9 2 6 Kanakis Alex Pia Brătianu 1 S3 2-1638 Mawec Colţei 25 SI 3-801 1 Ornstein Kuri Dtrie Racoviţă 16 S4 3-9363 Paulian Eliad Valeriu Branişte 47 S4 . . 4 - 0 8 7 7 Pbpescu Ştefan C Moşilor 215 S4 I 2-5117 Progresul Technic Bd Tache Ionescu 2 S3 2-0781 • Rezervorul Romană 65 S3 2-87 1 2 Scuratoscky A SI Ionaschek Griviţei 88 S2 3-2904 Technica Urbană Pta Academiei 1 SI . . 4 - 9 0 4 5 Weiner M Pictor Romano 23 S4 3-8862

Birouri de voiaj

Bilete C. F. R. şi internaţionale, avion, vapor şi Vagons-Lits, cu preţul oficial, precum şi orice infcrmaţiuni gratuite în legătură cu ori ce călător e, obţineţi imediat la Societatea Anonimă de Voiaj şi Transport

LEVANT
BUCUREŞTI, STR. SMÂRDAN 11. TELEFON N o . 3.29.83
M e r c u r s a r sect t u r i s m s i v o i a i Victoriei 39 SI 5-0569 Oficiu C F R P'aţa Regele Carol I SI . . 4 - 0 9 4 2 Oficiu Voiai A R P A Pţa Regele Carol I 1 SI 3-8O83 Sarpim s a r CI Victoriei 53 SI 4-159O Wagons Lits direcţiunea C Vktoriei 39 SI I 3-7596 agenţia principală CI Victoriei 39 SI * 3 - 3 6 10 interurban... . 3 2 agenţia Lipscani 23 SI 3-3641 agenţia C Griviţei 177 S2 I 3-3631 serv exploatărei CI Victoriei 39 S I . . 3 - 3 6 1 3 secţia Gara de Nord S2 3-3548 atelierele C Grivi'ei 351 S2 f .3-5263 bir controlori 3-0896

ZWEIFEL & Co

Căp M G Vasilescu Mircea 23 (fost Emancipată) S6

T^-4-2310 4-2319 3-3O94

Birouri Pariuri Curse de cai
Pariul Mutual Oraş P O Băneasa Floreasca Pasagiul Român 2 SI 4-1952

Transit B G Duca 1 S d h 2

4-4931

Birouri de voiaj
Acceleratul Griviţei 130 S2 3-7665 Cit c m It turism CI Victoriei 53 SI . . 4 - 1 5 9 0 o D Dimineaţa Ctin Miile 7 SI 4-1OO4

Erdes Victoriei 168 S3

4-0702

I N G . ERDES

BIROU

D E VOÎAJ

Zion Llovd Victoriei 33 SI

3-6913

Biscuiţi
GAGEL OTTO
Puţul cu Apă Rece 39 S6 .

Voiajuri colective în toate ţările, în tot timpul anului
Cereţi prospecte Bucureşti — Calea Victoriei No. 168

.3-1759

Bitum
DISTRIBUŢIA
Sţr G Budişţeanu 11 l 3-381 O Serviciul Vânzări în Bucureşti . . . . 3 - 7 O 1 O Prometeu Unirei 69 S4 ."3-3657

TELEFON: 4-0702
Europa Doamnei 1 SI -jlr5-1540 bir Dinicu Goleşcu Peronul Gării. . . .3-1 7 6 8 Europa II C Victoriei 28 SI I 4-2725 Expresul Lipscani 20 SI . 4-5638

„PROMETEU"

BITUM I N CALITĂŢI SUPERIOARE PENTRU PAVAJE Şl IZOLĂRI
„Prometeu" Str. Unirei No. 69—71 TELEFON 3-3657

„E U RO PA"
„EUROPA" Piaţa Fundaţiei Carol I, 2 „EUROPA" Banca Cornea, Calea Victoriei, 28 „EUROPA" „Adevărul" Str. Const. Miile, 11 „EUROPA" Helvetiu, Calea Victoriei, 22

Birouri de vânzare Tn Bucureşti

BUCUREŞTI, Str. Doamnei. 1

. Telefon *5-1540

Blănuri, depozite
Kamerlinq Leon Mitrop Daniel 2 a S I . . 3 - 2 4 4 2

Blănării, Magazine şi Ateliere
Alaska Colţei 14 SI Benis Arno Sfinţilor 48 SI Bucovina C Kahan Sfinţilor 5 SI h 3-8245 Constantinidi Uranus 30 S6 4-1793 Davidov G & I Tratman Blănari 22 SI . . 4 - 2 2 5 5 Entim M L D Moloster Blănari 16 SI . . 4 - 1 4 6 2 Gârleanu P Colţei 40 SI 4-71O5 Haiman Zoltan Victoriei 77 SI 4-6247 Horovitz Ssor Oituz 8 SI l'?,!0,9, Iacobson I Isac Carol 13 SI 3-2577

Borza C Apolodor, 27 SI

3-6715

4-7461 3-7647

Levant Smârdan 11 SI

'CI Victoriei 84 S3 Kedem Colţei 1 SI

HAMBURG-AMERIKA

LINIE s a r

..3-6242 3-2 1 6O

3-2983

41 Telefonul pe care-l avefi

COMERTi INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

BLA-BOD IN SUFRAGERIE IN DORMITOR IN HALL1

LA

vă este de mare folos.Şi totuşi confortul UN APARAT pe care vi-l oferâ ar putea fi dublu,

D O M I C I L I U ^E A CÂT E

C A

T

Blănării, Magazine şi Ateliere
Juster Jean Sfinţilor 1 SI 4-0345 Kamerling Leon C F Robescu 2 a SI 3-2442 Kamerlina Paul Sfinţilor 11 SI 3-9612 Klar Iosef & Fiu Doamnei 12 SI 3 - 3 1 7O Krasnoselskv M Carol 11 SI 3-O461 La Costică S C Simionescu Oituz 1 SI . . 3 - 1 9 9 0

Blănării, Magazine şi Ateliere
Schnirer Henrv Sfinţilor 6 SI

SDetner B C Victoriei 60 SI I Steiner Ludwia Sfinţilor 44 SI STEINHART WILHELM

3-O5OO

Steinhart Wilhelm Moşilor 188 S4

2-5615

3-7588 3-4934

MARE ASORTIMENT DE BLANURI
Reparaţiuni şi transformări de blănuri CALEA MOŞILOR No. 188
TELEFON 2.56.15

Tschernischer M & R Sfinţilor 48 SI . . 3 - 9 4 2 9 Vieneză Pta Academiei 1 SI 4-9874 Zvoristeanu Colţei 38 SI 4-6O14

Leichner Iosef Carol 25 SI Mihăiiescu Costică Sfinţilor 44 b SI Petrescu Ioan Biserica Enei 14 SI Praoer Hainrich Carol I 22 SI Prager Sigmund Bd Carol I 4 SI Cea mai veche casă din ţară Carol I 4 SI Hrooresul Sfinţilor 12 SI Reich H Sfinţilor 19 SI Victoriei'86 SI

3-7164 3-8317 4-6839 3-6586 3-8804

Bodegi-Bar
Andreescu Ion Căp Cocorăscu 35 S2 . . . . 3 - 0 1 7 6 Anton Sotir G < u Cantacuzino 12 S3 ..3-OO4O o* Atheneu Palace C Victoriei 96 SI . . . . 2 - 6 3 2 9 I Bâdescu I Geqrae Sos Mihai Bravu 226 S4 4-O 1 2 8 Bâlbieru L Nicolae Bd Col M Ghica 47 S2 3-0014 Bărbieru Tache Izvor 108 S6 3-8916 Bercariu Gheorahe Şos Iancului 129 S4..4-OO11 Berechet Alex Academiei 16 SI 2-6389 Berechet Mihail Mihai Vodă 2 SI 3-0124 Bica N Gheorghe Şerban Vodă 230 35 . . 3 - 0 0 6 3 Bratzi Pericle Smârdan 30 SI 4-OO45 Centrala Bd I C Brătianu 13 SI 2-6313 Chiriac Ion Ui anus 65 S6 3-01O3 Chiriei Naum Bd Dinicu Golescu 31 S2 . . 4 - 0 1 1 2 Cinematoarafelor Niculescu P Bd Elisabeta 5 SI 4-01 2 1 Ciolachian Garabet Toamnei 90 S3 . . . . 2 - 6 3 0 8 Constantimescu C Const Martac Dudeşti 252 S4 4-9928 Consumul la Didi Bd Banu Manta 24 S2 3 - 4 O 9 4 Consumul Modern Batistei 23 S I 3-0177 Costescu Alex Dr Felix 12 S2 3-O192 Costescu D Griviţei 19 S2 3-OO13 Cristescu V Niculae Sos Iancului 32 S4 . . 42- 0 0 5 8 5 Dan Marin Sos Vitan 110 S5 "§2i Diculescu C-tin Făinari 25 S3 4-OO61 Dobrogeanu M Anghel CI Văcăreşti 176 S5 3-O 1 3 1 Donescu N Gh Ferentari 111 S6 â"9i|A Dumitrescu Zamfir Şos Măgurele 59 S6 3 - 3 7 3 O Dumitriu I Mihail Căp Cocorăscu 53 S2 . . 4-OO16 Eftimiu Cristea Călăraşi 126 S4 3-OO87 Georoescu St D Carol Davila 17 S6 3-0012 Georaescu Gica Bd Bucureştii Noi 102 . . 2 - 5 7 4 6 Georgescu Ioan Spl Unirii 221 S5 3-8856 Georgescu N CI Griviţei 394 S2 4-OOO8 Gheorahe Cristea Huiazi _ _ _ „ _ Bd Basarab 22 S2 2-5733 Gheorohiu G Vasiliu Bolnavu 20 S3 . . 2 - 5 7 0 0 h Giovanidis Aristotel Şos Basarab 6 S2 . . 3 - 0 0 3 3 Giovanidis Perkle Si Panait Poincare 19 SI 3-0183 Godri Ion Plantelor 58 S4 3-0155 Gologan Jean Griviţei 170 S2 3-0133 Gruia Nicolae Biserica Enei 2 SI 3-0141 Iliescu M Ilie Sos Crângaşi 11 S2 2-5786 Iliescu Ion Ştefan cel Mare 56 S3 2-5793 Ionescu Alex Bd Regina Măria 95 S6 . . 4 - 0 1 0 6

SIGMUND PRAGER

REICH H Sfinţilor 19 SI

,...3-8804 3-9930 3-3626 3-7885

Calea Victoriei 86 S3

3-7885

3-3626

BLĂNĂRIA H. REICH Furnizorul Curţii Reqale

BLĂNU Rl FI NE
Strada Coiţei No. 9 Telefon 3-3626 Calea Victoriei No. 86 Telefon 3-7885
Rosenberg Simon Sfinţilor 30 SI Sabeoo S B CI Victoriei 18 SI

.4-7652 .4-586O

SABEGO Furnizorii Curfii Reqale

BLĂNU Rl FI NE
Calea Victoriei No. 1 8
(Vis-â-vis de Prefectură)

TELEFON 4-5860

BOD-BOM

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

Bodegi-Bar
Ionescu N Isvor ÎS S6 ,....3-0161 Ionescu Petre Dr Istrate 2 Să 3-OO32 Ionescu Teodora Ipsilante 3 S4 2-9286 Ionită de la Olt Griviţei 300 S2 2-5723 La fostiii elevi ai Casei Mercur Pas Victoria 9 SI 3-1747 desf vinuri Toamnei 100 S3 2-8237 Marconi CI Griviţei 94 S2 4-747O Marinescu Nicolae Griviţei 97 S2 4-0148 Marinescu Pascu Gl Mânu 1 S3 2-6324 Marinescu Petre Baicului 56 S4 2-8250 Mateescu Dumitru Sos Mihai Bravu 148 S43-O156 Meşterul Manole Banul Antonache 57 S3 2 - 6 3 3 7 Mihai Costică Mihai Vodă 7 SI 3-0096 Academici6 SI 3-0 1 5 7 Mircea Ignat Academiei 6 SI 3-O157 Munteanu Const Mitrop Ghenadie Petrcscu 171 S4 . . 2 - 5 7 4 5 Musalu Radu Virgil Plesoianu 54 S2 . . 4 - O 1 3 3 Naumescu Vasile Bd Brătianu 11 SI . . 4 - 5 1 7 2 Neaau I Petrică Bd Măria 1 SI 3-OO79 Nicolau C I Măgurele 127 S6 3-OO15 Nicothodi Ştefan Bd Gh Duca 1 S2 4-2593 Niculescu D Romană 5 S3 3-OO28 Niculescu M Dumitru Aleea Grand 48 S2 2 - 6 3 8 7 Petrescu Stelian Carol 19 SI 4-7139 Popa Const Dorobanţi 57 S3 3-0198 Poştei Carol 7 SI 5-1 2 3 9 Potcoava de Aur Biserica Enei 2 SI 3-O141 Putureanu N Const Ritoride 11 S5 4-2841 Radovici Deşu Bd Măria 22 SI 4-O171 Radu I Gheorqhe Victoriei 140 S3 4-8746 Radu G Ion CI Rahovei 230 S6 4-0O27 Rădulescu -Gh CI Dudeşti 26 S4 4-0072 Roata Lumii CI Dorobanţi 1 S3 3-O189 Salapa G Ioan CI Lacul Teiului 47 Si. . 4 - 0 1 7 7 h Scala Bd Tache Ionescu 2 S3 4-0179 Simionescu Nae Măgurele 2 S6 2-6399 Siraru Bd Elisabeta 8 SI 3-OO51 Smilovici Iosef Olteni 4 S4 4-6937 Stănescu D CI Plevnei 246 S2 3-0053 State G & I Foghel Dr Lister 1 S6 . . 4 - 0 1 6 6 h Ştefănescu Gogu Romană 156 S3 2-5708 Stoianovici Marin Bd Pache 147 h4 . . 4 - O 1 6 4 Stoica G Nicolae Căţelul 1 S4 4-6271 Subasanu Erache Câmpineanu 9 SI . . . . 3 - O O 2 9 Tache Ion Bd Tache Ionescu 12 33 . . 2 - 5 7 2 7 Theodorescu Aurel Pievnei 138 S2 3-0112 Trifu Alex Polizu 28 S2 3-OO98 Tudor P Ioan Ferentari 134 S6 4-015O Tudosc G Dumitru Baicului 60 S4 h 2-9349 Uniunea Sindicatelor Aaricole Bd Brătianu 5 SI 4-9775 Vasilescu Ştefan Călăraşi 237 S4 3-0092 Visinoiu Z Ştefan Şos Colentina 78 S3.. 2 - 5 7 4 4 Vlădoianu G Bd Tache Ionescu 41 S 3 . . 4 - O 1 3 2 h Zurabaaiu Radu Belvedere 3 SI 2-5730

Boiangerii
BOIANGERIA ELBERFELD G. SCHAFER & J. REDDING

BOIANGERIE SPECIALĂ PENTRU FIRE MĂTASE, BUMBAC ŞI TRICO
BUCUREŞTI, Str. Izvor No. 110 TELEFON 4.07.56

MJRCEA IGNAT

CHEMITEXT

BOIANGERIE MECANICĂ Culori solide — garantat indestructibile INDANTHREN — NAPHTOL, etc. Culori oe bobine încrucişate
TELEFON 4-4896, Cal. Kahovei No. 240

Falk P Sf Apostoli 46 SI Bd Tache Ionescu 2 S3 Helvetia Spl Unirei 56 S5 Parişianu CI Dudeşti 43 S4 Raoid Şos Viilor 85 S5 Royal Vulturilor 14 S4 Schăfer G & Co Izvor 110 S6 Speranţa Col M Ghica 46 S2 Sporul Gl Mărăşescu 38 S4 Schmidt L G & Co Izvor 71 SS V I C A Şos Vitan 43 S5

^4-0994 2-4838 3-9484 4-4429 3-7779 4.4094 4-0756 4-0434 2-0366 3-9846 4-0394

Bomboane
Fabrici
ArohiroDol Panait Popa Nan 93 S4 Canada CI Dudeşti 143 S4 Czibener S Gl Florescu 13 SI Helioti Pavel Bd Pake 103 S4 Şepcari 17 SI Ci Moşilor 327 S4 Kandia S P A Timişoara dep Gl Florescu 13 SI 3-9868 3-OOO6 4-5341 3-0853 3-2870 4-0019 4-5341

Boiangerii
Aftalion B Moşilor 160 SI 3-9O6O

„BUMBACUL COLORAT" S. A. R.
VOPSITORIA MECANICĂ ALBITORIE APRETURA
Secfie de bobinat şi spulat.
Calei 13 Sept. 143

Fabrică de produse zaharoase

• HALVA • RAHAT • BONBOANE etc.
Strada Labirint No. 191
TELEFON 3-3792

BUCUREŞTI VI
4-4532

Carmen Fnd Negru Vodă 4 SI

Vrâncu Teodor Căldărari 17 SI

.3-7O37

43

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

BOM-BRU Biroul de vânzare Calea Victoriei, 1 8 1 TELEFON 4-0202 Depozitul TELEFON a-1663

Brichete PETROŞANI
Bomboane
Magazine Bomboneria Curţii Regale Carol 48 S i . . 4 - 9 1 6 1 Bd Tache Ionescu 12 S3 2-8897 ssala Bd G Duca 1 S2 2-85 74 \ fca ciocolată expediţia Fabrica de Chibrituri 7 S6 4-7467 Buzeşti 15 S2 2-6322 Bomboneria Palatului Victoriei 42 5.1 . . 3 - 6 2 8 5 Bd Carol I 5 SI 3-O736 Bd Elisabeta 24 S2 3-355 7 Pţa Rosetti 4 SI 2-5742 Bd Pache 104 S4 2-632 1 Lido Bd Tache Ionescu 5 S3 2-5768 Bomboneria Roman Capatâna Bd Elisabeta 20 SI 3-5 274 Eugen Carada 9 SI 4-4559 Bomboneria Senatului Victoriei 2 SI . . 4 - 3 7 4 6 Boyandjian Ardaches Şepcari 24 SI 3-7108 Halelor 25 SI 4-9626 Danielian V Lucaci 105 S4 4-6401 Domnita Ileana Bd Elisabeta 30 S2 ..3-O1O1

Braşovenii Brichete

Sulică G Radu Bărăţiei 32 Sl Petroşani CI Victoriei 94 S3

3-1468 4-O2O2

Brichete d e cocs d e petrol DISTRIBUŢIA

Str G Budişteanu 11 l Serviciul Vânzări în. Bucureşti

-*-3-3810 ..-jir 3 - 7 0 I O

Broaşte
FICHET SOC. ANON. ROMÂNĂ CASSE DE BANI, MOBILE DE OŢEL, UŞI, ŞI FERESTRE METALICE, BROAŞTE ŞI LACĂTE DE PRECIZIE
Direcţia şi magazinul: B-dal Brătianu 21 (Palatul Sinjrer) TELEFON 3-5642 Utin Utilaiul tehnic industrial Agricultori 29 S4

Golna Lache Carol 69 SI

Gnqorescu Const Academiei

15 SI . . . . 5 - U 4 O 7

t'SHŞ

ÎMPĂRATUL TRAI AN
£n-?roj

CIOCOLATA5i BOMBOANE
En-delail

3-9976

Broderie, Ţesătorie, Ateliere

S l , C ă l d ă . a n . 17

VRANCU TEODOR

T E UFON 3.7O.37

Casa Iosefina Mavrogheni 19 Sl 4-7969 Centrala Lânei s a r C Victoriei 17 S l . . 3 - 4 9 5 6 I Demetter Josefine Regală 21 S! 3-4456 Ervant Hovnanian Mămulari 2 Sl . . . . 4 - 9 3 4 1 Leonard Garfunkel Şelari 13 Sl 4-9548 Schiller M Sinagoga 12 Sl 3-7136 Svlvia Mauriciu Blank 23 Sl 3-3831

Isbânda CI Văcăreşti 40 Sl 2-5789 Luca Jean Isvor 16 S6 4-8669 Uonnaise M Pisanty Dudeşti 25 S4 . . 3 - 5 O 1 1 PanaitODol G C Moşilor 366 S4 h I 2-44O6 Papaqheorghiu Theodor Griviţei 238 S2 . . 4 - 6 6 1 3 Vasilescu Stelian Traian 102 S4 3-3549 Zamfirescu Bd Tache Ionescu 22 S3 2-5761

Brutării şi Franzelării
Baciulescu Teodor Puţul cu Tei 11 Şos Olteniţei S5 4-3688 Blaseck C ssor W Lupişneanu Sevastopol 32 S2 3-95OO Blaschek suc A Nicolau Cazărmei 8 S l . . 3 - 7 5 6 1 Cordas A Nicu Aurel Vlaicu 75 S3 2-9128 Coroana Viitor 77 S3 2-29 1 9 Cristescu M Văcăreşti 74 Sl Desfacerea Prod Eh iman Victoriei 177 S3 Dimincioool Ana C Plevnei 64 S2 I fabrica Morilor 40 Ssala Victoriei 2 Sl

3-O148

Brânzeturi, Magazine
Babaliescu C Fraţii Văcăreşti 30 Sl 4-2455 Bogdan Marin Pţa Obor 73 S4 2-8934 Dudeşti 93 S4 4-1032 Constantinescu N Georqe Pţa Ghica 19 Sl 3-3700 Dumitru Niculae Pţa Ghica 4 Sl 3-7953 Georgescu Haralamb Pţa 8 Iunie Sl 4-8554 Gurovici Misu C Văcăreşti 26 Sl I 4-1498 Ionescu Petre Halelor Pţa Ghica Comp 20 Sl 3-4588 Lazaroiu Niculae Şerban Vodă 19 S5 . . 3 - 7 6 0 0 Pţa Ghica 3 Sl 4-7257 Lica Victoriei 150 S3 4-1444 Bd Mărăseşti 99 S5 3-4272 Serban Vodă 11 S5 3-8663 Doamnei 12 Sl 3-4718 Niculescu & Popa Spl Unirei 16 S5 4-0835 Oorescu Nicolae Pţa Ghica 17 S L 3-1 7O1 Pântecan Marin Pţa Ghica 19 Sl 4-45 1 5 Zazuleac Mihail Bd Domniţei 1 Sl 3-6183

2-6348

EHRMAN HEINRICH

3-9967 4-7830

MOARA HERDAN

3-6762 3-8769 3-OO99 Lipscani 91 a Sl 4-9099 desf produselor Bd Carol 25 Sl . . 4 - 8 1 2 7 Bărăţiei 53 Sl 4-7506 Ssala Lido Bd Tache Ionescu 5 3-8171 Gagel Otto Putu cu Apă Rece 39 S6 3-1759 Şos Ştefan cel Mare 69 S3 2-2O97 Ganovici I Teodor Călăraşi 200 SI . . . . 4 - 6 0 3 2 Geisler A Cuza Vodă 66 S5 4-5459 Grozăvescu F Bonaparte 16 S3 2-3275 Herdan Şos Basarab 15 S2 *3-734O Radu Vodă 13 S5 3-1 5 O 4 Katz Dodel Fluerului 3 S4 3-O4O7 Katz Jean Judeţului 11 S3 2-6386 Lazaridis Vasile Berzei 109 S2 3-3396 Şos Basarab 15 S2 -fr

BRU-CAF O CAMPANIE DE FPUBLICITATE^ BINE CONCEPU'TA ŞI B I K E j SUSŢINUTĂ ^EXECUTA NU-j MAI B I R O U L

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

44 STR. DIONISIE ' No. 65 • i BUCUREŞTI

2-316 7,
Burghie, spirale, fabrici

TELEFONA

Brutării şi Franzelării
Olteanu Nicolae suc Otto Gaael Doamnei 12 S I 3-O146 PapadoDol Ilie Moşilor 220 S4 3-0197 Pascalopol S Ctin Pţa Dr Botescu 6 S 2 . . 3 - 9 1 8 4 Sănătatea Făinari 19 S3 2-2755 Sava Gheorghe Moşilor 161 S4 2-3846 Simion C So Botez Gh __ Şos Pantelimon 213' S4 2-3765 Sofronie Nic Dudeşti 42 S4 3-0108 Steinberg I Th Speranţă 31 S4 4-7169 Sterian Ioan Şos Ştefan cel Mare 5 S 3 . . 2 - 1 1 2 O Theodorescu M Spiridon Al Lahovary 17 S3 3-8898 Turner Iancu C Moşilor 270 S4 I 2-8529 Ugrinovici Ştefan Rahovei 140 S6 3-9941

Incomet s a r Edgard Quinet 5 S I . . . . 4 - 2 4 7 8 Neptun Rotari 38 S4 2-5354

Butoaie, Fabrici
Fabrica butoaie Şos Viilor 52 S5 3-8337

Butoaie placaje
Ambalaiul Modern Moşilor 195 S4 2-8258

Bufete
Herdan C Victoriei 46 SI I 3-7403

Cabinete medicale P T Palatul Poştelor SI Cabinete medicale, instalaţii
BONGER CAROL Brezoianu 18 SI CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 S I .

3-1 9 Î S

Bumbac Fabrici

...3-8998 .•3-927O
4-6775

Bumbăcăria Românească Gara Jilava 4-4180 Bumbacul colorat CI 13 Septembrie 143 S6 3 - 0 8 6 3 Filatura de bumbac ina Cassasovici Domniţa Anastasia 25 SI 3-2642 Filatura Românească de Bumbac Morarilor colţ Pantelimon S4 •*• 2 - 3 1 1 6 Noua fiLVură de bumbac Şos Pantelimon Dudeşti S4 4-5470 Safico înclinată 2 S5 3-5806 Soc rom Dt industria de bumbac birou Spl Unirei 174 S5 3-86O8 direcţiunea 3- 15 6 4 ssala'Şos Iancului" 90 S 4 4-1873 ssala Şos Viilor 56 S5 3-6632 Arară Sf Ioan Nou 3 SI 5-1121 Artin K H Oituz 3 SI 3-3378 Bostanian Sanag Pas Francez 13 S I . . . . 3 - 7 6 9 6 Bumbăcăria Engleză Sf Ion Nou 2 S I . . . . 3 - 5 8 5 7 Diarbekirian O & S M Gabroveni 47 S l * 4 - 5 9 9 8 Dunkelblum Josef Gabroveni 47 SI . . . . 4 - 9 5 9 8 Dunkelblum Lazăr Lipscani 100 S I . . - ^ 5 - 1 8 4 3 Eramian Eramik S Ioan Nou 2 SI f 3-7406 Missirian K Şepcari 16 SI 3-6366 Nalbadian Onig Oituz 12 SI 4-3192 Papazian Aram Şepcari 22 SI 3-6767 Zvorişteanu Herman Oituz 14 SI 4-4669

Cabluri electrice
Cablul Electric Cavafii Vechi 9 SI

Cabluri de oţel, Fabrici
Ancora Română Poincare 35 SI *3-9480

Cadouri ADMA
Str Columbelor 13 S4 CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI CERAMICA Lipscani 31 SI GALERIES LAFAYETTE Calea Victoriei 13 SI LOBEL & LINDEMAN Calea Victoriei 45 SI 3-7857 *3-927O 4-3743 *3-545O

Magazine şi depozite

3-1205 3-5844 Telefunken 0 P Heraes Victoriei 128 S 3 . . 3 - 7 8 4 6 Arie Eugen Carada 7 SI 3-8488 Cafea Marghiloman Bd Elisabeta 18 S I . . 4 - 7 1 4 2 Cafea la Martinica Banu Manta 7 S2 4-2378 Cafea Mecca H Kellerian Colţei 19 S I . . 4 - 0 9 1 4 Cafea Mondial Carol 35 SI Z-2J04 Cafea Sultan Regală 2 SI 4-1097 Bd Regele Carol I 2 SI 4-0409

Bumbac tehnic
Tehnicoton Şos Gărei Obor 17 S4 2-2329 3-5711

Cafea, Magazine şi Fabrici

Bureţi de vase
Coroana I Korn Plantelor 37 S4

CLIP
BUREŢI

DIN
pentru

SÂRMA'
curăţat vase. Indispensabil în orice menaj TELEFON 3.32.75

B-DUL MĂRIA No. 84 a

" Caragiale 13 S3 2-8OO2 Constantinescu N Halelor 31 SI 4-8656 Docuzian Ovanes Colţei 21 SI ••••• v3-5943 Frank Sohne Heinrich Viilor 20 S G ..-^3-0468 Hovnavian Krikor Carol 4 1 S I 3-61 71 Grozăveşti 2 S6 3-2413 Ideal D Danielian centrala Carol 37 S 1 . . 3 - 5 O 7 6 ssala S Nc Şelari 5 SI f i 3-7459 ssala Academiei 1 SI 3-2 1 7O ssala Bd I C Brâtianu 24 SI 4-7842 fcă Lucaci 105 S4 4-640 1 Kaprilian Setrak Bd Col M Ghica 51 S2 4 - O 5 O 3 Macighian H Brezoianu 15 SI 4-1476

CICO Grigorcea s a r

m

45

COMERŢ, INDUSTRII ŞJ PROFESIUNI

CAF-CĂR

Cafea, Magazine şi Fabrici
Meinl Iuliu Poincare 6 SI 3-6742 ssala B Elisabeta 15 SI d ~ 4-5737 ssala B I C Brătianu 1 SI d 4-2196 fcă Şos Mihai Bravu 223 S 4 3-6902 ssala Victoriei 71 SI 3-8230 ssala Griviţei 84 S2 3-8 169 ssala Bd fache Ionescu 2 S3 2-O396 ssala Dorobanţi 1 S3 2-01 9 3 ssala Bd Caroi 41 SI 4-94O6 ssala B M ra 4 SI d ăi 4-8927 Pelenqhian Arsen Buzeşti 23 S2 4-8970 Pelenqhian D Suren C Văcăreşti 13 S1..4-O129 I PELEMGHIAN D SUREN CAFEA ROYAL Văcăreşti 13 SI 4-01 2 9 Şişmanian M Simon Academiei 3 S1....5-O59O Zackarian Norhat Pta Dr Botescu 1 S 2 . . 4 - 2 6 3 3

Capsule, Fabrici
Delta Bărăţiei 18

SI

4-100S 3-671 <J

Capsule din staniol

Staniolul Şos Viilor 47 S6

Cărămizi, Fabrici
Automata Băneasa Bolintineanu Prel Floreasca 236 S3 C mn l C r Dudeşti Co l a ă i u on i pe CĂRĂMIDĂ 4-1079 2-2921 4-6249

FRATU
Fabrică
DUDESTI PULBERĂRIE N o . 94 TELEFON 3 4167 Cetatea Ftii Dumitrescu si Popescu Dudeşti Cioplea 4-3598 Dudesti C Dudeşti 269 S4 I 3.9562 Dumitrescu Fraţii Şos Pantelimon 8 S 4 . . 2 - 4 3 4 8 Dumitrescu H Mihalache Dudeşti Cioplea 4 - 3 6 4 8 Dumitrescu Nicu Plăvani Prel 13 Septembrie 61 S6 3-753O Duta Cârian & Co Toboc Dudeşti Co l a i pe 4-7769 Eremia !no T D D Braoadiru & Ino Griaoriu Calafat S3 2-254O Floreasca C floreasca 262 S3 I 2-5533 Fraţii Nitescu Şos Dudeşti 94 3-4167 Ionescu Gh Măria Brânzoi Dudeşti Co l a i pe 4-75 1 8 Kosca Ferdinand & ComD Lipscani 19 SI 3-1OO2 fca Vergului S4 2-4866 Materiale Construcţie Bd Domniţei 39 SI 3-65 7O Şos Pantelimon 3 0 S 0 4 2-4250 Mihăescu Ştefan Şos R.eg Ferdiiiand 14 fca Comuna Colentina S4 2-44 1 2 Nicolau Tănase Ziduri între Vii S4 . . . 2 - 2 3 1 6 Nitescu Ioan Sos Dudeşti Pantelimon S 4 - 2 3 4 3 4 Pascu Oancea Sos Pantelimon 306 S 4 . . . . 2 - 3 6 5 8 P p vc M zn I Vlahuţă T i 3 S o oii ei e 3 2-0929 PrincioUe Nicolae D Fintescu Şos Pantelimon 277 S4 2-3835 Reconstrucţia Căţelu S4 3-6856 Schmidts F & Fii Colentina S3 2-0022 bir A a e i i 1 S B SI c d me 5 e 4-1240 Sinigalia Şos Plumbuita Corn Colentina S 3 . . . . 2 - 2 2 1 8 Stănciulescu V Dinu- Dudeşti Cioplea,... . 4 - 3 6 6 9 Stănciulescu Nicolae Şos Ferdinand 10 S4 2 - 4 6 3 0 U C B Şos Pantelimon 314 S4 2-365 1 Urgenta Principele Nicolae 1 S 3 -2-4280

Cafenele
Cate de la Daix C Victoriei 31 SI I Cafe Hiqh Life B Elisabeta 23 S d 2 Cafe Pasaqiul Francez Pas Francez 18 SI 3-9972 Cafe Wilson Bd I C Brătianu 25 SI 4-O228 Cafeul Artistic B Academiei 6 SI . . . . 4 - 6 4 2 5 d Cafeul Bursierilor Doamnei 10 SI 4-1446 C f u Elita Lipscani 1 S ae l 2 I 3-0188 Cafeul Lipscani Nicu Lipscani 86 SI 4-1 7 6 5 Cafeul Luvru Bd Academei 2 SI 4-1783 Cafeul Natiunei Văcăreşti 41 S5 4-8730 Cafeul Naţiunii Halelor 41 SI 5-O7O5 Cafeul Regal Bd Elilsabeta 17 SI 4-4O43 4-OO37 Cafeul Stern Băcani 1 SI 3-OO27 Corso C Victoriei 90 SI I 3-8319 Ilcom B Elisabeta 23 S d 2 4-3524 Moldova Văcăreşti 37 SI 4-6813 Royal Cafee Victoriei 29 SI 3-753 1 Veza Barbara Gabroveni 12 SI 4-7195 3-0989 4-3524 4-0159

Calapoade, Fabrici
Ludovic Gl Stan Poetaş 53 S4 Raftoool Susnea înclinată 2 S5 3-3655 3-9934

Camioane capitonate
Continental Pătraşcu Vodă 24 SI SAPHIR JACQUE5 Belvedere 6 SI 3-5009 3-7568

Camionage
Autotransoortul Gara de Sud S6 3-3463 EXTERNA S. A. R. transport Oituz 2 SI .,4-8222 Marinescu Barbu Gara Filaret S6 3T4592 Marinescu P Sos Gard Obor 2t) S4 2-2792 Nequlescu Nita Gara Filaret S 6 3-6629 Petrescu Vasile Sos Gara Obor 23 S 4 2-42O3 Vasilescu I Gara Filaret S6 3-6229 Wulkan M & C s a r Halelor 1 SI . . 3 - 5 8 3 6 o

Cărămizi găurite şi pt planşee
ZUREŞCU I

Cânepă, Fabrici
SCHONBERGER & GRUNSTEIN S A Str Lipscani 72 SI 3-4 7 8 6

Luterană 8 S2 . . .

4-0909
2-9924

Cărămizi, izolatoare, fabrici
Carporiz Halta Titan

Cântare automate

Cărămizi refractare ABRAMOVICI A Ssorî

Automatica Gl Florescu 19 SI Harnisch Otto & Co Poincare 28 SI

3-2198 3-2878

Cântare, Fabrici
Balanţa Butnaruc G Şos Ştefan cel Mare 118 S3 Fabrica Leu Cuza Vodă 148 S5 Hess V V Alexandri 6 S3 2-1097 4-O424 2-3825 •

Cuza Vodă 136 S5 Abramovici Lupu Cauzaşi 16 SI FELDMAN DAVID CI Griviţei 24 S2 Mencer W Şos Mihai Bravu 43 S4 ZWEIFEL & Co Căp M G Vasilescu Mircea 23 (fost Emancipată) S6 -

3-4224 3-6806 3-3164 2-0206 -£4-2310 4-2319 • 3-3094

CÂR-CAR Cărămizi refractare

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI Cărbuni depozite „VRANCEA" -

WILHELM MENCER

CĂRĂMIZI REFRACTARE PLĂCI REFRACTAR E M O R T A R DE S A M O T H TUBURI DE BAZALT ORICE DIMENSIUNI. ETERNIT TOATE DIMENSIUNILE
ŞOSEAUA MIHAI BRAVU N o . 43 TELEFON 2 0206

LEMNE DE FOC CĂRBUNI ' COCS
STR. GENERAL MĂRÂŞESCU No. 18 (Fost Gura Oborului) TELEFON Cariere nisip şi pietriş CARIERĂ 2.3923

ZURESCU I Luterană 8 S2 Carbonifere, întreprinderi Carbonit Wilson 15 SI Creditul Carbonifer Matei Millo 15 SI Petroşani CI Victoriei 118 S3 bir vânzare dep Şos Gara Obor 21 S4. Cărbuni, Depozite BuQuIescu I Er Grigorcscu 24 S3. Carbasar Academiei 47 SI CEHO-ROMÂNÂ S. A. Societate de Comision

NISIP ŞI PIETRIŞ
4-0909

IVifescu Fraţii
DUDEŞTI PULBERĂRIE N o . 94 TELEFON 3 4167 Fundaţia C N Vasiliu Bolnavu Dudeşti Cioplea Cariere de piatră Minele de Granit din Poeni Edgar Quinet 6 SI Turcoaia Granit CI Victoriei 103 S3 Carton asfaltat Promcteu Unirei 69 S4 Sicio Mondschcm & Ornstein Heliade între Vii 22 S4 Carton asfaltat, asfalt şi bitum Fenolit Ziduri între Vii 11 S4 Cartonaje, Fabrici şi Ateliere .3-0297

...3-1775 .•4-161O .*4-7210 ...4-0202 ...2-1663

.2-4641 .3-3262 —

4 - 1 2£ 3-58Î .3-3657 .2-5316 .2-4713

LEMNE DE FOC CHERESTEA CĂRBUNI _ COCS
B-dul Măria, 1 Tel.: 3-2713

Cărbuni, depozite Creditul Carbonifer Matei Millo 15 S l . . * 4 - 1 6 1 0 Danubeco Pitar Moş 19 S3 * 2-0534 Interurban . . 2 7 dep Spătarul Preda 27 S6 4-9936 Derna Tătăruş GI Eremia Grigorescu 3 S3 2 - 9 8 9 2 Feldman David Griviţei 24 S2 3-31 64 Hethter Iosif Şos Gărei Obor 6 S4 2-8234 Lina Theiler Şos Gara Obor 21 S 4 . . . . 2 - 4 2 6 1 Lonea Anastase Simu 6 S3 3-9389 A. LOWENBACH & Co. S.A..

Stelca 25 SI 4-4627 Arthur Spl Unirei 128 S5 4-7964 Caolanian S Avriz 11 S4 2-5 1 1 1 CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI -*-3-927O Carto Smârdan 4 SI 4-9353 Hercules Gabroveni 23 SI 4-27O4 Juster Benjamin Gh Coşbuc 27 S 4 3-2733 LUCEAFĂRUL Luiri Cazzavillan 7-9 S2 3--8458 Posmantir M Logofătul Tăut 11 S5. Scher I Spl Unirei 179 S5 4-1425 SCHER

COCS-CĂRBUNI LEMNE
CALEA

DE

F O C

I N S T I T U T DE ARTE GRAFICE ŞI CARTONAGE
Splaiul Unirei, 179 181 TELEFON 4.1425

V I C T O R I E I 128

Telefon: •*-3-2353

Oprisan Alex Moş Ajun 10 S6 Petroşani Şos Gării Obor 21 S4 Vl.-sov Alex Academiei 47 SI

4-7958 2-1 663 3-O768

Scrisul Românesc Vţa Academiei 1 S I . . . . 3 - 3 5 1 4 SOCEC & Co. S. A. Calea Victoriei 13 SI *3-5450

ITT

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

CAR-CAU

FICHET
B-dul Brătianu No. 21 (Palatul Sin ger p Cartonaje specialităţi „FILIGRAFIL' AMBALAJE si RECLAME din hârtie si carton STRADA TUNARILOR No. 62 TELEFON 2-3476 Cartoteci
Ivanovici Nicolae Ssori Pas Villagros Se C 17 S I .

Casze de bani*

Case de bani U. T. I N. Utilajul Technic Industrial FABRICA ROMÂNEASCA de case de bani, mobile de otel, clasoare, fişiere, arhive metalice, biblioteci metalice.

Repara/tuni şl deschideri de caise de bani. • Chel de preclilt. F A B R I C A : Str. Agricultori, 29, Bucureşti TELEFON: 3.99.78

.•4-0630

U. T. I. N.

Cătărâmi, fabrici

Izbânda Bd Kerdinand 90 S4

2-9150

Cauciuc, Articole DONAŢI & HASPEL Ssor
Bd Elisabeta 21 SI

3-0462

MAX GIERSCH & Co. S-sor Proprietar: ALFRED GROSCH
BUCUREŞTI I, Strada Poincară No. 11 TELEFON 3-3108

Orice articole de cauciuc. Se confecţionează orice articole de cauciuc, ca-, Capete. Rondele, Bile, Tampoane, Manşoane, etc. după modele sau desenuri. Cauciucuri
Utilajul Technic Industrial FABRICA ROMANEASCA de casse de bani, mobile de otel, clasoare, fişiere» arhive metalice, biblioteci metalice Reparatiuni şi deschideri de casse de bani. Chei de precizie FABKICA: Str. Agricultori, 29 Bucureşti TEX.. 3.9976 Analo Roumanian Rubber Comoanv Bd Lascăr Catargiu 1 S3 . . . • •2-2687 • •5-0740 Atlas CI Victoriei 126 S3

ATLAS Cauciucurile „ATLAS" sunt renumite în toată lumea prin durabilitate şi economie AGENŢIA AMERICANA CALEA VICTORIEI No. 126
TELEFON *5-0740 Auto Regom bir Bd Tache Ionescu 16 S3 2-3209 Avon Bd Tache Ionescu 6 S3 2-544 1 Belfi B Elmasian CI Rahovei 240 S6 . . 4 - O 3 7 6 Cauciucul Quadrat Aleea Tonolla 4 S 3 . . • 2 - 0 1 0 6 secţia materiale 2-96 1 1 Dunlop Inco Bd Lascăr Catargiu 1 S3 • 2 - 0 3 8 4 Enqlebert Batistei 6 SI •2-4164 3-1368 4-3796 3-5390 3-5879 4-3534

Cartuşe
Fabrica Rom Cartuşe Aleea Tonolla 19 S3

.2-4497 3-5642 4-7446 3-6810

Casse de bani
Fichet Bd I C Brătianu 21 SI Honzig 21 S6

FICHET SOC. ANON. ROMÂNĂCASSE DE BANI, BROAŞTE M O B I L E DE O Ţ E L
Direcţia şi magazinul Bd. Brătiann, 21 (Palatul Singer) TELEFON: 3-5642 UZINA Strada Honziir No. 21 TELEFON: 3.6810

FIRESTONE

Alcx Lahovary o S3 Fundescu C Gh Dr Felix 32 S2 Goodyear Nic Bălcescu 14 S3 India Tyre Franklin 16 S3 ! Industria de Cauciuc Claudiu 19 S4

CAU-CEA Cauciucuri

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

48

CAUCIUCUL ANTIDERAPANT

Cazane cu aburi VULCAN Honzig 19 S6 Ceaprazari
WOLFF E s a r Dr Istrate 7 S5

.. . •3-226O
*5-1966

A. ABALIAN & A. MINASIAN

Abalian & Minasian Şerban Vodă 48 S 5 . . 3 - 7 7 6 8

NOUA REPREZENTANTA,

Ing. L PASCAL
STRADA BISERICA ENEI No. 10 TELEFON 4-1316

Execută tot felul de ciucuri, franjuri de mătase pentru rodieuri, şnururi, Jezarde pentru mobilă, precum şi tot felul de garnituri în pasmantarie CALEA ŞERBAN VODĂ No. 48
TELEFON 3-TJ68 Deutsch Leon Bărătiei 28 SI Mohnblatt LUDU Ciocanului 18 S4 3-4 7 9 0 3-7593

Fabrică mecanică de Ceaprăzărie

întreprinderea drum Bd Măria 116 b S 6 . . 4 - 1 9 8 2 Metzeler expoziţie Bd Tache Ionescu 22 S3 2-9010 Michelin M & Co Al Lahovary 16 b S 3 . . 3 - 1 4 3 1 Mira şantierul Jilava 4-5047 Nevad'a s a r Moşilor 289 S4 2-1042 Palma Cauciuc Decebal 20 SI *4-3O2O

Ceară de parchete
DISTRIBUŢIA Str Gl Budişteanu 11 b Serviciul Vânzări în Bucureşti

IZBÂNDA

-^-3-38 10 ..•3-70 IO
VOPSELE,

FABRICĂ

DE LACURI,

IMPORT EXCLUSIV „S. A. R. P. A. C."

ULEIURI .Şl PRODUSE CHIMICE BUCUREŞTI. Strada Labirint No. 24 TELEFON 3-3474 Fabrica: Str. Crivineni No. 10 Magazinul rl« d«ef*Wftr«: Bd. Măria 1 Telefon 3-5S88*

Str. Poetul Macedonschi, 3
(prin Bd. Regele Alexandru I fostă Calea Dorobanţilor) Pneu Englebert s a r Batistei 6 SI Reval Echinoxului 31 S5 S A R P A C CI Dorobanţi 13 S2 Semperit CI Moşilor 105 S I Standard Rahovei 240 S6 *2-4164 4-O266 2-3084 4-1796 3-3774

CEARA DE PARCHETE
desltectantă â

Cauciucuri, Fabrici „ARDĂ" ACHILL ARONOVICI
Bibescu Vodă 18 SI Faroca s n col Spl Unirei 269 S5

SOCIETATEA
3 - 6 4 19 4-3672

..DEPARAZITAREA"
37

Bulevardul Brâtianu No
(Vis-a-vis de Spitalul Coljea)

FAROCA S. I. N. C. SPLAIUi. UNIRII No. 269—71 Telefon 4-3672

/CLIP
de calitate

Fabrică pentru Produse din Cauciuc
Se primesc comenzi speciale

C E A R Ă de PARCHETE
B-DUL MĂRIA No. 84 a
TELEFON 3.32.75 superioară

UZINELE CHIMICE ROMÂNE s a

Fabrică de articole de cauciuc

Şoseaua Panduri, 71 — Telefon *4-1010 Lucrează tot felul de articole technlce de cauciuc, tuburi, plăci, garnituri, p m e de şters, covoare, ebonită, anvelope, • camere de bicicletă, tocuri „Atlas" şi „America", talpă de cauciuc, opinci, graloşi, şoşoni şi altă încălţăminte populară, pantofi de pânză cu talpa de cauciuc etc. e t c

Cauciucuri, Fabrici

Uzinele Chimice Române s a Sos Pandurilor 71 S6. . ,

.•4-1010

ZIMMER & C o . S. A. R. BIROURILE: Str. Lipscani No. 106 — Telefon * 3-9220 Ma&azine proprii de vlesfae erea produselor! Strada Lipscani, I C — O Telelon 5-1427 Calea Grivitei No. 80 — Telefon 3-9222 • Calea Grivitei No. 409 — Telefon 4-3759 Calea Dorobanţi, 84 —Telefon 2-9873 Calea Rahovei, 129 — Telefon 4-1305 Calea Moşilor No. 211 — Telefon 2-0815 Piaţa Amzei — Telefon 4-73»! FABRICILE: Str. Spătarul Preda, 30 — Tel. 3-9224

49 Ceasornice

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

CEA-GRA

Centuri, corsete
4-3842 -)!r3-927O 4-9469 Bercu Carol Bărăţiei 37 SI 4-8761 BONGER CAROL Brezoianu 18 SI 3-8998 Charlotte Victoriei 89 SI 3-6143 Felina Şelari 10 SI 4-7405 GALERIES LAFAYETTE Calea Victoriei 13 SI -&-3-545O Mendelovici I Nina Lânâriei 80 S5 3-67O2 Nicolescu Gh Victoriei 112 S3 3-1O96 Renaissance Bd Brătianu 34 SI 3 - 5 9 17 Renee Rosenzweiq Sf Apostoli 41 a SI . . 4 - 1 1 7 4 Sokol Paula CI Victoriei 2 SI 4-1273 Spiner R I G Duca 15 b S3 2-8149 Sutcor Blănari 16 SI 4-2413 Unoar Rubin Şelari 16 SI 3-947 1

Academiei 9 SI 3-6067 Einhorn Heinerich Carol 8 SI 3-6197 Fantinelli Pietro Buzeşti 10 S2 4-7594 GALERIES LAFAYETTE Calea Victoriei 13 SI *3-545O Goldrinq Adolf Eugen Carada 2 SI 4-2315 Goldstcin Marcu Pta S Anton 24 SI . . 4 - 9 9 7 0 f Magazinele E Doamnei 7 SI l 4-5033 Rubinsky A Luterană 21 S2 3-8779 Schapira E Carol 36 SI 4-3621 Spiegler Bernard Carol 57 SI 3-4 1O6 Standard Pta Cogălniceanu 8 S2 4-1586

„CRONOS"

Agemolu PoDOvitz Victoriei 57 SI CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI Coltei Ionel I C Brătianu 31 SI

Ceramică, Uzine
Uzinele Ceramice Ploesti Şelari 9 SI 4-1O6O

Cereale şi derivate
Hermann Maximilian Sfinţilor 9 SI 3-7965 Interurban. . 4 7

Cereale
„UNIVERSAL" Weiss Heinrich Carol 10 SI WEISS HEINRICH REPREZENTANTA GENERALĂ PENTRU ROMÂNIA A RENUMITELOR FABRICI DE CEASORNICE ELVEŢIENE TAVANNES WATCH, CYMA ELECTION, DOXA LANGENDORF 4-2690

CEREALE
VÂNZĂRI, CUMPĂRĂRI CASE, MOŞII, TERENURI BUCUREŞTI I Telefon 3.18.07 Dr. Râureanu 3

Cerealişti
Asociaţia Glă Comerc Bursei 3 SI Assaell Maurice Doamnei 12 SI Blendca I DI Dtru Vilan Hala Amzei 7 S3 Bolintineanu N Petre Şos Ştefan rel Mare 139 S3 Bursa de cereale Bd Măria 12 SI Centrala Câmpul Moşilor 3 S4 Centralco Poincare 4 SI Cera C Victoriei 70 SI I Şos Ştefan cel Mare 139 S3 Ciobanu Ion Doamnei 12 SI Comerţul Dunărean Mauriciu Blank 12 b SI 3-2883 4-6337 _ _ 4-9615

J U N G H A 1 M S
Strada Carol No. 10 Ktaj TELEFON 4-3690 „WORMSER" Carol 13 SI

.3-3953

Ceasornice de control
HOLLERITH ROMÂNĂ Bd Brătianu 22 S3 .4-3817

Ceasornice de pontaj
HOLLERITH ROMÂNĂ Bd I C Brătianu 22 S3 .4-3817

Celuloid, fabrici
Parna Mitrop Ghenadic Petrescu 117 S4 4 - 8 2 1 5

Celuloză, Fabrici
ZSrnejti Matei Millo 10 SI .3-9684

2-2104 4-9082 2-5024 4-9448 5-0718 2-9582 4-7425 n~~~ 3-2639 3-5268 Cristescu & Goldenbera «.,~~ Şos Ştefan cel Mare 139 S3 2-1463 Demetrescu Vintilă Bd Eiisabeta 10 SI 3 - 3 0 4 4 Dreyfus Louis & Co ..._.._ Marconi 1 SI * 5 - 1 81 O 4-7576 Interurban 1 Eskenazi Iancu Gal Blanduziei SI 3-O929 Exo B Ionel Brătianu 37 SI d 4-6174 Exoortul Cerealelor Bursei 3 SI J-4589 Fradis S Academiei 2 SI 3-1446 Furnirul C Văcăreşti 193 S5 I 4-6741 Ghelman B & Pavlovici ««__ T Doamnei 12 SI 4-9297 Gheran G Câmpul Moşilor 35 S3 2-O652 Goldschlager Alfred & Co Doamnei 5 SI 4 - 4 0 4 9 Interurban... . 3 5 Grânarul Gal Blanduziei 20 SI 3-1 168 Granimex Bursei 5 SI 4-6335

4

CER-CHE

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

50

Cerealişti
Granosa Gruooer Granum Grupner ' '
rafttU G

Cherestea, Depozite
s a r Bursei 3 SI |lo5O4 Filip Al Lahovary 8 a S3 . . . . 3 - 8 8 7 6 s a r Bursei 3 SI 4-6476 G & F Bursei 3 SI 5-0908
hi r nZ e a

Cerneală, fabrici

4-3667 ?"?i2§ 4-46O3 3-7798 3-o ^ / 4 Interurban. . 2 5 Issersohn A Pas Bianduziei 16 SI 3 - 1 10848 0 5 Kiein Sache Bursei 3 SI f" . . . . • 3-050o Oleaqin D Rainhorn ___„ CI Victoriei 20 Pas SI 4-8688 Por A Galeriile Bianduziei SI 4-2522 Recomerţ Academiei 2 SI Rottman Fraţii Victoriei 68 SI 4 Schifter B Doamnei 21 SI ?§3â Simpliceanu Ion Bd Elisabeta 10 S I . . . . 3 - 3 2 0 6 Taubman I Gal Bianduziei 22 SI 4-8752 Tennenbaum & Proch ~ni/i Eugen Carada 7 SI 3-0974 Teodorescu Georoe Odoarei 11 S 6 4-49I4 Udrescu Dumitru Prel Olteniţei 101 S5 4 - 8 9 3 8 Ulmeanu Dtru Sos Pantelimon 39 S 4 . . . . 2 - 4 5 2 2 Universal Râureanu 3 SI 3-1807 , Zamfirescu Florea CI Griviţei 445 S2 . . 4 - 8 8 3 7 Martinescu I Nic CI Plevnei 159 S2 . . 4 - 7 8 0 4

Bd ^, rGhfc i 9 0 ^ Icrusalami Iacob Academiei 6 SI Ionescu Alexandru Prel Rahovei 18 S6 Iosefsohn & Zentler Bursei 3 SI

Cerneluri de tipar „UNIO-CHIMICA" S. A. R .
Viilor 85-87 S5

MOLDOVA

Dunărea 13 Septembrie 242 S 6 3-8204 Eisenberg Solomon Panduri 2 S 6 3-3568 Eremia T Scharf I & Co CI Rahovei 260 S6 3-7754 Făgăraşul Ştefan cel Mare 226 S3 2-2O8 1 Filaret Şos Gării Obor 15 S 4 2-5434 Fraţii Aronescu Ssorii Rahovei 205 S 6 . . 3 - 3 9 O 7 Guttman Iancu Şos Colentina 116 S3 2-3868 Haimovici Elias Giurgiului 103 S 5 3-8104 Văcăreşti 206 S5 3-1464 Haimovici Henry Vlasca Şos Giurgiului 137 S5 4-2827 Hangu 13 Septembrie 128 S 6 3-7407 Hplfant Samnil Şos Ştefan cel Mare 117 S3 . . . . 2 - 8 9 O 5 Heller Iancu Rahovei 378 S6 4-3595 Ilfov C Rahovei 226 S I 6 3-1675 întreprinderea Şos Pantelimon 155 S 4 . . . . 2 - 5 0 2 1 Ionescu Traian C Griviţei 23 S I 2 4-9543 Lemnul Românesc Văcăreşti 172 S5 3-6667 Libanon Dudeşti 282 S 4 3-8936 Lotru B Ferdinand 99 S d 4 2-5327 Lucescu D Mihai Bravu 36 S 4 2-375 2 Lunca Bradului B Măria 116 S d B 3-5405 Mărculescu Marin 11 Iunie 20 S'J . . 4 - 7 7 9 2 Mârăsesti Prel Rahovei 72 S 6 3-2411» Metzinger Avram Şos Giurgiului 19 S o . . . . 4 - 1 4 8 1 Mihăilescu P Toma & Fii Chiristigii 10 S 4 2-4468 Mihalache Niculae & Elena Văcăretşi 195 S5 3-6822 Moisescu T Mihai Bravu 14 S4 2-3849 Griviţei 152 S 2

3-6450 .2-3773

Cerneala de tipografie
Concentra Baicului 79 S4

FABRICĂ DE CERNEALĂ DE SCRIS, Marca Gallus-Elefant, Gumarabicâ, Plastilină, etc.
MARTINESCU I. N I C . Telefon 4-7848, Biroul Academiei, 4 Tel. 4-7804, F-câ Cal. Plevnei, 159 , Milori Rahovei 240 S6

MILORI S. I. N . C.
CI Rahovei 240 S6

.3-485O , .3-4850

Cherestea, Depozite

Aradul Şos Ştefan cel Mare 147 S3 . . 2 - 1 0 8 9 Argintaru B C Griviţei 409 S I 2 3-8966 Bistriţa Ş s Olteniţa 202 S5 o 3-2731 Brezoiu Colentina 169 S3 2-546O Bacin Şos Regele Ferdinand 9 S4 2-5279 Bisţricioara Pieptănari 5 S5 4-6091 Bradul Transilvaniei CI Văcăreşti 206 S5 3 - 1 4 6 4 Bucovina Griviţei 312 S2 3-0776 Şos Chitila • 3-3760 Buhalnita Prel Rahovei 25 S 6 4-8421 Codrul Griviţei 284 b S2 4-O5 1 4 Colentina Maşina de Pâine 11 S3 2-2716 Colier Sandu Şos Colentina 94 S3 2-5139 Concordia M Zelinski Şos Colentina 84 S3.. 2-5 1 2 5 Cooperativei Forestiera Predelus Câmpul Moşilor 13 S 4 ..2-3286 • Cozmeni Şos Buc-Olteniţa 80 S5 3-9268 Crângaşi Podul B M Grand S2 4-1958 Crângul Şos Chitilei 2 S 2 4-1723 Dorbian I G Chiristigii 12 S4 ..2-5229 Dumitrescu G Gh Sos Ştefan cel Mare 37 S3 2-2421 Sos P::itclimon ]" • S4 .> ; 2-5021

Cherestea export

3-7544 3-O491 Moldovita Rahovei 440 S 6 3-5264Motru Ş s Mihai Bravu 47 S4 o 2-4624 Muntenia Giurgiului 171 S o 3-4194 Muntenia Văcăreşti 188 S5 3-6348 Mureşul Prel 13 Septembrie 118 S O . . 4 - 6 3 6 1 Oltul Ş s Pantelimon 157 S4 o 2-1438 Pădurea Şos Pantelimon 271 S4 2-5413 Păltiniş Tăerei 6 S5 3-9857 Petrescu Pândele Rahovei 228 S6 3-9986 Pinul Şos Pantelimon 153 S4 2-080O Pollak I Iacob Văcăreşti 175 S5 3-3074 Prahova Nouă Prel Rahovei 3 S6 4-0436 Rabin M Şos Mihai Bravu 127 S4 3-8883 Raraul Şos Pantelimon 273 S4 2-3804 ssala Şos Colentina 182 S3 2-242O Sinaia Bd Col Mihail Ghica 50 S2 3-O758 Slănic Moldova Şos Giurgiului 52 S5 3-6164 Soc Izbânda C Dudeşti 109 S I 4 4-8829 Stejarul soc Văcăreşti 175 S5 3-3O74 Tarcău Şos Colentina 189 S3 2-1125 Theiller Forestiera Câmpul Moşilor 5 S4 2 - 4 8 2 6 Theiller Lipa dep Şos Gara Obor 21 S4 2-4261 ToDlita Română Rahovei 388 S 6 4-4953 Traian N Schintzer & S Gropper Rahovei 240 S 6 3-5892 Unirea Şos Colentina 51 S3 2-2168 Unirea Forestieră C Griviţei 350 S I 2 4-1676 Victoria ssala Mihai Bravu 143 S4 3-259O Voineasa Şos Regele Ferdinand 45 S4. . 2 - 3 8 1 2 Zissman Wolf B I G Duca 14 S6 d 3-5618

EXPORT DE CHERESTEA Strada General Florescu No. 13 T E L E F O N 3<2262

V

J

81 Chibrituri, Fabrici

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

CHi-GO

Chibriturile S A R Victoriei 8 6S I Fabrica Chibrituri Fabrica Chibrituri 22 S6

-fc3-481O -^-4-0600

Cinematografe

Chimicale PAUL ROSENSTEIN & MOR1TZ LITTMAN—
Chimicale şi droguri pentru toate industriile. Depozit en gros de produse chimice, acide, aniline, vopsele, lacuri, uleiuri vegetale şi minerale, articole technice. FABRICĂ DE LACURI, VOPSELE, ULEIURI, PRODUSE CHIMICE Telefon 3-3474, 3-528S

Diana CI Grviţei 110 S2 Dory Crângaşi 42 S2 Edison CI Dudeşti 3 S4 Fetnina Bd Elisabeta 12 SI Forura Victoriei 88 SI Gloria Văcăreşti 44 SI . . ..-. Izbânda Văcăreşti 21 SI Marconi Grivitei 137 S2 Milano CI Călăraşi 153 S4 Omnia Schitu Măgureanu 4 SI Palas Bd Elisabeta 16 SI

Rahova CI Rahovei 91 S6 Regal Bd Elisabeta 12 SI Roxi Lipscani 53 S I Savoy Victoriei 33 SI Scala Bd Yache Ionescu 2 S3 Select Victoriei 48 SI Splendid CI Moşilor 290 S4 Tomis Călăraşi 11 SI Trianon Bd Elisabeta 6 SI Unic Col Mihail Ghica 47 S2

I Z B Â N D A

BUCUREŞTI, Str. Labirint, 24 Chimişti
Neagreanu Alex Lucaci 44 S4 3-2728

3-O149 4-0083 3-OO21 3-0045 .3-01 78 4-1 702 .-..3-0019 2-5734 4-153O 2-574O 4-7065 4-O1O5 3-00IO 3-2384 4-4269 3-8167 2-639O 2-4666 3-7962 4-OO84 3-OO9O 3-0073 3-0454 ..2-5741

Ciocolată, Fabrici şi Magazine
Anghelescu Rahovei 50 S6 3-4760 bir Sos Viilor 15 S6 3-5194 Corso Siminoc 17 S5 4-7291 Dobriceanu Gh Fca de Chibrituri 7 S6. . 3 - 0 7 8 6 Ilarian Gh Vaselor 24 S4 2-3963 Popovici Alexe Pasteur 1 S6 3-41 26 Regina Măria birouri Octavian 42 S 5 . . . . 3 - 1 4 4 9 Stollwerck Fraţii Bd Mărăşeşti 99 S5 3-6488 CI Victoriei 39 SI 4-O452 Suchard s a r Traian 5 9 S 4 . bir vânzări 3-9866 direcţiunea 3-3767 contab 3-3768 magazin desfacere CI Victoriei 50 SI 3 - 2 8 3 6 Bd Elisabeta 23 S2 2-5749 Col Orero 2 S5 4-OO56 Lipscani 94 SI 4-0152 CI Victoriei 70 SI 2-5776 Bd Brălianu 24 SI 4-8126 Ştirbey Vodă 16 S2 2-5737 Bd Brătianu 7 SI 2-5 75O CI Moşilor 59 SI 3-0151 Vasile Lascăr 109 S3 3-OO5O Bozianu 3 S6 3-0 1 6O CI Călăraşi 135 S4 4-0189 CI Văcăreşti 15 SI 2-6384 Zamfirescu 13 Septembrie 183 S6 3-2434 Bd Elisabeta 34 S2 3-023O CI Grivitei 119 S2 3-9524 Lipscani 87 SI 3-77 IO Victoriei 88 SI 4-O37O Romană 117 S3 2-O986 Pţa Rosetti 2 SI 4-01O9 maî Berzei 50 S2 4-6308 Ssala Victoriei 142 S3 3-8257

Cicoare, Fabrici CICO

Caragiale 13 S3 Franck Heinrich Sohne Şos Viilor 20 S6

2-8002 3-0468

3-1O66

Ciment Fabrici
„__„ 4-1674 4-2562 Coiescu George Petru Rareş 7 S2 3-1382 Dâmbovita Victoriei 2 SI 4-O3O8 Deirmandjian B Bic Şos Chitilei 15 S2. . . . 3 - 4 6 5 7 Postolea Fraţii St & Gh Grivitei 488 S 2 . . 3 - 7 6 4 3 Stucco Heiliade în Vii 18 S4 2-21 16 Titan Ciment Şos Vergului 220 S4 2-2283 Titan Turda Victoriei 226 S3 •2-1875
t

Birou Vânz Fecior Ciment Reunite Luterană 6 S 2

Depozite

ABRAMOVICI A Ssori FELDMAN DAVID
Munteanu I

Cuza Vodă 136 S5 Barbulescu Ioan Bd Col Mihail Ghica 129 S2

3-4224 4-3124 3-3164 3-256O

Grivitei 24 S2 Mark Lazăr Grivitei 152 S2
Şos Olteniţei

CI Grivitei 488 S2 Petrodava' Şos Vergului S4 Vălimăreanu L Grivitei 134 S2 Valter L I CI Grivitei 134 S2

POSTOLEA N GHEORGHE

70 S 5

....4-2697

ZURESCU I

3-7643 2-241 O 3-1198 3-1198 4-0909

Ciorapi şi tricotaje CARTEA ROMANEASCĂ DJABOUROV
Camerling M Leoji Şepcari 8 SI 4-3165 3-9195 4-7544 4-1355 3-5898 3-6665 4-9464 *3-545O 4-9527 3-198O 4-0317 +4-1578 4-3924 3-3695 3-1077 Bd Carol I 3-5 SI Casa ciorapilor Nic Şelari 2 SI Divad Gabroveni 19 SI CI Victoriei 76 SI DopDieri Izvor 78 S6 Eschenasv Albert Gabroveni 26 SI

Luterană 8 S2

Ciment alb şi Rapid ABRAMOVICI A Ssori
Cuza Vodă 136 S5

3-4224

Cinematografe
Amer^an Moşilor 221 S4 Aro Bd Tache Ionescu 12 S3 Arpa Bd Elisabeta 2 SI Capitol Bd Elisabeta 14 SI Carlton Bd Brătianu 11 SI City Bd Carol 7 SI Corso Bd Elisabeta 5 SI Dacia Şos Ştefan cel Mare 34 S3 2-3949 2-2225 4-3848 3-95O4 4-0048 4-2177 4 - 0 1 17 2-8397

GALERIES LAFAYETTE

4-8772

SOLAVICI

Calea Victoriei 13 SI Piccolo Şelari 9 SI Rbssin Fraţii Gabroveni 2 SI Silbur I A & Fiu Gabroveni 12 SI Lipscani 37 SI

Topolcanskv lacob Oituz 7 SI Zentler R & H Gabroveni 27 SI

CIO-COF Ciorapi, Fabrici
Ady

COMERŢ. INDUSTRII Şl PROFESIUNI

52

fcă Bd Pache 117 S4 bir vânzare Gabroveni 20 SI Adesgo Şerban Vodă 220 S5 1 ir vânzare Şepcari 8 SI Aida Vulturilor 14 S4

bir dep Şelari 9 SI . _ 3-3976 Depozitul Fcei de Cioraoi Lux Cernăuţi __ _ . • Gabroveni 2 SI 4-32 f 7 Elias Anton & I I Flicstein Gabroveni 5 SI 4 - 5 1 5 3 V Figaro C Victoriei 68 SI I 4-8153 Goldstein Bela Bd Basarab 79 S2 3-0294 Ideal Radu Vodă 20 S5 3-2422 Industria Română de CioraDi m _ „ _ _ Bd Pache 117 S4 4-3462

Arly S s Ştefan cel Mare 103 S3 o

4-3462 ....3-5144 *4-4830 4-4839 . .3-71O0 ..3-8836

Coafor de dame
Georqes Biserica Enei 8 SI 4-0127 Graf Jean Victoriei 39 SI 4-5796 Grumberg Jean Logofătul Tăutu 46 S5 . . 4 - O 1 O 2

„HIGHE-LIFE"

2-OO8 1

COAFOR DE DOMNI Şl DOAMNE
N-ICOLAIE M O H A I Bucureşti, Calea Victoriei N o . 57 TELEFON 3-1173
Iacobsohn Tina C Moşilor 131 S4 I 2-5732 Ilona Regala 6 SI 4-9966 Ionel si Getta Şerban Vodă 237 So 2-5791 Ionescu M & Nicu Regală 5 SI 3-1192 Ionică Episcopiei 3 SI 4-0842 Jean Ester Moşilor 21 SI 2-6316 Jean şi Mina Bd Carol 47 SI 3-0169 Jean si Miti 11 Iunie 39 S6 4-O153 Jean si Sandu Academiei 21 SI 4-925O Leon A Doamnei 3 SI 4-O142 Leon si Dorina Negulescu 11 Iunie 49 S6 4-8176 Lido Bd Tache Ionescu 3 S3 4-65O3 Manole Episcopiei 3 SI 4-9167 Margot Episcopiei 6 SI 4-8497 Mărie B Elisabeta 24 SI d 4-5703 Matei C Victoriei 44 Pas Comedia S I . . 3 - 8 2 9 9 I Miihai si Marioara Bd Pache 19 S4 2-5774 Nicoale Vasile Ignat Moşilor 51 SI 3-OI1O Paul A Mihai Vodă 27 SI 4-01 25 Poldi si Anton Bd Pache 62 S4 4-7128 PoDovici Lazăr C Victoriei 88 SI I 4-OO78 Stoian Alexandrina Bd Col Mihail Ghica 56 S2 4-8465 Tomutia G Bd Pache 61 S4 h 4-01 IO

Cisme de cauciuc
DONAŢI & HASPEL Ş:or
Bd Elisabeta 21 SI 3-0462

Clasoare pentru desen
Redeco dulapuri speciale plan spiral CI Victoriei 2 SI 4-7623

Clopote, Fabrici
Dumitrescu Gheorahe Oituz Spl Unirei 87 S5 Ionescu N & Fiu Spl Unirei 73 S5 3-5324 3-9454

Cluburi
Aero Club Regal Român Clemenceau 10 S3 .3-5717 Automobil Club Regal Român Pţa Palatului SI * 5 - 1 1 77 Jockev Episcopiei 9 SI 3-5316 secretariatul 3-7/77 Metropolitan N Goelscu 14 S3 3-7618 National Creştin Bd Academiei 1 SI 4-6567 National Creştin Culoarea de Negru Bd Pache 14 S4 4-9717 National Liberal Sect II Negru Pţa S Ştefan 9 b S4 f 4-2361 National Liberal C Victoriei 34 SI I bir propagandei 3-3994 cab secretar gl 3-1697 CI Griviţei 78 S2 4-9533 National Liberal Poincare 17 SI 3-7912 National Liberal Sect I Galben Donici 21 S3 2-9996 National ţărănesc Sect II Negru Moşilor 44 SI 4-7561 National Ţărănesc Clubul Ctral Clemenceau 11 b S3 3-O378 National ţărănesc orn Capitalei Gl Berthelot 10 S2 4-7451 Partidul Agrar Spiru Haret 2 S2 3-827O Partidul Evreesc din România Bradului 31 So 4-4794 Tinerimii Victoriei 42 SI 4-4464 Turina Clubul României Bd Tache Ionescu 27 4-525O Angela Col M C h i c a 1 2 0 S 2 . . . 3-01 16 Baldovin B Academiei 41 SI 4-9825 Beer Emil Academiei 51 SI 4-O123 Beer Iacob Moşilor 53 SI 3-OO 1 1 Bela Winterkon Bd Brătianu 22 SI . . 4 - 9 6 8 0 Bernhard & Alexandru Şerban Vodă 16 S5 3-0107 Campion Paul Franklin 7 S3 4-O2 1 1 Carlton Bd Brătianu 11 SI 4-9963 Charlotte C Moşilor 98 SI I .4-9080 Corso Franklin 4 SI 3-5697 Cosmănescu D Olga A Lahovary 5 S 3 . . 4 - 7 5 0 4 l Cosmetica B Elisabeta 38 S2 d 4-9569 Dida Spl Unirei 3 SI 2-5788 Dortheimer Pta Universitătei 2 SI .3-O175 Emil & Marcel Academiei 53 SI 3-9O23 Francois D Edgard Quinct 7 SI. : 3-01 23

Cocs
CEHO-ROMÂNĂ S. A. Societate de Comision

LEMNE DE FOC CHERESTEA CĂRBUNI— COCS
B-dul Măria, 1 Tel.: 3-2713

Kern & C Bd Tache Ionescu 1 S3. . . ..-fr3-6228 o

A. LOWENBACH & Co S. A.

Coafori de damă

L E M N E

D E

F O C

C O C S - C Â R B U N I
C A L E A V I C T O R 1 E I 123 Telefon: *3-2353

Cofetării
Academiei Andronic Academiei 1 SI Anghelescu N Academiei 19 SI Bd Carol 40 SI Bd Brătianu 3 SI Victoriei 45 SI Nic Bălcescu 17 S3 3-35 2O 4-2472 3-O1O5 3-OO57 3-1OO8 3-8878

GALERIES LAFAYETTE
Calea Victoriei

13 SI

*3-5450

r

53

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

COF-COL

Cofetării
Apicola Georoe Cretu Nifon 2 S6 3-9 147 Bulevard Bd Carol 8 SI 3-OI59 Capsa Gr Victoriei 36 SI 3-5408 Constantinescu I Dumitru Pţa Amzei 11 S3 4-8677 Coterbic Ion d Romană 18 S3 2-9371 Cretu N Viitor 133 S3 2-9304 Damian Bd Col Mihail Ghica 147 S 2 . . 4 - 7 2 O 4

Coloniale
Magazine Asachian AOOD Hala Grivita Comp 27 S 2 . . 3 - 4 5 1 1 Athenee Palace Victoriei 94 SI 4-0679 Bălan Anton Col Mihail Ghiea 41 S2 4-4324 Baruir Nalbandian Aviator Beller 1 S3 . . 2-OO6 1 Basarabia Eugen Carada 7 SI 3-8695 Beicu N Şos Crângaşi 57 S2 4-9567 Bentea Ioan Pţa Dr Botescu 5 S2 4-1196 Beraru David Griviţei 392 S2 4-8069 Bogdan Ioan CI Dorobanţilor 98 S3 4-0145 Boghici G & Tănase Ducu Griviţei 302 S2 3-22OO Boldur Samoil Bd Carol 39 SI 4-1912 Bolta Rece Porumbaru 62 S2 2-54 1 6 Bolta Rece Popa Savu 16 S2 2-379O Bragescu Ion CI 13 Septembrie 196 S C . 3 - 0 1 5 3 Buta & Popescu Rahovei 415 S6 3-7388 Caloianis Ilie Romulus 48 S4 4-O111 Calotă Constantin Griviţei 466 S2 3-4801 Candet Jean Berzei 2 S2 4-01 97 Câsmoiu Ion Tunari 2 S3 2-6398 Cernea Ioan Tunari 42 S3 2-9348 Chijirighian M Cobâlcescu 30 S2 4-5299 Chiriac Dimitriu Bozianu 7 S6 ...3-9159 Ciobănaşu Sf Vineri 2 SI 4-7457 Ciobanu Marin Moşilor 88 SI 5-1287 Cioboată N & Laziea Emil V Lascăr 98 S3 3 - 0 1 6 5 Constantinescu C Viitor 194 S3 2-5094 Constantinescu St Şos Mihai Bravu 1 S 4 . . 2 - 5 O 5 6 Consumul Aro Bd Tache Ionescu 12 S.'i. . 2 - 9 1 3 2 Consumul Artei Artei 6 S I S I 4-7324 Consumul Aurelia Ioan Grecu I G Duca 25 S3 2-9329 Consumul Avântul Tineresc Gr Alexandrescu 74 S3 2-4695 Consumul Bonaoarte Şos Bonaparte 15 S3 2 - 1 6 4 3 Consumul Capitalei Radu Vodă 14 S5 . . . 3 - 6 5 1 3 Consumul Carol Davila Carol Davila 3 S6 4-6863 •Consumul Constantinescu Gh Popa Nan 10 S4 3-6 258 Consumul Distribuţiei Văcăreşti 54 S I . . 3 - 4 7 3 8 Consumul Domnita Moşilor 86 SI 3-0942 Consumul Elveţian Văcăreşti 24 SI 3-9048 Consumul Eroina Ecaterina Theodoroiu Sfţii Voevozi 27 SI 4-7793 Consumul Exozitiei 11 Iunie 75 S5 3-OOO8 Consumul Făcădău Vasile Lascăr 129 S 3 . . 2 - O 9 7 6 Consumul Fianu Gl Nic Tătărăscu 181 S4 2-9182 Popa Lazăr 26 S4 2-5714 Consumul Floreasca CI Floreasca 1]7 S 3 . . 2 - 1 6 4 8 Consumul Francez Bd Elisabeta 13 S I . . . . 3 - 7 7 8 8 Consumul Franklin Franklin 5 SI 4-8815 Consumul Fraţii Brădeanu Al Lahovary 21 S3 4-O165 Consumul Fraţii Sideri CI Rahovei 251 S6 4 - 0 0 3 5 Consumul Funcţionarilor Publici ,C1 Victoriei 177 S3 3-OO34 Consumul Gărei de Nord Petre Poni 2 S2 4 - 6 O 5 8 Consumul Gentilei Călăraşi 125 S4. . . . 4 - 8 3 0 2 Consumul Hala Traian CI Călăraşi 13 6 S4. . 4 - 3 4 1 6 .Consumul Hâncu CI Călăraşilor 85 S4. . 2 - 5 7 8 5 Consumul Hristescu Carol Davila 21 a S6 4-8OO5 Consumul Ideal Câmpineanu 50 SI 4-2682 Consumul Imperial Nic Golescu 11 S3. . . . 3 - 3 7 0 5 Consumul Iulian Petre Maior 91 S 2 . . . . 2 - 5 7 1 9 Consumul Justiţiei CI Rahovei 2 S I . . . . 3 - 8 8 8 7 Consumul La Băcanu Şos Ştefan cel Mare 18 S3 2-3214 Consumul La Băieţi Romană 102 S 3 . . . . 2 - 5 7 5 1 ConsumulLa CăDitanu Traian 113 S4. . . . 4 - 4 7 6 2 Consumul La Didi Banu Manta 24 S 2 . . . . 3 - 4 0 9 4 Consumul la Doi Vulturi CI Moşilor ] 45 SI 3-0039 Consumul Mântuleasa Mântuleasa 9 S 4 . . 4 - 0 5 4 3 Consumul la Mielul de Aur Dr Lister 1 S6 4-4399

3-01 34

Calea Victoriei 13 SI *3-5450 Guguianu Ioan Romană 156 S3 2-8707 Herdan Sos Basarab 15 S2 *3-7340 Ionescu Petre Văcăreşti 182 S5 2-5773 Jeannine Şerban Vodă 182 S5 3-OOO5 Jernoiu Cristache Bd Alex Cuza 79 S 2 . . 4 - 1 1 7 9 Mateescu Gheorghe Bd Tache ionescu 27 S3 4-O 1 56 Minerva Şerban Vodă 81 S5 4-8864 Mircea Academiei 2 SI 4-9051 Nestor Jean ssori Victoriei 63 SI 3-O545 Orange Bd Pache 31 S4 Peristeri D G Mihai Bravu 2 S4 h 4-8233 2-5541

GALERIES LAFAYETTE

3-O187

CI Moşilor 219 S4 3-0089 Şos Ştefan cel Mare 56 S3 2-0786 Potoceanu R Doamnei 8 SI 2-6391 Regală 20 SI 5-1271 Regala Schitu Măgureanu 4 SI 4-9637 Rex Dudeşti 22 S5 4-576O Stefănescu I Valeria _„_,,, Schitu Măgureanu 2 SI 4-7873 Stoica Boros Colţei 31 SI 2-5738 Stoica Lovin Cuţitul de Argint 72 S5 2-5731 Vasilescu Gh CI Călăraşilor 180 S4 4-0144 Vasilievici Dabe Văcăreşti 92 SI . . . . 2 - 6 3 8 8 Verdun Bd Carol 44 SI 4-9731

4-014 1

Colecturi de Stat

Aurora Academiei 35 S I 4-9333 Aurora Frascati Victoriei 33 SI 3-6206 Banca Română de Comerţ CI Victoriei 29 SI *5-1210 Campus & Bassa CI Victoriei 14 SI . . 3 - 5 9 7 O

Matei Millo 2 SI 4-8436 Caracas Bd Elisabeta 5 SI 3-669O Fonştein Joseoh & Fraţii CI Moşilor 98 SI 3 - 2 2 5 O Gherson J Bd Ferdinand 98 S4 2-5728 Hermes CI Victoriei 60 SI 4-8507 CI Victoriei 30 SI 4-9780 Loteria Fundaţiilor Culturale Reaale C A Rosetti 23 SI 2-2638 Loteria de Stat Bd Elisabeta 5 S I . . * 3 - 1 3 5 5 Mercur Galeriile Blanduziei 3 SI 4-0518 Buzeşti 1 S2 3-9578 Mercur Bogosian Victoriei 28 SI 4-6889 Românească CI Victoriei 118 S3 3-9964 Stănoiu Gheorqhe centrala Lipscani 83 S I -k5-1400 secretariat 3-33 1 O 4-5354 ssala CI Victoriei 38 SI 3-655 1 ssala Smârdan 2 SI 4-353O ssala Bd Academiei 8 SI 4-3244 ssala Ed Academiei 5 SI 5-1571 ssala CI Văcăreşti 56 SI 4-824O ssala Carol 33 SI 4-8344 ssala Bd Tache Ionescu 12 S 3 . . 2 - 8 4 8 0 ssala Şos Mihai Bravu 1 S4 2-8534 ssala CI Griviţei 80 S2 4-6869

3-7168

Coloniale
Magazine Adarrt T Şos Giurgiului 47 S5 4-5613 Adamescu Ştefan Const Moroiu 25 S 6 . . . . 3 - O O 1 6 Alexandrescu C T Ştirbey Vodă 148 S 2 . . 3 - 8 5 3 4 Altiokaian & Asnavorian Halelor 27 S I . . 4 - 1 1 8 2 Amărăsteanu P Marin Călăraşi 28 SI 4-4563 Andreescu Vasile Şos Colentina 2 S3 . . 2 - 5 7 O 7 Angelescu Petre Şos Giuleşti 101 S2 . . 4 - 8 2 5 1 Antonescu Eftimie Bd Regele Alexandru 9 S3 3-OO24 ADostol Spirea Prel Dorobanţi 88 S 3 . . . . 2 - 3 3 2 7 Apostolescu G C Griviţei 467 S2 3-5083

CONSUMUL PALAT CARPAŢI

Academiei 7 SI Consumul La Titi Banu Manta 6 S2 Consumul La Titi Bd Col M Ghica 21 S2. Consumul Ligii Naţiunilor Bd Domniţei 18 SI

4-8654 3-5734 .3-5637 3-5OO6

COL-COL Coloniale
Magazine

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

54

Coloniale
Magazine
Friedman Marcu Văcăreşti 60 SI 3-5681 Furnica C A Rosetti 26 SI • 2-1608 Galatescu Ion Bd Tache Ionescu 25 S;s..4-8775 Garoflid C Bd I C Brătianu 9 SI 3-7594 Gazikos Panait Sos Panduri 36 S6 3-OO49 Georgescu C Gl Lahovary 32 S3 2-O621 Georgescu M Bd Col Mihail Ghica 61 S2 3 - 0 1 0 6 Georgescu V & Ioniţă A Anghel Pţa Ghica 24 SI 3-7162 Georgescu Vasile Costache Negri 2 S 6 . . 5 - 1 7 1 3 G^orgsscu Victor CI Griviţei 342 S2 . . 4 - O O 2 8 Giurca Ioan Dorobanţi 68 S3 2-8197 Golna Nicolae Aurel Vlaicu 26 S3 2-8048 Grigorescu Nae Bd Ferdinand 60 S4 2-5156 Herman Preiss Alex Moruzzi Voevod 59 S5 3-01O2 Heskia P Moise Griviţei 336 S2 3-6557 Hazarian Margos Labirint 50 S4 3-0071 Hazelian Artin Căp Vasilescu Iosef 6 S4 2-84 1 8

Consumul Luminei Bis Amzei 16 S3 4rOO73 Consumul Lvidia Carol 63 SI 4-7191 Consumul Manolache 'i.-'k.Şos Giulgiului 12 So 4-7587 Consumul Mercur Batistei 14 SI 2-4249 Consumul Model Batistei 23 SI 3-0177 Consumul Niron Nifon 1 S6 4-1753 Consumul Ovidiu Marinescu _ _ Şos Ştefan cel Marc 19 S3 2-9273 Consumul Palat Caroati Academiei 7 S I . . 4 - 8 6 5 4 4-0162 Consumul Pafadis Academiei 1 SI 3-2473 Consumul Pescaru CI Dorobanţi 86 $2.. 2 - 8 3 4 7

f

CONSUMUL PIEŢEI

:

":;

\

Halelor 9 SI 3-0829 Consumul Pieţei Halelor 9 SI 3-0829 Consumul Plevna Plevnei 1 S2 4-8515 Consumul PoDular Carol 59 SI 3-1 764 Consumul Praaa Argentina 44 S3 2-5644 Consumul Gh Roiescu Bd Elisabeta 45 S2 4-9746 Consumul Savova Bd Carol 8 SI 4-2128 Consumul Stamate Viitor 77 S3 2-9345 Consumul Ştefan Stoenescu CI Griviţei 91 S2 3-0147 Consumul Steiian Petrescu Carol 23 SI 3 - 3 O 4 8 3-3546 Consumul Steriu Bd Măria 29 b SI 3-8005 Consumul Tecuciano Moşilor 122 SI . . 4 - 9 4 5 3 Consumul Tigru George Nicolescu Vasile Lascăr 109 S3 2-2506 Consumul Titi Buzău Bd Elisabeta 36 S2 ...3-0168

Hofsepian Artin Victoriei 208 S3

CONSUMUL TRUŢĂ AMÂRĂ$TI —

COLONIALE SI DELICATESE
En-gros En-detail STRADA CĂLDARARI No. 2
TKLEF0N 3-3995

.Coroana Regală Halelor 9 SI Costache N Grigore Paris 33 S3

Consumul Virgiliu Virgiliu 25 SI 4-0542 Consumul Voicu CI Dorobanţi 67 S3 3-OO95 Coreacko Alexe Măria Rosetti 7 S 3 . . . . 2 - 9 6 3 8

Crăciunescu N R Căzărmei 33 SI 4-1546 Crintea G Popa Nan 119 S4 h 3-0066 Cuiumnelis N & Petriadis M Halelor 7 SI 3 - 5 6 4 0 Cunescu Fraţii Luterană 13 S2 3-9128 David Frenk L Concurenţa a ' Văcăreşti 13 SI 3-2168 Delareina Leon Pta Regina Măria 3 S6 . . 4 - 1 6 0 6 Dobrescu Petre Pţa Cantacuzino 6 S3 . . 2 - 0 2 9 6 Doris Niculae Măgurele 72 S6 4-4134 Dragomir Niculescu Victoriei 60 SI 3-0114 3-9025 Dragotescu Constantin Polonă 86 S3 2-OO48 Dudescu Mihail CI Văcăreşti 101- S5 4-0525 Dumiitrescu V Dumitru CI Rahovei 311 S6 2-5782 Eiter I & D Petrescu CI Griviţei 266 S2 4 - 2 9 9 5 Elenescu Nicolae & Co Berzei 52 S2 3-0139 Elias Alexandru CI Călăraşi 53 a S4 4-8132 Enghibarian Enahibar Cămpineanu 39 SI 4 - 8 6 8 5 FiliD D Teohari Visarion 31 S3 4-0034 Filipescu G Carol 41 SI h 3-5342 Filinescu Ştefan Halelor 31 SI 3-O394 Florescu M Creţeşti Şerban Vodă 9 S5 . . 3 - 5 5 1 9 Regina Măria 71 Colentina S3 . . . . 2 - 2 4 3 3 Fraţii G & Ilie Bara h Costache Negri 38 S6 4-6304 Fraţii Postolea St & Co G C h Griviţei 486-488 S2 3-7643 •

3-7718 2-2884

Ionescu Alexandru Frosa Sarandi 15 S2.. 2 - 6 3 2 5 Ionescu Petre Duminicei 26 Şos Olteniţei S5 . . . . 4 - 9 0 5 4 Ionită I Anghel Nifon 30 S6 ' 3-6259 Ispasiiu Anghel Căzărmei 93 S6 4-2129 Kaufman Carol Vânători 28 SI 4-0118 La Basarabeanul Iosif Dorf Griviţei 168 S2 4-8359 La 2 Cocoşi Bd Carol 40 SI 3-4978 La fostul elev al Casei Consumul Francez Povernei 44 S3 2-835 2 La Glodeanu Gogu Cantacuzino 56 S I . . 2 - 3 9 9 9 Lacatus Ilie Brezoianu 13 SI 4-6105 La Nasu M Catanu Cobălcescu 12 SI 3-0009 Lupovici Natan C Moşilor 208 S4 I 2-8344 Mărculescu Marin 11 Iunie 18 S6 4-7792 Marinescu Const Căp Preotescu 22 b S5 4-O1 1 9 Marinescu Florea & Petre Apolodor 2 SI 3 - 7 9 2 3 Mazilu Ioan & Drăgan Col Mihail Ghica 83 S2 4-2468 Mestru Toma Dudeşti 143 S4 4-9O3O Mihalachis M E Bibescu Vodă 12 SI . . 4 - 1 5 9 1 Milcu Vasile Rahovei 53 S6 3-3879 Mocanu Iubu Ioan Halelor 1 SI 3-178O Mocanu I Iosif Căldărari 2 SI 3-6867 Moise Moritz Col Orero 8 b S5 3-4967 Nertea si Balica Bd Col Ghica 81 S2 . . 3 - 5 5 3 1 Nicolau D Şos Ştefan cel Mare 20 S3 . . 3 - O 1 8 O Nicolau Mihail Gogu Cantacuzino 54 S3 . . 3 - 0 1 8 4 Niculescu I Călăraşi 70 Ş4 4-5420 Niculescu Sterie ssori Mihai Bravu 46 S4 2 - 5 6 4 2 Nuţescu G B Pache 25 S4 h d 5-1755 Ohanian Garabet Teiul Doamnei 3 a S3 . . 2-8OO4 Oprean Ion Cometa 92 S3 2-2416 Oprean Mihail Romană 54 S3 2-85O7 Oprescu Ion Academiei 23 b SI 3-5O4 1 Oprescu Simeon Şos Regele Ferdinand 26 S4 2-5867 Oproiu Ion B Basarab 92 S2 d 3-9796 Panaitopol G CI Moşilor 366 S4 h 2-4406 9

Hristescu Petre CI Victoriei 222 S3

Hristescu Grigore Luigi Cazzavillan X S2 4 - 7 3 8 4 6

4-1244

2-9173

Pâteli S Popa Tatu 1 S 2 Petrescu Ctin Bd Carol I 44 SI

Pantazi V Const Gl Lahovary 2 S3 . . . . 3 - 0 0 3 8 Paris Washington 2 S3 2-45 18 ssala B Gh Buzdugan 11 S2 d 2-1172 Partenie Gheorghe Cotroceni 17 S6 Ş"!9,7.0.
3 5

Pândele Marin I G Duca 27 S3

f/RSi ,

Petrescu G S Apostoli 29 SI h f 4-9253 Phenix Pţa Regina Măria 3 S6 3'2Z5i Pooescu Alex Victoriei 143 S3 3-8036 Popescu D Bateriilor 18 SI 2"SI ^7 Pooescu I Ioan Şerban Vodă 85 S5 3-94r91 Popovici & Arvunescu mntn Şos Pantelimon 269 S4 2-5O79 Postolea Fraţii St & G Griviţei 486S2 3 - 7 6 4 3 h Postolea Gheorghe Şos Targov.şte 104. - 4 - 6 4 7 9 Prisăceanu Nicolae Rahovei 385 S6 ••••3-6069 Puiul de Urs Gl Berthelot 21 S3 3-939O Radu G Bd Col Mihail Ghica 60 S 2 . . 5 - 0 4 3 5 h

" 3?2 3.S3»!7,

55

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

COUGON

^ÎMBRĂCĂMINTE

PENTRU BĂRBAŢI , ! DAMF Şl COPII •

Sfii. T&eJi^~ioo~î

3.52.9*

CateaStuHţel,f79
Coloniale
En-gros
Dumitrescu Militari Ioan Carol 47 SI . . 3 - 7 5 7 6 Kassargian Ardases Halelor 33 SI . . . ; 3 - 9 9 9 2 Hamandii Zade M Zekv D Psaltidis & Co „„„„ Halelor 35 SI 3-7O32 Nicolacoglu N & Co Halelor 9 SI 3-O978 Presente I Heschia Căldărari 20 SI . . 3 - 6 7 9 8 Stoicescu I Christescu N & Tănăsescu N „__„ Halelor 19 SI 4-1072

Coloniale
Magazine Radu G Ioan h Bd Col Mihail Ghica 149 S2 4-014O Rădulescu G & Minculescu Carol 86 SI . . 3 - 1 5 0 6 Rădulescu Nicolae Basarabiei 30 S2 . . . . 3 - 1 1 8 2 Rădulescu Vasile S Ştefan 13 S4 f 3-1469 Ramanza Toma Şerban Vodă 180 S5 2-5717 Râsnoveanu & Babes Victoriei 148 S3 . . 4 - 1 3 O 2 Ritz Carol 44 SI 3-8455 Rothstein Herman Brânduşi 18 S5 . . . 4 - 7 5 4 6 Rovaciu Dumitru Vasile Lascăr 42 S3 . . 3 - O O 4 3 Sandilos Haralambie Traian 101 S4 3-7453 Sarafian H Pţa Amzei 24 S3 4-0592 Schreiber Ignat Labirint 25 SI 4-4O42 Şerbănescu I n Cobălcescu 56 S2 . . . . 4 - 0 1 6 3 o Slima Carol Bd Basarab 131 S2 3-0143 Şmărăndescu Ion Moruzeştilor 27 35 . . 2 - 5 7 9 0 Stănescu Ion C Moşilor 94 SI I 4-8895 Stavri Gh Constantin Bd Domniţei 40 SI 4 - 4 7 8 O Stavropol Fraţii Carol 62 SI 3-0555 Ştefan F Ştefan Griviţei 409 S2 4-3346 Ştefănescu G & Eug Fraţii h V Lascăr 129 S3 2-O976 Ştefănescu Ioan Bd Basarab 114 S2 . . 3 - 3 3 8 2 Steriu Dumitru Suter 18 S6 3-394O Stoianovici Gherase 13 Septembrie 189 S6 4-O1 1 5 Stoicescu & Cristescu CI Rahovei 107 S6 3-9666 Sulem Ludviq Bârăţiei 46 SI 4-4576 Surian S Carol 19 SI 3-8634 Susan Comei Gl Dim Papadat 16 S 2 . . . . 4 - O O 4 3 Tabacu G Ilie Mitrop Ghenadie Petrescu 100 S4 . . 3 - O O 5 2 Tahu T Ioan Fundaţia C Vasiliu Bolnavu 1 S3 . . 3 - O 1 O 4 Tarapanaua Cotroceni ŞosCotroceni 11 S6 4 - 0 9 3 3 Tarapanaua 11 Iunie 11 Iunie 35 S C . 4 - 6 3 9 8 Tarapanaua Kogălniceanu Dr Staicovici 43 S6 4-9175 Tarapanaua Lemetre Lânăriei 2 S5 . . . . 3 - 6 9 2 6 Tarapanaua Obor Mihai Bravu 32 S 4 . . 2 - 5 6 4 O Tecoiu Ilie Berzei 85 S2 4-01 9 1 Teodorescu G Ion Toamnei 13 S3 2-3537 Teodorescu Ilie Toamnei 48 b S3 2-8894 Ticmenov Ştefan Isvor 78 S6 4-0167 Toncescu Dumitru Carol 55 SI . . . . . . 3 - 2 5 7 8 Toncescu Teodor Halelor 69 SI 4-156O Toncescu Theodor Pe Berindei Str F 28 S4 4-6383 Trută Amărăşti Câldăran 2 SI 3-3995 Tziminadis Dimitrie S Apostoli 46 SI . . 3 - 6 8 3 7 f Unirea Carol 57 SI 3-5147 secţia detail 3-6O58 ssala Griviţei 229 S2 3-8819 Varasteanu Iulian Ştirbey Vodă 96 S2. . 3 - 0 0 8 4 Vasilescu Petre G Mărăşescu 43 S4 . . 2 - 9 2 7 O l Voiculescu Georqe Popa Nan 36 S4 . . . . 3 - 0 0 9 1 Voiculescu N Bd Măria 97 S6 4-0187 Voutsas G Halelor 9 Si h 3-O829 Vrâncu Tudor Dionisie 55 S3 2-8528 Vulcan N Ion C Dorobanţi 74 S3 I 4-0108 Zamfirescu Dumitru Dionisie 88 S3 2-9100

3-O1 19

Coloniale reprezentanţe
A. STUDERUS & C o . '
Sf Gheorghe 29 SI 3-1994

Combustibili speciali pt. calorifere
DISTRIBUŢIA
Str Gl Budişteanu 11 Serviciul Vânzări în Bucureşti 3 - 3 8 1O ....3-70IO

Compensaţiuni CONTINENTAL
Centrala Compensărilor Smârdan 11 S I . . 4 - 9 4 9 4 Pătraşcu Vodă 24 SI 3-5009 Externa Doamnei 3 SI .+5- 1 4 5 O Fides Doamnei 12 SI -*4-376t> Fiducia Mauriciu Blank 12 SI 3-5O54 Llovd International Academiei 2 SI 4-2372 Rubin Herman Gal Blanduziei 16 Se B SI 4 - 7 2 3 9 Soc Polonă de Comerc Victoriei 2 SI . . 4 - 3 3 9 6 Standardul Român Bd Brătianu 16 S I . . 4 - 8 8 6 9

Compresoare
Ingersoll Rând Bd Domniţei 3 SI Oficiul Technic Român s a G G Cantacuzino 33 S3 h r *4-5277 2-0478

Confecţiuni
Abramovici Moritz Patriei 4 SI Alba Bd Elisabeta 2 SI Arcosa Victoriei 33 SI Auer Solomon Lipscani 47 SI Batinescu Alex Bd Elisabeta 18 SI CI Griviţei 141 S2 Chic de Paris Victoriei 32 SI Victoriei 14 SI Confectiunea Românească Gabroveni 2 SI. Fibra s a Berzei 19 S2 secţia comenzi Fibra I Lupu Şelari 3 SI Gout Parisien Victoriei 47 SI Impermeabila Ştirbey Vodă 32 S2 3-8387 3-9O4O 3-6467 3-3596 3-7995 5-0568

CEHOSLOVACA Berzei 100 S 2

-fr3-8335

IMPERMIABILA

3-4354 3-4662 .5-1 1 6 3 3-7933 4-875O 3-9812 3-4544 3-3555

En Gros
Comerţul Român Halelor 29 SI Cusmo Gl Mânu 20 S2 Dallas C Colţei 1 SI Dinischiotu N Thoms Halelor 3 SI 3-28O6 3-9327 3-6166 3-2622

SIGMUND PRAGER

Ştirbey Vodă 32 S2 Jeana Şelari 9 SI Neuman M Victoriei 26 SI Prinţesa C Victoriei 26 SI I Rosenbera Adolf Engleza CI Griviţei 217 S2 Cea mai veche casă din tara Bd Reg Carol I SI

3-3555 4-6168 3-7O46 ...4-8786 4-6213 3-8804

CON-CON

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

56

PCL/CHEN
Confecţiuni
Simion S & H CI Griviţci 128 S2 . . . . 4 - O 9 O 1 Splendid Bd Elisabeta 3 SI 4-3736 Superb Biliq O CI Victoriei 28 SI 4-7894 Tempo Pţa Kogăiniceanu 8 S6 2-5787

E X E C U T A : LUCRĂRI? lîECONSTRUCT.IE^ TRANSFORMÂRI •VOPSIipRIE»ZUGRĂVELI. P A R C H E T E ? • T A P E T E • E T C. | STRADA ENĂCHITA V A C A R E S C U Na. 1 II

l i TELEFON: 3.58.74
ANTREPRIZA FRAŢII TURCONI
Vânători 1 a Si A r c a d i a Edgard Quinet 5 SI Avântul Bd Elisabeta 67 S2

Construcţii, întreprinderi
4-5 1 28 4-4844 3-6844

Confecţiuni civile şi militare
Atelierul Central d Haine Ofiţereşti e Cobâlcescu 28 SI Berzei 100 S2 Renaşterea Matei Voevod 10 S4 Vancea losif Transilvaniei 11 S2

AVÂNTUL
3-5153 *3-8335 4-4578 4-3873 întreprindere de construcţii şi antreprise generale. Transformări şi reparaţiuni în orice bran;e. Specialişti igrasie. înlesniri de plată.

CEHOSLOVACA

Confecţiuni de hârtie CARTEA ROMÂNEASCĂ SOCEC & Co. S. A. Conserve, Fabrici Franco Danubienne Luncei 4 S 4 5 Speranţa Al Vlahuţă 38 So „SPERANŢA"
Flora Şos Viilor 55 S6 3-0738 Calea Victoriei 13 SI Bdul Reeele Carol I 3-5 SI +3-9270 *3-5450

Bulevardul Elisabeta, 67
TELEFON 3-6844

4-9673 3-853«

fabrică de conserve Al Vlăhută 38 3 - 8 5 3 9 Stela Şerban Vodă 225 S5 5-1763 Ştefănescu Grivita Lânîriei 97 S5 *3-923O Academiei 5 SI 3-9234 Stirbev Buftea 3-2678

Construcţii fier
Bernstein Adolf Popa Ştefan 9 S(i . . 3 - 3 7 9 5 Bobocescu Marin Nicolae Filimon 18 S 4 - 3 7 8 4 2 Brucker Max Gl Nimleanu 11 S 4 3-7957 Davidescu Th V A Ureche 1 S6 3-7222

Bazaltin Jianu Parcelarea Bordei 2-2 1 1 7 portar 2-8 1 95 Casa Construcţiilor Bd Carol I 17 SI . . 3 - 2 7 9 O Casa Proprie Lipscani 14 SI 4-2829 Ciulev I Liviu S Filipescu 16 SI 2-841 1 Clădirea Modernă Matei Millo 2 SI 4-1 93O Clădirea Românească Bd Domniţei 39 S 1 * 3 - 3 8 8 O Comoania Română de Ind Comerţ si Antrepr Sraârdan 18 SI 4-6057 Construcţia Capitalei Carol 9 SI 4-1693 Construcţii Civile Bd Gh Buzdugan 1 b S2 ! 2-1975 Constructorul Victoriei 86 SI 4-5699 Construcţia Locuinţelor Eftine Bd Domniţei 1 SI 3-6042 Construcţia Modernă Carol 9 SI 3-2 î 9 2 Edilitatea Brezoianu 62 SI ...^-3-72IO dep 13 Septembrie 275 S6 5-1426 Herivan Edgar Pitar Moş 27 S 3 2-9824 Iqnat G Ina & Baldovin Flaviu h Bd Dinicu Golescu 38 S2 4-1539 I L I E Anstase Simu 3 SI 3-3775 Imobil Smârdan 11 SI 3-8968 Inqersol Rând Domniţei 3 SI 4-5277 întreprinderea Groooer si Suchar Smârdan 11 SI 4-1383 întreprinderile FratM Fundoianu Arcului 14 SI 2-8618 întreprinderile Grale tehnice Ino Tiberiu Eremia Ştirbey Vodă 188 S2 *3-4880 atei centrale 13 Septemvrie 106 S6 3 - 7 O 4 8 întreprinderile Tehnice It^lo Române Şos Măgurele 109 S6 5-0622
Harmeninq Carol D e p ă r ă ţ e a n u 3 7 S 2 . . . . 3 - 8 9 4 2

FELD PETRE HAUG I

CI 13 Septembrie 23 S6

3-3788

Ceres 8 S6 4-0250 Minculescu Ioan Lt C, Ghinescu 46 S4 . . 3 - 2 O O 7 Miron Florea Sos Colentina 33 S 3 2-1123 Noua Presă F A Muller „_„_.. Şos Iancului 59 S4 4-0477 Saroiu Ştefan Şerban Vodă 229 S5 . . . . 3 - 5 7 9 9 Tudose I Ing Zablowsky 92 S2 4-7224 Vulcan Honzig 19 S6 , +3-2260 We;(Jel Carol Cuţitul de Argint 8 S5 . . 3 - 7 3 6 8

WOLFF E s a r Construcţii,

Dr Istrate 7 S5

5-1966

întreprinderi

ANTREPRIZA „CĂMINUL MODERN" întreprindere de construcţii, reparafiuni de orice branşă, specialităţi igrasie. înlesniri de plată. CAL MOŞILOR, 102 — TEL. 4-5348

EUGENE KELLER
BETONIERE ŞI OR CE MAŞINI DE CONSTRUCŢIE INJECTOARE DE PĂCURĂ

Automate „N AŢ/ION AL" şi «cmiautomafe .CU^NOD"
pentru calorifere $ industrii 1 Bucureşti VI, Str. Isvor, 91 Tel. 3-7271

57

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

CON-COO

Construcţii, întreprinderi
Kivovici I Victoriei 91 S3 4-2035 Lăzărescu Eugeniu Tepeş Vodă 37 S4 . . 3 - 8 9 2 3 Melinger Robert Sevastopol 4 S2 4-4986 Neicu Simion Sevastopol 6 S2 4 - 8 19 9 Petrescu Constantin Judeţului 6 S3 . . . . 2-O 1 O 1 Polychem Enăchiţă Văcărescu 1 SI . . . . 3 - 5 8 7 4 Reconstrucţia Putu de Piatră 5 S3 . . . . 2 - 0 3 6 2 Rumpel G Bd Brătianu 26 SI 4-5637 Dacă doriţi să v& nunetl în leaătură. r.u provincia f!i<*«»ti w c h m ă şi în cîirtile rte telefon diu provincie. Proiectele şi desenele precum şi clişeele sunt executate firratiiit de către cel mai mare birou de publicitate. 3. WALTEK THOMrSON Co. S. A. K. Strada Dionisie, 65 Telefon «2.31.67 4-3858

Construcţii metalice

Schindl K & L Bd Brătianu 11 SI

LEOPOLD SCHINDL KARL SCHINDL
Ingineri Arhitecţi Diplomaţi Birou de arhitectură ji construcţii Bucureşti, IV, Str. Paleologu, 20 A Telefon: 3-4635

Soqenco CI Victoriei 33 SI 4-4746 Schmidts F & Fii Academiei 15 SI 4-1240 Soc Naţională de Constructiuni Nic Filipescu 16 SI 2-841 1 şantier Bd Lascâr Cartargiu 24 S3 2 - 4 4 7 4 Turconi Antrepriza Etna Vânători 1 a SI 4 - 5 1 2 8 Ursescu Galaţi & Fiu Roma 25 S3 2-4223 Weiqel Carol Cuţitul de Argint 8 Să . . 3 - 7 3 6 8 Weiss Hermann Aleea Zoe 7 S3 2-843 1

U. T. I. N. Utilajul Technic Industrial, FABRICA ROMÂNEASCĂ de case de bani, mobile de otel, clasoare, fişiere, arhive metalice, biblioteci metalice.
Reparaţiuni şi deschideri de easse (le bani ; Chei de precizie. FABRICA: Strada Agricultori No. Si», Bucureşti TELEFON: :î.90.7B

Constructori, arhitecţi
Fekete D Ştefan Şos Pandurilor 22 Parcela 26 S6 . . 4 - 3 1 4 1

Construcţii şi lucrări publice
CED Bd I C Brătianu 24 SI 3-4578 Drumco Jules Michelet 16 S3 2-9753 Macadam Colţei 1 SI 3-9O01 Marqulius Gh CI Moşilor 171 S4 2-5O15 Omnia s a r Atena 14 S3 2-8796 Ottone Pietro inq & C Clucerului 3 S2 3 - 0 8 6 9 o Rodcomp CI Victoriei 68 S I 4-7045 Soc An Des Routes Modernes Th Aman 10 S2 -^-5-0980 Via Bursei 5 SI *5-1760 fca Sos Panduri 77 S6 3 - 5 1 7O Vulcan Honzig li) Sfi -jJr3-2260

Consulate
American Povernei 1 S3 *2-4O4O Belgiei CI Văcăreşti 161 S5 3-6710 Britanic Jules Michelet 24 S3 2-0172 Cehoslovac Vasile Lascâr 45 S3 • 2-1826 Egiptului Cobălcescu 1 SI 3-7238 Gl A Beldiei C Văcăreşti 161 S5 . . . . 3 - 6 7 I O l I Finlandei G Cantacuzino 33 SI 2-0478 Lucaci 4 SI 4-1271 Letoniei CI Călăraşi 30 S4 3-3343 Greciei Bd Pache 5 S4 3-4175 Italian C Victoriei 196 S3 I 3-O659 Olandez Kug Carada 5 SI 4-O224 Polon Polonă 27 S3 2-4 2 1 9 Portughez Paris 45 S3 2-1162 Turc CI Dorobanţilor 72 S3 2-4336

Construcţii mecanice
Haua Ceres 8 S6 4-0250

Tirajul acestei cărţi de telefon este de 50.000 EXEMPLARE Procctele şi desenele pentru reclame in cartea de telefon sunt întocmite gratuit de cel mai mare birou de publicitate

Cooperative de consum şi producţie
Aprovizionarea Spl Unirii 219 So Centrala Cooperativă de Consum Brezoianu 31 SI M D G adţia comercială Centrala COOD Producţie aoroviz si valorificare agricole Bd Tachc Ionescu 1 S3 \ cab preşed direcţiunea glă 4-4363 4-2825 4-2379 *4-5847 3-5756 4-7763 4-3769

J.

WALTER

Str.

Dionisie,

S. A. R. 65 Telefon

THOMPSON

•2-3167

COO-CRO

COMERŢ, INDUSTRII $1 PROFESIUNI

58

DOAMNA UNGAR
STRADA ŞELARI No. 1 6
Cooperative de consum şi producţie
CooDerativa de Credit Mărunt _ CI Moşilor 45 SI 3-2734 Cooperativa de consum Fotin Enescu Brezoianu 29 SI 4-9532 Cooperativa Grivita CI Grviţei 363 S2 . . 4 - 7 8 O 8 Cooperativa Ilfov Bd Cuza 25 S5 4-0195 Cooperativa Instalatorul Belvedere 18 SI 4-OO81 Maşina CI Flevnei 46 S2 4-41O7 Corsete BONGER CAROL Brezoianu Î S SI „LA ITALIANU" .3-8998

Mo

•°P'" de

olt,"ne/e ffio, e Kl, 'n* defe
r

'/T)Q

orele

Covoare
Ferahan & Co Victoriei 57 SI 3-9143 GALERIES LAFAYETTE Calea Victoriei 13 SI *-3-545O Kehayoalu Jean Victoriei 132 S3 3-6791 LINOLEUM AD STECKL & FII Lipscani 29 SI 3-8419 Mazliach Gabriel Alex Lahovary 9 S3 . . 3 - 3 6 8 3 Nazarian Garbis Sfinţilor 44 SI 3-2366 Nefian Hapet Domnu Tudor 6 fost Romană S3 . . . 2 - 2 2 3 8 Nefian S Victoriei 136 S3 3-9010 SAFIANUL s. a. r. Str Lipscani 94 SI 3-4687 SCHONBERGER & GRONSTEIN S A Lipscani 72 SI 3-4786 Soc GIJ Comerţ Covoare Lipscani 18 SI 3-9162 SPECIALITATEA BSrăţiei 27 SI 4-2180 Tasselli T E Doamnei 8 SI 3-8904 Tuduc D Franklin 6 SI 4-2779

FABRICĂ SPECIALĂ DE CORSETE ŞI UMBRELE Fondată în 1903 Asortiment de: Corsete, Soutienne-Gorges, Port-Jartiere, Centuri, Maillots de sarcină, Centuri „Scandal" şi „Lastex" Se primesc comenzi şi reparaţiuni Bucureşti, STR. ŞELARI, 24 TELEFON 3-1184 Kanpo Victoriei 33 SI Soiner R I G Duca 15 b S3 4-7613 2-8149

TELEFON 3-2159 Unic Herbert Bărăţiei 31 SI Zaharian O Biserica Enei 22 SI 3-2159 3-7701

Coşuri de fabrici, Constructori
ANTREPRIZA FRAŢII TURCONI V,ânători 1 a SI Turconi Antrepriză Vânători 1 SI Turconi Loreto Cireşului 23 S4 4-5128 4-5128 3-53OO 3-6264

Cravate
Finkelstein M E La patru sezoane Bd Academiei 1 SI Globul Nerva Traian 66 S5 Haka Lt col Papazoglu 34 S5 SIGMUND PRAGER Cea mai veche casa din tară Calea Victoriei 9 SI Silco Bd Regele Carol I 1 SI VICTOR Calea Victoriei 50 SI Wittner Leon Suter 6 S6 3-6132 3-9782 4-7348 3-88O4 4-O314 4-5 1 7 1 4-5082

Covoare

Baraahian Vartan Victoriei 44 SI

„COVORUL" BUCUREŞTI, STR. LIPSCANI, 47 Telefon: 3.3978

Cremă de ghete

S T O F E de M O B I L E PLUŞURI — PERDELE COVOARE — LINOLEUM
Cuzopol Danielides Victoriei 75 SI 4-1844 Danielides Thrasvbule Gl Florescu 2 SI . . 3 - 7 8 0 2 Danielidis U C CI Victoriei 83 SI 4-498O DJABOUROV CI Victoriei 76 SI 3-5898 Erevan Pas Englisth SI 3-469O Sfinţilor 42 SI 4-1 4 3 4

Croitorii

Arabin M Weissman Nerva Traian 76 S5 4 - 3 8 7 7 Ea Gu Hillinaer Si Liope Isvoreanu Aleea B 1 S6 4-8931 Gladvs Gramont 8 S6 4-1574 GLADYS dep fca HERZEG GEZA ssori CLUJ Gramont 8 S6 .4-1574 Schmollpasta s a Bd Carol 61 SI 3-9178 Academia Românii de Croitorie z „ Halelor 7 SI 4-821 4 Academia superioară de Croitorie si Mode Theodorescu D Str Lipscani 18 S I . . 3 - 2 7 0 1

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

CRO-CURĂ

Croitorii
Adam Teodrescu Nicu CI Griviţci 10 S2 4 - 7 0 6 4 Auerbach Ştefan Academiei 47 SI . . . . 3 - 2 O 8 2 Becker B Episcopiei 3 b SI 3-5179 Berthcil R Regală 6 SI 3-1782 Bizaincer I & Co Lipscani 8 SI 3-2362 Broni Creţuiescu 2 SI 4-6455 Broadwey Schwartz Doamnei 12 b SI . . 4 - 9 O 6 5 Bruxelles Lipscani 19 SI 4-6190 Budurescu Mitică Franklin 16 SI 4-2899 Carol Moşilor 282 S4 2-37O8 Cohn Fraţii Câmpineanu 6 SI 3-2768 Cohn B Ghetler Bis Enei 20 SI 4-3531 Chnstian A Episcopiei 6 SI 4-7452 Czanek C Victoriei 39 SI 3-4546 Dinescu L Bd Elisabeta 54 S2 3-6184 Dorobantu F Călăraşi 218 S4 I 4-4750 Erwine K Caragiale 23 SI 2-8646 Euqeniu Smârdan 2 SI 3-77 70 Farsch Gheorqhe Nic Golescu 16 SI . . 4 - 9 9 0 8 Gruber I Victoriei 1 SI 3-0987 Goldenberq I Iancu Edgard Quinet 3 SI 4 - 8 6 1 0 Gorănescu Jean Regală 9 SI 4-8845 Haimovici Solomon Griviţei 215 S2 . . 4 - 9 1 4 3 Hristescu Gică CI Victoriei 100 SI 3-2636 Leonard P Academiei 1 SI 3-828O Leooold Ferdinand Pas Majestic SI 4-4873 Maiestic Victoriei 42 SI 4-7722 (Vlihăilescu Traian Spl Independentei 13 S6 4 - 3 4 6 1 Neaqoe Dionisie Lipscani 19 SI 4-6328 Neuwirth Mathias Victoriei 116 S3 3-634O Nussbaum M Blănari 22 SI 4-7999 Olteanu I Bd Elisabeta 10 SI 5-0824 Panaitescu Lica Wilson 5 SI 3-5O88 Pencovici Jancu Mihai Vodă 2 SI 4-7618 Rădulescu Constantin Sfinţilor 25 S t . . 4 - 7 1 7 5 Rosart A Gross Bd Brătianu 32 SI . . . . 4 - 4 6 7 1 Simon I I Ludovic Pas Villagross 6 SI . . 5 - 0 9 5 1 V Sorescu C Dumitru Academiei 4 SI . . . . 4 - 9 7 5 0 Sorescu Petre Poincare 4 5 S I 3-5393 Spielmann David Victoriei 26 SI 3-7308 Tesar Albin Mihai Vodă 13 SI 4-2027 Teodorescu St Victoriei 55 SI ...2J-1461 Theodoru G Dtru Victoriei 77 SI 3-5993 Valeriu L Anastasie Simu 1 S3 4-4514

Croitorii de dame
Pary Jeannc CI Victoriei 124 S3 3-0693 PomDadur CI Victoriei 14 SI 4-1274. Riesenberq Sallv Bd Măria 29 b S6 3-6199 Rosenzweio A Călăraşi 6 SI 4-2556 Schwartz Helene Plâcerei 6 SI 4-1169 Segall R Isac Brătianu 24 SI 4-95O4 Stăncescu Zoe Mihai Vodă 27 SI 4-9407 Stoenescu Constanţa Bd Elisabeta 40 S2 4 - 4 9 6 O Suzanne Pas Imobiliara Se G SI 3-522o Svlvia Griimbero Bd Tache Ion,escu 12 S3 2 - 3 6 5 2 Szusz Helene Gl Lahovary 19 3S 2-8253 Thoma Etienne Virgiliu 22 S2 3-26O1 Vermes Biri Pictor Vermont 3 SI . . . . 4 - 8 9 5 1 Wachtel Blanche Bd Carol I 45 SI . . 4 - 9 5 5 2 Weisser Leon C A Rosetti 34 SI 2-O97O Zuckerman Amalia Victoriei 20 SI 3-9743

Croitorii militare
Koffler Fraţii Mihai Vodă 2 SI 4-0840

Croitorii şcoli
Esther Pinter Gh Chiţii 1 S3 Theodorescu D Lipscani 18 SI 2-O257 3-2701 3-6592 4-0496

Cuie, Fabrici

Costinescu Doamnei 12 SI Ode înclinată 8 S5

Culori, ciment

Curăţire chimică pereţi
ACURATEŢA CASE!
R Poincare 53 SI Polvchem E Văcărescu 1 S5 4-1764 3-5874

IOSIF

V A N C E A

HAINE CIVILE Şl MILITARE
Sfr. Transilvaniei No. 11
TELEFON: 4-3873

Croitorie de primul rang
CASA DE ÎNCREDERE

Croitorii de dame

GOUT PARISIEN ALEX.

Aqnes Dionisie 31 S3 2-9842 Alterouvitz N Bd Domniţei 2 SI .'. . . 4 - 2 O 6 8 G Annie Lipscani 26 SI 4-4535 Bourianu Marv Batistei 14 SI 2-825 7 Constantinescu Toto Vasile Alexandri 7 b S3 2-9599 Donnenfeld Peoov Carol li O SI 3-5413 Dumitriu Jean Pas Imobiliara Se C Si . . 3 - 5 4 7 6 Gina C A Rosetti 29 SI 2-9192 Giselle Biserica Amz^i 5 S3 4-1149 Gout Parisien Victoriei 47 SI 3-4544

CI Victoriei 47 SI 3-4544 Joseoh Humpal Luigi Cazzavillan - S2 . . 3 - 1 2 O 3 i Kardos Irina Brezoianu 11 SI 4-8O29 Leon si Adolphe Sfinţilor 14 SI 3-9350 Lerv Episcopiei 7 SI 3-58O4 Lift Gl Florescu 12 SI 4-6766 Lift Sandu Sfinţilor 44 SI 4-7305 Maqazinui Onqlnal Victoriei 20 S I . . . . 3 - 4 7 9 1 Marcus Samy Romulus 38 S4 4-5821 Marv Anqeie C. A Rosetti 3 6 a S I . . . . 2 - 3 2 8 3 Maryse Regală 17 S I 4-24^1 Maurice Banu Mărăcine 4 SI 4-7760 Maxim N Bălccscu 22 S3 4-1228 Mietta Caragiale 10 SI 2-8446

„POLYCHEM" curăţă pe cale uscată perefii zugrăvifi cu vopsele de apă, uleiu sau acoperiţi cu tapete de hârtie, mătase, etc, fără niciun risc de a se murdări parchetele, mobilele, etc. Lucrările sunt executate de specialişti. Pentru orice informaţii adresaţi-vă la: P O L Y C H E M Strada Enăchiţă Văcârescu No. 1 TELEFON 3.58.74
PURUM I GI Florescu 13 S 3-8284

CORA-DEN Curăţirea metalelor
: ScliD B Măria 84 a S6 d

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

60

Dentişti
3-3275 Atanasiu Victor Pas Comedia S B SI . . 3 - 2 5 9 4 e Babscova Nina CI Victoriei 33 Frascati SI 4 - 1 5 8 0 Barasch Emil Şerian Vodă 76 ' SS 3-58O3 Blumenfeld Brăila Z C Victoriei 100 S3 3 - 5 3 0 3 I Blumenfeld Ionel Carol 52 SI 4-0272 Cernescu Carol B Pache 42 S4 d 4-2876 Cosulet Ştefan Polizu 40 S 2 4-0926 Dumitrescu Petre Schitu Măgiireanu 49 SI 3-4033 Ehrenthal losif Dr Istrati 16 S5 4-4764 Feuerstein I I Dudeşti 30 S5 V 4-31 7 3 Fischer Maximilian Buzeşti 12 S2 . . . 4 - 1 6 9 6 Gerson N Dionisie 8 SI 2-2619 Glowinskv Hermina Pţa Amzei 15 S3 . . 3 - 6 9 9 9 G l ş en L o Brezoianu 1 SI od t i en 8 3-2799 Gottlieb Eugen Victoriei 128 S3 4-9358 Grunbern B Dobroteasa 10 S5 3-5297 Guedikian Puzant B Carol 60 SI d 3-2739 Haimovici A'rnold Bd Brătianu 16 colt Batiste SI . . 3 - 6 3 7 6 Hendler M Ştirbey Vodă 16 S2 4-7493

Curăţire vitrine
Curăţirea Blănari 16 S 4 Purum G Florescu 13 SI l 4-3967 3-8284

Curele
Coiocaru Costică Rahovei 204 S> t 4-5698 Fabrica Hanquet ssori Şcrban Vodă 158 S5 3-6875 Hercules Italiană 4 .SI 3-93O2 Matador Poincare 35 SI 4-6181 Sanduiovici S P Pe Berindei Str B . . S4 4-9 1 7 2 "8 Sotirescu E S Morilor 31 S5 3-21O8 Titanica Fca de Chibrituri 40 S6 3-8934

Curele fabrici FRANZ HANQUET S-sori FABRICĂ DE CURELE DE TRANSMISIE din piele simple şi duble CURELE DE CUSUT Şl LEGAT Clei şi ulei de adeziune pt. curele
CALEA ŞKRBAN VODĂ NO. 158 TISLE1ON 3-6875

M. HENDLER — . DENTIST DIPLOMAT 1 Specializa) la Berlin Strada Ştirbey Vodâ No. 16, Et. i Casa Blok (colt cu Luterana) TELEFON 4-7493
Herman B Batistei 20 SI 2-0309 Herscovici Ottilia Col Orero 18 S5 4-4267 Hillebrand R F Palade 48 a S3 2-3536 Hoenio Theodor B Carol 57 SI d 3-5611 H r a h WD Griviţei 2 S ov t i l a 6 2 4-1073 lacobsohn M Dorobanţi 1 S3 2-5364 Iancovici Nicolae Academiei 9 SI 4-3824 Irimia L Victoriei 39 SI 4-0584 Kahan Simon Bibescu Vodă 24 SI 3-0875 Karmann I Carol 58 SI 4-6891 Koselskv Tonnv Isvor 2 S6 4-3945 Largman losif B Brătianu 25 SI d 3-2469 Leibovici M B Brătianu 24 SI d 3-77O3 Mandel Leon Carol 73 SI 3-6064 Marcus Carol B Domniţei 34 SI d 3-1319 Marcus Mihail Moşilor 332 S4 2-O633 Morozan Nicolae Mihai Vodă 9 SI 4-5973 Mihalovici I G C Călăraşi 120 S4 I 3-3673 Năstăsescu Ctin Bd Vintilă Brătianu 10 c S3 2-3424 Nitescu N Popa Rusu 22 S3 2-1399 Ochsenbero S Smârdan 41 SI 3-3971 Pernos Jose Crângaşi 9 S2 4-6075 PopDer Jules C Rahovei 11 SI I 3-1 1 IO Rabner M Alex Lahovary ,7 S3 3-5888 Reifer Jacaues Bd Vintilă Brătianu 16 S3 2 - 0 2 8 5 Ravki B C Şerban Vodă 180b S5 I 4-4985 Remo Jacaues C Griviţei 162 S I 2 4-4716 Rosenierq Leo Regală 20 SI 4-3381 Rosenthal Maurice Bd Col Mihail Ghica 27 S2 3-1741 Senal H B Măria 82 b S6 d 4-1248 Stefanidi Lebnida G Berthelot 65 S . . 3 - 2 1 8 9 l 2 Socolovski Ilie Piaţa Rosetti 4 SI 4-3697 Streit B Rahovei 3 SI 4-2679 Strulovki S Smârdan 29 SI 4-64O3 Teschler Ludovic G Budişteanu 3 S . . 3 - 3 7 2 8 l 2 Tewel Fanv B Domnitei 30 b SI d 3-4834 Tewel Felix S Gheorghe Nou 7 SI f 4-35 7O Tomck Emil Uranus 58 S6 4-77O7 Vidic Sabina G E Grigorescu 5 S3 l 2-5817 Weinstein Iulius B Ferdinand 93 s4 . . 2 - 8 4 4 1 d Weiss Alexandru Herescu Năsturel 9 SI 4-O532 Z m io i i I Victoriei 2 SI a bl vc 6 4-4779

Curele de transmisiuni COLUMB s. a. r. „TECHNICA"
Bărăţiei 23 SI Tehnica Smârdan 39 SI Smârdan 39 SI '

„«««*
3-6104

5-1874 3-6 1 O4

Cusături româneşti CARTEA ROMÂNEASCĂ
GALERIES LAFAYETTE

Bdul Regele Carol I 3-5 SI Crizantema Agricultori 25 S4 Calea Victoriei 13 SI Uniunea Ind Casnice Româneşti Episcopiei 1 SI

-A-3-927O 4-8643 * 3-5450 3-3678

Cutii, fabrici
Ambalajul modern Moşilor 195 S4 2-8258

Cuţitării
Chinese Giovanni Carol 30 SI Duisberq C Carol 3 SI .3-0775 3-7O4O

Dale de mozaic
Kern & C B Tache Ionescu 1 S3 ..ifc-3-6228 o d Sanitas B I C Brătianu 35 SI d -£2-3155 Vianali Gambara B Tache Ionescu 7 S3 3 - 9 2 1 6 d

Dale de mozaic, fabrici
Ode înclinată 8 S5 .4-0496

Dantelerii magazine
GALERIES LAFAYETTE
Bruxelles Goldştein S Lipscani 69 SI . . 3 - 9 8 4 4 Coffler S La Canar S Nic Şelari 8 SI . . 3 - 2 4 6 8 f Calea Victoriei 13 SI *3-5450

Dărâmare imobile
Dărâmarea Record Valeriu Branişte 47 S4 3 - 3 9 7 9

61

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

DEP-DES

Singurul fabricant a produselor originale

Deparazitări
ACURATEŢA CASEI R Poicnare 53 SI AVÂNTUL 4-1764
3-6844

Depouri dentare
A C D CI Victoriei 26 SI 3-5674 Aurum Vlad Rubinstein Moşilor 50 SI . . 3 - 6 5 O 2 Berger I S Bd Brâtianu 8 SI 3-8331
Binder Arnold Sarmisegetuza ' 3 S I . . . . 4 - 8 9 1 4

Bd Elisabeta 67 SI

BONGER CAROL

CARTEA ROMÂNEASCĂ DISTRUGE PRIN GAZIFICARE CU

Brezoianu 18 SI

3-8998

PLOŞNIŢELE

KREDO LABOR. Tecc.-dentar

Bdul Regele Carol I 3-5 SI + 3-9270 Industria Medico Technică Briand 20 SI 4 - 7 0 0 0 Lieblich Albert S D W Anastase Simu 4 S3 3-6975

DEPARAZITAREA
singurul fabricant al C â l %l I I | ^ l produselor originale a ^ ^ ^ f c i W %0w M fiul. ]. I. C BRATIANU, 37 ( V; 5 -a-vl, <l, Spi,al.,l Colţ») Telefon 4.37.33

O UĂ1 E L O R -

WIPLA LABORATOR

Şepcari 22 SI 3-3565 Maidenberg S Hanul cu Tei 17 S I . . . . 4 - 4 O 6 4 Mina de Aur Doamnei 27 S I . . . 4-3237 Oberman Paul & Co Pas Central 4 Villagros S I 3-4678 Saphir Octave Bd Elisabeta 10 SI 3-4383 Scharf Henri Stelea 11 b SI 3-3855 Transilvăneană Vas Victoriei 27 SI 4-21 25 Calea Griviţei 26 S2 .4-1073

^
FUM

Depozit de medicamente
CARTEA ROMÂNEASCĂ
Bdul Regele Carol I 3-5 SI Centra Victoriei 18 SI Depozitul Central de Medicamente Paris 36 S3 Grozea A et Co Doamnei 2 1 S I +3-9270 4-O521

EX

DEPARAZITĂRI

r

cu rumegătorul

u

H

E

x

execută

S A N I TA S
Autorizat de Onor. Ministerul Sănătăţii Calea Moşilor, 53 TELEFON: 4-2626

2-3856 4-597O 4-6953 Nifar Măria Rosetti 47 S3 2-9931 Progresul Farmaceutic Academiei 2 S I . . 3 - 3 8 3 7 Romeo Grigorescu Princip Unite 14 S5. . 4 - O 8 3 2

Spoliansky M Intrarea Zalomit 2 SI

Depozit de sticlărie
BONGER CAROL CARTEA ROMÂNEASCĂ GALERIES LAFAYETTE
Calea Victpriei 13 SI Brezoianu 18 SI

3-O34O 4-1633

ÎNTREPRINDEREA PURUM

3-8998 +3-9270 +3-5450

STÂRPEŞTE RADICAL PLOŞNIŢELE cu preparatul BAIER
STKADA GENERAL FLORESCU Is'o. 13

Bdul Regele Carol I 3-5 SI

TELEFON

3-8284

DEPOZIT de: Sticlărie, faianţă, porţelanuri, email, aluminium, tot felul de articole de menaj şi lămpi, lămpi electrice.

STRADA SF. ION NOU No. 17
TELEFON: DEPOZIT 3.97.74, BIROU 3.97.12

Bd.Brătianu, 26 Telefon 3.67.75 SALVUM Bd Brătianu 26 SI .3-6775

Desinfecţiuni!

DEPARAZITĂRI
-,

„VITROKERAM"
Str

Sf Ion Nou 19 SI

SAR

.3-4168 4-1813 .2-8581 .3-5676

Depozit vată pansamente
Antiseptica Dionisie 14 S I . .

Desinfectante
R G Minden Poincare 28 S I .

DES-DRO

COMERŢ, INDUSTRII $1 PROFESIUNI

Desînfectante saponal săpun lichid
Fenolit Zidurilor între Vii 11 S4

2-471 3

Distilerii
Martini & Rossi S Elefterie 45 S6 f Model Episcopul Radu 2!) S3 Pelisor Peleş 7 S3 Renaissance Ladv Moşilor 199 S4 Steuer & Fridlander Unirei 11 S4 3-568O 2-2743 2-4376 2-2561 3-9405

Detectivi
DETECTiVUL PARTICULAR Academiei 16 bl Detectiv secret Srr.ârdan 18 SI 3-9776 5-0512

Detectivi particulari
„CONFIDENŢA" Detectivi particulari, urmăriri, misiuni discrete, referinfe matrimoniale atât în Capitală cât şi în orovincie. Abonamente C. F. R . Descb's şi noaptea. CAL MOŞILOR, 102 — TEL. 4-5348

Şl

D I S T ILERII D E VI N F A B R I CĂ D E CO N 1 AC

StraHa Unirii No. 75—77 TELEFON 3-9405

Dopuri de plută

Manez Amadeo Romulus 45 S4. Ssor al firmei Lais Beneyto

.3-515O et Co.

MANEZ AMADfcO Bucureşti 4, Str. Romulus, 45

DISCRETUL B-DtJL ELISABETA, 67 - Telefon 3-684-1 Detectivi particulari. Urmăriri, cercetări, misiuni discrete, dificile, intime, referinţe matrimoniale e t c , atât în capitală cât ţi în provincie. Deschis şi noaptea

IMPORT
DOPURI ŞI ARTICOLE DE PLUTA, MĂRFURI COLONIALE TELEFON 3.51.50

Dezinfecţiuni, deparazitări

Drojîuerii

Acurateţa Academiei 53 SI ;....4-1764 ACURATEŢA CASEI R roincare 53 SI 4-1764 AVÂNTUL : B-dul EJisabeta 67 SI 3-6844 Deparazitarea B Brătianu 37 SI d 4-3733

Alfa Bd Carol 39 S I . . . (FOST ALBH)

.3-8901

DROGUERIA „ALFA"Serveşte onorata sa clientelă cu articole de droguerie şi parfumerie cu cele mai convenabile preţuri Bd. Carol 39 S I TELEFON 3-8901

Dispensare medicale şi policlinice
' Asezămintele M S Elena Stirbey Vodă 86 S2 3-03 7 7 Sos Vergului 4 S4 3-93 1 2 Barasch Iuliu Dr Iuliu Barasch 15 SI . . 3 - 0 6 7 8 Casei de Credit P T T I G Duca 18 S3.. 2 - 2 6 8 2 Circ 7 Medical Uranus 95 S6 4-7578 Comunal N 4 Turturele 2 S4 o 3-563(3 Comunal No 5 si 6 Bd Tăbăcari 78 S5 3-5635 Dispensarul No 10 Hala Traian .\ Belvedere 12 SI 4-5266 Dispensarul Comunal si Maternitatea Comunală Maşina de Pâine 1 S4 2-141O Dispensarul Marele Voevod Mihai Şos Pantelimon 226 S4 2-5378 Dispensarul N 9 Plantelor 75 S4 o 5-0954 Mutualitătei Isvor 43 S6 3-8894 Profilaxia Tuberculozei CI Moşilor 192 S4 2 - 0 6 9 1 CI Dorobanţilor 58 S3 . ! 2-499 1 Reqina Elisabeta Bd Ferdinand 41 S4 . . 2 - 4 8 0 1 Româno Britanic Şos Pantelimon 65 S4.. 2 - 5 0 3 9

Distilerii

Ackerman Bernhard Apele Minerale 70 S5 3 - 9 8 6 C • • . Bresson & Licherdv Dr Felix 53 S2 •• 3-1174 Cointreau Splaiul Unirei 60 S5 3-9145 ! Coroana C Brătulescu Vasile Lascăr 83 S3 2-8563 •; --Cfetulescu T D Fii Carol 31 SI ..4-4397 Distileriile Vieux Celestins Şos Basarab 68 S2 3-4628 Elveţiană s a Naville Popa Nan 123 S 4 . . 3 - 9 3 8 8 s'vSîîiFMtii Subăsanu Dristorului 161 S4.. 3-2235

Arsenescu î Victoriei 122 S3 3-8552 Bejan Georqe Pţa Amzei 18 S3 3-8817 Brus I bărdeanu Bd Elisabeta 5 S I . . . . 3 - 1 4 7 O Bursei Doamnei 10 SI 3-0804 Carmen Sylva Călăraşi 131 S4 3-4O9O Carpati Carol 60 SI 3-3086 Cartierul Romană 69 S3 2-9386 Cionga Guşa Lipscani 43 SI 3-7464 Cionga D Traian Str Carol 17 SI 3-6486 Ciuceanu M Stavropoleos 3 SI 3-6278 Constantinescu Alexandru CI Moşilor 215 S4 2-8499 . Costea N G Câmpineanu 7 SI h 3-2906 Cupidon B Elisabeta 1 SI d 3-88O9 Dacia Lipscani 79 SI 3-5834 Domeniilor B Col M Ghica 131 S d 2 4-348O Florilor Cobălcescu 37 S2 4-3116 Fortuna Buzesti 109 S2 3-4943 Furnica Viitorului 207 S3 2-46O9 GALERIES LAFAYETTE Calea Victoriei 13 SI *3-545O Garei Giviţei 150 S2 jh?66.! Garibaldi D Lipscani 24 SI -- - 4 - 1 1 2 S Gloria C Moşilor 98 SI I 3-55 1 £ GRIGORIU H TRAIAN 3 Academiei 24 SI -°§9f Higiena Urivitei 101 S2 Î'ŞZ.%% Isy Brâncoveanu 13 SI 7."ĂSi£ Lahovarv Lahovary 5 a S3. 2-2754

68

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

DRO-ELE

•aJte in jiatt/naneniâ, vidqurzit

Droguerii
La Rond L Rosenfeld Bozianu 11 S6 3-91O9 Luterana Luterană 21 S2 4-8010 Lux Doamnei 3 SI 3-6364 Mărculescu C I Academiei 8 SI 3-9265 Narcisse Carol 30 SI 3-3465 Nestor D Lipscani 102 SI 3-9840 Paiermo Şiirbcy Vodă 16 S2 4-8737 Papagoga Dumitru Bd Elisabeta 41 S 2 . . 3 - 0 1 9 5 PaDaianoDol Bd Brătianu 3 SI 4-1252 Princiara B Eisab»ta 20 SI d 3-O 1 7 2 Sanas Bd Carol 54 SI 4-9360 Scala B Taohe lomscu 2 S3 d 2-0135 Şerban Vodă Papaianopol Şcrban Vodă 1 S 8 5 4-1503 Sf Gh o.-qhe Colţei 5 SI 3-92 IO Splendid Victoriei 57 SI 3-3646 Standard S Ionică 8 SI f *5-1610 serv comenzi ^4-7935 secţia labor franceze 3-0298 Stanian B Carol 5 SI d 3-2246 Teodorsscu N C L Preiss _ _ Brcvtoianu 24 SI 3-5552 Tetu Dionisie Doamnei 12 b SI 3-O47O Unitas Doamnei 3 SI 3-5682 4-4084 3 Universala Rahovei 108 S6 "9Sii Vârful cu Dor Şos Mihai Bravu 1 S 4 . . . . 2 - 5 2 5 5 Venus Victoriei 56 S I 3-1992 Wechsler Selma Sos Iancului 60 S4 4-8241 Zaharia Lipscani 87 SI 3-6590 Zlatko Toma Doamnei 23 SI 4-OO13 Depozite Berwa S Vineri 4 SI f Bucur E I & C Mecet 8 S4 o Navon M Jacgues Cazărmei 28 S 6 Pharmaron Romană 2 S3 s"cţia comenzi 4-5437 S"6??,6 3-6 1 7O 2-1611 2-2O27

Elastic, fabrici
Esra Moise Şos Colentina 114 S3 2-1073

Electricitate, Societăţi
A E G Griviţei 3 S2 A S E A Smârdan 7 SI Brown Boveri Pitar Moş 21 S2 Creditul Intreor Bd Tache Ionescu 27 S3 cab adtor delegat Electrica Matei Millo 15 SI Electro Bloc Brezoianu 6 SI Electro Industrială M Blank 3 SI *3-576O *4-1550 2-4105 *3-463O 3-4637 *4-1610 4-87O7 4-1011

ELECTROGAZ S. A. R VINDE IN RATE MICI LUNARE: APARATE ELECTRICE, LĂMPI, RADIO, etc. Calea Victoriei, 50 T E L E F O N 3-8172 ELECTROZA MATERIALE Şl APARATE ELECTRICE Izolafii, Bobinai, Rezistente, Motoare, Ventilatoare, polizoare electrice BUCUREŞTI I • Str. Smârdan, 35
3-3088

ROSENSTEIN & LITTMAN

Labirint 24 S4 3-3474 Bd Măria 1 SI 3-5 2 8 8 Optimus Kupperman H Gl Moruzi 82 SI 4 - 4 8 7 4 SDodhaim Frederich S Constantin 4 S I . . 3 - 4 8 7 6 f Standard S Ionică 8 SI f -^5-16 IO

Droguri CARTEA ROMÂNEASCĂ
Calea Moşilor 64 SI

3-8320

El Te Gra Bd Reg Alexandru I 13 S 3 . . 2 - 2 8 5 O Elin Bd Domniţei 3 SI 3-528O Ericsson Spl Unirei 13 SI 2"2.6,8.0 Forlum Bd Lascăr Catargiu 9 a S3 2-8601

Drojde comprimată

FORLUM.
3-9506 IN NUME COLECTIV

Ceres Spl Unirei i r SI

Edituri CARTEA ROMÂNEASCA

întreprindere de forţă şi lumină • Instalaţiuni de forţă, lumină şi apă la ţară B-DUL LASCĂR CATARGIU, 9 a
TELEFON 2.86.01

Calea Moşilor 04 SI 3 - 8 3 2O Cugetarea P C Georgescu _ _ Popa Nan 21 S4 4-0883 Cultura Naţională Pas Macca 2 SI 3-O778 Editura Românească Victoriei 29 SI . . 3 - 9 1 5 J

EDITURA ZIARULUI „UNIVERSUL" Brezoianu 23-25 SI *3-3O1O Larousse Apolodor 1 SI 3- î 7 8 6 Lupta Economică s a ->„-,., Pas Victoriei S G SI e 4-0334 Mosse Rudolf sa Bd Brătianu 22 SI . • 3 - 5 O 1 O Naţionala Sf Vineri 12 SI 3-2844 Scrisul Românesc Pţa Academiei 1 SI . . . . 3 - 3 5 1 4

Fulgsr Smârdan 14 SI Gazelectra Victoriei 5 SI 0 Helzel Eduard Labirint 139 S4 Hidroelectrica Câmpineanu 48 SI atelier Intrarea Herăstrău 5 S3

SOCEC & Co. S. A.
Calea Victoriei 13 SI

3-854O 3-7994 l'fâi^ 3-6969 3-6968 2-122O

*3-545O

ELE-ELE

COMERŢ, INDUSTRII $1 PROFESIUNI

64

Electricitate, Societăţi HIDROELEaRICA S. A. R.Str. C&mplnennu, 48 « Telefon 3-6969 GRUPURI ELECTROGENE MOTOARE & POMPE

Electro-technice, întreprinderi
Cretu Gh Regală 18 SI .3-5979 Daimon Scaune 4 SI 3-9408 Dinamo Tehnica N Bălcescu 5 S3 2-O79O Drexler Mix Pietăţei 5 S3 ,3-7958 Dura Pompiliu Eliade 5 S2 Edison Radio C A Rossetti 35 SI . ..2-9072 . Electric General Service 3-1572 Mitrop Daniel 4 SI Electro Dinamo O Kanterian ,4-3212 CI Griviţei 37 S2 .2-8252 Electro Hako Bd Tache Ionescu 24 S3. 4-8463 Electro Magnet Dtrie Sturdza SI Electro National Văcăreşti 39 11 S3 2-O376 Electro Omnia Smârdan 17 SI 3-8289 Electro Regal Regală. 7 SI 4-7926 Electro Sanitară Brezoianu 6 SI 4-3473 Electro Tehnica Smârdan 27 SI *4-O458

DELCO-LIGHT

Orice instalafiuni de electricitate, forfă şi apă la tară INJECTOARE
Industria Electrică Românească Bd G Mârăşescu 38 S4 l 2-O326 Isolator C Moşilor 78 SI I 3-4012 Noris Câmpincanu 2 SI -*-5-0690 Porszoit Oscar s a r Bd Elisabeta 37 S2. . 3 - 0 8 2 0

„ELECTRO-UNIC"

„ N O R I S" SOCIETATE DE ELECTRICITATE Toate articolele de electricitate Aparate de Radio

3-8233

„ELECTROZA" Bucşpan Turner & Co

Aristide Blanc 19 Electro Unic Aristide Blanc 19 SI Electro Union Smârdan 41 SI Electro Univers Regală 6 SI Electrogen Griviţei 68 S2

3-2798 3-2798 3-7327 3-1884 3-7902

Bucureşti, Strada Câmpineanu No. i (Palatul Adrlatioa) TELEFON -k 5 - 0 6 9 0

Siemens Schuckerţ C A Rosetti 21 SI. . * 2 - 4 0 6 4 secţia curenţilor slabi 2-4062 secţia radio Telefunken Klangfilm. . 2 - 4 0 6 1 Slet C Dorobanţilor 5 S3 I 2-1 835 Soc Glă Gaz si Electricitate . _ _„ „ Bd Tache Ionescu 33 S3 *3-8490 Bd Dinicu Golescu 1 S2 4-1 984 sala maşinilor 4-3447 dep materiale Gl Bertheloţ 27 S 2 . . 3 - 9 4 5 3 serv lucrări 4-5529 garajul Filaret S6 4-5693 dep materiale Filaret Bd Mărăşeşti 2 b S5 3-7837 garajul Bd Tache Ionescu 4 S3 2-8742 Standard Electrica Rom Victoriei 37 SI • 3 - 7 7 8 5

Smărdan 35 SI 3-2O88 Elnor Fca de Chibrituri 24 S6 5-O452 Energia electrică Bd Tache Ionescu 27 SS. . 4 - 0 8 0 9 Fulgerul Smârdan 14 SI 3-854O Ganz Dionisie 78 S3 -jfc-2-0460 Glowacki August Moşilor 59 SI 4-536O Grunberg Alex Şerban Vodă 31 S5 4-9242 Koeber & Mann Aleea Suter 2 S6 3-5423 O A E Regală 19 SI 4-9805

„OSMAR"

EN-GROS si EN-DETAIL

LUSTRE $1 MATERIALE ELECTROTECHNICE
STRADA SSlAKDAN, 31 Et. 1 TELEFON 4 - 6 8 1 4 Phonolux Lutsch M ino Bd Brătianu 24 SI 4-234O Pollak Fraţii Regală 11 SI 3-8855 Proiector Ştefan L Scherer Râureanu 5 a SI 3 - 9 1OO Rabinovici Marc Smârdan 37 SI 3-4859 Richter O inq & B Spieqler Matei Millo 16 SI 3-759O Solzman Boris Sf Apostoli 47 SI 4-1O36 Strungul Smârdan 29 SI 3-065» Tehnica Smârdan 39 SI 3 - 6 1 O4 Thomson Houtson Dionisie 86 S3 2-4899 Tresser D & M Ostfeld Smârdan 30 S I . . 3 - 9 8 6 1 Universal Mihai Vodă 35 S6 4-8681 Vario electric Bd Brătianu 35 SI 4-6496 4-6496 3-3794 4-9873 3-4253 3-7625

UZINELE DURA

VARIOELECTRIC S. A. R. Bd Brătianu 35 SI

Pompiliu Eliade 5 SI

3-7958

.4-6496 .3-1463
3-2080 4-6144

Electromecanice
Klapoer Al Moşilor 88 S I .

Electrotehnice, întreprinderi
Amoer Smârdan 23 SI ssala Bd Brătianu 11 SI

Smârdan 23 . SI 3-2080 Arvătescu G Belvedere 7 SI h 3-6717 Arvătesscu Nicu Colţei 27 SI 3-378O Bucspan Turner & C Smârdan 35 SI 3 - 2 O 8 8 o Como Electro Tehnică Smârdan 4 SI 3-2076

„AMPER"

VARIOELECTRIC S. A. R.

COMPANIA GENERALĂ DE COMERŢ
Şl 1ND. şi RtPREZ s a r
Smârdan 27 SI

3-0228

Bd Brătianu 35 SI Vătărescu S Doamnei 19 SI Verco Smârdan 37 SI Watt Regală 8 SI. Wertheim Paul Brâncoveanu 6 SI

CONTEROMSA.R.
BUCUREŞTI • STR. VASILE C O N T A . 8 • TELEFON 2-1041

*OSIAS ZINGER»
Prop. GUSTAV SINGER

FURNITURI TECHNICEşi INDUSTRIALE
MOTOARE DIESEL Motoare mici de benzină Ventile de aburi i i apă Pompe, Ciocane pneumatice Agregatede sudură. Electrozi

BUCUREŞTI I.Slr. Negru Vodă, 14

65

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

ESE-FAI

Esenţe aromatice

„STEUER & FRIEDLANDER"

Ioho propr Robert Ioho Justiţiei B4 S 6 . . 3 - 7 6 0 1

ESENŢE AROMATICE, CULORI ALIMENTARE, ULEIURI ETERICE Strada Unirii No. 75—77 •41
TELEFON 3-9405

Eternită pentru acoperiş ZURESCU I
Luterană 8 S2

Mencer Wilhelm Şos Mihai Bravu 43 S4.. 2 - 0 2 0 6 ' 4-O9O9

.

• • " . * •

. :•-:•

INSTALAŢII DE SEMNALIZARE CU APEL OPTIC PENTRU HOTELURI, SPITALE ŞI SANATORII Confort, linişte şi o deservire prompta a clenfilor constitue cea mai bună reclama pentru hoteluri. Toate aceste avantagii se pot obţine prin: INSTALAŢII DE SEMNALIZARE CU APEL OPTIC „STANDARD" Prin becuri diferite colorate instalate deasupra camerei clientului se cunoaşte depe sala camera chemătoare şi printr'un tablou indicator, chiar din ccmera de serviciu. Toate semnalele se sting prin apăsarea unui buton din interiorul camerei clientului Personalul este astfel nevoit să intre în ccmera chemătoare. Printr'un tablou de control instolat la portar, se poate constata dacă clientul a fost servit. Cereţi oferte detailate şi prospecte dela Standard Electrica Română 6.A. BUCUREŞTI, CALEA VICTORIEI No. 37
PALATUL TELEFOANELOR

Etanşări „E L K O" ETANŞÂRI ERMETICE LA FERESTRE ŞI UŞI cu burleţi de cauciuc, contra curenţilor de aer, ploii, prafului şi gazelor. Mare economie de combustibil. S. OROVICEANU Bucureşti I, Pasajul Imobiliara, 28

Expediţiuni

"

CI Moşilor 31 SI

4-4706 .3-3313 .4-7776 .4-9701 2-2534

Avis Soarelui 8 SI Rapid Gabroveni 22 SI Sabetav N Sf Gheorţ-he 8 SI . . .

Explosibile, Societăţi

Soc Primă Română de Expl«-ibile Gr Alexandrescu 86 S3

Faianţă plăci „AUSTRIA" . S. SALZBERGER & W. GRONEN Plăci de faianţă pentru pereţi Plăci de gresie pentru pardosit
,,Austria" Bucureşti, I — Strada Matei Miilo, 9 TELEFON 3-2320 Kern & Co Bd Tache Ionescu 1 S3 * 3-6 2 2 8 „Austria"

NlCOLIThŢ
P A T E N T

TELEFON 3-7785

PLĂCI DE STICLĂ COLORATĂ PENTRU ÎMBRĂCATUL PEREŢILOR DE V Â N Z A R E LA: ^ Str.Agricultorul 13.Tel. 4.1870 l>>.Srr.Stelea,4. „ 4.0472 ts* Cal. Victoriei, 65. „ 3.6556

FAi-FAR

COMERŢ, INDUSTRII SI PROFESIUNI

Pentru

orice necesităţi vi se propune o

INSTALAŢIE TELEFONICA CORESPUNZĂTOARE
Faianţă plăci
Farmacii
4-0496 3-232O *2-3155 Christidi loan CI Grivitei 176 S2 3-4542 Cireseanu Bd Carol 11 SI 3-3552 Constantinescu Măria ~ Rahovei 55 S 6 . . 3 - 9 5 8 6 1 Constantinescu Titi îos Pantelimon 269 S4 2 - 3 2 2 9 Drăqhici G CI Rahovei 151 S6 3-601 3 Esculap C A Rosetti 27 SI 2-O765 CI Victoriei 124 S3 3-9058 Flora Bd Măria 12 SI 4-6O4O Fortuna Frunza Bd Carol I 23 SI 4-5201 Fraenkel C Văcăreşti 39 SI I 3-4576 Gaius S Apostoli 37 SI f 3-8955 Galenus Grivitei 78 S2 3-O745 Gheorqhe Dan Grivitei 183 S2 3-9212 Gheorghiu Evlampia 13 Septembrie 2 S6 3 - 6 9 5 3 Greser W CI Moşilor 2.72 S4 2-54 1 2 Grunbaum La Traian Călăraşi 126 S 4 4-1732 Grunbaum Misu Văcăreşti 83 S5 4-3497 Herzenbera L Roissman Văcăreşti 25 S: . . 4 - 1 9 5 6 Hygeia CI Grivitei 80 S 2 3-1534 Hotăranu G Vasile Lascăr 76 S3 2-294O Huna Hunian Şos Viilor 49 S5 4-7081 Iacobi Victor Oituz 27 SI 4-1 7 7 6 Ioanid Ilie S Apostoli 52 SI f 3-6540 Ionescu M D Berzei 46 S2 3-0322 îteanu Alex DroDrietar C Constantinescu Buzău C Victoriei 88 SI I 4-1782 Juster Petre Ilie Austrului 18 S4 3-4165 La Mihai Bravul Bd Banu Manta 61 S2 4-81 1 3 Lavoisier Stănescu loan Bd Pache 159 S4 3-6983 Leist Alex B Col M Ghica 139 S2 d 3-169O Luoovici A Bărăţiei 48 SI 3-298O 2-6397 Manolescu Vasile CI Victoriei 169 S 3 . . 3 - 1 7 4 5 Marcovici Eugen I CI Văcăreşti 7 SI . . 3 - 2 5 4 O Mărsineanu Corneliu Şos Crângaşi 62 S 2 . . 3 - 0 1 6 3 Mătăsaru I CI Victoriei 110 S3 3-3408 Mihăilescu Ecaterina C Grivitei 431 S 2 . . 3 - 1 8 9 7 I Mihalovici Aristide C Călăraşi 34 SI I 3-9166 Mihalcescu loan Romană 156 S3 2-1358 Mihalteanu I Cornel Moşilor 364 S4 2-3821 Mironescu C CI Rahovei 204 S6 3-4506 Munteanu Alex Mihai Vodă 8 S6 . . . . . . 4 - 1 0 1 3 Nacu Margareta CI Dorobanţi 59 S3 2-1606 Naţionala CI Victoriei 14 SI 3-7766 Niculescu L Maica Domnului 11 S3 2-0751 Noua N Wasserman Moşilor 249 S4 2-0274 Opreanu C D Nicolau CI Rahovei 79 Sfe..3-0574 Ortansa M Zaharescu Bd Col M Ghica 41 S2 3-6484 Paltinescu G Bd Ferdinand 104 S4 2-3769 Pandelescu Iorga S Elefterie 8 S6 f 4-3146 Panea St CI Văcăreşti 171 S5 4-17OO Papinian Sterie Cuza Vodă 63 S5 4-7855 Paraschivescu Euqen CI Şerban Vodă 83 S5 3-6178 Paraschivescu G C Dudeşti 57 S5 I 3-0179 Petrescu Nc Regală 1 SI i 4-6015 Popovicii S N Rahovei 265 S6 3-8237 Rădulescu Claudiu Blănari 14 SI 4-3849 Rahova Rahovei 120 S6 3-6661 Regala Câmpineanu 9 SI 4-O5 7 9 Rissdorfer Carol 21 SI 4-1792 Ftomascan G Colţei 31 SI 4-1794 Roseanu Valeriu Şos Crânsaşi 49 S2 . . 4 - 3 3 2 3 Salvator Carol Davila 7 S6 3-OO3O Sceopu N Bălăcescu 14 S3 4-1385 Schuster CI Victoriei 138 S3 4-1119 Ode înclinată 8 S5 Salzberqer S & W Gronen Matei Millo 9 SI Sanitas I C Brătianu 36

G . URSCHITZ

Repr. G-rală VILLEROY & BO0H (Region Saar) STRĂINE ŞI INDIGENE MAŞINI DE GĂTIT CEHOSLOVACE ptr. Logofătul Tăut, 66 (lângă Uzinele Lemaître) Telefon 3-9400

P L Ă C I DE F A I A N Ţ Ă GRESIE PENTRU PARDOSIT
SOBE ŞI CHEMINEURI

FARMACIA CSÂSZÂR

ZURESCU I

ZWEIFEL & Co

Luterană 8 S2

4-0909 *4-231O 4-2319 3-3094

Căp M G Vasilescu Mircea 23 (fost Emancipată) S6

Faianţă, plăci
Kern & C Bd Tache Ionescu 1 S3. . * 3 - 6 2 2 8 o Ode Inclintâ 8 S5 4-0496 Salzberaer S & W Gronen Matei Millo 9 SI 3-2320 Sanitas B I C Brătianu 36 SI d * 2-3155

Făină, en-gros şi depozite
Aliacmu Sos Ştefan cel Mare 63 S3 Bolintineanu N P Şos Ştefan cel Mare 139 S3 Puţul c Apă Rece 39 S6 u Ganovici Teodor Şos Ştefan cel Mare 139 S3 Şos Basarab 15 S2 2-2O78 2-2 1O4 3-1759 2-2291 *3-7340

G A G E L OTTO HERDAN

Farmacii
Academiei Academiei 2 SI 3-8192 Albina CI Moşilor 217 S4 2-2957 Albini C Victoriei 86 SI I 3-1864 Anna Bd Col Ghica 120 S2 3-7838 Antonescu M Ştefan Sos Ştefan cel Mare 166 S3 2-14O6 Apostolescu N CI Dudeşti 183 S4 I 3-0094 Arab Carol 122 SI . . . ' 3-3285 Aurora B Carol 11 SI d 3-3552 Bădilă Nicolae Şos Mihai Bravu 10 S4 . 2 - 8 9 5 6 Barbieru A Dudeşti 258 S l 4 4-3 1 35 Baroni Vasile CI Călăraşi 184 S4 5-0595 Beian A C Dudeşti 133 S4 I 3-3974 Belvedere Bd Elisabeta 19 SI 3-9134 Berbier G Bd Carol I 65 SI 3-0083 Bercovici O CI Şerban Vodă 49 S5 2-5747 Bibîcescu Georqeta Călăraşi 240 S4 3-6763 Bitman H Traian 75 S4 5-1021 Botez Gheorqhe Şos Pantelimon 213 S 4 . . 2 - 1 3 7 1 Bruss CI Victoriei 36 SI 3-2176 Cerb CI Victoriei 68 SI 3-6920 Chiale Th A CI Şerban Vodă 258 S5 3-5858

67

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

FAR-FIE

FIERĂRIE • MENAGE
TELEFON 5-1874

TECHNICE» ELECTRICE» FIER.BETON.TRAVERSE

Farmacii
Seqall Arthur Sebastian Bateriilor 24 SI 4 - 2 4 4 3 Sfânta Cruce Reg Ferdinand 12 Bănoasa 4 - 7 4 3 2 Sfânta Măria Viitor 114 SI! 2-3346 Sfântu Vasile 11 Iunie 23 S5 3-166 2 Shunda A Walzer Pţa Buzcsti 45 4-2314 Sterescu N lui ElisabeU 34 S2 3-9336 Tămăduirea Bd Tache loncscu 12 S 3 . . . . 2 - 8 6 2 2 Tănase Zoe Izvor 50 Sfi 3-83O9 Tarnauceanu Leon C Grivit.ci 35 S2 I 3-9707 Thoiss CI Victoriei 124 S3 3-9O58 CI Victoriei 124 Tigoianu Elena Victoriei 2 SI Trandafirescu M Romană 3 S3 Trinităţii C Dudesti 64 S4 I Vă'ni Ctin C Dorobanţi S S3 I Valeriu I 11 Iunie 65 S5 Veiescu Georqe Şerban Vodă 21 S5 Victoria C Victoriei 33 SI I Weinbach I S Apostoli 37 SI f 3-9058 3-8853 2-O372 3-OO65 2-0148 3-6594 3-6126 3-7716 3-5787

Fierării, Magazine $ Depozite »
Fero RaDid Zaverei 6 SI 4-3693 Ferrum Mihai Bravii 90 b S4 2-3894 Fier Union Bd Tach- lonescu 27 S 3 . . . . 4 - 1 O 5 4 Fierăria Centrală Bd Măria 1 SI 3-6186 depozitul 4-8687

„FARMACIA THOIS"

FIERĂRIA CENTRALA EN GROS EN DETAIL TELEFOH

3.61.86

Ferăstraie
FROHN S. A. Ferme
Ferma Băneasa 3-3900 3-8265 Parcul Rabova Str . 2!) Sfi . . . . . . 4 - 3 5 6 7 1

GOGU ALEXANDRU & Comp.

Franqheiru Mihail Colentina 14 S3 Fraţii Postolea St & Gh CI Griviţei 48JÎ-4X8 S2 Gebelian Sarkis Grivitei 451 S2

2-8236 3-7643 4-9853

Fier beton POSTOLEA N GHEORGHE
Calea Griviţei 488 S2
Eremie & Scharf CI R a h o v e i 2 6 0 S G . . . . 3 - 7 7 5 4

Bittner Alex Griviţei 430 S2

3-7643

Fierării, Magazine şi Depozite „ABUAV B. MORDY" CAROL ANDRENYI Şl FII S A
Bd Carol 28 SI Andrenvi Carol & Fii Şos Viilor 14 S6

4-2134 -A-3-1905

Bd I C Brătianu 37 SI 4-9732 Goqu A & Co Bd I C Brătianu 37 S I . . 4 - 9 7 3 2 Groper H Jean Plovnci 238 S2 4-3261 Grunbera Marcel Dudesti 78 S4 4-7956 Hermelin Lijpu Spătarul Preda 29 S(i . . 4 - 3 7 2 7 Hoof & Haan Meteor 59 S« 3-9157 Ianculescu & Ardeleanu Halelor 4 5 S I . . 3 - 3 3 7 6 Şos Mihai Bravu 72 S4 2-9322 întreprinderile Saks I Sadagurski Sfinţilor 15 SI 4-4537 lonescu Ânahel & Tudor MihăUescu Bd Măria 7 SI 4-452S lonescu & Jalea Colţei 31 SI 3-9186 Karniol Lupu Bd Măria 5 SI 3-1566 . • BIT HV. MAIUA ! >

Sos Viilor 14 SG 3- 1 9O5 Ardeleanu îancu Şos Pantelimon 221 S 4 . . 2 - 4 8 O 6 Ardeleanu Gh Sterian Bd Ferdinand 93 S4 2-3948 Aritonovici A ("1 Victoriei 122 S3 3-894O Aî.ias S 13 Septembrie 115 S(i 4-5 2 6 3 Bădescu Daniel Bd I G Duca 21 S 2 . . . . 4 - 6 7 3 4 Bandei Nathan l'ţa Sf Ştefan 12 S4 3-1013 Biitner Alexandru Griviţei 430 S 2 3-8?6b Baros Petre Lipscani 100 SI ..3-8758 Cărnaru I G Carol 88 M h 3-4122 Cărnaru Gheorahe Petrescu Niculae Bd G D Lambni 7 S4 l 2-9076 Colier Nae Horaiţa Şos Colcntina 10 1 S3 2 - 6 1 4 9 Columb Bărăiici 23 SI -£5-1874 2-576O Comânescu G Nicolae Şcpcari 5 SI . . . . 4 - 1 77<+ h Comerţul Ţărănesc Griviţei 304 S2 3-65O8 Davidescu N & Bucur Peteu Bd Col Ginea 120 S2 3-2635 Dimitriu N Alecu C Victoriei 128 E 3 . . 5 - 1 6 3 4 I Doqlioni Giuseppe & Carie Str Mirrea Vodă 33 SI 3-3386

FIERĂRIA LUPU KARNIOL TK1.KKON 3-15K6

Tablă arsortiment pentru învelitori şi industrie, Fier comercial şi fasonat, Fier pentru beton şi traverse, Cuie, sârmă, rabitz şi toate materialele necesare constructiunilor.
Kern & Co Bd Tache Tonescu 1 S3 Kimel I La Omul de Otel Şos Ştefan cel Mare 1 S3 Kleinermann H Gl Kloreseu 14 SI Lucaci Lucaci 14 SI

-A"3-6228

DOGLIONI GIUSEPPE & CARLO

Alirrea Vodă 33 SI Dumitrescu Ican Uf Şos Pantelimon Intrarea în Moşi S 4 . . Dumitrescu Vasile Şos Ştefan cel Marc 210 S3 Făinaru LUDU Bd Carol 65 SI Fero Metal Griviţa 98 S2

3-3386 2-5241 2-601 5 4-5195 3-9570

2-3613 3-3O8O 3-1 1 8 S 3-8253 Magazinele Unite Victoriei 39 SI . . * 3 - 4 5 1 O dep Rahovei 264 S6 •4-5464 Manta Costică Şos Ştefan cel Marc 224 S3 2 - 9 2 1 4 Marinescu N Marin Gl Mărăşescu 38 S 4 . . 2 - 4 2 8 6 Marinescu N & Voicu Jalea Doamnei 27 SI 3-4958 Marinescu S Nicu Dudesti 92 SI 4-4235 Mateescu Ioan Şos Giurgiului 30 S 5 . . . 4 - 6 9 1 4 Mercur Şos Mihai Bravii 12 S4 2-1615 Metalica înclinată 129 Sa 3-942O

Fl&FIR

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

68

PROGRESUL
lEniSIBi tP (fâi IN^I IS [6) 4P II /\ II i i

MAGAZIN CU FIERĂRIE

galvanizafă, plumbuită neagră, cositorită şi decapafă

Ir U IE Ir» ^»^IMIlElr»^»U^Ui balot, traverse, precum şi tot felul de materiale de fierărie pentru industrii şi consirucjie

STR.
Fierării, Magazine şi Depozite
Metalimport Dionisie 28 S3 2-9695 Metallo Globus Fântânica 46 S4 *2-31O9 Mihăilescu Ssori Teilor 20 SI 3-8223 Mihalache Niculae & Elena CI Văcăreşti 195 S5 3-6822 Mihoci Costică Popa Nan 115 S4 3-0712 Moldova Faibis Beer Grivitci 261 Ş2 3-36O8 Nicolau N Constantin Şos Cotroceni 11 S6 5 - 0 7 6 1 Niculescu P & N Alexandrescu Griviţei 194 S2 4-7289 Nitcscu Grigore Griviţei 326 S2 3-5098 PAUL WURTH UNELTE D I N OŢEL $! LEMN DE CALITATE, APARATE $1 OBIECTE CASNICE, ARTICOLE METAL, ETC.

Filtre

Budich Paul Şos Viilor

33 S5

3-3582 4-9917 4-6331

Firme, ateliere

Briiliant Moşilor 47 SI SPAT DANIEL Bd Elisabeta 34 SI FILATELIA SECI Bd Brătianu 32 SI

Filatelia
4-1092 .4-5388 3-467O .3-3595 .4-7623 .4-6331 .4-4518

Firme reclame

Eugen Victoriei 178 S3 Kiss L Apolodor 13 SI Marian Belvedere 14 SI Redeco CI Victoriei 2 SI SPAT DANIEL Bd Elisabeta 34 SI Victor M A CI Văcăreşti 4 SI ..

Str. Isvor, 80

Telefon 3-4762

Firme luminoase

. Biruinţa Soc Cooo Moşilor 173 S4 . . 2 - 4 3 4 1

Sos Resele Ferdinand 26 S4 2-5867 Petreanu Miihail Şos Ştefan cel Mare 230 S3 2-9330 Postolea Fraţii St & G Griviţei 488 S2 3 - 7 6 4 3 h Prahova CI Rahovei 252 S6 5-1785 Predoleanu Eftimie & Co Mihai Bravu 24 S4 2-3865

Oprescu

Simeon

NEON ROYAL FABRICĂ FIRME LUMINOASE
STR. PLANTELOR N o . 76 S. 4

Progresul Bărăţiei 51 SI 4-O528 Resita-CarDati Smârdan 41 SI 3-7067 Şaraaa Leon Epureanu 3 SI 3-2164 Saroul Ştefan Junior Şos Mihai Bravu 44 S4 2-8464 Siegler Osias Griviţei 190 S2 3-4986 Stănescu Tănase Moşilor 11 SI 3-31 80 Stoenescu G Marin Rahovei 185 S6 3-45OO Tane Niculae Griviţei 268 S2 5-1317 Teodorescu C I Boţea Şos Pantelimon 217 S4 2-5096 Thanos Mihail Sfinţilor 46 SI 3-1267 Theodorescu loan CI 13 Septembrie 202 S6 4 - 7 4 7 6 Transilvania Griviţei 82 S2 3-8235 Utila Bd Brătianu ?2 SI 4-1986 Vasilescu N S & Voiculescu C Bd Gl D Lambru 72 Colentina S3. . 2 - 4 4 0 1 Visan I & R Stancic Bd Col Mihail Ghica 43 S2 3-4246

2-36OO

TELEFON 4-1583 Neotehnica CI Griviţei 181 S2 Neon Braun Călăraşi 80 S4 .3-4159 .3-7O54

„PARNA"

FI RM E L U M I N O A S E din: A S T R A L A N
Str.

Mitr. Ghenadie

Petrescu, (fost Labirint) TEIJEIFON 4-8315

117

I

.69

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNf

F1R-FLO

StrBărăţieL, 5

PROGRESUL
PENTRU

garantată

P R ET U R I DE FABRICA
TELEFON 4.05.28
Firme luminoase
ING. VICTOR TOCILESCU
U—îi

Florării

INSTALAŢn ELECTRICE
Bucureşti 1 Str. C. A. Rosetti, 1 ,
Casa Brâncenl TELEFON 4.37.00

Sforăria SiLium
FLORI NATURALE
SERE PROPRII

TUBURI CU NEON

NIC. BĂLCESCU N D . 15
TELEFON 3-8753
Mietta M Raqanovici Academiei 26 S I . . 3 - 2 5 8 6 Mirage Biserica Enei 14 S I 4-2517 Niculesctf Marin Pţa Ssnatului S I 4-4916 Olandeza Pţa Lahovary 5 a S3 2-5165 Parcului Reqal Cotroceni _ Pţa Florilor Comp 3 b SI 3-5467 Rieder Biserica Enei 7 S I 3-3762 Riviera Bd Brătianu 7 SI 3-6032

Firme presate din celuloid şi metal
Redeco CI Victoriei 2 SI 4-7623

Fisticuri, alune
Iosif Cristea Rovine 17 SI

.3-7000

Florării
Camelia Bd Elisabeta 34 S2

Camelia
Aranjamente pentru toate ocaziile

.4-4972

0

9

FLORĂRIA EN VOGUE Bulevardul Brâtianu No. 7
(Vis-â-vis cu Str. Batistei) TELEFON 3-6032

SERE Şl GRĂDINI PROPRII
3-0370 4-2517 2-5781 3-5605 3-8753 Tatu Gr Griviţei 119 S2 Vermeulen E Academiei 21 S I Academiei 21 S I Violeta Niculae Erena & Paul Tatu Pţa Dr Botescu 19 S2 4-1 1 4 4 3-4726 3-4726 3-8292

FLORĂRIA MIRAGE

Fartudo Şerban Vodă 237 S5

Biserica Enei 14 S I Gothard Bd Col Mihaii Ghica 1 S2 Lăzărescu Vasile Gică Pţa de Flori Comp 15 SI Lilium Nic Bălcescu 15 S3

VERMEULEN E

FLO-FOT

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

Flori

Fotografi

-3*

Foto Bucegi M Iacubian Batistei 1 SI . . 4 - 8 0 3 8 Foto Luvru Victoriei 64 SI 4-1868

Piaţa Dr. Botescu No. 19
TELEFON 3-8298 GRĂDINĂ PROPRIE

ERENA & PAUL I A U '
Studio modern pentru arta fotografică. CALEA VICTORIEI No. 54, ETAJUL I. (Fosta caia Riegler) ViHj-vis de Teatrul National Execută toate genurile de fotografii TELEFON 4-1868

Bu l m ludith Lipscani 94 SI CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul ilegele Caro! I 3-5 SI GALERIES LAFAYETTE C Victoriei 13 SI I „JUDITH" BLUM

4-4914 -*3-927O *3-5450

FABRICĂ DE FLORI ARTIFICIALE Şl BATICURI
Str. Lipscani, 65, Intrarea Hanul cu Tei TELEFON 4-4914

Foto Palas Foliender & Kuttler Bd Elisabeta 18 SI 3-9194 Foto Paris Văcăreşti 45 SI 4-9 1 O9 Fotoqrafica Romulus Dan Antim 7 S 6 . . 4 - 5 5 2 O Foto Roval B Elisabeta 16 SI d 4-5192 Foto Serviciu Nicolae Golescu 16 S3 4-697OFoto Studio Barasch Domniţa Anastasia 23 SI 3-2574 Foto M Vesa O N E F Maior Ene 12 S6 4 - 4 5 5 8 FotODtic Bd Elisabeta 3 SI 4-4292 Foto Technica Spl Independenţei 54 S C . 4 - 9 1 7 7 GENERAL PHOTOGRAPH SERVICE Bursei 3 SI 4-8063 Guggenberger Mairovici Victoriei 3S S I . . 4 - 1 1 4 »

Parma Lipscani 26 SI Strausser N E Sfinţilor 46 SI

.4-8607 .3-4932

Forestiere, Exploatări
Ardeleana Pţa Rosetti 4 SI *5-0520 Carpatina Bacaloglu 4 SI £2-1852 Cercul Forestier Smârdan 15 SI 3-1565 Daco Film Dumitrescu Corneliu Griviţei 67 S2 4-9930 Dumitrescu G Gh Sos Pantelimon 155 S4 2 - 5 0 2 1 h Eos Colţei 25 SI 4-9316 Forestra Minieră Mântuleasa 35 S4 3-8928 Forestra Română G Berthelot 34 S2 * 4 - 1 4 1 4 l Imobiliara ş a r Luterană 6 S2 3-1209 Intreorinderile Forestiere Române CI Dorobanţilor 168 S3 •*• 2 - 4 0 9 8 Lomas Victoriei 11 SI *5-1080 România Forestieră G Lahovary 8 S3 . . 2 - 8 1 6 3 l Soc Forestieră Britano Română Ionel I C Brătanu 27 SI 3-4538

Fotografi
Amatorul Fotograf Louis Barthou 20 S I . . 4 - 6 6 5 9 Buzduaan Niculae Foto Rova! Bd Elisabeta 16 SI 4-5192 Cartea Românească Bd Regele Carol I 3 SI 3-OO8O Dorelia C A Rosetti 3 SI 4-0454 Ebner Alfons Apolodor 8 SI 5-1623 STUDIO REGAL '•

JULIETA Victoriei 34 SI Loffler Hedv C Victoriei 68 SI I Nova Foto Biserica Enei 7 SI Polyfoto Victoriei 86 SI

3-8586 3-074O 3-1114 3-4365

polyfbto
PORTRETE
UNICUL SISTEM DE

studio

FOTO FOLLENDER KUTTLER
B-DUL ELISABETA, 18 TELEFON 3-9194
FotocODie M Bilinski Victoriei 38 Sî ..4-3415 Foto Amzei Pţa Amzei 5 S3 ..4-5094

DE ARTA

48 FOTOGRAFII DIFERITE Lei 100
LABORATOR PENTRU AMATORI BUCUREŞTI. I
C A L E A V I C T O R I E I . 86 VIS-A-VIS DE PALATUL REGAL TELEFON 3.43-65

Sellman Photos Victoriei 35 Casa Frascatti SI

3-8945

COMERŢ, INDUSTRII $1 PROFESIUNI

FOT-fUR

Fotografi

Frigorifere şi răcitori

P noxos
NOUA ARTĂ IN FOTOGRAFII MODERNE
Calea Victoriei No. 35 [Palatul Frascati)
TELEFON 3-8945 Studio Wells Victoriei 43 SI Weiss W Caragiale 24 SI 3-2397 2-3394 4-6378 3-1176

R m n Mihail Sfinţilor 51 SI o a VAR1OELECTRIC S. A. R . Bd Brătianu 35 SI

3-5684 4-6496

Frizerii
Americana Academiei 7 SI .....4-6721 BEER IACOB CI Moşilor 53 El 3-0011 Botei F Jean 13 Septembrie 7 S 6 6 4-7166 Buculescu Gogu Romană 102 So 2-8932 Continental Academiei 35 SI 4-8729 Frascatti Victoriei 33 SI 3-6137 HQ Life Victoriei 57 SI i h 3-1173 Ionică Episcopiei 3 SI 4-O842 Kofler M Lucaci 23 S4 5-0047

Fructării
Academiei Academiei 9 SI 3-784 7 Ambrosia Asclipios HagiDanaqu Câmpul Moşilor 17 S3 2-8472 Borjac Obor m g C m 4 S a o p 4 2-4767 Bugdanos A Bibescu Vodă 19 SI 3-0877 Bulumac Gheorqhe Halele Obor 154 S4..2-569O Ceibureanu Ioan Halele Centrale Obor 164 S4 2-5O27 Conadis M Hala Obor 160 S4 2-0629 Conadis Dtru Halelor 1 Pas SI 3-8699 Constantinescu N E Pţa Regina Măria Comp 19 S6 3-9676 Constantinescu Radu Pţa Obor Comp 158 S4 2-4314 Covas Strati Bibescu Vodă 24 SI 3-8236 Draaomirescu & Obeideanu Halele Centrale Obor Comp 157 S4.. 2 - 8 3 2 9 Fructăria Palatului Victoriei 88 SI 5-O967 Fructunion Pţa Obor Comp 6 S4 2-969O Grigorescu Ioan Pţa Regina Măria 128 S6 3 - 7 5 4 1 Hulis Niculae Halelor 5 SI 3-7313 Ioanidis et Gebeian Pţa Obor Comp 162 S4 2 - 9 9 6 3 Ioanidis C Jean B Măria 55 S d 6 4-1044 Iliescu N Ioan Pţa B Măria 59 S d 6 4-1277 Iurcovetchi I Pţa Obor S 4 2-3858 Nitescu Gheorahe Pţa Regina Măria 139 S6 4-5936 Nitescu Ionel Platoul d Fructe Bragadiru S6 . . 3 - 4 0 2 9 e Nitoiu Tănase Platoul de e gros Bragadiru 7 SP..3-8162 n Pashalide Manole Pţa Princip Măria 93 S 4 - 0 0 8 8 6 Prahoveanu Mitică Pţa Regina Măria 21 S6 4-1509 Rădulescu Dtru Pţa Regina Măria 115 S6 3 - 6 3 4 6 . Rompalital Pţa Obor 70 S 4 2-2848 Royal Pţa Amzei 13 Comp I S3 4-6309 Stefănescu si Dumitrescu Carol 52 Pas Datelcremer SI 4-4834 Stoenescu Gh Halele Centrale Obor 166 S4 2 - 4 2 8 4 Tudorache Constantin Pţa Regina Măria 56 So 4-5639 Vieru I n Halele Centrale Obor 7 S o 4 2-9563

Fotografii metalice în relief
Noua Tehnică Spl Unirii 9 SI

Franzbranntwein, Fabrica
Diana Bis Enei 10 SI

La răceli, gripă, junghiuri, nimic mai bun ca originalul: „DIANA FRANZBRANTWEiN '
Franzelării de lux
Ehrman Heinrkh f a Morilor 40 S5 c ssala Victoriei 2 SI ssala B Tache Ionescu 5 SI d Puţul c A ă Rece 39 S6 u p 3-6762 3-8769 3-0099 3-8171 3-1759

GAGEL OTTO

Frigorifere şi răcitori
GALER1ES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI Fibi Basarabia 8 S2 Friaomotor Dolacek Ferdinand Anastase Panu 14 S5 Frigoriferele Gle Buc Axente Sever 6 S6 Bd Domniţei 3 SI Oficiul Technic Român s a Gh Gr Cantacuzino 33 S3 .•3-5450 .4-0254 .3-6289 .3-4107 .5-0532 .2-0478

HIRMO-ORTOFRiGOR

Furnire şi placaje

Max Gierscti & Co. S-sor
Proprietar Alfred Grosch BUCUREŞTI I Strada Poineare No. 11

FURNIRUL M H TANNENBAUM

Exota Avrig 3 S 4

2-5508

; Frigorifere sitematice • I d e toate mărimile
Vulcan Honzig 19 S6 Polar Spl Unirii 68 So „POLAR" Bd Mărâşeşti 131 S5 .•3-226O ...3-5124 .3-51 24

TELEFON 3.3108

Avrig 31 S 4 2-39 1 8 LUDU Misu Basarabiei 28 S2 4-1238 Mihalovici si Herscovici Avrig 11 S4 . . 2 - 5 1 9 2 Nearu Vodă Negru Vodă 7 SI 3-3246 Slavonia s a r Popa Lazăr 25 S4 2-4741 ssala Griviţei 187 S2 3-3704 CI Văcăreşti 38 SI 3-9534 Eckstein A Fii Moşilor 251 S4 2-2962

Furnituri pentru caretasi Furnituri de croitorie
Cristian A Episcopiei 6 SI GALERIES LAFAYETTE Victoriei 13 SI 4-7452 *3-5450

FUR-GAR

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

Furnituri de croitorie

Oituz 14 SI Willv Racs Smârdan 24 SI

...3-6790 Găitan Fraţii Smâ'rdan 30 SI ...3-9356 Jolles Bernhard Şelari 9 S I ...3-1466 Lazăr Iosef D Oituz 1 S I ...3-4355 Leventer & Richter Blânari 16 SI ...4-1465 Rosenstein L I Blănari 9 SI Seaall & Waidenfeld _ _ Franklin Bouillon 12 SI £3-4438

Galanterie, Magazine
Centro Textil Gabroveni 15 SI Cohen Adolf Lipscani 82 SI Cristian S Victoriei 72 SI Croşeta Lipscani 84 SI Deaetar Gabroveni 18 SI Euqeniu Smârdan 2 SI Fain Victoriei 42 SI

3-36OO 3-4764

Furnituri de mode
GALERIES LAFAYETTE Victoriei 13 SI Pour Elle Pas Macca 20 SI
Dermer S Fiu Lipscani 14 SI 3-7451

£3-5450 3-8766
4-5323

Furnituri de stat
Auxiliara Bd Carol 30 SI CARTEA ROMÂNEASCA Bdul Regele Carol I 3-5 SI
Aarotechnica Sos Viilor 44 S6

3-4893

*"

Spătarul Preda 29 S6 ZWEIFEL & Co

Iosefsohn David Ceauş Radu 2 S4 4-1304 Kern & C Bd Tache Ionescu 1 S3 . . £ 3 - 6 2 2 8 o Macazul Visarion 1 b S3 2-3915 Minerva Lipscani 104 SI 4-6851 Schwartz Zalmann Fii Col Orero 5 S5 3-0741 Soc An Rom Investitiuni si Furnituri Spl Unirei 3 SI 4-3758 Soc P Furnituri Militare

£3-9270

PRAGER SIGMUND
Cea

CI Victoriei 13 SI £3-5450 Galeria Noutăţilor Poincare 29 SI . ...4-O959. Galeriile Parisiene CI Griviţei 121 S2 ..4-8684 Hermaco Pas Francez 13 S I 4-9812 Herscovici Herman Pas Francez 18 S I ....4-6595 Gioconda Victoriei 56 S I 3-5882 Iris Sf Nic Şelari 5 S I 4-7429 Kohn L David Oituz 24 S I 3-5744 La Patru Sezoane M E Finkelstein Bd Academiei 1 S I 3-6132 Lucian Lipscani 29 S I 4-648O Margareta Victoriei 33 SI 4-7559 Marpas M Pascal Academiei 2 SI . . . 4-1817 MonoDol Arta Moda s a Şelari 26 SI 3-9996 4-O366 Nouvelle Mode Victoriei 65 SI Panaitescu RaDan G Victoriei 59 S I . ...4-5213

GALERIES LAFAYETTE

. . .4-3427 4-6233 3-61 25 4-3477 3-5347 3-777O 3-1 1O6 4-4356 4-0384

3-8840

mai veche casă din tară Bd Reg Carol I 4 S I £3-8804 Rita Victoriei 60 SI 4-7705 Schweitzer David Carol 94 SI ...3-7899 Steiner Moscovici & Co Şelari 4 SI . ...3-8025

Cap M G Vasilescu Mircea 23 (fost Emancipată) S6

£4-2310

Furnituri pentru maşini de reprodus

4-2319 3-3094

Garaje

Furnituri de tăbăcărie Furnituri de tapiţerie

CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI -£3-9270 D Gestetner Ltd Tache Ionescu 15 S3 . . 3 - 7 7 9 2 ŞOCEC & Co. S. A. Calea Victoriei 13 SI -£3-5450
Rusch W Rudolf Petre Liciu 26 S5 3-4910

Auto Box Leonida 9 S3 Autocam Chitila 2 1 S2 Auto Comerţ Bd Basarab 51 S2 Bonaparte Şos Bonaparte 30 S3 . . .

2-O414 3-0456 3-2579 2-2976

GARAJELE BRITANIC MOTORS S. A. STRADA MIRON COSTIN. 7
Prin Calea Grivltei, lângă Gara de Nord

T e l e f o n : 3-1606

GARAJ
£3-5450

ÎNCĂLZIT D E BENZINĂ
IREPROŞABILA

GALERIES LAFAYETTE
CI Victoriei 13 SI

DEPOZIT
ÎNGRIJIRE

SAFIANUL S A R

.

Str Lipscani 94 SI 3-4687 SCHONBERGER & GRDNSTEIN S A Lipscani 72 SI 3-4786

Se efectuează orice reparaţinui cerute
C F R Zoe Râmniceanu 15 S2 2-849O 2-9343 CiclOD adtia Bd Tache Ionescu 4 S3 . . 2 - 5 3 3 8 Colin Alexandru Bd Tache Ionescu 42 S3 2 - 9 4 5 5 Eftimiu Bd Tache Ionescu 46 S3 2-2409 Lucacj Lucaci 31 S4 4-5725 Lutherană Lutherană 25 S2 3-9O29 Măraărit A Iacob Romană 5 S3 2-8729 Mihăescu Ctin centrala şi expoz Tache Ionescu 10 S3 2-2OOO garaj Dr Sergiu 38 S2 3-7648

Furtuni de cauciuc, cânepă, in
DONAŢI & HASPEL Ssor Bd Elisabeta 21 SI MAX G1ERSCH & Co. Ssor 3-0462

FURTUNI de cauciuc şi de ă pentru stropitul grădinilor şi incendiu
Galalit, fabrici
Noraiit CI Călăraşi 134 S4 4-6516

Proprietar: Alfred Grosch BUCUREŞTI I Strada Poincare No. 11 TEIEFON 3.3108

dep benzină Băneasa Aviaţie 3-7298 vânzări auto ,fi mag . . 2-545 1 contab şi piese schimb 2-8683 garaj şi atei Cobălcescu 45 S2. . . . 3-5 9 3 3 bir şi atei 4-319O
Eeprezentant general CENTRALA si EXPOZIŢIA BUCUREŞTI - B-dul Take Ionescu, 10 Telefon 2-2000 — 2-5451 Garaje: Str. Cobălcescu, 45. Tel. 3-5933 Str. Dr. Sergiu No. 38. - Telefon 3-7648 Adresa telegrafică: NASH-BUCCRESTI

NASH—RENAULTCONSTANTIN S. MIHĂESCU

Galanterie, Magazine
Ballv Jean C Victoriei 76 SI I 3-92O8 Burma Bd Elisabeta 1 SI 3-9895 Carmen'Svlva Lipscani R SI O 3-2936 Cartea Românească Bd Carol I 3-5 SI . . 3 - 9 1 9 3

CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol i 3-5 SI

£3-9270

COMERŢ, INDUSTRII Şr PROFESIUNI

GAR-GEA

GOLDŞTEIM-Gean,„iuI
Garaje
Niculescu Alexandru Foişor 84 S 5 . . . . 4 - 6 3 2 1 Nord Basarab Bd Basarab 177 S2 3-9584 Rira Vasile Lascăr 47 S3 2-0740 Tănăsoca A Nicolae & Ftii __„ Dorobanţi 74 S3 2-O874

BUCUREŞTI, CALEA MOŞILOR 34 TELEFON 3.34.77

VINDE Şl MONTEAZĂ GEAMURI • OGLINZI • CRISTALE «ŞLEFUITE Geamuri şi oglinzi
Geron CI Moşilor 54 S I

I

.3-5960

G. E R O. N. — . .

Garnituri de etansare
Fraţii Wurm Pţa Rosetti 4 SI. direcţiunea serv tehnic secţia garnituri şi adţie fcă' Şos Gara Obor 9' S4 *3-0953 4-2672 3-O95 1 "^3-0953 2-O948

„VAS-BLACK" S. A. R .

FABRICA DE GARNITURI pentru ETANSARE şi SPECIALITĂŢI
Strada Sf. Ion Nou No. 21

MAGAZINE CU RAME, GEAMURI, OGLINZI ŞI CRISTALE BELGIENE BUCUREŞTI, I. Calea Moşilor 44-54 Tel. Mag. 3-5960 Tel. Atelier 4-0419 Goldstein Herman Moşilor 34 SI fca Siminocuhri 1 S5 Industria Română Scăeni Dtrie Racoviţă 10 a S4 I R C O Herescu Năsturel 24 SI dep Bărăţiei 33 SI 3-3477 4-1 5 0 6 3-6011 3-3442 3-8776

Gaz
Gaz Araaaz Schellgas Victoriei 51 SI 4-6860

Gaz

metan
Soc Nat de Gaz Metan G Lantacuzino 31 S 2 .

.•3-5250
4-2716 3-37 7 0 2-8730

MAGAZINUL UNIVERSAL" — Cumpăraţi GEAMURI, OGLINZI, CRISTALE ŞLEFUITE, la
Pro». A. Moscovici Bine asortat totdeauna cn peamuri, oglinzi, cristale, etc. preturi derizorii. încercaţi spre convingere. Cal. Moşilor, iZ TELEFON 3-8078

„Magazinul Universal"

Geamuri
Leu Ioan Gr Manolesci» 20 S2 Medina Pitagora 25 SI Schnaop Saul CI Moşilor 319 S4

Geamuri şi oglinzi
Arta Oglinzii Aurel Vlaicu 33 S3 Cristalul Filaret 37 S6 Diamantul Mircea Vodă 1 SI Geamul Catedral Moşilor 21 SI Geamul Românesc CI Moşilor 25 SI 2-3859 3-3188 3-142O 3-44b9 3-1604

Moscovici Aron Moşilor 42 S I Nico fcă Agricultori 113 S4 Kreţulescu 1 S6 dep geamuri Stelea 4 SI

3-8072 4-187O 3-6556 4-0472

Geamul Komânesc
SOC. COOPERATIVA ASOCIAŢIA GEAMGIILOR ROMÂNI MOŢI M A G A Z I N U L DE D E T A I L Bl RO U 1 E N-GROS Se m o n t e a z ă ş i s e v â n d : Geamuri, Cristale şlefuite. Oglinzi, Rame
CALEA

OGLINZI CRISTALE GEAMURI

FABRICA NICO

FABRICA: Str. Agricultori, 113 - Tel. 4.1870 SECŢIA GEAMURI: Str. Stelea,4 „ 4.0472 EXP.şiSTUDIO: Cal.Victoriei^ „ 3.6556

TELEFON 3-1604

M O Ş I L O R

No.

25

CRISTAL

DE SECURITATE

SEKURIT

STRADA MIRCEA VODĂ, 1, s. 1 - TELEFON: 3-14.20

DIAMANTUL

CEL MAI EFTIN DEPOZIT DIN TARA

GEAMURI • OGLINZI • CRISTALE

GEA-HAI

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

^ÎMBRĂCĂMINTE;

PENTRU BĂRBAŢI ,! DAME SI COPII . ! KSU. ftetuxeitioo • 716. 3.53.35 i Cotea StUHţel,179 • 7U. h. 1*t.97 - %-du£&etic£etaf6'1o*nf! 3.52.95]SPc.Şe6akif 15 • - +A7.71
SchnaDD Ellv Moşiloj 30 S I . .3-9779

Geamuri şi oglinzi

„GRAPHIA ROMÂNEASCĂ" Bucureşti, Calea Moşilor No. 47
TPl.EFflV n-0.^94 MAŞINI, LITERE. CERNELURI $1 UTENSILE Instalatiuni complecte. Avantasii de plată. Tot felal de muşini ocazionale

GEAMURI OGLI NZI • CRISTALE
Vinde si montează convenabil

EL LY SCHNAPP
TELEIXtN 3-9779

Calea Moşilor No. 30

Gramofoane, Plăci

Cartea Românească Bd Carol I 3-5 S I . . 3 - 9 1 9 5

SAUL SCHNAPP GEAMURI, CRISTALE RAME ŞI OGLINZI CALEA MOŞILOR No. 319 (Casă proprie) TELEFON 2-8730
Saporta & C Agricultori 113 S4 o Toaleta Visarion 22 S3 Zwoelfer August Griviţei 136 S2

CARTEA ROMÂNEASCĂ

„MISCHONZNIKY"

Bdul Regele Carol I 3-5 SI Elcah't huqo Silbermann CI Rahovei 240 S6 GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI

-fr3-927O 3-3186 -A-3-545O 3-6636 3-7846

Grăsime Soc Băltăreţul Soarelui 9 SI 4-1870 Gravori 2-3302 3-7456 CARNIOL gravor decoraţii

Colţei 7 SI „TELEFUNKEN" O . P. HERGES CI Victoriei 128 S3

3-5665 4-9937 4.99.37

^MJ.

Prima fabrica de oglinzi în România Geamuri de orice fel pentru construcţii OGIINZI CRISTALE \\\\ VITRINE Bucureşti II Colea Griviţei No 136
TKI,EFON l'i.'tti

AUG. ZWOELFER

CARNIOL

Carol 14 SI

Telefon

STR. CAROL 1 4 BUCUREŞTI

MARCA~FÂBI!ICEI

Genţi, Ateliere
Friedenstein CI Moşilor 110 SI Pascal Carol Marochinăria Vieneză Lipscani 65 SI 4-2281 ____ 3-3793

In M E T A L şl C A U C I U C Maşini de Numerotat ş( Înregistrare INSIGNE Ş l DECORAŢII Firme din Bronz, Cristal şi Email Monograme din Argint şl Aur

GRAVOR

Gulere, Fabrici
Abramovici Ludvis CI Moşilor 124 a S I . . 3 - 4 0 0 4

Ghiaţă, Fabrici
Antrepozitele Şerban Vodă 180 S5 3-7702 Ghiata Cristalina Bd Reg Ferdinand 9 S4 2-1270 Ghiata Grozăveşti Şos Grozăveşti 23 S6 . . 3 - 3 5 5 4 Soc A dela Colentina Floreasca S3 n 2-1953

Haine bărbăteşti

SOC AN DELA COLENTINA
Floreasca S3

2-1 953 3-5835 2-1 953 3-5416 3-478O 2-3476 3-1743 3-9130 5-0594

Anglo Română Bis Enei 10 SI 3-9598 C A F Poştei 2 SI 5-1 72O Griviţei 215 S2 4-5327 Cartea Românească Bd Carol I 3-5 S I . . 3 - 9 1 9 5 Cehoslovaca Berzei 100 S2 -^-3-8335 sucurs Bd Elisabeta 8 SI 3-5296 sucurs C Griviţei 159 S2 I 4-1497 sucurs Şelari 13 SI 4-4771

Glucoza, Fabrici
Colentina Academiei 4 SI Floreasca S3

„FIBRA S. A."FABRICÂ DE CONFECTIUNI DAME, BĂRBĂTEŞTI SI COPII
STRADA BERZEI, 19 TELEFON 3-793 3

Grafice, Maşini şi Materiale
Casă Grafică Doamnei 16 SI Comerţul Grafic Smârdan 43 SI Filigrafil Tunari 62 S3 , Frankel Henrv & Emanuel Smârdan 4 SI Grafica Modernă Oteteleşeanu 7 SI GraDhia Românească CI Moşilor 47 i i

Secţiune de comenzi Telefon 4-8750

#5 •? ' Haine bărbăteşti
GALERIES LAFAYETTE Ci Victoriei io SI Industria Rom Bd Elisabeta 18 SI Neuman Victoriei 2fi SI

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

HAI-HOR

Hârtie Fabrici şi Depozite
*3-545O 3-7995 3-7046

Cea mai veche casă din tară Bd Reg Carol I 4 SI *3-8804 Schwartz Heinerich Griviţei 216 S2 3-2396

SIGMUND PRAGER

Abramovici Froim Cavarna 17 S4 Danube înclinată 22 SI Depozit de Hârtie Labirint 86 S4 Farago Josef Bursei 5 SI Letea Matei Millo 9 SI Oficiul de Papetărie Şelari 9 SI Punga CI Moşilor 312 S4 Tecucianu S Brâncoveanu 9 SI

2 . - 965 3 4 3 ~I £J 4-5956 4-3246 *3-1274 4-2442 2-46O3 4-1781 .3-9880 .3-913O .3-6647 .3-4560 4-7848 .4-2149 .3-6 17O

Haine pentru copii, uniforme şcolare
Jack Şelari 11 SI Vasilc Mavrogheni 13 SI

Hârtie en-gros

....4-8898 3-3776 3-9598 3-8335 4-6264

Haine de damă Halate, Fabrici ANCORA

Ardealul Lipscani 110 SI Grafica Modernă Oteteleşeanu 7 S I . Hechter Harrv Soarelui 3 SI Martinescu L N Academiei 4 S I .

Anglo Română Biserica Enei 10 SI Cehoslovaca Berzei 100.. 102 S2 Ancora Şepcari 21 SI

FABRICA DE HALATE ALBE ŞI COLORI, COMBINEZOANE PENTRU MECANICI, COSTUME PENTRU LUCRĂTORI STR. ŞEPCARI 2 I ET. I TELEFON 4-6264
Fulgerul Bd Măria 8 S I . FULGERUL .3-7834

Hârtii heliografice „NAŢIONAL" D. CONSTANTINESCU -

depozitul Zarafi 3 SI Navon M Jaques Cazărmei 28 S6. Oficiul Universal de Hârtie Carol 116 SI 3-3543 Oficiul de Vânzarea Hârtiei Matei Millo 10 SI -*3-231O dep maculatură CI Plevnei 238 S 2 . . 3 - 3 4 5 O dep maculatură Bd T Vladimirescu 63 S6 4-3256 dep hârtie 3-3266

Halate albe şi colorate. Combinezoane şi costume pentru mecanici. Halate pentru medici. Găsiţi direct LA FULGERUL B-DUL MARiA No. 8 S. 1 parter
TELEFON 3-7831 Halatul Rezistent Halelor 19 SI 3-1620

Strada Episcopiei No. 2 TELEFON 1-1833 FABRICA SPECIALA DK HÂRTI HEL1OGRAFICE, Ferroprusiata, Amoniacală, Demi-see, pânză ds cale sensibilă, etc. BIROU TECHN1C de DESEN si ile COPIAT PLANURI pe orice fel de hârtii, sensibile la lumină.

Hârtii pentru ambalaje

PRCTCS
Fabrică de hârtie imprimata pentru ambalaj
in rulouri cu reclame. în orice culoare, desen ţi lăţime
r

REZISTENT
HALATE pentru orice branşe. Combinezoane, Haine pentru l u c r ă t o r i şi Confecţiuni Str. Halelor, 19 Telefon 3-ie2O
4-6089 Rezistenta Colţei 17 S X

HALATUL

. STR. ANTIM. 52 - TEL. 3-5161 Hârtii tehnice
Inteco s a rVictoriei 3 2 S I MERCEDES Curiati 3 S6 Sorecom Bd Brătianu 24 SI Beu Ctin Rahovei 158 S6 .3-2534 4-943O 3-6172 .3-6474

BUCUREŞTI, VI

Homari, curăţirea coşurilor COŞARI

HORNARII

Hârtie, confecţiuni CARTEA ROMÂNEASCĂ

Bdu! Regele Carol I 3-5 SI. . ; . . . * 3 - 9 2 7 O GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI -*-3-5450 Meta A Odobescu 2 S6 l 4-0837

întreprindere technică, curâfâ, arde, desfunda coşuri şi calorifere. Execută reparafiuni de coşuri defecte precum şi orice lucrări în această branşe cu preturile cele mai convenabile. Montează, remontează şi repară sobe de teracotă.
Depozit Dr. Felix, 52, S. 2 (colţ B-dul Basarab)

TELEFON 4-4643

ASOCIAŢI

HOR-IMP Homari, curăţirea coşurilor „COŞARUL NEGRU"
Coşarul Moşilor 71 SI.*

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

76

3-5285

Hylolit
Ode înclinată 8 S5 4-04-98

ÎNTREPRINDERE TECHNICĂ
de specialitate pentru curâfatul şi întrefinerea coşurilor, sobelor şi caloriferelor BUCUREŞTI VI CALEA RAHOVEI No. 101 Telefon 3-7138
Coşul Gl Candiano Popescu 85 S5 Fumul Vasile Lascăr 77 S3 Homarii asociaţi Dr Felix 52 S2 Homarul Capitalei Rahovei 158 S6 Hornul C Stefănescu Moşilor 88 SI Pancoci Gustav Cretulescu 8 SI 3-8954 2-9594 4-4643 3-6474 3-7987 3-3684

Import-Export
Alquadich M * C Bd Măria 2 SI o 3-5446 Alianţa Comercială Bărătiei 2 SI 3-9732 Antscher Irvina Wanda Bd Tache Ionescu 27 S3 4-5528 Apus Victoriei 33 SI 4-7043 Arka Doamnei 4 SI 3-6885 Becker Leon S Ion Nou 11 SI f 4-4519 Bimoex Bd Elisabeta 24 S2 4-1 2 8 3 Centrala Cooperativă Luterană 6 S2 .£-5-1360 secţia reprez şi comis 4-2348 Cimex Arcului 19 SI 2-82O1 Comester Decebal 5 SI 3-9343 Comimpex Doamnei 12 SI 4-6944 Compania BrLtano Română Oituz 3 SI 3-4318 Compania Comercială Româno Egipteară s a Regală 1 SI 4-5320 Compania Continentală de Exoort Clemenceau 7 S3 £3-0655 Interurban. . 4 4

i

ŞTEFANIU NICOLAE ING. Hoteluri

fabr de sobe CI Rahovei 101 S6 . . 3 - 7 1 3 8

£4-0899 3-8636 3-3729 3-3843 3-9138 £3-1060 3-5430 3-59OO £-4-06 1 O 3-0072 4-4067 -£3-6950 4-1598 3-1706 3-9O74 4-2681 3-1047 £3-4230 3-3496 -£3-8830 3-7973 £ 3 - 3 4 IO 3-5214 4-5596 Imperial Palace Victoriei 47 SI -i. 4-22 IO jr Kiriazi Elănari 5 SI 3-5700 Lido Veneţia B Elisabeta 38 S2 d 3-9027 Liric Brezoianu 50 SI 3-7650 Lvon C Griviţei 90 S2 I 3-9693 Luvru Carol 4 SI 3-O792 Lux Schitu Măgureanu 6 SI 3-5159 Majestic Victoriei 40 SI 3-7734 3-3456 Marna Buzeşti 3 S 2 3-693O Metropol Victoriei 84 SI 4-O29O Milano Pătra,şcu Vodă 5 SI 3-763O Modern Brutus 14 SI 3-1524 New York Griviţei 143 S 2 3-8174 Nissa B Elisabeta 20 SI d 3-0999 Nord Grivitei 169 S2 3-1776 Opera Brezoianu 37 SI -£4-9820 Palace B Elisabeta 18 SI d -£3-1 21O Paris Academiei 21 SI £3-5957 Princiar Bd Elisabeta 15 SI 3-19 78 Radu Vodă Radu Vodă 6 S5 2-6395 Renina Rahovei 2 SI 3-9 1O7 Roma Grivitei 110 S2 4-387<* Royal Palace Sărindar 2 SI £-3-0660 Săndulescu Pţa Rosetti 8 SI 3-9395 . Splendid Victoriei 57 SI £3-8820 Splendid Parc .Ştirba" Vodă 4 SI £ 4 - 5 13O Interurban... . 3 9 Stănescu Aristide Briand 5 SI £3-0440 Traian Grivitei 177 S2 3-5214 Union Aristide Briand 6 SI £-3-7720 Universal Gabroveni 12 SI 3-8485 Veneţia Pictor Grigorcscu 12 SI 3-5126

AthSne Palace Episcopiei 1 Si Avram Bibescu Vodă 10 SI Braşov Pta Dr Botescu 18 S2 Bratu Giiviţei 130 S2 Brutus Brutus 10 SI Bulevard Bd Elisabeta 1 SI Capsa G Edgard Quinet 1 SI r Caro' Lipscanj 12 SI Carmen Dr Marcoviei 6 SI Carpati Atena 2 S3 Concordia Smârdan 39 SI Continental Victoriei 56 SI Culina Oituz 5 SI Dacia Carol 62 SI Dinu Grivitei 140 S2 Dorna Gabroveni 22 SI Egv>t Udricani 10 SI Esplanade Bd Academiei 8 SI Europa C Grivitei 100 S2 ! Excelsior Academiei 30 SI Frunzete Vasile Griviţei 112 S 2 Grand Victoriei 11 SI împăratul Traian Griviţei 177 S2

Fiducia Mauriciu Blank 12 SI 3-5054 Formosa Franklin Bouillon 47 SI 4-8721 Goldenberg Jose Bărăţiei 35 SI 3-858O Grundhand Max CI Victoriei 41 SI 3-2344 Imex s a Negru Vodă 16 SI 3-8962 Importex CI Victoriei 68 SI £3-8339 Institutul Austriac C Victoriei 2 SI I 3-740) Interexim Dionisig 2 SI 2-2144 Kowler Artur Doamnei 12 SI .3-5O67 Levant Comerţ M Blank 4 b SI 3-6519 Luchian Alexe Wilson 2 SI 3-7399 Manez A m e d e o R o m u l u s 4 5 S 4 . . ; 3-5150 Mondial Academiei 2 SI 4-4085 Mondial Comerţ Doamnei 12 SI 4-8863 Monopex Victoriei 68 SI 4-2647 Nadler Michail Cavafii Vechi 19 S I . . £ - 3 - 9 7 0 3 Oficiul Recul Ungar Dionisie Lupu 2 SI 2 - 3 8 2 8 Orex B Brătianu 22 SI d .5-O7O2 Pacta Edgard Quinet 5 Şl 3-5255 Palesrom Fraţii Iancfielevici ' Victoriei 2 SI 4-2785 Petrescu Theodor Carol 102 SI 4-4539 Pomârleanu H Vasile Stroescu 32 S K . 2 - 8 7 0 6 Progresul Economic Românesc Oţetari 7 SI -£2-3178 Ir. terurban. . 8 Ripex Doamnei 5 SI 4-8584 Română Braziliană Ion Ghica 1 SI 4-2052 România Comercială M Blank 1 SI 4-5413 3-1426 Românorient Lipscani 19 SI 3-9931 Româno Sud Americană Bd Domniţei 20 SI 3-3696 Romorient Nic Filipescu 14 SI 2-865O Rosman Filio Bărăţiei 31 SI 4-8437 Sardeco C Victoriei 2 SI I 4-8337 Sared Dianei 12 SI 4-15 29 3-52O2 Sarincom Bursei 5 SI 4-9976 Scherer Bruro & Victor Zaharia Slătîneanu 9 S3 2-0864 Sicom Smârdan 7 SI 4-4 1 6 9 4-64O7 Sincom G Berthelot 7 S2 l £3-7466 Sindicatul Exportatori Ouă din Rom . _ Bd I C Brătianu 24 SI 4-O243 Soc Glă Pt Comerţul Bd Brătianu 22 S I . . 3 - 8 4 7 3

Farchy I Oituz 22 SI

Caragiale 13 SI Comptuar Grai Economic Român Bursei 5 SI Compania Rom de Comerţ s a r Batistei 6 SI Dacia C F Robescu 26 SI Dinexar Bd Vintilă Brătianu 5 S3 Drăgănescu Tănase Academiei 2 SI Emporia C Victoriei 29 SI I Ergon Brutus 5 SI

COMPANIA INDUSTRIALĂ & COMERCIALĂ s a r

2-8002 . 4-0386 2-51 7 4 ...3-3212 2-8536 4-2625 4-6671 4-566O

2"t5tJ

77 Import-Export

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

IMP-INC
.4-8545 .3-6765 .3-4508 .3-4676

' încălţăminte

Soc Naţională Română Doamnei 5 SI 4-8635 Socerex Doamnei 9 SI *4-39 1 8 Interurban.... 3 3 3-4748 Stefănescu Nac Carol 23 SI 4-O673 Terra Domniţa Anastasia 16 SI 4-4074 Uniunea Sindicatelor Bursei Palatul Şuţu SI 3-5349 Vassiliades V G Halelor 17 SI 3-5535 Wertheim Paul Brâncoveanu 6 SI 3-7625

Erika Lipscani 45 SI FiliD C CI Victoriei 94 SI Filipescu G Ene Victoriei 26 S I . Filderman S Decebal 5 SI GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 S I

• 3-5450

încălţăminte Fabrici
Bersal 11 Iunie 50 S5 3-4188 Coroana Şos Vitan 6 S5 4-7886 Dragos Al si V Tatu Gl Stan Poetaş 41 So 4-5940 Filt Lipscani 30 SI 4-5352 ÎNTREPRINDERILE GRIGORE ALEXANDRESCU Spl Unirii 96 Direcţia 4-6269 Centrala *3-0878 magazin Oituz 19 SI 5-0628 ÎNTREPRINDERILE GRIGORE ALEXANDRESCU SOC. ANONIMĂ FABRICI PIELĂRII şi INCALŢAMLNXB Magazin desfacere Strada Oituz, 19 ( Directinnea 4-6269 TELEFOANE < Majrazin 5-0638 I t'rntrala $3-087X Manukian M G Aprodul Purice 5 S 4 . . 2 - 2 9 2 6 Mivici Vaselor 17 S4 2-422O Mociornita D Apele Minerale 31 S5. . . . 3 - 2 2 7 8 Nova Sa! Massler Şos Viilor 44 S6 3-5163 Sonnenklar l Şos Viilor 80 S5 4-4382 Steaua Academiei 2 SI 4-7799

Gheata de Aur Smârdan 30 S I . . . Gheorghiu I Dim Episcopiei 2 S I . Goidl Ludwiq Bibescu Vodă 1 S I . Intrearinderile Gr Alexandrescu Oituz 19 S I Spl Unirei 96 Să Leonard Smârdan 30 SI Lepădaţii Theodor Regală 4 S I . . Lumea Elegantă Victoriei 34 S I . . „LUMEA ELEGANTĂ" CI Victoriei 34 S I Martin G Sf Vineri 35 Ş l Mihăilescu Gaston Victoriei 122 S3 Mihăjlescu Nelu Victoriei 52 S I . . . „NELU MIHĂILESCU"

.4-0772 .3-2894 .3-8042 .5-0628 .3-O878 4-6269 .4-899O .3-6522 .4-5893 .4-5893 .4-3238 .3-8899 .3-7758

Uzinele Splaiul Unirii, 96

FURNIZORUL CURŢII REGALE

Este şi rămâne furnizorul de încălţăminte al lumei elegante
BOGAT ASORTIMENT DE GENŢI I N TONUL PANTOFILOR

încălţăminte
Magazine şi ateliere American Shoe CI Victoriei 43 S I .5-1477

„AMERICAN SHOE" Bogat asortiment în încălţăminte de dame şi bărbăteşti
SPECIALITĂŢI I N PANTOFERIE DE TROTEUR Sucursala I'loesti Strada Unirei No. 5 BUCUREŞTI, Calea Victoriei >:«. 43 TELEFON 5-1477

CALEA VICTORIKI No. 52 Vts-â-vis de Teatrul National TELEFON 3-7758 Mihăilescu D Victoriei 40 SI 4-9618 Mociornita Q Carol 29 SI 3-6511 Moscovici David Vaselor 6 S4 2-9638 Negreanu Victoriei 20 SI 4-1063 New-York Bd Elisabeta 5 SI 3-3968 Nora Victoriei 78 SI 4-4260 ODera Bd Carol 39 SI 4-9401 Pana Năstase Cezar Boliac 4 S4 4-4846 Pantofăria Jean Bd Domniţei 7 SI 4-5776 ParmiJ Victoriei Victoriei 86 SI 3-3088 Pollak H &. Co G Zussman Victoriei 72 S1 3-O75O SIGMUND PRAGER Cea mai veche casă din ţară Bd Rea Carol I 4 SI *3-8804 Rădulescu T La Baciul Bis Enei 16 S I . . 4 - 5 3 6 4 Râul Tabacu Academiei 25 S I 3-1221 Rebarber M & Clingher S Moşilor 35 SI 3-2497 Rival Grivifei 155 S2 3-3265 Royal Shoe Victoriei 84 SI 3-95O8 Run Over Lipscani ÎO SI 3-2580 Saltzmann Bernhard. & Co Oituz 15 S I . . 3 - 1 7 8 9 Săndulescu Alexandru Victoriei 89 S I . . . . 4 - 7 1 3 3 Schul Pţa Teatrului Naţional SI 3-1032 Academiei 4 SI 3-2985 Schul Ernest Victoriei 45 SI 4-4236 Turnul de Aur Lipscani 56 SI 3-5536

Anqhel Ilie Victoriei 96 SI 4-1 9 8 0 Bata C l Poenaru Brodea 18 SI o 3-2697 Berceanu Victoriei 61 SI 4-9153 Bulevard Bd Elisabeta 5 SI 3-47O6 Constantinescu & Dumitrescu Lip?câni 56 SI 3-5536 Carmen Academiei 7 SI 4-3938 Dermata Lipscani 34 SI 3-3192 Bd Elisabeta 5 SI 3-3651 CI Griviţei 153 S2 3-4297 Carol 56 SI 3-7 1O1 Moşilor 356 S4 2-2787 Dinghilsscu Leonte Silistra 68 S3 2-4813 Dobrescu N & G Şos Ştefan cel Mare 250 S3 2-4493 Dumitrescu C Mihai Bravu 68 S4 2-O713 j Dumitrescu Ghită CI Griviţei 186 S 2 . . . . 3 - 3 2 4 O ! Einhorn Nicol Carol 30 Si 3-2O6O )

ING-ING încălţăminte de cauciuc
Bachis La Opinca de Cauciuc Calea Dudeşti 167 S4 Kraterit Moşilor 30 SI Reval Erhinoxului 31 S5 Takvorian K CI Moşilor 256 S4

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

78

Ingineri
_ 4-1 OO3 4-O364 4-O266 2-44 IO Abramovici M Brezoianu 6 SI 4-3473 Adorjan D Berzei 20 S2 3-7479 Andronescu D Washington 16 S3 2-3235 Bârdeanu I Ctin Pta Rosetti 3 SI 3-4695 Bernacki I S & Co Bd Carol 33 SI 3-551 1 Bertrand Andre Aleea Corbescu 10 SI 2-0963 Boiintineanu St A Vasile Conta 6 SI 2-1492 Brătescu Eugen Alecu Russo 10 S3 2-0771 Buttignon Albert Smârdan 11 SI 3-2512 Calman L Schitu Darvari 10 S3 2-3459 Calmanovici Emil CI Victoriei 25 SI 4-5442 Candeli G Melodiei 1 SI h 4-4855 Christodorescu Zamfir Vodă Caragea 4 S3 2-95O6 Ciulei Liviu N Filipescu 16 S3 2-84 1 1 Cornea Victor Smârdan 11 SI 3-5372 Cunescu C Stavri Bd Lascăr Catargiu 11 S3 2-3387 Oăscălsscu A et Ion Sadic Victoriei 86 SI 4-5 1 6 4 Davidescu A Gl E Broşteanu 13 S3 l 2-2O68 Davidescu I & Vasilescu C Gogu Cantacuzino 56 S3 2-3579 Davidoqlu P Th Masarik 24 SI 2-0364 Devecseri Emil Dr Sergîu 32 S2 4.4447 Epure Cezar Dr Grozovici Spital Colentina S3 2-825 1 Erdesz Emeric CI Victoriei 168 S 3 . . . 4-0702 Ettelt Max Puţul cu Apă Rece 15 b S 6 . . 3 - 5 8 9 6 Feldstein B Bd Carol 18 SI 5-1304 Filipascu Ctin Cobălcescu 41 S2 3-3714 Filipescu T Ctin CI Victoriei 29 SI 3-54 1 5 Fratostitzeanu G Sofia 18 S3 2-O873 Gane Nkulae Gl Cristian Teii 11 S3 4 - 7 6 0 5 Garvic A Matei Milo 10 SI l 3-3805 Gelles Julius Carol 9 SI 3-3458 Georgescu Rica Gr Mora 14 S2 2-3534 Germ £ F Bd V Brătianu 26 S3 2-4764 Gheorghiu I I Gl Aneelescu 74 2S V 5-1911 Giqurtu I Ion B Mussolini 36 S3 2-2684 Glanz Oscar Popa Soare 14 S4 3-9605 Greger Iosif Popa Nan 14 S4 4-85O1 Gross Solomon Bd Elisabeta 57 S2 4 - 3 1 IO Gross W L & O Doamnei 5 SI 4-8847 Hamburger Aurel bir B Banu Manta 83 S2 d 3-26O3 Haret Soiru G Bd Regiei Poarta 5 S2 . . 4 - 8 3 9 6 Hare* Spiru Bd L Catargiu 14 S3 2-4 7 5 2 Iâsz Huqo Aleea Independenţei 10 S6 . . . . 3 - 9 6 4 0 Ioanovici A C A Rosetti 3 SI 3-5256 Kammerlina M D Racoviţă 11 b S4 . . 3 - 2 1 1 9 Kanner Adalbert CI Călăraşi 161 S4 3-7467 Keller ..adislau Doamnei 4 SI 3-8101 Kemenv Oradea Anastase Simu 6 S2 . . 4 - 8 5 4 6 bir Aurel Vlaicu 23 S3 2-36 1 6 Kurz R R G Cantacuzino 47 S2 h 4-1906 Lantos I ssori Pas Macca 4 SI 3-2941 Lasserson L Bd Brătianu 22 SI 4-2595 Levy Isac Sirius Orzari 31 S4 5-0764 Loewenton L Ştirbey Vodă 20 S2 3-6158 Lorentzi Mihail Dorobanţilor 54 S3 2-1664 Manoliu G Cobălcescu 29 S2 4-3032 Manolovici Jean B Brătianu 22 S I . . . . 4 - O 3 9 5 d Marcus & Berlescu Colţei 1 SI 3-9300 Marqulius G Moşilor 171 S4 h 2-5015 Matak D I Franklin 14 S3 3-5632 Mayer Fritz Col Poenaru Bordea 4 SI . . 4 - 4 4 9 1 Miller N Popa Petre 15 S3 2-5418 Mirich C Daniil Barcianu 22 S4 3-2907 Mosmayer L S Eleftcrie 18 S6 f 4-7179 Neiqer Witold Gl Angelescu 12 a S 2 . . . . 4 - 4 8 6 1 Nicolau I Nicolae Gogu Cantacuzino 1 SI 3 - 6 8 7 7 Pantoleon I Jules Michelet 6 S3 2-4932 Papazolu Victor B Elisabeta 67 S2 . . . . 3 - 6 8 4 4 d Parri Giovanni Vasile Lascăr 163 S3 . . . . 2 - 9 7 4 9 Pârvănescu Georqe Academiei 2 SI 4-2 1 1 6 Popescu Paul Victoriei 86 SI 4-6499 Popescu Victor CI Plevnei 12 S2 3-83O5 Praaer Emil Sfinţilor 33 SI 3-9559 Şantier C Victoriei 65 SI I 4-6458 Richter I Bd Cuza 59 b S2 4-0843 Rizescu Ion Sos Ştefan cel Mare 89 ?3 . . 2-9 1 7 1 Rodaru Remus Precupeţii Vechi 33 S3..2-OOOO Roitman A Lucaci 115 S4 4-1379 Rollinq M S Ion Nou 36 b SI f 3-9261

UZINELE CHIMICE ROMÂNE
Şoseaua Panduri, 71 — Telefon *4-1010 Fabrică diferite feluri de încălţăminte asociată cu cauciuc sau numai de cauciuc ca: opinci, graloşi ţărăneşti, şoşoni populari cu talpă de cauciuc, pâslari ?i pantofi de casă cu talpa de cauciuc, pantofi de vară din pânza, cu talpa de cauciuc, somoni şi galoşi.

încălziri centrale
Abramovici Marcel Brezoianu 6 SI 4-3473 Caloria C C Arion 18 S2 3-9566 Calorifer Ion G Duca 7 S3 2-9 1 7 9 Compania Glă Ind si Reprez s a r Smârdan 27 SI 3-0228 Creditul Technic Victoriei 2 SI 4-0230 Einhaus- Eugen B Pache 94 S4 d 3-8564 Electro Sanitara Brezoianu 6 SI 4-3473 Elfi soc Victoriei 57 SI 3-855O întreprinderile Gle Mecan Termice Iceme Aureliu 25 SI 2-2629 Naef A Gl E Grigorescu 19 S3 2-2723 Nicolajj I Nicolae inq & Co G Cantacuzino 1 SI 3-6877 Bd Pache 42 S 4 4-7150 Popescu Victor CI Plevnei 12 S2 3-8305 Scharer W Nic Filipescu 46 SI 2-0091 Sulzer Freres S A Q A Sturza 17 S3 * 2 - 1 8 0 2 Dr Istrate 7 S5 5-1966

WOLF E s a r

Incendii, materiale de stins
DONAŢI & HASPEL S-sori
Bd Elisabeta 21 SI

.3-O462

Industria marmorei
Kirsteuer Labirint 144 S4 Martinis Leonardo Bd Col M Ghica 84 S2 Schmiediqsn August Bd Col Mihail Ghica 86 S2 Tomat G & Co Dr Felix 41 S2 3-0360 3-8121 3-3066 3-0268

Informaţiuni comerciale
CONTROLUL COMERŢULUI S A
Colţci 13 SI Aqcro Doamnei 14 SI 3-5656 3-9106

FICIEHTA
DIRECTOR PROPRIETAR:

Ing. corn. C. T. FILIPESCU INFORMAŢIUNI DE CREDIT SUPRAVEGHEREA DEBITORILOR EDITURA • PUBLICITATE

TELEFON: 3-5415

BULEVARDUL D U C A , 1 B U C U R E Ş T I , II

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

ING-INS

Ingineri
Saichin O Episcopul Radu 50 SS 2-2579 Santoroa M Romulus 10 S 4 . . 3-8731 Moşilor 234 S4 2-978O Schieflbain Hanz B Delavrancea 21 S2 4 - 3 0 8 2 Schmidts & Nicolau Corneliu Bd Brătianu " SI 4-5 753 Schreiber Berjnhard Anului 26 SI 2-5124 Stefănescu M Bruxelles 12 S3 2-8727 Strasun Kein Regele Ferdinand 6 Corn Colentina 2-8863 Strelisker M ing Leitz Perutz Bolintineanu 6 SI 3-31 04 Tocilescu Victor C A Rosetti 1 SI 4-3700 Vălceanu D Bd Brătianu 2B SI 4-3845 Vasilescu C M Bd Lascăr Catargiu 54 S3 2 - 1 5 5 1 Weinberger Iuliu Şos Vergului 14 S4 3-8414 Weiss A Theodor Căp Preoţescu 43 S5 3-7O9O Weitzbluth G ing Smârdan 26 SI 3-O928 Zamfirescu C Griaore Popa Lazăv 13 S 4 . . 2 - 5 0 7 4 Zarafescu Griqore Rahovei 281 S6 4-2058 Zoldy H P'ranklin C SI 3-4 1 04

Injectoare
GILBERT & BARKEk U Victoriei 126 S3 Jelinek A Luterană Ţ) S2

OIL O MATiC GERM

5-074O 3-0966

Injectoare de păcură

Bd Vintilă Brătianu 26 SI 2-4764 Rav Oii Burner Co ina A Hamburoer Bd Banu Manta 83 S2 3-26O3 Rodaru Remus ing Precupeţii Vechi 33 S3 2 - 0 0 0 O Dictrkhstein H & Willin M Spătarului 44 S2 Getero C Victoriei 31 SI I Spătarului 44 S2 ^ ^ ^ 2-1357 4-3536 2-1357

INJECTOARE ECONOMICE MARŞ!

Insecticide
DONAŢI & HASPEL Ssor
bd Elisabeta 21 SI

Ingineri arhitecţi

.3-0462
.3-6775

Galia Stoenescu Saoer Episcopiei 5 S i . . . . 3 - 6 8 1 2 Schindl Leopold & Schindi Karl Paleologu 20 A S4 3-4635 Weissbera I Logofătul Udrişî- 14 S4 . . 3 - 3 5 2 4 Filipescu T C Bd Gh Duca 1 S2 3-54 1 5 2-8281 3-3877
. . . . 3 - 3 1 5 5

Insecticide casnice

Salvum Bd Brătianu 26 S I .

Ingineri chimist:

Ingineri comerciali

Insecticide pentru combaterea bolilor la pomi fructiferi
Fenolit Zidurilor între Vii 11 S4

2-4713

Ingineri constructori Ingineri mine
laroslavici Jacques

Abraham Victor Oslo 8 S3 Kbniq Marcel Bd Domniţei 26 SI
Poinc^ie 41 SI

Insecticide pentru pomicultură, horticultura, cultura legumelor
C I C Rcorez Vcrmorel Emancipată 5 S6 Minden R G R Poincare 28 SI --«« 4-5789 3-5676

Injectoare
AQUUA ROMANO-AMERICANĂ S. A. R

Insigne
CARNIOL gravor insigne

CARNIOL

Carol 14 SI

4-9337

TELEFON 4 . 9 9 . 3 7 STR. CAROL, 1 4 Bucureşti

INSIGNE

STRADA ROMANĂ, 19 • TELEFON 2-9020 Bloc Standard bir Smârdan 18 SI fcă C Călăraşi 336 S4 I Isvor 94 S6 4-4413 3-8414

LACO fci.A.

ORDINE, DEOOWAŢII, MEDAIH Monograme d i " Aw pi Argint Ştampile din Cauciuc 8 Metal 1 - Firme din Bron::. Cristal «I Email —

Instalate'

CUENOD şi NATIONAL Keller Eugene DELCO-HEAT
Inkctoare automate K'.crocicctrira Câmpineanu 48 SI

AVÂNTUL

3-7277

Bd Elisabeta 67 SI Bran Carol Alex Lahovary 44 S3. Cazacu Martin Fluerului 11 S4. . . Electro sanitara Brezoianu 6 SI . Feinmann I L Moşilor 170 S4

.3-6844 .2-1339 .2-36O8 .4-3473 .3-6603

3-6969

C:TERO— Calea Victoriei No. 31 Telefon 4-3530 Injectoare originale IMPERIAL

L. I. FEINMANN
Casă fondată In 1902

complect automate, semi automate, industriale pentru încălziri centrale, boilere, crematorii, maşini de gătit ca si pentru toate scopurile indf striale.
Produse de prim rang randament

INSTALAŢIUNI SANITARE APÂ CALDA, RECE C A N A L I Z Ă R I BUCUREŞTI. CALEA MOŞILOR, 170
TELEFON 3-6603

JNS-INS

COMERŢ, INDUSTRII $1 PROFESIUNI

80

Instalatori

Instalatiuni d e farmacii
3-9488 4-536O 3-9936 3-9190 3-5143 4-2385 4-5579 3-9364

Ghisibel A Harv CI Călăraşi 203 S4.. Glowacki August C Moşilor 59 SI I Glowacki Iosef Traian 94 S4 Lăzărescu Ioan Pţa Dr Botescu 13 S2 Libros Louis Gramont 34 S6 Orăşeanu V Matei Voevod 62 S4 Pascu Nicolae Ştirbey Vodă, 130 S2 Vrabie Ion Colţei 54 SI

CAROL BONGER
Str. Brezoianu, 18 • Tel. 3-8998

INSTALATIUNI COMPLECTE DE FARMACII, IMEDIAT DIN DEPOZIT. — VESELĂ ŞI UTENSILE DE PRIMA CALITATE.

Inst. electrice şi sanitare
Bd Elisabeta 67 SI 3-6844 Bader Adolf S Apostoli 30 SI f 4-6454 Budich Paul Şos Viilor 38 S o 3-3582 Caloria C C Arion 18 S 2 3-9566 Covaci A Isvor 10 b S6 3-3996 Cristsa P & Antipa M Bd Col Mihail Ghica 118 S2 4-4238 Cristescu Dtru Domniţa Anastasia 10 SI 4 - 7 1 3 4 Codita G Frunzişului 16 S5 h 4-4176 Dulberq & Brill Th Ştefănescu 6 SI 4-1192 Dumitrescu G Milică Academi"i 4 S I . . 3 - 3 8 0 8 h Electro Sanitară Brczoianu 6 SI 4-3473 Electrolit Şerban Vodă 25 S6 4-0598 Elfi C Victoriei 57 SI I 3-8550 Feinmann I I Moşilor 170 S . 4 3-6603

AVÂNTUL

Ara Stavropoleos 8 SI Arabiu S Carol 9 SI

4-7028 3-7409

Instalatiuni frigorifere
Ornstein Kurt Dtrie Racoviţa 16 S4 . . . . 3 - 9 3 6 3

Instalatiuni pentru industria laptelui
Ornstein Kurt Dtrie Racoviţa 16 S4 3-9363

Instalatiuni industriale
ZWEIFEL & Co
Căp M G Vasilescu Mircea 23 (fost Emancipată) S6 -*-4-231O 4-2319 3-3O94

L I. FEiNMANN
Casă fondată în 1902

Instalatiuni magazine
Redeco CI Victoriei 2 SI 4-7623

I N S T A L A T I U N I SANITARE APĂ CALDĂ, RECE CANALIZĂRI
BUCUREŞTI, CALEA MOŞILOR, 170
TKLKFON 3-6603

Instalatiuni mori
Buhler Freres Mitrop Daniel 1 SI . . . . 4 - 1 8 3 O Gold Jacaues Doamnei 19 SI 3-6890 Sursa Morarilor Smârdan 16 SI 3-9845

Instalatiuni pentru climatizarea aerului
Ornstein Kurt Dtrie Racoviţa 16 S4 3-9363

Glowacki August C Moşilor 59 SI I 4-5360 Gluck Georqe Bd Mărăşeşti 147 S5 . . . . 4 - 3 5 6 0 Ionaşiu Ilie Campineanu 17 SI 4-3837 Isaria Jean Alex Berthelot 42 S2 4-2185 Kern & C Bd Tache Ionescu 1 S3 o •3-6228 Lobel S & Fiul Lucian CI Moşilor 60 S I . . 3 - 3 8 4 4 Lorentz A G Cristian Teii 1 S3 l 4-8825 Manolescu Ortav C Moşilor 138 SI . . . . 3 - 7 9 9 1 I Mihalovici Goqu Gl Tcll 3 S3 4-9799 Naef D G Grigorescu 19 S3 l 2-2723 Neagu T Dr Felix 40 a S2 4-2345 Micolau I N Romană 95 S3 2-0390 Jlicolescu G Aviator St Sănăteşcu 46 S2. . 3 - 4 6 9 1 h Nurenberq D S Văcăreşti 64 SI 3-3687 Pelz Zisu Costache Bălăcescu 27 S4 3-8106 Phonolux B Brătianu 24 SI d 4-2340 ftubin Moscu Smârdan 43 SI 3-238O Sanitas Bd I C Brătianu 36 SI * 2-3 1 5 5 Sietra Smârdan 22 SI 4-6529 Steau,* Filantă 11 Iunie 17 S5 4-O726 Steinfeld Iulian Gl Lahovary 23 S3 2-638S Tehnica Modernă Carol 9 SI 3-5781 Theirich & C ssori Adolf Weinlich o Cobălcescu 9 SI 3-1578 Văleanu Ilie Moşilor 252 S4 2-6071 Vasile Constantin Moşilor 145 S4 2-8492 Voltajul Smârdan 29 SI 4-6534 Weissrnan Iosef Mihai Vodă 21 SI 3-2567 Wefssman Misu Stupinei 32 S4 Zuckermann David S Vineri 28 SI f

Institut de înfrumuseţare
Academia Parisiană de Coafură si înfrumuseţare C Călăraşi 41 b S4 . . 4 - 4 O 5 7 I Manuelia Biserica Knei 14 SI 4-76 14 Peter Anastase Simu 4 S3 4-O615 Simon Helene C Moşilor 88 Se B SI . . 3 - 1 8 7 2 I Taban Marioara Victoriei 1 SI 3-0960

Instituţii de credit şi financiare
Casa de Credit si Aiutor Corn Didactic Bd Elisabeta 32 S2 *3-63OO 3-6307 Casa de Credit şi Economie C F R Barbu Catargiu 18 S2 . 4-8482 Casa de Credit a Maoistratilor centrala _ _ _ „ _ Bd Tache Ionescu 22 S3 * 2 - 0 5 1O Casa Economie Credit Aiutor P T Sf Dumitru 2 SI * 3 - 7 1 9O cab dir gl 3-7197 cantina 3-5472 Casa Depuneri Consemn Economii ~—j,nn Victoriei 13 SI *3-842O sala cons adţie 4-1215 Casa de împrumut pe amanet si de păstrare Sf Ionică 9 SI 4-8271 Casa Militară de Economie si Aiutor -,-«o Cobălcescu 28 SI 3-8743 cab dir g l 3-2174 3 9

3-9017

Casa Rurală Doamnei 2 SI
cab dir gl contenciosul informaţii

* -2â 9

3-8173 4-5900

4-3541 3-649O 5-1 894

Instalatiuni de farmacii
CARTEA ROMANEASCĂ
Bdul Regele Carol I 3-5 SI *3-927O

Instituţii de credit şi financiare
Comfin Victoriei 41 SI Creditul Aqricol Ipotecar al Rom CI Victoriei 60 SI 3-4228 .___ *4-4070
m

•81

COMERŢ, INDUSTRII $1 PRQFESIUNI

INS-IZO

Institut de credit şî financiar
Creditul Rural dir Bd. .Ipnel Brătianu 27 SI 3-6324 serviciile 4-355O Creditul Funciar Urban Doamnei 15 SI *3-6645 Creditul Ipotecar Inst de Tranzitoriu Robert de Flers 2 S3 2-0409 Creditul Judeţean Comunal si Viticol Vama , Poştei SI 3-1505 Oficiul Central Control al Devizelor _ Lipscani 16 SI *3-74 18 Soc Naţională de Credit Industrial Pţa Universităţii 1 S I *3-464O după ore de serviciu portarul 3-4649 garajul 3-4648

Iută pentru saltele
Industria Iutei Spătarul Preda 5 S6 . . . . . 3 - 1 7 6 6

Izolări contra curentului şi prafului
Orwin C Hermetic Victoriei 50 Pasaj SI 3 - 7 5 7 0

Izolări contra igrasiei şi infiltraţiuni apă ANTREPRIZA „CĂMINUL MOL-ERN" Izolări igrasie, clădiri, subsoluri pivniţe. Concesiune venefiană. Preparate chimice antiumiditare. Refe. rinfe, orice garanţii. Plata după terminare şi în rate lunare. CAL MOŞILOR, 102 — TEL. 4-5348
Apa StOB Isvor 57 S6 .3-6505

Instrumente chirurgicale
Broehm Fr ssor Victoriei 70 SI Biinger Carol Brezoianu 18 SI adţia BONGER CAROL Brezoianu 38 SI 3-7699 3-8998 4-4199 3-8998 -*-3-9270 *4-7OOO 3-1096 •3-864O 3-725 2 3-8796

Bdul Regele Carol I 3-5 SI Industria Medico Technica A Briand 20 SI 'Nicolescu Gh CI Victoriei 112 S3 PhiliDS s a r Rontgenmiiller Luterană 6 S I Sanax G C Cantacuzino 2 SI h Sanitaria Wilson 1 SI

CARTEA ROMÂNEASCĂ

AVÂNTUL
Izolări israsie pentru clădiri, subsoluri, pivniţe, etc. Concesiune Veneţiană. Preparate chimice antiumiditare. Referinţe. Orice garanţii, înlesniri de plată. B-dul Elisabeta, 67 — Telefon 3-6844 Antrepriza de 30 ani vechime

Instr. medicale şi ştiinţifice BUNGER CAROL CARTEA ROMÂNEASCĂ
Bdul Regele Carol I 3-5 SI Brezoianu 18 SI 3-8998 * 3-9 2 70

„A V Â N T U L"

Instrumente de Geodezie CARTEA ROMÂNEASCĂ
Bdul Regele Carol I 3-5 SI *3-9270 4-0904 -A-4-0378 3-9938 3-5566 *3-2O53 3-5886 3-3824 3-6636 3-547O 4-9169

WEBER CASPAR

Instrumente muzicale
Barbu Lăutaru Matei Colţei 5 1 Columbia Graphophone Co Victoriei 48 1 secţia detail şi radio Dan L Victoriei 47 SI Feder Jean Victoriei 44 SI Gama Colţei 7 SI Gramofonul Colţei 7 SI Mischonznikv Colţei 7 SI Odeon Smârdan 13 SI Simfonia Isvor 10 S6

S I K A
ADAOS LA CIMENT
a . ~ • • . • • • . . .

STRADA TRAIAN No. 10o BUCUREŞTI '•'*? TELEFON 3.17.33
ZURESCU I Luterană 8 S2

întreprinderi electro-tehnice
Compania Glă Comerţ Ind s a Smârdan 27 SI 3-0228 '

4-0909

Invelitori, întreprinderi
Feld Petre C 13 Septembrie 23 S6 I FELD PETRE CI 13 Septembrie 23 S6 3-3788 3-3788

Izolări contra umezelei „APA-STOP"

]•

Fabrică de produse hidrofuge, Impermeabilizarea cimentelor şi be-

Ipsos, Fabrici
Gadol I Santo Antim 12 S6 3r-5055

toanelor. Scoaterea igrasiei şi a umidităţii.

Iută
"ndustria iutei s a r Spătarul Preia 5 S6 .3-1 7 6 6

ISVOR, 57 Izolări de Plută
Preda 5 S6 ..3-1766

TELEFON 3-6505

Iută pentru ambalaje
Industria Iutei Spătarul

Fraţii Wurm C A Rosetţi 4 SI +3-0953 Tiefenthaler H Gr Gh Cantacuzino 49 ,S2 3 - 2 5 9 7

IZO-LAB

COMERŢ, INDUSTRII $1 PROFEStlM»

Izolări de plută şi diatomit
Red* Q Plevnei 12 S2

3-8305

Laboratoare cinematografice
Soremar Sandu Aldea 108 S2 3-283O

Izolări sgomot, căldură, frig
ROMISOL S. A. R. BIROURI
Barbu Văcărescu 44 S3

Fleser S Gasokret Ziduri Moşi 1 1 S4 . . . . 2 - 5 6 0 9 2-9900 4-4706

Laboratoare de proteză dentară
Goldbersher & SeoaJI Şelari 10 SI Kredo Sepcari 22 SI 4-9063 3-3565

Jaluzele fabrici

Mundus Moşilor 31 S I

Jucării, Cadouri

Laboratoare, Diverse
Analize Hormonale dr Mureseanu Bd Brătianu 35 SI 3-9175 Analize Medicale Dr Coniver Victoriei 14 SI 3-7766 Anatomie si Fiziologie Vegetală Sos Cotroceni 38 S6 4-8794 Atom dr N A Racovitză Boteanu 3 S I . . 4 - 4 2 2 9 Bebe dr Kern Gramont 10 S6 3-84IO Botanica Facultatea de Farmacie Pţa Lahovary 8 S3 2-2954 Carmol Speranţei 37 S3 2-2042 Chimie Anorganică Spl Independenţei 85 S6 3-7337 Chimie Glă Prof Dr Al Matiu C Victoriei 135 S3 I 5-0492 Chimie Industrială Moşilor 132 SI 3-7574 Chimie Organică Spl Independenţei 87 S6 5-1191 Chimie al Primăriei Capitalei B P Heşdeu 5 S 6 3-4843 Dumitrescu G Câmpineanu 42 SI h 4-168O Fiziologie orof Nitescu Bd Carol II 2 S 6 3-7176 Gelasin Moşilor 180 S4 4-1043 Institut Analize Bio Hormonale I G Duca 19 S3 2-8033 Institutul Chimico Faramaceutic CI Griviţei 64 S2 4-1352 Institutul Seruri si Vaccinuri dr Cantacuzino Spl Independenţei 103 S6 "*r3-149O Ferma Băneasa S2 3-4871 Laborator Anat Patologica Spl Independenţei 99 Inst Babeş S6 4 - 6 2 9 2 Laboratorul Serviciului Sanitar Griviţei 145 S2 3-9767 Medicina al Facultăţii de Ştiinţe Bd Academiei 7 SI 4-2775 Micron Olari 4 S4 4-1 7 8 7 Pasteur Spl Independenţei 105 S6 *3-8757 sec Giuleşti Şos Giuleşti 91 S2 4-0806 Radiologie dr E Andronescu si M Vulcănescu Brezoianu 18 SI 4-3942 Substantia Mitrop Grigore 20 S5 *4-2252 Taulegne Charles Gh Coşbuc 11 S4 2-4715 Vasiliu D Teodor Olteni 32 a SI 4-1 7 6 O

CARTEA ROAAÂNEASCĂ

GALERIES LAFAYETTE

Bdul Regele Carol I 3-5 SI

•3-9270 *3-5450 3-6633 4-6122 3-535O

CI Victoriei 13 SI Kestenband Şelari 9 SI Nadler Şelari 10 SI Paradisul Copiilor Smârdan 12 SI

Laboratoare, Analize medicale

Baroncea dr N Filipescu 48 SI 2-O523 Brătianu Serban dr docent laborator analize medicale, secţii chimie biologica, bacteriologie, hormonale, diagnostic de sarcină, metabolism bazai, anatomopatologie, diagnosticul cancerului, Atena 8 Se B S3 4-9076 Calmette Brezoianu 18 SI 3-1386 C^ragea St CI Griviţei 10 S2 3-436O Cârstea & V Ionescu Pţa Rosetti 7 SI . . 3 - 5 5 4 8 CiocâLteu V & S Lăzărescu Victoriei 33 Casa Frascati S I 3-7977

Agregat Dr. V. CIOCÂLTEU şi Dr. STELLA LĂZĂRESCU
Asistentă universitara Laborator de Analize Medicale

Calea Victoriei, 33 (Casa Frascatti) TELEFON 3-7977 Codreanu & Haiman Moşilor 60 SI 3-2178 Constantinescu Soiru Regală 4 SI 3-9317 Dănilă P & A Stroe dri Doamnei 27 SI 3 - 6 2 5 5 Decoly CI Victoriei 35 SI 4-6783 Dulugea & Combiescu CI Victoriei 2 S I . . 3 - 3 4 0 0 Ehrlich CI Văcăreşti 29 SI 4-1562 Etinoer V Bd I C Brătianu 35 SI 3-7743 Ionescu Dtrie Dr S Voevozi 45 S2 f 3-1642. Laveran Pas Macca Se G SI 3-9368 Marinescu Slatina & P Albulescu 3-4993 Sf Gheorghe 19 SI 3-8714 Pastcur Bd Domnitei 15 SI

Bd Domnitei 15 SI PoDescu Alin Thomas Masaryk 19 S I . Proca Luterană 6 S2 Sander Em Regală 7 SI Solomon Misu Bd I C Brătianu 24 SI Sperling Otetelelşeanu 5 SI Tătăranu Gh & R Pârvu Luterană 21 Se A S2 Vavas & Dascălu Bd Elisabeta 10 SI

„PASTEUR"

3-8714 2-O96O 3-O3O6
4-4572 3-1862

4-1O74 4-3836 3-4905

Laboratoare farmaceutice
IFAR S. A. Industria Farmaceutică Româna

Dr. ŞT. VAYAS şi Dr. G. DASCĂLU LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE, MICROB1OLOG1E SI BIOCHIMIE. Bucureşti, Bulevardul Elisabeta, 10
Etajul 1 pe dreapta (ascensor) TWXWKON 3-1862 Widal Dr Adlersbera Decebal 9 SI 3-0594

SPECIALITĂŢI FARMACEUTICE PRODUSE COSMETICE
Bucureşti IV. B-dul Pache No. 85
TELEFON 3-0848

Iteanu Alex V Lascăr 5 SI Lutetia s a r Toamnei 103 S3 Soc Uar Bd Pache 85 S4

3-1753 2-2133 3-O848

83

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

LÂC-LAM

PFNTIW ORICE GEN DE RECLAMA ADRESAXI-VA SOCIETAT.il DIONIS)E,65- BUCUREŞTI - T E L E F O N : 2 . 5 1 6 7
Lacătuşerie de precizie AVÂNTUL Lămpi „FACLA" Fabrică de lâmpi ModerneChromate absolut inoxidabile şi de bronz masiv CALEA SERBAN VODĂ No. 158 Telefon 4-7253
Facla CI Şerban Vodă 158 S5 GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 S I 4-7253 *3-545O Bd Elisabcta 67 SI 3-6844 Constrofer Rahovei Z48 S6 4-7024 Ghitescu Gh Sos Giurgiului 1 S5 3-4OO5 Nedeloiu Ioan 13 Septembrie 206 S 6 . . . . 3 - 7 9 5 1 Utin Utilajul tehnic industrial __ Agricultori 29 S4 3-9976 Vitos Gh C Florcască 49 S3 I 2-2134

Lacuri ABERMANN SUCCES. MÂNA DE FIER
CI Griviţei 78 S2 3-1396

„COROANA" Fabrică de lacuri, vopsele şi produse chimice W. G R OSC H
TELEFON 3-1664

Lobel & L i n d e m a n d i r Victoriei 4 5 S I . . . . 3 - 1 2 0 5

Prim ax im
LÂMPI „PETROMAX ŞI ALADDIN"
Materiale Electrice şi Radio Maşini de gătit şi sobe cu petrol

Bucureşti, Calea 13 Septembrie, 192 IZBÂNDA FABRICĂ DE LACURI. VOPSELE, ULEIURI SI PRODUSE CHIMICE Bucureşti, Strada Labirint No. 24
TEUEFON 3-3474

3UCUREŞTI, 1

Telefon

4-1934

Strada Smârdan No 41 TELEFUNKEN O . P. HERGES CI Victoriei 128 S3

.3-7846

FABRICA: Strada Crivlneni No. 10
Magazin de desfacere: Bd. Măria No. 1 TTCT.IÎFOÎV' 3-588» DEPOZIT de: Sticlărie, faianţă, porţelanuri, email, atuxninium, tot felul de articole de menaj şi lămpi, lamx>i electrice

ROSENSTEIN & LITTMAN
Labirint 24 S4 Bd Măria 1 SI

3-3474 3-5 2 8 8

ZIMMER & Co. S. A. R .
Str. Lipscani No. IOC — Telefon $3-9220 Magazine proprii de 'desfacerea produselor: Strada Lipscani, 106 — Telefon: 5-1427 Calea Griviţei No. 80 — Telefon: 3-9222 Calea Griviţei No. 409 — Telefon: 4-3759 Calea Dorobanţi, 84 — Telefon: 2-9873 Calea Rahovei, 129 — Telefon: 1-1305 Calea Moşilor No. 211 — Telefon: 2-0615 Piaţa Amzei — Telefon: 4-7391 FABRICHLE: Str. Spătarul Preda, 30 — Tel. 3-922*
BIROUIÎITJE:

STRADA SF. ION NOU No. 17
TELEFON: DEPOZIT 3-9774, BIUROU 3-9718 Telefunken 0 P Herqes Victoriei 128 S3..3-7846 4-7623

Lămpi artistice
Redeco C Victoriei I 2 SI

Lămpi, Lustre CARTEA ROMÂNEASCĂ

Laminat şi tras metale Lămpi

WATT

Bdul Regele Carol I 3-5 SI

* 3-9 2 70

STRADA REGALA, 8

Farola s a CI Victoriei 63 SI

.•5-0670

CARTEA ROMANEASCĂ S. A.
Bd Carol I 3-5 SI

Adma Columbelor 1 3 S 4 Aladdin s a r R e g a l ă 1 1 b S I

.3-7857 .3-9442 .3-9195

EXPOZIŢIA CEA MAI VASTA Lămpi, Lustre. Plafoniere si alte Corpuri de iluminat Exclusivităţi originale.

ITELEFON 3.42.53

IAM-LEM Lămpi de vânt METALIOGLOBUS s. a:

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

Legaţiuni
Turcă CI Dorobanţilor 72 S3 U R S ŞToma Steliah_5 S2. secţiunea consulară •2-3527 2-8O59 2-4229'

Bucureşti 4, Strada I'Antânica Nn. 46 Telefon 2-::109 — Căsuţa Poştală 458 Fabrică: ambalaje şi reclame din tabla de fier, dopuri de coroană şi capsule din- aluminium. Fern oare pentru Industria de Tricotaje, de pi* le şi pentru s nţi de dame. Caele, Tuburi ptntru paste de dinţi, paste alimîrttare medicamente şi rouge de buze, j.anterne de vânt, Lămpi de buzunar.1 .

Legătorii de cărţi CARTEA ROMÂNEASCĂ

Bdul Regele Carol I 3-5 SI Feyns Fiul Banca Naţională 2 SI Poincare 39 SI

•3-9270 3-2914 4-6280

Lâna
Bender Gheorghe Sos Mihai Bravu 25 S4 2 - 2 9 6 4 Lanex s a r Dragoş Vodă 3 S3 2-1718 Industria Lânei s a Timişoara Franklin Bouillon 2. SI 4-0988 dir dr Tolnai 4-0944

FEYNS FIUL -Furnizorul Curfii Regale Lucrări pentru Casa Regală, Cârti de Aur, Albume Comemorative, Legături artistice pentru bibliofili Telefon: 4-6280, Str. Academiei, 29 Tel. 3-29M, Str. Băncii Noîionale,2 R. KERNESCHER
Kernescher R Bd Brăţianu 15 SI • 3-0903:

Lăptarii
Braşov cooperativă Basarabiei 53 S 2 . . . . 4 - 4 6 4 1 Luchianoff Şos Pantelimon 111 S4 '..2-5166 Municipiul Bucureşti Grivitei 193 b S 2 . . 3 - 1 6 4 C Mureşanu Măria Turturele 17 S4 4-7823

Lăzi ambalaje AVÂNTUL

LE G Ă T O R I E
3-6844 2-5 1 2 5 4-8925
' • ' •

3d Elisabeta 67 SI Concordia M Zelinski Şos Colentina 84 S3 Lada CI Rahovei 240 S6

RAME
BUCUREŞTI TELEFON 3.09.03

BD. 1 C. BRĂTIANU No. 15 .

Legaţiuni
Albaniei Dumbrava Roşie 2 S3 2-1786 Argentinei Aviator Muntenescu 36 S 2 . . . . 4 - 8 4 O 3 Austriacă Wilson 9 SI ....3-2653 Belgiană Bd Dacia 32 B3 2-4 1 4 9 casa ministrului . . .* 2-4 1 4 8 Braziliei Bd Dacia 28 S3 2-1279 dornic ministrului 2-1242 Britanică Jules Michelet 24 S;: • 2-4093 ministru 2-1437 dept comercial Alex Lahovary 23 b S3 3-6036 Bulgară Vasile Lascăr 32 SI -*-2-2989 Danemarcei Aleea Modrogan 20 S3 2-3557 dornic ministrului 2-289 1 Elveţiană Pitar Moş 10 S3 2-0039 Franceză cab ministru Bis Amzei 13 S 3 ^ 2 - 4 5 4 4 cancelaria consulară 2-39 7 1 Germană V Emanuel III 1 S3 *4-1335 Imperială a Iranului cancelaria Bd Dacia 12 S3 2-3336 reşedinţa ministrului Polonă 2 S3.. 2 - 5 4 4 6 Imperială a Japoniei cancelaria G G Cantacuzino 31 SS.. 2 - 4 5 6 2 reşed ministrului Hd Dacia 29 S3 2-O96 1 Italiană Victor Emanuel 7 S3 2-1822 cab ministrului 2-2873 ataşat comercial Gl Teii 14 S3 2-239 7 Iugoslavă Dorobanţilor 34 S3 • 2-0344 ataşat de presă 2-9O39 Norvegiei Popa Savu 8 S2 2-8 1 2 8 Olandei Barbu Catanjiu 20 S2 • 4-3660 Polonă Aleea Alexandru 23 S3 2-1814 ataşat comercial Polonă 27 S3. 2-4219 consilier comercial 2-438O Portuoaliei Dr Gr Mora 31 S2 2-0953 Regală a Egiptului Cobălcescu 1 SI 3-723& dornic ministrului 3-2O6 1 Regală a Greciei cancelaria şi consilierul comercial Bd Pache 5 S4 . . . 3-638 1 dornic şi bir Ministru . 3.-4O98 Reaală Suedeză Sos Kiseleff 43 S2 . . . . • 4 - 2 5 2 4 Regală Ungară Gosu Cantacuzino 65 S3 • 2 - O 7 2 4 Spaniei Orlando 6 S3 4-1 1 0 2 serv comerical Robert de Flers. 29 S3 2 - 1 0 2 6 Statelor Unite ale Americei Povernei 1 S3 .-•2-4168

„UNIVERSUL"

Calea Victoriei 13 SI •3-545O Scrisul Românesc Pţa Academiei 1 S I . . . . 3 - 3 5 1 4

SOCEC & Co. S. A.

Cehoslovacă Vasile Lascăr 45 S3 ataşat militar

• 2-1826 2-1 4 9 5

Lemne de foc

Brezoianu 23-25 SI

ic3-30 1 Q >

Abramovici A ssori Cuza Vodă 136 S 5 . . . . 3 -4224 v 6224 Arif Bradului 59 S5 2783 Asistenta Anton Pan 19 S4 Augustide Gh T Bd Col M Ghica 40 S 2 . . 3 - 7784 Cl G Augustide Gh T 3- 7126 Augustide Th Dudeşti1 130 S4 Bărbulescu Ion Ceair Ion S4 2 -3714 276O Bh Bihorul S l Independenţei 182 S6 Spl I d d ţ i S6 5984 Braşovul M Sarf Lăzureanu 15 S6 4641 Bugulescu I E Grigorescu 24 S3 971O Caraiman Romană 234 S3 Casa Autonomă Eliade între Vii 1 S4 . . . 3919 531 1 Ceho Română Sos Gărei Obor 17 S 4 . . .
p
a H

IH^hlM^

•II

— ~— — v

— — ~

— —-

-

-

-

-

.

-

-

-

• * j

CEHO-ROMĂNĂ S. A, — SOCIETATE DE COMISION LEMNE DE FOC CHERESTEA CĂRBUNI, COCS
B-dul Măria, I Tel.:*3-27I3
3-7184 3-8798 , , g n 3-O3J8 2-O785 2-822O. 2-8O99^ Cerul Popa Tatu 11. S2 Grivitei 437 S2 Casa de.. Credit P T T StatU T F F , Herăstrău Chitu Ioan Sos Gărei Obor 12 S4 I G Duca 66 S3 . Combustibilul Şos Gărei Obor 18 S4

2-1813

!:

85

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

LEM-LEM

Lemne de foc
COMBUSTIBILUL

Lemne de foc
Loewenbach Alfred & Co ..3-2353 Victoriei 128 S3 ..3-2548 Sos Viilor 26 S6 Magder Beniamin ..2-5414 Sos Ştefan cel Mare 124 S3 ..4-0758 Marqescu D Leon Puişor 18 S 6 . . . . ..3-8764 Mercur Bd Basarab 96 S2 Mercur Filantropia ..3-7784 Bd Col Mihail Ghica 40 S2. . Mihai Gheorqhe Ing Cristescu 11 ..4-O742 Pe Călăraşi S4 . . .' ..4-2697 Munteanu I Sos Olteniţei 70 Ş5 Niculescu Ciufu Fraţii _ _ 3-3986 Fca Chibrituri o 271 Pădurea Sos PantelimonS6. S4 2-5413 4-8739 Parângul Blănari 13 SI ,3-2287 Petcovici A I Bd Basarab 99 S2 .4-5227 Pisoiris Harv Rahovei 309 S6 .4-8739 Pollak Herman Blănari 13 SI Pooescu C & Dinescu S Odoarei 5 S6 .5-0524 Popo»r Alfons Şos Colentina 42 S3 . . .2-3614 POPPER L. HORST .2-2515 Sos Ştefan cel Mare 122 S3 Potamian Dionisie Mitrop Ghenadie Petrescu 166 S4 .4-8229 .4-5645 Puica G Al CI Văcăreşti 266 $5 .3-1906 Puişorul Puişor 4 S6 Ronstein R Bd Gl Mărăşescu 18 S 4 . . . . .2-3923 RONSTEIN R „VRANCEA .

calitate bună, prefuri convenabile dela producător la consumator ŞOSEAUA GĂRII OBOR No. 18 vis-ă-vis Peron Gara Obor TELEFON 2-8099 Constantinescu Dtru Polonă 100 S3

L E M N E D E F O C FAG, C E R C O J I T E

.2-2653

COOPERATOR CENTRALA COOPERATIVĂ DE IMPORT ŞI EXPORT LEMNE DE FOC Fag, stejar spărtură, cer rotund, cer cojit, cărbuni. ŞOS. GĂRII OBOR, 21, s. 4 TELEFON 2-4261 Crânaasi Sos Crângaşi S2 4-1958 Dinicu Golescu Gl Angelescu 97 S2 3-4 71 7 Distribuţia Lemnului Labirint 25 S4. . . . 3 - 5 9 5 1 Domnita Bd .Domniţei 20 SI 3-2292 Dumitrescu Jean Câmo'na _ Ştefan Cel Mare 54 S3 2-1039 dep Eliade între Vii 15 S3 2-5195 Dumitrescu Ctin Plăvan Acvila 31 S6 . . 3 - 5 8 3 8 Dumitrescu Lazăr Mihai Bravu 192 S4 . . 4 - 2 1 3 O EHzeii Sos Basarab 62 S2 3-3 1 94 FELDMAN DAVID CI Griviţei 24 S2 3-3164 FABRICA LOTRU

LEMNE DE FOC CÂRBUNI COCS
STR. G-ral MÂRÂŞESCU NO. 18 (Fost Gura Oborului) TELEFON: 2.39.23

FABRICA LOTRU LEMNE DE F O C FAG, CER, C O J I T E
Bd. Ferdinand, 99 TELEFFON 2 - 5 3 2 7 Ganga Teodor Gl Stan Poetas 5 9 S 4 3-401 1 Gavrilescu H Fiorea Th Speranţa 79 S4. . 3 - 8 6 1 8 Gavrilescu Pândele Tepeş Vodă 121 S 4 . . 3 - 0 7 5 4 Ghiculescu Ioan Câmpineanu 17 SI 4-7634 Ghiculescu N Ion N Golescu 26 S3 4-946 1 Goqu Alex Rahovei 334 S6 4-6059 Haber Sos Măgurele 57 S6 4-4295 3 Hasan Enrico'CI Moşilor 260 S4 -°l 2 2 . Cavaler de Flondor 1 S4 3-0 1 28 Konitz Jean Cazărmei 39 b S6 4-1 94O Koska F & C Fântânica 38 S4 2-525 2 Lack A Paul S Ion Moşi 27 S3 f 2-48 1 5 Lioa Theiller Sos Gării Obor 21 St 2-4261 A. LOWENBACH & Co S. A.

Sălcianu M Ctin Şos Basarab 41 S2 3-8588 Sarf I Iancu & Ino Tiberiu Rahovei 260 S6 -.3-7754 Solomonovici Aron Sos Gărei Obor 20 S 4 . . 2 - O 9 1 1 Stănescu Tudor Rahovei 408 b S6 4-1219 Theiller LiDa Sos Gărei Obor 21 S4 2-4261 Timişul Col Mihail Ghica 103 S2 4-6965 Tosu M Sterică 11 Iunie 31 So 4-5396 Union s a r C Plevnei 159 S 2 . . . . I 3-8045 UNION S. A. R. PENTRU COMERŢUL DE COMBUSTIBIL ŞI EXPLOATĂRI DE PĂDURI

LEMNE D_ FOC, C O C S DE PETROL

Calea Plevnei, 1 59 Ia Fabrica Lessel Telefon 3-8045 Valea Buzăului Şos Gărei Obor 25 S4 . . 2 - 0 7 5 7 „VRANCEA"

L E M N E

D E

F O C

LEMNE DE FOC CÂRBUNI COCS
STR. G-ral MĂRAŞESCU NO. 18 (Fost Gura Oborului) TELEFON: 2.39.23 Vulcan Spl Independenţei 202 S6 Zefirul D Cohn Popa Nan 153 S4 .3-2104 .4-8964

C O C S -C Â R B U N I E c A L E A VI C T O R 1 I l :s
Tel efon: *3-2353

UB-L1M Librării
Academică Victoriei 54 SI
Agenţia Română Hachette Str Lipscani 26 SI

COMERŢ. INDUSTRII $1 PROFESIUNI

86

Librării
4-1064
-Ar3-3980

„PRINCIPELE MIRCEA" EDITURĂ . LIBRĂRIE - PAPETĂRIE - TIPOGRAFIE - FURNITURI DE BIROU . LUCRĂRI TIPOGRAFICE
Sursa cea mai ieftină Bucureşti, Strada Doamnei No. 10 TELEFON 4-1459

AGENŢIA ROMÂNA HACHETTE
Str Lipscani 26 SI Alcalav & LO C Victoriei 27 SI I Ardealul Moşilor 368 S4 Bernat Victoriei 32 SI

4-0185

• 3-3980 3-7366

ssala Matei Millo 11 SI

Căminul Cărţii B Haqer & Co

Blechner Fraţii Soarelui 4 SI Blechner Solv Carol 53 1 Pţa Academiei 1 SI

2-8374 4-O787

3-01 13 4-1771 3-7548 4-7342
4-9652 3-8578

Carabas Ioan Victoriei 101 S3 Cartea de Aur Victoriei 51 SI

4-1146

, „, „ _

România Doamnei 3 SI SOCEC & Co. S. A.

4-8902
*3-545O 4-O168

CARTEA ROMÂNEASCĂ

Curierul Judiciar Artei 5 SI

Cismigiul Bd Elisabeta 24 S2 Cultura Ponorului CI Victoriei 28 SI

Bd Carol I 3-5 SI Atei Şos Bonaparte 58 S3 en gros Sfetea Moşilor 62 SI

*3-927O ic 2 - 4 1 2 7 3-832O

Szekelv Andrei Petre Maior 70 S2 Tocul de Aur Victoriei 118 S3

Suru Pavel Vicotriei 108 SI

Calea Victoriei 13 SI Stăruinţa C Rahovei 226 S6 I

3-4356

3-5236 3-5620

Franceză Victoriei 57 SI Hasefer Eua Carada 7 SI HASEFER

3-9668 3-7360

3-655O

Victoria Victoriei 146 S3 „UNIVERSUL" Brezoianu 23-25 SI

4-1392

5-0059 3-0641

-£3-3010 3-1174

Iicheururi depozite
Bresson & Likerdv Dr Felix 53 S2

Carada 7 SI 3-7360 Hoetsch Ştirbey Vodă 17 S2 4-6880 Ionescu Iaşi Alex Bd I C Brătianu 16 S I . . 4 - 4 6 1 4 Ionitiu Theodosiu Şelari 12 SI 3-7O86 Iosioescu Nae Bea Naţională 4 SI 3-5628

IOSIPESCU NAE

Strada Dr. Felix, 53 v ^ ^ TELEFON 3-1174 / - ^ ,

BRESSON & LIKEROY

LIBRĂRIE ŞI PAPETĂRIE EN-GROS FURNITURI DE BIROU
Vinde cel mai ieftin din toată ţara

STRADA BANCA NAŢIONALĂ, 4
TELEFON 3-5628

Italiană

Kendler Max & Fiu Şelari 10 SI
Kostomiris Menelas

Victoriei

53 SI

3-4287

3-9066

Librăria Birourilor Academiei 51 SI London M Soarelui 3 SI

Pţa Amzei Palat Creţulescu S3 Larousse ADolodor 1 SI Leon Jean Edgar Quinet 9 SI

4-1541 3-1 7 8 6 3-8506

Lumina Colţei 27 SI Noastră Bd Brătianu 32 SI Oficiul de Librărie Carol 26 SI Paoeţăria Românească Moşilor 31 SI Penciulescu Anqhel Lizeanu 1 S3 Politechnicom Polizu 2 S2 Principele Carol Doamnei 20 SI „PRINCIPELE CAROL"

3-2256 4-6982 3-5375 4-0866 2-8665 4-7800 3-3470

3-9148 3-3643

BRESSON & LIKERDYS.A.
Cointreau Spl Unirei 60 S I .

.3-9145

LIBRĂRIE ŞI TIPOGRAFIE
FURNITURI DE BIROU §1 RECHIZITE ŞCOLARE Bucureşti, Strada Doamnei, 18-20
TELEFON 3-3479

VI Cl\ CELESTIN SA

RUM FLORI DE MUNTE CHERRY BRANDY COGNAC PRIMA V E R M O U T H
.2-0712

Sos, Basarab No. 64 TELEFON 3-4620

Principele Mircea Doamnei 10 S I .

.4-1459

Limonada, Fabrici
Ideal Eilade Moşi 3 S 3 .

87

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI Linoleum, Magazine SAFIANUL S A R Lipscani 94 SI Specialitate Linoleum Bărătiei 27 SI

LIH-UT

Lingerie
Adam Victoriei 89 SI 3-2922 Acro Club CI Griviţei 157 S2 3-9946 Şelari 4 SI 3-4192 Academici 2 SI 3-O7OO Alba Iulia CI Griviţei 131 S2 3-6574 Ceho Română Bd I C Brătianu 19 SI 4-4870 Cent Miile Chemise Vcitoriei 26 SI 4-0998 Dandv Victoriei 16 SI 4-2982 Elitei Regală 12 SI 3-5O63 Elitei CI Victoriei 136 S3 4-7095 •Emanuel Academiei 1 SI 4-7060 Emilian Academiei 2 SI 4-4853 Finkelstein M E Bd Academiei 1 SI 3-6132 GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI *3-545O Leonin Bd Ionel I C Brătianu 9 SI 4-685 7 London Fashon Bd Tache Ionescu 2 S3 . . 2 - 9 4 3 1 Niva Avakian Bd Carol 24 SI 4-7465 Noveltex Academiei 4 SI 4-65 78 Palatnic A Victoriei 114 S3 3-4338 Reghina Academiei 1 SI 3-4486 Reitzer CI Victoriei 47 SI 5-1076 SIGMUND PRAGER Cea mai veche casă din tara Bd Carol I 4 SI 3-8804 Sportex Coltei 7 SI 4-21 9O Stil Modern Lipscani 64 SI 4-1384 Trusoul Elitei Marcov Bărâţiei 31 SI 4-6946 Victor CI Victoriei 50 SI 4-5171 VICTOR CI Victoriei 50 SI 4-5171 Vieneză Moşilor 120 SI 3-9853

3-4687 . „*„>» 4-2180

LINOLEUM
IMPORTATIUIVI DIRECTE

TELEFON 4-2186

Steckl Adolf Lipscani 29 SI ZWEIFEL & Co Căp M G Vasilescu Mircea 23 (fost Emancipată) S6

3-8419 *4-231O 3-3094

Lingerie de damă
Laura Victoriei 100 SI. LAURA UNGERII FINE de DAMĂ TRUSOURI pentru MIRESE Calea Victoriei No. 100 TELEFON 3 5442 .3-5442

Litere de reclamă Litografii

Redco CI Victoriei 2 SI

.4-7623

Caraisnu & Co Putu cu Apă Rece 75 S6 . CARTEA ROMANEASCĂ Bdul Reţele Carol I 3-5 SI. Eckhardt L 14 Martie 25 S 6 . . . „FILIGRAFIL"

.3-1376
.*3-927O r.3-5925

linoleum, Magazine
COVORUL
LINOLEUM
Lipscani 47 SI

Bercovici Max Bărătiei 27 SI

4-2180
3-3978

Specialitate în cutii pliante şi etichete
STHADA TCNAKILOK, 62

IMPRIMERIE IN

RELIEF

BUCURESTI-PIOESTI-HRASOV-ARAD Strada Lipscani, No. 29 — Telefon 3."4.19 Maver B & I Steckl Linsrani 110 SI B MAYER & I STECKL Lipscani 110 SI 4-3017 4-3017

flPOLF /TKKL & FII

INSTITUŢi-DE-EDITURA-SI-ARTE-GRAFICE

SCRISUL ROMÂNESC SA
Piaţa Academiei, /"

Leon S Vişinilor 25 S4 3-2382 LUCEAFĂRUL Luigi Cazzavillan 18-20 S2 3-5969 Scrisul Românesc Pta Academiei 1 S I . . . . 3 - 3 5 1 4

LIT-MAN

.

COMERŢ, INDUSTRII 51 PROFESIUNI N 8 T I T U T L L .

83
G K A F l C l i

TELEFON: :i.f>969 Direcţiunea: 3.7244

CEAFARUL
D E A B T E

Tinoirrafie, Litografie, Offset, LeBătorie, Cartonase, Zincografie Studio uentru proecte de afişe, prospecte,, cataloage, etc. et<;.

Litografii
SOCEC & Co. b. A . Calea Victoriei 13 SI D. TEODORESCU AC. SU. CRO. MO. LITOGRAFIE — TIPOGRAFIE Execută orice lucrări de artă, gravuri, placate, note muzicale, afişe, acţiuni. Cu preţ de cost. Strada Lipscani, 1 8 Telefon 3-3701 .•&3-5450

Malţ
AROMALT Dep Centra, Caragiale li S3 .2-8002

Mangal, Depozite
Retorta Spătarul Preda 27 S6 3-6421

Manechine
Redco CI Victoriei 2 SI .4-7623

Mantale de cauciuc Locaţiuni de filme
Alfa Film Col Poenaru Bordea 16 SI . . . .4•6452 Arta Film Isvor 2 S6 3- 661 1 Astoria Brezoianu 9 SI 3- 0550 Atias Mauriciu Bd Elisabeta 15 SI 4- 0686 Avia Film Bd Brătianu 9 SI 4--9046 Centuria Bd Reg Alexandru 1 3 S3 ..-k2-•1980 Ciro Film Sos Buc Târgovişte 4--8303 •3425 Criterion Film Isvor 2 S6 3- 9629 •2424 Davidescu Jean Bd Elisabeta 34 S2 3* Excelsior Brezoianu 9 SI 3-•7858 Gloria Film Anastasie Simu 4 S3 4- 6192 Imoerator Film Bd Ionel I C Brătianu 11 SI 4- 6338 Matador Film Schitu Măgureanu 7 S I . . . . 3 - 8000 Mercur Sfinţilor 13 SI 3- 5508 677O Metro Goldwyn Sf Constantin 29 S I . . . . 3 3- 2920 Novatori Apele Minerale 6 S5 5- 1482 O59O Paramount Film s a r Bărătiei 2 S I . . . . 4 direcţiunea 4- 6217 Pathe Natan Lucaci 6 SI 3- 97OO 4483 Reqal Film Schitul Măgureanu 3 Se B SI 4Rex Film Spiru Haret 4 S2 3- 6712 •7091 Star Film Bd Elisabeta 12 SI 4Vesca Film Cobălcescu 41 S2_ 3- 8024 Wanderman Cecil Mihai Vodă 9 S6 . . . . 3 - 5921 Warner Bros First National -0890 Doamnei 12 SI Zaaar Harrv Frano Româno Film 4-8947 Victoriei 2 SI Bensimon I & Fii Victoriei 28 SI CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 S I . GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI IMPERMEABILA S. A . . STKADA ŞTIRBEY V0DA :« TELEFON 3 - 3 5 5 5 3-5360 -*-3-927O *3-5450

PARDESIURI DE PLOAIE
Depozitari generali pentru: FULGARINE Marca înregistrată

Prima Fabrică Mantale Cauciuc Mauriciu Blank 1 SI

.4-2671

Manufactură
En gros Aschkenazv Fraţii Decebal 5 SI 3-0382 Bazarul Popular Lipspani 55 SI 3-5558 Cămila Carol 49 SI 4-0962 Duca Alex & C Oituz 23 SI o 3-9308 Frammtexti! Oituz 3 SI 3-764O Fraţii M & Ad Mesrobian Oituz 19 SI . . 3 - 0 9 9 2 Goldstein & Ornstein Oituz 10 SI -^-4-1660 Ipranossian B Oituz 3 SI 3-9 1 70 Italia I Grossu Şepcari 12 SI 3-6622 Karakasian K Gabroveni 57 SI 3-5284 Kaufman Bernhardt Gabroveni 14 S I . . . . 3 - 5 2 O 9 Kaufman Ihel Griviţei 125 S2 4-9866 Medvedie Ghimoelman Oituz 15 SI 3-4 1 1 0 4 48 Nalbandian AaoD Sepcari 15 SI " \.Z Nissim S M Franklin Bouillon 47 SI 3-9824 Orientul Gabroveni 22 SI 3-627O Schein Abram & Fiu Gabroveni 43 SI 4-04 13 Schneersohn A a & Harrv Oituz 7 SI b 3-4735

Lucru de mână
Centrala Lânei C Victoriei 17 SI I CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI Demeter Josefine Regală 21 SI 3-4956 •3-9270 3-4456

Lumânări fabrici
Albina CI Rahovei 413 S6 4-7277

Macaroane
Herdan Sos Basarab 15 S2 . . 3-7340

Măcelării
Mat^che Ştefan Halele Centrale SI 4-5706

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

MÂN MAR •

Manufactură En-gros
\
1

Manufactură Magazine
3-2717 -*-3- 1 0 0 4 5-1 8 6 3 4-8720 3-4198 4-1954 Oraşul Lyon Lipscani 76 SI 3-6951 Orghidan N V & Fii Pânzari 11 SI 3-O7O6 Pânzăria Românească Şepcari 18 SI . . . . 3 - 0 9 0 8 Papagal Lipscani 90 £1 3-t304 Papagalul Alb Grivifei 119 S2 3-1574 Papazian H Oituz 14 SI 4-261 7 Plosca ie Aur S Gheorghe Nou 7 SI f 3-1874 PODP & Bunescu Bărăţiei 2 SI 3-8504 3-3078 Griviţei 117 S2 3-0794

Trias Lipscani 52 SI Vartparonian. & Hlebnikian Ftii Gabroveni 6 SI dr c i n a i e ţu e . secţia stofe şi contabilitate Vidriqtiirt C Şepcari 10 SI Wechsler L loseph Oituz 9 SI Magazine

Abtug B & Co Gabroveni 33 SI 3-8749 Ager A Eretian Şepcari 11 SI 4-4 2 1 4 Alenor Gabroveni 25 SI 3-1380 Avcdikian Ohannes S Ioan Nou 3 SI f 3-4732 Barozzii Paula Franklin 7 £1 3-9O8O Belle Jardiniere Lipscani 53 SI 3-5516 Blum Ilie C Rahovei 413 S6 I 4-2155 Carmen Sylva Lipscani 80 SI 3-2936 Coliban Const Bd Măria 7 SI 4-9O85 Costel I Postelnicu Şos Cotroceni 17 S6 . . 4 - 4 1 9 2 Denkbera Titi Grivitei 218 S2 4-3215 Diamand L M Gabroveni 31 SI 3-8530 Dimiitriu Carol 62 SI 4-6396 Dubarry Lipscani 46 SI 4-7742 Eisenberg Alex Gabroveni 26 SI 4-0580 Femme Chic Lipscani 70 SI 3-2376 Finco Gabroveni 1 SI 0 4-0900 Fundănescu D G Carol 66 SI h 3-0529

POPP & BUNESCU $TOFE»MĂTĂSURI ALBITURI • Şepcari No. 4 Telefon 3-8504 » Bârâfiei No. 2 Telefon 3 3078 * Grivfei No. 117 Teiefon 3-0794
Protex Doamnei 19 SI Sans .Rival Lipscani 74 SI Seaall & Waindenfeld Franklin Bouillon 12 SI Smilovici Leon Lipscani 32 SI Steiner Moscovici & C Şelari 4 Şl o SteDhen D Gabroveni 47 SI Stil Modern Lipscani 64 SI Theodor Atanasiu & Co Carol 76 SI Transilvania Carol 14 SI Trias Lipscani 52 SI Victor Băcani 2 SI Vie Parisiene Lipscani 61 SI 4-2826 3-5708 3-4438 3-4437 3-2932 3-8O25 3-8568 4-1384 3-5488 3-3491 3-2717 4-5450 3-5443

FUNDĂNESCU D. GHEORGHE

MANUFACTURĂ CONFECŢIUNI ÎNCĂLŢĂMINTE
Str. Carol, 66 • TELEFON 3-0529

Mănuşi, Fabrici şi Magazine
CI Victoriei 13 SI -fr 3 - 5 4 5 0 Galeria Noutăţilor Poincare 29 SI 4-0959 Galeriile Şelari Şelari 4 SI 3-3667 Golden Mendel Lipscani 34 SI 3-51 8 6 Grunberg Carol Franklin Bouillon 45 SI 3 - 8 7 9 4 Handin A Pas Francez 11 SI 4-4244 Imperial Victoriei 49 SI 3-1443 Ionescu Gheorghe Carol I 35 SI 3-8166 Ionescu A Iordan ssor Carol 62 SI . . . . 4 - 7 6 6 1 ionescu Marin Pânzari 10 SI 3-5966 Kasasian Agop Oituz 7 SI 3-5506 Kouyoumdjian Ohanes Oituz 13 SI 4-7586 La Furnica Carol 72 SI 3-5791 Lira Oituz 4 SI 3-8282 Ludaici D & Co Decebal 7 SI 4-- 3 2 1 6 Gabroveni 2 SI 3-9078 Magazin de mărfuri C F R Gara de Nord Staţia B M S2 4-2297 Maqazinul Nostru Lipscani 86 SI 4-6303 Magazinul 5000 Articole Moşilor 370 S4 . . 2 - 9 7 7 5 Mamis C Grivitei 429 S2 I 4-6761 Manufactura Ţărănească Şepcari 9 SI 3-136O Margulius Puiu Rahovei 413 b S6 4-8216 Marna Grivitei 127 S2 4-4883 Miraoe Franklin Bouillon 6 SI 4-0526 Mirean Victoriei 49 b SI 4-9667 Monde Elegant Lipscani 61 SI 3-5849 Muntenescu M Carol 76 SI 3-5488 Muradian Anton . Pas San Michel 14 Comp 6 SI . . 4 - 8 6 6 6 Nadler Roşa Lipscani 42 SI 3-3856 Niculescu P Luca Patriei 8 SI 3-6835

GALERIES LAFAYETTE

DJABOUROV

GALERIES LAFAYETTE

CI Victoriei 76 ÎS

3-5898

Cea mai veche casă din ţară Bd Croi I 4 SI Westend Colţei 1 SI

SIGMUND PRAGER

CI Victoriei 13 SI -fc-3-5450 Gant Royal Victoriei 84 SI 5-11.62 Prima Fabrică Bănăţeană de Mănuşi S P A Colţei 1 SI ,..4-0380. 3-8804 4-1432

„UZINELE WESTEND" FABRICI DE MĂNUŞI ' Şl DE PIEI
Bocsa-Montană, OravHa, Timişoara

Lyon's Lipscani 38 SI

I ZZ59

Depozit central în Bucureşti
STRADA COLŢEI No. 1

Telefon 4-1432

Marmoră şi alabastru
Industria Marmorei Bd Col M Ghica 86 S2 3 - 3 0 6 6 Ionescu N Ion Şerban Vodă 231 S5 . . . . 3 - 6 9 4 7 Marmi Şos Giurgiului 173 S5 4-8280

MAR-MAS Marmoră şi albastru

-COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

90

Maşini agricole FABRICELE DE MAŞINI AND RIEGER S A Str Academiei 2 SI 3-6134 Halasz Alfred Armenească 10 SI 3-6653 Hessaun Carol Doamnei Î3 SI 4-6018 International Harwester Corporation Bd Carol 26 SI 3-1O7O Lanz Urinele Dtrie Sturdza 13 S3 2-O925 Margijlius & Narfor Spl Unirei 3 SI 4-0524 Natanson S B Fcrdinand 87 S4 d 2-0373 Schramm Huttl & Schmidt Toplet Jules Michelet 1 S3 2-9776 Semănătoarea Dorobanţi 59 S3 2-0565 Sindicatul Agricol iud Ialomiţa _ ____ Bd I C Brătianu 5 SI 3-7O65 Tractoria B I C Brătianu 26 SI d 4-3518 Uzinele Rud Sack Dtrie Sturdza 13 S 3 . . 2 - 9 1 4 6 Maşini d e adunat

SAR
Ş o s e a u a Giurgiului No. 1 3 7 Telefon 4-828O R I L U C R A DE Şl MARMORĂ P I A T R A

Instalaţia cea mal moderna Deposit permanent bogat asortai
r

SanUlena Clemente Bd Col Mihail Ghica 59 prin Niculce S2 3-2 f 63 Santalena Gemme si Emilie Bd Geniului 9 S6 4-1085 Schmiedigen August Bd Col Mihail Ghica 86 S2 3-3066 Burma B Elisabeta 1 SI d DJABOUROV CI Victoriei 76 SI Mercur Lipscani 65 Pas Hanul cu Tei 23 SI Unic C Rahovd 30 SI I 3-9895 3-5898 3-3793 4-7563

O M E T R A SAR.
Maşinele de adunat ca renume mondial SIMPLE — SOLIDE — PRACTICE MODELE ELECTRICE ŞI MANUALE Vânza pa exclusivă: ALEEA CAKMEN - SYLVA No. 5 BUCCHEŞTI I • Telefon 3-23-33 Maşini d e bucătărie CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI CERAMICA Lipscani 31 S X COLUMB s. a. r. Bărăţiei 23 SI *3-927O 4-3743 5-1874

„ASTRA" Şl „RHEINMETALL"

Marochinărie

Mărunţişuri, Magazine Alterescu B Gabroveni 24 SI 3-3663 Coroira Oituz 1 SI 3-1466 Fraţii Bogdan Doamnei 17 SI 4-1544 GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI *3-5450 Grunfeld Alex Bărăţiei 34 SI 4-2521 lacobsohn Fraţii Carol 13 SI 3-99OO Jolles Bernhard Beio Şelari 9 SI 3-9356 Meirovici Iancu Şos Mihai Bravu 12 S 4 . . 2 - 9 6 4 0 Stănoij M Const Gabroveni 20 SI 4-584O Susman Philip Oituz 24 SI 3-7868 Waltman E Iulii/s Şepcari 13 El 4-4526 Maşini Artamet C 13 Septembrie 143 S6 I Vulcan Honzie 19 S 6 Maşini de adresat 4-5359 •3-2260

Lămpi electrice, Frigorifere, Maşini de bucate.

E F T I S O L I D

N

Mobilier de bronz şi oţel, Galantare şi Stelaje pen-

ELEGANT Vizitaţi Exporiţia Fabrice!

OMETRA SAR.
Maşinele de adresat şi de reprodus sunt cele mai perfecţionate şi stabile Modela manuale si complect automate 100 »/o Efectele până astăzi &unt neîntrecute Vânzarea exclusivă: ALEGA C A K M E N - SYLVA No. 5 BUCUREŞTI I • Telefon 3-23-33

tru vitrine

„A D R E M A"

Maşini de calculat Arithmametra Aleea Carmen Sylva 5 SI * 3 - 2 3 3 3

SAR.
Neîntrecute ca productivitate şi efecte surprinzătoare sunt maşinele de calculat „RHEINMETALL" ,,H A M A N N" „TRIUMPHATOR" Modele manuale si complect automate Vânzarea exclusivă: ALEEA CARMBN-SYLVA No. 5 BUOUKEŞTI 2 • Telefon 3 23-33

Maşini agricole ABUAV B. MORDY Bd Carol 28 SI Agra Dionisie 82 S3 , Agrara Curiaji 3 S6 C p Oi M Samv Izvor 59 S6 aR j 4-2134 2-O68O 3-6974 ;...3-4564

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI Maşini de calculat BRUNSVIGA M A Ş I N A DE CALCULAT CU RENUME MO N D I AL Reprezentanţa g-rală: Maşini de calculat MERCEDES-EUCLID Singurele maşini de

MAS-MA5

calculat

automat, manuale sau electrice Reprezentanta generala: MERCEDES, Soc. Anon. Buc, VI Str. Curiati No. 3. Telefon • 4-9430 Adr. Telegrr.: Samereedes

III «Tel-3.12.57
BARETH DESK Bd Carol 65 SI .3-2534

Maşini de Contabilitate Arithaiometra Aleea Carmen Sylva 5 S I . .•3-2333

MAŞINI DE ADUNAT FACTURAT Şl DE CONTABILITATE

(^JRJTHMOMETRA SAR
Marinele de contabilizat si înregistrat cu renume mondial. Introduse în Institutiunile cele mai mari din România Vânzarea exclusivă: ALEEA CARMEK-8Y1TA No. 5 BUCUREŞTI I • Telefon 3-23-33 Calculator C A Rosetti 23 a SI 2-0630 CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI •*• 3-9270 Continental S Soru Pasagiul Român 26 SI +4-1 9 9 0 Hollerith Româna I C Brătianu 22 S3..4-381 7 HOLLERITH ROMÂNA Bd I C Brătianu 22 S3 4-3817 Ivanovici Nkolae Ssori Pas Villagros Se C 17 SI *4-0630 MERCEDES ADD-ELECTRA 2-O630 3-2534

„NATIONAL-ELLIS" „ A S T R A"

Detroit, Michigan
Reprezentanta pentru România CALCULATOR SAR. B U C U R E Ş T I , I Str. C. A. Rosetti 23 - Tel. 2-0630

CALCULATOR S A R C A Rosetti 23 SI CANU ALEX Bd Carol 65 SI CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI Continental S Soru Pasagiul Român 26 SI REGISTRE C U F O I

MAŞINI DE CONTABILITATE
rapide, practice, electrice
Reprezentanta generală: MERCEDES Soc. An., Bucureşti VI Str. Curiati No. 3. Telefon *4.9430 Adr. telegr. Samercedes Ruf Bd Brătianu 24 SI TORPEDO Bd Carol 65 SI Maşini de construcţii EUGENE KELLER '. BETONIERE ŞI ORICE MAŞINI DE CONSTRUCŢIE INJECTOARE DE PĂCURĂ Automate „ N A Ţ I O N A L " şi «emîautomate „ C U ^ N O D " pentru calorifere şi industrii Bucureşti VI, Str. Isvor, 94 Tel. 3-7277 3-6310 3-2534

*3-927O *4-1990

M O B I L E

Kalamazoo
NORTHFIELD, B1RMINGHAM ANGUtA CALCULATOR S. A. R. BUCUREŞTI STB. C. A. ROSETTI 83. TEL. 2.06.30 Ivanovici Nicolae Ssori Pas Villagros Se C 17 SI Madas Millionaire & Eos Victoriei 112 S3

*4-0630 _„„-, 3-3407

MAŞ-MAŞ

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

Maşini de construcţii
KURT ORNSTE1N RULOURI, COMPRESOARE, C O M PRESOARE DE AER, ESCAVATOARE, RUTIERE, REMORCI SI AUTOCAMIOANE GRELE, MOTOARE ere. Strada Dimitrie Racovifâ No. 16
Statuia Pache TELEFON 3-9383

Maşini industriale
Mercator Bd Domniţei 3 SI

.3-2373

MERCATOR S. A. R. M AŞI NI-TECH NICE-INDUSTRIA LE Bulevardul Domniţei, 3 Telefon 3-2378 STRUNGURI PRESE FREZE, şLÂ!< • - -te* excentrice •, RABOTEZE. ( S p ^ f e S ' LAGĂRE, MAŞIN! WT \ CONSOLE, pentru găurit BURGHIE

ZWEIFEL & Co.

Căp M G Vasilescu Mircea 23 (fost Emancipată) S6

•4 - 2 3 I O 4-2319 3-3094

Maşi ini

de cusut
Bd I C Brătianu 21 SI sucurs Carol 9 SI -*-3-8560 ,.. .3-51 8 2
2-9236 4-5091 3-4564

Oficiul Tehnic Român G Cantacuzino 33 S I

Bourne & Co

sucurs Moşilor 283 S4 Griviţei 259 a S2 Cappon M Şamy IzvOr 59 S8 Keopich Aiimănescu GeDrqc Decebal 3 b SI

4-1790

G Cantacuzino 33 SI 2-0478 Ornstein Kurt Dtrie Racoviţă 16 S4 3-9363 Rieger A d Academiei 2 SI n 3-61 3 4 Rusch W Rudolf Petre Liciu 26 S5 3-49 1 O Sarex Skoda Italiană 3 SI *5-0910 Schiel Fraţii Brezoianu 21 SI 3-3772 Skoda Sarex adtor delegat Italiană 3 S I . . 3 - 8 2 7 8 Sogiri• Niculae Filipescu 50 S I 2-9418 Tehnica s a Smârdan 39 SI 3-6 1 04

OFICIUL TEHNIC ROMÂN

2-0478

Maşini de facturat

„TECHNICA"

SJUi
Masinele de facturat şi contabilizat ii Neîntrecute în soliditate, siguranţă şl rapiditate. Adaptabilă la suta de diferite lucrări Vânzarea exclus vă; ALEEA C A B M K S - S Î L T A No. 5 BUCUREŞTI I • Telefon 3-2333

Smârdan 39 SI Uniunea Tehnică Dionisie 28 SI Wolff E Dr Istrate 7 S5

V.3-61O4 *2-313O *5-1966 3-342O 2-3342 *4-231O 3-3094

„RHEINMETALL

Sft Dumitru 3 SI Worthington Pump And Toamnei 14 S3

WOLFF E s a r

ZWEIFEL & Co.

Căp M G Vasilescu Mircea 23 (fost Emancipată) S6

Maşini de Mori

Maşini de francat
Ivanovici Nicolae Ssori Pas Villagros Se C 17 S I .

Vulcan Honzig 19 S6

*3-226O

.•4-0630

Maşini de r.eprodus
Bdul Regele Carol I 3-5 S I . Gestetner D Ltd Bd Tache Ionescu 15 S 3 . . .

Maşini de gătit cu Petrol

CARTEA ROMÂNEASCĂ

.•3-9270 ...3-7792

„RED-STAR"
Maşini americane de gătit cu petrol Fără fitil-fără fum fără miros CUPTOR-GRĂTAR
k.

M A Ş I N I De REPRODUS
CEL MAI , BECENT

• Jf^

- ~ — —-

....«-*s4J*«(} 1 Mii de referinfe

* T E L E F O N : 3-3732

MOTOTECHNICA ROMÂNĂ S. A.
Strada Academiei No. 51

DUPLICATOR
BUCUREŞTI, I I I Bul. Tahelonnscu Î5 TELEFON: 3-7793

Maşini industriale
Buletinul Maşinilor Clemenceau 6 S3 4-2616 Ciocârlan Tudor Colentina 53 S3 2-8284 Europa Dr Felix 33 S2 4-3826 Harth Heinrich Aristide Briand 21 S I . . 4 - 0 5 7 2 Hildebrandt W C A Rosetti 10 SI 3-7285 Kern & C Bd Tache Ionescu 1 S3 o TV3-6228

Ivanovici Nicolae Ssori Pas Villagros Se C 17 S I .

.•4-0630

93 Maşini de reprodus

COMERŢ, INDUSTRII SI PROFESIUNI Maşini de scris INTECO Bd Carol 65 SI Iosef Illes Victoriei 112 S3 . . . Ivanoyici N Ssori Pas Villagros Se C 17 £ 1 . Kartal E Royal Bursei 5 SI Mercedes Curiaţi 3 S6 MERCEDES MAŞINA

MAS-MAŞ

„ORMIG" aparat de reprodus lucrând după un sistem cu totul nou, fără foi cerate şi în diferite culori „ELLAMS" aparat de reprodus engle- ' lucrând cu matriţe, fabricat

.3-2534 .3-3407 .-£4-0630 4-4106 ...4-9947 .•4-9430

zesc. Simplu, solid şi practic Reprezentanta generală Calea Victoriei 97, Bucureşti i n TELEFON: 3-1297 RotaDrint Photo-IVhcanic Pasagiul Român 26 S I . Maşini de scris Aberrrtan I I Brezoianu 24 SI V Abulius P Doamnei 20 SI Adler B Carol 65 SI d ADLER Bd Academici 1 SI Et Adler H Perlici Valter Mărăcineanu 2 SI Archo' Câmpineanu 10 SI ÂRCHO Bd Carol 65 SI Arithmometra s a r Aleea Carmen Sylva 5 S I .•4-1990 3-5232 3-8800 3-2534 3-2534 4-0984 4-6426 3-2534 _ __ 3-2333

DE SCRIS

cu renume mondial Reprezentanta generală: MERCEDES Soc. An., Bucureşti VI Str. Curiati No. 3 Atelier de reparat maşini de scris Telefon 4-9430. Adr. telesr.: Samercedes Mercur Pas Macca 30 SI Olimpia fost A E G Victoriei OLYMPIA fost A. E G . RENUMITA MAŞINA. DE SCRIS CU MARI EKFECTIUNI T E CB N I C E Reprezentanţa g-rală: CAL. VICTORIEI, 97 97S 3 3-2308 3-1297

^RJTHMOMETRA SAR.
Vânzarea exclusivă a maşinelor de scris |

RHEINMETALL-BORSIG
rezistente, stabile cu mari perfecţiuni teclmice şi p r a c t i c e ALEEA CAKMEN-SYLVA No. 5

Bucureşti

III • TELEFON: 3.12.97 .3-8585 .3-3820

Seqaller M S Victoriei 44 S I . Select Victoriei 41 SI Maşini de scris SMITH L C & CORONA Victoriei 41 SI „L C. SMITH & CORONA"

BUCUREŞTI I • Telefon 2-2333 CANU ALEX Bd Carol 65 SI 3-2534 CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI -£3-9270 Concordia Victoriei 41 SI 3-3820

.3-3820

Unica maşină construită pe rulmenţi de bile. Produs american. Reprezentanta generală:

Maşina de scris solidă Noul produs Bl uzinelor L. C. SMITH & CORONA B U C U R E Ş T I Cal. Victoriei. 41-Et. I. S. I Telef.

„ S E L E C T " International Machine Company Bucureşti, Calea Victoriei, 4 1 . Et. I TELEFON: 3.38.20 3-1000 3-2534

3-3820

Continental S Soru Pasagiul Român 26 SI -£4-1990 CORONA maşina de scris personală Victoriei 41 SI 3-3820 „CORONA" MAŞINA DE SCRIS PERSONALĂ cu reputaţia mondială, produs american „ S E L E C T " Bucureşti, Victoriei No. 41, SI Et. I TELEFON: 3-3830

Smith Premier Pas Român 21 SI TORPEDO Bd Carol 65 SI Maşini de scris electrice HOLLERITH ROMÂNA Bd I C Brătianu 22 S3 . Maşini de scris la distanţă Standard Electrica Rom Victoriei 37 SI

.4-381?

*O4 3-7785

Maşini de statistică. HOLLERITH ROMÂNA Bd I C Brătianu 22 S3 .4-3817

MAS-MAT

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

94

PROECTELE şi DESENELE J.

W A L T E R TH O M P O N S

în cartea de telefon sunt efectuate CU totul gratuit de către cec mai mare Societate de publicitate:
STRADA Dl ONIS IE No. 65

co M

P A N S. A. R. Y
• T tELE FON 2-3167

Maşini de tăiat carne A U T O M A T I C A S A R P a t e n t v o n Becrkel HESS Vreprez B A S C U L A S A R
Vasile Alexandri 6 S3 Gl Florescu 19 SI

Mătase, Fabrici şi Magazine
GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI •3-545O Gallia s a Franco R m Bărăţiei 2 S l . . - ^ 3 - 4 9 5 O o Lipscani 3 SI 6 4-6410 Şos Vitan 248 S 5 3-3172 Jacquard Şos Panduri 18 S6 3-3190 Janelis Şos Mh i Bravu 166 S4 ia 4-5304 Jantonier Blănari 24 SI 4-2222 Lupotext Pas Francez 13 Oituz SI 4-5786 Lyon's Gabroveni 2 SI 3-9078 Lipscani 38 SI 3-7750 M t s Z i k M io 1 S ă a a wc v el r 0 4 ..3-3669 Mătăsăria Lioneză Plevnei 159 S 2 3-9728 N u B Bucureştii N i 92 S oa d o 2 5-1593 Ot ii Bd Carol 25 SI 4-3255 Rialyy Băcani 4 SI 4-3169 Rose France G Lahovary 19 S3 l 2-1431 Sangil Gabroveni 21 SI 4-6855 Sans Rival Lipscani 74 SI 3-57O8 Sighişoara s a Lipscani 104 SI 3-4O25 Silkosa Oituz 4 SI 4-2582 Sirena Colţei 1 SI 3-4700 Stit Modern Lipscani 64 SI 4-1384 Timişoara Lipscani 19 SI 3-3759 Trebitsch S fc Fiu Călăraşi 169 S4 . . • 3 - 4 1 9 0

3-2198 2-3825

Maşini de tipărit CARTEA ROMÂNEASCĂ
Bdul Regele Carol I 3-5 SI

• 3-9270

M A Ş I N I DE TIPĂRIT
Bucureşti, III Bul. Take fonescu, 15 Telefon 3.7T.93 Imprimtex Fca de Chibrituri 24 S 6 , . . . 3 - 7 8 8 6 Ivanovici Nicolae Ssori Pas Villagroş S C 17 SI e •4-0630

MAŞINI Cele mai economice

DE R E P R O D U S

Materiale de cale ferată
Kern & Co B Tache Ionescu 1 S 3 . . • 3 - 6 2 2 8 d Rosenauer & Co Prof Dr Sion 6 S2 3-5046 Soc Franco Română Biserica A z i 5 E mc 3 4-0773 Vlasak Frantz Berzei 50 S 2 3-4144

Maşini unelte „TECHNICA"

ZWEIFEL & C o

Smârdan 39 SI

.3-61O4 .•4-23 IO 4-2319 3-3094

Materiale d e construcţii ABRAMOVICI A Ssori „APA-STOP"
Cuza Vodă 136 S5 . .

Căp M G Vasilescu Mircea 23 (fost Emancipată) S6

.3-4224

Măsline, Depozite
Hagivasilki A Bello Spl Unirii 13 ii Hagivasiliu P Stratis Carol 79 SI ..4-5685 3-84O7

Măşti contra gazelor
Aero Chimica Română Victoriei 29 S 1 . . 4 - 6 4 O 4 Sarooas B T c e Ionescu 27 S d ah 3 4-2627 f-ca S s B s r b 2 S o aaa 7 2 4-7872

Fabrica de produse hidrofuge, Impermeabilizarea cimentelor şi betoanelor. Scoaterea igrasiei şi a umidităţii
ISVOK, 57 TliEFON 3-6505

Mătase de cusut, Fabrici şi depozite
G t r a & C B Mărăşeşti 95 S ue m n o d 5 3-9970

Aschenasv B r a d C l r ş 293 S en r ăă a i 4 3-8300 Aşkenasv Mihail Henrv Bd Basarab 18 S2 3 - O 7 7 O Bărbulescu loan Lizeanu 11 S 3 2-5619 Beian N B C l Mh i G i a 3 S d o i al hc 3 2 4-0320 Hagi Ghiţă 91 S2 4-7584 Berman FiliD CicloD Mihai Bravu 232 S4 4 - 1 2 2 0 Boros Paul Şos Ştefan cel Mare 5 S3.. 2 - 8 5 1 6 Centrala C 13 Septemvrie 182 S6 I 3-O65O Colier Nae Şos Colentina 104 S3 2-6149 Constantin N Ion Şos Chitilei 5 S2 4-8673 Construcţia 13 Septembrie 122 S6 . . . . 4 - 0 8 3 4 Dinescu C n t Dristor 92 S os 6 3-7809 Dumitrescu Constanta _ Teiul Doamnei 22 S3 2-0 1 O8 E e i I Satf & C R h v i 260 S r me o a oe 6 3-7754 F l m n D vd Griviţa 24 S ed a ai 2 3-3164 Feller Sm n C Călăraşi 157 S i o I 4 3-8813

BENGESCU C LA MUSCELEANU

Mătase, Fabrici şi Magazine
Aw» Romulus 17 S4 Belle Rose s a Lipscani 28 SI Beltex E Bercovici Şelari 2 SI C s a B r B T k Ionescu 2 S3 as ev d a e 7 C m r u M t s i Ot z 24 SI o eţ l ăă e iu Catelli E q G C r a 2 S u l en t 9 2 C r e Ştefan d Mr n Costin 7 S ek z r io 2 Chasco Braţului 23 S3 Di Va Lipsani 40 SI Ermiqo Gabroveni 43 SI Femina Şos Viilor 33 S6 4-0903 3-5207 4-7427 3-6068 3-0815 3-4988 4-5283 2-5626 4-9992 3-5526 3-9077

95

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

MAT-MED

Materiale de construcţie S. FLEŞER
TEUBFON S-5609 „GASOKRET BETON POROS, PLĂCI SCAGLIOLĂ BUCUREŞTI IT Ziduri-Mogi — Halele Central» Ob« Florea Marin Rtgtlt Ferdinand 11 Băneasa 4-7669 Fraţii Postolea St & Ch Calea Griviţei 486. .488 S2 3-7643 Gasokrct Ziduri Mo?i 11 S4 2-56O9 Gavrilescu P Florea Th Speranţă 79 5 4 . 3 - 8 6 t 8 Gavrilescu Pândele Ţepeş Vodă 121 S 4 . . 3 - O 7 5 4 Goldfeder Alex Sos Pantelimon 44 S4 2-9409 Imaco Bd Domniţei 1 SI 3-6626 Katz Herman Granitul Şos Ştefan cel Mare 17 S3 2-2759 Materiale de Construcţii Şos Pantelimon 300 S4 2-4250 Materialul Sfinţilor 35 SI 3-7134 Mencer Wilhtlm Şos Mihai Bravu 43 S4 2-0206 Nichiforescu W Ioan Ziduri 7 S4 l 2-4951 Nichiforescu M Ioan Bd Basarab 127 S 2 . . 3 - 5 7 3 9 Niculescu I Dumitru Călăraşi 173 S 4 . . . . 3 - 2 9 1 7 Ode înclinată 8 S5 4-O496 PODBSCU C & Dinescu S Odoarei 5 S6 . . 5 - O 5 2 4 PoDoer L Horst Şos Ştefan cel Mare 122 S3 2-25 1 5 Postolea Fraţi» St & Gh Griviţei 488 S2 3 - 7 6 4 3 Predescu Goau Şos Giuleşti 28 S2 . . . . 4 - 4 7 4 8 Racoşul Alex Moruzzi 2 S5 3-6156 Ştefănescu Dumitru Şes Pantelimon 302 S4 2-2813 Terrasit Hercules Doamnei 4 SI 4-6O69 Vâlr-v Tudor Şos Bonaparte 58 S3 2-2489 Varul Şos Pantelimon 47 S4 2-5325 Walter L I Griviţei 134 S2 3-1 1 9 8 Weiss A Oborului Nou 29 S4 l 2-5315 Wolfsohn Lupu Cauzaşi 4 SI 3-3215 Zurescu I bir Luterană 8 S2 4-O9O9 dep Şos Pantelimon 159 S4 2-0909 (IPSOS)

Materiale electrotechnice
Mercator B Domniţei 3 SI d 3-2378

Materiale de etanşare
Black S Ion Nou 21 SI f 3-1346

MATERIALE DE CONSTRUCŢII

Materiale izolatoare, Fabrici
„APA-STOP" Fabrică de produse hydrotuge Izvor 57 S6 Fraţii Wurm Şos Obor 9 S4 Pţa Rosetti 4 SI Kern & Co Bd Tache Ionescu 1 S3 O e înclinată 8 S5 d Romisol Barbu Văcărescu 44 S3 ROMISOL S. A. R BIROUL . Barbu Văcîrcscu 44 S3 Titscher Oskar Popa Savu 15 S2 Tricosal G Bariţiu 2 S h 0 2 3-6505 2-0948 4-2672 *3-6228 4-0496 2-9900 2-9900 2-4835 4-4565

Materiale tehnice
Barozzi O Izvor 43 S6 ; 3-9330 DONAŢI & HASPEL Ssor B-dul Elisabeta 21 SI 3-O462 Hahn Richard Nic Filipescu 27 SI 2-8886 Incomet Edgar Quinet 5 SI 4-2478 Kern & Co. Bd Tache Ionescu 1 S 3 . . * 3 - 6 2 2 8 Mink F P Isvor 2 S6 .3-2751 Sanitas Bd I C Brătianu 36 SI ~k 2-3 1 5 5 Strungul Smârdan 29 SI • 3-O658 Tehnica Smârdan S SI 9 3-6104 Weismann Iosef Mihai Vodă 21 S6 3-2567 WOLFF E s a r Dumitru 3 SI 3-3420 ZWEIFEL & Co Aip M G Vasilcscu Mircea 23 (fost Emancipată) S6 -fr4-23 IO 4-2319 3-3094

Maternităţi
Maternitatea Bd Mihail Ghica S2 3-5868 Maternitatea Comunală * . . . * . Maşina de Pâine 1 S4 . 2-141O Maternitatea Elena Gl Adrian «.,„,, •CI-Griviţei 288 S2 3-1744 Maternitatea P Greceanu Sultzer 20 S 5 . . 4 - 5 4 1 4 Maternitatea Rahova D N Zlotescu r „«„_.. Rahovei 296 S 6 3-1971 Maternitatea Regina Elisabeta a Helenilor Cartierul Steaua Str B 1 S2 3-1484

Materiale izolatoare fabrici
Ode înclinată 8 S5 4-0496

Materiale de legătorii
Tighelul C Rahovei 3 SI I 3-01 9 4

Materiale de stins incendii
DONAŢI & HASPEL Ssor Bd Elisabeta 21 SI 3-04«2

MEDICI PE SPECIALITĂŢI Medicină generală
Andreescu Nicolae , _ _ _ Bd Alex Ioan 11 S2 4-4965 Ange^scu C C A Rosetti 13 SI 3-6679 Botvinic I Pţa C A Rosetti 6 SI 3-3411 Chiriceânu Dan Bd Gh Duca 1 S2 3-814O Dani«l I C A Rosetti 25 SI 2-448O Danielopolu Daniel Pţa Cantacuzino'3 S 3 . . 2 - 3 8 2 3 Distenfcld S Col Orero 20 S6 3-8842 Fridman L o Nc Şelari 9 SI en i 4-4856 Gotcu Paul Putu cu Plopi 4 S2 3-5060

Materiale didactice
CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI SOCEC & Co. S. A. Calea Victoriei 13 SI - * 3-9 2 7 0 -*3-5450 3-5046 3-4144 3-7812 4-4784 3-2798 4-8246 4-9154 4-6814 4 "6?6Z 3-1152

Materiale Decauville
Rosenauer & Co Prof Dr Sion 6 S2 Vlasak Frantz Berzei 50 S 2

Dr. GRUBER Med. Univ.-

Materiale electrice, Depozite
Electro Metal Smârdan 29 SI Electro Triumoh Smârdan 43 SI Electro Unic Aristide Briand 19 SI Lumina Rosenthal Cobălcescu 60 S2 Mihăescu Gheorqhe Rahovei 160 S 6 Ostfeld Marcel Smârdan 31 SI Relix Sf Dumitru 2 SI Veesler M H Artei 11 SI

FOST ASISTENT AL, CLINICELOR DIN VIENA Stp. Mitropolitul Ghenadle Petresou, 1 (fost Labirint) TELEFON 3-3873

Interne, plămâni, stomatologie, Diferite tratamente prin diatermie, Electroterapie, înaltă frecventă, Raze Ultra-Violete şi Rontgendiagnostic, Diferite analize.

MED-MED

COMERŢ. INDUSTRII Şt PROFESIUNI

MEDICI PE SPECIALITĂŢI Medicină generală
Gu-i Ctin Episcopiei 2 SI .3-7532 Katz Owssy Gl Florescu 11 SI 4-2O75 Krestel E Drumul Gherghitei 9 Colentina S3 . . 2 - 0 7 6 2 Landau Henry Nifon 2 S6 3-O84 1 Lazar Rudolf CI Griviţei 107 S2 4-8119 Mamulea I Câmpincanu 26 £1 .3-7042 Mârtzu F Berzei 97 S2 .'5-1285 ' Maieuteanu Victor Şerban Vodă 180 S 5 . 3 - 2 7 8 7 Mihăescu Paul Teiul Doamnei 75 S 3 2-1299 Porumbaru I ; îon Mătăsari 36 S4 3-4351 Radu Alex Aleea Blank 10 S3 2-23O2 Schier Th Bd.Carol II 27 S6 4-2870 Şchmitzer Ghebrghe Şerban Vodă 35 S 5 . . 3 - 2 1 7 5 Silbcrstein Max CI Dudeşti 25 So 3-65 77 Weisselberger Herman Leo Văcăreşti 113 SI 4-4921

MEDICI PE SPECIALITĂŢI Chirurgie gynecoîogie
Frumusanu T Tache Alex Lahovary 7 S3 Georgescu7 Ion Sf Voevozi 32 S2 Gro7e<cu lie Boteanu 3 b S I , 5-1917 3-6944 4-583 1

cobălcescu 46 S2 3-4531 Menyasz Emil Armenească 14 SI 3-O998 Mussu Eugeniu Basarabiei 42 S2 3-3121 Negrea Nicolae Manole CI Griviţei 46 S2 . . 3 - 6 4 9 5 Păun Theodor Rahovei 228 S6 3-9337

LOBEL S

Schafer Samuel Br^oiami 9 SI

Skupiewski-Lucian D r G r Mora 6 S 2 . . 2 - 1 3 1 4 T a t a r u R Pooescu • B o t e a n u 3 a S I . . . . 4 - 7 O 6 8

3-O683

Copii
Ahani Aurel Popa Nan 114 S4 3-683*

Chirurgie
Bâlcu St Basarabiei 16 S2 3-3409 Berceanu Dan Bd Dacia 25 S3 2-2830 Botezanu I Virgli Agricultori 117 S4 3-2651 Christide E Berzei 65 S2 3-0436 Enescu A Ctin Gl Er Grigorescu 12 S 3 . . 2 - 9 6 5 7 Făgărăşanu Ion Intrarea Nordului 1 Ci.şmigiu SI 3-7343 Gerota Dtru G Gr Cantacuzino 9 SI 3-7353 Gheorqhiu Emil Bd Dr Kalinderu 10 S6 . • 3-5389 Gomoiu Victar Stirbey Vodă 86 S2 . . . . . . 3 - 0 3 7 7 Gottlieb M Filip Popa Soare 4 S4 . . . . . . 3 - 3 O 7 7 Haas Marcel Spătarului 6 b S3 4-3652 Hoffmann Richard Porumbaru 18 S2 . . . 2 - 3 3 2 6 Hortolomei N Th Masarik 34 S I 2-1056 Iacobovici Iacob ! Caragiale 9 Aleea Corbescu SI 2-4559 j Iagnov Z Vasile Lascăr 130 S3 2-3873 ! jianu Amza Progresului 8 SI 4-5191 ' Marinescu Gh Armenească 4 SI ,.3-3731 i Mihailide N Vasile Lascăr 68 S3 2-4869 Nasta Traian Bd Domniţei 41 SI 4-1636 Niculescu D Ctin . Episcopiei 5 SI 3-405 1 Rantzer M Spătarului 49 S3 2-1479 Stepleanu Horbatskv V Argentina 25 S3 2-1422 Toff E Alfred Princip Unite 10 So 4-0561 Topa I Petre 11 Iunie 17 S6 3-1756 Tzaicu Alexandru „ _ _,„ Bd Tache Ionescu 23 S3 4-7802

Or. AUREL AHANI —

fost intern al spitalelor C. U. BOLI DE COPII ŞI SUGACI Consultaţii 4— 6 Strada Popa Nan, 114 (colt Călăraşi) Telefon 3-6S31 4-3228

Almully Peretz F Moşilor 98 SI

Cajal M Anton Pan 38 S4 3-2631 Caratzali A Gl Mânu 28 S2 4-3148 Catzao M-Dudeşti 107 S4 3-8762 Diamant Simion Th Speranţă 75 Raion S4 3 - 2 1 5 4 Fruchter N Alfons Calomfirescu 18 SI . . 4 - 7 9 1 7 Goliqer Ştefan Marra Rosetti 18 S3 2-2O67 Herovici Iuliu CI Griviţei 104 S2 3-6774 Herşcovici C M Bd Mărăşeşti 106 35 . . 3 - 9 6 2 5 Herşcovici I Pincu Mântuleasa 12 S4 . . 3 - 7 5 2 7 Horovitz Elias CI Văcăreşti 51 SI 3-5364 lancu Cornel Gogu Cantacuzino 59 S3 . . 2 - 2 O 8 7 Kallav B Dionisie 50 S3 2-433 l '. K.ALU

Blum Suhwarzkopf I CI Griviţei 424 S2 3 - 4 7 0 2

SP ECIALI ST IN BOLI

Chirurgie estetică şi reparatoare
Brohovici H Sf Gheorghe Nou 31 SI 3-3327

DE COPII Şl SUGACI
Fost asistent ] a clinica Charite
din Berlin

Chirurgie ortopedică
Caracotta Virgiliu Aurel Vlaicu 35 S3 . . 2 - 0 8 2 6 Cuoer Ăarius Justiţiei 68 S6 3-5305 Ghiuja'mila I D Ilfov 1 SI 3-6654 7 7 GottHeb M Filio Popa Soare. 4 S4 Ş-59. . . Haas Marcel Spătarului 6 b S3 4-3652 Sontag Herman _ ._._ Bd L Catargiu 16 b S3 2-4540 Topa P*tre 11 Iunie 17 S6 3-1756

C ONSUL T A Ţ I I 4—7 Slr. dionisie, 50 TELEFON 2-4331

Kelemen Iosif Armenească 16 SI Armenească 16 S3 Mittelrnan Paul Spl Unirei 77 Să Mosberg F Călăraşi 36 b SI

Chirurgie urologică
Coian Gheorghe Bd Tache Ionescu 12 S3 2 - 4 6 5 6 . Mihalovici I CI Plevnei 1 S2. 4-1908. Schnitzer Arthur Latină 1 a S3 4-5895

KELEMEN IOSIF

4-2815 4-2815 3-O243 3-3959

MOSBERG F

Chirurgie gynecologică
Braumann Ladislau Moşilor 126 SI Ciăiniceanu Al I G Duca 19 S3. Daniel Constantin N Filipescu 30 SI Davidovici Nelly Colţei 13 SI 3-8630 2-1777 2-2604; 3-7691

Cal Călăraşilor 36 B SI 3-3959 ParasCHiveScu Stela Şos Kisselef 12 S2 . . 2 - 5 3 5 9 Pollak; Col Orero 22 a S5 3-5374 Rabinpyitch Rava Bd Domniţei 16 SI . . 4 - 0 2 5 1 Roseinkranz B Armenească 45 S3 . . . . 2 - 8 6 0 9 Rosaiwald, Lillv CI Moşilor 59 SI 3-2187 Sapira.B.VasiJe.Lascăr 176 S3 2-1253 Schbnbaum Sigmund Carol Davila 24 S6. . 4 - 9 0 3 5

97

COMERŢ, INDUSTRII Şi PROFESIUNI

MED-MED

MEDICI PE SPECIALITĂŢI Copii
Dr. SCHONBAUM

MEDICI PE SPECIALITĂŢI Genito urinare, s'filis
Efţimescu Gr V Boerescu 8 b SI . Elias Felician Academiei 1 b S I .

.3-8113 .3-8744

dela Facultatea din Viena, fost med. Asist la I med. Klinik Viena, fost Ordinarius de Spital BOLI DE COPII Şl SUGACI
STRADA CAROL DAVILLA N o . 24 TELEFON 4-9035
Schwartz Ida Vultur 7 S4 4-0775 Smilovici Alex C Călăraşi 52 S4 . . . . 4 - 0 2 5 2 I Stain P 11 Iunie 9 S6 3-7087

DOCTOR GRUBARG

INSUFICIENŢA SEXUALA Tratament modern şi radical, Urinare, Venerice, Sifilis, Boli de femei, B L E N O R A G I A Ş l C O M P L I C A Ţ I I L E El
Electroterapie, Diatermie, Analize Consult. 12—2, 5—8 şi ore discrete
Ionescu Vasile Gl Lahovary 84 £3 (orehite, prostatity, ovarite, metrite)

Vasile Lascăr, 8 (Piaţa KosettD

.2-6024

STAIN P

11 Iunie 9 S6 3-7O87 Stivei M Col Poenaru Bordea 18 b SI . . 4 - 4 3 5 4

Dr. STIVEL Fost asistent al clinicei universitare de copii din Lipsea BOU DE COPII ŞI SUGACI ORTOPEDIE DE COPII
CONSULTAŢII 1-3 Î-X şi ore reţinute COL, FOKSARl 1 IJORDEA >'o. ÎS b S 1 Stroe Aurel L Cazzavillan 35 S2 Theodorini Petre Cazărmei 85 S6 Weiss Iosif Jules Michelet 25 S3 Zissu Simca Popa Nan 56 Aleea 4 S4 3-9494 3-8542 2-9968 4-2038

Blenoragia
prostatite, stricturi,ovarite,metrite| Special, la Viena. Electro-terapie şi înaltă frequenfă.RazeX şi U-V,Uretroscopie,Analize

Sexuală
.sifilis, piele, slăbiciunea

D LUPOLOVERl

Diabet, ficat, reumatism, gută
Ahani Aurel Popa Nan 114 S4 Făclieru Al Mântuleasa 16 S4 Griinwald Louis Traian 181 S4 1 Bd Pache 12 S4 Kaufman Cosla O Ci Moşilor 131 St

sJ i vis-a-visTearrul National w ~ Cons.10-2 $i 5 - 8 1 Telefon 3 22441
Marqulius Philir>ne Chişinâu 12 S2 3-1754 Migdal I Bd Elisabeta 3 SI 3-283S Pascal F Călăraşi 21 SI 3-5216 Pătrascu Ctin Cazărmei 29 S I 3-1473 Petrasincu Sterie B Elisabeta 41 S2 . 3 - 0 2 5 5 d Popescu P Marius , Bd Pache !)9 S4 4-9171 Sterian Eraclie consult 1-3 şi 6-8 Bibescu Vodă 24 SI 4-16OO Veress Francisc Bd Brătianu 24 SI . . . . 4 - 2 0 4 4 Zanne D Dinu C A Rosetti 25 SI 2-1773

RACALEA VICTORIEI,RA

HARAS M 1

S'tSŞJi 3-3944 2-8439 3-1305 4-0652

CI Moşilor 131 S4 Marc.il I M Triumfului 10 S5

KAUFMAN COSLA O conf universitar medic sef

4-0652 3-4009

„ __,__

Genito urinare, sifilis
Abramovici Aurel V A Ureche 9 S6 . . . . 3 - 9 8 4 9 Anghelută I Ion Artei 18 SI 2'ISSi Barasch A Armenească 10 SI ,i-3/Oo

Inimă

Aberfeld N Olimpului 3 S5 3-98O6 Altdorf Heinrich Bd Domniţei 7 SI . . 4 - 1 9 6 5 ^anielopol Daniel Pta Cantacuzino 3 S3 2 - 3 8 2 3 Halberd Rudolf Bd tache Ionescu 27 S3 3 - 6 1 4 7 Iliescu C Benito Mussolini 43 S3 2-4771 Mendelovici Simon Bradului 22 a S5 . . 3 - 8 6 7 8 Tirajul acestei cărţi d e telefon este d e Proectele şi desenele pentru reclame în cartea de telefon sunt întocmite gratuit de cel mai mare birou de publicitate S. A. R.

1

Dr. I. BOTVINIC
Specializat la Berlin BOLI INTERNE, DE PIELE Şl GENITO-URINARE
Consult.: 12-2 şi 5-8 Telefon: 3-3-111 Piaţa KOSETTI, G (colt Bd Domniţei)

50.000 exemplare

J. WALTER THOMPSON Co.
Str. Diomsie, 65 Tel. '2.31.67

Cristbfovici S Pţa Amzei 5 S3 3-7O64 Demetrîan C Putu de Piatră 5 S3 . . . . . . 2 - 2 1 2 7

MED-MED

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

98

MEDICI PE SPECIALITĂŢI Interne
Alexandrescu Jacoues ___Sf Constantin 32 SI 3-9974 Alexiu Leomda 5os Bonaparte 4T SS . . 2 - 2 1 9 1 inima plămâni Bd Domniţei 7 SI . . 4 - 1 9 6 5 Athanasiu Th Dtrie Racoviţă 17 Pache S4 3 - 1 9 4 5 Bărbulgscu loan Bd Carol 39 SI 3-9384 Berschanskv Al Rafael 1 colţ Armenească SI 2-1144 Braunstc-in Davila Bateriilor 1 SI 4-4647 Dobrovici Anton Bd Lascar Catargiu 40S3-2-1 1 1 2 Enescu C Alex Olteni 22 SI 3-9237 Enescu G Viitor 74 S3 2-O912

MEDICI PE SPECIAUrTÂŢI Interne, piept
Irimescu St Sos Viilor 90 S8 Mitulescu I Oituz 6 SI Ptncu I Bd Pache 70 SI ,. Rosenberq S Bd Brătianu 25 S i Saim A B Măria 56 S6 d 3-6940 4-5337 3-1941 4-0404 4-2669

ALTDORF HEINRICH dr.

Dr. A. ŞAIM fost intern al spitalelor Medic primar, specializat in clinicele şi sanatoriile din Occident INTERNE. BOLI DE PIEPT (RAZE X) Bd. Măria No. 56 — Telefon 4-2665
Consultaţii 4—6 Teodoreanu Constantin Vânători 1 SI . . 3 - 3 3 5 0 Theodoreanu Haralamb Şerban Vodă 16 S5 3-7617

Or. M. FEIGHEL

Specialist în Boli de stomac, Intestine, Ficat, Boli de Nutriţie, Hemoroizi (tratament radical)
Bulevardul Carol No. 37
CONSULTAŢII: 12—1, «—7 Telefon S-0258

'

•Fischmann M Emanoil Anton Pan 2 S4 3 - 2 7 0 6 Florescu Savcl Banu Manta 5 S2 3-7170 Gheller Fr Ncrva Traian 105 S4 3-S893 Gheorşhiu C GI Berthelot 105 S2 3-7476 Grigoriu Dtru Arqes E Văcărescu 3 S5 . . 3 - 8 9 6 7 Gruia Ionescu N Bd Lascar Catargiu 25 S3 2-5425 •Grunea Paul Romană 135 S3 2-34O2 Grunwald Louis Traian 181 S4 2-8439 Haaiescu C C Moşilor 147 S4 I ...2-3422 Haim D Parfumului 29 S4 4-2085 lacobson I Bd Domniţei 14 SI 3-0964 laanov S Vasilc Pârvan 12 S2 4-0344 Ionescu Gruia N Bd Lascăr Catargiu 25 S3 2-5425 Kestenbaum M Richard Jules Michelet 15 S3 2-272O Leitner Nicoale C-ogu Cantacuzino 36 SI 2 - 8 9 4 6 Lenczner M Bd Domniţei 49 SI 3-1171 Lorincz Al Bd Carol 45 SI 4-9 1 9 1 Lupu G N Bd Dacia 41 S3 2-1627 Malicic Oscar Bd Elisabcta 30 S2 3-1939 Manolescu Horaţiu Plantelor 32 S4 . . . . 3 - 2 7 9 7 Melzer Victor Arcului 6 S I 2-253O Mindirigiu N CI Dudeşti 161 S4 3-8615 Mirea Alexandru Italiană 4 S I 3-74O2 Mironescu Th Brezoianu 34 SI 3-7082 Mosberq F CI Călirăţi 36 b SI 3-3959 Nicolau T C Aurel Vlaicu 10 S3 2-3075 Pincevschi Emanuel Dianei 5 SI 3-1597 Popper M Sborului 8 S4 3-3827 •Revici Emanoil Jules Michelet 17 S3 . . 2 - 2 1 7 5 Rosenberq Lica Bd Măria 98 S6 4-85 2O Rosenberq S Bd Brătianu 25 SI 4-0404 Sanft Mihail C Dorobanţi 1 S3 I 2-2749 Săyulescu Alex I G Duca 32 S3 . . 2-6044 Stein Emma Melodiei 2b S2 4-9314 Stoia loan Călăraşilor 206 S4 3-1609 Tarter Kalman Schitu Măsrureanu 3 S I . . 4 - 6 2 0 3 Tatusescu D Buzeşti 98 S2 '. 3-6281 Vasîlescu Mircea Ardeleni 4 SS 2-3656 Vasiliu C Bd Elisabeta 24 S2 4-5601 Wellner Otto Armenească 15 b S I 2-ŞO23 Zalman S CI Călăraşilor 21 SI 3-6145 Zamfir D Bd Princip Mircea 8 S6 3-0868 Zimmermann Gustav Romană 3 S3 . . . . 2 - 6 2 7 6 Zwecker Sieqfried CI Victoriei 122 S 3 . . 4 - 1 5 6 8 Szeidel Emil Popa Soare 61 S4 4-9 189

Mamoş, boli femei
Abramovici Elias Negru Vodă 30 SI Alfandari Ovidiu E Yăcărescu 56 S5 Aronovici Romană 13 S3 Athanasiu Verqu Elena Mântuleasa 38 S4 Badică Burchi Elena Sevastopol 23 S2 4-0507 3-1828 2-9706 3-8441 3-9893 3-265 1

BOTEZANU I VIRGIL
Agricultori 117 S4

Sf Gheorghe Nou 31 SI 3-3327 Cheniq Serafina Moşilor 69 SI 3-55 IO Cohl M Siqismund Cuza Vodă 45 S5 3-1860 Constantinescu Măria Valeria Ardeleni 34 S3 2-5017 Constantinescu Roda Elena Mântuleasa 38 S4 3-8441 Dimitriu E Nicolae Sf Constantin 18 SI 4-1761 Enselberq Eduard Lucaci 6 SI 4-6O28 Feraru Carol C Moşilor 124 SI I 3-7396 Gab.riel Ionel 14 Martie 16 S6 3-3906 Garoiu I C Franklin 16 SI 3-6746 Georqescu Marius Isvor 25 S6 3-1429 Gheorghiu Arety 5os Cotroceni 12 S6 . . 3 - 6 4 8 9 Ghitescu V Angela Sevastopol 11 S2 . . 4 - 7 9 6 7 Ghiulea Budălăneseu Cornelia Ismail 21 S4 4-2813 Goldenberq Bayller S Aureliu 32 SI .. 2 - 5 4 0 6 Grunberq Mina CI Şerban Vodă 41 S5 . . 3 - 4 2 8 8 Haimer Reia Nerva Traian 17 S5 3-7351 Haimovici Ionel Italiană 5 SI 3-8271 Isnătescu M N Filipescu 59 SI 2-2107 Ionescu Mircea Elie Radu 6 Bd Elisabeta S2 3-2683 Ionescu C Viraţi Franzelari 20 S3 2-0244 Dr. I. KITZIS

BROHOVICI R. dr. d-nă mamoş

MAMOŞ, BOLI SI OPERAŢIUNI DE FEMEI. FACERI, BOLI INTERNE Consultafiuni: 9—10 $i 4—8 p m.
Sa Strada Măria Roaetti Ho. 43 TELEFON 2-S948 Ktlnger Jacoues Labirint 15 SI Kroo Adalbert Biserica Enei 14 SI 3-3497 3-3029

Interne, piept
Angeli Mihail Bd Dada 51 S3 Bălăneseu I Gl Dragalina 11 S6 Blechmann M Bd Brătianu 7 SI Braunstein Morel Col Orero 22 S5 Brull Alfred Sfinţilor 8 SI Buicliu Grigore Popa Soare 42 S4 2-8968 3-83O8 3-0321 3-6449 4-1 2 7 8 3-8342

99

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

MED-MED

MEDICI PE SPECIALITĂŢI Mamoş, boli femei Dr. KROO
Specializat Ia Viena MAMOŞ — BOLI DE FEMEI BOLI VENERICE — OPERAŢIUNI D I A T ERM I E Consult. 4 7 Strada Biserica Enei No. 1 4 Etajul I (lângă. Str. Regala) TELEFON : 3-3029 Last B Bd Carol 51 SI Dr. B. LAST DKLA UNIVERSITATEA DIN VIENA 8PECIAIIZAT LA PARIS ŞI BERLIN MAMOŞ, BOU DE FEMEI, OPERAŢIUNI DIATKBMIK CONSULTAŢII 3—6, 6—8 B-DUL CAROL No. 33 TELEFON 4-5588 Lerner R I Bd Carol 21 SI Lobcl S Cobălcescu 46 S2 Dr. S. LOBEL Specializat la Viena şl Paris Gynecolog şef Ia Spitalul „Iubirea de Oameni". Mamoş Chirurg-GyConsult. 3-5 necolog 3-185O 3-4531 4-5588

MEDICI PE SPECIALITĂŢI Nas, gât, urechi
Hofmann R Bd Domniţei 30 b SI 4-1 9 5 O Kessler Herman C A Rosetti 27 SI . . . . 2 - 1 6 2 3 Kraft I Labirint 28 SI ÎH?I°.Z Lisnevski Rafael Pitar Moş 27 S3 2-Ş836 Ludmer Martin Bd Carol 30 SI ^-3973 Mayersohn Lazăr Moşilor 81 b l â'ÎSsS' Metianu Griviţei 11 S2 5-iŞI7, Nesulescu D C A Rosetti 47 SI 2-9458 Popa Nic Griviţei 46 S2 3-3946 Popov.ici D A Biserica Amzei 30 S3 . . . . 3 - 1 8 7 9 Popovici Vasile Bucovina 43 S2 3-7763 POPOVICI V. Dr.-

NAS

GÂT,

URECHI

Chirurgie, Electroterapie, Diatermie MEDICUL OPEREI ROMÂNE 10—12; 4—7 Strada Bucovina N o . 43 (Statuia Dinicu Golescu) TEIJEFON 3-7103 Tramvai 3. 12, 24. Auto 40, 47, 48 Predescu Rion Frumoasă 5 S2 3-2634 Racoveanu Virgil B Domniţei 7 SI . . 3 - 1 3 4 4 d Seligman Hugo C Dorobanţilor 1 S3 . . 2 - 2 3 3 8 I S'lvian I Şerban Vodă 5 S5 3-4259 Soru S Galaţi Moşilor 131 S4 3-4591 Stefaniu Alex C Dorobanţi 51 S3 I 2-2827 Tempea Valeriu Basarabiei 11 b S2 3-6935 Vasiliu D Arcului 16 S3 2-5337 Verea A Bd Carol 80 SI 3-5616

Nervoase
Axente Seraiu Arcului 8 SI 2-3261 Bagdasar D Ernest Juvara 30 S6 . . . . 3 - 6 2 0 4 Bistriceanu I Dr Pasteur 20 S6 3-8657 Cantacuzino Ion Vasile Pârvan 12 S2 4-6868 Copelman S Louis Str Carol 52 Se B S I . . 4 - 5 3 9 7 Dimolescu Alfred Gogu Cantacuzino 28 S3 2-9866 DIMOLESCU ALFRED docent medic primar Gogu Cantacuzino 28 S3 2-9866 Enacovici D Şerban Vodă 182 So 3-4229 Goldenbera Paul Pţa C A Rosetti 3 SI 4-8865 Grigorescu D Romană 23 S3 2-5565 Kreindler Arthur Pitagora 28 SI 4-1543 Marinescu Dtrie Baloi Victoriei 148 S3 4-1317 Martin H Bd Elisabeta 3 SI 4-0539 Mihăescu A C Moşilor 204 S4 I 2-5639 Niculescu T Ion Plantelor 50 S4 3-2604 Parhon Spl Independenţei 111 S6 3-869O Popea Aurel Exarcu 3 SI 3-6878 Sager 0 Gogu Cantacuzino 61 S3 2-9994 Schwimmer Ladislau Ştirbey Vodă 92 S2 4 - 2 7 1 8 Vasiliu 0 Dem Popa Tatu 14 S2 4-752O Velt Benu Gogu Cantacuzino 34 S3 . . . . 2 - 5 6 8 1 Vlad C Popa Rusu 9 S4 2-8755

Bucureşti III. - Cobălcescu 46 (Cifmigiu) Telefon 3-4531 Mavromati Leonida Bd Schitu Măgurcanu 55 S2 4-8082 Missbach Constanta C Griviţci 76 S2 . . 3 - 1 9 9 3 I Odaaescu Sebastian CI Moşilor 43 SI 3-3224 Pavelescu Petre Olari 8 S4 3-7185 Peretianu H Ioanide Cuza Vodă 22 S 5 . . 3 - 4 4 4 1 PERETIANU H. IOANIDE Cuza Vodă 22 S5 3-4441 Petreanu Venera I G Duca 54 S3 2-5474 Prieffer M Visteriei 1 S6 3-4797 Rainer Trancu Belgrad 7 S3 2-1622 Rosental Vitner Zenovia Armneaescă 10 SI 3-5181 Ruseteanu Toff Măria Princip Unite 10 S5 4-O561 Săvulescu D B Dacia 23 b S3 d 2-3518 Segal Jean Bd Pache 24 a S4 3-2909 Siligeanu A I Popa Tatu 41 a S2 4-1175 Soirea Aurel Popa Petre 37 S3 2-OO67 SPIREA AUREL medic primar Popa Petre 37 S3 2-0067 Sternbera Rulev Cernăuţi 11 S2 4-1387 Theoharide G A Sborului 17 S4 . . 3-9487 Vago Octavian Alex Lahovary 8 a S3 4-8394

Nervoase, chirurgie
Vasiliu 0 Dem Popa Tatu 14 S2 4-752O

Nas, gât, urechi

Antal S M Măria Rosetti 45 S3 2-O654 Belian R Bd Lascăr Catargiu 11 b S3 2-8384 Bera Birman Victoriei 100 SI 3-2139 Bernea L Antim 42 S6 3-274O Costiniu Alex B Take Ionescu 12 S3 . . 2 - 4 7 5 3 d Daraban E Bd Carol 14 SI m 3-255O Fotiade V B Brătianu 9 SI d 3-9687 Glaubes M Bd Măria 31 SI 3-4833 Grigorescu Ctin Piscului 4 S5 3-8617

Ochi
Bernea L Antim 42 S6 '. Blau Nicolae Caimatei 18 SI Dinulescu V Astronomului 4 Colţ Luigi Cazzavilan' S2 Duschnitz Koloman Athena 5 S3 3-274O 3-2662 4-O737 3-2173

MED-MED

COMERŢ, INDUSTRII

ŞI PROFESIUNI

100

MEDICI PE SPECIALITĂŢI Ochi
Dr. DUSCHNITZ COLOMAN Specialist în boli şi operaţiuni de ochi
Fost v. asistent al clinicei de ochi din Viena Consultaţii 12—1; 4—R

MEDICI PE SPECIALITĂŢI Piele, sifilis, venerice
Dr. BIHARY NICOLAE
SPECIALIZAT IN STRĂINĂTATE Fost medic de spital

Strada Atena No. 5
(Intre Pta Amzei şi Bd. Tache Ioneacu) TELEFON 3-8113

BOLI DE PIELE, VENERICE, GENITO-URINARE, DIATERMIE, ULTRA-VIOLETE, ELECTROTERAPIE
CONS.: 10—1 şi 3—8

B-dul 1. C. Brătianu No. 9
(lângă Cinema Carlton)

Groz D Calea Moşilor 88 SI

3-2872

Dr. D. GROZ Fost asistentă la Clinica Universitară din Koln am Rhein

Telefon 4-1989 Buchler Frederich Brezoianu 9 SI Cerna I Pas Român 9 SI Cohn N Nicu Moşilor 115 SI D-na Doctor EMMA STEIN 3-5922 3-2055 3-0812

BOLI DE OCHI
CONSULTAŢII 9—11 si 4—8

Calea Moşilor No. 88 TELEFON 3-2872
lonaşescu G D Doamnei 27 S I Lăzărescu D Moşilor 131 S4 Matyas Ernest CI Griviţei 79 S2

Fostă medie secundar al clinicei Dermato-sifiligrafice Spitalul Sft. Spiridon

4-4418

POPOVICI V. Dr.Qchi, boli şi operaţiuni chirurgie, electroterapie, diatermie MEDICUL OPEREI ROA4ÂNE Strada Bucovinei No. 43 (Statuia Dimcu Golescu)
Tramvai

Consult 3—6. Str. Melodiei, 2 bis. Telefon 4-9314 Piafa Rosetti Grubara M Vasile Lascăr 8 Heller S Bd Domnitei 14 SI Iacobi D Bd Domniţei 21 SI Dr. D. JACOBY Specializat la Viena VENERICE
Consult. 8—10 a. m., %—8 p. m.

BOLI INTERNE DE FEMEI BOLI DE PIELE BOLI SEXUALE DE FEMEI

Fischmann M Emanoii Anton Pan 2 S4 . . 3 - 2 7 O 8

4-6196 3-4O24 3-0739

TELEFON 3-:763 3, 12, 24. Auto 40, 47, 48

BOLI DE PIELE, SIFILIS,
Schulmann F Atena 8 Se B S3 Sicorschi Ionescu Olqa Sfinţilor 13 SI Valdjnan Jean Armenească 16 S3

Piele Cosmetică
Dr. ELLENBOGEN HEINRICH CI Victoriei 33 SI : Voina Aurel Italiană 5 SI 4-6486 3-9643

BULEVARDUL DOMNIŢEI No. 21 TELEFON 3-0739
Iliescu C Dr Leonte 9 b S6 3-3O55

Piele, sifilis, venerice
Biharv Nicolae Bd I C Brătianu 9 S I ..4-1989

CABINET MEDICAL „SĂNĂTATEA" Dr. K A T Z O R O S S Y Str. G-l Florescu. 11 (colt Sfinţilor) (gradina Sft. Gheorghe) Trctează după metode noui

BLENORAGIA

Dr. I. B O T V I N I C
Specializat la Berlin BOLI INTERNE, • DE PIELE Şi G E N I T O U R I N A R E
Consult.: 12-2 şi 5-8 Telefon: 3-3411

1

Piaţa EOSETTI, 6 (colt Bd Domnitei) ....3-1656

Gorgovan Iean Sf Constantin 18 SI

sardă de noapte TELEFON 4-3075 Libreich Emil Batistei 8 SI 2 292O Lupolover Jefim Victoriei 54 SI 3- 2244 Maisler Alfred Donici 36 S3 2- 2669 Malicic Oscar Bd Elisabeta 30 S2 3- 1939 Naqler P Regală 1 SI 3 ' 2456 Nicolau Ştefan Boteanu 6 SI 3- 9665 Pascal F Călăraşi 21 SI 3- 5216 Rabinovici 'Mathia Bd Carol 57 SI 3- 5273 Saidac I Dr Sergiu 22 S2 3- 0821 Schmitzer I CI Victoriei 70 Se I SI . . 3 ' 6637 Scrqiescu V Bd Elisabeta 3 a. SI 3- 3921

interne, boli de piele, femei, chirurţ-iccle

• SIFILIS

101

COMERŢ, INDUSTRII $1 PROFESIUNI

MED-MED

MEDICI PE SPECIALITĂŢI Piele, sifilis, venerice Dr. VICTOn SERGIESCU — BOU DE PIELE — URINARE — VENERICE
Consult. 12—X si 5—8 B-dul E L I S A B E T A 3 A Etaj III ase. vis-â-vis de Cinema Trianori Specializat la Paris

MEDICI PE SPECIAUTÂŢI Reumatism, diabet, ficat şi gută KAUFMAN COSLA O.
conf Universitar medic şef CI Moşilor 131 S4 Kaufmann Cosla 0 Moşilor 131 S4 4-O652 4-O65 2

Stomac, ficat, intestine
Borcescu C Alex Gl Berthelot 33 S2 . . 3 - 6 7 3 8 Catz Marcel Paieologu 2 S4 4-5313

TELEFON 3-3921

Dr. M. CAT7 Boli de stomac, intestine, ficat, nuSpecializat la Viena Clinicele I'iof. Falta si von Noorden

Stefănescu Theodor Gr Alexandrescu 43 S3 2-O284 Sternlicht Leon Banu Mărăcine 26 SI . . 4 - 0 4 3 5 Tănăsescu Ştefan Bd Regele Carol I 18 SI 3-1478 Teodorescu St Vasile Boerescu 4 S I 3-64O2 Toporov Anatol Isvor 63 S6 4-95 79 Veress Francisc Bd Brătianu 24 S I . . . . 4 - 2 O 4 4 Volosceanu I Dem Edgard Quinet 6 S I . . 3 - 0 9 4 0 Dr. H. ZANFT MEDIC PETMAR SPECIALIZAT I.A BERLIN
r

triţie (Diabet, tratamente slăbire şi îngrăşare) Hemoroizi, Varice, (Injecţii sclerozante) STR. PALKOLOGU, 2 CONSULT. 3—«

TELEFON 4-5313

BOU

DE PIELE, SIFILIS, VENERICE, COSMUTICÂ
Consult. 3-8 p. m. (POST BELVEDERE)

Sl'K.

D--ŢA ANASTASIA, 23 TELEFON 3-3490
4-4938

Zamir M Moşilor 88 SX

Făclierii A Mântuleasa 16 S4 l 3-3944 Feiahei Marc Bd Carol 21 S I 3^0253 Grossman Jules Si Gheorghe Nou 29 SI 3 - O 9 5 O G uia Ionescu Bd Lascăr Catargiu 25 S3 2 - 5 4 2 5 Haberman S M Italiană 5 SI 3-2255 Ha »s M I Bd Pache 12 S4 3-13O5 Herscoxui C Leon C Plcvnei 1 S2 I 4-2712 Ionescu Cma Bd Lascăr Catargiu 25 S3 2 - 5 4 2 5 Kahane S B Domniţei 47 SI d : 3-3346 Marcu I M Triumfului 10 S5 3-4009 Pooescu Inoteşti Speranţei 5 SI 4-1 1 7O Rosenbera S B Brătianu 25 SI d 4-O4O4 Solomon Eugeniu Speranţei 11 SI 3-2593

Radiologie
Banu Nicolae Foionă 38 S3 2-4593 Caufman H Bd Elisabeta 24 S2 3-4290 Ciomac M Simion Episcopiei 5 S I 4-O471 3 Ciunaqea I Sf Ştefan 16 S4 -°2§Z Danielopolu Daniel Pţa Cantacuzino 3 S3 2 - 3 8 2 3 Dermer H Gogu Cantacuzino 26 S3 2-9789 Dumitrescu Jean Moşilor 222 S4 2-39OO Fenyes Nicolae Atena 3 S3 3-7695 Gatoschil Gheorahe _ _ _ * Măria Rosetti 36 S3 2-5291 Ghimus D Speranţei 44 S3 2-8617 Herşcovici E Bd Pache 17 S4 3-4OO3

Stomatologie
Deşliu G CI Victoriei 68 SI h 3-6528 Dumitrescu C N Bălcescu 24 S3 4-1542 Gruber L o Labirint 1 SI e 3-3873 Goldenberq Bavler Mina Aureliu 32 SI . . 2 - 5 4 O 6

Urologie
Călin F Regală 20 S I . Pascal F CălSraşi 21 S I .4-2444 .3-5216

Medici dentişti

HERŞCOVICI EUGEN

Ud Pache 17 S4 3-4003 IVleller Oscar Banu Mărăcine 30 S I . . . . 4 - O 8 O 7 Nedelcu I Niţă Biserica Amzei 7 S3 . . . . 4 - 1 3 7 O Niculescu A theodor Bd Ferdinand 126 S4 2-365O Po"n Leonida Galaţi Victoriei 63 SI 4-5778 Victoriei 63 SI 4-5778 Rosental Georae Armenească 10 S I . . . . 3 - 5 1 8 1 Scfimitzer Gheorqhe Şerban Vodă 35 So 3 - 2 1 7 5 Schwartz Cerbu Poet Al Sihleanu 20 S4 3 - 1 6 2 3 Seifert Arnold C Moşilor 80 SI I 4-2579 Tomescu Virail Bd Lascăr Catargiu 25 S3 2 - 5 4 2 5 Zissu M Miu Barasch 12 SI 4-1438 Vasiliu 0 Dem Popa Tatu 14 S2 4-7520 3-6831

POP LEONIDA

Radiologie sistemul nervos
Ahani Aurel Popa Nan 114 S4

Blumenfeld Brăila Z CI Victoriei 100 SI 3 - 5 3 0 3 Caraianopol C Victoriei 68 SI 4-9078 Cohn Arthur Brezoianu 14 SI 3-0499 Comşa Alex Victoriei 2 SI 4-5259 Desliu G C Victoriei 68 SI h I 3-6528 Eichenban.m I D r Marcovici 7 S I . . . . 4 - 6 1 7 7 Erdos Alex Doamnei 5 S I 4-1749 Feldman Henrv Moşilor 59 SI 3-8572 FELDMANN HENRY CI Moşilor 59 SI 3-8572 Georqescu Georae Bd Regele Alexandru 68 S3 2-4455 Gerson N Dionisie 8 SI 2-2619 Goldenbera L Ploesti Bd Domniţei 30 SI 4-0694 GRUBER M e d Univ Mitrop Ghenadie Petrescu 1 S I . . . . 3 - 3 8 7 3 Gruber Leo Bd Ion I C Brătianu 37 S I . . 4 - 6 0 3 8 M e d . Univ. et Dent. Dr. GRUBER

Reumatism, diabet, ficat şi gută

__>—»l 1 V / W TELEFON 2-27-20 Tratament special. Consultatiuni 4-7 Conducător: Dr. Kestenbaum

" A N G O Str.JuIesMichelef,15

NSTITUT DE REUMATISM

BOLI DE GURĂ, DENTISTICĂ la Minist. Muncii, Asigur. Sociale. Fost asistent al Clinicelor din Viena

medic set de consultaţie în

Diagnostic şi trat ment al molcdiilor reumatice şi al sciaticei

Orice lucrări dentare executate artistic în timpul cel mai scurt
TELKFOJf 4-6038

Consult.: B-dul Ionel I. C. Brătianu, 37 (vis-â-vis de Spitalul Coltea)

MED-MEZ

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

102

MEDICI PE SPECIALITĂŢI Medici dentişti
laroslavskv Paul Berzei 44 S2 4-6007 Ionescu Vlădeţti I C Griviţei 35 S2 I 4-5678 Krainik I C Victoriei 134 S3 I 4-O888 Lemoart Henry Eroului 17 SI 3-1528 Leucutia Ioan ___„ Bd Schitu Măgureanu 19 SI 3-0872 Losner losef Vasile Lascăr 6 SI 3-7632 Marcovici Lucie Cobălcescu 41 S2 3-7565 Moisescu R Academiei 41 SI 4-9710 Munteanu A I I Gl Mânu 28 Alee S2 . . 4 - O 7 7 7 I Nash Andrei B Brătianu 34 SI d 3-1363 Patin Marcel Anastase Simu 6 S3 3-2573 Pekelman Enric Iaşi Bd Brătianu 35 S I . . 4 - 5 9 5 3 Pekelman Marcel Bd Brătianu 25 SI 3-5414 Phleos Gerhard Romană 3 S3 2-5872 Poenaru Dumitru Arh Mincu 4 S2 . . . . 3 - 5 5 1 7 Sarru J Pândele Bd Reg Alexandru 61 S3.. 2 - 9 1 0 5 Scheril M I Săgeţei 9 SI 2-6221 SschwarU Minai Niculae Golescu 20 S3 4 - 42 9 O56 Strah! H Nic Filipescu 43 SI 2" 1? , Suhăteanu V Bd Brătianu 26 SI 4-3313 TannenzaDf M C Moşilor 126 a I Aleea Pictor Vermont 1 SI 4-4604

Metale, Depozite
Korn I Coroana Radu Vodă 8 S3 Metal Blok înclinată 22 S5 Metachim Cavarna 13 S4 Metalimport Dionisie 28 S3 Metalolit Şos Vitan 6 S5 Metalizarea Gl Dona 26 S2 3-5711 3-4716 2-9253 2-9695 4-5482 4-3176

Metale, Depozite
Montana Română Bursei 5 SI 3-23O2 Nacht Ioseoh Victoriei 33 SI 4-1835 Nacht Osias Domniţa Anastasia 25 SI -fr3-4252 Rothmann Fraţii Victoriei 68 SI ...3-4549 Socomet Câmpineanu 2 SI ,.. .-fr3-4O1 O Interurban 1 3 Standard Metal Pictor Luchian 14 S4 4-4992

Metale preţioase
CARTEA ROMÂNEASCĂ
Bdul Regele Carol I 3-5 SI Cometal Pas Wilagros 13 SI Scheid succ Ion Testiban Pţa Academiei 1 SI •3-927O 4-2015 3-8032

Dr. M. TANNENZAPF
MEDIC DENTIST SI CHIRURG Fost medio la clinica universitară din Viena (prof. dr. Plchler) Calea Moşilor 126 A. AL Pictor Vermont Telefon 4.46.01 Cel mai modern tratament: coroane %. Ricbmond, de Weiser, — de Ftortelan, Pontopln ^Noutate! Foarte cosmetic ei igienic!) Tratamentul gingiilor şi fixarea dinţilor după metoda Prof. Dr. Gotttieb Wilhelm H Boteanu 3 SI 3-8242 Winkler M Bd Elisabeta 45 S2 3-3937 Zaidman Eleonora Stirbey Vodă 93 S 2 . . 4 - 8 4 1 7 Zoller M Henry Biserica Enei 14 SI . . . . 4 - 3 5 6 9

Metalurgii şi turnătorii
Aarotechnica Sos Viilor 44 S6 4-5323 Berceanu G i & Co r Şos Pantelimon 177 S4 2-4947 Berceanu Gheorqhe Spl Unirii 287 S5 . . 4 - 6 O 4 7 Bucureşti Şos Pantelimon 194 S4 2-3757 Budich Paul Şos Viilor 33 S6 3-3582 Carol Horn Şos Basarab 31 S2 3-269O CoDsa Mică & Cuqir Bd Carol I 53 SI *3-4103 Cosmos Border I Moşilor 319 54 2-3513 Cotroceni Nicolae Mihail Ana Davila 31 S6 3-4774 Goldenberq David & Fii s n col Aristide Briand 1 SI *3-69OO Goldenberq Fraţii Rosetti Griviţa 18 S2 3 - 8 8 7 5 Industria Tehnică / /,»«,«» Bd I G Duca 61 Com Militari 4-2686 Klahre Carol Şos Ştefan cel Mare 94 S 3 . . 2 - 2 5 6 7 Macazul Visarion 1 b S3 2-3915 Metalica s a înclinată 129 S5 |'tf?9 Metalurgica Colentina Şos Colentma 82 S3 2 - 2 2 1 4 Phoebus Episcopiei 3 b SI X'ZxS^ Pialoga Gh Floreasca 6 S3 3"5292 Piatkowski Iulian Moşilor 281 S4 2-2969 Presaiul I Roeder & Fiu , . , , Dobrici 7 S3 2-3633 Prima Fabrică Metalurgia Română .-„_.,,» CI Victoriei 63 SI *5-O67O Rahova Emigratului 22 S6 l"0.4.6,4, Stidi Şos Viilor 44 S6 3-5968 Uzinele Metaluraice Basarab ~„~„ Şos Basarab 31 S2 3-6233 Voinea D Câmpul Moşilor 25 S4 Voinescu Petre Griviţei 476 S2 Vulcan Honzio 19 S6 *2-0487 v5"§fZ2 •3-

Medici veterinari
Ctiza Serban Str Nic Ionescu 10 Pe Delavrancea S2 4 - 2 0 7 3 Homutov Pavel Dr Lister 42 S6 4-9281 Panu A Palatului 1 SI l 3-2131 Rădulelstu Calafat G Buzeşti 73 S2 3-8846 Schobesch Oscar Dr Lister 50 S6 3-1 537

Megafoane

Retransmisii pentru orice ocazii. Vânzări complecte de instalaţii. TELEFON 4.56.84 Str. Regala 11 bis Etajul II

ÎNCHIRIERI ŞI INSTALAŢII DE MEGAFOANE INSTALAŢIUNI PENTRU CINEMATOGRAFE

Victoria Rotari 71 S4

îHIfSS

Mezeluri

Mercerie
AAAGAZINUL „COROANA"
Oiţuz 1 S I Merceria Angora Şelari 3 bS I . .

.3-1466 .3-9057

Metale, Depozite
Arta Metal R Pahler Popa Tatu 80 S 2 . . 4 - 9 6 5 1 Fraţii Reich Bd Ferdinand 81 S4 2-9158 Heller Andrei Epureanu 3 SI 4-2287 Kaldor Emerich Dionisie 28 S3 2-9695 Kern & C B Tache Ionescu 1 S3 . * 3 - 6 2 2 8 o d

Avramescu Marin & Ilie Rusescu no-»e» Gl Lambru 7 S3 2-9838 Baciu Clement Apele Minerale 1 S5 ••••3-0808 Căldărari 2 SI Ş"6.64.! Baciu I G Căldărari 2 SI h 3-5176 Baciu I G ss»ri Dinescu & Arpasanu h Morilor 51 S5 3-4147 Baluta Toma Bd Carol I 6 SI 4-6606 4 Bianovici Peppi Văcăreşti 13 SI -°l gg Bloc Aliment Ştirbey Vodă 17 S2 5-0766 Bogdan Marin Pţa Obor 73 S4 2-ŞQ34 Cernea D Marin Halelor 15 SI 3-9287 Constantinescu Alex Bd Aviator Bellcr 1 S3 2-3451 Constantinescu Nic Călăraşi 31.3 S4 3-4326 Dumitrescu G Pţa Regina Măria 72 S6 3 - 9 8 9 4 h 3 Either Ion C Griviţei 178 S2 I "S4i8 Felmerich Ferentz C Dorobanţi 174 S3 2 - 0 6 5 3 I Ferenengel C Dorobanţi 95 S3 I 2-O1 0 9 Fischer Carol Bărâţiei 35 SI 3-9682

103

COMERŢ. INDUSTRII $1 PROFESIUNI

MEZ-MIN

Mezeluri
Gănescu Gh Pta Ghica 1» SI 3-4182 Gastronomul Lipscani 77 S I 4-2342 Hedwic W Pta Amzei 24 S3 4-2U34 Hedwia Wilhelm Bd Miria 57 S6 4-8236 lonescu Florie» Bd Măria 7 SI 4-3884 Iurciac Alexandru Sf V.evozi S S2 3-1 O l 4 Kramer I Th Speranţa 109 S4 3 - 7 9 18 Kronstadt Spl Unirei 88 S5 4-5O48 !ia Colţd 19 SI 3-0109 Mihallovici Ionică G C Qrivitti 172 S2 3 - 7 4 2 4 I Murqa Ion C Griviţei 312 Sî I 4-6449 Niculescu Const Lizeanu 39 S3 2-3436 Niculescu Emil Şos Minai Bravu 1 S4 . . 2 - 3 2 5 7 •Niculescu Stere Pta Ghica 15 SI 4-395O Paoadimitriu Rafira Câmpineanu 15 S 1 . . 4 - 9 5 S 4 'Patac L fcâ Alex Ciurcu 18 S5 3-3163 centrala mag Carol 60 SI 3-6182 «sala Bd Elisabeta 21 SI 3-5559 ssala Grivitei 78 S 2 3-3698

Mezeluri

Uaraitea Anilo Română » t In<* de Bacon 8 a r Burduieni , , . „ direcţiunea Bd Carol I 18 SI 4-3 79O dep central Bd Col M Ghica 100 S2. . 4 - 2 2 7 O 4 magazin Poincare 26 SI "2Zăs Vatel Sos Ştefan cel M»re 11 S3 2-9676 Vasilescu Constantin & Tudoran Nirolae _ _ o « 8 Pţa Ghica Comp 1 SI 5*ZZ 1 Vlad & Corn» Halelor 5 SI 3-2743

Microscoape
CARTEA ROMÂNEASCĂ
Bdul Regele Carol 1 8-5 S I .

• 3-927O

CONTEROM
S.A.R. Str. VASILE CONTA, 8 TELEFON 2-1041

FURNIZORUL OURTII REGALE

FABRICA: Strada Ciurcu No. 18 TELEFON 3.31.63 CENTRALA: Magazinul Str. Carol. 60 TELEFON 3.61.88 SUCURSALA: Bulevardul Elisabeta, î l TELEFON 3.55.59 SUCURSALA: Calea Grivitei No. 78 TELEFON 3.36.9S

L. PATAC

Aparate de Laborator Microscoape - Instrumente de precizie ştiinţifice şi industriale Staţiuni meteorologice Miniere, Societăţi
Aur Bd Brătianu 22 SI 3-6277 Bitumul Matitza Eugen Carada 3 SI 5"1S?.5 Calea Spl Independenţei 57 S I 3-4974 Creditul Carbonifer Matei Millo 15 SI * 4 - 1 6 1 O Creditul Minier _„„„ Bd Brătianu 16 SI _ *4-596O Portar sărbători şi după ora 8 seara * f r 4 - 5 9 6 0 interurban 2 8 Ferrominiera Episcopiei 5 SI 4-8690 Industriile Miniere din Banat __ _ . _ Sf Apostoli 7 6 S I 3-6318 întreprinderile Miniere din Ardeal _ Bursei 5 SI * 3 - 1 23O cab dir gl 4-5868 Mica dir glă Benito Mussolini 38 S3 ..-*-2-O4O6 adţia imobilului Victoriei 63 SI . . # 3 - 1 3 8 5 serv teh si comercial x"4-34 10 Minele Serecani Bd I C Brătianu 7 SI 3 - 1 6 8 6 Petroşani s a r CI Victoriei 118 S3 . . - £ 4 - 7 2 1 0 Dumbrava Roşie 18 S3 2-22O3 S P R Cleraenceau 2 S3 -^3-4903 Sominco Victoriei 100 S3 4-7322 Subsolul Român Polonă 13 S3 2-11O9 Valea Agrişului Col Poenaru Bordea 6 S I . . 4 - 4 2 9 1

Pescaru Fraţii Halelor 17 S I Doamnei 7 SI Şos Mihai Bravu 4 S4 CI Grivitei 150 S2 bir Halelor 17 SI

3-8221 3-4396 2-8136 4-7923 4-7775

MEZELURI PESCARU
FABRICA: Str. Găitanari No. 31 THXKFOH 3-»179 CENTRALA: Halelor No. 17 CENTRALA: Halelor No. 1 T TELEFON 4-7775 SUCURSALA: Mina) Bravu TBLEFON «-8136 SUCURSALA: Doamnei No. 7 TWXWFON 3-439B SUCURSALA: Calea Grivitei No. 15» T K l W n K 4-7923 Calea Grivit»! No. 208; Calea Grivitei No. 3S8; Sefan cel Mare No. 129.

Minium de plumb, Fabrici
ROSENSTEIN & LITTMANN
Labirint 24 S4 Bd M ra 1 SI ăi 3-3474 ..3-5 288

Pescaru Petre Găitănari 31 S4 3-9179 Pistncr MoriU Văcăreşti 14 Şl 4-2386 Podsudek Stanislaus Academiei 6 SI . . . . 3 - 7 4 9 5 Victoriei 59 SI 3-O645 Lipscani 87 SI 4-3508 Rădulescu Ioan Hala Pe Domeniilor Comp 2 S2. . . . 3 - 5 9 7 7 Rochus F & Fraţii Tăbăcari 10 S5 3-BO93 Academiei 2 SI 3-S944 Bd Carol 41 SI S-9753 Bd Col Mihail Ghica 43 S2 4-6315 Rusescu & lonescu Pta Ghica 16 SI . . 3 - 1 3 O O Ştefănescu Petre Pta Ghica 5'S1 3-6928 Tivoli Bărăţiei 34 SI 5-OO3O

Halelor 7 SI

«"S2Ş9

rv. BIBOUR1LB: Str. Ijîpscanl Na. IM — Telefon «S-9220 Magazine proprii d« desfacerea produselor! Strada Lipscani, 108 — Telefon: 5-1427 CWea Grivltoi No 80 — Telefon: 3-9222 Calea Grivitei No. 409 — Telefon: 4-3759 Calea Dorobanţi, 84 — Telefon 2-9S73 Calea, Rahovei, 129 . — Telefon: 4-4305 Caloa Mojilop No. 311 —Telefon: 2-0615 — Piaţa Amzel Telefon 4-7391 FABRICILE: SLr. Spătarul Preda, 30 — Tel. 3-9224

MOB-MOB Mobile de artă
CAROL H. KAMI EL

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

104

Mobile, Fabrici şi Ateliere
Georqescu G Crivineni 18 S4

.2-493O

MOBILE D ARTĂ E
Modele moderne, prefuri modeste STR. ROAAULUS N o . 66 TELEFON 3-6396

UIRSCH
Atelier de mobilă fină de comandă

Mobile, Fabrici şi Ateliere

STR. SFT. MINA No. 8

Aradul Calea Victoriei 89 S I

.3-5484

YRO1V.
EXPOZIŢIE DE MOBILE FINE
ATELIERELE

Telefon 4-3624
Industria de Mobile Ta Mureş Carol 19 SI 4 - 2 1 6 2 Ionescu Ştefan Sos Iancului 112 S4 3-6238 Lack Blau & Co Heliade Obor 42 S4 2-05 74 LAURENTIU LENGYEL CI Victoriei 78 SI 3-5394 Lessel E CI Plevnei 159 S2 3-6563 Lobel & Lindeman dir Victoriei 4 5 S I . . 3 - 1 2 0 5 Mandel Gh Cluj 103 S3 S2 3-3702

O
CAL. VĂCĂREŞTI HO bis T E L E F O N 4.37 62

AVÂNTUL Bd Elisabeta 67 SI Biruinţa Avrig 29 S4
Bunescu

Vasile 1 3 S e p t e m b r i e 4 S 6 . . . . 4 - 8 2 9 4

3-6844 2-3927

MAtslI^EL
CALITATE PERFECTĂ
STR. CLUJ, 103 • Telefon 3-3702
Maramureş Victoriei 139 S3 4-1O94 Marinescu D V Văcăreşti 252 So . . . . 3 - 8 / 0 O

ATELIERELE

dormitorul
EXPOZIŢII Şl MAGAZINE I DE DESFACERE: %

Calea Victoriei, 112. Tel. 4.51.03 Str. Baraiiei. 47. Tel. 3.78.80
MARE ÎNTREPRINDERE DE MOBILĂ DIN ŢARĂ FURNIZORI A l B. N . R.-C. A. M.-PALACE HOTEL SINAIA, ETC. ARANJAMENTE C O M P L E C T E DE VILE LA S I N A I A , PREDEAL, M A M A I A , EFORIE, ETC. • PRIMA INDUSTRIE DIN TARA DE MOBILĂ NITRO - LĂCUITĂ • MOBILĂ COLORATĂ PT. COPII A T E L I E R E P O P R I I LA • A R A D SI B U C U R E Ş T I 3 I R O U DE S T U D I I PENTRU ARHITECTURĂ SI I N T E R I O R

CEA

MAI

Draaomirescu Aneta Popa Lazăr 19 S 4 . . 2 - 2 3 4 9 Dumitrescu Jelea Şos Mihai Bravu 264 S4 . . .3-2908 Focsaner Elias Negru Vodă 14 SI 4-0494 FOCSANER MOBILE Negru Vodă 14 SI 4-0494 Ganea V Marin Sos Mihai Bravu 35 S4 2 - 4 3 2 5

BUCUREŞTI I SFINŢII APOSTOLI 68 ^ T E L E F O N 3-O5-32

105

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

MOB-MOB

Mobile, Fabrici şi Ateliere
MOBILE VOPSITOR ATELIER SPECAL DE VCPSIT Ş!

Mobile de metal pt. birouri

LUSTRUIT MOBILE Şl OBIECTE DE IEMN PE BAZĂ DE LOZĂ. Thierer M. B. Str. Labirint, 54 — Telefon 4-7778 NITROCELU-

. SOCIETATE ANONIMA ROMANA Bd. Brătianu.21 (Ptilatul,"'Singe'r) Telefon 3-5642;

FICHFF

Niculescu Ioan Florilor Tei 31 S3 2-0673 Rossler Carol 13 Septembrie 259 S6 5-1663 Soc Technica Lemnului Popa Lazăr 23 S4. . 2 - 8 3 2 4 Steriade Alex Ion Creangă 8 S6 3-3026 Szekelv & Reti Bd Tache Ionescu 1 S3 3 - 2 2 7 2

-SZEKELY SI RETY S. A. Expoziţie permanentă de Mobile fine Aranjamente de hoteluri - Mobile de birouri - Ştofe de mobilă Covoare - Perdele
BIROU: TELEFON 3-2272 DIRECŢIUNEA: TELEFON 3-5124

U. T. I. N.

Bucureşti, B-dul Tache Ionescu, 3. Uzine: TG.-MUREŞ

Utilajul Technic Industrial FABRICA ROMÂNEASCA de case de bani, mobile de ofel, clasoare, fişiere, arhive metalice, biblioteci metalice. ^)
Repa ra [tuni şl deschideri de t.sse de bani. • Chei de precizia. FABRICA: Str. Agricultori, 30, Bucureşti TELEFON: 3.99.76

Thoner Victoriei 43 SI

4-0204

Mobile de fier, Fabrici
Guttman Marcus Sf Apostoli 68 SI Mobile» Magazine
Arta Modernă Victoriei 82 SI Caransebeş CI Victoriei 105 S3 CI Călăraşi 1 SI Caroati Bărătiei 41 SI Dattelkremer M sccs W Voael Dormitorul Victoriei 112 S3 Dumitrescu Jelea Sos. Mihai Bravii !>fi4 S4 3-4142 5-1190 3-4 18O 3-9206

3-0532

Carol 52 SI

3-O99O
3-2908

4-5103

GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 18 SI Georgescu Gogu Bărătiei 55 SI Harnik Carol 40 SI Jaro CI Victoriei 96 SI Lenqvel Laurentin Vi-f-nriei 78 SI LENGYEL LAURENTIU
CI Victoriei 78 SI Lindeman & Lobel direcţia Victoriei 45 SI

-)Sr3-5450 4-7514 3-3746 4-6195 3-5394
3-5394 3-19OF»

Mercur Victoriei 178 S3 Pascu Sf Vineri 15 SI Pincu Weintraub G CI Griviţei 225 S2 Rosenthal Iancu Carol 9 SI Siahet Bărătiei 39 SI Studio Aron CI Văcăreşti 110 b S5 Timişoara Carol 44 SI
Taubmann I D Bărătiei 47 S I

Luaoi Victoriei 85 S3 Mazliach M Brezoianu 35 S I

Lotru Victoriei 103 S3

Schreiber & Gutman Văcăreşti 1 S 1 . . . . 4 - O 9 1 9

3-9715 3-2186 4-7663 3-4736
3-788O

4-O997 3-0236

4-8015

Utilajul Teohnie Industrial FA KiCA ROMANEASCA de caswe de bani, mobile de otel, <:lasoare filiere, arhive metalice, biblioteci metalice Repara/luni ;i deschideri de casse de bani Chei de precizie TABU CA: St . Atrriiultori 29, Bucureşti TEL,. 3.99.76

4-2794 4-3762 3-8587

Mobile de metal pt. birouri
Ivanovici Nicolae Ssori Pas Villaeros Se C 17 SI. . . .

-A-4-O63O

MOB-MOT

CQMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUWI

Tolcfoiiti! pe care-l avefi

vă pste cV mrie folcs. Şi totuşi conforîi ' 1 - pe C e "i- a'eră or putea*ff dublu,

U

DOMICILIU
1

Dacă «fi
avea cale un aparat

1

l n

sufragerie dormitor

f 1 L.II! .

Mobile de bucătărie
CARTEA ROMANEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI CERAMICA Lipscani 31 SI GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI CARTEA ROMÂNEASCA Bdul Regele Carol I 3-5 SI *3-9270 4-3743 *3-5450

Mori

Doljului Bd Basarab 135 S2 3-4141 Floreasca CI Floreasca 220 S3 2-O359 Gaqel Otto Sos Ştefan cel Mare 69 E3. . 2 - 3 6 0 6 Moara Herdan Sos Basarab 15 S2 £3-7340 Orzaru C Rahovei 284 S6 I 3-2398 Vedea Domnita Anastasia 16 SI 4-0358

Mobile de grădină Mobilier medical

Mori de sare
Heldeman Marcu Doamna Ghica 135 S 3 . . 2 - 8 6 2 4

-£3-9270

Mori de măcinat cafea, piper, mac
3-3998 £3-9270 3-9976 3-6396 4-5614

BONGER CAROL Brezoianu 18 SI CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI

I. A. S. T. _

Mobile de oţel
Utin Agricultori 29 S4

PRIMA INDUSTRIE I N R O M Â N I A PENTRU MORI DE MĂCINAT CAFEA, PIPER, M A C SE PRIMESC ORICE REPARATIUNt

Mobile sculptate Mode

Bul. Căp. Aviat. V. Craiu, ?
(foit Calea Floreasca)

Kamiel H Carol Romulus 66 S4 Mobila Românească Victoriei 87 SI

Telefon No. 2-O984 Motoare
Harnisch Otto & Co s a Poincare 28 SI . 3 - 2878 Hildebrandt W C A Rosetti 10 SI Mercator Bd Domniţei 3 SI S/lototehnica Română S A Poincare 51 SI. 3 3732 . Wlotrica Română Pţa Academiei 1 S I . . 846Q Ornstein Kurt Dtrie Racoviţă 16 S 4 . . 3-9363 Schedlinsky Erich Mihai Vodă 29 Sfi.. Soc Franco Danubienne Luncei 44 S 5 . . WOLFF E s a r .3-34 2O Sf Dumitru 3 SI ZWEIFEL & Co Căp M G Vasilescu Mircea 23 231O (fost Emancipată) S6

Aurica CI Victoriei 33 SI 4-7468 Berstein Abo Victoriei 61 SI 4-2279 Bianca Pas Român 23 SI 3-8100 Cora CI Victoriei 78 SI 3-0326 Fannv Pas Român 24 SI 3-6035 Georqes Pictor Grteorescu 10 b SI 4-5642 Jeana Rubin Victoriei 72 SI 3-0332 Laura C Moşilor 223 S4 I 2-9075 „LAURA-MODE" CI Moşilor 223 S4 2-9O75 Lisette Academiei 25 SI 3-4O83 Mode Elegant CI Victoriei 80 SI 4-7721 Mode Fanchette CI Victoriei 34 SI 4-5893 Mode Lux Academiei 27 SI 3-O743 Monioue Victoriei 129 b S3 3-44O1 Odette Victoriei 48 SI...' 4-5322 OlvmDe & Annie Alex Lahova>-v 5 S3. . . . 3 - 6 7 1 3 Pantazi Euqenia Victoriei 96 SI 3-5764 Paulette Saru Victoriei 122 Pas S3 4-6537 Rose Mode Melodiei 1 S2 4-6O8O Select Mode Victoriei 26 SI 5-0812 Soitzer Bebe Victoriei 43 SI 3-6682 Velea Ileana Boteanu 3 SI 3-3970 Viky Hohoi Victoriei 77 SI 4-6343

£391

Motociclete
CARTEA ROMÂNEASCĂ Bd Regele Carol I 3-5 SI N S U Bd Brătianu 16 SI

3 - 3094

2319

£ 3 - 9 2 7O 4-5570

Monumente
GOLDEANU S Bd Col Ghica 11 S2 Martinis Leonard Bd Col Mih Ghica 84 S2 Şos Giurgiului 189 S5 3-1739 3-8121 3-2010

Mori

Motocicleta Victoria
R o b u s t e ţ e , eleganţa, comoditate i> performente SE V I N D E I N R A T E cu preturi de concurentă Io

Assan Sos Ştefan cel Mare 139 S3 2-2085 făinari 2-0683 Cantacuzino Pascanu C Măria fost Olmazu Sos Ştefan cel Mare 77 S3 2-2O9O făinari 3-0055 Comerciala s a r Sos Ştefan cel Mare 63 S3 + 2-1843 Doamna Câmnul Molilor 3 S4 2-499_ Griviţei 323 S2

8-dul tritionu, 39 Telefon 4.802B BUCUREŞTI

MOTO • S E T RADIO

107

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI J. WALTER THOMPSON Co. s. a. r. STB. DIONISIE, 65 (Piaţa Lahovury) ACHIZIŢIONEAZĂ TOATA RECLAMA IN CARTEA DE TELEFON TELEFON «2.31.67 Mutări de mobile R V IM X E A A Franclin 7 SI . SAPHIR JACQUES-

MOT-OGt

.3-9252

Str. Belvedere, 5 - Telefon 3.7568

Motopompe ZWEIFEL & C o . Căp M G Vasilescu Mircea 23 (fost Emancipată) S6 • .•4-231O 4-2319 3-3O94

TRflrwoR EFTin * CUCEimfll EXPERimEnTHT Union Express Colţei 1 SI Wulkan M & Co S A R Halelor 1 SI Muzee Istorie Naturală Sos Kissclef 1 S2 Simu Bd Tache Ionescu 9 S3 Nasturi Butonia Mistreţului 4 S5 Iolles Bernhard Şelari 9 SI Schaffer Fraţii Oituz 14 SI 3-8780 3-5836 3-8919 4-3164 4-6446 3-9356 . . 3-782O

Motorină
DISTRIBUŢIA Str Gl Budjşteanu 11 bis Serviciul Vânzări Bucureşti Mozaic Bitumul Matitza 13 Sentemvrie 143 Ode înclinată 8 S5 Prometeu Unirei 69 S4 „PROMETEU" -£3-38 IO 3-7010 S6..3-9218 4-049Î .3-3657

MOZAIC
P R A F ALB § 1 C A L C A R C U L O R I Bucureşti — Strada Unirei, 69—71 TELEFON 3-3657 Mucava Fibra Sos Vitan 65 S5 Muştar Aurora Unirei 17 S4 Curcan Şos Mihai Bravu 69 S4 ~ Zimbrul " Unirei 57 S4 Mutări de mobile „AUTO-TRANSPORTUL" Gara Filaret ; CONTINENTAL Telefon 3.50<H) — Str. Pătraşcu Vodă, 24 Transporturi de mobile Execută ieftin şi garantat .3-3463

Nituri . Rosenauer & Co Prof Dr Sion 6 S2. . 3 - 5 0 4 6 Vulcan Honzig 19 S6 *3-2260 Obiecte de artă Djabourov CI Victoriei 76 SI Obiecte bisericeşti Constantinescu Gh FH Carol 12 S I . . .. 3-5898 3-7357

.3-9354 3-O338 .2-9468 .3-7663

Obloane, Fabrici

Fratit Grunwald Mântuleasa 31 S4 .'. 4-5979 Invulnerabila Sos Măgurele 109 S6. . . 5 - 0 6 2 2 2-2831 2-3859 3-3188 3-7237 4-8716

Obloane rulante Bender Ludovic CI Floreasca 236 S3 Oglinzi, Fabrici Arta Oqlinzii Aurel Vlaicu 23 S3 Cristalul s a r Filaret 3 7 S 6 Fasseta Sf Ion Nou 1 SI Moşilor 40 SI

„faseta"—

FABRICĂ DE O G L I N Z I Şl CRISTALE

Ambalări şi expediţiuni cu oameni specialişti Loco, — Provincie şi Străinătate AVÂNTUL Bd Elisabeta 67 SI MARCEL MANDLER CI Moşilor 23 SI
Hermes Transport

Pătraşcu

Vodă 6

SI..3-1178

3-6844

4-0541

Bucureşti I, Str. Sf. Ion Nou, 1 Telefon 3-7237 Sucursalei Caleo Moşilor, 40 Telefon 4-8716 Sucursale: Str. Bărdtiei. 38 OGLINZI de cristale saline 3/4 vveiss RAME, încadrări de tablouri VITROURI în alamă, in plumb Secţiuni speciale de nichelat argintat şl presat rnetftîe

OGL-PÂI

COMERŢ, INDUSTRII Şl PROFESIUNI

ÎOS

BUCUREŞTI, CALEA MOŞILOR 34 TELEFON 3.34.77

VINDE Şl MONTEAZĂ GEAMURI • OGLINZI • CRISTALE ŞLEFUITE Oglinzi, Fabrici
FASSETA Sf Ion Nou 1 SI '

Oţelării
3-7237 3-1604 3-5960 3-344 2 3-1143 ; . .4-7805 2-3980 3-8072

I

GEAMUL ROMÂNESC
CI Moşilor 25 SI CI Moşilor 54 SI Irco Herescu Năsturel 24 SI Lumina Bd Carol 44 SI Lumina Slătineanu 5 S3 CI Moşilor 42 SI

. GERON
,

„MAGAZINUL UNIVERSAL"

ROECHLING-AEROSTAAL

Boehler Bd Domniţei 1 SI -fr3 805O dep • Si Apostoli 70 SI 38056 Continentala CI 13 Septembrie 143 S 6 . . 4 9764 Kern & Co Bd Tache Ionescu 1 S3 . . - ^ - 3 6228 KruDD Fried Oficiul Technic Român s a G C Cantacuzino 33 S3 -fc2 O478 Otel si Metale Isvor 80 S6 3 4762 Otel Rapid Sos Chitilei 15 S2 4 3337 Poldi bir Pţa C A Rosetti 4 SI . . . .->V34303 dep Logofătul Tăut 64 Să . 3 3578 Rhenane Westfaliene Bd Carol 57 SI 3 6503 Batistei 1 SI Schmidt Rudolf & C o Bd Al Ioan Cuza 56 S2 3 -8787 3 -816O 3-6104 .4-9327 3-9O6R 2-9468 2-1454 2-11 7 5 4-57R3 4-6397

Oţeluri
OGLINZI CRISTALE GEAMURI

FABRICA NICO

Tehnica Smârdan 39 SI Boghici & DUcu Şos Bucureşti Noi 276. Cocor Sr'illa Prinri.nr.tele U-if-p 7 S5 Curcan Şos Mihai Bravu 69 S4 Fabricile Oţet din Cernăuţi Gl Dtru Lambru 167 S3 Oţetul Sos Ştefan cel Mare 130 £3 Românită Niculae Căo Vasilesm Tnsef 46 £4 Uranus Uranus 92 S6

Oţet, Fabrici şi Depozite

FABRICA: Str. Agricultori, 113 - Tel. 4.1870 SECŢIA GEAMURI :Str.Stelea,4 „ 4.0472 EXP.şiSTUDIO:Cal.Victoriei,'65 „ 3.6556

CRISTAL
TOALETA

DE SECURITATE

SEKURIT
3-6917

Salvator Lucaci 31 S4

Ouă, Depozite
Adwesa Lucaci 2 S4 3-2542 Alcalay M Bd Măria 55 S6 5"19|§ Ciuta Ionel Pţa Dr Botescu Comp 9 S 2 . . 4 - 6 4 3 S » Coqan L Mircea Vodă 27 SI 4-5876 Confienta Ernest Gottlieb „„„r» CI Rahovei 98 b S6 4-4849 Drondoi Take Pţa Obor 123 4 2-9341 Grunwera M I Pta Rr-rina Mari 1 S6..4-F5145 La Lăpuşneanu Popa Tatu 55 S 2 4-8144 Nadolu Elev Pţa Obor Comp 108 S4 2-994O Oul lui Columi) Epureanu 3 SI 4-9229 Perlman Sigmund Pţa Regina Măria 3 SC . 4 - 6 0 3 1 Popescu Gogu Pţa Obor 74 S4 2-9426Pooescu N Pta Reeina Măria 28 S G 3-6850 Popescu Tudose 39 Pta Rerina Măria C->mD 16 Rond S6. . 4 Segal I Făurari 11 S5; 4 056» Solid Enăchită Văcărescu 2 S5 4- 0534 Selim Zender Halfon 12 SI 4- 1915 Tomescu Crucian Pta Ghica Vodă 2 S 1 . . 3 - 5692 -1942 Tâtoc Fotin ţ i Mihail Bd Măria 24 SI 4 -2289 itiau Pta Obor Como 121 S4 2 -9972 Vilau Dumitru Pta Obor 129 S4 2 Desfacerea Oxigenului Brâncoveanu 9 S i . 4 - 1 2 9 1 ..3-9864 O*i"<:nul Găitănari 29 S r 3-7009 Zickel W Plantelor 56 S4

fabrică de oglinzi şi cristale, execută orice Ken de lucruri moderne Geamuri t r i p l e * Bucureşti Î1I Strada VisaA rion, 22 (Pia.ta Romană) TELEFON 3-33-03 EXPOZIŢIE PERMANENTA B-dul Brătianu, No. 34 Zwoelfer Auaust C Griviţei 136 S2 I 3-7456

Offset
LUCEAFĂRUL Luigi Cazzavillan 18-20 S2 . . . ; . . 3 - 5 9 6 9

Optică

BUNGER CAROL

Broehm Fr Ssor Victoriei 70 SI

3-7699

Oxigen, Fabrici

Brezoianu 18 SI 3-8998 Geodetica s a r C A Rosetti 3 SI 3-6934 Industria de Optică Română Şcoalei 2 S 3 . . 2 - 9 9 7 4 fca Şos Vergului 28 S4 4-9105 Optka Modernă Argus Victoriei 2 SI 4-4195 Penchas & Mandsl Victoriei 90 SI 4-1935 Sticoo Ghiocei 20 S3 2-9856 Rizeria Românească CI Victoriei 2 SI

Păcură
DISTRIBUŢIA Str Gl Budişteanu 11 bis . Serviciul Vânzări Bucureşti ..•3-381O 3-7010

Orez

Pae pentru Limonăzi
4-5476 3-8787 4-6488 3-8787 « GALERIES LAFAYETTE C Victoriei 13 SI I -&-3-545O Radium Antim 52 SI 3-5161 Solomonică M dr Radium Antim 52 S C . 3 - 5 1 6 1

Oţelării

Aerostall Batistei 1 SI

AEROSTAAL-ROECHLING
Batistei 1 SI

Pâine

GAGEL OTTO
Puţul cu Apă Rece 39 S6 3-1759

109

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

PĂL-PAR

Pălării, Fabrici şi Magazine Alfa Mătăsari 23 S4 . . 2 -4352 Alfa Victoriei 33 SI 4 .O Alfa Academiei 1 . SI b 4--8054 Aurora Oituz 17 SI 4 •6450 Brumrnell Victoriei 50 SI 3Colette Şelari SI 4 Colibri N Şelari 2 SI 3-9360 Costin Academici 2 SI 4 R?7 Decker & Comp Carol 66 S I 4 -7937 Drăqănescu Marin Aristide Briand 6 S1..4>-7515 Focht Francîsc Caro! 13 S I 3 -9332 GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI * 3 - 545O 1O35 Georqes ChaDellefie C! Victoriei 5G S] . . . . 4 Goldstein J & H Fraţii Florilor 34 S 5 . . 3 - 4453 Lago Victoriei 60 S I 4-•7591 Maivv Lioscani 71 SI 3 - 1 28O Marcovici M & Fiu Olirnoului 62 S 5 . . . . 3 - 9576 Mode Regina S W Perimann Şelari 1 S I . . 4 5110 C 1 5869 Parisul T.in<cani 41 • 3SIGMUND PRAGER Cea mai veche casă din tară Bd Regele Carol I 4 SI 3 '-8804 Tennenbaum IVI A & Co Calomfîrescu 3 SI 3Torcătoru Ioan Ticu Văcăreşti 14 SI . . 4

Parafină DISTRIBUŢIA Str G. • Budişteanu 11 bis Serviciul Vânzări Bucureşti Parchete ACURATEŢA CASEI R Poincare 53 SI Biruinţa Avri? 2 S 9 4 Bistriţa B Carol 45 SI d Foresta Cobia Baicului 58 £4 CASA PĂDURILOR STATULUI PARCHETE DE STEJAR AREVA. CALITĂŢI SUPERIOARE. DESENE EXCLUSIVE Expoziţia: Bd. Tache Ionescu, 5 Fabrica: Şos. Pantelimon, 101 TELEFON 2-2348 4-1764 2-3927 4-4137 2-562O -(k-3-3810 3-7010

m

dumneavoastră 3)omnufe efegant tste: Ioan I creaforu | icxs

CODRUL PARCHETE DE STEJAR IN TOATE CALITĂŢILE

GentvaCa: GaCea ^Văcăreşti, 14 (<~Vis-ă-Vis de ^Primăria de f\_egr*u) TELEFOK 4-36.14 Sucursala: Stp. CJQPOI, 1Q

ŞI DIMENSIUNILE Calea Griviţei 2S4 bis. Te!. 4-0514

Panglici, Fabrici Herqo CI Rahovei 240 S6 Mica Fnd Năsturel 3 Să Panglici de mătase fabrici Sorkes I Episcopul Radu 54 S3

3-6138 4-3721 2-9881

CURĂTIREAIntrepritidere pentru curăţat vitrinele locuinţelor şi parchetelor. PUNE şi CURĂŢĂ Reprezentanţă PARCHETE 16

Panglici imprimate port pachete, Fabrici Hercules Dr Felix 53 S2 4-3525 PRIMA FABRICA OE PANGLICI OE RECUMt. IMPRIMATE, CORDONNET SI PORT-PAGKETE PENTRU AMBALAJ

de parchete

STRADA BLANARI No. TELEFON 4-3967

„RAPItJM"

Foodati in 1907 - Telelon 3-5161

Ganea V Marin Sos Mihai Bravu 35 S 4 . . 2 - 4 3 2 5 ILFOV S. A.

Doctor Bucureşti

M. S O L O M O N I C A IV, Strada Antim No. 52 .4-6084 2-9471 3-0194

PARCHETE DE STEJAR
perfect uscate DIFERITE CALITĂŢI $1 DMENfSIUNi Calea Rahovei, 226, Telefon 3-1675

Panglici cu reclamă I P R Hala Griviţei Comp 13 S2. Papetarii ; Beck Rudolf Aleea Tonoia 15 S3 Tighelul CI Rahcvei 3 SI

PAR-PAR

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

110

1

"CATALOAGE^ BROŞURI Şl ORICE ' PUBLICAŢIUNE] IN G E N E R A L LE , i PUTEJI FACE PRIN^

j.walter thompson CQ.
UPADA DIOMIE N S 6 5 (PIAŢA LAHOVAKY)
Parfumerii

•MARE-BIBoU-DE-PUBLICITArE

Parchete
Kocsis Andrei & Ssori Antim 20 S6 3-9241 Lomas s a Victoriei 11 SI + 5-1O8O PURUM

VITRINE PLOŞNIŢE LA ÎNTREPRINDEREA .PURUM"
STK. G-RAL FLOEESCU, 13 Tel.: 3-8284 ÎNTREPRINDERILE FORESTIERE Ing. F. Weissman Soc. I. N . C o l . Iaşi — Şoseaua Moara de foc No. 16

CURĂŢĂ "

STÂRPEŞTE

OPAC

Excelsior Moşilor 78 S I direcţiunea -5919 bir comenzi •5910 GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI • 3 5450 riorescu Moşilor 143 SI ...2 -4888 Franceza Bd Brătianu 22 SI ...4 71O3 Ionescu Ecaterina Isvor 18 S6 ...4 -0074 Ion eseu Gheorghe Tunari 80 S3 .2 5580 Iris Principatele Unite 33 S5 3 ' 2274 Internaţionala Câmpineanu 17 SI 3-474Q Italiană Italiană 19 S3 2-8301 PARFUMERIA INTERNAŢIONALĂ Str Câmpineanu 17 SI 3-4 74O Izy Brâncoveanu 13 SI 4-1862 Jeanine CI Dudeşti 154 S4 4-6877 Kohzin Marcel Bd Ferdinand 95 S4 3-OOO4 Lady Popa Nan 187 S4 +5-1784 Legrain Octavian 2 S5 + 5-0965 Lilas Smârdan 37 SI 3-7853 Manon Bd Regele Alexandru 86 S3 2-4471 Mercur Smârdan 10 SI 3-7O57 Mihail Lazăr CI Grivitei 43 S2 3-21O9 Mionot Boucher Bozianu 27 S6 3-9136 Mondial Bd Col M Ghica 100 S2 4-9597 Nortier Foişor 23 Parcela 7 S5 3-459O Oficiul de Parfumerie I Goblea Regală 20 SI 4-1 258 Omnia Ferentari 83 S6 4-9594 OPAC Uleiuri de parfum Deny Doamnei 7 SI 4-2860

4£tt

PARCHETE DE STEJAR
Neîntrecută în frumuseţe şi execuţie Reprezentanta: TELEFON 2-1758 Bucureşti — Calea Moşilor No. 143

STR. DOAMNEI. ' (Oalerllle Blanduzlel) TELEFON; 4.88.60 ir. T » . 1 ULEIURI Şl ESENŢE „DENY" pentru făcut: Ape de Colonia. Parfum, Lotiunl, pentru Pudre, S&pnn, Creme, e t o .

Pardosin pentru pardoseie
DISTRIBUŢIA Str Gl Budişteanu 11 bis Serviciul Vânzări Bucureşti + 3-3810 3-70 1 O

Parfumerii
Andrei Lânăriei 80 S5 5-0008 Baeder Episcopul Radu 15 S3 2-1262 Balthazar Narcisse Şelari 7 SI 3-8772 BALTHAZAR NARCISSE fcă parfumerie creation N H B Şelari 7 SI 3-8772 Bervllon Pescari 2 S4 4-3768 Boiet Angelescu 1 S2 4-401 2 Burjois Bd Pache 85 S4 4-1756 Bramin CI Moşilor 53 SI 4-2626 CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI + 3-9270 Chardon Cazărmci 28 S4 3-6170 Coty Austrului 35 S4 3-6274 Crinul Uranus 47 S6 4-6986 Deqen Carol Victoriei 79 S3 3-4394 O'Evy Brâncoveanu 10 SI 4-9794 D'Orsay Zaverei 8 SI 3-4178 Edoard Ouinet Edgard Quinet 5 SI 5-0077 Elîda Sos Colentina 54 S3 + 2-4029

Papaianopol Nicu Mitrop Gbenadie Petrescu 22 S4. Papaianoool N Niculae Labirint 22 S4 Parfumul Victoriei 72 SI PARFUMERIA M I G N O N Brătianu 35 SI Parfram Vasile T.ascăr 209 S3 PARFRAM S. A. R .

.3-0093 4-9605 4-14O6 4-6330 2-2930

Conces.

L U B ! N - PA R I S

STRADA VASiLE LASCĂR N o . 209 TELEFON 2-2930

Parmed Armenească 22 S3 Paroos CI Călăraşilor 179 S4 Piver L T POD de Băsesti 59 S4 Ravel Romulus 68 S4 Rosetti Pta Rosetti 7 SI Sanitas CI Moşilor 53 SI Savonia Sos Colentina 54 S3

2-1555 4-64 2O 2-5465 +3-2852 3-0 1 64 4-2626 + 2-4029

111

COMERŢ. INDUSTRII $1 PROFESiUW

Parfumerii
Săvuleşcu Traian Pooa Tatu 56 S2 3-5183 Sebastian Arthur Segal Bateriilor 24 SI 4-2443 Soc Gla Parfumerie Luterană 6 S2 3-9398 SDort Lizeanu 20 S3 2-0958 Stella Sos Colentina 54 S3 - - - 0 9 A24 2 Teatrului Victoriei 84 SI 3-58 13 Stercscu Violeta Moşilor 171 S4 2-4898 Viorica Bd Regele Alexandru 17 S3 . . . . 2 - 8 6 1 4 Weisbero Artur EriiscoDul Radu 15 S3 2-1262

Perii
CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI DoctorovW S & Fiu Nerva Traian 10» S5
Firooar

+ 3-927O 4-1356
_

Poet Cerra 26 S5 4-7223 GORNIK i fcâ perii pensule bidinele Smârdan 16 SI 3-2546 Gornick I Smârdan 16 SI 3-2546 Klein Benjamin Bărăţiei 12 SI 4-1766

A Rosenzweia & B Becher

Pastă cartofi fabrici

Stoenescu Gh & Bella Geisler Th Speranţa 85 S4

Perii de sârmă
4-7279 3-O874 4-64OO 2-O728 +3-545O 4-O791 3-0069 4-2192 4-0O85 3-9034

Coroana I Korn Radu Vodă 8 SS

3-5711

Paste alimentare, Fabrici
Solacoqlu A St Fraţii Moşilor 134 SI

Pescari
Borcea Câmpul Moşilor Pas 2 Bir 22 S 3 . . 2 - 5 3 7 6 Bratesul s n col Bazarul National „ 10 Helele Centrale SI 2-39 7O Bursa Pescarilor Câmpul Moşilor 12 S3 . . 2 - 5 6 4 1 Câmpean u C & Lepădatu Pţa Regina Măria 62 S6 4-8009 Cristache G Nită Exteriorul Halei Obor 44 S4 2-8074 Cristea Victor Bazarul Naţional Comp 61 Obor S 4 . . 2 - 5 5 6 2 Dinescu Z Al Hala de Peşte Obor S4 2-5647 Grrgorescu Bănică Bazarul National 43 S3 2-4837 Marinescu Bazarul National 30 Hala Obor S4 2-9655 Mathiassos Mihaiacrte Bazarul Naţional 64 S3 2-1177 Negulescu Nae Halele Centrale Comp 140 S4 2-1482 Pescăria Românească Obor Exteriorul Halei Comp 45 S 4 . . 2 - 4 3 8 7 Pruteanu Const Câmpul Moşilor 17 S 3 . . 2 - 3 9 7 5 Uriaşu Eliseu Comp 4 iluminat, gătit şi 4 . . 2 - 4 Petrol pentru Bazarul Naţional Obor Sîncălzit7 9 7 DISTRIBUŢIA Str Gl BudjşteanuA 11 bis Serviciul Vânzări în Bucureşti +3-381 O ..+3-7010

Paste de dinţi

Botot Unirei 19 S4 Chlorodont D A Xenoool 2 S3 GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI Rauh H Lunei 3 S2

Patiserii
Kendros Const CI Griviţei 181 S2 Plăcintăria Spaniolă Văcăreşti 30 SI Tasu Vasile CI Rahovei 308 S6 Trianon Bd Elisabeta 6 SI

Pavaje
întreprinderile Ino Aurel Vernescu Sos Mihai Bravu 113 E4 Pavaiul Modern Berzei 17 S2 Rutiera Bd Brătianu 24 SI 3-5703 3-958O 4-6429

Pază de noapte
Fiducitatea Latină 2 S3 Paza de NoaDte Antim 42 SB 4-5762 3-4968 4-1391

Pedicure
Rethv losif Carol Bd Elisabeta 13 SI

Pensiuni
Adria Victoriei 39 SI 3-6833 Favorit Pta Universitătei Palat Soutzo S I . . 4 - 0 4 1 4 Franck Bd Tache Ionescu 12 S3 2-4405 Hochstadt M Sf Ion Nou 9 SI 4-65 IO Iritz Regală 8 SI 4-3471 Kohn Zoltan Luterană 6 SI 3-9102 Nequlescu Petre B Mussolini 55 S3 . . . . 2 - 6 3 5 4 Rabinovici Sumar Bd Elisabeta 99 S2 5-1530 Scala Bd Tache Ionescu 2 S3 +2-5380 Select Dr Sion 5 SI 3-2986 Ştefania Jules Michelet 1 S3 2-8341

Petrolifere, societăţi anonime
Aaentia Americană CI Victoriei 126 S3. . + 5 - 0 7 4 0 Astra Română Bd Carol 32 SI +3-9909 interurban . . 1 5 Colombia Romană 10 S3 + 2-186O Cometa Clemenceau 7 S3 4-1803 Compania Română de Petrol Edgard Quinet 6 SI 3-9602 Comoero Prod de Petrol Bd Carol 30 SI 3-426O bir comenzi 4-2479 dep Griviţa Caransebeş 17 S2 3-5880 Concordia Matei Millo 15 Si +4-1 6 1 0 Conductele de petrol Basarabiei 12 S2 3-244O 3-2449 Creditul Minier Bd Brătianu 16 S I . . . . + 4 - 5 9 6 0 interurban.. 2 8 portar sărbători şi după ora 8 seara + 4 - 5 9 6 O Dacia Romano S.yndicate Ltd Caimatei 12 b SI 4-0388 4-7120 direcţiunea 3-0296 Distribuţia Gl Budişteanu 11 b S2 +3-38IO bir ctral vânzări Buc +3-701O cab dir gl .3-8398 cab dir comercial 4- 1 3 3 1 Prel Griviţei 386 S2 4-3814 Jovita 5 S6 3-937O Aeroport Băneasa 3-5946 Mogoşoaia +4-655O staţia alimentare avioane Aeroportul Băneasa 4-6 115

Perdele

Bonciu H Şelari 2 SI Centrala Lânei CI Victoriei 17 SI COVORUL Lipscani 47 SI Demetter Josefine Regală 21 SI Fabrica Română de Perdele Şos Viilor 44 S5 GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI Manufactura Românească Gabroveni 43 SI

3-5167 3-4956 3-3978 3-4456 3-8O2O +3-5450 4-3295 3-4687 4-9662 4-8663

SAFIANUL

'

Lipscani 94 SI Silvian A V Smârdan 19 SI Valencia Doamnei 12 b SI

S A R

PET-WA-

COMERTV INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

Pentru orice necesităţi vi se propune o

INSTALAŢIE TELEFONICĂ CORESPUNZĂTOARE
Petrolifere, societăţi anonime
5-1 534 __ 3-0368 3-2633 4-9912 2-1830 2-O6 1 3 3-3544 3-8536 4-1164 £4-0420 £4- 1 905 3-1938 2-04 1 3 2-4452 4-473 1 4-9094 Petrolmina G G Cantacuzino 33 SI 2-2079 direcţiunea 2-1370 Petrolul Stavropoleos 3 SI 3-6588 Petrolul Filaret Bd Pieptănari 86 S5. . £ 3 - 8 3 9 0 Vcniamin Costache 3 S5 3-0 1 38 Petrolul Românesc Bd I C Brătianu 26 SI £4-2590 Prahova Bd Caro] 30 SI £5-1640 Redcenta Forajul Păcura Româneasca G Clemenceau 2 S3 • £4- 1 886 Română Africană Dionisie 57 S3 2-2730 •Româno Americană Victoriei 126 S3. . £ 4 - 4 0 0 0 Garaj Londra 1 S3 2-460 1 'Româno Belgiana rie Fetrol Biserica Amzei 28 S3 -£-2-1840 Komolea Biserica Enei 10 SI 3-9876 Rotarv E Vâcârescu 15 S5 3-8467 Sanielevici Leon birou Bd Brătianu 26 SI £3-9690 direcţiunea 4-35 1 5 Sondajul Bd Brătianu 22 SI £3-6010 Sospiro Romană 21 S3 £2-0538 Starnaphta Caimatei 12 b SI 4-0388 direcţiunea 3-0296 STEAUA ROMÂNĂ Bd Carol 17 SI £5-1510 Interurban. . 1 4 Teleqa Moreni Colţei 1 SI 4-7649 Tillman Fraţii Episcopiei 3 b 51 3-5679 Uniopetrol C A Rosetti 43 SI .'.2-0845 Unirea Berthelot 90 S2 £3-8620 secţia vânzări interne 3-6249 «Excelsior Victimei 86 SI •Generala Petroliferă SI Berthelot 5 S2 •Globul Domniţa Anastasia 6 SI Govora Dianei' 7 SI . R D P Biserica Amzei 23 S3 1 Jţcani Dumbrava Roşie 5 S3 Waphta Română Melodiei 2 £1 We;petroi Episcopiei 5 SI •Omnium Petrolifer Paleologu 7 S! Pallas CI Victoriei 29 SI Petrol Blok N Golescu 5 S3 Petrol Comerţ Pta S Ştefan 9 S4 f rstrol Latina B Mussolini 53 S3 Pstrol Obor Ziduri între Vii 12 S4 Petrol Obor Bd Brătianu 7 SI

Petrolifere, întreprinderi
Foresta Minieră Mântuleasa 35 S4 3-8928 Iacobsohn La.ter Şos Colentina 1 2 S 3 . . . 2 - 6 0 4 8 Mandelbaum S Ins» Tei 3 S3 2-2886 Meteor S Constantin 24 SI f 3-4474 Neptun Bd Tache Ionescu 6 S3 2-9392 Nova Bd Brătianu 22 SI 4-4274 4-3835 Omnium Pas Imobiliara Se C entresol S I . . . . 3 - 6 8 0 5 Păcura Bd I C Brătianu 24 Se C S I . . 4 - 9 7 2 7 Pan Petrol Bd Mărăşeşti 109 S5 4-6413

PAN-PETROL Păcură combustibile pentru

orice injector
PROMPT, BUN, CONVENABIL B DUL MĂRĂŞESTI N o . 109, S. 5 TELEFON 4-6413 Petrolifera Luterană 25 S2 Petrolin H Lindemann Bd Carol 30 SI Raviq Academici 2 SI Razţ Petroliferă Alex Lahovary 7 S3 Satelit Bd Brătianu 7 SI SOC. FORESTA MINIERA Măntuleasa. 35 TELEFON: 3-9029 3-4782 4-7220 3-8023 4-4731

"

3-8928

COMBUSTIBIL LICHID PENTRU CALORIFERE
E FT IN . CALITATE SUPERIOARA
\Jr>anspor
>

Petrolifere, întreprinderi
Aprovizionarea Petroliferă Columbelor 14 S4 3-8984 Aurora Petroliferă Edgard Quinet 3 S 1 . . 3 - 9 8 O 9 .Caloria Regală 19 SI 4-9805 Chimica Petroliferă Eigar Quinet 5 SI 4-55 23 Cluiul Brezoianu 42 SI 4-8958 •Combustia Doamnei 10 SI 3-3197

tat

a c a s ă . 2-0242 £5-0740 2-2377 4-0982 3-2764 3-3076

Socop Romană 4 SS Standard CI Victoriei 126 S3 Titan Şos Vei-itului .250 S4 Ţiţeiul Românesc Câmpineanu 6 SI Unirea C Griviţei 469 S2 I Victoria Gal Blanduziei 9 SI

Livrează la domiciliu: PĂCURĂ ŞI TOATE TIPURILE DE COMBUSTIBIL LICHID Bucureşti, Strada Doamnei No. 10 TELEFON : 3-3197 Combustibilul. Bolintineanu 5 S I . .3-6839

Petrolişti
Brătăşanu & Draqos Episcopiei 5 SI 3-8536

Petrosin pentru parchete
DISTRIBUŢIA Str Gl Budişteanu 11 bis Serviciul Vânzări Bucureşti £3-3810 3-7010 4-4473

Piane acordor

Wurhaft Leon Bd Măria 36 S6

113

COMERŢ. INDUSTRII $1 PROFESIUNI

PIA-PIL

Piane, Depozite

„MISCHONZNIKY"
Colţei Nr 7 SI

Fastner I Gl Berthelot 68 S2

3-7906 3-6636

Pielării
Fabrici
Bersal Decebal 20 SI Bourul Tăbăcari 54 S5 Fleischer Carol Verzişori 6 S5 Griqoj-iu Ctin Verzişori 20 S5 Imca Verzişori 32 S5 Industria de Piele s a Monopol Smârdan 29 SI 3-9656 3-487O 3-1O59 3-7 16O 4-0276 3-8726

Piatră pentru construcţie

|SAR
Şoseaua Giurgiului No. 173 Tetefbn 4-828O L DE Şl U C R A R MARMORĂ P I A T R A

Instalaţia cea mat moderna Depozit permanent bogat asortat

Tâbăcari 4 S5 Taurul Neqru Moşilor 50 SI Tripo & Fiu Spl Unirei 208 S5 Magazine Alexandrescu Gr Oituz 19 SI Spl Unirei 96 35 Braunstein Isac Moşilor 34 SI Bdui Regele Carol 1 3-5 SI Central CI Moşilor 213 S4 Concordia Moşilor 23 SI Conciy-enta CI Văcăreşti 4 SI Doi Cocoşi CI Moşilor 44 SI Edelstein S D Moşilor 50 SI Fesgian Kevorlc Moşilor 241 S4 Fratn Lazăr & M Blum CI Moşilor 231 S 4 Froimovici Leon & Rubin CI Moşilor 33 SI CI Victoriei 13 SI Garabedian Fraţii Moşilor 284 S4

TALPA

Spl Unirii 96 3-O878 direcţiunea 4-6269 magazin 5-0628 Julan Nrculae Sos Regele Ferdinad 34 S 2 - 8 1 4 4 4 La Rîdu Moşilor 32 SI 3-9263 Negreanu Pavel & Fii Oituz 29 SI 3-7468 Negulescu Mitică Moşilor 44 SI 3-6772 Româneasca Verzişori 10 S5 3-8733 Romlac Regele Ferdinand 6 Colentina S3.. 2 - 8 4 7 6 *3-7070 3-7724 3-2964 5-0628 3-O878 4-9677 *3-927O 2-4983 3-2445 3-2335 3-8374 4-8310 2-4952 2-538 1 3-3001 *3-545O 2-8587

ÎNTREPRINDERILE GR. ALEXANDRESCU

Pictori de firme
EUGEN
Biruinţa Soc Coop Moşilor 173 S4 Calea Victoriei 178 S3

\ SCRISE .PICTATE,
AUB'ARSmT.FIRME l U M W t i

OMLSC

Bd. Basarab, 11 T E L E F O N 4-9571
Eugen CI Victoriei 178 S3 Lakv Desideriu Gl Florescu 21 SI Mandi Manol; Smârdan 4 SI Spat Daniel Bd Elisabeta 34 SI

E u
4-5388 4-2641 3-648O 4-6331

*

2-4341

CARTEA ROMANEASCĂ

4-5388

GALERIES LAFAYETTE

GAŞPAR I O A N Şoseaua Regele Ferdinand N o . 6 Com. Colentina

DANIEL SPAT

FIRME RECLAME LUMINOASE
Bulevardul Eiisabeta N o . 34 TELEFON 4-6331
Stern Solomon Caninului 12 S3 Victor M A C Văcăreşti 4 SI I 2-1666 4-4518

Găsiţi pielărie de prima calitate, rintzleder, Safian veritabil şi mouton pentru (farnituri de club, scaune de sufragerie, automobile, haine, etc. Kevopsim garnituri de club, scaune de sufragerie, haine de piele, automobile fyi orice obiect de piele, pentru care ^-arantăm revopslfcal, Ia preţ convenabil. TELEFON 3-3623 4-5380 2-8718 4- 1 1 3 4 3-4794 3-3229 3-4536 3-9508 3-1508 4-9933 3-25O8 4-5368

La Jean Bărăţiei 51 SI La Vasile CI Moşilor 288 S4 La Victor C Moşilor 34 El I Ludmer S Sf Vineri 11 SI Mihăescu Costică CI Călăraşi 291 S4 Rosler Iacob & Ftii Lipscani 106 b SI Royal Shoe Victoriei 84 SI Skida s a r Moşilor 48 SI Solomon David Moşilor 40 SI Spip Moşilor 31 El Unirea Moşilor 23 b SI

Heinerichsohn Adolf Moşilor 35 SI . . 4 - 7 3 9 0

Piei pt. mobile
Safianul Str Lipscani 94 SI 3-4687

Piese detaşate Radio Pile, Fabrici

Pielan
Deirmendiian Bedros Sf Gheorghe Nou 19 SI întreprinderea Filderman Bacău Decebal 5 SI 4-3241 3-4676

Telefunken 0 P Heraes CI Victoriei 128 S3

3-7846

Massler S Fii CI Moşilor 50 ii 3-3826 Solomon A S & Ca CI Moşilor 31 d S I . . 3 - 4 7 5 0 Spip Moşilor 31 S I 3-2508

Marcus B Moşilor 48 SJ

-fr 5 - 1 8 4 0

Parcul Rahova Str J 29 S6 Industria Pilei Titan înclinată 22 S5 Kern & C Bd Tache Ionescu 1 S3 o Neotun Rotari 38 S4

FROHN S A

4-3567 3-6925 * 3-6228 2-5354

P1L-PLU
1

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI N S T I T li T U L D K A K T E

114
G K A F 1 CE

TELEFON: 3.5969 Direcţiunea: 3.7244

CEAFARUL
TipoBrafie. .Litografie, Offset, Lesutorie, Cartonase, Zincosrrafie. Studio pentru proecte de afişe, prospecte, cataloatce, ete. etc.

Pile, fabrici
Schmidt Rudolf & Co Bd Alex I Cuza 56 S 2 . .3-816O 4-4422

Plăci de faianţă „AUSTRIA" S. SALZBERGER & W. GRONEN Plăci de faianţă pentru pereţi Plăci de gresie pentru pardosit
„Austria" Bucureşti, I — Str Matei Millo, 9 TELEFON 3-2320 • „Austria"

RUDOLF SCHMIDT & Co. S. A. R .

*Fahrica (le pile si unelte Reprezentanţii şi Depozitarii Otelăriilor Scfcmidt BUCUREŞTI B-dul A. J. C. Cu»a, IM, Telefon 3-8160 Adr. telegrafică: „AJAX" PILB marca „REVOLVER" RETAKEA pilelor uzate UNELTE: Burghie spirale, Burghie de ghivend, I'ânză de ferestrău pt. metal OTELURfc SPECIAJLE BRONZURI. CIOCANE AUTOMATE „AJAX"

„CEHOSLOVAKIA" ZWEIFEL & Co. PLĂCI DE FAIANŢA ŞI GRESIE
Str. Căp. G. Vasilescu-Mircea, 23 (Fost Eman cipatâ) 4-2310 TELEFON < 4-231» ; 3-3094

Placaje şi furnire

B LI N D - F U R N 1 R
Şl PA TELEFON 3-0338
Basarabia LUDT Misu Basarabia 28 S 2 . . 4 - 1 2 3 8 Colentina Sos Colentina 29 S3 2-48OO Exota Avrig 3 S4 2-5508 Furnirul Tanennbaum Avrig SI S4 2-3918 ssala Griviţci 215 S2 3-5578 ssala Griviţei 215 S2 3-5578 Herscovici & Mihalovici Decebal 20 S 1 . . 4 - 4 7 1 7 Izbânda Carol 67 SI 4-15O5 Nearu Vodă Negru Vodă 7 SI 3-3246 Placajul Dudeşti Dudeşti 78 S4 4-5041 Placai Furnir A T U Bd Ferdinand 109 S4 .2-9425 Placai Furnir S Vineri 18 SI f 4-2380 Placajul Românesc Sf Vineri 11 SI 3-1821 Placfurn Ziduri între Vii 34 S4 2-8173

N EL

Kern & Co Bd Tache Ionescu 1 S3. • 3 - 6 2 2 8 Sanitas Bd Brătianu 36 SI 2-3155 Ungureanu B Th Masaryk 8 SI 2-1668

1X1

Strada Unirii No. 83 fost 17

Plăci de faianţă

Kern & Bd Tache Ionescu 1 S3 +3-6228 Sanitas Bd I C Brătianu 36 SI *2-3155 Unoureanu B & Fiu Th Masaryk 8 S I . . 2 - 1 6 6 8 3-7372 3-6002

Plăpărnari
Avramescu Const CI Călăraşi 3 SI Benone Alfonso Smârdan 15 SI

FURNIRUL M H TANNENBAUM

Bdul Carol 7 SI 3-9994 Coman D Tudor Delea Veche 45 S 4 . . . . 3 - 5 6 1 7 Diinculescu I CI Rahovei 99 S6 4-8609 Eleganta Bărătiei 40 SI 3-9749 La Asociaţii Avramescu Ctin CI Călăraşi 3 SI 3-7372 Luxor Victoriei 43 SI 4-3014

BENONE EUGENIU

PLĂPĂMĂRIA ELITEI

SLAVONIA S. A. R .
Centrala: Popa Lazăr, 25 (Obor) S4 2-4741 Sucursala: Calea Văcăreşti, 38 SI 3-9534

Regală 12 SI Segall Solomon Verzişori 60 S5 Wlaat & Wlaat Lipscani 75 SI

3-5O63 4-0910 4-1632 3-67O4 3-7136 5-1096 2-5215

Plisat, Ateliere

Mireasa Bis Enei 4 SI Schiller M Sinagoga 12 SI Schiller Mihaill Bis Enei 10 SI

Plombe, Fabrici

Sucursala: Griviţei, 187 (Gara de Nord) 3-3704

Vultur Ion Maiorescu 9 S3 Industria Plumbului Tudor Vladimirescu

Plumb, Fabrici şi Depozite
55 S6 3-7378 ~^_. 3-2974 4-8086

Plăci de ciment, Fabrici

Charles Henrv Thomas Lânăriei 88 £ 5 . . 4 - 2 4 1 6 DraDDel Louis Dionisie 57 S3 2-0816 Podul Griviţei 266 S2 3-O588 Vignali Gambara Sos Vitan 73 S5 3-9164

Pluş, Fabrici
îndustria Plusului Elisabeta Popescu 61 S4

•115

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

POM-POM

AUTOMOBIL DRIC CHÎRIAC IOMESCU

POMPE
Pompe funebre
Chiriac Ionescu Bd Basarab 2 S2 Bd Col Mihail Ghica 101 S2 Costescu C Haralamb Matilde • Şerban Vodă 243 S5 Costescu H C Moşilor 78 SI

FUNEBRE
lORGULESCU TELEFON 3-6O79 Pompe de incendii
DONAŢI & HASPEL

REPREZENTANT GHEORGHE CALEA MOŞILOR, 66 4>

3-O798 3 - 0 29O _ ___« 3-3961 3-2938

Bd Elisabeta 21 SI 3-0462 Harnisch Otto & Co S A Poincare 28 SI. . 3 - 2 8 7 8 Tehnica Smârdan 39 SI 3-6104

Pompe de orice fel
„TECHNICA"
Smărdan 39 SI 3-6104

COSTESCU H. C. DRICAR - POMPE FUNEBRE DRIC A U T O M O B I L
Bulevardul Basarab, 9 Fiata Victoriei TELEFON 3-4314

Pompe industriale AQUILA ROMANO-AMERICANA S. A. R . HIDROFOARE

Costescu & Como Bd Basarab 11 S2 . . 4 - O 4 8 1 Ionescu Chiriac Moşilor 66 SI 3-6079 Bd Basarab 2 S2 3-O798 Linzer Hilber Carol Bd Basarab 11 S2 4-0481 Luca Andrei Şos Olteniţei 90 Să 3-1694 Muresanu I Ioan Cauzaţi 28 SI 4-1468

STRADA ROMANA. 19

TELEFON 2-9020

ZWEIFEL & Co

Căp M ^G Vasilescu Mircea 23 (fost Emancipată) S6

!OAN I. MUREŞEANU DRICAR — POMPE FUNEBRE DRIC AUTOMOBIL
Birou: Strada Cauzaşi No. 28 (Colt cu Str. Bariu Mărăcine, 55) vls-â-vls <ăe Inst. Medioo-Legal (Mor^ă) TELEFON 4-1468 Poltz & ComD Bd Basarab 11 S2 4-O481 Pompe Funebre Bd Basarab 9 S2 '...3-4314 Popescu G Şos Ştefan cel Mare 119 S3. . 2-1 O 2 9 Pooescu Ghită Moşilor 53 SI 3-9464 Rădulescu I E Bd Basarab 1 0 8 S 2 . . 3-48O6

Pompe pentru lichide
MAX

.*4-231O 4-2319 3-3094

Harnisch Otto & Co s a Poincare 28 S I . . 3 - 2 8 7 8

GIERSCH & Co. S-sor
Prop. ALFRED GROSCH B U C U R E Ş T I Strada Poincarâ I I TELEFON 3.3108 I

AAars depozit cu sicrie

pentru pnţnjri cu mâner sau roată, pentru adâncimi până la 80 metri. Pompe pentru vin, Pompe centrifugale.

POMPE

DE ORICE FEL

Pompe pentru benzină
AGENŢIA AMERICANĂ
C r Victoriei 126 S3 ->5-O74O

Pompieri, Articole pentru
Bd Elisabeta 21 SI

DONAŢI & HASPEL Ssor

.3-0462

POR-PRO

COMERŢ, INDUSTRII $1 PROFESIUNI

116

Porcelanuri
CARTEA ROMÂNEASCA CERAMICA
Bdul Regele Carol I 3-5 S I .

Postăvarii, Magazine şi Depozite .•3-927O
Olimptex Bd Tache Ianescu 2 S3 Ostrovskv Emanuel Bursei 5 SI POBD & Bunescu Barătiei 2 SI Postăvăria Română Sos Pantelimon 300 S4 2-8138 4-6528 3-3O78 2-8O89

Articole de menaj • Porcelanuri • Sticlărie • Cristale Cadouri • Lămpi • Maşini şi mobile de bucătărie. Răcitoare
STR. LIPSCANI, 31
TELEFON 4-3743

Ellenbogen A Isidor Şerban Vodă 30 S5 * 3 - 1 6 1 0 Fischer S A Victoriei 39 SI 3-21 2 2

GALER1ES LAFAYETTE
CI Victoriei 13 SI

*3-545O

Gabroveni 10 SI 4-0841 Prlntemos Lipscani 59 SI 3-0746 Radu Teodorescu CI Victoriei 81 SI . . 4 - 9 0 7 0 Safian u I H B Lipscani 94 SI 3-4687 Salamovitz s a Lipscani 14 SI 3-1268 Sarcot Lipscani 21 SI 4-2791 Scherg W & Cie Braşov Blănari 18 SI 3-O392 Schlesinger Victoriei 31 SI 3-9 1O4 Scotland Lipscani 57 SI 4-O669 Sedan Lipscani 49 SI 4-6639 Siltex Oituz 8 SI 3-5719 Sitlan M Davidovici Lipscani 21 S I . . . . 4 - 4 5 4 0 Steinberq & Munteanu S Nic Şelari 9 S I . . 3 - 5 6 0 6 f Telvolana Doamnei 27 SI 4-6478 Texgro Gabroveni 3 SI 4-8275 Textila Indigenă Gabroveni 4 o... 4-O978 The British Woollen Agencv Gal Blanduziei SI 4-2762 Uniunea Textilă s a Gabroveni 16 SI 3-9541 Voiculescu Gheorghe Băcani 2 SI 4-1859 Yardlev Lipscani 45 SI 3-5402

POSTAVÂRIA BRITEX

DEPOZIT de: Sticlărie, faianţa, porţelanuri, email, aUmiinium, tot felul de articole de menaj şi lunuri, lămpi electrice

Praf de calcar
Prometeu Unirei 69 S4 3-3657

STRADA SF. ION NOU No. 1 7
TELEFON: DEPOZIT 3.97.74, BIUHOU 3.97.12

Praf de curăţat
Coroana I Korn Radu Vodă 8 S5. . . . 3 - 5 7 1

1

Postav, Fabrici
Buhusi Pţa Academiei 1 SI Munca Cariova Victoriei 2 SI Pechet I & Co postăvăria en gros Gabroveni 14 SI *3-4O4O Interurban. . 2 0 4-8711 3-9444

/CL

Praf de curăţat şi lustruit
BAI, LAVOARE, METALE ŞI OBIECTE CASNICE B-DUL MĂRIA No. 84 a
TELEFON 3.32.75

Postăvarii, Magazine şi Depozite
Adam Lipscani 19 SI Bizamcer I & ComD Lipscani 8 SI . Lipscani 24 SI Bizamcer 0 si Fii & Co Şelari 4 SI . Britex Gabroveni 10 SI

-3749 i-2362 1-9582

-2178 -0841

Gabroveni 10 SI 4-O841 Ccrvo Lipscani 86 SI 4-6754 Chicago Lipscani 19 SI 4-1 2 2 4 Constantinescu M Marin Sepcari 22 SI 3 - 5 3 O 6 Creditul Funcţionarilor Carol 4 SI 4-3755 Dumitrescu N C Lipscani 68 SI 3-1 O I I Gabroveni 10 SI Emil Stavropoleos 3 SI Emka Ftii Milian Franklin Bouillon 23 a SI Emtex Colţei 1 SI Engleza Victoriei 84 SI Femme Moderne Lipscani 78 SI Femitex Gabroveni 2 SI Fintex Lipscani 22 b SI Furnitex Smârdan 4 SI Gromen & Herbert Carol 11 SI Hai-movici S Lobel Oituz 24 SI Herotex Lipscani 51 SI Homespun Doamnei 5 SI Horovitz Max Lipscani 21 SI Isvoranu A Lipscani 110 SI Krontex Pas Macca Se G SI Langer Freres Doamnei 9 SI Victoriei 26 SI Lincoln Countrv Academiei 1 SI Lux Academiei 27 SI Manchestsr Louis Cojtci 27 SI Marcobin Sf Ioan Nou 7 S I Matosia Oituz 11 SI

BRITEX POSTÂVĂRIE

Praf de piatră
Prometeu Unirei 69 S4 3-3657

Preparate pentru industria textilă
Fenolit Zidurilor între Vii 11 Si 2-4713

„ELECTÂ' postăvârio

4-O841 3-3444
3

Preparate pentru industria pielăriei
Fenolit Zidurilor între Vii 11 S4 2-4713

4-4 7 7O -2|§i 3-3867 4-9913 3 -2§9.9 S"6,?2^ 3-2394 3-7124 4-7469 3-3478 4-9766 4-1 2 3 2 4-2561 4-0941 3-3 1 6O 3-4995 3-3998 4-8O25 4-5629 3-9664 4-7761

Preparate technice
Fenolit Zidurilor între Vii 11 S4 2-4713

Preşuri de cocos
CARTEA ROMÂNEASCĂ
Lipscani 72 SI

SCHONBERGER & GRONŞTEIN S A

Bd Regele Carol I 3-5 SI

*3-927O 3-4786

Produse alimentare
City Alimentar Academiei 1 SI Herdan B Basarab 15 S2 d Laub Alois Bd Mărăşti 57 S2 Meinl Iuliu s a r Sos Mihai Bravu 223 S2 Poincare 6 SI ssale Victoriei 71 SI 4-8O9O -*-3-734O 3-2874 3-6902 3-6742 3-8 23O

117

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

PRO-PRO

Produse animale Produse chimice

S a r D i a s a r Văcăreşti 255 S5 .

.3-1276

Produse chimice
PrintemDS Lipscani 63 SI 4-2924 Prometeu Unirei 69 S4 3-3657 Richter Gedeon Aurel Vlaicu 70 S3 2-5673 bir serv comenzi Plantelor 21 S4 . . 3 - 1 3 O 3 RODA & I N G . PROPST Colţci 1 Ei 5 SI Romanii Bd Brătianu 22 SI

Amylos Labirint 117 S4 3-941 2 Aplicarea Lucaci 26 S4 4-6418 Araoo Şos Vitan 82 S5 3-351 2 Baiadera S Kohn & D Rafailă Nouă 4 Pe Radorin S4 3-0900 Bermann N Ionas Ssori R I Bermann & A Moscovici Decebal 20 SI 3-8384 Berwa Sf Vineri 4 SI 5-O9OO BERWA s. n. c. Chimicale pentru farmacii, droguerii, fotografi, vopselării, fabrici de pielărie, textile, boiangerii, etc. Aceton, aciduri, uleiuri, sicative, culori, clei, etc. Str. S>'f. Vineri, 4 T E L . 5-0900 şi 4-5437 Britania Decebal 22 S I BONGER CAROL Brezoianu 18_ SI CARTEA ROMANEASCĂ Calea Moşilor 62 SI Cela Sos Regele Ferdinand 2 S4 Chimicolor Moşilor 334 S4 Chemix N:-ulcea 83 S2 Chimintex Lipscani 110 SI Coloranil CI Moşilor 25 SI Ecro Pictor Luchian 16 S4 £3-4386 3-8998 3-8320 2-8OO6 2-9520 3-8229 3-9658 3-7667 4-7 1O8 4-4622

3-1 3O2

3-52O5 *3-621O interurban 2 9 Rosenstein Moritz Sf Ion Nou 6 S I . . 4 - 1 7 7 8

PAUL ROSENSTEIN & MORITZ LITTMAN
Chimicale şi droguri pentru toate industriile. Depozit en-gros de produse chimice, acide, aniline, vopsele, lacuri, uleiuri vegetale şi minerale, articole technice FABRICA DE LACURI, VOPSELE ULEIURI, PRODUSE CHIMICE Telefon 3-3474, 3-5288 B U C U R E Ş T I , Str. Labirint, 24

IZBÂNDA

PRODUSE CHIMICE PENTRU TOATE INDUSTRIILE Produse speciale pentru Industriile Textile, Apretură, Boiangerii şi Tăbăcârii Reprezentanta Generală şi Vânzarea exclusivă a produselor: Distileria de lemn „ Ş T I R B E Y" D Ă R M Ă N E S T I Acid Acetic, Auid pirolyţriios, Acetat de calciu, Alcool methylir. Cărbune de lemn, Catran vegetal, Bisolvanţi, etc. Vânzarea exclusiva a produselor fabricei de clei Martin Frornm & Fiu S. A. BRAŞOV TELEFON 4-4622 Bucureşti IV, Str. Pictor Luchian, 16

"S A P I C Cazărmei 89 S6 -jlr5-19OO Sanet Mauriciu Blafik 4 SI 3-8746 Sevoline Reg Ferdinand 6 Colentina S3 . . 2 - 3 9 O 2 Sidol Companv B Brătianu 9 SI d 3-4524 Sili Victoriei 33 SI 4-63OO Soic Ziduri în Vii 11 S4 ..2-4713 Steaua Spl Unirei 219 S5 4-O372 Stein fcă Cotroceni Şos Pantelimon 73 S4 2-1 1 4 9 Sulfur Bis Enei 8 SI 3-4946 Uleiul Bd G Mărăsesni 13 S4 2-1135 Unio Şos Viilor 85 S5 -£3-6450 Urbeanu A Vaselor 41 S4 2-4822 Vica s a Şos Vitan 43 S5 4-0394 Zebra Bărăţiei 27 SI 3-O566

Produse chimice, Fabrici
S A P I CS A
Rufa Fnd Lânăriei 8 S5 Cazărmei 89 S6 fcă Şos Bucureşti Noi 5 0 .

,4-737O
r

Şos Viilor 85-87 S5 V. A . F. I. L.

UNIO CHIMICA s. a. r.

5-1900 .3-4712 .3-6450

Feinco - 3 Septembrie 240 S6 1 3-84OO bir Dr Lueger 11 S2 4-O348 Fenolit Riduri în Vii 11 S4 2-4713 Goldenbern Robert Vafil Bd Măria 48 S6 3-826O Werk: K. de Haen Industria Chimică Alba Com Şerban Vodă Şoş Giurgiului S5 5 - 0 5 4 4 Berlin-Britz Seelze-Hannover Iwa Olteni 19 SI 3-O65 7 BUL. MĂRIA, 48 — TELEFON 3-8260 Kahana Jean Lipscani 39 SI 4-8174 Krammer Solomon Vlad Dracu 3 S5 4-261 1 Produse farmaceutice Leibovici Wilhelm Fuloer Viitor 176 S3 . . 2 - 1 4 8 3 Leul Pisvnei 204 S2 3-4OO1 Bd Tache Ionescu 2 S3 2-3777 Littmann M & Rosenstein P Bd Măria 1 SI 3 - 5 2 8 8 Maqu rtădulescu Tei 45 S3 2-4563 Binder H L Cazzavillan 34 S2 3-8405 Mărăsti Sos Pantelimon Drumul CARTEA ROMÂNEASCĂ ; Gărei Căţelu 2-8664 Calea Moşilor 62 SI 3 832O Mără$e;ti Carageale 1 b SI *2-O444 . . Cantelar Jacaues d Traian 234 S4 . . . . 2 - 9 4 1 9 Mstalochimica Timişana 48 S2 4-4561 Centonze Giusepoe Clunet 3 S6 . . . . . . 3 - 8 0 8 4 Minden R G R Poincarc 28 SI 3-5676 . Comerciala Farmaceutică Spătarului 17 S3 2 ± 8 2 4 4 Mondschein & Ornstein Comotoir Farmaceutic Franco Român Heliade în Vii 22 S4 2-5316 Praaa 6 S3 2-592§ Navon M Jacquesc Cazărmei 28 S6 3-6170 Dunod~ Rene Toamnei 103 S3 2-2 13o Petrooen Sf Apostoli 24 SI 3-431 7

Chimicale, reactivi, preparate ştiinţifice şi industriale, coloranţi pentru microscopie şi bacteriologie S I C A T 1 V E- O X Y D E Reprezentan a şi depozit general: I. D. Riedel, E. de Haen A. G.

PRO-RAD Produse farmaceutice

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI Proecte Publicitate

118

:

Farosan Anton Pan 16 S 4 3-4417 Grioorescu I Romeo Princ Unite 14 S5 . . 4 - 0 8 3 2 Ilutza Paul Olari 23 S 4 2-3946 2 Knoll Atena 29 S3 -46S6 Lactoferment Regală 11 b SI 3-7866 Lobi S m & Fu B Măria 30 SI a i d 3-938O Oficiul Aprovizionare Farmaceutice Batistei 14 SI facturi * 2-4 1 3 9 direcţiunea 2-5069 secretariat 2-5 1 6 0 contabilitatea 2-2688 depozitul 2-4829 Românocolor Caraaiale 1 b SI 2-9551 Romanosan Reorez Eqoer & C o Bd Domnitei 34 SI 4-1572 Romigefa Brezoianu 53 SI *3-9 286 S I F Arcului 14 SI 2-81 8 1 fca Şos Vergului 220 S4 2-8833 Specia Theraolix I G Duca 19 S3 2-4674 STUDERUS & Co. Sft Gheorghe 29 SI 3-1994 Taulegne Charles G Cosbuc 11 S 4 2-47 t 5 Vafil Bd Măria 48 Si 3-826O Verglas Georges Precupeţii Vechi 1 S3 . . 2 - 0 1 4 3 Wander Căzărmei 89 S6 •5-19OO fcă S s Bucureşti N i o o 3-471 2 Fabrici .•5-1900 .*5-190O ...3-4712 WANDER Dr s a Căzărmei 89 S6 S A PI C SA Căzărmei 89 S6 fcă Şos Bucureştii Noi 50

Editura Românească Victoriei 2 SI 9 3-9152 J. WALTER THOMPSON Co. S. A. R . Dionisie 65 S3 *2-3167 Puf şi fulgi Benone A Smârdan 15 SI l Benone Euqeniu B Carol 7 SI d BENONE EUGENIU Bd Carol 7 SI 3-6OO2 3-9994 3-9994

Pungi de hârtie Astra S Apostoli 40 SI f CARTEA ROMÂNEASCĂ Şos Bonaparte 60 S3 Punga Moşilor 312 S 4 Rotman I ssor Rotman Dora Anastasie Panu 8 S 5 Schartz Samuel Oiţelor 1 S5 SOCEC & Co. S. A. Calea Victoriei 13 SI Răcitoare automate CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI *3-927O CERAMICA Lipscani 31 SI 4-3743 COLUMB S. A. R . Bărăţiei 23 SI 5-1874 Frididaire Leonida & C o Bd Tache Ionescu 30 S3 -fr 2-1 8 8 3 GALERIES LAFAYETTE C Victoriei 13 SI I *3-545O Ortofrigor Hirmo Bd Domniţei 3 SI . . . . 5 - 0 5 3 2 „TECHNICA" Smărdan 39 SI 3-6104 Tiefenthaler J & Co M Smârdan 39 SI 4-4801 Răcitoare fabrici „UNIC" I. Tiefenthale' & Co. S-sor RĂCITOARE brevetate cu grătare rotative pentru menaj. RĂCITOARE speciale pentru mâceiării, bodegi, etc. Calea Şerban Vodă No. 158 TEUCIfON 4-4801 şi 3-6815 VARIOELECTRIC S. A. R . Bd Brătianu 35 SI Radio Amoliton ing Gross H Apolotor 5 SI . . 5 - 0 7 6 7 Andronescu Dan Daniil Barcianu 16 S4 . . 4 - 8 1 6 3 Antena G Marinescu Bd Măria 56 S6 ..3-OO42 Argus Distribuitor Exulusiv Academiei 7 SI 4-9317 „AUTO-SORECO"LABORATOR Şl DE RADIO 3-3955 2-4127 2-46O3 4-7899 3-8562 *3-545O

Produse farmaceutice,

Produse metalice, Fabrici ..3-6044 Gaiser R & C Griviţei 138 S2 . . . o Klahre Carol Şos Ştefan cel Mare 94 S3 .2-2567 Macarescu & Necula împăcării 9 S2 . ..3-1808 Standard Electrica Rom •4-4O1O CI Rahovei 268 S6 :. 3-2738 Victoria Ritoridi 27 S5 *3-226O Vulcan Honzig 19 S6 Produse technice industriale SAROVA S. A. VEHICOLE AUTOMOBILE SECŢIA TAXIMETRE DE LUX Secţia desfacerea produselor industriale „TECHNOEXPORT'U.R. S.S. Sediul: Bd, Mărăşti, 41, Tel. 4-5697 Secţia Taximetre: Sos. Jianu 11 bis Secţia desfac, prod. Technoexport Calea Griviţei No. 187 TELEFON 4-3661 Produse zootehnice R G Minden R Poincare 28 SI Proecte INGINER MAXIM BRĂNISTEANUBIROTJ TECHNIC REPREZENTANŢE TECHNICE, INSTALAŢIUN1, PROECTE BUCUREŞTI I BULEVARDUL BRÂTIANU, 22 TELEFON 3-50-10 Adresa tel.: Technobran

.4-6496

3-5676

AUTO-RADIO • TRANSFOR-

CONSTRUCŢIUNI

MĂRI • REPARATIUNI Bulevardul Pache No. 43 TEIJSFON 3-7358

119

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

RAD-RAC GENERAL:

REPREZENTANTA Şl DEPOZIT

CALEA VICTORIEI, 29 • TELEFON 3.4930 Radio
Bardiz Radio CI Moşilor 295 S4 Baru Domnita Anastasia 5 SI Binder H ing Telefunken C A Rosetti 5 SI 2-9944 5-OO52 4-125O

P L U T A R G S. A. Bucureşti
Radio

TELEFUNKEN
RADIO
Reprezentant Inginer Diplomat

RADIO

• AMPLIFICATOARE RETRANSM1SIUNI CINEMATOGRAFE Str. Regală 1 1 bis Et. II
TELEFON 4.56.84 3-6636 4-9346

H.

BINDER

Mischonzniky Colţei 7 S I Moscovici I Griviţei 80 S2

„ORION"
Aparatele cele mai perfecţionate de radio Reprezentanţa generală: „ N O R I S" SOCIETATE DE ELECTRICITATE Bucureşti, Strada Câmpineanu No. 2 (Palatul Adriatica) TELEFON * 5 - O 6 9 O Petromax Smârdan 30 SI 3-5O3 1 Pollak Fraţii Regală 11 SI Ş"883;* Porszolt Oscar s a r Bd Elisabeta 37 S2..3-O82O 3-8233 Radio Baru Dţa Anastasia 5 SI 2-5758 Radio Continental Electric R C E 11 Iunie 75 S5 4-2466

STRADA C. A. ROSETI, e TELEFON: 4-12.5O
Carlton Regală 20 SI 4-6682

LABORATORUL DE RADIO
Bucureşti, Str. Nicolae Filipescu, 28 TELEFON 3-0335 Atelier special pentru instalaţiuni şi reparaţiuni, montarea instalaţiunilor radiotelefonice, posturi de amplificare şi cinematografe sonore. Reprezentant pentru România a aparatelor Tekade şi Seibt Cartea Românescă Sos Bonaparte 60 S3 2 - 8 6 7 O
E U G E N B R A U N

RADIO CONTINENTAL ELECTRIC R. C. Magazin de desfacere CALEA GRIVIŢEI No. 184 A

CARTEA ROMÂNEASCĂ

Aparate de Radio R. C. E.
precum şi toate celelalte mărci Rate mici lunare
B i r o u : 11 I u n i e 75

Bdul Regele Carol I 3-5 SI *3-927O Cryoton Bd Elisabeta 57 b S2 4-1515 Daimon Gustav Ahlscher Scaune 4 SI . . . . 3 - 5 9 7 9 Distribuţia Tehnica Victoriei 72 SI 3-1 7O7 Edison Radio C A Rosetti 35 SI 2-9O72

ELECTRO UNIC

Telefon 4-2466
Radio Radio Radio Radio Radio Radio Excelsior Victoriei 83 SI .Krauss Brâncoveanu 3 SI Metal CI Victoriei 144 S3 Omega Vânători 20 SI R C A CI Victoriei 55 SI Roval Gl Florescu 13 SI .4-9942 .4-7889 .4-773O .3-41 12 .3-2696 .4-8269

Str. Regală, 19
Tel. 3-2798 i

DEPOZIT OE VÂNZARE AL APARATELOR'

PHILIPS

Elton Brezoianu 9 SI 3-4683 GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI + 3-545O HorniDhon Radio Dr Marcovici 1 SI 5-0940 Leonida & Co Bd Tache Ionescu 30 SI *2-1 883 Lumophon Victoriei 86 SI 3-6888 Pasagiul Macca 4 SI Lutsch M ino Bd Brătianu 24 SI

cu 2+1, 3+1 şi 2+2 Idmpl, recepţionează pe orice lungime de unda cu lămpi „Tungsram" şi totuji excepţional de eftine Jj tE CUMPĂRAŢI I N RATE DEIA.

Radio-SET"

„MOTO - S E T - RADIO"

LANTOS I. S-sor

8d.Br6tionu.39 • BUCUREŞTI • Tel«f.4-8O28

3-2941 4-2340

RAD-RAM

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

120

Radio
Radionel Pas Român 20 SI 4 - 1 126 Radio Vox Str Băncci Naţionale 2 SI . .4- 0519 Rico Radio Moşilor 258 S4 2- 92O2 Saru N Radio Pas Român 31 SI 4 - 1670 Soc de Difuziune Radio Telefonică din _ România Gl Berthelot 60 S2 * 3 - 46 IO dir adtivă Ştjrbey Vodă 92 S2 . . . . 3 -7155 dir comercială 3 - 6195 serv studii 4 - 1157 dir abonamentelor Doamnei 4 SI birouri 4 - 0823 convorbiri abonaţii 4 - 3499 Solzman Boris Sf Apostoli 47 SI 4 - 1O36 Soru S PasaEiul Român 26 SI * 4 - 199O Sţandard Electrica Rom .+O4 Victoriei 37 SI , Staţitlnea Radio Telegrafică Bucureşti Herăstrău S2 SuD2r Radio Regală 12 S I

Rafinării de petrol Concordia Matei Millo 15 SI

Constantinescu Vladimir 13 Septembrie 143 S6 Petrolul Bucureşti Caransebeş 1 S2 Rafinăria de Petrol Băneasa Titan bir Bd Carol 30 SI

ifc-4-161O

_ „ _ 4-2243 3-8978 2"50;?6. *4-O799

Rame
Armând I Victoriei 118 S3 Armând S Sfinţilor 24 S I

CARTEA ROMÂNEASCĂ

3-6292 4-4741 *3-9270 „__ 4-7439 3-8815

3- 7^85 .3- O64O .4- 2323

GERON

Bdul Regele Carol I 3-5 SI Constantin V Constantin Biserica Enei 4 SI Georqes Schitu Măgureanu 5 S I

SUPER RADIO Str. Regală, 12
Aparate de radio deîa lei 2600. Vâtizarea în rate mici lunare. In depozit aparate: Standard, Harnj phon, Zenith, etc. laborator pentru reparaţii. INSTALATIUNI SI ÎNCHIRIERI DE AMPLIFICATORI

CI Moşilor 54 SI 3-5960 Kernescher R Bd Brătianu 15 SI *3-O9O3 Gestenbera Bubi Bd Academiei 1 SI . . . . 3 - 3 8 4 7

Telefon 4.23.23

R. KERNESCHER

LEGÂTORIE RAME
Bd. 1 C. Brătianu No. 15 . TELEFON: 3-0903

Szanto Ernest CI Moşilor 235 S4 2-51 16 Telefunken Bd Elisabeta 57 b S2 4-1515 Teleîunken repr C A Roseţţi 5 SI 4-1250 Telefunken reprez Bd Brătianu 24 SI . . . . 4 - 2 3 4 O Telefunken 0 P Herqes Victoriei 128 S3 . . 3 - 7 8 4 6

TELEFUNKEN O . P. HERGES
CI Victoriei 128 S3

:

3-7846 Roemer Otto Carol 16 S I România Mare Aleea Tonola 21 S3 SchnaDD Ellv Moşilor 30 SI 4-8769 2-2O57 3-9779

RADIO-WATT
3.42 53
A P A R A T E DE R A D I O L A PRIZĂ Si BATERII
Mărcile cele mai renumite

\
• /

LABORATOR

Vlnrtem si T rate lunare n V<$8H Strada Kesală, 8 _ ^ < < W • ' = 4-6496

DE RADIO Â

RAME moderne p ER VAZ URI E n - g ros o GLINZI • GEAMURI ELLY SCHNAPP
Calea Moşilor No, 30 TELEFON 3-9TZ9

VARIOELECTRIC S. A. R .
Bd Brătianu 35 SI

*OS1AS ZINGERProp. GUSTAV SINGER BUCUREŞTI I,Str. Negru Vod

SAUL SCHNAPP

|

RAME
DEPOZIT DE PERVAZURI PENTRU RAME EN GROS SAUL SCHNAPP
CAL. MOŞILOR, 319 (Casele TELKFON 2-8730 Proprii)

121 Raspile FROHN S A Parcul Rahova Str J 29 S6

COMERŢ. INDUSTRII Şl PROFESIUNI

RAS-RES

Reclame luminoase Neon Braun Călăraşi 80 S4 4-3567 3-7054

Răsucitoare de fire
Firefect Turturele 62 S4 Solomon Samv Rădăuţi 17 S5 Rate „RIVAL"I 4-5607 4-4587

WEOLU

FABRICA DE TUBURI LUMINOASE CEL MAI MARE SUCCES IN COMERŢ, AVEŢI CU RECLAME LUMINOASE
tixaculă în orice o a: din ţară. Bl'IJBV. SCKlTtl MAGltRKANU NO. 41

£

T L F N 4-4720 EEO

CALEA GRIVIŢE1, 155 TELEFON 3-32-65

Reclame în relief

Vitrom Sf Gheorghe Nou 19 S I

4-8930

IN RATE: asortat cu: încălţăminte, Manufactură, Galante-

Renovări generale interior AVÂNTUL
Bd Elisabeta 67 S I 3-6844

rie, Stofe. Haine de comandă, etc.

Reparatiuni locomotive şi cazane C. F. R. V/OLFF E s a r Dr Istrate 7 S5 x5-1966 Reparatiuni maşini de scris şi calculat
Continenta!-S Soru Pasagiul Român 26 SI

Reclame
Biruinţa Soc Coop Moşilor 13 S4 Orientarea Reclamei Bd Brătianu 24 SI Redeco decoraţiuni de orice fel 2-4341 ..4-9888

INTECO-TORPEDO B Carol 65 SI

_ * 4 - 199O

3-2534

Restaurante şi Berării
Alexandrescu C Sos Jianu 100 S2 . . . .2-6383 Amiciţia Intrarea Zalomit 8 SI .5-OO9O Andronescu Ioan Spl Unirei 223 S5 . . . 3-01 71 Andronescu Ioan Luna Buc insulă .4-7419 .4-O143 Arnesiu Alex Carol 25 ST Boboc & Tănăsescu Lânăriei 78 So . . .2-5762 . .2-5722 Barbu CI Dorobanţilor 56 S3 Berkoviţs Lipscani 7 SI 4-6291 Blanduzia Doamnei 7 SI .3-7514 Brătulescu B David Gl Angelcscu 131 S2 4-0012 .2-5792 Bruco Andrei Lânăriei 1 S5 3-OO23 Bufet Şos Kissclef 4 S2 Bulevard Bd Elisabeta 3 SI 3-9553 Canciovici Al Clucerului 68 S2 3-6568 Caosa Griqore Edeiard Quinet 1 SI 3-543O Capsa Lido Bd Tache Ionescu 5 S3 4-1493 Caraiman P & N Zissu Câmpineanu 11 SI 3 - 0 1 5 4 Carul cu Bere Stavropolcos 5 SI 3-OO26 Central Pe Carol II Luna Bucureştilor 5-0093

Victoriei 2 SI Vitron S Ghcorghe 19 SI f

4-7623 4-8930

J. WALTER THOMPSON
^ S. A. K.

Comp.

EXECUTĂ ORICE G E N DE PU BL I C I T A T E
TELFFON *2-3167 Reclame în cartea de telefon

Str. Dionisie, 65 (Piofa Lahovary)

Cina C A Rosctti 3 SI 3-8703 Constantinescu V Atelierului 35 S2 . . . . 3 - 0 1 8 6 Colonada Sos Kiseleff 9 S2 3-8958 Continental Victoriei 56 SI 3-1651 J
Cosna Buzeşti : .5 S2 3-2847

Tirajul actualei cărţi de telefon este de 50.000 exemplare şi ea este cercetată zilnic de zeci şi sute de mii de persoane. O reclama în aeen^ta carte este cu prisosintîi răsplătită. Proectele, desenele şi clişeele suni întocmite gratuit de **ţ*l mai mare hi roti de publicitate

STR.

BUZEŞTI, 35 — TELEFON 3.28.47

RESTAURANT
BUCĂTĂRII de VARĂ BUCĂTĂRIE EXCELENTĂ O R C H E S T R Ă PROPRIETAR: COSTICĂ GEORGESCU
4-2464 3-0167 3-5638

J.

WALTER THOMPSON Co. s. A. u.

Pentru orice Imnuriri adresa ti-vS Ia:

J. WALTER THOMPSON Go.
Str.

S. A. K. Uionisie, 65 Telefon *%.31.67

Cristea V Cristea Griviţei 328 S2 Cuibul Veseliei Bd Mărăşeşti 1 • S5 Diaconescu Costică Dorul Meu Traian 103 S4

Regina Măria 24 Băneasa S2

4-5265

RES-RES Restaurante şi Berării

COMERŢ. INDUSTRII SI PROFESIUNI

122

Restaurante şi Berării
Parcul Brătianu Bd Brătianu 2 SI 3-0196 Parcul Carol Pe Carol S5 3-8814 Parcul Dorel Agriculltori 150 S4 4-6781 Parcul Fericirii Alexandru Ciurcu 16 S5 4 - 5 9 4 2 Parcul Luther Bd Dinicu Golescu 43 S2 3-9415 Parcul Sinaia Halelor 65 SI 4-0005 Parcul ToDa Buzeşti 45 S2 3-9596
k N T L O C A L F A M 1 L 1R A

Drăgulinescu Ion Bd Dinicu Golescu 11 a S2 4 •0039 Finochi Guido Pas Comedia SI 3- O182 OO56 Flora Sos Kisselef 39 S2 : . . . 3-0903 Florescu Constantin Agricultori 101 S4 5 Fraţii Badea la Drăgus •8164 CI Dorobanţilor 72 S3 2 •6336 Gara de Est Gara Obor S4 2 •5778 Georgescu Ion Bd Ferdinand 31 S4 . . . . 2 •OOO3 GeorQescu Paraschiv CI Griviţei 198 S 2 . . 3 - •5 794 Gheorqhe Stan Pieptănari 1 S5 2 0151 Gherondache Nicolae Halelor 27 SI 4- -0161 Grand Hotel CI Victoriei 11 SI 4 ' •0170 Hanul Ancutei Isvor 112 S6 4 CI Victoriei 46 SI 3 - 0067 Helvetia Câmpineanu 8 SI 3- •0142 Iancu Blănari 22 SI 3 541 7 loanitescu R I Sos Pantelimon S4 2- 8O42 îonescu Drădhici Am Ion Murgescu 33 S4 2•4262 îonescu Mihail Mielu Polonă 121 S3 2 •OO71 îonescu Petre CI 13 Septembrie 166 S6 5 •8017 Iordăchescu Ghită Ilfov 2 SI 3 •0145 La Liliacul Alb 13 Septembrie 3 S6 . . . . 3 ' l a Generalul Kisselef 0162 Arh Ion Mincu 1 S2 3 - 284O Lambru Câmpinenu 5 SI 3' La Mihai Bravu Ol 1 1 Bd Schitu Măgureanu 27 SI 3- O191 La Neootu Buzeşti 67 S2 3 - 0076 0075 La SDic de Grâu Bd Pache 23 S4 3Lazăr Iancu Bd Basarab 7 S2 4- 0175 Leacu Paul Bd Basarab 1 S2 4- 9876 Lescenco Ilfov 4 SI 4 3598 Leul si Cârnatul 11 Iunie 58 S5 3 - 1 127 Luchian Petru Pas Român 27 SI4- 3166 Luzana 11 Iunie 41 S5 3Marinescu Ion Cooăceni •5319 Bd Măria 67S6 4- 0015 Mateescu Marin Şos Crângaşi 81 S2 . .4OOO2 Meteleanu Gh Bd Col Mihail Ghica 23 S2 3 - 6365 Miez de noaDte CI Dorobanţilor 63 S3. . . . 2-2294 Miilea Bd Col Mihail Ghica 63 S2 4-

R E S T A URA

HERDAN

74O3

G RADINĂ DE VA RĂ PROPRIETAR DUMITRU T. TOPA Piafa Buzeşti No. i15—47
TELEFON 3-S596 Partenie N I Grădina Cişmigiu S I . . . . 4 - 2 9 0 1 Pariziana 11 Iunie 51 S5 4-252O Păun I Tănase Spl Unirei 9 S5 4-4381 Pecheci Theodor Griviţei 1.39 S2 3-4793 Peciu Gheorghe Bd Măria 28 S I 3-9059 Pooescu Constantin CI Griviţei 118 S2 . . 5 - O O 3 3 Potcoava de Aur Carol 52 SI 3-O17O Presei Academiei 20 SI 3-0498 Puiul de Aur Dr Felix 7 S2 3-OO88 Răcaru I Vasile Boerescu 11 SI 3-7967 Radu C Dumitru Regina Măria 8 Băneasa 5-0037 Radu Stavaru Romană 125 S3 2-5542 Restaurantul Cazino Grădina Botanică Şos Cotroceni S6 4-O638 Restaurantul Pădurii Băneasa Băneasa . . 3 - 6 1 1 5 Roata Lumii Dorobanţi 1 S3 2-6310 Rosianu Goqu Dtru Racoviţă 27 S4 . . . . 4 - O 6 7 1

MIRCEA IGNAT

B O D E G Ă RESTA URANT E B E R Ă R 1
TELEFON 3-0157

LA RESTAURANTUL G O G U R1OŞIANU Se servesc cele mai bune mâncăruri şi fripturi, deasemenea cele mai alese vinuri precum şi renumitul P E L I N R I O Ş I A N U Cel mai curat local având cea mai modernă instalaţie din România STR. D-TRIE RAC0V1ŢA, 27 TELEFON 4-0671
Ruxandra Parc Domniţa Ruxandra 12 S3 2 - 9 7 9 5 Sofletea Alex Aleea Grand 14 S2 3-OOO7 Splendid Parc Ştirbey Vodă 4 SI 3-3839 Srul Isidor Cohn' Udricani 4 SI 4-7306

B-dul Regele Carol 1 No. 6

.3 5 8 1 2 Mircea cel Mare Bd Elisabeta 2 SI ..4- 0 1 2 4 Miruli Constantin Griviţei 161 S2 .3 0 1 6 6 Misu Avria Şos Iancului 89 S4 .3- 9 3 0 6 Modern Sărindar 4 SI ..4- -489 1 Monte Carlo Cişmigiu pe Insulă SI Mura Sf Nic Şelari 22 SI OO85 "iikuiescu'jean Şos Kiseleff 4 S2 2 •5032 57 Niculescu Marin Vasile Lscăr 124 S3 . . 2 - 7 7 Oituz Colentina 3 S3 2- 8 0 2 4 Pantazi Cristea Bd Elisabeta 5 S I 4--1948 Pantazi Cristea Spl Unirei 23 SI . . . . . . 3 -•167O PARCUL DRĂGUŞRESTAURANT _ BODEGA GRĂTAR SPECIAL VINURI ALESE CALEA DOROBANŢILOR, 72 TELEFON 2-8164

Tănase Chiraleu Rahovei 237 S6 5-OOO3 Terasa Cercului Militar Victoriei 29 SI 4 - 5 O 9 2 5-O049 Teodorescu Alex Bebec Pţa Buzeşti 43 S2 4 - 0 1 O 3 Tic Tac Bd Elisabeta 12 SI 3-1652 4-OOO3 Trocadero Academiei 8 S2 3-7158 5-0089 Vişoiu P S Aurelian 48 S2 4-0924

Stoenescu Ghită Halelor 43 SI

3-SJ42,

VIŞOIU -ŞOSEA
Bucătăria imbatabilă TEU FON 4-0924

Mâncaţi numai la RESTAURANTUL

lângă Arcul de Triumf Local fârâ rival în Capitala

123

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

RES-ŞAM

;:K:: Str. Grigore Manolescu, 10-14 -Telefon 3-0390 |
Restaurante şi Berării
Viticola Cooperativă Câmpineanu 15 SI . . 3 - 4 1 8 3 Vrizonis Dumitru Bd Basarab 8 S2 5-OO43 Zainea Radu CI Grivtfei 191 S2 5-0038 Zamfirescu Manole Şos Mihai Bravu 5 b S4 2 - 4 5 4 1 Zissu Costică Pţa Dr Botescu 18 S2 . . 4 - O 1 1 4

RHEIN AZUGA
Reviste
Viitorul Poincare 17 SI VESELIA" Brezoianu 23-25 SI Vremea Carol 10 SI Brezoianu 23-25 SI

VINURI • ŞAMPANIE .

.•3-8030
•S-SOI O 3-6998

„ZIARUL ŞTIINŢELOR Şl AL CALATORILOR"

Reviste ADEVĂRUL LITERAR Şl ARTISTIC
Ct Miile 7 SI Administraţia Financiară Bd Elisabeta 6 SI
Automobil si Sport

•S-SOI O

•3-8430 3-9623 5-1177

Rezervoare
Vulcaji Honzig 19 S6.

.•3-226O

Brezoianu 23-25 SI Buletinul Educaţiei Fizice Maior Ene S6 Buletinul Industrii si Comerţului Const Miile 6 SI Buletinul Societăţii Politehnice CI Griviţei 132 S2 Bursa Bd Elisabeta 10 SI

„BIBLIOTECA AGRICOLĂ"

Pţa

Palatului Regal SI

Rulmenţi de bile
Atelierele Mecanice Peschl

•3-3010 • . . 5-0869 4-3 7 9 9 •3-9440 3-5974

„TECHNICA" Rulouri

bir Bd Basarab 56 b S2 it3-e 168 comenzi 3-6 1 6 3 Riv Bd Tache Ionescu 4 S3 2-2412 S K F bir Victoriei 86 SI •3-6753 mag desfacere Bd Tache Ionescu 3 SI 4 - 0 4 6 6 Smărdan 39 SI 3-6104

Ct Miile 7 SI • Curierul Financiar B4 Elisabeta 12 S I . . . . Ct Miile 7 SI •3-8430 Finanţe si Industrie Pas Român 2 S 1 . . . . 3 - 4 7 O 5 Gazeta de Duminecă In? Ealişnv 2 SI •3-2660 Geniului Bd I G Duca 1 S6 3-0695 Iuiena Socială Toamnei 83 S3 2-4 2 1 4 Brezoianu 23-25 SI •S-SOI O Industrie si Comerţ Victoriei 77 SI . . . . 4 - 6 5 1 5 Libertatea Victoriei 63 SI 3-3781 Linia Dreaptă Edgard Quinet 6 SI . . . . 4 - 9 9 4 6 Ct Miile 7 SI •3-8430 •3-843O 3-5955 •S-gâgO 3-5045 4-3698 •3-8430

CINEMA

DIMINEAŢA COPIILOR

D. SZÂNTO & Fiu ORADEA
Rulouri pt. ferestre din lemn, sistem „Esslingen". Rulouri din tablă de oţel ondulată. Rulouri rulante Detectiv din vergele de fier Repr.: „RECOMIN" J. KULMANN Str. Câmpineanu, 14 Tel. 4-4092

„ILUSTRAŢIUNEA ROMANA"

MAGAZINUL

MEDICUL NOSTRU

Ct Miile 7 SI Metrooolis Pas Român 19 SI Moniteur du Petrole Roumain Bd Brătianu 26 SI Ştirbey Vodă 45 S2 Muncii Sănătăţii si Ocrotirilor Sociale Academiei 2 SI Ct Miile 7 SI
Monitorul Adm Financiare

Saci

Sacul Heilpern F Moşilor 35 S I .

.3-6320

Saci de iută, Fabrici
Industria Iutei Spătarul Preda 5 S6. .3-1766

RADIO ADEVĂRUL

Brezoianu 23-25 SI •S-SOI O RamDa Brezoianu 51 SI 3-6124 REALITATEA ILUSTRATĂ Ct Miile 7 SI •3-8430 Revista Drumuri SDre Orient Bursei 3 SI 4 - 7 9 4 1 Revista Generală Comerţ Contabilitate Teilor 12 SI 3-7983 Revista Horticolă Şerban Vodă 237 S 5 . . 3 - O 3 7 O Tribuna Financiară Luterană 5 S2 4-5112 Universul Brezoianu 23 SI •3-3010

„RADIO UNIVERSUL"

Şaibe de transmisiuni din lemn „TECHNICA"
Smărdan 39 SI

.3-6104

Şampanie
D r Felix 5 3 S 2 3-1174 Mott & Fils Putu cu Apă Rece 53 S6. . 3 - 1 5 9 8 Rhein & Co Gr Manolescu 10 S2 3-O39O
Bresson & Likerdv s a r

RHEIN & Cie Azuga

Vânzări En-gros şi En-detail. Saci noi, saci uzafi, pânza şi Brezoianu 23-25 SI •S-SOI O sfoara de iută, sfoară de cânepă, sfoară de manila. Muşamale CALEA MOŞILOR No. 33 (prelate) impermiabile. închirieri de saci şi muşamale. T E L E F O N : 3-«532O

„S A C U L"

„UNIVERSUL COPIILOR"

Gr Manolescu 10 S2

3-O39O

SAN-iEM Sanatorii
Brâncovenesc Bibescu Vodă 3 SI Central Călăraşi 20 El

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

124

Sârmă de parchete
3 -67O6 3 -7559 -0152 2-6303 3-5947 2-3636 4-7749 3-3804 2-O14O 2-6368 2-9923 3-6394 2-4547 2-5715 3-8325 3-6836

Diaconeselor Şos Ştefan Cel Mare 49 S3 Filaret pentru Tuberculoşi Şos Viilor 90 S5 Gerota D Bd Ferdinand 50 S4 Institutului Maternitatea Spitalul Filantropia S2 Militar C Şerban Vodă 218 S5 I Saint Vincent de Paul direcţiunea Sos Jianu 38 S2 informaţii Sanatoriul de Naşteri Modern Dtrie Onciul 10 S4 Sanatoriul de ofiţeri Elena Eraclide Plevnei 112 S2 Sf Elisabeta Sos Kisselef 8 S2 Ion Mincu 25 S2 Smărăndescu Mihail Buzeşti 14 S2 Surorilor de Caritate Bd Col Mihail Ghica 57 S2

«/CLIP

S Â R M Ă de PARCHETE

din Oţel Special B-DUL MĂRIA No. 84 a
TELEFON 3.32.75

Sârmă de sudură electrică şi autogenă
Mink F P Isvor 2 SG 3-2751

Scagliola
Laurenzy Dr Felix 109 S2 3-42OO

Săpun, Fabrici
Apogi I S Şos Mihai Bravu 271 S4 3-9414 Cerb n Spl Unirei 279 S5 4-5622 Minerva Spl Unirei 216 S5 3-2935 Saturn Spl Unirei 222 S5 4-8340 Sicio Eliade în Vii 22 S4 2 - 5 31 6 Singras Spl Unirei 206 S5 3-6380 SHEMEN Bdul Domiţei 3 SI 5-0532 Spic Zidurile între Vii 11 S4 ....2-4713 Stella Şos Colentina 54 S3 *2-4O29 ZIMMER & Co. S. A. R. BIROURILE: Str. Lipscani No. 106 — Telefon *3-9220 Magazine proprii de desfacerea produselor: Strada Lipscani, 106 — Telefon 5-1427 Calea G.ivitei No. 80 — Telefon 3-9228 Calea Gri vitei No. 109 — Telefon 4-3759 Calea Dorobanţi, 84 — Telefon 2-9873 Calea Rahovei, 129 — Telefon 1-4305 Calea Moşilor No. 211 — Telefon 2-0615 Piaţa Amzei — • Telefon: 4-7391 FABRICILE: Str. Spătarul Preda, 30 — Tel. 3-98SS4

Scagliola plăci ipsos
Fleser S Gasokret Ziduri Moşii 11 S4 2-5609

Scobitori
Baraf D Samuel Cauzaşi 1 SI 3-7440

Şcoîi: Dactilograf ie şi stenografie
Berlitz Const Miile 14 SI Richard Brezoianu 17 SI 3-9124 4-6625

Scrobeală, Fabrici şi Depozite
Amidoneria Titan Şos Vergului S4 2-2235

Scule de precizie fabrici
Neptun Rotari 38 S4 2-5354

Scule
Incomet Edgard Quinet 5 SI 4-2473

Sare, Depozite
Burileanu C I Şos Mihai Bravu 15 S4 2-4987 Gheorghiu I El Rahovei 5 SI 3-9755 Mitu L Dumitru Şos Mihai Bravu 192 S4 3 - 7 6 8 7 Popovici DtruBd Gl Mărăşescu 8 S4 . . . . 2 - 3 6 3 2 Postolea Fraţii St £ . Gh • Griviţei 488 S2 3-7643

Sculptori
Dumitrescu Grigore Măria Hagi Moscu 30 S2 Nache Al Tugomir Voevod 34 S4 4-3526 2-5828

Sârmă de fier
Industria Sârmei CI Victoriei 39 SI *3-3758

Seminţerii
Boiandjieff N Ştefan Carol 42 SI 3-6365 Clouard Carol 30 SI 3-3492 Faraudo CI Şerban Vodă 237 £5 3-O37O Flora Carol 9 S I 3-5O52 Leguma Smârdan 18 SI 4-2666 Petroff Dima D & Suc Dumitru A Câmpul Moşilor 27 S4 2-4953 Petroff Ftii Nic & Th Câmpul Moşilor 7 S4 2-5101 PETROFF FRAŢI N I C & Th dep Seminţerii Cereale Zarzavat Hala Obor Str Câmpul Moşilor 3 S 4 . . 2 - 5 1 O 1 Petroff A Ilie Pţa Regina Măria 140 S6. . 4 - 4 9 2 O Pildner Carol 11 SI 3-5O89 Proch Eug Carada 7 SI 4-O868

Sârmă de oţel
Coroana I Korn Radu Vodă 8 S5 3-5711

Sârmă de parchete

Coroana I Korn Radu Vodă 8 S5 Landau Max Cantemir 76 S5

3-571 1 4-4997

125 Seminţerii SEMINŢERIA PROCH

COMERŢ, INPUSTRH $1 PROFESIUNI

SEM-$OS

Sobe, Depozite Inginer Diplomat

Bucureşti, Strada Eugen Carada, 7 Telefon 4-0868 Livrează cele mai bune seminţe de cereale, furaje, legun.e, flori, cepe de flori, unelte de grădinărie, apicaltură, avicultura, articole de pescuit Scheidelgqer TheoDhile V Bianiste 15 S4..3-87O1 S I S A Dumbrava Roşie 21 S3 2-9942 Soia Pţa Universităţei 2 SI *4-2496 Interurban. . 2 6 garajul Intrarea Herăstrău 14 S3. . . . 2 - 9 3 0 8 Tancoff Sava Carol 67 SI 4-O934 Trifoiul Dumbrava Roşie 21 S3 2-9743

FABRICĂ DE PRODUSE CERAMICE • SOBE DE TERACOTĂ Şl FAIANŢĂ Bucureşti 6, Cal. Rahovei, 101
TELEFON 3-7138

Sobe, Fabrici
Arion Nicu Spl Independentei 13 SI . . 4 - 7 0 9 3 Colentina Şos Mihai Bravu 1 S4 2-5143 Faiartfa Românească ___._ Logofătul Tăut 68 S5 3-6782 Hornul C Stefănescu CI Moşilor 88 S I . . 3 - 7 9 8 7 Mosser Rober Aleea Tonolla 15 S3 2-8596 Năstăsescu I Ctin Horească 34 S3 2-0618
3 Bd Col Ghica 20 S2 " 6 6 6 ? Ruffer Ernest Popa Savu 42 S2 2-4446 Sf Treime Tei Maica Domnului 36 S3 2-5061 3 Sgbarul Şos Viilor 1Q7 S5 " 8 £9.5 Stefănescu C Hornul CI Moşilor 88 SI . . 3 - 7 9 8 7 Urschitz Gh Logofătul Tăut 66 S5 3-9400

Şepci, Garaene, Fabrici
Sportul Smârdan 30 SI 3-5059

Sfoară şi frânghii, Fabrici SCHDNBERGER & GRONSTEIN s. a.
Str Lipscani 72 SI Rosenberq N Lipscani 93 S I 3-6265 3-4786

PRUTEANU H. C.

Sifoane
Bunea Dumitru Griviţci 216 S2 Geamul Românesc Ploesti Col Orero 17 S5 4-3273 3-7103

G. URSCHITZ
Ş I C H E M I N E U R I străine şi indigene In toate culorile (albe Hardtmuth) în diferite stiluri moderne PLACI DK FAIANŢA, GKESIK PENTKU PARDOSIT Preturi foarte avantajoase 9tr. Logofătul Tăut, 6 (lângă Uzinele 6 Lemaître) TELEFON 3-9400 SOBE

Siropuri

pOWJWBRKSOM
'•DIN FRUCTE Si ZAHAItf
BUCUREŞTI, Str. Dr. FELIX, 53 TELEFON 3-1174 SHAROMA
Bdul Domnitei 3 SI 5-0532

6ARANTATET,

Sodă caustică
Solvay C A Rosetti 31 SI 2-3009

Sobe cu petrol AGENŢIA AMERICANA
Are permanent In depozit

.

Sobe pentru Tncălzit Maşini de Gătit
fără. fum şl f&râ miros, ce ard cu petrol lampant Calea Victoriei No. 126 TELEFON «5-0740

Siropuri naturale de fructe şi zahăr
Bresson & Likerdy Dr Felix 53 S2 3-1174

Sobe, Depozite
Beu Ctjn Rahovei 158 S6 3-6474 Dobre Petre Şos Viilor 103 S5 4-5255 Uranus 72 S6 4-6027 Homarul Capitalei Rahovei 158 S6 3-6474 Hornul C Stefănescu CI Moşilor 88 S I . . 3 - 7 9 8 7 Ruffer C E Ludovic Popa Savu 32 S2 2-4422 Stefănescu C Hornul CI Moşilor 88 S I . . . . 3 - 7 9 8 7 Stefaniu Nicolae CI Rahovei 101 S6 3-7138

Soluţie din cauciuc, Fabrici
Ardă A Aronovici Bibescu Vodă 18 S I . . 3 - 6 4 1 9

Şoşoni şi galoşi
Bdul Regele Carol I 3-5 SI GALER1ES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI Hutchinsohn Oionisie Lupu 28 S3

CARTEA ROMÂNEASCĂ

*3-927O -*3-545O 2-8542

ŞOS-STA

COMERŢ, INDUSTRII -SI PROFESIUNI

186

Şoşoni şi galoşi
Lipscani 29 SI Mivici Moşilor 53 SI Neareanu Pavcl Lipscani 110 SI Nokia Micu Spincr Lucaci 4 SI Popescu Ştefan Patriei 3 SI Cea mai veche casă din ţară Bd Reg Carol I 4 SI Tretorn Sf Mina 11 S l . . ^ Viking Th Barr Doamnei 14 SI Wimoassina Lipscani 110 SI

Spitale şi maternităţi
3-84 1 9 3-7404 4-9251 4-1271 3-1 9 5 4 3-8804 .*4-0870 3-1624 4-1 5 3 7 SDitalul Cornului de Gardieni Publici _ Şos Bonaparte 5 S3 2-9296 SDitalul de Mecanoteraoie al As Patronale Horească 8 S3 2-3063 Spitalul Personalului C F R No 2 Arh I Mincu 5 S2 *3-6517 Spitalul de Urgentă Spl Independenţei 19 SI 3-2972 Veterinar Militar Plevnei 141 b S2 3-8135 Witina Witing 2 S2 3-0292 Zeriendi Şerban V d 189 S5 oă 3-8247 Parna Mitrop Ghenadie Petrescu 117 S4. . 4 - 8 2 1 5

LINOLEUM AD STECKL & FII

SIGMUND PRAGER

Spuluri celuloidate Ştampile
Carniol

UZINELE CHIMICE ROMÂNE S. A.Fabrică tot felul de şoşoni şi galoşi bărbăteşti, de dame şi copii

CISME DE CAUCIUC
sau orice fel de încăllămine de acest gen Şoseaua Pandurilor No. 71
TELEFON 4-1010

CARNlOL gravor ştampile

Carol 14 SI

.4-9937 .4-9937
4.99.37

CARNlOL

Carol 14 SI

Telefon

STR. CAROL 1 4 BUCUREŞTI

Spirt, Fabrici şi Depozite
.4-1478 Bragadiru Comuna Bragadiru Dispir Veseliei S6 .4-3038 Monopolul Alcoolului CI Victoriei 114 S3 *5-O4OO Nicolae Dobre Pericle Gheorghiu 9 S 5 . . 4 - 7 0 8 7 Sindicatul Spirtului Mauriciu Blank 12 SI *3-8360 comitetul 4-0396

in METAL şl C A U C I U C Maşini de Numerotat şl înregistrare INSIGNE Şl DECORAŢII Firme din Bronz, Cristal şi Email Monograme din Argint şi Aur Bdul Regele Carol I 3-5 S I . Cohn Izu Carol 12 SI Fulgerul Brâncoveanu 7 SI Leonard Iosef Filiti 10 SI Levinson I Str Carol 7 S I Pollak J Carol 18 SI Schwartz M Carol 20 SI

ŞTAMPILE

CARTEA ROMÂNEASCĂ

Di s t i l e r n

de Vin

.*3-927O ...4-9646 ...4-7122 . ..3-O884 ...4-1 139 ...4-7371 ...3-4734 .*3-54SO

Strada Unir i No. 75 —77

SOCEC & Co. S. A.

Telefon 3.9405 Spitale şi maternităţi
Asezămintele M S Elena dir al Ştirbey Vodă 86 S2 3-O377 Şos Vergului 4 S4 3-9312 Brâncovenesc Bd Măria SI * 3-4060 Central de Boli Mintale si Nervoase Şos Bucureşti Berceni S5 £4-0880 clinica de psihiatrie -*-4-2490 serv neurochirurgie dr D Bagdasar. . 4 - 7 9 3 0 Central Prof Dr I Cantacuzino Sdela G Lahoyary 7 S3 l *2-3148 Colentina Şos Ştefan cel Mare S3 2-2945 ^linica boli ner_yoase 2-3260 dep central şi de medicamente 2-4998 inst clinic boli contagioase a d u l ţ i . . . . 2 - 8 8 7 6 Coltea Colţ'ei s i 3-8882 serv nas gât şi urechi 4-5 7 8 8 serv gl al prosecturilor de spitale. . 4 - 6 8 2 2 clinica de boli de piele şi sifilis prof dr Nicolau 4-5790 clinica prof Bacaloglu 3-5825 Filantropia Şos Col Mihail Ghica 5 S2 3-8874 clinica chirurgie prof Toma Ionescu. . 3 - 7 4 8 O clinica nas gât şi urechi Dr Meţianu. . 3 - 9 5 3 9 Inst Medic Chirurgical Bd Dacia 25 S 3 . . 2 - 2 1 7 4 Iubirea de Oameni Mircea Vodă 51 S I . . 3 - 5 2 4 2 Menachem H Elias Bd Mărăşti 17 S2 4-3528 Militar Central Regina Elisabeta Gl Anghelescu 88 S2 *3-109 2 Pahtelimon Şos Pantdimon S4 2-48O7 Spitalul de Copii Gr Alexandrescu 29 S 3 . . 2 - 2 5 2 8 • serv medical 2-8072 serv boli contag Şos Ştefan cel Mare Spit Colentins S3 2-0363

Calea Victoriei 13 SI Stampila Becke Carol 8 SI . . . Weinbera Max Carol 13 SI . . . .

...4-7063 ...4-4341

Staniolul tuburi şi capsule fabrici
METALLOGLOBUS s. a. Bucureşti 4, Strada Fântânica, 46
Telefon «3-3109 Căsuţa Poştală 458 Fabrică: ambalaje si reclame din tablă de fier, dopuri de coroană ei capsule din aluminium. Fermoare pentru Ind. de Tricotaje, de piele si pt. genţi de dame. Caele, Tuburi pentru pasta de dinţi, paste alimentare si rouse de buze. Lanterne de vânt. Lămpi de buzunar. Staniolul Şos Viilor 47 S6. .3-6716

„STANIOLUL"

FABRICĂ DE TUBURI SI CAPSULE DE STANIOL
Bucureşti — So«e»ua Yiilnr î?0. 47 TELEFON 3-6718 Fabrică de tuburi < n staniol şi stanioU late pentru pasie de dinţi, creme, vaselină, pentru orice produse chimice, cosmetice şi alimentare • CAPSUIE staniolate pentru vinuri, Uqueuri, champanie, produse chimice- şi farmaceutice. CHJESE din hârtie pentru industria ciocolateriei şi bmiboane • T1SCTUKI pentru farmacii.

w

127

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

STE-STO

Stelaje de Galantare

Einhorn S Sf Ion Nou 9 S I . RedeGo Victoriei 2 SI

.3-1462 .4-7623

Sticlărie farmaceutică
C E N T R A L A d e S T I C L Ă R I E S A . R. BIROUL: CALEA MOŞILOR No. 25 BUCUREŞTI — TELEFON 3-9482 <-nnt Cer. 2XÎ7 Livrează cu preturile cele mai avantajoase din Depozit şi direct din Fabrică orice fel de sticle pentru specialităţi farmaceutice Medicinale, Borcănaşe, sticle diverse pentru industria parfumeriei, laboratoare şi alte industrii.

Sticlărie şi porcelanuri
Beresteanu Leon Şos Mihai Bravu 7 S4.. 2 - 8 7 6 3 CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul'Regele Carol I 3-5 SI *3-927O CERAMICA-

Articole de menaj • Porcelanuri • Sticlărie • Cristale Cadouri • Lămpi • Maşini şi mobile de bucătărie. Răcitoare
STR. LIPSCANI, 31 TELEFON 4-3743 Griinbera H D Gabroveni 22 SI Heinrichsohn Mayer Sf Ion Nou 6 SI Izbânda Văcăreşti 21 SI Oprescu Dtru Gh Nedelcu 17 S6 3-5262 3-4973 4-3565 4-1314

DEPOZIT de: Sticlărie, faianţă, porţelanuri, email, aluminium, tot felul de articole de menaj şi lămpi, lămpi electrice STRADA SF. ION NOU No. 1 7 TELEFON: DEF'OZIT 3.97.74. BIUKOU 3.97.12 Vitrokeram s a r Sf I o n N o u 1 9 S I

.3-4168

Sticlărie pentru iluminat
DEPOZIT «e: Sticlărie, faianţă, porţelanuri, email, ataminium, tot fehil de articole de menaj si lămpi, lămpi electrice STRADA SF. ION NOU No. I 7 fELEFON: DEPOZIT 3-9174. BIUROU 3-9712 CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 S I . Helzel Eduard Labirint 139 S4. • - - 270 A39 ..3-6492

Stofe magazine
Emil Stavropoleqs 3 S I Merinos s a r Isvor 109 S6 Stil Modern Lipscani 64 S I .3-3444 .3-9214 .4-1384

Putna Bd Tache Ionescu 2 SI 2-4948 Rosenberej N Lipscani 93 SI 3-6 265 Sticla C A Rosetti 18 Grivita S2 4-5772 Dudeşti Cioplea Halta Titan 2-2894 Sticla Tomesti Bd Brătianu 22 S I . . . . 5 - 1 5 4 3 Sticlărie Românească Cuţitul de Argint Moşilor 32 SI 4-37 22 Turda CI Rahovei 260 £6 3-O764 „VITROKERAM" S A R Sf Ion Nou 19 SI 3-4168 Vitrokeram Cuţitul de Argint 12 S5 . . . . 4 - 2 7 6 7 direcţia Sf Ion Nou 19 S I 4-1813 depozit 3-4168 Wittal Iacob & Solomon Sf Ion Nou 4 SI 3-8510

Stofe de mobilă
„COVORUL" ; BUCUREŞTI, S t r . LIPSCANI, 47 Telefon: 3.3978 S T O F E de M O B I L E PERDELE LINOLEUM

PLUŞURI » COVOARE -

Sticlărie, Fabrici
Ardeleana Mauriciu Blank 1 SI 3-4846 Geamul Românesc Ploesti Col Orero 17 S5 3-7103 „ I Z B Â N D A " S A R sticlărie CI Văcăreşti 21 SI 4-3565 Lespezi S Mina 8 SI f 4-6527 „PUTNA" desf prod Putna Bucovina Bd Tache Ionescu 2 SI 2-4948 „VITROKERAM" S A R Sf Ion Nou 19 SI 3-4168 4-1813

Sticlărie farmaceutică
BONGER CAROL Brczoianu 18 SI CARTEA ROMANEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI Centrala de Sticlărie CI Moşilor 25 SI 3-8998 *3-9270 3-9482

GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI *3-5450 Kimmel Auer & C Lipscani 47 SI o 3-3978 SAFIANUL S A R Lipscani 94 SI • 3-4687 Safianul Lipscani 94 SI 3-4687 Schonberger & Griinstein s a Str Lipscani 72 SI 3-4786 SCHDNBERGER & GRONSTEIN s a Lispcani 72 SI 3-4786 SZEKELY SI RETY S. A . M A G A Z I N S P E C I A L cu S T O F E D E M O B I L A P E R D E L E — C O V O A R E BIROU: TELEFON 3-3272 , DIRECŢIUNEA: TELEFON 3-5-124 Bucureşti, B-dul Tache Ionescu, 3

SUB-TAM

COMERŢ. INDUSTRII SI PROFESIUNI

128

Subrăuri
Industria

Tăbăcării
Română de Subrăuri

Dtrie Onciu 5 S4

2-99O1

_

Sudură electrică

Dobre Ioan Bd Col Mihail Ghica 38 S 2 . . 4 - 8 8 8 7 Fiiipovici Ion 11 Iunie 48 So 4-4 1 9O Hossu V Izvor 109 £6 3-6248 Industria Sudurei 11 Iunie 67 S5 3-9854 Mink F P Isvor 2 S 6 3-2751 Neuelschmidt A Sebastian 115 a S 6 . . . . 3 - 0 5 3 5 Sudura Generală Griviţci 261 S2 4-6101 Tărăboi I Pop de Băseşti 63 S4 2-526O Vulcan Honzig 19 S6 + 3-2260 Rosenauer & Co Prof Dr Sion 6 S2 3-5O46

Ancora Ion Roată 11 Ş5 4- 7O26 Fleischer Carol Verzişori 6 S5 3 - 1059 Goldenberg Tobie Verzişori 16 S5 3 - 2749 Intreprinderile Gr Alexandrescu Spl Unirei 96 S5 3 - O878 Popescu Dumitru Spl Unirii 88 S5 4- 6306 Rainoy Petre Spl Unirii 64 S5 4- 7947 Tăbăcăria Naţională Verzişori 22 S5 3 - 7629 Verzişori 38 S5 4- 2902 TALPA Tăbăcari 4 S5 3- 7O7O Talpa Tăbâcari 4 S5 3- 7O7O mag desfacere CI Moşilor 25 S I . . . . 3 - 7167 COLUMB S. A. R . Bărătiei 23 SI Dorel C! Griviţei 307 S2

Şuruburi fabrici

Tablă depozite
.5-1874 .3-1603

Standard Etectrtca Română S.A. BUCUREŞTI — CALEA RAHOVEI, 268 TELEFON: 4-4010 Instalându-ne pentru a putea satisface necesităţile SOCIETĂŢII ANONIME ROMÂNE DE TELEFOANE, atelierele noastre au fost înzestrate cu cele mai moderne maşini corespunzând ultimelor perfecţiuni technice. Aceste instalafiuni perfecte conduse de ingineri şi specialişti cu o practico îndelungată în cele mai mari uzine din străinătate, vă dau asigurarea că putem executa în cele mai bune conditiuni technice următoarele lucrări. STBTTNGARIE METALICA F R E Z A R E A METALELOR PRELUCRAREA LEMNULUI AUTOMATELE noastre execută cu precizie orice fel de: ŞURUBURI în oţel, alamă, aramă, bronz, etc. INSTALAŢIA de STROPIT VOPSEA execută ireproşabil orice lucrare în această branşe Suntem specia! uîilaji pentru a executa în mod desăvârşit şi rapid orice lucrări de: NICHELARE, ALAMIRE, ARAMIRE, GALVANIZARE Această organizare technicâ complectă de o sistematizare de.ăvârşită în calcularea preturilor vă asigură
EXECUŢIE PERFECTA LA PREŢ REDUS Vă stăm IA dispoziţie cu orice informatiurii sau deviz, vă ţinem la dispoziţie specialiştii noştri la car. că doriţi a-i consulta si ne vom bucura dacă ne-ati onora cu vizita Dv. spre a vă convinge de instalaţiile noastre perfecte ASTEPTAM Hienei. »v.

„DOREL" DEPOZIT DE TABLA Uzinele Metalurgice Unite Titan, Nădrag, Calan S. A. CALEA ORfVITEI, 307 TELEFON 3-1603
Marcel Buzeşti 26 S2 .3-7736 Desfacerea produselor din

Tablouri
IKMAND

• RAME OBI E C T E

c alea

TABLOURI de A R T Ă

Str. Cc»ltc•i, 24 (fost Sfinţilor) îlefon 4.47.41 T< Tacâmuri
Berndorf Silfidelor 1 prin Bd Elisabeta 39 S2. . 4 - 0 9 7 0 -fr3-9270 •3-545O .3-3604 .3-1928 .4-41 17 .3-6887 .4-4412

T< îlefon 3.62.92

Victoriei No. 1 1 8

Bdul Regele Carol I 3-5 SI GALERIES LAFAYETTE Tăeturi CI Victoriei 13 SI de presă Memo Luterană 6 Se A S2.

CARTEA ROMÂNEASCĂ

Talc

Mineralia Carol 62 S I . . . Talcum Văcăreşti 26 S I . Dermata Lipscani 108 S I . . . . Pikkel Samuel Decebal 9 S I

Talpă, Depozite Tâmplărie „ARDELEANA"

FABRICA DE TÂMPLĂRIE MECANICA
Execută binale, mobile fine si mobilier pentru birouri Strada Unirii No. 79 (fost 15)
TELEFON 4-1464

129 O CAMPANIE DE ^PUBLICITATE^ BINE CONCEPUTTA ŞI B I J J E j S »SŢINUTA 'EXECUTA SO-i MAI B I B O U L

COMERŢ. INDUSTRII SI PROFESIUNI

TÂM-TEA STRvDIONISIE

2-316 7,
Tapiţerie
Ateliere
Georgescu Alexandru Chişinău 33 S2 Grunberq Lunii & Marius Victoriei 77 SI. Kbnig Mihail Popa Tatu 67 S2 Luca S Smârdan 4 SI

TELEFON^

' No. 65 i BUCUREŞTI

Tâmplărie
AVÂNTUL
Bd Elisabeta 67 S I 3 -6844 CărDinis G Ion Academiei 4 S I 4 8268 Demel Aurel Hagi Ghiţă 87 S2 3 - 9695 Dorna Aleea Tonola 12 S3 2 OO13 Dragomirescu Ctin Hagi Ghiţă 100 S 2 . . 3 - Q494 Drexler Ioan Bd Mărăşeşti 20 S2 3 4873 Dumitrescu Jelea Mihai Bravu 264 S 4 . . 3 - 29O8 Georgescu George Plevnei 214 S2 3 ' 2834 Georoescu C Mihail Nic Anghel 18 Pieptănari S5 . . . . 4 - 9682 Hacker I Aurora 52 a S5 4 5516 Hirsch Leooold Sf Mina 8 S I 4 3624 Heuer Reinhold Gl Magheru 57 S2 4 8051 Iles Gheorghe Lizeanu 21 S3 2 8984 Lewv Schalom G Dem Teodorescu 1] S4. . 48167 Mănescu P & Co CI Floreasca 66 S3 2 4794 Marinescu D Vasile CI Văcăreşti 252 S5. . 3 - 8700 Neuman & Nastea Şos Pantelimon 138 S4 2- 3480 Niculescu Ioan Florilor Tei 43 S3 2 0673 Palici Costică Şos Basarab 62 S2 3- O68O Petrescu G Ioan Banu Manta 38 S 2 . . . . 3 - 3390 Plăvan Braşoveni Tei 32 S3 2 8872 Pruncu Gheorghe Şos Gărei Obor 5 S 4 . . 25082 3 Pursch Alfred Spiru Gheorghiu 14 S 5 . . . - 3453 Standard Electrica Rom 4O1O CI Rahovei 268 S6 i Szell de Francois Bd Ferdinand 76 S 4 . -4283 5304 Tenax Eliade 5 S3 -3680 Teodorciuc Mircea Cobălccscu 9 S2 . . . Teodorescu Teodor CI Floreasca 67 S 3 . 4631 O21O Tricorache Ion Rotari 9 S4 1198 Vălimăreanu CI Griviţei 134 S2 2788 Voinea Vasile Gl Lahovary 16 S3 -8847 Volintiru Petre Teofil 22 S4 Woina.rowsky Jean Şos Mihai Bravu 234 S4 5 -1499

4-4943 .3-4099 3-5365 3-7823

„TAPIŢERIE LUCA" S. LUCA

TAPIŢERIE
Strada Smârdan

DE ARTĂ
N o . 4 (In curte)

TELEFON 3-7823

M. MAZLIACH

MOBILE, TAPIŢERIE, DECORAŢIUNI
Strada Brezoianu No. 35 T E L E F O N : 3-0236

M s u M Str A 1 P Rahova S oc 5 e 6
Rădulescu Andrei Şos Ştefan cel Mare 116 S3

Mateescu Constantin Vasile Conta 16 S I . . 2 - 9 9 4 7

4-2573

2-9622

Tâmplărie mecanică
Ardeleana Unirei 15 S4 Bretz Mihail Hagi Ghiţă 79 S2 Farcas Ludovic Coţofeni 14 S3 4-1464 4-4355 2-4728

Tapiţerie
Magazine Centrala Lânei C Victoriie 17 SI I 3-4956 Demetter Josefine Regală 21 £1 3-4456 Padencov & Rantz Nic Bălcescu 40 S&..2-8619

Tapete
ACURATEŢA CASEI GALERiES LAFAYETTE
CI Victoriei 13 SI Honich F Sucurs Academici 30 SI Rotii Sfinţilor 58 SI Salubra Studio Doamnei 14 SI Sunfield Dr Felix 51 S2 R Poincare 53 SI 4-1764 -*-3-5450 3-7782 3-58O9 4-1160 3-9511

Rădulescu Barbu Elena Cuza 60 S2 Rădulescu T Petre Victoriei 222 S3
Schmilovici Iosrph Şpl Independentei 23 SI

3-4206 2-3205 3-5584
3-795O

Schmilovici S m Moşilor 63 SI a v

Teatre
Alhambra S Dumitru 2 SI f Cărăbuş Academiei 32 SI Comedia Pas Majestic SI 4-1286 3-5503 4-7171 4-O198 Modern Const Miile 14 S I 4-6777 National Piaţa Teatrului SI -*-3-943O cab dir grai 3-9437 regizorat 3-9436 cab administrator Câmpineanu 3 S I . . 3 - 5 3 7 9 Opera Valter Mărăcineanu "&4- 1 1 3 2 Regina Măria Spl Independenţei 1 SI 3-9848 Vesel Griviţei 94 S2 4-3729 Volta Buzesti Buzeşti 11 S2 3-33 1 4

Tapiţerie
Ateliere AVÂNTUL
Bd Elisabeta 67 SI 3-6844 Bucur Dumitru Paul Greceanu 20 S3 . . . . 2-3 2 0 3 Cohn Marcu Buzeşti 67 b S 2 4-5 7 3 6

TEl-TEft

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESHWI

ISO

E BUCUREŞTI, I ;'"" iinitţ mmii»,, |i««|H»i>nn|u>i|; «mm Ţ E L E F O N 1 in S T R A D A Splaiul Unirii, 13 ilBIII iBEi iiiiiliuil imiHiuiiHlIliiiill liilHiil Teienr. • tricsson Telegr.: tricstnn S A. R.

Iii!,;: y # ' « . «o
'IO 12

Telefonie şi Telegrafie: centrale, aparate, refele, piese de schimb, Cabluri şi Sârme, material de bobinaj

3-1

Centraiographe pentru industria textilă, fabrici de hârtie, etc. Semnalizări: luminoase pentru hoteluri şi spitale, semnalizatoare contra incendiului, etc. Indicatoare de nivel, Ceasornice electrice, Contori, Electromotoare, Transformatori, Acumulatori N I F E (ferronickel) şi Lanterne N I F E Durometre, Prese Brinell, Carbometre („Alpha" Suedia). Becuri „LUMA" şi Lămpi de lipit original „SIEVERT" Suedia. Telefoane

Fabrica de Telefoane Timişoara Transilvania 6 S2 Standard Electrica Rom CI Victoriei 37 S I fca Rahovei 268 S6 Soc An Rom Telefoane bir ctrale Victoriei 37 SI

.4-1135

Standard Electrica Română S.A.

3-7785 • 4-40 IO
*04

ELFI Soc. de Telefonie

A P A R A T E ŞI CENTRALE TELEFONICE
PENTRU REŢELELE PUBLICE SAU PARTICULARE DE URMĂTOARELE TIPURI:

AUTOMATE ŞI MANUALE PENTRU TOATE NECESITĂŢILE
PRETURILE CELE MAI IEFTINE Bucureşti I, Cal. Victoriei, 57. Tel. 3-8550

Termofoare

Bex Sf Ion Nou 21 S I .

.3-1346

Terrasit TERRASIT

TENCUIALA AliTiriCIAT^A IDEALA PRODUSUL FIRMEI:

HERCULES

DICIOSANMARTIN BIROUL DIS VÂNZARE:

S.

A.

STRADA ACADEMIEI No. 25, Et. II
TELEFON 3-9913

PALATUL MARMOKOSCH TELEFON 4-B069 REPREZENTANT GENERAL: OLIVIER HORVATH

STRADA DOAMNEI No. 4

Automate, manuale, de intercomunicatie, portative, protejate contra tensiunii înalte, în execuţii speciale pentru mine sau vapoare. Sisteme de curenţi purtători permiţând mai multe convorbiri simultane pe acelaşi fir; sisteme cu apel selectiv permiţând chemarea separată a mai multor telefoane legate Ia acelaşi circuit. Amplificatori telefonici pentru linii de lungă distantă. CABLE şi MATERIALE de LINIE BIROURILE: Calea Victoriei, 37 TELEFON : 04 şi 3-7785 FABRICA: Calea Rahovei No. 268 TELEFON: 4-4010 Telegr.: MICROOPHONE BUCUREŞTI

SEDIUL CENTRAL: CALEA VICTORIEI No. 37

SOC ANON. ROMÂNĂ DE TELEFOANE

Formaţi

Pentru a comunica deranjamente.. .. Pentru numere ce nu figureazâ în lista Pentru plăti, instalaţii noi, mutări desfiinţări etc, a se adresa la Serviciul Comercial Pentru convorbiri interurbane

02 03 04 09

SOC. ANON. ROMÂNĂ DE TELEFOANE
pune ia dispoziţia pu6iicului din toată ţara, în condiţiuni avantajoase, instalaţiuni de:
Posturi principale, posturi suplimentare, sonerii suplimentare, comutatoare, prize e t c , posturi de secretara, aparate cu butoni pentru convorbiri cu oraşul şi între posturi. Cele mai moderne instalaţii telefonice cu centrale manuale şi centrale automate pentru orice număr de posturi. Centrale speciale pentru apartamente (Block-House). Centrale automate numai de interior, fără legătură cu reţeaua oraşului.

^Pentru studii, proiecte, devize detaitate adresaţi-vâ

SERVICIULUI COMERCIAL
C A L E A VICTORIEI N
P

. 37 —

T E L E F O N

04

ICA-IIN

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

132

Textile şi tricotaje

Amit Bd Basarab 79 S2 Apretura Lânăriei 80 £5 Popeşti Leordcni Şos Olteniţa. . . . iţ Astra Şos Vitan 43 S5 Auxiliara Textilă Octavian 39 S5 Aznavorian Arys Haig Şos Bucureştii Noi 77 Balcan s a Drumul la Tei 29 S3 Beka L Fuchs Gabroveni 41 SI

Aco Lucaci 120 a S4

3-661 8

Textile şi tricotaje
Mitext Şepcari 9 SI Mulinaiul

birou Dudeşti 124 S4

3-5686
5-1471 2-2549 3-O596

3-496O 3-2722 5-04 1 O 3-949C 4-429O

fca Şos Măgurele 97 S6 Mouradian A înclinată 2 S5
Staudenmann

Mihai Bravu 166 S4 Nioe N Petrescu Pţa Buzeşti 45 S2 Paciuc Fraţii Gabroveni 24 SI
Patent Triumfului 34 S5

Hodel

&C o

4-5224 4-5843 4-7054 3-8992 3-6174
4r,2826 J

3-3O89

Pelişor Meilor 10 S4

Belgo Română Oituz 9 SI Berna Trinităţei 23 S4

Brener IoseDh Imbatext Oituz 18 SI 3-2569 Bucur Sos Pantelimon 162 S4 2-4489 Buhusi Pţa Academiei 1 SI * 3-4040 Interurban. . 2 0 CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI -*-3-9270
Cassler Isidor Gabroveni 57 SI Cerchez Dr Ştefan Suter 19 S6 Comfirul Cristian Teii 17 S3 ComDania Glă a Industriilor Textile Depotex Colţei 1 SI Desentext Şos Pantelimon 4 S4 Drăghiceanu Cristescu & Co Şos Bonaparte 45 S 3 . . . Ellenbera S Colţei 1 SI Elyseu C Victoriei 54 SI I Enciulescu Ioan Mihai Bravu 42 S4. . . . Fabrica de Tricotaie Apele Minerale 15 S5 Faerman Jacob Cavafii Vechi 11. SI Fesqian Horen Teiul Doamnei 88 S 3 . . . . Filatura Naţională 3-5 2 7 2 3 -2Q34 ....3-7513 __ _ _ _

Birman Ph & Fiu Sfinţii Apostoli 71 SI

3-3024 3-8132
3-1 2 7 O

Record Lânăriei 80 S5 Renida Bd Basarab 79 S2

R Dd Şincai 28 S2 a i Răsucitoria Mecanică 11 Iunie 48 S5 Recomrom Victoriei 29 SI
Reprezentanta Industriilor Tex'tile

Protex Doamnei 19 SI

4-5829 3-6355 3-6406
3-227O 3-0547

3-O495

4-9982

Blănari 22 SI Ricu Gabroveni 43 SI Rizescu Stan Ino Salidnv 6 SI
Rococo C Victoriei 100 S3 I

4-9414 3-5368 3-1548 3-1391 4-2620
4-663O

Şos Vergului S4 Dacia Bd Bucureştii Noi 88 Domnita Turturele 62 S4

2-8572 4-6326 5
ă"i â3 2-8167

Saxonia Bd Col Mihail Ghica 72 S2 4-6909 Schechter Alex Lt Col Papazoglu 34 S 5 . . 4 - 2 9 7 4 Serilana s a Lipscani 73 SI 3-19OO Sf Luca Călăraşilor 201 S4 3-7O44

Rosenthal Ancora Alex Vlahuţă 27 S5 Saturn s a Băcani 2 b SI

4-5216

Schwartz Aurel B Mărăşeşti 101 S5 d Silromana Oituz 10 SI Silvia Oituz 7 SI
Solid Fund Logofătul Tăut 7 S5

, 2-O128 4-349O 3-8O4O 2-3751 _ 3-73OO 4-7995 2-0753

Mistreţului 4 S5 4-7O58 Soc Ind Textilă Pta Academiei 1 SI . . - * 3 - 4 O 4 O

4-8527 4-5243 4-2644
3-8OO9

depozitul Cavafii Vechi 3 SI

4-49 78

Şos Dobroeşti Cimpoieru Filum Popa N n 91 S4 a Finco Gabroveni 10 SI

Firtex I Iancovici Gabroveni 57 S I . . . . 3 - 7 6 2 8

2-8463 !..3-8224 4-0900 3-1 2 7 0 4-6169
3-1980

Sursa Textila Gabroveni 2 SI 4-2553 Texfir Izvor 78 S6 3-337O Texo Sabinelor 6 S 6 3-9788 Textila Delea Veche Delea Veche 24 S4 4 - 1 9 3 6 Textil Import Câmpineanu 35 SI 4-6657 Toni l'as Român 25 SI 3-5948 Traian Sami Rosen C Rahovei 240 S6 . . 3 - 7 0 2 4 I Tricotaie Tricofin Smârdan 43 SI 3-4584 Tricotania Şelari 7 SI 4-3564
Tritex înclinată 2 S5 3-491 2 Tesătoria Buc Fca de Chibrituri 3 S6 . . 4 - 4 8 8 5 Tesătoria Caroati Ziduri intre Vii 23 S4. . 2 - 2 4 6 5 Tssătoria Generală C Rahovei 240 S 6 . . 3 - 7 4 5 O I

Franco Română S Apostoli 71 SI f Fraţii Israelian înclinată 22 S5
Fraţii Rossin Gabroveni 2 SI

Tesătoria Ilfov Vultur 12 S4

Groz M Dudeşti 99 b S5

GALERIES LAFAYETTE CI Victoriei 13 SI Globul Şelari 28 SI Goldstein s a Gabroveni 47 SI Gurdikian S mag desf Oituz 13 SI fcă Şos Chitilei 26 S2

*3-5450 3-2876 3-6868 4-7023 4-6 1 2 7
3-O3O2

Tesătorhle Reunite Spătarul Preda 9 S6 -fc-4-229O Tessaq Smârdan 18 SI 4-1711 Venu; Lânăriei 92 S5 3-698O

4-1594

Valv Nicolas Carol 35 SI Vatra Dornei Gabroveni 9 SI
Victoria Raionul 168 S4

3-7890 4-1471 3-3154
3-89O6

Wilner A Şerban Vodă 158 S5

Heriana 11 Iunie 48 S5 3-4936 Hiller E şi Euq Berqer Cavafii Vechi 3 SI 5 - 1 1 7 3 laschi M Schitul Maicilor 8 S6 3-3358 Idit Berzei 101 a S2 4-3767

Textile, en-gros
Aqeco Maa de Materiale

Industria Lânei Gabroveni 2 SI 4-O915 Industria Textilă Gălăteană Soarelui 3 SI 4 - 5 1 6 3 Industrie Textilă Mifa înclinată 22 S 5 . . . . 4 - 5 8 8 7 Industria Textilă Muscelul Prcl Dna Ghica 136 S3 Industria Textilă Norbert Juster

Industria Filaturii Vaselor 20 S 4

2-2478

Ziduri între Vii 17 S4 Catz & Reitman Oituz 22 SI
Compania Britana de Comerţ

2-4629 4-1082 3-4318 3-2277

Oituz 3 SI Moldova Lânăriei 99 S5

Sf Ion Nou 1 SI

. ...2-5O68

-

4-7853 4-0316 4-3994

Timbre
Fiîatelia Franz Seci Bd Brătianu 32 SI . . 4 - 1 O 9 2

13 Septembrie 82 S 6

13 Septembrie 82 S6 4-0316 Industria Textilă Vitan Sos Vitan 70 S5..3-O46O Jandera Sfinţilor 33 SI 3-4778 Karakasian K Prel 13 Septemvrie 122 S6 4 - 5 6 2 4 Kohinoor Labirint 117 S4 4-8980 Lanital înclinată 2 S5 4-5466 Lantex Rahovei 240 S6 4-5586 Lanzer Robert Militari 22 S6 3-5482 Lutex C l Poenaru Bordea 6 SI o 3-7212 Măsura Şos Măgurele 110 S6 4-5951 Matza Fraţii B Mârăşeşti 101 S d 5 3-4984 Maxv Ion Procopiu 3 S5 4-7416 Mioara Sos Iancului 46 S4 5-O7OO

Industria Textilă Română

Tinichigerie
Fabrici
Măcărescu P & O Necula împăcării Ateliere 9 S2 3 -1 8 O 8

Dan Alexandru Vaselor 39 S4 Feld Petre 13 Septembrie 23 S6 Filio C p Vasilescu Mircea 21 S6 ă Gheorqhiu Dumitru Berzei 60 S2

Iuracek. Franz Viitorului 116 S3 2-499O Marcu Elias Vasile Lascăr 155 S3 . . . . 2 - 9 7 5 8

2-3492 3-3788 3-6976 4-8983

133 Tinichigerie INDUSTRIA TINICHIGERIEI-

COMERŢ. INDUSTRII SI PROFESIUNI

TIN-TIP

Tipografii Izbânda Udricani 8 SI
4

MARIN RIZOIU ATELIER DE TINICHIGERIE. ARTICOLE DE METAL, LUCRĂRI DE ACOPERISE SI INDUSTRIALE Bucureşti — Str. Logofătul Tâut, 15
TELEFON 4-4948 i i i

Jokev Club Episcopiei 9 SI 3-5316 Kronenfeld Eleonora Batistei 27 b SI 2-4871 Libertatea 11 Februarie 8 SI 3-0375 Libro G Suhar Epureanu 22 SI 4-9777 Litera fost Levonian .,,-..G Cantacuzino 76 S3 2-1019 Luceafărul Numa Pompiliu 5 S2 *.3-5969 direcţiunea 3-7244 atelierele 4-6287 Luigi Cazzavillan 18-20 S2 3-5969 direcţiunea 3-7244 atelierele 4-6287 Lupta G Budişteanu 8 S2 l 3-7863 Marvan B Princip Mircea 10 S6 d 3-7246 4 Mercur Cuza Vodă 28 S5 "94i2 Mişcarea Cobălcescu 29 SI 3-9568 Moderna Victoriei 31 SI 4-1 7 0 8 Mutterperl & Fii Columbelor 15 S4 . . . . 3 - 6 8 O 9 Olimoul Alex Henesariu Olimp 42 S5 . . 4 - 3 2 2 0 Oltenia Imperială 2 SI 3-4566 Presa D Emil Czonp Blănari 20 SI r 3-5998 Str Blănari 20 SI 3-5998 Principele Carol Doamnei 20 SI 3-3470 Progresul Grafic C Moşilor 78 SI . . . . 4 - 9 6 8 1 I Progresul S Ion Nou 1 SI f 3-9978 Rapid V Lascăr 47 S3 2-9895 Recordul Grafic Colţei 50 S I 4-8719 Regina Măria B Elisabeta 34 S2 d 3-1O42 Române Unite Rahovei 42 S6 3-7738 Scrisul Românesc Pta Academiei 1 SI . . 3 - 3 5 1 4

- I?Z

3

LUCEAFĂRUL

Tipografii
Abramovici I L Bradului 19 a S5 4-9602 Activitatea Grafică Bradului 33 S5 3-6384 Adevărul Const Miile 7 SI 4-2944 Antonescu C Griviţei 59 S2 I 3-7989 Apollo Griviţei 26 S2 4-232O Arta S Ionică 12 SI f 3-8990 Astra Grafică Ş Apostoli 46 SI f 3-65 7 5 Astoria E Sarkissian Pictor Luchian 14 S4 4-3825 Ateneu Doamnei 14 SI 4-2897 Aura Mill Rahovei 11 SI 4-8612 Avântul I Wanderman Pţa Amzei 26 S3 4 - 2 0 7 9 Bernat Isvor 78 S6 4-88O3 Binder D & A Smârdan 41 SI 3-89O8 Bucovina Gr Alexandrescu 4 S3 2-1043 Buna Vestire Anghel Saligny 2 SI 4-7756 Caraaiale Şelari 4 SI 3-6313 Carmen Sylva Câmpineanu 18 SI 3-5982 Cartea de Aur bir Smârdan 4 SI 3-5742 ateliere Lucaci 61 a S4 3-4966 Cartea Românească Bd Carol 13-5 SI * 3 - 9 2 7 O Şos Bonaparte 60 S3 2-4127

;

„PRESA" Dr EMIL CZOPP


;

CARTEA ROMÂNEASCĂ

Bdul Regele Carol I 3-5 SI *3-9270 Şos Bonaparte 60 S3 2-4 1 2 7 Cărţile Bisericeşti Princip Unite 60 S5 3 - 0 7 3 4 Cooperativa Litera Plevnei 46 S2 3-4969 Cooperativa Litera Creştină Uranus 79 £6 3 - 7 9 4 2 Copuzeanu Izvor 97 S6 3-4594 Culberq Michel Belvedere 5 SI 3-446O Cultura Câmpineanu 15 SI 3-4O57 Cultura Românească PHagora 18 SI . . . 3 - 0 8 8 8 Cuvântul Evangheliei Mitrop G Petrescu 116 S4 3-4561 Dorneanu Isvor 26 S6 3-4162 Editura Românească s a CI Victoriei 29 SI 3 - 9 1 5 2 3-91 5 3 Eminescu Ing Saligni 2 SI •3-266O Energia Grafică C Rahovei 106 S6 I 3-0774 Estetica Grafică Şelari 10 SI 4-3914 Finanţe si Industrie CI Dorobanţilor 13 S3 2-1 4 0 3 Fortuna Lipscani 104 SI 4-4442 Friedmann A Olteni 4 SI 4-62O1 Gazeta Licitaţiilor Mântuleasa 31 S4 4-1545 Geller Leopold Câmpineanu 47 SI 3-8268 Gobl F Fii Regală 19 SI 3-457O Grassianv Ellia Ssor Os Brecher Oituz 3 SI 3-4994 Grassianv Nicu Smârdan 28 SI 3-0580 Grozea Aureli Traian 52 S4 3-157O Henegariu Alexe Olimp 42 S5 4-322O Imprimeria Matei Millo 3 SI 4-8963

INSTITUT-DE-EDITURA-ŞI-ARTE-GRAFICE

SCRISUL ROMANESC SA
Piufa Academiei. /

I SCHER

I N S T I T U T DE A R T E GRAFICE ŞI CARTONAGE
Splaiul Unirei 179-181 •
TELEFON: 4-1435

DELA CARTEA DE VIZITĂ LA Z I A R U L MC D ERN

Seroies Richard Isvor 109 S6 Silinţa Soarelui 10 SI Slova A Feller Doamnei 3 SI

I M P R l ME R I A
S. A. lî. cel mai complect i nstitut de arte grafice

Str. Matei Millo, 3

Telef. 4-8963

Calea Victoriei 13 SI *3-545O Sufrin Nerva Traian 70 S5 4-71O4 Tărartul & C Şelimberg 3 SI o 3-6663 Tiparniţa Dr Istraţe 10 S5 4-3264 Tiparul Românesc Const Miile 16 SI . . 3 - 3 5 3 6 Tiparul Universitar Elie Radu 6 SI 4-8066 Timpul Const Miile 15 SI * 3-0544 paginatura ziarelor 3-4 2 2 3 Tiraiul Popa Savu 9 S2 2-4293 Traian Episcopul Radu 15 S3 2-4967 Triumful Văcăreşti 94 S5 3-3270

SOCEC & Co. S. A.

4-9577 4-9170 3-6996

TIP-TRA

COMERŢ. INDUSTRII SI PROFESIUNI

134

Tipografii
Unirea Moşilor 82 SI 3-9975 Universul Brezoianu 23 SI .4-2377 Ulpia Traiană Banului 1 b SI .4-7486 Văcărescu C I Creţulescu 4 SI 3-3541 Viata Literară Imprimeriei 19 SI . . . . . . 3 - 7 6 3 6 Vremea Carol 10 SI 3-6998 Vulturul Câmpul Moşilor 2 S4 2-4236 Zefir Triumfului 14 S5 3-9805 Zingher Osias Negru Vodă 14 SI 3-6634

Transporturi „AUTO-TAXICO" ÎNTREPRINDERI DE TRANSPORTURI CU AUTOCAMIOANE SI C. F. R . PE ÎNTREAGA TARĂ
STRADA SF-TII APOSTOLI No. 10 TELEFON 4-9135 Autotransportul Gara de Sud S4 3-3463

Tractosin
DISTRIBUŢIA

Petrol verde pentru tractoare
Biroul Central Str. G-l Budişteanu, 11 TELEFON 3-3810 Serviciul Vânzări în Bucureşti, 3-7010 Depozit Central Moeoşoaia, 4-6550 Depozit Grivita, Ol Grivltei, 4-3814 Dealul Spiril, Str. Jovita, 5, 3-9370

„AUTO-TRANSPORTUL" PROPRIETAR T. GEORGIAN
Birou de camionaj, srara Fllaret. Transporturi locale şi expediţii pe C. F . R. de mărfuri, maşini, motoare, etc. coletărie furnituri de nisip şi petriş. SECTlA MUTĂRI Camioane capitonate, oameni specialişti loco provincie, străinătate. Tel. Biroul 3.34.63—Tel. Dornic. 3.91.26 Adresat-lvă cu încredere Bir Internat TransDort Blănari 16 SI . . 3 4862 Birourile Unite din Silistra 3 - 4313 Pătraşcu Vodă 27 SI Brouss M De & M Schneider Victoriei 2 SI 4 -9644 Brociner M & Reichmann A Mauriciu Blank 4 SI 4- 3484 Brousse I I Lipscani 110 SI V if3- 143O Bruck N & Fiu V Lascăr 11 a SI 3 - 3107 Bucuroiu Lipscani 108 £1 3 - 9822 Calmv & Co Bursei 3 SI 3 - 7202 Camionaiul C F R Şos Basarab 41 b S2 36479 Carex Academiei 2 SI 3- 1046 -466O Carmen s a r Doamnei 5 SI -^-3 Cerber s a r Colţei 33 SI 4 •1O86 Colectiv CI Moşilor 65 b SI 4 •8992 Colectivul Moşilor 44 SI 4- 4777 Coli Rapid Soarelui 8 SI 4- 1564 Colet Expres Şelari 7 Şl 4 -8093 Collex M Cernes Soarelui 7 SI 4- 1051 Comoania Română de transporturi Colţei 1 SI 4- 1 195 Concordia Universală Patriei 3 SI 4 •5823 Concordia Universală Soarelui 2 SI 3- 4462

Tramvaie
Soc Comunală a Tramvaielor dir glă Armenească 3 SI Cab Halele Centrale SI -fc-3-8470 3-7263

Transporturi
Accelerat Blănari 22 SI Activ Antrepozite Camionai Sdela S Ilie 7 SI f Afrat Episcopul Radu 59 S3 Atlantic Victoriei 86 SI Autocolii CI Călăraşilor 17 SI Bd Elisabeta 67 51 Autocar Spl Unirii 24 SI Autoglabus Dudeşti 123 S4 4-9347 3-3748 2-2956 3-2235 4-79OO 3-6844 4-5218 4-3574

i

AVÂNTUL

„AUTOGLOBUS"întreprindere de transportori prin autocamioane în următoarele oraşe:

Al. Pollalc

CONTINENTAL
Telefon 3.5009 — Str. Pătraşcu Vodă, 24

Braşov, Sibiu, Oui. Oradea, Arad, Timişoara si Satu-Mare Transporturi prin C. F. R. în toată tara.
C i . DUDEŞTI, 183 • TELEFON 4-35Î4

Transporturi de mobile
."•>'. Execută ieftin şi garantat ?

Auto Modern Bd Mărăşeşti 80 S5 Auto Stoo Colţei 5 SI

.4-1972 .3-5990

Ambalări

şi expediţiuni c u oameni specialişti şi Străinătate

„AUTO-STOP"

Loco, — Provincie Externa Oituz 2 SI Fides Doamnei 12 SI

EXPEDIŢIUNI, COMISION
BUCUREŞTI, STKADA TEILOR No. 4 (In dosul spitalului Coltea) TELEFON 3-5990

Bazargic, Balcic, Cavarna, Constanţa

4-8222 -^-4-3765 4-3764 Gross Albert Doamnei 4 SI 4-7212 Gliickmann G I Nădejdea Bd Carol 30 SI 4 - 3 7 8 0 Grupajul Român centrala Emigratului 4 S6 3 - 9 2 4 O bir expeditorilor magazia Dealul Spirei Sergent Ion Nuţu 4 S6 4-1785 4-O5O4

135 Transporturi

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

TRA-TR*

Transporturi
Petrescu Vasile Şos Gărei Obor 23 S4 . . 2 - 4 2 0 3 Predealul S Ion Nou 1 SI f 3-2106 Prosperitas Bd Elisabeta 15 SI 3-1282 Rând M A & Co CI Moşilor 88 SI . . 4 - 1 3 2 6

Hansa Română Blănari 22 SI *5-O55O Hermes Transport Pătraşcu Vodă 6 S I 3 - 1 1 7 8 Intercontinentala Lipscani 110 S I . . . . V*-3-1 4 3 O bir Vama Intrepozite S6 3-635O magazia Odoarei 16 S6 4-9173 Internaţionala Gl Praporgescu 17 SI . . 2 - 5 3 0 6 2-8469 Interurbana Samuel I I I Spl Unirei 24 SI 4 - 6 8 9 6 V

„M. A. RÂND" AGENŢIE DE VAPOARE
Transporturi internaţionale. Intrepozite proprii în ciocurile din oraşul Galaţi. VAMUIIÎI-EXPEMŢIUNI a MAGAZII I'ISOFKII LA 15LCUKESTI, CONSTANTA, GALAŢI ŞI GIURGIU BUCUREŞTI — CALEA MOŞILOR, 88 TELEFON 4-1336

INTERURBANA

Întreprindere de transporturi prin autocamioane Curse regulate de mărfuri, coletărie si baeaje în toată tara Asigrurate contra tuturor riscurilor de transport dela uşe la use Inchiriem: Autobuze, Autocamioane, Bene basculante, Cisterne, ltemorci dela 5—30 tone Bucureşti — Splaiul Unirei No. 24 Telefon 4.6896 şi 4.6436. Cont Cec S357 3-6451 3-5079 4-9294 4-1526

Intras Bd Domnitei 3 SI Kanel Oituz 2 Şl secţia vămuiri Kanel I Oituz 2 SI KANEL"

Franclin 7 S I Romex Mihai Vodă 25 S I Royal Taxi Miron Costin 7 S2 . . . Sanfţ Philipo Colţei 27 S I ini şi casieria Vama Buc Intrepozite S6 . . . Saphir Jacques Belvedere 5 S I . . . dep Vasiie Dumitrescu III 76 S6 SAPHIR JACQUES Belvedere 6 —

REVAI MAX

.3-9252 .4-4178 .3-O577 .3-5 7 7O .3-897O .3-998O .3-7568 3-8269

TRANSPORTURI INTERNAŢIONALE STB. OITUZ No. 2 m TELEFON 3-5079

Telefon 3-7568

Secţia Vămuiri 4-9294 Casă de expediţie 1. KANEL
STB. OITUZ, 8 şi 11 • TEL-. 4-1536 4-2112 3-651 2 4-0541 4-1775

Lassenco Anastase Simu 1 S3 Mandler Marcel Moşilor 23 E l Mercur Epureanu 18 SI

TRfin^PORT EFTin#4l GRRfinTflT
CUCELfTlRI EXPERimEnTHT

„MERCUR CAMIONAJ"Transporturi în toată tara cu autocamioane C. F. R Bagaie şi prin . postă.
STR. EPUKEANU, 18. TELEFON 4-1775

Schenker & Co Ş a r Victoriei 11 SI. .-Ar3-2090 Interurban . . 4 2 Simplonul Filitis 10 SI 4-3276 Taxicar CI Rahovei 93 S6 4-4962

TAXICAR Soc. în n. col.
Calea lîahovei No. 93 — Telefon 4-4962

Transporturi rapide de mărfuri şi coletârie cu auto-camioane şi
C. F. R.

Mondial Transport Gogu Cantacuzino 33 S3 Nichita Aurel Sos Vitan 108 S5

.2-547O .3-1390

„NĂDEJDEA" Transporturi internaţionale şi expediţiuni în toată tara. Agenţie şi corespondentă în toate pieţele principale în străinătate şi tară. Serviciu de g-rupaj rapid de toate punctele. Transporturi fluviale şi maritime, magazinaj, incaso şi asigurare. BD. CAKOL No. 64 C TELEFON 4-3780 Oborul V Chitis Câmpul Moşilor 9 S3.. 2 - 8 2 1 7 Orient Expres Şepcari 9 SI 5-0759

Teirenhaus Paul Franclin Bouillon 10 SI 3-O996 Terestra Maritimă Carol 52 SI 3-4752 3-4753
Transglobus Anastase Simu 1 S3 3-5233

TERREtTIU-MARITIMA
/TRAPA CAROL 52
Union Express Colţei 1 SI Unirea Moşilor 31 SI Universal Service Victoriei 2 SI Unirea Bibescu Vodă 2 SI

5.4755

TEL. |

^.3-878O 3-834O 4-9107 4-2678

TRA-TUR

COMERŢ. INDUSTRII $1 PROFESIUNI

13&

Transporturi
Universal Transport Gl Praporgescu 14 SI direcţiunea Urgentul Brâncoveanu 3 SI Vama Buc Intrepozite CI Rahovei 196 S6 Watson Youell Bărăţiei 2 SI Wulcan M & C Halelor 1 SI o ~k 2-4079 2-8467 3-8583 4-1020 3-6820 3-5836

Tuburi de ciment fabrici
PetroJava Şos Versului Gara Titan POSTOLEA N GHEORGHE C Griviţei 488 S2 I Toteanj Const Şos Mihai Bravu 109 S4 S4..2-241O3-7643 _ _ 3-9947

Tuburi de fontă
FABRICELE DE MAŞINI A N D RIEGER Academiei 2 S I 3 - 6 1 34Turnătoria de Fier si Fca Maşini din Clui s a B Vintilă Brătianu 7 S3 d 2-9512

Trenchcoaturi fabrici
Schwartz P Zissu Gabroveni 35 SI Victoria Oituz 2 SI 4-2239 4-2913

Tricotaje
CARTEA ROMÂNEASCĂ Bd Regele Carol I 3-5 SI

Tuburi de hârtie •3-9270
Buceqi s a r Apele Minerale 74 S5 4-3792

„LA CARNAVAL"

Tuburi izolatoare
Bergman I Pal Aslan 2 prin Eliade In Vii S4. .2-5254

Specialitate în tricotaje pentru bărbaţi, dame şi copii. Fabricaţiuni proprii. Se primesc şi comenzi. GALANTERIE Şl MERCERIE
Bucureşti — Strada Şelari No. 18 TELEFON 3-4584

Tuburi luminoase ateliere
Drăghici Ctin Plantelor 76 S4 . . . Neofin C Datcu Popa Nan 52 S4 . Neolux Schitu Măgureanu 41 S I . . .

.4-1583 .4-0748 .4-4 7 2O

Tuburi pt. pastă de dinţi
Metalloglobus s a Str Fântânica 46 S4. . * 2 - 3 1 0 9 METALLOGLOBUS s. a. Bucureşti 4, Strada Fântănica No. 46 Telefon «-3109 — Căsuţa Poştala 45$

SOLAVICI Lipscani 37 SI

TONI

.4-1578 4-3924 .3-5948

Pasaj Român 25 SI

Tuburi de Bazalt
Mencer W Sos Mihai Bravu 43 S4 2-0206

Fabrică.: ambalaje si reclame din tablă de fier, dopuri de coroană şi capsule din aluminium. Fermoare pentru Industria de Tricotaje, de piele şi pentru grenti de dame. Caele. Tuburi pentru paste de dinţi, paste alimentare, medicamente şi rouge de buze. Lanterne de vânt. Lămpi de buzunar.

Tuburi de Beton
Laufer A 11 Iunie 46 S5 • Ode înclinată 8 S5 Roşea Chirită Comuna Pantelimon Slabacu D C Rahovei 316 S6 I 3-9634 4-0496 2-8 1 4 2 4-8516

Turnătorii şi Fcă maşini
Turnătoria de Fier si Fca Maşini din Clui Bd Vintilă Brătianu 7 S3 2-9512

Turnătorii de litere
CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Caro! I 3-5 SI Calea Victoriei 13 SI Turnătoria Română de litere Popa N n 155 S4 a

Tuburi şi capsule fabrici
Staniolul Şos Viilor 47 S6 3-6716

SOCEC & Co. S. A.

*3-927O -*3-545O 3-8313

Tuburi de cauciuc, Cânepă şi Metalice
DONAŢI & HASPEL Ssor' Bd EHsabeta 21 SI MAX GIERSCH & Co. S sor Proprietar: Alfred Grosch 3-0462

TURNĂTORIA ROMÂNĂ DE LITERE
Soc. tu nume co!ec'.:v Strada PODCI Nan No. 155 TELEFON' 3-8313

Str. Poincare, 11 Telef. 3-3108 TUBURI de cauciuc, cânepă şi ofel flexibil pentru apă, vin, aburi, păcură, efc. Tuburi de ciment, Fabrici
Davidescu Berta Cantemir 68 S5 .3-5729 Florescu M Şos Pantelimon 292 S 4 . . . . 2 - 5 1 8 9 Goran Ioan Bd Basarab 102 S2 3-2663 Mihăescu Ştefan ing Şos Recr Ferdinand 14 Corn Coientina fca 2-4412

Fabricafiune de litere de fext, titluri, alb'turi, unii de aiamâ. Turnătorii fontă, Fabrici
Patuna N A Zoe Grand 24 S2 Victoria Rotari 71 S4 Vulcan Honzig 19 S6

4-3928 2-3906 *3-2260

Turnătorii de Oţel
Vulcan Honzie 19 S6 *3-226O

137 Tutun, Debite

COMERŢ. INDUSTRII SI PROFESIUNI

TUT-ULE

Ţesătorii metalice şi mecanice
Mifa înclinată 22 £5 Nova C Rahovei 240 S6 I Progresul Şos Viilor 44 S5 Romtextil C Rahovei 240 S6 I Telega Isvor 109 S6 Unirea C Rahovie 239 S6 I Wincvgster D C Rahovei 239 S6 I 4-5887 4-7904 3-9726 4-9318 4-753O 4-9315 4-6419

-

Andreescu I C Griviţei 78 S I 2 4-0113 Andreescu Ortansa Pţa de Flori C m 18 SI o p 4-0147 Arsenie Ioan Nifon 1 S6 4-O193 Avram Janeta Traian 111 Ş 4 2-5757 Bărbulescu Panait Şos Pantelimon 8 Ş4. . 2 - 5 7 5 4 Baritz Alicî CI Şerban Vodă 81 S5 . . . . 4 - O O 1 3 Barttonetz Alex C Şerban Vodă 126 S i > . . 4 - 8 0 6 8 I Boiangiu Carol Dudeşti 3 S 2 4 4-0137 Cholard Sottv Regală 6 SI . .4-OO21 Constantincscu Grigore Pas Macca 10 S1..4-OO63 Cotifide A B Carol 5 SI d 2 2-5726 Dragomir Ion Pieptănari 53 S5 4-O178 Dumitriu L Uranus 70 S6 3-OO59 Emil Constantin Bd Aviator Radu Beller 20 S3 2-5752 Fontana Ana Bibescu Vodă 1» SI 5-OO53 Ganciu Zamfir Mitrop Nifon 32 S 6 2-6339 Griqorescu Grigore Academiei 53 S I . . . . 2 - 5 7 2 1 Haveck A Carol 11 Si 5-OO48 Hermeiindo Emil Bd Col Mihail Ghica 97 S2 4-0O94 Hermin C i Romană 1 S3 zg 4-0192 Hofbauer Anton Şos Panduri 27 S5 2-634O Iancovici Mm Măria Rosetti 13 S3 i i 2-6364 Tonescu C Bd Brătianu 26 SI 5-OO21 loncscu T Elena CI Victoriei 188 S3 5-OO46 îonescu Ion CI Victoriei 51 SI 5-OO94 lonescu G Vasilica Bd Col Mih GhiCa 79 S2 5-OO58 Libman I 11 Iunie 31 S5 5-OO78 Marcoi Ioan B I Cuza 11 S d 2 4-0032 Mares Arhimede Bd Tache lonescu 12 S3 2 - 5 7 5 9 Mares Ion C Victoriei 96 SI I 5-OO56 Mesina I n Bonaparte 47 S3 o 2-5705 Mihai Petre Bd Carol 23 SI 3-OO2O Moscu Mielu Romană 173 S3 2-57O3 Pandeie Dumitru Bd Regina Măria 82 S 4-OO99 G Petculescu P Victoriei 89 SI 3-0199 Petrescu G Dobroteasa 7 S5 h 5-OOOO Petrescu C Ion Matei Voevod 64 S 4 . . . . 3 - 0 0 4 8 Podeanu Măria Victoriei 162 S3 5-O01 8 Popescu Alexandru Luterană 21 S2 4-O182 Pooescu Const Griviţei 150 S2 5-OO4O Radu I I Marin Gogu Cantacuzino 56 S I . . 2 - 5 7 1 2 V Râdulescu Botica Nc Toamnei 15 S3 i 2-6361 Rădulescu Toma Şos Ştefan cel Mare 40 S3 2-6306 Riskv Olimpia Popa Tatu 81 S 2 3-0036 Roman Marioâra Plantelor 1 S4 4-O174 Sbârcea Măria G Berthelot 3 S2 I 3-OO61 Stănescu Victoria Victoriei 143 S3 5-OOO2 Ştefan Măria G Berthelot 59 S2 I 5-009 1 Stefănescu G C Moşilor 370 S4 h I . . 2-63O4 Suciu I n I G Duca 7 S3 o 2-6394 Tatoiu Miron Atena 8 S3 5-OO1O Teodorescu Violeta CI Griviţei 244 S 2 . . 4 - 0 1 3 9 Toprower M rt Călăraşi 28 SI O iz 2-5779 Tufan Const Bd Tache lonescu 22 P3. . 2 - 5 7 5 5 Văcaru Zamfira N Filipescu 22 SI 2-57O2 Visevan Emil C Rahovei 34 SI I 4-0180 Viadimir O Margareta Pţa Academiei 2 SI 3 - 0 0 5 4 Wagner R C A Rosetti 5 SI 3-0075

Ţevi de fier TECHNICA
Bandei Nathan Pţa S Ştefan 12 S4 f Str Smărdan 39 SI . .

.3-1013 .3-6104

Ţevi de plumb

UZINELE ROMÂNE
Bucureşti, Şos. Titan 232-846. Tel. 3-1803 Furnizează avantajos: Ţ E V I Ţ E V I S A U D E ŞI D E P L U M B : PRESIUNE C O S I T O R SCURGERE

C O S I T O R I T E

Ţigle pentru acoperit

Mencer W Şos Mihai Bravu 43 S4.

.2-O2O6

WILHELM MENCER

ŢIGLE PENTRU ACOPERIT FORMAT MARSILIA Şl SOLZI ORICE CANTITĂŢI. ETERNIT TOATE DIMENSIUNILE


ŞOSEAUA Ml HA! BRAVU N o . 43 TELEFON 2-0206 Mihăiescu Ştefan ing Şos Regele Ferdinand 14 Comuna Colentina i I Zurescu Luterană 6 SI

I
2-44 1 2 4-0909

Ţevi sudate
Vulcan

Honzig 19 S6.

.•3-226O

Ţesătorii de bumbac
Argeş Oituz 2 SI 2 Fusui Spl Unirei 144 S5 Nisantex înclinată 2 S5 Rizescu Stan Ing Saligny 6 SI 4-8099 3-5647 4-2O6O 3-1548

Uleiuri ABERMAN S-sori MÂNA de FIER
C Griviţei 78 S I 2 Cicotti Fraţii B Măria 8 SI d C m n G C Rahovei 5 SI o a h I Danube The Oii Eus Carada 5 SI Dulitchi S S l Unirei 1 S p 5 Omega Şos Târgovişte 138 R a Oi G Alexandrescu 91 S3 e i r

Ţesătorii metalice şi mecanice
Anghelescu T înclinată 2 S h 2 6 4-9846 Bianchi Ştefan Griviţei 259 S2 3-1788 Dâmbovita Dudeşti 188 S 4 *4-081 5 bir ctrale Gabroveni 47 SI -£4-5998 direcţiunea .4-15 3 6 depozitul central Oituz 10 SI 4-6178 Fraţii Brănescu S Ion N u 3 SI f o 4-8804 Georgescu I Enăchită Dr Felix 51 S 2 3-4184 Kabe S s Bucureştii N i 79 o o ...4-7036

Labirint 24 S4 3-3474 Bd Măria 1 SI 3-5288 Standard Motor Oii Victoriei 126 S 3 . . * 5 - O 7 4 O Steurer & Fridlander Unirei 11 S 4 3-9405 TiDchTs Chivu Star Oii Fetiţelor 20 S 4 . . 3 - 3 3 7 1 Uleia Edgard Quinet 5 SI 4-9423 Vacuum OT Comoanv din Rom i Bd Domniţei 1 SI -*-4-O21O

ROSENSTEIN & LiTTMAN

3-1396 3-8372 4-2295 3-278O 3-1596 4-73O3 2-9337

ULE-VAM

COMERŢ, INDUSTRII SI PROFESIUNI

138

Uleiuri eterice
Fabrici Ioho propr Robert Ioho Justiţiei 64 :

Umbrele, Magazine
S6..3-7601 5-O532 Bd Regele Carol I 3-5 Lischetti Giovanni Lipscani 21 S I .

CARTEA ROMÂNEASCĂ

HIRMO-FRUTAROM

. + 3-927O ...3-3380

B Domnitei 3 SI d

[

„STEUER & FRIEDLANDER" ULEIURI ETERICE SI ESENŢE ALCOOLICE, CULORI ALIMENTARE Strada Unirii No. 75—77
TELEFON 3-9405

Unelte, Fabrici
Frohn s a Pe Rahova Str J 29 S6 Uneltext Cotofeni 14 £3 4-3567 2-5275

Unsoare consistentă
DISTRIBUŢIA
Str Gl Budisteanu^ 11 bis + 3-3810 Serviciul Vânzări în Bucureşti . . + 3 - 7 O 1 O Fenoljt Zidurilor între Vii 11 S4 2-4713

Uleiuri minerale
DISTRIBUŢIA ULEIUL PROD CHIMICE
Str Gl Budisteanu 11 bis + 3-38IO Serviciul Vânzări S Bucureşti . . T 3 - / O 1 O n Bd G Mărăşescu 13 S4 l 2-1135

Unt,

t n

Fabrici şi Magazine
Bursa Untului Carol 55 SI 4-4696 Carasso Lazar Carol 55 SI 4-4696 Regina Măria 13 Septembrie 194 Sti . . 3 - 6 5 6 7 Santos Braunstein si Bender E Văcărescu 2 S5 4-4O73

Uleiuri de parfum
Deny Doamnei 7 S I .

.4-2860
2-2O85 2"22Ş9 2-O61 3 _,__ +4-5230 Interurban. . 3 4 +3-2480 Interurban. . 3 0 3-189O

Untdelemn
Sasso V Lascăr 166 S3

Uleiuri vegetale

SHEMEN

2-2484 5-O532 + 3-2260

Bdul Domnitei 3 SI Honzig 19 S6

Assan Şos Ştefan cel Mare 139 S3 Hermes Şos Gării Obor 21 S4 Itcani Dumbrava Roşie 5 S3 Oficiul de Vânzare Matei Millo 10 SI Phenix Spătarul Preda 8 S6 Vegetoiio Vânători 1 SI

Uşi,

ferestre de fier
Vulcan

Uzine
-£3-2860 + 2-194O Interurban . . 1 9 sala consiliu 2-9958 serv devize .2-9888 Revav C dr ducă orele de serviciu . . 2 - 1 9 4 7 cab dir tech 2-4832 bir producţie 2-5O72 Solex Fântânica 40 b S4 2-9 1 2 9 Solvay C A Rosetti 31 £1 * 2-3009 Titan Nadraa Calan Clemenceau 3 S 3 . . + 4 - O 4 8 O Interurban . . 2 1 Vlahita Labirint 9 S4 3-3659 Vulcan Honzig 19 S6 + 3-2260 Lemaître Văcăreşti 229 S5 Reşiţa V Alexandri 4 S3

Z1MMER & Co. S. A. R .

BIROURILE: Str. Lipscani No. 106 — Telefon *S-9220 Magazine proprii de desfacerea produselor: Strada Lipscani, 106 — Telefon 5-1427 Calea Grivitei No 80 — Telefon 3-9222 Calea Grivitei No 409 — Telefon 4-3759 Calea Dorobanţi, 84 — Telefon 2-9873 Calea Rahovei, 129 — Telefon 4-4305 Calea Moşilor No. 211 — Telefon 8-0615 — Piala Arnzei Telefon 4-7391 FABRICILE: Str. Spătarul Preda, 30 — Tel. 3-9224

WOLFF E s a r
Dr

Istrate 7 S5

+5-1966

Vagoane şi locomotive, Fabrici

Umbrele, Fabrici
„LA

GoIdSamuel ssori Şelari 24 S I .

.3-1 184

ITALIANU"

FABRICA SPECIALA DE UMBRELE
DE PLOAE, SOARE, DE GRĂDINĂ PENTRU INGINERI
Bucureşti, Str. Şelari, 24 TELEFON: 3-1184
Maixner Ftlio Oituz 10 SI Umbrela Şelari 2 SJ 3-25OO 3-4992

Areva Şos Pantelimon 161 S4 + 2-2348 Astra Povernei 4 S3 2-185O cab adtor deleg 2-O278 dir contab 2-O3O7 Loew Alfred Jos CI Victoriei 63 SI 3-3168 Malaxa N s a r Halta Titan + 2-4O84 Dionisie 19 SI + 2-4059 Batistei 1 SI +4-7674 Schiel Fraţii Brezojanu 21 SI 3-3772 Uzinele Române Reparatiuni Vagoane C A Rosetti 24 SI 2-4466 Vulcan Honzig 19 S6 +3-226O dir glă Biserica Amzei 11 S3 + 2-O474 Bucureştii Noui

+ 2-O211
4-2984

Vămuiri, Birouri
Carmen Doamnei 5 SI +3-466O Continental Pătraşcu V d 2 SI oă 4 3-5009 ExDedo Colţei 1 S I • 3-5074 Intercontinentala Vama Intrepozite S 6 . . . . 3 - 6 3 5 O Mao Gen si Antr Obor bir C Victoriei 130 S3 I 3-8733 Tântânica 40 S4 2-4937 3-0068

139

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

VĂM-VIN

Vămuiri, birouri
Schorr Iio Spătarul Preda 27 S4 Sufrin C Albă 11 S6 Terestra Maritimă Carol 52 SI Triumful Colţei 1 SI 3-6769 3-33O4 3-4753 3-5893

Vinicole materiale MAX GlERSCH & Co. S-sor
Proprietar: ALFRED GROSCH BUCUREŞTI I. Strada Pnin<?are No. 11 TBXBFON 3-3108

Vânzări în rate
Brodon Nic Şelari 9 SI Harnic M Caro! 40 SI

Avantajul C Victoriei 29 SI I

...4-3965 3-3746

4-6403

Var, Depozite ABRAMOVICI A Ssori

Articole pentru viticultură si vinicuiturâ. Pulverizatoare de vie. Prese de struQuri. Pompe şj furtuni de cauciuc pentru vin. Orice articole pentru pivniţe cu vinuri.
DONAŢI & HASPEL Ssor
Bd Elisabeta 21 SI

Cuza Vodă 136 S5 • 3-4224 Abramovici Lupu Cauzaşi 28 SI 3-6806 Bengescu Hagi Ghiţă 91 S2 4-7584 Coiescu Nicolae CI Griviţei 62 S2 4-1752 Dumitrescu Constanta Teiul Doamnei 22 S3 2-O 1 0 8 Eremia & Scharf CI Rahovei 260 S 6 . . . . 3 - 7 7 5 4 Marinescu R 13 Septemvrie 173 S 6 . . . . 3 - 6 0 4 8 Munteanu Ioan Şos Olteniţei 70 S7 . . 4 - 2 6 9 7 Muscelul Griviţei 324 S2.." 3-8041 PODescu C C Şos Giurgiului 4 S5 4-O996 CI Griviţei 488 £2 Rabinovici Iosef Dudeşti 178 S4 Slabacu St Rahovei 391 S6 Teodarescu C I Boţea Şos Pantelimon 217 S4 Valitnăreanu CI Griviţei 134 S2

.3-0462

Vinuri, Magazine şi Depozite
Ambrosi Alfred Victoriei 122 S3 .

.4-9656

POSTOLEA N GHEORGHE

3-7643 4-7281 3-6956 2-5096 3-1198

DR. A. AMBROSI

MED

1 A Ş

V I N U R I DE TÂRNAVA Calea Victoriei, 122
TELEFON : 4-96.56
Brătianu Matei Millo 9 SI 3-1164 Cantili Tică Griviţei 55 S2 4-0055 Cazaclia Odobesti Şerban Vodă 25 S5 . . 4 - 9 9 2 7 Chirită Petre Câmpul Moşilor 9 S3 . . . . 2 - 9 2 6 0 Comesta Como Câmpinean'u 20 SI 3-6624 Compania Rom s a r fost F r a ţ i i Franco . —_ — G r i v i ţ e i 1 5 4 S2 3-4832

Fabrici
Mencer W Şos Mihai Bravu 43 S4 Porceanu R Sebastian 32 S6 ....2-O2O6 4-8O97

Vaselină, Fabrici
Naftoqen deD Buc CI Călăraşilor 81 S4 . . 5 - 1 7 3 2 Olex Bd Domniţei 3 SI 3-7772

13 Septemvrie 164 S2

3-1892

Vată, Fabrici şi Depozite
Finkelstein FI Regală 11 b SI Sterilla Vânători 3 SI Stirbev Buftea 3-7866 3-1881 •3-2678

COOPERATOR CENTRALA COOPERATIVĂ DE IMPORT ŞI EXPORT VINURI NATURALE DELICIOASE CONVENABILE
PIVNIŢELE STR. VASELOR 47-49 s. 4

Verificare scrisori trăsură interne şi internat
Externa s a r t r a n s p o r t Oituz 2 S I . . . . 4 - 8 2 2 2

Vermouth
Bresson & Likerdv s a r Dr Felix 53 S2 Martini & Rossi Sf Elefterie 45 S6 3-1 1 7 4 3-5680

TELEFON 2-3852
Creditul Vinicol Văcăreşti 101 S5 Dealul Oltului Sf Apostoli 70 SI Dealul Zorilor Bd Lascăr Catargiu 28 S3 Dealurile Putnei Şos Colentina 45 S3 4-3299 3-1755 •*• 2 - 1 6 5 9 2-5604

VERMOUTH şi FERNET BRANCAConces COMESTA S. A. Cârnpineanu 20 SI 3-6624

Vinicole articole
MAX GiERSCH & Co. S-sor
Proprietar: ALFRED GltOSCH BUCUREŞTI I, Strada Poincarâ No. 11 TEIJEFON 3-3108

„DEALUL ZORILOR"-

Articole Dentru viticultură si vinicultură. Pulverizatoare de vie. Prese de struguri. Pompe si furtuni de cauciuc pentru vin. Orice articole pentru pivniţe cu vinuri.

VINURI DE MASĂ $1 DESERT
(Bul. I. Catarciu, 28)

Horict şi Ştefan S. Ardeleanu
Dep. central: Etr. Povernei, 19-21-23

Telefon

Ne. 2 - 1 6 5 9

VIN-VIN

COMERŢ. INDUSTRII SI PROFESIUNI

140

% ? Str. Grigore Manolescu, 10-14 -Telefon 3-0390 ' ^
Vinuri, Magazine şi Depozite
Desfacerea Vinurilor Gl Condeescu Sf Apostoli 42 S I Domneşti Izvor 78 S6 Dragomir Manole Dorobanţi 60 S3 Dumitru Al Gl Mânu 20 S2 Faibovici H Cantemir 76 S5 Garoflid Ctin Biserica Enei 4 S I Georgescu C Chiroiu Amzei 11 £3 Georgescu N D Călăraşi 331 S4 Georgescu Fraţii Epicol 36 S 6 4-9097 3-3506 2-2842 3-9327 4-5764 4-5242 3-8402 3-3O72 5-1413

RHEIN AZUGA

VINURI • ŞAMPANIE

W%.-:.""

Vinuri, Magazine şi Depozite "A <ss

VIILE BORCEAG .

.

mi

t fi *â Ţi
•m
îls

FRATH GEORGESCU
STR. EPICOL, 36

CINURI ( ^ ALESE

m

|y""' 1 8

Str. Putu cu Apâ rece, 53-57 - Telefon 3-1598 Partenie I N Spl Independenţei 201 £6 3 - 7 9 5 6 Pivniţele Boboc Şos Giurgiului 56 S5 . . 4 - 4 9 3 5 Pivniţele Corvin Spl Unirii 68 S5 4-9392 Pivniţele Cotnari CI Griviţei 47 S2 4-9018 Pivniţele Izvorul V Maţi Bd Col Mihail Ghica 239 S2 4-6172 Pivniţele Străulesti Abatorul Bucureştii Noi 4-6662 Podqoreanu Petru Rareş 13 S2 3-8026 Podgoria Popa Tatu 62 S2 3-153O Podgoria Alba Iulia Victoriei 63 S I . . 4 - 9 8 8 1

TELEF. 5 - 1 4 1 3
Georgescu Paraschiv Vaselor 60 S4 Grecescu N Povernei 29 S3 Grunbera B Siqmund Căluşei 32 S4 2-0939 2-1509 2-9880

Kein C Henri Th Speranţă 25 S4 4-7458 Hertan B & Aronovici Vasile Lupu 52 S2 3-0363 Ilincuta L M & Dumitrescu Andrei Şerban Vodă 190 S5 3-5714 Jaristea Şos Bonaparte 54 S3 2-3524 La Caru cu Vin Sos Minai Bravu 132 S4 3 - 0 7 9 3 Ledunca M Eminescu 22 S2 Luther s a Şos Basarab 46 S2 *3-4620

Herscovici Iosif & Lupu Griviţei 73 S 3 - 0 8 4 9 2

£idhcr
S. A.

PIVNIŢELE DE VINURI
Vinuri de masă şi desert curate şi naturale. Serviciu la domiciliu
Comenzile la domiciliu se vor adresa: Bucureşti II, Şoseaua Basarab Mo. 46 TELEFON: 3-4620

Str Vultur 18 S4 3-5O62 Poiana Părului Romulus 53 Ş4 4-5712 Postelnicescu Ioan Academici 6 S I . . . . 5 - 1 7 5 O Rampa Moldova P e t r u Rareş 2 S2 . . . . 3 - 5 1 6 O Ratiu Mariette CI Moşilor i 3 9 S I 4-6464 Rhein & Co Gr Manolescu 10 S2 3-O39O 4-6923 Saba Basarabia Bd Basarab 106 S2 4-8024 Sbârcea Gheorghe Romană 89 S3 . . . 2 - 8 6 2 9 Seceleanu N N Bd Brătianu 24 S I . . . . 3 - 2 0 5 1 Severirreanu Ştefan Dorobanţi 53 S3 . . . . 2 - 4 2 9 4 Sibov Ch Uranus 34 S6 4-0066 Stahl Sigmund & Co Vulturului 18 S4 . . 3 - 5 0 6 2 Stirbev B Victoriei 107 S3 3-5023 Vidriahin Fraţii Academiei 16 S I 3-01 73 Viile Neniţescu Griviţei 213 S2 4-3725 Vinicola Iacob Negruţi 49 S2 3-1981 Viile Boancă Dusmănescu Maica Domnului 37 S3 ,,2-8145 Visinoiu N Zaharia Şos Ştefan cel Mare 234 S3 2-5 7O6 Vita Românească Şos Colenţina 13 S3 . . 2 - 2 2 7 6 Viticola Cooperativă Vaselor 47 S4 . . . . 2 - 3 8 5 2 Zaporoicenco Vladimir Negustori 30 S4 3 - 7 4 7 7

PODGORIILE ROMÂNEŞTI

Macridescu I Pţa Dr Botescu 5 S2 5-1535 Mărgărit Gheorghe Bd Col Mihail Ghica 59 S2 4-9213 Mihalovici Lupu Petre Rareş 15 S2 3-4523 Mihalovici S M C Dissescu 2 S 2 3-9786 Mott & Fils Putu cu Apă Rece 53 S 6 . . 3 - 1 5 9 8 Oromolu Mihail Moşilor 166 S4 . . . . . . 3 - 7 4 8 4 Partenie G H Cotroceni 17 S6 3-1970

VINURI

SUPERIOARE de BASARABIA I

PRODUSELE VIILOR PROPRII

Telefon: 3 7 ^ / 7 7

30-32

141 Viticole articole DONAŢI & HASPEL Ssor
Bdul Elisabeta 21 SI /

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

VIT-VOP

Vopsele şi lacuri
.3-0462

IZBÂNDA FABRICA D LACURI, VOPSELE, E ULEIURI SI PRODUSE CHIMICE Bucureşti, Strada Labirint No. 24

Viţe altoite „ABUAV B. MORDY"
Bd Elisabeta 21 SI Minden R G R Poincare 28 SI

DONAŢI & HASPEL Ssor

Bd

Carol

28

4-2134 3-0462 3-5676

TELEFON 3-3474 Fabrica: Str. Orivineni No. 10 Masra-/.inul de desfacere:

Bd. Măria No. 1 » Telefon 3 5283

Vopsele şi lacuri
Abermann E I Griviţei 78 S2 Ardeleanu Câmpineanu 15 SI Avântul Tarei Cuza Vodă 142 S5

Berwa S Vineri 4 SI f

3-1396 3-5096 4-8986

CICOTTI U. FRAŢII

Bulevard Bd Carol 65 SI Cherciu D Ioan Moşilor 25 SI

5-O9OO

4-5195 4-987O

Bd Măria 8 SI Coman Gheorqhe Rahovei 5 SI

3-8372 4-2295

Itescu Nae Pieptănari 46 S5 Izvor Isvor 77 S6 La Balena Bd Măria 2 SI Landauer Fritz Şerban Vodă 5 S5 Minerva Şos Vitan 13 S5 ProcoDiu Dumitru Tunari 2 S3 Rădulescu M Maica Domnului 2 S3 România Mare Moşilor 304 S4

4-0845 3-2554 3-61OO 4-7905 3-3368 2-4639 2-4646 2-2325

ROMÂNIA MARE GHEORGHE COMAN Uleiuri calităţi superioare, vopsele, emailuri, lacuri de automobile system DUCO. Cele mai moderne şabloane şi rolKuri de zugrăveli Cumpăraţi cu încredere la cel mai ieftin magazin.
Expeditiuni şi furnituri în toată ţara HN-GROS EN-DETAIL

Vopsele, culori, uleiuri, calităţile cele mai Huperioare si garantate emailuri si lacuri de nitro celuloză sistem DUCO pentru automobile, lacuri speciale pentru mobile si trăsuri. MAGAZIN DE ÎNCREDERE ŞI CEI. MAI EFTIN EN GROS EN DETAEL

CALEA MOŞILOR, 304, s. 4
TELEFON 2.83.25 TELEFON DOMIC. 5-1315

Telefon 4-2295

Calea Rahovei, 5
3-1664

Coroana 13 Septemvrie 192 S6

„COROANA" Fabrică de lacuri, vopsele şi produse chimice W. G R OSC H Bucureşti, Calea 13 Septembrie, 192
TELEFON 3-1G64

Labirint 24 S4 Bd Măria 1 SI Rosenstein Moritz Sf Ioan Nou 6 SI Schmiedt & Fontin Griviţei 88 S2 Teodorescu C I Boţea Şos Pantelimon 217 S4 Venus Colţei 8 SI Victoria Stan Tabără 42 S6 Vopseaua Cuţitul de Argint 18 S5 Zebra Bărăţiei 27 SI

ROSENŞTEIN & LITTMAN

3-3474 3-5288 4-1778 3-5361 __ 2-5O96 5-1754 3-4883 3-0980 3-0566

Coroana Regală Lipscani 104 SI 4-5571 Cristescu I P ssori Colţei 10 SI 4-05 1 O Dancu S Ştefan Patriei 2 SI 3-5344 Duco Victoriei 100 SI 3-4719 Fraţii Gropper Moşilor 334 S4 2-5689 Gabbiani Fratelli Rahovei 276 S6 3-7898 Gălăteanu I Fca de Chibrituri 24 S G . . . . 3 - 5 8 5 9 Glasner S Câmpjneanu 17 S I 4-1344 Hellmann D Bărăţiei 33 SI 3-4927 ssala CI Moşilor 336 S4 2-9333 ssala Pţa Dr Botescu 1 S2 4-7192

ULEIURI, LACURI, CUIORI, PRODUSE CHIMICE, PERII, PENSULE
Strada Barătiei No. 27. TELEFON 3-0566

ZEBRA

ZIMMER & Co. S. A. R .
BIROURILE: Str. Lipscani No. 100 — Telefon *3-9220 Magazine proprii de. desfacerea produselor: Strada Lipscani, 106 — Telefon 5-1427 Oalea Griviţei No. 80 — Telefon 3-9222 Calea Griviţei No. 409 — Telefon 4-3759 Calea Dorobanţi, 84 —Telefon 2-9873 Calea Rahovei, 129 — Telefon 4-430S Calea Moşilor No. 211 — Telefon 2-O4S15 Piaţa Amzei — Telefon 1-7391 FABRICILE: Str. Spătarul Preda, 30 — Tel. 3-9224

„HERCZOG F " . „EXACT" Articole speciale pentru zugravi, Vopselârie, Modele moderne pentru zugravi BULEVARDUL MĂRĂŞE$TI No. 36
TELEFON 4-3683

VOP-ZtA

COMERŢ, INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

Ui

Vopsele şi lacuri
Zimmer & Co bir central Lipscani 106 SI *3-922O Griviţei 80 §2 3-9222 fabricile Spătaru Preda 30 S6 3-9224 magazinul Centrala L Elefant a Lipscani 106 SI 5-1427 magazinul Rahovei 129 S6 4-4305 magazinul CI Moşilor 211 S4 2-O615 magazinul CI Dorobanţi 84 S S 2-9873 magazinul CI Griviţei 409 S2 4-3759 magaz Pţa Amzei Apartament 35 S3. . 4 - 7 3 9 1

Zarzavaturi şi fructe
. Berceanu Ion Pţa Obor Comp 82 S4.. 2 - 5 4 9 3 Bosef Boriis Pţa'Regina Măria 126 S6. . 4 - 9 7 6 2 Călin Niculae Pţa Regina Măria comp 124 S 6 . . 4 - 2 3 7 1 Dobrescu G Pţa Obor Comp 54 S4. . 2 - 8 0 2 9 h Enculescu Petrică Pţa Obor 84 S4 2-8702 Florescu Vasile Pţa Obor 48 S4 2-9666 Georaesuu Florea Pţa Obor 57 S4 2-9428 Iancov Niculae Pţa Regina Măria 15 S6 3 - 1 5 3 5 Ivanoff Dumitru Pţa Obor 89 S4 2-O822 Mihaiiescu Ştefan Pţa Regina Măria 47 S6 4 - 5 9 7 4 Nedelcu Petrof Pţa Regina Măria 52 J 6 . . 4 - 1 1 6 5 Negrei Nicolai Halele Centrale Apart 24 SI 2-8567 Nitescu Anghel Cornel Halele Centrale Obor Comp 55 S4 2-8077 Păsărilă Costică Pţa Obor S4 .2-0294 Pţa Amzei 3 S3 4-6219 Petrescu Petre Bibi Pţa Regina Măria 120 S6 4-1320 Petrof Dima D & Suc Dtru Câmpul Moşilor 27 S4 2-4953 Tancoff Sava Pţa Obor Comp 103 S4 2 - 2 7 9 8 Pţa Regina Majia 14 S 6 4-0637

Vopsitori
ACURATEŢA CASE! Poincare 53 SI AUERBACH ANDREI Berzei 7 S2 Ed Elisabeta 67 S2 Biruinţa Soc COOD Moşilor 173 S4 4-1764 3-6864 3-6844 2-4341

AVÂNTUL

PCCTCHEN

întreprinderi de renovări generale Execută: Construcţii, transformări, vopsitorie, zugrăveli, tapete etc. Str. Enăchiţă Văcărescu Telefon 3-5874 1, Etaj 4

Ziare
Adevărul Ctin Miile 7 SI *3-8430 adţia 3-6353 convorbiri c provincia u 3-843 1 convorbiri cu străinătatea 3-8433 dir adtivă 3-4296 marea publicitate 4-98 1 3 bir vânzare ziarelor Griviţei 160 S 4 - 3 1 7 4 2 paginaţia ziarelor 4-6739 Adtia Ziarelor Provinciale Vânători 8 El 4 - 5 O 6 1 Allgemeine Zeitunq Lipscani 7 SI . . . . 4 - 8 O O 6 Aruus Ctin Miile 15 SI *3-0544 Brassoi Lapok Antim 20 S6 ; 3-2386 Bukarester Post Matei Millo 9 SI . . . . 3 - 1 6 6 6 Bukaresti Lapok Antim 20 S6 3-2386 Bucarester Tageblat S Ionică 12 SI f 3-899O Buna Vestire adţia Bd Elisabeta 12 S I . . 4 - 8 5 8 2 redacţia 4-8434 tipografia A Saligny 2 SI 4-7753 Calendarul Domnita Anastasia 16 SI . . . . 3 - 7 6 O 5 Capitala CI Victoriei 54 SI 4-25 7 8 Centrul Victoriei 29 SI 4-9O21 Credinţa CI Victoriei 31 SI *4-3460 Curentul Belvedere 6 S I secretariat şi conv provincie 3-4086 secretariat gl 4-8440 redacţia şi sport 4-8449 redacţia 3-4O88 abonamente <i depozitari ţ 4-2332 marea şi mica publicitate 3-4084 tipografia 4-8448 administraţia 3-4080 direcţia 4-8447 Curierul Israelit Dudeşti 24 £5 3-2216 Datoria Academiei 23 SI 3-7 7 6 4 Demascarea Thomas Masarik 1 SI 2-2167 Deşteptarea Victoriei 18 SI 3-8466 Deutsche Taoeszeituno T Z Gl Anghelescu 29 S2 3-3703 Dimineaţa (vezi Adevărul) Dreptatea Clemenceau 9 S3 administraţia 5-1 3 9 1 redacţia 3-0342 Epoca Pas Român SI 3-821 1 Excelsior Bd Academiei 4 SI 4-32 13 Facla Const Miile 14 SI 3-613O Frontul Bd Elisabeta 5 SI 4-9477 ; Frontul Negustoresc al Unirii CI Victoriei 31 El 4-3723 Gazeta Basarabiei Victoriei 33 SI 4-6281 Gazeta Reactiunea Pas Victoriei Se B SI. . 4 - 2 7 2 8 Gazeta Sporturilor Ing Saligny 2 S I . . . . 3 - 2 6 6 9 Ilfovul Lipscani 5 SI 4-2886 îndreptarea Câmpineanu 40 SI 3-768O Informaţia Bd Academiei 1 SI 4-3676

PURUM Str G l Fiorcscu 13 SI -

3-8284

Vopsitori Mobile
AUERBACH ANDREI Berzei 7 S2 Thierer I I B Labirint 54 S4 V 3-6864 4-7778

Vopsitorie mecanică

Bumbacul colorat s a r CI 1 3 Septembrie 1 4 3 S6 Chemitext Rahovei 240 S6

3-0863 4-4896 3-3997

Vulcanizare acumulatori Vulcanizare, Ateliere

Eterna B Elisabeta 58 S2 d

Xylolit

Ardă Achille Aronovici Bibescu Vodă 18 SI 3-64 1 9 Baron & Muller Slătineanu 5 S3 2-1675 Fenice Sos Bonaparte 10 S3 2-1781 Fit ing L Pascal Biserica Enei 10 SI . . 4 - 1 3 1 6 Fulgerul S Ionică 7 SI f 3-1734 Recauciucarea Fit Apolodor 3 SI 3-6386 Recauciucarea Nicu CI Rahovei 96 S6 . . 3 - 2 8 O 4 Vulcanizarea Drum Bd Măria 116 b S6 4 - 1 9 8 2 VULCANIZAREA DRUM Bd Măria 116 b S6 4-1982 O e înclinată 8 S5 d 4-0496

Zahăr, Fabrici
Bod Victoriei 100 SI 3-3329 Chitila Bucureşti 3-6198 Danubiana Caimatei 5 SI *3-967O Joviţa 25 S6 3-9674 Hcani Dumbrava Roşie 5 S3 2-O6 1 3 Luiani Atena 11 S3 *5-1480 RiDiceni Dionisie 82 S3 • 2-2537 Soc An Rom Pt Comerţul Zahărului Bd I C Brătianu 26 SI •4-O81O Fântânica 42 S4 2-4323 Interurban . . 1 2 ZSroiani Bd Carol 30 SI 4-2986

143

COMERŢ. INDUSTRII ŞI PROFESIUNI

ZIA-ZUG

PCL/CHEM
Ziare
L'Independance Roumaine R Poincare 17 SI 3-8782 Lumea Românească adţia Doamnei 1 SI 4-1293 Lupta Sărindar 12 SI 3-43O4 direcţiunea 3-43O8 red secretar convorbiri provincia . . 3 - 4 3 0 6 Mişcarea Pas Român 23 SI 3-3966 Moment Le Ziar Brezoianu 15 SI . - ^ 3 - 1 0 4 0 direcţia 4-2534 tipografia Aristide Demetriad 2 S I . . 4 - 5 6 6 1 Monitorul Licitaţiilor si Publicaţiilor _ Victoriei 219 SI 3-9152 Monitorul Oficial Bd Elisabeta 29 S2. . * 5 - 1 8 2 0 Munca Naţională CI Victoriei 219 SI . . 3 - 9 1 5 3 Naşa Reci Poincare 28 SI 3-8266 Naţionalul Nou Victoriei 50 SI 3-8895 Neamul Românesc Brezoianu 25 SI . . . . 3 - 7 O 8 8 Nepusăa Antim 20 S6 .^ 3-2386 Ogorul Brezoianu 3 SI 4-6713 Ordinea Batistei 12 SI -c 2-4O3O f tipografia Brezoianu 23 SI 5-1574 Pământul Nostru Spiru Haret 2 S2 3-8270 Porunca Vremii Sărindar 18 SI adţia publicitate si abonamente . . . . . 4 - 1 8 5 2 redacţia 4-1853 Prezentul A Briand 19 SI adţia 4-1804 redacţia 4-1 8O 1 RamDa Brezoianu 51 SI 3-6 1 24 Reporter Oteţeleşanu 5 SI 2-8893 Serv Gazetelor Sf Constantin 24 S I . . . . 3 - 1 6 1 5 Siebenpiiraisch Deutsches Tageblatt Sibiu Bd Dacia 15 S3 2-332O Sportul Capitalei Matei Millo 3 SI . . . . 4 - 8 5 8 9 Ştirea CI Victoriei 40 Pas SI 4-7361 Ştiri din Lumea Evreiască Bd Domnitei 48 SI 4-2286 Tempo CI Victoriei 29 SI 3-4990 Tara Noastră Bd Academiei 1 SI 4-1933 „UNIVERSUL" cel mai mare z^ar r o m â n e s c Brezoianu 23-25 S I . "fc3-3O I O Universul Brezoianu 23 SI *3-3O1O Interurban 1 7 18 Viitorul Poincare 17 SI red şi adţie *3-8O3O 3-79 1 2

E X E C U T Ă : LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE. TRANSFORMĂRI • VOPSITORIE • ZUGRĂVELI. P A R C H E T E « T A P E T E • E T C . STRADA ENĂCHITĂ V Ă C Ă R E S C U Ne. 1 II

TELEFON: 3.58.74

f

Zinc uzine
Prima uzină de zinc Victoriei 100 S3 4-7369>

Zincografii
ADEVĂRUL S. A. Ct Miile 7 SI CARTEA ROMÂNEASCĂ Bdul Regele Carol I 3-5 SI Iliescu Marin Câmpineanu 25 SI LUCEAFĂRUL Luigi Cazzavillan 18-20 S2 Marvan Eduard Bd Princip Mircea 10 S6 SOCEC & Co. CI Victoriei 13 £1 „UNIVERSUL" Brezoianu 23-25 SI Î-843O * L _ .. _ 4-5977" * 3-5969_._ 3-7246. +3-545O ic3-30IO

Zugravi

*

AVÂNTUL

ACURATEŢA CASEI Poincaie 53 SI Auerbach Andrei Berzei 7 S2 . . .

4-176* 3-6864

Zugrav modele
„EXACT"

Bd Elisabeta 67 S2 3-6844 Kolcher Heinrich Daniel Barceanu24 S4..4-8243POLYCHtM Enăchită Văcărescu 1 SI 3-5874PURUM Sţr G-l Florescu 13 SI 3-8284 Herczog Friedrich Bd Mărăşeşţi 36 S5 . . 4 - 3 6 8 2

cab di.r

secretariat

9,-Z!6,?

4-9585

HERCZOG FRIEDRICH Cele mai moderne modele pentru zugravi. Noutăţi permanente aduse din străinătate Bulevardul Mărăşeşti No. 36 Telefon 4,;682

Zidării
POLYCHEM Enăchiţă Văcărescu 1 3-5874

Zidării, cazane cu aburi AVÂNTUL
ANTREPRIZA FRAŢII TURCONI Vânători 1 Bd Elisabeta 67 SI 4-5128 3-6844

Zugrăveli
AUERBACH ANDREI Berzei 7 S2.7 Biruinţa Moşilor 173 S4 POLYCHEM Enăchiţă Văcărescu 1 SI 3-6864 2-434 t 3-5874

:

DOCTOR

H. MARTIN
StXUAtÂ

TRATAMENTUL BOALELOR SUFLETEŞTI:

Nervoza stomacului şi a inimei, FRICA, TIMIDITATEA, A Auxietatea, NEURASTENIA, Hysteria, Melancolia etc. ^ 2— 7 ^N^» TELEFON 4-0539

UFICIENTA

REEDUCATIUNEA COPIILOR Şl ADOLESCENŢILOR IMPULSIVI, VICIOS!, TURBURĂRI EROTICE, DEFECTE DE VORBIRE, etc. H y p n o z â , a u t o s u g e s t i e . î n a l t a f r e c v e n t ă .

Consult 8 — 1 1 ,

ITECTURA
DERNÂ...
...prevede pentru interiorul locuinţei pardoseala de

INOLEUM

B U C U R E Ş T I ,

B.MAYER-LSTECKL*co
S T R .L I P S C A N I , 110— T E L E F O N

" ' LINOLEUM-ul prin calităţile • lui deosebite, se poate aplica ,.fără nici o dificultate în orice interior, dându-i un aspect pe cât de occidental, pe a t â t de p r a c t i c . Casa Mayer, Steckl & Co., prezintă o colecţie foarte bogată de tot felul de Linoleum-uri de un aspect decorativ şi estetic. Linoleum-ul este uşor de întreţinut şi foarte durabil.

4.30.17

PESTE DRUM DE GRADINA SF. GHEORGHE

PHILIPS MINIWATTOPENTRU0HICEAPARAT

I
m

DEPOZITE PERMANENTE IN BUCUREŞTI
ELECTRO UNIC. PHILIPS RADIO SALON. GRAMOFONUL ELECTRO TRIUMPH RADIO EXCELSIOR. 4-98.05 3-38.24 4-47.84 4-99.42

I PHILIPS RADIO
ALEGEŢI ACEASTĂ MARCA
3-27.98 CARTEA ROMÂNEASCĂ _ 3-92.70

I

I

PHILIPS MIN1WATT P ÎNTRU ORICE APARAT

LISTA NUMERILOR CURENTE DE TELEFON I
NUMELE No. NUMELE No.

Postul „ „ Pompieri „ „ .,
Salvare

Central 4-54.54 Cometa 2-19.19 Elisabeta 4-33.44 Reg. Ferd 2-18.18 Sf. Gheorghe. 3-33.03 Radu Vodă... 4-33.55 4-33.33

. * . . . . « .

<¥"

P

BECURILE

n B V A MENAJEAZĂ OCHII L i r a ECONOMISESC CURENT
o

CEHOSLOVACA
BUCUREŞTI:
Î 3 6 3 / 3 5

SINGURELE MAGAZINE D SPECIALITATE E IN A R T A i M B R Â C Â M I N T E I

STR.BERZEI, 100 • BUL. ELISABETA, 8
Tf352/96

CAL.GRIVIŢEI.179 • STR. ŞELARI, 13

SUCURSALE: G A L A Ţ I • CRAIOVA • PLOEŞTI TIMIŞOARA • CLUJ • CERNĂUŢI • BRAŞOV

SAROVA
V E H I C U L E
SOCIETATE ANONIMĂ ROMÂNĂ

A U T O M O B I L E

AUTOMOBILE • CAMIOANE • TROLLWAY • TRACTOARE PLUGURI • M A Ş I N I AGRICOLE • SEPARATOARE MOTOARE CU: BENZINA, ULEI, ELECTRICE • INSTALAŢII PENTRU FABRICI • TRANSMISIUNI • TELEFOANE • BICICLETE • MOTOCICLETE • RADIO • PATEFOANE • BECURI ORICE PRODUSE TEHNICE, SEMIFABRICATE, E T C , ETC.

^

PRETURI SI CRLITRTE DE MRRE CONCURENTfl

145

Citiţi cu atenţie instrucţiunile

din prefaţă

ABA-ACA

AIR FRANCE
2 Str. Clemenceau. Tel. 3.56.15 Aerogara Bâneasa Tel. 3.57.33
Abadjian Karnik d Vaselor 27 S4 2-6036 Abadjiew Mosco d Parfumului 31 S4 4-7230 Abadjiewi Fraţii reprez import export Oituz 22 SI 4-1 0 6 5 Abagian Karnig d Sfinţilor 40 SI 3-5337 Abalian & Minasian fcâ ceaprazarie CI Şerban Vodă 48 S5 3-7768 Abatorul Comunal Sp! Unirei 178 S5 ^4-1400 casieria 3-8735 Abaza Nae bir agent comis Vânători 18 S I . . . . 4 - 0 4 0 6 A B C casa acumulatorului Bd Tache Ionescu 28 S3 2-5570 Abegg Filip gl Roma 43 b S3 2-9452 Aţele A d Col Papazoglu 46 S5 4-4525 Ab.eles Charlote d Bd Ferdinand 24 S4 2-3736 Abeles Elsa d Griviţei 150 S2 4-8223 Abeles Ionas d Pe Mica Str B 4 S4 4-6636 Abeles Mircea d Şerban Vodă 182 S5 4-6587 Aberfeld Carol Justiţiei 41 S6 4-6675 Aberbuch Sollo d Barbu Lăutaru 12 S2 4-O85O Aberbuch V d Isvor 43 S6 4-7592 Aberfeld Frida d Căzărmei 21 S6 4-7696 Aberfeld N dr interne inimă Olimpului 3 S5 3 - 9 8 0 6 Aberman E Avramovici Fanny dr Frumoasă 50 S2 3-0677 Aberman E I ssori vopsele La Mâna de Fier Griviţei 78 S2 3-1396 Aberman Jean d Bd Carol 84 SI 4-5196 Aberman M maşini scris Yost Brezoianu 24 SI 3-5232 Aberman Marcel d Traian 162 S4 3-1891 Abouav B Mordy d Avram Iancu 17 S4 . . . . 4 - 2 1 3 4 Aboulfetuh Samy d Wilson 13 S I 3-1465 Abraham Carol d Enăchiţă Văcăreseu 5 S5 . . 3 - 6 1 9 0 Abraham Victor ins constr Oslo 8 S3 2-8281 Abramescu Seb Caporal col Leova 34 S4 . . . . 4 - 9 7 7 1 Abramoff Rachel d Stupinei 4 S4 4-6314 Abramovici & Cearnes Sportul Smârdan 30 S I . . 3 - 5 0 5 9 Abramovici A Ssori var ciment lemne Cuza Vodă 136 S5 3-4224 Abramovici I A irig Pe Titus 14 S4 3-4266 Abramovici Abram ing Gl Radovici 10 S3 . . 2 - 8 O 5 6 Abramovici Adolf d Văcăreşti 180 S5 3-5103 Abramovici Amalia d Romulus 83 S4 4-9611 Abramovici Arthur av Armenească 17 b S I . . . . 2 - 3 9 0 8 Abramovici Aurel dr boli căi urinare V A Ureche 9 S6 3-9849 Abramovici Carol dr Labirint 33 S4 4-0540 Abramovici R Cosma d Măria Rosetti 55 S3 2 - 8 1 6 5 Abramovici Cosmeanu Bubi av Creiţelor 17 S 6 . . 3 - 6 4 6 5

CURSE REGULATE şi ZILNICE OCCIDENTUL şi ORIENTUL
PENTRU

cu

PASAGERI, COLETE, POŞTĂ
Abramovici A D d Călăraşi 108 S4 4-6041 Abramovici Elias dr mamoş boli femei Negru Vodă 30 SI 4-0507 Abramovici Froim dep hârtie Cavarna 17 S4 2 - 9 5 3 4 Abramovici Froim d Gramont 2 S6 4-6O2O Abramovici Harry d Mecet 1 S4 4-9386 Abramovici Iacob d Popa Tatu 85 S2 3-2204 Abramovici Iancu d Bd Măria 54 S6 4-1548 Abramovici Iosef d Antim 49 S6 3-1442 Abramovici Jacques d Pictor Luchian 12 S4. . . . 3 - 1 9 4 9 Abramovici Jean d Moşilor 195 S4 2-8258 Abramovici Jean Nanu av CI Văcăreşti 103 S5 3 - 5 2 3 8 Abramovci Jean av Pitagora 33 SI 3-7659 Abramovici John d Bd Carol 31 SI 4-7690 Abramovici I L tipografie Bradului 19 a E5 4 - 9 6 0 2 Abramovici Laura salon lingerie CI Victoriei 100 SI 3-5442 Abramovici Ludvig sucurs Hercules fcă gulere CI Moşilor 124 a SI 3-4004 Abramovici1 Lupu var ciment refractare Cauzaşi 28 SI 3-6806 Abramovici NI ing Brezoianu 6 SI 4-3473 Abramovici Mauriciu d Antim 42 Alee S6 . . . . 3 - 5 5 9 5 Abramovici M Mirai d Lunei 3 S4 4-8648 Abramovici Moritz mag manuf confecţiuni şi desenate Patriei 4 SI Abramovici Sam d Gl Radovici 10 S3. Abramovici Săniei d Moşilor 59 SI Abramovici Savu arh Radu Vodă 18 a Să 3-8387 2-8056 3-9474 3-O43O

Abramovici B Simon d Intrarea Episcopul Radu 8 S3 2-8887 Abramovici Solomon d Aurora 24 S5 4-58O5 Abramovici Vlad Er»il d Cezar Boliac 5 S4 . . 5 - 1 7 8 6 Abrankian Mikael d Sborului 11 SI 4-7206 Abro G d Dianei 1 SI 3-5322 Abtug B & Co s a manuf Gabroveni 33 SI 3 - 8 7 4 9 Abulius P maşini de scris reparaţii Doamnei 20 SI 3-8800 Academia de Arhitectură Bis Enei 3 SI 3-7454 Academia de Arte Frumoase Griviţei 22 £2 . . 4 - 9 4 8 1 Academia de Creaţiuni de Modele M Malamuceanu Victoriei 10 SI 4-5124 Academia de înalte Studii Agronomice Bd Mărăşti S2 *3-1677 Academia înalte Studii Comerciale şi Industriale Pţa Romană S3 -&-2-4003 Academia Naţională de Educaţie Fizică Reg Carol II Maior Ene 12 S6 -£-50860 secret gl 4-2726

Cadouri
Cea mai vastei'

OBIECTE DE A R T A CRISTAtE-LÂMPI SERVKII D MASA FINE E

DEPOZITEZ
I3,STR.COLUIID£LOR.13

TELEFON 516.57 i

io

ACA-ADL

IN FIECARE ZI ULTIMELE NOUTĂŢI DIN LUMEA ÎNTREAGĂ
Academia ParisianS de CoafurS şi înfrumuseţare CI Călăraşi 41 b S4 4-405 7 Academia Profesională de croit şi cusut dir Neagoe Dionisie Lipscani 19 SI . . . . 4 - 6 3 2 8 Academia Regală de Muzică şi Artă Dramatică Brezoianu 55 SI 4-1719 Academia Română CI Victoriei 125 S3 *3-9540 Fundaţia Elias Clemenceau 1 S3 3-4602 Academia Română de Croitorie Halelor 7 SI 4 - 8 2 1 4 Accelerat Transport Duma col Blănari 22 SI . . 4 - 9 3 2 7 Acceleratul Bilete C F R CI Griviţei 130 S2 . . 3 - 7 6 6 5 A C D afinăria centrală dentară CI Victoriei 26 SI 3-5674 Acetilena s n col fcă Vitan 67 b S5. 3-3504 Acetilox aparate sudură autogenă Smârdan 20 SI 3-4788 Achner Isidor d Mogoş Vornic 3a S4 4-4034 Acid Carbonic bir vânz fca Czell M Ludovic Aurora 1 S5 3-7028 Acid Carbonic pt aparate băi Lumax Aurora 1 S5 3-7028 Acker Georg av Aleea Carmen Eylva 4 S I . . . . 3 - 9 2 6 9 Ackerman Bernhard fcă esenţe colori uleiuri eterice Apele Minerale - 0 S5 7 3-9860 Acks Samy d Şerban Vodă 107 S5 3-4027 Acnila s a r Isvor 2 S6 5-1759 Aco Industrie Textila Cohn & Iosefovici Lucaci 120 a S4 3-661 3 Acsente George Măria d Ceres 12 S6 4-3263 Acta atei constr .tehnice şi aeronautice Câmpului 13 S3 2-5 1 8 7 Acticarbon s a r C Victoriei 118 S3 I 4-7259 Activ antrepozite camionaj Sdela S Ilie 7 SI f 3-3748 Acurateţa lucrări de interior Academiei 53 SI 4-1764 Adam lîhgerie bărbătească Victoriei 89 SI . . 3 - 2 9 2 2 Adam Ctin d Sfinţilor 52 SI 3-2915 Adam Matilda d Atena 8 S3 4-944 2 Adam N d Traian 93 S4 4-9722 Adam T coloniale delicatese băuturi Şos Giurgiului 47 S5 4-5613 Adam Vasile ing Kalimache 9 S3 2-5928 Adamescu Gh prof Pţa Kogălniceanu 9 S2 3-7236 Adamescu Oprişan Fraţii atei electr Moşilor 348 S4 2-5265 Adamescu Ştefan coloniale Ctin Moroiu 25 S 6 . . 3 - O O 1 6 Adamescu Stere d Sabinelor 101 S6 4-4482 Adamoff M ing Vasile Lascăr 10 SI 4-6622 Adams A Alexandrii d Elisa Filipescu 8 S 3 . . 2 - 9 1 4 9 Adania D agenţie publicitate Carol 92 SI 3-3087 Adania Elise d Victoriei 50 SI 4-4722 Adania H d Griviţei 99 S2 4-5589 Adania I i Mihnea Vodă 9 S4 4-3448 Adania M d Mihai Vodă 25 S6 3-6192 Adelman Riidigen conte Aleea Eliza Filipescu 18 S3 2-8697 Adelstein E ing Matei Basarab 15 S4 d 4-0563 Adelstein Herman ins; Aviator Sănătescu 43 S 2 . . 4 - 6 7 1 7 Adelstein Iosef d Mitrop Genadie Petrescu 108 S4 3-5668 Adelstein Lcon d Nifon 13 S6 3-21 4T Adelstein Louis arh Vasile Lascăr 68 S3 2-35OO Adelstein Michel d Luterană 22 S2 3-2236 Adem G dr av Bd Tache Ionescu 27 S3 3-4597 Adem Trude d Aviator Muntenescu 9 S2 . . . . 4 - 2 8 7 9 Aderca Jean av CI Călăraşi 36 b SI 3-6O82 Adesgo fcă ciorapi Şerban Vodă 220 S5 *4-483O bir vânzare Şepcari 8 SI 3-7106 Adevărul şi Dimineaţa redacţia Ctin Miile 7 SI *3-843O adţia 3-6353 bir abonamente *jţ3-843O anunciuri ^ 3-843O birou de voiaj 4-1 0 0 4 dir adtivă 3-4 296 contabilitate ^ 3-843O convorbiri cu provincia 3-843 1 convorbiri cu străinătatea 3-8433 editură literatură şi şcolară -^3-8430 mica publicitate -^3-8430 marea publicitate 4-9813 paginaţia ziarelor 4-6 739 reclame radio "^3-8430 secţia lucrări tipografice 4-2944 bir vânzarea ziarelor Griviţei 1G0 S 2 . . . . 4 - 3 1 7 4 Adevărul Literar şi Artistic Ctin Miile 7 SI. .-fr3-843O Adler şi Weissmann reprez comerţ Lucaci 2 a SI 3-1594 Adler automobile expoziţia Bd Tache Ionescu 6 S3 2-9223 bir şi garai Gr Manolescu 21 S2 . . . . - ^ 3 - 5 0 3 6 Adler maşini scris calculat Bd Carol 65 SI 3 - 2 5 3 4 Adler maşini scris ing H Perlici Valter Mărăcineanu 2 SI 4-0984 Adler S Aldea ziarist Schitul Maicilor 13 S6 4 - 1 9 9 3 Adler Alexandru d Râureanu 6 SI 4-1176 Adler Berthold d Bd Vintilă Brătianu 14 S3 2 - 1 3 9 1 Adler Eugen d Bd Carol 31 SI 4-0331 Adler I agent comis Carol 32 SI 3-6 1 6O Adler Ignatz d Athena 8 Se B S3 4-70IO Adler Leon d Pas Peleş 3 S3 2-43O1 Adler S dr Eăgeţei 4 SI 2-0181 Adlersberg Anna d Mircea Vodă 32 SI 3-8881 Adlersberg L dr laborator Widal Decebal 9 S I . . 3 - 0 5 9 4 .

UNIVERSUL

Nu utilizaţi liste vechi la telefon

146

ADUCE

STfi.COLUMBELOR. 13.

/•"-.

CEL MAI VECHIUI MAI RĂSPÂNDIT ZIAR POLITIC

deverul

Adevărul
SQnWIADELA8IU$llVDeclaraţiutiUe

Fiind citit de toate clasele sociale,' „D I M I NE AŢA" este un excelent mijloc de publicitate. Toate campaniile de reclamă întreprinse prin acest ziar, au dat rezultate excepţionale. Mica publicitate a ziarului „ D I M I N E A Ţ A " este zilnic cercetată de tute de mii de cititori. Atelierele proprii, inz'estrate cu ultimele perfecţiuni ale technicei grafice, permit executare* oricărei lucrări in condifiuni admirabile si in timpul cel mai scurt.

PRIMA FABRICA ROMÂNĂ DE VAGOANE Şl MOTOARE S. &A.
Direcţiunea Generala: BUCUREŞTI, III - Str. Povernei N o . 4 T E L E F O N : 2-1850 Uzinele la Arad ei Braşov. Adresa Telefonică: Vagonustra

\

VAGOANE

DE CALE FERATĂ DE ORICE FEL, NOUI Şl REPARAŢIUNI

Vagoane de persoane (Fnllman) ou 1 şi 2 osii, tapisate ţi netapisate. Vagroane de bagaje, postă, mărfuri, frisrorifere. Vagoane cisterne pentru petrol, benzină, uleiuri, alcool, acid sulfuric, etc. Vagoane Automotoare ei drezine. Vagoane şi remorci pentru tramvaie. Reconstructiuni şi reparatiuni de locomotive. Instnlatiuiii complecte pentru iluminatul şi încălzitul trenurilor. Acuplamente metalice pentru încălzirea trenurilor cu aburi, lnstalatiuni de fn\nă automi. Westing-house pentru vagoane şi locomotive. Arcuri de suspensiune'. pentru vagoane şi locomotive de orice fel. Piese de vagoane şi de locomotive de orice fel. Tampoane cu fricţiune. Kezer.voare pentru petrol, benzină, apă, etc. de orice formă şi capacitate. Butoaie de tablă neagră şi galvanizări, sudate electrice, pentru transportul produselor petrolifere, spirtului, uleiurilor, etc. Poduri şi constructiuni metalice de orice fel, nituite şi sudate. Macarale rulante, poduri bascule, funiculare. Instalatiuni pentru spălarea şi prepararea cărbunilor. Compresoare de şosele. Armament şi munitiuni precum şi orice fel de piese şi Iu-, crâri în fier, otel, metale şi lemn. Piese forjate şi turnate de orice fel. Vagoane speciale pentru căi ferate industriale, forestiere, miniere, • Oecauviiie, etc.

CITIŢI

ORGAN ZILNIC AL COMERŢULUI INDUSTRIEI Ş l F1NANTE1

8

10-12 P A G I N I

MARI

LEI 2

140

Formaţii numărul

la disc numai după ce auziţi

tonul

ADL-AGA

.ADK1AI1CA" S. A. M. SeJi„l 1« Veneţia
Reprezentanta Generală pentru Komânia

Linii exprese şi poştale în toată Mediterana Egipt, Palestina, Dunăre, Marea Neagră
Adolf Gustav d Intrarea Sulfinei 24 Călăraşi 165 S4

„S. A. R. P. I. M." - Bucureşti I - Calea Victoriei, 53 - TEL. 4.1590
Adlersberg Leon d CI Călăraşi 9 5 S4 .4-7708 Adlersberg Saul d Bd Măria 4 6 S6 .3-0844 Acima Depozitele s a r fost Marian & Fiu porcelanuri lămpi Columbelor 1 3 S 4 . . . .3-7857 .3-4213 Adţia Casei Şcoalelor Gl Berthelot 30 ! > 2 . . . Adţia Comercială a Porturilor şi Căilor Comunic pe Apă ..4-8439 serv economat Domniţa Anastasia 10 ST Adţia Domeniilor Coroanei Basarabiei 10 ! 2 . . 3-6894 Adţia Financiară de Const Mixtă Ilfov CI Rahovei 196 S6 Adţia Financiară de Constatare Sectorul I Galben impozite-directe Roma 3 S3

Adorian Alex dr S Elefterie 14 S f 6 Adorjan D ing Berzei 20 S 2

3-3471 3-7479

3-6200

• 3-5240
3-4494

încasări şi plăţi 2-3315 încasări şi plăţi Roma 7 S3 2-8OO5 Sectorul II Negru impozite directe Pană Buescu 5 SI 4-4139 impozite indireete 3-81 5 5 încasări şi plăţi Mântuleasa 33 S2 ^4-245O insp financiar 4-4 1 3 8 Sectorul III Albastru constatare contribuţii directe Spl Independenţei 7 SI .3-5550 cab insp finan sector 4- 7 2 8 5 cab insp Serafim Gogu Cantacuzino 13 SI. . 2 - 8 O 8 7 const contrib indirecte Independenţei 7 SI. -4-3O1O încasări şi plăţi 3-3046 cab adm 4-9298 Sectorul IV Verde contrib indirecte G Vlădoianu 3 S2 l 4-0646 impozite directe 3-5235 încasări şi plăţi 3-08 1 4 cab inspectori 4-2931 Adţia Financiară Ilfov încasări şi plăţi Uranus S6 *4-2240 inspectoratul financiar Vama Intrepozite. .4-1 4 5 6 Adţia Luna Bucureştilor Pe Regele Carol II S2 4-2734 Adţia Pavilioanelor Minist Finanţe Filaret Cuţitul de Argint 8 S5 3-2475 Adţia Pescăriilor Statului Parid Victoriei 88 SI cab adtor gl reg I şi bir vânzărei Buc Sf Gheorghe Nou 9 SI Adţia Succs G Ştirbey C Griviţei : q 2 I S Adţia Ziarelor Provinciale Vânători 8 SI * 4-5 2 4 0 4-4814 *4-5640 4-1398 4-5061

contribuţiuni indirecte

2-2993

2-2974

Adrema maşini adresat Aleea Carmen Sylva 5 SI * 3-2333 Adria s a r automobile Al Lahovary 3 S 3 . . . . 3 - 2 5 7 6 Adria pensiune Victoriei 39 SI 3-6833 Adrian Paul d Berzei 90 S2 4-1399 Adrian Vasile d Dumbrava Roşie 15 S3 2-5199 Adriatica s a de navigaţie Victoriei 53 SI 4-1 5 9 0 Adriatica Trieste asig dir şi reprez glă Spl Unirei 1 SI *3-229O Adwesa reprez oţet Lucaci 2 S4 3-2542 Ady fcă ciorapi s a Bd Pache 117 S4 4-3462 bir vânzare Gabroveni 20 SI 3-5 1 4 4 A E G s a r electric C Griviţei 3 S2 I *3-576O Aero reprez glă de automobile Gogu Cantacuzino 1 SI 4-7150 Aero Chimica Română s a r Victoriei 29 S 1 . . 4 - 6 4 O 4 Aero Club fcă cămăşi Şelari 4 SI 3-4192 Griviţei 133 S2 3-29OO Aero Clubul Regal al României Clemenceau 10 S3... 3-5717 Aerodromul Şcoalelor Militare de Aviaţie Otopeni 4-8335 Aerogare soc navig aeriană Air France Băneasa 3-5733 Aeroportul Băneasa Câmpul Băneasa . . . . . .-^5-1 2OO interurban . . . 4 0 Aerostaal Roechling s a r Batistei 1 SI 3-8787 Aescher H M d Pia Brătianu 12 S3 Afrat agenţie automobile transp Episcopul Radu 59 S3 Aftalion Albert dr Bd EJisabeta 45 S2 Aftalion Albert d Rafael 1 SI Aftalion B boiangerie curăţătorie chimică CI Moşilor 160 SI Aftalion E d Călăraşi 81 S4 Aftalion Ionel d Onciu 16 S4 Aftalion Moreno d Visarion 27 £3.

4-6488
2 - 0 6 7O 2-2956 3-2166 2-4587 3-9O60

Aftalion D Călăraşi 81 Alee S 4

4-0603
4-6771 2-91 7 5 2-5394

Agapie Stela d Aurel Vlaicu 83 S3 Agapiescu Dumitru d Aquila 10 S6 Agarici Constantin d Polonă 125 S3

Aftalion Sofia Fetiţelor 19 b S 4

.4-9367
2-5013 4-5361 2-5489

Agarici Georges a Mântuleasa 22 S4 . . . ." v
Agarici Gheorghe judecător Roma 34 S3 Agarici Pati d-nă Gramont 1 a S6 Agatstein J David av Th Masaryk O SI

4-8141

2-389O 3-6691 2-3996

A

V I O A
REPREZENTANTA EXCLUSIVĂ
^ I Î

AUTOMOBILE
PENTRU ROMÂNIA:AERO

.Bucureşti, Str. Qogu Cantacuzino, 1 - Telef. 4-71OO, 3-6877 A

SOO. I. M. R.A. • BRAŞOV: SURSA AUTOMOBILIŞTILOR *

AGE-ALB

Numărul trebue format cifră cu cifră fără a se omite zero-urile

150

STANDARD

-ft4-O42O 4-81 17 Ageco s a secţia mantex Gabroveni 16 S I . . . . 3 - 5 5 6 8 Ageco mag materiale Zidurilor Intre Vii 17 £ 4 . . 2 - 4 6 2 9 Agemoglu Catherine d Speranţei 44 S3 2-2935 Agemolu Dem d Precupeţii Vechi 19 S3 . . . . 2 - 9 5 2 8 Agemolu Gabriel d Gl Ipătescu 5 S4 2-8065 Agemolu Popovitz oeasornicărie optică Victoriei 57 SI 4-3842 Agence Economique et Financiere Aleea Năstăsescu 3 S3 2-3845 Agence Gle Francaise en Roumanie Schor A Costache Bălăcescu 23 S4 4-9259 Agencia Hispano Română agent comis Bursei 5 SI 4-1418 Agenţia Americană petrol CI Victoriei 126 S3 *5-0740 Agenţia Călăuza F Mandy Câmpineanu 7 SI 3-8576 Agenţia de Comerţ Rompalital Pţa Obor 70 S4 2-2848 Ageco Contencios Victoriei 29 S I Agenţia Fiscală Militari Regina Măria 73 Corn Militari . . . . . . . 4 - 6 2 1 8 Agenţia Imobiliară Drăgănescu vânzări case terenuri Biruinţei 10 S 2 . . . . 4 - 7 4 9 2 Agenţia Informatorul vânzări cumpărări imobiliare Academiei 2 SI 4-4142 Agenţia Internaţională agent comis Pas Imobiliara 28 SI 3-2006 Agenţia Mercur Publicitate A Aronovici Sărindar 12 SI 3-9267 Agenţia Mondială vânz cumpărări imobile Brezoianu 17 SI 3-O8O6 Agenţia Oficiul Român de Publicit Brezoianu 25 SI 3-3058 Agenţia Pas English vânzări şi' cumpărări case Victoriei 52 Pas SI 4-9703 Agenţia Pascar vânzări şi cumpărări imobile Filitis 6 SI 4-1441 Agenţia Publicitate Carol Schulder Eugen Carada 2 SI 3-4770 Agenţia de Publicitate Theodor Ştefănescu Arcului 21 SI 2-5897 Agenţia Română Hachette Lipscani 26 SI *3-3980 4-0185 Agenţia Româno Franceză corn farmaceut Si" Apostoli 27 SI Agenţia Teatrală Astra Pas Victoriei 7 SI A g e n t u r a s a r P o p a Soare 8 S 4 3-5787 4-1978 4-7639 *3-2470

ULEIURMÂIKIIKURI „ A T L A S " * IHJE(TOAREGILBARCO SOBE SI BUCĂTARII CU PETROL

Agentură Comision CI Victoriei 128 S3 5-1634 Ager bir iniormaţiuni presă Brezoianu 29 S I . . 3 - 6 8 9 5 4-5634 Ager A Eretian manuf Şepcari 11 SI 4-4214 Agero bir inform comerciale Doamnei 14 S I . . 3 - 5 6 5 6 Agfa Foto s a Teilor 24 S I 3-234O

A G F R asoc glă a funcţ garant recipr Lipscani 102 SI 4-7316 Agnes casă croitorie damă Dionisie 31 S 3 . . . . 2 - 9 8 4 2 Agnese Alex ziarist Bd Elisabeta 24 SI 3-9177 Agopsa M Axente d Cazărmei 41 S6 3-2725 Agostini Luigi d Albinelor 26 S5 4-7839 Agra s a expl şi indust agricole Dionisie 82 S 3 . . 2 - 0 6 8 0 Agrara s a Curiaţi 3 S6 3-6974 4-2705 Agricola Foncieră s a asigurări grale Pţa Senatului 1 SI *5-0680 agenţia principală Bd Elisabeta 61 S2 4-9959 reprez Sanft Pţa Senatului 1 SI 4-1262 Agronomul soc asig Victoriei 33 SI 3-4248 Agrotechnica întrepr industr Şos Viilor 44 S6 4-5323 Aguletti Titus dir ziar Demascarea Thomas Masarik 1 SI 2-2167 Ahani Aurel dr interne copii Popa Nan 114 S4 3-6831 Ahlscher Gustav engrosist radio Scaune 4 SI 3-59 79 dornic Plantelor 30 S4 3-4O53 Ahron Z d Smârdan 24 SI 4-3347 Air France Clemenceau 2 £3 3-56 1 5 Aida fcă ciorapi Vulturilor 14 S4 3-8836 Aisinman Joe d Mareşal Badoglio 14 S3 2-1192 Aizic Manole Ravel Romulus 68 S4 -^3-2852 Akerman Casimir av Progresului 17 Alee S I . . 4 - 6 7 7 2 Akerman T ing Aleea Progresului 17 SI 3-3091 Alaci Asoc Licenţ Academiei Comerţ şi Ind din România N Filipescu 8 SI 2-0255 Alaci Gheorghe d Mamuleanu 27 S3 2-82O2 Alaci Sache Pas Francez 20 S I 3-OO4 1 Aladdin s a r R e g a l ă 1 1 b S I 3-9442 Aladjem L dr Traian 146 S4 4-6509 Alba confecţ dame Bd Elisabeta 2 SI 3-9040 Alba Iulia cămăşi cravate pijamale CI Griviţei 131 S2 3-6574 Albahary H M d Mântuleasa 42 S4 -fr5-137O Albahary Sevillio d Vasile Conta 18 SI 2-4611 Albahary I Marcu d Bd Elisabeta 61 S2 ..3-1314 Albala Jacques d Schitul Maicilor 17 S6 3-2349 Albala Samuel d Oiţelor 18 S5. .3-9685 Albanopol Pericle d C A Rosetti 25 S I ....2-9397

AuRICOLA-FONGIERA

i r n i r m

m rmnsiwm

m

S CE A E A O I Ă O I T T N NM

D A I U Ă I G N RL E SG R R E E A E ASIGURĂRI I N TOATE RAMURILE

PIAŢA SENATULUI No. 1 (COLŢ CU STR. BRÂNCOVEANU) TELEFON * 5 - 0 6 . 8 0

151

Închideţi telefonul inaime < e a rdace un număr J

ALB-ALE

Albeanu Gh W bir copiat planuri Doamnei 2 SI 3-3433 Albers Ernest d CI Văcăreşti 214 S5 3-9376 Albert Egon ing Caragiale 3 SI 2-9147 Albert Loius ing Moşilor 88 SI 4-3156 Albescu C Nicolae ziarist Bd V Brătianu 20 S3 2-4420 Albina fcă de lumânări s n col CI Rahovei 413 S 6 . . . 4-7277 Albini A d Gogu C a n t a c u z i n o 6 1 S 3 . . . . 2-9568 Albini Ioan d Vaselor 1 S4 2-8732 Albini J e a n d I u l i a H a ş d e u 5 S 2 . . . . . 3-5689 Albino Rossi d Ghenadie Petrescu 207 S 4 . . . . 4 - 0 4 0 7 Albion I d Anton Pan 26 S4 5-1565 Albu Const biciclete mat electr atei mecanic Pţa Amzei 10 S3 4-2117 dornic Albişioară 15 S4 2-8120 Albuleanu Elena d Lucaci 106 S4 4-6043 Albulescu Gh d Dr Obedenaru 21 S6 4-0327 Albulescu C Margareta d Plantelor 16 a S4 3-0957 Albulescu Nicolae d Aviator Şerban Petrescu 18 S3 2-9367 Albuleţ Stelian d Cortului 1 a S3 2-5534 Alcalay M dep ouă Bd Măria 55 S6 5-1036 Alcalay Telu d Banu Mărăcine 14 SI 4-4179 Alchek Clair d Dr Lister 1 S6 3-9103 Alcover Josef d Bd L Catargiu 22 b S3 2-1218 Aida Pavel d Gr Pleşoianu 21 £2 4-6985 Aldea Filip d Gl Mânu 28a S2 5-1337 Aldea Măria d Xenopol 3 S3 2-9663 Aldea Mircea d Bd Brătianu 25 SI 4-5780 Aldeanu M d CI Victoriei 86 SI 4-763O Alecsiu Alecse ziarist Vâlcov 27 S4 4-2883 Alecu Ion d Bd Ban,u Manta 6 S2 4-2181 Alenor s a r Gabroveni 2 5S I 3-138O Alessandrescu C Ion av Enăchiţă Vâcărescu 15 S5 3-8467 Alessandrescu V V col Pe Cornescu î t r C 8 S3 2-172,3 Altsseanu Gh prim preşed C Conturi Aviator Muntenescu 31 S2 4-2820 Alessianu T prof Armenească 8 SI 4-4947 Alessiu I George d Romană 3 S3 2-4269 Alevra Basile d Nifon 4 S6 3-6232 Alevra Th C Gh Panu 18 S6 3-6695 Alevra B Dumitru judecător Gramont 2 S 6 . . . 3 - 8 9 5 9 Alevra Nicolae gl I G Duca 39 b Vila 6 S3 2-OO24 Alevra Ştefan dr V A Ureche 12 S6 4-3664 Alevy iacques d Robert de Flers 20 £3 2-2152 Alex Măria d Bollntineanu 5 SI 4-8973 Alexandersson Vera arh Visarion 32 S3 2-5696 Alexandrache F Pavel av Libertăţii 6 S6 3-6547 Alexandrescu Aglaia d Alex Lahovary 34 S3. . . . 2 - 2 4 4 6 Alexandrescu A gl A Orâscu 42 S6 l l 5-1144 Alexandrescu Alex ins Bruxelles 19 S3 2-3305 Alexandrescu P Alex ing Bd L Catargiu 9 S 3 . . 2 - 2 7 2 6 Alexandrescu N Anton Ocolului 26 S3 2-O38O
Alesandrescu

0

Aurel

av Komulus

3 8 S4

....3-1226

Alexandrescu B ing Virgiliu 51 S2 4-7295 Alexandrescu Bogdan ing Popovici 32 £2 4-3633 Alexandrescu C d Aleea Banca Naţională 7 S2. . 2 - 2 8 8 9 Alexandrescu C restaurant Şos Jianu 100 S2. . 2 - 6 3 8 3 Alexandrescu N Cid dr Bd Elisabeta 53 S2 3-2239 Alexandrescu Const d Wilson 13 SI 4-5S56 Alexandrescu Const Tiţă d Ilarie Chendi 2 S 4 . . 4 - 8 6 1 3 Alexandrescu D ing Gl Dona 10 S2 4-5379 Alexandrescu Dersca C dr agregat Robert de Flers 2 S3 2-2318 Alexandrescu Dinu av Bd Vintilă Brătianu 37 SS 2-3501 Alexandrescu Elena d N Bălcescu 44 S3 2-0034 Alexandrescu col Elena d Dr'Lister 14 £6 4-9745 Alexandrescu Elisa d Polizu 19 S2 3-0284 Alexandrescu G Elise d Schitu Măgureanu 35 SI 4-2186 Alexandrescu M George av Pţa Rosetti 6 S I . . 3 - 1 1 5 8 Alexandrescu P George av Smârdan 18 SI . . 4 - 0 9 6 8 Alexandrescu Gh prof P S Aurelian 38 S2 4-0831 Alexandrescu Gh bodegă mag coloniale Porumbarii 62 S2 2-5416 Alexandrescu Grigore d CI Călăraşi 67 S4 3-3797 Alexandrescu Gr Grigore d Washington 3 S3. . . 2 - O 3 1 1 Alexandrescu Henriette profesoară Gl Angelescu 76 £2 4-4050 Alexandrescu Iulian d Povernei 18 S3. 2-1 6 3 O Alexandrescu Jacques dr S Constantin 32 S I . . 3 - 9 9 7 4 f Alexandrescu Liviu dr Izvor 48 S6 4-6289 Alexandrescu M Laetiţia av Stelea 10 a S 1 . . . . 4 - 9 O 1 7 Alexandrescu Lola d Atena 8 S3 4-8774 Alexandrescu Măria d Hagiu 17 S4 3-5431 Alexandrescu Gr Matei d CI Victoriei 147 S3. . 3 - 9 2 3 1 Alexandrescu N av Toamnei 45 £3 2-0858 Alexandrescu N & Niculescu P fierărie vopselărie art menaj Griviţei 194 S 2 . . . . 4 - 7 2 8 9 Alexandrescu I Niculae ziarist Minotaurului 44 S6 4-6 208 Alexandrescu Oscar d Pţa Amzei S3 4-9231 Alexandrescu P d Fnd Romană 114 S3 2-8857 Alexandrescu Petre d Niculcea 50 S2 3-0697 Alexandrescu Petre av Aurel Vlaicu 143 S 3 . . . . 2 - 9 1 6 2 Aiexandrescu Roman Petre av Plantelor 70 S4 3-7283 Alexandrescu Sever av Roma 10 S3 2-O954 Alexandrescu Ştefan dr Buzcşti 98 S2 3-8125 Alexandrescu C T mag coloniale Stirbey Vodă 148 S2 3-8534 Alexandrescu Temistocle d Spl Independenţei 248 S6 5-0871 Alexandrescu Titus Gr Alexandrescu 25 S 3 . . . . 2 - 3 3 5 0 Alexandrescu Traian av I G Duca 47 S3 2-2999 Alexandrescu Virgil ing Antim 20 S6 4-3170 Alexandrescu Virgil căp comandor Eufrosina Poteca 32 S4 . . 2 - 5 4 9 7 Alexandridi G Alex d Dr Mora 26 S2 2-0608 Alexandrini A d Bd Carol 31 SI l 4-2993 Alexandrovschi G ziarist Luterană 19 S 2 . . . . 3 - 9 9 9 3 h Alexandru L d Th Speranţă 94 S4 4-3472

LĂMPI EXPOZIŢIE
.-3.7S.S7.

|MODERNE Şl MURANO VASTĂ

ADMA
15 STR COIUMBELOR13

A

DEPOZITELE A

ALE-ALV

Nu opriţi sau nu acceleraţi revenirea discului.

152

CALEA VICTORIEI 33 Tel. 4.02.73 STR. ACADEMIEI 1 bis BIROUL FABRICE! » 4.80.54 „ 2.43-.52

Alexandru Lazăr d Bd Carol 39 SI 3-9717 Alexandru N Romulus ziarist Bd Elisabeta 12 SI 3-0785 Alexandru Vasile d Şos Bonaparte 23 S3 2-O8O6 Alexe Antonia d CI Dorobanţi 54 S3 2-8218 Alexianu G Const av Thomas Masaryk 26 S I . . 2 - 4 4 8 6 Alexianu George av B Văcărescu 49 S3 2-2295 Alexianu Mihail av Căp Preoţescu 17 S5 4-8193 Alexiu Leonida gl Labirint 40 S4 3-0956 Alexiu Leonida dr medic internist asist univ Şos Bonaparte 47 S3 2-2191 Alexiu gl Lucia d Cobălcescu 32 S2 3-O5O2 Alexiu Marin d Şos Ştefan cel Mare 139 S3 2-3965 Alexiuc Anton av Al Orăscu 9 S6 5-1300 Alfa pălării bir vânzări engros Mătăsari 23 S4 2-4352 Alfa fcă pălării Victoriei 33 SI 4-O273 Alfa mag de pălării Academici 1 b SI 4-8054 Alfa Film Col Poenaru Bordca 16 SI 4-6452 Alfa Separator s a r Bd Brătianu 22 SI 4-4362 Alfandari Maurice reprez Doamnei 27 SI 3-8264 dornic Armenească 28 b S3 2-3552 Alfandari Ovidiu dr mamoş primar Noua Matern Enăchiţă Văcărescu 56 S5 3-1828 Alfred C dr G Mânu 33b S2 l 4-9060 Alfred Jos Loew vagoane cisterne petrol CI Victoriei 63 SI 3-3168 Algazi S ing Ion Ionescu Dela Brad 2 SI 4-3519 Alges agent comis Smârdan 4 SI 3-1166 Algiu Alexandru d Visarion 4 S3 2-3831 Algiu C av Mihail Kogălniccanu 35 S6 3-3849 Algiu Ecaterina d Brczoianu 29 SI 3-3451 Alguadich M & C reprez Bd Măria 2 S I . . . . 3 - 5 4 4 6 o Aliacmu s î n c făinărie Şos Ştefan cel Mare 63 S3 2-2078 Alianţa Comercială Bărăţici 2 SI 3-9732 Alimănescu I I Alexandru d V Gl Cernat 19 S 2 4-3939 Âlimănescu Aurel gl Aleea Procopie Dumitrescu 3 S3 2-1364 Alimănescu Chirii cons c apel Ştirbey Vodă 63 S2 4-1947 Alimănescu Constantin ing Dr Lister 63 S 6 . . . . 3 - 7 1 O O Alimănescu George pielărie Deeebal 3 b £1. . . . 4 - 1 7 9 0 dornic Leon Vodă 16 S5 4-4656 Alimănescu I Nic av Bd L Catargiu 11 b S3. . 2 - 5 2 8 7 Alimănişteanu Alex d Pia Brătianu 9 S3 2-0370 Alimănişteanu D d Sălciilor 5 SI 2-0871 Alimănişteanu Vasile chestor Gl Berthdot 45 S2 3-7OO7 Alimănişteanu Virgil ing Viitor 33 S3 2-4503 Alimentara f ă ape gazoase Viitor 80 S3 c 2-2445

Alimentara s a r agent comis Pas Român 1 3 S I 3-4174 Alinescu Barbu lt col Alecu Ruso 6 S3 2-4814 Alioth A C d Bd Dacia 46 S3 2-3435 Allerhand O B bir Arcului 21 2-3958 dornic Arcului 14 SI 2-4 2 6 4 Allerhand Diana d Lucaci 16 SI 3-3063 Allgemeine Zeitung Lipscani 7 SI 4-8OO6 Alliance Distributors s a r Doamnei 4 S 1 . . . . 3 - 1 2 O O Almagia A dr Măria Rosetti 16 a S3 2-8449 Almaleck Angelo arh Zoe Râmniceanu 5 S2.. 2 - 5 8 9 4 Almaleck J ing Zoe Râmniceanu 5 S2 2-5894 Almis aparate labor medic Pe Titus 14 S4 . . 3 - 4 2 6 6 Almosnino Dori d Leon Vodă 26 £ 5 4-9432 Almosnino Iacob d Biserica Alexe 13 S5 4-1 1 8 7 Almosnino Jean d Ecat Teodoroiu 14 S2 4-4851 Almosnino M N fcă cauciuc Standard Rahovei 240 S6 3-3774 dornic B Tache Ionescu 38 S3 d 2-0897 Almosnino Sam d Concordiei 6 S5 3-9 765. Almosnino Silviu ing Aviator Muntenescu 51 S2 4-8712 Almuly Iacob Jacques d Radu Vodă 12 Siî 4-O89O Almuly Marcel d Florilor 21 S5 3-9294 Aimuly Peretz F dr sugari şi copii Moşilor 98 SI .' 4-3228 Aloman N ing Orhei 14 S4 4-6616 Alperin Heinrich dr prof Vişinilor 2 S4 3-42O9 Alpern David d Plugarilor 6 S5 4-464 2 Alpern Oscar d Sdela Mircea Vodă 4 S . . . . 5 - 1 0 7 4 L Alpern O Sady ing B Lascăr Catargiu 9a S3 2 - 8 6 0 1 d Altain Avry av Bd Pachc 43 S4 3-5312 Altdorf Heinrich dr Bd Domniţei 7 SI 4-1 9 6 5 Altenliu Ana d Ştirbey Vodă 101 £2 3-7492 Altenliu col Măria d Cazărmei 47 S6 4-8642 Alteocaian Aram d Bd Basarab 29 S2 3-1541 Alter M H dr Epureanu 18 SI 3-6 2 8 7 Alter I dr Dudeşti 119 S4 4-2467 Alterescu B mercerie Gabroveni 24 SI 3-3663 dornic Călăraşi 138 S4 3-4799 Alterescu H dr Moşilor 88 SI 5-1 7 3 4 Alterescu I d Aviator Petre Creţu 37 S2. . . . 4 - 8 6 4 7 Alterouvitz N rochi mantouri Bd Domniţei 26 SI 4-2068 Alterson Natan d Bd Cuza 34 S2 4-1 7 6 8 Aiterson Paul d Hârtănoaia 7 S4 4-5226 Altiokaian & Aznavorian mag coloniale Halelor 27 SI 4-1182 Altman Măria d Moşilor 113 SI &4-5068 Altmann J Julius d Paris 35 S3 2-2487 Altschuler Carol d Aleea Alexandru 11 S:i 2-5524 Alvirescu Ctin d Aviator Zorileanu 36 S2 4-3875

TACÂMURI
PA B-iS

PREŢURI ORIGINALE Cumpăraţi direct leu

\Svm3J8S7

reprezentanţă:

ADMÂ
M, SÎK.COLUMBEIOR,13

153

Daci auziţi semnalul de „ocupat" sau „linie moartă" închideţi imediat telefonul.

AMA-AND

Anastasiu Henriette d Gl Mânu 28 S2 3-1876 Anastasiu Ioan gl B Delavrancea 19 S2 3-3290 Anastasiu Ioan av Avram Iancu 32 S4 3-0977 Anastasiu Mihail d Delea Veche 35 S4 3-O579 Anastasiu Mihail căp Delavrancea 55 S2 .4-9582 Anastasiu Pylades Lucreţia d Depârăţeanu 5 S2 ..3-1960 Anastasiu Rafail Vasile av Avrig 50 £4 2-2925 Anastasiu Râul d Romană 14 S3 2-1O96 Anastasiu V Smaranda d Bd Terdiiund 20 £ 4 . - 3 - 7 7 8 9 Anastasiu Ştefan dr Progresului 7 SI 3-7296 Anastasiu Ştefan d Trinităţii 13 S4 4-1289 Anastasiu Tiberiu dr Armenească 36 S3 2-1O2O Anastasiu V d Câmpului 9 S3 2-8865 Anastasiu Vasile maior Medic G Demostenc 14 S6 l 4 : 7564 Anastasiu Victor d Bd Ferdinand 130 S4 2-9203 Anastasiu C Victor dr col Romană 55 S3 2-2898 Anastasiu Vintilă lt Antim 45 S6 3-4O55 Anca Petre d Gramont 12 S6 4-5878 Anca Victor av Poştei 2 SI 4-O453 Ancelovici Iancu d Lânăriei 36 S5 4-9067 Ancora asigurări Victoriei 1 SI 3-9297 Ancora fcă halate şi confecţiuni Şepcari 21 £ 1 . . 4 - 6 2 6 4 Amit s a r accesorii mecanice ind textilă Bd Basarab 79 S2 3-4960 Ancora Română s a fcă cable oţel A M O Doamnei 4 SI 4-81 2 4 R Poincare 35 SI 3-9480 Amper s i n c M Moscovici & M Horovitz Ancsel Ilie d Bibescu Vodă 10 SI 4-9845 Andici Eugen d Domniţa Anastasia 23 S I . . . . 3 - 5 3 6 9 art technice Smârdan 23 SI 4-5835 Andras Ştefan dr Batistei 16 b SI 2-2636 Amper s n col mat electr tech Andrasofszky Margo d Bd I C Brătianu 16 SI 3 - 5 3 9 6 Smârdan 23 SI 3-2O8O Andreaş Mişu d Nicolae Beldiceanu 51 f S3 . 2 - 0 0 8 7 ssala Bd Brătianu 11 SI 4-6144 Andreescu Anton automobile biciclete Ampliton radioamplificatori CI Griviţei 106 S2 3-7963 N Apolodor 5 SI 5-0767 4-8111 Amster M d Gl Nicoleanu 16 b S4 4-8274 Andreescu Ctin d Vespasian 60 S2 Andreescu Dumitru ziarist Amuday A S d Aleea Mitropoliei 5 S5 3-4075 Căp Vasilescu Iosif 18 S4 4-7927 Amuza Niculae d Pargari 66 S3 2-3877 Andreescu Elena d Gl Dmostene 29 S6 3-5505 Amylos prod chimice Labirint 117 S4 3-9412 Andreescu D m G d Bd Reg Alexandru 93 S3 2 - 4 9 9 4 e h Amza blok haus Pţa Amzei 15 S3 4-5947 Andreescu G d Alex Ciurcu 4 S3 h 4-2662 Amza Şt C gl Moşilor 190 S4 2-1297 Andreescu I debit special CI Griviţei 78 S2 . . . .4-O1 1 3 Anagnostiade Take d Aleea Modrogan 2 S 3 . . . . 2 - 5 1 0 9 Andreescu Ion bodegă Căp Cocorăscu 35 S2 3 - O 1 7 6 Analele Minelor din România Andreescu Lucian lt Povernei 32 S3 2-4259 CI Victoriei 3 3 S I 3-0592 Andreescu Lupaşcu pr Dorobanţi 86 S3 2-27O6 Anastase Măria d Caraiman 55 S2 4-9613 Andreescu Măria Popa Tatu 35 S2 3-OOOO Anastase Ticu d C Rahovei 192 S6 I 4-7773 Andreescu Nicolae d r Bd Alex Ioan Cuza 1 1 S2 4 - 4 9 6 5 Anastasescu Alexandru d CI Rahovei 168 £ 6 . . 4 - 9 6 9 9 Andreescu Ortansa debit C A M Anastasescu D Dacia d Gr Tocilescu 24 S 6 . . 3 - 4 8 5 5 Pţa de Flori Comp 18 S I 4-O147 Anastasescu I Dem d Mătăsari 14 S4 4 - 9 1O8 Andreescu Petre maior Transilvaniei 15 S2 . . 3 - 0 9 7 5 Anastasescu N Jean d Antim 38 S i f 3-3634 Andreescu Radu d Remus 15 S4 3-6582 Anastasescu I Petre av Cavafi Vechi 1 SI 3-5639 Andreescu Rigo Theodor d Ştirbey Vodă 204 S2 4 - 2 1 2O Anastasiad Ion d Romană 168 S3 2-8841 Andreescu D Titus ing Anastasiad Maorica d Fca de Chibrituri 15 S6 4.4644 Bd Regele Alexandru 44 S3 2-5296 Andreescu Vasile mag coloniale Anastasiu Adis av Dr Ernest Djuvara 35 S6. . 3 - 0 4 0 8 Şos Colentina 2 S3 2-5707 Anastasiu Alex gl Pe Delavrancea Aleea B6 S2 3 - 7 6 O 7 Andrei A f Alexandru d 13 Septembrie 24 S6 4 - 5 7 5 1 l Anastasiu Arthur d Caragea Vodă 5 S3 2-6O3O Andrei G d Nic Golescu 3 S3 3-6949 Anastasiu Christodor d Traian 212 £4 2-4865 Andrei Ioan insp C F R Str D 19 Grand S6 - £ 4 - 5 8 1 0 Anastasiu Curcăneanu D av Bd Măria 27 S I . . 4 - 8 2 1 2 Andrei Iosif d Delea Veche 47 S4 4-7030 Anastasiu Emil Emanoil ing c f r Andrei Oscar d Petre Locusteanu 4 S6 3-7662 Andrei Ştefan ing insp C F R C Disescu 8 S2 £ 4 - 5 8 1 0 Ing Pândele Tăruşanu 8 S2 4-5874 A M A asoc magistraţilor şi avocaţilor Ştrandul Kiseleff £2 " 3-3090 Amărăscu F ing Dumbrava Roşie 17 S3 I 2-2453 Amărăscu Ion d Bursei 3 SI 4-9324 Amărăşteanu P Marin coloniale bodega Călăraşi 28 S4 4-4563 Amatorul Fotograf Louis Barthou 20 SI 4-6659 Ambalajul cartonaje legătoric Stelea 25 S I . . . . 4 - 4 6 2 7 Ambalajul Modern cutii butoae placai Moşilor 195 S4 2-8258 Ambrosia Asclipios Hagipanagu fructe şi legume orientale Câmpul Moşilor 17 £ 3 . . 2 - 8 4 7 2 Ambrosi Alfred dr dep vinuri Victoriei 122 S3. . 4 - 9 6 5 6 Ambrus Adalbert d Donici 20 S3 2-5010 Ambrus Olimpiu ing Griviţei 71 S2 4-2586 Ambulatorul Medical Italian Victoriei 196 S 3 . . 4 - 3 4 7 8 American Shoe mag încălţăminte CI Victoriei 43 SI 5-1477 Amet Pierre d Dionisie 65 SI 2-8971 Amicele Tinerilor Fete Pictatei 11 S3 2-6207 Amidoneria Floreasca C Floreasca 220 S 3 . . . . 2 - 0 3 5 9 I Amidonăria Titan fcă scrobeală Şos Vergului £4 2-2235

AND-ANT

La o convorbire locală nu bateţi tn furca receptorului căci se întrerupe convorbirea.

154

*'

DEP0ZIÎELE CEMTRALE D E

FIER Şl FIERĂRIE EN-GROS

BERĂRIE S. A.

Şoseaua Viilor, 14 — TEL. *3-1905
And iei an E Cleopatra d Pe Cornescu Str D 12 S3 .2-1498 Andreiaş Leontina d Bd L Catargiu 5 a S3 . . 2 - 2 6 1 6 Andreiovici Ovidiu maior Barierii 6. S2 4-8349 Andrenyi Carol & Fii s a şi Depozitele Centrale Fierărie s a Şos Viilor 14 S6 *3-1905 Andrester Marcel dr Labirnt 24 b SI 3-9338 Andrevna Dunduc d Povernei 10 S3 2-5386 Andrews Măria d Pia Brătianu - S3 l 2-1035 Andriano Ştefania d Iulia Haşdeu ,8 S2 4-0858 Andricu G Mihail d Gl Berthelot 21 S2 3-1151 Andries Valeria d CI Plevnei 244 S2 4-7849 Andronache Constantin d Căp Preoţescu 11 S5 4 - 7 3 3 6 Andriotis Dimitrie d Olimpului 38 S5 5-O845 Andronescu C Alice d B Musolini 57 S3 2-1319 Andronescu D dr ştiinţe ing Washington 16 a S3 2 - 3 2 3 5 Andronescu Dan electr studio radio Daniil Barcianu 16 S4 4-8163 Andronescu E dr Petre Poni T S2 , . .4-1805 Andronescu Ghika Nicolae av Bd Brătianu 35 SI 4 - 5 0 7 1 Andronescu Ioan restaurant Spl Unirei 223 S5 3 - 0 1 7 1 Luna Buc Insulă 4-7419 Andronescu Mihail lt col Precupeţii Vechi 25 S3 2 - 5 1 6 2 Andronescu Plautius d Sevastopol 30 S2 4-5673 Andronescu Vivy Mărie d Dr Lister 23 S6 . . ' . . 4 - 0 3 7 4 Andronic Alexandru prof Mecet 35 S4 3-6089 Andronic Floru av Bd Măria 43 SI 3-4368 Androniu M Alfred av Bd Dacia 23 S3 2-0337 Andru Sever d Gl E Grigorescu 12 S3 2-4605 Anestin Alexandru ziarist Avram Iancu 2 S4 . . 4 - 3 3 9 2 Anestin I d Episcopiei 3 b SI 4-2996 Angela coafor Col Mihail Ghica 120 S2 3-O 1 1 6 Angelescu Alex d ; Mitrop Ghenadie Petrescu 184 S4 . . . . . . 4 - 0 6 4 5 Angelescu Alexandrina d Silvestru 13 S3 2-6279 Angelescu Atanase d Gl Berindei Str A 17 S4 3 - 8 7 7 7 Angelescu Aurel prof univ Frumoasă 12 S2 . . 3 - 2 9 9 3 Angelescu C d Căzărmei 18 SI 3-8068 Angelescu Ctin dr C A Roseti 13 SI 3-6679 Angelescu Const col Dr Burghelea 14 S4 . . . . 3 - 8 3 1 6 Angelescu I Ctin d Zoe Grant 9 S2 3-0646 Angelescu G Dumitru d CI Griviţei 337 b S2 4 - 8 9 2 2 Angelescu Eugen prof univ Spl Independenţei 87 S6 4-495 2 Angelescu' Fănica d I G Duca 19 S3 2-9669 Angelescu George maior av CI Plevnei 38 S2 3 - 1 0 3 7 Angelescu Haralambie dr Aviator Sănătescu 52 S2 3-8805 Angelescu I prof Dr Capsa 10 S6 5-1330 Angelescu I d Argeş 8 S3 2-1312 Angelescu N Ion dr Bd Dinicu Golescu 7 S2 . . 3 - 9 3 4 9 Angelescu I Ioan d Şos Ştefan cel Mare 74 S3 2 - 1 0 7 6 Angelescu Jeny d Ecoului 58 S6 4-8787 Angelescu Margareta d Dionisie 43 S3 2-0627 Angelescu N I Măria d Columb Nou 6 S3 2-1475 Angelescu Mărie Denise dr Toamnei 93 S3 . . 2 - 5 0 7 5 Angelescu Mary d Dr Burghelea 10 b S4 4-6151 Angelescu Mihail l t Amiral Ion Murgescu 20 Pe Ferdinand S4 2 - 9 4 8 6 Angelescu St Mircea av V Lascar 35 SI 2-2298 Angelescu I Nicolae d Labirint 29 S4 3-1424 Angelescu Paul gl Paris 24 S3 2-1578 Angelescu Petre av Poenaru Bordea 16 SI . . 3 - O 3 5 O Angelescu Petre coloniale bodegă Şos Giuleşti 101 S2 4-8251 Angelescu D Puiu d Speranţei 43 S3 2-2569 Angelescu G Romulus d Sălciilor 24 SI 2-524O Angelescu I P Sendriceni prof Bd Palat Cotroceni 6 S6 4-7116 Angelescu V Ştefan d Boteanu 3 b SI 4-3668 Aiigelescu Virgiliu lt col Popovici 1 S2 2-9903 Angeli Mihail dr interne piept Bd Dacia 51 S3 2 - 8 9 6 8 Angelin C Alex d Argeş 16 S3 2-1315 Angenomen Efraim d Columbelor 17 b S4 . . . . 4 - O 4 9 O Anghel Armie d Dionisie. 54 S3 2-9035 Anghel D C d Aleea Mitropoliei 9 S5 3-7098 Anghel Cristache d Agricultori 32 S4 3-15O9 Anghel I dr Brezoianu 18 SI 3-32OO Anghel Ilie încălţăminte CI Victoriei 96 SI . . 4 - 1 9 8 0 Anghel Ioan d Călăraşi 358 S4 : 4-5931 Anghel Petre d Bd Mărăşeşti 33 S5 4-8765 Anghel Radu d Bujorului 2 S6 4-9525 Angheleanu Constanţa dr Bd I C Brătianu 35 SI 3 - 8 4 8 7 Anghelescu Bejan d Pitar Moş 12 S3 2-935O Anghelescu Cantemir dr A Mureşeanu 29 S3 . . 2 - 8 O 8 5 Anghelescu C dr C A Rosetti 11 b SI 3-8351 Anghelescu Constantin dr Pompiliu Eliade 4 S2 3 - 8 7 7 3 Anghelescu Constantin av Gl Angelescu 2 S2 . . 3 - 3 1 4 8 Anghelescu C Ctin av Dtru Filişanu 15 S4 . . 4 - 8 6 7 O Anghelescu Elsa d Menelas Ghermani 8 S2 . . 3 - 6 1 3 6 Anghelescu Eugenia d Gr Cantacuzino 52 S2 3 - 1 2 5 4 Anghelescu Gh d Pompiliu Eliad 4 S2 3-684O Anghelescu Ioan d Petre Poni 7 S2 4-O723 Anghelescu Măria Magdalena d Vasile Lascăr 71 S3 2-4388 Anghelescu H N av Medic Gl Demostene 9 S6 4 - 6 0 1 7 Anghelescu N cofetărie Victoriei 45 SI . . . . 3 - 1 O O 8 Anghelescu Nic d Aurel Vlaicu 140 S3 2-9894 Anghelescu Romeo d Bd Elisabeta 19 SI . . . . 4 - 7 3 8 O Anghelescu Scrâdeanu Emil d Gl Dona 17 S2 3 - 3 4 9 9 Anghelescu Virgil dr Semicercului 6 S2 . . . . 3 - 1 5 7 7 Anghelichi Eugen d Simonide 11 S6 4-37O5 Anghelof Ivan d Şos Dudeşti 183 S4 4-4361 Anghelovici D G d Emil Costinescu 3 S6 . . . . 4 - 1 9 1 7 Anghelovici M dr Athena 1 S3 4-6898 Anghelovici Virgil d Pţa Amzei 15 S3 4-8285 Angheluţă I Ioan căp medic Artei 18 SI 3-9469 Anglo Danubian transport Comp Bd Domniţei 1 SI 3-4388 Anglo Levant s a r Oituz 4 S I 3-3744 Anglo Română haine bărbăteşti şi de dame Bis Enei 10 SI 3-9598 Anglo Roumanian Rubber Company s a r cauciucuri Bd Lascăr Catargiu 1 S 3 . . . . ^ 2 - 2 6 8 7 Anglo Roumanian Society Boteanu 3 SI . . . . 4 - 8 2 2 6 Angot P d Aleea Elisa Filipescu 18 S3 2-8767 Anschel Heineric d Brezoianu 11 SI 4-2987 Anschel Siegfried ing Aviator T Iliescu 51 S3 2-5476 Anscombe Ella d Bd Tache Ionescu 27 S3 . . 4 - 9 3 7 3 Antal Grigore preot Cuza Vodă 2 S5 3-5937

155

Vorbiţi direct in receptor.

ANT-APA

TELEFONUL NU CUNOAŞTE DIFICULĂ D I C TATEA DISTANTELOR, E i PARCURGE, CU O RAPIDITATE NEÎNTRECUTA,

-« O R K ?
I

ORAŞE, MABI SI TARI, PUNANDU-VA IN LEGĂTURA CU O R I C I N E DORIŢI.
Antonescu Theodor d Dr Brânză 38 S6 4-789O Antonescu Victor ministru Aleea Alexandru 26 S3 2-2353 Antonescu Victor artist Popa Rusu 34 £ 3 . . . . 2 - 2 2 1 3 Antonescu Victor d V I.ascăr 36 S I ' 2-2OO3 Antoni Lucia d Bd Regele Alexandru I 47 b S3 2 - 0 0 0 8 Antoniade Mihail av Visarion 3 S3 ...2-2341 Antoniade Nicol magistrat Dr Radoviei 1 1 S G . . 4 - 2 1 4 8 Antoniadis M imp exp comis Halelor 24 S I . . . . 3 - 7 0 6 3 Antonier Fr d Costache Negri 1 1 S 6 . ..3-5455 Antonier J mătăsuri ţesături Blănari 24 S I . . . . 4 - 2 2 2 2 Antonier Jacques av Dianei 2 S I .4-1725 Antonier Raşela d Dianei 2 S I 4-1725 Antonio Di Cezare d Rotari 71 £4 2-39Q6 Antoniu A A dr Arh Ion Mincu 7 SG 3-77.37 Antoniu Adolf d Vasile Conta 20 S I . 2-0199 Antoniu Amira av Bd Carol II 10 S6 3-8523 Antoniu I Ana dr Edgar Quinet 6 S I 3-6315 Antoniu C Anton d Şos Viilor 114 Să 4-5198 Antoniu B d Ing Giulini 3 S6 4-9923 Antoniu Ctin d Şos Ştefan cel Mare 63 S3 2-2105 Antoniu Corneliu ing C Disescu 17 S2. 3-1471 Antoniu M Dumitru d Doamna Oltea Aicea C. 19 S3 Antoniu George dr Bd Pache 19 S4 Antoniu Gh d Dorobanţi 13 £3 Antoniu Ilie gl medic Cobălcescu 36 S2 Antoniu S Ion ing Edsar Quinet 6 S I Antoniu Kargarota George d CI Moşilor 131 S4 Antoniu Lascăr av Brezoianu 4 S I Antoniu Marinela d Dr Grecesc» 5 S6 Antoniu M Mihail d CI Victoriei 71 S I Antoniu Simion dr Xenopol 3 S3 Antoniu Ştefan ing Speranţei 38 S I Antoniu Stela d Bd I C Brătianu 35 SI Antoniu Vasile d Bd Tache Ionescu 6 S3 2-9725 3-6371 2-5073 3-9451 3-6315 4-0651 3-3455 4-7032 3-8327 2-9336 2-2164 3-861 1 2-5387

Antal S M dr nas gât urechi Măria Rosetti 45 S3 2-0654 Antal Stephan d Anastase Simu 4 S3 4-6864 Antena G Marinescu aparate radio Bd Măria 56 S6 3-0042 Anticăria Cultura Brezoianu 11 S I 4-7714 Anticăria Graiul Românesc Casa Anticarilor 4 S I 4-2797 Anticăria N Iorga Casa Anticarilor 1 S I 3-7104 Anticăria Minerva Mihai Vodă 2 S I 3-7O78 Anticăria Pach H Casa Anticarilor 3 S I 3-3576 Antigaz s a r CI Victoriei 118 S3 4-7259 Antim Ştefan av Moşilor 78 SI 3-2343 Antipa Gr prof dip Muzeu Istorie Nat Şos Kisselef 1 S2 3-8919 Antipa M & Cristea P inst electro sanit Bd Col M Ghica 118 S2 4-4238 Antiseptica dep vată pansamente Dionisie 14 E l 2-8581 Antofie Athanasie d Bruxelles 2 1 S3 2-3995 Antohi Aurel d Roşea 2 b S I 4-71 7O Anton Ctin lt col Bd Regele Carol II 93 S6. . 3 - 2 4 5 8 Anton Mihail d Cobălcescu 41 S2 4-2420 Anton Sotir bodegă Gogu Cantacuzino 12 S 3 . . 3 - O O 4 O Antoneanu George d Biserica Popa Chiţu 9 S 3 . . 2 - 1 3 4 1 Antonescu Alexandrina d Valeriu Branişte 56 S4 4-4389 Antonescu Biby d Bd Domniţei 14 S I 4-3071 Antonescu Ctin gl Basarabia 40 S2 4-29O3 Antonescu M D d Sf Dumitru 2 S I 4-2288 Antonescu Didina d Echinoxului 24 S5 4-4769 Antonescu Dinu arh G Gr Cantacuzino 16 S2 4 - 0 7 1 7 Antonescu Eftimie d Aureliu 4 b S3 2-1670 Antonescu Eftimie coloniale Bd Reţele Alexandru 9 S3 3-OO24 Antonescu Emanuel d Sf Constantin 4 S I 3-8412 Antonescu M Erwim conf univ Bd Elisabeta 64 S2 4-6974 Antonescu Fortunatu d C A Rosetti 34 S I . . . . 2 - 3 8 9 5 Antonescu G G prof univ Vasile Lascăr 83 S 3 . . 2 - 9 7 8 3 Antonescu G G ing Şos Kiseleff 11 b S2 3-2961 Antonescu Ioan gl Paharnicului 23 S2 3-8525 Antonescu Ion d Col Claudian 4 1 S4 4-2374 Antonescu P Ion d Popa Savu 56 S2 2-878O Antonescu Măria d Dr Capsa 18 S6 4-4187 Antonescu A Mihai av conf univ Semilunei 8 colţ Armenească S3 2-4437 Antonescu Nicolae ing Macedonia 22 S2 4-9498 Antonescu Nicolae d Dr Lister 1 S6 4-2137 Antonescu P tipografie CI Rahovci 106 S G . . . . 3 - 0 7 7 4 Antonescu Palade d r Viişoarei 6 S3 2-5951 Antonescu C Pândele d Poteraşi 37 S5 3-7215 Antonescu Petre arh Biserica Enei 5 S I 3-3982 dornic 3-7935 Antonescu Pompiliu d G Gr Cantacuzino 16 S2 4-0717 Antonescu Ştefan insp gl minist agric domenii Lipscani 3 SI 3-6824 Antonescu M Şt farmacist Şos Ştefan cel Mare 166 S3 2-1406

Antoniu Zaharia d Episcopul Damaskin 8 Orzari S4 4-6036 Antonovici Niculae d Lt Negel 33 S6 4-976O Antony Gaston av Italiană 6 S I 2-1728 Antony James ing CI Călăraşi 112 S4 3-4739 Antrepozitele Băncei M u n t e n i a î n c l i n a t ă 2 2 S 5 . . 3 - 6 7 3 7 Antrepozitele Centrale s a r Ziduri î n t r e Vii 2 3 S 4 2-8743 Antrepozitele Obor s a r bir CI Victoriei 130 S 3 dep Fântânica 40 S4 Antrepozitele Şerban Vodă s a fca ghiaţă CI Şerban Vodă 180 S5 Antscher Irving Wanda import Bd Tache Ionescu 27 S3 Apakar s a Bd Brătianu 24 SI Apărarea Pasivă biuroul comandantului Nic Filipescu 2 1 SI Apa Stop fcă prod hidrofuge contra egrasiei Isvor 57 S6 Apateanu Alexandru d Aureliu 3 5 S3 Apateanu Camil ing Isvor 22 §6 3-8733 2-4937 3-7702 4-5528 4-9808 2-5347 3-65O5 2-8901 4-2989

APÂ-ARD

Răspundeţi imediat la telefon.

156 p. BUCUREŞTI

D

ARAGAZ
E POZ I T A R I

I N PRI NC I P A L

COMBUSTIBILUL IDEAL k T . A. R. CU ÎNTREBUINŢARE r e i E Fo N UNIVERSALĂ 3.99.5 1
E L E O R A Ş E D I N T A R A

Apăteanu Nicolae av Ştirbey Vodă 85 £ 2 . . . . 3 - 1 8 2 7 Apatengro M Perl piese accesorii auto Polonă 52 S3 2-9546 Apel Otto d Măria Rosetti 17 S3 2-4791 Apelian Garabet d Albişoară 28 S4 2-9320 Apelian Hrant d Horei 6 S4 2-42IO Apex I L Carageale 1 b SI 2-3368 Aplicarta industria de aplicaţiuni chimico artistice Lucaci 26 S4 4-6418 Apogi fcă săpun sodă Şos Mihai Bravu 271 S4 3-94 14 Apometrul s a r Bursei 3 SI 3-6621 Apostol T A d Alex Xenopol 15 S3 l 2-2851 Apostol Bordei d Leonida 16 S3 2-9257 Apostol Spirea coloniale bodegă Prel Dorobanţilor 88 S3 2-3327 Apostoleanu Eugen dr prof Dr Clunet 7 S6. . . . 3 - 7 5 2 4 Apostoleanu Lucia d Dr Obedenaru 27 S6 4-8972 Apostoleanu Mihail av Căp Savopol 1 £5 3-8261 Apostolescu Anicutza d Th Aman 29 S2 4-3054 Apostolescu G C mag coloniale Griviţei 467 S2. . 3 - 5 0 8 3 Apostolescu Carol artist Scheiul de Jos 4 S3.. 2 - 8 4 6 5 Apostolescu C Dtru d Concordiei 3 S5 3-4917 Apostolescu Dumitru d Frunzei 15 b S4 5-1916 Apostolescu Elena prof S Ion Moşi 25 S 3 . . . . 2-5 2 7 1 f Apostolescu Eugen av Isvor 30 S6 3-5555 Apostolescu G I d Bd Regiei Villa 5 S2 3-3553 Apostolescu I Ioan ing dir ctral C T R bir CI Victoriei 118 S3 -£4-58 1 O dornic Vasile Lascăr 55 S3 2-3730 Apostolescu Jeni d Senatului 18 SI 4-3057 Apostolescu Leontina d Emil Costinescu 23 S6 3-7753 Apostolescu Mimi d Polonă 17 S3 2-9086 Apostolescu Mya d Pţa Universităţii Casa Şuţu SI 3-6863 Apostolescu Naum d Ştirbey Vodă 17 S2 4-4628 Apostolescu C Paraschiv d Vasile Lascăr 57 S3 2-0097 Apostolescu E Theodor d Bradului 3 S5 3-3621 Aoostolescu Virgil d Sapientei 1 SI 3-4455 Apostolidi Jean dr Eliseu 35 S2 3-6271 Apostoliu G It col Buzeşti 42 b S2 h 4-5367 Apostoliu Ioan d Temişana 29 S2 4-4928 Apotecker D d Bd Ferdinand 154 £4 2-0331 Apoteker Z Radu av S Constantin 24 S I . . . . 4 - 0 9 5 6 f Apoteker D Petrodeva fcă tub art ciment Şos Vergului Gara Titan S4 2-24 IO Appel Alfred d Aron Florian 3 SI 2-2776 Appel Edgar d Th Aman 12 S2 4-O3O4 Appel Franz Emil arh Carol 23 SI 3-4071 Apretura soc expî filaturi Pas Francez 20 SI 4-3885 Apretura s a r Lânăriei 80 S5 3-2722 Popeşti Leordeni Şos Olteniţei -^5-0410 Aprihăneanu Nicolae arh Dionisie 2 SI 2-5242 Aprovizionarea soc coop Spl Unirei 219 S 5 . . . . 4 - 4 3 6 3 Aprovizionarea Românească s a CI Victoriei 29 SI 3-35O3 Apus s a pt comerţul Apusean Victoriei 33 SI. . 4 - 7 0 4 3

Aquila Româno Americană s a r A R A Romană 30 S3 2-9O2O A R A Aquila Româno Americană s a r Romană 30 S3 2-9O2O Ara mat inst sanit şi technice Stavropoleos 8 SI 4-7O28 Arabin M Weissman fcă cremă ghete Nerva Traian 76 S5 4-3877 Arabiu S bir tehnic Carol 9 SI 3-74O9 Arabu Ioan It col Gh Gr Cantacuzino 19 S2 4 - O 5 2 7 Aradul dep cherestea Şos Ştefan cel Mare 147 S3 2-1089 Aradul industr mobile CI Victoriei 89 SI 3-5484 Aragaz Itar CI Victoriei 51 SI 3-9951 4-686O Arago prod chimice Schrage si Fried ing Şos Vitan 82 £5 3 - 3 5 12 Aragon N B d Labirint 123 S4 3-1983 Aragon N Mugurel Dr Boicescu 1 S6 4-5855 Aram marochinărie de lux CI Victoriei 84 SI . 3 - 1 1 6 2 Aramă Ioan It col Verzişori 43 S5 3-8997 Aramă Octavian dr maior Bd Ferdinand 12 S4 2-5636 Arapu I Gr d CI Victoriei 63 SI 4-5256 Arapu Ilie av Bd Vintilă Brătianu 9 S3 2-1227 Arapu Ioan prof ing Donici 40 S3 2-O533 Arară dep bumbac S Ioan Nou 3 SI f 5-1121 Araţi C Jose Câmpineanu 31 SI 4-4705 Arbore Ioan ing Cazărmei 32 S6 4-O264 Arbore Ion col Polizu 14 S2 3-7234 Arbure Nina d Dragoş Vodă 23 S4 2-2496 Arcadia soc cop întrepr generale Edgar Quinet 5 SI 4-4844 Archimedes maşini calculat Bd Carol 65 SI . . 3 - 2 5 3 4 Archip Ticu d S Constantin 13 b SI f 4-5741 Archo maşini scris calculat Bd Carol 65 SI . . 3 - 2 5 3 4 Archo maşini scris reprez glă pt România Câmpineanu 10 SI 4-6426 Archonti G d Bd Aviator Craiu 52 £2 h 2-55O7 Arco agentură comision Moşilor 193 S4 2-8154 Arcosa confecţiuni dame Victoriei 33 SI 3-6467 Arcul Campion atei pt arcuri de auto Bd Căp Aviator V Craiu 36 S3 2-4649 Arcuri de Automobile Nicu Petrescu Cuţitul de Argint 73 S5 3-7587 Ardă Achille Aronovici atei vulcanizare Bibescu Vodă 18 SI 3-6419 Ardan A ing Mihnea Vodă Vila 8 S4 4-3674 Ardavanu R N dr Sevastopol 10 S2 4-O26O Ardealul dep hârtie Lipscani 110 SI 3-9880 Ardeleana s a ind forestieră Pţa Rosetti 4 SI *5-0520 Ardeleană fcă mecanică de tâmplărie Unirei 15 S4 4-1464 Ardeleanu vopsele uleiuri Câmpineanu 15 S I . . 3 - 5 0 9 6 Ardeleanu d Franklin 11 SI 4-6815 Ardeleanu Alexandru d CI Şerban Vodă 241 S5 3-4135 Ardeleanu Alexandru d Şcoala Floreasca 24 S3. .2-1 2 5 7 Ardeleanu C d Bd Mărăşeşti 30 S5 4-9589

187

Utilizaţi telefonul atât cit este necesar.

ARD-ARM Furnizorul ( U

Preferaţi TACÂMURILE fine de masa
RENUMITA MARCA LA MARELE DEPOZIT DE FABRICĂ I N CADOURI UTILE TELEFON 3-5190 BUCUREŞTI 8TK. LIPSCANI, 91 Ardeleami Dealul Zorilor vinuri B Lascăr Catargiu 28 S3 d *2-1659 Ardeleanu Ecaterina d Povernei 15 S3 2-3882 Ardeleanu S Horia d Povernei 23 S3 2-6192 Ardeleanu Iancu fierărie Şos Pantelimon 221 S4 2-4806 Ardeleanu Erdei R Ion ing Măria Rosetti 7 S 3 . . 2 - 5 1 7 8 Ardeleanu Russu Adriana d B Brătianu 35 SI d 4-8619 Ardeleanu Gh Sterian mag fierărie B Ferdinand 93 S4 d 2-3948 Ardeleanu Tanti d Bd Lascăr Catargiu 28 S 3 . . 2 - 2 6 O 3 Ardeleanu A Vintilă av CI Călăraşilor 73 S 4 . . 3 - 3 4 9 3 l Arditti A Henry d Spătar 36 S3 2-0779 Arditti Maurice A r d Romană 57 S3 b 2-1735 Arena Venus Epl Independenţei colţ Ştirbey Vodă S6 4-7973 Areva atei pt reparaţii vagoane cisterne ind lemn şi fier Sos Pantelimon 161 S4. 2 - 2 3 4 8 Argeşanu Em Constantin comandor aviator Dr Pasteur 22 S6 4-3393 Argeşeanu Barbu ziarist Traian 162 S4 3-1891 Argeşeanu Gh gl Londra 43 S3 2-33OO Argeşeanu I d B Dacia 15 S3 d 2-2183 Argeşiu Alex restaurant Carol 25 SI 4-0143 dornic 3-5875 Argetoianu Constantin d Victor Emanuel 36 S3 2-0782 Argetoianu Valentina d Victor Emanuel 36 S3 2 - 0 7 8 3 Arghir Dumitru d B Carol 31 SI d 3-9527 Arghir Nicolae d B Elisabeta 60 £2 d 4-5799 Arghirescu G prof Ecat Teodoroiu 3 S2 h 3-2808 Arghiropol Panait bomboane paste făinoase Popa Nan 93 S4 3-9868 Argintăria Bănăţeană Pas Imobiliara 6 S I . . . ' . 4 - 0 5 0 6 Argintăria Berndorf Silfidelor 1 prin B Elisabeta 39 S2 d 4-0970 Argintăria Pforzeim Lipscani 21 SI 3-5190 Argintăria Românească şantier Laborator 55 S5 4-6438 Argintăria Vieneză W Kbrner & L Feledy Carol 14 SI 4-8478 Argintaru B dep cherestea C Griviţei 409 S2 I 3-8966 Argintoianu Angelo d Agricultori 47 £4 3-2401 Argus bancă şi colectură Smârdan 2 SI . . . . 3 - 5 O 8 O Argus ziar Cti'n Miile 15 SI *3-0544 secţia inf comerciale Victoriei 29 S 1 . . . . 3 - 7 7 O 9 Argus distribuitor exclusiv pt Buc amarate radio Zenit Academiei 7 SI 4-931 7 Arhiepiscopia Catolică din Buc Gl Berthelot 19 S2 3-3936 Arhivele Statului S l Arhivelor 4 S p 6 3-7684 Arian Paul av Str B f Parcela Moara Buc > Şos Bonaparte S3 2-9904 Arianu M Sinaia dep cherestea B Col M Ghica 50 S d 2 3-0758 Arianu Sami d Speranţei 47 S4 2-2843 Aricescu Al Dem rlr Concordiei 21 S5 3-22O1

ARGINTĂRIA PFORZHEIM

Curţii Kegala

Aricescu Florica d Clucerului 36 S2. ...3-7148 Aricesteanu T Nicu d .4-5955 Mitrop Andrei Şaguna 10 S6 .3-3927 Arico art tech repr Doamnei 20 S I . . . .3-8488 Arie mag cafea Eugen Carada 7 S I . . . .3-5761 Arie Avram d Bătrânilor 40 £5 .3-9721 Arie B dr Bd Mărăşeşti 54 S5 ..3-2559 Arie B Elise d Sf Vineri 19 SI ..4.6444 Arie Mina d B Mussolini 22 S3 Arif dep lemne foc Tacovici Sebastian .4-6224 Bradului 59 S5 A i n Cesianu I M ra d Şos Jianu 32 S ro ăi 2 2-0535 .3-2252 Arion Cleopatra d Gl Cerchez 8 S5 .2-5825 Arion C Dinu d Aleea Pinard 48 S3 4-89O9 Arion E ing Culmea Veche 9 S4 3-O212 Arion George d Gl Angelescu 181 £2 3-5981 Arion C C Louise d Mântuleasa 24 S4 Arion P Măria d Pe Mornand str I 8 S3 . . .2-3711 . Arion Mihai av Bd Lascăr Catargiu 11 b S3. 2-8151 Arion Mihail ministru plenipotenţiar .2-0177 Bd Dacia 16 S3 .2-4275 Arion S Vasile d Dionisie 65 S3 3-6045 bir Victoriei 109 S3 Aristide D Aristide procuror Isvor 43 S 6 . . .3-O344 Arithmometra s a r adtor deleg dir vânzare secţia Ellis Naţional Aleea Carmen Sylva 5 SI *3-2333 atei cassa vânzare maşini scris adunat calculat * 3-2304 dornic adtor deleg Intrarea Nordului 2 SI 4 - 4 7 0 2 Ariton I Dimitrie proc casaţie Transilvaniei 34 S2 4-6526 Ariton N Ion av Ştirbey Vodă 99 S 2 3-6688 Ariton I Sotir d B Pache 49 S4 d 4-2356 Aritonovici A fierărie C Victoriei 122 S3 . . 3 - 8 9 4 O I Aritonovici A d G Coşbuc 3 S h 4 2-9169 Aritonovici Elena d Aurel Vlaicu 124 S 3 . . . . 2 - 9 3 1 6 Aritonovici Iosef d Victoriei 150 S3 4-1799 Aritonovici R d Ştirbey Vodă 87 S 2 3-5056 Arka s a r import export Doamnei 4 SI 3-6885 Arkind Adolf d Brczoianu 29 SI 4-9403 Arkind Isac d Dr Lueger 11 S2 3-9126 Arkind Raîssa d Donici 36 S3 2-9453 Arly fcă ciorapi Şos Ştefan cel Mare 103 S3 2-0081 bir dep ciorapi Şelari 9 SI 3-3976 Armând I rame tablouri obiecte artă C Victoriei 118 S3 I 3-6292 Armând S rame tablouri Sfinţilor 24 SI 4-4741 Armăşel Dumitru arh Gl Angelescu 143 £ 2 . . 4 - 7 3 6 2 Armăşelu Dumitru d Frosa Sarandi 4 S2 4-2475 Armăşescu Const ing T Masarik 22 SI h 2-5818 Armaşu Florica d Dragoş Vodă 34 S3 2-9539 Armături şi Instrumente S & B s a r Sf Dumitru 3 SI • 3-9982 Armbruster I d Luigi Cazzavillan 9 S2 4-0278 Armeanu Victor d CI Rahovei 228 Parcela 21 S6 3-3125 Armelani Luigi d M Antonescu 2 S2 4-323O

ARMASC

Instruiţi personalul Dvs. de serviciu asupra manipulării telefonului.

158

La puternica Societate de Asigurări •r

Telefon:. , Reprezentantă 3.82M

Armonia soc cult şi binefacere \ Arvătescu G mag electro tehnice h Gr Alexandrescu 105 S3 2-5302 Belvedere 7 SI 3-6717 Armurăria Engleză Academiei 3 SI 3 - 1 5 8 8 j Arvătescu Ion bir tehnic Griviţei 9(i S2 3-7619 Arnet Emanuei arh bir Robert de Flers 16 S 3 . . 2 - 3 5 4 2 Arvătescu Nicu art electro tehnice Aro Teatru Cinema Bd Tache loncscu 12 S 3 . . 2 - 2 2 2 5 Colţei 27 SI 3-378O Aromalţ dep ctral Carageale 13 S3 2-8002 Asachian Agop coloniale Aron Iacob d Triumfului 55 S5 5-1314 Hala Griviţa Comp 27 S2 3-45 1 1 Aron Mayer av Nifon 16 S6 3-6965 Ascensoare Schlieren A R A R o m a n ă 3 0 S 3 . . 2 - 9 O 2 O Aroneanu Bertha d Toamnei 52 S3 2-2120 Aschenasy Bernard mat construcţii Aronescu Ion cons c apel Aleea Sapientei 5 SI. . 4 - 9 9 0 6 CI Călării 293 S4 3-830O Aronescu J d C Călăraşi 105 S4 I 4-5856 Aschenasy David d Romulus 1 £4 4-5691 Aronovici dr Romană 13 S3 2-9 7 0 6 Aschenasy Fţii imp manuf engleză Aronovici Alex av Ayrora 41 S5 3-2142 Decebal 5 SI 3-0382 Aronovici Athina d Traian 4 S4 4-8500 Aschenasy L d Romulus 54 S4 4-9 1 01 Aronovici Aurel d Aurel Vlaicu 130 £3 2-6284 Aschenasy O av Stupinei 39 S4 4-1101 Aronovici D ing Lucaci 73 S4 4-6393 Asderban S d Alex Lahovary 7 S3 3-8023 Aronovici Elias dr CI Văcăreşti 30 SI 4-6664 Asderban Wolf d Franklin 20 S3 4-0399 Aronovici Herman d Mirăslău 15 S5 3-3092 A s e a s a r electricitate Smârdan 7 SI . . * 4 - 1 5 5 O Aronovici S I dr Vulturilor 131 b S4 .4-9O96 Aşezământul de Ocrot Princ Nicolae Aronovici Ioseph d Bd Brătianu 34 SI 3-4830 Şos Pantelimon 279 S4 2-44O3 Aronovici Isac d Cahul 1 S2 4-7271 Aşezământul Şcoala Română Aronovici Luca d Anastasie Panu 28 S5 4-6090 Matei Voevod 75 S4 4-0769 Aronovici Măria d Italiană 19 SI 2-8815 Aşezământul Studenţesc C Dobrescu Argeş Alex Lahovary 14 SS 4 - 6 3 17 Aronovici Mayer d Negru Vodă 13 SI 4-5602 Aşezămintele Brâncoveneşti Bd Măria S I . . . . - ^ 3 - 4 0 6 0 Aronsohn Samuel d Aşezămintele M S Elena dir gt Mitropolit Ghenadie Petrescu 100 S4 3-5965 Ştirbey Vodă 86 S2 3-0377 A R P A CI Victoriei 86 SI 3-6964 Spitalul şi şcoala Ş o s V e r s u l u i 4 £ 4 . . . . 3 - 9 3 1 2 Arpaşu Marieta d Şerban Vodă 180 S5 4-8959 Aşezămintele Nifon Mitropolitul 11 Iunie 2 S 6 . . 3 - 6 6 S 1 Arsenalul Aeronautic Cotroceni S6 ^4-3O4O Asfaltarea Românească Făinari 23 S3 2-5118 Arsenalul Armatei Uranus S6 *4-4430 Asfaltul Filaret s n col Viilor 61 S5 3-9588 Arsenalul Geniului Tudor Vladimirescu 53 S 6 . . 3 - 3 4 8 0 Asfar Henry & Stoicescu cazinoul ofiţerilor 3-625 2 prod farmaceutice Bd Tache Ionescu 2 S3. . 2 - 3 7 7 7 Arsenescu Constantin d Asiele Ella d Aviator Zorileanu 14 S2 4-2831 Sdela Versului 2 Bd Domniţei SI 3 - 9 8 IO Arsenescu Ioan droguerie Asigurarea Agronomul Victoriei 33 Si 3-4248 CI Victoriei 122 S3 3-8552 Asigurarea Generală dir glă Arsenie Ctin ziarist Gl Poetaş 8 S4 3-3517 Pţa Academiei SI *3-821O Arsenie Ioan debit C A M Nifon 1 S6 4-0193 reprez glă Pţa Academiei SI 3-8214 A R T Steiner H Bd Brătianu 32 SI 3-7715 reprez princip Manesis CI Victoriei 29 S I . . 5 - 0 4 5 6 Arta Antică mag antichităţi Victoriei 73 S I . . 4 - 1 8 0 0 Asig Românească şi Ţărănească s a Arta Ciment fcă art în ciment Latină 30 S 3 . . 2 - 4 4 6 3 Ion Ghica 11 SI -fc3-987O Arta Film s n col Isvor 2 S6 3-6611 imobilul Bd Tache Ionescu J2 S3 2-476O Arta Metal R Pahler Popa Tatu 80 S2 4-9651 reprez gl Griviţei 78 S2 3-529O Arţag agentură Stelei 17 SI 4-0453 Asigurarea Steaua României reprez glă Artaki A d Columb 7 S3 2-1430 CI Victoriei 1 SI 3-9297 Artamett s a fcă maşini art metalice Askenasy Mihail Henry fcă plăci şi mat constr CI 13 Septemvrie 143 S6 4-5359 Bd Basarab 16 S2 3-0770Arta Modernă exp mobile Victoriei 82 SI 3-4142 Aslan Anna dr asist univ Arta Oglinzii fcă cristale geamuri şi oglinzi Bd Lascăr Catargiu 45 S3 2-3092 Aurel Vlaicu 23 S3 2-3859 Aslan I C av Bd M Ghica 54 S2 3-0873 Arta Pedo fcă pantofi de casă Aslan Const maior Intrar Geneva 5 S3 . . . . 2 - O 2 1 8 Gl Stan Poetaş 41 S4 4-5940 Aslan M D d Căp Vasilescu 9 S4 2-3824 Arţareanu M D Dezideriu d Aslan Lucia d Ţepeş Vodă 82 S4 3-0429 Corn Suburb Pantelimon 2-5046 Aslan Sergiu ing Londra 14 S3 2-O6O9 Asnaş Solomon ing Bd Mărăşeşti 92 S5 4-4344 Arţareanu Th Dtrie d Vasile Lascăr 90 £3 2-2O36 Asociaţia Amicelor Tinerelor Fete Arţareanu D Minai d Vasile Lascăr 92 S 3 . . . . 2 - 1 2 3 5 Barbu Catargiu 16 S2 3-7893 Artei d<-p benzină Fţii Goldenstein Artei 9 S I . . 3 - 6 6 0 9 bir primire Gara de Nord S2 3-917G Artemie Liviu ziarist Armenească 28 b S 3 . . 2 - 1 5 2 8 bir de plasare Pţa Amzei Comp 21 £3 4-6484 Artin K H bumbac import Oituz 3 SI 3-3378 i

159

Pentru a obţine o convorbire interurbană formaţi la disc 09 (Comanda)

ASO-ATA

Asociaţia Băncilor Române Bursei 1 SI 3-6333 Asociaţia Cercetaţilor Rom din Războiu Bd Elisabeta 37 S2 3-7166 Asociaţia Comercianţilor Măcelari Rom Halelor 17 SI 3-3203 Asociaţia Coresp Străină din Buc Bd Brătianu 25 SI 3-1127 Asociaţia Creştină a Femeilor Popa Rusu 13 S3 2-9542 Asociaţia Creştină a Tinerilor Luterană 29 S2. . 3 - 2 7 5 3 Asociaţia Exportatorilor de Nuci Maurieiu Blank 4 SI 4-1815 Asociaţia Finanţei şi Marei Industrii Aleea Alexandru 1 £-3 2-4672 Asociaţia Funcţionarilor de Bancă Lipscani 26 SI 3-6390 Asociaţia Funcţionarilor din Industrii Petrol şi întreprinderi Anexe Lipscani 26 S I . . . . 3 - 6 3 9 0 Asociaţia Funcţionarilor din Magazine şi Birouri Anexe Lipscani 26 SI 3-639O Asociaţia Germanilor V D R Dumbrava Roşie 4 S3 2-5633 Asociaţia Glă Comerc Exp Cereale Bursei 3 SI. . 3 - 2 8 8 3 Asociaţia Glă a Construcţiilor şi Uniunea Comercianţilor Industriaşi Dr Felix 80 S 2 . . 4 - 6 7 5 7 Asociaţia Glă a Farmaciştilor Din România Batistei 14 SI 2-4943 Asociaţia Glă a Ing din Rom A G I R Bd Tache Ionescu 3 1 S3 3-0262 Asociaţia Glă a învăţat din România Bd Tache Ionescu 23 S3 4-8461 Asociaţia Glă a Medicilor din Ţară Brf Brătianu 11 SI 3-7542 Asociaţia Glă a Prof Secundari Buc Elie Radu 6 SI 4-1067 Asociaţia Inginerilor din Industria Minieră CI Victoriei 33 SI 3-0592 Asociaţia Metropolitană N Golescu 14 S3 3-7618 Asociaţia pt Desvoltarea Relaţiunilor Econom Intre Rom şi Franţa Speranţei 38 S3 2-9411 Asociaţia Naţională de Horticultura Bd Brătianu 2 SI 4-6491 Asociaţia Producătorilor de Ţesături de Lână Batistei 27 b SI 2-9935 Asociaţia Proprietarilor de Cazane inst mecanic V Lascăr 8 SI 3-7563 Asociaţia Reprez Comerţ şi Industrie Academiei 2 SI 4-5800 Asociaţia Rom Contra Cancerului Al Lahovary 33 S3 3-3647 Asociaţia Rom pt Conjunctura Econom Viitor 38 S3 2-1 1 6 0 Asociaţia Surorilor de Caritate de Răsboi Rom Dr Felix 73 S2 4-9530 Asociaţia Unirea Titraţilor Evrei CI Călăraşi 43 S4 4-8625 Asquini Ghenea Eliza dr Justiţiei 35 S6 3-7882 Asquini Victor arh Justiţiei 35 S6 3-7882 Assador Ctin insp.C F R Str C 21 Grant S2 * 4 - 5 8 1 O Assael Maurice cereale Doamnei 12 SI 4-6337

TELEFON *399O9

Assan fcele Şos Ştefan cel Mare 139 S3 2-2085 Assan G George Minis,tru Plenipotenţiar Pţa Lahovary 9 S3 2-O387 Assan P Virginia d Wilson 13 SI 4-5474 Asteorom bir technic Edgard Quinet o SI . . . . 3 - 5 2 5 5 Astoria Film I I J Soukias Brezoianu '.) SI . . . . 3 - O 5 5 O V Astoria E Sarkissian tipografie Pictor Luchian 14 S4 4-3825 Astra fcă rom pungi B Leibovici Sf Apostoli 40 SI 3-3955 Astra maşini adunat rapid Aleea Carmen Sylva 5 SI -£3-2333 Astra prima fcă rom vagoane motoare s a Povernei 4 S3 * 2-1850 Astra s a r pt ind textilă Şos Vitan 43 Să 3 - 9 4 9 0 Birou Uudeşti 124 S4 ; . . 3-5686 Astra Comercială Moşilor 33 SI 4-06 1 7 Astra Română soc petrol Bd Carol 32 SI * 3 - 9 9 O 9 Interurban 15 Atamian S cafea Sultan Regală 2 SI 4-1O97 Bd Regele Carol I 2 SI 4-O4O9 Atanasescu Alex d Tunari 39 S3 2-9O99 Atanasescu M Ctin gl Ştirbey Vodă 125 S2 3 - 1 3 4 2 Atanasescu M Teodor ing Arh Louis Blank 8 b S3 2-O321 Atanasiu Angela d Aviator Radu Beller 14 S3 2 - 9 6 9 7 Atanasiu Atanase d Sf Ion Nou 22 SI 3-O474 Atanasiu Atanase adtor deleg Th Atanasiu & Co s a Carol 76 SI . . . . 3 - 5 4 8 8 Atanasiu Aurelian ziarist Şerban Vodă 54 S5 3 - 2 6 8 8 Atanasiu Const lt. col Silfidelor 12 SI 5-0536 Atanasiu Constantin artist Gl Lecca 29 Sa . . 4 - 5 8 7 9 Atanasiu Constantin căp Ştirbey Vodă 123 S2 4 - 9 3 O 6 Aitanasiu Dtru căp comisar regal Plevnei 1 S2 4-8143 Atanasiu Florica d Victoriei 40 pas SI 5-1195 Atanasiu D George av Gl Lahovary 17 S3 . . 2 - 1 7 9 8 Atanasiu C I d Gl Cristescu 10 S2 3-7312 Atanasiu I Ion ing Hagiului 4 b S4 3-9696 Atanasiu Jenny Gh d Lucaci 122 S4 3-6811 Atanasiu Karaly Ana d Aviator Muntenescu 42 S2 3-727O Atanasiu Nicolae d Gl Cristescu 16 S2 4-272O Atanasiu Niculae d Sarmisegetuza 3 SI . . . . 4 - 8 O 3 6 Atanasiu Niky d Bihorului 35 S2 4-O223 Atanasiu Petre d Prof Ion Ursu 1 S3 2-489O Atanasiu T agenţie publicitate Victoriie 33 SI 4 - 2 8 6 3 Atanasiu Vasile gl Plantelor 32 S4 3-579O Atanasiu Victor dentist Pas Comedia Se B SI 3 - 2 5 9 4 Atanasulache Gogu d Putu cu Apă Rece 17 S6 4 - 3 0 8 1 Ataşat Militar Jugoslav Mouchitch Georges lt col Sofia 27 S3 . . 2 - O O 8 8 Ataşatul Aerului al Franţei Şos Jianu 3 S2 2-1656 Ataşatul comercial al Franţei Alex Lahovary 7 S3 2-05 26 Ataşatul Comercial Polonez Polonă 27 S3 2-4219 consilier comercial 2-438O Ataşatul Mii Aeronautic al Italiei bir Popa Rusu 30 S3 2-2267 dornic 2-4399

ATA-AUT

DupS ce aţi obţinut „comanda" nu închideţi. — Aşteptaţi indicaţiunile operatoarei.

AUTO BLOCK

160

AUTOMOBILE: WANDERER • HORCH D.K.W. • AUDI • AUTOCAMIOANE DIESEL:

2-3456

Ataşatul Militar Cehoslovac V Lascăr 45 S3 2 - 1 4 9 5 Atelier de caroserii pt auto vopsitorie Duco Sf Ion Moşi 9 S3 2-8209 Atelier Central Confecţie Armatei Cotroccni S6 3 - 6 0 3 0 Atelier de Inclţăminte Pană Năstase Cezar Boliaac 4 S4 4-4846 Atelier de Plăpămărie Bărăţici 40 SI 3-9749 Atelier Special de mobile G Gcorgescu Crivineni 18 S4 2-4930 Atelier Technic maşini scris calculat CI Victoriei 41 SI 3-3820 Atelierele ing Alboteanu Griviţei 187 S2 4-6536 Atelierele Mecanice Peschl comenzi Bd Basaarb 56b S2 *3-6168 biroul ; 3-61 6 3 Atelierele Peleanu caroserie automobile CI Dorobanţilor 31 S3 2- 1 5 8 O Atelierul Centrai de haine ofiţereşti Cobălcescu 28 SI .' 3-5153 Atelierul C F R Griviţei ,Prel Griviţei S2 . . 4 - 5 9 3 O Ateneul Român Pţa Episcopiei SI 3-5669 Athanasescu Dan d B Mussolini 48 S3 2-1415 Athanasescu George d Cuza Vodă 103 S5 3-926O Athanasescu G gl adj Aleea Modrogan 11 S3 2-O9O8 h Athanasiu Alex ing Bd Carol 44 SI 4-0333 Athanasiu Ctin dr insp gl sanit Antim 14 S6 . . 3 - 2 8 5 O Athanasiu A Elena d Gl Lahovary 30 S3 2-1741 Athanasiu Emil av Muzelor 3 S4 4-12O5 Athanasiu Gheorghe căp magistrat Bardului 9 S5 3-6723 Athanasiu Gheorghe căp Dr Manolescu 8 S6 . . 4 - 5 1 9 7 Athanasiu Hristu d Şos Colentina 37 S3 2-3957 Athanasiu I dr asist univ Paleologu 14 S4 . . 4 - 8 0 0 8 Athanasiu Ioan ing Bd Carol 51 SI 4-6342 Athanasiu Ioan It col Dr Pasteur 10 S6 4-7555 Athanasiu Jean artist Austrului 3 S4 3-874O Athanasiu Jeni d Cuza Vodă 114 S5 4-4653 Athanasiu L d Pas Român 8 SI 3-8 1 4 8 Athanasiu Pompiliu d Bis Alexe 7 b So 4-2842 Athanasiu St d Gr Mora 29 S2 2-35 14 Athanasiu Th dr boli interne asist univ Dtrie Racoviţă 17 Pache S4 3-1945 Athanasiu Vergu Elena dr mamoş ginecolog Mântuleasa 38 S4 3-8441 Athanasovici Măria d Atena 11 S3 3-0266 Athanasovici Natalia d Spl Independenţei 60 S6 3-0374 Athenee Blok CI Victoriei 61 SI 4-5872 AthSnee Palace hotel Episcopiei 1 SI *4-0899 Atias Lazăr d Bd Elisabeta 24 S2 4-1177 Atias Matei d Cantemir 24 S5 3-2643 Atias Mauriciu locaţiuni filme bir Bd Elisabeta 15 SI 4-0686 Atias Mauriciu d Bd Elisabeta 24 S2 4-1177 Atias Moritz d Negru Vodă 6 SI 4-0234 Atias Moscu d Romulus 16 S4 4-4068 Atias S fierărie 13 Septembrie 115 S6 4-5263 Atlantic culori de anilină Gal Blanduziei C 13 SI 4-6023 Atlantic s a r voiaj reprez Cunard White U d CI Victoriei 86 S I 3-2235

Atlas Cauciucuri C Victoriei 126 S3 I *5-074O Atlasm^n Lazăr d Hărtănoaiei 8 S4 4-6046 Atom Laboratorul dr N A Racovitza Boteanu 3 SI 4-4229 Ats Iosef d S Voevozi 3 S2 f 4-9359 Attas Ioseph Bd Elisabeta 44 S2 3-3467 Aubert H dr Regla 20 SI 3-24O9 Audisio George d Vasile Lascăr 1 a SI ) 3-56O2 Audretsch W C d Aviator Demctriade 9 S2 . . 2 - O 7 7 8 Auer Elias d Lucaci 27 S4 3-2882 Auer Leo d Bradului 22 S5 3-1441 Auer Solomon conf dame Lipscani 47 SI . . . . 3 - 3 5 9 6 Auer Solomon d C Văcăreşti 51 SI I 3-5364 Auerbach Andrei artă decorativă zugrăveli Berzei 7 S2 3-6864 Auerbach Ştefan croitor Academiei 47 SI . . . . 3 - 2 O 8 2 August H dir Ministerul Justiţiei Şos Kisselef 14 S2 '. 2-2504 Augustide G I dep lemne Bd M Ghica 40 S2 3 - 7 7 8 4 h Augustide Spiru dep lemne Bd Basarab 96 S2 3 - 8 7 6 4 Augustide Th dep lemne foc CI Dudeşti 130 S4 3 - 7 1 2 6 Augustin Mircea maior G Angelescu 153 S2 3 - 6 7 4 3 l Augustin Radu ing Dr Pasteur 30 S6 4-1372 Augustin P S ing Dr Obedenaru 15 S6 4-O5 29 Aumann Franz d Nicopoli 3 S5 3-8929 Aur s a r minieră Bd Brătianu 2 2 S I 3-6277 Aura Goldstein d Pas Majestic SI 3-3572 Aura Mill tipografie legătorie Rahovei 11 SI 4 - 8 6 1 2 Aurelian G A d Căp Prcoţescu 22 Alee S5 . . 3 - 7 O 5 6 Aureliu Const d Dionisie 25 S3 2-828O Aurescu Mathilde d Popa Nan 58 Aleea 7 S4 3 - 3 2 4 8 Aurian Alex dr Pţa Kogălniceanu 8 a S2 . . 3 - 2 8 8 1 Aurian A Doamnei 17 SI 4-9796 Aurian I d Uranus 32 S6 4-7275 Aurica mode Elmazu C Victoriei 33 SI . . . . 4 - 7 4 6 8 I Aurora tolectură principală Academiei 35 SI . . 4 - 9 3 3 3 Aurora muştar sardele ruseşti oţet Unirei 17 S4 '. 3-0338 Aurora pălării şi postavuri en gros Oituz 17 SI 4 - 6 4 5 O Aurora Petroliferă s a r Edgar Quinet 3 SI 3 - 9 8 0 9 Aurum Vlad Rubinştein dep dentar Moşilor 50 SI 3-6502 Auslănder Alfred d Dr Pasteur 30 S6 4-6957 Auşnit Edgar d Bd L Catargiu 15 S3 2-3179 Auşnit Max Uzine Titan Nădrag Calan bir Clemenceau 3 SI 3-4601 dornic Bd Lascăr Catargiu 15 S3 2-2885 Autier Louis d Columbelor 11 S4 3-43 IO Auto Accesorul mag accesorii auto Bd Tache Ionescu 5 S3 4-1221 Auto Agricola Pas Vilagros 11 b SI 3-4721 Auto Bazargic Mavrogheni 23 SI 4-6956 Auto Block s a r Bd Tache Ionescu 6 S3 . . 2 - 3 4 5 6 Autocalor automat de ars cărbuni CI Victoriei 118 S3 4-O2O2 Autocar bir transp Spl Unirii 24 SI 4-5218 Autocolli bir transp C Călăraşilor 17 SI ..4-79OO I Autoconcurenţa expoziţie automobile Th Masarik 11 b SI 2-8194 Auto Comerce Bd Basarab 51 S2 3-2579 Autogarajul Ciclop apartam etaj V-VI Bd Tache Ionescu 6 S3 2-3230

161

Pronunţaţii clar numărul de telefon ţi fiţi atenţi când se repetă.

AUT-AZN

P O N Ţ I AC, cuvtcnwei£u£
peuSaaneâfi cUAiivti.
REPREZENTANŢA GENERALĂ: A U T O M O B I L I A (GARAJUL COLIN) B-DUL TAKE IONESCU No. 40

TELEFON

294.55

Autogarajul Colin Bd Tache Ionescu 40 S3 . . 2 - 9 4 5 5 Autoglobus soc transporturi Dudeşti 123 S4 . . 4 - 3 5 7 4 Automecanica atei repar auto motoare Venerei 20 S3 2-9459 Auto Mecanica s a Bibescu Vodă 6 SI 3-1987 Automatica s a r Patent Van Berkel cântare Gl Florescu 19 SI 3-2198 Automobil Club Regal Român P-ţa Palatului Regal SI *5-1177 secret gl 4-4821 oficiul de turism 3-5 7 2 6 Automobile Adler si Biissing Nag Bd Tache Ionescu 6 S3 2-9223 Gr Manolescu 21 S2 *3-5036 Automobile Aero G Cantacuzino 1 SI 4-7150 Automobile Camionete Tempo Bis Amzei 25 S3 2 - 3 2 1 2 Automobile Graham şi Lancia reprez Autosar s a r Bd I C Brctianu 35 SI 3-1144 Automobile Nash garaj atelier Cobălcescu 45 S2 3-5933 centrala expoz Tache Ionescu 10 S3 2-2000 Automobile ocazie V A D O Episcopiei 2 SI . . 5 - 1 6 6 4 Automobile Packard C A Rosetti 5 SI 4-7572 Automobilia garajul Colin Bd Tache Ionescu 40 S3 2-9455 Auto Modern transp vânz auto cauciucuri Bd Mărăşeşti 80 S5 4-1972 erpoziţie Bd Tache Ionescu 22 S3 2-9010 Auto Motor piese automobile Atena 8 S3 . . . . 4 - 6 2 7 4 Auto Ocazia Luterană 25 S2 3-7460 Auto Regom cauciucuri vulcanizări bir Bd Tache Ionescu 16 S3 2-3209 Auto Rex S A R D Doamnnei 14 SI 4-1160 Autosar s a r auto Graham şi Lancia Bd Brătianu 35 SI 3-1144 Auto Sifon Modern Bd Tache Ionescu 22 S3 . . 2 - 9 O 1 O Autospares piese auto Franklin 9 SI 3-873O Auto Sport ing L Korner Şos Mihai Bravu 1 S4 2-3598 Auto Stop exped şi comision Colţei 5 SI . . . . 3 - 5 9 9 0 Auto Technica accesorii piese auto

Câmpul Moşilor 15

S 4

2-4439

Auto Transportul bir camionaj Gara de Sud S6 3-3463 Aux Galeries Lafayette CI Victoriei 13 SI . . * 3 - 5 4 5 O Auxiliara s a trafic C F R Bd Caro! 30 SI X 3 - 4 8 9 3 Auxiliara Textilă s a r Octavian 39 S5 4-429O Avachian Jean d Popovici 8 S4 2-5988 Avacov Artases d Bd Carol 28 SI 3-3983 Avadic B solly M Blank 4b SI 3-6519 dornic Italiană 5 SI 5-1444 Avakumovitch Aleksadar cons legaţie Jugoslavă I G Duca 33 S3 2-9651 Avantajul comerţ în rate CI Victoriei 29 SI . . 4 - 6 4 0 3 Avântul întrep construcţii Bd Elisabeta 67 S2 3 - 6 8 4 4 Avântul Tarei vopselărie Cuza Vodă 142 S5 . . 4 - 8 9 8 6 Avedikian Ohannes mag manuf Sf Ioan Nou 3 SI 3-4732 Avedissian Mărie d Sandu Aldea 83 S2 3-1966 Averescu A mareşal Şos Kisselef 57 S2 l 3-389O

3-2323

Averescu Ştefan dr CI Plevnei 1 Se A S2 . . 4 - 2 7 5 0 Avia Film B Brătianu 9 SI d 4-9046 Aviaţia Civliă Doamnei 5 SI -jlr4-7539 Avis expediţiuni Soarelui 8 SI 3-33 1 3 Avner Iacob agent comis Gentilă 13 S4 . . . . 3 - 0 3 4 6 Avon cauciucuri Bd Tache Ionescu 6 S3 . . . . 2 - 5 4 4 1 Avon Francois Specia Theraplix I G Duca 19 S3 2-4674 Avram D dr drept av Aleea Gherghel 24 S3 2 - 4 4 O 7 Avram Gheorghe ing Londra 8 S3 2-3348 Avram Iancu dr 11 Iunie 73 S5 3-O781 Avram Janeta debit C A M Traian 111 S4 2 - 5 7 5 7 Avram Marcus d Sfinţilor 72 SI 4-1364 Avram Martin av Măria Rosetti 26 S3 2-8637 Avram B Mauriciu d Vişinilor 11 b S4 4-9683 Avram Nicolau Nicolae Romană 31 S3 2-4364 Avram Samuel casă schimb Pas Macca 30 SI . . 3 - 4 5 7 4 dornic Pictor Luchian 12 S4 4-2198 Avramescu Antoaneta d Domniţa Anastasia 3 SI 4-4845 Avramescu Const plăpumărie Călăraşi 3 SI . . 3 - 7 3 7 2 Avramescu Eugen It Parcelarea Dudeşti Str A 17 S4 3-5310 Avramescu Gheorghe d Petru Maior 25 S2 . . 4 - 7 8 O 1 Avramescu Lupu Galaţi d Armenească 16 SI 4-2098 Avramescu Marin & Ilie Rusescu mezeluri G Lamhru 7 S3 l 2-9838 Avramescu Slave d Lt Zlotescu 24 S4 4-6381 Avramescu M d Vasile Lascăr 71 S3 2-9321 Avramoff Vasile d Ştirbey Vodă 16 S2 4-9325 Avramovici Adolf ing Dr Obedenaru 4 S6 3-5231 Avramovici losif ing Frumoasă 50 S2 3-O677 Awe s a imprimerie Romulus 17 S4 ..4-0903 Axei B d Dorobanţilor 35 S3 2-34O6 Axelerat Iona d Jules Michelet 15 S3 2-846O Axelrad Benedict d Moşilor 131 SI 4-5O34 Axelrad Leo d Mântuleasa 16 S4 4-9141 Axelrad Leon d Anton Pan 38 S4 4-8791 Axelrad A Luca d Paleologu 9 S4 4-3224 Axelrad Soly av Anton Pan 2 S4 4-7643 Axenfeld Arthur d Vornicul Mogoş 6 S4 3-898O Axenfeld Emil d G Gr Cantacuzino 50 S2 3-4558 Axenfeld Jacques d Belgrad 8 S3 2-O276 Axente Sergiu dr boli nervoase Arcului 8 SI 2 - 3 2 6 1 Axente Titu d Stelea 21 SI 3-6883 Axente Horia lt col Const Moroiu 24 S6 . . . . 3 - 8 6 7 4 Axerio Giovanni d Bd Alex Ioan Cuza 99 S2 3 - 7 3 6 4 Aytaman Ne/ad ataşat comercial al Turciei Bd Elisabeta 3 SI 3-2453 Azilul de binefacere Reg Elisabeta Bd Col Mihail Ghica 59 S2 3-6442 Azilul Elena Doamna Şos Pandurilor 90 S6 . . 3 - 8 4 4 7 Azilul Măria şi Zoe Slătineanu Bd Regele Alexandru I 60 S3 2-8855 Azilul de orbi Reg Elisabeta Vatra Luminoasă Vatra Luminoasă 100 S4 3-6977 Aznavorian Arys Haig fca Şos Bucureştii Noi 77 5-1471 dornic Pţa Washington 1 S3 2-3197 Aznavorian Hurmuz av L Cazavillan 31 S2 . . . . 4 - O 6 7 5 Aznavorian Sarkis d Tokio 5 S3 2-881 7

BABBĂD

In caz de întrerupere a unei convorbiri interurbane bateţi in furca receptorului.

162

\0boUoUa B E R T H E I L
Sn.legeve variată în stofe 6ilne • creţuri

LINGERIE FINĂ DUPĂ MĂSURĂ - TELEFON: 3.17.82

q

TAIE ELEGANT.DISTINS.MODERN
B
modeste accesi6i(e tuturor
Băciulescu Teodor brutărie Puţul cu Tei 11 Şos Olteniţei S5 4-3688 Bacon Burdujeni dep centri Bd Col Mihai Ghica 100 S2 4-227O mase Academiei 26 SI 4-3748 Bădan Henry d Sf Constantin 27 S I 4-5258 Bădan Nicolae ing Bd Ionel Brătianu 37 SI 4 - 9 9 1 9 Bădărău A Dan conf univ Dorobanţi 49 S 3 . . 2 - 0 8 3 7 Bădăreu I dr Plantelor 70 S4 3-1 689 Bădăuţă Alexandru d Aleea Muller 33 S3. . 2 - 5 3 9 2 Badea C George d Lt Victor Mânu 5 S4 4-0674 Badea P Ioan d Ioan Creangă 13 S6 4-2086 Badea Nestor d Bd Col Mihail Ghica 3 S 2 . . 3 - 2 3 4 2 Bader Adolf inst sanitare Sf Apostoli 30 S I . . 4 - 6 4 5 4 Baderu Iancu d Pţa Lahovary 5 S3 2-3754 Bădescu Al Alex dr Bd Dacia 48 S3 2-4707 Bădescu Alice d Regală 20 SI 3-7608 Bădescu Bucur gl Gr Cantacuzino 52 S 2 . . . . 3 - 0 2 0 4 Bădescu C judecător Aleea Vişinilor 21a S4 3 - 5 9 5 9 Bădescu Daniel fierărie vopselărie Bd I G Duca 21 S2 4-6734 Bădescu Dinu artist CI Victoriei 1 2 2 S 3 . . . . 4 - 9 1 5 0 Bădescu I I Dolj a v Popa Nan 1 3 6 S 4 V 4-9529 Bădescu Eufrosma d Th Aman 25 S2 3-7735 Bădescu Eugeniu mg Bd Brătianu 24 S I . . . . 5 - 1 O O 3 Bădescu Frunzeanu Elena d Caimatei 6 S I . . 3 - 0 5 7 8 Bădescu George av CI Victoriei 100 S I 3-2864 Bădescu I George bodegă Şos Mihai Brabu 226 S4 4-0128 Bădescu Ioan gl comandant trupelor de munte Paris 45 S3 2-2543 Bădescu N Ilie prof univ Popa Rusu 17 S 3 . . 2 - 2 4 4 9 Bădescu A Luca ing Şos Buzdugan 38 S 2 . . 2 - 3 8 4 2 Bădescu M ziarist Donici 36 S3 2-4596 Bădescu Mircea av Gr Alexandrescu 8 S3 . . 2 - 3 2 5 0 Bădescu Nicolae col Romană 135 S3 2-5903 Bădescu Petre dr Bd Ferdinand 51 S4 2-5161 Bădescu Roşiori Nicolae cons casaţie Bd Elisabeta 83 S2 3-7159 Bădescu Sardu Ion d Penovici 36 S5 3-1O45 Bădescu Stroe d Episcopul Radu 29 S3 2-9508 Bădica Burchi Elena dr Aleea Sevastopol 23 S2 3-9893 Bădilă Flori d Gr Alexandrescu 103 S3 2-2657 Bădilă Nicolae d Romană 198 S3 2-9068 Băduleanu Andrei d Gl Mânu 12 S2 4-2226 Bădulescu Ella d Gogu Cantacuzino 61 S3 . . 2 - 9 6 9 1 Bădulescu Agiu Nicu d Şerban Vodă 268 S5 4 - 9 4 2 6 Bădulescu Alex gl Aleea Sevastopol 31 S2 . . 3 - 7 8 8 7 Bădulescu Anton gl Dr Drasch 5 Pe Panduri S6 3-0643

Sibaliescu C Fraţii brânzeturi Văcăreşti 30 SI 4 - 2 4 5 5 Căbeanu A Alex d Vasile Conta 6 S I 2-1726 Găbeanu Coralia dr Vasile Lascăr 8 S I . . . . 3 - 5 8 9 9 Babenco M Gr av Bd L Catarau 14 S3 2-9621 Babeş Aurel dr agr univ Aleea Zoe 30 S3 . . 2 - 0 3 4 8 Babeş F Elena d Mareşal Badoglio 3 S3 2-8103 Babic Aurelia d Ceres 15 S6 5-1161 Babici Lidia d Theodor Aman 15 S2 3-55 71 Bibinski G d Aviator Sănătescu 37 S2 4-2469 Baboeanu Droe Olimpia d Vasile Lascăr 115 S3 2 - 1 1 0 7 Baboeanu N ziarist Paris 61 a S3 2-0098 Babscova Nina lic facult med Harkow dentistă CI Victoriei 33 Frascatti S I . . . . 4 - 1 5 8 O Bâbuş Dtru d Romană 220 S3 2-8373 Baca State d Zamfir Anghel 17 S6 4-8691 Bacal I av Şerban Vodă 41 S5 3-1213 Bacalbaşa Ecaterina d Ştirbey Vodă 65 S2 . . 4 - 5 4 8 1 Bacaloglu Alex av Sf Ecaterina 3 S5 3-37O9 Bacaloglu Ctin dr prof Jules Michelet 23 S3 2 - 3 4 2 1 Bacaloglu A George col Gl Praporgescu 10 SI 2 - 5 3 3 6 Bacaloglu Ionescu Măria d Maior Giurescu 10 S3 2-6131 Bacaloglu V col Radu dela Afumaţi 44 S3 . . . . 2 - 2 3 5 9 Bacalu A d Otetelişanu 5 S I 4-6385 Bacalu Iacob av CI Victoriei 2 S I 3-0376 Bacalu Paul ing Bd Măria 39 S6 4-3177 Băcan Manuel ing Traian 108 S4 3-9609 Băcănia Râşnoveanu & Babe; CI Victoriei 148 S3 4-1302 Băcan u Ştefan delicatese şi băuturi Şos Ştefan cel Mare 18 S3 2-32 f 4 Bach L s a pt ind parchete P Neamţ Bd Carol 45 S I 4-4137 Bachis la opinca de cauciuc fcă Dudeşti 167 S4 4 - 1 0 0 3 Bachman Iacob ţesătorie Vultur 12 S4 . . . . 4 - 1 5 9 4 dornic Vulturi 7 S4 3-4681 Bachmann R Erich ing Gl Lahovary 38 c S3 2 - 2 8 1 6 Bachmann I d Lucaci 62 S4 4-O943 Bachmann Leopold d Roma 32 S3 2-4235 Bachmann Max & Co Gh G Cantacuzino 33 S I *2-O478 Bachmann Max d Th Masarik 9 S I 2-0918 Baciu I Clement mezeluri fca Apele Minerale 1 S5 3-0808 magazin Căldărari 2 S I 3-6649 Baciu George dir gl Minist Muncii CI Griviţei 107 S2 3-2329 Baciu I Gh mezeluri Căldărari 2 S I 3-5176 Baciu I Gh Ssori Dinescu & Arpăşanu fcă mezeluri Morilor 51 S5 3-4147 Baciu Nicu av Alex Orăscu 1 S6 4-8878

CRONICA SPORTIVA CEA MAI BINE INFORMATA

UNIVERSUL

163

Intre oreie 21-8 tariful pentru convorbirile interurbane interne este redus cu 40%.

BÂD-BAL

PROECTELE £l DESENELE
J.

în cartea de telefon sunt efectuate cu totul gratuit de câtre cea mai mare Societate de publicitate: Y W A L T E R TH O M PS O N c o M PA N s. A. R.
STRADA
Dl

ONIS

E No. 65

TEE L E F O N

2-3167

Bădulescu Grigore It col Aleea Rumeoară 22 S4 2-•9244 Bădulescu Al Horia It col N Bălcescu 4-3 S3 2-2037 Bădulescu loan d Braziliei 46 S3 2- 8286 Bădulescu loan av Pia Brătianu 13 S3 2-•O8O7 Bădulescu M Jean d Pitar Moş 18 S3 2--5186 Bădulescu Mihail col Dr Severeanu 8 Pe Panduri SS 3 '•1246 Bădulescu St Nicu d B Văcăreşti 10!» S3 . . 2-4332 Bădulescu Ovid Balaei d Aviator Theodor Uiescu 48 S3 2 -8420 Bădulescu Petre d Crişana 16 S2 4 •0873 Bădulescu M Savian col Putu cu Apă Rece 67 S6 3-•2137 Bădulescu Ştefan Tanu d Donici 21 S3 2-•6072 Bădulescu Sevastie d CI Dorobanţi 27 S3 . . 2 •0729 Bădulescu îicu d Uranus 19 S6 4- 3O39 Bădulescu I Vasile prof Aleea Carmen Sylva 6 SI 4 -0889 Bădulescu Victor d Chilia 13 S2 4-•9573 Bădulescu V Victor d Măria Rosetti 17 S3 2-•1O4O Baeder s a parfumerie Episcopul Radu 15 S3 •1262 2 Baer Alex ing Bd Dinicu Golescu 7 S2 .3 •5573 Baer Albert articole grafice Cobălcescu 14 SI •0924 3 Baer Olga d Al Lahovary 33 S3 .3 9262 Bagdasar D dr boli nervi şi neurochirurgie Ernest Juvara 30 S6 Bagdasar N d Episcopiei 3 b SI Baia Centrală Biserica Enei 8 S I Baia Meltzer Cauzaşi 12 S5 Baia Dr Aiex Mirea Italiană 4 SI

Salaban Balaban Balaban Balaban Balaban Balaban

Bălăccanu Aurora artistă Pictor Luchian 12 S4 5 11 5 7966 Bălăceanu G ing Polizu 11 S2 Bălăceanu Margheritte d Schitu Măgureanu 19 S I 4-725O Bălăceanu Stoica ing Str B 3 Pe Princip Carol S3 2-431 1 Bălăcescu Barbu col gl Tătărescu 8 Pe Fe.dinand S4 2-OO45 Bălăcescu C Bebe d Aleea Pinard 32 £3 2-16IO Bălăcescu Constantin gl Episcopul Chesarie 12 S6 4-8O52 Bălăcescu Gh Ctin av Sf Constantin 24 SI . . 3 - 7 4 5 5 Bălăcescu D procuror Dumbrava Roşie 3 SS 2 - 3 4 8 7 Bălăcescu I dr prof N Bălcescu 38 S3 4-074O Bălăciu Petre d Pţa Valter Mărăcineanu 5 £1 4 - 5 3 3 2 Balaianu Aurora d Sandu Aldea 85 S2 4-1 21 O Bălan Anton coloniale Col Mihail Ghica 41 S2 4 4324 Bălan Arnold d Bd Vintilă Brătianu 42 S3 . . -2492 2 Bălan Al Elena Matilda d Fluerului 30 b S 4 . . 2 5144 Bălan Iuliu d Sfinţilor 13 S I 4 7987 Bălan Teodor Alexandru d Fluerului 30 b S 4 . . 2 5 144 Bălănescu C Ctin d Gl Lahovary 27 S3 2 3295 Bălănescu Dtru gl Sofia 40 S3 . 2 3564 Bălănescu loan vice amiral Costache Negri 15 S6 4 9994Bălănescu loan col dr Gl Dragalina 11 S(i 3 8308 Bălănescu D loan d Morilor 60 S5 4 6405 Bălănescu N ioan căp dr C C Arion 2 £2 3 433O Bălănescu Mihail d Pas Imobiliara Se A S I 4 3186 Bă'ănescu Nicolae d Bd Dacia 25 S3 2 2722 9069 Bă'ănescu Paul d Aviator Muntenescu 44 S2 . . 4 Bălănescu Romulus av Izvor 68 S6 3 9865 Bălănescu Victor d Bursei 3 S I 4 769 t Balantof A Ion d Balanţa Butnaruc G Şos Ştefan cel Mare 118 S3 2 1097 Bala? Emanoil d Gr Alexandrcscu 61 S3 2 -O711 Balasan Grigore ing C F R Pavilionul Gărei de Nord ^ 4 58 1 O Bălăşescu Grigore d Traian 189 S4 2 1799 Balaşinovici Eug ing Duiliu Zamfirescu 7 S3. .2 1725 Balaşiu Iancu av Aviator Drossu 8 a S2 . ..4 1923 . 4 6769 Balaşiu Tudor d Aviator Zorileanu 38 S2 2 9552 Balaşoiu Gh d Braţului 14 S3 Balau Nicolae d Bd Regele Alexandru I 62 S 3 . .2 81 74 Balbae Zaharia preot Bandi Ignaţiu 24 S4 2 -9O84 4 0732 Balbareu Eliza d Popa Tatu 45 a S2 4 0227 Bălcescu N ing D Racoviţă 6 S4 Bâlcu Ştefan dr chirurg asist univ 3 340» Basarabia 16 S2 3- 1634 Baldovin B d Stoian şi Barbu 24 S6

Pericle Gheorghiu 11 S5

A dr Toamnei 132 S3 Alexandrina d Victoriei 61 SI Chelia d Carol 52 Se A SI Iancu dr Griviţei 241 S2 L d Bd Domniţei 7 Si Triton atei mecanic

9O9O 7616 8971 2258 0554 3-5843

Bălăcioiu Titi d Wilson 13 SI

4-5627

.3 •6204 .4 -3750 .3 •0847 .4 •9178 .3 •74O2

Baiadera prod chimice S Kohn et D Rafailă Nouă 4 Pe Radorin S4 .3 0900 Băiatu M Dtru ing Paris 32 S3 .2 9886 .4 •4937 Baichian V d Raion 90 S4 Baichis D d Labirint 30 S4 4 -4416 Băicoianu Alex d Mitrop Şaguna 2 S3 3- 6898 Băfcoianu Aurelia d Vasile Lascăr 31 SI . . 2-•2913 Băicioanu I C d Măria Rosetti 33 S3 2-•01 75 Băicoianu Cleo d Marin Serghiescu 12 S3 . . 2- 2 9 1 5 Băicoianu C Petre d Zece Mese 23 S4 2-•9650 Baier R Aviator Iliescu 37 S3 2-•2585 Băile Borsec s a r Borviz de Borsec Colţei 41 SI 3 - 1 100 Băile Eforiei d Bd Elisabeta 5 SI 4 O298 Băîlescu Alexandru ing Sf Ştefan 18 S4 . . . . 3 - 2172 6157 Băilescu Nic d Aleea D 24 Pe Delavrancea S2 3Bainglas Banu N d Antim 42 a S6 4-•2532 Bainich I I d Nerva Traian 98 S5 V 3 - 5598 Baisan Măria d ing Zablowski 58 S2 3 - 4181 •3594 Băişoiu Eufrosina dr C A Rosetti 44 SI . . 2Băişoiu Mihail d Putu cu Plopi 4 S2 4- O755 Baitz de Beodra Oscar It col at milit Leg Ungara Şos Kiselcf 29 S2 3- 3483 Băiulescu Romulus ing Belgrad 14 S3 2- 151O Băjenaru Dan d Albă 14 S6 4 - 8125 Băjenaru Ionescu Dinu d Pascal 24 S4 4 - 8386 3741 Băjenaru Popescu I prof Griviţei 56 S2 . . 4 Bajor I d Romană 171 S3 2 - 9726 Bakk A dr Pas Imobiliara Se E SI 4 - 1445

Aviator I Petre Creţu 77 S2

3-396»

BAL-BAN

In caz că nu cunoaşteţi numărul de telefon al abonatului chemat, indicaţi numele şi adresa. 164 J

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
BUCUREŞTI, STRADA SMÂRDAN No. 3

TE I E F O

Adresa Telegrafică: „ C O M R O "
Baldovin B salon coafură dame Bălteanu Juliette d Brezoianu 29 SI 4-2928 Academiei 41 SI 4-9825 Balthazar Narcisse parfumerie en gros creation N H B Şelari 7 SI 3-8772 Baldovin D m Flaviu ing Suter 17 S6 e 3-4861 dornic Intrarea Ştafetei 2 S4 3-6952 şantier C F R Bd Dinicu Golescu 38 S2 4 - 1 5 3 9 Baluta Toma mezeluri brânzeturi Baldovin Dem Mihail av Ştirbey Vodă 92 S 2 . . 4 - 3 1 6 0 Bd Carol I 6 SI 4-66O6 Baldovin D P d Cometa 12 S3 2-2505 Baluta Scarlat d Bd Vintilă Brătianu 37 c S3. . 2-93OO Baldovin Sergiu ing Atena 1 S3 3-4108 Balutescu Eugen av Căluşei 61 S4 2-8972 Balea Ionescu M cir V Emanuel 31 S3 2-6083 Bambus reprez acumulatori Hoppecke Bâleanu A maior Doamna 01 tea 31 S3 l 2-8719 Pţa Amzei 29 S3 2-5201 Băleanu Chaterina d Wilson 13 SI 4-4186 Bamme R E George d Lirei 4 S4 2-9106 Băleanu Constantin d Dionisie 55 S3 2-4297 Banarescu Lucreţiu av Blănari 22 SI 4-6586 Balente Ovid ing Armenească 43 £3 2-8692 Banarescu Stancu d Daniil Barcianu 29 S4 4-687O Bălescu C Ctin av Bd Lascăr Catargiu 9 Si . 2 - 3 2 6 2 Bănărescu Valeriu ing Lisabona 11 £3 2-8094 Balescu Ioan ing Londra 26 S3 2-4447 Bănăţeanu N d C Victoriei 50 SI I 4-8283 Bălescu Nc av Ştirbey Vodă 65 S2 i 4-3072 Banaţeanu Vlad conf univ Sf Elefterie 39 S6. . 4 - 8 8 7 1 Balescu Stanki d B Dacia 46 S3 d 2-2354 Banatul ind mobile Victoriei 145 S3 4-O338 Balilla Ecaterina d Col M Ghica 54 S2 5-1954 Banca Agricolă Lipscani 19 SI 4-O57O Balimberg S dr Brezoianu 4 SI 3-0684 B a n c a d eA g r i c u l t u r ă ş i E x p o r t s a r Balin M E av Artei 6 SI 4-0677 Bd Academiei 4 SI *3-582O Balinschi Ioan ing dir C F R Banca Agronomilor B Carol 9 SI d 4-15O2 Mi'ron Costin 8 S2 ^4-5810 Banca Albina Edgard Quinet 6 SI 4-146O Balkan s a Drumul la Tei 29 S3 2-2549 direcţiunea . 4-65 1 1 Balkanyi Andreas d Cortului 4 S3 2-9323 Banca S Almosnino s a CI Victoriei 20 S I . . 3 - 2 2 9 4 Balku Alexandru ing Bitolia 11 S3 2-1 1 5 3 Banca Anglo Cehosl de Credit Praga Ballan Eugen ing B Elisabeta 91 b S2 d 4-7184 Bursei 5 SI *3-42 IO Bal la Gheorghe ing Obedenaru 23 S6 4-5241 Banca Anglo Română s a Eugen Carada 5 S I T * r 3 - 2 6 4 O Ballea G Păun d Viorelelor 32 S5 4-3455 Banca Ardeleană şi Casa de Economie s a r Balliff Ernest gl adj adtor Domenii Coroanei sediul Bucureşti Bursei 2 S I ir 3-0310 Caragiale 32 SI 2-0570 Banca Basarabiei Lipscani 20 SI 4-1748 Ballomit reprez glă şi dep produse Banca Bernstein Leo Lipscani 12 SI 3-0827 Ci Moşilor 134 B SI 4-4988 B a n c a Bibescu Vodă s a r Bally Benjamin d Trofeelor 21 S5 3-4312 Pţa Bibescu Vodă litera S SI 3-55O4 Bally I Emanuel ing atei mecanic Banca G D Breyer Str Bea Naţională 2 S I . . . . 3 - 2 6 9 9 Intrarea Herăstrău 14 S3 2-8878 Banca Centrală Cooperativă Brezoianu 31 SI -&4-48OO comitetul de direcţie 3-4373 Bally L J d Aleea Suter 20 S6 3-2157 Banca Chissoveloni Colţei 41 SI -fc5-O85O Bally Ionel d Trofeelor 21 S5 3-4312 secţia devize 4-74 1 O Bally Jean galanterie Victoriei 76 SI 3-9208 ssala C Moşilor 372 S4 I 2-4906 dornic Poetul Sihleanu 12 S4 3-9207 Banca Cerealiştilor s a Academiei 4 SI * 3-8393 Bally M av Cuza Vodă 65 S5 3-9121 direcţiunea 3-2849 Balmez Ştefan col Romană 81 S3 2-2156 Banca Comercială Italiană şi Rom Balmuş Gheorghe dr B Pache 24 S4 d 4-7903 Bursei 2 SI *3-302O Balog Toma d Sos Olteniţei 64 S5 4-8O55 Banca Comercială Română Smârdan 3 S I . . - ^ 3 - 0 8 3 0 Balogh Leopold ing Pietăţei 5 S3 2-4958 interurban 45 Balogh Ştefan dr Bd Carol 68 SI 3-2585 4-5143 Baloleanu Gh d Oltea Doamna Str E 8 S3. . . . 2 - 3 5 6 5 4-784O Baloşin G maior Bozianu 24 S6 4-5561 Banca de Comerţ şi Scont soc an Baloşin State arh Brezoianu 29 SI 4-0247 Balota Anton d Sf Elefterie 14 S6 4-8231 Pas Victoriei 7 El 4-1978 Balş Alexandru d V Lascăr 70 S3 2-369O Banca Comerţului Lipscani 19 SI 3-642O Balş M Ioana d Donici 32 S3 2-O378 Banca Comerţului Brăila Smârdan 4 SI 3-4185 Balş Petre d Dumbrava Roşie 12 £3 2-5421 Banca Comerţului şi Cassa de Credit s a Balş Măria d Buzeşti 100 S2 3-6262 Regală 1 SI 3-9797 Balşianu D-tru col Zaharia Pertescu 26 S6 4-3651 B a n c a d e C o n t r o l a I n d ş i Corn s a r Bd D o m n i ţ e i 1 S I -&3-963O Băltăceanu George dr agregat facult Banca Coop a Mutilaţilor şi Invaliz de Războiu N Bălcescu 32 S3 3-5987 Academiei 2 SI 4-6763 Baltazar Camil d Anastase Panu 11 S5 4-6966 I *5-127O Bălteanu Chiriac ing Ctin Nacu 8 SI 2-9354 •Banca Cornea s a r C Victoriei 28 SI bir voiai Europa II 4-2725 Bălteanu E d Vasile Lascăr 70 S3 2-2364 Banca I L Cotnăreanu & A Marian Bălteanu Fag d Lirei 16 S4 2-4383 Pas Vilagros 9 b SI 4-5592 Bălteanu Octav căp aviator Banca de Credit Agricol Carol 9 SI 4-3257 Ciprian Porumbescu 9 S3 2-1146

165

are centrală telefonică sau mai multe linii

BAN BAN

TELEFON: *3-l410 Str. Stavropofeos, 6

BANCA DECREDIT ROMAN

BUCUREŞTI TELEFON: *3-l410 • Adresa telegrafică: „Bancredif"
Banca Minelor s a Dionisie 57 S3 2-2 73O Banca Muntenia s a CI Şerban Vodă 225 S 5 . . 4 - 1 8 1 O Banca Muntenia antrepozite Filaret înclinată 22 S5 3-6737 Banca Naţională centrala Lipscani 25 SI . . £ 3 - 0 4 1 0 serv acordurilor 4-74 17 Lipscani 1 SI 6 -£3-7418 Cab adm George Cesianu 4-5199 contencios 3-9334 consiliul superior bancar Str Banca Naţională 8 SI 4-8521 atelierele C Dorobanţi 3 S I 6 3 2-4414 locuinţa comisar şef Eugen Carada 7 S 1 . . 4 - O 3 6 5 serv medical 4-89 7 5 locuinţele funcţionarilor Şos Kiseleff 12 S2 2 - 5 6 5 7 locuinţele funcţionarilor CI Floreasca 9 S3 2 - 4 6 1 0 Banca Poporului din Bucureşti s a Lipscani 2 SI 0 3-7578 Banca Populară Albina Caracasului Filipescu Gl Petre Popovăţ 5 S2 4-6599 Banca Populară Bucur Ciobanul Buzeşti 71 S2 4 - 9 9 8 3 Banca Populară C F C Mereuţă C Stafia B M R m a Militară S a p 2 3-6276 3-5842 Banca Populară Colţea soc coop Şerban V d 21 S oă 5 3-1021 Banca Populară Economica Bursei 5 SI 4-8OO3 Banca Populară Griviţa Nouă CI Griviţ/ei 354 S2 3-2724 Banca Pt Comerţul Intern şi Extern s a Franklin 16 SI 4-8200 Banca Rahova Bragadiru C Rahovei 155 S6. . 3 - 9 8 6 2 I Banca Română de Comerţ s a CI Victoriei 29 SI £ 5 - 1 21O ssala Victoriei 34 SI 3-45 75 ssala Doamnei 8 SI 4-9779 B n a Românească Smârdan 5 SI ac -£5-1010 cab dir gl I Săvescu 3-061 2 ssala Obor Sos Mihai Bravu 1 S4 2-5522 căminul personalului Epuri 56 S4 3-0710 Banca Românească şi Fundaţia Casei de Pensii a Personalului Băncei Româneşti intendent imobil Bd Academiei 5 SI 4-9686 Banca Saporta s a r M Blank 1 SI 3-6982 Banca de Scont a României Lipscani 23 S I . . £ 3 - 8 6 6 0 Interurban 43 Banca de Scont S P A din Timişoara Smârdan 13 SI 4-2990 Banca Szigeti Paul Lipscani 20 SI 3-4918 dornic Bd Carol 39 SI 3-1225 Banca Tăbăcarilor din Buc Oituz 19 SI 3-1394 Banca Timişoarei s a sediul B c D a n i 3 SI u om e £5-1450

Banca de Credit Automobilist soc coop Alex Lahovary 18 S3 4-5875 Banca Credit Forestier s a Bursei 4 SI 3-8920 Banca de credit Ilfovean Bursei 1 SI 3-6114 Banca de Credit Popular Smârdan 14 SI 3-9620 Banca de Credit Român Stavropoleos 6 SI . . £ 3 - 1 4 IO cab dir gl O Kaufmann 3-1511 Banca Creditul Românesc Ctin Miile 22 S I . . . . 3 - 5 9 2 3 Banca Creditul Social s a Blănari 16 SI 4-1473 Banca de Depozit şi Scont Smârdan 11 SI 3-7482 Banca de Depuneri si Credit Ioan Ghica 11 SI 4 - 4 7 5 2 Banca de Devize si Lombard Stavropoleos 4 SI £ 5<- 1 0 3 0 direcţiunea 3-3639 Banca Dichiu Romană 89 S3 2-O263 Banca Dragnescu Academiei 2 SI 4-2625 Banca Eftimiu & C s a Lipscani 20 SI o 3-7499 3-9973 Banca Elveţiană de Depozit din România Batistei 14 SI 2-0215 Banca Elveţiană si Română s a Smârdan 9 SI. . 3 - 3 8 7 0 cab dir gl 3-9033 Banca Emanoil Marcovici Iaşi Doamnei 21 S I . . 4 - 6 8 5 9 Banca Fabre et Hassner Smârdan 1 SI . . . . 3 - 5 5 6 2 Banca Federala Ilfov Bd Alex Ioan Cuza 25 S2 3-4389 Banca Financiară Soc coop Bd Elisabeta 60 S2 4 - 3 6 3 6 Banca Finkels Lipscani 22 SI 3-7306 Banca Fortuna s a Doamnei 21 SI 3-9760 Banca Franco Română Academiei 2 SI 3-4128 Banca Friedmann Juster & C Lipscani 22 S I . . 3 - 4 3 6 2 o Banca Glă de Economii din Sibiu ssala B c Bursei 1 SI u 4-6034 3-1804 Banca Glă a Ţării Româneşti Lipscani 20 S I . . 3 - 3 6 4 0 Banca Glă de Păstrare din Braşov Smârdan 1 SI 3-1522 Banca Griviţa C Griviţei 46 S2 I 3-O747 Banca Haim & C CI Victoriei 20 SI o 3-O396 B n a H r e Lipscani 2 SI ac em s 0 4-1241 Banca Hermes Herescu şi Blumenfeld CI Victoriei 100 SI 3-1172 Banca Iancu Grunberg Bursei 3 SI 3-5195 B n a Ilfov C Victoriei 6 SI ac I 0 £4-9810 Banca de Incasso Ş Comerţ i Eugen Carada 1 SI 3-7253 3-7386 Banca de industrie şi scont s a r M Blank 1' SI 3 - 6 9 8 2 Banca Levy M Isac Ssori Smârdan 1 SI 3-1O8O B n a Mărculescu I I A a e i i 3 SI ac V c d me 5 3-6478 Banca Marmorosch Blank & C s a o Mauriciu Blank 4 SI £3-7420 Banca S Mayer & Cohen s n col Mauriciu Blank 12 b SI 3-4 1 8 6

BAN-BĂR

Citiţi tu atenţie instrucţiunile din prefaţă

TELEFON: 3.5989 Direcţiunea: 3.7244

TipoRrafie. Litoirralie, Offset. Leirălorie. Cartonase, ZincoKrafie. Studiu pentru proecte (le albe, prospecte, cataloage etc. etc. Baras Demetru Comerţul Grafic ag comis Smârdan 43 SI 3-4 78O Baras Demetru d Vasile Lascăr 18 SI 2-2992 Baras Jean porcelanuri cristaluri CI Victoriei 72 SI 3-7339 dornic Bd Elisabeta 41 S2 4-1467 Baraş Saşa arh Gogu Cantacuzino 36 S3 . . . . 2 - 5 8 0 2 Barasch A dr genito urinare piele sifilis Armenească 10 SI 3-3708 Barasch Adolf d Călăraşi 15 SI 4-0495 Barasch I Bubi d Bd L Catargiu 16 b S3 . . 2 - 3 2 O 8 Barasch Emil dentist Şerban Vodă 76 S5 . . . . 3 - 5 8 0 3 Barasch. A Eugen av Armenească 10 SI 3-3708 Barasch Flavian Ana dr Brezoianu 9 SI 3-1487 Barasch Iosif d Armenească 10 SI 3-6267 Barasch M d CI Călăraşi 42 S4 4-4786 Barasch M d Cobălcescu 46 S2 4-8803 Barasch M d CI Călăraşi 165 S4 4-6637 Barasch I Marco av Măria Rosetti 16 S3 . . . . 2 - 5 1 5 3 Barasch Renee d Pe Titus 13 S4 3-2471 Barasch S ing CI Victoriei 128 S3 3-2581 Barasch Sami d Florilor 26 S5 4-4944 Barasch I i Şerban d Bd Pache 50 S4 v 4-8412 Baraschi Constantin Muşat d Brezoianu 34 SI 3-9991 Barat Carol d Abatorul Bucureşti Noi 4-6662 Barat M d Vasile Lascăr 89 a S3 2-9007 Baratz Bubi d Labirint 39 S4 4-882O Baratz Louis d Pe Branişte St B 11 S4 3-328O Baratz H T d Romulus 14 E4 3-2392 Barbalatt Waldmann D agent comis Col Orero 6 S5 , 3-6779 Barbasch M av Viitor 91 S3 '. 2-2556 Bărbătescu M Aurel av Popa Petre 25 S3 . . 2 - 8 7 8 1 Bărbătescu Ctin col Aleea Carmen Sylva 4 S I . . 3 - 6 2 5 6 Bărbătescu N d Gogu Cantacuzino 2 SI 3-9829 Bărbătescu I Vladimir d Roma 12 S3 2-1 1 5 7 Barber Sady d Fetiţelor 16 S4 3-9971 Bărbieru L Nicolae bodegă Bd Col M Ghica 47 S2 3-0014 Bărbieru Tache bodegă Izvor 108 S6 3-8916 Barbon Atanase d CI Dorobanţi 47 S3 2-9784 Barbu Aca De d Bd Lascăr Catargiu 66 S 3 . . 2 - 5 1 5 4 Barbu Alexandru ing Stavropoleos 5 S I 3-6357 Barbu I Aurel d Costache Bălăcescu 6 S 4 . . . . 4 - 4 3 6 5 Barbu Aurora d Brezoianu 29 S I 4-3143 Barbu Gh repr.cz soc Asig Românească CI Griviţei 78 S2 3-529O Barbu Gheorghe d Viitor 8 S3 2-8028 Barbu Lăutaru Matei instr muzicale Colţei 5 SI 4-0904 Barbu N d Mihai Bravu 156 S4 3-7461 Barbu Rene d CI Griviţei 107 S2 4-045O Barbu Ştefan d Lisabona 2 S3 2-2748 Barbul Eugen d Bd Dacia 15 S3 2-2141 Barbulescu Şt Alex & Co radio electr Ragală 20 SI 4-6682 Barbulescu St Alex d Hârtănoaia 7 S4 4-9817 Barbulescu Ctin maior Pe Dna Oltea Str C 6 S3 2-0302 Barbulescu Dumitru d Arionoaiei 35 S6 4-9182 Barbulescu Elena d Călăraşi 132 S4 4-3125

Banca Tării s a Ci Călăraşilor 114 S4 3-1584 Banca Urbană CI Victoriei 7 SI *4-184O Banca Viticolă Rom vinuri Petru Rareş 17 S2 3-6787 Banca Viticolă Română Pas Comedia 3 SI 3-6208 Banca Vultur Victoriei 63 SI *4-3410 4-9881 Banca L Zanea Bursei 3 SI 3-9197 Bancheriu Florian Lucia dr Luterană 19 S2 . . 3 - 2 9 8 1 Băncilă Irene d Const Exarcu 3 SI 4-5635 Banciu A dr oonf univ N Bălccscu 7 S3 . . . . 3 - 8 2 9 7 Banciu I prof dir gl Casa Dep şi Consemnaţiuni Lucaci 07 SI 3-3 1 93 Banciu N Nicolae av Aviator I Muntenescu 31 a S2 4-9234 Banciu Ştefan d Gl E Broşteanu 9 S3 2-5214 Banciu Vladimir ing Aleea Gherghel 21 S 3 . . . . 2 - 1 5 6 1 Bănciulescu Aurora d Bd Lascăr Catargiu 22 a S3 2-5888 Bancotescu & Nicolau ssori s a agent comis Stelea 11 b SI 4-1270 Bande S d Cuza Vodă 45 b S5 4-5O96 Bandei L & Jocas C comision Academiei 4 S I 4-1408 Bandei R Leon d Princip Unite Aleea Titus 28 S5 3-6418 Bandei Nathan import fierărie Pţa Sf Ştefan 12 S4 3-101 3 Bandei F R av Sultzer 7 S5 4-7364 Bandi Ignatiu ing I Bandi 14 S3 2-3744 Bănescu Constantin av Slătineanu 11 S3 2-2513 Bănescu P Eugen cons casaţie Al Lahovary 40 S3 2-2965 Bănescu Gh dr Şos Iancului 33 S4 4-3947 Bănescu N d Aviator Drosu 14 S2 3-2016 Bănescu Petru ziarist Măria Rosetti 17 S3 2 - 5 0 3 3 Bănescu Victoria d Pe Mocea Str C 23 S3 . . 2 - 5 6 5 9 Bangal Ion d Miron Costin 23 S2 3-O551 Bănica Aurelia d Bd Pache 19 S4 4-8575 BXnică Gheorghe d Gogoşilor 4 S4 3-1175 Bănica T Gheorghe d Isvoranu 26 S6 3-2555 Bănict Gh I arh Stradela S Ştefan 1 S4 . . 3 - 9 2 2 6 f Bank O Roumania Ltd Marconi 3 S I f -fr3-489O Bank S Samoil d Văcăreşti 21 SI 4-3565 Banu Ctin d Parfumului 3 S4 3-9832 Banu Dimitrie d ziarist S Constantin 5 SI . . 4 - 9 2 3 0 f Banu I Eugen dr Carol Davila 79 S6 4-2 1 4 5 Banu George av Dr Lueger 13 S2 4-1281 Banu Gheorghe dr Toamnei 83 S3 2-4214 Banu I d Călăraşi 211 S4 3-4872 Banu Jean dr Cobălcescu 6 SI 4-7272 Banu Nicolae dr radiolog spit Brancovenesc „ Polonă 38 S3 2-4593 Banulescu D Nic d Popa Tatu 30 S2 3-8581 Bara George d Trinităţii 14 S5 4-4588 Barad I dr Traian 4 S4 3-8783 Barad Leon d Victoriei 01 S I 4-9393 Baraf D Samuel scobitori Coroana reprez Cauzaşi 1 SI 3-7440 Baraghian Vartan mag de covoare CI Victoriei 44 SI 3-6264 Baranga Şerban av Crişana 18 S2 3-6457

J67

Nu utilizaţi liste vechi la telefon

BÂR-BAT

Bărbulescu Eugen preot prof Silvestru 36 S3 2-8416 Bărbulescu Ioan lemne foc Ceair 1 S4 2-3714 Bărbulescu Ioan mat constr Lizeanu 11 S3 2-5619 Bărbulescu Ioan dr boli interne tuberculoză Bd Carol 39 SI 3-9384 Bărbulescu Ioan dep ciment var Bd Col Mihail Ghica 129 S2 4-3124 Bărbulescu Iteanu Dacia d Dianei 8 SI 3-7301 Bărbulescu Ortansa d Reni 41 S4 4-5599 Bărbulescu Panait debit C A M Şos P a n t e l i m o n 8 S 4 2-5754 Bărbulescu Ştefan gl Alex Odobescu 12 S6 3-6362 Bărbulescu Tina d Rotunda Dr Sergiu 20 S2 4 - 9 7 1 4 Barbuletz Anna d Robert de Flers 1 6 b S3 . . 2 - 9 4 1 5 Bărbuneanu Petre contra amiral Procopie Dumitrescu 3 S3 2-3567 Bărbuţă D d Popa Soare 47 S4 4-O849 Barca Gh magistrat casaţie Salvator 37 S6 3-1631 Barca Traian col Gl Berthelot 94 S2 3-661 7 Barca V d Prof I Atanasiu 31 S6 4-7925 Barcă Vasile d Ştirbey Vodă 17 S2 4-6735 Barcalescu Dumitru ing Prof Z Demarat 6 £4 3-621 1 Bărcănescu Ctin d Ardeleni 32 S3 2-3717 Bărcănescu Mihail d I Bogdan 17 S3 2-0277 Bărcănescu Virgil d V Lascăr 152 b S3 2-4766 Barcea Ana d Regală 9 SI 3-7813 Barcianu Achil d Bis Popa Chiţu 17 S3 2-3363 Barcianu Andrei d Aleea Alexandru 46 S 3 . . . . 2 - 9 3 8 5 Bărdeanu Alexandru dr Vişinilor 2 S4 4-7715 BJrdeanu I Const ing Aviator Sănătescu 25 s 2 . . 3 - 0 7 7 7 Bărdeanu I Const ing Pţa Rosetti 3 SI 3-4695 Bardelli Remus d Bd Elisabeta 89 £2 3-6485 Bardelly George dr Brânduşi 7 S5 3-9915 Barder David d Morilor 9 S5 3-9641 Barder Donel d Văcăreşti 126 S5 .4-6762 Barder Leopold d Aurora 41 S5 3-2142 Bardera Isidor d Orzari 96 S4 4-7394 Bardescu Alexandru comandor Justinian 19 S3 Bardescu Elise d Luterană 26 S2 Bardescu N căp comandor Virgiliu 12 S2 Bardescu A Titus maior comisar regal Uranus 4 S6 Bardfeld L d Bd Fcrdinand 61 S4 Bardicef Bercu Lucia dr Apolodor 21 SI Bardiz Radio CI Moşilor 295 S4 Bardosi Caius d Orlando 1 S3 Barendson Germano d Arcului 8 SI Barghelis Alexandrina d Leova 10 S4 Baril Avram d Căp Preoţescu 39 S5 Baritz Alice d e b i t C A M CI S e r b a n V o d ă 8 1 S 5 Bariu Max d Pictor Luchian 12 S4 Bârna Gizela d Atena 8 S3 Bârna Ioan d Brezoianu 9 SI Bârna Nic farmacist Romană 55 S3 Bârna Paul d Dianei 10 SI Barnoschi V D d Aviator Drossu 13 S2 Baron & Miiller atei vulcanizare Slătineanu 5 S3 Baron A av Anton Pan 54 S4 Baron B ing Olari 25 S4 Baron A Daniel d Bd Măria 29 b SI Baroncea Dimitrie av CI Moşilor 131 SI Baroncea S dr analize medicale N Filipescu 48 S I 2-2OO1 3-8621 4-5941 3-6755 2-3818 4-7472 2-9944 4-7101 2-0399 3-2505 5-1731 4-OO 1 8 4-2388 4-6133 .4-6029 2-245 7 3-8377 3-2127 2-1675 3-2354 2-3403 4-7368 5-1970 2-0523

Baroni Iosif d Şos Ştefan cel Mare 218 S3 . . 2 - 5 3 8 8 Baros Ioan dr Sf Ionică 5 SI 3-8 727 Baroul Avocaţilor Pal de Justiţie SI 4-1788 decan 3-7816 Baroul Ilfov Pal Justiţiei SI 3-8579 3-9367 Barozzi S Oscar mat tehnice Izvor 43 S6 . . . . 3 - 9 3 3 O Barozzi G Paula mătăsărie Franklin 7 SI 3-9O8O Barozii Vasile farmacie CI Călăraşi 184 S4 . . 5 - O 5 9 5 Barral Louis d Gl Cristian Teii 18 S3 2-O637 Bârsan Iosif d Puţul de Piatră 5 S3 2-5485 Bârsan Nicky d Const Nacu 8 SI 2-8OO9 Bârsan A Pia insp scol Aurel Vlaicu 4 S3 2-O 1 O 3 Bârsan A Thcodor av Aurel Vlaicu 4 S3 2-0103 Barta Carol d Popa Savu 30 S2 2-5884 Bartfeld Emil d Bd Pache 134 S4 4-7571 Bartfeld Norbert d Bd Mărăşeşti 68 S5 3-3254 Barth Eugenia d Carol Davila 38 S6 4-3180 B a r t t o n e t z Alex debit special C A M CI Ş e r b a n V o d ă 1 2 6 S 5 4-80G8 Baruch S Cecilia d Mămulari 19 SI 3-833O Baruch Mica d Atelierului 24 S2 3-0730 Baruir Nalbandian coloniale delicatese Aviator Beller 1 S3 2-006 1 Barusco Giovanni d Antim 43 S6 3-7826 Barzan I D Alexandru ing Bd Lascăr Catargiu 27 S3 2-9002 Barzan Nic av I G Duca 32 S3 2-6044 Bârzanescu Măria dr Bd Domniţei 28 SI 4-8518 Bârzeanu Dan Paul d CI Moşilor 186 S4 2-5610 Bârzescu Gh d Ocolului 26 S3 2-0032 Barzilai S av Aleea Mitropoliei 9 S5 3-9472 Barzon Stelian C d Cart Fcei Chibrituri S6. . 3 - 4 0 9 1 Basarabescu Grigore gl Italiană 34 SI 2-O933 Basarabia coloniale Eugen Carada 7 SI 3-8695 Basarabia furnire placaje Basarabiei 28 S 2 . . . . 4 - 1 2 3 8 Bâsceanu George av Bateriilor 24 S I 4-4452 Băsceanu Ioan av Smârdan 27 SI 3-2128 Bâscoveanu Nicolae căp comandor Clucerului 26 S2 4-2195 Bascula Gara Filaret S6 4-6522 Basgan Ion ing Cernica 4 SI 4-3195 Basilescu N Aristide prof univ Bd Elisaheta 24 S2 3-5061 Basilescu Cecilia d Bd Dacia SS S3 2-4315 Basilescu N prof Bucureştii Noi 3-3620 Basilescu Nic decan facult drept Hotel Capsa SI 3-562 1 Basiliade C av Slătineanu 4 S3 2-289O Basiliu D N d Ţepeş Vodă 52 S4 4-2519 Basler D ing Ştirbey Vodă 76 S2 4-592O Bassa A d Bateriilor 28 SI 3-2511 Bassa Alexandru d Antim 8 S6 4-5569 Bassa Ig d Concordiei 19 S5 3-5962 Bassa Jacques d Pas Victoriei Se B SI 3-5564 Bassa Jean d Bolintincanu 6 SI 4-9792 Bassa Mişu d Str A 38 Pe Dorobanţi S3 2-3921 Bassarab Ioana d Bd Elisabeta 87 S2 4-4854 Basset Adrienne d Brezoianu 57 SI 4-9590 Basset Louis d Boteanu 3 SI 4-1665 Bastaki Ion d Pţa Romană 2 S3 2-8182 Baston Ion prof Bibicescu 11 S2 3-9434 Basturescu Alex C d Bozianu 9 S6 3-8822 Bata s a r Col Poenaru Bordea 18 SI 3-2697 Bata cauciucuri Sonap Bd Tache Ionescu 12 S3 2 - 0 3 3 8 Batalionul 2 Adtiv dep furaj Şos Bolintin S6 3 - 6 0 8 1 Batalionul 3 Jandarmi Aleea Tonola S3 2-4599 Batalionul Trupei din Min Apăr Naţ Şos Cotroceni S6 3-526 1

BAT-BEL

Dacă un abonat nu este trecut in listă formaţi 03 (Informaţiuni)

168 4.4

Batcs saci hârtie Cohălcescu 14 S? 3-0924 Bataturescu Dan căp intendant Şos Ştefan cel Mar 242 S3 2-9509 Batictext B Tulcinsky fcă baticuri Oituz 22 S I . . 3 - 4 8 1 6 Batinescu Al ind rom îmbrăcăminte Griviţa 141 S2 5-0568 Bato Ludovic d Bd Cai ol 39 SI .4-8877 Battigelli A d Abrud 76 S2 4-2350 Batzaria N ziarist Dr Radovici 10 S6 4-5562 Bauberger Henri irig Gr Alexandrescu 76 S 3 . . 2 - 0 2 3 9 Bauberger Loiy d Col Orero 20 S5 4-3085 Bauberger Roşa d Gl Florescu 8 SI 3-5530 Baubergher Nicolae av Gr Alexandrescu 76 S 3 . . 2 - 9 7 9 8 Bauch Alexandru ing Lucaci 104 S4 3-1791 Bauer Herbert Sandu Aldea 87 b S2 3-8732 Bauer Hans P d Bd Aviator Muntenescu 23 S 2 . . 3 - 7 0 6 6 Bauer Roland N d Aurel Vlaicu 36 S3 2-2336 Bauh Leopold d Ion Fiiibiliu 4 S4 4-3862 Baum J d Mântuleasa 42 S4 *5-1370 Baumann Emil d Dr Burghelea 19 S4 3-5075 Baumann Frederic d Spl Unirei 201 S5 4-3154 Baumann Toma d Spl Unirei 106 S5 4-0337 Baumeister Walther d Robert de Flers 8 S2 2 - 9 8 6 5

Baumgartner M d Colţei 56 SI

Bavaria R Stoll d Olteni 6 S I 3-4835 Bavaro N d Academiei 49 SI 4-6099 Bayardi Adela d Slătineanu 15 S3 2-5438 Bayer A d Anton Pan 17 S4 4-3798 Bayer Mircea dr Dionisie 65 S3 2-5049 Bayer Simon av Pţa Rosetti 3 SI 4-7433 Baza Aeriană Pipera *2-O56O escadrila de experienţă 2-9220 Bazaltin s a r constr poduri şosele Jianu Parcelarea Bordei 2-2117 portar 2-8 1 95 Bazarul Popular Lipscani 55 S I 3-5558 Bazgan Ioan dr docent Bd EHsabeta 36 S2 3-91 16 Bazian Olga dr Griviţei 429 S2 4-3357 Bazinul Lido Bd Tache Ionescu 5 SI 2-6380 Bâznoşanu Ionică d Armenească 32 S3 2-5575 Bazzanella Umberto d Dr Lister 35 S6 4-9599 Bâzu I I Nicolae prof Şos Olteniţa 194 S5 V 4-0875 Beaune L t Col Attache de L'air De France Şos Jianu 3 S2 2-1656 Bebis Ctin d Spătar 10 S3 2-1418 Beca Irma d Popa Soare 71 S4 4-7367 Beceanu O av Bd Vintilă Brătianu 53 S3 2-4919 Becheanu G S d Alex Lahovary 7 S3 3-6819 Becherescu Ecaterina dr Câmpineanu 6 S i . . 3 - 1 6 3 5 Becher Moritz d Căluşei 14 b S4 2-8597 Becheru Lucian d Plantelor 81 S 4 . . . 3-8818 Bechtschet L d Smârdan 17 SI 3-8289 Beck Albert d Dr Lister 57 S6 4-1256 Beck Fflip av Stelea 17 SI 3-9331 Beck A M dr rabin Miroea Vodă 20 SI 3-6O76 Beck Rudolf papetărie Aleea Tonola 15 S3 2-9471 Beckal Emil d Mântuleasa 22 S4 4-8110 Becker B croitor Episcopiei 3 b SI 3-5179 Becher Davys d Armenească 17 SI 2-5339 Becker V Emil d Bateriilor 50 SI 3-1OO7 Becker Goldfarb S dr Mântuleasa 1 b S4 4-1987 Becker Leon imp exp Sf Ion Nou 11 SI 4-4519 Becker Leon d Bd Carol 39 S I ., 3-0855 Becker M arh Vaselor 44 S4 .' 2-8228 Becker Rappaport Netty av Sf Ion Nou 20 S I . . 3 - 2 1 2 6 Becker Wilhelm d Sf Ion Nou 11 SI 3-577 1 Becker Wilhelm d Schitu Măgureanu 3 SI 4-4483 Beckmann A d Luterană 31 S2 3-9856 Beckman Adolf mag CI Victoriei 88 El 3-9386 Bedeus Von Scharberg arh Luterană 19 S2 4-8243

4-8842

Bedinova Sofia d Filiti 10 SI 4-2621 Bediţeanu G Aurel d Plantelor 48 S4 4-0212 Bediţeanu Corneliu d Dim Orbescu 11 a S 3 . . 2 - 3 4 1 1 Bedreag Panait pr Şos Mihai Bra\u 150 S 4 . . 4 - 3 9 4 6 Beer Emil coaforul Curţii Regale Academiei 51 S I 4-0 1 23 Beer Faibis Moldova mag fierărie Griviţei 261 S2 3-3608 Beer Iacob coafor CI Moşilor 53 El 3-001 1 Beer Lavinia d Col Mihai Ghica 54 S2 3-8486 Beer Max d Th Ştefănescu 6 SI 4-4542 Bechian M dr Viitorului 82 S3 2-1 760 Begnescu Florin dr insp gl veterinar Dr Lister 8 S6 4-6220 Begnescu Florin Ion av Roma 56 S3 2-4233 Begu Ioan d Măgurele 93 S6 4-O768 Behar A I I d Avram Iancu 7 a S4 V 4-1556 Behar M d Căzărmei 13 SI 4-7638 Behar J Solomon d Vulturi 51 S4 3-4341 Behles E reprez comerţ Anastase Simu 6 S3 3 - 4 2 7 3 Behles Eugen d Dr Grigone Mora 24 S2 2-2693 Behles Eugen S A Rahovei 10 SI 3-9716 Behr V N d Viitorului 10 S3 2-2643 Beier Lothar ing Aleea Arhiducesa Ileana 27 S2 4-O757 Beiersdorf & Co s a r repr Lunei 3 S4 . . . . 4 - 0 7 9 1 Beiller M av Măria Rosetti 55 S3 2-9825 Beiner Dady av Libertăţei 14 b S6 3-5 78O Bainer Eugen d Gogu Cantacuzino 61 S3 . . . . 2 - 8 9 6 4 Beiner Siegfried ing Octavian 16 S5 3-955 7 Beiu Palade Măria d C C Arion 6 S2 4-3326 Beja N d Agricultori 109 S4 3-4659 Bejan George droguerie Pţa Amzei 18 S 3 . . . . 3 - 8 8 1 7 Bejan Ioan dr N Filipescu 51 SI 2-9373 Bejan N mat constr Bd Col Mihai Ghica 33 S2 4-O32O Bejan P N ing Gl Angelescu 19 S2 3-8768 Bejiu Ionescu d Luterană 21 S2 3-5172 Bejulescu Ion gl Cortului 8 S3 2-2481 Beka L Fuchs tricotaje Gabroveni 41 SI 3-O596 Bela Bartha d Episcop Gherasie 24 S6 4-7968 Bela Winterkon coafor dame Bd Brătianu 22 SI 4-968O Beldk Alexandru maior Dorobanţi 175 S 3 . . . . 2 - 5 3 2 2 Belciugăţeanu Licurg dr Bd Regele Carol 139 SI 3 - 6 7 4 8 Belcot Emil d Ferdinand 59 S4 2-84 1 7 Beldiceanu I lt col Moşilor 299 S4 2-8448 Beldiceanu Victoria prof Bd Schitu Măgureanu 57 S I 4-9551 Beldner Bella d CI Călăraşi 75 S4 4-6037 Beldner Daniel Renee d V Lascăr 34 b SI 2-4419 Beldner Holdy d CI Văcăreşti 135 S5 4-8077 Beldner Marcel d Pictor Luchian 13 S4 4-4431 Beldsadskaia Ecat d Orient 7 S3 2-0992 Beleavschi I ing Labirint 112 S4 4-O332 Beles Aurel d Spl Independenţei 65 S6 4-1231 Beleş Ioan ing dir C F R CI Moşilor 47 S I . . 3 - 9 2 4 2 Belfi B Elmasian fcă cauciuc CI Rahovei 240 S6 4-0376 Belgorom Ofic Gl reprez ind şi comerţ Victoriei 86 SI 4-6499 Belian R dr boli operaţiuni nas gât urechi Bd Lascăr Catargiu 11 b S3 2-8384 Beligrădeanu Charles d Ioan Ghica 1 SI 4-7757 Beiigrădeanu Felix d Măria Rosetti 43 S3 . . 2 - 9 9 I O Beligrădeanu Jean d Polonă 10 S3 2-3838 Beligrădeanu Moscu d Atena 1 S3 4-8317 Beii S Goldenberg clopote de sonerie şi art electr Poliţiei 10 S I 4-8471

169

Consultaţi lista ae telefon înainte de a forma numărul

BEL-BER

Bella Vista rahat halva prod zaharoase Apele Minerale 70 S5 3-986O Belle Jardiniere stofe Lipscani 53 S I . . 3-5516. Belle Rose s a stofe mătăsuri Lipscani 28 S I . . 3 - 5 2 0 7 Bellea şi Panaitiu mijlocitori oficiali bursa de mărfuri Bursei 4 SI 3-4991 Belii Paolo d Crişana 8 S2 3-8142 Bellio Drina d Bd Vintilă Brătianu 54 S3 2-O7O1 Belloiu Bazile d Gh Popescu 15 Bellu S5 3-8932 Belloiu 0 av Episcopiei 5 SI 4-7611 Belloiu E d Moşilor 124 a SI 4-S356 Belov Tea B Dacia 18 S3 d 2-4451 Beltramo Vrisidi Martha d Bursei 3 SI 4-3411 Bellu Adina d Cobălcescu 55 S2 4-4320 Bellu Ctin ing Jules Michelet 1 S3 2-8437 Belogorovschi Volf d Carol 5 SI 4-4707 Beloianu Victor d ' Pe Iancului Str F 39 S4 3-3835 Beltex E Bercovici mătăsuri Şelari 2 SI 4-7427 Benaroyo J Simanto d Episcopiei 5 SI 4-4958 Benedek Francis Paul d Antim 12 S6 4-3360 Bender Gheorghe ind lână Şos Mihai Bravu 25 S4 2-2964 Bender Ludovic fel obloane rulante CI Horească 236 S3 2-2831 dornic Gl Lahovary 38 S3 2 - 8 3 12 Bcnesch Otto ing Robert de Flers 11 S3 2-8555 Benetaud G ing Povernei 10 S3 h 2-9197 Beneth Adolf d I G Duca 7 S3 2-8636 Beneito Adolf d Robert de Flers 29 S3 2-0646 Bengescu dep var ciment Hagi Ghiţă 91 S2 4-7584 Benglas M dr Moşilor 249 S4 2-5112 Beniamin Iulian d Popa Nan 180 S4 3-2249 Bening Wiliam d Argentina 33 S3 2-5662 Bcnis Arno dep blanuri Sfinţilor 48 SI 3-7647 Benjamin A d S Ştefan 14 S4 f 4-5084 Benko Valentin d Griviţeii 425 S2 4-7240 Benone Alfonso mag puf fulgi plăpămărie Smârdan 15 SI 3-6OO2 dornic C Văcăreşti 132 S5 I 3-O7O4 Benoni Eugen puf fulgi Bd Carol 7 SI 3-9994 dornic A Ciurcu 25 S5 l 3-0401 Bensimon I & FII mantale cauciuc CI Victoriei 28 SI 3-5360 Bensimon Wlicu d Mihai Vodă 58 S6 3-7395 Bensimon Moscu d Mihai Vodă 58 S6 4-1223 Bensimon Simon ing Atena 5 S3 4-5543 Bente Getta d Dinicu Golescu 5 S2 4-5173 Bentea Ioan mag coloniale consumul General Pţa Dr Botescu 5 S2 4-1196 Benţoiu Aurelian av Pţa Amzei 3 S3 4-0660 Benvenisti J I d Radu Vodă 16 b S5 3-9655 Benvenisti Mişu av C Văcăreşti 73 SI I 3-4265 Benza L Ella Sfinţilor 66 SI 5-1422 Benzi Pia d Luterană 21 S2 4-2866 Bei I av S Apostoli 82 SI f 4-0975 Bera Birman dr nas gât urechi docent univ CI Victoriei 100 SI 3-2139 Beral Ioachim arh Măria Rosetti 18 S3 2-8412 Berăria Centrală Bd I C Brătianu 13 SI 2-6313 Berăria şi Bodega Stelian Petrescu Carol 19 SI 4-7139 Berăria Răcaru I Vasile Boerescu 11 S I . . . . 3 - 7 9 6 7 Berbecioaia Dumitru d Lt Anton Ionescu 5 S4. . 4 - 9 8 6 5 Berbier G farmacist B Carol I 65 SI d 3-0083 Bercariu Gheorghe bodegă şi rest Şos Iancului 129 £4 4-OO11

Bercea Adam d Regală 8 SI 4-7O29 Bercea maior Lucreţia d Traian 220 S4 2-9013 Bercea Raoul jude Trib Ilfov Chişinău 12 S2 4 - 3 3 1 5 Berceanu mag încălţăminte Victoriei 61 S I . . . . 4 - 9 1 5 3 Berceanu Barbu av Viitor 83 S3 2-4442 Berceanu Dan dr chirurg conf univ Bd Dacia 25 S3 2-283O Berceanu G & Co ind metalurg h Şos Pantelimon 177 S4 2-4947 Berceanu G d Spl Unirii 199 S5 h 4-862O Berceanu Gheorghe turnătorie atei mecanic Spl Unirii 287 S5 4-6047 Berceanu Ion zarzavat Pţa Obor Comp 82 S4 2-5498 Berceanu G Ion d Brezoianu 29 SI 4-4249 Berceanu Mihai av CI Victoriei 212 S3 4-1401 Berceanu N d Undrea 32 S5 4-6237 Bercescu Achille av Crişana 26 S2 3-9966 Bercescu Olimpia d Aviator Octav Cocorăscu 34 S2 4-9643 Bercovici A d Elena Doamna 72 b S6 3-2371 Bercovici Ana d Bd Pache 25 S4 4-2099 Bercovici Aristide av Ismail 15 S4 4-3626 Bercovici B d Căluşei 36 b S4 2-33O8 Bercovici Bartes Emil ing Ismail 15 S4 4-3626 Bercovici Berea 1 av Bd Carol 45 SI 3-6793 Bercovici Berea M av Verei 10 S3 2-2872 Bercovici Berea M av B Carol 45 SI d 3-6793 Bercovici Bercea Leon d Bd Carol 64 SI 4-5044 Bercovici Bernard d Moise Nicoară 26 S4 . . 3 - 5 5 7 9 Bercovici Bernard d Pe Berindei Str E 127 S4 3-7005 Bercovici Boby d Udricani 12 SI 4-6150 Bercovici Emanuel d Paleologu 17 S4 4-75O5 Bercovici Emil d Enăchiţă Văcărescu 41 S 5 . . 3 - 7 4 8 9 Bercovici Emilian bir C Rahovei 3 SI I 4-O7OO Bercovici Ferdinand bir C Rahovei 3 SI I 4-O7OO Bercovici Filip ceasornice Tellus Pţa Cogălniceanu 8 S2 4-1586 Bercovici Filip d Silvestru 20 S3 2-2897 Bercovici H d Dr Lister 28 b S6 3-2472 Bercovici I d Roma 22 S3 2-9356 Bercovici I d Silvestru 49 S3 2-2157 Bercovici Iaşi M av Victoriei 33 SI 3-6113 Bercovici Isidor d C Călăraşilor 127 S4 I 3-8348 Bercovici B Jacques d Gl Mărgineanu 5 S 6 . . . . 3 - 2 3 8 1 Bercovici Jean d Mântuleasa 3 S4 3-0586 Bercovici Jean d Dr Asachi 16 S6 4-5298 Bercovici Jean d Turturele 21 S4 4-4279 Bercovici Luca d Căluşei 5 S4 2-6O96 Bercovici Lulu d N Bălcescu 39 S3 2-4751 Bercovici Marcel & Co agent comis Moşilor 25 SI 4-2238 Bercovici Marcel d Cuza Vodă 35 S5 4-7758 Bercovici Max ing Precupeţii Vechi 3 S3 2-2557 Bercovici Max import linoleum textile Bărătiei 27 SI 4-2 1 8O Bercovici O farmacist CI Şerban Vodă 49 S5 2 - 5 7 4 7 Bercovici L Plopea d Austrului 4 S4 4-1229 Bercovici Roza d Spl Unirei 66 So 5-1952 Bercovici Simon av Poetul Cerna 2 S5 4-4909 Bercovits Dorin dr Decebal 5 SI 4-6755 Bercovits H dr Moşilor 318 S4 2-5 2 4 6 Bercu Carol furnituri de corsete Bărătiei 37 SI. . 4 - 8 7 6 1 Bercu Leon dr Apolodor 21 SI 4-7472 Bercuşi I Const av Cazărmei 17 SI 3-4225 Berea B Paula d Cazărmei 1 SI 3-3249 Berea N Traian d C A Rosetti 25 SI 2-9936 Berechet Alex bodegă Academiei 16 SI 2-6389

DER BER

Formaţi numărul, la disc numai ,după ce auziţi tonul

170

'Dtpouwf.-CaânSebâMT&M./SO
Berechet Mihail bodegă şi coloniale Mihai Vodă 2 SI 3-0 1 2 4 Beresa dep btre CI Şerban Vodă 180 S5 4-5 74O Berescu Constantin Ana d Negoiu 12 S 4 . . . . 3 - 7 1 1 8 Berescu Ioan Atena d Bucovinei 30 S2 4-0739 Bereşteanu col Bd Princip Mircea 4 S6 3-5077 Bereşteanu I D d CI Rahovei 78 S6 4-1452 Bereşteanu Dav d Isvor 43 S6 4-9424 Bereşteanu Leon sticlărie şt art menaj Şos Mihai Bravu 7 S4 2-8763 Berejteanu M d Banul Mihalcea 2 S6 4-1910 Bereşteanu Manole mag art menaj Bereşteanu Rosica d

BERESA CERNĂUŢI
TELEFON-4.574O

CI Moşilor 30 SI Bd Dacia 54 S3

4-7835

,2-8873

Bereşteanu Sidoli d Aurel Vlaicu 93 S3 2-1036 Bereuter Werner d Şos Viilor 40 S5 4-4983 Berg I Abraham d Aviator Muntenescu 49 S 2 . . 4 - 5 9 O 7 Berg I ziarist Stelea 17 SI 4-6162 Berger Albert d Bd Pake 15 S4 3-4332 Berger Alexandru d Bd Carol 33 SI 4-3467 Berger Carol d CI Şerban Vodă 180 S5 4-4225 Berger Ella d Ştirbey Vodă 20 S2 4-5087 Berger H Isidor Safianul stofe de mobile Lipscani 94 SI , dornic C Moşilor 103 SI I Berger B Lobel d'ci Horească 59 S3 Berger Louis d Cauzaşi 2 SI Berger Munteanu Emanuel ziarist Vişinilor 11 b S4 3-4687 3-8565 2-O9O5 4-6369 4-8689

Berkowitz Asra d Bd Mărăşeşti 68 S5 3 8006 Berkowitz Ely d CI Călăraşi 18 SI 3 - 2356 Berkowitz Ioseph av Aleea Modrogan 7 S3. . . . 2- 3662 Berlandt Eduard d Cuza Vodă 80 Să 3 - 6988 Berlescu Alex lt col Dr Obedenaru 16 S 6 . . . . 4 - 7681 Berlescu D C d Berzei 15 S2 .3- 2039 Berlescu Ecaterina d Antim 42 S6 .3- 6434 Berlescu Jean av Olteni 18 S I .3- 0805 Berlescu D Măria d Kogălniceanu 4 S 6 . . .3- 7O29 Berlescu A Paul d CI Călăraşi 36 b SI .3- 75 IO Berlescu D Titu d Măria Rosetti 16a S3 .2 3371 Berlic Vasile d Ionescu Baican 40 S 4 . . . . .3- O993 Berlin Miron d C A Rosetti 25 SI 2 -362O Berlin Voldimar d Robert de Flers 15 S3 . . 2- 2466 Berlitz E şcoală limbi moderne Const '-Miile 14 SI 3 -9124 Berman I Beno av Filaret 44 S6 4-'6973 Berman Carol d Th Masarik 20 SI 2 3964 Berman E & Rosenberg A imobilul Petru Maior 10 S2 3-8 1O2 Berman Filip Cyclop mat constr lemne foc Mih Bravu 232 S4 4- 122O dornic Episcopul Radu 18 Parc 9 S 3 . . . . 2 - 3252

Berger Oscar d Bd Carol 33 SI 3-8752 Berger Robert arh Bradului 27 S5 4-2477 Berger I S dep dentar Bd Brătianu 8 SI 3-833 1 Bergermayer Alfred d E Văcărescu 3 S5 4-8912 Berghammer Iosef d Aurora 32 S5 4-4368 Berghoff Ludwig dr Bd Carol 14 SI 4-3356 Bergman A av Pţa Kogălniceanu 8 c S2 3-4725 Bergman Munte Ioan d Transilvaniei 30 S 2 . . 3 - 8 0 0 2 Berha N Nicolae lt Londra 9 S3 2-29 29 Berheci Paraschiv d Dna Oltea 46 S3 2-3626 Berindei Ctin d Solon 6 S3 2-2546 Berindei Emil d Cortului la S3 2-1313 Berindei Florica d I G Duca 57 S3 2-3344 Berindei Grigore d Romană 47 S3 2-6060 Berindei Gr gl adj Bd Dacia 11 S3 2-2330 Berindei I ing M Kogălniceanu 16 Bufet S2.. 2 - 4 9 3 4 Berindei N d Romană 55 S3 2-5823 Berindei Ruxandra d Jfules Michelet 25 S3 2-6OO3 Berindei Vlad d Bd Lascăr Catargiu 15 b S3 2 - 5 3 12 Berindey Alex av Xenopol 3 S3 2-3689 Berindey I I arh Vodă Caragea 22 S3 2-5237 Berindey Ioan col Str E 3 Pe Iancului S4 4-2O28 Berjanovsky & Fiul bijuterii Berjanovsky B d Calomfirescu 9 SI Berk Thea d Victoriei 33 SI Berkel Patent cântare automate Berkovitz Lucie d Eliza Filipescu 18 S3 Berkowitz Adolf d Moşilor 128 SI

Berman I d Sapientei 2 SI 4 - 7014 Berman J ing Biserica Popa Chiţu 7 S3 2 9896 Berman Martin d Lucaci 104 S4 3- 16087 Berman I Paul av Filaret 44 S6 4 - 6973 Bermann & Rosenberg comis imp Lipscani 19 SI 3- O28S Berman Iacob d Graţioasă 25 S4 3- 8705 Bermann N Ionas ssori R I Berman & A Moscovici s n col prod chim Decebal 20 SI 3- 8384 Qermann Maurice d Sf Apostoli 49 SI 3- 1932 Bermann Max d Aurora 37 S5 4 7471 Berna fcă textile Trinităţii 23 S4 3- 8132 Bernachi Segal d V Branişte 39 S4 3 7704 Bernacki S I ing Donici 38 S3 2 2904 Bernacki I S ing & Co întrepr tech Bd Carol 33 SI 3 551 1 Bernaki I S senior Bd Basarab 117 S2 3 3607 Bernard Marcel d CI Călăraşilor 39 S4 4 9576 Bernard Smilovici d Aleea Niculescu 21 Vitan S5 4- 7728 Bernerd Iosef d Al Lahovary 33 S3 - . . 4 519O Bernat papetărie CI Victoriei 32 SI 4 O787 Berndorf Argintăria 4-O97O Silfidelor 1 prin Bd Elisabeta 39 S2 Bernea L dr ochi nas gât urechi Antim 42 S6 3-274O Berneanu col Lavinia d Aleea Rignault 4 S6. . 4 - 6 5 9 O

Berner I d E Văcărescu 46 So

Pas Imobiliara 29 SI

4-5853
4-4815 4-3691

Gl Florescu 19 SI

3-2198
2-9667 3-2923

Bernescu Dimitrie d Ing Zablovschi 45 S2 4-4987 Bernescu Elisabeta d Măcelari 23 S3 2-4394 Berney Mărie Blanche d Dr Babeş 8 £6 3-0599 Bernhard & Alexandru coafor CI Şerban Vodă 16 S5 3-0107 Bernhardt Adolf d Columb 7 S3 2-2736 Bernhardt David d Vasile Lascăr 34 b S3 2-1639 Bernhardt Emanuel d Bd Mărăşeşti 112 S5 4-9361 Berniac N George d Aleea Maior Opriş 4 S 5 . . 3 - 5 9 6 1

3-6253

171

Numărul trebue format cifră cu cifră fără a se omite zero-urile

BER-BIN

lSkm.1fi.Scwk TEL. 453.65
Bernstein Adolf constr fier Popa Ştefan 9 S 6 . . 3 - 3 7 9 5 Bcrnstein Alfred dr Spl Unirii 30 SI 4-2576 Bernstein Benedict av Azilul de Noapte 4 SI 5 - O 4 6 5 Bernstein George ti Popa Soare 1 S4 4-5318 Bernstein Heinrich d Lucaci 101 S4 4-77O1 Bernstein Herman d Stupinei 23 S4 4-9183 Bernstein Leo d Mussolini 13 S3 4-3245 Bernstein Mauriciu d Columbelor 5 S4 4-5690 Bernstein Mişu d Saul 7 SI 4-4304 Bernstein N d CI Rahovei 99 S6 4-6785 Bernstein L Paul d Dionisie 31 S3 2-4817 Bernstein I Rudoif d Col Orero 12 Să 4-8332 Bernstein Smelo ssor Emigratului 8 E6 3-5341 Beroniade C gl Timpului 30 S4 4-2703 Berry mătăsuri fanteziuri Bd Tache Ionescu 27 S3 3-6068 Bersal s a fcă încălţăminte 11 Iunie 50 S 5 . . . . 3 - 4 1 8 8 Bersal s a pielărie en-gros Decebal 20 SI 3-9656 Berschadsky Ossias d Valeriu Branişte 23 S4 3-5586 Berschansky Al dr boli interne stomac intestine Raphael 1 Colţ Armenească S I . . 2-1 1 4 4 Bernstein Abo mode Victoriei 61 SI 4-2279 Bertheil R croitorie Regală 6 SI 3-1782 Bertheil Valentin d CI Călăraşi 131 S4 4-2774 Bertianu Vasile d Uranus 105 S6 3-5677 Bertrand Andre ing Aleea Corbescu 10 SI . . 2 - 0 9 6 3 Bery Solomon d Ion Filibiliu 1 S4 4-0500 Berry Simeon d Oituz 2 SI 3-7240 Berwa s i n c pt comerţ produse chimice Sf Vineri 4 SI 4-5437 dep 5-O9OO Beryllon fcă parfumuri Pescari 2 S4 4-3768 Besen Martin ing Paleologu 5 S4 3-9213 Beskom agentură comision Lucaci 23 S4 4-7869 Besnea Ştefan prof dr Popa Soare 26 S4 3-7591 Besner Cari d Logofătul Nestor 10 S6 4-3 1 4O Bespaloff L d Pictor Luchian 3 S4 ....4-2862 Bessler Heinrich d Dr Lister 64 S6 3-4556 Bessler Wlartha d Pictor Romano 4 S4 4-3369 Besteiei Oncescu I I consul gl V Aurel Vlaicu 10 S3 2-1103 Bestelei Oncescu Petre dr CI Şerban Vodă 37 S5 4-4374 Besteley Marioara d Wilson 13 SI 4-5398 Betolian Sorin d CI Griviţei 33 S2 3-8461 Beu Ctin dep sobe Rahovei 158 S6 3-6474 Beuthe Albert d Andrei Mureşanu 31 S3 2-1273 Beutner Anna d Olari 15 S4 J . . . . 2-9581 Bevement reprez glă Domniţa Anastasia 25 SI *4-3990 Bex Termofoare Sf Ion Nou 21 El 3-1 346 Bezchleba Rudoif d Alex Lahovary 9 S3 3-7844 Bezerghianu Eugenia d Gl Berthelot 109 S 2 . . 4 - 3 7 8 5 Bialy Isay d Isvor 2 S6 3-9366 Bianca Griimberger mode Pas Român 23 S I . . 3 - 8 1 0 0 Bianchi Ioan av Sp Independenţei 181 S 6 . . . . 4 - 2 1 6 8 Bianchi Oreste d Imprimeriei 11 SI 4-0947 Bianchi Ştefan ţesătorie metalică CI Griviţei 259 S2. 3-1788 Bianovici Peppi bodegă mezeluri CI Văcăreşti 13 SI 4-0126

DEPOZITUL

STRADA

Bianu V V ing Bateriilor 12 b SI 4-4 1 15 Biazi Mavro Tamara d Gl Lahovary 58 S3 2-4773 Biazotty Raymond d Cornescu 40 S3 2-9088 Bibănescu V dr Bd Lascăr Catargiu 11 b S3 . . 2 - 9 1 1 6 Bibescu Alexandru căp Bd Brătianu 24 S I . . . . 4 - 6 3 4 0 Bibescu D d CI Moşilor 126 SI 4-4280 Bibescu Philippe d Bd Tache Ionescu 22 S 3 . . 2 - 8 9 4 9 Bibescu Valentin G d Robert de Flers 6 S 3 . . 2 - 2 3 2 3 Bibescu Valentin G d Mogosoaia 3-6815 Bibicescu Georgeta farmacie Călăraşi 240 S4. . 3 - 6 7 6 3 Bibiri D av C F Robescu 7 SI 4-S542' Bibiri Sturia Marcel dr Blănari 24 SI 4-4303 Bibliofila librărie legătorie Dr Istrate 10 S5 . . 4 - 3 2 6 4 Biblioteca Dr Mauriciu Singer Olteni 34 SI 4-5806 Biblioteca Templului Coral Sf Vineri 13 SI 4 - 1 9 2 4 Bica N Gheorghe bodegă Şerban Vodă 230 S5 3 - 0 0 6 3 Bica Oprea d Aleea Bica 5 S6 4-2542 Biceai L ziarist Gl Lahovary 65 b S3 2-8051 Bichovsky Eugenie d Arh Louis Blank 1 S3 2 - 5 5 6 3 Biciolla Ion d Aleea Bea Naţională 15 S2 2-5127 Biciola Teodor d Dr Mirinescu 13 S6 3-2419 Bickel L dr Paleologu 3 S4 3-1554 Bickel S av Ştef Mihăileanu 26 a S4 3-9293 Bicleanu Ion d Ghiocei 7 a S3 2-8723 Bielsky Paul d Bd Ferdinand 12 SI 4-1230 Biering E ministrul Danemarcei Aleea Modrogan 20 S3 2-2891 Bihari Nicolae dr boli piele venerice Bd I C Brătianu 9 SI 4-1989 Bihorul lemne foc Spl Independenţei 182 S6 3 - 2 7 6 O Bijuteria Ceasornicăria Central Pas Central Wilagros 7 SI 4-7716 Bijuteria Confienţa Brezoianu 17 SI 4-6489 Bijuteria Elitei CI Victoriei 14 SI 4-1049 Bijuteria Lazare Victoriei 50 SI 4-3123 Bijuteria Novo Carol 16 S I 4-6892 Bijuteria Perla mag CI Victoriei 46 SI 3-778O Bijuteria Schein A CI Victoriei 33 SI 3-9558 Bijuteria Weiss s a r Victoriei 1 0 0 S 3 3-2OO2 Bilargiu Măria d Costache Negri 32 S6 3-3373 BiJargiu Mircea arh Ilarie Chendi 22 S4 4-8061 Bilacz Ioan d CI Victoriei 43 SI 4-6585 Bilciurescu Alex av Viitor 70 S3 2-4251 Bilciurescu Aurelia d Bd Robert 20 Băneasa 4-9003 Bilciurescu Grigore d Barbu Delavrancea 21 S3 4 - 4 7 8 3 Bileca Theodor d Spl Independenţei 56 b SI . . 3 - 1 8 3 0 Bilianu Lilly dr Dionisie 2 SI 2-1305 Bilimaci Constantin d Bd Pache 24 S4 3-5193 Bilimaci Theodor d Ştirbey Vodă 69 S2 . . . . 3 - 5 1 9 9 Biller A d r Ştirbey Vodă 8 0 S2 4-2324 Biller I dr Ştirbey Vodă 80 S2 4-2324 Biller I dr Aviator Mircea Petre 6 S2 2-8599 Biller Wilhelm d Şos Gărei Obor 25 S4 2-0757 Billig Heinrich d Bradului 49 S5 4-1786 Bimpex bir imp exp Bd Elisabeta 24 S2 4-1283 Binder Albescu Jeana d Gl Anghelescu 28 S2 4 - 4 4 5 6 Binder Arnold labor technic dentar Sarmisegetuza 3 SI 4-8914 Binder D & A tipografie Smârdan 41 SI 3-8908 Binder Erhardt d Constantin Grand 62 S 2 . . . . 4 - 3 3 9 O

BIN-BLA

închideţi telefonul înainte de a relace un număr

172

Binder H dr bir prod farmac repr E Merck Darmstadt L Caz/.avillan 34 S2. . 3 - 8 4 0 5 Binder I d CI Văcăreşti 13» S5 4-8077 Binder Iosef d Moşilor 328 S4 2-3843 Binder I ing Telefunken C A Rosctti 5 SI . . 4 - 1 2 5 O Binderer Herold av Bd Elisabeta 97 S2 4-0688 Binstoc Albert d Bd Elisabeta 3 SI 4-5285 Biolan Valeria d Leonida 28 S3 2-8O7S Biolaru Elena d Toamnei 59 S3 . . 2-9081 Birau I Măria d Puţul cu Apă Rece 60 S G ..3-0473 Bireli Lia d Alex Lahovary 33 S3 4-8600 Birenberg S Alexandru d Regală 9 SI 3-7813 Birenberg S Jean d Bd Brătianu 16 SI 3-4282 Birkle Cecil d Aviator Protopopescu 24 S2 . . 2 - 5 4 2 2 Birkenthal R d Cantemir 22 S5 3-8 1 18 Birman Alex d Pictor Romano 28 S4 3-1258 Birman Bera dr nas gât urechi docent univ CI Victoriei 100 SI 3-2139 Birman Bera Theodor d Dionisie 2 SI 2-3273 Birman I av Cauzaşi 4 SI 4-2881 Birman Ph & Fiu fcă textilă Sf Apostoli 71 SI 3-1 2 7O Birman Sigmund d Mitrop Gh Petrescu 79 S4 3 - 8 1 5O Birmann I d Mogoş Vornicul 5 S4 3-7393 Birnbaum Marcel d Basarabia 8 S2 3-3935 Birnbaum Săli d CI Moşilor 125 SI 4-2687 Birnbaum Solomon d Lânăriei 13 S5 4-5738 Birnberg Isidor av Luterană 17 S2 4-0470 Biro Barbara d Episcopiei 2 SI 3-3694 Biroescu Thalia d Theordor Aman 40 a S2 4-8797 Birou de copiat acte Royal Brezoianu 24 SI 4 - 5 2 3 5 Birou Technic Natanson S Bd Ferdinand 87 S4 2-0373 Biroul Apărării Populaţiei S Gheorghe 33 SI 3 - 1 5 3 2 f Biroul Casei Block Centrala Victoriei 33 SI 3-7637 Biroul Central pt asig de transp Dagena Bd I C Brătianu 26 SI 3-6 29O Biroul de Cenzură Poşta Centrală SI 4-1488 Biroul Informaţii Gara de Nord 3-6535 Biroul de Măsuri şi Greutăţi Ilfov Polizu 15 S2 4-6968 Biroul vânz acid carbonic fca Czell M Ludovic Aurora 1 S5 3-7028 Birourile Unite din Silistra Pătraşcu Vodă 27 SI 3-4313 Birthler Robert dr Luterană 21 S2 3-0561 Biruinţa soc cooper industr lemn Avrig 29 S4 2 - 3 9 2 7 Biruinţa soc coop zugrăveli pictură Moşilor 173 S4 2-4341 Bischoff Bischoff Bischoff Bischoff Bischoff Biserica Pr Biserica Biserica Biserica Alexandru bir Paleologu 7 S4 4-1164 Leon ing Robert de Flers 11 S3 2-93O5 Oscar d Călăraşi 41 S4 3-3182 Richard d Ghiocei 20 S3 2-9206 Robert d Thomas Masaryk 6 SI 2-O847 Amza Ionescu I Bis Amzei 12 S3 3-3828 Bărăţiei Bărăţiei 25 SI .4-2124 Boteanu D Antal pr Boteanu 8 SI . . 3 - 3 9 3 2 Bulgară Călăraşi 16 SI 3-9514

Biserica Catolică rit Armean Şos Mihai Bravu 265 S4 3-0911 Biserica Flămândă Olimpului 17 S5 4-3496 Biserica Reformată Ştirbey Vodă 9 S2 3-86OO Biserica Română Unită Polonă 48 S3 2-3548 Biserica S Spiridon Nou Cuza Vodă 2 Să . . 4 - 2 1 0 1 f Bişir Gh d Despot Vodă 11 S3 2-2366 Bisov Bruno d Pictor Luchian 12 S4 3-6676 Bisov Hugo d Căluşei 3 G b S4 2-33O8 Bisovsky Eugenie d Arh Louis Blank 1 S3 . . 2 - 5 5 6 3 Bistriceanu I dr docent medic primar boli nervi electr medicală Dr Pasteur 20 S6 3 - 8 6 5 7 Bistricioara dep cherestea Pieptănari 5 S5 . . 4 - 6 0 9 1 Bistriţa dep cherestea şi mat constr Şos Olteniţei 202 S5 3-2731 Bistriţa s a fostă Bach parchete Bd Carol 45 SI 4 - 4 1 3 7 Bistriţeanu Eugenia d Bd Al I Cuza 9 S2 . . 3 - 9 8 1 9 Bistriţeanu Gambeta d Dumbrava Roşie 21 53 2 - 8 9 0 6 Bistriţeanu B Rosine d Bd A Ion Cuza 9 S2 l 4-0856 Bita Grigore d Gr Alexandrescu 11 S3 2-4882 Bitir întrepr tech şi reprez Isvor S6 S 6 . . . . 4 - 8 9 6 7 Bitman H farmacie Traian 75 S4 5-1021 Bitta Mihail d Logofătul Iordan 62 S4 4-2972 Bitterman A d CI Călăraşi 75 S4 4-4964 Bittman Leopold av Bd Carol 31 SI 3-7814 Bittmann Ion av Sf Ion Nou 3 b SI 4-5366 Bittner Alexandru dep fer beton tablă Griviţei 430 S2 3-8265 Bittner Alexandru d Th Aman 16 S2 3-7O95 Bittner Heinrich d CI Moşilor 44 SI 3-4824 Bitumul Matitza s a r asfalt Eugen Carada 3 S I 3-1678 fcă mozaic 13 Septembrie 143 S6 3-9218 Bitzu Katz d Popa Nan 103 S4 3-7305 Biuroul Internaţional de transp Blănari 16 SI 3 - 4 8 6 2 Biuroul de măsuri şi greutăţi Concordiei 23 S5 3-7811 Şos Ştefan cel Mare 118 S3 2-9130 Biuroul oficial de voiaj C F R Pţa Regele Carol I SI 4-0942 Biurou! Şomerilor Lânăriei 149 b S5 4-0476 Biuroul triajul vagab cerşetorilor Ioan Maiorescu 43 S4 2-376O Biuroul vânzării fabr ciment Reunite Luterană 6 S2 4-1674 4-2562 Biuroul vânzare Soc Coientina fcă glucoza amid acid carbonic spirt Academiei 4 SI 3-5835 Biuroul de voiaj al Ziarelor Adevărul şi Dimineaţa Ctin Miile 7 SI 4-1OO4 Bizam Mihai ing Bd Carol 14 SI 4-0867 Bizamcer I & Co postăvârie Lipscani 8 SI . . 3 - 2 3 6 2 Lipscani 24 SI 4-2 1 78 Bizamcer O şi Fii & C postăvărie o Şelari 4 SI 3-9582 Blaciotty Themy d Maior Giurescu 7 S3 2-992O Blaga Dumitru d Gl Haralamb 20 S5 4-4O54 Blaimayer Carol d Paris 40 S3 . . . , 2-1 2 I O

173

Nu opri{i sau nu acceleraţi revenirea discului.

BLA-BLU

GLANAftIA
Sfatţl&fl,

PAUL

KAh£GUNG

Blam Thomas d Puişor 4 a S6 4-6787 Blănăria Alaska Colţei 14 SI 4-746 1 Blănăria C Borza Apolodor 27 SI 3-6715 Blănăria Bucovinei C Kahan Sfinţilor » SI 3 - 8 2 4 5 h Blănăria La Costică S C Simionescu Oituz 1 SI 3- 1 99O Blănăria Haiman Zoltan Victoriei 77 SI 4-6247 Blănăria lacobsohn Carol 13 SI 3-257 7 Blănăria Petrescu Ioan Biserica Enei 14 SJ . . 4 - 6 8 3 9 Blănăria Progresul Sfinţilor 12 SI 3-993O Blănăria Sabego Victoriei 18 SI 4-5860 dornic Col Poenaru Bordea 4 SI 4-6 7 5 1 Blănăria Vieneză A Farcaş Pţa Academici 1 SI 4 - 9 8 7 4 Blănăria ;i Vopsitoria blănuri Constantinidi Uranus 30 S6 4-1793 Blanc Galaţi d Mântulcasa 5 S4 3-9742 Blanc L Jean d C Şerban Vodă 41 S5 I 3-4283 Blanc Tuliu dr Bd Carol 58 SI 3-7463 Blanco G d Clucerul Udricani 22 SI 3-5687 Blanimpex G Davidov & I Tratman blănărie Blănari 22 SI 4-2255 Blank Alexandru d C Moşilor 255 S4 I 2-9040 Blank Aristide d Gl Berthelot 29 S2 -£3-3853 Blank Amelia d Muzicescu 1 S2 2-2480 Blank M d Ştefan Mihăileanu 28 b S4 4-7993 Blank Mauriciu d Bd Dacia 49 S3 2-3141 Blank Mihail Gr ing Muzicescu 1 S2 2-2480 Blank Vota Vesnitch d Gl Berthelot 29 S2 . . 3 - 4 4 9 2 Blănuri Sabego S B Goldenberg şi Fii CI Victoriei 16 S] 4-5860 Blaremberg Nicolae d Aviator Tetrat 8 S3 . . 2 - 8 3 0 9 Blasko Paul ing Aviator Drossu 7 S2 4-4970 Blassian Enric dr Vasile Lascăr 18 SI 2-5040 Blassian Flaviu ing Bd Vintilă Brătianu 15 S3 2 - 8 2 8 8 Blatt Nicolae dr oculist Caimatei 18 SI . . . . 3 - 2 6 6 2 Blatt Sofia Cornelia d CI Văcăreşti 103 S5 . . 3 - 3 4 3 9 Blattnen Condrad d Iancu Căpitanu 23 S4 . . 2 - 4 4 6 0 Blau et Comp bir technic Moşilor 169 S4 . . . . 2 - 8 0 4 5 Blau A d Sapientei 9 Parcela 3 SI 3-37 7 8 Blau G d Bd Domniţei 17 SI 4-9340 Blau Ionel av Bd Mărăşti 49 S2 3-6 7 8 1 Blau Max d Bd Măria 4 SI 3-8710 Blauer Arthur d Vânători 1 b SI 4-3325 Blauer Maurice d Popa Rusu 11 S3 2-2371 Blaunstein R d Lipscani 82 SI 4-6233 Tlazian H ziarist Ştirbey Vodă 126 S2 3-8748 Blechman Oswald d Visarion 27 S3 2-3247 Blechmann M dr boli de piept Bd Brătianu 7 SI 3-032 1 Blechner Fraţii papetărie en gros Soarelui 4 SI 3 - 7 5 4 8 Blechner Iosif d Mămulari 19 SI 4-7548 Blechner Marcu d Dr Pasteur 30 S6 4-7549 Blechner Soly d Carol 53 SI ..4-7342 Bleicher Iulius d Dr Pasteur 48 S6 3-6133 Bleicher Rudolf d CI Moşilor 131 S4 3-6321 Blendea I DI Dtru Vilan cereale Hala Amzei 7 S3 4-9615 Blimes Lcon av Puţul cu Roată 12 S4 3-6933 Blitstein J dr CI Călăraşi 53 S4 4-471 1 Blitstein M d Pţa Bucur 8 S5 4-92O2 Blitz Sal d Mitrop G Petrescu 51 S4 3-4211

Blitz S Emanuel ing Popa Soare 68 S4 4-8978 Bloc Aliment mezeluri Ştirbey Vodă 17 S2 . . 5 - 0 7 6 6 Bloc Standard s a r fcă injectoare şi cuptoare industr bir Smârdan 18 SI 4-4413 fcă C Călăraşi 336 S4 I 3-8414 Bloch Sever d Pţa Amzei 15 S3 3-3481 Bloch Theodor d Aleea Gherghel 15 S3 2-2673 Blucher Adolf d Barbu Delavrancea 4 a S2 . . 3 - 6 9 3 8 8!um Adalbert d Col Poenaru Bordea 14 SI . . 4 - 9 0 7 4 Blum Ernestina d Sborului 6 S4 4-O7O8 Blum I dr Dianei 5 SI 4-O784 Blum I d Berzei 81 S2 4-2138 Blum Ilie manufactură CI Rahovei 413 S6 . . 4 - 2 1 5 5 Blum Iudith fcă flori artificiale Lipscani 94 SI 4-49 1 4 Blum J d Aleea Cornelia 30 S5 5-0593 Blum Lazăr d Bd Mărăşeşti 94 S5 4-949O Blum Leopold agent comis Sinagoga 8 SI . . . . 4 - 4 4 7 8 Blum E M d Gl Florcscu 15 SI 4-5032 Blum Schwarzkopf I dr boli copii şi sugaci CI Griviţei 424 S2 3-4702 Bluman Carol d Bd Tăbăcari 3 S5 3-4336 Bluman Gustav d Gr Cantacuzino 24 S2 . . . . 3 - 8 8 4 7 Blumann Eduard & Fiu agent comis Sboruiui 5 S4 4-1806 Blumann Guta d Apolodor 3 SI 4-O94O Blumberg E d Lucaci 132 S4 4-9815 Blumberg Felix d Alex Lahovary 45 S3 2-O7 1 7 Blumbsrg Helene d Gogu Cant;;cuzino î)9 S3 . . 2 - 6 1 0 3 Biumbşrg Jacques & Fiu s a agent comis Maurii-Mi Blank 1 SI ^3-5755 dornic Negustori 5 S4 4-O4 1 2 Blumen Cezar d Col Mihail Ghica 46 S2 4-0434 Blumen Jacques ing bir Col Mihail Ghica 46 S2 4-0434 Blumen Jancu d Victoriei 5 SI 4-6666 Blumen M dr Griviţei 35 S2 4-3535 Blumenfeld Alex av Pţa Kogălniceanu 8 S2 . . 3 - 1 1 2 9 Blumenfeld Aurel d Drand Eugen Iosef 8 S6 . . 4 - 7 8 6 8 Blumenfeld Brăila Z chirurg dentist CI Victoriei 100 S3 3-5303 Blumenfeld Carol d Melodiei 2 b SI 3-2307 Blumenfeld Clement Dr Scrutător d D Xenopol 19 S3 2-0379 Blumenfeld David fca Staniolul Şos Viilor 47 S6 3-67 1 6 Blumenfeld H d Octavian 11 S5 5-1 1 9 4 Blumenfeld Ionel dentist Carol 52 SI 4-O272 Blumenfeld Iulius d Dudeşti 119 Pe Mica S4 3 - 0 8 2 3 Blumenfeld Jacques d Bateriilor 1 SI 3-9399 Blumenfeld Jean d Titu Maiorescu 12 S4 2-9722 Blumenfeld S M d Popa Petre 36 S3 2-5453 Blumenfeld Osias d Sborului 11 S4 4-2771 Blumenfeld Paul reprez Smârdan 11 SI . . . . 4 - 5 5 8 7 Blumenfeld Paul d Nerva Traian 6 S5 3-9169 Blumenfeld Racheta d Col Orero 24 S5 4-0296 Blumenfeld Wilhelm d Avram Iancu 16 S4 . . . . 3 - 5 O 4 7 Blumentha! Iosef d Intrarea I G Duca 5 S3. . 2 - 2 4 7 2 Blumenthal I i dr conf univ piele păr sifilis v N Filipescu 18 SI 2-0775 Blumer Sacha av CI Rahovei 133 S6 3-7583

BOA-BOL

Dacă auziţi semnalul de „ocupat" sau „linie moartă" închideţi imediat telefonul.

174

Boambă I Gheorghe d Bd Domniţei 39 SI 4-41 8 9 Boambă G Ioan av N Bălcescu 28 S3 4-O985 Boambă M d Aviator Drosu 17 Pe Domenii S2 3-2 1 2 9 Boancă Ionescu Ion av Plevnei 137 S2 4-5081 Boantă G dr Romană 120 S3 h 2-4239 Boazu Soare dr Polizu 22 S2 4-9987 Bobancu A Corneliu d C Călăraşi 355 S4 . . 3 - 2 4 0 2 I Bobbio Emilia d Pţa Princip Măria 3 S6 4-0568 Bobes Sever dr Dr Turnescu 1 S6 3-3 1 9 8 Bobina D d Transilvaniei 48 S2 4-O727 Boboc & Tănăsescu restaurant Lânăriei 78 S5 2 - 5 7 6 2 Boboc Aurel judecător Athena 8 S3 4-799 2 Boboc C gl Dr N Staicovici 73 S6 3-9005 Boboc Ioan lt col B Elisabeta 81 S2 d 4-5909 Boboc Ştefan d Călăraşi 278 S4 4-2914 Bobocescu Marin atei constr fier Nicolae Filimon 18 S2 4-3784 Boboiceanu Constantin d Toamnei 87 S3 Bobulescu C Ştefan av Popa Tatu 22 S2 Bocan Nicolae d I G Saita 4 SI Bochory E d C Şerban Vodă 2 S5 I Bock Constantin d Corneliu Botez 10 S3 Bodeanu C av Filaret 19 S6 Bodega Cinematografelor Niculescu P Bd Elisabeta 5 SI Bodega la foştii elevi a casei Mercur Pas Victoriei 9 SI desf vinuri Toamnei 100 S3 2-9O26 3-7171 4-5595 3-9161 2-6008 3-9209

Bogdan Marin brânzeturi mezeluri Pţa Obor 73 S4 2-8934 CI Dudeşti 93 S4 4-1032 Bogdan Olga dr Principatele Unite 1 b S5 . . 4 - 4 2 5 4 Bogdan Ştefan dr prof univ Gr Cantacuzino 40 S2 4-2365

B g e Juju d Gabroveni 2 SI ohn
Boghici & Ducu fcă oţet Şos Bucureştii Noi 276 S2 Boghici dep Boghici Bogoiu Bogoiu

Bogdan Tantzi d Columb 2 S3 2-2624 Bogdănescu Constantin col Banat 18 S2 4-919O Bogdănescu Ştefan d Lisabona 4 S3 2-4756 Bogdanos A mag fructe Bibescu Vodă 19 SI 3 - 0 8 7 7 Bogdanovici Elena d Vasile Lascăr 62 S3 2-1347 Boghen Jose d Dr Marcovici 7 SI 4-2769

5-1163
4-9327

G & Tănase Ducu coloniale vinuri en gros C Griviţei 302 S2..3-22OO I Gheorghe d Griviţei 290 S2 4-O3O2 L Lucaci 54 S4 3-4166 Lucian av Lucaci 54 S4 4-7765

3-4166

Bodega Atheneu Palace C Victoriei 96 SI . . 2 - 6 3 2 9 I 4-0121 3-1747 2-8237

Bodega Meşterul Manole Banul Antonache 57 S3 2-6337 Bodega Neagu I Petrică Bd Măria 1 SI 3-0079 Bodega Poştei Carol SI 5-1239 Bodega Potcoava de Aur Bis Enei 2 SI . . . . 3 - 0 1 4 1 Bodega Şiraru Bd Elisabeta 8 SI 3-0051 Bodescu Marilena d Bd I C Brătianu 24 SI 5 - 1 0 2 7 Bodnărescu T A d Bruxelles 10 S3 2-5362 Bodnărescu S Radu col Viitorului 47 S3 2-9792 Bodrov Vladiimir d Mihail Kogălniceanu 15 S 2 2 - 8 8 4 8 Boehler Oţelul s a r bir Bd Domniţei 1 SI . . 3 - 8 0 5 0 dep S Apostoli 70 SI f 3-8056 Boer Edmond dr Pţa Rosetti 3 SI 4-7097 Boerescu Mihail d Gr Alexandrescu 63 S3 . . 2 - 1 0 1 3 Boerescu Neagu cons OETR Cobălcescu 25 SI 4 - 3 6 6 4 Boerescu Pârvu lt col Cobălcescu 25 SI . . . . 3 - 7 3 1 0 Boerescu Zae d Eroului 2 SI 4-5389 Boeru Ileana d Victoriei 77 SI 4-9647 Boeru N Tudor d Bis Popa Chiţu 17 S3 2-8696 Bogacenco P d Viespari 2 S3 2-2525 Bogardo Giusepe d Simonide 14 S6 4-3458 Bogdan Alex prof Pe Iancului Pţa Butculescu 4 S4 4-3422 Bogdan Alex căp Măria Rosetti 67 33 Bogdan Aurel preşed c apel 2-3240

Bogoroff V d Mântuleasa 22 S4 Bogosian David d Şos Pantelimon 31 b Bohgelian S d Matei Voevod 6 S4 Bohm Luisa d Dr Lister 63 S6 Bohm Otto d S Apostoli 14 SI f Bohme Victoria d C Griviţei 476 S2 I Boia I M ing Ştirbey Vodă 20 S2 Boiadjieff N Ştefan seminţerie Carol 42 Boian Octav gl Intrarea Episcopul Radu Boiangeria Carmen Fnd Negru Vodă 4

4-89 1 6 S4 . . 2 - 9 9 1 5 4-5651 3-5265 4-6227 4-734O 3-6825 SI . . 3 - 6 3 6 5 5 S3 2 - 5 8 7 6 SI . . 4 - 4 5 3 2

Boiangeria curăţătoria Sporul Gl Mărăşescu 38 S4 2-0366 Boiangiu Carol debit C A M Dudeşti 32 S4 . . 4 - 0 1 3 7 Boianovici Arthur d Aleea Geta Aslan 4 S6 4 - 8 7 8 3 Boicescu Dumitru d Dragoş Vodă 64 S3 2-0838 Boicescu Honoriu prof Tunari 18 S3 2-81O2 Boichis Ely d Armenească 16 SI 4-627O Boisguerin Henry d Schitu Măgureanu 7 SI 4 - 3 5 8 8 Boisnard Leontina d G Lahovary 39 S3 l 2-5212 Boissy Pierre De d Gh Palade 70 b S3 2-4883 Boiteanu Ion col Frumoasă 21 S2 3-8575 Boiteanu Spiru d C A Rosetti 46 SI 2-8981 Bojoiu Marinescu Eugen dr Bd Carol I 62 SI 3 - 6 6 4 8 Boichis Victor d Bd Elisabeta 24 S2 4-4767 Boldescu Sabina d Brutus 3 SI 4-805O Boldur Olga d Donici 14 S3 2-5135 Boldur Samoil alimente vinuri Bd Carol 39 SI 4 - 1 9 1 2 Boldur Voinescu Beatrice d Sf Constantin 30 SI 3-9346 Boldur Voinescu Const d Sf Constantin 30 b SI 4-5568 Boldur Voinescu Marieta d Caimatei 18 SI 4 - 4 1 1 4 Boldur Voinescu Sever d Sf Constantin 30 b SI 4-5568 Bolfist Alfred d Dtrie Racovitză 4 S4 4-6591 Bolgiu Dragoş d Aurel Vlaicu 76 S3 2-5431 Bolintineanu Sţ A ing Vasile Conta 6 SI . . 2 - 1 4 9 2 Bolintineanu Aurel av Traian 250 S4 2-4342 Bolintineanu Constantin col Bd Lascăr Catargiu 60 S3 2-4893 Bolintineanu Ctin ing Paleologu 5 S4 3-2432 Bolintineanu N P cereale făină en gros Şos Ştefan cel Mare 139 S3 2-2104 Bolintineanu N gl Silvia d Carol Davila 77 S6 3-1629 Bolky Alexandru Foto Paris Văcăreşti 45 SI 4 - 9 1 0 9 Bol'iger Albert M Kogălniceanu 31 Bufet S2.. 2-1 7 3 9

Anastasie Sm 2 S3 i u

3-5663
4-8770 4-9295 3-4072

Bogdan Constantin d Coriolan 18 S6 Bogdan Ctin d Arh G Mândrea 21 Pe Călăraşi S4 h Bogdan M Dtru d Bd Al Cuza 36 S2 Bogdan Horia jude instr Pe Cornescu Str E 2 S3 Bogdan Bogdan Bogdan Bogdan Bogdan

Bogdan George dr Corneliu Botez 8 S3 . . . . 2 - 2 5 0 9 2-4735

I av Isvor 43 S6 4-6260 Ioan coloniale C Dorobanţilor 98 S3 4 - 0 1 4 5 I G Ioan av Ştirbey Vodă 119 S2 h 4-8921 I Ion av C Plevnei 1 S2 I 4-8161 Jenny imobilul Bd Ferdinand 24 S4 2 - 3 7 3 6

175

La o convorbire 'ocală nu bateţi în luna receptorului căci se întrerupe convorbirea.

BOL S O S

Bollos George d Aleea Rumeoară 35 S4

BOWIZDEBOHEC
2-O969

Bologa Marianne d Bd Carol I 45 SI 4-7738 Bolomey Roger arh Latină 28 S3 2-2863 Bolos Georgette Coca d Bd Carol I 31 SI . . 4 - O 9 3 6 Bolta Rece bodegă mag coloniale Porumbarii 62 S2 2-5416 Bolta Rece Nicu consum coloniale Popa Savu 16 S2 2-3790 Bolton John d Visarion 23 S3 2-1223 Bolton Ralph d Victor Emanuel 9 S3 2-9620 Bomboescu Elefterie d Bd Lascâr Catargiu 16 a S3 2-9346 Bomboneria Bunul Gust Th Speranţă 31 S4 4 - 7 1 6 9 Bomboneria Curţii Regale Carol 48 SI 4-9161 Bd Tache Ionescu 12 S3 2-8897 ssala Bd G" Duca 1 S2 4-8574 fcă ciocolată s a r expediţia Fca d e C h i b r i t u r i 7 S 6 4-7467 Buzeşti 15 S2 2-6322 Bomboneria Domniţa Ileana Bd Elisabeta 30 S2 3-O1O1 Bomboneria Isbânda CI Văcăreşti 40 SI 2-5 789 Bomboneria şi Patiseria Coterbic Ioan Romană 18 S3 2-9371 Bomboneria Palatului C Victoriei 42 SI . . 3 - 6 2 8 5 I Bd Carol I 5 SI 3-0736 Lido Bd Tache Ionescu 5 S3 2-5 768 Pţa Rosetti 4 SI 2-5742 Bd Elisabeta 24 S2 ;.3-3557 Bd Pache 104 S4 2-632 1 Bomboneria Roman Căpăţână Bd Elisabeta 20 SI 3-5274 EuşOTi Carada 9 SI , 4-4559 Bomboneria Senatului Victoriei 2 SI 4-3746 Bomboneria Zamfirescu Bd Tache Ionescu 22 S3 2 - 5 7 6 1 Bombonerie Lyonnaise M Pisanty Dudeşti 25 S4 3-5011 Bomchis H F agent comis Moşilor 27 SI 3-5383 Bomchis I dr Bd Domniţei 30 SI . 3-4555 Bonachi Ottilia d Ion Bogdan 8 S3 2-2108 Bonamico Mario R concesionar Fiat Venera 18 S3 2-2154 Bonciu Eugenia d Gl Berthelot 63 S2 4-5498 Bonciu H exp perdele cuverturi Şelari 2 S I . . 3 - 5 1 6 7 Bonciu Madcleine d Mântuleasa 3 S4 3-5583 Boncour Jean d A Mureşeanu 8 b S3 2-8076 Bondescu I Ctin prof Str C 12 Pe Reg Fcrdinand S4 2-6185 Bondescu Emil Ing Pe Regele Fcrdinand Str C 12 S4 2-6085 Bondoc C Alex căp Roma 34 S3 2-0035 Bonea Stelian cons casaţie Progresului 16 SI 3 - 6 9 1 0 Bongardt Cernov N d Roma 16 S3 2-8399 Bonino Francesco d Muzelor 6 S5 3-9884 lllţ

Bonoiu Grigore d Cernica 8 SI Bonvechio Umberto d Moşilor 127 S4

Borănescu Lahovari Const d Mussolini 17 S3 4 - 4 4 5 8 Borănescu Sevstie d Iacob Negruzzi 6 S2 . . 3 - 8 3 5 5 Borcea s n col pescării Câmpul Moşilor Pas 2 Bir 22 S3 2-5376 Borcea Alexandru av Vulturi 53 S4 4-1198 Borcea Athanase gl Temişana 14 S2 3-7908 Borcea Dumitru agent comis Brezoianu 9 SI . . 4 - 6 6 5 4 Borcescu C Alexe dr Gl Berthelot 33 S2 3-6738 Bordeianu Vasile cons casaţie Pţa Rosetti 3 SI 3 - 7 1 9 1 Bordenache Aurel pictor Povernei 10 S3 . . . . 2 - O 6 3 1 Bordenache Olga d Bolintineanu 5 SI 4-3394 Bordenache Richard arh Bd Brătianu 35 SI . . 4 - 5 9 7 2 Border I ind metal Cosmos CI Moşilor 319 S4 2-3515 Bordescu Ctin dr Londra 34 S3 2-4754 Boreani Agostino d Abrud 90 S2 4-3145 Borgos Margareta d Aviator Zorileanu 96 S2 4 - 4 4 9 O Borgovan Ion dr Sf Constantin 18 SI 3-1656 Borsac fructe Obor mag compart 4 S4 2-4767 Borneanu George prof ing Basarabia 45 S2 . . 3 - 9 4 9 6

Bora col E'ena d Dr Raţiu 2 S2

3-8286 3-0402

4-8O96

Borcescu S Ioan d Cercului 2 S3 Bordeaux Hugo av Carol 9 SI

2-392O 4-5O55

Borneanu George căp Athena 8 S3

Boroş Nicolae Griviţei 80 S2

Boroianu G D prof univ Negustori 17 S4 . . 3 - 1 2 7 3

3-1O93 2-572O

Boroş Paul mat constr Şos Ştefan cel Mare 5 S3 2-85 16 Boroş Petre mag fierărie Lipscani 100 SI . . 3 - 8 7 5 8 Borş D Dumitru dr Ştirbey Vodă 46 S2 . . . . 3 - 8 4 1 8 Borş M Dtrie farmacist V Lascăr 42 SI . . . . 2 - 5 8 4 3 Borş Ioan ing Dr Grigore Mora 32 Pe Mornand S3 . . . . 2 - 2 9 4 2 Borţica Zamfir d Laborator 26 S5 4-7323 Bortolussi Edoardo Vasile Enache 12 Văcăreşti S5 4-8638 Borstein Ascher Abatorul Bucureştii Noi . . . . 4 - 6 6 6 2 Bortoş Niculae d Agricultori 43 S4 5-1183 Loruzescu H d Pe Ferdinand Str A 69 S4 . . 2 - 6 2 8 7 Borviz de Baross Căzărmei 93 S6 4-21 29 Borviz de Borsec s a apă minerală Colţei 41 SI 3 - 1 1 OO Borviz Perla de Bodoc Putu cu Apă Rece 53 S6 3-1598 Borviz de Tămaşeu Col Poenaru Bordea 4 SI . . 3 - 8 O 8 6 Borviz da Zizin Polonă 100 S3 2-2653 Borza Blănărie Apolodor 27 SI 3-6715 Bosef Boris zarzavat Pţa Regina Măria 126 S6 4 - 9 7 6 2

*3-741O

Bosero Cecilia d Dr Pasteur 6 S6

4-45O3

8OS-BRĂ

Vorbiţi direct In receptor.

176

FABRICA DE BERE
V. Calea R a ho vei,
6611 Bosianu Constantin a v Aleea S u t e r 1 3 S 6 . . 4 Bosoanca Constantin ing Şos Bonapartc 11 SI! 28378 Bosoancă Mihail căp ing Dr Ciru Iliescu 11 S6 3 5492 Bosphor M d CI Dudcşti 178 S4 3 0354 Bossel Fr ing Popa Rusu 23 S3 2 0957 Bossie Emil d Gl Angelescu 76 a S2 4 2183 Bossie I Nicolae ing Venerei 14 S3 2 9446 Bossy Robert lt col Paris 4 1 S3 2 1577 2523 Bossy Vasile d Bd Lascăr Catargiu «O S3 . . 2 Bostanian Sahag bumbace Pas Francez 13 SI 3 7696 Bostinescu Alexandrina d Călăraşi 26 SI 3 7267 Boteanu M Mariana d Calomfirescu 4 b S I 4 - 8413
Botez I Jean Lt Lazarovici 22 Pe Iancului S4 Boteanu Matei d Sf Ion Moşi 9 S3 4 2

BRAGADIRU

157, Telefon *4-2O4O
Botoşansky Daniel d Stupinei 6 S4 3-1773 Botoşsneanu B d Muzelor 2 Să 4-5723 Bottea col Elena d Vasile Conta 20 S I 2-5824 Bottea Pandora d Th Masarik 1 SI 2-1 385 Bottez A Cassian d Cobălcescu 43 a S2 . . 3 - 5 5 6 9 Botez Dimitrie av Vasile Conta 9 b S I 3-3050 Botvinic I dr Pţa C A Rosetti 6 S I 3-3411 Botvinic Mihail d Călăraşi 44 S4 3-23O6 Bouffe Georges d Dr Kalinderu 8 S6 4-6386 Bourianu Mary robes et manteaux Batistei 14 S I 2-8257 Bourjois s a r Bd Pache 85 S4 4-1756 Bourne & Co maşini Singer Bd I C Brătianu 21 S I it 3-856O Ssala CI Moşilor 283 S4 2-9236 Ssala Carol 9 S I 3-5182 Ssala Griviţei 259 S2 4-5091 Bourul fcăpielărie s a r T ă b a c a r i 5 4 S 5 . . 3 - 4 8 7 0 B o v e r m a n L d L u c a c i 2 9S 4 4-0511 Bovo Octav Ing Popa Savu 15 b S2 2-5471 Boyardjian Ardaches bomboneria Cospoli Halelor 25 S I 4-9626 Boyardjian Ardaches bomboneria Cospoli Şcpcari 24 S I 3-7108 dornic Al Russo 14 S3 2-2979 Boxhall G Edwin d CI Victoria 107 S3 3-4347 Bozianu Ionel arh CI Victoriei 108 S3 3-46O3 Bozianu Se A d Dr Lister 3 S6 4-384O Bozianu S av Bd Carol I 58 S I 4-365O Bbszbrmenyi Alexandru av Episcopiei 6 SI . . 4 - 3 9 3 6 Brabeţeanu Adrian col Curiaţi 4 S6 3-4535 Brabeţianu Marcel ing CI Moşilor 133 SI . . 4 - 9 2 8 5 Bradea Mărgărit d r Depărăţeanu 2 S2 . . . . 4 - 0 6 5 8 Brădişteanu Stancu d M Antonescu 13 S2 . . 3 - 0 8 5 6 Bradul Transilvaniei dep cherestea CI Văcăreşti 206 S5 3-1464 Brăescu Alex d Bd Bonaparte 20 S3 2-584O Brăescu C Ctin av Al Lahovary 30 S3 2-8508 Brăescu Dorina d Gl Anghclescu 2 S2 3-8164 Brăescu Dumitru d Bd Voevodul Mihai 9 Băneasa 4-7626 Brăescu Gh d Cireşului 29 S4 3-472S Brăesku Ctin av Viitorului 59 S3 2-1324 Bragadiru s a fcă de bere Rahovei 157 S6 - ^ 4 - 2 0 4 0 Bragadiru A d CI Rahovei 153 S6 3-8741 Bragadiru D D d Aleea Modrogan 5 S3 . . . . 2 - O 9 3 2 Bragadiru Sophia d CI Rahovei 157 S6 . . . . 3 - 9 0 3 7 Bragescu Ion coloniale CI 13 Septembrie 196 S6 3-0153 Brăileanu Grigore d Nifon 21 S6 3-2179 Brăiliţeanu Niculescu S prof Vânători l a S I 3-7O2O

8306 8209

Botei F Jean frizerie coafură 13 Septembrie 76 S6 4 7166 Boteni I av prof Justiţiei 57 S6 3 4919 Botescu C căp Popa Tatu 4 S2 3 4957 Botescu I gl Stelea 11 S I 3 3840 Botez I Alexandru d Ştirbey Vodă 59 S2 3 7839 Botez Calypso d Corneliu Botez 8 S3 2 1197 Botez Constantin d Ştirbey Vodă 115 S2 . . . . 6778 4 Botez Constantin ing Sutaşului 37 S2 4 1686 Botez Demosthene d Gh Gr Cantacuzino 33 S2 3 1366 Botez M Dimitrie av Gr Alexandrescu 70 S3 . . 2 859O Botez Donici Alex ing Bd Elisabeta 97 S2 . . 4 0722 Botez Dtru d Joiţei 25 S G 3 1458 Botez Ecaterina d Scheiul de Jos 2 S3 2 8839 Botez Ecaterina prof Bd Măria 42 S6 4 0642 Botez Emil col dr Pasteur 4 5 S6 3 1991 Botez G d Vâlcov 10 S4 4 6155 Botez G Gh col dr Gl Angelescu 126 S2 . . 4 0725 Botez Gheorghe framacist Şos Pantelimon 2 J 3 S 4 2 1371 Botez I Ioan av Filitis 6 S I 3 1536 Botez M toan cons c .-.pel Militari 6 S6 . . . . 3 - 4119 Botez I Jean d Lt Lazarovici 22 Pe Iancului S4 4 8306 Botez Kaukaz Mihail d CI Văcăreşti 110 S5 3 1321 Botez Mândra d Dr Sion 6 S2 4 5456 Botez Manya d CI Victoriei 63 S I 3 2350 Botez Neculai d Gr Alexandrescu 34 S3 . . . . 2426 2 Botez Nicachi d Gh Cantacuzino 37 S I 2 0365 Botez St Niura d Uranus 32 S6 4 2347 Botez Radu d Mihai Vodă 15 S6 4 3886 Botez E Stroe av Zefir 18 S4 4 558O Botezanu I Virgil dr Agricultori 117 S4 3 265 1 Botezatu Eugen magistrat C A Rosetti 36 S I 2 9472 Botocan Dumitru d Spl Unirei 18 S I 4 4867 Botoşăneanu Leon av Gr Alexandrescu 48 S3 2 2522 Botoşanschy Daniel mag la Curcubeu Carol 62 S I 3 -1928

^DENTIFRICES

MAI

SON

FRANŞAISE

FON DEE EN J7S5

R£PR£&EHTANT

KXCI.US/F POUFt i.A ftQUMANItt

„PRODUSELE
BtJCAREGT IV STR UNIHEt

BOTOT'

93 - T£l_ 4.6A.OO

PARIS

177

Vorbiţi direct în receptor.

BRA-BRA

Brăiloiu C Anton d Segmentului 4 SI 3-7195 Brăiloiu N Ctin prof Aleea Procopie Dumitrescu 8 S3 2-O735 Brăiloiu N Coralie d Dr Herescu 14 S6 3-6571 Brăiloiu A G col Londra 9 S3 2-601 1 Brăiloiu C loan d Londra 39 S3 2-3952 Brăiloiu Lelia d Col Mihail Ghica 1 S2 4-7719 Brăiloiu Ştefan av Lister 46 S6 3-2858 Brăiloiu A Theodore d Pe Cornescu Str A 30 S3 2-OO41 Brakl Ernest d S Elefterie 14 S6 f 4-4272 Bramm B dr chirurg dentar Pas Imobiliara SI 3 - 1 5 2 1 Bramura Sofia d Gramont 2 S6 4-6O2O Bran Carol instalator A Lahovary 44 S3 . . 2 - 1 3 3 9 l Brânceni Casa imobil locatari C A Rosetti 1 SI 3 - 5 6 2 2 Brânceni Iliescu G ing C A Rosetti 1 SI . . . . 3 - 7 0 3 0 Brânceni Iliescu N ing C A Rosetti 1 SI . . . . 3 - 7 O 3 O Brâncoveanu Adţia Dom C Basarab Sf Apostoli 76 SI 3-3644 Brâncoveanu Basarab d Aleea Elisa Filipescu 1 S3 2-2O41 pavilion 2-9664 Brancovici N Emil prof Lucaci 21 SI I 3-2146 Brancovici Mihail dr Bd Dacia 26 S3 . . . . , , 2 - 9 7 8 2 Brand Iuliu ing Carmen Sylva 7 SI 3-9646 Brand Valerie d Carmen Sylva 7 SI 3-9646 Brand Wilhelm d Bd Col Mihail Ghica 52 S2 3-2143 Brandel E Ionel d Banului 1 b S2 3-7549 Brandes Emil dr Alex Lahovary 3 S3 . . . . 2 - 4 3 7 7 G Brandolini C d Dr Asache 6 S6 3-8622 Franz bir reprez Gabroveni 10 SI 3 - 6 3 4 7 4-8261 dornic Pţa Romană 1 b S3 2-5 2 7O Brandt Cari d Leonida 19 S3 2-9535 Brandt George d Dr Romniceanu 48 S G 3-2521 Brânduş Mircea Orientului 18 S3 2-0839 Brândza M Em d CI Moşilor 51 SI 3-1421 Brăneanu Emanuel d C Şerban Vodă 66 S5 4 - 0 9 3 7 I Brăneanu I cons contr C F R cab Bd Academiei 5 SI 4-9305 Brăneanu P Ilie d Bd Ferdinand 135 S4 2-4270 Brănescu Alex d Th Speranţa 19 S4 3-7281 Braniski I Alexandru ing A>ex Lahovary 9 S3 4-47OO Braniski Cazimir d Aron Florian 4 b SI 2-3891 Brănişteanu Alexandru d Banu Mărăcine 31 SI 3 - 3 0 0 0 Brănişteanu B d Plantelor 19 S4 4-0367 Brănişteanu D ing Romană 140 S3 2-1762 Brănişteanu I d Şos Bonaparte 4 S3 2-0253 Brandrup Brănişteanu Maxim ing Bd I C Brătianu 22 SI *3-50 IO bir technic 4-9192 Brănişteanu Pascal av Romană 140 S3 . . . . 2 - 1 7 6 2 Brânza Vasile av Decebal 9 SI 4-9459 Brânzescu Gh d Şos Panduri 63 S6 4-4237 Braşovul M Şarf lemne de foc Lăzureanu 15 S6 3-5984 Brassoi Lapok ziar Antim 20 S6 3-2386 Brătăşanu Adalgiza d Polizu 34 S2 4-4391 Brătăşanu Gh medic maior Pţa Kogalniceanu 8 S2 4-2470 Brătăşanu C P d Al Lahovary 22 S3 3-3323 Brătăşanu A Paul ing Şos Jianu 51 S2 l 2-9854 Brateş Ion d Vânători 16 SI 4-9739 Brateş Ionel av S Apstoli 1 b SI f 3-O731 Brătescu Alex d Şcoala Floreasca 3 S3 2-8487 Brătescu Aurel dr C Floreasca 94 S3 I 2-9152 Brătescu C Bd Dacia 49 S3 2-2196 Brătescu C It col G Gr Cantaetmho 36 S2 4 - 8 1 3 4

Brătescu Eugen ing Alecu Russo 10 S3 . . . . 2 - O 7 7 1 Brătescu Costin Florică d Bd Dr Kalinderu 24 S6 4-2992 Brătescu G col Alexandru Orăscu 22 S6 4-1762 Brătescu George arh Dr Poloni 16 S6 4-4446 Brătescu Mihail d Pescari 3 b S4 4-77Ş3 Brătescu I Nic d Ştirbey Vodă 87 b S2 3-566O Brătescu I Niculae ing Dionisie 38 S3 2-2319 Brătescu Virgil med col Intrarea Amzei 3 S3 3 - 6 5 2 3 Brătescu Voineşti Ion d Fund 11 Iunie S5 . . 3 - 6 8 8 6 Brătescu Zamfir d Lisabona 6 S3 2-8836 Brateşul s n col pescărie en gros Marian & Dobrescu Bazarul Naţional 10 Halele Centrale SI •. . .' 2-39 7O Brătianu C d Visarion 4 S3 2-1115 Brătianu C I Ctin d CI Dorobanţi 16 S3 . . 2-O23O Brătianu D Dinu dr Marguerita Bd L Catargiu 43 S3 2-0625 Brătianu M D d Dr Pasteur 61 S6 3-1717 Brătianu C I d Aurel Vlaicu 156 S3 2-0715 Brătianu C I Eliza d Bis Amzei 5 S3 4-O716 Brătianu C I I Gh d Popa Chiţu 26 S3 2-3360 Brătianu V Lia d Aurel Vlaicu 19 S3 2-O12O Brătianu N Măria d Batistei 16 b SI 2-0234 Brătianu Romulus d Barbu Văcărescu 71 S3 2 - 3 6 9 1 Brătianu Şerban dr docent Athcna 8 Se B S3 4 - 9 0 7 8 Brătianu Stavri d Pitar Moş 27 S3 2-8992 Bratila Mihail d Porumbaru 1 a S2 2-9042 Bratu Alexandru ing Aurel Vlaicu 156 S3 . . 2 - 9 0 7 3 Bratu Aurel căp Cameliei 33 S2 4-8242 Bratu Drăgyşin d Dr Felix 93 S2 ....3-4208 Bratu Em ing Buzeşti 52 S2 3-4688 Bratu I d Sborului 2 S 4 •.... .3-O422 Bratu V Ionel d Aqvilei 25 S6 .4-456O Bratu Iosif d Enăchiţă Văcărescu 29 So . . . . 3 - O 8 7 9 Bratu G Marin av 13 Septembrie 196 Sti . . 4 - 8 4 5 9 Bratu G Tr ing Creiţelor 4 S6 ...i.3-3652 Bratu Vasile maior G D Palade 43 S3 2-624O Bratucu Victor d Proectată Parcela. 23 S6 . . 4 - 9 2 2 3 Bratuianu Costel d Sf Gheorghe Nou 27 SI 4 - 6 7 9 7 Brătulescu P Alexandru d Ilarie Chendi 17 S4 4 - 3 O 4 2 Brătulescu B David restaurant Gl Angelescu 131 S2 4-O01 2 Brătulescu Dumitru d Dr Herescu 8 b S6 . . 3 - 4 O 5 O Brătulescu Muţi d Biserica Popa Chiţu 25 S3. . 2 - 3 9 O 1 Brătulescu loan d S Elefterie 44 S6 . . . . . . . 4 - 1 1 1 2 f Bratzi Pericle bodegă patiserie , Smârdan 30 SI 4-OO45 Brauch Aladar d Donici 11 S3 2-9121 Braude Eduard Bd Vintilă Brătianu 7 S3 2-8653 Brauer Jean av Stclea 20 SI 3-5O81 Braumann Ladislau dr ginecolog şi chirurg Moşilor 126 SI Braun Dan d Pictor Luchian 7 S4 Braun S E d Spl Unirei 11 SI Braun Edgar d Doamna Oltea 22 S3 Braun Ernest d B Mussolini 17 S3 Braun Ernst d Mântuleasa 3 S4 Braun Eugen d N Filipescu 28 SI Braun I d Polonă 10 S3 Braun Neon lab firme luminoase Călăraşi 80 S4 Braun Otto Baurat bir C Victoriei 101 S3 I 3-863O 5-1536 3-2727 2-8186 4-3653 3-31 Ol 2-0333 2-485O 3-7O54 3-2968

Brauner Jacques d Ciprian Porumbescu 3 S3 . . 2 - 8 2 3 O Brauner Rudolf dr asist univ CI Victoriei 168 S3 4-O779 Brauner V d Gl Mânu 18 S2 4-7782 Braunfeld H d Vasile Stroescu 16 S4 2-4852

4-8773

12

BRA-BRO

Utilizaţi telefomil atât cât este necesar.

178

Brauns K d Popa Tatu 1 S2 4-5665 Braunştein Arthur av Râureanu 1 b SI . . . . 4 - 9 1 O O Braunştein Benjamin d Mihăileanu 11 S4 . . 3 - 6 6 6 1 Braunştein David d Gl Florescu 4 SI 4-4448 Braunştein Oavila dr boli interne Bateriilor 1 SI 4-4647 Braunştein E d Vasile Lascăr 18 SI 2-1392 Braunştein E d Stolnicului 6 S2 4-4796 Braunştein Hilarion C Conzahar o CI Moşilor 113 SI 4-5067 Braunştein Isac pielărie Moşilor 34 SI 4-9677 Braunştein M Isidor fcă halate Halelor 19 SI 3 - 1 6 2 O Braunştein Izu d Sarmisegetuza 8 SI 4-6497 Braunştein Marcel d Noua Matei Basarab 5 S6 4-4154 Braunştein Mărie d Moşilor 52 SI 4-4465 Braunştein Max d Labirint 123 S4 4-7303 Braunştein Morel dr Col Orero 22 S5 3-6449 Braunştein Ortansa d Pţa Cantacuzino 3 S3 2 - 2 3 9 1 Braunştein Pascu d Şcrban Vodă '5 S5 . . . . 3 - 8 6 4 3 Braunştein Paul d Aviator Zorileanu 80 Pe Domenii S2 4-1 3 5 9 Braunştein Richard d Romană 75 S3 2-8612 Braunştein S ing Viitor 22 S3 2-9134 Braunştein Sandu d Gabroveni 21 SI 4-6855 Braunştein Ştefania d Moşilor 89 SI 4-7183 Braunştein Zarry frigorifere Spl Unirii 68 S5 3-5124 Breahna I Friederich d B Delavrancea 39 S2 3 - 1 6 4 4 Breazu M H dr CI Vitan 87 S5 3-5032 Brebenaru Măria d Lucaci 28 S4 3-8631 Brebu I d Bd Brătianu 37 SI 3-5914 Brecher A bir Luterană 25 S2 3-7460 Brecher Iulius d Pietăţei 5 S3 2-5 1 06 Brecher Leon d Bis Amzei 8 S3 3-4428 Brecher Osias Oituz 3 SI 3-4994 Brecher Richard d I G Duca 7 S3 2-9681 Brederode De M ministru plenipotenţiar Dr Lister 71 S6 4-8623 Breger Ada d Nic Filipescu 14' SI 2-9403 Breger S d Carol 21 SI 4-3563 Breier Dorina d Gl Lahovary 38 S3 2-5083 Breitner Sigmund d Romulus 54 S4 4-2 2 9 3 Bremont Pierre d Gl E Grirjorescu Aleea Kalimachi 14 S3 2 - 8 2 9 1 Brender I d Foişor 149 S5 4-4932 Brender David d Bd Fcrdinand 22 S4 2-9529 Brener M H d Ion Maiorescu 44 S4 2-5145 Brener Ioseph ing Imbatext Oituz 19 SI. . 3 - 2 5 6 9 Brener A M ing Viitor 22 S3 2- 1 4 2 9 Brenndorfer Eliza d Vicenţiu Babeş 4 SS . . . . 4 - 8 1 7 9 Brenndorfer Heinrich d Bd Basarab 97 S2 . . 3 - 6 8 1 7 Brenner B dr d Palas 6 S6 3-4658 Brenner Iancu d Aleea Izvoranu A 8 b S6 . . 3 - 3 0 7 5 Brenner N av Poenaru Bortlea 18 SI I 4-3456 Bresson & Likerdy s a licheruri Dr Felix 53 S2 3-1 174 Bretschneider S dr N Golescu 16 f V 4-3377 Bretz Mihail fcă tâmplărie mecanică Hagi Ghiţă 79 S2 : : 4-4355 Breyer Albert d CI Călăraşilor'87 S4 . . : . . . . . 3 - 5 0 0 4

Breyer Frieda d S Vineri 9 SI f 4-9781 Breyer D G casă de bancă Str Bea Naţională 2 SI 3-2699 Breyer Daily Georges d Călăraşi 87 S4 . . . . 3 - 5 O O 4 Breyer H d Al Vlahuţă 8 S5 4-4 1 5 8 Breyer Lazăr d Plantelor 1 S4 4-2O55 Breyer Marcel av Lucaci 12 SI 3-3951 Breyer Therese d Lucaci 12 SI 3-3951 Breyer Zoltan d Gl Lahovary 35 S3 2-4453 Brezeanu Gh av Spătarului 33 S3 2-1228 Brezianu Barbu cons casaţie Progresului 19 S4 4 - 5 6 7 1 Brezlo Dezideriu d Apolodor 21 SI 4-6113 Brezoianu Sevastia d Dionisie 38 S3 2-2763 Brezulescu Lucette d Grădina cu Cai 1 SI . . 4 - 0 6 0 4 Brickman Jacques d Schitul Maicilor 21 S6 . . 5 - 1 1 5 5 Brefier Leon agent comis Valeriu Branişte 23 S4 4-997 1 Brigada Artilerie Cazarma Sf Gheorghe CI Plevnei 139 S2 *5-177O Brigada Art Gardă Virgiliu 42 S2 3-8323 Brigada IV Art Cazarma Sf Gheorghe CI Plevnei 139 S2 -fr5-177O cab comandant 3-2115 Brigada de Căi Ferate Gara de Nord S2 4-1O75 Brigada IV Grăniceri cab comandant Tabăra Cotroceni S6 4-3975 Brigada Infanterie de Gardă 13 Septembrie 14 S6 *4-3830 Brigada IV Infanterie Francmazonă S2 3-435O Brigada VI Cavalerie Cotroceni R 9 R S6 . . • 4 - 5 6 I O Briliant atei firme Moşilor 47 SI 4-9917 Briliantul S Goldberg Aristide Briand 1 SI . . 4 - 8 7 5 9 Brill Dulberg ing Teodor Ştefănescu 6 SI . . 4 - 1 1 9 2 Brill I ing Popa Nan 57 S4 4-7O4O Brill Leo d Victoriei 33 SI 4-5181 Brill M Leon ing Vaselor 42 S4 2-2263 Brill N d Stelca 17 SI 4-7406 Brinderr M Isac d Popa Soare IR S4 3-4089 Briol V A arh Dionisie 25 SI 2-0216 Britania s a anglo ro.m asig dir serv tech CI Victoriei 86 SI *4-4880 Serv organiz 4-5714 Britania s a comerţ materii colorante Decebal 22 SI *3-4386 Britanic Motors s a r piese schimb Morris Comerc transp mărfuri Miron Costin 7 S2. . 3 - 1 6 0 6 Britano Română soc forestieră Ionel I C Brătianu 27 SI 3-4538 Britz Iulius d Aviator T Iliescu 40 S3 2-O2O9 Broadway Schwartz croitorie Doamnei 12 b SI 4 - 9 O 6 5 Brociner I I et Reichrnann A transp V Mauriciu Blank 4 SI 4-3484 Brociner Marco av Danielopol 3 SI 3-4512 Brociner A Samy d Anton Pan 52 S4 4-080O Broder Anuţa Hirsch d Bozianu 7 S B 3-O699 Broder Emil ing Dimitrie Onciul 29 S4 2-2023 Broder Izi arh Romulus 10 S4 4-7464 Broder Jean d Ionescu Gion 16 S4 3-9773 Broder Leon d Romulus 10 S4 4-7464 Brodier Kercea Charlotte d Londra 17 S3 2-0124 Brodmann Karl d Busuiocului 64 b S5 4-9688

J79

Instruiţi personalul Ovs. de serviciu asupra manipulării telefonului.

BRO-BUG

brutEinu Petre d Vasile Gherghel 9 S2 3-5819 Bruxshes c:o torie Lipscani 19 SI 4-6190 Bryan C V H d Aleea Modrosan 4 S:j 2-5845 Buccgi s a r Apele Minerale 7 4 S 5 4-3792 Buch Toniy d S Vineri 3 SI f 4-9O25 Buchholz Dssobert d Atena S S:i 4-9899 Buchler Frederic dr boli piele venerice cosmetica Brezoianu 9 SI 3-5922 Bucholtzer Cornel amiral Aleea Băncii Naţionale 7 S2 ,.2-4920 Buchwald Bela ziarist Dr Tomescu 10 S6 . . . } 3 - 2 4 8 5 Bucin dep cherestea Şos Regele Ferdinand î S4 2 - 5 2 7 9 » Buciumeanu C lt col Str E 17 Pe Cornesuu S3 2-3251 Bucoveanu G Petre d Dtrie Racovitză 3 S4. . 4 - 6 4 5 3 Bucovina cherestea B Buimovici CI Griviţei 312 S2 3-0776 dep linia Constanţa Şos Chitila 3-3760 Bucşa Ana d Bozianu 4 S6 4-2296 Bucşa Teofil dr Toamnei 47 S3 2-3806 Bucşan Const d Benito Mussolini 18 SIS.. 4 - 4 7 3 4 Bucşan Constanţa dr Ştirbey Vodă 17 S2 5-0501 Bucspan Gr K d Dr Listei- 27 S G 4-8823 Bucspan Turner & C ejectro teh o Smârdan 35 SI ' 3-2O88 B r o w n Boveri s a r electricitate Pitar Moş 2 1 S 3 ~k 2-4 105 Buculescu Gogu frizerie Romană 102 S 3 . . . . 2 - 8 9 3 2 Bucur Alexandru ing C C Arion 7 b S2. . . . ^ - 4 - 5 8 1 O Brozovsky Bohumil d Bucur M B ziarist Dr Iatropol 22 S5 3-5O33 Bd Regele Carol II 25 S6 3-6699 Bucur Dtru d Paul Greceanu 20 S3 . : 2-3203 Brucăr I av Progresului 17 SI 3-3069 Bucur Dumitru lt col Mihail Cornea 88 S2 . . 3 - 2 6 2 5 Brucăr Leo ing Niculae Ionescu 19 a S 2 . . . . 4 - 9 1 2 0 Bucur E dep special farmac şi drog Mecet 8 S4 3-6 7 7 6 Bruck Hugo d Pţa S Ştefan 11 S4 f 3-3216 dornic . " 3-305 7 Bru'ck N & Fiu trans internat Bucur Haralambie d Elefterescu 62 S2 4-6600 V Lascăr 11 a SI 3-3107 Bucur Ioan atei fierărie Carpaţi 39 S2 4-3783 Bruckenstein Hans d Duiliu Zamfirescu 8 S3 . 2 - 1 7 3 8 Bucur Ion pr paroh Bis Popa Russu Brucker Beny d Bd Gh Duca 25 S2 3-6487 Arcului 17 SI 2-5479 Brucker A H d Bd Gh Duca 25 S2 3-6487 Bucur Mann d Frunzei 51 S4 3-3387 Brucker Max constr fier şi alamă Bucur Nicolae d Delea Veche 20 S4 4-O648 Gl Nicoleanu 11 S4 3-7957 Bucur Nicolae col Porumbaru 52 S2 2-5549 Bruckner Gustav d Bd Reg Alexandru 51 Bucuroiu bir transp Lipscani 108 SI 3-9822 Aleea Brediceanu S3 2-5893 Bucuţa Emanoil d Gr Alexandrescu 17 S3. . . . 2 2 5 9 4 Bruckner Gustav d Londra 23 S3 2-26O9 Buda Otakar maior Pe Jianu Str R 10 S2 2-5278 Bruckner Hans av Aleea Progresului 17 E S I . . 3 - 3 7 0 6 Budeanu Alex gl G Angelescu 179 S2 l 3-9146 Bruckner Victor ing insp C F R Budeanu C ing prof Washington 32 S3 2-1212 P Tăruşanu 7 S2 *4-58 1O Budeisky I d Bd Ferdinand 18 S4 2-8632 Bruco Andrei restaurant Lânăriei 1 S5 2-5792 Budescu R Alex d Varşovia 2 S3 2-2947 Brudiu L d Lucaci 48 S4 4-9763 Budich Paul fcă maşini aparate Srull Allfred dr Sfinţilor 8 SI 4-1 278 Şos Viilor 33 S6 3-3582 Brull Emile av Bd Măria 43 S6 4-6412 dornic Fca de Chibrituri 28 S6 3-5619 Bruma Adina d S Constantin 30 a SI f 4-6285 Budiş Alexandru maior Ştirbey Vodă 123 S2. . 3 - 5 6 9 8 Brumărescu Const ing Dr Babeş 10 S6 . . . . 4 - 5 1 0 4 Budişteanu D A d G Budişteanu 20 S2 . . . . 3 - 3 5 8 1 l Brumberger Ralph d Mistreţului 4 S5 . . . . 4 - 6 4 4 6 Budişteanu Cicerone d Barbu Văcărescu 22 S3. . 2 - 1 3 3 0 Brummel s a r chapellerie chemiserie Budişteanu Nic av Princip Unite 26 S5 . . . . 3 - 9 8 8 3 CI Victoriei 56 SI 3-3988 Buditşeanu C Petre ing Basarabia 19 S 2 . . . . 3 - 4 O 3 4 Brun A D d Măria Rosetti 59 S3 2-3494 Budişteanu Radu av Dr Felix 66 S2 4-3370 Brun Siegfried d Pia Brătiaiu 14 S3 2-4291 Budnewitz D d Tunari 43 S3 2-5472 Brun Sofia d Bucur 14 S5 4-3998 Budu Eugen d Sandu Aldea 51 S2 3-7437 Brună Niculescu H d Bitolia 26 S3 2-2O59 Budu Ioan d C A Rosetti 25 SI 2-61 66 Brunea I ziarist Gl Cristescu 10 S2 3-1349 Budurescu Mitică croitorie Franklin 16 Si . . . . 4 - 2 8 9 9 Brunelli Ettore d Paris 53 S3 2-3440 Budurescu Nicolae d Dianei 7 SI 3-4952 Brunner Iosif d Bd Basarab 25 S2 3-5587 Buescu Dumitru d Bd Regele Alexandru 22 S3. . 2 - 8 8 2 3 Brunner Otto ceasornicărie Buescu A M d Mecet 37 S4 l 3-2150 Şos Giurgiului 31 S5 3-0074 Buescu Pană Vasile d Calomfirescu 7 SI . . . . 3 - 7 2 3 3 Brunu Filip av Bravilor 15 SI 3-1156 Buescu Ştef ing Gândului 26 S4 3-1 6 8 5 Brunu Lazăr av Nifon 14 S6 3-8548 Bufet Şosea Şos Kisselef 4 S2 3-0023 Brunu Marcel d Popa Savu 28 S2 2-936O Bufnea Ilie av Aleea I G Duca 7 S3 2-0913 Brunsviga Golddbach Victoriei 97 S3 3-1297 Bufti A Aurel d Saul 8 SI . . ' 3-6986 Bruss Ştefan d Despot Vodă 13 S3 .2-5448 Bufti Roşa d Păstorului 10 So 4-491 2 Brutăria Stela Rahovei 140 S6 . , 3-9941 Bugdanos A mag fructe Bibescu Vodă 19 S 1 . . 3 - O 8 7 7

Srodner Ştefan av Ştirbey Vodă 192 S2 4-8343 Brodon Casa de Credit mărfuri în rate Nic Şelari 9 SI 4-3965 Broehm Fr Ssor instr chirurg CI Victoriei 70 SI 3-7699 Broger Hans d Miron Costin 34 S2 4-9671 Brohovici H dr chirurgie plastică estetică şi reparatoare S Gheorghe Nou 31 S I . . . . 3 - 3 3 2 7 f Srohovici R dr dna mamoş boli femei Sf Gheorghe Nou 31 SI 3-3327 Broide Simon d Traian 128 S4 3-7241 Broitman Mişu d Latină 11 S3 2-351 6 Broni croitorie bărbătească Creţulescu 2 SI 4 - 6 4 5 5 Bronsescu Natalia d Brezoianu 38 SI 3-5853 Bronştein Boris d Culmea Veche 4 S4 . . . . 4 - 9 0 7 5 Broşteanu Olga d G Broşteanu 20 S3 l 2-1O6O Broşteanu Raoul d CI Victoriei 128 S3 4-1569 Broşu Ion d Train 198 S4 4-9515 Brotman Gabriel ing Sevastopol 11 S2 4-9697 Brotman Henry d Nic Şelari 9 SI 4-3965 Brotmann Max d Izvoranu 30 S6 3-1 7 4 9 Brottman Cecilia d Poliţiei 8 SI 4-6443 Brouss M D & M Schneider s a transporturi e Victoriei % SI 4-9644

BUGBUR

Pentru a obţine o convorbire interurbană formaţi la disc 09 (Comanda)

180
4-7400 4-8378 3-3378 4-4180 3-O863

I
Bugod Egon ing Bd Elisabeta 24 S2 4-9334 Bugulescu I dep lemne cărbuni E Grigorescu 24 S3 2-4641 Bugulescu Nic av Dtric Racoviţă 10 S4 3-4923 Buhagiar P A d Porumba™ 4 a S2 2-2982 Buhalniţa dep cherestea Herşcovici Prel Rahovei 25 S6 4-8421 Buhlea Alice d Aleea Sofia 14 S3 2-9423 Buhlea Dinu d Sofia 14 S3 2-8035 Buhlea C Florica d Mihai Vodă 60 S6 3-9748 Buhler Charles E d Ştirbey Vodă 108 S2 d 3-7247 Buhler Freres s a r instal mori Mitropolitul Daniel 1 S I 4-1830 Buhman Alexandru d S Dumitru 2 SI . . . . 3 - 4 1 2 5 f Buhman Eugen dir secretariatului particular al M S Regelui V Alexandri 18 S3 2-0014 Buholtz B d Aleea Rumeoară 35 S4 2-9593 Buhuşi fcă postav Pţa Academiei 1 SI . . . . - ^ 3 - 4 0 4 0 Interurban. . . . 2 0 Buia Lisimach av Gramont 31 S6 3-7326 Buiatty Matilda d Gl Angelescu 94 S2 4-8339 Buicli Sofie d Dtrie Sturdza 14 S3 2-2823 Buicliu A d Gl Angelescu 100 S2 l 3-2602 Buicliu Gh gl Dr Lister 5 S6 3-9957 Buicliu Grigore dr boli interne piept Popa Soare 42 S4 3-8342 Buicliu Juliette d Jules Michelet 19 S3 2-1715 Buiculescu Petre av Cloşca 42 S4 4-4672 Buimovici B d S Voievozi 25 S2 f 3-6876 Buisson Alexandre d Moşilor 131 S4 4-6758 Buisson Roland ing Dr Grecescu 10 S6 . . . . . 4 - 5 7 3 9 Buiu D av subit Moga Alexandru 4 S4 4-6931 Buiu Edgar d Fnd Cereş 6 S6 3-7688 Buiu Enric av SubLt Moga Alex 3 S4 4-7843 Buiu Maximilian d Aleea Suter 17 S6 3-2207 Buium H d C Moşilor 291 S4 I 2-3460 Bujes Nico d S Ioan Nou 19 SI f 3-2120 Bujoiu I Elie ing Romană 13 S3 2-O385 Bujoiu E Ioan ing Dibnisie 68 S3 .2-0693 Bujor Nicolae dr Bd Alex Ioan Cuza 22 S 2 . . 4 - 8 7 5 1 Bujor Sandu ziarist Uranus 48 S6 4-6933 Bujoreanu Iulia dr Donici 16 S3 2-4475 Bujoreanu N col Ana Davila 2 b S6 : . .5-1094 Bujum Otto dr Bărăţiei 49 SI 4-6142 Bukarester Post ziar red Matei Millo 9 SI . . 3 - 1 6 6 6 Bukarester Tageblatt ziar S Ionică 12 SI . . 3 - 8 9 9 0 f Bukarester Turnverain soc gim Brezoianu 49 SI 3-0115 Bukaresti Lapok ziar Antim 20 S6 3-2386 Bulacu Mihail pr paroh bis Sf Elefterie 15 S 6 . . 3 - 7 3 2 1 Bulandra Niculae d dr Pasteur 42 S6 4-5269 Bulandra Tony artist Aviator Jean Texier 16 S3 2-2811 Bulat Constantin d Zece Mese 5 S4 2-8923 Bule Petre d G D Palade 16 S3 2 - 8 1 5O Buletinul Industriei şi Comerţului Const Miile 6 SI 4-3799 Buletinul Săptămânii C A Rosetti 23 SI 2-0630 Buletinul Maşinilor Clemenceau 6 S3 4-2616 Bulgăraş Jenny d Episcopul Radu 16 S3 2-8900 Bulgăreanu M ing Călăraşilor 228 S4 . . . . 4 - 1 3 9 4 Bulgarii Isa d Ana Davila 5 S6 4-71 54 Bulgaru Lucian ing Bd Dr Kalinderu 11 b S6 4-3618 Bulgaru D M dnă Robert de Flers 22 S3 2-9266 Bulumac Gheorghe dep fructe Halele Obor 154 S4 2-569O Bulutian Serovpe d Ion Ghica 1 SI Bulyghin Gabriela d Atena 8 S3 B u m b a c I m p o r t s a rO i t u z 3 S I Bumbăcăria Românească Gara Jilava B u m b a c u l Colorat s a r CI 1 3 S e p t e m b r i e 1 4 3 S 6

Bumbeşti Adrian d G Bertheiot 81 S2 . . . . 4 - 4 6 6 O H Bumbeşti Caton av Cobălcescu 12 S2 . . . . . . 5 - 1 1 5 1 Buna Vestire ziar adţia Bd Elisabeta 12 SI 4-8582 redacţia 4-8434 tipografia Anghel Saligny 2 SI 4-7756 Bunea Augustin d Porumbaru 13 S2 2-9216 Buaea Dumitru fcă sifoane Griviţei 216 S 2 . : . . 4 - 3 2 7 3 Bunea Ecaterina d Porumbaru 13 S2 2-2937 Bunea I Ioan d Constandinache Caracas 19 S2 4 - 8 4 6 2 Bunea Paul d Stupinei 10 S4 3-1'956 Bunescu D Al ing Fca de chibrituri 22 S 6 . . . . 3 - 6 O 3 3 Bunescu Bucur d CI Moşilor 122 SI ..3-2931 Bunescu I i C ing Gl Mânu 28 b S2 v 4-2537 Bunescu V C col Nisipari 26 S3 2-0280 Bunescu Constantin d Plevnei 159 S2 4-3579 Bunescu D prof Romană 77 S3 2-8034 Bunescu G d Popa Soare 34 S4 4-4692 Bunescu M d Th Aman 8 S2 3-4092 Bunescu M d Bd Vintilă Brătianu 9 S3 . . . . 2 - 9 5 1 6 Bunescu Theodor d Ecoului 7 S6 3-3723 Bunescu Valentin d Paris 48 S3 ..2-2571 Bunescu Vasile atei mobile 13 Septembrie 4 S6 4-8294 Bunescu Victoria d Bd Brătianu 7 SI 3-39O9 Bunescu A Virginia prof Traian 160 S4 l 4-0538 Bunger Alfred Dtrie d Spl Independenţei 35 S6 3-4134 Bunger Carol instrumente chirurgicale Brezoianu 18 SI 3-8998 adţia 4-4199 Bungeţianu Ctin prof dr Putu cu Apă rece .12 S6 . .'. 4-46 1 5 Bungeţeanu Ştefan d Dionisie 2 SI 2-2O49 Bungetzianu D Elena prof Stupinei 11 S4 . . . . 3 - 3 3 4 8 Bura Ioan d I G Saita 4 SI 4-2874 Bura Ştefan d Aurel Vlaicu 60 S3 2-0369

Burada Leonida d Venerei 6 S3

2-331 1

Burada Margareta d Brezoianu 48 SI 4-3138 Burada Sever d Polonă 69 S3 2-8667 Buradescu Traian ing şef C F R Gara de Nord S2 *4-58 1O Buras Iosif ing Atena 8 Se B S3 4-92O9 Burbank John d Tirana 9 Pe Filipescu Sâ . . . . 2 - 8 4 7 1 Burca Andrei d Aleea Cometa 6 S3 2-4443 Burcă Gr Grigore d Bd Elisabeta 67 S2 3-4854 Burcă Ioan d Aleea Iulia Haşdeu 11 S2 3-31 10 Burcat Iosef d Râureanu 5a SI 3-2496 Burcel Nirvan Gh d Dr Râmniceanu 25 S6 . . 3 - 7 4 3 8 Burchi Lucian av Aleea Sevastopol 23 S2 . . 3 - 9 8 9 3 Burcus Jean arh Gl Lahovary Vrăjitoarei 2 S3. . 2 - 5 2 1 0 Burdeanu Grigore av Ştirbey Vodă 27 S2 . . 3 - 7 3 1 4 Burdulescu V Traian d Căp Vasilescu Iosif 7 S4 2-9474 Burgher Elisabeta dr Bd Tache Ionescu 12 S 3 . . 2 - 2 9 O 3 Burghele Ion d Bd Mărăşti 19 S2 4-9536 Burghele Theodor dr Sf Spiridon 7 S3 2-3675 Burghelea Alexandru av Bd Dacia 15 S3 . . . . 2 - 8 9 9 0 Buricescu Dragu col Suvenir 5 S3 2-5637 Burileanu D prof univ Aleea Cornelia 11 b S5. . 3 - 5 4 3 7 Burileanu M D d Aleea Alexandru 36 S3 2-2014

Jucaţi Ia Loteria de Stat. Norocul vine atunci când nu vă aşteptaţi.

181

După ce aţi obţinut „comanda" nu închideţi.— Aşteptaţi indicaţiunile operatoarei.

BUR-BYL

^hvfti fr Muta -ţrerâdnaM convorbirea teBurileanu C I dep sare Şos Mihai Bravu 15 S4 Burileanu Octav dr Victor Emanoil 22 S3 Burileanu Şt gl Gl Berthelot 95 S2 Burk C F d Italiană 4 SI 2 -4987 2 -1127 4 -3983 4 -3387 Butculescu Marghiloman d Bd Lascăr Catargiu 11 b S3 2-9522 Butculescu Marghiloman d N Bălcescu 1 7 S3 . . 4 - 4 8 2 4 Butculescu Marin reprez auto B M W Bd Tache Ionescu 2 2 S 3 2-9309

lefonică ette cei mat bun myâ)c de câmMrdcdţw,
Burlanescu Ioan preot Maior Ioanin 4 b Andronache S3 . . . . . . 2 8844 Burlusanu Gr preot Monetariei 4 S2 4 -8965 Burma mag galanterie Bd Elisabela 1 S I . . . . 3 '

.

dornic Bd Dacia 54 S3

9895

Burmas Mihail maestru C F R Gara de Nord S2 -fr4 5810 4285 Burnaia Lucia Irina d Armenească 10 SI . . 4 Burnea Al ing Gl Cerchez 9 S5 4 -3280 Burnea Ioan lt col Dr Koch 2 S6 3 6538 Burnea P Stella d Dr Lister 59 S6 3 0383 -3130 Burnoil s a r Dionisie 22 SI i -59 74 Bursa revistă economică Bd Elisabeta 10 S I 3 ' Bursa de Cereale Oua şi Fructe Bd Măria 12 S I 4 -9082 Bursa de efecte acţiuni şi Schimb Buc Bursei 4 S I iţ 3 1010 Bursa de Mărfuri Secretariatul Bursei 3 S I . . 4 -3376 -3192 Bursa Oituz bumbac manuf Oituz 12 S I . . . . 4 Bursa Pescarilor Câmpul Moşilor 12 S3 2 -5641 Bursa Untului Carol 55 S I 4 -4696 Bursan Alex lt col Bd L Catargiu 52 S3 2 3930 Bursan Iliescu Cornelia dr Bd Lascăr Catargiu 52 S3 2 3930 Bursanescu V lt col Horei 7 b S4 2 •8O9 7 Burstein Iacob d Armenească 28 S3 2- 0356 Buruiană Ctin d Bd Domnitei 14 SI 3 - 1672 Buruiană Dtru d Frumoasă 17 S2 3 8276 Buruiană I d Bd Lascăr Catargiu 43 a S3 . . 2 3553 Busac Ofelia d V Alexandri 7 S3 2 2895 Buşilă D Ctin ing Aleea Modrogan 1 S3 . . . . 2 4661 Buşilă Ioan ing Dr Lueger 6 b S2 .3- 7924 Buşilă D Lucia d Dtrie Iorgulescu 9 Pe Călăraşi S4 . Buşilă I Marina dr Iulia Haşdeu 16 S2 Bussing Nag camioane şi autobuze Bd Tache Ionescu 6 S3 Gr Manolescu 21 S2

Butculescu N Nic ing B Mussolini 22 Sii Butculescu Nicolae d Th Aman 3 S2 . Butculescu N Nicu d Dionisie 65 S3 . Butculescu Nicu Caterpillar Victoriei 116 S3

2-5 1 4 t 4-6O6O .3-0632 .2-4575 3-3454

.3 .3

0505 4491

.2- 9223
^ 3 •5036

Bustin Elemer d Paris 61 S3 2 2676 Busuioc C d Maior Ene 12 S6 5 0860 Busuioc Cecina dr Moşilor 186 S4 2 5371 Busuioc Titus d Romană 36 S3 2 9112 Busuioc Virgil ing Pescari 1 b S4 4 7485 Busuioceanu Alexandru d Gl 'Angelescu 74 S2 38786 Busuioceanu Traian căp Bd Regele Carol II 9 S6 4 4969 Busuiocescu Gheorghe dr Roma 39 S3 2 1744 Busuiocescu Iaan căp Putu de Piatră 11 S 3 . . 2 1717 Buta & Popescu coloniale fierărie CI Rahovci 415 S6 3 - 7388 Butarescu Amedeu d Romană 55 Vila 3 S3 2 5923 Butarescu Radu d CI Moşilor 113 SI 4 2891 Butculescu Lucia d Ankara 12 S3 2 - 3385

Butculescu Nicu Packard Auto .4-7572 C A Rosetti 5 SI .4-5246 Butculescu Vasile N d V Lascăr 8 SI .2-2O93 Buteanu C d Ghiocei 35 S3 . 2-96O8 Butmi Faina d Siătineanu 4 S3 4-4918 Butnariu I Lydia CI Călăraşi 107 S4 Butnaruc Gh Balanţa d .2-1097 Şos Ştefan cel Mare 11S 53 Butoianu Nicolae d CI Victoriei 128 S3 4-6422 Butoianu gl dr Sofia Olari 1 54 .2-3697 Buton Leon dr Bd Tache Ionescu 6 S3 2-5O95 Butonia ind rom de nasturi 4-6446 Mistreţului 4 S5 .2-8139 Butter A Sophie dr Popa Rusu i) S2 3-7674 Buttescu D prof ing Concordia 14 S5 3-2512 Buttignon Albert ing Smârdan 11 S I 3-7573 dornic Dr Lister 39 S6 2-6OO5 Buttu Alexianu G dr Toma Masarik 27 SI 3-9727 Buttu Nicolae d Gl Angelescu 32 S2 Buttu Stoian Aurelia dr Aleea Corbescu 3 ...2-5593 Caragiale 9 S I Butucaru Gheorghe d Şos Olteniţei 26 S5. ...3-4476 ...3-5315 Butuceanu George d Suter 21 S6 Butunoiu A Cezar col Aviator Muntenescu 49 Pe Domeniilor S2 3-1595 Butză I Ioan d Atena 8 S3 3-131O Buwag s a sucurs Gabroveni 2 S I 3-7786 Buyium Max d Precupeţii Vechi 54 S3 2-3837 Buzagiu D dr asist univ Viitor 36 S3 2-O649 Buzău Nehoias s a cale ferată Mauriciu Blank 4 S I 3-4399 Buzdugan Al Ion av Aleea Patriarhiei 19 So . 3-6297 Buzdugan V G Lucia d Ştirbey Vodă 34 S2 . 3-8520 Buzdugan Niculae Foto Royal Bd Elisabeta 16 S I 4-5192 Buzdugan Valentina d Ştirbey Vodă 34 S2 . . . 4-4261 , Buzek Jan d Bd Lascăr Catargiu 16a S3 . 2-9 770 Buzescu Al d Gogu Cantacuzino 82 S3 2-O745 4-0339 Buzescu Mihail av Rozelor 12 S6 2-3875 Buzi Elena d Puţul de Piatră 3 a S3 Buziaş apă minerală Phb'nix dep Bd Mărăşti 57 S2 3-2874 2-5528 Buzoianu Ion d Profetului 30 S3 2-9992 Buzoianu Tudor d Bd Vintilă Brătianu 37b S3 3-7214 Byck I d Bd Carol I 77 S I Byland G & Co reprez agent comis Caragiale 8 S I 2-4891

UN LOZ AL LOTERIEI DE STAT VA POATE FACE OM BOGAT.

GAB-CAL

Pronunţaţi clar numărul de telefon şi fiţi atenţi când se repetă.

182

INSTITUTUL DE ORGANIZARE Şl RAŢIONALIZARE
BUCUREŞTI I - STR. C. A. ROSETTI, 23 - TELEFON 2.O63O
Caba Ecaterina M prof Meteor 21 S6 4-5257 Cabasanu I d Bd Academiei 6 SI 4-8369 Cabasanu Ion d Simonide 8 S6 4-8514 Cabinetul Insp General al Jandarmeriei Şos Ştefan cel Mare 51 S3 2-0132 Cablul Electric s a r Cavafii Vechi 9 SI . . 4 - 6 7 7 5 Căciulă C Radu dr Şerban Vodă 52 So 4-1914 C A F centrala de aprovizionare a funcţionarilor Poştei 2 SI -£5-1720 Griviţei 215 S2 4-5327 Cafe Corso CI Victoriei 90 SI 3-8319 Cafe de la Paix CI Victoriei 31 SI 3-0989 Cafe High Life Bd Elisabeta 23 S2 4-3524 4-0159 Cafe Pasagiul Francez Pasagiul Francez ÎS SI 3 - 9 9 7 2 Cafe Wilson Bd I C Brătianu 25 SI 4-0228 Cafea Ideal D Danielian s a r c e n t r a l a Carol 3 7 S I 3-5076 ssala S Nic Şelari 5 SI f 3-7459 ssala Academiei 1 SI 3-2170 ssala Bd I C Brătianu 24 SI 4-7842 dornic Ştirbey Vodă 17 S2 4-6530 Cafea Marghiloman Bd Elisabeta 18 SI . . 4 - 7 1 4 2 Cafea La Martinica A Carabelain Banu Manta 7 S2 4-2378 Cafea Mecca H Kellerian Colţei 19 SI 4-0914 Cafea Mondial Mihran K Mouradian Carol 35 SI 3-27O4 Cafea Sultan Atamian S mag Regali 2 SI 4-1097 Cafeneaua Moldova Văcăreşti 37 SI 4-6813 Cafeul Artistic Bd Academiei 6 SI 4-6425 Cafeul Bursierilor Doamnei 10 SI 4-1446 Cafeul Elita s a Lipscani 12 SI 3-0188 Cafeul Lipscani Nicu Lipscani 8 SI G 4-1765 Cafeul Luvru D Kalimtzachis Bd Academiei 2 SI 4-1 7 8 3 Cafeul Naţiunii Văcăreşti 41 S5 4-8730 Cafeul Naţiunii Halelor 41 SI 5-O7O5 Cafeul Regal B Elisabeta 17 SI d 4-4043 4-0037 Cafeul Stern Băcani 1 SI 3-0027 Caffe Leon dr Bd Schitu Măgureanu 33 b S I . . 3 - 7 1 8 7 Caftangioglu G av Bd Carol 23 SI h 4-3423 Caftangioglu Vintilă d CI Dorobanţi 138 S3 . . . . 2 - 9 9 6 7 Cahane Iosif av Radu Vodă 18 a S5 3-1064 Cahane Sigmund d Anton Pan 38 S4 3-7425 Cahănescu Rica d Fetiţelor 16 S4 3-4425 Cahn Henrich d Coltei 4 SI 4-1846 Căile Ferate Române CI Victoriei 118 S3 Centrala Bucureşti Nord -£4-58 1 O dir generală Bd Academiei 5 SI ^4-7810 cab sub dir gl Puşcariu Aron dr 3-7627 cab sub dir gl Panaitopol 3-829O cab dir economat 3-8865 dir economat serv aproviz 3-8890 cab director financiar 4-O766 cassieria glă 3-O235 sala consiliu ad-ţie 4-6876 cab dir comercial CI Victoriei HI SI . . . . 4 - 5 9 3 5 direcţia atelierelor Gara de Nor! 4-5937 atelierele Buc Griviţa 4-5930 dir conducte petrol Basarabiei 12 S2 - ^ 3 - 2 4 4 0 dir contencios Bd Academiei 5 SI 4-5929 serv presei Bd Academiei 5 SI 3-8 2O 2 insp control Pţa Lascăr Catargiu 4 S3 . . 4 - 5 8 1 0 şef staţiei Bucureşti Nord 4-5922 bir informaţiuni dir gle Bd Academiei 5 SI 4 - 9 9 6 5 bir informaţii Gara de Nord 3-6535 bir mărfurilor pt transp autobuze C F R Spl Unirei 9 SI 4-821 8 sala de recepţie Gara de Nord 3-9801 bir oficial de voiaj C F R Pţa Regele Carol I SI 4-O942 serv autobuze C F R Bd Academiei 5 S I . . 4 - 3 6 4 1 dir studii şi serv arhitecturei Victoriei 60 SI 4-5436 autogara Pţa Victoriei S3 3-3642 garajul autobuze Kiseleff Zoe Râmniceanu 15 S2 2-1O25 bascula Gara de Est Obor 2-3775 gara Mogoşoaia 3-4387 Cajal M dr docent univ boli copii Anton Pan 38 S4 3-2631 Calafateanu S d Văcăreşti 73 So 3-9873 Călătorescu A col Frumoasă 56 S2 l 3-6331 Călătorescu Ctin d Pe Dorobanţi Aleea A 7 Vi.. 2 - 3 8 9 2 Călătorescu Râul ing Pe Berindey Aleea C 12 S4 4-8941 Calavrezo Constantin d Traian 187 S4 ..2-3959 Calciu M d 13 Septembrie 86 S6 4-9627 Calciu P Ilie d Aqvila 27 S6 4-3437 Calciurescu Constantin d Pţa Amzei 15 S". . . . . 4 - 8 5 1 1 Călciurescu Stassa d B Mussolini 23 S3 . . . . 2 - 1 5 8 4 Calculator s a C A Rosetti 23 a SI 2-O63O Calea s a minieră română Spl Independenţei 57 SI 3-4974 Caledonian Română s a C A Rosc-tti 35 S ! * 2 - 4 0 8 0

CALCULATOR SOCIETATE ANONIMA ROMANA

• 5-1240

ÎMBRĂCĂMINTE-,
PENTRU BĂRBAŢI ,\ DAME SI COPII •[

SU. tteh/teijoo • 7eâ. 3.63.35 %-du£ &etic£et*M° • > 3.52.96

9tluiţei.,f¥9»• 7e&. eaki, 15 > w

183

In caz de întrerupere a unei convorbiri interurbane bateţi in furca receptorului.

RE5T0UII0NT
rang •
c

CAL-CAM

J3ocal primul

Voate ziarele

TELEFON AO228
străine,

«««Să

Calef A dr C Miile 12 SI 3-4139 Calef Aureliu d Văcăreşti 79 S5 4-6614 Calef M d 11 Iunie 12 S6 3-9736 Calef Nico d 11 Iunie 12 S6 3-9736 Calendarul ziar independent Domniţa Anastasia 16 SI 3-7605 Caliga Lizica d Ctin Miile 14 SI 4-5503 Calihman A dr Călăraşi 26a SI 4-6545 Călin Ana d Episcopiei 6 SI 3-6589 Călin F dr urolog Regală 20 SI 4-2444 Călin Gh pr prof Bd Alex Ioan Cuza 4 S2 4-5784 Călin Gh ing Momuleanu 14 S3 2-0851 Călin Jean av Poenaru Bordea 6 SI 3-21 93 Călin Niculae zarzavat fructe Pţa Regina Măria comp 124 S6 4-2371 Călin S av Poenaru Bordea 6 SI 3-2193 Călinescu Al col Roma 63 S3 2-2467 Călinescu Armând d Dr Clunet 12 S6 4-5027 Călinescu Elena d Iulia Haşdeu 3 S2 3-0231 Călinescu Elena d Busuioc 26 S5 4-4468 Călinescu Emil arh Popa Soare 48 S4 3-5643 Călinescu Eugen d Aleea Cornelia 24 S5 . . . . 3 - 7 3 1 7 Călinescu C I int maior Silivestru 65 S3 2-3397 Călinescu Ilie d Şos Vergului 20 S4 4-3879 Călnescu Ion dr Alee C 10 Pe Delavrancea S2 3-7920 Călinescu Ion col Pietăţii 8 S3 2-0760 Călinescu G Măria d Gr G Cantacuzino 14 S2 3 - 4 2 9 5 Călinescu Mihail ing Austrului 50 S4 3-8681 Călinescu I N d Chişinău 25 S2 3-6796 Căiinescu Radu d Bd Mărăşti 23 S2 4-6801 Catistrat Alexandru d V A Ureche 23 S6 . . 4 - 8 4 5 1 Calliani Augustin d Sevastopol 11 a S2 3-9791 Callimachi Scarlat d Romană 55 S3 2-O146 Callimachi Ioan adţia Victoriei 96 SI 3-O53O dornic Aleea Kisselef 17 S2 3-7O74 Calloianu Margareta d Frumoasă 52 S2 4-9449 Callos I Eugen av Londra 6 S3 2-9999 Calman Louis ing Schitu Darvari 10 S3 2-3459 Calmanovici fcă pungi hârtie CI Moşilor 312 S4 2-4603 Calmanovici Emanuel d Columb 4 S3 2-1520 Calmanovici Emil ing Popa Şapcă 6 S3 2-3904 şantier CI Victoriei 25 SI 4-5442 Calmanovici H Iosef reprez comerţ Bd Carol 28 SI . 3-9150 Calmanovici Isac d GI Praporgescu 6 SI 2-2403 Calmanovici G Isac av Olteni 3 SI 3-0671 Calmanovici N N Mântuleasa 3 S4 3-4370 Calmanovici Oscar d Popa Soare 51 S4 . . . . 3 - 4 4 3 9 Calmanovici Paula av 14 Martie 20 S6 4-0916 Calmanovici Puiu d Gândului 9 S4 4-3855 Calmanovici Savu ing Bd Dacia 12 a S3 2-2005 Calmanovici Sofia dr Olteni 3 SI 3-06 71 Calmuschi Camil d Bd Vintilă Brătianu 37 S3 2 - 3 3 9 2 Calmuschi Ioan av Bd Dacia 48 S3 2-15 24 Calmy & Co s a ,transport internaţional Bursei 3 SI 3-7202 Calmy Alfred d Traian 54 S4 3-8912 Calmy Aristide av Bd Carol 14 SI 3-6802 Calmy George Rafael d C A Rosetti 24 SI . . 2 - 3 2 8 0

Calmy Leon d Cuza Vodă 87 S5 4-7641 Calmy Raphael d Lucaci 50 S4 4-6539 Călniceanu Alex d Cercului 1 S3 2-2637 Caloenescu Nicolae căp Dr Pasteur 4 S6 . . . . 4 - 3 3 8 3 Caloian Ctin d Pe Delavrancea Aleea C 53 S2 3 - 5 O 3 7 Caloianis Ilie coloniale Romulus 48 S4 4-0111 Caloianu Ticu lt col Viitor 148 S3 2-9603 Caloianu Victor lt comandor aviator Cuţitul de Argint 42 S5 4-766O Calomeri Lucia d Vâlcov 35 S4 3-7642 Calomfirescu Gh Elena d Grădina cu Cai 3 S2 4 - 4 6 9 0 Calomir Alexandra d Şerban Vodă 111 S5 . . 4 - 6 6 8 8 Caloria s n col C C Arion 18 S2 3-9566 Calorifer încălziri centrale Ion G Duca 7 S3 2 - 9 1 7 9 Caloria prod petrolifere Regală 19 SI 4-9805 Calota Constantin mag coloniale Griviţei 466 S2 3-480 1 Calotescu M Stelian ing Transilvaniei 52 S2 3 - 9 6 8 1 Calvocorescu Elena dr Prel Mătăsari Noi 2 S4 2 - 9 5 8 O Cămărăşescu Ioan d Romulus 77 S4 3-9823 Cămărăşescu N d Bd Carol II 11 S6 3-3963 Cămărăşescu Nissa d Boteanu 3 SI 3-8656 Cambanis A Mihail av Bd Carol 34 SI 3-8184 Cambureanu Vasile ing Vasile Lupu 24 S2 £ 4 - 5 8 I O

4-4 1 88

Cameniţă Ioan d Bd Ferdinand 124 S4 Camenitză Elena d Sf Apostoli 41 a SI Camera Agricolă a Jud Ilfov Gogu Cantacuzino 7 S2 Camera de Comerţ şi Industrie Bursei 4 SI cab preşedintelui cercul de industrie Târgul abator Spl Unirei 180 S5 Târgul Arionoaiei 57 S6 Avrig 2 S4 Camera de Comerţ Româno-Germană Jules Michelet 7 S3 Camera de Comerţ Româno-Palestineană Bursei 3 SI Camera Deputaţilor Mitropoliei S5 bir dir adm cab Miniştri cab deputaţii cab preşedintelui direcţiunea chesturei dir serv legislative intendentul după ore de serviciu Portar sala de aşteptare

2-9 2 O 9 4-1309 3-7562 £3-1020 £5-1725 £3-1020 3-1O24 3-534O 2-4273 2-85 1 9 £3-7805

4-881 1
£3-3230 4-7227 4-6 1 8 8 4-61 84 3- 1357 3-9458 3-8037 3-323O 3-3347

Camera Italiana di Commercio e Ind Gl Mânu 17 S2 3-1262 Camera de Muncă Calomfirescu 8 SI . . . . - £ 5 - 1 4 1 O contencios Povernei 6 S3 2-8494 Camera Sindicală Bursa B u c Bursei 4 S I . . . . 3 - 7 5 8 5 Camera Sindicală a Debitanţilor C A M Carol 3 0 S I 4-2334 Camerling M Leon ciorapi tricotaje Şepcari 8 SI dornic Pictor Romano 15 S4 4-3165 .3-2742

CAM-CAN

Intre orele 21-8 tariful pentru convorbirile interurbane interne este redus cu 4 0 % . 4-4259 3-3648 4-6988 3-1781 3-9325 4-0962 4-2696

184

Camerling Willy d Bd Domniţei 14 SI Camerman Eugeniu ing Mântulcasa 5 S4 Camerman Matei av Ştirbey Vodă 17 S2 Camil Iosif av CI Călăraşilor 26 SI Camil Victor dr Bd Carol 31 SI Cămila s a manuf en gros Carol 49 SI Căminul N 2 al Academiei Comerciale o Cuza Vodă 100 S5

Căminul Cărţii B Hager & Co Pţa Academiei 1 SI 4-1146 Căminul Funcţionarilor Min Interne Str A lângă Gara Obor S4 2-4761 Căminul Moaşelor Rurale Şos Kisselef 14 S2 2 - 4 6 1 2 Căminul Modern întrepr constr Moşilor 102 SI 4-5348 Căminul Ofiţeresc Regele Carol II Cobălcescu 28 SI . ...*3-O276 Căminul protecţia si corecţia minorilor Şos Pantelimon Curtea Bis Mărcuţa . . 2-6O53 Căminul Protecţ Fetelor Femeilor Evreice Sevastopol 19 S2 3-2433 Căminul Serviciu Casnic Minist Muncii Victoriei 134 S3 5-0809 Căminul de Studente Sfta Ecaterina Sf Ecaterina 3 S5 4-7302 Căminul de Studente Bd Carol 98 SI 4-3492 Căminul Studentelor Casa Corp Dd i Bd Regele Carol II 18 S6 3-6615 Căminul Studentelor Fund Hortensia Popa Gogu Cantacuzino 16 S3 3-5397 Căminul Studentelor Spiru Haret Dionisie 72 S3 2-0394 Căminul Studenţesc Alexandrina Cantacuzino Săgeţei 1 SI Căminul de Studenţi No 1 Gogu Cantacuzino 21 SI 2-O924 2-1 3 9 5

Căminul Studenţilor Maghiari Sf Voevozi 50 S2 4-4567 Căminul Tara Bârsei Pictor Grigorescu 14 SI 4 - 9 5 6 6 Căminul de Ucenici Bucureşti Obor Bd Gărei de Est S4 2-0043 Căminul de Ucenici din Arte Grafice A Panu 41 S5 Căminul de Ucenici Industriali CI Şerban Vodă 278 b S5 Camionajul C F R magazia B M Şos Basarab 41 b S2 Camionajul C F R magazia B M Gara Filaret S6 4-3612 3-8197 3-6479 3-6629

Camionete Tempo Biserica Amzei 25 Să . 2 - 3 2 1 2 Câmpeanu C & Comp Lepădatu mag pescărie Pţa Regina Măria 62 S6 4-8OO9 Câmpeanu D d G Ipătescu 3 S4 l 2-9641 Câmpeanu David Combard Str Banca Naţională SI 3-3196 Câmpeanu Anna d Bd Princip Mircea 6 S6 . . 4 - 4 1 8 3 Câmpeanu Jacques d Bd Domniţei 16 SI . . . . 4 - 5 6 6 7 Câmpeanu Lazăr d Barbu Catargiu 11 S 2 4-2283 Câmpeanu M arh Carageale 1 b SI 2-5401 Câmpeanu Mihail agenţie presă Bd I C Brătianu 3 SI 4-9077 Câmpeanu Sofia d Caimatei 16 b SI 4-2961 Câmpeanu Ştefan d Labirint 58 S4 4-5567 Câmpeanu Toma d S Constantin 14 SI f 3-5092 Campana Alfred d Ing Zablowski 20 S2 4-3940 Câmpineanu Eilza d Victoriei 128 S3 3-9419 Campion Paul coafor dame Franclin 7 S3 . . . . 4 - O 2 1 1

Campus & Bassa casă bancă şi ecoleeturâ CI Victoriei 14 SI 3-7168 colectura sucurs 3-5970 Campus Elias d CI Călăraşi 95 S4 3-3047 Campus lacob d Morilor 29 S5 4-5178 Camson Conces Atei M Sănătatea Vatra Luminoasă 100 S4 4-7O83 Can Alexandru maşini scris calculat Bd Carol 65 SI 3-2534 Can Jacques maşini scris calculat Pas Român 21 SI 3-1 OOO Cana I Constantin dr CI Călăraşi 12» S4 3-3771 Canada fcă produse zaharoase Cristea Naum Ianco C Dudeşti 143 S4 I 3-OOO6 Canadian Pacific Railway bir turism Bd Gh Duca 1 S2 4-4931 Cananău Alex ing Dr Felix 33 S2 4-9767 Canarache Ana ziaristă Dr Râmniceanu 14 S6 3 - 4 8 5 7 Canari C lt col Spătari 3 S3 3-8702 Cancel P prof univ Sborului 7 S4 3-2191 Cancicov M d CI Victoriei 11 SI 4-4591 Canciovici A restaurant Clucerului 68 S2 . . 3 - 6 5 6 8 l Canciovici Marin d Banu Manta 25 S2 4-5059 Canciu Ioan d Spătarului 29 S3 2-9083 Cândea Petre d Boteanu 3 SI 4-7156 Candel A I d Lucaci 41 S4 3-1 8 5 4 Candel M ing Izvor 78 S6 4-1961 Candel M Sylo d Elena Cuza 3 S5 3-465O Candeli G ing Melodiei 1 SI h 4-4855 Candet Jean bodegă şi coloniale Berzei 2 S2 4 - 0 1 9 7 Candiani A col Gl Lambru 29 S3 2-6274 Candiano C Ctin d 11 Februarie 17 SI 4-1941 Candrea L Alex d Vânători 20 SI 3-41 1 2 Candrea N d Pţa Kogălniceanu 8 S2 4-1682 Candiano V Lucielle d Benito Mussolini 16 Alee S3 4-8273 Candiano Marcela d Londra 18 S3 2-2545 Canella Enzo d Victor Emanuel 38 S3 2-0113 Canella Guido ing V Alexandri 2 S3 2-2210 Canella I Turnio d Alex Bălăşanu 5 S5 4-9375 Caner Bruno ing Paleologu 4 S4 3-9467 Canetti Jean d C Victoriei 128 S3 I 4-O294 Canner Charlotte av Orfeu 4 a SI 4-2136 Canner L Isac d Orfeu 4 a SI 4-2136 Cantacuzino Gr A d Ci Victoriei 224 S3 . . 2 - 5 2 5 8 l Cantacuzino C A ministru plenipotenţiar h d Gl Berthelot 22 S2 3-79O9 Cantacuzino Alexandru d CI Dorobanţi 51 S3 2 - 3 8 5 0 Cantacuzino I Alexandru dr Temişana 3 b S2 4 - 8 1 5 8 Cantacuzino Cţa d Bd L Catargiu 18 S3 2-1400 Cantacuzino M Ctin d Bd Brătianu 34 SI . , 3 - 6 7 21 Cantacuzino M Ctin d Aviator Mircea Petre 47 Pe Mornand S3 2 - 4 4 4 9 Cantacuzino Despina d Alexandrina 17 S2 . . . . 2 - 2 3 7 6 Cantacuzino I Elena d Bruxelles 2 S3 2-8539 Cantacuzino Erna d Col Popeea CI Rahovei 288 S6 4-8373 Cantacuzino Gr George prof univ Roma 28 S3 2-064 1 Cantacuzino G gl Gutenberg 3 SI h 3-0554 Cantacuzino M G arh C Victoriei 109 S3 3 - 6 0 4 5 h I Cantacuzino Gheorghe d Aleea Alexandru 15 S3 2-11 2 6 Cantacuzino G I d Gl Ipătescu 22 S4 2-O322 Cantacuzino Ioana Nic Bălcescu 17 S3 3-4382 Cantacuzino Ion dr boli mintale şi nervoase Vasile Pârvan 12 S2 4-6868 Cantacuzino Măria d Ştirbey Vodă 18 S2 4-6593 Cantacuzino Mioara d Pţa Jianu Palat Bazaltin S2 2-3522

k

185

In caz ci nu cunoaşteţi1 numărul de telefon al abonatului chemat, indicaţi numele şi adresa. CAN-CAR Capriel Dicran ing Batistei 1 SI 4-2515 Capriel Iosef ing Visarion 5 S3 2-1196 Capriel Petre ing Aurel Vlaicu 121 S3 2-5887 Capriel R dr Biserica Amzei 10 S3 4-3453 Capril Marcel d Braziliei 7 S3 2-1765 Capsa N Ctin d Spătarului 10 S3 ...2-1389 Capsa Cotan d Episcopiei 5 SI 3-3187 Capsa Gr cofetărie CI Victoriei 36 SI 3-5408 adţia Hotel Edgard Quinet 1 SI 3-5430 Capsa Grigore prof ing C F R Aviator Muntenescu 45 S2 -fr 4 - 5 8 1 0 Capsa Grigore d Aviator Muntenescu 45 S2 4 - 9 3 0 8 Capsali Floria artistă Louis Barthou 10 SI . . 3 - 2 4 2 3 Capsali Măria prof Gutenberg 6 S2 4-9291 Capsula dep ambalaj farmaceutice Pţa Amzei 24 S3 4-3340 Caputineanu M Mihail d Batistei 1 SI 3-4704 Carabas Ioan librărie Victoriei 101 S3 4-9652 Carabela A ing Arcului 14 SI 2-3561 Carabela Constantin d Izvor 11 S6 4-2434 Carabela Vasile d Dtrie Racoviţă 5 S4 4-2552 Carabelaian A Cafea la Martinica Banii Manta 7 S2 4-2378 Carabeţeanu G E d Gl Cerchez 2 S5 . . . . . . 4 - 5 3 1 2 Caracas Gh lt col Ştirbey Vodă 16 S2 3-3O68 Caracas Grigore dr Salcâmi 11 S3 2-9433 Caracas Irina d Porumbaru 33 S2 2-0856 Caracas Remus prof Militari 25 S6 4-6978 Caracostea Anastase d Dna Chiajna 25 S5 . . 3 - 4 7 6 6 Caracostea Dumitru prof univ Aleea Năstăsescu 2 S3 2-5329 Caracostea Grigore d Bd Elisabeta 50 S2 . . . . 3 - 5 4 4 7 Caracostea Gh Paulina d Vodă Caragea 6 S3 2 - 2 O 3 9 Caracotta Virgiliu dr chirurg ortopedie Aurel Vlaicu 35 S3 2-O826 Carada M Theodorian d Bd Măria 68 S6 . . . . 4 - 1 7 2 1 Carafoli Clie ing prof Popa Savu 4 0 S2 . . . . 2 - 1 5 2 6 Caragea I Cesar maior Palcologu 3 0 S4 . . . . 3 - 2 2 2 3 Caragea C E d CI Victoriei 129 S 3 3-2527 Caragea Ion d Ionescu Anton 17 Pe Iancului S4. . 4 - 1 0 7 8 Caraianopol C dr dentist Victoriei 68 S I . . . . 4 - 9 0 7 8 Caraianu & Co inst litografie Putu cu Apă Rece 75 S6 3-1376 Caraianu Constantin d Aleea Emil Costinescu 13 S6 4-2917 Caraman Ion lt comandor Căp Aviator Mircea Petre 17 S3 2-9451 Caraman Olga d Putu cu Apă Rece 32 S6 . . 3 - 1 9 9 9 Caramanlău N d Câmpineanu 48 SI 3-737O Caramzulescu Dumitru dr Ştirbey Vodă 16 S2 4 - 6 4 9 4 Caranfil Georges cons Minist Afaceri Străine Nic Bălcescu 37 S3 2-5585 Caranfil Niculae ing Aleea Modrogan 17 S3 2 - 2 6 0 1 Caransebeş s a mag mobile CI Victoriei 105 S3. . 5 - 1 1 9 O CI Călăraşilor 1 SI 3-4 1 8O Carantino Jacques d Polonă 23 S3 2-5959 Carantino G Măria d Dumbrava Roşie 20 S3 2 - 4 2 4 8 Carapancea Petre căp Bd Domniţei 14 SI . . 4 - 2 2 3 2 Carapancea T col Pe Dorobanţi Str C 27 S 3 . . 2 - 5 6 8 9 Cărare Măria d S Apostoli 23 SI f 4-4444 Carasso Lazăr bursa untului Carol 55 SI . . 4 - 4 6 9 6 dornic Negru Vodă 6 SI .4-7114 Cară Thasse Radu magistrat Col Poenaru Bordea 6 SI 4-7005 Caratzali A dr boli copii Gl Mânu 28 S2 . . 4 - 3 1 4 8 Carbonit s a r pt fabricarea cărbunelui activ Wilson 15 SI •.'...• 3-1775 Carbonnel d Jianu 68 S2 2-8462

Cantacuzino Mircea Şcoala de Aviaţie Al Lahovary 9 S3 '. 3-4329 Cantacuzino G N adţia glă Gl Budişteanu 15 S2 3 - 6 5 3 9 dornic Gl Budişteanu 15 S2 3-6797 Cantacuzino Paşcanu C Măria d Pândele Ţăruşanu 4 S2 3-2539 Cantacuzino Sabina d C A Rosetti 37 SI 2-2777 Cantacuzino Sacha d Londra 28 S3 2-1161 Cantacuzino M Ştefana d Jules Michelet 17 S3 2 - 9 7 9 1 Cântea Felicia d Dr Herescu 12 S6 4-2121 Cântea Henri ing Dr Herescu 12 S6 4-2121 Cantea Sofia d Romană 7 S3 2-15 25 Cantelar Jacques De prod farmaceutice Traian 234 S4 : 2-9419 Cantelar Laetiţia De d Aleea Alexandru 44 S3 2 - 3 8 6 7 Cantemir Adela doamnă de onoare Palatul Cotroceni 3- 2O2O Cantemir Adela d Brezoianu 29 SI 3-5301 Cantemir Aurelia prof Maica Domnului 63 S3 2 - 3 3 4 0 Cantemir Al Ion d Alex Lahovary 45 S3 2-1414 Cantili Tică vinuri Griviţei 55 S2 4-0055 Centili Olga d Bd Al Ion Cuza 9 a S2 3-4 1 9 7 Cantina Muncitorească a Minist Muncii ?T>\ Independenţei 5 SI 3-7670 Cantuniari M Alex av bir I Ghica casa Soutzo. . 3 - 3 7 6 4 dornic Palcologu 5 b S4 3-5718 Cantuniari Ctin d Pictor G D Mirea 18 S2 4-O33O Cantuniari Ion ing Paris 57 S3 2-01 7 9 Cantuniari G N ing C Disescu 21 S2 3-4433 C?ntuniari N Ştef d C Disescu 21 S2 3-4433 Canu Alexandru maşini scris calculat Bd Ca rol 65 SI 3-2534 Canu Benedict d Romană 41 S3 2-8951 Cănuţă d Brezoianu 58 SI 3-2541 Căpăţână Aureliu cons c casaţie Bd Pache 127 a £4 ". 3-8183 Căpăţână Jean d Ştirbey Vodă 20 S2 3-8367 Căpăţână Roman d Dr Turnescu 2 8 S.'i . . . . 3 - 5 5 5 6 Capece Galeota Di Regina d B Mussolini 19 S3 2-4462 Capelleanu Martha d Pe Dorobanţi Str A 38 S3 2-9 1 9 5 Capeteneanu Mateescu I av Vespasia'i 5 S2 3 - 1 1 5 4 X Capitala reprez şi comerţ Gl Flores.:j Io SI 4 - 5 3 4 1 Căpităneanu Aurelia d Jules Michri.'t 25 S3 2 - 3 2 1 3 Căpitănescu George av Cereş 13 Sfi 3-4324 Căpitănescu I d Cereş 13 S6 3-4324 Căpitănescu S Ioan d Sapienţii 2 SI 3-0688 Capitanopol Măria d Gl Lahovary 9 S3 2-2593 Căpitanovici Mihail dr Izvor 10 b S6 4-2748 Capitolin Virgil dr Atena 29 S3 2-1792 Caplanian S atei cartonaje Avrig 11 S4 2 - 5 11 1 dornic Gh Coşbuc 6 S4 2-5097 Căplescu George d CI Rahovei 218 S6 5-1717 Cappon Alfred d Pitar Moş 19 S3 2-5544 Cappon A Aurel d Brezoianu 38 S I . . . . . . . . 4 - 5 7 5 6 Cappon Aurelia d Latină 1 S 3 .'..4-9332 Cappon R Hugo av Cobălcescu 46 S2 3-9149 Cappon Marcel ing Atena 8 S3 3-9129 Cappon Mauriciu d Anastase Simu 6 SI! . . . . 4 - 1 3 1 9 Cappon Salviny d Ştirbey Vodă 20 S2 4-74O1 Cappon M Samy maşini agric industr cusut tricotaje Izvor 59 S6 3-4564 Capra N Anghel d Mântuleasa 28 S4 . . . . . . 3 - 8 9 4 3 Capră Cristea Elena d Romană 137 S3 2-5526 Capră Mihail d Pictor Luchian 11 S4 4-6723 Capralick N av Leon Vodă 17 S5 .4-0931 Căprescu Dobre d Pţa Kogălnkeanu 8 S2 . . 4 - 6 6 7 9 Capriel Dan d Romană 30 S3 2-1402

CAR-CAS • »<«U maşov CONSTaNT* O«l«ŢI iatr
PLOtţTI CIRN*UT> SUCURSAlI:

are centrală telefonică sau mai multe linii

186

TRANSPORTURI INTERNATIONALE
Carp Nina ing Bd Elisabeta 60 S2 4-8646 Carp Al S d Pţa Butculescu 5 S4 4-3389 Carp Sabina d Costache Bălăcescu 24 S4 5-1052 Carpaţi ind mobile Bârăţiei 41 SI 3-9206 Carpatina s a r industr forestieră Dr Bacaloglu 4 S I +2 - 1 8 5 2 Carpen Olimpiu dr Paris 69 S3 2-1174 Cărpiniş G Ion atei tâmplărie Academiei 4 SI 4-8268 Carpitus întrepr teii Bolintineanu 5 S I . . . . 4 - 3 2 9 2 Carr Robert ing Bd Brătianu 7 S I 3-7952 dornic Şos Jianu 2 S2 2-4949 Carroll L W d Pia Brătianu 18 S3 2-3443 Carşinescu Vasile col Puişor 22 S G 4-5187 Cârstea Andrei dr CI Moşilor 133 S4 4-9834 Cartea de Aur s a r tipografie bir Smârdan 4 S I 3 - 5 7 4 2 atelierele Lucaci 6 1 a S4 3-4966 Cartea Românească Bd Carol I 3 SI sediul central şi magazinele ^"3-9270 secţia fotografică 3-0080 papetăria din librăria centrală 3-9 1 95 atelierele Şos Bonaparte 60 S3 ^ 2 - 4 127 secţia radio 2-86 70 engros şi sucursala Sfetea Calea Moşilor 62 SI 3-832O Cartianu Gh ing Intrarea I G Duca (i S3 2-9716 Carto fcă cartonaje Smârdan 4 SI 4-9353 Cartojan N prof univ Enăchiţă Văcărescu 17 b S5 3-7361 Cartonage Arthur Spl Unirei 328 S5 4-7964 Caratonase Hercules Gabroveni 23 SI 4-2704 Cartonaje I Scher Spl Unirei 179 S5 4-1425 Carul cu Bere Ssiunea Nicolae Mircea Stavropoleos 5 SI 3-0026 Casa Annie croitorie Lipscani 26 SI 4-4535 Casa Berry lenajuri mătăsuri Bd Tache Ionescu 27 S3 3-6068 Casa Block a Proprietarilor Bd Brătianu 24 SI 2-5729 Casa Bloc Victoria CI Victoriei 220 S3 4-7473 Casa Bloc Wilson Wilson 13 SI 5-1545 Casa Bonciu exp bonfamuri cuverturi Şelari 2 SI 3-5 1 67 Casa Centrală a Cooperaţiei dir tech ing Minescu Brezoianu 33 SI 4-6594 Casa Ciorapilor mag Nic Şelari 2 SI 4-7544 Casa Comerţului de schimb Marcel Feldstein Str Bea Naţională 2 SI 4-731O Casa Copilului Cresa Mihail Cogălniceanu 54 S2 2-4976 Casa de Credit şi Economie C F R Barbu Catargiu 18 S2 4-8482 Casa de Credit a Magistraţilor Centrala Bd Tache Ionescu 22 S3 * 2-05 1 O Casa Fond Naţ al Aviaţiei Bd Reg Alexandru I 14 S3 •*- 2-0437 Casa Grafică s n col Doamnei 16 SI 3-5416 Casa Iosefina atei broderie Mavrogheni 19 SI 4 - 7 9 6 9 Casa de împrumut pe amanet şi de păstrare Sf Ionică 9 SI 4-8271

Carbosar s a r comerţ combustibil Academiei 47 S I 3-3262 Cărbunarii N d Avrig 96 S4 4-6602 Cărbunescu George dr Orient 18 S3 2-5548 Carcalechi Sergiu ing CI Moşilor 245 S4 2-2959 Carcaleţeanu Petrescu Felicia dr Lizeanu 23 S3 2 - 5 5 0 4 Carcali Constantin d D Sturdza 14 S3 2-3289 Carcali Ctin av C F R Palat Lido SI *4-5810 Cârcianu Jean d Ing Zablowsky 56 S2 4-5174 Cârciumărescu Ştefan dr Bd Schitu Măgureanu 57 SI Cardaş Ion ing Bd Dacia 9 S3 Cardas Mircea dr Aleea Suter 16 S6 Cardonschi I dr Str A 11 Pe Rahova S6 Carex transp internat mutări Academiei 2 SI Caribol P Alex av Alexandrina 11 S2 4-9898 2-43O2 4-9068 4-21 15 3-1046 2-5398

Caribolu Mihail col Bd Lascăr Catargiu 57 S3 2 - 2 6 2 8 Cariera de nisip Pantelimon Primăria Capitalei Cătunul Mărcuţa 2-55 1 8 Cariera de nisip şi pietriş Fraţii Niţescu Şos Dudeşti Pulberăria 94 S4 3-4167 Cârjan Duţă d Şos Ştefan cel Mare 42 S3 . . 2 - 2 3 7 2 Cârjan Ionel ziarist Hârşova 32 S4 4-0591 Caria Măria prof Pitar Moş 27 S3 2-9299 Cârlan Petre ing Bd I C Brătianu 24 S I . . . . 5 - 1 4 2 5 Cârlova Ion d Muzelor 9 S5 3-7256 Carlton mag aparate radio electr Regală 20 SI 4-6682 Carlton coafor de dame Bd Brătianu 11 S I . . . . 4 - 9 9 6 3 Carmen boiangerie Fund Negru Vodă 4 SI . . 4 - 4 5 3 2 Carmen Petrol Bd Brătianu 22 SI *3-6010 Carmen soc transp internat Doamnei 5 SI . . "dr/3-4660 Carmen Sylva s a r manuf Lipscani 80 SI 3 - 2 9 3 6 Carmol laborator Speranţei 37 S3 2-2042 Carnabel Ecaterina d Romană 61 S3 2-2074 Carnabel Sorin d Gl Praporgescu 12 SI 2-5634 Cărnaru I Gh fierărie Carol 88 SI 3-4122 dornic Ion Maiorescu 34 S4 2-471 7 Cărnaru Gheorghe Petrescu Niculae fierărie art menaj Bd Gl D Lambru 7 S4 2-9076 Cărnaru Ioan dr Viitorului 111 S3 2-1427 Carncvali Gino d Isvor 2 S6 3-7139 Carniol gravor ştampile insig decor Carol 14 S I . . 4 - 9 9 3 7 Carniol Armând d Carol 77 SI 4-88 1 O Carniol C ing Sapientei 9 b Alee SI 4-9502 Carniol Charles d Aleea Gândului 24 S4 4-4742 Carniol D Ecaterina d Sf Apostoli 16 SI . . 3 - 8 7 6 1 Carniol Eugen ing Mihail Kogălniceanu 10 S2 2 - 2 2 9 6 Carniol I Gloria d 11 Iunie 75 S5 4-3476 Carniol M Fiul aparate stins incendiu Carol 24 SI 3-2348 Carol Horn metalurgie Şos Basarab 31 S2 . . 3 - 2 6 9 0 Carom Bd I C Brătianu 35 SI 4-6994 Carozzi Donna artistă Brezoianu 29 S I . . . . 3 - 7 9 3 2 Carp G d Pândele Ţăruşanu 20 S2 3-5759 Carp P Grigore d Bd Dacia 14 S3 2-9988 Carp Horia ziarist Bradului 19 S5 3-3469 Carp Oana d Dr Mirinescu 4 S6 4-3464 Carp Matatias d Romulus 46 S4 3-1851

187
*

Citiţi cu atenţie instrucţiune am pretată

CAS-CAS

Casa Militară de Economie şi Ajutor Cobălcescu 28 SI 3-8743 cab dir gi 3-2174 Casa Negustorilor corpor comerc şi industr Pas Comedia Se B 2 SI 4-4968 Casa Partidului Naţional Liberal Soc civilă CI Victoriei 34 SI 3-3994 Podgorenilor Asociaţi C A P A Romană 2 2 2S 3 2-9626 Casa de Pensii a Teatrelor Naţ şi Operelor Gl Bertelot 13 S2 4-8510 Casa Proprie soc coop constr şi cumpărări imobile Lipscani 14 SI 4-2829 Casa Românească de schimb Doamnei 11 SI 4 - 8 1 2 8 Casa Verde ing Clime . Nicu Dorobanţu Buc Noi 5-O546 Casalana s a comerţ Bd Carol 51 SI 4-0258 Casianu N d Aleea Gl Ghenea 1 Si 4-2061 Casimir E Emil ing Polonă 7 S3 2-129O Câsmoiu Ion coloniale Tunari 2 S3 2-6398 Casolteanu A lt comandor Bd Domniţei 20 SI 3 - 6 9 5 5 Casolteanu Lola d Roma 34 S3 2-8588 Cassa de Amortizare G Gr Cantacuzino 31 S2 *4-2330 Casa

Cassa Autonomă a Monopol Regat Rom (Continuare) serv cumpărături şj imprimate Bd Lascăr Catargiu 22 S3 • 2-3050 £ serv studii contab gestiuni şi împrumut Victoriei 184 S3 '. *3-9183 imobil locuinţe Pţa Lahovary 1 a S3 . . - j S r 2 - 3 t 2 8 manufactură tutun Belvedere Bd Regiei S2 *3-9090 dep central materiale Belvedere S2 . . . . 4 - 7 1 6 4 subinsp control vânzări capitală Batistei 27 SI 2-4913 serv central insp şi control 2-174O dep vânzare Ilfov I Caragea Vodă 17 S3 2 - 4 6 0 7 dep vânzare Ilfov 2 Berzei 63 S2 3-9094 dep sare Filaret Câmpul Veseliei S6 . . . . 3 - 9 O 9 6 dep sare Obor Bd Gărei Obor S4 . . . . 2 - 5 4 4 5 Cassa Auton a Pădurilor Statului Bd Tache Ionescu 31 S3 -*-5-O6OO cab adtor 3-3 1 26 bir vânzare lemne foc Dtric Sturdza 6 S 3 . 4 - 5 8 5 9 adţia depozitelor 4-5857 adţia depozitelor Bucureşti Triaj 4-63 7O adm dep Şos Giuleşti 4 S2 4-6118 dep lemne foc Dealul Spirii Şos Măgurele 91 S6 5-16O2 dep lemne foc Eliade între Vii 1 S4 . . 2 - 3 9 1 9 dep lemne foc Spl Independenţei 186 S6 4 - 6 2 9 3 fcă parchete Areva Şos Pantelimon 161 S4 2-2348 Cassa de Bancă Jean Juster Lipscani 22 SI 3 - 4 3 6 2 Cassa Centrală Asigurări Sociale Bd Carol 33 SI 3-7117 comisar guvern 4-O735 preşed cons administraţie 3-9202 director gl 3-7919 cab arhitect şef 4-7274 cab dir medicină 4-7779 cab dir personalului 4-71 23 sub dir gl I Argeşeanu 3-2902 sub dir gl Isaia G Ionescu 3-6852 dir asig boală şi invaliditate 3-7116 dir asig accidente 3-7 1 1 5 serv băi şi serv c-tral farmaceutic . . . . 3 - 7 1 1 4 dir venituri şi control 4-09 2O dir contabilităţii 4-0987 dir personalului 3-2418 comisia de disciplină cab insp gl 4-7456 serv contencios 3-04 1 1 serv arhitecturii technic şi bunuri 3-1216 serv actuariat statistică 3-2446 serv secretariat 3-1373 inspectoratul gl adtiv 3-0211 inspectoratul gl medical 3-26 1 5 inspectoratul gl contabil 4-8502 casieria centrală şi serv ordonanţare . . . . 5 - 0 7 0 8 con.Tsia superioară control şi controlul preventiv 4-4812 informaţiuni şi după orele de serviciu ..3-7852 dispensarul medical T B C No 1 CI Dorobanţi 58 S3 2-4991 dispensarul medical T B C No 3 CI Moşilor 192 S4 2-O69 1 dispensarul medical T B C No 5 CI 13 Septembrie 70 S6 5-1712 spitalul chirurg accidente şi mecanoterapie CI Floreasca 8 S3 2-3063 institutul de chirurgie Regele Carol II Polizu 34 S2 3-6430

Cassa Asigurărilor Sociale Pţa Lahovary 1 S3 cab dir 2-8406 cab medic şef 2-8489 inspectorul genera] 2-84 2 1 secţia I-a ajutoare băneşti Bd*Pache 119 S4 3-7791 secţia III-a Medicală Pţa Amzei 3 S3 3 - 5 9 4 0 bir farmacist Tatuşescu 4-6 102 secţia V-a administrativă 3-4 1 70 . secţia IV-a inspecţie Octavian 23 S5 . . 4 - 0 6 2 8 bir adm Nr 1 Sos Bonaparte 23 S3 2-8626 bir adm Nr 8 Bd Domniţei 12 SI 4-8438 [ bir adm Nr 6 Viitorului 45 S3 2-8394 1 biroul contenciosului Pţa Amzei 3 S3 . . 3 - 8 5 1 6 cassa medicală No 1 Şincai 11 S2 3-3250 cassa medicală No 2 Şos Iancului 9 S4. . 3 - 6 6 5 1 ; cassa medicală No 3 Egalităţii 27 S6 3-3359 cassa mediclă No 4 Apele Minerale 60 S 5 . . 3 - 3 1 5 7 cassa medicală No 5 CI 13 Septembrie 51 S6 3-3257 dispensarul medical No 6 Sdela Gl Lahovary 5 S3 2-1547 cassa medicală No 7 Şos Bonaparte 50 S3 2-0141 dispensarul medical No 8 Bd Măria 3 SI 3-7996 dispensarul medical No 9 Plantelor 75 S 4 . . 5 - 0 9 5 4 dispensarul medical No 10 Belvedere 12 SI 4-5266 Fundaţia Vasiliu Bolnavu Pţa Lahovary 1 S3 2-8434 Cassa Autonomă a Monopol Regat Rom Bd Tache Ionescu 5 S3 direcţia grală *3-3406 cab preşed consiliu adţiei 4-4697 cab dir grai 4-1555 cab dir comercial 4-O99O serv dir teh agricole Bd Tache Ionescu 1 S3 *3-8053 cab dir tehnic agric 4-1450 institut experim cult ferment tutun Băneasa iţ 4-0640 serv contencios urmăriri Salarizării muncii şi asist soc Victoriei 121 S3 -*4-3820

CASCAZ

Nu utilizaţi liste vechi la telefon

/88

FABRICA DE CAUCIUC „PALMA" BRAŞOV
B I R O U L DE VÂNZARE T ELEF
BUCUREŞTI I, DECEBAL 20,
Cassa Centrală Asigurări Sqciale (Continuare) dep instrumente chirurgicale Şos Bonaparte 42 S3 2-331 3 dep central medicamente Sdela Gl Lahovary 5 S3 2-1408 dep central medicamente Paris 36 S3 . . 2 - 3 8 5 6 casa construcţii Bd Carol 33 SI 3-2790 cab dir 4-1 744 învăţământul muncitoresc 4-5924 4-5928 Cassa Centrală Industrie Comerţ s a Stavropoleos 15 SI 3-5753 Cassa de Credit Aj a Corp Didactic Bd Elisabeta 32 S2 *3-63O0 cab dir 3-6307 Cassa de Credit P T T centrala Poştei 2 SI * 3 - 7 1 9 0 bir asig Sf Dumitru 2 SI 3-8399 cab dir gl 3-7 1 97 cantina 3-5472 dep lemne Staţia T F F Herăstrău ....3-0328 Cassa de Depuneri şi Consemnaţiuni Cal Victoriei 13 SI *3-8420 ssala cons adţie 4-1215 Cassa Dotaţiei Oastei B Mussolini 52 S3 2-4873 Cassa de Economie Credit si Ajutor a Min de Finanţe Mihai Vodă SI 3-6057 Cassa de Efecte şi Lombard s a Lipscani 22 SI 3 - 7 5 9 9 Cassa Femeii Spl Independenţei 46 SI 3-2786 Cassa Filatelică Dr Arnold Jazlowitz Bd Brătianu 26 SI 3-3305 Cassa Glă de Păstrare din Braşov Smârdan 1 SI 3-1522 ssala Bucureşti 4-2777 Cassa Glă de Pensiuni Sf Ionică 9 SI -£-5-1560 Cassa Grădinilor Publ din Capitală Bd Schitu Măgureanu 10 SI 3-6792 Cimitirul Sf Vineri S2 3-1248 Parcul Carol 3-6545 pepineria Lacul Tei Pipera S3 2-3263 Bd Hagi Tudorache 9 S2 2-4933 Cassa Naţională de Economie şi Cecuri Poştale CI Victoriei 13 SI * 5 - 1 3 2 0 cab dir gl 3-7504 Cassa Rurală informaţiuni Doamnei 2 S I . . . . 5 - 1 8 9 4 cab dir gl 4-3541 contenciosul 3-6490 Cassa Şcoalelor Gl Berthelot 30 S2 *4-5010 cab adtor 3-2880 ateliere Polizu 11 S2 4-8793 Cassasovici Corneliu ing Maior Ene 10 S6 . . 3 - 7 6 6 1 Cassian L d Popa Soare 17 S4 3-4333 Cassler Isidor tricotaje Gabroveni 57 SI 3-5272 dornic Pescari 2 S4 3-4245 Cassvan Matei Adina d Măria Rosetti • < S3 >! 2-8803 Cassvan Nestor d Dr Marcovici 7 SI 4-1276 Castagna G d Argentina 18 S3 2-81 OO Castano E gl Ion Mincu 33 S2 2-4356 Caţafani Victor d Polonă 89 S3 2-1128 Catalan R d Dr Sion 6 S2 3-9667 Catana V Aurel d Bd Mărăşti 35 S2 3-1885 Cătănescu Ioan av Trinităţii 51 S4 3-0906

° '4

N

Catanescu Marmela d Boteanu 3 a SI 4-8569 Cătănescu Nicolae d Sirenelor 59 S6 3-4412 Catapodi C Leonida d Alex Vlahuţă 14 S 5 . . 5 - 1 4 2 1 Catargi Barbu d Gr Cantacuzino 26 S2 3-7245 Catargi Dina d Bd Vintilă Brătianu 40 S3 . . 2 - 9 4 2 4 Catargi Henry d CI Dorobanţi 2 S3 2-1707 Catargi Marieta Olga d Frumoasă 18 S2 3-0223 Catargi Micaela d Bd I C Brătianu 35 SI . . 3 - 1 5 9 0 Catargi N Hotel Royal Palace SI 4-4109 Catargi Eug Nelly doamnă de onoare N Bălcescu 28 S3 4-1 1 68 Catedrala Sf losif Gl Bertl.elot 19 S2 3-1943 Catelli Eugeni fcă mătase Gl Cernat 29 S2 . . 3 - 4 9 8 8 Caţoiu Ştefan gl Dr Turnescu 2 S6 4-O257 Caton Theodorian d Isvor 49 S6 3-7243 Catopol Emanoil d Intrarea Pictor Vermont 5 S4 4 - 2 0 3 3 Câtu Marin d Vatra Luminoasă 166 S4 2-4653 Căţulescu Ioan av Rădăuţi 5 S5 4-3584 Cătuneanu Alex av Ştirbey Vodă 300 S2 3-4613 Cătuneanu C Ctin procuror c apel Bateriilor 11 SI 3-7109 Cătuneanu Didi d B Mussolini ÎS S3 3-6288 Cătuneanu Dina d Bd Carol II 23 S6 5-O743 Cătuneanu Ion ing Batistei 24 SI 2-2199 Cătuneanu I Ion d Nic Bălcescu 17 S3 3-3876 Cătuneanu M Mircea preşed s a gospodăriilor ţărăneşti Wilson 7 S I 4-36 78 Cătuneanu A Radu av P Locusteanu 10 S6 . . 3 - 2 1 4 9 Catz & Reitman textile en gros Oituz 22 SI . . 4 - 1 O 8 2 Catz P Cireşeanu ing Popa Petre 6 S3 . . . . 2 - 9 9 O 7 Catz Clara d Popa Petre 30 SS 2-0249 Catz Erwin d Spl Independenţei 71 S6 4-8755 Catz Henriette d Pictor Luchian 12 S4 4-3538 •Catz Iosup av Sf Ştefan 14 S4 4-3625 Catz L d Popa Soare 17 S4 3-4333 Catz Lupu dr Sf Vineri 9 SI 3-3545 Catz Marcel dr stomac intestine ficat nutriţie Paleologu 2 S4 4-53 1 3 Catz L I Samuel av Gh Panu 8 S6 4-5658 Catz Vladimir d Şos Pantelimon 97 S4 2-9674 Catzap M dr boli copii şi interne CI Dudeşti 107 S4 3-8762 Catzian Ion d Bd Pache 22 S4 4-1042 Catzman S d Epureanu 22 S I 5-0545 Cauciucul Fisk reprez Biserica Enei 10 SI . . 4 - 1 3 1 6 Cauciucul Guadrat S A I R Aleea Tonola 4 S3 * 2-0 106 Secţia materiale 2-96 1 1 Caufman H dr radiolog Bd Elisabeta 24 S2 . 3 - 4 2 9 O Cauly M S d Parfumului 7 S4 3-1195 Cavadia S Cleante d Aviator Stâlpeanu 2 S2 . . 4 - 6 7 2 7 Cavaleru Emanuel av Berzei 69 S2 3-0289 Caveschi A ing C A Rosetti 36 SI 2-1439 Cazaban Corneliu d Roma 19 S3 2-3362 Cazacincu Theodor av Prof Demarat 6 S4 . . 3 - 6 2 1 1 Cazaclia Odobeşti desf vinuri rachiu Şerban Vodă 25 S5 4-9927 Cazacu Andrei d Crivineni 25 S4 2-8246 Cazacu Anton A 13 Septemvrie 205 S6 4-119O Cazacu Martin inst tech Fluerului 1 1 S 4 . . . . 2 - 3 6 0 8

18»

Dacă an abonat nu este trecut în listă formaţi 03 (Informaţiuni)

CAZ-CER

ÎMBRĂCĂMINTEI

SU. ftervzei, foo . 7ie. 3.63.351 Ca£ea Siwiţel,Î79 -Te&. 4. fa.97 %-du£ £ătoâeta,â-1o' » 3.52.96 j Stt. Şe€aki, 13 • ~ *«V-7f:
Cazana Ctin ziarist CI Victoriei 168 S3 4-0703 Cazana G Victor d Lt Col Papazoglu 28 S5 . . 4 - 7 8 5 1 Cazarma Sf Gheorghe CI Plevnei 139 S2 . . * 5 - 1 7 7 O Cazarma Griviţei Griviţei 28 S2 *4-3OOO Ceacâru Dem dir Gazeta Dionisie 55 S3 2-3696 Ceai Belov Bd Dacia 18 S3 2-4451 Cealian Scon d dr Herescu 11 S6 4-7892 Ceamis Mihali ing Spl Unirei 173 S5 4-9539 Ceaplik Măria d Justiţiei 41 S6 4-6256 Ceaprangani Măria d Episcopul Chesarie 32 S6 3 - 9 9 2 9 Ceasornicăria Colţei Ionel I C Brătianu 31 SI 4 - 9 4 6 9 Ce*ur Aslan Ernest cons c apel Londra 38 S3 2-3287 Ceauş Ion d Bd Mărăşeşti 5 S5 4-425O Ceauşescu Nicolae av Labirint 142 S4 4-1531 Cecilia Rohtbart d Bd Caro! 30 SI 4-3O43 Ceaprazăria La Trei Porumbei de Aur Lipscani 82 SI 4-6233 Cecropid Dinu d V Conta 14 SI 2-2O15 Ced s a r construcţii edilitare drumuri Bd I C Brătianu 24 SI 3-4578 Cegherganian Apraham d Traian 54 a S4 . . 4 - 5 7 I O Cehlarov Al ing Caraiman 78 S2 4-7233 Cehoslovaca fcă conf haine Berzei 100 S2 . . - £ 3 - 8 3 3 5 sucurs Bd Elisabeta 8 SI 3-5296 sucurs Griviţei 159 S2 4-1497 sucursala Şelari 13 SI 4-4 771 Cela fcă produse chimice Şos Regele Ferdinand 2 S4 2-8006 Celăreanu P Em av Armenească 14 SI 3-O5O6 Celex s n col Doamnei 5 SI 4-7997 Cent Miile Chemises fcă cămăşi Victoriei 26 SI 4 - 0 9 9 8 Centonze Giuseppe produse farmaceutice Dr Clunet 3 S6 3-8084 Centra dep medicamente Victoriei 18 SI . . . . 4 - O 5 2 1 Central mag pielărie CI Moşilor 213 S4 2-4983 Centrala art coafură frizerie Smârdan 4 SI . . 4 - 7 5 1 7 Centrala dep cereale Obor Câmpul Moşilor 3 S4 2 - 5 0 2 4 Centrala Caselor Naţionale bir CI Victoriei 52 SI 3-1500 Centrala compensărilor Smârdan 11 SI 4-9494 Centrala coop producţie aprovizionare şi valorificare agricolă Bd Tache Ionescu 1 S;i ^4-5847 3-5756 cab preşed 4-7763 direcţiunea glă 4-3769 Centrala cooperativă de consum M D dţia comercială Brezoianu 31 SI mag en gros G 4-2379 4-2825 Centrala Cooperat de import şl export bir Luterană 6 S2 * 5 - 1360 secţia reprez şi comis 4-2348 Tatos I dir Pe Delavrancea Aleea C 20 S2 3 - 4 7 4 3 Pivniţele cooperator Vaselor 47 S4 . . . . 2 - 3 8 5 2 Restaurantul Viticola Cooperativă CâmpVneanu 15 SI 3-4183 dep lemne cooperator Şos Gării Obor 21 S4 2-4261 Centrala Cooperativă de îndrumare organizare şi control D A Sturdza 3 S3 *4-5899 cab preşed 4-O844 C e n t r a l a C o s m e t i c ă s a r P o p a N a n1 8 7 S 4 . . * 5 - 1 7 8 4 C e n t r a l a L â n e i s a r t a p i ţ e r i e ş i c o m e r ţ fire CI V i c t o r i e i 1 7 S I 3-4956 Centrala Maşini Scris Segaller Yost Victoriei 44 SI 3-8585 Centrala Mat Construcţii CI 13 Septembrie 182 S6 3-O65O Centrala morarilor din România Bd Academiei 4 SI 3-7257 Centrala Petroliferă Luterană 25 S2 3-9O29 Centrala Sanitară I Schwartz Bd Regele Alexandru 17 S3 2-86 1 4 Centrala de Sticlărie s a r C I Moşilor 25 SI . . 3 - 9 4 8 2 Centrala Techn Aronovici art tech sanitare Smârdan 28 SI 3-1194. Centralco exp cereale Poincare 4 SI ..4-9448 Centre" Textil galanterie Gabroveni 15 SI . 4 - 3 4 2 7 Centrul ziar cotidian Victoriei 29 SI ..4-9021 Centrul anti Canceros al Asoc Rom contra Cancerului Al Lahovary 33 S3 3-3647 Centrul de instrucţie al Aeronauticei cazinoul ofiţerilor Pipera 2-5O99 Centrul de instrucţie apărare contra gazelor Plevnei 139 S2 3-0991 Centrul de instrucţie sanitară Instit Medico Militar 3 S2 4-1763 cab dir 4-9444 Centrul de recepţie T F F Văcăreşti CI Văcăreşti S5 ..3-3883 Centrul de sănătate Circ 25 Vasile Gherghel 54 S2 3-6631 Centrul Studenţesc Buc CI Plevnei 61 b' S2 . . 4 - 6 8 4 5 4-6849 Centuria s a r Bd Reg Alexandru I 3 S3 . . ^ 2 - 1 9 8 0 Cenzura Militară C 2 A Matei Millo 6 S I . . 4 - 8 6 7 2 Cenzura Militară Matei Millo 9 SI 4-0846 Cepescu St av Dr Felix 107 S2 4-281 7 Cepleanu Al d Dr Grecescu 11 S6 3-3661 Cera s a cereale CI Victoriei 70 SI 5-O7 1 8 Ceramica Menaj Lipscani 31 SI 4-3743

PENTRU BĂRBAŢI ,! DAME Şl COPII .•

CENTRALA CD5METICA

CER-CHE

Consultaţi lista de telefon înainte de a forma numărul

190

ÎMBRĂCĂMINTE!

PENTRU BĂRBAŢI ,! DAME 5/ COPII .|

SVc. ft&uzei ,1oo . The. 3.63.35 i Ca£ea StUnţel, m • TU. h. 1*t.97 %-du£&ei4<i6eta,Q-1O' » 3.52.96 \5t>t.Şe&3Ai, 15 - ~ '*tA7.71
Cerb A ziarist Mânu Lavau 45 S> l ~ 3-2975 Cerban A prof univ av Berzei 14 S2 l 3-85 71 Cerban Mircea ing Bd Carol II 55 S6 4-5621 Cerbeanu Sabine dr Bd Domniţei 14 SI 4-8107 Cerber s a r întrepr transp Colţei 3 3 SI 4-1086 Cerbu G Gheorghiţă d Romulus 75 S4 3-5377 Cerbureanu Ioan fructe engros comision Halele Centrale Obor 164 S4 2-5027 Cercel Alex agent of schimb Doamnei 12 SI . . 3 - 6 9 7 8 Cercel N Alex d Matei Voevod 28 S4 4-5 7 9 2 Cercel Ctin d Coşbuc 5 S4 2-5213 Cerchez Cezar dr Bd Dacia 42 S3 2-5437 Cerchez Cornelia d Temişana 48 S2 3-1O9O Cerchez P Cristofi arh V A Ureche 23 S6 . . 4 - 4 2 2 2 Cerchez Eugen d Mântuleasa 42 SI 3-5411 Cerchez Gr Helene d Ecat Teodoroiu 14 S2 . . 4 - 4 7 1 3 Cerchez P Nicu prof Ion Atanasiu 10 Pe Princip Elena Sfi . . 4 - 4 0 5 9 Cerchez Ştefan lt col Polonă 110 S3 2-2663 Cerchez Vasile ing conf univ Mexic 3 S3 . . 2 - 8 2 0 5 Cercul Avocaţilor Victoriei 50 Pas SI 4-8220 Cercul Basarabenilor Gogu Cantacuzino 49 S3 2 - 8 5 0 2 Cercul Comerţului Ind şi Finanţei Bursei 4 SI 3 - 1 0 2 8 Cercul Cultural Sefard Călăraşilor 22 SI 3-9198 Cercul Forestier Smârdan 15 SI 3-1565 Cercul Libertatea C A Rosetti 5 SI 4-1047 Cercul Măcelarilor Oituz 1!) SI 4-1672 Cercul Militar Sărindar 1 SI -jc3-8680 Cercul Profesorilor Secundari Buc ' Elie Radu 6 S4 4-1067 Cercul de Recrutare Bucureşti Uranus S6 . . - ^ 4 - 5 6 8 0 Cercul de Recrutare Ilfov Bd Carol 59 SI . . 3 - 8 O 7 1 Cercul de sporturi Country Club Băneasa S2 3 - 5 4 9 5 Cercut Sub Ofiţeri Activi Col Posnaru Uranus 6 S6 3-6546 Cercul Union Batistei 25 SI 2-4362 Ceres Fraţii Kanner dep drojdie Spl Unirei 17 SI 3-9506 Cereşeanu George d Moşilor 97 SI 3-9872 Cereşeanu Titi Hotel Capsa SI 3-2657 Cerghedi Eugen d Caimatci 4 SI 4-4835 Cerkess N Ionel d Aviator Mircea Petre 47 S3 2-OO86 Cerkez Alfred d Victoriei 2 SI 4-0741 Cerchez Arta d Bd Elisabeta 69 S2 3-4933 Cerkez Cecilie d Sandu Aldea 17 S2 4-5515 Cerkez Emil d Gl Anghelescu 76 S2 5-0704 Cerkez George Lia d Bd Brătianu 9 S I . . . . 3 - 1 3 7 1 Cerkez G Gr arh Dumbrava Roie 3 4 S 3 2-2995 Cerkez N Măria d D A Sturdza 4 S3 3-5800 Cerkez M N ing Răsuri 31 S3 2-4545 Cerkez Ştefan dr fcă tricotaje Suter 19 S6 . . 3 - 2 O 3 4 Filatura de lână Fecioarei 11 S3 2-3455 dornic Antim 40 S6 3-5382 Cerna I dr piele srfilis Pas Român 9 SI . . . . 3 - 2 0 5 5 Cernăianu Const av Simonide 13 S6 3-2748 Cernăianu Ion lt col Dr Buicliu 2 S6 3-8228 Cernat Alexandru d CI Floreasca 44 S;i 2-9416 Cernat George av Paleologu 3 b S4 3-4604 Cernat Nic dr Justiţiei 29 S6 3-7284 Cernat Sebastian referendar înalta c ccn'uri Lascăr Catargiu 28 S3 2-8939 Cernăţeanu I cons c apel Bd Brătianu 24 SI . . 3 - 1 4 O 7 Cernăţeanu H Nic d Sf Ştefan 22 S4 4-0323 Cernătescu Const col Toamnei 37 S3 2-8538 Cernătescu Ctin d Gogu Cantacuzino 17 S3 . . 2 - 4 6 9 8 Cernătescu Ella d Clcmenceau 4 S3 4-1981 Cernăuţeanu Max d Griviţei 154 S2 3-4772 Cernea Andrei d CI Floreasca 59 S3 2-28O6 Cernea Ioan coloniale bodegă Tunari 42 S3 . . 2 - 9 3 4 8 Cernea Marin lt Bd Ferdinand 98 S4 .'.2-1417 Cernea D Marin mag mezeluri brânzeturi Halelor 15 SI 3-9287 Cernea O ziarist C Moşilor 88 Se F SI . . 4 - 2 8 4 7 I Cernea Sylvia d Popa Soare 24 S4 4-8676» Cernescu Alexandru lt comandor aviator Arh Mincu 15 S2 4-5069 Cernescu Anastasiu Eufrosina d Ing Pândele Tăruşanu 8 S2 4-5874Cernescu Carol dentist Bd Pache 42 S4 4-2876 Cernescu Gr Ctin av Vasile Lascăr 18 SI . . 2 - 2 2 7 7 Cernescu D cons c apel Moşilor 88 SI 3-1934 Cernescu Dimitrie Măria d Bibicescu 1 S2 . . 5 - 1 4 1 2 ' Cernischer M & R blănărie şi mat pt perieri Sfinţilor 48 SI 3-9429 Cernomordic Constantin av Creiţilor 7 S 6 . . 4 - 5 3 3 5 Cernovăţeanu Ştefan ing Fluerului 19 S4 2-5631 Cernovodeanu A d Aleea Ispăşoiu 7 S5 l 3-1242 Cernovodeanu Ion lt col Orient 9 S3 2-4836 Cernovodeanu Victoria d Sapientei 13 b SI . . 3 - 0 9 2 5 Cerul s a r lemne Popa Tatu 11 S2 3-7184 Griviţei 437 S2 3-879» Cervo s n col stofe mătăsuri Lipscani 86 SI 4 - 6 7 5 4 Cesar I d Stupinei 17 S4 4-1 1 3 6 Cesarratto Enerico d Bd Alex Ion Cuza 101 S2 4-3797 Cesianu George d Sofia 36 S3 2-1448 Cesianu Ion d Victor Emanuel 13 S3 2-0828 Cesianu Paul maior Dr Staicovici 1 S6 4-5865 Cesianu I Ştefan d B Mussolini 8 S3 4-94OO* Cetăţean u Ion cons curte casaţie Av Drossu 29 S2 4-5222 Chalfen Weidler F dr Antim 16 S6 5-0427 Champin Henry d Ştirbey Vodă 17 S2 4-6742 Chan Marcel av Enăchiţă Văcărescu 1 S J . . . . 4 - 5 6 8 2 Chapier Jules av Bd Carol 39 SI 3-9713 Chapier Po!di av Gl Ipătescu 22 S4 2-4500 Charap Eugen dr Moşilor 59 SI 3-2991 Charas S av Poenaru Bordea 18 SI 3-2841 Charles Henry Thomas fcă plăci Lânărici 88 So 4-2416 Charlotte coafor dame CI Moşilor 08 SI 4-9080 Charlotte corsete Victoriei 89 SI 3-6143 Chasco Kott C fcă mătase Braţului 23 S3 . . 2 - 5 6 2 6 h Chastelain De d Grigore Mora 3 S2 2-4582 Chatiner R d Aleea Alexandru 9 S3 2-2883 Chefner Filip av Popa Soare 57 S4 3-14O8 Chefneux Basile d Londra 16 S3 2-2512 Cheis M d Şos Giurgiului 185 S5 4-2963 Chelaru Gh ing C F R Profesori 4 S5 3-3081 Chemale Anton av Popa Soare 2 S4 3-4858' Chemindrog farmaceutice caciucurie ^ Popa Soare 47 S4 3-6153

191

Formaţi numărul la disc numai după ce auziţi tonul

CHE-CHI

TACÂMURI
P A & IS

'etvn,-. 3.73.57
Chemiusliu Ion d Cobălccscu 50 S2 3-1142 Chemitext vopsitorie mecanică Rahovei 240 S6 4 - 4 8 9 6 Chemix s a r prod chimice Niculcea 83 S2 . . 3 - 8 2 2 9 Chenig Serafina dr faceri boli femei CI Moşilor 69 SI 3-5510 S ag comis reprez 3-4550 Interurban. . 5 0 Chenorkian H d Bd Pache 30 S4 3-4158 Cheorpec Lazăr dr Cuţitul de Argint 28 S5 . . 3 - 6 1 0 8 Chercea George ing Pe Iancului Str F 45 S 4 . . 4 - 7 3 4 1 Cherciu D Ioan vopselărie chimicale lacuri Moşilor 25 SI 4-9870 Chern Armând av Antim 16 S6 3-3228 Chernbach Elena d Gl Budişteanu 22 S2 3-7336 Charnbach Mircea d Vasile Lascăr 68 S3 2-4238 Chesneanu N av CI Moşilor 285 S4 2-4571 Chiale T Sterie dr farmacist Radu Vodă 31 S5 3-6655 Chiapolini Giacomo d Cavarna 2 S3 2-8834 Chibrituri s a r CI Victoriei 86 Şl *3-48IO Chibulcuteanu Ana d Meteorului 50 S6 4-7318 Chic de Paris confecţiuni Victoriei 14 SI . . . . 3 - 4 6 6 2 Victoriei 32 SI 3-4354 Chigheli Boris d Carol 52 Se B SI 4-6417 Chihăescu Ctin d Şos Kisselef 49 S2 3-5100 Chihaia A Iordache av l Bd Dinicu Golescu 1 S2 3-4954 Chimica Galbeni S Krammer Vlad Dracu 3 S5. . 4 - 2 6 1 1 Chimica Petroliferă Edgard Quinet 5 SI 4-55 23 Chimica soc Mărăşeşti prod chimice Carageale 1 b SI ~k 2-0444 Chimicolor uleiuri culori chemicale Moşilor 334 S4 2-95 2O Chimintex s a r chimice i n d u s t r şi textile Lipscani 1 1 0 S I 3-9658 Chimion N dr Apolodor 45 SI I 4-4756 Chinese Giovanni cuţitărie optiică Carol 30 SI 3 - 0 7 7 5 Chioreanu Ion d Dr Pasteur 48 S6 4-1299 Chipail Gheorghe dr Gl Angelescu 65 a S2 . . 4 - 7 7 5 3 Chiraleu Sterie cereale făinărie Ştefan cel Mare 139 S3 2-9582 Chirculescu Elena d Tokio 5 S3 2-8654 Chirculescu Florica d Oziris 2 S2 4-2O29 Chirculescu N G h ing Aleea Sapientei Parcela 5 SI 4-1449 Chirculescu Iulian d Măria Rosetti 26 S3 . . 2 - 5 0 8 6 Chirculescu Mariana av Londra 14 S3 2-8652 Chirculescu D Nicolae fost Ministru Washington 18 S3 '. 2-1 250 Chirculescu V Nicuşor av Vasile Lascăr 18 S I . . 2 - 0 3 1 7 Chirculescu Petre căp Dr Lister 1 S6 4-9996 Chirculescu V d Romană 157 S3 2-4281 Chiriac Ctin d Sf Ştefan 7 S4 3-3956 Chiriac Dimitriu coloniale fructe Bozianu 7 S6 3-9 159 Chiriac Fr prof Enăchiţă Văcărescu 17 S5 . . 3 - 7 9 5 9 Chiriac Geopge maior Bd Domniţei 14 SI . . . . 5 - 1 6 2 7 Chiriac Ion bodegă rest Uranus 65 S6 . . . . 3 - 0 1 0 3 Chiriac Ionescu dricar Bd Basarab 2 S2 . . . . 3 - 0 7 9 8 Bd Col Mihail Ghica 101 S2 3-O29O Chenorkian Bursei H & Bulutian 5 SI

Cumpăraţi direct la— reprezentanţă.

PREŢURI ORIGINALE

ADMA
13,STR.COLUMBELOR.13

A

DEPOZITELE A

Chiriacescu Cecile d Dionisie 55 S3 2-8861 Chiriacescu George dr Bd Ferdinand 45 S4 . . 2 - 1 1 8 O Chriacescu Gh av Bd Ferdinand 38 S4 2-4974 Chiriachide Mioara d Aviator Nicolae Capsa 8 S2 2-9689 Chiriceanu C d Gl Berthelot 75 S2 4-3258 Chiriceanu Dan dr Bd Gh Duca 1 S2 3-814O Chiriceanu Mihail av CFR P Ţăruşanu 20 S2 * 4 - 5 8 1 O Chiricescu Const dr Italiană 30 SI 2-2440 Chiricescu Vasile ing Italiană 30 SI 2-5495 4 - 0 1 12 2-3729 3-9211 3-3716 4-3989 4-413O

Chiriei Naum bodegă restaurant Bd Dinicu Golescu 31 S2 Chiricuţă Anton d Oţetari 8 SI Chiricuţă Anton lt col jandarmi Bd Pache 110 S4 Chiricutză P Toma prof preot Cătuneanu 39 S6 Chirilă Const dr 13 Septembrie 227 S6 Chirilă Constantin d Carol 100 SI

Chirilă Observator Tr ziarist Dimitrie Sturdza 14 S3 2-4383 Chirilă I Traian d Bd Schitu Măgureanu 51 SI 4 - 8 5 7 9 Chiriţă Constantin lt col Sos Viilor 13 Aleea Slăvescu Lot 5 S5 4-3756 Chiriţă Petre desf viilor Petroasa Câmpul Moşilor 9 S3 2-9 260 Chiriţă Vasile d Sos Doamnei 11 S6 3-1869 Chiriţescu Arva M prof Băneasa 4-0640 Chiriţescu Eleonora d Keplcr 70 Drumul la Tei S3 2-8699 Chiriţescu Ioana av Intrarea Dr Marcovici 7 SI 4-4166 Chiriţescu Ion av G Gr Cantacuzino 56 S2 . . 3 - 5 4 7 4 Chiriţescu I Mihail d Speranţei 32 S3 2-9772 Chiriţescu N Nicolae d Gl Haralamb 30 S5 . . 3 - 1 1 1 5 Chiriţescu P Nicolae d Parfumului 13 S4 3-0961 Chiriţescu Ştefan arh CI Dorobanţi 106 S 3 . . . . 2 - 9 0 1 4 Chiriţescu Teodor d Gh Coşbuc 5 S4 2-9046 Chiriţescu Virgil d Caragiale 18 SI 2-1612 Chiro S av Cauzaşi 6 SI 3-5822 Chiroiu Georgescu Costică d N Filipescu 34 b SI 2-0301 Chirovici G d Francmazonă 8 S2 h 4-1287 Chirtu G fcă tâmplărie Avrig 5 S4 h 2-4759 Chiru Ctin d CI Dorobanţilor 21 S3 2-2011 Chiru Vasile col Bd Elisabeta 46 S2 4-2389 Chirvasiu Mihai sub lt aviator Leova 32 S4 . . 4 - 9 2 9 6 Chis F Elena d Cluj 30 S2 4-8792 Chisalicescu Dumitru av Ing Saligny 6 S I . . . . 4 - 3 6 3 2 Chisar Ştefan dr Edgard Quinet 5 SI 4-7199 Chiseliţă Cornel av consilier onorific casaţie Dr Lister 33 S6 3-11 79 Chitaru D d Aleea Vergului 5 S4 4-4773 Chitiga C tapiţerie şi plăpămărie CI Rahovei • 99 S6 4-8609 Chitis Z ing str Noua Matei Basarab 37 S 4 . . 4 - 4 0 6 9 Chitlaru I d C C Arion 7 S2 3-3362 Chitoiu Dtru ing Aviator Zorileanu 97 S2 4-2566 Chiţu Ioan dep lemne Şos Gărei Obor 12 S4 . . 2 - O 7 8 5 I G Duca 66 S3 2-8220

CHI-CIN

Numărul trebue format cifră cu cifră fără a se omite zero-urile

192

De ce vă miraţi că vecinul D-v. este F . * p c mai activ, clienţii sunt mai prompt TELEFON semit? — Secretul e uşor de ghicit.
Chitu Vasile lt col Costache Negri 10 S6 4-8572 Chiţulescu I Ioan ing I Căpitanii 44 S4 2-4318 Chiuciuchian Veronik d Silvia 17 Colentina S3 2-8805 Chiuţescu Ecaterina d B Dacia 20 S d S 2-4532 Chivici Mişu dr CI Moşilor 74 St 3-3685 Chivu Isac ing Sdela Mircca Vodă 2 b SI . . 3 - 6 8 1 4 Chivulescu I George d Sf Constantin 7 SI 4-9826 Chivulescu I Mihai d Romană 1 4 3 SS 2-8925 Chivulescu Petre d Caraiman 54 S2 4-9168 Chlorodont s a r depozitul B u c A D Xenopol 2 S3 2-0728 Chmielewski Casimir D e ing Dr Obcdenaru 7 S6 3-8176 Cholard Sotty debit C A M Rosală C SI 4-0021 Chrapstjak Franz d Pietrei :il S3 2-8243 Chrisopol Ioan dr C F R P Ţăruşanu 10 S2 *4-5810 Chrissosghelos Andrei ing -. Spătaru Preda 24 S6 4-2397 Chrissoveloni Dimitrie d Bd Brâtiami 24 SI . . . . 4 - 5 6 2 0 Chrissoveloni N J d Alex Lahovari 2 S:',..5-1995 1 Christescu C Aneta d Atena 8 SI! 4-0625 'Christescu Aurel d Buzeşti 91 b S2 3-4471 Christescu I Elena d Bis Amzei 1 S i : 4-1369 Christescu Gr ing Academiei 30 SI 4-3495 Christescu Haralambie d Hagiului 3 S4 4-8O79 Christescu Lazăr d Popa Nan 167 S 4 4-8917 Christescu I I Sfinţilor 46 SI V 3-5155 Christescu N av Pe Toni Zamfirescu 3 Dudeşti S4 4-3278 Christescu' D Nic av Albă 17 S6 3-6323 Christescu Niculae d Arionoaei 59 S6 4-5820 Christescu Pompei căp aviator Poetul Macedonski 6 S3 2- 1 2 9 2 Christescu Sever căp Ion Creangă 28 S6 . . . . 4 - 6 8 0 7 Christescu Sever ing Roma Parcela Reşiţa 7 S3 2 - 3 4 9 3 Christian Eugen dr agregat Bd Domniţei 5 S I . . 3 - 6 4 6 6 Christian Tiberiu av Vasile Lupu 20 S2. . . . 4 - 3 7 7 6 Christian Ioan av Crişana 14 S2 4-5168 Christide D col Dionisie 41 SI 2-1121 Christide.E dr chirurg Berzei 65 S2 3-0436 Christidi.Ioan farmacist CI Griviţei 176 S2 . . 3 - 4 5 4 2 Christodorescu Cleo d Maior Şonţu î b 52 . . 2 - 4 7 8 9 Christodorescu G av B Mărăşeşti 75 S;5 . . . . 3 - 0 8 6 5 d Christodorescu G d Toamnei 112 S3 h 2-2704 Christodorescu Vasile d Luterană 21 S2 3-0968 Christodorescu Zamfir ing Vodă Caragea 4 S3. . 2 - 9 5 0 6 Christodulo S C d Gh Cantacuzino 43 S3 2-2741 Christodulo C V Grigore av Temişana ( a S2 4 - 8 7 7 9 î Christodulo Virgil d Bd Dacia 46 S3 ...2-1413 ChristQpol P Ioan d V Alexandri 10 S3 2-2654

PE C Â N D D-v. NU AVEŢI

Christu Ioan d Bd Vintilă Brătianu 37 S3 . . 2 - 1 5 O 7 Chudacek Francisc d CI Dorobanţi 51 S3 2-5103 Ciacalopol C dr C Griviţei 272 S2 I 3-3958 Ciacarian Levon d Dorobanţilor 73 S3 2-5303 Cibuchi D gl S Constantin 1 SI f 3-4548 C I C ateliere mecanice Smârdan 26 SI . . . . 4 - 8 6 6 5 Ciclop Auto Palace adţia Bd Tachc îonescu 4 S3 2-5338 apartamente 2-3 23O Ciclop Berman F mat constr combustib Mlimi Bravu 232 S4 4-1 22O Cicma D Ctin av Aleea Rumenară 27 S4 2-4844 Cico S A R Carageale 13 £3 2-8002 Cicotti U Fţii vopsele uleiuri Bd Măria 8 S I . . 3 - 8 3 7 2 Cicrorh import export Doamnei o SI 4-8847 Cicu C arh A Lahovary 8 S3 l 3-201 7 Ciculescu Audisio Măria d V Lascăr 9 a S1..3-56O2 Cieslicki Francisc d Nic Golcscu 22 SI 4-7712 Cihodaru V Getta ziarist Elza Popcsou 44 S4..4-15OO Cihoski Ctin procuror c conturi G G Cantacuzino 1 7 SI 2-3864 Cihoski Henri gl B Dacia 50 £3 d 2-0375 Cijevschi L ing S Elefteric II b S f S 4-4538 Cika C col Benito Mussolini 18 S3 4-6687 Cikinovski A d Popa Nan 115 S4 4-5831 Ciment Titan fcă s a Sos Vergului 220 S4 2-2283 Ciment Titan Turda C Victoriei 22fi S3 . . . . - ^ 2 - 1 8 7 5 I Cimex s a r imp exp Arcului 1 SI 9 2-8201 Cimitirul Bellu C Şerban Vodă S5 I 3-6335 Cimitirul Catolic bir adţiei Gl Berthelot 19 S 2 . . 3 - 1 9 4 3 Cimitirul Colentina Colentina S3 2-3512 Cimitirul Israelit Şos 'Giurgiului S5 ..3-6493 Cimitirul Israelit Bd Colonel M Ghica 67 S2 . . 3 - 0 3 7 3 Cimitirul Militar Central Bellu Şos Olteniţa 1 S5 3-6549 Cimitirul Militar Ghencea 13 Septembrie S . . 3 - 9 7 2 3 S Cimponeriu Constantin d Gl Anghclescu 87 S2 4 - 8 2 O 5 Cina restaurant C A Rosetti 3 SI 3-8703 Cincu N Anton d Pţa Cantacuzino 6 S3 . . . . 2 - 1 0 2 1 Cincu Cţa dnă de onoare Londra 12 SS 2-O659 Cincu Teodor d Ştirbey Vodă 69 S2 4-0887 Cinema rev bilunară Ctin Miile 7 SI iV3-843O Cinema American Moşilor 221 S4 2-3949 Cinema Aro B Take îonescu 12 S d S 2-2225 Cinema Arpa asoc Rom pt propag Aviaţiei Bd Elisabeta 2 SI 4-3848 Cinema Capitol B Elisabeta 14 SI d 3-95O4 Cinema Carlton Bd Brătianu 11 SI 4-0048 4-8772 Cinema City B Carol 7 SI d 4-2177 Cinema Corso Bd Elisabeta 5 SI 4-01 1 7 Cinema Darly B Elisabeta 5 SI d 3-669O

CICO

CEL MAI BUN A D A U S LA CAFEA

k

193
Cinema Cinema Cinema Cinema Cinema Cinema Cinema Cinema Cinema Cinema

închideţi telefonul înainte de a reface un număr Diana CI Griviţei 110 S2 Dory Crângaşi 42 S2 Edison CI Dudeşti 3 S4 Femina Bd Elisabeta 12 SI Forum CI Victoriei 88 SI Gloria Văcăreşti 44 SI Marconi Griviţei 137 S2 Milano CI Călăraşi 153 S4 Omnia Schitu Măgureanu 4 SI Palas Bd Elisabeta 16 SI

C1N-QR

Ciocâlteu Ştefan d Romană 76 S3 2-99O2 Ciocâlteu Ştefan dr Ştirbey Vodă 126 S2 . . 3 - 3 5 2 3 Ciocâlteu V dr Putu de Piatră 5 S3 2-3243 labor med Victoriei 33 Casa Frascati S I . . 3 - 7 9 7 7 Ciocan I G d Popa Savu 17 S2 2 - 2 17 1 Ciocan Nicolae d Bd Regele Alexandru 82 S 3 . . 2 - 8 4 O 8 Ciocârdel G d Brezoianu 29 SI 4-1691 Ciocârdia Nicolae d Brezoianu 29 SI 4-1690 Ciocârlan T Aurel ing Pţa Lahovary 1 a S3 . . 2 - 3 5 3 5 Ciocârlan Tudor modele pt maşini industr Colentina 53 S3 '. 2-8284 Ciocârlie Ion d Roma 48 S3 2-9 1 2O Ciocazan Eufrosina d Pţa Kogălniceanu 8 S2 . . 3 - 0 4 5 3 Ciochina Constanţa dr Lirei 11 S4 2-0870 Ciocoiu Teodor arh Traian 67 S4 3-5715 Cioculescu Radu ziarist Atena 3 S3 3-8754 Cioflec G d Sf Constantin 21 SI 3-2745

3-O149 Cioflec Romulus prof Costache Bălăcescu 6 S4. . 4 - 9 1 8 8 4-OO83 Ciogolea Const arh 11 Februarie 12 S I . . . . 3 - 8 2 6 3 3-OO21 Ciolac Gh d V Lascăr 10 SI 3-4553 3-0045 Ciolac Mihail av Culmea Veche 4 S4 3-6316 3-0178 Ciolachian Garabet bodegă şi coloniale 4-1702 Toamnei 90 S3 2-63O8 2-5 734 Ciolacu I Jules d Ştirbey Vodă 16 S2 3-6788 4-153O Ciolan Mihail ing Aviator P Creţu 60 S2. . * 3 - 1 7 8 3 Ciomac G Christian d Şos Bonaparte 20 S3 . . 2 - 8 4 8 5 2-5 740 Ciomac Emanuel d Bd Tache Ionescu 23 S3 . . 3 - 5 4 3 4 4-7065 Ciomac M Simion dr radiolog asist univ 4-0105 Cinema Rahova CI Rahovei 91 S6 .3-00IO Episcopiei 5 SI 4-0471 -Cinema Regal Bd Elisabeta 12 SI 3-2384 Ciomu Tascu d 11 Iunie 75 b S5 5-O451 Cinema Roxy Lipscani 53 SI 4-4269 Cionga D Traian drog Carol 17 SI 3-6486 Cinema Savoy Victoriei 33 SI 3 - 8 1 6 7 Cionga Guşa Şerban Vodă 70 b S5 3-0571 2-6390 Cioran Elena d Constantinescu 28 S3 ..2-4224 Cinema Scala Bd Tache Ionescu 2 SI 2-4666 Cioran Flonca d Transilvaniei 1 4 b S 2 . . . . 3 - 2 4 3 7 Cinema Select Victoriei 48 SI 3-7962 Ciorăneanu Athena d Progresului 1 9 S I . . . . 3 - 3 7 1 1 4-0084 Ciorăpăria Piccolo Şelari 9 S I 4-9527 Cinema Splendid CI Moşilor 290 S4 3-0090 Ciorapciu E d Pţa Amzei 24 S3 3-3O49 Cinema Tomis Călăraşi 11 SI 3-OO73 Ciorapciu S dr Şerban Vodă 34 S5 3-0286 Cinema Trianon Bd Elisabeta 6 SI 3-0454 Ciorba Ionel lt Colţei 52 SI 4-7246 Cinema Unic Col Mihail Ghica 47 S2 2-5741 Ciordas Ovid av Plantelor 74 S4 3-3908 Cinema Volta Euzeşti Buzeşti 11 S2 3-3314 Ciornei s a r Editura Naţională Ciobanaşu coloniale delicatese bodegă Sf Vineri 12 S I •3-2844 Sf Vineri 2 SI 4-7457 dornic Dionisie 65 S3 2-3844 Cioară E & L s n col dep şi Labor dr Iteanu Ciornia Cella Thamara d Bd Elisabeta 60 S 2 . . 4 - 8 7 1 4 Speranţei 37 S3 2-2042 Cioroianu Marin col Bd Căp Av Craiu 50 Ş3 2 - 9 5 8 5 Cioară Iosif av Alex Sihleanu 14 S4 3-9536 Cioroianu Pusa d Bd Tache Ionescu 28 S3 . . 2 - 8 2 8 9 Cioară M Leon d Zece Mese 3 S4 2-3966 Ciortan State arh Schitu Maicilor 7 S6 3-6726 Cioară Leonida d Speranţei 37 S3 2-2025 Ciortea T d Bd Carol II 61 S6 4-4121 Cioară I M ing CI Griviţei 105 S2 3-4442 Ciovernache Ştefan av Labirint 89 S4 3-2O75 Ciobănaşul Faur S Faur C I P A Alois Laub s com Bd Mărăşti 57 S2. . 3 - 2 8 7 4 mercerie bumbăcărie Oituz 24 SI . . . . 3 - 7 8 6 8 Cipăianu George d Romană 35 S3 2-0016 Cioban u S A pivniţele şi Domeniile Borcea G Ciploschi Radu d Pop de Băseşti 4 b S4 2-6272 Bd Brătianu 22 SI 4-4951 Cipu Ilie d Stupinei 19 S4 3-1141 Ciobanu Eugenia d D Hârjeu 60 Pe Călăraşi S4 3 - 4 4 0 2 Circumscripţii de Poliţie Ciobanu Ion bir cereale Doamnei 12 SI 4-7225 I Boteanu 5 SI 4-4487 Ciobanu Marin coloniale Moşilor 88 SI 5-1287 II V Lascăr 78 S3 2-4494 Ciobanu I Nicolae av Spl Independenţei 54 S6 3 - 3 8 3 8 III Bd Lascăr Catargiu 17 S3 2-2470 Ciobanu C Ştefan av Halelor 31 SI 3-5441 IV Dogarilor 22 S3 2-246 1 Cioboată N & Lazia Emil coloniale V Gl Doda 13 S3 2-4496 Vasile Lascăr 98 S3 3-O165 VI Pe Domeniilor Str A S2 3-6703 Cioc Dimitrie av VII Av Iuliu Tetrat 11 S3 2-4495 Fnd Procopie Dumitrescu 9 S3 2-8604 VIII Doamna Oltea 7 S3 2-2334 Cioc M Hrisopi d Gogu Cantacuzino 14 SI . . 4 - 6 6 4 3 IX Vasile Tei 34 S3 2-4491 Cioc M ing Gh Cantacuzinno 14 S I 3-5851 XI Gl Florescu 19 SI 3-822O Cioca Angela d XII Şepcari 9 SI 3-6945 Maior Coraru 12 Pe Călăraşi S4 4-6544 XIII Nerva Traian 36 S4 3-8232 Ciocâlteu Pompilia d Sf Constantin 10 SI . . 3 - 2 1 6 9 XIV CI Dudeşti 123 S4 XV Matei Basarab 3 S4 XVI Delea Veche 3 S4 XVII Vaselor 53 S4 XVIII Elev Ştefan Ştefănescu 7 S4 XIX Şos Iancului 167 S4 XXI Sapientei 13 S I XXII Bucur 12 S5 XXIII CI Văcăreşti 222 S5 XXV Arionoaiei 34 S6 XXVI Principesa Ileana 11 S6 XXVII Nae Ionescu 3 Bellu S5 XXVIII Gl Teodora 12 S6 XXIX CI Rahovei 325 S6 XXXI Gl Cristescu 16 S2 XXXII Gl Anghelescu 171 S2 XXXIII CI Griviţei 50 S2 3-82O1 3-6838 3-8294 2-1 203 2-8375 4-8056 3-6429 3-851 7 3-8515 3-871 3 3-8734 3-8654 3-8637 3-8633 3-8902 3-8957 3-6427

LOTERIA DE STAX ESTE SPERANŢA TUTURORA.

CIR-COC

Nu opriţi sau nu acceleraţi revenirea discului.

194

Oficiul CIT
•Circumscripţii de Poliţie (Continuare) XXXIV Cartier R M S Str D S2 XXXV Stoica Ludescu 11 S2 XXXVI Carol Knappe 50 S2 XXXVII Mureş 7 S2 Bălării 7 S2 3-6899 3-6929 3-6859 3-64 25 3-6463

Bilete de tren internaţionale, Bilete maritime pentru t o a t ă lume» Voiajuri â fortuit şi î n grupuri, Reduceri speciale pentru I t a l i a B I L E T E A E R I E N E Reprezentanta grenerală pentru România: • T E L E F O N

COMPAGNIA ITALIANA TURISMO - ROMA

„S. A. R. P . I . M." — BUCUREŞTI I — CALEA VICTORIEI, 53

4.1590 3-9344 4-5790 3-7525 3-5825 4-7836

Cireşeanu Paula d Moşilor 178 S4 4-6250 Ciricleanu Florentina d Ştirbey Vodă 20 S2 . . 3 - 6 5 7 8 Ciro Film Şos Bucureşti Târgovişte 3-3425 Cisar Alex arhiepiscop catolic Gl Berthelot 19 S2 3-3936 Cismaru Vasile av Văcăreşti 121 So 4-2677 Cişmigiu Stăvar av Traian 150 S4 3-9657 Citroen Ssala pt Rom Bd Tache Ionescu 8 S3 2 - 1 4 4 9 City Alimentar Academiei 1 SI 4-8O9O Ciubotaru Al d Caraiman 52 S2 4-O855 Ciucâ Alex dr prof Vasile Conta 3 SI 4-5616 Ciuca Gheorghe av Sebastian 209 S6 4-8281 Ciuceanu Tantzi d Bd Tache Ionescu 27 S3 . . 3 - 3 3 3 2 Ciucianu Emil ziarist Eugen Stătescu 7 SI . . 3 - 8 9 8 1 Ciucianu M Măria d Bonaparte 43 S3 2-8293 Ciucurete I av E Văcârescu 51 S5 4-2223 Ciudin Constantin d G Cantacuzino 44 S3 . . 2 - 9 2 8 0 Ciugureanu Daniel dr Bd Dacia 23 a S3 2-4523 Ciuhara Zisu d Şos Crângaşi 14 S2 3-2439 Ciulley Al dr Pţa Rosetti 3 SI 3-1740 Ciulley Ana d Brezoianu 29 SI 4-6042 Ciulley I Liviu ing studii constr N Filipescu 16 SI 2-84 1 1 Ciulley Paul Tiberiu av Jules Michelet 1 S3 2 - 0 1 2 7 Ciuli Tascu arh GI Er Grigorescu 12 Alee 9 S3 2-0645 Ciuntu E d Banului 3 S2 3-0944 Ciupagea I dr radiolog asist univ Sf Ştefan 16 S4 3-0367 Ciupagea Mihail d Colţei 33 SI 4-8123 Ciupercescu Mircea ing Gl Angelescu 2 S2 . . 3 - 9 O 5 5 Ciupercescu Pompei d Eug Stătescu 7 S I . . . . 4 - 9 3 7 9 Ciurariu Iosif av Dudeşti 102 S4 3-1OO6 Ciurcu Valentina d Instit Medico Militar 8 S 2 . . 3 - 1 8 5 7 Ciurea Theodor col Izvor 102 S6 3-0381 Ciurea Toma lt Cobălcescu 54 S2 4-8398 Ciurileanu J D ing Virgiliu 12 S2 4-3901 Ciuta Ionel ouă păsări Pţa Dr Botescu Comp 9 S2 4-6435 Cizek A d Dr Pasteur 21 S6 l 4-4479 Clădirea Modernă Matei Millo 2 SI 4-1930 Clarnet Adolphe d Bolintineanu 6 SI 3-8408 Clarnet J atei constr fier Şos Viilor 47 S5 . . . . 3 - 9 6 6 2 Claudatu A d Gl Berthelot 3 S2 4-6834 Claudian Ion dr B Mussolini 51 S3 2-497O Clearch Alexandru d Lucaci 60 S4 4-3616 Clecner Solo av E Văcărescu 55 So 3-045 f Clejan H arn Gr Cantacuzino 49 S2 3-7742 Clejan I I D d Sandu Aldea 105 S2 V 4-8250 Clemens Felix dr CI Griviţei 33 S2 3-3920 Climescu C căp Bd Carol II 35 S6 . 4-8 1 20 Climescu Elisa dr asist univ Bd Carol 33 SI 3 - 9 7 8 5 Clinceanu D d Comuna Băneasa 3-0664 Clinceanu Eufrosina d CI Victoriei 2 SI 4-95O5

Clinciu I prof CI Plevnei 54 S2 Clinica de Boli de Piele şi Sifilis prof dr Nicolau Spitalul Colţea SI Clinica Gynecologică prof Daniel Spitalul Colţei S I Clinica Medicală Prof Bacaloglu Spitalul Colţea SI Clinica Particulară a Medicilor Specialişti Bd Domniţei 12 SI Clinica de Psihiatrie prof Tomescu Clinica Veterinară Dr Rădulescu Calafat Buzeşti 73 S2 Clita Victoria d Simonide 9 S6 Cliza Serban Mayor dr vet

Spit Central Şos Bucureşti Berceni So - f c 4 - 2 4 9 0 3-8846 4-4791

Str Nic Ionescu 10 Pe Delavrancea S2 4 - 2 0 7 3 Clococeanu Stoika Aurel d Măria Rosetti 36 S3 2 - 9 7 2 0 Ciontă Eugen d CI Victoriei 31 SI 4-5787 Clouard Adolphe seminţerie florărie Carol 30 SI 3-3492 Clubul Ctral al Partidului Naţional Liberal CI Victoriei 34 SI bir propagandei 3-3994 cab secretar gl 3-1697 Clubul Partidului Naţional Liberal CI Griviţei 78 S2 4-9533 Clubul Tinerimii Victoriei 42 SI -^-4-4464 Cluceru Radu d Câmpineanu 10 SI 3-8031 Cluceru Sonia d Câmpineanu 10 SI 3-8O31 Clujul întrepr comercială pt distrib combustibil Brezoianu 42 SI 4-8958 Cmelnic Miron lt Bd Carol 16 II S6 4-2893 Cnâreliman Miron dr Victoriei 101 S3 3-7507 Coafor Corso Franklin 4 SI 3-5697 Coafor Georges Biserica Enei 8 SI 4-0127 Coafor Ionică Episcopiei 3 SI 4-0842 Coafor Margot Episcopiei 6 SI 4-8497 Coafor Mărie Bd Elisabeta 24 SI 4-5703 Coafor Manole Episcopiei 3 SI 4-9 167 Coafor Olga Cosmănescu D Al Lahovary 5 S3 4 - 7 5 0 4 Coafor Poldi şi Anton Bd Pache 62 S4 4-7128 Coandă G gl Lascăr Catargiu 29 b S3 2-0836 Coandă Gh maior Petre Poni 12 S2 4-9288 Coandă Georgette Mircea d Gogu Cantacuzino 17 SI 2-9862 Coandă T Grigore d Bolintineanu 5 S I . . . . 5 - 0 7 0 3 Coandă I amiral Câmpineanu 39 SI 3-8547 Coandă G Milka d Biserica Amzei 8 S3 4-5023 Coandă Neculae dr Bd Centurei 9 S6 4-6936 Coandă Pierre Mia d Atena 1 S3 4-2814 Coandă Serban d C A Rosetti 40 SI 2-9258 Cobilas Tuţi d Bd Domniţei 16 SI 4-9204 Cobiilovici I d Spătarului 36 S3 2-951 7 Cobilovici Roth Ana d Ştirbey Vodă 20 S2 . . 4 - 2 9 7 0 Coca Ion dr lulia Haşdeu 12 S2 3-6O37 Coca Mya d Ştirbey Vodă 110 a S2 4-6949 Cocaneanu Valeria d V A Ureche 23 S6 3-7877 Cocea Baranga d Aureliu 35 SI 2-5185 Cocea Corneliu col Bolintineanu 9 SI 3-8O96 Cocea Dina d Brezoianu 29 SI 4-7496 Cocea Tantzi d Bd Elisabeta 97 S2 4-2106

195

Dacă auiiţi semnalul de „ocupat" sau „linie moartă" închideţi imediat telefonul. Cogan L dep ouă Mircea Vodă 27 SI Cogan Lipa dr Dionisie 64 S3 Cogut Gh Labirint 80 S4 Cogut M R d Carol 23 SI Cohen H A d Brczoianu 51 SI Cohen Adela d Aleea Mayer 14 CI Rahovei S6 Cohen Adolf d Stelea 6 SI Cohen Armând Dellou d CI Şerban Vodă 41 S5 Cohen Adolf galanterie Lipscani 82 SI Cohen I Arnold d Mântuleasa 12 S4 Cohen M Edmond d Bursei 3 SI Cohen Eduard d Boteanu 3 SI Cohen Eduard ing C A Rosetti 25 SI Cohen Emanuel dr CI Călăraşi 33 SI Cohen Ferdinand d Bd Carol 47 SI Cohen Jos Fitzi d CI Şerban Vodă 41 S5 Cohen Frida d Stelea 17 SI Cohen G Iosef av Matei Basarab 1 S4 Cohen Jacques d Văcăreşti 125 S5

COC-COH 4-58762-5031 4-2589 4-3962 3-O48O ' 3-8302 3-3881 4-0336 4-6233 3-464? 3-O965 4-5457 2-2443 4-335O 4-7269 3-0932 4-962 1 3-1034 .3-9324

Cocea D Virgil d Basarabiei 14 S2 3-7986 Cocea Vlad d Nic Bălcescu 29 S3 3-5433 Cochinescu M d C Plevnei 1 a S2 I 4-6492 Cociaşu E dr Aleea Matei Corbescu 5 prin Caragialc SI 2 - 4 6 2 8 Cociaşu Corneliu av Antim 42 S6 3-8016 Cociaşu Ion ing C A Rosetti 25 SI 2-423O Cociaşu Sergiu d Bd Elisabeta 69 S2 4-7888 Cocioceanu I d Mimoza 5 S4 2-9227 Cociu Alex dr V Emanuel III 29 S3 2-89 77 Cociu Alex maior Pţa Amzei 1 S3 3-6196 Cociu Costieni I d Bd I C Brătianu 24 SI , . 4 - 2 2 7 2 Cociu col Florica d Sdela Bucovinei 5 S2 . . 4 - 6 8 3 5 Cociu I ziarist Sf Gheorghe Nou 11 SI 4-5340 Cociu C Mihail d Dorobanţi 44 S3 2-9478 Cociu Nicolae d Eminescu 20 S2 3-1 7 7 1 Cociu Tănase d Şos Ştefan cel Mare 148 S3 2 - 3 3 3 5 Cociumian Elise d Lt Sachelarie Visarion 13 b S4 2-4393 Cocora Marin d CI 13 Septembrie 175 S6 . . . . 3 - 8 4 5 1 Cocorăscu I George d Aurel Vlaicu 3 8 S3 . . 2 - 4 8 1 1 Coculescu I G d G Gr Cantacuzino 52 S2 . . 3 - 7 1 9 3 Coculescu Popescu M d Bd L Catargiu 16 S3 2 - 5 0 0 2 Codarcea Al d r Sevastopol 5 S2 4-5334 Codarcea Corneliu d Aureliu 1 S3 2-4843 Coddington & Lamb L T D s a fcă bumbac Şos Colentina 88 S3 2-3727 Codel Lazăr av Apolodor 20 SI 4-9973 Codere Companie de Reprezentanţe s a Doamnei 1 SI 4-1677 Codex Electric Bd Col Mihail Ghica 43 S2 4 - 9 2 1 5 Codreanu Bossie Nicolae ing Gl Lahovary 69 Ş3 2-901 2 Codreanu Const av Visarion 32 S3 2-O287 Codreanu Gică d Bursei 3 SI 4-6301 Codreanul Ionel av Artei 5 SI 3-6550 Codreanu Lilly d Gh Gr Cantacuzino 54 S2 4 - 4 9 4 5 Codrul s n col cherestea Griviţei 284 b S2 4 - O 5 1 4 Cofariu B d Rovine 11 b SI 4-4984 Cofetăria Academiei Andronic Academiei 1 SI 3 - 3 5 2 0 Cofetăria Anghelescu N Academiei 19 SI 4-2472 Bd Carol 40 SI 3-0105 Bd Brătianu 3 SI 3-0057 Nic Bălcescu 17 S3 3-8878 Cofetăria Apicola George Creţu Nifon 2 S6 3 - 9 1 4 7 Cofetăria Bulevard Bd Carol 8 SI 3-O159 Cofetăria Coterbit Romană 18 S3 2-9371 Cofetăria Damian Bd Col Mihail Ghica 147 S2 4 - 7 2 0 4 Cofetăria Dumitru I Constantinescu Pţa Amzei 11 S3 4-8677 Cofetăria Jeannine Şerban Vodă 182 S5 3-0005 Cofetăria Jean Nestor ssori CI Victoriei 63 SI 3 - 0 5 4 5 Cofetăria Mircea Academiei 2 SI Cofetăria Minerva G Tudorache h Şerban Vodă 81 S5 Cofetăria Orange Marinescu D Bd Pache 31 S4 Cofetăria Regală Alex Nicolau Schitu Măgureanu 4 SI Cofetăria Rex Dudeşti 22 S5 Coffler Sf Coffler Cofler Cogan S La Canar dantelărie Nic Şelari 8 SI Samuel d Tepeş Vodă 7 S4 V Martin ing Toamnei 38 S3 Ghenea d CI Victoriei 10 SI 4-9051

Cohen Jacques Turda d Spl Unirei 26 S3 . . 3 - 2 0 1 2 Cohen N Jacques Iris fcă parfumuri Principatele Unite 35 S5 3-2274 Cohen Jean av Sevastopol 11 S2 3-4942 Cohen Jose d Armoniei 3 SI 4-8137 Cohen Lânarul Melanie d Radu Vodă 2 1 S5 3 - 6 7 6 1 Cohen Leo d Călăraşi 81 Alee S4 4-217© Cohen Leon d Popa Petre 7 S3 2-0258 Cohen Manasse d Căp Petre Carp 22 S4 . . 4 - 8 3 1 2 Cohen Marbe Leon d Bd Măria 4 c SI 3-7203 Cohen Martin d Sf Vineri 11 SI 3-1821 Cohen Michel d Pas Român 25 SI 3-5948 Cohen Misu d Călăraşi 105 S4 3-9144Cohen S d Oiţelor 20 S5 4-0329' Cohen Samuel d Tepeş Vodă 3 S4 4-0595 Cohen H Semo ing Dionisie 2 SI 2-21 79> Cohin R Marcu av Gl Cristescu 3 S2 3-8484 Cohl M Sigismund dr mamoş Cuza Vodă 45 S5 3-1 86O Cohn A dr Epureanu 6 SI 4-3843; Cohn A dr CI Moşilor 215 S4 2-8515 Cohn Arthur dr dentist Brezoianu 14 SI 3-04991 Cohn Benjamin d Căp Preoţescu 11 S5 . . . . 4 - 5 5 3 5 Cohn Bernhard d Bradului 35 S5 4-1472 Cohn Carol ing Romană 85 S3 2-5857" Cohn Condrea S av CI Victoriei 2 SI 4-42891 Cohn Emil d Col Orero 2 S5 3-4554Cohn F d Rahovei 74 S6 4-2221 Cohn Filip d Berzei 7 7 S2 4-9022 Cohn Fraţii mag croitorie Câmpineanu 6 SI . . 3 - 2 7 6 8 Cohn B Ghetler croitorie blănărie Bis Enei 20 SI Cohn Heinrich d Hărtănoaiei 8 S4 Cohn Herman d Pe Mica Str A 14 S4 Cohn Herman mag galanterie Pas Francez 13 SI Cohn I d Griviţei 65 S2 Cohn I d Filaret 18 S6 Cohn I dep Crângul Şos Chitilei 2 S2 Cohn Iacob d Pţa Sf Ştefan 1 S4 Cohn Ionel N Bălcescu 6 S3 Cohn Iancu dr Epureanu 7 SI Cohn Isac d Griviţei 133 S2 Cohn Iosef M d Spl Uunirei 119 SS Cohn Iuliu ing Poetul Cerna 7 S5 Cohn Izu gravuri Carol 12 SI dornic Bozianu 4 S6 4-3531 4-60465-13154-9812 4-88753-2624 4-1723 4-1172 4-0802 3-5883 4-429& 4-94744-3425 4-9646 ...4-99091

3-O187

4-8864 4-8233 4-9637 4-5760

Cofetăria Verdun M Petrescu Bd Carol 44 SI 4 - 9 7 3 1 3-2468 4-1261 2-15OO 4-6605

COH-COL -

La o convorbire locală nu bateţi în furca receptorului căci se întrerupe convorbirea.

196 ...

P O N Ţ I AC, cuvtvnwfaăi£
pebâcraneâfc dMiwÂe.
REPREZENTANŢA GENERALĂ: A U T O M O B I L I A (GARAJUL COLIN) B-DUL TAKE IONESCO No. 40 T E L E F O N 2-94.55
Cohn Leon d Olari 38 S4 2-6 232 Cohn Lupu d Filaret 2 S6 4-8934 Cohn Marcu atei tapiţerie Buzeşti 67 b S2 4 - 5 7 3 6 Cohn Marcu d Pcleş 1 S3 2-2380 Cohn Maurice tailleur manteaux Banu Mărăcine 4 SI 4-7760 C f n Max d C Rahovei 129 S6 oc I 3-6994 Cohn Max d Pictor Luchian 12 S4 4-2388 Cohn Max Normar d Virgiliu 71 S2 3-3597 Cohn S Mendel d Călăraşi 142 S4 3-6529 Cohn Mişu d Olari 38 S4 2-6232 Cohn N Nicu dr boli piele sifilis venerice Moşilor 115 SI Cohn Natan d Alex Vlăhuţă 25 S5 Cohn S av Rovinei 1 SI Cohn Sami d Traian 158 S4 Cohn Samuel d Pictor Romano 17 S4 Cohn Samy dr S Ion Nou 12 SI f Cohn U Samy d Cantemir 18 S5 Cohn I Zalman d Justiţiei 41 S6 3-08 1 2 4-7353 4-7481 4-2588 3-1501 3-8541 3-8273 4-2667 Colectura DacU G 0 Breyer Str Bea Naţională 2 SI 3-2699 Colectura Hermes B Herescu & H Florescu Lipscani 20 S I 4- 1241 CI Victoriei 60 SI 4- 8507 CI Victoriei 30 S I . . 4 -978O Colectura Mercur Gal Blanduziei 3 S I 4 0518 Buzeşti 1 S2 3 ' 9578 Colectura Mercur CI Victoriei 118 S3 3- 9964 9964 Colectura Românească CI Victorie» 118 S3 . . 3 0239 Colegiul Naţional Sf Sava Gl Berthelot 23 S2 3 Coientina s a fcă glucoza amidon spirt Floreasca S3 2 - 1953 Colentina s î n c placaje furnire Şos Coientina 29 S3 2- 480O Coientina Fraţii Iliescu sobe teracotă Şos Mihai Bravul 1 S4 2- 5143 Coler Alex ziarist Aleea Socec 6 S2 3 - 6311 Coler M d Vasile Lascăr 108 S3 2 O354 Colescu L d C F Robescu 13 SI 3- 6056 Colet Expres bir transp Şelarii 7 SI 4 ' 8093 Colette fcă pălării Şelari 2 SI 4 4083 Colfescu Victor dr CI Rahovei 53 S6 3 - 9663 Colfescu Virgil av Negustori 34 S4 3- 2407 Coli Rapid bir expediţiuni Soarelui 8 SI . . . . 4 - 1564 Coliban Const manuf Bd Măria 7 SI 4- 9085 5025 Colibăşeanu Eugeniu d CI Griviţei 150 S2 . . 3 Colibaşi Popescu P d Mirăslău 17 S5 4- O432 Colibri fcă pălării dame Nic Şelari 2 SI . . . . 3-936O Colin Alexandru Bd Tache Ionescu 42 S3 . . 2-9455 Colin Sigismund d Mântuleasa 12 S4 . . . . 4 -0928 Colintineanu Corneliu av Moşilor 280 S4 . . . . 2 ' 4527 9095 Colita M Marin d Gogu Cantacuzino 47 S3 2Collaro Matilda d Vasile Lascăr 56 S3 2- 2012 Colleanu M dr Gr Alexandrescu 94 S3 2- 0069 Colier Gavril d Cezar Boliac 11 S4 4- 1581 Colier Leon d Bolintineanu 5 SI 4 ' 9124 Colier Nae dep mat constr d Şos Coientina 104 S3 2 -6149

Cointreau soc an Franco Romaine Spl Unirei 60 SI 3-9 1 45 Cojan Gh dr chirurg asist univ Bd Tache Ionescu 12 S3 2-4656 Cojan Ion maior Dr Manolescu 6 S6 3-2330 Cojescu George fcă prod cimentare Petru Rareş 7 S2 3-1382 Cojescu Nicolae vărărie mat const tub pav bazalt ciment Grivifei 62 S2 4-175 2 Cojocăreanu Vasile d A Mureşeanu 27 S3 . . 2 - 3 3 2 8 Cojocaru Constantin d Bd Basarab 77 S2 4-6752 Cojocaru Costică atei mag curelărie Rahovei 204 S6 Cojocaru Ionescu Ion d Sf Nicolae Tei 34 S3 Cojocaru Marin d CI Şerban Vodă 237 S5 Cojocaru Nic d Alex Odobescu 6 S6 Colan Constantin lt col Traian 40 S4 Colbert Bruno d Calomfirescu 9 SI Colectiv s a Cluj expositura Buc Moşilor 65 b SI Colectivul bir transporturi Moşilor 44 SI Colectura Argus Smârdan 2 SI Colectura Aurora Banca Comerţului Smârdan 4 SI 4-5698 2-9344 4-0169 3-8584 4-9245 5-1223 4-8992

..4-4777 3-5080 3-4185

Colier Sandu cherestea Şos Coientina 94 S3 25139 Collex M Cernes casă de expediţie Soarelui 7 SI 4 '1051 Collino Guglielmo d Gl Budişteanu 6 S2 . . . . 3 -2056 Collot Lucia d Regală 7 SI 4- 7959 Colman Elise d Popa Savu 13 S2 2- 8849 Colocoloff Alexandru d Str E 13 Pe Cornescu S3 2- 9587 Coloman Silchis dr Fca Chibrituri 21 S6 . . . . 4 - 5386 Colombia soc franco rom petrol Romană 10 S3 Colonaş Const dr Aurel Vlaicu 155 S3 -fa 2' 186O 2 ' 2024

Colectura Aurora Frascati s a r Victoriei 3 3 S I 3-6206 Colectura Campus Bassa Matei Millo 2 SI . . 4 - 8 4 3 6 Colectura Caracas Bd Elisabeta 5 SI 3-669O Colectura Dacia bir vânzare Banca Etn Marcovici Iaşi Doamnei 21 SI 4-6859

EXPEDIŢIUNI PRIN C.F.R.
CONT CEC Şl AUTOCAMIOANE BUCUREŞTI
STR. SOARELUI, 8

32O1

TEL. 4-1564

107

Vorbiţi direct în receptor.

COl-COM

Colorado dancing bar Şos Kiseleff 16 S2 Coloranil s a colorante produse chimice CI Moşilor 25 SI

2-4722

3-7667 4-7108 Coltea Lazăr d Bursei 3 SI 4-O631 Coiţescu C Măria d Bd Alex I Cuza 98 S2 . . 4 - 6 5 1 3 Coltofeanu I d Pietăţii 12 S3 2-9OO6 Columb s a r comerţ fierărie Bărăţiei 23 S l i r 5 - 1 8 7 4 Columb Dionisie d Matei Voevod 113 S4 4-9633 Columb Manole d Labirint 112 S4 3-0485 Columbeanu Alex maior CI Griviţei 46 S2 . . 3 - 3 9 5 2 Columbia Graphophone Company Română s a Radio Gramofoane Victoriei 48 SI * 4-03 7 8 secţia detail şi radio 3-9938 Comagen s a agent comis Colţei 1 SI 4-O98O Comalana s a Oituz 12 SI 3-2754 Coman Carol d Dr Lister 18 S6 3-3141 Coman Cerbu M dr Bd Mărâşeşti 119 Să . . 4 - 1 5 6 3 Coman Gheorghe vopselărie Rahovei 5 Se A SI 4-2295 Coman D Tudor atei plăpămărie Dclea Veche 45 S4 3-5617 Coman Virgil ing Jupiter G S6 3-1742 Comana G preot S Apostoli 35 SI h f 4-787O Comandamentele Brigăzilor 1 2 şi 3 Pioneri Cazarma Geniului Cotroceni S6 -£4-4210 Comandamentul apărărei aeriene a teritoriului Gl Angelescu 42 S2 4-7833 serv control M A M şi contencios. . ^ 4 - 2 7 3 3 Comandamentul Cohortei Negru Vodă Viitor 155 S3 2-3559 Comandamentul Corpului Grăniceri . Grăniceri 10 S3 *2-1974 Comandamentul Corpului Jandarmi Şos Ştefan cel Mare 51 S3 ir 2-4046 cab insp g l 2-3395 Comandamentul Falangei Străjerilor Boteanu 3 SI 3-7266 Comandamentul Forţelor Aeriene Vasile Lascăr 91 S3 * 2-0590 cab comandant 2-860.7 Comandamentul marinei regale Pţa Amzei 4 S3 *5-1800 cab Comandantului 4-7679 Comandamentul Şcoalelor de Geniu Cazarma Geniului Cotroceni S6 -A: 4 - 4 2 I O Comandamentul 2 Teritorial Uranus S6 . . . .-^r/4-5680 Comănescu Alexandru d Cuparului 8 S3 . . . . 2 - 8 3 1 0 Comănescu Ctin gl Bd Brătianu 24 SI 4-1689 Comănescu Emil lt dr Bd Dinicu Golescu 9 S2 4 - 2 6 8 5 Comănescu Emil d CI Griviţei 8 S2 4-9979

2-5760

Comănescu Felicia d Suter 32 S6 4-9570 Comănescu G Nicolae fierărie art menaj h Şepcari 5 SI 4-1774 dornic Şos Pantelimon 22 S4 2-4215 Comănescu P d Aleea Grand 46 S2 3-3574 Comaniciu Ion ing Braziliei 15 S3 2-2201 Comârzan Simion ing CI Dorobanţilor 47 b S3 2 - 9 3 7 2 Comatas Alexandru d Uranus 57 S6 3-7367 Combard David Câmpeanu agent comis Str Banca Naţională SI 3-3196 Combustia petrol şi derivate Doamnei 10 SI 3 - 3 1 9 7 Combustibilul s a r lemne foc Şos Gărei Obor 18 S4 2-8099 Combustibilul comerţ petrol Bolintineanu 5 SI 3 - 6 8 3 9 Comeco Comp Economica s a Stavropoleos 3 SI 3-6588 Comenduirea Pieţei CI Griviţei 28 S2 ^r4-5480 cab comand 4-2549 Comerciala Farmaceutici s a r Spătarului 17 S3 2-8244 Comerin Rosman d Bărăţiei 31 SI 4-8437 Comerţul Dunărean s n col cereale Mauriciu Blank 12 b SI 3-2639 Comerţul Grafic Baras Demetru agent comis Smârdan 43 SI 3-4780 Comerţul Intercontinental s a r Speranţei 50 S3 2-8200 Comerţul Lemnului s a CI Dorobanţilor 168 S3 "Ar2-4098 Comerţul Mătasei Oituz 24 SI 3-0815 Comerţul Român s a r ssala Buc coloniale en gros Halelor 29 SI 3 - 2 8 0 6 Comerţul Ţărănesc G Ducu fierărie h Griviţei 304 S2 3-6508 Comerţul Zahărului s a r Bd I C Brătianu 26 SI *4-0810 Fântânica 42 S4 2-4323 interurban . . 1 2 Comesta Comp Gl de Vin liquer şi comerţ s a Câmpineanu 20 SI 3-6624 Comester s a r comerţ exterior Decebal 5 SI 3 - 9 3 4 3 Cometa s a r comerţ petrol Clemenceau 7 S3 4 - 1 8 0 3 Cometal comerţ metale preţioase dentare Pas Vilagr'os 13 SI 4-2015 Comex s a r pt comerţul extern Bursei 2 SI ^ 3 - 0 3 1 0 Confectio s a G Berthelot 11 S2 l 3-1187 Comfin s a pt comerţ şi finanţare Victoriei 41 SI 3-4228 Comfirul soc pt comerţ fire s a r Cristian Tcll 17 S3 3-7513 Comimpex s a Doamnei 12 SI 4-6944

3-5268

'TELEFON * 5-1874

FIERĂRIE • MENAGE |TECHNICE»ELECTRICE»! FIER.BETON.TRAVERSEi

COM-COM

Răspundeţi imediat la ,tc!cion.

198

Cominovici Anton d Dna Oltea 32 S3 Cominovici Constantin d V Dumitrescu II 49 S6 Comisariatul Abatorului Comunal Spl Unirei 178 S5 Comisariatul Gărei d Nord e

2-2485 4-4592 3-6932 3-6401 3-6625 3-6359 ....3-8953 4-8856

Gărei Chitila ' Comisariiatul Poliţiei Aeroportul Băneasa Pţa Regina Măria S6 Comisiunea Interministerială pt Controlul Străinilor Pas Victoria Se A SI 4-9957 Comissiona J d Ş s Vitan 13 S o 5 3-3368 Comitetul Central al Timbrului Antituberculos Gl Bcrthelot 1 S2 3-4483 Comitetul consultativ Internaţional Belvedere 6 SI *4-37 1 O 4-O69O Interurban. . 4 6 Comitetul Naţional Cooperatist Brezoianu 33 SI 4-5530 Comnen R A ing Vasile Conta 20 S I . . . . 2 - 5 8 2 4 Compagent compensaţiuni ag corn Doamnei 12 SI 4-4481 Companeitz Bernard d Bolintineanu 9 S I . . . . 3 - 5 8 4 1 Companeitz M d Bd Elisabeta 24 S 2 3-5920 Companeitz Samson d Olimpului 24 S5 . . . . 3 - 1 6 6 0 Companeitz Saul d Mântuleasa 12 S 4 3-7579 Campania Britano Română deI m p E x p s a r Oituz 3 S I 3-4318 Compania Comercială ş i Industrială s a r Caragiale 1 3 S I 2-8002 Compinia Comercială Româno Egipteană s a R*ţală 1 SI 4-5320 Compania Continentală de Export s a Clemenceau 7 S3 -^3-0655 Interurban. . 4 4 Compania Electro Tehn Smârdan 4 S I . . . . 3 - 2 0 7 6 Compania Europeană de Asig Atena 8 S3 . . 3 - 5 9 9 6 Compania Glă de Comerţ Ind Reprez s a Smârdan 27 SI 3-0228 Compania G l ăaIndustriilor Textile s a r Şos Vergului S4 2-85 72 Compania Glă de Vin liquer şi comerţ s a Comesta Câmpineanu 20 SI 3-6624 Compania Industrială ş i Comercială s a r Cico Carageale 1 3 S I 2-8002 Compania Minieră s a r de petrol E Văcărescu 15 S5 3-846 7 Compania Pompieri Buc Gutenberg 2 SI . . . . t ^ - 4 - 5 4 5 4 Compania Română de Automobile s a Bd Carol 18 SI 4-2426

Compania Română de Ind Comerţ şi Antrepr Smârdan 18 SI ' 4 605 7 Compania Română de Comerţ s a Batistei 6 SI 2 -5 1 74 Compania Română de Petrol s a Edgar Quinet 6 SI 3 9602 Compania Română de Transporturi Colţei 1 SI 4 - 1195 Compania Rom de Vinuri s a r fost fraţii Franco vinuri en gros Griviţei 154 S2 3 -4832 Compania II Sanitară CI Plevnei 134 S2 3 - 1009 Compero bir central Bd Carol 30 SI * 3 -426O bir comenzi 4 2479 dep petrol Bd Pache 150 S4 4 2457 depozit Griviţa Caransebeş 17 S2 3 588O Compreco s a r Bărăţiei 2 S I 4 6571 Comptoir Farmaceutic Franco Român Praga 6 S3 2 5029 Comptoir Internaţional de Commerce Emancipată 5 S6 4 5789 Comptoir Reunis de Commerce s corn Cavafii Vechi 19 SI 3 5 1 8O C o m p t o i r Gl Finco s a r G a b r o v e n i 1 0 S I . . 40 9 0 0 C o m p t u a r Grai Economic Român i m p e x Bursei 5 SI 4 -0386 C o m p t u a r G r a i d eO p t i c ă ş i C h i r u r g i e s a r fost Penchas & Mandel CI Victoriei 90 SI 4 1935 Comrag s n col Bnezoianu 27 SI 4 7654 Comja Alex dr dentist Victoriei 2 SI 4 5 259 4979 Comşa Gheorghe dr Const Moroiu 18 SS . . 4 Comşa I d Mântuleasa 12 S4 3 4642 4 Comşa Mihail d Aviator Zorileanu 89 S2 . . . . 4 7 O 8 O253 Comşa Traian d Bd Banu Manta 79 S2 . . . . 4 3165 Comunitatea Evanghelică Luterană 12 S3 . . 3 7178 gimnaziul de fete Spiru Haret 7 S2 . . . . 3 cimitirul Şos Giurgiului S5 3 2947 Comunitatea Evreilor din Buc CI Dudeşti 24 S5 3 2216 Comunitatea Israeliţilor de Rit Spaniol Negru Vodă 3 SI 3 3204 Conabie George artist Gl Praporgescu 29 SI 2 234 5 Conadis Dtru fructe Halelor 1 Pasaj 3 8699 Conadis M mag fructe Hala Obor 160 S4 2 O629 Concentra s a r fcă cerneală tipar Baicului 79 S4 2 -3773 Concordia mină de cărbuni s a Anastasiu Simu 6 S3 3 4278 Concordia maşini scris Victoriei 41 SI 3 3820 Concordia s a r petrol Matei Millo 15 SI . . ^ 4 1610 Concordia Universală casă de expediţie Patriei 3 SI 4 -5823 Concordia Universală Osias Scgall bir exp Soarelui 2 SI 3-4462

199

Utilizaţi telefonul atât cât este necesar.

CON-CON

Concordia M Zelinsky fcă lăzi ambalaje Şos Colentina 84 S3 2-5 125 Concurenţa anvelope uleiuri Al Lahovary 21 S3 4-6267 Concurenţa mag pielărie CI Văcăreşti 4 SI 3 - 2 3 3 5 Condeescu gl Gica d Cobălcescu 42 S2 3-6576 Condeescu l gl Belgrad 6 S3 2-O273 Condiescu P Ion ing Bihorului 9 S2 3-0366 Condiescu N I I gl adj Regal onorific V Andrei Mureşeanu 3 S3 2-5478 Condoiu Virgii prof Sandu Aldea 3 S2 4-8826 Condopol Ctin căp Dr Drăghiescu 10 Pe Elena S6 4-3615 Condovici Grigore d Teiul Doamnei 42 S3 . . 2 - 3 9 7 6 Condrea H A d Sf Ion Nou 2 SI 4-8706 Condrea Cohn S av CI Victoriei 2 SI 4-4289 Condrea Sergiu ing Regală 12 SI 4-7434 Condrus Mihail d Ştirbey Vodă 83 b S2 . . 3 - 2 1 8 0 Conductele de Petrol ale Statului Basarabiei 12 S2 3-244O

3-2449

Conduratu Emil cons municipiu Latină 14 ST 2 - 2 8 4 7 . Conduratu Gr Madeleine d C A Rosetti 40 SI 2 - 8 7 3 9 Conea & Gottesfeld Pas Villacros 13 S I . . 4 - 2 0 1 5 Conea I Micu d Culmea 12 S4 3-3O54 Conescu Al d CI Plevnei 42 S2 4-0663 Confectio s a Berthelot 11 S2 3-1187 Confecţiunea Românească Gabroveni 2 SI . . 5 - 1 1 6 3 Confederaţia Asoc de Profesionişti Intelectuali din Rom C A P I R Izvor 14 S6 3-3680 Confederaţia Glă a Muncii din Rom Izvor 37 S6 3 - 2 7 6 6 Confidenţa bir detectiv particulari Moşilor 102 SI 4-5348 Confienţa Ernest Gottlieb dep ouă CI Rahovei 98 b S6 4-4849 Confimo Nclly d Carol 60 SI 4-8570 Confort Palace portar Brezoianu 9 SI 3-8905 Conitz M ziarist Dumbrava Roşie 24 S3 . . 2 - 1 3 7 5 Coniver I dr Armenească 10 S I 3-5181 Coniver L dr Nic Filipescu 20 S I 2-4730 Conjuctura Econom Rom Asoc Pt Viitor 38 S3 2-1160 Connelly B C d Aleea Dorobanţi 1 S3 2-8882 Connert Gustav d Gl Lahovary 65 b S3 . . . . 2 - 5 1 2 3 Conovici Aristotel dr CI Rahovei 57 S6 3-O85O Conovici L bir Luterană 25 S2 3-7460 Conservele Stela s a fcă CI Şerban Vodă 225 S5 . 5-1763 Consiliul Legislativ Athena 25 S3 ••••k2-4142 prim peşed Alex N Gane 2-4418 Consiliul Permanent de Revizie Ministerul • Apărării Naţionale Griviţei 28 S2 *4-3OOO Consiliul de Războiu Corp II Armată CI Plevnei 139 S2 *5-1920 Consiliul de Revizie al Armatei Griviţei 28 S2 *4-3000 Consiliul Superior al Cooperaţiei cab preşed Brezoianu 35 SI 4-5824 Consiliul Sup Industr Casnică Dna Alimănişteanu CI Victoriei 133 S3. . 5 - 0 5 1 4 Consiliul Sup de Mine Bis Amzei 29 S3 -r 2-4180 f sala de şedinţe 2-2681 Constandaky G George d Dionisie 65 S3 2-4316 Constandaky Georges d Pitar Moş 3 S3 2-O195 Constante S C d Poetul Al Sihleanu 16 S4 3 - 2 6 5 6 Constantin Constantin col Plantelor 15 S4 . . 4 - 8 5 8 O Constantin L Constantin d Al Vlaicu 85 S3 2 - 1 7 5 6 Constantin V Constantin poleitor de rame Biserica Enei 4 SI : . .4-7439

Constantin S Gh d CI Călăraşi 165 S4 3-1343 Constantin N Ion mat construcţii Şos Chitilei 5 S2 4-8673 Constantin Gh Ion d Ţepeş Vodă 3 S4 3-2081 Constantin P Ion d Carâiman 80 S2 4-8364 Constantin Maxim Florica d Calomfirescu 1 SI 4 - 1 9 3 7 Constantin Tănase d Griviţei 296 S2 3-0826 Constantineanu Demetru av Avram lancu 5 S4 4 - 0 4 5 1 Constantinescu & Dumitrescu încălţ La Turnul de Aur Lipscani 56 S I 3-5536 Constantinescu & Co P Luchian Şos Cotroceni Grădina Botanică S6 4-0638 Constantinescu mag sticlărie Moşilor 22 SI . . 3 - 1 2 7 2 Constantinescu A d Gramont 23 S6 3-8362 Constantinescu A d Cobălcescu 44 S2 4-1 275 Constantinescu Adina d Roma 6 a S3 2-0869 Constantinescu Alex lt Carol Davila 93 S6 . . 3 - 5 5 3 2 Constantinescu Alex mejeluri brânzeturi Bd Aviator Beller 1 S3 2-3451 Constantinescu Alexandru lt col CI Victoriei 128 S3 5-1670 Constantinescu Alexandru droguerie CI Moşilor 215 S4 2-8499 Constantinescu Gh Alexandru d Maior Gh Popescu 22 S4 4-7887 Constantinescu Anny d Aleea Bibescu Vodă 3 SI 5-1948 Constantinescu Arghir d Palade 43 S3 2-2984 Constantinescu Armând judecător Aviator M Zorileanu 66 S2 4-1712 Constantinescu Atta d Aleea Eliza Filipescu 12 S3 2-0315 Constantinescu M Aurel d Bujor 1 S6 4-9166 Constantinescu C coloniale Viitor 194 S3 . . 2 - 5 0 9 4 Constantinescu D C dr gl Gogu Cantacuzino 51 SI 2-24O7 Constantinescu Cicerone d Ismail 34 S 4 . . . . 3 - 7 3 8 5 Constantinescu G Cocuta d Şos Mihai Bravu 126 S4 4-7292 Constantinescu Comana Gh d Văcăreşti 96 S5 3 - 5 1 9 8 Constantinescu C Const Matac bodegă Dudeşti 252 S4 4-9928 Constantinescu Coralia d Aleea Alex Lahovary 9 S3 4-4847 Constantinescu Corneliu dr Corneliu Botez 3 S3 2 - 4 3 0 8 Constantinescu Cristea căp ing Barbu Văcărescu 105 S3 2-8866 Constantinescu Ctin d Dragoslavele 1 S2 . . . . 3 - 1 5 7 9 Constantinescu Gr Ctin lt dr Bateriilor 15 b SI 3-0339 Constantinescu P Ctin ing Bd Carol I 59 SI 3 - 4 5 0 1 Constantinescu D d Plevnei 27 S2 4-9999 Constantinescu Dan ing Str F 14 Pe Iancului S4 4-3961 Constantinescu C Dan d Traian 186 S4 . . . . 4 - 6 9 7 5 Constantinescu Dem d Filibiliu 8 S4 3-4808 Constantinescu Dimitrie dr Gramont 22 S6 . . 4 - 2 8 8 2 Constantinescu Dumitru ape minerale bodegă lemne foc Polonă 100 S3 2-2653 Constantinescu Dumitru maior Gl Angelescu 171 S2 3-1699 Constantinescu Dumitru d Pop de Băseşti 3 S4 2 - 4 8 8 7 Constantinescu E d Cireş 23 S4 5-1481 Constantinescu N E fructe zarzavat Pţa Regina Măria Comp 19 S6 3-9676 Constantinescu Elena d Gr Cantacuzino 15 S2 3 - 6 6 5 0 Constantinescu E Elena d Sirenelor 3 b 56 4 - 6 8 0 5 Constantinescu G Elena d Alex Odobescu 11 S6 3 - 0 4 5 7 Constantinescu Emanoil d Moşilor 129 SI 4-4099

CON CON

Instruiţi personalul Dvs. de serviciu asupra manipulării

telefonului.

200

Constantinescu Ermil dr Bd Carol 57 SI . . 3 - 4 9 7 9 Constantinescu A Eugenia d Dr Herescu 6 S6 4 - 7 6 2 9 Constantinescu Eustaţiu d Şos Mihai Bravu 95 S4 4-1351 Constantinescu Fănică d Călăraşi 56 S4 4-5042 Constantinescu Firan arh Francmazonă 13 S2 3 - 0 3 5 8 Constantinescu Florentina d Izvor 63 S6 3-2598 Constantinescu Folrică d Colentina 33 S3 . . 2 - 4 3 6 8 Constantinescu G d Măria Hagi Moscu 8 S2 4 - 8 3 6 5 Constantinescu G ing B Mussolini 22 S3 . . . . 4 - 6 1 1 2 Constantinescu Gh Fii obiecte bisericeşti Carol 13 S I 3-7357 Constantinescu K G prof univ Dr N Staicovici 69 S6 3-07 1 8 Constantinescu George d Aleea Ing Teodora 31 b S6 3-3990 Constantinescu N George brânzeturi mezeluri Pţa Ghica 19 SI 3-3700 Constantinescu Gh d Iancu Cavaler de Flondor 10 S4 2-1671 Constantinescu Gh comandor Vatra Luminoasă 10 S4 3-4724 Constantinescu D Gh dr Jules Michelet 15 S3 2 - 0 8 1 3 Constantinescu St Gh dr St Mihăileanu 8 S4 4 - 7 2 3 2 Constantinescu A Gheorghe d Popa Farcaş 13 S4 4-4573 Constantinescu Ghinea cons c apel Arh Ştefan Burcuş 6 S4 2-O34O Constantinescu Gr av Colentina ".". S3 . . . . 2 - 0 1 7 0 Constantinescu Grigore debit tutun Pas Macca 10 SI 4-OO63 Constantinescu Haralamb col Călăraşi 64 S4 3 - 6 5 3 7 Constantinescu I d Bd Aviator V Craiu 52 S3 2 - 0 4 2 5 Constantinescu I dr Washington 4 S3 2-9845 Constantinescu I dr Matei Voevod 22 S4 . . 3 - 1 1 2 2 Constantinescu I d Bd Mărăşeşti 38 S5 4-5092 Constantinescu A I d Văcăreşti 86 S5 3-5154 Constantinescu C I ing Bd Pache 145 S4 . . 4 - 4 7 3 6 Constantinescu Ilie gl dr Ştirbey Vodă 134 S2 3 - O 6 9 1 Constantinescu Ioan ing Radu dela Afumaţi 31b S3 2-2924 Constantinescu N P Ioan av Bd Dacia 38 S3 2 - 5 3 9 O Constantinescu S Ioan d Agricultori 18 S4 . . 4 - 1 7 7 0 Constantinescu Ion ziarist Str Nouă 22 Panduri Parcela 17 S6 5-1 940 Constantinescu Iordan d Sf Apostoli 29 SI . . 3 - 8 5 6 7 Constantinescu Jean arh Viitorului 5 S3 . . . . 2 - 2 4 7 4 Constantinescu Jenny d Negustori 34 S 4 . . . . 3 - 7 5 0 6 Constantinescu Kikero arh Arcului 22 SI . . . . 2 - 1 6 9 2 Constantinescu Leonte Alexandrina d Şos Cotroceni 12 S6 3-81 75 Constantinescu Lucia d CI Victoriei 2 SI . . 5 - 0 7 0 6 Constantinescu M d Bd Basarab 23 S2 4-6843 Constantinescu Gh M d Aleea Cornelia 11 b S5 3-2942 Constantinescu Mac d Slătineanu 9 S3 2-9218 Constantinescu Marcel d Brutus 2 SI 4-8347 Constantinescu Margareta d Academiei 39 SI 4 - 9 4 2 1 Constantinescu Margot d Câmpineanu 31 SI . . 3 - 3 1 4 3 Constantinescu Marguerite d Silvestru 19 S3 2 - 8 7 0 4 Constantinescu Măria dr farmacie Rahovei 65 S6 , 3-9586 Constatinescu C Măria d Bd Carol I 59 SI . . 3 - 4 5 O 1 Constantinescu R Măria d Dr Vamali 23 S2 4 - 8 2 8 2 . Constantinescu Măria Valeria dr Gynecolog Ardeleni 34 S3 2-50.1 7 Constantinescu gl Mărie Mitrop Daniil 15 b SI 3 - 6 4 0 7 ' Constantinescu Mariette d Louis Blanc 17 S3 2 - 9 5 7 6 ' Constantinescu Marin d Raionului 73 S4 . . . » 3 - 1 7 5 7

Constantinescu Marin d Drumul Serei 5 S 6 . . 5 - 0 7 8 1 Constantinescu I Marin d Lucaci 79 S4 . . . . 3 - 4 5 2 6 Constantinescu M Marin postăvărie Şepcari 22 SI 3-5306 Constantinescu Mieluş fcă ape gazoase Cuza Vodă 120 S5 . .'. 4-4O9O Constantinescu Mihail d 14 Martie 29 S G ..4-4763 Constantinescu A Mihail ing Temişana 7 S2 3 - 4 4 4 4 Constantinescu N Mihail ing Paris 37 S3 . . . . 2 - 8 0 1 2 Constantinescu Mimy d Câmpineanu 6 SI . . 4 - 9 0 8 3 Constantinescu Mircea maior dr Berzei 46 S2 3 - 6 4 9 4 Constantinescu N Mircea dr Justiţiei 61 S6 . . 3 - 8 9 2 5 Constantinescu I Mişu d Ţepeş Vodă 47 S4 4 - 5 2 3 2 Constantinescu Mitiţa av Remus'6 S4 3-7624 Constantinescu Mya d Traian 97 S4 3-7344 Constantinescu N d Aviator Traian Vasile 9 S2 4-9385 Constantinescu N d Bd I C Brâtianu 9 SI . . 3 - 9 7 5 4 Constantinescu N fcă cafea Halelor 31 SI . . 4 - 8 6 5 6 Constantinescu K N d Logofătul Tăut 70 S5 3 - 5 2 1 1 Constantinescu N N dr Brezoianu 40 SI . . 3 - 1 8 3 5 Constantinescu Nae d Barbu Văcărescu 39 S3 2 - 8 7 6 2 Constantinescu Natalia d Ion Maiorescu 51 S4 2 - 0 9 7 9 Constantinescu Nic dr gl Dr Lueger 11 S2 3 - 8 3 2 1 Constantinescu Nic d Aleea Batiste 1 SI . . 4 - 4 1 6 2 Constantinescu Nic ing Aleea Zoe 9 S3 . . . . 2 - 2 6 3 2 Constantinescu Nic insp C F R Str E 12 Grand S2 -£4-58 1 O Constantinescu Nic fcă mezeluri CI Călăraşi 313 S4 3-4326 Constantinescu Nic Nic av Bd Fcrdinand 154 S4 2-9O93 Constantinescu A N conf univ Aurora 21 Băneasa 4-94 7 2 Constantinescu A Nicolac d Frumoasă 10 S2 4 - 0 5 5 7 Constantinescu Nicu d Mihail Kogălniceanu 11 S6 4-3956 Constantinescu Nutzi d Gr Cantacuzino 54 b S2 4 - 9 7 1 6 Constantinescu Gh Olt d Pţa Lahovary 1 a S3 2 - 1 4 1 1 Constantinescu P Pârvan d Spl Unirei 213 S5 3 - 5 2 2 5 Constantinescu Paul dr CI Griviţei 84 S2 . . 3 - 3 5 8 5 Constantinescu Paula d Cameliei 19 S2 . . . . 4 - 7 1 6 O Constantinescu Petre d Porumbaru 75 S2 . . . . 2 - 4 7 3 4 Constantinescu Petre d Dr Felix 42 S2 . . . . 4 - 6 7 1 5 Constantinescu D Petre ing Gl Angelescu 2 S2 4 - 1 7 4 7 Constantinescu Gr Petre basculă publică şi camionaj Şos Giuleşti 2 S2 3-3293 dornic Racoviţă Grand 10 S2 3-O976 Constantinescu M Petre av Şos Jianu 7 S2 2 - 4 2 4 1 Constantinescu Pompiliu prof Sabinelor 109 S6 4 - 2 0 9 6 Constantinescu Radj fructe Pţa Obor comp 158 S4 „...2-4314 Constantinescu Răducanu C d Câmpineanu 58 SI4-5548 Constantinescu N Prosper procuror Barbu Catargiu 11 S2 3-7806 Constantinescu Rica d Louis Blanc 17 S3 . . . . 2 - 9 5 7 6 Constantinescu Roda Elena dr mamoş gynecolog Mântuleasa 38 S4 3-844 1 Constantinescu Sabin av Toamnei 8 S3 2-5042 Constantinescu Sebastian dr Dogari 19 S3 . . 2 - 3 8 3 2 Constantinescu Spiru dr labor analize med Regală 4 SI .3-931 7 Constantinescu Ştefan d Albişoară 4 S4 . . . . 2 - 4 9 3 8 Constantinescu Ştefan d Gh Bariţiu 7 S2 4-7O9O Constantinescu Stelian coloniale Şos Mihai Bravul 1 S4 . 2-5056 Constantinescu Stelian d Alcx Lahovary 7 S3 4 - 2 8 4 5

goi

Pentru « obţine o convorbire interurbani formaţi la disc 09 (Comanda)

CON-CON

"CATALOAGE' ' BROŞURI Şl ORICE ' [PUBLICATIUNE] I N GENERAL L E , ,. PUTEŢI FACE PRIN J

j.walter thompson CQ.
URADA DIONIilE N Q 65 (PIATA LAHOVARY) l

ICEL-MAI-HAKE-BROU-DE-PUBUCIM

•2.31.67

TELEFON

Constantinescu Stelian d Ion Maiorescu 71 S4 2-91 9 3 Constantinescu Tancred d Aleea Vulpache 7 S3 2 - 0 9 6 7 Constantinescu Theodor d Muzelor 23 S4 . . . . 3 - O 2 7 O Constantinescu C Titus d Lipscani 29 SI . . 3 - 2 6 8 1 Constantinescu N Titus Buzău d Luterană 21 S2 4-1 9 O 7 Constantinescu Tomaida d Văcăreşti 830 S 5 . . 4 - 5 0 9 5 Constantinescu Toto croitorie Vasile Alexandri 7 b S3 2-9599 Constantinescu Trayan d Vultur 49 S4 3-1073 Constantinescu V restaurant Cănuţă Atelierului 35 S2 3-O186 Constantinesuc Vasile d Atena 8 S3 4-8136 Constantinescu Vasile d Doamnei 16 SI . . . . 4 - 7 6 3 2 Constantinescu A Vasile director l Camera Deputaţilor Principatele Unite 51 Pe Constantinescu Titus 36 S5 3-9475 Constantinescu A Vasile d l Schitu Maicilor 32 S6 4-8488 Constantinescu Vasile lt comandor aviator Dr Clunet 17 S6 3-9424 Constantinescu C Vergu d CI Călăraşi 136 S4 3 - 8 4 6 4 Constantinescu K Virgiliu av Mămulari 19 SI 4 - 2 2 4 6 Constantinescu Virginie d Jules Michelet 25 S3 2 - 2 7 0 0 Constantinescu Vivy d Aviator Petre Creţu 74 S2 4-3171 Constantinescu Vladimir rafinărie şi parafină 13 Septembrie 143 S6 4-2243 Constantinescu Zoe d Gl Lahovary 13 S3 . . 2 - 2 4 4 8 Constantinidi Gigi d Păstorului 14 S5 3-55O7 Constantinidi Marta d Dr Boicescu 10 a S6 3 - 3 1 0 2 Constantinidi Stelian d Dr Barasch 21 SI . . 4 - 7 O 5 7 Constantiniu C dr Sf Constantin 14 b SI . . 3 - 0 5 4 0 Constrofer atei lăcătuşerie 1 Kaufman Rahovei 248 S6 4-7O24 Construcţia Capitalei s a r Carol 9 S I 4-1693 Construcţia dep mat constr 13 Septembrie 122 S6 4-0834 Construcţii Civile s a r Bd Gh Buzdugan 1 b S2 2 - 1 9 7 5 Construcţia Modernă s a r Carol 9 S I 3-2192 Constructorul Soc Cooperativă antrepr publice şi particulare Victoriei 86 SI 4-5,699 Consulatul American Povernei 1 S3 * 2-4040 Consulatul Britanic Jules Michelet 24 S3 . . 2 - O 1 7 2 Consulatul Cehoslovac Vasile Lascăr 45 S3 * 2-1 8 2 6 Consulatul Egiptului Cobâlcescu 1 SI 3-7238 Consulatul General al Belgiei CI Văcăreşti 161 S5 3-67 IO Consulatul General al Estoniei Franklin 14 S3 3 - 5 6 3 2 Consulatul General al Finlandei Lucaci 4 SI 4 - 1 2 7 1 Consulatul General al Letoniei CI Călăraşi :!,"> SI 3 - 3 3 4 3 Consulatul Greciei Bd Pache 5 S4 3-4 1 7 5 Consulatul Italian CI Victoriei 196 S3 3-O659 Consulatul Olandez Eug Carada 5 SI 4-0224 Consulatul Polon Polonă 27 S3 2-4219 Consulatul Portughez Paris 45 S3 2-1162 Consulatul Turc C Dorobanţilor 72 S3 I 2-4336 Consulul Portugaliei Paris 45 S3 2-1162 Consumul Anghel Nifoo- 30 S5 3-6259

Consumul Aro Bd Tache Ionescu 12 S3 2-9132 Consumul Artei Max Glasberg Artei 6 SI . . 4 - 7 3 2 4 Consumul Athenee Palace CI Victoriei 94 Si . . 4 - O 6 7 9

3-0134

Consumul Aurelia Ioan Grecu I G Duca 25 S3 2-9329 Consumul Avântul Tineresc coloniale Gr Alexandrescu 74 S3 2-4695 Consumul Bonaparte I Grecu Şos Bonaparte 15 S3 2-1643 Consumul Capitalei coloniale Radu Vodă 14 S5. . 3 - 6 5 1 3 Consumul Carol Davila Carol Davila 3 S 6 . . . . 4 - 6 8 6 3 Consumul Constantinescu Gh Popa Nan 10 S 4 . . 3 - 6 2 5 8 Consumul Distribuţiei de Coloniale Văcăreşti 54 SI 3-4738 Consumul Domniţa coloniale băuturi : Moişlor 86 SI 3-O942 Consumul Elveţian Văcăreşti 24 SI 3-9O48 Consumul Eroina Ecaterina Theodoroiu coloniale băuturi Sfţii Voevozi 27 S 2 . . . . 4 - 7 7 9 3 Consumul Expoziţiei 1 1 Iunie 7 5 S5 3-OOO8 Consumul Făgădău Vasile Lascăr 129 S3 2-0976 Consumul Fianu Gl Nic Tătărăscu 181 S4 2-9182 Popa Lazăr 26 S4 2-5 7 1 4 Consumul Floreasca CI Floreasca 317 S3 2-1648 Consumul Francez G Dudescu h Coloniale delicatese Bd Elisabeta 13 SI 3 - 7 7 8 8 Consumul Franklin Franklin 5 SI 4-8815 Consumul Fraţii Brădeanu Al Lahovary 21 S3 4 - 0 1 6 5 Consumul Fraţii Sideri C Rahovei 251 S6 . . 4 - O O 3 5 I Consumul Funcţ Publici Victoriei 177 S3 . . . . 3 - O O 3 4 Consumul Gărei de Nord coloniale băuturi Petre Poni 2 S2 4-6058 Consumul Gentilei I Rotaru Călăraşi 125 S4. . . . 4 - 8 3 O 2 Consumul Hala Traian Călăraşi 116 S4 4-3416 Consumul Hâncu coloniale delicatese băuturi CI Călăraşilor 85 S4 2-5785 Consumul Hristescu coloniale Carol Davila 21a S6 4-8OO5 Consumul Ideal Catana coloniale delicatese bodegă Câmpineanu 50 SI 4-2682 Consumul Imperial coloniale Nic Golescu 11 S3 3 - 3 7 0 5 Consumul Iulian coloniale băuturi Petre Maior 91 S2 2-5719 Consumul Justiţiei coloniale bodegă CI Rahovei 2 SI 3-8887 Consumul La Băcanu Şos Ştefan cel Mare 18 S3 2-3214 Consumul La Băeţi bodegă coloniale Romană 102 S3 2-575 1 Consumul La Căpitanu coloniale delicatese Traian 113 S4 4-4762 Consumul La Didi coloniale Banu Manta 24 S2 3 - 4 O 9 4 Consumul La doi cocoşi Bd Carol 40 SI 3-4978 Consumul La doi Vulturi CI Moşilor 145 SI . . 3 - O O 3 9 Consumul La Elevii Casei C Ciobanu Vasile Lascăr 98 S3 3-O 1 6 5 Consumul La Glodeanu coloniale Gogu Cantacuzino 56 SI 2-3999 Consumul la Mielul de Aur coloniale bodegă Dr Lister 1 S6 4-4399

CON-COR

După ce aţi obţinut „comanda" nu închideţi.— Aşteptaţi

indicaţiunile operatoarei.

202

STR. ACADEMIEI N o . 1 • BUCUREŞTI • TELEFON 3-24-73
COLONIALE — DELICATESE — BĂUTURI STRĂINE ŞI INDIGENE — PESCĂRIE MĂCELAalE — FBUCTĂRIE — BODEGĂ 81 RESTAURANT — VINURI DIN P1VN1T1LE PROPRII Consumul La Naşu M Caţanu Cobălcescu 12 SI 3 - 0 0 0 9 Consumul L Titi Banu Manta 5 S a 2 3-5734 Consumul La Titi Bd Col M Ghica 21 S2 3-5637 Consumul Ligii Naţiunilor bodegă Bd Domniţei 18 SI 3-5006 Consumul Luminei Stelian Bacalopol Bis Amzei 16 S3 4-0073 Consumul Lydia coloniale cafele vinuri Carol 63 SI 4-7191 Consumul Manolache Şos Giurgiului 12 S5 . . 4 - 7 5 8 7 Consumul Mântuleasa bodegă coloniale Mântuleasa 19 S4 4-0543 Consumul Mercur Batistei 14 SI 2-4249 Consumul Model s î n c Batistei 23 SI 3-0177 Consumul Nifon Nifon 1 S6 . 4-1753 Consumul Ovidiu Marinescu Şos Ştefan cel Mare 19 S3 2-9273 Consumul Palat Carpaţi Academiei 7 SI . . . . 4 - 8 6 5 4 Consumul Paradis mag coloniale Academiei 1 S I 3 - 2 4 7 3 Consumul Paris delicatese Washington 2 S3 2-45 1 8 ssala coloniale Bd Gh Buzdugan 11 S2 . . 2 - 1 1 7 2 Consumul Pescaru C Dorobanţi 86 S3 I 2-8347 Consumul Pieţei G Voutsas Halelor 9 SI 3-0829 Consumul Plevna delicatese bodegă CI Plevnei 1 S2 4-8515 Consumul Popular Carol 59 SI 3-1764 Consumul Praga Argentina 44 S3 2-5644 Consumul Măria Consumul Consumul Consumul Consumul Consumul Roata Vieţii Coreacico A Rosetti 7 S3 2 9638 Gh Rolescu Bd Elisabeta 45 S 2 . . 4 ' 9746 Sayoya Bd Carol 8 S I 4 - 2128 9345 Stamate Viitor 77 S3 2Ştefan Stoenescu CI Griviţei 91 S 2.3 0147 . .3 3048 Stelian Petrescu Carol 23 S I 3 3546 Consumul Steriu Bd Măria 29 b S6 3 - 8OO5 Consumul Tecucianu Moşilor 122 S I 4- 9453 Consumul Tigru George Nicolescu Vasile Lascăr 109 S3 2- 2506 0168 Consumul Titi Buzău Bd Elisabeta 36 S2 . . . . 3 Consumul Virgiliu Cristea Eliade Virgiliu 25 S2 4O54 2 0095 Consumul Voicu CI Dorobanţi 67 S3 3Conterom s a r întrepr tech industriale Vasile Conta 8 S I 2- 1O41 Conţin atei maşini scris şi calculat Brâncoveanu 10 S I 3 - 6066 Continental maşini scris adunat Pas Român 26 SI 4 - 1990 Continental mutări transp Pătrascu Vodă 24 SI 3- 5009

l Acad „Consumul Paraclisul Academiei

"

SERVICIUL PROMPT LA DOMICILIU CU P R E T U R I L E CELE MAI EFTINE

Continental Electric Radio 11 Iunie 75 S5 4-2466 Continentala bir sect oţel 13 Septembrie 143 S6 4-9764 Continentala Amsterdam agenţie glă de navigaţie Bd Brătainu 16 SI 3-7677 Contomichalo Aristotel av Mătăsari 34 S4 3-O86O Control Electric art teh şi inst Văcăreşti 9 S I 4 - 3 2 2 7 Controlul Comerţului s a r Colţei 13 S I . . . . 3 - 9 1 0 6 Contzelman O Matilda d Spiru Gheorghiu 30 S5 3 - O 5 3 7 Conu I ing Bd Carol I 90 SI 3-9579 Coombs J B d Aviator Muntenescu 31 B S 2 . . 3 - 8 7 4 5 Cooperativa de Consum Fotin Enescu Brezoianu 29 SI 4-9532 Cooperativa de Credit Mărunt CI Moşilor 45 SI 3 - 2 7 3 4 Cooperativa Griviţa C F R CI Griviţei 363 S2 4-7808 Cooperativa Forestiera Predelus cherestea dep lemne foc Câmpul Moşilor 13 S3 2-3286 Cooperativa Ilfov Bd Cuza 25 S5 4-O195 Cooperativa Instalatorul Belvedere 18 SI 4-0081 Cooperativa Litera inst arte grafice Plevnei 46 S2 3-4969 Cooperativa Litera Creştină Uranus 79 S6 3-7942 Cooperativa Maşina C Plevnei 46 S2 I 4-4107 Cooperativa Studenţilor şi Licenţiaţilor Academiei Comerciale I G Duca 2 S3 2-5753

4-0162

Copăceanu Vasile maior Dr Ciru Iliescu 14 S 6 . . 4 - 0 8 8 2 Copcea Eugenia dr Labirint 205 b S4 4-2261 Copelman S Louis dr boli nervoase 4-5397 Str Carol 52 Se B S I 3-1265 Copelman S dr Bd Măria 58 S6 2-8818 Copeschi C d I G Duca 33 S3 4-9793 Copiei Constantin d Negoiu 24 S4 3-6250 Copiliu C d Dr Pasteur 30 S6 2-4839 Coppelovici M ing Traian 218 S4 Coproprietarii Imobilului Jules Michelet 15 S 3 . . 3 - 0 0 3 7 Copuezanu N I prof Izvor 97 S6 3-4594 Cora mode tricotaje C Victoriei 78 SI I 3-0326 Cora Luigi d Clopotarii Vechi 25 S3 2-9O21 Corani Gh ing Ştefan Mihăileanu 32 S4 . . 3 - 1 2 1 2 Corban Măria d Alex Lahovary 9 S3 4-7971 Corbaru Adrienne d Aleea Alexandru 7 S 3 . . . . 2 - 1 1 4 2 Corbeanu Ath Alex căp Dr Herescu 12 S6. . 4 - 6 9 6 4 Corbescu I I Dan av V Aleea Corbescu 10 Caragiale SI 2-0355 Corbu Adrian d Disescu 14 S2 4-9675 Corbu I Ctin ing C Disescu 14 S2 3-95 IO Corbu Ion d Domniţa Ruxandra 23 S3 2-8325 Corbu D R Radu ing Bd Palat Cotroceni 34 S6 4 - 5 2 9 1 Corciovei Gheorghe av Frunzei 22 S4 4-9043

COLONIALE

B U N •C U R A T • E F T I N • DELICATESE • PEŞTE PROASPĂT
Telefon: 8-3048, 3-3546

VINURI

203

Pronunţaţi clar numărul de telefon şi fiţi atenţi când se repetă.

COR-COS

GALERIE* LAFAYE1TE
Corda Giovanni ing Pe Iancului Str F 4 S4 4-6363 Cordaş Cristea d Bd Basarab 129 b S2 5-0923 Cordaş A Nicu fcă pâine şi cereale Aurel Vlaicu 75 S3 2-9128 Coreacico Alexe coloniale bodegă Măria Rosetti 7 S3 2-9638 Corenfeld Leon d Arionoaiei 27 SI 4-1620 Coreni Corina d Gr Cantacuzino 34 S2 4-9630 Coriolan Florin d Bd Vintilă Brătianu 11 SIS . . 2 - 8 7 0 3 Corjescu I cons c legislativ Romană 46 S3 2-6261 Corlăţeanu A Alex ing Vasile Lascăr 7 SI l 2-3409 Corlătescu Smaranda d B Mussolini 51 S3 . . 2 - 4 7 9 5 Comăşanu Costică d Bibescu Vodă 23 SI 5-1235 Cornăţeanu Elisabeta d Simonide 12 S6 4-9433 Cornblit Alexandru d Lanţului 11 b S6 4-2676 Cornea I Iosif d Alex Lahovary 4 S3 3-3926 Cornea Mintea d Pţa Regele Ferdinand 1 S4 2 - 9 7 9 6 Cornea I Teodor d Răspântiilor 3 S3 2-35 1 O Cordea Vasile Eliza prof Hâieu 37 S2 5-1942 Cornea Victor ing Smârdan 11 SI 3-5372 Corneliu Gheorghe d Hotin 10 S2 4-0335 Corneli D D d Carol 52 SI 4-6OO2 Cornelly D d Ilfov 1 SI 4-8586 Cornescu Dumitru căp Mihail Kogălniceanu 37 S2 3-3653 Cornetti A d Vatra Luminoasă Str A 16 S 4 . . 4 - 5 5 3 1 Cornicioiu G gl Bateriilor 22 b S6 r 3-1643 Cornişteanu C arh Vasile Lascăr 142 S3 2-4863 Cornişteanu L d Mihai Vodă 5 SI 4-2123 Cornişteanu M dr Vulturi 68 S4 3-3560 Cornstein M d Ionescu Gion 12 S4 4-6753 Coroama D gl S Voevozi 28 S2 f 4-6701 Coroana exploat trass Slănic Prahova Belvedere 5 SI 4-3250 Coroana fcâ pâine Viitor 77 S3 2-2919 Coroana încălţăminte 'Sos Vitan 6 Sil 4-7886 Coroana I Korn sârmă parchete Radu Vodă 8 S5 3-5711 Coroana Regală vopselărie Lipscani 104 SI . . 4 - 5 5 7 1 Corodeanu Nic prof univ av Donici 3 S3 . . . . 2 - 2 7 0 8 Coroi Ion d G Gr Cantacuzino 56 S2 3-6581 Corona maşini scris CI Victoriei 41 SI 3-382O Corpaciu Valentina dr Bd Tache Ionescu 27 S3 4 - 5 7 7 4 Corpul Absolvenţilor Şc Sup Com Teilor 12 SI 3-7983 Corpul Arhitecţilor din Rom decanul Bis Enei 3 SI 3-0308 Corpul II Armată CI Griviţei 28 S2 -fc4-3OOO cab comand 4-1584 Corpul Contabililor secţia Ilfov Teilor 12 SI . . 3 - 7 9 8 3 Corpul de Jandarmi Şos Ştefan cel Mare 51 S3 * 2-4046 Corpul Vânătorilor de Munte Brezoianu 31 SI *4-5O3O CoTradino Măria d G Cantaruzir.o 66 S3 . . . . 2 - 5 3 3 5 Corsoletto bar Franclin 2 SI 3-0130 Corteanu Andrsi d G Praporgiscu 4 SI l 2-0198 Cosacsscu A dr prof S Voevozi 31 S2. f 3-1561

Telefon: 3.5+50

Cosăcescu I av Columb 2 S3 2-1604 Cosăcecu Mircea d A Lahovary 9 S3 l 4-6628 Coşarul întrep technică curăţatul coşurilor Moşilor 71 SI 3-5285 Coşarul Negru curăţă coşuri sobe calorifere CI Rahovei 101 S6 3-7138 Cosco Constantin ziarist Spătari 20 S3 2-2541 Cosei I Ştefăniţă d Aviator Zorileanu 81 S2 . . 4 - 7 6 8 8 Cosereanu maior Mărie d Bd Elisabeta 36 S2 4-4002 Cosma Elena d B Elisabeta 69 S2 d 4-5373 Cosma Lucia d Spiru Haret 6 S2 3-5664 Cosma Vornicu Aline d Bd Domniţei 14 SI 5 - O 5 3 5 Cosma Zoe dr Popa Tatu 14 S2 4-2877 Cozma C C dr Cameliei 35 S2 3-9379 Cosmatu I George C Floreasca 220 S3 I 2-0359 Cosmeanu Abramovici Bubi av Creiţelor 17 S6 3 - 6 4 6 5 Cosmetica coafor de dame Bd Elisabeta 38 S2 4-9569 Cosmos birou tehnic Doamnei 25 SI 3-1982 4-6519 Cosmos I Bordea d C Moşilor 319 S4 I 2-351 5 Cosmovici H Horia d Romană 55 S3 2-4429 Cosmulescu B Ilie d Precupeţii Noi 33 S3 2 - 1 0 6 2 Cosmutza Clotilda d Aurel Vlaicu 162 S3 . . 2 - 9 4 7 9 . Cosoiu Alex d Transilvaniei 26 S2 3-5196 Coşoiu N Ion d Brâncoveanu 8 SI 3-1089 Cospoii bombonerie Halelor 25 SI 4-9626 Şepcari 24 SI 3-71O8 Cossini Măria d Romană 113 S3 2-9302 Costa Giovanni d Vrăjitoarei 2 b S3 2-3972 Costacea Octav ing CI Rahovei 228 Aleea Mayer 22 S6 3-7331 Costache Ctin ing Vasile Lascăr 54 S3 2-2OO8 Costache N Grigore consum coloniale Paris 33 S3 2-2884 Costache Traian d Mihail Kogălniceanu 15 S6 3 - 1 2 7 7 Costăchescu Gh d Col Poenaru Bordea 4 SI 4 - 1 3 4 0 Costacopol I d Polonă 43 S3 2-4724 Costaforu C G Aleea Mitropoliei 7 S5 3-7027 Costake Nicolae ing Bd L Catargiu 46 S3 2-O8O2 Costandache gl Lisabona 2 S3 2-1589 Costandache Ctin ing Aleea Suter 23 S(i . . 4 - 0 9 7 3 Costandache Ion ing Bd Regele Alexandru 47 S3 2-1000 Constandache Mihail dir senat Popa Savu 65 S2 2 - 4 8 7 9 Costandache M Virgil căp CI Floreasca 198 S3 2 - 2 1 7 3 Costandaky G George d Dionisie 65 S3 . . . . 2 - 4 3 1 6 Costea Alexandra d Intrarea Tighina 2 S2 4-6941 Costea Const medic gl Bd Carol II 69 S6 . . 3 - 7 5 5 3 Costea Lilly d Transilvaniei 12 S2 3-9452 Costea N dr Izvor 87 S6 3-8346 Costea Nic av Bd Dacia 16 S3 2-O721 Costea Romulus d Plugari 10 S5 4-2418 Costel I Postelnicu manuf galanterie Şos Cotroceni 17 S6 4-4 192 Costescu Alex bodegă şi coloniale Dr Felix 12 S2 3-0192 Costescu A Alex d Romană 29 S3 l 2-8940 Costescu Atanase d Economu Cezărescu 7 S(i 3 - 3 8 7 8 Costescu H C pompe funebre CI Moşilor 78 SI 3 - 2 9 3 8

COS-CRÂ

In caz de întrerupere a unei convorbiri interurbane bateţi in furca receptorului.

costui
MAGAZIN SPECIAL (U PĂLĂRII FINE BĂRBĂTEŞTI
IMPOBTAŢIUWE DIRECTĂ STRADA ACADEMIEI No. 2

204

Costescu Const col Sfinţilor 13 SI 4-4724 Costescu Ctin d Luterană 10 S2 3-7682 Costescu D bodegă Griviţei 19 S2 3-0013 Costescu Emanuel arh Măria Rosetti 25 S3 . . 2 - 8 4 4 4 Costescu maior Eugenia d Mogoş Vornicul 3 S4 4 - 6 5 3 8 Costescu P Eugen d Paris 39 S3 2-2088 Costescu Floriica d Sf Dumitru 2 SI 3-5514 Costescu Gh d CI Dudeşti 271 S4 i 4-6242 Costescu N Gh d Paris 14 S3 2-2878 Costescu C Haralamb Matilde soc ponij>o fin bre Şerban Vodă 243 S5 3 3961 Costescu Niculae d Armenească 19 53 2 9298 Costescu P d Gl Praporgescu 9 SI 2 2595 Costescu Petre dr Popa Tatu 30 S2 3 8581 Costescu Ştefan ing Dr Boicescu !i S . G . . . 4 - 5473 Costescu It col Theodora d Elena Cu/.a 22 S.'i 40408 -' Costescu I V d Uranus 45 S6 3 - 8356 Costieni Petru av Sf Vineri 17 SI 3 - O389 Costin Alex preş c apel Romulus <!3 S4 . . . . 3 - 0404 Costin Andrei d Alex Lahovary 47 S:i 3 - 9246 Costin Aurelian av Dionisie 55 S3 2 - 8292 Costin Lucia d Bd Palat Cotroceni 34 S'i . .3681 4Costin Lucia farmacistă Bd Tache Ionescu 12 S3 2 - 8622 0202 Costin loan judecător Bd L Catargiu 14 SI! 2 Costirt G Jacques ziarist Donici 36 S3 . . . . 2- 0707 Costin Paul ziarist Mihail Cornea 24 S2 . . . 4 - 061 1 5627 Costin Victor d Bd Ferdinand.29 S4 2Costiner E av Mântuleasa 16 S4 3 - 321 1 Costinescu bir Doamnei 12 S I 3 - 6592 Costinescu Dan ing Matei Millo 10 SI 4 - 3479 Costinescu E Emil d CI Dorobanţi 1 Alee S3 2 - 4349 Costinescu Grigore dr Avrig 18 S4 2 - 8436 Costinescu I dr Thomas Massaryk 31 SI . . 2- O763 Costinescu Ilie arh Petre Poni 7 S2 3 - 1 241 Costinescu M Măria d Polonă 4 S3 2- 0174 Costinescu Mircea d Dorobanţilor 4 S3 2- 0156 -O42O Costinescu V d Lucaci 108 S4 3 Costiniu Alex dr boli nas gât urechi Bd Tache Ionescu 12 S3 Costiş N d Dr Lister 18 S6 Costovici M d Ilarie Ghendi 24 Alee S4 Costovici Vasile d Clucerului 21 S2 Coşul întrepr curăţit coşuri sobe Gl Candiano Popescu 85 S5 2- 4753 3 - 4924 4 9157 4 - 9850 3-8954

Cotaru Plutarc d Vasile Lascăr 18 S I 2-2347 Coteanu Vasile dr Măgurele 56 S6 4-2513 Cotei I dr Bd Brătianu 24 S I 3-5352 Coterbic loan cofetărie Romană 18 S3 2-9371 Cotescu Gh av Popa Tatu 85 S2 3-4006 Cotifide A debit C A M Bd Carol 52 S1 . . 2 - 5 7 2 6 Cotigă Traian av Vânători 16 S I 4-6318 Cotnăreanu & Marian banca Credit Bancar Pas Vilagross 9 b S I 4-5592 Cottadi Hr Xanthippi d Sub Lt Ec Teodoroiu 18 S2 4-2292 Cotter Armând dr Buzeşti 15 S2 4-1504 Cotter Bubi av Ştirbey Vodă 17 S2 3-2587 Cotter M dr Bd Măria 98 S6 3-7732 Cottescu Al ing Gl Dragalina 5 SC 3-O257 Coulon Jaques d Bd Regele Alexandru I 48 S3 2 - 4 6 6 9 Country Club Băneasa S2 3-5495 Couzi Giuseppe d Văcăreşti 30 SI 4-2192 Couzopoulos Atanase d Al Lahovary 7 S3 . . 4 - 8 3 6 2 Couzopoulos Luca secretar cons Greciei Bd Brătianu 24 SI 4-863O Covăceanu Constantin dr Gl Dona 22 S2 . . 3 - 1 5 0 3 Covăcescu Paul d Erbăriei 35 S6 3-7174 Covaci A instalaţiuni Izvor 10 b S6 . . . . . . . . 3 - 3 9 9 6

Covaci Ştefan bir electro technic Regală 9 S I 4-1045 Covalciuc Jean d CI Victoriei 53 S I 3-8793 Covas Strati mag fructe orientale Bibescu Vodă 24 S I 3-8236 Covoare Unic Herbert s a r Bărăţici 31 S I 3 - 2 1 5 9 Covorul stofe d e mobile perdele covoare Lipscani 4 7 S I 3-3978 Covrigeanu Emil dr Gh Şincai 5 S5 3-8755 Covu I Anton d Spl Unirei 137 S5 4-5499 Covu Sache arh Spl Unirii 137 S5 4-5499 Cozianu Iulian ing Coloniei 6 S3 2-O298 Cozma D d Şos Kiseleff 11 S2 4-6457 Cozmeni dep cherestea. Şos Olteniţa 80 So . . 3 - 9 2 6 8 Cracauer I dr Antim 69 S6 3-5696 Crăciun Elena d Dionisie 62 S3 2-2048 Crăciun C Emil dr prof univ Dionisie 62 S3 2 - 0 3 1 6 Crăciun C Eugen av Aleea Toma Stelian 6 S2 Crăciun C George d Dr Lister 52 S G Crăciun loan d Pe Vatra Luminoasă Str C 12 S4 Crăciuneanu A dr Dionisie 82 S3 Crăciunescu Anton căp Bd Dinicu Golescu 7 S2 Crăciunescu Atena d B Mussolini 22 S3 Crăciunescu Aurel d 2-4637 3-3367 5-1976 2-2659 4-6092 4-6512

Coşuleţ Ştefan dentist Polizu 40 S2 4-0926 Cotaescu loan intendent col Eminescu 27 S3 4 - 7 6 1 7 Cotârţă ing Irina d M Antonescu 17 S2 . . . . 3 - 9 8 6 3 Cotaru Dan arh Miron Costin 28 S2 4-O556 Cotaru Nic d Miron Costin 28 S2 4-O556

S T O F E D EM O B I L E • P L U Ş U R I PERDELE • C O V O A R E • L I N O L E U M

BUCUREŞTI,

COVORUL.
STRADA LIPSCANI

Aviator Craiu 8 Pe Princip Carol S3 . . 2 - 2 2 3 6

N o . 47

3.39.76

205

Intre orele 21-8 tariful pentru convorbirile interurbane interne este redus cu 40%.

CRÂ-GRI

Crăciunescu Corneliu cons casaţii Bd Elisabeta 83 S2 3-0948 Crăciunescu Ioan maior Ankara 1 S3 2-8802 Crăciunescu D O d Izvor 70 S6 3-6345 Crăciunescu N R coloniale bodega Cazărmei 33 SI 4-1546 Craifăleanu Aurel prof univ C Plevnei 40 S2 3 - 8 6 7 6 I Crainic Alecu d D Victor Poloni 17 S6 r 4-7896 Crainic M Fii agent comis Lipscani 110 SI . . 3 - 9 4 6 8 Crainic Nichifor d Polonă 38 S3 2-0601 Crăiniceanu A dr conf univ chirurg gynec l laborator biohormonal I G Duca 19 S3 2 - 8 0 3 3 dornic ......2-1 777 Crăiniceanu G col Cometa 27 S3 h 2-3731 Crăiniceanu G Grigore d B Mussolini 60 S3 2 - 2 3 3 2 r Crăiniceanu Marta Pierre d Pţa Jianu 6 S2 2-8705 Crăiniceanu Sanda d Pţa Academiei 1 Intr B SI 4-9510 Craiu D col G Berthelot 59 S2 l 3-5331 Craja L Paul dr Spitalul Colţea SI 4-1508 Craja M Teodoru d V Bocrescu 21 SI .4-1528 Crângaşi dep cherestea lemne foc Podul B M Grand S2 4-1958 Crângul dep cherestea Ş o s Chitilei 2 S 2 . . . . 4 - 1 7 2 3 Crăpătureanu Ctin i n g B d G h Duca 2 5 S 2 . . 3 - 1 1 1 7 Craseninicov I Nicolae a v Blănari 2 2 S I 4-6653 Crăsnaru A d Caragiale 7 SI l 2-0682 'Crăsnaru Ctin d Enăchiţă Văcărescu 50 S5 3 - 7 8 3 6 Crassan Crăciun d Gl Cristescu 10 S2 3-9087 Crassu G gl Iulia Hajdeu 10 S2 r 3-9039 Crâstev Ivan ing Dudeşti 119 Str B 3 Pe Mica S4 3-2411 Cratero Maximilian ing C F R C Dissescu 19 S2 £-4-5810 Crawford J d Povernei 7 S3 2-5848 Creanga Aneta d Academiei 29 SI 4-6379 Creangă Constantin d Leonida 22 S3 2-4459 Creangă G D d C Plevnei 3 S2 I 3-6325 Creangă Horia arh Pţa Lahovary 5 S3 2-1688 Credinţa ziar C Victoriei 31 SI I -£4-3460 Credit Ipotecar Inst de Robert de Klers 2 S3 2 - 0 4 0 9 Creditul Agricol Ipotecar al R m o CI Victoriei 60 SI Creditul Carbonifer s a minieră Matei Millo 15 SI *4-4070 £-4-1610

Cremer Crama I av Bd Pache 113 S4 3-8574 Cremnitzer J birou C Moşilor 25 SI I 3-4904 Cremnitzer Jean d G D Pafede 26 S3 2-1143 Cremer Benjamin dr Dr Beck 2 SI 4-2888 Cremnitzer Lucius av Bd Pache 28 S4 3-57O1 Crespi Giovanni d Dr Lueger 14 S6 5-O726 Crespi Tomaso d Radu dela Afumaţi 4 b S 3 . . 2 - S O 1 5 Cressin Anatole dr Franklin 7 S3 4-4256 Creştinu B d Răscruci 6 S5 3-5351 Creţescu A mag Plevnei 87 S2 l 4-8763 Creţescu Marcel d Lânăriei 45 S5 .3-8795 Creţu Adrian ing Pe Vatra Luminoasă Str B 40 S4 4-6348 Creţu Aureliu d Bd Mărăşeşti 49 a S5 4-2516 Creţu C Thomas Masarik 15 SI 2-8 M 8 Creţu N Dumitru d Şos Colentina 12 S3 . . 2 - 4 9 8 9 Creţu Elena dr Venerei 12 S3 2-8975 Creţu G ing bir electro mec Regală 18 SI 3 - 2 5 0 4 h dornic Mihai Vodă 14 S6 4-O6O5 Creţu G preot Traian 230 S4 h 2-5557 Creţu I d Abrud 77 S2 4-4251 Creţu N cofetărie Viitor 133 S3 2-9304 Creţu N Napoleon d Poetul Macedonsky 6 S3 2 - 8 7 9 9 Creţu Virgiliu dr Marin Serghiescu 2 S3 . . . . 2 - 4 6 5 4 Creţulescu T D Fii distilerie Carol 31 SI . . . . 4 - 4 3 9 7 Creţulescu Honoriu d Gl Lahovary 78 b S3 2 - 3 4 9 5 Creţulescu Vasile agent oficial schimb Doamnei 14 SI 3-2230 cabina Bursei 4 SI 4-8561 Cretzianu G A d Bis Amzei 7 S3 l 4-2271 Cretzianu G Gh d Biserica Amzei li S3 . . . . 4 - 1 3 2 3 Cretzianu Jeanne d Argentina 44 S3 2-9O96 Cretzianu G Radu d Alex Lohovary 7 S3 . . . . 3 - 6 5 8 7 Cretzoiu B Ctin arh Parfumului 25 S4 . . . . 3 - 6 8 2 6 Cretzu Mariana Medeleine d Aviator Th Iliescu 21 S3 2-9136 Crevedia N ziarist Aviator Mărăşoiu 14 S3 . . 2 - 8 4 7 3 Crihan Alex d C Griviţei 42 S2 I 3-9047 Crintea G coloniale Popa Nan 119 S4 . . . . 3 - 0 0 6 6 h Crintea Ion căp garda Palat Caragea Vodă 34 b S3 2-1727 Crişan Nicolae d Călăraşilor 34 S4 3-9166 Crişan Petre d Bd G Duca 6 S2 h 4-8667 Cristache T Nicolae d Şos Mihai Bravu 178 S4 4 - 7 2 0 2 Cristache G Niţă pescărie Exteriorul Halei Obor 44 S4 2-8074 Cristalul s a r fcâ oglinzi Filaret 37 S6 3-3188 Cristea P & Antipa M inst electro sanit Bd Col Mihai Ghica 118 S2 4-4238 Cristea Alexandru maior Spl Independenţei 205 S6 4-9222 Cristea Busuiocescu G Vera dr h Gl Mânu 28 S2 3-1118 Cristea V Cristea Berărie Cinci Lei Griviţei 328 S2 4-2464 Cristea D ing Mihail KogSlniceanu 4 a S2 2 - 9 4 9 8 Cristea G d Uranus 107 S6 h 3-2572 Cristea Măria dr Basarabia 33 S2 4-2184 Cristea Mihail căp Aleea Lahovary 9 S3 . . . . 3 - 7 6 5 6 Cristea Nicolae maior Paris 26 S3 2-8O98 Cristea V Radu d Şos Mihai Bravu 306 S4 . . 4 - 5 7 2 1 Cristea Sterian ing S Măria 3 S5 f 4-4277 Cristea I Thoma lt col Sevastopol 22 S2 . . 4 - 4 3 8 7 Cristea M Vasile d Edgard Quinet 5 SI 4-4844 Cristea Victor pescărie Bazarul Naţional comp 61 Obor S4 2-5562 Cristeanu Corneliu dr Pândele Ţăruşanu 5 S2 3 - 5 4 6 4

Creditul Extern s a C Victoriei 100 SI I 4-8264 Creditul Financiar bir informaţii CI Moşilor 143 SI 2-2941 Creditul Funciar Urban Doamnei 15 SI £-3-6645 Creditul Funcţionarilor stofe mătăsuri Carol 4 SI 4-3755 Creditul Industrial Pţa Universităţii 1 SI . . £ - 3 - 4 6 4 0 Creditul întreprind Electrice Bd Tache Ionescu 27 S3 £3-4630 cab adtor delegat 3 - 4 6 3 7 Creditul M i n i e r s a r i n d u s t r Bd Brătianu 16 SI £4-5960 interurban. . 2 8 Portar sărbători şi după ora 8 seara . . £ - 4 - 5 9 6 0

Creditul Românesc s a C Miile 22 SI 3-5923 Creditul Rural dir Bd Ionel Brătianu 27 SI 3 - 6 3 2 4 serviciile 4-3550 Creditul Technic ist tech CI Victoriei 2 SI . . 4 - 0 2 3 0 Creditul Vinicol C Văcăreşti 101 S5 I 4-3299 Crematoriul pt Oameni al Soc Cenuşa CI Şerban Vodă 183 S5 3-9357

CRI-CSA

In caz că nu cunoaşteţi numărul de telefon

al abonatului chemat, indicaţi numele şi adresa.

206

ELEGANTA CROIALĂ
IREPROŞABILĂ Str. Lipscani 19, Et. II Colt Calea victoriei

SE

ÎMBRACĂ

LA R E N U M I T A

CROITORIE STOFE MODERNE

TELEFON 2-1463 3-6189 2-8382 4-5O9O 2-4359 4-5659 2-4204
Cristinel George d

Acordam şl tnlesnlrl de plata. • Cristide Zoe d Marin Serghiescu 10 S3 2-5588

Cristescu & Goldenberg bir cereale Şos Ştefan cel Mare 139 S3 Cristescu Alex d Bd Pache 65 S4 Cristescu Andrei d Fâinari 23 S3 Cristescu Gh Const d Pe Carol I S5 Cristescu M Ctin proc c conturi Putu de Piatră 8 S3 Cristescu N Const lt Vitejescu 36 b S5 Cristescu D d Mareşal Badoglio 17 S3
Cristescu Delighioz Ecaterina d

Şos Kiseleff 12 S2 2-8297 Cristescu Dorina d Zoe Grand 51 S2 4-756O Cristescu Dtru d Berzei 111 S2 3-2054 Cristescu Dumitru d Şos Giurgiului 45 So . . 4 - 4 7 6 6 Cristescu Dumitru inst sanitare Domniţa Anastasia 10 SI 4-7134 Cristescu Elena d Alexandru Ciurcu 23 S4 . . 4 - 5 1 5 4 Cristescu Eugen A Lirei 5 S4 2-3702 Cristescu George d Răsuri 19 S3 2-1190 Cristescu George av Moşilor 47 SI 4-6995 Cristescu C Gh av A Lahovary 7 S3 l 3-8133 Cristescu G Gh av Mecet 55 S4 3-9942 Cristescu Gheorghe lt col Lt Romulus Niculescu Bazar 8 Pe Şos Iancului S4 4-6866 Cristescu Grigore prof univ • Barbu Văcărescu 107 S3 O 2-3377 Cristescu Ioan căp Moise Nicoară 12 S4 . . . . 4 - 6 4 8 5 Cristescu Ioan d Şos Vergului 290 S4 3-5132 Cristescu Ion d Nerva Traian 67 S5 3-7848 Cristescu D Ion d Austrului 8 S4 4-4621 Cristescu G Ion dr Transilvaniei 56 S2 . . . . 4 - 7 2 0 9 h Cristescu Leon d Nerva Traian 60 So 4-0576 Cristescu Manda d Campoduci 53 S5 4-97O7 Cristescu P Măria d Argentina 19 S3 2-4398 Cristescu Marin d Radu dela Afumaţi 3 So . . 2 - 4 9 5 9 Cristescu Matilde d Sevastopol 30 S2 4-9041 Cristescu Mihail d CI Griviţei 263 S2 4-66O8 Cristescu I Mircea d Viespari 15 S3 2-O974 Cristescu N d Verzişor! 58 S5 3-9 7 9 4 Cristescu M brutăria Văcăreşti 74 5 2-6348 Cristescu M Nic d 13 Septembrie 233 S6 . . . . 5 - 0 5 9 2 Cristescu Nicolae căp Comandor Bd Pache 127 S4 4-6746 Cristescu V Niculae bodegă restaurant Şos Iancului 32 S4 4-0058 Cristescu Nicu d Viitorului 193 S3 2-8424 Cristescu I P ssori mag vopsele Colţei 10 SI 4-0510 Cristescu Paula d Povernei 20 S3 2-2511 Cristescu Petre Dăjenaru d Şos Vergului 24 S4 3-5 2 7 0 Cristescu Silvian sub lt Trotuşului 91 S2 . . 4 - 9 9 5 3 Cristescu Stelian dr lt Popa Tatu 14 S2 . . . . 4 - 7 1 5 9 Cristescu Tei d Pe Cornescu Str C 20 S3 . . . . 2 - 4 5 3 0 Cristescu Vasile Iulia d 11 Februarie 2 SI . . 3 - 2 6 1 1 Cristescu Virgil lt Radu Vodă 2 S5 4-7386 Cristian A croitorie Episcopiei 6 SI 4-7452 Cristian Francisca d Şos Kiseleff 11 b S2 . . 4 - 7 7 4 3 Cristian S articole pt domni Victoriei 72 SI 3-6 1 2 5

CI Dorobanţi 190 Pe Pinard Lot 13 S3 . . 2 - 4 3 2 7 Cristodulo Lucreţia d Eroului 19 SI 3-5171 Cristofil Alexandru d Elena Caracas 16 S6 * 4 - 5 8 1 O Cristofor Mihail av Eliseu 23 S2 4-37O4 Cristofor Miltiadis d Dobrici 28 S3 2-8813 Cristoforeanu Eustaţiu av Zefirului 9 S4 3-2295 Cristofovici Eugenia d Plantelor 80 S4 3-8059 Cristofovici S dr genito urinare sifilis venerice Pţa Arnzei 5 S3 3-7064 Cristofovici Victoria Jeaneta av Duiliu Zamfirescu 10 Pe Filipescu S3 . . 2-103O Cristoloveanu C d Caraiman 46 S2 4-9211 Cristoman Ion d Iancu Căpitanul 7 S4 2-0290 Cristoman Iulian d Ion Maiorescu 48 S4 . . 2 - 4 2 4 2 Cristu Ctin dr Gl Ipătescu 3 S4 2-2207 Cristu P Nicu d S Voevozi 34 S2 f 3-9764 Cristureanu T d Popa Soare 14 S4 4-3493 Criterion Film Isvor 2 S6 3-9629 Critzman Rose d Arcului 26 SI ...2-845O Crivat G d Gramont 5 S6 4-682O Crivat G Lucia d Batistei 1 SI 4-1254 Crivăţeanu Gheorghe maior Olteni 47 S4 . . 4 - 9 2 4 8 Crivda Ernest d Pe Cornescu Str C 17 S3 . . 2 - 3 3 0 1 Criveanu Radu ing Pe Dorobanţi Str A 39 S3 2 - 8 9 4 4 Crizantema cusături naţionale imprimate şi colorate Agricultori 25 S4 4-8643 CI Griviţei 10 S2 Croitoria Carol CI Moşilor 282 S4
Croitoria de Dame Neagoe Dionisie Croitoria Adam Teodorescu Nicu

4-7064 2-3708 4-6328 3-2768

Lipscani 19 SI Croitoria Fraţii Cohn Câmpineanu 6 SI
Croitoria Iancu I Goldenberg

Edgard Quinet 3 SI 4-86 1O Croitoria Jean Gorănescu Regală 9 SI 4-8845 Croitoria P Leonard Academiei 1 SI 3-828O Croitoria Majestic Victoriei 42 SI 4-7722 Cronberg Sylvian d Mântuleasa 32 S4 . . . . 3 - O 7 7 1 Cronos ceasornicărie bijuterie Academiei 9 SI 3 - 6 0 6 7 Croşeta mag galanterie Lipscani 84 SI 4-3477 dornic Căluşei 5 S4 2-6096 Croveanu M d Rădulescu Tei 53 S3 2-1616 Crucea Albă mag manuf Carol 66 SI 3-O529 Cruceanu Andrei d Bd Brătianu 35 SI 4-2812 Crupensky Const d Bd Brătianu 24 SI . . . . 4 - 9 8 4 7 Crupenski Solange d Justiţiei 81 S6 4-6579 Crush Orange Impăcărei 23 S2 4-826O Cruţescu Alfred av CI Plevnci 31 S2 3-1065 Cruţescu I Jenica d Ştefan Mihăileanu 5 S4 4 - 0 6 1 2 Cruţescu Valentina d Ştefan Mihăileanu 9 S4 4 - 4 6 1 2 Crutzescu Constanţa d Bd Brătianu 25 SI . . 4 - 9 1 2 6 Crutzescu N dr Latină 6 S3 3-95O9 Crutzescu Radu d Aurel Vlaicu 100 S3 2-5809 Crypton fcă baterii electrice şi ambalaje metalice Şerban Vodă 206 S5 4-0955 Bd Elisabeta 57 b S2 Csaky Rihard dr Spiru Haret 5 S2 Csallner Carol d Aviator Craiu 16 S3
Crypton bir tech Rittenberg & Weiner ing

4-1515 3-9018 2-2259

207

are centrală telefonică sau rr.ai multe linii

CSA-CZY

Spre a avea o reclamă frumoasă şi bine plasată în cartea de telefon, adresaţi-vă din timp

SOC. WALTER THOMPSON COMPANY S. A. R .
STR. DIONISIE No. 65 •• TELEFON 2-3167
Curtea de Apel Palatul Justiţiei 1 Secţia I cab prim preşed 3-3737 Secţia IV cab preşed 3-6807 secţii şi servicii £3-2040 Curtea de Casaţie şi Justiţie Palatul Justiţiei SI Parchet grai 4-0340 Secţ I 3-2033 Secţ II 3-2O35 Secţ III 3-2O32 cab procuror gl 3-3735 cab prim preşed 3-3736 Cugetarea Editura P C Georgescu magistraţii asistenţi Sect III 4-6981 Popa Nan 21 S4 4-0883 Curtea de Conturi CI Griviţei 4 S2 £4-4030 Cugler Grigore dr CI Griviţei 46 S2 . . . . 3-7519 Curtea Juraţi Jud Ilfov Cuiumgelis N & Petridis M coloniale Palatul Justiţiei SI 3-7614 Halelor 7 SI 3-5640 Curtea Locală Administrativă Viitor 26 S 3 . . . . 2 - 5 6 7 7 Culberg Michel tipografic Belvedere 5 SI . . . . 3 - 4 4 6 0 Curtea Superioară Administrativă Culea Apostol d Dr Herescu 18 S6 4-O5 1 7 Benito Mussolini 21 S3 ..2-0188 Culea Paraschiv d Sătucu II 17 S4 3-3374 Curtea Superioară de Justiţie Militară Culianu M sub dir C F R Griviţei 28 S2 \ 3-1 167 Tache lonescu 4 S2 £4-58 1 O Curtovici Aurel agent of schimb bursă Culici Alexandru col Victoriei 143 S3 4-8634 Poincare 2 SI 5-07 1 1 Culina A arh Melodiei 7 SI 3-7125 Bursei 5 SI 4-9226 Culoglu I G Ion av Militari 28 S6 4-2929 dornic B Mussolini 16 S3 4-8754 Cfloglu Măria d Slătineanu 9 a S3 2-9259 Cusin C Alex av Haga 9 E3 2-2193 Cultul Patriei asoc cult Cobălcescu 21 SI 3-3174 Cusin D Eugen d Aleea Modrogan 15 S3 2-5442 Cultura Poporului lib CI Victoriei 28 SI 3-562O Cusin Vasile gl Sf Voevozi 11 a S2 3-6181 Cultura Naţională s a editură Pas Macca 2 S I . . 3 - 0 7 7 8 Cusmo s a băuturi delicatese en gros Cultura Românească s a Steinberg & Fiu Gl Mânu 20 S2 3-9327 editura arte grafice Pitagora 18 SI 3-0888 Cusnir Volf d Şepcari 22 SI 4-2461 Cumanov R av Victor Emanuel 23 S3 4-3181 Cusuta Z d 13 Septembrie 99 b S6 4-6191 Cunard White Star ag vapoare Victoriei 86 S I . . 3 - 2 2 3 5 Cutava E G d Pe Delavrancea Cunda Margareta d Arhiducesa Ileana 7 S2 . . 4 - 9 9 9 3 Aleea A 5 S2 4-3507 Cunescu Fraţii mag coloniale Luterană 13 S 2 . . 3 - 9 1 2 8 Cutava G Kimod d CI Victoriei 35 SI 4-35 IO Cunescu C Stavri ing conf univ Cuten S dr CI Călăraşilor 20 SI : .3-4267 Cutzarida Dumitru av Caraiman 111 S2 3-1841 Bd Lascăr Catargiu 11 S3 2-3387 Cutzonica Ion d Gl Poetaş 13 S4 3-8683 Cunicer I dr Dudeşti 53 S5 3-8251 Cuvântul Evanghelic s a Cunodi Francisc d Fund I Grădinari 18 S 5 . . . . 4 - 3 1 5 7 Mitrop G Petrescu 116 S4 3-4561 Cuper Darius dr chirurgie ortopedică Cuvântul Liber rev săptămân Ctin Miile 7 SI - £ 3 - 8 4 3 0 asist univ Justiţiei 68 S6 3-5305 Cuziner Mina d Poetul Cernea 1 b S5. . 3-7586 Cupes D C A M Moşilor 211 S4 3 - 0 1 17 Cuznitova Lydia d B Mussolini 22 S3 3-0524 Cuprum s a CI Victoriei 39 SI £3-3758 Cuzopol Danielidis Helene arta orientală Curăţirea întrep Rom curăţat vitrine atei covoare Victoriei 75 SI 4-1844 locuinţe parchete Blănari 16 SI 4-3967 Cyclop Roman S Langberg Brezoianu 51 S I . . . . 3 - 4 4 6 6 Curcumeli Iuniu dr Justiţiei 23 S6 ,.4-7667 Cytrin Marcus d Pas Imobiliara Se B SI 3-8503 Ci:rcumelly Elena d Inst Medico Militar 12 S2. . 3 - 3 3 1 8 Czanek C croitorie Victoriei 39 SI ..3-4546 Cureleanu Titu dr Bd Ferdinand 10 S4 3-6683 Czarnecki Rissdorfer d Carol 58 SI 5.1944 Curentul ziar Belvedere 6 SI, Czell dep bere Stoian Militaru 55 S5 4-5365 secretariat şi conv provincie 3-4086 Czell fca acid carbonic bir vânz secretariat gl 4-8440 M Ludovic Aurora 1 S5 3-7028 redacţia şi sport 4-8449 Czell R Caria d Dionisie 40 S3 2-0005 redacţia 3-4088 Czell Hermine d Şos Basarab 46 S2 4 - 4 1O 1 abonamente şi depozitari 4-2332 Czibener E & Co Moşilor 78 SI 3-401 2 marea şi mica publicitate 3-4084 Czibener Emanuel d Măria Rosetti 55 S3 2-925O tipografia , 4-8448 Czibener S dep bonboane Gl Florescu 13 S I . . 4 - 5 3 4 1 administraţia 3-4080 Czitrom Ernest d Dionisie 38 S3 ..2-9303 direcţia 4-844 7 Czollek Ernst d Aleea Matei Corbescu 7 SI . . 2 - 8 O 6 8 Curfirst Isidor dr Th Speranţă 180 Sj. . . . . . . . 4 - 2 1 5 4 Czopp Emil dr Pană Buiescu 9 SI 4-85 78 Curierul Israelit Apolodor 23 SI ; 3-2532 Czucker Eugen dr Episcopiei 6 SI. . . 4-2431 Curierul Judiciar librărie editură revistă Czudnowsky I d Bd Carol 29 SI . .5-1677 Artei 5 SI 3-655C Czynska Nadja d Teiul Doamnei 91 S3 2-8957 Csanadi I E d Şos Ştefan cel Mare 20 S3 2-6256 Csillag Ludovig ing Batistei 28 SI 2-1376 Csulak Sari d CI Victoriei 2 SI 4-9384 Cuciuc Aurel av Badea Cârţan 14 S3 2-8937 Cucoş G dr Rahovei 36 SI .. « • 3-0482 Cucleli George d Sofia 35 S3 2-9703 Cucu C d Donici 25 S3 2-5O8O Cucu I D ziarist Costache Negri 20 S6 . . . . 4 - 2 5 5 0 Cucu Eugenia d Amiral Urşianu 4 S3 2-9221 Cucu Nety d Atena 16 S3 2-8657 Cudalbu T d Eug Stătescu 5 SI 4-2591

Adevărul
MAI

CEL MAI VECHIU RĂSPÂNDIT

IO MAI

I

DUPĂ

7O

DE

ANI

'08

C E L

M A I

RĂSPÂNDIT ZIAR ROMÂNESC CEL MAI MARE DE ZIAR

INFORMAŢII
Fiind citit de toate clasele sociale, „ D I M I N E A Ţ A " este un excelent mijloc do publicitate. Toate campaniile de reclami întreprinse prin acest ziar, au dat rezultate excepţionale. Mica publicitate a ziarului „ D I M I N E A Ţ A " este zilnic cercetată de sute de mii de cititori. Atelierele proprii, înzestrate cu ultimele perfecţiuni ala technice! grafice, permit executarea oricărei lucrări in condifiuni admirabile şi în timpul cel mai scurt.

209

Nu utilizaţi liste vechi la telefon

TREBUE SA FIŢI ASIGURAT LA

DAB-DAN

TELEFON«3.44.4o
Danabassi d Lucaci 52 S4 3-1146 Dănăilă N prof univ C Moşilor 132 SI I 3-7574 Danale D Daniel consumul Carpaţi Academiei 7 SI 4-8654 Dancau T G d Cuza Vodă 64 £5 4-8789 Dancov gl Eufrosina d Sevastopol 28 S2 3-3522 Dancov Marguerite Viorica d S Voevozi 39 S2 f 3-436 1 Dancovici Viorica d Ion Mincu 9 S2 3-1 633 Dancu S Ştefan rnag vopsele prod chimice Patriei 2 SI 3-5344 Rădulescu Asan 2 S3 2-1105 Danczic Eugen d Episcopul Radu 16 £3 2-3321 Dandy lingerie art bărbăteşti Victoriei 16 S I . . 4 - 2 9 8 2 Danemarca s a r Doamnei 14 SI 3-9926 Danescu Aurel d Reni 39 S4. 4-733O Dănescu Aurelian maior. Pop. de Băseşti 1 S4. . 2 - 4 6 5 8 6 Dânescu O Corneliu av Şerban Vodă 208 S»..'4-3833 Dănescu Ioan lt col Bd Elisabeta 97 £2 4-31 2 9 Dănescu T d Lucaci 74 S4 4-1754 Daniel Alexandru d Bd Ionel Brătianu 37 S I . . 4 - 9 9 8 6 Daniel Anghel dr Clemenceau 4 S3 3-3489 Daniel A Baron d B Măria 29 b SI d 4-7368 Daniel Ctin dr prof univ chirurg gynecolug spitalul Colţei N Filipescu 30 SI 2-2604 Daniel I dr docent univ C A Rosetti 25 SI.. 2 - 4 4 8 0 dornic Ştefan Mihăileanu 2 £4 3-4085 Daniel Jean d A Mureşeanu 22 S3 2-0382 Daniel M av Bucur 19 S5 3-0562 Daniel Weisselberg Carol av B Carol 31 SI 3 - 7 8 1 4 d Danielescu Elena A Profetului 5 S3 2-9816 Danielescu Lucia d Gl Dona 23 S2 3-4059 Danielescu Nicolae d Sfinţilor 33 St 3-6O72 Danielescu Vasile ing Carol Davila 21 S S 4 - 7 4 5 5 Danielian Cafea Ideal s a r centrala Carol 37 SI 3-5076 ssala B I C Brătianu 24 SI d 4-7842 ssala Nic Şelari 5 SI 3-7459 ssala Academiei 1 SI 3-2170 dornic Ştirbey Vodă 17 S2 4-653O Danielian D d Anastasie Simu 6 S3 4-0213 Danielian V fcă zaharoase Lucaci 105 S4 4-6401 D?nielidis U C Buhara din Brăila mag covoare C Victoriei 83 £1 I 4-498O Danielides Thrasybule covoare Gl Florescu 2 SI 3-7802 Danielopol G Eliza d CI Dorobanţilor 64 S3 2-0282 Danielopol Gabriel lt col dr drept Andrei Mureşanu 1 S3 2-0634 Danielopolu Daniel dr prof univ Pţa Cantacuzino 3 S3 2-3823 Danielopolu D m d Ştirbey Vodă 16 S2 e 4-8315 Danielopolu Madeleine Blanc d Vasile Lascăr 18 SI. . . :. 2-4202 f Dănilă Petru dr C Moşilor 111 S I . . . . . . . . . . .4- 1O81 I Danilov A M av B Elisabeta 57 S 2 . . . . . j : 3 - 8 5 6 1 d Danneberg Louis d Artei 9 SI . . : . , 13-5335 14

Oabija George gl Sandu Aldea 103 S 2 5-1608 Dabija Gr Ioan d Antim 46 S6 4-9010 Dabo Dumitru d Paris 19 S3 2-O65O Dacia colectură principală Smârdan 2 SI . ...3-5O8O Dacia s a r import export C F Robescu 26 SI 3-3212 Dacia s a r pt ind textile Bd Bucureştii Noi 88 4-6326 Oacia România soc asigurări Wilson 3 SI . . - ^ 3 - 4 4 4 0 reprez glă Stavropoleos Iii SI .3-4432 Dacia Romano Petroleum Syndicate Ltd Caimatei 12 b SI 4-0388 * 4-712O direcţiunea 3-O296 Daco Film Dumirescu Corneliu Griviţei 67 S 2 . . 4 - 9 9 3 0 Dadarlit Vasile d Bd Mărăşesti 86 S5 4-5755 Daechner M d Melodiei 1 S I ) . . 4-1448 Bafu N G col C Floreasca 16 S3 I 2-581 4 Dahlldf Eric d Aviator Muntenescu 6 S2 3-4795 Oaia Alexandru d Labirint 78 S4 3-3421 Daia P P dr Silfidelor 5 SI 3-8364 Daici G d Pţa Rosetti 3 SI h 4-6OO8 Daimon Gustav Ahlscher en gros radio Scaune 4 SI 3-5979 Dain Abram d Spl Unirei 3 SI 3-7876 Oalla Roşa Rolando d Şos Jianu 8 S2 2-9376 Dallas C coloniale en gros Colţei 1 SI 3-6166 dornic Robert de Flers 4 S3 2-2838 Dalie Donne Domenico d Pe Princip Carol Str I colţ A Petrescu S3 2 - 4 8 9 7 v Daly J J d Th Aman 20 S2 3-0403 Damaschin Gheorghe d Clucerului 23 S2 3-7870 Dâmboviceanu Jeana d Oţetari 6 SI 2-0226 Dâmboviţa s a r fcă ciment Portland CI Victoriei 2 SI 4-0368 Damian George arh Franklin 5 SI 4-369O Damian George d Fc Vatra Luminoasă Str A 8 S4 4-6 1 83 Oamian A George d Griviţei 362 S 2 4-5514 Oamian I d Si C 10 Pe Ferdinand S4 2-3874 Damian I d Cazărmei 89 S5 4-5056 Damian Mircea d Bis Enei 14 SI 3-2982 Damian Râul maior Căp Buruiană 19 S 2 3-5731 Oamian Vasile d S Voivozi 3 S2 f 4-2926 Damşescu Alex Lucia d Armdniei 11 Băneasa. .4-5O5O Dan Alexandru întrepr de învelitori de case Vaselor 39 S4 2-3492 Dan Andrei dr G D Pâlade 25 S3 2-1031 Dan Emanoil av Gl Berthelot 101 S2 3-7O77 Dan Ion d Gl Petre Popovăţ 18 S2 4-2714 Dan L mag muzica C Victoriei 47 SI I 3-5566 Dan Măria d B Dinicu Golescu 7 S2 d 4-9387 Dan Marin bodegă Şos Vitan 110 S5 2-6315 Dan Mozes Lt Iuliu Roşea 2 b SI 4-3695 Dan Paul dr Artei 9 SI 3-5335 Dan Petru av Pe Independenţei 14 S> ( 3-228O Dan Romulus Fotografica Antim 7 S6 4-552O Dan Sergiu d Jules Michelet 25 S3 2-9759 Dan Sever d Sos Kiseleff 11 b S 2 4.4743 Dan Ştefan d Aleea Suter 11 S6 4-7235

Dacă un abonat nu este trecut in listă formaţi 03 (Informaţiuni»)

210 LUMINĂ Şl APĂ LA TARĂ

STR. CAMPINEANU. 4 8 TELEFON

HIDROELECTRICA
3-6969

D'Ansembourg F Secret Legaţie Ţările de Jos ...... Şov Jianu 20 S2 2-3939 Dansu Măria d Cobălcescu 46 £2 .4-4485 Danteleria Bruxelles Goldştein S • ,',..mag perdele Lipscani 69 SI . 3-9844 J)anteer Josef atei mecanic Dr Kclix 9 S2 . . 3 - 1 , 9 7 6 Dan^tzer Ştefan atei mecanic Itppâcărei 16 S 2 . . 3 - 0 3 6 2 Danube s a pt industria şi comerţ . . . . ,(. înclinată 22 S5 ........3-7651 .Danubeco s a r Cărbuni Cocs Pitar Moş 19 S3. . • 2-0534 , ,. interurban . . 2 7 depozitul Spătarul Preda 27 S6 4-9936 Danubiana s a r fcă rafinat zahăr direcţiunea Caimatei 5 SI ~j(r3-967O , ţ ,dep Dealul Spirei Joviţa 25 £6 3-9674 .Danulescu C dr Dionisie 49 S3 2-06 1 7 Danstger Jacques d Victoriei 103 S3 4-6114 Daraban E «dr .docent univ nas gât urechi m ,..'.' Bd ,,Carol 14 SI 3-2550 Daraban-Voicescu Elena dr ; <-> Bd Banu Manta 79 S2 3-5543 'Daradici C Ernest av Elena Cuza 66 So 4-6228 Dărâmare Record Valeriu Branişte 47 S4 3-3979 Dărăscu Măria d Bd Lascar Catargiu 64 S 3 . . . . 2 - 3 3 4 3 Dărăscu Mady d Ştirbey Vodă 16 S2 4-8147 Darăscu V Virginia d Cercului 12 S3 2-6244 Daria Virginia d Aleea Pinard 20 S3 2-1 2 0 1 Darian D Venera d Dr Mora 10 £3 2-0023 Darie Georgeta d Plevnei 26 S2 4-3184 Darlea Ionel d Iulia Haşdeu 9 S2.. 4-7152 Dărmănescu Sebastian ing Dr Iatropol 10 S6 3-1O74 Daru piese auto Bibescu Vodă 16 SI 3-5309 Darvari Alex d CI Victoriei ,165 S3 -..3-0943 Darvari Biserica Schit Schitu Darvari 3 S 3 . . 2 - 0 8 9 5 Darvari Elena Euf d Ştirbey Vodă 28 S 2 . . . 5 - 1 6 2 9 Darvari Mihail gl Ecaterina Theodoroiu 12 S2 3-4143 Darvari Nic Olga d S Voevozi 32 b S2. f 3-O227 Darvas Adalbert d Brezoianu 14 SI 4-2871 Dascalescu A et Ion Sadic ingineri Victoriei 86 SI . . 4-5 1 6 4 Dăscălescu Aurelian ing Bd Brătianu 25 S I . . . . 4 - 3 0 8 9 Dăscâlescu N ing N Hârjeu 2 b S 2 3-6845 Dascalopol Ecaterina d Episcop Damaschin 1 S4 4-6711 Dascălu G dr labor analize medicale Bd Elisabeta 10 SI 3-1862 Dascayici N d Principatele Unite 51 Aleea 14 S5 3-8267 Daşkevici V Irina d Polonă 108 S3 2-1459 Daşkevici V Vasile d Prel 13 Septembrie 12 S6 3-O487 Datoria ziar Academiei 23 SI 3-7764 Dattelkremer M ssor W Vogel mobile Carol 52 SI 3-0990 Daurat Georges d Silvestru 19 S3 2-2346 Daus Ludovic d Dr Turnescu 15 S6 4-1533 Dautte Tulliu proc c apel, Col Poenaru Bordea 6 SI 3-9597

David A d Bis Popa Chiţu 7 S3 2-5282 Davtd Frenk la Concurenţa coloniale ••,..•'• CI Văcăreşti 13 SI 3-21.68 David Goldenberg Fii s a Aristide Briand 1 Sli4r3-69OO David Jean d V A Ureche 3 S 6 . . . . 4-9875 David Herman d Aleea Sapientei 5 SI 3-9542 David I d Vasile Lascăr 27 £3 2-8980 David P Ion d Depărăţeanu . S2 . . . . . . . . 4 - 1 6 5 6 3 David L d Sfinţilor 44 SI .4-4566 David Michel d Dobroteasa 20 b S5 ».i.3-165O David Micu d Bd Pache 20 S4 4-3442 David N Mihail dr Şos Bonaparte 42 b S 3 . . 2 - 5 6 O 8 David. Mişu d A Vlahuţă 20 So l 3-9200 David Nathan d Bd Pachc 20 S4 4-3442 David Osias d Justiţiei 41 S6 , 4-652O David S d Bd Măria 2 SI. . 3-39 1 4 Davidescu N & Bucur Peteu mag fierărie Bd Col M Ghica 120 S2. . . . . . . . 3 - 2 6 3 5 Davidescu A d Ion Maiorescu 42 S3 2-O648 Davidescu Alex ing Gl E Broşteanu 13 £3 2-2068 Davidescu Berta f ă tuburi ciment c Cantemir 68 S5 3-5729 Davidescu Cezar dr S Apostoli 79 SI f 4-1025 Davidescu Ctin d Parfumului 9 S4 3-2658 Davidescu I Corina d Vodă Caragea 7 S3 2-95OO Davidescu A D d Dudeşti 119 Pe Mica £4 3-0823 Davidescu Erna dr Călăraşi 33 SI 4-6447 Davidescu Felix ins Mirăslău 1 S5 4-294O Davidescu Gh lt comandor Silvestru 85 S 3 . . . . 2 - 8 1 7 6 Davidescu Hugo d Bolintincanu 9 SI 3-1253 Davidescu I & Vasilescu C ing bir Gogu Cantacuzino 56 S3 2-3579 Davidescu A Ioan arh conf se Politehnică l Gl E Broşteanu 13 S3 2-2068 Davidescu Ivaşcu dr Bd I C Brătianu 25 S I . . 4 - 4 4 2 7 Davidescu Jean imobilul Spătar 32 S3 -^2-1890 Davidescu Jean filme şi aparate cinematografice Bd Elisabeta 34 S 2 3-24 2 4 Davidescu Lilly d Franklin 16 S I . . . Davidescu C Măria d Dtrie Onciu 21 S4 Davidescu Mişu d Alex Moruzzi 62 Să 5-1796 2-5399 4-6145

Davidescu Mişu ing Spl Independenţei 63 b S6 4-5925 Davidescu C Nicolae av Văcăreşti 107 S 5 . . . . 4 - 5 O 3 1 Davidescu P cons c casaţie Cometa 39 b S3.. 2 - 5 4 2 8 Davidescu Radu maior Antim 49 S6 3-0323 Davidescu Sache av Stelea 17 SI, 4-5478 Dividescu S H Sady arh Prel Pascal 19 S5 3-9741 Davidescu H Safir d Corbescu 27 S4 3-45 7 9 Davidescu Th atei constr fier V A Ureche 1 S6 3 - 7 2 2 2 Davidescu Titu d Moşilor 245 S4 2-OO53 Davidescu Victor dr Poliţiei 1 SI 3-3 1 5O Davidescu Victor lt Arcului 6 SI 2-9773 Davidescu Vintilă col Şerban Vodă 231 S o 3-4286 Davidoglu Anton prof univ Buzeşti 92 S 2 . . . . 3 - 8 3 2 6 Davidoglu Lascar av Clopotarii Vechi 18 S 3 . . 2 - 1 4 8 8 Davidoglu P ing Thomas Masarik 24 SI 2-O364 Davidov G & I Tratman blănărie Blănari 22 SI 4-2255

Consultaţi lista de telefon înainte de a forma numărul

DAY-DEM

Davidovici D ing Lucaci 37 S4 .3-2864 Davidovici Dinu vinuri en gros Izvor 78 S6. . 3 - 3 5 0 6 dornic Mihai Vodă 62 S6 3-3537 Dayidovici Filip d Spl Unirei 74 S5 ...3-3324 Davidovici G ing Ştefan Mihăileanu 4 S4 h 4-3585 Davidovici Iancu d Morilor 28 S5. . . 3-7810 Davidovici Nelly dr chirurg boli femei . : venerice Colţei 13 St 3-7691 Davidovici S av. Emancipată 27 S6. '.3-1937 Oavidsohn Iancu d Ţepeş Vodă 17 S4 3-0423 Davidsohn M d Negru Vodă 3 S I . . . . . . 4-9914 Davidson Arnold d Ing D Tăcu 10 £6; 4-15 20 Davila T A d Roma 3 S3 2-2868 Davilla A ing Caragiale 1 SI 2-9325 Davilla Carol Măria d Bd Brătianu 32 S I . . 4 - 6 1 9 7 Davys Gaston ing Gramont 13 S6 4-2864 D^wyl Ernest d Bd Tache Ionescu 27 S3 3-8047 Day Rositta Bomboneria Suchard Moşilor 59 SI 3-O 1 5 1 O D S G Soc de Navigaţiune Marconi 3 SI. . - ^ 3 - 2 6 2 0 Interurban. . 1 1 Deak Nicolae d Anastase Simu 6 S3 .4-4903 Dealurile P u t n e i s i n e d e p v i n u r i ' Şos Colentina 45 S3 2-5604 Dealul Zorilor dep vinuri Bd Catargiu 28 S3 -^2-1659 Debera 1 ssor atei mecanic Apele Minerale 50 S5 3-6870 Deberth Konrad ind mec nichelai Abrud 80 S2. . 4 - 6 9 8 3 Debruycker Alfred Van Dyck d Bd Banu Manta 30 S2 4-5779 Oeciu Elena d B Mussolmi 22 S3 4-5491 Deciu I Georges av Golescu 14 S 3 . . . . . 3-9599 Deciu C Măria d Barbu Catargi 11 S2 3-89 1 1 Deciu C Măria d Pop de BăseştM5 £4 2-4296 Decker R & Comp s a Jimbolia fcă pălării şi cloşuri ssala Bucureşti Carol 66 SI 4 - 7 9 3 7 Deculescu Andrei cons c conturi CI Moşilor 278 S4 2-4256 Deculescu Marieta d Vânători 1 SI 4-4913 Dedek Frantz d Xenopol 3 S3 2-81 21 Dediu Athanasie Col Mihail Ghica 18 Villa D S2 4-1535 Degeanu Alex d Mexic 25 S3 2-9731 Degen Carol parfumerie CI Victoriei 79 S 3 . . . . 3 - 4 3 9 4 Degetar mag galanterie Gabroveni 18 SI 3-5347 Degiorgi Claire d Căp Preoţescu 24 S5 4-8363 Deirmendjian Bedros piele crudă Sf Gheorghe Nou 19 SI .4-3241 Deirmendjian B Bic CI Griviţei 12 S2 3-5338 fcă prod ciment Şos Chitilei 15 S2 3-4657 Dejescu G maior Sylvia Elena h Mihai Vodă 48 S6 3-7830 Dekoly s n col Victoriei 35 SI 4-6783 Delage Smaranda d Nic Băloescu 26 S3 4-0229 Delagnes Georges C Victoriei 68 SI I 3-2896 Delareina Leon coloniale art orient engros Pţa Regina Măria 3 S6 4-1 6 O 6 dornic Vânători 1 SI 3-68O3

Delasocola Ciementina d GI Dragalina 2 S6... .3-93O3Delateişani I Măria d Cercului 4 SI 2-8367 Delco Light Câmpineanu 48 SI 3-6969Deleanu Alexandru arh . •-. ~ '

Bărbii Delavrancea 49 S2 4-6850' Deleanu Ctin d A Simu 3 S:3r 3-6053 Deleanu Dan av Traian 211 S4 2-ŞţSâ i ' Deleanu I d Ştefan Burcuş 4 S2 2-2502 Deleanu Ighel Ilie d Donici 31 S3.... .... . £ - 8 5 8 3 Deleanu C Mihail d Poetul Mămuleanu 11 S 3 . . 2 - O 7 9 7 Deleanu Măria Mihail d C Rahovei 218 S6..3-1 1 2 8 V Deleanu T Nic d r prof univ Aleea Barbu Delavranoea 49 S 2 . . . 3-7824 Deleanu Niculae d Arhivelor 5 £6...> 4-958O Deleanu Teodor d Aleea Zoe 3 S3...1 2-2752 Della Porta Rodiani Carrara Conte Guglielmo ataş milit şi aeronaut EI Italiei bir Popa Rusu 30 S3 . • i;. 2^2267dornic •;. 2-4399.• Dellheim Herman d Bd Elisabeta 55 S2 ..3-2892 Delmas lt col Attache Militaire de France ' ' • Bd Vintilă Brătianu 23 a S3 2^1724~ Delorme Jary d Cortului 1 a S3 2-8663 Delta* fcă capsule vâscoase Bărăţiei 18 S1..4-1OO8 Demarat P Lola d Câmpineanu 48 SI .....3-9132; Demayo Lazăr d Gr Ventura 8 S5 ....4-2O37' Demel Aurel atei tâmplărie Aagi Ghiţă 87 S2.. 3-969*5 Demetrescu A lt comandor aviator l . , r Pţa Al Lahovary 5 a S3. ..2-4595 Demetrescu Alex lt col Paris 49 S3 ....2-5107: Demetrescu Alexandrina d Cuţitul.de Argint 5 S5 ..4-529O Demetrescu N Anghel av Pe Ferdinand Str F 5 S4 2-4433 Demetrescu Baldovin d Alexandrina 6 S2 2-834O Demetrescu Camil magistrat Zece Mese 5 S 4 . . 2 - 4 3 7 3 Demetrescu Cezar căp Bd Regele Alexandru 53 S3 2-2678 Demetrescu G Const Nifon 36 4-1288 Demetrescu Ctin ziarist Pe Delavrancea Aleea D 7 S2 3-8483 Demetrescu Dimitrie av Moise Nicoară 13 S 4 . . 3 - 7 3 O 3 Derrietrescu Dorina d Ştirbey Vodă 17 S2 3-0867 Demetrescu M Doru ing Chişinău 12 S 2 . . . . 5 - 1 5 7 3 Demetrescu Eugen maior Bd Carol I 56 S I . . . . 4 - 7 9 9 8 Demetrescu Florentin ing Oltarului 2 S 3 . . . . . . 2 - 5 5 8 7 Demetrescu George ing Bitolia 38 Pe Pinard S3 2-1424 Demetrescu Dem I d Paul Greceanu 18 S 3 . . . . 2 - 8 5 5 4 Demetrescu Ioan arh Alexandrina 19 S2 2-5188 Demetrescu I Ioan ing Căp Preoţescu 9 S 5 . . . 3 - 0 2 3 3 Demetrescu G Ion Gion ing Timişana 42 S 2 . 3 - 1 9 8 9 Demetrescu Ioan Myra d Popa Tatu 61 S 2 . . . 3 - 8 3 9 4 Demetrescu S Ioan gl Argentina 41 S3 2-OO72 Demetrescu Jean d Amiral Ion Murgescu 18 S4. . 2 - 9 9 3 1 Demetrescu M M d Episcopiei 5 SI 3-O682 Demetrescu Mihail av Dr Obedenaru 18 S6..3-2O3O Demetrescu Mircea ing Pţa Cogâlniceanu 8 c S2 ".. . 4-4888

DEMDEP

Formaţii numărul la disc numai după ce auziţi tonul

212

SOC. DEPARAZITAREA SALVUMj
Singurul fabricant al produselor originale
"-<•«.,

Telefon 4.37.33

Deparazitări prin Gazificare

Demetrescu Mişu ziarist Bd Ferdinand 109 S4 2-9732 Demetrescu C C Ovidiu av Haga 10 S3 2-3353 Demetrescu D Pascal d Cuza Vodă 92 S5 4-5339 Demetrescu I Paul d Pia Brătianu 1 S3 2- 1 7 6 1 Demetrescu Petre d Sapientei 9 SI 4-7683 Demetrescu I Remus dr Paris 25 S3 2-3747 Demetrescu Riria d Bd Elisabeta 38 a S2 3-3674 Demetrescu M Z Ştefania d Eroului 5 SI . . 3 - 2 3 7 9 Demetrescu Titi av Moise Nicoară 13 S4 . . . . 3 - 7 3 0 3 Demetrescu R Traian dr Romană 40 S3 2-9961 Demetrescu L Vintilă cereale :.f?\\~'" Bd Elisabeta 10 SI 3-3044 • dornic Ana Davjla 5 b S6 .3-8544 Demetriad Alice d Maior Giurescu 6 S5. . . . . . 2 - 5 3 7 9 Demetriad G d E Pherckide 11 S3 h ...2-5598 Demetriad C Petre av Gramont la S6 3-3042 Demetriade Cţa artista Ârionoaiei 54 S6 3-8811 Demetriade Ctin d Boteanu 3 SI 4-5477 Demetriade V Leonida d Prof Ion Ursu 29 S3 2-2814 Demetriade Marcela d Toamnei 119 S3 2-8561 Demetriade Nicolae dr dir C F R Frumoasă 52 S2 3-3505 Demetriade Paulette d Pţa Rosetti 3 SI 4-7989 Demetrian M Aretia d Gl Lahovary 58 S3 2-4206 Demetrian N Camil d Negustori 31 S4 4-4649 Demetrian Ctin dr Putu de Piatră 5 S3 2-2127 Demetrian Vicenţiu lt col Dr Marcovici 7 S I . . 3 - 5 3 8 1 Demetriu Eugen d Corneliu Botez 3 S3 2-8022 Demetriu Ion procuror Trib Ilfov Soveja 83 S2 3-47 1 3 Demetriu Vlaicu Măria d Episcopiei 6 SI 3-6849 Demeter Josefine broderii artistice Regală 21 SI 3-445G Demion Bombonica d Aleea Progresului 17 b S2 4-6054 Demirov Claudia d Sf Ştefan 14 c S4 4-7355 Demschar Toni ing Bucur 19 S5 5-1883 Dendorf & Leistenschneider Romulus 21 S4 . . 3 - 4 9 4 7 Dendrino Grigore d Aleea Alexandru 19 S3 . . . . 2 - 3 9 8 8 Denize Raphael d Sandu Aldea 29 S2 4-9584 Deneş Valentin d Mitrop Dosoftei 45 a Să 3-1824 Denk I Elena d Puţul cu Apă Rece 60 S6 . . 3 - 0 4 7 3 Denkberg Titi manuf galanterie CI Griviţei 218 S2 4-3215 Dentara Platina Pas Central 4 Willagros Si 3 - 4 6 7 8 Deny uleiuri de parfum Doamnei 7 SI 4-2860 Deparazitarea aparate materiale desinfecţiuni ' Bd I I BrStiami 37 SI '. 4-3733 Depierre Steinberg d Labirint 125 S4 . . . . 3 - 6 6 4 3 Depotex s a r bir Colţei 1 SI 4-6543 Depou lemne foc, şi cărbuni Caraiman Romană 234 S3 2-9710 Depozitul de cherestea Prahova Nouă ' Prel Rahovei 3 S6 ' 4-0436 Depozit, de Hârtie Labirint 86 S4 4-5956 Depozit de Sare Şos Mihai Bravu 13 S4 . . . . 2 - 4 9 8 7 Depozit de Sare Gheorghiu El . ' Rahovei 5 SI . ! . . ! 3-9755

Depozit Medicamente Astra Spoliansky Intrarea Zalomit 2 SI

Depozit de Sare Sos Mihai Bravu 15 S4 2-4987 Depozit Var Ciment Gips D Slabacu CI Rahovei 316 S6 4-8516 Depozitele Asist Abramovici H A Anton Pan 19 S4 3-2783 Depozitele Centr Fierărie s a & Andrenyi Carol şi Fii s a fierărie en gros Şos Viilor 14. $6 *3-19O5 Depozitele Dorobanţi s i n i i Gropper & I Fridman Dorobanţi 3 S3 2-O31 8 Depozitul Bihorui G Popescu h lemne de foc Spl Independenţei 182 S6 . . 3 - 2 7 6 O Depozitul Central Echipamente al Armatei Şos Cotroceni S6 ^4-0280 Depozitul Central Muniţiuni de Războiu Cotroceni Şos Bolintin S6 3-6 7 4 O Depozitul Central Sanitar sala de recepţie P S Aurelian 1 S2 4-7525 Depozitul Central de Tutun Bd Regiei S 2 . . . . - ^ 3 - 9 0 9 0 Depozitul Cherestea Aradul Şos Ştefan cel Mare 147 S3 2-1089 Depozitul Cherestea Bistriţa Şos Olteniţei 202 S5 3-2731 Depozitul Cherestea Bradul Transilvaniei CI Văcăreşti 206 S5 3-1464 Depozitul Cherestea Brezoiu Iacob Thallcr Şos Colentina 169 S3 2-546O Depozitul Cherestea Codrul s î n col CI Griviţei 284 b S2 Depozitul Cherestea Cozmeni Şos Buc Olteniţa 80 S5 4-0514 3-9268

4-1633

3-O34O

*4-581O

Depozitul Cherestea Crângaşi lemne foc Podul BM Grand S2 4-1958 Depozitul Cherestea Crângul Şos Chitilci 2 S 2 . . 4 - 1 7 2 3 Depozitul Cherestea Dorna Şos Colentina 94 S3 2-5 1 3 9 1 Depozitul Cherestea Făgăraşul Şos Ştefan cel Mare 226 S3 2-2081 Depozitul Cherestea Hangu 13 Septembrie 128 S6 3-74O7 Depozitul Cherestea Izbânda CI Dudeşti 109 S4 4-8829 Depozitul Cherestea Lemnul Românesc CI Văcăreşti 172 S5 3-6667 Depozitul Cherestea lemne foc al Cooperativei Forestiere Predeluş Câmpul Moşilor 13 S4.. 2 - 3 2 8 6 Depozitul Cherestea lemne foc Ilfov CI Rahovei 226 S6 Depozitul Cherestea lemne foc Lucescu Şos Mihai Bravu 36 S4 Depozitul Cherestea Moldova s a r CI G r i v i ţ e i 1 5 2 S 2 Depozitul Şos Depozitul Şos Şos Cherestea Pădurea Pantelimon 271 S4 ' Cherestea Raraul Tâpnenbaum Colentina 182 S3 Pantelimon 273 S4 3-1675 2-3752

3-O491

3-7544

2-5413 .2-242O 2-38O4

213

Mumărul .treime format cifră cu cifră fără a se omite zero-urile

DEP^DES

5 F T t0N NOU

17

TELEFON: DEPOZIT 3.97.74

BIROU

3.97.12

EXPOZIŢIE

PERMANENTĂ

Depozitul Cherestea Steiarul CI Văcăreşti 175 S5 3-3074 Depozitul Cherestea Tarcău Şos Colentina 189 S3 2-1125 Depozitul Cherestea Traian N Schnitzer & S

Gropper CI Rahovei 240 S 6

Depozitul Cherestea Soc Unirea Sos Colentina 51 S3 Depozitul Cherestea Unirea Forestieră CI Griviţei 350 S2 Depozitul Cherestea Voineasa Sos Regele Ferdinand 45 S4 Depozitul Comunal Colentina Maşina de pâine 11 S3 Depozitul Dinicu Golescu lemne foc

3-5892

2-2168 4-1676 2-3812 2-2716

Depozitul No 2 Tutun Berzei 63 S2 3 -9O94 Depozitul Of de Vânzare Hârtie dep hârtie Tudor Vladimirescu 63 S6..'. . 3 - 3266 dep maculatură 4- 3256 dep maculatură Plevnei 238 S2 3 ' 345O Depozitul Ouă Fotin şi Mihail Tatoc Bd Măria 24 SI . 4- 1942 Depozitul Particular de Sare Bd G Mârăşescu 8 S4 l 2 3632 Depozitul Plăci Faianţe B Ungureanu

Depozitul Sobe Teracotă Ludovic Ruffcr Popa Savu 32 S2 2- 4422 Depozitul Dir Căilor de Comunicaţii Depozitul Soc Crucea Roşie Reînvierii 2 S3 2-3341 P S Aurelian 23 S2 3 6677 Depozitul Domniţa lemne foc cărbuni Depozitul de Stofe de Dame Tellemann Bd. Domniţei 20 SI 3-2292 Doamnei 27 SI 4 6478 Depozitul Elizeu lemne foc Gh Badalicescu Depozitul Subsistenţă Obor Sos Basarab 62 S2 3-3194 Heliade Chiriac 44 S4 : -2- 4520 Depozitul Fca de Bere Azuga s a Depozitul Tablă Marcel Buzeşti 26 S2 . 3 ' 7736 Atelierului 25 S2 3-8877 Depozitul Tarcău cherestea mat conslr Sos Colentina 189 S3 2 1 125 Depozitul Fca de Sticlărie Turda s a CI Rahovei 260 S6 3-0764 Depozitul Var mat constr la Nicolau Depozitul Fcei de Ciorapi Lux Cernăuţi Sos Cotroceni 11 S6 5 •0761 Gabroveni 2 SI 4-3217 Depozitul Vulcan s a r lemne foc Spl Independenţei 202 S6 3 ' 21O4 Depozitul de Fermentare a Tutunului Derioiu Gella d Vasile Cârlova 14 S5 34279 Bd Regiei S2 • 3-9090 Dermata încălţăminte Lipscani 34 SI 3 3192 Depozitul Filantropia exploator păduri comerţ Bd Elisabeta 5 SI 3 3651 lemne foc en gros en detail CI Griviţei 153 S2 3 4297 Bd Col Mihail Ghica 40 S2 3-7784 Carol 56 SI . . . . . . . 3 7101 Depozitul Grozăveşti Prim IV Verde Moşilor 356 S4 2 2787 Spl Independenţei 222 S6 3-2770 Dermata dep produse talpă Lipscani 108 SI. . . . 3 6887 Depozitul Jud Monopol Alcool Buc Rahovei 196 S6 3-2715 Dermer H dr radiolog Depozitul Lemne Cărbuni Soc Ceho Română Gogu Cantacuzino 26 S3 2 9789 Sos Gărei Obor 17 S4 2-531 1 Dermer S Fiu furnituri mode Lipscani 14 SI 3-i 7451 Depozitul Lemne Cerul Griviţei 437 S2 . . . . 3 - 8 7 9 8 Dermer Oscar ing S Apostoli 38 SI f . .4-458O Popa Tatu 11 S2 3-7184 Dermer Salomon d Armenească 1 5 b S I 8365 2-£ Depozitul Lemne foc Cărbuni Vrancea Derna Tătăruş s a r asfalt cărbuni Gl Mărăşescu 18 S4 2-3923 Gl Eremia Grigorescu 3 S3 2-9892 Derussi Liselle d Precupeţii Noi 5 S3 2-1077 Depozitul Lemne Foc Petcovici A I Descu Iulian arh Bitolia 25 Dorobanţi S3 . . 2 - 8 7 3 8 Bd Basarab 99 S2 3-2287 Desentext desene textile şi ţesătorie Depozitul de Lemne Mercur Sos Pantelimon 4 S4 2-8167 Bd Basarab 94 S2 3-8764 Desfaceera Oxigenului s n col Depozitul Lemne Puişorul Puişor 4 S S 3-1906 Brâncoveanu 9 SI ....4-1291 Depozitul Materiale Aeronautice Desfacerea Produselor Ehrmann Cazarma Cotroceni S!i 3-3561 CI Victoriei 177 S3 3-9967 Cotroceni S6 3-9326 Desfacerea Viilor Georgescu C Chiroili Depozitul materiale Geniu Pţa Amzei 11 S3 3-8402 Fortul Mogoşoaia 4-1 7O4 Desfacerea Vinurilor Gl Condeescu Depozitul Munţii Carpaţi lemne foc : Sf Apostoli 42 SI .4-9097 11 Iunie 3 1 S 5 . . . . : . . . . . . . 4-5396 Depozitul de Muniţiuni al Aeronauticei Deshusse Franţois d Aleea Corbescu 9 SI . . . ' 2 - 0 8 8 7 Pantelimon Fortul Pantelimon 2-5350 De Simon Romano arh Bd Dacia 3 S3 . . . . ' 2 - 6 0 5 9 2-5263 Desliu T Ana d Gr Cantacuzino 54 S2 . . . . . . 4 - 8 5 5 2 Depozitul de Materiale M A N Desliu G dr medic dentist h Heliade Chiriac 44 S 4 2-4520 CI Victoriei 68 SI .'!.'. .-.3*6528 Depozitul No 1 Tutun Ca ragea ! Vodă 17 53 . . 2 - 4 6 0 7 Desliu M d Bd Vintilă Brătianu 53 S3 '.' 2-1 1 9 3

1668 6305 Depozitul Sare Filaret Câmpul Veseliei S6- . . 3 9096 Depozitul Sare Obor B d Gării Obor S t . . . . 2-5445
Thomas G Masarik 8 SI 2Depozitul S a n i t a r Militar A u r e l i a n 4 S 2 . . . . . . 3 -

Gl Angelescu 97 S 2

3-4717

DES-DIM

închideţi telefonul înainte de a reface un număr

2J4

5 F T IOW NOU

TELEFON: DEPOZIT 3.97.74

BIROU 3.97.12

EXPOZIŢIE

PERMANENTĂ

Desliu I Măria d C Dorobanţi 10 S3 I 2 0279 Desliu S Scarlat av Bd Pake 13 S4 3- 4177 Dessila Octav d Dr Drăghescu 16 S6 3 0696 Dessila Virgil d V Emanuel 15 S3 4 4555 Detaşamentul Şc Sup Războiu CI Griviţei 28 S2 . « 3i-4755 Detaşamentul Şcoalei de Războiu CI Griviţei 28 S2 - ^ 4 3000 Detectiv Secret Smârdan 18 SI 5 OS 12 Detectivul Particular Academici :16 SI 3 9776 Detectivul Particular C Victoriei 33 SI I 4' 8599 Deutşch Adalbert d • i.Col Poenaru Bordea 4 SI . 4 7107 Deutsch Ernest d Roma 42 b S3 , . 2 0605 7732 Deutsch S Grossrabiner d Col, Orero 15 S5 . . 4 Deutsch Leon ceaprazărie Bărăţiei 28 SI . 3 4790 dornic Dtrie Racoviţă 22 S4 ,.:3 5162 Deutsche Tageszeitung T Z ziar Gl Anghelescu 29 S2 3 ' 3703 Deveohi Leopold d Mihail Cornea 83 S2 . . - ^ 4 5810 Devechi Măria d Pitar Moş 27 S3 . ; . . . . . . . . 2 9832 Devechi Titu d Mihail Cornea 83 S2 3 1299 Devecseri Emil ing Sf Elefterie 14 S6 4. 55O7 birou Dr Sergiu 32 S2 4 4447 0692 Devesel I Dimitrie av Th Masările 32 SI 0709 Devichi Jean Joseph d Bd Pache 44 S4 9475 Dezideriu L d Domnita Ruxandra 34 S3 Diaconescu Aurelian d Arh Alex Zagoritz 5 Pe Călăraşi S4 . . . 5296 Diaconescu Constantin lt col Sergent Pamfil Năstase 6 S3 4319 Diaconescu Costică restaurant 5265 Regina Măria 24 Băneasa S2 6496 Diaconescu P Ctin d Depărăţeanu 35 S2 Diaconescu D Dtru col Dr Staicovici 57 S6 , 2557 Diaconescu N Filofteia d Mihai Vodă 42 S6, 9457 Diaconescu Grigore av Aleea C 49 Pe Delavrancea S2 .4-5504 Diaconescu Ioan maior magistrat 7036 Simonide 6 S6 , 2121 Diaconescu I Ioan d Verei 6 S3 31 19 Diaconescu Ion prof Costache Sibiceanu 8 S2 . 7031 Diaconescu Lucreţia d Caraiman 43 S2 Diaconescu N dr maior C Rahovei 144 S6 . 5334 I Diaconescu Nella d G D Palade 49 S3 2 - 1156 Diaconescu St Nicolae gl Bd Carol II 12 S6 5273 Diaconescu O u d Dr Tomescu 17 S6 . . . m 3701 Diaconescu Putna Mihail maior dr Transilvaniei 74 a S2 7623 Diaconu I Ilie av C Călăraşilor 256 S4 . I 7320 Diaconu D Ioan av 13 Septembrie 95 S6 . 1389 Diaconu Vasile lt col ing Polonă 62 S3 . 55O2 Diaconu Vladimir Aurel d Train 108 S4 . 9609 Diacov Boris d Eliade Rădulescu 9 S4 9161 Diamand B ing Bd Măria 29 b Emancipată S6 4- 2979 Diamand L M mag manuf Gabroveni 31 SI. . . . 3 8530 Diamandescu B G d Batistei 1 SI 4- 6862 Diamandescu I Măria d Gl Broşteanu 25 S3 2 6O89 Diamandi C Alcibiade d Bd Tache Ionescu 23 S3 4 -4543

Diamandidi Henriette < Th Speranţă 44 S4 . . 4 - 3 8 8 4 1 Dramandy G Anie d Pitar Moş 27 S3 . . . . . . 2 - 9 1 1 7 h Diamand/ Demetrescu Eugen d Praga 4 S3 . ; 2 - 2 6 7 4 Diamandy C Ion d L Cazzavillan 11 S2 ,3-0202 Diamandy Nicolescu N ing Bd Elisabeta 36 S2 4*1631 Diamant Albert ing C Călăraşi 44 S4 I : . 3-74>30 Diamant Cogan Clara dr Salvator 27 S6 \3-81 2 8 Diamant E ziarist Aleea Mântuleasa 9 S4 . . 4 - 6 3 2 4 Diamant Emil d Oituz 10 S I . . . . ...:.4-5243 Diamant Jacques av C A Rosetti'43 SI . . . . . . 2 - 9 8 4 8 Diamant Lazăr d Justiţiei 56 S6 ...'4-8405 Diamant N d Armenească 10 SI . ; .'...4-8979 Diamant Simion dr interne copii Th Speranţă 7 5 Raion S 4 . . ; . . . 3-2154 Diamantescu Eugenia d Carol 52 SI . . . . . . . . 4 - 2 6 8 4 Diamantescu Nicolae d Bd Elisabeta !)7 S2 . 4 - O 9 6 O Diamantul Bijuterie Victoriei 41 SI 3-6031 Diamantul I Davidovici geamuri cristale oglinzi Mircea Vodă 1 SI . . . :3-1 420 ; Diana Albert Frischlaender arme fierărie Lipscani 106 b SI ,...'.,...4-0606 Diana Frantzbrantwein fcă Bis Enei 10 SI . 3 - 1 1 7 6 Dianu Constantin col C Dorobanţ 1 Alee S3. . 2 - 2 7 0 5 I Dianu Floru ing Batistei 36 SI . . . . . . . . . . . . . : 2 - 0 9 1 . 9 Dianu N Ioan conf univ G Cantacuzino 57 S 3 . . 2 - O 7 5 O Dianu Romulus ziarist Intrarea. Bis,Albă 2 S 3 . . 4 - 5 9 0 * Dianu St Nicolae dr Şos Bonaparte 42 b S3.. 2-1 2 2 4 Diarbekirian Ohannes d Roma 30 S3 2-4726 Diarbekirian O & S M mag bumbăcărie i . ; . • Gabroveni 4 7 S I *4-5998 Dichter E Brezoianu 21 SI 3-3895 Dichter Ioan dr Bd Pache 36 S4 ..3-2466 Dichter Jules ing C Moşilor 90 SI I .3-718O Dicu M Ion av Bd Ferdinand 16 S4 2-5152 Diekin L W d Aurel Vlaicu 36 S3 2-3587 Dickinson Frances dr Bd Ferdinand 12 S 4 . . . . 4 - 8 4 9 6 Dickman Iancu d Oiţelor 7 S5 4-6322 Dickmann Adolf av Vânători 13 SI 4-5771 Dicu Valeria d Aviator Sănătescu 20 S2 4-7723 Diculescu Ctin bodegă restaurant Făinari 25 S3 4-0061 Diculescu C G av h Cartierul Steaua C F R Str D 55 S2 4-5694 Didoi d Scărlătescu 3 S2 4-76O2 Dieta Tresfarin alimente diabetici Academici 20 b SI 4-4917 Dietrich Walter d Prof Dr Sion 9 S2 4-0824 Dietrichstein H & Willig M ing Spătarului 44 S3 2-1357 Dietz W T d Matei Millo 9 SI h 3-2966 Dima Anghel d Ştefănescu Tei 17 S3 2-8188 Dima Costache prof Gl Haralamb 30 S5 . . 3 - 1 1 1 5 Dima Măria d Bd Pache 53 S4 .3-5601 Dima T Dumitru d Vasile Lascăr 59 S3 2-9527 Dima Petre lt col Ştirbey Vodă 142 S2 4-7O53 Dima Tulcea Ioan av Ana Davila 2 b S6 4-3283 Dimancea Aurora d Pe Cornescu Str D 14 S3 2 - 2 9 9 7 Dimancea I Elena d Atena 1 S3 4-5 1 4 4 Dimăncescu Ion maior i Aviator Sănătescu 50 S2 .3-8262

215

Nu. opriţi sau nu acceleraţi revenirea discului. Dimitriu T Dimitrie dr maior • ;;.,, • . • Bd Pache 42 S4 . 4 - 6 1 7O Dimitriu D Emil av Bd C Brătianu 35 A S K . 4 - 7 6 8 9 Dimitriu Eugenia, d Cobălcescu 41 S2 . . . . . . 4 - 5 4 2 7 Dimitriu Gaby lt Bd. Reg Carol II 5 S6 3-6Q7O Dimitriu D George d Washington 3 S3 2-36O3 Dimitriu Th George d Alex Lahovary 30 S3 . . 2 - 9 8 6 7 Dimitriu Gerghely Florica d Batistei 1 S I . . . 3 - 8 2 2 5 Dimitriu Ioan d Praga 8 S3 . . . , . - . . . ,\ . : 2-5652 Dimitriu P loan d. Gramont 26 S i f 3-8915 Dimitriu D Ion col Dr Ramniceanui,48 S6 ,.,..4-74MiJ Dimitriu Irene d Dionisie 61 S3 ... ...2-2591 Dimitriu M d Caraiman 75 S2 ......3-1898 Dimitriu Măria d Aviator Iuliu Tetrat 6 S3 . . 2 - 6 O 9 4 Dimitriu Mărie d Robert de Elers 3" S3 . . . 2 - 2 3 2 0 Dimitriu Marietta d Popa Chiţu 23 b S3 2-445O Dimitriu Marioaria d Aleea Corbescu 4 SI . . 2 - 8 1 2 9 Dimitriu V Marioara d Aleea Col Corneliu Popeea 15 Rahovei S6 4 - 4 0 5 3 Dimitriu Mircea av Izvor 30 S6 3-9793 Dimitriu Mircea col C Plevnci 29 S2 j i i 4 - 8 6 1 . 8 I Dimitriu N gl Cazărmii 77 S6 . . . . . . . .3r6i657 Dimitriu N dr Griviţei 202 S2 i3-4Q42 Dimitriu H N av Timpului 12 S4 > .4-0236 Dimitriu Nicolae gl Pe Independenţei Str E 16 S6 4-4167 Dimitriu E Niculae dr S Constantin 18 SI . . 4 . - 1 7 6 1 f Dimitriu Niki d Saita 4 SI .4-1601 Dimitriu D Olympia d Paris 5 S3 .....2-2.287 Dimitriu Otto av Dionisie 70 S3 2-0732 Dimitriu Serea C G d • J Radu dela Afumaţi 77 S3 2-1452 Dimitriu Sergiu d Polonă 108 S3 2-0635 Dimitriu Şoimu Traian d Fluerului 40 S4 . . 2 - 4 2 6 O Dimitriu Theodora d Bd Ferdinand 63 S4 2-5847 Dimitriu Virgil Vasile ing Dr Lister 42 S6 5-1286

Dimăncescu Octavia dr , ,. , ,. , Bd Tache Ionescu 12 S3 2-3738 Di mese u Barbu «ăp proc militar Dr Capsa 14 S6 ..3-0425 Dimcscu G ing d Victoriei 89 S3 .3-O201 Dimian Elena d Gheorghe Chiţu 1 . S3., 2-51O2 Dimian V av Bd Carol, II 51 Cotrocejii S6 . . 4 - 1 2 3 5 Diminciopol Ana brutărie CI Plţvnei 64 S2 . . . . 4 - 7 8 3 0 Dimineaţa ziar Ctin Mi e 7 SI . , .U *3-843Q ,' : ,ad-ţia 3-6353 abonamente » *3-S430 • ; * <anunciuri ^3-8430 contabilitatea . » ^3-8430 , ;•;comenzi tipografice .. -.-. - • • : ••'A'3-8430 editura literară şi şcolară . . . . . « . . . . . . ^ ( 3 - 8 4 3 0 • . njica publicitate • • * -^3-8430 • •• marea publicitate >........ ,4-98 1 3 reclame la rdio •* 3-8430 birou de voiaj ...,4-1004 convorbiri provincia .3-8431 •Convorbiri străinătatea ,3-8433 Dimineaţa Copiilor Ctin Miile 7 SI *3-843O Dimitcescu, L A ing Prof Onciu 14 S4 2-0033 Dumitrescu Bălaşa d Justiţiei 51 S6 4-6252 Dimitrescu Barbu d Pţa Lahovary 5 S3 .2-21 19 Dimitrescu C dr agregat stomatolog N Bălcescu 24 S3 4r1542 Dimitrescu A Ctin d Meteor 60 S6 . . . . 3-2659 Dimitrestu N Costin av N Filipescu 12 SI . . 2 - 3 4 1 5 Dimitrescu Gr Dinu av Bd Elisabeta 61 S2 . . 4 - 9 8 5 1 Dimitrescu Dorel d Dumbrava Roşie 6 S3 . . . . 2 - 5 5 4 7 Dimitrestu Gr Elena d Frumoasă 52 S2 3-46 77 Dimitrescu Gr Ioan prof acad comerc Pietăţei 30 S3 2-2626 Dimitrescu Mary Ketty d Cobălcescu 39 S2 3-6177 ;Dimitrescu Mihai ing C Arion 18 S2 4-4927 Dimitrescu Titi d Aleea Alexe Marin 4 S2 3-5034 Dimitrescu St Victor av • Dr Victor Poloni 12 S6 4-0577 Dimitrescu Virgil ing C Moşilor 215 S4 I 2-8515 Dimitnieva Serafima d Bd Domniţei 28 SI . . 4 - 9 5 1 3 Dimitrievici Alexandru lt Lirei 11 S4 2-9630 Dimitrievici Măria d Izvor 6 S6 3-6937 Dimitriu Adrian av Gh Panu 12 S6 3-3586 Dimitriu mag Cloşca c Pui Carol 62 SI . . 4 - 6 3 9 6 u Dimitriu Alecu av Bd Elisabeta 24 SI 3-5103 •Dimitriu N Afecu s a r fierărie e n g r o s CI Victoriei 128 S3 5-1634 'Dimitriu Aristide av N Filipescu 20 SI 2-1321 Dimitriu Bârlad I prof Pe Cornescu Str D 16 S3 2- 1 O 1 8 Dimitriu Blanche d Racoviţă Grand 45 S 2 . . 5 - O 7 2 9 Dimitriu Boambă Eliza d Aleea Nic Ionescu 9 S2 3-0602 Dimitriu Borca V dr prof agregat Columb 12 S3 2-1033 Dimitriu C C dr docent Pia Brătianu 17 S3 2 - 1 0 8 2 Dimitriu D C fost ministru , f Constantin 29 a SI S 3-6096 Dimitriu V Const d Lucaci 28 S4 3-2444 Dimitriu Constantin d Rahovei 5 SI 4-1294 Dimitriu I Const Iaşi dr Plantelor 45 Ş4 . . 4-224 1 Dimitriu Cornelia d Labirint 149 S4 3-8205 Dimitriu I Ctin dr Cobălcescu 58 S2 4-09.25 Dimitriu D d Spl Independenţei 1 SI 4-4946 Dimitriu D medic gl Gr Alexandrescu 72 S3 . . 2 - 1 4 8 5 Dimitriu I Dimitrie d Mihail Kogălniceanu 46 S2 2-6267

Dimitriu Virgil ing

Bd Regele Alexandru I 69 S3 2-815.7 Dimitriu Virginia d S Constantin 20 SI . . 4 - 3 3 2 8 f Dimitropol Ştefan col Boteanu 3 SI 4-5302 Dimitrov Sava d Dtru Racoviţă 25 S4 4-57O2 Dimiu Ioan col Şos Bonaparte 5 S3 2-0773 Dimiu Radu magistrat Bd Basarab 9 Intr Tighina 6 S2 5-0862 Dimo Dimitrie prof Robert de Fiers 7 S3 . . 2 - 2 9 7 5 Dimo P Paul d Gr Alexandrescu 90 S3 . . . . 2 - 9 3 6 2 Dimo Pavel arh Tunari 32 S3 . . .1 . . . . . . . . 2-4 7O6 Dimo Pavelescu Anita Dimonita d Gr Alexandrescu 74 S3 2-3669 Dimo Petre ing B I C Brătianu 39 SI . . . . 4 - 9 8 9 5 d Dimolescu Alfred dr docent boli nervoase Gogu Cantacuzino 28 S3 2-9866 Dimonte Puiu dep combustibil Labirint 25 S4 3 - 5 9 5 1 Dimopol C d Romulus 5 S4 4-1673 Dimos Ruxandra d • Ecaterina Teodoroiu 11 b S2 Dinamo Tehnica atei electro tehnic N Bălcescu 5 S3 Dincescu Constantin pr Schitu Măgureanu Dinculescu I plăpămărie şi tapiţerie CI Rahovei 99 S6 Dinculescu Niculae Romana prof Romulus Dinerman W Cecilia d Dumbrava Roşie Dinerman Walter d C Şerban Vodă 1 I Dinermann W A ing Dumbrava Roşie Dinescu Z Alex bir Hala de peşte Hala . de Peşte Obor S4 dornic Lucaci 72 S4 3-2494 3-9408 14 SI 3 - 6 0 9 5 4-8609 10 S4 3 - 9 6 9 4 5 S3 2 - 5 8 7 9 S5 3-9171 5 S3 2 - 2 6 3 1 ' 2-564j7 4-Ş7 1 6

DIN DIS

Dacă auriţi semnalul de „ocupat" sau „linte moartă" închideţi imediat telefonul.

216

Dinescu Const mat constr lemne foc Dristor 92 S4 . 3-78O9 Oinescu Costică d Şos Mihai Bravu 148 S4 3 - 9 9 4 O Dinescu Filip Aurora d Dr Burghelea 10 b S4 4 - 4 2 4 1 Oinescu Florea d Ion Athanasiu 16 S6 3-2152 Oinescu G George ing Bd Basarab 68 S2 . . 3 - 5 9 O 1 Oinescu M George ing Barbu Delavrancea 20 S2 3 - 3 4 6 4 Oinescu Ioan d Vânători 5 SI 4-9462 Dinescu Ion d Fruntea Lată 14 Panduri S6 4 - 6 0 2 5 Oinescu Lambru croitorie Bd Elisabeta 54 S2 3 - 6 1 8 4 Dinescu N Măria d G E Broşteanu 12 S3 . . 2 - 3 7 5 5 l Dinescu Scarlat prof Aurel Vlaicu 11 S3 . . 2 - 9 3 3 1 Dinescu Ştefan d Romană 138 S3 2-9057 Dinescu Teodor d G Angelescu 8 S2 l 3-4339 Oinescu Vasile d Pieptănari 29 S5 4-8458 Oinescu Victoria d Palade 56 S3 2-4696 Dinexar s a f pt desvolt comerţ interior şi exterior Bd Vintilă Brătianu 5 S3 . . £ 2 - 8 5 3 6 Dinghilescu Leonte atei pt încălţ dame Silistra 68 S3 2-4813 Dingler Heinrich d Batistei 15 SI 2-1014 Dinhofer Adoiî d C Călăraşi 42 S4 I 3-4869 Dinischiotu T G dr Victor Emanuel 15 S3 . . 4 - 4 7 4 7 Dinischiotu N Thoma coloniale en gros Halelor 3 SI 3-2622 4-O158 dornic Principatele Unite 64 S5 4'0922 tftnopol Alex d Măria Rosetti 2 S3 2-1074 Dinopol Paul d C A Rosetti 24 SI 2-4333 Dinu Alexandru ing Galeriile Blanduziei SI . . 3 - 5 8 9 0 Dinu Aurel d Barbu Văcărescu 75 S3 2-2946 Dinu Aurel d G Dona 11 S2 l 4-8395 Dinu Nicodin d Izvor 79 S6 4-2349 Dinu T Micu d Leova 48 S4 5-0763 Dinu Niculaie d Gutcnberg 16 SI 4 - 9 12 3 Dinu Panait ing Buzeşti 61 S2 3-0635 Dinu Valeriu ing Turda 200 S2 4-6244 Dinu I Zaharia agent schimb Bea Naţională 2 SI 3-3807 dornic Şos Mihai Bravu 11 S4 2-4357 Dinulescu C d Paul Greceanu 11 S3 2-4977 Dinuiescu Const lt Călăraşi 42 S4 4-9301 . Dinulescu I Dtru ing Aviator Muntenescu 49 Pe Domeniilor S2 3 - 1 5 9 5 Dinulescu Gheorghe dr Bd Măria 94 S6 4-4245 Dinulescu Ion ing Spl Independenţei 84 S6 . . 3 - 9 8 3 1 Dinulescu Ion lt col P Ţaruşanu 16 S2 4-4832 Dinulescu V col dr oculist docent univ Astronomului 4 Colţ Luigi Cazzavillan S2 4 - O 7 3 7 Diftulescu Vasile Barbu Delavrancea 41 b S2 3 - 5 9 1 8 Dinulescu Vasile atei dogărie Şos Mihai Bravu 66 S4 2-8245 Direcţia Cadastrului Domenii Bursei 2 SI . . - £ 4 - 4 6 8 0 cab dir 3-0278 Direcţia Căii Comunic Prim Municip Vasile Lascăr 38 S3 £2-4 1 1 4 Direcţia Chimică Militară C Plevnei 139 S 2 £ 5 - 1 7 7 O [ I cazinoul 4-0733 Direcţia Financiară a Municipiului Lipscani 110 SI *4-463O Direcţia Gă a Monopolului Alcoolului l CI Victoriei 114 S3 -£5-0400 Cab preşed 4-O2O7 Cab cons controlor 4-0246 Comitetul de direcţie 4-O293 cab dir gl 3-1447 serv Regional II Buc C A Rosetti 37 SI 2 - 4 3 0 9 Direcţia Generală a Penitenciarelor Bd Elisabeta 35 S2 £4-4400

Direcţia Generală a Penitenciarelor (continuare) director gl ......;..... '. 3-66O6 bir sub dir .. . . 4 - 9 O 5 3 Direcţia Gă a Poliţiilor Bd Carol 46 SI . £ 3 - 0 6 2 0 l Direcţia Generală R M S Bd Tache Ionescu 5 S3 £3-3406 Direcţia Gă a Serv Sanitar ateliere l Mărcuţa Intre Vii S4 3-7522 Direcţia Gă a Teatrelor şi Operelor Române l Câmpineanu 3 SI 3-9435 Direcţia Măsuri ţi Greutăţi B Mussolini 42 S3 £2-0587 ' Direcţia Moşiilor Armatei Dimitrie Sturdza 14 S3 2-5481 Direcţia Oficiu Central Ocrotire Luterană 26 S2 3-6757 Direcţiunea Grală C F R vezi Căile Ferate Române Direcţiunea Glă pt Ocrotirea şi Ajutorarea Pers C F R Barbu Catargiu 18 S2 cab dir gl Vogtberg Henry 3-0327 şef de cabinet £4-1 608 dir technică £ 4 - 1 1 2O Direcţia Generală P T T Palatul Poştei SI £3-1810 cab dir gl 3-1912 cab sub dir gl 3-1916 cab dir telecomunicaţiilor 3-0452 comitetul de direcţiune 3-7992 dir cabinet 3-1913 cab dir contab 4-2446 dir economat 4-58O3 serv incasso 3-3247 serv procedeuri 4-1979 serv telefonării telegr 3-1815 cab medical 3-1915 dirig of telegr centr 3-1914 dirig of poştal centr 3-191 1 garajul Plevnei 15 S2 4-O68O oficiul sector No 2 Griviţa Gara de Nord S2 3-6720 oficiul sector No 3 Icoanei Şos Ştefan cel Mare 17 S3 2-5O14 oficiul sector No 4 Trai an Bd Pache 59 S4 3-4020 Oficiul sector Nr 5 Lemaître Spl Unirei 116 S5 3-4469 oficiul sector No 6 Gb Isvor 110 S6 . . 3 - 3 3 2 2 i oficiul T F F Herăstrău 3-0640 Oficiul de vămuire 3-2058 oficiul Bea Naţională Lipscani 25 SI . . 3 - 5 2 1 8 Direcţiunea Presei şi Informaţii Minist Afaceri Străine N Filipescu 40 SI £2-4109 c b dr a i 2-3886 secretariat 2-1 6 3 4 Diiecţiunea Reg Silvică Caps Transilvaniei 24 S2 3-96 1 3 Direcţiunea Serv Sanitar al Municip Buc Slătineanu 18 S3 2-3756 cab medic şef 2-3357 Discretul bir detectiv part Bd Elisabeta 67 S2 3-6844 Discom soc distrib comerţ Brezoianu 23 S l . . £ - 3 - 4 O 7 O Interurban. . 5 cab dir gl Crăciun G... 3-4076 serv distrib capit " i garai Tepeş Vodă 88 S4 3 - 2 7 4 1 ş distrib alcoolului .4-299 1 dep tutun Victoriei 60 SI 3-9746

FACUTI DE

LOTERIA DE STAT

Dela înfiinţare şi până acum Loteria de Stat a creeat aproape o mie de milionari în toate colţurile ţării. Afară de aceasta ea a adus bucurie în zeci de mii de case, unde s'au împărţit câştiguri însemnate dela 10.000 până la 500.000 de lei. Ceeace caracterizează Loteria de Stat este aceea că prin miza modestă şi prin sistemul ei de joc nu ocazionează riscuri mari. A încerca norocul fără a risca prea mult, iată deviza Loteriei de Stat.

DIS-DOB

Vorbiţi direct in receptor.

Disilita s a r Domniţa Anastasia 1 6 S I 4-1361 Dispensarul Cassei de Credit P T T N Voinescu I G Duca 18 S3 2-2682 Dispensarul Circ 7 Medical Uranus 95 S6 4-7578 Dispensarul Comunal No 4 Turturele 2 S 4 . . . . 3 - 5 6 3 6 Dispensarul Comunal No 5 şi 6 • B Tăbăcari S5 d 3-5635 Dispensarul Comunal şi Maternitatea Comunală Maşina de Pâine 1 S4 2-1410 Dispensarul Marele Voevod Mihai Şos Pântelimon 226 S4 2-5378 Dispensarul Mutualităţei Asig şi Asist Medicală Isvor 43 S6 3-8894 Dispensarul Poporului Pt Animalele Bolnave ale Săracilor Ciocan 15 S4 4-4650 Dispensarul Rom Britanic Şos Pântelimon 65 S4 2-5O39 Dispir soc distrib prod spirtoase Veseliei S6. . . . 4 - 3 O 3 8 Distenfeld S dr medicină generală Col Orero 20 S5 3 - 8 8 4 2 Distileria Bresson & Likerdy s a r Dr Telix 53 S2 3-1174 Distileria Coroana C Brătulescu Vasile Lascăr 83 S3 2-8563 Distileria Fca Sifoane Bucur Cuza Vodă 34 S5. . 3 - 4 4 2 2 Distileria Elveţiană s a Naville Popa Nan 123 S4 3-9338 Distileria Model S Rosenblum Episcop Radu 29 S3 2-2 7 4 3 Distileria Pelişor Peleş 7 S3 2-4376 Distileria Standard Brandy rom cognac esenţe uleiuri eterice Apele Minerale 70 S5 3-986O Distileriile Vieux Celestins s a Şos Basarab 68 S2 3-4628 Distmar s a r pt distrib mărfurilor Bursei 5 SI 4-2784 Distribuţia Lemnului dep lemne foc cărbuni Labirint 25 S4 3-5951 Distribuţia s a pt distrib prod petrol Bir ctral G Budişteanu 11 b S2 l *3-3810 Bir ctral Vânzări în Buc -fc3-7O1O Bir ctral C b dir gen a 3-8398 Bir ctral C b dir com a 4-1331 Depozitul Central Mogoşoaia -fc4-655O Depozitul Griviţa C Griviţei 386 S2 I 4-3814 Depozitul Dealul Spirei Joviţa 5 S6 3-937O staţia alimentare avioane Aeroportul Băneasa 4-6 1 1 5 Staţiunea Băneasa aeroport 3-5946 Distribuţia Oxigenului Carol W Zkkel Plantelor 56 S4 3-7009 Distribuţia Tehnică C Victoriei 72 SI I 3-1707 Districtul de Footbal Bucureşti Regală 12 S I . . 3 - 7 5 5 5 Ditescu Irena d Polonă 9 S3 2-4287 Dithmer H d Roma 40 S3 2-2977 D' V mătăsuri ştofe Lipscani 40 SI a 4-9992 Divad s a r ciorapi şi mărunţişuri Gabroveni 19 SI 4-1355 • i e Herman d Gl Anghelescu 91 S2 Ov r 3-5400 Diver îs d Popa Tatu 18 S2 3-5320 Divizia 3 Cavalerie Cazarma Reg 4 Roş Cotroceni S6 *4-5610

Divizia de Gardă Paris 45 S3 *2-3079 cab şef stat major 2-3382 Divizia IV Infanterie Griviţei 28 S2 *4-3OOO Djabourov art voiaj Victoriei 76 SI 3-5898 Djabourov Ştefan d Armenească 13 El. 3-9567 D'Jaen I Sabetay d Negru Vodă 3 SI 3-372O Djidjieff Eugenia d Dumbrava Roşie 2 S3 2-2662 Djuvara Estera d Putu de Piatră 4 S3 2-1316 Djuvara Mkcea d Sofia 30 a S3 2-0698 Dlugaci Bernardo industriaş Progresul ţesătorie mecanică Şos Viilor 44 S5 3-9726 dornic B Domniţei 38 SI d 4-3 1 1 5 Dlugaci L d Col Poenaru Bordea 6 SI 4-694O Dlyn Isia d Fnd Negru Vodă 6 SI 4-7736 D M C fire N Filipescu 26 SI 2-830O Dobjansky Nicolau Virginie dr Aureliu 35 S 3 . . 2 - 3 2 6 5 Dobolyi Akos d Doamna Oltea 28 S3 2-8530 Dobre C Alexandru col Barbu Delavrancea 27 S2 4-7787 Dobre I I Gheorghe col Horei 7 b S4 V 2-1535 Dobre Ioan atei sudură autogenă * Bd Col Mihail Ghica 38 S2 4-8887 Dobre Petre dep sobe Sos Viilor 103 S5 4-5255 Uranus 72 S6 4-6027 Dobrea Ioan av Basarabia 30 S2 3-2145 Dobreanu A maior Drd Eugen Iosif 6 S6 l 4-41 68 Dobreanu G Ion dr Bd Carol 29 SI 4-9058 Dobreanu Mişu It aviator B Pache 145 g S 4 . . 4 - 4 5 3 1 d Dobreanu Panait d Cortului 3 S3 2-3381 Dobreanu Paula d Dr Pasteur 41 S6 5-1813 Dobrencovici Alexandru d Spătarului 6 b S 3 . . 4 - O 6 2 6 Dobrescu Adrian G av Chişinău 12 S2 4-1474 Dobrescu Aurel dr Izvor 57 S6 4-4666 Dobrescu I Constantin av Mitropolitul Nifon 22 S5 4-7423 Dobrescu N Ctin dir adunarea deputaţilor Bd Dr Kalinderu 9 S6 3-5793 Dobrescu D Ctin arh prof Romană 132 S3 Dobrescu Corneliu d Ştirbey Vodă 89 S2 Dobrescu D d Delca Veche 11 b S4 Dokrescu Demetru d S Apostoli 11 SI f Dcbrescu Didi d Jules Michelet 15 S3 Dobrescu T Dimitrie arh Latină 20 S3 Dobrescu N Dumitru d Minotaur 23 S6 Dobrescu G i d C Văcăreşti 218 S5 r I Dobrescu G zarzavat fructe h Pţa Obor Comp 54 S4 Dobrescu Gr int gl instit cercetări gospodăreşti Roma 38 S3 Dobrescu Dcbrescu Dobrescu Dcbrescu Dobrescu Dobrescu Dobrescu Dobrescu Dobrescu Şos Dobrescu Dobrescu 2-O88O 3-7685 3-6854 3-7535 2-0722 2-3458 4-8962 4-0793 2-8029 2-1593

Grigore gl Washington 34 S3 2-384O T Grigore av Izvoreanu B 12 S6 4-5.264 Ioan d Dionisie 60 S3 2-142O M ifan cons c apel Romană 28 S3.. 2 - 2 0 0 7 Laetiţia d Sf Elefterie 11 b S 6 . . . . . . 4 - 6 4 3 3 D Măria d Profetului 6 S3 2-9234 Mihail dr V Lascăr 3 SI 3-7878 Mircea d Ştirbey Vodă 104 S2 5-1192 N & G încălţăminte Ştefan cel Mare 250 S3 2-4493 Nicolae d Petre Poni 16 S2 4-3753 Nicolae căp Costache Aristie 27 S 2 . . 4 - 4 3 2 3

DISTRIBUŢIA
Biroul Central, Str. G-ral Budişteanu, 11 bis Telefon. •3.38.10 „ „ Serv. Vânzări în Bucureşti •3.70.10 ' „ „ Cab. Directorului General 3.83.98 ; „ „ ,, Directorului Comercial 4.13.31 Depozitul Central Mogoşoaia „Grivita" Cal. Grivifei, 386 S. II. „ Dealul Spirei, Str. Jovita, 5 S. VI Staţiunea Bâneasa, intrare la aeroport Sta|iunea Băneasa, pentru alimentarea avioanelor, în incinta aeroportului. •4.65.50 4.38.14 3.93.70 3.59.46

SOCIETflTE flNONimfl PENTRU DISTRIBUIRER PRODUSELFR PETROLEULUI

P R O D U S E L E BENZINA OSIN pt. automobile. Carburant antidetonant, incolor şi perfect pur. BENZINĂ „FULGER" cu „ETHYL" pentru motoarele supracomprimate. BENZINĂ pt. AVIOANE. BENZINĂ cu „ETHYL" pt. AVIOANE, conform caetului de sarcini al Ministerului Aerului. BENZINĂ pentru curăţat „CRINUL ALB" pt. scopuri casnice, industriale şi farmaceutice. BENZINĂ pt. BRICHETE, în bidioane mici. BITUM Şl SMOALĂ, pt. pavaje şi scopuri industriale. COCS de PETROL PRAF şi BULGĂRI, combustibil de mare randament, având cea. 8700 cal. COMBUSTIBILI SPECIALI pt. CALORIFERE. Serviciu pt. livrarea la domiciliu. CEARĂ DE PARCHETE „DISTRIBUŢIA" un produs superior, economic, având acţiune puternic bactericidă.

N O A S T R E : MOTORINĂ, pentru motoare Diesel. PĂCURĂ, pentru ars. PARAFINĂ OPACĂ şi TRANSPARENTĂ. PARDOSIN pt. PARDOSELE, un produs ideal pentru întreţinerea pardoselelor de scânduri, mozaic, etc. PETROSIN pt. PARCHETE, un produs economic pentru curăţatul parchetelor. PETROL pentru ILUMINAT şi ARS. PETROL RAFINAT, SPECIAL „TRANDAFIRUL ALB", pentru iluminat, gătit, şi încălzit; produs superior, dublu rafnat, dă lumină vie, arde fără fum şi fără miros. ULEURI MINERALE pt. UNS, în toate calităţile şi pt. toate categoriile de maşini. CONS1STOSIN, unsori consistente pt. angrenaje, cabluri, roti dinţate, rulmenţi, articulaţii etc.

TRACTOSIN (petrol verde), MOTORINĂ, BENZINĂ GREA Şl ULEIURI cu t a x e r e d u s e p e n t r u a g r i c u l t o r i si m o r a r i Uleiurile române ti de calitate superioară Rezistă la temperaturi înalte şi la îngheţ. Asigură pornirea uşoară şi compresie desăvârşită. Nu depun reziduri, nu ancrasează bujiile • Vânzarea numai în bidoane plumbuite.

O S I N Ş I V E G A O I L

DOB-DOR

Utilizaţi telefonul atât cât este necesar.

820

Dobrescu C Paul d Julcs Michelet 25 S3 2-3721 Dobrescu Petre coloniale delicatese Pţa Cantacuano 6 S3 2-0296 Dobrescu Radu d Aleea Suter 22 S6 4-2567 Dobrescu T Ştefan av Pţa Al Lahovary 1 a £3. . 2 - 2 8 9 5 Oobrescu Toma arh Ştirbey Vodă 146 S2 3-7473 Dobrescu I Toma av Labirint 61 S4 3 - 2 3 5 7 Dobriceanu G h f c ă ciocolată s a r Fca de Chibrituri 7 S6 3-0786 Dobriceang Mihail col Prof Ioan Ursu 32 S 3 . . 2 - 5 4 8 4 Dobriceanu Vasile căp aviator Arh Zagoritz 10 Pe Călăraşi S4 5-O948 Dobridor Ilarie prof Bd Tache Ionescu 7 S 3 . . 4 - 9 0 7 3 Dobrogeanu M Anghel bodegă CI Văcăreşti 176 S5 3-0131 Doftrogeanu Apostol d Ing Dimitrievici 18 Belu £5 4-1795 Dobrota Corneliu dr Transilvaniei 52 S2 4-9604 Dobrota Romulus d Vasile Laşcăr 119 S3 . . . 2 - 9 2 O O Dobrotescu Alex d Maior Giurescu 8 S3 2-8936 Dobrovici Anton dr prof univ Bd L Catargiu 40 S3 2-1112 Dobrovici Atanase d Alecu Ruso 13 S3 2-5875 Dobrovici Georges ing G Angelescu 39 S2 l 3-8383 Dobrovici M G d Londra 30 S3 h 2-0176 Dobrovici Ioan av G Angelescu 39 b S2 l 3-3743 Dobrovitz I d Călăraşi 57 £4 3-6336 Dobrovolschi Masa d Bd Elisabeta 97 S2 4-0305 Dobrovolsky Mariana d Bd Domniţei 30 b S I . . 4 - 6 9 9 7 Docan P George cons c apel Bruxelles 27 S3 2-5991 Docea I Constantin av D Hârjeu 18 Pe Călăraşi S4 Dociu Grigore d Barbu Lăutaru 39 S2 Dociulescu Bonea d Lirei 13 S4 4-1836 4-4679 2-3756

Dombrowski Victor col comand Reg Escorta Regală Putu de Piatră 4 S3. . 2 - 1 3 1 6 Domeniul Broşteni Bd Brătianu 35 a SI 4-7822 Domeniul Coroanei adţia Ştirbey Vodă 3 SI -^3-3030 Ştirbey Vodă 6 SI 4-042 1 Domette Elise d Bd Buzdugan 56 S2 2-3822 Dominic Alex publicist Avram Iancu 9 S 4 . . . . 4 - 4 9 7 6 Domniţa fcă tricotaje Turturele 62 S4 4-5216 Don C av Ciprian Porumbescu 4 S3 2-3634 Don Dumitru d Andrei Mureşeanu 27 S3 2-9307 Don Tudor d Episcopiei 5 SI 4-295 1 Dona Ctin gl Dr Koch 8 S6 5-O51 1 Dona N I dr Gl Dona 16 S2 3-7654 Dona Nicolae ing Venerei 12 a S3 2-1 4 3 4 Donaţi & Haspel bir imp Bd Elisabeta 21 S 1 . . 3 - O 4 6 2 Donciu Aneta d Arionoaiei 21 S6 3 - 8 1 8O Donciu G d Cuza Vodă 130 S5 h 4-2191 Doncos Themi dr Gl Cristcscu 2 S2 3-8522 Doneaud Ernest arh Roma 44 S3 2-5586 Donefsky George d G Christian Teii 20 SS l 2-5382 Donenfeld Henry d Dniţa Anastasia 23 SI 4-546O Donescu G Alex av Şt Mihăileanu 20 S4 3-9054 Donescu A Const d Plantelor 23 S4 4-8022 Donescu D ing Viespari 44 S3 2-8241 Donescu A Eugeniu ing Dimineţei 1 S4 l 3-6948 Donescu N G bodegă şi coloniale h Ferentari 111 S6 Donescu A Vladimir av Olari 9 S4 l Dongoroz Vintilă d Nic Filipescu 14 SI Dongorozi Ion prof Sfţii Apostoli 61 SI Donici Elena d Intrarea Genevei 1 S3 4-0181 2-5672 2-3599 4-8464 2-8846

Doctorovjci S & Fiu mat brute pt perii Nerva Traian 109 S5 4-1 3 5 6 Docuzian Ovanes cafea Select Colţei 21 SI 3-5943 Dodiţa Dumitru d Mitrop Iosef 3 S5 4-5495 Dodiţa G inst electro sanitare h Frunzişului 16 S5 . . . 7 4-4 1 76 Dogani Basile consul gl al Albaniei N Filipescu 11 SI 4-4875 Dogaru Valeriu d Puţul cu Apă Rece 13 S6. . 3 - 2 3 7 5 Dodge Auto reprez Tanasoca A Nicolae & Fţii Bd Reg Carol I 14 SI 3-1586 Doglioni Giuseppe & Carlo fierărie Mircea Vodă 33 SI 3-3386 Doherty Tcnnis Club Ştirbey Vodă colţ Plevnei S2 2-5716 Doiban J ing Măria Rosetti 45 S3 2-6026 Doicescu Ciprian ziarist Aviator Jean Texier 4 S3 2-9579 Doicescu I Ctin d C Griviţei 240 S2 I 3-8061 Doicescu G Njc dr Ecat Teodoroiu 25 S2 4-1O87 Doicescu Octav arh Saligny 6 SI 4-3366 Doiciu Oettli Sofia d Clemenceau 4 S3 4-3159 Doiculescu Natalia d Călăraşi 62 S4 3-O428 Dolch Adalbert d Griviţei 125 S2 4-1994 Doles M d Ing Ioachimescu 3 Gram! S2 4-3646 Doliner Berta d C Moşilor 93 SI I 4-6788 Doliner Mihail arh Ştirbey Vodă 29 S2 3-2038 Ddljan C dr G Eremia Grigorescu 20 S 3 . . . . 2 - 1 7 7 1 l Doljan C Dinu av G E Grigorescu 20 S3 l 2-1771, Doljan Octav av Câmpineanu 20 SI 3-31 2 7 Doi' Wilhelm ing Teodor Aman 42 S2 3-0553 Dollmann G C A d Al Lahovary 9 S3 4-9622 Domas M d Izvor 43 S6 .3-8450

Donici Eugeniu consilier de curte Berzei 20 S2 3-9627 Donnenfeld Leon d Legislatorului 5 SI 3-1 2 6 6 Donnenfeld Peppy croitorie dame Carol 60 SI 3-54 1 3 Donnenfeld S dr Traian 25 £4 4-2435 Doppieri s a fcă ciorapi Izvor 78 S6 3-6665 Doppieri Oreste d Bd Elisabeta 89 S2 4-5873 Dorcescu Dumitru căp Daniel Barcianu 9 S 4 . . 3 - 5 2 0 6 Dorel depozit tablă C Griviţei 307 S2 I 3-1 6 O 3 Dorelia August Mairot foto documentare C A Rosetti 3 SI 4-0454 Dorf Iosif mag coloniale delicatese Griviţei 168 S2 4-8359 Dorfman Lazar d Bd Tudor Vladimirescu 21 S6. . 4 - 8 6 5 5 Dorfman Ruvin d Pe Zamfirescu Aleea B 14 S4 4-4105 Dorian dr Sf Ionică 5 SI 3-9615 Doris Niculae mag coloniale Măgurele 72 S 6 . . 4 - 4 1 3 4 Dormitorul mobile nitro lăcuite CI Victoriei 112 S3 4-5103 Dormitorul s a r mobile Bărăţiei 47 SI . . . . 3 - 7 8 8 0 Dorna fcă tâmplărie Aleea Tonola 12 S3 . . 2 - 0 0 1 3 Dornescu Elisa d Wilson 13 SI 4-4093 Dornescu George av Roma 17 S3 2-1084 Dorobanţi Socec Sanda d Stelea 17 SI 4-6663 Dorobanţu F croitor Călăraşi 218 S4 I 4-475O Dorobanţu Gheorghe gl Nifon 10 S6 3-498O Dorojan Iorgu G cherestea Chiristigii 12 S4 2 - 5 2 2 9 Doroiean Titică d Traian 209 S4 2-1573 Doropol Miltiade d 13 Septembrie 114 S6 3-1191 Dorovici Dimitrie d Vasile Gherghel 27 S2 3-2695 Dorr Gustav d B Mussolini 11 S3 4-6442 Dorr Paul d C Victoriei 131 S3 I 3-2233 Dortheimmer salon coafură v Pţa Universităţei 2 SI 3-0175

221

instruiţi personalul Dvs. de serviciu asupra manipulării telefonului.

DOR-DRA

Oorst Alexandru d Batiste 1 SI 4 - 4 2 2O Dorul Meu restaurant Trajan 103 S4 . . . . . . 3 - 5 6 3 8 Oosius Victoria dr Cobălcău 30 S2.. .1 . . . . 3 ^ 3 5 9 3 Oossei loan av Crăciun 7 S3 2-9565 Ooubinski Elie d Roma 21 S3 2-4816 Doughly Wylie d Bd Pache 8 S4 4-7595 Doval Petre av Măria Rosetti 26 £3 2-8835 Dozzi Antonio d Putu cu Apă Rece 59 S6. . 3 - 6 3 2 8 Dozy N C consul gl al ţărilor de jos Aleea Alexandru 22 S3 2-1353 Oracea D Marin ing Bd Lascăr Catargiu 15 b S3 2-1569 Orăceanu Benedict dr Pţa Cantacuzino 3 S 3 . . 2 - 3 3 4 9 O a h E g n d B Ferdinand 12 £4 rc ue d 4-9696 Oracopol T P ing Agricultori 56 S4 4-7022 Orăcşăneanu C M av Libertăţii 14 S6. 4-5432 Draculis Haralambie d Moşilor 113 SI 4-5068 O r d r H d Visarion 25 S ae 3 2-5536 Dragalina I Corneliu gl Făgăraş 21 S 2 3-3575 Dragalina Viorica d A a Dayila"19 S n 6 3-8423

Dragomir Ion debit C A M Pieptănari 53 S 5 . . 4 - O I 7 8 Dragomir Manole vinuri, ţuică 'en gros lemne de foc Dorobanţi 60. S3 2-2342 Dragomir G N docent univ Brezoianu 29 S I . . 4 - 1 6 6 8 r Dragomir Nicolae dr B Terdir.and 130 S4 d 2-9562 Dragomir Niculescu delicatese Victoriei 6 0 S I . . 3 - 0 1 1 4 3-9025 Gl Dona 21 S2 3-98O7 Dragomireanu Alexandru magistrat Lipscani 110 SI 3 - 8 1 2O Dragomireanu Constantin a Şcoalei 12 S v 3 2-3813 Dragomireanu G d B Brătianu 7 SI h d 4-5175 Dragomirescu & Obejdeanu fructe Halele Centrale Obor Comp 157 S4 2-8329 Dragomirescu G Alex d Col Papazoglu 9 S o . . 4 - 4 5 2 V r Dragomirescu Aneta atei mobilă artistica Popa Lazăr 19 S4 2-2349 Dragomirescu Anghel dr Şerban Vodă 15 S5. . 4 - 2 1 9 9 D a o nr s u A i .r d C G i j ei 65 S2 r g r i^c rsl a I ryţ i . .3-2363 Dragomirescu Au'r'Şil d Precupeţi Vechi 56 S 3 . . 2 - 9 1 4 O

Oragalina I Virgiliu comandor, sub dir S M R . Dragomirescu "ţonst atei tâmplărie 4 Virgiliu 49 £2 •:'.'. 4-9489 Hagi Chită'100 S2 3-0494 Drăgan D Demetru av Dr Turnescu 6 S6. . . . 3 - 4 0 4 1 , Dragomirescu Ctin av Vasile Lascăr 63 £3. . . . 2 - 2 5 3 2 Orăgan Zamfir d Sf Vineri 37 SI 4-1650 Dragomirescu Ctin int col. Drăgănescu Aurel ing G Cantacuzino 54 S 2 . . 4 - 8 5 3 8 r Schitu M g r a u âl SI ă ue n ; .4-5077 Drăgănescu Brates Petru d I G Duca 37 S3 2 - 8 7 1 6 Dragomirescu Dan av Gogu Cantacuzino 36 S3. . 2 - 1 4 4 5 Drăgănescu C ing insp gl C A M Dragomirescu Eugeniu d Despot Vodă 49 S 3 . . . . 2 - 6 0 4 6 Pţa Lahovary 1 a S3 2 - 3 1 2 8 Dragomirescu George referent c conturi Drăgănescu G Dimitrie d R m 43 S h o a 3 2-0662 C Victoriei 166 S I 3 4-6722 Drăgănescu G agenţie Imobiliara Dragomirescu Iliuţă d Biruinţei 10 S2 4-7492 Aviator Tudor Iliescu 24 S3 2-9629 Orăsănescu G prof univ A Mureşeanu 9 S3. . 2 - 0 8 6 6 Dragomirescu loan d Cultul Patriei 64 S 4 . . . . 3 - 0 8 2 5 Drăgănescu Gheorghe gl d Dragomirescu Luca d Dr Lt Zlătescu 27 Precupeţii Noi 31 S3 2-01 2 3 Alee £4 4 - 6 2O6 Drăgănescu C I n d Ştefan Burcus 14 S o 2 2-8918 Dragomirescu M ziarist Epicol 16 S 6 3-7382 Drăgănescu Marin pălării Dragomirescu Mihail prof univ Aristide Briand 6 SI 4-7515 Aleea Băicoianu 17 S5 3-7345 Crăgănescu State dr conf univ Dragoş Al şi V Tatu fcă pantofi Al Lahovary 33 SI 3-1326 G Stan Poet'aş 41 S l 4 4-5940 Drăgănescu Ştefan dr Şos Bonaparte 23 S 3 . . 2 - 2 5 8 O Dragoş N Aurelia d Elena C z 5 S ua 5 4-7644 Drăgănescu Toma ing C Moşilor 167 S 4 . . 2 - 0 6 6 1 I Dragoş Nicolae d Matei Voevod 130 S4 . . 4 - 5 2 3 3 Drăţănescu Traian d C Griviţei 272 S2 I 4-5581 Dragoş N ing Viitor 14 £3 2-2734 Drăgănescu Victor maior Săgeţii o SI 2-3211 Dragoş Titu av Gogu Cantacuzino 59 S3 2-9744 Drăghescu Dorina dr Bd Princip Mircea 8 SG..3-92 1 5 Drăgosescu Vasile d D Racoviţă 1 S r 8 4 3-0822 Drăghiceanu Aurel ing D Felix 14 S r 2 4-5445 Dragotescu Constantin mag coloniale Ciăghiceanu Aurelia d Ştirbey V d 94 S oă 2 4-8908 Polonă 86 S 3 2-0048 Drăohiceanu Cristescu s a ţesătoHe mec Dragu gl Azilul de Noapte 6 SI 3-86O4 Şos Bonaparte 45 S 3 2-0128 Dragu Ctin arh Armenească 17 SI 2-11O2 Drăghicescu D prof univ Caragiale 1 SI 2-0062 D a u C G o g p o a B Pache 6 £4 rg ere rf v d 7 3-7387 Drăghicescu Sebastian av Justiţiei 71 £6 4-4111 Dragu Jana d Carol 9 SI 3-0478 Drăghici Cristina d B C r l 33 SI d ao 4-8749 Dragu Ştefan d Prof dr Sion 6 S2 3-5046 Drăghici Ctin Neon Royal tuburi luminoase Dragu Toma av Sapientei 8 SI 3-9808 Plantelor 76 S4 4-1583 Dragu Virginia d Romană 55 Alee Vila 3 S3. . 2 - 6 2 7 3 Drăghici D col Ana d G FlorescU 2 SI l 3-7085 Drăgulănescu A d e ing Izvor 42 S nri 6 4-1429 Drăghici Ionescu restaurant Drăgulănescu loan d Bd Ferdinand 77 S4 2-9O63 A i a I n M r e c 33 S4 mr l o ug s u 2-8042 Drăgulescu M ru d Povernei 10 S ai s 3 2-3911 Drăghici Margot d Măria Rosetti 37 S3 2-0445 Drăgulinescu Aristide d Mitropoliei £5 3-8803 Drăghici Nicolae lt col Slătineanu 4 £3. 2-8786 Drăgulinescu col Aurora d Frumoasă 52 S 2 . . . . 4 - 9 4 4 9 Drăghiciu Făgăraş 2 I av Drăgulinescu Ion restaurant şi bodegă B Schitu M g r a u 47 SI d ă ue n 4-9836 Bd Dinicu Golcscu 11 a S2 4-OO39 Dragnea Gheorghe d Vaselor 74 b S4 2-4506 Drăgulinescu P u d P p .sjPetre 23 Si al oa : 2-9091 Drăgnescu Tănase imp exp consignaţiuni Drăguşanu Mira d Dogarilor 32 S3 2-0677 Academiei 2 SI 4-2625 Drăguţescu C d Jules Michelet 19 S3 2-1751 Drăgoescu Elena d Aleea Juilland 23 Belu S."i..3-3161 Draht Louis d Aleea Suter 1 £6 3-557O Drăgoescu Emil d Meşteru Manole 13 S4. . . . 4 - 3 4 7 4 D an s a G r O o 1 S rja aa b r 6 4 2-4566 Drăgoescu Pantelimon referend c conturi Drâmba Dumitru d Călăraşi 208 S4 4-8695 Aleea A 5 P Delavrancea S e 2 4-5717 Dragomir I P G av I G Duca 12 S3 r 2-4927 Drapaniotis Sp ing Popa Nan 19 S4 4-5147

ORA-DRO

Pentru a obţine o convorbire interurbană formaţi la d'nsc 09 (Comanda)

222

/ASORTAT

DUMITRCI GĂRI BAL bl
IN PRODUSE MEDICAMENTOASE Şl

S»r. 'LIPSCANI, 24
DE

Telef. 4-1128
PARFUMERTJ

Drappel Louis fcă mat ciment Dinisie 57 S1..2-O816 Drogueria Higiena Fischman Griviţei 1 0 1 £ 2 . . 4 - 3 7 4 4 D.rath S Paul dr Buzeşti 33 S2 5-1026 Drogueria I y Brâncoveanu 1 SI. . . . • z 3 4-1 862 Drdohsel Arthur d Pasului 3 £ 3 . . . . . 2-O228 Drogueria La Rond L Rosenfeld ; Dreptatea ziar Clemenceau.9 S3 Bozianu 11 S6 • 3-9109 administraţia .5-1391 Drogueria Lux Doamnei 3 SI. , . 3-6364 i •• redacţia . . . . . . 3-0342 Drogueria Narcisse Ctin Ciurdea Carol 30 S I . . 3 - 3 4 6 5 P.resslert E C dentist Oteteleşeanu 3 SI .3-0471 Drogueria Nestor Lipscani 102 SI .3-984O Drcssler Hans reprez industr metal • , .• , 4-4546 C : • Mântuleasa 11 S4 3-9792 Drogueria Palermo farmacist Arghireanu fD.rexIer Ioan fcă tâmplărie d Ştirbey Vodă 16 S2 4-8737 Bd? Mărăşeşti 20 S2 :. ...3-4873 Drogtieria Papaianopol Bd Brătianu 3 S I . . . . 4 - 1 2 5 2 «Drexker M atei electricitate Bateriilor 50 S I . . 4 - 9 5 1 8 Drogueria Parfumeria Lahovary • • . ; Drexler Max electro radio Pietăţei 5 S3 2-O79.O Pţa Lahovary 5 a S3. 2-2754 Dreyfus Louis & C export cereale o .Drogueria şi Parfumeria Luterană Marconi 1 SI * 5 - 1810 • . . Luterană 21 S2 . . 4-8O 1 O 4-7576 Drogueria Princiară Ifrim C Popescu • ; Interurban. . 1 Bd Elisabeta 20 £1 3-0172 Drogueria Sanas farmacist A Aurian Brîmba : h cons c casaţie G Bd Carol 54 SI 4-936O ; : Bd Regele Carol II 57 £6 ...3-4651 Drogueria Scala Bd Tache Ionescu 2 S î : 2-0135 Drimer M d Mitrop Daniel 5 SI 3-8655 Drogueria Şerban Vodă Papaianopol Drioiit.flene: d S Constantin 13 SI f 4-6135 Şerban Vodă 18 S5 4-15O3 Dristoreanu Cesar cons c apel Drogueria S Gheorghe Colţei 5 SI f .3-921O , ; Calomfirescu 14 SI .3-5266 Drogueria Splendid Iordanovici P C "Dristoreanu Ctin d Aurel Vlaicu 60 S3 2-0339 Victoriei 57 SI 3-3646 Dristoreanu D d Thomas Masaryk 29 SI 2-4988 Drogueria Standard s a r S Ionică 8 SI. . ^ - 5 - 1 6 1 O f Droc Iridenta dr Aleea Aslan 25 Rahovei SG..4-O279 serv comenzi ^"4-7935 Drogzan^ Aloman ing Artei 20 SI 3-2341 secţia labor francez 3-O298 Drogeanu Nicolae ing Antim 36 S6 3-O438 Drogueria Stanian I Bd Carol 5 SI 3-2246 Drogueria Alfa fost Albu B Carol 39 S] d 3-89O1 Drogueria Teatrului C Victoriei 84 SI I 3-5813 Drogueria I Arsenescu Victoriei 122 S3 3-8552 Drogueria F Brus I I Bardeanu farmacist Drogueria N C Teodorescu & L Preiss BdElisabeta 5 SI 3-147O Brezoianu 2 SI 4 3-5552 Drogueria Traian H Grigoriu Drogueria Bursei Doamnei 10 SI • 3-0804 Academiei 24 SI 3-0904 Drogueria Carmen Sylva Călăraşi 131 S4 3-4090 Drogueria Teţu Dionisie Doamnei 12 b S I . . . . 3 - 0 4 7 O Drogueria Carpaţi I A & D Ţeţu Drogueria Unitas s n col Doamnei 3 SI 3-5682 Carol 6 S 0 I 3-3086 4 4084 Drogueria Cartierului Romană 69 S3 2-9386 Drogueria Universală Ionescu V C .Drogueria Cionga Guşa Lipscani 43 SI 3-7464 3-9925 Rahovei 109 S6 'Drogueria Cionga D Traian Carol 17 SI 3-6486 Drogueria Vârful c u Dor Drogheria M Ciuceanu ssori Stavropoleos 3 S I . . 3 - 6 2 7 8 farmacistă Tamara Haifler Drogueria Costea N G Câmpineanu 7 S I . . . . 3 - 2 9 0 6 h Şos Mihai Bravu 1 S4 2-5255 Drogueria Cupidon Bd Elisabcta 1 SI 3-8809 JOrtfgueria Dacia Lipscani 79 SI 3-5834 Drogueria Venus C Victoriei 56 £1 I 3-1992 .Drogueria Domeniilor Drogueria Zaharia Lipscani 87 SI 3-659O î Bd Col Mihail Ghica 131 S2 4-348O Drogueria Zlatko Toma Doamnei 23 SI 4-0013 'Drogueria Florilor Cobălcescu 37 SI 4-3116 Dron Ctin preot Dorobanţi 118 S3 2-5236 îDrogueria Fortuna Buzeşti 1 9 S 0 2 3-4943 Drondoi Take ouă brânzeturi e gros n Drogueria Furnica Viitorului 207 S3 2-46O9 Pţa Obor 123 S4 2-9341 'Drogueria Gărei farmacistă Nădejdea Droop Carol d Cuţitul de Argint 44 S5 4-2172 Garotescu Griviţei 150 S2 4-6665 Drosescu Ioan ing Belgrad 4 S3 2-2109 Drogueria Garibaldi Lipscani 24 SI 4-1128 Drosescu Paul d Amfibiilor 9 S6 3-5395 Drogueria Gloria Mattiato C Moşilor 98 S I . . 3 - 5 5 12 I Drossu St Ioana d Cuza Vodă 94 S5 . . . . . . 4 - 8 2 5 2

Parfumerii Specialităţi farmaceutice

Telefon: 3-7464

DROGUERIA CIONGA GUŞA

Eftin n u m a i la

Str. Lipscani, 43

223

După ce aţi obţinut „comanda" nu închideţi.-r- Aşteptaţi, jndicaţiunlle operatoarei.

DRO-iOUM

Drogueria „SFANŢUL 6HE0RGHE"
TELEFON 3-9210
CEA MAI EFTINĂ SURSĂ — TRIMITE ACASĂ COMENZILE Drouhet Ch prof univ Dumbrava Roşie 1 S 3 . . 2 - O 1 3 9 Drucker Nicolae d Aleea Suter 3 a £6 3-8861 Drucker Otto d Dr Pasteur 12 S6 3-1748 Druga Ionel d Clucerului 21 S2 3-2888 Druia Alex d Dudeşti 23 S5 3-8454 Drujan C Măria d Argeş 12 S4 2-8577 Drum atei vulcaniz B Măria 116 b S6 d 4-1982 Drumco s a r drumuri şi constr Jules Michelet 16 S3 2-9753 Drumea Rădulescu Speranţa d Col Papazoglu 5 S5 3-3O82 Drumeţia soc de turism Pas Român 23 SI . . 3 - 1 2 5 2 Orutzu Florica ing Frumoasă 30 S2 4-1641 Dubarry mătăsuri lenajuri şi confecţiuni Lipscani 46 SI 4-7742 Duboca E d Brezoianu 6 SI 4-9893 Dubois Francisque d Victoriei 2 SI 4-3963 Dubou Teodora dr 11 Iunie 12 S6 4-8162 Dubowy E d C Victoriei 68 SI I 4-6086 • Duca Al & Co manuf en gros Oituz 23 S I . . 3 - 9 3 0 8 Duca A d Stelea 14 SI l 3-5448 Duca Carlo d Dr Leonte 9 S6 ....3-5.069 Duca Despine Euterpe d G Mânu 28 S2 l 4-9312 Duca Gabrielle d Filipescu 43 SI 2-1590 Duca I Gh cons c casaţie şi justiţie G Gr Cantacuzino 56 S2 4-8298 Duca G Grigore d Lascăr Catargiu 31 S3 2-1116 Duca Mihail d Bd Elisabeta 97 S2 3-O49O Duca I G Nadia Dnă I G Duca 26 S3 *2-1234 Duca A Nicolae av Povernei 7 S3 l 2-3298 Duca Polizu Nina d Gr Alexandrescu 33 S 3 . . 2 - O O O 2 Duco ing Leon Zaitman CI Victoriei 100 S I . . 3 - 4 7 1 9 Ducrey G d Dr Gr Mora 4 S2 2-5O77 Ducu Tănase d Ştefan Stoica 49 S2 4-4384 Duculescu Victor av Brezoianu 46 SI 3-6008 Dudac Vasile d Nicopol 19 S5 3-9842 Dudescu Florian maior Al Săvulescu 22 Pe Călăraşi S4 4-2054 Dudescu G d Leonida 14 S3 h 2-8351 Dudescu Mihail coloniale delicatese bodegă C Văcăreşti 101 S5 I 4-0525 Dudescu Radu arh C A Rosetti 43 a SI 2-3676 Dudescu Ştefania d Pe Jianu Parcela Blank Lot 9 S2 2-1 0 4 8 Dudianu Hovsep d Bd Carol 57 SI 4-5022 Duduleanu Ion d Şos Ştefan cel Mare 78 S 4 . . 2 - 8 8 3 8 Dudumi Valentina d Dionisie 38 S3 2-9377 Duerinks Rene d Bd Carol II 61 S6 3-91 IO Duhalmu Iordaki restaurant Carol 52 S I . . . . . . 3 - 0 1 7 0 Duhr Jean Babtist d Săgeţci 4 S I 2-2O62 Duisberg C mag cuţitărie Carol 3 SI 3-7040 Duladirescu H dr Aviator Iuliu Tetrat 16 S 8 . . 2 - 8 6 8 9 Dulberg & Brill ing inst electr .-•'••>. Teodor Ştefănescu 6 SI 4-1 1 9 2 Dulberg S av Emigratului 3 S6 4-986O Dulberg S bir M Blank 4 SI 4-9639 dornic Aleea Alexandru 9 S 3 . . . 2-256O Dulberger M a u r i c i u d Văcăreşti 8 4 S o . . . 4-O4OO Dulfu Petre prof Bateriilor 26 SI 4-O854 Dulfu P Petre d Bateriilor 28 SI .3-9333 Dulin Hugo dr Bd Elisabeta 3 a SI 3-6553 Duiitchi J d Călăraşi 218 S4 4-2873 Duliţchi S uleiuri vegetale Fridman Bălţi Spl Unirei 1 SI 3-1598 Dulugea Silvia d B Eilsabeta 91 b S2 d 3-;76S2 Duma N Const cons c apel Calomfirescu 17 SI 5-1977 Duma Cezar Ioan av CI Moşilor 130 S I . . . . 5 - 1 7 3 5 Duma George dr CI Griviţei 412 S2 4-7785 Duma N Ion ing Tunarilor 47 S3 2-2826 Duma I Niculae d Luterană 21 S2 4-9417 Duma Traian d Popa Tatu 67 S2 4-81 86 Dumbrava A d Mântuleasa 15 S4 3-2502 Dumbrăveanu A ziarist CI Moşilor 124 S I . . . . 5 - 1 7 3 8 Dumesnil Maurice d Gogu Cantacuzino 59 S 3 . . 2 - 5 6 9 8 Dumitrachescu L preot Silvestru 36 S3 2-9692 Dumitraş Aurel dr Alex Lahovary 33 S3 4-5428 Dumitraşcu Aurelia prof Pictor Luchian 12 S4 3-9583 Dumitraşcu I Radu av Nic Ionescu 13 Alee S2. . 3 - 4 6 0 9 2-OO1O Dumitrescu M A prof Romană 163 S3 2-1221 Dumitrescu Adrian ing Şos Bonaparte 43 S3. 2-9668 Dumitrescu N Alex av Roma 34 S3 .4-4562 Dumitrescu Alexandru d Arionoaei 15 S6 2-3559 Dumitrescu Alexandru dr Viitor 155 S3 .4-3554 Dumitrescu Alexandru d Mecet 49 S4 Dumitrescu Alexandru maior Trotuş 1 0 6 S 2 . . . . 4 - 1 8 5 6 . 2-9951 Dumitrescu Anca d I G Duca 64 S 3 . . . .3-8686 Dumitrescu Th Anetta d Carol 6 S I . . . Dumitrescu Anghel av 3-6785 Pe pelavrancea Aleea B 3 S 2 . . . Dumitrescu Arg căp Ţepeş Vodă 63 S4. 4-768O Dumitrescu Athanasie av Energia 16 S 4 2-9398 Dumitrescu Athena d Wilson 13 S I .3-8717 Dumitrescu Aurel d Gl Eustaţiu 45 S6 .4-4082 Dumitrescu B d Dr Capsa 18 S6 .4-3436 Dumitrescu Bolintin Gh av Spl Independenţei 71 S6 .3-428O Dumitrescu Bumbeşti Gh d Popa Tatu 42 S2. .4-4161 Dumitrescu C d Elena 22 Colentina £3 .2-5968 Dumitrescu C mag încălţăminte .2-0713 Mihai Bravu 68 S4 Dumitrescu N C mag ştofe mătăsuri .3-1011 Lipscani 68 SI

VIZITAŢI - NOUTĂŢI

STR. LIPSCANI No. 68

Magazin cu stofe si mătăsuri pentru doamne

C. N. DUMITRESCU

TELEFO , 3-1011

DUM-DUM

arţ, centrală telefonică sau mai multe linii 4-3955 3-31 13

224

Dumitrescu loan col Braziliei 7 S3 2-11 O l Dumitrescu loan ing Jules Michclet 19 $3 . . 2 - 0 6 6 3 . Dumitrescu Chr d Caragiale 19 b SI ..2-3513 Dumitrescu loan ing Cobălcescu 36 S2 . . * 4 - 5 8 1 0 Dumitrescu Cleopaira d Luterană 31 S2 4-1475 Dumitrescu loan d Com Herăstrău 2-4345 Dumitrescu I Const Tony d Iorceanu 9 S3 2-9232 Dumitrescu loan av Paris 48 S3 2-2571 frumrtrescu Constanţa dep var Dumitrescu loan mag fierărie Teiul Doamnei 22 S3. . 2-0108 Şos Pantelimon Intrarea în Moşi S4 . . . . 2 - 5 2 4 f Dumitrescu Constantin Dumitrescu C loan av Gl Eremia Grigorescu 4 S3 . . 2-9484 Pe Princip Carol S.tr I 7 S3 2-5297 Dumitrescu Constantin d Pascal 4 S4 4-8911 Dumitrescu F loan av Dianei 5 SI 3-3175 Dumitrescu Constantin d Lânăriei 141 £ 5 . . . . 4 - 8 8 6 7 Dumitrescu I Ion av Enăchiţă Văcărescu 1 S5 4 - 7 6 4 7 Dumitrescu N Constantin d Puişor 55 b S 6 . . 4 - 6 3 6 4 Dumitrescu I Ion maior Polonă 106 S3 . . . . 2 - 9 3 4 7 Dumitrescu Cristache d Verzişori 44 S5 3-4878 Dumitrescu Ionel av Ştirbey Vodă 129 S2 5-1757 Dumitrescu Cristache d Precupeţii Vechi 50 S3 2 - 3 9 8 2 Dumitrescu Jean Câmpina dep lemne Dumitrescu Cristea av Şos Dobroeşti 3 S 4 . . . . 2 - 8 3 3 5 Şos Ştefan cel Mare 54 S3 2-1039Dumitrescu Cristina d Victoriei 110 S3 3-2655 dep Eliade între Vii 15 S3 2-5195. Dumitrescu N D d Ion Creangă 17 S6 3-5938 dornic Tunari 57 S3 2-4792 Dumitrescu T Dimitrie d Bărăţiei 33 SI 3-2281 Dumitrescu Jean dr radiolog Dumitrescu Dorin dr conf univ Moşilor 222 S4 2-3900 Romană 163 S 3 . . . 2-0010 Dumitrescu N Jean d Câmpineanu 37 SI . . . . 4 - 0 3 5 4 Dumitrescu Dragomir d Ardeleni 9 S3 2-247 1 Dumitrescu P Jean d Bumitrescu V Dumitru coloniale şi bodegă CI Rahovei 311 S6 2-5732 Domniţa Ruxandra 19 S3 2-8533 Dumitrescu Elena Jeana d Dumitrescu Jelea C atei tâmplărie Alex Bălăşanu 45 £5 4-6901 Şos Mihai Bravu 264 S4 3-29O8 Dumitrescu Emanuel d Prof Dr Babeş 12 S 6 . 5 - 1 2 3 6 Dumitrescu Lazăr dep lemne şi chimicale Dumitrescu Emil căp Şerban Vodă lOfi S 5 . . . . 4 - 3 9 4 4 Mihai Bravu 192 S4 4-2130 Dumitrescu Emilian M dr Nic Bălcescu 17 S 3 . . 3 - 7 6 9 8 Dumitrescu M & Oprea Petre Dumitrescu T Eufrosina Latină 20 S3 2-3458 Bd Taclie Ionescu 12 S3 2-9132 Dumitrescu Eugen Turcu dr Popa Tatu 82 S 2 . . 4 - 4 2 8 8 Qumitrescu M d Latină 1 S3 ....4-4838 Dumitrescu Florea d Fîlaret 25 S6 4-3699 Dumitrescu Manole d Trotuşului 38 S . . . . 4 - 8 4 5 5 2 Dumitrescu Florian ing Dumitrescu Mante D dr agregat univ Pictor Mirca 14 Kiseleff 53 S2 4-3521 Brezoianu 52 SI 3-O892 Dumitrescu George d Cedrilor 20 S6 4-3876 Dumitrescu Mărgărit av Căluşei 63 S4 2-2O53 Dumitrescu George d Eroului 13 S2 4-3059 Dumitrescu Măria Aurelia d C Victoriei 128 S3 4 - 9 3 5 O I Dumitrescu George av Frumoasă 53 £2 4-6143 Dumitrescu Măria d Bd Pache 81 S4 3-8288 Dumitrescu G George av Bd Pache 109 S 4 . . 3 - 1 5 8 7 Dum^escu Măria d Blaj 6 S4 5-1153. Dumitrescu Gh d Bd Mărăşeşli 59 S5 4-6554 Dumitrescu Marin lt col Plugarilor 16 S5 . . 4 - 9 4 0 8 Dumitrescu G dr laborator analize medicale h : Câmpineanu 42 SI 4- 1 6 8 0 bumitrescu Mătăsari G d Di-mitrescu Gh dr Nic Ionescu 19 b S2 3-3099 Şos Mihai Bravu 25 S4 2-4371 Durr.rtrţs» G av Romană 129 S3 h 2 - 2 2 4 O Dumitrescu Matilda d Gr Alexandrescu 77 S3 2 - 2 2 9 7 Bumitrescu G prof S Elefteric 52 S h f G 3-7251' Dumitrescu Mihail d Bd Kerdinand 55 S4 . . 2 - 8 9 2 2 Dumitrescu G d Moşilor 126 b S4 h 4-0811 Dumitrescu Mihail av Aurel Vlaicu 87 S3 . . 2 - 9 1 6 7 Dumitrescu G mezeluri brânzeturi h Dumitrescu N Mihail d Precupeţii Vechi 3 S3 2 - 1 4 4 6 Pţa Regina Măria 72 S6 3-9894 Dumitrescu H Mihalache fcă cărămidă Dumitrescu G G dep cherestea h Dudeşti Cioplea 4-3648: Şos.Ştefan cel Mare 37 S3 2-2421 Dumitrescu P Milan d \ Şos Pantelimon 155 S4 2-5021 Gl Alex Mărgineanu 36 S6 3-3360 bumitrescu M G av Avram Iancu 5 S4 h 4-0451 Dumitrescu Militari loan Dumitrescu Gheorghe Oituz fcă clopote coloniale en gros Carol 47 SI 3-7576 Spl Unirei 87 S5 3-5324 Dumitrescu Militari Vasile d Dumitrescu Ghiţă mag încălţăminte Şos Bolintin 3-758O CI Griviţei 186 S2 3-3240 Dumitrescu G Mitică inst sanitare h Dumitrescu Gr secret gl uniunii av \ Academiei 4 SI ..3-3808 Profetului 28 S3 2-3899 Dumitrescu Mitică d Rădăuţi 13 S5 4-4011 Dumitrescu Grigore sculptor Dumitrescu N d Vasile Lascăr 89 S3 2-3585. Măria Hagi Moscu 30 S2 4-3526 Dumitrescu N ing dir R A P T • Dumitrescu Grigoriu Natalia d CI Dorobanţilor 190 Aleea Pinard 40 S3 2 - 3 4 3 6 Măria Rosetti 55 S3v . 2-8993 Dumitrescu C N av Schitul Maicilor 21 S 6 . . . 3 - 3 4 9 5 Dumitrescu Horia dr Dumitrescu E N d Bd Palat Cotroceni 34 S6 3-9189 Bd Regele Carol II 15 S6 3-7692 Dumitrescu I col Gl Angclescu 69 S2 4-7746 Dumitrescu I Nic ing Şos Kisekff 2 7 b S 2 . . 3 - 1 6 2 5 Dumitrescu I dr Bd Vintllă Brătianu 56 Ş3 2 - 8 6 8 6 Diimitrescu I ing V Alexandri 10 S3 . . . . . . 2 - 3 5 6 O Dumitrescu Nicolae d Prof Ion Anastasiu 22 S6 3-3353 Durnitrescu i l l d Gl Praporgescu 13 SI 2-1545 Dumitrescu Ilj.e căp Gr Alexandrescu 101 $3 2 - 3 2 2 5 Dumitrescu Nicolae d S Constantin 11 SI . . 3 - 7 2 0 7 f Dgmitresculoan d Şos Mihai Bravu 107 S4 4 - 0 6 5 6 " Dumitrescu S Nicolae d Pietăţei io* b S3 . . 2 - 5 5 8 $ '

Dttmitrescu N C gl Bd Elisabcta 89 S2 Dumitrescu Cantemir av Austrului 12 S4

CU 200 VE LEI PUTEŢI CÂŞTIGA LA LOTERIA DE ^ T A T UN MILION.

li D U
ir

225

are centrală telefonică sau mai multe linii

DUM-DVO

Dumitrescu Nicolae Oneaca av CI Griviţei 297 S2 4-9O47 Dumitrescu Nicu d Griviţei 452 S2 3-0969 Dumitrescu Niculae d Dr Mirincscu 4 S6 3-7523 Dumitrescu Paraschiv pr prof Gl E Broşteanu 12 S3 2-81 1 2 Dumitrescu Pavel d 11 Februarie 12 SI . . 3 - 6 0 1 5 Dumitrescu Petre chirurg dentist Bd Schitu Măgureanu 49 SI .r 3-4033 Dumitrescu Petre gl Şos Bonaparte 17 S3 . . 2 - 3 9 8 1 Dumitrescu I Petre gl sub şef M S M Andrei Mureşeanu 29 S3 2-4328 Dumitrescu Petruţa d Bd I Nucşoreanu 6 S3 2 - 4 7 1 0 Dumitrescu Ctin Plăvan dep lemne Aquila 31 S6 3-5838 Dumitrescu Policron lt col Gl Zaharia Petrescu 12 S6 3-8723 Dumitrescu Popovici I dr B Mussolini 47 S3 2 - 4 2 3 4 Dumitrescu Procopie Alex d CI Moşilor 115 SI 3 - 8 7 6 5 Dumitrescu Puia Sevastiţa d Uranus 15 S6 4 - 4 3 2 9 Dumitrescu R d Domniţa Anastasia 25 SI . . 4 - 4 0 4 4 Dumitrescu Radu d Agricultori 50 S4 . . . . 4 - 6 5 9 6 Dumitrescu Savu d Şos Vergului 44 S4 . . . . 4 - 1 3 5 0 Dumitrescu Sofia d Justiţiei 71 S6 4-4111 Dumitrescu St coloniale 11 Iunie 75 So . . . . 3 - 0 0 0 8 Dumitrescu Ştefan d Zinca Golescu 44 S2 . . 4 - 8 8 0 8 Dumitrescu Ştefan d Chiristigii 22 S4 2-4725 Dumitrescu Ştefan av Căzărmei 65 S6 4-5188 Dumitrescu Ştefan av 13 Septembrie 56 S6 4 - 0 7 7 1 Dumitrescu I Ştefan d Popa Savu 6 S2 2-5527 Dumitrescu Stelian d Ecoului 81 S6 3-5462 Dumitrescu S C Tanti gl Gl Berthelot 79 S2 3-9387 Dumitrescu D I Teleorman av Griviţei 276 S 2 . . 4 - 7 4 0 2 Dumitrescu H Th d Cireşilor 16 S4 4-3061 Dumitrescu Theodor dr docent univ Ci Moşilor 285 S4 2-4571 Dumitrescu Titi av Gl Radovici 8 S3 2-5115 Dumitrescu C Tiganu d Lt Sachelariu Yisarion 69 S4 4-8460 Dumitrescu Toma d Nedeea 20 Pieptănari S5 4 - 7 5 6 5 Dumitrescu Traian d Şos Ştefan cel Mare 212 S3 2-3489 Dumitrescu V d Bd Basarab 106 S2 3-1944 Dumitrescu V maior Palatul Patriarhiei S5 3 - 1 2 5 9 Dumitrescu P V prof Avrig 52 S4 2-2118 Dumitrescu Valeriu dr Dr Felix 107 S2 3-6641 Dumitrescu Vasile dep ferărie Şos Ştefan cel Mare 210 S3 2-6015 Dumitrescu Victor d Mihail Cornea 80 S2 . . 3 - 1 4 9 6 'Dumitrescu Zamfir bodegă ŞosMăgurele 59 S6 3 - 3 7 5 O Dumitrescu A Zoe d Gl Praporgescu 6 SI . . 2 - 2 3 8 1 , .Dumitriu A băuturi en gros Gl Mânu 20 S2 3 - 9 3 2 7 l ' Dumitriu A delicatese Victoriei 94 SI . . . . 4 - 0 6 7 9 l Dumitriu Anton prof Doamna Oltea 31 S3 . . 2 - 9 5 7 5 ; Dumitriu P Conşt dr Cuza Vodă 85 S5 4-4553 Dumitriu D d Spl Independenţei 1 SI . . . . 4 - 4 9 4 6 '. Dumitriu I Dumitru bir contab Cercului 18 S3 2 - 3 5 2 0 , Dumitriu George conf univ | Bd Elisabeta 64 S2 3-1951

• | 1

Pompi/iu El iade N* 5 Strada Pomp

Telefon 3.79.56,

Dumitriu Ilie d Bd Alex Cuza 79 S2 4-1179 Dumitriu Jean croitorie Pas Imobiliara Se C SI 3 - 5 4 7 6 Dumitriu L debit tutun Uranus 70 S6 3-OO59 dornic Romană 99 S3 2-5885 Dumitriu Căp Dumitriu Dumitriu Dumitriu Dumitru Dumitriu Dumitriu Dumitriu Dumitriu Dumitru Dr Dumitru Dumitru Dunajer I Mihail bodegă coloniale Octav Cocorăscu 53 S2 N d Dr Lister 19 S6 Nicolae d Griviţei 254 S2 D Nicu d Ştirbey Vodă 16 S2 Olympia d Victorie 89 S3 V Sotir CI Griviţei 215 S2 A Vanghele av Isvor 30 S6 Vasile d Belgrad 12 S3 Victor d Roma 57 S3 4-OO16 4-3548 4-4124 4-6021 4-5722 5-0565 4-2983 2-0988 2-6O19

Constantin lt col Gl Demostene 8 S6 4-61 3 9 Gr plăpămărie Bărăţiei 40 SI . . . . 3 - 9 7 4 9 Niculae brânzeturi Pţa Ghica 4 S I . . 3 - 7 9 5 3 M L d CI Călăraşilor 36 a SI 4-1239

Dunărea Leonida Cohen cherestea lemne foc 13 Septembrie 242 S6 3-8204 Dunăreanu Niculae d Ştirbey Vodă 21 S2 . . 4 - 9 7 5 4 Dunăreanu N Oswald av Cortului 1 S3 2-31OO Dunay F Georje d Paris 7 S3 2-9925 Duncan Mihail d Bd Domniţei 16 SI 4-89O1 Duninchievici Corneliu d Dr Lster 15 S6 . . 3 - 5 6 3 3 Dunkelblum Josef bumbace manuf Gabroveni 47 SI 4-9598 dornic Ştirbey Vodă 17 S2 4-6963 Dunkelblum Lazăr La Englez s a dep bumbac Lipscani 100 SI *5-1843 Dunlop Inco s a r Bd Lascăr Catargiu 1 S3 •^•2-0384 Dunod Madeleine d Bd Dacia 39 b S3 . . . . 2 - 9 6 5 3 Dunod R d Şos Bucureşti Ploeşti 4-7924 Duplex ing Paulian Eliad Valeriu Branişte 47 S4 4-0877 Duployen Enric d Smârdan 27 SI 4-8907 Dupront d Bd Vintilă Brătianu 27 S3 ..-A-2-0499 Dura uzinele s a electro tech Pompiliu Eliade 5 SI 3-7958 Durma Alex d Măria Rosetti 21 S3 Durma C col Romană 40 S3 Durma Mircea av B Mussolini 16 S3 Durma Nicolae av Toamnei 27 S3 Durma P d S Constantin 3 SI f Duro Evantia d Şos Bonaparte 2 S3 Duschnitz Koloman dr oculist Athena 5 S3 Duţescu Elisabeta d Victoriei 89 S3 Duţescu N dr Cobălcescu 5 SI Duţescu Nicolae prof Virgiliu 8 S2 Duţescu Theodor arh Berzei 32 S2 Dutour Sebastian d Prof Bogdan 9 S3 Duţu Eliza dr C C Arion 6 S2 Duţule"scu M d Roma 61 S3 Duval Bd Mârăşeşti 2 b S5 Dvantman M d Bd Elisabeta 93 S2 Dvoiris Saveli d Bd Domniţei 3 SI 2-1 729 2-2818 4-5O86 2-O227 3-2421 2-6247 3-2173 4-4751 4-2565 4-6692 4-9019 2-8357 3 - 8 11 1 2-9461 ...3-1223 4-2778 4-O958

'ÎNCERCAŢI-VA ŞANSA LA LOTERIA DE STAT.

EBE-EHR

Intre orele 21-8 tariful pentru convorbirile interurbane interne este redus cu 40%.

226

H.EINHQRN
Ebenstein W re S d 11 Iunie 55 S ef l 5 3-2773 E e c h Iosef a Stelea 17 SI bro n v 4-5552 E n r Af n fotograf A oo o 8 SI be lo s pldr 5-1628 Ebner Bella d S Vineri 8 SI f 3-3300 Ebner Enacu Adolf repr Pistyan Lipscani 110 SI 4 - 2 2 1 2 Ebner Enacu Alfred av Lipscani 110 SI 3-267O Ebonitul stilouri şi creioane mec Wilson 5 SI 3 - 5 0 8 8 E k r E u r a h B C r l 45 SI ce d ad r d ao 4-8862 Eckhardt L litografie 14 Martie 25 S6 3-5925 Eckhardt Mihail ing Mihail Cornea 22 S 2 . . . . 5 - 1 2 2 2 Eckştein A Fiu furnit caretaşi Moşilor 251 S4 2 - 2 9 6 2 Eckstein Bernhard d G Corbescu 33 S4 . . . . 4 - 5 9 4 3 Eckstein Emanuel d Zece Mese 1 b S4 .2-9965 Eckstein Erdos Vasile d .2-9957 Bd Tache Ionescu 6 S3 .2-8387 Eckstein Herman d Ardeleni 12 S3 Eckstein G Ştefan d Pormubaru 43 a S2 h 2-3924 Eckstein Marcel d €1 Moşilor 251 S4 2-2962 Economia Românească s a r Brezoianu 2 4 S I 3 - 9 6 6 0 Eo o u A a d P p Nn 3 S cnm n oa a 4 3-7730 E o o u Cristofor dr L t r n 21 S cnm ue a ă 2 4-8682 Economu C Dimitrie d Lucaci 38 S4 3-2275 Economu Eleft Ecaterina d Plantelor 4 S4 . . 4 - 8 1 9 2 E o i > u F Martin d Costache Negri 10 b S6 3 - 3 5 7 1 c n> m Economu Sofia d Bibicescu 1 S2 4-0565 Economu Virgil Ionel d G Angelescu 167 ?2 3 - 7 3 9 1 l Ecro prod chimice Pictor Luchian 16 S4 . . 4 - 4 6 2 2 Edel George d Dr Pasteur 14 S6 3-3965 Edel Maurice ziarist N Filipescu 20 SI . . . . 2 - 3 6 7 9 Edeleanu Ion ing Wilson 15 SI 4-5726 br i .....: 3-1775 Edelstein Alfred dr Regală 20 SI 3-5818 Edelstein S D pielărie Moşilor 50 SI . . . . . . 4 - 8 3 1 0 Edelstein D I a d Caragiale 3 SI d 4 2-2718 Edelstein Max d Măria Rosetti 36 S3 2-5377 Edelstein W av Sf Ion Nou 12 SI 3-1842 Edilitatea s a studii şi constr B e oa u 6 SI rzin 2 d p 13 S p e b i 275 S e e t m re 6 -^3-7210 5-1426

STRADA CAROL. 8 • TEL. 3.61.97

Edison Radio ing A Mellinger C A Rosetti 35 SI 2-9072 Editura Naţională Ciornei s a r Sf Vineri 1 2 S I * 3 - 2 8 4 4 Editura Românească s a editură publicitate tipografie C Victoriei 29 SI 3 - 9 1 5 2 I 3-9153 E u r Ae d Ae a C r ei 1 S d ad l x le o n la 2 5 3-2723 Efetonidis D d Sabinelor 53 S6 4-5718 Eficienta informaţii credit Bd G Duca 1 S 2 . . 3 - 5 4 1 5 h Eforia Bis Ortod R m Antim 31 S6 o 3-728O

Eo i Kretzulescu C Victoriei 47 SI f ra I 3-7797 Eforia Sanitară şi Ocrot Municip Buc Of pt const şi Percep Venit Slătineanu 18 S3 2 - 4 1 7 1 Eforia Spitalelor Civile B Elisabeta 5 SI -r 3 - 5 5 2 0 d f R ga M şl r ei o io 3-1923 Efraim Jean d Zefirului 3 S4 4-1896 Efraim Jean Coltex . agentură Bărăţiei 2 SI 4 - 1 3 6 5 Efraim M bir reprezentanţă Stelea 12 SI 3-O384 Er i M r e d A L h v r 41 S f am ac l l a o ay 3 2-9237 Er i f am R d l d Brezoianu 3 SI u of 8 4-6874 Efstathiadis Alcibiadis d Gândului 20 S4 3-9944 Eftatopol Tftus ing Fca de Chibrituri 11 b S6 4 - 6 9 0 3 Eftimescu St D m lt col Bucovinei 15 S2 . . 3 - 7 O 4 9 e Eftimescu Grigore dr căi urinare V Boerescu 8 b SI 3-8113 Eftimescu Ioan av Pe Cornescu Str A 12 S3 2 - 9 3 8 4 Eftimescu I Ioan d C Dorobanţi 50 S3 I 2-8156 Eftimiu bancă Lipscani 20 SI 3-7499 3-9973 Eftimiu Cristea bodegă berărie Călăraşi 126 S4 3-OO87 Eftimiu M Ctin d C Dorobanţi 44 S3 I 2-2695 E tmu T Lucreţia d Da e 3 SI fi i h ini 4-4110 Eftimiu Mihail d Bd Aviator Căpitan Craiu 94 S3 2-8721 E tmu T o o d Vrăjitoarei 8 S fi i edr 3 2-1064 E tmu Vasile d R d V d 5 S fi i au oă 5 3-2529 Egger & C s a r reprez Romanosan o Bd Domniţei 34 SI 4-1572 Eggerman Manfred ing Mântuleasa 3 a S4 . . 4 - 1 5 1 9 E G Hillinger şi Lippe g u Isvoreanu Aleea B 1 S6 4-893 1 Egrey Gelu dr C A Rosetti 24 SI 2-46OO E G S bir technic Mitrop Daniel 4 SI . . . . 3 - 1 5 7 2 Egureanu I d Aviator Muntenescu 51 S2 4-4182 Ehrenkranz Lazăr av Col Poenaru Bordea 4 SI 4 - 6 4 8 1 Ehrenohfer Hans d Ilfov 1 SI 4-5126 Ehrenstein Egon d Aleea Suter 19 S6 3-2758 Ehrenthal Iosif dentist Dr Istrati 26 S5 . . 4 - 4 7 6 4 Ehrestein Norbert d Ion Mincu 11 S2 4-1919 Ehrlich Alberto d Viitor 48 S3 2-2O28 Ehrlich Marcel d Nerva Traian 43 Alee S5 4 - 1 2 6 6 Ehrmann franzelărie lux fcă Morilor 40 S5 3 - 6 7 6 2 ssala Ld B T c e Ionescu 5 SI io d ah 3-8171 ssala Senat Victoriei 2 S I 3-8769 3-0099 desfacerea produselor B Carol 25 SI 4 - 8 1 2 7 d Lipscani 91 a SI 4-9O99 Bărăţiei 53 SI 4-7506 E r a n E a t Walter d D nc 3 S hm n wr oii 6 3 2-3558 Ehrmann Heinrich d Apele Minerale 46 S5 4 - 4 7 1 9

221

In caz că nu cunoaşteţi numărul de telefon al abonatului chemat, indicaţi numele }i adresa.

* {EJC-ELE

ELCO
'Etchertbâum I dr chirurgie dentară for Marcovici 7 SI 4-6177 Cigheles S Anghel d Orzari 38 S4 ...3-7279 EidelHan D dr Şos Colentina Kil Slî 2-5276 •Eidinger. Isidor d Unirii 68 SI 4-7740 Eidinger M x dr Bursei 3 SI a 4-8493 Eigher Beiu d B Elisabeta 41 S2 d 3-4631 Eigher Simon dr dentist Brezoianu 14 SI . . 3 - O 4 9 9 Eigler Georg d Sdela Bucovinei 7 S2 4-8596 'Eilenberg Pincu d Pe Mica Str B 12 S4 4-8425 Einhaus Eugen ing încălziri centrale B Pache 94 S4 d 3-8564 Einhorn 1 Albert Henry d Bd Măria 49 S 6 . . 4 - 8 9 7 7 •Einhorn Faby d Moşilor 126 a SI 5-1635 Einhorn Felix d Aleea 11 Februarie 13 b SI 4 - 7 6 4 O Einhorn Fred d Popa Soare 66 S4 4-2485 Einhorn Heinerich ceasornice şi optică Carol 8 SI 3-6197 Einhorn Herman d Popa Soare 1 S 4 4-5991 Einhorn Isidor d Mecet 2 b S4 3-2654 Einhorn Karl d Paleologu 17 S4 3-0439 Einhorn Moritz d Zefirului 3 S4 3-7443 Einhorn Moritz d Pţa Regina Măria 3 S6 . . 3 - 1 1 6 9 Einhorn Nicol pielărie încălţăminte Carol 30 SI 3 - 2 O 6 O Einhorn Nicol d Mecet 2 b S4 3-2654 Einhorn S stelaje galantare mobilier medical Sf Ion N u 9 SI o 3-1462 Einhorn Sigmund d Popa Soare 55 S4 5-0584 Einisberg Osias d Dudeşti 90 S4 3-8130 Eisen Jean ing C F Robescu 11 SI 3-4132 Eisenberg Alex mag manuf Gabroveni 26 SI 4 - 0 5 8 0 dornic Mântuleasa 12 S4 4-9758 Eisenberg Arnold d Spl Unirei 3 SI 4-6373 Eisenberg Feraru Carol dr mamoş boli femei CI Moşilor 124 SI 3-7396 Eisenberg Laura d C Dudeşti 102 S4 I 4-6462 Eisenberg S dr G Ipătescu 16 S4 l 2-3836 Eisenberg Solomon cherestea Panduri 2 S6 . . 3 - 3 5 6 8 Eisenberg Zigmund ing Aleea Mămulari 5 SI 4 - 0 2 3 7 Eisenecker Măria d S Voievozi 36 S2 f 4-0731 Eisenhaendler H d Caimatei 18 SI 3-9546 Eisenhendler David d Sapientei 4 SI 4-9625 Eisenstein Iacob d Anton Pan 16 S4 4-9435 Eiser Jacques d Paleologu 26 S4 3-O923 Eisicovici Anghel ing Lucaci 27 S4 3-16O5 Eisicovici Eduard av Lucaci 27 S4 3-1605 Eisner Arnold ing Armenească 16 S3 3-8973 Eiter I & D Petrescu coloniale Ci Griviţei 266 S2 4-2995 Either Ion mezeluri bodegă CI Griviţei 178 S2 3 - 6 4 2 8 Eladescu N A d Şos Kiseleff 57 S2 l 3-4921 Elbim I d Paleologu 3 S 4 4-6384

, cfccukzte\pi/ant>a£e
ină după mâsu/UL
Elcalit Hugo Silbermann art Bachelita , . CI Rahovei 240 S6 3 3186 Elchis Olga d Bolintineanu 5 SI 4 - 1O27 Elco s n col Ad I Ellenbogen & M I Conea art menaj C Şerban Vodă 30 S5 I biroul . . ; .3r- 16 IO depozitul .. ^"47509 Electa postăvărie Gabroveni 10 SI 4 0841 Electra Menaj s a r Şelari 4 SI . . . 3 - 51O6 Electric General Service Mitrop Daniel 4 SI 3 1572 Electric Studio Radio Daniel Barcianu 16 S 4 . , 48163 Electrica s a r Matei Millo 15 SI * 4 161O Electrificarea bir studii şi reprez ten Bd Carol I 68 SI . ' , 3 , 4996 Electro Bloc s n col Brezoianu 6 SI 4 1 87O7 Electro Dinamo O Kanterian Griviţei 37 S2 43212 Electrogaz s a r Victoriei 50 SI 3-i8172 Electrogen art electro teh CI Griviţei 68 S2 379O2 Electro Hako art electrotech Bd Tache Ionescu 24 S3 2- 8252 Electro Industriala s a Mauriciu Blank 3 SI 4 101 1 Electrolux A R A Romană 19 S 3 2 90 2O Electro Magnet Tic Tac electr bijuterii Văcăreşti 39 SI 4 -8463 Electromecanica Bd Banu Manta 83 S2 . . . . 3 - 26O3 Electro Metal mat electrice Sniâidan 29 SI 3 7812 Electro Naţional s î n c întrepr electroteh mecanice Dtrie Sturdza 11 S3 2 -O376 Electro Omnia mat electro teh Smârdan 17 SI 38289 Electro Regal eiectrotechnice radio .4-i 9 2 6 Regală 7 SI 7 Electro Sanitară Brezoianu 6 SI 4-34 73 Electro Triumph mat electr Smârdan 43 SI .4-4784 Electrolit electrice sanitare Şerban Vodă 25 S5. .4-0598 Electrostar s a r fcă becuri CI Victoriei 2 SI. .4-6226 Electro Taxi accesorii automobile -056O 3-C Episcopiei 6 SI Electro Tehnica soc an Smârdan 27 SI . . - £ 4 - 0 4 5 8 3-7546 .3--2798 Electro Unic Aristide Blanc 19 SI . . . .3--7327 Electro Union Smârdan 41 SI Electro Univers mag electro tehnice Regală 6 SI 3-1884 Electroza Bucspan Turner & Co Smârdan 35 SI 3 - 2 0 8 8 Elefterescu Angela d Varşovia 7 S3 2-9898 Elefterescu Christache d Leonida 23 S3 2-8114 Elefterescu Elena d Vasile Lascăr 14 SI 3-7602 Elefterescu Eugen d Virgiliu 3 S2 3-2518 Elefterescu George d V Lascăr 14 SI 4-5054 Elefterescu N ing C Victoriei 171 S3 I 3-3577 Elefterescu Paul d Bd Dacia 38 S3 2-3572

CALEA-VICTORIEI, 5O

TELEFON 3-8172

aE-ENC

are centrală telefonică sau mai multe linii

228
PAS.

ETANSAPI ERMETICE IMOBILIARA 28 IZOLĂRI TELEFON:
LA FERESTRE, UŞI CONTRA CURENŢILOR DE AER, PLOII, PRAFULUI, GAZELOR, etc. Elefterescu Sophie d Londra 3 S3 2-1531 Elefterescu Titi Liviu av Gl Angelescu 71 S2 3 - 2 5 S 8 Elefteriu G av Latină 22 S3 2-2856 Elekes A Nerva av Poştei 2 SI 4-O455 Elenescu Nic d G Berthelot 106 S2 l 3-4348 Elenescu Nicolae & C mag coloniale o Berzei 52 S2 3-0139 Elephant Camil d Gr G Cantacuzino 54 b S2 3 - 3 7 1 8 Elephant Jack d G G Cantacuzino 52 S2 . . 4 - 5 6 5 4 r Elephant Oscar d Robert de Flers 11 S3 . . . 2 - 5 4 6 1 Eleutheriade I d Belvedere 7 SI 4-1006 soc electricitate telefonie calorif sanit ( CI Victoriei 57. SI 3-8550: ; Eliad Atexandru >d Leonida 8 S3 ' 2-2486" Eliad Didina d Negustori 11 S4 4-4275 Eliad D Ion d Arh Zagoritz 17 S4 4-6427 Eliad Românul Alfred d CI Victoriei -128 S3 4 - 1 0 2 6 Eliade P Aurel prof Viitor 4 S3 2-5351 Eliade Mircea d Palade 43 S3 2-8560 Eliade T Miron av Popa Soare 63 S4 3-4624 Elian Sever d Zefirului 11 S4 3-1568 Eliano Enrico av Arhivelor 3 SI 4-1267 Elias Alexandru coloniale CI Călăraşi 53 a S4 4 - 8 1 3 2 Elias Anton & M Flicstein s î n c ciorâpărie Gabroveni 5 SI 4-5 1 53 Elias Aristide d Negru Vodă 22 SI 3-4273 Elias Avram d Plantelor 16 S4 3-2057 Elias Felician dr căi urinare venerice Academiei 1 b SI 3-8744 Elias H dr Speranţei 34 S3 2-8425 Elias Henri senior dr Nicolae Bălcescu 37 S3.. 2 - 1 0 7 8 Elias Iulius d Intrarea I G Duca 9 S3 2-1017 Elias M av Gândului 24 S4 4-2919 Elias M ing Bd Ferdinand 12 S4 3-2324 Elias Randolphe av Bd Dacia 30 S3 2-4537 Elias Salvin dr Spl Unirii 11 S5 4-4714 Elias Siegfrid d Apele Minerale 15 Să 4-0616 Elida fcă Stella s a Colentina 54 S3 Tr 2 - 4 0 2 9 i Eliescu George d Dtru Orbescu 6 S3 2-9125 Eliescu Mihail cons legislativ Bd Tache Ionescu 27 S3 4-3359 Eliescu Nicoiin Ştefan d Donici 7 S3 2-5487 Elin s a r industr electrică Bd Domniţei 3 SI 3-5 280 Elizabeta Ioan prof Octavian Cocorăscu 46 S 2 . . 3 - 2 7 7 7 Elizeu dep lemne foc Bădălicescu Şos Basarab 62 S2 3-31 9 4 Elko etanşări ermetice Pas Imobiliara 28 SI 3 - 2 0 0 6 Ellams & Ormig CI Victoriei 97 S3 3-1297 Ellenberg S fire de bumbac textile Colţei 1 SI 4 - 3 4 9 0 Ellenbogen I Dolphy d S Ioan Nou 30 SI 3 - 6 5 3 O f Ellenbogen Heinrich dr Victoriei 33 SI . . . . 4 - 6 4 8 6 Ellenbogen A Isidor porcelanuri bir Şerban Vodă 30 S5 * 3 - 16 1 O dornic S Ioan Nou 28 SI f 3-2549 Ellenbogen I d Bozianu 25 S6 3-9O65 Ellenbogen Intrepr S A R bir Şerban Vodă 30 S5 * 3-1 6 1 0 dep *4-7509 Ellison Henry Leopold d Olteni 45 SI 4-2692 Elfi

3.20.06 2.08.90

Ellman A d Măria Rosetti 16 a S3 2-9748 Elman Ionel d Mircea Vodă 65 S4 4-8777 Elmasian Bedros d Pop de Bâseşti 47 SI . . 2 - 6 2 1 5 Elnor fcă mat electrice Fca Chibrituri 24 S 6 . . 5 - 0 4 5 2 Eltes Martin av Armenească 28 b S3 2-3898 Elton s a r întrepr electro acustice Brezoianu 9 SI 3-4683 Elvas Catuja d Bruxelles 14 S3 2-3347 El Te G a s a electricitatea r Bd Reg Alexandru I 13 S3 2-285O Elyseu tricotaje Victoriei 54 SI 3-8040 Erfiandi Theodor d G Cantacuzino 50 S2 . . 4 - 9 1 2 8 r Emandy Lilly d G Angelescu 2 S2 l 4-9238 Emanoil Alexandru d Ştefan Mihâileanu 26 S4 3 - 2 9 5 0 Emanoil Benjamin d Ştefan Mihăileanu 26 S4 3 - 5 3 8 7 Emanoil Christian d B Mussolini 16 S3 4-6033 Emanoil Lilly d Academiei 20 b SI . . . . . . 3 - O O 5 8 Emanuel m g lingerie bărbătească a Academiei 1 SI . 4-7O6O Emanuel D Gl Broşteanu 13 S3 2-3571 Emanuel St N d Viitorului 18 S3 2-OOO9 Emeri soc Dudeşti Cioplea 2-2815 Emerich A d Pietăţei 31 S3 2-8 137 Emil mag stofe Stravopoleos 3 SI 3-3444 Emil & Marcel coafor Academiei 53 SI 3-9023 Emil C o n s t a n t i n d e b i t C A M Bd Aviator Radu Beller 20 S3 2-5752 Emilian lingerie bărbătească Academiei 2 SI . . 4 - 4 8 5 3 dornic Dtrie Onciu 14 a S4 2-8049 Emilian Chivu Luca d Paris 7 b S3 2-9665 Emilian F Emil d Pas Imobiliara Se A SI 3-7881 Emilian Marin d Bd Pache 118 S4 4-2453 Emlian D St Ing Pictor Romano 14 S4 3-2877 Eminescu arte grafice librărie s a Ing Saligni 2 SI *3-2660 Emka Fţii Milian stofe mătăsuri Franklin Bouillon 23 a SI 4-477O Emporia i m p o r t e x p o r t CI Victoriei 2 9 S I . . . . 4 - 6 6 7 1 E m t e x s a r Colţei 1 S I 3-0984 Enăceanu Alex ing Dr Staicoivci 29 S2 4-771 1 Enăceanu Anghel ing Mitrop Ghenadie Petrescu 186 S4 4-3322 Enăceanu Victor d Gl Lahovary 14 S3 2-O994 Enăceanu Walter d Verei 4 S3 2-6035 Enache N av I Gh Duca 29 b Villa 8 S3 . . 2 - 9 6 8 8 Enachescu S D dr Rahovei 216 S6 4-8531 Enăchescu I d Popa Petre 9 S3 2-9103 Enachescu Ion d Maramureş 16 S2 4-5362 Enăchescu Marin dr asist univ Bd Lascăr Catargiu 43 a S3 2-1605 Enăchescu J Muscel d Barbu Delavrancea 39 S2 3-1 644 Enăchescu Nicolae d Barbu Delavrancea 61 S2. . 4 - 2 5 8 O Enăchescu S d Aleea Modrogan. 13 S3 2-4467 Enacovici D dr Şerban Vodă 182 S5 3-4229 Enacu Ebner Alfred av Lipscani 110 SI 3-267O Enacu Ebner Dolfi d Lipscani 110 SI 4-2212 Enciclopedia României Fundaţie Culturală Popa Soare 50 S4 4-3363 Enciulescu Ion atei de dărăcit Şos Mihai Bravu 42 S4 2-3751

22»

Citiţi cu atenţie instrucţiunile din prefaţă

ENC-ERG

FABRICA DE COVOARE ORIENTALE

B R A I LA

DEPOZITELE D I N BUCUREŞTI

CALEA VICTORIEI 52, (Pasaj English) TEL. 3.46.90 • SFINŢILOR, 42 TEL. 4.14.34
Enculescu Ioan av Alecu Russo 18 S3 2-5680 Enculescu Petrică zarzavat Pţa Obor 84 S4 . . 2 - 8 7 0 2 Ene Ernest d Bd Ferdinand 45 S4 2-4225 Ene C Grigore d Dr Gapşa 4 S6 5-1355 Ene Mana d Ştefan Stoica 51 S2 4-2624 Ene Mihail medic căp Viorele 4 Să 4-1 909 Energia Electrică C H lonescu Bd Tache lonescu 27 S3 4-O8O9 Enescu C Alex dr Olteni 22 SI 3-9237 Enescu F Alexandrina d Vasile Lascăr 172 S3 2-1012 Enescu Andrei d Bd Elisabeta 34 S2 4-7354 Enescu Constantin d Salcâmilor 14 S3 2-9930 Enescu A Ctin dr Eremia Grigorescul2 S ^ . . . . 2 - 9 6 5 7 Enescu Deftu fcă oţet Curcan §os Mihai Bravu 69 S4 2-9468 Enescu Dumitru dir C A M Gr Alexandrescu 77 S3 2-0604 Enescu Emil ing Mihail Antonescu 20 S2 4-5120 Enescu A Eufrosina d Dionisie 38 S3 2-5625 Enescu Eugen jude i n s t r Austrului 3 8 S4 . . . . 4 - 1 1 6 6 Enescu G d r Viitor 7 4 S 3 2-O91 2 Enescu G ref cons legisl Progresului 21 SI 3 - 2 6 7 2 Enescu D I arh Cobălcescu 16 SI 3-4150 Enescu I Ion ing Gl Angelescu2 S2 5-1 1 5 8 Enescu D Lica av Lahovary 8 b S3 3-0857 Enescu Lucreţia d Bd Carol 29 SI 4-8590 Enescu F Olimpiu d Iacob Negruzzi 28 Şincai S2 4-925 2 Enescu Ramiro col Th Aman 11 S2 Enescu Stâlpeni Eliza d Şos Viilor 119 Să Enescu Ştefan Mihail d Romulus 11 S4 Enescu Ştefan col Câmpul Moşilor Fca Materiale de Protecţie S3 Enescu Vasile d Haga 4 S3 Enescu Virgil maior comisar regal Doamna Oltea 3 S3 Engel M d Cezar Boliac 5 S4 Engel Marcel d CI Moşilor J26 b SI Engelberg Eduard dr mamoş rontgen interne Lucaci 6 SI Engelberg Ancei dr Bd Elisabeta « S2 O Engelberg Mişu d Bd Carol 28 SI Engelbrechten Fritz von d Şos Bonaparte 59 S3 Engelleiter Emil d Drumul la Tei 141 S3 Enghibarian Enghibar coloniale Câmpineanu 39 SI Englebert Pneu s a r cauciucuri Batistei 6 S I Engler Armând d Romană 157 S3 Engler Garvens bir technic N Filipescu 31 SI Engler H ing Victoriei 2 SI Engler Ilie bir technic Plantelor 35 S4 Engler Leo ing Caragialc Aleea Corbescu 7 SI Engler Marcel d Schitu Maicilor 18 S G Enigărescu I Constanţa prof CI Dorobanţilor 49 S3 4-O357 4-1245 3-4384 2-9005 2-9049 2-9421 4-2921 4-8727 4-6028 4-7986 5-0975 2-5645 2-4788 4-8685 • 2-4 1 64 2-4892 2-359 1 4-6189 4-1666 2-8177 3-6927 2-1512 Enslen Benno ing Aviator Şerban Petrescu 25 S3 2-261 7 Entim M L D Moloster blănărie Blănari 16 SI 4-1462 Entzer S d Negru Vodă 32 SI 4-9631 Enulescu Vasile d Oituz 5 SI 4-62OO Eos s a r Colţei 25 SI 4-9316 Eol fcă acumulator Bd Lascăr Catargiu 4 S3 . . 2 - 1 5 4 2 Eparsa s a r Bursei 3 SI 4-2213 Episcopescu Nicu d Alexandrina 3 S2 2-4627 Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti Spl Unirei 8:" S5 3-67O6 Eppler Viliam d Bd Carol 45 SI 4-4304 Epstein Ilie dr Wilson 13 SI 4-3268 Epure Cezar Bd Elisabeta 38 a S2 4-6055 şantier Dr Grozovici Spitalul Colentina S3. . 2 - 8 2 5 1 Epure Ioan lt Dr Lister 14 S6 5-1470 Epure Ştefan ing Pţa Victoriei Aleea Tighina 7 S2 4-9 1 58 Epurescu Constantin d Fecioarei 7 S3 2-8081 Eramian Eramic d Gl Lahovary 27 S 3 . . . . 2 - 3 9 6 2 Eramian Eramik bumbăcărie Sf Ion Nou 2 SI 3 - 7 4 0 6 Erast Nastasi d Victoriei 70 SI 4-8943 Erbiceanu Anastasia d Bd I C Brătianu 30 SI. . 3 - 7 7 9 3 Erbiceanu L ing Pia Brătianu 3 S3 2-1669 Erbiceanu V cons casaţie Bd Mărăşeşti 104 S5 3-4234 Erceanu Dumitru av Şos Cotroceni 12 S G ....4-2280 Erdely Annie d Bd Carol 37 SI 4-9328 Erdely Ştefan d Brezoianu 38 b SI 4-8633 Erdes Dnă Ci Victoriei 39 SI 3-6 191 Erdes ing bir voiaj CI Victoriei 168 S3 4-0702 Erdos Alexandru dr Sf Apostoli 14 SI 4-4994 Erdos Alex dr dentist Doamnei 5 SI 4-1 749 Erdos Margareta d Aleea Spandonide 5 Gr Alexandrescu S3 . . 2-O9 1 6 Eremia George av CI Dorobanţilor 67 S3 2-0012 Eremia Z Ion fierărie vopsele CI Griviţei 82 S2 3-8235 Eremia Măria d Polizu 40 b S2 4-8686 Eremia Drusu d Lucaci 19 SI 4-0205 Eremie Gh gl Gertruda d Aureliu 4 S3 2-2677 Eremie Grigore d Th Aman 21 S2 4-1589 Eremie Horatiu d Bd Măria 52 a S6 4-97O8 Eremie Ion dr Pictor Mirea 14 Parcelarea Saral Kiseleff S2 4-9857 Eremie Marta d Benito Mussolini 17 S3 4-2432 Eremie I Melanie d Gh Buzdugan 27 S2 2-1458 Eremie Mihai d Gr Alexandrescu 76 S3 2-1 O83 Eremie Sarf & Co mat constr Rahovei 260 S6 3-7754 5-O927 Eremie Tiberiu ing Ştirbey Vodă 188 S2 . . . . 3 - 8 2 4 3 Erena Nicolae dr 13 Septembrie 105 S6 3-7369 Ereţian Vahram inst sanitare tech Stavropoleos 8 S2 4-7028 Erevan mag covoare Pas Englisch SI 3-469O Sfinţilor 42 SI 4-1434 Erganian Arsavir fcă Şos Pantelimon 162 S4 2-4489 dornic Vintilă Brâtianu 37 S3 2-4827

JERG-EXT

fiu utilizaţi.liste vechi .la telefon ••••••••••••••••••a

230

•' Iii "

Splaiul Unirii, 13 Telefon-&.26&0 Bucureşti II
Eigas Jack Şelari 11 SI 4-8898 Ergas Marcel d Sfinţilor 46 SI , 3-9675 Ergas Narcis d Sfinţilor 46 SI .3-9675 Ergon s a r imp exp Brutus 5 SI 4.-5660 Ericsson s a r electricitate Spl Unirei ,13 SI . . . 3 - 2 6 8 O Erika, mag încălţăminte Lipscani 45 SI . . . . . . 4 - 8 5 4 5 Erler Erlea d Stelea 17 SI 4-8624 Erlich Eduard d C A Rosetti 18 SI 2-6235 Ermigo s n c ţesăt mătăsuri manuf Gabroveni 43 SI 3-5526 Ern Gheorghe d Şos Măgurele 22 S6 4-3594 Erna C d Brezoiami 29 Alee SI ,.4-2872 Ernst Adolf d Mihaii Mirinescu 6 Pe Princip Elena S6 3-3850 Eros Iosif d Banului 1 S2 3-O631 Ertan Sandu d Rozelor 29 S6 ..3-5546 Ertzan I M d Dtrie Onciul 29 S4 2-9675 Ervant Hovnanian broderie şi covoare Mămulari 2 SI 4-9341 Erwine K croitorie Caragiale 23 SI 2-8646 Esanu N Jean d C Moşilor 246 S4 I 2-9993 Eşanu Ania d Bd Domniţei 7 SI 4-0554 Esanu M bijuterii ceasornice Brezoianu 12 S1..3-5QO7 Eşanu Ticu d Mihai Vodă 22 S6 3-1663 Escadronul M A N Plevnei 139 SI . . . . . * 5 - 1 7 7 0 Escadronul M S N Plevnei 139 SI I *5-1770 Eschenasy Albert ciorapi tricotaje Gabroveni 26 SI 4-9464 Eschenasy D dr Bd Mărăşeşti 94 S5 3-0238 Eschenasy Isac d Dr Koch 6 S6 3-81 3 6 Eschenasy Iosef d Pe Frigul 14 Şerban Vodă S5 4-7554 Eschensy Solomon d Avram Iancu 19 S 4 4-1431 Eschenazi Isac d C Dorobanţi 53 S3 I 2-9715 , Eschenazy Lazăr d Princip Ileana 5 S6 4-5245 Eschua S d Şerban Vodă 49 S5 3-2314 Eschua S d Pitagora 33 SI 4-3420 . Eskenasy Cociu I agent oficial schimb Gal Blanduziei 24 SI 3-5942 Eskenasy Oavid d Bd Mărăşeşti 66 S5 3-9304 Eskenasy I Iancu cereale Gal Blanduziei SI . . 3 - 0 9 2 9 Eskenasy E Issy Oţel Rhenane Westfaliene Bd Carol 57 SI 3-6503 Eskenasi Olga d Pţa Academiei 1 SI 3-5333 Esra Celestine d Bd Ferdinand 76 S4 2-4776 Esra Moise fcă Arsef ; Şos Colentina 114 S3 2-1073 Esselson Isaak d Spătarului 6 S3 3-5304 Esselson Israel ing Rădiţei 11 S S 4-6841 Estetica Grafică tipografie Şelar1. 10 SI 4-3914 Esther Pinter şcoală croitorie Gh Chitul S3 2-0257 Etansari Ermetice Elko Pas Imobiliara 28 SI 3-2006 Etciu A ing C F R C Griviţei 337 S2 . . . . * 4 - 5 3 1 O I Eterna vulcanizare acumulatori • Bd Elisabeta 58 S 2 3-3997 Eternal f ă Colţei 25 SI c 3-801 1 Etingher Victor dr analize medicale Bd I C Brătianu 35 SI 3-7743 Etmekdjian Dikran d Bd Lascăr Catargiu 11 b S3 2-8478 Ettelt Max ing Puţul Apă Rece 15 b S6 3-5896 Ettinger A av CI Şerban Vodă 2 S5 3-8109 Ettinger Alex ing Arcului 2 SI ...2-2568 Ettinger Alex ing Bd Carol I 45 Şl 4-9OO2 Ettinger H d Popa Nan 36 S4 . .4-0852 Ettinger I dr Arcului 2 SI ...2-2568 Ettinger L dr Bd Schitu Măgurcanu 47 SI . 3-9761 Eugen & Spat pictor de firme CI Victoriei 178 S3 .4-5388 Eugeniu mag croitorie Smârdan 2 SI 3-7770 £uropa comp internat voiaj turism Doamnei 1 SI..' *5-154O bir Dinicu Golescu Peronul Gării 3-1 7 6 8 Europa II bir voiaj C Victoriei 28 SI I 4-2725 Europa dep maşini industr Dr Felix 33 S2. . 4 - 3 8 2 6 Eustaţiu Constantin d Aleea Corbescu 10 SI 2-8814 Eustaţiu D D d Oltarului 14 S3 2-OO66 Eustaţiu D Elise d Anton Pan 10 S4 3-9869 Eustaţiu C Ion d G Lahovary 63 S3 l 2-2744 Eustaţiu Mircea dr Mihai Vodă 57 S6 4-1681 Eustaţiu Victor av Batistei 29 SI ...2-2223 Evans Alexander d Dionisie 65 S3 -£2-18 7O E V A salon croitorie dame S Ion Nou 21 SI 3 - 1 3 4 6 f Evangheli Eulalia d S Apostoli 29 SI f 5-1585 Evanghelide L Menelas d Liliacului 12 S6 . . 4 - 9 0 0 8 Evloghimenu Nicu coloniale şi fructe Bibescu Vodă 12 SI 4-1591 Evoescu Emil prof Bd Regele Ferdinand 17 S4. . 2 - 9 1 3 9 Evolceanu Constanţa d Eremia Grigorescu 10 S3 2-5486 Evolceanu Radu dr Polonă 18 S3 2-0073 Evian N Ioan prof Gh Palade 70 b S3 2-3477 Exact I I Bernstein aparate taxat accesorii V N Golescu 20 S3 3-6580 Exarhu N George d Şos Mihai Bravu 10 S4 . . 2 - 5 5 8 1 Excelsior Film Brezoianu 9 SI 3-7858 Excelsior gazetă săptămânală Bd Academiei 4 SI 4-3213 Excelsior prima f ă mantale cauciuc s a c Mauriciu Blank 1 SI 4-2671 Excelsior s a r de petrol Victoriei 86 S I . . 5 - 1 5 3 4 Exo s a r cereale Bd Ionel Brătianu 37 SI . . 4 - 6 1 7 4 Exota furnire placaje Avrig 3 S4 2-55O8 Expedo Leon Lazarovici bir exped Colţei 1 SI 3-5074 Exploatarea Farola Domniţa Anastasia 25 SI - £ 3 - 4 2 5 2 Explozivi Prima soc rom Gr Alexandrescu 8 6 S 3 . * 2-2534 Exportul cerealelor s a r Bursei 3 S I 4-4589 Expoziţia de Artă Pascu S Vineri 15 S . . . . 3 - 2 1 8 6 f J Expoziţia Bazar Atei Şcolare Şos Kiseleff 3 b S2 .4-2792 Expoziţia Luna Bucureştilor Şos Kiseleff S 2 . . 4 - 4 4 2 5 Express bir voiaj Lipscani 20 SI 4-5638 Externa s a r 2)oamnei 3 SI .^5-1450 Externa s a r transport Oituz 2 SI . . . . . '.. . 4 - 8 2 2 2

S'A'ft

231

Dacă un abonat nu este trecut în listă formaţi 03 (Informaţiuni)

FAB-FAB

IM&RÂCÂMINTEi

PENTRU BĂRBAŢI ,! DAME SI COPII • SU. ftetoxei, foo • TU. 3.63.351 Cc£ea StiuiieLm • TU. h. 1*t.9J %-du£»Seiâ<ieetar8-1o> " 3.52.96 \St*.ŞetaAi, /3 • ~ *tA7.71
Fabrica Cărămidă Cetatea Fţii Dumitrescu şi Popescu Dudeşti Cioplea dornic Cireşilor 16 S4
Fabrica Cărămidă Dudeşti s a r CI D u d e ş t i 2 6 9 S 4

Fabet Spielman d Spl Unirei 112 S5 4-6744 Fabian Fabius d Batitşei 28 SI 2-9243 Fabini Theodor av Spiru Haret 5 S2 4-3198 Fabrica Acetilenă s n col Şos Vitan 67 b S5 3-3504 Fabrica Acid Carbonic Czell bir vânzare Max Ludovic Aurora 1 S5 3-7028 Fabrica Amidon Dextrina scrobeală pap CI Floreasca 220 S3 2-0359 Fabrica Anglo Rom Haine Bărbăteşti şi Damă Biserica Enei 10 SI 3-9598 Fabrica Ape Gazoase Bucur Cuza Vodă 34 S5 3-44 22 Fabrica de Ape Gazoase Unirea Fţii Tomescu Teodor Speranţă 51 S4 39 7 - O 2 Fabrica Arcuri Petrescu Nicu Cuţitul de Argint 73 So 3-7587 Fabrica Asfaltul Filaret s n col Şos Viilor 61 S5 3-9588 Fabrica Automată Cărămizi Băneasa 4-1079 Fabrica Avioane S E T Popa Lazăr 13 S4 * 2-5349 Fabrica de Baterii Electrice şi ambalaje metalice Crypton Şerban Vodă 206 S5 . . . . 4 - O 9 5 5 Fabrca Bere Azuga s a Atelierului 25 S2 3-8877 Fabrica Bere Bragadiru CI Rahovei 157 S6 *4-2040 Fabrica Bere Luther s a Şos Basarab 46 S2 * 3-4620 Fabrica Butoaie s a Şos Viilor 52 So 3-8337 Fabrica Cable Oţel Ancora Rom s a Poincare 35 SI 3-9480 Fabrica Cămăşi Aero Club Academiei 2 SI 3-O7OO CI Griviţei 157 S2 3-9946 Şelari 4 SI 3-4192 Fabrica de Cămăşi Ceho Română Bd I C Brătianu 19 SI '. 4-487O Fabrica Cămăşi Cent Miile Chemises CI Victoriei 26 SI 4-O998 Fabrica de Cântare şi Bascule Leu Cuza Vodă 148 S5 t 4O 2 - 4 4 Fabrica Cărămidă Bolintineanu Prel Floreasca 236 S3 2-2921 Fabrica Cărămidă Căminul Corn Dudeşti Cioplea 4-6249

4-3598 4-3061
3-9562

Fabrica Cărămidă Fţii Dumitrescu Şos Pantelimon 8 S4 2-4348 Fabrica de Cărămidă Dumitrescu Nicu Plăvan Prel 13 Septembrie 61 S6 37 3 - 5 O Fabrica Cărămidă Diiţă Cârjan & Co Toboc Dudeşti Cioplea 4-7769 Fabrica Cărămidă Eremia Bragadiru Grigoriu Calafat S3 2-2540 Fabrica Cărămidă Ţiglă Koşca & Co Şos Vergului S4 2-4866 bir Lipscani 19 SI 3-1002 Fabrica Cărămidă ing St Mihăiescu Şos Ferdinand 14 corn Colentina S3 2-44 1 2 Fabrica Cărămidă Niţescu Fraţii carieră nisip pietriş mat construcţii Şos Dudeşti Pulberărie 94 S4 3-4167 Fabrica Cărămidă I Niţescu cariere piatră nisip mat constr Şos Dudeşti Pantelimon S4 4 - 2 3 4 3 Fabrica de Cărămidă Popescu Ctin Jilava Şos Giurgiului 4 S5 4-0996 Fabrica Cărămidă Popovici Mezin Vlăhuţă Tei 3 S3 2-0929 Fabrica Cărămidă Princip Nicolae D Finţescu Şos Pantelimon 277 S4 2-3835 Fabrica Cărămidă F Schimidts & Fii s a r bir Academiei 15 Se B SI 4-124O fcă cărămidă Colentina S3 2-0022 Fabrica Cărămidă Sinigalia Şos Plumbuita S3 2 - 2 2 1 8 Fabrica Cărămidă Soc Reconstrucţia Căţelul 4 S4 3-6856 Fabrica Cărămidă Stănciulescu V Dinu Dudeşti Cioplea 4-3665 dornic Dna Ghica 52 S3 2-4662 Fabrica Cărămidă Nicolae Stănciulescu Şos Ferdinand 10 S4 2-4630 Fabrica Cărămidă Tănase Nicolau Ziduri între Vii S4 2-2316 Fabrica de Cărămidă Urgenţa Principele Nicolae 1 S3 2-4 28O Fabrica Cărămizi Floreasca CI Floreasca 262 S3 2-5533 Fabrica Carporiz s a Halta Titan 2-9924 Fabrica Cauciuc s a industr electr chimic Braşov dep Bucureşti Decebal 20 S I . . ^ 4 - 3 0 2 0

ŞELARI No. 4 TELEFON 3-4192

Fabrica de Cămăşi

ACADEMIEI No. 2 T E L E F O N 3-0700

AERO-CLUB

GRIVIŢEI No. 157 TELEFON 3-9946

RJreţi să vindeţi şi în ^Provincie? S i g u r Că d a !
ATUNCI FACEŢI RECLAMA Şl IN ZIARELE DIN PROVINCIE • NU UITAŢI CA PIAŢA PROVINCIALA ESTE IN CREŞTERE

KUEIIUJSXG

• declarat d. km K I M M » U RMnloaMMkei

„Cred în biruinţă"

PENTRU PUBLICITATE ADRESATI-VĂ A D M I N I S T R A Ţ I E I ZIARELOR PROVINCIALE BUCUREŞTI I, STR. V Â N Ă T O R I No. 8 — TELEFON 4.50.61

233

In caz că nu cunoaşteţi numărul de telefon

ai abonatului chemat, indicaţi numele şi adresa. FAB-FAB

StA,.lâefuzei,1oo

ed

3.52.96
-£3-8335 3-9684 2-5434 *-4-O6OO 3-4760 3-5 1 94 3-8556 4-7291 a r 3-1449 3 -1 O 6 6 *4-483O 4-4839

+A7.71 w
Fabrica Industria Iutei Spătarul Preda 5 S6 3-1 7 6 6 Fabrica Ioho esenţe culori alim uleiuri eterice Justiţiei 64 S6 3-7601 Fabrica Janelis mătase lână bumbac Sos Mihai Bravu 166 S4 4-53O4 Fabrica Lady parfumerie E Zaharia Popa Nan 187 S4 £ 5 - 1 784 Fabrica de Lămpi Facla CI Serban Vodă 158 S5 4-7253 Fabrica Lessel E s a mobile Plevnei 159 S2 . . 3 - 6 5 6 3 Fabrica Lotru cherest lemne foc Bd Ferdinand 99 S4 2-5327 Fabrica Lyon's ind comerţ ţesături CI Dudeşti 186 S4 4-1433 Fabrica Magu prod chimice Rădulescu Tei 45 . . 2-4563 Fabrica Mărăşti prod chimice Sos Pantelimori Drumul Gârei Căţelu 2-8664 Fabrica Maşini Aparate Paul Budich Şos Viilor 33 S5 3-3582 Fabrica de Mătase dr St Cerkez Miron Costin 7 S2 4-5283 Fabrica Material de Protecţie cab dir Câmpul Moşilor 19 S4 Fabrica Materiale Constr Sos Pantelimon 300 S4 Fabrica Metalurgică D Voina Câmpul Moşilor 25 S4 Fabrica Mezeluri Rochus Fţiii Tăbăcari 10 S5 Halelor 7 SI Academiei 2 SI Fabrica Mobile Carol Rosler. 13 Septembrie 259 S6 Fabrica Mobile Dumitrescu Jelea Şos Mihai Bravu 264 S4 Fabrica Mobile Fier şi Bronz Gutman Marcus bir vânzare Sf Apostoli 68 SI Fabrica Modernă de Perii Pensule şi Bidinele I Gornic Smârdan 16 SI Fabrica Mondial produse zaharoase Labirint 191 S4 Fabrica Ode art ciment înclinată 8 S5 Fabrica de Oglinzi şi Cristale Lumina Slătineanu 5 S3 F a b r i c a Oglinzi Cristalul s a r Filaret 3 7 S 6 Fabrica Oglinzi I R C O Herescu Năsturel 24 SI 2-895 2 2-425O £ 2-0487 .3-6093 3-6O9O 3-5944 5-1663 3-2908 3-0532 3-2546 3-3792 4-0496 2-3980 3-3 1 88 3-3442

Fabrica Cehoslovacă Berzei 100 S2 Fabrica Celuloză Zărneşti Matei Millo 10 SI Faorica Cherestea Filaret lemne Sos Gării Obor 15 S4 Fabrica Chibrituri Fabrica de Chibrituri 22 S G Fabrica Ciocolată N Anghelescu CI Rahovei 50 S6 bir Şos Viilor 15 S6 Fabrica de Ciocolată Corso Siminoc 17 S5 F a b r i c a d eCiocolată R e g i n a M ă r i a s birouri Octavian 4 2 S 5 dep comenzi Fabrica de Ciorapi Adesgo , Serbau Vodă 220 S5

Fabrica Ciorapi Ady s a Bd Pache 117 S4 4-3462 bir vânzare Gabroveni 20 SI 3-5144 Fabrica Ciorapi Aida Vulturilor 14 S4 3-8836 Fabrica Conserve Flora Şos Viilor 55 S6 3-0738 Fabrica Conserve Stella Şerban Vodă 225 S5 5-1 763 Fabrica Conserve Ştirbey Buftea £3-2678 Fabrica Coty parfumerie Austrului 35 S4 . . £ 3 - 6 2 7 4 Fabrica Curele Hanquet ssori Serban Vodă 158 S5 3-6875 Fabrica de Curele Titanica Fabrica de Chibrituri 40 S6 3-8934 Fabrica Curele de Transmisiuni E S Sotirescu & C Morilor 31 S5 o 3-2108 Fabrica Drăghiceanu Christescu & C o ţesătorie Sos Bonaparte 45 S3 2-0128 Fabrica Fenolit Produse Chimice Ziduri între Vii 11 S4 2-4713 Fabrica Fulgi şi Păr de Cal Bd Carol 7 SI 3-9994 Fabrica Fulmicoton Dudeşti 3-3306 Fabrica Genţi de Dame Mercur Lipscani 65 SI 3-3793 Fabrica de Ghiaţă Frigul Şerban Vodă 180 S5 3-77O2 Fabrica Glucoza s a Colentina Floreasca S3 2-1953 Fabrica Halate Halatul Rezistent Halelor 19 SI 3-1620 Fabrica Haug I contsr fier Cereş 8 S6 4-O25O Fabrica încălţăminte Bersal 11 Iunie 50 S.i . . 3 - 4 1 8 8

3-1 143

CEREŢI CIOCOLATA
Produc de sne<~ialita e al fabricei de ciocolată

TELEFON: S. A. R.

3-O736 3-6285 3-1O66 3-1449

FABFAB

ace centrala telefonică sau. mai multe linii

234

• "^?. 3.63.35 iCa£ea 5UuăeLtf79•7U. fo• tf 3.5Z96 j #t.Şe£aki, i5 • «•
Fabrica de Oglinzi Lumina expoziţie 4-7805 ... -BA Carol 44 SI Fabrica Oglinzi N I C 0 s a r , •; ;Agricultori 113 S4 4-187O Kreţulescu 1 SI 3-6556 Fabriţa Oglinzi Toaleta Visarion 22 S3 2-33O2 Fabrica Oglinzi Zwoelfer CI Griviţei 136 S2 , . 3 - 7 4 5 6 Fabrica Oţet Cocor Sevilla Principatele Unite 7 So 3-9O68 Fabrica Oţet Cocoş dr Urbeanu ; ; Şos Ştefan cel Mare 130 S3 2-1175 Fabrica de Oţet şi Muştar Curcan 2-9468 Şos Mihai Bravu 69 S4 .4-6397 Fabrica Oţet Uranus Uranus 92 S6 Fabrka Oxigenul Industr 5 n col 3-9864 Găitănari 29 S5 Fabrica, Pălării Dame Malvy Lipscani 71 SI .3-1 28O Fabrica Pălării Paie Fţii J H Goldştein .3-4453 Florilor 34 So Fabrica Pălării Paie Marcovici & Fiu s n col 3-95 76 Olimpului 62 So ; Fabrica de Panglici Mica 4-3721 Fund Năsturel 3 S5 Fabrica Parfumerie Vilchery 2-1 555 Armenească 22 SI Fabrica Parfumerii Lady Popa Nan 187 S 4 £ 5 - 1 784 Fabrica Parfumeriei Mignot Boucher Bozianu 27 S6 3-9 1 36 Fabrica Perii I Gornick Smârdan 16 SI 3-2546 Fabrica Perii Pensule Bidinele B Klein Ssor M Goldman Bărăţiei 12 SI 4-1766 Fabrica Pielărie Incălţ Talpa s a r Tăbăcari 4 So £3-7070 Fabrica Pielărie C N Tripo & Fiu 1 Spl Unirei 208 S5 3-2964 Fabrica de Postav Buhuşi soc ind textilă Pţa Academiei 1 SI £3-4040 Interurban. . 2 0 Fabrica de Postav Munca Craiova Victoriei 2 SI 4-8711 Fabrica Prod Chimice Gedeon Richter bir serv comenzi Plantelor 21 S4 fca Aurel Vlaicu 70 S3 Fabrica Prod Metalice Victoria Goldştein I Ritoride 27 S5 Fabrica Puf şi Fulgi Plăpămărie Alfonso Benone Smârdan 15 S I . Fabrica de Pulbere Dudesti Fabţica Pungi Hârtie Punga Calmanovici Moşilor 312 S4 3-1303 Fabrica Rahat Halva Bomboane Panaitopol Făinari 6 S3 , .2-2751 Fabrica Română Bumbac Colentina 88. S3 . . , . 2 - 3 7 2 7 Fabr Rom Cartuşe Vânat Aleea Tonola 19 S3 ,,2-4497 Fabrica Rom Mătăsuri S Trebitsch & Fiu CI Călăraşi 169 S4 £ 3 - 4 1 9O Fabrica Română de Perdele s a Şos .Viilor 44 S5 '.... .3-8O2O Fabrica Română Ţesătorie Mecanică Fund Năsturel 3 S5 4-O6O8 Fabrica Sănătatea pâine paste făinoase pungi . hârtie Ilie Ganovici Făinari 19 S3 . . . . 2 - 2 7 5 5 Fabrica de Săpun Cerbu Spl Unirei 279 So 4-5622 Fabrica de Săpun Singras Spl Unirei 206 S5 3-6380 Fabrica Sicio dr Mondschein & Co Ornstein prod chim Heliade în Vii 22 S4 2-5316 Fabrica sistematică de Plăpâmi Segall Solomon Verzişor 60 S5 4-09 10 Fabrica Sobe Faianţă Românescă Logofătul Tăut 68 S 5 Fabrica Sobe Faianţă E Riiffer : Popa Savu 42 S2 Fabrica Sobe Teracotă Herăstrău Vasilichia Dumitrescu CI Griviţei 201 b S2 Fabrica Sobe Sf Treime Tei Maica Domnului 36 S3 Fabrica Sobe Teracotă şi Faianţă Hornul 3-6782 2-4446 4-47O9 2-506 1

C Ştefănescu CI Moşilor 88 SI

3-1302

2-5673

.3-2738 -3-6OO2 £3-3053 2-46O3

Fabrica de Spirt Bragadiru Comuna Bragadiru 4- 14 7 8 Fabrica Steaua ape gazoase Sirenelor 80 S6 . . 4 - 8 4 8 5 Fabrica Stella s a săpunuri şi parfum Şos Colentina 54 S3 . *2-4029 Fabrica d eSticlă Ardeleană s a r secţia vânzare Mauriciu Blank 1 SI . . . . 3 - 4 8 4 6 Fabrica Sticlă şi Sticlărie Sticla C A Rosetti 18 Griviţa S2 4-5772 Fabrica de Sticlărie Lespezi dep Buc Sf Mina 8 SI 4-6527 Fabrica Sticlărie Turda s a bir CI Rahovei 260 S6 3-0764 Fabrica de Stofe Postăvăria Română s a Şos Pantelimon 300 S4 2-8O89 Fabrica Tăbăcărie Ancora Ion Roată 11 S5 . . 4 - 7 0 2 6 Fabrica Tâmplărie Dorna Aleea Tonola 12 S3 . . 2-OO 1 3 Fabrica Tâmplărie Loc Eftine P Mănescu & Co .; C Floreasca 66 S3 I 2-4794 Fabrica Tâmplărie Niculescu Ioan Florilor Tei 43 S3 2-O673

3-7987

FABRICA D 5OBE D FAIANŢA E E
BIROU şi EXPOZIŢIE NU MAZ /n

E

LEMNĂRIE SCULPTATA?. FER FORJAT
Str. POPA SAVU 4-2

PERMANENTA

F

OE'CĂMINURI-VETRE TELEFON: 2.4-i. 46

235

Citiţi cu atenţie instrucţiunile din prefaţă

FABFAL

MODERNE CHROMATE
ABSOLUT INOXIDABILE Şl DE M A S I V Facultatea de Ştiinţe Raymond Poincare 16 SI £4-2930 Facultatea de Teologie Bd Academiei 7 SI . . 3 - 7 9 9 0 Faerman Jacob reprez textile 4-7995 Cavafii Vechi 11 SI Făgădău D av Spătar 6 S3 0 '. .3-5952 Făgădău Gheorghe d . Mănăstirea Curtea de Argeş 7 S2 ...,4-7921 Făgărăşanu George ziarist Scărlătescu 24 S2 4 - 3 1 4 4 Făgărăşanu Ion dr chirurg primar Intrarea Nordului 1 Cişmigiu SI 3-7343 Făgărăşanu Măria Pais d B Carol 29 SI . . 4 - 5 2 7 9 d Făgărăşanu Valeriu d Bateriilor 4 SI 3-7045 Făgăraşul dep cherestea lemne foc . . . . Şos Ştefan cel Mare 226 S3 2-2O81 Fagure E i D d G Berthelot 7 S ml l 2 2 3-9235 Fahrer B agent comis Colţei 1 SI 3-2988 dornic B I C Brătianu 9 SI d 4-2429 Fahrer O d Bd Dacia 7 S3 2-614Q Faianţa Românească s n col Logofătul Tăut 6 S 8 5 3-6782. Faibiş H D vd prof C Dudeşti 33 S ai I 4 3-1769 Faibovici H vinuri Cantemir 76 S5 4-5764 Faiceivici Elena d P{a Kogălniceanu 8 S2 . . 3 - 5 4 8 O : Faicik Alexandru d Ştefan Negulescu 46 S3 2-43,21' Fain mag noutăţi pălării CI Victoriei 42 SI 3^ 1 1 0 6 ; Fain Mn d G Budişteanu 28 S ia l 2 3-1132 Făinaru Lupu vopselărie fierărie geamuri Bd Carol 65 SI 4-5195 Făinaru S d Principatele Unite 71 S5 . . . . 4 - 8 3 8 9 Fainstain Bob d Lucaci 61 a S4 4-ŢO467 Fainstain E d Bd Mărăşti 14 S2 d 4-0629 Faion Fortune av Spl Unirii 3 S5 4-1662 Fajon Zacca av Negru Vodă 3 SI 3-1 5 8 O Fala auto şi accesorii CI Victoriei 97 SI 3-2428 Falanga Străjerilor Comandamentul bir Şos Bonaparte 8 S3 £ 2-O44O cab comandant Haga 3 S3 2-0758 Falcan gl I Elena Avrig 17 S4 2-4586 Falceanu A d C Bălăcescu 10 S4 3-7922 Fălcoianu Alexandra d CI Victoriei 173 S3 3-82O9 Fălcoianu M Alex căp Gemeni 1 S3 2-0926 Fălcoianu Ioana d G G Cantacuzino 54 b S2 3-0258 Fălcoianu A Mihail prof univ Bozianu 19 S6. 3 - 5 5 6 3 Fălcoyanu Alexandrina d Barbu Delavrancea 5 S 2 4-7786 Falik B d Austrului 48 S4 4-39O6 Falk F ing S Constantin 12 SI f 3-9274 Falk P boiangerie spălătorie Sf Apostoli 46 El £4-0994 Bd Tache Ionescu 2 S3 2-4838 B R O N Z Fabrica Tâmplărie Plăvan Braşoveni Tei 32 S3 2 - 8 8 7 2 | Fabrica de Telefoane Timişoara Transilvania 6 S2 4-11 3 5 Fabrica Tesătorie Balcan s a Drumul la Tei 29 S3 2-2549 Fabrica de Timbre Regia Montiorul Oficial Fabrica de Chibrituri 22 S6 -fc3-8O7O Fabrica Titan Turda ciment CI Victoriei 226 S3 ,..•*• 2 - 1 8 7 5 Fabrica Tresalit mat izolante .4-0655 Bd Măria 50 S6 Fabrica Tricotaj Solid Fnd Logofăt Tăut 7 S5. .3-8OO9 Fabrica Tricotaje s a r Apele Minerale 15 S5. .3-7300 3-5948. Fabrica Tricotaje Toni Pas Român 25 SI Fabrica Tricotaje Vctoria Petcu & Sţoenescu 3-89O6 CI Raionului 168 S4 Fabrica Tuburi Beton D Slabacu 4-8516 CI Rahovei 316 S6 Fabrica de Tuburi şi Capsule Staniolul .3-6716 Şos Viilor 47 S6 Fabrica Tutun Belvedere Bd Regiei S2 -^.3-9090 Fabrica Umbrele F Maixner Oituz 10 SI 3-2500 Fabrica Unt Regina Măria CI 13 Septembrie 194 S6 3-6567 Fabrica Vată Ştirbey Buftea 1^3-2678 Fabrica Vignali Gambara plăci de ciment Sos Vitan 73 S5 .3-9164 Fabrica Zahăr Bod CI Victoriei 100 SI 3-3329 Fabrica Zahăr Chitila 3-6198 Fabrica Zahăr Lujani s a Atena 11 S3 *5-1480 Fabrica Zahăr Ripiceni Dionisie 82 S3 . . . . - £ 2 - 2 5 3 7 Fabricant Pascar Vera d Bd Carol 57 SI 4-2312 Fabricele Oţet din Cernăuţi Gl Dtru Lambru 167 S3 2-1454 Fabricile Assan Şos Ştefan cel Mare 139 S3 .2-2085 Fachirov Mihail d Putu cu Roată 3 S4 . . .4-8002 Fackler Ana d Alex Orăscu 1 S6 4-8299 Facla ziar redacţia Const Miile 14 SI 3-6130 Facla industrie rom lămpi şi lustre CI Şerban Vodă 158 S5 4-7253 Făclieru A dr boli stomac ficat diabet nutriţie l Mântuleasa 16 S4 3-3944 Faţon Enric dr docent univ Bis Popa Chiţu 7 S3 2-1263 Fagon Ioan av Berzei 17 S2 4-5866 Facultatea de Drept B Elisabeta SI d 3-678O Facultatea de Filosofie şi Litere Palatul Universităţii SI £ 3 - 9 6 IO Facultatea de Medicină Decanat Bd Independenţei S6 3-6395 Facultatea de Medicină Veterinară Spl Independenţei 105 S 6 £ 5 - 1 1 60

CALEA ŞERBAN VODĂ No. 158

FAL-FAR

închideţi telefonul înainte de a reface un număr

236

ANDREI FĂIKÂl
BUCUREŞTI — PIAŢA A C A D E M I E I No.
Farmacia Şos

TEL4P6.74

1
Corneliu Mărgineanu 62 S2

(ST A T C I

Falkenfluck Adolf d C Rahovei 203 S6 I 3-3372 Falkenfluck M Iancu d Căp G Preoţcscu 31 S5 h 3-0708 Falkenstein Făltoianu M Leopold Armenească 43 S3 2-9658 Falutz Heinrich av Donici 18 S3 2-0734 Fănescu Otto av Stelea 17 SI 4-9540 Fanny salon mode Pas Român 24 SI 3-6035 Fantinelli Pietro ceasornicărie Buzeşti 10 S2 4 - 7 5 9 4 F A P I T s a r p t industria textilă Şos Bucureştii Noi 77 5-1471 Farago E ing Sf Ştefan 14 S4 3-0893 Farago losif d Nic Băluescu 17 S3 4-6164 Farago Jbsef dep hârtie art grafice Bursei 5 SI 4-3246 Farago Ştefan d Bd Brătianu 9 SI 4-7392 Faraudo s n col pt horticultura CI Şerban Vodă 237 S5 3-0370 Farb O d Şerban Vodă 159 £5 4-3988 Farcaş L d. Sfinţilor 33 SI 4-4982 Farcaş N Ioan av dr Lueger 9 S2 3-0309 Farcaş Ludovic tâmplărie mecanică Coţofeni 14 S3 2-4728 Farcaş Mihail dr Bd Pache 24 S4 3-9377 Farcaş Vasile atei fierărie Gr Pleşoioanu 48 S2 5 - 0 5 6 2 Fărcăşanu C col Vasile Conta 11 SI .4-2788 Farchy Anicutza d Bd Domniţei 36 SI 3 - 9 2 17 Farchy I imp exp Oituz 22 SI 3-4541 Farchy S atei reparaţii auto Barbu Văcărescu 30 S3 2-2019

-0163 I-9O58 -9212 Farmacia Dan George Griviţei 1 8 3 S 2 . . . -6013 Farmacia G Drăghici CI Rahovei 1 5 1 S 6 . Farmacia Dr Einhorn Rissdorfer Carol 21 S I . . 41792 Farmacia Elena Tigoianu C Victoriei 2 £ ] I • 3 3853
Crângaşi Farmacia Csarzar CI Victorieil 2 4 S 3 . . .

Faicosa s a r Episcopul Radu 15 S3 2-1262 Farkas Mathias d Vasile Lascăr 6 SI 3-9 1 1 5 Farmacia Academiei Beilich Academiei 2 S I . . . . 3 - 8 1 9 2 Farmacia Adria E Zlotescu Şos Giurgiului 1 S5 4 - 4 8 0 5 Farmacia Albina CoroJeuca C Moşilor 217 S4. . 2-295-7 I Farmacia Albini Victoriei 86 SI 3-1 864 Farmacia Anna D Deciu r Bd Col Mihail Ghica 120 S2 3-7838

Farmacia Esculap Şteinberg C A Rosetti 27 SI 2 O765 Farmacia Flora Alex Cepleanu Bd Măria 12 S 1 . . 4 6O4O Farmacia Fortuna Frunză Bd Carol I 23 SI . . -5201 4 Farmacia Fraenkel C Văcăreşti 39 S5 I 3 4576 Farmacia Gaius Mina Zilberman Grunbaum Sf Apostoli 37 SI . . . i 3 8955 Farmacia Galenus Roşu C Griviţei 78 S2 I 3 0745 Farmacia Ghcorghiu Evlampia 13 Septembrie 2 S6 3 6953 Farmacia W Greser C Moşilor 272 S4 I 2 - 54 I 2 Farmacia Grunbaum L Traian a C Călăraşi 126 S4 I 4 - 1732 Farmacia Grunbaum Mişu C Văcăreşti 83 S 5 . . 4 - 3497 I Farmacia D C Guci Victoria r CI Victoriei 33 SI 3 -7716 Farmacia Herzenberg L Roissman CI Văcăreşti 25 SI 4 1956 Farmacia Hygeia D Benţe C Griviţei 80 S 2 . . 31534 r I Farmacia G Hotăranu V Lascăr 76 S3 h 2 294O Farmacia M Huna Hunian Şos Viilor 49 S5 4 7O81 Farmacia Iacobi V Victor Oituz 27 SI 4 1 776 Farmacia Ilie loanid Sf Apostoli 52 SI 3 -654O Farmacia Ionescu M D Berzei 46 S2 3 -O322 Farmacia lorga Pandelescu Sf Elefterie 8 S 6 . . 4 3146 Farmacia D A Iteanu proprietar r l Constntinescu Buzău C Victoriei 88 S I . . 4 1 782 I Farmacia La Cerb Vasiliu Victoriei 68 El 3 - 6920 Farmacia L Mihai Bravul Aurora Massu a Bd Banu Manta 61 S2 4 -8 1 1 3 Farmacia Lavoisier Stănescu Ioan Bd Pache 159 S4 3 6983 Farmacia Leist Alex Bd Col M Ghica 139 S 2 . . 3 - 163O Farmacia A Lupovici Bărăţiei 48 SI 3 - 298O F a r m a c i a M a n o l e s c u V CI V i c t o r i e i 1 6 9 S 3 . . . . 3 - 1745 F a r m a c i a M a r c o v i c i E u g CI V ă c ă r e ş t i 7 S I . . . . 3 - 254O F a r m a c i a M ă t ă s a r u I CI V i c t o r i e i 1 1 0 S 3 . . . . 3 -3408 Farmacia Mihălcescu Ion Romană 156 S3 2 - 1358 Farmacia D A Mihalovici Călăraşi 34 S I . . . . 3 - 9166 r Farmacia Mihalţianu C Moşilor 364 S4 I 2 - 3821 Farmacia Mironescu C C Rahovei 204 S 6 . . . . 3 - 45O6 I Farmacia Nacu Margareta C Dorobanţi 5» S3 2 - 1606 I Farmacia Alex Munteanu Mihail Vodă 8 S 6 . . . . 4 - 1013 Farmacia Naţională D L Coniver r Victoriei 14 SI 3 - 7766 Farmacia Niculescu I Lelia Maica Domnului 11 S3 2-1075 1 Farmacia Nouă N Wasserman Moşilor 249 S 4 . . 2 - O274 Farmacia Ochiul lui Dumnezeu Schuster CI Victoriei 138 S3 4 - 1119 Farmacia Opreanu C D Nicolau CI Rahovei 79 S6 Farmacia Ortansa M Zaharescu Bd Col Mihail Ghica 41 S2

Farmacia N Apostolescu C Dudeşti 183 S 4 . . . . 3 - O O 9 4 I I Farmacia Arab L J Raţiu Carol 122 SI 3-3285 Farmacia Aristiţa Bejan Dudeşti 133 £4 3-3974 Farmacia Aurora P Cireşeanu Bârlad Bd Carol 11 SI 3-3552 Farmacia Badila Nicolae Şos Mihai Bravu 10 S4 2-8956 Farmacia Bărbieru A Dudeşti 258 S4 l 4-3135 Farmacia Belvedere Horn Bd Elisabeta 19 S I . . 3 - 9 1 3 4 Farmacia G Berbier Bd Carol I 65 SI 3-0083 Farmacia Brus A Komorniki Victoriei 36 S I . . 3 - 2 1 7 6 l Farmacia Chiale Th A Şerban Vodă 258 So 3-5858 Farmacia Christidi Ioan C Griviţei 176 S 2 . . . . 3 - 4 5 4 2 I Farmacia Cireşeanu Bd Carol 11 SI 3-3552 Farmacia Claudia dr G Rădulescu Blănari 14 SI 4-3849 Farmacia Ctin Chihăescu C Victoriei 59 S I . . 3 - 6 3 7 4 I Farmacia Constantinescu Măria dr C Rahovei 55 S6 I 3-9586 Farmacia Constantinescu Titi Şos Pantelimon 269 S4 2 - 3 2 2 9

3-0574
3 - 6484

237

Nu cpriţi sau nu acceleraţi revenirea discului.

FAR-FEL

G/VSTROFarmacia Panea Şt O Văcăreşti 171 £5 4-17OO Farmacia Eug Paraschivescu CI Şerban Vodă 83 S5 3-6178 Farmacia Gh Păltinescu Bd Fcrdinand 104 S4 2-3 7 6 9 Farmacia Paraschivescu G Dudeşti 57 S5 3-0179 Farmacia D Nic Petrescu Regală 1 SI . . . . 4 - 6 0 1 5 r Farmacia Popovici S N C Rahovei 265 S 6 . . . . 3 - 8 2 3 7 I Farmacia Rahova Spaty M Rahovei 120 S 6 . . . . 3 - 2 6 6 1 Farmacia Regală Nagler Z Câmpineanu 9 S I . . 4 - 0 5 7 9 Farmacia G Romascan Colţei 31 SI 4-1794 Farmacia Roşeanu Vaieriu Şos Crângaşi 49 S 2 . . 4 - 3 3 2 3 Farmacia Salvator dr L V Ulmann Carol Davila 7 S6 3-0030 Faimacia SceopuN Bălcescu 14 S3 4-1385 Farmacia S Cruce Reg Ferdinand 12 Bănoasa 4 - 7 4 3 2 f Farmacia S Măria G Drăguţ Viitor 114 S 3 . . . . 2 - 3 3 4 6 f Farmacia S Vasile dr Volceanu f 11 Iunie 23 S5 3-1662 Farmacia Shunda A Walzer Pţa Buzeşti 45 :'S2 4-23 1 4 Farmacia N Sterescu Bd Elisabeta 34 S2 3-9336 Farmacia Tămăduirea Lucia Costin Bd Tache Ionescu 12 S3 2-8622 Farmacia Târnăuceanu Leon CI Griviţei 35 S2 3-97O7 Farmacia Thoiss CI Victoriei 124 S3 3-9058 Farmacia M Trandafirescu Romană 3 S3 2-0372 Farmacia Trinităţei D Chiale r CI Dudeşti 64 S4 3-0065 Farmacia Vaeni Ctin Dorobanţi 8 S3 2-0148 Farmacia I Vaieriu 11 Iunie 65 S5 3-6S94 Farmacia Zoe Tănase Izvor 50 S6 3-8309 Farmacopea reprez rom Popa Rusu 14 Sî . . . 2 - 5 3 2 3 : Farmer E d B Delavrancea 41 b S2 3-6847 Faroca s n col f ă prod cauciuc c Spl Unireii 269 S5 Farola expl Domniţa Anastasia 25 £1 4-3672 ^-3-4252

VINDECA

CAUZA

B O A I- E L O R

GASTRO- IXTESTtXAi K
iwSiilIlllilIIlilIlilIlllllliiiiilllIll!!!

m

Federala

N a ţ i o n a i ă a Cooperativelor

Aprovizionare Producţie Şi Desfacere Bd Carol 5 SI direcţiunea Federala Naţională a Cooperativelor Săteşti Bd Carol 22 SI Federala Naţională a Cooperativelor Bd Regina Măria 47 S6 Federaţia Glă a Asoc Profesionale de Salariaţi Publici din România Aristide Briand 20 SI ,

4-4015 4-6 1 0 9 2-63O9 4-8566

4-8256

Farola s a fcă rom laminat şi tras metale CI Victoriei 63 SI *5-0670 Farosan prod farmaceutioe Anton Pan 16 S 4 . . 3 - 4 4 1 7 Farquhar Harold d Mogoşoaia 4-7734 Farrie Hugh preot englez Bd Pache 33 S 4 . . . . 4 - 2 0 4 1 Fatsch Gheorghe' croitorie Nic Golescu 16 SI. . 4 - 9 9 0 8 Fasseta fcă oglinzi S Ion Nou 1 SI f 3-7237 Moşilor 40 SI 4-8716 Fassler Robert d G Lahovary 43 S3 l 2-4954 Fastner I dep piane G Berthelot 68 S2 l 3-7906 Fatulescu A d Mihai Vodă 38 £3 l 4-2857 Faucigny Lucinge Humbert de I C Brătianu 34 SI 4-4710 Faur S Faur mercerie bumbăcărie Oituz 24 SI 3 - 7 8 6 8 Făuritorii României Mari Bărăţiei 31 SI . . . . 4 - 9 4 8 7 Faust Carol d Şos Jianu 68 S2 2-9504 Fayer Mihail d Ionescu Gion 3 S4 4-5492 Feba fcă măsuri art metal Mânu Cavafu 37 S5. . 3 - 7 0 9 9 Feder Jean mag muzică Victoriei 44 SI. . . . * 3 - 2 0 5 3 Feder M d Ollimp 34 S5 : 4-4899 Feder S Marcel d Vasile Lascăr 18 SI 2-2992

Federaţia Română de Futbol Asoc Nic Golescu 1 S3 3-4864 Federaţia Sindicat de Funcţionari Particulari din România Lipscani 26 SI. . 3 - 6 3 9 O Fedoroff Victor ing Basarabiei 41 S2 4-2451 Feher Carol d Dianei 10 SI 4-0701 Fehe> Eugen dr Mântuleasa 42 S4 -^5-1370 Feighel M dr întfrne stomac Bd Carol 37 S I . . 3 - 0 2 5 3 Feigl Alfred d Itoma 50 S3 2-5065 Fein Carol d Bd Domniţei 14 SI 3-241 7 Fein Isac d Stupinei 26 S4 3-3796 Feinco prod chimice fcă 13 Septemvrie 240 S6. .3-84OO bir Dr Lueger 11 S2 4-0348 Feingold H av Călăraşilor 81 S4 4-1 8 0 9 Feinmann I L inst tehnice Moşilor 170 £ 4 . . . . 3 - 6 6 0 3 Feinmann Sophie d Culmea Veche 2 S4 3-5972 Feinsilber Emil d Stupinei 11 b S4 4-8982 Feinsilber Glowinsky Hermina dentistă Pţa Amzei 15 S3 3-6999 Feinsilber Isy d C A Rosetti 43 SI 2-5822 Feinstein I dr C Victoriei 68 SI I 4-689O Feinstein Israel d Măria Rosetti 55 S3 2-9 1 4 3 Feinstein Mauriciu d Costache Bălăcescu 6 £ 4 . . 4 - 2 5 8 7 Feit Rudolf ing S Elefterie 18 S6 f 4-8372 Fekete Alex ing Dorobanţi 80 £3 2-31 2 3 Fekete D Ştefan conductor arh Şos Pandurilor 22 Parcela 26 S6 4-314 1 Feld Br d Brezoianu 4 SI 3-7979 Feld M d Enăchiţă Văcărescu 5 S5 4-2142 Feld Petre întreprindere învelitori 13 Septemvrie 23 S6 3-3788 Feldberg Bernard d Dr Pasteur 61 S6 3-3636 Feldea Leon d Bradului 22 S5 4-4428 Feldiman Paşcani Jean dr C Dudeşti 117 S 4 . . 4 - 9 9 3 8 I Feldman A d Lucaci 15 SI 4-9 14O Feldman Aida d Brezoianu 29 SI 3-44 1 O Feldman Aifred d Str B 10 Pe Bonaparte S3.. 2 - 9 8 4 3 Feldman Ana dr Călăraşi 36 SI 4-81 59 Feldman David mat constr combust CI Griviţei 24 S2 3-3164 Feldman Gabriel dr Vasile Lascăr 8 SI 5-O5O5 Feldman Henry dr dentist Moşilor 59 SI 3-8572 Feldman Iosif d Colţei 23 SI 3-6 1 O5 Feldman Jean d Aleea Gândului 4 S4 3-05 2 5 Feldman Marcel d Matei Basarab 36 S4 4-277O Feldmann Bernat d Rahovei 2 £1 4-1 7 1 O Feldmann Neumann d Matei Voevod 35 £ 4 . . . . 3 - 0 3 5 5 Feldştein B ing B Carol 18 SI d 5-13O4 Feldstein David d Popa Soare 33 84 4-514O

FEL-FIC

Dacă aurţi semnalul de „ocupat" sau „linie moartă" închideţi imediat telefonul.

238

Standard Electrica Română SA.

APARATE ELECTROMEDICALE
PENTRU DIATERMIE PBIN UNJBB UI/TRAŞCCRTE ELECTKO-CARDIOGRAF CP OSClkjOGRA^ CATODIC Feldstein Electric Service Mitrop Daniel 4 S I . . 3 - 1 5 7 2 Feldştein Iancu arh Princip Ileana 58 b S 6 . . 4 - 2 3 9 6 Feldstein Marcel cassă schimb Bea Naţională 2 SI 4-731O Feldştein Michael dr Bd Carol 63 SI ...4-1625 Feldstein Rudolf d Negustori 28 S4 4-5926 Feldstein Robert d Sf Spiridon 5 S3 2-9144 Feldstein Samson ing Bd Măria 56a S6 4-2710 Feldstein Silviu av Bd Pache 31 S4 4-0301 Feldstein Simion d Carol 41 SI 4-772O Feldstein Virgil av Bd Pache 31 S4 4-0301 Feldstein Willy Mono d Mircea Vodă 27 £ 1 . . . . 4 - 2 4 2 2 Fetetig Robert atei mecanic turnat Fca Cuţarida 4 S 2 . . . . .3-2430 Felgel :Von Farnholz d 11 Februarie 4 b S1..4-932O Felina corsete Şelari 10 SI .4- 7 4 0 5 Felix C gl G D Palade 72 S3 h 2-1 1 3 4 Felix Leo repr fcă Westerid Colţei 1 SI 4-1432 Felleî - d Vasile Lascăr 104 S3. A .....2-827-2 Feller Avram d Armenească 43 S3 2-4548 Feller Clara d Moise Nicoară 22 Pe Branişte S4 5 - O 5 O 3 Feiler Filip d Jules Michelet 1 S3 2-6230 Feller H av Mitrop Ghenadie Petrescu 108 S4 3 - 5 6 6 8 Feller Simon dep mat constr ' f.Cl Călăraşi 157 S4 • 3-88 1 3 Felmerich Ferentz mag mezeluri CI Dorobanţi 174 S3. .2-0653 Ferflina s a r pt ind mătăsei Şos Viilor 33 S6 3-9O77 Fernitex s a r Gabroveni 2 SI 3-O6OO Femme Chic mătăsuri lenaj Lipscani 70 S I . . . . 3 - 2 3 7 6 Femme Moderne ştofe mătăsuri Lipscani 78 SI. . 4 - 9 9 1 3 Fenfce atei vulcanizare Şos Bonaparte 10 S3. . 2-1 7 8 1 Fenner Iosef d C Călăraşi 81 Alee S4 I 4-2176 Fenner Marcel d C Călăraşi 81 Alee S4 I 4-2176 Fenster Eugen bir reprez Antim 49 S6 4-1416 Fenster Simionescu Apollo d CI Rahovei 3 SI 3 - 0 1 9 4 Fenyes Nicolae dr radiolog Atena 3 S3 .3-7695 Fenyo Alex d D Onciul 16 S4 2-1 1 7 6 Fenyves Zoltân d Bd Mărăşti 51 S2 3-O552 Feodorof A Victor d Biserica Enei 14 SI 4-9516 Ferahai» Nevschirlian & Nazarian covoare orientale Victoriei 57 SI 3-9143 Feraru Carol dr mamoş boli femei CI Moşilor 124 SI 3-7396 Feraru Leon d Ionescu Gion 4 S4 3-1958 Ferderber L Ctin av Pia Brătianu 13 £3 2-2047 Ferderber Ioan lt col Ipătescu 22 M S4 2-59O1 Ferdman Sano d Bd Carol 33 SI 4-0349 Ferenczi Oscar d Eremia Grigorescu 12 S 3 . . . . 2 - 5 3 4 8 Ferester Bernhardt d Labirint 76 S4 3-5805 Ferester H mag Mireasa Biserica Enei 4 SI 3-6 7 0 4 Ferguson Elisabeta d Bd Dinicu Golescu 9 S2 4 - 9 0 0 7 Fertceanu Gheorghe ing Col Poenaru Bordea 4 SI 4-6648 Ferimide George d Bis Amzei 12 S3 3-66O7 Ferma Băneasa Băneasa 3-3900 Ferma Lacta Drumul Gherghiţei 9 Colentina S3 2-0762

Bucureşti, Calea Victoriei, 37 PALATUL TELEFOANELOR
Telefon. O4 şl 3-7785

CEREJI BROŞURA DETAILATĂ

Ferma Regală Băneasa Băneasa •-, ..3-5S57 Fermet Anton Stossel Morilor 20 S5 . , 3-1639 Ferme N A d Precupeţi Vechi 8 £ 3 . . . . . . . . 2 - 4 5 7 4 Fermo Jacques d Cuza Vodă 5 3 S 5 . . ; . . . . . . . 3 - 8 9 3 1 Fernic Gheorghe d Gogu Cantacuzino 36 S3. . 2 - 5 0 6 4 Ferrario Giuseppe d Tunari 72 S3 2-2944 Ferrero Enzo ing Ş o s Bonaparte 1 0 S 3 . . . . . . 2 - 4 7 7 7 Ferrero Luigi ing A Mureşeanu 14 a . S3 2-5660 Feirerb Măria d B d L Catargiu 2 8 S 3 . . . . . . 2 - 1 5 5 9 Ferrero Renato ing A Mureşeanu 2 S3. 2-3274 Felrd Mecanica Pţa C A Rosetti 3 £1 ;•; . 4 - 8 3 4 5 Ferro Metal fierărie art teh Griviţei 98 S2. . . . 3 - 9 5 7 0 Ferrominiera s a r Episcopiei 5- SI ...4-8690 Ferro Rapid fierărie Zaverei 6 SI 4-3693 Ferrowatt Philipp d Princip Unite 19 S5. . . . 3 - 9 9 4 9 Ferrum dep fier- v echi Mihai Bravu 90 b S4. . 2 - 3 8 9 4 Ferrowolff s a r Pitar Moj.18.S3. *2-316Q Fertig D d Coşbuc 26 S4 . . . . v ;....2-99O9 Fesgran Horen fcă fesco Teiul Doamnei 88 S 3 . . 2 - O 7 5 3 Fesgian Kevork pielărie furnituri Moşilor 241 S4 2 - 4 9 52 Feslau A ing Melodiei 2 SI 3-9404 Fessler Junior dr Bd Brătianu 7 SI ;.3-7799 Fessler Zissu bir Bursei 5 SI .4-9976 dornic Col Poenaru Bordea 16 SI 4-3654 Fesus Gheorghe d Spătari 7 S3 2-5283 Fetcu Alice d Regele Alexandru I 28 S3 2-9165 Fettmann D atei mec Spl Unirei 141 S5 4-3475 Feuer Jean d Doctorand Eugen Iosef 8 S6 4-6922 Feuer Max Firma Victoria Gal Blanduziei 9 SI. . 3 - 3 0 7 6 Feuer Max d Măria Rosetti 26 S3 2-5881 Feurich Fritz d Fund Columbelor 3 S4 3-1659 Feuerstein Lupu d Labirint 126 S4 4-5 7 6 5 Feuerştein M dentist Dudeşti 30 S5 4-3173 Feyns Daniel d Sf Apostoli 16 SI 3-3183 Feuerwerker Ferdinand d Melodiei 2 b SI 4-285O Feyns Fiul legat de cărţi Bea Naţională 2 S I . . 3 - 2 9 1 4 Poincare 39 SI 4-628O Feyns I d Poteraşi 36 S5 3-4745 Feyns Marcel ing Franzelari 13 S3 2-9812 Feyns Solomon d Mihai Vodă 70 £6 3-0565 Fianu I Constanţa d Bratocea 3 S2 3-2575 Fianu Gh coloniale Gl Tătărescu Parcela 181 S4 2 - 9 1 8 2 Fianu I d Th Aman 18 b S2 3-5339 Fianu Nicolae d Aleea Arhiducesa Ileana 23 S2 3 - 41 7 3 Fiat vânzarea prod s a r direct glă exp garaj Venerei 18 S3 2-8O31 bir vânz Bonamico 2-2154 Fibi s a r frigorifere şi răcitoare Basarabia 8 S2 4-0254 Fibra fcă mucava Şos Vitan 65 S5 3-9354 Fibra s a intrepr confecţ Berzei 19 S2 3-7933 secţia comenzi 4-875O Fibra I Lupu mag conf Şelari 3 SI 3-9812 Fichet s a r case de bani bir Bd I C Brătianu 21 SI 3-5642 4-7446 fcă Honţig 21 S6. 3-681O Fichman Jean d Popa Tatu 60 S2 3-9272

23?

La o convorbire locală nu bateţi in furca receptorului căci se întrerupe convorbirea.

FlC-FiL

EXECUTA ORNAMENTE, INVELITORI, DE GASE, LITERE DE METALE

TEL. 3.69.76
Fichman L ing Bd Tache Ionescu 6 S3. . ; 2-O328 Firtiman sMişu d Leon Vodă 12 S5 4-1059 Fichmann George d ( ;•.. Enăchiţă Văcărescu 22 S5 3-5043 Fichmann Jacques d Rădăuţi 9 S5 . . . . . . . . 4 - 1 2 9 5 Fichtner M d Visarion 23 S3. . . . . . . . . . . . . . . 2 - 0 3 3 6 Fichtner'Madeleine ing Victoriei 2 SI 4-2642 F'iclţr Făclieru A dr Mântulcasa 16 S4 . . . . 3 - 3 9 4 4 l Ficsinescti Th d Bd L Catargiu 11 S 3 . . . . . . . . 2 - 1 2 5 5 Fides s a r transp comis Doamnei 12 Si. . ^ 4 - 3 7 6 5 Filip L Filip d Bd Schitu Măgureanu 3 SI; i 3 - 1 6 2 2 Filip, Ioan căp Pţa Kogălniceanu 8 S2 . .4-4328 FiJip Henrieta d Bd Schitu Măgurcanil 7 S I . . 4 - 5 3 0 3 Filip I Ioan gl I G Duca 61 b S3 ... 2 - O 2 Î 9 Filip M prof Olari 3 S4. . . .. . 2-86O8 Filip Many d C Plevnei 1 S2. I .4-6149 : Filip Mihai d Pe Arhiduc Ileana 14 S2. .V. . . 3 - 1 8 8 8 Filip Radu ziarist Şt Mihăileanu 49 b S4 . . . 3 - 7 5 6 9 Filip Simion ing Spătar 36 S3 . . . . . . . . . v.. 3 - 6 1 3 1 Filip D Teohari coloniale bodegă Visarion 31 S3 4-OO34 I Filipeariu • Gh d Porumbaru 84 8 2 . . . . . . . . . . . . 2 - 5 2 O 7 | FUipescu V Aurică d Popa Rusu 22 S 3 . . . . . . 2 - 2 4 5 4 ; FilipeScu : Ctin ing Cobălcescu 41 S2 .3-3714 ! Filipescu Ctin ing C Victoriei 200 S 3 . . . . . . . . 4 - O 7 8 9 I Filipescu T C ing com Eficienţa informaţii credit Bd Gh Duca I S2 . . . . 3 - 5 4 1 5 , Filipescu G Ene încălţăminte h " Ci Victoriei 26 SI . .3-45O8 Filipescu E G ing prof Vasile Lascăr 216 S3. . 2 - 2 O 5 O h I Filipescu G mag coloniale Carol 41 SI. h 3-5342 Filipescu Gheorghe d : Sandu Akfea 62 Pe Domenii S2 3-3334 Filipescu Gheorghe d Titu Maiorescu 8 S 4 . . . . 2 - 2 O 1 7 Filipescu N G d Dionisie 16 SI. r 2-0269 bir Victoriei 37 SI . .3-O305 Filipescu I d Bd Măria 12 SI ...4.-7603 Filipescu I i d Bitolia 7 S3 v ..2-9964 Filipescu N Măria d Aviator Demetriade 15 Pe Mornand S3. . 2-1 2 Q 8 Filipescu N Măria d Aureliu 13 S3 2-2625 Filipescu Mia d Regală 21-SI 4-7788 Filipescu Em Mihai ing Bd Basarab 29 b S 2 . . 4 - 2 2 7 3 Filipescu Pompiliu d Filaret 17 S6 4-0948 Filipescu Serafim av Rahovei 86 S6 4-5927 Filipescu Şerban Măria d Brânduşi 61 S 5 . . . 3 - 8 3 7 8 Filipescu Ştefan & C coloniale o Halelor 31 S I . . . .....3-0394 Filipescu Ştefan d Princip Unite 4 S 5 . . . . . . . . 3 - 2 7 5 O Filipescu Stelian d Elena Cuza 55 S 2 . . . 4-1325 Filipide Mihail d Radu Vodă 25 S5 . .3-5O44 Filipovici Ion atei mecanic 11 Iunie 48 S 5 . . . . 4 - 4 1 9 O Filippescu Dubău George d Intrarea Dr Marcovici 7 SI .4-9 111 Filitti Alex col Bd Dacia 17 S3 2-4912 Filitti Anton dr Jules Michelet 1 S3 2-3574 Filitti Anton ing C F R P Tăruşanu 13 S2. . * 4 - 5 8 1 O Filitti Ctin It col Bd L Catargiu 15 S3 .2-265O Filitti G gl Ing Tăruşanu 9 S2 h 3-1331 Filitti G d G Alexandrescu 97 S3 r r 2-0299 Filitti C Ioan d Oltarului 3 b S3 2-2746 Filitti Ioan Elisa d Jules Michelet 3 S3 2-1456 Filitti C Nic d Wilson 13 SI 4-47O4 Filittis T N d Dorobanţi 18 S3 2-107O Fillentz Sigmund d Victor Emanuel 17 S3 4-2333 Filma reprez gl C C Arion 12 S3. . .. 4-2691 Filodor N Grigore d Aurel Vlaicu 33 S3 2-1308 Filodor N N d Dumbrava Roşie 12 S3 2-4737 Filotti Constantin d Barbu Delavranoea 25 S 2 . . 4 - 3 7 7 8 Filotti Tr Didina d Bd Lascăr Catargiu 28 S3. . 2 - 1 1 9 5 Filotti Ion d Popa Rusu 32 S 3 . . . . 2-025 1 Filotti Ion Zamfir av Schitu Măgureanu 15 S I . . 3 - 5 2 9 3

4-3764

Fiducia s a r compensaţiuni M Blank 12 S I . . 3 - 5 0 5 4 Fiducitatea soc de pază Latină 2 S3. . 1 . . . . . 4 - 5 7 6 2 Fiedler Gustav d Pascal 5 Pe Radorin S 4 . . . . 4 - 9 1 8 7 Fi^r Union s a r Bd Tache Ionescu 27 S3 4-1 O 5 4 Fierăria* Centrală Bd Măria 1 SI 3-6186 . depozitul 4-8687 Fierăria Lucaci s a r Lucaci 14 SI 3-1186 3-8253 Fierăria Mercur Şos Mihai Bravu 12 S 4 . . . . . . 2-1 6 1 5 Fierăscu Dtru d Bd Pache 145 b £4 3-8246 Fieroiu Grigore ing Izvor 36 S6 4-3861 Fieroiu N Grigore d Ocolului 5 S3 2-2418 Figaro dep ciorap Mar şi Parmo Victoriei 68 SI .4-8153 Figaro mag galanterie Lipscani 41 SI. . . . . . . . 4 - 4 3 5 6 Fighel Mitzi d Miron Costin 27 S2 4-6779 Fihman L ing Bd Lascăr Catargiu 9 a S3 2-86O1 Fihman L ing Corneliu Botez 1 S3 2-3956 Filality G d Aleea Zoe 18 S3. 2-9O3O Filantropia exploatare păduri comerţ lemne fo& en gros en detail Bd Col Mihail Ghica 40 S2 3-7784 Filatelia Franz Seci Bd Brătianu 32 SI 4-1092 Filatelica pt Toţi red şi adţia Bd Brătianu 26 SI 3-33O5 Filatura de Bumbac ing Cassasovici s a Domniţa Anastasia 25 S I . . . 3-2642 Filatura Naţională s a r pt ind textilă Şos Dobroeşti Cimpoieru 2 - 8 4 6 3 Filatura Românească d e Bumbac s a r Morarilor colţ Şos Pantelimon S4 ~A2-3 1 1 6 Filcom s a r şantier Prel 13 Septembrie 120 S6 ..,.4-9023 Filderman Bacău Leon ing Măria Rosetti 36 S3 2-8130 Filderman L ing Paleologu 16 S4 3-4291 Filderman Leopold av Măria Rosetti 36 S3.. . . 2 - 1 1 4 5 Filderman Moscu d Anton Pan 15 S4 4-3732 Filderman S intrepr Bacău Decebal 5 S I . . . . 3 - 4 6 7 6 Filderman W av Sf Apostoli 16 SI 3-0811 Filigrafil inst arte grafice Tunari 62 S3 2-3476 Filimon I gl comand brig inf gardă Mihai Vodă 55 S6 3-24O8 Filip atei tinichigerie Căp Vasilescu Mircea 21 S6 3-6976 3 Filip I August av Justiţiei 40 S6 "57.' 2 Filip C mag încălţăminte Victoriei 94 SI 3-6765 Fillp C Constantin arh Sf Elefterie- 31 S6 4-6255

FIL-FLA

Vorbiţi direct în receptor.

240

zJncâllăminte de Bux
Filotti Tr Mihail căp Bd Lascăr Catargiu 28 S3 2-1 1 9 5 Filotti Măria d Vasile Pârvan 12 S2 3-7272 Filotti Zamfir av Dr Luegcr 12 S2 3-7872 Filt ssala fcă încălţăminte Lipscani 30 S I . . . . 4 - 5 3 5 2 Filum s a r Popa Nan 91 S4 3-8224 Fima Lederman dr FiUti 6 SI 4-995 1 Fimet s a r Fântânica 46 S4 * 2-3 1 0 9 Fin de Siecle Israilovici & Fiu confecţiuni Doamnei 1 SI 4-0384 Finchelstein N Larif d Toamnei 30 S3 I 2-9659 Finco s a r comptoir gl Gabroveni 10 SI 4-0900 Finichiu Vasile ing Virgiliu 79 S2 4-7221 Fink Elena d Sfinţilor 28 SI 4-0575 Fink Mărie Muca d Justiţiei 62 S6 4-4599 Finkel Arnold d Antim 57 S6 3-2399 Finkel Moritz d Călăraşi 52 S4 4-2853 Finkels M Ionel d N Filipescu 4 SI 3-4953 Frnkels M Jacques d Gosu Cantacuzino 26 S I . 2 - 4 7 5 7 Finkels M d Dionisie 30 SI 2-264O Finkels S d Popa Rusu 32 S3 2-O251 Finkels Willy d E Văcarescu 3 S5 4-8354 Flttkelştein Anton d Aleea Ceres 8 prin C p Preoţescu 13 S6 ă 3-6284 Finkelştein B & M Iţicsohn Carol 4 SI 4-3755 Finkelştein Beniamin Boni d Latină 4 S 3 . . . . 4 - 5 5 3 8 Finkelştein M E lingerie galanterie Bd Academiei 1 SI 3-6132 dornic Bd I I C Brătianu 37 SI 5-0981 Finkelştein Flavian Regală 11 b SI 3-7866 Finkelştein Flavian Henry av Olteni 24 SI 3-9686 Finkelştein Heinrich d Ion Procopiu 7 S 5 . . . . 4 - 1 8 6 O Finkelştein Henriette d Şerban Vodă 81 S5 4-9980 Finkelştein I d Clucerul Udricani 24 SI 4-3397 Finkelstein Ilie d Radu dcla Afumaţi 77 S 3 . . 2 - 3 7 O 6 Finkelştein Isidor d Lânăriei 94 Să 4-4426 Finkelştein Leon Roşu d Ceauş Radu 5 S4 3-5237 Finkelstein Louis av G Ipătescu 22 c S4 l 2-345 2 Finkelstein Pascu d S Vineri 15 SI f 4-6297 Finkelştein Philippe d Câmpineanu 20 S I . . . . 3 - 6 6 2 4 Finkler I dr Bd Col M Ghica 139 S2 3-7543 Finocchi Guido cav Uff restaurant Pas Comedia SI 3-0182 Finta N dr & ing E Toth Halelor 1 S A SI e 3-0241 Fintea Lucia d Popa Rassu 9 S3 2-3504 Fintea Victor av Călăraşi 9 S I 3-2784 Finţescu N I prof univ Bd Dacia 35 S3 2-OO29 Finţescu N Mihail d Intr Amzei 5 S3 3-85 I 1 Finteşteanu G Ion artist Dianei 5 SI 3-1113 Fintex s a r stofe fine engleze Lipscani 22 SI 3 - 6 9 2 4 Finţi S agent comis Moşilor 88 SI 3-5 7 8 3 Finţi S Muson d Arcului 20 SI 2-2468 Firănescu George d Bd Carol I 19 SI 3-2517 Fire D M C s a r N Filipescu 26 SI 2-8300 Firefect răsucitorie de fire Turturele 62 S4 . . 4 - 5 6 0 7 Firestone cauciucuri reprez Nevada s a r Alex Lahovary 5 S3 3-1368 Firica I Gheorghe d Precupeţii Vechi 4 S3 . 2 - 8 3 3 1 Firică Teodor dr Xenopol 3 S3 2-3332 Firoiu V ziarist Muzicescu 2 S3 2-3724

Str. UPSCANI, 30

Telefon 4.53.52

Firopar A Rosenzweig & B Becher mat perieri pensule Poet Cerna 26 S 5 . . . . 4 - 7 2 2 3 Firtex I Iancovici fire textile tricotaje Gabroveni 57 SI 3 - 7 6 2 8 Fischer S A cristal porţelan Victoriei 3 9 S I . . 3 - 2 1 2 2 Fischer Carol Ssor I Weiss fcă mezeluri Băraţiei 35 SI 3-9682 Fischer Emil ing Armenească 17 SI 2-4861 Fischer Eugen d Ştirbey Vodă 16 S2 3-7683 Fischer Ferdinand d Clucerului 4 S2 3-7441 Fischer Galaţi Eugenia tipografie Dr Istrate 10 S5 4-3264 Fischer Galaţi T dr prof Paleologu 5 b S4 h 3-4937 Fischer Iaşi Carol d Atena 5 S3 4-3709 Fischer M Iosef d Palas 7 S6 3-0359 Fischer M d Bateriilor 35 SI 3-7982 Fischer Maximilian dentist Buzeşti 12 S2 4-1696 Fischer Paul d Bolintineanu 5 SI 4-7O48 Fischer S d Dimineţii 1 S4 4-3446 Fischler Fritz dr E Văcarescu 6 S5 4-4184 Fischler Israel d Pe Mica Str C 7 S4 5-1424 Fischler Marcel av Ceauş Radu 1 So 4-1854 Fischli Albert dr C Dorobanţilor 138 S3 I 2-8084 Fischman Ada av Olteni 35 SI 3-1977 Fischman Leon dr Traian 202 S4 3-6383 Fischman Marcu d Bd I C Brătianu 24 SI 4 - 4 2 6 8 Fischman S biciclete accesorii Lipscani 104 SI 3-5594 Fischman Solomon ziarist Aurora 54 Să . . . . 4 - 4 8 1 1 Fischmann M Emanoil dr interne sifilis piele genito urinare Anton Pan 2 S4 3-2708 Fischmann Ludovic d Dtrie Orbescu 10 S3 . . 2 - 4 6 5 5 Fischmann I I Sighet d Lucaci 32 S4 4-8513 Fisk cauciucuri Biserica Enei 10 SI 4-1316 Fisman Louis dr Izvor 26 S6 4-3856 Fit ing L Pascal Biserica Enei 10 SI 4-1316 Fitch Walter Leslie d Aurel Vlaicu 12 S3 . . 2 - 5 2 7 4 Fittermann Naum ing Tache Ionescu 5 S2 4 - 1 7 6 7 Fitowschi Grigore d Bd T Vladimirescu 68 S6 4 - 5 2 7 5 Fitzig H dr Pţa Sf Ştefan 10 S4 3-6541 Fizycki Samuel d Bd G Buzdugan 51 S2 . . 2 - 9 4 0 1 h Fizyki Simon d Pţa Regele Ferdinand 1 S4 . . 2 - 9 0 5 9 Fizycki Sz & C textil rohstoffe Carol 52 SI 3 - 4 5 7 2 o Fizzotti Giacinto d Azilul de Noapte 6 SI . . 3 - 7 7 3 1 Flachs Antoaneta d Mirăslău 4 So 4-1389 Flachs D d Isvor 34 S6 4-8140 Flachs Arnold d Bd Brătianu 16 SI 4-9915 Flachs Davila ing I C Brătianu 32 SI 4-9512 Flachs I Ioan d Doamnei 1 SI 3-9256 Flachs Mauriciu d Morilor 25 S5 3-4636 Flad Bruno bir C Plevnei 159 S2 I 3-8O45 dornic Bd Buzdugan 56 S2 2-5OO5 Flămând R d Mântuleasa 22 S4 4-3272 Flămânda N I Elena d Batistei 28 SI 2-0619 Flamm D d Călăraşi 26 a SI 3-5 2 4 6 Flavian L C dr drept Şos Kisselef 33 S2 . . 3 - 9 6 4 5 Flavian Ecaterina d Eugen Iosef 4 Pe Princip Elena S6 4-0751 Flavian Finkelstein Henry av Brezoianu 9 SI , 3-1 487 Flavian I d Mântuleas» 42 S l -r f

Răspundeţi

imediat la telefon.

eu Vagi/e
Bulevardul Brătianu Ns T
vis-ă-vis cu str. Batistei
4-5157 2-4533 2-0333 Flax Paula d Cercului 3 S3 2-4227 Felchtenmacher Mih av Bd Ferdinand 15 S4 2 - 4 3 0 5 Fleischer Carol fcă pielărie Verzişori 6 S5 3 - 1 0 5 9 Fleischer Herman d Trinităţei 13 S5 3-9589 Fleischer Johannes d Popa Russu 28 S3 . . 2 - 5 0 4 3 Fleischacker Carol d Belgrad 10 S3 2-1759 Fleischmann R d Şos Pandurilor 28 S6 . . . . 3 - 7 4 8 5 Fleminger Doliu d Bd Elisabeta 57 a S2 . . . . 3 - 7 1 4 6 Flemingher Edith d Mântuleasa 1 S4 4-2057 Fleşeriu Nicolae Palat Regal SI *3-3O3O Flleser S Gasokret mat constr Ziduri Moşi 11 S4 2-5609 Flicher Anetta d Bd Dacia 15 S3 2-2910 Flicher I B fcă ape gazoase Dragoş Vodă 33 S3 2-3750 Flinker Friedrich av Brutus 5 SI 3-9021 Flintea Florea d Şerban Vodă 12 Sa 3-7318 Flintkote Fraţii Kleiner Culmea Veche 2 S4 3-55 7 6 Flitman H d Olteni 76 SI 3-1829 Floareş Gheorghe căp Cobălcescu 51 S2 . . . . 4 - 8 1 0 4 Flondor Ctin d Eliza Filipescu 12 S3 2-4727 Fior E d Răsuri 8 S3 f 2-2613 Flora fcă conserve Şos Viilor 55 S5 3-0738 Flora restaurant lăptărie Şos Kisselef 39 S2 3-OO56 Florăria Camelia B Elisabeta 34 S2 d 4-4972 Florăria Clouard Carol 30 SI 3-3492 Florăria Gothard Bd Col Mihail Ghica 1 S 2-5 7 8 1 2 Florăria Lilium P ţ a Amzei 1 5 S 3 3-8753 Florăria Mietta M Raganovici Academiei 26 SI 3-2586 Florăria Mirage Bis Enei 14 SI 4-2517 Florăria Olandeză Pfa Lahovary 5 a S3 . . . . 2 - 5 1 6 5 Florăria Parcul Regal Cotroceni Pţa Florilor Comp 3 b SI 3-546 7 Florăria Rieder Bis Enei 7 SI 3-3762 Florăria Riviera Bd Brătianu 7 SI 3-6032 Florăria Senatului Pţa Senatului SI 4-4916 Florăria Ţâţu Gr Griviţei 119 S2 4-1144 Florăria F Vermeulen Academiei 21 SI . . . . 3 - 4 7 2 6 Florăria Violeta Niculae Erena & Paul Ţâţu Pţa Dr Botescu 19 S2 3-8292 Florea Adrian Maya d Popa Nan 58 Aleea 5b S4 4-9935 Florea I C ing Pţa Cogălniceanu Parcela G8 S 4 - 1 6 4 3 2 Florea Marin dep mat constr Regele Ferdinand 11 Băneasa 4-7669 Florea I d S Vineri 9 SI f 3-2702 Florea Petre d Bd Vintilă Brătianu 20 S3 2 - 9 6 1 8 Flavian Izy d Victoriei 128 S3 Flavian Leopold d Şos Kisselef 6 S2

TELEFON: 3 6 O - 3 2
Florea Sandu d Moşilor 88 SI 3-77S2 Florea A Silviu d R Poincare 45 SI 4-9823 Flores Emil agent comis Moşilor 88 SI . . . . 3 - 9 7 O 8 dornic Călăraşi 39 S4 4-1137 Florescu A Alexandrina d Victor Emanuel 22 S3 2-1098 Florescu D Alex d Bd Tache Ionescu 23 S3 4 - 1 9 9 7 Florescu I Alex d Şos Cotroceni 35 S6 3-I9O8 Florescu I Alex d Palatului 2 SI 4-5353 Florescu I Ana d Şos Jianu 24 S2 2-2249 Florescu Antipa pr Precupeţii Noi 12 S3 . . 2 - 3 4 4 9 Florescu Banu gl Bucovina 3 S2 4-O222 Florescu B Bica d Libertăţii 1 S6 3-8715 Florescu C int gl Dr Toma Ionescu 12 S6 3 - 8 2 4 9 Florescu Constantin d Gogu Cantacuzino 17 S3 2-45 1 O Florescu Constantin restaurant Agricultori 101 S4 5-O9O3 Florescu I I Creţeşti consume oloniale V Şerban Vodă 9 S5 3-5519 Florescu Ctin d Stelea 3 b SI 4-4797 Florescu I Ctin ing Horaţiu 28 S2 3-7083 Florescu I Dâmboviţa preot prof Palatului 2 Si' 4-5353 Florescu S Dumitru căp Bihorului 37 S2 . . 5 - 1 9 7 4 Florescu I Elena d N Bălcescu 17 S3 4-8616 Florescu Florica d Aleea Gl Ghinea 22 c SI 4 - 9 7 2 5 Florescu D George d Gl Budişteanu 9 S2 . . . . 3 - 7 3 8 1 Florescu I gl Transilvaniei 47 S2 . . 3-246O Florescu Ileana d Bd Elisabeta 60 S2 4-8392 Florescu I Ilie d Aviator Iuliu Tetrat 8 S3 . . 2 - 8 7 5 8 Florescu Ioan d Argeş 13 S4 2-3857 Florescu T Ion av Caragiale 3 SI h 2-1595 Florescu Ionel d Daniel Barceanu 34 S4 . . . . 4 - 7 6 1 2 Florescu Ispas dr Luterană 6 S2 .3-7968 Florescu M d Aviator Zorileanu 64 S2 . . . . 4 - 7 7 3 7 Florescu M fcă tuburi Şos Pantelimon 292 S4 2-5189 Florescu N Marin mag fierărie Gl Mărăşescu 38 S4 2-4286 Florescu Mihail d Aviator Zorileanu 64 S2 - ^ 4 - 5 8 IO Florescu Mihail gl Bd I C Brătianu 16 SI 3 - 4 4 4 3 Florescu Natalia d B Elisabeta 83 S2 d 3-4227 Florescu Niculina d Militari 25 S6 4-849O Florescu I Paul dr Ştefan Mihăileanu 47 S4 4 - 8 8 2 2 Florescu I Petre mag coloniale Regina Măria 71 Colentina S3 2-2433 Florescu Alex Radu d Popa Tatu 52 S2 4-9345 Florescu Radu d Bd L Catargiu 58 S3 2-2717 Florescu Rica d V A Ureche 9 S6 3-2694 Florescu Savel dr interne venerice Banu Manta 5 S2 3-7170

fLORfOR

Utilizaţi telefonul atât cât este necesar.

242

BENZINĂ ŞI ULEIURI PENTRU AUTOMOBILE BENZINA PENTRU PARCHETE $1 SCOS PETE CONBUSTIBIL LICHID PENTRU C A L O R I F E R E

SOCIETATEA FORESTA MINIERA • TELEFON: 3.89.28
Florescu Simion gl Bd Brătianu 35 SI . . . . 4--8651 Florescu Ştefan d V Lascăr 105 S3 2-•3431 Florescu Ştefan ziarist Matei Millo 7 SI 4--1348 Florescu Th lt col Barbu Văcărescu 67 S3 2--2996 Florescu Vasile zarzavaturi şi fructe Pţa Obor 48 S4 2--9666 Fiorescu N Vasile Căp Vasilescu 9 S4 2--3530 Florian B ziarist 11 Iunie 25 S5 4--0808 Ftorian J B d Dr Ciru Iliescu 13 S6 4--7027 Florian Heinrich d Londra 40 S3 2 -8278 Florian Ion av Popa Rusu 15 S3 2--2447 Florian Ion dr Arh Louis Blank 8 S3 2--5272 Florian G Jeanna d Polizu 4 S2 . . . 3 --6 731 Florian Nicu av Călăraşi 66 S4 . . . 3 - 667O Florian Petre d Spl Unirei 220 S5 3 --0637 Florian Petre d Ciru Iliescu 27 S6 3 '-6733 Florian Gh Theodor dr Polizu 4 S2 3 -•7286 Florian Tudor maior Buzeşti 89 S2 3 -•5885 Florian N Vasile av I G Duca 15 b S3 2-•8O9O Florian D Zaharia prof Luterană 19 S2 . . . 3 - 2981 Florida fcă umbrele şi corsete Şelari 4 SI . . 3 - 8025 Florin Alfred av Al Vlahuţă 2 S5 3 - 5848 Florin Henri d Sf Apostoli 22 SI 3 - 861 2 Floristella comision compensaţiuni Academiei 2 SI 4 - 5728 Floristella Flitmann fi Olteni 76 SI Floroiu Ion d Cobă/cescu 41 S2 Floru Eugeniu dr Aurel Vlaicu 115 S3 Floru Theodor dr Dionisie 24 SI Flotila I Aerostaţie Fortul Pantilimon Flugelmann Serii av Popa Petre 43 b S3 Foca I Constantin av Prosperina 5 SS

Sevviciul [a domiciliu — găsiţi eftin şi 6un Ca
Focşăneanu L d CI Rahovei 5 SI 3 ' 6923 Focşăneanu M d Benito Mussolini 18 S3 3 7177 Focşăneanu Nicolae av Pe Iancului Str lt Lazarovici 46 S4 . . . . 5 -1062 Focşăneanu Saul agent comis Călăraşi 23 SI 3 -0880 Focşaner Elias mobile şi tapiţerie Negru Vodă 14 SI 4 •0494 Focşaner Frederica d CI Victoriei 128 S3 . . . . 3 -44 2O Focşaner J agent schimb Pas Blanduziei 17 SI 3 -8792 Focşaner Jean d Paleologu 20 S4 4--0863 Focşaner Jose d Şerban Vodă 1 S5 3- 9171

4-

Focşa P dr Sevastopol 10 S2 3 - 5867 Focht Francisc desf prod N Korber & Co Carol 13 SI 3 - 9332 Foca căp Natalia prof Barbătescu 7 S6 . . . . 4 9742 Foch Emil d Greacă 11 S5 4 9098 Focsa Titi d Culmea Veche 8 Aleea Valjan 5 S4 4 7480 Focşa Valentina d V Lascăr 17 SI 4 1512 Focşa Victor av Iancu Căpitanul 35 S ! . . . . 2 - 1007 Focşăneanu A ing bir technic Coiţei 33 SI . . 3 - 1855 Focşăneanu S A d C F Robescu 11 SI . . . . 3 - 5757 Focşăneanu Bella ing Bd Măria 49 SG . . . .4- 89 77 Focşăneanu Dumitru d Eufrosin Poteca 44 Pe Ferdinand S4 . . . . 2 - 4461 Focşăneanu Florian d Sevastopol 11 S2 . . . . 4 - 1358 Focşăneanu G ing Smârdan 18 SI 4 - 605 7 Focşăneanu M H d Justiţiei 36 S6 3 - 9881 Focşăneanu Ion av Negustori 10 S4 3 3473 Focşăneanu J I d Măria Rosetti 15 So . . . . 2 - 9829

3 - 1829 3 - 5493 2 - 0632 2- 0695 2--5263 2 - 4553 4 - 0585

8092

Focşaner Max dr Bd L Catargiu 9 S3 2-•OO9O Focşanu Aurel arh Moşilor 145 S4 2-•4354 Focşanu Emil ing Moşilor 145 S4 2-•1673 Focşanu Rachela d Semilunei 7 S3 2 -4473 Focşeneanu Em Florentina d Lunei (i S4 . . 4 --1386 Focşeneanu George av Princip Ileana 13 S6 . . 3 -• 9 1 2 7 Focşeneanu I d Armenească 17 b SI 2- 9861 Focşeneanu V d Gl Lahovary 84 S3 2- 0065 Fodor Alexandru d CI Moşilor 149 S4 2- 832O Fodor Coca d Bd Vintilă Brătianu 37 S3 . . 2- 5852 Fodor Nicolae dr Bd Carol 31 SI 4 - 769O Fodor Radu av Bd Elisabeta 89 S2 4 - 141 1 Fodoreanu Theodor av Rahovei 170 S6 . . . . 4 - 361 1 Fogel Mişu d Negru Vodă 20 SI 4--7513 Foghel I State Gh & Co coloniale bodegă Dr Lister 1 S6 4 - 4399 Foglu Manole d Aviator Zorileanu 25 S2 . . 4 - 0884 Foişoreanu Florin cons c apel Dr Koch 3 S6 5 '-0434 Foişoreanu Vintilă dr maior Virgiliu 9 S2 3 - 2144 Fokschaner Wolfgang av Pe Delavrancea Aleea B 1 S2 3 - 5723 Fole Alexandrina d Dumbrava Roşie 16 S3 . . 2 - 9317 Folkmann Maximilian d Romulus 16 S4 . . . . 5 1385 Fonai Ion d Andrei Mureşeanu 4 S3 2 - 8475 Fondul Naţional Evreesc Bd Domniţei 48 SI 3 - 44O5 Fonescu Eugen arh Bd Brătianu 7 SI . . . . 4 - 3539 Fonescu I prof arh Şt Mihăileanu 26 S4 . . . . 3 - 3328 Fonescu Nic av Şt Mihăileanu 26 S4 3 - 3328 Fonescu I Nicoale d CI Victoriei 128 S3 . . 4 - 7615 Fonstein Irina d CI Călăraşi 41 S4 5 - 1953 Fonstein Joseph & Fraţii colectură şi CI Moşilor 98 SI 3 - 225O Fonstein S agentură Soarelui 8 SI 4 - 393O domic Bd I C Brătianu 9 SI 4 - 9198 Fonstein Sever d Wilson 11 SI 4 - 2887 Fontana Ana debit C A M Bibescu Vodă 19 SI 5 -OO53 Forajul s a sondaje de petrol şi mine G Clemenceau 2 S3 4 - 1886 i Forascu col Eugenia d Bd D Golescu 7 S2 3 - 9787

I

243

Instruiţi personalul Dvs. de serviciu asupra manipulării telefonului. PORTRETE, LABORATOARE P E N T R U AMATORI Şl ACCESORII l U C RA R I TEHNICE: INTERIOARE, EXTERIOARE etc

FOR-FRA
D f Pt ASĂRI PENTRU FOTOGRAFIERI IN AER LIBER BANCHETE, si orice

ROTO LUVRU IFTo
l SS. -jţ 2-4199 Interurban. ...16 depozit Intrep Obor Fântânica 40 S4 . . . . 2- 5037 Fordson Ofic Mecanic al României Bis Amzei 25 S3 2- 3212 Foreco s î n c Bd Ion I C Brătianu 37 S I 33297 Ford R o m â n a s a r piese şi atelier Bd Aviator Romeo Popescu S 3

MIRESE, C OP I IN CELE MAI

NOUI GENURI

1§L

Forek Rudolf reprez Gl E r Grigorescu 6 S3 2 2293 Foresta Cobia parchete mat stejar lemne foc Baicului 58 S4 2-562O Foresta Minieră Mântuleasa 35 S4 3-8928 Bursei 4 SI 3-8920 Foresta Română s a ind şi comerţ lemne Gl Berthelot 34 S2 '. *4-1414 Forestiera Theiler s n c dep cherestea Câmpul Moşilor 5 S4 .2-A 4826 Forgacs Eugen Victoriei 124 S3 3-9518 Forja Poldi I A R P{a C A Rosetti 4 S I 3-4 4303 Forlum s n col soc electricitate Bd Lascăr Catargiu 9 a S3 2-8601 Formac R Stelian d Spiru Haret 1 S2 3-0406 Forminco ing N Gottlieb bir technic petrolifer Pictor Luchian 15 S4 3-4941 Formosa imp exp orez Franklin Bouillon 47 SI 4-8721 Forrai Mihail d Bd Elisabeta 15 SI 4-8533 Fortuna tipografie Lipscani 104 SI 4-4442 Fortunescu I C dr Caimatei 16 SI 3-6 201 Fortunescu Măria d Griviţei 33 S2 4-6748 Forţu Grigore prof Delavrancea 53 S2 3-8366 Forvil Dacia s a r C F Robescu 26 SI 3-3212 Fostiropol Const ing Mircea Vodă 2 S4 . . . . 4 - 6 8 8 2 Fotescu Alecu d Dorobanţi 126 S3 2-5462 Fotescu Constanţa d Bd Col Mihail Ghica 16 S2 5 - 1 2 3 8 Fotescu Ctin gl aviator Sf Constantin 24 SI . . 3 - 9 2 9 8 Fotescu Dionisie d Popovici 32 Pe Delavrancea S2 Fotescu Nae intendent col Horei 16 S4 Fotiade V dr docent univ boli operaţii nas gât urechi Bd Brătianu 9 SI Fotiady S Theodor d Transilvaniei 50 S2 Fotin Măria Margareta d Gl Mânu 10 S3 Fotino Alex av Suter 16 S6 Fotino Alexandru ing Bd Brătianu 24 S I Fotino E dr Caragiale 1 1 S I Fotino George d Lascăr Catargiu 5 S3 Fotino Ioan av Andrei Mureşeanu 17 S3 Fotino Matei prof Theodor Aman 15 S2 Fotino Mişu d Dr Iatropol 15 S5 Fotino Nicu col av Bd Ferdinand 152 S4 Fotino Scarlat ing Stupinei 6 S4 4-9009 2-9875 3-9687 ..3-1313 ..4-8984 4-1811 ..4-4813 2-1 O I I 4-O765 .. 2 - 0 8 8 9 ..3-3671 4-4522 .. 2 - 8 9 O 7 3-455 7

3-7993

Foto Amza Pţa Amzei 5 S3 4 5094 Foto Bucegi M Iacubian Batistei 1 S I . . . . 8038 4 Fotocopie M Bilinsky Victoriei 38 S I 4 3415 Foto Luvru inst fotogr Victoriei 54 S i . . . . 4 1868 Foto Omnia art fotografice Academiei 24 S I 3 7584 Foto Palas Follender & Kuttler Bd Elisabeta 18 S I 3 9194 Foto Paris Bolky Alexandru Văcăreşti 45 S I 4 91O9 Foto Royal N Buzdugan Bd Elisabeta 16 S I 4 5192 Foto Serviciu Nicolae Golescu 16 S3 4 697O Foto Sport Vernescu H I Victoriei 60 S I . . 3 -3786 Foto Sport s a r Câmpineanu 6 S I 3 1592

£: t

Foto Studio Barasch s a r -2574 Domniţa Anastasia 23 S I Foto Studiu Guggenberger Mairovich -1 145 CI Victoriei 39 S I Foto Technica Nicolae Ţaţu Spl Independenţei 54 S6 4 9177 Foto M Vesa O N E F Maior Ene 12 S6 . .-4558 4 Fotografica Romulus Dan Antim 7 S6 4 -5520 Fotoptic Bd Elisabeta 3 S I 4 •4292 Fottescu Ctin lt Şos Ştefan cel Mare 218 S3 2 -9807 Fouche Al d Bd Vintilă Brătianu 10 c S3 . . 2-37 IO Fournaraky Robert d Aleea Modrogan 6 S3 . . 2•3184 Foyer des Etrangeres căminul străinelor Cavaler de Flondor 3 S4 2-•3914 0865 Frachtmann A d Dtrie Racoviţă 11 b S4 . . . .4Fradis S d Luterană 21 S2 3 - 0459 Fradis Simion cereale Academiei 2 S I 3 - 1446 Fradis Solomon d Bd Pache 47 S4 4 - 6351 Farmmtextil manuf en gros Oituz 3 S I . . . . 3 -764O Franassovici Richard ministru Pitar Moş 20 S3 2 1 181 Francisc F d Arh Ion Mincu 3 S2 4 - 7731 Franc Carol maior Toamnei 114 f S3 2 - 8982 Franc Felicia d Intrarea Pictor Vermont 1 S I 4 - 9138 Frănchel Jean ing Bd Tache Ionescu 6 S3 . . -8483 2' Franck S av Const Nicu 6 S I 2-•9445 Franco Aron d Călăraşi 39a S I 3 -•7449 Franco Arthur d Bis Amzei 8 S3 3 •2337 Franco Danubienne s a r Luneci 44 S5 . . . . 4 9673 Franco A Iosef d Victoriei 2 S I 4 - 2143 Franco Moscu d Gl Mânu 33 S2 4 - 5469 Franco Română s a asig gle dir glă Griviţei 23 S2 -1090 Franco Română Film Zagar Harry CI Victoriei 2 S I 4 8947 Franco A Samy d Nifon 20 S6 4 0263 Franţois D coafor Edgar Quinet 7 S I 3 0123 Franţois Marcel d Episcopul Melhisedec 11 b S4 3 - 0779 Francu Dtru inspe c f r Mincu 6 S2 . . . . ^ 4 58 IO

BduL ELISABETA 16 TEL. 4 5 1 . 9 2

FRÂ-FRI

Pentru a obţine o convorbire interurbană formaţi la disc 09 (Comanda)

244

Frâncu Nicolae dr Stupinei 20 S4 4-1395 Frânculescu' I d Aleea Blank 18 S3 2-081 1 Frânghieru Mihail fierărie şi vopselărie Col^ntina 14 S3 2-8236 Frank A d Vulturi 139 S4 3-671 1 Frank Adolf Sen dr Clemenceau 8 S3 3-7564 Frank Alexandru dr Atena 1 S3 3-8051 Frank Andrei Jun dr Jules Michelet ? S3 . . . . 2 - 0 3 9 8 . Frank Maximilian d Apolodor 3 SI 4-2313 Frank Richard d Popa Petre 30 S3 2-5969 Frank Sohne Heinrich s a r Iei cafea Şos Viilor 20 S6 *3-O468 Frankel Hans d Pitar Moş 27 S3 2-8660 Frănkel Henry & Emanuel s n col maşini şi mat grafice Smârdan 4 SI . . 3 - 1 7 4 3 Frankenstein Frank De av Const Moroiu 26 S6 4 - 8 9 4 8 Franzelăria Blaschek suc A Nicolau Cazărmei 8 SI 3-7561 Franzelăria Bunul Gust Th Speranţă 31 S4 4 - 7 1 6 9 Franzelăria de Lux Coroana Viitor 77 S3 . . 2 - 2 9 1 9 Frasie I Elena d Paris 10 S3 Fratelli Gabbiani fcă vopsele Iride Rahovei 276 S6

3-O148
2-3405 3-7898

Frăţia Negustorească Academiei 8 SI 4-4613 Fraţii Aciljkian ind textilă S Ion Nou 1 SI 4 - 7 8 5 8 f Fraţii Aronescu Ssorii dep cherestea lemne foc Rahovei 205 S6 3-3907 Fraţii Bogdan furnituri mode Doamnei 17 SI 4 - 1 5 4 4 Fraţii Brănescu Ţesătorie Doiceşti Dâmboviţa Sf Ion Nou 3 SI 4-8804 Fraţii G & Ilie Bera coloniale bodegă h Costache Negri 38 S6 4-6304 Fraţii Grunwald fcă obloane din Oradea Mântuleasa 31 S4 4-5979 Fraţii Israelian ţesătorie tricotaje înclinată 22 S5 4-6 1 69 Fraţii Lazăr & M Blum pielărie încălţ Moşilor 231 S4 2-538 1 Fraţii M & I Kanner Spl Unirii 17 SI 3-9506 Fraţii Mohnblatt Nehoiaşi 26 S5 Fraţii Nic & Th Petroff seminţeric Câmpul Moşilor 3 S3 dornic Lânăriei 4 S5 3-7626 2-5 1 O 1 4-7754

Fraţii Niţescu fcă cărămidă cariera nisip pietriş mat constr Şos Dudeşti 94 S4 . . . . 3 - 4 1 6 7 Fraţii Pescaru s a r C Griviţei 150 S2 . . 4 - 7 9 2 3 I Şos Mihai Bravu 4 S4 2-8136 bir Halelor 17 SI 4-7 775 Fraţii Rădulescu mag coloniale Şos Mihai Bravu 32 S4 Fraţii Reich fcă metal bir Bd Ferdinand 81 S4 Fraţii Rossin tricotaje Gabroveni 2 SI Fraţii Rubin atei bijuterii Carol 12 SI Fraţii Segall bijuterii optică Carol 9 SI 2-5640 2-9158 3-1980 4-9300 ....4-5142

Fraţii Subăşanu distilerie dep vinuri rachiuri Dristorului 161 S4 3-2285 Fraţii Wolff obiecte artă Alex Lahovary 22 S3 4 - 9 6 5 7

Fraţii Wurm s a r fcă mat izol garnit etanşare Pţa Rosetti 4 SI direcţiunea 4-2672 serv tehnic 3-095 t secţia garnituri şi adţie ^3-O953 fca Şos Gara Obor 9 S4 2-O948 Fratostiteanu Felix ing Aviator Stâlpeanu 18 S2 4-82O4 Fratostitzeanu G d Sofia 18 S3 2-0873 Fratta Giovanni d Elena Pherichide 27 S3 2 - 1 1 2 2 Fratta Ubaldo d Romană 34 S3 2-83O7 Fredanov Beatty d C Călăraşi 81 S4 I 4-4879 Freeman H Lester d Lister 69 S6 4-8133 Frege Artur Alexander d Roma 33 S3 . . . . 2 - 6 1 6 7 Freiberg Feru Petre ing Dr Drăghescu 1 S6 3-1947 Frenkel E d Xenopol 3 S3 2-8628 Frenchel M dr C 13 Septembrie 97 Sti . . 4 - 9 6 5 3 I Frenghian B Hartiun d Carol 94 SI 4-1007 Frenk David La Concurenţa coloniale CI Văcăreşti 13 SI 3-2168 Frenkel Bernard dr Stelea 20 SI 5-16O1 Frenkel Clair d Bd Măria 4c SI 4-8853 Frenkel Eugen d Bd Brătianu 15 S3 2-9819 Frenkel Iosif d Moşilor 177 S4 2-2854 Frenkel Jack d Vânători I b SI 4-8881 Frenkel L d Aurora 51 S5 4-4919 Frenkel Lilly d Mircea Vodă 73 S4 3-4062 Frenkel Manfred dr Bd Elisabeta 57 a S2 . . 3 - 9 9 6 3 Frenkian M G d Ion Ghica 9 SI 3-2327 Freud S d Călăraşi 35 SI 4-7422 Frey O d Carol 52 SI 4-3865 Fridgant C d Spl Unirii 45 SI 4-7288 Fridman Angel ing Şt Mihăileanu 38 S4 . . . . 3 - 3 8 O 6 Fridman Leon dr Nic Şelari 9 SI 4-4856 Fridman S d Logofătul Tăut 16 S5 3-3423 Fried Adolf d Bd Carol 39 SI 4-551 1 Fried I ing Poetul Sihleanu 18 SI 4-1483 Fried Willy d Ceauş Radu 1 S5 4-56O8 Friedenstein genţi dame Moşilor 110 SI 4-2281 Frieder Karl bir Vânători 8 SI 4-5061 Friedlaender Bruno d Dr Lister 7 S6 3-9 1 4O Friedman A d 14 Martie 40 S6 4-5 244 Friedman Adolf d Călăraşilor 55 S4 3-17 7 4 Friedman Bernard d Culmea Veche 8 S4 . . 3 - 5 O O 8 Friedman Câmpina dr Fauchette Ştirbey Vodă 76 S2 3-3654 Friedman Edwin I I d V Aleea Bea Naţională 17 S2 2-2724 Friedman I dr Griviţei. 133 S2 4-O657 Friedman Ionel d Moşilor 199 S4 2-9212 Friedman Marcel dr Carol 52 SI 4-2351 Friedman I I a re u coloniale delicatese V Văcăreşti 60 SI 3-5681 Friedman Mauriciu d Pictor Luchian 12 S4 3 - 3 0 5 1 Friedman R d Olteni 38 SI 4-25 14 Friedmann Hugo av Aleea Rignault 11 S(i . . 3 - 9 1 3 9 Friedmann Iacob d Isvor 41 S C 3-3949 Friedmann Josky d Leova 45 S4 4-6525 Friedmann Juster & C Lipscani 22 SI . . . . 3 - 4 3 6 2 o Friedmann Leone dr Justiţiei 81 S6 3-9433

CEL MAI BUN A D A U S LA CAFEA

245

După ce aţi obţinut „comanda" nu închideţi. — Aşteptaţi indicaţiunile operatoarei.

FRI-FUN

Friedmann J Leone av Bradului 9 S5 5-1551 Friedmann Martin d Bd Lascar Catargiu 11 b S3 2 - 9 7 8 7 Fries Ernest d Popa Tatu 32 S2 4-9133 Frigator V Mircea d Vasile Lascar 18 SI . . 2 - 4 6 8 4 Frigidaire Leonida & Co Bd Tache Ionescu 30 S3 *2-1 883 Frigomotor Dolacek Ferdinand frigorifere electrice Anastase Panu 14 S5 3-6289 Frigoriferele Gle Buc Axente Sever 6 S6 . . 3 - 4 1 0 7 Frigul fcă ghiaţă Şerban Vodă 180 S5 3-7702 Frigura Victor ing Spl Independenţei 56a S6 . . 4 - 5 1 8 5 Frigyes Emerich d Nic Bălcescu 37 S3 2-9460 Vatra Luminoasă 21 L Pe Iancului S4 . . 4 - 8 3 5 2 Frimu C Consţ ing Ana Davila 9 S6 4-2O2O Frimu Georgeta d Călăraşilor 151 S4 4-68O6 Fringhian Cristine d Dionisie 31 S3 2-8777 Frischlander Albert d Lucaci 64 a S4 4-1597 Frischoff M av Dtrie Racoviţă 25 S4 5-1572 Frischoff S av B Carol 33 SI d 4-0288 Fritsch Robert d A Şerban Petrescu 12 S 3 . . 2 - 1 7 3 3 v Frisch'jk C d G Florescu 21 SI l 4-8713 Fritz Gestenberg d B Academiei 1 SI d 3-3847 Frizeria Americană Academiei 7 SI 4-6721 Frizeria Continental Bohme Carol Academiei 35 SI 4-8729

Frumuşanu Dinu d Isvor 43 S6

Frugoli Amedeu d Labirint 156 S4 3-4473 Fruh Cornelio d Principatele Unite 53 S5 . . 3 - 5 7 4 5 Frumentum s a r Eugen Carada 5 SI 3-8 7 7O Frumosu C Mihail căp ing Dr Leontc 11 S6 4 - 6 6 3 8

Frumuşanu Numa av Grădina cu Cai 1 S . . 4 - 2 3 5 5 2

4-2727

Frim Victoria d

Frizeria Frascati Marin Petrescu Victoriei 33 SI Frizeria High Life Mohai Nicolae

3-6137

Victoriei 57 SI 3-1 1 7 3 Froda Alexandru ing Dr Burghelea 10 S4 3 - 0 9 2 2 Froda Enric d Văcăreşti 14 SI 3-3060 Froda Scarlat d Câmpineanu 48 SI 3-5670 Frohberg G B fcă tricotaje Bd Col Mihail Ghica 72 S2 4-6909 Frohlich Carol d Pictor Luchian 7 S 4 4-3045 Frohn s a fcă pile Pe Rahovei Str J 29 S6 4 - 3 5 6 7 Froimescu E Fery av Luterană 20 S . . . . 3 - 6 2 3 1 2 Froimovici Leon & Rubin pielărie CI Moşilor 33 SI 3-3001

Frumuşanu T Take dr chirurg ginecolog conf univ Alex Lahovary 7 S3 5-1917 Frumuşanu $erban d Silvestru 29 S ) I 2-494O Frumuşanu Vintilă d Isvor 43 S 6 4-6125 Frumuzachi P Petre av Logofătul Nistor 7 S6 3 - 5 8 2 1 Frunzănescu A ing Hotel Palace SI 3-1086 Frunzeanu Georgeta d Paris 59 S3 2-2O34 Frunzete V Vasile av CI Griviţei 112 S 2 4-0729 Fuchs Bruno d Peleş 1 S3 2-238O Fuchs Heinrich d Şerban Vodă 101 S5 3-3559 Fuchs Herman d Dr Lueger 3 S2 4-4929 Fuchs I d S Apostoli 82 SI f 3-3109 Fuchs Leon tricotaje Beka Gabroveni 41 SI 3 - 0 5 9 6 Fuchs Renee d Popovici 14 S4 2-2574 Fudulu Marin av Ştirbey Vodă 23 S 2 3-6981 Fuerea Georgescu Bazil d Bucur 4 S5 . . . . 4 - 2 6 4 3 Fuerea Georgescu D d Lucaci 39 S4 3-4820 Fuerea Georgescu Dinu av Lucaci 39 S4 . . . . 3 - 8 0 5 8 Fughina I Ştefan d Pârgarilor 10 S3 2-1063 Fuhn Edgar d S Gheorghe Nou 31 SI f 4-4871 Fuhn I d Bateriilor 23 SI 4-9343 Fuhrer Emeric dr Buzeşti 4 S2 4-1083 Fuica Alexandra d Măria Rosetti 30 S3 2-8655 Fulda Emil ziarist Belizarie Luther 15 S . . 4 - 6 4 1 5 2 Fulda Sylvia d 11 Iunie 12 S6 4-7249 Fulea D Şlirbey Vodă 45 S 2 3-5O45 Fulga Costin ziarist Iancu Căpitanul 22 S4 2 - 4 4 9 8 Fulga Eugen dr Buzeşti 15 S 2 4-8489 Fulga Hercule d Dorobanţilor 30 S3 2-1345 Fulga H Mihail d Dorobanţilor 30 S3 2-1246 Fulger Valeriu prod chimice uleiuri şi unsori Viitor 176 S3 2-1483 Fulger Leibovici Manole Traian 150 S 4 4-5594

Froimovici R Leon d

Fulgerul Fabrică de halate şi haine gata
Bd Măria 8 SI 3-7834 Fulgerul fcă ştampile Brâncoveanu 7 SI . . . . 4 - 7 1 2 2 Fulgerul instalaţii electro tehnice Smârdan 14 SI 3-854O Fulgerul I Nicolau atei vulcanizat Sf Ionică 7 SI 3-1734 Fiilop Paul dr ataşat de presă maghiar Vasile Lascar 126 S3 2-43O7 Fumosan s a r de denicotinizare Bd Iîegiei S 3 - 6 1 0 8 2 Fumul întrepr de curăţat coşuri sobe Vasile Lascar 77 S3 2-9594

Frollo Iosif prof Andrei Murcşanu 20 SI! Frometta L d Carol 79 SI

Frollo Anton Vladimir av Paris 4 S3

Banu Mărăcine 27 SI

3-4826 2-8736 3-5978 4-3723 4-7161 4-1305 4-7917 4-7437 3-6778

2-5656

Frontul Negustoresc al Unirii

Frontul Românesc Organizaţia Glă a Capitalei
Calomfirescu 16 SI Fruchter N av Moşilor 80 SI Fruchter Nathan av Bateriilor 18 SI

CI Victoriei 31 SI Frontul Ostăşesc Naţionalist S O N Pictor Grigorescu 5 SI Bd Elisabeta 8 SI

Fruchter N N Alfons dr sugari copii

Fundănescu D Gh manuf conf încălţ

Fructăria Academiei Ghica M Spiro

Academiei 9 SI 3-7847 Fructăria Palatului mag fructe Victoriei 88 S1..5-O967 Fructăria Royal PJa Amzei 13 Comp 1 S3 4 - 6 3 0 9 Fructunion fructe orientale şi indigene Pta Obor Comp 6 S4 2-9690

Carol 66 SI ' 3-0529 Fundănescu M G d Columb Nou 9 S3 2-3528 Fundaţeanu H Ctin d Vrăjitoarei 2 b S3 . . . . 2 - 1 2 3 6 Fundaţeanu Ion d Aleea N Ionescu 3 Kiscleff S2 4 - 3 5 0 1 Fundaţeanu Preda comandor adj Barbu Delavrancea 11 S 2 4-6483 Fundaţia Culturală Enciclopedia României Popa Soare 50 S4 4-3363

FUN FUX

Pronunţaţi clar numărul de telefon şi fiţi atenţi când se repetă. Furnica Furnica Furnica Furnica

246

Fundaţia Culturală Principele Carol Latină 10 S3 3 - 8 9 8 9 cab dir grai 3-6432 Fundaţia Culturală Regală Principele Carol Muzeul Satului Pe Naţional Luna Bucureştilor 5-1 924 Fundaţia Pt Lit Artă Regele Carol I I Bd L Catargiu 39 S3 2-4O7O cab dir şi contab 2-0640 Fundaţia Univ C N Vasiliu Bolnavii Pţa Amzei 5 S3 3-8559 carieră de nisip Corn Dudcşti Cioplea . . 3 - 0 2 9 7 Fundaţia Universitară Carol I Wilson 1 SI . . 3 - 9 0 3 5 Fundaţiile Cult Regale Muzeul A Saint Gcorges l Polonă 24 S3 2-1 1 3 6 Fundaţiile Regale centr edituri C A Rosetti 2 SI 3 - 3 5 6 6 Fundaţiunea loan I Dalles I C Brătianu 18 SI 2 - 5 2 5 7 Fundescu C Gh art cauciuc Dr Felix 32 S2 . . 4 - 3 7 9 6 Fundescu Mihail lt col Bd Regele Carol II 69 S6 4 - 4 3 8 5 Fundoianu Anton d Arcului 14 S3 2-4597 Furajul Schoengut E Ilfov 1 SI 3-5248 Furculescu Constantin d Olari 15 S4 2-9581 Furman Ionel d Griviţei 249 S2 4-8338 Furman V dr Carol 8 SI 3-3045

băcănie D Opreanu C A Rosetti 26 SI 2 1 6 0 8 Gh d Cariadi 11 S4 4-8778 Z D d Washington 30 S3 2-1 703 N Teodoru manuf Carol 72 SI 3-5791

Furnirul cereale furaje en gros en detail CI Văcăretşi 193 S5 4-6741 Furnirul M H Tannenbaum dep furnire placaje Avrig 31 S4 •. 2 - 3 9 1 8 ssala Griviţei 215 S2 3-5578 Furnitex s a r postăvărie furnit croitorie furnit corsete Smârdan 4 S I 3-2394 Furnituri Industriale F P Mink Isvor 2 S6. . 3 - 2 7 5 1 Furst Therese d Sf Constantin 2 SI 4-7574 Furtună Horia d Dr Ghiulamila 21 Pe Panduri S6 4-5775 2-0393 Furungian Z A dr Moşilor 242 S4 Fustasu M d Bd Căp Aviator Romeo Popescu 202 S3 2 - 9 8 6 9 Fusul s a r răsucitorie ţesătorie mecanică Spl Unirii 144 S5 3-5647

Fux Juliette d Aviator Petre Creţu 20 S2 . . 3 - 3 6 9 7

TARIFUL RECLAMELOR IN LISTA DE TELEFON
SECŢIUNEA ALFABETICĂ Pagină întreaga . . . . '. '. '. . Lei 1600 lunar V2 pagina „ 900 „ V4 pagină „ 500 „ Ştreif dublu (25 X 135 mm.) . . . . „ 300 „ înscriere suplimentară de fiecare rând „ 25 „ SECŢIUNEA COMERŢ, INDUSTRII Şl PROFESIUNI V2 pagina în lung (210 X 70 mm.) . /4 pagină în lung (105 X 70 mm.) . Casetă mare ( 45 X 60 mm.) . Casetă mijlocie ( 30 X 60 mm.) . Caractere pronunţate de fiecare rând înscriere suplimentară
x

Lei „ „ „ „ „

700 lunar 400 „ 1 0„ 5 1 0„ 0 40 „ 25 „

Taxele de mai sus se aplică pentru întreaga durată a listei în care apare reclama. Aceste taxe se facturează abonatului împreună cu taxele pentru serviciul telefonic.

247

In caz de întrerupere a unei convorbiri interurbane bateţi in furca receptorului.

GAB-GAl

PENTRU ORICE COMENZI CHEMAŢI TELEFON 3-1759

Gab Alexandru d CI Grivieţi 399 S2 3-5572 Gabay Armând av Puişor 14 S6 4-5518 Gabay Ilie d Gh Panu 5 S6 3-0864 Gabay Victor d Bd Col Mihail Ghica 54 S2 . . 3 - C 7 4 9 Gabe S Brăila dr Călăraşi 38 S4 4-9945 Gabor Ecaterina d Bd Pache 132 S4 4-4395 Gabor F art tehnice Floreasca 34 S3 2-1367 dornic Polonă Al Năstăsescu 7 S3 . . . . 2 - 4 3 3 0 Gabrea I Iosif dr prof Dr Obedenaru 6 a S6 3-9167 Gabriel David d Stupinei 26 S4 3-3384 Gabriel Ionel dr mamoş copii 14 Martie 16 S6 3-3906 Gabrielescu C Aurel ing Virgiliu 53 S2 3-1559 Gabrielescu Emil gl Pţa Amzei 24 S3 3-8816 Gabrielescu M ins Romulus 23 S4 4-2997 Gabrielescu Virgil d Dr Mirinescu 14 S6 3-2809 Gabrielescu M Virgil d Nifon 8 S6 4-2267 Gabunea C Aurelia d Bd Tache Ionescu 46 S3 2-2756 Gabur Marcela d C Griviţei 33 S2 I 3-9401 Gad Jean av Ci Rahovei 46 Aleea Moroiu Villa 3 S6 3-O6O4 Gâdea Const d Pe Ludovic Str Pu-cariu 6 S5..4-1 2 2 6 Gâdei Alex Adalgisa d Mi trop Andrei Şaguna 4 S6 3-8343 Gado! I Santo fcă ipsos şi culori Antim 1 2 S 6 5055 Gaeff G h e o r g h e i n g W a s h i n g t o n 1 7 S.'i . . . . 0392 Gafencu Grigore d Ş o s Kiseleff 5 3 S 2 . . . . 5773 Gafton Ion preot S Ecaterina 11 S5 f 4-9795 Gagea Ecaterina d Carol 85 SI 3-E 9918 Gagel Carol d Al Orăscu 7 S6 3 5777 Gagel Jean d Dr Listcr 17 S6 4 2322 Gagel Otto franzelărie Putu cu Apă Rece 39 S6 3-1759 direcţiunea 3-8033 franzelărie de lux Şos Ştefan cel Mare 69 S3 2-209 7 moara Şos Ştefan cel Mare 69 S3 2-3606 Gagiulescu Vintilă d Bd Carol 30 SI *4-5