Sunteți pe pagina 1din 110

GHIDUL BUCURESTILOR ,

EDITURA GHID:U·L R.OMAN'IE~ BUCURESTI / NIC. G!OLES·CU 20

Redactori: AL. C Eel 0 - r 0 P Cu

I ALB. A D A U l' A

sp rij i n ul

DIRECTIUNII
D ire c tor u 1
e

PRESE! d,it u .r e i : ~
"

Dr. Z. NEM'ETH

Imprimeriile

Kr~fft

& DrQtl:eff

£': A.

! $i[i;i:u

CUV ANT IN,AINTE


Ca un omagiu adus marilor serbari organizate, gosdin Inaleul fndemn al M., S. Regelui, de catre Primaria Municipiului Bucuresti, sub priceputa

podarire a d-lui AI. Donescu,


editura "Ghidul Ro m a n i e i' Capitalei
ceasta Cala uza,

Prirnar face

General, apara a-

sa,

Deopotriva inchinata
paganda

de eri ~i de azi,
de procari fac

acest Ghid se adauga, firesc, straduintelor ~i' mai buna a ei cunoastere, rostul acestei prime "Luni

a Bu cu r e s t il o r".

AL.
9 Mai 1935·

B.ADAUTA /

AL. CICIO-,POP

Dr. Z. NEMETH

TABLA DE MATERII
Fag.

BUCURE$TI ~lstorieul Bueurestdlor Sosirea in Bueurest.i Agentii :;;i Birouri de voiaj Socie;Uitide navigatte Ofieii postale

7 11

18
2>2

23
23

Hoteluri Restaur ante-

24
25 26 28

Musee Gradini .:;i r estaurante Pensiunt

de Val'a

28
28 213

Oafenele-

'I'eatre BariLlri.~i

eabarete

Oinematoarafe Oluburt iusemnate

28 28 28

Ministere ~
Autoritati
dnstiti1e

m)
capita]a

29
29

Admlrristra tifle financiare din eepti ile respective Universttat! :;;i Seali superioare Bfbltoteci ..

~i

Per-

Bisertel

Bai publice Strandur] Sanatortt si spi ta.Ie - Medici speciaHeti Carner e de eomer] Banei Indnstrin Mag-a.zine

.32 ~·ecom.a!l!ld,abile 36

30 30 32 32 32 32 33

Hanei; iabriei §Ii lllag·w.dne

36 36 37
3-9
3,9

Varna

l~eg"a~iunile !;Ii eonsulatele striiine hI Bueurestt

4]

42

A. Pltmbare cbculal'l prin oras Oalea Victortei ei bulevardele invecin.ate a) Cereul Mi litar. B-dlul Eltsabeta ~i Par cul Ci~mig:i!u b1 Bvdul Begele Carol 1. - Universitutoa '~i veeinatatile ei c) Dela Cercul lvlilHar Ia Palatul Regal d) Palatu) Regal e) Dela Pal atul Re,ga.! la Piata Vtetortei I~i Soseaua Kisseleff f) Dela Cereul Militar la Plata Senatu luj --~

44
-hi

48 51
53

B. Bnlevarde

~'i sosele a) Bulevardnl Br at'iarru, 'I'ake Lonescu ::;;i Lascar Catargiu -I b) Bulevardele Regele Carol 1. Si Pache Proto-

79 79
B5

popesou

c) Oontinuarea pendentet

.B~dului

Elisaheta

~i Bvdul

Lnde88 90 91 95 100 102 102 !rOB 104

C. Pe eelalalt mal al :Dimbovitei a) Din Piata Senatului spre Sud-Est Parcul Carol'~· b) Dela Piata Seuatului spre Sud-Vest '{j-'fmprejurimile Bueureetflor --I. Manastirea Vacare~ti Baleui sl II. Palatal Mogosoaia ~i Manastirile Tig21ne~ti III. Snagovul IV. Biserica Fundenir Doamnei ~i MaD astil'ea Plumbulta V. Manastirile Marcuta, Pasarea ~i Oern'ica -VI. Ruinele del a Potlogt VII. Dela Bueuresri Ia Giuredu tMauaBtirea Co.uaua)

lOG
106 107
lOfl'

o
W

Atheneul Roman

Bucure§ti.
Razboiul mondial sehtmband Bucurestir di;nt:r'o on1 itaUi a uner tarl mici, III centrul de, viata a] OH'Uj mare regat, ,a adus eu sine, in anii eari au urmat 0 serle nona de eforturi. 'I'oate tinzan.d, de asta data dnpa un plan organizat $i 0 eonceptie I]t'banistica occidentala, sa dea eapitalei Roman.iei un prestigju eu adevarat de mare eras. Astaii. ehiar, Bueuresti! au aerul unui imens santter:

tele trebuitoare ea sa devina Iocuri demne ae illteres; monumentele prlncipale sunt PUSH in lumina pe care ale Q merrtau, carnere nni, cochete f}i de gust, incunjui~a inima orasului. . ' Bucurestii, pastral1du.~~i toate vestigfile tstorice, de-yin .totusl un or~tanarj~a;re iei fixeaza, cu fiecare an trecut, 0 personalttate a sa. Astlel, ell toata rapida lui desvoltare, orasul nu se departeaza de eeea ee fa-cea edinioara farmecul san: veehtle l®caeuri· deinchinare; cateva eladirt dill veaenl al XVIJI-lea si In0~t unele monumente, au gasit putintasa ramana, in t.oata veloarea 101", In rnijlocul acestut CJrH$ nou, 'Amestec de stflnrt ,d~~
7
,
,

Atl-a.z.ile alint-aza; pietile eapata forma $i aspecse

f,erite, Bncurestil iei capa,ta totuei stilul p'iropriu: in firnp ~ce pe bulevarde se ina-Ita censtructiuni moderns, . la sosea ei in Clartier:ele noi, in.f~'0mef;lte stilul romanesc. Ca 0 marturisita legatnra: ou veehiul sau aspect, orasul p'astreaz'lt', eultiva ei' SP(!)reste pareuri dintre eele mai fnllmoase, cum' bnn.aoara Ci~niigiul; Pareul Carol, etc. Numara .63:5.0mt) 1ocnltort, iar suprafata sa este aproape e.gala en acea a Parisului. Neobfsnuita lui iutindere in ra-' port cu populatia, este e,x]>lli.eabila prm .faptul <1~ madoriratea easelor zidite ~nainte de razboiu, n'an deeat un singur eta]. Din. primele 'aeezati idilice se mai pot vedea numercase bisertei, mrtoeurt sl bisericnte ImpodOlbi~ cu ieoane pril~itive, ell fresce si sculpturi in lemn, ctitortte de bo iert eredil1Jcio~i. Jazzul strldent al oiroulattei moderne, sgomotul transrnlsfunilor puhliee de radio, striga- , tele oltenilor ei ale vanza totilor de z;iare,· uruiala mastnifor, se 'Iovesc toate de Ilnistea biserictlor, pretutindeni ra,s,pandite in acest ora;e. "-, In afara de aeeste veehi loeasurt ale Domnului, se mai afla in Bueurcsti sl cateva cUidiri mai insemnate din veaonl 'al XVII::.lea si al XVIII-lea, . .

Marins Bnnescui Bueuresttl' vechi

Str, Reg.ala

tului, etc, Deasemcni, eentrul eomencial $1 banear, dela Plata Slf.Gheorghe prin Str. Lipseani,: Str, Smardan, 8tr. A!cademiei ei pana in vesfita Cale a

ca: Patrtarhia, mttoeurdle din ju.rul el, veehea reeedinta domneasea in care e instalata Arhiva Sta ..

acesta idin urma avand numeroass case boierestl, unele in, sttl mou brancovencse formeaza una din , mIle mat frumoase arte.re ale orasului, Centrul I~~Rtreaza un aspect occidental, iar eostumele tara,,. tli( eti ale oltenflor, trasurile de orixine ruseaaea,

Viotorte], mai cuprinde eladir! earaeteristrce ale arhutecturl! veacului trecut. AHituri, B-dul I. C. Bratianu ~--rna,ke Ionescu -, Lascar Catargiu, .

ale ![}:veoti101l' ell @arbi t;;i p0teapuri, adue 0 nuanta patriarhala, linistita. 'In :iarna, eezonul e f.oarte bogat in. In'emiere, eoncerte, C11 dirtjor! sl artieti Iooalnlci san straJni" eonfertnte : eulturale, baluri, patina], matohuri de hoekev pe grhiata, reprezentati! de box, barut'i ~i eabarete, la nivelul orlearud oras
figurile'1mpltitllatoR:ve

V,ara, bucuresteanui eauta odihna Ia Sose-aua Kisseleff', la S,t!"and" Ia basinal en valur i "Lido''" la Snagov S1aU ln f'rumoasele manastiri din jurul capitalei. 0 exeursie mal mare, de 3 ore 00 trenul, se poate face Ia Sin-alia, resedin ta de ,vara a Regelui. (In toate Duminecile ei sar.batoril~ iVe diversele terenurt de sport, se joana rnatehur; de ffOOtbalf, rUg'lhy, tennis, ciollsm, motociolism, ete.) Populatia e foarte vartata cuprmzand 70% Romani iar restul' Evrei, .U ngnri, Nem ti, Rusi, Italieni, Greel, Armeni, etc. Prin p:o~it,i,asa geog'rafica - in aproplere de Dunare ~i. Marea Neagra ~ ~i prin reteaua de eal fe-rate , Bueurestn e menit ,sa devina u.n1'11 din eele . nnai Impcrtante centra . de legatura irrtre Orient si Occident.
\

apu.sean.

'

.BucuJ;e~tl

!liO

Istoricul Bueurestflor,
Intim legat de istoria Tarii Ronlane~ti, lstorieul acestudveehin~ ,.sca;rrn d~domnie!: :~, ~Rr~ .e , Bucl\re.$tiul" - pleac~. din legenda, ·urmand aeeeasr framautata Iirrie pana in .zflele noastre. Sambu·rele· lui, daea e ali credem o. poveste plina de l)).tore'8C, a fosp yiata JUi ,.Buonr pastorn}: care a r~dicat~ pe malul Dambovitel, 0 biSer]Cuta de lemn !}ol a tntoomlt ililcepu tnrfle a~ezarii lui de aziin aeeste Ioeur'i, Oercetarfle lstortee ~i sapaturile facute au dovediti:ng~, eli, inca de' pzin alPOCa miflocie a bronzului (1600 a. Hr.) ~i p!lna calra 8far~itul epoeei romane (400 d. Hr.), tlnutu] Bueurestilor a fost Iocuit. Arme]e, uneltele depiatra. os.bronz $i lier, daF. mai ales eeramica gasita in sapaturfle dinjul'lIll Iaeul ui : Tei, dovedese existenta unei civilizatiip:reistorice bine de·finite, olasificate de oamsnif de fJtiinta sub numele de "Civilizutia
A
N

mat, de negustorti cari Incrau C'U portnrrle apropi.ate ale Dunarfi , a capi1tat treptat 0 importanta. din. ce in ee mai . mare, devenind, pe Ia mifloeu! veaculut 111XVII-lea, capibala Tarii Romanesti, . Datorita, astfe], impre:ju:rarilor favorabflc f;li situatiei sale, Bucurastdt all 'izbutit sa devma central vie~U polifiee romaveaeul al .X.VII.. ea, desrobirea .{arDor romane de sub jugul l tnreesc, M.ai tAxziu, la' Inceputul vea'Cu~ujj el XI:S::~l~a. BuctllreetU au avut un rol condueator in miecarea de redesteptare n,a,i"Op.aUi. De acesa, la !1862, eand s'a inntptuit Unirea Prineipatelor. au deverrit capitala natrrrala :a tarii. De ·fapt, in vechile documents ..fSi croniei, nnmele d~ BUC1!reeti nu apare deeM itarzi.u~ in veaenl al XV~lea. TotufSl,

B ucurcsti " . . ' . . Se pare ca, :in antichitate,[ll, Iocurfle aeestea, era 0' i:n~ semnata .asezere, din punct de vadere stratesde ~i comercial. In Evul Mediu,cetatea,.incnnjurata de .un odi,'Jel fox~

ne~ti. De .acl aPQl:ilit

misearea national!

care urmarea,

in

tf

Oilia:~uJ extsta ~i inainte, purtand numel e de Ceeatea Dambovite'i, Dupa "ce s'a mutat acl 'Be-annul domnesc dela Targovi:;;te, orasul tncepe sa :propa;~easca. Boier ii i~i eladese case in preadma Curtii Doninesti, negustorrt iSi desehdd dughene, ~i vrata se desfasoara activa, :in Jurul ceHitii. Prtma desertero a Bucuresttlor e aceea facutl1 de caH1.~ torul ~rancez Pieere Lesoo:lopier, 1a'1574; care spune: " .•. Intariturile orasului sunt trunehiuri mad de C'Qpae] infipte, in pam,ant, unul langa ,a~tul Si legate' intre ele prin gri:nzi transversale, prin.se pr!n euie de Iemn, lungi ei mar i; pavajul e fa.cut din trunchiurt de copaci. Pe aci trece un rau numit Dambovtta, Palatul Domnitorului era de paianta umpluta eu vaHttliCi. Ne-am dus sa vorbim eu el intr'o sala mare. tapitata eu covoare turcesti si eu relterurt de jur tmpreiur, 'inaIte de vreo trei picioare, ca in caravanseraiurl. In eapi1tuI salii, in rata ustl, prtntul sedea intr'un j'8t. Mai multi oameni inarmaticu. topoare. sau buzdugane erau de rata. Atn iesit din castel en 0 facHe fji am fost dust la 0 easa de targoveti ... " difer+te

Povestirrle caliitoril9r surrt," astfel, ca un album, din :J!ag,inile earuta se desprmd, fragmentar t imaginile orasului Ia
epoci, '

Curtea Domneasea era asesata pe malul stang al. Dambovitet, "pe locul unde astazi e Bisei";ica Ourtea Veche, Pe dealnl din dOBUI acestel biser.icl ~ unde e aeum Piata Sf. Anton - era Palatrtl.cu eUidi:rile slujttortlor, iar in Iurul lui s'a format targul en stdizi. ee purtau numirile vechtlor br esle: Cava:fi, Selat-i, .Lipscanl, Zaraf'i , Covaei, etc. Boierii i,f)i aveau easels inspre aetuala Str, Carol ~i 'Oalea Victortei, unde erau Biserica Gheormei Banul (langa. Banca Ohrtssoveloni) sl Btser'ica Sf. loan eel Mare (pe loeul unde

,."

~odul Ootrocenl

12

Bill l'lt'n

s.r. Gheorghe,
asa

inainte de tee sau in dtrectla strazflor Lucaci ~i erau ineunju:rate de curtl mart, gra'

NI,oloa. Casale boieresti


rllni ei vii.

n:!.i

de Depunerf)

"'Pil'l"govi!ilte~'.

in-sa, in repetate randuri, pradat de of;lti.rJiledusmane, sau distrus de Inoendii. De abia in veacul al XVII-lea, in timpul domniei lui Mutei BHSUl'ah, Bucurestti au mceput 'sa se ridiee Ia nivelul unui OI'Hf,I mare l;Ii ·sa devina eu adevarat un important centru politic I-Jl eomercial. S'a intins spre Apus pana Ia laeul Cismigfu, .pe malul caruia Matei Basarab a ridicat managtirea Sarindar, iar spre Nord pana in eartderul Batiste, numit astfel dupa vestitul boier gr ec de pe vremea lui Radu Mihnea, f1i ne malul drept al Dambovitel, pana la biserica Sf~tii Apostoli, r id icata de Matei' Basarab, De aceea, atat ambasadorul snedez Paul Strassburg. eat ~i H(J'ditorul anouim polouez, care insotea pe G:i:leorghe KraHitllski, vorbese de Bucurestt ca de 0 metropoH1: "Un oras mai frumos cHidit deeat Tas'ii, impodobit cu frumoase biseriet lie zid". Tar in deserierea episcopului catolte P. Balrsiel, care /.l, vizitat Bueurestti in anul 1640, se arata dt orasul "are 12.000 de case, ceea ce farce mai mult de 101),000 d.e suflete., cu 100 de biserici r;;i multe manastirt ... " Diaconul Paul din ~lep, ·.care:a msotlt pe patr iarhul Ma.. earle al Antiohiei in ealatorta facuta in tara ncastra, prin n:nii 1653-:-1654, arata in descrierea sa ca Bueurestti sunt un oras "foarte mare" eu ,,40 de bisertci st manasttrt", Despr e Ourtea Dornneasca scrte ca ,,8 uimitor de eleganta, ell UIl lHPect .incantator ~i mult mai frumoasa decat Curtea din
a fost

Voda, ete.) Vechiul oras

J?e malul drept al Dambovitel se rtdicau,' in veacul al rVI-Iea, eateva biserrct transformate in manastrrl tntartte, aervind ca fortificatH. ~i Iocurt de adapost. (Biserica jupanesei Caplea, ve dealul Mihai Vo.da, manastirea Badu,

Din relatarfle pitorestt ale ca.latorilor, ne jrutem da deci f'j( ama de viata "bog'ata, plina de stralucire a .Bucurestrlor in eacul al XVlI-le:a. De: fapt, stramutarea derlnlttva a 'capt1,111 i dela Targovi~te .Ia Bueuresti nu are Ioc deeat in anul

1659. dupa rascoala lui Mi hnea Voda. dupa CRm arata croniearul Radu Greceanu.. , . Intr'adevar, Bueureatti fHnd mai aproape de Dimare decat Targovi~tea, puteau. fi mai usor sub supravegherea tureeasca, astrel indit, stramutarea definitiva a scaunului domnese, pare ca s'a facut sub presiunea Turailor. () nona epooa de inflorire au eunoseut Bueur est ii in vrem~a dO!p-Dliilar ~u. Serban Oantacustno (167~-1688) ~i Ooni stantin Brancoveanu (1688-17114). In acest trmp, orasul se marestc pr in formarea unor noi centre comerciale: "Targu.l Cuoulnt' in juruI biserice:i Sf. Gheorghe Nou, ~i TarguI de Sus. avand ca artedi principaHi Tllrta Mare (aetuala Str. Lipseani). In apropierea. Targulfli de Sus; se construeste Hanul $erban VQda: cladIr e Imensa pentr u aeeie vremi; cu dfiHla caturt tn jurnl unei curti patrate. La part.er erau pravaliile; la etai camerele pentru calatort: iar in. eurte 110I'O~ seau carde en marfurt $i radvanel e calatorilor. Hanul Serban Voda se afla. cam pe locul unde se rf dica astaz! Banea Naticnala. Braneoveanu a constrult ~i e1 un han, in jurul Biserieii Sf. Gheorghe Nou, ~;i un altul, pe Iooul fostei case a Balaeerrilor, unde e .azi Palatul PO:$telor.. . Tot in aceasta epoca se desernneaza ca principale artere ale orasului, doua strazi: ,,,Calea Brasovului" ~ numita Inaci tarziu Podul Mogosoaielv s! care nu e alta 'decaf' aetuala eale a Victor-let - ~i ,.Ulita Targului din atara", ce pornea d~n Piata Sf. Gheorghe ~i dueea pana 1a Targul din a.fara, aetualul Targ al. Mosilor (Calea Mosilor). DaT ei celelalte cartiere se. intind. . La manastir oa Coltei unde funcnionau un .spi tal ~i 9 . seoala - se ridica un turn, neoblsnult de inalt,avand un ceasornic ~i doi soldatt zug'raviti de 0 parte f;!i cealalta a por tii. Tradttia spune cs acest turn al Coltei ar fi tost rnal-

lJiserie3

Sf. Gheorglle, atzand

14

V(chea Blser lea Stavropoleos tat de soldatii suedeai din armata Regelut -Carol al XII-lea, r efugfati la noi. . Pe ma lul dreptal Dambovltel Be cladese numeroase eur ti boierestt si biserici: curtea postelntcului Oonstantin Caritacuztno, in apropiere de Biserica Sf-tilor Apostolt ; vestitele case nle Dudescului, langa podul Cali.cilor (aetuala eale a Bahovei); palatele lui Brancoveanu, pe Ioeur ile unde sunt azi Spital.ul Braneovenesc :;Ii Piata Senatului; casele Merieanilor, Milestilor $i ale Rudenilor; blserica Antim ridieata de mitropolitul Antim Ivireanul, etc. In '3far~it, tot in aceasta epoca Be ridieR ei Manastirea C0- . trocenilor, r esedinta de. vara a Domnitorilor. In veacul al XVIII-lea, Bucurestii ince.p ,sa capete 0 alta inflHiea.re. Panartotit au adus noi deprinderi de intriga, lux ~i tr andavle. Bucurestrl nu mai sunt 0 cetate mcuniurata de un. targ en aspect mal rnult sau mal putin rural. .Au devenit un OI'aJf$ cosmopoltt, eu earacter ' oriental. . Boierii ]~i pa,rase'sc mositle fJi lei eladcsc Ioeuizrtele in capitaH1. Nu mai snnt osteni ; devin curteni. Blzanttnlsmul se inscauneaza pentru prima dat.a in Bueurestt, J npanesele urmeaza moda dela :ConstantinoJi)ole,;prQtipendada se pltmba in caret e, radvane ei caleeti, iar, boierii due 0 viatlt de intrigj ~i pizmuiri. Domnitorii se g andeso din ce in ce mai rar sa cladeasea biserici. Doar Nicolas Mavrocordat- r idica manastirea Vacarestflor , Constantin Mavroeordat manastir-ea : Sf. Spiridon Vechi, ~l Scarlat Ghica biser.iica- Sf. Spir-idon Nou. In sehtmb, hoierii - 'ei mai ales ueg ustorfi - ajiuta san inalta direct Ioeasurf de rugaclune, Pentr n acest motdv, eele mai multe biserici din veaeul al XVIII-lea poarta .nnmele preotilcr carl au staru it sau au adunat bani: Popa Soare, Popa Petre, Popa Darvast (Biserica Alba). Popa Oostea, etc. Tot in acest veae Bucurestit se nnbogatesc eu unul dintre cele mai IruIDoase monumente: biserica ridicata de arhiereul Ioanichie Stavropoleos.

15

Pe la gfar~itul secolului al XVIII-lea, apas tn [urul Bucurestilor localurti de distraetdl !;ii de pctr ecerf. Astrel sunt "chiaecurile" dela Herastrau, unde petrecea protipendada, ehioscurfle EJi fantanile cu avuzurt rfdicate de Nieolae ¥avrognenl, in apropiere de Biserica Izvorul Tamadl1irii, Ia sosea, e-tc. Orasu! se int.inde pe 0 suprafata foarte mare - "dela lID caP'at -la celalalt are 0 Iungdme €ie un eeas ~i Jumatats de mers", spune austrtaeul Sulze~ Jit<i fjlese.riere>a sa - dar casele Bunt eonstrulte nereg alat, 3Jvii.nij:graaini ~i curti intinse; ell numeroase ma'idans intre ele. IJ!I' 1798. Domnttorul C. Hanged~ a pus sa se facH. 0 irnpartiTe a orasulur in 90 de' mahalale, gr-upate in 5 pla'!ili, care ar cor espunde "colorilor" de azf. Cam in aeest timp, se infiinieHlz3; prtmele CQn~1ILlfl.te s'traine in Bueurestf: eel rusese la 1781, eel austrfac Ia 1783,_ prusian Ia 1786, frances la 1795, ei .euglez la 1801. Ele au constitudt curand adevarate nuclee de v:iata europeana., cani atrag p,e boiertt dornie! de emancipare ~i de cu'ltura. Mai ales (:l-{)111sulatul francez, eondus de un Iacobin inv8n;m_nat: Rortota:n, instalat pe ulrta Ielrcartlor (actuala Str. Carol), devine eentrul r evolutionartlor si focar ul Idei lor noi. In leQi2 un cutremur dlstruge 0 parte din orae.- In :LSQ4. un in-cendiu pustieste _ caetl.erul negnstoresc din Plata Sf. Gheorghe pana 1a Podul Moxosoalet. Curtea Domneasca artie in 1813. Orasul se reface Insa, dar eu case constru.itc dupa 'model -,europeneso ~i ell strazi aliniate: mai larg i !;Ii mad ingrijite, unele dintre ele fUnd chtar luminate cu felinare, in care ardean Iumanar i de sen. Bucur-estf i au, ,in 1822, dupa r elatarfle consnlulut prusian -L. Kreuchely: 4 bai publice, 9 manastirt, 72 biserici, 8 eapele.: un templu Iuteran, 0 sinagoga, 4 spitale publ ice,: vreo 20 de Iarrnaci.i, 0 tipografie, un seminar ortodox, 2 scoll publfce, etc. Odata eu izgoriirea fanariotilor ~i Inscaunat-ea Domnitorilor rornant.. Bucurestti ineep sa se modernizeze.· Or asul

Vechea Biseriea greeeasea

"!

16

Piata Sartndar
participa intens la toate evenimentele polrtice, ear] au un Iarg' rasunet in randurile populatiei. Zfarele, cari apar , raHpandesc vestil» nof !,'i mtretin .spiritul national. Un ritm tlnerese l~i face loco Bucureetit incep 0 viata noua. . "Aleea dela Baneasa'" (~os:Kisseleff), parcul .Oismig lu, speetaeolele de teatru din sala Blatincanu lSi sala Bossel Iar, mai tarziu, acele din cHtdireaTeatrului National, apar ca ncr Iocurt ~i prilejuri de dietractie .. Dar adevarata modernizara a Bueurestflor- s'a realizat sub i.nteleapta f}i redniea domnie a Regelui Carol 1. Cele mai Importants cladiri~ ofieia..~e' ~. fQst, r id ieate . in ace as.t. a epoc~ u (Atheneul Roman, F'undatia Carol,. Palatul Postelor , Banea Nationala, Palatul Casei de Depuneri. .ete.), . A povesti .lnsa faze1e p:rin care a trecut eapitala in aceasta ultima parte a evohrtiei sale, ar msemna a scrie Istor ia tarii insa$i, . In chiar pag'iuele ei cele rnai vii. .'AsUizi, Bucu.restfl sunt un oras modern. Dupa razboiul mODdial, s'au ridicat eladir-i de raport in stflul uBlockhaus"-u:rilor; s'an Uirgit strasfle: s'au desehis bulevarde; s'au asanat cartiereie . periferice; sa.u pavat numercase strazi; q'au. intemeiat cartlere speciale pentru functitmari'!=Ji muncttori , lB.:" gate de 'centrul orasului printr'o mtinea r etea de tramvaie .eleetrf.cs $i autobuse, S'aju desehis, in fine" stmnduri ei terenu:ri de sport; s'au pfantat pomi pe straz]. s'au infl'umusetat . gradInile publice ~i s'au descoperit Iocurt vde odihna, in miflooul natur ii: Snagovul , Baneasa -l;1i parcul Pantellmon; . , Suprafal;a: 78 km patrati, dintre ear] 50 km patrati. cUldirL~ Administrativ: Munlclpiul Bucurestl .e rmpattit in' 4 sectoare:Galbe~, Negru, Albastru ~i' Verde.

Gara do Nord

Sosirea in Bucuresti,
Bucurestu au' mai multe gari. Gara principala e Gara de Nord: punctul de plecare st de sosire al celor mai importante linii de cale Ierata din taraei stratnatatc. CiaHttorul afla in Gara de mal; un birou de Informatluni; un restaurant; 0 baie: un post medical $i sanitar; un birou al Sf)... "cieta ttlor feminine pentru protectia fern·eii; un eomlsariat de polrtie si un salon de eoafura. Un plan nou IN curs de realizare, .pref,aee Gara de Nord, inzestrandu-o cru peroane marl f5i eentralizand .numeroase sectil dB caIe ferata. . . Hamalti au un tarlf de 5 Lei de eolet, Intrarea la Gara de N orid e pie Oalea Grivite'i, iar ie~irea, prin B-dul Dinleu Goleseu. Pentru a' merge in oras, .se poate lua un taxi. eu tarif destul de redus, 0 trasura, sau tramvaiele Mr. 6, 12,. 15, 17,24. Dela Gara F'ilaret (Sud) pleaca trenurile Inspre Giurg'Iu, Iar dela Gara Obor (Est.); cele spre Olte .. Gara Dealul Spirei e pentrn marfurt, iar Gara Cotroceni numai pentru trenurtle regale.
18' nita ei personalele spre Constanta. .' . Nord un ofieiu teleg'rafic postal; un oficiu va-

La Ae>roportul Baneasa se eoncentroaza to-ate. acttvitatea 'av.iatiei. civile. "Air France" (Compagnie internatonale de Navigation. Aerienne) are autobuse speciale pentru 'transportul ca1atorilor lela .Aeroporf la ora~;,.
I ' • ,

Mijloacele de transport.
La plecare, taxi: metrul XnregiBtreazj1 10 Lei pentru primii 400 de metrt ~i apoi eat's' 4 Lei pentru fieear,e 400 de metrj urmatori. Oa~d a$teapt~r taximetrul inr~gi13treaz8: ~ate 4 ~ei pentru f18car..e 3 minute, Acest tanf sa aphea Ia orree eursa in oras. Pentru cursele afara din oras, pretu] se stabiie!;lte dtipa buna intele.gere. ·Tariful de mai sus '8 valabil ~i noaptea, (Nu se da bacsre sofernl ui.) II. TarUnl tl"i;tsnrUor: Dela gara, in orae sau [nvers, 40Lei. o eursa in oras care nu trelce de 15 minute, 15 Lei pen .. cal. Cursa de ora 60' Lei. Cursa [a Hipodromul ' Baneasa 40 Lei tr asuru eu un cal; 60 Lei ell doi cal'. La Htpodromul Floreasea 30 Lei respective 4~ Lei. .III. Lln idle de tramvai: Lin ia Nr. 1~ Colentfna C. F. R.• {min Plata Sf. Gheorghe-Calea Vacare~tl-- Lemaitre Ia Abator. Corespondenta ell liniile: 2•. 5, 7, 8, 9,
11, 14, 16, 19, 24. 25. '2;6; 81..

I. Automobilele . au un tar if s.pecial.

tru trasnrtle eli do] eai: 10 Lei pentrrt trasurfle cu un

Linia Nr.

2: Bariera

Unrversttate

9, 12, -14', 15, 16, 19, 20, 2.4, 25, 81.

Vergulut,. pr in Mircea Vod'a, la str. O. A. Rosetti. Corespondenta eu liniiIe: 1, S, 5., 7, 8,

Linia Nr.3:

Linia Nr.

14,. 15, 16, 17, 19, 2.0, 24, 25, 26. 5: Floreasca, prin Calea Derobanttlcr 15. 16, 17, 19, 20, 24, 26. en liniile:

Antrepozite, p:rin Halele Centrale+Lteeul Lazar-Str. Vtrgilin Ia Hipodromul Baneasa, Corespondenta en Imirler 2, 6, 7, 8, 12; ~ B-dul Bratdanu Ia Plata Sf. Gheo~ghe .. Corospondenta en liniile: 1, 2, 9, 11, 14,
.

Linia Nr. Linia Nr.

6: Teatrul Nattonal, prtn Calea GriviteiGara de Nord Ia GrivUa C. F. R.


Oorespondenta

3, 15, 17, 26.21.

Linfa Nr.

Linia Nr.

7: Oalea Rahovei, prtn Str, Uranus - Halele Centrale - Calea Vacare~t1- Lemattre Ia Abator. Oorespondenta eu liniile: 1, 2, 3, 8, 12,. 15, 16., ] 9, 20, 25, 81. 8: Calea Dndestt (Str. Drjstorului), prin Halele Centrale - B-dul Mircea la Stadion O. N. E. F. (Str. Izvor). Oer espoudenta en liniile: 1, 2, ~, 7, 12,. 15, 16, IP, 20, 25. 81. 9: Piata Sf. Gheorghe, prin St1'. VasUe Lascar - ~oseaua ete.fan eel Mare Ia Oalea Laeul Teinlui. Corespondenta eu liniile: It 2. s, 11, 14,
I

15, 16, 17, 19, 2·1),24, 26.

19

lJinin

N", 11: Pfata

Oorcspondenta
19', 24, 26.

Soseaua

Sf. Gheorghe,

Colentina
Bellu,

en liniile: prin

la Comnna

prin

Oalea MOl1jilor-

1, 5, 9, 14" .16, ~erban

Col~ntiBa.

J_;inia N r. 12: Cimiti:rul

15, 16, 20, 24. 81. Linia

Gara de Nord [a Regi.e. Corespondenta cu liniile:

Voda - Halele Centrale - Llceul LazarStr. Virgiliu - B-duI Dinteu Goleseu ~


2. 3, 7" 8, 14,

Oalea

Nr. 14: Cotrocenl, pela Lleeul Lazar - Untversttate - Oalea MO!,:lilor la Soseaua Janeuluf, Corespondenta en Hniile: 1,2, 3,. 5, 9, 11, 12" 15, 16, 19" 20,. ~4. 26. 28. prln B-dul Maria,~Hal'elle Oentrale=Untversttate+Pfata Romana la Gara de Nord., . Corespondenta en liniile: 2; 3..,5. 6. 7, 8, 9; 12, 14, 16, 17, 19. 20. 24, 25, 26; 81.

] jnia Nr~ 15: Oalea Rahovel,

Liu ia Nr; 16: Obor, pela Untversftate-> Halele Oentrale ~ Hala Traian }.a"0 bor. Oorespondenta cu liniile: 1. 2. 3, 5t 7, 8, '9, 1.1, 12, 14, 15, 16, 17, 19:, 20; 24, 25. 26, 81. . Linia Nr. :17: Str,

Viitor (Soseaua etefan eel Marie), Gradina Ieoanef=- Muzenl 81m«PI& ta Romani la Gara de Nord. pr ln
Ooresoondenta eu . liniile: 16. 19, 20, 26..
3, 5, ,6"

9, 15.

Linia Nr.

1:9: Barfera Verguhd, prrn Calea Dude~tlPlata Sf. Gheorghe ~ Univarsdtate - Plata Victoriei la Str, Colonel Plesolanu. Corespondenta 'Ol!l Iiniflec 1, 2. 3, 5; 7, 8, 9" 11, 14, J5, 15; 17, 20, 24, 25, 26, 81.

~eoala. de Arhitectura

"

21

JJinia

Nr. 30:' Cimit'trul 'Belin

Linia

Nr.24:

le'le Ueni.:ral~ - Univer. 8i. ta.te ~...PJ~a:(;a Ro .. mana la eose,aua Kisseleff (Bufet], Corespondenta en liniile: 2, 3, 5, '7 S, 9, 12,. 14, 15. 16, 17, 19, 24, 25, 26. G~rade Est, prill Oalea MO!;lilor - Unt ..
f

]}rin

St.r. ',:11 JtJ.D'Je - ;:m:a-

versttate -- Lteenl LazarGara d:..., Nord, Ia Regie.,


Corespondenta
.j 1I

Str. VirgiUu....... .

12, 14, 15, 16, 19, 20, 26.

cu liniile:

1. 2" 3. 5, 9, 11,

Linia Nr. 25: Barfera Verg uluf, prin Oalea CaHira~Uor - HalaTraian - Halele Centrale - B ..duI Mireea - Oalea 13 Septemvrfe la eoseaua

Pandurt, '

8, 9, 12, 14, 15, 16. 19, 20, 24. 26~


Linia Nr. 26: Barfera Vergului, pr in .Bravul - Oalea' Dorobant! riel Ia Gara de Nord. Corespondenta 'en liniile: 11, 1~., 15, 16, 17, 19, 20,24, Lirria Nr.27':

Corespondenta

en liniile:

r, 2, 3, 5, 7,

$oseaua Mihal - Plata Vlcto. , I, 2, 3, 5, 6. g, :25. "'

GriviJta C.. F. R. .la Bueuresttt Noi cu drept "de ·caJiHorie pe Iinia 6 parra la Teatrul Na1ional. Corespondenta ell liniile: 3, 15, 17,26.,

Linia Nr. 28: Palatal

-ceni - Podul Ootrocent la qrozave~ti. Cu drept de, eiiHitorie pe linJa' 14 pana la Soseatra Ianculut eieorespondenta en liniile: I, 2~ 3, 5, 9,. 11, 12, 15, 16, 19; 2.0. 24, 26. , . Linia E: Pareul Carol' I~ (Expozitie), prin Halele Centrale - Universitate ~ Plat.a Ro:r.naJQ,lt la IGara de Nord. . Corespoudenta en Hurile: 2, 3, 5, 6,7. 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19" 20, 24, 25, 26; 81. . Linia H: Piata Sf. Gheorghe, pe la UniversitatePiJata Bomana - .Piatl;l ~\71ctoriel - Str~nd la Htpodromul Baneasa, Oorespondenta cu liniile: ~~2, 9, '5, 9, 1I~
14, 15,' 16, 19. 20. 2,4. 26.
..

Cotroceni

pr in

eoseaua

Cotro-

Abonamente:

I'·

Societatea 'I'ramvaiclor elibereaza abonamente, lunare en nrmatoarele ~r~turi: Lei 360.- .' pentrn 0 linie; Lei 500.pentru 2 1inii; Lei 5S0._,..,pentrn 3 linn li'i Lei 1080.- pentru toate .liniH~. Abona .. mentele de 6 eaHitorii, valabile V's toata Iluta, se eUffiIPara in vagoane en Lei 24.~ elasa I.!;'i 'Lei 20.-" elasa II. BHete de corespondenta "v;:tlabile '·1 ora Lei 6.'-,

Agentii, ~i Bh-ourt de voiad,


"Wagons .. lts- Cook '", Oentrala Plata Regele Oarol I., ~n fata L Palatului Regal. Filiale: _Str.' Lipseani Nr. 23, Calea Gri· v:itei 46, .177 ~i Ateii\¢rele Grivitei a51j "Eui"bpa~', Oompanta

22

Basinul eu valuri ,,.Lido"


\

vitet

Internationala de -vo,iaj ~i turtsm, Centr al a: Str. Doamnei Nr. 1. Filiale'! "Euro-pa II. Banca Cornela", Calea Victortel Nr. 28, ..Europa III. Cit." (Comp, Etaldana de turfsm), Calea Vietoriei Mr. 53,. "Euro,pa IV. Ofieiul de Voia.i ~i 'I'urism -Aerfan" (A. R. P;, A.), Calea Victo'rtei Nr. 88, "Europa VI. HamburgAmertea-Linie", Calea Victoriei Nr. 84, "Europa VII. Norddeutseher Lloyd", Oalea Victorrei Nr, 101; .,Birroul OriclaI de Voiaj C. F. R.", Calea Victcrtei 49; .,Acceleratul'\ Oalea Gri- '
130.

Societati de navlsatle.
"Serv:iciul Ma-ritim Roman", B-dul El.lsabeta (Ministerul Comunicatfilor}; .,S. R. D.", Societate IAnoniIha R0mana de Navigatie pe Dunare, Str. AI. Lahovary Nr. 11; .,HamburgAmerika-Lillie' S. A. R.H, Hapag~ Calea Victorlei' Nr, 84; "Cu., nard-Llnte", Str. Regala Nr. 3; "Lloyd' 'I'rtosttno", Soc; de Navig.atie, Calea Victoriei Nr. 53; "Gattol'no S. A.. R.", Calea Vietoriei Nr. 53; "Norddeutscher Lloyd Bremen", Calea Victoriel Nr.: 101; "Prima Societate de Navlgatle Vapoare pe Dunare" (Ersts Donau-Dampfschiffahrt-sgesellschaft), Str. Marconi Nr. 3;· "Atlantic S. A. R.'\ ,Calea Grivitei Nr. 46; "Rol" manla", Str. C. A. Rosetti" Nr. 2.0; "Sarnia'\ Pas. Oomedia (Calea Victoriei); "~,SO A. RegaUi Ung, de Navlgatte FluviaHl Maritima"., Str. Marconi Nr. 3; "Watson & Youell", Str. ns. ra,tiei Nr. 2. '

Oficii postale,
P, T.: Lipscani Dlreettunea Generala a Posteior, Calea Victoriei 2; Ofieii Buc, 2, Gara de Nord;· Banca Nationala, Str. 25; Buc. 3, Str. etefan eel Mare 17; Bue, 4, Str.. Oalea Plevnei 15.

'I'raian, colt Calea Calara~ilor Gib, Str, Tzvcr' 110; Vehicule.

32; Buc, 5, Lemaitre 15; Buc, 6,

23

, dueerl la tariful

Hotelurf, restanrante sl c,aienEllle. Vom eita numai hotelurlle din central orasului f;li eele din tmediata .apropiere, Alte inforrnathmi . Ia reclame, In toate hotelurtle se pot obtine reeamerelor = o daie speelficat mai jos.

Hotelurt,
p.

= pat;

b,

de haie; ap. -

apartament,

Grand Hotel "Lafay.e.tte", Calea Victoriei 11: 250 odai, 1 p, 150~2.00-2'30, cu b. 320~' 370; 2 P. 230-· 350, cu b .. 420-500 Lei. "Esplanlade", E-dul Regele C·arol I. 8: 80 odai, 1 p. 150-200, en h. SOD; 2 p., 200~350, eu b. 4'00; ap . .500 Lei. . "Grand: Hotel lin' Boulevard", B-dul Eltsabeta N r, 1: 85 'odai, 1 p. 180- 20'0, ~ p. 2200-. 25'0, en b. :300~340; ap.5·00-:-600, Lei., . . "ContinenmI",Calea Vietoriei 56 (In .fata 'Teatrului Nattonal) :63 odai. 1 p. 160~' 200, eu b. 2.00240; 2' p. 2"50-300,eu· b, 350~' ~O·; ap. 550~700 Lei. , : "Splendid"; Calea Vlctortc! 5'7: 250 odai. 1 p. 8~200, eu b. 2~;o;' dus 160; 2 p. 150-250, .on h. 250~320; dus 18~-. 2.00 Lei., , . , "Stanescu'" S3tr: Aris.t~ide·Briand 5: IOO odal. 1 p. liJO-, 210,' eu h. :260---c290; 2 P. 180r---<270,· en b. 3f.)(i).a80 Lei.' " . ;,Cap~a!', Str. ~digar Qumet; 20.Q'aad:2 p. 30~500;:
<

1 Pl. ,250, cu baie 450;

"Athenee

P,alaee", C~le,a Vtctortei

2 p, 350, en b. 60'0; ape 12'00 Lei.

94: 200 cdai.

30: 160 odai. 1 p.. ou: h. 250~OO; 2, p, 140-2,20,. en 'b, 300-' B50 Let ' . ,, " . "Mr8Ijes,tic", Galea Vi et.o,riei40 .(PasajulMajestlc) s 80, odal. 'I p, 120-140, eu b. 160; 2, P~. 1160~IS{), eu
80,-160; b.>360 'Lei.

ap. '800 ·Lei.

" "ExeeJlsior", Str, R.· Poincare

",

' ',

"

,,,Union", Str. R'e,g~la 6.:,200' odai. 'l'p. 150-250, en h. 230-3.00,; 2 p. 2fJO-300,' ou b. 300-':350 Lei. '
.~,

'.,...

,,,M,e,trop 01", Calea Vtetoriel 88 (in fata Palatnlul Relg'aH~: 80'<ddai:. 1,1 p. 159~2n~;: 2'~p,~'2QO~500 Lei, . ·::-""RoY~r Pa1;a:Ce", 8~r.' . Mil~e 18: 2~O odlti.: 1 ,Po p 80-, ;170;' .cu ..b. 22n; '2 P .• lSO-240~ 0\1 'b. 280~30~ Lei.. ·' ,~P,alace": 13~eJ.ur'~lisi~beta 18:· 108 qdiii., .I .p, l40.,
s

24

"Princiar", B-dll1 Eli.sabeta 15: 60 ordJai. 1 p. 150180; 2 p. 180-340 Let . "Imparatul T:rolian", CaleJa Grivitet 177: 80 odal, 1 p. 60-120; 2 p. 140"--200Lei. "Manta''. 8tr. Buzesti 3: 72 odai. 1 p. 120-180; 2 p. 180-320 Lei. "Bratu ", Calea Grivite! 130: 78 odai. 1 p, 70~ 100; 2 p. 130-150 Lei. "New'·York", Calea Grtvttei: 60 odai, 1 p, 90-120; 2 n. 120-150 Lei.'
I

280 Lei.

1 Pot dublu 180; 2 p, 220, cu b. 30tl; 1 p. dublu ell b.

Aceste preiuri se inseleg fara caldurii in timpul iernei ; pentru serviciu se socoteste in genere 10-15% in plus.

Str. Edgar Quinet; "etna", Str. C. A. Rosetti


..Continental''',

"Athenee

Palace",

Str. S,arindar 4; "Gambri;nus", Str. Clamp-ineanu 4; ""Troca.dero", 8·tr.'Aeademiei 8; "Finocbi". Pas, Co.. media: "Ile3J1!a", B-d.1l1 Eli.s.abeta 22; "Iorda,ches·cu", Str. Ilfov 4; "Euro]l!a", Pas. Roman; "M~ircea", B-dul Elisabeta 2; "Co~na", Str. BUZ 8,eti 35 $i numeroase
1

Oalea Vic:t()~ie;i;94; ",Ca}l~la", 3; Calea V'ictorte! (Hotel); "Modern",

Bestauran te.

alte restaurante in' toate cartierele orasului,

_ ...

jo

Paiatul Po~.telor

25'

Denumisea
I

'j

FeI • Card vee hi

u
I

AdJl:esa •

"

G.

Colecfia
CaJJlt~,cuziU:,o
I

Mir,ci Monete Stampe

Stl'. General Bndisreenu 26


-

'I

MnzeuI Arhii.vel,ol' Statului Muzeul de Etnografie !2i Arta Nil~ionalft ••Reg,. Carol I'" Muzeul de Istorte Naturala Muzeul :Foan ~i Dr" N. Kaltnderu -Muzeul Milita:r ~i N<lFonal Pinacoteca
,
"

Documente Manuscri:se Peceti , Stamp'e Emogeafie Alta nation all


-,

Str, Arhivelor

~os. Kisseleff

, ,

Obiecre de ada. clasica §~, moderna

Kleseleff 1 , 8tr. Reno!}terii 3

;;09.

'

Parcnl

Carol

Municipiu1ui· I

Pict.urii. $(:~lplUra. deseae, ~ravnri Arheologie, preis,toricii.


doeumente, s;tl1wpe, urbanistica (Ret. Ia trecutu]

-B-dui Lascar Catargiu 21 Cal. V Ictozi ei 117


"

. Mazenl Municipinlni Bucuresti .~

..

Buc, §i jud. Ilfov)


,

Muzeul Nafio'll.al de Arte Rdigioase


,I
I

Obteere de ilrta
ramana

religioasa
stdHn.e
"

~i picturi

Ste, ~tirbei Vodii 39 , Slr, Vieto.,r' EmanueJ Ca~a'.MaccR-' .'


8tl'.'.

Muzeul National de Anti.cbitati


MI12C1Jl!

Anti~hit.iiti, 'preistorice ~i greco-romiinil., Pictura, sorrlptura, gravud.


dE?$en~·, medallf,

',]1.
'J";

, , ,
;

Simu

Muzeul Teodor Aman (fosta locuintii a a~tis.tnlur, , tran sforma til inl1,l.ifl.e1;l) Mnzeul Toma Stelian
Pinacetece

earll

rare

D. A, Stu.rd~

'8;_
.. _ I.

Pictuei, sculpturt, desene

gravuri.

Str.

C. A.

Rosetti '8

"

,
,
I

Ada popuiara, arta moderna'romaneasC'a §i straiJnii, desene, gl:avuri NC. Pictnil"i


§i·

.$os. Kisseleff

8
,

Statului §i Colec~ia. Grigoresctl M 'I.1zll.ul'. Botanlc Gradina ;Botan:iQa

sculpmri
of;: ~k'''' ."

Atheneul Roman Sir. Franklin Cotro ceru 88 Cotroceni 88

.
r

,
.

•f

"

Istorice Colectia Comisionii Mon~mentelor .(Icoane, mobtlier," odoare, ve§winte hiserice§ti) .

.01,'

..

S,tr. General Berthelot 28


(Casa bisericii)
; ,
"

~ ,

,
':

"

Col,cctia Institn~u.hii

Geologic

..

~os. KisseIeff~'2
,c

~,

"'",

..

.,

;~Gabinetul Numismerie

,, -, al -Acadbmilel Romine ~ . \\.' ,'." '.-,' '; r»


'

..

-'
-,

ee'

'CaL Vic-toI'iei 125

26.
~. ...

MUZEE
"

'

!:ita t,iile de
tramvaie Deschis
pentX'D

public

T,lllxli'de

aproplate . 6 Joia ~d DuJ:p .. Dum.


§i sarh.
i'

'intrare

14-16

liber

S, 7. 8. 12

5 Lei

~""'~""''''''~'''''-~'''''~--~'''''--'~~--~--~~----~---I'~----'''''--~~-II
2, 19,.'26
i

'Jcia

§i
I

Dum.
Joia, , Dum. ~_i 8arh. Join, ~artia" Dum. ~i sArb. Martia', Joia, Dum. ~i sarb.
I

libel'
I

3, 1'9, 26 6 .:
1:2,' B. 20

liber

14-16 14-16
14~17

Iibee 5 Lei

---In

Dum. §1
1

5arb.
, ,

6" 15; 19,20

Dum. iii sarb.

.
.

liber

6, 3,"12, 24
15, 17,19 .: 20
-

lie e are Zl de Iucrn Joia §i Dum, In fiecare zi de lucru

'9-1, 10-13

1-7
I

14-16

20 Lei libel'
I

loin §i Dum.
Joio
§l

10,-,13
10-13

9-1

1-7

14-16

_.
,"

20 Lei Iiber liber

I~------------'~----------'~---------~--·-~--I---------- ..... .... . Marfia, Jota


-I II'

5, 15, 17, 19

Dum.

5, 15. 16,. 19
8, 19, 26,

~i Dum.

9-1.2

15-17 .

, lihc,l'
.

I
I

Martill!, Join, Dum. §i sa:rh.


I

10'-13 10-13 8-13 S~13

15~1'8
"

20 Lei liber liber

Marpa, Joia __ "."

.'.. ,~, .', "14 14

~i Dum.

15~17 15,-18

In

de luoru, ii1~lic

1i~car'¢ :zi

_,

15-18

U"ber

'

-Se ponte' eerceta en invQirea. sp'eciala a directorulllli comisiunii in zilele de lucru 'lDt~e orde 1.1-15. (0 parte III colecfilloii e adapos,titi'i;' MlIlzeul T(UIia. Stelia.n) •

,0

3, 19. 26

Se ponte vizita

in zHele' de- luerta intr,e orele 9-12 inv.oire speolala

eu

eejeeta in fie~are zi de Inc-ru. l\IIal'~, lois, ~i Sliptbata intre orele 9-!.12. Lunia, Miel'curea §i Vin,erea '. .. lotre 3"';":~d. m-: Intrarea lib~ri '

Se ponte

.27

Soseaua Kisseleff: "Roata Lumii", prel, Dorobantu "L·azana'" "Pariziana". "Leul sl Carnatul", 8tr. 11 Tunie; ",Monte Carlo", In, Gradi~"a Oil;lmigiu; "DoryPare", Plata Buzestt 45~47 ~i numeroase alte gradini mici in toate eartlerele orasuluk " , Penslunl. " "S:eiect", Str. Dr. Ston 5., S. I (1 persoana 50.00-, 7500 LeI, 2 per-so 7·500---10.000 Lei); ,~F:ra.nek". B ... ul d Take Ionescn 12, 8. III (1 pers, 500{) 7500 Lei., ......... '2 pers, 8000 ·Lei); ,~Elisabeta B'a:rbas", B-dnl E~lisabeta 6, S. I (1 pel's. 4500-7000 Lei, 2 pers, 8@00Lei). Cafenele, ,,~~r,"O,I ", Cal2a ~ictnrie"~ ~O;.,,~ap$la". Oalea Vic:S toriei: "Royal., Calea Vietorte! (colt em. Str .. C. ¥ille); "Term,inns", Ca.leaVi'ctoriei 43; "Elite", Str. Lipsearrl, m .t' .I.,e"8' re. 'I'eatrul Na.tional, Plata Teatrulu.i; Opera 11.0mana, Plata Valter Ma racine ann; Ree:ina Mruria, SpI. Independentei 1 (Plata Senatului); Oomedla, P,3)s .. Oomedia: Vesel, Bvdul Elisa-beta; .Exce,lsinr, Str. Sf. Dumrtru. - Rev i IS t e: 'I'eatrul Majestjc, Pas. Majestic;, Alhambrra, Str, C. Mille 14; Carabus (teatru de v ar a) , Str. Poincare 32; Jignitla, Str. Negru Vo-da. Baruri sl eabarete . . _Zissu, Str, Serban Voda 5; Maxim Zig-Zag, Str. Oteteltslanu 5; Ric-RR;c, Str, Sf. Duinitru.
,

. ,"

Gradini !)i restaurante ftc vara.. C9 Ion a,d a u" "V· ,,." I~OIU,'n' 'Fl ora," ,,E'"" t' , t oat e " u.le: III .

Ievard-Palaee, BsdnlEljsabeta: Select, RID, FOl;um, Calea Victoriei; Boxy, .Str. Lipsoanf; Marna, Calea Grtvrteu Aro, B,-dul Take Ioneseu. Olnhur'l tnsemnate .. . .
' _. ,

Trianon,

' Clnematografe. Oapitol, Regal, Vox, Femlna,

Boule-

Joc.keY, Str. Eniscopiei; Antomobil-Club-Rom"a.n" ~lea" VictoTiei; Tinerimea, Pas. Comedia, etc ..

IatuI Cantaouztno):

Mtnisterol Afacer:lIor Strime, SOB~ Bonaparte 1 ~Palatul. Sturdza)"; Ministerul ,A;grlc~lturli fSi DomenU·

P.rellled,intia Consiliului

Ministere.

de Mlui~trl, Calea Vietoriei 141 (Pa-

. ,28

,~.......

",

Minister'u:l Afacerilor StratDe lor, B-dul Carol , ,2;,.. inisterul de Interne, 8tr. stir bei- Voda .: M MJnlsterul" ~lt.~l~ante, Calea Victoria] 111; Ministerul ,Justltiel, B-dul~~~Eli.s,abeta35; Minlsterul Luerartlor Publice si at Comnnicatillor, B-dul EUsa.beta 27; Mbl,isterul Industriel ,,1 Comertnlni, Oalea Victoriei 157;. Mlnlsternl Cultelor ,I Artelor, Str:,. G-ral Berthelot 26; Ministerul InstruetitlnU Publlee, Str. Spuu Haret 12; Minlsterul MuncH, SanataiU -ei Oerotirllor Soetale, Calea Griv].tei 64; Minlsterul ApararU Natto .. ,nale, Pi.ata Valter Maracineanu 5 (Hlnga Ci~migiu); Minlste ..
rul Armamentului, Str. Gvral Budisteanu 16..

Autoritlti.
Preteetura jndetulul Ilfov, Str. IlIov 5; Prcfectura Politiei, Galea Victoriei 25·;, _ Bfroul Oontrolulul Strainilor, Str. G-ral Tell .31;_ Direlctla Genel'al1l a Sigurantei Statuluf, B-dnl Pache; P:rimaria Municiplului, Str. Nieulae Filipe:scu 21; Primarta Seetorulul I. G a I b e n; Str. Batrstet 39: Primaria Sectorulul II. N e g r u., str ~ Sf. Vm sr! 20;

Prtmarta Seeterulut Ill. A] bas t r


Prlmaria Seetorului

IV. Ve r d e, Str. Banu Manta 9.

1.1, Oalea

Rahovei;

Ilfov, Calea Bahowei, in Palatul Justitiei; . Oorpnl Portaretlor, Oalca Rahovei, in Palatul Justitiei; Tribunalnl Ilfov, Calea Bahovei, in Palatnl Justitiei $i Str. Baroul Danielopol ; Ourtea de Apel., Galea Rahovei, in Palatul Justitiei; Ourtea do Oasatte ~i Justitie, Calea Bahovet, in Palatul

Justitie.

JusUtiei; Judeeatorlla Oeol, 1.. Str. Belvedere: 1; ,Jndecatoria Oe01. II., Str. Cometa 49;

29

Oeol, V.• Str. Parf'umulut 2; Ocol. VI., Str. Sf. Eeaterina 1; Jude,catorj,a Oco1. VII., Str. ,Mihai Voda 30; Judecatoria Oeol. VIII.~ Str'. ,Stil'bei Voda 113; Parehetul 'I'rfb, IUov, III Palatul .Just~tiei. Calea Rahovei.

Judecatori,a ludecatoria Judecator~a J,udecatoria

Ocol, Ii[I., Str. C . .A. iRl)setU 28; Ocol, IV., Str , 'I'ratan 196;

Admini'str;ttiilefinane.iarie' din cap-itaJa si Peeecptfile respective,' '


Str. Oantacuztno 13. Str. Londrei S5 bis. II. B-dul Bratianu 23. VII. , Str , Proof. Ursu 7., vIII. Str , Viitor 16. Sectorul II. Neg r u. Str. :&!lantuleasa ,32. In easart: Directe: Str. Calomfireseu 5~ et. I. Btl'. Calomfir cseu 5, et. II Indrrecte: Str , Lipseani 102. Pereeptii: III. IV. Calea Mos'ilor 156• IX. B-du.l Pache' 5. X. Str. Cezar Boliac 42. Sectorul III~'Alb a s tr u, Lncasar-I: ; Str, Bursei 5 parter. Dn-scte: 8tr. Bursei 5., et.. II. Jndrrecte: 8tr. Bursei 5, et, IV . . 'i'erceptii: XI. Str. Mihai Vdda"25. XII. Str. Carol 59. XIII. 8tr. Sabinelor 65. XIV. Str. Nifon 18. X.X. Str" Meteor 21. Seetor ul IV. V e r d c. , Incasar i:' ' Galea Grtvitel 217. Dtrecte: Str .. Basarabia 12, et. 1. Indirecte: . Str. Basarabia 12, et. II. Pereentii: XV. 8tr. Pcpa T,atu 7. ~-/ ' XVI. Str. G-ral Berthelot 26. '" XVII. Oalea -Gr ivrte i 3[)7. ,XVIII. B~dul Col. IVLGhica 44. Str. Edmont Grant 44. XIX.
r ,

Seetorul I. Gat ben .. Incasart: Dlr eeta: Indtrecte: Percepjft: 1.

Str, Viitor 45.


Str. Ben itto

Mussol inl 21.

VI.

v.

. Str. Bradului

Str . Romulus 55.

2.

Facultatea de' filosofie, te,ologie, fizico-matematil(:,e, drept ~i farmacie. toate in cladtrea unive~sitatii din Bulevardul . Carol r.; F'aculatea de medicina, Bulevardul Independentei 8; Facultatea do v.mediotna vetermara, Splaiul Carol Davila; $coal'a Polirehnica, Oalea G:rivitei 13; Seoala de arhtteetura, Strad.a Bisertca Enei 5;, Academia. comerciala, Ptata Lascar Oatarg iu 6; Scoala de agr lcnltuna, Aleea Kisseleff ,7; Scoala de mine, Calea Grivit,ei 132; Conservatorul de muaiea ~i artl1 dramatica,. Strada $tirbei Voda 51; Semtnarut pedagogic, Calea F'loreasca 47; ,Institutul de, ~tHnte eomunale, Strad!a Bursei 2; Scoala de arte f:rumoase,,' Oalea G;rivitei 22; Scoal a de arte §i meser it, Strada Pol.izu 11. .

U niversa!tati ~i Seol! supertoare ..

3G

Str.Ltps,ca:n.i, la Banea NathmaHi

Biblioteci.
tAc.ademia Romana, Oalea Victorted 135; Fundatia' Carol 1.~ Oalea Victoriei peste drum de Palatul Reg"al; A rhdvele Btatulur, Btl'. Arhivei 4;: Ateneul, Calea Vtctorret _-. Piata, El,lliscapiei;

blioteca loan It C. Braflanu, str. Bisertea Amzei;: Biblioteca Maria Bneaeanu: Biblioteca Oesei Seoalelor ; BibUot,eea FaeuttatH Stud, in. Med1cina. etc. -

Maison

des Francais,

Plata _Alexalldru

Lahovary,

Bi-

Btserlel,
J?il}- nume'roasele biAserici ale eapitale~, ci~am numai_ 1,!eeele mal lnsemnate. Romal1o-ortodoxe: Patr-iarhia. Aleea Mitropoliei; Biaertca AnUm; Str. Antim 19; Biserfetle lni Bucur r:i Radu Voda, .se. Racl.u Voda; B'isertea $tavropoleos. 8t1'. Stavrepoleos, in dosul Poster Centrale; Bi\9'erioo Amzei, Str, Biseraca Amzei ; Domnite. Balasa, Oalea Rahevei ; Sf. Spiridon, Calea Serban Voda .. Greeo-eatoltca. Str, Polona 59; Biserica !ltaliana, B-dul Bratdanu 30. Romane-eatolteas Catedrala Sf. losi!, Str. G-rlal Berthelot 17'., Bfserfcl p1rotestante evang, ·C. A.,,: str. Luterana 12; evang, ret.: S:tr .. Luterana 8. Riserica Anglicana; str. Gh. Ohttu, Biserict ortodoxe stralne: Armcneasoa, B-dn'l Carol 41; Bulgareasea, Oalea CaUira~i 12; Greeeasca:. B-dul Pache Protopopeseu 1; Ruseasea, ·Str. Bur. sei 7; Alha:rieza Str. Poincare 20. T'emple f}i Sina~ogi: Btr, Sf. Vineri si Str. Sinagoga 11;. Str. Neg'ru Voda (spanrola). Templtil Adventi$tiIor: Str. Lahir int 116. .

Bili publice.
BaJa "Centrala", Str. Biser iea Enei Nr. 10; "Efor.ie'i", B-dul Elisaheta Nr. 5~ "Grivita", Str. Sf-tii Voievozl Nr. 1; Dr. Alex. Mlrea, Str. Italiana Nr. 4. "

Stranducl,
B-dul Bratianu; Basinul ,;Tirul", Str, Apoloilor 2; Basinul Prtmartei sect. III. ,Albastr:u., B-dulMaria (La Bond),
Strandul Klsseleff,
$08.

Kisseleff;

Basinul

ell valudnLidoa

Sanatorii sl spitale,
Banatoeiul 'Dr. lAntonin, Str .. Arh. Mincu Nr .. 57 (Sos. Kis 'seleff); Braneovenese, Str. Bi beseu Voda Nr. 3;, t;Central''. . Calea CaH1raei N.r. 20; Dr. Cosmutza, Str. Aurel Vlaicu Nr.162; ~Filaret". pt. t1,'lber,Cl.~loe:i, eos. Vi~lor Nr , 90 (sub conducerea vr. S. I:rlmescu); "Dlaeoneselor" , .~ns. Stefan eel Mare Nr, 49; Gerota D. B-dul Ferdinand Nr. 50; M1litar. Calea Ser ban VOQa C. F. R., Str. Arh, Mineu Nr. 5; Sanatorrul de Ofiterf Elena EraclideJ. CaleaPlevrrei. Nl? 112; Sf .. Elis.abeta. Sos, Kisse]~'ff Nr. 8; Smarandeseu !r.hhall, Str. Buzesti Nr. 14: ,SanatorIul 9iUro:rilor de Oarttate, B-d.ul 001. Mihail Ghica Nr. 57. Spit:ale: "AE;lezami:nte']e M. S. Ele.na", Str. Stirbei Voda Nr. 86; Braneovenese, B-dul Maria Nr.· 18; Central de boll nervoase ~i .mlntale, $os. Bucurestt-Bercent: Central prof. Dr. I. Cantacuztno, S-d·ela Lahovary Nr. 7; Colentina, $0S. Stefan eel Mare ,Nr. 59; CoHea, Str. Coltei Nr. 30; F'llantropta, $08. Col. Mihail Ghi.ca Nr. 5; .Tnstrtutul Medico ~ Chiru:r:.g"ical, B-dul Dacia Nr. 25; Iubirea de Oameni, ·StT,. Mircea Voda Nr. 51; Militar Central, Regin.a Elisa.beta Str. G-ra1 Anghelescu Nr. 88;P~nteltmen, Soseaua Pantelfmon: Spitalul de Copti, Sir. Gr.
t

:Nt.

218; Saint

Vincent

de

Paul,

Sos,

Jianu

Nr.

38; Poap

·8.2

Alexandroscu Nr. 29 Servteiul deboli eontag ioase, Galea Plevnei Nr, '21; Spitalul d.e Mecl!-notera~ie al Asogiatiei Patronale, Calea Floreasca Nr 8; Splta,1ul de ,[hog,enta, Spl. Independentei Nr. 19; Vetertnar Mfl.itar, Str. Plevnet Nr. 141; Witing, Str. Witing Nr. 2; NouaM1aternitate, Str. Traian.
1 ;

Chil'urgie:

,Medici speeiafisbi.

Dr. Balaeeseu, Str. N. Baloescu Nl'. 38; Dr. Burghele 'lrb.e_odol', Str. S.f. Spitidon 7; Dr. Ooja, asist. univ., B-dul Take Ionescn Nr. 12; Dr, Ohrtstrde, conrerentrar universttar, Director al Sanatcrtulnl ,,~BrancoveneiSc", str. Berzel Nr. 65. (Consult.: saara dela orele 6-8. Talef.: 3-0486); Dr. Ghitescn, docent, medte de spital Ia .,Coltea" pentru chtrurgie ~i gynecologie. (Oousu1t.: Str. Oobalcescu Nr. 50, dela 4-6. Te'le.!.:
3-59-15).

Prof. Universttar Dr. Iacoboeiei, Str. Carag ia.le Nr. 9;" Prof. Universitar Dr. Hortolomei N.•. Btr. Masaryk Nr. :14;'Prof.

Genito-:urinare·, piele, ri:nichi s.i veneeleer

Prof, universttar Nieolau, Str. Boteanu Nr. 6; Dr. Baneiu, Str. N.Balcescu Nr. 7; Dr. SeTgiescu, Oalea Mosflor Nr. 69; Dr, Botwrnlk, specializat Ia Berltn (spitalele Charita <$i Virkow). Raze ultravioleteei dlatermie •. Oonsult. :Piata Rosetti Nr. 6 dela 12-2 f}i dela 6-8. Telef.:3-34-1l; Dr. Traiall K.atz-Ga.lalti~, specialtzat in boli si operatiunl genitourinare. Eost asistent al clmieel Urologice din Viena (Prim .. Ldchtenstern), Berlin (Prot. von 'Lichtenberg) ~i Bndapesta (Prof, von Hlvea). Instalatiune Roentgen pt. r.inichi f$i bat;I;i.oa. diaterrnie ,~i Iaborator. Oonsult.: B-dul Carol Nr. 30,~ dela 12-1 ~i dera 5--7.. Telef.: 3..55.02; Dr. I. Schmitzer.

Palatul Soei.eta tif de aslgnrare g:eDerall 38

S tr. 'Camptneanu Nr . 6; Dr. Frederic B irehle», Str. Brezoianu 9/11!' (10-1 ~i "dela 4....,-7),. 'I'elet.: 359-22)\; fest asrstent Ia sp.itahi.l Vrrkow 'din Berlin. Dratermie, raze trltraviolete, uretroscopi e, ultramteroscor» e.

Doli interne:

Prof. untversttar Daniel Daniclopol, . Piata , Cantaeuaino 3; Prof. universitar Dr. .Lupu, B-dul Daaiar :41; Prnf, universitar Nanu lVluseel, Plata Lascar Catar-giu 4; Pr of, universitar Gheorghe Baltaceanu, Str. N.. Balcescu 32; Dr. C. C. Dumltrtu: Dr. Gh,' Litarczek, Cul.mea Noua 2; Dr. E. Cociasu, asist ent universitar , set de lucrtirt loa Instlhltul balneologic, specializat .th' bolt interne, stomac, intestine $i de nutr itre. Consult.« 8tr. Caragi ale 9; zilnic dela 2--4. Telef.: '2-46-28;, Dr.tHaralamb Angh elescu, docent univeraitar, medic de spital. Consult.: Btl'. Aviator Sana~ tescu 52. Tele.f.: 3_:_S8-03.
r

'

Interne, piept:
S. Ir-imescu, director general al ,Asociatiei pentru pr ofi Iaxia tuberculozei, Dr. sef al Sanatorrulut "Filaret". Consultatiuni Sanatoriul "Filaret" (Soseaua Viilol' Nr. 90), dela l1--c-1 ~i dela 4-6. 'I'elef.: 3-69-. 40; Dr. Har alamb Anghelescu, docent univeraitar, medic .spi tal. Consult.: Str. Aviator' Sanateacu 52, dela 5-}. 'I'elef.: 3~~8-0:1; Dr. lVi. Braunstein, fast medic al Eforiei'8pitale10r' civile si al servo de ibali de plamani Ia Sanatoriul "Filaret". Oon~ sult.: Str. Col. Orero 22, dela 3-5. Telef.: 3-64-49. Dr.

M~m.o~i, boli d,e feme'i:

'3-67-46;

Pr-of', universitar Dr. Gheorghtu, Pi ata Lahovarv 3; Prof. universitar Daniel; Str. N. F'Ilipcscu 31); Dr. Soimaru, Str. Batrstei 32; Dr. Savulescu, B-dul Dacia 23b; Dr. Goldenberg Bayler, docent "universitar, Oalea Mostlor 224; Dr. A;r0noviei , Setr. 'I'ransrlvaniel 3; Dr. 1. C. Garo!u, docent universitar. Consult.: Str. Franklin 6, dela 3-5. 'I'elef'.:
Dr. Anna B. Colaru,

c'il e berlineze, bali ·de femei ~t nutr itie, deranjari nervoase si psihoanaltze. Oonsult.: Btl'. Mit.:r;opolit Ghenadle Petrescu (Labir int) 103 dela 10-1 $i dela 4-7; Dr'. medic S. Schafer" Iost asistent ia eltnica de obstetrtea $i gynecologie a Universitntflor din Berlin s! Leipzig, Str. Brezoianu 9. Consult.: 12:-'"""1i $ dela 4-7. 'I'elef.:
.

fosta

asistenta

in

cltni-

3-06-88.

Nas, gat, urechi:

Prot. universitar Metianu, Cal'ea Grtvltei 11; Dr. Tetitl Ioan, Str. Dionisie50; Dr, D. Popovici, Str. Bis. Atazei; Dr. Antal M. S.. fost asistent 811 cllnlcei 'Ventru bali de nas, g'at si ur echi a' Universitatii Charite din Ber'Hnv Donsult.: Str, Marla Bosettt 45, dela 3-7. 'I'elef.: 2-06-54; Dr. Alex .. Costrnlu. Oonsult.: B-dul Take Tonescu 12, dela

3-7. Telef.:. 2--~7~53.

Doli norvoase:

Prof. univeraitar Parhon, Str. Luterana 3; Prof. universitar Dr. Petre 'I'omescu, Str. Olari 15; Dr. Petre Pituleseu, Stl'. Episcopiei 2; Dr. C. Vlad, docent universitar, bali de nervi, psihoanaliza. Consult.: Str. FruDJ,o~sa ,34, dela 5-7. Telef.: 2-75-58; Dr. Marfnescu-Balciu, conferentiar univer-

Sa:1a de $edin1;e din palatul Chriss.oveloni


I

sitar, fast asistent al cltnicelor de psihoana liza t;!i boli nervoase a Univeraitatn din Berlin. Consult.: Calea Victor iei 148, dela 1-2 ~i dela 5-8. Teler.: 4·-13-17; Dr. I. V. Btstriceanu.: docent unlveraitar , electroterapte, Consult.:
Str, Oobalcescu 36, d ela 3-7. Telef.: 3-86~57.

Boli de ochi:
yei 10; Dr. N. Razvan,

Manoloseu Dimitrre, B~dul Dornniag-regrat universttar , Str. Jules Michelet 15; Dr. SHica Nicolau, Str. Washington 14.

Prof.

universttar

Dr.

Radiologie:.

Dr. 1. Jovin, docent universitae, sef de lucrart pentru radioloale .l;;i r adiurnterapl e In spitalul "Ooltea". Consult .. : B-dl,ll DacIa; 19. dela 3-5. Tele·f.: 2-03-'08; Dr. G. Severeanu, confet-enttan universitar, medic primal' in spttalul ,.,Ooltea".. Consult.: Str. Campineanu 27. "Institut pentru viudecarea cancerului pr in radium"; Dr. S. Sfintescu, medic pr-imar (raze ultraviolete;-¢liaterrllie). Consult.: B-dul Ij)alre Ionescu 7 (Lido), dela "4-7. "I'elef.: 2-35-67. Dr. F. BUchler, Ccnsult.: dela 11-. 1. $i unui doctor ~i a unei doctorate, sjiecial izatt in dermatologle, sfaturi ei ingrijiri in toate taramur ile cosmettcet.
9.
I

Cosmetiea medleala:
5-8. 'I'elef'.: 3~59-22. Sub conducerea

Str.

Brezotanu

Medici dentlsti:

Dr. Bar lea, stl'. Oantaeuztno 54; Dr. J. Wiegellfeld, specialist stomatolog chirurg. Consult.: Str. Luteraua 21, zflnie .inamte ~i dupa amtaza; Dr., Felix Clemens, spe-cialist

stomatolog chir\l,rg. Oonsult.: Catea Grivitei a3, inainte, ~i dupa ,amia~a., Tele'!.: 3-39-20; Dr. N. Duteseu, specialist stomatolog chlrurg; Oonsult.: Str. Oobalcescn 5, dela 3---7; Dr. Silber-Kaspy. Consult.: Bsdul Carol 34. 'I'elef.t 3-94-78; Dr. L Cotel, diplomat ak F&cultatii de mediema. ei fest as:istental .chnleei stomatologtea ,ei odontologiee din Odesa, Str. O. A. Rosetti 10; Dr. B. Bramm, Pas. Imobiliara (Oalea Vi,etoriei); -Dr. Wilhelm Schiel, diplomat din Zurich ei Miinchen. Consult.: Str. G-raJ Budisteanu 30, dela 9-12ei dela 3---'1.

'Denti$ti.: '
Niteseu V. Nicolae, ch lrurg-denttst, Str. Popa Busu 22; Fessler, B-du] Brattanu 7; Rud.otf Besehleba, Calea Vietorlel 38; Eberha.rd Hans Schulze, str. G-:ral Angbelescu79b .. Teletf'.: 3~46~9'3. Dentist diplomat. Membru in Asociatia dentistflor germani. .

Laboratoare de unalfze medlealet

Dr. 8pi.rn Constanttneseu, Str, Reg ala 4' Dr. V. Cioealteu & Laza·rescn,. Calea Victoriei 33 (Casa Frascati); Dr. Bander, Str. Aristide Briand (Begala) 7/1. Insfituf[ul de Fiz·icolerapie

"OCT 0 ZO N II
Tr~feaza:
sciatica.

fl.lloz.a, ulcerale

adriHsmu:~, abcesele, gut,a, reumatismele. lumb,a!Qo, anemla, metrifa, nevralgiiile. serevaricoase etc. ziln.ic intre 8-1 ~i 4-7.

Tratament

B... ul Take lonescu'12, d

Palatu IAsi'QIurarea Romane'asca

I'

Banet, fabrici ~i magazine reeomandabile,


Camera, 4; Camera de Oomert Romano-Germana, Oalea Grtvitei 23; Camera de Cornert Englezo·Bomitna, stl'. 8f. Constantin 8; Oameza de Oomerj Romano-Belglan.a" Str. Bursei 4; Camera de Comert ROIi mano .. taltana, Btr, Melodiei I. J National! a: Romaniei~ Str. Lipseant 7; ·Ba,Dca KoStr .. Bmardan 5; Banea Comerelala Romana,. Str. Smarda.n; Banea de Credit Roman, ' Str. Stavropoleos [6; Banea Urbana, Calea Viotortei 7; Banea Chrissovelonl, Str. Lipseani 16; Banea Oomerctala Italiana. RomAnO., Str. Bursei 2; Soeletatea Baneara, Str. Lipseen] 33; Banca de Scont, Str. Lipscani5; Bank of Ronmania Ltd., Str. Marconi 1.; Banea .Anglo·Cehosl.' de Credit, .Praga, . Calea Victozler 31; Banca Albina, Sibiu" Filiala: Str., Edgar Qu.inet 6; Banea Basarahlet, Filiala: Str, Llpseanl 20. '

Camere de eomert, de" Comert ~i. Indus, trie.,!, I?t~. ~ursei

Banei. '

maneesea,

Banea

86

Ind ustrta,
, Bucurestiul este eel' mai important centru de organizare indll.st,riaNt a tarii. Sediul ,;UnilUnil Gc,ncrale a Industria~ilor din Itom&nia ~U. G. I. R~l, eee mai de seama organiaatie a jndustriei romane~tL Uriiunea are' 1200 de membrt: organizatiiITRi regfunale la Timi~oara, .A.rad,Bra~ov, Cluj;, Cernauti, Targul Muces. Uniunea are mai multe . secttunl anliate:' Uninne'a Iridustrttlor Metalurgice ~i 'Miniere din Romania, IStr. PitaI' MO$ 3; Asoci,ati.a Industrfasrlor de Petrol din :Jl,omania, Str. General Budiateanu 11; Sindieatul Spir'tului S.A.; Sindicatul Fabrieilor de Drofdie pre:s.ata din Romania; 81ndicatul Patronilor de Arte Gra.fi~e; "Uninnea Tndustrtei Forestrere din Romania. Cede inJa-i· msemnate mtreprdndert Indnstrtale din capltala sunt: Fabrici de masln! §tl_i}!dustrU me.talurglce: Fabrlea de, locomotive N. Malaxa, Halta Titan;. Nona Societate a ateIierelor- "Yulcan," \-T ~.abr,ica de maslni ~i va!t0·a"f!,e S. A .• Str', Honzig 19; Uzinele metalur gice "Lemaltre • psntru industrta fierului S. A.; Calea Vacare:~ti 229; E. Wolf S. A. R., Btr. Dr. Istrate 7; Fabrica de mastni Dumitru Voina, Campul Moeilor 25; UziueleMetalurgice " Grivit·a" S. A.; ,Fratij. ~ol!lehbe'rg,. Str ...Fabrice} 18; ".Me.tallog~o~uS" s.' a." Str. Fantanlc~ 46; Rudolf Schmidt & Co., Fabrica de pile I;li unelte S. A. R., B-dul AI. Ion Ouza 56; "Semanatoarea" S. A. R. ~ Agric~lto.~i1or-.J!'entrR- proem-area de znaalnt agr ieole, Str. Dorobanti 59,. uFi,ch~t .S, IA·, R., Str .. Ronzig 21; Leonida & Co. S. A., Atelier ,de reparatii pent:ru .automobile, 1:3,08. Jianu 18; Uzinele Romano, $08. Vitan 246; Gaiser R. &, Co., industrial metalurgfea; Calea Grivite.i .138; Metalurg'ia '8. Hornstein sl Co. S. A., IS-os. Basarab 31.. IndustrU. eleetro-tehnteet Soc. G-Ui Gaz t:;!i Electrieitate, 'B-dul Dinrou Golescu. 1;. "Tudor'\ .Soeletate ,Anonima 'Pentru fa brtcarsa aeumulatorflor electrici, Prel, Dorobanttlor 103105; "Electrica", Mat,ei, Millo 15; "Hidroelectrica'~, Cam:vipean.u. 48; ttStandard", .Fllectrtea Romana S.· A., Ca;le.R Vlctorlel1' P.alatu1 Telefoanelor;: "A. E. G.",_ Calea Grtvitei 3; "l.8..se.a:",Smardan 7; ,,.Brown-Bov..eri'\ Pitar Mo~ 21; "Siemens-Schuekert", Societate Eleetrica, Str. C. A,. Rosetti 27. . JQdustrU ,t~xtne: 80c. Rom. pi.. Industria de Bumbac , . S', ~." Splain.l Unirei 174, 90 f;Ji Sos .. V,iilpr 56; Fabr:ica Indnstrta Iutei, Spatarul Preda 5;· F'abrfca de' Trlcotage, ApeleMinerale 15; F'abrlea -Rom:ana Bnmbac, Colentlna 88; h'r~XO", Fabrlcile Unite de T,ricotage" Str. 8.abinelor 6-8; "Dambovita''; 'Eesatorie meeanlca, .Oalea Dudest] 188; "Frauco-Romana' Birman _& Fn,. Str. S1:,·tii Apost91i 83; ~Iaq1fard", 'FaJ>rica de produse .~exti1e, Str ... Papdnrilol" .. 18; 'l1".aprlCa de 'I'rleotage, Str. Verzl~or _22; 'I'esatoria Mecanica , f}:it Fraughieria .din Bucuresti S. A. Draghiceanu Ohristescu &' OOUlP.,,· Soseaua Bonaparte 45; Ooddlngton & Lamb Ltd .• S'os,eaua Colentlna 88; Industria TextiUi Romana Norbert Juster, 13 Septem:vrie 82; Fabr ica .Rom. Matasuri Trebitseh & ..Fti, '8tr. Oalara$i 169-17.1; "Mioara'i S. lAo R. pentru 'industria texttla, Soseaua Janculut 44.; "GaUi.ah, , Fabrica de Mat;:tse,> Sos0au~ Vitan 248; "Lyon's"'. Industria :f5i eomert .de 'Teslturj, Calea Dudesti 186; t.tSeta'~. Fabrtea ,de M:-~t~s~, Str. Lanarie'i 80; Inrdnstria.Matasei S. A. R., Str. Locotenent-Col. Papazoglu 34; . Dr. Cerkez Stefan, Miron · Costin 7; 1,Adesgo", fabriea de elor api , Calea Serban' Vod~ 220. .

37

IndustrU ehtmlees "Indust1!ia Chimica R@m.an.a"" fabrica .dearti.cole de cauciue, $os~ Pandur Hor 'n; "S.p. 1. C.", .Soc.. An. Hom. pentru' industria e:hiIuica. Str., Zidurile Intre vii 11; "Pheni.x:". Uleiuri vegetale, Str. Spwta~ul Preda 11); ,,.Vultur'\ fabrica de 'n.leiur! vegetal e, Soseaua Vii101~ . 85~87; ,.Leu]" S. A. ranricl1 de produse ehimtee, C.alea 'Plevnal 204; Steuer .& ,FriedHinder. f·abric,a, de uleiurd ~i esente ister loe, Str. Unir~i 11; Zhnme.r & Go., Btl'. Spatarnl Preda 18; ,~F.ortuna". uleiuri vegetate, Oalea Baho .. vei 240; "Acetilena", Sos. Vlran ' 60 ibis; ;,Oxig'BllUl'\ Str. Laborator 49; "Coroana" ~ fahI'i,ea de vopsele §l Iacuni, Oa.. lea 13, Septemvrre 19,2; "D~ana'" str. Biserlea Enei 11 bis,: F,abricile Bornane Unite, Calea 13 Septemvrie 161; ".lIer· mes", uleturi vegetale, Sos. garii Obor; "Lady", fa~,ri.ca de parfumuri E. Zaha.ria, Str, Pepa Nan 181; "Legrain'\ Str ... Octavian :2; Dr. Wsnder S. A., fab:ridi de preparate faI"ln~ceut;i'c:~ '~i dietetice, Str. Cazarrne! 89.. Indus'tri,a 4e "iucaltamint:e st pielarie: ,D. Mociornita, Str. Apele l\Ho:erale 81-83; "Talpa". Str. 'Tabaca:ri 8; '.Pabacaria NatiollaUi N. Prodanoff & Oosar, Str. Verzi$ori 22; C. N. Tripo & FH, fabric~ de pielar ie, Str. Abatorulur 34;: HB0Urul", fabriea de pielar ie, Str, T!bacari 54; '"Nor'rna", fa:briea
r t

Dr. FeU~ 53;. Disttlertfle Romanestl.: Baneasa;


Bvdnl jJlaisca:r

s, a., fabrica glucoz3 amidon $pirt, F'Ioreasea 5a; Fabr ica de here ,.,Brag,adirn", Calea Rahovet 15; Fabrfca de here "Luthe,r" t S08. Basarab 46; ,.,Azuga" ,;- Atelierului 25; .,Bereza", Calea Ser haa Voda ISO; 'Mo,tt &; Fils, Sampanie ~d yinuri in butelid, Str. Putu ell ap,a reee : 53-57; Pivnitele Rhein & Co. ;,Azul:ra", Str. G.. Manol eseu 10,-12; .P. D:.R.Pivllitele ".B.resson",str.

de i~caltanlil1te, Sh~. 11 Iunte 50.' , Industria de bantnr] spirtoase: "Ccilentina"

Ispirt, . Pasatul ' Oomedretr Basileseu, Sampan le, Bucurestit N oi ; PivI).itele Stirbei, Calea Victoriei; "DeahlI, Zcrfloe",

F'abrtca de

Mare; 'Moara \,Decebal'" 'Galea Rahovei 278;. "Moara "Assan", Sos, ,Stefan eel Mare'139;. Meara $i F,a~ricacle~Pain,e "Herdan", Sos, Basarab 15; ,;G.agel", fabri~ ,de ,paine, Str .. P1!l,t:u eu apa rece 41-43; N. Steianescn-Gr'iv:ita, f'~bri-ca de conserve, Str, Lan.ariei 97;. F'ra.ti.i Solacplu, fabriicade pro'duse "jf~inoase, .lCareaMo~il9r 131:; j,;Sten~" S,. A., rf()st 8~aico'vieit~, ECOliolllli '&.' Co., fabrica d.econserve, Oalea ::Jerban Voda 225.; "Flo~a~', fabrica de conserve, sos, Vii10r 5,5-65; Laptaria ·:,,,l\uror.a'.\ S;tr. g~a:rii Obor.; Heinrich Fra~}c &lrii, Sos. Vinol',,20~Fab'rica de 'meaehrzi Eachus F .. ii, 'Tabat cart 10. ' ' , '_Fabrici :de bomb;oa~,e.:""Zamfhescli", S.tr.: 'Honzig '11; "Re.:: g"iufi Maria",.' Str, Oetavtan 42:-48; :"Snchard", Str. Trai.an 59-63; "Cap~a''', .. OB...' Vii10r 28. S Manuf,actura de tutun: "Belveder,e" (a Cassei Autonome .a Monopolurilor ,:Regatului Romaniet), B-duI - Regiei~ , , " ,Influ~tr$it_ b~rtiet' ~i' a tip arulnl:: ' ,.:Oarte~ 'Romaneaaca" S.' A .• $08 ... Bonaparte 5.8-60; "Lu_ceaIarul"~", Sir. G-ral Dona (fost& Numa Pomptlrn): Socee & 00., Institnt de arte grafice,' 'Galea. Victoriei 13; "Imprimeriile Romane Unite" Str, Camp:iinean:n 1; GobI & F'fi, StT. Reg-aUi 10.. t

Stef.an ...eel 'Ma'r~, 63; Meara

Iud ustnla

.tilinientara: "Mo.ara Comerciala",

Catarem.

'

"Oolentina~', $o-s., Stef?>n' eel

S. IA. R,.,·, Boa ..

38

Palatul Telefoanelor

Artlcole de moda pt. domnt: Mathias Neuwirth. casa fondata in 1865: croitorie, lingerie, pa-Iarii·, manuel. Furnizor al Curtii Regale ]tomane. Calea Victorfei 93; Brummel S. A., Calea Victoriei 56 (vis-a-vis de Teatrul National); S. Georges. furrrizor al eurtH Regale, Galea Victoriei 56.; Alony & Co.• magazin special pt. cravate, Calea Victorte! 33 (.Cas.a F'rascati).". ' .. . Croitori pt. domnle tHea Hristeseu, Stt.Alex. Lahovary 5; Valertu, Str. C. A. Rosetti 5; Carol Ozanek, 'CaleaVictoriei 47. . Posta;varii:. Gl. Schlesinger suec., Calea Victoriei 31. Incaltaminte: . Schul" Calea Victorfei 45; G. Ens FHipescn,. Calea Victoriei 26; Nelu Miha;ilescu. Calea -Victoriei 22• . BlanarU: H. Reich (bUinarii fine), furnizor al Curtii.' Regale, .. '

Magazine.

~entl'.ala Btl'. BfintHor 19/27 (Sucursal.a Oa:lea Victoriei 86); Iacobsohn, Str., Carol 42; Kamer ling. Btr, SifinUlor 11. \. . ,.' .'. Artieole de arta, cadouri ~i antlchitati: Djabeurev, Calea VlCtoriei 45; Galer ies .,Lafayette" t Calea Vi:ctoriei 13; Baras J ean, Oalea Victoriei 72; Loebel &:Lindeman.nt Oalea Victoriei 45; Prorzhetm, Btl'. CoItel 6'; Depozdtul Paseu, Gent! ~i artdeole de' pi'eUiri'e: Dfabonrov, Galea Victori,ei 75.. Mobile: Le-ngyel Laurentiu, Oalea Victoriei 78; Szekely & ReU, Calea Victe>riei 6{); Lindemann & Loebel, Calea Vietoriei 45. , Articole de sport §.,f voia~i: Galeries ttLafayette", Calea Vietoriei 13; Djabourov, Oalea Victoriei 75. LibFarih .. Oartea Ronffm~,asdi.",. B~d'Ul Carol I. 3-5; Sacea & Co, 8.. A .• Cruea Vlctoriei 13; "'Rase-fer",, Str,. Eugen Oarada 7; Librarta B:irollrilor. Calea Victo,riei 78; "Cartea de AuI''', Calea Victoriei 51; Alcalay .& Oo., .Calea Victoriei 27. ' Coatori pt. dame: Toniea, Str. Episcopiel 3 (coatorul CUl'tii Regale); Dorthermer, Calea Victortei 50, (Institut de imfrumusetare !:;Ii articole de- droguerie). ' Ma§lini de seMs: "Remington'\, reprezentant genera'] pt, Romania: Nieolae. Ivanovlci, Bucur-esti., Pasajul Vilacros. 'Telef.: 4-06~30. '' , Delteateser Consumul· ~,Athenee Palace" , Oalea Vietoriei' 94 Luern de mana: Weisz & Co., Oalsa Victoriei 17• .Articole ro~ogra,fiOOI;li-optica: Foto-Sport, Jean H. Vernescu. .Calea Victol'iei 60 ei Str .. Canipineann 6. .' In~ti~ute de Imtrumuaetare: Dcrtheimer, Oalea Vfotorfel 50. AtcHere de vnlcanizare: Baron & Mueller (suce, Baron & Casada) , str'. Slatiueanu 5 (fost~ Nisipar-i), easa fondatil Indu.strla easnwa: .. La Pansea", Oalea Victorte! 39:' rochli ['0manestl, lingerie, Iueru de mana. bluze, raton special de ;;Cors.ete"; ..LeU ta" ~ Calea Vle.toniei 47 (lAng'a PaIatul R,e~al): .Exp()~'iti~ Ide va~z.ar.e'a jroduseJor casniee romanestl. Prima sursa. Preturi le,fhne,. Magazin special de Iere negre:, "Cavtar'\ singurul magazin , de iere negre direct (lin Delta Dunarii: eDJgvos. detail ~i~xport!',.... Str. Franklfn; LlIchian, Stlr. Wilsan 2 (vis~ ... lS de Pal atul Regal). V Tele:f.: 3-1$--;99,
in anul 1907. Telef.: 2l--16-75.' , (hote:I "Athem3e Palace"), TaIef.:: 4-06-69. ,

Str. Sf. Vineri

15.

Cele mai b~ua,le asorlimenle de baine

pentru domni, ~alme $i, copii, numoi la magazinele SocietaUi ,nonime


l

Vami.
pentru bagafe, ., ntru colete postale, pentrn colete G. F. R. pentru eolote C. F. R .• Cal ea Grtvitel, Str. Mihai Vod~. Calea Bahovei.

Str, Fantanica.

. (. u uU' sl eonsulatele straine in Bueurestl,


Albauiai, nh tul Argentinei, Unlit ,t Argentine,i, -,I'nl(,lIou II. Allstrlaca, Ihmlll.lnj,nl Ausrrtae, d , It ~h"li l nolglana, III/ i 11I11;u lIlt Jghm,
(

Cu ••

I, .

UI II IlttU(

II ,
j

• jnn II tum

Oehoslovae, • 11th It U ChUei, , (u ., [uj,lll Chflel,


I Jummln:tUl
iii

I. , lnu uhl'l,ul

II. It nlg'ara, I 11,IiH( t ( hoslovaea, I


II

~,~ jllit.

n ,Il:l'nziliei,

t III

UrUanicit

4 unaulatul III gut'tunea 'e ouaulatul

Danemareet, '~ll1nca Egipteana, Francez, Franceza,. German, Germana, Greciel,


Eg,tptean~ ElveUana,

Str. Stavropol 6. Str. ,Regala 8,. Str, Exarcu 8.,' Str. Wilson 9. Str. Wilson 9. B-dul Daeia 32. Oalea Vaearesti 229. B-dul Dacia 28. Str. Jul. Michelet 24. Btl'. Vasile Lascar 34. Str. VasHe Lascar 45. Str, Vasile Lascar 45. Str. RegaUi 4. Str. Romulus 45, Btr. Roma· 36. . Str. Cobalcescu 1. 8tr. Cobalcesou 1.

B~dul Carol 18. t ~'I tlunea Str. Lascar Oataratu 13. Str. Victor Emanuel ]. ('ful-lnlntul Str. Victor Emanuel 1. • ~I~:uUnnea um11J1lutui B-dul P ache 5. • 11 H ~Unllea Greciel, B-dul Paehe 5. ( lmlH nJ atnl Italian, Oatea Victoriei. 1,14 Jl'l.jltllma Italiana. Str. Victor Emanuel 7. Str.. G. Cantacuzino 31. I.t g'lL'tlunea Japoniei, Calea Dorobantdlor 34., :LeJln~thme.a Jugoslava, Calea CaHi.rae:ilo.r 30. Oonsulatu! Letoniei, Oousulat:lIl Luxenburg, Btr. Sf-til Voievosr 43. Btr. Robert de Fleurs 15, ~'nthmea Olan.dei, (lnnsulntul Olandei-, Str. A. D. Xenopol 5.. I,I 1:r~lthmeaPerstet, Bvdul Elfsabeta 89. Str.Polona 27, • ensnlatul Pelon, IJcguthmea Polona, Aleoa tAlexandru 21. Lcgatiunea Portugaliei, Str, Romulus 53.. Str. Orlando 6. IJ0gatiunea Spaniel, Consulatu! Spanle], Str. Romulus 45. ) legn tinnea Suediei, Soseaua Kisseleff 12. B-d.ul Carol 35. Oonsulatul Sued,tel. J.Jegu.f,hlllea Statelor Unite, Str. Povernei 1. {jonsulatul Statelor Unite, Str. Dr. Lueg er 11. Str. Episcol1iei 6. Oensulatul Turciei, IJ0gutinnea 'I'urea, Btr Negustor'i lb. Str. Minotaurulur 7. I41 ,g'llthmea Uerafneana, Str. Oaragtale 15. C1mlAulatul Urugual, I j{ ,.pt,tlnDea Ungara. Str. Botean u 4.

Str. Pitar

MOI;i 10.

~l'

e,

41

'I'erenurt sportive.
(In paranteze se indica tramvai ele si liniile spr e terenurile respective.) de autobusur i de g imnastfea, Societatea 'Romana de Anne ~i Gimnasttca ~tTi:rul'\ Splaiul Independentei (3, 7, 8, 12, 25); Societatea "Turnverein". Str. Brezoianu 6; Soci eta tea "Aurora". Str. Mircea Voda 20 (2, 16); Societatea "Inainte'" Sala de Gimnastiea Liceul Lazar, B-dul El isabeta (14, '24); Oficiul National de Educa tie Fizica, Str. Maior Ene 4 (7, 25); Sala "Lancia '"~ Pasajul Comedia, Teatrul Majestic. t)coli de gfmnast.lea, rftm lea $1 dans. D-na Leria Nicky OUCll, B-dul Lascar Catarg iu; D-na Floria Capsali, Str. Lutsrana: D-na Sibille, Plata Ai. Lahovarv. Sitli de sertma, ,,sala "Cercului Milrtar ", Prof, Lt. Pipart, Str. Sarindar 1 (14, 24); Societatea Romana de Arme ~i Gimnastica "Tirul", Spla.iul Jndependentej 1; .,Jockey-Club". Profesor Nicolau, Str. Episcopiei (15, 20); Clubul "Tinerimea'\ Calea Vict<?riei,!..Pasajul !J0media, Profesor Panescu: Pr~~. Se. .Atanasiu, ;:;tr. Bursei 4 (15, 16, 19, 20); .. 0. N. E. F. i Str. Maio,r Ene, Prof. Chirrie si Popescu; Sala Prof. Virgi Pellegrini. Str. Biserica Enei 10 bis. Sali de box fiji cnlfura fizica. "C. F. R."', Gara de Nord, et. IV., Prof. U. Lancia; Sala "Lucian Popescu". Str. Vasile Boerescu 3, Prof. L. Popescu; Sala Jean Oonstantinescu, Str. Claudiu 16, Prof. Cr. NegriUi; Societatea de Arme $i Gtmnasttoa "Tirul'\ Splaiul Endependentei 1, Prof. Ch, Dan; Sala "Majestic''. Paeadul Oomedia, Calea Vlctortel, Prof. V. Lancia; Sala .,Macabi" Barascheum, Str. I uli u Barasch; Sala "Ring-ul ''Constrnctorr, B-dul J\fa'ria 28, Prof. D. Paveleseu; "Herdan Sporting Club", Hotel "Astoria". B-dul Elisabeta 18, Prof. M. Spakov ; "Y. M. C. A.', Str. Masaaaik 13, Prof. D. Teica; ,.Turda"', Sala Dacia 'I'raiana, B-dul Maria 40; Sala "Ilona'\ Str. Viorele 32, 'Prof. V. Stoian; Sporting Club Roman "ONEF", Str , Maier Ene 4, Prof.' P. Alexand.rescu; Sala "Vif orul Dacia". Str. Ste,Ia:n eel, Mare 43. 'I'erenurd de tennis . ..Tennis-Club Roman", Str. Mib. Kogalntceanu 44, 10 terenur i, Club-House, Parc-omni-sporttv; "Doherty-Club", B-dl.ill Elisabeta 64, 4 terenuri; Sp. Studentesc, B-dul Elisabeta 60. 2 terenuri; "Romcomit", B-dul Elisabeta 64, 3 terenuri; "C. F. R.", B-dul Elisabeta 64, 3 terenuri: "Politechnica", B-dul Elisabeta 64, 2 terenurl ; . "Country-Club", Padurea Baneasa, Soseaua Kisseleff, 4 terenuri, Club-House. g'ol:l1; "Davis-Club", Str. Arh. Mineu, 3 terenuri; Strandul Kisseleff. Soseaua Kisseleff, 2 terenurt; "Viforul Dacia", Btl'. ~tefan eel Mare 43, 2 terenuri. Basine de innot. Strandul Kisseleff ,.. . F. S: R.", Soseaua Kisseleff (tr. a2. U autobus, taxico): Basinul eu valur i "Lido", B-dul TaIte Ionescu (2, 15. 1.6, 17, 19, 20); Basinul Soc, Rom. 'de Anne f}i Gimnastica "Tirul", Spl aiul Independen tci 1 (3, 7, 8, 1l2~

ssn

42

al Pr imar.iei de Albastru, B-dul Olubului "Tllrda", Soseaua Ghen1111 11111 .M 1111111: Ison, Cazarma Malmaison; Basin ul I I ~ !"', (,U\I,Hf;lL 9; Strandul "Moara Oiurel". $oseaua \ I! I ; HI;I'II nrlul Snagov, Iacul Snagov (linia de autoI, HIIH111lll a operrt, Baia Centrala, Str. Biser.ica II I) ~,; Jsustnul aeoperit, Baia Efor iei , B-dul ElisaBnH 11.1.11 H soper-it, Moara Assan, ~oseaua Stefan eel rill). ' Tir. t II,"/llid u] de til' al Soc. Rom, de dare Ia semn, Bueuresti, I,', (J'II'ol Davila 9 (14); Soc. Bomana de g imnastlca, arrne dlll'l 111. crnn, s soi, Tndependentci 1 (3,7, 8, 12. 25); Sal a hI '11',11 I), Pl'ot Se. IAtanasiu. Palatul Camerei de Comert, ,III', Ibll'H 1 d (15, 16, 19, 20), .
I

Un n u l t luuumu,l
1"llIld;

BIlH11IllL

.1

Patfnoare,
'U ghiata artlficiala "Otetelh;;ianu'" Str. 110; Patinoarul Cismigfu, B-dul Elisabeta (14. 24, I I 1'I1I.lllO rul Parcul Carol, B-dul Mara:;;e:;;ti; Patinoa,111 HII"111 d III Kisseleff, Soseaua Kisseleff (tr. 22, auto bus); II lInlll'(jl .Moto - Club Roman, Str. Stefan eel Mare 43

1'11,

i, ~().

Vulndrornul

Oleltsm, Motociclism •. Mota - Club Roman, Str. ~tefan Poli-sportive ~i Parcuri

eel Mare 43. .:

Terenuri

.de sport.

PUl' 'Ill de sporturi D. S. F. R., Sos. Kisseleff "Strand" (I.,' unva; H si 22 si l inia de autobuse "Taxi co" [rugby, I'uol hall, tennis. Gr os-Countrv, etc.)]; Stadionul O. N. E. F .• HII', Mai.or Ene 4 (7, 25) ~i Str. Izvor (8); (gimnast'ica, II I' III , foot-ball, at1etism, rugby, volley ~i baseket-ball ; 1\ 1'lillH .. Moto-Olub-Roman", $os. stefan cel Mare 43; (ci1'1 ~11l1., rnoto-oicllsm, patinaj, root-ban, tennis, box); ParI III d Sportur i "Tennis-Club-Roman", Str. Carol Davila 9 {j I l:l4, 8 ftenniS, scrtma, rugby, pattnad, hockey pe ,~'11I q,~, etc. ; Arena de Spor ttrri ,jVenus", B-dul Elisabeta II! LII. (14, 24 [tennis. foot-ball, volley ai bascket-ball, (rbna)]' Curse ·de cal,

IIipodromul "Jockey-club" (curse de galop), Baneasa 22, linia de autobuse "Taxico"); Hi'podromul ,;8. N. I, ." ,(e:urse de "galop ~i trap)t_ Flor~asca (5); Hipodromul H) '. Hipics Romane .,Clubul Calaretilor" (H, 22· [curse de tl'I1P. concurs~ri hipice)J.
II,

'I'erenurt
n

de foot-ball.
de Est .

V enus",

" . nirea

(14, 28, autobus

Splai ul Independen tei,


3);

colt cu Str.

Stir bei Voda

Galea Dudestt 127 {8, 19, autobus 8, 15}; ,I 0 vodul Mihai". f;joseaua Oltenitet (auto bus 7); ,Olympi,a", Soseaua Giurgiului (autobus 3); .•Hl,udionul Muncrtoreso", Stl': Parcul Veseliei (autobus 9); , 'I'urda", Oalea 13 8eptemvrie (25); " M oto-club", Soseaua Stefan eel Mare (5. 26, auto bus 15); ..D. N. E. F.", Str. Maier Ene (25. autobus 3); ,,11. [I', S, R.", Soseaua Kisseleff, Strand (3, H).
..Macabr",

.Belveder e". Oartterul

Tricolor".

Gara

Reg'iei

Str.

(2.4. auto bus 16);

A,

(12, 24);

43

A. Plimbare cieeulara prin ora§.


Ora~ .eomplex, en toate aspeotele f)i mantfestartle f'irestd ale unei metropole, ell nenumarate monumente, muzee, loealuri de agrement, scolt, pareuri, strazi 'ei impre.iurtmt remareablle, Bueurestfl, nu pot, bine mteles, fi astazi usor 'CUprinsi intr'un ghid, fara rtscul de a fi redus t,a infurmatfe seaca, la cifra S'~U la Indicatia care sa nu tradeze deeat foarte put in din fram,antata ~i interesan ta lui yiata. . Pentru aeeste motive, autorit a ees tui ghid 811 preferat, in loeul unei intermtnabile ineirutr! de nnme, sa o.fere mal eurand lectorului, putinta de a eunoaste aeest Paris al Orien tul ui ~ cum' Ii spun strainfl - pe firul prmcipalelor lui strazl, S'au tnasat astfel o serie de it inera rii , anume alese cia sa includa ceea ee este mai earacteristic in Bueu-

restd,

Oalea Victoriei ~i bulevardele tnveeinate, Calea Viotoriei e artera principala a orasului. Animata, vie, variata, ia ogIindeste toata via ta capltalei, care se desfasoara in jlhl'.ul ei ~i in . strazdle inveclnate. Pornind de pe malul stang al Dambovitei, din Plata Senatului, Calea Vtetortel, atrabate partea de Nord al orasului pana in Plata Victoriei, de nude mcepe Soseaua Kisseleff. . Calea Vict'oriel poate fi impartita in trel parti distincte: prima, din Plata Senatului pana la Cercui Militar, undo Calea Victoriei se intretaie en Bsdale Academiei ~i E.lisabeta, e in stransa legatura eu eentrul eomercial al eapitalel (Str.: Oarol, Lipseani, Doamnei, Smardan, Aeademiei); eea de a dona, dela Cereul Militar pana.la Ath,eneul Roman, e partea cea mai f'reeventata, formand un irnens "C'orSQ" al orasulul, Mul timea se pltmba prin fat,a vitrinelor eleganta lSi pe trotoarele ineadrate ou Ianturi de fierr-. Mai ales, la pranz ai seara, aceasta porttune a C'aii Viotoriel prezinta aspeetul unei adevarats mebropole, in care viata se resimte -Ia oriee evenimen t mai Importan 1;. Inzusta, neregulata, en elad.iri ma.ri,· hoteluri elegante, cafenele mederne, edifteii impozante (Teatrul National, Palatul Regal, Fundatia Carol I., Palatnl Soeietatlj de ';Dele-

44

(J ,II V j ·toriei eonstitue centrul eel mal earacI.. " I L1B ul orasului, !\ t r(.ia parte a Caii VJctorliiei - deIa Atheneul UI"" liU ])una la Plata Yietoriel - e mal larga, 1111 ietita, avand nnmeroase case boieresti, en '~'[ .di ni Ingrijite, Ministere, Legatti, etc., mergand U,P)'OU) . paralel en marele bulevarde (T. C. BrajJiaJlu, 'I'ake Ioneseu, Lascar Catarg'iu), de cart e 1eg~ata pe partea dreapta prin straztle: AI. Lahovary, Mussolini, Vietor Em-anuel, G-rall Manu, nt '. Pepartea ,stanga se desprtnd 00teva strazd dmtre cari EStirbei Voda, care coboara spre Cisrrriglu, iar eelelalte sa indreapta spre Gara de Nord (Str. G-ral Berthelot Calea Grfvlte! ~i Str.

j i m,ll<,

Atheneul Roman, etc.), aeeasta portiuna 'a

.H,t

. IataBenatului, din f,ata Str, Lascar Catargfu ~i IJana in fata 8tr. Llpseani. La intnetaierea en I4trilzile mal importante sunt semnulizatoare, unele electrtee, altele manuale, cari orandueso circu-

Calea Vteto riei fiind prea ingusta in primele doua portrunt, eirculatia vehienlelor nu se face decat intr'un singur sens· (sell's unie) , inspre

G·-ral Manit, etc.),

Iatia,

45

stantrn Brancoveanu, in anul 1682, pentru a Iega Curtea Domneasea de r esedlnta de vara dela Mogosoaia. La In-

Actualul

trasou

al Caii

Victoriei

a io,st facu.t

de

COQ-

caput s'a numit Calea Brasovulul., iar mai tarziu P0di111 Mogoeoad.ei , deoarece drumul era· aooper it cu ni.ste barne de Iemn. Numele actual i s'a dat in amintirea int:rarii trupelor, care se intorceau victorioase din razboiul ladlependente! (10 Mai 1878).

a) Cercul l\fUlta,r, B-dul Elisabeta ei Pareul . Cil§migiu. -Ca punet de pleeare pentru' desehiderea Caii Viotoeiei si a strazdlor invecinate, vom IUa intret.a~ere,a aeestei straz,i eu cele doua bulevarde, in fat,a Cercului Milita.r, cla-dit in st.ll "Empl.r" intrn anii 1912-19210 (arhttectl: Maim arolu, V. Ste,f~.;. neseu ~i Doneaud), pe locul unde odlnioara se rtdiea biseriea Sarinda.r. .' , In eladirea Cereul ui Mili tair ·se afla un hotel pentru ofiteri, 0 sala de festivitati, osaUi die serima, un cinematograf, un bar automat ~i_ cafeneaua-restaurant "Piccadilly" (vara orchestra pe teras a). In dosul Cercului Militar; pe B-dul Elis.abeta, se In~ira unul dupa altul cele mai mari cinematografe ale orasulul. Peste drum se .afHi Hotelul Bulevard ei E·fQ.ria Spltalelor Civile (Nr. 5), ln palatul eareia e, deasemen i, Q sala de einematog raf ei un teatru modern "Teatrul Vesel". Ma;i j 08, la Nr. 2:5;e sediul provizorru al Seuatului si apoi Mlnlsterul Lucrarilor .Publiec si aJ Comunicatlilor - 0 eladire somptuoasa in stil neo-remaneso, eu scar! de marmura r;;iun .interior foarte Iuxos (arh, Petre Antonescu). - AHit.uri pe aoeeasi parte a strazii, se rid'ioo Padatul "Implrime.riilor· Statulud ei al Monitorului Ofic.ial", sobru si eleg.ant ~i in sfar~it noul Palat a1 Med~ei1or veterinard, in care e' instalat Minlsterul de Jus\ti/tie. Peste drum este Gradina Clsmlgfu $i apoi Lleeul ,,'Gheorghe Lazar", care poarta numele Intem~ietorulul seoalel romaneeti (1818). Gradina Ci~nligiu - avand 0 suprafata de peste 14 ha. - este cea mai frumoasa grad.ina publica· a orasului, .eu alee in stil englezese, un lao en fantana arteziana ei .nenumarate .pa,jieti de flori.
ca un loc de petrecere al bucuresten ilor , in a doua jumltate a secofului al XVIII-lea. Pe atunei era "gradin.a cea

Olsmigful

epomenit

in "Istoria

Bucurestilor"

de GiOB

46

I) .ltoasa .a Cismdg iului": Azi e m.andr ia orasulur, cea mar !'!'iUnOasa dirrtre gradini. Generalul Paul de Kisseleff, pe In 1830, s'a ocupat ell seear.ea mlasttnilor din Cism igfu, iar I Jmnni tor-h Bibescu ~i ~tiI'bei au infrumusetat gradina~ nuosta din urma aducand chiar pe vestitul specialist ·Mayer II '.erlin (1847), care a dat Cismtgfulut forma lui de astazi. Dela intrarea pr incipala, alee concentr ice pornesc spre lu, sul in miflocul car-uia este 0 fal1tana arteziana sl apoi 0 l naula-terasa., unde, se afla r estauran tul popular "MonteCurIo", Vara se face canotaj $1 iarna, cand Iacul Ing'heata, patinaj $i hockey. .. . Gradina e adeva rata minune "Paji$ti Iinear e, eu 'flori de s zan, cu ulicioare imbdi.cate in ver deata si ell odihnijMHre perspective" sau alee cotite si umbroase, cu cate un bust de bronz sau o , statue de marmura pe fondnl unul lierntciclu n eg'ru de brazi sau al unei magur! a vrahiilor ... " (Monumentul eroilor . francezi de Ion Jalea, bustul t-wl'litorului Gh. Panu ~i al marei filantroape Elena Pher ehi lle), drumuri ell. trandafiri acatatori san -rotonde cu

47

-eeloane im'Pletite .,in ieQie:ri §i lHllrnee ca ni~te teatl'e ant ie-a herticofe, ha;ti~ul;"l aproaps saJbatice de pomii batI~§,ni Igall Iacul .eli .avuz pulverizat $ica ba:rci.cu nuferf ~i e:ld. ll,Otaed., fae din Ci$migia un con de pare eugIez al3;turi .de 0 gpad.ina' romaneafJCa din cele mat pline de farmee ~i· ma~

ea un miez Inflorit al orasului, ca


valur! de miresme ~i de racoare nator al Bucuresttlor,

anotimp, din mana harnica a gradinarilor $i e 0 ade~arata vedeme alba, sub zapacl.a. din' mana de artist a iernii~ E in tot orzanismui.
0

caraetertstiee pe care le avant.

Ele se mnoesc

in iieea;re

Intma, care trimite

mi:e:u:-

Tntrarea prmeipala In Cismig iu este pe B-dul Elisabeta, Alte Intrart: Ia APllS, prill. B-dJuJ .Sehitul Magureanu; la .Nord cu P'iata Valter',Mar~Clineanu,marginit de 0 parte de. Miuig;ter,nI ,Ap·ararii Na·tiou,aJe· ~i de lalta parte de Toolv,ul Liric, unde se .afHiactnalmen te Op,era Romana. Dela Ministerul Apararli Natlonalc, cotiad 'ta dreapta, pe Sbr. Brezoianu, ajungem la palatal zi arn Iui "U niversul '\ care se ridica drept In. f'R!ta' strazl! c: ,Mille' (fost g,a"rindar), poe'care urmandu ... o 'tre·eem prin f'ata redaetfilor -oelor mai de se:ama ziare (Ad:e1varul $i Dlmineata, Argus, Lupta,, ;~te.) §i a.iungem din non Ia Cerenl Milrtar, pnnctdl de
unde am plecat; . .:/;
,. >

Unlversttatea rsf . ve~i;n:ittatile el, ' . Calea 'Vlertoriei 'se intret&ie· .In fata Cereului Militar en dona bulevarde: B... dul ElisaJ,eta spir'e Apuape care l-am strabatut P',ana Ia Oiemigiu, ~i B·dul Regele· Carol .I. spre Rasarit~ Pe B.. nl Regele Carol I. vedem iml(Htiat. pe d stanga (Nr. 3-5) Soeletatea "C·a.rtes,ROmanei3JSea" (eel mat mare institut dearie grafiee, editura ~i librarie din Romania): 0 oladire mcderna, III care s,e. .afl~ la primul etad, intre altele, sala de expo·zltii "Ilelana".

b) B-dul Re.gele Carol I. -

.toarnl stang p'ana la Piata I. C. Bratianu. Nona constructle a Untversttatti formeaza II]} bloe .pe patru .8 trilzi, avand fa; tada prinoop,ala; pe Bsdul Regel,e Oaeol I . . CUtdirea galbena din mijloc este 0 rama~ita din v:~ehe81
Universftate,

aflit Universitate·a,

seste Hotelul Esplanade, ,, Dineolo de intretaiere"a en Str; R. Po in 00d"9 se ,

Peste drum, in coltul .straZli.i R. Poincare, se

ga-

a earei eladire oeupa tot trQ-

CHidirea cea

Inaugurata de Relgele Car,01 I. in anarl IS·S9. ROna! in care se afla to ate faeulti1tile .• a;ilal,n

48

de Facmltate:a de medicina, e opera arhitectllor Ghica Budesti, Oerehez .~i ing inerul Vasflescu, . Universrtatsa din Bucuresti a fost infiint·ata la 4 lulie 1864 de Dornnitornl ~lexandru roan I. (Ouaa), Ministru al Invatamantuluf public ~i al eultelor Hind Dimitrie Bolintineanu. Ea aminteete inceputurile difieile ale invatamantului romanesc, cart, in Muntenia, se Ieaga in deosebi de numele marelui daseal Gheorghe Lazar; ajutat t;;li. apol urmat de scolaru l sau Joan Heliade Badulescu. ... J\.cesta a inceput Ia 1818 in vechea scoala dela Sf. Sava -invatamantul romanese nationel. La 1821 ell ocazda revolutlei lui Tudor Vladimirescu, scoala lui L.azar se mchrde pentru a se redeschide in 1828, sub conducer ea lui loan Heliade Radulescu. In 1832, se .mtocmests _un r program de studii in oare se cuprtnd our-suet de invatamant superior. punan.du-se

toarela cursurt super icare: CU1'8ul de legi; C1USlll de ing;i. nerie civiUi~i seoala supenloara de liter-e. . Aceasta era sitnatia invatamantulni superior in 1864, Call€!: Domni'tor ul Alexanuru loan, I. Ouza da decretal de InfHn~are. a Unrversttati! din Bueurestt, cu.prinzandFacultatHe . de Dr ept, Stiinte f;1i Lrtere. . :Scoala Nationala medictna §i' farmaore, infi:iutata ·rn 1855-56 de Carol Davila, devine Faeultate de Medicina 1111 anal 1869, jar invatiimantul farmaceutie se org'a.uizeaz'l:i. CD" o ane;raa acestei faculta ti,. en titlul de Seoala supenloarti de far maci e. , 'Tot in an ul 1869, Ia 14 Decemvr!e, ,sle mangur easa Pa latul Unive:rsitaUi, opera. arhitectulut Oraseu. In 1884, are loc desehi der ea sol emna a. FaculHitii de Teologie. In 1921, fosta, scoala de medictna vetertnara a fest transrormata 111 FacuItate pe langa Universitatea din BUC11re$U, Iar in

astfel haza a trei farYl1ltati: 1. Oursu! Legil01o; 2. Cursul de Matemat ici; 3. Cursu! de Agrr:icuItura.· Dupa 0 tntrerupere de tr ei ani, 1.n urma irev(i)lllt]ei dela . 1848, domnttonul Barbu Stirbei redeschide cursu rUe $i 16fiiuteaza 0 ScoaHi de poduri ~i $6S818 pentru Inginer i conducatort. Insa, in anul scolar 1857-1858. dupa. raI)ortul directorulut Bfortei Sco.alelol', se predau numai urma-

de

pe Hinga Pacultatea de Medicina; . inca dela infiintarea acesteia, a fost reeunoscuta ca. facultats deosebita, E),i ata~ata Univer:sitatii din Bucuresti. In anul 1932, pr in Iegea Illvataman.tului .super ior dj n 22 . AprHie, Facultateca' de Dl'e[pt ;;Regele Oarol II" din palat a devenit nerneapatcr. Dinacea.sta eauza Facul~atea; de Mecl~ cina si-a cl&dit un ]0 cal al sau in Bsdul Rege]e Carol II. _ Facultatea de f:;;tiinte, deasemenca," st-a con.' struit .Iocalurt peutru nnele institute pe, Splaful Indepen .. d,entcL In anul 1912,. nrlaistru .al Instructlunit fiind ,Ermil Pangrat}, se incepe cladtrea jlJctualului palat al TlniversiUttH in rurul celui veehiu. In anul 1924 se inaugureaza arjjpa de Apu's; 'in ~ care s'a instalat Faeu ltatea de$:ti:inte,
iar Oradea este tr scuta la Universjtatea Numarn l studenttlor cr eseftnd pe din: Bucurest'i, f'iecar e an veeh inl

anul

192:3,

Scoala

super-ioara

de, farmacie~,

care

functicna

hi _anul 1926 intreg

In fa ta niversi ta tit se desohlde ..0 .pta ta· moderna, impodohdta en patru statui: la . mi.iloe sunt statuile lui Mihal VitearLul (sculptor: Car-rier Bellusse 1876) sl Gheorghe Lazar _. intemcietorul seoalei romanesti _. (seulptorr I. Georacscu);' in stang,a etatuea lui Ion Heliade iUiduleseu, parintele Iiteraturtt ·romane (sculptor: Ferrari), iar Ia dreapta statuea lui 8piru Baret .(sculptor: Ion
J,aleia) .

palatul.

.Plata Untversttatti Ie In oadrata, in dosul aeestor statui de palatul soetetatri deas'ignr'are· "Gene... , rala' ~i de un "Blockhaus" .in construe-tie. , Intre aceste cladirl sa desehlde Str. Bursei, unde se aCla Blsertea ruseasca, avand eupofa.e! tuzlele
aurtte,

50

Btsertea Boteanu

c) Dela Oereul Militar Ia Palatul Rewal.

toriel.

(,Iud:irile eele mai oaractertstiee


Oofetar'ia este totdeauna

~ul strazi] Eagar Quinet, Hotelul Capsa, una din


de pe' Calea
ccarului,
p lina Ia ora

M.ilitar) si, ureand

Revennn

la punctul

Calea Victor-lei, vedem in c01Viccafe-

initial

de plecare

(Cercul

neaua este locul de Illlt§lnire al siartettlor, al oarneni lor lLolitici !;1-i. l arti~tilor.; a Fatada .cafe~~lei dB. inspre S:tr. Edgar QU111et, ce leaga Calea Viotortei de Str, R. Porncare, Str. Ed. Quine.t este de fapt un fel de prelungtre a

iar

sh'uzii C. Mille (fosta Sarindar).

Ureand Calea Vtctoriel spl'e Palatul R.egal,in~"Jnim pe dreapta Pasadul Comedla, un de' se afia rl'eau'ul "Com:ed'ia"• 51

"Teatrul Oomedia" teatre ale canltatei, moderne,

este unul din cele mai Repertoriul e eompus

Impoctante din piese

la Pasadul "Ime,biliar:a", l'n ale earul eHtdiri.;'j,mpozantevsunt 0 mul.time de magazine, cluburt ~i un elnematograf ("Sele,et"'). Peste drum, nona eonstruetie in sttl modern a Palatnlul Societatii de 'I'elefoane (arh. Weeks ~i Van Saanen - Algi, 1933) ~i noul Pala t Fraseati (cinema tograful "Rio").
Palatul ,SocietatH de Telefoane e cea mai inalta cU1dh'e din eapitala, avand 9 eiaje si ascensoare speclale.. ear! due :De terasa din. varinl palatului (52.50 m), de unde SoB desfal;loara 0 pitoreasca, parior-ama asunra intregului· or.as,

Dupa ee treeem de Pasarul Oomedia, ajungem

de angfnt frumoase. dintre (1749) e socotita drept una II III,.i (nlj Huti nretioaae din toata tarra, In easa genera'lu10 1)1111))'1:1'11. Oretulescu, de langa biserfea, s'a organizat, 111 H~11I11 ourrrpl.otttl care a dus la abdicarea lui Voda Cuza. I ) It t
j

tI "

1,1 i I,

I' ( ,

.M Hi uii Domnului

HUll L

oQ,teva ieoane

fiind in imediata apropiere

a Palatului ra loeuit de oameni polttici ~i boieri.

drum S~ afla Hotelul Metropol, care a deosebita fatma 1:uaiute de razbolu, de-

.1 0 JI'

d) P,alaiul Regal. Intro tr. Ioniea sl Str, Impertala, se afla PaI d.•• ltegal, eompus dintr'o cUldirecentraUi eu 1
pt. P M'Lo~ centrala,
H,"I

djstrusa in anul '1927de un in-

Mauius Bunescu:

Clopotinta manastiril

Plumbulta

53

reeladita in piat.ra, in stu mOUllmentad, In aripa stanga - refac,uta Qdata C:U ;pa:Ftea een tLabi ' a' 'patL8lt-uJui~' se afUi, illstfi:a,~at cgrllul de garda. Aripa dr~,apta'este fosta easa a boterului Golescu europa'rata in ann] 1851de' Stat, 1_]i@)Dtrn a.' servi ea rese1dinta, domneasca. RegeJ.e C,a~~;I~ I a marit aeeasta al'ipa f;i a cUtdit celel,alte 001l'11HIDil:i de ease. '
eendiu,
I

a iost

opere ale marelui pretor ). Variante ale aceste! panza se a'f;tA, In muzeel e din Toleda., Roma, New-York. 'I'abloul dela 'Btlcuresti e illisa singur ul semnat ei e prototipul celor[aHle, fiiud luerat inainte de 1600)~, ,StiJgm,atlzarea Sf. Francfs!"l ~ de Guercino, "Inimormantarea lui Isus' de Zuccari ~i "Mi .. :racohd Feotoared" de Def'Ptombe,' Trecand jirtn s~lo:nlli galben - scbru f;1i, Impreslonant -" ' aJung,s'm I'll salnnul chi ..
~i gobeltnuri. ' In cealalta latura a e.ladirii, se afHi :Oi,bl~,oteciR :~n stHul Ren.a::;terii germane, avand uslle 0$1. peretit 'JmIwdQbitica mmunate seulptur l in lemn, 'In acela!;ii. g an este lneratA ,$i scara ee duce la g·aleria btblioteett, precanr fJi :l!otoli'\Id.

Aripa ,d;reapta este loeurta actnalmeute de M. S. Reg'@te. Indfup,eriJe' sunt iillPodobite de sculpturt in lemn, $lt ,sti~Dl Rena:stSTili .g ermane, lucrate dupa plaaurfle sculptom:'ailli Martiu Spohr, in.ca de pe vremea R,egelui Carel I. La parter, sunt inst.alate ·birourUe Mare$alului Cariiiitegale. 0 .soarR, de marmura duee Ia primul eta:j 8:n.d~ SllBit apartamentelB M. S. Regelui. Ai.ci, se H:fUi 0' rotonda ' ~m~ ]Iod,obit'a," u""covoare ortentals ~i, t,8JbI0urivestite~ e ".eft: .,I,n~ e.hinarea Pastortlor" de 'Greco luna din eele mai se3:mi

de

nezesc, plill de vase de aur -5i argint, porjelannrt,

covoase

In miflocul illc,aperii, este un birou masiv. OartUe s~:nt le@ate artistic in piele en 1niti,alele regale.' ,0 statue ~n mati:me nuturnla, a sculptoeului Martin Spohr, rBJj)l'eZentand pe Sf. Sebastian $i UIl pb'rt:ret de Boldoni, irnpodobesc bibl1oteea. '

Dormitorul Regelui Carol I $i 'salonul de IDuzic'a al Reg iued Ellsabeta "au ramas neschimbate - purtand jm }i1en", umbra lor, arninrh-ea eelor dinta.:i,. domnito:t:.i din acfnala Dina:stie.. .

Sose-aua Kiss~leff. Cl8Jdire~ Fundatie! U lliv.e,rsitar,e Carol I ._ situaia intre str;a:iileW11son ~,i C. A. Rosetti -, . ,a):e fat ada pI:ineipaHt ,s.pre Palaftr] Rega.l. Fundttti.a poseda 110..& din eele mai de seama bibH,ote'ei $i 0 sala de' confermte, (Iritrarea blhltotecli prm 8tr. Wtlson NT. 1; in eladtrea Ful1!datiei s;unt bironrile
"W ag6 lls-LLts-Cook"
I

Ie) Dela Palatal Re.gral Ia P'ja,ta VietoJr'iei' $til .

eiA~ R. P. A.~.

nrrnareste; verai.tar.e; adutorarea


cum Si 'tiparire'a 54

Inliintata de IltllpliiIiriicelor

Rege~1e Gal'oil.I ill annl 1891. cu ,l?!rHej'lll 25 de ani de g]GT,ioasa domme, FUD@atia intretincrea unei bihliotecl pentru studiile uni-

studenti.ler lipsiti l1f6rarillor meritQrii.

de mij1oaee, pre-

Teafrul NaUonal

Feu crescande ale institutiei, el a' fest marit in 1914. cand s'a illaugurat aetualul palat construit de arhrtectul Gottereau. Sp0rirea studenttlor dupa l'azboiu neeesttand 0 noua mar-ire a Ioealulul, Ministerul a acbizitionat locul alatura.t din Str. C. A. Rosetti, pe care urmeaza sa, se tfudice se Intretdne prin bugetul sau 'propria, provenit dip donatiunile .intem'eietorului et, ale altnr mcmbrt ai If,amiliei Regale ei ale altor per, soans parttculare, fara a greva Intrn nimie bugetul '8ta.. tului. Bfblioteca, ameuafata dupa eele mai .moderne sisteme,

Doweddndu-se

'insuficienta

Iocalulut

fata

de nevaile

me-

o noua ai-ipa a aeestet institutii atat


dentimea studloasa. Instftutia

de lltila pentrn stu-

Ca:rol 1.) se· tin sedintele festive ale Societatilor prezidate de M. S, Regele , Inaltul Protector al Institutiei,; deasement · prelegeri f~i eontermte publtee.

cu eataloage alfabetice ~i pe materii cuprinde peste 120.000 volume, puse Ia dispozitia studentri or ce 0 rreeventeasa zilnic (dela orele 9--12 ~i 14-20). In af.ara de studentif ~i protesori! regulat mserfsi, au aeoes e.i persoanele parttcuIare, prezentand 0 cerere de f,recventare, In Amfiteatru.l Fundatiei (intcarea prtn Plata Regale

La' punetul unde Str. Wilson se intretaje eu Plata Regele Carol 1. se sfarseste si Str.. R. Poincare, care se desfasoara pana aei irr Iinie paralela en Calea Vietortei, incepand din Str.. Aoademiei. , Aproape- de acest punet, .se afHi fnstul Palat al Ministernlui de Interne, unde e instalat actualmente Comttetul Gentral de Revizuire - suprema "Carabu~" ~i, mai :ids, in fata Pasadului Imobfliara, Biser'loa Sf., Nleolae, numita si btseriea "Dintr'o zl", eladita de Voda Braneoveanu in 1702. Astaz! ea serveste ca hiserica a eoloniet albaneze, Str.. Poincare este 0 strada eomereiala, foartaani" In Str. C. A. Rosetti se afBt, la N r. 8, Mnz6111 Th. Ama.n (1882-1891), in fosta loouinta a "pi_ctorului, cuprmsand 0 eolectle de preste 300 de tablouri, desene sigravuri, en scene isloriee, peisajii $i scene din viata populara,
Sata I.' (fostul atelier al lui Th. Am~n): Autoportrett bustul Iui Th. Arnan de Storck; Proclamarea Unirii Pril\etpatelorr Juram,ant.ul ne Constitutie al M. S. Domnitoru, lui Carol 1.; Portretul celor trei JErati Aman: Portretul -unnt egumen; lzgonir~a Tureilor dela Calugareni; Baia'Fureeasea: Rapi:rea eadanelor de osta~iii lui Mihai Vill eazal; Petrecere en Hiutari; Carul cu boi; IAtelierul aTtistului.
l

instanta

,admini.strativa,

apoi gradina

de

va'ra

mata.

'

toate

vais; mobila italiene.

." Sala II. Plafonu.l ei are 0 remarcabtla comp@z]tie muraUt, '~i deasupra usilor medalioane, reprezentand pe VerO,nese; ]temllrandt, Raf,ae1 ri,~ia}l. .P~anze: V~nerea PaUmilor ; La.pm;mean:u; Hora unrrn Jueata la Craiova; 'Dudf.lll1" Vladimirescu; Portretul lui D. Aman, etc .

de Th. Aman. sculptata

Apoi 0 pretioasa tapiserfe de Th. Arnan, e in stilul

de BeauRena~terii

.56

ts
lOtI'

E =

I Sala IV: Natud moarte: Peisaf Ii ~i eom_pozitii Istorfee '-(Stefall eel Mare $i Aprodul Purtee; Batalia cu facle a lui Te]!)e~ V0da; Miha.i Viteazul privtnd capul lui Bathort, , ,eta.). ,Sala V. Gravuri. Sala Vl. Desenurt 'in creion, penita, acuarele ei

Sala III., Portretul Dcanmei Aman; Cop Haria lui Bachus; Portretuj Doamnei Vornltaohe; pe~6a~ din Ci~migitl; dii.:lierite 'smiim,uri seulptate de Th. tAman.

.sanghtne.

Sala VII. Picturi m urale. I, Sala VIII. Uneltele de gravura ~i seulptura ale actistnc t lui' ~i 'pres,a pentru stampe. , Muzeul poate fi vi zitat .in fiecare Martia, J oia, Dumineca r;d',si1rbatorile lntre or ele 10-12 $1 14-l6 '

~Revenind pe Calea Vi ctortei, adungem indata in fata Aiheneului Roman, o constructre monument;aHi in stil elasic. In fundul unei g'radinl elste una din eele mai reprezentative cladi.ri ale oapitalet, :atheneul Roman a fost construit in anul 1896de arhitectul francez Galleron.
Aleel'e gdidin-ii sunt strafuite de 'statuile eel.or mai de seama ganditori romani. 0 scara lunga duce spre intrarea sustlnuta de 8 eoloane ionice. Celo trei port! ale intriirii prinelpale, sunt impodobite deasupra en 5 portrete ale domnitorflor romani, lucrate in mozaic. Cladixea are 0 cupolA: i'nalta de 40 m, boltita peste sala cea mare de concerte. IIall.,ul de marmura, -susttnut de 12 coloane corintice, randuite in cere, e impozant. Intre coloane, -sunt asezare seulpturt de Marceaux, Brancus, Paclurea, Storck, etc. ei 0. serie de copii dupa operele antice. '. Din ball pornesc patru scari de marmura ce due in Sala de eoneerte unde, deasupra lojelor, pe margineade Ios a . cupol ei , pe locul rezervat, se Iucreaza in prezenta la marea . f~esett a tstortei nearnului. . Din incaperile aflate ..in. dO-SUI scenei., un oortdor , duee spre Ptnacoteea, Cele mai' de seama ... ta.hlour-i ale ei au fost transportate, in tirnpul razboiului mondial, la 'Moscova ... Oolectla adtuala cuprinde -doua sal i, Plnacoteca poate fi vtzitata in fiecal'e Martta, Joia si Dumineca intre or-el.e 10-13 si 15-17. Scolrle 0 potvizita si ill eelel alte zile, iusa, 'numai daca se anunta din vreme. . , In sala L.a, tablourtle cele mai de seama sunt: Nr. 308. portretul lui Enachita Vacarescu de un nictor n ecunoscut; ,311, portr etul lui Gi-igOTe, 9hica Voda, de un pictor ,ne~ cunoscut; 186, portr etul d-nei Ionescu de Leeca: 193, portret t. de Mir ea: 225, ,~Batranl" de Pascallv: 129, autoportr etul lui N. Gr ig'orescu; 264, portr etul MitropoHtului Nifon de 'J:'atarescu', etc. . . In sala II-a, opera lui N. Gdgorescu ocupa un perete intreg (51-155). . , In ar lpa dneapta a cladirti se ana bibltoteca Atenanlud ce contine 10.000 volume. Salile din aripa ,gblnga a parterutuf sunt rezervate expozl tltlor de arta. In subsolul

"

,
,

.
,_
• I

pietura, In partes/ 'dreapta instalate doua einernatografe.

"gr.ota". este deasemeui

de

loe pentru

~i stanga

expoaitie

a subsolului

permanenta

sunt

Pundatta

Carol

Fatadele laterale ale Ateneului dau pe Str, Frankfin si Str. Exareu, earl se indreapta spore B... dul Take Ioneseu, iar peste drum de Ateneul Roman, coboara spre stanga Str. St.irbei Voda, la inceputul eareia e Palatul Mjrnis.te:rultIi de Interne, Str, Stirbei Voda se intretaie en St.r. Luterana in r.a,ta . Blsertcft Evangheliee. De aci, cotind la Htang,a, ajungem In' Str .. Dr. Sion, unde, la Ne. 2, He wflli Muzeul ·KaJi.nderu, ineareat exter-ior eu basoreliefurt ~i scnlpturt. Desehis in flecare Mar tia, Joia ~i Dumineca, iutTe orele 10-12 sl 14-16. SarbatoTile dela 9-12; se poate vizlta t;;i in eelelalte zdle, daca se anunta din. vreme.
Muzeul are 0 eolectie bogat& de tablourt, portclanurt, ceramica, medal ii, ceasornice, inele, mobile, easete, etc. ' In hall sunt patr u gobeUnuri din secolul al XVII-lea $i un tablou mare "Rapirea Aurore,i" de Tiepolo, in colabor-are : u elevul Sall Ricci. Tablouri de Palma eel tanar Bonztcco, Pamlni, etc. Scuptur i de Barye $i ,Albano. . In sala cea mare, eu doua coloane de marmura, snnt tab] ouri murals de Carolis. De o parte ~i de cealalta a intl'arii atarna doua candel abre de portelan, Tablouri ~,j c6pii dupa maestrti Ita.lteni §Ii f'rancez i. 0 buna parte din

59

expuss iIll vitrfne sunt irerferUoare Ia Famrlta iRefund, 0 scara de' marmura duee 1a monumentale sala de reeeptie. Po BCara sste 0 eopie dupa interesantuf tablou pe -sticla a Iui Franken "Mihai Viteazul la Ourtea
gala,
(1)

blectele

In

In sala de receptre, tablouri de Bourguignon, Ooutois, Jacques JiOQ1st,.Corrie.lie, Jean Mo1naer, Zuccarelli, W0Uwermann, Fritz V'. Uhde, Deffreg'g er , Liebermann, Kauls bach, etc. Pictura franceza este reprezentata prin BeiUy, David, Garicault, Couture, Troyon, Bonnat, Rafaelli, Henner, Zie.ni, etc.: cea Italiana prin Pietro Longhi, Gentini, a. a. Apoi sculpturi de Clodion, Clesing er , Marceaux, ere. Intro sala speciala sunt reunite tablourile :;;i gravurile pietorilor romani: N. Grtgoreseu, Andreeseu, Th. -Aman, Mir~,a, Tatare,seu, Petrescu, Palladv, Marins Bunescu, stefan. Popescu, Steriadi, Olga Greceanu, etc. '

Imparatului

'Rudolf".

In Str, ·Stirlbei V oda Nr, 39, in fostul :palat Kretzuleseu, 'se aflii Muzeul de Arta Religioas:a (deschis J·oia ~i Dumineca, intre 10---13 ~f 14-16).
Muzeul acesta, care l:mpreuna cu eel din CasaMaea, alcatuese Muzeul National de Anttchttati.; cuprinde importante colectii dearta. Dintre monumentele noastre de arta religfoasa, eel mal bine repr ezenbat este, in pr-imu'l rand, Biser lea Domneasea dela Curtea de A,rge§:. cHidita de Neagoe Basarab :;Ii sotla sa Despina Doarnna in 1517. Modelul de lemn al BisericH episcooade, ·facut cu mul.ta sarguinta de sculptorn.l Carol Storck pentru Expoz ltia umversala dela Paris se afla expus intr'una din salile mai miei ale etal ului de sus. Tot sus,' in alta sala, se afUi Inscr.iptia or ig inala scoasa de, pe per etele din Iauntr ul bisertcn, unde Iusese zugravita inanul 1526, deasupra chipnlui lui Radn Veda dela Afumati si al sotret sale, Roxandra, Dela intrare, atat in sala de mifloo cat sl in sal ile ddn dreapta, sunt expuse numeroase fresce originale din vechea pictura a bisertcii, exeeutata de Dobromir zugravul (pa:n~ la 1527), infati:;;and Q serie rnt.reaga de s,finti: Maiea Domnului; Jsus: Hristos; Mirceaeel Batran, .ctitodi cu copiii lor; Donmrta Roxandra, una dintre fiicele .Iui Neagoe: Pecru Voevod ~i fiu1 sau lVlarcu; Radu dela Afumati. Intr'o vitrina, csntrala sunt vase de arginf :;;i mai multe evanghelii din epoea lui Serban Voda Cantaeuztno ~i Constantin Brancoveanu. ,Bala din dreapta, in fund, este Sata tamplei dela Arnota a lui Matei Basarab (l640). Sala din stangn, dela intrare, euprinde mai multo usl impa;r.ate:;;ti, seulptate in Iemn. Cele mai vechi sunt cele deIa manastrrea Cotmeana a Iui Mtreea eel Batr an (Argos,!;, v e.aeul al XIV-lea). Prmtre , strane, r emarcabi la e mai ales cea zisa a lui Petru Rares, dela Probota, veaeul al XVI-lea. In aceeast sala se afla ejritaftre, sfesnice ~i tesaturt. . Sala urmatoaa-ev drn stanga, este Sala marii tample' dela Cotroceni (lsfar~itul veacului· al XVII-lea.) , Jur irnprefur, pe pereti, perdele de altar, epitrafire, epitafnri san -aere f;1i alte tesaturi de arta biserteeasca. Mai multe per-dele de adtar poarta sterna Cantacuzinilor si tn mifloe sterna Munteuiei. Sunt dela Manastfrea, Ootr oceni , altele dela Horez. Remarcabile sunt:' 0 poala de ico-ana' de atlas verde ~i TO:;; deschis, cu chenar lat cusut en fir de aur f;1i arg:i!nt ~i diferite chipuri printre cari $i. acelea ale ctit.orito~ mauastirii Cotrccent, lucrata de Gherasim Gal-at Ian ul

60

(Nr. 118); un epitaf €le. eatifea verde ~i atlas 1'0:;1 (Nl',U5) ]uerat de Maria, Doamna lui Serban Voda (168a}, etc. Vitrina centrafa cuprinde un mare numar de obiecto ~i 'arti btsertcesti, tiparituri ~i 'man us crise, Dintre acestea din urma dela 'Muntele Athos, din 1590 eu un autogra.f a[ Mi.tropcl'itu-. Movila al Kievului. Deosebit de interesant este 'I'etravanghelul slaven din 1593, manuscrts (Nr, 183), avand la sfar:;;itul Evangheli ei lui Mlatei. portretul Iui Matei Voda Basarab ~i al Elenei Doamna, care au faeut ei legatura acestei pretioase eari;i. 0 evanghelie (279), ferecata in arg.int aur it, are 0 insertptie slavona din 1692, a lui Constantin Br ancoveanu ~i Maria Doamna; Evanghelia

(Nr.

182), manuscrrs

citam:

Lifurgh lerul

grecesc

dela Mana;stirea

al

Arhtraandrttului

Badu

Teofan

Voda

lui Petru

N. Tonitza: Oarba

61

'grecerusca eei patru

IN manuscrts
evangheli~ti

eandele, cadelnite, rbraee, _potir e, crucf ; mitre (2), pl.'ecam t;;i dona Chi. voturi: ,unnl '(Nr, 374), al Manastirii Vaca~eeti. din 1781, !;Ii al doilea CN'r. 375), al Manastirii Curtea tie Arge~ .dln 1784, 0 earja arhiereasca, Iucrata en si€1leif a fost di:iruita de Constantin Brancoveanu Manastirii Hores. Langa tampla mare, spre Iaoidarul' ell vltraf, ca. §'1 de o parte ~i de alta a uei i, sunt expuse alte tret epitafuTi remareabile. In lapidar, monumentul eel mai vechin este piatra de mormant a lui Basarab I. t+ 135'2). De (!) p.arte __ de alba, difer~tealte ~i .pietre nmerare din veaell~ 3JlXVI-lea ~l al XVII-lea; ne asemenea, statuea tmui mare spatar din veacul al XVII~lea. In fat a ~i de UUnr] sunt pietrele funerace din Biseriea dela Buda, judeti(l~ In sus S1:)1'9 etaj ~i hall-ul ac.estuia, sunt expnse dife.rite c6pii de pteturr murale, priutre ea1'i portretul lui At ;Lapueneanu $i al famlltel sale, dela Manaattrea Slatina. T@.t in hall, icoane.' In sal a din stang a, in vitrina din mifloc: Evangheli l, ~otire, cruel. chivotnrf f;lj alte obiecte biser lcesti. Un tetr avanghel slavon (Nr. 408)" ill manuscris, adus dela Maniistirea Bistrtta, eu frumoase ornamente, desenur i "i initiale" calera, te $i. 0 sl1lendida ferecartura de arjrlnt (1519). Un alt tetravanghel (Nr, 407), tiparit la Episcopta Ramnioului in anul 1794.Deonocriva de r emarcabil e potir ul de argfnt suflat cu aur (Nr. 425). N1J. mai putin interesante sunt chivoturile de ar g.int aur lt §i s,maltuit (Nr. 404 ~i 404 bis.) dela Manastirea Ootrocem, daruite la 1685 de Serban Cantacuztno (Inser ip tla romaneaaca). Un al tr-ei.lea, in mijloc (Nr, 403). e dela Mariasttrea Btstr ita (Viiclea), din. vea.cul al XVI-loo. Crucea de lenin sculptat, .iucadrata in arg int smaltuit ei aurit (Nr. 409), en 12 scene .din evanghel ie $i apostolt, e din IH92,dela Constantin Vodii Brancoveanu sl Doamna Maria. In sala, Ia care se ajunge din hal l spre gradina Cismig'iu, sa afla expuse cateva fresce dela Curtea de tArge$. iar in vitrina din mifloc, mari st f'ru.moaae discuri, potir e , eadelnite $i alte vase biser icestl de argint suflafs cu aur. Bemarcabll e un mare notir de argint aurtt .. (Nr. 446). in reldet, en trei Iuptator i in costume enr+oase eli 0 insc,riptil~ romaneasdt: ,:,,&le tale dintru ale .tale, Matei Vcevod ~ll DoamnaElena dat Manast'irii Campului, 1642." (Dupa traditia pastrata in Managtirea dela Campulung, ar fi eupa lui' "Ne.gru Voda".) 0 candela ~ spre gradina - {Nr. 451~ are numeroase reprezentart de. sfi:nti $i scene bibltce in medaltoane, precum si dona inseriptij romaneeti. In mince. un frumos agh iasmatar de ar gint, poleit .cu .aur, are printre medalioanele Hcrale in rel'ief, unul en stemaCantacu.zinilor $i initialele lui Serban Cantacuzmo (Ma:rU'istirea Ootrooeni). In sfareit, in ultima saIa din accasta aripa, sunt expuse pe per eti , un eir, de fresce origfnale dela rvranastirea Targ~or Vechiu (v eacul al XV-lea).. In de A.l'ge.f$, scoasa din perete, unde a :fost zugra vita ,in 15.26 deasupra chipului lui Radu Voda dela Afumatt ~i Doamna sa- Roxandra. In. vitrina din mlfloc: evangh.eltf , potbre. pahare, cruel, diseur i $i alte ohlecte biserteesti. Demne de r emaroat mal Bunt:' 0 cruee mare de lemn de ehl.paros (NT. 454)., cu. trAli brate oeizontale, incadrata ell ar-g int ~i avand seulptate in 24 icoriite toate praznieeJe

Pe

polrtele

aceleasi

(Nr. 277), ~nfati~eaza IVe raRd (veaeu] al XVII-lea), etc ..

Jj)e

vitrme,

sunt

expuse

numeroaae

Buzau,

de

rara

frumuse,ta

ca serfs liii ornamentare.

stanga,

S.ncadrata

in negru,

pisarrla

originaHi

dela Ourtea

62

M nic.ei Domnului $i a: I romn ului Isus, datand d j n 1531; poti:rul de argint Jl.1l:rit (Nr. 458). daru;it de £101 patru frati Cr aiovesti ; (Nr, 459), eu tnscr-iptle rom &neasca din 1697, dante a"

uu

alt

potir

de

argtnt

v anu pentru bolrrita dela Manastirea Horez. Dirrtre ovanghalu, eea mai veche din accasta serte, e de, 0bar~ie g receasca (Nr.467), tiparita in 1614, legata tm .. preuna en 0 evangh.elie ~Teco-romana, tiparita Ia Bueurestl in 1693,. Lega.tura in catifea rosie I;\i pHici de arg int aurit a fost facuUi in 1786 pentru Manastirea Valea din judo

Doamnel

Maria

Brfineo-

'.

de argint (Nr. 471), dar uit de vornicul ~el'ban Cantaeuzino Manastirii Hadu Voda (1710). In alt g en, in relief, usor-, cu 0 C. Braneuse Cap de copil frumoasa inscrtptie romaneasea :pe margini jul', im.prejul', alternand. eu medalloane de proroci, e un alt disc de argtnt (Nr. 472). in rnijloc ell Adormirea Maicei Domnului (Manastirea Bistrrta 17(1). Revenim in han printr'o sala nnde sunt expuss tablouri cu subiecte reltgtoase de W. von Koln, Cranaeh, A. Bartolomeu, Zeitblorn; Adalbert Franck (interesante ea ele-' ment comparativ). Intr'o alta sala mica sunt: Ieoane, triptieuri I;li pomelnicc. De mentlonat, mai cu deoseblr e, triptieul mare din dreapta, reprez.entand Ia miflcc pe Isus Hr'istos in eadrul unei apoteoze, eu 15' raze panouri ce Infath;Hiaza. scene din vtata Mantuitorulut. Ultimele doua .sali eupr ind interesante desenur i ~;:i schite documentare peutru arta uoastra rel.igkoasa, '

Muscel. Irrteresant e discul

Co ltul dirrtro Calea Victoriei sl Str, Episeoplei (Ate ocupat de Hotelul· Athenee Palace, iar peste drum se afla Hotel ul ,Splendid. Putin mai sus se afla Biserica Alba (picturi murale de T1at.arescu, icoane Irumoase ~i un iconostas de pret,
La Biser lea Alba. Calea Vietoriei se mtretaie eu Btl'. AI. Lahovar l ~i en 8t1'. G-ral Berthelot. ,Aeeasta din urma tine pana in B-dul Din.icu Golescu. Pe Str. G-ral Berthelot. se af}a Catedrala catolica Sf. 108if, Colegiul national Sf. Sava, eea mai veche scoala romaneasca .(1678). ~i Palatul Casei f>coaIelor ~i a Bisericii, a car u.i colee tie Lstor loa, instalata la primul etaj, mer ita sa fie vizitata. Deschisa y,ilnie intre 91/<>.-121{2. In I-a saHt sunt piese de ceramtca din vremea lui Stefan eel Mare, Iar in sala a II-a Icoane, candelabra ei obieote pentru eultul l'eligios din seeolril al

XVI-XVIII-lea. al XVIII-lea.

In

sala

a IJII-a Bunt tcoaae

din

veacni

Tot ne Str. O-ral Berthelot, la Nr. 60, sunt Stud!ioul'iIe SocieHitii de Dlfnziune Radiofonica.

Intoreandu-ne "pe Calea Victor-iei, vedem la Nr. 106Palatal Stlrbel, in fa·ta earuia se desehtde Str. Biserlea .Amzel, unde He afla, Ia Nr. 5~'"Biblioteca Ioan I. C. Bratianu", instalata in fosta locuinta a marelui om politic.
Bibliote.ca· e· speci.aliz,ata in studii Istorfee cu privire Ia sud-estul european. avand peste 25mii de volume $i 0 sectie de 'hiblfcgr afie romaneasea. Biblioteca este compusa din ,colecti.ile lui! loan O. Bratiann, asttel incat preztnta si ;,un interes istorfe deosebrt, ..

drum de Bfblloteca Ion I. C. Bratianu se afla Biserlea Amzei. Revenind pe Calea Vfctoriet, ajungem la cladirea 'in forma de potcoava a Ministerului de F:inante, .situatalll eoltul format de Calea Victoriei en Oalea Grivitet .
Calea Grtvitei, artera pr inc ipala ce leaga G-ara de Nord de centr ul orasulut, este 0 strada f'oarte popul ata, In dosul Garii de Nord, ea se mtretaie veu B..dul Basarab, De aci porneate la stanga un pod de fier deasupra Irmtlor de cal e ferata. De cealalta parte a podnlui este -fabrfca de .bere ,.Luther" ~ in ap rop ier e :fabrica de tutun, R. M. S. Bvdul Basarab, pe dreapta, duce spre Pi.. ata Victoriei. In sus, ne Calea Gr ivi tef, se afHi Cimitirul Sf. Vineri .- eel mar vechiu ctmittr al orasulul, - iar peste drum, 'pe stanza, sunt Atelierele Grivita C. F. R.,· unde lucreaza peste 680(11 Iueratord, 800 iI\gineri f$i functionart. Productie este de 450-500 vag oane de m,aria si 2510-300 vagoane de ,caHl.tori reparute lunar. De aei in'C'epe cartterul locuintelor muncitor llor dela C. ·F. N., mergand pana in comunel.s suburbane Gri"~ita sl Bucuresttt Noi.

Peste

Pe Calea Vletoriei, la Nr. 117, este Mnzeul Munielpal, '


Muzeul Municipal. Instalat in vechea casa Mozurt, a fost intemei.at in anul 1929. Are urmatoarele seetti: sectia de arheo logte pretstorlca: numismatica, organizata .de Dr. Severeanu; cartocratica :;;,i medaltstica, cuurinzand col eetia donata de d-l I. Plncas: sectia de' ar:Ui moderna; sectla de doeumsnte !;.i stampe relative la t recutul orasulur: seetia muzioala: a planurflor; aceea a fotografiilo:r" precum ~i sectia eorporatfilur. Desebis Dumineca ei sarbatorile dela 1(}-13; pentru scoh e desehis :in orice zi de Iucru dela 10-=13 ei 16-18 en condi ti a de a se anunta din vreme.
t

Din Iata Muzeului Municipal porneste, pe dreapta, Str.. Victor Emanuel al II .. ea, care ti.ne I pana la B-dul -Lasear C!ataTgiu,. Pe Str, Victor
€i4

Emanuel al II-lea se afla, la N1'. 11, easa Maeea, unde este instalat . MuzelIl' National de Ant,ichita1i. InfHntat' :in anul 1864 de Domntrorul Ouza, Baza de intemei ere a fost tezauru l dela Petroasa !;l,i colectiife G-l'alului Mavrcs, Ia cart a'au adaug,a;t .alte colectn donate .de catre diferite persoaue sau cumpar ate de Stat, tAflat la Universitate, pana 111 anul 1931-193·2, Muzeul se. gase§:te a&tazi instalat in doua Iocaluri s urrul in, Stl':
Em,annel Pentru II. 11 (Casa ~1a0ca);
r$i

Voda 39, (Palatul Oretulescu). Desehis pentru public: Joia, Dummeea E;li In zifele de sar batoar e intre orele 1O~13 st
14-16. spectal.istfi

VlCtor

altul

In Btl'. Stubel

sa ,gase$t.e totdeauna un gardian de servictu, care sa:-i COTldnca; trebue insa sa se anunte eel putin cu 0 zi inamte.
Muzeul de IAnti-chitati din pr'inde colectrila . pralstorjce,

strain]

'r omnm,

in

c,aHttorie.
II. cu-

Iar in eta.iul de sus, coleetiile pr eistor-lce si medievale. Dela intrar ea, strajuita de frumo~i stAlpi' mtltart din Dobrogea, se patrunde.. prtntr'uu vesti bul, in saloanele eta-

asezata in dona eta.je:

gre,co-Tomane ::;;i medievale, JOB, ptesele mai gr ele greCO-Tomane; JIn fata,. etatuea

Str,

Victor

Emanuel

Dobrogei. Colectitle sunt oranduite asa ca inspre strada se gas esc mai ales monumente ~j obiecte in Ieg atura eu viata eoloniflor gr eceati delaMaroo N eagra, prtntre care Histrta. In marele dulap din mifloe, numeroase vase ~i f'rumoase sticHtrii dela TOlni, gaBitB eu oeaaia tSa]lar'ii silozurilor dela Constanta. In dir ectta opusa, spre curta, sunt monumente din viata romana fa Dobrog'ei, en centrul de atraetie, monn-

a unui cetatean din. 'I'omi (Constanta), .secolul II. p,ana [a al Tl I-Lea.: In dreapta, un foarte frurnos relief de marmura dela Silistra. Jur imp't'ejur, numer oase monumcnte funeraro eu insc'ripjdi ~i statui din viata : greco-romana a

jnlui

marrnura

de j os eu colectirle

gr eco-romane.

de

Sh'andul

KisseJeff

65

mentul dela . Adam-Kl'isl., reprodus ~n mi1l:iatRra~i r6!Jlr~ ,. zentand prtntr'o metoda originaHi dela Adara-Kltst, J)e Im~ paratuI Traian eu adf utantul sau, In sala din dzeapta intrarii - catre strada -. cOl1sac:rata Histrred, sunt doua marl fotogra:fii in:fatieand starea eetatii, inainte si d1:lpa sapaturile exesutate in 1914 de V. Deosebit de interesante suut, in dulapul din centru, mal multe figurine de lut ars ale zei.tei AfrQdita (sec. VI. a Hn.), si . trumoaee vase r odo-iorrice din cuprtnsul aceleiasi civi-, Hzatiuni. Langa sala Htstrta - spre strada -, se afia expuse
mai de searna este altarul de forma unei mese cu dona cioare l5i 0 inscript'ie greaca diu veaeul al I'V-lea.
0'

Par-van,

serie de monumeate

vechi creatine,

dintre care eel pi:-

Sala din fata cuprinde aproape exclusiv eeramica $i lucruet grecesti din coleetifle G-ralului Mavros, al caru i portret eei inS0riptie de pomenire sunt asezate Ia 10e de frunte. De observat, in dulapurfle de perete, diferit'e reliefe ale Ercului calaret san Ei'oul Domn, altele ale zeulut Mithras, zeul soarelui ~i al luminii. Vitrina din mij10c euprinde mnlte bronzuri, unele slg ur romane. Printre acestea de observat: 0 masca, 0 f'ru.moasa casca traco-ilfrjana, gasita in ju.d~Jul. ,Ramni~ .I?e Valea Oltului (veaculial VII. ~j VI-lea Inainte de Hr.), rnulaf ul monumentului dela Adam-Klisi) una. ell. frumoase litere, din vremea lui Antoniu eel Pius (138-1.61), gasiUi la SiUstra-. . Monumentul dela Adam-Kliai este monnmentul eel .ma.i .de seama al latir!iUitii din Europa sud-estica. A fest rtdleat de eatre Empar-atul 'I'rai an in anul 108-·109 !;ii inehiBat zeului Marte" Tazbunatorul -(MarIS Ultor), in ammtirea victoriei asupra Daeflcr. Avca '0 in!Htime de apnoape 39 ID, si.tuat :in preatma cetatii 'din vale, Trapaeum Tra.jani. Sapaturile intreprtnse de Gr. G. Tocilescu ~i G. Murnu au fost deserise de V. Parvan. In sala dintre Laoidarul eu vitraj ~i rntrare, se afla rn curs de asezare $1 catalogar s colectifle numismattee -~i .ID'e-, dalistice ale muzeului (monete Imperiale :romane, monet e ,.l)izantine de aur , ete.), ~ sala
Cll

Printre

pietrele

cu Inscrtpti.l, de r emarcat. mal ales (in

In etajul de sus sunt in8talatecolectiil~ prerstorjce," ineepand en unele cart repr esinta paleoltticnl 'e:i mcheind , cronolegteeste eu eopia galvanoplastica a tezanrulut dela 'Petroasa. Ortentarea; deIa scara :in. stanga $i apot dela stanga spr e drcapta, 'I'reccm intai prin dona salite de 1egiittlra, en dona mad ,h5r1>i arheologtee, executate in 1928 si 1929- pr ecum, ~i. fotografH .doeumentare: Oetatea daca dela Oostesti (Hunedoara}, Tn 'prima sala din stanga sunt grupate coleeti ile mat v:e.chi ale Muz.e. h.li: colectia Manef'eld Bi.ill.,n.er (1886)~ obiecte U trplce din Danemarca, 'nol.ectifle N. Beldiceanu (un mare l;Ii .f.rumos 'vas de1a Oucuteni), f)i, Gr. 'I'ooilesen (Hinog, in fata ,ceti'itii Axionolts) Sala urmatoare ca sl celelalte, eu,p.rind ;:In'·cea mai mare parte, 0 selectiune de matertale re,_.'z.\iItate· c+lin desc(}perirn~ mat 00i ale muzeulut, eu multe :' -piesennice.c In sala prima ei cea m.,ai mare, splendide .-,exemplara . reprezentand doua ciyilizatH succesive: Fedele\" ::;-enf (Roman, asemenea acel ei.a dela Cucu"teni., Ia~i); in ,-,partea cealalta Glina (Ilfov). ~,•.. J:;unt obiecte palecli'tice (pl.' I.~i II.: Basarabia 'de Nord. - Est) ei neo- sl eneolitice, pana in. mi.lenl.ul II. inamte de Hr. (pl, III.-LIV.). Localiiatile representata din Muntee.,

66

Th. Palladi: Portret nia., Moldova ~i Oltenla: Sultana, Gumelntta, Cascioarele" Bontestt, Rugtnoasa, Dragusem, Boian, Vadastra (Magura Fetelor), Ostrovul Corbulul, Baesti-Al deni , F'edeleseni, Utilajul ~civilizatiei acestor ttmpuri este apr-cape complet. Sala urmatoara cupr inde mai ales obieetedin eooca zisa de bronz (mileniul al II-lea a. Hr.), in frunte ell depozitul de bronz dela Drama de Jos. l3i obiectels dela Predeal ei Sinaia.' De r emareat deasemenea splendidele obioote de podo.aba de bronz din Moldova.' Vitrinele de perete contin exemplare de ceramica ceva mai veche san apartduand aceIcrast timpuri (Saruta Monteoru), . . Intr'un dulap e expusa eeramica negrfcioasa eu ornamentareg·rafUata dintr'o epoea mad noua barbara (Clolanesttl din Deal). In vitrajul din stanga, spre strada, s'au paf?trat pentru Insemnatatea lor caracteristiea, comparativa, mumia bine eonservata a unui preot $i arhitect din Theba ~i sareotadul sau imIlG~:0bit ell 0 Irumoasa -inscriptie (dlinastia XXI). -~, .'.

67

Sala mad mica, dupa sala epecei de "bro~z, e de;st~naut ' , ·special antichitatilor seitice si medievale. AnMcliitii.tUe scittoe sunt rejP:reze:tiltate prin Casca de aur din. Prahova ~i, anttehttatile mormantului €leitie, eu ebieete de ar g int fJ"i ui', a dela Ha,gighiol (jud. 'I'ulcea), descopertte ~i obtlnute pd:n S3.1patUl':iJ 193l). Tot aici , lntr'o vitrina ~ separata, se VOT aseza obieetele tezaurului scit dela Craiova, cumparat d~, Germani in timpul razboiulul si restituit in cea mai mane parte, Cazanul sertie din colt e dela Seertaru (Bratla), Ligheanul greco-scUic din pupitr-ul de per ete (a se observa caracteristicile capete in forma de"sileni ale torttlor) e dela, B~Hinoae,a (Vlasca). AHe obieete . ·scitie~. pe P?l!ta. din vj,trtna de per ete: Grupa de bronz Analbs, ze1lta iramana, dela Naent (Buzau) , varfuri de sUUpi de baldachin, aHit1ilr;j_ de nlansa ell varfuri elle sageti <debronz din mormantul scitic dela Hag lg htal. . In fatJi, in pupitrul $i vltzlnele de perete, sunt reproducerne pieselor tezaurului dela Petroasa (,.,Clo$ca en pni."~, de,sooperite in 1837, in _Iudetul Buzau, int:r'0 cartera, 'de pi,atra. Din 22 de bucati, cate s'au gasit, au rost dosite 10 ~i nu Ii s'a mai dat de urma, Ptesele ramase cantareso aproape 19 kg aur. Beprezinta obiecte de podoaba ~i de cult din epoea Gotflor (veacul al IV-lea d. Hr.), , . Prin sala centraUi en vitrine de perete, cup rinz.and ~i obiecto prcistorrce, ajungem la ultima sala, ell bogatele cQllectii dela Poiana, pe malul Siretului (Tecuci).identificataeu Ptroborrdava antiea. In aeeeasi sala, in vitrinele si .dulapul d.e per ete din stanga: obiectele $i fr umoase sabie coltica dela Gruia (Meh edinti}, precum si . eandelabru l cu trei 'ramur'i ei Iantul de atarnat dela Piseul Orasant (Ialomi ta). '

Bevenim pe Calea Vtctortei, unde la Nr, 125 se afHt Academia Rom·ana.


.Este intaia institutie cultucala 'infi:imtata 13. 1866 'pentru toti Bomanit din toate 'provincfile, sub numele de .SoeietateaAcademica Romina, eu reeedinta in Bucurestt. A fost oomnusa la Ineeput din. 21 membri uumitt de guve.rn: 3 moldoveni; 4 munteni; 3 ardeI-eni; 3 basaxabent ; 2 banateni; 2 muramureseni ; 2 bucovinen l si 2 macedorieni. . A functionat. in' Palatul Universita tii pan,a 1a 1892.La 1879 a fost declarata pr in lege Institnt National, apoi organizata eu 36membri activt in trei sectii: 1. Ilterara ~i filolog lca; 2. iSt01';1C[; 3. !;ltiintifica, av and 0 snbventre . anuala de 30.000 Lei. La 1896 StatuI (Cabinetul Sturdza-Poni), i-a dat Iocalul ei terenur lle unde ae afla aeum, IAcademia tine sedinte ordinare in riecare Vineri, cele mal multe pub lice, sedinte ge.nerale annale 1a 13-30 Mad cu toti membrfi activi, pentru decernaraa uremlilor literare ~'i E}tiintifice, cum si pentru alezerea noi lor membrt. Are 60 memhri eorespondentt romant ; 35 strarni ; 94 'onorari romani ei str alu t. Academia intretine, en ajutorul. Statului, cea mai bogata bibli oteca din tara, de circa 300.0100'volume; importanta mai ales pentru istorta, Ii mba !;li Irteratura romaneasea si a popoarelor minoritare din tara., pr ecum si a celor vecine. Bibhotaoa este impartita in urrnatoarele colectit: Cal'til tiparite;. publtcatit ~periodice; carti veehi romanestt (TI.560-ll830); anuscripte m $i doeumente Istorice; autog'rafe moderne; cabinet de stamps ell portrete: hart! g-eografice; cabinet de nurnismati.ca antica ~i nationala,
I

68

Academra a oonstrutt, dintr'o donatrune pi@a:sa, Fundatiunea loan Dalles (B-dul Bratiaau 12), cu saId; de confertnte, conoerse, e.inematog:t'ar cultural, expoziti!i de arta, picturh, sculptut-a $i :Lnd:u.strii artistice: covoare, broderti ,

etc,

La Nr. 17'5, re Calea Victortet este PalaiuI Ministerului de.' Industria ~iComert, Instalad; in veehea crasa a boierulut Vernescu. Apo! ajungem la intret<aier~a c~iii Vlctoraet en Str, G-r.a,} Manu.,

care dnee spre Gara de Nord.

Victoriei ineeteaza de a mai fi 0 strada eome reiala, capiiitand un aspect mai linif:;lttt" on vile,gr'adini ~.i palate Impunatoaro, dintro eart cele mat de seama sunt; Palatul Can .. stdl baroo, avand 0 luxoasa sala de re0eptii; P;a\lai" tu} Be'ginel Eiis,abeta a Greci'ei, oladire simpla, plina de gust, preoedata de 0 minunata griiidina. Oalea Vtetortei se sfftrseste in Plata Vlctoriei din care pOcr:'nesc - oa niste raze - opt stra;z.i, ~i anume: B-duI Lascar Catargiu (inspre Sud... st), E ,Sosean3J Bonaparte ~ in coltul eareia se afHi Pa-

Mat departevCalea

tacu7j:uno. (Presedintda

Consiliulut

de Mirn'i~.tri), in

~ .. latul Sturdza (Ministerul de Externo) - Soseana ~ianu - Soseaua ,Kiss,~leff -. ~i B ..dul Col. Mlh,ail Gb_iCla (ins pre Nord-N ord-Est), B,.. ul Basarab d

J. AI. 'Steriadl:

Casa veche bolereasea


69

(Vest), Str. Buzestl in eoltul careia se afla frurna-asia eladire in stil romaneso a Palatulul Func .. t'ilonarilo;r Publici, ~i Calea Victoriei. ' o stra:duta· In.guiSta ._ Str. Paris - duee in Plal"eul Bonaparte, Aleea Kisseleff (eontinuata apoi de Soseaua Kisseleff'), poarta numele generalului rus care, in anii 1829-183.5, .a fost gnvernator pe vremea oeupatiunii rusesti, ~i in aeeasta ea.litate a contribuit Ia imfrumuse,tarea orasulut, _ La illceputul soselei, pe dreapta, este un Monument mehinat profesorflor caznti in marele razbolu, iar pe st.anga Muzeu] de Istorie Naturala.
Deschis In fiecare Joia tntro orele 11-15, Dumineca ei sarbatorile tntre orele 10-16. Pentru scoll, sub conducerea profesor iior e deschis Miercurea si Vinerea dela 14-16. Intrarea lib~ra. Pr lmnl muzeu de istorie naturala a fost intemeiat in anul 1838 de Domnitor-nl A.lexandru Ghica ~i avea la inceput 0 o sectie zoolog iea, una anatomica ~i una mmeralogtca, Iunctionand ca anexa a sprtal.ul ul Coltea pana in anul 1885, eand un incendiu a distrus aproape complet colectiile. Muzeul eel nou a fost aleatuit de savantul profesor Dr. Grigore Antipa, care e "i azt director. IActualul local s'a inaugurat in anul 1908. , Cladirea cuprmde 23 sali si numeroase incaper! pentru colecti! ~tiiJ1tifice; laboratorii si . biblioteca de specialttate. Interesant este sistemul original de aranfare al muzeului , dupa pr'inclprile d-rulut IAntipa, cari au fost apoi adoptate Si de alte nlUZBB din Europa: ne langa eolectiile sisternat.isate ale tuturor specitlor din istorta naturala, muzeul are ~i o serte de diorame ce represinta fauna Bomani ei, in toate variertatile sale. Mnzeul poseda, in plus. 0 eoleetts $tiintifica $i una de c6:pii~ precum ~i un l aborator modern, :foarte bine utilat, pentru expertcntele stitntlflce. Prrntre eele mai de searna piese 'ale colectiunit, citam: scheletul imui dinetheriu, gasit la Mamzati, 0 foca, un gr up de gorile, un okapi, un glytodon ei un ichtvosaur feminin en embrioane. Coleetioa ichtyologi.ca cuprinde materrahrl adunat de Dr. Antipa pentr u luerar ea sa Iundamentala: Fauna ichtyologica a Romarriei, 500.000 vlz.itatort,

Muzeul de Istorte

10 miIioane

de vizitatori.

atingand

Naturala

Olin 1908 fJi

e frecventat '

pana

anual de circa in' 1932 citra' de

Muzeul de Tstorie Naturala, pe aceeasl Iatura a soselei, se a.fHi Muzeul de A"rta Natlonala Carol I. (Soseaua Kiseleff Nr~·3" Di.recto'r: Pt'of. AI. Tz,iga.ra 'Samurea~.) .
; . Muzeul a fost tnfiintat in 190(; si adapostit, la :ince~~ltt . in fosta monetarre a Statului. In 1912 s'au pus terneltile . actual ului local, ramas .netermlnat din cauza rasbotulut. Conform actulu i de interneiere, subserts de. cei trei regi ai , tarii . acest Muzeu National este menit ~ lntrnneasea c.osa , Iectifle'de arta acurn razletite. spre .a Hi,sa gene.:ratiiloT vtitoar e 0 ogIinda ~esavar~ita a in-treg tezaurului artistic diE

Langa

7n

Bueuresttt

in 1869.vbuti de Preziosi

Btserfea ZHtta~l'i euprmsul pamant.u lui rornanesc, tncepand eu varsta preistoddi ~i pana in zilele noastre". In asteptar ea savar~irii cHtdirei,spre realizarea scopuluf aratat, s'au orandult, in 1931,in· ari pa sndica a palatulu i, singura acop er-Ita., tr ei sectiuni provizori.i ale' muzeului, in care sunt expuse numai 0 parte din bogatele colecti l de arta popular-a, .;;i. anume: . 1. Seettunea ceramica, euprinde olarta din tara, ineepand ell epoca prelstorica ~i pana azi ,- adi.ca aproxiInativ 5000 de ani - ad! tand maeea asemanaro a motrvelor decor.ativ"e de azi cu cele mai strabune. D'e rcmarcat e ceramica din, vr emea lui $tefan \ eel Mare, precum fjli speclmene frumoase de oUtrie saseasca. . 2.' In seetfunea lemnului, s'a expus casa lui Antonie Mogoij '(Ceaur'a -'.Gorj), din 1375.,.-18'19. Splendf dele coloane ei
"

Si numeroasele exemplare. de st<11pi din d.ifer'ite epoct ~i [oc'alitati, evidentiaza im;por;banta lucrarflor in lemn ale taranulu.i :roman' din l'.t1.treg eupr insnl tarii. Port; ~i usi admirabil sculptate, troite monurnentale -dlntn'un singur trunchtn de steiar, tronuzi in stilurt dif.erite, arata. marea varietate a acestej indele.tniciri arttstice tarane~ti. In vitrme sunt expuse furci mcrustate, instrumente de' muztea - intre cart !;Ii' Iesendarul fluieras vde os .- sl alte obiecte de lemn ale gospodartei rurale. 3. Sectlunea tesaturfler infati~eaza specimene de pret de scoarte, expuse .In raport eu provinciile tarii. preeum "i numeroase costume Iemeiestf ~i barbatesbi. din diferite tin't1:turi roman esti. '. .' Felul original ~i atM de r euslt al expunerii obiectelor, a atras laudele specialtstllor- stralni, cart ·au, elasat. muzeul pr intr e eele diI!ltai tnstitutl! similare din Europa. La parter si subsol sunt depoz itate colectiile ce aeteapta t.erminarea Iocalului, spre a fi' expuse publ icului, fiind deocamdata aceesibile numai. cercetatorflor 'special.lstl. ' Muzeul poate fi vizitat regulat, in zilele de sarbatoare, preeum si 'in fiecarc -Ioia, st. Dumineca intre orele 1~13 !;Ii , 14-16; iar Ia cerere motivata 'in orice alta zi., . acu lpt'urd ale casei, precum

Tnstltutul Geologic (arh. P. Antonescu). poate vizdta. mvoire speciala. , Garid a.jungem fa rondul I, avem la sta:p.ga SaIonul ofieial, un pavilion eladit de arhtteetul Duiliu Mareu, pentru a servi ell sala de expozltle ofieiala. In mtjloeul peluzei din fata pavlltonului e o statue a seulptorulut .Ialea, iar eeva mai de-~ parte bustul marelui seriitor si tribun Barhu ~~efauescu Delavraneea, De aoi ei pana Ia "Bufet", nu sunt decat paji$ti .pentru jo:cul coplilor, alee pentru pietoni, provazuta ell seauna !;Ii banci, bosehete ~rcaraa:i pen'tru caUire·ti si eicltsti, , "Bufetul" este un pavilion in stfl. romanesc, fa-.' cut de arhitectul "Mirieu. Are 0 gr3Jdina-restau,rant, foarte populara, unde cant;); in timpul verii rnuzica mflitara, Peste drum de bufet, pe Str. Mineu e Sanatoeiul Sf. Ellsabeta, Str, 'Min0u duce pe dreapta pana in Soseaua -J'lanu de' unde .incepe -Pareul Filip-es,cu, un cartrer de vile bolerestl (vida Bran coveanu, .Cantaeuzino, -ete.), ', ,Sp.re stanga, Str. Mincu. se iutinde pana, Ia BvdulDol. Mfb,alU Ghica. In aceasta parte, se alIa ~Sanator,iul Dr, Antonlu, in dosul car'ula mcepe Pareul Delavraneea, un alt oar-tier de vile moderne. Mai de parte, ne SOfsea::tta Kisseleff, ealatorul in-

Peste drum de Muzeul de Aria Nationala

en

Be

este

73

de luntle Iulie §i Augus t, intre orele 10-13 ~i ]5-171/2. Grupele de scolart ]ns(i)tlte de un profesor, pot rvtzdta muzeul gratuit, ell eondrtla de a se anunta din vreme, (Doua-trel zile inainte.) ,
,

taJne~te; :pe dreapta,Palatnl M. S. Elena. $i peste drum MU716ul Toma Ste'lwu, desehts Martia ei J oia, Dumineca ei in zilele de sarb ato are, in afara

Muzeul este instalat in oasa lui Torna Sterian, profesor universitar, jurisconsult s i om politic, Htsata Statului Ia moartea sa (1925). Muzeul cuprrnde 0 sectie de piotudl ei ·sculptura" 0 sectie de arta, gra1'ica, cum ~i 0 biecte de arta aplicata. Prtntre luerarile plctor ilor romani se remarca: douazeei de pAnze de Gri!gorescu; patrusprezeee panze de Andreescu (cea mai importawta eolectie de acest pietor, din tara); lAman, T~ta .. rescu, Lecca, Misu Popp, Luchian (0 serie destul de impor .. tanta) , Pallady , Stefan Popescu, Martus Bunesen, Iser •. 1. Steriadi, G. Petraseu, 'I'oni.tza, D. Ghiata, etc. Operele pic: tortlor istra.ini sunk mai putin numeroase. Se gaseBc~ to~§i. Iucrar i de Fant In-Latour , Bovv, Constable, Ricard, Le Waroqnier, Adrienne Jouolard, Aman-Jean, etc. In sectia gra:Eica Bunt expuss 60 de desenurt de Grigoresell, aeuarele ·d,eSzatmarv al de Aman, un numan Insemnat de desenurt de arttst! romani .!;Ji -straini,. printre cari un desen de Rembrandt altele de Delaeroix, Forain, Decamps, Louise Herrien, Hervier, Puvts -de Ohavannes, etc. Gravurfle in .aquaforce, in litografie ort in lemn, printre care opere de -mart arti[~.ti: Durer, Ptranesi, Oanalatto, Dau. mier, COl'Ot., Meryon, 'sunt aratate publieului in expozitii
w

temporare,
Muzeul

are

si

colecti une

de

obiecte

din

extremul

Casa de Depuner]

74

In genese, in Iune Noemvrie a fiec~rui an, muzeul organizeaza ex:pozitii occidentale. .

Orient, cari o

fXUID(!)3J,Sa

ma~ ales jap0nez:e, de imporitaDt§ inegaUi., :printre statue a lui Buda,

ment, este Parcul Sportiv al U nlunel Federatfllor de :Sport din Romania ei apoi, in eontinuare, , Strandul. . La eapatul aleei ee desparte Parcul U. F. S. R,. de strand, se ,afHi Academia de lnalte Studii AgroD9mj'oo fji apoi, putin mai departe, Seeala de tBo,rti· eultura. .
Academia del lualte Studii Agronomice ~ denumita pfin.i tn anul 1929 ,,~coala de !A_gricu1tura" - una din eele rmal veohi ins:titutii culturale din tara - a fost .infiintatlt: Ia 1853 de ~t1iTbei Voda, sub numele de Tnetrttrtul de Agriculturli: dela Pantel imon. In 1869,scoala a. fast instalata in actnalul ei local. ' Academia de Inalte Studii Agronomi.ce are in present 16 profesori, 5 conrerentiarl, 430 de studentl, un camtn modern pentru studenti. 0 ferm~ model la Baneasa, 0 vie ei 0 pelpini·era model in judo Buzan,

res taurant "F'lora "'. La Arenl de trtumf se .terraina prIma parte a soselet. Pe' stanga, mcundurat de un gard de ei..

Lang~ Muzeul Toma Stelian este vestitul rsstaurant "Eldortado" i~i peste drum veohea. gradina ..

La rnndul al tre,ilea, am ajuns la Hloodremul Baneasa, (CUrse del autobus, (tela Plata Bratianue 15 Lei, taxi 54 Lei. Tntrarea La tribuna 100 Lei; programul 10 Lei.) ,
in fiecare Joia FSi §i toamna, trfbunele hipodromului sunt Iocul de intdlnire al secietati! .elegante bucnrestene, Caud se alearga, premirle ma.i de seama ca "Derby"-ul,' premiul "Jockey-Club", ete.,

Dumineca numerosi

Oursele

de galop

dela Baneasa

amatort.

In sezonul de primava:ra

atrag

hipodromul ofera un spectaeol extrem de pitorese :~i animat, foarte pretuit de mondeni.

Dela Hipodrom se poate vedea tu.rnul subtire," cu lampi" colorate, ,~i pilonii Postului de Ra,dio, in .. stalat aproape [de Otope,ni. Pentr-a aeei, earl' se pliIll1baoo automohilul, Vila • •. '" M~nov.l'CI. - In stel romaneiSC - . es te un I'oe de 1 popas, In fa.ta Vilei Minovici este "Conntry.Club", una d.incel,e mal elegante isocietati sportlve, f:recventata de, eorpul diplomatlo (golf, tennis). . SOJ8.EH1'R,a continua; trecand linia drumului de fie(r; eoteste in: fata Iaeulul Faneasa pentru a merge Pie la Aeroportul Civil ~i Militar dela Baneasacsi se indrelapm spre pareul natural, Snagov ~ri spre
A

P'IQiefiJti~
6*

75

Biserica Stavropoleos

f) D:ela Cereul Militlar la P'iata Senatulul,

Revenim la punotul nostru de plecare, dela ineeputul aeestor itlnerar·lii, adiea in fata Cereului Militar, spre a vizlta partea de jos, a oaii Victortei, pana in Ptata Senatului, . Peste drum de Librari8J Alealav, instalata in cladirea hotelului Boulevard" 0 stradela dU08 [a Biserica Doamnel, claJdita in annl 1683, de Serban CaDtacU'zino. Biserica are un portal ou m.inunate seulpturi in Iemn, .. L'anga Hotelul Boulevard, IaN r. 25 pe Calea Vietorted, este palatul cUi'dit de Serb an Cantacuzinoin annl 1678, in care se afla, mainte de ,razboiu Legat iunea ruseasea,
Aioi all avut lac c()ngf~HuirHe lui ~erban Cantacuzino eu trtmisi! tarilor din Anus, pentru stabiltrea unui plan de Iupta contra Tur<eilor.

Peste drum se deschide Sir. Doamnei. In colt, biroul de' vodaj "Europa". Pe eelalalt trotoar,. PaIatul Bancili' M'armorosch""BI~ukt eladit de arhtteetrl P. Antoneseu ~i St. S,aligny. In Str. Doam11e1 incepe eartierul baneilor. .. ' In inlma ca.rtierului banear a.iungem, ill-sa, eal1d trecem din Calea Vi-ctorr:i.e-in Str. Lipseani, dupa i
76

ee am lasat in urma noastra PaiatHI Prefecturii de Pnlltde. Strada' Lipseant, una din eele mai veeht artere !eome~l'lcialeale orasul ui, intretaie CaU~)~ Vio1;orie,i in fata cHidirii 'impczante a Liibrarieli Soeee, unde se afla ei sueursala magazinufui "GaJ,er,:ies La~aY6tte," din Paris (pe terasa: O'ofetarie §i orchestra), ,
Urmand pe Str. Lipscani, la stanga, aiunaem i:ndaHi In palatului Bancii Ohrissovelout, (~ropri etatea Bancii Nationale a Rominiei), cHidit in' stilul Benaetertt florentine. dupa jilanur'ile arhitectilor M. Cantacuzino ~i A. Smiedigen, in anii 1925-1928. ,1Ian-u~, intreg de marrnura, sala gh.iseelor- !;?i seara latga, sunt concepute in stilul Benastert! italiene, combinata eu elements din stilul br ancovenese. Lespeaile din hall, me. sele ~i baneile .de marmura din sala ghlseelor, !ti dan impr esia ea te aflt .Intr 'un palat florenttn, Sala de sedinte !l1U se poate vizita decat en 0 permlsiune speelala. Peste drum de palatul Banei! Chrfssovelonl, eladirea ma,siva· a Banei] de Scout, avand Ia parter .oaucursala a ag enttei de voiad "Wagons-Lits-Cook". Apoi, Palatul Banel] Narlonale (cladit dupa planurile arhrtectifcr Cassien Bernard ~i Galleron), av and in coltul din spre Str, Ellgeniu: Oarada, statuta lui Eugeniu Car-ada. Oartteru l baneilor estec()Jmpus din tr ed straz! paralele: Str •. Doamned, Str. LiJpscani si Str, Siavropoleos, care incepe dela PO!~ta ~i tine l)ana la Banea de Oredit RomAn, tmprcuna en Str.' Sm.ardan, care Ie strabate ~i unde se afUi' Banea Bomaneesca, Banea Oomeretala Bomana, etc. Bursa este sttuata 1a intreUiierea strazii Smardan eu Str. Doamnei, iar in palatal et, eu trei fatade este inatalata js! Camera de Industria ei Co.. merj, Str.Lipscani se termina la Plaia Sf. Gheorghe.

fata

Reve.ni.m la Calea Victorie.l. .Fe stanga este Hiserksa Z,latari, oladita doe Matei Basarab in veaeul 3)[ XVII-lea, in stir bizarrtin, in c8Jr.amida, aparenta $i 1110unjurata de 0 gradina. (Plot-uri rmurale de Tat.are8·CIll.) Peste drum se vede .Grand Hotel-ul, in dosul caruia - in mij locul unei priatete~ ~ S-E~ aflii un pavtlion al antic.a,rilor ~i apod eladtrea Vamii Centrale. ' LaJ1Jg3J Bisertea Zlatari se ridiea Palatul Peste- . lor. 0 seara la:r:ga de peste 20 de ·metri, ,en nona coloane Ionice, formeaza fatada prinelpala, PaIatul Postelor a fost zi-dit la sfar~dtul veacnlul troout, dupa planurdle arhlteetulul Savuleseu, Peste drum, Palatal Oasel de Depunerf Consemnatlunl, Un popas mai lung se euvine de. faout in veeinatatea Palatului Postelor, la 'Blsertea Stavrcpoleos (Sttr. Stavropoleos), .

ei

'Biserdca Stavropoteos, eu -arcadele sale .mflorate, 'co16an,elepline -de gratie, -eipicturile rnrrral e . ale fatadei, .inseamna en adevarat .o aparitie de real! frumuse:te artiBtica.

77

MedaHeanele.. :a;oitlic'ite in zid ~i pic-tate. Bunt incundurate de ghirlande de pia.tra"a;u ea motlv decorativ floarea '3'0'8relut, caraQteri:sticli pentru atHol brancovenese, Priavorul este sustinut de 6 coloane, De 0 valoare deosebdta sunt sonlpturfle in lemn, ce tmpodobesc portalul ~i reprezintfl soarele, luna ~i pe arhanghelii Mihan $i GavrH. Deasupra portalului SUDlt, deasemeni picturi murale, ea de altrel inoriee colttsor al aeestei J>ii.seriei. Cupola octogonalil, avand opt ferestre inguSe ~i 0 eornise, dnph co se daramase 'in 1841; a fost refacuta de arhi:tectul Minen. Ia srare:Ulll veacnl'ui treeut. Curtea lutertoara -, eu 0 g-alel'ie de arcade ,_ a fost aditugata tot de arhiteetul Mineu.

Ultima strada mal Importanta, .ce intre.taie Calea Victoriei, este Str. Carol, care tine pana la malul Dambovitet.

Palatul Agdeola .. onelera, Soc'letate de A:sigura1J.·t P

78

Pe Str. Carol, [n apr opi'ere de Plata Sf. A.nton (Plata de veehea Curte Domneasea, fostul Palat .al Domnicortlor. Azi, din pa.latul dtstrus de ineendlu e.i die cutremurul din 1802 u'a mal dimas dedit Biser lea Curtea Vech~.1- cHidita de Mircea eel Ratran, Ia inceputul veaeului al X V-tea. .
fIO!I'i} , era edinioara

~," M ,aJ."jj)3 •

'Ultima portrune a cai! Vicioriei coboara spre Ptata Senatulul. Pe stanga palatele soeletattlor de asigunare ",Adria,tica" ,~i .,Agricola, .. 'onedera", F Iar pe eelalalt mal al Dambovitet: Teatrul "Regina

desvoltare a: Bueuresttlcr. Bulevardele inter ioare all ajuns, in Isourta vreme, eele mal frumoase artereale oaprtalei.

§i §,oseie. Bulevardele larzi, ce strabat orasnl in to-ate sensurfle, au fost constrnite conform princtpitlor de nrbanistica moderna, Iapt ears pune Intr' 0 pretioa.sa lumina stradufntele perrtru C!at mai rapida

B. Bulevarde

Lascar Catargfu. Langa Untveraitate, in mijlocul pie·tii I. C. Bratianu, se ridica statuea lui Ion O. Bratlanu, unul dintre Iruntastl politici oare au cont.ribuit la- consoIidarea Romaniei (1821-189~).. P'ia,ta I. O. Bratianll e, Ia anumite ore ale" zilel, unul din eele mad animate centre de etrculatle. 8pre Nord e .sta.tuea marelui barbat de stat, se des chide, larg si Impozant, en 0 perspectiva reBratlanu, In spre Sud, este Str. Coltei, eu cHtdifi veehi, ine.g,rite de vreme, iar spre Apus sl Rasarit

a,) Bulevardul

Bratlanu, 'Take Joneseu sl

mareabdla

bulevardul

care-t poart.a numele:

I. 'C.

. se desfasoara

B-duI Regele Carol I. Plannl de Infrumusejare al orasului, in curs de exeeutare, prev,ede Ia·rgirea strazii Coltea, ea 0 continuare a B-dului B.ratianu.
Fe stanga strazii Coltea este Spjtalu] Oolte]. In curtea spital'ulut, Blser lca CoItel (din veacul a1XVII-lea). una din eele mai de se,ama biserici ale Bueurestiulut. A.re un minun.at portal de pe vremea Iui Brancoveanu, coloane frumos tmpodobite ~i veehi pletre funerar e, Tot tn eurtea spiltalului se pastreaza statuea Spatarului Oonstautln Cantaeuztno, intE}meieta,rul aeestui asezamant, In locul unds se ana astazi spi.talul, se ridiea odinioara Turnnl 'Coltei, construit de sol datil regelui. Carol al .Xf l-Iea al Suediei, refugiati aei dupa J:nfrangerea' suferita 1& Poltava. Turnul
Coltei a fost daramat in anul 180S.'

79

Piata Arhivelor Peste drum de spttalul Coltei, se poate 'vlztta Palatul Sutzu. 'Str. Coltei se sfaree~t'e in Plata Sf. Gheorghe, 'in apropi erea careta se' aUa Blserfea Sf. Gheorghe" cla drta in anul 1670 de Constantin Brancoveanu ,ei incunjurata de 0 gl'adina publica. Din vechile podoabe n'a mai ramas'deci'tt 0> bordura de ghrrlande sus, de-a-Iung ul ztdurflor. In biserica Sf. Gheorghe e mormantul lui Constantin Br-ancoveanu, ucis de 'I'urol, in anul 1714, Ia Oonstantmopole, Piatra .de ne mormant n'are nrciun nume, dar mormantul se pouts reeunoaste dupa Inscriptia de pe candela de argint de deasupra.

Partea stanga a Bsdnlui Brattanu pana la Sir. Biserfea Enei, este oeupata de cladirea Unlversltatii, in fata eareia se gase\$te, Arena ".Colosseu~m". In eoltul . ~trazji Bisertca Enei se ridiea Palatal

'so

BliseriCla Albanezllor. .Peste drum

si la 's.fareitul ei se afla de Seoala de Arhiteetura, ascunsa intre alta cladirl, se zareste turfa Blserlcei Ellei (veacul al XVIII-lea), Urm'and B-dul Beatianu, ajungem la Str. Re .. gaUl, Clare se desehtde spre stanga, ducand pana in in. Str. R Poincare. . In f'ata strazii Regale, pe partea dreapta a bulevardului, Ia Nr. 18, sunt sal.ile de ex:pozit!ii si confertnte ale FnndJati~1J' I.; Dalles, Pntilli mal S.UlS, pe staug1a bulevardului, elste. Scoale Supertoara de Razboiu' e1, in lata ei, in mij locul unui "squa're", este 0 p,iatra comemcrativa, a~ezata pe locul unde fusese odlnioara Casa lui I. C.Br atlanu. Ea no arta
9,

Seoalel de Arhitectura

aceasta Inscrijrtie:

"Aiel a fost easa 'in care a trait Ion C. Bratianu, llltemeietorul . mdependentet ei regatulut roman !;Ii Ion I. C. Brattanu, fauritorul unirii tuturor Bomanilor."

Palatulni

pe care l-am infati~at cand am treeut prin Plata


Regal.. . ",

si C. A. Rosetti, cari due la Fundatia Carol I., ~i

!1e~rgan.,d mar departe, depasim strazlle 'Wilson

,B,r.'atianu continua sub numelo de B-dul Take 10'" .aescu. Pe '!stanga e· cladlrea "Lido", eu un basin eu valuri, restauran t ':;Ii bar. Peste drum, Ga.rl3,jril, "Ciclop"~ 0 cladire en '6 etaje; apoi constructia .rnoderna a Palatului Societiitii Asigurar,ea TaratJ.easca~una din cele ma.i frumoase exemplare de arhitectura moderna dill Bu.eurestl (arh, Creanga), en rea mai mcapatoare :;Ii moderna sala de 'cinematograf': "Aro~' . . Aci, B-dul Take \ Ionesou este straba tut 'de Str. D. A.. Stnrdza. In coltul din .stanga iutre Str. Anas·tase Sirou §i Str, D. A. Sturdza se afla Muzenl S:Lmu.Deschts Joia si Dum ineca dela 9-13 vara: .dela 10-13 iama: pentru scott mai este desehis ~i J(),j.a dupa masa, prin B-dul Take Ioneseu, Muzeul poseda inca dela mfilrrtare un catalog, redaetat de fundator ei de Th. Cornel. Director: pietor Marins Buneseu. .Intrarea Iibera.
i

'Dela rntretaterea: ell Str. O. A. Rosetti, B-dul

nar e Bimn a meeput-o mainte de 1900.. Ideea rondatorulur a lost de a inzestra patr'imorriul national cu 0 instttntie de arta ~t a eoutrfbui la educatia artistica a t.iner elor gene,Ta~ii. ,Lumina sal ilor a fnst stndiata dupa toate eerm-

de Anastass Snnu. Inaugurat in anu.l 1910 ~i natiunei in anul '1927, unpreuns; ell cele 1182 opere de pictura, sculptura desen ei gravura, a earor colectdodonat

Intemetat

81

tele de muzeologie moderns, iJar lucrarile sunt aranj ate pe scoale, . La intrareaprinei,pala, Bub peristil ~i pe rampe, se afla: Statuile in bronz: "Tara:nul" .de Dalou (un alt exemplar fUnd Ia "Louvre"); "Bacantul" de Sommer; ,;N,apolitaH!UI eu scoiea" de Oarpeaux; "Mereur" dupa Gianbcloxna; "Bacantul" de Spaethe etc. ' Sala I. (Romana). eu motive arhitecturale de decoratie din palatul lui Dioeletian din Spalato, contine: Reproduced in bronz, marrnura, maj olica FJi plfljtru din A.ssi:ria, Fenicia, Egip,t,. Grecia, Ita Iia , etc. Apot: Bustul lui A. Siron de Bourdelle, Heracles de BourdeIle, bustul in bronz a1 lui Nietzsche de Max Klinger, Torso "Simn", granit egiptean studiat $i intitulat astfel de marele egtptolog german Roe der .. Seulpturd dupa: Ghibertd, Donatello, Della Robbla, Michel 'Angelo, Benvenuto Celini, Berninl, Jean Gouvon, Houdon, Rude, Stoss Veit, Peter Vtseher, Alonso Cano, ei. altii preeum ~i masttle: Ducele de Reichetadt, Victor Hugo si Mihail Kogalnieeann. Sala II. (Bomaneasea), eu alemente decorative din nrnameutatia IDanastirii Curtea de A.rge~, euprtnde: 22 tablonri de Grrgor-escu, 9 de Luchian, 7 de ,Andreesen, 3 de Aman: apoi_ diferrte tablouri, desene ~i gr.avuri die: Alexandrescu, AlpaT, Artceseu, Artaehino, Baltazar, Bardassare, Basarab, Banefla, Buicliu, Bulgaras, Bunescu, Costin Petrescu, Cutescu-Storck, Dan, Georgescu, Gropeanu, Harlescu, Hentia, , Loanid, 1806:r, Kimon Loghi, Lecea, Macedonski, Maniu Rodi ca, Mareuleseu, Marineseu, Mendel, Mihailescn (3), Mirea George, Murnu, Mtttzner, Neg ul'ici , Obed eanu (3), Pal ladi, Panaiteanu (9), Petraseu, Poenaru, Poosa Elena, POPH'3CU Stefa!!" !te-ssu, ~o!senthal, Sanielevici, Satmary SchweltzerCumpana, Serafim.. Soare Macedonski, Stancescu, Staneseu Stahi, Steriade, Steurer. S,toene.scu, .stoiea., Str ambu, Tatare-scu, 'I'eieanu,. 'I'eodoreseu - Sion, Tintoreanu, 'I'incu, Ver~ mont, Verona, Voineseu, Valenstetn, Multe desene de: N. Grigorescn, Luehian, Gabriel Popescu, Hentia ei al tHo Seu!l;,etur l in bronz, marmura, Iemn sl ceara, de: Brancu~i, Cristescu, Dimitriu, Dobrescu, Ganeseu, Georgescu Ion, Han, Iordaneseu. Lie lJl,l , Marin Filip, Mlr ea D., Matauanu, Medrca, Paciurea, Severin. Spaethe, Storck Fritz, Tudor G. ~i a lti l, Sa}a III. (Renasterea), eu motive ornamentele din saltle Rubens f;li Apollo (Louvre), preeum si din Palazzo Vechio (F'lo.renja), este ccnsacrata prcturri, sculptnr.ii , desenului ~i gravl'lrii franceze ~i Jtaltene: A,dIel?', Amari - Jean, Anque!

82

bin, Bafl.. Barbev , Bauds, BeUy, Beroud, Besua1:d, Btloul, Blanehe . Jacques, Boucher (seoala), Boudin, Bouguereau, Brien, Oals, Caro-Delvatlle, Oarriere, Charlot, Cheret (2), Claude Monet, 'Cottet, Oourbet, . Oourtois, Dag,nac-Rivif}re, Dau_chez(2), Daumier, Decamps, Dtas, Fouace, GallterHoi:ssieref.,..,.. Gericault, Gervex (5), Gourdault, Guign.et, Guil .. Ion (2),~ Henrt Ma.trtin. Hofbauer (2), Humbert Ferd., J·ac<lues Oharles, Larosehe A~ (2), Jean-Paul Laurens, J":iauren.s, Laurens P., Laurent !Luc., Lebourx, Le pout-Gerard, Lenoir, Lspi.ne, Lereele ]f. Levy, Lucien Simon, Mari1hat, Menard, Mllcen.d,e,au, M:iJllet. Montchablcn, Monticellr, ·Pastollr, Ptssaeo, 'R3.Jffaelli Renoir (4), Ribot Ricard (2), Roger, Rous$e~u 'rh., .Roybet~ Rosier, Sabat~e, .Sa~b[et, S.~lmy. Signae, SIsley, -Vignon. ,1)esene, gravllrI ~l htografll de: Bellange Bouquet (10), Delaerotx, Drol lirig , Flers, Forai:n, Lenofr, MilcendeaU PHs Ptssaro, Bernard, Bonnat (3), Bourdelle Harpigntes, Navlet, Scott (2), Daumier, Dore Gustave (2), Fantin-Latour (54), Oallot, Chardin,. Daubigny, Dreyet (6), Lepere (2), Naudin Bernard, Raffaelli ~i a'lti i. Sculpturi (bronz ~i marmura) de: .Bartnolome, Barye" Bernard Joseph (5). Bourdello, Boucher, Oarpeaux, Olodion, Dalou, Dubois Paul, Falguiel'e, Fre1roiet, Gardet,Rodin, Ibide·, Sairut .Marceaux, sl altHo Italieni: Pictorfi Michetti, Maratta, Domenico Morelll', Giannino, Padovanino, Parmigianino, Piazetta, Salvator Rosa, Zampiga, Piranesi, Bezznolto, Bellont, Pto Yoris, Palizzi, Petront, Petruolo, Pratella, Sanchirico, ;Ii al.ti i, Iar printre sculptori: Albano, Buga/tti, Calandra. Grandi, Iollo, Rivalta, Spalmaele, Vella, si .alju. 'Sala IV. (Bizantina), cu motive arhitecturalo bizantine deIa, Sf .. Sofia din Oonstantinopole, euprmde pieturt, desene si gravuri de: -Defrangg'er, Exter, Franke, Gebhardt W. Georgi, Habermann .: Hagen, Henseler, Hans Thoma, Friedrich Kellerj Adam Kuns, Lenbaeh. Pankok, Plener..t. Liebermaun, .Menze., Piegelheim, Putz Leo, Schmutzler, ~tiHer. Stuhlmtill er-, Walther Thor, Tr1ibner~ Scarbina, Volzl. Tlhde, ..Unger, Urban, Volkers, WInt·ernItz, Werner, Durer, Zugel, etc.; iar printre seulptort pc: Hirt, Klinger, Lederer, Roes-' ner ~ Ungerer, Riemenschneider. Zadov, ei altiL Lucrari ale picrortlor austrtactr Makart, Am erlmg, Angeli, Frankenberger. Ganerrnann, Kerpel, Mehle, Seibold, Szuhanek, Klimt, Sehrnultzor, Kriehnber, ete, ~1 sculptor-lt: Barwig, Berathon, Muller. 'I'aubenheim, Wary, etc, Uncurt: Eisenhut, MiUIer, Mella, Pentelei, Szenes, etc. Elvetieni: ~gasse·. 'Bocion, Bonnard, Calame Oastres, Diday, Dutoit, Gardella, .Gtrardet, Grosclaude. Guignon; Hermengat, Koller, Nardi , JSHv,estre, .Bimon, Spaisseger , Writ9ch, Gos, Ma$sot 'Muyden, B. Vaudder, Bieler, Ravel, Vibert, Volmar (Nicolas de Flue); l;Ii altiij apol 30 icoane pret.ioase, intre car-i celebrul dintio biaanttno-venetian din secolul al XVI-le,a. . Sala 'V. (Greaea), en motive de ornamentatlf elene, In '. aceasta ,saUi se afla arttsti din diferite scoli etrame, Belgieni~ Aetan, BOOIN, Chotian, Gilsoul, Haas. Ians, Kaermans, Leemputen, Madioi, Markelbaeh, Mathis, 'Severdonk, Taverne, Ver'brugge; Baer tsoen ; ,:o:i .sculptorfi. Dupon, Hambresin, Jaspers, Lambeau, Meunier, Mignon, Van der Stapen, etc .. Olandezi: Bakhuysen, Bastert.. Bramer, Claesz, ; Garf, Koppeaol, Lckhorst, Mesdag', Stutte'rhetm, Vezschnur, Vas. Apol, Israels, Welsenbruch, ~i a]tii; Spanioli: Cortez, Fortuny~Zo, Zuloaga, Znrbar'an, etc.; Norvegieni: Drriks, Munthe, ThallIov" Suedezi: BehID, Zorn, MUles, MoUn; :Ru~i: Stolttsa, Hausen. Werestohazhin •. .Antokolski; Polo9

83

HOdalisca" nezt: 'Aidukievici Brandt, Reg,el;, Oehr: Kuba si . Mucha; Englezi: Brown, Her.dlnan" Lloyd, Perman, Clan-sen, Aflek, etc.: apoi Arment, Persant, Japonezi ~i 'Aillericani.· pr intr e carr celebrbi seulptor-i: O'Oonnor ~i Putnam incbeie pretlosnl tezaur care este Muzeul Simu, dupa ce, sub peristilul dela Sud. ei pe rarnpe, mai gasim bronzuri :;Ii marmnre semnate de Fortiny. Spalmach, Ungerer, Wary, Labeuwolf ~i Roesner.

pepartea. dreapta a Bvdulut I. C. Brariami, due spre Str. G. .G. Cantaeuzlno et Str. G..,r,'aJI Lahovarv, .in cartierul de vile din ju rul Gradine,j ,;Icoane'i"'. . Str. D.! Ai Sturdza se int:vet.aie en Str. Cantacuzlno in fata gr3:dinei ,~IeQ'anei",in dosul eareta 84

,Strazile

Batiste sl C. A. Rosetti,

se alIa Plata C,anta£llzino, de un de. ineepe Iinistttul Pare "Ioa.nid". In gradjm.a "Ieoa.nei"; In fata :p1etei e statuea lui G. Cantaenzhro. '1 Din Plata Can tacuzino , pornesc strazile Dumhrava Ro~ie; Polona ~,j B-d.ul Daela, Clare' aleatuese impLreuna Parenl Ioanid, unul din cartlerele cele mai elegante ale orasului, Str, G-ral EremiJa Griworescu duce in P:~ata . Lahovarv, in mij.}ucul eareia se rtdiea statuea lui AI. Lahovarv, " , Revenind pe. B.-dul Take Ionesou, prin Stl". AteDla, care porneste din Plata Lahovary, a.iungem in fata statuei lui T.ake Toneseu (seulptorul Dubois 1931), si apol Ia Plata Rom ana. In mi.ilocul aeestet p:i!ete se ridica statuea lui Lasear C,atar~iu, mare om politic roman (182.2-18'99). pera a soulptorao lui Me,rcier (1907) Pe .dreapta, eladirea monuanentala a Aca,demiei Comereiale face colt en 'Str. Cometa, care duce spre Pareul Bonaparte.
nescu ~i' Str. Mussolf.ni,
Mussolinl,

pana in Calea MOf$UOt, Iar de cealalta parte a. pietH Str.

Din Piata ,Romana

pornesc,

spre dreapta

Str. Romal1a.~

pana

In Calea Victoriei.

Plata Bomana ~i coborand Btserica Alba.

e str ...N. Baleeseu, tncepand

palla

Intre B-dul Take Iodin In Str, AI. Lahovarv, langa

B-dul Lascar Qaiargiu e eontinuarea, pana iil Plata Vietortel, a B-duiui Take Ioneseu, avand pe tot pareursul sau numeroase ease boieresti Si vile, umbrrte de sirurile de pomi ,00 stra.iuese trotoarele. b) Bulevardele' Regele Caro! I.~i Pache Protepopeseu, B-dul Begele Oarol I. incepe din fata Cercului Militar, strabate 'Plata.I. C.Bratianu ~i se desfasoara apni spre Rasarit pana in Plata Paehe Protopopes .. Cl:L~ Mergftnd pe B~dnl Regele Carol I., du,paPiata Bratianu.vedem.pe partea dreapta.cladlrea in f1()~ma de potcoava, in sttlul Renasterti franceze, a Mini~ sterulut de Agricultnra si Domenlf, iar peste drum Palatul Soci~etatii p,etrolifere ..Steaua Romatta'\ . langa care, in celalalt colt al .strazii G. Caritaeuzmo, e Palatul Sindicatului Ztari~tilor, en 0 ~saUi de spectacole. Putin mai departs, in eoltu] .pieiU C. A. Rosettl, se Inalta cladirea So~:ieltatiipetrolifere "Astr1a Romfina".
I

In mij Ioeul pietii C. A. RtJSQltfl s·e ridie.a statuea vestitului luptatoi~ pehtru Iibertate, care a dat numele situ pi.et.ii (1816~188,5). . In eoltnl format en Sir. V1asile Lascar, domina clad-irite palatulni Soc de Astgurare "PhBnix" ei al s00ietatii "Steaua Bomaniet",
Ce~e mai importante stra,zi. cart !J!)ornesc din Ptata C,. ,A. Bose'tti" 'Bunt: Str, Vasile Las:car ei _Bsdul ' Donrnlfel, Prtma se indreapta spre No~d, panit in $08. ~tefan eel Mare, 0 prelungire a soselet iBonapart €) ce Ineepe din Plata Vietertei. Aei Bunt, Depezttul ei AteUerele Soc.. de Tramvale~ Ve1lodromul Moto-Clubnlui ei, mad departe, pe Oal ea Flo;; reasca, Hipod,romlll "Floreasca".' B-du~ Domnitet coboara
l

lea CaJara~i.

din Ptata Rosetti, taind agitata Cale a Mo-~norpana,in

ea-

Me1rgand mal departe pe Bvdul Carol, aj1[ngem la Oasa Asigurarilor Soeiale, ,apoi la Blserlea Ar .. meneasea, unde se g.a-se'e.te un tablou pretios de' 'Besan 0·. Din B-dul Carol se desprinde pe stan;~a

Str.. Italiooa.

'

In col tul format de aeeste dona strazi. se afla, coal mad veehtu Insiltut de ,phisy.oterapie al orasului.icompfct reno-vat, snheond:ucerea Dr-ulut IA. Mirea, avand instalatii de hidroterapie, bB:i en aburt, bai eleotr.lee, masaje, ete., precum si un Instrtut de radtologte ,~i radiografie.· ".

Putin mai SUS, Bvdul Carol se intretaie eu Calea MOfjilor, una din' cole mal Iungt artere ale orasu-

Da umier:

Clasa 3~a

86

.Iut, pernind, din StIr. Oar,oi:, din dosul ])ietii, ,ei sfarf$indu ... Ira "Mo~i", de unde incepe Soseaua se Colenfina. .,
Pe Oalea Mo~ilor, in curtaa easel en N:r. 3,5, Biserica sr, veeht, fosta Mitropolie a orasulud, cUidita ill anul 1467 '§l.i restanrata de mal multe ort. . La sfarrsi tul caB MotHor, Ia mtretaierea ell :'(}s. Stefan cel Mare, inc,epe 'Tirgul Mo~nor, inaugUl:at 1[Jliieea~e primavara, vestit pentru pitoreseul ~i distracliile sale populare. 'I'radi tia spune ca "TarguJ M{)~nor" .s'a pastrat pentru sarbatcrn-ea unei victerti a lui Mireea eel Batran contra 'l1nrcl!or (140~J-1418). Dupa o aita versiune, Matei Basarab a ti:iiat aei eapul dusmamlor sai. Inainte vreme, sarbatoarea Mosilor eonsta din ospaturf . popl.llare oier:iJte de Domni tor. Mai tarziu au tneeput sa vina saltimhanoi ~i Iaurart, p'ama in cele din urma Targul Mostlor s'a desvoltat dupa modelul ta.rguriiar din Apus: en panorama ~,Luna o.h. Petrascui Portret Park", distrac1l;ii popu. Iare, de tot fe.lul. VanzatotH de turta dulce, zaharicale ~i coteturt: fotografii Ia minut; seamatorh ~i negustortf eu jocuri de noroe :san trager! la tinta, i~i aseaza baracele de-a-lungul trotoarelor atragand lumea §i creind UIl spectaeol dintre cele mal colorate st pl in e de viata .. Intre; Sos. Oolentina 'ei Gara Obor, secuprinde unul din ceile mid de seams cartiere industr-iale ale orasuluiv-cu 0 multime de fabricj de anatase, de uleiurf, de mobile, mort,

Gbeorghe

apropieee de Ttlrgul M ostl or , eske situat targul de vite ~i grane "Obor'\ unda dis-dc-dimineata tar ani! dln Ymprejurimi l~i vand produsele. ' In apropisre de Targul Mosilor tjl de. Gara Obor, se afla terenul de foot .. all al clubului .",Unirea. Tri.eolor". b

etc

in.

B-,dul Carol se termlna, in eele din urma, in Prata Paehe Protepoeescu: un squar a.vand in mljloe statuea lui Pache Protopopesen, earuia i se datoreste deschiderea $i taiEH'ea celor doua bulevarda (Ferdinand ~i Paehe). Din Piata. Pache_P'rotopnpes0u porneste spre Nord.. st B4ulRe'gele Ferdlnand, cars duce pana E [a Qa"ra Obor; iar drept inaiRte continua B.. ul d Paehe Protopopeseu, avand in eolt, pe s,tang,a'J Bi ...
87

serica greceasca. Prclungfreu B-dalm.i Paehe Protopopesen ia: numele de SOSellilL3J Ianeului si duce pa;na la Antreposlteie Garii Oboe, ' c) COIlt'inuarea Bvdulul EIiSlabeta sl B-dul Independentei, Ea' ineeputul acestei plfmbari .elrculare, am

8tr.aibatut~ prima parte a B.. ului Elisabeta, dela d

.'

Claude Mone1\;: Camflle

88

Plata Rosetti

Calea Victoriei pana la Cismtgiu. 0 vom con.. tinua aeum, iridreptandu-ne spre Cotroceni. La pnnetul unde Ise sfar~e~te CismtgInl, B .. ul d Elisabeta se intretale. en B-dul Sehltu M~gureaJllu.
B-dul Schitu y,agureanu duce pana in Str, Btil'bel Voda, Din el se desprfnde, spre stanga, Str. Oobaleescu, nnde se afla impunatoarea cladtre a "Casei OHterilor" cu un atelier central de eonfectfi, ~i un frumoshotel pentru ofiteri. De aci, prin StF. Berzel ~i Str, Buzestf. atungem Ia Plata

. Din Str. Berzei se desprinde Bsdul Dlndeu Goleseu, spre Gara de. Nora, pana Ia Fabrica de bere "Luther" ei cartierul BR. M. S. Fa.brica de Tutun".· '

Victoriei..

Paralcl eu B-,dul Ellsabeta, pornind dela inceputul B-duhn SchituMagurean u. de ..a - lungul · Dambovitet, se desfasoara B.dul· Independentel, pana la Cotroceni. In apropiere de Cotroceni, este Faeultatea de MediJcma, cHtdita in anul 1-900, iar in curtea Faculbattt.. statuea Generalulut Dr. "Carol 'D:a,vila, intemeletorul ~i organizatorul acestei institutii. Coborfmd B-dul Elisabeta, arungem la noul pa .. lat al "Facultatii de Dr.ept", alaturt de care sunt terenurtle cluburtlor de tennis "Doherty", ,.Politechniea" f3i arena "Venus". Peste drum de Fa89'

cultatea de Drept este Subseereterlatul de Stat a~ A·- t iee, VIa· TT61cand podul Sf. Ele,f'te.rie, ajungem in nolle .earttere de vile': Pareul Regina Maria .~i Pareul Princip.esa Ileana, Bvdul 'Elislabeta se sfar~ee·te, de fapt, in. .fata podului Sf. Elefterie. La dreapta, de-a-lungul malului Dambovitei, se desehide Snlalul Gar'i.i Centrale, spre Soseana Ootroceni, faeand' 0 mare cotitura, Intre gradina Palatului Cotroceni ~L Gradina Botanilca (0U rnuzeul botanic. desehis zilnic intre 8~13). Palatul Cotroeeni si Pareul nu Bunt acoesibile publteului. Numai Biseriea, unde este immor6 -

mantat

fi -viz,itata, 111 flecare Dumineca.

Voievodul

Serban Cantacuzino (1689), poate

,c.

Pe celalalt mal al Damboyitei.

Pe malul drept al Dambovited, Be '3.Ifla eateva din eele mai de seama oladirt puhltoe si monumente a.rtiattce, ale orasului. Printre aeestea, cit·am: Athivele Statulul, .ParIamentul, Palatul Slfa~t~lui Sinod, Patriarhla sl numeroase _ biserici. . Strazile eele mat de seama sunt: Oalea Ra,hove;i

90

Blscrfca DomiIita Bala~a

Albia Dambov ltet este tarm,urita de oheruri rtdteato .astfel Incat raul are mai muit aspeetul unui canal.". 0, pontiune din' aeest canal a fo.st de al tfe,l, aeopert ta, spre a inlesnr oireulatia, asa eum I?"~ facutmai inainte, in Plata Senatulnl,
~i B-dnIMaria.

. a) Din 'Piata Senatului spre Sud-Est. , Coborind de-a-lungul Dambovitel, avem :ve dreajpit,la Palatnl de Jlls,titie, cladit in anul 1895, eu o fatada impozanta ~i 0 scara de pi atra, Iarga de' vreo 100metri. Dupa Palatul de Justttle; pe .acelast ~h~,iu,' este Bis',e,riea Domnlta B'ala:~, una dintre eele mai elegan te construottl ale eapltalei, Inte~ .' • I •

'

7*
,,'

91

meiata de fUca lui Oonstanttn Branooveanu, mceputuk veaeulni al XVIII-lea.


'perrtru

131

nitei

brii

In Interiorul
famiHei

Balasa

talut Braneovenese,

e aseaata

corul ei ~i pentru fruIDoas,ele slufbe in miflocul unei gradini. In dosul

btsertcn, prctur! murals reprezinta pe memBrancoveanu. Aci se afla inormantul Dom~i statuaa ei de marmrrra. Bfsertea, vestita

'

de Dummeca, bisericii, S.pi..

etc.),

oras, Odinioara, In partea de sus a oEt.iiRahovei, era a~;a zisul Pod al Calicllor, Asta'zi. partea aceasta constitue, mai ales la in tretaierea ei en Soseana V:iilor, un important oartier industrial ( Fabrtea de Bere "Bragadiru", Frobrlca de cafea "Fnanck",

sunt desparttte priri Calea Rahovei, una din cele mai lungi si anima te ,strazi, care duce afara din

Palatul de Justitio $i Biseriea Domnita Balasa

dosul Bisericii Domntta Balasa, este B-dul Marta, care merge .paralel eu Oalea Rahovei, pana la Fabrica de bere Bragadtru, unde se unesco Dar B-dul Regina Maria' ineepe, de fapt, pe malul stang. al 'Dambovl.tei ca 0 continuare a caii CaHtra~ilor si, in fata Pietit Centrale, se incruci~eaza eu Plata Bibeseu- Voda.
Dls-de-dimlneata in Plata Mare - numita ~i Halele Centrale, asemeni vestttelor "Hale" ale Parisului - tncene 0 fGarte Interesanta animatie: munti. de fructe· ~i legume, cantitatj irnense de carne 121.alte al.im.ente se desfac aci, asixur and hrana sl consumul eapitalei. Cand viata de abia incepe pe 'eelelalte stdtzi, act fierberea e in to iu. De-a-Iung ul cherurllor se vand covoare Iucrate de man.tt.

,In

B-dului Marta eu Str. Bibescu .. Voda 'Be' alIa Dealul MitropoIiei" in varfu] carrria mera Deputatil or. Pe eelalalt coboras sunt Mitocu.rile Patria.rhlei,
se ridie3, Patriarhla, Palatul Patr-larhulul ei Ca-

La mtretaieree

Dealul :MitroP'oliei .are 2 alee fr umos impodobite eu parteee de verdeata t;li pomi !iii Iampadare occidentale. In partea de Ios, in fata piatH Bibescu Voda sa ridica Statuea ltd Barbu ;Catargin,mare om polttie roman, Btserfea Patriarhiei, numita lnainte Mitropolia, a fast rf dicata de Constant!n Serban Vod§. in seeolul al XVII-lea. r». 'bisertca se patrunde printr~o Intrare prtnclpala, sustinuta pe 0 galerfe de eoloane. Pe stanga, sicriul de argint en moastele Sfantului Dumitru, patronul Bucuresttulur. Bicrinl artistic Iucrat, in relieif, eu chtpul sfantului ei scene din viata lui, a fast adus din Bulgaria. Deasupra sicriului

Pretioasa .eolectle de relic~e a bisericii s'a pierdut in tbnpul razboaielor .din seeolul trecut: ,cateva fre,sce, scu~:p-

ard eateva candele, asezate 1m forma nnei cruel greceeti.

92

93

tlirile i.n Iemn de pe altar f}i ieeanete, aran] ade pe trei r andur i, suat totusi Cilemne de va.zu.t. ' Paraoltsul din Palatul Patriarhiei poate fi vizitat in ~iecare Dnmineca, du~}i slujba. Dupa' inscr:i1ptia de deasnpra nsei, se vede eft el a fast ridicat de Mitropolitul David, hi annl 1723, sub domnia lui NieraJa,e Mavrocordat, ,Palatul Cameref. Depntatflon e spI'e Sud. Entr-area e sustin:uta de opt eoloane cortnttce. In .galeria. care tncsn jUra. sala de ~edi.nte d.'.l.·_n mif loc, sunt a.:;;ezat edbusturJ.. 'Ie celor mat de seama oameni politici ro,mani.: v, A. Bosettl, 'KcigaJnic.e'ann, Gh. Oostatoru.: Stefalll :;li Mihail Goleseu, General l\fagheru, 1. O. Bratranu, Vasile Boersscu," Vasile tAileesandri. etc. Cele mat multe sunt luerate de sculp,t€ll"ii Carol Storck t}i Ion Ge.orgescu. Odtn'leara, viatapoHtica a Muntenlel se eoncenera Ia Mitro~olie. Boterif ttneau -sfat ell Vladrca st, in arninttrea acestei tradi.tii, palatul Camerer Depuratilor a fost cHtdit alatur] de Mltropolte.

Bibeseu V oda ei mergem spre Oalea Serban Voda, unde se sfaJ:'~e~te Str, Bibeseu Voda. ' . Calea Serban Voda era in veaeul al XVIII-lea eea mal de seama strada a .Bueurestdlor. Pe .aci venea alaiul domnese, eu domnitorii num.ltl de sultan ei incuui uratl .de ientceri. Pe Gale'a Sel~hanVnda e Biserica Sf..' Spiridon, cladit·a, Ia 17G5 de Gh. Ghica ~i impcdobita ou picturi de Tatarescu.
re~ti. In interior:

Din Dealul Mitropolief ne intoarcem Ia Plata

Bissrtea Sf. 'Spiridon e cea mai mare biserica din BueuMormintele voievozilor Gh. Ghica~ Han~ jerliu; Al. Sutzu, etc,

Voda se lueruciS!8'az.ii ell B... Mit.. dul . a$6$ti, eare porntnd de pe, oheiul Dambovitei r duee palla in fata Pareului Care], in Plata Maresal Joffre, unde se. :s.far.$e~t~ ~i Sir. 11 Jnnle, inceputa din Bidul Maria, 'in .dosul Patriarhtei. Din Plata .Mar~s:al Joffre porneste, ea 0 .prelungl,re a. strazii 11' Iunie; Str. Dr, l;strl8gte, meunjuralid Paroul Carol fjl dueand laGarlaj F'llaret, Peste drum de g;ara se gaselsc Fab:ri:cR_ d~ Chibrt .. tnri 'ei Jnstitutul Meteoro:logic, eu o 'bogat·a.eoleette $tiiht.iftciL Calea· Serban Voda tine paua in Sose,&ua Vidlor. .. . Dincolo de incihl'ci~a.rea .uceetor dona. strazi, sunt cimitirele. :B 01In; Oatolic, Evreese, .Ev.arnghelic ei
O'8Jlea Serhan

"-

De aiel incepe soseaua sp~e Gradi,~te,a (20 km de Bucuresti), unde elste un strand natural (autobuse d~~,La Palatnl ide Jus·ti't.ie, trennl dela 'Gara Fila~et
Linia Giurgtu). ',.. "' 94
..

Mltitar,.

,'

.Parcul 'Carol.
Intrarea principta~:a in Parow Carol e acea din Piata Maresal J offre.Din fa ta po.rtl.i pornese dona alee Iargi, cari duo spre lac, , Pareul Carol a fOISt ereat in 1906, ell ooaeia sar-' batortrei eelor 40 de ani de domnie a Regelui Carol I., sub ingrijirea Dr ... ului Istrati, Are 0 intlndere de 360.000 m. p. ~i a Iost amena.iat dupa Aleea princdpala e marginita, de 0 parte t;;.i de alta, de pavi.hoanele trtdioate cu prilej ul expozdtii1or, ct:\rl servesc ei asi in acelasi ·SCOP. La mi.iloeul aleei, doua eladiri albe, in stilul mana~t_]rilor dela Horezu ~1 Neamt, Apo! statues Dr-ulul Istrati. Putin mai departe, statia de barei, pentru

planur'ile arh, Redout,

plimbarea pe lac. P'e malul lui stang' se 'veda 0 mosohee CiU un minare,t,a earsi ailueta se oglin:In fund, la eapatul aleelor en flor-i, se Intinde Iacu 1, incunduraf ell saleii plangatoare. Pe dreapta ~t pe stanga dona alee frumoase eondnc La mormantul Eroului Neeunoseut, aeezat pe terasa din fat,a oladlrti Muzenlui M'ilitar, eare predomtna
mtreg 'parcul."

deste in apa,

,.' " . Cladirea Muzeului Mill tar, 'numlta altada,tii Pa,Iatul Artolor, opera Ing. Grant el Perlasca, dateasa

H. B3.Jliel: Bazar

t(j)lt din 190(1). At,:it liD.interior <B'at e,i de jur imVlre,j UI"111. eHidi.rHi, sunt expuse numeroase reiieve drn tr.eeu.tul glorio1s al neamului nostru, In fata aripelor'iatte,r:aIe ale mnzeulnt sunt aseZiate metropole de piatra alemonumeni.ului dela AdaaID.~l~]isi,aduse aci eu scopnl .de a so reeonstit.ui antteul monument: marturie vie. a originii peporului romanese, (Muzeul Mllltar este desehis pcntru vizitatori: Martia Si Joia della orele 10-·12 ~;i 14--161/2; Dumineea si sarb aoo rile' legale dela orele 10-~13 ,~i 14-Ji61/2.)
Muzeul MBital' a fost infiintat la 18 Decemvrie 1923 tURd con.dus de un eonailtu, campus, din ofited si profesorf unlversitarL Aetualmente eonsrlrul lucreaza sub pre~edinti.a setulut serviciulut istoric din Mar ele Stat Major,
9

preistoricB rate T.F.


$i.

. O:rganizatia muzeului este urrnatoar ea: L ap art e r ;piesele Bunt clasate pe sectiunl de speciaIitate, ca: Seejtunea fOl'tificatiilor cupr'inder . Mintatnr i de cetitti
,

.,

medlevale, etc.
Sectiune,a

ei daco-romane: geniului

mtniaturt

eli fotografii

de cetati

orientale ei din extremul Orient; armuri medrevale: primele arme albe FJi de foe, tneepand din seeolul XIV. pana astfizi; arme automate; grenade, etc, Secti:unea gaselon; 'Maeti de g!3-ze, cestume de gaze; gaze de lupta, rete. ' , . Sectfnnea artrlerbet: Minta turt de g ur l de foc~]:aeep§rnd

materiala topogr afice, aparate telefonice. telegrafice" F .., C.F. R.o ete.; profiluri de lucrari de camp st forttfieatii; . unelte de geniu, etc, . Sectiunea armamentulul: . Arme din epoea de' piatra, de bronz$i .fier; arme daeo-romane, inedievaTe occidentale,.

euprinde:

Miniaturi

de poduri r apa-

din seenlul XIV. pana astaal. (Se remarca trei -tevi de tun [sec . ..,XVIII.] 'din ceta tile ~ur,ce§ti d~ ji)~J?1al'11l1 Dunarij
~1 0 teava de tun. de ce eanorner a Luft]. Dfeltl, scufundata Ia Galati in, 1877.); ,0 serle tie proiectl1e 'incepand din seco-

1ul XlV.. p an~t astazL'


au luat parte

,debord,

care

Sectiunea marlnei: . Pr irnul steag de vas ·comerefal romanese "Ratmanul Vi.lara 1835"; mlniaturt de vase aflate in "servlciul "Rrmatei romanesti ; miuiaturI de vase de corner] armament .mar-inaresc:
Ia r azborul 1916-l919;

..

avion avion

Elisabeta ingrijind un ranit" de Storck; fotog~rafii din' earnpanra 1913 (holerici); purtr etnl l;1i costumul de infirmied1 a 1\1:..8.. Reginei' Maria 1916-1919;. fo.tografH ell jpaniti; etc. din razboiui 191:6-1919; aparate l;1iinstrumente chtrurgfcale, etc. , Seetfunea aviatiel: Min:i.aturi de avioane intrebuintate in camparria 1913..:ramaeitele .. avionuhrl lui Aurel Vlaicu; lln
£0'8t in 'sel'vichd. armatei romans 1916~1919; difer ite motnare de, avian .i:ntreb"aintate '[in razboiui 191(j-1919~
"Nieuporti'

1878. 1913 .$i 1916-1919, etc. . Seetlunea santtarts: Fotogralii din razbolul 1877-78;. un bust al medtculut general Davila, ~,e:ful se:rviciului sanitaral ar matei In 1877-78; 0 seulptura in gips (eopie) "Regip.a

pana

fotegrafH

uniforme, aparate
dintazboiul

1871

german "Fo,cker"

eapturat

tIl razbofuI

1916-1919; nn

Patr larhta
~i avioanele en care M. S. Regel e Carol de 6 Iunie 193·0 Ia Cluj si Bucurestl. baloane "captive, 1916-1>919, etc. astfel:
II. a

sosit

in

z iua

Seeflunea

aercstatteie 0 nacela si di.ferite miniaturi de material de bord: fotografiii din razbotul Istortoo-mil.ltara,
.

L a e t. a j .se aila Sectiunea

impartitit

Sal~, "Daco·Romana" cuprtnde; C6pii fotogr afice de pe columna lui 'I'raian ~i de pe monumentul dela Adam-Kltsi ; un Iuptatcr dae '~i un leg ionar roman, etc. Sala "Intemeierii Prfnctaatefnr": .Busturt si portrete de domnttort muntent si moldoveni; reconstltuirt de costume Salla. ,,~te,fan eel Mare": Steaglll lui $te.fan eel Mare; lupta dela Podul Irialt (pictura), al alte desenurt de Obedeanu; c&pie in lemn de pe mormantnl Iul Stefan eel Mare; rec0nstituiri de costume ale epocel , etc. Sala "l\Iihal ViteazuI": Un tun de bronz al lui Petru Cereal (1:583-1585);. Mihai Viteazul ealare (pictura de, Larea);
capulul lui Andrei Bathory (p~ctura de Mide costume ale epocei ; diferite portrets !;Ii stamps ale domnitorilor muntent $i moldoveni din seeolul XVII. ~i XVIliJ . pati);

domnesti ~i boieresti,

etc.

reconsti.tuirt

dueerea

(1821); r econstdtu ir-i de costume ale epocet; steagul agiei 1822-1828; reor-gan.isarea armatei romane sub' Kisse-1eff (183:0); steagurtle domnesti ale lui Alexandru D. Ghica (183~1842.) ei Gh. Bibeseu (1842-1488): steagul revolutiei din 1848 diu'J1ransilvania; manechine ~i atatueta cu urriformeie armatei dela 1830-1859, etc.'

Vlad'imireseu

.'Sala "Rella§terea

Armartei":

Steagul

revolutiel

lui Tudor

97

Sal, "A1exand'l"u loan I. Cuza.": S\eagurile' domneeti ale UnirH Prtncipacelor ; tronurHe Dommterubui Cu.za fli Doamuei Elena; portnetul lui Ouz.a (pict.ura de Szatl1mari.), ete. Sa~a "Rege.ie Oa'rol I.": 'I'ablourj ei obteete din epoea nremeraatoars razbotului indeneadenjel (1866-1877); ri1zaeiul mdependentei 1877-78; 'Campania din Bulgaria 1913, ete., J1)~ecum ~i vitrina eu masca mor-tuarsi a Rege:lui Oal'GI 1.; unirormele de elev at seoalel milttare ale M. S. Reg elut _ Sala "Intrar,ea in rasboful 1916": Manhaua gene:ralului Dragalina eli tunteile gencral il.or Lambru $i Praporgsscu, morti in razboiJu; dife,rite fotografH ei harti aratand ofensiva din 'I'ranailvania, retragerea sl stabfllzarea frontu~'Ui in Moldova. Sala ,,1917-1919": Diferite fotografH !;Ii tablouri aritalld ofensiva dela Mara~ti, Mara~H~:ti, cupar ea Budapestai, ete.: o dif·erite fotografii ~i tablouri aratand alipirea provtncitlor romane§ti (Basarabia, Bucovina, Tl'ansnvan.~a); steaguri 'bolsevica cucerite dela armata lui' Bela Kuhn I;li d.i:fferite steaguri, Iuate dela regimentele austro-ungare in dereclinne, etc. _ Sala "Alflatiloru: Obiecte ~i fotog rafi i donate de Franta, Belg'ia, Italia, Portug,alia,Anglia. Statele Unite ale Arne:r:iJcei. Serbia, Cehoslovaeia. Sala "lncoroniirU": Dif1erite fotografii cn scene din timpul rnceronartt; unirormele purt.ate de Regele Fer dtnend tn tirnpul razboinlui ~i dupa razboiu: vitrina cu masea mortuara, bastonnl de maresal, autografe, etc., vitrina en decoratfile Eroului Neeunoscut, etc, Sala ,~DecoratiHor~': Toate decoratifle st medalfile romane conferite oritertlor :;;i trupei dela 1860 panii astazt: medali i ~i decoratit strains de razboin ~i pace, conferite diferitilor ofi ter-i, etc. Carol II.

Buzeul Mil:lta,r

Oetatea Vlad 'I'epes, ·in Parcul Carol In interior, de [ur tmprefurul etadulur, .se eouserva toate steagurfle ,~rma-tei dela 1830 pana. astazl. Pe de alta parte, parcul rnuseului este impodobjt cu guri de foe, eapturate de trupele romane in tirnpul razboiului.

Po col.inele inv,ecinate se ridica u.n turn de apa, o eetatuie "i biserica "ICutltul de A.r'gint".

sportive ei de orice alta natur,a,' in aer liber. Bemarcabil este, in fata grotelor de sub Muzeul MiIitar, grupul statuaral lui Paciurea: BU ria~U ei feetoara adormrta", Din Calea Serban Voda, se desprinde "Sir. Radu Vada, unde se ,afIa: Biserica lui Bueur ~i Blserfea Katilu Vodd.
Oea dtIl!tai a fost inten1eiata. dupa cum. spune Iegenda, de Bueur pi:V3toful. Mircea eel Batr-an a inloeuit biserica de lemn a Iut Bueur eu una de ;piatra. Copula are forma unei eaciult de cioban. BlserIca poate fi vlzi.tata numai en 0 autorizatie sp'iciaHt a Comlsiunli Monumentelor istori:ce. . Peste drum de Bisertca lui Bucur este Blsertea Radu Voda, cHidita pe locul un'de odirrioara sa ridica Manastirea 'I'roija, mtemelata de' Alexandru, finl lui Mircea eel Batran, Mar~te Vizir Sinana tilfallsfoi'mat-o, in anul 1~95, in cetatUlie, iar Radu V" oua a cladi t, in Iocul ei, biserica aotuala (1614---'-1615). eurtea hi.ser'icif este internatul teoIn logic Iar, in interiorul ei, se afla morrnantul lui" Radu Voda, fr esce iuteresante, printre cart portretul otltorului si numeroase alte morminte.
I"

.. La, Arenele Romane au Ioc diferite reuniuni

S-ar putea să vă placă și