Sunteți pe pagina 1din 9

Cristina-V.

alentina DAFINOIII Laura-Elena PASCALE

LIMBAROMANA

MANUAL
PE,NTRU STT]DENTII
STRAINI DIN
AI{TLPRECAUTOR
(Nivel A1-A2)
Edilia a III-a revinitd qi addugitl

EDITURA UNTVERSITARA
Bucuregti,2015
CUPRINS
Unitatea #1
Alfabetul 11
. Reprezentarea graflcI a literelor in alfabetul limbii rom6.ne
ftr' . Grupuri de litere
11

0
14
. Transformdri fonetice 17

Unitatea #2
Cine este ea? 19
. Fronumele personal in nominativ 2l
. Verbul afilaprezent(afirmativ/negativ) 22
. Loc $i timp (unde/de unde; cf,nd/de ctnd) ......'... '...........-...-'.'. 22
. Substantiv (fem. -5 /-e; masc. -O l-l) 22
.Interogatii. Cine? Ce? Cd!i? Cate? .......... 22
. Numerele de la Ola 19 ........... 23

Unitatea #3

intr-o salfl de curs ......... 27


. Verbul a aveala prezent (afirmativ/negativ) 28
. Substantivul (genuri gi numere) 28
. intr-unl-o; dintr-unl-o .. 29
. Mulli / cilliva / pulini /fiecare 29
. Nimeni / nimic 29

Unitatea#4

Cum e Ynemea? 33
. Punctele cardinale ..'.."............'..'..... 34
. Noliuni de timp (momentele zilei,zilele sdptlmAnii,lunile anului,
anotimpurile, data) 34
. De c6nd I pdnhc6nd........... 36
. Numerele dela}} 36
a
Unitatea #5
In Constanta
)
............ 4T
. No[iuni de spaliu (de unde lpdnilunde) .......... 42
. Articolul hotirdt / articolul nehotirdt 42
. Tbti / toate ........... 4
.Adjectivul cu patru forme M
. Foarte + adjectiv 45
. Verbele a face gi a merge la prezent (afirmativ/negativ) 45

Unitatea #6 - Recapitulare 51

g
Unitatea#7

La cursuri ................. ..................... 59


. Nofiuni de timp: ....................................................... ... .. 60
. Verbul la inflnitiv;"^p;;;;;;;i
clasificarea yerbelor 6l
. Verbul la indicativ prezent
62
. Verb + prepozifie + substantiv
63

Unitatea #8

DupI cursuri 69
. Verbele la indicativ prezent cu terminafiein: -ez, -esc, -[sc 70
. Verbul la imperativ, persoana a II-a plural 7L
. Pronumele si adjectivul demonstrativ de apropierei acesta, aceasta,
acegtia, acestea 7I
. Mult,-d / pu{in,-d / tot, toatd + substantiv singular 72

Unitatea #9

La supermarket 79
. Cdt cost6? 83
. Culorile g3
. Adjectivele variabile cu 2 qi 3 forme / Adjectivele invariabile g4
. Trecutul: perfectul compus g5
. Participiul cu valoare adjectivald g5

Unitatea #10

, au inchiriat
Studenfii casd .........
rrtat tlo casa 93
. Verbele a tdia, aimpdrli, atntdrzialaprezenl
95
. Mai + adjectiv / adverb / verb ......... ..................... 95
. Genitivul (nume proprii, substantive comune) 95
. Prepozirii cu genitivul .. 97
. Pronume / adjectivul nehotdrdt un(ul) / alt(ul) 9g

Unitatea #11
La rrcstaurant......... .. 105
. Verbele a lua, a sta, a dain diferite situagii de comunicare .........................
109
. Verbele a mAnca, a af ezalaprezent .................... 109
. Conj unctivul prezent: formarea conj uncti vului, di stributia
conjunctivului, conjunctivul unor verbe neregulate, conjunctivul cu
valoare de imperativ 109
. Pronumele personal in acuzativ forme accentuate
- ................ 111

Unitatea #L2 - Recapitulare............ ......... tle


Unitatea #13

La spital ...............-.-.... t27


. Pronumele personal in acuzativ - forme neaccentuate ............... 129
. Pozitia formelor pronominale neaccentualefa\i' de verb '..'....'.. 130
. inlocuirea substantivului obiect direct cu pronume personal . '.
'' 1 31

. Pronumele personal in acuzativ - forme accentuate + forme neaccentuate ... 131


. Pronumele interogativ in acuzativ (obiect direct) .. 132

Unitatea #14

La agentia de voiaj ...'.'.........'..'.. 13e


. Mijloace de transport ..' l4l
sd...)
. Viitorul (o sd.... / voi... / am '..." 142
. Viitorul insoqit de pronume personal in acuzativ ....'.........'...... 143
. Adjectivul / pronumele demonstrativ de depdrtare acela / aceea .............'.. 143
. Imperativul, pers. a II-a singular ..'.........'.' ..-..-'.... l4

Unitatea #15

in ercursie Ia Bran ."...............'. 151


. Verbe terminate in -a cu alternan{e oa / u .......'. ... 153
. Pronumele reflexiv in acuzativ '........ i53
. Verbe cu pronume reflexiv inactzativ .............'... 153
. Pozitra pronumelui reflexiv fa[6 de verb ........... '.. 154
. Verbul a putea gi pronumele reflexiv ....'......"'.".' 155

Unitatea #16

Familia mea.......... '... 161


. Realizarea posesiei in limba romdn[ .-.'.............-... 162
. Genitivul. Structura: substantiv + adjectiv, substantiv + adjectiv posesiv,
substantiv + adjectiv calificativ, substantiv + adjectiv demonstrativ ............. 163
. Gradele de comparaEie ale adjectivului i adverbului ...'......'.' ..... 164

Unitatea#17

La cumpflrituri r71
. Pronumele personale (forme accentuate 9i forme neaccentuate) in dativ .... 173
. Pozi(ia pronumelor in dativ fala de verb '.......'.. ... 174
. Constructii verbale cu dativul ......'... 175
. Substantivele in cazul dativ .......'..' ... 175
. Amdndoi / ambii 176

Unitatea #18 - Recapitulare ........... .'......'. 183

Anexe - Notiuni
,
de gramatici pentru Nivelul Al'A2 tn
Manual de limba romdnd pentru studenlii strdini din anul pregdtiror (Nivel Al -A2)
@
Unitatea #2
CINE ESTE EA?

. Pronumele personal in nominativ


. Verbul a fi la prezent (aflrmativ/negativ)
. Loc $i timp (unde/de unde;cdnd/de cdnd)
. Substantiv (fem. -I /-e; masc. -O I -i)
. Interogatii. Cine? Ce? CAfi? CAte?
. Numerele de la 0 la 19

Irina Popescu: Bund diminea{a!


Nikos:-
- Bund diminea[a!
-
Irina Popescu: Eu sunt Irina Popescu. Sunt profesoar[ de limba rom6nd. Voi cine sunte(i?
Nikos:
- Eu sunt Nikos. El este Mihalis, iar acolo este Elefteria.
-
Irina Popescu: De unde suntefi voi? Din Grecia sau din Cipru?
-
Nikos: Noi trei suntem din Grecia, eu din Atena, iar Mihalis qi Elefteria sunt din Salonic.
Irina Popescu:
- Ei cine sunt?
-
Nikos: Sunt doisprezece studenli str[ini ca gi noi.
Irina Popescu:
- De unde sunt ei?
Nikos:
- Doi sunt din China, douS studente sunt din Bulgaria, trei studenli sunt din Maroc
-
iar cinci sunt din Turcia. To[i suntem in anul pregdtitor la Facultatea de Litere.
Irina Popescu: Deci sunteli doi chinezi, doud bulglroaice, trei marocani, cinci turci Ei trei greci.
-
Tu, Nikos, de cdnd egti in RomAnia?
-
Nikos: Eu sunt in Rom6nia de doui s[ptim0ni. *
-
Irina Popescu: Dar Mihalis gi Elefteria de c0nd sunt in Constanta?
-
Nikos Ei, numai de trei zile.
-
Irina Popescu: Dar acolo cine este?
-
Nikos: Acolo, l0ngi fereastr[? Este doamna Tania Rusevska.
-
Irina Popescu: Din ce Wd, este ea?
-
Nikos: E din Rusia.
-
Irina Popescu: Din ce orag, din Moscova?
-
Nikos: Nu, nu este din Moscova, este din Sankt Petersburg.
-
Irina Popescu: Unde sunteti voi acum?
-
Nikos: Suntem la un curs de limba romdnfl pentru studengi striini.
-
g
Cistina-Valentinq DAFINOIU . l,aura-Elena pASCNE

S vocabular,

student strdin ca gi noi = la fel ca noi


iar, dar anul pregdtitor Facultatea de Litere
sipt6mdni aici * acolo acum * atunci
limba romdni pentru sau = ori
curs in * din l6ngi

E Fo.-ole de salut:

Bun[ diminea{a! Buni ziua! Bund seara!


(6:00-11:00) (11:00-17:00) (17:00-23:00)

Bun6! Salut! S6rut mina! La revedere! Pa!

Pe mdine (dimineald/sear[) ! Te pup! Noapte bun[!


Pe disearS! O zi / sear5 bun5! Somn ugor!
Vise plicute!
Manual de limba romdnd pentru studen{ii strdini din anul pregdtitor (Nivel Al -A2) @
O
a ATENTTE!

- Egti din Rom6nia? Afirmativ 1. - Da, sunt din RomAnia'


Negativ 2. - Nu, nu sunt din Romdnia, sunt din Bulgaria.

- Nu eqti din Rom6nia? Afirmativ 1. - Ba da, sunt din Rom6nia.


Negativ 2. Nu, nu sunt din Rominia, sunt din Bulgaria.
-

NATIONALITATI

albanez I neamt /
Albania albanezd. Germania germana
albanezd. nemfoaicd
America american/ Grecia grec / grecoaicd greaca
engLezd
(suA) americanc[ Italia italian I italiancd italiand
austriac / macedonean/
Austria germand Macedonia macedoneanl
austriacd macedoneancd
brazilian I norvegian /
Brazilia portughezd Norvegia norveglana
braziliancd norvegiand
bulgar / polonez /
Bulgaria bulgard Polonia polonI
bulgdroaicd polonezd
canadian I englezd, I Romdnia romdn / rom6ncd romana
Canada
canadiancd francezd rus / rusoaicd rusa
Rusia
ceh / s6rb / sdrboaicd sdrbd
Cehia cehd Serbia
cehoaicd
Siria sirian / siriand arabd
chinez I
China chinezd Suedia suedez / suedezd suedezd
chinezoaicd
tun sian /
cipriot / greacd I Tunisia arabd.
Cipru tun siand
cipriotd turcd
Turcia turc / turcoaicd turcd
Croalia croat / croatd croatd
ucrainean /
egiptean / Ucraina ucralneana
Egipt arabi ucraineancd
egipteancd
francez I ungur /
Franla francezd, Ungaria maghiard
frantruzoaicd unguroaicd

T G"urratici
[. Pronumele personal in nominativ
singular Plural
L eu [ieu] noi
il. tu voi
III. m. el [iel] m. ei [iei]
f. ea lial f. ele [iele]
@ Cfistina-Valentila DAFINOIa . Lawa-Elena PASCALE

II. Yerbul afila pnezent


AFIRMATIV
singular plural
I. (eu) sunt (noi) suntem
II.(tu) egti [iegti] (voi) sunte[i
IIL (el/ea) este / e fieste / ie] (eilele) sunt

NEGATIY singular plural


I. (eu) nu sunt / nu-s. (noi) nu suntem.
IL (tu) nu e$i. (voi) nu suntefi.
III. (ellea) nu este / nu-i (eilele) nu sunt / nu-s

m. Loc $r TrMP
. UNDE /DE UNDE
Unde este el? El este la facultate.
- -
Unde este Maria? Maria este in Romhnia.
-
''I
De unde este el? El este din Rominia.
- -
De unde esteAna? Ana este din Serbia.
- -
. DE UNDE este Maria? Din ce [ard este? Este din Romdnia.
-
Din ce orag este?
- Este din Constanfa.
= - -
. CAND / DE CAND
- Cand egti la facultate?
De cdnd egti in Rom0nia?
- Mdine dimineagi.
De dou[ zile.
- -
rY. SUBSTANTTV - cEN $r NUMaR
masculin feminin
singular I plural I
singular plural
UN DOI O DOUA
coleg colegi colegd colege
profesorprofesori profesoari profesoare
student studen[i studentd studente
-o -t -a -e
rD
a ATENTTE!
; - matematic[ - matematici
- chimie - chimie
Profesor/curs DE -+| - biologie - biologie
iL - fizic[
I

- fizicd,
- istorie - istorie
Ministru/ ; - interne Student/-5 LA - medicind
ministerDE -L-externe - drept
r - comerf - rela[ii interna[ionale
Camer[ DE -----------+, - zi - farmacie
- hotel - litere
|
r - cdmin -- inginerie
Politrie DE -------> - frontierl

@
Manuat de limba romlnd pentru sndenlii strdini din anul Pregd.titor (Nivel A1-A2) @l

Y.INTEROGATIE

CINE - Cine este el? - El este Mihai.


- Cine este ea? - Ea este Mihaela.

CE - Ce este el? - El este profesor de limba rom0n6.


- Ce egti tu? - Eu sunt student la medicind'

CAp plural) -
( + masculin CaU profesori sunt in clas6? - tn clas6 este un profesor.
CaF studen{i sunt din China? - Doi (studenfi sunt din China).
-
CAT'E ( + feminin plural) - Cdte profesoare sunt in clas[? - in clas6 este o profesoari.
- Cite studente sunt din China? - Dou[ (studente sunt din China).

YI. NUMERELE DE LA O LA 19

0 zero familiarl popular (pe stradd,)


1 unu 11 unsprezece [ungPe]
2 doi 12 doisprezece [doiqpe]
3 trei 13 treisprezece [treiqPe]
4 patru 14 paisprezece [PaigPe]
5 cinci 15 cincisprezece [cinqpe] Regula -------> X+SPRE+ZECE
6 gase 16 gaisprezece [gaigPe]
7 qapte 17 qaptesprezece [qaptigpe]
8 opt 18 optsprezece [optigPe]
9 noul 19 noudsprezece [nouigPe]
10 zece

oa ATENTTE!

UN student, coleg, profesor, masterand (UN + substantiv masculin singular)


O studenti, coleg6, profesoari, masterandi ( O + substantiv feminin singular)

- CaU studen[i suntaici? - Aici este un student. / Aici este unul.

- Cdte studente sunt aici? - Aici este o studenti. /Aici este una.
DOI studenfi, colegi, profesori, masteranzi &
DOUA studente, colege, profesoare, masterande
DOISPREZECE studen{i, cole gi, profesori, masteranzi
DOUAS PREZECE studente, cole ge, profesoare, masterande

- Cdli studenli sunt aici? - Aici sunt doisprezece (studen!i).

- Cdte studente sunt aici? -Aici sunt doudsprezece (studente).