P. 1
Limba romana- gramatica

Limba romana- gramatica

|Views: 1,597|Likes:
Published by elly4you

More info:

Published by: elly4you on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2014

pdf

text

original

Universitatea „Babeş-Bolyai” Facultatea de Psihologie şi Ştiin e ale Educa iei Pedagogia Învă ământului Primar şi Preşcolar Forma

de învă ământ: IDD

LIMBA ROMÂNĂ
Syllabus ID

I. Informa ii generale
Date de contact ale titularului de curs: Nume: Tămăian Ioana Birou: Facultatea de Litere Str. Horea 31, cab. 113 Telefon: 0264-53.22.38 (int. cab 113) (Facultatea de Litere) 0264-59.70.00 (D.P.P.D.) Fax: 0264-59.70.00 (D.P.P.D.) E-mail: itamaian@yahoo.com Consulta ii: Date de identificare curs şi contact tutori: Limba română contemporană PIE 3502 Anul III, semestrul I obligatoriu

CONDI IONĂRI ŞI CUNOŞTIN E PRERECHIZITE

Cursul se bazează pe cunoştin e elementare de gramatica limbii române achizi ionate de studen i în şcoala primară şi gimnazială.
DESCRIEREA CURSULUI

Cursul de limba română contemporană oferă o imagine de ansamblu asupra sistemului limbii române şi asupra problemelor lingvistice importante cu care se confruntă un vorbitor nativ (şi un vorbitor de limba română ca limbă a doua – pentru grupele de la sec ia maghiară). În alcătuirea suportului de curs am avut în vedere, în primul rând, prezentarea surselor de informa ie accesibile şi necesare oricărui viitor sau actual cadru didactic (dic ionare, lucrări ştiin ifice actuale). Din acest punct de vedere cursul doreşte să le formeze studen ilor competen a de a opera cu instrumentele necesare pentru în elegerea fenomenului lingvistic şi, de asemenea, obligatorii pentru pregătirea fundamentală a unui cadru didactic. Majoritatea problemelor expuse reflectă caracterul viu al limbii şi situa ii lingvistice concrete de utilizare a limbii române. Exemplele au fost selectate din lucrările de specialitate care orientează astăzi studiul limbii, în primul rând Gramatica limbii române, editată de Academia Română şi câteva dic ionare în uz; şi, de asemenea, din lucrări care explică natura fenomenului gramatical, aşa cum îl trăieşte un vorbitor de rând.
ORGANIZAREA TEMELOR ÎN CADRUL CURSULUI

Cursul este structurat în şase unită i de învă are, şi anume: Unitatea de învă are 1. Studiul limbii române. Chestiuni preliminare; Unitatea de învă are 2. Elemente de fonetica limbii române; Unitatea de învă are 3. Ortografie şi punctua ie; Unitatea de învă are 4. Vocabularul limbii române; Unitatea de învă are 5. Morfologia şi Unitatea de învă are 6. Elemente de sintaxă. UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 1. Studiul limbii române. Chestiuni preliminare. Capitolul descrie instrumentele de lucru necesare în orice activitate consacrată studiului limbii, şi anume dic ionarele limbii române. Capitolul se încheie cu o lucrare de autoverificare.

2

UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 2. Elemente de fonetica limbii române Capitolul descrie sistemul fonetic al limbii române. Informa ia prezentată reia cunoştin e fundamentale achizi ionate de studen i în şcoala gimnazială. Pornind de la acestea, capitolul ilustrează şi explică, prin recurs la fenomenele de articulare şi coarticulare, câteva abateri de la pronun area corectă. Pe aceste din urmă aspecte sunt invita i studen ii să îşi focalizeze aten ia. Capitolul se încheie cu o lucrare de verificare. UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 3. Ortografie şi punctua ie Capitolul este construit prin recurs la informa ia oferită de Dic ionarul Ortografic Ortoepic şi Morfologic (DOOM), apărut în 2005, şi prezintă normele actuale de exprimare corectă orală şi scrisă. Studen ii sunt invita i să consulte DOOM-ul pentru rezolvarea exerci iilor propuse în acest capitol. În ce priveşte abaterile de la norma scrierii corecte, exemplele oferite se referă, printre altele, şi la practicile comunicării de tip Messenger, unde se întâlnesc, mai ales în cazul elevilor, spectaculoase abateri de la normă. Capitolul se încheie cu o lucrare de verificare. UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 4. Elemente de lexicologie Aspectele esen iale tratate în acest capitol se referă la abordarea cuvântului din perspectivă referen ială, semantică şi morfologică şi la tipurile de rela ii semantice (câmp lexical, cuvânt polisemantic, rela iile de hiponimie, de hiperonimie, de sinonimie, de antonimie), dar şi la rela iile instituite după forma cuvântului (paronimie, omonimie). Pentru a ilustra raportul dintre normă şi uz (adică rela ia dintre modul în care se exprimă vorbitorii de rând şi norma gramaticală, de la care aceştia se abat adesea), capitolul oferă o listă a celor mai frecvente tipuri de greşeli lexicale. Capitolul se încheie cu o lucrare de verificare. UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 5. Morfologia Capitolul este în mare măsură descriptiv: prezintă păr ile de vorbire în aspectele lor esen iale (studen ii vor recunoaşte multe dintre cunoştin ele pe care le au din gimnaziu). Dar în acelaşi timp se referă şi la situa ii de exprimare curentă care se abat de la norma gramaticală. Discu iile vor eviden ia cauzele acestor greşeli, ra ionamentul gramatical care îl face pe vorbitor să producă o greşeală. Pentru a aprofunda acest tip de abordare, de care se ocupă gramatica normativă, ce urmăreşte rela ia uzului cu norma (adică rela ia dintre modul în care se exprimă vorbitorii de rând şi norma gramaticală, de la care aceştia se abat adesea), studen ii sunt invita i să consulte lucrarea Gramatica normativă de G. Grui ă. Capitolul se încheie cu o lucrare de verificare. UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 6. Elemente de sintaxă Capitolul nu oferă o descriere exhaustivă a sintaxei limbii române (în cazul în care o doresc, studen ii pot consulta volumul II din Gramatica Academiei), ci selectează, din aspectele multiple cuprinse în studiul sintaxei, pe acelea referitoare la raporturile sintactice şi fenomenul acordului (subiect-predicat; atribut-regentul său; acordul gramatical, acordul prin atrac ie, acordul după în eles), chestiuni care se regăsesc în zona de interes a cadrelor didactice din învă ământul primar şi preşcolar. Capitolul se încheie cu o lucrare de verificare.
FORMATUL ŞI TIPUL ACTIVITĂ ILOR IMPLICATE DE CURS

3

pentru a corecta abaterea de la norma lingvistică.. 7). La solicitarea studen ilor. 1998 (sau orice altă edi ie ulterioară). învă ătorul sau educatoarea trebuie să în eleagă şi cauza care generează greşeala (abaterea). G. de aten ia acordată cerin ei exerci iului (în rezolvarea exerci iilor va trebui să recurge i adesea la utilizarea dic ionarelor şi la lucrările de specialitate indicate în cerin a exerci iului). Prima întâlnire (4h) este consacrată primelor patru capitole din suportul de curs. Ele oferă varianta considerată corectă de către forurile ştiin ifice din ara noastră.). 1996 (sau orice altă edi ie). Grui ă. studiu individual: 28 de ore. Pe parcursul semestrului se vor organiza două întâlniri fa ă către fa ă (activită i tutoriale). A doua întâlnire (4h) este consacrată ultimelor două capitole din suportul de curs. Patru dintre cele cinci lucrări de verificare vor fi selectate la alegere de către fiecare student. MATERIALE BIBLIOGRAFICE OBLIGATORII *** Dic ionarul explicativ al limbii române. Fiecare unitate de învă are (cu excep ia primeia) se încheie cu o lucrare de verificare. Timpul alocat cursului se împarte astfel: activită i tutoriale: 8 ore. teme de control: 20 ore. la care se adaugă 10% din oficiu. Restul de 50% se ob ine în urma unui examen scris. rezolvate şi predate pentru a fi evaluate. la sediul Facultă ii de Psihologie şi Ştiin ele Educa iei (str. prin întrebări de genul: cum e corect [Cartea pe care o citesc e interesantă. Editura Univers Enciclopedic. se vor oferi solu ii pentru câteva exerci ii din suportul de curs. Nota ob inută pe aceste lucrări de verificare constituie 40% din nota finală. Editura Dacia. verificarea lor va fi făcută prin coresponden ă electronică. Primele două titluri indicate sunt lucrări de referin ă în ceea ce priveşte norma lingvistică actuală. A treia carte indicată pune problema raportului între normă şi uz (modul în care vorbitorii de rând întrebuin ează limba română în diferite contexte: scris. academic. Cluj-Napoca. adesea întrerupte de exerci ii. activită i aplicative 56 de ore. Sindicatelor nr. În urma discu iilor. cât şi în biblioteci. 4 . MATERIALE FOLOSITE ÎN CADRUL ACTIVITĂ ILOR TUTORIALE: CALENDARUL CURSULUI retroproiector. Ceea ce înseamnă că. Toate cele trei căr i se găsesc atât în librării.Suportul de curs alternează secven e teoretice cu descrieri şi aplica ii. *** Dic ionar ortografic. Ele vor avea loc în lunile aprilie. Rezolvarea exerci iilor este facultativă. – sau – Cartea care o citesc e interesantă]? Am selectat această carte deoarece. laptop. respectiv mai. Bucureşti. iar anumite probleme pe care studen ii le consideră cu grad de dificultate ridicat vor fi discutate în timpul întâlnirilor fa ă către fa ă. uzual etc. oral. Data va fi comunicată de către Secretariatul sec iei. Ea condi ionează prezentarea la examen. 2005. Gramatica normativă. În timpul activită ilor tutoriale vor fi prezentate direc iile majore care stau astăzi la baza studiului limbii române şi vor fi discutate şi analizate câteva probleme de con inut din suportul de curs. în egală măsură. Rezolvarea corectă a exerci iilor depinde de parcurgerea atentă a capitolului respectiv şi. Rezolvarea celor patru lucrări de verificare este obligatorie şi se realizează pe parcursul semestrului. atunci când dorim să găsim varianta corectă a unui cuvânt sau sensul unei expresii. cele două dic ionare ne oferă răspunsul. Subiectele de examen vor fi sensibil asemănătoare celor propuse în exerci iile presărate de-a lungul suportului de curs. ortoepic şi morfologic (DOOM).

studen ii se vor adresa supraveghetorului. rezolvarea cerin elor de examen se face individual. Evaluarea studen ilor se realizează astfel: 40% nota pe portofoliu şi 50% nota la examenul scris. EVALUARE ŞI NOTARE Forma de verificare a cunoştin elor este examenul scris. rezolvă exerci ii etc. comunicarea de informa ii între candida i.E de dorit. examen scris + 1p. Pentru orice nelămurire ivită pe parcursul desfăşurării examenului. Lucrările de examen vor putea fi consultate după comunicarea rezultatelor. Dacă studentul doreşte. fie prin intermediul secretariatului sau a tutorelui de an. poate trimite spre corectare / verificare exerci iile de a căror rezolvare nu se simte sigur. se pot prezenta în sesiunea de restan e şi măriri de note. în afara consulta iilor comune. Portofoliul va fi alcătuit din rezolvarea a patru lucrări de verificare din cele cinci con inute în suportul de curs (la alegerea liberă a fiecărui student). până la aceeaşi dată. Fixarea con inutului teoretic se face prin rezolvarea exerci iilor. În cazul unei fraude sau a unei tentative de fraudă se va întrerupe participarea la examen a studentului în cauză. am putea spune o lectură „cu creionul în mână” (în care studentul subliniază ideile importante din suportul de curs. Indiferent de rezultat. substituirea lucrărilor sau substituirea unui candidat cu un alt candidat. STRATEGII DE STUDIU RECOMANDATE Studen ii sunt invita i să studieze capitolele cursului în ordinea în care acestea sunt prezentate în suportul de curs. marchează paragrafele pe care nu le-a în eles. prin poştă. Pregătirea pe parcurs a studen ilor se realizează prin muncă individuală şi prin consulta ii via poşta electronică. Predarea lucrărilor de evaluare condi ionează prezentarea la examen. oficiu. DOOM). ca studen ii să parcurgă con inutul capitolelor de curs înainte de întâlnirea în care acestea vor fi discutate. în sesiune. condi ii speciale de desfăşurare a examenului. la o dată ce va fi comunicată la examen. Tentativa de fraudă se referă la utilizarea neautorizată a unor surse de informare. iar lucrarea va fi notată cu nota 1. data exactă va fi comunicată de secretariat). 5 . la examenul scris (data va fi comunicată de secretariat) sau vor fi transmise. portofoliu+ 5 p.). Astfel: 4 p. Studen ii care nu vor fi prezen i la această întâlnire vor trimite lucrările prin poşta clasică sau poşta electronică până la data de 15 mai (data limită). de asemenea. Lucrările de evaluare se vor preda după cum urmează: primele două lucrări de evaluare se vor preda la a doua întâlnire tutorială (mai 2009. ultimele două se vor preda. Notă. În cazul în care studen ii doresc mărirea notei. STUDEN I CU DIZABILITĂ I Studen ii afecta i de dizabilită i pot solicita consulta ii. ELEMENTE DE DEONTOLOGIE ACADEMICĂ În timpul examenului scris. Examenul scris (2h) va con ine cerin e – cu aspect preponderent aplicativ – construite după modelul exerci iilor şi lucrărilor de evaluare din suportul de curs. Este nevoie de o lectură atentă a textului. şi. La examenul scris este permisă consultarea dic ionarelor de limbă română (DEX. Situa iile excep ionale vor fi tratate după caz. dar nu obligatoriu. nota finală va fi nota mai bună. fie direct prin email adresat cadrului didactic care ine cursul.

în principiu.Pentru performan ă maximă şi economie de timp. Parcurgerea integrală a cursului şi rezolvarea exerci iilor asigură. este necesară consultarea DEXului şi a DOOM-ului. 6 . performan a maximă la examen.

Interjec ia 11. Sunetele limbii române: vocale. Rela ia semnificat . Chestiuni preliminare 1. Structura cuvântului. Despăr irea în silabe 5. Lexicologia. Numeralul 5. desinen a 3. Fonetica şi fonologia 3. Semnele de punctua ie şi de ortografie 2. Perspectivă de ansamblu asupra vocabularului. Vocabularul. Substantivul 2. Dinamica vocabularului 4.referent. Clasificarea propozi iilor 4. Greşeli lexicale 7. Verbul 7. Studiul limbii române.CUPRINSUL CURSULUI UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 6. Conjunc ia 10. hiatul 6. Func ii sintactice în propozi ie 5. Lucrare de verificare 1 UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 8.Cuvântul şi enun ul 2. Dic ionarele limbii române 3. Lucrare de verificare 4 UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 6. consoane. Rela iile semantice 5. Raporturile sintactice 3. Scrierea cu literă mică şi scrierea cu literă mare 4. Rela ia sunet – literă – alfabet 7. Elemente de lexicologie 1. Adjectivul 6. Sistemul limbii române 2. semivocale 4. Articolul 3. Propozi ia şi fraza. Pronumele 4. Reguli de scriere şi pronun are literară 3. Prepozi ia 9. Lucrare de verificare 2 UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 9. Lucrare de autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 7. afixele (lexicale şi gramaticale). triftongul. diftongul. Ortografie şi punctua ie 1. Grupurile de sunete: silaba. Lucrare de verificare 5 . Dificultă i în învă area vocabularului. Paronimele 6. Cuvântul. Origine şi prezent 2.semnificant . 2. Greşeli de morfologie 12. Elemente de fonetica limbii române 1. Studiul limbii române contemporane 4. Cuvântul – unitatea de bază a vocabularului. Elemente de sintaxă 1. Morfologia 1. Adverbul 8. Articularea şi coarticularea 5. Rădăcina. Limba română.Lucrare de verificare 3 UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 10. Aspecte referitoare la sintaxa propozi iei şi a frazei.

În acest capitol studen ii se vor acomoda cu specificul dic ionarelor limbii române. SCHEMA CAPITOLULUI Capitolul începe cu prezentarea generală a statutului limbii române. Dintre acestea. evolu ia limbii române într-un mediul lingvistic ne-latin (slav) şi de aceea neprielnic. dar vorbită până în secolul al XIX-lea în Dalma ia). care nu se recunosc în celelalte limbi romanice.UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 11. limba română fiind izolată geografic de spa iul în care se vorbesc celelalte limbi romanice. limba sardă. în care studen ii se familiarizează cu instrumentele de lucru necesare parcurgerii integrale a cursului. În ansamblul cursului. asupra tipului de vorbitor pe care fiecare dintre ei îl reprezintă. pentru ca în final să prezinte câteva tipuri de vorbitori şi să îi invite pe studen i să reflecteze asupra tipului de vorbitor pe care fiecare îl reprezintă. limba portugheză. Limba română este vorbită în toată lumea de aproximativ 28 de milioane de persoane. limba retoromană (ladina – vorbită în SE-ul Elve iei şi NE-ul Italiei). Limba română. Este vorba despre dic ionare şi gramatici care fixează variantele corecte de exprimare şi pe care le întrebuin ează orice vorbitor conştient şi responsabil. interesat de propria exprimare. familia limbilor romanice înregistrează limba italiană. Chestiuni preliminare 1. Lucrare de autoevaluare SCOPUL ŞI OBIECTIVELE Capitolul introductiv oferă succint informa ii elementare despre statutul limbii române astăzi şi prezintă instrumentele de lucru necesare în studiul acesteia. LIMBA ROMÂNĂ. vor lua cunoştin ă de câteva opinii referitoare la studiul limbii şi vor reflecta asupra modului propriu de a se raporta la limba pe care o vorbesc. limba franceză. urmată de prezentarea instrumentelor de lucru (dic ionare şi gramatici). Dic ionarele limbii române 3. CON INUTUL INFORMA IONAL DETALIAT 1. Aceste trăsături. Origine şi prezent 2. Unii consideră supravie uirea limbii române în spa iul geografic şi lingvistic nelatin drept un miracol. substratul lingvistic geto-dac. limba catalană. 20 de milioane se află în România (unde limba română este limbă oficială. Studiul limbii române contemporane 4. limba dalmată (dispărută astăzi. . limba provensală. Limba română are trăsături de provenien ă latină comune cu alte limbi romanice. au fost puse de lingvişti pe seama mai multor factori. dar are şi trăsături specifice. Studiul limbii române. acest capitol se constituie drept etapă preliminară. Alături de limba română. precum particularită ile limbii latine vorbite în spa iul dunărean. Origine şi prezent Limba română este o limbă romanică descendentă directă din limba latină populară pe care au vorbit-o coloniştii romani în spa iul carpato-dunărean.

Dic ionarul ortografic. Orice nedumerire. ortoepic şi morfologic (DOOM) şi alte dic ionare ale limbii: Dic ionarul de sinonime. 2. Dic ionarul de argou etc. elevi. sursele de referin ă pe care el le poate consulta pentru a se asigura că utilizează corect limba română sunt dic ionarele. căruia i se adaugă Dic ionarul de neologisme. sursele de referin ă sunt gramaticile limbii române. ci de un vorbitor de rând. lingvist. fără studii de specialitate. Româna se vorbeşte în România. alături de dic ionare. Merită să re inem din start că edi iile „oficiale” ale gramaticii sunt acelea editate de Academia Română şi elaborate de specialişti universitari sau cercetători ai Academiei Române. studen i etc. Rusia. se cuvine să fie interesat fiecare vorbitor. profesor de română sau învă ător etc. cu care. studen i etc. DIC IONARUL EXPLICATIV AL LIMBII ROMÂNE (DEX). este limba maternă pentru 90% din popula ia României.şi. Statele Unite ale Americii etc. Serbia.. Gramatica de nota zece etc. o vorbeşte şi o scrie. De modul în care întrebuin ează limba română. Gramatica pentru elevi. Dic ionarul de paronime. sau lucrări lexicografice precum Îndreptarul ortografic.000 de 9 . Ucraina. nesiguran ă şi curiozitate lingvistică se lămuresc cu ajutorul dic ionarului. Am numit aici lucrări de popularizare titluri precum Gramatica pentru to i. editat de Academia Română. Aceste edi ii (universitare. Ungaria. El se adresează tuturor celor care au nevoie de informa ii în legătură cu vocabularul românesc actual. Dacă este vorba de un cadru didactic (în cazul de fa ă un învă ător sau un viitor învă ător. pe care nu o poate ocoli nicio lucrare de prezentare / popularizare a gramaticii. Dic ionarul limbii române cel mai frecvent utilizat este DEX-ul (Dic ionarul explicativ al limbii române). Dic ionarul înregistrează şi explică peste 60. Italia. Utilizarea pluralului. iar ca limbă a doua (limbă a minorită ilor na ionale din România) de aproximativ 4 milioane de vorbitori. în sensul de sisteme gramaticale. ci faptul că gramatica limbii române a fost prezentată în diferite lucrări pe în elesul diferitelor clase de cititori (filologi. Manual de gramatică pentru clasa a XII-a. Dic ionarul enciclopedic. Canada. DIC IONARELE LIMBII ROMÂNE Dic ionarele sunt surse de informare pentru vorbitorul obişnuit. cu care majoritatea ne-am întâlnit la şcoală. treptat. Ca limbă maternă este vorbită de 24 milioane de vorbitori. academice) impun „imaginea oficială” a gramaticii limbii române. iar pentru un învă ător ele constituie instrumente de lucru.). ortoepic şi de punctua ie. Spania. o educatoare sau o viitoare educatoare). Israel. se cuvine să-şi obişnuiască şi elevii. este cel mai cuprinzător dic ionar de uz general al limbii române. Dacă nu este vorba de un specialist (filolog. Voivodina. pentru elevi. „gramaticile” nu înseamnă că limba română are mai multe gramatici. Dic ionarul de antonime. conform referendumului din 2002.). Republica Moldova. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”.

înso ite de ilustra ie bogată (poze. ORTOEPIC ŞI AL LIMBII ROMÂNE (cea mai recentă apărută în 2005) este un dic ionar adresat Importan a dic ionarului stă în faptul că el pentru aplicarea domeniul corectă a limbii normelor române.) şi reprezintă instrumente uşor de consultat. DOOM-ul este un dic ionar 10 . cu 2. dar şi un număr mare de regionalisme.000 de cuvinte. în mai multe volume) şi Micul dic ionar enciclopedic (apărut în 1986) răspund nevoii de informare şi instruire manifestată de publicul larg. începând cu anul 1993. hăr i etc. scheme.500 mai edi ie (1982)”. arhaisme şi neologisme. DEX-ul şi alte câteva importante dic ionare ale limbii se pot consulta acum şi în forma virtuală pe internet sau în re ele de telefonie mobilă (DEX Online şi Mobile DEX)! DIC IONARUL ENCICLOPEDIC Dic ionarul enciclopedic (apărut la Editura Enciclopedică. Ele înregistrează termeni comuni şi nume proprii. apărute în uzul limbii în ultimele câteva decenii. DEX-ul re ine şi originea cuvintelor explicate. în ORTOGRAFIC. DIC IONARUL MORFOLOGIC edi ie publicului academice fiind larg. sensuri şi unită i frazeologice noi.cuvinte utilizate în limba română contemporană. ortografiei este „unica sursă DOOM-ul actual mult decât prima cuprinde 62.

Maria Burcă.000 de termeni. deşi acum nu mai sunt resim i i ca „noi”.„pentru to i cei interesa i să vorbească şi să scrie corect româneşte […] în care pot găsi normele limbii literare şi formele acceptate în domeniul ortografiei” (Eugen Simion. meritul noului dic ionar este masiva augmentare a listei de cuvinte. Luiza Seche. din toate domeniile de activitate. DIC IONARUL DE SINONIME în edi ii diferite. cometă. Onufrie Vin eler. DIC IONAR EXPLICATIV DE PLEONASME. „Ceea ce reprezintă. MARELE DIC IONAR DE NELOGISME Neologismele sunt cuvinte relativ recent pătrunse într-o limbă (neo-„nou”. cravată. 1990. care se ridică acum la peste 65. DIC IONAR DE ANTONIME AL LIMBII ROMÂNE.„cuvânt”). 2006. 11 . Editura Enciclopedică. Irina Preda. Explica ia vine din faptul că dic ionarul înregistrează termenii care. în primul rând.). ALTE DIC IONARE ALE LIMBII ROMÂNE Florin Marcu. Editura Didactică şi Pedagogică. o cifră de-a dreptul impresionantă. atunci când au intrat în limba română au fost neologisme (eg.” (Florin Marcu). costum etc. logos. Acest lexicon concentrează într-un singur volum majoritatea cuvintelor noi ale limbii române actuale. Silviu Constantinescu. Vorbitorii de azi vor fi surprinşi de numărul mare de cuvinte înregistrate în dic ionar. Preşedintele Academiei Române în momentul editării DOOM-ului).

♦ Spec. MĂMĂLÍGĂ. . traduire. 3.sensul cuvântului (dacă este un cuvânt care are mai multe sensuri. Fig.forma de plural. hrişcă EXERCI IUL 2. Tranz.. 2.] – Et. A arunca banii pe fereastră = a cheltui în mod exagerat.). în tabelul de mai jos. a realiza.Lat.f. 2.) A transforma o mărime de o anumită natură într-o mărime de altă natură. montat în deschizătura amintită. s. Aliment preparat din făină de porumb (mai rar de mei.) A traduce în via ă = a pune în aplicare (un principiu.) fiartă în apă. un plan). Deschizătură de formă regulată lăsată în peretele unei clădiri. TRADÚCE. ♦ Refl. a pune în practică. A reprezenta.) oră liberă intercalată între două ore de curs în programul zilnic al unui profesor sau al unui student . a exprima (cu ajutorul artei). Expr.categoria gramaticală (s. III. o frază. 2. a da greş. împreună cu cercevelele care o încadrează şi cu geamul fixat în cercevele. a transpune un text. Aplica ie. tradúc. tradusei. Articolul tipic dintr-un dic ionar explicativ are o structură relativ fixă. ◊ Fereastră oarbă v. ♦ Epitet depreciativ dat unui om lipsit de energie şi de ini iativă.. un cuvânt dintr-o limbă în alta. tradus] – Din lat. articolele consacrate cuvântului cer. 1.expresii care con in cuvântul în discu ie introduse prin semnul ◊ şi.) A o pune de mămăligă = a se afla sau a ajunge într-o situa ie dificilă. etc. Citi i următorul articol preluat din DEX şi apoi identifica i-i structura. ◊ Expr.: (reg. Fiecare cuvânt explicat în dic ionar constituie un cuvânt-titlu. A i constatat că structura articolului este următoarea: . 3. 3. (Fam. s. traducere. a fi risipitor. în final. vb. pute i urmări.nec. neplăcută. pentru a permite să intre aerul şi lumina.f. mămăligi. Dic ionarul ortografic.f. s. Fereástră. cu accentul marcat.3. Articolele au fost selectate din Dic ionarul explicativ. EXERCI IUL 1. acestea sunt explicate unul după altul 1. a o pă i. . (În expr. A înfăptui. [Var. ARTICOLUL DE DIC IONAR. a tălmăci.) mălígă s. ferestre. part. Dic ionarul de sinonime.etimologia cuvântului (limba şi forma de provenien ă).substantiv feminin). (În expr. După modelul de mai sus analiza i structura articolelor din DEX: mămăligă şi (a) traduce.) A traduce (pe cineva) în fa a justi iei = a aduce (pe cineva) înaintea unei instan e judecătoreşti. Cuvântul-titlu Cuvintele (articolele de dic ionar) sunt introduse în dic ionar în ordine alfabetică. al unui vehicul etc. fr. ansamblu format dintr-un cadru fix şi din cercevele în care se fixează geamuri. (fig. Pentru a vedea modul specific în care diferite dic ionare tratează un cuvânt. Loc în care se întâlneşte un pu de mină cu o rampă subterană. ansamblu format din această deschizătură. ortoepic şi morfologic şi Dic ionarul etimologic. A se manifesta. A reda.f. A restabili un text telegrafic pe baza semnalelor recep ionate. 4. . (Tehn. 1. orb.. [Perf. . 12 ♢ ♢ . 5. Tratarea unui cuvânt se face într-un „articol de dic ionar”. fenestra.. a înfăptui.termenul definit. Fig. .

. provine din sl. rai. dar şi vorbitorii nelingvişti.n. (înv. alb. 636). a fi străin de aceea ce se întâmplă în jur. văzduh. (rar) arc. boltă palatină. (celst. II. A răscoli cerul şi pământul = a face tot posibilul (pentru a găsi un lucru pierdut). care are o formă aparent emisferică. şi toponimul toscan Cerreto). ceruri. DOOM cer (arbore) s. CER2. kjar (Philippide. it. palatul bucal. ceri. 1. din sud cerza. ceresc. adj. Spa iu cosmic. Baldachin la pat.) cerul-gurii = palat. (stejăriş). dumnezeire. 4. 2. atmosferă. čer(a). Wlislocki 79). 189). cu scoar a negricioasă. şer. s. cuvînt pe care Miklosich. crângul cerului. – Mr. 4. Arbore mare din familia fagaceelor. A se ruga (de cineva) cu cerul (şi) cu pământul = a se ruga cu cea mai mare stăruin ă. folosit drept combustibil. limba înseamnă şi un ansamblu de reguli a căror aplicare duce la realizarea comunicării între vorbitori şi a căror încălcare duce la greşeli. 406). (ANAT. cf. uimirea cuiva în fa a unei situa ii neaşteptate (şi neplăcute). divin). cer. s. 3. – 3. DIC IONAR DE SINONIME CER s. Este posibil ca din rom. pronie. Expr.. cer (-ruri).f. n. céruri. Spa iu cosmic nesfârşit în care se află aştrii. eden. (stejar de piatră. ceroaică. – 1. prov. ♦ Lemnul acestui arbore. cf. megl. A fi (sau a se crede) în al şaptelea (sau în al nouălea) cer = a fi extrem de bucuros. realizând anumite figuri impuse. caelum. kjelj. cerrus (Meyer 220. Lat. înalt până la 30 m. REW 1848. ceri cer (boltă. A făgădui (sau a promite) cerul şi pământul = a promite lucruri văzduh. DIC IONAR ETIMOLOGIC cer (-ri). Sub cerul liber = în afara unei locuin e. pl. Nu s-o face gaură (sau bortă) în cer = n-o să fie cine ştie ce pagubă. v. Din rom.. Există şi în bg. firmament) s. cer. Parcă a picat (sau a căzut) cerul pe mine (sau pe el etc.. DAR). sunt de acord că alături de cuvinte. coelum (Puşcariu 335. foarte căutat ca lemn de foc (Quercus cerris). fr. – Mr. bogate şi cu fructele ghinde. Quercus ilex). Nevoia de reguli fixe în realizarea comunicării este specifică atât pentru sistemul lingvistic uman.) crug. cf. exprimă supărarea. firmament. II. – Der. istr. Wb.m. (cerul e plin de stele. de mândru. Aer. s. 3. alb. – Lat. două situa ii etc. b) a nu putea în elege.) divinitate. cerrus. s.m. sb. ♦ Putere divină. ciel. cielo. – Der. – Varietate de stejar (Quercus cerri). pl. firmament. istr. n-o să se întâmple nici un rău. unde prin forma zborului. Expr.n. divinitate. sp. port..). (Cihac. 432 crede că rom. Palatul gurii. Candrea-Dens. Rai1. ♢ . albinele ştiu să le indice suratelor lor unde se află florile pe care le13 ♢ ♢ ♢ nerealizabile. cu frunze pieloase. 28 şi Berneker 123 îl consideră derivat direct din lat. dar şi pentru alte „sisteme” sofisticate de comunicare: spre exemplu. A pica (sau a cădea) din cer = a) a sosi pe neaşteptate. Lat. Zig. – 2.. er.) tărie. cser (Candrea.DEX CER1.. de fericit.. providen ă. Nu pică din cer = nu vine de-a gata.n. REW 1466.. ultima formă pe baza pl. boltire. boltă. (mai ales) parte din acest spa iu văzută deasupra orizontului. 305. Ca cerul de pământ sau ca de la cer la pământ. Păsările cerului = păsările zburătoare. cel. Până-i cerul = niciodată.) 2. Etym. Puşcariu 336. două puncte de vedere. providen ă. v... 5. să derive mag. provine ig. boltă cerească. cerro (it. 1. (înv. it. m. slov. cat. – Lat. ruşinea. (BIS. lumea albinelor. afară.) păra . Elemente. čeroros (cf. DAR). cer. čero (Miklosich.). înrudit cu stejarul. paradis. ceruri. se spune despre o deosebire extrem de mare între două lucruri. ceret. Compus: cerul-gurii = peretele superior al cavită ii bucale. în care se află aştrii. ceo. STUDIUL LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE Lingviştii. s. s. (fig.

fiecare variantă fiind proprie unui anume grup de vorbitori. cu un joc de table sau un joc de şah. niciodată o albină nu va zbura altfel. Limba este „un joc cu foarte multe reguli şi se deosebeşte de multe jocuri prin particularitatea că aceste reguli nu sunt imuabile. variate şi complicate la rândul lor. De aceea. deoarece regulile lor nu pot fi transgresate. Limba a fost comparată cu un joc de căr i. în „sistemul lingvistic al unui stat”. morfologia. sau cea care ratează o figură şi le orientează pe celelalte către direc ia greşită vor fi imediat eliminate de comunitate. vorbitor de rând. limba familiară („de toate zilele”). lucrurile stau pu in altfel: există reguli şi există excep ii.au descoperit. Limba este un sistem complex care înglobează elemente variate care se organizează pe baza unor reguli. O parte dintre aceste reguli. gânduri şi sentimente şi putem recepta corect mesaje transmise în variate stiluri. de schimbare” (Valeria Gu u Romalo). Ea se utilizează în domeniul culturii şi al rela iilor oficiale şi se opune vorbirii familiare şi variantelor regionale. de învă ători). într-o vreme. maniere şi tonalită i. faci greşeli. albina căreia i-ar veni gândul să adauge o mişcare suplimentară zborului ei. „calea”. acordul adjectivului cu substantivul pe care îl determină. am văzut înainte. Po i pierde. Ea este „ipostaza cea mai îngrijită a limbii întregului popor”. care preia caracteristicile substantivului pe care îl înlocuieşte etc. Limba poate fi comparată cu orice joc cu reguli stabile şi implică operarea cu mai multe piese. De aceea albinele nu fac „greşeli de gramatică”. Dacă observăm limba pe plan „orizontal” (ne imaginăm harta României) variantele despre care vorbim se referă la graiuri şi dialecte – ob inute prin diferen ieri regionale. po i fi în culpă şi pierzi dacă nu de ii şi nu pui în practică toate posibilită ile implicate de aplicarea unei reguli. care reprezintă „corectitudinea” în utilizarea limbii respective. limba română cunoaşte diferite variante. sau „expresii frumoase” (acestea din urmă mult îndrăgite. Este vorba despre principii precum acordul verbului predicat cu subiectul. Limba este un fenomen foarte complex şi un fenomen istoric. Specificul limbii literare derivă din caracterul ei normat. un fenomen susceptibil de evolu ie. de asemenea. un vorbitor nativ le întrebuin ează automat şi intuitiv. Vorbitorul de limbă maternă. În cazul comunicării umane. iar la şcoală. putem să transmitem nuan at inten ii. prin note. 14 . ceea ce înseamnă că limba literară este caracterizată prin anumite norme. abateri de la normă şi figuri poetice. deci. un fel de stratificare socială a limbii). efectele de stil sunt imediat sanc ionate în cazul lor. Dacă nu cunoşti sau nu respec i regulile jocului. Dar. Dacă observăm limba pe plan „vertical” (ne imaginăm o ierarhie a diferitelor grupuri sociale şi profesionale. deci nelingvist. Însă studiul func ionării limbii implică aspecte complexe şi greu de abordat dintr-un punct de vedere intuitiv. „combina ia” cea mai eficace la un moment dat (Valeria Gu u Romalo). care se stabilesc între aceste elemente. însă constituie un bagaj esen ial în func ie de care ne putem angaja în comunicare. Dar toate acestea nu sunt suficiente pentru a stăpâni complet şi deplin modul de func ionare al limbii. Încălcarea acestor norme e sanc ionată social de opinia publică. variantele despre care vorbim se referă la limba literară (limba standard). argoul. Fiind utilizată pe întreg teritoriul României. Limba literară (limba standard) are rolul central în „via a lingvistică” a unei comunită i. lexicologia. comunicarea lor nu înseamnă o gramatică cu reguli. „mişcarea”. limbaje tehnice (specifice diferitelor domenii de activitate). de ine regulile esen iale ale comunicării în limba română şi le aplică automat şi inconştient. dacă nu găseşti „solu ia”. nu sunt fixate odată pentru totdeauna. în cadrul unei comunită i largi. de studiul limbii răspund astăzi diverse discipline lingvistice precum fonetica. fonologia. specificul pronumelui personal. sintaxa. jargonul etc. nu va încerca o varia ie şi nici o altă figură care să i se pară mai frumoasă sau mai poetică.

oficiale şi neoficiale. formele. cuprinzând tot mai multe domenii de activitate.) şi care recurg la varianta literară în toate situa iile de comunicare. definitiv stabilă. limba nu rămâne fixă. dar stăpânesc şi o variantă dialectală. din mecanismul ei de func ionare (eg. prin evolu ia gândirii. care nu respectă regulile limbii standard. în func ie de modul de raportare a vorbitorilor la limba literară. apare la un moment dat în istoria unui popor. regionalismele şi arhaismele. şi deci greşeli. fiind capabili să recurgă. în func ie de context. ea se caracterizează încontinuu prin stabilitate. termenii. Există astfel mai multe categorii de vorbitori: cei care cunosc limba literară. la oricare dintre cele două variante. (Valeria Gu u Romalo) Lingviştii sunt de acord că în momentul în care un popor are o limbă unitară. îmbogă indu-şi con inutul. dar recunosc coexisten a în societate a unui mod de exprimare diferit.) şi o dinamică determinată din interiorul limbii. construc iile populare şi regionale. p. de la regulă. - MOMENT DE REFLEC IE În care dintre categoriile de vorbitori stabilite de Valeria Gu u Romalo vă încadra i? Cunoaşte i persoane care fac parte din celelalte categorii? 15 . mai general şi mai oficial.2: limba literară de astăzi permite formele scurte ale pronumelui demonstrativ asta. schimbări istorice. nemişcată. profesionale şi familiare. ăsta). Raportate la limba literară şi la normele ei. cei a căror competen ă lingvistică se identifică cu o variantă locală. fiind însuşită şi utilizată de un număr mereu mai mare de vorbitori. Se în elege astfel că abaterea de la norma limbii literare vizează atât încălcarea regulilor gramaticale. (Valeria Gu u Romalo. pasaj/pasagiu. cât şi nerespectarea normelor proprii limbii standard. argotice etc. economice şi sociale. Dinamica limbii este de dublă natură: vorbim despre o dinamică determinată din afară (prin contactul cu alte limbi. astăzi e admisă doar prima.1: în secolul XIX formele admise pentru persoana I. sunt considerate abateri de la normă. îndreptare) care indică regulile admise de limba literară. erau cred şi crez. se poate vorbi de faptul că limba literară a ajuns la maturitate. la indicativ prezent. dacă acum câteva decenii era permisă oscila ia personaj/personagiu. Corectitudine şi greşeală. dar şi prin schimbare. Limba literară este un fenomen istoric. cu nome precise. Valeria Gu u Romalo schi ează un tablou lingvistic al societă ii de astăzi. cei în a căror competen ă lingvistică un rol important revine elementului argotic şi local şi care manifestă o sensibilitate redusă atunci când trebuie să se adecveze lingvistic la o situa ie de comunicare. 226). elementele de argou sau de jargon. pentru ca apoi să se contureze şi să se precizeze treptat. dic ionare. cei pentru care varianta literară reprezintă unica modalitate de expresie. chiar dacă în competen a lor lingvistică se includ şi elemente lingvistice neliterare (dialectale. eg. Dar ajunsă la maturitate. azi s-a renun at la a doua formă.Normele limbii române literare sunt consemnate astăzi în lucrări de specialitate (gramatici. care solicită forme de exprimare a unor concepte etc.

Noua Gramatică a limbii române editată de Academie este o descriere a func ionării limbii. Lucrarea de referin ă în studiul limbii române contemporane este Gramatica limbii române. la contextul de comunicare. modele de analiză logică. deschizându-se către sintaxă (disponibilită ile combinatorii ale cuvintelor) şi implicând numeroase aspecte semantice şi func ionale. spre 16 .. lucrurile sunt într-o mare libertate. cum desfăşoară discursul. urmată fiind de a doua edi ie în 1963.5. ci se deschide. raportată permanent la enun are. lucrare ce aduce anumite modificări fa ă de edi ia de acum jumătate de veac.”. pentru a explica legătura dintre inten ia vorbitorului şi structura enun ului. lexicologia şi gramatica (morfologie şi sintaxă). spre deosebire de alte ări. reguli de combinare. Al doilea volum (intitulat Enun ul) aduce schimbări mai spectaculoase chiar în modul de organizare a materiei: nu cuprinde doar sintaxa enun ului (privită din mai multe perspective: a grupurilor.. 200 de cuvinte). precum Fran a]. lirismul. la discurs. con inutul capitolelor depăşeşte însă descrierea strict morfologică. totul este lăsat pe seama şcolii. a structurilor şi a func iilor sintactice). progresia discursului. MOMENT DE REFLEC IE La întrebarea pentru ce era nevoie de o altă edi ie academică a gramaticii limbii române întro lume care are atâtea probleme şi atâtea alte probleme îşi caută rezolvarea. Rostul unei noi gramatici academice este acela că îi „înva ă pe cei care trebuie să înve e genera iile tinere să vorbească corect. ci integrează elemente de semantică şi pragmatică. cu câtă abilitate poate folosi melancolia. pentru că primul semn al inteligen ei şi culturii unui om este modul în care se adresează. Ea nu cuprinde doar prezentarea unor forme. Pornind de la afirma iile preşedintelui Academiei transcrise mai sus. Despre Gramatica limbii române Studiul limbii române contemporane se realizează prin instrumentele oferite de câteva discipline: fonetica. EXERCI IUL DE REFLEC IE 3. Prima edi ie a lucrării a apărut la Editura Academiei în 1954. În 2005 Academia Română a editat o nouă Gramatică a limbii române. […] La noi [în ară. educa ia lingvistică şi corectitudinea limbii sunt lăsate pe seama străzii şi televiziunii. Primul volum al noii gramatici (intitulat Cuvântul) are o structură mai apropiată de obişnuin ele şi aşteptările cititorilor: este o gramatică a cuvântului. EXERCI IUL DE LECTURĂ 4. cum îşi construieşte fraza. care reprezintă semnul unei na iuni culturale. preşedintele Academiei Române a răspuns: „Pentru că stabileşte normele limbii şi corectitudinea cu care scriem şi vorbim. prin ultimele sale capitole. exprima i-vă opinia despre rostul pe care o Gramatică (oficială) a limbii române îl are în România de astăzi (aprox. şi când şcoala nu mai reuşeşte. coeren a înlăn uirii frazelor. O edi ie revizuită a celei din 2005 a apărut în 2008. subtilită ile şi singularită ile unui cuvânt". care tratează în capitole separate clasele lexico-gramaticale (păr ile de vorbire). Eugen Simion.

SARCINI ŞI TEME Sarcinile de lucru propuse în acest capitol sunt teme de reflec ie care doresc să sensibilizeze vorbitorii / studen ii în ceea ce priveşte modul personal de a se raporta la fenomenul lingvistic. despre Deixis (elementele care realizează ancorarea în situa ia de comunicare: eu.discurs şi comunicare.Construc ii incidente. În ceea ce priveşte con inuturile prezentate în acest capitol.reflectând o schimbare de paradigmă în ştiin ele limbajului) . care se referă la Gramatica limbii române. de exemplu. Aceste teme de reflec ie constituie puncte de pornire pentru discu iile referitoare la modul în care vorbitorul se raportează subiectiv la limba pe care o vorbeşte.. men iona i trei idei pe care prezentarea le con ine.forma fundamentală de manifestare a limbii (tipuri de dialog.din proza contemporană. tu. presupozi ii şi implica ii) . Este descris în detaliu rolul comunicativ al intona iei şi rela ia ei cu gramatica (Organizarea prozodică a enun ului). marginale în gramatica tradi ională. unită i componente ale dialogului. structură articolului. se urmăreşte capacitatea studen ilor de a în elege un text care expune opinii referitoare la studiul limbii române. Repeti ia. exprimând prin mijloace diferite universalii ale limbilor: nega ia. rela ia dintre explicit şi implicit. (prezentarea oficială a lucrării pe site-ul Academiei Române) După ce a i citit textul de mai sus.o reprezintă chiar sursa exemplelor: fenomenele gramaticale sunt ilustrate prin citate din texte actuale . se explică modul în care ordinea cuvintelor stabileşte legătura dintre informa ia veche şi cea nouă. mai pu in „gramaticale”: despre Dialog . apărută în 2005. aşadar. Câteva capitole de sinteză urmăresc unele fenomene semantice care traversează gramatica. Sunt tratate fenomenele gramaticale tipice limbii vorbite . 17 . O inova ie . despre Limba română vorbită. rela ii între participan i. compara ia. Anacolutul. despre Conectorii frastici şi transfrastici (elemente de tipul de altfel. Prin exerci iile propuse.. pasivul şi impersonalul etc. Noua Gramatică a limbii române con ine. esen iale pentru alcătuirea scheletului argumentativ al comunicării). semantice. focalizând elementele cele mai relevante în context (capitolul despre Organizarea informa ională a enun ului). reliefând ceea ce este important din punct de vedere subiectiv.. modalizarea. Elipsa. de fapt. în partea finală a volumului al II-lea. despre Anaforă (elementele care reiau un referent deja men ionat. pe care acesta le oferă) poate constitui un subiect la examenul final scris. lectura corectă a unui articol de dic ionar (tratarea unui cuvânt în dic ionar. etimologice etc. acum. aici. gramaticale. Imbricarea -.). capitole mai pu in canonice. reflectând tendin ele oralită ii spontane. din presă şi chiar din varianta vorbită a românei literare. deviante fa ă de sintaxa standard. informa iile lexicale. asigurând continuitatea tematică a discursului) etc.

A se deplasa cu paşi repezi. Fig. (despre un de inut) a evada.. Arăta i care este structura de dic ionar (DEX) a cuvântului a fugi. 2005. În calitate de vorbitori nativi de română. (despre un ostaş) a dezerta. 2005. a privi insistent. (Despre peisaje din natură) A se perinda prin fa a ochilor cuiva care trece în viteză (călare sau într-un vehicul). *** DEX. a goni. 1986. a alerga pe urmele cuiva pentru a-l ajunge. articolele referitoare la unul şi acelaşi cuvânt şi arăta i/explica i diferen ele. ♦ A se depărta. cu dor. ♦ (Urmat de determinări introduse prin prep. Editura Academiei. ortoepic şi morfologic. a se mişca iute într-o direc ie. Selecta i din două dic ionare ale limbii române. b) (despre persoane) a se strecura cu dibăcie dintr-o împrejurare. Valeria. Corectitudine şi greşeală. 5. A părăsi în grabă (şi pe ascuns) un loc pentru a scăpa de o primejdie. a alerga. fig. când îşi pierde cumpătul. pop. – Lat. 18 ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ . plecând să trăiască împreună. fugire (=fugere). Fig. prezentate în această unitate. „după“) A urmări în fugă1. arăta i la ce dic ionar/e al/e limbii române a i recurs cel mai frecvent până acum. 1.) Fugi deaici! = a) pleacă!. A-i fugi (cuiva) ochii pe ceva = a nu-şi putea fixa privirea pe ceva (din cauza strălucirii sau a unei îmbinări de culori) 3. A-i fugi (cuiva) pământul de sub picioare. Intranz. 3. a evita. C. Dic ionarul de neologisme. a merge în fugă1. (Fam. a se retrage dintr-un loc. MARCU. Expr. ♦ (Despre lapte şi despre alte lichide) A da în foc (când fierbe). (Despre vreme sau despre unită i de timp) A trece repede. când cineva se simte pierdut. a se eschiva. a se scurge rapid. fug. 1992. Expr. 4. 4. „de“) A se sustrage. a-i plăcea de cineva. 1998. *** Gramatica limbii române. a nu se lăsa prins. cu admira ie. Editura Humanitas. A-i fugi (cuiva) ochii după cineva = a nu-şi mai putea lua ochii de la cineva. FUGÍ. Expr. A fugi în lume = a pleca de acasă (fără să se ştie unde). b) nu mai spune! Fugi de-acolo! = da' de unde! nici gând să fie aşa! ♦ (Urmat de determinări introduse prin prep. *** Dic ionarul ortografic. ♦ (Despre îndrăgosti i) A-şi părăsi pe ascuns familia. Editura Univers Enciclopedic. Editura Academiei. 2. A fugi printre (sau dintre) degete = a) (despre obiecte) a-i aluneca cuiva ceva din mână.. se spune când cineva îşi pierde echilibrul şi este gata să cadă sau. Fl. vb. de o constrângere. IV. Expr.LUCRARE DE AUTOEVALUARE 1 1. Numi i trei dic ionare ale limbii române şi explica i specificul lor. pentru a-l prinde. MANECA. Expr. REPERE BIBLIOGRAFICE PENTRU CAPITOLUL 1 GU U ROMALO.

.

şi pentru un cadru didactic.UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 12. litere. conştient şi responsabil. îmbinări de cuvinte. semivocale) şi grupurile de sunete (diftong. nivelul lexematic. Pentru un vorbitor nativ acest fapt este firesc şi nu necesită interoga ii. Articularea şi coarticularea 5. Grupurile de sunete: silaba. 2. Descrierea limbii române ca un sistem cu mai multe paliere: fonetic. Lucrare de verificare SCOPUL ŞI OBIECTIVELE Capitolul îşi propune drept obiective 1. ierarhizate de la simplu la complex. Sunetele limbii române (consoane. nivelul sintagmatic. sintactic. Rela ia sunet-literă. va fi acum un instrumentul de lucru în exerci iile de verificare şi control. Fonetica şi fonologia 3. vocale. diftongul. prezentat în capitolul anterior. care toate împreună sunt purtătoare de sens şi comunică mesajul pe care dorim să-l transmitem. Elemente de fonetica limbii române 1. SCHEMA CAPITOLULUI Sistemul limbii române e prezentat pe patru paliere. prin analiză fonetică. a unor abateri de la exprimarea corectă pe care le produc preşcolarii şi şcolarii din clasele primare (în rela ia sunet-literă. CON INUTUL INFORMA IONAL DETALIAT 1. în acest capitol ei vor fi puşi în fa a unor situa ii concrete de exprimare scrisă sau orală. compus din mai multe nivele. consoane. Sensibilizarea studen ilor în ce priveşte câteva aspecte de fonetică relevante pentru orice vorbitor de limba română. dintr-o competen ă lingvistică nativă. 20 . pe de o parte. sunete. Nivelul fonetic – fonetica şi fonologia (disciplinele care studiază acest palier) – Fonemele şi alofonele (elementele minimale ale foneticii). Rela ia sunet – literă – alfabet 7. Sunetele limbii române: vocale.). 3. Pentru un lingvist acest fapt se explică prin specificul limbii. pe de altă parte. Este vorba despre următoarele patru nivele: nivelul fonematic. Observarea şi în elegerea. Sunetele – articulare şi coarticulare (efectele coarticulării). nivelul morfematic. triftongul. semivocale 4. folosim automat. SCURTĂ RECAPITULARE A CONCEPTELOR PREZENTATE ANTERIOR Dacă în primul capitol studen ii au fost invita i să reflecteze asupra modului în care se raportează subiectiv la fenomenul lingvistic. orală sau scrisă. substituirea consoanelor surde cu perechile lor sonore etc. care este considerată un sistem cu mai multe paliere şi legi de func ionare. Sistemul limbii române 2. SISTEMUL LIMBII ROMÂNE Atunci când producem un enun într-o comunicare. lexical. morfologic. În lucrările de specialitate limba română este prezentată ca un sistem. triftong). hiatul 6. cuvinte. şi prezentarea elementelor fundamentale în studiul foneticii. DOOM-ul.

putem să construim cuvinte. phone: sunet. 4. lexematic şi sintagmatic – construite pe două planuri. cuvinte rostite) şi un plan al con inutului (care constituie semnifica ia. Din punct de vedere fizic. (sunete. pute i sesiza cum. 3. doar cu ajutorul câtorva zeci de sunete (fonemele din compozi ia nivelului fonematic). succesiunea de sunete. foneme). NIVELUL MORFEMATIC integrează nivelul fonematic şi se integrează în nivelul lexematic. Din punctul de vedere al func iei şi valorii pe care o au în comunicare. NIVELUL FONEMATIC se integrează în nivelul morfematic. aceste sunete au calită i acustice şi articulatorii. nivelul lexematic şi nivelul sintagmatic sunt alcătuite fiecare dintr-un plan al expresiei (uşor de sesizat: succesiunea de unită i morfematice. în elesul). aceste sunete se numesc foneme. Nivelul morfematic. 1. (lexeme / cuvinte) Pescar+u+l mânc+a+se peşte+le repede. care se realizează prin vibra iile aerului eliberat de aparatul fonator şi percepute de aparatul auditiv. Spre deosebire de nivelele morfematic. (morfeme – lexicale şi gramaticale) P+e+s+c+a+r+u+l foneme. sintagma. Vom analiza în continuare nivelul fonematic. voce) este studiul sunetelor produse de vocea umană. al expresiei. NIVELUL LEXEMATIC integrează nivelul morfematic şi se integrează în nivelul sintagmatic. de la articulare până la percep ia sunetului.). FONETICA ŞI FONOLOGIA Fonetica (din gr. lipsindu-i semnifica ia proprie (fonemele nu au în eles propriu). 21 . Este alcătuit din unită i fonematice (sunete articulate. nivelul fonematic are un singur plan. Dacă urmări i schema şi observa i componen a fiecărui nivel. lexemul. Este alcătuit din unită i sintactice (sintagme). pentru a ne opri în capitolele următoare asupra nivelelor lexematic. morfemul. litere) Figura 1 m+â+n+c+a+s+e p+e+ş+t+e+l+e r+e+p+e+d+e. 2. Fonetica studiază aspectele fiziologice ale producerii sunetelor. lexicale etc. 2. φωνή. Este alcătuit din unită i morfematice (morfeme de diferite feluri – gramaticale. lexematice şi sintagmatice.Fiecare nivel are în alcătuire unită i minimale specifice: fonemul. Este alcătuit din unită i lexematice (lexeme. NIVELUL SINTAGMATIC integrează nivelul lexematic şi se integrează la rândul lui într-un palier care con ine situa ii de comunicare concrete. Nivelul fonematic este alcătuit din sunete articulate. Exemplu Pescarul mâncase peştele repede. (sintagme) Pescarul +mâncase +peştele +repede. sintagme şi enun uri prin care să ne exprimăm. cuvinte). morfematic şi sintagmatic. deci dintr-un punct de vedere abstract.

sunetul /n/ în neam etc. m. Fonologia (numită şi fonetică func ională) se ocupă de sistemul de sunete al unei limbi şi de func iile lor în diferen ierea dintre cuvinte. deci făcând o schimbare la nivelul formei.Lingvistica modernă face deosebirea între fonetică şi fonologie. l sunt invariante). Alofonele sunt unită i concrete. la pronun area standard comparativ cu pronun area regională). Fonemul are func ia de a diferen ia cuvintele sau formele gramaticale ale aceluiaşi cuvânt. Fonetica studiază sunetele propriu-zise ca entită i cu substan ă sonoră caracterizate prin anumite trăsături articulatorii. 2. spre exemplu. El nu este perceput prin observa ie directă decât cu ajutorul distribu iei şi al comutării. fizice şi auditive. adică mai multe variante fonetice (numite alofone). Eg. deci despre alofone atunci când unul şi acelaşi sunet este pronun at în mai multe feluri.1. iar fonemele sunt unită i abstracte. care sunt sunetele articulate. inventariază sunetele limbii. Fonologia consideră sunetele unită i ale unui sistem în cadrul căruia fiecare sunet are o func ie şi se defineşte prin locul pe care îl ocupă în sistem. s. 22 . ale vorbirii. Asta înseamnă că un fonem (considerat formă invariantă: /a/. în determinarea sensului şi a categoriei gramaticale a cuvintelor. La fel. ale limbii. rezultat al unei vibra ii de aer produse de aparatul fonator ca urmare a unui impuls nervos comandat de creier. Varietatea sunetelor concrete (a alofonelor) este nelimitată. Foneme şi alofone În func ie de circumstan ele comunicării. Eg. generale. individuale. în vreme ce varietatea fonemelor este limitată. înlocuind un fonem cu altul. Vorbim despre invariante. se modifică şi con inutul.) cunoaşte mai multe pronun ări. a. Fonetica studiază articularea sunetelor şi procesele de percep ie a sunetelor. un sunet e pronun at diferit de vorbitori diferi i sau chiar de acelaşi vorbitor. pat/bat/mat/sat/lat (p. calitate în care aceste unită i sunt numite foneme. b. b. Sunetul este material şi concret. prin rela iile lui cu alte unită i din sistem. /i/ etc. Acelaşi sunet este pronun at în mod diferit de doi sau mai mul i vorbitori sau chiar de acelaşi vorbitor. sunetul /e/ rostit în mod diferit în mere nu produce schimbarea de sens. semnifica ia. Fonemul există numai prin realizările lui concrete (numite alofone). Vorbim despre variante fonetice. Fonetica studiază sunetele ca fenomene fizice. deci despre foneme atunci când. le analizează şi le clasifică în func ie de anumite caracteristici. Fonologia studiază sunetul ca unitate sonoră func ională. ceea ce nu duce la modificarea semnifica iei. (gândi i-vă. fiind mai aproape de nivelul fizic al vorbirii. Fonemul este general şi abstract.

intim/intim. jilav/jilav. gingaş/gingaş. în func ie de accent. El poate distinge cuvinte sau forme gramaticale. crater. dar se citesc diferit. 2.Fonemele au următoarele două func ii: 1. Accentul poate cădea pe penultima silabă (eg. Fonemul participă alături de alte foneme dispuse linear la constituirea unui semnificant. Eg. în planul expresiei. uzul literar actual recomandă următoarele forme adică. În limba română accentul este liber. Accentul înseamnă pronun area mai intensă a unei silabe într-un cuvânt. func ia contrastivă (formativă) se pune în eviden ă prin faptul că fonemul apare ca un component în alcătuirea complexului sonor. fără ca acest fapt să atenteze la semnifica ia cuvântului respectiv. s. perfect simplu. şi au sens diferit). Eg. lasă etc. penurie/penurie. Diferen ierea planului expresiei marchează o distinc ie şi în planul semnifica iei. sunte i. a. frământă (indicativ. despot. func ia diferen iativă (distinctivă) se pune în eviden ă atunci când succesiunea sonoră a unui cuvânt (semnificant) se opune succesiunii sonore a altui cuvânt (semnificant).„unitate militară” vs. companie . ş. societate”. În comunicarea orală. Accentul şi intona ia Fonemele au. prezent. Dar se recomandă o singură accentuare în cuvintele: avarie. companie . trafic/trafic. a III-a sg. pers. vorbitorii recurg la 23 . frământă (indicativ. a III-a sg. copii/ copii. 2. şi alte două tipuri de manifestare: prin accent şi intona ie. pe ultima silabă (eg. pers. fenomen.). La unele cuvinte (mai vechi sau mai noi) se admit variante literare în care accentul este liber. la formele verbului a fi: suntem. casă/masă/lasă etc. pe lângă aspectul lor verbal. pe prima silabă (eg.).„tovărăşie. mămăligă). (diferen ierea marcată de c. avarie. ibovnică). nu este fix. EXERCI IUL 5 1. miros. m şi l duce la distinc ia la nivelul semnifica iei: casă înseamnă altceva decât masă. radio). 2. Este cazul cuvintelor omografe (cuvinte care se scriu în acelaşi mod.2. ilustra i func ia distinctivă a fonemelor r. După modelul casă/masă. caracter. profesor/profesor. Conform DOOM.) vs. pe antepenultima silabă (eg. din dorin a de a accentua unul dintre elementele mesajului sonor. ponosit). care ilustrează func ia distinctivă a fonemelor c şi m. taxi. Sunt cuvinte pentru care uzul literar actual permite forme duble de articulare: antic/ antic. aripă. ă. duminică. v (pentru fiecare dintre cele trei foneme găsi i contexte/cuvinte care dovedesc valoarea lor diferen iativă). Accentul şi intona ia se numesc foneme suprasegmentale. acele/ acele. sim it în rostire. cuvântul „casă” este alcătuit din succesiunea de foneme: c. Men iona i trei cuvinte în care diferi i vorbitori rostesc în mod diferit acelaşi sunet. Eg.

sau atâta vreme cât ieri am cumpărat. semi-deschise [e. Ieri am cumpărat portocale. consoane şi semivocale. Ieri am cumpărat portocale. - Intona ia este un fonem suprasegmental fonic care caracterizează un segment fonic mai lung decât o silabă (un cuvânt.. e. i. SUNETELE LIMBII ROMÂNE După natura lor acustică. vocale centrale [a.. Ieri am cumpărat portocale din pia ă. – accentul cade pe aspectul temporal: ieri. sigur nu mai trebuie să cumpăr. nu mere.. nu de la supermarket sau de la aprozar. EXERCI IUL 6 Consulta i DOOM-ul şi stabili i forma corectă: încuie/încuie. 3. u. u]. prin vibra ii ale coardelor vocale.. .. interpretarea u-lu-i-toa-re a rolului etc.după apertură (deschidere): vocale deschise [a]. curentul de aer nu întâlneşte niciun obstacol. ă.) din dorin a de a marca afectiv comunicarea sau de a puncta diverse etape în desfăşurarea ideilor (eg. fenomen/fenomen... 1. i]. Mama te-a invitat azi. Observa i diferen a de sens: Ieri am cumpărat portocale din pia ă. un enun ).. Vocalele pot primi accent şi pot forma o silabă. VOCALELE sunt sunete la a căror producere. Intona ia are adesea implica ii semantice şi stilistice. silabisire (rostirea sacadată a unor secven e fonice). pere.. / Mama te-a invitat azi arată inten iile diferite ale vorbitorului şi semnifica ii de ansamblu diferite în cele două enun uri).după locul de articulare: vocale anterioare (palatale) [e. Ele se clasifică astfel: .. închise [i. î]. o. iar sensul se poate decripta: ieri am cumpărat portocale. jucătorul centrează puternic. Vocalele limbii române sunt următoarele: a. o]. î. – accentul cade pe obiectul ac iunii. Ieri am cumpărat portocale din pia ă. locul de unde am cumpărat portocale: din pia ă.- accentuarea emfatică (în frază). Eg. sonore.. [Ieri am cumpărat portocale din pia ă. care constă în articularea cu mai multă for ă a vocalei accentuate într-un cuvânt (eg. u]. 24 . ].. EXERCI IUL 7 Încerca i să da i intona ii diferite enun ului de mai jos şi să explica i diferen ele de sens (şi inten ia vorbitorului în func ie de modificările de intona ie). din punct de vedre muzical sunt tonuri pure. caracter/caracter. vocale posterioare (velare) [o. – accentul cade pe circumstan a de loc. duşman/duşman. Eg. î/â. . nu astăzi. sunetele limbii române se clasifică după cum urmează: vocale. ă.după prezen a sau absen a vibra iilor vocale: vocalele sunt sunete cu voce. ă. deci în func ie de proprietă ile lor fizice. Librăreasa mi-a oferit pentru a doua oară revista Cutezătorii..

ci o combinare de două sunete articulate. v. f.2. s. din punctul de vedere al locului de articulare (după locul din cavitatea bucală unde are loc articularea): . r. din punctul de vedere al sonorită ii: . aerul ieşit din plămâni freacă pere ii traiectului vocal): f. Consoanele africate nu sunt sunete simple. s. din punctul de vedere al modului de articulare: . . . j. t.consoane fricative (se produc prin îngustarea canalului vocal. Eg. Consoanele limbii române se clasifică după cum urmează: a. luate împreună. j. . şi se încheie printr-o fric iune).consoane labiodentale (se articulează cu ajutorul buzei inferioare şi a din ilor superiori): f. ğ (gem) – formată din combinarea lui d şi j. p. č. . s. închiderea canalului.consoane prepalatale (alveopalatale) (se articulează în zona anterioară a bol ii palatului (cerul gurii) cu ajutorul păr ii anterioare a limbii): ş. la articulare participând ambele buze): p. b. v cu f. j cu ş. d. şi apoi deschiderea buzelor şi expulzarea aerului): b. m. c. peatru în loc de teatru etc. toamnă în loc de doamnă. ş. z cu s. m. h. . z.consoane sonore (fluxul de aer produce vibra ii şi întâlneşte un obstacol. v. n. .consoane oclusive (se produc prin închiderea canalului bucal – a gurii – şi împingerea aerului spre obstacol. c. buze sau din i. g cu c. 25 . ş. n. aerul se scurge de-a lungul celor două margini ale limbii). CONSOANELE sunt sunete la a căror producere curentul de aer întâlneşte un obstacol în aparatul fonator. t. care atinge baza din ilor): l.consoane bilabiale (se articulează la nivelul buzelor.consoane apicodentale (se articulează cu ajutorul limbii care atinge baza din ilor superiori): d. v. . g. ğ.consoane lichide (se produc printr-o ocluziune par ială): l (lichidă laterală – în timpul producerii ei. şi în pronun are inversează b cu p. d. d cu t. ATEN IE ! În practica didactică. t.consoane semioclusive (africate) (se produc printr-o ocluziune. j.consoane alveoapicale (se articulează cu ajutorul vârfului limbii. . z. b. ve i întâlni adesea situa ii în care elevii care nu au auzul fonematic dezvoltat nu deosebesc consoana surdă de consoana sonoră. r (lichidă vibrantă – în timpul producerii ei ocluziunea este repetată). astfel încât fluxul de aer devine amestec de tonuri şi zgomote): b. č (cineva) – formată prin combinarea lui t cu ş. z. au putere mai slabă decât individual: . c.consoane surde (fluxul de aer nu produce vibra ii şi întâlneşte un obstacol de care se loveşte şi produce zgomote): p. . care.

mai scurte. n (în producerea lor organul de rezonan ă este cavitatea nazală). după următorul model: s . din punctul de vedere al locului de articulare: apicodentală. influen at de i. se numeşte coarticulare. Asimilarea poate apărea ca nazalizare 26 . trai. Semivocalele limbii române sunt: e. iar p în poală este p labializat prin influen a lui i. îndoiai. Se observă diferen ă în calitatea lui p din piatră şi p din poală. Spunem că un sunet este în pozi ie coarticulatorie atunci când sunetul este în silabă. Coarticularea se referă la rela iile dintre sunetele alăturate din acelaşi cuvânt şi la influen a pe care un sunet o are asupra sunetului vecin. h.consoană. e este vocală în melc. Acest fenomen al articulării mai mult sau mai pu in împreună a două sau mai multe sunete. cu men iunile că nu pot fi accentuate şi nu pot forma singure silabe. din punctul de vedere al sonorită ii: surdă. 4. semivocală în bea. meargă. vreau. respectiv o). prin estomparea unor diferen e. poate fi pronun at diferit [piatră]. EXERCI IUL 8 Caracteriza i sunetele din care este alcătuit cuvântul salt conform criteriilor oferite anterior. iadă etc. fiară. maşină şi este semivocală în trai. p din piatră. almanah.. Eg. g. între sunete şi faptul că în rostirea unui cuvânt articularea unui sunet începe înainte ca rostirea sunetului anterior să fi fost încheiată. mai pu in sonore. Cauza coarticulării este fiziologică. şi anume rostirea mai facilă. din punctul de vedere al implicării rezonatorului nazal: . 3. d. SEMIVOCALELE sunt sunetele care seamănă cu vocalele din punctul de vedere al articulării. în cuvânt (nu izolat) şi este influen at din punctul de vedere al trăsăturilor articulatorii de sunetele din stânga sau dreapta.consoane nazale: m. aştept.consoane velare (se articulează prin blocarea aerului în zona posterioară a gurii. altEXERCI IUL 9 Identifica i consoanele. în care elementele articulatorii ale unui sunet trec în articularea altui sunet. datorată influen ei pe care o exercită asupra sunetului /p/ sunetele /o/ şi /i/. Ele intră în componen a unor grupuri vocalice numite diftongi şi triftongi. Fa ă de vocale. i. Ca efect al coarticulării. ob inut prin trecerea aerului prin aparatul fonator. Coarticularea generează fenomene precum: asimilarea (influen area unui sunet de către sunetul vecin care îi dă primului o marcă suplimentară: p din piatră devine p palatalizat. u. din punctul de vedere al modului de articulare: fricativă. striden e. unde partea posterioară a limbii atinge vălul palatului): k. i este vocală în mină. călăi. [ptiatră] sau [tiatră] etc. o. după modelul soare – C-Sv-V-C-V. pai. al legării sunetelor în vorbire. ARTICULAREA ŞI COARTICULAREA Articularea unui sunet se referă la procesul de producere a sunetului. semivocalele sunt mai închise. vocalele şi semivocalele din următoarele cuvinte: măr.

Eg. EXERCI IUL 10 Analiza i efectele vecinătă ii sunetelor în rostirea următoarelor cuvinte: zmeu. cai. Silaba este o secven ă sonoră (o vocală sau un grup de sunete) caracterizată printr-un singur accent care are în centru o vocală. că-ru. Hiatul este o succesiune de două vocale alăturate pronun ate în silabe diferite. aspectos în loc de aspectuos. triumf. răzbunare. Diftongii sunt grupuri de sunete formate dintr-o vocală şi o semivocală aflate în aceeaşi silabă.. oai (le-oai-că). alteori cu z. oa este diftong. Triftongii sunt grupuri de sunete formate dintr-o vocală şi două semivocale aflate în aceeaşi silabă. uneori smântână. amplu.Şase saşi în şase saci. înso ită sau nu de una sau mai multe consoane şi /sau semivocale. Eg. în real (despăr it în silabe re-al).) şi explica i de unde provine dificultatea de a pronun a corect enun urile. neutralizarea (anularea diferen ei între s şi z: eg. în iau. unchi).ă. iar. sunetele limbii române se grupează în silabe. oi. zmeură. 5. a-u-to-mo-bil. în beau. în func ie de modul în care sunt pozi ionate unul lângă altul în aceeaşi silabă sau în silabe alăturate. n şi m se rostesc mai scurt şi mai surd). cuvincios în loc de cuviincios. în astm. ma-şi-nă. GRUPĂRILE DE SUNETE În func ie de modul în care sunt articulate.. Diftongii ascenden i sunt alcătui i dintr-o semivocală urmată de vocală. ATEN IE! Nevoia economiei de efort în vorbire îi face pe unii vorbitori să evite hiatul. e şi a sunt vocale în hiat. smintit. tram-vai. eau este triftong. dezlega sunt rostite cu s. Eg. trac-tor.. Diftongii descenden i sunt forma i dintr-o vocală urmată de o semivocală. desonorizarea (constă în amu irea consoanei sonore şi rostirea ei ca surdă: eg.(pronun area nazalizată a vocalelor urmate de consoanele nazale m. Eg. Eg. ied. EXERCI IUL 11 Aduce i-vă aminte câteva jocuri de limbaj din copilărie (Capra crapă piatra-n patru. Acest fenomen duce la forme greşite: se spune şi se scrie greşit alcol în loc de alcool. Eg. n: eg. sunt rostite sau nu într-o silabă. diftongi. smulge. confort) etc. 27 . fricativizare (rostirea consoanelor m şi n sub influen a sunetelor f şi v: eg. în leoaică. reducând un triftong la diftong. tren. obstacol. în coamă (despăr it în silabe: coa-mă). triftongul este iau...). triftongi sau se aşază în pozi ie de hiat. cârn.

∗ ca în orice transcriere fonetică. RELA IA SUNET – LITERĂ – ALFABET Limba română modernă se scrie cu alfabet latin. metateza: inversarea ordinii sunetelor într-un cuvânt. Cuvânt Diftong Triftong Hiat EXERCI IUL 12. cuvântul măr e alcătuit din literele m. iute. copii. triftongii şi vocalele în hiat din următoarele cuvinte: iar.geo-lo-gi-e (4 silabe) în loc de ge-o-lo-gi-e (5 silabe). În general fiecare literă notează un sunet. după modelul a face se utilizează a place (în loc de a plăcea. Potrivit principiului fonetic. Eg. Eg. cui. Alfabetul actual al limbii române are 31 de litere. în limba română „se citeşte aşa cum se scrie”. cai.litera x notează două sunete /c/. două. . Eg. maur. excursie se pronun ă [e c s c u r s i e]∗. adică există o coresponden ă între sunet şi literă. iei. Există totuşi câteva situa ii în care aceeaşi literă corespunde mai multor sunete sau mai multe litere notează unui sunet: . oi. Eg. resim ită ca o piedică în procesul de articula ie. ied. analogia: pronun area unui cuvânt după modelul altui cuvânt. axă. mocolotivă în loc de locomotivă. disimilare: prezen a unui sunet de mai multe ori într-un cuvânt. ă şi r şi din sunetele /m/. treling). /r/. leoaică. Ă). acuarelă. întâi. ). Este vorba despre: Asimilarea (exemplificată şi mai sus): modificarea unui sunet dintr-un cuvânt sub influen a altui sunet din acelaşi cuvânt. Î) şi virguli a (ş. sosetă în loc de şosetă etc. Ş. iau. î. modifică sunetul într-una din pozi iile sale. şi atunci vorbitorul rosteşte. bineîn eles. a-V) - - 6. în paranteză sunt sunete. 28 . În redactarea computerizată a documentelor. propietate în loc de proprietate etc. Eg. iod. nu litere. se spune greşit treling în loc de trening. bei. greşit. (prezen a lui r repetată e resim ită ca o piedică în rostirea cuvântului. culegerea textului fără semne diacritice este incorectă şi lipsită de elegan ă fa ă de persoana care urmează să citească textul. se spune greşit [čolofan] în loc de [čelofan]. Eg. care este forma corectă). Soare oa (o-Sv. elevi) care duc la forme de exprimare greşită. Limba română este o limbă fonetică. /ă/. circumflexul (â. Semnele diacritice utilizate pentru scrierea literelor româneşti sunt: căciula (ă. scluptură în loc de sculptură. Există câteva fenomene fonetice (a căror manifestare o ve i recunoaşte la viitorii dvs. Identifica i diftongii. /s/.

ghindă.litera c şi litera g urmate de litera e sau litera i. [urş ]. cer se pronun ă [č e r ]. e. look. cuvântul chem (4 litere) are 3 sunete (/c’/. licean.. 29 . trend. În această situa ie un cuvânt de 5 litere (cea ă) – c. atunci când /e/ sau /i/ sunt vocale. În aceste situa ii numărul de litere este identic cu numărul de sunete. / /. examen se pronun ă [e g z a m e n]. auzi. . Litera h este re inută în pronun ie doar prin influen a avută asupra sunetelor anterioare ei. ceară. la finalul cuvântului. item. /a/.litera c şi litera g urmate de litera h după care e litera e sau litera i se transcriu astfel: grupurile de litere gh şi ch se transcriu prin sunetele /g’/ şi /c’/. se rosteşte „şoptit” şi scurt: [pom ]. . se transcriu astfel: cuvântul cea ă se pronun ă [č a ă]. Sunetul /č/ a rezultat în urma influen ei sonore pe care sunetul /e/ o are asupra sunetului /c/. La fel şi sunetul /ğ/. /m/). /z/. Rezolvarea exerci iilor este facultativă. tace. broker. Eg. SARCINI ŞI TEME Pentru fixarea aspectelor teoretice. week-end. /e/. e. studen ii sunt invita i să citească atent exemplele oferite şi să rezolve exerci iile propuse. Eg. axă. lax. sunetul ğ).are 4 sunete: /č /.litera c şi litera g urmate de litera e sau litera i. /ă/). . marker. cec. numit şi i scurt asilabic sau afonizat. looping. market. /ă/. cuvântul ghea ă (6 litere: g. atunci când /e/ sau /i/ sunt semivocale. EXERCI IUL 13 Stabili i câte sunete şi câte litere sunt în următoarele cuvinte: casă. litera i aşezată după consoană. . a. ă) are 5 sunete (/g’/. pe care studen ii o pot alege pentru portofoliul de evaluare. h. / /. /e/. . Este un i asilabic (nu formează o silabă). acquis. precum în pomi. flori. au corespondent un sunet (sunetul č. munci. girafă se pronun ă [ğ i r a f ă] etc.litera x notează două sunete /g/. mall. . urşi. hacker. Eg. dealer. /a/.în unele situa ii. a. EXERCI IUL 14 Consulta i DOOM-ul şi identifica i forma corectă de pronun are a următoarelor cuvinte recent intrate în limba română şi stabili i formele de plural în limba română ale acestor cuvinte: CDplayer. ă . Capitolul de încheie cu o lucrare de verificare.

triftongii şi vocalele în hiat din următoarele cuvinte: liceu. 10. Ilustra i func ia diferen iatoare a fonemului c în cal. 5. c în casă. 30 . companie (companie plăcută. fragi. exerci iu. deal. fulgi. 2. Construi i sintagme prin care să arăta i cum. Indica i forma corectă a următoarelor cuvinte sau sintagme: şcenă. 8. amfiteatru. chibrituri/chibrite. 9. promtitudine şi explica i care este cauza acestor forme incorecte. se schimbă sensul următoarelor cuvinte: companie/companie. paria/paria. în func ie de pozi ia diferită a accentului. c în câine. LUCRARE DE VERIFICARE 1 1.7. pomi. fetele ăştea. tăcea (aten ie. nicicând. Şi ilustra i consecin ele vecinătă ii asupra producerii alofonelor în următoarele cuvinte: via ă. box. haină/haină. sunte i/sunte i. 3. grep/gref/grepuri/grefuri (fruct exotic). ianuarie/ianuarie. maxilar. înghe ă i/înghe ate. fimeie. comedie/comedie. topogan/tobogan. Defini i sunetul. a în parc. Arăta i diferen a dintre articulare şi coarticulare. mijlocaş. Recunoaşte i diftongii. brazi/braji. exemplu. văz. aici semivocala face parte din sunetul č!). sensul în enun ul următor se schimbă: Tu ai vrut să te plimbi în oraşul ăsta. 6. director/director. beneficii/beneficii. orodox. jazz. agreez. examen. Exemplu: companie (companie de solda i) vs. colidor. Face i transcrierea lor fonetică. explic. Consulta i DOOM-ul şi hotărâ i care este forma corectă (există cazuri în care sunt corecte ambele forme): sandvici/sendvici. 7. 4. s în ceas. Identifica i situa iile în care x se pronun ă [cs] şi pe cele în care pronun ă [gz]: saxofon. după modelul cal-car. companie teatrală). copii. pix. ciocolă i/ciocolate. celălant. alofonul. mozaic/mozaic. fonemul. Demonstra i că în func ie de intona ie. maxim. ghindă. ambian ă. Stabili i câte litere şi câte sunete sunt în următoarele cuvinte: central. cruzi/cruji. filologă/filoloagă.

Editura Humanitas. Stati. 1972. Dic ionar ortografic. Introducere în teoria lingvistică].unibuc. GU U-ROMALO. 221-233. Unită ile limbii. unde articolul este inclus în capitolul V al antologiei lui Constantin Dominte. în vol. 1966. S. Wald. pp. Valeria. L.ro/eBooks/filologie/dominte/index. Corectitudine şi greşeală. Edmond Nicolau. pp. ortoepic şi morfologic (DOOM). Tratat de lingvistică generală. Introducere în teoria lingvistică]. Bucureşti. Bucureşti. STATI. Fonetica structurală (Fonologia) în Solomon Marcus.unibuc. XXVI-XCVIII.REPERE BIBLIOGRAFICE PENTRU CAPITOLUL 2 DOOM. 2005. 31 . Graur. unde articolul este inclus în capitolul IV al antologiei lui Constantin Dominte. Sorin. STATI.htm. 2002. Sorin Stati. Sorin. [se poate consulta la adresa http://www. Bucureşti.ro/eBooks/filologie/dominte/index. Introducere în lingvistica matematică. [se poate consulta la adresa http://www. 21-22. A.htm. pp.

Despăr irea în silabe 5. ca urmare. ortoepia se referă la un ansamblu de reguli care stabilesc exprimarea orală corectă şi îngrijită. Descrierea sistemului de ortografie şi punctua ie al limbii române. Ca parte a studiului limbii. Pentru mul i educatori şi profesori fixarea deprinderilor ortografice continuă să reprezinte scopul 32 . Exprimarea corectă e condi ionată de utilizarea corectă a semnelor de ortografie şi punctua ie. ceea ce le permite studen ilor ca. Moment de reflec ie În lucrarea intitulată Corectitudine şi greşeală. 2. graphein – „a scrie”) priveşte scrierea corectă. atitudinea atentă fa ă de corectitudinea textului scris sunt în general destul de bine înrădăcinate în conştiin a vorbitorilor de limbă română. SCURTĂ RECAPITULARE A CONCEPTELOR PREZENTATE ANTERIOR Descrierea sistemului fonetic din capitolul anterior va favoriza. orthos – „drept. de regulă ortografică. Ortografie şi punctua ie 1. Lucrare de verificare 2 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE Capitolul îşi propune drept obiective 1. Ca parte a studiului limbii.UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 13. specificul comunicării scrise de tip „Messenger”). Scrierea cu literă mică şi scrierea cu literă mare 4. datorită faptului că deprinderea scrierii este rezultatul unui proces de învă are îndeaproape urmărit şi dirijat. Reguli de scriere şi pronun are literară 3. aşa cum este acesta înfă işat în lucrările normative (DOOM 2005). Ortoepia priveşte pronun area corectă. SEMNELE DE ORTOGRAFIE ŞI DE PUNCTUA IE Ortografia (din gr. să se raporteze la propria experien ă lingvistică. ortografia se referă la un ansamblu de reguli care stabilesc scrierea corectă a cuvintelor într-o limbă. pe de altă parte. pe de o parte. Fiecare aspect teoretic este înso it de exemple. corect”. Semnele de punctua ie şi de ortografie 2. Observarea şi analiza unor situa ii de abatere de la normele de ortografie şi de punctua ie. în elegerea abaterilor de la normă discutate şi analizate în acest capitol (spre exemplu. studiul despăr irii în silabe şi. SCHEMA CAPITOLULUI Capitolul se focalizează pe regulile de exprimare corectă: în scriere şi pronun are. CON INUTUL INFORMA IONAL DETALIAT 1. Valeria Gu u Romalo afirmă: „Ideea de ortografie. în care şcoala are rolul principal. şi. în lectura capitolului.

principal al predării limbii române în şcoală. Importan a normelor ortoepice este mai pu in conştientizată şi, ca urmare, grija de a pronun a corect, respectarea rostirii literare sunt mai curând sporadice şi aleatorii” (Valeria Gu u Romalo, Corectitudine şi greşeală, pp. 214-215). Pornind de la textul citat, formula i o opinie proprie, întemeiată pe experien a personală, referitoare la rela ia dintre accentul pus în şcoală pe aspecte de ortografie şi/sau de ortoepie. Conform Dic ionarului ortografic, ortoepic şi morfologic (DOOM) şi Îndreptarului ortografic, ortoepic şi de punctua ie (ÎOOP *), în limba română semnele ortografice şi de punctua ie sunt următoarele: Punctul [.] Punctul este folosit ca semn de punctua ie pentru a marca finalul unei propozi ii enun iative. (eg. La inaugurarea teatrului a participat ministrul culturii.) Punctul este folosit ca semn ortografic după majoritatea abrevierilor care păstrează prima parte a cuvântului abreviat, dar nu păstrează ultima parte, ultimele sunete ale cuvântului: etc. (et caetera) ian. (ianuarie), nr. (numărul), v. (vezi). Punctul se foloseşte şi în cazul abrevierii unui nume propriu: eg. V. (Vasile); sau a unor structuri fixe: a.c. (pentru anul curent), ş.a. (pentru şi altele). Nu se pune punct după abrevierile care con in şi ultimele litere ale unui cuvânt (eg. d-ta pentru dumneata, d-voastră pentru dumneavoastră). Conform DOOM, nu sunt urmate de punct - abrevierile care păstrează litera finală din cuvântul abreviat: cca (pentru circa), dna (pentru doamna), d-ta (pentru dumneata) - abrevierile punctelor cardinale: N (pentru nord), S (pentru sud), E (pentru est), V (pentru vest) - simbolurile unită ilor de măsură: km (pentru kilometru), kg (pentru kilogram) - abrevierile care con in fragmente de cuvinte: TAROM (Transporturile Aeriene Române) Semnul întrebării [?] Semnul întrebării este folosit pentru a marca intona ia propozi iilor sau a frazelor interogative (eg. Care sunt emisiunile TV la care vă uita i?). Semnul exclamării [!] Semnul exclamării marchează grafic intona ia frazelor şi a propozi iilor exclamative sau imperative. Semnul exclamării se pune, de asemenea, după interjec iile şi vocativele care exprimă stări afective (eg. Ce talent nemaiîntâlnit are Dan Puric! O, da! Lam văzut într-un spectacol. Copile! Nu te-am întâlnit de mult.). Virgula [ , ] Virgula delimitează grafic unele propozi ii în cadrul frazei şi unele păr i de propozi ie în cadrul propozi iei, marcând raporturile sintactice dintre ele. Virgula

DOOM, pp. XXXVII-L; ÎOOP, Îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctua ie, Editura Academiei Române, 1984.

*

33

marchează grafic anumite pauze scurte, făcute în cursul vorbirii. În felul acesta virgula serveşte la redarea grafică a ritmului vorbirii şi a intona iei. Virgula ca semn de punctua ie are următoarele func ii: - coordonează păr i de propozi ie de acelaşi fel (eg. Mănânc mere, pere, banane şi caise.); - izolează o apozi ie (eg. Andrei Şerban, celebrul regizor, a pus în scenă opera Oedip.); - desparte un substantiv (pronume) în cazul vocativ de restul propozi iei (eg. Prin eso, dansul poate începe!); - dacă între subiect şi predicat sunt intercalate complemente circumstan iale, acestea se izolează prin virgulă, dar numai în situa iile în care subiectul este aşezat înaintea predicatului (eg. Supermarketurile, ieri şi astăzi, au fost invadate de cumpărători.); - în frază, virgula marchează coordonarea între propozi ii de acelaşi fel (eg. Dansează, pictează şi cântă. S-a hotărât să danseze, să cânte şi să scrie romane.) şi desparte adesea propozi ia subordonată de propozi ia regentă (eg. Dacă plouă, vânzătorii de umbrele vor fi bucuroşi; Deşi nu îi plac sarmalele, varza à la Cluj o mănâncă cu poftă; E atâta soare afară, încât ne-ar trebui o umbrelă de soare etc.). Virgula se foloseşte cu func ii asemănătoare cratimei: în interiorul unor locu iuni sau în interiorul unor expresii formate din cuvinte care se repetă (eg. treosc-pleosc sau treosc, pleosc etc.). Nu se pune virgulă între subiect şi predicat. Virgula, ca semn grafic, marchează o pauză în cursul rostirii. Aceste pauze sunt folosite în mod inten ionat de vorbitor în două situa ii: a). pentru a grupa la un loc cuvintele şi grupurile de cuvinte care marchează unită i de în eles şi a le despăr i în felul acesta de restul frazei sau al propozi iei. b). pentru a atrage aten ia în mod deosebit asupra unor cuvinte, prin despăr irea lor de restul frazei. De aceea este categoric incorectă o exprimare de tipul: ca virgulă colegii mei. Cauza care a generat această greşeală, relativ frecvent întâlnită în vorbire, este dorin a de „exprimare frumoasă” prin evitarea cacofoniei. Dar efectul este tocmai invers: se atrage aten ia asupra cacofoniei printr-o greşeală flagrantă. Virgula, ca semn grafic nu se citeşte, ci impune doar o pauză în rostire. Iar gramatical, virgula nu are nici o justificare în ca virgulă colegii mei, sau în ca, colegii mei. Lingviştii atrag aten ia că încercarea de evitare a cacofoniei noi, ca colegi... cu noi, ca şi colegi este incorectă deoarece ca şi nu este în context sinonim al lui ca. Punctul şi virgula [;] Punctul şi virgula marchează o pauză mai mare decât cea redată prin virgulă şi mai mică decât cea marcată de punct. Semnul punct şi virgulă este folosit pentru a despăr i grupuri de propozi ii care formează unită i relativ independente în interiorul frazei. Eg. „De mult nu mă-ncercase aşa dor/ de via ă şi călcam nerăbdătoare;/ sim eam cum senfioară sub picior/ pământul umed, fecundat de soare.” (Magda Isanos) Două puncte [: ] Două puncte marchează vorbirea directă sau o enumerare, o explica ie, o concluzie. Eg. Tipul zice: - Ce mânca i astăzi? Semnele citării sau Ghilimelele [„ ” ] Ghilimelele marchează reproducerea fidelă a unui text scris sau spus de cineva. Ghilimelele se pun la începutul şi la sfârşitul unei citări. 34

Eg. Deviza „libertate, egalitate, fraternitate” a marcat gândirea în Europa modernă. În limba română ghilimelele se marchează astfel: primul semn, ghilimelele de deschidere, jos, înainte de citatul propriu-zis [„ ], iar ghilimelele pereche, ghilimelele de încheiere a citatului, la final, sus [”]. Linia de dialog şi linia de pauză [ – ] Linia de dialog şi linia de pauză sunt marcate prin acelaşi semn. Linia de dialog indică începutul vorbirii fiecărei persoane într-o convorbire. Linia de pauză marchează (ca şi virgula) pauza dintre diferite păr i de propozi ie, dintre propozi ii în cadrul frazei. Eg. –Domnu-i acasă? – Da, dar mi-a poruncit să spui, dacă l-o căuta cineva, c-a plecat la ară. Eg. Hotărât – îşi zise el – e acest musafir. Punctele de suspensie [...] Punctele de suspensie marchează o pauză în vorbire, o întrerupere în şirul vorbirii. Punctele de suspensie sugerează o vorbire incoerentă, sau o stare de mirare, de surprindere etc. Eg.- Am în eles... Îi dau cartea asta lui şi dacă se împotriveşte... - Dacă se împotriveşte îi dai şi stiloul. Apostroful [ ’ ] Apostroful marchează, în limba literară, în indicarea anilor calendaristici, absen a primelor cifre: ’944, ’50. Apostroful se regăseşte în împrumuturi din alte limbi: D’Artagnan, Mc Donald’s, five o’clock. Atunci când vorbirea regională, populară, neglijentă, familiară sau cu defecte de rostire este transpusă în scris, apostroful marchează căderea accidentală a unuia sau a mai multor sunete: dom’ în loc de domnul, dom’le în loc de domnule; numa’ în loc de numai, sal’tare în loc de salutare. [Aceste forme se datorează atât neglijen ei vorbitorului, cât şi economiei de efort pe care vorbitorul este tentat să o facă]. Cratima [ - ] Cratima se foloseşte între cuvinte sau în interiorul unui cuvânt sau al unei abrevieri pentru a lega sau a despăr i elementele în cauză. Cratima se mai numeşte „linie/linioară/liniu ă de unire/despăr ire”. Situa iile în care apare sunt următoarele: - redă rostirea împreună, pronun area „legată” a unor cuvinte, fie că lipsesc sunete, fie că nu lipsesc (eg. a luat-o, oferindu-li-se, luare-aminte n-o-mprumut). ATEN IE la diferen e! într-una (prepozi ie+numeral; eg. într- întruna (adverb, „nonstop”, „încontinuu”) una din zile) ne-am (pronume+verb; bucurat) eg. ne-am neam (substantiv, „familie”, „gintă”)

s-a (pronume+verb auxiliar; eg. s-a sa (adjectiv pronominal; eg. grădina sa)

35

pauză albă. sau de substantive provenite din abrevieri. v-a va (verb auxiliar. RATUC-ul. el va juca) păcălit) . constă în absen a oricărui semn. dar mi-a poruncit să spui. show-ul. a luat cheia la dumnealui când a plecat. D. cu Alina ?] EXERCI IUL 15 Identifica i şi explica i rolul semnelor de punctua ie şi de ortografie din textul de mai jos. spa iu alb.: Bate-i să deschidă.-maj. S-E (sud-est). între un soare şi unsoare. Blancul are func ia de a delimita şi separa cuvintele sau elementele componente ale unor cuvinte compuse. ATEN IE! În uzan ele scrierii limbii române (în scrierea de tipar. a plecat? 36 .: Nu pot. cu Alina? [nu Te-ai întâlnit cu vecina . F.redă rostirea în tempo rapid a unor cuvinte. două puncte – anun ă vorbirea directă. eg. Blancul. numit şi pauză. spa iu. D. Eg. dacă l-o căuta cineva.: Carevasăzică.serveşte la ataşarea unor prefixe şi la scrierea unor cuvinte compuse. unde marchează căderea vocalei î.: Dumneata spune-i c-am venit eu. Blancul [ ] ATEN IE! În edi ia din 2005 DOOM-ul tratează BLANCUL ca semn de punctua ie. Blancul are şi rol distinctiv.împiedicat) v-a (pronume+verb auxiliar. F. 3. D.leagă articolul hotărât de anumite cuvinte care nu permit ataşarea/ lipirea articolului. ci după semnele de punctua ie. (locotenent-major). loc.se păstrează în abrevierile cuvintelor compuse: N-V (nord-vest). la maşina de scris) blancul nu se aşază înaintea. . x-ul. marchează intona ia interogativă a enun ului. Eg. 2. pauză grafică. Vom tehnoredacta deci: Te-ai întâlnit cu vecina.: De ce? F. domnule. D. spre exemplu. eg. 10-le (nota 10). diferen iind. . c-a plecat la ară. după modelul: Domnul: (1)Domnu-(2)i acasă?(3) 1. ne-n eles (în tempo lent: neîn eles). Eg. la calculator. prim-ministru. Blancul marchează în scris o realitate fonetică. cratima – uneşte substantivul domnul de forma scurtă a verbului i (a fi). ex-ministru. . E încuiată odaia. semnul întrebării – marchează finalul unei propozi ii interogative. Domnul: Domnu-i acasă? Feciorul: Da.: Apoi. sau nici un şi niciun etc. şi anume pauza care separă în vorbire aceste elemente.

exaspera se recomandă rostirea [gz]: [egzact]. adică între ortografie şi ortoepie se întemeiază pe faptul deja amintit că limba română respectă principiul fonetic în scriere. – Ce semn de punctua ie? – Nimic.. prin analogie. stucatură) au variante greşite de exprimare cu ş la ini ială: [ştart] în loc de [start]. De aceea se cuvine să acordăm aten ie unor aspecte de ortoepie şi ortografie.L. 2.. Comenta i în două enun uri poezia Fără punctua ie de Marin Sorescu. 214). I. Oricum. dar în exact. Cuvintele de origine germană păstrează pronun area de origine: şpaclu. strangula/ştrangula. adică pune un număr. plutesc. într-o corelare biunivocă” (Valeria Gu u Romalo. [ştandard] în loc de [standard] etc. conform normelor ortoepice [e] în elev. p. şi secven a de unită i sonore pe care o reprezintă în scris: imaginea grafică şi cea sonoră ar trebui să se suprapună fără rest. Căldură mare EXERCI IUL DE REFLEC IE 16. poem. . ceea ce înseamnă că ortografia ar trebui să marcheze „în condi ii ideale. [ierou] în loc de [erou] etc. Spre exemplu: . excava. stres/ştres. 36 mă inspiră. dar şi [ielement] în loc de [element]. de grafeme. domnule.F. Dar. ax.: Nu. REGULI DE SCRIERE ŞI PRONUN ARE LITERARĂ Acordul între scriere şi pronun are. dar [ie] în este [ieste]. 37 . şi împrumuturile din alte limbi (spicher. În realitate nu întotdeauna scriem cum pronun ăm. D. Fără punctua ie de Marin Sorescu – Care apropie oamenii. standard.i ghicesc în talpă. start. Încerca i să în elege i ce spune acest text despre punctua ie.litera e se pronun ă.eşti idiot. el [iel]. eră. Interpretarea ad litteram a formelor grafice duce la forme greşite de citire precum: [eşti] în loc de [ieşti] etc. stres. Atunci când închid ochii. – Foarte bine. . şpalt etc. e un număr câştigător – Îmi place cum închizi tu ochii.. ai spus? Nu ştiu – parcă aş vrea să. eram [ieram]. n-a plecat. – Eu nu ghicesc decât în talpă. Ce număr por i la pantofi? – 36. Corectitudine şi greşeală. o coresponden ă perfectă între şirul de litere.litera x corespunde sunetelor [cs] în cuvinte ca axă. strand/ştrand. [egzaspera]. Caragiale.în cazul grupurilor de consoane având s şi ş la ini ială se întâlnesc variante precum stofă/ştofă.: Amice. – Poate în palmă.

. destăinui. . *vitejască). în antroponime (Pârvu. birjar (nu *cenuşear. Excep ii: se scriu cu s transdanubian. strangula. a înghi i. emblemă.înainte de p şi b se scrie m. . strămoşească. *inproviza]. azvârli. 38 . muşama. accident. iar în cuvintele din vocabularul autohton e ini ial se pronun ă /ie/: element se pronun ă [element]. licee. vitejească (nu *ieşan. eram se pronun ă [ieram] etc. stofă. d.după consoanele ş şi j se scrie a şi nu ea / e: aşază. t. . . *birjear). cenuşar. succes. se scrie î. Eg.verbele a crea şi a agrea au forma de gerunziu: creând. e ini ial se pronun ă /e/. *înşeală.după consoanele ş şi j se scrie şi se pronun ă /ea/ şi nu /a/: ieşean. tusşase [nu *dezpacheta. nu /e/: fruntaşă. .în neologisme. regionalism moldovenesc).accente greşite se întâlnesc şi în cazul pronun ării unor pronume. alee. ea se pronun ă [ia]. disident. v se scrie şi se pronun ă z.se scrie şi se pronun ă s nu ş în stat. 2. tomnatic [nu *tomnatec. clujean. Brâncuşi). premisă. celorlal i. zvânta.după consoanele ş şi j se scrie şi se pronun ă /ă/. h se scrie şi se pronun ă s. înalt).înaintea consoanelor surde p.înaintea consoanelor sonore b. jar. şade.se scrie şi se pronun ă i. nu n: ambulan ă. Alături de exemplele mai sus oferite.vocalele duble se pronun ă amândouă (de cele mai multe ori fac parte din vocale diferite). improviza. nu /ie/. . . PD [pede] se articulează de regulă pe fiecare silabă. ş. sesiune. . Dar se scrie ea şi se pronun ă [ia] în aleea. *muşeama. în cuvintele derivate de la un cuvânt care începe cu î (reînceput). şcenă]. în sufixul -atic: îndemânatic. *jear. *plaje). alee se pronun ă /e/. celeilalte. someşean. Este corect cărora. plajă (nu *fruntaşe. *clujan. se scriu cu literă dublă: idee. alcool. accentul general căzând pe ultima silabă.se scrie â şi nu î: în cuvântul român şi derivatele sale. nu e. scenă [nu *ştat.variantele de pronun are ale aceluiaşi cuvânt pot fi puse şi pe seama influen elor regionale: duşman (formă literară. nu â la începutul şi sfârşitul unui cuvânt (a hotărî. *someşan. . *ştofă. j. se impune cunoaşterea anumitor reguli ortografice şi ortoepice referitoare la anumite cazuri de scriere/rostire a unor sunete.abrevierile PNL [penele]. . în neologisme de tipul poet. reexamina (re-e-xa-mi-na). Scrierea unor consoane . aisberg. şi nu Răspunsurile celorlalte m-au impresionat etc. dialectul muntenesc) / duşman (formă neliterară. şase (nu *aşează. *strămoşască. creează. . umbla [nu *enblemă. vaccin. poem. *şease). Scrierea unor vocalele . diserta ie. efectuează. *deztăinui]. 1. nu z: despacheta.e la început de silabă precedat de vocală. . g. înşală. agreând.. f. cealaltă. *îndemânatec]. căreia. zoologic. nu s: dezbate. c.

Corecta i greşelile din textul următor (copiat de pe o pagină de forum al elevilor de clasa a VIII-a). fantasmă. zilele săptămânii. 39 . k oricarui alt kopil.. i'am cautat mai mult timp. izlaz. desluşi. invetzi ce e adevarat (dar nu obligatoriu) oricum. Toate nedumeririle referitoare la scrierea vreunui cuvânt se lămuresc prin consultarea DOOM-ului! EXERCI IUL 17. e kam. neagra.. Apoi alege i şi explica i trei tipuri de greşeli pe care autorul textului le-a produs. viatza fara scoala. .). dar imi place la scoala.. k fie profii severi. rescriindu-l..se scriu cu literă mică toate cuvintele care denumesc func ii şi calită i (avocat. mai mult pauzele.sau tocilari tot cei mai frumosi ani sunt anii in care esti elev. Dvs. . deznoda. prismă.se foloseşte literă mică pentru numele sistemelor politice. folosite izolat sau în interiorul propozi iilor şi al frazelor. zmeu. dezmin i. e o "inventzie buna" Viatza fara scoala ar fi tare nasoala!!! Parerea mea..se scrie cc în următoarele situa ii: accent. răs-: deszăpezi. groaznic.consoanele duble apar în cuvinte formate prin derivare cu un prefix care se termină cu aceeaşi literă cu care începe cuvântul de bază: înnopta (în+noapte). dl Ungureanu. Cum ar fii viatza fără schoală? tare intrebarea .).... Dar se foloseşte literă mare pentru epoci istorice de importan ă majoră (Renaştere.înaintea consoanelor m şi n apare uneori s. Dar în coresponden ă pronumele de polite e se scrie cu majusculă: Dumneavoastră.. obraznic. paznic. dar aici am reusit sa imi descopar prietenii cei mai buni. SCRIEREA CU LITERĂ MICĂ. răszice... slab. pleonasm.. Dar numele oficiale complete de func ii se scriu cu literă mare (Ministrul Afacerilor Externe.. nu sunt o eleva kre invata 25 d ore din 24. occipital. sau nu. posttotalitar (post + totalitar). vaccina.. . lunile anului........ te distrezi. fie colegii nebuni. Aten ie! . deputat. SCRIEREA CU LITERĂ MARE Se scriu cu literă mică toate substantivele comune şi păr ile de vorbire asimilate acestora. .hmm. ministru. . Evul Mediu etc. succes... sau nume de războaie care nu au caracter unic (epoca modernă. războaie balcanice). dar uite k i'am gasit. zloată.se foloseşte literă mică pentru substantivele comune care denumesc popoare. kt despre profi. disciplinele de învă ământ. economice şi sociale. dar trecatoare!! 3. sarcasm.scoala cu bine cu rau. paşă) şi numele domeniilor la care se referă func iile (ministru al afacerilor externe). .. se scrie s în prefixele des-..se foloseşte literă mică pentru pronumele de polite e: dumneata. dumneavoastră. la mine toti sunt d gashk si ne intelegem foarte bine!! normal k ami sunt momente in care nu as vrea nici sa aud de scoala.înaintea consoanei z. alteori z: dezlega. ce-i drept..

Sfin ia Sa).. vă rog să binevoi i. Comisia de cultivare a limbii a Academiei Române. scrisoare). anumite abrevieri.se scriu cu literă mică elementele ini iale din numărul de ordine al unor manifestări periodice a căror denumire este folosită în interiorul unei propozi ii: Participan ii la (cel de-)al X-lea Congres … Dar când denumirea este folosită singură.pentru primul element din numele proprii compuse care reprezintă denumirile organismelor de conducere şi ale compartimentelor din institu ii: Adunarea generală a Academiei Române. Războiul de Treizeci de Ani.pentru toate componentele formulelor de polite e (eg. . se foloseşte literă mare: Al X-lea Congres . Subsemnatul. inclusiv când sunt folosite eliptic: secretar de stat la Externe. . Candida ii sunt aştepta i să se înscrie la secretariatul institu iei mai sus amintite..în coresponden ă (cerere. Domnia Sa. gigant. Apoi se vor prezenta la Colocviul de admitere la Gradul didactic I.. greşelile din următorul text: Institutul de pregătire didactică al universită ii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca anun ă că Departamentul de pregătire a profesorilor va organiza colocviul de ob inerea a gradului didactic I. Majestă ile Lor Imperiale. războaiele de anvergură (Primul Război Mondial. 40 .. . EXERCI IUL 18 Respectând normele de scriere cu literă mică sau literă mare. . Catedra de limba română. Compartimentul/Departamentul/Sectorul de limbi romanice.pentru numele proprii de institu ii. Apoi vor trece pe la Serviciul de Contabilitate unde vor achita taxa de examen. ranguri şi nu fac parte din numele propriu se scriu cu literă mică (eg. Războiul de Independen ă. Ioana Duşa. student la Litere. identifica i şi corecta i. ... Excelen a Voastră. prin rescriere. Înăl imea Voastră. . Alte a Sa Regală. Secretariatul. Războiul de Secesiune. Războiul de 100 de Ani). litera mare se foloseşte . la cuvântul care urmează după formula de adresare: Domnule Director. numele proprii. la dna. sirenă. traducătoarea Livia Pandrea). Se scriu cu literă mare de obicei primul cuvânt dintr-o comunicare.pentru nume de persoane (eg. parcă. muză.. Sec ia de filologie şi literatură a Academiei Române. Lucrează în Institut de cinci ani. Serviciul de contabilitate. Evul Mediu). Secretară Maria Popescu. Direc ia. Dar substantivele care denumesc func ii. În prealabil candida ii vor contacta un profesor de la Facultatea pe care au absolvit-o care să le fie pentru Coordonator ştiin ific. titan. ca titlu etc.pentru numele proprii care desemnează marile epoci istorice (Antichitatea. admiterea la Politehnică.. Livia Pandrea).se scriu cu literă mică numele fiin elor mitice multiple: ciclop. pronumele şi formulele de polite e. al Doilea Război Mondial) sau care au un nume propriu (Războiul celor Două Roze. De asemenea.

4. mă-lin. 4. jert-fă. VCV se desparte V-CV. dar se preferă varianta fonetică. Grupurile de sunete lpt. port-a-vi-on). Bu-cu-reşti. ATEN IE la despăr irea cuvintelor la capăt de rând! 41 . Eg. VCCV se desparte VC-CV. as-tru. iar VCCCCV se desparte VC-CCCV Eg. tă-ia. f. h. sculp-ta. mp . Eg. Noul DOOM dă prioritate despăr irii pe principii fonetice în defavoarea structurii morfologice a cuvintelor.2. c.iu-ne. 5. format din sub+linia. 3.i-a. portavion (por-ta-vi-on. sublinia. re-demp. nc . t. iar a doua este l sau r. DESPĂR IREA ÎN SILABE În limba română despăr irea cuvintelor în silabe respectă două principii: principiul fonetic şi principiul morfologic. Eg. du-et. a-pă. li-tru. arc-tic. VCC-CV (Eg.1. Dacă prima consoană este b. v. linc-şii. 4. rct. Principiul morfologic În cuvintele compuse din cuvinte întregi sau fragmente de cuvinte şi în derivatele cu prefixe se poate face despăr irea în silabe inând seama de elementele constitutive. ploa-ie. rtf. O consoană între două vocale trece în silaba a doua. i-ne-gal). ac-tiv. Regulile de despăr ire în silabe sunt următoarele: 1. Principiul fonetic În limba română despăr irea cuvintelor în silabe respectă în general principiul fonetic (adică despăr irea se face după rostirea silabisită). g.ă. Trei sau patru consoane între vocale se despart după prima consoană. Fiecare silabă con ine o vocală. nct. De aceea. ma-ga-zin. ambele consoane trec în silaba următoare (V-CCV). 4. 6. fil-tru. nesprijinit se desparte ne-spri-ji-nit. ti-tlu. con-struc-tor. d. cin-ste. somp-tu-os. VV se desparte V-V. Excep ie. Eg. Eg. nş. sand-vici. 2. se acceptă ambele variante de despăr ire în silabe în exemple precum: inegal (in-e-gal. Un diftong sau un triftong se desparte de vocala sau diftongul precedente: SvVSvV. duş-man. func. şti-in. Două consoane între două vocale se despart după prima consoană. Excep ie. co-dru. ast-mul). ndv. stm se despart după a doua consoană. ca-blu. mpt. Eg. VCCCV se desparte VC-CCV. se desparte sub-li-ni-a. p. Eg. punc-ta. as-pru. Două vocale alăturate se despart.

[. este urâ ită. Este vorba.000 de mii de cuvinte.. Orice nedumerire legată de despăr irea în silabe a vreunui cuvânt se lămureşte consultând Dic ionarul ortografic. regula despăr irii cuvintelor la capăt de rând. func ionar. văzând explica iile de mai sus. fran uzisme. sau de termeni care circulă în mass media şi în limba vorbită. Da i câteva exemple. Unele nu s-au fixat bine în limbă.. mai bine zis. strâm i.. într-|însa). altele decât cele oferite în text.Cât de necesară este. corectă. italienisme care se grăbesc să intre în casa limbii române. dacă n-ar fi fost mai bine ca. Trebuie să lăsăm ca un termen nou să-şi dovedească utilitatea sau să dispară de la sine. EXERCI IUL DE LECTURĂ 20. gay. acquis. item. pur şi simplu. simplificată.. Ce în elege Eugen Simion prin „limbă frumoasă”? Ce în elege i Dvs...[. M-am întrebat. ortoepic şi morfologic.500 mai mult decât prima edi ie (1982). Cuvânt-înainte la DOOM) După ce a i citit textul de mai sus. Ce-i mai grav este faptul că nici limba oamenilor cul i nu este întotdeauna armonioasă.i da seama cu câtă gra ie „jupoaie” bietele noastre cuvinte şi cât de anapoda plasează ele accentul în interiorul unui termen oarecare.. la care se recomandă însă.Nu este totdeauna necesară. altele tind să se stabilizeze. valabilă pentru ambele modalită i de despăr ire (după pronun are şi după structură. traumatizată de unii vorbitori fără carte şi fără bun-sim . alteori irita i – la TV sau la Radio. Cum defini i Dvs. „casa limbii române”? Formula i o opinie personală.[. vorbită cu precădere de Chiri ele mediei de astăzi şi ale lumii politice?. dar n-avem încotro. circulă sub mai multe forme.. nici nu avem cum. Nu trebuie să fii lingvist ca să.] (Eugen Simion. prin „limbă 42 .] DOOM-ul actual cuprinde 62.. jacuzzi. frumoasă („frumoasă” ca atribut al exactită ii şi al capacită ii de a nuan a).. licean.. să mai fi aşteptat pu in pentru a vedea dacă limba literară re ine sau nu aceste anglicisme. de altfel.. scoase din dic ionarele recente. de cuvinte noi. Şi. este limpede. broker. cerboaică.Conform DOOM. EXERCI IUL 19 Despăr i i în silabe următoarele cuvinte şi arăta i ce regulă a i aplicat: fruct. hacker.. mai ales. cu 2. nu putem so interzicem. furişat.] DOOM-ul nostru apare.. dar şi la început de rând o secven ă care nu este silabă.i dai seama că limba română s-a urâ it sau. este interdic ia de a lăsa mai ales la sfârşit de rând. care ar putea exemplifica „romgleza” despre care vorbeşte autorul. în esen ă... Fac excep ie grupurile ortografice scrise cu cratimă (dintr-|un. 4. Vor intra definitiv în limba română literară a accesa. Nu ştim încă dacă este sau nu bine să le introducem într-un dic ionar care dă norme de vorbire şi scriere corectă.. înainte de a le introduce într-un dic ionar academic. Nici limba scrisă nu dă totdeauna semne de inteligen ă şi corectitudine. pe cât posibil. trend? Deocamdată circulă prin gazete şi sunt folosite cu precădere de exper ii noştri în integrarea europeană. Este suficient să ascul i o seară vedetele de la TV pentru a. această „romgleză” pe care o ascultăm – de cele mai multe ori amuza i. răspunde i la următoarele întrebări: 1. evitarea despăr irii. conform principiului fonetic şi principiului morfologic). 3. În ce constă ezitarea pe care autorul o mărturiseşte relativ la cuvintele intrate în DOOM? 2. dealer. într-un moment în care este mare nevoie de el.

Pungu a cu doi bani). LUCRARE DE VERIFICARE 2 1.i pofta-n cui. furt.frumoasă”? SARCINI ŞI TEME Pentru fixarea aspectelor teoretice. liceal. Corecta i greşelile din textul următor (copiat de pe o pagină de forum al elevilor de clasa a VIII-a). ştii tu din a cui pricină.ramana. pe care studen ii o pot alege pentru portofoliul de evaluare. să. studen ii sunt invita i să citească atent exemplele oferite şi să rezolve exerci iile propuse. ştii ce mi-ai răspuns? Bate acum şi tu găina. cu ce inten ie? tezele astea chiar sunt porkrii. desface. şi iaca ce mi-a adus! (Ion Creangă. strâm i. 2. Rezolvarea exerci iilor este facultativă.cum nu au nici la ore.sunt de acord cu cei care au spus asta. materialist.i aducă galbeni. – Moşnege.sau cu istoria si geografia sa ia note mari.cea mai mare prostie e k unii care sunt paraleli cu matematik.iar la tezele astea. copiaza p rupte. Apoi identifica i şi explica i trei tipuri de greşeli pe care autorul textului le-a produs. măi babă! Când i-am cerut ouă. rescriindu-l. carioca. dă-mi şi mie nişte galbeni! – Ba pune. ruşinată. Arăta i care din cele două variante de pronun ie este corectă [ora ecsactă] sau [ora egzactă] în expresia ora exactă.. 3. maistru. 4. Identifica i şi explica i rolul semnelor de punctua ie şi de ortografie din textul de mai jos. c-aşa am bătut şi eu cucoşul. 5. RUSINE!!!!!!!!!!! sper sa va vina mintea la cap si sa readuceti totul la normal. Capitolul de încheie cu o lucrare de verificare.cum a fost inainte cu capacitatea 43 .. Despăr i i în silabe următoarele cuvinte şi arăta i ce regulă a i aplicat: maseur. zise ea. machiat. frustrare. Care dintre aceste forme incorecte crede i că au fost produse inten ionat.

Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Ortografia în şcoală. Editura Academiei. 1998. Dic ionar ortografic. Îndreptar ortografic şi morfologic. 1984. Bucureşti. 1973. Ioan. Theodor Hristea). 1997. G.O. Saeculum I. *** DOOM. 1999. Ce e nou în DOOM. *** Sinteze de limba română (coord. Editura Ştiin ifică. ŞUTEU.. 2005. Editura Floarea Darurilor. Editura Univers Enciclopedic. pe pagina de internet a Academiei Române.REPERE BIBLIOGRAFICE PENTRU CAPITOLUL 3 BELDESCU.. ortoepic. *** Dic ionarul explicativ al limbii române. *** Dic ionar de ştiin e ale limbii. Bucureşti. Flora. ortoepic şi morfologic al limbii române. 44 . VINTILĂ-RĂDULESCU. Elisabeta ŞOŞA.

referent. este vorba despre rela ia cuvântului cu realitatea pe care o denumeşte. afixele (lexicale şi gramaticale). Din punctul de vedere al utilizării cuvintelor. cuvântul. desinen a 3. VOCABULARUL. Vocabularul. vocabularul se clasifică după cum urmează: a. Din punct de vedere referen ial. Cuvântul – unitatea de bază a vocabularului. să analizeze anumite abateri de la normă (greşeli lexicale) şi să dezvolte aten ia şi observa ia critică a studen ilor în ceea ce priveşte aceste abateri de la normă. Din punct de vedere morfologic. CON INUTUL INFORMA IONAL DETALIAT 1. Elemente de lexicologie 1. să prezinte vocabularul limbii române în ceea ce priveşte clasificarea şi dinamica lui. Rela ia semnificat . Din punct de vedere semantic.UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 14. Structura cuvântului. Paronimele 6. 3. Dinamica vocabularului 4. Domeniul lingvisticii care se ocupă de studiul vocabularului se numeşte lexicologie (gr. vocabular fundamental şi masa vocabularului. Cuvântul – unitatea de bază a vocabularului.Greşeli lexicale 7.semnificant . 2. 45 . SCHEMA CAPITOLULUI Vocabularul – totalitatea cuvintelor unei limbi. lexis: „cuvânt”. vocabula: „cuvânt”) sau lexicul (gr. este vorba despre păr ile componente ale cuvântului. semantic şi morfologic. Rădăcina. să definească unitatea de bază a vocabularului. este vorba despre semnifica ia cuvântului care reiese din rela iile pe care acesta le stabileşte cu alte cuvinte. referen ial şi morfologic. Lexicologia. Dificultă i în învă area vocabularului. lexis: „cuvânt”) sunt termeni adesea sinonimi care se referă la totalitatea cuvintelor unei limbi. logos: „ştiin ă”). LEXICOLOGIA Vocabularul (lat. din punct de vedere semantic.Lucrare de verificare 3 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE Capitolul îşi propune 1. Rela iile semantice 5. Cuvântul – abordat din punct de vedere referen ial. Perspectivă de ansamblu asupra vocabularului 2. Ultima parte a capitolului propune analiza unei liste de greşeli lexicale.

regional. termeni de specialitate. p. al informaticienilor etc. în func ie de contextele de comunicare în care se angajează vorbitorul. nume de rudenie. Vocabularul uzual. Este un fel de „cod” pe care îl pot accesa doar cei care fac parte din grupul respectiv. dar nu le foloseşte aproape deloc. sau le recunoaşte. Vocabularul literar cuprinde cuvintele scrise şi rostite după normele de ortografie şi ortoepie ale limbii române. neologisme. numele ac iunilor umane zilnice şi obişnuite. nume de arbori. Vocabularul limbii române. calfă. a lista. b. impardonabil. Lexicologia. numele unor animale domestice. Eg. în Limba română. şi. termeni de argou. Fonetică şi vocabular. alteori utilizarea lor este impusă de mediul socio-lingvistic. 46 . Eg. Vocabularul neliterar cuprinde elemente de limbaj popular. Masa vocabularului înregistrează termeni populari. angrosist. prieteni. diurnist. Masa vocabularului cuprinde restul cuvintelor din vocabular. hultan. alimente). inubliabil. Vocabularul fundamental este estimat la 1500 de cuvinte (vezi studiul lui Petre Gheorghe Bârlea. Uneori utilizarea elementelor de jargon trădează snobismul unor vorbitori. Vocabularul cu sferă limitată de utilizare cuprinde regionalisme. întâlnite frecvent în medii neoficiale (familie. vocabular activ şi vocabular pasiv. cu scopul de a camufla sensul comunicării fa ă de persoane necunoscute. un cuvânt din vocabularul pasiv al unui vorbitor poate să ajungă în vocabularul său activ. 2005) şi este alcătuit din cuvinte care denumesc numele păr ilor corpului omenesc. de cele mai multe ori apar inând lumii interlope. Un cuvânt care face parte din vocabularul pasiv al unui vorbitor poate să facă parte din vocabularul activ al altui vorbitor. numele culorilor primare. neologisme etc. dorin a lor de „superioritate lingvistică”. Vocabularul activ cuprinde cuvintele frecvent folosite în comunicare şi al căror sens este deplin cunoscut vorbitorului. pronumele personale. d. de jargon etc. a upgrada. termeni argotici şi de jargon). cuprinde cuvintele cunoscute de to i vorbitorii de română şi folosite frecvent. fond principal lexical.Vocabularul fundamental al limbii române. vocabular esen ial. pentru cuvântul ho se utilizează în argou termenii bobocel. Se vorbeşte de asemenea despre un argou al elevilor şi al studen ilor.Bârlea. câteva conjunc ii şi prepozi ii. care se mai numeşte şi vocabular mediu. c. mefient. ilegalist (P. termeni argotici şi de jargon. dar le foloseşte rar. obiectele principale din via a domestică (obiecte din locuin ă. care înregistrează termeni precum boabă („examen nepromovat”). job. şase (semnal pentru a atrage aten ia că profesorul este în apropiere) etc. elegantă. colegi). regionalisme. arhaisme. Vocabularul familiar cuprinde cuvinte folosite frecvent fără preten ia vorbitorului de exprimare înaltă. termeni de jargon. arhaisme. Jargonul este reprezentat de termeni neologici care circulă doar în anumite medii specializate şi restrânse şi care nu au fost integra i firesc în sistemul limbii. cuprinde termeni cu frecven ă ridicată de utilizare în toate mediile lingvistice.G. vocabular uzual şi vocabular cu sferă limitată de utilizare (regionalisme. a downloada etc. vocabular literar/ vocabular familiar/ vocabular neliterar. decan. de asemenea. termeni dialectali. numerale de la 1 la 10. termeni de specialitate. cipitor. Argoul este reprezentat de vocabularul utilizat de un grup restrâns de oameni. Se vorbeşte astfel de jargonul medicilor. 62). forme de relief. numit şi vocabular reprezentativ. Vocabularul pasiv cuprinde cuvintele pe care vorbitorul le cunoaşte. termeni argotici. business. plante.

dar nu re ine toate formele (ob inute prin declinare sau conjugare) pe care cuvintele le au. citeam. Şi de asemenea. Cuvintele care au aceeaşi formă şi sensuri diferite au intrări separate în dic ionar (masă: masă1. pentru substantiv – forma de nominativ nearticulat (casă. pe. adună toate formele pe care cuvântul le poate avea).) şi criteriul formativ: clasifică cuvintele în cuvinte primare şi cuvinte ob inute – de la cuvintele primare. este pentru verb forma de infinitiv (eg. citeam. căutăm pleca (forma de infinitiv a verbului) etc. Când căutăm un cuvânt în dic ionar căutăm forma de bază (care. a ploua cu găleata etc. numele unui singur obiect.1 Cuvântul în dic ionar Orice vorbitor ştie ce înseamnă un cuvânt. Expresiile de genul a o lua la sănătoasa se găsesc în dic ionar la articolul consacrat cuvântului de bază din expresie. pentru frumoşi. şi deci forma sub care este re inut în dic ionar. De asemenea. Dar. Atunci când ne interesează un cuvânt apelăm de cele mai multe ori la dic ionar. a citi). şi. Dic ionarul înregistrează toate cuvintele unei limbi. purtătoare de sens şi marcată în stânga şi dreapta de spa iu alb (blanc). Dacă avem un cuvânt compus din mai multe unită i găsim cuvântul în dic ionar căutând la prima unitate din cuvânt sau la unitatea centrală a expresiei (a face cu ou şi cu o et). deci se constituie drept cuvinte-titlu independente. Asupra acestor criterii vom reveni mai jos. masă2). pentru adjectiv – forma de masculin singular (răcit). fenomen: floarea-soarelui. fie că e vorba de defini ia ortografică (un cuvântul este o succesiune de sunete şi de litere. Forma de bază a cuvântului. astrolog.Alte criterii de clasificare a vocabularului sunt: criteriul semantic: clasifică cuvintele în func ie de sensul lor şi rela iile ce se pot stabili între ele pe baza sensului. 2. două sau mai multe. fie că în discu ie intră sensul (să cunoşti un cuvânt înseamnă să cunoşti semnifica ia pe care fiecare dintre formele sale o are) etc.1. Deci pentru seria de cuvinte a citi. omonime. prin mijloace interne de îmbogă ire a vocabularului.1.UNITATEA DE BAZĂ A VOCABULARULUI 2. căsu ă). stare. citire. sfânt. bunic. putem întâlni cuvinte al căror sens nu poate fi numit cu uşurin ă: dacă. scaun. căutăm cuvântul-titlu frumos (forma de masculin singular la adjective). citit vom avea surpriza să constatăm că nu toate apar în dic ionar. LOCUL CUVÂNTULUI 2. lor. duminică. EXERCI IUL 21 Recunoaşte i din seria de mai jos cuvintele care apar in vocabularului fundamental: masculin. în răsfoirea dic ionarului putem avea surprize în cazul unor cuvinte cu formă identică şi sensuri diferite (eg. frumoasă. Dar cuvinte precum frumos şi frumuşel au intrări separate în dic ionar. căutăm în dic ionar cuvântul-titlu/ articolul de dic ionar citi (forma de infinitiv a verbului). astronaut. antonime. func ional. compunere şi conversiune. paronime. dacă vom căuta cuvinte precum a citi. Putem avea ezitări şi atunci când căutăm cuvinte care redau împreună. citisem. adică se constituie drept cuvintetitlu independente. ştergar. adică prin derivare. baie). citisem. CUVÂNTUL . vorbim astfel de sinonime. pentru am plecat şi voi pleca. pâine. cuvinte polisemantice etc. 47 . frumos.

în cal alb – alb se opune lui sur (cal sur). Cuvinte precum medicină. de asemenea. printr-o abordare semantică (interesează rela iile de sens pe care le stabileşte cuvântul cu alte cuvinte). de aici şi expresia formă sonoră şi formă grafică (învelişul sonor. DEFINI IA CUVÂNTULUI Cuvântul este unitatea de bază a vocabularului şi este compus din două planuri: formă şi con inut. sau seria băiat. 2. Eg. de context. oameni şi ra e aleg substantivele care numesc ideea de „grup”. citisem. Valoarea lor func ională stă în rolul lor în comunicarea scrisă sau orală. medicament constituie intrări separate în dic ionar. cuvinte noi. unde cuvântul este mijloc de a transmite idei. selec ionate în func ie de sens. cinstit-necinstit). din punct de vedere lexical.2.1.Seria de cuvinte a citi. Eg. dar şi de context. băie ilor e realizată prin conjugarea verbului. citeam.3. în care ne interesează func ia cuvântului în rela ie cu contextul. necitit. Formele gramaticale ale unui cuvânt nu schimbă clasa gramaticală/ categoria gramaticală din care face parte cuvântul şi. cârd de ra e. Planul con inutului se referă la semnifica ia pe care cuvântul o are şi con ine imaginea pe care pronun area sau 48 . din punct de vedere lexical. turmă de oi. Un alt exemplu care sus ine faptul că sensul unui cuvânt nu poate fi studiat decât în func ie de utilizările lui. într-o abordare morfologică (interesează păr ile componente ale cuvântului purtătoare de sens). care pune accent pe structurile şi transformările frazei. într-o abordare referen ială (interesează aspectul din realitate pe care cuvântul îl numeşte). gânduri etc. aici oi. adică pe studiul sintaxei. Studiat în sine. Planul formei este alcătuit din sunete sau litere. ceea ce obligă la o nouă intrare în dic ionar. Vorbim în acest caz de abordare sintactică. sau în func ie de pozi ia lui pe o hartă lexicală. Cuvântul în context Începând cu anii ’60 studiile lingvistului Noam Chomsky au orientat cercetarea lingvistică spre abordarea generativ-transforma ională. citire este ob inută prin derivare. Din acest punct de vedere func ia principală a studiului cuvintelor/ vocabularului este de a în elege textul/ discursul din care cuvintele în cauză fac parte. Seria de cuvinte cititor. îl oferă cuvântul alb. Cuvântul în text şi în discurs Cuvintele nu trăiesc izolate. medicinal. 2. scaun şi fotoliu se deosebesc prin faptul că ultimul are bra e. medical. cuvinte (lexeme) cu sens diferit de cuvântul de bază (eg. trăsătura semantică /cu bra e/ face fotoliul să se diferen ieze de scaun. dar în vin alb – alb se opune lui roşu: vin roşu.1. Din acest punct de vedere se vorbeşte despre trăsături semantice interne şi contextuale. Contextul poate impune alegerea unui cuvânt dintr-o serie. 2. lui brun (urs brun).2. Prin derivare rezultă. Prin declinare sau conjugare se produc toate formele gramaticale pe care un cuvânt le poate avea. adică de cuvintele care-l înconjoară. Eg. în urs alb. Diferen a între trăsăturile semantice interne şi cele contextuale se referă la faptul că ultimele relevă compatibilitatea sau incompatibilitatea cuvintelor de a intra în combina ii semantice. aspectul grafic). sau prin analiza structurii lui. citit. Sensul unui cuvânt este alcătuit din trăsături distinctive (numite trăsături semantice sau seme). ceată de oameni. cuvântul poate fi analizat prin raport cu realul. respectiv declinarea substantivului. sensul rela ional al lui alb variază astfel: alb se opune lui negru. nu formează.

. Eg. referitoare la alegerea numelui unui copil în func ie de semnifica ia pe care numele o poartă.” sau „pomul care face acele fructe. şi deci între cuvinte şi obiectele pe care acestea le denumesc. pomme. Între semnificant şi semnificat legătura se consideră a fi arbitrară. iar con inutul. întâmplătoare. sistemul semnalizatoarelor rutiere. dovadă că aceeaşi realitate. bzzz). apple etc. şi anume obiectul din realitate căruia i se asociază semnul lingvistic. de formă rotundă-turtită şi de diferite culori. ă. Forma cuvântului poartă numele de semnificant. sens. Un cuvânt are întotdeauna şi formă şi con inut. semnifica ie. iar con inutul este „fruct cu gust. E vorba de credin e vechi. Roxana – „strălucitoare” etc. Exemple de semne sunt simbolurile matematice. semnificat. Între acestea există semne care nu au caracter arbitrar evident şi care stabilesc o rela ie logică între semnificat şi semnificant (eg.. există rela ie de determinare directă. a apăra” şi andros „bărbat”. În terminologia lingvistului Ferdinand de Saussure.. pentru cuvântul măr. măr.. alexein „a proteja. dintre formă şi con inut. Irina – din gr.. Eg. forma grafică din literele m. se stabileşte prin conven ie socială. 2.. semnificant [m ă r].scrierea cuvântului o evocă în mintea noastră.” (vezi DEX). pierdute de mult în societă ile moderne. O credin ă asemănătoare se referă la puterea pe care cuvântul o are în a determina (influen a) forma obiectului numit. SEMNIFICAT-SEMNIFICANT-REFERENT Cele două planuri – semnificantul şi semnificatul – sunt asociate unui al treilea element. ă. Trăsătura oricărui semn este că poartă semnifica ie. Însă majoritatea semnelor lingvistice sunt arbitrare. Este şi cazul unor semne lingvistice precum interjec iile onomatopeice (cucuriguuu. istorică etc. r]. Spunem deci că semnul lingvistic este arbitrar. Alexandru – din gr. acelaşi con inut are semnifican i diferi i în limbi diferite: eg. Au existat opinii conform cărora cuvintele „numesc” lucrurile. cuvântul este un semn lingvistic alcătuit din semnificant şi semnificat. Con inutul se mai numeşte în eles.” 49 . eirênê „pace”. hăr ile. Semnele conven ionale au semnifica ia pe care le-o acordă conven ia socială. semnificat „fruct al mărului.. Între semnificant şi semnificat nu există nici o legătură logică. spunem că forma fonetică este alcătuită de succesiunea de sunete [m. Emanuel – „cu noi este Dumnezeu”. Rela ia dintre semnificant şi semnificat. hăr ile): acestea se numesc semne iconice.3. r. referentul. Forma şi con inutul nu pot fi disociate niciodată. Interpretarea lor depinde de capacitatea utilizatorului.

Existe cuvinte care au o denota ie fixă. mediată fiind de concept). măgar.1. un sens unic. desemnare. la obiectul spre care semnul lingvistic trimite.4. SEMNIFICAT (gând. semnificat şi semnificant a fost schi ată în figura de mai jos. pe. ci ceea ce cuvântul masă denotează sau conotează. Sensul lui masă pare să nu fie obiectul din realitate denumit prin cuvântul masă. sensul cuvântului îl dă referentul. Astfel e uşor de găsit sensul lui cal. SEMNIFICA IA CUVÂNTULUI Care este semnifica ia unui cuvânt? Cum o putem afla? 2. referin ă. 2. Cuvântul numeşte un aspect din realitatea extralingvistică. calculator. conform acestei scheme rela ia dintre cuvânt şi lucru este indirectă. Denota ia este semnifica ia unui cuvânt aşa cum este definit acesta în dic ionar.4. Dacă ne uităm spre realitatea extralingvistică la care face trimitere cuvântul. spunem că abordarea lexicului este referen ială. Denota ia se mai numeşte denotare. EXERCI IUL 22 50 . Nu este întotdeauna limpede nici la ce se referă cuvântul masă în situa ii de tipul: Am luat masa. În această situa ie. dar mai dificil pentru totuşi. imagine) SEMNIFICANT (forma grafică) Figura 2 REFERENT (obiect din lume) (schema este numită triunghiul lui Odgen şi Richards. Conota ia semnifică asocierile personale sau emo ionale pe care un cuvânt i le generează vorbitorului. Sensul denotativ este numit şi sens referen ial sau sens cognitiv. dar majoritatea îşi schimbă denota ia în timp. a fost o masă gustoasă. Toate cuvintele. toate semnele trimit la un referent.referent Rela ia dintre referent. denumire. chiar. În acest fel învă area lexicului presupune în primul rând cunoaşterea referentului. concept. după numele semioticienilor care au gândit-o în 1923. semnificare. cuvântul desemnează realul. ne-a invitat la masă etc. Abordarea de tip referen ial. fa a de masă.

soare în vagon sub soare etc. chiar pot apărea în aceeaşi construc ie chiar merge. Subliniez faptul că anumite limitări semantice îşi pierd caracterul de restric ie în func ie de context. Iar sensul cuvântului reiese din rela iile pe care acesta le stabileşte cu alte cuvinte. Cuvântul. până la varianta incompatibilă Elevul curge. limpezimea. fărâmitură. dar pot să fie „rezultatul unei viziuni originale asupra lucrurilor. a înota.) Observăm deci că sunt diferite grade de compatibilitate semantică. Eg. dacă o introducem în context. alegerea «cuvântului potrivit». Citi i textul de mai jos şi identifica i specificul restric iilor semantice comparativ cu specificul restric iilor gramaticale. totuşi. EXERCI IUL 23.Construi i enun uri cu sensul denotativ şi sensurile conotative ale cuvintelor: inimă. Abordarea de tip semantic. p. sunt stabile. paşte în munte imagini/ sub norii toamnei grei. Elevul doarme. cu alte cuvinte: dovadă sunt situa iile nenumărate în care cuvintele apar unul lângă altul în anumite construc ii gramaticale. Combina iile lexicale neobişnuite pot fi rezultatul cunoaşterii precare a sensului cuvintelor. în acest caz. a mătura. pe de o parte. Contextul poate schimba gradul de compatibilitate a combina iilor. a cuvântului capabil să redea cât mai bine ideea care constituie obiectul comunicării. Dacă restric iile gramaticale se constituie în tipare fixe. selectarea cuvintelor care se combină între ele în modul cel mai fericit. al unei optici speciale şi. (sens denotativ) / Inima Europei a început să bată încă din Grecia antică.4. Sensul vine din rela iile pe care le stabileşte cuvântul. iarbă. fluture. al cărei sens este lămurit de contextul poetic în care se încadrează într-un text al Constan ei Buzea: „Făcutul meu. rezultat de cele mai multe ori al gândirii poetice.. o exprimare clară implică. asocierea Elevul curge. cuvântul paşte este o combina ie inedită şi frapantă. a conota iilor unui cuvânt. constituie modalită i de expresie care stimulează imagina ia şi afectivitatea”. incompatibilită i semantice. abordarea lexicului este de tip semantic. Dacă accentul cade pe semnificat. contribuind astfel la corectitudinea. cele semantice variază în func ie de diferi i factori (cel mai important fiind contextul de utilizare a cuvântului) şi pot fi adesea surmontate prin utilizarea „figurată”. vagon. Orice cuvânt intră în rela ie semantică. şoarece. şi atunci sunt dăunătoare comunicării. Aceste rela ii de sens se numesc rela ii semantice. direct sau indirect. sensul sintagmei în forma Elevul curge pe sub bancă de oboseală poate fi conotată cu efectele unei oboseli epuizante. Elevul este bătrân. EXERCI IU DE LECTURĂ.” Interven ia contextului 51 . Totuşi „în elegerea şi respectarea restric iilor semantice presupun o atentă şi conştientă utilizare a cuvintelor. iar. a merge. elegan a comunicării” (Valeria Gu u Romalo.2. De la varianta Elevul înva ă. Exemplu: Inima bate în doi timpi: tic-tac. (Spre exemplu. (sens conotativ) 2.. Spunem astfel că sensul unui cuvânt se manifestă în rela ii contextuale. cu toate că sintagma este gramatical corectă se consideră incompatibilă. Corectitudine şi greşeală. aplecat. Eg. pe de altă parte. Există totuşi anumite restric ii de combinare semantică. Restric iile de combinare semantică au grade variate. 115).

imposibil de crezut. înflorit. spre exemplu calcul trimite la semnifica ii diferite în medicină (calcul renal) şi în matematică (calcul algebric). care ilustrează fenomenul de polisemantism. pe palierul morfologic. în loc de Grădinarul a cules merele gustoase din livadă. EXERCI IUL 24 Stabili i contexte potrivite pentru a sus ine compatibilitatea semantică a următorilor termeni: Bicicletă de argint. antonimie etc. Dacă accentul cade pe semnificant. se urmăreşte structura cuvântului. 52 . Este vorba despre cuvinte cu mai multe sensuri. fluturele tremură. teatrul vuieşte. 2. în func ie de domeniul în care este întrebuin at. care contribuie la crearea unor forme flexionare ale cuvântului). comună tuturor cuvintelor care alcătuiesc familia lexicală. a înflori. Pentru a analiza structura cuvântului. Forma greşită rezultă evident din utilizarea incorectă a legilor şi formelor gramaticale (la nivelul 2 şi la nivelul 3 al schemei nivelurilor limbii. Spre exemplu. O familie lexicală (numită şi familie de cuvinte) este alcătuită din toate cuvintele ob inute prin derivare de la un cuvânt de bază (de la aceeaşi rădăcină). Rădăcina şi afixele formează tema cuvântului.4. sunt rela iile de sinonimie. comună tuturor formelor pe care cuvântul în cauză le poate avea. neînflorit. Un alt tip de rela ii semantice. bine definite şi structurate în lexic. familia lexicală a cuvântului floare cuprinde cuvintele floricică. 2. Broşă primită este o mică bicicletă de argint.3. Elementele care intră în structura cuvântului sunt purtătoare de mărci de sens (aminti i-vă schema celor patru niveluri ale limbii). prefixe) sau forme gramaticale diferite ale aceluiaşi cuvânt (afixe gramaticale. înfloritor. floricea. La nivelul 2 al schemei nivelurilor limbii. Eg. hiponimie. incredibil de incompetent.precizează domeniul de referin ă (este vorba deci despre un cuvânt care înregistrează imaginile toamnei) şi clarifică posibilită ile de interpretare ale sintagmei care ini ial părea incomprehensibilă. Sensul e construit din mărcile de sens din structura cuvântului. care alcătuieşte. Rădăcina (sau radicalul) con ine şi comunică sensul lexical al cuvântului. la semnifican i diferi i. structura cuvintelor este compusă din rădăcină (radical şi afixe) şi desinen e. (le vom discuta mai jos). următoarea propozi ie: Grădinar gustos a culege din merele livadă. Se întâlnesc de asemenea situa ii în care aceluiaşi complex sonor îi sunt asociate mai multe sensuri. să ne imaginăm un vorbitor de română. 1. Afixele sunt elemente ataşate rădăcinii pentru a forma cuvinte noi (afixe lexicale – sufixe. În acest caz abordarea lexicului este de tip morfologic. Abordarea de tip morfologic. Rădăcina este partea cuvântului care rămâne neschimbată. Vezi Figura 1). Un fenomen interesant este faptul că acelaşi complex sonor trimite.

rădăcina După modelul de mai sus identifica i structura cuvântului undi ele şi adâncime.prefix arunc . vornic (arhaisme). undi +e+le . folosite cândva şi ieşite acum din uz (arhaismele) în rela ie cu cuvintele noi. altele sunt recent intrate în limbă sau recent create în limbă. numărul şi persoana la verbe). altele ajung să fie rar întâlnite şi adesea ocolite cu bună ştiin ă de vorbitori. site. altele dispar. i-Articol hotărât re +arunc +a +se+ră ră – desinen ă de plural a+ se – afixe gramaticale. undi e le adâncime - 3. cip. computer. spătar. birjă. a upgrada (neologisme) etc. DINAMICA VOCABULARULUI Lexicul este caracterizat printr-o mare capacitate de schimbare: unele cuvinte sunt frecvent utilizate într-o anumită perioadă. arcaş. Eg. Dinamica limbii se poate observa cel mai bine pe axa temporală: cuvintele vechi. în exemplul Pescarii rearuncaseră undi ele la adâncime. Desinen ele se adaugă la temă pentru a exprima categoriile morfologice ale cuvântului (gen. recent intrate în limbă pe filiera unor limbi străine sau recent create în limbă (neologismele). structura cuvintelor este următoarea: Pescar + i + i Pescar Rădăcina i – Desinen ă de plural. indică timpul mai mult ca perfect re. paharnic. Eg. număr şi caz la substantive.3. 53 .

compunere. 15-60).). a realizat greşeala pe care o făcuse). sunt folosite astăzi cu un sens nou. în favoarea celui cunoscut şi întrebuin at astăzi. 3. ext. Norma. deoarece „consultarea dic ionarului explicativ nu a intrat deocamdată în reflexul cultural al multor vorbitori”. asociat calită ii numită „punctualitate”. încetă enit cu sensul „care ine de aparen ă. loca ie. Spre exemplu. Pân’ la mândra îi departe/ nu po i merge făr’ de carte) şi-a pierdut sensul de „scrisoare”. a realiza. La fel. La fel. care se întâlneşte astăzi. primeşte azi un sens suplimentar de „pozi ie spa ială. Grui ă. a se dezvolta profesional” (eg. adjectivul formal. Invita ia formală de a participa la întrunire). în vederea publicării lor în presă sau a difuzării la radio şi televiziune. despre cuvinte ob inute. întâlnire”. Am realizat că nu vom ajunge la timp. cuvântul carte (eg. precis”: eg. este vorba. în cursul căreia acesta îi pune întrebări în diverse probleme de actualitate. La fel. contractul de închiriere”. specific unui anumit domeniu. a câştiga. dar în acest caz termenii circulă cu „o semantică aproximativă”. din care cuvântul a ajuns la noi): „întrevedere. Exemplu evident al îmbogă irii lexicale este formarea familiei lexicale (toate cuvintele formate de la aceeaşi rădăcină/ de la acelaşi cuvânt de bază şi înrudite ca sens. E vorba de cuvinte precum sintagmă. A realizat multe de când lucrează în străinătate) se întrebuin ează astăzi şi cu sensul „a-şi da seama. domiciliu. şi-a extins sfera de sens (sfera semantică) spre „fix. schimbarea valorii gramaticale. cursurile au loc în următoarele loca ii. EXERCI IUL 25 Alcătui i familia lexicală a cuvântului soare. a în elege.1. „întâlnire de angajare”.. a conştientiza” (eg. formate „pe teren românesc”) şi mijloace externe (neologismele). 2006. deci opus esen ialului”. sediu” (eg. ajung să fie utilizate şi de nespecialişti. Text al acestei convorbiri. provenit din franceză şi utilizat cu în elesul de „a înfăptui. vreau să răspunde i punctual la întrebări. „suma plătită pentru anumite lucruri luate în folosin ă temporară” (în sintagme precum taxă de loca ie). asemenea modificări de sens s-au produs de-a lungul întregii istorii a limbii române. Moda lingvistică 2007. 54 . a observa. şi un ziarist. în aceste cazuri. cuvântul interviu definit prin „convorbire între o personalitate politică. vezi exemplul din subcapitolul anterior). selectez câteva exemple din lucrarea lui G. Îmbogă irea inventarului lexical se face şi prin intermediul terminologiei specializate: cuvinte din lexicul specializat. chiar dacă în calitate de vorbitori de rând astăzi nu ne mai dăm seama. culturală etc.. a primit sensul de „oficial” (eg. Unele cuvinte. a îndeplini ceva. pp. utilizate în codul lingvistic „oficial” cu un anumit în eles. apărut în presă sau difuzat la radio şi televiziune” este folosit astăzi şi cu un alt sens (recuperat după modelul din limba engleză. top etc. amplasament pentru o construc ie. adjectivul punctual. ÎMBOGĂ IREA VOCABULARULUI Îmbogă irea vocabularului se realizează prin mijloace interne ale limbii (derivare. Asemenea modificări în via a cuvintelor ilustrează caracterul viu al limbii. segment. substantiv a cărui arie de utilizare viza „închirierea. Eg. p.Pentru a ilustra dinamismul lexicului românesc printr-un alt fenomen. La fel. adăugat prin influen a unui model străin. şi. uzul şi abuzul (Editura Paralela 45.

în+soare+i> însorí (cuvânt ob inut prin derivare cu prefixul în. Dacă afixele se aşază la începutul cuvântului ele se numesc prefixe. fier +ar>fierar. 55 . Derivarea parasintetică Cuvântul a însorí s-a format de la cuvântul de bază „soare” cu prefixul în. băiat+oi>băie oi. sufixe augmentative (cu valoare de amplificare a imaginii obiectului denumit. pornind de la un cuvânt de bază. sufixele verbale (eg. cu rădăcina sor). prin înlăturarea sufixului. se numesc sufixe. sufixe pentru substantive colective (eg. dar+nic> darnic. prefixe privative – imprimă cuvântului de bază sensul de „fără. sufixe pentru denumirea însuşirilor (eg. Ardeal+ean>ardelean). cu rădăcina vinovat). catolic+ism>catolicism). lung+ime>lungime). eg.”. Sufixele au fost clasificate astfel: din punct de vedere morfologic (după partea de vorbire ce rezultă în urma derivării): dintre care cel mai frecvent întâlnite sunt sufixele substantivale (eg.1 DERIVAREA Derivarea este procedeul de formare a cuvintelor noi prin adăugarea unor afixe la rădăcina unui cuvânt. în+soare+i> însorí). asculta+tor>ascultător). fată +i ă>feti ă). În acest caz avem de-a face cu derivare regresivă: formarea unui cuvânt nou. prefixe iterative – imprimă cuvântului de bază ideea de repetare (eg. după genul cuvântului rezultat în urma derivării: sufixe mo ionale (eg. sufixe adverbiale (bărbat+eşte >bărbăteşte). sufixele adjectivale (aur+iu>auriu).. cu rădăcina maşin). broască+oi> broscoi).. poştă+aş>poştaş). maşină+u ă> maşinu ă (cuvânt ob inut prin derivare cu sufixul u ă de la cuvântul de bază „maşină”. sufixe care arată modalitatea (bărbat+eşte> bărbăteşte) etc. răs+cumpăra> răscumpăra. Dacă se aşază la finalul cuvântului.şi sufixul -i. re+citi> reciti) etc. dez+lega> dezlega). Eg. sufixe pentru denumirea abstrac iunilor (eg. Derivarea realizată prin ataşarea simultană la un cuvânt de bază a prefixului şi a sufixului se numeşte derivare parasintetică. după criteriul semantic: sufixe diminutivale (sugerează imaginea micşorată a unui obiect. eg. prieten+ă> prietenă. sărut – format prin derivare regresivă de la săruta. - Prefixele au fost clasificate astfel: - Derivarea regresivă Cuvântul cuget s-a format de la cuvântul a cugeta. alun+iş> aluniş). muncitor+ime>muncitorime). a+normal> anormal. ne +liniştit> neliniştit). sufixe care indică locul (eg. „vinovat”. ne+vinovat> nevinovat (cuvânt ob inut prin derivare cu prefixul ne.şi sufixul -i de la cuvântul de bază „soare”.de la cuvântul de bază. prefixe negative – imprimă cuvântului de bază valoare negativă (eg. prun – format prin derivare regresivă de la prună.. a+politic> apolitic. „lipsit de” (eg.1. Eg. băiat+aş>băie aş. La fel a înnoda: în+nod+a> înnoda etc. sufixe pentru denumirea originii (eg. sufixe pentru nume de agent (eg. lung+an > lungan).3. prin căderea sunetului a din final.

Ele sunt considerate adesea elemente de compunere. tare. heliocentric. reunirea cuvintelor unt. grădină+sufixul ar > grădinar +sufixul ie > grădinărie. filei – „a iubi”): bibliofil.1.2. ante-. crono (gr. Dar. combativ. hiper. fobein – „a urî”): fotofob etc. anti-. opac. biblios – „carte”): bibliografie. fotogen.1. Eg. şi nu sufixe/prefixe. oxigen”): aerodinamic. conştiincios. acestea sunt. EXERCI IUL 26 După modelul fidel+itate>fidelitate. cuvinte de sine stătătoare. palid. unind sau alăturând termeni diferi i (cuvinte diferite). hipodrom şi apoi arăta i care este prefixoidul/sufixoidul din componen a lor. caracterizând vocabularul tehnico-ştiin ific. agro (lat. spunem gustul untdelemnului. Spre deosebire de afixele reale. „aer. aero (gr. fil (gr. 3. în limba de origine.2.1. datorită faptului că nu au autonomie func ională. Termenii care intră în componen a cuvintelor compuse îşi pierd sensul autonom. fatal. de sau lemn şi denumeşte un referent cu totul deosebit de referen ii elementelor care îl compun. timid+itate>timiditate. psihomotor. care înseamnă altceva decât unt.Seriile derivative Atunci când pe baza unui cuvânt derivat. nu apar independent în limba română. excentric. mic. dar nu gustul untuluidelemn etc. serviabil. ortoepie. Una dintre caracteristicile cuvintelor compuse este că au o structură relativ fixă: eg. probabil. generos. urât. sunt considerate afixe şi numite prefixoide/ sufixoide. fob (gr. biblio. forma i substantive de la următoarele adjectivele: amabil. atractiv. pe care îl au atunci când există independent. creată prin alăturarea cuvintelor floare şi soare. au circula ie interna ională. dar nu ciubo ica cucilor (care ar însemna că vorbim despre cuci cu ciubo ele!). Spre exemplu. Eg. Compunerea prin contopire 56 . putem spune ciubo ica cucului (o plantă). 3. se formează un alt cuvânt derivat rezultă o serie derivativă. se pot traduce printr-un lexem corespunzător în limba română. COMPUNEREA Compunerea este procedeul intern de îmbogă ire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi.„ogor”): agroturism. de şi lemn (fiecare cu sens autonom) a creat cuvântul untdelemn. Care dintre adjectivele de mai sus nu permit derivarea după modelul men ionat? EXERCI IUL 27 Consulta i un dic ionar şi afla i sensul cuvintelor fotofobie. original. filologie.(gr. independent. următoarele: supra-. La fel floarea-soarelui. ager . dintr-un cuvânt derivat. cronos – „timp”) – cronometru.sunt doar în mod aparent sufixe. Prefixoidele şi sufixoidele În compara ie cu sufixele şi prefixele enumerate mai sus.

Aceste combina ii se folosesc mult mai rar decât pronumele şi mai ales în astfel de structuri binare.în cuvinte separate (bună creştere „dezvoltare bună”.bună-credin ă „onestitate”. Compusele sudate cu structură asemănătoare se scriu într-un cuvânt (bunăstare „prosperitate”). . prim-solistă.niciun adjectiv pronominal (N-are niciun chef să facă ce i se cere) şi nici un adverb + articol (Nu e naiv şi nici un om neştiutor) sau nici un conjunc ie + numeral (Mă confunda i.2. imediat. Te mai rog o dată. prim-solist. cineva (cine+va). am plecat. destul de clare din punctul de vedere al în elesului şi al logicii. Tîrgu-Jiu. nicio. bună-diminea a (plantă). care exprimă o unitate. alăturare fără cratimă (eg. Ele se deosebesc de îmbinările cu o structură şi o componen ă asemănătoare.2. care se scriu într-un cuvânt când sunt compuse sudate (binecuvântat) şi separat când sunt grupuri de cuvinte care îşi păstrează fiecare sensul (bine crescut „dezvoltat bine”).Compunerea prin contopire creează cuvinte noi.niciunul pronume (N-a venit niciunul „nimeni”) şi nici unul conjunc ie + pronume nehotărât (Numi place nici unul. prim-procuror. Dar ceho-slovac „dintre Cehia şi Slovacia”. prim-balerină. bunăvoin ă (bună+voin ă).combina ii în care nici este accentuat în frază şi în care se poate intercala. Se disting astfel: . iar secven ele în care componentele îşi păstrează autonomia . contabil-şef. niciuna „nimeni” şi ale adjectivului pronominal corespunzător niciun. Termină odată. Compunerea prin alăturare este de două tipuri: alăturare cu cratimă (eg. . O dată la două luni) şi o dată subst. eu nu am nici un frate. Valea Călugărească). Eg. bună-creştere. sârbocroat. Compunerea prin alăturare Compunerea prin alăturare duce la crearea unor cuvinte ale căror elemente componente sunt alăturate. Se scriu cu cratimă: . bine-cunoscut „celebru”. cuminte (cu+minte). nu numai al analizei gramaticale. de exemplu. s-au sudat. „zi. nici celălalt). agreat”. nici mai mul i).substantivele compuse cu unitate semantică şi gramaticală mai mică decât a celor scrise într-un cuvânt. bun-rămas „adio”. fără a fi contopite. II. Se scriu într-un cuvânt toate formele pronumelui negativ compus niciunul. . doisprezece (doi+spre+zece) etc. câine-lup). sârbo-croat „dintre sârbi şi croa i”.1.bas-bariton. . untdelemn (unt+de+lemn). Dar se scriu în două cuvinte o dată numeral adverbial (Aşa ceva i se întâmplă numai o dată în via ă. Aten ie! Noul DOOM prevede următoarele I.i spun eu odată ce s-a întâmplat. în sfârşit”: A fost odată ca niciodată. adverbul măcar (N-are nici măcar un prieten).prim-balerin. . O să. dată calendaristică” sau „informa ie”. când compusul prezintă o diferen ă de sens fa ă de cuvintele de bază: bine-crescut „cuviincios”. având flexiune numai la ultimul element: cehoslovac „din fosta Cehoslovacie”. Se scriu „legat” şi: . formate din cuvinte care s-au contopit. Odată terminat lucrul. cuvânt-titlu „intrare de dic ionar”. maşină57 .adjectivele cu structura adjectiv + vocala de legătură o + adjectiv. ca: . bună-cuviin ă „polite e”.adjectivele compuse nesudate cu structura adverb + adjectiv (adesea provenite din participiu). roşu-închis.adverbul odată „cândva (în trecut sau în viitor). bine-venit „oportun. 3. bunul gust al libertă ii). .

eg.. Spre exemplu: . II. este un latinism. şi nu din latină (unde nici nu se folosea această abreviere). (înnorat – adjectiv ob inut din verb la participiu). Fiecare om vrea câte ceva. Actualmente se preferă scrierea fără puncte despăr itoare a unor abrevieri de tipul SUA.indiferent de structură: fluture-de-mătase.tipuri izolate: cuvânt-înainte „prefa ă”. romarta (arta+românească). Ştiu ce prieten eşti cu profesorul Costică Ionescu [.. ce mare lucru-mi cere? „Stimate amice. Cerul înnorat pare o pictură impresionistă. De astă dată. CONVERSIUNEA (sau SCHIMBAREA VALORII GRAMATICALE) Conversiunea sau schimbarea valorii gramaticale este mijlocul intern de îmbogă ire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi prin trecerea de la o parte de vorbire la alta. chiar dacă sintagma pe care o abreviază.] Mă-ndatorezi pânî-n suflet dacă ob ii de la el pentru elevul Mitică Georgescu din clasa IV liceul X. în textul următor. la cari mă supun cu atât mai bucuros cu cât văd că prietena mea nu abuzează niciodată de influen a nemărginită ce ştie bine că exercită asupră-mi. (un verde – substantiv ob inut prin conversiune din adjectivul verde). . domnişoara Maria Popescu.. cuvintele ob inute prin derivare. compunere şi schimbarea valorii gramaticale şi arăta i cum s-au format. noul DOOM stipulează următoarele: I. P. curriculum vitae. gândac-de-Colorado (specii de insecte)..L.. UNESCO etc. specii distincte de plante sau de animale (cu nume ştiin ifice diferite) ş. Am şi eu o slăbiciune şi eu sunt om! Dorin ele gra ioasei mele prietene.. (Partidul Na ional Liberal). care mi-e rudă de aproape. Compunerea prin abreviere Compunerea prin abreviere duce la crearea unor cuvinte din păr ile componente ale cuvintelor care intră în compunere. CV. aprozar (aprovizionare cu zarzavaturi). mai-mult-ca-perfect (timp verbal). sunt pentru mine porunci..3. fără de care. TAROM (Transporturi Aeriene Române). rămâne şi anul acesta repetent [.2. ATEN IE! În ce priveşte scrierea abrevierilor. Eg. (fiecare – adjectiv ob inut prin conversiune din pronume) etc. deoarece este împrumutată din engleză.1.la latină nota 7. (un îndrăgostit – substantiv ob inut prin conversiune din participiul îndrăgostit). 58 . 3.3..]. Unele litere din anumite abrevieri se citesc după modelul limbii din care au fost împrumutate abrevierile.a. EXERCI IUL 28 Identifica i. .capcană (în care al doilea substantiv este apozi ie).Un verde profund umplea pădure. la care se generalizează scrierea cu cratimă .termeni care denumesc substan e chimice distincte. băiatul. citită [sivi].N. Un îndrăgostit cumpără un buchet de flori.. vi ă-de-vie (plantă). 3.

catarg. proră. bebeluş-biberon. a opăi. pânză cu sensul de pictură (după fr. bebeluş-bonă.Cele mai afectuoase salutări. dansuri de societate. a dumitale bună prietenă Mari Popescu” (I. perie-aj). vacă-grajd. club. bine-crescut (fr. pescar-undi ă. cerbul muge. Eg. în floarea vârstei (fr. divertisment. pe rând. rela ii de coordonare sau cohiponimie (măr-pară). cu următoarele cuvinte: bebeluş. mişcări. CALCUL LINGVISTIC Neologismele sunt cuvintele împrumutate din alte limbi. martor ocular (fr. faire d’une mouche un éléphant). adică în re ele semantice. leul 59 . balerină. an-lumină (fr. 4. Lejeritatea cu care vorbitorii nativi pot să răspundă cerin ei de mai sus dovedeşte că în bagajul nostru lexical cuvintele sunt grupate în re ele de sens. discotecă. laptop. hip-hop. visare. Putem în elege asta în urma unui exerci iu simplu: 1. calul nechează. cârmă. scrie i ce cuvinte pute i asocia. petrecere. fantezie. vâsle. RELA IILE SEMANTICE Cuvintele unei limbi nu trăiesc izolate. iubire. pira i. pânză. scaun-masă. hublou. piatră de încercare (fr. Lan ul slăbiciunilor) NEOLOGISMELE. prendre la parole). dar şi scaun-diaree. Iar semnifica ia lor reiese din rela iile de sens pe care cuvintele le au cu alte cuvinte. ritm. a face din ân ar armăsar (fr. gra ie. găină-cote . a cânta. bien-élevé). Calcul lingvistic este procedeu de îmbogă ire a vocabularului prin copierea structurii unor cuvinte sau expresii străine. 2. Eg. Ve i găsi uşor răspunsuri precum bebeluş-mămică. taxi (vezi discu iile de mai sus despre neologisme şi prezentarea dic ionarului de neologisme din Unitatea de învă are 1). ancoră etc. coregraf. cabină. rela ii de supraordonare sau hiperonimie (măr-fruct). Sau toate cuvintele pe care le asocia i cuvântului corabie: punte. a lua cuvântul (fr. Ve i ob ine răspunsuri precum: vals. à la fleur de l’âge) etc.L. brossage: bross-age. ame eală. Caragiale. varză-varză a la Cluj. frumos. pierre de touche). rela ii de subordonare sau de hiponimie (animal-câine). căpitan. Rela ii de sens (rela ii semantice) Dacă încerca i să arăta i ce fel de rela ie de sens se instituie între următorii termeni: vânător-puşcă. salsa. Dansez pentru tine. varză. scaun. periaj (de la fr. aneélumière). scrie i toate cuvintele pe care la asocia i cuvântului dans. toile). temoin oculair). rela ii de sinonimie (proaspăt-fraged). Principalele rela ii de sens care se instituie între cuvinte pot fi clasificate în rela ii de antonimie (uscat-ud).

salsa mişcări tipuri de dans de societate dans discotecă. ame eală. club. visare. ori verbe etc. ceată-oameni. castel. vilă. a se învârti. coregraf. În felul acesta a i construit câmpul semantic al cuvântului dans. frumos. a opăi. petrecere gra ie. Dansez pentru tine. Rela ia dintre aceste cuvinte se bazează pe o trăsătură semantică sau mai multe trăsături semantice comune: „loc construit”. colibă. dansuri de societate. hip-hop. hotel. pensiune. mişcările sun redate prin verb etc. turmă-oi. palat. a se da peste cap. cârd-gâşte. cabană. câmpurile semantice se realizează prin termeni care apar in aceleiaşi clase gramaticale (ori substantive. tip de dans – prin adjective. ame eală loc popular. pute i ob ine următoarea serie: vals. visare. balerină agentul care face ac iunea A opăi. internat. a cânta. herghelie-cai. a ritma. Tipul de dans e redat prin substantive. De exemplu. câmpul semantic al locuin ei este alcătuit din cuvinte precum: casă. animal-sunetul tipic produs de el. discotecă. tango. divertisment. salsa. bloc. ritm. Dacă încerca i să trasa i câteva re ele de sens pornind de la cuvântul dans. De cele mai multe ori. cort etc. a se roti. element-unitate formată din mai multe elemente de acelaşi fel. a ondula. ori adjective. animal-locuin ă. club. Vals. locul unde se dansează şi starea indusă de dans sunt redate prin substantive. mişcări. gra ie. vrabia ciripeşte. Dansez pentru tine. ve i observa că rela ia de sens este vizibilă: agent-instrumentul de lucru. Câmpul semantic este alcătuit dintr-o re ea de cuvinte care între in rela ii semantice cu un cuvânt cheie. divertisment. „pentru a fi locuit”. cireadă-vaci. Coregraf. han.rage. balerină. iubire. după cum se vede în exemplul următor: câmpul semantic al cuvântului dans.). petrecere. sportiv starea indusă clasificare EXERCI IUL 29 60 .

Trecerea de la hiperonim la hiponim se numeşte specificare. Poiana. simplă. Ele sunt cohiponime. calorii. caldă. La fel verde-culoare. 61 . caisă sunt hiponime. interzis. cofetărie. lapte. adică mărul con ine toate caracteristicile semantice ale fructului. la cuvântul care desemnează genul. plăcere. de casă Ingrediente: Tipuri: Stări pe care le generează: Persoana care face/serveşte ciocolata: Firme si reclame: Locuri unde se consumă: Efecte asupra sănătă ii: Circumstan e în care se oferă: EXERCI IUL 30 Alcătui i câmpul lexical al cuvântului scris şi apoi structura i-l după modelul de la exerci iul anterior. pian etc. Rela ia de hiponimie (hiponimele) Hiponimele sunt cuvintele între care se stabileşte o rela ie de tip „includere”: un anumit cuvânt este inclus în semnifica ia unui termen care are semnifica ie mai generală. alune. Eg. floare. vioară. Crăciun. dar şi una suplimentară. dar invers nu este valabil: eg. Hiponimul poartă aceeaşi informa ie ca hiperonimul. dar nu toate animalele sunt câini. se numeşte generalizare. sărbătoare. fructul este hiperonim. iar prin specificare se ob in hiponimele vals. fruct – b. iar prin generalizare.. cură de slăbire. Eg. dans e hiperonim. tango. Trandafir şi viorea stabilesc între ele o rela ie de co-hiponimie. Trandafir şi viorea sunt hiponimele aceluiaşi cuvânt. Spunem că trandafir şi floare. gust. dar. relaxare. păr. Rela ia de hiperonimie Rela ia de hiperonimie se stabileşte între un cuvânt supraordonat care include din punct de vedere semantic cuvinte subordonate (hiponimele). cafea. măr. la fel viorea şi floare sunt în rela ie de hiponimie. un fel al obiectului. marmotă. salsa.Structura i câmpul lexical al cuvântului ciocolată: Caramel. instrument muzical hiperonim (chitară) hiponim (vioară) hiponim (pian) hiponim Trecerea de la un hiponim. cofetar. 4. iar hiponimele ob inute prin specificare sunt măr. Eg. cadou. un cuvânt care desemnează o subspecie. Termenul b poate fi numit cu termenul a. hiperonimul (termenul supraordonat) este fructul. Rela ia este de la gen la specie. To i câinii sunt animale. câinele este hiponim pentru animal.1. instrument muzical este hiperonim pentru chitară. aromă. măr). albă. trandafir şi floare (trandafirul este „inclus” în semnifica ia „generală” a cuvântului floare). care este hiperonimul lor. de la general la particular. dulce. Eg. neagră. incluse amândouă în termenul supraordonat floare.2. cal-animal etc. 4. pară etc. ciocolatier. Spunem astfel că hiponimul cuvântului a este cuvântul b care este mai specific (a. copilărie.

Aceste cuvinte se numesc sinonime (gr. şi exprimarea mai îngrijită. 4. de toate zilele. rela ia de hiponimie.a sta iona. zăpadă. a merge . Eg.hiperonimul este cal. Eg. . Sinonimele totale sunt cuvintele cu acelaşi sens. iapă.3. Adesea selec ia unui sinonim dintr-o serie se face pe baza diferen ei dintre exprimarea familiară. cultă. iar hiponimele ob inute prin specificare sunt armăsar. Neglijarea acestor diferen e duce la un tip de greşeală care se numeşte cultism şi care rezultă din dorin a unei exprimări mai elegante.a efectua. cursa demarează. iar existen a lor se explică prin faptul că au pătruns în limbă pe căi diferite. mânz etc. 62 . al ii au caracter mai cultivat.Se fac lucrări importante. Domiciliază în Bucureşti. subspecia se numeşte hiponim.a circula. Syn „împreună”. „cu”. Eg. nea. Spre exemplu. func ionare etc. petală-floare. stejarul etc. „nume”). De aceea defini ia rela iei de sinonimie trebuie specificată astfel: două sau mai multe cuvinte sunt în rela ie de sinonimie dacă şi numai dacă ele se pot substitui unul cu altul într-un context. Un alt exemplu care dovedeşte că e dificil de găsit cuvinte care să însemne exact acelaşi lucru în toate contextele: a începe şi a demara sunt sinonime. dar a circula exprimă doar deplasarea în spa iu. Alegerea cuvântului potrivit din seria de sinonime este intuitivă pentru un vorbitor nativ. salcia. dar ploaia demarează este o structură greşită. dar nu şi ceasul merge. Eg a face . a merge şi a circula sunt sinonime. petrol-lichid.. catedrală-clădire. pentru că a merge are mai multe sensuri care exprimă mişcare. în situa ii precum: Se efectuează lucrări importante. trenul circulă. mai literare. Eg. deci sunt interşanjabile în toate contextele. Dar diferen ele între termenii sinonimi se referă şi la aspectul în elesului sau al construc iei. Re inem deci că într-o asemenea rela ie termenul specific. Există termeni sinonimi care se deosebesc între ei din punct de vedere stilistic: unii sunt mai familiari. Onoma. iar termenul general. mărul. de incompatibilitate (o salcie nu e niciodată sicomor). în vreme ce a face ilustrează vorbirea comună. ea ine de sim ul limbii. căru ă-vehicul. alte rela ii de hiponimie: leu-animal. Dacă sinonimele sunt interşanjabile în toate contextele ele se numesc sinonime totale. sunt corecte spectacolul poate demara. De aceea spunem că toate hiponimele unui termen supraordonat sunt în rela ie de incompatibilitate. Trebuie să re inem deci că identitate perfectă între cuvintele unei serii de sinonime nu există. Deoarece e vorba despre cuvinte cu acelaşi sens. a sta . Dar între salcie şi sicomor rela ia este de excludere. limba nu re ine două cuvinte care au exact acelaşi sens şi exact aceleaşi valen e de întrebuin are. Din considerente pragmatice. particular. omăt sunt interşanjabile în toate contextele. a efectua ine de exprimarea mai îngrijită. Spunem că între salcie şi copac se instituie o rela ie de incluziune. dintre vorbirea comună şi cea literară. A locui şi a domicilia sunt sinonime. deci putem spune corect trenul merge. nu au loc modificări de sens în propozi ie. în situa iile în care un sinonim este înlocuit cu altul. Acestea sunt rare şi de cele mai multe ori contextul solicită utilizarea unuia sau a altuia. clasa copacilor include nucul. Locuieşte în Bucureşti. supraordonat se numeşte hiperonim. Rela ia de sinonimie Rela ia de sinonimie se instituie între două cuvinte care au aceeaşi semnifica ie.. de economie.

prost-deştept. Rela ia de antonimie În rela ie de antonimie intră două cuvinte al căror sens se opune. Divor ul s-a desfăşurat în termeni amicali şi nu termeni prieteneşti. Eg. nu o mână de sprijin. iar achizi ia de cuvinte noi se face adesea prin intermediul rela iei de opozi ie.galbenă. . sinonime livreşti (aliaj-amestec). sinonime poetice (blond-bălai). unde opozi ia se referă la 63 . sinonime populare (femeie-muiere). alb opus lui roşu. Eg. . Între alte perechi de antonime opozi ia e mai laxă: eg. acelaşi referent. mort-viu. Ajutor şi sprijin sunt sinonime. Aceste cuvinte se numesc antonime. Diferen a între sinonimele par iale şi sinonimele totale reiese din sensul pe care îl au în context: atunci când cuvintele au acelaşi semnifica ie referen ială. Există şi alte clasificări ale sinonimelor (preluate aici după P.spa iu scris. Antonime graduale şi antonime nongraduale Antonime non-graduale sunt perechile de antonime de tipul bărbat-femeie. jos. astfel încât în majoritatea cazurilor ele se pot înlocui unul cu altul. Eg. a controla.rela ii lexicale contrastive în care există o interdependen ă între termeni. so -so ie.păr negru. negru. a guverna. sinonime profesionale (inimă-cord). Ceea ce nu se întâmplă în cazul sinonimelor sau al hiperonimelor..: rece-cald. pom-copac-arbore. botezat-nebotezat (numite uneori antonime complementare). roşie. Diferen ele pot fi de natură afectivă (drăgu ă . deci trimit la acelaşi obiect din realitate. Rela ia de antonimie este exersată de vorbitorul unei limbi din fragedă pruncie: antonimele sunt memorate uşor încă din copilărie. G.rela ie de opozi ie gradată: cuvintele sunt în opozi ie graduală unul relativ la altul şi în raport cu o normă. înalt-scund.biştari). regionale (crumpi-cartofi). Rela ia de opozi ie se realizează astfel: . neagră. spa iu alb . a conduce. magie albă – neagră. relaxattensionat. brun şi sur: păr alb . EXERCI IUL 31 Găsi i contexte potrivite pentru a ilustra sinonimia par ială dintre următoarele cuvinte: a administra. Atunci când un copil înva ă cuvântul sus. sinonime de argou (bani .prezen a unui sens îl exclude pe celălalt: bărbat-femeie. sociolectală (a în elege-a pricepe). dar acorzi o mână de ajutor. nop i albe.iubită). a gira. rasa albă . unul este definit prin celălalt: sus-jos. a merge-a circula. achizi ionează şi antonimul lui. Antonime totale sunt cuvintele între care un vorbitor nativ resimte opozi ie maximă. e vorba despre sinonime par iale. Bârlea. tehnică (hepatită-icter) etc. 4. Lexicologie): sinonime arhaice (steag-stindard). bun-pre ios. dar conota iile sunt diferite.4. sinonime de jargon (slujbă-serviciu). Pentru sinonimele par iale există o distan ă de utilizare între cele două cuvinte sau o diferen ă de sens.Sinonimele par iale sunt cuvinte al căror sens e foarte apropiat. unde nu se simte nevoia achizi iei termenului pereche.

pedeapsă-recompensă. corn (aliment de patiserie) – corn (pom fructifer ale cărui fructe sunt coarnele). Eg. rafturi pline de haine noi cu modele vechi. vechi-nou. Dacă x este căsătorit. Iar cuvintele care se citesc în acelaşi fel. Eg. Există totuşi contexte când cele două cuvinte pot să apară împreună în construc ii de la x la Z (de la bogă ie la sărăcie). dar care au semnifica ie diferită se numesc omografe. public-privat. bărbat-femeie. cât şi cei răi). bunic-nepot.faptul că un obiect poate fi ori a. Eg. activ-pasiv. cuvinte pereche mare-mic. Antonime în rela ie de reciprocitate. realitate-fic iune. nu bătrânii).5. „la fel. Eg. dar au 64 . atunci nu este femeie. uscat-ud. acelaşi”. ci grada ie. iubire-ură. ori b. x nu Z (tinerii. curajos-laş. deoarece primul îl presupune pe al doilea şi invers. pedeapsă în loc de recompensă. nici y (nici cei buni nici cei răi). 4. Aceste idei nu sunt vechi. urban-rural. ele pot avea grade de compara ie (mai bucuros. botezat-nebotezat sunt antonime nongraduale. larg-strâmt. a confirma. – unde mai bărbat înseamnă „plin de curaj”. Căsătorit-necăsătorit. repede-încet. În cazul lor nu există polaritate. nou-vechi. ordinarextraordinar-banal. a vinde . a da . homoios. adevărat-fals. trecerea de la vechiul alfabet. întrebarerăspuns. Se sim ea mai bărbat. a ataca-a apăra. Antonimele graduale nu se exclud reciproc. aprobare-dezaprobare. înalte şi scunde. calitatea pe care o exprimă este graduală. veselă-veselă. dificil-uşor. climă foarte caldă sau foarte rece. noua formulă este mai bună decât cea veche. Rela ia de omonimie (gr. Consulta i un dic ionar de antonime şi găsi i antonime pentru următoarele cuvinte: bun.. cu litere chirilice. sunt noi. nymos – „nume”). cu litere latine. atât x cât şi y (atât cei buni. avantaj-dezavantaj.. deschidem vineri şi închidem lunea. a nega. pacerăzboi. de la început la sfârşit. major-minor. cald-rece. Comedia s-a transformat în tragedie. Eg. Antonimele nongraduale se exclud reciproc. termenii sunt antonime în rela ie de reciprocitate.a cumpăra. frumos-urât. Vă aşteptăm indiferent de vreme. Acestea sunt situa ii în care cuvintele au încărcătură stilistică. mai mult x. nu strâmtă. foarte bucuros). haine–haine. vinovă ie-inocen ă. singur-împreună. eşec-succes. dacă este bărbat. adevărat-fals. început-sfârşit. rochia este largă.. bărbat-femeie. corect-incorect. eşec-succes. uşor-greu. deştept-prost. ochi (preparat din ouă) – ochi (organ al vederii) – ochi (element în alcătuirea aragazului) etc. Rela ia de antonimie şi grada ia de la un antonim la celălalt se poate observa şi în următoarele exemple: este mai mult pesimist decât optimist. optimist-pesimist. veche sau nouă. Sunt în rela ie de omonimie cuvintele care au formă identică şi sens diferit. care se scriu sau se rostesc în acelaşi fel. Cuvintele care se scriu în acelaşi fel. nesim irea. doctor-pacient. stâng-drept. caldă sau rece.a primi. atunci nu este necăsătorit. Căutăm dansatoare grase şi slabe. oficial-neoficial. decât y (mai mult pesimist decât optimist). activ-pasiv. Există şi situa ii în care aceste semnifica ia acestor cuvinte presupune grade de intensitate. nou-vechi. la cel nou. Spunem că perechile de cuvinte patron angajat. EXERCI IUL 32 Stabili i tipul de antonime (graduale sau nongraduale) pentru următoarele serii de cuvinte: uşor-greu. nici x. filmul a fost. stil. slăbiciunea a transformat-o în putere. natural. egal. Eg. niciodată amândouă la un loc.

semnifica ie diferită se numesc omofone. Eg. dealtfel - de alt fel, deoparte – de o parte, de fel – defel, nici când – nicicând. Cuvintele omonime au statut de cuvinte-titlu în dic ionar, adică pentru fiecare cuvânt există o intrare proprie în dic ionar, notată cu indici 1, 2, 3. Eg. mai1, mai2, mai 3, mai4. Somn1- „stare fiziologică de repaus” Somn2 „specie de peşte” După criteriul lexical şi gramatical, omonimele sunt: 1. omonime lexicale: create la nivel lexical. Eg. război – „conflict armat de propor ii”; război – „maşină de esut”. 2. omonime lexico-gramaticale: rezultate din identitatea a două păr i de vorbire diferite. Eg. mică (adj.) – „de dimensiuni mici”, mică (substantiv) – „minereu cristalizat”. 3. omonime gramaticale: rezultate din identitatea unor forme flexionare diferite. Eg. el lucrează (persoana a III-a singular), ei lucrează (persoana a III-a plural). După criteriul flexiunii, omonimele sunt: 1. omonime totale: eg., cursă (plural curse) – „alergare”; cursă (plural curse) – „capcană”. 2. omonime par iale (în cazul cărora formele flexionare nu sunt identice): eg. bandă (pl. benzi) – „fâşie îngustă de hârtie, esătură, metal”; bandă (pl. bande) „grup (de răufăcători”. 4.6. Cuvintele polisemantice Un cuvânt care are mai multe sensuri, adică un semnificant şi mai mul i semnifica i, se numeşte cuvânt polisemantic. Semnifica ia cuvintelor polisemantice reiese din context şi se găseşte în dic ionar în interiorul articolului consacrat cuvântului titlu. Eg. cuvântul baie are următoarele sensuri: cadă, cameră dintr-o locuin ă unde oamenii se spală, loc/sta iune unde omeni se duc la tratament (la băi). Polisemantismul cuvântului gură reiese din utilizarea lui în expresii precum: a da din gură, a avea gură spartă, a ipa ca din gură de şarpe, gură de canal etc.
EXERCI IUL 33

Ilustra i în enun uri polisemantismul cuvântului cap. Pentru asta pute i consulta articolul din DEX consacrat cuvântului cap.

5. DIFICULTĂ I ÎN ÎNVĂ AREA VOCABULARULUI. PARONIMELE
Unele cuvintele pun probleme chiar şi vorbitorilor nativi datorită unor dificultă i care reies din forma cuvintelor. E vorba despre paronime. Paronimele sunt cuvinte cu formă aproape identică, dar sens diferit. Eg. familiarfamilial, albastru-alabastru, pronume-prenume, literar-literal, a colabora-a corobora, cauzal-cazual, a prescrie-a proscrie, a preveni - a proveni etc. Această apropiere între formele celor două cuvinte îi face pe unii vorbitori să le confunde. Greşeala astfel rezultată 65

e pusă pe seama fenomenului numit atrac ie paronimică şi se explică prin confuzia de sens (confuzia semantică) generată de asemănarea formei cuvintelor.

6. GREŞELI LEXICALE
Greşelile lexicale se datorează „dezacordului” semantic, care este generat de 1. neaten ie sau necunoaştere suficientă a con inutului cuvintelor; 2. prezen a în limbă a unor cuvinte apropiate ca formă între care vorbitorul face confuzie; 3. pleonasme; 4. utilizarea unor cuvinte în contexte care contravin sensului lor propriu; 5. cultisme (căutarea de termeni „aleşi”, „cul i”, din dorin a de a crea o bună impresie şi imagine); 6. preferin a pentru arhaisme, din dorin a de stil „manierat”; 7. elemente de argou şi vorbire familiară. Ofer în continuare câteva exemple de „dezacord” semantic, selectate din cartea deja citată a Valeriei Gu u Romalo şi din lucrarea Moda lingvistică 2007 de G. Grui ă. 1.dezacord semantic: - în sugestia a fost sugestionată de preşedinte greşeala constă în utilizarea, în locul verbului a sugera („a face o propunere”) a verbului a sugestiona („a influen a prin sugestie/hipnoză o persoană în sensul unui anumit mod de a gândi sau ac iona independent de voin a acesteia”; - în După cum a i titularizat reportajul... greşeala vine din confuzia a două verbe: a intitula („a da/ a pune un titlu”) şi a titulariza („a numi pe cineva ca titular într-un post”); - în erau şanse să se poată pierde acest meci, nu se cunoaşte sensul cuvântului şansă „circumstan ă favorabilă, posibilitate de succes”; - enun ul sunt oameni cărora nu le po i băga nici cu forcepsul o idee în cap e greşită prin necunoaşterea sensului cuvântului forceps („instrument de forma unui cleşte cu care se scoate copilul din pântecele mamei în cazuri de naşteri grele”). 2. O altă sursă de erori lexicale este prezen a în limbă a unor cuvinte apropiate ca formă. Spre exemplu (selec ia este până în final tributară căr ii Valeriei Gu u Romalo): - în enun ul Mimodrama Femeia, reducându-se la două personaje, fapt ce înlesneşte receptarea totalitară, ... greşeala vine din confuzia cuvintelor total şi totalitar („care aplică sau preconizează dictatura unei minorită i”); - confuzia între mercantil („interesat, preocupat de câştig”) şi mercenar („militar angajat cu leafă într-o armată străină”, „persoană angajată pentru bani în slujba oricărui interes”) în enun ul totdeauna te-am ştiut mercenară, interesată, dornică de bani; - termenii greşi i se nasc adesea prin contaminare: prin contaminarea lui imemorial („care apar ine unei epoci îndepărtate, străvechi”) cu memorabil („demn de a fi păstrat în memorie”) a rezultat imemorabil, în enun ul această vale este din timpuri imemorabile...; - enun ul nu avem apă minerală, avem apă potabilă dovedeşte necunoaşterea sensului cuvântului potabil; altfel apa potabilă fiind „bună de băut”, şi cea minerală fiind potabilă, nu este nici o opozi ie între ele. În enun ul citat apa potabilă e folosită greşit în opozi ie cu apa minerală, deci cu sensul de „apă de la robinet”.

66

3. O altă sursă de erori de acord semantic îl constituie pleonasmul, „combinarea unor cuvinte cu acelaşi sens” sau „repetarea unei componente importante în semantica unui cuvânt prin alt termen, care o reia în mod explicit”. Spre exemplu: - babă bătrână, am văzut cu ochii mei, am auzit cu urechile mele (expresii care marchează insisten ă emfatică şi care sunt, în esen ă, sinonime cu „am fost martor ocular”, „martor direct”); sau de bună voie şi nesilit de nimeni iei în căsătorie etc. - aport adus, a prefera mai bine, avansa i înainte, panaceu universal, protagonist principal, a urma în continuare, a men ine mai departe (vremea se va men ine mai departe ploioasă), pare în aparen ă; un mic detaliu; mijloace mass-media; îşi are propria sa glorie, poate fi posibilă; se obişnuieşte de obicei; trecerea prin tranzi ie; ziarele cotidiene; studen i universitari; alegeri electorale, a urma apoi; ani de zile (pleonasme care nu au altă cauză decât neglijarea con inutului semantic al cuvintelor); - mai superior, mai optim, cel mai optim în formulări de genul un vin mai superior, cele mai optime condi ii (pleonasme rezultate din folosirea gradelor de compara ie, comparativ şi superlativ, în cazul unor adjective ca superior, optim, maxim etc. al căror con inut lexical implică ideea de comparativ sau superlativ: superior înseamnă „plasat mai sus, mai bun”, optim înseamnă „cel mai bun”); - prin prisma punctului de vedere (pleonasm rezultat prin suprapunerea a două construc ii aproape sinonime: din punctul de vedere... şi prin prisma...); la fel a declanşa începerea lucrărilor; în lungul şirului de ani; la fel după părerea mea, cred că n-ave i dreptate; consider, după părerea mea, că a i comis o mare eroare; - am mai revăzut o dată filmul (pleonasm datorat dublării explicite a informa iei semantice exprimată de un termen printr-un al doilea termen). 4. Problema greşelii lexicale se poate pune şi în cazul unor cuvinte folosite în condi ii semantice care contravin sensului lor propriu. Adesea aceste sensuri au fost deja „legalizate” prin fixarea lor în dic ionar. Spre exemplu: - adjectivul condescendent care înseamnă „binevoitor, amabil”, dar în acelaşi timp şi „îngăduitor, protector, superior” este utilizat adesea fără nuan a negativă: atitudinea condescendentă presupune bunăvoin ă, amabilitate, dar şi o pozi ie de superioritate, uşor dispre uitoare, ignorată adesea în formulări de tipul apreciindu-i talentul, l-au primit şi l-au tratat condescendent... - adjectivul stringent („imperios, care nu suferă amânare, de care nu se poate face abstrac ie”) este adesea confundat cu adjectivul astringent (despre substan e, „care face să se contracteze esuturile organismului”). E corect deci trebuie să avem în vedere necesită ile stringente; sucul de lămâie este astringent. Şi este incorectă formularea necesită i astringente; la fel se confundă adjectivele lucrativ şi laborios; verbele a aboli şi a absolvi într-o formulare precum scriitorul a fost abolit de răspunderile civice. 5. Dorin a de exprimare „mai îngrijită”, „mai literară”, din care rezultă preferin a pentru termeni mai „cul i” generează riscul întrebuin ării greşite a cuvintelor. De cele mai multe ori, greşeala vine din faptul că vorbitorul alege, nepotrivit, neologismul din perechea de sinonime în defavoarea termenului vechi şi încetă enit în 67

şi adesea nejustificată.to drink (engl. dar şi sigur că da. şmenar („persoană care înşală în schimbarea ilegală a banilor”. băşcălie. „a lucra în calitate de om de serviciu pentru cineva”. Eg. tovarăş”). al căror rol este de a stimula aten ia ascultătorului. a inten iei satirice a vorbitorului. a şpăgui. Este vorba de utilizarea mult prea frecventă. elegan ă ratată însă din snobism şi incultură. de aceea este greşită formularea cântecul debutează cu versurile. vă rog. căutat.. totul e împlântat în cea mai solidă tradi ie a filmului sovietic. . haios. sau gagiu („prieten. mişto („bun”. ave i o societate în care.. A circula şi a merge sunt sinonime în contexte precum autobuzele merg/autobuzele circulă. sentimentul patriotic sălăşluieşte în sufletele simple. îndatoriri fa ă de cineva”. Toleran a uzului actual fa ă de termeni periferici se manifestă prin „tehnicizarea” lor: bişni ă. sau superlative de genul ultrarapid. superanalişti politici. văd că ceasul sta ionează (în loc de stă). greşeli precum: . „bine”. 6. supraapartement.utilizarea greşită a verbului a servi (masa) în loc de a mânca (a lua masa). . ultraocazie. a unor cuvinte sau construc ii precum iată. Forma corectă este mai mânca i.. unde mergem să mâncăm? A servi înseamnă.fermoarul acesta nu circulă (în loc de merge). Prin supralicitarea unor expresii din vorbirea familiară se ajunge la un fel de „parazi i” în exprimarea orală. a face mişto. iată. Astfel să servim masa înseamnă să le servim altora masa. dar şi încălcarea limitelor stilistice dintre exprimarea literară şi cea neliterară în formulări precum comisia statistică prinsă cu mâ a-n sac. a atitudinii ironice.. Preferin a pentru arhaisme şi regionalisme dă exprimării un aspect preten ios. printre altele. butic. vagabonzii au cu to ii 68 . băşcălios. Elementele de argou şi vorbire familiară servesc ca expresie a dezaprobării. vă rog. sau în locul lui a face din a face demersuri: unii melomani au întreprins demersuri pentru ca această casă a compozitorului să devină muzeu etc. să le dăm altora să mănânce. „potrivit”). Major i-a trântit telefonul în nas titularului de la Casa Albă. De cele mai multe ori cuvântul obişnuit. nasol. La fel a debuta şi a începe sunt sinonime când se referă la începutul unei cariere. zile care iată au debutat. mai este un calup de probleme pe care le-am întâlnit.. şi în expresii a lua la mişto.). Neglijarea acestui fapt lingvistic generează cultisme.limbă care se potriveşte în context. La fel. ce dori i să servi i la micul dejun? Unde mergem să servim masa? sunt utilizate din dorin a de „pre iozitate” şi pentru „efecte de elegan ă lingvistică”.a întreprinde apare în locul lui a lua în expresia a lua măsuri: ministerul va întreprinde măsurile necesare. nu-i aşa? de ce nu?. adesea artificial şi supărător. a sta iona şi a sta sunt sinonime în contexte precum maşina stă/sta ionează în fa a casei. „a îndeplini anumite func ii. 7. coleg. familiar are un con inut semantic mai bogat şi mai larg decât neologismul. Zilele Hasdeu. „frumos”. banal. Formulările mai servi i. sau a drincui („a bea”. de cele mai multe ori. Spre exemplu: destinul personajelor grăieşte cu intense semnifica ii contemporane. sau exprimări de genul a prinde în op aid (offside).

haide i să-l ascultăm pe George Gershwin. Cunosc unde ai fost. domnule preşedinte. termenii argotici au o savoare specială datorită „noută ii” lor. care se referă la atitudinea tinerilor fa ă de argou. ca în condi iile adresării directe să se recurgă la succesiunea nume de botez+nume de familie: Ion Popescu. Richard Strauss înseamnă – şi de ce nu? – „cavalerul rozelor”. publică.). în şi mai mare măsură. O deosebită atrac ie o exercită argoul asupra tineretului. Un alt element lingvistic propriu „comunicării orale relaxate” este interjec ia hai/haide i: până vom vedea.. Tăriceanu etc. Identifica i şi explica i „cultismele” din formulările de mai jos (pentru lămuriri. pentru că folosirea elementelor argotice.. 138-155) Un film care sondează cu prioritate raporturile psihologice dintre protagonişti merită premiat. Deşi uzează şi abuzează în convorbirile lor de argotisme. negocierile puteau începe liniştit şi – nu-i aşa? – pe pozi ii de egalitate.. dar. nu Duşa Ioana – structuri rezultate sub influen a documentelor oficiale care presupun ordonarea alfabetică a numelor pornind de la numele de familie). numai prin numele de familie (eg. EXERCI IUL 34 1. oficială. Pleşu. referirea la persoane ale vie ii publice se face adesea neelegant. Identifica i situa iile în care a cunoaşte e utilizat în locul lui a şti: Cunoaştem din istoria României pericolul invaziilor. Normele recomandă ca numele de familie să fie precedat de indicarea func iei sau a titlului (preşedintele Băsescu. premierul Tăriceanu etc. 149-150). pentru că îi şochează pe adul i (părin ii se plâng adesea de „cuvintele” pe care copiii „le înva ă la şcoală”).. Îşi cunoaşte bine meseria. Cunoaşte drumul spre Europa. mai ales de la o anume 69 . Băsescu. de independen ă. vezi Valeria Gu u Romalo. domnule preşedinte.. Cunoaştem de la colegii mai vârstnici ce înseamnă asta..). admiratorii lui. Identifica i două idei pe care textul le con ine şi apoi exprima i-vă opinia în legătură cu acestea. tocmai prin dezaprobarea pe care o provoacă şi prin lumea neconformistă pe care o evocă. În comunicarea nefamiliară. pentru noi. 2.haide i să răspundem. deci avem pentru ce să ne luptăm – sigur că da – pentru acele premii. Pentru copii şi mai ales pentru adolescen i. de asemenea. tinerii. aceste opere reprezintă rezultatul unui delicat proces de decantare şi de cultivare. p. imagini ca cele care vor urma a i vizionat acum câteva zile. Ioana Duşa (nu Popescu Ion. le dă un sentiment de emancipare.) Recomandabil este. dacă e vorba să fim mai buni. p. te invit să servim masa la restaurantul din parc. vezi Valeria Gu u Romalo.. EXERCI IUL 35. e clădirea cea mai înaltă (pentru explica ii. poate. ce măsuri trebuie luate imediat (varianta mai potrivită şi mai elegantă ar putea fi: Vă propun. haide i să vedem.. După cum cunoaşte i. EXERCI IU DE LECTURĂ Citi i textul de mai jos.saci de dormit nou-nou i.

Corectitudine şi greşeală. (Valeria Gu u Romalo. Rezolvarea exerci iilor este facultativă. în compozi ii. p. 165). pe care studen ii o pot alege pentru portofoliul de evaluare. SARCINI ŞI TEME Pentru fixarea aspectelor teoretice. 70 . dar amuzantă fa ă de „îndrăzneala” profesorului.vârstă şi dincolo de un anumit nivel de instruc ie. exprimând o surprindere uşor critică. Sentimentul corect al situării elementelor de argou la „periferia” limbii este foarte puternic: elevii le evită în general în teze. sunt conştien i de caracterul de „licen ă lingvistică” al folosirii acestei categorii de cuvinte. studen ii sunt invita i să citească atent exemplele oferite şi să rezolve exerci iile propuse. men ionarea (şi discutarea) unui cuvânt argotic la curs provoacă totdeauna ilaritate. Capitolul de încheie cu o lucrare de verificare.

pensiune.multicoloră. 2006. înalt –înfrunzit – îmblânzit – verde. Editura Albatros. program. Între cuvintele de mai jos identifica i-le pe cele derivate şi indica i prefixele şi sufixele. în seriile următoare. Moda lingvistică 2007. Petre Gheorghe. sublinia. organigramă. COTEANU. 6. 2005. 7. 1984. coinciden ă. Limba română contemporană. 1996. Identifica i. apă minerală. într-o schemă grafică. inimă. mână. sublocotenent. Identifica i. cantitativă. copilul urcă.7. apă oxigenată. Vocabularul. cooperare. autobus. Editura Dacia. proces. minibus. 71 . Limba română. trolebus. mouse. copilul urcă valiza. G. Ion. acolo unde este cazul: înota. copilul urcă în lift. maniac. picior. Construi i câmpul semantic al stărilor sufleteşti pozitive: bucurie. Corectitudine şi greşeală. GRUI Ă. descrie.. Theodor (coord. şoarece de apă. manie. sânge. Cu ajutorul unui dic ionar. Alcătui i familia lexicală a cuvântului frunză. Editura Humanitas. şoarece de bibliotecă. 2. Editura Paralela 45. Angela BIDU-VRÂNCEANU. copilul urcă în copac. apă plată. HRISTEA.. apă de gură. apă distilată. presiune. Gramatica normativă. lichidă – colorată – înflorită – îngrijită şi explica i modul în care v-a i gândit. copilului i se urcă la cap identifica i diferen ele de sens ale verbului a urca şi încerca i să stabili i o progresie spa ială. 8. subiect. 4. GU U ROMALO. Bucureşti. În seria următoare: febra urcă. verifica i dacă în următoarele serii de cuvinte se întâlneşte derivarea de la acelaşi cuvânt de bază: gram. cu ajutorul unui dic ionar sensul următoarelor expresii. cuvintele care nu fac parte din serie: albă – parfumată – înnorată . G. Pute i folosi un dic ionar de sinonime.. Construi i câte patru expresii/locu iuni cu fiecare dintre următoarele cuvinte: nas. plăcere. Sinteze de limba română. înnopta. deschis. apă de munte. manual pentru programul PIR. GRUI Ă. Petre Gheorghe şi Matei Cerkez. omnibus. Fonetică şi vocabular. 3. copilul urcă pe cal. 5. prezice. apă grea. Editura Didactică şi Pedagogică.). LUCRARE DE VERIFICARE 3 1. Bucureşti. proceda. pre ul urcă la 10 $. în Bârlea. Acolo unde este cazul încerca i să explica i cum a luat naştere sintagma: şoarece de câmp. 1992. REPERE BIBLIOGRAFICE PENTRU CAPITOLUL 4 BÂRLEA. 1985. cleptomanie. Valeria. deget.. Vocabularul limbii române. Narcisa FORĂSCU. peninsular.

conjunc ia şi interjec ia. 3. 72 . articolul. să dezvolte aten ia şi observa ia critică a studen ilor în ceea ce priveşte rela ia dintre normă şi uz. Lucrare de verificare 4 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE Capitolul îşi propune 1. Adjectivul 6. Prepozi ia 9. Con inuturile sunt adesea prezentate succint şi rezumate în formă de tabel. Cuvântul neflexibil participă în comunicare cu o formă unică. După modul în care ele intră în structura unui enun . 2. care se diferen iază între ele prin particularită i specifice. Din acest punct de vedere. CON INUTUL INFORMA IONAL DETALIAT Cuvintele unei limbi pot să fie clasate în func ie de diverse criterii. Totalitatea formelor pe care le poate avea un cuvânt într-o comunicare constituie flexiunea lui. Un cuvânt flexibil are mai multe forme. Fiecare subcapitol începe cu defini ia păr ii de vorbire. Adverbul 8. Flexiunea reprezintă posibilitatea pe care o are un cuvânt de a-şi schimba forma în func ie de necesită ile la care îl constrânge intrarea lui într-un enun . Numeralul 5. Interjec ia 11. adjectivul şi verbul. să descrie sistemul morfologic al limbii române.Unitatea de învă are 15. Articolul 3. pronumele. cuvintele se organizează în clase gramaticale. SCHEMA CAPITOLULUI Păr ile de vorbire sunt prezentate în ordinea întâlnită frecvent în manualele de gramatică. Conjunc ia 10. numeralul. de natură sintactică (posibilită ile de asociere a cuvântului cu alte cuvinte) şi morfologică (din punctul de vedere al varia iei cuvântului în flexiune). Substantivul 2. Păr ile de vorbire flexibile sunt substantivul. să analizeze anumite aspecte de morfologie din punctul de vedere al gramaticii normative. după cum am văzut în unită ile de învă are anterioare. clasificarea obişnuită a cuvintelor se face în păr i de vorbire. continuă cu clasificarea şi prezentarea categoriilor gramaticale şi se încheie cu func iile sintactice pe care le poate avea partea de vorbire respectivă. prepozi ia. Pronumele 4. Verbul 7. ceea ce facilitează sintetiza informa iei. Iar păr ile de vorbire neflexibile: adverbul. MORFOLOGIA 1.

1. eg. nume de institu ii (Guvernul României). casă etc. atribut (copiii Mariei). cireadă. minciună. titluri de opere literare (Baltagul. Substantivele colective denumesc obiectele mul imi (eg. părere de rău – regret etc. vacă. substantivele sunt: . Substantivele concrete denumesc obiecte pe care vorbitorul le poate recepta prin intermediul sim urilor. complement indirect (oferă flori vecinei). substantivul poate fi subiect (Vine trenul). complement direct (cumpără mere). stări şi sentimente. oraş vechi). nume de locuri (Piteşti. casă.2. aducere aminte – amintire. determinan i verbali (casă de locuit. nume de sărbători (Crăciunul). acoperiş). Substantivele comune denumesc obiecte neindividualizate. copil. nume de animale (Grivei. individualizate între celelalte obiecte: nume de persoane (Petre. nume de evenimente istorice (Unirea Principatelor).locu iuni substantivale: alcătuite din grupuri de cuvinte cu sens unitar şi valoare de substantiv (eg. nume de mărci (Illy. Eg. carte. nume de ac iuni etc.2. Jacobs). Substantivul poate determina un verb (citeşte căr i). Ca func ie sintactică. dar care denumesc împreună un singur obiect (eg. ploaie. provenit din maşina Dacia. Din punct de vedere semantic.substantive compuse: alcătuite din doi sau mai mul i termeni. nume predicativ (el este inginer). floarea-soarelui. substantivele sunt: substantive concrete / substantive abstracte. însuşiri. mul ime. B. maşină. dragoste. echipă. fenomene. Genul substantivului 73 . bunătate. Substantivul poate apărea în contexte alături de determinan i adjectivali (acest oraş. Jocul cu mărgelele de sticlă). . . foc arzând). un adjectiv (necesară omului). . număr şi caz. sau determinan i propozi ii întregi (oraşul unde locuiesc). Poienile de sub munte). de determinan i în cazul genitiv (casa Mariei). carte). În func ie de numărul /clasa obiectelor la care se referă. untdelemn – pentru alte exemple vezi capitolul Compunerea de mai sus). o interjec ie (iată cascada!) sau un alt substantiv (copiii Mariei). eg.). Substantivele proprii denumesc obiecte unice. substantive proprii/substantive comune. În func ie de structură. 1. Iuda (substantiv propriu) a devenit substantiv comun cu sensul de „trădător” (un iuda). unt. Între substantivele proprii şi cele comune pot avea loc treceri de la o clasă la alta. Substantivele abstracte denumesc obiecte pe care vorbitorul nu poate să le perceapă prin intermediul sim urilor: concepte. maşină etc.1. la fel o dacie. CLASIFICAREA SUBSTANTIVULUI A. om. Substantivele individuale numesc obiectele ca entită i finite (eg. substantivul denumeşte obiecte: stări. Ion). trăsături ale obiectelor. determinan i prepozi ionali (casă cu flori). 1. frică. SUBSTANTIVUL Substantivul este partea de vorbire flexibilă ale cărei forme variază după categoriile gramaticale gen. Zdrean ă). trib).1.substantive simple: alcătuite dintr-un singur termen (eg. CATEGORIILE GRAMATICALE ALE SUBSTANTIVULUI 1. eg.substantive individuale / substantive colective.

(eg. 74 . feminine: varză. masculine. artistice). aceste ~ (acest stilou. curen i (electrici) / curente (politice. asistent.profesoară. Cele feminine şi masculine sunt asociate genului natural (eg. acest robinet/ aceşti nuclei. această gurăcască. bonet/bonetă. asistentă. profesor/profesoară. rod /roadă. Contextul propriu substantivelor masculine este acest ~. Unele substantive au şi variate flexionare. frasin. elev/elevă. aceşti gură-cască. rudă. pomi). bocanc /bocancă. Diferen ierea semantică vizează elemen i (de calorifer) / elemente (chimice). aceste ~ (aceste fete. Primul desemnează un obiect dintr-o clasă de obiecte (carte. aceste stilouri). împărăteasă. această colindă. aceşti băie i). GENUL PERSONAL În interiorul clasei animatelor există o subclasă denumită „genul personal” care se referă la nume comune şi proprii de persoană masculine şi feminine caracterizate prin . feminin. Eg. masculine: ban. Alte exemple: pescăruş. monogram/monogramă. Contextul potrivit pentru substantivele neutre este acest ~. acest gură-cască. lup etc. actor. 1.articolul hotărât proclitic lui: cartea lui Alexandru (spre deosebire de cartea copilului). feminine .marcarea vocativului prin desinen e specifice (Ioane! Mario). român.). Există substantive care au forme duble de plural (cu sens specializat fiecare): eg. SUBSTANTIVELE MOBILE Substantivele care formează masculinul de la feminin şi invers se numesc substantive mobile. cartof. gâscă/gâscan. încadrându-se în două clase de gen. Eg. Substantivele de genul masculin şi de genul feminin denumesc atât obiecte însufle ite. măgar/măgări ă. Clasa substantivelor epicene cuprinde nume de persoane încadrate la genul masculin sau feminin (eg. ciocârlie. victimă) sau neutru (vip. aceste băi). Substantivele neutre denumesc lucruri sau fiin e (eg. popor). româncă. masculine . SUBSTANTIVE EPICENE şi SUBSTANTIVE DE GEN COMUN Unele substantive animate nu se încadrează în distinc iile semantice privitoare la sex. substantivele sunt: substantive la singular şi substantive la plural.profesor. Al doilea desemnează mai multe exemplare din aceeaşi clasă de obiecte (căr i. acest nucleu. animal. neutru) definesc nediferen iat ambele sexe alcătuind două clase de substantive: epicene şi de gen comun. star). actri ă. adică se abat de la modelul / contextul standard: eg. acest colind. decan. aceste colinde. Eg. carte). om.2 Numărul substantivului După număr. aceste gură-cască. după gen.2. Substantivele de gen comun pot reprezenta animate atât de sex masculin cât şi feminin.). dulap. banană. robine i/ aceste nuclee. de trei feluri: feminine. cămilă. ştiucă. cât şi neînsufle ite (eg. lupoaică etc. mistre . Doar una dintre cele două forme reprezintă forma literară. făt. aceşti ~ (acest băiat. Substantivele de acest fel încadrate într-o singură clasă de gen (masculin. broască/broscoi. Contextul propriu substantivelor feminine este această ~ (această fată. pom). . genul gramatical nefiind motivat de cel natural. neutre. această baie).Substantivele sunt. robinete etc. împărat. oameni.

muncitoare. plural se exprimă prin desinen e (eg. Această opozi ie se manifestă adesea şi prin alternan e vocalice sau consonantice în interiorul cuvântului (eg. plecare. bunătate. om/oameni) .invariabile (cu aceeaşi formă şi la singular şi la plural: eg. Detaşarea unui obiect din clasa de obiecte denumite. dragoste. lapte (nume de materii). câl i. Carpa i. Ele sunt substantive pluralia tantum. nene. Florii. pui. Aten ie! Unele nume de materie pot avea plural când desemnează feluri. Determinarea nedefinită are ca marcă articolul nehotărât. Bucureşti (nume de locuri). tei. Substantivele feminine au la plural următoarele desinen e: e (capră/capre. EXERCI IUL 37 Identifica i substantivele pluralia tantum din următoarea listă: muncitoare. Dacă obiectul nu este cunoscut vorbim de nedeterminare sau determinare zero. a duce cu fofârlica (substantive care apar doar în unele expresii). le (şandrama/şandramale). Bucegi. pom/pomi. bade. miere. ochelari. pantaloni. Eg. pronume). SUBSTANTIVE DEFECTIVE DE PLURAL Există substantive care nu au forme de plural. taică. box (nume de sporturi). şoarece. 1. vecinătate. Eg. şlapi (substantive care denumesc obiecte alcătuite din două păr i egale). calm.variabile cu flexiune regulată (eg. grafitti. importan ă. Ele sunt substantive singularia tantum. În func ie de manifestarea opozi iei singular / plural. Detaşarea unui obiect dintr-o clasă de obiecte şi introducerea unei informa ii care îl face cunoscut şi îl individualizează se numeşte determinare hotărâtă sau determinare definită. substantivele sunt: . fotbal. aten ie. elev/elevi.3. Eg. ele (turturică/turturele) etc. vodă (substantive masculine). copil/copii) . naviga ie. Substantivele masculine au la plural următoarele desinen e: i (băiat/băie i. fată/fete – alternan a a/e). posesie. se numeşte determinare nehotărâtă sau determinare nedefinită. masă/mese). Substantivele neutre au la plural următoarele desinen e: uri (radio/radiouri). mers. EXERCI IUL 36 Identifica i substantivele singularia tantum din următoarea listă: calm. e (pupitru/pupitre). ochi. fată/fete). preparate din acea materie. i (carte/căr i). câl i. aplauze (substantive văzute ca o pluralitate de elemente). grafitti. a-şi face mendrele (substantive care apar doar în unele expresii). fidelitate.Opozi ia de număr singular vs. Determinarea substantivului Determinarea se referă la raportul pe care îl are vorbitorul cu obiectul denumit de substantiv.variabile cu flexiune neregulată (eg. soiuri. pică. brânzeturile sunt sortimente de brânză. şah. fără ca el să aibă o identitate distinctă pentru vorbitor. Masculin singular Neutru singular Feminin singular 75 .2. tăie ei. curaj. arămurile – obiecte de aramă etc. coclauri. bale (nume de materie). tenis. icre. SUBSTANTIVE DEFECTIVE DE SINGULAR Există substantive care nu au forme de singular. i ari. cimbru. inteligen ă (substantive abstracte). perete/pere i).

Ac. Unor elevi Determinarea număr şi caz: Cazul N. Genitivul este denumit cazul posesiei.2. D. D. Fetele Fetelor Construi i enun uri în care următoarele cuvinte să fie nedeterminate. elevul elevului Masculin pl. Ac. care variază în func ie de gen. 1. complement circumstan ial sociativ (a plecat împreună cu prietena ei). dulcea ă. Un elev G. sau agentul ac iunii (plecarea copiilor în tabără) şi pacientul ac iunii (realizatorul emisiunii). Ac.N. armăsar. complement circumstan ial opozi ional (în loc de mere. În nominativ. Substantivele în Ac pot avea şi următoarele func ii sintactice: nume predicativ (Inelul este de aur). complement circumstan ial de scop (Umblă după câştig). G. complement circumstan ial cumulativ (în afară de mere. Cazul genitiv (abreviat G) arată apartenen a. complement circumstan ial de timp (A jucat tenis în copilărie). este pianist la Opera Română). în rela ie cu un verb căruia îi impune func ia de predicat (Feti a dansează/ Feti ele dansează). Func ia sintactică specifică este atributul genitival. Nişte elevi G. D. apozi ie (Prietenul meu. tablourile tablourilor Feminin sg. EXERCI IUL 38 Un tablou Unui tablou Neutru plural Nişte tablouri Unor tablouri O fată Unei fete Feminin plural Nişte fete Unor fete definită are ca marcă articolul hotărât. Ascult muzică) şi de interjec iile tranzitive (Uite casa). complement circumstan ial instrumental (lucrează cu computerul). Cazul acuzativ este impus substantivului de verbele tranzitive (Hrănesc animalele. am cumpărat şi pere). po i plăti a doua zi). tabloul tabloului Neutru pl. complement de agent (Ho ul a fost prins de poli ist). Ac. elevii elevilor Neutru sg. to i au ieşit în pauză). a cumpărat pere). substantivul mai poate fi nume predicativ (El este inginer). am ajutat-o). complement circumstan ial condi ional (În caz de amendă. Petre. Cazul acuzativ (abreviat Ac) este cazul substantivelor cu func ie de obiect/complement direct. (Am cumpărat flori. atribut (Pasărea din colivie cântă trist). D. element predicativ suplimentar (Ea a fost numită directoare). complement circumstan ial de loc (Plec la mare). Cazul N.4. Masculin sg. complement circumstan ial de mod (Dansează ca balerina). complement circumstan ial de excep ie (în afară de profesor. pentru că exprimă posesorul unui obiect (cartea femeii). complement indirect (Vorbeşte despre copilăria lui). complement circumstan ial de cauză (Tremură de frig). Alte func ii sintactice ale substantivului în genitiv sunt impuse de anumite prepozi ii/locu iuni prepozi ionale 76 . Unui elev Masculin plural N. Fata Fetei Feminin pl. complement circumstan ial concesiv (Cu toată supărarea. determinate nehotărât şi determinate hotărât: potecă. G. L-am întâlnit pe Petre). complement circumstan ial de rela ie (era frumos la înfă işare). Cazurile substantivului Cazul nominativ (abreviat N) este cazul substantivului cu func ia de subiect.

zălog2 „garan ie”. Cf. complement circumstan ial instrumental (a reuşit datorită ajutorului vecinei). din latină). complement indirect (luptă împotriva regulamentului). în ciuda. Aceste substantive sunt împrumutate de română din engleză (unde media provine. colind2/colindă (cântec). complement circumstan ial concesiv (contrar aparen elor. complement circumstan ial de rela ie (vom mai reflecta asupra acestor păreri). 2. Cazul vocativ (abreviat V) este cazul adresării directe şi al chemării. 3. bască2 „lâna tunsă de pe o oaie. G. complement circumstan ial de cauză (n-a plecat din cauza frigului). în dreptul. D. 2 colind /colindă (cântec). colind1 „colindat”. astfel: nume predicativ (victoria a fost potrivit aşteptărilor).(asupra. Cazul dativ (abreviat D) este cazul care arată destinatarul unei ac iuni sau beneficiarul unei însuşiri. 2. complement indirect (a ac ionat potrivit aşteptărilor). De aceea substantivele în vocativ nu au func ie sintactică (Ioane. complement circumstan ial condi ional (în locul colegilor. EXERCI IUL 39 Alcătui i enun uri în care substantivele profesor şi indian să fie pe rând în toate cazurile (N. Vocativul se caracterizează prin independen ă în rela ie cu restul enun ului. conform. bluză. complement circumstan ial instrumental (rezolvă problema cu ajutorul calculatorului). cu genitiv-dativul articulat (mass-)mediei: prin intermediul (mass-)mediei. cafea. Norma actuală admite noile singulare pe care unele substantive feminine cu rădăcina terminată în -l şi pluralul în -e şi le-au creat după modelul sofa. cuvinte de genuri diferite (dintre care unele învechite. în fa a. complement circumstan ial de scop (înva ă în vederea examenului). zăloagă „semn de carte. complement circumstan ial de timp (a plecat în jurul prânzului). complement circumstan ial cumulativ (în afara tortului. ambele admise ca variante literare libere: basc2/bască1 (beretă). împotriva. potrivit. vestă”. datorită. Func ia specifică a substantivului în cazul dativ este de complement indirect (le-am dat copiilor ciocolată). nu te-aş fi ajutat). capitol”. V) şi indica i func ia sintactică pe care o îndeplinesc în fiecare enun . complement circumstan ial de excep ie (cu excep ia profesorului. La substantivele mass-media şi media „presa scrisă şi audiovizuală” s-a admis folosirea ca feminin singular: (mass-)media actuală. este un om de treabă). contra. Citi i următoarele observa ii referitoare la substantiv. din pricina). Alte func ii sintactice ale substantivului în dativ sunt impuse de anumite prepozi ii (gra ie. foarfecă feminin. aidoma. to i au rămas în sală). norma actuală optând pentru astru masculin. cu pluralul cleşti. în spatele. în vederea. regionale sau populare) specializate pentru sensuri sau domenii diferite: basc1 „adaos la bluză sau jachetă”. în pofida. bască3 „limbă”. din cauza. nume predicativ (suntem contra regulamentului). asemenea). preluate din DOOM: Substantivele la care există ezitare în ce priveşte apartenen a la genul feminin sau neutru. 1. 77 . sofale. te-am aşteptat!). Ac. contrar. nu a reuşit să-i convingă). de un singur gen. Folosirea lor ca feminine singular este în acord cu forma lor. la rândul ei. zălog1 „arbust”. şi cleşte masculin. deasupra. respectiv masculin sau neutru (cu implica ii asupra formei lor de plural) se află în una din următoarele situa ii: 1. mul umită. astfel: atribut substantival prepozi ional (ura împotriva duşmanilor). po i consuma şi ciocolată). complement circumstan ial concesiv (în ciuda insisten elor sale. complement circumstan ial de loc (de-a lungul drumului creşte iarba).

legată . 2. .prin cratimă la cuvintele a căror finală prezintă deosebiri între scriere şi pronun are (bleu-uri [blöuri]. dealeri. La unele nume proprii.încadrarea în modelul substantivelor româneşti. playboy. El individualizează un obiect în raport cu specia 78 . norma actuală a adoptat solu ii diferite. weekenduri [uĭkenduri]). Unele substantive feminine terminate în -a sau -ia în limba de origine şi-au creat (şi) o nouă formă nearticulată: cariocă. bodyguarzi/bodigarzi. la aceste substantive. . cu alternan ele fonetice corespunzătoare: adidaşi. gay. nutrie. art. respectiv niveluri/nivele „înăl ime. b. igănci) şi neutre precum seminare (seminarii nemaiavând sprijin într-un singular în -iu). prin formarea pluralului: . itemuri [itemuri]. art. normele actuale admit variante de flexiune: Ilenei/Ileanei. în curs de adaptare. maicii.chiar neadaptate sub alte aspecte .folosirea unor substantive cu aceeaşi formă la singular şi la plural: dandy. maică2 „mamă”. . g. Rolul articolului este de a individualiza obiectul denumit de un substantiv. coperte/coper i. leva/levă. ARTICOLUL Clasa articolului este controversată deoarece. remarci.-d. brokeri. hippy. astfel: a.cafele: bretea pentru sensurile „benti ă de sus inere la îmbrăcăminte. . De aceea Gramatica Academiei (2005) nu tratează articolul ca pe o parte de vorbire independentă. sandală).care se termină în litere din alfabetul limbii române pronun ate ca în limba română: gadgeturi [gheğeturi]. tuneluri/tunele). Unele substantive feminine omonime la nominativ-acuzativ singular au genitiv-dativul singular diferit: maică1 „călugări ă”. trenduri [trenduri]. refăcut din forma moştenită tocmai pentru marcarea mai clară a opozi iei de număr şi prin alternan a t/ . story-uri. Articol zero înseamnă lipsa articolului şi echivalează cu nedeterminarea. Articolul nehotărât exprimă un grad redus de individualizare şi echivalează cu determinarea nehotărâtă. racke i. sanda (nu bretelă. peso.se admite o singură formă la unele substantive feminine (monede. şi anume: . coarde/corzi. maicei/maicii/maichii.cu desinen a -i.la cele masculine . Poate exista ezitare în ce priveşte forma de plural (în cadrul aceluiaşi gen) la unele substantive feminine cu pluralul (şi genitiv-dativul singular nearticulat) în -e sau -i şi neutre cu pluralul în -uri sau -e. stadiu. treaptă” (ca şi chipie/chipiuri. ărănci. g. în ciuda faptului că are aspectul unui cuvânt flexibil. op iunea normei actuale este una din următoarele: .ambele forme sunt admise ca variante literare libere. cu preferin ă pentru una dintre ele (indicată prima în Dic ionar): căpşuni/căpşune.la cele neutre. Tendin a distingerii între forma de singular şi cea de plural se concretizează în acceptarea de către norma academică a singularului cârnat (şi nu cârna ). în general cu desinen a -uri. dar gagici.direct (fără cratimă) la cuvintele . nu are sens lexical. nici independen ă semantică şi nici func ie de sine stătătoare în enun . show-uri [şouri]) sau care au finale grafice neobişnuite la cuvintele vechi din limba română: party-uri. poieni.-d. găluşte/găluşti (ca şi râpe/râpi). cicatrice/cicatrici. ramifica ie rutieră”. La împrumuturile recente.

-i (fetei) -lui. fratelui. -lor (băie ilor. popii) -a (fata) -le (fetele) -l. Masculin singular al (acest frate al copilului) Masculin plural ai (aceşti fra i ai copilului) alor (căr ile sunt alor mei) Feminin singular a (această carte a fetei) Feminin plural ale (aceste căr i ale fetei) alor (aceste căr i sunt alor noastre) 79 . fratele. D. binele. astfel: Cazul N. Ac. număr şi caz. nene. Ac. D.din care face parte. substantivele proprii feminine care nu permit postpunerea articolului (i-am dat lui Vali. Articolul posesiv-genitival este totdeauna proclitic. Este vorba despre substantivele proprii masculine nume de persoană în cazul genitiv sau dativ (cartea lui Alex. Eg. Masculin singular un (un copil) unui (unui copil) Masculin plural nişte (nişte copii) unor (unor copii) Feminin singular o (o carte) unei (unei căr i) Feminin plural nişte (nişte căr i) unor (unor căr i) c. lui Catrinel. Ac. când articolul este proclitic (adică aşezat înaintea substantivului). D. fra ii. -l. Ac. fra ilor. -i -lor (băiatului. D. verdele (vezi capitolul Conversiunea sau schimbarea valorii gramaticale). popa) G. Are forme specifice după număr şi caz. -a (băiatul. G. astfel: Cazul N. prin conversiune. N. Articolul posesiv-genitival substituie numele obiectului posedat şi marchează determinantul posesiv al substantivelor în genitiv şi formează numeralele cardinale. adică se aşază înaintea substantivului pe care îl determină. -le -lor -lor (băiatule) (băie ilor) (fată) (fetelor) Articolul hotărât este totdeauna enclitic. G. N. G. i-am dat lui Petre merele). dar i-am dat Mariei). se aşază înaintea cuvântului pe care îl determină. D. ceea ce înseamnă că orice parte de vorbire care este articulată trece. numele lunilor şi zilelor anului (zilele lui martie). substantivele masculine moş. Articolul nehotărât este totdeauna proclitic. Articolul hotărât determină prin individualizare un obiect în interiorul clasei de obiecte din care acesta face parte şi generează determinarea hotărâtă. popilor) (fetelor) popii) V. cu o singură excep ie. Formele lui sunt specializate pentru gen. bade atunci când sunt urmate de nume proprii (i-am dat lui moş Ion nişte mere). G. Articolul func ionează ca marcă a substantivizării. -le. astfel: Cazul N. frumosul. Ac. din clasa gramaticală în care se află în clasa substantivului. Genul masculin Genul feminin Singular Plural Singular Plural -i (băie ii. Formele lui se specifică după caz. d.

ne adresăm ministrului cel nou. Formele lui sunt următoarele: Cazul N. Articolul demonstrativ-adjectival leagă un substantiv articulat sau nume de persoană de un adjectiv care îl determină (eg. itemul [itemul].). Vs. Articolul demonstrativ-adjectival individualizează obiectul prin actualizarea unei însuşiri care i se atribuie. cel frumos . EXERCI IUL 40 1. a venit un reprezentant al NATO-ului. story-uri. Masculin singular cel (ăl) celui (ălui) Masculin plural cei (ăi) celor (ălor) Feminin singular cea (a) celei (ălei) Feminin plural cele (ale) celor (alor) Func iile articolului sunt următoarele: a) individualizează un obiect în clasa de obiecte din care face parte. b) florăreasa ale cărei flori – florăresele ale căror flori – florăresele a căror floare. G.Notă. intră ca element component în alcătuirea gradului de compara ie superlativ relativ (cea mai frumoasă. c) elevilor cei deştep i li se dau premii – elevilor celor deştep i li se dau premii. pute i consulta lucrarea lui G. e. 2. oful. c) a venit un reprezentant al NATO. d) asigură legarea determinan ilor de termenul regent (eg. playboy-i. în urma conversiunii). story-ul. Grui ă. b) marchează categoriile de număr şi caz ale substantivului (cartea vecinului şi a vecinei). eul etc. gay-i. preluate din DOOM: Articolul hotărât enclitic (singular şi plural) se leagă cu cratimă numai în împrumuturile neadaptate: .frumos a devenit din adjectiv substantiv. . b) ne adresăm ministrului celui nou vs.a căror finală prezintă deosebiri între scriere şi pronun are: bleu-ul [blöul]. Ac.care au finale grafice neobişnuite la cuvintele vechi din limba română: dandyul (nu dandiul). D. scrise fără cratimă: 80 . gay-ul. playboy-ul. party-ul. hippy-ul. Fata frumoasă şi deosebit de talentată la pian a compozitorului . cea de-a patra). dandy-i. Forma de plural alor nu se foloseşte decât cu pronume posesive. din care au fost preluate aceste enun uri: a) Planurile de restructurare ale guvernului nu s-au aplicat. Pentru rezolvare. G. Indica i forma corectă. Se recomandă ataşarea fără cratimă a articolului la împrumuturile . a venit un reprezentant al organiza iei NATO ? Citi i următoarele observa ii referitoare la articol. Ac. Gramatica normativă.care se termină în litere din alfabetul limbii române pronun ate ca în limba română: gadgetul [gheğetul]. Preciza i seria care con ine numai forme corecte: a) casa al cărei acoperiş-casele a căror acoperiş . D. fularul cel roşu). c) marchează substantivizarea unor păr i de vorbire (binele. hippy-i.chiar neadaptate sub alte aspecte . inclusiv în cazul unor anglicisme ceva mai vechi. cea mai cuminte).articolul posesiv-genitival a marchează faptul că termenul regent al substantivului a compozitorului este fata). Ştefan cel Mate. şi are func ia de a substantiviza cuvintele pe care le determină (eg. intră în alcătuirea numeralelor ordinale de care se leagă prin prepozi ia de (cel de-al doilea. N.casa a cărui acoperiş. weekendul [uĭkendul]. Planurile de restructurare a guvernului nu s-au aplicat.

N. pronumele cine se referă la o persoană a cărei identitate nu e precizată etc. Eg. la care se face trimitere pe parcursul situa iei de comunicare (persoana a III-a a pronumelor). singular).U. Nam auzit bine toba (feminin. CLASIFICAREA PRONUMELOR În func ie de trăsăturile semantice pe care le au (spre exemplu. pronumele relative. pronumele asta face trimitere la situa ia men ionată în prima propozi ie..U. deşi am pus-o aici acum două minute..westernuri ş. L-am văzut la cinema (masculin.a.) şi plural (eg. ine locul substantivului umbrela men ionat anterior etc. în nu găsesc umbrela. pronumele nepersonale (pronumele demonstrative. pronumele nu are referin ă proprie.. pronumele posesive). eu. Genul se manifestă prin două valori: masculin şi feminin.N. Petre a plecat. nouă etc. pronumele au fost clasificate după cum urmează: a. alocutorul sau interlocutorul (persoana a II-a a pronumelor: tu. în enun ul copilul.-ul . 3.. absen a acordului: o formă fixă a pronumelui este folosită pentru dublarea unui enun . în situa ia Întârzie mereu. te. Că e de bună credin ă.). ci intră în rela ii 81 .). mie etc.). pronumele interogative). pronumele personal o se referă. pronumele negative. 3. pronume personale (pronumele personale propriu-zise. pronumele asta – arată că vorbitorul simte că obiectul la care face trimitere se află în apropierea lui. genul şi cazul. pronumele el trimite la substantivul copilul. Asta nu-mi place. pronumele nehotărâte. Spre deosebire de alte păr i de vorbire.. Spre exemplu. Pronumele nu preia cazul substantivului pe care îl substituie. asta cred. Eg. singular) cam slab. Din acest punct de vedere Gramatica Academiei men ionează trei situa ii de acord: 1. Numărul exprimă opozi ia între unicitate şi multiplicitate prin două valori: singular (eg. noi. (nu: O. pronumele reflexive. ci vizează anumite elemente (substantive) al căror loc îl ine în enun . pronumele de reveren ă/de polite e. singular). Eg.) şi referentul sau referin a (obiectul comunicării dintre locutor şi alocutor). pronumele de întărire. acordul formal: pronumele preia mărcile substantivului al cărui loc îl ine. 2. mi. Am auzit-o (feminin. pronumele eu şi te se referă la persoanele implicate în comunica (locutorul şi interlocutorul). b. Categoriile gramaticale ale pronumelor (în func ie de care pronumele îşi schimbă forma) sunt persoana. mie etc. a dovedit-o. La unele substantive provenite din abrevieri există în prezent tendin a de a le folosi nearticulat: O. Cazul exprimă raporturile sintactice care se stabilesc între cuvinte în cadrul unei propozi ii.). Persoana se referă la elementele constitutive ale situa iei de comunicare: locutorul (persoana I a pronumelor: eu. Că e de bună credin ă../ONU a decis . PRONUMELE Pronumele este partea de vorbire care ine locul unui substantiv. în eu te întreb ce faci. numărul. acordul referen ial: genul pronumelui corespunde sexului natural al substantivului substituit. el te-a strigat. ie etc.

. ale) lor lor lor. sunt pentru mine porunci. îi. Formele pronumelui personal propriu-zis sunt următoarele: Persoana I Cazul Persoana I singular Persoana I plural N. li lor. Persoana a II-a Cazul Persoana a II-a singular Persoana a II-a plural N. ai. voi) şi a treia instan ă discursivă (el. deci. minouă. (pe) mine. care (N) mi-a oferit un buchet de viorele.] Mă-ndatorezi pânî-n suflet 82 . vi Ac. darurile sunt de la ei). Persoana a III-a plural Masculin Feminin ei ele (a.sintactice proprii cu cuvintele din propozi ia din care face parte. EXERCI IUL 41 Identifica i şi analiza i pronumele personale din următorul text. complement circumstan ial de mod (copilul vorbeşte ca tine. ale) lui (a. ce mare lucru-mi cere? „Stimate amice. (pe) tine. nume predicativ (penarul este al lui. ea. (pe) el. te (pe) voi. (a. ni Ac. D mie. vV. vă. s-a comportat asemenea lor). ai. îi (pe) ele. le. i vouă. îl (pe) ea. vino aici!). al. îi. î i. al. Notă. ai. ale) (a.. al. Ştiu ce prieten eşti cu profesorul Costică Ionescu [. le - Pronumele personal poate îndeplini func ie sintactică de subiect (noi cântăm). Eg. o V. i ei. i Ac. îmi. M-am întâlnit cu florăreasa (Ac). tu Voi Persoana a III-a Cazul Persoana a III-a singular Genul masculin feminin N. complement circumstan ial de loc (am mers până la ele). domnişoara Maria Popescu. -m (pe) noi. Pronumele personal propriu-zis reprezintă participan ii la actul de comunicare: locutorul (eu. ne V. complement de agent (poezia a fost scrisă de el). Formele subliniate sunt forme accentuate. pronumele (şi nici o altă parte de vorbire) nu are func ie sintactică (tu. el ea G. v-. librăria dinaintea lor este bine aprovizionată). D ie.ale) ei D lui. complement indirect (a întrebat de tine). eu noi G. după modelul de mai jos: Am şi eu o slăbiciune şi eu sunt om! Dorin ele gra ioasei mele prietene. În cazul vocativ. li (pe) ei. complement circumstan ial de timp (a venit înaintea lui).. tu voi G. ne. la cari mă supun cu atât mai bucuros cu cât văd că prietena mea nu abuzează niciodată de influen a nemărginită ce ştie bine că exercită asupră-mi. al.. le. de situa ia concretă de comunicare. complement direct (aşteaptă-mă). mă. Referentul pronumelor personale depinde. alocutorul (tu. atribut pronominal prepozi ional (cartea de la ei. noi). vă. ai. ei ele). De astă dată.

.) Pronumele de polite e este asociat unui substantiv care indică polite ea: domn. nea.. fără de care.la latină nota 7.. dumnealui. neliterară (dânsul= el. fără conota ii de polite e. Moda lingvistică 2007.. subiect. nu numai pe mine. ce înseamnă antrenamentul de for ă” La un moment dat în istoria lui.L. caz N. EXERCI IUL 43 1. Eg. dar. animale etc. singular. degeaba. domnişoară. de reveren ă.) 3. Excelen a voastră. Cu ajutorul acestor substantive s-au creat formule standard de adresare: formula substantivală domn. Spunem astfel corect: dânsul. pronumele dânsul echivala cu pronumele el. Domniile voastre. în a doua jumătate a secolului XX. Ducea vaca la păşune. varianta sus inută de manuale şi gramatici „oficiale”: dânsul= el. Domnia voastră.. domnul inginer Popescu. Apoi. pronumele de polite e utilizat în limbajul solemn înregistrează forme precum Măria ta. pp. mătălu ă. care mi-e rudă de aproape. 60-70). Dânsul a intrat primul în sală. L-am felicitat pe domnul Popescu şi i-am transmis şi dumnealui premiul aşteptat. – iar domnia sa are un grad de polite e maximă. sau dumnealui. (Eg. varianta frecvent utilizată astăzi dânsul = pronume de polite e. Sfin ia voastră. EXERCI IUL 42 Citi i următorul text. domnişor. Grui ă. dânsul. pe o scară de tipul el – dânsul/dumnealui – domnia sa. pentru obiecte. sau Domnia sa. rămâne şi anul acesta repetent [. persoana I. arhaică. Moda lingvistică 2007. domn. variantă regională în graiul moldovenesc. Pe lângă formele obişnuite (dumneata. băiatul. 83 . domnia sa. dânsul a fost folosit doar pentru persoane. Identifica i o ierarhie a polite ii în cuvintele: tanti. dânsa nu dădea lapte. doamnă. Iar apoi a fost investit cu sensul de polite e.dacă ob ii de la el pentru elevul Mitică Georgescu din clasa IV liceul X. Pronumele dânsul are o triplă valoare: 1. Pronumele de polite e are forme pentru persoana a II-a şi a III-a şi variază în func ie de gen. Gramatica academiei îl consideră un pronume personal pur şi simplu. Grui ă. Pronumele pentru persoana a III-a redă trei trepte ale polite ii (vezi G. nr.]. domnişoară completată de numele. dumneaei. dumnealui. nenea.) 2. Caragiale. domnul inginer Popescu. Lan ul slăbiciunilor) Eu – pronume personal. Cele mai afectuoase salutări. dumnealor). a dumitale bună prietenă Mari Popescu” (I.. matale. număr şi caz.. Pe lângă domnia sa. şi identifica i distribu ia neelegantă (incompatibilitatea dintre formele pronumelui) a pronumelui personal el şi apoi a pronumelui de polite e cu referire la aceeaşi persoană: „El a fost pentru mine un model şi recunosc că am ajuns să îndrăgesc acest sport datorită lui. Există de asemenea şi forme întâlnite în limbajul regional: mata. dumitale. Astfel în seria el – dânsul/dumnealui – domnia sa. mai era un profesor care m-a învă at. preluat din G. dumneavoastră. (Eg. Pronumele personal de polite e (de reveren ă) exprimă atitudinea deferentă a locutorului fa ă de interlocutor. el marchează polite ea zero – dânsul/dumnealui au polite e marcată. func ia sau gradul persoanei este compatibilă cu oricare dintre pronumele de polite e. domnul inginer Popescu. doamnă.

. persoana I şi pronumele mă – persoana I singular şi forma verbului spăl – persoana I singular). nu încalcă nici o regulă. Spre deosebire de enun ul Tu mă speli. Pronumele reflexiv are forme (accentuate şi neaccentuate) proprii doar pentru persoana a III-a: Caz Forme accentuate Forme neaccentuate Ac.. ce mare lucru-mi cere? „Stimate amice. Moda lingvistică 2007. domnişoara Maria Popescu. şi La persoanele I şi a II-a se folosesc formele neaccentuate ale pronumelui personal. rămâne şi anul acesta repetent [. El exprimă identitatea dintre obiectele asupra cărora se exercită direct sau indirect ac iunea verbului.la latină nota 7. fără de care. Grui ă. profesore!) sunt calchieri care contravin normelor limbii române în împrejurări care reclamă conota ii de polite e. Identifica i în textul de mai jos formulele care in de exprimarea reveren ioasă şi pe cele care se referă la registrul familiar al comunicării. 68-69). prin conversiune. îşi justifică atitudinea prin efectul de relaxare şi dezinhibare benefic pentru comunicarea directă. devenit. utilizarea directă a unor vocative (doctore!. sieşi îşi. care mi-e rudă de aproape. pronume reflexiv. nemul umi i în special de formulele utilizate în vorbirea publică (radio şi televiziune): « ave i grijă de voi ». Dincolo de interesul profesional şi « democratizarea » (= « modernizarea») rela iilor interumane. pp. ale căror texte nu beneficiază întotdeauna de o adaptare inteligentă la tradi ia sociolingvistică a publicului românesc. (G. să fie compatibile cu exprimarea reveren ioasă. influen a unor modele străine nu poate fi negată. sunt pentru mine porunci. doamnă. mai ales de vorbitorii care apar in vârstei a treia.] Măndatorezi pânî-n suflet dacă ob ii de la el pentru elevul Mitică Georgescu din clasa IV liceul X. În engleză.]. Tutuirea reciprocă. Avem în vedere în primul rând contribu ia unor filme americane.. Lan ul slăbiciunilor) Pronumele pentru persoana a II-a se construieşte tot ierarhic: tu (grad zero de polite e) – dumneata (grad mediu de polite e) – dumneavoastră/domnia voastră (grad maxim de polite e).. familiar. generale!. dar în română este inacceptabilă. Caragiale. politicoase. sunt pu ine vocative care. Ştiu ce prieten eşti cu profesorul Costică Ionescu [. interactivă. 84 . Cele mai afectuoase salutări. EXERCI IUL de REFLEC IE 44 În ultimul timp se observă o tendin ă de abandonare a adresării tradi ionale. întrebarea Generale. preferânduse un fel de tutuire generală... sD. domnişoară).. la cari mă supun cu atât mai bucuros cu cât văd că prietena mea nu abuzează niciodată de influen a nemărginită ce ştie bine că exercită asupră-mi. Spre exemplu: în enun ul Eu mă spăl. po i să mă aju i? venită din partea unui caporal oarecare.2. Faptul acesta este privit cu rezervă şi chiar cu indignare. pronumele mă este reflexiv (se observă identitatea de număr şi de persoană între subiectul eu – singular. ale verbului predicat şi ale pronumelui). băiatul. chiar neînso ite de substantivele polite ii (domn. « şi tu po i câştiga » […]. Pe de altă parte. De astă dată. a dumitale bună prietenă Mari Popescu” (I. În afară de maestre şi părinte. Pronumele reflexiv ine locul unui substantiv sau numeşte participan ii la actul de comunicare asupra cărora se exercită ac iunea..L. (pe) sine se. promotorii acestui tu – voi intim. unde mă este pronume personal (nu există identitate între persoana şi numărul pronumelui. generalizată. Am şi eu o slăbiciune şi eu sunt om! Dorin ele gra ioasei mele prietene.

atribut pronominal (Şi-a udat cizmele. Formele pronumelui de întărire sunt următoarele: Persoana Caz Singular Plural Masculin Feminin Masculin Feminin Persoana I N. prin urmare ne este pronume personal.. 85 .. număr şi caz şi precizează cu insisten ă obiectul denumit de acest substantiv. însuşi înseşi Înşişi înseşi G. pronume (ne) şi verbul predicat (îmbrăcăm). vorbitorul stabileşte identitatea cu sine însuşi (eu însumi. (însele) D.. însumi însemi Înşine însene G. Pronumele şi adjectivul pronominal de întărire înso eşte un pronume personal sau reflexiv. complement indirect (Îşi cumpără ciocolată). am fost martori la proces. b. La persoana a II-a.). la genul indicat între paranteze: a. unde nu se mai înregistrează identitate de persoane şi. plural Ne – persoana I. plural În exemplul din schema de mai dus se observă uşor identitatea de persoane şi de număr între subiect (noi). însu i înse i Înşivă însevă G. La persoana a III-a. vorbitorul subliniază identitatea cu sine însuşi a obiectului comunicării (el însuşi. Spre exemplu: fata însăşi a făcut prăjitura. La persoana I.. sau un substantiv şi accentuează identitatea cu sine a obiectului denumit. vorbitorul subliniază identitatea cu sine însuşi a conlocutorului (tu însu i. însuşi însăşi Înşişi înseşi Ac. lauda de sine). ea însăşi. plural Ne – persoana I. Noi (masculin) …. plural Îmbrăca i– persoana a II-a. pl. însumi însămi Înşine însene Ac. Voi (feminin)… a i făcut o prăjitură bună. plural Îmbrăcăm – persoana I. Persoana a III-a N..). Pronumele de întărire a dispărut din limba română contemporană şi se foloseşte doar ca adjectiv pronominal de întărire. Deci pronumele ne este pronume reflexiv.. Persoana a II-a N. c.Noi ne îmbrăcăm Noi – persoana I . Spre deosebire de Voi ne îmbrăca i Voi – persoana a II-a. D. însu i însă i Înşivă însevă Ac. invita ia pe care eu am primit-o. i-am dat ie (feminin)…. D. (însele) EXERCI IUL 45 Pune i în locul punctelor de suspensie din următoarele enun uri adjectivul pronominal de întărire potrivit. adică determină un substantiv cu care se acordă în gen.). Func iile sintactice ale pronumelui reflexiv sunt complement direct (Se spală).

Pl.). Ac Al meu Al nostru Al tău Al vostru Al său P Sg. Al meu e pe câmp (unde posesorul: eu. Func iile sintactice ale pronumelui posesiv sunt următoarele: subiect (ai săi merg la film). A mele A noastre A tale A voastre A sa D Pl. Referitor la pronumele posesiv. ..pronumele demonstrativ de identitate: acelaşi. N.. complement circumstan ial de loc (am fost în vizită la ai săi. Atunci când devine adjectiv pronominal posesiv. 86 . Ale mele Ale Ale tale Ale Ale sale f. el a sosit înaintea alor mei. Formele pronumelui posesiv sunt următoarele: POSESOR Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a Sg. cesta. Eg. cu func ie sintactică de atribut adjectival). După Gramatica Academiei 2005. Sg. m. Eg. nume predicativ (bucuriile sunt ale voastre.Ac. carul etc. nu înaintea lor. Formele pronumelui demonstrativ .. M =F M =F M =F M =F M =F M =F N. D S A noastră A ta A voastră A sa fem. ista. au pregătit micul dejun. purtarea asemenea alor tăi î i va aduce laude). Sg. acestea. depărtarea. A mea E G. arătând apropierea. şi singularul: un prieten de-ai mei/de-al meu. complement indirect (termină de pictat tablourile şi apoi gândeşte-te la ale tale). calul meu e pe câmp (meu . vi s-a oferit premiul cel mare. aceiaşi.adjectiv pronominal posesiv. Vouă (masculin)…. aceea. aceleaşi.D. Pronumele şi adjectivul pronominal posesiv Pronumele posesiv ine locul posesorului şi al obiectului posedat. cana dinaintea alor tăi e plină cu ceai. cadourile sunt de la ai mei. ine locul posesorului – eu – şi se acordă în gen număr şi caz cu substantivul calul – masculin. aceasta.D. Noul DOOM men ionează următoarele: În construc ia cu prepozi ia de (care şi-a pierdut sensul partitiv „dintre”. identitatea sau diferen ierea acestuia fa ă de un alt obiect. ălea.pronumele demonstrativ de apropiere: acesta. atribut pronominal prepozi ional (merele de la ai tăi sunt bune). aceeaşi. copilul este asemenea alor săi. Ai mei Ai noştri Ai tăi Ai voştri Ai săi m.pronumele demonstrativ de depărtare: acela. pe lângă plural. Pronumele şi adjectivul pronominal demonstrativ Pronumele demonstrativ înlocuieşte numele unui obiect. el ine doar locul posesorului şi determină un substantiv cu care se acordă. nominativ. dobândind sensul „de felul”) + pronume posesiv. acelea.. nu după ei). I.Ac. Ele . aia. N. e. ăia. noastre voastre G. aceia. singular. Pl. norma actuală admite. Pl. cu formele familiare ăla. obiectul posedat: calul. A G. D. . biciclistul merge înaintea alor săi). cu formele populare şi regionale aista. complement circumstan ial de mod (copiii dansează asemenea alor noştri). inten ia lui este contra alor săi.Ac. O G. aceştia. complement circumstan ial de timp (o să plecăm după ai tăi.d. o prietenă de-ale mele/de-a mea. complement direct (i-am văzut pe ai săi). T N. vol.

atribut (sfaturile de la acesta sunt în elepte. Când determină un substantiv şi se acordă în gen. aceleaşi (de identitate). c. aceloraşi (de identitate). Aceeaşi/aceiaşi băie i au măturat prin fa a por ii. ceştilal i (de diferen iere) G. pronumele demonstrativ devine adjectiv pronominal demonstrativ. acelaşi (de identitate). complement de agent (a fost ajutată de celălalt). se acordă în gen. EXERCI IUL 46 Identifica i forma corectă a pronumelor şi adjectivelor pronominale de mai jos: a. nominativ. gen masculin N. acestora (de apropiere). plural. aceia (de depărtare). celelalte. acestora (de apropiere).D.adjectiv pronominal posesiv. cartea este de la aceia. şi are func ia sintactică de atribut adjectival. gen feminin N. celeilalte (de diferen iere) Cazul Nr. complement circumstan ial de loc (merge la ceilal i cu colindul) etc. celelalte. singular.Ac. cestorlal i (de diferen iere) Cazul Nr.D. acelora (de depărtare). gen feminin N. Căr ile librarului acesta/acestuia sunt foarte vechi. gen masculin N. Băiatului acestuia/acesta i-am dat premiul cel mare. cealaltă. b. singular. acela (de depărtare). aceştia (de apropiere). mă gândesc la acesta). acelora (de depărtare). singular.Ac. acesteia (de apropiere). celălalt (de diferen iere) G. ceilal i. cestelalte (de diferen iere) G. aceiaşi (de identitate). aceeaşi (de identitate). opinia lui este contra celorlalte). aceloraşi (de identitate). După caz. Fata aceia/acea/aceea creşte crocodili. cestorlalte. număr şi caz cu substantivul om: masculin. acelea (de depărtare). ceastălaltă. complement circumstan ial de timp (a venit înaintea celuilalt). număr şi caz cu acesta. e. 87 . Acest om m-a fermecat (acest . celuilalt (de diferen iere) Cazul Nr. cestuilalt.- pronumele demonstrativ de diferen iere: celălalt. plural. aceleiaşi (de identitate). D. pronumele are următoarele forme: cazul Nr. d. aceasta (de apropiere).Ac. complement direct (îl propun pe acesta). aceea (de depărtare). aceluiaşi (de identitate). cu formele populare ălălalt. celorlal i. aceasta (de apropiere). aceleia (de depărtare). având func ia sintactică de atribut adjectival. aceluia (de depărtare). nume predicativ (Cartea recent publicată este a acestuia. D. cealaltă (de diferen iere) G. I-am dat aceleiaşi fete/aceleaşi fete răspunsul şi astăzi. cestălalt. Pronumele şi adjectivul pronominal nehotărât Pronumele nehotărât substituie nume de persoane sau de obiecte necunoscute vorbitorului sau pe care nu consideră necesar să le precizeze. complement indirect (le-am făcut daruri acelora. celorlalte (de diferen iere) Pronumele demonstrative pot avea următoarele func ii sintactice: subiect (Acesta este propus pentru func ia de deputat). acestuia (de apropiere). ăstalalt etc.Ac. Eg. ceilal i. cesteilalte. tabloul tău este asemenea acestuia. acestea (de apropiere). casele acestuia sunt curate).

D. . singular. câ iva. fem. merge de la unul la altul). oricare.Ac.pl. cadoul este de la altcineva. oricărora masc. care se acordă în gen. altceva). altcineva. oricui La fel: cineva. fiecine.compuse (cineva. ceva. complement de agent (florile au fost udate de fiecare) etc. şi are func ie sintactică de atribut adjectival.pl. ceva. vreunul. fiece. altcineva. unuia La fel: altul. unele unora fem. fiecine. pl. sg fem. D.pl. pl. masc. sg.Ac. sg oricăruia uneia fem. părerile lui sunt contra altuia). Spre exemplu. sg fem. careva. unul una unii G. Când determină un substantiv cu care se acordă în gen. oricare fem. Pronumele compuse cu pronumele relativ ce sunt invariabile: orice. ac iunea contra altcuiva este sub demnitatea ta). oricine G. în enun ul oricărui om normal îi place muzica. Cazul N. pronumele nehotărâte sunt: . oricărui este adjectiv pronominal nehotărât. oricine. fiecare. altul. oarece. masc.). G. nici mai mul i).Din punct de vedere morfologic. copilul tău este asemenea oricui. D. dativ) şi are func ie sintactică de atribut adjectival. Pronumele şi adjectivul pronominal negativ Pronumele negativ ine locul numelor unor obiecte pe care vorbitorul le consideră ca inexistente.niciunul pronume (N-a venit niciunul „nimeni”) şi nici unul conjunc ie + pronume nehotărât (Nu-mi place nici unul. oarecine. în ce priveşte dorin a de a desena. Cazul N. în spatele fiecăruia stă gardianul. număr şi caz. orice. cutare etc. complement direct (citesc orice). niciuna atunci când înseamnă „nimeni” şi ale adjectivului pronominal corespunzător niciun. de 88 . altceva etc. nimic. Flexiunea pronumelui nehotărât se realizează astfel: masc. sg. Func iile sintactice pe care le îndeplineşte pronumele nehotărât sunt următoarele: subiect (fiecare iubeşte muzica). complement indirect (nu mă întâlnesc cu oricine). sg. masc. eu nu am nici un frate.combina ii în care nici este accentuat în frază şi în care se poate intercala. atribut pronominal (sfaturile de la oricare au fost bune. oricăreia masc.simple (unul. număr şi caz cu substantivul om (masculin. Noul DOOM legiferează următoarele forme în grafia pronumelor negative compuse: niciunul. . nici celălalt . pl. nicio. Cazul N.Ac.niciun adjectiv pronominal (N-are niciun chef să facă ce i se cere) şi nici un adverb + articol (Nu e naiv şi nici un om neştiutor) sau nici un conjunc ie + numeral (Mă confunda i. Formele pronumelui negativ sunt nimeni. Se distinge astfel între: . niciunul. complement circumstan ial (el cântă asemenea oricui. pronumele nehotărât devine adjectiv pronominal nehotărât. nume predicativ (prin muzică Lucian a devenit altul. niciuna.

89 . la nominativ. nume predicativ (asta nu înseamnă nimic. al câtelea/a câta (masculin/feminin). niciunuia. corespunde şi pronun ării în două silabe [ničun].D.). prin urmare. ce. caz). în enun ul niciun om normal nu urăşte muzica. În func ie de gen. – nimănui). atribut pronominal (cartea niciunuia nu a fost citită. complement direct (ce faci?). Nimic dintre acestea nu dovedeşte / nu dovedesc adevărul. niciun este adjectiv pronominal negativ. cadoul nu este de la niciunul dintre ei). Cine vine? [Petre]. scrisoarea de la niciunul nu a fost tristă). n-am spus minciuni nimănui).Ac. Niciunul dintre ei n-a venit / n-au venit. pentru cine sunt trandafirii?). Eg.D. nume predicativ (al cui este calul?. niciuna. Iar grafia niciun etc. destul de clare din punctul de vedere al în elesului şi al logicii. complement direct (nu l-am văzut pe niciunul).nimeni. care.exemplu. atribut pronominal (a cui carte s-a vândut cel mai bine?). Al cui este calul? (masculin). număr. nu numai al analizei gramaticale. număr şi caz.D. formele pronumelui sunt câ i/câte (masculin. diferen ele următoare: A cui este maşina? (feminin)./G. Nimeni dintre ei n-a venit / n-au venit. vom avea. complement de agent (florile nu au fost udate de niciuna dintre ele) etc. pronumele niciunul. pe care: pe care i-ai cumpărat-o? Cu cine te-ai întâlnit?. cât. număr şi caz cu substantivul om (masculin. Flexiunea pronumelui negativ înregistrează următoarele forme: pronumele nimic este invariabil. al câtelea. Pronumele interogativ poate îndeplini func iile sintactice de: subiect (Cine dansează?). complement circumstan ial de timp (După cine ai sosit?) etc. niciuneia). Aceste combina ii se folosesc mult mai rar decât pronumele şi mai ales în astfel de structuri binare. şi are func ie sintactică de atribut adjectival. Pronumele şi adjectivul pronominal interogativ Pronumele interogativ ine locul – într-o propozi ie interogativă – substantivului aşteptat ca răspuns la întrebare. cine. . care. b. care/căruia/căreia/cărora (masculin sing. feminin). Ce faci? [cumpărături]./feminin sing. nominativ) şi are func ie sintactică de atribut adjectival. EXERCI IUL 47 Indica i forma corectă a verbelor din următoarele enun uri: a.Ac. Func iile sintactice pe care le îndeplineşte pronumele nehotărât sunt următoarele: subiect (nimeni nu urăşte muzica). singular. complement indirect (nu mă întâlnesc cu nimeni. complement circumstan ial (nu merge pe la niciunul). pronumele nehotărât devine adjectiv pronominal negativ.niciunul. care se acordă în gen. . formele lui cine şi care vor fi. În func ie de caz. G.Ac. Pronumele ce este invariabil (adică nu-şi schimbă forma în func ie de gen. d. complement indirect (Pe cine ai văzut? La cine te gândeşti? Contra cui te-ai opus?). Pronumele interogative sunt următoarele: cine. adverbul măcar (N-are nici măcar un prieten). c. Când determină un substantiv cu care se acordă în gen. cine/cui (N. Spre exemplu. complement de agent (de cine a i fost lovi i?).. Nimeni şi nimic nu mă poate / nu mă pot face să întâlnesc cu tine. G. iar la acuzativ pe cine. pronumele nimeni variază după caz (N. masculin şi feminin plural). niciuna variază în func ie de gen şi caz (N.

ai căror. Care dintre miniştri a fost demis ?/ Care dintre miniştri au fost demişi? c. Casa (al cărui. Spre exemplu. număr şi caz cu substantivul pe care îl înlocuieşte. al câtelea. Aten ie! În cazul genitiv pronumele relativ se acordă în gen.. complement direct (Cartea pe care ai cumpărat-o. ale căror. pe care. adesea. în acest caz neutru. care. ai cărei. singular).). ce este adjectiv pronominal interogativ. EXERCI IUL 48 Indica i forma corectă a enun urilor următoare: a. Spre exemplu: cartea al cărei titlu m-a fascinat. te rog. Oraşele (a căror. ale căror. maşinile al căror volan a fost schimbat. cât. ce. complement circumstan ial de loc (Oraşul în care mergem este locul de baştină al prietenilor noştri.Când determină un substantiv cu care se acordă în gen. a căror. nume predicativ (Cine este decanul. Este vorba despre un acord complicat. b. EXERCI IUL 49 Pune i în enun urile următoare pronumele relativ care la forma corectă: a. pronumele interogativ devine adjectiv pronominal interogativ. acela a venit să ne întâmpine. pronumele relativ devine adjectiv pronominal relativ şi are func ie sintactică de atribut adjectival. b. atribut pronominal (Fata ai cărei ochi te-au fermecat. iar al cu volan. iar titlu cu al (masculin. număr şi caz cu substantivul om (masculin. fata căreia i-ai dat flori. chiar vorbitorii nativi de română îl ratează. să mi-o împrumu i şi mie. c. iar articolul posesiv-genitival se acordă în gen şi număr cu substantivul determinat de pronumele relativ. Func iile sintactice ale pronumelui relativ sunt: subiect (Fata care vinde flori a terminat şcoala de horticultură). au o inută mai elegantă: căror se acordă cu maşinile. şi are func ie sintactică de atribut adjectival. în enun ul Ce om nu iubeşte muzica?. complement indirect (Fata la care te gândeşti. număr şi caz. a cărei. oraşul deasupra căruia zburăm este locul de baştină al prietenilor mei). Când determină un substantiv cu care se acordă în gen. Am întâlnit-o pe florăreasa (ale cărei. Pronumele relativ are aceleaşi forme cu pronumele interogativ: cine. în enun ul Acum ştiu ce fată te-a fermecat ce este adjectiv pronominal relativ şi are func ie sintactică de atribut adjectival.. al cărei) acoperiş s-a deteriorat a fost restaurată. singular. : cartea se acordă cu cărei (feminin).). nominativ) şi are func ie sintactică de atribut adjectival. tocmai a trecut pe aici). între o subordonată şi regenta ei. Ce-i cu astea / Ce-s cu astea? (nu uita i că pronumele ce este invariabil şi că forma lui este de masculin.) Pronumele şi adjectivul pronominal relativ Pronumele relativ are rolul de a face legătura sintactică între propozi ii. număr şi caz. tocmai a trecut pe aici. care se acordă în gen. ai cărei) flori i-au plăcut şi ie. a cărei. 90 . a cărui. Pe care l-ai văzut? / Care l-ai văzut? (re ine i că în această situa ie care este în cazul Ac. neutrul are la singular formă identică cu masculinul). ale cărei) industrie a prosperat sunt astăzi mari centre economice. Spre exemplu. tocmai a trecut pe aici).

Numeralul cardinal exprimă un număr sau ordinea obiectelor prin numărare: doi. la pentru dativ: plăcintele a trei bucătărese. sau prin alăturare două sute. Numeralul ordinal se declină cu ajutorul articolului cel/cea urmat de prepozi ia de (eg.numeralele cardinale simple sunt de la unu. Numeralul ordinal indică ordinea obiectelor prin numărare: al doilea. paşcinci. numeralul ordinal se formează din numeralul cardinal precedat de a/al şi urmat de articol enclitic: al + patru +le+a →al patrulea. re etele celor trei sunt sigure). NUMERALUL Numeralul este partea de vorbire care exprimă un număr sau ordinea obiectelor prin numărare. patru sute cincizeci. treisprezece parale. numeralul adverbial.. iar celelalte numerale compuse se scriu separat (eg. primul/prima) şi forme compuse (al cincizecilea/ a cincizecia) Ca structură. numeralul ordinal. serie în care intră şi zero. trei sute cincizeci. Tipurile de numerale sunt următoarele: numeralul cardinal. complement indirect (mă gândesc la cei doisprezece) etc. treişpe. Aceste forme sunt greşite şi semnalează neaten ia vorbitorilor. milion.4. Ele sunt formate prin compunere după cum urmează: două+zeci. douăzeci şi nouă. nume predicativ (darurile sunt de la trei). a + patru +a →a patra. trei+spre+zece. douăjdemii etc. numeralul multiplicativ. . 91 . doişpce. numeralul colectiv.la zece. doişpe.numeralele cardinale compuse sunt de la unsprezece înainte. miliard. 1. patru sute treizeci şi şase de cereri). înlocuitor al substantivului. paisprezece. Numeralul cardinal poate avea valoare de adjectiv. mie. şase personaje şi un autor). Compusele de la unsprezece până la nouăsprezece şi cele de la douăzeci la nouăzeci se scriu împreună. Numeralele de la unu la nouăsprezece se aşază direct lângă substantiv (doi lei. într-un cuvânt. Numeralele cardinale sunt de două feluri: simple şi compuse. celei de a doua i-a mul umit. patruzeci şi doi). În cazul numeralelor ordinale compuse în componen a cărora intră un numeral cardinal terminat în consoană – eg. Aten ie! În limba vorbită se întâlnesc adesea variante neacceptate de norma literară. 2. La această serie se mai adaugă sută. Este vorba despre forme precum unşpe. a oferit mâncare la doi invita i). situa ie în care se comportă ca un substantiv: subiect (doi dorm). unşpce. douăşunu. atribut (plăcintele de la cei cinci au fost gustoase. opt – înainte de articol se intercalează vocala de legătură u: al optulea. numeralul distributiv. Cazul genitiv şi dativ se realizează cu ajutorul prepozi iei a pentru genitiv. . doi.. al şaisprezecelea etc. patruzeci şi trei etc. Numeralul ordinal are forme simple (întâiul/întâia. numeralul frac ionar. complement direct (îi aştept pe cei doisprezece). De la douăzeci înainte numeralele se leagă de substantiv prin prepozi ia de (douăzeci de lei. situa ie în care se comportă ca un adjectiv: se acordă în gen şi caz cu substantivul şi are func ie sintactică de atribut adjectival (trei plăcinte). l-am întâlnit pe cel de al cincilea în cursă). Eg. care sunt utilizate de vorbitori în virtutea principiului economiei de efort.

EXERCI IUL 50 Observa i pleonasmul în enun ul directorul a fost interesat de ambele trei situa ii men ionate în raportul redactat de procuratura locală. 4.- Numeralul ordinal poate avea valoare adjectivală. complement indirect (I-am dat celui de-al treilea daruri). sută. Răspunsurile amândurora sunt lăudabile. le-am dat amândurora ciocolată. câteşipatru. complement direct (L-am văzut pe al doilea). întâiul prieten. arătând câte obiecte formează o comunitate: tuspatru. întreit. valoare substantivală. Am citit ambele căr i. patru. situa ie în care se comportă ca un adjectiv.). am dat ciocolată la to i şase copiii. numeralul colectiv are func ie sintactică de atribut adjectival (Tustrei pădurarii au fost viteji. Numeralul multiplicativ se poate forma de la orice numeral cardinal. Amândoi au dansat. nume predicativ (darul este de la amândoi). tustrei (formate prin compunere din to i +numeral cardinal). câteşicinci etc. complement circumstan ial (A sosit înaintea a to i cinci. D. Numeralul colectiv exprimă înso irea. cvintuplu. adică se acordă cu substantivul determinat şi are func ie sintactică de atribut adjectival (eg. răspunsurile a tuscinci elevii au fost considerate corecte. câteşpatru. to i patruzeci/toate patruzeci etc.). triplu. răspunsurile a to i cinci elevii au fost considerate corecte). sau valoare substantivală. iar de la ideea de „colectiv de trei” formele sunt câteşitrei. i-am felicitat pe tustrei pădurarii). atribut (Tablourile a to i cinci au fost expuse la Bucureşti) etc. zece. Am dat cadouri ambilor copii). Numeralele multiplicative sunt derivate parasintetice (formate şi cu prefix şi cu sufix) formate cu prefixul -în şi sufixul –i: îndoit. dar cel mai frecvent întâlnite sunt cele formate de la numeralele doi. Formele de genitiv şi dativ se realizează cu ajutorul prepozi iilor: am dat ciocolată la amândoi copiii. complement circumstan ial (Bătrâna este mai hotărâtă decât cea de-a doua) etc. apozi ie în raport cu un pronume (Ei amândoi sunt pleca i în concediu. mie. Există de asemenea forme populare: tuscinci. prima felicitare). Numeralul colectiv poate avea valoare adjectivală. nume predicativ (Merele sunt de la cel de-al doilea). amândoi (amândouă). func iile sintactice ale numeralului colectiv sunt de subiect (Amândoi dansează). amândoi. I-am văzut pe to i cinci etc. Când are valoare substantivală. a numeralului colectiv amândoi este amândurora (şi nu amândorura). atribut (Răspunsul celui de-al doilea a fost mai bun).). cvadruplu. înmiit. De la ideea de „colectiv de trei” înainte. complement direct (Iam felicitat pe to i patruzeci). Eg. nu după ei. 3. înzecit etc. Formele numeralului colectiv sunt ambii (ambele). complement indirect (Mă gândesc la to i doisprezece). complement de agent (A fost faultat de amândoi). situa ie în care ine locul unui substantiv şi are comportamentul sintactic al unui substantiv: subiect (Al doilea doarme). To i cinci dansează frumos. Atunci când are valoare adjectivală. Aten ie! Forma de G. trei. 92 . complement de agent (Masa a fost rezervată de cel de-al patrulea).). situa ie în care se comportă ca un substantiv (eg. există şi formele to i trei/toate trei. ambii etc. tuspatru. situa ie în care se comportă ca un adjectiv (eg. Primele numerale din seria numeralelor multiplicative au sinonime neologice: dublu. Numeralul multiplicativ indică propor ia în care creşte o cantitate sau o calitate.

numeralul distributiv poate fi subiect (Ne-au aşteptat câte doi).). de şapte ori. nume predicativ (Asta nu înseamnă decât o doime). Eg. O treime dintre oameni nu au mers la meci. variază după număr (sfert/sferturi) şi de caz (un sfert/unui sfert) şi pot fi articulate hotărât (sfertul. Eg. când numeralul e folosit fără determinări. D. eg. de câte două ori. deci are valoare substantivală. rezultatul întreitului efort. deci determină un substantiv.. patru cincimi etc. Eg. Este alcătuit obligatoriu dintr-un numeral cardinal (dar şi ordinal sau distributiv) care func ionează ca un adverb. de câte şapte ori etc. complement direct (Au trimis to i câte douăzeci). câştigă înzecit. complement indirect (Vorbesc cu câte doi). întâia oară. Eg. de două ori.. o treime. când determină un verb.. de un milion de ori etc. pătrimea etc. câte unu. o dată. se acordă cu substantivul regent în gen. 5. lucrează întreit. Aten ie! În ce priveşte situa ia în care numeralul frac ionar la singular are func ie de subiect. a treia oară etc. situa ie în care numeralul se comportă ca un adverb. 93 . efort întreit. la singular (O treime a venit) sau acord după în eles. Numeralele frac ionare au valoare substantivală. Numeralul multiplicativ poate avea şi valoare adverbială. Forma numeralului distributiv se realizează prin asocierea adverbului câte cu un numeral cardinal. atribut Răspunsurile unei treimi. adică înlocuiesc un substantiv şi se comportă ca un substantiv: ele au formă fixă de gen (o doime. a doua oară. complement indirect (Mă gândesc la o pătrime dintre ei). Func ia sintactică a numeralului adverbial este de complement circumstan ial. cincime – feminin. Când stă înaintea substantivului preia articolul hotărât de la substantiv. Atunci când înlocuieşte un substantiv. complement direct (Ştiu o pătrime dintre invita i). Au venit mul i oameni. de două ori. număr şi caz. Numeralul adverbial arată de câte ori se repetă o ac iune şi în ce propor ie numerică se manifestă o calitate (cantitate) a unui obiect. când numeralul frac ionar este determinat de un substantiv cu prepozi ie. Eg. Scrie încă de trei ori. numeralul distributiv este atribut adjectival (Au cumpărat câte trei buchete). Eg.). complement de agent (exerci iul a fost rezolvat de o pătrime dintre elevi) etc. de trei ori. energie întreită (N. Gramatica Academiei vorbeşte despre mai multe posibilită i de acord ale predicatului: 1.). Func iile sintactice ocupate de numeralul frac ionar sunt de subiect (eg. A vândut de trei ori cât şi-a propus. Eg. la plural. O doime nu şi-a făcut antrenamentul). O treime a plecat. energiei întreite/ energiilor întreite (G. 7. câştigarea a câte două mii de euro. 6. Eg. Cazurile genitiv şi dativ se realizează cu ajutorul prepozi iei. acord prin atrac ie. acord gramatical. Spunem ca pluralul oameni atrage numărul plural la predicat. 2. Eg. plata a câte unei cincimi etc. Sau O treime au plecat.. nume predicativ (Au fost câte patru). Atunci când are valoare adjectivală.Numeralul multiplicativ are valoare adjectivală şi se comportă ca un adjectiv. (acordul prin atrac ie se manifestă atunci când numărul singular/plural al verbului predicat e ob inut prin influen a unui cuvânt din vecinătate. câte patruzeci şi doi etc. le-au dat la câte doi. complement de agent (Am fost întâmpina i de câte doi). câte doi. Numeralul distributiv arată repartizarea obiectelor şi persoanelor în grupuri egale numeric şi gruparea numerică a obiectelor. sfert – neutru). Numeralul frac ionar denumeşte o frac ie şi redă numeric raportul dintre parte şi întreg.).Ac.

fată voioasă/fete voioase. 5. roşu. feminin plural): eg. Clasificarea adjectivului În func ie de tipul informa iei pe care o atribuie substantivului.) şi b. număr şi caz. cu trei forme (dintre cele patru enumerate mai sus adjectivul înregistrează doar trei): eg. gustos etc. limpede.). fermecător. bordo. tânăr. adjectiv provenit din verb la participiu: pomul îndoit de vânt. dulce. adjectivele sunt a. (pentru rezolvarea acestui exerci iu pute i consulta G. bleu. cu două forme (dintre cele patru enumerate mai sus adjectivul înregistrează doar două): eg. Gradele de compara ie În func ie de intensitatea trăsăturii pe care o atribuie unui obiect. provenit din verb la gerunziu: mâini tremurânde. invariabile (adjectivele au o singură formă şi aceeaşi pentru masculin. numărul. feminin singular.) 5.) provenite din verb.. 94 . zeiesc. 5. aparte. maşinii stricate/maşinilor stricate. în subcapitolele Pronumele. adjectivele sunt cu patru forme flexionare (există formă pentru masculin singular. adverb. adjectivele se caracterizează prin grade de compara ie. mic. ADJECTIVUL Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care determină substantivul căruia îi atribuie o informa ie specifică. înalt. feminin.Referitor la numeral Noul DOOM men ionează următoarele: Normele actuale acceptă la femininul nearticulat al numeralului ordinal întâi postpus substantivului şi forma întâia: clasa întâi/întâia. provenit din pronume: această casă. Eg. gălbui. pronume. Gramatica normativă.. adesea o însuşire. om bun. mare... Eg. kaki.) propriu-zise/calificative. EXERCI IUL 51 Indica i forma corectă a enun ului: Cele patru milioane de lei nu ajung / Cei patru milioane de lei nu ajung. maro. greoi. (adjectivele provenite din pronume le-am discutat în cadrul unită ii de învă are pronumele. Categoriile gramaticale ale adjectivului sunt genul. Din punctul de vedere al formei. Adjectivele calificative exprimă caracteristici ale obiectelor (eg. chibzuit. Adjectivul se acordă cu substantivul pe care îl determină în gen. vechi. fiecare om. cazul şi intensitatea (gradele de compara ie). aprig. maşină stricată/maşini stricate. Eg. cu minte=în elept. parfumat. Grui ă. om de seamă=om important. niciun om etc. Gradele de compara ie ale adjectivului sunt următoarele: 1. prevăzător. mişto. exuberant. Un grup de cuvinte sinonim cu un adjectiv şi care se comportă semantic şi sintactic precum un adjectiv formează o locu iune adjectivală.2. plural şi singular): eg. provenit de adverb: haine gata. Locu iunea adjectivală. casa mea.şi adjectivul pronominal de.1. gradul pozitiv este neutru din punctul de vedere al intensită ii. Eg. masculin plural. tablou pictat/tablouri pictate/tabloului pictat etc.

mai bun. cu prefixe şi sufixe (extra-. Introducerea în compara ie a termenului ca şi. Eg. cei mai pu ini buni. foarte bun. posterior. prin repetarea unui 95 . în raport cu. Eg.2 superlativul absolut exprimă o intensitate a însuşirii la un grad înalt fără o evaluare prin raportare la alte repere. În compara ia de inegalitate termenul cu care se face compara ia poate fi introdus prin fa ă de. Se formează cu adverbul foarte urmat de adjectiv la forma de pozitiv. tipografic etc. vecinul era tot atât de bun ca şi vecina. inferioară sau egală în raport cu aceeaşi însuşire a altor obiecte sau a aceluiaşi obiect în circumstan e diferite. minor. cele mai bune. om la fel de bun (ca/ ca şi/ precum părin ii). superior.). cel mai bun băiat dintre to i etc. anterior. cele mai pu in bune (superlativ relativ de inferioritate). în loc de ca este greşită. Notă. forma corectă fiind Sunt mai înalt ca tine. Ca şi este tot mai des folosit astăzi de vorbitori pentru evitarea cacofoniei (eg. Eg. prea-. adevărat. om tot aşa de bun. Sunt mai înalt ca şi tine este o formulare greşită. Sunt greşite formulările de genul: mai inferior. ca şi se foloseşte şi în structuri unde nu are func ie de evitare a cacofoniei. enorm. Ion este mai deştept fa ă de/ în compara ie cu/ în raport cu/ pe lângă Petre.). ulterior. Ion este mai pu in deştept fa ă de/ în compara ie cu/ în raport cu/ pe lângă Petre. nemaipomenit de bun etc. exterior. cei mai buni (superlativ relativ de superioritate). inferior. cea mai pu in bună. De aceea ele nu pot fi puse la comparativ. Unele adjective au sens de superioritate sau de inferioritate. principial. în compara ie cu. ca şi cafeaua.2. pe lângă. (Despre cacofonie şi evitarea ei pute i revedea capitolul despre ortografie şi punctua ie). gradul comparativ indică evaluarea intensită ii însuşirii ca superioară. în loc de ca cafeaua). în raport cu. lingvistic. mai pu in bun. om deopotrivă de bun. 3. hiper-.1 superlativul relativ este realizat prin asocierea comparativului de superioritate/inferioritate cu cel / cea / cei / cele: cel mai bun.etc. fundamental. Există şi adjective al căror sens nu permite compara ia: complet. Avem astfel: comparativ de egalitate: se formează cu locu iunile la fel de. În compara ia de superioritate termenul cu care se face compara ia poate fi introdus prin fa ă de. comparativ de inferioritate indică intensitatea mai redusă a calită ii atribuite unui obiect. infinit. Există şi alte modalită i de formare a superlativului: cu ajutorul altor adverbe (extraordinar de bun. prin repetarea adjectivului (frumos-frumos). fiind forme ale comparativului de superioritate sau de inferioritate în limba latină de unde au fost împrumutate: eg. Prin analogie. deopotrivă de+adjectivul la gradul pozitiv. sau Ion ca şi profesor este foarte rigid (varianta corectă fiind Ion ca profesor este foarte rigid). prea bun. mai superior etc. gradul superlativ indică o intensitate maximă a însuşirii şi are două forme: 3. Eg. ultra-. electric. pe lângă. tot aşa de. Eg. Aten ie! Gramatica Academiei face următoarea men iune referitoare la exprimarea comparativului. Termenul cu care se face compara ia este adesea introdus prin dintre. 3. major. comparativ de superioritate indică intensitatea mai ridicată a calită ii atribuite unui obiect. precum în zboară ca şi fulgul (varianta corectă fiind zboară ca fulgul). în compara ie cu. super. din: cel mai bun băiat din clasă. cea mai bună. cel mai pu in bun. Eg.

crud. cu adverbe provenite din pronume relative (Ce mâncare bună!). Vorbitorul poate considera ac iunea reală. (barometru) aneroid. a se afla. Referitor la adjectiv. noul DOOM stipulează următoarele norme morfologice. adjectivul preia mărcile de caz ale substantivului. echivocă). formă de feminin: (metal) alcalino-pământos. 5. văzută din perspectiva emi ătorului enun ului. CARACTERIZAREA VERBULUI Din punct de vedere semantic.modul – indicativ. 2. verbul arată ac iuni. iar la plural (dacă au plural).3. aceasta nu înseamnă că şi adjectivele în cauză ar fi „neutre”. Din punct de vedere sintactic. 1.). EXERCI IUL 52 1. rar întâlnite. chiar dacă au la singular formă de masculin. număr şi caz cu substantivul determinat. când adjectivul este complement indirect (Din galbenă s-a făcut verde). viitor – exprimă momentul desfăşurării ac iunii. b. i-am dat fetei frumoase – D. în ordinea de preferin ă analoagă/analogă. eg. procese. complement circumstan ial (Îl cunosc de mic). Există câteva situa ii speciale. starea (a fi. analog. Frumoasei fete. La unele adjective neologice. dorită etc. VERBUL Verbul este partea de vorbire flexibilă care arată ac iunea (a citi. stări. a dansa. a se găsi) şi existen a/devenirea (a se însera. a deveni). supin. Grădina casei zugrăvită e în paragină/ grădina casei zugrăvite e în paragină. fenomene. Indica i forma corectă a adjectivelor din enun urile de mai jos: a. posibilă. admite la feminin forme cu şi fără alternan a o (accentuat) . 1. conjunctiv. norma actuală. formulările sunt fetei frumoase. casa femeii frumoase – G. brici de deştept). infinitiv. Func iile sintactice ale adjectivului sunt de atribut adjectival (se acordă în gen. Eg. 96 . Din punct de vedere morfologic. Cu adjectivul postpus. omoloagă/omologă (în timp ce la altele nu admite forme cu oa: barocă. trecut.oa. participiu. profesorilor deştep i. Unele adjective vechi şi mai ales neologice se folosesc numai pentru substantive de un singur gen. Ac.timpul – prezent. fata frumoasă –N. (foc) bengal. Indica i femininul următoarelor adjective şi apoi pluralul masculin şi feminin: propriu. Modul indică atitudinea vorbitorului fa ă de ac iunea denumită. (substantiv) epicen. adjectivul/substantivul vagabond are femininul vagaboandă. a merge. 6. nu vagabondă. reflectând uzul persoanelor cultivate. 2.sunet (buuuună mâncare). cu substantive (foc de inteligent.. imperativ. condi ional-optativ. verbul constituie centrul unui enun /al unei propozi ii. gerunziu. Am trimis felicitări micii/micei artiste laureată la Cannes/ Am trimis felicitări micii/micei artiste laureate la Cannes. . Aten ie! Când este antepus substantivului. a mânca). nume predicativ (Feti a este voioasă). 6. a evolua. în cazul celor referitoare la substantive neutre. deştep ilor profesori. categoriile gramaticale ale verbului sunt: . viteaz.

conjugarea I. a III-a. tranzitivitatea se referă la puterea verbului de a se combina cu un complement direct.numărul – singular/plural – se referă la câte persoane (una sau mai multe) sunt implicate în ac iune. Iar din punct de vedere sintactic. nepredicative: nu au un în eles de sine stătător (au un con inut semantic abstract) şi nu pot realiza func ia sintactică de predicat. a merge – conjugarea a III-a. De aceea se numesc auxiliare morfologice. predicative: au în eles de sine stătător şi pot realiza func ia de predicat (în această situa ie se găsesc majoritatea verbelor). Eg.conjugarea a II-a. persoana a II-a. persoana a III-a: eu cânt. voi cânta i. Verbele nepredicative sunt de două feluri: auxiliare şi copulative.tranzitivitatea se referă din punct de vedere semantic la faptul că ac iunea unui verb se răsfrânge direct asupra unui obiect. a II-a. Diateza pasivă Viitorul anterior Conjunctivul perfect Condi ionalul-optativ perfect Infinitivul prefect Prezumtivul prezent/ perfect A FI marchează Golul a fost înscris de fundaş. verbele sunt predicative şi nepredicative: a. a vrea. el cântă. .1 Verbe predicative şi verbe nepredicative În func ie de posibilitatea de a îndeplini sau nu func ia de predicat.diateza – activă. În func ie de grupa în care se încadrează (conjugarea I. eu cânt / noi cântăm. a iubi. Verbul se mai caracterizează şi în func ie de tranzitivitate şi de conjugare: . am fi dansat A VREA marchează Voi învă a. tu cân i. a bea . 6. a avea. CLASIFICAREA VERBULUI 6.2. noi cântăm.. a IV-a) verbele manifestă în conjugare trăsături comune. .2. b. Voi fi citit cartea până să înceapă filmul. a. Ele au rolul de a marca modul. Verbele auxiliare sunt a fi. pasivă. reflexivă – se referă la raportul între cel care face ac iunea şi cel care o suferă. .conjugarea se identifică în func ie de termina ia verbului la forma de infinitiv (adică la forma din dic ionar): a lucra . vei învă a Va fi învă ând/ va fi învă at Perfectul compus Viitorul familiar Condi ionalul-optativ perfect Condi ionalul-optativ perfect Viitorul Prezumtivul 97 . ei cântă.persoana se referă la participan ii implica i în ac iune: persoana I. timpul şi diateza. ai dansa Aş fi dansat. a urî – conjugarea a IV. Să fi citit Aş fi dansat A fi dansat O fi cântând / o fi cântat A AVEA marchează Am dansat Am să învă Aş dansa.

a dura. a nu pleca).b. dar întotdeauna la persoana a III-a (a se cuveni. 98 VALORI DE VERB COPULATIV Vacan a este frumoasă. Verbe impersonale. a prii etc. se ştie. a dăinui. Verbele copulative sunt instrumente gramaticale care formează predicatul nominal împreună cu un nume predicativ. când înseamnă a sta undeva. a însemna. El a devenit inginer. a lua naştere) A AJUNGE (atunci când înseamnă a sosi) A ÎNSEMNA (când are sensul de a scrie. Verbele copulative sunt următoarele a fi. El dansează. a gusta ceva. a se fabrica. a deveni. a ajunge. a exista. a trebui. Dacă este predicat. verbele sunt personale şi impersonale: a. Verbele personale şi verbele impersonale În func ie de comportamentul verbului fa ă de persoană (verbul intră sau nu în rela ie cu o persoană gramaticală). a cunoaşte când sunt la diateza reflexivă şi au sens impersonal: se zice. a desena ceva. El rămâne inginer. în func ie de persoana cu care intră în rela ie). verbul are un subiect gramatical. El pare inginer. Este vorba despre verbe care indică fenomene meteorologice (a tuna. a ajuta pe cineva). a veni. A PĂREA (atunci când are sens impersonal) A CONSTITUI (dacă e sinonim cu a se forma) 6. a nota) A RĂMÂNE (atunci când are sens locativ. a se întâmpla) A DEVENI A FACE (atunci când înseamnă a se produce. a dansa ceva). Fiecare dintre acestea pot să fie. verbele se grupează în verbe tranzitive şi verbe intranzitive. Din punct de vedere semantic nu acceptă să intre în rela ie cu o persoană. b. . a se construi. a proveni. (Verbul reac ionează prin schimbarea desinen ei. a rămâne. El se face inginer. Intră în această serie şi verbele care au subiect. Eg.) şi verbe precum a auzi. Verbele tranzitive şi verbele intranzitive În func ie de capacitatea de a intra în rela ie cu un complement direct. a se afla. Contextul specific lor este verb+pe cineva (a iubi pe cineva. a proveni.).). a constitui. Cartea asta înseamnă o avere.3. predicative. a şti. Ac iunile lui constituie subiectul anchetei. a se arăta. locu iuni verbale (a-i părea bine. a costa. a întreba pe cineva. a merge. a fi posibil) A IEŞI (atunci când înseamnă a pleca. în anumite contexte. verbele tranzitive pot primi complement direct. a ninge). se spune etc. o singură formă. El a ajuns inginer. 6.2.2. verb+ceva (a face ceva. a se găsi. a se duce. El a ieşit inginer. a se face. a vie ui. prin urmare. a avea loc. a trece. a invita pe cineva. a-i părea rău etc. a ieşi. expresii care se referă la stări atmosferice (e frig. Verbele personale au posibilitatea de a intra în rela ie cu o persoană gramaticală. e cald etc.2. a părea. Eu dansez. Tu dansezi. VALORI DE VERB PREDICATIV A FI (atunci când a fi înseamnă a trăi. iar din punct de vedere gramatical nu cunosc opozi ia specifică persoanei şi au. a.

Ele au două valori tranzitive realizate prin complementul direct al persoanei (verb+pe cineva) şi prin complementul direct al obiectului (verb+ ceva). Există câteva verbe care intră în contextul verb+ceva+pe cineva. este autorul ac iunii de a mânca. 6. a ninge. a sta. b. săvârşeşte o ac iune şi în acelaşi timp o suferă.1 Diateza se referă la rela ia dintre ac iune. c. timpul. Spunem în acest caz că verbul este la diateza pasivă. Aceste verbe se numesc dublu tranzitive. urmări i rela ia dintre subiectul gramatical – autorul ac iunii – obiectul care suportă ac iunea în următoarele enun uri: a. În ceea ce priveşte enun ul c. Petre mănâncă mere. CATEGORIILE GRAMATICALE ALE VERBULUI Categoriile gramaticale ale verbului sunt diateza. el îndeplineşte func ia sintactică de complement de agent. Grădina lucrată de muncitori). Te gândeşti la vacan ă. Spunem în acest caz că verbul este la diateza reflexivă. verbele intranzitive nu pot primi complement direct.3. În func ie de acest criteriu. Spunem în acest caz că verbul este la diateza activă. b. se constată că subiectul gramatical. a învă a+ ceva+pe cineva. Eg. autorul ac iunii şi obiectul asupra căruia se răsfrânge ac iunea. a merge etc. verbul are trei diateze: diateza activă. Subiectul gramatical este autorul ac iunii pe care o suferă un complement direct. modul. A i constatat de asemenea în b. Ea se ab ine de la mere.Intranzitivele nu permit acest context: a telefona pe cineva este o construc ie greşită). care este autorul ac iunii. Aceste două complemente directe se numesc al persoanei (pe cineva) şi al obiectului (ceva) deoarece ac iunea exprimată de verb se răsfrânge direct asupra unei persoane sau asupra unui obiect. Merele sunt mâncate de Petre. că subiectul gramatical merele suferă ac iunea pe care o face un complement. verb+pe cineva. Petre. Ele nu intră în contextul verb+ceva. A i constatat că în a. ac iunea se răsfrânge asupra lui însuşi. Tablourile se văd de departe. a ruga+ ceva+pe cineva etc. cine este agentul ac iunii. ecua ii uşor de rezolvat de către copii). b. Pentru a constata mai bine specificul fiecărei diateze. a ploua. 99 . Iar ac iunea se răsfrânge direct asupra obiectului mere. Pentru că în enun ul b. subiectul gramatical. Petre. Diateza reflexivă are în componen ă obligatoriu un pronume reflexiv în cazul acuzativ (el se gândeşte) sau dativ (el îşi aminteşte).3. Eg. La diateza pasivă verbele se construiesc cu ajutorul verbului auxiliar a fi + participiul verbului de conjugat (sunt mâncate). c. Petre este complementul care arată cine face ac iunea. Complementul de agent mai poate determina un adjectiv (eg. 6. Petre se gândeşte la mere. persoana şi numărul. diateza pasivă şi diateza reflexivă. Petre. EXERCI IUL 53 Identifica i verbele din enun urile următoare şi stabili i la ce diateză sunt: a. un verb la supin (eg. dar nu este subiectul gramatical al propozi iei. a întreba+ ceva+pe cineva.

d. . reală. .modul indicativ: arată o ac iune sigură. e. cântând. dansat. . Se distinge prin sufixul gramatical –înd / -ind. citind. La modurile nepersonale verbul nu intră în rela ie de acord. a cânta. felul în care vorbitorul consideră ac iunea.. Dansa i! Cânta i! Imperativul se distinge prin intona ie. f. Oricare dintre liderii politici poate fi contestat. a dansa sunt verbe predicative (aspect re inut şi de dic ionare). Modurile personale şi predicative sunt indicativul. am dansat. Verbul la modurile personale intră în acord gramatical cu subiectul în ce priveşte persoana şi numărul. Modurile nepersonale sunt infinitivul.modul supin denumeşte ac iunea sau starea: de cântat. aş cânta.. Este vorba despre: . din punct de vedere semantic.modul condi ional-optativ: arată o ac iune dorită sau o ac iune a cărei îndeplinire depinde de o condi ie. 100 .modul conjunctiv: arată o ac iune posibilă. cel mai adesea fiind vorba de un ordin. e. a dansa. Conjunctivul se distinge prin conjunc ia să. aş fi citit. / Avem de-a face cu un impostor.modul infinitiv exprimă numele ac iunii. Te felicită pentru concurs./ Ca unul care cunoaşte situa ia. să cântăm. nepersonale/nepredicative: verbele nu îşi modifică forma după persoană şi nu pot fi predicate în propozi ie. realizabilă. personale/predicative: verbele îşi modifică forma după persoană şi pot fi predicate în propozi ie.3. EXERCI IUL 54 Indica i forma corectă a enun urilor: a. / Îmi plac sportul şi muzica. Condi ional-optativul se distinge prin prezen a auxiliarului a avea. g. Avem a face cu un impostor. Ca unul care cunosc situa ia. Eg. de citit. Citeşte!. conjunctivul. pot sa vă spun. poate să fie pus la un mod nepredicativ. Tu ai fost felicitat pentru concurs. am dansa.modul participiu exprimă ac iuni terminate şi suferite de o fiin ă sau un obiect. 6. vom citi. / Unii dintre noi vom citi cartea. citit. .modul gerunziu exprimă o ac iune în desfăşurare. imperativul. Din punct de vedere sintactic modurile sunt a. / Stăm bine în ceea ce privesc rezultatele sportive. Stăm bine în ceea ce priveşte rezultatele sportive. Modul Modul verbului arată. . să fi citit. adică un verb care poate avea func ie de predicat.d. . de dansat. Se distinge prin particula a. condi ional-optativul. o poruncă. b. Îmi place sportul şi muzica. a citi.. cântat. cântăm.2. c. Nici mama nici tata n-a plecat / Nici mama nici tata n-au plecat. dar sunt puse la un mod nepredicativ. eg. b. . pot să vă spun.. să dansăm. spre exemplu A scrie cite este foarte greu. Nu s-a oprit din dansat toată seara. Se distinge prin prepozi ia aşezată înaintea participiului. / Oricare dintre liderii politici pot fi contesta i. Unii dintre noi vor citi cartea. gerunziul. a citi.modul imperativ exprimă o ac iune realizabilă. participiul şi supinul. dansând. Aten ie! Un verb predicativ.

i. În func ie de conjugare formele verbului sunt următoarele: A lucra lucrez lucrezi lucrează lucrăm lucra i lucrează Conjugarea I verbe terminate la infinitiv în – a A afla A învă a aflu învă afli înve i află înva ă aflăm învă ăm afla i învă a i află înva ă Conjugarea a III-a verbe terminate la infinitiv în – e A face fac faci face facem face i fac Conjugarea a II-a verbe terminate la infinitiv în . 6. Învă a i. Eg. Înva ă Sunt marcate cu roşu desinen ele de persoană şi număr şi cu galben sufixul gramatical care arată timpul. perfect compus.2.h. Învă ăm. În cazul de fa ă timpul prezent. (Pentru rezolvarea acestui exerci iu vă rog să consulta i G. Citeam când a sunat telefonul. Subsemnatul n-am făcut parte din comisie. A fost odată o babă şi un moş. Înve i.3.ea A părea par pari pare părem păre i par Conjugarea a IV-a verbe terminate la infinitiv în – i. perfect simplu. Grui ă. Înva ă. 101 . / Subsemnatul n-a făcut parte din comisie. A învă a (conjugarea I) Învă . Formele verbului la modul indicativ TIMPUL PREZENT indică faptul că ac iunea se desfăşoară în momentul vorbirii. – î A iubi A dormi A urî Iubesc dorm urăsc Iubeşti dormi urăşti Iubeşte doarme urăşte Iubim dormim urâm Iubi i dormi i urâ i Iubesc dorm urăsc TIMPUL TRECUT indică desfăşurarea unei ac iuni înainte de momentul vorbirii. Imperfectul arată o ac iune trecută în desfăşurare în acelaşi timp cu o altă ac iune. mai mult ca perfectul. / Au fost odată o babă şi un moş. Gramatica normativă. Timpul trecut al modului indicativ are următoarele forme: imperfect. de unde au fost preluate enun urile).1.

Conjugarea I învă am învă ai învă a învă am învă a i învă au

Conjugarea a II-a păream păreai părea păream părea i păreau

Conjugarea a III-a mergeam mergeai mergea mergeam mergea i mergeau

Conjugarea a IV-a iubeam iubeai iubea iubeam iubea i iubeau

Sunt marcate cu roşu desinen ele de persoană şi număr, iar cu verde sufixul temporal de imperfect.

Perfectul compus exprimă o ac iune trecută şi terminată în momentul vorbirii. Se formează cu auxiliarul a avea şi cu participiul verbului pe care îl conjugăm: am învă at, ai învă at, a învă at, am învă at, a i învă at, au învă at. Perfectul simplu exprimă o ac iune trecută şi încheiată în trecut. Astăzi perfectul simplu este mai mult un timp folosit în proza literară. El este utilizat în limbajul curent în anumite regiuni ale ării şi exprimă o ac iune terminată de curând. Observa i diferen a între Făcui cură enie în diminea a asta (făcui - perfect simplu, ac iune terminată curând, poate momentul vorbirii este la prânz sau după-masă) şi Ieri seară am făcut curat (am făcut – perfect compus). Conjugarea I învă ai învă aşi învă ă învă arăm învă ară i învă ară Conjugarea a II-a părui păruşi păru părurăm părură i părură Conjugarea a III-a mersei merseşi merse merserăm merseră i merseră Conjugarea a IV-a iubii iubişi iubi iubirăm iubiră i iubiră

Sunt marcate cu roşu desinen ele de persoană şi număr, iar cu verde sufixul temporal -i de perfect simplu.

Mai mult ca perfectul exprimă o ac iune trecută şi terminată înaintea unei alte ac iuni trecute. Eg. Plecaseră înainte să ne întâlnim. Conjugarea I învă asem învă aseşi învă ase învă aserăm învă aseră i învă aseră Conjugarea a II-a părusem păruseşi păruse păruserăm păruseră i păruseră Conjugarea a III-a mersesem merseseşi mersese merseserăm merseseră i merseseră Conjugarea a IV-a iubisem iubiseşi iubise iubiserăm iubiseră i iubiseră

Sunt marcate cu roşu desinen ele de persoană şi număr, iar cu verde şi albastru sufixele temporale -ase, - use, -sese, -ise de mai mult ca perfectul.

TIMPUL VIITOR indică o ac iune care se va desfăşura după momentul vorbirii. Viitorul are forme pentru limba scrisă şi pentru limba vorbită. Viitorul are două forme: viitor simplu şi viitor anterior. Viitorul simplu în limba scrisă se formează cu auxiliarul verbului a vrea şi infinitivul verbului de conjugat: voi citi, vei citi, va citi, vom citi, ve i citi, vor citi. Viitorul simplu în limba vorbită se realizează

102

- cu ajutorul lui o invariabil şi conjunctivul verbului de conjugat: o să citesc, o să citeşti, o să citească, o să citim, o să citi i, o să citească. - cu auxiliarul a vrea: voi, vei, va, vom, ve i, vor, din formele căruia cade vocala v şi la care se adaugă infinitivul verbului: oi citi, îi citi, a citi, om citi, î i citi, or citi. Viitorul anterior arată o ac iune viitoare terminată înaintea altei ac iuni viitoare. Se formează din verbul auxiliar a fi pus la timpul viitor şi participiul verbului de conjugat: voi fi citit, vei fi citit, va fi citit, vom fi citit, ve i fi citit, vor fi citit. Eg. Voi fi citit materialele până se va termina sesiunea. (voi fi citit – viitor anterior, se va termina – viitor simplu; ac iunea voi fi citit este terminată înaintea ac iunii se va termina). 6.3.2.2. Formele verbului la modul conjunctiv La modul conjunctiv, verbul are două timpuri: prezent şi trecut. TIMPUL PREZENT arată o ac iune posibilă desfăşurată în prezent sau viitor. Se formează din conjunc ia să şi formele de indicativ prezent (cu excep ia formei de la persoana a III-a singular). TIMPUL TRECUT al modului conjunctivul arată o ac iune posibilă desfăşurată în trecut. Se formează cu conjunc ia să+verbul auxiliar a fi+participiul verbului de conjugat. Eg. să fi citit, să fi citit, să fi citit etc. A lucra să lucrez să lucrezi să lucreze să lucrăm să lucra i lucreze Conjugarea I verbe terminate la infinitiv în – a A afla să aflu să afli să afle să aflăm să afla i să afle A învă a să învă să înve i să înve e să învă ăm să învă a i să înve e

Conjugarea a II-a verbe terminate la infinitiv în - ea A părea să par să pari să pară să părem să păre i să pară

Conjugarea a III-a verbe terminate la infinitiv în – e A face să fac să faci să facă să facem să face i să facă

Conjugarea a IV-a verbe terminate la infinitiv în – i, – î A iubi A dormi A urî să iubesc să dorm să urăsc să dormi să iubeşti să urăşti să iubească să doarmă să urască să iubim să dormim să urâm să iubi i să dormi i să urâ i să iubească să doarmă să urască

103

6.3.2.3. Formele verbului la modul condi ional-optativ Verbele la modul condi ional-optativ pot fi la timpul prezent şi la timpul trecut. TIMPUL PREZENT indică o ac iune desfăşurată în momentul vorbirii sau în viitor. Prezentul la condi ional-optativ se formează cu verbul auxiliar a avea+infinitivul verbului de conjugat: aş citi, ai citi, ar citi, am citi, a i citi, ar citi. TIMPUL TRECUT (PERFECT) arată o ac iune desfăşurată în trecut. Timpul trecut la modul condi ional-optativ se alcătuieşte din verbul a fi la modul condi ional optativ+infinitivul verbului de conjugat: să fi citit, să fi citit etc. 6.3.2.4. Formele verbului la modul imperativ Modul imperativ are forme doar pentru persoana a II-a. Verbele la modul imperativ pot fi la forma afirmativă sau la forma negativă. Conjugarea I verbe terminate la infinitiv în – a A afla A învă a Află! Înva ă! Afla i! Învă a i! Nu afla! Nu învă a! Nu afla i! Nu învă a i!

A lucra Lucrează! Lucra i! Nu lucra! Nu lucra i!

Conjugarea a II-a Conjugarea a III-a verbe terminate la infinitiv în - ea verbe terminate la infinitiv în – e A culege A părea Bea! Culege! Nu culege! Nu bea! Culege i! Be i! Nu be i! Nu culege i! Conjugarea a IV-a verbe terminate la infinitiv în – i, – î A iubi A dormi A urî Iubeşte! Dormi! Urăşte! Nu iubi! Nu dormi! Nu urî! Iubi i! dormi i! Urâ i! Nu iubi i! Nu dormi i! Nu urâ i! 6.3.2.5. Formele verbului la modul infinitiv Verbul la modul infinitiv exprimă numele ac iunii. La infinitiv, verbul are două forme: - forma scurtă, ob inută cu prepozi ia a: a citi; sau fără prepozi ie: eg. pot citi. - forma lungă, ob inută cu sufixul –re (eg. citi+re). Astăzi această formă se foloseşte doar ca substantiv. Cândva era folosită cu putere verbală: eg. închinare-aş – forma veche şi inversată a lui aş închina, astăzi întâlnit sub forma închina-u-aş. 6.3.2.6. Formele verbului la modul gerunziu Modul gerunziu exprimă ac iuni în desfăşurare. Gerunziul se formează cu sufixele gramaticale –ind şi –înd: citind, dansând. Forma negativă se ob ine cu prefixul ne- care se lipeşte de radical: necitind, nedansând, dar şi nemaidansând.

104

4. EXERCI IUL 55 Citi i textul de la exerci iul 42 şi identifica i toate verbele. tranzitivitatea (in/tranzitiv). atribut verbal (O nouă maşină de spălat a fost lansată pe pia ă). func ia sintactică.3. Eg. de cumpărat etc. Persoana Categoria persoanei se manifestă doar la modurile personale şi predicative. (noi) scriem. Formele verbului la modul supin Modul supin se formează din participiul verbului de conjugat precedat de o prepozi ie: de citit.3.plural: mai multe persoane fac ac iunea. Numărul este înscris în desinen a verbului. 6. . Persoanele sunt înscrise în desinen a verbului. Stabili i apoi. făcut. it. nepredicativ).singular: o singură persoană face ac iunea.3. citesc. Eg. Verbul are două numere: . Eg. 105 . complement indirect (Se gândeşte la desenat). . (eu) scriu. persoana. iubit. -ut (conjugarea a II-a): băut. Func iile sintactice ale verbelor la modurile nepersonale sunt: subiect (Ar fi interesant de aflat). nume predicativ (Filmul ăsta e de văzut). Numărul Categoria numărului se manifestă doar la modurile personale şi predicative. -ut (conjugarea a III-a): mers. (ea) iubeşte. (tu) dansezi. părut. (voi) dansa i. ATEN IE! Verbele la modurile predicative pot avea orice func ie sintactică. citi i. .2. Eg. timpul. Revede i tabelele de mai sus. citim. complement direct (Am terminat de citit.6.8. persoana cu care se vorbeşte.3. alintat.3.7. modul. pentru citit. cu excep ia func iei de predicat. (el) munceşte. -s. E greu de citit cartea asta). Formele verbului la modul participiu Modul participiu se formează de la rădăcina verbului cu sufixele –at (conjugarea I): lucrat. numărul. Eg.persoana I reprezintă emi ătorul. -ât (conjugare a IV-a): urât. 6. cel care vorbeşte. trece râul fluierând – complement circumstan ial de timp) etc. diateza. (ei) muncesc.2. citeşti. 6. Verbul are trei persoane: . complemente circumstan iale (Trece râul înotând – complement circumstan ial de mod. Revede i tabelele de mai sus.persoana a III-a reprezintă persoana despre care se vorbeşte. pentru fiecare. felul (predicativ.persoana a II-a reprezintă receptorul. conjugarea. (ei) dansează.

] – fireşte este adverb predicativ. Fireşte [că natura e verde.3.adverbe interogative.adverbe relative.adverbe nehotărâte. care au rol de rela ie în frază (fac rela ia între o subordonată şi regenta ei): unde. aproape.1. 7. Unde mergi? [la magazin]. tocmai. locul substantivului complement de loc la magazin. cum. ale unei ac iuni: . afară. Adverbele pronominale sunt cele care in locul cuvintelor care arată circumstan ele de loc. curând. adverbele sunt simple: sus. compuse: ici-colo. destul. astăzi. mâine. (asemănătoare cu pronumele nehotărâte). jos. măcar. Eg. . boiereşte etc. ADVERBUL Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care arată o caracteristică a unei ac iuni. anume. aşa. în propozi ia interogativă. de mod (fără îndoială. oricum etc. unde ine. locu iuni adverbiale: grupul unitar de cuvinte care este sinonim cu un adverb şi se comportă ca un adverb. Din punct de vedere morfologic (al formei). Este vorba despre câteva adverbe şi locu iuni adverbiale. Locu iunile adverbiale pot fi de loc (în spate.]. literalmente.mente: finalmente. de timp. 7. cum. mai există adverbe şi locu iuni adverbiale care au în frază rolul de conectori textuali. locul sau timpul: unde. Pe lângă aceste tipuri de adverbe. adverbele sunt de trei feluri: adverbe de loc: arată locul ac iunii sau al stării (sus. din loc în loc). departe. . când. Eg. cu frumosul). 106 . cumva. să. Din punct de vedere semantic. cu for a. când. adverbe de timp: arată timpul ac iunii sau al stării (ieri. fără să precizeze exact în ce împrejurare se desfăşoară ac iunea: undeva. prin conversiune (dansează frumos – frumos este adverb ob inut prin conversiune din adjectivul frumos). mâine seară.). Unele adverbe şi locu iuni adverbiale se comportă în frază ca termeni regen i ai unor propozi ii subordonate.7. Eg. azi diminea ă.2. a unei stări sau a unei însuşiri. rar. pretutindeni). în situa ia în care sunt urmate în frază de conjunc iile că. Este vorba despre adverbele pronominale (se numesc adverbe pronominale deoarece în frază au un comportament asemănător cu al pronumelor relative). prin compunere (icicolo). . el are func ie de predicat adverbial şi este regentul propozi iei subordonate [că natura e verde. adverbe de mod: arată modul de desfăşurare al unei ac iuni: încet. 7. târâş. cândva. Ştiu [unde mergi] – unde introduce subordonata completivă directă. oricând. în fa ă. repede. agale. întotdeauna). -iş. care au rolul de a ine – în propozi iile interogative – locul cuvântului care indică modul. care au rolul de a ine locul cuvintelor ce indică locul. de timp (când şi când). adverbele se pot ob ine prin derivare (eşte. de cauză. timpul şi modul ac iunii. bunăoară etc. Din punctul de vedere al provenien ei. Dansez [cum vreau] – cum introduce subordonata completivă de mod etc.

substantiv. în spatele. DOOM-ul afirmă că. leagă atributul deal de cuvântul pe carel determină. în. Nu mă mai doare capul / Nu mai mă doare capul. pe. propozi iile sunt : . de). Casa de pe deal Casa. gradul pozitiv: bine.locu iuni prepozi ionale: grupul unitar de cuvinte care se comportă ca o prepozi ie: în fa a. locu iunile prepozi ionale au în alcătuire termeni care la origine au făcut parte dintr-o altă categorie gramaticală (eg.7. / Avem doar peşte. Spre deosebire de prepozi iile compuse.compuse: de la. locu iunea adverbială altă dată nu are plural. superlativul absolut: foarte bine. gradul comparativ de egalitate: la fel de bine. Deal – atribut. Majoritatea adverbelor ob inute prin conversiune din adjectiv au categoria gramaticală a compara iei şi cunosc aceleaşi grade de compara ie precum adjectivul: pozitiv. casa de pe deal. atributul deal este legat de regent prin prepozi ia compusă de pe. nume predicativ (E bine să înve i limbi străine). atribut adverbial (Curtea de acolo este veche). în merg la gară. Referitor la locu iunile adverbiale. de. de pe. . superlativ (revede i subcapitolul consacrat gradelor de compara ie din capitolul Adjectivul). şi o prepozi ie. 2. Intrarea nu e permisă decât cu invita i specială. comparativ. Eg. Gramatica normativă şi indica i forma corectă: a. deoarece locu iunile adverbiale nu cunosc categoria numărului. cu. Func iile sintactice ale adverbelor sunt următoarele: complement circumstan ial (El locuieşte acolo. predicat adverbial: Fără îndoială că îi va plăcea filmul). În func ie de formă. fa ă de etc. c. gradul superlativ: superlativul relativ de superioritate: cel mai bine. despre etc. locu iunea fa ă de este alcătuită dintr-un fost substantiv. PREPOZI IA Prepozi ia este partea de vorbire neflexibilă care leagă un complement sau un atribut de cuvintele pe care complementul. superlativ relativ de inferioritate: cel mai pu in bine. Ieri am fost în oraş). de lângă. EXERCI IUL 56 Consulta i cartea lui G. 7. contra etc. comparativul de superioritate: mai bine. predicat verbal (de fapt. în dosul.5. în urma. . respectiv atributul le determină.4. alte dă i fiind o locu iune distinctă. complementul gară este legat de regent prin prepozi ia simplă la. b. extrem de bine. 107 . / Avem numai peşte. tot aşa de bine. 3. 8.simple : la. Spre exemplu: 1. Avem decât peşte. / Intrarea nu e permisă decât numai cu invita ie specială / Intrarea nu e permisă numai cu invita ie specială. Grui ă. prea bine. termen regent pentru regent pentru de pe deal De pe . fa ă. legat prin prepozi ie de substantivul regent La fel. comparativul de inferioritate: mai pu in bine.prepozi ie compusă.

cu . datorită. intră în contextul specific unui substantiv: acest mijloc). EXERCI IUL 57 După modelul de mai sus. În fa a mesei sunt două scaune răsturnate. potrivit. (în mijloc – locu iune adverbială de loc).. măcar că. de-a lungul. Gramatica normativă şi indica i forma corectă: a. CONJUNC IA Conjunc ia este partea de vorbire neflexibilă care are rol de instrument sintactic. ca şi când. fără să. . iar în propozi ie. precum. în preajma etc. pentru că. fie că etc. iar. Astfel sunt prepozi ii .Prepozi iile şi locu iunile prepozi ionale au putere să atragă un caz sau altul. de etc.simple: că. Func ia conjunc iei este să lege în frază două propozi ii. în fa a. din cauză că. Fata dansează în mijloc. La teatru s-a mutat cu scaunul mai în fa ă. În mijlocul cur ii s-au aşezat la taclale. 9. două păr i de propozi ie de acelaşi fel. Conjunc iile coordonatoare se subgrupează în . conjunc iile sunt: . cu toate că. dedesubtul (prepozi ii provenite din adverbe). identifica i partea de vorbire subliniată: a. Fata are un mijloc de viespe. mul umită.. ca. cică. b.compuse: ca şi. Observa i diferen a: a.cu regim de dativ (cer cazul dativ pentru cuvântul pe care îl precedă): gra ie. Fa a fetei era îmbujorată. c. aidoma. împreună cu. de pe. (mijloc – substantiv. b. b. sau propozi ii de acelaşi fel). Vine. în spatele. nici. în mijlocul. chiar dacă. asemenea. de. / Bem un pahar cu lapte. (formate din două conjunc ii sau un adverb şi o conjunc ie).. Datorită pistruilor de pe fa ă a fost poreclit Pistruiatul. A reuşit datorită talentului excep ional şi muncii sale perseverente. .ci şi.să. După formă. asupra. iar a două [nu stă mult]). înapoia. din. prima propozi ie fiind [Vine]. contrar.cu regim de acuzativ (dau cazul acuzativ cuvântului pe care îl precedă): în. înaintea. EXERCI IUL 58 Consulta i cartea lui G. marchează rela ia de coordonare între două complemente directe: mere şi pere). d. în loc de. . conform.conjunc ii coordonatoare copulative: şi. la. precum şi etc. După rolul lor în enun . ca să. / A reuşit datorită talentului excep ional şi a muncii sale perseverente. Eg. conjunc iile sunt: a. (dar – conjunc ie coordonatoare. . conform cu etc. fa ă de. care au obligatoriu în componen ă o conjunc ie): ca şi cum. marchează rela ia de coordonare între două propozi ii. (şi – conjunc ie coordonatoare.. Cumpără mere şi pere. Bem un pahar de lapte. dacă. 108 . în timp ce. dar nu stă mult. nu numai.cu regim de genitiv (cer cazul genitiv pentru cuvântul pe care îl precedă): contra.locu iuni conjunc ionale (grupuri de cuvinte cu sens şi comportament sintactic de conjunc ie. coordonatoare: marchează rela ii de coordonare (leagă păr i de propozi ie de acelaşi fel. (în mijlocul – locu iune prepozi ională cu regim de genitiv). Grui ă. în afară de.

deci. dispre ul (ptii!). se pune totdeauna virgulă. Eg. Conjunc ia iar poate avea sens copulativ. Eg Am chemat-o la film.). Aten ie! Conjunc ia şi poate avea şi sens adversativ.. ori mie îmi repugnă orice exces. Înaintea conjunc iilor adversative. virgula precedă obligatoriu al doilea termen.redau stări sufleteşti şi senza ii: durerea (of. prin urmare. sau. păcatele mele..fie. stări sufleteşti.. Nu e bine ca să ascundem adevărul. băi. Eg. Grui ă. subordonatoare: asigură rela ii sintactice de dependen ă între două propozi ii între care una este subordonată şi cealaltă regentă. uite etc. Eg. bucuria (ura!). iar tu ai cântat. cioc! clan ! fâş! ron ! sfâr! 109 .compuse: tic-tac. măi. căci. Conjunc ia deci nu se desparte prin virgulă de restul propozi iei. teama (vaoleu!). amenin area (ei-ei!). interjec iile au următoarele caracteristici: . / Nu e bine să ascundem adevărul. ca să. / Am fost acuzat de extremism. de. Eg. mirarea (oa!) etc... Eg. ca. b. .) . iată. hei. ..locu iuni interjec ionale: pe naiba. ci. ah etc. Am fost acuzat de extremism or. .să. dacă. Conjunc iile subordonatoare leagă deci propozi iile subordonate de regentele lor. Din punct de vedere semantic. b.. . Din punct de vedere morfologic. Gramatica normativă şi indica i forma corectă: a.sau.conjunc ii coordonatoare adversative: dar. Am dansat. nostalgia (ehe!). ori pictezi. a unei dorin e (hai. fie. că. INTERJEC IA Interjec ia este partea de vorbire neflexibilă care exprimă senza ii.. EXERCI IUL 59 Consulta i cartea lui G. ori. CLASIFICAREA INTERJEC IEI a. ah!). trosc-pleosc etc. ori. interjec iile sunt: . şi nu a venit. îndemnuri. cel mai frumos vals inventat vreodată. deşi. Mă apuc deci de scris. b. însă.conjunc ii coordonatoare disjunctive: sau.simple: uf. vasăzică. iar. Atunci când este în interiorul propozi iei conjunc ia însă nu se desparte prin virgulă.. . aşadar. Când aceste conjunc ii sunt perechi: fie. Ori dansezi. mâhnirea (of. haide hei-rup. Eu am dansat. încât. sau reproduce sunete din natură. hm etc.redau manifestarea unei voin e.conjunc ii coordonatoare conclusive: aşadar. 10. ai.redau sunetele emise în natură (aceste interjec ii se numesc onomatopee). Eg. Conjunc ia aşadar se desparte prin virgulă de restul propozi iei.ori. of. mie îmi repugnă orice exces.. să.

La fel. 110 . „legea minimului efort”. Moda lingvistică 2007) Majoritatea greşelilor de limbă sunt provocate de cunoaşterea insuficientă a limbii. Eg. în sistemul limbii române substantivele în genitiv şi dativ poartă obligatoriu marca de caz. revede i situa iile discutate mai sus: eg. întâlnită frecvent în morfologie şi sintaxă. Dar atunci când au func ie sintactică în propozi ie nu se despart. Lupul up peste gard. realizând tendin a de a simplifica şi regulariza sistemul. atunci când limba este vorbită de un străin. comoditate care se traduce ca legea minimului efort şi cauzează adesea abatere de la normă. ac ionar al companiei Romtelecom. de normalizare şi eliminare a excep iilor. Petre a citit şi scris mult (incorect) în loc de Petre a citit şi a scris mult (corect). Ptii. des. sugativă). pentru legea minimului efort. se consideră greşeală suprimarea particulei să de la conjunctiv. şi prin analogie. Utilizarea substantivelor fără marcă de genitiv sau dativ contravine normelor limbii române. aidoma. gra ie. Câteva dintre greşelile de morfologie cauzate de economia de efort sunt următoarele: 1. Eg.c. Ar vrea să se îmbrace şi parfumeze ca să facă bună impresie (incorect) în loc de Ar vrea să se îmbrace şi să se parfumeze ca să facă bună impresie (corect). tot ca exemplu pentru legea minimului efort manifestată în vocabular: hârtia sugativă a devenit. Varianta corectă se realizează prin utilizarea termenului generic: conform agen iei Rompress. conform. asemenea) a substantivelor fără marcă de caz contravine flagrant normelor limbii române. complement circumstan ial de mod (Mergea şontâc-şontâc). potrivit Francepress. GREŞELI TIPICE DE MORFOLOGIE (vezi G. Haide la film! Predicatul interjec ional este asimilat predicatului verbal. 2. Însă utilizarea după prepozi ii care cer dativul (datorită. mul umită. de comoditatea vorbitorilor. Contravine astfel normelor limbii române o formulare de genul Conform Rompress…. dar ce mult ai mai lucrat! Haide la film! 11. Alte func ii sintactice ale interjec iei sunt numele predicativ (E vai de noi). cartea lui Alex). Realizarea func iei de predicat / a predica iei se realizează datorită intona iei exclamative pe care interjec ia o are. contrar. Interjec iile se despart prin virgulă sau semnul exclamării de restul propozi iei. Petre va citi şi desena toată seara (incorect) în loc de Petre va citi şi va desena toată seara (corect). S-au încetă enit forme de tipul această hotărâre a PNL [a penele].prin asimilarea consoanei finale a prefixului la consoana ini ială a temei. (Spre exemplu. este greşită suprimarea verbului auxiliar la două verbe coordonate (cauza greşelii este economia de efort a vorbitorilor. cel mai frecvent în fonetică şi vocabular. Eg. Grui ă – „lenea lingvistică” – unul dintre principiile care guvernează dinamica limbii). Eg. sau – aşa cum o numeşte G. interjec iile au adesea func ia sintactică de predicat. în loc de această hotărâre a PNL-ului [a peneleului].devine dez. des-face. potrivit. ac ionar al Romtelecom. Grui ă. marca genitivului sau a dativului (eg. Cartea vecinului. dez-doi. Din punct de vedere sintactic. pentru a face economie de efort.

111 . La fel telefon mobil/ celular a devenit mobil şi celular. la flagrant asistă civilii. alegeri anticipate a devenit anticipate. studen ii sunt invita i să citească atent exemplele oferite şi să rezolve exerci iile propuse. Capitolul de încheie cu o lucrare de verificare. l-am prins în flagrant). dar.3. prin înlocuirea sintagmei cu unul din termenii componen i. de asemenea. SARCINI ŞI TEME Pentru fixarea aspectelor teoretice. Pentru mai multe explica ii. pe care studen ii o pot alege pentru portofoliul de evaluare. Rezolvarea exerci iilor este facultativă. Defini iile păr ilor de vorbire din capitolele de morfologie sunt preluate (şi uneori simplificate) din Gramatica limbii române editată de Academia Română în 2005. Astfel flagrant delict a devenit flagrant (eg. economia de efort a dus şi la scurtarea denomina iei. vă rog să consulta i acest volum. şi alte volume de gramatică indicate în bibliografie.

2. j. b. g. animal-pasăre-rinocer-gai ă. din care au fost preluate aceste enun uri: a. Nu desfage produsele! 112 . răspunde elevul Ionescu Radu / răspunde elevul Radu Ionescu. că mi-a plăcut totul.12. Gramatica normativă. f. de orice natură. Aş vrea să ştii că colegii mei sunt to i mari mâncători de peşte. Din cartea de bucate care ai lăsat-o pe raft am luat o re etă bună. rinocer-crocodilmorsă-girafă. Mi-a plăcut. Nimic ce mi-a plăcut. f.. Gustul iaurtului ăstuia e extraordinar de nemaipomenit. LUCRARE DE VERIFICARE 4 1. 3. i. D. a construit o casă cu trei nivele / a construit o casă cu trei niveluri. d. V) şi indica i func ia sintactică pe care o îndeplinesc în fiecare enun . Indica i forma corectă. b. G. Avem decât peşte astăzi la prânz. Ac. gai ă-lebădă-pisică-şarpe. din textul de mai jos şi apoi corecta i-l. totul a fost un fiasco. pute i consulta lucrarea lui G. Care dintre seriile următoare con in doar substantive invariabile şi care doar substantive epicene: pui-unchi-muncitoare-pronume. c. e. cartea va apare în curând / cartea va apărea în curând. avem nevoie de acumulatori / avem nevoie de acumulatoare. h. cui-pui-pantaloni-BucureştiFlorii. a. Grui ă. ne întâlnim la ora 17 / ne întâlnim la orele 17. e. avea o memorie şi o inteligen ă remarcabilă / avea o memorie şi o inteligen ă remarcabile. d. l-am apărat ca coleg / l-am apărat ca şi coleg. Pentru rezolvare. Alege i trei situa ii pe care le-a i identificat şi explica i natura greşelii. 4. Alcătui i enun uri în care substantivele capră şi codru să fie pe rând în toate cazurile (N. …. cartea care o citesc acum este excelentă / cartea pe care o citesc acum este excelentă. c. Identifica i greşelile. oricare dintre politicieni poate fi contestat /oricare dintre politicieni pot fi contesta i. urmare solicitării dumneavoastră ve i fi pensionat / urmare a solicitării dumneavoastră ve i fi pensionat / ca urmare a solicitării dumneavoastră ve i fi pensionat.

1992. Teoria şi practica analizei gramaticale. Editura Humanitas. . Editura Paralela 45. Valeria. *** Gramatica Limbii Române. Corectitudine şi greşeală. 2005. 2006. GRUI Ă. 1996. 2005. G.. vol. 113 . G. Editura Academiei. GU U ROMALO. Manual pentru Proiectul pentru Învă ământ Rural (PIR). Gramatica normativă. G.. Morfologie. G. Silvia. Editura Paralela 45. GRUI Ă.I. Cluj-Napoca. Bucureşti.REPERE BIBLIOGRAFICE PENTRU CAPITOLUL 5 KRIEB-STOIAN. Limba română contemporană. 2005. NEAM U. Moda lingvistică 2007. Bucureşti. Editura Dacia.

predicatul. Grupul central într-o propozi ie în constituie predicatul în jurul căruia se aşază elementele subordonate din grupul verbal. RAPORTURILE SINTACTICE Enun ul poate fi o propozi ie sau o frază. Eg. în explica iile care înso esc secven ele teoretice. Atunci când este încadrat într-un enun cuvântul are valoare comunicativă şi îşi actualizează doar unul dintre sensurile pe care le are. intona ie. rela iile sintactice (flexiune. atribut-regentul său). Adesea trimiterea la un anumit referent pe care o face enun ul se realizează prin intona ie. alcătuit din subiect şi elementele care îl determină. nu]. Petre mănâncă mere. coordonare). cuvântul apar ine vocabularului şi func ionează în virtutea rela iilor cu alte cuvinte din vocabular. pauză) şi fenomenul acordului (subiectpredicat. şi. subordonare. Cuvântul şi enun ul Ca unitate lexicală. prin gesturi sau mimică.Cuvântul şi enun ul 2. El a venit. dar [ea. Păr ile de propozi ie sunt subiectul. Feti a fuge. Eg. Clasificarea propozi iilor 4. Licuricii sclipesc în fiecare noapte când este lună. Eg. Lucrare de verificare 5 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE Capitolul îşi propune să prezinte câteva aspecte esen iale în studiul sintaxei limbii române: raporturile sintactice (interdependen ă. a. CON INUTUL INFORMA IONAL DETALIAT 1. SCURTĂ RECAPITULARE A CONCEPTELOR PREZENTATE ANTERIOR Con inuturile prezentate în capitolul de morfologie se regăsesc în acest capitol la nivel aplicativ. Ninge. Plouă. 114 .UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 6. Func ii sintactice în propozi ie 5. Orice cuvânt are anumite posibilită i de asociere cu alte cuvinte. Raporturile sintactice 3. Fraza cuprinde cel pu in două propozi ii rela ionate între ele prin conjunc ii coordonatoare sau conjunc ii subordonatoare. Propozi ia este o comunicare cu un singur predicat. b. ceea ce îl implică în organizarea gramaticală a limbii. Propozi ia şi fraza. Enun ul este alcătuit din mai multe cuvinte. În propozi ia marcată verbul predicat lipseşte. Elemente de sintaxă 1. PROPOZI IA ŞI FRAZA. care sunt puse în rela ie în func ie de o anumită circumstan ă de comunicare. printr-o asociere de cuvinte. jonc iune. de asemenea. Cânt şi dansez. Aspecte referitoare la sintaxa propozi iei şi a frazei. soarele răsare peste o oră reprezintă un enun dacă transmite o informa ie şi se referă la o situa ie anume din realitate. grupul nominal. Există şi propozi ii cu verbul predicat lipsă. atributul şi complementul. 2. topică.

între un complement sau un atribut şi termenii lor regen i. Eg. enun ul se dezambiguizează. Eg. ce este. Raportul de interdependen ă între subiect şi predicat vizează rela ia între cele două păr i de propozi ie: predicatul spune ce face. Vede i secven ele consacrate acestora în capitolul de morfologie). În fraza Dansez ce dans îmi place. juxtapunerea. Eg. iar cu brânză este în raport de subordonare fa ă de termenul regent plăcinte. Voi dansa i). dar şi atribut pronominal în genitiv. Este vorba despre raportul de interdependen ă între subiect şi predicat.a acesteia). se acordă cu fetei. ieşim afară: afară este în raport de subordonare fa ă de termenul regent ieşim. jonc iunea. intona ia şi pauza sunt modalită i de a institui rela iile sintactice. persoană. astfel: 1) Flexiunea marchează raportul dintre subiect şi predicat. în Fetelor frumoase le dau invita ii – flexiunea presupune acordul în gen. Predicatul stă la persoana şi numărul pe care îl impune subiectul (Noi dansăm. jonc iune.Între cuvintele unei propozi ii şi între propozi iile care alcătuiesc o frază se instituie anumite raporturi sintactice. Subiectul stă la cazul nominativ. pere. Fiecare dintre aceste două păr i de propozi ie impune celeilalte o anumită formă. conjunc ii coordonatoare şi subordonatoare. dativ). Raportul de coordonare se instituie între două păr i de propozi ie de acelaşi fel. Licuricii sclipesc – flexiunea presupune numărul plural la verbul predicat şi numărul plural la subiect. pere. sau între două propozi ii de acelaşi fel (vede i subcapitolul conjunc ii coordonatoare). intona ie. intona ia şi pauza. iar subiectul este partea de propozi ie despre care se spune ceva cu ajutorul predicatului. vede i secven a consacrată intona iei în capitolul de fonetică). cine este subiectul. dintre termenul subordonat şi regent şi se referă la acord în număr. propozi ia completivă directă [ce dans îmi place] este în raport de subordonare fa ă de propozi ia regentă [Dansez]. topica. cu regent fetei (a cui fată?. I-am dat flori acestei fete – situa ii în care acestei este atribut adjectival. EXERCI IUL 60 Citi i textul de mai jos şi identifica i toate mijloacele de exprimare a raporturilor sintactice: flexiunea. cum este. caz. struguri este realizat prin juxtapunere. în Iam dat flori fetei acesteia. 2) Jonc iunea se realizează prin elemente de rela ie: prepozi ii. topică. 3) Juxtapunerea se realizează prin alăturarea a două sau mai multe păr i de propozi ie de acelaşi fel. . 4) Topica. Rela iile sintactice se pot realiza prin: flexiune. I-am dat acestei fete flori. unele pronume nehotărâte. adverbele relative. plural. Mănânc în fiecare toamnă mere. (pentru folosirea intona iei. func ia lui acesteia nu e lămurită: poate fi atribut adjectival. caz pe care îl impune predicatul. mâncăm plăcinte cu brânză: plăcinte este în raport de subordonare fa ă de termenul regent mâncăm. Raportul de subordonare se instituie. dativ. Domnul: Domnu-i acasă? 115 . în propozi ie. de raportul de coordonare şi raportul de subordonare. pauză. şi alte elemente de rela ie (pronumele relative. Raportul sintactic între complementele directe mere. număr şi caz între atributul adjectival frumoase şi termenul regent fete (feminin. Dacă schimbăm topica. gen. Eg. struguri şi mango.

Ei!.eşti idiot.Feciorul: Da. [dansează] – Propozi ia regentă. b. propozi iile sunt regente şi subordonate. propozi iile sunt principale şi secundare. Programul de televiziune e slab. D.L.2 Din punctul de vedere al aspectului predicatului. interogative (solicită o informa ie). a luat cheia la dumnealui când a plecat. D. Aleargă după câine. F.: Dumneata spune-i c-am venit eu. Cum e vremea? După con inut şi modul verbului.: Carevasăzică.1 Subiectul este partea de propozi ie despre care se spune ceva cu ajutorul predicatului. Propozi iile acestea comunică sens doar într-un anumit context. însă o propozi ie se numeşte negativă doar dacă predicatul este la formă negativă. 3. 3. Eg.) şi negative (El nu dansează).). dubitativă şi imperativă. domnule.: Amice.4 După rolul în frază.5 După capacitatea de a alcătui singure o comunicare. dacă l-o căuta cineva. propozi iile sunt afirmative (El dansează.: Nu. În propozi iile neanalizabile func ia sintactică a păr ilor de propozi ie nu se poate recunoaşte. 4. Căldură mare 3. dar mi-a poruncit să spui.: Nu pot. 3. D. dansează ce dans vrea.: Bate-i să deschidă. Eg.. n-a plecat. Aspecte referitoare la sintaxa propozi iei şi a frazei. a plecat? F. [ce dans vrea] – Propozi ia subordonată.3 După scopul comunicării. D. Cele secundare nu au în eles de sine stătător. c-a plecat la ară. domnule. Începe meciul. eg. eg. Răspunde la întrebările cine? ce? Felurile subiectului 116 .. din punctul de vedere al rela iei cu alte propozi ii. optativă. enun iative (comunică o informa ie). Caragiale. Aş! etc.1 Din punctul de vedere al structurii sintactice – al păr ilor de propozi ie şi al felului predica iei – propozi iile sunt analizabile şi neanalizabile. nimic. D.: De ce? F. CLASIFICAREA PROPOZI IILOR 3. Eg.: Apoi. Cele principale pot alcătui singure un enun într-o situa ie de comunicare. propozi ia enun iativă poate fi enun iativă propriu-zisă. E încuiată odaia. Există şi alte cuvinte care exprimă ideea de nega ie: nimeni. propozi iile sunt a. propozi ia interogativă poate fi interogativă propriu-zisă. Culege flori. F. 3. niciuna. Func ii sintactice în propozi ie 4. După con inut şi modul verbului. niciunul. Propozi iile analizabile sunt alcătuite din păr i de vorbire distincte. optativă şi dubitativă. I.

. Eg. . .). numele predicativ se acordă la feminin-neutru. Tu şi ea desena i.2 Predicatul este partea de propozi ie care spune ceva despre subiect şi arată ce face. eg. 2. cine este sau ce ac iune suferă subiectul. Grădina este colorată de toamnă.când elementele subiectului multiplu sunt pronume la persoane diferite. Observa ii: . Cazul subiectului este nominativul. preponderen ă are persoana I. număr şi caz cu numele predicativ adjectiv şi cu participiul verbului predicat aflat la diateza pasivă. Ion şi Petre scriu. Trandafirii şi garoafele sunt frumoase. verb (A citi e foarte util. eg.. Eg. alcătuit din unul sau mai mul i termeni. pronume (Acesta. 1. număr. numeral (Doi dorm. atributul exprimat prin adjectiv preia genul. b. caz. cu substantivul aflat în proximitate. De exemplu. numărul şi cazul substantivului regent. E bine a şti multe)..când subiectul multiplu este alcătuit din mai multe nume de persoane. Subiectul se acordă în gen. . dacă masculinul e la singular. subîn eles (în cazul în care a fost exprimat anterior. Acordul predicatului cu subiectul. Eg. Eg.. Eg. acordul se face la singular. cântă). Predicatul verbal este format din verbe predicative (Ion cântă). Muntele şi dealurile sunt înalte. Petre dansează şi desenează – subiectul predicatului desenează este subîn eles). Dealul şi mun ii sunt înal i. revede i capitolul Verbul. Elevii şi elevele sunt frumoşi.când un termen al subiectului multiplu îl exclude pe celălalt. Cuvântul regent impune determinantului o anumită formă gramaticală (gen. Al doilea cântă). Noi cântăm. Pentru verbele copulative. dansez – revede i tabelul cu conjugările verbului şi sublinierile desinen elor de persoană şi număr) etc. atunci când substantivele sunt la plural. În acest caz este vorba despre acord gramatical. Fularul este roşu. 117 . preponderen ă are masculinul. (Ei plecaseră. ce este.când substantivele sunt la feminin şi neutru.când substantivele sunt de genul masculin şi neutru. Eg. Vine iarna. Fiecare/ Al meu etc. persoană). ori Petre rămâne acasă. Ori Ion. Eu. când substantivul masculin e la plural şi cel neutru la singular. tu şi el desenăm. subiect exprimat.numele predicativ adjectiv se acordă.a. sau a II-a eg. nedeterminat (în cazul în care nu se poate determina autorul ac iunii (Se vorbeşte despre schimbarea vremii). 4. El. Garoafele şi trandafirii sunt frumoşi. Acordul este potrivirea de formă dintre două cuvinte. Voi cânta i. numele predicativ adjectiv stă la neutru. Subiectul se acordă cu predicatul în număr şi persoană. Cartea şi caietul sunt nou cumpărate. subiect neexprimat: inclus (în desinen a predicatului: dansează. Eg. Poate fi exprimat prin substantiv. Predicatul nominal este alcătuit din verbe copulative şi nume predicative (Ion este cântăre ). sau stă la masculin. Observa ii: . Felurile predicatului: verbal şi nominal.

atribut verbal: dorin a de a călători e mare. Spre exemplu. se preferă acordul la singular: Majoritatea a votat contra. parte. Eg. armată etc. adverbiale. Când substantivul este urmat de determinant. (subiectul este multiplu o babă şi un moş. A fost odată o babă şi un moş. Acordul corect se face cu verbul la singular. Excep ie de la regulile acordului gramatical fac acordul după în eles şi acordul prin atrac ie.3. Când substantivul nu este urmat de un determinant. Un grup de oameni au venit la teatru. majoritatea vor pleca. Există şi situa ii în care norma dă prioritate acordului prin atrac ie: spre exemplu. Aten ie! Acordul după în eles şi acordul prin atrac ie sunt abateri de la normele limbii literare. atribut substantival: casa de pe deal e a lor. câ i?. Observa i diferen a de sens între Muzeul de Istorie al oraşului Bucureşti – muzeul este al 118 . La fel. În func ie de păr ile de vorbire prin care sunt exprimate. S-a urcat pe acoperişul casei verzi. norma tolerează acordul după în eles: se admit ambele variante Majoritatea parlamentarilor a votat contra.3. Atributul adjectival se acordă în gen. Îi dau fetei frumoase daruri. ci cu un alt cuvânt mai apropiat ca pozi ie de predicat şi care impune acordul. verbale.) acordul corect se face cu verbul la singular. ce fel de ?. Acordul prin atrac ie se realizează atunci când predicatul nu se acordă cu subiectul. o babă). Când subiectul este exprimat printr-un substantiv la singular care exprimă o cantitate (mul ime. majoritatea oilor). Grui ă. echipaj. În acest caz vorbitorul simte în substantiv ideea de pluralitate şi acordă verbul la plural: Majoritatea elevilor au răspuns foarte bine la examen. subiectul este un substantiv colectiv. v. dar predicatul are formă de singular a fost impusă de substantivul alăturat lui. Pentru o discu ie în acest sens. urmat de un determinant la plural indicând membrii acestei colectivită i. Acordul după în eles se manifestă atunci când forma predicatului se modifică după sensul subiectului şi nu după forma gramaticală a subiectului. Un grup de oameni au venit la teatru. Eg. Când subiectul este exprimat printr-un substantiv cu sens colectiv (turmă. număr şi caz cu substantivul pe care îl determină. ceea ce determină acordul cu verbul la plural). atribut adjectival: fularul roşu s-a degradat. Atributul este partea de propozi ie care determină un substantiv şi răspunde la întrebările care?. majoritate etc. atribut pronominal: cartea lui este o reuşită. substantivale. Eg. G. deşi la singular este resim it de vorbitori ca plural. (Substantivul majoritatea. Despre acestea vezi capitolul de morfologie. Gramatica normativă. pronominale. Acordul atributului adjectival cu regentul său. 4. acordul gramatical este concurat de cel după în eles. Spre exemplu. Spre exemplu. atribut adverbial: casa de acolo este a lor. în propozi ia Niciuna dintre florărese nu a demisionat / nu au demisionat. dar există situa ii în care norma le tolerează sau le dă prioritate. Dumneavoastră sunte i modest. Eg. Acordul corect se face cu verbul la singular. atributele sunt adjectivale. Discu ie! În propozi ia Fiecare dintre ei purta o insignă / Fiecare dintre ei purta o insignă. Echipajul a făcut /au făcut o escală. câte?. Au venit o parte.) şi care este sau nu urmat de un determinant (o mul ime de oi. şi Majoritatea parlamentarilor au votat contra.

pe care studen ii o pot alege pentru portofoliul de evaluare. o locu iune adjectivală. Complementul este partea de propozi ie care determină un verb. de cauză. mere e complement direct. Felurile complementului a. în frază. o locu iune adverbială. Etc. o interjec ie. Am cumpărat mere pentru Petre. Mănânc mere. Mănânc [ce vreau].4. Eg. Eg. un adjectiv.. o locu iune verbală. Leneşul pierde mult.oraşului şi Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti – este vorba despre istoria oraşului Bucureşti. Mănânc fructe gustoase. [ce-mi fac plăcere] este propozi ie atributivă. această propozi ie rezultată va avea. Complemente necircumstan iale care nu arată împrejurările în care se desfăşoară o ac iune: complemente directe. de scop. b. gustoase este atribut adjectival. complemente indirecte... [Cine este leneş] este propozi ie subiectivă.complementul indirect arată asupra cui se răsfrânge indirect ac iunea verbului. complemente circumstan iale care arată împrejurările în care se desfăşoară o ac iune: de loc. Leneşul este subiect în propozi ie. 4. . SARCINI ŞI TEME Pentru fixarea aspectelor teoretice. Atunci când o parte de propozi ie este dezvoltată la nivel de propozi ie (se face expansiunea unei păr i de propozi ie).complementul direct arată obiectul asupra căruia se răsfrânge direct ac iunea verbului. de timp. Eg. de mod. Mănânc fructele [ce-mi fac plăcere]. instrumental etc. Rezolvarea exerci iilor este facultativă. ce vreau este propozi ie completivă directă. un adverb. Petre mănâncă mere. func ie sintactică corespunzătoare func iei din propozi ie. [Cine este leneş] pierde mult. Capitolul de încheie cu o lucrare de verificare. studen ii sunt invita i să citească atent exemplele oferite şi să rezolve exerci iile propuse. . 119 .

LUCRARE DE VERIFICARE 5 1. 2. Aceasta este casa noastră. b. Gălăgia copiilor mau trezit. I-am dat fetei înalte/înaltă o rochie pe măsura ei. El este ca un om în elept. Greşeala este de ignorat. 5. Nimeni n-a lipsit de la concert.Identifica i func ia sintactică a cuvântului subliniat: Văd casa. 6. 7. acord după în eles) şi.5.Identifica i atributele substantivale şi indica i forma corectă a adjectivelor cu func ie sintactică de atribut adjectival: a. Ea nu este aşa. El se poartă ca un om în elept. acord prin atrac ie. Este măsline de vânzare la magazinul din col ? d. c. Identifica i subiectele din enun urile: Cine vine pe alee?. oferi i varianta corectă: a. Este interzis aruncarea gunoaielor. O parte dintre vizitatori au plecat mai repede de la expozi ie. Bucuria unei vie i fermecătoare şi reduse/redusă la frumuse ea lumii l-a caracterizat întotdeauna. Îndrepta i greşelile de acord din enun ul: Băiatului acesta i-am dat nişte căr i care nu erau a mele. 3. Câştigătorul concursului este altul. Utilizarea caietelor cu ordinea paginilor inversată/ ordinea paginilor inversate te poate zăpăci. El este frumos. e. c. Echipajul s-au pregătit. Identifica i tipul de acord din enun urile următoare (acord gramatical. acolo unde este cazul. b. Se vede casa. b. c. El cântă frumos. Prezenta i particularită ile acordului între păr ile de propozi ie (reciti i unitatea de învă are 6). 4. Indica i predicatele nominale în enun urile: a. 120 .

Editura Paralela 45. Piteşti. Dificultă i. Gramatica pentru to i. noi interpretări. D. NEAM U. 1993. POPESCU. Limba română. AVRAM. vol. 2005. Editura Dacia. licee şi clase cu profil umanist). G. Editura Academiei. G. 121 . I. Florin.. G. GRUI Ă. Elemente de gramatică. Editura Academiei. 2002. Teoria şi practica analizei gramaticale. Editura Humanitas. EDP. II. Manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a (şcoli normale. 2007. Gramatica normativă. 1996. Gabriela. PANĂ DINDELEGAN. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti.REPERE BIBLIOGRAFICE PENTRU CAPITOLUL 6 *** Gramatica Limbii Române. Mioara. 2003. controverse.

Cuvântul. 7 UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 16. 8.… p. Conjunc ia. Dic ionarele limbii române 3. Reguli de scriere şi pronun are literară 3. p.Fonetica şi fonologia 3. Rela ia semnificat . 2. Adverbul. Paronimele 6.Sunetele limbii române: vocale. 122 122 . consoane.Rela ia sunet – literă – alfabet 7. Cuvântul – unitatea de bază a vocabularului. Rădăcina. CUPRINS. Substantivul. Numeralul. Chestiuni preliminare………….semnificant . Limba română. Elemente de lexicologie…………………………………………. p. 19 1.Cuvântul şi enun ul 2. Morfologia …………………………………………………………. 10. Propozi ia şi fraza. 32 1. hiatul 6...Greşeli de morfologie 12 Lucrare de verificare 4 UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 6. Aspecte referitoare la sintaxa propozi iei şi a frazei. Clasificarea propozi iilor 4. Interjec ia 11. diftongul. Ortografie şi punctua ie……………………………………. 72 1. Perspectivă de ansamblu asupra vocabularului. desinen a 3. 5. Elemente de fonetica limbii române…………………………. Rela iile semantice 5. BIBLIOGRAFIA CURSULUI. Lucrare de verificare 2 UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 19. 8 1. 9. 4. 6. Dificultă i în învă area vocabularului.III.Lucrare de verificare 3 UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 20. Lexicologia. Func ii sintactice în propozi ie 5. afixele (lexicale şi gramaticale). ANEXE. Greşeli lexicale 7. 44 1. Raporturile sintactice 3. p. Vocabularul. Anexe CUPRINS I. Scrierea cu literă mică şi scrierea cu literă mare 4. Prepozi ia. p. 2. p.referent. 114 1. p. Articolul.……………………………. Pronumele. GLOSAR………………………………. INFORMA II GENERALE DESPRE CURSUL DE LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ II.. Adjectivul. triftongul.Lucrare de verificare 1 UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 18. Structura cuvântului. semivocale 4. Dinamica vocabularului 4. Lucrare de autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂ ARE 17. Verbul.Articularea şi coarticularea 5. Origine şi prezent 2.Grupurile de sunete: silaba. 3. Despăr irea în silabe 5. PREZENTAREA CON INUTULUI CURSULUI……………………………………………p. Semnele de punctua ie şi de ortografie 2.. Elemente de sintaxă………………….. Studiul limbii române.…. 7. Lucrare de verificare 5 III..Sistemul limbii române 2. Studiul limbii române contemporane 4.

Petre Gheorghe.. G. Maneca. Şuteu. 1983. Moda lingvistică 2007.S. Vocabularul limbii române. Semnele ortografice şi de punctua ie în limba română.. Editura Albatros. Corectitudine şi greşeală. G. 1992. *** Gramatica limbii române. editura Saeculum. Editura Academiei R. manual pentru programul PIR. *** Dic ionar de ştiin e ale limbii. Pană Dindelegan. Valeria. Editura Dacia. Îndreptar ortografic şi morfologic. 123 . Saeculum I. Bucureşti.. La grammaire est un jeu d’enfant. *** Gramatica limbii române. Neam u. Beldescu. 1997. 1984. Drincu. Bârlea. 2007. 2002. Ion. 2005. noi interpretări. Limba română contemporană. 1973. Norme şi exerci ii. Bucureşti. Gramatica pentru to i. Editura Paralela 45. *** Dic ionarul explicativ al limbii române. 2005. *** Îndreptar ortografic. Editura Floarea Darurilor.. Bucureşti. Editura Academiei R. G. Bucureşti. Pascal. în Bârlea. 1990. Coteanu. Narcisa Forăscu. 1985. Piteşti. Sinteze de limba română. Editura Academiei.O. 2006. Bucureşti. Florin.. 1963. Bucureşti.R. Marie Petaut Bouchard. Elemente de gramatică. Cluj-Napoca. Flora. Vocabularul. Editura Univers Enciclopedic. Sergiu. Grui ă. Ortografia în şcoală. Bucureşti. Gramatica normativă. 1999. ***An Encyclopaedia of Language.BIBLIOGRAFIA COMPLETĂ A CURSULUI Avram. Bucureşti. Bucureşti. Gabriela. 1996. ortoepic şi morfologic. Bucureşti. Grui ă.). Editura Humanitas. G. Editura Ştiin ifică. 1997.. Editura Paralela 45. *** Dic ionar ortografic. Bucureşti. Elisabeta Şoşa. controverse. 2003. 2005. Routledge. 1984. Editura Humanitas. Mioara. Bucureşti. Editura Academiei. ortoepic şi morfologic (DOOM). Editura Didactică şi Pedagogică. Petre Gheorghe şi Matei Cerkez. Teoria şi practica analizei gramaticale. Limba română. G. Fonetică şi vocabular. Gu u Romalo. Bouchard. Theodor (coord. CalmannLévy. Marele dic ionar de neologisme. Angela Bidu-Vrânceanu. Hristea.S. 2000. Dificultă i. Bucureşti.R.. 1998.

DOOM . Omografe – cuvintele care se scriu în acelaşi mod.GLOSAR Abordarea morfologică a lexicului se interesează de păr ile componente ale cuvântului purtătoare de sens. DEX . Accentul înseamnă pronun area mai intensă a unei silabe într-un cuvânt. Familia lexicală (numită şi familie de cuvinte) este alcătuită din toate cuvintele ob inute prin derivare de la un cuvânt de bază (de la aceeaşi rădăcină).Dic ionarul explicativ al limbii române. dar au sens diferit şi se citesc diferit. Abordarea referen ială a lexicului se interesează de aspectul din realitate pe care cuvântul îl denumeşte. Totalitatea formelor pe care le poate avea un cuvânt într-o comunicare constituie flexiunea lui. Fonemul este unitatea minimală a foneticii. Un cuvânt flexibil are mai multe forme. atributregent). dar au semnifica ie diferită. Flexiunea reprezintă posibilitatea pe care o are un cuvânt de a-şi schimba forma în func ie de necesită ile la care îl constrânge intrarea lui într-un enun . Acordul după în eles se manifestă atunci când forma predicatului se modifică după sensul subiectului şi nu după forma gramaticală a subiectului. Articularea unui sunet se referă la procesul de producere a sunetului. care sunt sunetele articulate. Câmpul semantic este alcătuit dintr-o re ea de cuvinte care între in rela ii semantice cu un cuvânt cheie. El există numai prin realizările lui concrete (numite alofone). Abordarea semantică a lexicului se interesează de rela iile de sens pe care le stabileşte cuvântul cu alte cuvinte. Gramatica normativă se interesează de exprimarea corectă şi de raportul dintre norma (legea) gramaticală şi uz (modul în care vorbitorii de rând întrebuin ează limba). de propozi ie etc.Dic ionarul ortografic ortoepic şi morfologic. Este tipul de gramatică întâlnit frecvent în manualele de limba română din gimnaziu şi liceu. Omofone – cuvintele care se rostesc în acelaşi fel. ob inut prin trecerea aerului prin aparatul fonator. 124 . Gramatica descriptivă are drept scop descrierea şi analiza structurilor limbii române (paliere. Ea se utilizează în domeniul culturii şi al rela iilor oficiale şi se opune vorbirii familiare şi variantelor regionale. în func ie de accent. par i de vorbire. Acordul gramatical este potrivirea de formă dintre două cuvinte (subiect-predicat. Limba literară (limba standard) este „ipostaza cea mai îngrijită a limbii întregului popor”. Acordul prin atrac ie se manifestă atunci când numărul singular/plural al verbului predicat e ob inut prin influen a unui cuvânt din vecinătate. Coarticularea se referă la rela iile dintre sunetele alăturate din acelaşi cuvânt şi la influen a pe care un sunet o are asupra sunetului vecin.).

Rela ia de hiperonimie se stabileşte între un cuvânt supraordonat care include din punct de vedere semantic cuvinte subordonate (hiponimele). de raportul de coordonare şi de raportul de subordonare. Rădăcina con ine şi comunică sensul lexical al cuvântului. Este vorba despre raportul de interdependen ă între subiect şi predicat. 125 . Raporturi sintactice – rela iile stabilite între cuvintele unei propozi ii şi între propozi iile care alcătuiesc o frază. Rela ia este de la particular la general. academic. Domeniul lingvisticii care se ocupă de studiul vocabularului se numeşte lexicologie (gr. care se abat adesea şi din variate motive de la normă. uzual etc. vocabula: „cuvânt” sau lexicul (gr. comună tuturor cuvintelor care alcătuiesc familia lexicală. jonc iune. comună tuturor formelor pe care cuvântul în cauză le poate avea. Rela iile sintactice se pot realiza prin: flexiune. intona ie şi pauză. topică. Rela ia dintre normă şi uz – rela ia dintre „legea” (norma) gramaticală (fixată de foruri ştiin ifice precum Academia Română) şi modul în care se exprimă vorbitorii de rând (în diferite contexte: scris. lexis: „cuvânt”) sunt termeni adesea sinonimi. logos: „ştiin ă”). prin articulare lingvistică minimă. de la general la particular.Principiul economiei de efort (principiul minimului de efort) se referă la tendin a vorbitorilor de a face efortul cel mai redus cu putin ă în exprimare. Vocabularul – lat. Rela ia este de la gen la specie. oral. tendin a de a comunica un mesaj cu costuri minime de efort. care se referă la totalitatea cuvintelor unei limbi. Rădăcina (sau radicalul) este partea cuvântului care rămâne neschimbată. Rela ia de hiponimie se stabileşte între un cuvânt subordonat care este inclus din punct de vedere semantic într-un cuvânt supraordonat. lexis: „cuvânt”.).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->