Sunteți pe pagina 1din 277

213 204 Biblioteca rao Nelson DeMille

PLUM ISLAND
NELSON D E MI LLE Plum Island CO 1997 by Nelson DeMille All rights reserved Edi ia I Traducere din limba englez DANI ELA TRU 1A

Editura RAO Internat ional Publishi ng Compa ny Gr upul Editori al RAO CP. 2-124, Bucure ti , ROMNIA

RAO Internat ional Publishing Compa ny, 2000 pentru ver siunea n limba rom n
Tiparul executat de R.A. Monitorul Oficial" Bucure ti, Romnia

2000

ISBN 973-576-355-9

Lui Larry Kirshbaum, prieten, editor i partener de jocuri de noroc

Mul umiri
Snt recunosc tor urm toarelor persoane pentru faptul c mi-au mp rt it din cuno tin ele lor deosebite. Orice eroare sau omisiune din povestire mi apar ine mie i numai mie. De asemenea, mi-am permis pu ine licen e literare ici i colo, dar, n cea mai mare parte, am ncercat s r mn fidel informa iilor i sfaturilor primite de la ace ti b rba i i aceste femei. n primul rnd, mul umiri locotenentului John Kennedy, detectiv, de la Departamentul de Poli ie al comitatului Nassau, care are aceea i contribu ie ca i mine la realizarea acestui roman. John Kennedy este un ofi er de poli ie pasionat, un avocat cinstit, un marinar priceput, un so bun pentru Carol, un bun prieten al familiei DeMille i un critic literar viguros. Multe, multe mul umiri pentru timpul t u i priceperea ta. A vrea s mul umesc din nou lui Dan Harer de la Research for Writers. NYC, pentru munca sa atent i grijulie. De asemenea, a vrea s le mul umesc lui Bob i Lindei Scalia din Southold pentru ajutorul lor n domeniul cuno tin elor i obiceiurilor locale. Mul umirile mele lui Martin Bowe i Laurei Flanagan de la Biblioteca Public Garden City, pentru ajutorul lor deosebit n materie de cercet ri. Multe mul umiri lui Howard Polskin de la CNN i lui Janet Alshouse, Cindi Younker i Mice DelGiudice de la News 12 Long Islands, pentru c mi-au pus la dispozi ie informa iile lor video despre Plum Island. Din nou mul umiri lui Bob Whiting de la Bunfi Vintners, pentru c mi-a mp rt it cuno tin ele i pasiunea sa pentru vin. Multe mul umiri doctorului Alfonso Torres, directorul Centrului pentru Boli ale Animalelor, din Plum Island, pentru timpul i r bdarea sa, i admira ia mea. pentru el i personalul s u, pentru munca important i altruist pe care o depun. Mul umiri i recuno tin asistentei mele Dianne Francis pentru sutele de ore de munc sus inut i obositoare. Penultimele mele mul umiri agentului i prietenului meu Nick Ellison, i colaboratoarelor sale Christina Harcar i Faye Bender. Ultimele, dar categoric nu cel mai pu in importante, mul umiri din nou lui Cinny DeMille n aceasta este a aptea ei carte i ea continu s editeze cu dragoste i entuziasm.

Nota autorului

n ceea ce prive te Centrul pentru Boli ale Animalelor, de pe Plum Island, al Ministerului Agriculturii al Statelor Unite, mi-am permis pu ine licen e literare referitoare la insul i la munca efectuat acolo. Trei pot p stra un secret, doar dac doi dintre ei sunt mor i. BENJAMIN FRANKLIN, Poor Richard's Almanac (1735)

1
Prin bi noclu vedea m un frumos va s de croazi er lung de vreo doisprezece metri , ancorat la cteva sute de metri de rm. La bord se aflau dou perec hi njur de treizeci de ani, care se dist rau grozav: se sc ldau, d deau pe gt b uturi i altele ase me nea. Fe meile aveau fund uri mi ci i nu purtau suti en; unul di n b rba i , cel care st t ea la prova, i -a scos ortul, a stat pe loc o clip n piel ea goal , apoi a s rit n apa golfului i a nceput s noat e n j urul i ahtului. Ce ar minunat ! Mi -a m pus binoclul deoparte i am destupat o sti cl de Bud wei scr. Era var trzi e, dar nu sf r it de august, ci septe mbri e, naintea echinoc i ul ui de toa mn . Week-end-ul de Zi ua Muncii trecuse i se apropia vara indian - ce-o mai fi nse mn nd i asta. Eu - adic John Core y, de profe si e poli ist n convale scen edea m pe veranda din spatele casei unchiului meu, tol nit nt r-un fotol iu de nuiel e, cu mint ea asalt at de tot felul de gnduri f r importan . La un moment dat, mi -a t recut prin cap c , atunci cnd nu faci ni mic, nu- i dai sea ma c nd ajungi un om t ermi nat . Vera nda era de mod veche i nconjura trei laturi ale unui b tr n conac vict orian din anii 1890, tot numai indril i orna me nte, cu t urnuri i front oane pe toat lungi mea lui de nou metri. Din locul n care edea m, avea m perspect iv c tre sud, dincolo de paji tea nverzit care cobora n pant pn la Marele Golf Peconic. La acel ceas de asfin it soarel e se l sase mult spre li nia ori zont ului, unde ar fi t rebuit s ajung l a ora 6: 45 seara. Locui a m l a ora , dar ncepea m s m adaptez l a via a provincial i, n urm cu cteva s pt mni, descoperi sem Marea Pasiune.Purta m un tri cou alb, si mpl u i blugi scurta i, care mi veniser bine nainte s m ngra . mi spri jinea m picioarel e goale de balustrad , i, printre deget ele mari de la picioare, vedeam toc mai iahtul pome nit mai sus. Cam pe l a aceast or a zilei ncepeau s se aud grei erii, l custel e i Dumnezeu mai tie ce, dar eu nu m d dea m n vnt dup zgomotel e din natur , a a c avea m pe ma s , l ng mine, un ca setofon port abil din care r suna mel odia The Big Chill"; ineam sticla de Budweiser n mna stng , bi noclul n poal , iar pe podea, lng m na dreapt , era revol verul me u personal, un Smit h We sson, cali brul 38, cu eava de cinci centimet ri, numai bun s - mi ncap n portofel. Glume sc, desi gur. La un mome nt dat, n cele dou sec unde de t cere di ntre When a Man Loves a Woman" i Dancing i n thc Street", am auzi t sau a m si m it, dup sc r itul scnduril or, c cineva ocolea veranda. Cum l ocui am si ngur i nu a tepta m pe ni me ni, am apucat revol verul n mna dreapt i l -am pus n poal . Ca s nu m crede i paranoic, trebuie s v spun c era m n convalesce n , nu dup oreion, ci dup t rei r ni de glon : dou de 9 mm i una de Magnum, cali brul 44 nu c di mensi unea g uri lor ar fi avut vreo i mportan . Ca i n cazul propriet ilor mobil iare, ceea ce conteaz n cazul r nil or de gl on e locul, locul, l ocul . F r ndoial , g uril e respecti ve se g seau n locul cel mai pot ri vit, din mome nt ce eram convalescent i nu putreze a m n p mnt. Am pri vi t spre dreapta, unde veranda cotea spre lat ura vest ic a casei. De dup col a ap rut un b rbat care s-a opri t l a vreo patru-cinci met ri de mine, cercet nd umbrel e lungi, aruncate de soarele pe cale s apun . La rndul lui, el arunca o umbr lung , p n dincolo de mi ne, a a c p rea c nu m v zuse. Dar cum soarele se g sea n spatel e lui, mi era greu s -i v d chipul sau s -i ghi cesc int en iil e. i pot fi de folos cu ceva? a m ntrebat . El i -a ntors capul c tre mi ne. Oh. .. noroc, John. Nu te obser vase m. Ia loc, efule. Mi -am vrt revolverul la bru, pe sub t ricou, apoi a m dat mai ncet volumul la Dancing in the Street ". Sylve ster Maxwell , zis i Max, care reprezenta l egea prin p r il e acelea, s-a apropi at cu pa i mari i i-a s lt at fundul pe balust rad , PLUM ISLAND 2 cu fa a c tre mi ne. Purta un pulover al bastru, c ma al b ncheiat la to i nasturi i, pant aloni cafeni i de bumbac i sandale pesc re ti,

nc l ate pe piciorul gol. Nu -mi d deam seama dac era sau nu n t impul servi ciului. - n frapier am b ut uri nealcooli ce, am spus. - Mul ume sc. A nti ns m na i a pescuit o st icl de Bud wei ser di n recipi ent ul cu ghea . Lui Max i pl cea s denumeasc berea b utur neal coolic . Un timp a sorbi t din bere, cont e mplnd un punct di n spa i u, la vre o j um tate de met ru de v rful nasul ui. Mi -am ndreptat din nou aten ia spre gol f, ascult nd Too Many Fish in the Sea" -The Marvelcttes. Era luni i cei veni i s - i petreac week-end-ul acol o plecaser , har Domnului; dup cum a m mai spus, era dup Ziua Muncii, dat la care expirau cele mai multe cont racte de nchiri ere pe ti mpul verii, astfel nct t e puteai buc ura din nou de solit udi ne. Max era un fl c u de prin part ea locului i obi nuia s nu treac direct la subiect; pri n urmare, nu- i r mnea dect s a t ep i. ntr-un t rziu m-a ntrebat: - Casa e propri etatea ta? - A unchiului. Dar el vrea s mi-o vnd mie. - S nu cumperi ni mic. Dac zboar , dac pl ut e te, dac se reguleaz , nchiri az-o! Acea sta e fil osofia mea. - Mul ume sc. - Ai de gnd s mai r mi pe-aici ? - Pn c nd n-o s -mi mai uiere vntul prin g urile di n piept. A z mbi t, apoi a c zut din nou pe gnd uri. Max era un b rbat soli d, cam de vrsta mea, adic de vreo pat ruzeci i cinci de ani,,cu p rul blond i ond ulat, pielea ro cova n i ochi alba t ri. Se p rea c fe meile l g seau atr g tor, un ma re avantaj pentru eful poli iei, care era celi batar i heterose xual . - Cum te mai si m i? m-a ntrebat el. - De stul de bi ne. - Ai chef de un exerci iu me nt al? Nu i-a m r spuns. l cuno tea m pe Max de vreo zece ani, dar, cum nu locuia m acolo, l ntl neam doar di n cnd n cnd. Ar fi mo ment ul s v spun c eram detectiv l a sec ia de crimi nal isti c a poli iei din New York i c , pn s fiu mpu cat, lucrase m n partea de nord a Manhat tan-ului. nt mplarea se petrecuse pe doisprezece aprilie. De vreo dou zeci de ani l a New York nu mai fuse se mpu cat nici un pol i i st, a a c r nirea mea st rnise mare vlv . Biroul de informare public al depart ame ntului de poli ie din Ne w York b tuse moned pe che sti a asta, fi indc aici era vorba de publicitate i, cum eu era m at t de prezentabil, de ar tos, i a a mai departe, insi staser mult asupra cazului meu, cu colaborarea pre se i, aducnd cazul n at en ia publi cului n repetat e r nduri. A adar, petrecuse m o l un n spi talul Presbyterian di n Columbia, apoi cteva l uni n apartame ntul meu di n Manhattan, dup care unchi ul Harry ve nise cu ideea c re edin a lui de var ar fi fost locul cel mai potri vit pent ru un erou. De ce nu? Sosise m aici la sfr i tul l unii mai , i mediat dup Memori al Day. - Presupun c -i cuno t eai pe Tom i Judy Gordon, a spus Max. M -a m uitat la el. Privirile ni s-au nt lni t. Am n el es. - Am ndoi ? a m nt rebat. El a ncuviin at din cap. - Am ndoi. Dup o clip de t cere plin de respect, a ad ugat: A vrea s arunci o privire asupra l ocul ui cri mei. - De ce? - De ce nu? Ca s - mi faci mi e pl cere. naint e ca vest ea s ajung l a urechil e tuturor. Duc li ps de cri minal i ti special i ti . De fapt, departament ul de pol i ie din ora ul Sout hold nu avea detecti vi speci aliza i n omucideri , ceea ce, de regul , nu reprezenta o proble m , fi indc prin acele l ocuri pu i ne persoane erau victi mele unor crime. Cnd t otu i ap rea ct e un caz, poli i a comi tatului Suffolk t rimitea o echip care prelua inve stiga iil e i atunci Max se d dea deopart e. Sit ua ie care nu-i convenea del oc. Cteva det alii: ne afl m n por iunea Nort h Fork a i nsulei Long Isl and, st atul Ne w York, n or elul Southold, ntemeiat - dup cum specific placa ampl a sat pe osea - prin anul 1640, de c tre persoane ve nit e din Ne w Have n, Connecticut , i care, din cte se ti e, fugi ser de prigoana regelui . Extre mitat ea sudic a insulei Long Island, aflat de cealalt part e , a Gol fului Peconic, est e ultraelegantul Ha mptons: cu scri itori , arti ti, actori, personali t i din dome niul editori al i al ii aseme nea. n ext remit atea nordi c , popula ia est e alc t uit di n agricultori, pescari, i a a mai depart e. Pri ntre to i ace ti a este posibil s t r iasc un uciga . PLUM ISLAND 3

Oricum, casa unchiul ui Harry se g se te n c tunul M attit uck, la vreo sut cincizeci de kilometri de West 102nd St reet, unde doi indivi zi cu figuri lati no-a mericane vr ser vreo pai sprezece-cinci sprezece gl oan e n subse mnat ul, reu i nd s ni merea sc de dou ori o int mobil , de la o dep rtare de ase -nou met ri. Spectacol deloc i mpre si ona nt, ns eu nici nu cri tic, nici nu m plng. n orice caz, Southold cuprinde cea mai mare parte a zonei North Fork, fiind al c tuit din opt c tune i un sat cu numel e de Grce nport . n toat zona exist o si ngur sec i e de poli ie, compus din vreo patruzeci de poli i ti angaja i prin depunere de jur mnt, al c ror ef e st e Sylve stcr Maxwel l. Iat deci cum stau l ucrurile. - Nu se nt mpl ni mi c r u dac arunci o privi re, a insi stat Max. - Cum s nu? Dar dac sunt cit at ca s depun m rturie aici, ntr-un mo ment inoportun? Doar nu iau leaf pentru asta. - De fapt, am telefonat consili erului or e ne sc i a m pri mi t aprobare s te angaj ez ofici al n calit ate d e consult ant. O sut de dolari pe zi. - Mam ! Pare genul de slujb pent ru care ar t rebui s fac economii . Max" i -a ng duit s zmbeasc . - Oricum, i acoper pl ata gazelor i a tel efonului. i-a a n-ai nici o ocupa ie. - ncerc s m vindec de rana din pl mnul drept . - N-ai s faci cine tie ce efort uri. - De unde tii ? - E ansa t a ca s ar i c e ti un bun cet ean al or el ului Southold. - sunt ne wyorkez. Nu trebuie neap rat s fiu un cet ean cumsecade. - Ascul t , i-ai cunosc ut bine pe Gordoni? i erau pri eteni? - Oarecum. - Vezi ? Iat c ai i o mot iva ie. Haide, John. Salt -te n picioare. Hai s merge m. i r mn dat or. Po i s m t reci pe r boj. Sincer s fiu, m plict isea m, iar so i i Gordon fuse ser oame ni de t reab ... M -am ridicat i am pus sticla deoparte. - O s pri me sc slujba cu un dol ar pe s pt m n , ca s m fac ofici al. - Bravo. N-ai s regre i. Binen eles c am s regret. Am nchi s casetofonul la melodia Jeremiah Wa s a Bul lfrog" i l -am ntrebat pe Max: E mult s nge ? E ceva. Au fost mpu ca i n cap. Crezi c voi avea nevoie de lapi ? P i.. . exi st cteva fragme nte de creieri i de craniu mpr o cate n spate. .. -Bun. Mi -am pus lapi i, apoi , mpreun cu Max, a m ocolit veranda i ne-a m ndre ptat spre al eea circul ar din fa a casei. M-a m urcat n ma i na lui f r nse mnele poli i ei, un Jeep Chcrokee de culoare alb , cu st a ie de radioe mi sie. Am pornit pe aleea lung , acoperit cal e de vreo sut de metri cu sc oi ci i cochilii, ntruc t unchiul Harry i to i cei di naintea l ui obi nuiau s arunce sc oici pe al ee, o dat cu cenu a i scrumul di n cuptorul de c rbuni, ca s nu se fac praf i noroi. n orice caz, locuia m pe un a a-numit dome niu agricol de la malul gol fului, a ezat chiar pe rm, ns cea mai mare part e a p mntului agricol fuse se vnd ut . Peisajul este pu i n cam n p di t de b l rii, i ar fl ora const ndeosebi din genul de plante care acum nu se mai cul tiv : forsyt hia, s lcii i garduri vi i din lemn -ci nesc. Casa est e v ruit n cre m, cu orname nte i acoperi de culoare verde. Est e nt r-adev r ar toas i poat e c p n la ur m a m s-o c ump r, dac medicii de la poli ie vor spune c est e cazul s m las de me seri e. Ar t rebui s exersez cum s sc uip snge. Ct despre invali ditatea mea, am mari a nse s ob in o pensi e viager echival ent cu t rei sferturi din salari u i scutit de impozi te. Ace sta est e echivalentul departame ntului de poli ie ne wyorkez pe ntru un drum la Atlanti c City, unde te mpiedi ci de o ruptur di n covorul de la Trumpi s Ca stle i t e love t i cu capul de automatul de jocuri , sub ochi i unui avocat care ur meaz s cear daune. Lozul cel mare ! M-ai auzit? Poftim? Spunea m c au fost g si i la ora 5:45 seara de c tre un vecin. .. Figurez dej a pe st atul de plat ?

Binen eles. Amndoi au pri mit cte un glon n cap, iar vecinul i -a descoperi t z c nd pe pardoseala di n curtea interi oar ... PLUM ISLAND 5 - Max, voi vedea si ngur toate acestea. Tu pove ste te-mi despre vecin. - Bine. l cheam Edgar Murphy i e un domn n v rst . Pe la cinci i jum tat e a auzi t barca cu motor a so ilor Gord on tr gnd la mal , i ar dup vreun sfert de or s-a dus la ei acas i i -a g si t mor i. N-a auzit nici un foc de arm . - Dar strig te de ajutor a auzit? - Nu. L-a m ntrebat . Din c te zi ce Edgar, i nevast -sa are auzul bun. A adar, poate s-a t ras cu arm cu a morti zor. Sau poat e c a m ndoi sunt mai surzi dect i nchipui e. - Totu i, au auzit barca. Edgar e si gur n privin a orei? - Foarte sigur. Ne-a t elefonat la 5:51 seara, deci la scurt timp dup desc operire. - Bine. M -a m uitat la ceas. Se f cuse 7:10. Proba bil c Max avuse se idei a st r lucit de a veni s m i a imediat dup ce fuse se la locul crimei. Am pre supus c cei de l a sec ia de cri minali stic a comi tatului Suffolk se g seau deja acolo. Veniser , proba bil, dint r-un or el pe nume Ya phank, sediul poli iei comit at ului, aflat la vreo or de mers cu ma i na de locuin a so ilor Gordon. Max conti nua s - mi vorbea sc de una, de al ta; am ncercat s -mi pun mi ntea la contribu ie, ns t recuser vreo trei luni de cnd nu ma i fuse se m nevoi t s m g ndesc la astfel de lucruri . mi st t ea pe li mb s -i spun: Limi teaz -te la fapt e, Max!", t otu i l-am l sat s dea din gur n cont inuare. n plus, mi umbla pri n mint e mel odi a Jcremiah Wa s a Bul lfrog" i ti i bine ct este de agasa nt s te obsedeze un cnt ec. Mai ales acesta. Am pri vi t afar pe gea mul lat eral. Mergea m pe osea ua principal est-vest, denumit adecvat Mai n Road, n di rec i a unui port cu nu mele de Nassa u Poi nt, unde locuiau - sau l ocui ser so i i Gordon. North Fork sea m n cumva cu Ca pe Cod, adic o prelungire de uscat b tut de vnturi , nconj urat di n trei p r i de ap i nc rcat de ist orie. Popul a ia rezident este pu i n numeroas , vre o dou zeci de mii de l ocui tori, ns pe ti mp de var i la sfr i t de s pt mn vi n o mul i me de vizi tatori , i ar noil e crame i podgori i atrag excursioni ti n fiecare zi. F - i o cram i te pricopse ti cu zece mii de be i vani i terchea -berchea din cel mai apropiat ora . O t actic f r gre eal n orice caz, am cotit spre sud, c t re Nassa u Point, o f ie de p m nt n form de t i de secure, lung de vreo trei kil ometri , care naint eaz n Marele Golf Peconi c. De la casa mea pn l a locuin a so i lor Gord on sunt vre o a se kilometri. Na ssa u Point est e o st a iune estival de prin anii '20, cu construc ii care vari az de l a bungalouri l a case di chisit e. i Al bert Einstei n i petrecuse vara aici. Tot aici, prin 1930, scri se se celebra sa Scri soare de l a Nassa u Point" adresat l ui Roose velt, n care l nde mna pe pre edinte s a probe fabricarea bombei atomice. Restul, dup cum se spune, e ist orie. Fapt i nteresant, Nassa u Point conti nu s fie re edi n a a numer o i oa me ni de tiin ; unii lucreaz la Laboratorul Na ional Brookha ve n, un insti tut de cercet ri nucleare ultrasecret e aflat circa a ptezeci i cinci de kilometri mai la vest , al ii lucreaz pe Plum Isl and, important punct de cercet ri secrete n domeniul biologiei , loc att de sini stru, nct trebui se a mpl asat pe o insul . Plum Island se g se te la vreo trei ki lometri n larg fa de Orient Poi nt, adi c ulti ma pal m de uscat din Nort h Fork... dup care ur meaz Europa . Lucru deloc ntmpl tor, Tom i Judy Gordon fuse ser bi ol ogi i lucraser pe Plum Island; fi i convin i c att Syl ve ster Maxwell, ct i John Corey re i nu ser a m nunt ul. - Ai che mat poli ia federal ? l -am ntrebat pe Max. El a cl ti nat din cap. - De ce nu? - Crima nu-i un delict federal. - tii bine la ce m refer, Max. eful pol i iei nu mi-a r spuns.

2
Ne -a m apropi at de casa so i lor Gord on, cui b rit pe o str du de pe rmul ve stic al zonei Orient Point . Casa era o constr uc ie n sti lul fermel or din ani i '60, t ransformat n echivalentul anil or '90. So ii Gordon, veni i de undeva din Mi dwe st i nesiguri n pri vi n a carierei, nchiri aser casa, cu posi bi li tat ea de a o cump ra, dup

cum mi spuse ser c ndva i mie. Cred c , dac a fi l ucrat cu ceea ce l ucraser e i, nici eu nu mi-a fi f cut prea mult e planuri de viit or. Ce dracu, nu mi -a fi cump rat nici banane verzi. Mi -am ndreptat aten i a spre pei sajul care defil a dincolo de geamuri le Je cp-ului. Pe st r du a pl cut i str juit de copaci, grupuri mi ci de vecini i copi i pe bi ciclet e se adunaser n umbrele l ungi i purpurii ale asfin itului, discut nd i privind spre casa fa mil iei Gordon. n fa a casei se vedeau parcate trei ma i ni de pol i i e din Southold i nc dou f r nsemne specifice. Aleea era blocat de o fur gonet medico-legal districtual . Era de preferat s nu vi i cu ma i na i s nu parc hezi la scena unei crime, ca s nu distrugi pro bel e material e; mi-a venit ini ma l a loc v z nd c mica bri gad provincial de poli ie nc nu f cea dect s adulmece njur. Pe strad mai erau dou care de tel eviziune, unul de l a un post local de tiri din Long Island, alt ul de l a departament ul de tiri al NB C. Am mai observat un grup de report eri care st teau de vorb cu vecinii , agitnd microfoanele n fa a ori cui deschidea gura. nc nu se ajunse se la obi nui tul ci rc ma ss-media, dar a a urma s se nt mple de ndat ce rechi nii tirilor aveau s desc opere am nunt ul cu Pl um Isl and. ntre copaci se nti ndea banda galben care delimita scena cri mei , i zolnd casa i terenul di n jur. Max a oprit n spatele furgonetei medico-legale, dup care amnd oi a m cobor t. Au ful gerat cteva aparate de fotografi at, apoi s-a apri ns un fascicul de lumini puternice de camere video i ne-a m trezit filma i pentru ti rile de la ora unsprezece. Spera m ca n fa a micil or ecrane s nu se afle i me mbrii comisi ei care m decl araser invalid, ca s nu mai vorbe sc de i ndi vi zii care ncercaser s -mi fac felul i care n acest fel aveau s afle unde m g sea m. Pe alee st tea un poli ist n uniform , cu un blocnotes n mn , omul dese mnat s noteze t oate detal iil e de l a locul crimei; Max i -a comunicat numele me u, profe si a i alte date; prin ur ma re, din acel mo ment e ra m i mpl icat oficial , pasi bil de cit a ii din partea procurorului dist rictual i al prezumtivi lor avoca i ai ap r rii. Adic , exact ce nu-mi dorea m, dar se nt mplase s fiu acas cnd soart a mi b t use la u . Am mer s pe al eea cu piet ri , am trecut de poarta interi oar i a m p truns n curtea di n spate, acoperit n cea mai mare parte cu sc nd uri de cedru i cobor nd n trept e de l a cas p n la gol f, l a pontonul l ung de care era amarat barca so ilor Gordon. Era o sea r cu adev rat frumoa s , a fi vrut ca Tom i Judy s mai fi e n vi a ca s se buc ure de ea. Am re marcat obi nuit a echip de la l aboratorul medico-legal, l a care se ad ugau trei poli i ti n uniform , din ora ul Southold, i o fe meie mbr cat elegant nt r-un tai or bej, bluz alb i pantofi potri vi i ocaziei. n prima clip mi -a m nc hipuit c era o rud che mat s i dent ifice cadavrele, apoi am v zut c inea n mn un blocnotes i un stilou i c avea un aer oficial . Lungi i pe spate unul lng altul pe scnduril e de cedru frumoa se i argintii se g sea u Tom i Judy, cu capul c tre gol f, cu bra el e i picioarel e n l turi . Un fot ograf de l a poli ie l ua imagi ni cu cadavrele, bli ul lumin nd scnduril e de cedru i crend un efect ciudat asupra celor dou corpuri, care timp de o secund devenea u nsp i m nt toare, ca n Noaptea mor ilor vii. Am pri vi t int cadavrele. Tom i Judy Gord on era u ca m l a treizeci i ci nci de ani, avuse ser sil uete foarte armoni oa se i r m ne au o pereche de o frumuse e unic , pn i dincolo de moarte - fuse ser ntr-at t de frumo i, nct, uneori, cnd cinau n local uri de lux, se nt mpla s fi e lua i drept staruri. Amnd oi erau mbr ca i cu blugi al ba tri, pantofi de at leti sm i tri couri cu mnec sc urt . Tricoul l ui Tom era ne gru i avea pe piept o inscrip ie despre transporturi naval e, cel purtat de Judy era mai cochet, de un verde v n tore sc, cu o iol mi c , gal ben pe snul st ng. Presupuneam c Max nu vedea prea mul i oame ni asasi na i n cursul unui an, ns probabil c avea de a face cu destul e mor i na tural e, sinucideri, accidente de ma i n , a adar, nu risca s se nverzeasc la fa . Avea un aer sumbru, pre ocupat , meditativ i profesi oni st, totu i continua s se uite la cadavre ca i cum nu i-ar fi venit s cread c ai ci, pe frumoasa podea de scnduri, z ceau dou victi me al e unei crime. Pe de alt parte, subse mnat ul, care lucra ntr-un ora cu circa 1500 de cri me pe an, nu era chiar att de st r in de ideea de moarte,

dup cum se spune. Nu apuca m s v d cu ochii mei toate cele 1 500 de cadavre, totu i vedea m suficient ca s nu mai fiu sur prins, scrbit, ocat sau ntristat. Cu toat e acestea, cnd vi ctimele erau persoane pe care le cunoscuse m i le si mpati zase m, lucruri le st teau cu t ot ul al tfel. Am traversat podeaua de scnduri i m-a m oprit n dreptul lui Tom Gordon. Tom a vea o ga ur de glon ntre ochi. Judy avea o gaur n tmpla st ng . Presupunnd c exi stase un singur a sa si n, at unci Tom, care fuse se un b rbat robust , pri mi se pri mul glon - o si ngur mpu c tur n cap apoi Judy ntorse se capul c tre so ul ei, f r s - i cread ochilor, i pri mise cel de al doilea glon n t mpl . Am ndou gloan el e trecuser proba bil prin crani u i se pierduser n apa golfului . Mare ghinion pentr u exper ii n balist ic . Ni ciodat nu mi se nt mpla se s merg l a scena unei crime care s nu aib un anumi t miros - incredi bi l de resping tor, dac victi mele decedaser cu mai mul t t imp n urm . Dac exist a s nge, i si m ea m mir osul de fiecare dat , i ar dac rana atingea vre o cavitate a corpului , de regul ap rea un miros ciudat de m r unt aie. Un mi ros pe care nu-mi dore sc s -l mai si mt vre odat : ultima oar c nd si m isem miros de snge, fuse se propri ul meu snge. n ori ce caz, faptul c omorul se petrecuse n aer liber mai ndep rta mi rosul. M -a m uitat n j ur i n-a m v z ut prin apropiere ni ci un l oc n care s se fi putut ascunde asa si nul . U a gli sant a casei era deschis , poate c uciga ul a teptase n untru, dar cadavrele se afl au la a se metri dep rtare de cas i pu i ni e rau n stare s ni merea sc n cap tr gnd cu pistolul de la aceast distan . Eu era m dovada vi e a acestui lucru. De la ase met ri t ragi mai nti n corp, apoi te apropi i i termini treaba cu un glon n cap. Pri n urmare, existau dou posi bilit i: fie c asasinul fol osise o pu c , nu un pi stol, fi e avuse se posi bil itat ea s se apropie de ei f r s le trezeasc suspici uni. O persoan cu alur fi reasc , deloc ameni n toare, poate chi ar cineva cunosc ut. So ii Gordon coborser din barc , merseser pe podeaua de sc nduri, apoi l v zuser pe acel cineva i conti nua ser s mearg n direc ia lui sau a e i. Atunci persoa na ndreptase pi stolul c tre ei de la cel mul t un metru jum tat e i -i dobor se pe a m ndoi. Ce p rere ai ? m-a ntrebat Max. Nu tiu. Am pri vit dincolo de cadavre i am v z ut cteva stegule e nfipt e ici -colo pe scnduril e de cedru. Cele ro i i sunt pentru snge ? Max a ncuvi in at din cap. Al bul nseamn frag me nte de os, cenu iul. .. Am pri ceput . mi p rea bine c purta m lapi. R ni le provocate l a ie irea gl oan elor sunt mari, toat partea posteri oar a craniului e f cut zob. Dup cum vezi, r nile de p t rundere sunt i ele consi derabile. Eu a zi ce c a fost o arm calibrul 45. nc nu a m g si t cel e dou gloa n e. Proba bil au c zut n golf. Nu i-a m r spuns. Max a f cut se mn spre u i le gli sante, aflat e la o dep rtare de vre o a se met ri. U a glisant a fost for at , iar casa a fost r scolit , m-a i nformat el. N-a di sp rut ni mic de valoare: televizor, cal cul ator, compact -disc i altele ase me nea sunt la locul l or. Totu i , ar putea lipsi bijut erii i obiecte mai mici. Am chibz uit o cl ip la cele auzite. La fel ca maj oritat ea inte lect ual ilor cu lefuri pl tite de st at, so ii Gordon nu aveau mult e bijut erii, opere de art i alte l ucruri de acest fel. Un consumator de PLUM ISLAND 7 droguri ar fi n f cat valoroa sel e aparate electroni ce i ar fi t ers-o cu ele. - iat ce cred eu, a spus Max. Un sp rg t or sa u mai mul i i f ceau me seria cnd au v zut prin u a glisant c so ii Gord on se ndreptau spre cas . Atunci indi vidul sau indivizii au ie it pe podea ua de sc nduri, au t ras i au fugit. S-a uitat la mine. Am dre ptate? - Dac a a spui tu. - A a spun eu. - Am pri ceput . Suna mai bine dect : Locuin a unor oa me ni de ti in angaj a i n cercet ri secrete de arme bi ologice a fost pr dat . Cei doi cerce t t ori au fost uci i. Max a veni t mai aproape de mine i m-a ntrebat nceti or:

- Tu ce crezi, John? - Parc zi ceai ceva de o sut de dolari pe or ? - Hai , omule, nu mai bate c mpii. S-ar put ea s ave m de a face cu un dublu a sa sinat cu impl ica ii i nt erna ional e. - Parc mai adineauri ziceai c e un caz tipic de proprietari care i descoper l ocui n a pr dat i sunt uci i de sp rg t or. - Da, ns nt mplarea face ca proprietarii s fie .. . ce-or fi fost ei. M -a privit din nou i mi-a spus: Reconst ituie mome nt ul cri mei. - Bine. E limpede c f pta ul nu a t ras di n u a gli sant . A stat chiar n fa a lor. U a pe care ai g sit -o deschi s era nchi s n acel mo ment , a a c so ii Gord on nu au re marcat ni mic neobi nuit n ti mp ce se apropiau de cas . Se prea poate ca asasinul s fi fost a ezat pe unul dint re fot olii i s fi venit cu barca, pentru a nu- i parca ma ina n fa a casei, unde risca s fie v zut de toat lumea. Sau poate c a fost adus cu ma ina de altci neva. n ambele cazuri, so i i Gord on fie l cuno t eau, fie nu i -a al armat prezen a lui pe podeaua de sc nduri; poate a fost o fe meie dr gu i amabil , iar cei doi so i au p it spre ea i ea spre ei . Poate chi ar au schi mbat o vorb -d ou , ca imediat dup aceea asasinul s scoat un pi stol i s le zboare creierii. eful pol i iei a ncuviin at din cap. - Dac f pta ul c uta ceva n cas , acel ceva nu erau ba ni sau bijut erii, ci documente. Ceva legat de cercet rile bi ol ogice, n e legi ? Nu i-a lichidat pe so i i Gord on pentru c a fost surprins acolo, i -a l ichidat fii ndc voia s -i tie mor i. i a tepta. tii ast a foarte bine. Max a ncuviin at din nou. i nc ceva, Max. Am v z ut o mul ime de spa rgeri rat ate, n care proprietarul a fost ucis, iar sp rg torul nu a reu it s fure ni mic. Cnd e vorba de droga i, nu exist reguli. eful pol i iei i -a frecat b rbi a, chi bzui nd la varianta unui opioma n narmat , la cea a unui asa si n cu snge rece i la altele posibil e ntre acestea dou . ntre ti mp a nge nunc heat lng cadavre, mai aproape de cel al l ui Judy. Femeia avea ochii larg deschi i i pe chi p se ci tea surpriza. i ochi i l ui Tom erau desc hi i, ns el p rea mai li ni tit dect so i a lui. Mu tel e descope riser sngele din j urul r nil or, i am fost tentat s le al ung, dar, oricum, nu conta. Am exa mi nat cadavrele mai ndeaproape, f r s ating ni mic din ceea ce i -ar fi f cut pe ti pi i di n echipa medico-legal s se zbrleasc la mine. M-a m uitat la p r, la unghii, la piele, la hai ne, la pantofi, i a a mai depart e. Cnd am ter minat, am b tut -o u or pe Judy pe obraz i m-a m ridicat. i-au fost pri et eni buni? m-a ntrebat Maxwell . Abi a ne mpriet eni se m. De cnd i cuno teai ? De prin i unie. Ai mai fost vre odat ai ci, n cas ? Da. Mai trebui e s -mi pui o ntrebare. P i.. . sunt obligat s t e nt reb... Unde te g seai n jurul orei 5:30 dup -a mi az ? Cu prietena ta. A z mbi t, dar f r veselie. Tu ct de bine i cuno t eai? l-am ntrebat pe Max. El a ov it o clip , apoi mi -a r spuns. i ntlnea m la ocazi i mondene. Prietena mea m duce pe l a degust ri de vinuri i alte prostii din astea. Z u? i de unde tiai c eu i cuno t ea m? Au pomenit cndva c au ntl nit un pol i i st de la Ne w York aflat n conval escen . Le -a m spus c t e cuno tea m. Ce mi c -i lumea! a m c omentat eu. El n-a r spuns. Am pri vi t de jur mprejur prin curtea din spate. La est se g sea casa, iar la sud, un gard vi u gros i nalt, dincolo de care se ridica locuin a lui Edgar Murphy, vecinul care descoperi se cadavrel e. La nord se ntindea o mla tin deschi s , care acoperea o suprafa de cteva sute de metri, p n la casa urm toare, abia vizi bil . Spre vest podea ua de sc nduri cobora n trei terase c tre gol f, unde pont onul naint a n larg pe o distan de vreo t reizeci de metri. La cap tul pontonului se g sea barca fa mil iei Gordon, o a mba rca iune alb i elegant din fi br de sti cl parc Formula trei, lung de vreo nou met ri. Se numea Spirocheta, ceea ce, din cte afirm dic i onarul de biologie, reprezi nt un virus p c t os care provoac sifi lisul . So ii Gordon avuse ser si m ul umorului.

- Edgar Murphy a decl arat c , uneori, so ii Gordon se fol oseau de barc pent ru a face naveta pe Pl um Island, a spus Max. Lua u feri botul c nd vre mea era proa st i n ti mpul iernii. Am ncuvii n at di n cap. Cuno tea m aceste lucruri. - Am s telefonez pe Pl um Island s v d dac pot afla la ce or au plecat . Marea e li ni tit , fluxul a nceput, vntul sufl dinspre est, pri n urma re puteau parc urge di stan a de la Pl um pn acas ntr-un ti mp record. - Nu sunt marinar. - Ei bine, eu snt. Le-ar fi put ut lua numai o or ca s se ntoarc acas de pe Pl um, dar, de regul , n larg se face o or jum t ate sau chiar dou . So ii Murphy au auzit barca cu motor pe la 5:30, a adar, dac reu i m s afl m la ce or au plecat de pe Plum Isl and, atunci vom t i preci s dac barca auzit de familia Murphy la 5:30 a fost a so ilor Gord on. - Ai dreptate. Am pri vi t n jurul terasei. Am v zut obi nuit ul mobi lier de gr din i de teras : me se, scaune, bar n aer liber, umbrele de soa re i altele. Prin despi c turile dintre sc nduri cre teau mici smoc uri i buruieni, dar, n esen , nu exi sta ni ci un ungher n care ci neva s se fi putut ascunde, pentru a l ua prin surpri ndere dou persoane la loc deschis. - La ce t e gnde ti ? - Ei bine, m gnde sc l a ne maipomeni ta t eras a merican . Mare, din lemn care nu cere o ngrij ire special , cu mai mul te nivel uri, cu privel i te frumoa s , i a a mai departe. Nu ca vechea mea ti nd , ngust , demodat i care are tot timpul nevoie s fie vopsi t . Dac a cump ra casa unchiul ui, a putea const rui o teras p n la gol f, la fel ca aceast a. ns atunci n-a mai avea att a gazon. Max a l sat s treac vreo cteva secunde, apoi a ntrebat: La asta te gnde ti? Da. Tu la ce te gnde ti? M g ndesc la o crim dubl . Bun. Spune-mi ce altceva ai descoperit la fa a l ocul ui. Bine. Am pip it motoarel e... a f cut se mn cu degetul mare spre barca cu mot or. Cnd am sosi t, erau calde nc , la fel ca i cadavrele. Am ncuvii n at din cap. Soarele ncepea s se cufunde n gol f, se f cea tot mai ntuneri c i mai r coare, ncepea s -mi fi e fri g n tri cou i pantaloni scur i, f r nimi c pe dedesubt. Septe mbrie est e cu adev rat o lun de aur pe toat coasta At lanti cul ui, de la Outcr Banks la Nc wfoundland. Zilele sunt blnde, nop ile te mbie l a somn; e o var f r ar i i umidi tate i o toa mn f r pl oi reci. P s rile verii nc nu au pornit l a drum i pri mele p s ri migratoare venite di nspre nord fac popa s n drumul lor spre sud . Probabi l c , dac a pleca din Manhattan i m-a stabili aici, a ncepe s duc o via n snul nat urii, pli mbnd u- m cu barca, pesc uind, i a a mai departe. nc ceva, l-am auzit spun nd pe Max. Parma e numai aruncat peste pil on. Ei, iat un eleme nt important pent ru cazul nostru. Ce ma ma dracului e o par m ? Frnghia. Frnghia alupei nu-i legat de ponton. A fost doar ag at provizoriu de piloni. .. pr ji nile acelea mari care ies din ap . Trag concluzia c aveau de g nd ca nu pe ste mult ti mp s ias di n nou n larg. O observa ie just . Bun. Deci , ai vreo idee? Ni ci una. Vre o observa ie personal ? Cred c l a asta m ntreci cu mul t, efule. Teorii, idei, b nuiel i? Ceva ct de nensemnat? -Nu. Maxwel l a p rut c voia s spun altc eva, de pild : E ti concediat", ns m-a anun at c t rebuia s dea un tel efon i a int rat n cas . Mi -am ntors privirea spre cadavre. Fe mei a n t aior bej toc mai desena conturul lui Judy cu o cret . La Ne w York procedura regulame ntar cere ca detectivul care face cercet ri le s deseneze i conturul, a adar am pre supus c i aici se ntmpl a la fel. Ideea est e c detect ivul care urmeaz s se oc upe de caz pn la sol u ionarea lui i s conlucreze cu proc urorul di strictual ar trebui s cunoa sc i s ana li zeze ntregul caz, pn la ulti mele detalii. Prin urmare, am tras concluzia c doamna n bej era detecti v la sec ia de criminali stic ,

ns rcinat cu investigarea cazului. n cont inuare a m ajuns l a concluzia c , dac hot ra m s -l ajut pe Max, urma s colaborez cu ea. Scena unei crime este unul dintre cele mai i nt eresante locuri di n lume dac tii ce anume s cau i i la ce anume s t e ui i. Ima gina i -v ni te persoa ne ca Tom i Judy care studiaz i nsecte minusc ule l a mi croscop i care pot spune denumi rea lor, ce fac ele ntr-un anumi t mome nt, ce infl uen au asupra persoa nei care le prive t e, i a a mai departe. Dac a privi gng niil e de unul singur, n-a vedea dect ni te creat uri mi c t oare. Nici ochiul, i ni ci mintea mea nu sunt formate pentru gng nii . Cu toate acestea, cnd m uit la un cadavru i la scena unei crime, v d lucruri pe care cei mai mul i nu le obser v . Max atinse se mot oarele i remarca se c erau calde, re i nuse felul n care fuse se legat barca l a mal i nregist rase o serie de alt e detalii pe care omul de rnd nu le -ar fi obser vat . Dar M ax nu este propriu-zis un detecti v, a a c opera cam la nivelul al doilea, n ti mp ce pentru a solu i ona o cri m ca aceasta t rebuia l ucrat l a un nivel mul t mai nalt. t ia i el, de aceea m che ma se. nt mplarea f cea s cunosc victi mele, ceea ce pent ru un det ecti v criminali st reprezenta un ma re atu. De pild , ti am c so ii Gordon purtau de regul pantal oni sc ur i, tri couri i pantofi sport n barca cu care se duceau pe Plum Island, iar l a servici u mbr cau i nut a de l aborator, combinez oane bioizol ante i tot ce era nevoi e. De ase me nea, din cte mi amintea m, Tom era cu t otul alt om cnd purta c ma nea gr , n timp ce Judy prefera mai curnd culorile pa stel . Impre sia mea era c mbr c mi ntea lor servea cumva de ca mufl aj i c pant ofii sport i aj utau s se deplaseze mai repede. i de aceast dat poat e mi fabrica m singur indi cii. Lucru care t rebuia evi tat cu grij . Mai era i p m ntul ro u de pe t lpile pantofil or sport. De unde prove nea ? Nu din laborat or, proba bi l nu de pe aleea care ducea la debarcaderul feribotul ui de pe Pl um Island, nu di n alup , nu de pe ponton i nici de pe podeaua de sc nduri de lng casa lor. Se p rea c mai fuseser undeva n ziua aceea, se mbr case r di ferit pe ntru acea ocazie i, f r ndoial , ziua se ter mina se i ea n mod diferit. Ai ci se nt mpla ceva, nu avea m nici cea mai mi c idee ce anume, dar, cu siguran , era vorba de cu t ot ul altceva. Totu i, era la fel de posibil ca cei doi s se fi napoi at acas n toiul unei spargeri. Cu alte cuvi nte, cazul putea s nu aib nici o leg tur cu servi ciul l or. Probl e ma era c Max se ar t a foart e ngri jorat i ncli na c tre aceast i potez , iar i deea m .. . cont amina se i pe mine - fie -mi iertat jocul de cuvinte. Pn l a mi ezul nop ii la locul crimei aveau s - i fac apari ia cei de la FBI, de la Serviciul de Inf or ma i i al Ministerului Ap r rii i de la CIA. Afar de cazul n care Max reu ea ntre ti mp s pun mna pe un sp rg tor depen dent de droguri. Iart - m . .. Am nt ors capul n direc ia di n care venea glasul. Era femeia n tai or bej. Te-a m iertat, am r spuns. Iart - m , chiar trebuie s fii de fa ? M aflu aici mpreun cu echipa. E ti poli i st? F r ndoi al c tricoul i ortul nu-mi d deau nici pe departe o nf i are autorit ar . sunt mpre un cu eful poli iei, Maxwel l, am r spuns. Asta a m v zut i eu. Te-ai trecut n eviden a noastr ? De ce nu mergi s verifi ci? I-a m ntors spatele i am pornit spre ni velul al doilea al podelei de sc nduri, ocolind stegule el e colorat e. M-am ndreptat direct spre ponton. Ea m-a urmat. sunt detecti v Penrose de la sec ia de crimi nalist ic a comitat ului Suffolk i a m pri mit ordin s m oc up de acest caz. Felici t ri. Dac nu te afli aici cu treburi ofi ciale - Va trebui s discu i cu eful pol i iei. Am cobort pe ponton i m-a m dus la locul n care era legat barca so ilor Gord on. Pe pont onul cel lung bri za sufla destul de tare, i ar soarel e asfi n ise. n gol f nu se vedeau alte ambarca i uni , dar c teva al upe au t recut prin dreptul nostru cu far urile aprinse. C tre sud -e st r s ri se luna n ult imul p trar, f c nd s sc nteieze valuri le de dedesubt. Fluxul era n toi i al upa lung de nou metri se ri dicase a proape la nivelul pont onul ui. Am s rit pe puntea ambarca iunii. - Ce faci ? Nu ai voie!

Binen eles c tipa era foarte atr g toare; dac ar fi fost o fe mei e urt , m-a fi ar tat mult mai a mabil cu ea. Era mbr cat , dup cum am spus, mai curnd sobru, dar pe sub t aior t rupul ei era o si mfonie de rotunj imi, o muzic a c rnii care parc ncerca s se eli bereze. De fapt, ar ta ca i cum ar fi f cut contraband cu baloane. Urm torul lucru pe care l -am observat a fost c nu purta verighet . Ca s -i completez fi a personal : v rsta, abia trecut de trei zeci de ani; p rul ar miu i pot rivit de lung; ochii verzi-alba t ri; pielea deschis l a culoare, nu prea bronzat pentru aceast perioad a anului ; machiaj di scret; buze senzuale; nici un se mn sa u cicat rice vizibi l ; f r cercei; unghi i nedate cu oj ; o expre sie agasat . - E ti atent la ce- i spun? Avea o voce pl cut , n ciuda tonului pe care -1 aborda acum. B nui a m c , datorit chipului ei frumos, trupul ui superb i vocii blnde , detectivul Penrosc reu ea cu greu s fie luat n seri os, a a c compensa pri ntr-o inut ma sc ulin . Probabi l c avea i o carte intitulat Cum s te mbraci ca s alungi b rba ii. - E ti atent la ce- i spun? - Te ascult. Dar dumneata ascul i ce- i spun eu? Te-a m rugat s discu i cu eful poli iei. - Eu sunt ef aici. n cazuri de omucideri , poli ia comit atului. .. - Bine, vom merge mpre un la eful poli iei. Numai o clip . Am aruncat o privi re rapi d prin alup , dar deja se ntunecase i n-a m re u it s v d mare l ucru. Am ncercat s g se sc vre o lantern . - Ar trebui s pui un poli ist s st ea aici de paz t oat noaptea, i -am rec oma ndat domni oarei detectiv Penrose. i mul ume sc c i-ai expri mat p rerea. Acum te rog s p r se t i ambarca iunea. Ai o l antern l a dumneata? Te rog s cobori din barc . Chiar acum. Bine. Am pus pi ciorul pe copa sti e i, spre surpriza mea, ea mi -a ntins o mn , i ar eu am apucat -o. Avea pi el ea rece. M-a t ras n sus pe ponton i, n acela i timp, cu repeziciunea unei pisi ci, i-a strecurat m na dreapt pe sub tri coul me u i mi -a smul s re vol verul de la bru. Phii! A f cut un pa s napoi, cu revol ver ul meu n m n . R mi pe loc. Da, domni oar . Cine e ti ? Det ectivul John Corey, departa me ntul de pol i i e din Ne w York, sec i a de cri minal isti c . Ce cau i aici? Acel a i l ucru ca i dumneat a. Nu. Cazul mi -a fost ncredi n at mie, nu dumi tale. Am n eles, domni oar . Ai un st atut oficial aici ? Da, domni oar . Am fost angajat n calitate de consul tant. Consultant? ntr-un caz de omucidere? n via a mea n-a m auzit una ca ast a. Ni ci eu. Cine te-a angajat ? Ora ul. Ce idio eni e! De acord cu dumneat a. P rea s nu t ie cum s procedeze n continuare. Vrei s m dezbraci la piele ca s m perchezi ionezi? i -am sugerat eu ca s m dovede sc coopera nt. n lumina lunii mi s-a p rut c v d pe buzele ei o umbr de sur s. mi ardea ini ma dup ea sau poate c era doar gaura din pl mn. Cum spuneai c te cheam ? a ntrebat detectivul Penrose. John C orey. Ea se str duia s - i ami nt easc . Oh. .. dumneata e t i tipul - ntoc mai. Am a vut noroc. A p rut s se mbuneze; a nvrtit pe degete revolverul meu cali brul 38 i mi l -a ntins cu m nerul nai nt e. Apoi mi-a ntors spat ele i s-a ndep rt at. Am pornit dup ea pe pont on i a m str b tut podeaua de scnduri cu trei niveluri, p n la casa ale c rei lumi ni exteri oare alungau ntunericul n por iunea u ilor de sti cl , n timp ce moli ile roiau n jurul becuril or. Max discuta cu unul dintre me mbri i echipei de l egi ti. S-a ntors spre mine i spre det ectivul Pcnrose i ne-a ntrebat: - A i f cut cuno ti n ? I-a r spuns domni oara det ectiv:

- De ce est e impl icat omul acesta n cazul nost ru? - Pentru c vreau eu s fie, a repl icat Maxwell . - Nu-i deci zia dumitale, efule. - Ni ci a dumitale. Au cont inuat s - i arunce mi ngea unul celui lalt , pn cnd a nc eput s m doar gtul , drept care am spus: - Are dreptat e, efule. Pl ec. Roag pe cineva s m duc acas cu ma ina. Le -a m ntors spatele i am pornit spre poarta int erioar , apoi, cu un aer teatral oarecum studiat , m-a m r sucit spre Maxwell i Penrose i le -am spus: Apropo, a luat ci neva lada de alumi ni u de la pupa b rcii? - Care lad de alumi niu? a ntrebat Max. - So ii Gordon aveau o lad mare de al umi ni u n care obi nuiau s p st reze t ot fel ul de m run i uri i uneori o folosea u ca frapier pentru bere i momel i. - Unde-i lada? - Asta v ntreb i eu. - Am s- o caut. - Bun idee. Le-a m ntors spatele din nou, am ie it pe poart i am pornit pe peluza di n fa , ndep rtndu-m de locul n care erau parcat e ma i nile pol i i ei. Vecini lor l i se al turaser al te persoa ne bolna ve de curi ozitate, de ndat ce vest ea despre dubl ul asa si nat se r spndise n mica a ezare. Cteva aparat e de fot ografiat s-au a i ntit asupra mea, i ar reflectoarel e pentru film ri video s-au apri ns, l umi nndu-m pe mi ne i fa ada casei. Vi deocamerele zbrni au, report erii mi st rigau ntreb ri. Exact ca pe vre muri . Am tu it n pumn, n caz c cei de l a comi sia pentru ha ndi capa i ar fi urm rit reportajul , ca s nu mai vorbe sc de fosta mea so i e. Un pol i i st n civil, di n curtea din spate, a venit la mine i a mndoi am urcat ntr-o ma in cu nse mnele pol i i ei din Sout hol d i am de marat . El mi -a spus c se numea Bob Johnson i m-a ntrebat: Ce p rere ai, domnul e detect iv? Au fost asa sina i . Z u a a, vorbe sc seri os. A ov it , apoi mi-a pus o nou ntrebare: Ce crezi, exist o leg t ur cu Plum Isl and sau nu? -Nu. S - i spun ceva.. . eu am v z ut spa rgeri, or ai ci n-a fost o spargere. S-a procedat astfel nct s par sparge re, dar a fost o c utare. .. n el egi? C utau ceva. -Nu m-a m uitat n untru. Ger me ni. Mi-a aruncat o pri vire. Germe ni. Germe ni pentru r zboi ul bacteriol ogi c. Eu asta cred. Am dreptat e? Nu i-a m r spuns. Johnson a conti nuat : Asta s-a ntmpl at cu frapiera. Te-am auzit vor bi nd despre ea. Ni ci de ast dat n-a m r spuns. n l ad erau fl acoane sau ceva ase m n tor. n elegi ? Adi c , Ii suse Hri stoa se, sufici ent ct s tearg de pe suprafa a p mnt ul ui Long Island.. . Ne w York Cit y. Proba bil chi ar pl anet a, Bob, depi nde ce fel de gnganie era i ct putea fi dezvolt at porni nd de la cant itat ea ini ial . M -a m aplecat spre Johnson i l-am prins de bra , ca s -i capt ez aten ia. Nu cumva s sufli vreo vorb despre asta. n elegi? El a ncuviin at din cap. Am parc urs n t cere tot rest ul drumul ui pn acas .

3
Toat lumea are nevoi e de o distrac i e, cel pu in b rba ii . Cnd snt n ora , obi nui e sc s merg l a Nat ional Arts Club i s beau sherry cu oa meni rafina i i de cult ur . Nici fostei mel e so i i nu-i venea s cread . Cnd sunt aici , frecventez un l ocal numi t Olde Townc Taverne, de i de regul evit l ocaluril e cu prea mult e e-uri mute. Cred c st atul ar t rebui s aloce o mie de e-uri mute pent ru Ne w England i Long Island i, cnd se vor epuiza, ni meni s nu mai poat pri mi altele. n ori ce caz, Olde Towne Ta ver ne se afl n cent rul l ocalit ii Mat tit uck care are dimensi uni le unui cvartal i este cu adev rat ncnt tor. Localul OTT nu est e r u del oc, est e construi t pe ideea unei vechi cor bi i, de i t avern or enea sc , la vreun kilomet ru i jum t ate dep rt are de ap . Lemnul este foarte nchis la culoare, ia r podeaua este constr uit di n scnduri de stej ar, dar ceea ce mi place cel mai mult sunt felinarele di n sti cl de culoarea

a mbrei , care arunc o lumin blnd n tot localul, o st r lucire care i d cu totul alt stare de spi rit. Iat -m deci l a OTT, se f cuse aproa pe zece seara i l umea adunat acolo n acea sear de l uni urm rea meciul dint re Dallas i Ne w York, j ucat la Meadowlands. Gnd ul mi zbura cnd la meci , cnd l a dubla crim , cnd l a m ncarea coma nd at , cnd l a chelneri a cu un fund de vis. Era m mbr cat mai ic dect ceva mai devre me, ca pentru sear , n bl ugi cafeni i Levi's, un pul over Ralph pe gt , de culoare al bastr , pantofi sport Sperr y i chilo i de bumbac sut la sut . Ar tam ca o poz din reclame. edea m pe un taburet la una di nt re me sele j oase de lng bar, de unde avea m o vedere bun spre televizor; n fa a mea se g sea fel ul me u de mncare preferat : cheeseburger, cartofi pai, ro i i umplute, sa ndvi uri cu br nz i sos chili , vr bioare, o sti cl de Bud wei sero armonie perfect de galben i cafeni u. Det ectivul Penrose de la departame nt ul de pol i ie al comitat ul ui s-a apropiat venind din spatele me u i tot ce pot spune e c n cli pa urm t oare edea n fa a mea, cu o bere n mn , blocnd ecra nul cu capul. S-a ui tat n farfuria mea i a m v zut -o cum nal din spr ncene. i -a ndrept at di n nou aten i a spre mine i mi-a spus: - Max b nuia c te-a put ea g si ai ci. - Vrei ni te cart ofi pai ? - Nu, mul ume sc. A ov it, apoi a ad ugat : Cred c amndoi a m pornit pe pici or gre i t ceva mai devre me. - Prosti i. Nu m deranjeaz s fi u ame nin at cu propria mea arm . - Ui te ce e, am discut at cu Max i m-a m g ndit. .. dac ora ul te vrea n calitate de consultant, eu una nu a m ni mic mpotri v , i ar dac e ti dispus s - mi comunici i mie orice consi deri a fi util, t e rog nu ezita s m suni . Mi-a ntins cartea ei de vizit pe care scria: Det ectiv Elizabeth Penrose." Iar dedesubt : Sec i a criminali stic ", adresa de la bi rou, num r ul de fax i cel de telefon, i altel e. n st nga se vedea emble ma comitat ului Suffol k, cu devi za: Liber i independent", scri s n j urul unui taur cu alur ame nin toare. - Nu- i prea sea m n , a m come ntat eu. Ea m-a pri vit fix, i-a ncle tat maxil arele, apoi a respirat adnc, cu n ril e larg deschise. i -a p st rat sngele rece, l ucru de mn de admi rat. Uneori pot fi foarte agasant. M -a m aplecat pest e mas pn c nd ntre nasuril e noastre a r mas o distan cam ct o minge de fot bal. Ea mirosea pl cut, a s pun i piele s n toa s . - Ui te ce e, Eli zabeth, las prost iil e. tii bi ne c i cuno tea m pe so i i Gord on, c am fost n casa lor, c m-a m plimbat cu al upa lor, c poate chiar am c unosc ut uni i pri eteni i colegi de-ai lor, c poate mi -au f cut unele dest inuiri legate de munca pe care o f ceau, ast a fii ndc sunt poli ist, c poat e ti u mai mul te dect ti ne i Max la un loc. .. i s-ar put ea s ai dreptat e. Pri n urmare, i-ai dat sea ma c m-ai c lcat pe nervi, c Max e sup rat pe tine, a a c ai veni t aici s - i ceri scuze i totodat s -mi acorzi permi siunea de a- i tel efona ca s - i spun ce tiu. M iculi ! Ce ocazi e pentru mine ! Ori cum, dac nu t e sun nt r-o zi-dou , ai s m che mi la tine n birou la un interogat oriu oficial. A adar, ce s ne mai preface m c sunt consultant, asoci at, ami c sau i nformator voluntar? Mai bi ne spune-mi unde i cnd vrei s - i dau o declara ie. M -a m a ezat l a loc i mi-a m c oncent rat at en ia asupra cartofilor. Det ectivul Penrose a t cut un t imp, apoi a spus: - Mi ne n bi roul me u a b tut cu deget ul n cart ea de vizit la ora nou dimi nea . Vezi s nu ntrzii. S-a ridicat, a pus berea pe ma s i a dat s plece. Echipa ne wyorkez avea mi ngea n terenul propriu, cu t reizeci i a se de puncte avans, dar un i diot de funda a aruncat balonul aiurea, balonul a r mas ag at undeva, ca un aerostat, n timp ce trei juc t ori ne wyorkezi i al i t rei de la Dall as se agi tau dedesubt , fl utur ndu- i bra ele i op ind pe l oc, de parc ar fi i nvocat ploaia. - Iart -m . - Stai jos. Ea s-a a ezat , dar era prea trziu, ratase m momentul. Mul i mea de pe stadion i cea din local i ie iser din mi n i , t ipii de la bar r cneau Nu bloca mingea !", de i nu exi stau drapel e galbene, iar juc torul de l a Dal las repuse se mi ngea n j oc. Am ur m rit reluarea cu ncet initorul. Nu fusese nici o blocare. Uneori regret c nu pot relua cu nceti nitorul i anumite episoade din vi a a mea. De pi ld , c snici a, care a constat dintr-o serie de pase proa ste.

- Acum m ntorc la l ocul cri mei, mi -a spus ea. Pe l a unsprezece ur meaz s m ntlnesc cu cineva de la Minist erul Agri culturii. Vi ne din Manhat tan. Vrei s asi ti? - N-ai un asociat pe care s -l po i scoate di n s rit e? - E n concediu. Hai s terge m totul cu buretel e. Mi -a ntins m na. - Ul tima oar cnd am dat mna cu t ine mi-a m pierdut arma i orgoliul b rb tesc, i -am a mi nt it. Ea a z mbit. - Hai s d m m na. Am dat mna cu ea. Avea piel ea cald . mi si m ea m ini ma ca pe j ratic. Sau poate era efectul sandvi uril or cu brnz i sos chi li. Dup pat ruzeci de ani, e greu de spus. i -am re i nut mna o clip i i -am privit chipul f r cusur. Pri viri le ni s-au nt lni t i am ndur ora ne-a t recut pri n mi nte acela i gnd obsce n. Ea a fost pri ma care s-a ui tat n alt parte. Unul din noi t rebuia s-o fac , alt fel s-ar fi aj uns la altceva. Chel neri a cea frumu ic a venit la ma sa noa str i am coma ndat dou beri. - Mai dori i chil i? m-a ntrebat ea. - Mai mult dect oricnd. Ea a st rns o parte dintre farfuri i i s-a dus s aduc bere i chi li. Ad or aceast ar . - Proba bil c ai un stomac de fier, a come nt at detectivul Penrose. - De fapt, mi s-a exti rpat stomac ul, dup ce am fost mpu cat . Ac um a m e sofa gul ata at direct l a int estine. - Vrei s spui c ai gura direct legat de rect? Am ri dicat di n sprnce ne. - Iart -m , s-a scuzat ea.. . Am fost vul gar . terge m i de ast dat cu buretele? - La ce bun? ntoarce capul i ui t -te la meci. Ea a ntors capul i a mndoi a m urm rit meci ul , cont inund s ne be m berea. Dup ce pri ma repriz s-a nchei at cu scorul st rns de 7-7, ea s-a ui tat la ceas i a spus: - Trebuie s merg s m ntl nesc cu persoa na de la Minist erul Agriculturi i. Dac v ntreba i ce ame st ec avea Mi ni sterul Agriculturi i, afla i c Plum Isl and era ofi cial o sec i e a acest ui minist er i se oc upa d e boli ale ani malel or, ant rax i altel e de acest gen. Umbla ns zvonul c l ucrurile erau mai compl icate. Mult mai compli cate. - Nu l sa M inisterul Agricult urii s te a tepte, am spus. - Vrei s vii cu mi ne ? Am chibz uit asupra i nvita i ei. Dac mergea m c u ea, m i mpli ca m i mai mult n aceast afacere, indiferent despre ce era vorba. Pe de al t part e, mi pl cea s solu i onez cazuri de omucidere i i si mpatizase m pe so ii Gord on. n cei zece ani de cnd m ocupam de cri me, tri mise sem la nchisoare dou zeci i ase de asasini, ulti mii doi av nd chiar ansa s profite de noua lege a pedepsei cu moart ea, care n prezent conferea cazurilor de omucidere o dime nsiune cu totul nou . Ca argume nt e contra, cazul de fa era oare cum a parte i , n plus, m g sea m depart e de dist rict ul meu. De ase menea, un angajat al Minist erului Agri cul turii n-ar fi inut mor i s lucreze noapt ea, pri n urmare indivi dul cu pri cina era foart e proba bil de la CIA, FB I, Di rec ia de Informa ii a Mi nisterul ui Ap r rii sau ceva pe aproape. Nu conta, urma s apar i al ii, mai t rziu n cursul nop ii sau a doua zi de diminea . Nu, nu avea m nevoie de acest caz pl t it cu un dolar pe s pt m n , nu-mi trebui a nici pentru o mie de dolari pe zi sau oricare alt pre . - Hei , det ectiv! M -a m uitat la ea. Cum s refuzi o fe meie de nota 10? - Ne vedem acolo, i-a m r spuns. - Bine. Ct i datorez pentru beri? - Am f c ut cinste. - Mul ume sc. Ne vede m mai trziu. S-a ndrept at spre u i , cum pa uza dintre repri ze nu se sfr ise, cei circa cincizeci de b rba i din l ocal au remarcat ntr-un t rziu c print re ei se g sea o fe mei e tr snet. S-au auzit ct eva flui er turi , iar c iva au i nvitat -o s r m n . Am urm rit pu in progra mul pe timpul pauzei. Acum mi p rea r u c nu mi se ext irpa se ntr-adev r stomac ul, fiindc dej a secret a acid peste ulce rul me u. Mi s-a adus chi li i abi a am re u it s golesc castronel ul. Am nghi it dou past ile de Zant ac i una de Maal ox, de i specialistul n boli gastro-intestinale mi recoma ndase s nu le a me st ec.

Realitat ea era c s n tat ea mea, cndva nflorit oare, suferi se o c dere brusc de cnd cu incidentul din 12 aprilie. Niciodat nu avuse se m un progra m regul at de ma s , b utur i somn, iar divorul i me seri a l saser urme la rndul l or. ncepea m s m si mt de patruzeci de ani, s si mt c eram muritor. Une ori m revedea m n vis z cnd n an , ntr-o balt de s nge, pr v l it peste o gur de canal i gndi nd: Sngele me u se sc urge n canal , vi a a mea se sc urge l a canal". Partea vesel a lucruril or era c ncepea m s rema rc unele lucruri, de pild chel neri a cu fund ade meni tor, iar cnd Elizabeth Penrose int rase n local, si m i se m c um mi se t rezea la via b rb ia. Era li mpede c ncepea m s -mi recap t s n tatea i, f r ndoial , m g sea m ntr-o for m mai bun dect so i i Gordon. M -a m gndit o clip la Tom i Judy. Tom era doctor n ti in e, totu i nu-l deranja s - i distrug celulele creierul ui cu bere sau cu vin i t ia s fac o friptur la gr tar grozav . Era un b i at cu picioarele pe p mnt, origi nar din Indi ana sa u Il linois sa u al t re giune cu accent nazal. Vorbea pu in despre slujba lui i glumea pe sea ma pericolul ui , a a cum se nt mpla se cu o s pt mn n urm , cnd un ura gan se ndrept a spre noi , iar el spuse se: Dac l ove te Plum Island, atunci se va numi Ura ganul Ant rax, i ar noi ne vom putea l ua adio de la vi a ". Ha! Ha ! Ha ! i Judy era doctor n t iin e, la fel ca so ul ei. Originar di n Midwe st, era o fe meie f r preten ii, bi nevoi toare, spiri tual , amu zant i frumoa s . Ase menea tuturor b rba il or care o cuno teau, i John C ore y fuse se ndr gostit de e a. n cei doi ani ct locui ser ai ci, Tom i Judy p rea u s se fi ata at de aceast provi ncie de la malul m ri i; le pl cea s se plimbe cu al upa i se nscri se ser la Societat ea de Istori e Peconic. n plus, erau ncnta i de podgori i i deveniser rafina i cunosc tori ai vi nului de Long Island. De fapt, se mpriet eni ser cu c i va viti cultori de pri n partea locului, printre care Frederic Tobin, care organiza petreceri fastuoa se la castelul s u; la una di ntre acest e serat e fuse se m preze nt i eu, ca invit at al so ilor Gordon. Ca pereche, so ii Gordon p reau ferici i, afect uo i, at en i, fi del i, genul de cupl u din anii '90; nici odat n-a m re marcat ceva n neregul ntre ei . Ceea ce nu nse mna c nu avuse ser cusururi sau c forma u un cupl u perfect. Mi -am scormonit me moria n c utarea unui defect fatal, genul de l ucru care une ori ajunge s determi ne o cri m . Droguri ? Pu in proba bil. Infi delitat e? Posibil , dar nu i proba bil. Bani ? Nu prea aveai ce fura de la ei. A adar, t e duceai di n nou cu gnd ul la sl ujba lor. M -a m gndit i l a acest aspect. La prima privi re, s-ar fi putut crede c so ii Gordon vnduse r cine tie ce viru i uciga i , dup care se ntmplase ceva i a mnd oi fuse ser supri ma i. n aceea i ordine de idei, mi amintea m c Tom mi m rturi si se o dat cea mai mare team a lui , n afar de teama de conta minare, i anume c ntr-o bun zi el i Judy vor fi r pi i de l a bordul alupei, c un subma ri n irani an sau de alt prove nien va veni i -i va captura, f cndu-i s dispar f r ur me. Mie mi se p ruse c exagereaz , dar mi aducea m a mint e c - mi trecuse prin gnd c a mndoi aveau st ocate n crei er suficiente informa ii pe care uni i ar fi dorit s pun m na. Deci ceea ce se ntmpla se poate fuse se o tentati v nereu it de r pi re. M-am gndit la aceast variant . Dac asasi natele aveau o leg tur cu sl uj ba lor, atunci so i i Gordon erau doar vi ctime inocente sau tr d tori care vnduser moarte pent ru ba ni? Fuse ser uci i de o put ere str in sau de cineva apropiat ? Am anali zat c t mai profund ntrebarea n OTT, n ciuda h rm l aiei, a tmpe nii lor de pe ti mpul pa uzei dintre reprize, a berii care mi se urca se la cap i a acidului di n burt . Am mai b ut o bere i a m mai nghi it o past il de Maalox. Medicul nu-mi spuse se niciodat de ce nu trebuia s le ame stec. Am ncercat s m g ndesc la l ucruri de neconce put, la frumosul i vesel ul Tom, la frumoa sa i zglobi a Judy vnznd unor descreiera i virusul ciumei, la rezervoare de ap conta mi nate cu germe ni, poate la microbi r spndi i deasupra ora elor Ne w York sau Washington, la mili oanele de bol na vi , muribunzi i mor i... Nu mi -i put ea m i ma gina pe so ii Gordon f cnd astfel de lucruri . Pe de alt parte, fiecare om i are pre ul s u. C ndva m ntrebase m c um de- i permi se ser s nchiri eze casa aceea de pe rm i s - i cumpere o alup att de scump . Ac um poat e aflasem de ce aveau nevoi e de o barc foarte rapid i de o cas cu ponton propriu. Totul se lega, i totu i, inst inctul m ndemna s nu dau crezare eviden elor.

I-a m dat un bac i gra s domni oarei fund -de-vis i m-a m napoiat la locul crimei .

4
Era trecut de unsprezece seara c nd am intrat cu ma ina pe aleea care ducea l a casa so ilor Gordon. ntunericul era sf i at de o lun frumoa s n ulti mul p trar i o briz pl cut aducea mireasma m rii prin fereastra deschi s a noului meu Jeep Gra nd Cherokee Li mi ted verde nchis, un capriciu n valoare de 40000 de dolari pe care John Core y, care t recuse l a un pas de moarte, socoti se c se cuve nea s i-l permit . Am oprit la cincizeci de metri de cas , am l sat ma i na n l ocul de parcare, am mai ascultat ct eva mi nut e transmi si unea meciul ui Gi ant s-Dal las, apoi am oprit mot or ul. S-a auzit o voce: Faruril e sunt aprinse. Gura! a m replicat eu. Mai taci o dat ! Apoi am stins faruril e. n vi a exi st multe op iuni, dar una di nt re cel e asupra c rora nu trebui e niciodat s t e opre t i est e Avert isme nt ul vocal i opi unea consul tati v ". Am desc his portiera. Chei a se afl n contact. Frna de m n nu este tras . Era un gl as de femeie i pe Dumneze ul meu c se m na cu cel al fost ei mele so i i. Mul ume sc, iubito. Am scos chei a din cont act, am cobort din ma in i a m trntit porti era. Num rul vehicul elor i curi o ilor de pe st r du se r rise considerabi l, am presupus c cele dou cadavre fuse ser ridicat e, tiut fii nd c sosi rea ma i nii mort uare de regul sati sface majorit atea spectat orilor. n apl asi timp ma re nd sfr it ul Actului nti. Pe de alt parte, to i doreau s se vad la tel evizor cu ocazia tel ejurnalul ui de ora unsprezece. De cnd plecasem de ai ci, for ele de poli ie primi ser nt riri. n fa a casei, l ng furgoneta medico-legal , se vedea o dub a pol i i ei comitatul ui Suffol k. Aceasta reprezent a punctul de comand pe ntru det ectivi i era dotat cu aparat e radio,, faxuri, telefoane celul are, echi pament vi deo i toate realiz ri le t ehnicii de v rf, alc tui nd arsenalul ve nicei b t lii mpot riva crimei i a altor tipuri de infrac iuni. Am observat un elicopt er zburnd deasupra capului, iar la l umi na l uni i am deslu i t c apar inea unui canal de t eleviziune. De i nu auzea m vocea reporterului , acest a - sau aceast a - probabil come nta ceva de genul: n zorii zilei o mare tragedi e s-a ab tut asupra acestei comunit i nchise di n Long Island ". Probabi l urmau ct eva fraze despre Plum Isl and, i a a mai depart e. Mi -am croit drum pri ntre ultimii gur -ca sc , evitnd pe to i cei care ar tau a jurnali ti. Am p it peste cordonul galbe n, moti v pe ntru care l ng mi ne a r s rit imedi at un pol i ist din Sout hol d. l -am prezentat insi gna, pri mi nd, n schi mb, un salut schi at pe jum t ate. Poli istul n uni form , ns rci nat cu conse mnarea datelor de la locul crimei, a venit la mine cu bl ocnot esul i foaia de prezen ; i-a m spus din nou numele, profe sia i celelalte, a a cum m-a ntrebat. Acea sta e ste procedura i se apl ic pe t oat durat a inve sti g rii unei crime, ncepnd cu pri mul pol i i st sosit l a locul faptei i terminnd cu ult imul care pl eac , dup care locul revine din nou proprietarului, n orice caz, acum figura m de dou ori pe lista lor, deci m implicase m i mai mult . - Ave i cumva pe li st i pe ci neva de la Minist erul Agricul turi i? l -am ntrebat pe poli ist ul n uniform . - Nu, mi -a r spuns el, f r a mai consulta list a. - Totu i, la fa a l ocului se g se te i un repreze ntant al Mi nist erului Agricul turii , adev rat ? - Va trebui s -l ntreba i pe domnul Maxwell. - Eu te ntreb pe dumneata de ce nu l-ai nregist rat pe list . - Va trebui s -l ntreba i pe domnul Maxwell. - Asta am s i fac. De fapt, cuno tea m dej a r spunsul. Nu degeaba ti pii de acest fel erau porecl i i fantome. Am oc olit casa i m-a m dus n curtea din spate, apoi pe verand . Locuri le n care z cuser cadavrele so ilor Gordon erau marca te cu cret a, priveli t e si ni str n l umina l unii. O folie de plast ic ma re i curat acoperea sngele mpro cat n spat ele l or, acol o unde via a li se scur se se din trup.

Cu oc hii la acest tablou, m-a m bucurat - cum v-a m mai spus c cei doi fuse ser mpu ca i afar i c n aer nu plutea mirosul mor ii. Detestam s m nt orc la locul unei crime comi se n i nterior i s constat c mirosul nu disp ruse. Oare de ce nu-mi putea m sc oate di n mi nte acel mi ros? De ce conti nua m s -l si mt n n ri? Undeva, n fund ul gtului ? Oare de ce? Doi poli i ti n uni form de la sec ia din Southold edeau la ma sa rotund din curtea i nterioar , bnd ceva din pahare de plasti c aburinde. Pe unul din ei l -am recunosc ut ca fiind Johnson, a c rui a ma bil itat e de a m cond uce acas o r spl t ise m print r-o aspri me ne meritat . ti i bi ne c t r im ntr-o l ume dur , eu fi ind unul di ntre cei care o f cea s fie a a. Poli istul Johnson mi -a aruncat o pri vi re li psit de bun voi n . Jos, lng pont on, a m deslu it sil ueta unui alt b rbat n uniform i mi -a p rut bine c cineva mi ur ma se sfatul de a post a un paz nic l ng barca cu motor. Nu mai era nime ni pri n preaj m , a a c am intrat n cas pri n u a glisant , care d dea nt r-o combi na ie de salon spa ios i sufra geri e. Binen eles, mai fuse se m ai ci i mi -a m a mi nti t cum Jud y spunea c cea mai mare part e a mobi lierul ui era deja acolo c nd nchiri aser casa, scandinav din Tai wan", cum se expri ma se ea. C iva me mbri ai echipei medico-legale continuau s - i fac de lucru prin nc pere. L-a m ntrebat pe unul di ntre ei, o femei e atr g toare, care se ocupa de st r ngerea a mpre ntelor. - L-a i v zut pe eful pol i iei ? Ea a ar tat cu deget ul mare n spate i mi-a r spuns: - La buc t ri e. Nu ati nge i ni mic n drum. - Bine, doa mn . Am p it peste covor ul persa n i a m intrat n buc t rie, unde p rea s aib l oc o conferi n . Erau de fa Max, reprezentnd ora ul suvera n Southold, Eli zabeth Penrose, reprezentanta comit atului li ber i independent Suffolk, un b rbat n cost um de cul oare nchis , care nu mai avea nevoie de insign FB I, i un altul, mbr cat mai pu in oficial, n blugi i geac de doc, c ma s ngeri e i boca nci, un fel de parodie a ceea ce ar fi nse mnat un birocrat de la Mini sterul Agri culturi i, dac vreodat i -ar fi l sat bi roul, fii nd nevoit s vizi teze o ferm . To i st teau n picioare, ar tnd ca i cum ar fi g ndit st nd n aceast pozi ie. Am v zut o cutie de carton plin cu pahare din plast ic pentru cafea; fiecare inea n mn un pa har. Mi s-a p rut interesant i se mni ficat iv c grupul nu se ntruni se n punctul mobil de comand , ci n buc t ri e, oarecum feri t de ochii celorlal i. nt mpl t or, Max se mbr ca se l a patru ace pentru cei de la FB I isa u pe ntru pre s : i puse se cravat , una caraghioa s , cu drapele nautice. Elizabet h purta acel a i t aior bej, dar i scose se jacheta, l s nd s se vad un re vol ver calibrul 38 i alte dou calibrul 36, toate trei n toc. Pe ma s se vedea un mic tel evizor al b-negru comut at pe un canal, cu volumul dat la mini mum. Re portajul vorbea despre o vi zit preziden i al ntr-un loc ciudat, popul at doar cu oa me ni mici de stat ur . Max s-a adresat celor doi b rba i: - Vi -l prezint pe detectivul John Core y, de la criminalistic . S-a m rginit la att, renun nd s mai adauge c jurisdi c ia mea ncepea i se sf r ea ca m o sut cinci zeci de ki lomet ri l a vest de acele locuri. Max a f cut semn spre cel mbr cat n costum de culoare nchis i a spus: - Du mnealui este George Foster, de la FBI... Apoi s-a ui tat l a domnul Blugi i a ad ugat: iar domnul este Ted Nash, de la Ministerul Agriculturii. Am dat mna cu a mnd oi. - Gi ants a marcat n primul mi nut al reprizei a t reia, am informat -o pe Penrose. Ea nu mi-a r spuns. Max a f cut semn spre cutia cu pahare de plastic. - Vrei cafea? m-a ntrebat el. - Nu, mul ume sc. Domni oara Penrose, care se g sea cea mai aproape de tel evi zor, a auzit ceva la tiri i a m rit volumul . Ne-a m ndre ptat to i aten ia spre ecran. O reporter st t ea n fa a l ocui n ei so ilor Gordon. Ne sc pa ser frazel e int roduct ive i am prins numai att: NELSON DEMILLE

Vi ctimele dublul ui asasi nat au fost i dentificat e ca fiind cercet t ori la laboratorul guverna ment al ultrasecret de boli ale animal elor, de pe Plum Isl and, aflat la c i va kil ometri de aici. Ur ma u cadre cu Plum Island, filmate de la o alti tudine de ci rca a se sute de metri . Era ziua n amiaza mare, a adar, proba bil, erau ima gini mai vechi. De sus, insula ar ta exact ca un ant ricot de porc i dac vre i s extinde i jocul de cuvinte la febra porcinelor. .. n orice caz, Plum are o lungi me de circa patru kilomet ri i j um tate i ca m un kilometru i jum tate l ime. Come ntariul reporterului suna ca m a a: Aceasta este Plum Isl and, a a cum ap rea ea vara t recut , cnd post ul nostru a realizat un reportaj, ca ur mare a unor zvonuri persistente c insul a ar g zdui cercet ri n vederea r zboiului bacteri ol ogic". F cnd abstrac ie de cli ee, report era avea drept ate n privin a zvonurilor. Mi -am a mint it un dese n ani mat pe care l v zuse m mai de mul t n Wall Street Journal i n care un consil ier n orient are c olar se adresa p rin i lor n fel ul urm tor: Fi ul dumneavoa st r este un copil r u, me schin i necinst it, c ruia i place s r spndeasc zvonuri. i recomand s se fac ziarist". Corect. Zvonuri le puteau duce la panic . Mi -a t recut prin gnd c acest caz trebui a nchis rapid. Reportera a ap rut din nou n fa a casei so il or Gordon i a informat t elespectat orii: Ni me ni nu poate afi rma c asa sinarea so il or Gord on ar avea vre o l eg t ur cu munca lor pe Plum Island. Cu t oate acest ea, pol i ia face i nvestiga ii. Apoi s-a dat din nou l eg t ura cu studioul. Domni oara Penrose a dat vol umul mai ncet i 1-a ntrebat pe domnul Fost er: FBI-ul dore te s se i mplice oficial n acest caz? De oca mdat nu, a r spuns Foster, dup care a ad ugat: Lumea ar putea crede c -i vorba de ceva grav. Mini sterul Agri culturi i nu se intereseaz oficial de acest caz, ntruct nu exist nici o l eg t ur nt re activitat ea so i lor Gord on i moart ea lor. Mi nisterul nu va face nici o declara ie ofi cial , cu excep ia regretel or pentru uci derea a doi angaja i aprecia i i mun cit ori. - Apropo, i-am atras aten ia domnului Na sh, a i uitat s v tre ce i pe li sta de la poart . El m-a pri vit oarecum surpri ns i extre m de agasat, apoi mi -a r spuns: - Am s . .. v mul ume sc c mi -a i ami nt it. - Cu pl cere. Oricnd. Dup o sc urt conversa ie de conveni en , Max s-a adresat lui Foster i l ui Nash: - Det ectivul Core y le-a cunoscut pe cele dou vi ctime. Domnul FBI a devenit imedi at at ent i m-a ntrebat: - Cum a i ajuns s -i cunoa t e i? Nu-i bine s r spunzi la ntreb ri oame nii ar put ea crede c e ti o persoan coopera nt , ceea ce nu e cazul me u. A adar, nu i-am r spuns. - Det ectivul Core y i-a ntlnit pe so ii Gordon la o ocazi e monden , cu numai t rei luni n urm , a r spuns Max n locul me u. Eu l cunosc pe John de vreo zece ani. Foster a dat di n cap. Era limpede c mai avea i alte ntreb ri i , cum ezita s le formuleze, a intervenit detecti vul Penrose: - Det ectivul Core y urmeaz s scri e un ra port am nun it referitor la ceea ce cunoa te despre victi me, raport pe care l voi prezenta tuturor foruril or i nt eresate. Era o noutat e pentru mine. Domnul Nash se sprijini se de o ma s de buc t rie, cu ochii la mi ne. Ne-a m privit fix unul pe cel lalt, noi doi fiind cei mai reprezentat ivi b rba i di n nc pere i, f r o vorb , am tras a m ndoi concluzia c nu ne agrea m i c unul di n noi nu avea ce c uta acolo. Cu alte cuvi nte, atmosfe ra era at t de nc rcat de t estosteron, c t apetul ncepuse s se umezeasc . Mi -am ndreptat aten i a spre Max i Penrose i a m ntrebat: - S-a convenit c est e vorba de ceva mai mult dect o simpl crim ? De aceea a' venit reprezentantul guvernului federal? N-a r spuns ni me ni. - Sau nu face m dect s presupunem c ar fi vorba de mai mult? Mi -a sc pat cumva vre o discu i e sau al tceva? n cele din urm , domnul Ted Nash a r spuns cu r ceal :

- Proced m cu pruden , domnul e detecti v. Nu de ine m probe concrete c asasinat ul ar avea vreo l eg t ur cu probl e me de... ca s vorbi m pe l eau, proble me de securi tate na ional . Nu tia m c Ministerul Agricult urii are vreo leg tur cu securi tat ea na ional , am re marcat eu. Ave i cumva, de pil d , vaci care lucreaz sub acoperire ? Domnul Nash mi -a adresat un sur s a ma bi l, gen Ia mai du-te n m -ta", i a spus: Ave m lupi n blan de oaie. Bine zis. Imbeci lul! Domnul Foster s-a gr bi t s -mi r spund , nainte s devin de-a dreptul sup r tor: Snte m aici pentru orice eventuali tate, domnule det ectiv. Ar fi o dovad de mare ne gli jen dac nu a m verifica totul cu aten ie. To i sper m s fi fost o crim f r leg tur cu Plum Island. L-a m privit o cl ip pe George Foster. Avea vre o treizeci de ani, genul de tip cur el, cu ochi str lucitori de agent FBI, cu ve nicul costum de culoare nchis caracteristic Biroul ui Federal de Inve sti ga ii, c ma alb , cravat di scret , pantofi negri, soli zi i aureol . Mi -am ndreptat aten i a spre Ted Na sh care purta pantal onii de doc despre care a m pomenit; era mai apropi at de v rsta mea, bronzat, cu p r crlion at i u or grizonat, ochi al ba tri -cenu ii, al ur impre siona nt , pe scurt exact genul pe care femeil e l -ar numi b rbat fatal probabil unul dintre mot ivele pentru care nu-mi pl cea. Vrea u s spun, de c i b rba i fat ali este nevoi e ntr-o si ngur nc pere? Poate c m-a fi ar t at mai a ma bil fa de el dac n-ar fi aruncat privi ri furi e spre Elizabe th Penrose, care le pri ndea i-i ntorcea c ut tura. Nu vreau s spun c se sorbea u din pri viri; pur i si mplu, se privea u sc urt n ochi, cu figuri impa si bi le, dar trebuia s fii orb ca s nu- i dai seama ce gnduri umbl a u prin mi n i le l or p c toase . Doa mne, ntreaga pl anet era pe punctul de a se cont ami na cu antrax i de a- i g si pi eirea, iar ei doi se purt au ca doi cini n c l duri, regul ndu-se di n priviri, cnd aveau attea proble me de rezolvat. Absol ut dezgust tor. Max mi-a ntrerupt irul gnduril or: John, nc nu a m g sit cele dou gl oan e, dar se presupune c au c zut n apa gol fului, a a c mi ne diminea vom c he ma scafa ndri i vom dra ga fundul apei. Nu s-a u g sit t uburi de cartu , a ad ugat el. Am ncuvii n at di n cap. Un pi st ol aut omat arunc afar tuburi le, spre deosebi re de un revol ver. Dac arma fuse se automat , at unci uciga ul avusese sufici ent s nge rece, nct s se aplece i s ia de jos cele dou cart u e. Pn n prezent, practi c nu aveau nici un fel de date. Doi oa me ni mpu ca i n cap, nici un glon , nici un cart u , ni ci un zgomot care s fi fost auzit de vecini i de al turi . L-a m privit din nou pe domnul Na sh. Avea aerul unui om ngri jorat i m-a m bucurat s const at c ntre dou gnduri referit oare la cum s -i pun fusta n cap domni oarei Penrose mai refl ecta i la salvarea planetei. De fapt, to i cei di n buc t rie p reau s se gndeasc l a anumit e lucruri, proba bi l, la germe ni patogeni, i se ntre bau dac nu cumva a doua zi de diminea aveau s se trezeasc plini de pet e ro i i. Ted Na sh a vr t mna n cutia de carton i a ntrebat -o pe domni oara detectiv Pe nrose: - Mai vrei o cafea, Beth? Beth? Ce ma ma dracului. ..? - Nu, mul ume sc, i-a z mbit ea. Stomacul mi se potol ise, drept care m-a m d us la fri gi der s -mi iau o bere. Raft urile erau aproape goal e. - Max, ai goli t t u fri giderul? a m ntrebat. - Laboratorul a luat tot ce nu era sigil at din fabric . - Vrea cineva o bere ? N-a m pri mi t nici un r spuns, pri n urmare a m l uat o cut ie de Coors Light, am desf c ut -o i a m tras o nghi itur . Am observat c to i erau cu ochii pe mi ne, ca i cum ar fi a t eptat s se mt mple ceva. De ndat ce i nchi pui e c se g se sc ntr-un medi u conta mi nat oa meni i ncep s se comporte ci udat. Abia m-a m st pnit s nu duc mna la gt i s nu m pr v l esc la podea, chipuril e cuprins de convulsii . Dar nu era m cu amicii mei din nordul Manhat tan-ului, ti pi i ti pe care gust umorul negru, a a c am l sat s -mi scape ocazi a de a aduce o not comic pentru det ensionarea atmosferei.

- Te rog conti nu , l -am nde mnat pe Max. - Am sc otoci t pri n toat casa, a spus ef ul poli iei, dar nu am g sit nimic neobi nuit sau se mnificat iv, afar de faptul c jum t ate dintre sert are erau neat inse, la unele dulapuri p rea s nu se fi umblat deloc, iar c r i le nu au fost scoa se din rafturi . Simularea unei spar geri a fost f cut de un a mator. Poate t ot u i s fi fost un toxicoman sub infl uen a droguril or i care nu avea n mi nte un sc op a nume, a m spus eu, dup care am ad ugat: Sau poat e c f pt a ul a fost surprins a supra fa pt ei ori c uta un obi ect i L-a g si t. Poate, m-a aprobat Max. To i aveau un aer g ndi tor, acoperire excelent pent ru li psa de indici i. Lucrul cel mai uluit or n cazul acest ui dublu asa sinat, m-a m gndit eu, r mnea acela c crimele fuse ser f ptuit e afar , bang, bang, chi ar pe t eras , f r ni ci un preambul. Uciga ul nu avuse se nevoie i nu voise ni mi c altceva de la so ii Gordon dec t s -i tie mor i. Prin urmare, fie c luase di n cas ceea ce dorea, fie c so i i Gordon transportaser acel ceva la vedere, de pi ld n frapier . Iat c revenea m la cut ia cu ghea care lipsea. n al doil ea rnd, uciga ul i cuno t ea pe so ii Gordon, care l cuno teau l a rndul lor. Eram convins de asta. Bun , Tom! Bun , Judy! Bang! Bang! Cei doi se pr bu e sc, cutia cu ghea cade.. . nu, n untru se g se sc flacoane cu vi ru i uci ga i. Bun , Tom! Bun , Judy! Pune i jos cutia. Bang! Bang! Cei doi cad. Gloan ele le t raverseaz craniul i se pierd n apa golful ui. n al t reilea rnd, f r ndoial c arma avuse se a mort izor. Ni ci un profe si oni st n-ar trage dou foc uri n aer liber. Proba bi l era o arm automat , fiindc amortizorul nu se pot rive te la un revolver. Fa mil ia Murphy are ci ne? l-am ntrebat pe Max. -Nu. Bine... A i g sit ceva bani, portofele sau altceva asupra victi melor? Da. Aveau portofele identice; fi ecare avea legitima ia pentru Plum Island, permi sul auto, c r i de credi t i altele ase menea. La Tom s-au g sit treizeci i apt e de dolari bani ghea , i ar l a Judy, paisprezece. Fiecare avea o fotografie a cel uilalt, a ad ugat Max. Une ori detaliile nense mnat e sunt cele care declan eaz marea revela ie. Atunci trebui e s - i ami nte ti Regula num rul Unu: nu te implica emo ional, Corey, nu cont eaz dac este vorba de un copi la atras pe c r ri gre it e, de o b tr nic cumsecade, de frumoa sa Judy, care i -a f cut o dat cu ochiul, sau de Tom, care inea cu orice chip s - i plac vi nurile lui preferate i care i preg t ea fri ptura dup gustul lui. Pentru anchetat orul crimi nal ist nu are i mportan id enti tatea vi ctimei, ci doar aceea a asasinului. - Proba bil i-ai dat sea ma c nu s-a g si t l ada cu ghea , mi -a spus Max. E ti sigur c a existat? Am ncuvii n at di n cap. Domnul Foster mi -a comuni cat p rerea sa ndel ung cump nit . - Noi crede m c so i i Gordon aveau lada la ei, i ar uciga ul sau uciga ii voiau con inutul acel ei cut ii, or con inutul era ceea ce ti i i dumnea voastr . n opini a mea, so i i Gord on vi ndeau acest gen de marf i trgul a c zut . Am pri vi t njur, la cei aduna i n buc t rie. E greu s desci frezi expresia unor oa me ni a c ror mese ri e const n a ci ti pe chipuril e alt ora. Cu toat e acestea, am avut senti mentul c afirma i a lui Ge orge Foster repreze nta concl uzia l or comun . A adar, dac oame nii ace tia aveau dreptate, atunci existau dou concluzii: fi e so i i Gord on fuse ser pro ti de-a bi nel ea i nu se g ndi ser c cineva dispus s cumpe re sufici en i vi ru i i bac terii, ca s ucid popula i a unei planet e, nu va ezita s -i lichideze pe ei doi; fie amnd oi fuse ser complet i ndi feren i la consecin el e faptul ui c vi ndeau moarte pe bani. Or, eu tiam cu cert itudine c Tom i Judy nu fuse ser nici pro ti , ni ci i numani. De ase me nea, presupunea m c nici uci ga ul nu era prost i m ntreba m dac tia sau dac putea fi sigur c n lad se g sea ad ev rata marf . Cum ar fi putut ti cu certi tudine? Bun , Tom! Bun , Judy! Ave i virusul? Bravo. Bang! Bang! A a s fi fost ? S nu fi fost a a ? Am ncercat diverse sce narii, cu i f r lada cu ghea , cu i f r persoa na sau persoanele pe care so i i Gord on proba bil le cuno t eau, i a a mai depart e. n plus, cum ajunse se per soana - sa u persoanel e la casa celor doi? Cu barca? Cu ma i na ? - Ceva ma i ni necunosc ute? l -a m ntrebat pe Max.

- Ni me ni di n cei interoga i de noi n-a remarcat vreo ma in necunoscut , mi -a r spuns Max. Am ndou ma inil e so i lor Gordon se afl n garaj. Echipa medi co-legal le va transporta mi ne la laborat or, mpre un cu barca cu mot or, a ad ugat el. Pentru pri ma oar domni oara Penrose mi s-a adresat direct: - Se prea poat e ca asasinul sa u asa sinii s fi veni t cu barca. Eu a a cred. - E la fel de posi bil, Eli zabet h, ca uciga ul sau uciga ii s fi venit cu una din ma i nil e so ilor Gordon, pe care a mprumut at-o n prealabi l. Eu sunt convins c se cuno teau. Ea m-a pri vit fix, apoi a spus oarecum r st it: - Eu cred c a fost o barc , detectiv Corey. - Poate c asasinul a venit pn aici pe j os sa u cu biciclet a, sau cu mot ocicleta. Poate c a not at p n aici, am continuat, sau a fost adus de ci neva. Poate a f cut surfing sa u a venit cu delt apl anul. Poate c asasinii sunt Edgar Murphy i so i a lui. Ea m-a pri vit cu aspri me i mi -a m dat sea ma c se sup ra se. Cuno t eam acest gen de pri vire. Fuse se m nsurat. Max ne -a ntrerupt i a spus: - Mai exist un lucru interesant , John.. . Din spusel e gardienil or de pe Plum, so ii Gordon au se mnat de plecare la amiaz , au urcat n barc i au plecat. n t cerea care s-a a t ernut nu se auzea dect bzitul frigi derului. - Una dintre variantele la care ne pute m gndi ar fi aceea c so i i Gord on au asc uns marfa undeva n vre un golfule de pe Plum, apoi au luat barca i s-au dus s-o recupereze. Sau, poat e, pur i simplu, au ie i t di n laborator cu lada cu ghea , au pus- o n barc i au plecat. n oricare din cazuri s-au nt lnit cu clientul n golf i au li vrat marfa n largul m rii, prin ur mare cnd au sosi t acas nu ma i aveau lada, ns aveau ba nii. Ai ci au dat nas n nas cu asa sinul care i -a l ichidat i i-a recuperat banii . Am chibz uit to i la acest scenariu. Bi nen eles, se punea ntre barea, dac sc hi mbul avuse se l oc n l arg, de ce cri ma nu f use se f ptuit tot acolo? Cnd tipii de l a criminali stic vorbesc despre crima perfect , se refer la crima s vr i t n largul m ri i: probe ne se mn i ficative sau inexist ent e, de regul nici un zgomot , nici un martor i , n majori tatea cazurilor, nici un cadavru. Dac t reaba est e bine f cut , atunci poate p rea un si mpl u accident. Era la mi nt ea coco ului c ni t e profe si oni ti care t ocmai pu se ser mna pe un virus uciga n-ar fi at ras aten ia asupra lor lichidnd doi cercet t ori de pe Plum Island n spatele propriei lor case. ns totul fuse se astfel aranjat, nct s par c so ii Gordon ar fi surpri ns un sp rg tor. Indi ferent ci ne realizase nscenarea, aceast a nu era prea convi ng toare. Totul p rea f cut de m na unui a mator sa u, poat e, de str i ni care nu viziona u dest ule fil me poli i ste ameri cane la tele vizor. Sau era cu totul alt ceva. Cum r m nea cu intervalul de ci rca cinci ore i j um tate, de l a a mi az , c nd so ii Gordon pl ecaser de pe Plum Island, i pn l a 5:30, cnd domnul Murphy afirma c auzi se barca lor? Unde fuse ser n t ot acest ti mp? - Asta-i cam t ot ce ave m pn n prezent, John. Mine vom pri mi rapoartele de laborator i tot mine va trebui s st m de vorb cu cteva persoa ne. Ne po i da vreo suge st ie pe cine ar trebui s contact m? Priet eni ai so il or Gordon? - Nu tiu cu cine erau priet eni so i i Gord on i, din cte cunosc, nu a veau du ma ni . M -am adresat apoi domnul ui Nash: Pn atunci, vreau s discut cu cei de pe Plum Island. - Ave i posibi lit atea s sta i de vorb cu unel e persoa ne care lucreaz pe Plum Island, a int ervenit domnul Nash. Dar, n int eresul securit ii na ionale, a ad ugat el, trebuie s asi st l a toate ntrevederil e. l -am r spuns n cel mai reu it stil ne wyorkez i mu c tor: - Poate ai uitat c investig m o cri m . Mie s nu-mi umbli cu ase menea tmpe ni i. n buc t rie s-a l sat o t cere de ghea . Trebui e s spun c , ocazional, colabora m c u agen i FBI sa u dc la Brigada de Lupt Ant idrog i to i erau ni te tipi de treab - adic pol i i ti. ns indivizii de soi ul l ui Nash era u o adev rat pacoste. Respectivul nu declarase nici dac lucra la CIA, Direc ia de Informa ii a Mini sterul ui Ap r rii , a Armatei sau alt agen ie la fel de dubioa s . De un lucr u ns era m si gur: nu avea ni ci n clin, nici n mnec cu Mini sterul Agri culturi i. Max, care probabil se consi dera gazda acestei nt runiri de orgolii , a interveni t:

- Nu m deranj eaz ct u i de pu in ca domnul Nash s asi ste l a interviuri sau la interogatorii. A aruncat o privi re c tre Penrose. Priet ena mea Beth m-a pri vit scurt i i s-a adresat lui Nash, cel care o regula di n ochi: - Ni ci pe mine nu m deranj eaz . - La orice ntlnire, int erviu, interogatoriu sau ntrunire de lucru la care asi st Ted va fi prezent i FBI-ul, a inut s precizeze George Foster. ncepea s m cam scoat din s rite toat porc ria ast a i m ntreba m dac M ax avea de,gnd s -i ret rag spri jinul. Specialit atea mea est e terorismul na ional, a cont inuat rezonabilul domn Foster. Ted se ocup de spi onaj ul int erna ional. S-a uitat la mi ne, la Max i la Penrose, apoi a ad ugat: Inve stiga i o crim afl at sub inciden a legilor statul ui Ne w York. Dac ni ci unul dint re noi nu- i vr nasul n treburil e celorlal i, ne vom n el ege de minune. Promit s nu m j oc de-a detectivul criminalist , cu condi i a ca ni ci dumneavoa str s nu v juca i de-a ap r t orii lumii libere. Vi se pare corect? Logic? Lucrativ? Binen eles. M -a m uitat la Nash i l-am ntrebat pe nepus ma s : Pentru ci ne lucrezi ? De oca mdat nu a m drept ul s spun. n orice caz, nu pentr u Mini sterul Agri culturi i, a ad ugat el . Hai c m-ai p c l it! am e xcla mat eu sarcastic. Iste i mai snte i, m i b ie i! Domnul e Core y, pute m discut a pu in afar ? mi-a propus Beth. Nu i-a m acordat at en ie i am continuat s fac presiuni asupra lui Nash. Avea m ne voie s marchez apte puncte pe tabel i t iam bine cum s pr ocedez. Am vrea s mer ge m pe Plum Isl and chiar ast -sear , i-am spus l ui Nash. El a p rut sur prins. Ast -sear ? Dar nu circul nici un feribot.. . Nu a m ne voie de feri bot . Vom merge n alupa de pol i i e a l ui Max. Exclus! a protestat Nash. De ce? Acce sul pe i nsul est e interzis, a declarat el. Ai ci i nvestig m o cri m , i-am rea mi nt it. N-a m c zut de acord adineauri c eful pol i iei, detecti vul Penrose i cu mine i nve st ig m un caz de omucidere? Nu i pe Pl um Island. Ba cum s nu! Ad or astfel de chest ii, z u c da. Spera m ca domni oara Penrose s - i dea sea ma ce dobitoc era indivi dul. La ora aceasta nu se afl nime ni pe Plum Isl and, a spus Na sh. sunt oa menii de paz , iar eu doresc s discut cu ei, am re pli cat. Chi ar acum. Mi ne diminea , i nu pe insul . - Acum, i pe i nsul - alt fel, l trezesc pe judec tor i-i solicit ma ndat de perchezi ie. Na sh s-a holbat la mine i a spus: - E pu in proba bi l ca un judec tor local s emi t ma ndat de perchezi ie pentru o propriet ate a guver nul ui Stat el or Unite. Ar fi nevoie s apelezi la un procuror al St atelor Unit e i la un judec tor federal. Presupun c , n calitat e de crimi na li st, cuno ti aceste lucruri, dup cum, pr obabi l, tii c nici un procuror al Statelor Uni te i nici un judec tor federal nu va fi prea ncntat s - i eli bereze un ase me nea ma ndat, dac int r n discu ie sigura n a na ional . A a c nu te mai groz vi i nu mai face exces de zel, a ad ugat el. - Ce-ai zice s te ameni n ? n cele din urm , Max s-a ca m s turat de domnul Na sh, a c rui blan de oai e ncepuse s alunece ntr-o part e. - O fi insula asta propri etate federal , totu i r mne o parte din ora ul Sout hol d, di n comi tatul Suffolk i din statul Ne w York, i s-a adresat el lui Nash. i cer s ne faci rost de autori za ie, ca s putem mer ge pe insul mi ne, altfel vom ob i ne un ordin judec toresc. De data aceast a, Nash i -a dat silin a s adopte un t on agrea bil . - Dar nu-i neap rat nevoie s merge i pe insul , efule. De sigur, det ectivul Penrose se t rezise de aceea i parte a baricadei cu mine, a adar i -a spus noul ui ei prieten: - Snte m sili i s i nsist m, Ted. Ted? Ei, dar chiar c rat ase m anumite lucruri n ora aceea blest e mat ct ntrziase m.

Ted i Beth s-au pri vit unul pe cel l alt, dou sufl ete chinuit e, sf iate ntre rivali tate i desfru. n cel e din ur m , domnul Ted Na sh de la Coope rati va Ochi ul i Urechea, sa u cum s-o mai fi che mat , a spus: - P i.. . am s dau un t elefon. - Mi ne diminea , am precizat eu. Nu mai trziu. Domnul Foster nu a l sat s -i scape ocazia de a-L pune la punct pe domnul Na sh i a intervenit : - Cred c t o i snte m de acord s me rge m acolo mine di minea , Ted. Domnul Nash a nc uviin at din cap. ntre t imp, ncetase s mai privea sc gale spre Bet h Penrose i - i concent ra t irul asupra mea . M -a pri vit i mi-a spus: - Det ectiv Corey, dac se stabile te c a fost comi s un delict federal, proba bil nu vom mai avea nevoie de serviciile dumital e. l determina se m pe mi cu ul Teddy s se coboare la josnicii i ti a m bi ne cnd era cazul s las pe cineva n pace. M napoia m acas dup un duel verbal, l ucisese m pe al unec osul Ted i acum preti ndea m ini ma frumoa sei lady Penrose. Era m ne mai pomenit . Z u c m si m ea m mai bine, mi reg sise m fi rea mea ne suferit dintot deauna. Tot odat , aceste personaj e meri tau puse pu in cu fundul pe j rati c. Rival itatea e bun . Compet i ia ine de ameri cani. Ce-ar nse mna ca ora ele Dall as i Ne w York s fie la mare ami ci i e? Celelalt e patru personaje discut au acum de una de alta, scormoni nd prin cuti a de cart on i f cndu- i cafea, ncercnd s reinstaureze armonia i echilibrul dinaint e de apari ia lui Corey. Mi -am mai luat o bere di n fri gider, apoi, adresndu-m domnul ui Na sh pe un ton pr ofe sional, l -am ntrebat : - Cu ce fel de viru i se lucreaz pe Plum Island? Adi c , de ce ar vrea cineva, vreo putere str i n , s pun mna pe germe ni patogeni care provoac febr aftoas sa u maladi a vacilor nebune? Spu ne- mi , domnul e Na sh, ce anume ar t rebui s m ngrijoreze, ca s ti u de ce voi avea i nsomnii la noapte. Domnul Nash a r ma s t cut mul t timp, apoi i -a dres glasul i a r spuns: - Presupun c ar trebui s t ii ce mari sunt mi zele ai ci.. . S-a ui tat la mine, la Max i l a Penrose, apoi a spus: Indiferent c ave i sau nu a utori za ie, a i depus jur m nt ca poli i t i, a a c ... - Ni mic din ce ne vei spune nu va trece de pere ii acest ei nc peri , am declarat eu binevoit or. Afar de cazul n care mi va conve ni s -mi dau drumul la gur fa de alt cineva. Na sh i Fost er s-au uit at unul la al tul, apoi Foster a ncuvi in at din cap. - To i ti i sau, poate, a i citit, a nceput Na sh, c Stat ele Unite nu se mai angaj eaz n cercet ri sau inve st i ii n domeniul r zboiului bacteri ol ogic. S-a se mnat i un t ratat n acest sens. - Iat de ce i ubesc eu ara asta, domnule Na sh. Ai ci nu exi st bo mbe bacteriologice. - A a e. Totu i, exi st unel e boli care fac tranzi ia ntre studiul biologic legitim i eventual e arme bi ologice . Printre acestea se nu m r i ant raxul. Dup cum ti i s-a ui tat la Max, la Penrose i la mine - ntot deauna s-a zvonit c Plum Isl and n-ar fi o si mpl baz de cercetare a bolilor animale, ci mai mult de att . Ni me ni nu a sc os o cuvnt. - De fapt, nu-i vorba de un cent ru al r zboiului bacteri ol ogic. n Statel e Uni te nu exi st a a ceva. N-ar fi ci nstit din partea mea dac n-a a minti c , uneori, speciali ti di n domeniul r zboiului bacteriologic vizit eaz insula pentru a fi pu i la curent cu rezultat ul cercet rilor i pent ru a ci ti rapoarte asupra unor experi me nte. Cu alte cuvinte, e vorba de o combi na ie ntre bol i ale oa menil or i ale ani malelor, ntre lat ura ofensi v i cea defensiv a r zboiului bacteriol ogic. O combi na i e ct se poat e de conve na bil , m-a m gndit eu. Domnul Nash a sorbi t din cafea, a r mas pu in pe gnd uri, apoi a conti nuat: - De pild , febra porcinelor, se mnal at n Africa, a fost asociat cu virusul HIV. Pe Plum Island se studiaz febra african a porcinelor, i ar mass-medi a vine c u o tr snaie despre... m rog, cu totul alt ceva. La fel se ntmpl cu febra din Rift Valley, cu vi rusul Ha n a i cu al i ret roviru i , cu filovi ru i? ca Ebola Zai re i Ebola Marburg. .. n buc t rie se l sase o t cere mormntal , toat lumea ti a c acesta era cel mai nsp i mnt tor subi ect din ntregul univers.

Vrea u s spun c , n cazul armelor nucl eare, oa me nii se arat fie fatali t i, fie ne ncrez tori c a a ceva ar putea s se nt mple. R zboi ul bacteri ologic sau terori smul biologic sunt lucruri perfect ima gina bile. Dac s-ar decl an a o anumi t epidemie, ea ar nse mna sfr i tul omenirii , nu ntr-o explozie instant anee i incandescent , ci lent, pe m sur ce boal a s-ar transmi te de la cei suferi nzi la cei s n to i , n timp ce mor ii ar putrezi acol o unde se pr bu e sc, ca ntr-un fi l m de m na a doua a t ept at s ruleze i n carti erul dumneavoa str . Domnul Nash a conti nuat pe acela i t on, f r prea mare tragere de i ni m i tot odat pli n de importan a unor lucruri pe care el l e cuno tea, dar noi nu. - n concluzie, a spus el, aceste bol i pot contami na i chiar conta mi neaz - animalele, prin ur mare studiul lor l egal int r sub juri sdic i a Mini sterului Agriculturi i. Acest a ncearc s descopere un re mediu mpotriva acestor maladii, pentru a protej a vit ele din America i i mpli cit popula ia american , ntruc t, de i de regul exist o bari er nt re speci i, mpiedi cnd transmit erea bolil or ani mal elor l a om, s-a desc operit c anumite bol i nu in cont de specie... De exe mpl u, exi st dovezi c maladia vacil or nebune, declan at n Anglia, s-a t ransmi s i la om... Poate c fosta mea so i e avea drept ate n privin a c rnii . Am ncercat s -mi imaginez o vi a cu ha mburge ri di n soia, chift ele f r carne i hotdogs din alge mari ne. A fi preferat s mor. M -a cople it un val de c ldur i afec iune fa de Mini sterul Agri culturii. Totodat , mi -a m dat sea ma c ceea ce ne dest i nuia domnul Na sh erau minciunile oficial e - basmul cu boli le animalelor care traversa u bariera speciil or i alt ele ase me nea. De fapt, dac zvonurile erau conforme c u real itat ea, Plum Isl and era n acela i ti mp un l oc n care se studiau t iin i fic i deliberat bolil e infec ioase umane, ca part e a unui progra m de r zboi bacteriologi c inexist ent din punct de vedere ofi cial. Pe de alt part e, poate erau si mple zvonuri i ceea ce se f cea pe Plum Isl and avea totu i un sc op defensiv, nu ofensi v. M -a ful gerat g ndul c l inia de demarca i e nt re cele dou aspecte era foart e fragi l . Vi ru ii sunt viru i . Ei nu fac deosebi rea ntre vaci, porci i oame ni. ntre cercetarea cu scop ofe nsiv i cea cu sc op defensiv. ntre vacci nuri preve nti ve i bombe c u explozie aerian . Ce dracu', e i nu ti u nici m car dac sunt buni sa u r i. i dac mai ascult a m mult tmpe ni ile lui Nash, a fi ajuns s cred c pe Plum Island se cre teau noi i interesante cult uri de iaurt. Domnul Nash privea int n fundul paha rului de pl astic, ca i cum ar fi descoperit c apa i cafeaua put eau fi deja i nfectate cu mal adi a vacil or nebune. - De sigur, a continuat domnul Na sh, probl ema est e c ace ti viru i i aceste culturi pot fi... vreau s spun, dac cineva ar pune m na pe acest e microor gani sme i ar ti cum s le nmul easc pe baza mostrelor, atunci o bun part e dintre ele s-ar reprod uce, iar dac ar ajunge cumva la popula i e... atunc i s-ar put ea ivi o grav proble m de s n tat e public . - Adi c un fel de cium apocalipt ic , cu mormane de cadavre z cnd pe str zi? am ntrebat eu. - Da, o probl e m de s n tate publi c de acest fel. T cere. - A adar, a continuat domnul Nash pe un ton gra v, de i t o i sntem ner bd tori s descoperi m i dent itatea asasinului sau a asa sini lor so ilor Gord on, snte m i mai ner bd tori s afl m dac cei doi au l uat ceva de pe insul i dac au transferat acel ceva unei sa u unor per soane nea utorizat e. Un timp ni me ni n-a sc os un cuvnt, apoi Beth a ntrebat: - Po i dumneata.. . sau cineva de pe insul , s st abile t i dac li pse te ceva di n laborat oare ? Ted Na sh s-a ui tat l a Beth Penrose ca un profe sor la st udent ul s u favorit care toc mai i -ar fi pus o nt rebare st r lucit . De fapt , nu fuse se o ntrebare chiar att de de t eapt ... dar orice era util dac -i d deajos chi lo eii, nu-i a a, Ted? - Dup cum b nuie ti , proba bi l, i-a r spuns domnul Snge-Rece noii sale protejate, e posi bil s nu se descopere dac li pse te ce va. Proble ma e ste c microorgani smele pot fi reproduse n secret n alt parte a laborat orului de pe Plum Isl and sau n di verse puncte de pe i nsul , apoi scoa se de acolo f r tirea ni m nui. E cu tot ul alt fel dec t n cazul agen ilor chi mici sau nucl eari, unde trebui e justi ficat fiecare gra m. Bacteriilor i vi ru ilor le place s se reproduc .

Dac stai s t e gnde ti , era nfrico tor. .. microor gani smele reprezentau o tehnologie inferioar n compa ra ie cu fisiunea nuclear sa u cu fabricarea gazului paral izant. Puteau fi cultivate i ntr-un laborat or i mprovizat, nu costau mult i se nmul eau n... ce folosea m noi n laborat orul de bi ologie? Sup de vi t ? Gata, pe viit or renun a m la cheese burgeri. Mndr de ulti ma ei int erven ie, domni oara Penr ose 1-a ntrebat pe domnul tie -Tot: - S ne nchi pui m deci c orga ni smele studiate pe Plum Island snt deose bit de virulent e? Vreau s spun, se i ntervine ge neti c asupra l or pentru a le face mai l etale dec t sunt n mediul lor nat ural? Domnul ui Na sh nu i -a pl cut ntrebarea, a a c a r spuns: - Nu. Apoi a ad ugat: Ei bine, laborat orul de pe Plum Island dispune de aparatur pentru ingineri e genetic , dar acol o se reali zeaz modificarea geneti c a vi ru ilor astfel nct s nu mai cauzeze boli , ci s stimuleze sistemul imunit ar pentru producerea anticorpi lor, n eventual itat ea infect rii cu un virus real . Este un fel de vaccin realizat nu pri n sl bi rea organi smul ui i nfec ios i inject area lui , ceea ce ar put ea fi riscant , ci pri n modificarea geneti c a orga nismul ui. Ca s r spund pe scurt ntreb ri i t ale, orice inginerie genetic efectuat pe Plum Island urm re te sl birea unui virus sa u a unei bacterii, nu sporirea capaci t ii l or de a provoca boli. Binen eles c nu, am interve nit eu. Dar n cazul ingineriei genet ice exi st oricnd un risc. Se prea poat e. Dar nu pe Pl um Island. Mi -a t recut prin mi nte c Nash modifica genet ic i nforma iile, lund ger me nii adev rului i modific ndu-i astfel nct s ne ofere o doz mi ni m de ve ti proa ste. Ist e b iat ! M plicti sise m de t mpe nii tii n ifi ce, a a c i-am adre sat domnul ui Fost er urm toa rea ntrebare: Serviciul dumneavoa str ia unele m suri ca s p streze secretul? M refer l a aeroport uri , c i ferate, i a a mai departe? Toat lumea e la treab , n c ut area... i ndiferent ce-o fi acela. Toate aeroport urile, porturi le i g ri le din zon sunt supra vegheate de oa meni i no tri, de poli ia l ocal i de va me i. Paza de Coast a pri mit ordin s intercept eze i s perchezi ioneze vasele, am cerut pn i spri jinul Brig zii de Lupt Antidrog, cu va sele i avi oanel e lor. Proble ma este c f pta ii au un avans de circa trei ore, fi indc , sincer vorbind, nu a m f ost alerta i la timp... Domnul Foster s-a ui tat la eful poli iei, Maxwell, care st tea cu bra el e ncruci ate i cu obrazul str mbat ntr-o gri ma s . Ai ci t rebuie s fac o precizare legat de Syl vester M axwell. Era un poli ist cinst it, nu nea p rat cel mai de t ept dintre cei prezen i, dar ni ci s rac cu duhul. Une ori putea fi nc p nat, de i aceast a p rea s fie o tr s tur speci fic zonei Nort h Forth, nu nea p rat efului poli iei. n calit ate de coma ndant al unui efecti v rest rns de poli i ti de provi nci e, pu i n situa i a de a colabora cu efectivul mul t mai numeros al pol i iei comi tatului i uneori cu cea stat al , omul nv ase cnd s - i protejeze parcela i cnd s bat n retragere. nc ceva: realitatea geografic a juri sdic i ei mariti me ntr-o epoc a droguri lor l puse se pe Max n contact di rect cu Brigada de Lupt Ant idrog i cu Paza de Coast . Brigada pleac ntotdeauna de l a premi sa c j andarmii locali pot fi impli ca i n t raficul de droguri; pe de alt part e, l ocalnicii, ca Max, sunt convin i c cei de la Bri gada de Lupt Antidrog sunt n crd ie cu trafican ii. Paza de Coa st i FBI-ul sunt soc otit e curat e, dar ele suspect eaz Brigada de Lupt Ant idrog i poli ia l ocal . Personal ul v mii este n majoritate cinst it, totu i e i mposibi l s nu fie i c i va indivi zi care acceptau bani ca s nchi d ochii. Pe scurt , droguri le reprezi nt cea mai mare pacoste n calea apli c rii legii n America, dup Prohi bi ie. Cuget area m-a dus cu g ndul de l a Max la droguri, la alupa so i lor Gord on, l ung de nou metri i dotat cu mot oare mari i puternice. Cum fapt ele p reau s infirme ipoteza c so ii Gordon ar fi f cut comer cu viru i uciga i, poat e urma s se adeverea sc ipoteza trafi cului de droguri. Poat e c pri nse se m un fir. Poate l e mp rt ea m i cel orlal i aceast vari ant , de ndat ce aveam s-o prelucrez n mintea mea. Sau poat e nu. Domnul Foster a mai aruncat cteva s ge i spre Maxwell pentru nt rzierea cu care cont actase FB I-ul, asigur ndu-se c mu truluiala lui fuse se conse mnat . Ceva de genul : Ah, Max, de-ai fi veni t l a mi ne mai devre me ! Ac um totul e pierdut , i doar di n vina t a!" - Am c he mat brigada de criminali ti a comitatul ui l a zece mi nut e dup comi terea asasinatul ui, i -a precizat Max lui Fost er. Di n acel moment nu mai sunt r spunz tor. Am fund ul acoperit.

Domni oara Pe nrose a si m it patru perechi de ochi poposi nd pe fesel e ei i a spus: - Habar nu avea m c victi mele f ceau parte din personalul de pe Plum Island. Max i -a r spuns blnd, dar fer m: - Am ra port at acest lucru tipului care a r spuns l a tel efon, Beth. Serge ntul nu tiu cum. Veri fic nregistrarea. - Am s- o veri fic, a repl icat det ectivul Penrose. Poate ai dreptate, Max, a ad ugat ea, dar nu-i mome ntul s i ntr m acum n detalii. S ne ocup m de solu i onarea crimei, s-a ntors ea c tre Fost er. - Bun idee, a ncuvii n at domnul Foster. A privit prin nc pere i a opinat: O alt ipotez ar fi c cel care a luat marfa nu va ncerca s-o scoat din ar . Ar put ea avea un l aborator l ocal, un gen de ope ra i une anodi n , care nu ar at rage aten ia nim nui i n-ar necesi ta materi ale sau chi mi cale deose bit e, riscnd s fie depistat e. Posi bilitatea cea mai sumbr ar fi ca microor gani smele, indiferent de felul lor, s fie cultivat e i apoi int roduse sa u l ivrate popul a iei pe diverse c i. O parte dint re acest e mi croorga nisme pot fi u or ad mi nistrat e o dat cu apa, altel e pot fi l ansate din aer, altel e pot fi r sp ndite de oame ni i de ani mal e. Nu sunt special ist, dar mai devre me a m t elefonat unor persoa ne de la Washington i a m n el es c riscul de infectare i contami nare e ste foarte ridicat. Mai demul t, un doc ume ntar de tel eviziune sugera c o canti tate de viru i de antrax ct cuprinde o cea c de cafea, lansat n aer de un si ngur terorist care ar face nconj urul Manhatt an-ului cu o al up , ar ucide mi ni mum dou sute de mii de oame ni , a ad ugat el. n nc pere s-a a t ernut din nou t cerea. Domnul Foster, care p rea s se buc ure de aten i a tut uror, a continuat: - Ar putea fi i mai r u. E greu de apreci at. Antraxul se t ransmi te pri n bacteri i. Viru ii ar putea fi i mai peri culo i. - S n eleg c di scut m despre eve ntuala sustra gere a mai mul tor tipuri de viru i i bact erii? am interve nit . - Dac vrei s furi antrax, a r spuns Ge orge Fost er, po i l a fel de bine s furi Ebola i tot ce- i st la ndemn . Aceast eventualitate ar reprezenta o multi pl amenin are, cum nu se nt lne te niciodat n natur , deci imposi bi l de limitat sau controlat. Ceasul de pe consol a e mi neului di n sufragerie a b t ut de dou sprezece ori, iar domnul Ted Nash, cu si m ul s u dra matic i dorni c s ne i mpre sioneze cu educa ia sa, f r ndoi al Ivy League, a cit at din Poet: - Acum e ora t ainic de noapte, cnd cimitirele i casc gropi, cnd i adul nsu i vars iasme asupra lumii. " Pe aceast not de veselie, i -am anun at: - M duc s iau o gur de aer curat.

5
Nu m-a m dus direct afar s respi r aer curat, ci am f cut un ocol spre aripa din st nga a casei, unde Tom i Judy i ame najase r biroul, dint r-un fost dormi tor. Un fanatic al comput erelor edea n fa a cal culatorului la care avuse se m de gnd s umbl u eu. M-am prezentat domnului cu pricina, care s-a recoma ndat ca fiind det ecti vul Mike Resni ck, special ist n infrac i uni pe cal culator, n cadrul departame ntului de poli ie al comi tatului. Impri ma nta bzi a i tot biroul era ocupat cu teancuri de hrti i. - L-ai i descoperi t pe asasin? l -a m ntrebat pe Mi ke. - Da, i -acum joc Jeopardy. Mike era nt r-adev r o mare figur . - Ce date de inem p n acum? l-a m ntrebat . - Oh, ndeosebi. .. stai a a.. . ce-i asta? Aici nu-i ni mic. .. ce ziceai cu datel e? - Ce date de inem p n acum? Ad or s fac conver sa ie cu creti nii de la calculator. Ce date de inem pn acum. - Oh. .. n mare part e scri sori... scrisori personale, adresat e priet enilor i rudelor, cteva scrisori de afaceri... cteva... ce-i asta? Nimic.. . - Ceva n l eg t ur cu Pl um Island ? -Nu. - Ceva interesant sau suspect ? -Nu. - Doc ume nte tiin ifice...

- Nu. Eu m opre sc aici. Voi anun a sec ia de criminali stic de ndat ce voi socot i c am desc operi t ceva.Mike p rea u or aga sat, ca i cum ar fi lucrat acolo cteva cea suri bune i i -ar fi dep i t ora de culcare. Cum e cu partea financi ar ? l -a m ntrebat . Inve st i i i, carnete de cecuri, bugetul casei. ..? A ridicat pri vi rea de la moni tor. - Mda. E primul lucru pe care l -am luat de pe server. i scriau cecuril e pe calcul ator. Am sc os l a impri ma nt toat activitatea lor financi ar pe ul timele dou sprezece l uni ... de c nd i-au deschis contul. A ar tat spre teancul de foi de lng i mpri mant . Am luat teancul i am spus: - Ai ceva mpotri v dac arunc o privire? - Nu, dar s nu pleci cu ele. Trebuie s ane xez tot ul la raportul me u. Le duc n sufra gerie, unde e lumin mai puterni c . - Bine... Iar a nceput s se joace la computer, care prezenta mai mult interes dect mi ne. L-a m l sat singur. n sufragerie, mi steri oasa doa mn care se ocupa cu a mprentarea continua s pre sare pul bere i s culeag a mpre nte. A aruncat o privi re c tre mi ne i m-a ntrebat: A i at ins ceva? Nu, doa mn . M -a m dus la rafturi le aflate de o parte i de alta a e mineul ui. n st nga se afl au c r i de literatur , majoritatea de buzunar, un a me stec simpat ic de t mpe nii i valori. n stnga se g seau dome ni ile nelit erare i am studi at titlurile, care cupri ndeau de la c r i de biologie la standarde de s n t ate i alte prosti i despre condi ia fi zic ideal . Exi sta un raft ntreg cu c r i publicat e local despre flora, fauna i ist oria i nsulei Plum. Pe raftul de jos era un r nd de c r i i h r i de naviga i e. Dup cum a m mai spus, pentru ni te l ocui tori din Mid west , regi une f r ie i re l a mare, so ii Gordon f cuser o adev rat pasiune pe ntru a mbarca iuni. Pe de alt parte, fuse sem cu ei n larg de cteva ori i putea m s afi rm c nu erau ma ri exper i n naviga i e. De ase me ne a, nu pe scuiau, nu prindeau crabi sa u sc oi ci i nici nu not au. Pur i si mplu, le pl cea s mai pun din cnd n cnd mot orul b rci i n func i une. Ceea ce m ducea din nou cu g ndul la posibil itatea unei afaceri cu droguri . Cu aceast idee n minte, am pus deopa rte teancul de foi t rase l a impri mant i, folosind u-m de batist , am sc os din raft un uria vol um de h r i de naviga i e pe care l -am proptit pe consola emi neul ui. Am r sfoit paginil e, cu deget ul nf urat n bati st . C utam frec ven e radio, numere de telefon celular sau orice alte nse mn ri ar fi putut face un trafi cant de droguri ntr-un atl as cu h r i. Fiecare pagi n a h r ilor de naviga i e nf i a o suprafa de circa ase kilometri p tra i. Uscatul care ap rea pe hart era n ese n lipsi t de descrieri, cu excep i a reperel or vizi bile de pe mar e. Pe de al t part e, m ril e erau marcate cu recifuri, stnci, ad nci mi, faruri, epave sc ufundate, balize i cu tot ce ar fi putut ajut a sau periclita naviga ia. Am cercet at pagin de pagin , c utnd vreun se mn n form de cruce, locuri de ntlnire, coordonate al e unui loc, nume ca Juan, Pedro, i a a mai departe, dar h r ile p reau curate, cu excep i a unei l inii galbene care lega pontonul so ilor Gordon de debarcaderul de pe Plum Island. Era traseul pe care l urmau cnd se duceau la serviciu, trecnd print re r mul sudic al zonei North For k i She lt cr Island, ca s se men in n por i unea adnc i lipsit de riscuri a canalului. n rest, nici un indici u relevant. Am re marcat c , pe Plum Isl and, se vedeau scri se cu ro u cuvintel e: Acces li mit at - Propriet atea guvernului St atelor Uni te Intrarea persoa nelor parti cul are i nt erzis . " Toc mai m pre g tea m s nchi d atlasul cnd am v zut ceva: aproape asc uns de batist a mea, n partea de jos a pagi nii, n apel e aflate la sud de Plum Isl and, era scris cu creionul: 44106818". Num rul era urmat de un semn de ntrebare, si milar cu cel ap rut n mi ntea mea, ca baloanele din desenele animate: 44106818? Ad uga i dup el alte dou semne de nt rebare i unul de exclamare. Ace stea s fi fost coord onatel e din opt cifre ale unui anumit loc? O frec ven radio? Un num r codifi cat, apelabil prin cent ral digi tal ? Droguri? Viru i? Ce anume ? n investigarea cazurilor de omuci dere exist un punct n care ncepi s pui cap la cap mai mult e indici i dect po i controla. Indici il e sunt la fel ca ingredient ele nt r-o re et f r mod de preparare: dac le ame st eci c orect, preg te ti o ma s . Dac nu ti i ce s faci

cu ele, r mi mult i bine n buc t rie, nedumeri t i cu st omac ul gol. n orice caz, am apucat atl asul cu batist a i i l -am dus doa mnei cu a mprentele. - Vre i s face i dumnea voa str cele de cuviin cu acest volum? a m ntrebat -o. Ea mi -a aruncat o pri vire aspr , apoi a luat cartea cu m na nm nu at i a nceput s-o st udi eze. - Pe hrtia aceasta pentru h r i e greu de lucrat... ns coperta e din materi al l uci os... Voi face tot posibilul . Nitrat de argint sau ninhidri n , a ad ugat ea. Treaba se cere f cut n laborat or. - V mul ume sc, sti mat doamn , v ad mir compet en a profesional . Ea a z mbit scurt i m-a ntrebat: - Cine de i ne cele mai multe ampre nte? FB I, CIA sa u FEP ? - Ce e FEP? V referi i la Funda i a Ecologic de Prot ec ie a Mediului ? - Nu, m refer la Fund ul l ui Eli zabet h Penrose, a rs ea. A a mer ge vorba pe la noi. N-a i auzit poanta? - Nu cred. Ea mi -a ntins m na. - Eu sunt Sally Hines. - Iar eu m nume sc John Core y. I-a m str ns m na nm nu at i a m spus: mi place senza i a pe care mi -o d l atexul pe piele. Dar dumit ale? - F r come nt arii. A f cut o pauz , apoi a ad ugat: Dumneat a e ti poli istul ne wyorkez care colaboreaz cu sec ia de cri minali sti c la acest caz? - ntoc mai. - Te rog s nu iei n sea m ba ncul cu Penrose. - Binen eles c nu. Ce avem ai ci, Sally? - P i, casa a fost dereticat de curnd, deci suprafe ele sunt netede i curat e. Nu st udi ez ampre nt ele ndeaproa pe, dar n linii mari a m ntlnit acelea i dou : proba bil ale domnului i doa mnei Gordon. Foart e pu ine ampre nte str ine, dup p rerea mea. Asa si nul purta m nu i. Nu era genul de trafi cant de droguri care s - i lase toate cele ci nci ampre nte pe dul pi orul bar. Am ncuvii n at di n cap i am spus: - D - i toat silin a cu atlasul. - Tot ce fac eu e perfect. Dar dumneata? A scos din t rusa de specialitate o pung de plastic i a introdus at lasul n ea. Am nevoie de amprentele dumitale, ca s le elimin de pe list , a spus ea. - Caut -le mai trziu pe fund ul lui Elizabeth Penrose. Ea a rs i a spus: - Te rog s pui minil e pe m su a de cafea. Am f cut ce-mi ceruse i am nt rebat: - iei i ampre ntele celor doi ti pi care sunt cu Maxwell? - Mi s-a spus c asta se va face mai t rziu. - Mda. Uite, Sally, o mul ime de persoa ne, cum ar fi cei doi din buc t ri e, i vor flut ura pe sub nas legitima ii de mari mah ri. Dumneat a nu r spunzi dect n fa a sec iei de criminalistic a comi tat ul ui, de preferat numai n fa a l ui Elizabet h Penrose. - Am a uzit . S-a ui tat njur, apoi m-a ntrebat: Ascult , cum e cu viru ii? - Treaba nu are nici o leg tur cu viru i i. nt mplarea face c victi mele lucrau pe Plum Island, dar e o simpl coinciden . - Aha ! Bine. Mi -am luat teancul de foi t rase l a impri ma nt i am porni t spre glasvand ul gl isant. - Nu- mi place cum se lucreaz la l ocul cri mei, a st rigat ea n urma mea. Nu i-a m r spuns. Am cobort spre gol f, unde se g sea o banc a ezat cu fa a c tre ap . Am aruncat pe banc h rtiile terpelite i am r ma s c u ochii int la apa golfului . Briza era suficient de puternic pentru a ndep rta n arii. Suprafa a apei se ncre ea u or, l eg n nd barca so ilor Gordon, amarat la cap tul pont onul ui . Nori albi pl uteau prin fa a lunii uria e i str l ucitoare, iar aerul mirosea mai curnd a p mnt dect a mar e, pe m sur ce adi erea i schi mba direc ia, ncepnd s sufle dinspre nord. Undeva, cumva, pr oba bi l pri n osmoz , a m nceput s n eleg for ele el eme ntare ale uscat ul ui i m rii din jurul me u. Presupun c , dac ad uga i la aceasta i vacan ele de var de dou s pt mni, pe care le petreceam ai ci n copil ri e, precum i week -e nd-uril e de

toa mn , nu ve i fi surpri n i c n mi ntea mea de or ea n se trezise un gnd. Exist momente n care a vrea s plec di n ora i at unci mi vi n n g nd locuri ca acest a. Ar trebui s vi n aici iarna, s pet rec cteva luni n casa mare i pl in de curent a unchi ul ui Harry, ca s v d dac a deveni alcooli c sau si ha stru. Ce dracu', dac oa me ni i ncep s fie c s pi i pe aceste meleaguri, atunci consili ul ora ul ui Southold m-ar face consultant cu norm ntreag pentru cazuri de omucidere, cu leaf de o sut de dol ari pe zi i st ridii dup pofta inimii. Era m neobi nui t de nehot rt n ce privea nt oarcerea l a sluj b . A fi fost dispus s ncerc i alt ceva, ns voia m s fie deci zia me a personal , nu a doctorilor; de ase me nea, dac medicii mi -ar fi spus c s-a zi s cu mi ne, nu i-a mai fi putut g si pe cei doi hombre s care m ciurui ser . O treab serioas care n-ar mai fi fost dus la bun sf r it . Nu a m snge de i tali an, dar colegul me u, Domi ni c Fanclli , este sicilian i m-a nv at t oat istoria i tipicul r zbun rii . M puse se s v d Na ul de t rei ori. Cred c n el eg me saj ul. Cei doi indivi zi de origine hispani c trebui a s di spar dint re cei vii. Domi nic ncerca s -i g seasc . A tept a m un t elefon de la el n zi ua n care avea s le dea de urm . Aj uns la subiectul condi iei mel e de muritor, am nceput s m si mt oarecum obosit i m-a m a ezat pe banc . Nu mai era m supraomul de odinioar , nai nt e de a fi r nit. M -a m spriji nit de sp tar i am pri vit un timp n noapte. Pe o mi c paji te, n st nga pontonului so ilor Gordon, exista un catarg pentru steag, nalt i al b, cu o bar numit verg , de l a care por ne au dou fr nghi i numite fungi . Observa i c mi nsu ise m cte ceva din jargonul nauti c. n orice caz, so ii Gordon g si ser ntreaga colec i e de st eaguri i drapele ntr-un dulap di n garaj, i uneori, n l au stegul e e doar ca s se a muze, se mnali znd, de pild Pre g ti i -v de acostare" sau C pit anul e la rm". Mai devre me ob serva se m c , n vrful cat argului, so ii Gordon n l aser steagul negru de pira i i mi s-a p rut o ironie a sor ii ca ulti mul drapel ridicat de ei s fi e chiar cel cu craniul i oasel e ncruci ate. De ase me nea, am obser vat c pe fiecare fung exist a un stegule se mnal izator. Abi a le deslu ea m prin ntuneric, dar, oricum, nu conta, fiindc nu pri cepea m o i ot din se mnalele nautice. Beth Penrose s-a a ezat pe cap tul din stnga al b ncii, mbr ca se din nou jacheta de la taior - mare p cat! - i- i ine a bra ele n jurul trupului, ca i cum i-ar fi fost frig. Fe meil or le este ntot deauna frig. N-a spus ni mi c, ci i-a azv rlit pantofi i, i-a frecat t l pile de iarb i i -a mi cat degetele de la pi cioare. nc o remar c : toate femeil e poart pant ofi i ncomozi. Dup cteva mome nte de t cere n doi - ori, poate, de li ni te de ghea - am ncercat s spa rg ghea a i am spus: - Poate c ai drept ate. Put ea fi o barc . - E ti narmat? - Nu. - Bun. Pentru c am de gnd s - i zbor crei erii ia blestema i. - Stai a a, Bet h. .. - Pentru tine sunt detecti vul Penrose, s fie clar. - Lini t e te-te. - De ce te-ai purtat att de ur t cu Ted Nash? - Care din ei era Ted Nash? - tii al dracului de bine care anume. Ce nu- i convine? - E o proble m masc ul in . - Te-ai f cut de rs, toat lumea te consi der un dobit oc ncrezut i un incompetent f r spera n . n plus, mi -a m pierdut respectul pentru tine. - Presupun deci c nici nu mai poate fi vorba despre se x. - Sex'? Nu vrea u nici s respir acel a i aer cu tine. - M doare ce spui, Bet h. - Mie s nu-mi spui Beth. - Dar Ted Na sh i-a spus. .. - S t ii un lucru, Corey, a m ob inut cazul acesta pent ru c am c zut n genunchi i l -am i mpl orat pe eful sec i ei de crimi nalist ic s mi -l dea. E primul meu caz serios de omucidere. Pn acu m nu a m pri mi t dect idi o enii: icni i care se li chi dau ntre ei, dispute dome st ice n care m mica i t ticul se ci op r eau cu cu itul i alte t mpe nii. Dar nici acestea nu erau prea multe. n comit atul nost ru rata criminali t ii e sc zut . - Regret din suflet ce aud.

- Da. A a faci tot timpul, e ti att de m gar, de cinic i de ng mfat. - P i, n-a .. . - Dac ai veni t aici ca s m pui pe mine nt r-o l umin proa st , atunci du-te-n m -ta! S-a ridicat n pici oare. M-a m ridicat i eu. - A teapt . sunt aici ca s v ajut. - At unci, ajut -ne. - Bine. Asc ult . Mai nti, un sfat . Nu discut a prea multe cu Foster, nici cu ami cul t u Ted. - tiu asta foarte bi ne i mai las prostiil e cu amicul Ted". - Ui te ce e... pot s - i spun Beth? -Nu. - Ui te ce e, detectiv Penrose, ti u c - i nchipui c m si mt at ras de dumneata i c i fac avansuri... i mai crezi c s-ar put ea crea o sit ua ie peni bil ... Ea i -a ntors capul, cu privirea c tre larg. - .. .nu mi-e u or s-o spun.. . dar... ei bine... nu t rebuie s - i faci grij i n privin a asta. .. n privin a mea.. Ea a ntors di n nou capul spre mi ne i m-a pri vit. Mi -am acoperit cumva obraz ul cu pal ma dreapt i m-a m frecat pe frunt e. Am cont inuat cum m-a m priceput mai bi ne: - Vezi ... unul di ntre gl oan ele care m-au ati ns.. . Doa mne, oare cum s - i spun? Ei bi ne, m-a at ins nt r-un loc mai intim, n elegi ? Ac um ti i. A a c pute m fi cumva pri eteni, colegi... frate i sor ... sa u l a fel de bine sor i sor .. . I-a m aruncat o privire furi i am v z ut c r m se se din nou c u ochi i la mare. n cele din urm , a deschis gura. - Parc spuneai c ai fost lovit n st omac. - i acol o. - Max zice c ai avut o ran grav la pl mn. - A fost i asta. - Cumva i la cap? - Poate. - Iar acum vrei s cred c ai r ma s i mpot ent din pricina unui alt glon . - Un b rbat nu minte n pri vin a ast a. - Dac furnalul e stins, atunci cum se expli c focul din pri virea ta? - O si mpl a mi ntire, Beth... Pot s - i spun Beth? O a mi ntire frumoas de pe vre mea cnd put ea m face sex pe o ma in . Ea i -a acoperi t obrazul cu pal ma. Nu-mi d dea m seama dac rdea sau pl ngea. - Te rog s nu spui ni m nui, i-am cerut. n cele din urm , ea i -a rec p tat st pnirea de sine i a r spuns: - Voi ncerca s nu se afle n pres . - Mul ume sc. Am l sat s t reac vreo c teva secunde, apoi a m ntrebat-o: Locuie t i pri n apropiere? - Nu, locuiesc n ve st ul comitatul ui Suffolk. - E departe. Te ntorci acas cu ma i na sa u r mi la ci neva? - Locui m t o i la Soundvic w Inn n Gree nport. - Care to i"? - Eu, George, Ted, ni te tipi de l a DEA, al ii care au fost ai ci mai naint e... de l a Mini sterul Agri culturi i. Trebui e s l ucr m zi i noa pte, dou zeci i patru dc ore din dou zeci i pat ru, apte zile pe s pt mn . D bi ne la pres i la publi c... n caz c se r spnde t e zvonul. Adic , dac vor ap rea unele t emeri n l eg tur cu vreo boal .. . - Vrei s spui spai ma de vreo moli m ? - Zi-i cum vrei . - Ascul t , am o c su frumu ic , e ti binevenit s l ocui e ti la mi ne. - n orice caz, i mul ume sc. - Un i mpre siona nt conac vict orian, construit pe rm. - N-are i mportan . - Ar fi mai confortabi l. i-am spus, sunt inofe nsi v. Ce dracu', poli ia di n Ne w York spune c am voie s folose sc i t oaleta pent ru fe mei. - Termi n ! - Z u, Beth, aici am ni te foi trase la impri ma nt . .. sit ua ia financi ar a so il or Gordon pe ulti mii doi ani. Putem lucra la ea la noa pte. - Cine i -a dat voie s-o i ei?

- Tu. E bine a a? Ea a ov i t, apoi a ncuvi in at din cap i a spus: - Mi ne diminea l e vreau napoi . - Bine. O s dureze o noa pte ntreag . D - mi o mn de aj utor. Ea a chibzui t asupra propunerii, apoi a spus: - D -mi adresa i num r ul t u de tel efon. M -a m sc ormonit prin buzunare dup hrti e i creion, dar ea avea deja agenda n mn . - D -i drumul, m-a nde mnat. i -am dat informa i ile cerute, inclusi v indica ii cum s ajung acolo. - Dac vin, i tel efonez. - Bine. M -a m a ezat di n nou pe ba nc , iar ea s-a a ezat la cap tul cel l alt, cu foile de impri ma nt ntre noi . Am r ma s t cu i, fiecare ncerc nd, proba bil, s - i adune gnd urile. n cele din urm , Bet h a spus: - Sper s fii mult mai int eligent dect ar i sau dect vorbe ti . - Hai s spune m alt fel: cel mai de t ept l ucru f cut de Maxwel l n cariera lui a fost s apeleze la mine pe ntru acest caz. - Pe deasupra mai e t i i mode st . - N-a m nici un motiv s fi u mode st. sunt unul di nt re cei mai buni. De fapt, CBS lucreaz la o emi si une intit ulat Dosarel e Core y. - Nu z u! - Pot s - i fac rost de o colaborare. - Mul ume sc. Dac pot s -mi ar t recuno tin a, sunt convins c - mi vei spune. - Apa ri ia ta n Dosarele Corey va fi o suficient r splat . - F r ndoi al . Ascult ... Pot s - i spun John? - Te rog. - John, ce se petrece aici ? M refer l a cazul nostru. Tu tii ceva ce ii doar pentru tine. - Care-i starea ta ci vil ? - Poftim? - Logodi t , di vor at , desp r i t ? Ai vreo l eg t ur ? - Di vor at . Ce ti i sau b nui e ti n leg tur cu acest caz i nu spui ni m nui? - N-ai nici un prieten? - N-a m nici prieten, nici copi i, am unsprezece ad mirat ori, cinci dintre ei c s tori i, trei sunt obseda i de controlul na teri lor, doi au a nse, iar unul este cretin. - Am fost cumva prea indiscret? -Da. - Dac a avea un partener b rbat i i-a pune aceste nt reb ri, totul ar fi perfect normal i n regul . - P i.. . noi nu s nte m parteneri. - Vrei s afli i tu cte ceva despre mi ne. Chestie ti pic . - Poftim, vor be te-mi despre t ine. Pe scurt. - Bine. Divor at, f r copii, zeci de admiratoare, dar nimi c deose bit. Nu a m bol i venerice, am ad ugat. - Ni ci organe core spunz t oare. - Corect. - Bine, John, cum e cu cazul acesta? M -a m reze mat de banc i am r spuns: - Ei bine, Beth.. . ceea ce se ntmpl cu acest caz e c el eme ntel e evidente conduc la concluzi i improba bile i t oat lumea ncearc s fac improba bil ul, ca s se potriveasc cu dovezile. Dar nu mer ge a a, colega. Ea a dat din cap i a spus: - Cu alte cuvinte, s-ar put ea ca acest caz s nu aib ni mic de a face cu ceea ce soc ot im noi . - ncep s cred c aici e vorba despre altceva. - De ce crezi ast a? - P i.. . unel e probe par s nu se potri vea sc . - Poate se vor potrivi peste ct eva zil e, cnd vom pri mi rapoa rtel e de laborat or i dup ce toat lumea va fi interogat . nc n-a m discutat cu personal ul de pe Plum Island. M -a m ridicat i am spus: - Hai s merge m la ponton. Ea i -a pus pant ofii i am pornit spre pont on. - La ct eva sute de metri mai n josul plajei, am spus e u, Albert Einstei n s-a l upt at cu aspectul moral al construirii bombei atomice i a decis c merita ncercat. Oa menii cumsecade n-au avut de ales, pentru c netrebnici i hot rser dej a c merit a ncercat , f r s - i mai bat capul cu moral a. I-a m cunosc ut pe so i i Gordon, a m ad ugat.

Ea s-a g ndi t o cl ip , apoi a spus: - Vrei s spui c nu-i crezi n stare... din punct de vedere moral ... s fi v ndut mi croorga nisme uciga e ? - Nu, nu-i cred n stare. Ca i speciali tii n fizic atomi c , respectau duhul din st icl . Nu ti u precis cu ce se ndeletni ceau pe Plum Island i probabil c nu vom afla niciodat . Cred ns c i cuno tea m destul de bine ca s afirm c nu ar fi v ndut duhul din sti cl . Ea nu mi-a r spuns. 32 NELSON DEMILLE mi a mintesc, a m cont inuat, cum Tom mi-a pove sti t o dat c Judy era nec jit din pri cina unui vi elu de care se ata ase i care fuse se cont a minat cu bun t iin cu un virus i acum tr gea s moar . Astfel de oa meni nu sunt ge nul care s vrea s vad copii muri nd de cium . Cnd vei vorbi cu colegii lor dc pe Plum Island, vei afla acel a i l ucru. Posibil . De regul , oa meni i au i o al t fa . Ni ciodat n-am v zut la so ii Gordon nici cel mai mic lucru care s -mi dea de b nuit c ar face comer cu viru i uciga i . Uneori oa me nii i suprave gheaz comport a me ntul. Ce p rere ai de ameri canii care au livrat ru il or secret ele bombei atomi ce? Au declarat c au f cut-o din convi ngere... ca put erea s nu existe numai de o singur parte. l -am aruncat o privire i a m v zut c , n ti mp ce mergea m, sc uita la mine. Am desc operit cu ne nt arc c Beth Penrose era capa bil de o gndi rc mai profund , mi d deam sea ma c i ca tr i a un se nti me nt dc u urare c nu era m un idiot, a a cum m crezuse l a nceput. n ce-i prive te pe special i tii n fizi c atomic , am spus cu, erau al te t impuri i alt fel de secrete. Adic , de ce ar fi fost di spu i so i i Gord on s vnd viru i i bact erii care i -ar fi put ut ucide i pe ei o dat cu familiile lor din Indiana sa u dc mai t iu eu unde, precum i t oat popula i a acestei zone? Beth Penrose a r mas pe gnduri un mome nt, apoi a r spuns: Poate au fost pl ti i cu zece mil ioane i i-au depus banii n Elve ia. Poate au un castel n v rf de munte, ticsit cu sti cle de a mpanie i hran conser vat , i i -au i nvi tat rudele i priet enii. Nu ti u, John. De ce fac oa me nii gesturi nebune t i? i i mpun, sc conving si nguri s le fac . sunt furi o i pc ceva sau pe ci neva. Zece mi li oane de dolari. Dou zeci de mili oane. Dou sute. Fiecare om i are pre ul s u. Am cobort de pe ponton la locul n care un poli ist n uni form edea pe un scaun de nuiele. Ia i dumneat a o pauz , 1-a nde mnat domni oa ra Penrose. El s-a ridicat i s-a ndrept at spre cas . Val uri mici se sp rgeau cli poci nd de coca b rcii so ilor Gord on, care se leg na, l ovindu-se u or de anvel opele fi xate pe piloni. Marea era n reflux i a m re marcat c barca fuse se legat de un scri pet e care permit ea un oa re care j oc parmei. Barca se g sea acum c u vre un metru i jum tate PLUM ISLAND 32 mai jos de nivelul pontonul ui. Am observat c pe coca ei scria Formula 303", ceea ce, din spusele lui Tom, nse mna o lungi me dc t reizeci de picioare i trei inci. - n bi blioteca so il or Gord on a m g si t un atlas cu h r i de naviga i e, i ar pe una dintre pagi nile lui, un nu m r di n opt ci fre, scri s cu crei onul , i -am spus cu l ui Beth. Am rugat-o pe Sal ly Hine s s cerceteze cu aten i e amprentele de pe atlas i s - i dea ie raport ul. Ar fi cazul s iei atlasul i s -1 pui undeva la loc si gur. Ar t rebui s -1 st udi e m mpre un . Ar put ea exist a i alte nse mn ri . Ea m-a pri vit int cteva secunde, apoi a ntrebat : - Bine, deci tu despre ce crezi c e vorba ? - P i.. . cobor nd la j um tat e tachet a moral it ii, treci de l a comer cu vi ru i la comer cu droguri. - Dr oguri ? - Da. De i ambigue din punct dc vedere moral pentru unii, toat lumea vede n cl c bani frumo i. ie cum i sun ? Droguri. Ea a r ma s cu ochi i l a barca cu motor i a ncuviin at din cap. - Poate nc-a m alarmat degeaba c ar exist a o leg t ur cu Plum Isl and. - Poate. - Ar trebui s di scut m proble ma cu Max i cu ceil al i. - Di mpotri v . - De ce nu?

- Pentru c sunt si mple specula ii. Las -i s mearg pe teoria viru i lor uci ga i. Dac t eoria noast r e cea bun , mai bi ne s p str m secretul asupra ei. - Dar acesta nu-i un moti v ca s nu a ve m ncredere n Max i n ceil al i . - Ai ncredere n mine. -Nu. Convi nge-m . - Ni ci eu nu sunt convins. Ave m d ou ipoteze, la fel de val abile: comer cu viru i sau cu droguri. S vedem da c Max, Foster i Na sh ajung la o concluzie proprie i dac ne -o comuni c i nou . - De ast dat mer g pe mna ta. Am f cut se mn spre barc . - Cam c t crezi c val oreaz ? Ea a ridicat din umeri. - Nu- mi dau sea ma... Formula e un model scump.. . cost cam trei mii met rul, deci o barc nou ca aceast a ar put ea costa n j ur de 100 000 de dolari. - Dar chiri a pentru vil ? Circa dou mi i? - Cam a a ceva, plus cheltuiel ile de ntre inere. Vom a fl a curnd, a ad ugat ea. - Pe urm , na veta cu barca pn la i nsul . Drumul pn acolo dureaz aproxi mativ dou ore, i ar combust ibilul valoreaz o mi c avere. Am dre ptate? - Ai . - Nu faci dect jum tate de or cu ma ina de aici i pn la bacul speci al din Ori ent Point. Ct dureaz drumul cu bacul? Poat e dou zeci de minute, cu compl i ment e de la Unc hiul Sa m. n tot al o or di ntr-un punct n alt ul, spre deose bire de cele aproape dou ore cu barca cu motor. Cu toat e acestea, so ii Gordon me rgea u cu barc a pe Plum Isl and i tiu c au exist at si tua ii cnd nu s-au mai putut ntoarce pe aceea i cale, din pri cina vre mii care se schi mba se pe st e zi. Au fost sili i s se napoieze cu feribotul i s fac aut ostopul pn acas . Eu n-a m priceput ni ciodat cum vine ast a, dar recunosc c nici nu mi-a m b tut capul prea mult. Ar fi trebuit s m gndesc. Ac um poate c are sens. Am s ri t n barc i am ateri zat greoi pe punte. Am nt ins bra el e i Bet h a s rit, prinz ndu-se de mna mea. Am c zut a mndoi pe punt e, eu pe spate, Bet h Penrose pe ste mine. Am r ma s a a o sec und mai mult dect s-ar fi cuvenit, apoi ne-a m ridicat n picioare. Ne-a m z mbi t st njeni i, ca dou persoa ne de sex opus care se ati ng nt mpl tor una de cealal t . - Ai p it ceva? m-a ntrebat ea. -Nu. .. La drept vorbi nd, pl mnul bol na v mi se goli se brusc de aer i pre supun c observa se i ea. Mi -am rec p tat suflul i m-a m dus spre partea dinapoi a b rcii , la pupa dup cum se spune unde Formula 303 avea o banche t . I-a m ar tat locul de sub banc het i i-am spus: - Lada era aici ntotdeauna. Era una mare, m sura vre un met ru dou zeci l ungi me, apr oape un met ru l ime i t ot at t n l i me. Avea ca m un met ru cub volum i era f cut din al uminiu izolat. Uneori, cnd edeam pe banc het , mi pr opt eam pici oarele pe lad i sorbea m din st icla de bere. - i? - n anumite zile, dup progra m, so ii Gordon plecau de pe Plum la ora fixat i f ceau o curs ra pid n largul m rii. Ai ci, n largul Oceanului At lantic, se ntlneau cu un va por, poate un cargou sud-a mcri can, poate un hidroavin sau mai t iu cu ce. Luau la bord circa o sut de kilogra me de droguri col umbiene i se napoiau n gra b l a rm. Dac erau re marca i de DEA sau de Paza de Coast , ar tau ca un cuplu cumsecade ie it la plimbare. Dac i oprea ci neva, fl ut urau legiti ma i ile de pe Plum Isl and i salut! n realitate, proba bil puteau nt rece n vitez orice alt ambarca iune . Numai un avi on ar putea urm ri o ast fel de barc . Mai preci s, cte alupe sunt oprit e i perchezi i onat e? Pe aici exist mii de ambarca i uni de agreme nt i vase comerciale de pescuit . Afar de cazul n care Paza de Coast , Va ma sa u alt cineva dispune de o informa ie seri oas sa u dac persoana are un comporta me nt bizar, nime ni nu opre te i nu perchezi ioneaz ambarca i uni le. Adev rat? - De regul , da. Va me i i au put eri depl ine s efectueze perchezi ii i une ori chiar o fac. Am s verific dac exist vreun raport la DEA, l a Paza de Coast sau la Va m n ce prive te Spirocheta, a ad ugat ea. - Bine. Am chibz uit o clip , apoi am ad ugat: Deci, dup ce so i i Gord on luau marfa, acostau nt r-un loc stabilit dinai nte sau se ntlneau cu o a mbarca i une mai mic i transfera u lada cu ghea dist ribuitorilor locali care l e d deau, n schi mb, alt lad , burdu it

cu dolari . Apoi di stribui torul se ducea n Manhattan, efectund un alt import scut it de va m . Se nt mpl n fi ecare zi. nt rebarea est e: au fost implica i so ii Gordon n a a ceva i atunci acesta este mot ivul lichid rii lor? Sper c da. Pentru c cealalt variant m nsp i mnt , or eu nu sunt genul de om care s se sperie cu una-c u dou . Ea a cugeta t la cel e auzit e, conti nu nd s - i roteasc privirea prin barc . - Ar putea fi solu i a corect . La fel de bi ne cum ar putea fi o si mpl speran . Nu i-a m r spuns. - Dac reu i m s dovedi m c a fost vorba de droguri, a conti nuat ea, ne putem lua o piatr de pe i nim . Pn at unci , ns , trebuie s merge m pe ideea c au fost viru i, fi indc dac a a stau l ucruril e i nu st p ni m situa i a, risc m s muri m c u to ii.

6
Era trecut de ora dou noa ptea i ncepea m s v d negru naintea ochi lor de ct cit ise m foile trase la i mpri ma nt . mi f cuse m un ibri c de cafea n buc t ria mare i veche a unc hiului Harry i acum edea m la ma sa rotund de l ng fereast ra dinspre golf, care se deschidea spre r s ri t, ca s prind soarele de diminea . Unc hiul Harry i m t u a Jane avuse ser n el epci unea s nu g zduiasc ni ciodat nt regul cl an Corey, ns , din cnd n cnd, ne invit au pe mine, pe frat ele meu Ji m sa u pe sora mea Lynne s st m n camera de oaspe i, n t imp ce rest ul fa mili ei l ocui a n vreo ori bil c su t urist ic de prin anii '50. mi a mintesc cum n copi l ri e edeam la aceast ma s mpreun cu cei doi veri ai mei, Harry j uni or i Barbara, nfulecnd gogo i i pl cint ele, ner bd tori s ie i m afar l a joac . Vara era ma gic . Nu cred c avea m vre o grij pe lume. Ac um, cteva deceni i mai t rzi u, edeam la aceea i ma s , cu mi ntea fr mntat de o sumedenie de l ucruri. Mi -am ndreptat din nou at en ia spre registrul financiar. Salari ul so i lor Gord on era depus di rect n cont, iar venitul lor total, dup ce era ci untit de i mpozitel e federale i ale statului Ne w York, se ridica la vreo nou zeci de mii. Nu era r u, dar nici prea grozav pe ntru doi doctori n t iin e care munceau c u crei erul ntr-un medi u toxic. Tom ar fi c ti gat mai bine jucnd ntr-o echip de base-ball de m na a doua, iar Judy ar fi putut lucra ntr-un bar, topless, din fostul meu di stri ct i s-ar fi descurcat la fel de bine. Tr im ntr-o ar bizar . n orice caz, nu mi-a l uat mul t ca s - mi dau sea ma c so ii Gordon tr iau peste posibili t i le l or financiare. Via a pe Coast a de Est nu-i chiar att de ieftin , lucru pe care, f r ndoi al , l descoperiser i ei. Erau nevoi i s achite chelt uieli le pentru cele dou ma i ni, pent ru barca cu motor, apoi chiria casei, asigur ri pentru locuin , diverse se rvici i, cinci c r i de credit, facturi emi se de mari compa nii petroli ere, ndeose bi pentru barca cu motor, plus chel tuielile curente ale vie ii de zi cu zi. n regi stru mai figura un ava ns substan i al pentru Formula 303, dat nd din luna aprili e, cu doi ani n ur m . Pe l ng aceasta, so i i Gord on contribuiser la o se a m de opere de cari tate, ceea ce -mi d dea senti me ntul de vinov ie. De ase me nea, fuse ser me mbrii unui cl ub de muzi c i lit eratur , trimi teau cecuri la nepoate i nepo i i f ceau part e di n Societatea de Istorie Pcconic. Cu t oat e acest ea, nu p reau s fi avut mari proble me, de i se g sea u cumva pe muchi e de cu it. Dac i procura u un venit suplime ntar frumu el din comer ul cu droguri, atunci fuse ser ndeajuns de ist e i s ascund ba nii i s se nglodeze n cheltui eli pn pe st e cap, ca orice ameri can cinsti t care nfrunt cu curaj fiscali tatea. Prin ur mare, ntrebarea era: unde se g sea u ba ni i? Nu snt revizor contabil, dar am f cut n vi a a mea sufi ciente cont roale financi are ca s ochesc l ucruri care se cer veri ficate. n eviden a ulti melor dou zeci i cinci de luni, a a cum fi gura ea pe foile trase la impri ma nt , exist a doar un singur ele ment de acest fel: o sum considerabil , un cec de 25000 de dolari, e mi s pe numele unei anume M argaret Wiley. Cecul fuse se aut entifi cat contra unei taxe de 10 dolari, iar suma respect iv fusese transferat electronic din contul de cump r turi al so il or Gord on. De fapt, suma reprezenta aproape toat e economii le l or. Cecul era datat 7 martie anul curent, f r alt me n i une referi toare l a utilitat ea lui . Atunci cine era aceast Margaret Wiley? De ce -i d duser so i i Gordon un cec autenti ficat n val oare de dou zeci i ci nci de miare? Avea m s afl m curnd.

Am sorbi t din cafea i , b tnd u or cu stil oul n ma s n ritm cu pend ula de pe peretele din cel l alt cap t al nc perii, am nceput s m gnde sc la toate acestea. M -a m dus la dul apul de buc t rie de l ng telefonul di n perete i, pri nt re c r i de bucate, am desc operit cart ea de telefon cu abo na ii l ocali. Am c ut at la W" i am g sit o anume M argaret Wi ley, cu domi ciliul n Li ght house Road, satul Sout hol d. Cuno tea m locul, era - dup cum ar ta i numel e - drumul care ducea spre far: mai precis, farul Horton Point. Tare a fi vrut s-o sun pe Margaret, dar s-ar fi put ut sup ra dac pri mea un t elefon l a ora dou noaptea. Puteam a tepta pn n diminea a urm toa re. Numai c printre calit il e mel e nu se num r i r bdarea. De fapt, di n cte tiu, n-a m nici un fel de calit i. Totodat , aveam sent i ment ul c FBI i CIA nu dormea u la ora aceea i c mi -o l ua ser nai nt e n cazul cu pricina. n sfr i t, lucru deloc li psit de import an , aici nu era vorba de o cri m obi nui t ; poat e c , n timp ce eu ov i am s-o sun pe Margaret Wil ey, asupra ntregii na iuni se r spnde sc ca o moli m ni mi citoare. Det est s fi u pus n astfel de situa ii. Am format num rul. Tel efonul a sunat i la cel lalt cap t al fi rului mi -a r spuns robotul. Am nchi s, apoi a m for mat di n nou. ntr-un t rziu, locatara s-a t rezit din somn i i -am auzit gl asul n receptor: -Al o? A dori s vorbe sc cu Margaret Wiley, v rog. Eu s nt . Cine-i la t elefon? a ntrebat o voce b trneasc i toropit de somn. sunt detecti vul Corey, doa mn . De la pol i i e. O clip -dou a m l sat-o s - i imagi neze tot ce putea fi mai r u. De regul , asta ajut la dezmet icire. Poli ia? Ce s-a ntmpl at? Doa mn Wiley, a i auzit la tiri de crimel e comi se la Nassa u Point? Oh. .. da. ngrozitor! i cuno tea i pe so ii Gordon? Ea i -a dres glasul hri t i a r spuns: Nu. .. adic ... i-am nt lnit o dat . Le-a m vnd ut un t eren. n marti e? -Da. Cont ra sumei de 25000 de dolari? Da. .. dar ce leg tur are cu mine Unde se afl acest teren, doamn ? Oh. .. e o f ie frumoa s de falez cu vedere c t re Sound. n eleg. Voi au s - i construiasc o cas ? - Nu. Nu- i puteau cl di nimic acolo. Drepturile edilitare erau vndute comitat ului. - Adi c ... ? - Adi c ... e vorba de un plan de ame najare. Vinzi drept ul de a me najare a t erenului, dar acest a continu s r mn n propriet atea ta. N-ai voi e s -l ame naj ezi tu. Cu excep ia lucr ri lor agri cole. - n eleg. Deci so ii Gordon n-ar fi avut voie s - i construiasc o cas pe falez ? - Oh, Doa mne, nu! Dac t erenul ar fi amenajat , ar valora pest e 100.000 de dolari. Comit atul m-a pl t it toc mai ca s nu-l ame naj ez. E o cl auz restrictiv care r mne val abil chi ar cnd terenul i sc hi mb proprietarul. E un plan bun. - Dar pute i vinde t erenul? - Da, i chiar l-am vnd ut. Cu 25000 de dolari. So ii Gordon ti au c nu-l puteau a me naja, a ad ugat ea. - Ar fi putut r scump ra drept urile de ame naj are de l a comi tat? - Nu, eu l e-a m vndut pe t ermen nel i mi tat. Acesta est e scopul planul ui. - Bine... Avea m i mpre sia c n el esese m inten iile so ilor Gordon: ace ti a cump ra ser un teren bun, cu perspecti v frumoa s , v ndut sub pre ul pie i i, ntruct pe el nu se putea const rui. ns l puteau culti va; am pri ceput c pasi unea lui Tom pe ntru vi nicultura local l cond use se la ultimul s u hobby: podgori ile Gordon. Dup toat e aparen el e, nu exi sta nici o leg t ur nt re aceast achizi ie i dublul asa sinat . - Iert a i-m c v-a m trezit, doa mn Wiley. V mul ume sc pe ntru ajutor. - Nu a ve i pent ru ce. Sper s desc operi i f pta ul. - Fi i convins c -l vom descoperi .

Am pus recept orul n furc , am plecat de lng telefon, apoi am revenit i am f ormat din nou num rul . Femei a mi -a r spuns i am ntrebat-o: - Iert a i-m , nc o ntrebare: t erenul e bun pe nt ru vit icultur ? - Ii suse, nu! E chiar pe Sound, deci prea expus i mult prea mi c. E doar o parcel de un pogon, situat pe fal ez , l a cinci sprezece metri deasupra ni vel ului m rii . E foarte frumos, dar acolo nu cre sc dect m r cini . n el eg... V-au spus c umva de ce voi au p mnt ul ? Da. .. ziceau c vor s aib un l oc or al lor cu vedere la mare. n care s stea i s privea sc marea. Erau o perec he adorabil . Mare nenoroci re ! A a e, doamn . V mul ume sc. Am nchi s tel efonul . A a deci. Dorea u un loc n care s stea i s priveasc marea. Cu dou zeci i cinci de mi i de dol ari i-ar fi put ut pl ti de mii de ori taxa de parcare la Ori ent Beach State Park, de unde ar fi privit zil ni c marea ct pofteau, vre me de opt ani , i tot le -ar mai fi r ma s bani de bere i de hot dogs. Argume ntul nu inea. Am chibz uit pu in. Ba chiar ceva mai mult . Ei bine, poat e tot u i s fi fost a a. Erau o pereche roma nti c . Dar chiar dou zeci i cinci de miare? Apr oa pe to i banii lor. i dac ar fi fost t ransfera i de stat la alt loc de munc , cum s-ar fi descot or osit de un teren care nu putea fi fol osit nici pent ru construc ii, nici pentru agricultur ? Ca re alt i cnit ar fi pl ti t 25000 de dol ari pentru o propri etate inutil ? Bun. Poate c exista o leg tur cu transportul de droguri pe mare. A a mai avea sens. Trebuia s v d terenul cu ochii mei . M -am ntrebat dac mai v zuse i a lt cineva actul de propri etate printre hrt iil e so i lor Gord on. Tot odat , m-a m ntrebat dac victimel e avuse ser un seif i ce anume se g sea n el. E cumplit s - i pui ntreb ri la ora dou noa ptea, cnd e ti sure sci tat de cafeina i ni me ni nu vrea s stea de vorb cu t ine. Mi -am mai turnat o cea c de cafea. Ferestrele de deasupra chiuvetei erau deschise i auzea m ri tul insectelor de sept embrie, ulti mele l custe i or c it de brot cei, o bufni undeva pri n apro piere i cte o pas re de noapt e ip nd pri n cea a care se l sa dinspre Marel e Gol f Peconic. Prin aceste l ocuri toamna este mbl nzit de nti nderile mari de ap care p streaz c ldura veri i pn prin noie mbrie. Un climat ex celent pentru st ruguri. Se poate naviga perfect pn spre Zi ua Recuno tin ei. Din cnd n cnd mai izbuc ne te cte un uraga n prin august , sept e mbrie sau octombrie, i i arna mai sufl dinspre nord-e st cte un criv . n general ns cli ma este bl nd , iar nu me roa sel e golfuri i scobituri din mal creeaz frecvent pcl i ce uri . Locul ideal pentru contraba ndi t i, pi ra i, t rafican i de b ut uri i, mai recent , de droguri . Am a uzit sunnd t elefonul di n perete i o frac i une de secund mi -a venit o i dee nebuneasc : poate era Margaret ! Apoi mi-a m a mi ntit c urma s m sune Max n l eg t ur cu pl ecarea pe Plum Isl and. Am ri dicat receptorul i am spus: - Ai ci Pizza Hut. Dup o clip de derut , am auzi t gl asul l ui Elizabet h Penrose: -Al o... - Bun ! - Te-a m trezit ? - Nu face ni mic. Ori cum t rebuia s m sc ol ca s r spund la telefon. - E r suflat ! Max m-a rugat s t e sun. Pl ec m cu feribotul de ora 8 dimi nea . - Nu a ve m al tul mai devre me ? - Ba da, dar... - De ce trebui e ca echi pa de acoperire s aj ung pe insul naintea noastr ? Nu mi -a r spuns la ntrebare, ci m-a anun at: - Vo m merge nso i i de eful pazei de pe i nsul , un oarecare domn Paul St cvens. - Cine pleac cu feri bot ul dinai nt e? - Nu tiu. .. uite ce e, John, dac ei asi gur acoperirea, noi nu pute m face mare lucr u. Au mai avut proble me i alt dat i se pri cep la treaba ast a foart e bine. Nu vei vedea acolo dect ceea ce vor ei s - i arate, i ar de di scutat vei discut a tot cu cine vor ei. Nu - i face prea mari iluzii n leg tur cu aceast mic incursiune. - Cine mai mer ge? - Eu, t u, Max, George Fost er i Ted Nash. tii de unde pleac feri botul? m-a ntrebat ea. - G sesc eu. Tu ce faci acum?

- Vorbe sc cu ti ne. - Hai ncoace. M uit la ni t e most re de t apet. A vrea s - i cer p rerea. - E t rziu. P rea aproape o ncuviin are, fapt care m-a surprins. Am insi st at. - Po i dor mi la mine i mine merge m a m nd oi cu ma i na p n la feribot. - Ar fi grozav. At unci vino i s ncheie m discu i a. M mai g ndesc. Asc ult , ai descoperit ceva pe foil e trase la impri mant ? Vi no ncoace i a m s - i ar t hardul me u. Termi n ! Vi n s t e iau. E t rziu. sunt obosit . sunt n pat m-a m pre g tit deja de culcare. Foarte bi ne. Ne pute m juca de-a ascunde mur tura". Am auzit -o r suflnd adnc, f r s - i piard r bdarea, apoi mi-a spus: mi nchi puia m c exist vreun indici u n eviden a lor financiar . Poate nu te-ai uitat destul de atent. Sau poate c nu te pricepi. Proba bil. Parc era vorba s nu asc unde m ni mic unul de cel l alt, a ad ugat ea. Da, unul de cel lal t. S nu asc unde m ni mic. -Ce... ? Oh, n eleg. Amnd oi tiam c atunci cnd l ucrai cu poli i a federal , i se punea un mi crofon n telefon la ci nci minute dup ce f ceai cuno tin cu ei. Iar cnd ascultau t elefonul unor a mici , ni ci nu- i mai b teau capul s ob i n aprobare. Regret am c o suna se m pe Margaret Wiley. Unde-i Ted? am nt rebat-o pe Beth. De unde vrei s ti u? Z vor te- i u a. Are se mnal me ntele unui viol ator i asasi n pe care -l urm re sc. Mai las-o balt , John. Mi -a nchi s t elefonul. Am c scat . De i deza m git c detecti vul Penrose ref uzase s vin l a mi ne, m si m ea m n acela i timp oarecum u urat. Probabi l c i nfirmierele ntr-adev r puneau sal pet ru n jeleu. Poate c aveam nevoie de un regi m mai bogat n carne. Am nchi s butonul filtrului de cafea, am st ins l umi na i a m ie i t din buc t rie. Am bjb it prin ntuneri c prin casa mare i pustie, pe hol ul cu lambriuri de stej ar, pe scara spiralat i scr it oare, apoi pe coridorul cel lung, pn n nc perea cu tavan nalt n care dormea m de cnd eram copi l. n timp ce m dezbr ca m ca s m urc n pat, am reflect at asupra zilei care t recuse, ncercnd s m hot r sc dac era cazul s prind feribotul de opt di mi nea a. Ca argume nte pro, l simpati zam pe Max, care -mi ceruse un servici u. Doi, i si mpat izase m pe so i i Gord on i voi a m s le fac i lor un servici u, s -i r spl tesc cumva pentru pl cuta lor compa ni e, pentru vi nul i fri ptura oferite ntr-o peri oad cnd nu m si m ea m chiar n for m . Trei, nu-mi pl cea del oc Ted Nash i si m ea m o dorin copil reasc de a -l c lca pe nervi. Patru, mi pl cea Beth Penrose i m ncerca dorin a adult de a.. . n sf r it ! n ulti mul rnd, m-a m gndit la mine, care m plictisea m. .. Ba nu! Altceva era la mij loc: ncerca m s dovedesc c nc mai ti am me serie. Pn aici , t oate bune. n sf r it - i, f r ndoial , deloc neglijabil exist a mi ca proble m cu mol i ma, ciuma nea gr , ro ie, ameni n are a mul tipl sau ce -o mai fi fost : posibi lit atea ca aceea s fi fost ultima toa mn h r zit ntregii pl anet e. Pentru t oate acest e mot ive, am n eles c trebuia s urc la bordul feribotul ui de opt di minea a cu desti na ia Pl um Island, nu s m asc und sub p tur , cum f cea m n copil rie de fiecare dat c nd nu voia m s nfrunt o anumit realit ate... Am r ma s gol n fa a ferestrei nalte i am pri vit cea a care naint a dinspre gol f, alb i fantomat ic n lumina lunii , tr ndu-se i erpui nd pest e paji tea nt unecat , i apropii ndu-se de cas . Odinioar priveli tea m nsp i mnta de moarte. M nsp i m nta i acum. Am si m it cum mi se face pielea de g in . Inc on ti ent , mi -a m dus m na la pi ept i degetele mele au g sit urma r nii provocate de primul glon ; apoi mi-a m c obort mna pe pntece, acolo unde cel de al doilea glon , poate chiar un al trei lea, mi sf iaser mu c hii cndva el astici, mi rupse ser intest inele, mi smul se ser a chi i din pelvis i apoi ie iser prin spat e. Alt glon trecuse prin ga mba st ng , f r urm ri prea grave. Chirurgul spunea c avuse se m mare noroc. Avea dreptat e. D duse m cu banul mpre-

un cu col egul me u, Dom Fa nelli, ca s decidem cine se va duce la ma gazin s cu mpe re cafea i gogo i; Dom pierduse. l costase pat ru dolari . Fuse se ziua mea norocoa s . Undeva n golf s-a auzit cornul de cea i m-a m ntre bat cine putea fi n larg att de trziu i pe o astfel de vre me. Am plecat de la fereast r i am verifi cat soneria ceasului, apoi m-a m a si gurat c pistolul me u calibrul 45, pe care-l i n pe noptier , era nc rcat. M -am pr bu it pe pat i, la fel ca Beth Penrose, Sylve ster Maxwell , Ted Nash, Ge orge Foster i mul i al ii n noa ptea aceea, am r ma s cu oc hii pi roni i n t avan, gndindu-m la crim , la moarte, la Plum Isl and i la ci um . Am v zut cu ochii mi n ii drapelul negru de pira i l eg nndu-se pe cerul nop i i, cu craniul desc rnat, alb i r njit . Mi -a t recut prin mi nte c singurii care se odihneau n pace n noa ptea aceea erau Tom i Judy Gordon.

7
La ora a se a m fost n pici oare, am f c ut un du i m-a m mbr cat n ort, tricou i pantofi sport i nut adecvat pentru a m sc hi mba rapid n combinez on de protec ie sau cum s- o mai fi nu mi nd. Am trecut pri n obi nuita dilem ha ml etian n ceea ce pri vea pist olul: s -l iau sau s nu-l iau, aceasta era nt rebarea. n cele din urm , a m decis s -l iau. Nu se ti e nici odat ce sur prize i rezerv ziua. Poate mi se oferea pl cut a ocazie de a-l vopsi n ro u pe Ted Na sh. La apte f r un sfert gonea m cu ma ina spre est, pe Mai n Road, prin inima inut ului vi ticol. n timp ce conducea m, mi -a t recut pri n mi nte c nu era deloc si mplu s - i c t igi exi sten a de pe urma solului de coast , a a cum f ceau numero i l ocal nici. Totu i, vii le cre teau surprinz tor de bine. De fapt, n st nga mea, cum trecea m prin satul Peconic, se g seau cea mai grozav podgori e i cram , Podgori ile Tobi n, pro priet atea l ui Frcdri c Tobi n, pri eten cu so ii Gordon, pe care -1 cunosc use m c ndva n treac t. Mi -am notat n mi nte s -i fac o vi zit podgoreanul ui, s v d dac putea aduce oarecare l umin n cazul me u. Undeva n dreapta mea soarel e se ridicase deasupra copacilor i termometrul din ma in mi ar ta 16 grade Celsius, ceea ce nu-mi spunea ni mic. Reu ise m c umva s -mi dereglez computerul, care trecuse pe si ste mul metric. ai sprezece grade nse mna frig, dar eu ti a m c nu e. Ori cum, soarele risipea ce urile de la sol i razel e lui mi i nundau Jeep-ul care m costase o avere. Dr umul cot ea u or i pod gorii le ofereau o pri vel i te mult mai pitoreasc dect cea a cmpuri lor de cartofi care cre teau pe ai ci cu vreo t reizeci de ani n urm . Ici-colo c te o livad sau un lan de gru rupeau monotoni a viil or. P s ri mari pl uteau sa u se avntau spre cer n c ld ura di mine ii, iar p s relel e ciri peau gure e pe c mp i prin copaci . Totul mergea perfect pe lume, cu excep i a faptul ui c n aceast diminea Tom i Judy se g sea u l a morga comit atului; n aer parc pl utea ceva nefiresc, suind i cobornd o dat cu cure n ii de aer cald, purtat de briza oceanul ui, plutind pest e ferme i vii, purtat de s ngel e oa menil or i ani malelor. i t otu i, n aceast diminea totul p rea normal , p n i eu. Am desc his aparatul de radio pe un post de ti ri din Ne w York i un ti mp a m a scult at obi nuit ele tmpenii , a teptnd ca cineva s anun e i zbucni rea mi steri oas a... ceva. Era ns prea devre me. Am trecut pe post ul de ra dio l ocal i am prins tirile de ora apte. Crainicul tocmai anun a: Azi -diminea a m discut at l a telefon cu ef ul pol i i ei, Sylvester Maxwel l, i i at ce ne-a declarat acest a". n di fuzoare a r sunat gl asul mor oc nos al l ui Max, care spunea: n ce pri ve te uci derea celor dou persoa ne de la Nassau Point, To m i Judy Gordon, snte m de p rere c este vorba de un dublu asa sinat cu scop de jaf. Crimele nu au ni mi c de a face cu faptul c vict imel e lucrau pe Plum Island, a adar, dori m s pune m cap t unor ase menea spec ula ii. Rug m pe t o i localnicii s fie vi gilen i n caz c remarc vre o fi gur str i n i s raporteze ori ce fapt suspect poli iei ora ului . Nu est e cazul s deveni m i steri ci, dar exist o persoa n narmat care a ucis, a spart o l ocui n i a comis un jaf. A adar, e cazul s v l ua i m suri de precau ie. La acest caz lucr m n colabora re cu pol i i a comi tat ul ui i crede m c de i ne m unele i ndi cii. Deoca mdat nu a m mai mul t de decl arat. Vor bi m ma i t rziu, Don". - Mul ume sc, efule, i-a r spuns Don. Iat de ce mi pl cea mie inutul acesta: oame ni f r preten ii i cu pici oarele pe p mnt. Am nchi s aparat ul de radi o. Ceea ce

omi se se s decl are eful poli iei era fapt ul c pleca pe Plum Isl and, adic locul care nu avea ni mic de a face cu dubl ul asasi nat. De ase menea, uitase s pomenea sc de FBI i CIA. Ad mi r un om care ti e cum i c nd s alarmeze publi cul. Ce-ar fi fost ca Max s spun : Exist o posibi lit ate de ci ncizeci la sut ca so ii Gordon s fi vndut vi ru i uci ga i unor terori ti care int en ioneaz s di strug via a n Ameri ca de Nord ?" O ase me ne a declara ie ar fi provocat n vala l a feribot nc de la deschiderea progra mului, ca s nu mai vorbi m de exodul c tre aeroporturi sau de dorin a subit de vacan n America de Sud. n orice caz, pn n moment ul de fa di minea a era frumoa s , n dreapt a mea a m re marcat un c mp mare de dovleci; mi -a m a mi ntit t oamnele copil ri ei c nd veneam aici la sfr it de s pt m n , cnd alerga m ca un disperat print re dovleci ca s -l g sesc pe cel mai mare, mai rotund, mai portocaliu i mai perfect. Mi -am a mi ntit cum n fiecare an m lua m la har cu fratele meu mai mic, Jimmy, n pri vi n a c tig torului, dar de fiecare dat rezolva m disputa b rb te t e, cu pumnii, meci pe care-l c t iga m ntotdeauna, fii nd mult mai nalt dect el. Cel pu in, pu t iul avea curaj. C tunul care urma dup Peconic era Sout hold, care d dea nu mel e ntregii a ez ri. Era amplasat n l ocul n care podgori ile se sf r eau, iar uscat ul se ngusta ntre Sound i golf, ca urmare tot ul ar ta mai b tut de vnt i mai s lbatic. inele de cale ferat di n Long Isl and, cu cap tul la Penn Stati on n Manhat tan, m-a u nso it un ti mp pe partea stnga, paralel e cu oseaua, apoi s-a u int ersectat i s-a u ndep rt at din nou. La ora aceea circula ia nu era prea intens , cu excep ia ctorva ma i ni agri cole. Mi-a t recut prin minte c , dac vreunul dintre coechipieri i mei cu dest ina ia Pl um Island s-ar fi aflat pe drum, la un mo ment dat l-a fi v zut i eu. Am int rat n satul Greenport, principal a met ropol din North Fork, cu o popula ie - din cte anun a indicatorul - de 2100 de locuit ori. n compara ie cu el, Insula Manhatt an, unde muncea m i tr i am i unde m g si se m la un pa s de moa rte, era mai mic dect North Fork, de i num ra dou mi lioane de l ocui tori nghe sui i claie pe ste gr mad . Sec ia de pol i i e la care lucra m num ra trei mii de b rba i i femei , adic mai mult dect ntreaga popul a ie a a ez ri i Southold. Max, dup cum a m mai spus, avea n subordine circa patruzeci de poli i t i, dac ne punea m l a soc oteal pe mine i pe el. Satul Greenport dispuse se c ndva de o poli ie proprie, circa ase persoane, dar se p rea c ace t ia reu i ser s calce popul a ia pe nervi, ceea ce a f cut -o s voteze supri marea respectivei sec ii . Nu cred c la Ne w York s-ar fi putut ntmpla a a ceva, oricum nu era o i dee proa st . Une ori m g nde sc c ar trebui s -l conving pe Max s m angajeze gen marele pi stolar venind de la ora , c ruia eriful de prin partea l ocul ui i nfige n piept insigna i-i spune: Ave m nevoie de cineva cu expe ri en a, competen a i fai ma dumitale" sau ceva pe aproa pe. Adi c , vrei sau nu vrei s fii un pe te mare ntr-un iaz mit itel ? Vrei sau nu vrei ca femei le s - i arunce pri viri gale e i s l ase s le cad batista pe trot uar? M -a m trezit la realitate. mi era foa me. Prin p r il e acelea nu exist practi c nici un fast food, fapt care reprezint unul di nt re fa rmecele acelor mel eaguri, dar i un mare neajuns. sunt totu i cteva ma gazi ne cu de t oate, prin urmare a m oprit la unul de la margi nea sat ului Gree nport i mi-a m cump rat o cafea i un sand vi la pachet, cu un produs mi sterios de carne i brnz . Jur c po i mnc a si multan a mbalajul i paharul de pl astic, f r s - i dai sea ma de deose bire. Am n f cat s pt m nalul care se oferea gratis i a m luat mi c ul dejun n ma in . ntmpl tor, ziarul con inea un articol despre Plum Isl and. Lucru deloc ciudat, dat fii nd c local nicii p reau foarte int eresa i de acea insul nv luit n ce uri i mistere, n decursul anil or, cul esese m cea mai mare pa rte a informa iilor despre Plum Isl and din surse locale. Cnd i cnd, insula aj ungea i pe posturile na ionale de tiri, dar o pre supunere mai aproa pe de realitate era aceea c nou din zece ameri cani nici nu auziser de ea. Exi stau anse ca sit ua ia s se schi mbe n curnd. Articolul pe care l citeam era n leg t ur cu maladia Lyme, alt obse sie a locuit orilor din Long Island i din statul Connect icut, aflat la doi pa i . Boala, transmi s prin p duc hele de c pri oare, luase propor iil e unei epi demii . Cuno tea m persoa ne care suferi se r de maladia Lyme; de i rareori fatal , i put ea nenoroci un an sa u doi di n via . n orice caz, localnici i erau convin i c viru ii proveneau de pe Pl um Island i c fuse se vorba de un experi ment bi ologic sc pat de sub cont rol printr-o gre eal sau ceva ase m n tor. Nu

cred c exagerez dac afi rm c localni cii tare ar fi vrut s vad Plum Island scuf undndu-se n mare. De fapt, mi-a ve nit n g nd o ima gine - si milar scenei di n Frankenstein - cu fer mierii i pesca ri i de pri n partea locului, narma i cu furci i c ngi , femeil e cu tor e, to i cobor nd pe insul i st rignd: n i ad cu voi i cu experien ele voa stre mpotriva fi rii ! Domnul s ne apere ! Vre m s vede m ce se nt mpl aici!" Sau ceva ase m n t or. n ori ce caz, am pus deoparte a mbalaj ul i am pornit motorul. Cu for e noi, mi -a m cont inuat drumul, cu ochii dup noi i mei colegi. Ur m torul c tun era East Marion, de i se pare c nu mai exi st un al doilea Marion; probabi l c a ez rile fuse ser denumite dup Angli a, a a cum se nt mpl cu mult e alt e locuri din Long Island botezate East ". Southold se nu mi se cndva Southwol d, dup l oca litate a englez de unde prove neau pri mii coloni ti , dar pierduse w"-ul n Atlanti c sau mai tiu eu pe unde, sau poat e, l schi mba se contra ctorva u"-uri. Cine t ie? M t u a June, care fuse se me mbr a Societ ii de Istorie Peconic, mi mpuia c p orul cu t ot felul de prosti i i cred c o part e din acel e lucruri erau interesant e i se fi xa ser n me morie, ns poat e se fixaser ana poda. Uscatul se ngusta p n la l i mea unui di g, apa m rgini nd oseaua de o parte i de alta: n stnga Long Isl and Sound, n dreapta Ori ent Harbor. Cerul i oceanul erau pl ine de ra e, g te canadiene, egrete al be ca z pada i pesc ru i , motiv pentru care nu deschidea m niciodat trapa de aerisire din acoperi ul ma inii . Vrea u s spun c p s ril e acelea mnca u prune sa u ceva ase m n tor, dup care se u ura u ca bombardierel e i ti au" cnd aveai ma i na desc operit . Uscatul s-a l it din nou; a m t recut prin vechiul i nespus de bizarul c tun Orient , i ar zece minute mai trzi u m apropi a m, n sf r it , de Ori ent Point. Am dep it intrarea n Ori ent Beach State Park i am nceput s reduc vit eza. Deasupra capului a m v zut un catarg cu st eagul a me rican cobort n bern . Am pre supus c pozi ia steagului era n leg tur cu cazul Gordon, ceea ce nse mna c acel catarg se g sea pe propriet ate federal , f r ndoial sta ia de feribot Plum Isl and. Vede i deci ce bine lucreaz mintea unui detecti v, chiar i pe la a pte dimi nea a, dup o noa pt e aproa pe alb . Am tras la margi nea oselei, n dreptul unui lac de agreme nt i a unui restaurant , apoi am oprit mot orul. Mi-am sc os binoclul din torpedo i l -am a intit asupra unei pancart e mari, n alb i negru, aflat chiar l ng catarg, la ci rca t reizeci de met ri mai ncolo, pe osea. Pe pancart era scri s: Centrul de boli ale ani malel or Plum Isl and ". Nu scria Bine a i venit !" i nici Feribot", dar cum se vedea apa, am dedus c nu putea fi dect st a ia de feribot . Oa me nii de r nd presupun, poli i t ii deduc. De ase me nea, sincer s fi u, n decursul ani lor trecuse m prin drept ul acest ui loc de vreo dou sprezece ori n drum spre sta ia de feribot Ne w London, care urma imediat dup sta ia Plum Island. De i niciodat nu-i acordase m prea mult aten ie, cred c ntot deauna m i ntrigase mi st erioasa Plum Island. Nu-mi plac mist erele, de aceea vreau s le dezleg. M sup r faptul c exist lucruri pe care nu le tiu. n orice caz, n dreapt a tabl ei i ndi catoare i a catargului se vedea o cl di re di n c r mi d cu un si ngur nivel, dup toate probabili t i le un centru ad minist rativ i de recep i e. n spatel e cl dirii era o parcare mare, cu cribl ur , care se ntindea p n la ap . Parcarea era mprej mui t cu un gard nalt din srm mpletit , t ermi nat cu s rm ghi mpat . Pe chei, la marginea parc rii , existau ct eva depozite i ma gazii nc p toare, ampl asate chiar la mal. Se vedeau cteva cami oa ne parcate lng docul de nc rcare. Am presupus pardon! a m ded us c era locul de mbarcare pe ntru ani mal el e care plecau pe drumul f r ntoarcere c tre Pl um Island. Parcarea se nti ndea de-a l ungul golfului pe o di stan de circa o sut de met ri i, prin cea a sub ire, am z rit n cel lalt cap t al ei vre o t reizeci de vehicule de pasageri parcate lng pontonul feribotului . Nu se vedea nici ipenie de om. Am pus deoparte binoclul i m-a m uitat la ceasul digital de la bordul ma inii , care ar ta 7:29, t emperatura fii nd acum de 17 grade. Trebui a neap rat s deconectez si ste mul met ric. Vreau s spun c bl este mat ul de comput er afi a cuvint e fran uze t i bi zare, cum ar fi kilometres", litres" i felurite alt e fran uzisme. Mi-era i team s dau drumul radi atorului pentru scaun. Aj unse sem cu o or nainte de plecarea feribotului c tre Plum Island, dar l a anc

pentru a-l prinde pe cel veni t de pe insul , exact cum avusese m de gnd. Dup cum obi nuia s spun unchi ul Harry cnd m punea s m sc ol din pat n zorii zil ei: Numai p s ril e care se trezesc devre me prind viermi ori , Johnny." Iar eu i r spundeam t ot cu o glum : Dar viermi ori i care se t rezesc devre me ajung s fie mnca i". Eram o mare figur . Di n cea s-a i vit un feribot al b cu albast ru, care nai nta lin spre pontonul debarcaderului . Am privit din nou pri n binoclu. La prov se vedea o e mble m guverna me ntal , proba bil a Mini sterului Agriculturii, i numele feribotului Plum Rttnner, denotnd c cel care i-l d duse avea si m ul umor ul ui. Trebuia s m apropi i, a a c am a mbreiat i am pornit spre tabla indicatoare, spre catarg i spre cl direa de c r mid . n dreapta cl diri i, por il e blocate cu lan uri fuseser deschi se i, cum nu vedea m pri n preaj m nici un paznic, am intrat n parcare i m-a m ndreptat spre depozi te. Am parcat lng ni te camioa ne de marf i containere, n speran a c ma i na mea nu se va vedea n aceast nghe suial . M aflam la numai ci ncizeci de metri de cel e dou pontoa ne i a m privit prin binoclu cum feribotul ntorcea n loc, venind cu spat ele spre cel mai apropi at ponton. Plum Runner ar t a nou i bine nt re inut : l ung de vreo optsprezece metri, cu scaune pe punte. Pupa a atins pontonul i c pitanul a oprit mot oarele, n timp ce un marinar a s rit pe rm s lege par mele de pilon. Am re marcat c pe debarcader nu era nime ni. n timp ce pri vea m prin binoclu, cteva persoane au ie it din cabina de pasageri i s-a u ndrept at spre puntea de la pupa, care s-a deschi s, l s ndu-i s coboare direct n parcare. Am num rat zece b rba i , t o i mbr ca i n uniform alba str : fie echipa de la Ministerul Agriculturii, tri mis s m nt mpi ne, fi e paznici de noapte, eli bera i din tur de schi mbul plecat pe Plum cu feri bot ul de ora a pte. To i cei zece paznici purtau centur pentru pi stol, de i la nici una nu a m v zut pri ns vre un t oc. Lng feribot st tea un i ndivid sol id, mbr cat cu pulover albastru i cravat ; acesta a nceput s discute cu cei zece, ca i cum i -ar fi cunosc ut bine, ceea ce m-a f cut s deduc c putea fi Paul Ste vens, eful pazei . Apoi i -au f cut apari ia pat ru ti pi n costume elegante, ceea ce mi s-a p rut oarecum ne obi nui t. M ndoiesc c cei patru i petrecuser noaptea pe Plum Island, a adar, nu-mi r m nea dect s t rag concluzia c plecaser cu feribotul de apte. Dar acest lucru le -ar fi l sat doar cteva minute de escal pe i nsul . Prin urmare, plecaser mai devre me, fie cu o curs special , fi e cu un el icopter. n sfr it, pe rm au cobor t agal e, mbr ca i n inut neoficial , domni i George Foster i Ted Nash - fapt care nu m-a surprins din cale -afar . Ei bi ne, ast a era: cine se culc devre me, se scoal devre me i ajunge viclean i mincinos. Idio ii.. . B nui a m eu c - mi vor t rage clapa. Am continuat s prive sc pri n binoclu. Na sh, Foster i cei patru ti pi n costum disc utau apri ns, n ti mp ce individul n pulover albast ru se inea respectuos la distan . Am ghici t dup ge st uri c Ted Na sh era eful. Ceilal i pat ru veniser , proba bil , de la Washington i dracu' t ia ci ne-i trimise se. Era greu de spus ce c ut au acolo FBl -uI, CIA, Minist erul Agricul turii i, f r ndoial , Mi ni sterul Ap r rii, i mai ti u eu c i i v rse r nasul . Din punctul meu de vedere, to i i neau de autorit il e federale, dup cum la rndul lor m soc oteau - dac se sinchi seau ct de ct de mi ne - un he moroi d sup r tor. n orice caz, am pus binoclul deoparte, am l uat ziarul s pt m nal i paharul de cafea gol, n event ualitat ea c ar fi trebui t s -mi asc und fa a. Iat deci c to i fl c ii ace ti a mecheri mi vnd user gogoa a cu pas rea care se scoal devre me " i acum ni ci nu se deranjau s arunce o privire njur, s vad dac erau suprave ghea i. Aveau un dispre suvera n fa de poli istul de rnd, l ucru care m sc otea di n s ri te. Tipul cu pul over al ba stru s-a ntors spre cei zece paznici i l e-a dat voi e s pl ece; fi ecare s-a dus la ma ina l ui , a urcat la volan i a de marat , t recnd pe lng mine. Apoi domnul Pulover Alba stru s-a napoiat pe puntea de la pup i s-a f cut ne v zut n interiorul feribot ului. Cei patru n cost um i -au l uat r ma s-bun de la Nash i Fost er, dup care au urcat ntr-un automobi l Chevy Caprice negru i au pornit n di rec ia mea. Ma ina a nceti nit n dreptul me u, gata s opreasc , apoi i -a v zut de drum, trec nd de poarta cu lan pe care intrase m.

n acel moment a m v z ut c Na sh i Foster mi re marca ser ma i na, a a c am de marat i m-a m ndre ptat spre feribot, ca i cum abia sosi se m. Am parcat departe de pont on i am conti nuat s sorb din paharul gol i s citesc despre ntoarcerea balenei al bastre, f r s acord vre o aten ie domni lor Na sh i Foster, r ma i l ng feri bot . Pe la opt f r zece, lng mine a oprit o veche dub de poli ie, din care a cobor t Max, mbr cat n blugi, scurt i apc pe sc reasc tras bine pe frunt e. Am cobor t geamul porti erei i l-am ntrebat: - Te-ai deghi zat sau te-ai mbr cat pe ntuneric? El s-a ncruntat. - Na sh i Fost er au fost de p rere c ar fi de preferat s nu fi u v zut mergnd pe i nsul . - Te-a m auzit azi -diminea l a radio. - Cum i s-a p rut ? - Absol ut neconving tor. Toat dimi nea a a fost un e xod de b rci, avioane i ma ini care p r sea u Long Isl and. Toat Coa sta de Est e cuprins de panic . - Las-o dracului ! - Bine. Am oprit mot orul i a m a teptat ca Jeep-ul s -mi spun ceva, dar b nuie sc c , de data aceast a, nu mai f cuse m ni ci o boac n . Am scos chei a din cont act i , n aceea i clip , s-a auzit un gl as de fe meie: Votrc fentre est ouverte". Cum poate o ma i n a me ri can s vorbea sc fran uze t e? Ei bine, pentru c am ncerc at s reduc la t cere idiotul de robot, am ajuns cumva s vorbe sc fran uze te marca aceasta de ma i ni se export i la Qucbec, ceea ce expl ic siste mul metric. Votre fentre est ouverte". - Mangez merde, am replicat n cea mai corect francez nv at n coal , dup care am cobort de l a volan. - E cineva cu tine? m-a ntrebat Max. -Nu. - Vorbea cineva.. . - Nu-i da aten i e. Avuse se m de gnd s -i spun lui Max c -i v zusem pe Na sh i Foster cobor nd din feribotul sosit de pe Plum Isl and, dar dac lui nu-i trecuse prin minte s - i mi te fundul ncoace mai devre me sa u m car s m tri mit pe mine, atunci nu merit a s -i dest nui ce ti a m. Ma ini le au nceput s sosea sc ; experi me nta ii navet i ti pe Plum Island aj ungeau pe chei cu o frac iune de secund nai nte ca feri botul s dea se mnal ul de pl ecare. - Hei , t oat l umea l a bord ! ne-a st rigat Ted Nash mie i l ui Max. M -a m uitat n j ur dup Beth Penrose, rosti nd n gnd mici r ut i mi sogine l egate de talentul femei lor de a ntrzia. - Ui te-o! a excla mat Max. ntr-adev r, iat c venea, dup ce cobor se di ntr-un Ford negru, pr obabi l ma ina ei de poli ie ne nmatri culat , parcat acolo nc nainte de sosirea mea. Oare existau pe lume persoa ne la fel de inteligente ca mi ne ? Pu in proba bil . Cred c eu i d duse m i deea de a veni devre me. mpre un cu Max a m traversat parcarea nv lui t n cea , ndrept ndu-ne spre pont on, n timp ce si rena feribotului suna a doua oar . Det ectivul Penrose s-a dus la domnii Nash i Fost er, i to i trei au nceput s discute, n timp ce noi doi ne apropi a m. Na sh a ridicat privirea i ne-a f cut un se mn ner bd tor s ne gr bi m. n via a mea am ucis oa me ni i pentru mai pu in de att . Cnd Max i cu mine a m ajuns pe chei, Nash nu s-a obosit nici s ne dea bine e, ci s-a ui tat la ort ul meu i a spus: Nu i-e cam frig, John? Du-te n m -ta, Ted! Avea tonul superi or pe care efi i l adopt fa de subord ona i, a a c trebuia s -l pun la punct , l -am r spuns, referi ndu-m la pantal oni i l ui de golf de un roz t mpi t: Au cumva proha b, ca i chil o ii? Ge orge Foster a nceput s rd , iar obrazul l ui Ted Nash a luat culoarea pant alonilor. Max s-a pref c ut c nu auzise schi mbul nostru de repli ci, iar Beth m-a ful gerat cu privirea. Bun dimi nea a! ne-a urat cu ntrziere domnul Fost er. Gata de mbarcare ? To i ci nci am pornit spre feribot. Pe puntea de la pupa l -am v zut veni nd spre noi pe tipul cu pulove r albastru. Bun dimi nea a! ni s-a adresat el. sunt Paul Stevens, eful pazei de pe Plum Island. Vor bea cu un glas parc prod us pe calculator. I-a r spuns domnul Pantaloni-Roz:

Eu sunt Ted Nash de la Minist erul Agricult urii. Ce porc rie ! Nu numai c cei t rei m sc ri ci abia se nt orse ser mpre un de pe i nsul , dar Nash continua s ne servea sc rahatul cu agri cultura. Stevens avea n m n un bloc note s era genul omului narmat cu blocnote s i cu flui er: bl ond, tuns scurt, ochi alba tri i reci. Domnul Poate-Tot, fost mare sport iv, atletic i elegant, preg ti t s organizeze un eveni me nt sportiv, s repartizeze oa menii n vagoa ne sa u ori ce ar ma i fi fost nevoie. Fiindc veni vorba, Beth era mbr cat la fel ca n ziua precedent , de unde a m tras concl uzia c nu se a t epta se s r m n pe st e noa pte l a Nort h Fork n mome ntul n care aflase despre cri me cnd i aj unse se la ureche gui at ul, cum spune m noi, expre si e care se pot rive te n cazul de fa ... n elege i cum vine asta: centrul de boli ale ani malel or, febra porcinelor, i nsula n form de antri cot ... Ar unc nd o privi re l a blocnotes, domnul Stevens i s-a adresat lui Max: - Du mneavoa st r s nte i George Foster? - Nu, eu sunt eful poli iei, Maxwel l. - Aha ! a ncuvi in at domnul Stevens. Bi ne a i venit. - Iar eu sunt Beth Penrose, l-am informat pe St evens. - Nu-i adev rat, snte i John Core y, m-a contrazis el. - Adev rat . Acum pot urca l a bord ? - Nu, domnule. Nu nainte de a veri fica prezen a pentru toat lumea. S-a ui tat la Beth i i-a spus: Bun dimi nea a, det ectiv Penrose. Apoi s-a ui tat l a George Foster: Bun dimi nea a, domnul Foster de la FBI, corect? - Corect. - Bine a i venit la bord. V rog s m urma i . Am urcat la bordul feri bot ului Plum Runner i n clipa urm toare am ridicat ancora i am por ni t c t re Plum Isl and sa u, dup cum o denumea u ziarel e de scandal, Insul a Mist erioas ori, ceva mai incon ti ent, Insula Ciumat . L-a m urmat pe domnul Stevens nt r-o cabin spa ioas i confort abil , cu lambriuri de lemn, n care vreo trei zeci de b rba i i fe mei edeau pe sca une tapi ate ca cele de avi on, discut nd, citind sa u, pur i si mpl u, mo ind. P reau s fie locuri pent ru circa o sut de persoane, i a m tras concluzia c urm toarea curs transport a maj oritat ea angaja i lor de pe Plum Island. Noi nu a m r ma s la un loc cu pasa geri i, ci l -am urmat pe domnul St evens pe o scar , apoi ntr-o nc pere mi cu care p rea a fi ca mera h r i lor sau ca mera de paz , sau ceva asem n tor. n mijl oc se g sea u o ma s rot und i o caraf cu cafea. Domnul Stevens rie-a invit at s lu m loc i s be m cafea, dar noi am refuzat i una, i cealal t . Sub punte aerul era n bu i tor, iar n c m ru nu se auz ea dect zgomot ul motoarel or. Steve ns a scos din bl oc not e s cteva hrtii i a nm nat fi ec ruia dintre noi o singur foai e tras la impri ma nt , mpreun cu o copie la indigo. Acea sta est e o declara ie pe care s nte i ruga i s-o se mna i naint e de a debarca pe Plum Isl and. tiu c snt e i reprezentan i ai legii, dar regulame ntul e regula me nt. V rog s citi i i s se mna i, a ad ugat el. Am pri vi t for mularul , i ntitul at Regulame nt pentru vi zitatori". Era unul di ntre pu inele formulare guver name ntale scrise ntr-o englez pe n elesul tut uror. n li nii mari, trebui a s -mi dau acordul c voi r m ne mpre un cu grupul, c vom merge inndu-ne de m ini i c , n per ma nen , voi fi nso it de un angajat de pe Plum Isl and. De ase me nea, m angaj a m s re spect toate i nstruc iunil e de sigura n i s nu vi n n contact cu animale cel pu in o s pt mn de l a vizit area i nsulei. A adar, am promi s s nu m nso esc cu va cile, cu oi le, cu porcii , cu caii, i a a mai departe, s nu vizit ez nici o fer m , gr din zool ogic i nici chiar un parc; n plus, trebui a s m in depart e de orice grajduri cu ani male, de vnzare, arcuri de vite, l aboratoare de ani male, carma ngerii, gr dini zool ogice, mena jerii i expozi ii ani male cum ar fi fost t rgurile. M i s fie! Che sti a asta mi li mit a via a soci al pentru toat s pt m na care ur ma. Ul timul paragraf era interesant i suna ca m a a: n caz de necesit ate, directorul centrul ui sau ofi erul de paz pot re ine vi zitat orul pe i nsul , ca m sur de precau i e necesar din punct de vedere al sigura n ei biologice. Articol ele vest ime ntare i alte obiecte pot fi re inute t emporar pe Pl um Island pentru decont ami nare, vi zitatorul pri mi nd alte haine pentru a put ea p r si insula, dup un du de deconta minare. Obi ectele vesti ment are re inute urmeaz a fi napoiate ct mai curnd posi bi l."

Pentru a -mi spori pl cerea vi zitei , am acceptat caranti na i deten i a necesar . Presupun c acest a nu-i feribotul de Connect icut, m-a m adresat lui St evens. Nu, nu est e. Eficient ul domn St evens ne-a nmnat ct eva pixuri din dotarea guverna me ntal , iar noi am pus foile pe ma s i, continund s r m ne m n picioare, ne-am mz g l it numele pe el e. Stevens a adunat foi le i ne -a oferit copi ile la i ndi go, n chip de suveni r. Apoi a dat fiec rui a ecusoa ne albast re de vizitatori, pe care ni le -am prins cumi n i de haine. - E cineva di ntre dumnea voa st r narmat? ne-a ntrebat el. - Cred c t o i snte m, a m r spuns eu, dar a i face bine s nu ne cere i armele. Stevens s-a ui tat la mine i a repl icat: - Ba chiar asta am s fac. Armel e de foc sunt interzise cu des vr ire pe insul . Am aici un sei f n care pistoalele dumneavoa str vor fi n siguran , a ad ugat el. - Pistol ul meu e n sigura n acolo unde se afl acum, a m protest at. - Plum Island se g se te sub juri sdic ia ora ului Southold. Eu reprezi nt legea pe Plum Island, a insi stat i M ax. Stevens a chibzuit cteva momente, apoi a spus: - Presupun c i nt erdic i a nu se aplic i oame nilor legii. - Fi i convins c nu, a intervenit Beth. Stevens, a c rui mic demonstra ie de for d duse gre , a acceptat cu gra i e nfrngerea i ne -a z mbit. Genul de z mbet al personajului ti c los din fil me nai nte de replica: De data ast a a i c t igat voi , dar v asigur c ve i mai avea de -a face cu mine ". Dup care pocne te di n c lci e, face stnga- mprejur i pleac cu pa i mari . De oca mdat ns domnul Stevens a r mas cu noi. - Ce-ar fi s merge m pe punt ea de sus? ne-a propus el . Ne -a m urmat gazda pe sc ri , am traversat di n nou cabina i am ie i t afar pe o scar care ducea pe puntea frumoa s situat deasupra cabi nei . Pe punt e nu era ni meni. Domnul Stevens ne -a ar t at un grup de scaune. Feribotul nainta cu aproxi mat iv dou zeci de kilomet ri pe or , ceea ce dup p rerea mea nse mna dou sut e de noduri. Poate ceva mai pu in. Aici sus era cam vnt, ns cel pu in nu se mai auzeau motoarele. Cea a ncepea s se risipea sc i dint r-o dat pcla a fost sf iat de razele soarelui . Puteam vedea cabina de st icl n care c pitanul st tea la crm , respecti v la timon , discut nd cu secundul. Ceva mai jos, la pupa, drapelul ameri can se zb tea n b t aia vnt ului. M-a m a ezat cu fa a l a prova, avnd n dreapta pe Beth, n stnga pe M ax, n fa a mea pe St evens, cu Na sh i Foster de o parte i de alta. Cercet torii care lucreaz n bioizol are prefer de regul s vin singuri p n aici, afar de cazul n care vre mea e foart e proa st , a spus Sevens. n el ege i, ei nu v d lumina soarel ui vre me de opt sa u zece ore. Am cerut ca n aceast di minea s fi m l sa i singuri, a ad ugat el. n stnga a m v z ut farul Orient Point, nu clasi cul turn vechi de piatr cl dit pe un promont oriu, ci o construc i e modern din o el, ridicat pe stnci. Era porecl it Cafetiera", pentru c era conceput n a a fel, nc t s sugereze obiect ul respect iv, dar eu nu re ma rcam nici o ase m nare. Vede i dumnea voa st r , ma rinarii confund morsele cu sirenele, marsui nii cu erpii de mare, norii cu vasele fantom , i a a mai depart e. Dac st ai prea mult n larg, presupun c ncepi s-o ca m iei razna. M -a m uitat la St evens i priviri le ni s-au nt lnit. Ti pul avea o figur de cear cum rar se ntlnea, dar pe care n-o uit ai o via . Vrea u s spun c nu- i mi ca dect buzel e, ns te sfredel ea cu privi rea. Paul Stevens s-a adresat oaspe i lor: Da i-mi voie s ncep prin a v spune c i-am cunoscut pe Tom i Judy Gordon. Era u bine v zu i de t oat l umea de pe insul : efi , cercet tori, ngrijitori de animal e, l aboran i, tehnici eni, paz nici, de t oat l umea. i tratau to i colegii cu aceea i polit e e i respect. Buzele l ui au schi at un surs bizar. F r ndoi al c le vom si m i lipsa. Brusc mi -a t recut pri n mi nte c individul ar putea fi un asa si n n sluj ba stat ul ui. Mda. Dar dac st atul fuse se cel care i l ichidase pe Tom i Judy? Ii suse, pur i si mpl u, m-a ful gerat g ndul c so ii Gordon tiau sau v z user ceva, sau poate aveau de gnd s - i dea

drumul la gur n l eg tur cu ceva. .. Vorba colegului me u Dom Fanelli: Mamma mia !" Era o variant cu t ot ul nou . L-a m pri vit pe Stevens i am ncercat s desci frez ceva n ochii lui de ghea , dar era un actor des vr i t, dup cum de monst ra se i pe espl anad . Asear , de ndat ce am aflat despre asa si nat , a continuat s pove steasc St eve ns, mi -a m che mat omul de paz de pe insul i a m ncercat s -mi dau sea ma dac li psea ceva din laboratoare - nu c i -a fi b nuit pe so i i Gord on de a a o fapt , dar fel ul n care mi fuse se relatat cri ma.. . ce vre i, aici exist proceduri standard. M -a m uitat la Beth i priviri le ni s-au nt lnit. n diminea a aceea nu avuse se m ocazia s -i adresez cuvntul, a a c i-am f cut cu ochiul . Se pare c nu- i putea st pni reac iile, a a c a ntors capul. Am cerut ca una dint re al upele noa stre de paz s m duc pe Plum azi n zori, a cont inuat Stevens, i am efectuat o investi ga ie preli minar . Din ct e t iu, pn n acest mome nt, nu l ipse te nici unul dint re microorga nismel e pe care le avem, ni ci o mostr de esut , s nge sa u alt material organic ori biol ogic. Afirma ia era att de stupid i nt r-att i servea interesele proprii , nct ni meni nu s-a obosit m car s rd . Numai Max s-a ui tat la mine i a cl ti nat din cap. Cu toate acestea, domnii Nash i Foster ncuviin au n t cere, ca i cum ar fi dat crezare gogo il or lui Stevens. Ast fel ncurajat i con tient c se g sea pri ntre col egi afla i n slujba statului , domnul Stevens a cont inuat s debiteze mi nciunile oficial e. V imagi na i cte bali verne sunt nevoit s ascult n vi a a mea profe si onal : de la suspec i, mart ori, informat ori i chiar de la propria mea echip , de la proc urori di stri ctuali, mil it ari, subord ona i incompeten i , politicieni vero i , i a a mai departe. Baliverne i palavre, pri mele fiind o deforma re grosolan a adev rului, celel alte nse mn nd minci uni mai blnde i mai i nofe nsive . A a se ntmpl n munca de poli ie. Baliverne i palavre. Ni me ni nu- i spune adev rul. Mai ales dac ncerci s -i trimi i pe scaunul elect ric sau ce se mai fol ose te l a ora act ual . Un timp l -a m asc ultat pe domnul St evens, care explica de ce ni meni nu putea scoate m car un si ngur virus sa u bacteri e de pe insul , nici chiar o eprubet cu ri e pubian , dac era s ne lu m dup Pinocchi o Stevens. Mi -am prins cu deget ele urechea dreapt i a m r sucit -o, gest pri n care mi scutea m auz ul de i dio enii. Ac um, c vocea lui St evens suna ndep rt at, am pri vit dimi nea a frumoas i albastr . Sosea feribotul de Ne w London; a trecut pri n st nga noa str , care ntmpl tor tiu c se nume te babord. ntinderea de ap lat de doi kilomet ri di ntre Orient Point i Plum Isl a nd era cunosc ut sub numele de Plum Gut, alt terme n na utic. Pri n zon exi st au o sumedeni e de terme ni de navi ga ie, care uneori mi d deau dureri de cap. Adic , ce se nt mpla se cu engleza noa str cea de toate zilele? n ori ce caz, tiam c Gut era un loc n care se for ma u curen i puternici , ntruct Long Island Sound i l argul Atlanticului se pocneau" cumva n Gut. Cndva m g sea m mpre un cu so ii Gordon n barca lor cu mot or i ne-a m trezit nt r-o ast fel de situa ie, surprin i de vnt, de maree i de curen ii care bi ciuiau barca din toat e p r i le. V spun drept c nu-mi dore sc s mai tr iesc o astfel de experien , dac n elege i la ce m refer. Dar ziua era frumoa s , Gut era calm i va sul era mare. E drept c se leg na pu i n, dar mi nchipui c a a se ntmpl ntotdeauna pe ap , care e, n pri ncipal, lichid i nici pe departe la fel de sigur ca asfaltul. Ei bine, din locul n care ne aflam avea m o perspectiv foarte frumoas i, n ti mp ce domnul Stevens d dea din buze, privea m un uria vultur-de-mare care ne d dea trcoale. P s rile acestea snt i cnite, nebune de-a bi nel ea. L-am urm ri t rot indu-se, c utnd ceva pentru micul dejun, i ar c nd i -a descoperi t prada, s-a n pusti t spr e ap ca un kamikaze, cu un i p t dement , a atins suprafa a, s-a sc ufundat, apoi a ni t din nou la suprafa , de parc ar fi avut o rachet sub coad . n gheare inea un pe t e arginti u care notase l ini t it spre noi, nghi ind plancton sa u mai ti u eu ce, cnd deodat , vjj ! s-a t rezit n aer, gata s l unece pe gtl ejul acelei p s ri ai urite. Vrea u s spun, c , poate, pe tele arginti u avea i el o neva st , copii, i a a mai departe, poate ie ise s i a mi cul dejun i, ct ai clipi, devenise el nsu i mi c dejun. Supra vi e uirea celor mai put ernici i alte mi nuni de acest gen. nsp i m nt tor. Absolut groaznic. Aj unse se m la vreun sfert de kilometru de Pl um Island, c nd ne-a atras aten i a un zgomot ciudat, dar famil iar. Apoi a m v zut de unde prove nea: un el icopter mare i al b, cu nse mnele Pazei de Coast , a trecut pe l a tribord. Zbura ncet i la joas al tit udi ne, i ar d in u a

carli ngii se apleca un b rbat asi gurat cu corzi. Omul purta uni form i casc radi o, iar n mn avea o pu c . E patrul a pentru c prioare, ne-a n tii n at domnul Stevens. Ca si mpl m sur de prevedere, a expl icat el, c ut m c prioare care ar putea nota c tre i di nspre Plum Island. Ni me ni n-a sc os o vorb . Domnul Steve ns a considerat c era cazul s det alieze pu in subiectul, a a c a spus: - C prioarele sunt not t oare extrem de rezistent e, s-au cunosc ut cazuri cnd au aj uns not pe Plum veni nd de l a Orient i chi ar de pe insulel e Gardiner i Shelter, care se g se sc la zece kilometri dep rtare. Noi nu l s m c prioarele s r mn pe Plum Isl and i ni ci s fac escal aici. - Afar de cazul n care se mneaz un formul ar, am subli niat eu. Domnul Ste vens a zmbit din nou. M si mpati za. i si mpati zase i pe so i i Gord on i iat ce p iser . - De ce nu l sa i c prioarele s noate pn pe Plum Island ? l-a ntrebat Beth pe domnul Stevens. - P i.. . ave m o a a-numit regul a r mnerii pe insul ". Orici ne pune pici orul pe insul nu mai are voi e s o p r sea sc dect dac est e deconta mi nat . i noi vom fi supu i acelora i rigori, mai t rziu, la pl ecare. Obiectel e mari, care nu pot fi deconta mi nate - de pild , cami oanele, aparatura de laborat or, resturi de mat eriale de construc ii, gunoi ul, i a a mai departe nu mai p r sesc insula. i de ast dat nime ni n-a suflat un cuv nt. D ndu- i sea ma c speriase turi tii , domnul Stevens a spus: - Nu vreau s spun prin ast a c i nsula ar fi conta mi nat . - Eu a a crezuse m, a m m rt uri sit . - Ei bine, ar fi cazul s v expli c... pe i nsul exist cinci niveluri de ri sc sau poat e ar trebui s le nume sc cinci zone. Nivelul sa u Zona Unu reprezint acrul di n jur, tot ce se afl pe insul , afar de l aboratoarele de la bi oizolare, acolo neexistnd nici un peri col. Zona Doi cupri nde du uril e dintre vesti are i laborat oare, precum i unele l ocuri de munc cu risc mini m de conta mi nare. Ve i vedea mai t rziu. Zona Trei incl ude laboratoarel e cu bioi zolare n care se lucreaz cu boli infec ioase. Zona Patru se afl n inima cl di rii i cuprinde cu t i l e cu animale bol na ve, incineratoarele i s l ile de di sec i e. Ne-a pri vit pe fiecare n parte, s vad dac ne capt ase aten ia - ceea ce, f r ndoial , reu i se i a continuat : De curnd a m ad ugat un Nivel Cinci, care reprezint zona de maxi m bi oi zolare. n lume exist pu ine ast fel de Ni vel uri Cinci. Noi l -am ad ugat pe acest a ntruct unel e organisme pe care le pri mea m din l ocuri ca Af rica i j ungl a Amaz onul ui s-a u dovedit mai virulent e dect ne-am a tept at. Iar s-a ui tat l a fi ecare dint re noi i ne -a spus, cobornd pu in glasul: Cu alte cuvi nte, pri mea m most re de snge i esuturi infect ate cu Ebola. Di n acest moment cred c ne pute m ntoarce, am decl arat eu. To i au zmbi t i chiar s-au si lit s rd . Ha, ha. Nu era del oc a muzant. Noul laborator e ste o oper de art n mat erie de bioizolare, a continuat domnul Stevens, ns a exist at un timp cnd de ineam vechiul model post bel ic care, din p cate, nu oferea aceea i si guran . Prin urmare, n acea perioad am adoptat pol itica r m nerii pe i nsul ", ca o m sur de precau i e, mpiedic nd r spndirea infec iei pe continent. M sura este nc oficial , dar nu la fel de strict . Cu toate acestea, nu ne place ca persoa nele i obiect ele s fac liber drumul ntre insul i conti nent f r a fi deconta mi nat e. Inclusi v, desi gur, c pri oarele. - Dar de ce? a ntrebat di n nou Beth. - De ce? Pentru c ar put ea lua ceva de pe insul . De pild ce? a m intervenit eu. Apuc turi proa ste? Domnul Stevens a zmbit i a r spuns: - Poate o grip zdrav n . - Uci de i c prioarele? a insi stat Bet h. -Da. To i au t cut cteva mome nte, dup care eu a m ntrebat: Dar p s ri le? Domnul Stevens a ncuviin at din cap i a r spuns: P s ril e ar put ea fi o proble m . Imedi at i -am pus a doua ntrebare: - Dar n arii ? Ah, da, i n arii sunt o proble m . Nu trebui e ns s uit a i c toate ani mal ele de laborator sunt i nut e n untr u i c toate experien ele se efectueaz n laborat oare izol ate pri n presiunea nega ti v a aerul ui. Ni mic nu poat e sc pa afar . - De unde ti i? l -a ntrebat Max.

Pentru c snte i nc n vi a , a repli cat domnul Stevens. Pe aceast not opti mi st , n ti mp ce Syl ve ster Maxwell se compara cu un canar ntr-o mi n de c rbuni, domnul Stevens a spus: - Cnd cobor m, v r og s nu v dep rta i de mi ne. Hei , Paul, nici nu mi-ar fi trecut prin cap s nu te ascult !

8
n apropi erea insul ei, Plum Runner a redus viteza. M-am ridicat n pi cioare, m-a m dus la babord i m-a m spriji nit de balustrad . n st nga mea a ap rut vechi ul far de piat r de pe Pl um Island, pe care l -am rec unosc ut deoarece era subiectul preferat al unor acuareli ti de mna a t reia de prin partea l ocul ui. n dreapta farului , pe rm, se vedea o pancart uria pe care scria: ATEN IE! CABLUR I! PESCUITUL C U TR AULUL I DRAGAREA INTER ZISE! Va s zic , dac terori tii ar fi vrut s nt rerup curent ul elect ric i comunicarea cu Plum Island, aut orit ile le sugera u cum s procedeze. Pe de alt parte, ca s fiu cinsti t, am pre supus c Plum Isl and poseda generatoare pr oprii pent ru cazuri de necesit ate, precum i t elefoane cel ul are i aparate radio. n orice caz, Plum Runner s-a st recurat prin canalul ngust i a p truns ntr-un mic golf, dup toat e aparen el e ame najat de mna omul ui , ca i cum ar fi luat fii n nu prin gra i a Celui Atotput ernic, ci dat orit corpului de geni ti al armat ei, dornici s aduc o not de perfec iune Crea iei . n jurul gol fului nu erau mul te cl di ri, doar c teva construc ii de tabl gen ma gazii , probabi l r ma se di n t impul r zboiul ui. Beth a venit lng mi ne i mi -a opt it: - naint e s vi i l a feri bot, am v z ut. .. - Era m acol o. Am v z ut i eu. Mul ume sc. Feribotul s-a rot it pe loc i s-a apropiat cu spat ele de pont on. Ac um c olegii mei st t eau la bal ustrad , iar domnul St evens a spus: - Vo m a tept a s coboare cei care lucreaz aici. - E un port arti ficial ? l-am ntrebat . Da, mi-a r spuns el. L-a const ruit armata, cnd a inst alat pe insul bateriile de artilerie, nai nte de r zboi ul hispano -a merican. Ar trebui sc oa s pancart a cu cablurile, i-am sugerat. Nu ave m nc ot ro, mi-a r spuns el. Trebui e s avertiz m a mbarca iunile. Oricum, fi gureaz i pe h r i le de naviga i e. Dar s-ar put ea scri e Conduct de ap potabil ". Nu-i cazul s dezv lui i chiar tot. Adev rat. M -a pri vit de parc ar fi vrut s adauge ceva, dar a t cut. Poat e inten ionase s -mi ofere o sluj b . Dup ce a debarcat i ultimul angajat , am cobort scara i am ie i t di n feri bot prin deschiz tura de la pupa. Ne g sea m pe mi st erioasa Plum Island. Pe ponton era vnt, soare i ca m r coare. Ra ele notau de -a l ungul rmului i am constatat cu bucuri e c nu aveau col i, ochi ro ii sau altele ase menea. Dup cum a m mai spus, i nsula avea forma unui antri cot de porc sa u poate de mi el mic golful g sindu-se n cap tul mai mare al antri cotului, ca i cum cineva ar fi mu cat pu in di n el, ca s duc pn l a cap t aceast compara ie prosteasc . La debarcader se afla amarat o si ngur a mbarca i une, lung de vre o nou metri i dot at cu cabi n , reflect or i motor. Numele ei era The Prune. Cineva se di strase bot eznd feribotul i aceast a mbarca iune, dar m ndoia m c acela fuse se Paul St evens, a c rui idee de umor na uti c se reducea proba bil la a privi submarine torpil nd nave-spit al. Am re marcat o pancart de lemn tears de int empe rii , pe care scri a: Centrul de Bol i al e Ani malel or, Pl um Island ". Sub ea se g sea un cat arg i a m v zut c i aic i drapelul american era n bern . Angaja ii care t ocmai debarcaser au urcat nt r-un autobuz al b, care a demarat , apoi feri botul a sunat si rena, dar nimeni nu a urcat la bord ca s se napoieze la Orient. V rog s a tepta i aici , ni s-a adresat domnul St evens. S-a ndep rt at cu pa i mari i s-a opri t s discute cu un b rbat mbr cat ntr-o sal opet portocal ie. Loc ul i d dea o senza ie bizar : oame ni n salopete portocalii , uniforme albast re, aut obuze albe, toate tmpe ni ile cu A t ept a i aici " sau Nu p r si i grupul ". Vrea u s spun c m g sea m pe o insul cu acces limitat, al t uri de acest SS-ist blond, cu un eli copt er narmat care se rot ea deasupra noa st r , cu pazni ci

narma i la t ot pa sul; parc era un fil m cu Ja me s Bond, numai c locul exi sta ai evea. - Cnd ne ntlni m cu doct orul Nu? l-a m ntrebat pe Max. Max a rs. Chiar i Beth, pn i domnii Na sh i Foster au z mbit. Beth i s-a adresat lui Max: - Apropo, cum se face c niciodat nu l-ai cunosc ut pe Paul Stevens? - De fiecare dat c nd avea loc o edin comun a i nstit u iil or abilitate s apli ce legea, noi i nvita m din pol ite e pe eful pazei de pe Plum Island. Ni ciodat nu s-a ntmpl at s ne onoreze i nvi ta ia. Am discut at o dat cu Stevens la t elefon, dar pn azi -diminea nu l -am v zut la fa . - Fiindc a venit vor ba, domnule detectiv Core y, mi -a spus Ted Na sh, a m aflat c nu apar ii de comi tatul Suffolk. - Ni ci n-a m pretins c-a apar ine. - Ei, haide, omule ! Dumneata i eful pol i iei Maxwell asta ne-a i l sat s credem, pe mi ne i pe Gcorge. - Det ectivul Core y a fost angajat de ora ul Southol d n calitate de consult ant pentru acest caz, a decl arat M ax. - Z u? s-a mirat domnul Nash. S-a ui tat la mine i a ad ugat: E ti detectiv la sec ia de criminalistic a poli iei di n New York i la 12 aprilie ai fost r nit n ti mpul servi ciului. La ora act ual t e afli n concediu de convalescen . - Cine i -a cerut p rerea? Foster, eternul pacificator, s-a gr bi t s intervi n : - Nu ne intereseaz , John. Pur i si mplu, dori m s stabili m atri bu iile i juri sdic iile fiec rui a. - Bine, li s-a adresat Beth domni lor Na sh i Foster. At unci afla i c aceasta este j urisdic ia mea i acesta este cazul meu, iar pe mi ne nu m deranjeaz prezen a lui John Corey. - Foarte bi ne, a ncuviin at domnul Fost er. Domnul Nash s-a ab i nut s m accept e, dndu-mi a n elege c el avea ceva mpotriv - ceea ce mie mi era tot una. Beth s-a ui tat l a Ted Nash i a nt rebat: - Acum, c tim pe ntru cine lucreaz John C orey, pe ntru cine lucrezi dumneata? Na sh a f cut o pauz , apoi a spus: . - Mul ume sc. Beth s-a ui tat la George Foster i l a Ted Nash i i -a avertizat: Dac vreunul din dumneavoa st r mai pune pici or ul la locul crimei f r s anun e, l voi n ti in a pe proc urorul di strict ual. V ve i conforma t uturor proced uri lor, a a cum fac t o i ceilal i. S-a n el es? Cei doi au ncuviin at din cap. Evident c nici nu le trecea prin mi nte s se conformez e. Paul Stevens s-a napoi at i ne-a spus: - Di rectorul nc nu este disponi bil. Am n el es de la eful poli iei c a i dori s vizita i unele obiective de pe insul , a adar, v pute m d uce cu ma ina. V rog s m urma i ... - Stai o cli p ! l-a m oprit eu, ar t nd cu degetul spre The Prune. E a dumi tale? - Da. E o barc de patrul are. - Dar nu patrul eaz . - n moment ul de fa ave m al ta n larg. - Ace sta est e locul n care acostau i so i i Gord on? - Da. Bun, i -acum, v rog s m ur ma i . - Ave i b rci de patrul are de jur mprej urul i nsulei? a m insi stat eu. Era li mpede c nu-i pl cea s i se pun ntreb ri, totu i a r spuns: - Da, ave m b rci de patrulare de jur mprejurul insulei. M-a pri vit i m-a ntrebat agasat: M ai ai i alte ntreb ri, domnul e detect iv? - Da. Se obi nui e te ca un angajat s - i folosea sc pr opria barc pent ru a veni la serviciu? El a t cut o clip -dou , apoi mi-a r spuns: - Cnd regula r mnerii pe insul " era apli cat cu stri cte e, acest lucru era interzis. Acum a m mai sl bit pu in rigoril e, prin urmare uneori mai exi st cte un angaj at care vine cu barca proprie la lucru. Mai al es vara. - I-a i autorizat pe so ii Gord on s vin la servici u cu propria lor barc ? - So ii Gordon f ceau parte di n conducere, a r spuns el . Erau oa meni de tiin seri o i. Att timp ct respectau cu stri cte e tehnol ogia de deconta minare i se supuneau re guli lor i proce duril or de paz i si gura n , nu m deranj a c veneau l a lucru cu barca l or personal .

- n eleg. Apoi a m nt rebat: Dumi tale i-a t recut vreodat prin gnd c so ii Gordon i-ar fi putut folosi barca pent ru a face trafic cu viru i uciga i lua i de aici El a t cut cteva clipe, apoi mi-a dat un r spuns a mbiguu: - Ai ci este un l oc de munc , nu o pu c ri e. Pri ncipala mea sarci n este s i n departe de insul persoa nele f r autori za ie. Ave m ncredere n oa me ni i no t ri, dar ca s nu ave m surprize, to i angaja ii au fost veri fica i de FBI. Domnul Steve ns s-a ui tat l a ceas i a ad ugat: Nu ave m prea mult timp la di spozi ie. Veni i cu mi ne . L-a m urmat ndeaproape pe domnul Steve ns pn la un mi crobuz alb n care am urcat . oferul purta aceea i unifor m albast ru-pal ca i oame ni i de paz ; de fapt, am observat c avea toc cu pistol. M -a m a ezat n spatel e oferul ui i a m b tut u or c u pal ma pe sca unul de al t uri, f c ndu-i se mn l ui Beth, dar probabil c gest ul me u a trecut neobservat, ntruc t s-a a ezat pe cel lalt rnd de sca une, di ncolo de interval. Max a l uat loc n spat ele me u, iar domnii Nash i Fost er s-a u a ezat pe scaune se parat e, ceva mai n spate. Domnul Stevens a r ma s n pi cioare i ne-a spus: -, nainte de a vi zita cl direa principal , vom face un t ur al insulei , ca s v da i seama ca m de spre ce e vorba i s n el ege i mai bine necesi tatea de a p zi o insul de ase me nea dime nsi uni , adic circa cincisprezece kil ometri de plaj i f r ni ci un fel de garduri. n toat istori a insul ei, a ad ugat el, nici odat nu s-a ntmplat s fie nc l cate normele de paz . - Ce fel de arme poart pazni cii dumitale? a m ntrebat . - Pistoal e automat e marca Col t, cali brul 45, din dotarea armatei, mi -a r spuns el. A privit pe r nd la cei din microbuz i a ntrebat: Am spus ceva interesant ? l -a r spuns Max: - Noi crede m c arma cri mei avea calibrul 45. - A dori s fac un inve ntar al armelor dumnea voa st r i s efectuez expertiza bal istic pentru fiecare n part e, a declarat Bet h. R spunsul lui Paul Stevens nu a fost prea entuzi asmat. - Cte pi stoale calibrul 45 ave i aici ? a ntrebat Beth. - Dou zeci, a r spuns el. - Ai i dumneata unul ? a int ervenit Max. Stevens a ncuviin at din cap, b t ndu-se u or cu m na pe ste bluzon. - ntot deauna ai aceea i arm ? a ntrebat n continuare Bet h. - Nu. n fiecare zi a s pt m nii iau alt a de l a ma gazie, a spus el. S-a ui tat la Beth i a ad ugat: Sun de parc mi s-ar lua un i nterogatori u. - Nu, l-a l ini t it Beth. Pur i si mpl u, i se pun nt reb ri n calitate de martor i pri eten. Dac ai fi anchetat, i s-ar aduce la cuno ti n . Domnul Nash, afl at n spatel e me u, a int rat i el n discu ie: - Poate ar trebui s -l l s m pe domnul Stevens s - i continue progra mul . Vom avea destul vre me de anchete mai trziu. - Bine, cont inu , l -a ndemnat Beth. - De acord, a r spuns domnul Stevens, care r m se se tot n picioare. nai nte de a porni mai depart e, v voi ine un mic di scurs pe care -l adresez cercet tori lor, demnit arilor i reprezentan i lor presei afla i n vizit pe i nsul . A aruncat o privire spre bloc not esul lui stupid, apoi a nceput s turui e ca o mori c : Plum Island se nti nde pe o suprafa de 840 de pogoa ne, n cea mai mare parte p dure i p uni, cuprinznd i un teren de parad , pe care-l vom vedea mai t rziu. Insula este men ionat n jurnal ele de bord ale vechilor navi gatori olandezi i englezi . Olandezii au botezat insula dup prunii care cresc de-a l ungul rmului - Pruym Eyland n olandez veche, dac int ereseaz pe cineva. Insul a a apar inut tribului indian Montauk i a fost cump rat n 1654 de la c petenia Wyanda nch de un anume Sa muel Wyll ys. Wyll ys i al i coloni ti de dup el au folosit insula pentru p unatul oilor i vitelor, o i ronie a sor ii n comparai e cu scopuri le ei prezente. Am c scat . - n orice caz, a conti nuat Stevens, pe insul nu au exi stat a ez ri stabi le. A adar, v-a i putea pune ntrebarea: de ce duceau coloni t ii vitele la p scut pe o i nsul nelocuit ? Di n doc ume nte reiese c n secolele al aisprezecelea i al aptesprezecelea f ia de ap dint re Orient i Pl um era att de pu i n adnc , nct vitele o puteau t rece n perioad de reflux. Un uraga n de pe la sfr itul secolului al aptesprezecel ea a ad nci t f ia Gut, mome nt din care insula nu a mai putut fi util izat ca p une. Totu i , o dat cu pre zen a engl ezilor aici, insul a a fost vizitat de numero i pira i i corsari , c rora le conve nea de minune aceast izol are.

Brusc, a m si m it cum m cuprinde pa ni ca. M g sea m nc hi s ntr-un microbuz, l ng acest dobi toc plicticos i insipid, care - i ncepuse relatarea nc de la Genez i abia dac ajunse se l a se- colul al opt sprezecelea, ceea ce nse mna c mai avea m de parcurs nc t rei secole, iar blestematul de mi crobuz nc nu se urnise din loc. De plecat, nu putea m pleca dect dac mi croia m drum cu arma n mn . Ce gre i se m ca s p ti mesc a a ? M t u a Jane m privea di n ceruri i rdea cu lacri mi. Parc o auzeam: Ei, Johnny, dac mi po i repet a ce i-am pove stit ieri despre i ndi enii Montauk , i cump r o nghe at ". Nu, nu, nu! NCETEAZ ! Stevens a cont inuat: - n timpul Revol u iei, patrio ii americani di n Connecti cut au folosi t i nsula ca s pun la cale raiduri mpotriva fort re el or conse rvatoare din Southold. Atunci Ge orge Washi ngt on, care vizitase North Fork.. . Mi -am ast upat urechile cu palma, dar t ot i mai auzea m gla sul, n cele din urm , a m ridicat m na i l-am ntrebat : - E ti me mbru al Societ ii de Istorie Peconic? - Nu, dar cei de acolo m-a u ajut at s reconstit ui i storia insulei . - Exist vreo bro ur sau altceva ce am put ea cit i mai trziu, ca s - i p strezi discursul pentru vre un congre sma n? - Mie mi se pare fasci nant , a intervenit Beth Penrose. Domnii Na sh i Foster au sc os ni te morm iel i aprobat oare. Max a rs i a spus: - E ti n minorit ate, John. Stevens mi-a z mbit din nou. De ce oare mi f cea impre sia c i -ar fi pl cut s - i sc oat pi stolul calibrul 45 i s goleasc nc rc torul n mine ? - Ai r bdare, domnule detecti v, mi-a spus el. Ori cum, trebuie s ne mai trecem timpul. i -a conti nuat rel atarea, dar am re marcat c vorbea ceva mai repede: A adar, n preaj ma r zboi ului hi spano-a me ri can stat ul a cump rat 130 de pogoa ne di n insul pentru a inst ala pe coast di spoziti ve defensive; a a a fost construit Fortul Terry. Mai trzi u vom vedea i acest fort, acum aba ndonat . Am aruncat o privi re c tre Beth i am v zut c nu- i lua ochii de l a Paul Stevens, dup toate aparen ele captivat de ist orisire. n ti mp ce o fixa m cu pri virea, Bet h Penrose, care la rndu-i se uit a i nt la Paul Stevens, a nt ors capul spre mine i ne-a m privit n ochi. A p rut stnjeni t c o surprinse sem c u ochii la mine, mi -a surs fugar i i -a ntors privirea c tre Stevens. Mi s-a opri t i ni ma n piept. Eram ndr gostit . Din nou. Domnul Steve ns i vedea de relatarea lui : Ar trebui s subl iniez c pe insul se g se sc ve stigi i istorice vechi de peste t rei secol e i c , dac accesul nu ar fi interzis, o sumedenie de arheologi ar face s p turi pe locuri n mare parte neatinse. n mome ntul de fa s nt e m n tratative cu Societatea de Ist orie Peconic, ca s vede m dac pute m ncepe unel e s p turi experi mentale. De fapt, a ad ugat el , so ii Gord on erau me mbri ai Societ ii i const ituiau veriga de l eg tur ntre Ministerul Agri cul turi i, Soci etatea de Ist orie i c iva arheologi de la Universitatea de Stat St ony Brook. So ii Gordon i cu mine i dent ifi case m c teva locuri interesante care, considera m noi, nu ar fi compromi s i ni ci nu ar fi contravenit normel or de paz i securi tate. Brusc, mi s-a t rezit interesul. Une ori, n cursul unei anchete, a pare un cuv nt, o fraz sau un nume pe care ajungi s -l ntl ne ti din nou i atunci i d de gndit. A a i cu Societat ea de Ist orie Peconic. Vreau s spun c m tu a mea era nscris n Societ ate, care se ocupa cu r sp ndi rea de flutura i i bro uri, cu coct eiluri i strngeri de fonduri, cu conferin e i altel e ase menea - lucru perfectfiresc. Apoi n Societat e s-au nscris i so ii Gordon, care nu deosebeau Stnca Pl ymouth de un scotch cu ghea , iar Oberfuhrer-ul Stevens aducea fapt ul n discu i e. Intere sant. Domnul Stevens i -a conti nuat poli loghia: n 1 929 n Stat ele Unite a i zbucni t o groazni c epidemie de febr aftoas , moment n care Mini sterul Agriculturii a deschis pri mul centru de cercet are de pe insul . Acest moment marc heaz nceputul ist oriei moderne a i nsulei, legat de desti na ia ei act ual . Ave i nt reb ri? Eu a fi avut cteva ntreb ri , referit oare la faptul c so i i Gordon hoin rea u pe i nsul , depart e de l aboratorul n care se presupunea c ar fi trebuit s - i desf oare act ivit atea. Am tras concluzia c fuse ser oa me ni inteligen i. Mai nti, barca cu motor, apoi Societ atea de Istori e Peconi c i , n sfr it, pret ext ul cu s p turil e arheologi ce, ca s poat cerceta i nsula. Era posibil ca nici

unul dint re acest e eleme nte s nu aib vreo leg tur , ele fiind simple coi nciden e. Dar eu nu cred n coinciden e. Nu cred c cercet tori i prost pl t i i din Midwe st i pot permite un hobby ca o alup sc ump sau ca arheologi a, sau ca parti ciparea la societ i locale de ist orie. Ast fel de lucruri nu se pot rivesc cu re sursel e, personal itatea, tempera me ntul sau vec hile preocup ri al e lui Tom i Jud y Gordon. Di n p cate, ntreb rile pe care le-a fi avut pent ru domnul St evens nu puteau fi puse f r a dezv lui mai mul t dect a fi avut ansa s aflu. Domnul Stevens vorbea acum de spre M inisterul Agricult urii, a a c am avut ocazia s ies de pe recep i e i s -mi las gndurile s umble n voie. Mi-am dat se a ma c , nc naint e de a me n iona pre ocup rile arheologice ale so ilor Gord on, domnul Stevens spuse se un alt lucru, pe care mintea mea l nregistra se. Gndi i-v l a o und de sonar care se mi c prin ap unda se l ove te de ceva i tri mit e un se mnal sonor n casc . Ping. Ceva din ce spusese Stevens mi trimise se un ase me nea se mnal, dar n mome ntul respecti v era m n ase menea hal de plictiseal , nct mi sc pa se, iar acum voia m s - mi a mi ntesc, dar nu reu ea m s -mi dau sea ma ce anume mi re i nuse at en ia. Bun! a anun at Stevens. n continuare, vom face un scurt tur al insulei. oferul s-a t rezit i a ambalat mot orul. Am re marcat c drumul era frumos pa vat , ns n-a m v zut nici urm de alte vehicule sau persoane. Ne -a m nvrt itn zona corpului principal i domnul Stevens ne-a ar tat turnul de ap , uzina de deconta minare a sist e mului de canali zare, cent rala electri c , at elierele mecani ce i uzinele de aburi. Loc ul p rea dot at cu t oate cel e necesare i autonom, ceea ce m ducea din nou cu gnd ul la brlogul unui per sonaj negati v din fil mele cu James Bond, n care un nebun punea la cale distrugerea planetei . Una pe ste alta, era o reali zare cu adev rat de sea m i nc nu v zuse m interi orul corpului princi pal de l aboratoare. Di n cnd n cnd l sa m n urm ct e o cl di re pe care domnul Stevens o trecea sub t cere, iar dac vreunul dint re noi l ntreba ce reprezi nt , r spundea ceva de genul Magazi a de vopsele" sa u De pozitul de hran ". Se prea poat e s fi fost a a, ns i ndividul nu- mi inspira ncredere. De fapt, aveam sent i ment ul nendoielni c c i pl cea toat ai ureala cu p strarea secretului i se distra j ucndu-ne ca pe ni te marionete. Apr oape toate cl diril e, cu excep ia noi lor corpuri princi pale de laborat oare, erau foste construc i i milit are, maj oritatea din c r mid ro i e sau beton armat, cele mai mult e pustii . n li nii mari, aici exist ase cndva o baz mil itar important , una dintre numeroasel e fort re e care ap raser ora ul Ne w York de o flot inami c ce nu- i f cuse ni ciodat apari ia. Am ajuns la un gr up de construc i i di n beton, separate prin dale de cime nt printre care cre t ea iarba. , Cl direa cea mare se nume t e 257, dup vechea denumire di n armat , ne -a i nformat Stevens. P n n urm cu c iva ani, ai ci se g sea l aboratorul princi pal . Dup ce l aboratorul s-a mutat, cl direa a fost deconta minat cu gaz toxic, apoi si gilat definitiv, n caz c ar fi supravie uit vreun micr oorga ni sm. Cteva clipe ni meni n-a sc os o vorb , apoi Max a ntrebat : A avut loc o scurgere de viru i , nu-i a a? Asta s-a ntmpl at nai nte s m angaj ez aici, a r spuns Stevens. S-a ui tat la mine i mi -a adresat sur sul l ui de cear : Dac vrei s arunci o pri vi re, domnule detect iv, i pot da chei a. I-a m r spuns la surs i l -am ntrebat : Pot s merg i singur? E unica modali tate de a p trunde n 257. Ni meni nu te va nso i n untr u. Na sh i Fost er au chi cotit pe nfundate. Doa mne, nu m mai dist rase m a a de bine de cnd al unecasem pe ni te mizerii i c zuse m peste un cadavru vec hi de zece zile. Ascult , Paul, am spus eu. Merg dac mergi i dumneata. Nu in neap rat s mor, a repl icat St evens. n timp ce autobuzul se apropia de Corpul 257, am v z ut c pe beton f usese desenat cu negru un craniu uria i dou oase ncruci at e. Mi-a t recut prin mi nte c acest cap de mort avea de fapt dou se mni fica ii: steagul pi rateresc arborat de so i i Gordon la catargul alupei i si mbolul otr vii sau al conta min rii . Am privit fix capul de mort i oasel e trasate cu negru pe zidul alb, iar dup ce a m ntors capul, am continuat s a m i ma ginea n fa a ochilor, ast fel nct, privindu-l pe Stevens, capul de mort s-a supra pus pe ste tr s -

turi le l ui, rnjet ul fi ind att al crani ului, ct i al l ui Stevens. M-am frecat la ochi pn cnd iluzia optic a disp rut. Doa mne, dac nu ar fi fost ziua n ami aza mare i nu a fi avut n jur atta lume, m-ar fi trecut toat e sud orile. n 1946, a conti nuat Stevens, Congre sul a aprobat fonduri pentru const ruirea unui centru de cercetare. Legea st ipuleaz ca anumit e boli infec i oase s nu fie cercetat e pe conti nent ul american. M sura era necesar nt r-o perioad n care tehni ca bioizol rii nu era prea avansat . A adar, Plum Isl and, care se afla deja n propriet atea comun a stat ului, a Mi ni sterul ui Agricult urii i a armat ei, era un medi u natural pentru studierea boli lor ani malel or exoti ce. - Cu alte cuvinte, aici se st udi az numai boli ale animalelor? a m ntrebat eu. - ntoc mai. - Do mnul e Stevens, de i ne-ar m hni ca so i i Gordon s fi furat virusul febrei aftoase i ca toate cire zil e de vit e din St atele Unit e, Canada i Mexi c s fie exterminate, nu acesta e mot ivul pent ru care ne afl m ai ci. La ora actual n laboratoarel e de pe Plum Isl and exist boli - ncruci ri de viru i - care pot infect a i oa meni ? El m-a pri vit i mi-a r spuns: - Va trebui s -l ntreba i pe doctorul Zoll ner, di rectorul centrul ui. - Eu te ntreb pe dumneata. Stevens a chibzuit o clip , apoi a spus: - Eu pot s v spun doar at t: datori t coi nci den ei ca Ministerul Agriculturi i s mpart i nsul a o vre me cu armat a, au existat mul te zvonuri i spec ula ii cum c aici ar fi un centru de cercetare n vederea r zboi ului bact eriologic. Presupun c snte i la curent. Ai ci a interveni t Max: - Exist nenum rate dovezi c n perioada de apogeu a R zboiului Rece corpul chi mic al armatei culti va aici viru i meni i s extermine nt reaga popula i e animalier din Uni unea Sovi etic . Chi ar i eu t iu c ant raxul i alte boli specifice animalelor pot fi utilizate ca arme biologice mpot riva popul a iei. Lucru pe care-l tii i dumneata. Paul Stevens i -a dres glasul i a explicat: - Nu a m vrut s afirm c ai ci nu s-ar fi efectuat nici un fel de cercet ri n vederea r zboiul ui bacteriologic. Cu siguran c un ti mp s-a u f cut astfel de studii, la nceputul ani lor '50. Dar prin 1954 s-a renun at la ideea de ofensiv bacteriologic n favoarea defensi vei . Cu alt e cuvinte, armata st udi a numai c ile de preve nire a i nfect rii deli berate a vitel or noa stre de c tre partea advers . Nu voi mai r spunde la nici o ntrebare de acest fel, a ad ugat el. Vrea u ns s v spun c , n ur m cu c iva ani, ru ii au trimi s aici o echip de cercet tori n domeni ul r zboiului bact eriologi c i c ace ti a n-au descoperit nimic de nat ur s -i alarmeze. ntot deauna a m f ost de p rere c i nspec iil e anun ate erau acela i lucru ca un suspect de cri m care m-ar fi condus ca s -mi arat e casa n care locuia. Nu, domnule detectiv, n dulapul acela nu-i

nimic care s v intereseze. Iar acum, veni i s vede i curtea interioar .


Microbuz ul a int rat pe un drum ngust, pres rat cu pietri , iar domnul St evens i -a conti nuat prelegerea prestabi lit , nchei nd cu cuvintel e: A adar, de la mijlocul deceniului al aselea, Pl um Island este, f r ndoial , cel mai renumit centru de cercetare din ntreaga l ume pentru studierea, t ratarea i preveni rea boli lor l a animale. S-a uitat la mine i a ad ugat: N-a fost chiar at t de r u, nu-i a a, domnul e detecti v Corey? Am trecut i prin clipe mai grele. Bun. Acum vom l sa deoparte istoria i vom vi zita cteva locuri . Chia r n fa a noa str se afl vechiul far, pus pe ntru pri ma oar n func i une de c tre George Washi ngton. Actualul far a fost construi t pe l a mijlocul secolului al nou sprezecel ea. Cel vechi nu mai este folosit i reprezint doar un ve stigiu istori c. Am pri vi t pe fereastr l a construc ia de pi atr aflat n mijl ocul unei paj i ti . Farul ami ntea mai curnd de o cl di re cu dou ni vel uri i cu un tur n pe acope ri . l folosi i n scop de paz ? a m ntrebat eu. Stevens s-a ui tat la mine i a spus: Nu- i ui i nici o cl ip meseria, a a-i? Ei bine, uneori post ez oa meni acolo, cu un telescop sau un dispozi tiv pentru vedere pe ti mp de noa pte, cnd vre mea e prea rea pent ru elicoptere sau b rci , n astfel de situa ii, farul e singura noa st r posibil itat e de suprave -

ghe re pe t oat suprafa a din j ur. M-a privit din nou i a nt rebat: Mai dore ti s t ii i altceva despre far? Nu, deoca mdat att. Microbuz ul s-a angajat pe alt drum pietruit. Acum ne ndrept a m spre est, de-a l ungul coastei nordice a insulei , avnd n st nga rmul , i ar n dreapta, arbori noduro i . Am re marcat c plaj a era frumoa s , cu nisip i st nci, aparent neati ns . Dac n-ar fi exi stat drumul i microbuz ul, i -ai fi put ut ima gina c erai un olandez sau un englez di n secolul al ai sprezecelea, care pune pe ntru pri ma oar piciorul pe acest r m i caut o cale de a-i alunga pe i ndi eni de pe insul . Ping. Ping. Ia r m scia ceva. Dar ce anume ? Uneori, dac nu insi ti, i vine de la si ne. Stevens conti nua s p l vr gea sc despre ecologie, despre grija de a me n ine insula c t mai curat i n ambian a ei natural , n ace la i ti mp el icopterul survola Plum Isl and, c ut nd i uci gnd c prioare. Dr umul urma, n general, li nia rmul ui . Nu era mare l ucru de v zut, dar m impre siona si ngur t atea acel or locuri, gndul c acolo nu tr ia m car un pustni c i c era pu in proba bil s nt lne t i vreo f ptur ome nea sc pe plaj sau pe drumuri, care, dup toate apa ren el e, nu duceau ni c ieri i nu aveau nici un sc op precis, cu excep ia drumului de leg tur ntre sta ia de feribot i laboratorul princi pal . Ca i cum mi-ar fi citit gndurile, domnul Stevens a spus: - Dr umuril e acestea au fost construit e de armat pent ru a face leg tura ntre Fort Terry i bateriile de coast . Le mai folose sc patrul ele care caut c prioare, altfel sunt pustii. De cnd am conce ntrat centrul de cercetare nt r-o si ngur cl dire, cea mai mare parte a insulei a r ma s pust ie, a ad ugat el. Binen eles, mi -a t recut prin mi nte c pat rulele de c utare a c prioarel or i cele de securit atea i nsulei erau unul i acela i l ucru. Se prea poat e ca eli copterele i b rcile s fi c utat c prioare notnd n mare , dar, n acela i ti mp, se uit au i dup terori ti sau alt e prezen e r uvoi toare. M-a ncercat sent i ment ul neli ni titor c acest loc r m nea totu i accesibil. Dar nu era treaba mea, nu de aceea veni se m aici. Pn n prezent, insula se dovedise mai pu in sini str dect m a tept ase m. Nu prea ti am l a ce s m a t ept , dar, l a fel ca attea locuri de si ni str faim , i acest a p rea suport abi l o dat ce d deai cu ochii de el. Cnd vezi aceast i nsul pe hart i n atlase de naviga ie, de cele mai multe ori figureaz f r nici un fel de i ndi ca ii: ni ci urm de drumuri, de Fort Terry, ni mic al tceva dect cuvintel e: Plum Isl and - Cent rul de Cercet are a Bolil or Ani mal el or - Propriet atea guvernului St at elor Unit e Accesul li mit at". De regul , insula era colorat n gal ben si mbolul avertisment ului. Nu arat prea atr g toare nici pe hart . Iar dac o vezi din ap , a a cum o v zuse m de cteva ori cnd m g sea m c u so ii Gordon, este nv luit n cea , de i m ntreb c t din aceast cea este real i ct exi st numai n mi ntea pri vi torului . Iar dac me rgi pn acol o nct s descrii locul a a cum i -l nchipui, ob ii o ima gine stil Poe a regat ului Thule: un peisaj ntunecat , cu vite i oi moarte, albi ndu-se i putrezi nd pe cmp, cu vulturi care se hr ne sc di n hoituri i apoi mor din pricina c rni i infect ate. A a i umbl mint ea, dac te gnde ti la Plum. Dar pn n prezent, insula p rea nsori t i agreabil . Aici pericolul, ade v rata spai m , era z vort n zonele de bioizol are, la Niveluri le Trei i Pat ru, precum i n Marele Templu Apocal iptic, Nivelul Cinci . La mele mi nuscule, eprubete i cutioare de sti cl care con in cele mai pericul oase i exoti ce forme de via ap rute vreodat pe planeta noa st r . Dac a fi cercet tor i m-a apl eca asupra unor astfel de creat uri, mi -a pune ntreb ri despre Dumneze u: nu despre existen a, ci despre i nten iile Lui. n orice caz, cam a sta era filosofia de care eram capabi l, f r s m doar capul. Cum t iu propriet arii de ambarca iuni c nu trebui e s acosteze aici? I-a ntrebat Beth pe Paul Stevens. Toate h r ile con in aten ion ri, a r spuns domnul Stevens. n plus, exist pancarte pe toate pl ajele. Pe l ng aceasta, patrulel e tiu cum s procedeze cu a mbarca iunil e care ancoreaz sau t rag la rm aici . Ce face i cu contraveni en ii? a nt rebat Beth. i averti z m s nu se mai apropi e i s nu mai acost eze pe insul , a r spuns Stevens. La a doua contrave n ie sunt re i nu i i

preda i efului poli iei, domnul Maxwell . S-a uitat la Max. Adev rat? Adev rat . Ave m ca m unul sau dou cazuri anual . Paul Stevens a ncercat s fac o glum . Numai c pri oarele sunt mpu cat e pe l oc. Apoi a redeveni t seri os i a explicat: Nu est e o nc l care peri culoas a normelor de sec urit ate i prot ec ie bi ologic , n caz c unele persoa ne ajung ntmpl tor pe insul . Dup cum a m mai spus, nu vrea u s r m ne i cu i mpre sia c insul a ar fi conta minat . De pild , acest microb uz nu e st e un ve hicul bioizolat. ns datori t proxi mit ii zonel or debioizol are, prefer m ca pe i nsul s nu ajung persoane neautorizate i nici un fel de animale. Nu m-a m put ut ab i ne s nu subliniez: - Di n ct e mi dau seama, domnul e Stevens, o barc de terori t i nu prea iste i ar putea ori cnd veni noaptea pe rm, unde v-ar sc oat e di n lupt cei c iva oa me ni de paz , ca apoi s pun m na pe tot felul de groz vii din l aboratoare sau s arunce totul n aer, punnd n libert ate viru i uci ga i. De fapt , cnd nghea apa golfului, nu au nevoi e nici de barc : exist o leg tur direct cu conti nentul. - Nu v pot spune dec t c aici exist o paz mai st rict dect pare l a prima vedere, a r spuns domnul Stevens. - A a sper i eu. - Fii convi ns! S-a ui tat la mine i a ad ugat: De ce nu- i ncerci noroc ul ntr-o noa pte? Ad or provoc rile, a a c i -a m r spuns: - Pun pariu pe o sut de dolari c a putea p t runde n bi roul dumit ale i i -a put ea fura de pe perete dipl oma de echivalare a studii lor de liceu pe care a doua zi a ag a -o l a mi ne n bi rou. Domnul Stevens m privea int , cu chipul lui de cear absol ut imobi l. M-au trecut fiorii. - Vreau s - i pun ntrebarea pe ntru care s nt e m t o i aici. .. Ar fi put ut Tom i Judy Gordon s fure microorgani sme de pe insul ? Spune -ne adev rul. - De ce s fure? ne-a ntors-o domnul Steve ns. - Pentru bani, am r spuns eu. - Nu p reau ge nul, a comentat domnul St evens. Iubeau ani mal ele. De ce -ar fi vrut s extermine vi e uitoarele planetei? - Poate voiau s extermi ne oamenii de pe pl anet , ca ani mal ele s poat duce, un t rai tihnit . - E ri di col, a repli cat domnul Stevens. So ii Gordon n-a u scos de pe i nsul ni mic noci v pe ntru ani male. Pun prinsoare pe slujba mea. - Ai i f cut-o. Pe slujb i pe via . Am re marcat c Ted Nash i Ge or ge Foster t cuser aproa pe t ot ti mpul; mi -a m dat sea ma c fuseser pu i n tem mai devre me, a a c , probabi l, se temea u s nu aib aerul c ar spune: Am ve nit , am v zut i ne -a m luat un tricou ca ami ntire". Domnul Stevens i -a ndrept at di n nou pri vi rea spre parbriz i a anun at: Ne apropie m de Fort Terry. Acol o pute m cobor, ca s arunc m o privire. Microbuz ul a oprit i to i am cobort.

9
Era o di minea frumoa s i soarele era mai cald ai ci, n i nima insulei . Paul Stevens ne -a cond us prin fort. Fortul Terry nu avea zi duri i se m na mai curnd cu un ora p r sit . Era nea teptat de pit oresc, aici exi stau o nchisoare de c r mid ro i e, o veche popot , bar ci de c r mid cu dou ni veluri i o verand , casa comanda ntului , c teva alt e cl di ri de la nceputul sec olului i o capel acoperi t cu indril alb , coco at pe un dmb. Domnul Stevens a ar tat c tre o alt construc ie de c r mid i a spus: E singura cl dire aflat nc n folosi n : sediul pompi erilor. Cam departe de laborat or, a come nt at Max. Adev rat , a ncuviin at Stevens, dar l aboratorul e teoretic asigurat mpotriva incendi ilor i are un si ste m propriu de stingere a foc ului. Aceste ma ini de pompieri se folose sc ndeosebi cnd i a foc ve geta ia sau la i ncendiile izbucnite n cl di ri f r bi oizolare, a ad ugat el. Max, care tr ise toat vi a a cu t eama v ntului ce b tea nspre i dinspre aceast i nsul , i s-a adresat lui Stevens:

Totu i, un foc sau un ura ga n ar put ea dist ruge generatoarel e care filt reaz zonele bioizolate. Am dre ptate? Totul e posibil. Apoi a ad ugat: Uni i t r iesc n preaj ma reactoarel or nucleare. A a e l umea modern , pli n de orori de nenchipuit: co maruri chimice, biologice i nucleare gata s cure e planeta pentru urm t oarea specie ce va evolua ai ci. L-a m privit pe Paul St evens cu al i ochi. Mi -a t recut prin minte c tipul era i cnit. n fa a bar cilor se vedea o paj i te cu iarba tuns care se ntindea pn departe, c tre ap . Pe paji te se plimbau crduri de g te canadiene, g gind sau ce dracu' se chea m c fac ele at unci c nd nu se g i n eaz . St evens ne-a expli cat: - Ai ci era terenul de parad . Tunde m iarba n perma ne n , ca avioanele s vad literel e nscri se pe p m nt: Plum Island: Accesul interzi s". Nu vre m ca avi oanel e mi ci s ateri zeze aici. Apoi a ncercat o mic glum : Anun ul ndep rt eaz terori tii acrul ui. Ne -a m mai nvrt it pu in pe acol o i St evens a spus: - naint e de construirea corpul ui pri nci pal, o bun parte dintre birouri le administra iei i aveau sediul aici , la Fort Terry. Acum aproape t oate - laborat oare, serviciul de paz , depozi tele, admini stra ia i animalele se g sesc sub un si ngur acoperi , un lucru foart e bun din punctul de vedere al securi t ii. Apoi mi s-a adresat mi e: A adar, chiar dac s-ar dep i peri metrul de siguran , corpul princi pal r mne teoretic inaccesibil . - Z u c m tentezi ! am re pli cat. Domnul Stevens a zmbi t din nou. mi pl cea la nebunie s - mi zmbeasc . - Pentru i nformarea dumital e, a spus el, chiar am o diplom de absol ven a colegiului din statul Michigan. O in pe peretel e din spatel e biroului , dar dumneata nu vei avea pri lejul s-o vezi. I-a m r spuns la zmbet. Doa mne, ador s -i scot din s rit e pe cei care m calc pe nervi. mi era simpatic Max, mi era si mpatic i Ge orge Foster, mi pl cea Beth, ns i ant ipatizam pe Ted Na sh i pe Paul St evens. Faptul c -mi pl ceau t rei persoa ne din ci nci nse mna foarte mult pentru mi ne de fapt, patru din ase, dac punea m l a socoteal i propria- mi persoa n . n ori ce caz, nu suport mi ncino ii, pro ti i, fanfaronii i persoa nele ahti ate dup putere. Cred c eram mai tol erant nainte de a fi r nit. Trebuia s -l ntreb pe Dom Fa nelli. Vec hi ul teren de parad se termi na brusc printr-un perete abrupt care cobora pn la plaja stncoas de dedesubt, a a c am ajuns pe muchia falezei cu vedere spre mare. Era o priveli te ul uitoare, care ns sporea si ngur t atea l ocurilor, senti me ntul de alt univers i de cap t al lumii, asociat cu i nsulele, n general , i , ndeosebi, cu aceasta. Aici trebuia s fi fost un punct de sentinel extrem de izolat, un ava npost cumplit de plicticos n care nu aveai altceva de f cut dect s te ui i la mare. Probabil c arti leri tii de aici ar fi nt mpinat cu bucurie priveli tea unei flote inami ce. - Pe aceast plaj vi n n fiecare toamn foci, a spus St eve ns. - Le mpu ca i? a m nt rebat eu. - Binen eles c nu. At ta vre me ct r mn pe plaj . n timp ce f ceam cale ntoars de la pl aj , Stevens ne -a at ras aten ia asupra unui bolova n uria din cap tul terenul ui de parad , ntr-o de spic tur a bolovanului se vedea o ghi ul ea de t un ruginit . - Dat eaz cam din ti mpul Revolu i ei, ne-a spus el. E englez sa u a merican . E unul dintre obiectel e scoase la iveal de s p turile so i lor Gord on. - Unde l-au g si t? - Presupun c pe aici, pe undeva. Au s pat mul t n zona plajei cu foci i a terenul ui de parad . - Z u? - Se pare c aveau o i nt ui i e grozav unde trebui a s pat. Au dezgropat suficiente musc hete ct s narmezi un regi me nt. - Ce vorbe ti! Ia spune mai departe, domnule Stevens. - Folosea u un detector de metale. - Bun idee. - Un hobby i nteresant. - A a e. M tu a mea era mare a mat oare de s p turi . Nu t ia m c i so i i Gord on aveau aceea i pasiune. N-a m v zut niciodat un obiect descoperit de ei. - P i, au fost nevoi i s l ase tot ul aici. - Di n prici na conta mi n rii? - Nu, pe ntru c insula este proprietate federal .

Suna interesant. Na sh i Foster deveni ser i ei aten i, ceea ce nu voia m s se nt mple, a a c am schi mbat subi ectul, adresndu-m lui Stevens: - Cred c oferul microbuz ului ncearc s ne atrag aten i a. Stevens a privit spre mjerobuz, dar oferul nu f cea dect s se uite la un crd de g te. Stevens i -a pri vit ceasul i a spus: - Ei, haide i s vede i i restul insulei , dup aceea avem ntl nire cu direct orul Zollner. Am u rcat n microbuz i am plecat. Ne-a m ndre ptat spre r s ri t, spre soare -r sare, c tre por i unea de uscat care reprezent a osul curb al ant ricotul ui de porc. Plaja era ma gnific , aproape t rei kilometri de nisi p neatins i f r pi etre, udat de apel e albast re ale bra ul ui Sound de l ng Long Island. To i au amu it n fa a acest ei gra ndioase priveli t i. Chi ar i eu. Stevens, r ma s tot n pici oare, mi arunca din c nd n c nd cte o privi re, iar eu i zmbea m. El mi r spundea la zmbet . Nu era ctu i de pu i n un z mbet a muzat. n cele din urm , microbuz ul a oprit n cap tul ngust al insulei i domnul Stevens ne-a spus: Numai pn aici pute m ve ni cu microbuz ul. De ai ci ncol o va trebui s merge m pe jos. Am cobort to i i ne-a m trezit n mij locul unor ruine ui mitoare. Ori ncot ro pri vea m, vedea m fort ifica ii ma sive, n p dite de ieder i m r ci ni cazemat e, bunc re, ampla same nte de tragere, depozi te de muni ii, t unel e, al ei de c r mi d i bet on, ziduri uri a e, groa se de un metru, cu por i de fi er, mncat e de rugin . Stevens a spus: Unul dintre aceste pasaje subterane duce ntr-un laborat or secret . Acolo lucreaz i acum pri zoni eri nazi ti, ca s descopere virusul supre m i i ndestructi bil care va t erge ome ni rea de pe fa a p m nt ului. A t cut c teva clipe, ca spusel e lui s ni se ntip reasc n minte, apoi a continuat: n alt laborator subteran se g sesc conservate r m i ele a patru extraterestri , recupera i di n OZN-ul pr bu it la Roswcll, Ne w Mexico. Di n nou, t cere. n cele din urm , eu am ntrebat: Putem vedea mai nti nazi tii ? To i au rs m rog, un fel de a spune. Domnul Stevens ne -a adresat sur sul s u cuceritor i a precizat: sunt dou dintre legendele absurde legate de Plum Island. Uni i pretind c au v zut avioane ci udat e, decol nd i ateri znd pe terenul de parad dup miezul nop ii, a ad ugat el. Se mai vorbe t e c ai ci ar fi fost create vi rusul SIDA i maladia Lyme. A privi t n jur i a ad ugat: Presupun c aceste vechi fort ifica ii, cu t oat e pa sajel e i nc perile lor subterane, pot st i mula o imagi na ie bogat . S nte i bineveni i s v convi nge i cu ochi i dumneavoa st r . Merge i ori unde dori i. Dac g si i extraterest ri, anun a i -m i pe mi ne. A z mbi t din nou. Z u c avea un z mbet bizar, m-a m gndit c , poate, i el era ext raterestru. Fire t e, t rebuie s nu v ndep rt a i de grup, a ad ugat Stevens. E nece sar s v a m sub oc hi n perma nen . Afirma ia nu se prea pot rivea cu M erge i oriunde dori i", totu i era undeva pe aproa pe. Prin urmare, John, Max, Beth, Ted i Ge orge au redeveni t adol escen i i s-au a muzat c rndu-se pe ruine, pe sc ri, pe parapete, i a a mai departe, cu domnul Stevens mereu n preaj m . La un moment dat , am mers pe o alee pi etruit cu c r mid , care cobora p n la dou por i de o el. Por il e erau ntredeschise i to i am intrat . Era un loc ntunecos, rece, umed i, proba bil, colc ind de diverse creaturi. Stevens a veni t dup noi i ne-a spus: Acea st sal d nt r-un uri a depozit de muni ii. Vocea lui st rnea ecouri n nc perea ntunecoa s i pust ie. Pe insul mai exist a i o cale ferat ngust , pentru t ransportarea muni i ilor i a prafului de pu c di n port p n la aceste depozit e subterane. Lin sistem foart e complex i sofisti cat. Dar, dup cum vede i, complet aband onat . Aici nu se ntmpl ni mic misterios. Dac a avea o lantern , a ad ugat el, am put ea mer ge mai departe i v-a i convinge c aici nu tr ie te, nu munce te, nu se joac i nu est e ngropat absolut ni meni. At unci unde sunt nazi t ii i ext raterest rii ? am ntrebat eu. l-am mutat n far, a repl icat domnul Stevens. n elege i motivul nostru de ngrij orare l a gndul c , poate, so i i Gord on i ame najaser un laborat or clandest in nt r-un loc ca acesta, am insi stat eu. Dup cum v-a m spus, a r spuns domnul St eve ns, eu nu-i suspectez de nimic pe so ii Gord on. Dar, nt ruct a i pome nit de

aceast event ualit ate, am s -mi pun oa menii s cerceteze ntregul complex. La suprafa a insulei exist circa nou zeci de ase menea construc ii militare abandonate. Ave m mul t de c ut at. Tri mite oferul dup cteva lant erne, i -a m cerut eu. A vrea s arunc o privire. n ntuneric s-a a t ernut t cerea, apoi Stevens a spus: Dup ce ne nt lnim cu doctor ul Zollner, ne pute m nt oarce aici , dac dore ti, s expl or m s l ile i pasaj ele subt erane. Am ie it di n nou l a lumi na soarelui i Stevens ne-a spus: Ve ni i cu mi ne. L-a m ur mat i am ajuns pe un drum ngust care ducea spre extre mitat ea esti c a i nsulei - cap tul osului cur bat . n ti mp ce mer gea m, St eve ns ne-a spus: - Dac privi i n jur, vede i alte pozi i i de t ragere. Odinioar aceste cazemate circulare erau fol osite drept arcuri pent ru ani mal e, acum ns toat e animalele sunt i nut e n untru. Mi se pare o cruzi me, a remarcat Beth. - E mai sigur, a replicat domnul St evens. n sfr it, am ajuns n extre mi tatea estic a insul ei, o falez care se ridica la aproxi mativ doi sprezece met ri deasupra plajei st ncoa se. Ti mpul erodase un bunc r de beton care z cea sf r mat la mar gi nea falezei , de unde o part e se pr bu i se n mare. Era o privel i t e impre siona nt , la st nga se deslu ea vag rmul din Connccticut, iar la vreo t rei kilometri n fa a noa str se vedea o f ie de uscat numit Great Gul l Island. Stevens ne -a ndrept at aten ia c tre sud i ne-a spus: Vede i ngr m direa aceea de roci? Insula a fost folosi t la exerci ii de artileri e i bombarda me nt. Dac ai o ambarca i une, t ii c t rebuie s te ii departe de aceste l ocuri, din pricina tut uror obuzelor i bombelor nee xplodate din zon . Dincolo de gr mada de st nci est e rmul nordi c al Gardiners Isl and, care , dup cum t ie i eful poli iei, este proprietat ea parti cular a fami liei Gardiner, deci inaccesi bi l publi cului. Di ncol o de Great Gull se afl Fishcrs Isl and, c are, ca i Plum, era vizitat de pira ii secolului al aisprezecelea. A adar, de la nord l a sud ave m Insula Pi ra il or, Insula Pestei, Insul a Primejdioas i Insul a Particul ar . A z mbi t de propria sa glum , de fapt fuse se o vag ncercare de sur s. De odat , am v z ut o barc de patrul are ap r nd de dup promont oriu. Echipajul format din trei persoa ne ne -a observat i unul dintre ei i -a dus binoclul l a ochi. Recunoscndu-L pe Paul St evens, a f cut se mn cu m na, i ar Stevens i -a r spuns n acel a i fel. De pe fal ez am privit plaja de dedesubt i am observat c nisi pul de acolo avea benzi ori zont al e ro ii, ca un t ort de pandi pa n cu cre m de zme ur . n spatele nost ru a r sunat un gl a s i l -am v zut pe ofer ve nind spre noi pe drumul ngust . - R inne i pe loc, ne-a spus Steve ns i a ie it n calea oferului . Ace sta i -a ntins un telefon celular. Venise mome ntul n care nso i torul disp rea i microbuz ul se ndep rta, l s ndu-l pe Bond singur cu fata, dup care din ap ie eau scafa ndri cu pistoal e-mi tralier i deschideau foc ul, iar eli copt erul... - Det ectiv Corey? Am ri dicat ochi i la Bet h. -Da. - Ce crezi pn acum? Am observat c Max, Nash i Foster se c rau pe cazemate i , ca ni te t ipi tari ce erau, discutau despre raze de ac iune n art ilerie, cali bre i alte chestii b rb te ti. R m se se m singur cu Beth. - Cred c e t i superb , am r spuns. - Ce p rere ai despre Paul Stevens? - Un icnit. - Ce crezi despre ce a m v zut i a m auzi t p n acum? - Excur sie cu ghi d. Dar pe ici, pe col o am mai aflat ct e ceva. Ea a ncuvi in at din cap, apoi a ntrebat : - Cum e st e treaba cu chestia asta arheologic ? Tu ti ai ceva? - Nu. tia m despre Soci etatea de Istori e Peconic, am ad ugat, dar nu despre s p turi le arheol ogi ce de aici. n aceea i ordine de idei, so ii Gord on n-a u spus ni ciodat c achizi iona ser un pogon de t eren nefolosi t, cu vedere c tre Sound. - Ce teren nefolosit ? - i pove stesc mai trziu, am r spuns. Ca n basmele di n buc ele, n elegi? Totul te duce cumva cu g nd ul la t raficul de droguri, dar, poate, i indic altceva. Ai ci e vorba de alt afacere... ie i s-a apri ns vre odat becul e ul de alarm ?

n ul tima vre me nu. Dar ie? Da, la fel ca un se mnal de sonar. Poate de handicap de gradul t rei. Ba nu, e o und de sonar. Unda s-a propagat, s-a l ovi t de ceva i a ri co at. Pi ng. - Dat a viitoare c nd o auzi, ridi c m na. - Bine. Se presupune c ar trebui s m odihne sc, iar t u m tulburi di n cli pa n care te -am cunosc ut . - E reciproc. Apoi a schi mbat subi ectul i mi-a spus: tii , paza aici nu-i chiar att de strict pe ct mi -a m nchipuit, i nnd cont de ce se afl pe insul . Dac ar fi o uzin nucl ear , ai vedea un si stem de paz mult mai sofi st icat. - Mda. Paza pe rm ca m las de dorit , dar poate c sistemul intern de paz a laboratoarel or e mai eficient. i, poate, a a cum preti nde Stevens, exi st mai mult dec t se vede cu ochiul li ber. Totu i, n esen , am se nti me ntul c Tom i Judy ar fi putut i e i u or de aici cu orice ar fi pofti t. Sper ns c n-au pofti t l a nimic. - Ei bine, eu cred c , n cursul zilei de ast zi sau, poate, mi ne , vo m afla c , n realit ate, au furat ceva i ni se va da de tire ce anume. - Ce vrei s spui? a m ntrebat. - i expli c mai t rziu, mi -a r spuns ea. - Di sear l a cin . - Cred c mai nti trebuie s nchei cazul. - Nu va fi chiar att de r u. - Am un al asel ea sim pe ntru ntlnirile cu tipi nepotrivi i. - Eu sunt un ti p potri vit. Ni ciodat n-am sc os arma n timpul unei ntl ni ri. - Caval erismul n-a murit. Mi -a ntors spat ele i s-a ndep rt at. S-a opri t l a margi nea fa lezei i a privi t pest e ntinderea de ap . n stnga era bra ul Sound, n dreapt a, Atl anti cul i, l a fel ca pe canal ul Gut din cel lalt cap t al insulei, i aici se ntl neau diver i curen i. Pesc ru ii p reau ncre me ni i n v zduh, coa mele albe ale valuril or se ciocneau ntre ele, nvolbur nd marea. Bet h era frumoa s , a a cum st t ea acolo n b taia vntului , profilat pe cerul albastru, nconj urat de nori albi i pesc ru i, n decorul m rii i al soarel ui . Mi-a m ima gi nat-o n aceea i postur , dar n pielea goal . Domnul Stevens s-a napoi at dup convorbirea telefoni c i ne-a spus: - Acum pute m urca n microbuz. Am pornit to i pe drumul de l a marginea fal ezei. n cteva mi nut e am ajuns din nou lng ruinele vechil or caze mate. Am re marcat c unul dint re dmburile abrupt e pe care erau construite cazematele se erodase de curnd, dnd la iveal straturi proa spete de p mnt . Stratul cel mai de sus era un compus organic , cum era i de a t ept at, iar sub el se g sea ni si p alb, lucru, de ase menea, normal . Dar urm torul strat era o f i e ro cat aducnd a rugi n , apoi i ar nisip, iar ro u ruginiu: exact ca pe plaj . - Hei , am o pr obl e m fi ziologic , l-am anun at pe St evens, M ntorc imedi at. - S nu t e r t ce ti, m-a avert izat domnul Stevens, jum t ate n glum , jum tate n seri os. Am oc olit baza d mbului, am cules de pe jos un lemn uscat i a m nceput s scur m n suprafa a verti cal a pant ei i erboase. Compusul negru i i arba s-au despri ns i am v z ut acelea i strat uri albe i ro ii . Am luat un pumn de sol ro cat i am v z ut c era argil a me st ecat cu ni sip i poate cu vre un oxid de fier. Se m na foa rte mul t cu ceea ce g sisem pe t lpil e pantofil or de atleti sm al e lui Tom i Judy. Intere sant. Am pus un pumn de p m nt n buzunar i m-a m r sucit n l oc, dnd cu ochi i de Stevens, care st tea acolo, ur m ri nd u-m cu privirea. - Parc am a mi ntit de regula r mnerii pe insul ", a spus el. - Parc . - Ce-ai pus n buzunar? - Coco e lul. Amnd oi am r ma s pe l oc, m surndu-ne din priviri . ntr-un t rziu, el a spus: - Det ectiv Corey, pe insul a aceasta legea sunt eu. Nu dumneata, nu detectivul Penrose, nici chiar eful poli iei, nici cei doi domni care v nso esc. M -a fixat cu ochi i l ui de ghea i m-a ntrebat: Pot s v d ce ai b gat n buz unar ? - A putea s - i ar t, dar dup aceea a fi nevoit s t e ucid, am r spuns eu i i -am z mbi t.

El a chibzuit o clip , trecndu- i n revist op iunile, dup care, ajung nd l a decizia corect , m-a anun at: - Pleac microbuz ul. Am trecut pe lng el i el a veni t n urma mea. Aproape c m a tept a m s si mt un l a n jurul gtului, o lovitur n cre tet, un i n spate, dar Paul St evens era mai rafinat. Probabil c mai t rziu avea s -mi ofere o cea c de cafea cu cai mac de ant rax. Am urcat n microbuz i am plecat. Ne -a m reluat vechi le l ocuri, dar Stevens a r ma s tot n pi cioare. Microbuz ul s-a ndrept at spre ve st, napoind u-se spre zona debarcaderului i a laborat or ului principal. O ca mi onet cu doi b rba i n unifor m al ba str i narma i cu pu ti a trecut pe l ng noi, merg nd n direc ie opus . n linii mari, aflasem mai mul te dect m a tepta m, v zuse m mai mul t dect spera m i auzi se m ndeaj uns ct s m fac din ce n ce mai curi os. Era m convins c expl ica i a ucideri i l ui Tom i Judy Gordon se afla aici, pe i nsul . i, dup cum a m mai spus, c nd avea m s cunosc mot ivul, aveam s aflu i f pt a ul. Ge orge Foster, care p n atunci mai mult t cuse, l-a ntrebat pe Stevens: E ti absolut sigur c so ii Gordon au plecat cu alupa l or ieri la prnz? Absol ut si gur. Di n cte scrie n regist ru, n cursul dimi ne ii au lucrat n zona bioizolat , apoi au se mnat de plecare, au f cut du i au l uat un microbuz ca acest a, care i -a t ransportat pn l a debarcader. Cel pu i n dou persoa ne i -au v zut urcnd l a bordul alupei Spirocheta i pornind spre Pl um Gut. I-a mai v zut cineva din elicopter sau di n b rcile de patrul are, dup ce au ajuns n Gut ? a ntrebat Foster. Stevens a cl tinat din cap. Nu. Am nt rebat. Exist vre un loc pe rm n care s poat fi ascuns o al up ? a ntrebat Beth. Absol ut nici unul. Pe Plum nu exist nici gol furi mai ad nci, nici intrnduri. Plaja este dreapt , afar de singur ul golf a menajat , cel n care ancoreaz feri botul. Dac barca de pat rulare ar fi v zut alupa so i lor Gord on ancorat unde va n apropierea insulei, paznicii vo tri l e-ar fi cerut s pl ece? a m ntrebat eu. Nu. De fapt, so i i Gord on tr geau uneori barca la rm i pescuiau sau notau n larg. Patrulele i cuno teau bi ne. Nu tia m c so ii Gordon fuseser pa si ona i de pesc uit . Au fost v zu i vreodat ancora i n apropierea plajei dup l sarea ntuneri cului... sau noa ptea trzi u? a m ntrebat. Stevens s-a g ndi t o cl ip , apoi a r spuns: S-a ntmpl at doar o singur dat . Doi di ntre oame nii mei, afla i l a bordul unei b rci de patrul are, au declarat c al upa so ilor Gordon era ancorat n apropierea plajei sudice ntr-o noapte a lunii iuli e, pe la miezul nop ii. Oa me nii mei au re marcat c la bord nu se g sea ni me ni i atunci au luminat pl aja cu reflect oarele. So ii Gor don erau pe plaj ... i -a dres glasul, vr nd s dea a n el ege ce f ceau cei doi pe plaj . Patrula i -a l sat n pace, a ncheiat domnul Stevens. Am chibz uit o cl ip asupra celor aflate. Tom i Judy mi f cuser impre si a unui cuplu dispus s fac dragoste oriunde, a a c alegerea unei plaj e pustii nu era ceva ie i t di n comun. Totu i, faptul c o f cuser pe o plaj de pe Plum Isl and m nedumerea i ridica anumit e se mne de ntrebare. n mod ci udat, o dat vi sase m s fac dragoste cu Judy pe o pl aj sc ldat de val urile m ri i. Poat e nu nu mai o dat . Ori de c te ori mi venea n minte acest gnd, m p l mui am pe ste obraz. P c tosule, p c tosule, porc ule, porcule. Microbuz ul a trecut de debarcader, apoi a vi rat spre nord i s-a oprit pe o al ee curb di n fa a corpul ui principal. Fa ada curbat a noii cl diri de dou etaje n st il decorativ era f cut din panouri roz cu c afeniu. Pe o pancart mare, nfipt pe peluz scria: Minist erul Agricul turii"; al turi se vedea un alt drapel n bern . Am cobort to i i Paul Stevens a spus: - Sper c v-a pl cut mi ca excursie pe Plum Island i c v-a i f cut o idee despre siste mul nostru de paz . - Care paz ? a m ntrebat eu. Domnul Stevens m-a pri vit cu aspri me i a spus: - To i cei care lucreaz ai ci sunt con tien i de riscul unui dezastru. To i n elege m necesit atea m surilor de si guran i to i ne face m me seria cu pa si une i la cel mai nalt standard de securit at e exist ent n acest dome ni u. Dar s t ii un lucru. Se pot ntmpl a i accidente.

O ase me nea profa nare i frivol itate din part ea domnului B -n-Fund ne-a surprins pe t o i. - Am pri ceput , am spus eu. Tot accident a fost i ieri ? - Vo m afl a curnd. S-a ui tat la ceas i a spus: Bun, acum pute m intra. Veni i cu mine.

10
Cl direa se mici rcular a laborat orului de cercetare de pe Plum Island era o constr uc ie nalt de dou etaj e, cu un mezanin care nconj ura scara cent ral . Era un loc luminos i aerisit, pl cut i pri mitor. Proba bi l c vit ele conda mnate la pieire intrau prin spate. Pe peretel e din stnga erau clasi cele fot ografii ale echi pei de cond ucere: pre edi ntele SUA, mi ni strul Agriculturi i i doctorul Zollner o echip destul de restrns pe ntru o inst itu ie guvername ntal , mi -a m spus eu, ceea ce m f cea s cred c doct orul Zollner era ct se poate de apropiat de Bi roul Oval. n orice caz, exist a un ghi eu de recep ie, unde a trebuit s se mn m n regi stru i s schi mb m ecusoanel e albast re cu altele albe, prinse de un lan de plast ic pe care ni l -am pus la g t. O m sur de paz foarte bun , mi -a m spus eu: Plum Island era mp r i t ntre aceast cl dire i restul insulei. n interiorul cl diri i se g sea u Zonel e. Nu era cazul s -l sube sti mez pe domnul Stevens. O tn r atr g toare, cu o fust lung pn l a genunc hi, a cobort scara nainte s apuc s -i v d coapsele i s-a prezent at cu nu mele de Donna Al ba, asi stenta doct orului Zollner. Ne -a surs i a spus: Doct orul Zollner vine i mediat . ntre t imp a m s v ar t cl direa. Profit de ocazie ca s trec pe la bi rou, s v d dac a ap rut ceva nou, ne -a spus Paul Stevens. V las n grij a doa mnei, a ad ugat el. S-a ui tat la mine i a spus: Te rog s stai n perma nen cu doa mna Alba. Dar dac am ne voie s merg l a toal et ? Ai fost deja. A urcat seara i , f r ndoial , s-a opri t n biroul doctorului Zollner, ca s -i dea raportul cu pri vire l a cei cinci intru i . Am pri vi t-o pe Donna Al ba. nj ur de dou zeci i cinci de ani, brunet , frumoa s la chi p i la t rup, mbr cat n fust albastr , bluz al b i pantofi de atlet ism. Presupun c , dat fiind naveta zil nic i posibi lit il e de deplasare pe insul , t ocurile nalte nu erau prea practice. De fapt, mi -a m spus eu, dac preferai o navet previzibi l i o zi obi nuit de l ucru, Plum Isl and nu era chiar locul cel mai ni merit. n orice caz, Donna era ndeajuns de atr g toare ca s -mi ami ntesc c veni se cu feribotul de 8 diminea a, o dat cu noi, ceea ce nse mna c nu f cuse cuno tin cu domnii Nash i Fost er, deci nu era i mpl icat n nici o ac i une de disi mulare. n orice caz, Donna ne -a rugat s ne prezent m, ceea ce am i f cut, f r a ne dezv lui ns profe sii le de det ectiv crimi nalist ", agent FBI" sau CIA", care ar fi pus oa me nii n di ficultate. Ea a dat m na cu fi ecare i i -a z mbit lui Nash ntr-un anume fel. Fe mei le nu se pricep del oc s j udece caractere. - Bine a i venit n laboratorul de cercetare al Centrul ui de Boli ale Ani malelor din Plum Island, a nceput Donna. sunt convins c Paul v-a pus n tem , v-a pove sti t cte ceva despre ist oria i nsulei i c v-a dus s-o vizi ta i. Chi pul ei se st r duia s r m n zmbi tor, dar vedeam bine c zmbetul era for at. - sunt foart e... e ngrozitor ce s-a ntmpl at, ne-a spus ea. i si mpatizam si ncer pe so ii Gord on. Toat lumea i pl cea. A pri vit n jur, a a cum fac locuitori i statelor poli iene ti , i ne-a spus: N-ar trebui s di scut sau s come ntez pe aceast tem . Dar a m socotit c trebui a s spun ce si mt. Beth mi -a aruncat o privire, apoi, ghicind cred eu - o posibi l fisur n armura insulei Plum Island, i s-a adresat Donnei : - John i Max au fost buni prieteni cu Tom i Judy. Am pri vi t-o pe Donna drept n ochi i am declarat: - Am a preci a orice ajutor i col aborare din partea personalul ui de aici. Ceea ce, p n n prezent, se reducea doar la un t ur de doi bani al ruinel or i b l riilor de pe insul , ns era important ca Donna s cread c putea vorbi f r fereal : nu aici i acum, desigur, ci c nd avea m s-o vizi t m acas . Am s v ar t cte ceva din cl dire, ne-a spus ea. Veni i cu mi ne.

Ne -a m nvrt it pu in pri n hol i Donna ne -a at ras at en ia asupra unor obiect e de pe pere i, printre care fotografii m rite cu arti cole de ziar i relat ri nsp i m nt toare din nt reaga l ume referit oare la mal adi a vacil or nebune, l a a a -numit a pest bovi n , l a febra porcinelor i la al te boli ori bi le. Exi stau i h r i reprezent nd ari a de r spndi re a unei mal adii sau a alt eia, diagra me, fotografii ale unor vite cu buzele pline de b ici i cu balele curgnd, porci cu r ni teribile i supurnde. Nu ri scai s confunzi locul cu sal onul unui rest aura nt. Donna ne -a at ras at en ia asupra u ilor din cel lalt cap t al nc peri i. Erau vopsite n aceea i nuan de galben care simboliza averti sme ntul , ca i cul oarea insul ei Plum Isl and de pe hart , i contra st au puternic cu culori le holul ui , unde predomi na cenu iul. Pe u a di n st nga era o pl cu pe care era scris Vest iar femei", iar pe cea di n dreapta Vesti ar b rba i". Pe amnd ou se specifi ca: Numai pentru persoa nele aut orizate. " Ace ste u i dau spre zona de bioizolare, ne-a expli cat Donna. Hol ul, mpre un cu birouril e admini stra iei, reprezi nt un corp se parat de cl direa bioizol rii, de i arat ca o st ructur uni c . De fapt, leg t ura ntre locul n care ne afl m i bioi zolare se face pri n aceste dou ve stiare. Exist i alte i ntr ri sau i e iri din bi oi zolare? a ntrebat Max. Se mai poate intra pe u a de serviciu, pe unde sunt aduse ani mal ele, hrana, provi zi ile i toate cel elalt e. Dar pe acolo nu se poate pleca. Oricine i ori ce p r se t e cl direa trebuie s t reac pri n sec i a de deconta minare, care incl ude du urile. Cum v debara sa i de r m i ele de la di sec ie? s-a i nteresat domnul Fost er. Cu ajutorul incineratorului sa u al conductei de scurgere, care duce la uzina de deconta minare a apei i de euril or, a r spuns Donna. Deci asta este: cele dou i ntr ri , u a de servici u din spat e, cond uctele i inci neratoarele, iar pe acoperi fi ltre speciale de aer, care pot re i ne i cel mai mic virus. Cl di rea e foarte bine izol at . Fiecare di ntre noi i rume ga propriile gnduri n l eg tur cu so i i Gord on, cu faptul c ar fi putut fura ceva din laborat oare. Ve stiarel e se afl t ot n Zona Unu, ca i hol ul, a continuat Donna. Dar la i e i rea di n vesti are se p t runde n Zona Doi, n care trebui e s fii mbr cat n hal at al b de laborat or. nainte de a por ni spre Zonele Trei sau Patru, ca s te napoiezi n Zona Unu, trebui e s faci du . Du ul ine de Zona Doi. - Du ul e comun? a m ntrebat. Ea a rs. - Binen eles c nu. n el eg c t o i a i pri mi t aprobare s mer ge i n Zonel e Doi , Trei i Pat ru, dac dori i. Ted Na sh a arborat zmbet ul l ui t mp i a ntrebat: - Veni i i dumneavoa st r cu noi ? Ea a cl tinat din cap. - Nu sunt pl tit pent ru asta. Ni ci ce nu era m, l a un dolar pe s pt mn . - De ce nu ni se ad mite accesul n Zona Cinci? a m ntrebat-o pe Donna. Ea m-a pri vit, oarecum surprins . - Cinci? De ce a i vrea s merge i acolo? - Nu tiu. Pentru c exist . Ea a cl tinat din cap. - Nu mai vre o zece persoane au permi siunea de a p trunde n Zona Ci nci. Acolo t rebuie s te mbraci cu un cost um ca de cosmo naut.. . - So ii Gordon aveau autoriza i e pentru Zona Cinci? Ea a ncuvi in at din cap. - Ce se ntmpl n Zona Cinci? - Asta trebuie s -L nt re ba i pe doctorul Zollner. A aruncat o privi re la ceas i a ad ugat: Veni i cu mi ne. - Nu p r si i grupul, am ad ugat eu. Am urcat scara, eu r mnnd ult imul , ntruct piciorul r ni t nce pea s -mi obosea sc , dar i pentru c voi a m s v d picioarele i fundul Donnei . ti u c sunt un porc la o adic , m-a put ea molipsi de febra porcinelor. A adar, a m pornit s vi zi t m cele dou aripi care fl ancau hol ul cu dou nivel uri. Tot ul era vopsit n acela i cenu iu nchi s, care pre supun c l uase locul verdelui scrbos al vechil or cl di ri federale. Pe pere i i coridoarelor erau fotografii cu fo ti direct ori, cu cerce t t ori i oa meni de t iin ai laboratorului .

Am re marcat c aproa pe toate u ile de pe l ungi le cori doare erau nchise i numerotate, dar ni ci una nu avea scri s numel e vreunei persoane sau destina i a nc peri i, cu excep ia toaletel or. Paz stri ct , mi -a m spus eu i , o dat n plus, am fost impre sionat de mi ntea paranoic a lui Paul Stevens. Am i ntrat n bibliot eca de cercet are, n care c iva i n i cu aer de intel ectuali frunz rea u c r i di n raft uri sa u ci teau la me sel e de lect ur . E una dint re cele mai bune bi bliot eci de acest gen di n ntreaga lume, ne -a spus Donna. Nu-mi i ma gina m ca n l ume s fi exi stat prea multe bi blioteci despre bol ile ani malel or, totu i , de ochi i Donnei, am excla mat: Extraordinar! Donna a luat de pe o ma s lung un teanc de bro uri, ext rase din pres i alte materiale de propagand i ni le -a nmnat. Bro urile mp t urite n t rei purt au titluri ca Holera la porci ne ", Febra afri can a porci nel or", Maladia african a cabalinel or" i , dac nu m n el , parc Maladia excrescen elor pielii", boal de care, judecnd dup nsp i m nt toarele fotografi i di n bro ur , se pare c suferea i una di ntre fostele mele prietene. Abia a t epta m s ajung aca s i s le citesc. De fapt, i -am i spus Donnei: Mi-a i putea da nc dou despre pesta bovinelor, v rog? nc dou . ..? De sigur. .. Le-a l uat de pe ma s i mi le -a oferit. Era nt r-adev r nespus de a ma bil . Apoi a dat fiec ruia di ntre noi un exemplar al revi stei lunare Cercetarea n agricultur , a c rei copert anun a un art icol tr snet int itulat Hormonii sexuali i ext ermi narea viermelui de afine". Mi-a i putea da ni te hrti e de mpac hetat, ca s le pun pe toate? am ntrebat -o pe Donna. . .. oh, a i gl umit, nu-i a a? ncerca i s nu-l lua i n serios, a sf tuit -o George Foster. Au contraire, domnule Fost er... ar fi cazul s m l ua i foarte n seri os. Dar dac dumneavoa st r confunda i umorul meu prost e sc cu neglij en a sau lipsa de aten ie, cu at t mai bine. A adar, ne -a m cont inuat vi zita de doi bani, Partea a Doua. Am v zut sala de conferin e, apoi restaurantul de la etajul al doil ea, o nc pere frumoa s i curat , cu ferestre mari pri n care se vedeau farul, canalul Gut i Orient Point. Donna ne-a oferit cafea i to i ne-a m a ezat la o ma s rotund din sal a de me se aproape goal . Am sporov it cam un mi nut, apoi Donna a spus: Cercet torii de la bi oi zolare t rimit prin fax la buc t rie comenzil e pentru ma sa de prnz. Nu me rit s faci du de ie ire - a a l numi m noi , du de ie i re. Cineva duce toate comenzil e la Zona Doi, iar cel care l e duce mai departe trebuie s fac du ul de ie i re. Cercet torii no tri sunt foart e pasiona i de munca lor, lucreaz la bi oi zolare opt sau zece ore pe zi. Nici nu ti u cum de snt n stare. - Comand ha mburgeri ? a m ntrebat-o pe Donna. - Poftim? - Cercet tori i. Comand la buc t rie vit , unc , mi el i alt ele ase menea ? - Cred c ... Pri etenul me u e cercet tor. i place friptura care li se serve te. - Face disec ii pe vaci bol nave i intrat e n put refac i e? - Da. mi nchipui c ajungi s te obi nui e ti. Am ncuvii in at din cap. i so ii Gord on se ocupa u cu disec iile, i lor le pl ceau fripturile. Bizar. Vreau s spun c eu, pur i si mplu, nu m pot obi nui cu duhoarea cadavrelor uma ne. Oricum, pre supun c n cazul ani malel or este altceva. Di feren de specie i a a mai depart e. tiam c era singura ocazi e cnd m putea m ndep rta de turm , a a c am aruncat o pri vire scurt c t re Max i am anun at: - M duc la t oal et . - Pe acolo, mi -a spus Donna, ar tndu-mi o ni n perete. V rog s nu p r si i restaurantul. Mi -am l sat m na pe um rul lui Bet h i am ap sat -o cu put ere, dndu-i a n elege s r mn cu federali i. - Ai gri j s nu vin Steve ns i s - mi pun antrax n cafea, i-am spus. M -a m dus n i ntrndul cu cele dou toalete. Max m-a urmat i a m ndoi ne-a m oprit n punctul n care coridorul se nfunda. Spre deose bire de toalet e, pe coridoare era mai pu in proba bi l s existe mi crofoa ne. - Vor spune c au fost extre m de coopera n i , c ne-au ar t at ntreaga insul i tot l aboratorul, cu excep i a Zonei Cinci. n reali-

tate, ar dura cteva zil e ca s cercet m tot acest corp de cl di re, inclusiv subsolul, i nu mai pu in de o lun ca s i nterog m tot pe rsonalul. Max a dat din cap. - Va trebui s plec m de l a presupune rea c cei de aici sunt la fel de dornici ca i noi s afle dac li pse te ceva i ce anume. n privi n a ast a trebuie s le acord m credit, a ad ugat el. - Chi ar dac vor desc operi sa u ti u deja ce anume au furat so ii Gordon, nu ne vor spune. Le vor spune lui Foster i lui Nash. - i ce-i cu asta? Inve stig m un asa si nat . - Cnd voi cunoa t e obiectul i mobilul, nu-mi va t rebui mul t s aflu f pta ul, am re pli cat eu. - n situa ii normale.. . n care e vorba de securitatea na ional i altele ase me nea, ai mare noroc dac i se spune i ie ceva. Pe aceast insul nu exi st nimi c pentru noi. Ei verific insula ca loc de munc al victimelor. Noi verific m l ocul crimei, locuin a victi melor. Poate reu i m s scoate m vreo informa ie de la Fost er i Na sh. Dar eu cred c nu l e pas cine i -a lichidat pe so i i Gordon. Ei nu vor dect s se asi gure c so ii Gord on n -au l ichidat restul popula iei acestei ri. n elegi? - Da, Max, n el eg. Dar instinctul meu de poli ist mi spune.. . - Ascul t , dar dac am pri nde cri minalul i nu l -a m putea aduce n instan pent ru c n st atul Ne w York n-ar mai r mne n via nici doisprezece oa me ni ca s formeze un juri u? - Termi n cu mel odra mele ! Am chibz uit un moment , apoi am ad ugat: S-ar put ea ca acest caz s nu aib ni ci o leg tur cu viru i i. Gnde t e-te la droguri . El a ncuviin at din cap. - M-am gndit. mi surde variant a asta. - Mda. Z u a a. Ce p rere ai de Stevens? Max a privit peste um rul meu i a m ntors capul, dnd cu ochii de un paznic n uniform al bastr , care venea pe coridor. - V pot ajuta cu ceva, domnil or ? C ut a i ceva? Max i -a refuzat oferta i am ndoi ne-a m na poiat la ma s . Faptul c t rimi se ser pe cineva s ntrerup o conver sa ie particul ar nse mna c nu reu iser s trag cu urechea. Dup vreo cteva minute de cafea i conversa ie, domni oara Al ba s-a ui tat di n nou la ceas i a anun at: - Acum pute m vizita i restul acestei aripi, dup care vom mer ge n biroul doctorului Zollner. - A a a i spus i acum j um tate de or , domni oar Donna, i-a m a mi ntit eu cu bl nde e. E foart e ocupat n aceast di minea , mi -a r spuns ea. Telefonul a sunat ncont inuu. De Ia Wa shington, de Ia reporteri din toat ara. P rea uimit i ne ncrez toare. Eu nu cred ce se spune despre so ii Gord on, ne-a m rt uri sit ea. Nu cred ni ci n ruptul capului. Cu neputin ! Am ie it to i din restaurant i un t imp a m c oli ndat pe c oridoarele cenu ii i posomor te. n cele din urm , n timp ce vizit am ca mera calculat oarelor, n-a m mai suportat i i -am spus Donnei: A dori s v d laborat orul n care l ucrau so i i Gordon. Se afl n zona bi oizolat . Proba bil l ve i put ea vizita mai t rziu. Bine. Dar bi roul l or de aici , di n zona ad mini strat iv ? Ea a ov i t, apoi ne-a spus: l pute i nt reba pe doctorul Zollner. Mie nu mi-a spus s v duc n biroul so ilor Gord on. Nu voi a m s m port ur t cu Donna, a a c i -am adre sat lui Max o c ut t ur pe care pol i i tii o n eleg: Max, acum e r ndul t u s fi i poli istul cel r u. At unci Max i-a spus domni oarei Al ba: n calitat e de ef al poli i ei ora ului Southold, sub jurisdic i a c ruia se afl i aceast i nsul , v cer s ne duce i imedi at n biroul lui Tom i Judy Gordon a c ror asa sinare o inve stighez. Nu fuse se r u deloc, de i sintaxa i gra mat ica l sau oarecum de dorit . S rmana Donna Al ba p rea gata s l e ine. E-n regul , i-a spus Bet h. F ce i -a cerut eful poli iei. Era r ndul domnil or Foster i Na sh, or eu tiam deja ce aveau s spun . Era rndul l ui Geor ge Foster s joace rolul dobitocului . Dat fiind genul de munc pe care o prest au so ii Gordon i proba bilitatea ca n bi roul l or s se afl e hrtii i document e... Relative la securitatea na ional , am interveni t eu ndatorit or. Bla-bfa-bla i bla-bla-bla. .. Micul Teddy a socot it c era cazul s i ntre i el n joc, a a c a spus:

So ii Gordon aveau a probare s l ucreze cu docume nt e secrete, prin urmare hrti ile lor sunt secret e. Rahat ! Dac nu te superi, detectiv Corey, vorbea m. .. M-a intuit cu o c ut tur ntr-adev r urt , apoi a continuat: Cu toate acestea, n interesul unor bune rela ii i pentru a evita disputel e i n nd de jurisdic i e, voi da un t elefon, care sunt convins c ne va ob ine accesul n bi roul so ilor Gord on. S-a ui tat pe rnd l a mi ne, l a Max i la Beth i a nt rebat: E bine a a? To i am ncuvii n at di n cap. Binen eles, biroul so ilor Gord on fuse se deja cercetat n am nun i me i steri lizat cu o noapte n urm sau l a pri ma or a dimine ii . Dup cum afirma se Beth, avea m s vede m doar ceea ce inst it utul voia s ne arate. Totu i, i-am ad mirat pe Ted i George c se g ndi ser s dea ampl oare incidentul ui, ca i cum a m fi putut g si ceva interesant n biroul so ilor Gordon. Donna Alba a r suflat u urat i i s-a adresat lui Nash: Voi tel efona doctorului Zoll ner. A ridicat recept orul unui telefon i a ap sat butonul de interfon. ntre ti mp, Ted Na sh i -a scos telefonul celular i s-a ndep rt at c iva pa i, r mnnd cu spatele la noi aproa pe tot timpul ct a vorbi t - sau s-a pref c ut c vorbe t e - cu zeii Securit ii Na ionale di n Mare a Capital a Imperiul ui n Derut . O dat t ermi nat circul , s-a napoi at l ng noi, muri torii , cam n acela i mome nt cnd Donna sf r ea de di scutat cu doctorul Zoll ner. Donna ne -a f cut se mn din cap c totul era n ordine, iar Nash i -a repetat gestul . V rog s veni i cu mi ne, ne-a spus Donna. Am urmat- o pe coridor i a m por nit spre ari pa esti c a cl di rii, trec nd de scara pe care urcase m. Am ajuns n dreptul camerei cu nu m rul 265, pe care Donna a deschis-o cu o cheie de servi ciu. Biroul avea dou me se de lucru, fiecare cu un computer, un mode m, rafturi i o alt ma s l ung , pli n de c r i i hrtii. Nu exist a nici un fel de aparatur de laborat or, doar obi nuitel e obiecte de birou, pri nt re care i un fax. Am cercet at un t imp me sel e de lucru ale so ilor Gordon, deschiznd sertare, st udi ind hrt ii, dar dup cum a m mai spus biroul fusese ve rificat mai devre me. n orice caz, persoanele impl icate ntr-o conspira ie nu trec dat ele n calendar i nici nu l as la nde m n hrt ii compromi toare. Cu toate acestea, niciodat nu se tie de unde sare iepurele. Am c utat printre c r ile de vizit i am re marcat c aveau cuno ti n e n ntreaga lume, ndeosebi n rndul oa meni lor de tii n . Am c utat la rubrica Gordon" i a m v z ut o carte de vizit a p rin il or lui Tom, precum i alt e nume, probabil sora, fratele i al i me mbri ai fa miliei . To i din Indi ana. Nu cuno tea m numele de fat al l ui Judy. Am c utat la John Corey" i mi -a m descoperit numele, de i nu-mi a mi nte sc ca ei s m fi sunat vreodat de la serviciu. Am c utat la M axwell , Sylvcst cr" i am g sit numerele lui de acas i de l a poli ie. Am c utat Margaret Wiley", dar numele nu figura, ceea ce nu m-a surprins. Apoi a m c utat la Murphy", vecini i so i lor Gord on, i i -a m g sit, Edgar i Agne s, cum era de a t ept at. Am mai g sit Tobin, Fredri c" i mi -a m a minti t de ziua n care mer se se m mpreun cu so ii Gordon l a crama lui Fredric Tobin, s degust m vinul. Am c utat i am g sit num rul Societ ii de Istori e Peconic i num r ul de acas al pre edi ntei, o oarecare Emma Whitcstone. Am c utat la T" pent ru Trafi c de droguri, Ia Pedro, i la C" pentru Cart elul col umbian al drogurilor, dar f r succes. Am ncercat la T" pentru Terori t i i la A" pent ru Arabi, dar nici de ast dat nu a m g si t nimic. Nu a m g si t Stevens", nici Zol lner", dar mi -a m nc hipuit c , proba bil, exista o carte de telefon separat cu to i angaja ii de pe insul i mi -a m propus s fac rost de un exe mplar. Na sh se juca cu computerul lui Tom, i ar Foster cu cel al lui Judy. Proba bil singurel e obiecte pe care nu avuseser r gaz ul s le cerceteze n detaliu n diminea a respectiv . Am observat c n birou nu exista pract ic nici un obiect personal, nici o fotografie, nici un obi ect de art sau de birou care s nu fi fost din dotare. Am ntrebat -o pe Donna n l eg tur cu acest lucru i ea mi -a r spuns: - n Zona Unu nu exist nici o regul n pri vin a obi ectelor personale, ns oa me nii nu- i aduc prea multe l ucruri la birou, poate cu excep i a cosmet icelor, a medi came ntel or i altel e de acest fel.

Nu tiu de ce. De fapt , aici put e m achizi iona aproape tot ce dorim, n limite ra ionale. Din acest punct de vedere, s nt e m oarecum r sf a i. - Iat unde se duc bani i mei de i mpozite. Ea a z mbit. - Pe insul a asta nebun trebuie s ave m i noi parte de pu in feri cire. M-am dus la avi zierul mare, pe care Max i Beth cit eau cele cteva nse mn ri fi xate cu ace pe suport ul de plut . Cum federalii nu ne puteau auzi, am spus: Biroul a fost deja scot oci t. De cine? a ntrebat Max. Azi-dimi nea John i cu mine i-am v z ut pe cei doi amici ai no tri cobornd din feribotul care se ntorcea de pe Plum Isl and. Ei au mai fost o dat aici, l t iau deja pe Stevens i cuno teau acest birou. Max a r ma s surprins, apoi s-a enervat . La dracu'... a exclamat el.. . Dar nu-i legal. n locul t u, a trece totul sub t cere. Acum n elegi de ce nu snt n toane bune. N-a m re ma rcat , dar acum eu sunt iritat la cul me. Cu glasul cel mai binevoitor din l ume, Donna ne-a ntrerupt discu i a i a spus: Am ca m nt rziat. Poate v ntoarce i mai trziu. V-a ruga mult s ave i gri j ca aceast nc pere s fie inut sub lac t . Voi trimite oame ni de la poli ia comit atului, ca s cerceteze bi roul. Presupun c ast a nsea mn c vei confisca unele obiecte, a interveni t Nash. Presupui corect . Beth, consi der c a fost nc lcat o lege federal , a declarat Foster, i am de gnd s i au de pe proprietatea federal orice prob socote sc c mi est e necesar . Le voi pune ns la dispozi i a poli iei comi tatului Suffolk. Nu, George, s-a opus Beth. Eu voi l ua n custodie t ot acest birou i t ot eu i voi pune probele la di spozi ie. Se siznd ani mozit atea dint re ei, Donna s-a gr bi t s intervi n : S mer gem n ca mera de gard . Apoi vom intra la doct orul Zollner. Am ie it di n nou pe cori dor i a m ur mat -o p n la u a cu nu m rul 237". A format un cod i u a s-a deschi s, dnd la i veal o nc pere mare, lipsit de ferestre. Ai ci este camera de gard , a spus ea. Centrul de coma nd , control i comunicare al ntregii i nsul e. Am int rat to i i m-a m uitat n j urul me u. De jur mprejurul ca merei se vedeau me se l a perete. Un tn r edea cu spat ele l a noi, vorbi nd l a tel efon. Ace sta est e Kenneth Gibbs, adjunctul lui Paul Stevens, l-a prezentat Donna. Azi Kennet h este ofi er de gard . Ke nneth Gibbs s-a r sucit pe scaun i ne-a f cut se mn c u m na. Mi -am rotit privi rea pri n nc pere. Pe me se se g seau di verse ti puri de radioe mi toare i receptoare, un t ermi nal de computer, un televi zor, dou faxuri, tele foane, telefoane celulare, o ma in de scri s elect ronic i alt e ct eva dispozit ive elect ronice. Dou ca mere de t eleviziune montate n tavan ineau sub obser va ie ntreaga nc pere. Pe perete se vedeau t ot fel ul de h r i, frecven e radio, nse mn ri, un regist ru de eviden a personal ul ui de gard i altele. Ai ci era dome niul lui Paul Stevens coma nd , cont rol i comuni care, cunoscute i sub denumi rea de CCC sa u C3. Nu vedea m ns nici o u care s fi dat n bi roul personal al lui St evens. - De aici, a spus Donna, ob i ne m leg t ura direct cu Washi ngton-ul i cu alte cent re de cercetare de pe tot cuprinsul Statelor Uni te, Canada, Mexico i din ntreaga l ume. De asemenea, ne afl m n leg tur cu centrel e de control al maladi ilor di n Atlanta. n plus, ave m o lini e direct cu sec ia noa st r de pompi eri i cu alte puncte i mportante de pe insul , precum i cu Inst itutul Na ional de Meteorol ogi e i mult e alt e inst itu ii i organiza ii care sprijin Pl um Isl and. - Cum ar fi armata? a m ntrebat eu. - Da. ndeose bi Paza de Coast . Gi bbs a pus receptorul n furc i a venit la noi. Am f cut prezent ri le. Gi bbs era un tip nalt de vreun metru nou zeci, cu ochi alba tri i p r blond, tuns scurt, la fel ca eful l ui; purta pantal oni bine c lca i , c ma i cravat al bastr . Pe un sca un at rna un pul over

albast ru. Nu m ndoia m c Gibbs era produsul laborat orului n care ne aflam, c fusese cl onat acolo, din spermat ozoizii lui Stevens sau ceva pe aproa pe. V stau l a dispozi ie pent ru orice fel de ntreb ri l egat e de acest birou, a declarat Gi bbs. Vrei s ne la i si nguri ct eva mi nut e cu domnul Gibbs? a rugat -o Beth pe Donna. Ea s-a ui tat la Gibbs, care a ncuvi in at din cap. Donna a ie it pe coridor. Max, singurul di n grup care locuia n vecin tat ea insul ei, era cu agenda n mn . Cum proceda i dac se anun un ura gan puterni c dinspre nord-e st? l-a ntrebat el pe Gibbs. n timpul progra mul ui evacu m pe toat lumea, a r spuns Gi bbs. Chi ar pe to i? Cteva persoa ne trebuie s r mn pe loc, s ai b grij de pr v li e. De pild , eu. La fel, domnul St evens i al i oa meni de paz , c iva pompieri , una sau dou persoa ne de l a ntre inere, ca s se asigure func i onarea ge neratoarel or i a fi ltrelor de aer, i poate, unul-doi cercet tori care s supra vegheze viru ii . Presupun c doctorul Zollner ar fi gata s se scufunde o dat cu corabia, a rs t n rul. Poate c a a sunt eu, dar nu reu ea m s v d ni mi c a muzant n faptul c ni te boli fatale ar fi fost puse n libertat e. Dac s-ar nt mpla ceva n afara orelor de progra m, a ad ugat Gi bbs, c nd insula este aproape pust ie, ar t rebui s aducem persoanele i mportant e pe insul . Apoi ar trebui s ne duce m feri boturi le i alte ambarca iuni n rada submari n de la Ne w Lond on, unde se afl n sigura n . Submari nel e i es n larg i se scufund l a o adncime sigur . Aici ne cunoa te m bi ne me seria, a ad ugat el . Sntem preg ti i pent ru cazuri de necesit ate. Dac vre odat se petrece vreo sc urgere l a bioizol are, vrei s fii att de amabi l i s -mi dai de ti re? l -a ntrebat Max. A i fi aproape pri mul care ar afla, l-a asi gurat Gibbs pe eful poli iei. tiu, a r spuns Max. Dar a vrea s aflu prin t elefon sa u prin radio. .. nu fii ndc a t u i cu snge... Gi bbs a p rut u or descu mp ni t i a spus: Manualul meu de i nstruc iuni mi i ndi c pe cine s anun i n ce ordi ne. Dumnea voastr v afl a i printre primii. Am cerut s i nstala i ai ci o siren de alarm care s poat fi auzit de pe coast . Dac v anun m pe dumnea voa str , atunci dumneavoastr pute i suna si rena pe ntru popula ia ci vil , dac dori i. sunt convi ns c nu se va nt mpl nici un accident de acest gen, a ad ugat el, a a c discu ia e inutil . - Nu, proble ma este c locul acesta m nsp i mnt a de moarte, iar faptul c l -am v z ut cu ochii mei nu-i del oc de natur s m lini t easc . - Nu a ve i nici un motiv de ngrijorare. M -a m bucurat s -l aud rost ind aceste vorbe. - Dar dac ni te int ru i narma i i -ar face apari ia pe insul ? l-a m ntrebat pe Gibbs. Gi bbs s-a ui tat la mine i m-a ntrebat la r ndul lui: - De pild , terori ti ? - Da, de pi ld terori t i. Sau i mai r u, lucr tori po tali ne mul umi i. Del oc a muzat, a replicat: - Dac oa me nii no tri de paz nu s-ar descurca, am che ma Paza de Coast . Chiar de aici . A ar tat cu degetul marc c tre un radioemi tor. - Dar dac aceast nc pere ar fi prima sc oa s di n func i une ? - n cl dire mai exist o camer CCC. - La subsol? - Poate. Parc invest iga i o crim ? Ad or cnd poli i t ii de ocazie devin impert inen i. - ntoc mai, am r spuns. Unde erai asear l a ora 5:30?

-Eu? - Dumneata.
Oh. .. sta i s m g nde sc pu in.. . Unde i-e pi stolul automat calibrul 45? P i.. . acol o, n sert ar. Ai tras cu el de cur nd?

- Nu. .. adic , uneori m duc cu el la pol igonul de t ir. ... - Cnd i-ai v zut ultima oar pe so ii Gordon? - S m gndesc.. . - Ct de bine i cuno teai ? - Nu prea bine. - A i b ut vreodat ceva mpreun ? -Nu. - A i l uat pr nzul mpre un ? Cina ? - Nu. V-a m spus... - Ai avut vreodat ocazia s discu i cu ei ofi ci al? - Nu. .. Adic . .. - Adi c ? - De cteva ori. Despre alupa lor. Le pl cea s vin pe plajel e de pe Plum Island. Une ori veneau ai ci dumi nica sau n vacan , ancora u barca pe una dintre plajel e pusti i din cap t ul sudi c al insulei , apoi notau p n la rm, t r gnd dup ei o barc de cauciuc, n ea aveau provizii. Asta nu ne deranjeaz . De fapt, cndva orga ni za m un picnic de 4 Iuli e pentru to i angaja ii i fa miliile l or. Era singura dat cnd permitea m accesul pe insul altor persoa ne n afar de angaja ii propri u-zi i , dar a trebui t s renun m, din pricina ndatori ril or de serviciu... Am ncercat s -mi nchipui o ast fel de di strac ie: un fel de picnic pe plaj la bioi zolare. - So ii Gordon nu au adus nici odat pe nime ni, a continuat Gi bbs. Ar fi fost o nc lcare a regula me nt ul ui. Dar aveam o pr obl e m cu barca l or. - Ce fel de proble m ? - P i, n pri mul rnd, pe ti mpul zilei atr gea al i vizitatori, care i nchipui au c puteau veni i ei pe insul . Dup l sarea nt unericul ui, patrulele noa stre riscau s se ci ocnea sc de ea. A adar, le -a m vorbit despre aceste dou neajunsuri i am ncercat s ajunge m la un c ompromi s. - Cum a nume ? - Cea mai si mpl sol u ie ar fi fost ca ei s vin n golf i s ia una dintre b rcil e noa stre pn n cel lal t cap t al insulei. Domnul Stevens nu avea ni mic mpot riv , de i astfel ar fi cont ravenit regulil or de utilizare a ambarca iuni lor numai n scop oficial. Ori cum, ar fi fost mai bine dect ce f ceau ei . Dar nu au vrut ni ci s vin n golf, nici s i a o barc de-a noa st r . ineau neap rat s - i fac cheful: s mea rg cu alupa pn pe plaj , s - i ia barca cu provizii i s noat e. Ziceau c e mai di stractiv. Plin de neprev zut i aventur . - Cine conduce aceast insul ? St evens, Zollner sa u so i i Gordon? - Ai ci t rebuie s r sf m cercet torii, altfel se sup r . n rnduril e personalului din afara laborat oarelor de cercetare circul gluma c , dac superi sau te cer i cu un cercet t or, ai anse s te mbol n ve ti subi t de un virus care te r pune n t rei zile. To i cei prezen i au chi cot it. - n orice caz, a continuat Kennet h Gibbs, i -am convins s - i lase farurile aprinse i ne-a m a sigurat c ambarca iunile i elicopterele Pazei de Coast le cunosc alupa. Tot odat le -am cerut s promi t c vor ancora numai pe plaj ele pe care exist pancarte ma ri cu i nscrip i a Accesul interzis". De regul , aceste avertismente i i n la di stan pe cei slabi de nger. Am chibz uit o cl ip , apoi am ntrebat : - Ave i proble me ase m n t oare i cu al i angaj a i? - Nu c hiar. Majoritatea nu au voie s vin i s pl ece dup cum i tai e capul, iar cei aut oriza i s-o fac fie nu au barc cu motor, fi e prefer s fol osea sc golful . - Ce f ceau so ii Gord on pe i nsul ? Gi bbs a ridicat din umeri. - Presupun c mergeau la pi cnic. Mici excursii. Aveau la di spozi i e aproape nou sut e de pogoa ne de pusti etate, att n vacan e, ct i dup orele de progra m, a ad ugat el . - n eleg c erau i arheologi amatori. - Oh, a a e. Tot timpul se nv rteau n jurul ruinel or. Adunau obiecte pent ru muze ul insulei din Pl um Island. - Pentru muze u? - Nu c hiar muze u, de fapt o expozi ie. Cred c urma s fie amenajat n hol. Exponat ele se afl depozi tate la subsol. - Ce fel de exponate? - n mare parte gloan e de muschet i vrfuri de s ge i. O talang . .. un na sture de alam de la o uniform a armatei continen tale, c teva m run i uri din vremea r zboiul ui hispa no-a meri can... o sti cl de whi skey.. . di verse. Cele mai mult e f r importan . Toate

se g se sc catalogate i depozi tate la subsol. Dac dori i, le pute i vedea. - Poate mai t rziu, a spus Bet h. Am re inut c so ii Gord on urma s orga nizeze s p turi oficial e. ti i ceva n privin a aceasta? a ntrebat ea. - Da. Nu ave m ne voie de persoa ne de l a Stony Brook sa u de la Societatea de Ist orie Peconic care s se nv rt pe insul . Dar aceste dou foruri ncercau s ob in aprobarea M inisterului Agriculturi i i a Minist erului de Interne. Mini sterul de Interne are ul timul cuvnt n pri vin a obiect elor de art , i a a mai departe. - Du mneata nu t e-ai gndit niciodat c poate so ii Gord on se ndelet niceau cu ceva necurat? l-am ntrebat pe domnul Gibbs. De pild , trafic cu mostre luate din l aboratorul principal, pe care le asc undea u pe plaj n timpul unei a a-zise s p turi arheologice, ca s l e recupereze ul teri or cu barca? Ke nneth Gibbs nu mi -a r spuns. i-a t recut cumva pri n minte c toat e gogo ile cu picnicul i arheol ogia erau, de fapt, un pretext pentru al tceva? a m insi stat. Dac . .. stau s m gnde sc acum. .. p i, toat lumea a t b rt pe mine, ca i cum eu ar fi trebuit s b nui esc ceva. To i uit c cei doi erau tabu. Puteau face ori ce poft eau, chi ar s -l tr nteasc pe Zollner cu fa a ntr-o baleg . N-a m ne voi e de indica ii n fiecare s pt mn . M i-am f cut dat oria, a ad ugat el. Proba bil c era adev rat. Apropo, di n nou a m auzi t sonarul . Beth vorbea cu Gi bbs. A v z ut cineva, dumneata sau oa me nii dumit ale, alupa so i lor Gord on dup ce a ie it din golf ieri la amiaz ? a ntrebat ea. Nu. Am nt rebat. Cu alte cuvinte, e ti sigur c ieri dup -a mi az alupa nu a ancorat undeva pe rmul insul ei? Asta nu pot ti cu certitudine. Ct de frecvent fac b rcile de pat rulare turul insulei? a nt rebat Max. De regul , folosi m una din cele dou a mbarca iuni, a r spuns Gi bbs. Trase ul nsumeaz circa doi sprezece-pai sprezece kilomet ri n jurul i nsulei, deci la vi teza de zece-dou sprezece nod uri, turul dureaz nj ur de pat ruzeci- aizeci de minute, afar de cazul n care patrul a opre te pe careva. Deci , dac o barc s-ar afla la vreo opt sute de metri dep rt are de Plum Isl and i ci neva de la bord ar privi cu binoclul, atunci ar vedea barca de patrulare. .. The Prune, da? The Prune i The Plum Pudding. Bun, deci respectivul ar vedea una di n aceste dou b rci de patrul are iar dac persoana sau persoa nele respective ar cunoa te progra mul lor, atunci ar t i i c di spun de pat ruzeci- aizeci de mi nut e ca s se apropie de rm, s ancoreze, s vin pe plaj cu barca de cauci uc, s duc la ndeplinire ceea ce au pl nuit i apoi s se napoi eze la barca lor cu mot or, f r a fi v zu i de ni meni. Domnul Gibbs i -a dres glasul i a spus: Posibil , dar uita i de elicopterel e i ma i nile de patrulare care cerceteaz plajel e. Acestea nu au progra m fix. Beth a ncuvi in at din cap i a spus: - Noi toc mai a m f cut turul insulei, n aproape dou ore. Am v zut el icopterul Pazei de Coast o singur dat , ma ina o ca mi onet - o dat i vedeta rapid o dat . - Dup cum v-a m spus, nu au progra m fix. Vre i s face i o ncercare? - S-ar put ea, a r spuns Beth. Depinde ce descoperi m. - Mai exist i ambarca i uni ale Pazei de Coast care trec la intervale neregulat e, ne -a i nformat Gi bbs, i dac vre i s v vorbe sc deschi s, ave m dispoziti ve elect ronice care fac aproape toat treaba. - Unde sunt monit oarele? l-a m ntrebat pe Gibbs, ar tnd spre rest ul nc peri i. - La subsol. - Ce ave i acolo? Ca mere TV? Senz ori de mi care ? Se nzori de zgomote ? - Nu a m voie s spun. - Bine, a interveni t Beth. Noteaz - i numele, adresa i num rul de telefon. Vei fi chemat s r spunzi la ntreb ri. Gi bbs a p rut aga sat, dar n acela i ti mp u urat c deoca mdat sc pase. De a se me nea, avea m o ma re b nuial c Gibbs, Fost er i Na sh se cunoscuser mai devre me n aceea i diminea . M -a m dus s exa mi nez obiectel e ag at e pe peret e, l ng aparatele de radi o. O hart mare a zonei estice a insul ei Long Isl and, Sound, i sud ul statului Connecti cut. Pe hart se vedeau o serie de

cercuri concentrice, punctul cent ral fiind Ne w London, Connecti cut. Se m na cu o hart de distrugere at omic , care i arat ct de tare ai s - i prl e ti fundul n func ie de dist an a pn n punctul zero. Am v zut c , pe hart , Plum Isl and figura n ult imul cerc, ceea ce put ea fi i se mn bun, i se mn r u, depinde ce nf i a harta. Cum nu avea ni ci un titl u, l -am ntrebat pe domnul Gi bbs: - Ce reprezint asta? El s-a ui tat la punctul pe care i -l indicam eu i mi -a r spuns: - Oh, la Ne w Lond on exi st un reactor nuclear. Cercurile reprezi nt zonele de risc, n caz de explozi e sau t opi re a reactorului . Am chibz uit la ironia faptului c un react or nuclear din Ne w London reprezenta un risc pe ntru Plum Isl and, care era n sine un pericol pentru t o i locuitori i di n Ne w London, n func ie de direc ia vntul ui. Crezi c tipi i care lucreaz l a react or au i ei o hart cu zonele de ri sc, n cazul unei scurgeri de germe ni de pe Pl um Island ? Pn i n epat ul domn Gibbs a z mbit f r voi e, de i un zmbet ca m ciudat. Gibbs i St evens proba bil exersau unul cu altul acest gen de z mbet. De fapt, cei de la reactor chi ar au o astfel de hart , a r spuns el. Une ori m ntreb ce s-ar ntmpla dac un cutre mur ar provoca si multan att o scurgere de viru i , ct i una nuclear , a ad ugat el. Oare radioact ivitat ea ar di struge ger me nii? A z mbit din nou. Bi zar, bizar. Lumea moder n e pli n de orori inimagina bile, a filosofat el. P rea a fi cuv ntul de ordine pe Plum Isl and. n locul dumi tale, i-am sugerat eu ndatorit or, a a tept a un vnt prielni c dinspre sud i a pune n libert ate antraxul. Ca s le vii de hac nainte s - i vin ei dumi tale. Mda. Bun i dee. Unde se g se te biroul domnul ui Stevens? l-a m ntrebat . Camera 250. Mul ume sc. S-a auzit bzitul interfonul ui, apoi o voce b r b t easc a anun at: Doct or ul Zollner i a teapt oaspe ii ". Noi i -am mul umit domnului Gibbs pent ru ti mpul acordat , i ar el ne-a mul umi t pentru vizit , adi c mi n ea m i unii , i al ii. Beth i-a a mi ntit c urma s se revad n biroul ei. Pe coridor ne a tepta Donna. Pe drum am re ma rcat: Pe nici o u nu scrie vreun nume sa u vre o func i e. Ca m sur de securi tate, a r spuns ea agasat . Care este biroul lui Paul Stevens? Camera 225, mi-a r spuns ea. Ceea ce dovedea nc o dat c cea mai bun m sur de pre cau ie e minciuna. Ne-a cond us pn n cap tul coridorul ui i a deschi s u a cu num rul 200.

11
- V rog s lua i loc, ne-a i nvi tat Donna. June, secret ara doctorul ui Zollne r, va veni imediat. Ne -a m a ezat t o i, iar Donna a r ma s n pici oare, a teptnd-o pe June. Dup circa un mi nut, pe o u lateral i-a f cut int rarea o fe meie nt re dou vrste , cu o fi gur ncordat . - June, dumnealor sunt oa spe ii doctorul ui Zollner, ne-a prezentat Donna. June abia dac ne-a acordat aten ie i s-a a ezat la biroul ei, f r un c uvnt. Donna ne -a urat o zi bun i a ie it. Am re marcat c nu era m l sa i singuri ni ci o secund . sunt un adept nfocat al pazei stri cte, cu condi i a s nu fie ndreptat mpot riva mea. n orice caz, deja ncepea s -mi li psea sc Donna. ntr-adev r, era o fat dr gu . Pri n p r i le acel ea sunt o sumede ni e de femei dr gu e, dar de la recent ul meu divor i de la i mai recenta internare, nu prea m mai interesa subi ectul. Am pri vi t-o pe Beth Penrose. Ea mi-a ntors privirea, a schi at un z mbet vag, apoi a ntors capul din nou. Apoi m-a m uitat la George Foster. Nu- i pierdea o clip st p nirea de sine. Am pre supus c n spatele privirii lui abse nt e se asc undea o mint e st r lucit . Cel pu in, a a spera m. Sylve ster Maxwell b tea ner bd tor darabana cu deget ele pe bra ul fotol iului. Cred c , n l inii mari , era mul umit c m angajase, dar poat e se ntreba cum va reu i s st pnea sc un consi lier independent, pl tit cu un dolar pe s pt mn i care scotea din s ri te pe toat l umea.

Ant icamera era zugr vi t n acela i cenu i u pal, cu orna me nte i covor de un gri mai nchis. n locul acesta t e puteai mbol n vi de depresia si m urilor. Ct despre ca mera 250, singurul l ucru pe care l ti a m cu certit udine era c n untru nu se g sea u ni ci Paul St evens, nici diploma lui. Probabil c n nc perea respect iv erau dou zeci de ci ni t urba i gata s -mi m n nce fud uliile. Ct despre camera 225 , nu ti am preci s... Pe aceast insul ni mic nu era ceea ce p rea a fi i ni me ni nu spunea numai i numai adev rul. i eu am avut o m t u pe nume June, m-a m adresat secretarei. Ea a ridicat privirea de pe birou i s-a holbat la mine. E un nume frumos, a m cont inuat. Nu tiu de ce, dar mi a mi nte te de sfr itul prim verii i de nceputul verii. ti i, solst i iul de var . .. June a cont inuat s m privea sc fi x, ngust ndu- i pleoapele. Cumplit ! Che ma i-l pe doctorul Zol lner pri n interfon i spune i-i c are zece secunde ca s ne pri mea sc , alt fel vom ob ine ma ndat de arest are pentru obstruc ionarea justi iei. Din acest mome nt, nou sec unde. Ea a ap sat pe butonul interfonul ui i a spus: Doct ore Zollner, v rog s ve ni i pn aici. Chi ar acum. Cinci secunde. U a din dreapt a s-a deschis i i-a f cut apari ia un b rbat sol id, m t h los, cu barb , mbr cat n c ma alb i cravat albast r . Da, a spus el. Care-i proble ma ? June a ar tat drept spre mi ne i i-a r spuns: D nsul. Matahala s-a ui tat la mine i a nt rebat: Ce dori i ? M -a m ridicat n picioare. To i ceilal i mi-au urmat exe mpl ul. L-a m rec unosc ut pe doctorul Zollner din irul de fotografii cu personalul de conducere, expuse n hol, a a c am spus: Domnul e doctor, am traversat marea, veni m de la mul i kilometri dep rtare i am nvins nume roa se obstacole ca s v g si m, i ar dumneavoa str ne r spl ti i t ratndu-ne ca pe ni te terchea -berchea. Poftim?- S che m paza, domnule doct or? a intervenit June. - Nu, nu. i -a pri vit vizitat orii i a spus: Bine, pofti i n untru, pofti i. Noi a m poftit n untru, a m poftit. Biroul de pe col al doct orului Zoll ner era spa ios, ns mobi li erul, pere ii i covorul erau acelea i. Pe peret ele di n spatele me sei de l ucru se vedea un ir impre si ona nt de ima gini nr mat e. Pe ceil al i pere i nu era u dect t mpenii abstract e, genul de porc rii pe care le nt lne t i n marile muzee. Am r ma s n picioare i ne -am prezentat, de ast dat aminti nd pozi i a noastr oficial i profe si a. Mi s-a p rut din nou o si mpl supozi i e - c Zoll ner i cuno tea dej a pe Nash i Foster. I-a m str ns to i m na c rnoa s i Zollner ne-a z mbit radios. - A adar, bun venit ! Sper c domnul Stevens i domni oara Al ba v-a u fost de fol os. Avea un u or accent, proba bil nem e sc, dac era s ne lu m dup nume. Dup cum a m mai spus, era sol id - de fapt, chiar gras - avea p rul alb, barb st il Van Dyke i ochel ari cu lentile groa se. Dac vre i s t i i adev rul, ar ta ca Buri Ive s. Doct orul Zollner ne-a i nvi tat s lu m loc. - A eza i-v , a eza i -v . Noi ne-a m a ezat, ne-a m a ezat. - nc m si mt ocat dup aceast tragedi e, a nceput el. Azi-noapte n-am nc his un oc hi . - Cine v-a dat vestea asear , domnule doctor? l-a ntrebat Beth. - Do mnul Stevens. Mi-a spus c i tel efona se poli ia. So ii Gor don erau cercet tori excep ionali i foart e respect a i de colegii lor, a conti nuat Zollner. Sper c ve i rezolva rapi d acest caz, a ad ugat el. - i noi sper m, a replicat Bet h. - De ase menea, permi te i-mi s -mi cer scuze c v-a m f cut s a tept a i, a conti nuat doctorul. Toat di mi nea a am v orbit la telefon. - Presupun c vi s-a pus n vedere s nu da i intervi uri, domnule doctor, a spus Na sh. Zollner a ncuvii n at di n cap.

- Da, da, desigur.. Nu a m oferit nici un fel de informa ii , am citit doar o declara ie di nainte preg t it . Cea primi t de la Washington. - Ne -o pute i citi i nou ? l-a ntrebat Fost er. Da, sigur, si gur. A c utat pe birou, a g si t o foaie de h rtie, ia pus ochel arii i a nceput s cit easc : Ministrul Agricult urii regret moart ea tragi c a doctorilor Thoma s i judith Gord on, angaja i ai Minist erului Agri cul turii . Nu ne vom hazarda n specula ii privind circumstan el e decesului . nt reb ril e legate de investi garea celor dou decese urmeaz a fi adresat e poli iei locale, cea mai n m sur s ofere r spunsuri". Doctorul Zol lner a terminat de citit t ext ul care, de fapt, nu spunea ni mic. V rog s tri mite i decl ara ia prin fax la pol i i a din Southold, ca s-o pute m cit i presei , dup ce vom nlocui cuvi ntel e poli ia local " cu FBI", i -a spus Max l ui Zoll ner. FBI-ul nu s-a i mplicat n acest caz, a intervenit domnul Foster. A a e. Uit ase m. Ni ci CIA. Max s-a ui tat l a Beth. Dar pol i i a comi tatului? Voi snte i i mpli ca i? Implica i i direct r spunz tori , i-a r spuns Bet h. Apoi l -a ntrebat pe doctorul Zollner: Ne pute i descrie ndat oririle so ilor Gordon? Da. .. Se ocupau ndeose bi de... cercetarea genetic . Modificarea genetic a viru ilor, ceea ce -i face i ncapabil i de a provoca o boal , n schi mb st i muleaz sist e mul i munitar. Un vaccin? a ntrebat Beth. Da, un nou t ip de vacci n. Mult mai si gur dect cnd est e folosi t o tulpin mai pu in virulent . n munca lor aveau acces l a toate tipuri le de viru i i bact erii? Da, desigur. ndeosebi la vi ru i. Beth a conti nuat, axndu-se pe tradi ionalele ntreb ri care in de anchetarea unei cri me: prieteni , du mani, dat orii, ameni n ri, rela ii cu colegii, convorbiri avute cu victi mele, cum se comportaser n ul tima s pt mn i a a mai depart e. Chesti i bune pe ntru inve sti garea unui asasinat, dar proba bil nu ntru totul relevante. Cu toate acestea, fiecare ntrebare trebui a pus , i avea s fi e pus i ar i iar aproape fiec rei persoane pe care so ii Gord on o cunosc user , ca apoi s fi e pus din nou celor deja int eroga i, pentru a vedea dac exist au neconc ordan e n decl ara ii. Ceea ce ne trebui a n acest caz, dac plecam de la premi sa c fuse ser fura i viru i uciga i , era o mare revela i e, o carte salutar , ceva care s ne aj ute s dep i m t mpe niil e procedurale, nai nt e s ne apuce sf r itul lumii. M-am uitat l a desenel e abstract e de pe pere i i mi-a m dat sea ma c nu erau pi cturi, ci fotografi i color... Mi -a t recut prin mi nte gndul c erau boli .. . bacterii i altele ase menea, care infectau cel ulele i sngele, toate fotografiate l a mi crosc op. Straniu. De fapt, nu ar t au chiar att de r u. Zollner mi -a remarcat privirea i s-a ntrerupt din r spunsul pe care t ocmai l d dea la o ntrebare. - i organi smele care provoac maladii pot fi frumoa se, a spus el. - Absol ut, am nc uvi in at eu. Am i un cost um cu acest model. Cel de col o, cu vi ermi ori ro u cu verde. - Z u? E un fi lovirus. .. Ebola, cred. Col orat, desigur. Acest e creaturi minuscule pot ucide omul n pat ruzeci i opt de ore. Nu exist re medi u. - i el e se afl aici, n aceast cl dire? - Poate. - Poli i tilor nu le pl ace acest cuvnt, domnule doctor. Da sa u nu? - Da. Dar depozitat e n siguran , congelate i sub lac t. n plus, aici facem experien e numai cu vi rusul Ebola la mai mu e, a ad ugat e l. Ebola si mian, nu uma n. - A i f cut un i nve nt ar al viru i lor? - Da. Dar ca s fiu sincer, nu ave m posibilitatea s i ne m evi den a fiec rui speci men. Prin urmare, se pune proble ma dac cine va ar putea dezvolta culturi cu anumite organi sme n locuri neautori zate. Da, da, tiu unde vre i s ajunge i . Crede i c so ii Gordon au sust ras anu mi i viru i exot ici i ext rem de nocivi, pe care poate i -au vndut. .. s zi cem unei puteri str i ne. Dar v asigur c nu ar fi f cut una ca ast a. - De ce nu? - Pentru c este o perspectiv mult prea ngrozitoare. - Un argume nt foarte lini titor, am spus. Asc ult a i, din acest mo ment pute m pleca acas .

Doct orul Zollner s-a ui tat la mine, proba bil nefa miliarizat cu genul me u de glume. Chiar c aducea cu Buri lves i i nten iona m s -i cer o fotografie cu autograf. n cele din urm , doctorul Zol lner s-a aplecat peste ma sa de lucru spre mi ne i mi -a spus, cu u orul s u accent: Det ectiv Corey, dac ai fi n pose sia cheii c tre por ile iadului, ai descuia -o? Dac da, atunci ar trebui s fii iute de picior. Am chibz uit o cl ip asupra celor auzi te, apoi am r spuns: Dac e de neconce put ca cineva s descui e por i le i adul ui, atunci de ce l e i ne i ncuiate? El a dat din cap i mi -a r spuns: Pentru a ne feri de icni i . E clar c so ii Gord on nu era u nebuni, a ad ugat el. Ni me ni nu a dat vreo repl ic . ncepnd cu seara precedent , analizasem acest aspect de zeci de ori, att verbal, ct i me nt al, n cele din urm , doctorul Zoll ner a spus: Mai am o teorie, pe care am s v-o mp rt e sc i care cred c se va adeveri n zi lele urm toare, iat teoria. .. convingerea mea. So ii Gordon, care erau oa me ni minuna i, dar oarecum ne gli jen i cu banii i cheltuitori, au sustras unul dint re vaccinuri le l a care lucrau. Proba bil c erau mai avansa i n munca lor la vacci n dect ne l sau pe noi s credem. Din p cate, n t iin se mai nt mpl i a a. Poate i -au f cut nse mn ri separate, poat e chiar i gel uri separate acestea sunt ni t e lamele t ranspare nte, pe care muta iile ini i ate genetic i introduse ntr-un virus cauzator de maladii se prezint ca... un fel de cod bar , ne-a expli cat el . Ni me ni nu a sc os un cuv nt i doctorul a conti nuat : Deci , consi dera i c so ii Gordon ar fi descoperi t un nou i mi nunat vaccin mpotri va unui virus periculos, cauzator de mal adii - ani male, uma ne sa u a mbele - i ar fi p strat secret descoperirea, adunnd u- i n timp nse mn ri , geluri geneti ce i chiar vacci nul n vre un col ascuns al laborat orului sau ntr-o cl di re p r si t de pe insul . Desigur, sc opul lor era, probabi l, acela de a-l vinde unei fir me farmace ut ice str i ne. Poate i nten ionau s plece de aici, s se angajeze l a o fi rm particul ar i s pretind c au f cut descoperirea acolo. Caz n care ar fi ncasat o pri m frumu ic , pn l a ct eva mi lioane de dol ari. Plus drept urile de inve ntatori: alte zeci de mili oane, n func ie de vaccin. Ni me ni nu vorbea. Am ar uncat o pri vire c t re Beth. Ea antici pa se aceast variant cnd st tuse m mpreun pe falez . Are sens, nu? a conti nuat doctorul Zol lner. Persoa nele care lucreaz cu via a i cu moart ea prefer s v nd via . Dac nu pe mot iv c e mai sigur, atunci fiindc e mai profit abil. Moartea este ieftin . V-a put ea ucide cu o cantit ate i nfinitezi mal de antrax. Vi a a e mai greu de prot ejat i de p strat. A adar, dac moartea so i lor Gord on are vre o leg tur cu munca l or de aici, atunci mot ivul est e cel pe care vi I-a m spus eu. De ce s v g ndi i la viru i i bacterii cauzatoare de mol i me ? De ce lucreaz creierele dumnea voa str astfel ? Vorba ceea, dac ai drept unealt un ciocan, atunci fiecare proble m arat ca un cui. Adev rat ? Dar nu v acuz. ntot deauna ne gndi m la ce -i mai r u. Or, aceasta este me seria dumnea voa str . Ni ci de ast dat nu a vorbi t nimeni. Doct orul Zollner s-a ui tat pe rnd la fiecare i a cont inuat: - Dac so ii Gordon au f cut a a ceva, a fost un ge st lipsi t de etic i ilegal. Orici ne ar fi fost int ermediarul lor - mi jlocit orul acesta s-a dovedit la fel de lacom i lipsit de sim moral, iar mai nou, i at c a fost ani mat i de gnduri uciga e. Se p rea c bunul doctor Zoll ner ajunse se dej a la o concluzie. - N-ar fi pri ma oar cnd cercet tori i n solda guvernului sau angaja i de corpora ii au conspirat cu scopul de a- i fura propriile descoperiri i de a deveni mil ionari. Pentru geni i est e umi litor s vad cum al ii c tig mil ioane de pe urma munci i l or. Iar mizele snt foart e mari . De pild , dac acest vacci n ar putea fi folosit mpot riva unei mal adii l arg r sp ndi te, cum ar fi SIDA, at unci suma s-ar ridica la sut e de mi lioane de dol ari. Chiar mili arde, pentru descoperitori . Ne -a m pri vi t unii pe al ii. Miliarde. - Vede i deci. So ii Gordon voiau s fie boga i, dar cred c i mai mul t i doreau s fie celebri . S li se recunoa sc meritel e, s dea vaccinului numele lor, l a fel ca vacci nul Salk. Or, pe insul a a ceva nu se putea nt mpla. Aici p str m un secret absol ut, cu excep ia comunit ii tii n ifi ce. So ii Gordon erau cumva prea ostentat ivi ca oa me ni de tiin . Erau ti neri, i doreau sat isfac i i mat eriale. Nutreau Visul American i erau convi n i c - i c t i-

ga ser drept ul l a el. De fapt, a a i era. Erau st r luci i, munceau pe rupte i erau prost pl ti i. Ast fel, au c utat s ndrepte l ucrurile. M ntreb doar ce anume au desc operit i m ngrij oreaz c nu vom recupera acel ceva. M mai nt reb i cine i -a lichidat, de i sunt convins c ti u moti vul. Pri n urmare, ce p rere ave i? Da? Nu? Primul a vorbi t Ted Nash care a spus: Cred c ast a este, domnule doct or. P rerea mea e c ave i dreptat e. Ge orge Foster a ncuviin at din cap. Ideea noa st r a fost corect , ns ne-a m n elat asupra vi rusului. Vaccin. Si gur c da! Max a dat i el din cap i a spus: E perfect logic. Mi s-a l uat o pi atr de pe i ni m . Da. Mie mi r mne t ot u i s prind uci ga ul , a declarat Bet h. Cred ns c am putea ncet a s mai umbl m dup t erori ti, ca s ncepe m s c ut m alt ti p de persoan sau de persoa ne. L-a m privit un ti mp pe doctorul Zol lner care mi-a ntors privi rea. Lentilele ochel arilor erau groa se, dar prin el e i putea m vedea li c rul ochil or al ba tri. Poate nu Buri Ive s. Poat e colonelul Sanders. ntr-adev r. Ce potri veal ! eful celui mai mare laborat or de cercet are a bol ilor ani mal elor se m na cu colonelul Sanders. Det ectiv Corey? m-a ntrebat el. Poate dumneata e ti de alt p rere ? Nu, nu. n privin a asta gndesc la fel ca to i cei lal i. i cuno tea m pe so ii Gord on i am i mpre sia c i dumneavoa str i -a i cunosc ut, domnule doctor. A i pus deget ul pe ran . Mi -am privit colegii i am spus: Nu-mi vine s cred c nu ne-a dat prin minte aceast variant . Nu moarte. Via . Nu o boal , ci un re mediu. Un vaccin, a nt rit doct orul Zollner. O m sur profil actic . Nu un re medi u. Din vaccinuri se c tig mai mul i bani. De pild , dac est e vorba de un vacci n antigripal, numai n America este nevoie anual de o sut de mi lioane de doze. So ii Gordon ob inuse r rezul tate uimi toare n privin a vaccinuril or virale. A a e. Vaccin. i spune i c , proba bil, puneau la cal e acest lucru de mai mult vre me? l -a m ntrebat pe doctorul Zol lner. Oh, da. De ndat ce i-au dat sea ma c erau pe cale s descopere ceva, au nceput s nt oc mea sc nse mn ri i rezultate de laborat or fi ctive, n acel a i t imp p strndu-le pe cele aut entice. Echivalentul n t iin al cont abilit ii duble. i ni me ni s nu- i fi dat sea ma ce se petrecea? Nu exi st verific ri sau controal e? De sigur c exi st , cum s nu? Dar so i i Gordon erau asoci a i la aceea i l ucrare i f ceau parte din elita angaja ilor. De ase me ne a, aria lor de cercetare, i ngi neria genetic viral , est e un dome niu oa recum neobi nui t i dificil de verificat de al ii. n sf r it , dac exist voin i geniu, exist i o cale. Am ncuvii n at di n cap. - Incredibi l. i cum au sc os vi ru ii din l aborator? Vrea u s spun, c t de mare este o lamel cu jeleu? -Cu gel. - Da. Ct de mare ? - Oh, are cam patruzeci de centi metri l ime i vreo aptezeci lungi me. - Cum se poat e scoate a a ceva de la bioi zol are? - N-a m idee. - Dar nse mn rile? - Prin fax. Am s v ar t mai t rziu. - i vacci nul propriu-zis? - Asta-i mai si mpl u. Ascuns n orifici ul anal sau vagi nal. - Nu vreau s par vulgar, domnule doctor, dar nu cred c ar fi put ut ascunde n fund o plac cu gel lat de patruzeci de centimet ri, f r s atrag ct de ct aten ia. Doct orul Zollner i -a dres glasul i a r spuns: - De fapt, nici n-ai nevoi e de pl ci , dac reu e ti s le fot ocopiezi sau s fotografiezi una cu un miniaparat . - Incredibi l. Mi -a venit n mint e faxul di n biroul so il or Gordon. - Da. i acum, hai de i s mer gem i s vede m dac ne pute m da sea ma ce s-a ntmpl at i cum anume. S-a ridicat n pici oare. Dac cineva nu dore te s intre la bi oizolare, poate a t epta n hol sau la rest aura nt. S-a ui tat pe rnd l a fi ecare dint re noi, dar ni meni nu a sc os o vor b . A zmbit, mai curnd ca Buri Ive s dect ca Sanders. Apoi a spus: nsea mn c to i ave i curaj. V rog s m urma i. Ne -a m ridicat to i.

- R mne i n grup, am spus e u. Doct orul Zollner mi -a z mbit i a repli cat: - Cnd ve i intra la bioizolare, pri etene, v ve i ine singuri c t mai aproa pe de mine. M -a ful gerat g ndul c ar fi trebuit s m duc s -mi pet rec convalescen a n Caraibe.

12
Ne -a m napoiat n hol i ne-a m oprit n fa a celor dou u i galbene. Doctorul Zol lner i s-a adresat lui Beth: Donna v a teapt la vest iar. V rog s urma i instruc iunil e ei, dup care ne ntlnim la u a din cel lalt cap t al vestiarul ui pentru fe mei . Zollner a urm rit -o cu privirea pn cnd ea a i nt rat pe u a gal ben , apoi s-a ntors spre noi: Domni l or, v rog ve ni i cu mi ne. L-a m urmat pe bunul nostru doctor n ve stiarul b rba ilor, care s-a dovedit a fi un loc hi dos, zugr vit n portocaliu, n rest un ve sti ar ca oricare altul. Un angajat ne -a nmnat lac te deschise, f r chei, i halate albe de laborator, proa sp t sp l ate. ntr-o pung de plast ic am pri mit lenjeri e de hrtie, osete i papuci de bumbac. Zollner ne-a condus l a un i r de dulapuri goale i ne-a spus: V rog s scoate i totul de pe dumneavoa st r , i nclusiv l enjeria i bijuteriil e. A adar, t o i am r ma s cum ne f cuser ma mel e noa stre. A teptam cu ner bdare s -i comunic lui Beth c Ted Nash a vea un pi stol cali brul 38, cu eav l ung de opt cent imet ri, i c eava era mai lung dect sexul lui. Chi ar lng ini m , a come ntat Geor ge Foster, referi ndu-se l a rana mea din pi ept. Eu n-a m ini m . Zollner i -a mbr cat halatul uria , care-1 f cea s se mene i mai mul t cu col onel ul Sanders. Mi -am ncuiat dulapul cu lac tul cu ncuiet oare automat i mi -a m pus l enj eria de hrtie. Doct orul Zollner ne-a cercet at pe fiecare n part e i a nt rebat: - A adar... toat lumea gata? Atunci, v rog s m urma i . - Sta i o clip ! a interveni t Max. Nu pri mi m m ti, aparate de oxi gen sau ceva ase m n tor? - Nu n Zona Doi , domnul e Maxwel l. Poat e pentru Zona Patru, dac vre i s merge i pn acol o. Haide i. Veni i cu mine. Am mer s n cel lalt cap t al vest iarului i Zollner a deschi s o u ro ie, pe care se vedea un bizar si mbol de avert isment , sub care scri a: Zona Doi ". Am auzit un curent de aer i doctorul Zoll ner ne-a expli cat: - Ceea ce auzi i e presiunea ne gati v a aerul ui. Aici este mai sc zut dect afar cu p n la 200 de grame pe centi metru p trat, ca nu c umva, din ntmpl are, s scape vreun ger me n patoge n. - Ar fi cumpli t. - De ase menea, filtrele cu particule de aer di n acoperi purifi c tot aerul care iese din i nterior. Max se nc p na s - i p streze o expre si e nencrez toare, ca i cum ar fi vrut ca nici o veste bun s nu-i zguduie vechea convingere c Plum Island reprezent a echivalentul biol ogic al ri scului nsumat de Thre c Mi lcs Island i central a nuclear de la Cernobl . Am p truns pe un cori dor de beton, iar doct orul Zollner a pri vit n jur i a ntrebat: - Unde este domni oa ra Penrose ? - Doct ore, i -am r spuns eu, snte i c s t orit? - Da. .. Oh, sigur c da, probabi l dureaz mai mult pn i sc hi mb mbr c mi ntea. - Cu sigura n , nu proba bil "! n cele din urm , n pragul u i i pe care scri a Fe mei" i-a f cut apari ia l ady Penrose, mbr cat n sal opet alb , larg , i papuci de bu mbac. Ar t a tot sexy, al bul o f cea i mai irezi stibil , mi -a m spus eu. A auzit i Beth curent ul de aer, iar Zoll ner i -a explicat i ei cum era cu presiunea ne gati v ; n continuare ne -a dat unele i nstruc i uni , atr g ndu-ne aten ia s nu ne l ovi m de c rucioare sau stati ve cu flacoane, de recipient e cu viru i uciga i sa u subst an e chimice, i a a mai departe. - Bun, a spus Zoll ner, v rog s ve ni i cu mine i am s v ar t ce se petrece ai ci, ca s pute i povesti prietenil or i colegil or dumneavoa str c noi nu fabric m bombe cu antrax. A r s, apoi a conti nuat pe un t on seri os: Zona Ci nci nu v este accesibil , pentru c acolo ave i nevoie de vaccinuri speciale, de inst ruire pent ru uti li zarea combi nez oanelor izolant e, a m ti lor de oxi gen, i a a mai departe. De ase menea, nu ave i acces nici la subsol.

De ce nu ave m acce s l a subsol? a m nt rebat. Pentru c acolo ascunde m ext raterest rii mor i i savan i i nazi t i, a r s el. Ad or sc hi mbul de repli ci cu doct orii n t iin gra i i cu accent ciudat. Z u a a! Ca s fi u mai clar, ti am c Stevens vorbi se cu Zollner. Mi -ar fi pl cut s fiu o musc e e pe peretele din biroul lui. Domnul Foster a ncercat s fac o gl um i a spus: Credea m c ext raterestrii i nazi tii se g se sc n bunc rele subterane. Nu, extrat erestrii mor i se afl n turnul farului , a replicat Zollner. Pe nazi t i i -am sc os din bunc re dup ce s-a u pl ns de va mpiri. Toat lumea a rs: Ha, ha, ha! Umor de bi oizolare. Ar trebui s scri u la Reader's Digest. Pe drum, doctorul Zany ne-a spus: Zona aceasta este si gur . Aici exist n speci al l aboratoare de inginerie genetic , vreo cteva bi rouri, microsc oape el ectronice. Munca aici prezi nt ri sc redus de conta minare. Am pornit pe cori doarele de bet on. Din cnd n cnd, doctorul Zollner deschidea ct e o u gal be n de o el, sal uta pe cte ci neva dintr-un birou sau un laborat or i ntreba cum me rgea t reaba. Exi st au tot felul de nc peri bizare, f r ferest re, printre care i una care se m na cu o pivni de vinuri, cu exc ep ia faptului c , din spusele lui Zoll ner, recipientel e de pe stati ve erau pli ne cu cult uri de celul e. n timp ce mergeam pe coridoarele zugr vite n cul oarea navelor de r zboi, Zollner ne -a dat cuvenitele explica ii. Exist viru i nou-a p ru i, care afecteaz ani malel e, fiin el e umane sau pe a m ndou . Specia uma n i speci ile ani male superioare nu prezint imuni tate la multe di ntre aceste boli fatale. Act ualele medica ment e antivi rale nu sunt prea eficace, a a nc t solu i a pentru a evita un viitor dezast ru mondial sunt vaccinurile antivi rale, cheia noi lor vaccinuri fiind ingi neria geneti c . Ce dezastru? a nt rebat Max. Doct orul Zollner a continuat s mearg ton care mi s-a p rut extre m de dezinvolt , dat fii nd subiectul : - P i, n pri vin a bol ilor animal elor, izbucnirea unei moli me de febr aftoas , de pild , ar putea extermi na o bun parte di ntre vitele acestei ri, distrug nd exi sten a a mili oane de oa me ni. Costul celorl alte alimente proba bil ar cre te de patru ori . Virusul febrei aftoase este, poate, cel mai molipsi tor i agre si v, motiv pe ntru care i -a fascinat ntotdeauna pe cercet torii din sfera r zboiului bacteriologic. Pentru cei int eresa i de r zboiul biologic va fi mare s rb toare cnd cercet torii lor vor reu i s creeze, pe cale artifi cial , un virus al febrei aftoase capabil s mboln vea sc omul . Dar l ucrul cel mai grav, dup p rerea mea, este c o part e dintre ace ti viru i realizeaz mut a ii proprii , devenind un pericol pent ru ome nire. Ni me ni nu a avut vre un come ntari u sa u vre o ntrebare la cel e auzite. Am aruncat o pri vire i pri n alte laboratoare; de fiecare dat , doctorul Zol lner adresa cteva cuvi nte de ncurajare sava n ilor cu figuri pali de, care trudeau ntr-un medi u a c rui si mpl pri veli t e m f cea s m cut re mur. Le spunea expresii ca: Azi ce-am mai aflat ? Am desc operi t ceva nou?" i a a mai depart e. P rea si mpat izat sau cel pu in t ol erat de cercet t ori. n timp ce parcurgea m o alt seri e de cori doare parc f r sf r it , doctorul Zollner i -a conti nuat prel egerea: - De exe mplu, n 1983, n Lancaster, Pennsylva nia s-a declanat o grip extre m de contagioa s i vi rulent . Au murit apte spre zece milioane. M refer l a g ini. P s ri. n elege i ns unde vreau s ajung. Ulti ma mare epi de mie de grip mortal din lume a avut l oc n 1918. At unci pe nt reg globul au muri t ci rca dou zeci de mi lioane de per soa ne, dint re care cinci sute de mii n Stat ele Unite. Raportnd la popul a ia actual , echivalentul num rul ui de victime ar fi aproxi mati v un mi lion i jum tate. V pute i imagi na a a ceva n zilele noastre? Iar vi rusul din 1918 ni ci nu a fost prea agre siv, plus c , l a vremea aceea c l t oriile nu erau l a fel de frecvent e i rapide. Ast zi aut ostr zil e i c il e aeriene pot r sp ndi un virus contagios n nt reaga lume doar n cteva zile. Vestea bun n pri vin a celor mai l etali viru i, cum ar fi Ebola, este c ucid att de repede, nct nu apuc s ias dintr-un sat afri can, pentru c toat lumea moare. Exist un feribot la ora unu? a m ntrebat . Doct orul Zollner a r s. Snte i cam nelini tit, a a-i? Aici nu ave i mot ive s v te me i. Snte m extre m de pruden i . n aceast cl dire, viru ii se buc ur de tot respectul .

i s vorbeasc pe un

E ca i cum a i spune: Cinele meu nu mu c pe t o i t mpi i i". Doct orul Zollner nu mi -a acordat nici o aten i e i a conti nuat: Misiunea Ministerului Agriculturi i din Statele Unit e est e s mpiedice moli mele specifice animalelor s ajung pe p m ntul nostru. n ce prive t e bolil e animalelor, noi reprezent m echi valentul Cent rului de Control al Maladiilor di n At lanta. Dup cum v ima gina i, colabor m strns cu Atlant a, di n pricina bolilor care t raverseaz bariera speci ilor, de l a animale la oa me ni i i nvers. Ave m un uria comple x de carantin la Newburgh, Ne w York, unde t oat e ani malele care intr n ar r mn sub supra ve ghere o anumi t perioad de timp. ti i, zil nic sose sc ani mal e, ca n Arca l ui Noe: cai de curse str ini , animale de circ, de pr sil , animal e exotice, cum sunt lamele i stru ii , animale de cas exoti ce, ca porcii vi etna mezi i tot felul de p s ri din jungl . .. Dou mili oane i jum tat e de animale anual. S-a uitat la noi i a spus: Ne wburgh a fost poreclit Ell is Island a regnului ani mal. Plum Isl and este un fel de Alcatraz. Nici un ani mal tri mis de la Ne wburgh sa u din alt parte nu pleac vi u de aici. Trebuie s v spun c toate animal ele i mportate pentru recreere i amuza me nt ne -au dat mult de furc i numeroa se mot ive de ngrijorare. E doar o chestiune de timp... Pute i extrapola ce a i auzit de l a regnul animal la popula ia uman , a ad ugat el. F r ndoi al c put eam. A t cut cteva mome nte, apoi a spus: Odi nioar t unuri le de pe Plum Island p zea u rmuril e acestei ri, acum sarci na aceasta i revine centrului de cercetare Foarte poet ic pentru un om de tii n , am g ndi t eu, dup care mi -a m a mi nti t c citi se m fraza ntr-un extras de pres dat de Donna. Lui Zollner i pl cea s vorbea sc , i ar me seria mea era s ascult, a a c totul mergea strun . Am int rat ntr-o nc pere despre care Zol lner ne-a i nformat c era un laborator de cristalografi e cu raze X; binen el es c ni ci prin gnd nu -mi trecea s -l contrazi c. O fe mei e edea aplecat deasupra microsc opului i Zoll ner a prezentat -o ca fiind doct ori a Chcn, coleg i bun priet en cu Tom i Judy. Doctori a avea ca m trei zeci de ani i era dest ul de dr gu , a m apreciat eu, cu p rul lung i negru, prins la spat e cu o pl as , piept n t ur potri vi t muncii la microsc op pe timpul zil ei i pentru mai ti u eu ce noapt ea, cnd i l sa p rul li ber. Fi i cuvii ncios, Core y. E cercet toare i mult mai de t eapt dect ti ne. Doct ori a Chen nc -a sal utat. Am re marcat c avea un aer grav, dar poate era doar tulburat i ntrist at de moartea prietenilor ei. i de aceast dat Bet h m-a prezent at ca fiind un apropiat al so i lor Gord on; m car a a mi c t igam i eu l eafa de un dolar pe s pt mn . Vrea u s spun c oa meni lor nu le place ca un grup de poli i ti s vi n s -i piseze cu nt reb ri, dar dac unul dint re poli i t i e un fost priet en al victimei, atunci devi n mai ng duitori . n orice caz, t o i am fost de acord c uciderea so il or Gord on era o tragedi e, or despre mor i se vorbe te numai de bi ne. Di scu ia s-a axat apoi pe munca doctori ei Chen. Ea ne-a expli cat n t erme ni si mpl i, a a c am n eles c te ceva. - Pot s trat ez cu raze X cristal ele de viru i, pentru a le desena structura molecular . O dat realizat acest l ucru, pot ncerca s modific virusul, f cndu-l incapabil s prod uc mboln virea. Dar, dac inj ectez unui animal virusul astfel modificat, animalul poat e produce anti corpi care, sper m, vor ataca t ul pina i ni ial i nociv a virusul ui . - La a a ceva lucrau i so i i Gordon? a nt rebat Beth. -Da. - La ce anume lucrau, de fapt ? La care vi rus? Doct ori a Chen a aruncat o privire doct orului Zol lner. Nu-mi place cnd martorii procedeaz astfel. E ca i cum j uc torul aflat la servici u ar primi se mnal de la antrenor s arunce n sus sau lateral, sa u mai t iu eu unde. Proba bil c doctorul Zoll ner i f cuse se mn s servea sc rapid, pent ru c femeia ne-a r spuns sc urt: - Ebol a. Ni me ni nu a sc os o vorb , i ar doctorul Zollner a complet at: - Binen eles, Ebola l a mai mu e. V-a fi spus mai de mult , a ad ugat el, dar mi -a m nchi puit c dorea i expli ca ii mai a m nun it e de la un coleg al so i lor Gord on. A ncli nat din cap spre doctori a Chen. Acea sta a cont inuat: - So ii Gordon ncercau s modifice genetic vi rusul Ebola la mai mu e, ca s nu mai produc boala, ci o reac ie imunitar a ani-

mal ului. Exi st multe variante de virus Ebola i nu se ti e precis care di ntre el e pot traversa bariera speciilor... - Adi c , s mbol n vea sc oa me ni? a ntrebat Max. - Da, s mboln vea sc oa me ni. Totu i, e un pas i mportant n direc ia ob i nerii vaccinului anti -Ebol a la oame ni. - Cea mai mare parte a muncii noa stre de aici, a zis doctorul Zollner, s-a desf urat dint otdeauna pe ceea ce noi numi m ani mal e de gospod rie, adic produc toare de hran i piel e. Totu i , n decursul ani lor, anumit e i nsti tu ii guverna mental e au i ni iat i alt e ti puri de cercetare. - Cum s-a ntmpl at cu armata, care desf oar cercet ri n dome niul r zboiul ui biologic? Doct orul Zollner nu mi -a dat un r spuns di rect. - Insula aceasta reprezint un mediu uni c, a spus el. Izolat, i totu i aproape de ma ril e centre de transport i comunicare. De ase menea, aproape de cele mai bune universi t i din ar i de o elit a oame nilor de tiin . n pl us, cent rul are o t ehnol ogi e extrem de modern . Deci, n afar de armat , conl ucr m i cu alte insti tu ii din ar i din str in t ate, ori de cte ori se ive t e ceva neobi nuit sa u poten ial... periculos pent ru specia uma n . Cum ar fi Ebola. - Cu alte cuvinte, nchiri a i camere ? am nt rebat eu. - Este un cent ru mare, a r spuns el . - So i i Gord on lucrau pe ntru Mini sterul Agri cul turii ? am ntrebat . - Nu e de compet en a mea s v r spund. - De unde i primea u salari ile? - Toate sal ariil e sunt pl tite de Minist erul Agricul turii din Statele Uni te. - Dar nu to i cercet torii pl ti i de Mi nist erul Agricult urii lucreaz pent ru i nstitu ia respectiv . Corect ? - Nu a m de gnd s i ntru ntr-un duel se ma ntic cu dumnea voa str , domnule Corey. S-a ui tat l a doctori a Chen. Continu , te rog. - Exist att de multe sarcini i et ape dist incte n acest gen de munc , a spus ea, nc t si ngur ul care poat e avea o ima gine global este ndrum t or ul de proi ect. Adic , Tom. Judy era asi stenta lui. n plus, a m ndoi au fost cercet t ori excep ionali. Dac stau s m gndesc, acum n eleg ce f ceau: cercau testarea unor proceduri doar ca s ne dist rag aten ia i , uneori , declarau cuiva din echipa care lucra la proi ect c studiul nu d duse rezult ate. Ei doi ur m reau ndeaproa pe t estele clinice pe mai mu e, dar cei care lucrau direct cu ani malele nu beneficiau de prea mul te i nforma i i. Tom i Judy erau singurii care de i neau toate datele. S-a g ndit o clip i a ad ugat: Nu cred c au nceput s ascund adev rul.. . cred c n mo ment ul n care i-au dat sea ma c erau pe cale s descopere un vaccin eficient mpotriva vi rusul ui Ebol a la mai mu e, au se si zat posi bil itat ea de a t ransfera tehnologia nt r-un laborat or part icular, n care urm torul pas logic ar fi fost vaccinul uman. Poate credeau c acest a era cel mai bun l ucru de f cut pentru ome nire. Poat e i -au nchipuit c puteau dezvolt a vaccinul mai rapid i mai eficient n alt parte dect laboratorul nostru, care la fel ca maj oritatea insti tu iilor de st at este supus birocra iei i tergivers rii. - S ne opri m l a teori a c ar fi urm rit un profit, doa mn doct or Che n, a interveni t Max. Pe mine nu m sati sface i deea cu interesul omenirii. Ea a ridicat din umeri. Beth a ar tat spre microsc op. - Pot s m ui t i eu? - Acei a sunt viru i Ebola. Mor i, desigur, a spus doctori a Chen. Dar v pot ar ta vi ru i Ebola vii, n deplin siguran , pe o caset video. S-a ntors c t re televizor i a por nit vi deocaset ofonul. Ecranul s-a l umi nat i a nf i at pat ru cri stale aproa pe transpare nte, tridime nsi onal e, de cul oare roz, care aminteau de o pri sm . Dac erau vii, n clipa aceea f ceau pe mor ii. Doct ori a Chen a cont inuat: - Dup cum a m spus, eu m oc up de redarea st ructurii moleculare, ast fel ca inginerii genet ici s poat ext irpa sau inciza o por i une sa u alt a, dup care virusul cu modific ri este mult iplicat i injectat unei mai mu e. Maimu a are una di nt re urm toarele trei reac i i: fie cont racteaz Ebola i moare, fie nu cont racteaz Ebola i nici nu prod uce anti corpi mpotriva acestei boli, fie nu contracteaz mal adi a i produce anticorpi. Aceasta este reac ia pe care o c ut m. Asta ar nse mna c am ob inut un vacci n. Dar nu neap rat un vac cin eficient i sigur. Maimu a se poat e mbol n vi de Ebola ul terior sa u, mai frecvent, o dat injectat cu vi rus Ebola n stare natural , anticorpi i nu reu e sc s nving boala. Rea c i a imunitar este prea

slab . Sau nu protej eaz mpotriva tuturor tulpini lor. Est e o munc foart e anevoioa s . Viru ii sunt extre m de si mpli , att molecular, ct i genetic, ns pun pr obl e me mai mari dect bact eriil e, prin fapt ul c sunt mai u or de modificat, mai greu de n eles i mai greu de supri mat. De fapt, ntrebarea este ur m toarea: aceste crist ale sunt cu adev rat vii, n sensul n care n elege m noi via a? Privi i-le. Par ni t e cioburi de ghea . ntr-adev r, to i r m sese m c u oc hi i l a cristalel e de pe ecran. P reau mici ur uri c zu i de pe un candclabru. Era gre u de ima ginat c aceste creaturi, cu verii i fra ii lor, provoca ser att a suferi n i at ta moarte n r ndul oa me nil or, ca s nu mai vorbi m de ani male. Pri veli t ea unui organi sm a parent mort, dar care prindea via cnd i nvada celula vi e, reproduc ndu -se at t de rapid, nc t putea uci de un om s n tos, de o sut de kilogra me, n numai patruzeci i opt de ore, i d dea fiori pe i ra spi n rii. Oare Cel de Sus ce p rere avea? Doct ori a Chen a nchis monit or ul. Beth a ntrebat -o cum se comporta ser so ii Gord on n diminea a precedent i doct ori a Chen ne -a spus c p reau ca m ncorda i . Judy se pl nse se c o durea capul i amnd oi hot r ser s plece acas . Faptul nu a surprins pe ni ci unul dintre noi. Am nt rebat -o pe doct ori a Chen f r ocoli uri: - Crede i c ieri au l uat ceva de aici? Ea s-a g ndi t o cl ip , apoi a r spuns: - Nu tiu. Cum a put ea fi sigur ? Ct e de greu s sustragi ceva de ai ci? a ntrebat Beth. Dumneavoastr , de pil d , cum a i proceda? P i.. . a putea l ua orice eprubet de aici, sau chiar din alt l aborator, m-a duce l a toal et i a i nt roduce tubul ntr-unul din cele dou orificii. Nime ni n-ar re marca lipsa vre unei eprubete, mai ales dac n-au fost trecut e n registru i eti chet ate. Apoi a merge n ca mera de du uri, a arunca costumul de protec ie ntr-un co , a face du sc oate eprubeta di n locul n care am asc uns-o i a pune-o n po et . M-a mbr ca, a ie i prin hol, a lua microbuzul pn la feribot i a pleca acas . Nime ni nu te suprave gheaz cnd faci du . V ve i convinge i dumnea voastr l a plecare. - Dar obiectel e mai mari ? a m ntrebat eu. Adic cele prea mari ca s . .. m rog, prea mari . - Orice obiect care se poate ascunde sub hal atul de laborator va ajunge i pn l a du uri. Aici trebuie s dai dovad de iste ime. De pild , dac a veni cu un gel la camera de du uri, l -a put ea asc unde n prosop. - Sau n co , o dat cu halat ul de laborator. - Nu, fiindc nu m-a mai put ea ntoarce dup el. Halatele snt conta mi nate. De fapt , dup ce folose t i prosopul, trebui e pus i el ntr-un co separat. Abia aici s-ar put ea observa c ai l uat ceva. Dar, dac faci du la o or neobi nuit , ai anse ma ri s fi i de unul singur. Am ncercat s -mi ima ginez o aseme nea sce n : Tom i Judy sustr gnd Dumnezeu tie ce di n aceast cl dire ieri dup -a mi az , cnd l a du uri nu mai era ni me ni. Am ntrebat-o pe doct ori a Chen: - Dac se pre supune c toate obi ectele de aici sunt conta mi nate ntr-o oarecare m sur , de ce v-a i pune o eprubeta n nu tiu care orificiu? - Mai nti, recurgi, desigur, la decont aminare ele mentar . Te speli pe mini cu s punul special din vestiar, poate folose ti chiar un prezervat iv ca s nf ori flaconul sau eprubeta, iar pentru obiecte mai mari util izezi m nu i sterile sau folii de lat ex. Trebui e s fii atent, dar nu paranoi c. Ct despre i nfor ma i a de pe computer, a conti nuat doctori a Chen, aceast a poate fi i chiar este, transfera t elect ronic de l a bioizolare n birouril e sec i ei administ rative. Prin urmare, nu-i nevoi e s furi dischete sau casete video. Ct despre noti ele scrise de mn sa u dactil ografiate, grafi ce, di agra me, i a a mai departe, procedura st andard este de a transmit e totul prin fax, de aici n propriul t u birou. Peste tot sunt faxuri, dup cum a i re marcat, i fiecare bi rou din afara zonei de bioizol are i are propriul s u fax. E si ngura cale de a scoate nse mn ri le de aici. Cu ani n ur m , trebuia s fol ose ti o hrtie special , pe care o cl teai ntr-un flui d dc deconta mi nare, o l sai la uscat, ca s-o recuperezi a doua zi . n prezent, cu faxul, noti ele ajung n birou naintea ta. Ul uitor, m-a m gndit. Pun prinsoare c cei care invent aser faxul nu se gndi ser nici odat la a a ceva. Parc vedeam recla ma televi zat : nse mn ri de l aborator purt toare de germe ni? Tri-

i m-a duce l a dulapul meu din ve stiar. Aici a

mi te i -le la bi rou prin fax. Dumneavoastr trebui e s face i du , ele nu". Sau ceva ase m n tor. Beth s-a ui tat l a doctori a Chen i a nt rebat-o f r nconjur: - Crede i c so i i Gord on au sustras de ai ci ceva periculos pe ntru fii n ele vi i? - Oh, nu. Nu, nu. Indiferent ce au luat dac au l uat ceva - nu erau germe ni pat ogeni . Orice ar fi fost , cu sigura n c era t erapeuti c, ut il, antidot, sau cum vre i s -i spune i. Ceva folosit or. Garantez cu via a mea. - To i garant m cu via a noast r , a remarcat Beth. Am l sat-o pe doct ori a Chen i ca mera de raze X i ne-a m conti nuat vizita. Pe drum, doctorul Zol lner a comentat: - Deci , dup cum v-a m spus i mai nainte, observa i e cu care doctori a Chen pare s fie de acord, dac so i i Gord on au sust ras ceva, acel ceva t rebuie s fi fost un vaccin antivi ral modificat genetic. Cel mai probabil , un vacci n anti -Ebola, di n moment ce acesta era pri ncipalul scop al muncii lor. To i p reau s sus in aceast ipotez . Eu opina m c doctori a Che n fuse se prea si gur pe ea i c nu-i cuno t ea pe so ii Gord on chiar att de bine pe ct preti ndea ea sau Zoll ner. n timp ce st r b tea m coridoarele, doctorul Zol lner ne -a mai oferi t un coment ariu: - Printre mal adiile viral e pe care le studiem, a spus el, se num r guturaiul mal ign, febra he moragic congol ez i febra aftoas . De ase me nea, studiem o varietate de pneumonii, mal adii provocate de rike i i, o sumede nie de boli cauzat e de bacteri i i parazi i. - Do mnul e doctor, eu am ob inut la bi ol ogie calificativul suficient, i asta fii ndc am copiat . n privi n a...ri... ra... ri cket ismul ui m-a i vrt n cea . Da i-mi ns voie s v ntreb un lucru: pentru a studia aceste forme, trebuie s prod uce i un num r mare de microorgani sme. Corect? - Da, dar v asigur c nu ave m ca paci tatea de a produce o ase menea cantitat e de microorgani sme ct ar fi necesar ntr-un r zboi bacteriologi c, dac la ast a v gndi i. - M g ndesc la acte izol ate de terorism. Pentru a a ceva produce i sufici en i germe ni? El a ridicat din umeri. - Poate. - Di n nou poate", domnule doctor. - Ei bine, da, pentru un act terorist ar fi suficient. - E adev rat c o cea c de cafea plin cu ant rax, pulverizat n aer deasupra insulei Manhattan, ar put ea ucide dou sute de mii de persoane ? a m ntrebat. El a chibzuit o clip , apoi a r spuns: - Posibil . Cine tie? Depinde de di rec ia vntului . E var ? E ora prnz ului ? - De pild , m ine, la orel e de vrf. - A a e, dou sute de mi i. Trei sut e de mii. Un mil ion. Nu are importan , ntruc t ni me ni nu tie i ni meni nu are o cea c de cafea pl in cu ant rax. Asta v gara ntez. Inve ntarul a dat un r spuns f r echivoc n aceast pri vin . - Bun. Dar nu l a fel de categori c i n alt e privi n e? - Dup cum v-a m mai spus, dac lipse t e ceva, acel ceva e un vaccin ant iviral. La ast a lucrau so ii Gordon. Ve i vedea. Mi ne diminea ve i fi to i n via . La fel i poi m ine, i r spoi mi ne. Dar pe ste vreo a se - a pte luni, cine t ie ce compa nie farmaceut ic sau guvern str in va anun a descoperirea vacci nului ant i-Ebola, di n care Orga niza i a Mondial a S n t ii va cump ra pe ntru nceput dou sute de mi lioane de doze. Cnd ve i afla cine s-a mbog it cel mai mul t de pe urma acestui vaccin, atunci ve i cunoa te i crimi nalul. Ti mp de cteva secunde ni me ni nu a vorbit , apoi s-a auzit vocea lui Max: - V-a m a ngaj at l a noi, domnule doctor. To i au zmbi t i au chicot it. De fapt, to i dorea m s crede m, de fapt credeam i r sufla m att de u ura i , nct pl uteam n al nou lea cer, ame i i de vestea cea bun , ferici i c nu avea m s ne t rezim n stadi ul terminal al unei mal adii ca febra aftoas . La drept vorbi nd, ni meni nu se mai interesa de caz l a fel de mul t ca nainte. Cu excep ia mea. Oricum, Zollner a continuat s ne arate t ot fel ul de nc peri i s spor ov i asc despre di agnost ice i produc ia de reactivi, despre cercetarea anticorpilor monoclonali, ingineri e genetic , viru i

r spndi i de c pu e, ob i nerea vaccinuri lor i alt ele aseme nea. Era m n ucit. M -a m gndit c trebui a s ai o fire bi zar ca s te apuci de o astfel de munc , iar so ii Gordon, pe care eu i socotise m oa meni normal i, fuse ser consi dera i de confra i i l or drept ostentat ivi"... dup expresia lui Zoll ner. I-a m a mi nti t lui Zoll ner am nunt ul i el mi-a r spuns: Da, cercet torii mei sunt mai curnd introvert i i... ca majori tatea oame nil or de t iin . Cunoa te i diferen a ntre un biol og introvertit i unul extrovertit? -Nu. Un biolog extrovertit se ui t la pantofii t i cnd i vorbe te. De ast dat Zollner a r s cu poft , am chicoti t i eu, de i nu-mi place s fiu pus n umbr . Totu i , era laborat orul lui. n orice caz, am vizitat diverse locuri n care se l ucrase l a proiect ul so ilor Gordon i, de asemenea, l aboratorul lor. n interi orul micului laborator al so ilor Gordon doctorul Zollner ne-a spus: n calitat e de ndrum tori de proi ect , so ii Gordon se oc upau n principal de dirijarea progra mul ui, ns aici f ceau i unele cercet ri propri i. Afar de ei nu mai lucra ni me ni n acest laborator? a nt rebat Beth. De fapt, aveau asisten i. ns laboratorul n care ne g si m era dome niul privat al doctorilor Gordon. Fi i siguri c azi -di minea a m petrecut un ceas aici , c utnd un i ndi ciu ct de ne nse mnat c ceva n-ar fi n ordine, dar nu cred ca cei doi s fi l sat vreo prob incri mi nat oare. Am ncuvii n at di n cap. De fapt , era foart e posibil ca i ni i al s fi exist at probe incri minatoare, dar dac zi ua anteri oar urma s fie punctul cul mina nt al muncii depuse n secret de so i i Gord on i totodat moment ul sust ra gerii rezult atului ei, atunci cei doi f cuser deja cur eni e n dimi nea a precedent sau chiar cu o zi nainte. Dar asta nse mna s cred t oat pove stea cu Ebol a, ceea ce nu era m prea t entat s fac. Beth s-a adresat doctorului Zollner: ti i bi ne c nu trebui e s i ntra i la locul de munc al victi melor unei cri me, s umbl a i prin nc pere, s schi mba i locul obiectel or sau s ati nge i ceva. Zollner a ridi cat din umeri ct mai firesc cu puti n , dat e fiind mprejur ri le. - De unde s t iu? s-a mirat el. Doar cunoa te i me seri a mea. Vrea u doar s v averti zez... a nceput Beth. - Pentru dat a viit oare? Foarte bine, cu prima ocazie c nd doi dintre principalii mei cercet tori vor fi asasi na i, voi avea grij s nu calc n l aboratorul lor. Beth Penrose s-a dovedit ndeajuns de inteli gent ca s nu-i dea aten ie i s nu mai spun ni mic. E clar, m-a m gndit eu. Doa mna Li tera-Legii nu se prea descurc n h i ul acestui caz. Tot u i, i acordam credi t fiindc ncerca s - i fac bine me seri a. Dac ar fi fost marinar n echi paj ul vasului Titanic, ar fi pus pe fi ecare pasager s -i dea se mn tur de pri mire pentru ve sta de sal vare. Ne -a m uitat to i prin laborator, dar nu existau ni ci carnet e de nse mn ri, nici pahare nalte cu i nscrip i a Evrika", nici me saje mi steri oa se pe tabl , ni ci cadavre n dul piorul de provizi i, de fapt ni mic din ce ar fi putut pricepe un neprofe sioni st cu ni vel medi u de inteligen . Dac existase ceva interesant sau incri mina bil, acel ceva disp ruse - cu mul umi rile firmei Gordon sau Zoll ner, sau chiar Na sh i Fost er, dac se aventura ser at t de depart e cu ocazia pri mei vi zite di n aceea i dimi nea . A adar, a m r ma s pe l oc, ncercnd s comunic cu spiri tele care poate mai ocupau acea nc pere. .. Judy, Tom... da i-mi un indiciu,

un semn.
Am nchi s ochii i am a t ept at. Fanel li spunea c mor ii i vorbeau, i identifi cau asasi ni i, ns ntotdeauna vorbea u n polonez , spani ol , uneori n greac , a a c el nu-i put ea n elege. Eu cred c m ducea cu pre ul . Fanell i era chiar mai nebun dec t mine. Di n p cate, laborator ul so i lor Gordon nu ne oferea ni mic, a a c ne -a m cont inuat vi zita. Am discut at cu vreo doisprezece cercet tori care lucraser cu sa u pentr u doctori i Gordon. Era l impede c toat lumea i iubise pe Tom i Judy; Tom i Judy fuse ser ni t e mi n i str lucite; c) Tom i Judy nu ar fi f cut r u ni ci unei mu te dect n cazul n

care astfel ar fi servit cauza tii n ei, n slujba omului i ani mal elor; d) so i i Gordon, de i iubi i i respecta i, aveau i o lat ur necunoscut ; de i meti cul o i i ci nsti i n afacerile personale, proba bil ar fi fost capabili s trag pe sfoar st atul i s fure un vaccin val ornd gre utat ea lui n aur, dup expre si a cuiva. Mi -a t recut prin minte c to i recitau acela i scenariu. Ne -a m cont inuat pl imbarea i a m suit pe scar pn l a etaj ul al doilea. ncepea m s - mi ca m tr sc piciorul st ng, i ar pl mnul r nit uiera att de t are, nct mi se p rea c -l aude toat lumea. Nu mi-a m nc hipuit c va fi a a un efort , i -am optit lui Max. El m-a pri vit i s-a si lit s -mi zmbea sc . Uneori am accese de claust rofobie, mi -a r spuns cu glas cobort. i eu. n realit ate, nu suferea di n prici na claust rofobiei. Ca cei mai mul i oa meni de curaj i ac i une, pri nt re c are i eu, lui Max nu-i pl cea s se confr unt e cu un pericol mpotri va c ruia nu putea sc oate arma. Doct orul Zollner i cont inua sporov ial a despre pr ogramele de inst ruire desf urate acol o, despre vizit ele altor oa me ni de t iin , ale absolve n ilor i veterinarilor sosi i di n ntreaga lume ca s nve e i s predea la centru. De ase menea, a vorbit despre progra mel e de coope rare cu str in tatea n locuri ca Israel, Kenya, Mexic, Canada i Anglia. De fapt, a spus el, cam cu un an n ur m so ii Gordon au fost pleca i n Angli a. La Laboratorul Pirbri ght , l a sud de Londra. Frate gea m n cu laboratorul nostru de aici. Primi i i vizitatori de la corpul chimic al armat ei? l-am ntrebat pe doctorul Zoll ner. El s-a ui tat la mi ne i a coment at: Orice spun eu, dumnea voa st r veni i cu cte o ntrebare. M buc ur c snte i atent . sunt atent la r spunsul pe care -l voi pri mi la ntrebarea mea. R spunsul nu v pri ve te pe dumneavoa st r , domnul e Core y. - Ba da, domnul e doctor. Dac b nui m c so ii Gordon au furat organi sme care pot fi util izate n r zboiul biologi c - fapt care a dus i la asasinarea l or atunci trebuie s t im dac aici exist astfel de organi sme. Cu alt e cuvinte, n laboratorul dumneavoastr sunt i speciali ti n r zboiul bact eriologic? Lucre az ai ci? Fac experi en e n acest l oc? Doct orul Zollner a aruncat o privi re domni lor Foster i Nash, apoi a r spuns: - A mi n i dac a afi rma c aici nu vine ni me ni di n corpul chi mic al armat ei. Aceast inst itu i e se arat extrem de interesat de vaccinuri i antidoturi mpot riva boli lor de natur biol ogic ... Guvernul Statelor Uni te nu studiaz , nu promoveaz i nici nu produce agen i destina i ofensi vei biol ogi ce. Dar ar fi sinucidere na ional dac n-a m studia m suril e defensive. Astfel, nt r-o bun zi, cnd t ipul cu cea ca de ant rax va vsli ntr-o canoe n jurul insulei Manhattan, vom fi preg t i i s ap r m popula i a. V asi gur, a ad ugat doctor ul Zollner, c so ii Gord on nu era u n t ratat ive cu nici o persoan din armat , nu l ucrau n acest dome niu i, de fapt, nu aveau acces la nimic att de nociv.. . - Cu excep ia vi rusului Ebola. - V d c , ntr-adev r, m-a i ascultat. Bine ar fi ca i personal ul me u s -mi acorde t ot atta at en ie. Dar de ce s ne batem capul cu o arm Ebol a? Doar ave m a nt raxul. Efortul de perfec ionare a antraxul ui echi valeaz cu cel de amel iorare a prafului de pu c . Ant raxul este u or de propa gat, u or de ma nipulat, se r spnde te rapi d n aer, ucide suficient de lent ca cei infect a i s mol ipsea sc i pe al ii i schilode te un num r de persoane aproxi mativ egal cu cel al mor ilor, provocnd o pr bu ire a sist e mului de asisten medical ina mic. Ofici al ns nu de i ne m bombe sau obuze cu antrax. Ideea este c , dac so ii Gordon ar fi ncercat s dezvolt e o arm bi ol ogic pentru a o vinde unei puteri str i ne, nu s-ar fi complicat cu Ebol a. Erau prea ist e i pentru ast a. A a c l sa i deoparte aceast ipotez . - M simt nespus de u urat . Apropo, c nd au fost cei doi n Angli a? - S vede m. .. n mai, anul trecut . mi ami nt e sc ct i invidi am c plecau n Anglia n luna mai. De ce ntreba i? a vrut s ti e Zollner. Do mnul e doctor, oa menii de t iin ti u de ce pun ntreb ri tot ti mpul? - Nu ntotdeauna.

Presupun c chelt uielile pentru deplasarea so ilor Gordon n Angli a au fost pl tite de guvern. - Binen eles. A fost o c l torie de afaceri. S-a g ndit o clip , apoi a precizat: De fapt, au st at l a Londra o s pt m n pe bani i l or. Da, mi a mintesc acest am nunt . Am ncuvii n at di n cap. ns eu nu-mi a mi ntea m s fi descope ri t un num r mai mare de note de plat pe c r ile de credit n luni le mai sau i uni e ale anul ui precedent. M -am ntrebat unde petrecuser acea s pt mn . Nu ntr-un hotel din Londra, afar de cazul n care plecaser f r s achite factura. Nu-mi a mi ntea m ni ci de vreo retragere masi v de bani ghea . Era un lucru la care trebuia s m gnde sc. Di n p cate, dac a fi pus ntreb ri cu adev rat inteligente de fa cu Nash i Fost er, cei doi ar fi auzit r spunsuri le. i chiar dac n-ar fi tiut ce anume mi sugera se ntreb ril e, erau sufici ent de ist e i ca s - i dea sea ma spre deose bi re de ce afirmase m eu fa de Zollner c cel e mai mul te dint re ele urm reau ceva. Mergea m pe un cori dor foart e lung i to i t ceau. - A i auzit? a ntrebat deodat doctorul Zol lner. S-a opri t brusc i i -a f cut palma plni e la ureche. A i auzit? Am ncreme nit to i, ascul tnd. n cel e din urm , Fost er a ntrebat: - Ce s auzi m? Bol boroseala. O bol boroseal . E... Na sh a ngenunc heat i i -a lipit palmel e de podea. Cut re mur? - Nu, a repl icat Zollner. E stomac ul me u. Mi-e foame. A rs i s-a pl esnit cu palma peste st ratul de gr si me. Lini ti i-v ! ne-a spus el cu accent germa n, care-l f cea i mai caraghi os. To i z mbea u, cu excep ia lui Nash care st tea eap n i - i sc utura mi nil e. Zollner s-a dus la o u vopsit n ro u aprins, pe care erau lipi te a se t bli e, dup cum urmeaz : Pericol biologic, Emi si i radi oacti ve, De e uri chi mice, nalt t ensiune, Substan e toxice i, n sfr it, De euri umane netratat e. A deschis u a i a a nun at: Sala de me se. n interi orul unei nc peri simpl e i albe de bet on se g sea u dou sprezece me se goale, o chiuvet , un fri gider, un cuptor cu mi crounde, avizi ere pli ne cu anun uri i me saje, un r citor de ap i un fi ltru de cafea, dar nici o ma in automat , dat fii nd c nime ni nu voia s vin p n aici s l e depaneze. Pe o tejghea erau un fax, me niul zil ei, hrti e i creion. Doct or ul Zollner ne-a spus: - Fac eu ci nste. A scris cu m na lui coma nda, di n care am v zut c f cea parte supa zilei, care e ra de vit . Nici nu voi a m s m gndesc de unde prove nea carnea. Pentru pri ma oar de la ie i rea din spital am c oma ndat jel eu de fruct e i tot pent ru pri ma oar a m renun at la m nc r urile cu carne. Ni ci cel orlal i nu p rea s l e fi e foa me, to i au comandat salat e. Doct orul Zollner a t ransmi s c oma nda pri n fax i a spus: - Masa de prnz este abia la ora unu, dar ne vor ser vi repede, fii ndc am coma ndat eu. Doct orul Zollner ne-a ndemnat s ne sp l m pe mini, ceea ce a m i f cut; ne -a m sp lat la chiuvet , cu un s pun ci udat , l ichid, de culoare maronie i care mi rosea a i od. To i am b ut cte o cafea i ne -am a ezat. Au mai i ntrat cteva persoane, care au b ut cafea, au luat diverse lucruri din frigider sau au t rimi s come nzi prin fax. M -am uitat la ceas, s v d ct era ora, i a m desc operit c nu-l aveam la mine. - Dac v-a i fi adus ceasul, mi -a expli cat doctorul Zol lner, ar fi trebui t s -l decont a minez i s -l re i n aici zece zile. - Ceasul me u n-ar supra vi e ui unei decontami n ri. Am aruncat o privi re la ceasul di n perete. Era unu f r cinci. Ti mp de cteva mi nute a m di scutat de una, de al ta. Apoi u a s-a deschi s i a intrat un b rbat n hal at de laborator, care mpingea un c rucior de o el inoxidabil ar t nd ca ori care alt ul, afar de faptul c era acoperit cu o fol ie de pl astic. Doct orul Zollner a dat deoparte fol ia i a aruncat -o l a co , apoi , ca o gazd perfect ce era, ne-a oferit fiec rui a ceea ce comandase m, dup care i-a spus laborant ului c putea lua c ruci orul. - Tipul va trebui s fac du acuma ntrebat Max. - Oh, da. C ruci orul est e dus nt r-o ca mer de decontamina re n care va r m ne p n mai trziu. E posibil ca ci neva s fol osea sc un ase me nea c rucior pentru a sust rage obiect e mari de ai ci? am nt rebat.

Doct orul Zollner i aranja felurile d e m ncare cu nde mnarea unui adev rat gurma nd. A ridicat privirea de la pasiona nta sa ndeletni cire i a r spuns: Ac um, c a i adus vorba, da. C ruciorul este singurul obiect care parcurge cu regularitate drumul dintre administra i e i bioizolare. Dar, dac l fol ose ti ca s sco i un obi ect, atunci e nevoi e de dou persoa ne. Cea care l aduce i l duce, i cea care-l spal i -l duce napoi la buc t rie. S nte i foart e inteligent, domnule Core y. G ndesc ca un i nfractor. El a rs i a vr t l ingura n supa de vit . Puah! n timp ce-mi m nca m j eleul de l mie, l privea m pe doctorul Zollner. mi pl cea tipul . Era amuzant, prietenos, ospital ier i i ste . Binen eles, min ea de nghe au apele, dar al ii l obli gaser s-o fac . Pentru nceput , proba bil cei doi indivi zi di n fa a mea, i Dumnezeu mai t ie cine de la Washington, per soa na care l inuse pe doctorul Zol lner l a tel efon toat dimi nea a, n ti mp ce noi ne b tea m picioarel e print re rui ne i primea m cadou bro uri cu pe sta bovinelor, febr aftoa s i alt ele ase menea. La rndul l ui , doct orul Zollner i d duse instruc iuni doctori ei Chen, care fusese pu i n prea sigur pe ea. Vreau s spun c , dint re to i cei pe care i -am fi put ut interoga, Zol lner ne dusese toc mai la doctori a Chen, a c rei munc a vea doar va gi tangen e cu cea a so ilor Gord on. n pl us, fuse se preze ntat drept o bun prieten a so il or Gordon, ceea ce nu era adev rat. Nu auzisem de ea pn n ziua aceea. Iar ceilal i cercet t ori, cu care schi mba se m dou vorbe nai nte ca Zoll ner s ne trag mai departe... i ei primi ser acelea i indica ii. Loc ul era plin de fum i de ogli nzi; eram convi ns c a a fuse se ntot deauna. Nu cred pove stea cu vaccinul Ebola, m-a m adre sat doctorului Zollner. tiu ce anume asc unde i i ce ncerca i s acoperi i. Doct orul Zollner a ncre me nit cu nghi itura n gt, adev rat corvoad pe ntru el. A r ma s cu ochi i int la mine. E vorba de ext raterest rii de la Roswell, nu-i a a, domnul e doctor? So i i Gordon erau pe cale s dezv l uie adev rul despre extrat erestrii de l a Roswell. n nc pere era lini te i c iva cercet tori din j ur i -au ndrept at privi rile spre noi. n cele di n urm , a m z mbit i am spus: Iat ce reprezi nt j eleul acesta verde: creieri de ext raterestri, n mome ntul de fa m nnc probele. To i au zmbit i au chicotit. Zoll ner a rs cu att a poft nct era ct pe ce s se nece. M i culi , ce amuzant snt! Zol lner i cu mine putea m face un num r de senza ie: Corey i Zollner. Poate chi ar mai reu i t dect Dosarele Corey. To i ne -a m aplecat asupra m nc ri i i am nceput s discut m verzi i uscate. Mi-am privit pe furi nso itorii. George Fost er avuse se o clip de pani c n mome ntul n care afirma se m c nu cre dea m pove st ea cu Ebola, dar acum se si m ea perfect i- i mnca salat a. Ted Nash nu se speriase chiar att de tare, dar luase o expresie a menin t oare. Vreau s spun c , indiferent ce se nt mpl aici, nu era nici locul, nici mome ntul s st rigi n gura mare: Rahat !" sa u Mi nciuni!" Beth i cu mine a m sc hi mbat o privire i, ca de obicei, nu mi-a m dat sea ma dac o amuza m sau o c lcam pe nervi. Dr umul c t re ini ma unei fe mei trece prin si m ul umorul ui. Fe meil or le plac b rba ii care le fac s rd . Eu a a cred. M -a m uitat la Max, care parc suferea ceva mai pu i n de claustrofobi e n aceast nc pere aproape normal . Ciugulea din salata lui cu trei feluri de fasole, deli cates care n-ar fi t rebuit s fi gurez e pe me ni u ntr-un loc nchis. Am ciuguli t din mncare, apoi conversa ia a revenit la presupusul vacci n furat. Cineva a me n ionat mai naint e c acest vaccin ar valora greutatea lui n aur, a spus doctorul Zol lner. Asta mi ami nte te de un lucru. .. cteva di ntre vacci nurile pe care l e experi mentau so i i Gordon avea u o nuan aurie i i n mi nte c , o dat , cei doi s-au referit la vac cinuri numind u-le aur lichid. Mi s-a p rut cumva bi zar, pent ru c ai ci nu vorbi m ni ci odat n terme ni de bani sau de profit... Binen eles c nu, am nt ri t eu. Snte i institu ie guverna mental . Nu sunt banii dumneavoa str i nu t rebuie s ob ine i profit . Doct orul Zollner a zmbit. La fel ca n me seri a dumneavoa str , domnule. ntoc mai. n ori ce caz, n mome ntul de fa noi credem c so i lor Gord on le veni se mi ntea la cap i , ne mul umi i de munca prest at n interesul t iin ei i pl tit de stat, descoperiser capitali smul i optaser pe ntru bani .

- Corect. A i st at de vorb cu colegii lor, a ad ugat doct orul. A i v zut cu ce se ocup aici, pri n urmare nu pute i trage dect o singur concl uzie. De ce cont inua i s fi i sceptic? - Nu sunt sce pti c, am mi n it eu. Binen el es c eram scept ic, doar eram ne wyorkez i poli ist. ns cum nu voi a m s -l sup r pe doctorul Zol lner, nici pe domnii Nash i Foster, am spus: Nu vrea u dect s m asigur c faptel e se leag . A a cum v d eu l ucrurile, fie asa sinarea so i lor Gord on nu are nimic de a face cu munca lor aici, i atunci am pornit to i pe o pist fals , fi e, dac exi st vreo leg tur ntre crime i munca vict imel or, aceasta ine probabil de furt ul unui vaccin antiviral n valoare de mil ioane. Aur l ichid. i atunci ar reie i c so ii Gordon au fost escroca i sau, poate, au ncercat s - i escrocheze asoci atul i au fost lichida i... Ping. Ii suse ! Iar sonarul. Ce...? Era ceva acolo. Nu-mi d dea m seama ce anume, dar i auzea m ecoul i-i si m ea m preze n a. Totu i, ce erai Domnul e Core y? -Da ? Oc hi i al ba tri ai doctorului Zoll ner m cnt reau prin ochelarii cu ra m sub i re de metal. V gndi i la ceva? Nu. Ba da. Dac eu am fost nevoit s -mi sc ot ceasul, dumneavoa str unde v i ne i ochelarii? - E singura exce p ie. La ie i re exist o instala ie de sp lat ochelari . Cumva a m nunt ul v cond uce la alt idee sau teorie inteligent ? Pl ci de gel camuflat e sub form de ochelari. El a cl ti nat din cap. - E o prost ie. Eu cred c pl cile de gel au fost scoase de aici cu c ruciorul . - Corect. Doct orul s-a ui tat la ceasul din peret e i a spus: Merge m mai departe? Ne -a m ridicat to i i am aruncat va sel e de plast ic sau hrti e ntr-un co de culoare ro ie, c pt u it cu un sac ro u de plastic. Pe coridor doctorul Zoll ner a spus: Ac um vom p t runde n Zona Trei. Desigur, n Zona Trei exist un ri sc mare de conta mi nare, a a c , dac cineva nu vrea s mearg , voi cere s fie condus l a du uri. To i p reau dornici s se nfunde i mai adnc n m runtai ele iadului . De fapt, era cam mult spus. Cur nd a m intrat pe o u ro i e, pe care scria: Zona Trei". Zol lner ne -a expli cat c aici cercet torii lui lucrau cu organi sme patogene vii - parazi i, viru i , bacterii, spori i alte porc rii i ne-a ar t at un laborator n care se g sea o fe meie a ezat pe un t aburet, ntr-un fel de ni n perete. Purt a ma sc i avea m nu i de latex. n dreptul fe ei avea un parava n de plast ic, ceva de genul paravanel or antistr nut la galant arele cu salat e, ns ea nu umbla cu salat de varz . n deschiz t ura n care se afl organi smele patogene exi st o eav de evacuare, a a c riscul de p trundere a unor microorganisme n laborator e mi ni m, ne-a spus Zol lner. De ce ea poart ma sc i noi nu? a ntrebat Max. Bun ntrebare! l-a m sus inut eu. Ea se g se te mult mai aproa pe de viru i. Dac vre i s mer ge i p n acolo ca s v uit a i, v aduc m ti . Merge m mai departe, am spus eu. Merge m mai departe, au fost de acord i cei lal i. Doct orul Zollner s-a apropiat de femeie i a schi mbat cu ea cteva cuvinte pe care noi nu le auzea m. Apoi s-a napoi at la noi i ne-a spus: Lucreaz la virusul care provoac febra aftoas . A stat o clip pe gnduri , apoi a ad ugat: Poat e m-a m a propi at prea mult . A scos li mba, care era de un albast ru st r lucitor, i a pri vi t n jos, n lungul na sul ui. Doa mne Dumneze ul e!... Nu cumva de la pl ci nta cu afine de la prnz? A rs. Am rs i noi. Sincer s fiu, umorul acesta negru ncepea s nu ne mai a muze, nici chi ar pe mine, care sunt extre m de rezistent la bancuri le proaste. Am ie it to i. Acea st part e a cl di rii p rea mai pu i n populat dec t Zona Doi , i ar cei pe care -i ntlnea m nu mai aveau un aer chiar att de ve sel. Nu -i mare lucru de v zut aici, ne-a spus doct orul Zoll er, dar, dac fac o ase me nea afirma i e, domnul Corey va i nsista s vizi teze fiecare col i or al Zonei.

Oh, doctore Zoll ner! a m e xcla mat eu. Chi ar v-a m dat motive s vorbi i astfel despre mine ? -Da. Bun, atunci haide i s vizit m fiecare col i or al Zonei . Am auzit ct eva gemete exasperate , dar doctorul Z a spus: Foarte bi ne, veni i cu mine. Ur m toa rea jum tat e de or ne-a m petre cut-o vizi tnd fiecare col i or i, la drept vorbind, Zona Trei era pest e tot la fel - un i r de ca mere n care b rba i i femei priveau l a mi croscop, preg t eau l amel e cu sc rbo enii sau cu esut i snge de animal e bolna ve, i a a mai depart e. C iva dintre ei i luaser pr nzul al turi i mnc au n timp ce umbl au cu creaturile acelea dezgust toare. Am st at de vorb cu circa zece b rba i i femei care i cunoscuser pe Tom i Judy sa u l ucraser cu ei i , de i ne f cuse m o i dee mai exact i mai compl et despre munca vict imel or, t otu i nu reu ea m s ne dumeri m ce fuse se n capul lor. Totu i, soc otea m c era un exerci i u util: mi pl cea s -mi nti p resc n mi nte medi ul n care tr iser victimele i, de regul , ulterior mi venea n g nd un a m nunt inteli gent de l a care s porne sc. Une ori discu i i nt mpl toare cu prietenii, famil ia i colegii sc oteau l a iveal un cuvnt sa u dou care put eau cond uce la solu ia cazului. Uneori. Majoritatea acestor viru i i bact erii nu pot t rece bari era specii lor, ne-a expli cat Zollner. Ai put ea bea o eprubet plin cu viru i de febr aftoas , f r alte urm ri dect un si mplu deranj ame nt la stomac, de i o vac ar muri dintr-o cantitate c t o g m li e de ac. De ce? De ce? Pentru c configura i a genetic a unui vi rus t rebuie s -i permi t .. . adi c s se potri vea sc cu o cel ul , ca s-o poat mbol n vi. Celulele uma ne nu se combi n cu vi rusul febrei aftoase. Exist totu i probe c maladia vaci lor nebune a infectat i oa meni, a i ntervenit Bet h. Totul este posibi l. De aceea sntem i foarte aten i. Gng niil e ciupe sc, a ad ugat el. De fapt, gng niil e sug. Am mer s n alt nc pere puterni c luminat i Zollner ne-a spus: - Ai ci l ucr m cu parazi i. Cel mai pericul os este viermele din genul Callitroga. Am g sit o modal itate inteligent de a controla aceast maladie. Am desc operi t c ma sc ulul i femela acestei spec ii nu se mperec heaz dect o dat n decursul vie ii, pri n urma re ste riliz m mi lioane de ma sc uli cu raze ga mma i-i r spndi m din avion deasupra Ame ricii Cent rale. C nd ma scul ul se mperecheaz cu fe mela, nu are l oc reproducerea. De t eapt treab , nu? Nu m-a m put ut ab i ne. - Dar viermele fe mel este sat isf cut ? - Proba bil, mi -a r spuns Zol lner. Nu-i mai trebuie alt mperechere. - Ar mai fi i alt explica i e, a interveni t Beth. Zollner a rs. - Da. E punctul de vedere al unei femei. Gl umele au ncetat i am privit pe r nd la microsc op l arvele de Callit roga. Dezgust toare ! Ne -a m cont inuat drumul pri n laborat oare, pri n ca mere n care erau cul tiva i i depozita i microbi i parazi i scrbo i, pri n diverse locuri strani i, a c ror destina ie nu-mi era prea clar . Am re inut c prieteni i mei Tom i Judy pa rcur se ser acest e cori doare i int raser zilnic n mul te di nt re acest e nc peri . i totu i, nu p ruser depri ma i sau ngrijora i. Cel pu in, eu nu re ma rcase m ni mi c de acest gen. ntr-un t rziu, doctorul Zoll ner a spus: - Aceasta est e toat Zona Trei . Trebuie s v ntreb nc o dat dac dori i s merge i mai depart e. Zona Patru este cea mai contami nat dintre toate, de fapt, chiar mai mult dect Zona Cinci. n Zona Ci nci por i n perma ne n combinezonul de prot ec ie i ma sca, iar obi ectele sunt frecve nt decont a minat e. Exist un du separa t pentru Zona Cinci. Dar Zona Patru est e cea n care, dac dori i, pute i vedea arcurile pent ru ani male bolnave sau muri bunde, precum i crematori ul i s li le de di sec ie. A adar, de i din punct de vedere clinic ai ci ne ocup m doa r de boli ale ani malel or, n mediul a mbiant ar put ea exist a i al i germe ni patoge ni. Adi c germe ni din aer, a ad ugat el. Vo m pri mi m ti? a nt rebat Max. - Dac vre i. i-a rotit privirea njur i a spus: Ve ni i cu mine. Ne -a m ndreptat spre al t u ro ie, pe care scria Zona Patru",

al t uri de si mbolul de peri col biol ogi c. Un glume li pise pe u un desen deose bit de nfrico tor, cu capul de mort i oa sele ncruci at e: crani ul era cr pat i prin despic tur se furi a afar un arpe care i ntra apoi prin una din orbitele goale. n plus, din gura rnj it ie ea un p ianjen. - Cred c Tom e autorul, ne-a spus doct orul Zoll ner. So ii Gordon au adus o not de opti mism n acest l oc. Ade v rat . Pn n cl ipa mor ii. Gazda noa str a deschis u a ro ie i am p truns ntr-un fel de anticamer . Aici se g sea un c rucior met alic, cu o cutie de m nu i de cauciuc i alta cu m ti de hrtie. - Pentru dori tori, ne-a spus doct orul Zoll ner. Era ca i cum ar fi afirmat c para utele i vest ele de salvare snt op ionale. Adi c , ori ai nevoie de obiectele astea bl este mat e, ori nu! Zollner ne-a dat cteva l muri ri. - Nu sunt obligat orii. Oricum, la pl ecare vom face du . Eu unul nu m ncurc cu ma sc i cu m nu i. sunt prea i ncomode. Dar dumneavoa str s-ar put ea s v si m i i mai n si gura n cu el e. Am avut senti ment ul clar c ne arunca o provocare, ceva de genul: De fiecare dat cnd t rec pri n cimitir, eu o iau pe scurt t ur , dar, dac vre i s merge i pe drumul ocolit, n-a m ni mi c mpot riv . Frico i lor!" Loc ul acesta nu poate fi mai murdar dect baia mea, a m spus. Doct orul Zollner a zmbit. Proba bil chi ar mult mai curat. Dup toate aparen ele, nime ni nu voia s par fricos, aplicnd m surile fire t i de profilaxie, motiv pentru care p n la ur m vi ru ii ne vin de hac, a a c am int rat pe cea de a doua u ro i e i am ajuns ntr-un c ori dor de beton cenu i u, identi c cu cel e din restul zonelor bi oizolate. Deosebi rea consta n fapt ul c aici u ile erau mai lat e, i ar una avea o clan mare. sunt u i care se nchid pri n diferen de presiune, ne-a expli cat Zollner. Am mai observat c fi ecare u avea o fere st ruic i c pe perete, l ng fiecare, era ag at un avizier. Doct orul Zollner ne-a cond us l a cea mai apropiat i ne-a spus: - Toate acest e nc peri sunt arcuri pentru ani ma le i t oate au ferestre. Ceea ce ve i vedea v va t ulbura i poate chi ar v va stri ca digesti a. A adar, nu snt e i obl iga i s v ui ta i. A citit t bli a de pe zidul de beton i ne-a i nformat: Febra african a cabalinelor. .. A privi t pe ferestrui c i a ad ugat: Nu arat prea r u. Pu in cam inert. Ui ta i -v . Ne -a m uitat pe r nd la frumosul cal negru di n nc perea nchi s ca o celul . E adev rat c p rea s n tos, ns din c nd n c nd r sufla adnc, ca i cum ar fi avut t ul bur ri de respira ie. - Tuturor ani malelor de aici li s-a i nocul at un vi rus sau o bacteri e. - Li s-a i nocul at? a m repetat eu. Adic au fost infectat e? - Da, dar noi numi m procedeul inoculare. - i n continuare ce se ntmpl ? Starea lor se nr ut e te, pn ajung n stadiul de opri re involuntar a respi ra i ei? - Corect. Se mbol n ve sc i mor. Tot u i, cteodat le sacrific m. Adic le ucidem naint e ca boala s - i fac efect ul p n la cap t. Cred c to i cei care lucreaz ai ci iube sc ani malel e, a ad ugat el. De aceea i fac munca cu pa si une. Ni me ni dintre noi nu vrea ca aceste f pturi s sufere, dar, dac a i vedea vreodat mi li oane de vite bolnave de febr aftoas , a i n elege de ce este nevoie s sacrific m cteva zeci. A pus la loc t bli a i ne-a nde mnat s mer ge m mai departe: Haide i! Exi sta un mare num r de ase me nea cu ti ale tri ste i i; am me rs pe r nd la arcuri n care felurite ani male se g seau n diverse stadii dinaint ea mor ii . Vaca nchi s nt r-unul dintre arcuri ne-a v zut i a venit pn la u , cl t inndu-se pe picioare i privind u-ne cum ne uitam l a ea. - Asta o duce r u, ne-a spus doct orul Zoll ner. E n stadi u avansat de febr aftoas . A i v zut cum mer ge ? Ui ta i -v l a b icile de l a bot. n ace st stadiu nu poate nici s m n nce, din pri cina durerii . Saliva pare sf oar , att e de groa s . E o boal cumpli t i un pericol de temut. i n scrierile vechi exist relat ri despre aceast mal adi e. Dup cum v-a m spus, boala e foart e contagioa s . Odi nioar , o mol im izbuc nit n Fran a s-a r spndit i n Angli a, purtat de vnt peste Canalul Mnecii . Est e unul dint re cei mai mi ci viru i descoperi i pn n prezent i pare capabil s r mn n stare latent perioade lungi de timp. A t cut o cli p , apoi a ad ugat: n-

tr-o bun zi , un astfel de virus ar putea suferi muta ii, ncepnd s mbol n veasc i gazdel e umane. .. ntre ti mp, cred c t o i eram inocula i mental i fizi c, dup expresia doct orului Zoll ner. Cu alte cuvint e, ne sim ea m creierele a mor ite i abi a ne mai t ram picioarel e. Mai r u dect att, eram cu moralul la p mnt, i dac a fi avut suflet , a fi fost adnc t ulburat. n cele din urm , i -am spus doctorului Zollner: Nu tiu ce cred cei lal i, dar mie mi aj unge. To i s-au gr bit s m sus in . Totu i, mi -a venit n mint e un ulti m g nd stupid i am nt rebat: Am putea vedea vi rusul cu care l ucrau so i i Gord on? Adic , virusul Ebol a la mai mu e. El a cl ti nat din cap. Acel a se afl n Zona Ci nci. A chibzui t o clip , apoi a ad ugat: Dar v pot ar ta un porc bolnav de febra afri can a porcinel or care, ca i Ebola, este o febr he mora gi c . sunt boli foarte ase m n toare. Ne -a condus pe alt coridor i s-a opri t n fa a u ii cu num rul 1130. A cercetat t bl i a din peret e i ne-a spus: Ani malul este n ult imul stadiu. .. cel he mora gie... p n m ine diminea va muri ... dac acest lucru se nt mpl mai devre me, va fi pus nt r- un congelator, iar m ine l a prima or i se va face di sec ie, apoi va fi incinerat. Este o boal cumpl it , care n anumi te zone al e Af ricii aproape a extermi nat porci nel e. Nu exist tratame nt sa u vaccin. Dup cum v-a m spus, se nrude te ndeaproape cu Ebola... S-a ui tat la mine i mi-a f cut se mn s m apropii de ferest ruic . Privi i. M -a m dus la fereastr i am privit n untru. Podel ele erau vopsit e n ro u, l ucru care nti m-a surprins, apoi a m n eles. Pe la mi jlocul nc perii se vedea un porc uria , z cnd la podea aproa pe ne mi cat, cu sngele curgnd u-i pe gur , pe n ri i chi ar din urechi. Cu toat podeaua ro ie, am observat o b lt oac str lucitoare lng picioarele posterioare. Vede i cum i pierde tot sngele? a ntrebat doctorul Zoll ner din spat ele meu. Febra he moragic e o boal ori bil . Organel e interne se t ransform ntr-un fel de t erci.. . Acum n elege i de ce virusul Ebol a e att de temut . n cent rul podelei am re ma rcat un jgheab mare de scurgere, n care se preli ngea sngele, i, f r voie, gndul mi-a zburat la canalul de pe West 102 Street , la via a mea care se sc urgea n untru sub proprii i mei ochi. n elegeam ce si m ea ani malul care pri vea cum i se sc ur ge tot sngele ; i mie mi r suna se n urechi acel a i vui et nfundat i fuse se m con t ient c inima mi b t ea din ce n ce mai tare, pe m sur ce tensiunea mi sc dea, fiindc ncerca s compenseze iu indu- i rit mul, pn n cli pa n care avea s se oprea sc . Am auzit ca pri n vis vocea lui Zoll ner: - Do mnul e Corey! Domnule Core y! Acum v put e i da deoparte. L sa i -i i pe ceilal i s se ui te. Domnul e Core y!

13
Nu vre m ca vre un virus sau vreo bact erie s fac aut ostopul pn pe cont inent, a declarat i nut il doct orul Zollner. Ne -a m dezbr cat, am pus cost umul alb i papuci i ntr-un co , iar lenjeria de h rtie ntr-o cuti e de de euri . Nu m putea m concentra, pur i si mplu, f ceam ce f cea t oat lumea. To i l -am urmat pe doctorul Zol lner l a du uri - eu, Max, Nash i Foster i a m r ma s sub jetul de ap , sp lndu-ne p rul cu un a mpon speci al, frecndu-ne unghiil e cu o perie i cu dezinfectant. Am f cut gargar cu ceva oribil , ne -a m cl tit gt ul i am sc uipat. Am continuat s m s punesc i s m cl t esc, p n cnd doctorul Zollner mi -a spus, r znd: - Aj unge. O s face i pneumoni e i o s muri i . M -a m ters cu prosopul pri mit , apoi l-am aruncat ntr-un co i m-a m dus la dul apul me u, n pi elea goal , purificat de germeni i cu corpul scr ind de cur enie, cel pu in pe di nafar . n afara b rba ilor mpre un cu care i nt rase m, nu mai era ni meni . Nici ngrij itorul nu se g sea prin preaj m . Vedea m li mped e c era posibil s sustra gi di n laborat or obiecte mari , ca apoi s le asc unzi n dulap. Dar cum eu nu credea m c a a se ntmpla se, nu avea nici o i mportan dac era sau nu posibil . Zollner s-a f cut nev z ut, apoi s-a ntors cu cheile de la dulapuri, pe care ni l e-a mp r i t. Mi -am desc uiat dul apul i am nceput s m mbrac. Ci neva foarte binevoitor, foarte posibi l domnul Stevens, avuse se a ma bil itatea s - mi spele ortul, sp l nd din neaten ie i argil a ro i e din

buz unarul me u. Ei, asta este. M car ai ncercat, Corey." Mi -am exa mi nat pistol ul cali brul 38: ar ta n regul , dar oricnd se poat e g si un gl ume care s - i pileasc cuiul percutor, s - i nfunde eava sau s - i goleasc cartu ele de praf de pu c . Mi -am propus s verifi c mai ndeaproape arma i muni ia la ntoarcerea acas . Max, al c rui dulap se g sea al t uri de al me u, mi -a spus n oapt : - Asta zic i eu experi en . Am ncuvii n at di n cap i am ntrebat : - Acum te si m i mai u urat c locuie ti pe direc ia di n care bat e vntul dinspre Pl um Island ? - Da, m si mt al dracului de n sigura n . - M-a i mpre si onat zona de bioi zolare, am spus. O capodoper . - Mda. M gndeam ns l a un uraga n sau la un at ac terorist. - Do mnul Stevens va ap ra insul a de un eventual atac terorist. - Mda. Cum r m ne cu uraga nul? - Procedezi l a fel ca n cazul unui atac nuclear: te ghe muie t i l a p m nt , i bagi capul ntre picioare, te pupi n fund i- i iei adio de la via . - A a e. S-a uitat la mine i m-a ntrebat: Ascul t , te si m i bine? - Sigur. - Mi s-a p rut c si m eai nevoia de aer cnd era m n unt ru. - sunt obosit. mi ui er pl mnul. - M simt vinovat c te-am a me stecat . - Nu v d de ce. El a zmbi t i mi -a spus: - Dac o prinzi la a ternut pe domni oara Fund-Mi to, mi r mi dat or. - N-a m nici cea mai mic idee l a ce faci al uzi e. M-a m nc l at i m-a m ridicat n pi cioare. Cred c faci alergi e la s pun, i-am spus lui Max. Ai pete pe fa .

- Ce
i -a pus pal mele pe obraz i s-a repezi t l a oglinda cea mai apropiat . Acolo s-a st udi at cu aten ie, aplecndu-se mult peste chiuvet . - Ce dracu' tot ba i c mpii ? N-a m ni mic pe fa . Proba bil mi s-a p rut , din cauza luminii. Termi n cu t mpe niil e, Corey. Ast a nu-i de rs. Bine. M-am dus la dul apul l ng care ne a tepta doct orul Zoll ner i i -am spus: n ciuda manierelor mele, care las de dorit, snt foart e impre sionat de ce ave i aici i v mul ume sc c ne-a i acordat di n ti mpul dumnea voa str . Mi-a f cut pl cere compa nia dumneavoa st r , domnul e Core y. Regret c v-a m cunosc ut n aceste t rist e mprejur ri . Ge orge Foster a venit l ng noi i i s-a adresat doctorului Zollner: Am de g nd s fac un raport favora bil referitor l a procedurile dumnea voa str de bioizolare. Mul ume sc. Cred ns c paza din ext erior ar putea fi mai eficient . V recomand s studia i probl e ma. Zollner a ncuvii n at di n cap. Di n feri cire, a conti nuat Foster, se pare c so ii Gord on nu au sustras nici o subst an noci v sau, dac totu i au furat ceva, acela a fost un vaccin experi me nt al. Doct orul Zollner a ncuvi in at din nou. A recoma nda prezen a perma ne nt a unui det a ame nt de pu ca i marini la Fort Terry, a nchei at Foster. Era m ner bd t or s pl ec din ve sti arul portocaliu, s i es iar i l a lumina soarel ui ; m-a m ndre ptat spre u i t o i au venit dup mine. n hol ul mare i scli pi tor doct orul Z s-a ui tat dup Beth, nen el egnd nici de ast dat de ce nt rziase. Am mer s to i l a biroul recep iei, unde am napoiat ecusoa nele at rnate pe lan ul alb de pl astic, primind u-le, n schi mb, pe cele albast re, care se prindeau n pi ept. Exist vre un butic cu cadouri, de unde se pot cump ra ami ntiri i tri couri? l -a m ntrebat pe Zollner. El a rs. Nu, dar am s le dau ideea cel or de l a Washington. ntre timp, ruga i -v l a Dumnezeu s nu l ua i de aici alt fel de ami nt ire. Mul ume sc, domnule doctor. Doct orul Zollner s-a ui tat la ceas i a spus:

Dac dori i, pute i prinde feri botul de ora 3:45 sau, dac mai ave i i alte probl e me de di scutat, pute i veni n biroul me u. A fi vrut s m ntorc la bateriil e de artilerie i s expl orez pa sajel e subterane, dar, dac a fi propus a a ceva, mi i-a fi pus pe to i n cap. Pe de alt parte, sincer s fi u, nu m si m ea m n st are s mai fac un tur al insul ei. - Ne a tept m efa, i-am r spuns lui Zollner. Nu lu m deci zii importante n absen a ei. Doct orul Z a dat din cap i a zmbit. mi f cea impre sia c pe doctorul Zollner nu-l nelini teau prea mul t nt reb ril e despre proc eduril e de paz i bioizol are i nici acelea despre cei doi cercet tori de frunte ai cent rului care furaser ceva uti l i valoros sa u ceva r u i letal. Mi -a t recut prin cap c Zollner nu era ngrijorat , ntruct, chi ar dac ar fi f cut o boac n sa u ar fi riscat s fie tras la r spundere pent ru boac na alt ora, era sc os di n cauz : dej a negociase cu guve rnul; coopera ntr-o opera i une de acoperi re, n schi mbul promi siunii de a nu fi impli cat. Mai exist a i proba bi lit atea, orict de ndep rtat , ca doctorul Z s -i fi li chidat pe so ii Gordon sa u s fi t iut ci ne era asasinul. n ce m privea pe mi ne, ori ce persoa n din anturajul so il or Gord on era poten i al suspect . Beth a i e it din vest iarul fe meil or i ni s-a al turat la recep ie. Am re marcat c nu se machiase dec t superficial i c obrazul i str lucea, proasp t sp lat . A f cut i ea schi mb de ecusoane, apoi doct orul Zoll ner i -a expus propunerile sale i op i unile noast re. Beth s-a ui tat l a noi i a spus: - Am v zut destule, afar de cazul n care vre i s cercet m bunc rele subt erane sau al tceva. To i am cl tinat din cap. - Ne rezerv m dre ptul de a reveni oricnd pe insul , pn la rezolvarea acestui caz, i -a spus ea lui Zol lner. - n ce m pri ve te, snt e i bineveni i oricnd. ns deci zia nu-mi apar ine, a ad ugat el. Afar s-a auzit un cl axon i am privi t pri n u il e de st icl . La intrare se afla un microbuz alb n care urcau c iva angaj a i. - Iert a i-m c nu v nso esc p n la feribot, ne-a spus doctorul Z. A dat mna cu fiecare i i -a l uat un r ma s- bun c lduros, f r s par ncntat c sc pa de noi. Un adev rat gentl ema n. Am p it afar , l a lumi na soarelui , i am tras n pi ept aer proa sp t di n bel ug, apoi a m urcat n microbuz. La vol an se afl a tot un om de paz i a m b nui t c era escort a noa st r . n microbuz se mai g sea u doar ase persoane, ntre care nu a m recunosc ut pe ni meni dintre cei ntl ni i n cursul vizitei. Microbuz ul a parcurs n ci nci minute t raseul p n la debarcader i s-a opri t. Am cobort to i i ne-a m ndreptat spre feribotul alb cu albastru, Plum. Runner. Am int rat n cabina cea ma re, si rena a ui erat i am ridicat ancora. To i ci nci am r ma s n picioare, discut nd despre l ucruri f r importan . Ci neva din echipaj , un b r bat ars de soare i de v nt, a venit la noi i ne-a l uat ecusoa nel e. Ei, cum v-a pl cut insul a doctorului Moreau? ne-a ntrebat el. Acea st aluzi e literar , venit din part ea unui marinar cu experien , m-a surprins. Am p l vr git cu el vreo ct eva mi nut e i am aflat c se numea Pete. i el ne -a spus c regreta cele ntmplate cu so i i Gord on. Apoi s-a sc uzat i a urcat scara care ducea pe puntea superioar i pe covert . M -am dus dup el i, nainte s deschid u a cabinei, l -am ntrebat : Ai un mi nut disponi bi l? De sigur. i cuno teai pe so i i Gord on? Binen eles. Doi ani de zil e am f cut navet a mpre un la bordul acest ui vas. Mi s-a spus c folosea u alupa proprie pentru a veni pe i nsul . Uneori . Aveau una grozav , ultimul tip de Formula 303. Dou motoare. Zbura ca vnt ul . Sosi se vre mea s -l iau t are. Crezi c -i posibil s fi transportat droguri cu ea? l-am ntrebat . Droguri? Nu, ce dracu'! Nu erau n st are s g sea sc o i nsul , cu att mai pu in un va s de contraba ndi ti . De unde tii ? Di n cnd n cnd mai di scuta m cu ei despre naviga ie. Nu se pricepeau ni ci ct negru sub unghi e. La bord nu avea u nici m car un si ste m de naviga ie prin satelit. Asta tiai ?

-Da. Ac um, c deschise se vorba, mi amintea m c nici eu nu v zuse m la bord vreun siste m de naviga ie pri n satelit. Dar, dac erai tra nsportat or de droguri , aveai nevoie de un siste m de naviga ie prin satelit. - Poate voiau doar s - i adoarm b nui el ile. Poate erau cei mai grozavi navi gat ori de la Magellan ncoace. - sta cine mai e? - De ce crezi c nu se pricepeau l a naviga i e? - Am ncercat s -i nscriu la cursul Power Squadron, n el egi? Dar nu i -a i nteresat. Pete era pu in ca m gre u de cap. Am mai f cut o ncercare: - Poate nu voi au dect ca ceil al i s cread c nu se pricepeau la navi ga ie. n el egi, ca s nu b nui a sc ni meni c t ransport au droguri. - Da? S-a sc r pinat n cap. Poate. Dar nu cred. Nu le pl cea s ias n l arg. Dac erau cu alupa i vedeau feribotul, tr geau lng bordul de sub vnt i r mnea u t ot drumul l ng noi. Nu l e pl cea s piard uscatul di n ochi. Dumneat a soc ote t i c a a se poart un traficant de droguri? - Presupun c nu. At unci , Pete, cine i-a ucis i de ce? A f cut o pa uz lung i teat ral , apoi mi-a r spuns: - S m ia dracu' dac tiu. - tii bine c t e-ai gndit la ast a, Pet e. Cine i de ce? Ce-ai crezut la nceput ? Ce spunea lumea? A clipi t des, i -a dres glasul, apoi mi-a r spuns: - P i, m-a m g ndit c terpeliser ceva din l aborator. n el egi ? De pild , ceva care s t earg omenirea de pe fa a p mntul ui. Ceva pe care voiau s -l vnd n str i n tate. Pricepi? Dar nu s-a u n eles la pre i au fost lichida i. - i acum i -ai schi mbat p rerea? - P i, am auzi t al t pove ste. - Ce anume ? - C , de fapt, au furat un vaccin care valora mil ioane. S-a uitat la mine. E adev rat? - E adev rat. - Voi au s se mbog easc pe st e noa pte i , n loc de asta, au muri t pest e noapte. - P catul se pl t e te cu moartea. - Mda. Pete s-a scuzat i s-a dus n cabina timoni erului. Interesa nt cum Pete, ca to i ceil al i, i nclusiv subsemnat ul, avuse ser ini ial aceea i reac ie la moartea so il or Gord on, m-a m gndit eu. Abia mai trzi u mi veni se n minte ideea transportului de droguri. Iat ns c era vorba de un vaccin. Une ori ns pri ma reac i e, cea visceral , est e cea corect . n ori ce caz, eleme ntul comun al celor trei teorii l consti tuiau banii. Am r ma s pe puntea superi oa r , cu ochi i l a rmul nverzit al Plum Island, care se pierdea n zare. Soarele l a asfi n it era nc sus pe cer i -i sim ea m c l dura pl cut pe piele. mi pl cea c l t oria, mi rosul m rii , chiar i leg narea vasul ui. M ncerca gndul t ul bur tor c ncepea m s apar in acelor locuri. Nu pe ste mult vre me avea m s m nnc i stridii, ce-or mai fi i acelea. Beth Penrose a veni t pe punt e i un timp a privit dra de spum l sat n urma feribotului . Apoi s-a r sucit cu spat ele spre ap i s-a spri jinit de balust rad , cu fa a spre soare. - Ai anti cipat corect ce avea s spun Zollner, i -a m spus e u. Ea a ncuvi in at din cap. - Are se ns, se potrive te cu faptele i rezolv proble ma, dat fii nd c ne venea greu s credem c so i i Gord on ar fi fost capabil i s fure vir u i uciga i , sau s se ocupe cu droguri. So ii Gord on au sustras ceva be nefi c, a ad ugat ea. Un l ucru profit abil. Bani. Banii reprezi nt mot iva ia lor. Aurul care seduce chiar i sfin ii, cum spune Shake speare. - Cred c pentru anul acest a ne cam ajunge Shake speare, a m repli cat eu. Am c hibzuit un mome nt, apoi i -am spus: Nu ti u de ce nu m-a m gndit la ast a nici o cli p ... adic , eram at t de convin i de treaba cu ciuma i altel e ase me nea, nct nici nu ne-a m gndit la un antidot: vaccinuri , ant ibioti ce, medica mente antivirale, i a a mai departe. Asta se studiaz pe Pl um Island, deci asta au furat so ii Gordon. Doa mne Dumneze ule, si mt c m doare mi nt ea. Ea a z mbit i mi -a r spuns: - Ei bine, 'drept s - i spun, asear mi-a t recut prin gnd i vari anta cu vaccinurile... dar c nd Stevens a pomenit de vaccinul mpot riva febrei aftoase, am n eles unde voi a s aj ung . - A a e. Ac um toat l umea poate r sufla u urat . F r panic ,

f r isterie, f r stare de necesit ate l a scar na ional . Iisuse, cre dea m c nu mai apuc m s rb toarea de Hall oween. Ne -a m pri vit n ochi i Beth a spus: - Binen eles, t otul este o minciun . - Exact. Dar una bine ti cluit . O ast fel de minci un ndep rteaz orice suspi ciune care ar pl ana asupra Plum Isl and i, n gene ral, a insti tu ii lor federale. ntre timp, FB I i CIA pot lucra lini tite la caz, f r noi i f r a fi n aten i a mass-media. Tu, eu i Max tocmai a m fost elimina i din acel aspect al cazului legat de Plum Isl and. - ntoc mai. Tot u i, ne r m ne de eluci dat un dubl u asa sinat. Cu for ele noastre proprii . - Adev rat , am r spuns eu, i m bat e gndul c -i voi duce dorul lui Ted Nash. Ea a z mbit, apoi m-a pri vit cu o expre sie grav i mi-a spus: - Nu mi-a dori s -l a m du ma n. - D -l dracului! - Deci , r mi un dur. - Ascul t , am avut n mine zece gloan e i n-a m alergat cu sufl et ul l a gur l a spit al. - N-a u fost dect trei gloan e, ai stat o lun n spit al i nc nu te -ai nzdr venit complet. - Ai discut at cu M ax. Dr gu di n partea ta. Ea nu mi-a r spuns. Am re marcat c rareori nghi ea o momeal . Era un lucru de mn de re i nut. - Ce p rere ai de Stevens? m-a ntrebat ea. - Omul potrivit la locul potrivit. - Crezi c mint e? a ntrebat ea din nou. - Binen eles. - Dar Zollner ? - Mie mi -a pl cut ti pul . - Dar mi nte? - Nu-i un minci nos nn sc ut, ca Stevens. A fost for at s-o fac . i -a nv at di nai nte rol ul. Ea a dat din cap, apoi a ntrebat: - Crezi c -i este fric ? -Nu. De ce nu? N-are ni ci un motiv s -i fie t eam . Totul se afl sub control. Stevens i Zollner au negociat cu autorit il e. Ea a dat din cap n se mn c n elegea. Asta a fost i impre sia mea. Ac ope rirea a fost conceput , nsce nat i regizat trzi u azi -noapte i azi-diminea n zori. Luminil e au ars toat noa ptea att l a Washingt on, ct i pe Plum Isl and. n dimi nea a aceasta am vi zionat o pies . Ai pri ns ideea. Te-am avertizat s n-ai ncredere n cei doi , a m ad ugat . Ea a ncuvi in at din nou, apoi a spus: Ni ciodat n-am fost pus n situa i a de a nu avea ncredere n oa menii cu care lucrez. Eu, da. E o ncercare grea: ai grij ce vorbe ti , fere te- i spatel e, nva s ai ochi n ceaf , s adul meci tot ce -i dubi os i s cite ti printre cuvinte. Ea m-a pri vit fugar i a nt rebat: Te-ai sim it r u pe insul ? Ac um m si mt bine. Ar trebui s t e odihne ti pu in. Nu i-a m luat n sea m sfatul i i-am spus: Na sh are un se x mi nusc ul. i mul ume sc c ai inut s -mi mp rt e t i secret ul. P i, am vrut s tii, fiindc am v z ut c te interesa tipul i nu voia m s - i pierzi vre mea cu un b rbat care are ntre picioare un sfert de penis. Foarte frumos c -mi por i de grij . De ce nu- i vezi de treburil e tal e? A a a m s fac. n mijl ocul canalul ui Gut marea devenea pu in mai agitat , a a c m-a m prins cu m inile de balustrad . M-am uitat la Beth, care i i nea ochii nchi i i capul l sat pe spat e, ca s prind ultravi ol etele. Poate am mai spus c avea o fi gur ngerea sc , inocent i t otodat se nzual . Am mai ami ntit c era abia t recut de trei zeci de ani i c fuse se cndva c s tori t . M-am ntrebat dac fost ul ei so fuse se poli ist sau dac detestase me seria ei, sau ce probl e m a vuse ser . Cei de v rsta lui Beth treceau pri n via aproape f r bagaje, cei de vrsta mea c rau morma ne nt regi de cufere greoaie. F r s deschid ochii , Beth m-a ntrebat:

- Ce-ai face dac ai fi pensionat pe moti v de inval iditat e? - Nu tiu. M-am gndit pu in, dup care am ad ugat: M -ar angaja Max. - Nu cred c , o dat pensi onat, mai ai voie s lucrezi ca pol i i st. A a-i? - Presupun c nu. Nu tiu ce-a face. Via a n Manhat tan este sc ump . Ac ol o locuiesc. Cred c ar trebui s m mut . Poate undeva pe aici. - i ai ci ce-ai face? - A culti va vin. - Adi c struguri. Ai cultiva struguri i ai face vin. - Exact. Ea i -a deschis oc hi i al ba tri -verz ui i s-a ui tat la mine. Pri viril e ni s-au nt lnit, s-au cercet at, au p truns una n al ta, i a a mai departe. Apoi ea a nchis ochi i din nou. Ti mp de vreun mi nut am t cut amnd oi, dup care ea a deschis ochii i a ntrebat: - Oare de ce nu crede m c so ii Gordon au furat un vacci n mi raculos, ca s fac avere? - Pentru c aceast versiune las o sumede nie de ntreb ri f r r spuns. n pri mul rnd, cum r m ne cu alupa? Pentru o singur escapad de sustragere a unui vaccin val oros nu- i trebui e o ambarca i une de o sut de mi i de dol ari. Am dreptat e? - Poate t iau c vor fura vacci nul i c i vor putea permite barca, a a c i-au ng duit un capri ciu. Cnd au cump rat-o? - n aprili e anul t recut, am r spuns. Chiar nainte de nceperea sez onului de naviga ie. Zece mi i avans i restul n rat e. - Bun, ce alte motive a m mai avea ca s nu credem versi unea ofici al de pe Plum Island asupra eveni me ntelor? - P i, de ce t rebuia neap rat ca cei care cump ra ser vacci nul s l ichideze dou persoa ne? Mai ales dac cel sau cei intra i n locuin a so i lor Gordon nu ti au exact ce anume l e li vrau ace ti a n lada frigori fic . - Ct despre crime, a spus ea, am ndoi ti m c oame nii snt li chida i pent ru mot ive minore. Ct pri ve te marfa din lada frigorific ... dar dac doctori i Gord on aveau compli ci pe Pl um i ace ti a au urcat ma rfa la bordul al upei ? Persoa na de pe Pl um putea s fi tel efonat celui sau cel or care-i a teptau pe so ii Gordon i s -i anun e c marfa era pe drum. Gnde te -te la un complice pe Plum Isl and. Gnde te-te la Stevens. Sau la doct orul Zoll ner. Sau l a doctori a Chen. Sau l a Kennet h Gi bbs. Sau la oricare altul de pe i nsul . - Bine, vom trece i acest l ucru pe lista de indicii. - Al tceva? a ntrebat ea. - Ei bine, eu nu sunt expert n geopolit ic , dar Ebola e un virus foart e rar, iar ansele ca Orga ni za ia Mondial a S n t ii sau guvernele st atelor afectat e s coma nde mari cantit i de mar f mi se pare i mproba bi l . n Africa se moare de tot fel ul de maladii care pot fi preveni te, ca malaria i tuberculoza, i ni meni nu cump r dou sute de mi lioane de doze pent ru popula i e. - A a e... dar noi nu cunoa te m dedesubt uril e comer ului cu medica mente t erapeutice admi se prin lege, fi e ele furate, vndute pe pia a neagr , reproduse sa u mai ti u eu de care. - Bine, e ti totu i de acord c versiunea cu furtul vaccinului pare pu i n plauzibi l ? - Nu, a r spuns ea. Est e plauzibil . ns eu si mt c -i o mi nci un . - Corect. Est e o minciun pl auzi bil . - O minci un colosal . - O minci un colosal , am ncuvi in at eu. Asta -i cu totul alt ceva. - F r ndoi al . Alt e elemente? - Ei bine, am continuat eu, ar mai fi atlasul geografic. Nu are mul te date, dar a vrea s ti u ce se mnific 44106818. - E n regul . Cum r m ne cu s p turi le arheol ogi ce de pe Plum? a ntrebat ea. - Exact! Pentru mi ne au fost o surpri z total , care ri dic mul te se mne de ntrebare, am confir mat. - Oare de ce ne -a vorbi t Paul St evens despre ele? - Pentru c tie toat lumea i, oricum, am fi aflat curnd. - Ai dreptate. Ce sens are chestia asta cu s p turil e? - N-a m idee. Oricum, n-a u nici o l eg t ur cu arheol ogia, am ad ugat. Erau un pretext pentru al tceva, un motiv de-a merge n p r i le mai ndep rtate al e insul ei. - S-ar put ea la fel de bine s nu aib o se mnifi ca ie anume, a comentat ea. - Posibil . Dar exist p mntul ro u pe care l-am v z ut pe t lpile pantofil or de atleti sm ai so i lor Gord on i pe care l-am nt lnit n egal m sur pe Pl um. Pe drumul di ntre laboratorul

princi pal i parcare, n microbuz i pn la debarcader, nu g se t i un singur loc de unde s culegi pe t lpi argil ro ie. Ea a ncuvi in at din cap, apoi a spus: - Presupun c t e-ai dus n t ufe ca s iei ni t e p m nt ... Am z mbit. - Adev rul e c am l uat. Dar, cnd m-a m mbr cat la vestiar, a m constatat c cineva avuse se a ma bilit atea s -mi spele ortul. - Puteau s - mi fac i mie acest servi ciu, a glumi t ea. Am z mbit amndoi. - Voi cere mostre de p mnt , a spus ea. N-au dect s le decontamineze, dac tot se cra mponeaz de regula r mneri i pe insul ". Di n ct e v d, a ad ugat ea, ai tendin a s abordezi di rect probl e ma : nti, ai terpeli t copiile regi strul ui de cont abi lit ate, apoi ai furat p m nt de pe o proprietat e guverna me ntal i cine t ie cte ai mai f cut. Ar fi cazul s nve i s te supui protocolului i proceduril or , domnule detectiv Corey. Mai ales c nu-i nici jurisdi c ia, nici cazul dumit ale. Ai s dai de bucluc, iar eu n-a m s -mi pun gt ul n la pentru dumneat a. - Ba ai s i l pui. Fiindc a veni t vorba, cnd am de-a face cu un caz cl asic de omucid ere, ti u bine ce e cu probele, cu drept urile suspec ilor, cu struct ura de comand i toate cel elalte aiurel i. ns cazul nost ru putea i nc poate - fi o adev rat catastrof . A a c , de ct eva ori, am luat -o pe sc urt tur . Timpul este esen ial, t rebuie ac ionat ct vreme probele sunt proaspete. Dac voi sal va planeta, voi fi erou. - Vei respect a regula me nt ul i te vei conforma uza n elor. S nu faci nimi c care ar ri sca s compromit o acuzare sau o conda mnare n cazul de fa . - Ei, n-ave m ni ci pi cior de suspect i te-ai i v zut la tribunal! - A a ti u eu s lucrez l a un caz. - Cred c am f cut tot ce se put ea face, am decl arat eu. mi dau de misia din func ia de consili er or ene sc n proble me de crimi na li stic . - Nu mai face pe mbufnatul. A ov it pu in, apoi a ad ugat: A dori s r mi. De fapt, chiar a putea nv a cte ceva de la tine. Era li mpede c ntre noi se nfiripase o si mpati e reci proc , n ciuda unor cont roverse i nen el egeri, a unor di verge n e de opini e, a firil or noa stre deose bite, a diferen ei de vrst a i educa ie, probabil chiar de grup sa nguin , gust uri n materie de muzic i mai tiu eu ce. De fapt, dac m gndea m bi ne, nu avea m ni mi c n comun, cu excep i a me seriei, or ni ci n privin a aceasta nu reu ea m s c dem de acord. Cu t oate acest ea, eram ndr gost it. Ei bi ne, nu chiar, era doar poft trupeasc . Dar nu lipsit de import an . Eram profund afect at de aceast dori n fi zic . Ne -a m pri vit din nou i ne-a m z mbi t. Ce tmpe nie. Vreau s spun c era m ridicoli. M sim ea m ca un i diot. Ea era de o frumuse e des vr i t ... mi pl ceau vocea, sur sul ei, p rul ar miu scli pind n lumina soarelui, gesturi le ei, mini le.. . mi -a z mbit din nou languros, mi rosind a s pun. Ador acest miros. ntot deauna asociez mirosul de s pun c u fa pt ul de a face dragost e. E o pove st e lung . n cele din urm , m-a ntrebat: De spre ce t eren ari d e vorba ? Cum?.. . Ah, da. So ii Gord on. I-a m pove st it despre re spect iva rubric din regi strul de contabilitat e i despre conversa i a mea cu Margaret Wil ey. Am ncheiat: N-oi fi eu crescut l a ar , dar nu-mi vine a crede c ni te oa me ni f r bani pot arunca dou zeci i ci nci de mii de dolari doar ca s poat st rnge n bra e c i va copaci afl a i n proprietatea lor. E bizar, a ncuviin at ea. Dar p m ntul poat e da na t ere la senti mentali sme. Tat l me u a fost unul dintre ultimii agricult ori di n ve stul comit atului Suffolk, n mijlocul unor cart iere de case cu mezani n, a cont inuat ea. i iubea p mntul, ns zona de provinci e se sc hi mba se.. . p duri le, apele i cel elalt e ferme disp r user , a a c i -a v ndut proprietat ea. N-a mai fost nici odat acela i om, de i avea n banc un mi lion de dol ari. A r ma s t cut o clip , apoi a ad ugat: Presupun c ar t rebui s merge m s di scut m cu Margare t Wil ey, s vedem c um arat t erenul respectiv, de i nu cred s fie se mni ficati v pentru cazul nostru. Se mnificativ e faptul c so ii Gordon nu mi-a u vorbit niciodat de aceast proprietate. La fel cum n-a u sufl at un cuv nt despre s p turi le arheol ogi ce. Lucruri le care nu au se ns trebuie s aib totu i o expli ca ie.

Mul ume sc, det ectiv Corey. - Nu inten i onam s - i dau lec ii, am r spuns, dar am ore la John Jay, a a c , uneori, mi mai scap c te o fraz . Ea m-a pri vit un mome nt i a spus: - Ni ciodat nu- mi dau sea ma dac m iei peste picior sau nu. Ade v rul era c a fi vrut s-o i au. .. de pici or, de amnd ou picioarele, dar am alungat g ndul i i-am r spuns: - Z u c predau l a John Jay. M refeream la Colegiul de Drept Penal John Jay din Manhattan, unul di nt re cel e mai bune de acest gen din ntreaga ar , dar presupun c -i venea greu s i-l imagi neze pe John Core y n cali tate de profe sor. - i ce predai? m-a ntrebat. - Ei bine, cu sigura n nu regul a me ntul probelor, drepturil e suspec il or sau altele ase menea. - Vezi bine c nu. - Predau practi ca invest iga iei n cazuri de omucidere. Scena crimei i restul. n fiecare vi neri sear . Seara crimei perfecte. Dac mai revin vre odat la catedr , e ti binevenit s asi ti la cursuri. - Poate am s vi n. - Vi no devre me. Sala e ntotdeauna arhiplin . Am un curs foart e interesant i amuzant. - Nu m ndoi esc. Era m c onvins c domni oara Beth Penrose ncepea n sfr it s acorde at en ie probl e mei. Problemei. Feribotul i nceti nea vit eza pe m sur ce se apropia de debarcader. - Ai discutat cumva cu so ii Murphy? a m nt rebat-o pe Beth. - Nu. S-a dus Max. Eu i am pe li st pent ru azi. - Bun. Te nso esc. - Parc zi ceai c - i dai demisi a. - Mi ne. Ea i -a scos age nda din po et i a nceput s-o r sfoiasc . - Am ne voie de foile la i mpri ma nt pe care le-ai luat cu mprumut . - sunt la mine acas . - Bine... A studiat o pagi n i a continuat: Trebuie s telefonez la laboratorul de medi cin legal i la cel de analiz a ampre ntelor. Mai trebuie s cer aprobarea proc urorului dist rictual pentru a avea acces l a convorbiri le telefonice al e so i lor Gord on n ul timii doi ani. - Bun. Mai cere i o list cu pose sorii de permis de port-arm din ora ul Southold. - Crezi c arma cri mei ar putea fi una afl at n eviden a local ? - Posibil . - Ce te face s crezi ast a? - Intui ia. ntre ti mp, cont inua i scufund rile i dragarea n c utarea cartu el or. - Asta i facem, dar e ca i cum ai t rage cu ar ma n soare. Iart -mi jocul de cuvinte. - sunt foart e tolerant cu gl umele proaste. - mi dai voie s ghicesc mot ivul ? - Bun! n pl us, dac prime t i evi den a armelor de pe Plum Isl and, ai grij ca testele balisti ce s fie f cute de pol i i a comit atului, nu de FBI. - tiu. A pome nit o sumedenie de alt e m run i uri care se cereau f cute i mi-a m dat sea ma c avea o gndi re clar , ordonat i t otodat i ntuitiv i cercet t oare. Nu-i lipsea dec t experi en a ca s devin un bun det ectiv n adev ratul sens al cuvntul ui . Ca s fie un detecti v excep ional, trebuia s nve e s fie mai relaxat , s lase oa menii s vorbea sc l iber, ca s -i ia gura pe dinainte. Ea se purta ca m aspru i autorit ar, a a nct majorit atea martori lor, ca s nu mai vorbi m de colegi, int rau imediat n defensi v . - Fii mai relaxat . Ea a ridicat privirea din agend . - Poftim? - Fii mai relaxat . A t cut o clip , apoi mi -a m rturi sit: - sunt ca m nelini t it din pri cina acest ui caz. - To i sntem la fel. Fii mai relaxat . - Am s ncerc. A z mbit . Pot imi ta alte persoa ne. Te pot i mit a pe t ine. Vrei s vezi? -Nu. i -a l uat o al ur tmp i ner bd toare, i-a nfipt o m n n buz unar, s-a sc r pinat pe pi ept cu cealalt , apoi a spus c u voce gra v i cu accent newyorkez: - Hei , ce ma ma dracului se nt mpl cu c zu' sta? Ai habar ? i

ce-i cu clovnu' sta, Nash? Ai? Ti pu' nu tie s deosebea sc o pizza de o bal ig . E de tept ca o cuti e cu piet roaie. tii ? E... - Mul ume sc, a m spus cu r ceal . Ea a nceput s rd , apoi m-a sf tuit: - Fii mai relaxat. - Eu nu vorbesc cu accent at t de pronun at. - Nou , localni cilor, a a ni se pare. Era m ni el cam aga sat , dar i amuzat. Cel pu in, a a cred. Cteva minute am t cut am ndoi , apoi eu am come ntat: - M g ndesc c acest caz nu mai face chiar att a senza i e, i asta -i foarte bi ne. Ea a ncuvi in at din cap. - Intr m n contact cu mai pu in l ume.. . f r federal i, f r polit icieni, f r ma ss-medi a. Ct despre t ine, nu- i vor t rimite mai mul te ajut oare dect ai nevoi e. Dup ce vei rezolva cazul, vei fi cineva, am ad ugat. Ea m-a pri vit lung, apoi m-a ntrebat: - Crezi c -l vom rez olva ? - Binen eles. - i dac nu? - Pe mi ne m va durea n cot. Tu ns vei avea proble me cu avansarea. - Mul ume sc. Feribotul s-a l ovi t de anvel opel e pontonului, iar me mbrii echipajul ui au aruncat pe mal dou par me. G ndind cumva c u voce tare, Bet h mi -a spus: - A adar... pe lng variant a cu viru ii uciga i i cu drogurile, acum a mai ap rut i cea cu vaccinul. n pl us, re ine c Max a declarat reporterilor c -i vorba de asasi narea a dou persoane care au surprins un sp rg t or n locuin a lor. i t ii ceva? S-ar put ea ca toc mai acest a s fie adev rul. M -a m uitat la ea i am r spuns: - S - i mai spun un l ucr u, dar numai ie. G nde t e-te c Tom i Judy t iau ceva ce n-ar fi t rebuit s t ie sau au v z ut pe Pl um Island ceva ce n-ar fi t rebuit s vad . nchipuie- i c ci neva ca Stevens sau a mi cul t u, Nash, i-a l ichidat. Ia gnde te-te! A r ma s t cut mult timp, apoi a spus: - Sun ca n cel mai prost fi lm al s pt mni i. Totu i, am s m gnde sc i la aceast ipotez , a ad ugat. - Cobor m! a strigat Max de pe puntea inferioar . Beth a porni t spre scar , apoi m-a ntrebat: - Ce num r ai l a celular? I-a m dat num rul i ea a spus: - n parcare ne desp r im. Te sun dup vreo dou zeci de mi nut e. Ne -a m dus lng Max, Nash i Foster, pe puntea de la pupa, i to i am cobort o dat cu angaja ii de pe Pl um. La debarcader erau nu mai trei persoa ne care se nt orceau pe i nsul i din nou a m fost ocat ct de izolat era insula. n parcare Sylve ster Maxwel l, eful pol i i ei din Sout hol d, s-a adresat tuturor: - sunt mul umit c aspect ul cel mai ngri jor tor al acestui caz a fost l murit. Eu mai a m i alte ns rcin ri , a a c o voi l sa pe domni oara detecti v Penrose s rezolve cazul dubl ul ui asasinat. La rndul s u, domnul Ted Nash de la CIA a cuv ntat: - i eu m bucur i, ntruct cazul pare s nu prezinte vreo nc lcare a securit ii na ionale i nici implica ii interna i onale, voi cere s fie scos din atri bu iil e mel e i ale i nstit u iei de care apar in. Domnul Geor ge Foster de la FBI a decl arat: - Se pare c s-a sust ra s ceva aflat n propri etate guver na me ntal , a a c FBI va cont inua s se i mplice n acest caz. Azi m napoiez la Washi ngt on ca s -mi prezint raportul . Biroul local FBI se va oc upa de caz i cineva de acolo va l ua leg tura cu dumneata, domnule M axwell. S-a uitat la Beth. Sau cu dumneata, sau cu eful dumit ale. Det ectivul Elizabeth Penrose de la sec ia de poli ie a comitat ului Sout hold a r spuns: - Se pare c de acum eu sunt cea care se va ocupa de caz. V mul ume sc t uturor pent ru spri jinul acordat. Era m pe picior de plecare, dar Ted i cu mine mai ave -a m de sc hi mbat ct eva amabi lit i. El a f cut pri mul pa s: - Sper din toat i nima c ne vom mai ntlni, detecti v Corey. - Oh, sunt convins, Ted. Dat a viitoare ncearc s t e dai drept fe meie. i va fi mai u or dect s faci pe reprezentantul Mini sterul ui Agricult urii. EI m-a ful gerat cu privirea i a repli cat:

- Apropo, a m uitat s - i spun c -l cunosc pe eful t u, locot enentul Wolfe. - Ce mi c -i lumea ! i el e un dobit oc! Totu i, pune o vorb bun pe ntru mi ne. Bi ne, tipule? - Voi avea gri j s -i raportez c -i transmi i complime nte, c te -ai nzdr venit i c po i s te ntorci la munc . Foster a interveni t, ca de obicei, i a spus: - Ul timele dou zeci i pat ru de ore au fost extre m de dense i interesante. Cred c aceast for operativ poat e fi mndr de reali z rile ei. Nu m ndoi esc c poli ia local va solu i ona cazul n mod satisf c t or. - n concl uzie, o zi l ung , o t reab bun i baft pe viit or. To i am dat mna, chiar i eu, de i nu ti am dac postul mai era al meu sau dac avuse se m vre odat o slujb di n care s fi u dat afar . n orice caz, ne -a m adresat uni i al tora c teva cuvinte de r mas-bun, ni me ni n-a v rsat vreo lacrim i nici n-a promi s s scri e, nime ni nu s-a mbr i at, nu s-a s rutat sau altel e ase menea. Un minut mai trziu, Max, Bet h, Na sh i Foster au urcat n ma i nile lor i au plecat, iar eu am r ma s singur n parcare, cu degetul vrt n nas. Bizar. Cu o sear n urm , t o i erau de p rere c ncepea Apocali psul, iar C l re ul Palid pornise n nsp i mnt toarea -i curs . i iat c acum ni me ni nu se mai sinc hisea de doi ho i de vaccinuri care z ceau la mor g . Corect? Am pornit spre ma in . Ci ne era impli cat n acoperire? Evi dent , Ted Na sh i col egi i l ui; apoi George Foster, di n mome nt ce-l nso i se pe Na sh n pri ma curs cu feri bot ul; cei patru indivizi n costum, care se f cuser ne v zu i n automobi lul Caprice de culoare neagr . Probabil chiar Paul Stevens i doctorul Zol lner. Era m c onvins c anumi te i nstitu ii ale guvernului federal colabora ser la crearea unei versiuni oficial e, dest ul de bun pent ru ma ss-media, pentru na iune i pentru ntreaga lume. Dar nu ndeajuns de bun pentru detectivii John C ore y i El izabeth Penrose. Nu, ct u i de pu in. M -am ntrebat dac Max o crezuse. n general , lumea vrea s cread ve t il e bune, i ar Max era att de paranoic n proble ma viru i lor, nct ar fi fost ncntat s cread c Plum Isl and nu r sp ndea n v zduh anti biotice i vacci nuri. Trebui a s vorbe sc cu el. Mai t rziu. Poat e. Mai exista o ntrebare: dac era vorba de acoperire, atunci ce anume acopereau? Mi -a dat prin minte c poate ni ci nu tiau ce. Aveau nevoie s -i schi mbe ncadrarea dint r-o oroare absolut ntr-un caz de tlh rie comun , i nc repede, ca s calmeze spiri tele. Abia atunci puteau ncepe s se g ndea sc ce dracu' nsemna toat pove stea ast a. Poate c Nash i Foster erau la fel de ignora n i ca mi ne n privin a mobilului asasi n rii so il or Gordon. Teoria num rul doi: se tia cine i de ce i lichidase pe doctorii Gordon, poate chiar Nash i Fost er n persoa n . Z u c nu avea m nici cea mai vag i dee cine erau cei doi m sc rici. Cu mi nt ea plin de tot felul de vari ant e de conspira ie, mi -a m a mi ntit vorbele l ui Beth referitoare la Nash.. . Nu mi-a dori s -l am

du man.
La ora aceea n parcare se g sea u vre o sut de ma ini al e angaja ilor de pe Plum Island, dar nu se vedea nici i peni e de om, a a c m-a m dus n spat ele unui microbuz i mi-a m sc os cheil e. Alt avantaj primit n schi mbul cel or patruzeci de mii de dolari ct m costase ma ina era pornirea motor ul ui de l a dist an . Am a p sat but onul respectiv ntr-un anumi t fel, de dou ori lung, o dat scurt, i a m a teptat expl ozia. N-a avut loc nici o explozi e. Mot orul a nceput s duduie. L-a m l sat s mearg aproa pe un minut, apoi m-a m dus la ma i n i a m urcat la volan. M -a m ntrebat dac nu cumva exa gera m c u precau iil e. Presupun c , dac ma i na ar fi explodat, r spunsul ar fi fost negativ. Mai bine s fii n siguran dect s - i par r u, eu a a consider. Pn c nd aflam identi tatea asasinului sau a sasi ni lor, aveam toate mot ivele s fiu paranoi c.

14
Am pornit spre ve st pe Mai n Road, cu motorul t orcnd, cu radioul dat l a volumul potrivi t, n timp ce pe l ng mi ne defilau privel i ti patri arhale, cer al bastru, pesc ru i, tot ce era mai frumo s pe a treia planet de la Soare. A sunat t elefonul di n ma i n i a m r spuns: - Ai ci Zona Fierbi nte. Cu ce v pot fi de folos? - Ne ntlnim la l ocuin a famil iei Murphy, m-a anun at detecti vul Penrose.

- Nu prea cred, i-am r spuns. - De ce nu? - Am i mpre sia c am fost concediat. Iar dac nu a m fost , at unci mi dau de misia. - Ai fost angajat cu s pt mna. Trebuie s - i ndepline ti obl iga iile p n la sfr itul s pt m nii n curs. - Nu z u? - Am ajuns acas la so ii Murphy, m-a n tiin at ea i a nchis telefonul . Det est fe mei le care - i dau aere de ef. Cu toate acestea, n urm t oarele dou zeci de mi nut e am parcurs di stan a p n la casa fa miliei Murphy i a m v zut- o pe domni oa ra detectiv Penrose a tept nd la intrare, n Ford-ul ei negru f r nsemne de poli ie. Mi -am parcat Jeep-ul cteva case mai ncolo, am oprit motorul i a m cobor t. n dreapta locuin ei so i lor M urphy, sce na crimei era nc mprej muit cu cordoane galbe ne, iar n fa a casei se vedea un poli ist de la sec ia din Sout hold. Microbuzul echi pei mobi le a comi tatului se g sea i acum pe pel uz . Cnd a m sosit, Beth vorbea l a tel efonul celul ar. A nchi s i a cobort. Toc mai i -am dat eful ui me u un raport verbal am nun it. Toat lumea pare mul umit de versiunea cu vacci nul anti -Ebol a. I-ai spus i c , dup p rerea ta, totul e o minciun sfruntat ? Nu. .. Hai s l s m deopart e acest gnd... Ave m de rezol vat un dublu a sa si nat. Am mer s la u a din fa a so il or Murphy i am ap sat but onul soneriei . Casa era o ferm de prin anii '60, n starea ei i ni ial dup cum se spune - urt , dar destul de bine ntre i nut . A desc his o fe meie de vreo a pt ezeci de ani. Beth i cu mine ne -a m prezentat . Ea s-a ui tat fix l a ort ul me u, proba bil gndindu-se c era proa sp t sp lat i c mirosea pl cut. I-a z mbit lui Bet h i ne-a pofti t n unt ru. A disp r ut n cel lalt cap t al casei i a st rigat: Ed! Iar a venit poli ia! S-a ntors n sufrageri e i a ar t at c t re o canapea de dou persoane. M-a m trezit obraz lng obraz cu Bet h. Dori i s be i ceva? ne-a ntrebat doamna Agne s Murphy. Nu, mul ume sc, doa mn , am r spuns eu. sunt n misi une. Beth a refuzat i ea. Doa mna Murphy s-a a ezat ntr-un balansoar, cu fa a spre noi. Mi -am rotit privi rea pri n nc pere. Stil ul de decora iuni i nterioare era ceea ce eu nume sc art veche: ntunecat, muceg it , cu mul t mobi l , ase sute de bibelouri ur te, suveni ruri incredibil de sordide, fotografii cu nepo i i a a mai departe. Pere ii erau verzi i aveau aspect de cret , se m nnd cu ni t e napolit ane, i ar covorul era. .. la urma urmei, ce importan avea? Doa mna Murphy purta un costum cu pa ntalon de cul oare roz, confec ionat dintr-un material sint etic f cut s rezist e o mie de ani . I-a i si mpatizat pe so i i Gordon? a m ntrebat -o eu. ntrebarea a descump ni t -o, cum de fapt int en iona m. i-a adunat gnduri le i a r spuns: Nu-i cuno t ea m prea bine, dar, n general, erau oa me ni li ni t i i. De ce crede i c au fost asa sina i ? P i.. . de unde s t iu? Ne-a m pri vit un ti mp, apoi ea a continuat: Poat e era ceva legat de munca l or. n clipa aceea a intrat Edgar Murphy, tergnd u- i mi nile cu o crp . Ne-a expli cat c fuse se n garaj, unde lucrase la ma ina de tuns iarba. Ar t a de aproape optzeci de ani i, dac a fi fost n locul lui Beth Penrose i a fi preg tit n mi nt e viitorul pr oces, n-a fi pus m na n foc c Edgar putea s mearg pn n boxa martoril or. Purta salopet verde, pantofi de lucru i era la fel de palid ca so i a lui. n orice caz, m-a m ridicat i am dat m na cu domnul Murphy. M -a m a ezat di n nou, i ar Edgar s-a i nstal at ntr-un ezl ong, pe care l -a nclinat att de mult, nct privea nspre tavan. Am ncerca t s -i prind pri vi rea, dar era dificil, dat fiind pozi ia fiec ruia. Mi -am a mi nt it de ce nu-mi vizi tam p rin ii . - Am discut at deja cu eful poli iei, ne-a dat de ti re Edgar Murphy. - tiu, domnule. Eu lucrez pent ru sec i a cri minali stic , i -a r spuns Beth. - Dar el pentru cine lucreaz ? - Eu lucrez cu eful poli i ei, cu Maxwel l, am precizat. - Nu-i adev rat. Cunosc t o i pol i i tii de la sec i e. Pu in mai lipsea ca acest caz s devi n un triplu asasinat. Am privi t n tavan, cam pe unde i pironise el pri virea, i am spus, ca

i cum a fi emis c tre un satelit care urma s t ri mi t semnalul spre un recept or: - sunt consili er. Uit a i, domnule Murphy... - Ed, nu po i st a drept ? m-a ntrerupt doa mna Murphy. E foarte nepoliticos s stai a a. - Pe dracu' ne politicos! E casa mea. M aude foarte bi ne. M auzi, nu-i a a? - V aud, domnule. Beth a f cut o scurt i ntroducere, ns rel atnd i nten ionat gre it unele det alii i momente, dar domnul Murphy a corect at-o, demonstrnd c avea me mori e bun pentru nt mpl ri recente. Doa mna Murphy a oferit i ea o rel atare fidel a evenime nt elor din ziua precedent . P reau martori credibili i mi -a fost ru i ne c nu era m r bd tor cu b trnii; aveam must r ri de con ti in c voise m s -l strng de gt pe Edgar n ezlongul lui. n ori ce caz, pe m sur ce Beth i cu mi ne st t eam de vor b cu Edgar i cu Agne s, devenea li mpede c nu avea m de aflat prea mult e lucruri noi despre fapt ele propriu-zise: la ora 5:30 so ii Murphy se g seau mpre un n camera lor nsorit i toc mai termina ser cina - cei doi b trni l uau cina pe la pat ru dup -a mi aza. Cum-nec um, se uit au la televizor i deodat auziser al upa so ilor Gordon. Recunoscuser zgomot ul de motoare mari, iar doamna Murphy a come ntat: ' - Doa mne, da' ti u c duduiau! Oare de ce le trebuie oa me nilor ase menea motoa re mari i zgomot oa se? Ca s - i deranjeze veci ni i, doamn Murphy. - A i v zut alupa ? i-a m ntrebat pe amndoi. - Nu, a r spuns doa mna Murphy. Nici nu ne-a m uitat dup ea. - Dar putea i vedea alupa, din camera cu fere stre mari ? - Putem vedea apa, da. Dar ne uit am l a televizor. - Oricum, era mai bi ne dect s pri vi i un golf pustiu. - John! m-a dojeni t Beth. ntr-adev r, am prej udec i i m detest pentru asta, dar ele snt consecin a vre muril or pe care le tr i esc, a sexului, a epocii i a educa i ei mele. I-a m z mbit doa mnei Murphy. - Ave i o cas frumoa s . Un timp Bet h a prel uat sarcina de a pune ntreb ri. - Snte i si guri c n-a i auzit nici un zgomot care putea s fi fost o mpu c tur ? i -a ntrebat ea pe domnul i doa mna Murphy. - Da, a r spuns Edga r Murphy. Am un auz foart e bun. Am auzit cnd m-a st rigat Agne s, nu? - Une ori mpu c turil e nu se aud a a cum crede m noi c ar trebui s se aud , i -a expli cat Beth. Adi c la televizor se aud ntr-un fel , dar n realit ate se aud ca un foc de artificii, ca o t rosnit ur puterni c sau ca o eav de e apa ment . A i auzit vreun zgomot dup ce s-au oprit mot oarele al upei ? -Nu. Era r ndul me u. - Bine, am spus. A i auzit c s-au opri t mot oarele. Era i tot la televi zor? - Da. Dar nu-l pune m ni ciodat tare. St m foarte aproa pe de aparat. - Cu spatele la fereastr ? -Da. - Bine, v-a i uitat la televi zor nc zece mi nut e... ce anume v-a f cut s v ridica i de l a locuri le dumnea voa st r ? Era una di nt re emisi unil e preferate ale lui Agne s. Una idioat , nu mai vorb rie. Montei Will iams. A adar, a i porni t spre casa vecini lor, ca s schi mba i o vorb cu Tom Gordon. Voi a m s mprumut un prelungi tor. Edgar nc-a pove sti t c trecuse printr-o ga ur di n gardul vi u, p ise pe terasa so i lor Gord on, unde d duse cu oc hi i de Tom i Judy, mor i i n epeni i. Ct de departe v-a i aflat de cadavre? l-a ntrebat Beth. La nici ase metri . Snte i si gur ? Da. Era m la marginea terasei, iar ei se g sea u n dreptul u i i cu glasvand. a se met ri. Bun. De unde a i ti ut c erau so i i Gord on? La nceput nu mi-a m dat se a ma. Am ncreme nit locului, cu ochii int la ei i dintr-o dat am n eles. De unde v-a i dat sea ma c erau mor i ? n pri ma clip nu mi-a m dat sea ma. Dar a m v zut.. . pe frunt ea lui ceva ce sem na cu un al treilea ochi . n elege i ? Nu se clinteau

din l oc. Aveau ochii deschi i, dar nu respirau, nu ge meau. Erau complet ne mi ca i. Apoi ce-a i f cut? l -a ntrebat Beth. Am plecat dracului de acolo. Di n nou era rndul me u. Ct timp crede i c a i r ma s pe t eras ? l-a m ntrebat pe Edgar. Oh, nu t iu. Jum t ate de or ? La dracu', nu. Vreo cincisprezece secunde. Cinci ar fi fost mai aproa pe de adev r, am pre supus eu. L-a m pus pe Edgar s re pete de cteva ori ce se nt mpl a se n cele cinci sec unde, ncercnd s -l fac s - i a mint easc dac n acel r stimp auzise sa u v z use ceva i e it din comun. Zadarnic. L-a m ntrebat i dac i amintea s fi sim i t miros de praf de pu c , dar a fost cat egoric; prima lui declara ie n fa a efului poli iei con inea toat e detaliile, alt ceva nu mai avea de spus. Doa mna Murphy l-a sus inut. M -a m ntrebat ce s-ar fi ntmplat dac Edgar Murphy ar fi t recut prin gard cu vreo zece mi nut e mai devre me. Proba bil c n-ar mai fi stat acum n fa a noa str . Mi-am pus proble ma dac i trecuse pri n mi nte acest aspect. Cum crede i c a fugit asasinul, dac nu a i auzit i n-a i v zut nici o ma in i nici o barc ? l -am ntrebat. Ei bine, m-a m gndit i eu la ast a. - i? P i, pe aici exist o mul ime de persoa ne care merg pe jos, cu bicicleta sau fac j oggi ng. tia i? Nu cred c lumea ar acorda aten ie cuiva care ar face acela i lucru. A a e. Dar cineva care ar fi f cut j ogging cu o lad frigorifi c n mn ar fi at ras at en ia. Existau a nse mari ca uci ga ul s se fi aflat undeva pri n apropiere n momentul n care Edgar descoperi se cadavrele. Am aba ndonat locul i ora crimei i am abordat alt serie de ntreb ri. So ii Gordon aveau mul i pri eteni? a m nt rebat-o pe doa mna Murphy. De stul de mul i, a r spuns ea. G t eau mul t n aer l iber. Mereu aveau vizi tatori . Ie eau cu barca n larg seara trzi u? I-a ntrebat Beth pe Edgar. Uneori . Era imposi bi l s nu auzi motorul. Cteodat veneau acas noa ptea trzi u. Ce nsea mn trziu? Oh, dou -trei noaptea. Presupun c mergea u la pescuit nocturn, a ad ugat el. Se poate pescui cu For mula 303, a a cum f cuse m i eu n cteva r nduri mpre un cu so ii Gord on, dar Formula 303 nu este o barc de pescuit, lucru pe care Edgar nu avea cum s nu-l ti e. ns Edgar f cea parte din vechea genera ie i era de p rere c mor ii nu trebui e vorbi i de r u. .. dect cnd nu ai de al es. Am insi stat, nt rebnd despre obi ceiuril e so i lor Gordon, despre ma i ni necunoscute, i a a mai departe. Desi gur, p n atunci nu mai lucrasem c u Beth Penrose, dar eram pe aceea i l ungi me de und , mpre un f cea m un cuplu bun. Dup cteva mi nute, doamna Murphy a spus: Erau o perec he foarte atr g toare. Am p rins aluzia i am nt rebat: Crede i c el avea o priet en ? - Oh. .. n-a m vrut s spun... - Sau poate Judy avea un priet en? -P i... - Cnd el era plecat , venea la ea un b rbat. Adev rat? - N-a m afirmat c era pri etenul ei sau ceva ase m n tor. - Povesti i-ne despre asta. Ea s-a conformat, dar nu era nimi c se nza i onal . O dat , n iunie, cnd Tom era la lucru i Judy r m se se acas , i -a f cut apari ia un domn prezent abi l i bine mbr cat , cu barb , la vol anul unei ma ini sport de o marc necunoscut . B rbat ul a plecat dup o or . Era interesant, dar nu consti tuia dovada unei leg turi furtunoa se care s fi dus la crim pa sional . Apoi , n urm cu cteva s pt m ni, cnd Tom era n l arg cu barca, un b rbat i l sase Jecp- ul verde pe alee i se duse se n curtea din spate, unde doa mna Gordon se bronza ntr-un biki ni mi nusc ul ; b rbat ul i scosese c ma a i r m se se un ti mp l a soare l ng ea. - Nu cred c se cuvine, cnd so ul nu-i acas , a come ntat doamna Murphy. Vrea u s spun c ea era aproape dezbr cat , iar el i-a sc os c ma a i s-a l ungi t chiar al t uri. Au stat de vorb , apoi el s- a

ridicat i a pl ecat, nainte ca so ul s se ntoarc acas . Ce put eau s nse mne toate acestea? - Ceva absolut nevi novat . B rbatul acela eram eu, veni se m s -l v d pe Tom ntr-o proble m . Doa mna Murphy s-a ui tat l a mine. Am si m it ochi i l ui Beth a i nti i asupra mea. - Era m prieten cu so ii Gordon, i-am spus doa mnei Murphy. -Oh. .. Domnul Murphy a chi cotit c tre tavan. - Neva st -mea se gnde te numai la prosti i, m-a i nformat el. - La fel i eu. V vizita i cu so ii Gordon? a m ntrebat -o pe doa mna Gord on. - l-am invitat o dat la cin , c nd s-au mut at ai ci, n urm cu vre o doi ani. Cur nd dup aceea ne-au che mat i ei la un gr t ar n aer liber. De atunci nu ne-a m mai vizitat. Nu-mi putea m i ma gina de ce. - Cuno t ea i pe nume pe uni i dint re pri etenii lor? a m nt rebat-o pe doa mna Murphy. - Nu. mi nchipui c majori tatea erau angaja i de pe Pl um Isl and. Dac vre i s ti i p rerea mea, to i care lucreaz acolo snt oa meni ciuda i. Conversa i a a conti nuat n acela i fel. Le pl cea mult s vorbea sc . Doa mna Murphy se leg na n balansoar, domnul Murphy se j uca cu l evi erul scaunul ui , pe care-l nclina n fel i chip. Stnd ntr-una dintre pozi iile lui culcate, m-a ntrebat: - Dar ce-au f cut ? Au furat viru i ca s distrug ome nirea? - Nu, au furat un vacci n care valoreaz o groaz de bani . Voiau s fie boga i . - Da? Ca sa de al t uri era nchiriat . tia i? -Da. - Pl teau al dracul ui de mult pe ea. - De unde ti i? - l cunosc pe propri etar. Un t n r pe nume Sanders. E constructor. A cump rat casa de la fami lia Hoffma nn, care sunt prietenii no tri. Sanders a pl t it un pre exagerat, apoi a pus casa la punct i le -a nchi riat -o so ilor Gordon. Pl teau o chi rie mult prea mare. - S v vorbe sc deschi s, domnule M urphy, a i ntervenit Bet h. Uni i cred c so i i Gordon f ceau afaceri cu droguri. Dumneavoa str ce p rere ave i? El a r spuns f r ezitare. - Posibil . Ie eau n l arg cu barca la ore neobi nuite. Nu m-a r mi ra s fie a a. - n afar de mine i de b rbatul cu barb i ma in sport , a i mai v zut figuri suspecte la intrare sau n curtea din spat e? a m ntrebat. - P i.. . sincer s fiu, nu pot afirma c am v z ut... - Doa mn Murphy? - Nu, nu cred. Cei mai mul i p reau oa meni respectabil i. Se bea mult vin.. . cut ia de gunoi era pli n de sticle goal e... uneori b utura i f cea cam g l gi o i, dar muzi ca nu se auzea prea tare... nu era genul ace la de muzic bez meti c pe care-l auzi de obicei. - Avea i o chei e la casa lor? Am v z ut c doa mna Murphy i -a aruncat o privire so ului ei care se uita fix n tavan. Au urmat cteva secunde de t cere, apoi domnul M urphy a spus: - Da, avea m o cheie. Ne ruga ser s le supraveghe m ca sa, pentru c , de obicei, nu plec m nic ieri. - i? - P i.. . s pt m na trecut , mi se pare, a m v z ut acolo un mi crobuz de l c t u erie, iar cnd me terul a plecat, m-a m dus s probez cheia i nu mai mergea. M-am a teptat cumva ca Tom s -mi dea una nou , dar nu s-a ntmpl at a a. El avea cheia de l a locuin a mea, ti i? At unci l -am sunat pe Gi l Sanders i l -am ntrebat , fiindc se presupunea c propri etarul trebuia s aib o cheie, dar el nu era la curent. Nu-i treaba mea, dar, dac so ii Gord on voiau s le suprave ghez casa, ar fi fost cazul s am o cheie. Acum m ntreb dac nu cumva asc undeau ceva, a ad ugat b trnul. - V vom face ajutor de eri f cu t itl u onorifi c, domnul e Murphy. Apropo, v rog s nu mai spune i nim nui ce ne -a i declarat nou , cu excep ia efului poli iei, domnul Maxwel l. Dac v mai vizit eaz cineva, preti nz nd c ar fi de la FBI, de l a poli ia comitatului Suffolk, a st atului Ne w York sau alt ceva ase m n t or, ar putea fi o minciun . Telefona i domnul ui Maxwell sau domni oarei detecti v Penrose. Bine ? - Bine.

- Du mneavoa st r ave i o barc ? l-a ntrebat Beth pe domnul Murphy. - N-o mai a m. M costa prea mult efort i prea mul i bani. - Venea vre odat cineva n vizit l a so i i Gordon cu barca ? a ntrebat Beth. - Di n cnd n cnd mai vedea m cte o barc la pontonul l or. - ti i cui apar i neau ambarca i unile? - Nu. O dat ns a m v zut o alup ca a lor. O barc cu motor, ns nu era a vecinilor no tri . Avea alt nume. - Era i destul de aproape ca s -i vede i numele? a m ntrebat . - Une ori m uit cu binoclul. - Cum se numea barca ? - Nu- mi a mi nte sc. Dar nu era a so il or Gordon. - A i v zut pe cineva la bord ? a ntrebat Beth. - Nu. Pur i si mplu, s-a ntmpl at s v d alupa. N-a m v zut pe ni meni urc nd sau cobornd din ea. - Cnd s-a ntmpl at ast a? - S vede m. .. prin i uni e... pe l a nceputul lunii. - So ii Gordon era u acas ? - Nu tiu. M-am uitat s v d ci ne pleca di n cas , dar cumva au trecut pe l ng mi ne i nu-mi a mi ntesc dect c am auzit mot or ul i c barca a ie it n larg. Ct de bine vede i la distan ? - Nu prea grozav, doar cu binoclul . - Dar dumnea voa str , doamn Murphy? - La fel. Plecnd de la premi sa c pe propriet atea so ilor Murphy se practi ca urm rirea prin binoclu mai mult dect erau ncl ina i s admit cei n cauz , i -am ntrebat : Dac v-a m ar ta fotografii le unor per soane, mi-a i putea spune dac i -a i v zut vreodat pe propri etatea so il or Gordon? - Posibil . Am ncuvii n at di n cap. Vecinii curi o i puteau fi martori utili, dar uneori , l a fel ca o camer vi deo de proa st calitate, put eau sc oate n eviden prea mul te det alii nese mnificative, confuze, plic ti coase i distorsionate. Am mai petrecut o j um tate de or punnd u-le ntreb ri , dar cantitatea de informa ii se reducea de la un minut la altul. De fapt, domnul M urphy realizase aproa pe i mposibilul , adormind n timpul unui i nterviu cu poli i a. Sfor itul lui ncepea s m calce pe nervi. M -a m ridicat n pi cioare i m-a m ntins. Beth s-a ridicat i ea i i-a ntins doa mnei Murphy cartea de vi zit . V mul umi m pe ntru t impul acordat. Tel efona i-mi dac vre unul din dumnea voa str i mai aminte t e ceva. A a voi face. i re ine i , a ad ugat Beth. Eu sunt cea c rei a i s-a ncredin at spre rezolvare acest caz. Domnul care m nso e te est e colegul me u. eful pol i iei, domnul Maxwel l, ne spri jin . Nu t rebuie s mai discuta i probl e ma cu ni me ni altcineva. Ea a dat din cap, dar nu putea m s ti u dac so ii Murphy ar fi reu it s in pi ept unui individ ca Ted Nash de la CIA. Ave i ceva mpotri v dac facem c iva pa i pe dome niul dumnea voa str ? a m ntrebat -o pe doa mna Murphy. -Nu. Ne -a m luat r ma s- bun de la doa mna Myurphy i eu a m spus- Regr et c l-am plicti sit pe domnul Murphy. - E ora l ui de siest . - n eleg. B tr na ne-a condus l a u . - Mi-e fric , ne-a m rturi sit ea. - Nu a ve i de ce, a lini tit -o Beth. Pol i i a i ne sub supra veghere toat zona. - Am putea fi omor i n paturil e noastre. - Noi crede m c este vorba de un cunoscut al so ilor Gord on, a r spuns Beth. Ci neva care l e purta s mbet ele. Nu ave i nici un mot iv s fi i ngri jorat . - Dar dac se ntoarce? Iar ncepea m s m enervez. - De ce s-ar ntoarce uciga ul? a m repl icat, pe un t on pu in cam aspru. - Un uciga se ntoarce ntotdeauna l a locul crimei. - Un uciga nu se ntoarce niciodat la locul crimei . - Ba da, dac vrea s omoare martori i. - Du mneavoa st r sa u domnul Murphy a i fost martori la cri m ? -Nu.

- At unci nu ave i de ce s v face i griji , am declarat . - Dar uciga ul i-ar put ea nchipui c am fost mart ori. Am aruncat o privi re c tre Beth. - Voi trimi te o ma in de patrulare, ca s suprave gheze casa, a promi s ea. Dac snte i neli ni tit sau auzi i ceva, suna i la 911. Nu fi i ngrijorat , a ad ugat ea. Agne s Murphy a ncuvii n at di n cap. Am desc his u a i am ie it afar , n lumina soarelui. - De fapt, are drept ate, i-am spus eu l ui Beth. - tiu. Am s m oc up de asta. mpre un cu Beth a m ocolit curtea lateral , n care am descoperit gaura din gardul viu. De lng gard se putea vedea partea din spat e a casei so ilor Gordon i pontonul, iar dac treceai dincolo i pri veai spre st nga, vedeai p n la malul apei. n l argul golfului pl utea o ambarca iune alb cu albastru. - E barca pol i istului de patrul din golf, mi-a expli cat Beth. Am che mat patru scafa ndri s caute cel e dou cart u e prin ml i print re alge. Slab spera n . nc nu trecuser dou zeci i patru de ore de la asasinat i accesul la l ocul cri mei urma s fie interzi s cel pu in p n a doua zi diminea , a a c nu a m p t runs pe propri etatea Gord on, altfel ar fi trebui t din nou s se mnez la veni re, or eu ncercam s m retrag din toat povestea aceea. Am mer s ns pe lng gardul viu al propriet ii Murphy, ndrept ndu-ne spre golf. n apropi ere de ap gardul era mai pu in nal t, iar la vreo nou metri de mal se putea vedea bine pe deasupra lui. Am aj uns n l ocul n care valurile clipoceau l ng pont onul so i lor Murphy. B t rnii aveau un vechi ponton plutitor n st nga, n dreapta fiind pontonul fix al so i lor Gord on. Spirocheta nu era acolo. Cei de l a Biroul de Marin au dus barca n docuril e lor, mi-a explicat Beth. Test ele de l aborator vor fi efectuate acolo. Ce p rere ai de cei doi Murphy? m-a ntrebat ea. Cred c ei au f cut-o. Ce s fac ? Ei i-au lichidat pe so ii Gordon. Nu direct. Au ie i t n calea lui Tom i Judy pe ponton, le-au vorbit vreo j um tat e de or despr e vnz ri le anun ate n zi arul de duminic , mome nt n care so ii Gor don i -au sc os pi stoalel e i i-au zburat creierii. Posibil , a accept at Beth. Dar ce s-a ntmpl at cu armele? Edgar a confec ionat din ele suport uri pent ru hrt ie i gienic . Ea a nceput s rd . E ti ngrozit or. i tu ai s fii cndva b trn. Nu, n-a m s fi u. Cteva secunde a m t cut am ndoi . Am r ma s pe loc, privind apa golfului . Apa, ca i focul, este fascinant . ntr-un t rziu, Bet h a ntrebat: Ai avut o leg tur cu Judith Gordon? Dac a fi avut, v-a fi spus din capul locului, att ie, ct i l ui Max. I-ai fi spus lui Max. Nu mi e. A a e... N-a m avut nici o leg t ur cu Judy Gordon. Dar o pl ceai . To i o pl ceau. Era frumoa s . i foarte inteli gent , mi-a m a mi ntit eu s adaug, ca i cum mi -ar fi p sat m car ct negru sub unghie. La drept vorbind, uneori mi p sa, dar alteori uit am s trec intel ectul pe lista calit ilor. Cum ave m de a face cu o pereche t n r , at r g toare di n punct de vedere fizi c, poate ar t rebui s lu m n di scu ie i latura sexual , am ad ugat. Ea a ncuvi in at din cap. - Vo m a naliza i aceast posi bi lit ate. Di n locul n care ne g sea m, putea m vedea pavili onul din curtea so il or Gordon. Steagul nc fl ut ura n vrf, iar cele dou stegule e de se mnalizare atrnau de bara fix , respectiv de vrful vergii . - Po i desena stegule ele? am nt rebat-o pe Beth. - De sigur. i -a scos agenda i stil oul i a schi at cel e dou obiecte. Deci crezi c au o se mni fica i e? Reprezint un se mnal ? - De ce nu? Doar sunt stegul e e de semnalizare. - Eu cred c au doar un sc op decorat iv. Vom vedea. - Bine. S ne ntoarce m acum la l ocul cri mei, i-am propus lui Beth. Am trecut pe ceal alt proprietate i am porni t spre pontonul so i lor Gord on. - Bine, i -am spus. Eu sunt Tom, tu e t i Judy. Am plecat de pe Plum Island l a ami az , iar acum e n jur de 5:30. Am ajuns acas .

Eu opre sc motorul. Tu cobori pri ma i legi parma. Eu car lada fri gorifi c pe ponton. Bine? - Bine. - M ca r pe pont on, a m ndoi ridi c m cut ia de mnere i porni m spre ca s . Am si mulat scena, mergnd unul lng altul. Ne uit m spre cas . Dac ar exista o persoan pe una dintre cele t rei terase, am vedea-o i noi. Corect ? - Corect, a confirmat ea. S presupune m c este totu i cineva acolo, dar o cunoa t em sau l cunoa t em, a a c nu ne opri m din mer s. - Perfect. Te-ai a tepta ns ca acel ci neva s coboare p n la noi, s ne dea o m n de ajut or. Un ge st de polit e e el ementar . n orice caz, noi merge m mai departe. Am continuat s p i m unul lng al tul p n la cea de a doua teras . - La un mome nt dat, a zi s Beth, ar trebui s observ m dac glasvand ul sau u a -para va n est e deschis . n acest caz, am fi ngri jora i, poate chiar ne-a m opri sau a m face cale ntoars . U a n-ar trebui s fie deschi s . Afar de cazul n care ei tiau c -i a tepta cineva n untru. ntoc mai. Dar acel ci neva ar t rebui s fie o persoan care pri mi se noua chei e, a precizat ea. Am continuat s merge m spre cas , pn pe ul tima teras , i ne-a m oprit la c iva pa i de cel e dou contururi desenate cu creta. Beth, n dreptul lui Judy, i ar cu, n dreptul lui Tom. So il or Gordon, a m zis eu, le mai r m n c i va pa i de f cut i un mi nut de t r it, poate chiar mai pu in. Ce v d ei? Beth a privit fix cont ururile trasat e cu cret , apoi s-a ui tat la casa di n fa a noastr , la u a cu glasva nd, la por i uni le aflate imediat n stnga i n dreapta noa st r . n cele din urm , a spus: Cei doi merg mai depart e spre cas , de care i mai despart a se metri . Nimic nu i ndi c faptul c ncercau s fug . sunt al t uri, nu a u unde s se asc und , poate doar n cas , i ni meni nu poate trage direct n cap de la o ase me nea di stan . Probabil l cuno t ea u pe asa si n sa u nu i -a al armat prezen a l ui. Corect. M gndesc c asasinul poate i a t epta ntr-un ezlong, pref cndu- se c doarme, motiv pe ntru care el sau ea nu l e-a ie i t n nt mpina re pe teras . So ii Gordon cuno teau persoa na, poate Tom chiar a stri gat: Hei, Joe, scoal i ajut -ne s c r m lada asta cu vacci n anti -Ebola". Sau cu antrax. Sau cu bani. A adar, indivi dul s-a ridicat n pici oare, a c scat, a parcurs cei c i va met ri de l a oricare dintre aceste ezlonguri i pn la ei, a ajuns l a un pas de cuplu, a scos pistol ul i i -a mpu cat n cap. Corect ? Posibil , a r spuns ea. A oc olit contururil e f cute cu cret i s-a opri t n locul n care proba bi l st tuse uciga ul, la ni ci un metru jum tat e de contururile victi melor. Eu m-a m dus acolo unde se opri se Tom. Beth a ridicat bra ul drept i i -a pri ns nchei et ura dreapt cu degetele mi nii stngi . i -a ndrept at degetul exact spre fr unt ea mea i a spus: Bang! n clipa n care au fost uci i, nu mai c rau lada, am spus eu. Al tfel , Tom i-ar fi dat drumul din m n cnd a c zut mpu cat. Mai nti, am ndoi au pus l ada jos. Nu sunt att de sigur c duceau o lad . E teoria ta, nu a mea. At unci, unde-i lada frigori fic pe care am v zut-o nt otdeauna la bordul alupei ? - Cine ti e? Poate fi ori unde. Prive t e cele dou cont ururi, John. Snt att de aproape unul de cel lalt, nct m ntreb dac ntre ei se putea g si o l ad lung de un metru dou zeci . M -a m uitat din nou la desenele f cute cu cret . Remarca ei era corect , tot u i am spus: - Poate au pus jos l ada cu c iva metri n ur m , apoi au nai ntat spre uci ga , care poate edea lungit n ezl ong, poate a tepta ai ci, n picioare, sau poat e abia ie ise din cas prin u a cu glasvand. - Posibil . n orice caz, cred c so i i Gordon l cuno teau pe cel sa u pe cei care i -au ucis. - De acord. Nu cred c pozi i a asasi nul ui i a victimel or s-a datorat unei pure ntmpl ri , i -am spus lui Bet h. Uciga ului i-ar fi fost mai si mpl u s nf ptuia sc crima n untru dec t afar . i totu i , a ales locul acesta... a tras din acest punct. - De ce? - Singurul motiv care mi vi ne n minte ar fi acela c avea o arm nregi strat i nu voi a ca mai trzi u gloan ele s fi e supuse unei expe rtize bal isti ce, n eventuali tatea c devenea suspect. Ea a ncuvi in at din cap i a privit spre gol f.

- n cas , gl oan ele s-ar fi mpr t iat cine t ie pe unde, am conti nuat eu, i poat e nu ar fi reu it s le recupereze. Prin urma re, a ales s -i mpu t e n cap de la mic di stan , cu un pi stol de calibru mare, f r s exi ste vreun obstacol ntre r ni le f cute l a ie i rea glon ului i apele adnci ale golfului. Beth a ncuvi in at nc o dat . - A a se pare, nu? Asta schi mb profilul uciga ului, a ad ugat ea. N-a fost un drogat i nici un asa sin cu arm ne nre gistrat . E cineva care nu are acces la arme neidentifi cabile. .. un cet ean one st, cu arm nregi strat . Asta vrei s spui? - Se potri ve te cu ce v d aici. - De aceea vrei lista cu numele l ocal nicil or care de in arme nregi strat e. - Exact. Arma cri mei a fost de calibru mare, nregi strat , nu de inut il egal i nici furat , proba bil un pist ol automat, nu un revolver, nt ruct focul de revolver est e aproa pe i mposibil de amorti zat. Hai s porni m de la aceast t eorie. - Cum poate un cet ean one st , cu arm nregist rat , s - i procure i legal un a morti zor? a ntrebat Bet h. Bun ntrebare. Am c hi bzui t asupra ipotezelor schi at e pn atunci i am spus: La fel ca toat e celel alte aspecte ale acestui caz, i aici apare un el ement care dinamiteaz ntreaga teorie. Adev rat . Nu uit a de pist oalele automate calibrul 45 de pe Plum Island, a ad ugat ea. ntoc mai. Am mai discut at un t imp, ncerc nd s pune m lucruril e cap l a cap i s ne ima gi n m ce se nt mpl ase cu o zi n urm , la ora 5:30. Prin gl asva ndul u ii am v zut un poli ist n uni form de la sec i a din Southold, dar el nu ne-a v zut i a disp rut n i nteriorul casei. Dup vreo cinci minute de gndire, i -am spus lui Bet h Penrose: n copi l rie, plecam din Manhatt an i venea m aici , mpre un cu t oat familia mea tipic ameri can : mama, tata, frat ele meu Ji m i sor -mea Lynne. De regul , nchiriam aceea i cas , lng marele conac vict orian al unchiului Harry, i petreceam acolo dou s pt m ni, timp n care ne devora u n arii. Ne intoxi ca m de la o et ari otr vi tori, ne n epa m n crl ige de pescui t i ne b ica m pielea de la soare. Se pare ns c ne pl cea, din mome nt ce abia a teptam s reveni m n anul urm t or: fa mil ia Corey n vacan de var ! Ea a zmbit. ntr-o var , am continuat eu, cnd avea m vre o zece ani, am g sit un glonte de muschet i mi s-a apri ns i magina ia. Vreau s spun, ci neva l folosi se cu o sut , poat e chiar dou sute de ani n urm . Atunci so ia l ui Harry, -m t u a June, Dumnezeu s- o odihnea sc n pace, m-a dus unde va n mprejuri mile satului Cut chogue, unde din cte mi-a pove sti t - exist ase cndva o a ez are a i ndi enilor Corcha ug, i mi -a ar t at cum s caut s ge i , vet re, ace din os i altele ase me nea. Incredibi l. Beth nu a come ntat nimic, dar m privea ca i cum i-a fi relatat ceva int eresant. mi a mintesc c noa ptea nu-mi putea m g si somnul, t ot gndindu- m la gloan e de muschet , l a vrfuri de s ge i, la coloni t i i indieni, l a solda i englezi i ameri cani, i a a mai departe. naint e de sfr i tul cel or dou s pt mni de vis, mi doream ca at unci cnd voi fi mare s devin arhe ol og. N-a fost s fi e a a, dar cred c -i unul dintre mot ivele pentru care m-a m f c ut poli ist. I-a m pove st it despre aleea unchi ului Harry, despre sc oi cil e i cenu a pe care le pres ra u acolo ca s nu se fac praf i noroi. - A adar, am continuat eu, pest e o mie de ani un arheol og va face s p turi, va descoperi sc oicil e i cenu a i va pre supune c acolo a fost cndva o vatr . n realitate, e vorba de o alee. Cu toate acestea, arheologul va face t ot posi bi lul ca locul s par o vatr , ca faptel e s se potri veasc cu teoria lui. M urm re ti? - De sigur. - Bun. i acum urmeaz prelegerea mea inut st uden ilor. Vrei s-o auzi? - D -i drumul. - Do mnilor stude n i, ceea ce vede i aici, la locul crimei , est e nghe at n t imp i nu mai reprezint o scen vi e i dina mic . Pornind de l a aceast natur moart , pute i broda diverse variante, dar el e vor r mne si mple ipoteze. La fel ca un arhe ol og, detecti vul poate pu ne cap l a cap fapt e concrete i probe tii n ifi ce soli de, din care s trag totu i concluzii eronate. Mai ad uga i ct eva mi nciuni, unele di versiuni, mart ori coopera n i, dar care se n al . Sau persoane care i spun ceea ce vrei s auzi, ca s - i confir me teoria,

persoane cu vi a dubl , apoi nsu i asa sinul, care poate a creat false indicii. Pi erdut undeva pri n tot acest h i de contradic ii, neconc ordan e i mi nci uni se asc unde adev rul. n acest moment , dac am calculat corect, sun cl opo elul i eu m adresez audit oriului: Doamnel or i domni lor, me seri a dumneavoa str este s descoperi i adev rul". - Bravo! m-a felicit at ea. - Mul ume sc. - A adar, ci ne i-a uci s pe so ii Gord on? m-a ntrebat. - S m ia dracu' dac tiu, am r spuns.

15
St team pe str du a pl in cu umbre i lumini, lng ma ina nea gr de pol i i e a l ui Beth Pe nrose. Se f cuse apr oape a se seara. Ce-ai zice de un cocteil? am ntrebat -o. Ea mi -a r spuns tot cu o nt rebare: Po i g si casa n care locuie t e Margaret Wiley? Poate. Serve t e cocteil uri? O vom ntre ba. Urc n ma in . A pornit motorul cel put ernic i am pornit spre nord; am t recut prin Na ssau Point , am parc urs digul i a m intrat pe por iunea conti nental a North Fork. ncotro? m-a ntrebat ea. La dreapta, cred, am r spuns. Ea a vi rat n scr net de cauci ucuri. Mai ncet, am sf tui t-o. Beth a redus viteza. Era pl cut s c l torim n lumi na a sfin itului, cu geamul porti erelor cobor t, l snd s p trund aerul proa sp t. Ne ndep rtasem de golf i str b tea m inutul de ferme i pod gorii. Cnd eram mi c, a m spus eu, exi stau dou feluri de ferme: cele de cart ofi, apar i n nd n mare parte unor fa mil ii de polonezi i ne m i venit e aici pe la nceputul secolul ui, i cele de fructe i legume, propriet atea primi lor coloni t i. sunt ferme care au apar i nut acelei a i familii de trei sute cincizeci de ani. Aproape c nu- i vine s crezi. Ea a t cut un timp, apoi a spus: Fa mil ia mea a de inut aceea i ferm vre me de o sut de ani. Z u? Apoi tat l t u a vndut-o? - N-a avut ncotro. Cnd m-a m n scut eu, ferma ajunse se n suburbiil e ora ul ui . Lumea ne socotea bi zari. La coal copiii r deau de mine, fiindc eram fiic de fermier. A zmbi t i a ad ugat: Dar cine rde l a urm rde mai bi ne. Tata a vndut ferma cu un mi li on de dolari. La vre mea aceea erau bani, nu glum . - sunt i acum. L-ai mo tenit ? a m ntrebat -o. - nc nu. Dar cheltui esc dint r-un fond credi tat prin procur . - Vrei s te m ri i cu mine ? a m nt rebat-o. - Nu, dar i dau voie s conduci BMW-ul me u. - nceti ne te i ia-o l a st nga. Ea a cotit i am pornit din nou spre nord. Mi-a aruncat o pri vire i mi -a spus: - Parc erai c s t orit. - Di vor at. - Cu acte n regul ? - A a cred. - mi a mintesc un reportaj de la televi zor... cnd ai fost r ni t.. . cu o so ie at r g toare, care te vizita l a spit al mpreun cu pri ma rul, cu reprezent antul poli iei ... mai ii minte? - Nu prea. Am a uzit cte ceva, am r spuns. Acum ia-o l a dreapta i i mediat la stnga. Am ajuns pe Li ghthousc Road i i -am spus: Mergi ncet, ca s vede m n umerel e. Str du a ngust care ducea la farul Hort on Poi nt, aflat cam l a un kil ometru i j um tate dep rtare, era m rginit de c su e nconjurate de podgorii. Am ajuns n fa a unei vi li oare frumoa se din c r mid , pe a c rei cutie po tal scria Wiley". Beth a oprit ma i na pe iarba de la mar gi nea drumul ui . - Cred c aici est e. - A a se pare. Apropo, n cartea de telefon erau o mul ime de Wil ey. Proba bil urma i i pri mil or coloni ti. Am cobort i am porni t pe al eea piet ruit care ducea p n la u a din fa . Nu exi sta sonerie, a a c am b tut la u . Am a teptat. Se vedea o ma in parcat sub un stejar nalt, pe o latur a casei, a a c am oc ol it cl direa i ne -a m dus n spate. O fe mei e usc i v , de vreo a ptezeci de ani i mbr cat ntr-o roc hie de var nflorat treb lui a prin gr dina de l egume.

- Doa mna Wiley? a m strigat eu. Ea a ridicat privirea i ne-a i e it n ntmpi nare. Ne-a m ntl nit pe mi ca peluz di nt re cas i gr din . - sunt detecti vul John Corey, m-a m preze ntat. Eu v-a m telefonat azi-noa pte. Domni oara este colega mea, det ectivul Bet h Penrose. B trna s-a ui tat fix l a ort ul meu i m-a m gndit c poate nu m ncheiase m l a proha b sau mai tiu eu ce. Beth i -a ar tat b t rnei insigna; doa mna Wi ley a p rut mul umi t n privin a colegei mele, dar nc nu t ia ce s cread despre mi ne. I-a m z mbit . Avea oc hi cenu i i i limpezi, p rul c runt i o figur i nteresant , cu piel ea aproa pe t ranspare nt un chip care mi a mi ntea de o pictur veche, nu de un tabl ou, un pi ctor sa u un stil anume atta doar, o pictur veche. Ea m-a pri vit i a spus: - A i t elefonat foarte trziu. - Nu putea m dormi. Ace st dublu asa si nat mi-a al ungat somnul, doa mn Wi ley. mi cer scuze. - Nu-i nevoi e s -mi cere i scuze. Cu ce v pot fi de folos? - De fapt, ne-ar interesa terenul pe care l-a i vndut so ilor Gordon, i -am r spuns. - Parc v-a m spus tot ce ti u. - Da, doa mn . Probabil c ne-a i spus t ot. Totu i , am mai avea cteva ntreb ri. - Lua i loc acolo. Ne -a condus l ng ni t e sca une vopsite n verde, sub o salcie pl ng toare. Ne-a m a ezat t o i trei. Scaunele, foarte l a mod n copil ria mea, aj unse ser din nou n vog i puteau fi ntlnite la tot pasul . Am pre supus c n gr dina doa mnei Wiley ni ci nu di sp ruser vreodat , a a c nu fuse se nevoie s - i proc ure alt ele. Casa, curtea, b trna n rochie l ung de bu mbac, salcia, leag nele ruginit e, cauciucul vechi, atrnat pe o fr nghi e ag at n stejar toate la un loc reconst ituiau atmosfera anilor '40 sau '50, ca o fotografie veche, t ranspus color. Se zice c n Manhatt an prezentul este att de pregnant, nct ntunec t recutul. Ai ci ns , t recutul era at t de pregnant, nct ntuneca prezent ul. Si m ea m n n ri mirosul m rii, bra ul Sound de lng Long Isl and, afl at l a vreo j um tate de kilometru dep rt are, i parfumul strugurilor c zu i l a p m nt n podgori a nvecinat . Era o combi na ie unic i neobi nuit de mare, ferm i vie, pe care o puteai ntlni doar n cteva l ocuri de pe Coast a de Est. - E frumos aici , l a dumneavoa str , i-am spus eu doa mnei Wil ey. - Mul ume sc. Margaret Wil ey era a trei a persoan n vrst cu care m ntl nea m n ziua aceea i mi -a m propus s a m mai mult succes cu ea dect avuse se m cu Edgar i Agne s. De fapt , Margaret Wi ley nu era sort it s aud nici o t mpenie de -a mea. ti am di nainte. F cea parte dintre fami liil e de mod veche, nu b t ea cmpii i vorbea direct la obiect, fii nd totodat extrem de exigent fa de manierele interlocutorului . M pricep s pun ntreb ri, ntruc t ghicesc caracterul i personalit atea o mul ui i-l abordez n consecin . Ceea ce nu nsea mn c sunt si mpatic, sensibi l sau n eleg t or. sunt un m gar ovin, nc p nat, ncrezut i egoist . Acesta este medi ul n care m si mt n largul me u. ns asc ult i spun ceea ce trebui e spus. Face parte din meserie. - V ocupa i singur de cas ? a m ntrebat-o pe doa mna Wiley. - n mare parte, da. Am un b i at i dou fet e, t o i sunt c s tori i i locuiesc n zon . Am patru ne po i . So ul me u, Thad, a murit acum a se ani. Beth i -a expri mat regretele. Apoi, f r nici o leg t ur , a ntrebat-o pe b t rn : - Vi ile sunt ale dumnea voa str ? - O parte di n p m nt este propriet atea mea. l arendez viticultorilor. De regul , pentru un sezon. Se zice c munca viticultoril or d roade peste dou zeci de ani. Eu nu m pricep l a vie. S-a uitat la Beth. Mul umit de r spuns? - Da, doa mn . De ce a i vndut un pogon de p mnt so il or Gordon? a ntrebat -o Beth. - Ce leg tur are ast a cu crimel e? - Nu ti m pn nu afl m mai mult e detal ii despre tranzac ie, i-a r spuns Beth. - A fost o si mpl vnzare de teren.

- Sincer s fiu, doamn , a m intervenit eu, mi se pare straniu c so i i Gord on au cheltui t at i a bani pent ru un t eren pe care nu-l puteau a menaja. Parc v-a m mai spus, domnule detecti v, c voi au un loc cu vedere spre Sound. Da, doa mn . Au mai vorbit i de alte inten ii ale l or n leg tur cu p m nt ul ? De pil d , pesc uit , naviga ie, campi ng? Camping. Spunea u c vor s - i nal e un cort acolo. S pescuiasc . Voi au s fac surfi ng noapt ea pe plaj a lor. Mai ziceau i c voiau s - i cumpere un t elescop. S studieze astronomi a. Vizitaser Inst itutul Cust er. A i fost vreodat acol o? Nu, doa mn . E un mic observator n Southold. So ii Gordon ncepuser s se i ntereseze de astronomi e. Era ceva nou pe ntru mi ne. Ai fi zis c ni te persoa ne care se uitau toat ziua cu microscopul l a microbi n-ar fi suport at s privea sc noapt ea prin alt lentil . Dar nu se ti e nici odat . Dar na viga i a? a m ntrebat. Ac ol o nu po i scoate ni ci o barc n larg, poat e doar o canoe. rmul e o falez nal t , n-ai putea sui acolo dec t o canoe, pe care apoi s-o cobori pe plaj . Dar o barc ar putea trage l a mal ? Poate n timpul fluxul ui, fiindc pe toat lungi mea rmul ui exist st nci sub ap . Cred c se poate ancora n larg i apoi se poate nota sau chi ar merge prin ap pn pe plaj , n orele de refl ux. Am ncuvii n at di n cap, apoi am ntrebat : Au spus c -i interesa s fac agricult ur acolo? Nu. Dar terenul nu se prea preteaz la a a ceva. Nu v-a m spus? Nu-mi a mi ntesc. Ba da, v-a m spus. Tot ce cre t e pe faleza aceea, ne-a expli cat ea, a trebui t s se obi nui asc n timp cu vntul i cu aerul s rat. Eve nt ual, ar fi putut ncerca s culti ve legume pe panta di nspre uscat. Aha ! Am schi mbat subiect ul i am ntrebat-o: Ce p rere v-au f cut so ii Gordon? Ea s-a ui tat l a mine, s-a g ndi t pu i n, dup care a r spuns: O perec he dr gu . Foarte agreabi li. Ferici i? P reau ferici i. - Au fost ncnta i de achi zi ie? - A a s-ar fi zi s. - Ei au fost cei care v-au abordat n l eg t ur cu v nzarea? - Da. Mai nti, s-au i nformat. .. am aflat cu mul t nai nte s vin la mine. C nd mi -au propus afacerea, l e-am spus c nu m i nt ereseaz . - De ce? - P i, nu-mi place s vnd p m nt. - De ce nu? - P mnt ul trebui e p strat i l sat mo tenire fa mil iei. Eu am mo t e nit cteva parcele din partea ma mei, a ad ugat ea. Terenul care -i interesa pe so i i Gordon mi reveni se din partea so ul ui. A c zut pe gnduri cteva secunde, apoi a spus: Thad mi -a cerut s -i f g duiesc c nu voi vi nde nici o palm de p m nt . Voia s r m n copii lor. Dar nu era vorba dec t de un pogon. Bi nen eles, nu avea m neap rat nevoie de bani , dar so i i Gordon p rea u ndr gost i i de aceast falez ... A aruncat o privire spre mine i spre Beth, apoi a ad ugat: Mi -am ntrebat copiii, care au fost de p rere c tat l l or n-ar fi avut ni mi c mpot riv . ntot deauna m-a ul ui t cum v duvel e i copiii, care habar nu au ce s -i cumpere cui va de Cr ciun sa u de Zi ua Ta ilor, tiu cu certitudine ce- i dore te r posatul dup ce d ortul popii. Doa mna Wiley a continuat : - So ii Gordon au n eles c t erenul nu put ea fi amenajat . - A i mai vorbi t despre asta. Am ntrebat f r ocoli uri: Nu cre de i c suma de dou zeci i cinci de mii de dolari era pest e pre ul pie ii? Ea s-a aplecat n fa n fot ol iul adnc Adi rondack i m-a i nformat : - Le-a m mai vndut i dreptul de a t rece pe proprietatea mea ca s aj ung la a lor. S vede i numai la c t se va ridi ca pre ul cnd va fi vndut de stat. - Doa mn Wiley, nu v g se sc nici o vin c a i ncheiat un t rg avantajos pentru dumnea voastr . M ntreb numai de ce doreau so i i Gord on acest teren sau de ce l e trebui a neap rat.

- Eu v-a m relatat ce mi-au spus ei. E tot ce ti u. - Pentru dou zeci i ci nci de mii priveli tea trebuie s fie ui mi toare. - Chi ar est e. - A i spus c , de regul , arenda i p mnt ul, am rel uat eu. - Da. Pe fiii mei nu-i intereseaz agricult ura i nici culti varea vi ei -de-vie pent ru vin. - A i abordat vreodat acest aspect cu so i i Gordon? M refer l a arendarea p mntul ui. - Cred c da. - i nu v-au nt rebat ni ciodat dac put eau lua n arend o por i une a fal ezei? Ea s-a g ndi t pu i n, apoi mi-a r spuns: - Fiindc a i adus vorba, nu. Am aruncat o privi re spre Bet h. Era l impede c nu avea se ns. Doi salaria i guverna me ntali, care puteau fi transfera i n orice mo ment, nchiriau o cas n sudul golfului, apoi cump rau un pogon de teren pe rmul nordi c, contra sumei de dou zeci i cinci de mii de dolari, ca s beneficieze de nc o priveli te spre mare. - Dac v-ar fi rugat s le arenda i circa un pogon din faleza aceea, a i fi accept at? am nt rebat-o pe doa mna Wiley. Ea a ncuvi in at din cap. - A fi preferat aceast variant . - Ct a i fi cerut pe an? - Oh. .. nu ti u... p m nt ul e inutilizabil... cred c o mi e de dolari ar fi un pre ci nstit. Pri veli t ea e foarte frumoas , a ad ugat ea. - Vre i s fi i att de ama bi l i s ne ar ta i t erenul? a m nt rebat -o. - V pot spune cum s aj unge i acolo. Sau v pute i ghida dup harta de l a prim ri e. - V-a m fi ndatora i dac ne-a i nso i . Doa mna Wiley s-a ui tat l a ceas, apoi la Beth. - Bine. S-a ridicat n pi ci oare. M nt orc nt r-o clip . A intrat n cas pri n u a-pa rava n din spate. - E dur baba, am come ntat eu fa de Bet h. - Ai tal entul s -i faci pe oa meni s - i arate latura cea mai urt . - De ast dat m-a m purtat frumos. - Asta nume t i t u frumos? - Da, acum m port frumos. - Mi se face p rul m ciuc . Am schi mbat subiect ul i am spus: - So ii Gordon ineau neap rat s ai b terenul ui . Ea a ncuvi in at din cap. - De ce? - Nu tiu. .. Spune-mi tu. - Ia gnde te-te. - Bine... Doa mna Wiley i -a f cut apari ia pe u a din spat e, pe care a l sat -o nencui at . Avea n mn carne elul de nse mn ri i cheil e ma i nii. S-a dus la ma ina ei , un Dod ge de culoare cenu ie, vechi de vreo ci nci ani. Dac Thad ar mai fi tr it, ar fi fost de acord. Am urcat n ma i na l ui Beth i mpre un a m por nit dup ma ina doa mnei Wiley. Am c otit la dreapta, pe Middl e Road, o osea cu patru benzi pe direc ia est -vest, paralel cu Main Road care data de pe vre mea coloni ti lor. Middle Road trecea prin i nima inutul ui de ferme i podgorii, oferind priveli ti oriunde i ndrept ai ochii. Soarele care ajungea l a noi prin parbri z ne nc l zea pl cut, aerul mi rosea a struguri, la vol an era o feti can cu p rul ar mi u i, dac nu a fi i nvestigat uciderea a doi prieteni, a fi nceput s fluier. n stnga mea, l a vreun kilometru i jum tat e mai la nord, vedea m cum nti nderea de p mnt arabi l se n l a brusc, ca un zi d, att de abrupt , nct nu putea fi cultivat, panta fiind acoperit de copaci i t ufi uri. Era faleza al c rei versant nordic se pr v lea n mare. ns din l ocul n care ne g sea m nu se vedea apa, i ar povrni ul era format dintr-un i r de coline joase. Doa mna Wiley rula rapid, sili ndu-ne s dep i m tractoare i ca mi oane cu re morc . O t bli indi catoare ne-a anun at c ne g seam n c tunul Peconic. De ambele p r i ale oselei se vedeau numeroase vii, t oate cu t bl i e de lemn cu inscrip ii aurit e i l cuit e, foarte el egante, se mn c vinuril e erau scumpe. - Vot c de cart ofi, i-am spus lui Beth. Asta e. N-a m ne voi e dect de dou zeci de pogoa ne i o di stil erie. Corey i Kru mpi nski , votc de calit ate din cartofi , natural i aromat . Am s-o pun pe Mart ha Stewart s scrie c r i de bucate i s sugereze fel uri care se

proprietate asupra

potri vesc cu votca: scoici de r u, molu te, stridii. Foarte select. Ce p rere ai? - Cine-i Krumpi nski? Habar n-a m! Un tip. Votc polonez . Stanley Krumpi nski. O crea i e publicitar . St pe verand i fil osofeaz despre vot c . Are nou zeci i cinci de ani. Fratel e lui gea m n, Stephe n, a fost b ut or de vin i a muri t la trei zeci i cinci de ani. Ce p rere ai? S m gnde sc. Asc ult , terenul vndut l a supra pre pare i mai bizar dac ii cont de faptul c so ii Gordon l -ar fi put ut pri mi n arend contra sumei dc o mic de dolari. E oare un detaliu se mnificativ pentru cri me sa u nu? Poate. Pe de alt parte, poate c so i i Gord on, pur i si mplu, nu s-a u ori ent at corect sau poat e au recurs la o escroc herie cu p m nt , am spus. Poat e g si ser o cal e s reintre n pose si a drepturi lor de ame naj are a terenului. Prin urmare, au cump rat cu dou zeci i cinci de mii o por i une de p m nt de pe rm, care ca teren de construc ii val ora o sut de miare. Profit net. Ea a ncuvi in at din cap. Am s di sc ut cu pri m ria despre pre uri le comparative la vnzare. n t imp ce conducea, mi-a aruncat o pri vi re i a spus: E li mpede c i-ai formul at o nou t eorie. Poate. Dar nu-i nc li mpede. Ea a t cut un timp, apoi a spus: Aveau ne voie s fi e proprietarii terenul ui . Corect? De ce? Pentru a menaj ri? ntr-un loc inaccesibil ? Avea u un proiect a mbi ios de parc de st at? Petrol, gaze, c rbuni, diama nte, rubine...? Ce anume ? Pe Long Island nu exist mineral e, nici metale, nici pietre pre i oase. Doar nisip, argil i pi atr . Pn i eu t iu ast a. Bun.. . t otu i, te fr m nt un g nd. Ni mic precis. Am.. . acest senti me nt.. . ca i cum a ti ce anume e ste se mnificativ i ce nu.. . ca n testele acelea de asociere a ima ginilor. n elegi? Vezi pat ru i magini o pa s re, o al bin , un urs i un scaun de cl oset. Ce nu face part e din ansamblu? Ur sul. Ur sul? De ce ursul? Pentru c nu zboar . Dar nici scaunul de toalet nu zboar , a m subli niat eu. At unci ursul i scaunul de toalet nu fac parte din ansa mblu. Doar nu... n orice caz, int uiesc ce anume se integreaz n irul eveni ment elor i ce nu. - Ca i n cazul sonarului? - Oarecum. Luminil e de frn al e doa mnei Wiley s-au apri ns i ma ina ei a p r sit oseaua, lund -o pe un drum pr f ui t de ar . Bet h, care nu fuse se atent , era ct pe ce s rateze virajul, apoi, pe dou ro i, a pornit dup Margaret. Ne -a m ndreptat spre nord, spre falez , pe drumul plin de praf, care avea pe st nga un lan de cartofi i pe dreapta o vie. Ma ini le au naint at hurducnd u-se, cu vreo pat ruzeci i cinci de kil ometri la or , st rnind nori de praf pe care l sim ea m pe limb . Am ri dicat gea mul portierei i am nde mnat -o pe Beth s fac acela i lucru. Ea s-a conformat i , f r nici o l eg tur , mi-a spus: - Ne apropie m de toidy-toid and toid. - Eu nu vorbe sc cu un a stfel de accent. Nu mi se pare deloc a muzant. - Am n eles. Doa mna Wil ey a cotit pe un drumea g i mai ngust, paralel cu muchia falezei, de care ne desp r eau vre o cinci zeci de metri . Dup cteva sute de metri a oprit n mijlocul drumului , i ar Beth a frnat n urma ei. Doa mna Wiley a cobort i noi i -am urmat exe mpl ul. Eram plini de praf, l a fel i ma ini le, att pe dinafar ct i pe din untru. Ne -a m dus lng doa mna Wiley, care st tea la margi nea falezei. - N-a pl ouat de dou s pt mni, ne-a spus ea. Viti cultori lor l e convine de minune aceast perioad a anul ui. Se zice c seceta face strugurii mai dul ci i mai pu in apo i. Nu mai buni de cul es. Eu mi scut ura m de praf tricoul i spr nce nel e, a a c pu i n mi p sa de struguri. - Ni ci cartofii n-au nevoie de ploaie n aceast perioad , a conti nuat doamna Wi ley. ns l egumelor i fruct elor le-ar face tare bine o avers . Pe cuvntul me u c nu-mi p sa nici ct negru sub unghie, dar nu ti a m cum s-o fac s n eleag acest lucru, f r s fi u grosolan.

- Presupun c unii se roag pe ntru pl oaie, iar al i i pentru soare, a m spus. A a-i via a. Ea m-a pri vit i m-a ntrebat: - Nu snte i de prin part ea locului , a a-i? Nu, doa mn . Dar unchi ul meu are o cas aici. Harry Bonner. Fratel e ma mei mele. Un t eren cultivabil pe malul golfului, la Matti tuck. Sau poate un t eren pe malul cul tivabil al golfului? Oricum.. . Oh, da. So ia l ui, June, a murit cam n aceea i perioad cu Thad. A a mi se pare. Nu era m prea surpri ns c Margaret Wi ley l cunosc use pe unc hiul Harry - vrea u s spun c popula i a local ni c de ai ci nu m r , dup cum a m mai a mintit, vreo dou zeci de mii de suflet e, adic de cinci ori mai pu i ni dect lucreaz n Empi re Stat e Bui lding. Ast a nu nsea mn c t o i cei dou zeci i cinci de mii de salaria i din Empi re Stat e Building se cunosc ntre ei, dar. .. n ori ce caz, Margaret , proba bil i r posat ul Thad Wi ley, i cunosc user pe Harry i pe r posata June Bonner. Mi -a venit n stru nica idee de a-i combina pe Margaret i pe aiuri tul de Harry: s-ar fi c s t orit, ea ar fi murit , Harry ar fi murit, iar mie mi-ar fi r ma s mii de pogoane de p m nt n North Fork. Mai nti, fire te, ar fi t rebuit s m desc otorose sc de verii mei. Suna oarecum shake spearean. Avea m se nzai a pregna nt c m aflam de prea mul t vreme ai ci , n pli n secol al a ptesprezecel ea. John? Doa mna Wil ey vorbea cu t ine. Oh, ierta i-m . Am fost gra v r nit i uneori nu re u esc s m conce ntrez. Ar ta i ngrozit or, m-a anun at doamna Wi ley. Mul ume sc. V-a m ntrebat ce mai face unchi ul dumneavoa str . Foarte bi ne. S-a ntors l a ora . C ti g o groaz de bani pe Wall Street. Dar se si mte foarte si ngur de la moartea m tu i i June. Transmi te i-i complime nte din partea mea. Am s -i transmit. M tu a dumnea voa str a fost o fe mei e deose bit . -Da. Vor bi se pe un t on care voia s spun : Cum de avea un ne pot att de dobit oc?" June era un bun arhe olog i un istoric amator, a cont inuat Margaret . - Adev rat . Societ atea de Istori e Peconi c. Face i i dumneavoa str parte? - Da. A a a m cunoscut -o pe J une. Pe unchiul dumnea voa str nu-1 int eresa arheol ogi a, t otu i a finan at cteva s p turi. Am sc os la iveal temeli ile unei case datnd din 1681. Ar trebui s vi zita i muzeul nostru, dac n-a i f cut-o pn acum. - De fapt, aveam de gnd s -l vizitez chiar azi, dar s-a i vit aceast situa ie. - Dup Zi ua Muncii este deschi s numai n week-end. ns eu a m o cheie. - Am s v telefonez. Am pri vit faleza, care se ridica brusc din cmpie. Acesta este terenul so ilor Gordon? a m nt rebat-o pe M argaret. - Da. Vede i ru ul de acolo? Reprezi nt col ul de sud-ve st. La cap tul acelei pot eci este marginea de sud -est. Terenul ncepe aici, urc povr ni ul falezei, apoi coboar de cealalt parte i se termin la se mnul de maree nalt . - Z u? Nu pare prea corect. - E ct se poat e de corect. A a e legea. P n la semnul de maree nalt . Pl aja est e propriet ate publi c . - Iat de ce i ubesc eu ara asta. - O iubi i? - Binen eles. Ea s-a ui tat l a mine i a spus: - sunt una dintre Fiicel e Revol u iei Americane. - Mi-am nchipuit eu. - Fa mili a mea, Wil lis, locuie te n acest ora din anul 1653. - Extraordinar! - Au venit m- Massac husett s cu pri mul vas dup Mayflower, Fortune. Apoi s-au st abilit aici, n Long Island. - Incredibi l. Pu in a lipsi t s nu fi i o descendent a coloni tilor de pe Mayflower. - sunt o descende nt a coloni t ilor de pe Fortune, a repl icat ea. S-a ui tat njur i i-am urm ri t pri virea. La sud de noi, se vedea un lan de cartofi n dreapta i o vi e n stnga.

- E greu de imagi nat cum era via a n secolul al aptesprezecel ea, a spus ea. La mii de kilomet ri de Angli a, cu p duri n locul cmpurilor din zil ele noa st re, un teren care trebui a des eleni t de oa me ni i de vite, o clim necunoscut , un sol necunoscut , cteva ani male dome st ice, f r sur se si gure de mbr c mint e, une lt e, semi n e, praf de pu c i musc hete, nconjura i de triburi de indieni osti li. Pare mai r u dect Central Park n luna august , dup miezul nop ii . Margaret Wil ey nu mi -a acordat nici o aten i e i a conti nuat: E foart e greu pe ntru oa me ni ca noi - m refer la famil ia mea - s se despart chiar i de un pogon de p m nt . Adev rat . Dar pent ru dou zeci i cinci de mi i, mai stai de vorb . Odat am g sit i eu un gl on de musc het , am spus. Ea m-a pri vit ca pe un debil mi ntal. i-a ndreptat at en ia spre Beth, a mai sporov it un timp, apoi a spus: Cred c nu ave i nevoie de mi ne, s v conduc pn n vrf. Vede i acolo o potec . Nu-i gre u de ajuns sus, dar fi i at en i la muchia falezei. Peretele e vertical i nu prea ai unde s pui piciorul . De fapt, faleza este more na terminal din ultima epoc glaciar . Ai ci se termina ghe arul . De fapt, ghe arul se afl a chiar n fa a mea. V mul umi m pe ntru t impul i r bdarea acordat , doa mn Wil ey, i -am spus eu. Ea a dat s pl ece, apoi s-a ui tat la Beth i a ntrebat-o: Ave i i dee cine a fost f pta ul? Nu, doa mn . Are vre o l eg tur cu munca lor? ntr-un fel . Dar ni mic n genul r zboi ului bact eriologic sau alte pericole de acest fel. Margaret Wil ey nu p rea prea convins . S-a napoi at l a ma i na ei, a porni t mot or ul i a demarat ntr-un nor de praf. Fi- i -ar prafu' al dracul ui, Margaret! Bab . .. -John! Mi -am scuturat hainele a doua oar . tii de ce Fiicele Revolu iei Americane nu fac sex n grup? a m ntrebat -o pe Beth. Nu, dar b nuiesc c voi afla curnd. Fii convi ns . Fii cele Revolu i ei Ame ri cane nu fac se x n grup, fii ndc nu vor s fie nevoi te s scrie me saj e de mul umi re. Ai o provi zie neli mit at de bancuri ? - tii bine c da. Amnd oi am ri di cat privirea spre povrni ul fal ezei. - Hai s admir m privel i tea aceea de dou zeci i ci nci de mii, a m propus. Am g sit poteca i eu am l uat -o nai nte. Pot eca ducea print re h i uri, prin l st ri i printre c iva cop cei care p reau a fi ar ari , dar la ct m pricep eu, puteau l a fel de bine fi bananieri. mbr cat n fust de popi in kaki i pantofi de strad , Beth naint a greu. Am ajutat -o s urce n cteva locuri n care pant a era mai abrupt . Ea i -a ridicat fusta - sau poate s-a ridicat singur oferi ndu-mi pri vel i tea unor picioare perfecte. Pn n vrf erau numai vreo cincisprezece metri , echi val entul n l imii unui bloc de ci nci et aje, pe care le urcam cndva, p strnd sufi ci ent energi e ct s spar g o u , s t rntesc un infract or l a podea, s -i pun c tu ele i s -l t r sc dup mine pn n st rad , unde l vram nt r-o ma in de poli ie. Dar asta se ntmplase mai de mult . ntre timp situa ia se schi mba se i mi ca m tre murau picioarele. Prin fa a ochilor mi jucau punct e negre, a a c am fost nevoit s m opresc i s m las n genunc hi. - Nu te si m i bine? m-a ntrebat Beth. - Ba da... O cli p ... Am tras aer n piept de cteva ori, dup care ne-a m cont inuat urc u ul. Am ajuns n vrful pa ntei . Aici vegeta i a era i mai pitic , din prici na vntul ui i a aerul ui s rat . Am privit peste bra ul Sound de l ng Long Island i, ntr-adev r, panorama era greu de pus n cuvinte. De i panta sudic a falezei m sura numai ci ncisprezece metri de l a baz pn n vrf, cea nordic , dinspre pl aj , era nalt de vreo trei zeci de metri. A a cum ne pre veni se doa mna Wi ley, era foart e abrupt i c nd ne-a m aruncat pri virea pest e muchi a falezei , am v zut al ge, an uri de eroziune, pel icule de noroi i st nci pr bu i te pe plaj a lung i frumoa s care se nt indea pe kil ometri nt regi spre est i spre vest. Apa bra ului Sound era lini t it , am v zut c teva ambarca iuni de agre ment i b rci cu motor. Un cargou uri a se ndrepta spre ve st,

c tre Ne w York sa u c tre un port din Connect icut. La vreo ci nci sprezece kilomet ri dep rt are am deslu i t coasta statul ui Connect icut. Faleza se ntindea spre ve st pe o dist an de vreun kilomet ru i jum tate, apoi disp rea nt r-un promontoriu care nainta n bra ul Sound. Spre est , faleza mergea paralel cu plaj a c iva kilometri i se termina l a Horton Point, care nu se vedea din pricina farul ui. n spatele nost ru, n direc ia di n care urcase m, se g sea u c mpuril e agricole; de ai ci, de sus, vedeam parcel ele cu cartofi, vii le, li vezile i l anurile de gru. C mpuril e verzi erau punctate de case ciudate, cu acoperi uri de indril i ha mbare al be, nu ro ii . - Ce panora m ! a m e xcla mat. - Magnifi c! a ncuviin at i Bet h. Dar oare meri t dou zeci i cinci de mi i? a ntrebat ea. - Aceasta e ntrebarea. Am nt ors pri vi rea c t re ea. Tu ce crezi? - Teoretic, nu. Dar cnd e ti aici, da. - Bine zis. Am v z ut un bol ovan n i arb i m-a m a ezat pe el, cu ochii la mare. Beth s-a a ezat l ng mine, cu pri virea a intit tot asupra m rii . Amnd oi eram t ranspira i, murdari, pli ni de praf, frn i de oboseal i abia ne mai tr gea m sufletul . - E ora coct eilului , am spus eu. Hai s ne ntoarce m. - nc o clip . S ne pune m n l ocul lui Tom i Judy. Spune-mi , ce voiau ei ai ci, ce anume c ut au? - Bine... M -a m a ezat di n nou pe bolovan i m-a m uitat n j ur. Soarel e apunea i departe, spre est , cerul era purpuriu. Spre ve st deveni se trandafi riu, iar deasupra noa str r m se se albastru. Pesc ru i i s l tau pe valuri, pe bra ul Sound se vedeau coa mele albe ale val urilor, p s relel e ciripeau n copaci , di nspre nord-e st adia bri za, iar aerul mi rosea a sare i a t oamn . - Ne -a m petrecut ziua pe Pl um Island, i -am spus eu l ui Beth. Toat ziua am stat la bioi zol are, mbr ca i n halate de laborat or, nconj ura i de vi ru i. La plecare am f cut du , ne-a m gr bit spre Spirocheta sau spre feri bot , am traversat canal ul Gut, am urcat n ma in i a m ve nit aici. Locul acest a este deschis, curat i reconfortant. Aici e via ... Ne -a m adus o p tur i o sticl cu vi n. Bem vinul, facem dragoste, st m lungi i pe p t ur i privi m cum r sar stel ele. Poat e cobor m pe plaj i not m sa u face m surfi ng la l umina stel elor i a lunii. Sntem la un mi lion de ki lomet ri de l aborator. Ne ntoarcem acas , gata de o nou zi la bi oi zolare. Beth a t cut un timp, apoi, f r s -mi r spund , s-a dus p n la muchia falezei, dup aceea s-a dus la si ngurul copac mai r s rit de acolo, un stej ar noduros, nalt de vreo t rei metri . S-a aplecat i , n cli pa urm t oare, s-a ridicat innd n mn un colac de fr nghi e. - Ia prive te aici! M -a m dus lng ea i m-a m uitat la ceea ce descoperise. Frnghia, confec ionat din nail on de culoare verde i groas de vre un centi metru i jum tat e, era nnodat di n met ru n metru, ca punct de spriji n pentru mi ni. Un cap t era l egat l a baza stejarul ui. - Proba bil c -i sufi cient de lung ca s ajung pn jos, pe plaj , a opinat Bet h. Am ncuviin at din cap. - F r ndoi al c n acest fel e mai u or de cobort i de urcat. -Da. A nge nuncheat i a pri vit n josul falezei . I-a m urmat exe mplul. Se vedea iarba strivit de urcu uri le i cobor uri le pe peretele falezei . Dup cum a m mai spus, era o pant abrupt , dar nu prea dificil pent ru ci neva cu o bun condi i e fi zic , chi ar i n lipsa unei frnghii. M -a m aplecat i mai mult peste muc hi a falezei i am re marcat c , acolo unde iarba fusese strivi t , solul prezenta acele dre ro ie ti ce de p mnt i fi er. i am mai re marcat ceva: la vreo trei met ri sub noi exista un fel de raft sau poli . A obser vat-o i Beth. - M duc s v d ce e, m-a anun at ea. A smucit fr nghia, s-a asi gurat c era bine legat de trunchiul stej arului, a apucat -o cu a mndou minil e i a cobort cu spatel e cei trei metri p n la pol i , l s ndu-se n jos pe fr nghi e. - Vi no ncoace ! m-a che mat ea. E ceva int eresant. - Bine. Am cobort pe frnghie, inndu-m cu o si ngur mn . M-am oprit pe poli lng Beth. - Ia prive te aici, mi-a spus ea. Poli a era lung de circa trei met ri i avea l i mea ma xi m de un met ru. n centrul ei se g sea o sc obitur n peret ele fal ezei, dar

se vedea limpede c nu era natural . De fapt, se ghiceau urme de lopat . Beth i cu mine ne -a m l sat pe vine i ne-a m uitat n untru. Era mic , m sura ca m un metru n diamet ru i numai un metru dou zeci n adncime. n unt ru nu se afla ni mic. Nu-mi putea m ima gina la ce servea, dar mi -a m dat cu presupusul : - Ai ci po i ascunde mncarea pentru picnic i o frapi er cu vi n. - i chi ar i po i vr picioarele, ca s t e culci pe sc ndur , a complet at Beth. - Po i s faci i dragoste. - Oare de ce eram convins c asta ai s spui ? - P i, e adev rat. M-am ridicat n picioare. Poate i nt en ionau s-o adnceasc . - De ce? - Nu tiu. M -a m ntors cu fa a c tre Sound i m-a m a ezat ncet , leg nndu-mi pici oarele n aer. - E pl cut, la loc. - ncepe s -mi fi e fri g. - Ui te, pune- i tri coul meu. - Nu, c miroa se. - Ni ci t u nu miro i ca o petuni e. - sunt obosit , sunt murdar , mi -a m rupt ci orapii i am ne voie s m duc l a toalet . - Ce roma nt ic! - Ar putea fi. Dar nu acum. S-a ridicat n pici oare, s-a pri ns de frnghie i s-a c rat p n sus. Am a tept at-o s ajung pe muc hi a falezei, apoi am urcat i eu. Beth a ncol cit frnghia i a pus- o napoi la baza copacul ui, a a cum o g sise. S-a ntors spre mi ne i ne -a m trezit fa n fa , la o dist an de numai treizeci de centimetri . Era un mome nt peni bil, a m r ma s a a exact trei secunde, dup care am ntins mna, i -am ati ns u or p rul , apoi obraz ul. M-am pre g tit de marea pup tur , convins c ne vom s r uta, dar ea a f cut un pas na poi i a rostit cuvnt ul ma gic, la care t o i b rba ii Americii moderne reac ioneaz precum cinele lui Pavl ov: -Nu. Imedi at am f cut un salt napoi i mi-a m dus m inile la spat e. Sexul mi s-a pl eo tit ca un cop cel uscat i am excla mat : - Am int erpretat p l vr geala noa str amical drept o invita ie se xual . Te rog s m i er i. De fapt, nu s-a ntmpl at chiar a a. E adev rat c ea a spus Nu", dar eu am ov it, cu o expresie abj ect de dezam gire nti p rit pe obraz, mome nt n care ea a ad ugat Nu acum", ceea ce era bine, apoi Poate mai trzi u", ceea ce suna i mai bine. A urmat mi pl aci", care suna cel mai bine. - Ni ci o grab , am r spuns eu cu deplin sincerit ate, din mo ment ce ea mi f cuse m rturisirea doar dup aptezeci i dou de ore, limita mea de a teptare. n realit ate, mi se nt mpl ase s a tept i mai mul t. Nu a m mai a mintit inci dent ul, am c obor t pe versa ntul dinspre cmpuri i am urcat n ma ina neagr a poli i ei. Ea a porni t mot orul, a ap sat pe ambrei aj, apoi a pus schi mb torul de vit eze pe pozi ia zero, s-a aplecat i m-a s r ut at fugar pe obraz. Apoi a ambrei at din nou i am plecat , strni nd un vrt ej de praf. Dup vreun kilomet ru i j um tate ne g sea m din nou pe Mi ddl e Road. Avea un excelent si m al orient rii, a a c s-a ndreptat spre Na ssa u Point f r ajut orul meu. A v z ut o benzi n rie deschis i am ndoi ne-a m dus la toalet s ne aranj m pu in inuta, dup cum se spune. Nu-mi a mi ntea m s fi fost vreodat n halul acela de murd rie. La servi ciu sunt un ti p destul de dichisit, un dandy de Manhatt an, n costume de comand . Ac um m si m ea m di n nou ca n copil ri e, Johnny Murd riei scurm nd printre mormi ntele indiene. Di n magaz inul benzi n riei am cump rat cteva gust ri de cea mai proa st calit ate: pastra ma de vit , biscui i cu unt de arahide i jeleuri-ursule . M-am ntors la ma in i a m invit at-o pe Beth s se servea sc , dar ea m-a refuzat. - Dac me st eci ct e pu i n din fiecare, sea m n la gust cu o mncare chi nezeasc pe nume Sa ndang Phon. E o descoperire ntmpl toare. - A a sper. Am mai mer s ct eva mi nut e. n reali tate, combi na ia de pastrama de vi t , biscui i cu unt de arahide i jeleuri -ursule avea un gust ngrozit or, dar era m li hnit de foa me i voia m s -mi cur gtlejul de praf.

- Ce p rere ai ? am ntrebat -o pe Beth. M refer l a fal ez . Ea s-a g ndi t o cl ip , apoi mi-a r spuns: Cred c i -a fi si mpati zat pe so ii Gordon. S t ii c da. E ti tri st? Mda... adic , nu era m prieteni la cataram .. . i cuno tea m doar de cteva luni, dar erau oame ni cumsecade, pl ini de via i de haz. Erau prea ti neri ca s sfr easc att de t ragic. Ea a ncuvi in at din cap. Am traversat di gul c tre Nassa u Point. ncepea s se ntunece. Ra iunea mi spune c acest teren este exact ceea ce este. Un refugiu roma nt ic, un loc or pe care s -l ti e doar al lor. Erau originari din Vestul Mijl ociu, proba bi l provenea u din famil ii de in toare de p m nt i aici s-au t rezit simpl i chiria i nt r-o zon n care p m nt ul are o mare i mportan , la fel ca pe mel eagurile l or de ba ti n . .. Corect? Corect. i t otu i. .. Da. i totu i. .. i t otu i, ar fi put ut economi si vre o dou zeci de miare, dac luau t erenul n arend pe ci nci ani . Dar e i aveau nevoie ca p mntul s fie proprietatea lor, am ad ugat . Gnde te-te la asta. M g ndesc. Am ajuns la fosta locui n a so ilor Gordon i Beth a oprit n spatel e Jeep-ului meu. A fost o zi lung , mi-a spus ea. Vi no la mine acas . Ia-te dup mine. Nu, n seara ast a m duc acas . De ce? Nu v d de ce a r m ne aici dou zeci i patru de ore, din mo ment ce comitatul nu- mi deconteaz mot elul. Treci mai nti pe la mi ne. Trebuie s - i dau foil e trase la impri ma nt . Mi le po i da mine. Di minea t rebuie s merg la bi rou, mi-a explicat . Ce-ar fi s ne nt lni m mine dup -a mi az pe la cinci? La mi ne acas . Bine. La tine acas , la ora ci nci dup -a mi az . Pn atunci mai aflu cte ceva. i eu. - A prefera s nu faci nici o mi care nainte de-a ne ntlni, mi -a spus. - Promi t. - L mure te - i pozi i a cu Maxwell. - A a a m s fac. - i odihne t e-te, a ad ugat. - La fel i tu. - D -te jos din ma in , a z mbit ea. Du-te acas . Hai, du-te! - M duc. Z u c m duc. Am cobort din ma ina ei . Beth a ntors n loc, mi -a f cut se mn cu mna i a plecat. Am urcat la vol anul Jeep-ului, decis s nu fac ni mi c care s -l determine s -mi vorbea sc fran uze te. Mi-am pus centura de siguran , m-a m a sigurat c porti era era nchis i c tr sese m frna de m n . Am pornit motor ul i ma i na n-a sufl at un cuvi n el. n timp ce m napoia m pe dome niul me u cul tivabil de pe malul golfului - sau domeni ul de pe malul cul tivabil al gol fului, sau cum s-o mai fi numind - mi -a m dat sea ma c uit ase m s porne sc mot or ul pri n telecoma nd . Acum nu mai conta. Bombel e moderne explodeaz dup circa cinci minut e. n plus, ni me ni nu ncerca s m ucid . Ba nu, cineva ncercase s m ucid , dar di n cu tot ul alt e mot ive. Era foarte posibil s fi fost o ac i une nt mpl t oare sau, dac fuse se pus la cale, at unci atent atorii socoteau c nu mai f cea m parte di n poli ie i, orict i -a fi c l cat pe nervi, put eau s se r zbune f r a t rebui neap rat s m omoare. A a opera Mafi a: dac supravie uiai, de regul r m neai si ngur. Dar domni i care tr se ser n mine aveau, categoric, tr s turi hispa nice. Iar i ndivizii de teapa lor nu consi derau treaba f cut dect dac t e vedeau n groap . De oca mdat ns nu-mi f cea m grij i pentru asta. Mai curnd m pre ocupa ce se nt mpl acum, i ndiferent despre ce era vor ba. Adi c , m afl am nt r-o zon l ini t it a planetei, n care ncercam s -mi vindec t rupul i mi ntea, i i at c sub apare n e se petreceau t ot felul de ci ud enii i tic lo i i. M tot gndea m la porcul care sngera pe urec hi, pe n ri i pe gur .. . Mi-am dat sea ma c oa me nii de pe i nsul aceea micu descoperise r lucruri capabile s extermi ne aproa pe toate vie uitoarele planetei.

Lucrul cel mai convena bi l n materie de r zboi biol ogi c era faptul c i put eai l esne nega int en iil e i ascunde urmel e. Cercetarea biologic i cursa narm rii fuse ser n per ma nen nso ite de mi nciuni, dezinform ri i dezmin iri. Nosti mada n cazul de fa era c aceast reac ie spontan fuse se absolut inutil . Asa sinarea lui Tom i Judy Gordon nu avea nici o leg tur cu r zboiul biologic sa u cu terorismul . Am tras pe al eea din fa a casei unchiului Harry. Cauciuc urile au scr nit pe scoici. Casa era cufundat n ntuneric i cnd am stins farurile, ntregul univers a fost nghi it de bezn . Oare cum tr iau oa menii de l a ar pe nt uneric? Mi -am vrt tricoul n pantaloni, a a nct s a m la ndemn m nerul pistolului calibrul 38. Nu t ia m dac mi se umbla se l a arm : cine fuse se n stare s spel e un ort , f r ndoial c nu ezitase s umbl e i la revolver. Ar fi trebui t s -l verific mai nainte. n orice caz, cu cheile n m na stnga, a m descui at u a din fa , dreapta fiind gat a n orice cl ip s n face arma. Pistol ul ar fi tre buit s se g sea sc chiar n m na mea, ns b rba ii trebuie s se arate curajo i chiar i cnd sunt singuri . De fapt, cine m vedea? Presupun c e u nsumi. Curaj , Corey. E ti un b rbat adev rat. B rbatul adev rat a sim it o nevoie i mperioa s s se u ureze, ceea ce a m i f cut n baia de lng buc t rie. F r s aprind l umi nil e, am veri ficat robotul telefonic din bi rou i a m v zut c avea m zece me saje - destul de mul te pentru ci neva care n toat s pt mna precedent nu pri mi se absol ut nici unul . Presupunnd c pri ntre el e nu exi sta nici unul prea pl cut sau d t tor de satisfac ii, mi -a m umplut un paha r mare de cristal al unc hiului Harr y cu brand y din carafa de cristal a unc hiul ui Harry. M -a m a ezat n ezlongul unc hi ul ui i a m sorbit din pahar, ezit nd nt re butonul de me saj e al robot ului t elefonic, pat i nc un pahar. Ult ima va riant a i e it c t ig toare de mai mult e ori, a a c a m a mnat lupta cu oroarea el ectronic p n n clipa n care am auzit un bzi t. n cele din urm , a m ap sat butonul de me saje. Ave i zece me saje, m-a anun at vocea, n acord cu afi ajul respecti v. Primul mesaj sosise la ora apte diminea a i era de la unchi ul Harry, care m v z use la televizor cu o sear n ur m , dar nu voise s -mi tel efoneze at t de trziu, de i nu-l deranjase s m sune cu noa ptea n cap. Din fericire, l a ora aceea eram deja n drum spre Plum Island. Exi stau nc patru mesaje si milare: unul de la p ri n ii mei din Florida, care nu m v zuser la t elevizor, dar auzi ser c d deam un int erviu; unul de la o cucoan pe nume Cobi, cu care m mai v d din cnd n cnd i care, dintr-un mot iv sa u alt ul, poat e i dorea s devi n Cobi Core y; apoi cte un t elefon de la veri orii mei Jim i Lynne, care se pricepeau s i n leg tura cu mi ne. Proba bil c a fi pri mit mai mult e apeluri n l eg tur cu scurta mea apari ie pe micul ecran, dar foart e pu i n l ume avea num rul meu de t elefon i mul i nu m recunosc user , dat fiind c sl bise m mult i ar tam ngrozi tor. Nu pri mi se m ni ci un t elefon de la fosta mea so ie, care, de i nu m mai iubea, inea s tiu c m pl cea ca persoa n , l ucru ciudat, ntruct nu sunt un ti p chiar att de agreabi l. De mn de a fi iubi t, da, dar nu agreabil. Al t apel era di n partea colegului meu, Dom Fa nell i, care suna se la ora nou dimi nea a, l s ndu-mi urm t orul me saj: Hei, amice, i-a m v zut mutra l a t iril e de di minea . Ce ma ma dracului cau i acol o? Doi lat ino-a mericani umbl s - i ia gtul i t u i -ar i moaca la t elevizor, ca s tie toat lumea c te afli pe Coasta de Est . De ce nu pui un afi ntr-un ofi ciu po tal din Columbi a? Dumneze ul e, John, eu m dau de ceasul mor ii s -i g sesc pe i ndi vizi nainte s te g seasc ei pe tine. n orice caz, nc o vest e bun : eful nt reab ce dracu' cau i tu l a locul crimei. Ce se nt mpl acolo? Cine i -a aranjat pe cei doi? Ascult , ti pa era tr snet. Ai nevoie de ajutor? Sun -m . i nu uit a, s nu faci pipi dect n cortul t u. Ciao". Am z mbit. Dragul de Dom! Un t ip pe care t e puteai bizui. Mi-l a mi ntesc i acum stnd apl ecat deasupra mea, n ti mp ce z ceam plin de snge n mi jlocul str zii. i nea ntr-o mn o gogoa pe jum tate mncat , iar n ceal alt pistolul . Mai mu ca se o dat din gogoa i -mi spuse se: Pun eu m na pe ei, John. i jur n fa a lui Dumnezeu. i aranjez eu pe nenoroci ii care te -au ucis." Mi -aduc ami nte cum i atr sese m at en ia c nu era m mort , l a care el mi r spunse se c tia, dar c proba bil voi trece n l umea drep i lor. Avea l acrimi n ochi i m f cea s m si mt ngrozit or, ncerca s -mi vorbea sc , tot cont inund s - i me st ece gogoa a, i

nu n elegea m ce -mi spune, apoi urechil e au nceput s -mi vj ie i mi -a m pierdut cuno t in a. n orice caz, urm t orul apel sosise la 9:30 dimi nea a i era di n partea ziarului New York Times. M-a m ntrebat cum de tiau cine era m i unde locuia m. Vocea spunea: Pute i primi l a u ziarul nostru n fi ecare zi a s pt mnii i dumi nic , la pre ul de numai 3,60 dolari pe s pt mn , ti mp de t reisprezece s pt mni . V rug m suna i la 1 -800-631-2500 i v vom onora coma nda imedi at." l prime sc la servici u. Urm t orul. n di fuzor s-a auzit glasul lui Max care spunea: John, oficial nu mai e ti angajatul poli iei din Southold. i mul ume sc pe nt ru ajutor. i datorez un dolar, dar a prefera s - i fac ci nste cu un pahar. Sun -m ". Drac u' s te ia, Max! Ur m torul me saj era de la ni meni altul dect de la domnul Ted Na sh, CIA, super fantoma. in doar s - i ami ntesc c un uciga sa u mai mul i se afl n libert ate i c ai putea fi inta lor. Mi -a f cut ma re pl cere s lucr m mpre un i sunt convins c ne vom mai ntlni. Ai grij de tine." Du-te n m -ta, Ted! Adi c , dac tot ai de g nd s m a menin i, cel pu in ai curajul s mi -o spui verde n fa , chiar dac e ti nregi strat. Pe robot mai exista un singur me saj, dar am oprit aparatul naint e de a -l ascult a. Am format num rul de la Sound vie w i l-am cerut pe Ted Nash. Func ionarul, un b iat tn r, m-a i nformat c nu aveau nici un cli ent cu acest nume. Dar cineva pe nume Ge or ge Foster? a m nt rebat. Nu, domnule. Dar Beth Penrose ? Toc mai a plecat. I-a m descri s pe Na sh i pe Fost er, iar el mi-a spus: Da, domnule, avem doi domni care se potri vesc cu descri erea dumnea voa str . Mai sunt acolo? -Da. Spune-i celui nalt, brunet i cu p rul cre , c domnul Core y a pri mit me sajul lui i c -l averti zeaz s se fereasc de acela i lucru. Ai re inut? - Da, domnule. - i mai spune-i s se duc n m -sa. - Da, domnule. Am pus recept orul n furc i am c scat. M si m ea m ca dracu'. Proba bil c n ultimele dou zi le nu dormi se m mai mult de trei ore. Am c scat din nou. Am ap sat din nou butonul Pl ay" i a m ascul tat ultimul me saj. Era vocea l ui Beth: Bun . .. Te sun din ma i n .. . Voia m s - i mul ume sc c m-ai ajutat azi. Nu tiu dac i-am mul umit deja.. . Oricum, mi -a f cut pl cere s t e cunosc i, dac se nt mpl s nu ne vede m mi ne... s-ar put ea s nu scap a a u or, am o groaz de rapoarte i hr oage de ntocmit. .. las , te sun i ntr-un caz, i n alt ul. nc o dat , mul ume sc". - Ace stea au fost me sajele, m-a anun at robotul. L-a m mai ascult at o dat pe ult imul . Veni se l a ni ci zece minute dup ce ne desp r ise m i glasul ei suna vi zibil deta at i oficial . De fapt, era un mod de a -mi da papucii . M obseda gndul c Bet h i Na sh deveniser a man i i n acel moment se g sea u n camera lui, f c nd dragoste cu pasiune i nfl c rare. Vino- i n fire, Core y. Cnd Dumnezeu vrea s di strug un om, mai nti l face s -i ard c lc iele dup o fe mei e. Adi c , ce al tceva se mai putea ntmpla? mi petrecuse m ziua l a bioizol are i , proba bil , m mol ipsise m de cium buboni c ; se pare c avea m necazuri l a servi ciu; Pedro i Juan tiau unde m g se sc; Ma x, amicul meu, m puse se pe li ber, i ar un t ip de la CIA m a me nin ase f r moti v... de fapt, poate avea un mot iv i ma ginar i, n sfr it, fata pe care o iubea m m p r si se i mi -o nchi pui a m ncol ci ndu- i picioarel e n jurul unui clovn. n plus, Tom i Jud y, care inuse r la mi ne, pl ecaser dint re cei vii. i era abia nou seara. Brusc, m-a ful gerat g ndul s m duc l a m n sti re. Sau, i mai bine, s petrec o lun n Carai be, nso indu-l pe bunul me u pri eten Pet er Johnson din insul n insul . Sau pute a m r m ne aici, s -mi nfrunt desti nul vit eje te. R zbunare, pedeaps , vi ctorie i gl orie. Acest a era John Core y. Mai mult dect att, eu avea m ceva ce nu mai avea ni meni: o vag idee despre ceea ce se petrecea. M -a m a ezat n biroul t cut i ntunecat i, pentru pri ma oar n ziua aceea, m-a m put ut gndi f r s m tulbure ni me ni. n creierul

meu se aduna ser o mul i me de dat e, pe care am nceput s le ordonez. n timp ce pri vea m pe ferea str afar , n noapte, mi cile se mnale sonore din creierul meu mi -a u ap rut ca ni t e puncte lumi noa se pe un ecran ntunecat i i ma ginea a nceput s prind contur. Era m departe de a ob i ne un tablou complet, de detalii nici nu putea fi vorba, totu i putea m face presupuneri destul de apropiate de reali tate n leg tur cu forma, dimensiunile i sensul acelui ceva. Mi-ar mai fi trebuit ct eva puncte l uminoa se, vreo a se se mnale sonore, mo ment n care aveam s cunosc r spunsul la ntrebarea: cine i de ce i asasina se pe Tom i Judy Gordon.

16
Soarele di mine ii a p truns prin fereastra dormitorul ui me u de la etajul al doilea i m-a m si m it ferici t c tr i am; fericit s descop r c porcul mort i pli n de snge de pe perna de al turi fuse se nu mai un co mar. Am a sc ult at ci ripitul p s relelor, ca s m asigur c nu era m si ngura fii n r ma s n via pe P mnt. Undeva deasupra golfului s-a auzit i p tul unui pe sc ru . Pe paji t ea din fa a casei mele ggiau cteva g te. n dep rt are l tra un cine. Pn n prezent, totul era n regul . M -a m dat jos din pat, am f cut un du , m-a m b rbierit , mi-a m terminat toaleta de diminea , apoi m-a m dus la buc t rie i mi-a m nc lzi t o cafea l a cuptorul cu mi crounde. mi pet recuse m t oat noa ptea g ndi ndu-m n fel i chip sau, cum se spune n me seri a noa str , f cnd ra iona me nt e deductive. De ase me nea, d dusem tel efoanele cuvenit e unc hiului Harr y, p rin ilor, veri orilor mei i l ui Dom Fa nell i, nu ns i l ui Max sau redac i ei zi arului New York Times. Tuturor l e spuse se m c nu eu ap ruse m la t elevizor i c nu v zuse m e mi siunea sa u e mi siunil e de ti ri cu prici na; i asigurase m c toat seara m uitase m la Meciul de fotbal de luni seara n Rest aurantul Vechi - ceea ce de fapt ar fi trebui t s fac i c existau persoa ne care puteau confir ma acest lucru. To i m crezuser . Spera m c i eful me u, locotenentul Wolfe pe care l -am pomenit anterior, avea s cread . Totodat , i spuse se m unc hiul ui H c Margaret Wiley era moart dup el, dar nu p ruse prea interesat . - Di ckie Johnson i cu mi ne ne-a m n scut la date apropi ate, am cresc ut mpreun , a m fost la femei mpreun i a m mb trni t mpre un , att doar c el a murit naint ea mea. Ce deprimant! n orice caz, i-am telefonat lui Dom Fanelli, dar nu era acas , a a c i-am l sat vorb so iei lui, Mary, cu care m mp casem bine nainte s m nsor. ns Mary i cu Fosta mea nu se simpatizau ctu i de pu in. Nici divor ul nostru, nici faptul c fusesem mpu cat nu reu ise s dreag rela iile dintre mine i Mary. Bizar. M refer la so iile colegilor de serviciu. n cel mai bun caz, era o rela ie bizar . n orice caz, i-am spus lui Mary: Transmite-i lui Dom c cel de la televizor nu eram eu. Mult lume ne-a confundat. Bine. Dac mor, e mna CIA. Transmite-i i asta. Bine. S-ar putea ca i pe Plum Island s existe unii care s ncerce s m lichideze. Spune-i i asta. Bine. Spune-i c dac mor, s discute cu Sylvester Maxwell, eful poli iei de aici. Bine. Ce mai fac copiii? Bine. Trebuie s nchid. M doare pl mnul. Am pus receptorul n furc . Ei bine, dac aveam telefonul ascultat de poli ia federal , cel pu in nregistraser convorbirea, era bine s m aud spunnd altora c , dup p rerea mea, CIA ncerca s m ucid . Binen eles, nu eram ntru totul de aceast p rere. Ted Nash personal ar fi vrut s m ucid , dar m ndoiam c agen ia ar fi aprobat suprimarea cuiva doar pe motiv c era ncrezut i sarcastic. Totu i, problema era c , dac ntre cazul nostru i Plum Island s-ar fi descoperit o leg tur semnificativ , nu m-a fi mirat s apar i alte cadavre. Cu o sear n urm , n timp ce-mi d deam telefoanele, mi-am verificat arma i muni ia cu lanterna i cu lupa. Totul p rea n ordine. Paranoia poate fi amuzant , cu condi ia s nu- i ia prea mult timp i s nu te abat de la elul t u. Adic , ntr-o zi de rutin , te

po i preface c cineva ncearc s te ucid sau i macin nervii, ceea ce te face s recurgi la mici jocuri, de pild porne ti ma ina prin telecomand , i imaginezi c ai telefonul ascultat sau c cineva i-a umblat la arm . Unii icni i i creeaz prieteni imaginari pe care-i ndeamn s ucid . Al i icni i i construiesc du mani imaginari care ncearc s -i lichideze chiar pe ei. Dup p rerea mea, ace tia din urm sunt ceva mai pu in sminti i i mult mai utili. n orice caz, mi petrecusem restul nop ii r sfoind nc o dat eviden a situa iei financiare a so ilor Gordon. Aveam de ales ntre acest gen de activitate i Jay Leno. Studiasem cu aten ie lunile mai i iunie ale anului precedent, ca s v d cum i finan aser cei doi vacan a de o s pt mn n Anglia, dup c l toria de afaceri. Cartea de credit Visa pe iunie prezenta o sum ceva mai mare dect de obicei, la fel i Amex. O mic denivelare pe un drum de regul neted. De asemenea, factura telefonic din iunie trecut era cam cu o sut de dolari mai ridicat , indicnd, probabil, mai multe convorbiri la mare distan pe luna mai. Totodat , trebuia s presupun c luaser cu ei bani ghea sau cecuri de c l torie, de i n registru nu figurau retrageri de bani suspecte. Era primul i singurul indiciu c so ii Gordon dispuneau i de o alt surs de bani ghea . Persoanele cu venituri ilicite de regul cump r cecuri de c l torie n valoare de mii de dolari, apoi pleac n str in tate i cheltuiesc n stil mare. Afar de cazul n care so ii Gordon tiau cum s viziteze Anglia cu numai dou zeci de dolari pe zi. Oricare ar fi fost adev rul, n privin a filelor trase la imprimant , eviden a contabil nu prezenta nereguli. Indiferent cu ce se ndeletniciser cei doi, acel ceva era bine ascuns sau nu comporta cheltuieli mari, nici depuneri uria e. Cel pu in nu n acest cont. Mi-am impus s nu uit c so ii Gordon fuseser oameni extrem de inteligen i. n plus, fuseser oameni de tiin , deci pruden i, r bd tori i meticulo i. Se f cuse opt diminea a, era miercuri, i eu mi turnasem a doua cea c de cafea proast , n acela i timp c utnd prin frigider ceva de mncare. Salat verde cu mu tar? Nu. Unt cu morcovi? Asta mai mergea. M-am oprit n fa a ferestrei din buc t rie, cu morcovul i tubul cu unt, meditnd, cugetnd, l sndu-m n voia gndurilor i mestecnd. Am a teptat telefonul lui Beth, care s -mi confirme ntlnirea de la ora cinci dup -amiaz , dar buc t ria a r mas cufundat n t cere, cu excep ia ceasului. n acea diminea m-am mbr cat mai spilcuit, cu pantaloni de bumbac cafenii i c ma oxford n dungi. Pe sp tarul scaunului de buc t rie atrna un pulover albastru. Mi-am prins pistolul calibrul 38 la glezn i insigna de poli ie - att ct valora n aceste locuri - n interiorul puloverului. Optimist cum snt, mi-am pus n portofel i un prezervativ. Eram preg tit de lupt , de amor sau de orice avea s -mi aduc ziua aceea. Cu morcovul n mn , am cobort panta nverzit , pn la mal. Deasupra apei plutea o cea sub ire. Am mers pn la cap tul pontonului, care avea nevoie de o repara ie substan ial , atent unde puneam piciorul. Mi-am amintit de ziua n care so ii Gordon legaser parma de ponton trebuie s fi fost pe la mijlocul lui iunie, cam la o s pt mn dup ce f cusem cuno tin n barul Restaurantului Claudio din Greenport. n ziua n care acostaser la pontonul unchiului Harry eu m g seam n obi nuita mea pozi ie de convalescen , pe terasa din spatele casei, bndu-mi berea de convalescent i cercetnd golful cu binoclul, cnd deodat i v zusem. Cu o s pt mn n urm , la Restaurantul Claudio, m rugaser s le descriu casa mea v zut dinspre larg i iat c o g siser . mi amintesc cum coborsem pe ponton ca s -i ntmpin i cum m convinseser s ies n larg cu ei. Navigasem n jurul ctorva golfuri dintre punctele North Fork i South Fork ale lui Long Island - Marele Golf Peconic i Micul Peconic, Golful Noyack i Golful Southold, apoi Golful Gardiners i Orient Point. La un moment dat, Tom a accelerat att de mult, nct am crezut c ne lu m zborul. Vreau s spun c ambarca iunea i ridicase botul n aer i gonea mai-mai s dep easc viteza sunetului. n orice caz, cu aceea i ocazie, so ii Gordon mi ar taser Plum Island. Aici muncim noi, mi spusese Tom. - ntr-o zi vom ncerca s - i facem rost de un permis de vizitator, ad ugase Judy. E foarte interesant. ntr-adev r. Avusese dreptate. n aceea i zi fusesem prin i de vnt i de curen ii din canalul Gut. Crezusem c am s -mi v rs i ma ele n Gut i m ntrebasem

dac nu cumva de acolo se tr gea i numele canalului. Mi-am amintit c petrecusem o zi ntreag pe ap i c ne napoiasem la mine acas , frn i de oboseal , ar i de soare, deshidrata i i fl mnzi. Tom se dusese s cumpere pizza, iar Judy i cu mine r m sesem s bem bere pe terasa din spate, privind asfin itul soarelui. Nu m consideram Un tip prea simpatic, totu i so ii Gordon se str duiser din r sputeri s -mi c tige prietenia, pentru un motiv pe care nu-l n elesesem niciodat . La nceput, nu avusesem nevoie i nici nu-mi dorisem companie. Dar Tom era inteligent i amuzant, iar Judy era frumoas . i de teapt . Uneori lucrurile nu au sens n momentul n care se ntmpl , ns , dup un timp, semnifica ia unui cuvnt sau eveniment devine limpede. N-am dreptate? Poate c so ii Gordon tiau c se g sesc sau s-ar putea g si n pericol. l cunoscuser deja pe Maxwell i voiau ca o anumit persoan - sau mai multe - s tie c erau n raporturi de prietenie cu eful poli iei. Pe de alt parte, petreceau mult timp cu subsemnatul i m gndesc c poate i de ast dat ineau s se afle c sunt amici cu un poli ist. n caz c so ilor Gordon li s-ar fi ntmplat ceva, poate c Max sau eu am fi primit o scrisoare... dar nu contam prea mult pe asta. Tot legat de lucrurile care, privite retrospectiv, au sens, n acea noapte de iunie, nainte ca Tom s se napoieze cu pizza, Judy, care d duse de du c trei beri pe stomacul gol, a deschis discu ia despre conacul unchiului Harry. - Ct valoreaz casa asta? - Cred c vreo patru sute de mii, poate chiar mai mult. De ce? - De curiozitate. Unchiul t u nu vrea s-o vnd ? - Mie mi-a oferit-o sub pre ul pie ii, dar i-a r mne dator dou sute de ani. Discu ia se ncheiase aici. Totu i, cnd cineva te ntreab ct valoreaz o cas sau o barc i dac obiectul este de vnzare, atunci fie c este curios, fie c vrea s cumpere. So ii Gordon nu erau iscoditori din fire. Desigur, n prezent gndeam c pe atunci se a teptau s se mbog easc foarte rapid. Dar dac sursa noii averi ar fi fost o tranzac ie ilegal , so ii Gordon n-ar fi aruncat cu banii n dreapta i n stnga, cump rnd o cas pe rmul m rii, n valoare de patru sute de mii de dolari. Prin urmare, banii pe care-i a teptau erau fie legali, fie aparent legali. Vaccinul. Foarte posibil. Dup aceea, intervenise ceva i creierii lor inteligen i fuseser mpr tia i pe terasa din lemn de cedru, ca un pachet cu dou kilograme i jum tate de carne tocat aruncat lng gr tarul din gr din . Mi-am adus aminte c , mai trziu n aceea i sear de iunie, i spusesem lui Tom c acolo, n canalul Gut, fusese cam riscant. Tom trecuse de la bere la vin i era u or ame it. Pentru un om de tiin , avea nclina ii filosofice, a a c mi-a spus: - Numai o barc r mas n port e o barc sigur . Dar b rcile nu-s f cute ca s stea pe mal. Era adev rat, metaforic vorbind. mi trecuse prin minte c ni te oameni care umblau cu virusul Ebola i cu alte substan e letale erau, f r ndoial , dispu i s - i asume riscuri. C tigau de atta timp la jocul pericolului biologic, nct ncepuser s se cread proteja i de o putere miraculoas . Hot rser s intre n alt joc periculos, de ast dat unul mai profitabil. Totu i, nu se sim iser n elementul lor, la fel ca un scafandru care ar face alpinism sau invers: ar avea for i curaj, dar n-ar ti cum trebuie s ac ioneze. M-am ntors la ziua de miercuri a lunii septembrie, aproximativ ora nou diminea a. Tom i Judy, care st tuser mpreun cu mine chiar n acest loc, pe pontonul unchiului Harry, erau acum mor i, iar mingea trecuse n terenul meu ca s folosesc alt metafor . Am pornit napoi spre cas , nviorat de aerul dimine ii i de morcov, impulsionat de amintiri frumoase despre doi oameni de treab , cu mintea limpede, cu dezam girile i grijile din ziua precedent revenite la dimensiunile lor reale. Eram odihnit i dornic s ncep lupta. S ard uturi n fund. Mai exista un element, aparent f r leg tur i care trebuia plasat pe ecranul sonarului: domnul Fredric Tobin, viticultorul. Mai nti ns , gndindu-m c cineva ar fi putut telefona n timp ce eu st team pe mal, cufundat n gnduri, am verificat robotul. Nu primisem nici un mesaj. Tic loasa! Potole te-te, John. Mai degrab agasat dect jignit, am plecat de acas . Purtam blazer marca Ralph Lauren, c ma Tommy Hilfiger, pantaloni Eddie Bauer, ort Perry Ellis, miroseam a aftershave Karl Lagerfeld i-mi luasem revolverul Smith and Wesson. Am pornit ma ina cu telecomanda, apoi m-am urcat la volan.

- Bonjour, ma in . Am pornit pe Main Road i am cotit la dreapta, n lumina soarelui care se n l a pe cer. Main Road era o osea ndeosebi rural , ns devenea strad principal a multor sate. ntre centrele localit ilor respective exist hambare i ferme, pepiniere, o mul ime de standuri de prezentare, cteva restaurante simple i bune, cteva magazine de obiecte vechi i cteva biserici cu acoperi de indril , construite ntr-un ncnt tor stil caracteristic zonei New England. Cu toate acestea, un lucru se schimbase de cnd eram copil: n prezent Main Road se mndre te cu vreo dou sprezece crame. Indiferent unde sunt situate podgoriile respective, cele mai multe crame au fost construite pe Main Road, ca s atrag turi tii. Se organizeaz vizite la crame i degust ri gratuite, urmate de o incursiune obligatorie la magazinul de suveniruri, n care excursionistul se simte obligat s cumpere nectarul de struguri local, precum i calendare despre vin, c r i de bucate, tirbu oane, suporturi de pahare i cte i mai cte. Majoritatea acestor crame au fost ini ial ferme i hambare, altele ns sunt complexe mari i noi, care includ, pe lng tehnologia actual de ob inere a vinului, un magazin de vinuri i suveniruri, un restaurant, o gr din n care se bea vin i altele. Main Road nu era chiar Rue de Soleil, iar North Fork nu era Cte du RhUne, ns , n general, ambian a este agreabil , un fel de combina ie ntre Cape Cod i Napa Val ley. Vinurile n sine nu sunt rele, din cte se spune. Unele sunt chiar bune, tot din cte se spune. Cteva au c tigat competi ii na ionale i interna ionale, de asemenea din cte se spune. Ct despre moi, eu beau bere Budweiser. n c tunul denumit Peconic am oprit ntr-o parcare mare, pres rat cu pietri i marcat cu o pancart din lemn, pe care scria Podgoriile Fredric Tobin". Pancarta era neagr i l cuit , iar literele erau sculptate n lemn i vopsite n auriu. Cteva dungi bizare de vopsea n diverse culori br zdau lacul negru i le-a fi luat drept semn de vandalism, dac nu le-a fi v zut i pe etichetele de vin Tobin din magazinele de b uturi sau pe etichetele sticlelor, pe vremea cnd edeam pe podeaua de scnduri din spatele casei lui Tom i Judy. Ct despre drele de pe tabla indicatoare a domnului Tobin, am tras concluzia c era o form de art . Diferen a dintre art i vandalism devine pe zi ce trece tot mai greu de precizat. Am cobort din vehiculul meu sport, utilitar i scump, i am remarcat alte dou sprezece asem n toare. Poate cre teau pe aici. Sau poate c aceste ma ini de elit erau destinate unor cowboy urbani i suburbani, care parcau f r probleme i pe marginea oselei. Dar m abat de la subiect. Am pornit pe jos c tre complexul Tobin. n aer plutea un miros p trunz tor de struguri zdrobi i i n curs de fermenta ie, iar locul era mpnzit de albine; jum tate din ele au f cut o pasiune pentru aftershave-ul meu Lagerfeld. Cum s descriu crama Tobin? Ei bine, ar ta ca un castel francez construit din cedru american. Era limpede c domnul Tobin nf p-tuise o mic avere ca s - i vad visul mplinit. Mai fusesem aici i cuno team locul. nc nainte de a intra, tiam c acel complex consta dintr-o sal de primire a vizitatorilor, n stnga c reia se g sea un mare magazin de vinuri i suveniruri. n dreapta se afla aripa n care se producea vinul, o cl dire cu dou niveluri, ntins pe o mare suprafa i ticsit de recipiente din cupru, prese i altele asemenea. Cndva f cusem o vizit cu ghid i ascultasem toat poliloghia. Nicicnd n istoria omenirii nu s-au n scocit mai multe bazaconii n leg tur cu ceva att de mic precum boaba de strugure. La urma urmei, pruna e mai mare. Nu? Oamenii fac i rachiu din prune. Nu? Atunci ce-i cu toate prostiile acestea despre struguri? n orice caz, deasupra ntregului complex se ridic un uria turn central, ca un donjon de castel nalt de vreo cincisprezece metri, n vrful c ruia flutur un drapel. Nu drapelul american, ci stindardul negru cu emblema Tobin. Cuiva i place s - i vad numele pretutindeni. Toat indrila este vopsit n alb, a a c de departe construc ia arat exact ca un castel de piatr , ca cele din bro urile turistice. Freddie a investit bani buni n aceast construc ie, lucru care m face s m ntreb ct se putea c tiga din zdrobitul strugurilor. S continuu cu descrierea castelului Tobin: ceva mai departe, spre stnga, era un mic restaurant, pe care femeile i reporterii l descriau invariabil ca fiind ic". Eu l g seam preten ios i n bu itor. Oricum, se afla pe lista mea de op iuni, n caz c Restaurantul Vechi ar fi fost nchis de c tre Ministerul S n t ii.

Restaurantul avea o teras acoperit , unde persoane care se mbr cau la Eddie, Tommy, Ralph, Liz, Carole i Perry puteau sta jos i p l vr gi despre vin, care fiindc a venit vorba este, n realitate, suc de struguri amestecat cu alcool. n orice caz, n spatele restaurantului ic, zid n zid cu el, se g se te o sal mai mare de livr ri, loc potrivit pentru celebrarea unei nun i, a unui botez sau bar mitzvah, din cte scria n bro ura semnat de Fredric Tobin, proprietar. Mai fusesem n acea sal , prin iulie, la o serat de degustare a vinului, organizat de domnul Tobin. Cu acea ocazie se s rb toriser cteva noi arje, ceea ce nsemna, cred eu, c vinul era gata de vnzare i de turnat pe gt. Fusesem invitat de so ii Gordon, dup cum poate am mai spus, iar n sal erau prezente vreo dou sute de persoane, crema societ ii din North Fork: bancheri, avoca i, medici, judec tori, politicieni, c iva granguri din Manhattan, care aveau vile de vacan n zon , comercian i, mari agen i de vnz ri imobiliare i al ii. Printre ei se r t ciser o mn de arti ti, sculptori i scriitori, care, din diverse motive, nu optaser pentru luxosul Hampton din cealalt parte a golfului. Probabil c mul i dintre ei c tigau suficient de bine ca s - i permit s locuiasc la Hamptons, de i, desigur, de regul declarau c sunt mult mai one ti din punct de vedere artistic dect confra ii de acolo. Puah! Max fusese invitat i el, dar nu putuse s vin . Din spusele lui Tom i Judy, n afar de ei doi, printre invita i nu se mai afla nici un angajat de pe Plum Island. Gazdele se feresc de salaria ii de pe Plum Island ca de cium ", mi-a spus Tom. Amndoi f cusem mare haz pe tema asta. Doamne, ct mi lipsea Tom! La fel i Judy. Era nemaipomenit . mi aminteam cum, cu ocazia acelei degust ri de suc de struguri, Tom m prezentase gazdei noastre, Fredric Tobin, un gentleman celibatar care, la prima vedere, d dea impresia c tr ie te pe picior mare, dac n elege i ce vreau s spun. Domnul Tobin era mbr cat ntr-un elegant costum purpuriu, c ma alb de m tase, cravat cu model de vi -de-vie i ciorchini de struguri. Mai mare scrba. Domnul Tobin se ar tase politicos, de i pu in cam rece fa de moi, fapt care m scotea din s rite de fiecare dat cnd eram ntr-o societate simandicoas . Vreau s spun c un detectiv criminalist trece cumva bariera social , iar unei gazde de condi ie medie i face pl cere s aib n preajm un detectiv sau doi, ca s mai depene cte o istorioar . Toat lumea se d n vnt dup crime. Dar Fredric mi ntorsese cumva spatele nc nainte s -i mp rt esc teoria mea despre vinuri. Le dest inuisem lui Tom i Judy c Monsieur nu catadicsise nici cel pu in s -mi fac avansuri. Tom i Judy m informaser c Freddie (nume cu care nimeni nu ndr znea s i se adreseze direct) era, de fapt, un heterosexual convins. Din cte spunea Judy, unii luau farmecul i manierele elegante ale lui Fredric drept un indiciu al homosexualit ii sau bisexualit ii lui. Mie nu mi s-a ntmplat niciodat a a ceva. Am aflat de la so ii Gordon c suavul i ndatoritorul domn Tobin studiase viticultura n Fran a, c ob inuse cteva diplome n suc de struguri i altele asemenea. Tom mi ar tase o tn r care era concubina de atunci a domnului Tobin. Era absolut n ucitoare: n vrsta de vreo dou zeci i cinci de ani, nalt , blond , cu ochi alba tri i trup parc ie it dintr-o form de jeleu. Oh, Freddie, b ftosule! Cum am putut s te judec gre it? Prin urmare, aceea fusese unica mea ntlnire cu mp ratul albinelor. n elegeam de ce Tom i Judy cultivaser aceast rela ie n primul rnd, le pl cea vinul, iar Tobin producea unul dintre cele mai bune vinuri. Dar, n afar de aceasta, produc ia de vinuri implica o existen social corespunz toare, ca petrecerea la care ne aflam, dineuri n cerc restrns, concerte n aer liber, inute la vie, picnicuri extravagante pe plaj , i a a mai departe. So ii Gordon p reau atra i de toate acestea, fapt care m-a surprins, i, de i nu se ploconeau n fa a lui Fredric Tobin i nici nu c utau s -i intre n gra ii, f r ndoial c nu aveau prea multe n comun cu el, din punct de vedere social, financiar, profesional sau mai tiu eu care. Mai precis, mi se p ruse cam nefiresc ca Tom i Judy s ntre in o rela ie cu un individ ca Fredric. Ct despre numele de Fredric, era un caz de renun are la un l", n timp ce restul localnicilor ncercau s introduc e"-ul n diverse cuvinte. Pe scurt, Fredric Ciorchine mi f cea impresia unui dobitoc ncrezut i m tenta gndul s -i dau pu in peste nas. n plus, avea barb , poate chiar i o ma in sport alb .

Am intrat n magazinul de suveniruri i m-am uitat n jurul meu, ncercnd s g sesc ceva dr gu pentru iubirea mea pierdut , de pild un tirbu on pe al c rui mner s scrie: Am dezvirginat o sticl n North Folk". n lipsa unui asemenea obiect, am descoperit o plac frumoas de ceramic pictat de mn , care nf i a o egret stnd n vrful unui stlp. Era o pas re tare ciudat , dar mi-a pl cut obiectul, pentru c nu nf i a nimic cu vi -de-vie. n timp ce vnz toarea de la cas mi mpacheta placa de ceramic , am ntrebat-o: - Domnul Tobin e acas ? Tn ra cea atr g toare mi-a aruncat o privire i mi-a r spuns: - Nu tiu precis. - Mi s-a p rut c i-am v zut ma ina. Un automobil sport, alb. Corect? - Ar putea fi prin preajm . Ave i de pl tit 10,97 dolari, inclusiv taxa. I-am achitat 10,97 dolari, inclusiv taxa, mi-am luat restul i pachetul. - A i vizitat crama? m-a ntrebat ea. - Nu, dar am vizitat cndva o fabric de bere. Mi-am scos din buzunar legitima ia i i-am pus-o sub ochi. De la poli ie, domnioar . V-a ruga s ap sa i pe oricare buton al telefonului care v face leg tura cu biroul domnului Tobin i s -l chema i aici n doi timpi i trei mi c ri. A i n eles? Ea a ncuviin at din cap i a f cut ce-i cerusem. - Marilyn, a vorbit ea n receptor, lng mine se afl un poli ist care dore te s discute cu domnul Tobin. - n doi timpi i trei mi c ri. - Chiar acum, a tradus ea. Bine... da, i spun. A nchis telefonul i m-a anun at: Coboar imediat. - Coboar de unde? Ea mi-a ar tat o u nchis , n peretele din cel lalt cap t al nc perii, i mi-a explicat: - U a d spre apartamentele din turn: birourile administrative. -Bine. Mul umesc. M-am dus la u i am deschis-o. Am p it ntr-o sal spa ioas i rotund , cu lambriuri de lemn, un fel de hol care era baza turnului. O u d dea spre cazanele de fermentare i alta spre biroul de recep ie pe unde intrasem. O u lambrisat ducea afar , spre partea din spate a cramei. Mai era i o scar , iar n dreapta ei un ascensor. U a ascensorului s-a deschis i domnul Tobin a p it pe hol, aproape f r s -mi acorde vreo aten ie, att de gr bit se ndrepta spre magazinul de suveniruri. Am remarcat pe chipul lui o expresie de ngrijorare. Domnul Tobin? l-am abordat eu. El s-a ntors spre mine. -Da? Detectiv Courtney. Uneori pronun gre it propriul meu nume. Oh... Da, cu ce v pot fi de folos? A vrea s v r pesc cteva minute, domnule. n leg tur cu ce? sunt detectiv la sec ia criminalistic . Oh... so ii Gordon. ntocmai, domnule. Se p rea c nu-mi recuno tea figura, de i era aceea i ca cea din luna iulie, cnd l ntlnisem pentru prima oar . E drept c numele mi se schimbase pu in, ns nu aveam de gnd s -i remprosp tez memoria. n privin a statutului, a jurisdic iei mele i a altor prostii de ordin tehnic, am procedat ca i cum n-a fi ascultat mesajul lui Max de pe robot. n eleg c a i fost prieten cu victimele, m-am adresat proprietarului podgoriei. De fapt... ne ntlneam la diverse ocazii sociale. n eleg. Ct despre Fredric Tobin, spre regretul meu trebuie s spun c era mbr cat aproape la fel ca mine: o colec ie de etichete de creatori de mod , plus pantofi sport. Nu purta cravat cu struguri, n schimb arborase o batist caraghioas , liliachie, n buzunarul de la piept al puloverului albastru. Domnul Tobin era un b rbat de vreo cincizeci de ani, poate mai tn r, pu in sub n l imea medie - o posibil explica ie pentru complexul Napoleon de care suferea. Nu era nici slab, nici gras, avea un cap mare, p r aten, tuns scurt, care nu-i apar inea n ntregime, i o barb retezat cu grij . Din ii, care nu-i apar ineau nici ei de la natur , erau albi ca perlele, iar pielea era bronzat . n linii mari, era

un tip ngrijit, elegant la vorb i se inea bine. n orice caz, orict de spilcuit ar fi fost i oricte cosmetice ar fi folosit, nimic nu i-ar fi schimbat ochii ntuneca i, care jucau n toate p r ile, ca ni te m rgele, de parc ar fi fost liberi n orbite. Domnul Tobin se d duse cu o lo iune aftershave cu miros de pin, care - am presupus eu - nu atr gea albinele. S n eleg c dori i s -mi pune i unele ntreb ri? a vrut el s tie. - Doar cteva ntreb ri de rutin . Fiindc a venit vorba, n anchetarea unei crime nu exist ntreb ri de rutin . - Ierta i-m ... nu... adic ... nu am nici cea mai mic idee ce s-a ntmplat cu so ii Gordon. - Ei bine, au fost asasina i. - Asta tiu... Voiam s spun... - Am nevoie s reconstitui mediul n care se mi cau. - Poate ar trebui s -mi chem avocatul. Auzindu-l, am ridicat din sprncene. E dreptul dumneavoastr . Putem sta de vorb la poli ie, n prezen a unui avocat, am ad ugat eu. Sau putem rezolva aici, n circa zece minute. El a cnt rit cele dou op iuni. Nu tiu... Nu sunt obi nuit cu astfel de situa ii... - Domnule Tobin, nu snte i suspectat. Pur i simplu, vreau s discut cu prieteni ai so ilor Gordon. n elege i... s cunosc mediul n care au tr it. n eleg. P i... dac socoti i c v pot fi de folos, sunt bucuros s v r spund la orice ntrebare. Perfect. Voiam s -1 duc departe de telefon, a a c i-am spus: ti i ce? Niciodat nu m-am plimbat printr-o vie. Am putea discuta pe drum? Desigur. De fapt, chiar asta aveam de gnd s fac nainte de sosirea dumneavoastr . Iat o solu ie binevenit pentru amndoi. Deci, toat lumea-i mul umit . L-am urmat i am ie it prin u a cu glasvand afar , la lumina soarelui. n apropiere erau parcate dou camionete mici, pline cu struguri. Acum dou zile am nceput culesul, m-a informat domnul Tobin. - Luni. -Da. O zi mare pentru dumneavoastr . O zi plin de satisfac ii. Presupun c a i fost aici toat ziua. nc din zori. Am ncuviin at din cap. E o recolt bun ? Pn acum foarte bun , mul umesc. Am traversat paji tea din spate i am intrat n via cea mai apropiat , apoi am pornit printre dou iruri de vi -de-vie nc neculeas . Mirosea pl cut i, har Domnului, albinele nc nu m depistaser . Domnul Tobin a ar tat spre pache elul meu cu emblema firmei i m-a ntrebat: Ce-a i cump rat? Ceramic pictat pentru prietena mea. Care anume? -Beth. Care anume plac ? Oh! Egreta. Revine la mod . Ceramica pictat ? -Nu, egreta. Uita i ce este, domnule detectiv... sunt p s ri ciudate. Am citit undeva c - i aleg perechea pe via . Adic , probabil c nu sunt catolice. De ce se mperecheaz pe via ? Domnule detectiv... Ulterior am citit alt versiune. Femelele accept perechea pe via , cu condi ia ca masculii s se napoieze la acela i cuib. ti i, oamenii de tiin care cerceteaz via a n natur nal aceste pr jini cu platforme n vrf i apoi i construiesc cuibul acolo. M refer la p s ri, nu la cercet tori. Domnule detectiv... Concluzia este c femeia nu-i chiar monogam . E legat de cuib. Se ntoarce la acela i cuib n fiecare an i se mperecheaz cu primul mascul care i face apari ia. Un fel de doamne din

Southampton n locuin ele lor de vacan . n elege i? Niciodat nu renun la vila de vacan . Bun, masculul poate moare, poate e mpu cat i nu mai vine. Alteori ns , pur i simplu, ntrzie. n elege i? ntre timp, ea se culc cu ngrijitorul vilei. Oricum ns , revenind la egrete... - Ierta i-m , domnule detectiv... ce a fost...? - Spune i-mi John. El mi-a aruncat o privire i mi-am dat seama c ncerca s - i fac o p rere despre mine, dar nu prea reu ea. n orice caz, dup mica mea digresiune ornitologic , Tobin m categorisise drept s rac cu duhul,- a a c p rea mai destins. - Am fost ocat la auzul ve tii, mi-a m rturisit el. Ce tragedie! Erau att de tineri i plini de via . Nu i-am r spuns. - tii ceva despre nmormntare? - Nu, domnule. Cred c so ii Gordon nc se mai afl n laboratorul de medicin legal . Dup toate probabilit ile, n momentul de fa sunt f cu i buc i, urmnd a fi cusu i la loc. Ca un basm din buc ele, cu excep ia faptului c le sunt scoase organele interne. n fond, cine i d seama dac lipsesc organele interne? Domnul Tobin nu a f cut nici un comentariu. Un timp ne-am continuat plimbarea prin vie n t cere. Uneori, dac nu pui ntreb ri, persoana pe care o interoghezi ncepe s se agite i s tr nc neasc vrute i nevrute, ca s umple t cerea. Dup vreun minut sau dou , domnul Tobin a spus: - Erau oameni tare dr gu i. Am ncuviin at din cap. Dup alte cteva secunde, a ad ugat: - Nu pot s cred c ar fi avut du mani. Dar pe Plum Island se ntmpl lucruri ciudate. De fapt, se pare c-ar fi fost o spargere. A a am auzit la radio. Maxwell, eful poli iei, a declarat c a fost o spargere. Dar o parte din mass-media ncearc s fac o leg tur cu Plum Island. Ar trebui s -l sun pe Maxwell. Sntem prieteni. Cuno tin e. i tia pe so ii Gordon. - Z u? Aici to i se cunosc ntre ei. - A a se pare. Din pricina pozi iei geografice. Sntem nconjura i de ap din trei p r i. Aproape ca o insuli . Pn la urm , c r rile noastre se ntlnesc. De aceea e att de tulbur tor. Putea fi unul dintre noi. - V referi i la uciga sau la victime? P i, la amndoi, a r spuns domnul Tobin. Uciga ul putea fi unul dintre noi, iar victimele puteau fi... crede i c asasinul va lovi din nou? Oh, sper c nu. Am destule pe cap. Am continuat s mergem pe lng irul nesfr it de araci, dar domnul Tobin i pusese lac t la gur , a a c l-am ntrebat: Ct de bine i cuno tea i pe so ii Gordon? Ne ntlneam n societate. Lor le pl cea grozav latura spectaculoas i romantic a fabric rii vinului. -Z u? Te intereseaz vinul, domnule detectiv? Nu, eu sunt b utor de bere. Uneori beau votc . Asculta i aici, cum vi se pare? I-am recitat reclama despre votca din cartofi Krumpinski, aromat i natural . Ce zice i? O industrie nrudit , nu? Aici cartofii cresc la tot pasul. Acest cap t al insulei Long Island ar putea nota n alcool. Unii sunt pentru gem de struguri i piure. Noi vedem n cele dou culturi vin i votc . Ce p rere ave i? Un concept interesant. A tras un strugure alb dintre frunze i a strivit un bob ntre din i. Foarte bun. Tare, dulce, dar nu prea zaharos. n acest an am avut exact atta ploaie i soare ct ne trebuie. Va fi un an bun. Excelent! Cnd i-a i v zut pentru ultima oar pe so ii Gordon? Cam cu o s pt mn n urm . Poftim, gust . Mi-a pus n palm cteva boabe. Am pus una n gur , am mestecat-o i am scuipat pieli a. Nu-i rea. Pieli ele au fost stropite. Trebuie s strive ti miezul n gur . Poftim! Mi-a pus n palm o jum tate de ciorchine. Am mers mai departe, ca doi vechi prieteni, strivind n gur pulp de struguri dar nu unul n gura celuilalt. nc nu ajunsesem chiar att de intimi. Domnul Tobin a continuat s vorbeasc despre vreme, despre vin i altele asemenea. Aici media anual a ploilor e aproape aceea i ca la Bordeaux, m-a informat el. Ce vorbi i?

Dar strugurii no tri negri nu au miezul la fel de dens ca cei de la Bordeaux. Pulpa are alt consisten . - Desigur. - La Bordeaux pulpa se las la macerat mpreun cu vinul cel nou mult timp dup fermentare. Vinul e l sat s se nvecheasc n butoi vreme de doi sau trei ani. La noi, metoda nu d rezultate, ntre strugurii no tri i ai lor exist un ocean. Soiul e acela i, dar fructele i-au dezvoltat alt caracter. La fel ca noi. - Bun remarc . - De asemenea, la stocare vinul trebuie mnuit cu mai mare grij dect la Bordeaux. La nceput am f cut i eu unele gre eli. - To i gre im. - Aici, de pild , este mai important s protej m fructul dect s ne preocup m de gustul de tanin. Noi nu ob inem taninul realizat la Bordeaux. - De aceea sunt mndru c sunt american. - Cnd faci vin, nu trebuie s fii prea dogmatic sau s te ag i de teorii. Trebuie s descoperi metoda care d rezultate. - La fel ca n meseria mea. - Putem ns nv a de la vechii mae tri. La Bordeaux am nv at ce important este suprafa a frunzei de vi . - E locul cel mai potrivit ca s nve i astfel de lucruri. Nu era chiar att de r u, ca o lec ie de istorie, dar nici cu mult mai bine. Oricum, l-am l sat s tr nc neasc i mi-am n bu it un c scat. - La aceast latitudine nordic , suprafa a frunzei de vi i d voie s captezi lumina soarelui. Sudul Fran ei, Italia sau California nu se confrunt cu aceast problem . Dar aici, n North Fork, ca i la Bordeaux, trebuie s realizezi un echilibru ntre umbr i soare pe boabele de strugure. i a a mai departe. Iar i iar. Cu toate acestea, aproape c -mi pl cea tipul, n ciuda primei impresii. Nu vreau s afirm c am fi ajuns vreodat amici la cataram , ns Fredric Tobin avea un oarecare farmec, de i era cam pis log. Se vedea limpede c i pl cea ce face: se sim ea n largul lui n mijlocul viilor. ncepeam s n eleg de ce l simpatizaser so ii Gordon. - North Fork e un microclimat, mi-a spus el. Se deosebe te de zonele din jur. tiai c aici avem mai mult soare dect de cealalt parte a golfului, la Hamptons? Glumi i. Bog ta ii din Hamptons cunosc acest lucru? Mai mult soare dect dincolo de bra ul Sound, n Connecticut, a continuat el. Ce vorbi i? Cum a a? Din pricina ntinderilor de ap i a vnturilor din jurul nostru. Aici avem un climat maritim. Connecticut are o clim continental . Acolo, pe timpul iernii, temperatura poate fi mai cobort cu zece grade. Vi ei-de-vie nu i-ar prii a a ceva. E de la sine n eles. Totodat , aici nu-i niciodat ar i , care-i la fel de d un toare pentru vi a-de-vie. ntinderile de ap din jur contribuie la crearea unei clime moderate. Mai cald, mai nsorit, egretele care se ntorc... Grozav! Pn i solul este altfel. Un sol glaciar, foarte bogat, con innd exact substan ele hr nitoare necesare i totodat filtrat de stratul de nisip de dedesubt. M iculi , crede i-m , n copil rie, dac cineva mi-ar fi spus: John, ntr-o bun zi ct vezi cu ochii vor fi numai vii, i-a fi rs n nas i i-a fi ars un ut n fund." Te intereseaz ? Foarte mult.

Nici ct negru sub unghie.


Am trecut pe alt rnd de araci, unde o ma in de cules zdrobea boabele, absorbind crceii undeva n untru. Iisuse! Oare cine inventeaz astfel de lucruri? Am trecut pe alt rnd, unde cteva tinere n ort i tricouri cu emblema Tobin f ceau acela i lucru, dar manual. Pe spa iul dintre araci se vedeau co uri cu struguri. mp ratul Vi ei-De-Vie s-a oprit i a schimbat cteva vorbe cu ele. n ziua aceea era pus pe cuceriri, iar pu tancele reac ionau cum era de a teptat. Probabil c era suficient de vrstnic ca s le fie tat , dar pe fete le interesau, pur i simplu, banii. Eu eram nevoit s -mi folosesc tot farmecul i inteligen a ca s le fac s - i dea jos chilo ii, dar tiam tipi boga i care spuneau fetelor lucruri mai pu in inteligente i ncnt toare, de pild : La sfr itul s pt mnii mergem la Paris cu Concorde". De fiecare dat metoda d dea rezultatele scontate.

Dup vreun minut am plecat de lng tinerele culeg toare de struguri i domnul Tobin mi-a spus - n diminea a aceasta n-am ascultat tirile, dar una dintre angajatele mele mi-a spus c a auzit la radio c e posibil ca so ii Gordon s fi sustras un nou vaccin miraculos pe care inten ionau s -l vnd . Dup toate aparen ele, au fost tra i pe sfoar i uci i. Adev rat? - Se pare c a a s-au petrecut lucrurile. - Nu exist risc de... cium sau alt molim ...? - Absolut deloc. - Bine. Asear mai toat lumea i f cea gnduri negre. - Nu fi i ngrijorat. Unde era i luni sear ? - Eu? Oh, la mas cu prietenii. Chiar aici, n restaurantul meu. - La ce or ? - Pe la opt. nc nu ascultasem tirile. - Dar mai devreme unde a i fost? De pild , pe la cinci, cinci i jum tate? - Acas . - Singur? - Am o menajer i o prieten . - Foarte frumos. i pot aminti unde era i la cinci i jum tate? - Binen eles. Eram acas . A fost prima zi de cules, a ad ugat el. Am sosit aici n zorii zilei. Pe la patru m-am sim it istovit i m-am dus acas s trag un pui de somn. Apoi m-am ntors aici, s iau cina. O mic s rb torire cu ocazia nceperii culesului. Niciodat nu tii exact cnd ncepi culesul, a a c ntotdeauna e o s rb toare nea teptat . Peste o s pt mn sau dou vom organiza un mare dineu n cinstea recoltei. - Ce via ! am exclamat. Cine a fost la cin ? - Prietena mea, administratorul domeniului, c iva prieteni... S-a uitat la mine i a spus: Sun oarecum a anchet . A a i trebuia. Asta i era. Dar nu voiam s -l nelini tesc pe domnul Tobin i s -l fac s - i cheme avocatul sau pe Max. - sunt ntreb rile de rutin , domnule Tobin, i-am spus. ncerc s -mi fac o idee unde se g seau diverse persoane luni seara, n ce rela ii erau respectivii cu victimele... i a a mai departe. Cnd vom avea un suspect, c iva prieteni i colegi de munc ai so ilor Gordon ar putea deveni martori. n elege i? Nu tim, pn cnd nu afl m totul. - n eleg. Un timp l-am l sat s se lini teasc i am discutat din nou despre struguri. Tipul avea st pnire de sine, dar, la fel ca to i ceilal i, l nelini tea pu in prezen a unui poli ist. Cnd i unde i-a i v zut pe so ii Gordon s pt mna trecut ? Oh, s m gndesc... La cin , la mine acas . Am avut c iva invita i. Ce v pl cea la so ii Gordon? Ce vre i s spune i? Exact ce-am spus. Parc v-am spus c era exact invers, domnule detectiv, a r spuns el. Atunci de ce i-a i invitat la dumneavoastr acas ? P i... sincer s fiu, povesteau lucruri interesante despre Plum Island. Oaspe ilor mei le pl cea ntotdeauna s -i asculte. So ii Gordon i meritau masa, a ad ugat el. Z u? Mie mi-au vorbit rareori despre meseria lor. De asemenea, a spus el, erau o pereche deosebit de atr g toare. N-ai... adic ... cred c atunci cnd i-ai v zut... ea era de o rar frumuse e. ntr-adev r, am spus eu. V culca i cu ea? Poftim? ntre inea i rela ii intime cu doamna Gordon? Cerule, nu! Dar a i ncercat? Binen eles c nu. Nici m car nu v-a i gndit" la asta? El s-a gndit dac se gndise, apoi mi-a r spuns: Uneori. Dar eu nu umblu dup nevestele altora. Am suficiente femei. Serios? Presupun c ampania i face efectul, atunci cnd e ti proprietarul unei podgorii, al unui castel, al cazanelor de fermentare i al sta iei de mbuteliere. M ntreb dac proprietarii de crame mici au parte de tot attea femei ca viticultorii. Probabil c nu. Ia nchipui i-v . n orice caz, l-am ntrebat pe domnul Tobin: A i fost vreodat la locuin a so ilor Gordon? Nu. Nici nu tiam unde locuiesc.

Atunci unde le trimitea i invita iile? ~ P i... de asta se ocup secretara meu pentru rela ii cu publicul. Dac stau s m gndesc, mi amintesc c locuiesc... locuiau la Nassau Point. - ntocmai, domnule. S-a spus la toate buletinele de tiri. Doi locuitori din Nassau Point au fost g si i asasina i. - Da. i-mi mai amintesc c mi-au spus c aveau o proprietate chiar pe rm. - ntr-adev r. Aveau. F ceau frecvent naveta la Plum Island. Probabil au men ionat i acest lucru pe la dineuri, pe lng pove tile despre insul . - Da, au vorbit. Am remarcat c domnul Tobin avea mici broboane de sudoare la r d cina me ei de p r. Trebuia s nu uit c i cei mai nevinova i dintre oameni transpirau cnd erau supu i unui interogatoriu modificat i civilizat. De fapt, odinioar se vorbea despre stoarcerea" de informa ii de la oameni - ti i cum vine asta, lumini orbitoare, interogatorii f r sfr it, supunere la chinuri. n zilele noastre ne purt m cu blnde e, uneori, dar, orict ai fi de cumsecade, unora deopotriv vinova i sau nevinova i pur i simplu, nu le place s li se pun ntreb ri. ncepea s se nc lzeasc i mi-am scos puloverul albastru pe care mi l-am aruncat pe um r. Pistolul S W era prins la glezn , a a c domnul T nu s-a alarmat. Albinele m depistaser , a adar am ntrebat: - n eap ? - Dac nu le faci nimic, nu. - Nu le fac nimic, mie mi plac albinele. - De fapt, sunt viespi. Probabil te-ai dat cu colonie care le place. - Lagerfeld. - E una dintre preferin ele lor. Nu le lua n seam , a ad ugat el. - Bine. Au fost i so ii Gordon invita i la cin luni sear ? - Nu, n mod normal nu i-a fi invitat ntr-un grup mic i adunat spontan... La cina de luni au venit n principal prieteni apropia i i persoane care lucreaz n acest domeniu. - n eleg. - De ce m ntrebi? - Oh, din pricina ironiei sor ii. Adic , dac so ii Gordon ar fi fost invita i, poate ar fi venit acas mai devreme, s-ar fi mbr cat... n elege i, ar fi lipsit de la ntlnirea cu moartea. - Nimeni nu lipse te de la ntlnirea cu moartea, a replicat el. - Mda, cred c ave i dreptate. Ne g seam pe un rnd de vi cu struguri negri. - De ce din struguri negri iese vin ro u? l-am ntrebat pe domnul Tobin. - De ce? P i... cred c mai curnd ar trebui numit vin purpuriu. - Adev rat. - De fapt, acest soi se nume te pinot noir. Noir nseamn negru. - Am f cut i eu ceva francez . Strugurii se numesc negri, dar snt purpurii, iar vinul se nume te vin ro u. n elege i de unde vine confuzia? - Nu-i chiar att de complicat. - Cum s nu! Cu berea e mai simplu. Exist lager i pilsner. Nu? Pe urm exist bere slab alcoolizat i puternic alcoolizat . Dar s facem abstrac ie de ele, de berea neagr i de cea german , n esen , avem lager i pilsner, slab sau obi nuit . Intri ntr-un bar i vezi ce au la butoi, pentru c butoaiele poart etichete. Po i ntreba: Ce ave i la sticle?" Cnd barmanul se plictise te s - i tot arate sticle, comanzi: Vreau un Budweiser." i cu asta, basta. Domnul Tobin a zmbit. - E foarte nostim. De fapt, i mie mi face pl cere o bere rece ntr-o zi de canicul . S-a aplecat spre mine cu un aer conspirativ i a ad ugat: S nu mai spui la nimeni. - Secretul dumneavoastr se afl n siguran . Ei, dar via asta nu se mai termin . Cte pogoane ave i? - Aici am dou sute. Mai am alte dou sute r spndite njur. - Mam ! Foarte mult. Da i p mnt n arend ? - O parte. - Lua i p mnt n arend de la Margaret Wiley? Nu mi-a r spuns imediat i, dac a fi stat fa n fa cu el la o mas , i-a fi putut vedea expresia n momentul n care spusesem: Margaret Wiley". Dar ezitarea lui era un element suficient de interesant. ntr-un trziu, domnul Tobin mi-a r spuns: - Cred c da. Da, iau. Cam cincizeci de pogoane. De ce m ntrebi?

- tiu c d p mnt n arend viticultorilor. E o veche prieten a unchiului i a m tu ii mele. Lumea e mic . Aici to i se cunosc. Am schimbat subiectul i am ntrebat: Deci, dumneavoastr snte i cel mai mare produc tor din zon ? - Podgoriile Tobin sunt cele mai ntinse din North Fork, dac asta vrei s tii. - Cum a i reu it? - Prin munc grea, o bun cunoa tere a viniculturii, prin perseveren i printr-un produs de calitate superioar . Plus noroc, a ad ugat el. Lucrul de care ne temem aici sunt uraganele. De la sfr itul lui august pn la nceputul lui octombrie. ntr-un an am avut o recolt foarte trzie. Pe la mijlocul lui octombrie. Dinspre Caraibe au venit nu mai pu in de ase uragane. Dar fiecare a cotit n alt direc ie. Zeul Bacchus veghea asupra noastr . E vorba de zeul vinului, a precizat el. - E i numele unui mare compozitor. - Acela este Bach. - Corect. - Apropo, aici avem concerte i uneori oper . Te pot trece pe lista noastr , dac vrei. Ne-am napoiat spre uria ul complex cu acoperi de indril . - Ar fi grozav, i-am r spuns. Vin, oper i o companie pl cut . Am s v trimit cartea mea de vizit . Deocamdat locuiesc n alt parte. n timp ce ne apropiam de cram , i-am spus: - Nu v d locuin a dumneavoastr . - De fapt, nu locuiesc aici. Am un apartament n vrful turnului, dar casa mea se afl mai la sud; - La rm? -Da. - Face i naviga ie? - Pu in. - Cu barc cu motor sau cu pnze? - Cu motor. - So ii Gordon au fost oaspe ii dumneavoastr ? - Da. De cteva ori. B nuiesc c au venit cu barca. Mi se pare c da, o dat sau de dou ori. Dar dumneavoastr i-a i vizitat venind cu barca? -Nu. Eram gata-gata s -l ntreb dac avea o Formula alb , dar uneori e mai bine s nu pui ntreb ri despre ceva ce po i descoperi pe alt cale. ntreb rile tind s dezv luie interlocutorului ce urm re ti, s -l sperie. Dup cum am mai spus, Fredric Tobin nu era suspectat de crim , totu i aveam impresia c ascundea ceva. Domnul Tobin m-a poftit n untru pe aceea i u pe care ie isem. Dac v mai pot ajuta cu ceva, v rog s -mi da i de tire, a spus el. Bine... ah, disear am o ntlnire i a vrea s cump r o sticl cu vin. ncearc Merlot. Cel din '95 n-are pereche. Dar cost cam scump. De ce nu-mi ar ta i? Oricum, mai am ni te obliga ii. A ov it o clip , apoi m-a condus n magazinul de suveniruri, din care se intra ntr-o vast sal de degust ri. Era o nc pere foarte frumoas , cu un bar din lemn de stejar lung de vreo nou metri, ase separeuri ntr-o parte, pretutindeni ni e i rasteluri cu vin, ferestre cu vitralii, podea de gresie. Prin sal i f ceau de lucru vreo doisprezece amatori de vin, care comentau etichetele sau sorbeau mostre gratuite de la bar, totodat f cnd glume tmpite cu tinerii i tinerele care le turnau de b ut, silindu-se n acela i timp s i zmbeasc . Domnul Tobin a salutat-o pe una dintre barmani e, Sara, o tn r atr g toare, de vreo dou zeci i cinci de ani. Am presupus c Fredric i alesese singur personalul i c avea ochiul format pentru fete cu adev rat frumoase. Sara, toarn -i domnului... John. Toarn -i Merlot '95 lui John. Fata s-a conformat i a umplut cu o mn sigur un p h rel. Am nvrtit b utura n pahar, ca s m ar t cunosc tor. L-am adulmecat i am spus: Pl cut buchet. L-am ridicat n lumin i am ad ugat: Culoare bun . Purpurie. - i degete frumoase. - Cum vine asta?

- M refer la felul n care se prinde de pahar. - A a e. Am sorbit pu in. Era bun. Gustul vinului e ceva care se dobnde te. Ar fi mers bine la o friptur . P streaz aroma strugurilor i este nvior tor. Domnul Tobin a dat din cap entuziasmat. - Da. Pi c la limb . - Pi c tare. Pi c ! m-am ntrebat. E ceva mai dens i mai tare dect Napa Merlot. - De fapt, e ceva mai slab. - Asta am i vrut s spun. Ar fi trebuit s tac cnd m aflam n plin glorie. Bun. Am pus paharul pe tejghea. - Toarn -i din Cabernetul '95, i s-a adresat domnul Tobin Sarei. - E suficient. - Vreau s vezi deosebirea. Fata mi-a turnat. Am gustat i am spus: - Bun. Pi c mai pu in. Am mai p l vr git pu in, dup care domnul Tobin a insistat s gust un vin alb. - E combina ia mea din Chardonnay i alte vinuri albe, pe care nu i le dezv lui. Are o culoare frumoas , noi i spunem Auriu de toamn ". Am gustat vinul. - Pl cut, dar nu pi c prea tare. El nu mi-a r spuns. - V-a i gndit vreodat s numi i un vin de-al dumneavoastr Fructele mniei"? - Am s discut cu speciali tii mei n marketing. - Frumoase etichete, am comentat. - Toate vinurile mele ro ii au etichete cu crea ii ale lui Pollock, iar cele albe cu crea ii ale lui Kooning. - Serios? - tii... Jackson Pollock i Willem de K.ooning. Amndoi au tr it pe Long Island i unele dintre cele mai reu ite opere ale lor au fost create aici. - Oh, pictorii! Sigur. Pollock este tipul care arunc vopsea cu pensula pe pnz . Domnul Tobin nu mi-a r spuns, dar a aruncat o privire la ceasul de mn , vizibil plictisit de compania mea. Am privit n jur i am descoperit un separeu gol, departe de al i clien i i de barmani. - S ne a ez m pu in acolo, am spus. Domnul Tobin m-a urmat f r prea mare tragere de inim i a luat loc n separeu, n fa a mea. Am sorbit din Cabernet i i-am spus: - Mai am cteva ntreb ri de rutin . De ct timp i cuno tea i pe so ii Gordon? - Oh... de vreun an i jum tate. - Au discutat vreodat cu dumneavoastr despre munca lor? -Nu. - Spunea i c le pl cea s povesteasc despre Plum Island. - Oh, da. n linii mari. Niciodat n-au dest inuit secrete de stat, a zmbit el. - Bun. tia i c erau arheologi amatori? - Eu... da, tiam. - tia i c erau membri ai Societ ii de Istorie Peconic? - Da. De fapt, a a ne-am i cunoscut. - Se pare c toat lumea de pe aici e nscris la Societatea de Istorie Peconic. - Exist vreo cinci sute de membri. Asta nu nseamn toat lumea. - Dar to i cei ntlni i de mine par s fie nscri i. E o asocia ie cu alte scopuri? De pild , o adunare a vr jitoarelor sau ceva asem n tor? - Din cte tiu eu, nu. De i ar fi amuzant. Amndoi am zmbit. P rea fr mntat de un gnd. mi dau seama cnd o persoan e preocupat de ceva i niciodat n-o ntrerup. n cele din urm , a spus: - De fapt, Societatea de Istorie Peconic organizeaz o petrecere smb t seara. Se va ine la mine, pe peluza din spate. Ultima petrecere n aer liber din acest an, dac vremea va fi favorabil . Ce-ar fi s vii i dumneata, cu nc o persoan ? Am b nuit c avea loc pentru dou persoane, acum c so ii Gordon nu mai puteau s -i onoreze invita ia. - Mul umesc, i-am r spuns. Voi face tot posibilul. De fapt, eram ferm decis s nu ratez petrecerea.

- Poate vine i eful poli iei, Maxwell. El cunoa te toate am nuntele. - Grozav! S aduc ceva? Ni te vin? Tobin a zmbit politicos. - Doar pe dumneata. - i nc o persoan , i-am reamintit eu. - Da, i nc o persoan . - A i auzit vreo... vreo brf despre so ii Gordon? l-am ntrebat pe domnul Tobin. - De pild ? - De pild , n leg tur cu rela iile lor intime. - Absolut nimic. - Ceva probleme financiare? - Nu tiu. i tot a a, vreme de nc vreo zece minute. Uneori prinzi pe cineva cu m a n sac, alteori nu. Orice minciun , orict de nensemnat , e semnificativ . N-a putea spune c -l prinsesem pe domnul Tobin cu minciuna, dar eram convins c fusese n rela ii mult mai strnse cu so ii Gordon dect l sa s se n eleag . Am nuntul n sine nu era prea important. - Pute i numi c iva prieteni ai so ilor Gordon? l-am ntrebat pe domnul Tobin. El s-a gndit o clip , apoi mi-a r spuns: - P i, de exemplu, unul ar fi colegul dumitale, Maxwell, eful poli iei. Mi-a mai spus cteva nume, dar nici unul nu-mi suna cunoscut. Adev rul e c nu-i cuno team prea bine pe prietenii sau colegii lor de munc , a ad ugat. Dup cum i-am spus... d -mi voie s - i vorbesc pe leau: so ii Gordon cam tr iau pe spinarea mea. Dar erau atr g tori, maniera i i aveau o munc interesant . Amndoi i luaser doctoratul. Se poate spune c fiecare dintre noi avea un avantaj de pe urma acestei rela ii... Mie mi place s am n preajm oameni frumo i i interesan i. Da, poate sun cam superficial, te-ar uimi s consta i ct de superficiale pot fi persoanele frumoase i interesante. Regret ce li s-a ntmplat, a ad ugat el, dar asta-i tot ce pot face pentru dumneata. Mi-a i fost de mare ajutor, domnule Tobin. Apreciez sincer timpul pe care mi l-a i acordat i faptul c n-a i dat amploare discu iei, chemnd un avocat. El nu mi-a r spuns. Am ie it din separeu i Tobin m-a urmat. M conduce i pn la ma in ? l-am ntrebat. Dac vrei... M-am oprit la o tejghea pe care se afla literatur despre vinuri, inclusiv cteva bro uri despre podgoriile Tobin. Am luat cteva i le-am aruncat n punga de plastic. sunt un mare fan al bro urilor. Am toate bro urile de pe Plum Island... pesta bovinelor, febra aftoas ... oricum, cazul de fa contribuie la educa ia mea. Nici de ast dat nu mi-a r spuns. L-am rugat s -mi g seasc vinul Merlot '95, ceea ce a i f cut. Legat de etichet , i-am spus: Jackson Pollock. N-a fi ghicit niciodat . Disear voi avea ce discuta cu iubita mea. Am dus vinul la cas ; dac mi nchipuiam c domnul Tobin inten iona s mi-o ofere n dar, ca dovad de bun voin , m n elam amarnic. Am pl tit pre ul integral, plus taxa. Am ie it amndoi afar la soare. Apropo, am spus. i eu i-am cunoscut pe so ii Gordon, la fel ca dumneavoastr . El s-a oprit n loc, m-am oprit i eu. S-a uitat la mine. John Corey, i-am spus. Oh... da. N-am re inut numele. Corey. John. Da... Acum mi amintesc. Dumneata e ti poli istul care a fost r nit. ntocmai. Acum m simt mult mai bine. Nu e ti detectiv la New York? Ba da, domnule. Dar am fost angajat de eful poli iei, Sylvester Maxwell, s dau o mn de ajutor. n eleg. Deci so ii Gordon v-au vorbit de mine? -Da. -De bine? - sunt convins c da, dar nu-mi amintesc precis.

- De fapt, ne-am ntlnit o dat . Prin iulie. A i organizat o mare degustare de vinuri, chiar n sala mare de acolo. - Oh, da. - Era i mbr cat ntr-un costum purpuriu i cravat cu struguri i vi -de-vie. El m-a privit. - Da. Cred c ne-am cunoscut. - F r ndoial . M-am uitat n jur, la parcarea pres rat cu pietri , i am comentat: n zilele noastre to i au ma in . Cea de acolo e a mea. Vorbe te fran uze te, i-am explicat, n timp ce porneam motorul cu telecomanda. Automobilul alb Porsche e al dumneavoastr ? - Da. De unde tii? - Mi-am nchipuit. Snte i genul de om care are Porsche. I-am ntins mna i el mi-a strns-o. Poate ne vedem la petrecere, i-am spus. - Sper s afli cine a fost f pta ul. - Fi i sigur de asta. ntotdeauna l descop r. Ciao. Bonjour. - Bonjour nseamn Bun ziua". - Corect. Au revoir. Ne-am desp r it, f cnd s scr ie pietri ul n dou direc ii opuse. Albinele m-au urm rit pn la ma in , dar am intrat repede i am demarat. M-am gndit la domnul Fredric Tobin, proprietar, bon vivant, rafinat cunosc tor al tuturor lucrurilor frumoase, de in tor de ma ini de lux i cuno tin a deceda ilor. Experien a mi spunea c era curat ca lacrima i c nu era cazul s -mi mai irosesc nici un minut gndindu-m la el. Dintre toate teoriile mele cu privire la motivul asasin rii so ilor Gordon i la identitatea uciga ului, Fredric Tobin nu se potrivea cu nici una. i totu i, instinctul mi spunea s fiu cu ochii pe domnul cu pricina.

17
Am pornit spre vest, pe Main Road, ncercnd s citesc din mers manualul posesorului unui astfel de vehicul. Am ap sat cteva butoane de pe bord i voila, afi ajul digital a trecut de la sistemul metric la cel american get-beget. Era cea mai mare distrac ie pe care o puteai avea pe scaunul din fa al unei ma ini. Sim indu-m mbog it din punct de vedere tehnologic, am ac ionat robotul telefonic cu ajutorul celularului. ,,Ah, dac m-ar fi v zut primii coloni ti care trudeau la vechile lor ferme i prin sate..." Robotul m-a anun at: Ave i trei mesaje. Unul trebuia s fie de la Beth. Am ascultat, dar primul era de la Max, care mi repeta c nu mai lucram la caz i m ruga s -L sun, ceea ce nici nu m gndeam s fac. Al doilea mesaj era de la Dom Fanelli. Noroc, J.C. Am primit mesajul t u. Dac ai nevoie de ajutor, d un chiot. ntre timp, am prins ni te fire n leg tur cu cei care au f cut exerci ii de tir pe tine, a a c nu vreau s las totul balt dect dac ai nevoie de mine. Oare de ce umbl atta lume s -i fac felul bunului meu prieten? Ascult , am vorbit personal cu Wolfe: nu crede c cel de la televizor nu erai tu. Zice c are informa ii c tu ai fost acela. i cere s r spunzi la cteva ntreb ri. Sfatul meu e s - i nregistrezi convorbirile telefonice. Deocamdat att. i nu- i mai b ga fundul n belea." - Mul umesc. Ultimul mesaj nu era de la Beth, ci de la nimeni altul dect superiorul meu ierarhic, locotenentul de poli ie Andrew Wolfe. Singurele lui cuvinte erau: Vreau s m suni ct mai curnd posibil". Semn r u. M-am ntrebat dac Nash i Wolfe chiar se cuno teau. Totu i, necazul era c , f r ndoial , Nash i spusese lui Wolfe c la televizor ap ruse ntr-adev r John Corey i c John Corey lucra la un caz de omucidere, n timp ce se presupunea c se afl n concediu de convalescen . Toate aceste afirma ii aveau o baz real i presupun c Andrew Wolfe dorea o explica ie. tiam c -l puteam l muri n ce fel ajunsesem s m implic n acest caz; pe de alt parte, ns , mi-ar fi fost greu s -i explic locotenentului de poli ie Wolfe de ce era un dobitoc. Judecnd bine lucrurile, cel mai bine era s nu-i ntorc telefonul. Poate trebuia s discut cu avocatul meu. Nici o fapt bun nu r mne nepedepsit . Vreau s spun c ncercam s fiu un bun cet ean, iar cel care m convinsese s m amestec n povestea asta, amicul meu Max, profitase de buna mea credin , m vrse ntr-un conflict cu poli ia federal i pe urm m l sase balt . De

fapt, nici nu-mi oferise protec ie vreodat . Iar Beth nc nu-mi telefonase. Am continuat s -mi repet c eram un erou, de i nu prea n elegeam de ce era eroic s fii mpu cat. n copil rie numai cei care tr geau cu arma n tic lo i erau eroi. Acum, oricine se mboln vea, era luat ostatic sau era g urit de gloan e devenea erou. Dar dac m puteam folosi de chestia cu eroismul ca s scap de belea, cu siguran c aveam s-o fac. Necazul era c eroii crea i de massmedia aveau o medie de via de circa nou zeci de zile. Eu fusesem mpu cat pe la mijlocul lui aprilie. Poate totu i trebuia s discut cu avocatul. Ajunsesem n c tunul Cutchogue i m apropiam de centru, pe lng care riscai s treci rapid, dac nu erai atent. Cutchogue era o a ezare veche, bizar , curat i prosper , la fel ca majoritatea celorlalte, probabil datorit afacerii cu vinurile. Pe deasupra str zii principale erau atrnate pnze lungi, anun nd o multitudine de evenimente ca Festivalul Maritim Anual al Porturilor din East End i un concert la Farul Horton, cu participarea forma iei Isotope Stompers. Nu m ntreba i cine erau. Ei bine, oficial vara se sfr ise, dar toamna anun a o sumedenie de evenimente, att pentru localnici, ct i pentru num rul restrns de turi ti. ntotdeauna b nuisem c exista o mare festivitate n luna noiembrie a fiec rui an, deschis numai localnicilor i denumit Localnicii din North Fork Ureaz C l torie Sprncenat Festivalului Afurisi ilor de Turi ti". Deci conduceam foarte ncet, c utnd cl direa Societ ii de Istorie Peconic, care, din cte mi aminteam, se afla undeva pe Main Road. Spre cap tul sudic al oselei se g sea Cutchogue Village Green, unde se n l a cea mai veche cas din statul New York, datnd de prin 1649, din cte scria pe pancart . P rea semn bun, a a c am intrat pe o str du ngust care np r ea peluza n dou . Aici se vedeau mai multe construc ii vechi cu acoperi uri de indril , care, din fericire, erau lipsite de stlpi ai infamiei, butuci, scaune de tortur i manifest ri publice ale primilor sado-masochi ti americani, n sfr it, nu departe de peluz , am v zut o cl dire mare cu acoperi din indril , aproape ct un conac, cu fa ada sprijinit pe piloni nal i i albi. O t bli din lemn stil Chippendale aflat pe peluz anun a: Societatea de Istorie Peconic." Dedesubt scria Muzeu", apoi Magazin de souveniruri". Cu ou" i liniu . Cndva c tigasem un joc de scrabble cu acest cuvnt. Alt t bli , prins cu dou lan uri scurte, indica zilele i orele n care erau deschise muzeul i magazinul. Dup Ziua Muncii vizitele erau limitate la week-end i la zilele de s rb toare. Pe t bli figura i un num r de telefon, pe care l-am format. Mi s-a r spuns cu un mesaj nregistrat: un glas de femeie ca de prin anul 1640, care relata orele, evenimentele i alte informa ii de acest gen. Cum nu sunt genul de persoan care se las intimidat de programul altora, am cobort din ma in , am urcat treptele pn la porticul cel nalt i am b tut n u cu cioc nelul vechi de alam . Am izbit cu el zdrav n de tot, dar cl direa p rea pustie, iar n mica parcare lateral nu se vedea nici o ma in . Am urcat din nou n Jeep i am telefonat noii mele prietene, Margaret Wiley. Ea a ridicat receptorul i i-am spus: Bun diminea a, doamn Wiley. sunt detectivul Corey. -Da. Ieri spunea i ceva n leg tur cu vizitarea Muzeului Societ ii de Istorie Peconic. Toat ziua m-am gndit numai la asta. Crede i c a putea merge ast zi... poate vorbi i cu cineva de acolo... Cum se nume te pre edinta Societ ii? Witherspoon? Whitestone. Emma Whitestone. Exact. S-ar putea s vizitez muzeul ast zi? - Nu tiu... - Ce-ar fi s-o suna i pe Emma Whitestone... - Am s -i telefonez. Poate va fi de acord s se ntlneasc la muzeu cu dumneata. - Grozav. V sunt ndatorat... - Cum pot da de dumneata? - V spun eu cum facem. Revin cu un telefon dup zece-cincisprezece minute. sunt cu ma ina i trebuie s cobor s cump r un cadou pentru mama mea. E ziua ei de na tere. Pun prinsoare c la muzeu ave i un magazin de suveniruri. - Avem. - Excelent. Apropo, am vorbit cu unchiul Harry i i-am transmis complimente de la dumneavoastr . - Mul umesc.

- M-a rugat s v salut din partea lui i s v spun c i-ar face pl cere s v viziteze cnd se va ntoarce aici. Nu i-am mai pomenit de faptul c b rb ia unchiului Harry se cam ofilise. - Ar fi frumos. - Grozav. Bine, v-a fi recunosc tor dac doamna Whitestone sau oricine altcineva din conducerea Societ ii ar putea veni cu mine n aceast diminea . - Voi face tot posibilul. S-ar putea s fiu nevoit s te nso esc chiar eu. - Nu v deranja i. V mul umesc pentru sprijinul pe care ni l-a i acordat ieri. - N-ai pentru ce. Chiar c n-aveam. - Peste cincisprezece minute. Da i cteva telefoane. - E ti cu prietena dumitale? - Colega mea? - Da, domni oara. - Trebuie s soseasc i ea. - E o femeie ncnt toare. Mi-a f cut pl cere s discut cu ea. - Urmeaz s ne c s torim. - Ce p cat! i a nchis telefonul. Ei, asta e. Am ap sat pe ambreiaj i glasul de femeie s-a f cut auzit din nou: Elibereaz frna de mn ". M-am conformat. Mi-am mai f cut de lucru cu computerul un timp, ncercnd s -i terg din memorie op iunea respectiv i a teptndu-m s aud ceva de genul: De ce ncerci s m ucizi? Nu- i place de mine? Nu vreau dect s te ajut". Dar dac se blocau u ile, iar pedala de accelera ie r mnea n epenit la podea? Am aruncat manualul de instruc iuni n torpedo. Am cotit spre sud, pe str du a denumit ncnt tor Skunk Lane, apoi am traversat digul i m-am ntors la Nassau Point. Am mers pe strada pe care locuiser so ii Gordon i am observat Jeep-ul alb al lui Max n dreptul scenei crimei. Am parcat pe aleea so ilor Murphy, ca s nu fiu v zut de la locuin a Gordon. M-am dus direct la u a din spate a casei Murphy i i-am v zut pe cei doi b trni n salona ul cu televizor, cunoscut i sub numele de salonul Florida, o anex cu storuri a construc iei ini iale. Televizorul era n func iune, a a c am cioc nit la u a-paravan. Edgar Murphy s-a ridicat n picioare, a dat cu ochii de mine i a deschis u a. - Iar v-a i ntors? Da, domnule. Nu v r pesc dect un minut. Mi-a f cut semn s intru. Doamna Murphy s-a ridicat i m-a salutat nu prea entuziasmat . Televizorul continua s mearg . Cteva secunde m-am sim it la fel ca n casa p rin ilor mei din Florida: aceea i camer , aceea i emisiune de televiziune, aceia i oameni. n orice caz, le-am spus: - Descrie i-mi ma ina alb sport pe care a i v zut-o la vecini n luna iunie. Amndoi au nceput s vorbeasc , dar talentul lor descriptiv era limitat. n cele din urm , am luat un stilou din buzunar, un ziar i i-am rugat s deseneze conturul unei ma ini, dar mi-au r spuns c nu puteau. Am desenat un Porsche. Teoretic, martorul nu trebuie influen at, dar ce dracu'! Amndoi au ncuviin at din cap i domnul Murphy a spus: Da, da. Asta-i ma ina. Un automobil mare i luxos. Ca o cad de baie r sturnat . Doamna Murphy s-a declarat de acord cu el. Am scos din buzunar bro ura cu podgoriile Tobin i am mp turit-o n a a fel, nct s se vad numai o fotografie mic , alb-negru a lui Fredric Tobin, proprietar. Nu i-am l sat s vad toat bro ura, altfel ar fi spus tuturor c poli ia l b nuia pe Fredric Tobin ca fiind asasinul so ilor Gordon. Cei doi Murphy au studiat fotografia. i de ast dat se chema c ncercam s influen ez martorii, ntruct le ar tam o singur fotografie, f r s-o amestec printre altele, dar nu aveam nici timp, nici r bdare s procedez dup tipic. Totu i, nu i-am ntrebat nimic de genul: E b rbatul pe care l-a i v zut n ma ina sport?" iat ns c tocmai acestea au fost cuvintele doamnei Murphy: - E b rbatul pe care l-am v zut n ma ina sport. Domnul Murphy a fost de acord. - E un suspect? m-a ntrebat el.

- Nu, domnule. Bine, ierta i-m c v-am deranjat nc o dat . A mai ncercat cineva s v pun ntreb ri n leg tur cu acest caz? am ad ugat. -Nu. - Re ine i, nu vorbi i cu nimeni n afar de eful poli iei, Maxwell, de mine i de detectiv Penrose. - Unde-i domni oara? m-a ntrebat domnul Murphy. - Detectivul Penrose? E acas , are gre uri. - E cumva ns rcinat ? s-a interesat Agnes. - Cam ntr-o lun , am r spuns. Bine... - N-am v zut s poarte verighet , a remarcat Agnes. - ti i cum sunt fetele din ziua de azi. Am cl tinat din cap cu triste e, apoi am spus: Bine, v mul umesc nc o dat . Am ie it repede, am urcat la volanul Jeep-ului i am plecat. Dup toate aparen ele, domnul Fredric Tobin fusese acas la so ii Gordon cel pu in o dat . Cu toate acestea, p rea s nu- i aminteasc de vizita f cut n luna iunie. Poate totu i nu fusese el. Poate era vorba despre alt b rbat cu barb , ntr-un Porsche alb. Poate trebuia s aflu de ce min ise domnul Tobin. Am contactat din nou robotul telefonic, care mi-a anun at alte dou mesaje. Primul era de la Max, care spunea: John, la telefon eful poli iei, Maxwell. Poate n-am fost suficient de explicit n privin a pozi iei tale. Nu mai lucrezi pentru acest ora . Ai n eles? Am fost sunat de avoca ii lui Fredric Tobin, care nu s-au ar tat deloc ncnta i. Ai priceput? Nu tiu exact ce-ai discutat cu domnul Tobin, dar consider c trebuie s fie ultima ta discu ie oficial cu el. Telefoneaz -mi." Interesant. Nu voiam dect s dau o mn de ajutor, iar poli ia local m punea la punct. Urm torul mesaj era de la fosta mea so ie, Robin Paine - nume care i se potrivea de minune i care se ntmpla s fie tot avocat. Bun , John, sunt eu, Robin, spunea ea. Vreau s - i reamintesc c desp r irea noastr de un an expir la 1 octombrie, moment din care sntem divor a i oficial. Vei primi prin po t o copie a deciziei de divor . N-ai nimic de semnat sau de f cut. E o formalitate." Apoi a ad ugat pe un ton nep s tor: Oricum, dup 1 octombrie nu mai po i comite adulter dect dac te rec s tore ti. Totu i, nu te nsura nainte s prime ti decizia, altfel vei fi bigam. Te-am v zut la telejurnal. Pare un caz fascinant. S n tate!" Bun. Fiindc a venit vorba, Robin fusese cndva adjunct de procuror districtual n Manhattan, ocazie cu care o cunoscusem. Pe atunci eram de aceea i parte a baricadei. Apoi ea trecuse de partea cealalt i- i luase un post pl tit rege te la un mare avocat al ap r rii c ruia i pl cea stilul ei n instan . Poate c -i pl ceau i altele, nu numai stilul. Oricum, c snicia noastr devenise un conflict de interese. Adic , eu luptam s vr la zdup nemernici, iar femeia cu care mp r eam patul ncerca s -i men in n afaceri. Ultima pic tur fusese cazul unui mare traficant de droguri care, pe lng problemele pe care le avea n America, era c utat n Columbia pentru asasinarea unui judec tor. P i bine, cucoan , tiam i eu c cineva tot trebuia s -l apere i c banii nu erau de lep dat! Totu i, sim eam c mariajul nostru se afla la r scruce. Atunci i spusesem: Alege ntre mine i slujba ta", la care ea mi r spunsese: Poate c tu ar trebui s - i iei alt slujb ". Vorbise serios: firma ei avea nevoie de un detectiv particular i Robin voia s accept eu postul. mi imaginasem cum ar fi fost s fac investiga ii n folosul ei i al cretinului ei de ef. Poate chiar s beau din cafeaua lor n r gazul dintre dou cazuri. Perfect. Dac nu i-e cu sup rare, aleg divor ul." n afar de aceste mici conflicte legate de profesiile noastre, cndva ne legase o iubire sincer . Oricum, a teptam data de nti octombrie. Dup aceea ea avea s devin oficial fosta mea so ie, iar eu pierdeam ocazia de a deveni so adulter sau bigam. Uneori via a e nedreapt . Am traversat din nou digul, am ajuns pe Main Road i am pornit napoi spre c tunul Cutchogue. Am sunat-o pe Margaret Wiley. - Am dat de Emma la flor ria ei, m-a anun at Margaret, i acum e n drum spre cl direa Societ ii de Istorie Peconic. - Foarte frumos din partea ei s -mi acorde pu in timp. - I-am spus c e ceva n leg tur cu asasinarea so ilor Gordon. - Ei, nu sunt chiar foarte sigur, doamn Wiley. Pur i simplu, eram curios s ... - Asta po i discuta cu ea. Te a teapt . - Mul umesc.

Cred c a nchis telefonul naintea mea. n orice caz, m-am napoiat cu ma ina la Societatea de Istorie Peconic i am tras n mica parcare, lng un microbuz pe care scria Flor ria Whitestone". M-am dus la intrarea principal , unde am dat cu ochii de un autocolant galben pe care scria: V rog s intra i, domnule Corey". Ceea ce am i f cut. Dup cum am spus, cl direa era mare, data de pe la mijlocul secolului al nou sprezecelea i era genul de locuin care aparinuse unui comerciant nst rit sau unui c pitan de vas. Avea un hol spa ios, n stnga se g sea un salon i n dreapta, sufrageria. Pretutindeni vedeai obiecte vechi binen eles, majoritatea f r valoare, dac vre i s ti i p rerea mea, dar care probabil costau o mul ime de parale. n untru n-am v zut i n-am auzit pe nimeni, a a c am colindat dintr-o nc pere n alta. Nu era un muzeu propriu-zis, adic nu prezenta exponate. Era, pur i simplu, o cl dire istoric reamenajat . Nu am v zut nimic sinistru, nici tablouri cu biserici arznd, nici lumn ri negre, nici broderii cu stele n cinci col uri, nici pisici negre, iar n buc t rie nu bolborosea nici o fiertur vr jitoreasc . Nici eu nu tiam de ce venisem, ceva m atr sese n acest loc. Pe de alt parte, cred c sufeream de gerontofobie i gndul de a sta de vorb cu nc o persoan septuagenar era mai mult dect puteam suporta. Ar fi trebuit s destup sticla de vin de la Tobin i s trag o du c nainte de a m ntlni cu doamna Whitestone. n scurt timp am g sit i magazinul de suveniruri - de Souvenir-uri - care odinioar fusese, cred, buc t rie de var , i am intrat. Lumina era stins , dar prin ferestre p trundeau razele soarelui. Suvenirurile reprezentau o gam larg , de la c r i editate local la obiecte de artizanat din zon , art indian , broderii, ierburi uscate, flori presate, ceaiuri din ierburi, parfumuri florale, lumn ri (nici una neagr ), acuarele, pl ci de ceramic pictat , pache ele de semin e i altele. Ce-or fi f cnd oamenii cu astfel de prostii? Am luat n mn o bucat de placaj vechi pe care cineva pictase o corabie de alt dat . n timp ce studiam pictura, am sim it cum m prive te cineva. Am ntors capul spre intrarea n magazin i am v zut n prag o femeie frumoas , de vreo treizeci de ani, cu ochii a inti i asupra mea. - O caut pe doamna Emma Whitestone, am spus. Probabil dumneata e ti John Corey. Probabil. tii cumva dac doamna Whitestone se afl aici? - Eu sunt Emma Whitestone. Ziua promitea s fie altfel. Oh! am exclamat. M a teptam la o persoan mai n vrsta. - Iar eu m a teptam la cineva mai tn r. -Oh... - Margaret mi-a spus c -i vorba de un tn r. Dar cred c dumneata e ti mai curnd de vrsta mijlocie. -Uh... A venit la mine i mi-a ntins mna. - sunt pre edinta Societ ii de Istorie Peconic, mi-a spus. Cu ce- i pot fi de folos? P i... nu prea tiu. Nici eu. Tipa era nalt , abia cu vreo trei centimetri mai scund dect mine, sub ire, dar bine f cut , cu p rul aten, lung pn la umeri, proasp t sp lat, dar nu uscat i ncre it cu fierul, machiat discret, cu unghiile nedate cu oj , f r bijuterii, f r cercei, f r verighet i f r inel de logodn . Nu era nici prea mbr cat . Purta o rochie de var din bumbac bej pn la genunchi, prins de umeri cu bretele aproape invizibile. Pe sub aceast vestimenta ie sumar purta un minimum de lenjerie. Cu siguran , nu avea sutien, dar am deslu it conturul unui bikini. De asemenea, era n picioarele goale. Dac ar fi fost s mi-o imaginez pe doamna Whitestone mbr cndu-se n acea diminea , a fi zis c i pusese chilo ii i rochia, se rujase u or, i d duse de cteva ori cu pieptenele prin p r i att. Era de a teptat c se putea debarasa de aceast inut n patru secunde. Cu ajutorul meu, chiar mai pu in. - Domnule Corey? Te gnde ti cum i-a putea fi de folos? - Da. O clip . Nu era solid , dar p rea f cut pentru vitez i poate pentru rezisten . Avea ochi frumo i, cenu ii-verzui, iar chipul ei, pe lng

c era atr g tor, la prima vedere p rea i inocent. mi amintea de fotografiile anilor '60, nf i nd copii care vindeau flori, asta poate fiindc lucra ntr-o flor rie. La o a doua privire, remarcai c tr s turile ei emanau o sexualitate re inut . ntr-adev r. Ar mai fi cazul s men ionez c era bronzat frumos i uniform, pielea ei avnd culoarea cafelei cu lapte. O femeie frumoas i senzual . Emma Whitestone. - E ceva legat de so ii Gordon? - Da. Am pus deoparte bucata de placaj i am ntrebat: i cuno teai? - Da. Eram n rela ii apropiate, dar nu prieteni. E ngrozitor, a ad ugat ea. - A a e. - Ai... vreun fir? -Nu. - Am auzit la radio c e posibil s fi furat un vaccin. - A a se pare. Ea s-a gndit o clip , apoi mi-a spus: - I-ai cunoscut i dumneata. - Adev rat. De unde tii? - i-au pomenit numele de cteva ori. - Z u? Sper c au vorbit frumos de mine. - Foarte frumos. Lui Judy i cam pl cea de dumneata, a ad ugat ea. - Nu z u? - N-ai tiut? - Poate. Voiam s schimb subiectul, a a c am spus: Ai vreo list cu membrii Societ ii? Sigur. Biroul este la etaj. Cnd ai sosit, tocmai puneam n ordine ni te hrtii. Vino cu mine. Am urmat-o. R spndea njur parfum de lavand . Frumoas cas ! am spus eu, n timp ce str b team conacul. Ea m-a privit peste um r i a spus: Mai trziu am s te conduc s-o vizitezi. Excelent. P cat c nu mi-am luat aparatul de fotografiat. A suit scara larg i abrupt i am urmat-o ndeaproape. Chilo ii ei erau ca i inexisten i. De asemenea, avea picioare frumoase, dac ti i ce nseamn asta. La etajul al doilea m-a condus ntr-o nc pere pe care a descris-o ca fiind salonul de sus. M-a invitat s iau loc ntr-un fotoliu chiar lng emineu, iar eu m-am conformat. i pot oferi o cea c de ceai de ierburi? m-a ntrebat ea. Am b ut deja cteva ce ti, mul umesc. Ea s-a a ezat ntr-un balansoar de lemn, fa n fa cu mine, i i-a ncruci at picioarele lungi, lungi de tot. De fapt, ce anume cau i, domnule Corey? John. Te rog s -mi spui John. John. Atunci, te rog s -mi spui Emma. Ei bine, Emma, am nceput eu, mai nti a dori s - i pun cteva ntreb ri despre Societatea de Istorie Peconic. Ce este ea de fapt? O societate de istorie. North Fork are un num r de societ i locale de istorie, majoritatea ad postite n cl diri istorice. Aceasta este cea mai important dintre toate i se nume te Peconic, numele indian al regiunii noastre. Avem circa cinci sute de membri. Unii snt persoane de vaz , al ii sunt simpli agricultori. Ne str duim s p str m, s nregistr m i s transmitem mo tenirea noastr istoric . i s afla i ct mai multe despre ea. -Da. Prin arheologie. Da. i prin cercetare. Avem aici cteva arhive interesante. Le-a putea vedea i eu mai trziu? Mai trziu po i vedea orice dore ti, mi-a zmbit ea. Oh, inima mea. Vreau s spun, oare m tachina sau vorbea serios? I-am surs. Ea mi-a zmbit din nou. napoi la treab . - So ii Gordon erau membri activi? am ntrebat-o. -Da. - Cnd s-au nscris? - Cu vreun an i jum tate n urm . S-au mutat aici, venind de la Washington D.C. Erau din Midwest, dar lucraser pentru administra ia de la Washington. Presupun c tii. - Au discutat vreodat cu dumneata despre munca lor? - Nu chiar.

- Ai fost vreodat la ei acas ? - O dat . - V f cea i vizite? - Doar din cnd n cnd. Societatea de Istorie Peconic favorizeaz rela iile dintre membri. E unul dintre motivele pentru care ne agreau. - Tom se sim ea atras de dumneata? am ntrebat eu cu subn eles. n loc s se simt ocat sau ofensat , mi-a r spuns: - Probabil. - Dar ai avut o rela ie sexual cu el? - Nu. Nu mi-a propus asta niciodat . Mi-am dres glasul. - n eleg... - Uite ce e, domnule Corey... John. i irose ti timpul de poman , i pe al meu la fel, cu astfel de ntreb ri. Nu tiu cine i de ce i-a asasinat pe so ii Gordon, dar crima nu are nici o leg tur cu mine sau cu vreun triunghi amoros n care s fiu implicat . - Nici n-am spus asta. Pur i simplu, cercetez latura sexual ca parte dintr-o investiga ie mai ampl . - Ei bine, nu m-am culcat cu el. Cred c era un so fidel. Din cte tiu, i Judy era o so ie credincioas . Prin p r ile noastre e greu s ai o leg tur , f r s afle toat lumea. - Poate c a a vezi dumneata lucrurile. Ea m-a privit o clip , apoi m-a ntrebat: - Dumneata ai avut o rela ie cu Judy? - Nu, doamn Whitestone, n-am avut. Aici nu sntem la telenovelele de dup -amiaz . E vorba de investigarea unei crime i eu snt cel care pune ntreb rile. Nu fi att de susceptibil. Am tras aer n piept i am spus: Te rog s m ier i. Vreau s g se ti uciga ul. ntreab -m . Bine. Iat o ntrebare... care a fost primul dumitale gnd cnd ai aflat despre asasinat? Nu tiu. Cred c mi-am nchipuit c era ceva legat de slujba lor. Bine. i acum ce p rere ai? Nu am nici un fel de p rere. Nu prea mi vine a crede. S ne limit m la att. Bine. nc nu-mi d deam seama dac voiam s continuu interviul, nici ce anume c utam. ns n minte mi st ruia o imagine, un fel de hart , pe care figurau Plum Island, Nassau Point, faleza de deasupra bra ului Sound de lng Long Island, podgoriile Tobin i Societatea de Istorie Peconic. Dac uneai aceste puncte cu o linie, ob ineai o figur geometric cu cinci laturi, lipsit de semnifica ie. Dar, dac f ceai o leg tur metafizic ntre puncte, poate c pentagonul c p ta un sens. Care era elementul comun al celor cinci puncte? Poate c nu aveau nici un element comun; dar ntre ele p rea s existe o leg tur , un numitor comun. Dar ce? M-am gndit la acel ceva care emisese semnalul sonor n mintea mea cu ocazia vizitei pe Plum Island. Istorie. Arheologie. Asta era. Dar ce anume? Cuno ti pe cineva care lucreaz pe Plum Island? Ea s-a gndit o clip , apoi mi-a r spuns: Nu chiar. C iva clien ii de-ai mei muncesc acolo. n afar de Tom i Judy, nu cunosc nici un cercet tor i nimeni de pe Plum nu este membru al Societ ii de Istorie. Cei de pe insul reprezint un grup nchis, a ad ugat ea. Formeaz un fel de cast . tii ceva despre inten ia so ilor Gordon de a face s p turi pe Plum Island? tiu doar c Tom promisese Societ ii de Istorie o ocazie de a pune piciorul pe insul . Nu te ocupi de arheologie? - Nu chiar. Prefer munca de arhiv . Am o diplom n arhivistic . La Universitatea din Columbia. - Serios? Eu predau la John Jay. Universitatea se g sea cu vreo cincizeci de cvartale mai la sud de universitatea Columbia. n sfr it, aveam ceva n comun. - Ce predai? m-a ntrebat ea. - Criminalistic i ceramic . Ea a zmbit. i-a mi cat u or degetele de la picioare. S-a a ezat din nou picior peste picior. Bej. Avea chilo i bej, ca i rochia.

Ajunsesem ntr-un punct n care aproape c trebuia s -mi ncruci ez i eu picioarele, s nu observe doamna Whitestone c B rb ia sa ncepea s se trezeasc din a ipeal . S nu faci pipi dect n

cortul t u.
- Arhivistic , am repetat eu. Fascinant. - Chiar poate fi. Un timp am lucrat la Stony Brook, dup care am primit o slujb aici, la Biblioteca Public din Cutchogue. Fondat n 1841, biblioteca ofer aceea i leaf ca atunci. Am crescut aici, dar dac nu faci afaceri, e greu s c tigi o pine. Eu am o flor rie. - Da, am v zut microbuzul. - Exact. E ti poli ist. Deci ce cau i aici? m-a ntrebat ea. - sunt n convalescen . - Oh, adev rat. Acum mi amintesc. Ar i bine. Acela i lucru se putea afirma i despre ea, dar nu trebuia s fac avansuri martorului, a a c am trecut am nuntul sub t cere. Avea o voce frumoas , blnd , optit care mi p rea teribil de sexy. - l cuno ti pe FredricTobin? am ntrebat-o. - Cine nu-l cunoa te? - E membru al Societ ii de Istorie Peconic. - E cel mai generos binef c tor al nostru. El ne d vin i bani. - Te pricepi la vinuri? - Nu. Dar dumneata? - Da. Pot deosebi un Merlot de un Budweiser. Legat la ochi. Ea a zmbit. - Pun prinsoare c mult lume regret c nu s-a apucat s fac vin cu ani n urm , am spus. Vorbesc de afaceri. - Nu tiu. E interesant, dar nu chiar att de profitabil. - Pentru Fredric Tobin este profitabil, am subliniat eu. - Fredric tr ie te peste posibilit ile lui. Mi-am ndreptat spatele. - De ce spui asta? - Pentru c a a este. - l cuno ti bine? Personal? - Dumneata l cuno ti personal? Z u c nu-mi place s mi se pun ntreb ri, dar de ast dat m g seam pe ghea sub ire. Ah, cum decad marii b rba i ai lumii! - Am fost la o degustare de vinuri organizat de el, am r spuns. Prin iulie. Erai i dumneata acolo? -Da. - Venisem mpreun cu so ii Gordon. - Exact. Cred c te-am v zut. - Eu nu te-am v zut. Mi-a fi amintit. Ea a zmbit. - Ct de bine l cuno ti? am repetat ntrebarea. - De fapt, am avut o rela ie. - Ce fel? - Vreau s spun c am fost aman i, domnule Corey. Vestea m dezam gea profund. Cu toate acestea, mi-am v zut de meserie i am ntrebat: - Cnd s-a ntmplat asta? - A nceput... oh, cu vreo doi ani n urm i a durat... E chiar att de important? - Ai dreptul s nu r spunzi. - tiu. - Ce s-a ntmplat cu rela ia voastr ? am ntrebat-o. - Nimic. Fredric nu face dect colec ie de femei. A durat cam nou luni. N-a fost un record pentru nici unul din noi, totu i n-a fost r u. Am vizitat Bordeaux, Valea Loirei, Paris. Am petrecut week-end-uri n Manhattan. A fost pl cut. E foarte generos. Am chibzuit asupra celor auzite. F cusem o mic pasiune pentru Emma Whitestone i m cam deranja c Fredric ajunsese la borcanul cu miere naintea mea. - Am s - i pun o ntrebare personal , la care nu e ti obligat s r spunzi, am avertizat-o. Bine? - Bine. - Snte i nc ... Adic ... - Fredric i cu mine am r mas prieteni. Acum are o concubin . Sondra Wells. O mare snoab , chiar i dup nume. - ntocmai. Spuneai c el tr ie te peste posibilit ile lui. - Da. Datoreaz o mic avere b ncilor i investitorilor particulari. Cheltuie te prea mult. Partea trist e c are mare succes i c ,

probabil, ar tr i foarte bine din profiturile ob inute, dac n-ar exista Foxwoods. - Foxwoods? - Da, Foxwoods. Cazinoul indian pentru jocuri de noroc. n Connecticut. - Ah, da. i place s joace? - Dac i place? O dat l-am nso it acolo. A pierdut aproape cinci mii de dolari ntr-un singur week-end. La 21 i la rulet . - Iisuse! Sper c i-au r mas bani s - i ia bilet de ntoarcere la feribot. Ea a rs. Foxwoods. i suiai ma ina la bordul feribotului care pleca din Orient Point cu destina ia New London sau pe feribotul expres i apoi luai autobuzul pn la Foxwoods, te u urai de bani, dup care te napoiai la Orient duminic noaptea. O varia ie interesant dup zilele de munc la North Fork i, dac nu f ceai impruden e, te distrai bine, c tigai cteva sute sau pierdeai cteva sute, luai masa, vedeai un spectacol, dormeai ntr-o camer frumoas . Un minunat week-end n doi. Totu i, mul i localnici nu agreau ideea de a ajunge n preajma p catului. Unele neveste nu voiau ca so ii lor s plece de acas cu banii de pia . ns , la fel ca n toate celelalte, i aici era vorba de cump tare. Prin urmare, Fredric Tobin, viticultorul cel flegmatic i elegant, care p rea n orice clip st pn pe situa ie, era un mp timit al jocurilor de noroc. Dac st teai s te gnde ti, care joc de noroc era mai riscant dect recolta de struguri din fiecare an? Adev rul era c n acea zon cultivarea vi ei-de-vie r mnea nc n stadiu experimental i, pn n prezent, lucrurile merseser foarte bine. Nu existaser molime, man , ger sau ar i . Dar ntr-o bun zi, uraganul Annabelle sau Zeke aveau s spulbere un miliard de struguri n apele bra ului Sound, lng Long Island, care urma s ajung cea mai mare cuv a tuturor timpurilor. Apoi veneau la rnd Tom i Judy care jucaser la noroc cu minusculii viru i patogeni. Apoi jucaser pe alt miz i pierduser . Fredric mizase pe recolt i c tigase, apoi jucase c r i i rulet , la care pierduse i el. - tii cumva dac so ii Gordon au mers vreodat la Fooxwoods cu domnul Tobin? am ntrebat-o pe doamna Whitestone. - Nu cred. Dar nu pot ti precis. M-am desp r it de Fredric de aproape un an. - n eleg. Totu i, a i r mas prieteni. nc mai sta i de vorb . - Presupun c am r mas prieteni. Nu-i place ca fostele amante s se supere pe el. Vrea s r mn n rela ii de prietenie cu toate. La petreceri e foarte interesant. i place s adune la un loc cele aproximativ dou sprezece femei cu care s-a culcat. Cui nu i-ar pl cea? - Deci nu crezi c domnul Tobin a avut o leg tur cu doamna Gordon? am ntrebat-o. - Nu tiu precis. Nu cred. Nu-i genul care s umble dup femei m ritate. - Ct galanterie! - Nu, de fapt, e la . Se teme de so i i de iubi i. Probabil a avut cndva o experien nepl cut . A chicotit cu glasul ei optit. n orice caz, a ad ugat, mai curnd l-ar fi vrut pe Tom Gordon ca prieten dect pe Judy Gordon ca amant . - Cum a a? - Nu tiu. Niciodat n-am n eles afec iunea lui Fredric fa de Tom Gordon. - Am avut impresia c lucrurile st teau cu totul invers. - A a credea toat lumea. Dar Fredric era cel care c uta prietenia lui Tom. - De ce? - Nu tiu. La nceput am crezut c era un mod de a ajunge la Judy, apoi am aflat c Fredric nu rvne te la femei m ritate. Atunci mi-am imaginat c era atras de farmecul so ilor Gordon i de meseria lor. Fredric e un colec ionar de oameni. Se consider cel mai important personaj din North Fork. Poate c i este. Nu-i cel mai bogat, dar produc ia de vinuri i confer o anumit pozi ie social , n elegi? Am ncuviin at din cap. Uneori cau i zile i s pt mni ntregi, f r s g se ti nimic. Alteori dai de un filon de aur. Cteodat descoperirea e n el toare. Vreau s spun c aflasem lucruri fascinante, dar erau oare semnificative pentru cazul meu? De asemenea, nu cumva Emma exagerase? O mic r zbunare din partea doamnei Whitestone? N-ar fi fost prima fost amant care m trimitea pe o

pist fals , doar pentru a face zile fripte fostului partener. A adar, am ntrebat-o f r ocoli uri: - Crezi c e posibil ca Fredric Tobin s -i fi ucis pe so ii Gordon? Ea s-a uitat la mine de parc a fi luat-o razna, apoi mi-a r spuns: - Fredric? Nu-i n stare de nici un fel de violen . - De unde tii? Ea a zmbit i mi-a r spuns: - Dumnezeu mi-e martor c i-am oferit suficiente motive s fie violent cu mine. Pur i simplu, nu-i adeptul for ei fizice, a ad ugat ea. Mereu i controla perfect atitudinea i starea sufleteasc . i-apoi, de ce s -i fi ucis pe so ii Gordon? - Nu tiu. Nu cunosc mobilul crimei. Dumneata l tii? Ea a t cut o clip , apoi a r spuns: - Poate drogurile. - Ce te face s crezi asta? - P i... Fredric era ngrijorat din pricina lor. Erau consumatori de cocain . - i-a spus el? -Da. Interesant. Mai ales c Fredric nu suflase o vorb n acest sens i, n plus, nu era adev rat. tiam bine cum ar ta i cum se comporta un cocainoman, or so ii Gordon erau cu totul altfel. A adar, de ce ar fi vrut Tobin s le pun n seam o astfel de acuza ie? - Cnd i-a spus? am ntrebat-o. - Nu cu mult timp n urm . Acum cteva luni. Mi-a povestit c veniser la el i-l ntrebaser dac l interesa o marf de calitate. Ei f ceau comer ca s - i poat asigura dozele. - i chiar crezi asta? Ea a ridicat din umeri. - E posibil. - Bine... s revenim la rela ia domnului Tobin cu so ii Gordon. Deci, dup p rerea dumitale, el era cel care-i c uta pe so ii Gordon i care cultiva rela ia cu ei. - A a se pare. tiu c , n cele nou luni ct am fost mpreun , a vorbit mult cu ei la telefon i rareori se ntmpla s dea o petrecere f r s -i invite. Am cugetat la cele auzite. Era limpede c nu se potriveau cu declara iile domnului Tobin. - Atunci ce-L atr gea pe domnul Tobin la so ii Gordon? - Nu tiu. Dar tiu c l sa s se cread c lucrurile ar fi stat exact invers. Partea nostim era c so ii Gordon p reau s accepte jocul, ca i cum s-ar fi sim it onora i de compania lui Fredric. Totu i, n cele cteva rnduri cnd am fost mpreun doar noi patru, se vedea limpede c se considerau egalii lui. n elegi? - Da. Dar oare de ce jucau teatru? Din nou a ridicat din umeri. - Cine tie? M-a privit o clip , apoi a spus: Era ca i cum so ii Gordon l-ar fi antajat pe Fredric. Ca i cum l-ar fi avut la mn cu ceva. n societate, el era marele mah r. n particular, Tom i Judy se ar tau foarte familiari cu el. antaj. Am analizat ideea pre de cteva secunde. - Nu sunt dect simple presupuneri. Ipoteze. Nu-i r zbunare sau altceva asem n tor. M-am sim it bine cu Fredric i l-am simpatizat, dar n-am fost jignit cnd a rupt rela ia. - Bine. M-am uitat la ea, privind-o drept n ochi. Ai mai vorbit cu Fredric de la data crimei? am ntrebat-o. - Da, ieri diminea . El mi-a telefonat. - Ce i-a spus? - Nimic altceva dect ce comenta toat lumea. Ce se obi nuie te n astfel de ocazii. Am intrat pu in n detaliile acelei convorbiri telefonice i, ntr-adev r, p rea una de rutin . - Azi ai vorbit cu el? am ntrebat-o. -Nu. - Azi-diminea i-am f cut o vizit . - Z u? De ce? - Nu tiu. - Nu tii nici de ce ai venit aici. - Adev rat. Nu voiam s -i explic c , dup vizita pe Plum Island i la so ii Murphy, epuizasem poten ialii martori, c fusesem pus pe liber i c trebuia s iau la ntreb ri persoanele pe care poli ia comitatului

nu s-ar fi gndit s le interogheze. Nu c a fi epuizat i ultimele resurse, dar lucram cumva ferit de ochii lumii. - Cuno ti vreun prieten al so ilor Gordon? am ntrebat-o. - N-am prea frecventat acelea i cercuri dect cnd eram cu Fredric. Or, atunci era vorba de amicii lui. - eful poli iei, Maxwell, era prieten cu ei? - Cred c da. Niciodat n-am n eles rela ia lor, la fel cum n-am n eles-o nici pe cea dintre so ii Gordon i Fredric. - Se pare c -i foarte greu s dau de prieteni ai so ilor Gordon. - Din cte n eleg eu, to i prietenii lor erau colegi de pe Plum Island. Nu-i ceva chiar att de neobi nuit. i-am mai spus: erau un grup foarte nchis. Ai afla mai multe dac ai c uta acolo, nu aici, a. ad ugat ea. - Probabil. - Ce p rere i-a f cut Fredric? m-a ntrebat Emma. - Un om ncnt tor. Mi-a f cut pl cere compania lui. Era adev rat. Dar dup ce aflasem c se culcase cu doamna Whitestone, aici de fa , eram mai convins dect oricnd c pe lume nu exist dreptate sexual . Are ochii ca m rgelele, am ad ugat. - i privirea lunecoas . - Exact. Pot s te rog ceva? am ntrebat-o. - Po i. - Te rog s nu-i pomene ti de discu ia noastr . - N-am s -i dau am nunte. Dar am s -i spun c am stat de vorb . Eu nu mint, a ad ugat ea. ns pot ine anumite lucruri numai pentru mine. - Nici nu- i cer mai mult. n Manhattan nu exist rela ii la fel de strnse ca aici. Trebuia s nu uit am nuntul i s in cont de el, adic s -mi adaptez stilul de munc la aceast realitate. Cum eram un tip inteligent, nu mi-era greu s-o fac. n aceea i ordine de idei, am ntrebat-o pe Emma Whitestone: - Presupun c -l cuno ti pe Maxwell, eful poli iei. - Cine nu-l cunoa te? Ai avut o leg tur i cu el? Nu. Dar m-a abordat. Nu- i plac poli i tii? Ea a rs. Din nou i-a mi cat degetele de la picioare i s-a a ezat picior peste picior. Dumnezeule! Am mai discutat vreme de un sfert de or : Emma Whitestone era la curent cu o serie de brfe, tia multe lucruri despre oameni, de i pu ine p reau relevante pentru cazul meu. Problema era c nc nu-mi d deam seama ce c utam acolo, ns era pl cut. Trebuie totu i s adaug c sunt un gentleman. S faci avansuri unei poli iste mai merge, ntruct, n calitate de coleg , te poate trimite la plimbare. Dar cu civilii, mai ales cu o femeie care putea ajunge n fa a procurorului districtual, trebuia s te por i cu m nu i. Nu era cazul s te compromi i sau s compromi i martora. n orice caz, persoana m interesa. Nu sunt un u uratic. nc tnjeam dup Beth. Pot da un telefon de aici? am ntrebat-o pe doamna Whitestone. Sigur. E acolo, n untru. M-am dus n camera al turat , unde am avut impresia c p eam din secolul al nou sprezecelea n secolul al dou zecelea. Aici se g seau birourile Societ ii de Istorie, dotate cu mobilier modern, cu fi iere, copiator i altele. Am folosit telefonul de pe un birou i am chemat robotul de acas . Aveam un mesaj. O voce de b rbat spunea: Domnule detectiv Corey, sunt detectivul Collins de la poli ia comitatului Suffolk. Detectivul Penrose m-a rugat s v telefonez. Se afl la o conferin care se va prelungi. A spus c nu se va putea ntlni cu dumneavoastr n aceast dup -amiaz i c v va suna disear sau mine". Sfr itul mesajului. Am nchis telefonul i mi-am rotit privirea prin birou. Sub una dintre mesele de scris se vedea o pereche de lapi din piele, foarte probabil a doamnei Whitestone. M-am napoiat n bibliotec , dar nu m-am mai a ezat. Emma Whitestone s-a uitat la mine i m-a ntrebat: S-a ntmplat ceva? Nu. Unde r m sesem? Nu tiu. M-am uitat la ceas, apoi am ntrebat-o - Putem termina discu ia la mas ?

- Desigur. S-a ridicat n picioare. Dar, mai nti, te conduc s vizitezi cl direa. Ceea ce a i f cut. nc pere cu nc pere. Cea mai mare parte a etajului era ocupat de birouri, depozite, exponate i arhive, dar existau i dou dormitoare decorate n stil vechiu. Din cte mi-a spus Emma, unul data de la mijlocul secolului al optsprezecelea, iar cel lalt era contemporan cu casa, deci de la mijlocul secolului al nou sprezecelea. - Casa a fost construit de un comerciant navigator care a f cut avere n America de Sud, mi-a spus ea. - Cocain ? - Nu, omule. Pietre semipre ioase din Brazilia. C pitanul Samuel Farnsworth. Am ncercat salteaua plin de ghemotoace. - Mai tragi cte un pui de somn aici? Ea a zmbit. - Uneori. Are saltea de puf. - Puf de egret ? - Posibil. Se g sea peste tot. - V d c a revenit la mod . - Totul revine la mod . Ni te r ut i de c prioare mi-au mncat rododendronul. Am urmat-o afar din dormitor i ea mi-a spus: Parc voiai s vezi arhivele. -Da. M-a condus n ceea ce fusese probabil un uria dormitor, acum plin de fi iere, rafturi i o mas lung din stejar. - Avem c r i i documente originale datnd nc de la mijlocul secolului al aptesprezecelea, mi-a spus. Acte, scrisori, testamente, decizii legale, predici, ordine militare, acte de na-viga ie i jurnale de bord. Unele sunt de-a dreptul fascinante. - Cum ai ajuns s te ocupi de a a ceva? - P i, presupun c e ceva legat de faptul c am crescut aici. Familia mea se trage din primii coloni ti. - Sper c nu e ti rud cu Margaret Wiley. Ea a zmbit. - Avem unele rude comune. Nu i-a pl cut Margaret? - Refuz s comentez. Probabil c munca de arhiv seam n ntructva cu munca unui detectiv. n elegi... mistere, ntreb ri care i a teapt r spunsul, lucruri care se cer scoase la iveal . Nu crezi? Acum, c spui dumneata, da. Sincer s fiu, am ad ugat, n copil rie mi doream s devin arheolog. O dat am g sit un glonte de muschet . Undeva prin zon . Nu mai in minte unde. Acum, c am mb trnit i am ajuns infirm, m-a putea dedica muncii de arhiv . Oh, nu e ti chiar att de b trn. i s-ar putea s - i plac . Te pot nv a s cite ti toate aceste documente. Nu sunt scrise n engleze te? Ba da, doar c engleza din secolele aptesprezece-optsprezece e greu de n eles. Ortografia e cumplit i documentul e uneori greu de descifrat. Prive te-l pe acesta. Mi-a ntins un dosar mare care se g sea pe mas . n interiorul lui erau mape de plastic cu pergamente vechi. A deschis la una dintre pagini i m-a ndemnat: Cite te aici. M-am aplecat asupra dosarului i am privit documentul ng lbenit de vreme. Drag Martha, am citit. Nu da crezare zvonurilor despre mine i doamna Farnsworth. i sunt fidel i devotat. Dar tu? So ul t u iubitor, George." Ea a rs. Nu scrie a a ceva. Dar a a arat . Bine, i citesc eu. A tras mapa spre ea i a spus: Scrisoarea e trimis de un anume Phillip Shelley guvernatorului regal, lordul Bellomont, la 3 august 1698. A citit scrisoarea care mi se p ruse imposibil de descifrat. Era plin de expresii ca domnii mei", umilul dumneavoastr servitor" i alte arhaisme. Tipul se plngea de o nedreptate care i se f cuse referitor la o disput legat de p mnt. Adic , indivizii traversaser oceanul, veniser pe un nou continent i iat c aveau acelea i nen elegeri ca la Southwold cu w". Impresionant, i-am spus doamnei Whitestone. Nu-i mare lucru. Po i nv a n cteva luni. Pe Fredric l-am nv at n dou luni, i el reu e te cu greu s se concentreze. Nu z u!

Nu limba este dificil , mai curnd scrierea i ortografia. - Adev rat. mi po i da o list cu membrii societ ii? am ntrebat-o. - Sigur. Ne-am dus n birou, unde ea mi-a nmnat un registru nvelit n hrtie, cu to i membrii societ ii, dup care i-a pus lapii. - Cum ai ajuns s te apuci de treaba asta? am ntrebat-o. Ea a ridicat din umeri. - Nu tiu... E mare b taie de cap. A fost tot o idee stupid de-a lui Fredric, ca s m ridice pe scara social . Eu munceam aici ca arhivar, ceea ce nu m deranja defel. Ulterior, tot el m-a propus ca pre edint i orice vrea Fredric se realizeaz . n plus, fac n continuare i munc de arhiv . Flor reas , pre edint i arhivar al Societ ii de Istorie Peconic. - i-e foame? - Binen eles. A teapt s dau un telefon la flor rie. S-a dus la telefon, timp n care eu m-am mai nvrtit prin birou. Am auzit-o spunnd optit: - S-ar putea s nu m ntorc n cursul dup -amiezii. Nu, doamn Whitestone, s-ar putea s nu te ntorci, dac am i eu un cuvnt de spus. A pus receptorul n furc i amndoi am cobort scara. - Aici organiz m mici petreceri i recep ii. De Cr ciun e foarte frumos. - Apropo... vii smb t la serata domnului Tobin? - Poate. Dar dumneata? - Cred c da. Ca ndatorire de serviciu. - De ce nu-l arestezi de fa cu toat lumea, s -l sco i de acolo cu c tu ele la mini? mi-a sugerat ea. - Pare nostim, ns cred c n-a f cut nimic r u. - Eu sunt convins c a f cut ceva r u. M-a condus la u a din fa i am ie it din cl dire. Afar se nc lzise. Ea a ncuiat u a i a dezlipit anun ul. - Trec eu la volan, i-am spus. Am pornit motorul cu telecomanda. - Dr gu chestie, a spus ea. - E bun ca s detonezi de la distan eventuale bombe de ma in , i-am explicat. Ea a rs. Eu nu glumeam. Am urcat n vehiculul meu utilitar tip sport i am b gat n mar arier, l snd nadins portiera deschis . Vocea de femeie a spus: Portiera din dreptul oferului a r mas deschis ". - Asta-i o tmpenie, a comentat Emma. - tiu. Seam n cu fosta mea nevast . ncerc s-o suprim. Vocea, nu pe fosta mea so ie. Emma, care se juca cu comenzile computerului, m-a ntrebat: - De ct timp e ti divor at? - De fapt, hot rrea de divor va intra n vigoare la 1 octombrie. ntre timp, ncerc s m feresc de adulter i bigamie. - N-ar trebui s - i fie prea greu. Nu eram prea sigur ce trebuia s n eleg. Am ie it din parcare i am ntrebat-o: - Ce i-ar pl cea? Alege. - Ce-ar fi s p str m atmosfera? Ce zici de Hanul Generalul Wayne? Cuno ti localul? - Cred c da. Nu cumva e casa lui John Wayne? - Nu, omule. E a icnitului de Anthony Wayne. A dormit acolo. - De asta a nnebunit? Din pricina saltelei numai gloduri? - Nu... cuno ti ceva istorie? - Habar n-am. - Anthony Wayne Nebunul a fost un general n Revolu ia American . El a condus trupele vn torilor de munte. - Exact. Marele lor lag r a fost Am inima n fl c ri i tu stai pe tulumba mea". Emma Whitestone a t cut cteva minute, f r ndoial ntrebndu-se dac luase o hot rre n eleapt . n cele din urm , a spus: - Hanul e pe Great Hog Neck. Te ndrum eu. - Bine. Am pornit spre locul denumit Hanul Generalului Wayne, amplasat ntr-un punct denumit Great Hog Neck. M-am ntrebat dac m puteam adapta la aceste locuri. mi lipsea Manhattan-ul? Greu de spus. Dac a fi avut bani mul i, a fi putut face i una, i alta. Dar nu eram plin de bani. Ceea ce m-a dus cu gndul la Fredric Tobin; dup cum aflasem, nici el nu se sc lda n bani; l invidiam,

nchipuindu-mi-l deasupra tuturor - doar avea struguri, gagici, dolari cnd n realitate era falit. Mai mult dect att, era nglodat n datorii. Pentru un om ca Fredric Tobin, s piard tot ce avea echivala cu a- i pierde via a. Ar fi preferat moartea. Dar el nu era mort. Mor i erau Tom i Judy. Exista vreo leg tur ? Poate. ncepea s devin interesant. Pentru mine ns timpul zbura. Mai puteam face pe poli istul poate nc patruzeci i opt de ore, dup care poli ia din Southold i New York, precum i cea a comitatului Suffolk, aveau s -mi pun pumnul n gur . n timp ce rumegam aceste gnduri, doamna Whitestone mi d dea indica ii. n cele din urm , m-a ntrebat: - E adev rat treaba cu vaccinul? - Cred c da. Da. - Crimele n-au nici o leg tur cu r zboiul bacteriologic? -Nu. - Nici cu drogurile? - Nu, din cte mi dau eu seama. - A fost o spargere? - A a se pare, dar eu cred c a fost ceva legat de vaccinul furat. Cine zicea c nu aveam spirit de echip ? Puteam sus ine minciunile oficiale la fel de bine ca oricare altul. Ai alt teorie? am ntrebat-o pe doamna Whitestone. - Nu. Doar sentimentul c au fost lichida i dintr-un motiv pe care nc nu-l n elegem. Exact cum credeam i eu. De teapt femeie. - Ai fost vreodat m ritat ? am ntrebat-o. - Da. M-am c s torit de tn r , cnd eram n anul doi la colegiu. i sunt divor at de apte ani, a ad ugat. F socoteala. - Dou zeci i cinci de ani. - Cum dou zeci i cinci? - Patruzeci i doi? - Vireaz la dreapta. Dreapta nseamn n partea mea. - Mul umesc. Era o strad pl cut i curnd am ajuns pe Great Hog Neck, alt peninsul care nainta n golf, amplasat la nord-est de Nassau Point, denumit uneori i Little Hog Neck. Am remarcat c pe acele meleaguri existau trei surse principale de nume proprii: americanii b tina i, coloni tii i agen ii de vnz ri imobiliare. Ace tia din urm de ineau h r i cu nume frumoase, pe care le inventau, ca s nlocuiasc denumiri dezgust toare ca Great Hog Neck. Am trecut pe lng un mic observator, numit Institutul Custer, despre care pomenise doamna Wiley, i am primit informa ii referitoare att la observator, ct i la Muzeul Amerindian de vizavi. - Pe so ii Gordon i interesa astronomia? am ntrebat-o pe Emma. - Din cte tiu eu, nu. - tiai c - i cump raser un pogon de p mnt de la doamna Wiley. - Da. A ov it pu in, apoi a spus: N-a fost o afacere prea grozav . - La ce le trebuia terenul? - Nu tiu... N-am n eles niciodat . - Fredric era la curent cu achizi ia so ilor Gordon? - Da. A schimbat subiectul i, referindu-se la locul n care ne g seam, a spus: Acolo este prima cas Whitestone. 1685. - Apar ine i acum familiei? - Nu, dar am de gnd s-o r scump r. Fredric urma s m ajute, a ad ugat ea, dar... Atunci mi-am dat seama c nu era chiar att de nst rit pe ct p rea. M-am ab inut de la orice comentariu. Ca i Nassau Point, pe Hog Neck se g seau ndeosebi case i cteva vile de vacan mai noi, multe dintre ele cu acoperi uri de indril cenu ie, ca s par stil vechia. Am v zut i ni te cmpuri, despre care Emma mi-a spus c fuseser p uni comunale nc de pe vremea coloni tilor, i ici-colo cteva p duri. - Indienii sunt prieteno i? am ntrebat. - Nu exist indieni. - Au disp rut to i? - Au disp rut to i. - Afar de cei din Connecticut, care au deschis cel mai mare complex de cazinouri de aici i pn la Las Vegas. - i n vinele mele curge snge amerindian. - Z u?

- Z u. Acela i lucru se ntmpl cu multe dintre vechile familii, dar e un lucru despre care nu se prea vorbe te. Unii vin la mine ca s elimine anumite rude din arhive. - Incredibil. tiam c era o remarc just din punct de vedere politic, dar de fiecare dat cnd ncercam s adopt o linie politic just , o d deam n bar . Vreau s spun c linia politic se schimb cam la o s pt mn . Mi s-a p rut mai sigur s spun: O atitudine rasist ". - Rasial , nu neap rat rasist . n orice caz, pu in mi pas dac se tie c port n vine snge indian. Str bunica mea dinspre mam a fost indianc Corchaug. - Afl c ai o culoare superb . - Mul umesc. Ne-am apropiat de cl direa mare cu acoperi din indril alb , situat n mijlocul unui teren cu copaci care se ntindea pe cteva pogoane. Mi-am amintit c v zusem locul o dat sau de dou ori n copil rie. P stram n minte amintirea locurilor v zute n copil rie, scene de var ca o natur moart , ca i cum a fi privit diapozitive printr-un miniproiector. - Cred c am luat masa aici cu familia, pe vremea cnd eram un pu ti, i-am spus doamnei Whitestone. - Foarte posibil. Casa are cam dou sute de ani. Dumneata c i ani ai? F r s iau n seam n ep tura, am ntrebat: - Cum e mncarea? - Depinde. Decorul e frumos i locul ferit, a ad ugat ea. Nu vom fi v zu i i nu se va brfi pe seama noastr . - Bine gndit. Am tras pe aleea pres rat cu prundi , am parcat i am ntredeschis portiera, f r s opresc motorul. A r sunat un clinchet de clopo el i pe schema ma inii a ap rut o portier ntredeschis . Hei, ai f cut s amu easc vocea! am exclamat. - Nu vreau s te scie vocea fostei tale so ii. Am cobort din ma in i ne-am ndreptat spre han. Ea m-a luat de bra , fapt care m-a surprins. - Cnd termini programul? m-a ntrebat. - Chiar acum.

18
Prnzul a fost destul de pl cut. Hanul era aproape gol i fusese restaurat de curnd, a a c , dac i d deai fru liber imagina iei, te reg seai n 1784, iar Anthony Wayne Nebunul umbla de colo-colo cu pa i ap sa i, comandnd grog - ce-o mai fi fost i acela. Mncarea era n principal american , nimic fantezist, ceea ce se potrivea cu gusturile mele carnivore; Emma Whitestone se dovedea a fi o femeie tipic american , f r extravagan e, ceea ce se potrivea n egal m sur gusturilor mele carnivore. N-am discutat despre dublul asasinat, despre lordul Tobin sau despre alte subiecte nepl cute. Cuno tea bine istorie i eram fascinat de ce mi povestea. De fapt, nu chiar fascinat, dar istoria dep nat de glasul optit al Emmei Whitestone nu era prea dificil de nghi it. n continuare, mi-a relatat despre reverendul Youngs, care n 1640 i condusese enoria ii din Connecticut pn aici, i m-am ntrebat cu glas tare dac luaser feribotul de New London, observa ie care a f cut-o s m priveasc cu r ceal . A pomenit de c pitanul Kidd i de al i pira i mai pu in celebri, care navigaser pe aceste ape cu trei sute de ani n urm ; apoi mi-a vorbit despre familia Horton, care d duse numele farului, unul dintre membrii ei fiind constructorul hanului n care ne g seam. Mi-a mai povestit despre generalul Francis Marion, lupt tor n R zboiul de Independen , Vulpea Mla tinilor, de la care mi-a spus ea i tr gea numele zona East Marion, de i eu sus ineam c , probabil, exista i n Anglia un ora pe nume Marion. Dar ea tia ce tia. Mi-a mai povestit despre Underhills, Tuthills, cte ceva despre familia Whitestone i despre persoane botezate Abijah, Chauncey, Ichabod sau Barnabas, ca s nu mai vorbesc de Joshua, Samuel i Isaac, care nici m car nu erau evrei. i a a mai departe. Ping Dac Paul Stevens m plictisise de moarte cu vocea lui parc generat de computer, Emma Whitestone m vr jea cu vorba ei optit , ca s nu mai pomenesc de ochii ei cenu ii-verzui. n orice caz, rezultatul a fost acela i: am auzit ceva care a declan at o reac ie ntrziat n creierul meu de regul treaz. Pingl Am a teptat s repete acel ceva, am ncercat s -mi amintesc ce anume fusese i de ce mi se p rea semnificativ. Zadarnic. Totu i, de ast dat tiam

c ie ise cumva la suprafa i c , n curnd, aveam s aflu ce nseamn . Pingl - Simt njur prezen a lui Anthony Wayne Nebunul, i-am spus. - Serios? Poveste te-mi. - P i, st la masa aceea de lng fereastr i trage cu coada ochiului la tine. Pe mine m s geteaz cu priviri asasine. Murmur ca pentru el: Oare cu ce-i mai bun tipul acela dect mine?" Ea a zmbit. - E ti nebun. - Cum e corect? Cu ce-i mai bun sau de ce-i mai bun? - Am s te nv engleza secolului al optsprezecelea, cu condi ia s ncetezi cu prostiile. - Doamna mea, v foarte mul umesc. Nici nu mi-am dat seama cnd se f cuse trei dup -amiaz ; osp tarul ncepea s dea semne de ner bdare. Detest s ntrerup cursul i energia unui caz, doar ca s umblu dup fuste detectus interruptus. Se tie c primele aptezeci i dou de ore ale unui caz snt cele mai importante. Dar un b rbat trebuie s - i satisfac i anumite necesit i biologice, iar mie mi cam ardeau c lciele. - Dac ai timp, putem face o plimbare cu barca mea, i-am propus. - Ai o barc ? De fapt, n-aveam, prin urmare nu era calea cea mai potrivit . Aveam ns o cas pe rm i un ponton, prin urmare i-a fi putut spune c barca se scufundase. - Locuiesc n casa unchiului meu, i-am explicat. Are un domeniu pe malul cultivabil al golfului. - O proprietate cultivabil pe malul golfului. - Exact. Hai s mergem. Am plecat de la Hanul Generalului Wayne i am mers cu Jeep-ul pn la locuin a mea, la circa dou zeci de minute vest de Hog Neck. - oseaua aceasta se numea cndva Drumul Regelui, m-a informat ea n timp ce rulam pe Main Road. Dup Revolu ie i s-a schimbat numele. - Bun idee. - Partea stranie e c institu ia de nv mnt n care am studiat, Universitatea din Columbia, se numea i ea Colegiul Regal, denumire schimbat n egal m sur dup Revolu ie. - Drept s - i spun, dac ar fi s mai avem o revolu ie, mie mi-ar pl cea s se schimbe o sumedenie de denumiri. -De pild ? - P i, n primul rnd East Seventy-second Street, pe care se afl apartamentul meu. Mi-ar pl cea s se cheme Strada Cire ului. Sun mai frumos. Apoi pisica fostei mele so ii, Bulg re-de-Z pad , am continuat eu. Mi-ar pl cea s -i schimb numele i s -i spun R posata. Am mai men ionat cteva schimb ri de nume, n caz c ar fi venit o revolu ie. Ea m-a ntrerupt i m-a ntrebat: - i place aici, la noi? - Cred c da. Vreau s spun c sunt locuri frumoase, dar nu-mi dau seama dac m pot adapta. - Avem i aici o mul ime de excentrici, m-a lini tit Emma. - Eu nu sunt excentric. sunt icnit. - Nici de ace tia nu ducem lips . Aici nu-i un fund de ar , a ad ugat ea. tiu fermieri cu diplome de Ivy League, astronomi de la Institutul Custer, viticultori care au studiat n Fran a, ca s nu mai vorbesc de cercet torii de pe Plum Island i de la laboratoarele Brookhaven, profesorii de la Stony Brook University, arti ti, poe i, scriitori i... - Arhivari. - Da. M deranjeaz cnd cei de la ora ne cred ni te napoia i. - Fii sigur c eu nu sunt de aceast p rere. - Am locuit n Manhattan nou ani. Eram s tul de ora . Mi se f cuse dor de cas . - Am remarcat la tine o educa ie aleas , combinat cu un farmec provincial. Te afli n locul care i se potrive te. - Mul umesc. Cred c trecusem unul dintre cele mai importante teste care-mi asigurau accesul la ea. Str b team un inut de ferme i vii, iar Emma mi-a spus: - Aici toamna e lung i domoal . Livezile nc sunt pline de fructe, multe gr dini de legume nc nu au fost culese. n preajma Zilei Recuno tin ei e posibil ca n Noua Anglie s ning , n timp ce aici nc se mai strnge recolta. Bat cumva cmpii? m-a ntrebat. - Nu, ctu i de pu in. Faci un minunat tablou de cuvinte.

- Mul umesc. Deja eram cu gndul pe primul palier al sc rii care ducea la dormitor. n esen , amndoi ncercam s p rem deta a i i nep s tori, a a cum fac doi oameni cnd tiu c ar putea ajunge n pat. Oricum, am oprit pe aleea lung care ducea la marele conac victorian. - O cucoan mare i sulemenit , a spus Emma. - Unde? - Casa. A a numim noi vechile construc ii victoriene. - Oh! n eleg. Apropo, i m tu a mea f cea parte din Societatea de Istorie Peconic. June Bonner. - Numele mi sun cunoscut. - O tia pe Margaret Wiley, am ad ugat. De fapt, m tu a mea s-a n scut aici, de aceea l-a convins pe unchiul Harry s - i ia o cas de vacan . - Care era numele ei de fat ? - Nu tiu precis... poate Witherspoonhamptonshire. - i ba i joc de numele meu? - Ctu i de pu in. - Afl numele de fat al m tu ii tale. - Bine. Am oprit n fa a cucoanei sulemenite. - Dac e o familie mai veche, pot s-o caut n arhive. Avem o mul ime de informa ii despre familiile vechi. - Z u? O mul ime de secrete de familie? - Uneori. - Poate c str mo ii m tu ii June au fost ho i de cai i prostituate. - Posibil. n familia mea am avut mul i din ace tia. Am chicotit. - Se prea poate ca familia ei i a mea s se nrudeasc . Noi doi am putea fi rude prin alian . - Foarte posibil. Ajunsesem n cap tul de sus al sc rii i u a dormitorului se g sea la numai vreo trei metri. De fapt, eram nc n ma in . Am ajuns, am spus i am cobort. A cobort i ea i s-a uitat la cas . E casa doamnei Bonner? m-a ntrebat. - A fost. M tu a mea a murit. Unchiul Harry vrea ca eu s cump r casa. E prea mare pentru o singur persoan . A putea s-o tai pe jum tate. i-acum n cas , un tur prin nc perile de la parter, apoi robotul telefonic din birou nici un mesaj la buc t rie pentru dou beri i apoi pe terasa din spate, n dou fotolii de r chit . mi place mult s privesc marea, a spus ea. - E un loc foarte potrivit pentru a a ceva. De cteva luni fac exact acela i lucru. - Cnd trebuie s te ntorci la lucru? Nu tiu precis. Joia viitoare sunt programat la controlul medical. - Cum ai ajuns s te implici n acest caz? - M-a rugat Maxwell. Nu- i v d barca, a remarcat ea. Am privit spre pontonul ubrezit. Oh, probabil c s-a scufundat. S-a scufundat? - Ah, mi-am adus aminte. E la reparat. Ce fel de barc ai? O... Boston Whaler... apte metri i jum tate lungime...? - Navighezi? Adic , dac tiu s merg cu barca? - Da, cu barca cu pnze. Nu. Eu m pricep la b rci cu motor. Tu te pricepi? - Pu in. i a a mai departe. mi scosesem sacoul i pantofii sport i-mi suflecasem mnecile. Ea i desc l ase lapii i amndoi ne sprijineam picioarele goale de balustrad . Rochi a ei bej lunecase pu in mai la nord de genunchi. Mi-am luat binoclul i am privit, pe rnd, golful, ambarcaiunile, smrcurile - care n copil ria mea se numeau mla tini cerul i altele asemenea.

Ajunsesem la cea de a cincea bere, ea la fel. mi pl ceau femeile care tiau s bea voinice te. Se ame ise pu in, dar mintea i glasul i r m seser la fel de limpezi. ntr-o mn inea binoclul i n cealalt o Budweiser. - Aici e un punct principal de ntlnire pe traseul de zbor al coastei Atlanticului, un fel de escal pentru p s rile migratoare, mi-a spus ea. A privit cerul prin binoclu i a continuat: V d stoluri de g te s lbatice, stoluri lungi de cocori i un ir mi c tor de ra e s lbatice. Toate vor r mne pn n noiembrie, apoi i vor continua drumul c tre miaz zi. Egretele se duc n America de Sud. - Foarte bine. Ea i-a pus binoclul n poal i a r mas cu ochii la ocean. - n zilele de furtun , a spus, cnd vntul sufl cu putere dinspre nord-est, cerul cap t o culoare cenu iu-argintie, iar p s rile ncep s aib un comportament bizar. Exist un sentiment straniu de singur tate, o frumuse e r u prevestitoare care trebuie sim it i auzit n aceea i m sur n care e v zut . Am r mas t cu i un timp, apoi am spus: - Vrei s - i ar t i restul casei? - Sigur. Prima oprire la etajul al doilea a fost dormitorul, n-am mai ajuns s vizit m i restul. I-au trebuit exact trei secunde ca s se dezbrace. Era frumos bronzat pe tot trupul, avea carnea tare, corpul bine f cut i propor ionat, exact a a cum mi-l imaginasem. Ea era goal , iar eu nc mi mai descheiam c ma a. M-a privit n timp ce m dezbrac m i a r mas cu ochii la teaca i la revolverul prins la glezn . Experien a m nv ase c multe femei nu agreau b rba ii narma i, a a c i-am explicat: - sunt obligat prin lege s -l port la mine. Lucru valabil la New York, nu neap rat i aici. i Fredri c poart arm , mi-a spus ea. Interesa nt. n orice caz, am r ma s n cost umul l ui Adam, iar ea a venit l ng mi ne i mi -a atins pi ept ul. - E o arsur ? Nu, o gaur de glon . M-am ntors cu spatel e. Vezi? Aici e rana pe care mi-a f cut-o l a ie i re. - Du mnezeul e! N-a sf iat dect carnea. Uit e, prive te asta. I-a m ar tat rana de intrare din partea de jos a abdome nul ui, apoi m-a m ntors din nou cu spat el e i i -am ar tat-o pe cea de ie i re, chiar pe fund. Zgri etura de pe ga mb era mai pu in int eresant . - Puteai s mori, a spus ea. Am ri dicat di n umeri . Cam a a e, doamn . Oricum, era m bucur os c me naj era schi mba se a t ernutul, c avea m prezervative n noptier i c veselul Wil lie Pet er reac iona n prezen a Emmei Whit estone. Am nchi s soneria telefonului. Am nge nuncheat lng pat s -mi spun rug ciunea, iar Emma s-a urcat n pat i i -a ncol cit pici oarele l ungi n jurul gtul ui me u. n orice caz, f r s int ru n am nunte, ne-am desc urcat dest ul de bine, apoi a m adormit mbr i a i. Era pl cut la atingere i nu sfor i a. Cnd m-a m trezit, lumina soarelui ncepea s p l easc la ferest re; Emma dormea pe o part e, cu trupul ghe muit. Mi -a t recut prin mi nte c putea m face ceva mai constructiv dect amor de dup -a mi az . Dar ce anume ? M g sea m n i mpa s i, dac Max sau Beth nu- mi dest i nui au date despre raportul medico-legal, autopsi i, i a a mai departe, t rebuia s pornesc la drum l ipsit de toat e atuuri le t ehni ce ale tii n ei poli iene ti moderne. Avea m nevoie de nregi str ri le t elefonice, de raport ul pri vitor la ampre nte, de mai mul te informa i i despre Pl um Island i de permi siunea de a vizit a locul crimei. Dar nu era m prea si gur c voi avea parte de ele. Prin ur mare, m vedea m sil it s recurg la o inve stiga ie discret , la apeluri telefonice, s -mi pierd vre mea cu persoa ne care poat e ti au ct e ceva. Am decis s adopt aceast cale, indiferent cui nu-i conve nea ideea. Am pri vi t-o pe Emma n penumbra asfi n it ul ui. O fe meie frumoa s de la ma ma nat ur . i de teapt . Ea a deschis oc hii i mi -a z mbit. - Te-a m v z ut cum m pri veai, mi-a spus. - Am la ce s m ui t, am r spuns. - Ai vreo prieten ai ci?

- Nu, dar am pe ci neva n Manhat tan. - Nu m i ntereseaz M anhat tan-ul. - Dar tu? a m ntrebat-o. - Deoca mdat sunt li ber . - Bun. Ce-ai zice s lu m cina mpre un ? a m ntrebat-o. - Poate mai t rziu. A putea preg t i ceva. - Am sal at verde, mu t ar, unt , bere i bi scui i. Ea s-a ridicat n capul oaselor, s-a ntins i a c scat. - Am ne voie de o partid de not . S-a dat jos di n pat i i-a pus roc hia. Hai s not m. - Perfect. M -a m ridicat i mi-a m pus c ma a. Am cobort la parter, am trecut prin bi rou, de acol o pe teras , a m str b t ut peluza i a m ajuns l a rm. - E o plaj part icular ? m-a ntrebat. - Cam a a ceva. Emma i -a scos rochia i a aruncat -o l a picioarel e pontonului. Mi -am azvrli t i eu c ma a. Ea i-a croit drum pri nt re piet rele de pe plaj i a plonjat n ap . I-a m urmat exe mplul. La nceput, apa mi s-a p rut rece i mi s-a t iat respi ra ia. Am notat pn di ncol o de ponton, n largul golful ui cupri ns trept at de ntuneric. Emma era o not t oare bun i rezistent . Am si m it cum mi a mor ea um rul drept , i ar pl mnul a nceput s uiere. M crezuse m mai rezist ent, dar efort ul era prea mare pentru mine. Am notat napoi la ponton i m-a m a g at de scara veche di n lemn. Emma a venit lng mine. - Te si m i bine? m-a ntrebat. -Da. Amnd oi c lcam apa lng ponton. - Ador s not n pi elea goal , mi-a spus ea. - Tu n-ai motive s te temi c - i mu c vre un pe te vi ermi orul. - Pescuie ti ? - Cnd i cnd. - Po i prinde pl t ic chiar aici, de pe ponton. - Pot pri nde pl ti c la ma gazinul uni versal. - Dac ie i cu barca n larg la numai cteva sute de met ri, po i prinde p str vi. - Unde pot face rost de antricoate? - Carnea de vit nu- i prie te. - Ai m ncat ha mburger la prnz. - tiu. Dar nu e s n tos. Cum nu e nici amorul cu necunosc u ii, a ad ugat ea. - sunt genul de b rbat care i asum risc uri ma ri , Emma. - Ca mi ne, a replicat ea. Nici m car nu te cunosc. - De aceea m i placi. Ea a chicotit. Ade v rul e c majori tatea femeil or au ncredere n poli i ti. Adi c , dac o femei e ntlne te un poli ist ntr-un bar, este convi ns c respectivul nu-i un psihopat i un a sa si n, c , probabil, are o fi medical curat i ceva dolari n port ofel. n zilele noastre fe meil e nu sunt prea preten ioase. Ne -a m mai tachinat pu in, ne-a m s rutat i ne-a m mbr i at, lucru foarte pl cut c nd e ti n pi elea goal , cu t rupul cufundat n mare pn l a jum tate i c l cnd apa. mi place apa s rat . M face s m si mt curat i pli n de energie. Am pus o m n pe fundul ei incredibil, cealalt pe s n i am continuat s ne s rut m i s c lc m apa. De mult vreme nu m mai si m isem at t de bine. Ea i-a pus o m n pe fundul me u i cealalt pe periscop, care s-a ridicat prompt. - Putem s-o face m n ap ? a m ntrebat. - Posibil . Dar t rebuie s fii n form . S calci apa i s - i umpli pl mnii cu aer, ca s ai energi e i totodat . .. n el egi.. . s-o faci ... - Ni ci o proble m . Flot orul meu e sufi cient de mare ca s ne i n pe am ndoi la suprafa . A rs. Pn l a urm , am comi s i aceast i spra v acvati c , t imp n care, probabi l, am speri at puzderi e de pe ti. Pl mnul me u se si m ea mult mai bi ne. Dup aceea am f cut amnd oi pl ut a pe spat e. - Ia, uite! am excla mat eu. M i-a i e it crma din ap . Ea mi -a aruncat o pri vire i a replicat: - M a tepta m la marele catarg.

Ei, gata cu zbenguiel ile naut ice. Am ridicat pu i n capul din ap i a m privit -o cum se l sa purtat n larg de curen ii refluxul ui. Z u c s nii ei ar tau ca doi vulcani geme ni n lumi na lunii . - Prive t e, John! St ele c z t oare, mi-a ar t at ea. Am pri vi t cerul spre sud i le-am v zut . - Pune- i o dorin , m-a nde mnat. - Bine. A vrea... - N-o spune, altfel nu se mpline t e. - S-a i mplinit, Emma. Tu i cu mine. Ei, nu-i a a c sunt romant ic? ine i cont c deja f cuse m dragoste, ba chiar de dou ori . Dup ce dispare dorin a fizi c , r mne ura sau iubirea. Cred c m ndr gost ise m. A t cut pre de cteva secund e, apoi a spus: - Dr gu din partea t a. - Vorbe sc serios. Am continuat s facem plut a. - Prive t e cerul acolo, c t re vest , m-a nde mnat ea dup vreo dou mi nut e. Vezi const ela i a Andro meda ? - Nu, c n-a m oc hel ari. - Acol o. Uite! A ncercat s - mi identi fice un m nunc hi de stel e, dar, dac sus pe cer exista o cucoan cu numel e de Andr omeda, eu n-o vedea m. - Oh, da! am r spuns, ca s fiu pol iti cos. Am v zut -o. Poart pantofi cu toc nalt. Emma mi -a condus pri virea i mai departe c tre est. - Acol o e Pegas. tii, calul nari pat al muzelor. - tiu. Smb t a trecut l-am nscri s n runda a cincea a cursei de la Belmont. A i e it pe locul patru. Emma, care se obi nui se s nu m ia n sea m , a continuat: - Pegas s-a n sc ut din spuma m ri i i din sngele Meduzei ucise. - Pe buleti nul de curse nu scria a a ceva. - Vrei s mai facem dragoste? -Da. - At unci ncet eaz cu tmpenii le. - S-a f cut . i m-a m inut de cuvnt. A adar, o noa pt e mi nunat - luna aproa pe plin i st r lucit oare deasupra noa str , o briz domoal dinspre rm, mi reasma s rat a oceanului, stel e li c rind pe cerul nesfr i t i nt unecat , o fe meie frumoa s , trupuri le noa st re pluti nd, s l tnd i cobornd n ri tmul lent al valuri lor. Ce put ea fi mai frumos dect att ? Dac m g ndeam bine, era cu mult mai pl cut dect trista mea experien cnd m g sise m la un pas de moarte. De aici m-a m dus cu gndul la Tom i Judy. Am ridi cat pri virea spre cer i le -am tri mis un g nd frumos, un fel de salut, un cuvnt de r ma s- bun i promi siunea c voi face tot ce-mi va sta n puti n ca s -l descop r pe cel care le l uase via a. n acela i ti mp, i-am rugat s -mi sc oat n cale un indici u. Presupun c sent i mentul de total relaxare, de eli berare sexual sa u, poat e, faptul c privea m constela iile, unind ntre el e puncte de lumin ... ori care ar fi fost cauza, acum n elesese m. Tot tabloul, se mnal ele sonore, punctele, liniile, tot ul se mbina cu mare repezi ciune i crei erul meu lucra att de rapi d, nct nu reu ea m s -mi urm re sc proprii le g nduri . - Asta e! a m urlat i mi-a m gol it pl m ni i de aer n ase menea m sur , nct m-a m sc ufundat . Am scos capul la suprafa , scuipnd n dreapta i n st nga. Emma era l ng mi ne, cu o expre sie ngrijorat . - Nu te si m i bine? - M simt excelent! -E ti...? - Copaci i c pit anului Kidd! - Ce-i cu ei? Am pri ns-o de bra e i am ndoi am nceput s c lc m apa. - Ce mi -ai pove st it despre copacii c pitanului Ki dd? - i-am spus c exi st o legend conform c reia c pi tanul Kidd a ngropat o part e din comori sub un copac de l ng mi cul golf Matt ituck. Li se spune Copacii C pitanului Kidd. - E vorba de c pitanul Kidd, piratul, nu? -Da, Wil liam Kidd. - Unde se afl ace ti copaci? a m nt rebat. - La nord de punctul n care snt em noi acum. Ac olo unde gol ful e ul se une te cu bra ul Sound. Dar de ce.. . ?

- i ce-i cu c pitanul Ki dd? Ce leg tur are el cu acest loc? - Nu tii ? - Nu. De aceea te i ntreb. - Credeam c toat l umea tie.. . - Eu nu t iu. Spune-mi . - Ei bine, se zice c i-a ngr opat comori le pe undeva pe aici. - Unde ? - Unde? Dac a t i, a fi bogat . A zmbi t. i nu i-a spune

ie.
Ii suse ! i puteai pi erde min il e. Dac t ot ul se lega... dar poate c m n el a m cumpl it. Nu, fi r-ar s fi e, l ucrurile se legau. Totul se lega. Toat e acele piese di sparate, care p reau s il ustreze Teori a Ha osului, acum se mbina u, devenind Teori a Uni ficat care expli ca totul . -Da. .. - Te si m i bine? E ti palid la fa , aproape alb strui. - M simt bine. Dar a bea ceva. - i eu. Vntul s-a f cut cam rece. Am not at napoi l a rm, ne-a m luat n grab hai nel e i, n pielea goal , am t raversat n fug paji t ea spre cas . Am scos din dulap dou halat e groase, carafa de coniac a unchi ului Harry i dou pa hare. Ne -a m a ezat pe teras , unde am b ut , urm rind cu privi rea luminile de pe ceal alt parte a golfului. O a mba rca i une cu pnze pl utea pe ape, cu pnza profilat fantomatic n l umina l uni i, n timp ce nori sub iri se fug rea u unii pe al ii pe cerul spuzit de stel e. Ce noapte! Ce noapt e! ncep s n eleg", le-am spus lui Tom i Judy. M apropii." Emma mi -a aruncat o privire i mi -a ntins pa harul ei. I-a m mai turnat coniac. - Poveste te- mi despre c pi tanul Kidd, am rugat-o. - Ce-ai vrea s tii ? m-a ntrebat. -Totul. - De ce? - De ce?... M fascineaz pi ra i i. Ea m-a pri vit o clip , apoi m-a ntrebat: - De cnd? - Di n copil rie. - Are vre o l eg tur cu crimel e? M -a m uitat la Emma. Cu t oat i nt imi tatea noastr , abia o cuno tea m i nu tiam dac era cazul s m ncred n ea i s -i fac confiden e. Totodat , mi -a m dat sea ma c reac iona se m e xagerat la pove stea c pi tanului Ki dd. Str duindu-m s par st pn pe mi ne, a m ntrebat -o: - Ce leg tur ar putea fi ntre c pitanul Kidd i asasinarea so i lor Gord on? Ea a ridicat din umeri. - Nu tiu. Te-a m ntrebat pe ti ne. - Acum sunt n afara progra mului, i-am spus. Pur i si mpl u, s nt curios n pri vin a pi ra il or i a al tor pove t i de acest gen. - i eu sunt n afara orel or de program. Nici nu vrea u s aud de ist orie p n m ine. - Bine. R m i pest e noapte ? a m ntrebat-o. - Poate. S m mai g ndesc. - Sigur. Am pus l a ma gnetofon muzi c interpretat de mari orche st re i a m dansat pe t erasa di n spate, n pi cioarele goal e, mbr ca i n halate; am b ut coniac, am privit golful i stelel e. A fost o sear minunat sa u, dup cum se spune, una dintre acele nop i fermec toare i prevestit oare de nenorociri.

19
Doa mna Emma Whi testone hot rse s petreac noapt ea la mi ne. S-a sc ul at devre me, a g sit apa de gur i a f cut gargar suficient de zgomotos ca s m trezeasc din somn. Apoi a f cut du , i -a uscat p rul cu usc torul meu, l -a piept nat cu degetel e, a descoperit n po et un ruj i ni te fard de pl eoape, pe care i le -a aplicat n fa a ogl inzii mel e de toal et , stnd n piel ea goal . i -a pus chi lo ii, nc l ndu- i si mul tan sandalel e i tr g ndu- i roc hia pe cap. Patru secunde. Era genul de femei e f r preten i i, care nu avea nevoie de prea mul te accesori i ca s petreac noaptea sub al t acoperi . Nu era m obi nuit ca o fe meie s fie gat a nai ntea mea, a a c a trebui t s -mi fac du ul n grab . Mi -am pus blugii cei mai strm i, o

bluz al b de t eni s i pantofi sport. Mi -am l sat pistol ul ncui at n dulap. La propunerea doa mnei Whitestone, a m mer s c u ma ina l a Restaura ntul Cut chogue, adev rat si mbol al anil or 1930. Locul era n esat de fermi eri, furnizori , comercian i locali , c iva turi ti, oferi de camion i poate una-d ou perechi care ncepeau s se cunoasc la micul dejun, dup ce f cuser a mor. Ne -a m instalat nt r-un mic se pare u. Oare lumea nu va brfi dac te vede purtnd acelea i haine ca ieri ? am come ntat eu. - De mul i ani au ncet at s mai brfeasc . - Cum r m ne cu reput a ia mea Reput a ia ta, John, nu are dect de c t igat dac e ti cu mi ne. n di minea a aceea amndoi era m pu in caustici . Ea a comandat un mic dej un copi os crna i, ou , cart ofi i pine pr jit spunnd c nu cinase cu o sear n urm . i-ai b ut cina, i-am a mint it. Eu m-a m oferit s m duc dup pizza. Pizza nu- i face bi ne. Iar ce ai coma ndat acum nu- i face bi ne i e. Am s sar pe st e ma sa de prnz. Ce zici de cin ? Binen eles. Toc mai voia m s t e nt reb. Bine. Vino s m i ei de la flor ri e la ora a se. Bine. Am pri vi t n jur i am dat cu ochii de doi pol i i ti n unifor m , de l a sec i a di n Sout hol d, dar nici urm de Max. Ne -a fost adus coma nda i a m mncat. Ador m ncarea g t it de al ii . De ce te interesa at t de mul t c pit anul Kidd? Cine? Oh. .. pira ii. P i, e fasci nant. Vreau s spun c a pus piciorul chiar aici, n Nort h Fork. Acum parc mi a mi ntesc. Di n vre mea cnd eram copil. F r gl um ! Ea s-a ui tat l a mine i mi-a spus: Asear erai curi os la culme. Dup cum a m spus, o dat t recut i zbucni rea ini ial din seara precedent , pe care o regretam, ncercase m s par indiferent. Dar doa mna Whit estone conti nua s fie curi oas despre motivul curiozit ii mel e. Dac a g si comoara, i-am spus, a mp r i-o cu tine. Foarte frumos di n partea ta. A vrea s ne nt oarce m n cl direa Societ ii de Istori e, am continuat eu ct mai non alant cu putin . Ce-ai zice s me rge m azi dup -a mi az ? De ce? Vrea u s -i cump r ma mei mele un cadou de la magazinul de suveniruri . Dac te nscrii la societate, i fac rabat. Bine. Ce-ar fi s vin s te iau, s zicem la pat ru? Ea a ridicat din umeri. Bine. Am pri vi t-o pest e ma s . Lumi na soarelui i c dea drept pe obraz. Une ori, a doua zi mi pare r u c t rebuie s-o spun - uneori te ntrebi ce dracu' a fost n capul t u cu o sear n urm sau, i mai r u, te ntrebi dac por i pic propriului t u sex. Dar n aceast diminea eram ani mat de un senti ment t oni c. mi pl cea Emma Whitestone. mi pl cea felul n care devorase dou ou pr j ite, patru crn ciori , un mor ma n de cartofi pr ji i, pi ne cu unt, suc de fruct e i ceai cu lapte. Ea a aruncat o pri vire l a ceasul din spatel e tej ghelei i mi-a m dat sea ma c nu purta ni ci ceas. Fe meia asta avea un spi rit liber i totodat era pre edinta i arhi varul Societ ii de Ist orie Peconic. Mi se p rea un contrast int eresant. Mult e persoa ne i -au zmbit i au salutat -o: mi-a m dat sea ma c era foarte simpati zat . Acest a era ntotdeauna un se mn bun. Da u cumva i mpresia c m ndr gost ise m a doua oar n aceea i s pt m n ? Tot ce se poate. Tot u i, m nt reba m ce p rere avea Emma Whitestone despre b rba i, n speci al despre Fredric Tobin, poate i despre mine. Poat e c nu j udeca b rba ii, ni ci oame ni i, n general . Poate c -i pl ceau to i b rba ii. F r ndoi al c nu existau per soane mai deosebit e dect mine i Fredric. Presupun c atrac ia ei fa de Fredric Tobi n se datorase umfl turii din buz unarul lateral al pantalonil or, n ti mp ce, n cazul me u, era vor ba de umfl tura din fa .

n orice caz, am mai sporov it un timp, eu fiind ferm deci s s nu mai abordez subiect ul pira il or sau al c pit anul ui Kidd pn dup -a mi az . n cele di n urm , curiozi tatea mea a nvins. Mi -a venit n minte un lucru i a m cerut chel neri ei un creion, cu care am scri s pe un erve el num rul 44106818. Am ntors erve elul c tre ea i am ntrebat -o: - Dac a j uca la l oterie aceste numere, a c t iga? Ea mi -a z mbit ntre dou nghi ituri de pi ne pr jit . - Lozul cel mare. De unde ai num rul ? - L-a m citi t undeva. Ce semnifi c ? Ea s-a ui tat njur i a cobort gl asul. - Ei bine, n timp ce se g sea n nchisoarea di n Boston, sub acuza ia de pirat erie, c pitanul Ki dd a trimi s n secret un bilet so iei lui, Sarah. n part ea de j os a bi letului figura acest num r. - i? - i de trei sute de ani ncoace, toat lumea ncearc s afle ce se mni fic . Tu ce crezi c nsea mn ? R spunsul cel mai evi dent e c num rul are o leg tur cu comoara ngropat . Nu crezi c era num rul sl ipului dat la cur t orie? Iar bate m c mpii ? Gl umea m. Ai pri ns poanta? Glumea m. Ea i -a ridicat privirea spre t avan. Sincer s fi u, era pu in cam prea devre me pentru genul meu de glume. Nu vrea u s di scut subi ect ul aici. Ult imul val de Kiddmanie s-a ma nife stat prin anii '40 i nu-vrea u s fiu acuzat c am declan at o nou vn t oare de comori. Bine. Ai copii? m-a ntrebat ea. Proba bil. Fii serios. Nu, n-a m copi i. Dar tu? N-a m. Dar mi -ar pl cea s a m. i a a mai departe. Dup un timp, a m reve nit la num r i a m ntrebat-o n oa pt : Ar putea fi vorba de coordonat e pe o hart ? Era li mpede c nu avea chef de discu ii pe aceast tem , t otu i mi -a r spuns: Binen eles c da. Coordonate cu opt ci fre. Minute i secunde. De fapt, acea pozi ie se g se te undeva n preaj ma insulei Deer, n Mine. S-a aplecat peste ma s i a continuat: Ac iunile lui Kidd dup ce s-a ntors cu vasul n zona Ne w York-ului, n 1699, snt docume ntate foarte bine, zi cu zi, de c tre martori credi bi li, pri n urmare e pu i n proba bil ca el s se fi dus pe i nsula Deer s - i ngroape comoara. Totu i, a ad ugat Emma, exist o alt legend privi toare l a aceast insul . Se zice c John Jacob Astor ar fi descoperit comoara lui Kidd sau a alt ui pirat pe i nsula Deer i c aceasta ar fi expli ca ia marii lui averi. A sor bi t di n ceai i a ad ugat: sunt zeci de c r i, pi ese de t eatru, balade, zvonuri , l egende i mi turi legate de comoara c pi tanului Kidd. Nou zeci i nou l a sut di ntre ele nu-s dec t... pove ti . Bine, dar numerele pe care le-a t rimis so iei nu dovede sc totu i ceva - Da, ele se mnific ceva. Totu i, chiar dac sunt coord onate de pe o hart , la vremea aceea naviga ia era prea pri mit iv pentru a determina un punct de pe uscat cu o ase me nea precizi e. Mai ales longit udi nea. O coordonat din opt cifre, cu minute i secunde, ob inut prin mijl oacele anului 1699, putea s indice cu totul alt ceva. Chiar i n zilele noast re, cu sist e mul de naviga ie prin satelit, po i gre i cu trei pn l a ase metri. Dac sapi n c ut area unei comori cu o devia i e de ase met ri, ri t i s faci gropi cu ne milui ta. Cred c t eoria coord onatel or a fost aband onat n favoarea al tora. - De pild ? Ea a t ras aer n pi ept, exasperat , i a r spuns: - Ei bine, aici... A luat creionul i erve elul i a notat lit erele core spunz toare di n alfabet, adi c DDAOFHAH. Cred c ulti mele trei litere sunt cheia, a ad ugat. - H-A-H? - Exact. Ha, ha, ha! Ai priceput? - Ha, ha! Am studiat literele pe toate p r ile, apoi am ntors hrti a cu susul n j os i a m ntrebat: Kidd era bol nav de di slexie? Ea a rs.

- N-are rost, John. Mi n i mai luminat e dect a ta i a mea au tot ncercat s desci freze num rul vreme de t rei sute de ani. Din cte se ti e, e un num r lipsi t de sens. O glum . Ha, ha, ha! - Dar de ce? ... adic . .. Kidd era n nchisoa re, acuzat de un delict pasibi l de spnzur toare. .. - P i, sigur, nu-i chiar l ipsit de sens i nu-i o glum . Dar num r ul avea sens numai pent ru Kidd i pentru so ia l ui. Ea l-a putut vizit a la nchisoare de mai mul te ori . Au stat de vorb . Erau foarte lega i unul de cel lalt. Poat e c el i -a dat vreun indi ciu prin viu grai sa u ntr-o scri soare pi erdut n decursul ani lor. Era int eresant. Genul de lucruri cu care m ocup eu, numai c indici ul era vechi de t rei sute de ani. - Mai exist i alte teorii? am ntrebat -o. - P i, cea mai credibil ar fi aceea c num rul reprezint pa i, met oda tradi ional folosit de pira i pent ru a l ocaliza comorile ngropate. - Pa i? -Da. - Pa i ncepnd de unde? Toc mai asta t ia doamna Kidd i nu tii tu. Oh! M-a m uitat la num r. Ast a nsea mn o mul ime de pa i . i repet c t rebuie s cuno ti codul lor personal. Ar put ea nse mna. .. A privit erve elul, patruzeci i patru de pa i nt r-o direc ie de zece grade i aizeci i opt de pa i nt r-o direc ie de optsprezece grade. Sau invers. Sau po i cit i num rul de l a coad la cap. Cine tie? Nu cont eaz , atta vre me c t nu cuno ti punctul de plecare. Crezi c acea comoar e ngropat sub unul dint re st ejarii despre care mi -ai vor bit? a m nt rebat-o. Copacii c pitanului Ki dd? Nu tiu. Fie a fost g sit , i atunci persoana care a descoperit-o nu a f cut-o public , fie n-a existat nici o comoar , fie a r ma s i va r mne pe ntru totdeauna ngropat . Tu ce crezi ? Cred c ar trebui s m duc s -mi deschid magazinul. A motot ol it erve elul i l -a ndesat n buzunarul c m ii mele . Am achit at nota de plat i am i e it. Restaurantul se g sea la ci nci mi nut e de Societ atea de Istori e Peconi c, n fa a c reia Emma i l sase mi crobuz ul. Am t ras n parcare, ea m-a s r utat pe obraz di n vrful buzelor, ca i cum a m fi fost mai mul t dect si mpli aman i . Ne vedem l a patru. La Flor ri a Whitestone, Mai n Road, Mattituck. A cobort, a urcat la volanul microbuz ului, a claxonat, mi-a f cut se mn cu m na i a demarat. Am r ma s un t i mp n Jeep, ascult nd t iril e local e. A fi plecat, dar nu t ia m unde s m duc. Sincer s fi u, mi epui zase m aproa pe toate firele i nu avea m un birou la care s m duc s mut de col o-colo c teva hrtii . Nici un mart or sa u medic l egist nu avea s -mi telefoneze . Pe scurt , m si m ea m ca un detect iv particular, de i oficial nu avea m dreptul s profe sez ni ci ast a. Totu i, lund n considera ie t oat e fapt ele, de cnd o cunosc use m pe Emma Whit estone f cuse m ct eva descoperiri senza i onal e. Dac avuse se m unele ndoieli n privin a motivul ui uciderii so ilor Gord on, num rul 44106818, g sit n atlasul lor, era de natur s l e spulbere. Pe de al t part e, chiar dac Tom i Judy ar fi fost ntr-adev r vn tori de comori i nu m ndoia m c fuse ser , date fiind dovezile - nu era neap rat necesar ca moartea s li se fi tras toc ma i de l a aceast ndeletnicire. Ce conexi une dovedi t putea exi sta ntre s p turi le l or arheologice pe Plum Island i gloan el e pe care le pri mi ser n cap pe podeaua de scnduri din spat ele casei ? Am contactat robot ul telefoni c. Dou me saje: unul de la Max, care m nt reba unde s -mi expedieze cecul de un dolar; cel l alt de la eful me u, l ocotenentul de pol i i e Wolfe, care mi cerea din nou imperativ s -l sun l a birou i tot odat m averti za c intrasem ntr-o mare belea i c n scurt timp avea m s dau de dracu'. Am ap sat pe a mbrei aj i am de marat . Une ori, si mpl ul fapt c te afli la vol an i face bine. Crainicul de la radio t ocmai spunea: Ul timele t iri referitoare la asasinarea n Nassa u Point a doi cercet tori de pe Pl um Island. Poli ia ora ul ui Southold i a comitat ul ui Suffol k a dat publicit ii o declara ie comun ". Craini cul a citit declara ia cuv nt cu cuvnt . Doa mne, dac i -am putea convinge pe marii jurnali ti din ma ss- media ne wyorkez s ne citeasc declara ii le de pres , f r coment arii, a m fi n paradisul rel a iil or publi ce. Declara ia comun amintea de

un balon umplut cu aer cald, avnd n nacel doar dou cadavre. Se sublini a c mobilul dubl ului asa sinat era vaccinul sust ra s. O declara ie separat a FBI-ul ui anun a c nu se ti a dac f pt a ii erau a mericani sau str i ni, dar agen ia prinse se cteva fire i mportant e. Or gani za ia Mondi al a S n t ii i expri ma ngri jorarea n leg tur cu sustra gerea acelui vaccin vit al i import ant", att de necesar n mul te ri ale Lumi i a Trei a. i a a mai depart e. Ceea ce m scotea di n s ri te cel mai mult era c , di n versiunea ofici al a celor nt mplat e, Tom i Judy ap rea u ca ni te ho i cini ci i lipsi i de inim ; mai nti, furase r timpul i resursel e inst itu i ei care -i angaj ase, apoi creaser n secret un vacci n, fura ser formul a i, probabil, cteva most re, cu inten ia de a le vi nde n schi mbul unor profi turi uria e. Asta n timp ce n Africa oame nii murea u cu mi ile din prici na acest ei maladii ngrozit oare. Mi -i ima gi na m pe Nash, pe Foster, pe cei pat ru i ndi vizi la costum pe care -i v zusem c obornd de pe feri bot i o echip de control de l a Casa Al b i de la Pentagon d nd telefoane peste t elefoane de la Washington pe Plum Island. De ndat ce Se aflase pretuti ndeni c so ii Gord on erau i mpli ca i ntr-o afacere cu vaccinuri modificate genet ic, geniile de mai sus ve ni ser cu versiunea perfect de acoperire. La drept vorbind, ei voiau s evite panica iscat l a gndul unei moli me, dar putea m pune prinsoare pe poten iala mea pensie viager de invali ditate c nimeni de l a Washington nu se gndise la reputa ia so ilor Gordon i a familiilor acestora n mome ntul n care fuse se n scocit pove stea care-i stigmatiza drept ho i . Ironi a dac se putea vorbi de ironie n acest caz - era c Nash, Foster i guvernul erau f r ndoial convi n i i acum c so i i Gordon fura ser unul sa u mai multe tipuri de viru i ut iliza i n r zboiul biologic. Cei de la Washi ngt on, de l a pre edint e n jos pe linie ierarhi c , conti nuau s doarm cu costumele bioprotect oare pest e pijama. Foart e bine. Ia mai d -i n m -sa ! Am oprit la un ma gazin di n Cut chogue, de unde am cump rat un pahar de cafea i un vraf de ziare - New York Times, Post, Daily News i Newsday editat n Long Island. Toate patru reduceau cazul Gordon la ct eva r nduri pe pagini le din interi or. Nici Newsday nu mai acorda prea ma re aten ie asasi natul ui petrecut pe pl an local. Era m c onvins c o mul ime de persoane de la Washi ngton erau ncnt ate c pove stea ncepea s fi e dat uit rii. La fel i eu. Pentru c ast fel c p t m mn l iber , n aceea i m sur cu ei. n timp ce Foster, Nash i restul umbla u dup age n i st r ini i terori ti , eu m conducea m dup b nuiel ile mele i dup sent i me ntel e pe care le purta m l ui Tom i Judy Gordon. Era m feri cit i nu prea surprins s descop r c toate presupuneri le mele se dove diser adev rate: c nu era vorba de r zboi biologic, nici de narco ti ce, de ni mic ilegal. Adic , nu prea i legal. n orice caz, nc nu inea m s afl u cine-i lichidase. Fapt la fel de i mportant, ti am c Tom i Judy nu fuse ser infractori i i nten i onam s le redau o reputa i e f r pat . Mi -am terminat cafeaua, am aruncat zi arele pe bancheta din spate i am ie it pe osea. Am mers pn l a Soundvi e w, un motel din ani i 1950, situat pe rmul oceanului . M -am dus la recep ie i a m ntrebat de domnii Foster i Na sh. T n rul func ionar m-a i nformat c domni i pe care-i descrisese m deja p r si ser hotelul. Am mai coli ndat pu in cu ma i na - ezit s spun f r ni ci un rost , dar dac nu ti i ncotro t e duci sau pentru ce motiv, atunci fie e ti func i onar de st at, fie umbli f r rost. Oricum, a m deci s s m duc l a Orient Poi nt. Era o zi la fel de frumoas , ceva mai r coroas , cu briz pu in mai puterni c , tot u i pl cut . Am mer s pn la st a ia de feri bot Plum Island. Voia m s verific ma i nile di n parcare, s v d dac avea loc vreo activi tate neobi nuit i poate nt lneam acolo vreo persoa n interesant . Cnd am intrat n parcare i m-a m a propiat de poart , un om de paz de pe Plum Island mi -a t iat calea i a ridicat o m n . Milos cum snt , n-a m trecut cu ma ina pe ste el. El a venit p n n drept ul meu i m-a ntrebat: - Cu ce v pot fi de fol os, domnule? I-a m ar tat legit ima ia i am spus: - Lucrez cu FB I-ul la cazul Gordon. El a studiat legitima ia i actul meu de identit ate, n t imp ce eu i urm rea m i ni mica. Era limpede c m afla m pe lista l ui de sa bot ori, spi oni i perver i, lucru pe care nu avea de gnd s -L treac cu vederea. M-a privit int o secund , i-a dres glasul i mi-a spus: - Dac vre i s t rage i pe dreapta, am s v fac rost de permi s.

- Bine. Am tras pe dreapt a. Nu m a tepta se m s g sesc un paznic l a poa rt , de i ar fi trebui t s -mi treac prin minte i aceast posi bi lit ate. Tipul a intrat n cl direa de c r mid , iar eu am naintat ncet n parcare. De felul me u, nu prea suport restri c iile. Primul lucru pe care l-am observat a fost c pe pontonul feribot ului erau parcat e dou ve hicule mil itare. n fiecare am v zut ct e doi sol da i n unifor m i , pe m sur ce m apropi a m, a m reu it s -i identi fic att pe ei, ct i vehiculele ca apar innd pu ca i lor ma rini. Mar i diminea nu v z use m nici un vehicul mi litar pe Plum Isl and, dar de atunci l umea se sc hi mba se. Totodat , am re marcat i un automobi l negru Ca price, care putea fi acel a i pe care l v zuse m ma r i, cu cei pat ru indivi zi l a costum. Am notat num rul de pe pl aca de nmatri cul are. Apoi, mi c nd u- m printre cele ci rca o sut de ma ini parcate, a m v z ut un Ford Taurus cu pl cu e de ma in nchi riat ; nclinam s cred c era ma i na cu care ci rculau Nash i Foster. n ziua cu prici na, pe Pl um Island se pet receau lucruri mari. Nu se z rea nici un feribot , nici l ng ponton, nici la orizont i, cu excep i a pu ca i lor ma rini care a t ept au s sui e vehiculel e la bord ul feri botului care urma s soseasc , nu se vedea nici ipenie de om. Dar cnd a m pri vi t n oglinda retrovizoare, am v z ut patru - pe nu m rat e - paznici n uniform al ba str alergnd n direc ia mea, dnd din mi ni i st rignd. Era limpede c -l n elesese m gre it pe omul de la poart . Oh, Doa mne ! M -a m ndreptat spre cei patru. Acum i auzea m stri g nd: Stai! Stai!" Di n feri cire, nici unul nu i-a dus mna l a arm . inea m ca raportul pri mit de domnii Foster i Nash s fie a muzant, a a c am cond us n cerc n jurul celor patru pazni ci, f cndu-le la rndul meu se mne cu m na i st rigndu-le St ai! St ai!" Am efect uat ct eva opturi, apoi, nai nt e ca ci neva s nchi d poarta de o el sau s -i vin cheful s sc oat arma, am pornit c tre ie ire. Am coti t brusc l a st nga pe M ai n Road i am accelerat, ndrept ndu-m spre ve st . Ni meni nu a t ras dup mi ne. Iat de ce iube sc eu ara asta. Dou minute mai trzi u m g sea m pe f i a ngust de uscat care lega Orient Poi nt de East Mari on. n dreapta aveam bra ul Sound, n stnga gol ful i nt re ele puzderie de p s ri. Autost rada Zbur toarelor de pe Coa sta Atlant icului. Zilni c afli ct e ceva nou. De oca mdat , de undeva de sus, s-a n pusti t spre mi ne un pesc ru uria . Fusese un pica j perfect cronometrat i minunat executat, o c dere lung i abrupt , plin de elan, urmat de o cobor re lent , dup care pas rea ni se iar spre nal turi; n clipa urm toare, cu o precizie de frac i une de secund , i-a l sat nc rc tura pe parbrizul meu, pe care l-a mpro cat cu verde i purpuriu. Mai sunt i astfel de zile. Am pus n func iune terg toarele de parbriz, dar rezervorul era gol, a a c n-a m f cut dect s -mi m nje sc ntreg parbrizul. Ce scrbo e nie ! Am tras pe dreapta. La dracu'!" Ve nic inventiv, am l ua t de pe bancheta din spate sticla de M erlot, pe care pl ti se m o groaz de bani la crama Tobin, mi -a m scos din torpedo nelipsi tul briceag cu t irbu on, a m deschi s sticl a, am turnat o parte din Merlot i l-am nti ns cu terg toarel e. Am tras o du c di n vinul r ma s. Nu era r u. Am mai turnat pu in pe parbriz i i ar am tras o du c . Un tip care a trecut cu ma ina pe l ng mine m-a cl axonat i mi-a f cut cu m na. Din fericire, bomba pe care o pri mi se m a vea o compozi i e apropiat de cea a vinului, a a c parbrizul a r mas de st ul de curat, cu excep i a unei pojghi e purpurii . Am gol it sticl a i am aruncat-o pe banc heta di n spate. Am pornit din nou l a drum. M -a m gndit la Emma Whitestone. Snt genul de b rbat care ntotdeauna trimi te fl ori a doua zi . Dar s tri mit fl ori unei femei care avea o fl or rie era ceva lipsit de sens. Presupuneam c o comand de flori di n partea mea ar fi l sat -o rece. Ar fi f cut buchet ul i l -ar fi oferit ei ns i. O mare tmpeni e, dup cum s-ar fi expri mat ea. Trebui a s -i cump r un cadou. Nici sti cl de vin Tobi n n-ar fi fost o aten ie pot rivit . M refer la faptul c fuse ser a man i. n plus, ea avea acces la toate artizanat ele i ma gazinel e de c adouri de prin partea locul ui . Iisuse, fe meia ast a mi punea o mare pr oble m . Detesta m s cump r fe meilor bijuterii sa u hai ne, dar poat e c t ocmai asta t rebuia s fac. Reve ni nd pe Main Road, am opri t l a o benzin ri e i am f cut plinul . De ase me nea, mi -a m umpl ut rezervorul pent ru terg toare, mi -a m sp lat parbrizul i a m cump rat o hart a zonei.

Am profi tat de pril ej ca s cercetez oseaua, s v d dac mai parca se ci neva prin preaj m i dac m p ndea. Se p rea c nu m urm rea ni meni , or eu m pricepea m s descop r o codi , indife rent de cele ntmplate pe West 102nd Street. Nu m soc ot eam n pri mejdie, totu i m-a m ntrebat dac era cazul s m ntorc acas i s - mi iau pi stolul . Am deci s c nu. narmat doar cu o hart i cu intel ectul me u superi or, a m pornit spre nord, c tre falez . Cu oarecare di ficultate, n cel e din ur m am g sit drumul care ducea spre por i unea la care voia m s ajung. Am parcat, am cobort i am urcat pn n vrful pantei. De ast dat , am cercet at pri n b l ri i i pri nt re i erburile nalte. Am g sit bolovanul pe care ezuse m i a m remarcat c era sufici ent de mare pe ntru a fi folosi t ca punct de reper, dac ai fi vrut s ngropi ceva. M -a m dus pn l a muchia falezei . Era limpede c n ultimii trei sute de ani stnca se erodase considerabi l, a a c ceva ngropat pe versant ul nordic al fal ezei cel dinspre bra ul Sound ar fi put ut s fie scos la i veal de v nt i de ap , poate chiar aruncat jos, pe plaj . Era o teorie pe care abi a acum ncepea m s-o conturez. Am cobort de pe falez i am urcat n Jeep. Cu ajutorul h r ii recent achizi ionate, am porni t spre partea ve sti c a micului golf Matt ituck. Acolo a m g si t... ei bine, nu Copaci i C pitanului Kidd, ci o tabl indicatoare, pe care scri a Dome niul C pitanului Kidd". Dup toate proba bil it ile, cineva vi sa la o afacere nfloritoare. Am intrat pe Dome niul C pi tanului Kidd, care cupri ndea un mi c grup de ranch-uri de prin anii '60 i case de lemn cu un etaj. Pe l ng mi ne a trecut un pu t i - ierta i -mi jocul de cuvinte - pe bici clet . L-a m oprit i l -am ntrebat : - tii unde se afl Copacii C pitanului Kidd? Pu tiul , care avea vreo doisprezece ani, nu mi -a r spuns. Se pare c n apropi erea golful e ului exist un plc de copaci nu mi i Copacii c pitanului Ki dd. El m-a pri vit, s-a ui tat la ma ina mea, care presupun c L-a impre sionat, fii nd parc despri ns din filmele cu Indiana Jone s, ntruct m-a ntrebat: Vrei s cau i comoara ? - Oh, nu.. . vreau doar s f otografiez copaci i. - C pi tanul i-a ngropat comoara sub un copac de acolo. Se p rea c toat lumea cuno t ea pove stea, cu excep ia mea. Iat ce se nt mpl a cnd nu erai at ent. Unde-s copaci i? l -a m ntrebat pe pu ti . Priet enul me u i cu mine am s pat o dat o groap mare, pe urm ne-a al ungat poli ia. Copacii sunt ntr-un parc, a a c nu po i s pa acolo. Nu vrea u dect s fac cteva fotografi i. - Da c vrei s sapi, in eu de ase. - Bine. Condu-m . L-a m urmat pe mi cul biciclist pe o str du erpuit , care cobora spre bra ul Sound, pn ntr-un parc de lng pl aj , n care se vedeau ct eva ma me cu pruncii n c ruci oare. La dreapta era golfule ul Matt ituck, iar ceva mai departe, un port de agre me nt . Am tras pe dreapta i am cobort . Nu se vedea nici un stejar mai r s rit, doar o ntindere de m r ci ni i tufi uri de cealalt part e a st r du ei. C mpul era m rginit de plaj la nord i de golf l a est . Di ncolo de el , spre ve st, se vedea un peret e de st nc pr v li ndu-se n mare. La sud de l ocul dinspre care veni sem era o ri di c tur de p mnt pe care se g sea Dome niul C pit anului Kidd. - Unde i-e l opat a? m-a ntrebat copi lul. i-a m spus c fac fotografii . - Unde i-e aparat ul? Cum te chea m ? Billy. Dar pe tine? - Johnny. Aici e locul? -Da. - Unde-s C opacii C pit anului Kidd? - Acol o. n parc. A ar tat spre c mpul ntins. Dup toate aparen ele, era un parc nea me najat , o por iune di n parcul pl ajei, ma i curnd o rezerva ie natural dect ceea ce eu, cu mintea mea de l ocui tor al Manhattan-ului, mi i ma gina se m a fi un parc. i t otu i, nu vedea m ni ci un stejar mai ac t rii. - Nu v d copacii, i-am spus. - Acol o. Mi -a ar tat to i stejarii piti ci, vi inii s lbati ci i al i copaci de acest fel, ni ci unul mai nalt de ase metri. l vezi pe

acela mare ? m-a ntrebat. Acol o a m s pat eu cu Jerry. ntr-o noapt e o s ne ntoarcem. - Bun idee. Hai s arunc m o privi re. Billy i -a l sat bi cicleta n i arb , dup care am pornit pe c mp, mpre un cu noul me u asociat. Iarba era nalt , dar tufele erau r zle e, a a c se putea nainta cu u urin . Era limpede c Billy nu fuse se prea atent la orele de bot anic , altfel ar fi tiut c cei c i va copaci nu atinse ser vrst a de trei sau patru sute de ani. De fapt , nici eu nu m a t ept a m s g sesc chiar stej ari nal i de t reizeci de met ri, cu cranii i oase ncruci ate sc ulptate n t runc hiul l or. - Ai o l opat n ma i n ? m-a ntrebat Billy. - Nu, deoca mdat vreau doar s v d locul. Mine ne ntoarcem cu buldozerel e. - Da? Dac g se ti comoara, trebuie s-o mp r i m. i -am r spuns cu cel mai bun accent de pirat de care eram n stare: - Dac g se sc comoara, fl c ule, am s iau gt ul ori cui mi cere s-o mpa rt. Billy i -a dus mi ni le l a gt, sco nd sunete n bu ite. Am continuat s merg i s ncerc cu pi ciorul solul ni sipos, pn cnd, ntr-un t rziu, am g sit ceea ce c utam: o buturug uria , pe jum tate put rezit , acoperit cu p mnt i vegeta i e. - Ai mai v zut vreodat a a o buturug ? l-a m ntrebat pe Bill y. - Oh, da. sunt pe ste tot. M -a m uitat n j ur i mi-a m i ma ginat vechii stejari care se n l au aici n vre mea col oni til or, pe cmpul de l ng marel e golf la bra ul Sound. Aici era un liman natural pentru va se i pe nt ru oa meni i mi -a m i ma ginat o corabi e cu trei cat arge int rnd n bra ul Sound i ancor nd ceva mai n larg. C iva oame ni au venit cu barca pn l a mal i au acost at cam n locul unde mi parcase m ma ina pe str du . Au legat barca de un copac i au mers prin ap pn pe rm. C rau ceva - un cuf r - a a cum Tom i Judy aduse ser la rm un cuf r. Marinarii Wil liam Ki dd i al i c iva au i nt rat n p durea de stejar, au al es un copac, au s pat o groap , au ngropat comoara, au nse mnat cumva copacul i au plecat, cu gnd s se napoieze ntr-o bun zi . Binen eles, nu s-a u mai nt ors nici odat . De aceea exist at tea l egende legate de comoa ra ngr opat . Ac ol o e copacul lng care am s pat cu Jerry. Vrei s -l vezi? Sigur. Am mer s pn lng un ci re s lbatic, noduros i b tut de vnt, nalt de vreo patru metri i jum t ate. Billy a ar tat spre baza arborelui, unde se vedea o groap nu prea adnc , pe jum t ate umpl ut cu nisi p. Ai ci, mi-a spus el. De ce nu de partea cealalt a copacului? De ce nu la c iva pa i de el? Nu tiu. .. am me rs pe ghi cite. Asc ult , ai o hart ? O hart de comori ? Am. Dar, dac i-o ar t, s-a zi s cu pri etenia noastr . Aaah! a excla mat el i a f cut o i mit a ie dest ul de bun a salt ului n eternitate de pe o t rambuli n . Am pornit napoi c t re ma in , cu Buddy Bill y l ng mine. Cum se face c azi nu e t i l a coal ? l-a m ntrebat . Azi e Rosh Ha sha nah. E ti evreu? Nu, dar prietenul me u Danny este. Unde-i Danny? S-a dus la coal . Pu tiul avea st of de avocat. Ne -a m ntors la Jeep i am g sit n port ofel o bancnot de cinci dolari . Bine, Billy, i mul ume sc pe ntru ajutor. El a luat bancnota i mi -a spus: Ei, mul ume sc ! Mai ai nevoie de aj utor? Nu, acum trebuie s m napoiez i s raportez l a Casa Al b . La Casa Alb ? Am ri dicat de jos bi cicleta i i-a m dat-o. Am urcat n Jeep i am pornit motorul . - Copac ul lng care ai s pat nu-i destul de b trn ca s fi fost aici pe vre mea c pitanului Kidd, i -am spus. -Da ? - C pi tanul Kidd a tr it acum trei sute de ani. - Mam !

- Ai v zut but urugile cel e mari i putrezi te? Acelea au fost cndva copaci nal i, la vre mea cnd c pitanul Kidd a ancorat aici. ncearc s sapi lng una dintre ele. - Ei, mul ume sc ! - Dac g se ti comoara, m ntorc s-o mp r i m. - S-a f cut . Dar prietenul meu Jerry ar put ea ncerca s - i tai e beregata. Eu nu, fiindc ne -ai spus unde se afl comoara. - Poate c Jerry o s - i tai e ie beregata. - Aaaargh! Am de marat. Ur m toarea oprire, un cadou pe ntru Emma. Pe drum, am ncercat s mai asa mbl ez n g nd c teva pi ese ale aradei. ntr-adev r, ar fi putut exista mai mult e comori ngropate, dar cea pe care o c utau so ii Gordon i pe care e foarte posi bil s-o fi descoperit , se afla ngropat pe Pl um Island. Era m aproa pe sigur. Iar Plum Island era proprietat e guverna me ntal i orice lucru descoperit pe o propri etate de stat apar i nea stat ului, respecti v Minist erului de Interne. Prin ur mare, solu i a cea mai si mpl de a p c li Cezarul, lund comoara de pe propriet atea l ui, era aceea de -a muta comoara cu prici na pe propri etatea ta. Totu i, dac nchiri ai p mnt, se i vea o proble m . Aceasta t rebuia s fie expl ica i a pentru pogonul de p m nt cump rat de la Margaret Wil ey. Cu toate acestea, mai r m neau cteva ntreb ri f r r spuns. n pri mul r nd, cum de t iuser so ii Gordon c pe Plum Isl and se g sea ngr opat o comoar ? R spuns: aflaser gra i e preoc up ril or i calit ii lor de me mbri ai Societ ii de Ist orie Peconic. Sau altcineva naint ea lor b nuise c pe Plum Island ar exista o comoar i atunci se mpriete nise cu so ii Gord on, care f ceau parte din personal ul de conducere i aveau acces nelimitat pe insul . n cele din urm , persoa na respectiv ncredin ase so il or Gordon secret ul, apoi to i trei ticluiser un plan, cump ra ser un teren, ncheiaser un t rg, semnat cu s nge la l umina p lpit oare a unui opai , i a a mai depart e. Tom i Judy erau buni cet eni , dar nu u de bi seric . M -am gndit la ce spuse se Beth - aur corup t or de sfin i" - i mi-a m dat sea ma ct de potri vi t era expre sia. Era li mpede c so ii Gordon int en iona ser s re ngr oa pe comoara pe terenul lor, ca apoi s- o descopere " i s fac publi c descoperirea, pl tindu- i cinsti t i mpozitel e fa de Stat ele Unite i de st atul Ne w York. Poat e c asociatul lor fuse se de al t p rere. A a trebuie s se fi ntmplat. Asoci at ul l or nu se mul umi se cu cele cincizeci de procent e din comoar , pentru care se pre supunea c ar fi trebuit pl t ite impozit e destul de mari. Asta m-a f cut s m nt reb ct valora comoara. Probabi l suficient de mul t ca s j usti fice o dubl cri m . Dup cum i nv a m pe studen ii mei, o t eorie t rebuia s coroboreze t oat e eleme ntele. n caz contrar, acele eleme nt e se cercau exa mi nat e. Dac faptele erau corecte, dar teoria nu func iona, at unci trebui a schi mbat teori a. n caz ul de fa , cele mai mult e dintre faptele ini iale tri mit eau cu gndul la o t eorie eronat . F cnd abstrac i e de acest lucru, aveam, n sf r it , ceea ce fizi cienii ar numi o teorie uni ficat : a a -zisel e s p turi arheol ogice de pe Plum Island, alupa scump , casa de pe rm, nchiriat la un pre mare, Spirocheta ancorat n largul insul ei Plum, nscrierea l a Societat ea de Istorie Peconic, pogonul de t eren aparent inutilizabil de pe bra ul Sound, poate i excursia n Angli a. Ad uga i la acestea steagul pirateresc arborat n glum de so i i Gordon, cuf rul de alumi niu care lipsea, num rul de opt cifre din atlasul l or i ob ine i o t eorie uni ficat , destul de soli d , care asambla toate acest e eleme nte aparent disparat e. Sau i acesta era marele sau - creierul mi se goli se prea mult de snge i m n el am total, por ni se m pe o pist absolut fals , inapt me ntal pentru munc a de detectiv i norocos c mi se ng dui se s pun pici orul n Staten Isl and. i asta era posibil. Adic , ui ta i -v l a Foster i l a Nash, doi ti pi destul de ist e i care dispuneau de toate nlesnirile di n lume, dar care i ei erau complet pe dinafar , porni i pe pi ste fal se. Avea u min i bune, i tot u i r mneau pri zoni erii vederii lor nguste asupra lumi i: complot ul int erna ional, r zboiul biologic, terorismul mondial i altele ase me nea. Probabil c n via a lor nu auzi ser de c pitanul Ki dd. Foarte bine.

n orice caz, n pofida teoriei mele uni ficate, mai exist au lucruri pe care nu le tiam i nu le n elegeam. Unul dint re lucrurile pe care nu l e t iam era ci ne i uci sese pe Tom i Judy Gordon. Uneori prinzi asa sinul nc nainte de -a aduna t oate fapt ele sau de-a nelege probele de care dispui ; n astfel de cazuri, uneori criminalul se arat coopera nt i - i explic ceea ce i-a sc pat din vedere, ceea ce ai n eles gre it, care i -au fost mot ivele, i a a mai departe. Cnd ob in o m rt urisi re, vreau mai mult dect o recunoa tere a vinov iei - vreau o incursiune n mi ntea asasi nul ui. Aceasta este o experien util pentru ur m torul caz i ntot deauna exist a un nou caz. n situa ia de fa , cuno t ea m ceea ce eu socotea m a fi motivul, dar nu i asa sinul. Tot ce t iam despre cri minal era fapt ul c , b rbat sa u femeie, era o persoa n foart e intel igent . Nu mi -i put ea m i magina pe so ii Gordon punnd ceva la cale mpreun cu un dobi toc. Unul dintre punctele de pe harta mea mental era crama Tobin. Chi ar i acum, cnd f cuse m l eg tura cu pove stea c pitanului Ki dd i elabora se m teori a mea uni ficat , tot nu-mi putea m nchipui cum se ncadra rel a ia so ilor Gordon cu Fredri c Tobi n n ansa mbl ul datelor. Ei bine, poate totu i avea m s reu e sc.. . am pornit spre podgori il e Tobi n.

20
Aut omobilul alb Porsche, apar i n nd domnului Tobin, proprie tar, se g sea n parcare. Am parcat i cu ma ina, a m cobor t din ea i m-a m ndre ptat spre cram . Parterul turnul ui central era punct ul nodal al mai mul tor aripi i a m intrat n turn pri n sala de recep i e a vi zitatorilor. Pe scar i pe ascensor era u prinse t bli e pe care scri a Numai pentru personal". De fapt, li ftul din care coborse domnul Tobi n, c nd l nt lnise m pri ma oar , func iona cu cheie, a a c am l uat -o pe sc ri, pe care le prefer, ori cum. Scara era, de fapt, o i e ire de incendiu di n o el i beton, construit n t urnul cu acoperi din lemn de cedru, iar l a fi ecare etaj exi sta o u de o el cu i nscrip i a Etajul al doi lea: contabilitate, personal , facturare"; Etajul al t reil ea: vnz ri, marketing, transport uri pe ap "; i a a mai departe. La etaj ul al patrulea t bli a i ndi ca Birouril e admi ni stra iei". Am continuat s urc pn l a etajul al cincil ea, unde se afla o alt u de o el, de ast dat f r nici o i ndi ca ie. Am ap sat pe clan , dar era ncuiat . Am re marcat o videoca mer de supra veghere i un interfon. Am cobort din nou l a etaj ul al patrulea, unde birouri le administra iei se deschideau c tre o sal de recep ie. n mijl oc se g sea un pupitru de recep ie circul ar, la care nu edea ni meni. n sal a de recep i e se vedeau pat ru u i, care d deau spre birouri, acestea avnd cumva f orma unei pl cinte, efectul nendoielnic al structuri i ci rculare. Fiecare birou avea o fereast r mare n turn. Cea de a cincea u era nchis . N-a m v zut pe ni meni n nici unul dintre birouri le deschi se i, cum era ora 1: 30, am pre supus c toat l umea era plecat s ia ma sa de pr nz. Am int rat n sala de recep i e i m-a m uitat n j urul me u. Mobili erul p rea s fie din piele veritabil , bi nen eles purpurie, iar pe pere i se vedeau reprod uceri dup Kooning i Pollock - sau poate copi ii i nepo ii celor care lucrau aici primi ser ng duin a s - i agate mzg lelile. Vi deocame ra de suprave ghere era a intit asupra mea, a a c i -am f cut cu mna. U a nchi s s-a dat n l turi i n prag a ap rut o fe meie de vreo trei zeci de ani, cu alura unei func ionare de ncredere. - V pot ajuta cu ceva? m-a ntrebat ea. - V rog s -i spune i domnul ui Tobin c -l caut domnul Core y. - Ave i audien , domnule? - Eu a m u a desc his n permanen . - Do mnul Tobin se pre g te te s mear g s i a prnzul . De fapt, e n nt rzie re. - At unci l conduc eu cu ma i na. V rog s -i spune i c snt aici . Detest s - mi fl ut ur l egi tima ia prin biroul cuiva, afar de cazul n care m duc s -i dau o m n de ajut or sau s -i pun c tu ele. C nd nu urm re ti nici unul din acest e scopuri, unii se enerveaz c le sperii angaja ii cu legitima ia de pol i ie i c int ri cu for a. Spune i-i c e import ant, am rugat -o pe t n ra femeie. Ea s-a dus la u a ncuiat , a ci oc ni t cu deget ul, a intrat i a nchis u a n urma ei. Am a teptat un mi nut nt reg, ceea ce pentru mi ne nse mna foarte mult , apoi am intrat. Domnul Tobin i fe meia, a m ndoi n pi cioare, discutau lng biroul lui . El i freca barba t -

iat scurt, cu un aer oarecum mefi stofeli c. Purt a un pul over grena, pantaloni ne gri i o c ma t randafirie. S-a ntors spre mi ne, dar nu mi -a ntors z mbetul amical , cu gura pn l a urechi. - Iert a i-m c am intrat ast fel, domnule Tobin, dar sunt n criz de t imp i a m fost convi ns c nu v ve i sup ra. El i -a dat li ber angajatei i a r ma s n picioare. Era un adev rat gentle ma n, nici m car nu- i tr da furia. - Ce pl cere nea teptat ! mi -a spus. Ad or expre sia asta. La fel i pent ru mine, i-am r spuns. Credea m c n-a m s v mai v d nai nt e de pet recere, apoi , di ntr-o dat , am dat pest e nu mele dumnea voastr . Cu ce ocazie ai dat peste numel e meu? Cnd mi-a c zut la a ternut fosta dumitale prieten . De fapt, avea m preg tit un r spuns mult mai pol iticos, a a c am spus: Toc mai di scuta m cu cineva despre caz, adi c despre Tom i Judy, despre pa siunea l or pentru vi n i despre ct de ncnta i erau c v cunosc. Oricum, persoana re spect iv mi-a spus c ti a c i cuno tea i pe Tom i Judy. Iat cum a m dat pest e numele dumneavoa str . N-a nghi it momeal a i mi -a r spuns: De asta ai venit ? De fapt, nu. Nu i-a m dat am nunte. L-am l sat s rumege cele auzite. Conti nua s r mn n picioare n dreptul ferest rei. Am oc olit masa de lucru i m-a m uitat pe fereast r . Ce priveli te! Cea mai frumoa s priveli te asupra zonei North Fork, afar de cazul n care locuie t i n turnul farului . Adev rat . Panora ma se deschidea spre nord, peste pogoane ntregi de vi e. Cele cteva ferme i livezi di ntre vii creau frumoa se pete de culoare. n dep rt are, uscat ul se ridica n faleze i mpresi onante i, de la n l i mea l a care m afl a m, putea m vedea di ncolo de ele, pn l a bra ul Sound. Ave i bi nocl u? l -a m ntrebat . El a ov it, apoi s-a dus la un scrin i mi -a adus un binoclu. Mul ume sc. Am ndre ptat binoclul c tre bra ul Sound i a m spus: Se poate vedea i coasta statul ui Connect icut. Apoi l -am ndreptat spre stnga, spre por i unea de fal ez care, dup soc otelile mele, era t erenul achizi ionat de Tom i Judy. Toc mai am afl at c so ii Gordon cump ra ser un pogon de teren. Dumnea voa st r t ia i ? l -am ntrebat pe domnul Tobin. -Nu.

Emma mi-a spus altceva, Fredric.


P cat c nu s-a u fol osit de priceperea dumneavoa st r n afaceri. Au pl tit dou zeci i ci nci de mii de dolari pentru un teren care nu poat e fi ame najat. - Ar fi trebuit s tie c dreptul de amenaj are fuse se vnd ut comi tatului. Am pus deoparte binoclul i am spus: - Eu n-a m pome nit ni mic despre vnzarea dreptului de amenajare comit atului. Am spus doar c nu puteau a me naja t erenul. Di n cauza pozi iei, a lipsei de ap potabil , a electricit ii sau mai t iu eu ce. Ce v face s crede i c d reptul de ame naj are ar fi fost v ndut comi tatului? - Se poate s -mi fi ajuns ceva pe la urechi, mi-a r spuns el. - Oh! Deci ti a i c i -au cump rat un t eren. - Cred c mi-a pome ni t cineva de asta. Nu tiam unde se afl locul. tiam doar c nu be nefici a de dreptul de amenaj are. - Bine. M -a m ntors din nou spre fereast r i a m ndreptat binoclul domnului Tobin spre st ncile fal ezei. Spre ve st peretele cobora abrupt p n n micul golf Mattit uck i se puteau vedea por iunile denumit e Copaci i C pitanului Ki dd i Domeni ul C pitanului Ki dd. De parte, spre dreapta, la est, panora ma se deschidea pn la Greenport i di stingea m chiar Orient Point i Plum Isl and. - Se vede mai bine dect de pe platforma bl oc ul ui Empire State Bui lding. Nu-i la fel de nalt, dar... - Cu ce v pot fi de folos, domnule Core y? F r s dau vre o aten ie ntreb rii, am spus: - ti i, aici snte i deasupra ntregi i l umi. Privi i la tot ce ave i n jur. Pat ru sut e de pogoa ne de p m nt, o cas pe rm, un re staurant, un Porsc he i mai t iu eu ct e. Iar dumneavoa str sta i aici, n acest turn cu cinci et aje... apropo, ce se afl la et ajul al ci ncilea? - Apa rta mentul me u.

- Ehei! A a l e place femeil or sa u cum? Nu mi -a r spuns, ci a spus: - Dup ntrevederea noa st r de ieri am di scutat cu avocatul me u. -Da ? - El m-a sf tuit s nu stau de vorb cu pol i i a dect n prezen a lui. - E dreptul dumnea voa str . V-a m spus i eu. - Cercet ri le efect uate de avocat ul meu au scos l a iveal faptul c nu mai e ti n sl uj ba efului de poli ie, n calit ate de consi li er n acest caz, i c , de fapt , nu erai nici n mome ntul n care ai discutat cu mine. - E un punct de vedere discutabi l. - Di sc utabil sau nu, dumneata nu mai ai nici un st atut oficial aici . - Corect. Prin urmare, dac nu mai fac parte din pol i i e, put e i sta de vorb cu mi ne. Probl e ma are deci i un alt aspect . Fredric Tobin nu m-a l uat n sea m i a spus: - Avocat ul meu mi-a promi s c va coopera cu poli ia ora ului, dar a aflat c Maxwell nu are nevoie s colaboreze nici cu el, nici cu mine. eful pol i iei e sup rat c ai venit i m-ai luat l a nt reb ri. Ne -ai pus pe a m ndoi ntr-o si tua ie delicat . sunt un contri buabi l generos fa de pri ncipalii politicieni local i, a ad ugat el. Am fost extre m de darni c cu banii i cu ti mpul me u, n efortul de renovare a cl dirilor istorice, n ampl asarea pl cilor come morat ive, mi -a m adus contribu ia la spi tale i l a alt e ac i uni carit abile, incl usiv Asocia ia de Cooperare cu Pol i i a. Am fost suficient de explicit? - Oh, absolut. nc de acum vre o zece propozi i i. De fapt, am trecut s v d dac v-a put ea invit a la prnz. - Am deja o invit a ie, mul ume sc. - Bine, poat e cu alt ocazie. S-a ui tat la ceas i m-a anun at : - Trebuie neap rat s pl ec. - Sigur. Cobor mpre un cu dumnea voa st r . A tras aer n piept i a ncuviin at din cap. Am ie it di n biroul lui i am mers n sala de recep ie. Tobin s-a adresat recep ionerei : - Do mnul Core y i cu mi ne a m ncheiat ce avea m de discutat, a a c nu va mai fi nevoie s revin . Ca s vezi ce nseamn polit e ea. Ti pul era n st are s - i fac o figur , iar tu s nu- i dai seama dect peste cteva zile. Domnul T a introdus cheia n broa sca u i i ascensorul ui i , n scurt timp, l iftul a oprit n drept ul nost ru. Am intrat n lift i am cobor t. Ca s umplu t cerea penibil a ternut nt re noi , am spus: - ti i sticla de Merl ot pe care am cump rat-o? S-a ntmpl at s mi fi e la ndemn . E stupi d, poate chi ar nosti m, ns cred c dumneavoa str n-o s vi se par a muzant ... am fost ne voi t s -i folose sc con inutul ca s -mi cur un g ina de pe parbriz. - Cum? U a asce nsorului s-a deschi s i a mndoi a m cobort . - Un pe sc ru uri a mi -a bombardat parbrizul , i -am explicat. El s-a ui tat di n nou la ceas. Jum tatea pe care am b ut-o a fost foarte bun , a m ncheiat eu. Nu prea pi c l a li mb . - Ce risip ! i cnd te gnde ti c era vin vechi! a exclamat el. - Era m convins c ast a o s spune i. Tobi n a i ntrat pe u a care d dea spre sala de recep ie a vizit atori lor. L-am urmat. Afar , n parcare, i -am spus: - Apropo, doa mna care m-a f cut s m duc cu g ndul la nu mele dumnea voastr .. . ine i mi nte? -Da. - Spunea c v e prieten . Dar mul i pretind c v sunt priet eni, ca i so i i Gord on, c nd n realitat e sunt si mple cuno ti n e, dorni ce s t r iasc n umbra glori ei dumneavoa str . El nu mi -a r spuns. E gre u s at ragi n curs pe cineva care joac rolul seni orului local. Domnul Tobi n era deci s s - i p streze sngele rece. - n orice caz, ea zi cea c s nte i prieteni. O cunoa te i pe Emma Whitest one ? Mi s-a p rut c s-a opri t din mers o frac iune de secund , apoi i -a v zut de drum pn la ma in . - Da, cu vreun an n urm a m avut o leg tur . - i a i r ma s prieteni? - De ce nu?

- Toate fost ele" mele umbl s -mi sucea sc g tul. - Nu n eleg de ce. Am chicot it. Vreau s spun c era ciudat, dar nc mi pl cea ti pul , de i l suspecta m c -mi omor se priet enii. S nu m n el ege i gre it , dac el ar fi f pta ul , at unci a face tot posibilul s -l tri mit pe sca unul electri c sau orice alt mod de execu ie utili zat n acest stat pentru pedepsi rea cri mei cu pre medit are. Deoca mdat , dac el se purt a polit icos, m purta m i eu l a fel. Un alt lucru, la fel de bi zar, era c , de la ulti ma noast r ntrevedere, aj unse se m s ave m ceva n comun. Adic , am ndoi mer se se m p n acolo unde pu i ni b rba i se ncumetaser naintea noa str . .. sau poate nu chiar unul -doi. mi venea s -i trag o pal m pe spat e i s -i spun: Hei , Freddi e, i-a pl cut la fel de mult cum mi -a pl cut i mi e?" sa u ceva ase m n tor. Dar un gentle ma n nu vorbe te despre leg turile sale amoroa se. Domnul e Core y, mi s-a adresat Fredric Tobi n. Am i mpre si a c i nchipui c ti u mai mult e lucruri despre so ii Gordon dect i-am declarat . Te asi gur c nu-i del oc a a. Tot u i, dac poli ia ora ul ui sa u a comitat ului vrea s -mi ia o declara ie, m voi conforma cu drag i ni m . Pn atunci , e ti bi neveni t aici n calit ate de client i n casa mea ca oaspet e. ns nu n biroul me u i nu ca s -mi mai pui alte ntreb ri. Mi se pare rezona bil. Bun ziua. Poft bun . A urcat n automobi lul Porsche i a plecat. Am privi t n urm , la turnul Tobin, pe care flutura drapelul negru cu e mble ma proprietarul ui. Dac domnul Tobi n avea de asc uns vreo dovad materi al , aceea nu putea fi dect l a locuin a lui de pe malul oceanul ui sau poat e n apartame ntul de la ulti mul et aj al turnul ui . Evident, nici nu se punea pr obl e ma de o aprobare pentru perchezi i e: nici un j udec t or nu mi-ar fi el iberat un ordin n acest sens, a adar, se p rea c eram ne voi t s -mi e mi t si ngur un ordin de perchezi i e pentru miezul nop ii. Am urcat din no u n Jeep i am por nit l a drum. Am sunat robotul telefonic i am recuperat dou me saje. Primul de l a un idi ot anoni m, salariat al sec iei de control a absen el or din cadrul departame ntului de poli i e din Ne w York, care m anun a c mi se a mna se cont rolul medical pentru mar ea urm t oa re i mi cerea s confir m me sajul. De fiecare dat c nd efii nu dau de tine, cer subal terni lor, sec i ei sal arii sau s n tat e s te sune n leg tur cu o proble m la care trebui e s r spunzi . Detest astfel de t erti puri. Ur m torul me saj era de la fosta mea coleg , Bet h Penrose. Bun , John, spunea ea. Regret c n-a m re u it s i au leg tura cu ti ne mai devre me, dar ai ci a fost o nebuni e curat . n orice caz, t iu c nu mai e ti impli cat ofi cial n acest caz, totu i sunt ct eva lucruri pe care a vrea s le discut cu tine. Ce-ar fi s vii ncoace mine dup -a mi az ? Telefoneaz -mi sa u i telefonez eu, ca s stabi lim locul i ora. Ai grij de tine. " A a deci. Tonul ei era ami cal, dar nu l a fel de ami cal ca atunci cnd di scutase m ult ima oar nt re patru ochi. Ca s nu mai vorbe sc de s rut area pe obraz. Presupun c nu-i o idee prea grozav s t e ar i impetuos nt r-o nregi strare tel efonic . Mai preci s, orice ar fi nceput s se nfiri pe ntre noi n decursul celor dou zil e pl ine de eveni me nt e se dest r ma se n mod firesc de ndat ce Beth se napoia se la munc i n lumea ei. Se mai ntmpl . Ac um d orea s discute cteva l ucruri cu mi ne, ceea ce nse mna c voia s afl e dac i ce anume mai descope rise m. Pentru Bet h Penrose deve nise m un si mpl u martor. Sau, poate, c era m eu ci ni c. Sau poate t rebuia s mi -o sc ot din minte pe Bet h Penrose, ca s -i fac loc Emmei Whit estone. Niciodat nu t iuse m s fac fa mai mul tor rela ii simultane. Era mai r u dec t s te ocupi de zece crime n acela i timp - i totodat mult mai riscant . n orice caz, mi t rebuia un cadou pe ntru Emma i a m oc hit un butic pe Main Road. Perfect. Am tras pe dreapta i am cobort . Partea frumoa s n America e c se comerci alizeaz mai multe obiecte istorice dec t au exist at i ni ial . Am scotoci t pri n pr v lia mi rosi nd a mucegai, iar proprietara, o b tr nic de treab , m-a ntrebat cu ce-mi putea fi de folos. - Vreau s cump r un cadou pe ntru o fat . - So ia? Fi ica?

O persoan pe care n-o cunosc prea bine, dar cu care am f cut amor.

- O priet en . -Aha ! Mi -a ar tat cteva l ucru oare, dar eu nu m pri cepea m deloc l a obiecte vechi . Atunci mi -a venit o i dee ne maipome ni t i am ntre bat -o: - Snte i me mbr a Soci et i i de Ist ori e Peconi c? - Nu, dar sunt nscris l a Societ atea de Istori e Sout hol d. Dumnezeul e, c mult e mai erau! - Proba bil o cunoa te i pe Emma Whitest one? - Cum s nu. O fe mei e deose bit . - ntoc mai. Caut un cadou pe ntru ea. - Ce frumos! C u ce ocazie?

Obi nuitul dar de a doua zi, n semn de pre uire i afec iune.
- M-a aj utat s fac unel e cercet ri pri n arhive. - Oh, e foarte pri ceput . Ce anume c uta i ? - P i.. . e o prost ie, dar din copi l rie m-a u fascinat pi ra ii. Ea a chicotit. Sau poate a rs b tr ne te. - Faimosul c pitan K.i dd a acost at i pe rmuril e noastre. -Z u? - Mul i pira i au trecut pe ai ci nai nte de Revolu i e. Pr dau vasele franceze i spa niol e din Marea Caraibilor, apoi veneau n nord, s - i cheltuiasc banii c ti ga i pe c i neci nstite sau s - i echipeze cor bii le. Unii s-au st abilit prin partea locului. A zmbi t i mi-a spus: Cu aurul i bijut eriile lor, au devenit curnd cet eni de vaz . Mult e averi de prin p r il e noa stre au pornit de la comori jefuit e de pira i. mi pl cea felul ei de a vorbi, u or arhaic. - Mult e averi din zil ele noastre se bazeaz pe corpora ii pi ratere ti, am comentat . - Asta n-a m de unde ti . ti u ns c trafican ii de droguri de azi seam n cu pi ra ii de odini oar . n copil ria mea, a ad ugat b tr na, existau trafican i de rom. Aici localni cii respect l egea, dar ne g si m l a r scrucea c ilor mari time. - Ca s nu mai vorbi m de Autost rada Zbur toarelor de pe coasta Atl anticului. - Aceea e pentru p s ri. - Exact. Dup ce am mai spor ov i t pre de un minut, m-a m preze ntat cu nu mele de John, i ar ea mi -a spus c se numea doamna Si mmons. - Societatea de Istorie Southold de ine i nforma ii despre pira i? a m ntrebat . - Da. Dar nu prea mult e. La arhi ve exist unele docume nte i scri sori originale. La muzeul nostru ave m i un afi original , pri n care se ofer recompe ns . - Se ntmpl s ave i o hart ori gi nal , folosit de pira i, pe care s-o pot fotoc opia? Ea a z mbit. - l cunoa te i pe Fredri c Tobi n? a m ntrebat -o. - Cine nu-l cunoa te? Bogat ca Cresus.

Ca cine
- E me mbru al Soci et i i de Ist ori e Sout hold? M refer l a domnul Tobin, nu la Cresus. - Nu, dar domnul Tobin e un cont ribuabil foarte generos. - Vi ziteaz arhivele Soci et ii ? - Di n ct e ti u, l e-a vi zitat. De i de un an ncoace n-a mai venit . Am ncuvii n at di n cap. Trebui a s a m perma nent n vedere c aici nu era Manhattan, c aceast comunitate num ra circa dou zeci de mi i de suflete i c , de i nu to i se cuno t eau ntre ei, fiecare cuno tea pe cineva care, la rndu-i, cuno tea pe altci neva. Pentru un detecti v, era ca i cum ai fi not at pn la genunc hi n n mol . Oricum, cel pu in una dint re c ut rile mele se ncheiase. - Mi-a i putea recomanda ceva pentru doa mna Whitestone ? a m ntrebat-o pe doa mna Si mmons. - n jurul c rei sume ? - Pentru doa mna Whitest one ni mi c nu-i prea sc ump. Cincizeci de dolari . - Oh.. . p i... - O sut . Ea a z mbit i mi -a ar t at o oli de noapte di n por elan, cu m ner ma re, decorat cu trandafiri picta i. - Emma colec ioneaz astfel de obiecte, mi-a spus. - Ol i e de noapte? - Da. Le fol ose te ca ghi vece. Are o ntreag col ec ie. - Snte i sigur ?

- Binen eles. Pe aceasta am oprit -o ca s i-o ar t. Dateaz de la sf r it ul epocii victori ene. E fabricat n Angl ia. - Bine. O cump r. - ti i, cost ceva mai mult de o sut de dolari.. - Ce nsea mn mai mult ? - Dou sute. - A fost folosit vreodat ? - Cred c da. - Accept a i c r i de credit Visa ? - De sigur. - Mi-o pute i mpacheta? - V-o pun nt r-o pung pentru cadouri . - O pute i lega i cu o fundi ? - Dac vre i. Trgul fuse se nchei at. Am ie i t din magazin cu gloriosul ucal, a mbalat ntr-o frumoa s pung de plastic, roz cu verde. M -a m dus la Bibl ioteca Catchogue, fondat n 184 i care pl tea acelea i salarii. Bi blioteca se g sea n cap tul paji t ii comunale; era o cl dire mare, acoperit cu i ndril , i avea o turl care te ducea cu gndul c acolo fuse se cndva o biseri c . Am parcat i a m i ntrat. La biroul din fa era o femeie n vrst , cu o figur a spr , care m-a cercet at pe deasupra oc helaril or bifocali . I-a m z mbit i am trecut pe lng ea. La intrarea n bibli ot ec am v zut o pnz mare pe care scria: Descoperi i comoara ngropat - Citi i c r i. Un sfat excelent. Am g sit catal ogul care, har Domnul ui, nu era pe calculat or i zece minute mai t rziu edea m n sala de lect ur , av nd n fa un vol um intit ulat Cartea comorii ngropate. Am citit despre un anume John Shel by din Thack ha m, Anglia, care n 1672 fuse se azvrlit din a nt r-un boschet; acolo g si se un va s de fier cu peste ci nci sut e de monede de aur. Conform legisla iei engl eze pentru comori descoperi te, orice propriet ate ascuns sa u pi erdut apar i nea Coroanei . Cu t oat e acestea, Shelby refuza se s predea comoara slujba il or regali i fusese are stat, judecat pentru tr dare i decapitat. Probabil c era una dintre pove tile preferate ale Fi scului. Am citit despre legi sla ia comorilor desc operite din Statel e Uni te i din alte ri. n esen , toate sunau ca m a a: Rde cine g se te, pl nge cine pierde". Totu i exi sta un act, denumit Legea pentru p strarea valori lor ist orice americane ", care spunea clar c orice lucru g sit pe o propriet ate federal i nt ra sub jurisdi c ia Minist erului Agricul turii , al Ap r rii sau al Afacerilor Interne, n func ie de terenul respectiv. Mai mult dect att, era nevoie de aut oriza ie pentru a s pa pe o propriet ate federal i orice g seai apar inea Unc hiului Sa m. Mare afacere! Totu i, dac descopereai bani , obi ecte de val oare sau orice alt comoar pe p mnt ul t u, i apar inea, att a ti mp ct puteai dovedi c propri etarul ini ial murise, c mo tenit orii acestuia nu se cuno teau sa u c obiectel e n cauz nu fuse ser furate. n caz c fuse ser furate, puteai ridi ca preten ii asupra lor dac propriet arii de drept erau deceda i, necunoscu i sau du ma ni ai rii n moment ul n care ob inuser ba nii , bunuri le sau comoara respect iv . La exe mple figurau comoril e pira ilor, bog iile l uate pri n jaf, pr zile, i a a mai departe. Pn ai ci, toate bune i frumoa se. Ca s pun capac, Fiscul, dnd dovad de o incredibil generozit ate, pretindea impozit numai pe partea pe care o vindeai sau o transformai n bani n fiecare an, at ta timp ct nu erai vn tor de comori profesionist. A adar, dac erai bi olog, de pild , i de ineai o bucat de teren pe care descopereai o comoar , fie din ntmpl are, fie ca urmare a pasiunii tale pent ru arhe ologie, comoar care valora s zi cem zece sau dou zeci de mil ioane, nu pl teai nici un impozit dect dac vindeai o parte din e a. Ce dr gu ! Aproape c -mi ve nea s m apuc de c ut at comori. Dac stau s m gndesc, asta i f cea m. Cartea mai spunea c , dac o comoar avea valoare ist oric sau reprezenta ve stigi i al e culturii populare - punct n care, aten i e, era citat ca exe mpl u comoara pierdut a c pitanului Kidd atunci valoarea ei cre tea considerabil, i a a mai depart e. Am mai citit un timp i am aflat mult e despre legisl a ia comoril or g si te, precum i ct eva interesante exe mpl e i istorii ale unor cazuri. Unul mi -a at ras at en ia n mod deose bi t: n anii '50 cineva a r sf oi t vechi docume nte al e Amiral it i i, de la Arhi vele Publice din Londra. Acolo a dat pest e o epi stol ng lbenit de vre me i scri s

n 1750 de un faimos pirat , pe nume C harles Wilson, c tre fratel e s u. Scrisoarea fuse se g sit pe un va s de pira i capt urat de Marina brit anic . Suna cam a a: Drag frat e, exist trei ruri, la circa o sut de pa i la nord de al doilea golful e de deasupra insulei Chi ncoteague, Virginia, care reprezi nt ext remit atea sudi c a peninsul ei . La izvoarel e celui de al treilea r u, porni nd din nord, este o falez care d spre Oceanul Atlanti c i pe care cresc t rei ced ri, l a dist an de vreun metru i ceva unul de alt ul. ntre ace ti copaci am ngropat zece cufere ferecate n fi er, cu li ngouri de aur, argint , di ama nte i giuvaeruri n valoare de vreo 200 000 de lire sterline. Mergi n t ain pe falez i dezgroap como ara ". Era li mpede c fratel e lui Charles Wi lson nu aj unse se niciodat n pose sia scrisorii , din mome nt ce ea fuse se i nt erceptat de c tre Mari na britani c . Pri n urmare, ci ne g sise comoara ? Marina brit anic ? Sau poat e persoa na care descoperise scri soarea n Arhiv dou sute de ani mai t rzi u. Autorul C r ii comorii ngropate nu relata sf r it ul pove ti i. Probl ema era c la Londra exist a un loc nu mit Arhiva Public , sec i a Amiral itat e, i Dumneze u ti a ce puteai descoperi acol o, dac aveai ti mp, r bdare, o lup , cuno tin e de englez veche, pu in l comie, optimism i si m al aventurii. Eram convins c g sise m e xpl ica i a s pt mnii petrecute de so i i Gordon la Londra cu un an n urm . Trebuia s pre supun c i ei citiser ceea ce citeam eu acum i cuno teau l egisla ia comorilor g site. n afar de aceasta, erau sufi cient de int eligen i ca s - i dea sea ma c orice ar fi descoperi t pe Plum Island apar inea st atului f r profit de cincizeci l a sut , f r ni mic - i c tot ce ar fi preti ns c descoperi ser pe proprietat ea nchiriat de ei apar inea propri etarului , nu chi ria i lor. Nu era nevoie s fii doct or n drept ca s n elegi toate acestea. Proba bil c lui Tom i Judy le trecuse prin mi nte c solu ia cea mai si mpl n proble ma propriet ii era s - i i n gura dac descopereau ceva pe Plum Island. Dar poat e c undeva pe parcur s i d duser sea ma c cea mai bun cale - i, n final, cea mai rentabil era s schi mbe locul comorii , s anun e descoperirea, s fac publ icitat e, s pl teasc taxe numai pe ceea ce vi ndeau n fiecare an i s intre n istorie drept doi doct ori n t iin , ti neri i frumo i, care g siser comoara c pitanului Ki dd i deveniser putrezi de boga i. A a ar fi procedat orice persoa n int eligent i dotat cu gndire logic . A a a fi procedat i eu. Mai r m neau ns cteva proble me. n primul r nd, t rebuia s sc oat de pe Plum Island t ot ce descopereau acolo. n al doilea rnd, comoara trebuia rengropat n a a fel, nct descoperirea ei s par , nu numai plauzibil , dar s fac fa ori c ror st udi i tiin ifice. Solu ia era faleza erodat . Pentru mine t ot ul era logic. i pent ru ei fusese l ogi c, numai c , la un mome nt dat, Tom i Judy f cuser sau spuse ser ceva de l a care li se tr sese moartea. Fredric Tobin m min i se n leg tur cu cteva lucruri , pri ntre care rela i a lui cu so i i Gordon, care p rea pasi bil de diverse i nterpret ri, n plus, Tobin era fie falit , fie l a un pas de fali me nt. Pent ru un detectiv cri minal ist, am nuntul reprezenta un se mnal lumi nos sa u un cl opo el de alarm . Nu numai c Tobin c utase prietenia so ilor Gordon, dar o sedusese sau, cel pu i n, o fermecase pe Emma Whitest one, de profe si e ist oric i arhi var. Probabil c el era cel care, nt r-un fel sau alt ul, descoperi se c pe Plum Island se put ea g si ngropat o comoar . i proba bi l c tot el fuse se cel care pl tise s pt m na pet recut la Londra de c t re so ii Gordon, cu sc opul de a face cercet ri i, poate, de a preciza l ocul comori i. Fredric Tobin era pri mul pe list a mea de suspec i , dar nu-i trecea m cu vederea nici pe Paul St evens, nici pe cei lal i sal aria i de pe Plum Island. Di n cte mi d deam sea ma, era o conspira ie mai a mpl dect mi ima gina se m la nceput i n care put eau fi implica i Stevens, Zol lner i alte persoa ne de pe insul , plus Tobin, pl us.. . ei bine, Emma Whi testone.

21
Nu mi -a fost greu s descop r fl or ria Whitest one; n ulti mel e trei luni trecuse m de zeci de ori prin fa a ei. Am parcat n i mediata ei apropi ere, mi -a m ara njat p rul n oglinda retrovizoare, a m cobort di n ma in i a m intrat n magazin. Era un l oc foart e pl cut, plin de... fl ori. Mirosea frumos. Tn rul din spat ele t ejghelei m-a ntrebat:

- Cu ce v pot servi, domnule? - Am nt lnire cu Emma Whitestone. - Snte i cumva John? - n persoan . - A trebuit s fac ni te comi si oane... A tepta i o clip . A st ri gat pe cineva din spatele flor ri ei: Janet, a venit John, o caut pe Emma ! Di n int eriorul flor riei a ap rut Janet, o femei e trecut de patruzeci i cinci de ani, mpreun cu alta de vreo dou zeci i ci nci, pe care Janet a prezentat -o ca fund Ann. - Emma ntreab dac v pute i ntlni n cl direa Societ ii de Ist orie, mi -a spus Janet. - Ni ci o proble m . - A spus c n-a avut cum s ia l eg tura cu dumnea voa st r , a ad ugat Janet . - Nu face ni mic. M descurc s ajung p n acolo. - S-ar put ea s ntrzi e pu in, m-a preve nit Janet. A avut cteva comi sioa ne i livr ri. - Ni ci o grij , am s-o a t ept acolo. La nevoie, chi ar t oat noa ptea. Oare chiar era nevoie de trei persoane ca s m pun n t em ? Era li mpede c cei trei m cnt reau din ochi. Tn rul mi -a ntins cartea de vi zit a magazi nul ui i mi -a spus: - Dac ave i vreo proble m , tel efona i la acest num r. - De sigur. V mul ume sc tuturor pentru aj ut or. Ajungnd l a u , a m ntors capul i a m ad ugat : Frumo s l oc are Emma aici. To i au zmbi t. Am plecat . Nu-mi fuse se gre u s l e c tig si mpati a. Am urcat iar n Jeep i am pornit spre Cutchogue Gree n. M detest am pe ntru simplul gnd c Emma Whitestone putea fi n crd i e cu Tobin sa u cu mai ti u eu cine. n fond, puse se ntregul personal al fl or riei s - i dea cu p rerea despre noul ei pri eten. Pe de al t part e, c nd te cul ci cu o femeie pe care abia ai cunoscut -o, trebuie s - i pui probl e ma dac e vorba de far mecul t u sau de agenda ei. i totu i, eu eram cel care o c ut a, nu i nvers. De unde-i luase m numele? De la Margaret Wiley? Nu, l descoperise m mai naint e, n agenda electronic a so ilor Gordon de pe Plum Isl and. Se p rea c ntre toat e aceste persoa ne exist a o leg t ur . Poate c i Margaret era implicat . Poate c era i mplicat nt reaga popula ie din North Fork, eu fiind singurul r ma s pe dinafar . Ca n acele filme de groaz cu sate locuite numai de vraci i vr jitoare, n mi jlocul c rora i face apari ia t uristul ne ti utor, n scurt ti mp sortit pie irii. Am int rat n mi ca parcare de lng cl direa Soci et i i de Istori e. N-a m v zut nici un mi crobuz de fl or rie, ci numai un Ford vechi de zece ani. Am l sat oli a de noapt e pe bancheta di n spate, gndindu-m c nu era mome ntul potri vi t ca s-o ofer. Poate dup ma sa de prnz. M -a m dus la intrarea principal , pe care era lipit un alt bilet, cu un si ngur cuvnt: Intr ". M -a m conformat. n hol ul mare de l a int rare am strigat: Emma !" Ni ci un r spuns. Am col indat pri n diverse nc peri ale uri a ului conac i am strigat di n nou: Emma !" Din nou t cere. Era de neconce put c descui ase u a i o l sase a a, cu attea exponate de jur mprejur. M -a m dus n capul sc ril or i am stri gat din nou numele ei , dar nici de ast dat n-am pri mi t un r spuns. Mi -a t recut prin minte c , poate, era l a toalet i n-ar fi t rebuit s-o st rig. Dac ar mai fi a teptat pu in, i -ar fi put ut nt rebuin a cadoul. Oricum, a m nceput s urc trept ele, care sc r iau. Nu afi rm c a fi vrut s a m pist olul asupra mea , dar z u c a fi preferat s -l a m. Deci , am urcat pn l a etaj i am ci ulit urechil e. Nici un zgomot, afar de trosnet ele obi nui te dint r-o cas veche. Am hot rt s intru n salonul de sus, aflat pe la j um tat ea coridorului . Am ncercat s p e sc f r s fac s sc r ie nenorocit a aceea de podea de sc nduri, dar ea sc r ia i ge mea la fi ecare pas. Balamal ele, pur i si mpl u, url au. Iisuse ! Am int rat n salon i, n aceea i cli p , din spatele u ii ntre deschi se a r sunat un ip t. M -am r sucit fulger t or i am dat cu ochii de Emma care inea o spad ndreptat spre st omacul me u. Asta-i pent ru ti ne, pi rat nel egiuit! Mi -a s rit inima din pi ept , ct pe ce s fac pe mine. Am z mbi t. Foarte amuzant.

Te-a m speriat, a a-i? Purta un tricorn albastru i inea n m n un pumnal fl exibil din plast ic. M-ai luat prin surpri ndere. Ar i ceva mai mult dect surpri ns. Am reu i t s -mi recap t controlul i am observat c de ast dat purta pant aloni cafeni i, o bluz albastr i sandal e. Am c ump rat tricornul i spada de la magazinul de suveniruri . Ave m o colec ie ntreag de prosti oare din acestea pentru copii. S-a dus la fot oliul de lng e mine u i a luat de pe el o p l rie neagr de pi rat, cu crani ul i oasele ncruci at e, o sabie ncovoiat , din pl astic, un peti c pentru ochi i ceva care aducea a perga ment . Mi -a ntins p l ria i peticul, pe care a i nsistat s mi-l pun, cont inund s m mpung n stomac cu vrful spadei. Mi -a ar tat pergame ntul ng lbeni t pe care era desenat o hart int itulat Hart de pira i". Hart a nf i a nelipsi ta i nsul cu pal mier, o busol , un chip gr suli u care sufla n chip de v nt de apus, o rut mariti m t rasat cu o l inie punct at , o corabie cu trei catarge i un arpe de mare lung de nou metri , pl us ma rele X negru care marca lada cu comori . - E ma rfa care se vinde cel mai bine la copii i de t oate v rstele, a spus Emma. Lumea e fasci nat de comorile pi ra ilor, a ad ugat ea. - Z u? - Tu nu e ti fasci nat? - sunt lucruri int eresante. Pe Fredric l interesau comoril e pira ilor? a m ntrebat -o. - Poate. - Nu mi-ai spus c l-ai nv at s citeasc n engleza veche? a m ntrebat. - Ba da, dar nu t iu ce anume l interesa s citeasc . Ne-a m privi t un t imp, dup care ea m-a ntrebat: Ce se nt mpl , John? - Nu tiu precis. - De ce m ntrebi despre Fredric? - sunt gelos. Nu mi -a r spuns, ns mi-a pus alt ntrebare: - De ce ai vrut s ne ntlnim ai ci ? - P i.. . pot conta c-ai s p strezi secretul? - Care secret ? - De spre pira i. - Ce-i cu ei? ntre a-i spune unui martor ce vrei i de ce anume vrei nu-i dect un pas. Am schi mbat subiectul i am spus: - l-am cunoscut pe sal aria i i t i. Janet, Ann i.. . - Warren. - Exact. Am trecut exa menul. Ea a z mbit i m-a l uat de mn . - Hai s te vezi n ogli nd . M-a condus n hol, apoi n dor mitorul din secol ul al optsprezecelea. M-am privit n ogl inda de perete, cu p l ria de pirat, cu peticul pe ochi i cu sabia n mn . - Ar t ca un creti n. - Z u c da. - Mul ume sc. - Pun prinsoare c niciodat n-ai f cut amor nt r-un pat de puf. - Nu, nici odat . -Va trebui s - i p strezi p l ria i peticul. - E caprici ul me u sa u al t u? A rs i, pn s m dez meticesc, s-a dezbr cat, l sndu- i hainele pe podea. A r ma s cu t ricornul pe cap i , inndu-l cu o m n , s-a t rntit pe pat , pe plapuma v t ui t , probabil un exponat ist oric valoros, pe care pn at unci ni meni nu f cuse dragoste. Am int rat n joc i m-a m dezbr cat, p strnd p l ria i peticul. Dup cum a m mai spus, ea era nalt i avea pi cioare l ungi, i ar paturi le de pe vre muri erau scurte, a a c capul cu p l ri a se spri j inea de c p ti, i ar t lpile atingeau t blia pat ului. Era un tabl ou a muzant. Am nceput s rd. De ce r zi? De tine. E ti mai lung dect patul. S vede m ct de lung e t i tu. n orice caz, dac nici odat n-a i f cut amor pe o salt ea de puf, s ti i c n-a i pierdut mare lucru. Ac um n elegea m de ce ni ci unul di ntre vechile portrete ag ate pe pere i nu afi a o min z mbitoare.

22
Mai trziu, n sal a arhivelor, ne -a m a ezat amnd oi, n piel ea goal , la ma sa de stejar. Emma a b ut o can de ceai de plante care mi rosea ca o alifie de ma saj. Ad una se ceva material: docume nte ori ginale n folii de plastic, cteva c r i vechi, cteva reprod uceri dup scrisori i docume nte ist orice. Sorbea din ceai i r sfoi a hrtiile. Eu m g sea m n st area de spi rit caracteri stic b rba il or dup actul sexual, adic m nt reba m dac s m culc sau s m duc acas . Dar nu putea m face nici una, ni ci alta; aveam de l ucru. - De fapt, ce anume te i ntereseaz ? m-a ntrebat Emma. - M i ntereseaz comoril e pira ilor. Exist vreuna pri n mprejuri mi? - Sigur. Oriunde ai s pa, dai peste monede de aur i argint , diama nte i perle. Fer mierii spun c din cauza lor nu- i pot ara p m ntul. - mi nchi pui. Totu i , hai s fim serio i . Nu pot s suf r c nd al i i fac pe de tep ii. - Prin partea l ocul ui ci rcul mai multe legende i adev ruri despre pi ra i. Vrei s auzi pove st ea cea mai cunoscut ? Pove stea c pitanul ui Kidd? - Da, vreau. Dar nu de la nceputul nceput uril or, ci numai n m sura n care c pitanul Ki dd are vreo leg tur cu aceste locuri i cu comoara ngropat . - Bine... n primul r nd, trebui e s tii c Willi am Kidd era sc o i an de origi ne, ns tr i a n Manhattan mpre un cu so ia, Sarah, i cu cei doi copii ai lor. De fapt, locui au chiar pe Wall St reet. Care-i i acum plin de pira i. Ki dd n-a fost pirat n sensul cl asic al cuvnt ul ui. De fapt, a fost corsar n sol da lordului Bellomont, guvernatorul de atunci al stat elor M assachusetts, New York i Ne w Hampshire. A luat o nghi itur de ceai. A adar, avnd mputerni cire regal , c pitanul Wil liam Ki dd a ri dicat ancora din port ul Ne w York n anul 1696 i a porni t n c utarea pira i lor, cu scopul de -a pune st pnire pe pr zil e lor. Bellomont a contribuit cu o sum considerabil din banii personali pent ru a cump ra i echipa vasul lui Kidd, Adventure Galley. Existau i n Angli a sus i n tori puternici i boga i ai acestei ini iative, printre care patru lorzi englezi i nsu i regel e Wil liam. Presi mt c ncep necazuril e. Niciodat nu trebui e s i ntri n crd i e cu st atul. Ami n. Am a scult at-o cum dep na pove stea pe care o t ia pe di nafar . M -a m ntrebat dac i Tobi n o cuno tea i, n acest caz, o aflase naint e sau dup ce o nt lnise pe Emma Whitest one? Apoi, ce mot ive seri oa se ar fi avut cineva ca s - i nchipuie c undeva era ngropat o comoar veche de trei sute de ani care putea fi descoperit ? Dup cum afl ase m din conver sa ia cu Billy, l ng golfule ul Mattit uck, comoara lui Kidd era un vi s, o pove st e pentru copii. Binen el es, se prea poate ca ea s fi existat , da r era nconjurat de nenum rat e mi turi i l egende, dup cum mi spuse se Emma la Rest aurantul Cutchogue, de att ea h r i i indicii fal se, nct n ulti mele trei secole ajunse se s nu mai se mnifice nimic. Apoi mi -am a mi ntit de cel care g si se scri soarea l ui Charles Wil son n Arhi vele Publice.. . prin urma re, poat e c Tobin i so i i Gord on d duser pe ste dovezi reale i incontestabil e. A adar, a cont inuat Emma, cum n-a avut noroc n M area Caraibilor, Kidd a por nit s caute pi ra i n Oceanul Indi an. Acol o a pr dat dou vase ale Marelui Mogul al Indiei. La bord se g seau bog ii fabuloase, care pe atunci val orau circa dou sute de mii de li re st erline. Azi ar putea valora dou zeci de mili oane de dolari. Nu-i r u pentru o zi de munc . Nu. Din p cate ns , Ki dd a f cut o gre eal . M ogul ul era aliatul regelui, a a c s-a pl ns st atului engl ez. Kidd s-a ap rat , sus i nnd c cel e dou cor bii ale Mogul ului navi ga u sub pavilion francez, or Anglia i Fran a se g sea u pe atunci n r zboi. Prin urmare, chiar dac vasele Mogul ului nu era u de pira i, r mneau oricum c or bii ina mi ce. Din nefericire pentru Kidd, statul englez era n rel a ii bune cu Mogulul datorit Companiei Indiilor de Est care f cea afaceri b noa se cu acesta. A adar, Ki dd a dat de belea i singura cale de sc pare ar fi fost s achit e contraval oarea pr zii , adic dou sute de mii de li re st erline. - Bani i deci d.

- Ca de fi ecare dat . Apr opo de bani, din nou mi-a venit n minte numele lui Fredric Tobi n. De i nu era m pr opriu-zis gelos pe vec hea rela i e dintre el i Emma, m-a m gndit c ar fi pl cut s -l pot pr ji pe Freddie pe sca unul el ectric. Vino- i n fire, John. - A adar, Wi lli am Kidd s-a napoi at n Lumea Nou la bordul va sul ui s u, a continuat Emma. A f cut escal n M area Caraibil or, unde a aflat c era la rndul l ui v nat i c fusese acuzat de piraterie. G ndind n per spectiv , a l sat cam o trei me din prad n Indii le de Ve st, n grija unei persoa ne de ncredere. O mare parte a echipajului nu voia s aib necazuri , a a c i -a l uat part ea cuvenit din prad i a r ma s n Marea Carai bilor. At unci Kidd a cump rat un va s mai mic, o goelet cu numele de San Antonio i s-a napoi at la Ne w York, ca s r spund acuza iilor. Pe parcur s, al i me mbri ai echipajul ui au cerut s fie l sa i la rm mpreun cu pa rt ea lor de prad ; dorin a l e-a fost ndepl init i au fost debarca i n Dela ware i Ne w Je rsey. Dar Ki dd continua s aib l a bord o ime ns comoar care azi ar valora poate zece sau ci ncisprezece mili oane de dolari . - De unde tii c avea la bord o astfel de comoar ? a m ntrebat . - De fapt, nimeni nu t ie preci s. sunt presupune ri bazat e n parte pe plngerea Mogulului adresat statului britanic, care ar putea con ine i exager ri. - Mogulii mi nt. - Proba bil. Nu uita c , n afar de valoarea comorii gra m de gra m, o part e dintre bij ut erii trebui e s fie n prezent pi ese de muzeu. G nde t e-te c , dac ai l ua o singur moned de aur din acea epoc , valornd poat e o mie de dolari, i ai a eza -o nt r-o vi tri n , mpreun cu un certificat care s ateste c a f cut parte di n comoara c pitanului Ki dd, ai primi pe ea poat e dublu sau tripl u. - V d c ai nv at marketi ng la Universi tatea Columbia. Ea a z mbit, apoi m-a pri vit lung. - E ceva legat de uciderea so i lor Gord on, nu-i a a? m-a ntrebat. Privirile ni s-au nt lni t. - Te rog conti nu , a m nde mnat -o. Ea a t cut o clip , apoi a pove st it mai depart e. - Bun. .. se t ie din documente i arhive publ ice c William Ki dd a acost at pe Long Isl and, venind dinspre est, i c a ancorat l a Oyst er Bay, unde a luat leg tura cu Jame s Emmot, un avocat celebru pentr u ap rarea pi ra il or. - Hei , nevast -mea lucreaz l a fi rma respectiv . i n prezent se ocup cu acela i gen de afaceri. Ea nu s-a si nc hisit de int erven ia mea i a conti nuat: - La un mome nt dat, Kidd a l uat l eg tura cu so i a lui din Manhattan, care a venit la bord ul goeletei Sun Antonio. tim c l a acea dat ntreaga comoar se afla nc pe corabie. - Vrei s spui c avocat ul nc nu puse se mna pe ea? - De fapt, Emmot a pri mit de la Kidd o sum generoa s ca s -l apere de acuza ia de piraterie. O pri vea m pe Emma Whitest one n t imp ce pove stea. n lumina l mpii di n sala arhivelor, cu vraful de docume nt e n fa a ei , ar ta i vorbea aproa pe ca la cat edr . mi ami nt ea de ct eva profesoare, colege cu mine la John Jay: sigure pe el e, t ob de cart e, cal me i competent e n clas , fapt pentru care mi se p reau se nzuale i sexy. Poate r m se se m c u nostalgi a profesoarel or nc di n clasa a asea de l iceu, c nd nv ase m cu domni oara Myerson, despre care mai avea m i acum vi se erotice. n orice caz, Emma a continuat: - Do mnul Emmot s-a dus la Boston n numele l ui Kidd i s-a ntlnit cu l ordul Bellomont . Emmot i -a nmnat acestuia o scrisoare se mnat de Kidd, precum i dou permi se de naviga ie franceze, luate de pe cel e dou vase ale Mogulul ui , dovad c Mogul ul f cea joc dublu, colabor nd att cu englezi i, ct i cu francezii, a a c Ki dd avuse se tot dreptul s captureze cor biil e. - Cum de tia Kidd acest lucru n mome ntul n care a atacat cor bii le? - Bun ntrebare. Dar n cur sul proce sul ui nu a fost pus niciodat . - i spui c avocatul lui Ki dd a predat aceste permi se de naviga ie, acest e importante pr obe ale ap r rii, lui Bellomont ? - Da, dar Bell omont inea ca Kidd s fie spnzurat, din motive polit ice. - Avocat ul trebuia concediat. ntotdeauna trebui e s dai fotocopiil e i s p st rezi originalul. Ea a z mbit.

- Da. Original ele n-au fost prezentat e niciodat la proce sul lui Ki dd, care s-a inut l a Londra i, n lipsa acelor permise de naviga ie franceze, Ki dd a fost conda mnat i execut at. Permisel e au fost descoperit e n 1910 l a Muzeul Bri tanic, a ad ugat ea. - Cam t rziu pent ru ap rare. - Categoric. n esen , l ui William Kidd i s-a nscenat un proce s. - Crunt ncercare. Dar ce s-a ntmpl at cu comoara de pe vasul

San Antonio?
- Aceasta e ntrebarea. Eu a m s - i pove stesc ce s-a petrecut dup ce Emmot s-a dus la Boston, la lordul Bellomont , i ar tu, care e ti detectiv, s -mi spui ce s-a ntmpl at cu comoara. - Bine. sunt numai urec hi. - Emmot , care se pare c nu era un avocat prea priceput, s-a l sat convins de lordul Bell omont c Kidd va avea parte de o jude cat cinstit , cu condi ia s se predea la Bost on. n realit ate, Bel lomont i -a scri s lui Ki dd o scri soare i l -a rugat pe Emmot s i-o nmneze. Pri ntre altele, scri soarea spunea.. . A citit dintr-o repr oducere afl at n fa a ei: Am discut at cu sfetnicii Mai est i i sal e care sunt de p rere c , dac e ti att de nevi novat pe ct ai spus, po i veni ai ci f r team , ca s pri me ti nt riri pentru a mer ge s - i aduci i cel l alt vas. Ct despre mine, nu m ndoi esc c -l voi convinge pe rege s te iert e". - Gogo i regale, am come ntat. Emma a ncuvii n at di n cap i a conti nuat s citeasc di n scri soarea lordul ui Bellomont adresat lui Kidd: i dau cuvnt ul me u i chez uiesc cu onoarea mea c voi face t ot ce i -a m promi s, i declar din capul locului c , indiferent ce bog i i vei aduce ncoace, nu voi ridica ni ci un fel de preten ii asupra lor, ns comoara trebuie l sat n gri ja unor per soa ne de ncredere, recoma ndate de sfet ni ci, pn cnd voi primi porunc di n Angl ia ce trebuie f cut cu ea". Emma a ri di cat ochii spre mine i m-a ntrebat: - Pe ti ne te-ar fi convins s vii la Bost on, ca s r spunzi unei acuza ii pasibi le de spnz ur toare ? - Ni ci vorb . Eu sunt ne wyorkez, miros de l a o po t cnd e vorba de ceva necurat. La fel s-a ntmpl at i cu Willi am Kidd. Era ne wyorkez ca ti ne, dar i sco i an. Totu i, ce put ea face? Era un om de vaz n Manhattan, so i a i copiii lui se g sea u l a bordul va sul ui i, n plus, se tia nevi novat . Mai mul t dect att, avea banii o t reime n Marea Carai bilor i restul la bordul vasului San Antonio. Inten iona s folosea sc aceast comoar ca s - i r scumpere via a. Am ncuvii n at di n cap. Interesa nt ct de pu ine s-au sc hi mbat n trei sut e de ani, m-a m gndit. Iat o sit ua ie n care statul toc mise pe cineva s -i fac treburile murdare, persoa na i ndepli nise n parte mi siunea, dar, din gre eal , crease o proble m politi c pentru guverna n i, care ncercaser , nu numai s - i recupereze ba nii proprii , dar i partea l ui, ca apoi s -i nsceneze un proce s i s -l spnz ure. Dar undeva, pe parcur s, cea mai mare parte a banilor le sc pase printre deget e. ntre ti mp Kidd naviga de colo-colo pe bra ul Sound, de la Oyst er Bay la i nsula Gardiners i p n la insula Block, a continuat Emma. Se pare c , n aceast perioad , vasul s-a mai u urat de o parte din nc rc tur . Ki dd se descotor osea de prad . Se pare c a a s-a ntmpl at, ceea ce a dat na t ere la att ea le gende despre comoara ngropat . Omul avea la bord aur i bijuterii n val oare de zece -cincisprezece mi lioane de dol ari i tia c putea fi capturat pe mare n orice clip . Avea o corabi e mi c , echipat cu nu mai patru t unuri. De i rapid , totu i nu putea face fa unei nave de r zboi. Tu cum ai fi procedat n l ocul lui ? Cred c mi-a fi l uat t l p i a. R m se se aproape f r echipaj i f r provizii. So ia i copi ii se g sea u tot la bord. Dar avea ba nii . Trebuia s ia banii i s fug . Ei bine, nu a procedat a a. A decis s se predea. Dar cum nu era prost, a hot rt s ascund prada, adi c partea cuveni t l ui Bellomont , cel or patru lorzi i regelui, pentru i nvesti iile lor. Comoara devenise garan ia vie ii l ui Kidd. Am ncuvii n at di n cap. A adar, a ngropat comoara. Corect. n 1699 mprejuri mil e Manhattan-ului i Boston-ului erau aproape neloc uite, a a c Kidd avea mii de l ocuri n care put ea acosta, ca s - i ngroa pe comoara n si guran .

De pild , lng Copacii C pi tanului Kidd. - Da. Iar mai departe, spre est, se g se sc Lespezi le C pitanul ui Ki dd, proba bil o por i une a fal ezei, din moment ce pe Long Island nu e xist lespezi sau stnci propriu-zise. M -a m ridicat n pi cioare. - Vrei s spui c exist o por iune de falez denumit Lespezi le C pi tanul ui Kidd? Unde ? - Unde va ntre micul golf Mat tit uck i Ori ent Point. Ni me ni nu ti e cu preci zie. E vorba tot de o l egend . - Dar asc unde un s mbure de adev r. Nu? - Da, tocmai de aceea e i nteresant . Am ncuvii n at di n cap. Una dint re acest e legende - Lespezil e C pi tanului Kidd - i determina se pe so ii Gordon s cumpere pogonul de fal ez de l a Margaret Wiley. Foarte inteligent di n partea lor. - F r ndoi al , Kidd i-a ascuns comoara n mai mult e locuri , a ad ugat Emma. Fie aici n Nort h Fork, fie pe insula Block sau Fisher. Cele mai mul te relat ri indic aceste punct e. - Ce alte locuri ar mai fi? - Mai exist unul confir mat de istorie. Insula Gardiners. - Gardiners? - Da. E un fapt atest at docume nt ar. n iunie 1699, n timp ce naviga n zon , ncercnd s ajung l a o n elegere cu lordul Bellomont , Kidd a ancorat n apropierea i nsulei Gardiners, ca s se aprovizioneze. Pe atunci insula figura pe h r i cu numele de insul a Wight, dar era, i conti nu s fi e, proprietatea fami liei Gardi ner. - Adi c , act ualii propriet ari ai i nsulei sunt me mbrii fami liei Gardiner, aceia i care o st pneau i n 1699? - Exact. Insula a apar inut aceleia i familii nc din 1639, cnd le -a fost atribuit de regele Carol I. n 1699 John Gardiner, al treilea proprietar al i nsulei, locuia acol o mpre un cu fa milia. Povestea c pit anul ui Kidd se mpl ete te n bun part e cu istoria fa miliei Gardiner, a ad ugat Emma. De fapt , pe insula Gardiners exist Val ea lui Ki dd, precum i un momu me nt din pi atr pe locul n care John Gardiner a ngropat o parte di n comoar , la rug mi nt ea lui Ki dd. nt reaga insul este proprietate privat , t otu i act ualul st p n i permite di n cnd n cnd s-o vizi tezi. A ov it, apoi a spus: Fredric i cu mine a m f ost oaspe i i acest ui domn. Nu a m f cut nici un come nta riu, ci am spus: - Deci acolo chiar a fost ngropat o comoar . - Da. William Kidd a venit pe i nsul la bordul goelet ei San Antonio, iar John Gardiner a ie it n larg cu o barc mic , s vad cine ancorase n apropi ere de proprietatea lui. Dup toate relat rile, a fost o ntl nire amical i cei doi au f cut schi mb de daruri. ntre ei a mai exist at cel pu in o ntrevedere, ocazie cu care Kidd i -a dat lui John Gardiner o bun parte din comoar , cu rug mi nt ea ca acesta din urm s-o ngroa pe pe insul . - Sper c i-a cerut i o chit an , am coment at. - A procedat chiar mai n elept: ulti mele cuvi nte adresat e de Ki dd lui John Gardi ner au fost: Dac vin s- o recuperez i n-o mai g se sc, i voi lua, n schi mb, capul, precum i pe cel al fi ul ui t u". - Mai eficient dect semn tura de pe o chi tan . Ea a sor bi t di n ceai, apoi s-a ui tat la mine i a spus: - Evident, Kidd nu s-a mai nt ors. Dup ce a primit o nou scri soare bine voit oare de l a Bellomont, s-a pre g t it s mear g la Boston, ca s r spund acuza iilor. A acostat acolo l a 1 iul ie. Ti mp de o s pt mn i s-a ng duit s r m n n libertat e, pentru a vedea cu cine lua l eg t ura. Apoi, la ordinul l ui Bellomont , a fost arestat i pus n lan uri . Corabia i l ocui n a l ui din Bost on au fost sc otocite, ocazie cu care s-au g si t s cule i cu aur, argint, cteva bijuterii i diamant e. Era o avere considerabi l , dar nu at t ct se presupunea c avea Kidd i, oricum, nu sufi cient ca s acopere costuril e expedi i ei. - Ce s-a nt mpl at cu comoara de pe insula Gardiners? a m ntrebat. - Ai ci m rturi ile difer . Se pare c Bellomont a prins de veste i a trimi s pri n me sa ger o'scri soare bi nevoit oare lui John Gar diner. .. Emma a tras n drept ul ei un facsi mil i a citit: Domnul e Gardiner, l-am re i nut pe c pit anul Kidd n temni a ora ului, mpreun cu c iva oame ni de -ai lui. A fost anchet at de mine nsumi i de Consi liu i, printre altele, a m rturi si t c a l sat la dumneavoastr o nc rc t ur de aur constnd di nt r-un cuf r i alte pachet e, pe care, n numele Maj est i i sale, v cer s le resti tui i imediat, ca s le pot pune la dispozi i a regelui . Voi avea grij ca efort ul dumneavoa str de a v deplasa pn aici s fi e r spl tit. Se mnat , Bellomont ".

Emma mi -a ntins scrisoarea i a m parc urs- o n fug . Chiar n el egeam c te ceva. Incredibil, m-a m gndit, cum supra vi e uise acea hrtie vre me de trei secole. Mi -a venit gndul c , poate, alt docume nt vechi de trei sut e de ani, referitor la amplasarea altei p r i din comoara lui Ki dd, era cauza uciderii a doi cercet tori din sec olul al dou zecil ea. - Sper c John Ga rdiner i-a r spuns lui Bellomont ceva de genul: Care Kidd? Care aur?" Ea a z mbit. - Nu, John. Gardiner nu era omul care s se pun r u cu guvernatorul i cu regele. S-a supus i a transportat el nsu i comoa ra l a Boston. - Pun pariu c a p st rat ceva i pentru el. Emma a mpins spre mine o hrt ie i mi -a spus: - Aceasta est e o fot ocopi e dup inve ntarul origi nal al comorii predate de John Gardi ner l ordul ui Bellomont . Origi nal ul se g se t e la Arhi vel e Publice di n Londra. M -a m uitat la fotocopia ori ginalului care era rupt pe alocuri i total indesci frabil pentru mine. Am mpi ns-o napoi spre Emma. - Tu chiar po i ci ti a a ceva? - Pot. A ridicat fotocopia n lumi na l mpii i a citit: La 17 iuli e am pri mit de la domnul John Gardiner: un s cule cu praf de aur, un s cule cu monede de aur i argint, un pachet cu praf de aur, un s cule cu t rei i nele de argint i diverse piet re pre ioase, un s c ule cu piet re ne l efuite, un pachet cu crist ale i piet re pre ioase, dou inel e cu carneol, dou agat e mici, dou a meti ste, toate n acela i s cule , un s cule cu but oni de argint, un s cul e cu fragme nte de argint , dou s cul e e cu lingouri de aur i dou s cule e cu lingouri de argint. Greutatea total a aurului men i onat mai sus este de o mie o sut unsprezece uncii , m surat cu si st e mul de greut i pentru metal e pre i oase. Argint ul cnt re te dou mii trei sute cincizeci i trei de uncii, giuvaerurile i pi etrele pre ioase cnt resc apte sprezece unci i..." Emma a ridicat privi rea de pe inve ntar i a spus: O avere considerabi l , dar dac d deai crezare preten iilor M ogul ului fa de stat ul britanic, atunci lipsea de dou zeci de ori mai mul t aur i bij uterii dect se recupera se de pe i nsula Gardiners, de l a bordul vasul ui San Antonio i de la l ocui n a din Bost on a lui Ki dd. Mi -a z mbit i m-a ntrebat: Ei bine, domnule det ectiv, unde se afl rest ul pr zi i? I-a m r spuns tot cu un z mbet: - P i.. . o trei me este i acum n Marea Carai bilor. - Da. Acea comoar , bine docume ntat , a disp rut, dnd na t ere la sute de legende locale, la fel cum i pe meleagurile noastre ci rcul alte sute. - Da. .. de ase me nea, echipajul i-a l uat part ea cuve nit , naint e de a abandona cora bi a. - Da, dar toat partea echipaj ul ui nu reprezenta mai mult de zece procente din nt reaga comoar . A a era n elegerea. - Plus asisten medical i dentar . - Deci , unde se afl restul comori i? - P i, se poate presupune c John Gardiner i-a opri t i el cte ceva. - Se poate presupune i acest lucru. - Emmot, avocatul, i -a l uat, f r ndoi al , partea l ui. Ea a ncuvi in at din cap. - Ct mai r mne ? Ea a ridicat din umeri. - Cine t ie? Esti m ril e variaz ntre cinci i zece mi lioane de dolari li ps , n moned actual . Dar, dup cum a m spus, dac ar fi descoperit pe l ocul n care a fost ascuns , cu l ada putrezit , i a a mai departe, comoa ra ar valora azi dublu sau triplu, la o licita ie la Sothe by's. Numai hart a comori i, dac ar exi sta i ar fi scris de m na lui Kidd, ar put ea fi vndut l a li cita ie cu sute de mii de dolari , a ad ugat ea. - Ct iei tu pe o hart l a magazi nul de suve niruri ? - Patru dol ari. - Nu sunt autenti ce? Ea a z mbit i i -a t ermi nat ceaiul. - Se presupune c Kidd a ngropat comoara n unul sa u mai mul te locuri , ca o garan i e pe care mi za ca s - i r scumpere libertat ea i s scape de spnz ur toare, a m zis eu. A a s-a pre supus ntotdeauna. Dac a ngropat o parte di n comoar pe insula Gardiners, at unci proba bil c a ascuns-o i n

alte locuri , pentru acela i moti v. Copacii C pit anul ui Kidd i Lespezile C pit anul ui Kidd, a precizat ea. - M-am dus s v d Copacii C pit anului Kidd, i-am spus. - Z u? - Cred c am desc operit locul, ns to i copacii au fost t ia i. - Da, pe l a nceput ul secolului mai exist au c i va stej ari uria i. Ac um nu mai e ni ci unul. Oa me nii tot s pau n j urul buturugil or, a ad ugat Emma. - Unel e but urugi se mai v d i acum, i-am spus. - Pe vremea coloni t ilor, c utarea comoril or ascunse de pira i devenise n ase me nea m sur o obsesie na i onal , nct Frankl in a scri s arti cole de pres mpotriva acestei ocupa ii, m-a i nformat Emma. Prin ani i '30 oa menii nc mai s pa u n zona aceea. Nebunia s-a st ins aproa pe cu totul, a ad ugat ea, dar face parte din tradi iile l ocul ui, de aceea n-a m vrut s ne aud ni meni discut nd despre comori asc unse n zi ua n care am fost la Restaurantul Cut chogue. La ora aceast a, j um tat e din ora ar fi r scolit de s p turi . A z mbi t l arg. - Ui mit or. Deci comoara ngr opat de Kidd trebui a s fie garan i a vie ii l ui. Cum de nu l -a sal vat de spnz ur toare? - Di n prici na diversel or nen el egeri, a ghi nionului, a dorin ei de r zbunare. n pri mul rnd, nime ni din Boston sa u di n Londra nu credea c Kidd put ea recupera comoa ra din Marea Caraibil or i , proba bil, aveau dreptat e. Aceea disp r use de mul t. De ase me nea, r mnea u plngerea Mogulului i probl ema poli tic . Ki dd a jucat inteligent. A pretins iertare absolut din part ea regelui, n schi mbul comori i. Probabi l ns c regel e i ceilal i socoteau c , pentru a protej a Compa ni a Indiilor de Est , t rebui a ca Mogulul s - i recapete comoara. Prin ur mare, nu-i interesa s -l gra i eze pe Kidd n schi mbul dest inuiri i l ocul ui n care fuse se ngr opat . Preferau mai degrab s -l spnzure, ceea ce au i f cut. - Dar la proces Kidd a pome ni t de comoara asc uns ? - N-a suflat o vorb . Exist transcrieri ale procesul ui din care reiese c Kidd i -a dat sea ma c urma s fi e spnz urat , i ndi ferent ce ar fi f cut sau ar fi declarat . Cred c a acceptat sit ua ia i, ca ultim act de dispre , a decis s duc secretul cu el n morm nt. - Sau i l-a dest inuit so iei . - Foarte posi bil. So ia i avea banii ei, totu i se pare c a t r it destul de bine dup moartea c pi tanului. - A a se ntmpl cu t oat e femeile. Te rog, f r re marci sexi st e. Spune-mi ce s-a ntmpl at cu comoara . N-a m suficient e informa ii . Indi ciil e sunt vechi. Cu toate acestea, ti nd s cred c pe undeva mai exist ngropat o parte din comoar . Crezi c Kidd i-a spus so iei unde era ntreaga comoar ? Am chibz uit cteva mome nt e, apoi i -am r spuns: Ki dd ti a c i so ia l ui putea fi arestat i for at s vorbea sc . A adar. .. cred c la nceput nu i -a spus, dar c nd a aj uns n nchisoarea din Bost on, urm nd a fi tri mi s la Londra, probabi l c i-a dat unel e indicii. De pi ld , num rul di n opt ci fre. Emma a ncuvi in at din cap. ntot deauna s-a pre supus c Sarah Kidd a reu it s recupereze o parte din comoar . Dar nu cred c Kidd i-a spus despre ntreaga comoar : dac so i a ar fi fost arest at i silit s vorbea sc , atunci el ar fi pierdut orice ans de a- i r scump ra via a. Cred c a dus cu el n morm nt secret ul l ocul ui n care a ngropat o parte a comori i, a ad ugat ea. Ki dd a fost tort urat? am ntrebat. Nu, a r spuns ea, i ntotdeauna s-a pus ntrebarea de ce nu. Pe atunci oa me nii erau t ortura i pentru motive mult mai nense mnate. O bun parte di n povestea c pit anului Kidd nu are sens, a ad ugat. Dac a fi tr it pe vre mea aceea, a fi g sit expl ica ia, am spus eu. Dac ai fi t r it pe vre mea aceea, te-ar fi spnz urat i pe tine, pentru c ai fi adus numai necazuri. Emma, poa rt -te frumos. Am prelucrat toat e infor ma i ile pri mi te i un timp l e-a m sucit n mi nte n fel i chi p. M -am gndit din nou la scrisoarea detali at tri mis de Charles Wilson fratelui s u i a m ntrebat -o pe Emma: Crezi c Kidd a me morat toat e locuril e n care a ascuns comoara ? Oare e posibil ?

Proba bil c nu. Bell omont a c ut at dovezi ale comorii ngropate i a recuperat unel e hrtii de la locuin a din Bost on a l ui Ki dd, precum i de la bordul va sul ui San Antonio. Printre ele nu exist a ns nici o hart i nici coordonate al e vreunei comori ngropate... sau, dac existau, atunci Bell omont a p strat secret ul. Ar trebui s - i mai spun c Bell omont a murit naint e de execu i a lui Ki dd la Londra. A adar, dac a avut unele h r i cu comoara lui Ki dd, se prea poate ca acestea s fi disp rut la moartea l ui. Vezi bine, John, a ad ugat ea, c exist o sumedeni e de indicii i neconcordan e. Persoanele i nteresate de acest capitol au f cut pe detec ti vii n istorie de secole ntregi. Mi-a z mbit i a nt rebat: Ei, i-ai f cut o p rere? - Nu nc . Mai am ne voie de cteva mi nute. - G nde te-te pe ndelet e. ntre timp, eu si mt nevoi a s beau ceva. S merge m. - A teapt o clip . Mai am c teva nt reb ri. - S le aud. - S zicem c eu sunt c pitanul Ki dd i c am na vi gat pe bra ul Sound de lng Long Island, vre me de... ct? - Cteva s pt mni . - Bun. Am fost la Oyster Bay, unde a m luat leg tura cu un avocat, iar so ia i copi ii mei au plecat din Manhatt an i au urcat la bord. Am fost pe i nsula Gardiners. .. L-am rugat pe domnul Gardiner s ngroa pe o parte di n comoar . tiu unde a ngropat -o? - Nu, mot iv pentru care nu a fost nevoi e de hart . Kidd nu i -a spus l ui Gardiner dec t s fac n a a fel, nct s -i pun la dispozi ie comoa ra atunci c nd se va ntoarce, altfel i va t ia capul. Am ncuvii n at di n cap. - Mai eficient dect o hart . Kidd n-a avut nevoi e nici cel pu in s 'sa pe o groap . - Corect. - Crezi c a procedat la fel i n celelalte locuri ? - Cine t ie? Met oda cea mai obi nuit era aceea de a cobor pe rm cu c iva oame ni i de a ngropa comoara n t ain , dup care se dese na o hart cu locul exact. - Dar n aceast si tua ie existau mart ori care cuno teau a mpl asa me nt ul . - Metoda t radi ional de p strare a secret ul ui, practi cat de pira i, era s -l ucid pe cel care s pa groa pa i s -1 azvrle n unt ru. Dup aceea, c pit anul i omul s u de ncredere astupau groapa. Se credea c duhul celui ucis va p zi comoa ra. De fapt, chiar au fost g sit e schelete al turi de l zile cu comori . . Prob prezumpti v a cri mei, am come ntat eu. - Dup cum a m mai spus, a continuat Emma, n acel moment echipajul lui Ki dd era redus poat e la ase sa u a pte oa meni . Dac el a avut ncredere cel pu i n n unul singur, care s se ngrijeasc de corabie i de famil ia l ui, atunci nu i-a fost greu s urce ntr-o barc , s v slea sc p n la primul golfule i s ngroape cu m na lui o lad cu comori. Nu-i cine t ie ce scofal s sapi o groa p n ni sip. Filmele de cine matec arat de obicei un grup numer os care coboa r l a rm, dar, n func ie de dimensiunile l zii, e nevoi e doar de una sau dou per soane. Am ncuvii n at di n cap. O bun parte di n percep i ile noast re sunt infl uen ate de filme care prezint realitatea eronat . Proba bil c a a stau lucruril e, a confirmat Emma. Da r un lucru este corect n filme: orice vn t oare de comori ncepe cu descoperirea unei h r i pi erdute. La parter le vinde m cu patru dol ari bucata, dar n decursul secol elor au fost vnd ute nai vi lor cu zeci de mi i de dol ari. Am cugetat la cele auzit e, g ndi ndu-m c , poate, o astfel de hart una real ajunse se cumva n posesia lui Tom i Judy Gordon isau Fredric Tobin. Parc spuneai c insul a Gardi ners se numea cndva i nsula Wight, m-a m adre sat eu Emmei. -Da. Mai sunt i alt e insul e pe aici care odi nioar aveau alt nume? Binen eles. Evident, la nceput t oate insul ele purt au denumiri indiene. Ulterior unele au primi t nume engleze ti sau ol andeze. Dar chiar i acel ea s-au schi mbat n decursul ani lor, a ad ugat ea. n Lumea Nou au exist at mari pr obl e me cu denumiril e geografice. Uni i c pit ani englezi nu aveau dect h r i olandeze, al ii aveau h r i care denumeau gre it o insul sa u un ru; une ori ortografia era

cumpli t , unele h r i aveau l ocuri goale, alt ele d deau i nten i onat informa ii gre i te. Am ncuvii n at di n cap i am spus: S lu m, de pild , insula Robin sa u chiar Pl um. Cum se nu mea u el e pe vre mea lui Ki dd? De spre insula Robi n nu ti u ni mi c precis, dar Pl um Island se nu mea l a fel, numai c se scri a P-L-U-M-B-E. Denumirea pr ove nea de l a vechiul nume olandez al insul ei care se scria P-R-U-Y-ME-Y-L-A-N-D. Se prea poat e s fi exist at o denumire i mai veche , a ad ugat ea, i ar cineva ca William Ki dd, care nu fuse se pl ecat pe m ri ani de zil e naint e de misiunea pri mit de la l ordul Bellomont , avea sau c ump ra se h r i de navi ga ie vechi de zeci de ani. Nu era ceva neobi nuit . Harta cu comori a unor pi ra i, care putea fi luat dintr-un atl as, put ea con ine cteva i nadverten e. n pl us, t rebuie s ii cont c n zilele noa stre nu exi st multe h r i cu comori autenti ce, a a c e greu s t ragi o concl uzie general privind corecti tudinea docume nt elor de acest fel. Tot ul depindea de pi rat. Uni i erau t mpi i de -a drept ul. Am z mbit. - Dac piratul a evitat s deseneze o hart , a continuat Emma, atunci se reduc ansele de a descoperi o comoa r pornind de la indica iil e lui scrise. De exe mpl u, pre supune c ai g si un pergame nt n care ar scrie: Pe Pruym Eyland mi -a m ngropat comoara.. . de l a Eagl e Rock me rgi trei zeci de pa i pn l a cei doi st ejari ge meni, patruzeci de pa i la sud", i a a mai depart e. Dac n-ai ti unde se afl Pruym Eyl and, atunci ai fi n mare nc urc tur . Iar dac ai descope ri c Pruym Eyland era vechiul nume al i nsulei Plum, atunci ar t rebui s g se ti st nca pe care la vremea aceea toat lumea o cuno tea sub numele de Eagle Rock. Ct despre ste jari, adi o! n elegi ce vreau s spun? -Da. Dup cteva secunde, Emma a continuat: - Ar hivarii sunt i ei un fel de detectivi. mi dai voie s - i spun ce c red eu? - Te rog. Ea s-a g ndi t un mome nt, apoi a nceput s vor beasc : - So ii Gordon au dat pest e unele i nforma i i referit oare la comoara c pitanului Ki dd sau poate l a alt comoa r ascuns de pira i, dup aceea altcineva le -a descoperi t secretul, moti v pentru care au fost lichida i. M-a privit n ochi. Am drept ate? - Cam a a ceva, i -am r spuns. Acum lucrez l a detali i. - Oare so i i Gord on au recuperat comoara? - Nu tiu sigur. Ea nu a i nsist at. - Dar cum a u dat so ii Gord on pe st e acele i nforma ii? am nt rebat. Vreau s spun c nu v d nici un dosar i ntitul at H r i cu comori ascunse de pi ra i ". A a -i? - Adev rat . Singurel e noa stre h r i cu comori sunt cele de la ma gazinul de suveniruri. Cu t oate acest ea, att aici, ct i n alte muzee sau societ i de istorie exist o mul i me de document e nc necitite sau care au fost ci tit e, f r a li se descifra se mni -fica ia. n el egi? -Da. - Vezi tu, John, a continuat ea, cei care r scolesc arhive ca cel e de l a Londra sa u de l a Muzeul Britanic descoper lucruri noi, pe care al ii le -au omis sa u nu le-au n eles. A adar, cu siguran c mai exist informa ii , fie ai ci, fie n alt e colec ii sau n case parti culare. - n case parti culare? - Da, cel pu in o dat pe an primi m dona i e ct e un obiect descoperit ntr-o c as veche. De pild , un test ame nt sau un act vechi. Presupunerea mea - i re i ne c -i o si mpl presupunere - e c ci neva ca so i i Gordon, care nu erau de profe sie istori ci sau arhivari, pur i si mpl u, au descoperi t ceva att de evident, nc t pn , i ei i-au putut da sea ma ce reprezi nt . - Cum ar fi o hart ? - Da, cum ar fi o hart care nf i eaz clar o zon geografic u or de recunosc ut , d nd totodat indica i i, direc ii, num r de pa i, coordonate i toate cele necesare. Dac au avut a a ceva, atunci puteau foarte bine s mear g exact l a locul cu prici na i s sape. A refl ectat un mome nt , apoi a spus: So ii Gord on au f cut mul te s p turi arheologice pe Plum Island.. . poat e c utau comoara. - n privin a asta nu exist nici un dubi u. Ea m-a pri vit lung, apoi a spus:

- Di n ct e am auzit, au pus s se fac s p turi pe tot cuprinsul insulei . Adic , se pare c nu prea tiau ce sau unde s caute.. . - S p turil e arheologice au fost o acoperire. Asta l e-a dat posibilitatea s se depl aseze n zonele ndep rt ate ale i nsulei, cu lope i . De ase me nea, nu m-ar mira dac mare parte di n acti vitatea lor arhivi stic s fi fost tot o acoperire. - De ce? - Nu li s-ar fi ng dui t s p streze ni mic din ceea ce ar fi g si t pe Plum Isl and. E propriet ate de stat. Prin ur mare, au fost nevoi i s - i creeze o acoperi re. Chipuri le, c ar fi g sit n arhi ve aici sa u la Londra - o scriere care ami ntea de Copacii C pit anului Kidd sau de Lespezile C pitanului Kidd, ceea ce aveau ei s pretind ma i t rziu i determina se s caute comoara. De fapt, ti au deja c aceast comoar se g sea pe Plum Isl and, a m ad ugat . - Incredibi l. - Da, dar proble ma t rebuie analizat i sub cel lalt aspect. Pornind de l a o hart autenti c sau de la ni te i ndi ca ii scri se care localizau comoara pe Plum Isl and. S zi cem c ai de i ne aceast informa ie. Ce-ai face tu, Emma Whitest one? Ea nu s-a g ndi t prea mult i a r spuns: - Pur i si mplu, a infor ma st atul. E un nse mnat docume nt ist oric, iar comoara, dac exist , prezi nt i mportan istoric . Dac e l ocalizat pe Plum Isl and, atunci trebui e g sit pe Plum Island. A proceda alt fel nu-i numai neci nstit, dar i o fraud i storic . - Ist oria e plin de minci uni , n el ciuni i fraude. Pornind chiar de la modul n care comoara a aj uns acolo. Ce mai cont eaz o fraud n plus? Cel care o g se te o p streaz . Corect ? - Nu. Dac comoara se afl pe propriet atea altcuiva -fie chiar i a st atului atunci apar ine proprietarului. Dac a descoperi locul n care se afl o comoar , a accepta o recompe ns . Am z mbit. Ea m-a pri vit. - Dar tu ce-ai face? - P i.. . dup exe mplul c pi tanului Kidd, a ncerca s nchei un t rg. N-a dest inui l ocul persoanei a c rei propriet ate e reprezentat pe hart . Ar fi cinstit s dest inui l ocul n schi mbul unei p r i din comoar . P n i Unc hi ul Sa m ar ncheia un t rg. Ea s-a g ndi t l a ce-i spuse se m i mi-a r spuns: - Presupun c da. Numai c so ii Gord on nu au procedat a a, a ad ugat. - Nu. Ei au avut unul sau mai mul i asoci a i care - dup p rerea mea - au fost i mai ho i dect ei. Probabi l, n egal m sur ani ma i de i nstincte uciga e. n real itat e, nu ti m ce anume f ceau so ii Gordon i nici ce aveau de gnd s fac , pentru c au fost li chi da i. Pute m doar pre supune c au por ni t de la date precise, legat e de o comoar a scuns pe Plum Island, i c tot ce au f cut ult erior a fost , pur i si mplu, un iretlic deliberat i inteligent: Societatea de Ist orie Peconic, s p turi le arheol ogi ce, munca n arhi ve, chiar i s pt mna petrecut la Arhi vele Publice di n Londra... Totul a fost f c ut n vederea t ransport ri i comorii de pe propri etatea Unc hiului Sa m, pe ntru a fi rengropat pe p mnt ul so i lor Gordon. Emma a ncuvii n at di n cap. - De aceea au cump rat t erenul de l a doa mna Wiley, ca s ai b un loc al l or pe care s rengroa pe comoara. .. Lespezile C pit anul ui Ki dd. - ntoc mai. i e i se pare c are sens sau m-a m icnit eu? Tu e ti , ori cum, icnit. Cu t oate acest ea, are sens. Am ignorat come ntariul i am continuat: Dac miza e de zece sau dou zeci de mili oane de dolari , at unci trebuie s faci treaba ca la carte. Nu te gr be t i, i acoperi ur mele naint e ca l umea s - i dea sea ma c ai l sat urme, antici pezi proble mele pe care le -ai put ea avea cu istori cii, cu arheol ogi i i cu statul. Urmeaz s devii nu doar bogat, dar i celebru, n ori ce caz, s ajungi n centrul aten iei. E ti tn r, atr g tor, intel igent i pli n de bani. A adar, nu vrei s ai necazuri. Ea a t cut un timp, apoi a spus: Totu i, ceva s-a ntmpl at. Proba bil c da.. . fiindc Tom i Jud y sunt mor i. Un timp a m t cut amnd oi. Acum a vea m o mul i me de r spunsuri , t ot u i mai r mneau o sumedenie de ntreb ri . Unele dint re ele riscau s nu - i afle niciodat r spunsul, ntruct, la fel ca Willi am Ki dd, Tom i Jud y Gord on lua ser o parte din tai ne cu ei n morm nt. n cele din urm , Emma m-a ntrebat:

Cine crezi c i-a uci s? Proba bil, asociat ul sau asoci a ii. tiu. .. dar cine anume? nc nu tiu. Te gnde ti la cineva anume ? Ea a cl tinat din cap, ns cred c b nuia pe cineva. i ncredi n ase m o sumede nie de i nforma i i Emmei Whi testone pe care, de fapt, n-o cuno tea m. Dar avea m fler n privin a celor n care put ea m s a m ncredere. n eventualitatea c m-a fi n elat i c ea ar fi f cut parte din compl ot , oricum nu cont a, fiindc ea cuno tea t oat poveste a. Dac se ducea i-i spunea lui Fredric Tobi n sa u al tcuiva c ncepuse m s desc urc i ele, atunci cu att mai bine. Fredric Tobin tr ia n vrful t urnul ui i era nevoi e de mult fum ca s ajung pn l a el. Dac era i mpli cat alt persoan , despre care nu a vea m tii n , fumul ar fi putut ajunge i la ea. ntr-o anchet vine un mome nt c nd la i lucruri le s se desf oare de l a sine. Mai ales at unci cnd e ti n cri z de t imp. Am chibz uit asupra ur m toarei ntreb ri i am decis s -mi a sum riscul. n eleg c o part e dintre me mbrii Soci et i i de Istori e Peconi c au venit pe Plum Isl and, s studieze posibi lit atea unor s p t uri, i -a m spus Emmei. Ea a ncuvi in at din cap. - Printre ei s-a num rat i Fredric Tobi n? A ov it, proba bil n virtutea nclina iei ei spre loial itat e. n cele din urm , mi -a r spuns: - Da. O dat a fost i el pe i nsul . - Av ndu-i drept ghizi pe so ii Gord on? - Da. S-a ui tat la mine i m-a ntrebat: Crezi c . .. adic .. .? - Pot face specula ii l egate de mobil i de metod , dar despre suspec i nu vorbe sc ni ciodat cu gl as t are, i -am r spuns. E foarte important s nu mai spui i altora ce -am disc utat, am ad ugat. Ea a ncuvi in at din cap. A I privi t-o. P rea s fie cum o ar t au i aparen ele: o femeie cinst it , intel igent i t r snit exact att ct trebui e. mi pl cea. Am luat -o de mn i a m nceput s m joc cu degetel e ei. - i mul ume sc pe ntru t impul acordat i pentru informa ii. - A fost interesant . Am ncuvii n at di n cap. Gndul mi -a zburat la William Kidd. - Deci l-au sp nzurat? a m ntrebat. - Da. n Angli a l-au inut n lan uri mai bine de un an, dup care l -au j udecat la Old Bailey. Nu i s-a ng duit s aib avocat, martori sa u probe. A fost g si t vinovat i sp nz urat l a locul de execu ie de pe Tamisa. Cor pul i-a fost uns cu catran i at rnat n lan uri, ca averti sme nt pent ru al i marinari . Luni ntregi corbii au ciuguli t din strvul putrezi t. M -a m ridicat n pi cioare. - Hai s be m ceva.

23
Sim eam nevoia s m nnc o por ie zdrav n de paste f inoase, a a c am propus s lu m cina la Restaurantul Claudio. Emma a acceptat. Restaurantul Claudio se afl n Greenport, care dup cum am mai spus - are o popula ie de circa dou mii de locuitori, adic mai pu in dect num rul locatarilor din blocul meu. Am mers spre est, pe Main Road. Cnd am intrat n sat, se f cuse aproape apte seara i ncepea s se ntunece. Satul n sine nu este la fel de bizar i de vechiu ca i c tunele; a fost, i nc este, un port activ i un centru de pescuit comercial. n ultimii ani s-a constatat o oarecare tendin de urbanizare: buticuri, restaurante moderne i altele asemenea, dar Restaurantul Claudio r mne aproape la fel ca n copil rie. ntr-un timp, cnd la North Fork existau foarte pu ine locuri n care s iei cina, localul exista pe malul golfului, n cap t la Main Street, lng chei, exact acolo unde d inuie de un secol. Am parcat i am pornit pe jos de-a lungul cheiului. La chei era ntotdeauna ancorat un vas cu trei catarge; n apropiere se g sea un bar discret, cu oameni zmbitori, precum i cteva ambarca iuni ai c ror ocupan i se g seau, probabil, n Restaurantul Claudio. Era nc o sear pl cut , a a c am f cut cteva remarci pe seama vremii frumoase. - E o depresiune tropical care se formeaz n Marea Caraibilor, mi-a explicat Emma. - Are i Prozac vreo contribu ie?

- E doar un pui de uragan. -Aha. Un pui de leu. Era pl cut s prive ti uraganele de la fereastra apartamentului din Manhattan. Aici ns , la mai pu in de cincisprezece metri peste nivelul m rii, priveli tea nu era ctu i de pu in agreabil . Mi-am amintit un uragan de august, la care fusesem martor n copil rie. Se strnise aproape ca o glum , dup care devenise nsp imnt tor. Deci, mergeam agale i discutam. Primii pa i ntr-o rela ie amoroas au un farmec aparte - mai precis, primele trei zile - dup care deseori cei doi i dau seama c , de fapt, nu se potrivesc. De regul , din pricina unei remarci a unuia din ei, cum ar fi: Sper c - i plac pisicile". Dar cu Emma Whitestone, pn n prezent, totul mergea ca pe roate. i ea p rea s se simt bine n compania mea. La un moment dat chiar mi-a spus: - mi place s fiu cu tine. - Cum a a - P i, e ti altfel dect majoritatea b rba ilor cu care am avut de-a face... to i voiau s afle ct mai multe despre mine, s vorbeasc despre mine, s discute despre art , politic i filosofie, i s afle p rerea mea despre toate cele. Tu e ti altfel. Nu vrei dect s faci amor. Am rs. Ea m-a luat de bra i mpreun am mers pn la cap tul cheiului, de unde am privit b rcile. - M gndeam, a nceput ea... dac Tom i Judy ar mai fi tr it i ar fi anun at c au g sit o comoar fabuloas - o comoar ascuns de pira i, comoara c pitanului Kidd - toat zona ar fi fost invadat de ziari ti, la fel cum s-a ntmplat dup ce au fost asasina i. Tot Southold-ul era plin de reporteri, puneau ntreb ri oamenilor de pe strad , filmau Main. Street, i a a mai departe. - Asta-i meseria lor. - E o ironie a sor ii c au venit aici s fac reportaje despre moartea lor, nu despre norocul care a dat peste ei. Am ncuviin at din cap. - Interesant observa ie. - M ntreb dac ziari tii ar fi venit la Societatea de Istorie Peconic, s afle povestea comorii. - Probabil. - tii, a continuat ea, dup cum spuneam adineauri, au existat perioade de adev rat febr a comorilor. Chiar n anii '30, n timpul crizei economice, i pe la sfr itul anilor '50, Kidd-mania s-a ab tut asupra acestor locuri, de regul ca urmare a vreunui zvon prostesc sau dup descoperirea unui pumn de monede pe plaj . Atunci lumea n v lea de pretutindeni i ncepea s sape pe plaje, pe faleze, prin p duri... Un timp a fost lini te... Poate sunt alte vremuri, n copil rie te jucai de-a pira ii? m-a ntrebat ea. - Chiar la asta m gndeam... mi amintesc c , mic fiind, i auzeam pe localnici vorbind despre pira i. Dar nu prea mult... am ad ugat. M tu a mea avea preocup ri mai elevate. Ea se interesa de indieni chiar nainte ca indienii s fie aici. - Ai mei se interesau de primii coloni ti i de Revolu ie. Mi-i amintesc totu i discutnd despre pira i. Am un frate mai mare i in minte c o dat sau de dou ori l-am v zut jucndu-se de-a pira ii mpreun cu prietenii. Presupun c era o joac de b ie i. Ca ho ii i vardi tii sau indienii i fe ele-palide. - mi nchipui. Acum copiii se joac de-a trafican ii i cump r torii de droguri. Dar mai este i pu tiul, iar fac un joc de cuvinte, pe care l-am ntlnit pe Domeniile C pitanului Kidd. I-am relatat Emmei povestea lui Billy Vn torul de Comori. - Istoria se repet , a comentat ea. Poate c pira ii revin la mod . Ai citit Comoara din insul " a lui Robert Louis Stevenson? m-a ntrebat. - Cum s nu! i C r bu ul de aur" al lui Poe. ii minte indiciul acela stupid, desenul care reprezenta o capr , un ied... n elegi ce vreau s spun? - Sigur. Dar Wolfert Webber" de Washington Irving ai citit? - De asta nici n-am auzit. - O poveste nemaipomenit cu pira i, mi-a explicat ea. A zmbit i m-a ntrebat: Ai v zut vreun film cu spadasini din anii '30 i '40? - Mi-au pl cut la nebunie. - Vezi tu, engleza are pu ine cuvinte mai tentante i mai romantice dect pirat, comoar ngropat , galion... ce altceva?

- Spadasin. mi place cum sun . - Dar Spanish Main? - Da. Indiferent ce nseamn . i tot a a, stnd pe chei lng vechea i uria a corabie cu trei catarge, n lumina asfin itului, ne-am trecut timpul cu astfel de jocuri de cuvinte, vorbind despre pira i, dubloni, pumnale, petice de ochi, picioare de lemn, papagali, expresii ca a fi trimis pe lumea cealalt ", despre insule pustii, pr zi, comori, jafuri, steagul negru cu capul de mort i oasele ncruci ate, h r i i cufere cu comori, X-uri care s nsemne locurile i - c utnd pe fundul sacului sau, cum s-ar zice, culegnd ultima pic tur de pe fundul butoia ului cu rom expresii ca a-i nghe a sngele n vine" i Bravo, voinicii mei!" Amndoi rdeam cu lacrimi. - mi placi, i-am spus eu. - E i normal. Ne-am ntors pe chei, ndreptndu-ne spre Restaurantul Claudio, mn n mn , ceea ce nu mai f cusem de mult vreme. Dup cum am mai spus, era un local vechi, construit n 1830 i care se voia a fi cel mai vechi restaurant din America administrat f r ntrerupere de aceea i familie, Claudio, nc din 1870. Ai mei aveau discu ii n fiecare diminea , cine intra la baie sau n buc t rie; mi era greu s -mi imaginez o asemenea situa ie pe parcursul a o sut treizeci de ani. n orice caz, din cte mi-a relatat un barman, cl direa fusese cndva han, pe vremea cnd Greenport era port pentru pescuitul de balene, iar barul la care m a ezasem mpreun cu Emma fusese adus cu lepul din Manhattan pe la 1880. Barul i rafturile din spatele lui erau din lemn de mahon, sticl gravat i marmur italieneasc i avea un aer u or str in i exotic, f r obi nuitul aspect colonial caracteristic acestor locuri. Aici mi puteam imagina c m aflu iar i n Manhattan, mai ales cnd sim eam n n ri aroma de mncare italieneasc venind dinspre restaurant. Uneori mi era dor de Manhattan i de locuri ca Mica Italie, unde n acel moment se s rb torea San Gennaro. Dac a fi fost la New York, n noaptea aceea a fi mers cu Dom Fanelli pe Mulberry Street, oprindu-ne la toate tonetele cu mncare i ncheind seara n vreo cafenea. Era limpede c trebuia s iau anumite hot rri de viitor. Emma a comandat vin alb, iar barmanul i-a spus: - Servim la pahar ase soiuri locale diferite. Ave i vreo preferin ? - Da... Pindar, a r spuns ea. Bravo, fata mea! Fidel i devotat . Nu voia s bea vinul fostului ei amant n prezen a noului iubit. Asculta i-m pe mine, cu ct naintezi n vrsta, ai tot mai multe bagaje de c rat i tot mai pu in vlag s le sal i de la p mnt. Am comandat o Budweiser i am ciocnit paharele. - i mul umesc nc o dat pentru tot, i-am spus. - Care lec ie de istorie i-a pl cut cel mai mult? - Povestea patului de puf. - i mie. Conversa ia a continuat pe acela i ton. Pe pere i erau o mul ime de amintiri, fotografii alb-negru ale str mo ilor familiei Claudio, vechi fotografii ale unor concursuri de naviga ie din trecut, vechi scene din Greenport i altele. mi plac vechile restaurante, sunt un fel de muzee vii n care po i s bei o bere. Tot n acest local, prin iunie, i cunoscusem pe so ii Gordon. Era unul dintre motivele pentru care inusem s vin aici, pe lng faptul c stomacul meu cerea imperios sos ro u. Uneori i face bine s te ntorci ntr-un anumit decor, cnd vrei s - i aminte ti un lucru petrecut acolo. Mi-au venit n gnd p rin ii mei, fratele i sora mea, a eza i la aceste mese, discutnd despre activit ile zilei i f cnd planuri pentru ziua urm toare. De ani ntregi nu-mi mai amintisem aceste scene. Oricum, am l sat deoparte amintirile copil riei, care prind contur mai u or pe canapeaua unui psihiatru, i m-am concentrat asupra lunii iunie a anului n curs. Venisem aici, la bar, pentru c era unul dintre pu inele locuri pe care le cuno team. mi amintesc c m sim eam nc sl bit, dar nimic nu reu e te s pun pe picioare un fl c u mai bine dect un bar i o bere. Am comandat obi nuitul cocteil, o Budweiser i imediat am remarcat o femeie frumoas , a ezat cteva scaune mai ncolo. Era

n preajma sezonului turistic, seara devreme, ntr-o zi de lucru; ploua i barul era destul de gol. Privirile ni s-au ntlnit. Femeia a schi at o umbr de surs i m-am dus s m a ez lng ea. - Bun , am salutat-o. - Bun , mi-a r spuns. - M cheam John Corey. - Judy Gordon. - E ti singur ? - Numai cu so ul meu, care-i la toalet . - Oh... Abia atunci am observat verigheta. De ce oare nu-mi amintesc niciodat s m uit la verighet ? Ei bine, chiar dac era m ritat i singur ... dar m-am ndep rtat de subiect. M duc dup el, m-am oferit. Ea a surs i mi-a spus: - S nu fugi! M ndr gostisem, totu i i-am spus galant: - Mai vorbim. Tocmai voiam s m duc la locul meu, cnd i-a f cut apari ia Tom. Judy m-a prezentat. Mi-am cerut scuze, dar Tom mi-a spus: - Mai ia o bere. Am remarcat c amndoi aveau alt accent dect localnicii, a a c mi-am nchipuit c f ceau parte dintre primii turi ti sau ceva asem n tor. Nu aveau nimic din brusche ea newyorkez cu care eram obi nuit. Ca n bancul cu tipul originar din Midwest care se duce la un newyorkez ntlnit pe strad i-i spune: Ierta i-m , domnule, mi pute i spune cum ajung la Empire State Building sau trebuie s m duc dracului?" n orice caz, nu voiam s beau cu ei, cred c m sim eam cam stnjenit fiindc ncercasem s -i ag nevasta. Totu i, dintr-un motiv pe care nu-l voi pricepe niciodat , am hot rt s mai beau un pahar n compania lor. Ei, afla i c , de felul meu, pot s tac mlc, dar cei doi erau o pereche att de comunicativ , nct n-a trecut mult i am nceput s le povestesc despre recentul meu necaz. Amndoi i-au amintit c v zuser reportajul la televizor. Pentru ei eram o celebritate. Mi-au spus c lucrau pe Plum Island, ceea ce mi s-a p rut interesant, i c veniser direct aici de la serviciu, cu barca cu motor, ceea ce iar i mi s-a p rut interesant. Tom m-a invitat s v d barca, dar am amnat invita ia pe mai trziu, nefiind pasionat de ambarca iuni. A venit vorba despre casa mea de pe rm, moment n care Tom m-a ntrebat unde anume se g sea i m-a rugat s -i descriu cum se vedea din larg, ca s -mi poat face o vizit . I-am descris-o i, spre surpriza mea, o s pt mn mai trziu chiar i-a f cut apari ia, mpreun cu Judy. Oricum, to i trei ne-am sim it minunat n localul lui Claudio i, un ceas mai trziu, luam cina mpreun . Asta se petrecuse cu vreo trei luni n urm , deci nu de prea mult vreme, totu i aveam impresia c -i cuno team bine. Cu toate acestea, descopeream c existau i lucruri pe care nu le tiam despre ei. - Ei, John! m-a aten ionat Emma. Iart -m . M gndeam la prima mea ntlnire cu so ii Gordon. Chiar aici, la bar. Da? E ti foarte tulburat din pricina...? m-a ntrebat ea. - Nici nu mi-am dat seama ct pl cere mi f cea compania lor. M afecteaz mai mult dect a fi crezut, am ad ugat. Ea a ncuviin at din cap. Am mai p l vr git de una, de alta. Mi-a trecut prin minte c , dac Emma era mn n mn cu uciga ul sau f cea cumva parte din complot, va ncerca s m trag de limb . Dar ea a p rut dornic s ocoleasc subiectul, lucru care mi-a convenit de minune. Masa era gata i ne-am dus n curtea interioar , cu vedere spre golf. ncepea s fie destul de r coare i regretam c vara era pe sfr ite. Sim isem gustul mor ii la propriu, o dat cu sngele care mi glgia pe gur - i presupun c zilele mai scurte i vntul rece mi aminteau c vara mea se terminase, c micul Johnny, care odinioar privea uimit un glonte de muschet , se maturizase n timp ce z cea n canalul de scurgere de pe West 102nd Street, cu trei g uri de glon n el. America este o ar care i ofer a doua i a treia ans , un loc al multiplelor resuscit ri, a a c , dac exist suficiente ocazii, numai un idiot irecuperabil n-ar putea s-o scoat la cap t. Am impresia c te gnde ti la altceva, mi-a spus Emma.

ncerc s m hot r sc dac s ncep cu calmar pr jit sau cu scungili. - Pr jeala nu- i face bine. - i-e dor de ora ? am ntrebat-o. - Uneori. mi lipse te anonimatul de acolo. Aici toat lumea tie cu cine te culci. - Presupun c da, dac te afi ezi cu to i aman ii n fa a angaja ilor. - Dar ie i-e dor de ora ? m-a ntrebat ea. - Nu tiu... N-am s -mi dau seama dect cnd am s m ntorc. M-am scuzat i am ad ugat: Am nevoie de oli . M-am dus la ma in , am luat oli a i am adus-o, ambalat n punga de la magazinul de suveniruri. Am pus punga n fa a ei i Emma m-a ntrebat: - E pentru mine? -Da. - Oh, John, nu trebuia... s-o deschid acum? - Te rog. Ea a vrt mna n pung i a scos oli a nvelit n hrtie de m tase de culoare roz. -Ce-i...? Brusc m-a cuprins panica. Dac babomi a de la magazin se n elase? Dac o confundase pe Emma Whitestone cu altcineva? - A teapt , am spus. Poate n-ar trebui s desfaci pachetul... C iva clien i se uitau la noi, curio i, indiscre i, zmbitori. Emma a desf cut hrtia trandafirie, dnd la iveal oli a cu trandafiri roz. A ridicat-o, innd-o de mner. njur s-a auzit un icnet de surpriz . Cel pu in, a a mi s-a p rut. Cineva a pufnit n rs. - Oh, John! E foarte frumoas ! a exclamat ea. Cum de-ai tiut? - sunt detectiv.

Oh, ce tmpenie
Ea a admirat oli a, ntorcnd-o pe toate p r ile, i s-a uitat la semn tura me terului. Chelnerul a venit la noi i ne-a spus: - Dac dori i, n spate sunt toalete. Oricum, am f cut mare haz pe socoteala oli ei, Emma a spus c va planta n ea trandafiri pitici, eu am r spuns c asta va t ia cheful oricui ar vrea s-o foloseasc , i a a mai departe. Cnd ne-am epuizat umorul pe aceast tem , am comandat cina. Am luat o mas agreabil , stnd la taclale i privind portul. Ea m-a ntrebat dac voiam s r mn la mine i n noaptea aceea, iar eu i-am spus c da. Ea i-a deschis po eta i a scos o periu de din i i o pereche de chilo i. sunt preg tit , mi-a spus. Chiar n acel moment s-a ntmplat s treac pe acolo chelnerul cel glume , care ne-a ntrebat: Mai dori i cafea sau v gr bi i s merge i acas ? n drum spre casa mea din Mattituck, m-a ncercat acela i sentiment, c toate acestea nu se vor termina prea bine, nu cazul la care lucram, nu leg tura cu Emma, nu rela ia cu Beth - indiferent de natura ei i nu cariera mea. Aveam senza ia c strania acalmie i cerul senin prevesteau uraganul care avea s vin .

24
A doua zi de diminea , n timp ce m mbr cam, am auzit soneria i am presupus c Emma, care era la parter, va merge s deschid . Am terminat cu mbr catul pantaloni cafenii, c ma n dungi, pulover albastru i pantofi de sport, f r osete; inuta tipic a zonelor de litoral. n Manhattan persoanele care nu purtau osete aveau de regul n mn ce ti de metal. Aici era chiar ic. Dup vreo zece minute am cobort la parter i am g sit-o pe Emma Whitestone la masa din buc t rie, bnd cafea mpreun cu Beth Penrose. Vai i amar! Era un moment n care se cerea diploma ie, a a c am salutat-o pe Beth: - Bun diminea a, domni oar detectiv Penrose. - Bun diminea a, mi-a r spuns ea. - i-o prezint pe colega mea, Beth Penrose, m-am adresat eu Emmei. Cred c a i f cut cuno tin . - A a cred i eu, a replicat Emma. Tocmai bem cafeaua. - Credeam c ne vedem mai trziu, i-am spus lui Beth cu subn eles.

- A intervenit o schimbare. Asear i-am l sat un mesaj pe robot, mi-a explicat ea. - Nu l-am ascultat. Emma s-a ridicat. - Trebuie s plec la serviciu. - Oh, te duc cu ma ina, m-am oferit. Beth s-a ridicat i ea. i eu trebuie s plec, mi-a spus. Am trecut doar ca s iau foile trase la imprimant . Dac le ai, le pot lua chiar acum. Sta i jos, ne-a spus Emma. Probabil ave i de lucru. A pornit spre u . Am s -i telefonez lui Warrcn s vin s m ia cu ma ina. Locuie te n apropiere. A tept n salon. A ie it din buc t rie, f r s se mai uite la mine. - E pre edinta Societ ii de Istorie Peconic, i-am spus lui Beth. Z u? Cam tn r pentru o astfel de func ie. Mi-am turnat o cea c de cafea. - M-am gndit c ar fi frumos din partea mea s te pun la curent cu stadiul cercet rilor. - Nu-mi datorezi nici o favoare. De ce, doar ne-ai fost de mare ajutor. - Mul umesc. Am r mas amndoi n picioare, eu bndu-mi cafeaua, Beth punnd deoparte cea ca, linguri a i erve elul, ca i cum s-ar fi preg tit s plece. Ar i foarte elegant n aceast diminea , mi-a spus ea. - ncerc s -mi schimb imaginea. Nimeni nu m ia n serios. Ea purta tot un taior, de data aceasta de culoare bleumarin, cu bluz alb . Ar ta grozav, odihnit i cu privirea str lucitoare. i tu ar i foarte bine, i-am ntors eu complimentul. Mul umesc. M mbrac frumos. - Adev rat. Pu in cam prea sever, dar e o impresie subiectiv . Nu-mi d deam seama ce p rere avea despre musafira mea i nici dac i f cuse o p rerea anume. Pe lng mica pornire emo ional pe care o sim isem fa de Beth, mi-am spus c , de fapt, m abandonase din punct de vedere profesional. Acum iat c se ntorsese. Nu tiam dac era cazul s -i spun c n lipsa ei nregistrasem unele progrese semnificative; sau c , dup p rerea mea, descoperisem mobilul dublului asasinat, a a c erau necesare unele investiga ii privind persoana lui Fredric Tobin. Dar de ce s m leg la cap? Poate m n elam. De fapt, dup noaptea care trecuse, nu mai eram att de sigur c Fredric Tobin era cel vinovat de moartea lui Tom i Judy Gordon. Poate tia mai multe dect l sa s se n eleag , totu i p rea mai probabil ca altcineva s fi ap sat pe tr gaci... cineva ca Paul Stevens. Am hot rt s v d ce date utile mai puteam ob ine de la ea i ce anume era dispus s -mi ofere. Se anun a un meci strns. Runda nti. - Max a pus cap t carierei mele n ora ul Southold. - tiu. - Prin urmare, nu cred c mai am dreptul la informa ii de inute de poli ie. - Vorbe ti serios? Faci pe sup ratul? - i una, i alta. Ea s-a jucat pu in cu linguri a, apoi a spus: - S tii c eu i respect opiniile i deduc iile. - Mul umesc. A aruncat o privire prin buc t rie. - Asta zic i eu cas . - O cucoan gras i sulemenit . - E a unchiului t u? - Da. El s-a mutat pe Wall Street. Acolo se c tig bani cu ghiotura. M-a trecut i pe mine n testament. E un fum tor nr it. - Oricum, bine c ai avut un loc n care s - i petreci convalescen a. - Ar fi trebuit s m duc n Marea Caraibilor. Ea a zmbit. - Nu te-ai fi distrat la fel de bine. Apropo, cum te mai sim i? m-a ntrebat. - Oh, bine. M simt bine, cu condi ia s nu m obosesc. - Atunci nu te obosi. - A a am s fac. - A adar, cu ce te-ai ocupat n ultimele zile? Ai prins ceva fire?

- Pu ine. Dar, dup cum spuneam, Max m-a l sat balt , iar eful m-a v zut la televizor n noaptea crimei. n plus, cred c prietenul t u, domnul Nash, a pus o vorb bun " pentru mine la superiorii mei. Foarte urt din partea I ii. - I-ai f cut zile fripte, John. Pun pariu c e cam sup rat pe tine. - Posibil. Probabil vrea s m extermine. - Eu nu tiu nimic.

Eu da.
- Partea proast e c , probabil, va trebui s dau anumite explica ii mah rilor de la departamentul de poli ie. mi pare r u. Dac te pot ajuta cu ceva, spune-mi. Mul umesc. Am s m descurc. i strici dosarul dac te culci cu un poli ist care a fost r nit. De fapt, ce vrei? S - i p strezi slujba sau s renun i la ea? S-o p strez. E ti sigur? Da. Vreau s m ntorc la lucru. sunt preg tit. Bun. A a i ar i. Mul umesc. A adar, cine i-a lichidat pe Tom i Judy Gordon? am ntrebat-o. Ea s-a silit s zmbeasc . Credeam c ai s -mi spui tu. Pentru un dolar pe s pt mn nu prime ti prea mult. Sau poate era vorba de un dolar pe lun ? S-a jucat un timp cu linguri a, apoi s-a uitat la mine i mi-a spus: n clipa n care te-am cunoscut, mi-ai fost antipatic. i tii de ce? D -mi voie s m gndesc... sunt arogant, fac pe de teptul, ar t prea bine. Spre surprinderea mea, ea a ncuviin at din cap. Destul de adev rat. Acum ns mi dau seama c e ceva mai mult de capul t u. Nu, nu este. Binen eles c este. Poate ncerc s reg sesc copilul din mine. Oh, la asta te pricepi grozav. Ar trebui s revii la adultul care se ascunde n spatele copilului. Nu a a se vorbe te cu un erou r nit. n concluzie, a continuat ea, cred c e ti loial fa de prieteni i devotat meseriei tale. Mul umesc. S ne ntoarcem la cazul nostru. Deci, vrei s te pun la curent cu ce am mai ntreprins. Ea a ncuviin at. Presupunnd c ai mai ntreprins ceva. Se pare c te-ai ocupat cu alte lucruri, a ad ugat, cu o umbr de sarcasm. ine de meserie. E pre edinta... Emma a vrt capul n buc t rie. - Mi se pare c aud un claxon afar . Mi-a f cut pl cere s te cunosc, Beth. Vorbim mai trziu, John. i-a retras capul i imediat dup aceea am auzit u a de la intrare deschizndu-se i nchizndu-se la loc. - E o femeie dr gu , a spus Beth. Nu- i ia la ea prea multe lucruri, a remarcat. N-am f cut nici un comentariu. - Ai foile cu eviden a contabil ? - Da. M-am ridicat. sunt n birou. M ntorc imediat. M-am dus n holul central, dar, n loc s intru n birou, am mers la u a din fa . Emma edea ntr-un fotoliu de r chit i a tepta ma ina. n apropiere se vedea Ford-ul negru de poli ie al lui Beth. - Mi s-a p rut c aud un claxon, a repetat Emma. Am s a tept aici. - mi pare r u c nu te pot duce cu ma ina la magazin, am spus. - Nici o problem . Warren locuie te prin apropiere. A i pornit ncoace. - Bine. Ne vedem mai trziu? - Vineri seara ies n ora cu fetele. - i ce fac fetele n astfel de ocazii? - Exact ce fac i b ie ii. - Unde merg fetele? - De regul , la Hamptons. Toate c ut m so i i aman i boga i. - i una, i cealalt ? - Ce se ive te mai nti. Ce e mai rentabil.

- Bine. Trec mai trziu pe la flor rie. Unde-i oli a? am ntrebat-o. - n dormitor. - i-o aduc mai trziu. Pe aleea cea lung a intrat o ma in i Emma s-a ridicat n picioare. - Colega ta a p rut surprins s m g seasc aici, a spus ea. - P i, probabil se a tepta s -i deschid eu. - A p rut mai mult dect surprins . Oarecum... descump nit . Ab tut . ntristat . Am ridicat din umeri. - Spuneai c nu te mai ntlne ti cu nimeni de aici. - A a este. Pe ea am cunoscut-o luni. Iar pe mine miercuri. Adev rat, dar... Uite ce e, John, mie pu in mi pas , dar... Ea nu voia dect... A venit Warren. Trebuie s plec. A pornit spre trepte, apoi s-a ntors lng mine, m-a s rutat pe obraz i s-a dus gr bit la ma in . I-am f cut semn cu mna lui Warren. Ei, asta era. Am intrat n cas i m-am dus n birou. Am ap sat butonul robotului telefonic. Primul mesaj, nregistrat la ora apte n seara precedent , era de la Beth, care spunea: Mine la zece am ntlnire cu Max, a dori ca mai nainte s trec pe la tine, pe la opt i jum tate. Dac nu- i convine, telefoneaz -mi ast -sear ". mi d dea num rul de acas , apoi spunea: Po i s m suni mine diminea sau pe telefonul din ma in ". mi l sa i num rul din ma in , dup care ncheia astfel: Dac faci cafea, aduc eu gogo ile". Vocea ei suna foarte amical. Z u c n diminea a aceea ar fi trebuit s -mi telefoneze din ma in . Oricum, asta era. Din experien a acumulat n decursul anilor, tiam c , dac i scap un mesaj telefonic, de regul i se ntmpl ceva interesant. Urm torul mesaj era de la Dom Fanelli, care mi telefonase la opt diminea . Hei, e ti acas ? ntreba el. Dac da, ridic receptorul. Bine, atunci ascult ... Azi m-au vizitat doi tipi de la brigada operativ antiterorist . Un individ de la FBI, pe nume Whittaker Whitebread sau cam a a ceva, b rbat ic i pus la patru ace, i colegul lui de la poli ie, pe care amndoi l-am ntlnit de cteva ori, un r noi. tii bine la cine m refer. n orice caz, ineau s afle dac mai primisem vreo veste de la tine. Vor s te vad mar i, cnd te ntorci de la vizita medical . E musai s te duc la ei. Cred c cei de la FBI nu dau crezare propriilor declara ii de pres referitoare la vaccinul anti-Ebola. Am impresia c aici se ascunde altceva. Ascult , crezi c ne vom mboln vi de gonoree i c o s ne cad coco elul? Apropo, mine sear mergem s s rb torim San Gennaro. Mi c - i fundul ncoace i vino la ntlnire. Vom fi la barul Taormina, la ora ase seara. Kenny, Tom, Frank i cu mine. Poate i ni te puicu e. O s mnc m de-o s plesnim. Bellsimo. Molto bene. Vino cu noi, dac ardeia ul t u se simte singur. Ciao. Interesant. M refer la brigada operativ antiterorist . Era clar c nu-i preocupa p trunderea pe pia a neagr a unui leac miraculos mpotriva virusului Ebola. F r ndoial c Washington-ul continua s fie cuprins de panic . Ar fi trebuit s le spun s nu- i mai fac griji... e vorba de pira i, b ie i. n elege i? C pitanul Kidd, dubloni, monede de opt b nu i, ce naiba or mai fi i alea. N-aveau dect s umble dup terori ti. Era un antrenament foarte bun. S rb toarea San Gennaro. mi l sa gura ap dup calmar pr jit i calzone. Iisuse, uneori m sim eam aici ca n exil. Alteori mi pl cea... natur , lini te, osele pustii, egrete... A fi putut ajunge la Taormina la ora ase seara, de i nu voiam s zbor chiar att de aproape de flac r . Mai aveam nevoie de timp, or timp aveam berechet, pn mar i, cnd urma s pun laba pe mine: mai nti medicii, apoi Wolfe i, n final, tipii de la brigada operativ antiterorist . M-am ntrebat dac Whittaker Whitebread i George Foster ineau leg tura unul cu cel lalt. Dac nu cumva erau una i aceea i persoan . n orice caz, am luat teancul de foi cu eviden a contabil . Pe aceea i mas de lucru se g sea punga de plastic de la Podgoriile Tobin, cu placa de ceramic pictat nf i nd o egret . Am luat-o, apoi m-am gndit: Nu", apoi Da", iar Nu" i, n cele din urm , Poate mai trziu". Am pus-o la loc pe mas i m-am napoiat n buc t rie.

25

Beth Penrose i scosese hrtiile din servieta diplomat i le n irase pe toat masa. Am remarcat i o farfurie plin cu gogo i, i-am dat teancul de foi, iar ea L-a pus deoparte. - Iart -m c a durat att, i-am spus. A trebuit s -mi ascult mesajele telefonice. L-am primit i pe al t u. - Ar fi trebuit s te sun din ma in , s-a scuzat ea. - E n ordine. Ai u deschis la mine. Am ar tat hrtia de pe mas i am ntrebat: Ce ai acolo? - Cteva nsemn ri. Rapoarte. Vrei s le auzi? - Sigur. Am turnat cafea pentru amndoi i m-am a ezat. - Ai mai descoperit ceva n eviden a contabil ? m-a ntrebat Beth. - Doar cteva facturi telefonice pu in mai umflate, pe c r ile de credit Visa i Amex, dup voiajul n Anglia. - Crezi c excursia n Anglia a nsemnat i altceva, pe lng afaceri i vacan ? m-a ntrebat ea. - Posibil. - Crezi c s-au ntlnit cu un agent str in? - Cred c nu vom afla niciodat ce au f cut n Anglia. Binen eles, eram absolut convins c - i petrecuser toat s pt mna r sfoind documente vechi de trei sute de ani, aten i s se semneze la intrarea i ie irea din Arhivele Publice isau Muzeul Britanic, mod prin care i afirmau buna lor credin n calitate de c ut tori de comori. Totu i, nc nu eram dispus s mp rt esc teoria mea i altora. Beth a f cut o scurt nsemnare n agend . Poate c un arhivar va fi cndva interesat de agenda unui detectiv criminalist de la sfr itul secolului al dou zecilea. Odinioar aveam i eu o agend , dar cum nu sunt n stare s -mi descifrez propriul scris, nu-mi folosise la nimic. - Bine, s ncep cu nceputul, mi-a spus Beth. n primul rnd, nu am reu it s recuper m cele dou gloan e din apa golfului. E o misiune aproape imposibil , a a c s-a renun at. - n eleapt hot rre. - Bun. Num rul doi. Amprentele. Aproape toate amprentele din cas apar in so ilor Gordon. Am g sit-o pe menajer , care f cuse cur enie n aceea i diminea . Am descoperit i amprentele ei. - Dar amprentele de pe atlas? - sunt numai ale so ilor Gordon i ale tale. Am examinat fiecare pagin cu lupa i cu lampa cu ultraviolete, a ad ugat ea. Am c utat semne, n ep turi cu acul, scrieri secrete... orice. Absolut nimic. - Speram c aici s-ar putea g si ceva. - N-am avut norocul acesta. A aruncat o privire la nsemn ri i a continuat: Rezultatele autopsiei sunt cele a teptate. n ambele cazuri, moartea a fost provocat de o traum puternic a creierului, din cauza r nilor de glon , vizibile pe capul fiec reia din victime; amndou gloan ele au p truns prin fa ... etc, etc. S-a g sit praf de pu c sau pulbere detonant , semn c s-a tras de aproape. Prin urmare, probabil c putem elimina varianta unei pu ti ac ionate de la distan . Medicul legist nu pune mna n foc, dar opineaz c arma crimei s-a aflat cam la un metru i jum tate sau doi metri de victime, gloan ele fiind de calibru mare: 44 sau 45 de mm. Am ncuviin at din cap. - A a am presupus i noi. - ntr-adev r. Restul autopsiei... S-a uitat pe raport. ... Testul toxicologic: nu s-au g sit droguri, nici permise, nici interzise. Stomacul era aproape gol, poate c luaser un mic dejun u or i foarte matinal. Nu s-au g sit alte semne pe corp, nici o boal depistabil ... A mai continuat n acela i fel timp de un minut sau dou , dup care a ridicat privirea i m-a anun at: Femeia decedat era ns rcinat cam ntr-o lun . Am ncuviin at din cap. Ce mod frumos de a s rb tori celebritatea i averea descoperite peste noapte! Cteva momente am t cut amndoi. Rapoartele de autopsie au n ele ceva care cumva i stric buna dispozi ie. Una dintre cele mai dezagreabile sarcini ale detectivului criminalist este aceea de a fi prezent la autopsie. Este o ndatorire dictat de necesitatea lan ului de probe i justificat din punct de vedere legal, ns nu-mi place s v d corpuri spintecate, organe scoase i puse pe cntar i altele asemenea. tiam c Beth asistase la autopsia so ilor Gordon i m

ntrebam dac a fi rezistat s fiu de fa la scoaterea intestinelor i creierelor unor persoane pe care le cunoscusem. Beth a r sfoit ni te hrtii i a continuat: P mntul ro u de pe pantofii lor de atletism e compus n principal din argil , fier i nisip. Exist din bel ug pe aici, nu merit osteneala de a-l asocia cu un loc anume. Am confirmat, apoi am ntrebat: Exist cumva semne c ar fi f cut munc manual ? De fapt, da. Tom avea o b ic n podul palmei drepte. Amndoi umblaser cu p mnt, care le intrase n piele i sub unghii, cu toat str dania lor de a- i sp la minile cu ap s rat . Hainele prezint pete de acela i fel. Din nou am ncuviin at. Ce crezi c f ceau? m-a ntrebat Beth. S pau. n ce scop? C utau o comoar ngropat . Ea i-a nchipuit c iar i f ceam bancuri, a a c nu m-a luat n serios, exact cum m a teptasem. A mai men ionat cteva puncte din raportul medico-legal, dar n-am re inut alte elemente semnificative. Beth a continuat: Cercet rile am nun ite din locuin a lor nu au dezv luit nici ele lucruri de un interes deosebit. Nu aveau prea multe date stocate n computer, cu excep ia eviden ei veniturilor i impozitelor. tii care-i deosebirea dintre o femeie i un computer? am ntrebat-o. Spune-mi tu. Un computer accept o dischet de zece centimetri. Ea a nchis ochii o secund , i-a frecat tmplele, a r suflat adnc i a continuat: - Aveau un fi et n care s-a g sit ceva coresponden oficial i personal , i altele asemenea. n momentul de fa totul se cite te i se analizeaz . Coresponden a s-ar putea dovedi interesant , dar pn n prezent nu s-a descoperit nimic deosebit. - Orice dovad relevant sau acuzatoare a fost, probabil, furat . Ea a ncuviin at din cap i a continuat: - So ii Gordon aveau haine scumpe, chiar i cele de toat ziua. Nu posedau material pornografic sau accesorii sexuale, aveau o pivni de vinuri cu aptesprezece sticle, patru albume cu fotografii - n cteva e ti i tu - nu posedau benzi audio, aveau un Rolodex pe care-l confrunt m cu cel g sit n biroul lor. Nimic ie it din comun n dul piorul cu medicamente, nimic prin buzunarele hainelor de var , nimic n cele de iarn , care sunt puse deoparte, nici un fel de chei care s nu fi fost ale lor... Se pare c lipse te una, cea de la locuin a so ilor Murphy dac e s dai crezare doamnei Murphy, care a afirmat c le d duse so ilor Gordon cheia casei lor... A ntors o pagin i a continuat s citeasc . Era genul de lucruri care mi captau aten ia necondi ionat, de i, pn n prezent, nu aflasem nimic extraordinar. - Apropo. Am g sit actul de vnzare-cump rare pentru terenul Wiley. Totul e n ordine. De asemenea, nu g sim nici o dovad c victimele ar fi avut un depozit n banc . Sau orice fel de conturi. Am g sit dou poli e de asigurare, n valoare total de 250 000 de dolari, fiecare numindu-1 pe cel lalt principal beneficiar. Restul beneficiarilor sunt p rin ii i alte rude. Am ncuviin at din cap. - Ai f cut treab bun , ai pus n ordine detaliile. - A a e. Nimic interesant pe pere i... fotografii de familie, reproduceri de art , diplome. - Vreun avocat? - Pe perete? - Nu, Beth, un avocat... cine este avocatul lor? Ea mi-a zmbit i a spus: - Nu- i place cnd altul face pe de teptul, nu-i a a? Dar tu... - Te rog, continu . Avocatul. Ea a ridicat din umeri i mi-a r spuns: - Da, am g sit numele unui avocat din Bloomington, Indiana, pe care l vom contacta. Am vorbit la telefon cu p rin ii ambelor victime... a ad ugat ea. E un aspect al meseriei care mi displace. - i mie. - I-am convins s nu vin aici. Le-am explicat c , de ndat ce se va ncheia examenul medico-legal, vom trimite r m i ele lor p mnte ti la centrul de pompe funebre pe care l vor alege. Am s -l

pun pe Max s le comunice c s-ar putea s re inem mai multe obiecte personale pn cnd, cu pu in noroc, vom rezolva cazul i vom merge n instan . tii, e tare greu cnd ai de a face cu o crim , a ad ugat ea. Moartea e, oricum, dureroas . Dar crima... crima c cumplit de suportat pentru toat lumea. - tiu. Beth a tras spre ea alt foaie de hrtie i a spus: - Am f cut cercet ri n leg tur cu Spirocheta la DEA, la Paza de Coast i chiar la Vam . Interesant e c to i cuno teau ambarca iunea: b rcilor de acest tip li se acord o aten ie deosebit . Oricum, din punctul lor de vedere, so ii Gordon erau cura i. Din cte i amintesc ei, Spirocheta nu a fost v zut niciodat n largul Atlanticului i nici n-au existat b nuieli c ar fi fost folosit pentru contraband , trafic de droguri sau alt activitate ilegal . Am ncuviin at din cap. - Bine. Nu era chiar adev rat, dar nu merita s deschid discu ia chiar atunci. - Pentru tiin a ta, a continuat Beth, Formula 303 SR-1 are un pescaj de circa optzeci de centimetri, ceea ce-i permite s pluteasc i la adncime relativ mic . Transport trei sute treizeci i patru de litri de combustibil i are dou motoare MerCruiser de 7,4 litri, echivalentul a 454 de cai putere. Costul unei astfel de ambarca iuni nou-nou e este de circa 95000 dolari, dar aceasta a fost cump rat la mna a doua i so ii Gordon au achizi ionat-o cu 75000. A ridicat privirea de pe raport i a spus: E o barc de categoria nti, mult mai mult dect i permiteau cei doi s cumpere i s ntre in , oricum mai mult dect le trebuia pentru a face naveta... Ca i cum ai cump ra un Ferrari ca s -l folose ti drept furgonet . - Ai muncit bine, am remarcat eu. - A a e. Dar tu ce-ai crezut c fac? N-am luat n seam ntrebarea i am spus: - Cred c putem terge de pe list traficul de droguri sau orice altceva de acest gen. Ct despre faptul c i-au cump rat o barc de performan , poate c nu aveau nevoie de ea zilnic, ci doreau s-o aib pentru orice eventualitate. - De pild ? - Dac ar fi fost urm ri i. - Cine s -i urm reasc ? i de ce? - Nu tiu. Am luat o gogoa cu scor i oar i am mu cat din ea. Grozav ! Tu le-ai f cut? - Da. Tot eu le-am f cut i pe cele umplute cu crem , i eclerurile, i pe cele cu jeleu. - sunt impresionat, numai c pe pung scrie Brut ria Nicole. - E ti un mare detectiv. - Exact, doamna mea. Ce altceva mi mai po i spune? A r sfoit pu in hrtiile i mi-a r spuns: - Am cerut procurorului districtual s ne pun la dispozi ie nregistrarea convorbirilor telefonice ale so ilor Gordon pe ultimii doi ani. Mi-am ndreptat spatele. - i? - Ei bine, dup cum, probabil, b nuie ti, sunt o mul ime de telefoane acas : la p rin i, la prieteni, la rude, i a a mai departe. n Indiana, pentru Tom, n Illinois pentru Judy. Numeroase convorbiri cu Plum Island, plus instalatori, restaurante, i a a mai departe. Cteva telefoane la Societatea de Istorie Peconic, la Margaret Wiley, dou apeluri acas la Maxwell, unul la re edin a din Connecticut a lui Paul Stevens i zece convorbiri cu tine n ultimele dou sprezece s pt mni. - Destul de corect. - Este corect. De asemenea, vreo dou -trei convorbiri pe lun cu Podgoriile Tobin din Peconic, precum i cu Fredric Tobin, la Southold i la Peconic. - Tipul are o cas la Southold, pe rmul oceanului, i un apartament la cram , adic la Peconic. Beth s-a uitat la mine. - De unde tii? - Pentru c Emma, pre edinta Societ ii de Istorie Peconic i care tocmai a plecat, este o bun prieten a domnului Tobin. Mai trebuie s te anun c mine sear sunt invitat la o petrecere la re edin a n l imii sale. Cred c ar trebui s vii i tu. - De ce?

- E un bun prilej de a sta de vorb cu o parte din localnici. Probabil c va fi prezent i Max. Ea a ncuviin at din cap. -Bine. - Pentru detalii ar trebui s te consul i cu Max. Eu nu sunt invitat oficial. -Bine. - Convorbirile... S-a uitat din nou la foile tip rite de computer i a continuat: - n luna mai a anului trecut au dat patru telefoane de la Londra, pl tite cu cartea lor de credit: unul n Indiana, unul n Illinois, unul la num rul cunoscut de pe Plum Island i unul de patruzeci i dou de minute la Fredric Tobin, n Southold. - Interesant. - Ce e cu domnul Fredric Tobin? - Nu sunt sigur. - Spune-mi partea de care e ti sigur. - Parc mi d deai un raport, nu vreau s te ntrerup. - Nu, acum e rndul t u, John. - Nu m joc, Beth. Termin ce ai de spus, ca i cum ai fi n fa a unei s li pline cu efi de-ai t i. Dup aceea am s - i spun i eu ce am descoperit. S-a gndit o clip . Era limpede c nu voia s se lase tras pe sfoar de John Corey. - Dar tu ai ceva? - Am. Z u c am. Continu . - Bine... unde r m sesem? - La nregistr rile telefonice. - Da. Ele acoper o perioad de dou zeci i patru de luni, respectiv circa o mie de convorbiri, care am cerut s fie analizate. Am dat peste ceva interesant: acum doi ani, cnd s-au stabilit aici, so ii Gordon au nchiriat mai nti o cas n Orient, lng feribot, i abia dup patru luni s-au mutat n cea de la Nassau Point. - Cea din Orient era pe rm? -Nu. - Iat r spunsul. La patru luni de la sosire, au decis c aveau nevoie de o cas pe rm, de un ponton i de o barc . De ce? - Asta ncerc m s afl m i noi, a replicat Beth. - Bun. Eu deja aflasem. Era vorba de faptul c so ii Gordon descoperiser c pe Plum Island exista ceva ce trebuia scos la iveal . Deci cu dou toamne n urm , prima parte a scenariului achizi ionarea unei case pe rm i apoi a unei b rci era deja realizat . - Continu , am ndemnat-o pe Beth. - Bine... Plum Island. Cei de acolo au f cut pe iste ii, a a c a trebuit s m ar t dur . - Bravo ie! - Am cerut ca ntreg con inutul biroului so ilor Gordon s fie transportat cu feribotul la Orient Point, nc rcat ntr-un camion al poli iei i dus la laboratorul comitatului Suffolk. - Contribuabilii din comitat vor fi ncnta i s afle vestea. - Totodat , am cerut ca biroul lor s fie amprentat, cur at cu aspiratorul i inut sub lac t. - Dumnezeule! Dar tiu c nu umbli cu jum t i de m sur . - E vorba de un dublu asasinat, John. Voi, la ora , cum proceda i n astfel de situa ii? - Chem m salubritatea. Te rog continu . A tras aer n piept. - Bine, a spus. De asemenea, am ob inut cartea de telefon cu to i angaja ii de pe Plum Island. n prezent, avem cinci detectivi care interogheaz personalul. Am ncuviin at din cap. - Bun. Pe Donna Alba vreau s-o interoghez eu nsumi. - Nu m ndoiesc. Dac dai de ea, anun -ne i pe noi. - A plecat? - E n concediu, m-a l murit Beth. De aceea spuneam c cei de acolo fac pe iste ii. - Bun. Deci umbl n continuare cu ascunzi uri. Nu se pot ab ine. E n firea lor de birocra i, am spus. Unde sunt amicii t i, Nash i Foster? Nu sunt amicii mei i habar n-am. Pe undeva prin preajm , dar nu se arat . Au plecat de la Soundview. tiu. Bun, mai departe.

Am ob inut aprobarea de-a lua n eviden toate armele proprietate de stat de pe Plum Island, inclusiv pistoalele automate calibrul 45, cteva revolvere, o duzin de M-16 i dou carabine din timpul Celui de al Doilea R zboi Mondial. iisuse! Aveau de gnd s ne invadeze? Ea a ridicat din umeri. Presupun c exist o mare cantitate de material militar abandonat acolo de armat . Oricum, au f cut g l gie cnd a fost vorba s predea arsenalul. Am cerut s se fac expertiza balistic a fiec rei arme n parte, a a c vom avea rapoarte distincte, n caz c vom g si vreun glon . Bine gndit. Cnd ai de gnd s narmezi Plum Island? am ntrebat-o. Probabil, luni sau mar i. Am remarcat la feribot o oarecare activitate a pu ca ilor marini. Presupun c , dup ce ai dezarmat oamenii de paz ai bietului domn Stevens, au sim it nevoia de protec ie. Nu-i problema mea. Apropo, am spus, sunt convins c nu i-au predat chiar toate armele. Dac nu, voi cere mandat de arestare pentru Stevens. Nici un judec tor n-ar fi eliberat un astfel de mandat, dar nu conta, a a c am spus: Te rog continu . Bine, tot n leg tur cu Plum Island. Am f cut o vizit inopinat doctori ei Chen, care locuie te la Stony Brook. N-am nici o ndoial c nainte de discu ia cu noi a fost nv at ce s spun , ntruct, stnd de vorb la ea acas , n-a reu it s mai improvizeze. Pn la urm , am determinat-o s afirme c se prea poate ca so ii Gordon s fi furat un virus sau o bacterie uciga , a ad ugat Beth. Am ncuviin at din cap. Era o munc de poli ie excelent , conform tuturor uzan elor. n parte, relevant , n parte, nu. Din cte tiam, existau doar trei persoane care ar fi folosit cuvintele comoara pira ilor" cu referire la acest caz: eu, Emma i uciga ul. - L-am interogat din nou pe Kenneth Gibbs, tot la el acas , a spus Beth. Locuie te n Yaphank, nu departe de biroul meu. E cam lichea, totu i, f cnd abstrac ie de asta, nu cred c tie mai multe dect ne-a declarat la prima ntrevedere. Cu Paul Stevens e alt poveste... a ad ugat ea. - ntr-adev r. Ai discutat i cu el? - Am ncercat... dar mereu m-a ocolit. Cred c tie ceva, John, a ad ugat ea. n calitate de ef al pazei pe Plum Island, pentru el nu exist multe secrete. - Probabil c nu. Ea s-a uitat la mine i m-a ntrebat: - l consideri suspect? - mi treze te suspiciuni, prin urmare e suspect. Ea s-a gndit o clip , apoi a spus: - Nu sun foarte tiin ific, dar s tii c are figur de asasin. - Cu siguran . Exist o ntreag categorie denumit persoane care arat i care se comport ca ni te asasini". Ea nu i-a dat seama dac o luam peste picior sau nu. De fapt, vorbisem serios. - Oricum, a spus Beth, ncerc s verific toate datele referitoare la el, dar cei care n mod normal ar trebui s de in toate informa iile, vorbesc de FBI, se mi c ncet ca melcii. - De fapt, ei au f cut deja ceea ce le-ai cerut tu, dar nu vor s - i dezv luie nici o informa ie. A ncuviin at din cap, apoi, pe nepus -mas , a exclamat: - Al dracului caz! - Asta i spuneam i eu. Unde locuie te Stevens? am ntrebat-o. - n Connecticut. New London. Exist un feribot care face leg tura ntre New London i Plum Island. - D -mi adresa i num rul lui de telefon. Ea a g sit n agend datele respective i a nceput s le scrie pe un petic de hrtie, dar am oprit-o. - Am o memorie fotografic . E de ajuns s mi le spui. M-a privit din nou, cu o expresie u or nencrez toare. Oare de ce nu m ia nimeni n serios? n orice caz, mi-a comunicat adresa i num rul de telefon al lui Paul Stevens, pe care le-am pus la p strare ntr-un ungher al min ii mele. Apoi m-am ridicat i i-am propus: - Hai s facem o plimbare.

26
Am ie it pe u a din spate i am pornit la plimbare pn la rm.

- E foarte frumos, a spus ea. - ncepe s -mi plac i mie. Am cules de jos o piatr plat i am aruncat-o razant pe ap . A rico at de trei ori, apoi s-a scufundat. Beth a g sit una potrivit , i-a luat avnt i a azvrlit-o, punndu- i n mi care tot trupul. Piatra a rico at de patru ori, dup care s-a scufundat. - Hei, frumoas aruncare! am exclamat. - sunt arunc toare n echipa de softball a brig zii de criminalistic . A mai cules o piatr i a aruncat-o spre pilonul din cap tul pontonului. A ratat inta cu c iva centimetri, dup care a repetat ncercarea. Am urm rit-o cum arunca cu pietre n pilon. Acel ceva care m strnise nu de mult continua s m nfierbnte i acum. Binen eles, fizicul ei dar i felul de-a fi, distant. mi plac femeile distante. A a cred. Oricum, eram convins c tr ise un moment penibil dnd cu ochii de Emma la mine acas i c incidentul o sup rase. Mai mult dect att, o uimea propria ei reac ie, poate chiar intuise concuren a. - Mi-a lipsit compania ta, am spus. Absen a te face s - i fie dor de cineva. M-a privit scurt, ntre dou arunc turi, i a replicat: - Atunci, f r ndoial c ai s ii la mine, fiindc , probabil, e ultima oar cnd m vezi. Nu uita petrecerea de mine. Nu m-a luat n seam i a continuat: Dac ar fi s suspectez o singur persoan dintre to i cei cu care am stat de vorb , acela ar fi Paul Stevens. De ce? Ea a ochit din nou pilonul i, de ast dat , l-a nimerit. Ieri l-am sunat pe Plum Island i mi-au r spuns c era plecat. Am insistat i mi s-a spus c r m sese acas , fiindc era bolnav. Am format num rul de acas , dar nu mi-a r spuns nimeni. Alt angajat de pe Plum Island care a disp rut, a ad ugat ea. Am continuat s ne plimb m pe rmul plin de pietre. Nici eu nu eram ncntat de ultima isprav a domnului Stevens. Era un posibil suspect de crim . Dup cum am mai spus, m-a fi putut n ela n privin a lui Fredric Tobin sau, poate, Tobin era mn n mn cu Stevens, sau poate nici una, nici alta. mi nchipuisem c , n momentul n care voi ti mobilul, voi afla i criminalul. Dar mobilul se dovedise a fi banul, iar cnd mobilul este banul, atunci toat lumea e suspect . Am mers spre est, de-a lungul rmului, pn dincolo de locuin a vecinilor mei. ncepea fluxul i apa clipocea peste pietre. Beth i vrse minile n buzunarele laterale ale jachetei i mergea cu capul n piept, ca i cum ar fi fost adncit n gnduri. Din cnd n cnd lovea cu piciorul cte o piatr sau o scoic . A descoperit o mic stea de mare aruncat de valuri pe rm, s-a aplecat, a ridicat-o i a aruncat-o napoi n apa golfului. Un timp am continuat s ne plimb m n t cere, apoi Beth a spus: Ct despre doctorul Zollner, am avut o conversa ie agreabil la telefon. De ce nu-i faci o vizit ? A vrea, dar e la Washington. A fost chemat s dea o declara ie la FBI, la Ministerul Agriculturii i n alte locuri. Dup aceea pleac n c l torie: America de Sud, Anglia i alte locuri n care e nevoie de experien a lui. l in departe de mine, a ad ugat ea. Trimite-i o cita ie. Nu mi-a r spuns. Cei de la Washington i pun be e n roate? am ntrebat. - Nu mie personal. Dar cei pentru care lucrez snt... tii cum e cnd persoanele c rora le la i vorb s te sune nu- i telefoneaz , cnd ceea ce ceri dureaz prea mult, cnd ntlnirile de care ai nevoie sunt amnate. - i eu am lucrat cndva la un astfel de caz. Politicienii i birocra ii te plimb de colo-colo, pn cnd i dau seama dac le po i fi util sau dac ai putea s le faci r u, i-am r spuns. - De fapt, de ce se tem, ce anume ascund? m-a ntrebat ea. - Politicienii se tem de tot ce nu n eleg, or ei nu n eleg nimic. Tu continu s lucrezi la caz. A ncuviin at din cap. - Ai f cut treab foarte bun , i-am spus. - Mul umesc.

Ne-am ntors i am pornit napoi spre locuin a mea. M-am gndit c lui Beth i pl cea s lucreze cu hrtii, cu detalii, cu micile piese din care se compune mozaicul unui caz. Exist detectivi care cred c po i solu iona un caz pornind de la elementele cunoscute de medicin legal , balistic , i a a mai departe. Uneori era adev rat. Totu i, n cazul de fa , r spunsurile veneau din cealalt jum tate a terenului i trebuia s fii acolo, s le prinzi la timp. - Laboratorul a efectuat o analiz complet a celor dou ma ini i a b rcii cu motor care au apar inut so ilor Gordon. S-au g sit doar amprentele lor, n afar de ale mele, ale tale i ale lui Max n barc . De asemenea, pe podeaua b rcii au descoperit ceva neobi nuit. -Da? - Dou lucruri. Mai nti, p mnt, am nunt pe care-l cunoa tem. Dar, de asemenea, s-au g sit a chii minuscule de lemn, roase i putrezite. Nu a chii plutitoare. Lemnul nu con inea sare. Un lemn care a stat ngropat i nc mai prezint urme de p mnt. S-a uitat la mine. Ai idee ce ar putea s nsemne? - S m gndesc. - Bine. - Am luat leg tura cu eriful comitatului, a continuat Beth, un tip pe nume Will Parker, referitor la permisele port arm eliberate n Southold. - A adar, printre cei circa dou zeci de mii de locuitori ai ora ului exist circa o mie dou sute de de in tori de pistol autoriza i. E un num r mare, o mul ime de persoane cu care trebuie s st m de vorb , cu toate acestea nu-i o misiune imposibil . - Ei bine, m-a informat Beth, ironia este c , pe vremea cnd b nuiam c ar fi vorba de o molim , nici o misiune nu p rea imposibil . Dar acum nu mai trebuie s angaj m ntregul buget al poli iei ca s rezolv m cazul de fa . - So ii Gordon conteaz pentru mine. Pentru mine, uciderea lor are importan . - tiu. La fel i pentru mine. N-am f cut dect s - i explic o realitate. - De ce nu- i suni eful, s -i explici lui realitatea? - Las-o balt , John, m descurc. - Bine. De fapt, n timp ce poli ia comitatului se trezea la realitate, poli ia federal trudea n secret s dea de urma unui f pta departe de cel adev rat. Dar nu era treaba mea. Domnul Tobin figureaz pe lista de in torilor de arme? am ntrebat. - Da. Am parcurs lista i am extras cteva nume pe care le cunosc. Unul dintre ele este Tobin. - Altcineva? - P i, Max. Are un pistol personal calibrul 45, a ad ugat. - Iat f pta ul pe care-l cau i, i-am spus eu, jum tate n glum , jum tate n serios. Tobin ce arm are? M-a privit scurt i mi-a r spuns: - Are dou : un Browning de 9 mm i un Colt automat, calibrul .45. - Doamne! Se teme s nu i se fure strugurii? - Presupun c are asupra lui bani sau alte valori. n ora ul acesta nu-i nevoie de prea multe motive ca s po i ob ine permis, dac te ai bine cu eriful i cu eful poli iei. - Interesant. Statul New York avea un regulament strict privind armele nedeclarate, dar existau locuri n care era ceva mai simplu s ob ii autoriza ie. n orice caz, faptul c F. Tobin avea dou pistoale nu nsemna neap rat c el era asasinul, ns sugera un anumit tip de personalitate. Freddie, am conchis eu, era genul de persoan blnd i, dup cum mi d duse a n elege Emma, incapabil de violen fizic i verbal , de i putea oricnd s - i trag un glon n cap, dac se sim ea ct de ct amenin at. n apropiere de f ia de rm din dreptul locuin ei mele, Beth s-a oprit i s-a ntors cu fa a c tre ap . A r mas acolo, cu privirea a intit asupra golfului - o postur clasic , mi-am spus, ca o pictur n ulei, intitulat Femeie privind marea. M-am ntrebat dac Beth Penrose era genul de femeie care, sub impulsul momentului, s se dezbrace i s se arunce n ap ; categoric nu. - De ce te intereseaz Fredric Tobin? m-a ntrebat Beth. - i-am spus... se pare c era n rela ii mai apropiate cu so ii Gordon dect mi-am nchipuit. - i ce-i cu asta?

- Nu tiu. Te rog continu . M-a privit din nou scurt, apoi i-a luat ochii de la apa golfului i i-a reluat plimbarea. - Bine, a spus. Dup aceea, am cercetat smrcurile aflate la nord de casa so ilor Gordon i am descoperit un loc n care se pare c o barc fusese ascuns ntre trestii. - Z u? Bun treab . - Mul umesc. E foarte posibil ca cineva s fi venit pe acolo cu o barc de mic adncime. Luni fluxul a atins cota maxim la ora 7:02 seara, deci pe la 5:30 apa era destul de adnc , iar n smrcul de lng casa Gordon se ridicase la aproape aizeci de centimetri. Prin urmare, po i mpinge o barc cu pr jina printre trestii, f r s te vad nimeni. - Foarte bine. Cum de nu m-am gndit i eu? - Pentru c ai pierdut vremea gndindu-te cum s faci pe de teptul. - De fapt, nu-mi trebuie timp de gndire. - Nu afirm cu certitudine c n trestii a fost ascuns o barc , a continuat ea, de i se pare c a a s-a ntmplat. Se v d trestii frnte de curnd. Mlul nu prezint adncituri, dar de la crim au mai trecut opt fluxuri, se poate deci ca apa s fi ters orice urm . Am ncuviin at din cap. - M i, frate, da' nu seam n deloc cu o crim din Manhattan! Trestii, smrcuri, ml, maree, golfuri ntinse i adnci n care cad gloan e. Mai curnd aduce cu sergentul Preston din Yukon. - Acum n elegi ce am vrut s spun? E ti complet nerod. - Iart -m ... - Bine, am vorbit la telefon cu Max, care e foarte sup rat c ai f cut presiuni asupra lui Fredric Tobin. - D -l n m -sa pe Max! - Am f cut tot posibilul s -l mai calmez. - Mul umesc. - Ai aflat ceva de la Fredric Tobin? m-a ntrebat ea. - Dac am aflat ceva? Am aflat cum trebuie orientat frunza vi ei-de-vie. Cum se macereaz pieli ele i sucul n butoaie. Ce altceva...? - S -l interoghez i eu? M-am gndit o clip , apoi am r spuns: - Da, ar fi cazul. - mi dai ni te repere, cam ce ar trebui s -l ntreb? - Da. Dar nu chiar acum. n orice caz, las n pace drogurile, viru ii, vaccinurile sau orice altceva legat de munca so ilor Gordon. A t cut mult timp, continund s p easc al turi de mine. ntr-un trziu, m-a ntrebat: - E ti sigur? - Nu te mint. Ai priceput? - Atunci care este mobilul? Spune-mi. - Mi se pare c i-am strnit curiozitatea. Ai priceput? M-a privit pozna , apoi m-a ntrebat: - O idil ? O rela ie amoroas ? Gelozie? -Nu. - Terenul cump rat de la doamna Wiley? - E parte integrant . A c zut pe gnduri. Ne g seam din nou pe proprietatea unchiului meu i ne-am oprit lng ponton. St team fa n fa , amndoi cu minile n buzunarele jachetelor. ncercam s -mi dau seama ce sim eam pentru femeia aceasta, n compara ie cu Emma, iar Beth ncerca s ghiceasc cine i omorse pe so ii Gordon. Mi-a trecut prin minte c , poate, dup ce cazul va fi ncheiat, fiecare va avea de rezolvat ce anume sim ea i pentru cine. Ia o piatr i arunc-o ct po i tu de bine, m-a ndemnat Beth. E o ntrecere? - Binen eles. - i care-i premiul? - Nu- i face griji pentru premiu. Oricum, n-ai s c tigi. - Ca s vezi! Nu cumva sntem pu in cam prea siguri pe noi? Am g sit o piatr mare - rotund , turtit n partea de jos i concav deasupra exact ce-mi trebuia. Mi-am luat avnt, ca pentru aruncarea final a unui meci, i am lansat-o. Piatra a lovit apa, a rico at, a lovit apa din nou, iar a rico at, a lovit, a rico at, a lovit, a rico at i apoi a c zut la fund. Grozav! Patru! am anun at, n eventualitatea c ea nu num rase. Beth g sise i ea o piatr rotund , ceva mai mare dect a mea

i concav pe ambele p r i. Era o alt teorie. i-a scos jacheta i mi-a dat-o s i-o in. A cnt rit piatra n palm , ca i cum ar fi vrut s -mi zboare creierii cu ea, apoi, probabil stimulat de imaginea mental a capului meu s ltnd pe ap , a azvrlit-o. Piatra a lovit i a rico at de patru ori i s-ar fi dus la fund, dac n-ar fi prins un mic val care a purtat-o nc o dat nainte de a se scufunda. Beth i-a ters minile i i-a luat napoi jacheta. Foarte bine, am l udat-o. - Ai pierdut, mi-a spus ea. i-a mbr cat jacheta i a ad ugat: Spune-mi tot ce tii. E ti un detectiv nemaipomenit, n-am s - i dau dect indiciile, dup care po i s reconstitui tot tabloul. Ascult : casa nchiriat de pe rm i barca cu motor, pogonul de teren cump rat de la doamna Wiley, Societatea de Istorie Peconic, istoria referitoare la Insula Plum Island i la insulele nconjur toare, s pt mn pierdut n Anglia... ce altceva... num rul 44106818... ce-ar mai fi? - Paul Stevens? -Posibil. Fredric Tobin? Posibil. - El ce leg tur are? E suspect? E martor? - Ei bine, se prea poate ca domnul Tobin cu podgoria lui s fie n pragul falimentului. Cel pu in a a am auzit. A adar, e posibil s fi ajuns la disperare. Iar un om ajuns la disperare e capabil de lucruri disperate. - Am s -i verific situa ia financiar , mi-a spus Beth. Pn atunci, i mul umesc pentru indiciile nemaipomenite pe care mi le-ai dat. - Ai totul n mn , feti o. Caut un numitor comun, un fir care s lege toate aceste elemente. Nu-i pl cea jocul, a a c mi-a spus: - Trebuie s plec. Am s -l anun pe Max c ai rezolvat cazul i c ar trebui s - i dea un telefon. A pornit pe paji te spre cas . Am urmat-o. Ne-am ntors n buc t rie i ea a nceput s - i adune hrtiile. - Apropo, am ntrebat-o, ce semnifica ie au cele dou fanioane de semnalizare? Ea a continuat s - i pun lucrurile n servieta diplomat. - Fanioanele reprezint literele B i V. n alfabetul fonetic asta nseamn Bravo Victor. A ridicat privirea nspre mine. - Dar cealalt semnifica ie? Semnifica ia n cuvinte? am ntrebat. - Fanionul Bravo nseamn nc rc tur periculoas . Fanionul Victor cere ajutor. - Deci, cele dou fanioane ar putea nsemna nc rc tur periculoas , se cere ajutor. - Da, a r spuns ea, ceea ce ar avea sens dac so ii Gordon transportau microorganisme periculoase. Sau chiar droguri interzise prin lege. Putea fi un semnal c tre asociatul lor. Dar tu spui c drogurile i viru ii n-au ce c uta aici. - ntocmai. - Din spusele unui coleg de birou, care e i marinar, o mul ime de lume de pe uscat nal fanioane f r un motiv anume, doar ca ornament i amuzament. Pe mare nu po i face a a ceva, dar pe uscat nimeni nu le ia n serios. - Cam a a se pare. So ii Gordon procedau deseori la fel. Totu i, de ast dat ... nc rc tur periculoas ... se cere ajutor... S presupunem ns c era un semnal adresat cuiva, am spus. E un semnal extraordinar, am ad ugat. Nu prin telefon, nu prin celular, doar cu un fanion de pe vremuri. Probabil un semnal prestabilit. So ii Gordon de fapt anun au: Avem marfa la bord, vino s ne aju i s-o desc rc m". Ce fel de marf ? Ah! Tocmai asta-i ntrebarea. M-a privit i a spus: Dac de ii informa ii sau probe pe care le ascunzi - a a cum cred eu c faci atunci s-ar putea s ai necazuri cu legea, domnule detectiv... Ei, haide, haide. F r amenin ri. John, eu investighez un dublu asasinat. Victimele i-au fost prieteni, nu ne juc m... A teapt pu in. N-am nevoie s -mi ii lec ii. edeam lini tit pe terasa din spatele casei i-mi vedeam de treburile mele, cnd Max a venit la mine cu p l ria n mn . n seara urm toare, la

aceea i or , st team n parcarea pustie de lng feribot, dup o zi la bioizolare, i m scobeam n nas. Iar acum... A teapt pu in. Eu m-am purtat frumos cu tine... Ia mai sl be te-m . Dou zile n-ai dat nici un semn de via ... Am lucrat. Tu ce-ai f cut? Discu ia a continuat pe acela i ton. Dup vreo dou minute i-am spus: Cer armisti iu. Cearta nu serve te la nimic. Ea i-a rec p tat controlul. mi pare r u, mi-a spus. Ar fi i cazul. i mie mi pare r u, am ad ugat. Ne-am mp cat, dar f r s rut ri. Nu- i cer s -mi spui ce tii, totu i mi-ai dat a n elege c , dup ce- i voi relata eu tot ce tiu, vei face acela i lucru. A a e. Dar nu n diminea a aceasta. De ce? Mai nti, vorbe te cu Max. Ar fi mult mai bine dac i-ai da raportul pornind de la nsemn rile tale, nu de la teoriile mele. Ea a chibzuit pu in, apoi a ncuviin at din cap. Bine. i cnd pot s - i aflu teoriile? - Am nevoie de nc pu in timp. Pn atunci, gnde te-te la indiciile pe care i le-am dat i vezi dac ajungi la aceea i concluzie ca mine. Nu mi-a r spuns. - Tot ce pot s - i promit, am ad ugat, e c , dac reu esc s asamblez toate elementele, i le voi oferi pe o tipsie de argint. - Foarte generos din partea ta. i ce-ar trebui s - i dau n schimb? - Nimic. Tu e ti cea care are nevoie s - i nceap bine cariera. Eu m aflu la apogeul ei. - Adev rul e c ai dat de bucluc i c rezolvarea acestui caz nu te va scuti de belea... ba chiar dimpotriv . - Mi-e tot una. S-a uitat la ceas i mi-a spus: - Trebuie s m ntlnesc cu Max. - Te conduc pn la ma in . Am ie it din cas i Beth a urcat la volan. - Ne vedem mine sear la petrecerea lui Tobin, poate i mai devreme, mi-a spus. - Bine. Ai putea fi perechea lui Max. I-am zmbit. i mul umesc c ai trecut pe aici. A ocolit rondul de flori, dar, n loc s porneasc pe alee, a venit din nou n fa a intr rii, a frnat brusc i mi-a spus, aproape pe ner suflate: - John! Spuneai c so ii Gordon s pau n c utarea unei comori ascunse. i cum era o important descoperire arheologic ... pe Plum Island... proprietate guvernamental ... trebuia s-o fure de pe Plum i s-o ngroape pe p mntul lor... adic pe terenul Wiley. A a-i? I-am surs i am ridicat degetul mare n semn de felicitare, dup care am intrat n cas . Telefonul suna i m-am dus s r spund. Era Beth. - Dar ce-au g sit? m-a ntrebat. - Telefonul ar putea fi ascultat. - John, cnd ne putem ntlni? i unde? P rea ner bd toare, cum era i firesc. - Te caut eu, i-am r spuns. mi promi i? - Sigur. ntre timp, ai face bine s ii totul numai pentru tine. n eleg. -Pa... - John... -Da? - Mul umesc. Am pus receptorul n furc . Pentru pu in. Am ie it din cas pe u a de la buc t rie i m-am dus pn la cap tul pontonului. Descoperisem c era locul ideal pentru gndit. Deasupra apei pluteau ce urile dimine ii, am v zut o mic ambarca iune croindu- i drum prin pcla cenu ie. Un vas de croazier era ct pe ce s -i taie calea, dar omul din mica ambarca iune a ridicat ceva, apoi am auzit o siren cornul de cea i mi-am amintit c flacoanele de sprayuri scoteau un sunet asem n tor cornului de cea , versiunea s rac a cornului de cea electric sau a

clopotului de alam . Era un sunet destul de obi nuit pe ap , att de frecvent, nct niciodat nu-i acordai aten ie, probabil nici dac l-ai fi auzit ntr-o zi senin i nsorit , fiindc , din cte mi aminteam, vasele mai mari foloseau acela i semnal sonor pentru a chema un barcaz care s ia echipajul dup ce vasul ancora n larg. Iar dac l-ai fi auzit undeva, n apropiere, atunci puteai foarte bine s nu percepi zgomotul a dou focuri de arm trase rapid unul dup cel lalt. Amortizorul s racului. Foarte ingenios, ntr-adev r. Iat c totul se lega pn n cele mai mici am nunte. Eram foarte satisf cut c descoperisem mobilul crimei: comoara c pitanului Kidd. Dar nu prea f ceam leg tura ntre Tobin, Stevens sau al ii i cele dou omoruri. De fapt, n momentele n care deveneam mai paranoic, m gndeam c Max i Emma puteau fi implica i la rndul lor. Dat fiind ambian a, ar fi putut exista o conspira ie de mari propor ii. Dar cine ap sase pe tr gaci? Am ncercat s mi-i nchipui pe Max, pe Emma, pe Tobin, pe Stevens i, poate, chiar pe Zollner, to i pe podeaua de scnduri din spatele casei Gordon... Sau, poate, altcineva, o persoan pe care n-o ntlnisem sau la care nici nu m gndeam. Trebuie s fii foarte circumspect i al dracului de sigur nainte de a eticheta pe cineva drept uciga . Alt lucru pe care trebuia s -l fac nu pentru c m-ar fi interesat pe mine, dar pentru c ar fi interesat pe toat lumea - era s g sesc comoara. Micul Johnny pornind n c utarea comorii ascunse. Dar trebuia s -i ntrec n iretenie pe pira ii cei r i, s pun mna pe comoar i s-o predau statului. Era un gnd deprimant. M-am ntrebat dac ni te aur i bijuterii n valoare de cteva milioane de dolari m-ar fi f cut fericit. Aurul corup tor de sfin i, nainte de a cugeta pe ndelete la acest aspect, m-am gndit la to i cei care muriser pentru acel aur: probabil, marinarii de la bordul vasului atacat de Kidd, apoi o parte din oamenii lui Kidd, nsu i c pitanul, care fusese spnzurat pe chei, cine tie c i b rba i i femei care se ruinaser n ultimele trei secole c utnd legendara comoar a c pitanului Kidd. Iar, n final, Tom i Judy Gordon. Aveam o sumbr presim ire c irul victimelor nu avea s se ncheie aici.

27
Pe la ora prnzului am trecut pe la flor ria Whitestone i am livrat oli a de noapte. Nu luasem micul dejun, a a c am invitat-o pe Emma la mas , dar mi-a spus c era ocupat . Ziua de vineri era zi plin pentru flor rii: petreceri, dineuri, i a a mai departe. La acestea se ad ugau trei nmormnt ri care, prin natura lor, snt evenimente imprevizibile. n plus, exista o comand permanent de flori din partea Podgoriilor Tobin la fiecare sfr it de s pt mn , pentru decorarea restaurantului i holului. Desigur, mai era i serata lui Fredric din seara urm toare. i achit facturile? am ntrebat-o. Nu. De aceea reglez socotelile pe loc. Bani ghea sau carte de credit. F r cecuri. I-am t iat orice credit. Vorbise pe un ton n care se ghicea c ar fi vrut s -i taie mai mult dect att. Pot s - i aduc un sandvi ? am ntrebat-o. Nu, mul umesc. Trebuie s m ntorc la lucru. Ne vedem mine. Am plecat i m-am plimbat pe Main Street. Recenta noastr rela ie suferise o oarecare schimbare. Se vedea limpede c era ceva mai distant . Femeile tiu ntotdeauna cum s te in la distan , iar dac ncerci s mai tope ti ghea a, atunci ele coboar i mai mult temperatura. Era un joc pentru dou persoane, dar cum podiumul era i a a aglomerat, de fiecare dat evitam s intru n joc. Am cump rat o bere i un sandvi , am urcat la volan i am pornit spre proprietatea de pe falez a lui Tom i Judy. M-am a ezat pe bolovan i am luat prnzul. Lespezile C pitanului Kidd. Incredibil. Nu aveam nici cea mai mic ndoial c num rul 44106818, confirmat de istorie, corespundea zonei erodate de pe versantul abrupt al falezei, unde ar fi trebuit s se afle comoara patruzeci i patru de pa i sau patruzeci i patru de grade, zece pa i sau zece grade sau mai tiu eu ce. Puteai face zeci de presupuneri, te puteai juca cu numerele i cu semnifica ia lor, reconstituind pozi ia unui loc dinainte ales. Bun treab a i f cut voi doi. P cat c nu mi-a i dest inuit secretul. A i fi tr it i acum. Undeva a ciripit o pas re, ca i cum mi-ar fi r spuns.

M-am ridicat n picioare pe bolovan i m-am uitat cu binoclul spre sud, cercetnd viile i fermele, pn cnd am descoperit Turnul lui Tobin cel Cumplit, n l at deasupra cmpiei netede i monotone, cea mai nalt construc ie de prin aceste locuri: substitutul de penis al lordului Freddie. - Mare nemernic! am exclamat cu voce tare. Am decis s plec departe departe de telefon, de cas , de Max, de Beth, de Emma, de FBI, de CIA, de efii mei i chiar de colegii mei de la ora . Am privit dincolo de bra ul Sound, spre rmul statului Connecticut, i mi-a venit ideea de a merge la Cazinoul Foxwoods. Am cobort faleza, am urcat la volan i m-am dus la sta ia de feribot Orient. A fost o traversare calm , pe Sound era frumos i nsorit, a a c dup o or i dou zeci de minute m g seam n New London, Connecticut, cu Jeep cu tot. Am mers la Foxwoods, un vast complex compus din cazino i hotel, construit n mijlocul pustiet ii - de fapt, pe p mntul tribului Mashantucket Pequot - un fel de Lua-te-ar-Dracu'-Omule-AlbAici-ne-Lu m-Revan a. Am nchiriat o camer , am cump rat cteva articole de toalet , m-am dus n camera mea, mi-am despachetat periu a de din i, dup care am cobort n cazino, la ntlnirea cu destinul. Am avut mare noroc la 21, am ie it chit la automatele de joc, am pierdut pu in la zaruri i m-am l sat oarecum furat de val la rulet . Pe la orele opt seara nu pierdusem dect vreo dou mii de dolari. Mam , ce distrac ie! Am ncercat s m pun n pielea sub ire a lui Freddie Tobin - o puicu la bra , pierderi de circa zece mii de dolari n fiecare week-end, n timp ce crama scotea sucul din struguri, dar nu suficient de repede. Cu toate acestea, continuam s joc, ba chiar deveneam din ce n ce mai nechibzuit cu banii, fiindc eram la un pas de marea lovitur . Nu aici, la Foxwoods. Era vorba de comoara r mas ngropat vreme de trei sute de ani, a c rei ascunz toare o cuno team i care se g sea irezistibil de aproape: probabil c vedeam locul de fiecare dat cnd treceam cu iahtul prin dreptul Plum Island. Dar nu puteam pune mna pe ea f r ajutorul lui Tom i Judy Gordon, c rora le dest inuisem secretul i pe care i luasem p rta i la afacere. Eu, Fredric Tobin, f cusem o alegere bun . Dintre to i cercet torii, lucr torii i membrii echipei de conducere cunoscu i de mine, Tom i Judy erau singurii pe care voisem s -i abordez: tineri, inteligen i, siguri pe post, nzestra i cu fler i, mai presus de orice, dornici s tr iasc n stil mare. Am presupus c Tobin i abordase pe so ii Gordon la pu in vreme dup venirea lor aici, dovad faptul c , dup patru luni, cei doi se mutaser din locuin a lor de lng feribot n cea de pe malul golfului. Fusese sugestia lui Tobin, ca i n cazul b rcii cu motor. Era evident c Fredric Tobin i c utase asiduu oamenii de pe Plum Island i, probabil, respinsese o sumedenie de candida i. Din cte tiam, cndva avusese un alt asociat de pe Plum Island, dar ceva se ntmplase i persoana sau persoanele cu pricina muriser . Trebuia s verific dac vreun angajat de pe Plum Island murise subit cu doi sau trei ani n urm . mi d deam seama c aveam o atitudine inacceptabil de subiectiv fa de Fredric Tobin; ntr-adev r, doream ca el s fie uciga ul. Nu Emma, nu Max, nu Zollner, nici chiar Stevens. Fredric Tobin: Frige i-1 pe Freddie. Orict ncercam s mi-i imaginez pe ceilal i n postur de uciga i, mereu m ntorceam la Tobin. De i n-o spusese explicit, Beth l suspecta pe Paul Stevens i, n orice caz, era o variant mai probabil dect Tobin. Dar gndurile mele fa de Tobin erau prea mult influen ate de sentimentele fa de Emma. Pur i simplu, nu-mi puteam scoate din minte imaginea celor doi f cnd amor. Vreau s spun c nu m mai tulburaser astfel de gnduri de vreo zece ani. Nu voiam s -l judec pripit pe Freddie, dar am hot rt s merg pe presupunerea c el era f pta ul i s v d dac puteam g si probe acuzatoare mpotriva lui. Ct despre Paul Stevens, era foarte probabil s fi fost i el implicat, dar dac Tobin l recrutase pe Stevens, atunci de ce mai avusese nevoie i de so ii Gordon? Iar dac Stevens nu f cea parte din plan, era oare la curent cu planul? S fi fost Stevens un vultur gata s se n pusteasc s - i ia partea din prad , dup ce greul vn torii ar fi fost dus de al ii? Sau ac iona singur, f r Tobin i f r nimeni altul? F r ndoial c puteam g si capete de acuzare mpotriva lui Stevens: cuno tea Plum Island, avea ocazia, dispunea de arme, se

g sea zilnic n preajma victimelor i, mai presus de orice, era capabil s urzeasc o conspira ie i s - i suprime colaboratorii. Poate, dac aveam noroc, reu eam s -i aduc att pe Tobin, ct i pe Stevens pe scaunul electric. Dar r mnca i posibilitatea unui alt f pta ... M-am gndit la toate cele petrecute nainte ca Tom i Judy s sfr easc cu creierii mpr tia i pe teras . i vedeam pe amndoi, precum i pe Tobin, ducnd un trai prea ostentativ, cheltuind prea mult, cnd ncrez tori, cnd panica i pentru succesul planului lor. Construiser cu migal premisele a a-zisei descoperiri a comorii. Fapt interesant, hot rser s n-o amplaseze pe domeniul lui Tobin de la rmul golfului. Luaser decizia s dea curs unei legende locale, legenda Lespezilor C pitanului Kidd. Desigur, ulterior aveau s declare c cercet rile i conduseser spre acel punct, m rturisind i faptul c o tr seser pe sfoar pe biata Margaret Wiley, care avea s - i blesteme zilele fiindc vnduse terenul, convins c era pedeapsa lui Thad. So ii Gordon i-ar fi oferit doamnei Wiley o bijuterie, ca s-o consoleze. Deseori, n cursul investig rii unei crime, obi nuiesc s caut explica ia cea mai simpl , care, n cazul de fa , era ntr-adev r cea mai simpl : l comia. Freddie nu tiuse niciodat s mpart cu al ii i, chiar dac ar fi vrut s mpart , nu tia dac comoara era suficient de mare pentru a-i acoperi datoriile i a-i salva podgoriile. Partea lui nu avea cum s fie mai mare de cincizeci la sut , iar partea cuvenit autorit ilor statale i federale cam tot att. Chiar dac comoara ar fi valorat zece milioane de dolari, Freddie ar fi avut noroc s se aleag cu dou milioane i jum tate. Insuficient pentru un risipitor ca lordul Tobin. Iar dac mai exista un asociat unul n via , de pild Paul Stevens atunci, f r ndoial , so ii Gordon trebuia s dispar . Totu i, mai r mneau ntreb ri care nu- i aflaser r spunsul: presupunnd c so ii Gordon descoperiser comoara pe Plum Island, oare o aveau pe toat asupra lor n ziua n care i g siser sfr itul n curtea din spatele casei? S se fi aflat comoara n lada frigorific ? Unde era lada original , cea care ar fi trebuit rengropat i descoperit " ntr-un mod care s adoarm b nuielile unui arheolog mai iscoditor sau ale unui func ionar de la Ministerul de Finan e? Chibzuiam asupra acestui aspect, f r a mai fi atent la rulet . Ruleta e bun pentru persoane cu mintea plin de gnduri, pentru c e un joc al neaten iei. Ca i automatele, e o simpl chestiune de noroc. Totu i, la automate i po i cronometra rata de pierdere i po i petrece noaptea ntr-o stare catatonic , c scnd gura la bandi ii cu un singur bra , f r s pierzi mai mult dect banii de pia . La rulet , ns , la masa de zece dolari, cu un crupier iute de mn i juc tori pricepu i, ai putea ajunge repede la sap de lemn. M-am ridicat de la mas , am mai luat un avans n bani ghea pe cartea de credit i am plecat n c utarea familiarului joc de pocher. Ah, cte sacrificii mi cere meseria! La masa de pocher m-am descurcat bine i pn la miezul nop ii am ajuns s pierd dou mii de dolari i niscaiva m run i . n plus, eram lihnit de foame. Mi-am cump rat o bere i un sandvi de la bar i am continuat s joc pocher pn la unu noaptea, f r s mai compensez din pierdere. M-am retras la un bar i am trecut pe scotch. Am urm rit o reluare a tirilor la televizor, n care nu se mai pomenea nimic despre asasinarea so ilor Gordon. Am rev zut n minte ntregul caz, din momentul n care Max pusese piciorul pe terasa casei mele i pn n punctul n care m g seam acum. n tot acest r stimp, m-am gndit la via a mea sentimental , la slujba mea i la multe altele, ceea ce m-a f cut s m ntreb ncotro m ndreptam. Deci, se f cuse dou noaptea i eram mai s rac cu dou mii de dolari; eram singur, totu i nu sufeream de singur tate; m sim eam u or ame it, teoretic eram pe trei sferturi handicapat fizic i poate sut la sut handicapat mental, prin urmare aveam toate motivele s -mi plng de mil . Cu toate acestea, m-am napoiat la rulet . Nu aveam noroc n dragoste, deci trebuia neap rat s am noroc la joc... La orele trei diminea m-am dus la culcare, dup ce pierdusem nc o mie de dolari. Smb t diminea m-am trezit cu un sentiment bizar i n prima clip nu mi-am dat seama unde m aflam. Din cnd n cnd, femeia de lng mine venea s m ajute, dar lng mine nu era nici o femeie. Nu dup mult timp, mintea mi s-a limpezit i mi-am

amintit unde m g seam i c m l sasem scalpat de indienii Mashantucket Pequot - sau, mai curnd, provocat financiar de fra ii mei americani b tina i. Am f cut un du , m-am mbr cat, mi-am mpachetat periu a de din i i am luat micul dejun la cazino. Era o alt superb zi de var trzie, aproape ca de toamn . Poate a a era vara indian . Am urcat n Jeep i am pornit spre sud, n direc ia New London. La marginea nordic a ora ului am oprit la o sta ie de benzin i am cerut indica ii. Un sfert de or mai trziu, m aflam pe Ridgefield Road, un fel de strad din afara ora ului, m rginit de c su e frumoase, acoperite cu indril , fiecare n mijlocul unui teren de dimensiuni respectabile. Fiind semirural, mi era greu s apreciez dac , pentru a tr i aici, aveai sau nu nevoie de bani. Casele nu erau prea mari, nici ma inile prea scumpe, prin urmare am tras concluzia c era o zon locuit de oameni de condi ie medie. Am oprit n dreptul num rului 17, o cas cu indril alb , caracteristic zonei Cape Cod, situat la vreo treizeci de metri distan de osea. Am cobort din Jeep, am mers pe aleea din fa i am sunat la u . Am a teptat, privind n jurul meu. Pe alee nu se vedea nici o ma in . De asemenea, nici urm de juc rii, a a c am tras concluzia c domnul Stevens era fie burlac, fie c s torit i f r copii, fie c s torit i cu copii mari, fie i mncase copiii. Ce p rere ave i de ra ionamentul meu deductiv? Totodat , am remarcat c locul era prea curat i ordonat. Vreau s spun c ar ta de parc acolo ar fi tr it cineva cu o mentalitate fascist , de maniac al ordinii. Nu a venit nimeni s deschid , a a c m-am dus la garajul lipit de cas i m-am uitat pe fereastra lateral . Nici o ma in . M-am dus n curtea din spate, a c rei peluz se ntindea pe o distan de vreo cincizeci de metri, pn la p dure. Aici se g sea o curte frumoas i pavat , un gr tar, mobilier pentru exterior i altele asemenea. Am mers la u a din spate i m-am uitat pe ferestrele unei buc t rii de ar , frumoase i curate. Am chibzuit dac s operez o descindere rapid , s r scolesc pu in casa i, poate, s -i fur diploma, a a n glum , dar n timp ce d deam un al doilea tur al casei, am observat c toate ferestrele erau prev zute cu alarm . De asemenea, sub strea ina din dreapta mea era o camer video de supraveghere, capabil s se roteasc o sut optzeci de grade. Mare figur , individul! M-am ntors la intrarea principal , am urcat n Jeep i am format num rul lui Stevens. Mi-a r spuns robotul, care mi-a oferit mai multe op iuni: fax, e-mail, num rul de pager, adresa cutiei po tale, telefonul de la birou, num rul faxului de la serviciu, adresa e-mail de la birou i, n sfr it, ansa de a-i l sa un mesaj, dup cele dou semnale sonore. Nu mi se mai oferiser attea posibilit i de cnd avusesem de a face cu un automat de prezervative. Am ap sat tasta trei pe telefonul meu, am ob inut num rul de pager al lui Stevens, l-am format, am introdus i num rul telemobilului meu, apoi am nchis. Un minut mai trziu, telefonul meu a sunat i am r spuns: - Regia Apelor New London. - Da, aici Paul Stevens. M-a i sunat pe pager. - Da, domnule. Ave i o sp rtur pe conducta principal , n fa a locuin ei dumneavoastr de pe Ridgefiled Road. Am vrea s verific m subsolul, nu cumva s fie inundat. - Bine... sunt n ma in ... n dou zeci de minute sunt acolo. - Perfect. Am nchis i am nceput s a tept. Dup vreo cinci minute nu dou zeci - pe alee a intrat un Ford Escort de culoare cenu ie, din care a cobort Paul Stevens, mbr cat n pantaloni negri i canadian de culoare nchis . M-am dat jos de la volan i ne-am ntlnit pe peluza din fa a casei. El m-a salutat cu c ldur : - Ce mama dracului cau i aici? - Am ie it la o plimbare cu ma ina i m-am gndit s - i fac o vizit . - Car -te dracului de pe proprietatea mea! Iisuse! Nu m a teptasem la o primire att de urt . - S tii c nu suport s mi se vorbeasc astfel. - Nemernicule... mi-ai tocat nervii aproape o diminea ntreag ... - Ascult , omule...

- Du-te-n m -ta, Corey! Pleac dracului de aici! ntr-adev r, era alt Paul Stevens dect cel de pe Plum Island, care se ar tase, dac nu prietenos, cel pu in manierat. Binen eles, nu avusese ncotro. Acum tigrul se g sea n brlogul lui, f r nici un paznic prin apropiere. - Potole te-te, Paul... am nceput eu. - E ti surd? i-am spus s te cari dracului de aici. i, fiindc veni vorba, dobitocule, aici scoatem ap din fntn . Acum, valea! - Bine. Dar trebuie s -mi chem colega. Am f cut semn spre locuin a lui. Beth Penrose. E n spatele casei. - Tu urc dracului n ma in . Eu m duc s-o caut. Mi-a ntors spatele i s-a ndep rtat, apoi mi-a strigat peste um r: Ar trebui s cer s v aresteze pe amndoi, pentru nc lcarea unei propriet i particulare. Ai noroc c n-am tras cu arma n clipa n care m-am dat jos din ma in . M-am ntors i am pornit spre Jeep. Am privit peste um r, tocmai bine ca s -l v d dnd col ul garajului. Am traversat n fug peluza, apoi aleea i l-am ajuns din urm exact cnd ocolea col ul cel mai ndep rtat al casei, intrnd n curtea din spate. M-a auzit, s-a r sucit n loc i a dat s - i scoat arma, dar era prea trziu. l-am ars un pumn n b rbie, el a scos o exclama ie n bu it i a c zut pe spate, cu bra ele i picioarele n l turi. A fost un moment aproape comic. Am ngenuncheat lng bietul Paul i l-am pip it, descoperind pistolul lui special de smb t dup -amiaz - un Beretta calibrul 6,5 mm ascuns n buzunarul interior al canadienei. Am scos nc rc torul, l-am golit i am pus gloan ele n buzunarul meu. Apoi am fixat nc rc torul la loc i i-am vrt pistolul n buzunar. Am c utat prin portofel: ceva bani ghea , c r i de credit, permisul de conducere, legitima ia de policlinic , o legitima ie de intrare pe Plum Island, un permis port arm eliberat de statul Connecticut, n care erau trecute Beretta, un Colt de 45 mm i un Magnum 357. N-am g sit fotografii, nici numere de telefon, nici c r i de vizit , chei, prezervative, bilete la loterie, nimic interesant, afar de faptul c poseda dou arme de calibru mare, despre care poate na fi aflat, dac nu l-a fi l sat f r suflare la p mnt i nu i-a fi scotocit prin portofel. Oricum, am pus portofelul la loc, m-am ridicat n picioare i am a teptat s sar n picioare i s - i cear scuze pentru felul n care se purtase. Dar el continua s zac acolo, leg nndu- i capul prost dintr-o parte n alta i bolborosind sunete nearticulate. Nu-i curgea snge, dar pe locul n care l pocnisem ncepea s apar o pat ro ie. Mai trziu b rbia urma s capete culoare vine ie, apoi un purpuriu interesant. n orice caz, m-am dus la furtunul de gr din , am deschis robinetul i l-am stropit pe domnul Stevens. Ideea s-a dovedit a fi util , fiindc n scurt timp s-a ridicat, cl tinndu-se pe picioare, scuipnd i poticnindu-se. Ai g sit-o pe colega mea? l-am ntrebat. El p rea n uc, ceea ce m trimitea cu gndul la mahmureala mea din aceea i diminea . n elegeam cum se sim ea. Z u a a. Ap de fntn . M i s fie, la asta nu m gndisem. Ascult , Paul, cine i-a lichidat pe Tom i Judy? Du-te dracului! L-am stropit din nou i el i-a acoperit fa a. Am aruncat furtunul i m-am apropiat de el. Cine mi-a ucis prietenii? El i tergea obrazul cu o pulpan a canadienei, cnd deodat a p rut s - i aminteasc de ceva, a vrt mna dreapt n buzunarul hainei i a scos pistolul. - Tic lo iile! Minile pe cap! - Bine. Mi-am pus minile pe cre tet, gest care l-a f cut s se simt mai n largul lui. i-a frecat b rbia, se vedea limpede c l durea. P rea s n eleag c fusese dus de nas, f cut knock-out i apoi stropit cu furtunul. Pe chipul lui s-a a ternut treptat o expresie furioas . - Scoate- i haina! mi-a ordonat. M-am supus, dnd la iveal pistolul meu calibrul 38, vrt n tocul de la um r. - Arunc - i haina, desf ncet tocul i d -i drumul la p mnt. Am f cut precum mi ceruse. - Mai ai i alt arm ? m-a ntrebat. -Nu.

- Suflec - i pantalonii. Mi-am suflecat pantalonii, demonstrndu-i c nu aveam nici o arm ascuns la glezn . - ntoarce-te cu spatele i ridic - i c ma a. M-am ntors cu spatele, mi-am ridicat c ma a, ar tndu-i c nu aveam arm nici la spate. - ntoarce-te spre mine. M-am ntors cu fa a c tre el. - Minile pe cap. Mi-am pus minile pe cap. - F un pas mai departe de arm . Am f cut un pas nainte. - n genunchi. M-am l sat n genunchi. - Nemernicule... javr ... Cine dracu' te crezi de vii aici a a, f r s ii seama de proprietate i de drepturile mele civile? Era sup rat r u i folosea un limbaj teribil de obscen. n astfel de situa ii e aproape o regul ca vinova ii s - i declare nevinov ia, iar nevinova ii s se nfurie i s recurg la tot felul de amenin ri cu legea. Din p cate, domnul Stevens p rea s se ncadreze n categoria nevinova ilor. L-am l sat s - i verse n duful cteva minute. n cele din urm , am reu it s deschid gura i eu. - M car ai idee cine ar putea fi f pta ul? l-am ntrebat. - Chiar dac a ti, tot nu i-a spune ie, tic los nfumurat ce e ti! - tii cumva de ce au fost uci i? - S nu m iei pe mine la ntreb ri, jigodie! ine- i gura aia afurisit ! - Asta s nsemne c pot conta pe cooperarea ta? - Gura! S-a gndit o clip , apoi a ad ugat: Ar trebui s te mpu c c ai pus piciorul pe proprietatea mea, nemernicule. Ai s -mi pl te ti lovitura asta. Ar trebui s te pun s te dezbraci i s te las n pielea goal n p dure. Iar ncepea s se nfurie i devenea din ce n ce mai inventiv n materie de r zbunare. Amor isem n genunchi, a a c m-am ridicat n picioare. - n genunchi! a urlat Stevens. n genunchi! Am p it spre el, moment n care a ndreptat pistolul Beretta drept spre sexul meu i a ap sat pe tr gaci. Am tres rit, de i arma era desc rcat . i-a dat seama c f cuse o prostie: voise s -mi spulbere fuduliile cu un pistol f r gloan e. A r mas cu ochii holba i la Beretta. De ast dat am recurs la un cro eu de stnga, nevrnd s -i r nesc maxilarul drept pentru a doua oar . Speram s aprecieze gestul n momentul n care avea s - i vin n fire. n orice caz, s-a pr v lit n iarb ca un sac. tiam c , dup ce se va dezmetici, se va sim i ngrozitor, prost i penibil, i-mi p rea r u pentru el. Sau, poate, nu. n orice caz, dup cel de-al doilea knock-out, era cert c nu-mi va mai oferi nici o informa ie. Nu-mi f ceam iluzii c -l voi convinge, nici cu vorba bun , nici prin iretlicuri. Tortura ie ea din discu ie, de i ideea m tenta. Oricum, mi-am cules de jos tocul pistolului i haina, apoi, glume cum snt, am legat ntre ele ireturile de la pantofii domnului Stevens. M-am napoiat la Jeep, am urcat la volan i am demarat, spernd s ajung destul de departe nainte ca Stevens s se trezeasc i s cheme poli ia. n timp ce conduceam ma ina, m gndeam la Paul Stevens. La drept vorbind, era icnit de-a binelea. Dar oare era i uciga ? Nu p rea, i totu i exista ceva la el... tia ceva. De asta eram sigur. Dar, indiferent ce tia, p stra secretul, ceea ce nsemna fie c acoperea, fe c antaja pe cineva, fie c ncerca s scoat un ban din toat afacerea. n orice caz, era un martor potrivnic, ca s m exprim elegant. A adar, n loc s iau feribotul de New London napoi spre Long Island - ceea ce m-ar fi adus n aten ia autorit ilor i m-ar fi supus unei h r uieli din partea poli iei din Connecticut - am pornit spre vest, pe drumuri l turalnice i pitore ti, cntnd mpreun cu un post de radio muzical - Oook - lahoma! unde vntul m tur cmpiile, unde spice de gru ml dioase r spndesc dulce parfum", i a a mai departe.

Mna dreapt ncepea s m cam doar , iar stnga s -mi amor easc . De fapt, mi se umflaser ncheieturile. Iisuse! mb trnesc!" Am ndoit degetele de la amndou minile. Au! A sunat telefonul celular. N-am r spuns. Am trecut grani a n statul New York, unde aveam mai multe anse s ocolesc i s driblez poli ia, dac se afla cumva pe urmele mele. Am trecut de Podul Throgs Neck, principalul punct de traversare pe Long Island, i mi-am continuat drumul, dup care am traversat pe Podul Whitestone, loc ceva mai potrivit. - Podul Emma Whitestone! am nceput s cnt. sunt ndr gostit, snt ndr gostit, iubesc o fat minunat ! Ador melodiile tmpite. Dup ce am trecut de pod, am pornit spre est, napoi spre North Fork. Era un drum foarte ocolit, ntruct trebuia s evit feribotul i nu puteam ti ce m suri avea de gnd s ia Paul Stevens dup ce fusese pus la p mnt de dou ori n propria lui curte. Ca s nu mai vorbesc de c z tura n nas, n clipa n care va ncerca s fac primul pas cu ireturile legate. Totu i, ceva mi spunea c Stevens nu chemase poli ia. Iar dac nu voia s raporteze o nc lcare de proprietate i un atac, faptul era extrem de sugestiv. Paul mi acordase aceast rund , con tient c va exista i a doua. Problema era c data viitoare i va alege locul i momentul, lundu-m prin surprindere. Ei, asta era! Cnd joci base-ball ca s folosesc o metafor sportiv din cnd n cnd te mai a tep i i la o minge n cap. Pe la ora apte seara eram napoi la North Fork, dup un voiaj de patru sute cincizeci de kilometri. Nu voiam s merg acas , a a c m-am oprit la Restaurantul Vechi i am b ut o bere sau dou . - L-ai cunoscut pe Fredric Tobin? l-am ntrebat pe barman, un tip pe nume Aidan, pe care l tiam. - Am fost o dat barman la o petrecere dat n casa lui, mi-a r spuns. Dar n-am schimbat cu el mai mult de cinci cuvinte. - Ce spune lumea despre el? Aidan a ridicat din umeri. - Nu tiu... Am auzit tot felul de lucruri. - De pild ? - P i, unii zic c -i homosexual, al ii c -i plac femeile. Unii zic c -i falit i datoreaz bani la toat lumea. Al ii, c -i calic, al ii, c arunc banii n dreapta i n stnga. n elegi? Cu un om ca el, care se stabile te aici i porne te o ntreag afacere de la zero, p rerile snt mp r ite. Pe c iva i-a c lcat pe b t tur , dar cu al ii a fost m rinimos. Are rela ii cu poli ia i cu politicienii. n elegi? - Da. Unde locuie te? l-am ntrebat pe Aidan. - Oh, are o cas n Southold, lng Founders Landing. tii unde vine? -Nu. Aidan mi-a dat indica iile cuvenite i mi-a spus: - N-ai cum s n-o g se ti. O cas mare, mare. - Bine. Ascult , mi-a spus cineva c pe undeva pe aici ar exista o comoar ngropat . Aidan a rs. - Da. Taic -meu spunea c n copil ria lui vedeai pretutindeni numai gropi. Dac cineva a g sit ceva, atunci fii sigur c nu sufl o vorb . - Corect. De ce s mpart cu Unchiul Sam? - Pe bune! - Ai mai aflat vreo noutate n leg tur cu cele dou crime de la Nassau Point? - Nu, a r spuns el. Eu cred c cei doi au furat ceva periculos, iar guvernul i poli ia ne vr pe gt tmpenii cu nu tiu ce vaccin. n fond, ce s zic i ei? C vine sfr itul lumii? Nu. i atunci ne spun: Nu v alarma i, nu ve i p i nimic". Rahat! - A a e. Snt de p rere c CIA, FBI i, n general, statul ar trebui s - i verifice minciunile discutnd cu barmani, cu frizeri i taximetri ti, nainte de a le vinde ntregii na iuni. Vreau s spun c , de regul , cnd am nevoie s simt pulsul realit ii, stau de vorb cu barmanii sau cu frizerul meu, sistem care func ioneaz de fiecare dat . - Ascult , tii ce deosebire este ntre maladia vacilor nebune i sindromul premenstrual? m-a ntrebat Aidan. -Nu. - Ei bine, nu-i nici o deosebire. A plesnit cu crpa peste tejghea i a izbucnit n rs. Te-ai prins? -Aha!

Am plecat de la Restaurantul Vechi, am nc lecat pe-o a i am pornit n direc ia locului denumit Founders Landing.

28
Cnd am ajuns la Founders Landing, ncepea s se ntunece, totu i puteam s v d parcarea de pe rm, n cap tul oselei. Am mai v zut i un monument de piatr cu inscrip ia: Founders Landing - 1640." Am dedus c aici acostase pentru prima oar grupul din Connecticut. Dac s-ar fi oprit mai nti la Foxwoods, probabil ar fi ajuns aici n izmene. La est de parcare era o cas mare, mare, mai mare dect a unchiului Flarry, construit n stil mai curnd colonial dect victorian. Casa era mprejmuit cu un frumos gard din fier forjat, n fa a c ruia se vedeau parcate cteva ma ini, altele fiind garate pe peluza lateral . De undeva, din spate, se auzea muzic . Am parcat pe strad i m-am ndreptat spre poarta din fier forjat, care era deschis . Nu eram prea sigur dac aveam inuta cuvenit , dar am v zut n fa a mea o pereche, b rbatul fiind mbr cat destul de asem n tor cu mine: cu un pulover albastru, f r cravat i f r osete. M-am dus spre paji tea lat i lung din spatele casei, care se ntindea pn la malul golfului. Pe peluz fuseser n l ate corturi n dungi, iar ntre copaci erau ag ate lampioane colorate de petrecere. Se vedeau lanterne orbitoare, lumn ri pe mesele acoperite de umbrele, flori livrate de Flor ria Whitestone, o forma ie de ase instrumenti ti, cteva baruri, o mas lung de bufet. Sumum de elegan pentru litoralul Coastei de Est, cea mai des vr it pe care o putea oferi vechea civiliza ie, cu contribu ia generoas a vremii, ntr-adev r, F. Tobin era un mare norocos. Am mai observat o pnz mare, alb cu albastru, ntins ntre stejarii uria i. Pe ea scria: -Petrecerea anual a Societ ii de Istorie Peconic." O femeie frumu ic , n costum de epoc , a venit la mine i m-a salutat: - Bun seara. - Pn acum e bun . - Vino s - i alegi o p l rie. - Poftim? - Ca s prime ti de b ut, trebuie s por i o p l rie. - Atunci vreau ase p l rii. Ea a chicotit, m-a luat de bra i m-a condus la o mas lung pe care se g seau vreo dou zeci i cinci de p l rii tmpite: tricornuri de diverse culori, cteva p l rii cu pene scurte, altele cu pene lungi, altele cu fireturi aurii, ca cele purtate odinioar de Marin , altele negre cu capul de mort i oasele ncruci ate. - Aleg p l ria de pirat, am spus. Ea a luat una de pe mas i mi-a pus-o pe cap. - Ai o nf i are amenin toare. - Ce tii tu! Dintr-o cutie mare de carton a scos un pumnal de plastic, la fel ca cel cu care m atacase Emma, i mi l-a prins la curea. - A a! a exclamat ea. M-am desp r it de domni oara cu pricina, care a ie it n ntmpinarea unui grup abia sosit, i mi-am croit drum mai departe pe paji tea care cobora spre rm, cu p l ria pe cap i cu itul la cing toare. Muzican ii cntau Serenad n lumina lunii". Am privit n jur i am v zut c nc nu se adunase prea mult lume, abia vreo cincizeci de persoane, toate cu p l rii. Am presupus c grosul invita ilor urma s soseasc abia dup apusul soarelui, peste vreo jum tate de or . Nu i-am v zut pe Max, Beth, Emma sau al i cunoscu i. n schimb, am depistat cel mai apropiat bar i am comandat o bere. Barmanul, mbr cat n pirat, mi-a spus: - Regret, domnule, servim numai vin i b uturi nealcoolice. - Cum! E scandalos. Vreau o bere. Am i p l rie. - Da, domnule, dar nu avem bere. V pot sugera un spumos alb? Face spum i v pute i imagina c -i bere. V-a putea sugera ca pn m ntorc aici s -mi face i rost de o bere? Am umblat de colo-colo, f r bere, i am cercetat domeniul. Din locul n care m g seam se vedea parcarea, punctul n care acostaser primii coloni ti, un fel de Plymouth Rock local, cunoscut numai n zon . C i tiau c primul vas dup Mayflower fusese Fortune? Cui i p sa de locurile doi i trei? A a-i America.

I-am studiat pe oaspe ii domnului Tobin, r spndi i pe paji tea ntins , n picioare, plimbndu-se, a eza i la m su e albe i rotunde, to i cu p l rii cu pene, cu cte un pahar n mn , stnd la taifas. Erau oameni lini ti i sau, cel pu in, a a p reau acum, la nceputul petrecerii: nu beau rom, nu f ceau amor pe plaj , nu se sc ldau i nu jucau volei n pielea goal . ntre ineau exclusiv rela ii de societate. Am v zut c domnul Tobin avea un ponton lung, la cap tul c ruia se vedea un uria hangar pentru b rci. De-a lungul docului mai erau ancorate i alte ambarca iuni i am presupus c apar ineau invita ilor. Dac petrecerea s-ar fi inut cu o s pt mn n urm , printre ele s-ar fi g sit i Spirocheta. n orice caz, curios cum snt, am pornit pe ponton c tre hangar. Chiar la intrarea n hangar era un iaht impozant, lung de vreo zece metri. Se numea Autumn Gold. Am presupus c apar inea domnului Tobin i c purta numele noului s u sortiment de vin sau al comorii nc nedescoperite. n orice caz, domnul Tobin era ndr gostit de juc riile lui. Am intrat n hangar. Era ntuneric, dar prin cele dou deschiz turi p trundea suficient lumin ct s pot vedea dou b rci, cte una de fiecare parte a pontonului. Cea din dreapta era o barc tip balenier , mic , cu fundul plat, genul de barc pentru mla tini i ap pu in adnc . Cea din stnga era o barc cu motor, de fapt o Formula 303, exact acela i model ca al so ilor Gordon. O frac iune de secund am avut impresia c so ii Gordon nviaser din mor i, ca s strice petrecerea i s -l nsp imnte pe Freddie. Dar nu era Spirocheta aceast barc 303 se numea Sondra, probabil dup numele ultimei concubine a lui Fredric. Presupun c era mai simplu s schimbi numele unei b rci dect s - i ndep rtezi un tatuaj de pe. bra . Oricum, dac nu m interesau nici vasul de croazier , nici barca cu motor, n schimb m interesa cea cu fundul plat. Am pus u urel piciorul n barc . Avea un motor la bord i furche i pentru vsle. Pe ponton se vedea o pereche de vsle. Fapt i mai interesant, exista i o pr jin lung de vreun metru optzeci, din cele folosite pentru a mpinge o barc prin stuf i trestii, acolo unde vslele i motorul nu erau de nici un folos. n plus, fundul b rcii era pu in murdar de noroi. n partea din fa a b rcii se vedea o cutie de plastic cu tot felul de m run i uri, printre care i un corn de cea cu aer comprimat. - Cau i ceva? M-am ntors i l-am v zut pe domnul Tobin stnd n picioare pe ponton, cu un pahar de vin n mn , purtnd un tricorn purpuriu i sofisticat, mpodobit cu o pan lung . M fixa cu privirea, mngindu- i b rbu a. Ar ta ntr-adev r mefistofelic. - V admiram barca, am r spuns. - Aceea? Cei mai mul i se uit la barca cu motor sau la iahtul Chris-Craft, a replicat el, ar tnd spre vasul de croazier ancorat chiar la intrarea n hangar. - Parc se nume te Autumn GalJ. - Chris-Craft e marca fabricii. mi vorbea pe un ton vag iritat, care nu-mi pl cea. - Ei bine, mititica asta e mai la ndemna mea din punct de vedere al pre ului. I-am adresat un zmbet dezarmant. A a fac nainte de a da cuiva lovitura de gra ie. Cnd am v zut Formula 303, am avut impresia c so ii Gordon au nviat din mor i, am ad ugat. Nu i-au pl cut deloc vorbele mele. - Apoi am v zut c nu era Spirocheta i c barca se nume te Sondra, nume mult mai potrivit. ti i dumneavoastr ... rapid, alunecos i fierbinte. Ador s scot din s rite dobitocii. - Petrecerea se desf oar pe peluz , domnule Corey, m-a aten ionat cu r ceal domnul Tobin. - Am remarcat. Am urcat pe ponton i am spus: Frumos loc ave i aici. - Mul umesc. n afara p l riei de culoarea sucului de struguri, domnul Tobin purta pantaloni albi, un pulover albastru la dou rnduri de nasturi i o lavalier stacojiu aprins. Dumnezeule! - mi place p l ria dumneavoastr , i-am spus. - Vino s te prezint ctorva dintre invita ii mei, a spus. - Ar fi grozav.

Amndoi am ie it din hangar i am pornit pe ponton. - Ct de departe e de la dumneavoastr pn la pontonul casei Gordon? - N-am idee. - Cam ct crede i? - Poate doisprezece kilometri. De ce? - Mai curnd cincisprezece, am spus. Trebuie s ocoli i Great Hog Neck. Am verificat pe harta din ma in . sunt vreo cincisprezece kilometri. - De fapt, ce urm re ti? -Nimic. Pur i simplu, fac conversa ie la malul m rii. Ajunsesem pe peluz . - i interzic s pui oaspe ilor mei ntreb ri despre asasinarea so ilor Gordon, m-a aten ionat nc o dat domnul Tobin. Am discutat cu eful poli iei, domnul Maxwell, care s-a declarat de acord i mi-a repetat c nu ai nici o func ie oficial aici. - Ave i cuvntul meu c nu voi inoportuna nici un invitat cu ntreb ri de rutin despre uciderea so ilor Gordon. - Despre nimic legat de cazul Gordon. - Promit. Dar vreau o bere. Domnul Tobin a privit n jur, a v zut o chelneri cu o tav cu vinuri i i-a spus: - Te rog du-te n untru i adu-i domnului o bere. Dar toarn-o ntr-un pahar de vin. - Da, domnule, a r spuns fata i a plecat. Doamne, ce grozav trebuia s fie s ai bani i s spui altora: Vreau asta sau vreau aia". - Nu e ti genul de b rbat c ruia i st bine cu p l rie, mi-a spus domnul Tobin. Apoi s-a scuzat i m-a l sat singur. Mi-era team s m mi c din loc, ca nu cumva s vin fata cu berea i s nu m g seasc . Se nserase i luminile de la petrecere clipeau, lanternele str luceau, lumn rile ardeau molcom. O briz blnd dinspre uscat alunga toate insectele spre mare. Orchestra cnta Stardust. Trompetistul era grozav. Via a era frumoas . M bucuram c tr iesc. L-am urm rit pe Fredric cum i ntre inea invita ii, om cu om, pereche de pereche, grup de grup: rdea, glumea, le aranja p l riile, nfigea spade de plastic la cing torile femeilor. Spre deosebire de alt celebru organizator de petreceri din Long Island, Jay Gatsby, Fredric Tobin nu- i supraveghea oaspe ii de la distan . Dimpotriv , el se g sea n mijlocul musafirilor, printre ei, era cea mai perfect gazd cu putin . Trebuia s recunosc c tipul avea snge rece. Se g sea la un pas de faliment, dac era s -i dau crezare Emmei Whitestone, i comisese dou crime, dac era s dau crezare instinctului meu, ca s nu mai vorbesc de ceea ce v zusem nu de mult n hangar. Probabil tia c i-am aflat amndou tainele, i totu i nu era sup rat. l interesa mai curnd s nu-i stric petrecerea dect s nu-i stric stilul de via , ntr-adev r, un tip cu snge rece. Chelneri a s-a ntors cu berea ntr-un pahar de vin, a ezat pe o tav . Am luat berea i am comentat: Nu-mi place vinul. Ea mi-a zmbit. Nici mie. Mai avem bere n frigider. Mi-a f cut cu ochiul i s-a ndep rtat. Uneori m gndeam c Dumnezeu m binecuvntase cu sex-appeal, cu aur i cu atrac ie animalic . Alteori, mi spuneam c mi miroseau gura i corpul. n seara aceea m sim eam n form , nfierbntat ca un pistol de trei dolari. Mi-am tras p l ria mechere te pe o ureche, mi-am potrivit spada i am nceput s m plimb printre invita i. Majoritatea erau tineri sau de vrst mijlocie; nu vedeam prea mult lume bun ". De exemplu, n-o vedeam pe Margaret Wiley. Cei mai mul i veniser perechi lumea e alc tuit n principal din perechi dar erau i c iva solitari care p reau capabili s ntre in o conversa ie, n caz c nici una din cele dou unice iubiri ale vie ii mele nu- i f cea apari ia. Am remarcat o femeie n rochie alb , cred c din m tase, cu p l ria obligatorie peste p rul lung i blond. Am recunoscut-o ca fiind concubina lordului Freddie, pe care so ii Gordon mi-o ar taser cu ocazia degust rii de vinuri. Fata traversa peluza de una singur , a a c i-am ie it n drum. Bun seara, am salutat-o. Ea mi-a zmbit.

Bun seara. Numele meu e John Corey. Se vedea limpede c numele nu-i spunea nimic, ntruct continua s zmbeasc . Eu sunt Sondra Wells. sunt prieten cu Fredric Tobin. Da, tiu. Ne-am cunoscut n iulie la vie. La o degustare de vinuri. Eram cu so ii Gordon. Zmbetul i s-a topit. Oh, ce ntmplare ngrozitoare! a spus. Sigur c da. O tragedie. Da. Erai prieten cu so ii Gordon? De fapt... mai curnd Freddie. mi erau simpatici... dar nu tiu dac i ei m simpatizau pe mine. sunt convins c da. ntotdeauna vorbeau foarte frumos de tine. De fapt, niciodat nu pomeniser de ea. Fata a zmbit din nou. Vorbea i se purta frumos, ca i cum ar fi urmat o coal a bunelor maniere. Totul p rea nv at dinainte i mi-am imaginat c Fredric Tobin o trimisese la vreo coal unde fusese nevoit s mearg cu o carte pe cap i s recite din Elizabeth Barrett Browning, cu un creion n gur . Eu unul nu n elegeam cum putea cineva s-o prefere pe Sondra Wells n locul Emmei Whitestone. nc o dat se adeverea zicala c frumuse ea e n ochii privitorului. i place s mergi cu barca? am ntrebat-o pe domni oara Wells. Nu. Dar lui Fredric i place. Am o cas pe rm, la vest de aici. mi place grozav s m plimb cu barca. Ce dr gu ! De fapt, sunt sigur c I-am v zut pe domnul Tobin... stai a a, lunea trecut , parc spre sear , cu mica balenier . Cred c erai i tu cu el. Ea s-a gndit o clip , apoi a r spuns: - Oh... luni... am fost n Manhattan toat ziua. Fredric a ordonat oferului s ne duc cu ma ina n ora , pe mine i pe menajer . Toat ziua am fost la cump r turi. Am v zut cum i punea creiera ul la contribu ie i cum strngea buzele. - L-ai v zut pe Fredric n barc mpreun cu... alt persoan ? - Poate nu era el sau, dac era, atunci poate era singur sau cu un b rbat... Ea s-a ncruntat din nou. Grozav mi place s es intrigi. Dar, n afar de asta, aflasem c domni oara Wells i menajera se g seau n Manhattan n momentul crimelor. Ct de convenabil! - i pe tine te intereseaz istoria i arheologia local , ca pe Fredric? - Nu, pe mine nu, mi-a r spuns. M bucur c a renun at i el. Din cte pasiuni poate avea un om, cum de i-a ales-o chiar pe aceasta? - Poate avea o leg tur cu cineva de la arhiva Societ ii de Istorie Peconic. Ea m-a s getat cu o privire rece i, f r ndoial , mi-ar fi ntors spatele, dac n-ar fi ap rut Fredric n persoan , care s-a adresat domni oarei Wells: - Pot s te r pesc o clip ? Familia Fisher vrea s te salute. S-a uitat la mine i mi-a spus: Scuz -ne, te rog. - Desigur, afar de cazul n care familia Fisher vrea s m salute i pe mine. Fredric mi-a adresat un surs dezagreabil. Domni oara Wells s-a ncruntat la mine i amndoi au plecat, l sndu- i oaspetele prost crescut s cugete singur asupra comport rii lui urte. Pe la 8:30 i-am v zut pe Max i Beth. Max purta i el o p l rie de pirat, iar Beth avea o bonet caraghioas . Se mbr case n pantaloni albi i tricou n dungi, alb cu albastru. Ar ta cu totul altfel. M-am dus la ei, la bufetul cel lung. Max era ascuns n spatele unei farfurii cu crn ciori n aluat fran uzesc, felul meu de mncare preferat. Ne-am salutat i i-am furat un hot dog. - Frumoas sear , a spus Beth. Mul umesc c mi-ai dat ideea s vin. - Niciodat nu se tie ce po i afla tr gnd cu urechea.

Beth mi-a relatat stadiul cercet rilor ntreprinse de poli ia din Suffolk, a zis Max. n ultimele patru zile a muncit pe brnci. Am aruncat o privire c tre Beth, ca s -mi dau seama dac i pomenise lui Max despre venirea ei la mine acas . Beth a cl tinat din cap imperceptibil. nc o dat i mul umesc pentru ajutor, mi-a spus Max. Nici o problem . Telefoneaz -mi f r re ineri. Nu mi-ai ntors nici un singur telefon, mi-a reamintit Max. Nu, i nici n-am s i le ntorc vreodat . Nu cred c ai motive s fii sup rat. Nu? ncearc s te pui n locul meu, Max. Ar fi trebuit s te zbor de pe terasa mea, am ad ugat. P i... iart -m dac i-am pricinuit vreo nepl cere, s-a scuzat el. Mda. Mul umesc. Beth a intervenit, adresndu-se lui Max: John are necazuri cu efii lui fiindc te-a ajutat. mi pare r u, a repetat Max. Dac mi spui cu cine s vorbesc, am s le dau telefon. Nu vreau s te jignesc, Max, dar ei nu vor explica ii de la eful unei sec ii de poli ie din provincie. De fapt, nu eram chiar att de sup rat pe Max i, chiar dac a fi fost, era greu s ii sup rarea pe un om ca el. n esen , era un tip de treab , singurul lui defect era c ntotdeauna i urm rea propriul interes. Uneori m pref ceam sup rat, ca cealalt persoan s - i nchipuie c -mi datora ceva. De pild , o mic informa ie. Apropo, i s-au mai semnalat decese n rndul angaja ilor de pe Plum Island? l-am ntrebat pe Max. S zicem, n urm cu doi-trei ani? El s-a gndit o clip , apoi mi-a r spuns: Cineva s-a necat, vara asta se mplinesc doi ani de atunci. Un tip... doctorul nu mai tiu cum... parc veterinar. Cum s-a necat? ncerc s -mi amintesc... era n barca proprietate personal ... da... ie ise noaptea la pescuit sau cam a a ceva i, cum nu mai venea acas , so ia lui ne-a telefonat. Am trimis Paza de Coast n c utarea lui i pe la unu noaptea i-au g sit barca goal . A doua zi valurile i-au adus corpul la rm n golful de acolo... A f cut semn din cap spre insula Shelter. - Ceva dovezi c ar fi existat o mn criminal ? - P i, avea un cucui' la cap i i s-a f cut autopsia, dar a reie it c alunecase n barc , se lovise cu capul de copastie i c zuse peste bord. Se mai ntmpl , a ad ugat Max. S-a uitat la mine. De ce ntrebi? - I-am promis domnului Tobin, a a cum i-ai promis i tu, c nu vom discuta astfel de lucruri la petrecerea lui, am r spuns. Vreau s beau o bere. M-am ndep rtat, l sndu-l pe Max cu un crn cior n mn . Beth a venit dup mine i mi-a spus: - A fost urt din partea ta. - O merita. - Nu uita c sunt nevoit s lucrez cu el. - Atunci, lucreaz . Am v zut-o pe chelneri a mea preferat , care m-a observat la rndul ei. Avea pe tav un pahar cu bere, pe care mi l-a ntins. Beth a luat un pahar cu vin. - Vreau s -mi poveste ti despre s p turile arheologice, despre Fredric Tobin, despre tot ce-ai descoperit i despre toate concluziile tale, mi-a cerut Beth. n schimb, i voi ob ine un statut oficial i vei beneficia de toate facilit ile poli iei comitatului. Ce zici? - Zic s - i p strezi statutul oficial, oricum, am destule pe cap, iar mine am s - i spun tot ce tiu. Dup aceea, voi pleca de aici. - John, nu mai face pe inaccesibilul. Nu i-am r spuns. - Vrei s discut oficial cu eful t u? Cum l cheam ? - Inspector ef Imbecilul. Nu- i face probleme n privin a asta. Orchestra cnta As Time Goes By. Dansezi? am ntrebat-o. - Nu. Putem s st m de vorb ? - Sigur. - Crezi c accidentul cu veterinarul care s-a necat are o leg tur cu cazul nostru? - Posibil. Se prea poate s nu afl m niciodat . Dar eu ntrev d un plan. - Ce fel de plan? - i st bine cu p l ria. - Vreau s discut despre caz, John. - Nu aici i nu acum.

- At unci, cnd i unde? - Mi ne. - Ast -sear . Ai spus n ast -sear . Vi n la tine acas . - P i.. . nu tiu dac se poate... - Ui te ce e, John, nu m ofer s fac dragost e cu t ine. Vreau doar s st m de vorb . Hai s merge m la un bar sa u n alt parte. - P i.. . cred c n-ar trebui s plec m mpre un ... - Oh. .. bine. E t i ndr gostit. - Nu. .. adic ... poate snt... n orice caz, nu-i nici o grab pn m ine. Dac a m dreptat e, at unci omul nostru e aici i d o petre cere, n l ocul t u, mine l -a ine sub supra ve ghere discret . Ai grij s nu-l sperii . Bine? - Bine, dar... - Ne ntlnim m ine i a m s - i relat ez toat pove stea, dup care eu m retrag. Luni m nt orc n Manhat tan. Toat ziua de mar i am progra m ri la servici u i la doctori. Bine? Mine. i promit. - Bine. A ciocnit cu mi ne i am b ut a mndoi. Am mai sporov it un ti mp i , l a un moment dat, am v zut -o ceva mai departe pe Emma. Disc uta cu un grup de i nvi ta i , pri ntre care i Fredri c Tobin, fostul ei amant i pre supusul uciga . Nu ti u de ce, dar m sc otea din s ri te s -i v d stnd de vorb . nva me rsul lumii , John. Cnd neva st -mea pleca n voiaj de afaceri cu eful ei, Randy Da n, m sup ra m cumva ? Nu prea tare. Beth mi -a pri ns pri vi rea i a spus: - Pare o femeie tare dr gu . Nu i-a m r spuns. - I-a m pomenit n treac t despre ea lui Max, a conti nuat Beth. La aceasta nu i -am r spuns nici att. - A fost. .. ama nta lui Fredric Tobin, mi-a spus Beth. Presupun c t ii. i spun asta, n eventualitatea c nu e t i l a curent. Vreau s spun c ar trebui s fii atent la ce di scu i cu ea n pat, dac l suspectezi pe Tobin. Sau, poate, de aceea ai intrat n rela ii cu ea? Ca s afli mai multe despre Tobin? John? M ascul i ? M -a m uitat la ea i am spus: - tii , Beth, uneori regret c nu m-a cast rat unul dintre gloan e. At unci a fi fost complet el iberat de sub contr olul fe meil or. - Cu pri ma ocazie, cnd ai s faci dragost e, n-ai s mai gnde t i a a. Mi -a ntors spat ele i s-a ndep rt at. Am pri vi t n jur i, pentru a doua oar , m-a m gndit c Tom i Judy ar fi trebuit s fi e aici. M-am ntrebat dac comoara urma s fie descoperit pe falez chiar n cursul acelei s pt mni. Oare pn acum ar fi f cut -o cunoscut prin pre s ? Sau ar fi anun at publ ic n aceast sear ? n orice caz, n seara aceea so ii Gord on erau p stra i la fri gider, comoara r m nea asc uns ci ne ti e unde, i ar uciga ul se afla, probabil, la nici dou zeci de metri de mi ne, discut nd cu o femeie pe care ajunse se m s-o ndr ge sc. De fapt, am re marcat c Tobin i Emma r m se ser singuri i st teau de vorb nt re patru ochi. mi era de ajuns. Am oc olit casa i am aruncat p l ria i spada. Pe la jum t atea peluzei din fa a casei m-a m a uzit strigat pe nume, dar mi -a m v zut de drum. -JOHN! Am nt ors capul. Emma a traversat gr bi t peluza. - Unde te duci? - Unde va unde pot s bea u o bere. - Vi n cu t ine. - Nu, nu a m ne voie de compani e. - Ai nevoie de mult compa nie, amice, m-a anun at Emma. Toc mai asta-i proble ma. Ai fost singur prea mult ti mp. - ii cumva rubri ca iubirilor pierdute di n s pt mnalul local? - Nu m l as atras nt r-o discu ie n contradictoriu i ni ci nu t e las s pleci singur. Unde te duci? - La Restaurantul Vec hi. - Localul me u preferat. Ai gustat sandvi urile lor cu brnz i sos chi li? M -a l uat de bra i am plecat amnd oi. Am urcat n ma ina ei i dup dou zeci de minute am ndoi ne g sea m ntr-un se pare u de la Restaura ntul Vec hi, cu berile n m n , a t eptnd nachos i aripile de pui. Cl ien ii obi nui i de smb t seara nu p rea u s fi venit de l a fabuloa sa pet recere a lui Freddi e, ni ci n drum spre ea. - Te-a m sunat asear , a spus Emma. - Parc zi ceai c ie i cu fetel e.

- Te-a m sunat cnd m-a m ntors. Pe la mi ezul nop ii. - N-ai avut noroc l a vn toare? Nu. Presupun c dormeai, mi-a spus. De fapt, m-a m dus la Fox wood s. Acol o i pierzi i n dragii de pe t ine. Am mai discut at un ti mp, apoi i-am spus: Presupun c nu i-ai dest inuit nimic l ui Fredric despre ce a m discutat . Ea a ezitat o clip n pl us, apoi mi -a r spuns: Nu. .. dar i-am spus... i -am spus c ave m o rel a ie. Mi -a z mbit. Ave m o leg tur ? Ar hivarii au n permane n l eg t uri 4 i ulie 1776, 7 decembrie 1941. Vor be te seri os. Bine, serios vorbi nd, a fi preferat s nu fi adus vorba despre mi ne. Ea a ridicat din umeri. sunt feri cit i vreau s t ie t oat lumea. M i-a urat noroc. Ce gentlema n! Ea a z mbi t. E ti cumva gelos? Ctu i de pu in. Am s -l trimit pe scaunul electric. Cred c n-ar trebui s di scu i cu el despre noi doi i, mai ales, despre comoara pira ilor. Bine. A adar, a m luat o cin agreabil , apoi am mer s la ea acas , o vili oar ntr-un cart ier reziden ial din Cutchogue. Ea mi-a ar t at colec i a de oli e de noapt e, zece n t otal, pe care le fol osea ca ghi vece, a ezate ntr-o fereastr mare, cu arcad . Darul meu era acum umpl ut cu p mnt n care fuseser s di i trandafi ri pitici. Emma a disp rut ct eva clipe i s-a napoi at cu un cadou frumos a mbalat, pe care mi l -a ntins. L-a m cump rat la ma gazi nul de cadouri al Soci et ii de Ist orie. Nu l -a m furat, dar mi-a m f cut o reducere de 40. Nu trebuia. .. De spacheteaz -l . M -a m conformat. Era o carte i ntit ul at Povestea comorii pi-

ra ilor.
De schi de la prima pagi n , m-a nde mnat ea. Am desc his i am ci tit: Lui John, pirat ul meu preferat, Cu dragoste, Emma". Am z mbit i i -am spus: - Mul ume sc. Dint otdeauna mi-a m dorit a a ceva. - Ei, nu chiar dintotdeauna. Dar mi-a m nc hipuit c i -ar pl cea s-o r sfoie ti . - Asta am s i fac. n orice caz, vili oara era elegant , curat , f r pisi ci, Emma avea scot ch i bere, sal teaua era tare, ei i pl ceau forma iile Beatles i Bee Gees i avea dou perne pent ru mine. Ce altceva mi-a mai fi putut dori ? Ei da, fri ca. Dar avea i asta. A doua zi de dimi nea , duminic , am i e it n ora , a m luat mi c ul dejun l a rest aurantul di n Cut chogue, apoi, f r s m ntrebe, a condus p n la bi seric , o construc i e frumoa s , cu acoperi de indri l , apar in nd cultului met odi st. - Nu sunt ha botnic , dar uneori mi ri dic moralul. Prinde bine i n afaceri. Prin ur mare, a m mers la biseric , gata s m asc und sub stran , dac s-ar fi pr bu i t t avanul . Dup bi seric a m recuperat ma ina mea din fa a casei domnului Tobi n i Emma a venit n urma mea p n la mi ne acas . n timp ce ea i f cea ceai, am sunat-o pe Beth la birou. Era plecat , a a c i -a m l sat un me saj la un tip care mi-a spus c lucra la cazul Gordon. - Spune i-i c voi lipsi de acas t oat zi ua, l -am rugat. Voi ncerca s dau de ea disear . Dac nu, poate veni la mi ne mi ne diminea , la cafea. - Bine. Am tel efonat l a Beth acas i mi -a r spuns robot ul. I-a m l sat acela i me saj . Cu senti ment ul c f cuse m tot ce-mi st t ea n put in ca s -mi i n promi siunea, m-a m dus la buc t rie. - Hai s merge m cu ma i na ntr-o pli mbare de duminic , i-am propus Emmei. f - Mi se pare o idee bun .

i -a dus ma ina acas , eu ve ni nd n urma ei, apoi am plecat la Orient Point cu Jeep-ul meu i am luat feribotul de New London. Am petrecut ziua n Connect icut i Rhode Island, am vizitat conacele din Ne wport, am l uat ma sa la Mystic, apoi am l uat feribot ul napoi spre cas . Am r ma s n picioare pe puntea feribotului, admi rnd apa i stel ele. Feribotul a t recut pri n canalul Gut de l ng Pl um Island i am v zut n dreapta farul Ori ent Point. n stnga, vechi ul far de pe Plum Island se ridi ca ntunecat i amenin t or pe cerul nop ii. n canal ul Gut marea era agitat . Furtuna se ndreapt c tre noi . Marea devine agit at cu mult naint e s se strice vre mea. Scade i barometrul , a ad ugat ea. Si m i? - Ce s si mt? - Cum scade presiunea atmosferic . - P i.. . Am scos li mba. Nu nc . Eu si mt. sunt extrem de meteosensibil . - i eu. - E ti sigur c nu si m i ? Nu te dor pu in r ni le? M -a m concent rat asupra r nil or i, fi re te, m dureau pu in. i mul ume sc c mi-ai adus a mint e, i-am spus Emmei . E bine s - i cuno ti corpul, s n el egi rela ia dintre eleme ntel e naturi i i trupul , i mintea ta. - Absol ut. De exe mpl u, eu o cam iau razna cnd e lun pli n . O iei razna mai mult dect de obicei, am subliniat eu. - Adev rat , mai mult dect de obicei. Dar tu? Eu intru n c l duri. Serios? Cnd e lun pl in ? - Lun plin , se mi lun , p t rar. .. Ea a rs. Am aruncat o privi re spre Pl um Island, pe lng care toc mai trecea m. Am v zut cteva l umini pe canal, iar la orizont o lucire n spatel e copacilor, cam pe unde trebui a s fie l aboratorul principal. Al tfel , i nsula era la fel de cufundat n nt uneric ca acum t rei sute de ani i, dac pri vea m pri nt re pleoape, mi putea m i ma gina goele ta San Antonio a Iui William Kidd dnd ocol insulei ntr-o noa pte de i ul ie a anului 1699. Vedea m cum se coboar o barc ntr-o part e a cor bi ei, av nd la bord pe Kidd i , poate, unul sau doi marinari , mai vedea m pe unul dintre ei v slind n direc ia rmul ui.. . Emma m-a t rezit din visare. - La ce t e gnde ti ? m-a ntrebat ea. - Pur i si mplu, m buc ur de frumuse ea nop ii. - Nu- i mai luai ochii de la Pl um Island. - Da. .. m gndea m l a... so i i Gordon. - Te gndeai la C pitanul Ki dd. - Cred c e t i vr jitoare. - sunt o bun met odi sta i o scorpie. Dar numai o dat pe lun . Am z mbit. - i e ti meteose nsibi l . - ntoc mai. mi mai pove ste t i despre. .. despre asa si nat? - Nu, nu- i mai pove stesc. - Bine. n eleg. Dac te pot ajuta cu ceva, spune-mi . mi voi da toat sil in a s - i pot fi de folos. - Mul ume sc. Feribotul se apropi a de debarcader. - Vrei s r m i l a mi ne pe ste noa pte? m-a ntrebat. - P i.. . a vrea, dar... trebui e s m duc acas . - Pot r mne eu la t ine. - De fapt, sincer s fi u, t rebuie s discut sau s m nt lnesc cu detecti vul Penrose i ar trebui s v d dac mai este posibi l. - Bine. Di scu ia s-a nchei at ai ci. Am condus-o aca s . - Ne vedem mine dup progra m, i -a m spus. - Bine. Pe rm exist un rest aura nt dr gu , la care a vrea s te duc. - Abi a a tept . Ne -a m s rutat n pragul casei ei, dup care am urcat n Jeep i a m plecat acas . Pe robot m a t eptau apte me saj e. Nu avea m chef de ele, a a c m-a m dus la cul care f r s l e ascult . Di minea aveau s fie tot acolo.

n ti mp ce m l sa m furat de somn, a m ncercat s m g nde sc ce era de f cut cu Fredric Tobi n. Uneori se ntmpl s ai omul, i totu i s nu fie el. Vine un mome nt crit ic c nd trebuie s deci zi dac s -l urm re t i n continuare, s -l nfrun i i s -l sco i din b rlog sa u s t e prefaci c nu t e mai intereseaz . Ar fi trebuit s -mi dea pri n mi nte i c at unci cnd ncol e t i un ani mal sau o persoa n , ace t ia pot deveni peri cul o i, mo me nt n care i ntr n joc att vn torul , c t i vnat ul, cel din urm av nd mul t mai mul te de pierdut. Dar a m uitat s m gnde sc l a Tobin ca l a un ani mal ra ional i viclean, nt ruct mi l sase i mpre sia unui m sc ri ci, la fel cum i eu i l sasem i mpre sia c a fi s rac cu duhul. Am ndoi era m cu t otul alt fel, dar fiecare se l sase oarec um i ndus n eroare de comport ame ntul celuilalt. n orice caz, m soc otesc vi novat pentru ce avea s se nt mple.

29
Luni diminea , cnd m-a m trezit , pl oua, pri ma ploai e dup s pt mni ntregi, iar fermieri i erau ferici i, spre deose bi re de viti cultori. Cuno tea m ns unul care se confrunta cu proble me mai gra ve dect ploai a. n timp ce m mbr cam, a m a scul tat radioul i am aflat c un ura gan denumit Jasper porni se d e pe coasta st atului Virginia, provocnd un dezechilibru meteorologic toc mai departe, n nord, nspre Long Island. Era m nc nt at c n aceea i zi urma s m napoiez n Manhattan. Nu mai fuse se m n apart a me ntul me u din Seventy-sec ond Street de pest e o lun i nici nu-mi lua se m me saj ele de pe robotul telefonic, pe de o parte, fii ndc nu voia m, dar, mai ales, fii ndc uitase m codul de acces. n orice caz, pe l a ora 9 a.m. am cobort sc rile, mbr cat n blugi de coma nd i c ma cu guler nalt, i mi -a m f c ut o cafea. M a teptam ca Beth s -mi tel efoneze sau s -mi fac o vizit . Pe tej gheaua din buc t ri e se g sea ziarul s pt mnal l ocal, r mas necitit de vineri, a a c nu m-a surpri ns s v d pe pri ma pagin t irea despre cri ma comi s lunea trecut . Am lua t ziarul i cea ca de cafea i m-a m dus pe terasa din spat e, unde am cit it versiunea cel ui mai cunosc ut reporter local despre dublul asa sinat. Tipul era destul de vag, suficient de nc p nat i avea un stil ndeajuns de defectuos ca s poat scrie pe ntru Newsday sa u pentr u

Times.
Am re marcat un articol despre Pod orii le Tobin, n care erau citate cuvint ele domnului Fredric Tobin: Cul esul va ncepe de la o zi la al ta, promit e s fe un an bun, poate cel mai bun din ultimii trei zeci, afar de cazul n care vor fi ploi abundent e". Ei, Freddi e, uite c plou . M -am ntrebat dac cei condamna i pot cere vin l a ultima lor ma s . n orice caz, am aruncat deoparte ziarul local i am l uat cadoul de l a Emma, Povestea comorii pira ilor. Am frunz rit-o, m-a m uita t la ilustra ii, am v z ut o hart cu Long Island, pe care am studiat -o vreo dou minute, apoi am g sit capit ol ele referit oare la C pitanul Kidd i am citit, la nt mplare, o m rturi e a l ui Robert Livingst on, unul di ntre sponsorii i ni i ali ai l ui Kidd. O parte a m rturi ei suna ca m a a:

Aflnd c numitul Kidd urmu s vin n aceste locuri, s se prezinte n fa a Excelen ei sale, lordul Bellomont, subsemnatul a venit tocmai din Albany, pe cel mai scurt drum de p dure, ca s -l ntlneasc pe c pitanul Kidd i s se pun la dispozi ia n l imii sale. Sosind la Boston, c pitanul Kidd l-a informat c la bordul goeletei sale, aflate n acel moment n port, se g seau patruzeci de baloturi de marf , ni te zah r i vreo optzeci de livre de argint rie. n continuare, sus-numitul Kidd a spus c mai avea i patruzeci de livre de aur, pe care-l ascunsese la loc sigur, undeva pe bra ul Sound, ntre punctul n care ne afl m i New York, f r . a men iona un loc anume, ascunz toare de care avea tiin numai el.
Am f cut cteva calcule mentale, din care a rezultat c patruzeci de l ivre de aur ar fi val orat l a ora actual vreo trei sute de mii de dolari , ast a doar l a pri ma socoteal , f r a mai pune la socoteal valoarea numi smat ic , aceasta put nd m ri suma de nc patru ori, din c te spunea Emma.

Mi -am petrecut urm toarea or f c nd lectur i, pe m sur ce citeam, era m tot mai convins c aproa pe t oat e personajel e care relatau acel episod, de la l ordul Bellomont la ulti mul mari nar, erau ni t e mi ncino i. Nici o versiune nu coincidea cu celelal te, iar cantitatea i valoarea aurul ui, argintului i pietrel or pre ioase era n realitate mult mai mare. Singurul element asupra c rui a to i c deau de acord era c respect iva comoar fuse se ngropat pe rm n diferite puncte de pe bra ul Sound, l ng Long Island. Nu se f cea ni ci o referire l a Plum Island, dar care alt loc ar fi fost mai potrivi t pentru o asc unz toare? Dup cum aflasem c u ocazi a vizit ei pe Pl um Isl and, pe vre mea aceea i nsula nu avea port, deci era pu in proba bil s fie vizitat nt mpl tor de cor bii n c utare de hran sa u ap . Era propri etatea col oni ti lor al bi, deci inaccesi bil indienilor i, dup toate aparen ele, nelocuit . Iar dac Kidd l sase o parte va loroa s din comoar la John Gardiner, un om complet nec