Sunteți pe pagina 1din 151

Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului

EDGAR CAYCE,
DESPRE ORIGINEA I
DESTINUL OMULUI
1
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
First published in Great Britain
by Neville Spearman Limited
112 Withfield St., London W 1 P !P
" #he $d%ar &ay'e Foundation 1()2
SBN *+,-+ -11 (
Set in Bas.erville, 11pt and 1pt leaded, and printed by
Western Printin% Servi'es Ltd., Bristol
usin% !almore Semi Smooth supplied by
Fran. Grunfeld Ltd., London.
Bound by #he Pitman Press, Bath
2
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
c. .. .--,-.- - ..- .. -
-.- /.- - - . -.-.- - .- -. .--.- .- ..-
- , /- .-. - -- - _- . .
',. Y,--
-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
/01#213S31$
4 n dorin5a de a6mi e7prima %radul de 8ndatorare '9tre mul5i dintre autorii :i
editorii pe ale '9ror volume m6am ba;at, pre'um :i pentru utili;area de s'urte 'itate
din a'estea, 'u toate apar mai t<r;iu 8n biblio%rafie. Sunt 8ndatorat 8n mod spe'ial
Personalului, din tre'ut :i din pre;ent, al Funda5iei $d%ar &ay'e :i al =so'ia5iei pentru
&er'etare :i 3luminare, pentru e7trasele din fi:iere :i pentru manus'risele le'turilor.
!e asemenea, multe mul5umiri mer% '9tre =.1.$. Press pentru permisiunea de
a folosi forma 'elor trei bro:uri ale mele, denumirea 'apitolelor Creaia, nlarea
i Decderea Atlantidei :i Constructorii Piramidei, 'are sunt a'um ie:ite de
sub tipar. $ste ne'esar s9 spun '9 ori'e nea>unsuri ap9rute sunt numai din 'au;a
mea.
Lytle W. 1obinson
,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
Y---. . . .-. .- -. -..
c. . -./-. --. -.- .-,-- -.- .-- -.- -
-.-.. '... ...
.. --. -.- -.. - .--,- - .. /.- -
- - --. -. ,. - - -- -.- /. .-/- . .--.
.--
.-.. - -- ..- -.
--.
...
+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
CUPRINS
Prefa .................................................................................................... )
P=1#$= 36a. S#103N3 P$ P0/?N#
1. = e7istat =tlantida@ ............................................................................. 1A
2. &rea5ia ............................................................................................... 1(
-. 4n9l5area :i de'9derea =tlantidei ........................................................... ,2
,. &onstru'torii Piramidei ........................................................................ 2
P=1#$= a 336a. PBPB=1$L$ !3SP012#$ =L$ =/$13&33
+. $ni%ma in'a:9 ..................................................................................... *)
. 2imitoarea 'ivili;a5ie /aya ................................................................... ((
). Primii nord6ameri'ani ........................................................................ 112
*. &ine au fost &onstru'torii /ovilei@ ..................................................... 122
(. Norsemen
1
8n NeC $n%land ............................................................... 12
P=1#$= a 3336a. 1((* D3 !2P0
1A. &ri;a 8n =meri'a modern9 ............................................................... 1-2
11. Sosirea Noii Brdini ......................................................................... 1+1
12. 1e8n'arnareaE &ontinuitatea vie5ii ..................................................... FFF
1-. !estinul uman ................................................................................ FFF
Anex ................................................................................................. FFF
1 Gorbitor de limba norve%ian9, 8n mod spe'ial 8ntr6o form9 str9ve'he sau medieval9. Norseman, plural Norsemen 6
%rup lin%visti' s'andinav.

Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului


PREFA
La o anumit9 perioad9 de timp, apare un om sup9rat 'omplet pe s'hema de
a''eptare a lu'rurilor. &eea 'e fa'e sau spune el, este o provo'are pentru 8ntre%ul
nostru 'on'ept de HnaturalI :i HnormalIJ este 'roit astfel un nou drum prin >un%la
ne'unos'utului.
Si%mund Freud a spus odat9 '9 e7ist9 trei etape 8n istoria unei mari
des'operiri. Prima dat9, oponen5ii a'esteia spun '9 des'operitorul este nebunJ mai
t<r;iu, '9 a'esta nu este s9n9tos la minte iar des'operirea nu este 'u adev9rat
important9J iar 8n 'ele din urm9, '9 des'operirea este important9, 8ns9 nu ori'ine a
8n5eles 8n a'el moment '9 a'easta este 8n re%ul9. $d%ar &ay'e nu a Hdes'operitI
nimi' 8n a'est sens al 'uv<ntului, 8ns9, dia%nosti'ele sale, tratamentele, anali;ele :i
predi'5iile, au 'ontat mult atun'i '<nd a fost vorba de a atra%e aten5ia '9tre un nou
'on'ept despre puterea min5ii umane. $l a fost numit HProfetul =dormitI, H&el mai
/are /edium al =meri'iiI, HBmul /ister din Gir%inia Bea'hI, HBmul 'are a G9;ut
Kiua de =st9;i, de /<ine :i de 3eriI.
!e:i &ay'e a murit 8n 1(,+, 'ele 1,.2, de le'turi ale sale date 8n timpul unui
somn profund sau auto6hipno;9, sunt foarte a'tuale :i li se a'ord9 un nou respe't.
Bio%rafia sa prin'ipal9 din 'artea lui #homas Su%rue, There is a River L='olo este
un 1<uM, este a'um la NG3336a editare L8n anul 1()2M, iar prima a ap9rut 8n 1(,2.
Patru dintre '9r5ile despre via5a :i mun'a sa au fost traduse 8n limba German9,
Fran'e;9, Oapone;9 :i Sinhale;9
2
. &ontribu5iile sale 8n %<ndirea modern9 din
domeniul medi'inei, teolo%iei, filo;ofiei :i parapsiholo%iei sunt 'onsiderabile. #reptat,
8nre%istr9rile le'turilor lui &ay'e au a>uns s9 fie re'unos'ute 'a intri%ante,
provo'atoare, o adev9rat9 surs9 de informa5ie. 1eferin5ele istori'e aduse 8n dis'u5ie 8n
a'est volum sunt ele 8nsele 'ontroversate, :i 'u toate a'estea, ele sunt edifi'atoare.
Predi'5iile despre 'hestiunile na5ionale :i interna5ionale, multe dintre a'estea de>a
8nt<mplate, au fost 8ntr6adev9r sim5ite. ='estea sunt dis'utate 8n Partea a 3336a a '9r5ii.
&ay'e Lpronun5at 8n en%. &aseyM a avut strania 'apa'itate de a HadormiI la
propria sa voin59, vorbind apoi 'u o vo'e autoritar9 despre subie'te 'are erau 'u mult
din'olo de %ama sa normal9 de 'uno:tere. $l ni'i m9'ar nu a fost un pasionat 'ititor
de '9r5i. =bsolut totul era un subie't de dis'u5ie, 'hiar :i numele persoanei 'are
8ntreba, iar 'el mai adesea, un 'ondu'9tor al :edin5ei punea 8ntreb9rile :i o steno%raf9
nota totul. #imp de patru;e'i :i doi de ani, aproape 8n fie'are ;i, el HadormeaI :i
r9spundea la 8ntreb9ri 'are a'opereau o imens9 %am9 de subie'te. Putea fa'e a'est
lu'ru 8n ori'e moment :i 8n ori'e lo'. Nu avea a'olo 'amere 8ntune'oase, turbane,
t9m<ie, %loburi de 'ristal sau o audien59 'are s9 pl9teas'9.
/intea lui &ay'e era aparent 'apabil9 de o trans'endere a timpului :i spa5iului.
2n b9rbat din #e7as a vrut s9 :tie unde ar putea %9si o ma:in9 $lliot :i i s6a spus '9
erau dou9 8n =ustin. 2n b9rbat din Wyomin% a fost mustrat la 8n'eputul unei dintre
2 Limb9 str9ve'he vorbit9 de 'el mai mare %rup etni' din Sri Lan.a.
)
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
le'turi, 8n timpul unui dis'urs de6al s9u, iar din lipsa unei fra;e mai bune i s6a spus,
HGino ai'i :i stai >osPI 2nui b9rbat 8n apartamentul s9u din NeC Qor. i6a f9'ut unul
din rarele 'omplimenteE HPi>amalele nu arat9 r9u.I =semenea remar'i Hpe l<n%9
subie'tI erau u:or de 'onfirmat, :i aproape invariabil de dovedit.
2n s'epti' om de afa'eri l6a provo'at pe &ay'e pentru a6i urm9ri pa:ii 8n
drumul '9tre biroul s9u. Bmul s6a oprit la un ma%a;in de tutun :i a 'ump9rat dou9
5i%9ri 8n lo' de una, a:a 'um avea obi'eiul. $l a mai de'is s9 ur'e pe s'9ri p<n9 la
biroul s9u, 8n lo' s9 a:tepte liftul 'um f9'ea de obi'ei. &<nd a a>uns 8n9untru, :i6a
des'his 'oresponden5a de diminea59, a:a 'um avea obi'eiul.
&ay'e 8n Gir%inia Bea'h :i6a oferit le'turile. &ondu'erea e7e'utiv9 a fost
'onsternat9 atun'i '<nd a primit raportul. &larv9;9torul i6a des'ris nu numai fie'are
mi:'are 8n detaliu, dar :i6a 'itit 'hiar :i propriile le'turiP
/intea lui &ay'e putea aparent Hs9 vad9I evenimente din tre'ut, pre'um :i din
pre;ent :i din viitor. 4n 'a;ul unui furt nere;olvat de obli%a5iuni, unui dete'tiv
parti'ular f9r9 ni'i un fel de indi'ii, i6a fost a'ordat9 o le'tur9. &ay'e a HadormitI :i l6
a des'ris pe ho5, a spus '9 a fost a>utat de o femeie din antura>J ei petre'<ndu6:i
se>urul 8ntr6un hotel din Pennsylvania de Gest :i av<nd obli%a5iunile 'u ei. Femeia a
fost identifi'at9 'a av<nd un semn ro:u din na:tere pe 'oapsa st<n%9 :i dou9 de%ete
8mpreunate la pi'iorul st<n%, a'est lu'ru 8nt<mpl<ndu6se 8n urma unei arsuri din
'opil9rie.
$mo5ionat, dete'tivul a sunat destul de departe, a'olo unde se afla proprietarul
obli%a5iunilor, iar r9spunsul a putut fi au;it 8n 8ntrea%a 'amer9E H$u nu 8l re'unos' pe
b9rbat, 8ns9 femeia nu poate fi nimeni alta de'<t so5ia meaP $a mi6a spus '9 mer%e la
&hi'a%o 8n vi;it9 la sora eiPI
4n timpul '<t poli5ia a a>uns la hotel ei ple'aser9, 8ns9 le'turile ulterioare 8i
urm9res' '9tre &olumbus, Bhio, a'olo unde au fost prin:i 8ntr6un alt hotel. /ai
t<r;iu, &ay'e a spus, HNu 8mi pla'e '<nd oamenii sunt h9r5ui5i 8n a'est fel R 'hiar
da'9 sunt vinova5i.I
Sin%urul lu'ru pe 'are 8l dorea era 'a le'turile sale s9 fie Hrespe'tabileI, 'u
toate '9 persoane de toate 'ate%oriile veneau la el pentru a>utor sau pentru sfaturi.
Printre a'e:tia s6a aflat :i un produ'9tor de film, o a'tri59, unul dintre marii ma%na5i
ai o5elului, un senator al Statelor 2nite, un vi'epre:edinte al Statelor 2nite, p9rin5i,
oameni bolnavi, oameni 'u handi'ap :i 'u alte probleme. 3nvesti%atorii 'are s9 se
ba;e;e pe :tiin59 :i pe 'are el :i6a ia dorit at<t de mult, nu au fost sufi'ient de atra:i
de a'este lu'ruri. &<5iva dintre 8nv95a5ii 'alifi'a5i 'are au dat aten5ie le'turilor au fost
la fel de nedumeri5i 'a :i ma>oritatea dintre nespe'iali:tii f9r9 'alifi'are.
3storia vie5ii :i lu'r9rii lui &ay'e este 8ntr6adev9r una dintre 'ele mai eni%mati'e
ale epo'ii noastre. Povestea vie5ii sale pare a fi un ameste' 8ntre Ge'hiul #estament :i
un roman de s'ien'e6fi'tion. 2n re;umat al a'esteia apare 8n =ne7a de la sf<r:itul
'9r5ii. !arul s9u straniu al 'larvi;iunii nu a mai e7istat ni'iodat9 8n timpurile moderne,
'u toate '9 vreo '<5iva al5i mediumi s6au dovedit a avea din'olo de ori'e 8ndoial9, :i
*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
8ntr6o oare'are m9sur9, a'est9 abilitate. Pentru o perioad9 de patru;e'i :i doi de ani,
el :i6a dedi'at propria per'ep5ie e7trasen;orial9 8n mai multe domenii, iar rapoartele
steno%rafiate se afl9 8n'9 8n fi:etele din 'ustodia Funda5iei $d%ar &ay'e de la Gir%inia
Bea'h. Le'turile sale, apro7imativ +A.AAA, sunt separate '<te una, pe pa%ini
da'tilo%rafiate, :i 'onstituie probabil 'ea mai mare 'ole'5ie de date din lume ob5inut9
pe 'ale mediumni'9. 1eali;area unui film do'umentar despre via5a :i edu'a5ia sa se
afl9 8n stadiu de dis'u5ii la =tlanti' 2niversity.
4n a'eea:i 'l9dire se afl9 :i =so'ia5ia pentru &er'etare :i 3luminare, 'ea 'are
difu;ea;9 informa5iile 'on5inute 8n le'turi. ='esta este un lo' foarte a%lomerat. 4n
afar9 de bibliote'9 :i birouri, e7ist9 o sal9 de pre;ent9ri, un departament de terapie, o
sal9 pentru publi'a5ii, pentru pres9, :i o verand9 mare 'u vedere spre o'ean. &u un
interes 8n 'ontinu9 're:tere :i 'u 'alitatea de membru, un personal format din *+ de
membri, %estionea;9 volumul de 'ereri, de 'ereri spe'iale, de anun5uri :i literatur9.
Gi;itatorii sunt bineveni5i :i li se arat9 8mpre>urimileJ desi%ur, fie'are vrea s9 vad9 el
8nsu:i le'turile. Pentru s'epti'i, e7ist9 a'olo un banner 'u un r9spuns pe m9sur9 :i
dat prin 'uvintele lui =braham Lin'oln, HNi'i un om nu are o memorie sufi'ient de
bun9 pentru a fi un min'inos de su''es.I
4nre%istr9rile lui &ay'e sunt uni'e. !ou9;e'i de milioane de 'uvinte venite
dintr6un sub'on:tient nu sunt o banalitate. 4n 'a;ul 8n 'are a'estea pot fi 're;ute, noi
frontiere a:teapt9 s9 fie e7plorate. &larvi;iunea, 'laraudi5ia, visele, hipno;a, sunt
pun'tul '9tre 'ea mai bun9 'ale de 8n5ele%ere a istoriei, a profun;imii min5ii :i a
sufletului uman. 2n '<mp de provo'9ri se %9se:te dinaintea omului 'are se afl9 8n
'9utarea adev9rului :i al 8nsemn9t95ii e7isten5ei umane pe P9m<nt.
#e;a a'estei 'roni'i ba;at9 pe 8nre%istr9rile lui $d%ar &ay'e este a'eea '9 omul
este o fiin59 spiritual9, '9 marele 'ontinent al =tlantidei este un fapt, '9 fu%ind,
atlan5ii s6au stabilit 8n multe ;one din apropierea 5inutului lor, in'lusiv 8n =meri'a de
Nord :i de Sud, :i au 'reat a'olo mari 'ivili;a5ii, a'estea au fost determinate
ener%eti', prin re8n'arnare, de oameni inventivi, a'est lu'ru f9'<ndu6:i sim5it9
pre;en5a 8n mod puterni' :i radi'al 8n =meri'a :i 8n lumea de ast9;i.
Di, a:a 'um a spus un faimos om de :tiin59 en%le;, HSunt mult prea s'epti'
pentru a ne%a ori'e posibilitateI.
L.W.1.
#u'son, =ri;ona
B'tombrie, 1()1
(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
PARTEA NTI
STRINI PE PMNT
&=P3#BL2L 2N2
= $N3S#=# =#L=N#3!=@
4n 2.+AA de le'turi stranii despre Hvia59I pe 'are $d%ar &ay'e le6a dat, multe
perioade ale istoriei, at<t 'unos'ut9 '<t :i ne'unos'ut9, sunt 'omentate 8n diferite
%rade ale detaliului. Prin urmare, fi:ierele lui &ay'e arun'9 o lumin9 'onsiderabil9
asupra ori%inilor :i evolu5iei 'elei mai Hmisterioase raseI din lume. ='ea pu5in9
'unoa:tere, 'ivili;a5iile preistori'e, numeroasele subie'te, a'estea au derutat mult
timp 'ele mai str9lu'ite min5i umane.
=t<ta timp '<t e7ist9 numai o fra%mentat9 eviden59 a 'ivili;a5iilor t<r;iu la
a'east9 dat9, lipsa 'unoa:terii nu este 'eva surprin;9tor. &eea 'e arheolo%ia a 8nv95at
despre 'ulturile a'estor 'ivili;a5ii a trebuit pus 'ap la 'ap din resturile de artefa'te
l9sate ai'i :i a'olo de '9tre oameni 'are aparent erau prea pu5in interesa5i de istorie
de'<t suntem noi ast9;i. Se pare '9 ei pur :i simplu nu 8:i f9'eau probleme 8n le%9tur9
'u a l9sa urme, :i mai pu5in permanente, 8n le%9tur9 'u evenimentele 'ronolo%i'e ale
;ilelor lor. Sau, 8n 'a;ul 8n 'are ei ar fi f9'ut a'est lu'ru, 8nre%istr9rile s6au pierdut.
Prin urmare, este de 8n5eles '9 avem at<t de multe spe'ula5ii, teoreti;9ri :i
ra5ionamente 8n le%9tur9 'u Hmisterioasele triburiI. =v<nd 8n vedere lipsa dove;ilor,
putem fa'e totu:i 'eva. /ulte dintre problemele 8n le%9tur9 'u a'est subie't sunt
'ontroversate de '9tre oamenii de :tiin59, 8ns9 noi nu ne propunem s9 dis'ut9m ai'i
8n detaliu despre toate a'estea. $ste sufi'ient s9 spunem '9 unele dintre ele sunt
importante pentru s'opul nostru, pentru '9 a'estea sunt adev9rate pun'te de vedere
asupra '9rora 8nre%istr9rile lui &ay'e arun'9 o lumin9 at<t de puterni'9. !e altfel,
marele nostru interes este despre 'oloniile =tlantidei :i despre popoarele :i ;onele
influen5ate de a'east9 'ultur9 str9ve'he, din at<tea p9r5i ale P9m<ntului :i 8n mod
spe'ial din =meri'a.
&ititorul va observa 'u u:urin59 'one7iunea dintre 'ivili;a5iile 8ndep9rtate una
de 'ealalt9 pentru '9 toate au un numitor 'omun, o surs9 de influen59 atlant9.
Le'turile lui &ay'e indi'9 faptul '9 oamenii de pe 'ontinentul atlant 'are se s'ufunda
8n'et, au emi%rat pe s'ar9 lar%9 8n mai multe ;one 8n '9utare de lo'uri mai si%ure, :i
faptul '9 impa'tul lor a fost resim5it 8n mai multe :i 8n diferite moduri 8n fun'5ie de
epo'a 8n 'are ei au tr9it.
!in neferi'ire, :tiin5a ofi'ial9 nu a'ord9 ni'i o 'redibilitate teoriei atlante.
&<5iva savan5i 'ura>o:i s6au 8n'umetat s9 ridi'e a'east9 posibilitate, dar :i mai pu5ini
au mers :i mai departe de a'easta ba;<ndu6se pe a'east9 premis9. 4n momentul 8n
1A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
'are un astfel de om de :tiin59 fa'e a'est lu'ru, este posibil s9 fie l9sat pe dinafar9 de
'9tre 'ole%ii s9i, iar opiniile sale 8n'etea;9 s9 mai fie 'onsiderate ofi'iale sau 'u
autoritate. 4n mod re%retabil, a'est lu'ru se 8nt<mpl9 aproape 8ntotdeauna atun'i '<nd
este mers mai departe 'u ipote;9 nou9 sau diferit9, indiferent '9 este vorba de
domeniul istoriei, filo;ofiei, medi'inei, teolo%iei sau fi;i'ii. /artin Luther a fost un
ereti', =le7ander Graham Bell un e7'entri', iar 1obert Fulton un vis9tor 'are a
8n'er'at s9 fa'9 'eva 'e nu toat9 lumea :tia sau putea fa'e. ='este nume sunt multe,
ei sunt 'ei 'are au 'ondus lumea '9tre noi ori;onturi. Numai 'ei mari 8ndr9;nes' s9
fie diferi5i, de a'eea ei sunt 'ei mai mari. $i au de asemenea a'ea Hnesim5ireI 'are 8i
a>ut9 s9 re;iste 8n fa5a %elo;iei profesionale :i a ridi'olului publi'. &u toate '9, at<ta
timp '<t dorim s9 fim des'hi:i la minte, nu vrem s9 fim totu:i 'hiar a:a de des'hi:i,
pentru '9 s6ar putea s9 bat9 v<ntul prin ea.
Prin urmare, noi vom delimita 'eea 'e spun 8nre%istr9rile lui &ay'e despre
a'est subie't, dup9 e7plorarea a 'eea 'e este 'onsiderat a fi 'ea mai bun9 'unoa:tere
:i 'ea mai lar% a''eptat9 din ;ilele noastre. #otu:i, trebuie s9 avem 8n vedere '9
m<ine sau peste dou9;e'i de ani vor fi f9'ute noi des'operiri, 'unoa:terea noastr9
fapti'9 ar putea fi foarte diferit9 8n 'ompara5ie 'u 'ea de ast9;i. Dtiin5a modern9 nu
este infailibil9. !e se'ole, oamenii au 're;ut :i au 8nv95at '9 P9m<ntul este rotund,
8ns9 a'um ei sunt si%uri '9 este elipti'.
&el mai 'onvin%9tor lu'ru 8n le%9tur9 'u e7pli'a5ia lui &ay'e despre =tlantida,
este faptul '9 r9spunde la 8ntreb9rile 'are p<n9 8n pre;ent au sfidat 8n mare m9sur9
re;olvarea problemei. !e asemenea, 8n multe 'a;uri, le'turile 'onfirm9 pun'te 'are
nu au fost definitiv stabilite, 'i numai postulate de '9tre %eolo%ie sau arheolo%ie. 4n
unele 'a;uri, informa5ia din le'turi este men5ionat9, pur :i simplu men5ionat9 'a o
posibilitate, sau poate fi 'hiar diametral opus9 'u 'eea 'e se 'rede 8n mod %eneral.
Numai timpul, 'er'etarea :i noile des'operiri pot dovedi valabilitatea multora dintre
a'este pun'te.
Le'turile stabiles' faptul '9 emi%ran5ii atlan5i au mers 8n mai multe dire'5ii, 8n
primul r<nd '9tre mun5ii Pirinei 8ntre Fran5a :i Spania, :i '9tre =meri'a de Nord, 8n
timpul 'ata'lismului ini5ial, 'u apro7imativ +A.)AA de ani 4nainte de Sristos, '9tre
=meri'a &entral9 :i /aro' 8n timpul 'elui de6al doilea de;astru 'u apro7imativ
2*.AAA de ani 4nainte de Sristos :i '9tre $%ipt, a'olo unde au 'onstruit piramidele,
'9tre Qu'atan, /e7i' 8n timpul 'elei de6a treia 'atastrofe, 'ea final9, 8n anul 1A.AA
4nainte de Sristos. 4ntru'<t a'este deplas9ri au fost la distan59 de mai multe mii de
ani, 'ultura dus9 8ntr6o anumit9 ;on9, la o anumit9 perioad9 de timp, a fost diferit9
de 'ea dus9 8ntr6o alt9 perioad9 ulterioar9. !in 'au;a $rei Gla'iare, 'are a fost una
intermitent9, a 'utremurelor :i erup5iilor vul'ani'e, au fost s'himb9ri bru:te pe ;one
8ntinse ale P9m<ntului. !in a'este motive, la 'are se mai adau%9 :i elementul timp, se
'unos' 8n ;iua de ast9;i at<t de pu5ine lu'ruri despre 'ivili;a5ii.
2n e7emplu 'lasi' de triburi misterioase avem 8n 'a;ul bas'ilor din /un5ii
Pirinei. Fi:ierele lui &ay'e stabiles' pe s'urt '9 atlan5ii au fu%it :i au %9sit drumul
11
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
'9tre a'este 5inuturi 8nalte, '9 ei au 8nfiin5at a'olo un re%at :i '9 urmele lor pot fi 8n'9
v9;ute pe st<n'ile 'al'aroase de la &alais.
=st9;i, bas'ii moderni prin 'ultura :i istoria lor spe'ifi'9, se aseam9n9 at<t de
mult 'u 'ea a atlan5ilor pentru 'ei familiari;a5i 'u poveste =tlantidei, iar 8n
'onformitate 'u le'turile lui $d%ar &ay'e, ei sunt atra:i 8n mod ire;istibil '9tre
'on'lu;ia '9 bas'ii sunt atlan5i la ori%ine. 4ns9, nu avem nimi' 'on'ret pentru a dovedi
a'est lu'ru. ='easta este problema 'u 'are ne vom 'onfrunta de6a lun%ul studiului
nostru. !eo'amdat9, speran5a de lumin9 este '9 timpul :i tehnolo%ia vor re;olva 8n
'ele din urm9 multe probleme. Nu putem de'<t s9 a:tept9m, :i atun'i vom vedea.
!in studiile noastre 8n le%9tur9 'u omul de la 8n'eputuri vom vedea '9 e7ist9
at<t pun'te 'omune, '<t :i dis'repan5e, 8ntre 'unoa:terea :tiin5ifi'9 din pre;ent :i
le'turile lui &ay'e. Spre e7emplu, 'onform fi:ierelor lui &ay'e, omul 'ivili;at a tr9it pe
p9m<nt de mai multe ori de'<t se 'rede 8n mod %eneral R de a'um aproape 1A
milioane de ani :i >um9tate. 4ns9, primul om L'u adev9rat omM 8n sensul lar% al
'uv<ntului, or%ani;at, unit 8n eforturi, pare s9 fi ap9rut 'u apro7imativ +2.AAA de ani
8n urm9, atun'i '<nd 'ooperarea a fost esen5ial9 pentru 'ombaterea bestiilor s9lbati'e
'are tr9iau 8n'9 pe P9m<nt.
!in pun't de vedere istori', e7ist9 a'um dove;i '9 probabil omul a tr9it 8n
=meri'a &entral9 'u apro7imativ -A.AAA de ani 8n urm9, e7ist9 fra%mentele de os
s'ulptat 8n mod de'orativ :i %9site nu departe de /e7i'o &ity. !e asemenea, ;ona
abund9 de tradi5iile str9ve'hilor vi;itatori veni5i din est dintr6un mare 5inut numit
=;tlan :i pove:ti despre Potop.
4n Peru, spaniolul Pi;arro :i oamenii lui au %9sit 1A.AAA de mile de drumuri
pavate 'u piatr9 :i pres9rate 'u numeroase resturi de a:e;9ri. ='est lu'ru ridi'9
8ntreb9ri evidente, 'e fel de oameni sofisti'a5i au avut nevoie de asemenea drumuri, :i
de unde au venit ei@ 4ntr6adev9r, se pare '9 a e7istat un val de de;voltare 'ultural9
'are a influen5at toate 'ivili;a5iile pe 'alea lor din $%ipt '9tre 5inuturile 8nalte ale
=n;ilor din Peru, '9tre =meri'a de Sud :i partea 'entral9 :i de vest a =meri'ii de
Nord. $ste evident faptul '9 a fost o anumit9 perioad9 8n lumea preistori'9 R probabil
8n urm9 'u 1A.AAA de ani, '<nd au avut lo' s'himb9ri bru:te :i i;bitoare.
=rheolo%ii ameri'ani se 'onfrunt9 de ani buni 'u 'eea 'e pare a fi o dovad9 de
net9%9duit a 'onta'telor transpa'ifi'e 8ntre Lumea Ge'he :i Lumea Nou9.
Leo !euel 8n 'artea sa, HConchistadori fr !adI s'rieE
H&ei 'e studia;9 anti'hit95ile ameri'ane :i6au dat seama desi%ur de mult timp
de similarit95ile artefa'telor, ale obi'eiurilor :i institu5iilor din =meri'a :i =sia de sud6
est, :i 8n mod spe'ial de 'ele din Poline;ia :i /elane;ia. Oo'ul me7i'an Patolli
-
poate
fi 'onsiderat aproape o repli'9 a >o'ului Par'hesi din 3ndia. Naiurile folosite peste tot
8n =n;i :i 8n Bra;ilia sunt pra'ti' imposibil de distins de 'ele 'unos'ute 8n Burma :i 8n
- 2nul dintre 'ele mai ve'hi >o'uri pre'olumbiene pe 'are 8l >u'au at<t 'ei din popor '<t :i nobilimea. &on'histadorii
spuneau '9 8nsu:i /onte;uma se bu'ura privind nobilimea >u'<nd a'est >o'. $ste o 'ombina5ie 8ntre o 'urs9, o
8ntre'ere :i un >o' de noro' la 'are se poate paria.
12
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
3nsulele Solomon. S'eptrele 'u 'ap 8n form9 de stea din /elanesia se aseam9n9 'u
'ele din Peru. Bamenii din 3nsula Pa:telui 'onstruiau 'u blo'uri de piatr9 de form9
poli%onal9 asamblate unele 'u 'elelalte 8n a'ela:i mod pre'um in'a:ii. &artofii dul'i
ori%inari din =meri'a de Sud, nu numai '9 erau 'ultiva5i :i 8n Poline;ia 8nainte de
venirea omului alb a'olo, dar aveau :i a'eea:i denumire... Ldup9 'um spune un
etnolo%M listat9 8n patru;e'i :i nou9 de paralele de asem9nare dintre B'eania :i
=meri'a de Sud. 1e'ent, oamenii de :tiin59 au ad9u%at :i mai multe la a'estea. !ar
'are este e7pli'a5ia a'estor fenomene@I
!euel 8nl9tur9 rapid Hdifu;areaI teoriei R Lemuria, 'ontinentul s'ufundat aflat
8n deriv9 dup9 $vrei :i $%ipteni, 'a fiind Hne:tiin5ifi'9 :i fantasti'9I. $l se refer9 la
lun%imea lui #hor SeyerdahlTs, Uon #i.i uni' din Peru :i insulele poline;iene. Di
totu:i el 'onfirm9, H4nto'mai 'um peruvienii au venit pe insulele din Pa'ifi',
poline;ienii ar fi putut atin%e la fel de bine 'oasta ameri'an9 8n mai multe o'a;ii.I $l
admite '9 similiarit95ile sunt mult prea apropiate Hpentru a fi evoluat 8n mod
independent de Lumea Nou9I.
&e s6a 8nt<mplat e7a't, 'um, de 'e :i '<nd, :tiin5a nu 'unoa:te. #otu:i,
monumentele arhite'turale ale &onstru'torilor /ovilei, ale maya:ilor :i in'a:ilor
demonstrea;9 o rela5ie :i o s'himbare important9 :i uni'9, 8n lo' de o apari5ie destul
de brus'9. !e6a lun%ul a mii de mile din 'eea 'e este a'um o'ean, movilele lor din
piatr9 :i p9m<nt sunt pra'ti' similare 'a desi%n 8n 'ompara5ie 'u piramidele din
$%ypt. !in fi:ierele lui &ay'e reiese 'lar '9 atlan5ii au mi%rat '9tre a'east9 5ar9,
pre'um :i '9tre =meri'a. ='east9 'orela5ie 8ntre 'ulturi at<t de 8ndep9rtate una de
'ealalt9 a nedumerit mult timp pe oamenii de :tiin59. ='easta 'hiar a ridi'at
8ntrebarea, H= e7istat la un anumit moment dat o punte de p9m<nt 8ntre Qu'atan :i
$%ipt@I
$7ist9 nume de lo'uri intri%ante, a'estea pot fi %9site 8n =meri'a &entral9 R
spre e7emplu, =;atlan. Sunt ora:e a'olo 'u denumirea de &hol6ula, &alua6'an,
Kuivan, &olima, Kalis'o. Peste o'ean, 8n =sia /i'9, e7ist9 de asemenea &hol, &olua,
Kuivana, &holima :i Kalissa. #oate a'estea :i multe altele au a'eea:i surs9 'omun9.
$7ist9 de asemenea numeroase tr9s9turi 'omune pentru ma>oritatea dintre
'ulturi :i despre 'are vom dis'uta. &u toate, au evoluat destul de rapid '9tre o
e'onomie a a%ri'ulturii, 8n lo' s9 r9m<n9 la nivelul de v<n9tori primitivi sau p9stori.
Soarele, simbolul lor al ener%iei 'reatoare, a >u'at un rol semnifi'ativ 8n venera5ia lor,
'u toate '9 de fapt e7ist9 'on'lu;ia este '9 a'east9 adorare a soarelui par s9 fie una
8n e7'es. $i au fost ni:te iubitori ai naturii, pentru '9 au tr9it at<t de aproape de ea :i
:tiau '9 depind de a'easta. Spre e7emplu, indienii ameri'ani au re'unos'ut
importan5a soarelui 8n vie5ile lor, :i6au dat seama de a'est lu'ru la fel 'a noi, a fost
'reat de '9tre o Fiin59 Suprem9.
&u to5ii erau oameni foarte reli%io:i, 'are 'redeau 8ntr6un sin%ur !umne;eu :i
'are tr9iau 'a atare. 1eli%ia era un mod de via59 :i 'entrul a'tivit95ii lor. 3n'inera5ia
era folosit9 8n mod 'omun. &u to5ii avea pove:ti despre Potop 'omparabile 'u 'ele
1-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
ale noastre, :i multe alte tradi5ii stranii, popoarele avansate au venit din $st. 3ar
le%endele despre 'are vom vedea 8n 'ur<nd, sunt mult prea u:or de interpretat de
'9tre oamenii de :tiin59 moderni. Popoarele str9ve'hi nu aveau 8n'lina5ie '9tre
fi'5iune, iar '<nte'ele, pove:tile, baladele lor au fost transmise 8n %eneral de la o
%enera5ie la alta :i de fapt au a'eea:i r9d9'in9. =dev9rul are dinainte o 'ale lun%9J
neadev9rul o via59 s'urt9. 4n ;ilele noastre, pentru a renun5a 8n %rab9 la a'este
tradi5ii, s6a spus '9 mitul este o refle'tare a propriei nostre mentalit95i :i moralit95i.
Le'turile e7pli'9 multe dintre eni%mele a'estor popoare timpurii. Bri%inea
in'a:ilor este una a unui popor 'u 5ar9 '<t :i f9r9 5ar9. Libera 'ir'ula5ie a maya:ilor a
fost 8n mod evident datorat9 apelor 8n 're:tere ale B'eanului =tlanti'. &onstru'torii
/ovilei, 8nainta:ii maya:ilor, au fost primii 'are au a>uns 8n 'entrul Statelor 2nite.
!ate re'ente Lcartea este scris "n anul #$%#M indi'9 faptul '9 omul a tr9it ai'i 'u mult
timp 8n urm9, 'u ).AAA de ani 4nainte de Sristos, iar Norseman se pare '9 e7plorase
/ontana, 'u toate '9 la prima vedere a'est lu'ru pare pu5in plau;ibil.
!e asemenea, apare 'eva 'omun 8n le%9tur9 'u a'este 'ulturi separate de mari
distan5e, :i de altfel 'eva 'are le lea%9 8mpreun9, este sistemul lor so'io6politi'.
Pra'ti', toate a'este so'iet95i erau so'ialiste, 'ooperatiste sau 'omunale. &eea 'e era
bun pentru so'ietate, pentru 'omunitate, adu'ea mai 8nainte bun9starea pentru
individ, nel9s<nd astfel lo' pentru m9rirea de sine, pentru a'umularea de avere
parti'ular9. $ra o e%alitate :i fraternitate 'are probabil '9 8n ;iua de ast9;i nu a fost
e%alat9 undeva.
='easta este problema ai'i, '<t de profunde sunt ma>oritatea dintre 8ntreb9rile
pe 'are :i le pune omul, a'estea sunt de fapt de natur9 spiritual9. !e 'e anume este
di'tat9 starea a'tual9 8n 'are se afl9 omul@ Pentru 'e anume este el pre%9tit din pun't
de vedere spiritual@ $ste el pre%9tit s9 pun9 dreptul uman mai presus de dreptul la
proprietate parti'ular9@ Prefer9 el 'on'uren5a sau prefer9 'ooperarea@ ='estea sunt
dou9 dintre 'ele mai mari 8ntreb9ri 'are du' spre de;voltarea spiritual9@ ='estea sunt
marile 8ntreb9ri :i despre 'are poate fi numai filo;ofat 8n le%9tur9 'u 'are va fi
r9spunsul final al omului. ='estea sunt subie'tele dis'utate 8n 'apitolele urm9toare.
4ns9, de un lu'ru putem fi si%uriJ nu Uarl /ar7 a inventat 'omunismul. $l
numai l6a 8mprumutat, la separat de sursa lui spiritual9 :i l6a de'larat '9 ar fi motivat
e'onomi'.
Gom e7plora $po'a Ge'he p<n9 la mar%inea 8nre%istrat9 a istoriei ameri'ane,
vom vedea 'um 8ntreb9rile 8n le%9tur9 'u teoria Lemuriei :i =tlantidei r9m<n 8n mare
parte f9r9 r9spuns. 4ntr6adev9r, sunt ai'i mult mai multe dove;i 8n favoarea =tlantidei,
de'<t 8n le%9tur9 'u prima intrare a omului travers<nd str<mtoarea Berin% :i 'are nu
prea e7ist9.
Prin pro%rese rapide 8n domeniul o'eano%rafiei :i a altor :tiin5e, :i mult mai
important, prin 'urio;itate :i minte des'his9 din partea tinerei %enera5ii de
'er'et9tori, avem datoria de a e7plora 'ele mai re'ente dove;i 8n le%9tur9 'u e7isten5a
=tlantidei. Pentru '9, pe a'east9 premis9 se ba;ea;9 8ntre%ul 'on'ept al istoriei
1,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
noastre.
1e'entele des'operiri i6au f9'ut pe unii dintre oamenii de :tiin59 mai 8n v<rst9
s9 ridi'e din spr<n'ene. 4n o'tombrie 1(*, un arti'ol al lui Uenneth Whitin% de la
=sso'iated Press spuneaE H$viden5ele arat9 '9 =fri'a, =meri'a de Sud, 3ndia,
=ustralia :i =ntar'ti'a erau 'u milioane de ani 8n urm9 o sin%ur9 mas9 de p9m<nt
'are mai apoi s6au separat. Fosilele su%erea;9 '9, 'ontinentele din emisfera sudi'9 au
fost o mas9 solid9 :i i6au a>utat pe oamenii de :tiin59 s9 des'opere a'est pu;;le
%eolo%i'.I
Sus5in9torii teoriei derivei 'ontinentelor spun '9 o asemenea mas9 de p9m<nt
s6a rupt, iar p9r5ile s6au deplasat lent '9tre po;i5iile lor a'tuale. !a'9 a'est lu'ru este
adev9rat, atun'i urmele de via59 %9site pe una dintre a'estea ar putea fi probabil
%9site :i pe 'elelalte, 8mpreun9 'u indi'ii 'are arat9 au e7istat apro7imativ 8n a'ela:i
timp.
!eplas9rile %he5arilor, urmele de ;%<rieturi de pe s'or5a terestr9, 'enturile de
minerale :i fosile ve'hi de 2AA de milioane de ani sau mai mult, vin 8n spri>inul
a'estei terorii. =lune'area %he5arilor pe sol au l9sat la suprafa59 'anale uria:e, au
l9sat 8n urm9 mormane distin'te de resturi. !r. =.1.3. &rui'.shan.
,
de la
2niversitatea WitCatersrand spuneE H!in a'este rute %la'iare putem dedu'e dire'5ia
mi:'9rii %he5arilor. !a'9 vom presupune '9 %he5arii plea'9 dintr6un 'entru 'omun,
atun'i dire'5iile deplas9ri lor pe diferite 'ontinente, luate fie'are 8n parte, nu ar avea
ni'i un sens. 4ns9, da'9 vei adu'e 'ontinentele laolalt9, vei %9si un model 'oerent al
traseelor %he5arilor :i o dire'5ie 'omun9 a %la'ia5iunii.I
&ontinentele =fri'a, =meri'a de Sud, 3ndia :i =ustralia se potrives' 'u
apro7ima5ie 8mpreun9. Di totul s6ar fi putut 8nt<mpla 8n urm9 'u 2AA de milioane de
ani. $ste o idee e7trava%ant9, ironi' este faptul '9 oamenii de :tiin59 8n'ep s9 o
a''epte 8n timp 'e respin% ideea e7isten5ei =tlantidei 'are este 'u mult mai
e7trava%ant9.
4ntr6o 'arte re'ent9 intitulat9 H&isterul Atlantidei, &harles Berlit;, nepotul
'elebrului lin%vist, arheolo% :i pionier 8n domeniul s'ufund9rilor s'rieE HNe putem
a:tepta 'a des'operirile referitoare la 'ultura atlant9 s9 fie prea 'omple7e pentru a fi
%9site pe fundul o'eanului, astfel, 'u e'hipamente noi :i tot mai efi'iente, '9ut9torii
se an%a>ea;9 8ntr6o divers9 investi%a5ie suba'vati'9. ='um, pentru prima dat9 8n lun%a
istorie a '9ut9rii =tlantidei, avem mi>loa'ele de a>un%e la a'easta, :i 'apa'itatea de a o
re'unoa:te.I
2n remar'abil arheolo%, !r. /anson Galentine, fost profesor de ;oolo%ie la
2niversitatea Qale, a raportat 8n anii 1(*, 1(( :i 1()A '9 a f9'ut unele des'operiri
interesante de temple pre'um 'ele maya:e undeva 8n apele din Bahamas, 8n lar%ul
'oastelor FlorideiE un fel de pia5et9, un spa5iu des'his :i un ;id 8n'linat :i 'u trepte.
/aterialul este dintr6un fel de ;id9rie :i este 'u si%uran59 f9'ut de m<na omului. !r.
, =rthur 1i'hard 3vor &rui'.shan., palaeontolo% de renume n9s'ut la 2( februarie 1(-2, de'edat la , de'embrie
2A11 LhttpEVVCCC.%uardian.'o.u.Vs'ien'eV2A11Vde'V2+Varthur6'rui'.shan.M
1+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
Galentine 'onsider9 '9 stru'turile fa' parte dintr6un fel de piramid9 :i par s9 fi f9'ut
parte din =tlantida. ='estea par s9 fie similare templelor maya:e pe 'are el le6a
e7aminat 8n Qu'atan, /e7i'.
Le'turile spun '9 insulele Bimini aflate la 'in'i;e'i de mile distan59 de 'oasta
de est a /iami 6ului, au f9'ut parte odinioar9 din insula atlant9 Poseidia. Pe 2* iunie
1(,A, 'larv9;9torul adormit a spusE H3ar Poseidia va fi printre primele p9r5i ale
=tlantidei 'are va ap9rea din nou. Se a:teapt9 a'est lu'ru 8n :ai;e'i :i opt :i :ai;e'i :i
nou9 LW* :i W(M. Nu mai t<r;iu de atun'i.I L&a;ul X(+*6-L61M
=lte stru'turi misterioase :i aparent f9'ute de m<na omului au fost reperate 8n
apele de mi'9 ad<n'ime din Bahamas, !r. Galentine spune. H2n penta%on de 1AA
de pi'ioare a fost %9sit 8n apropierea unui lo' 'u o 'onstru'5ie pre'um un templu, 8n
apropierea insulei =ndros Leste vor'a des!re un arhi!ela( din )ahamas, nu des!re
insula din *reciaM.I $l 'redea '9 vor fi des'operite :i mai multe stru'turi, pentru '9
mari ;one de pe fundul m9rii sunt vi;ibile la s'himbarea 'uren5ilor o'eani'i din
Bahamas.
H&el pu5in dou9 sau mai multe stru'turi sunt distin'te, stru'turi destul de
identifi'abile au fost v9;ute 8n ultimele s9pt9m<niI, a spus el 8n prim9vara anului
1((. !es'operirile au fost 'onfirmate de foto%rafii. =rheolo%ul :i 'ole%ii s9i au
soli'itat aprobarea %uvernului din Bahamas pentru a 8n'epe e7'av9rile la primul
dintre siturile din apropierea insulei =ndros. 4ns9, &orpora5ia Nord6=meri'an9
1o'.Cell a '<:ti%at drepturile de e7'lusivitate.
Noile des'operiri sunt o stru'tur9 'ir'ular9 8n apropiere de =ba'o :i un
penta%on 8n apropiere de =ndros. HDi mai sunt a'olo :i alte 'onstru'5iiI a spus el. HB
piramid9, un drum, ro5i din piatr9, %rupuri statuare.I
!r. Galentine adu'e dove;i impe'abile :i de 're;ut, d9 'redibilitate teoriei
'ontinentului pierdut al =tlantidei. $l 'rede '9 des'operirile din Bahamas sunt prima
dovad9 'on'ludent9 pentru om despre o 'ivili;a5ie s'ufundat9. &u toate a'estea,
'onfu;ia 8n 'a;ul a'estei des'operiri este faptul '9 a'olo 8n ;on9 a fost 'onstruit9 o
ferm9 pentru re'oltarea bure5ilor prin 1(2A :i 'are mai t<r;iu a fost abandonat9.
Di al5i 'er'et9tori au mai lu'rat 8n re%iunea insulelor Bimini. !oi dintre ei,
1obert Ferro :i /i'hael Grumley, 'are de asemenea au lu'rat 'u !r. Galentine, :i6au
des'ris e7perien5ele 8ntr6un re'ent volum intitulat, Atlantida, Auto'io(rafia unei
Cutri. H$ra mier'uri, 2 februarie L1((M '<nd am %9sit 'eea 'e am %9sitI, s'riu ei,
Hori'e ar fi... ;id suba'vati' sau terasament... indiferent 'e ar fi... a'esta a fost
'onstruit de om :i nu 'a o stru'tur9 suba'vati'9... =m fost 8n'<nta5i s9 st9m :i s9
privim 8n >os prin dou9;e'i :i 'in'i de metri de ap9 limpede, s9 vedem
monumentalele dove;i nenaturale ale unei foarte str9ve'hi 'ivili;a5ii.I
3nvesti%a5ia suba'vati'9 a ar9tat '9 st<n'ile au fost aliniate pentru a forma un
;id 'are 8n mod normal ar fi fost a'operit 'u nisip dus de maree. !up9 testul 'u
&arbon 1,, a'esta a fost datat 'a fiind din >urul anului 1A.AAA 4nainte de Sristos.
2n alt 'er'et9tor, 'ontele Pino #urolla, a %9sit r9m9:i5ele a ,A6+A de piloni din
1
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
piatr9 a:e;a5i 8ntr6o forma5iune 'ir'ular9, unii dintre ei drep5i, al5ii r9sturna5i. ='e:tia
varia;9 8ntre trei :i :ase pi'ioare 8n9l5ime :i dou9 p<n9 la patru pi'ioare %rosime, sunt
din marmur9 alb9 'are nu se %9se:te 8n mod normal 8n ;on9. $l are foto%rafiile
des'operirilor sale 8n 'artea lui Fero :i Grumley.
&u toate '9 deo'amdat9 ni'i dovad9 de net9%9duit despre e7isten5a =tlantidei
nu a fost adus9 la lumin9, dove;ile 'ir'umstan5iale 'ontinu9 s9 se a'umule;e, :i de
asemenea, apar noi adep5i 8n r<ndul oamenilor de :tiin59. Profesorul !enis Saurat, un
filo;of fran'e;, a ap9rat 'u 8nver:unare o teorie avansat9 mai devreme de un
'osmolo% austria' 'are spune '9 =tlantida s6ar afla 8n parte 8n mun5ii =n;i din
=meri'a de Sud. 1uine ale unui ora: pierdut au fost %9site pe malul la'ului #iti'a'a,
8ntre Peru :i Bolivia, iar o misterioas9 linie de 'reaturi marine fosili;ate de6a lun%ul a
,+A de mile e7ist9 pe 8n9l5imile din =n;i.
4n anul 1(+2, un pastor %erman 8mpreun9 'u un istori' :i un arheolo% elve5ian
au petre'ut patru ;ile an'ora5i undeva 8n /area Nordului la '<teva mile de 'oasta
Seli%oland. !up9 'e au sele'tat 'u aten5ie un site, un s'afandru a venit 8napoi 'u un
raport despre o serie de ;iduri :i :an5uri 'onstruite de om la numai dou9;e'i :i 'in'i
de metri de suprafa59, 8ns9 la :ase mile distan59 pe mare. Pastorul Our%en Spanuth a
8nsumat totul 8n de'lara5ia saE H4n timpul studiilor mele asupra anti'hit95ilor e%iptene,
am %9sit 8n templul /edinet Sabu al faraonului 1amses al 3336lea, ve'hile s'rieri :i
do'umente e%iptene pe 'are preotul e%iptean le6a folosit 'a dovad9 a e7isten5ei
=tlantidei atun'i '<nd a vorbit at<t de mult 'u Solon. ='este ve'hi ori%inale e%iptene
sunt do'umente de 'ea mai mare valoare istori'9. $le 'on5in 'heia '9tre solu5ionarea
misterului atlant... !o'umentele 'on5in informa5ii e7a'te despre lo'a5ia 59rii insulare,
:i de asemenea despre insula re%elui, 'are s6a s'ufundat 8n timpul 'atastrofelor
naturale. &u a>utorul a'estor informa5ii am %9sit ruinele fortului s'ufundat exact !e
locul indicat R iar 8n trei e7pedi5ii diferite, l6am e7aminat 'u aten5ie. 4n $%iptul
Superior, am foto%rafiat ins'rip5iile :i peisa>ele de pe pere5i Luna dintre a'estea
repre;int9 o b9t9lie pe mare 8ntre atlan5ii invadatori :i ap9r9torii $%iptuluiM :i 'are au
servit drept dovad9 pentru povestirea lui Solon despre =tlantida.I
4n anul 1( o e7pedi5ie :tiin5ifi'9 %re'o6ameri'an9 a petre'ut dou9 s9pt9m<ni
pe insula Santorini din /area $%ee. $i s6au 8ntors la =tena plini de speran59. !r.
Oames /avor de la 3nstitutul B'eano%rafi' Woods Sole din /assa'husetts, 'are a
'ondus e'hipa a spusE H&u toate '9 nu am des'operit =tlantida, avem p9r5i ale
dove;ilor 'are atun'i '<nd sunt puse laolalt9 du' spre o 'onfirmare a teoriei prin 'are
'ontinentul pierdut ar trebui s9 fie identifi'at 'u 3mperiul /inoi' 'are a e7istat 8n
=rhipela%ul /9rii $%ee :i &reta 'u apro7imativ 1.+AA de ani 4nainte de Sristos.I
Grupul a 'ontinuat '9utarea :i a des'operit 'eea 'e unii ar 'rede '9 ar fi fost
=tlantida, 'u toate '9 data este mult mai re'ent9.
Di al5i oameni de :tiin59 au 8n'eput de 'ur<nd s9 de6a %reutate teoriei
=tlantidei. 2nul dintre ei este :i /auri'e $Cin% de la La/ont Bbservatory, lider 'u
autoritate 8n studierea suba'vati'9 a B'eanului =tlanti'. $7pedi5ia sa a 'onstatat '9 o
1)
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
s'himbare brus'9 a avut lo' 'u apro7imativ 11.AAA de ani 8n urm9 8n /area
&araibilor studiind tipurile de plantele de ap9 re'e :i pe 'ele de ap9 'ald9, iar 'u
1).AAA de ani 8nainte de a'easta, faptul '9 au avut lo' s'himb9ri semnifi'ative ale
P9m<ntului. =l5i o'eano%rafi din Statele 2nite, Walter Sproll :i 1obert S. !iet; de la
$nvironmental S'ien'e Servi'es =dministration, au teoreti;at '9 la un moment dat
=ustralia :i =meri'a au fost p9r5i ale unui super6'ontinet. $i 'red '9 a'estea sunt
5inuturi 'are fa' parte din teoria derivei 'ontinentelor R bu'95i rupte din 'ontinentele
a'tuale.
!es'operirile re'ente au eviden5iat faptul '9 pre;en5a e7'lusiv9 a plantelor de
ap9 dul'e 8n materialul sedimentar aflat de6a lun%ul 'restelor submarine din mi>lo'ul
=tlanti'ului, indi'9 faptul '9 odinioar9 a'estea se aflau deasupra nivelului apei. 4n
insulele =;ore, un proeminent %eolo% rus, !r. /aria Ulinova a raportat ='ademiei de
Dtiin5e a 2.1.S.S. '9 ro'ile dra%ate de la ad<n'imi de .AA de pi'ioare eviden5ia;9
faptul '9 au fost e7puse la atmosfer9 'u apro7imativ 1+.AAA de ani 4nainte de
Sristos. !ove;i similare au venit la lumin9 'u mult timp 8n urm9 8n anul 1*(*, atun'i
'<nd au fost %9site bu'95i de lav9 solidifi'at9 :i 'are aveau o stru'tur9 sti'loas9, 'eea
'e 8nseamn9 '9 a'estea s6ar fi putut solidifi'a numai 8n aer liber.
Se 'unoa:te faptul '9 fundul o'eanului poate a fi instabil, 8ntr6o imprevi;ibil9
8n9l5are :i 'obor<re. 3nsulele vul'ani'e au ap9rut brus', au disp9rut :i iar au ap9rut.
Sonda>ele de ad<n'ime din Str<mtoarea Florida f9'ute 'u a>utorul sonarului, au
de;v9luit o serie de ridi'9turi de dimensiunea unei 'ase la dou9 sute de pi'ioare
ad<n'ime. Di 'er'et9rile re'ente arat9 s'ufundarea a mari suprafe5e de us'at 8n
apropiere de Florida, 8n Bahamas, 8n urm9 'u apro7imativ opt mii de ani.
!e'i, dove;ile de 'ir'umstan59 8n favoarea teoriei atlante 'ontinu9 s9 se
a'umule;e. Bamenii de :tiin59 au 8n'eput s9 dea tot mai mult 'redit ideii. $7ist9 toate
motivele s9 'redem '9 tehnolo%ia modern9 va re;olva 8n 'ele din urm9 problemele :i
va da r9spuns 8ntreb9rilor 'are p<n9 8n pre;ent s6au dovedit insolubile.
Prin urmare, putem privi 'u ner9bdare la unele des'operiri interesante 8n anii
imediat urm9tori. Pentru '9 atlan5ii au fost un popor uni', :i ar fi putut influen5a 8n
moduri nea:teptate via5a ameri'an9 din ;iua de ast9;i.
!ar, s9 8n'epem 'u 8n'eputul.
1*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
&=P3#BL2L !B3
&1$=Y3=
=tun'i '<nd omul a 8n'eput s9 %<ndeas'9, el a 8n'eput s9 pun9 8ntreb9ri.
Printre primele sale 8ntreb9ri au fost :iE H&ine sunt eu@I... H!e unde vin eu@I... H&are
este s'opul :i sensul vie5ii@I... H!e 'e murim R 8n'otro ne 8ndrept9m@I
4ns9, 'apa'itatea omului de a pune 8ntreb9ri a fost 8ntotdeauna mai de;voltat9
de'<t a'eea de a r9spunde la ele, iar a'est lu'ru a servit pre'um un stimulent R
a'esta av<nd rolul s9u 8n de;voltarea mental9 a omului. &u toate a'estea, omul 8n'9
nu :i6a ast<mp9rat setea sa de 'unoa:tere, 'u toate '9, ad<n' 8n profun;imile
sub'on:tientului s9u se afl9 :i r9spunsurile.
!e6a lun%ul se'olelor, misterioasa ori%ine a omului, 8mpreun9 'u 'ea a
universului i6au provo'at ima%ina5ia, iar 'ei mai mari dintre %<nditori s6au dedi'at
unor asemenea 8ntreb9ri, fie'are dintre ei 'l9dindu6:i propriile sale teorii :i ba;<ndu6se
pe mun'a prede'esorilor lor. Prin urmare, natura omului :i a universului sunt dou9
dintre prin'ipalele problemele ale filo;ofiei. &onsidera5i '9 P9m<ntul a luat na:tere
printr6un a't al 'rea5iei divine@ Sau este re;ultatul unei evolu5ii :i de;volt9ri
8nt<mpl9toare@ !e 'e substan5a de ba;9 este f9'ut9 a:a 'um este, :i de 'e este
a'easta a:a de variat9@ &are este rolul pe 'are 8l >oa'9 omul 8n univers@ $ste el o
bu'95i'9 de materie f9r9 importan59, aflat9 8ntr6o imensitate f9r9 %uvernare :i 8n
nelimitatul spa5iu 8n e7pansiune@ Sau este el reali;area 8n'oronat9 a unei 3nteli%en5e
Supreme@
Primul filo;of 'unos'ut :i 'are a ata'at a'este probleme a fost #hales Ldin
/iletM, iar a'esta a tr9it 8n Gre'ia =nti'9 'u apro7imativ AA de ani 4nainte de
Sristos. $l a de'is '9 apa trebuie s9 fi fost elementul ori%inal prin 'are omul :i lumea
s6au f9'ut. Pentru '9, atun'i '<nd a'easta este 8n%he5at9 devine solid9, iar atun'i '<nd
este 8n'9l;it9 devine abur :i aer. !in a'est motiv, el a ar%umentat '9 totul 8:i are
ori%inea 8n ap9 :i trebuie s9 se 8ntoar'9 8n 'ele din urm9 tot 8n ap9. #hales nu :i6a dat
seama ni'iodat9 '<t de aproape a>unsese. !a'9 el ar fi reali;at a'est lu'ru :i ar fi
folosit 8n lo'ul 'uv<ntului a!, 'uv<ntul duh, el ar fi fost :i 8n ;iua de ast9;i l9udat
pentru vi;iunea :i inspira5ia sa. 4ns9 nu a f9'ut6oJ :i a'um este tot #hales, 8ns9 uitat.
Pu5in mai t<r;iu, =na7imandru, un alt %<nditor %re', a su%erat '9 2niversul
este o mas9 vie 'are umple 8ntre% spa5iul. $l a numit a'east9 mas9 HinfinitI :i a spus
'9 are mi:'are. ='esta a fost un pas '9tre 8nainte, 'hiar da'9 unele dintre ideile lui
=na7imandru fa59 de 'ele ale 'elorlal5i erau 'iudate.
='east9 dire'5ie de %<ndire a pavat 'alea pentru Atomiti, unul dintre
%rupurile timpurii de filo;ofi %re'i. $i erau de a'ord 'u unele dintre ideile
prede'esorilor lor, a'elea '9 s'himbarea :i diversitatea du'eau '9tre ameste'ul, dar 8n
a'ela:i timp, :i la separarea unit95ilor mai mi'i, dar spun<nd '9 a'este unit95i mai
1(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
mi'i, atomii, nu erau at<t de diferi5i 'a substan59 fa59 de 'um s6a 're;ut mai 8nainte. $i
au de'larat '9 fie'are dintre atomi are mi:'are, iar prin 'ontopirea lor 8n numere
diferite 8n diferite moduri, a fost 'reat9 materia. =tomii 8n sine nu se s'himb9
ni'iodat9, 8ns9, de o ve:ni'ie, sunt e7trem de mi'i. /odifi'9rile din 'adrul formelor de
via59 sunt date de al9turarea atomilorJ :i 8n mod invers, moartea este re;ultatul
separ9rii lor. &u toate '9 unele dintre 'on'lu;iile lor mer%eau mult prea departe, 8n
%eneral, 'on'eptul Atomitilor poate fi privit 'a un alt pas 8n dire'5ia 'ore't9.
4n timp 'e A!olo(eii au 8n'er'at ap9rarea :i re'on'ilierea versiunii 'rea5iei
din Gene;9 'u filo;ofia, ce!ticii afla5i de 'ealalt9 parte au refu;at 'on'lu;iile lor.
='east9 :'oal9 de %<ndire fondat9 de Pirrho apro7imativ prin anul -AA 4nainte de
Sristos, sus5inea '9 toate a:a6;isele e7pli'a5ii 8n le%9tur9 'u natura 2niversului sunt
inutile :i o pierdere de timp. ='easta era 8n favoarea renun59rii la '9utarea 'u
disperareJ omul ne:tiind :i neput<nd 'unoa:te natura lu'rurilor. #o5i oamenii trebuiau
s9 'unoas'9 'eea 'e puteau vedea :i m9sura, :i s9 nu a''epte nimi' alt'eva. 2n
asemenea pun't de vedere pesimist, oferea pu5in 8n lo'ul a 'eea 'e trebuia respins.
='est lu'ru a fost propus de Philo LFilon din =le7andriaM, un filo;of evreu 'are
a tr9it 8n timpul lui 3isus, el a fost primul 'are a 8n'er'at s9 fa'9 o fu;iune 8ntre
versiunea 'rea5iei din Biblia /o;ai'9 :i filo;ofia %rea'9. $l 8i 8nv95a pe oameni '9
e7ist9 multe puteri sau spirite 'e radia;9 dintr6o sin%ur9 surs9, !umne;eu, iar unii
dintre a'e:tia 4l numeau HLo%osulI, &reatorul Lumii. Di 8n plus, 8nv959tura lui spunea
'9 totul 8n 2nivers este e7presia ideii din mintea lui !umne;eu.
4nv959turile sale au avut o influen59 profund9 asupra s'ribilor reli%io:i din
ambele reli%ii, at<t evreie:ti '<t :i 're:tine. 4nv95a5ii 're:tini au identifi'at destul de
rapid +o(osul 'u 3isus, $l este Sristosul, &uv<ntul Lui !umne;eu 8n 'rearea lumii.
=poi, 8n se'olul al treilea !up9 Sristos a venit Plotinus LPlotinM. Gederile sale
erau destul de asem9n9toare 'u 'ele ale lui Filon din =le7andria. $l a a>uns la
'on'lu;ia '9 din Fiin5a Pur9 a lui !umne;eu vin fiin5ele, emana5iile 'are 'ur% pre'um
lumina din Soare, emana5ie 'are nu s'ade 8n intensitate. &u '<t lumina se
8ndep9rtea;9 de surs9, 'u at<t ea se diminuea;9 8n intensitate. La 'ealalt9 e7trem9 8n
dep9rtare, sau 8n 8ntuneri', se afl9 omul '9;ut pe P9m<nt R 8ns9, 8ntre !umne;eu :i
materie se afl9 marele suflet6minte.
#eoriile moderne despre ori%inea 2niversului se 8n'adrea;9 8n trei %rupe
prin'ipale. Prima dintre a'estea este &onismul
+
'are sus5ine '9 e7isten5a lumii este
numai o 8nt<mplare, este numai 'eva me'ani'ist, nederivat9 :i independent9 de vreo
'au;9 e7terioar9. Printr6un pro'es treptat de evolu5ie de la o stare simpl9 :i printr6o
sin%ur9 :ans9, a'easta :i6ar fi atins 'omple7itatea ei din pre;ent. 3deea nu este nou9,
ea a fost pentru prima oar9 predat9 de '9tre $pi'ur 8n anul -A 4nainte de Sristos.
='esta este H$volu5ionismulI, :i at<ta timp '<t nu e7pli'9 destul de bine 'e 8nseamn9
+ &on'ep5ie filo;ofi'9 potrivit '9reia la ba;a tuturor fenomenelor lumii s6ar afla un sin%ur prin'ipiu, fie material, fie
spiritualJ p. %ener. ori'e 'on'ep5ie 'are e7pli'9 printr6un sin%ur prin'ipiu multitudinea fenomenelor dintr6un
domeniu determinat. R !in fr. monisme.
2A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
Hsimpla stareI ori%inar9 sau 'u am a>uns a'easta la e7isten59, teoria 8:i am<n9 prin
sine re;olvarea problemei, 8n lo' s9 r9spund9 la a'easta.
&el de6al doilea pun't de vedere al teoriei moderne afirm9 '9 lumea este
derivat9 dintr6o 'au;9 e7tern9, fie prin emana5ie, fie prin evolu5ia dintr6o Fiin59
!ivin9. ='esta este Panteismul

. Spino;a
)
, un renumit filo;of evreu 'are a tr9it 8n
se'olul NG33, a mers at<t de departe 8n'<t a de'larat 'u 8ndr9;neal9 '9 totul 8n 2nivers
este manifestarea lui !umne;eu, '9 toat9 e7isten5a este 8mbr95i:at9 8ntr6o sin%ur9
substan59, !umne;eu sau Natur9. 19ul e7ist9 numai 8n min5ile limitate, a spus el, :i
se di;olv9 atun'i '<nd este v9;ut 'a parte a 8ntre%ului. !in 'au;a opiniilor sale,
Spino;a a fost dat afar9 din sina%o%9J el a fost numit Hinto7i'atul 'u !umne;euI. &u
toate a'estea, el a oferit '<teva idei sobre :i provo'atoare.
B a treia 'onvin%ere a timpurilor moderne este a'eea '9, lumea a fost 'reat9
8n mod dire't :i din nimi'. ='esta este Creaionismul, este pun'tul de vedere
tradi5ional reli%ios. !umne;eu, 'a :i &reator este indivi;ibil, :i prin urmare, emana5ia
este o imposibilitate. Di mai mult de at<t, 2niversul nu este pre6e7istent, 8ns9 a fost
'reat, :i nu dintr6o anume substan59 primordial9. #eoria :tiin5ifi'9 modern9 a bi%6
ban%6ului este una 'onsolidant9, :i a'estea 'ele dou9 mer% oare'um aproape una de
'ealalt9. /ateria 8nseamn9 atomi, atomii 8nseamn9 ener%ie, ener%ia 8nseamn9 spirit,
spiritul este de la !umne;eu.
3deile 're:tine despre ori%inea sufletului se 8mpart 8n dou9 'lasifi'9ri.
Traducianismul
*
, 'are a fost pentru prima dat9 predat de '9tre #ertulian prin anul
2AA !up9 Sristos, este do'trina prin 'are se spune '9 sufletul este 'reat de alte
suflete sau fiin5e fi;i'e, 8n a'ela:i mod :i 8n a'ela:i timp fiind al'9tuit din alte trupuri la
'on'ep5ie. Creaionismul sus5ine '9 !umne;eu 'rea;9 un nou suflet pentru fie'are
trup. Pentru biseri'9, a'east9 problem9 nu a fost ni'iodat9 re;olvat9 pe deplin. Ni'i
'hiar =u%ustin :i Luther nu au fost hot9r<5i 8n le%9tur9 'u natura sufletului. Filo;ofia
tradi5ional9 a biseri'ii sus5ine '9 sufletul este 'reat 8n momentul 8n 'are p9trunde 8n
noul or%anism.
Printre %<nditorii %re'i de la 8n'eputuri e7ista :i Platon 'are 'redea 8n pre6
e7isten5a sufletelor :i ulterioara lor H8n'ar'erareI 8n trupuri. Pu5in mai t<r;iu, Filon :i
Bri%ene
(
, 'are de asemenea au fost e7'omuni'a5i pentru opiniile lor, 8nv95au despre
sursa divin9 a sufletului, despre pre6e7isten5a :i transmi%ra5ia spiritului 8n materie :i
din materie 8n spirit.
&on'ep5ie filo;ofi'9 monist9 'are identifi'9 divinitatea 'u 8ntrea%a natur9. R !in fr. panthisme.
) Baruch Spinoza, latini;atE Benedictus de Spinoza Ln. 2, noiembrie 1-2, =msterdam 6 d. 21 februarie
1)), Sa%aM a fost un renumit filosof evreu olande; de ori%ine sefard9 'u str9mo:i de provenien59 portu%he;9
LdT$spinosaM. Spino;a a fost un ra5ionalist :i unul din repre;entan5ii panteismului 8n timpurile moderne. G<ndirea lui
a fost influen5at9 de s'rierile lui #homas Sobbes :i 1enZ !es'artes, 8ns9 6 spre deosebire de 'on'ep5ia dualist9 a
a'estuia din urm9 6 Spino;a a avut o repre;entare monist9 a lumii, 8ntrea%a e7isten59 redu'<ndu6se la 'eea 'e el a
numit HSubstan59I.
* #eorie potrivit '9reia sufletul omenes' este transmis 'opiilor de '9tre p9rin5i 8n a'ela:i timp 'u trupul.
( 4nv95at :i teolo% 're:tin :i unul din 'ei mai reputa5i Sfin5i P9rin5i ai Biseri'ii.
21
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
Filo;ofiile indiene, brahmanismul, reli%ia 'ea mai ve'he din lume, :i budismul,
fa' o distin'5ie 8ntre trup :i suflet LdualismM :i 8nva59 despre faptul '9 via5a fi;i'9 este
numai un episod tran;itoriu 8n evolu5ia sufletului. !e altfel, e7ist9 '<teva se'te indiene
'are 'red '9 8ntruparea are lo' at<t 8n re%nul animal '<t :i 8n 'el uman. Gnosti'ii :i
&abala evreias'9 Lun ameste' de elemente evreie:ti :i 're:tine timpuriiM, au predat
multe asemenea idei, 'u e7'ep5ia faptului '9 re8n'arnarea este limitat9 numai la rasa
uman9.
Ge'hiul 3srael era 8mp9r5it 8n dou9 'urente prin'ipale de %<ndire. Fariseii, 'are
'redeau 8ntr6o e7isten59 spiritual9 :i 8n nemurire, in'lusiv 8n pre6e7isten5a sufletului :i
8n re8n'arnarea sa din spiritual '9tre via5a uman9. Di mai e7istau Sadu'heii 'are erau
materiali:ti :i ne%au nemurirea :i e7isten5a spiritual9. Bmul se na:te, tr9ie:te :i
moareJ asta e tot, a:a spuneau ei.
&u toate '9 :tiin5a modern9 a propulsat multe idei 8n le%9tur9 'u modul 8n 'are
anumite substan5e %a;oase primordiale au evoluat 8n armonie 8n a'tualul 2nivers,
a'easta nu a'ord9 ni'i o aten5ie e7isten5ei sufletului. !a'9 toate a'estea e7ist9, spune
a'east9 :tiin59 modern9, a'est lu'ru nefiind dovedit :i identifi'at ipso6fa'to
#,
, atun'i
este pu5in probabil s9 fie a:a. &u toate a'estea, 8n ultimii ani, uimitoarele pro%rese
f9'ute 8n a'est domeniu Lal parapsiholo%ieiM, :i prin puterile psihi'e ale omului, s6a
f9'ut 8n mod ofi'ial o le%9tur9 8ntre sufletul sau spiritul omului.
=stfel, oamenii de :tiin59 au luptat de mult timp 'u problemele le%ate de natura
omului :i a 2niversului. ='e:tia la r<ndul lor, nea%9 :i fa' un 'ompromis 8ntre
mo;ai'ul 'osmolo%i', ar%ument<nd 'u 'itate din remar'abila 'arte 'are este Biblia. Pe
par'ursul 8ntre%ii de;bateri, versiunea Gene;ei 8n'9 st9 pe po;i5ii ferme :i de
ne'ontestat. !eoare'e, mare parte a a'esteia este mai de%rab9 simboli'9 de'<t
literal9, profun;imea :i r9suflarea u:urat9 8n re;olvarea e;oteri'9 a subie'tului este o
s'9pare pentru mintea 'elor 'are se limitea;9 la o interpretare literal9.
Le'turile lui $d%ar &ay'e urmea;9 8n %eneral, :i 8n prin'ipiu, a'est model de
mo;ai', da'9 nu 'hiar 8n unul detaliu. ='est lu'ru este de a:teptat, deoare'e, aproape
8n 8ntre%ime, Gene;a este lipsit9 de detalii. &u toate a'estea, le'turile lui &ay'e
arun'9 o bun9 lumin9 asupra '<torva dintre elementele lips9. Di mai mult de'<t at<t,
a'estea furni;ea;9 e7pli'a5ii solide :i 'onvin%9toare pentru pasa>ele obs'ure :i 'are au
r9mas mult9 vreme 8n domeniul spe'ula5iilor. !in a'east9 bo%95ie de material, apare
o versiune a 'rea5iei 'are este at<t 'uprin;9toare '<t :i u:or de 8n5eles. 4ntr6adev9r,
e7ist9 ai'i :i o des'riere simplifi'at9 a unei serii de evenimente 'ompli'ate, 'are 8n
mod normal sunt aproape din'olo de ori'e 8n5ele%ere a min5ii umane.
/are parte din 'ea mai profund9 8n5ele%ere a omului este 'onfirmat9 de
le'turile lui &ay'eJ 8ns9, e7ist9 de asemenea ai'i :i ;one 8n de;a'ord, 8n spe'ial 8n
'eea 'e prive:te 'on'eptele moderne materialiste 8n le%9tur9 'u 'rea5ia. ='est lu'ru
nu este surprin;9tor at<ta timp '<t adep5ii ei nu numai '9 nu sunt de a'ord 8ntre ei,
8ns9 respin% :i ori'e idee 8n le%9tur9 'u un 'on'ept spiritual. !in 'au;a at<tor de
1A prin 8nsu:i faptul 6 e7presie folosit9 8n ar%ument9ri :i se refer9 la raportul de impli'a5ie 8ntre dou9 fapte.
22
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
pu5ine dove;i 'on'rete 'are e7ist9, ar%umentele lor sunt aproape 8n 8ntre%ime
teoreti'e. #otu:i, ambele :'oli de %<ndire s6ar putea s9 aib9 dreptate.
4n teoria evolu5iei avem un parado7E $volu5ioni:tii spun '9 omul a evoluat din
animal, teolo%ii '9 se tra%e din !umne;eu. 4ntr6un anumit sens, le'turile spun ambele
lu'ruri, '9 ambii au dreptateJ sufletul omului este 8ntr6adev9r 'opil al lui !umne;eu,
iar trupul fi;i' a fost modelat dup9 a'eea, :i 8ntr6o sin%ur9 ramur9, a evoluat din
re%nul animal. !e asemenea, P9m<ntul a fost 'reat :i a evoluat. 4ns9, Hveri%a lips9I
nu a fost %9sit9, pentru '9 nu e7ist9 ni'i o veri%9 lips9.
Se 'rede '9 omul are o v<rst9 de la trei p<n9 la ;e'e milioane de ani ve'hime,
iar datele sunt departe de a fi si%ure. &ele mai ve'hi dove;i, o mandibul9 :i din5ii
%9si5i 8n Uenya, datea;9 de doar 'in'i milioane de ani, iar a'east9 re'ent9 des'operire
este de trei ori '<t ve'himea pe 'are o 'redeau mai 8nainte ma>oritatea dintre
'er'et9tori. #reptat, v9lul de mister este dat la o parte.
4ntr6un anumit sens, 'hiar :i s'epti'ii au dreptateJ de fapt, omul 'unoa:te at<t
de pu5ine lu'ruri si%ure 8n le%9tur9 'u natura 'rea5ieiJ 8ns9 motivele sale pentru a
'rede sunt foarte importante pentru a fi un %hid al idealurilor sale, pentru tiparele
sale de de;voltare. Se pot lua 8n 'onsiderare, se poate sele'ta :i a''epta numai 'eea
'e este pre'um un inel al adev9rului pentru sine. &on'eptele din 8nre%istr9rile lui
&ay'e par s9 fie la fel de solid 8ntemeiate pe ra5ionament, '<t :i plau;ibil pre'um
ori'e lu'ru ima%inat de om. 3ar a'este lu'ruri nu sunt spuse numai 'um, ele spun :i
de 'e.
&e urmea;9 a'um este povestea 'rea5iei 'are se desprinde din le'turi. ='easta
nu 'on5ine surse e7terioare :i mi'i spe'ula5iiJ 8ntr6una sau dou9 dintre 'a;uri sunt
anumite ipote;e :i interpret9ri pe 'are pare s9 se spri>ine materialul, 8ns9 a'estea
apar din motive de 'ontinuitate :i 'ompletare.
Din nregistrrile lecturilor lui Cayce
La nceput a fost Duhul; o imens mare de for a minii, energie a
discernmntului, ocupnd tot spaiu, tot timpul. Omniscien, Omnipoten,
Omniprezen, aceasta a fost sursa a tot; Cauza rimordial, !ora
"ni#ersal. $cesta era %ntregul, &sena #ieii, &" '"() C&L C& '"().
$cesta era *n.tr. +i &')&, &ternul Dumnezeu.
-intea Lui Dumnezeu m.ri+eaz energia total a #ieii, pentru c totul
n forma sa elementar este "nul. )ot timpul, tot spaiul, toat puterea +i
materia sunt n esen una +i se .azeaz pe fora de atracie +i repulsie, pe legea
poziti#ului +i negati#ului, n /urul creia se n#rte "ni#ersul. -i+carea, #i.raia
acestei structuri atomice, sunt manifestarea Creatorului. %n timpul acti#iti
ne.uloase de colectare a forelor poziti#0negati#e acestea de#in putere
creatoare. $tomii, moleculele, celulele +i materia se schim.; dar esena, duhul,
nu se schim.. (umai forma de manifestare se schim., nu +i relaia cu Cauza
2-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
rimordial.
Cea de0a doua cauz a fost dorina; dorina de auto0e1primare, dorina
de a crea, dorina de companie. Duhul s0a mi+cat, iar prin mi+carea de 'ine,
'inele a creat o #i.raie separat; o manifestare separat. $stfel, n aceast
mare a pcii +i a #i.raiei n armonie a #enit un $milius, Lumina; prima e1presie a
minii di#ine, manifestarea dinti a duhului, s0a nscut primul !iu care a emanat
din duhul 'ursei, precum un gnd frumos, precum o idee. $ceasta a fost prima
Creaie.
Din necesitate, $milius a fost nzestrat cu #oin li.er, cu raiune, altfel
ar fi rmas al %ntregului, la #oina %ntregului. Cu toate c este parte a %ntregului +i
este con+tient de identitatea sa cu 'ursa, el a fost o entitate separat +i
con+tient de propria sa indi#idualitate n timp ce era tot+i una cu Creatorul n
duh +i n intenie.
$cesta a fost $milius, Cel care a fa#orizat sosirea celorlalte entiti
suflete+ti n aceast lume electro0spiritual 2 pentru c toate sufletele au fost
create la nceput; nici unul nu a fost creat mai trziu. Cu #oin li.er +i raiune,
ele au e1istat ca +i copii ntr0o stare a perfeciunii, n deplin acord cu 3oina
di#in a 'ursei lor. $ceste nenumrate manifestri, manifestri fr se1 ale
duhului, au fost descendeni perfeci ai unui )at .ine#oitor +i se .ucurau de o
#ia cu ade#rat spiritual, ntr0o lume cu ade#rat spiritual. $sculttori n
ntregime 3oinei 'upreme a+a cum a fost $milius, ei au fost companioni ai
)atlui, a+a cum le fusese destinat s fie; o parte a %ntregului +i totu+i con+tieni
c erau entiti separate +i independente.
$tta timp ct a#eau li.ertatea de a alege, fiecare a gndit mai nainte la
el nsu+i, prima reacie +i prima impresie era oarecum diferit de a tuturor
celorlali. $stfel, fiecare idee indi#idual +i fiecare realizare sau moti# a de#enit o
parte a entitii. 4nd dup gnd, e1perien dup e1perien, fiecare dintre
aceste duhuri nentrupate +i0a construit propria sa indi#idualitate aparte +i
propriul su caracter. $cti#itatea entitii duh a de#enit astfel propria0+i
nregistrare ca suflet. $cesta este gndul +i a aprut n mod gradual.
!iecare gnd +i fiecare fapt s0a nregistrat nu numai pe sufletul entitii
ci +i pe ghemul timpului +i spaiului sau la altfel spus pe %nregistrrile $5ashice.
$ceasta este 6%nregistrarea %ngerului7 sau 6Cartea 3ieii7 despre care se
#or.e+te. (imic nu scap acesteia. !iecare #i.raie de la nceputuri este n
permanen nregistrat pe flu1ul timpului +i spaiului.
Dar, nu pentru mult timp, #oina sufletelor #a rmne departe de #oina
'ursei lor. !ascinate de puterea propriei lor indi#idualiti creatoare, ele au
nceput s e1perimenteze. Dorina +i auto0mrirea au dat na+tere la distrugere 2
lucru care era n opoziie cu .untatea, era opusul #oinei Lui Dumnezeu. rin
mrirea proprie lor #oine +i independene a aprut egoismul +i egocentrismul. $
2,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
fost ntoarcerea de la #oia lui Dumnezeu, cea care a dus la cdere, la separare,
la sfr+itul strii de perfeciune. $ceasta a fost 8e#olta %ngerilor sau Cderea
Omului.
Cnd sufletele s0au ntors de la #oia lui Dumnezeu ctre propria lor
#oin, ele s0au separat de casa lor spiritual, de casa lor natural, pentru o
lung perioad de timp. Legtura a fost ntrerupt prin propria lor alegere, +i
numai propria lor alegere ar putea0o reface. Curnd a#ea s nu mai e1ist nici o
cale de ntoarcere; starea perfect care era dreptul lor din na+tere era de/a prea
dificil de atins. O e#oluie auto0creat era n curs de desf+urare. &i au czut
din ce n ce mai departe de 3oia Di#in, pn cnd nu a mai e1istat nici o
speran de re#enire 2 nici o re#enire la origine.
$milius +i0a dat seama de ceea ce se ntmpl. $ fost conceput un plan
prin care s0a sta.ilit un mi/loc de scpare din gra#a situaie n care se aflau
6pierdutele7 suflete czute. rin inter#enia pe care el a acceptat0o n mod
#oluntar, a#ea sarcina de a readuce lumea napoi 2 o sarcin aproape
cople+itoare prin amploarea ei. $cesta a fost primul dintre multele sacrificii.
%n conformitate cu planul, fiina a #enit n materialitate; pentru c materia
era esenial n scopul demonstrrii fizice a separrii de spiritual, astfel sufletele
au de#enit con+tiente de cderea lor, cu toate c mntul nu fusese creat doar
pentru om. 'istemele solare, planetele +i mntul au cptat form, create
prin acelea+i #i.raii0gnd +i prin aceea+i esen a #ieii emanat de mintea lui
Dumnezeu. olaritile 2 poziti#ul +i negati#ul, sunt cheile de .olt n /urul crora
se rote+te lumea. $tomul, format din electroni cu polaritate negati#, care se
rotesc n /urul protonilor care au polaritate poziti#, acesta este .locul
constructi#. !iecare atom, fiecare celul, acesta sunt o lume prin ele nsele, iar
aceast lume este moti#at de acela+i duh dttor de #ia, nu este Creatorul, ci
sunt manifestarea Creatorului.
Cosmosul a fost construit prin intermediul +i pe principiile care au de#enit
cunoscute su. denumirea de muzic, aritmetic +i geometrie; armonie, sistem +i
echili.ru. rin modificarea ritmului #i.raiei 2 a lungimii de und +i frec#enei, ca
s spunem a+a 2 au luat fiin diferitele mi+cri, diferitele tipare, forme +i
su.stane. $cesta a fost nceputul legii di#ersitii, lege care furnizeaz tipare
intermina.ile pentru modelul uni#ersal. e aceast lege se .azeaz marile
di#iziuni n for +i materie.
!iecare model realizat n mod inerent prin el nsu+i are propriul plan al
dez#oltrii +i e#oluiei, unul care corespunde sunetului unei note muzicale.
(otele se altur pentru a alctui tonuri; tonurile de#in fraze; frazele melodii;
melodiile inter0ptrunse una n alta alctuiesc o simfonie. %napoia +i naintea
minii lui Dumnezeu este /ocul "ni#ersului; unul nelimitat n o.iecti#ul imaginaiei
unui Duh $0)oate0Creator.
2+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
)oat materia se mi+c +i se schim., asumndu0+i propriul model n
funcie de #i.raia proprie +i de meninerea propriei acti#iti prin intermediul
legii atraciei +i repulsiei, a poziti#ului +i a negati#ului. )ot ceea ce a #enit n
e1isten a fost un aspect al minii 2 al Duhului Creator.
)oat materia conine duh +i este de natur electric, manifestndu0se n
diferite forme, din cauza diferitelor ritmuri sau #iteze. !iecare dintre condiiile
care e1ist n planul material are un omolog +i modelul su n panul cosmic sau
spiritual. )oate forele sunt o singur for. Lucrurile spirituale +i lucrurile
materiale sunt n esen acelea+i, cu toate c sunt diferite ca manifestare sau
e1presie.
mntul este numai un atom n "ni#ersul lumilor. 'istemul solar cuprinde
+i alte lumi sau alte stri ale con+tiinei, ale e1istenei. Cu toate c fiecare
dimensiune are propriul set de legi, aceea+i for gu#erneaz legile mntului,
ale planetelor, ale stelelor, constelaiilor, cu toate sunt inute n spaiu prin
aceea+i lege a atraciei +i repulsiei. mntul reprezint cea de0a treia
dimensiune, la.oratorul de testare pentru ntregul sistem. Celelalte planuri 2
-ercur, -arte, 3enus, 9upiter, 'aturn, (eptun, "ranus 2 urmeaz s /oace
rolul lor n planul de e#oluie a sufletului, cu toate c ntr0un mod oarecum diferit
+i trziu fa de cnd tre.uia.
,.. .. . . .. - . - -. -.- /. -.-
. ..- -- ----. . --. . - . --.-. .
.-.. -. .- .-- .- .. - .-- . -.
.-- - -.- -- - -.- .-- . -.. .-..- ---.--. -.-
. -.-- .- -.-
,Y. - .,
Legile !orelor Creatoare sunt uni#ersale. rima este Legea :u.irii, a
doua este legea propagrii, a treia este legea e#oluiei sau a cre+terii +i
dez#oltrii. $stfel, Duhul lui Dumnezeu, !ora Creatoare, s0a mi+cat pe faa
mntului +i din haos a #enit frumuseea naturii de la nceput, n toat
splendoarea sa.
Cayce a spus; ,.- .-.- -..- ..-, -.-.,-
- - .- .-.. -..- -- . -- -.-- - . --
--- - - -.-.- .-- . -- --..-- - ..- .--- - --.-
.- .-. - .- ..- - .- . -. .-.. .- . -
- .- Y.--. - -,./ - .- -.- .-.- .
-.-
2
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
,Y. - ..Y,
,.. Y. -. -.-.- --- -- . . --.-. -..
Y.--. -- - -.-. . .. .-..- . -- ,-.-
-., - . .- .- .. -.. -. . . /. ..--.
Y.--. ... ..- -.-- -. - - -.- - - -- ..- -
-. -.- - -.-. . - .-..- Y.--. . Y.--. - -
.-..- ..- Y.-
,- . .- -.- .- . Y.--. ,.-, -. .. ..-
--.. -.- -.- - .-..- . -.-- . . .-. - -- -.-
/-.- - -,- -.. --. --.- / . - -. --. .
--.-. . c. --. -. --... .-. . ..- --
.- .--- . -- . ..- --.- ..- Y.-
,Y. - ..,
Lui $milius i0a fost dat n gri/ sfera pmnteasc. 8egnul mineral,
plantele +i animalele, acestea s0au dez#oltat cu mult timp nainte ca omul s intre
n acest plan. $cesta este gu#ernat de legi imua.ile care au fost de/a sta.ilite +i
sunt n aplicare. 'ufletele care de/a erau n duh au fost atrase n materie +i au
#enit pe noi trmuri n numr foarte mare. mntul a fost numai una dintre
multele sfere pe care le0au ntlnit n calea lor +i care au fost ntocmite pentru
aceste suflete.
$ceste suflete, fiind nc n duh +i fiind atrase ctre planul pmntesc, au
o.ser#at diferitele forme de #ia animal +i legturile trupe+ti ale acestora. &le
au plutit pe deasupra acestora, #znd a.undena dez#oltrii acestora n u+oara
rcoare tropical. &le au #zut fructele care cre+teau pe alocuri +i au dorit s
guste din ele; au o.ser#at #iaa se1ual a animalelor +i au dorit s o
e1perimenteze. <i pentru c dorina i0a mpins s caute s se e1prime n materie,
ele s0au nfruptat din ce n ce mai mult din material, de#enind mnctori +i
alimentndu0se din mediul fizic ce le ncon/ura.
<i din moment ce sufletele erau de asemenea con+tiente de sine, a#eau
acel punct de #edere de la Dumnezeu +i capa.ilitatea de a fi ceea ce este
Dumnezeu, ele au nceput s se /oace de0a creaia imitndu0L pe Dumnezeu.
$stfel, ele au de#enit a.sor.ite n propriile puteri creatoare cu care fuseser
nzestrate de la nceput, au mimat fiarele sl.atice de pe cmpuri, +i z.urtoarele
din aer, #isnd la ideile de a a#ea trupuri n care le0ar fi plcut s locuiasc.
4ndurile sunt fapte, iar aceste dorine n cele din urm s0au materializat;
2)
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
la nceput resursele ntregii creaii i erau disponi.ile omului. !ormele erau n a+a
manier concepute, nct la nceput e1istau numai forme0gnd sau #izualizri,
realizate prin mpingerea sinelui ctre e1teriorul su, spre propria e1teriorizare,
ntr0o asemenea manier care era mult dorit, o modalitate atomic, di#izare, +i n
cele din urm realizarea complet a doi sau mai muli atomi; sau asemenea
dez#oltrii ameo.ei n apa unui lac cu ap sttut, care se multiplic mereu +i
mereu. $+a s0a format satisfacerea dorinelor carnale +i materiale, +i totu+i,
formele solidificate sau coagulate n materia n sine au cptat culoarea mediului
ncon/urtor, foarte asemntor unui cameleon care se adapteaz sau preia din
culoarea din /urul lui.
-entalul a fost acti#itatea predominant a sufletului, s0au altfel spus,
direcia de dez#oltare. !aptul c mentalul era n mod constant n cutarea
e1primrii +i pentru a de#eni tot mai ata+at de material, a necesitat o di#izare a
forei mentale. $cest lucru a a#ut ca rezultat trei faze ale procesului de gndire;
-intea Con+tient care d direcia ctre construirea, folosirea +i controlul
materiei; su.con+tientul sau incon+tientul, care este depozitarul memoriei,
interfaa ei; +i supracon+tientul care este dedicat n ntregime sufletului0minte.
$cestea nu sunt trei tipuri distincte de minte, ci mai degra. sunt funcii
ale unei singure mini, ale unei mini cu trei ni#ele diferite. 'e pare c ntre
con+tient +i supracon+tient e1ist un rz.oi constant, sau altfel spus, ele
lucreaz n scopuri ncruci+ate. Cu toate acestea, n cele din urm
supracon+tientul tre.uie s fie n#ingtor.
$stfel, sufletele folosindu0se +i a.uznd de pri#ilegiile lor, au fost
realizate cele mai nalte precum +i cele mai /osnice aplicri ale forelor di#ine. La
puinii dintre cei care au cutat s cunoasc ndrumarea, calea, aceasta le0a fost
ntotdeauna oferit; masele s0au ntors n mod deli.erat napoi, cutndu0+i
mplinirea propriilor dorine. $cestea au fost prinse n capcan.
=aosul rezultat nu au fost fcut numai prin formele luate, dar +i prin
aplicarea gre+it a forelor spirituale. -asculinul +i femininul au aprut n
e1isten. $ceasta a fost separarea se1elor, di#izarea naturii 6omului7 n fore
poziti#e +i negati#e.
rima femeie s0a numit Lilith, ea a fost precursoarea &#ei, +i atunci a
aprut un conglomerat de monstruoziti. Ciclopi, satiri, centauri, unicorni +i
diferitele forme menionate n mitologie, a#nd trupuri de animale +i capete
umane, acestea au #enit n e1isten. $stfel, sufletele care au #enit, au influenat
+i au direcionat, au locuit n trupurile care erau proiecii ale propriilor creaii
mentale +i au propagat o ras de monstruoziti.
)rupurile lor au fost propriile lor creaii +i nu zeiti. $cestea au fost
fiicele oamenilor, giganii de pe mnt despre care se #or.e+te n 3echiul
)estament. Deci, o ciudenie, o stare corupt a e1istenei a #enit n e1isten,
2*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
ns a fost nceputul unei perioade de e#oluie n ndelungata lupt a spiritului
pentru cucerirea puterii asupra materiei.
-onstruozitile mergeau pe mnt +i se amestecau cu animalele. 'e1ul
a fost factorul determinant, astfel c, acesta este sim.olizat printr0un +arpe. rin
suflete descendente care se n+teau din nou +i din nou ntr0o nchisoare a
materiei, acestea nu putea s scape singure. rins n aceste trupuri grote+ti,
omul a a/uns ntr0un fel de deri#, tot mai departe +i mai departe de 'ursa lui, de
e1istena armonioas n pace +i n iu.ire +i care i fusese menit. rin acest lucru,
el s0a aruncat intenionat pe sine nsu+i n satisfacerea carnalului; a fcut acest
lucru folosind puterile creatoare pentru sine nsu+i, prin folosirea distrugtoare
a spiritualului. $cesta este catul Originar al omului.
(umai pe mnt au luat sufletele materie ca s de#in fizice. e alte
planuri +i n alte trmuri ale con+tiinei, e#oluia spiritului este #ariat. (umai n
fizic, n planul tridimensional, se face trecerea de la un plan la cellalt, procesul
necesitnd ceea ce este denumit na+tere +i moarte. 'ufletul, duhul lui
Dumnezeu n om, a fost de la nceputuri nemuritor. &l nu se na+te +i nici nu
moare, pentru c sufletele sunt precum corpusculii din trupul Lui Dumnezeu,
%ntregul.
$milius, cu a/utorul sufletelor0entiti minte0spirit din alte trmuri, 6fii ai
Celui rea%nalt7 0 a inter#enit n aceast e#oluie gre+it pe care omul +i0a creat0
o pentru el nsu+i pe mnt. rintre diferitele forme fizice de pe mnt, a
e1istat un trup ca model +i care se potri#ea cel mai .ine necesitilor omului.
$cesta a fost un trup care ar fi putut fi de a/utor, nu unul care s ncurce n
lupta pentru a fi ca unul *n acord, cu !ctorul.
rin propria sa alegere, $milius nsu+i a co.ort n materie +i a de#enit
$dam, om cu trup +i snge, primul din rasa perfect, primul dintre !iii Lui
Dumnezeu, spre deose.ire de 6!iicele Omului7, progenituri ciudate ale
$mestecului. $cesta a fost moti#ul mustrrii, pentru a se pstra rasa pur dat
6!iilor Lui Dumnezeu care au pri#it pe fiicele Omului +i le0au #zut ca +i cum ar
fi frumoase.7 *4eneza >;?,
$dam a fost un om, dar de asemenea a fost mai mult; &l a fost *+i este,
sim.olul ntregii rase umane, al celor cinci rase. &#a a fost creat ca suflet
pereche ideal pentru $dam, din cauza naturii spirituale di#izate n poziti# +i
negati# a omului. $stfel, &#a a fost de asemenea sim.olul 6celeilalte /umti7 a
naturii umane, pentru toate rasele. $ceasta a fost ultima dintre creaiile
importante.
%n femeie sunt e1primate negati#ul +i recepti#itatea; poziti#ul fiind suprimat.
%n .r.at, poziti#ul +i acti#ul este e1primat, iar negati#ul suprimat. entru c la
nceput !iii Lui Dumnezeu, sufletele, erau androgine, com.innd masculinul +i
2(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
femininul ntr0unul singur. rimul companion, Lilith a fost o proiecie n lumea
animal 0 un mi/loc de a atinge un scop pentru satisfacerea dorinei pentru care
intrase. rin ntoarcerea napoi la planurile Creatorului +i a.inerea de la
impulsul creator, crearea &#ei a fost necesar ca pereche de a/utor, ca echili.ru
n lupta ndelungat pentru ntoarcerea napoi ctre Dumnezeu, acesta tre.uia
s fie rezultatul. &#a a fost creat de Dumnezeu imediat din sufletul entitate
de/a e1istent. 6Dumnezeu a spus; ' fie #ia,7 +i atunci a fost #ia.
rin &#a, complementul perfect al lui $dam, s0a fcut canalul de
reproducere al rasei perfecte. Cain s0a nscut din prini fizici perfeci. $dam +i
&#a, +i contemporanii lor, au fost creaii speciale +i nu e#oluii din ce#a ce
fusese de/a creat. Omul nu descinde din maimu.
)otul pe mnt a fost pregtit pentru #enirea omului. Legi imua.ile au
fost sta.ilite pentru #iaa +i susinerea sa. rin intermediul legii relati#itii,
poziti#ul +i negati#ul, e1periena .r.atului +i femeii pe mnt; ziua +i noaptea,
cald +i rece, .ine +i ru, cu toate au fost fcute prin intermediul celor cinci simuri
+i prin raionamentul minii.
Cu toate acestea, fr s +tie, omul +i0a pstrat ntotdeauna cel de0al
+aselea, al +aptelea +i al optulea sim. $ce+tia sunt factori psihici sau
e1trasenzoriali ai sufletului care s0au retras n mod gradual unde#a n fundal, n
timp ce duhul intra din ce n ce mai mult n materie.
roiecia rasei perfecte n materie nu s0a fcut numai n 4rdina
&denului 2 despre care lecturile spun c a fost n :ran +i Caucaz
@@
2 ci n acela+i
11 $ste reprodus9 mai >os tradu'erea apro7imativ9 a '<torva para%rafe din Le'tura nr. -,61-, le'tur9 dat9 pentru
fiului s9u Su%h Lynn &ay'e 8n ;iua de 1) noiembrie 1(-2.
4ntrebareaE H$ste 'ore't '9 au fost stabilite de la 8n'eput lo'urile pentru 'ele 'in'i rase@I
19spunsulE H=:a 'um %9sim, a'estea au fost astfelE &ea din Gobi, %alben9. &ea alb9 R mai de%rab9 8n &arpa5i de'<t
8n 3ndia, 'u toate '9 nu este ale%erea lor. &ea ro:ie, desi%ur 8n =tlantida :i =meri'a. Brun9 8n =n;i. Nea%r9 8n
'<mpia :i ;ona Sudanului sau =fri'a.I
4ntrebareaE H2nde se afla re%iunea &arpa5i@I
19spunsulE H=arat.I
4ntrebareaE H2nde se afl9 lo'a5ia@ $ste a'easta pe hart9 ast9;i@I
19spunsulE HPartea de sud a $uropei :i 1usiei, Persia :i a'est 5inut. /un5ii &au'a;.I
4ntrebareaE H!e 'e a fost ales num9rul 'in'i pentru proie'5ia 'elor 'in'i rase@I
19spunsulE H='est lu'ru, a:a 'um 8l %9sim noi, 8nseamn9 a'el element 'are 8l repre;int9 pe om 8n forma sa fi;i'9,
pre'um :i atributele pentru 'a a'esta s9 devin9 'on:tient !$ esen59 sau Laltfel spusM de spiritual pe 'alea sa '9tre
'on:tiin5a fi;i'9. 4n 'eea 'e prive:te sim5urileJ 'a :i sim5uri &$ P1BG3N din diferitele for5e, a'estea i6au fost date
omului pentru 'ompletarea a'tivit95ilor din domeniului 8n 'are se %9se:te el 8nsu:i. Pentru 'ertitudine, a'est lu'ru
poate fi e7tins. ='easta trebuie avut 8n vedere 8n rela5ie 'u faptul e7isten5ei promisiunii '9 $l va veni din nou. Poate
ori'e %rupare 8n parte s9 %<ndeas'9 pentru ea 8ns9:i 'a :i 'um ar fi un sin%ur om, $l va ap9rea 'a la 8n'eput :i a:a
va fi pentru totdeauna, pentru 'a omul s9 fie 'on:tient :i s9 re'unoas'9 faptul '9 nu trebuie s9 fie r9sti%nit numai
de dorin5ele sale 'arnale, 'i :i de toate elementele 'are se fa' P$N#12 'on:tienti;area manifest9rilor spirituale 8n
planul materialPI
4ntrebareaE H=pari5ia 'elor 'in'i rase s6a produs simultan@I
19spunsulE HS6a 8nt<mplat 8n a'ela:i timp.I
4ntrebareaE H!es'rie5i suprafa5a P9m<ntului 8n perioada apari5iei 'elor 'in'i proie'5ii.I
19spunsulE H='easta a fost dat9. La 8n'eput, sau 'eea 'e este 'unos'ut sub denumirea de 8n'eputul ori &au'a; :i
&arpa5i, sau Gr9dina $denului, 5inut 'are se afl9 a'um mai mult 8n de:ert, 'u toate '9 este mult munte :i se
-A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
timp, n cinci locuri diferite de pe mnt.
$ceste cinci locuri ocupate n lume, reprezint cele cinci simuri care
urmeaz s fie cucerite nainte de a fi atins din nou perfeciunea. &rau n acel
timp @AA de milioane de suflete pe mnt. 8asa al. se afla n :ran, zona
Caucazului de0a lungul -rii (egre +i n -unii Carpai din &uropa Central
*n. tr. Din lecturi se nelege faptul c pe atunci -unii Caucaz +i -unii
Carpai formau un singur lan muntos, iar -area (eagr nu a#ea forma +i
dimensiunile actuale,. 8asa gal.en a fost n ceea ce mai trziu a de#enit
De+ertul 4o.i din $sia de &st. 8asa neagr a fost n 'udan +i partea de sus
a #estului $fricii. 8asa .run n $nzi +i Lemuria, continentul situat ulterior n
zona Oceanului acific. 8asa ro+ie a fost n $tlantida +i $merica.
-ediul ncon/urtor +i condiiile climatice determin culoarea rasei. entru
toi oamenii, indiferent de culoare, era un singur snge +i sunt mem.ri ai rasei
6perfecte7. ur +i simplu, culoarea rasei l0a adaptat pe om la condiiile care
urmau s fie ndeplinite +i sim.olizeaz atri.utul de conductor al oamenilor din
acea ras. %n cadrul rasei al.e, #ederea +i simul #zului este predominant sau
accentuat; n cea ro+ie, sentimentul sau emoia; n cea gal.en, auzul; n cea
neagr, satisfacerea poftelor; iar n cea .run, accentul este pe simul mirosului.
&#rei ca +i popor, s0au dez#oltat la o dat mult mai trzie. De asemenea,
egiptenii au aprut mai trziu ca urmare a unui amestec ntre rasele ro+ie, neagr
+i al., cu apro1imati# @B.BBB de ani %nainte de =ristos.
Continentul $tlant a fost cel mai important ca inut +i ca suprafa din
lume +i a fost centrul primei ci#ilizaii. rin cel de0al doilea aflu1 de suflete a #enit
rasa perfect, cu apro1imati# @B milioane +i /umtate de ani n urm 2 a#ea s
nceap o nou er a e#oluiei omului pe mnt.
$tlanii au fost un popor pa+nic +i au fcut progrese rapide n folosirea
resurselor naturale. 4azul natural +i focul au fost printre primele descoperiri. %n
anii care au urmat, ei au construit o ci#ilizaie superioar din mai multe puncte de
#edere.
Di#izarea forelor mentale a a#ut loc n timpul primilor o mie de ani de la
ocuparea mntului de ctre rasa perfect. rin aceast di#izare a forelor
mentale a fost o legtur cu materialul +i una cu spiritualul. $ceasta a a#ut loc
desf9:oar9 multe 8n 5inuturile de a'olo. Por5iuni ale nordului e7trem au devenit dup9 a'eea por5iuni sudi'e, sau
por5iuni polare 'are s6au transformat dup9 a'eea o'up<nd re%iunile tropi'ale :i semi6tropi'aleJ de'i, este %reu de
dis'ernut sau de relatat s'himb9rile. Nilul se v9rsa 8n B'eanul =tlanti'. &eea 'e este a'um Sahara, era un 5inut
lo'uit :i foarte fertil. &eea 'e este a'um parte 'entral9 a a'estei 59ri L=meri'aM, ba;inul /ississippi, era totul o'ean,
numai platoul e7ista, re%iuni 'are sunt a'um p9r5i din Nevada, 2tah :i =ri;ona au format 'eea 'e 'unoa:tem a'um
'a Statele 2nite. !e6a lun%ul =tlanti'ului se formau p9r5ile e7terioare sau 5inuturile >oase ale =tlantidei. =poi, =n;ii
sau 'oasta Pa'ifi'ului a =meri'ii de Sud, a o'upat por5iunea e7trem9 de vest a Lemuriei. 2rali :i de asemenea
re%iunile nordi'e erau transformate 8ntr6un t9r<m tropi'al. P9r5i din de:ertul mon%ol erau atun'i teren fertil. ='estea
85i vor permite s965i fa'i un =N2/3# 'on'ept despre starea 8n 'are se pre;enta P9m<ntul 8n a'el timp. =poi, despre
transformarea o'eanelor, ele nu mai poart9 denumirile lor, :i totu:i, de unde vine numele lor@ &are este le%enda, :i
'hiar, 'are este numele lor@I
-1
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
printr0o din ce n ce mai sla. accentuare a aspectului di#in al naturii sale, omul
de#enind din ce n ce mai puin con+tient de pro#eniena sa. entru c omul nu a
recunoscut c este o parte a ceea ce este, nu +i0a recunoscut unicitatea n
ntreaga materie, forele sale, ci s0a .azat din ce n ce mai mult pe mentalul fizic cu
interpretrile carnale ale acestuia. Odat cu trecerea timpului, numai #isele,
rugciunea +i religia au mai rmas s0i aminteasc despre originea sa di#in.
Dorina care l0a condus ctre acceptarea acestor lucruri pe care el le cuno+tea
n mod instincti# nu era una ade#rat; el s0a amestecat cu monstruozitile +i a
produs 6amestecturi7 0 /umtate animal, /umtate om. %n cele din urm, el +i0a pus
propriul ego mai presus de orice altce#a, 6<i s0a cit Dumnezeu c la fcut pe
om pe mnt +i s0a mhnit n inima 'a.7 C:0a prut ru +i s0a cit Dumnezeu c a
fcut pe om pe pmnt.D*4eneza >;>, Ei.lia ne ofer o relatare a potopului
care a a#ut loc cu apro1imati# ?F.BBB de ani %nainte de =ristos, iar n $tlantida
a a#ut ca rezultat scufundarea celor mai mari +i mai multe dintre insule. Lemuria
de asemenea, a disprut n Oceanul acific.
)otu+i, chiar +i n acele zile, la fel ca n toate epocile, au e1istat oameni
care au reu+it s ating o asemenea nalt con+tientizare a Creatorului nct nu
a fost necesar pentru ei s mai treac din nou prin planul terestru. entru c,
6chiar +i n ziua aceea ei au chemat numele Domnului7... <i 6&noch a um.lat cu
Dumnezeu, +i el nu mai era; pentru c Dumnezeu l0a luat pe el.7 C<i a plcut
&noh lui Dumnezeu +i apoi nu s0a mai aflat, pentru c l0a mutat Dumnezeu.D
*4eneza G;?H, Cte#a dintre suflete s0au ntors la alegere pe planul
mntesc, iar cele mai multe prin intermediul legii *n. tr. &ste #or.a despre
Legea Cauzei +i &fectului,.
Din timp n timp, unii au fost ridicai pentru scopuri specifice, +i astfel
ciclul a continuat, din nou +i din nou au e1istat +i s0au ridicat anumite suflete
pentru a se manifesta ntr0o 6modalitate mai .enefic, magnific +i mai no.il7, ca
s0i arate omului calea. $ fost aici dat dintotdeauna direcia pentru cei care
caut Lumina, calea pentru a de#eni din nou una cu Creatorul. De0a lungul
multora +i ndelungatelor perioade de dez#oltare ale omului, progresul su s0a
accelerat s0au a retrogradat ori a rmas n staionare, n mod proporional cu
e1ercitarea propriei sale #oine spre .ine. $stfel, n dez#oltarea fiecruia dintre
oameni primul care tre.uie cucerit este propriul sine. Ce#a precum ar fi
na+terea, pentru c aceasta este parte a legii uni#ersale. unei aceste lucruri n
alt mod, mintea omului nsu+i, n totala sa funcionalitate, tre.uie s fie unificat
+i armonizat dac el este pe cale s0+i aminteasc +i s0+i accepte originea sa
di#in, mo+tenirea sa.
$u e1istat aproape la fel de multe #ariaii n folosirea forei mentale pe
ct de multe indi#idualiti sunt. Ce anume hrne+te un suflet, pe ce se .azeaz,
acestea de#in mi/loacele sale, modaliti de dez#oltare sau de ntrziere; pentru
-2
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
c .inele +i rul se e1prim n funcie de moti#e +i utilizarea moti#elor. Oamenii
din $tlantida au trecut prin acelea+i stadii de dez#oltare ca +i cei de celelalte
rase +i din celelalte inuturi; ns progresul lor a#ea s fie mult mai rapid, cel puin
cel material dac nu +i cel spiritual.
$stfel este duhul Lui =ristos, 'fntul Duh n $dam 2 un om precum o
ras, o cale care a fost pregtit pentru cucerirea lumii; lupta duhului asupra
materiei, .inele contra rului. Ca urmare, prin $dam ca +i indi#idualitate, +i la fel
de .ine ca +i grup *$dam nseamn om,, umanitatea +i0a nceput lunga cltorie
napoi ctre starea de fiin demn +i nsoitare a Creatorului. $cesta a#ea s
fie un drum lung, o cltorie o.ositoare pentru omul care este strin pe mnt.
%n anul @IAB, &dgar Cayce a oferit o serie de lecturi n legtur cu istoria
creaiei relatat n 'cripturi. $ceasta este esena a ceea ce a spus el.
%n Ei.lie, cel ce a scris 4eneza a a#ut sarcina de a e1plica ce se ntmpl
n infinit prin cu#inte limitate, u+or de neles pentru mini limitate n principii, dac
nu +i n metod. rimul capitol are legtur cu perioada de dinainte +i cu
perioada din timpul celor cinci proiecii ale 'ufletului Lui =ristos, cu perioada
lui $milius pe planul pmntesc.
'e presupune c -oise mpreun cu :osua ar fi scris cartea 4enezei +i
era e#ident ideea de a oferi oamenilor din timpul lui -oise un concept despre
ce a fost la nceputul apariiei omului n con+tiina material.
Cartea lui :o# scris de -elchisede5, este o relatare a !iului n ale crui
mini a trecut mntul +i ncercrile prin care a trecut n carne, astfel nct s
poat de#eni sal#ator al omenirii.
Ei.lia este n primul rnd o carte ezoteric, o carte sim.olic. 4eneza
este po#estea creaiei comprimat n cte#a #ersete scurte. 'im.olurile +i
personificrile sunt utilizate ntr0un cadru pmntesc pentru a transmite ideile
din spatele e#enimentelor produse n ntreg uni#ersul, pe trmul spiritual +i n
trupul uman nsu+i.
%n cel de0al doilea capitol al 4enezei, este po#estea lui $dam, aceasta
este ade#rata po#este a omului ca om, nceputul. $ceasta nu este o
recapitulare a ceea ce a fost mai nainte. %n timp ce primul capitol #or.e+te
despre omul duh, cel de0al doilea #ine cu relatri despre rasa perfect +i omul
fizic pe mnt, 6pentru c acolo nu era un om care s lucreze pmntul7
*#ersetul G,. mntul nsu+i era complet, cu capacitatea de a furniza tot ceea ce
este necesar pentru reproducere.
Ca urmare a creaiei din cea de0a +asea zi, mntul a fost ocupat de
suflete care s0au proiectat ele nsele n materie, interesate de e#oluia #ieii pe
acest mnt +i care nu erau con+tiente c astfel erau separate de imaginea din
care au fost fcute. O perfeciune, un om fizic a tre.uit s fie creat ca +i creaie
separat, n scopul de a putea fi o comparaie pentru sufletele care s0au
--
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
proiectat ele nsele n animale +i au produs monstruoziti. Omul, omul fizic
perfect a fost creat, se spune n 4eneza ?;J, pentru a fi o contra0parte fizic a
creaiei spirituale, acest lucru este e1primat n 4eneza @;?>. Omul creat a fost
fcut dup imaginea Lui Dumnezeu, el a fost fcut din pmnt, iar ca e1emplu se
poate da trupul uman care este compus din punct de #edere chimic din toate
elementele ce se afl n sol.
Cnd sufletele eu fost create la nceputuri, ele nu erau nici .r.at, nici
femeie, ci am.ele, un complet ntregit. 'ufletul n sine nu are nici un se1, ci
adopt o e1presie poziti# sau negati# atunci cnd #ine n materialitate, n
acord cu dez#oltarea +i cu scopul care tre.uie s fie ndeplinit.
De asemenea, timpul cnd a #enit $dam a fost mprit n alte etape ale
creaiei. &#a a fost creat pentru a completa e1presia lui $dam ca e1emplu
pentru ceilali. $dam era fcut de/a complet, astfel c a fost necesar s se ia
fora negati# din trupul su fizic +i care tre.uia s se e1prime prin &#a. $sta
nu nseamn c sufletul lui $dam a fost mprit, ci faptul c din trupul su a fost
luat fora negati# prin care un alt suflet s0a manifestat ca &#a. &i au fost
ceea ce am putea numi suflete gemene. !iecare suflet este complet n el nsu+i,
ns n relaie unul cu cellalt, .r.atul este poziti#ul iar femeia este negati#ul.
$stfel a #enit "ni#ersul n e1isten, prin -intea !ctorului. mntul a
#enit n e1isten foarte asemntor cu modul n care fiecare celul atomic se
nmule+te prin sine ns+i; iar lumile sunt +i acum fcute prin acela+i proces.
Cnd mntul s0a rcit +i a de#enit locui.il, omul ca om a intrat n el prin
intermediul minii !ctorului. &l a intrat n forma material a omului carnal; care,
precum carnalul, putea muri, se degrada +i se ntorcea n rn. %ns, duhul din
om este nemuritor +i etern ca s poat de#eni din nou una cu Creatorul. 63oi nu
+tii c suntei templul lui Dumnezeu +i c Duhul Lui Dumnezeu locuie+te n
#oiK7
Cu toate c omul a parcurs un drum lung pentru a stpni mntul, din
punct de #edere material +i +tiinific, el continu totu+i n ncercarea de a0+i
supune semeni. &l nc nu +i0a acceptat pe deplin !ria omului +i aternitatea
Lui Dumnezeu. entru c, ntr0ade#r, oamenii cu toii sunt frai; nu e1ist n
realitate nici o alt relaie ntre oameni..
Dep+irea monstruozitii, amestecului +i influenelor animalice s0au
realizat prin rena+tere, chirurgie, precum +i prin e#oluia ctre un scop mult mai
di#in. %n cele din urm, influenele animalice au disprut cu apro1imati# IBBB de
ani %nainte de =ristos. "rme ale acestor patetice creaturi, cu ane1e lor ca aripi,
cozi, pene, gheare +i copite au fost ulterior descrise cu precizie n arta asirian +i
egiptean. 'fin1ul este unul dintre nota.ilele e1emple ale acestor
monstruoziti de la nceputuri.
-,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
'..- . --.- Y,--
,Y. -.-- .-.. . . .-. - -.. --. -.
..- -.. -. .-.- .--- .- -. .-. .-.-
.. --. -. --- ,-.- -.. - -.. -- .. .
-. . --. . -- . --- -/ -.. - --. -..
-.-. . -
,Y. - ..,
,'.- -. .-- -. . ..- ---.- -. -.--
-.- -. .- . -.- -.- -. .- .-.- . . -.-..
.- -. .-- .- -. .-. . ..- ... --
-.- -.. -.. --.- - Y.--. - --. .
.- '.- .. -.. - -- -
,Y. -...,
,'.- .- ,.- - .. . . .- .- --. ...-
.-.-. . . - .-..-.
.-.- . - .. -. . -- c. -.- -. .
. - . -. c. --. . -. -.- --- -- -. .
- .. -. . .-.-- . -,. - .. - . -
c. ./.- -- --.- .. --- - . -. -. --..-
--..-- .--- .-.. - -.- - -.-.- . .--.- . -
-.-.- - -.- .--- -. . . -.
,- -. -.- - .. .. .,..- -
.. . -.- . .. - --. --- -- .- .--.--
. . . -- - -. .- -.- --.-- -. -.-
--.-- -.-- .-. . - .-.- -.. . -.--. Y.--.-
..- -.- .- Y-..- .-..-
,Y -.- - .- -. --.- - .. .. ./.-
-.- --.-. . . . . .- . - .-.-.- .-.. - .
- .. ,.-- . .- .- - -.- --...--. .-
.- -.- --...--. -. .-
-+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
,Y. -s.,
, .- .-. - .. -. - - .- ..- . -
- - - .. , -., -- .-- - . . -.- . .- -
-- - . .- -- - . -.- . -.... . --. ./. -
.. ,. -, .-- . --.-. --.-. ,.---, . .-..
.-- .- .-.-- .- .- - -.-- ---- .. .--. -..
- -- ,.., .- - .-- .-- - -- - .- .--
. .- .-.-. - -.- --. . . -.. .-..-
---.--. -.- .. ,.. . .-. .--.- ---.- -
-.-, --.- ---.- .- .-. -. . .-.-
.--.- .-. --.- - -- .. ..-, .- .-.-. -
-./ -..- ,.- --.- -..- .-- . -..- .--
,Y. -.,
,+ -. - - - -. .. - - ,. -. .-
-.- -. -. .- . . -.- . . . .. -.-.-
.- .. .--. --- ,- --, -. . ,-.-.-,
-.. ..-- .---.- - -.. -.- -. - - --- -- -. -
- --- - -.-.- ,. ..- -.- .-
--.
,+ -. - - .-- - . - .. -.- --- ---.- -.-
-. .-,- . . .-.- -.. .---.- .- .- -. .
.. .. -.- --. .- .- . ... - - - ..
- . c. . - .- ,.-- - --- -- -- ,. - ..-, .
.. -- . . .- - -.- --- -- -- . - .-.. -
.-,. . -,- .-. .. + . -.-.- .
.. - -- . .-..- . . - . .---
. . - .
,+ -.- - .-.-.. -..- -.-- .-.- -. -
, -, - -.- . -- - .-.-.-..
-. - - -- .- -.-- . --. -.. - ---.
-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
-.- . Y- .-- -.- -.--
,-- .--- -. -.-- - .-- .- - . -. .-
-.- ,..- -- - .- -.
,Y. -s...,
, .-.- . - .. - . -. .
. -.- - -,./ . - -.- --.- ..- .-- - .-
- .--. . .
,Y. -...,
,c. -. -. - ,. -. . . --- .--- .
.-,. . ...- -.,..-- -.- - . - ,. -. .
-.- --/. -.-..- -- ..-- - .- . --.--. -.-
. -.- .. - . .- .- . -. - . . - ..
--.- - - -... - .. - - .
. -.. - -. . . --- .- --. . - .- . .-
-. - -. - /.- .--.-.
,Y. -...,
,. -. . - .. . .-.-. - . - -. . .
.-.- - . - -. -- . --. .-. - . . -.- --. .
-- --.- .. --- -.- .. --- -.- .-.-.- --- -.-
.-.- --- -.- -- --- -.- .. .- .. - .-- . .
.-.- -. - . - -.- - .--
,Y. -..s. .,
, .-- -. -. .-,. - c.-.- Y.--.-
.- -. . -.-. + . - . -.- -. - -.. -- -
- . .- -.- .-/ . - - . - '.-., Y.--.-
,--. -.- --. .-,. - .-.. . .--
- --. .-. .. - ,.-- . .. - -. .
-..- - . - .-.- /.- ./--
,.-.. - . . . - . . - - . .- .-.- .
-)
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
-.- --. . -. . . -.. . -.- -.- .-
- .---. . . .. -.- .- -. - - .
.- --.. .- -.- . --.- .
,... ..- - ,. .- - . . -.. .--,-.-
. --.. --.. .- ./--.-. . --.-. .--.-.
..--.-. . .- --.-. -. .-
,Y. -..,
,.-.. - -.- . -. -. ..- .-.. - ..
-.- - - -. -.. - - .. -. --- .. -, .-.-
- --.- .- .. . --. . - -.- -. . --. .- --
. -.. -.- -- - .--.- -- -/. -.--.- -
..- .-- -.. -.- .. --.- ..- .--
,- - - .- -.- - .-- - -.
.-.- -. --. -.- .. -,-.- --- -- . ..-- .
,.- . -.. -. .- - - .-- -.. ..
. .- . .- -. -.. . -,- -. .- .. .
-.. . - --
,Y. -..,
,c..-/.- -.-- .-.-.- - -.-- .-- .-- -- .-
. -.-- -. - . ..
.... Y -- -. .. + - -. - -
-. . - -. .- -- -.- -. - -, - -- Y.--. -
.-- . .-- - .-..- . , -, . . -.-.- ... ..-
-.- .---.. -.-.- --.- -.-., .- .-.. - . - ,.
/-- -.- .. - -.- .-
,Y. -..,
,.-.- -- /.- .- - . .-,. .
. - . - ..-, .-.- Y- .- ..- -.
/. . -.-.- - -- -.- .-.- Y.- ..--- - -.-
-*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
.. - .-.- - . - -.-- -.- - . - -.-
-.-- . . - -.. . . .... -.. .-
..
,Y. -.,
,c..-/.- . .--- -.--- - -. -- -.-- - .-.-
- .-- - -.- - -- -.- .--- - - -.-.-
.... .... --. ..-/.- -- ,. . . --
- ..- .--.- -- .- . - .--. - .- c.
Y. . ...- ..-. - -.- -.-- --. .- ..-,
,.-..- . -.-- .---., -- --. . .- . - -, -
Y.--. .-.. .--- --. -.- .. .-..- - ' --. ,-,
.-/- . .-- .. -- --- - -.-.- . .-- - - . -
Y.--.
,Y. -.,
,c..-/.- . .. ..- .-/-- .- .--. - -.-- .
- . - --. .-.- -.. - .- --.-. - .-
c.. -.. - --.- .-.- -.. .-.- - .-
-. ... - .
.... . -.. .-.- - --.- - -..-
c..-/.- . Y- - - .-/- .- .--. --- -- -.- -. .
-.- -. - . ..-.- .-,.- - . - .. - --.
--.- -. - . ---. .---.. -.-- - .- . --.
/-.- - -,- ,. - .. -.- - .- ..- -...- .
.-/ .. - --. ,. -, -.- - --.- -.- .. -- .-
.. c. -.-- -. . - --. -.-.. .-- - ..- - --.. - .
,. - -.-.- --..- ..- . .- ..- - .-.-
.... . --. ..-. /-.- - -,- -.-.- ..-
.. . .- . - .-.-
c..-/.- Y- - .- ..-/.- .- - -- - --.- -
. - -.-.. .-- -- -- -. .-/ . -.. .---.
-(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
-- -- .-.- . -. . - -.- ' . - .--. . --
--. /-.- - -,-.-
.... c. -- --. /-.- - -,-.- ' .
.--. --. -. .-.. - ' - -.- .- .-- -.,.
- .-- - . ,. .--, . -.- --.-.--. -. ..-- .
. . . - . -.- .-.- - -. -. .-
. .
,. --. /-.- - -,-.- -. . - -.--.-
..- -. .. -.--. -..-.-. --. -.- . - .-
-,-.-. .-.- .-.- -.-- .. --.-
c..-/.- . Y- - . .-/- .- .--. - -
.. c. -. -.. - .--- . .. . . -.--.
.- . ..-- -.,..- . - - .---.- . . ,.--
.... . .. .-..- .- -. . -.-.
.-.- . .-. . -- -.. .--- --.-. .- -. -.
-.-- -.. ..-- .---.- --.-. -.-.-
c..-/.- Y- - .- .-/- .- .--. --.- . ..-- -
.-- . . ..- ..- -- .- --. -. ..
--. ... --. -.- -.. . ..- .-.. -.- . .-..
.- - .. --. -. -- .- - - -/. . .
-/. . -- .-
.... - -. . . -. .- . - ...- .
. - --. .-.-- --. ,-.- -.., .-/- .-.. -.-
--- -- -- . --.. --. .-.. ,..-, .. -.- .--
.- -.- .. -.- . -,-.- .. .. -.- .-
./-- - --. .-.-.--.- -.- --- ,---, --- --. .- .
--. ..- .-. -.- -.-- .-.. ..- .-. . .--- -.-
-- --. -. . . . -/. - . .-.
c..-/.- . Y- - - .-/- .- .--. -- -.-
--., . -- - .- .-/- '.- .---.. -...- . -- .-.
..- - - -.,- -.- - ..--
.... . '.- .---.. -...- -- .-.
,A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
c..-/.- .-/- . - -.. . -- .-. - .. . --
--. --- - - .- -. --.- .- .- . -- .-. -.-
.-/- ---
.... - --. .-- - .. - .-/- -.. -
.. .- .-. . -.- -- .- .. -.- . - .-
..-, .-.. - - -.- .- . .. - .-- -.-
-,. - .. --.- .. . --- -,. . - --
c..-/.- . . -.-- - -. --. -, . -.
. ...-.- -.-. -.
.... . -. -.- -- .- ..- --. -.. - --
- -.-- - -.-.- - -- ---- - --. - -. . - . -
-.. .--, .-.. - .- - .-. -.-. .- - . -
--. . --.- -. - -- - - -.. . . . .-
. . --.-. - - -.- -- .- --. . --. .
..- - ' . . .--.
c..-/.- . Y- - .- .-/- .- .--. ./- -. .
.-.-. -.. -.. ..-. . - -.-.. c.. - -
-.- .-- . .. -- - - .- -.. .,- -.--.-
.-.. - .--.- -.--.- . -- .-.-
.... . . - ' -.- .-- - .--,
c..-/.- .. . - -.-.. .-- - ..- -..
-- -.- -. - -.-- . .-.. .-.- -- .-.
.- . ---- .. ..--
.... .. Y-.--
,Y. -....,
,- -. -.-- .- .- . .---. - -.-- . --. .
--.-,-. -.- -.- . .-. --.-. . . --- -.. -.- -.- .--
- . .. . . Y- .- . . --- -- -.- .-- c. --
.-- .-- .-. .-.-
,Y. -.,
,1
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
&=P3#BL2L #1$3
4N0LY=1$= D3 !$&0!$1$= =#L=N#3!$3
4n'9 de pe atun'i '<nd Platon a s'ris despre un uimitor 'ontinent s'ufundat,
oamenii au 8n'eput s9 de;bat9 realitatea e7isten5ei a'estuia. 4ntr6adev9r, ni'i un alt
subie't nu a produs mai mult9 'ontrovers9 :i nu a persistat mai mult 'a durat9 8n
timp. Pierdut de mult timp 8n anti'hitate, este vorba ai'i de un 5inut :i de un popor
despre 'are istoria ofi'ial9 nu 'unoa:te nimi'. 4n 'iuda e7isten5ei pove:tii lui Platon :i
a vreo 2+.AAA de volume s'rise ulterior despre a'est subie't, numai 'ei mai bravi
dintre savan5ii moderni au a'ordat un oare'are 'redit teoriei atlante.
Prima 8nre%istrare 8n 'are se men5ionea;9 despre un asemenea 5inut este
#imaeus a lui Platon, s'ris9 8n se'olul al 'in'ilea 8nainte de Sristos. =i'i, marele
filo;of des'rie o 'onversa5ie 8ntre un anume preot e%iptean :i Solon, un om de stat
atenian 8n se'olul al :aptespre;e'elea 8nainte de Sristos. Preotul pre;enta =tlantida
'a fiind o insul9 mai mare de'<t =sia /i'9 :i Libia la un lo', :i 'are era situat9
din'olo de Str<mtoarea Gibraltar. ='easta fusese un puterni' re%at 'u (.AAA de ani
8nainte de na:terea lui Solon 8n -* 8nainte de Sristos, iar hoardele sale invadaser9
5inuturile de la mar%inea /9ri /editerane.
Numai atenienii au re;istat 'u su''es inva;iilor atlante. 4n 'ele din urm9, din
'au;a r9ut95ii lo'uitorilor ei, a 'utremurelor :i a m9rii 'are a a'operit6o, =tlantida a
disp9rut 8n o'ean. 4n lu'rarea s6a neterminat9 :i intitulat9 &ritias, Platon adau%9 o
istorie a unei 'omunit95i ideale a =tlantidei R o politi'9 de tip utopi' dintr6o alt9 er9.
Naturalistul roman Pliniu, dis'ut9 de asemenea 8n lu'rarea s6a 3storia Naturii,
un fel de en'i'lopedie s'ris9 8n primul se'ol dup9 Sristos, despre %eo%rafii arabi de la
8n'eputuri :i pe ale '9ror h9r5i se afla :i =tlantida.
S'riitorii medievali au a''eptat a'east9 istorie 'a fiind adev9rat9, iar
'onvin%erile lor erau >ustifi'ate prin intermediul numeroaselor tradi5ii ale str9ve'hilor
insule din m9rile estului :i 'are ofereau diferite pun'te de asem9nare 'u =tlantida.
2nele dintre a'este insule s'ufundate au fost mar'ate pe h9r5ile de mai t<r;iu de prin
se'olul :aispre;e'e dup9 Sristos.
$7ist9 tradi5ii ale unui mare potop la aproape toate rasele de popoare
str9ve'hi, :i 'are indi'9 o ori%ine 'omun9 :i o a''eptare pe s'ar9 lar%9 a le%endei. 4n
se'olele :aptespre;e'e :i optspre;e'e subie'tul atlant era 8n'9 de;b9tut 8n mod serios,
:i i se a'orda 'redibilitate de '9tre oameni 'a Goltaire, /ontai%ne :i Buffon. Fran'is
Ba'on 8n ale%oria sa, #he NeC =tlantis LNoua =tlantid9M, publi'at9 8n anul 12),
pre;int9 o utopie ba;at9 pe prin'ipii :tiin5ifi'eJ o 8nalt9 'ultur9 a :tiin5elor naturii :i a
artelor.
=u fost f9'ute multe 8n'er'9ri pentru a fa'e ra5ional9 povestea =tlantidei, 'ea
mai bun9 dintre a'estea fiind probabil, =tlantisE #he =ntidiluvian World L=tlantidaE
Lumea de dinainte de PotopM a lui 3%natius !onnelly. Yinutul a fost 8n mod diferit
,2
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
identifi'at 'u =meri'a, 59rile s'andinave, 3nsulele &anare :i Palestina R 8ns9, de obi'ei
:i 8n prin'ipal, 'u 'ele situate 8n =tlanti'ul de Nord.
Probabil '9 'el mai proeminent ap9r9tor din timpurile moderne a fost $dCard
S. #homson, arheolo%ul :i 'onsulul ameri'an timp de dou9;e'i :i patru de ani 8n
Qu'atan, /e7i'. $l a murit 8n anul 1(-+ 'u 'onvin%erea '9 tribul de indieni /aya din
=meri'a &entral9 8:i avea ori%inile 8n =tlantida. 4n 'iuda elementului de ridi'ol din
partea :tiin5ei 'onservatoare, au mai fost :i al5i 'are au 8mbr95i:at a'est pun't de
vedere.
Bamenii de :tiin59 au tendin5a de a 'onsidera 8ntrea%a poveste 'a fiind una
inventat9 deoare'e nu s6au %9sit s'rieri 8nre%istrate 'ontemporane. B mi'9 do;9 de
'redibilitate este a'ordat9 des'rierilor timpurii, le%endelor :i teoriilor, 'u toate '9
a'estea din urm9 nu r9spund multora dintre 8ntreb9ri, 'hiar 'ontr9. Platon, Pliniu :i
Ba'on, nu sunt 'unos'u5i 'a s'riitori de fi'5iune f9r9 vreo sus5inere, iar povestirea
pre'um :i mitul par a fi e7trem de nepotrivite 8n lu'r9rile filo;ofi'e :i istori'e serioase.
!e 'e ar trebui s9 fie ei a'u;a5i '9 :i6au 'onstruit relat9rile, e7'ept<nd par5ial 8n a'est
'a; pe Ba'on, 'are, 8n mod re%retabil, este nerealist :i pu5in probabil.
Geolo%ii au des'operit faptul '9, 'oasta de vest a $uropei era la un moment
dat o prelun%ire 8n dire'5ia =meri'ii, nu a:a 'um este a'um, :i '9 s'ufundarea trebuie
s9 fi avut lo' 'um mult timp 8nainte de istoria 8nre%istrat9. $7ist9 ;one muntoase
'unos'ute, ravene :i 'reste 8n partea de >os a =tlanti'ului. !in 'au;a unul 'ablu rupt
8ntre Brest :i &ape &od, %eolo%ii au %9sit lav9 'are s6a dovedit '9 a fost solidifi'at9 8n
'ondi5ii atmosferi'e R de'i, deasupra apei R 'u 'el pu5in 1+.AAA de ani 8n urm9. 4n
&olorado, un ve'hi 'raniu de '<ine de ori%ine european9, a fost identifi'at 'a
apar5in<nd unei spe'ii 'u o ve'hime 8ntre 12 :i 1+ milioane de ani, a'est lu'ru
su%er<nd '9 o f<:ie de p9m<nt le%a a'este 'ontinente.
!es'operirile arheolo%i'e au eviden5iat asem9n9ri i;bitoare 8ntre arhite'tura
e%iptean9 :i 'ea 'entral6ameri'an9, 8n art9 :i 8n ins'rip5ii, 'u toate '9 'ele dou9
5inuturi sunt separate de mii de .ilometri de o'ean. /i%ra5ia atlant9 '9tre ambele
;one este un r9spuns plau;ibil, 8n mod spe'ial pentru '9 ni'i o alt9 solu5ie a
problemei nu a fost dus9 mai departe.
=tlantida este men5ionat9 pentru prima dat9 8n Le'turile lui &ay'e 8ntr6o
le'tur9 dat9 8n anul 1(2-. !up9 a'eea, multe fa5ete ale istoriei sale apar de sute de
ori 8n le'turile date pentru diferite persoane pe o perioad9 de peste dou9;e'i :i trei
de ani. Le'turile nu numai '9 8i 'onfirm9 e7isten5a :i sunt 'ele mai bune s'rieri pe
a'east9 tem9, dar furni;ea;9 :i nout95i oferind o ima%ine 8n detaliu :i 'omplet9 a
5inutului :i popoarelor a'estuia. /ai mult de'<t at<t, :i probabil 'el mai important
lu'ru dintre toate, a'estea se refer9 la uimitoarele sale 'ivili;a5ii 8n 'ompara5ie 'u
epo'a noastr9 din pre;ent 8ntr6un mod 'are este tulbur9tor, 'onvin%9tor :i alarmant.
4mpletirile din ultima er9 a 'ulturii atlante sunt fa'tori 'are au influen5e dire'te
:i semnifi'ative 'u problemele :i evenimentele 'urente de la noi :i din alt9 parte.
='estea nu sunt 8nt<mpl9toareJ iar numeroasele paralele dintre 'ele dou9 'ivili;a5ii
,-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
'ondu' '9tre importan5a 'ru'ial9 a de'i;iilor 'u 'are se 'onfrunt9 =meri'a 8n pre;ent.
Din nregistrrile lecturilor lui Cayce
$tunci cnd omul a intrat pe mnt ca +i fiin fizic, regiunile terestre
ale lumii erau foarte diferite fa de ceea ce sunt ele astzi. Dup schim.area
polilor +i ruperea continentelor multe mii de ani mai trziu, #aste modificri a#eau
s se ntmple.
8egiunile polare au de#enit dup aceea tropicale +i semi0tropicale. Cea
mai mare parte a continentului $merican era acoperit cu ap, e1ceptnd statele
"tah, (e#ada, $rizona +i (eL -e1ico. $cestea erau cmpii fertile, a+a cum
era +i De+ertul 4o.i din $sia de &st. Mona de coast a $nzilor din $merica
de 'ud se afla su. ap, a+a cum era +i cea mai mare parte a continentului,
e1ceptnd regiunile -unilor Cordilieri de 'ud +i eru. artea superioar a
$fricii de 3est 2 &giptul +i 'udanul 2 erau deasupra apei, iar (ilul se #rsa n
Oceanul $tlantic. %n &uropa +i $sia, regiunile Carpailor +i -unilor Caucaz,
(or#egia, -ongolia +i )i.et erau deasupra ni#elului mrii. :ranul +i Caucazul
erau inuturi .ogate 2 4rdina &denului.
Continentele Lemuriei +i $tlantidei erau cele mai mari suprafee de
uscat. Lemuria, situat apro1imati# n ceea ce a#ea s de#in mai trziu Oceanul
acific, se e1tindea din partea de #est a 'tatelor "nite pn n $merica de
'ud. Coasta $nzilor era o zon mareic, a+a cum erau +i pri din $merica
Central.
$tlantida, ocupnd cea mai mare parte a ceea ce a#ea s fie mai trziu
Oceanul $tlantic de (ord, a fost cea mai important zon de uscat. $ceasta
era compara.il la dimensiune cu &uropa +i 8usia la un loc. Coasta de est a
'tatelor "nite, n cea mai mare parte su. ap, era cuprins n zonele /oase de
coast ale $tlantidei, se prelungea pn la 4olful -e1ic +i mai departe pn la
-area -editeran. :nsula Eimini de pe coasta !loridei era o parte a
continentului, a+a cum era +i Eahamasul n :ndiile de 3est Eritanice +i
Nucatanul n sudul -e1icului.
Cnd rasa perfect a aprut n $tlantida, n cadrul a ceea ce este
cunoscut cu denumirea de rasa ro+ie, inutul era de/a locuit de monstruoziti.
$cestea erau suflete entiti care luaser tot felul de trupuri ciudate +i grote+ti
n scopul de a e1perimenta e1istena material pe mnt. $cestea e1istau de
sute de mii de ani precum +i restul lumii, au a/uns de toate formele +i dimensiunile,
de la pigmei +i pn la gigani de trei metri +i +aizeci +i cinci de centrimentri
nlime 2 cu anomalii ciudate ca rezultat al amestecului lor cu animalele.
La nceput ei au trit pa+nic mpreun, n lupta !iilor Lui Dumnezeu
pentru a fi rodnici, pentru a se nmuli, a umple +i a m.lnzi mntul, nu pentru a
opune o rezisten acti# +i organizat. 'ufletele nscute cu trupuri perfecte au
,,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
continuat s intre pe mnt n numr mare pentru a a/uta la meninerea
echili.rului +i la pregtirea pentru disensiunile care a#eau s apar mai trziu cu
!iii lui Eelial 2 cei din am.ele rase care s0au ntors din ce n ce +i mai mult de la
#oina di#in. Dar, cu acest al doilea aflu1 de suflete, unde#a ntre zece +i o
/umtate de milion de ani n urm, chiar +i n acea zi ei chemau numele Domnului.
8epede, ei s0au unit mpreun +i au trit n familii +i clanuri. &i mncau
plantele +i fructele care nfloreau acum pe mnt, +i purtau haine din pielea
animalelor *+i Domnul le0a fcut pe ele pentru haine, pentru a le acoperi acea
parte a corpului care adusese de/a acea influen distructi# n relaiile lor
se1uale cu monstruozitile. &i triau n stnci, n pe+teri +i n copaci. -oti#ai
de dorina de a e1cela, de a controla, de a domina, de gospodrie, clanurile +i
tri.urile au #enit n e1isten, mpin+i de cutarea companiei, proteciei +i
schim.ului. 8epede, ei aflat c se simeau .ine unul n compania celuilalt.
Oamenii din $tlantida a#eau s treac prin acelea+i etape de dez#oltare
ca +i celelalte patru rase din diferitele inuturi, cu toate c progresul lor a#ea s
fie mult mai rapid. 'pre deose.ire de restul lumii, atlanii ca +i naiune erau n
acel timp un popor pa+nic +i au neles mult mai u+or folosirea legilor naturii.
iatra a fost folosit la nceput pentru asigurarea hranei +i pentru protecia
mpotri#a animalelor. %n perioada de nceput casele erau construite din lemn, apoi
din piatr, +i de form circular. -ai nti atlanii erau #ntori; apoi pstori +i
agricultori, foloseau instrumente din piatr +i lemn. !ocul +i gazele naturale au
fost printre primele descoperiri; fierul +i cuprul au urmat imediat dup aceea.
Curnd, ei au construit .aloane din piei de elefani +i alte animale mari, +i le0au
folosit pentru mi+carea materialelor de construcie. %ncet au aprut comunitile
+i comunicaiile.
-onstruozitile +i amestecurile, ngreunate de trupurile lor complicate +i
minile tmpe, nu au fcut aproape nici un progres material, e1ceptnd cazul
cnd treceau stpnii lor pe la ele. !izic, de0a lungul secolelor, acestea au
nceput n mod treptat s0+i piard o parte din aspectul +i instinctul lor, prin
cstorii +i rencarnri repetate pe mnt.
%ns, ade#rata pro.lem a fost cea cu regnul animal. !iare enorme +i
carni#ore cutreierau pdurile munilor, /unglele +i #ile. sri gigantice planau
pe deasupra mntului, hrnindu0se +i de#ornd tot ce le ie+ea n cale. rin
comparaie, omul era inapt fizic, ns a#ea o arm superioar pentru aprare;
fora sufletului sau mintea. rin raiune +i e1ercitarea puterii #oinei, el a fost
capa.il s ela.oreze, s impro#izeze +i s fie mai de+tept. (umai prin aceast
modalitate, el a fost capa.il s supra#ieuiasc forei .rute a animalelor, a cror
regul era aceea c supra#ieuie+te cel mai .ine adaptat.
)otu+i, relati# aproape de Dumnezeu, cu toate c era czut n materie,
omul n timpul primilor si o mie de ani pe mnt, poseda un trup prin care
,+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
sufletul se e1prima mult mai u+or dect a#ea s0o fac mai trziu. uterile oculte
erau atunci ce#a comun. Cel de0al treilea ochi sau glanda pituitar situat n
apropierea centrului capului, era e1trem de dez#oltat. rin intermediul acestei
glande funcioneaz a.ilitile psihice creati#e ale sufletului. Cei din rasa
perfect au a#ut o astfel de cunoa+tere a ceea ce se ntmpl la mare distan +i
o cunoa+tere dinainte a e#enimentelor ce #or urma. &i a#eau de asemenea
puterea de a controla monstruozitile +i de a le supune #oinei lor. Cu toate
acestea, omul a continuat s mearg n deri# departe de sursa lui +i s0a
cufundat din ce n ce mai mult n lumea material cu toate interesele ei temporare;
a/ungnd n cele din urm s piard 2 toate scopurile sale practice 2 aceast
putere dat de Dumnezeu. $ceste daruri ale duhului rmn latente n om pn
cnd se spiritualizeaz din nou n gnd +i n fapt. uini sunt capa.ili s fac
acest lucru.
8egnul animal de#enise o pro.lem care se dez#olta, iar ameninarea
constant a morii fcuse #iaa mizera.il. "n consiliu al nelepilor celor cinci
naiuni ale lumii, reprezentnd cele cinci rase, a fost chemat n /urul anului G?.BBB
nainte de =ristos. 8eprezentanii au sosit din partea rasei al.e din Caucaz,
-unii Carpai din &uropa Central +i ersia; din partea rasei gal.ene, din
ceea ce a de#enit mai trziu de+ertul 4o.i; din partea rasei negre din 'udan +i
$frica superioar de 3est; +i din partea rasei .rune din Lemuria. %n prima
+edin de aciune unit, au fost planificate cile +i mi/loacele pentru
com.aterea creaturilor care se rspndiser peste tot n att de multe locuri.
Dez.aterile pentru aprare s0au centrat n /urul folosirii puternicelor fore
chimice ale elementelor din pmnt +i aer. Deciziile luate s0au do#edit a fi
eficiente, ns au a#ut consecine nea+teptate +i de durat n anii care au urmat.
$mestecurile +i monstruozitile erau surghiuniii societii. %n mod
frec#ent cu principii sczute +i cu #oin +i autocontrol sczut, acestea erau
folosite pentru sarcinile cele mai dezonorante. 'tatutul lor pe scara social era
puin mai nalt dect cel al animalelor domestice +i al celor de po#ar. Din cauza
acelor oameni din rasa perfect, a aprut o di#izare n dou ta.ere, ideologic
acestea se opuneau #ehement una mpotri#a celeilalte. $ceste ideologii diferite
erau din cauza celor de neam pur care erau mpotri#a celor ce nu +i dep+iser
complet influenele animale, aceste lucruri pro#ocnd disensiuni +i crescnd
certurile +i tul.urrile.
$ce+ti proscri+i nro.ii de cei ai lui Eelial, adepi ai lui Eaal sau
Eelze.u. *Eelze.ut, 2 forele rului 2 erau tratai cu asprime. rin folosirea
puterilor oculte, hipnoz +i telepatie, ace+tia se aflau su. dominaia complet a
stpnilor lor. &i erau crescui precum #itele pentru anumite tipuri de munci +i nu
se .ucurau niciodat de fructele muncii lor, +i foarte puin de o #ia de familie.
Cunoscui su. denumirea de Lucruri 2 cei care nu tre.uie atin+i, automatonii 2
,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
ei fceau toat munca de pe cmpuri, din cas +i anumite me+te+uguri.
$u aprut castele +i clasele sociale, acestea erau susinute de !iii lui
Eelial prin lcomie, cu ur +i dispre. Din aceast desconsiderare +i lips de
respect pentru drepturile +i li.ertile celorlali a aprut #rsarea de snge.
-uli au fost su.iectele capriciilor pentru cei puini +i pentru propria lor mrire
de sine. Legile ereditii +i mediului au de#enit treptat mai mult un moti# de
influen; apartenena s0a schim.at n funcie de puritatea descendenei +i de
scopurile indi#iduale 2 de idealurile +i moti#aiile acti#itii. &rau atunci unii care
erau aproape perfeci la nfi+are +i caracteristici, +i alii care erau o com.inaie
monstruoas ntre fizicul uman +i apendice animalice cum ar fi copite, gheare,
pene, aripi +i cozi. $cestea erau straniile creaturi care mai trziu a#eau s fie
descrise n misterioasele inscripii egiptene +i asiriene. %n perioada timpurie a
&giptului, acestea au disprut ntr0un final din rasa uman.
$ceste fiice ale omului +i uria+ii de pe mnt, descrise n 3echiul
)estament, au fost moti#ele mustrrii; strai rasa pur. Cu toate acestea,
amestecurile produc uneori trupuri di#ine cu ntorsturi; spirite deformate,
trupuri respingtoare cu suflete care caut lumina. (u era trupul cel care conta
att de mult, ct puritatea scopului, a idealului.
=otrt, Dac #ei fi poporul meu, atunci &u #oi fi Dumnezeul #ostru, s0a
fcut un efort mai mult prin intermediul minii0spirit pentru a0i atrage pe oameni
ctre #enerarea "nui 'ingur Dumnezeu. Cunoscui su. numele de !iii Legii
Lui "nul, ace+tia au cutat s purifice rasa pentru scopul propus, precum +i
pentru un trup mai .un. rincipiile celor din Legea Lui "nul 2 O 'ingur
8eligie, "n 'ingur 'tat, O 'ingur 'oie, O Cas, "n Dumnezeu 2 erau
prea mici pentru a0i atrage pe !iii lui Eelial.
$u aprut pentru prima dat altarele pentru sacrificiul din roadele muncii
omului; din recolta cmpurilor +i din turmele de pe p+uni. $ aprut religia,
moti#at de ceea ce a simit omul, ns nemai+tiind care este ade#rul, cu toate
c Legea Lui "nul a fost ntotdeauna aceea+i;
6:u.e+te n fiecare zi a ta. $plic iu.irea n acti#itile tale zilnice, a+a cum
i0a artat )atl tu. %n relaiile tale cu omul de lng tine s faci +i s cuno+ti
Legea Lui "nul.7
$cesta a fost primul crez, sta.ilit a fi prima lege a Lui Dumnezeu ctre fiii
'i; $scult :sraele *cuttorilor,, Domnul Dumnezeul tu este "nul 'ingur.
' nu ai ali dumnezei n afar de -ine.
$u fost fcute )emplele +i curnd au aprut sim.olurile religioase 2
ceremoniile, ritualurile, rugciunile +i incantaiile. $u aprut focurile sacre,
precum +i altarele de purificare +i modalitile de curare +i spiritualizare a
amestecurilor care #eniser n cutarea iluminrii +i a unui scop mult mai di#in n
#ieile lor. 8eligia s0a dez#oltat ncet ca un sistem 2 ca o metod pentru a0i aminti
,)
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
omului despre di#initatea sa. Continuitatea #ieii, sau rencarnarea, a fost
recunoscut ca parte esenial a planului de e#oluie al sufletului. Oarma, legea
cauzei +i efectului n aciune, sau altfel spus, Ceea ce semeni, aceea #ei culege, a
de#enit fundamental.
$stfel, discrepana dintre cei ai Legii Lui "nul +i cei ai lui Eelial a
cptat ncet form, discrepan care mai trziu a#ea s se e1tind ntr0o mare
prpastie. Carnalul, calea materialismului #ieii a celor ce0l urmau pe Eelial era
atracti#, chiar +i pentru muli dintre !iii Legii Lui "nul, +i un mare numr dintre
ace+tia au cedat ispitelor. Cu accent pe #aloarea lucrurilor temporare +i
dezinteres pentru spiritual, s0a strecurat pe scen credina religioas n idoli.
rima dintre cele trei serii de catastrofe continentale a a#ut loc cu
aproape GB.JBB de ani nainte de =ristos, cu mai multe mii de ani nainte de
scufundarea final. $ceasta a aprut ca rezultat al folosirii produselor chimice
+i e1plozi.ililor puternici din planul pentru anihilarea fiarelor sl.atice.
$de#ratul moti# a fost starea /oas n care czuse omul.
Cantitatea uria+ +i numrul mare de containere cu gaz care au e1plodat
n deschiderile unde se ascundeau animalele, cderile de precipitaii din urma
erupiilor #ulcanice +i cutremurele, au fcut ca pmntul s se rceasc ncet,
ncet. $mploarea tul.urrilor au produs n lume schim.area polilor, au adus polii
n poziia lor actual +i au produs marea +i ultima &r 4laciar.
Lemuria a#ea s fie prima afectat, pierznd multe dintre teritoriile sale,
din cauza scufundrii n oceanul acific. %n $tlantida, zona -rii 'argaselor
din largul coastei de #est a Cu.ei a#ea s fie prima scufundat. 8estul
continentului a#ea s fie rupt n cte#a insule cu multe canale, ra#ene, golfuri +i
flu#ii. Clima temperat s0a schim.at rapid ntr0una mai mult torid.
O dat cu transformrile s0au produs +i micile migraii iniiale din
$tlantida ctre est +i #est. 'ta.ilimentele de nceput au fost n regiunea
-unilor irinei, n !rana +i 'pania; apoi, mai trziu n $merica Central +i de
'ud. -i+carea lemurienilor s0a produs n principal ctre $merica de 'ud.
Pinutul lui Og, zona aflat de0a lungul coastei acificului a fost ocupat +i a#ea
s fie mai trziu sudul eru0ului. $cesta a fost nceputul acelui misterios tri. de
indieni cunoscut cu numele de inca+i.
Din acel moment, cu toate c marile ci#ilizaii s0au dez#oltat pe marile
nlimi, a e1istat o nelini+te tot mai mare printre atlani. e un trm al
.el+ugului, au aprut certurile n locul pcii care tre.uia s de#in regula.
$ltarele au a/uns s fie folosite pentru sacrificiul uman de ctre cei care s0au
ntors de la conceptul originar al "nui singur Dumnezeu. $ de#enit
predominant nchinarea la 'oare. (umai cei dedicai, miezul interior al !iilor
Legii Lui "nul au rmas fermi.
'tandardele sczute de moralitate, indulgena se1ual +i per#ersiunile au
,*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
de#enit agresi#e +i s0au rspndit necontrolat. 'rcia +i foametea s0au
rspndit n rndul rnimii +i claselor muncitoare. $ fost atunci o deteriorare a
trupurilor fizice +i spirituale, a+a cum a fost atunci o deprtare a munilor +i #ilor
care au intrat n mri. %n ciuda progreselor materiale semnificati#e +i marilor
realizri +tiinifice, decderea din interior a dus ctre dispersie +i n cele din urm
la anihilare, prin mndria, rutatea +i adulterismul oamenilor.
Cea de0a doua +i important schim.are a inutului s0a produs la mult timp
dup prima, n /urul anului ?F.BBB nainte de =ristos, +i a a#ut ca rezultat
scufundarea multora dintre insulele mari. Ei.lia ne ofer o relatare a acesteia n
po#estea lui (oe +i a otopului.
Dup otop, care a fost precedat de erupii #ulcanice +i furtuni electrice,
principalele zone de teren rmase n acest parte a lumii au fost insula oseidia
n (ord *zona :ndiilor de 3est,, $ryaz n $tlanticul Central +i Og *eru, n
#est. $u fost deplasri mari de oameni n aceste inuturi, precum +i n alte pri
ale mntului.
Lemuria a disprut n Oceanul acific. "nii dintre locuitorii si au fugit n
zonele sigure ale Californiei inferioare, $rizonei +i (eL -e1ico, unde au
nfiinat !ria lui -u, n inutul 6-ayra7.
entru atlani, acest lucru a nsemnat sfr+itul unei era +i nceputul uneia
noi care a fost una de neegalat n mai multe feluri.
Dup zilele otopului, a nceput o perioad de reconstrucie n
$tlantida. %nclinaia ctre +tiin a minii atlanilor, com.inat cu energia +i
agresi#itatea lor, au fcut posi.ili marii pa+i nainte n domeniul chimiei, fizicii +i
psihologiei; n multe feluri, $tlanii au fost un popor superior. %n anumite
domenii, ei erau mult mai n#ai dect oricare alt ci#ilizaie.
$tunci cnd a fost descoperit electricitatea a urmat prima dintre
transformri, aceasta a deschis calea ctre descoperiri remarca.ile n domeniul
electronicii +i a dispoziti#elor electrice. &nergia atomic a "raniului a a/uns s
fie neleas +i folosit n transportul +i deplasarea o.iectelor grele. De
asemenea, s0a a.uzat de aceasta n scopuri egoiste. $tlanii a#eau un sistem
mai eficient de nclzire +i iluminat; iar comunicaiile cu alte inuturi erau foarte
.ine sta.ilite. 8azele luminoase de mai multe tipuri, precum cele laser, erau
descoperite +i controlate, inclusi# raza morii. &ra fa.ricat aer lichid +i de
asemenea comprimat, precum +i cauciucul. &1istau alia/ul metalic din alam,
aluminiul +i uraniul, unele necunoscute de noi, +i erau folosite n construcia
am.arcaiunilor care pluteau n aer +i pe ap, inclusi# la su.marine. )elefonul +i
liftul erau n uzul comun, radioul +i tele#iziunea erau e1trem de dez#oltate, precum
+i amplificarea razelor de lumin pentru o.ser#area +i fotografierea telescopic
la mari distane. $u a/uns s fie fa.ricate multe tipuri de podoa.e pentru corp.
'oldaii +i aplicarea legii au a/uns s de#in o parte a scenei politice.
,(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
%ns, cea mai nota.il realizare +tiinific a atlanilor a fost #alorificarea
energiei solare. Dez#oltate iniial ca mi/loc de comunicare spiritual ntre finit +i
infinit, uria+ele cristale reflectorizante au fost cunoscute su. denumirea de
iatra )uaoi. -ai trziu, prin m.untirea s0a de0a lungul secolelor, acesta s0a
e1tins pentru a fi folosit ca generator de putere sau energie, radiind0o mpre/ur
pe ntregul inut, fr a/utorul firelor. $poi, acesta a a/uns s fie cunoscut cu
denumirea de iatra de !oc sau -arele Cristal.
$mplasat n )emplul 'oarelui din oseidia, iatra de !oc era centrala
energetic a rii. ractic, aceasta era un mare cilindru din sticl sau piatr, cu
mai multe faete +i introdus ntr0un mecanism de la un capt la cellalt. $ceasta
era suspendat n centrul construciei +i izolat cu un material non0conductor de
genul az.estului +i asemntor .achelitei. Deasupra ietrei era o cupol care
putea fi retras pentru a o e1pune la soare.
Concentrarea +i amplificarea razelor solare prin mai multe prisme era de o
intensitate e1traordinar. $stfel, aceasta era att de puternic nct putea fi
regenerat +i transmis n ntreg inutul su. form de raze in#izi.ile
asemntoare undelor radio. $ceast energie era folosit pentru puternicele
na#e maritime, pentru aerona#e +i chiar pentru #ehiculele de agrement. $cest
lucru era realizat prin control de la distan, prin metode de inducie ctre
aparatele de pe am.arcaiuni. -arile ora+e +i cartierele +i primeau energia de la
aceea+i surs.
Chiar +i trupul uman putea fi ntinerit prin intermediul aplicrii moderate a
razelor care pro#eneau din cristal, +i omul se putea rentineri de mai multe ori. Cu
toate acestea, prin aplicarea n mod gre+it, iatra de !oc putea fi utilizat la fel
de .ine ca mi/loc de tortur +i pedeaps. $cordat prea intens 2 nu n mod
intenionat 2 aceasta a contri.uit la cauza celei de0a doua catastrofe. 8azele
sale, n com.inaie cu alte fore electrice, au acti#at mai multe focuri din interiorul
mntului, iar erupiile #ulcanice au produs precipitaiile din puternicul depozit
de energie.
!rumoasele ora+e din piatr care strluceau n lumina 'oarelui s0au
rspndit pe ntreg teritoriul. rintre acestea, $ma5i, $chaei +i oseidia au
de#enit n cele din urm cele mai importante ora+e n acele zile. $cestea erau
localizate pe ultima dintre marile insule denumit cu acela+i nume, oseidia. $ici,
n 4olful arfa, a e1istat unul dintre cele mai importante +i aglomerate porturi
maritime din lume.
$pa era furnizat ctre cldirile ora+ului, precum +i spre multele piscine +i
lagune, prin #iaductele construite pn la iz#oarele muntelui din apropiere. $tt
de mari +i de multe erau aceste conducte, nct preau a fi un zid prin ora+.
'porturile de ap era foarte populare. Cldirile erau construite pe ni#ele +i din
piatr strlucitoare, din piatr lustruit +i cu mozaicuri e1ecutate cu mare
+A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
miestrie.
%n centrul ora+ului se afla un templu n /urul cruia se desf+ura cea mai
mare parte a #ieii !iilor Legii Lui "nul. 'usinut de ura+e coloane
semicirculare din oni1, topaz +i .eril ncrustat cu ametist +i alte pietre preioase
colorate, ela.oratul templu reflecta razele 'oarelui n unghiuri +i de o minunat
#arietate.
%n interior, focurile sacre ale altarelor ardeau constant n ncperea
dinuntru. $ceste misterioase flcri produceau raze 2 cunoa+terea n legtur
cu acestea s0a pierdut att de repede 2 flcri care erau folosite n tratarea
acordat $mestecurilor pentru eliminarea ane1elor nedorite. &ra acolo o mare
curte interioar care ser#ea ca sal de ntrunire, ncperi pentru profei +i muli
preoi, preotese +i ngri/itori ai templului. -area preoime era alctuit din
femeile +i .r.aii cei mai n#ai din acele zile, iar unii dintre ace+tia acionau n
calitate de /udectori precum +i ca instructori spirituali +i de #ocaie.
$tlanii, +i n mod special poseidienii, studiau energiile creatoare ale
"ni#ersului +i au ptruns esena depozitului naturii; #i.raia planurilor, .i/uteriile
+i metalele 2 +i mai trziu efectul lor #i.ratoriu asupra psihicului +i naturii intuiti#e
a omului. $gricultura era e1trem de a#ansat, ca de altfel +i astronomia +i
astrologia. $tlanii au calculat semnificaia numerelor, stelelor +i elementelor;
cunoscnd chiar +i acti#itatea +i efectul pe care l d roua dimineii. &i +tiau cum
se poate neutraliza gra#itaia. &i erau con+tieni de misterele originii omului +i
de e1istena celor cinci rase, a#eau o nelegere deplin asupra legilor metafizicii
2 a ade#rurilor spiritualului +i +tiinelor care este n esen acela+i.
&1ista aceast .ogie de cunoa+tere pe care o posedau cei ai Legii Lui
"nul, +i care a fost cercetat +i aplicat n mod eronat de ctre cei ai lui Eelial,
materiali+tii care au respins nu numai idea adorrii "nui singur Dumnezeu, dar
de asemenea +i precauiile +i a#ertismentele. $u e1istat +i unii dintre !iii Legii
Lui "nul care au ascultat argumentele +i tentaiile oferite de cei ai lui Eelial +i
au cedat, au de#enit cola.oratorii lor n dorina de a folosi energiile creatoare +i
ale "ni#ersului n scopuri de plcere +i distrugere.
$ceast aplicare gre+it a fost numit 6artea %ntunecat7 a legii, sau a
#ieii. -ulte dintre templele religioase au fost degradate la temple ale pcatului,
precum +i pentru aplicarea legilor spirituale n satisfacerea poftelor trupe+ti.
$.uzarea de puterile psihice a dus la conflicte n multe locuri. $ fost susinut
folosirea e1plozi.ililor, gazelor +i a aerului lichid n scopuri egoiste. Conflictele
au aprut n mod special n cadrul celor care urmau s fie liderii, precum +i n
partidul ce urma s fie la gu#ernarea inutului. 'cla#ii, rnimea +i clasa
muncitoare nu numai c erau asuprii +i a.uzai n mod egoist, dar li se impuneau
+i mari ta1e. %ntre cele dou grupri au aprut linii partinice care le difereniau n
mod categoric. Cu toate c cei cu "n singur Dumnezeu erau aparent la putere,
+1
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
e1istau mari amestecuri din partea opoziiei n autoritatea +i controlul lor. $
iz.ucnit astfel rz.oiul ci#il.
!orma de gu#ernmnt era una monarhic, ntr0un stat semi0socialist.
8egele era a/utat la conducere de ctre un consiliu intern. %n acesta e1istau
elemente rele; n+elciune, intrig +i conspiraia din /urul regelui. 'ocietatea era
n general di#izat n trei clase; clasa de gu#ernmnt 2 compus din cei aflai n
am.ele grupuri din poziia de putere +i autoritate, fiind inclus aici +i marea
preoime; clasa de mi/loc sau n#torii 2 instructorii +i supra#eghetorii; +i
rnimea sau clasa muncitoare, inclusi# amestecurile. De asemenea, mai e1ista
+i linia regal, prinii +i prinesele de la curtea regelui +i care iu.eau fastul +i
splendoarea. !iii Legii Lui "nul triau n comuniti.
Dez#oltarea factorilor pertur.atori din interior, preamrirea, dorinele
personale +i nrirea au fcut ca distrugerea final a $tlantidei s fie tot mai
sigur. %naintata nelegere a legilor spirituale +i ale naturii +i aplicarea n mod
gre+it a acestora, a fcut ca distrugerea s fie mult mai groaznic. Cei cu un
'ingur Dumnezeu +i0au dat seama, prin intermediul puterilor de clar#edere ale
glandei pituitare +i care se aflau ntr0un rapid declin, +i0au dat seama c
destrmarea final a inuturilor poseidiano0atlante era la un pas. &i au cutat
modaliti de a#ertizare +i de a0i unifica pe oameni pentru a pre#eni acest lucru,
dac era posi.il, n a+a fel nct s se poat realiza totu+i porunca 2 'tpnii
mntul, n locul celei a .elialienilor care spunea 2 su./ugai0# unul pe cellalt.
&i au ncercat s ofere cunoa+terea n legtur cu dezastrul care se
apropie tuturor +i diferitelor naiuni ale lumii, +i a fost con#ocat o reuniune din
acest punct de #edere. &misari din multe inuturi au #enit n $tlantida, pentru a
rspndi nelepciunea lor, ntr0o ultim ncercare de a e#ita calamitatea, ns
reuniunea +i campania lor misionar ce rezulta din aceasta a fost n zadar.
%mpcndu0se cu gndul ine#ita.ilului cataclism naional, !iii Legii Lui
"nul +i0au fcut alt plan; au cutat inuturi potri#ite pentru a le coloniza. $u
fost ntreprinse multe e1pediii n acest scop. De asemenea, liderii !iilor Legii
Lui "nul s0au asigurat de acestu lucru deplasndu0se practic n acele inuturi,
prin aer +i pe ap, ctre inuturile sigure ale &giptului, din =onduras, Nucatan
+i alte zone. "n interes special din partea lor a fost pentru pstrarea principiilor
+i nregistrrilor lor religioase, iar pe acestea le0au luat cu ei.
rin @B.JBB nainte de =ristos, inutul a/unsese la o profund #ia moral
+i spiritual 2 dar nu la o cunoa+tere +i la o punere n practic a acestei
cunoa+teri. 'acrificiul uman +i nchinarea la 'oare au de#enit predominante, de
asemenea adulterul +i corupia. Cei cu amestecuri *com.inaiile om0animal, erau
folosii +i se a.uza de ei.
!orele naturii erau folosite n mod gre+it. Cristalele soarelui au fost
modificate cu cruzime pentru a fi folosite ca mi/loc de constrngere, de tortur +i
+2
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
pedeaps; +i a de#enit cunoscut printre oamenii de rnd cu denumirea de
6)eri.ilul Cristal7. $ fost atins un nou +i sczut ni#el de moralitate +i demnitate
uman. 3iolena +i re.eliunea s0a rspndit n ntregul inut.
$poi a #enit catastrofa final.
:mensele re#olte au zguduit temeliile mntului. -area insul s0a pr.u+it
n ocean +i apa a acoperit0o. $u rmas dispersate numai #rfurile munilor,
pentru a marca mormintele scufundate. "nii oameni au scpat; #reo ci#a au
rmas eroic n urm pentru a0i a/uta pe ceilali n e1odul ctre celelalte inuturi.
Dar ma/oritatea au fost pierdui. rin I.GBB nainte de =ristos, $tlantida ca
naiune era disprut de pe faa mntului.
Cu toate acestea, cultura atlant nu s0a pierdut n totalitate. Cu toate c
au e1istat ci#ilizaii relati# mari n China, :ndia +i irinei, influena atlant a fost
resimit n multe locuri +i n diferite timpuri, precum +i natura sa agresi# +i
ndreptat ctre progres, aceasta continu +i acum s se fac simit prin
rencarnrile de pe mnt.
$desea, ciclul istoriei se repet, iar spiritul atlant a mai aprut nc o dat,
precum +i anumite poriuni din inutul lor. $tunci cnd #or ncepe modificrile,
insula oseidia #a fi printre primele puncte care se #or i#i deasupra ni#elului
mrii; noi inuturi #or aprea n largul coastei de est a 'tatelor "nite. $cest
lucru poate fi a+teptat s se ntmple n @I>F sau @I>I.
:nsulele Eahamas sunt rm+iele #rfurilor muntoase din oseidia, o
parte din ceea ce a fost odinioar marele continent, nainte de ruperea sa n
insule dup cel de0al doilea dezastru. %n apropierea insulelor Eimini, la cinci mile
de coasta -iami, !lorida, sunt ngropate su. mlul mrii rm+iele unui
str#echi templu atlant. %ntr0o .un zi el #a fi dezgropat.
%n irinei +i -aroc sunt a+ezri timpurii care nc a+teapt s fie
descoperite. %n =onduras, 4uatemala +i Nucatan, -e1ic, atlanii care au fugit
au de#enit cunoscui ca poporul -aya. %n $merica de (ord ei s0au sta.ilit n
(eL -e1ico, $rizona, (e#ada, Colorado, +i ntr0o anumit msur n est, n
zona -ississippi +i Ohio, unde au a/uns s de#in cunoscui su. denumirea de
Constructorii -o#ilei. :ndienii irochezi sunt descendeni direci, iar anumite
urme ale credinelor religioase atlante pot fi regsite +i n alte tri.uri indiene. %n
&gipt, se poate resimi influena atlant n construcia piramidelor. $ceste
influene se pot gsi n &gipt, Eimini +i Nucatan, acestea du.lnd rapoartele
despre istoria atlant. %nregistrrile sunt identice +i #or clarifica unele dintre
relatrile din 3echiul )estament. %n nregistrri se afl inclus +i planul pentru
construirea -arelui Cristal. "nele dintre aceste #estigii au fost de/a
recuperate din piramidele din Nucatan, de ctre arheologi care nu +tiu despre
ce este #or.a. %n timp ce datele primelor nregistrri din lecturile lui Cayce sunt
ntre zece +i o /umtate de milioane de ani n urm 2 cel de0al doilea aflu1 de
+-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
suflete din cadrul rasei perfecte 2 ci#ilizaiile s0au ridicat +i au deczut de mai
multe ori n timpul perioadei atlante de la ?BB.BBB pn la @B.JBB de ani nainte
de =ristos. %ntre prima +i urmtoarea distrugere a trecut o perioad de ani mai
mare dect de la nceputul timpului erei cre+tine +i pn n prezent. )ipul de
cultur dus n irinei +i $merica n timpul primei catastrofe, a fost diferit fa de
cel luat ctre $merica Central +i -aroc n cel de0al doilea e1od; iar ctre
&gipt +i Nucatan, -e1ic, un al treilea tip n timpul dezastrului final. (ici nu se
putea ca ntreaga ci#ilizaie n totalitatea elementelor sale s fie transplantat n
oricare dintre timpuri. O di#izare a lim.ilor #or.ite s0a produs atunci cnd
continentul s0a rupt n mai multe insule, cu toate c n restul lumii nc #or.ea o
singur lim.. $ceste lim.a/e atlante au a#ut n #iitor un efect complicat asupra
diferitelor ci#ilizaii spre care oamenii au migrat.
$stfel, omul a e#oluat din punct de #edere material, +i cteodat +i
spiritual, dar aproape niciodat n linie dreapt, cu toate c, n general, tendina
a fost ntotdeauna ctre nainte. Cnd un puin mai .ine; cnd puin mai ru;
fluctund precum o plut dus de #aluri. 'ufletele s0au ridicat la mari nlimi; +i
adesea au czut la mari adncimi lund cu ele +i pe altele. %ns, ntotdeauna au
e1istat #reo cte#a care au cutat rspunsul la misterioasele ntre.ri n legtur
cu locul de unde au #enit, ncotro se ndrept, +i de ce. Omul nc se sustrage de
la nalta cale ctre o mai mare no.lee +i o #ia trit dup #oia lui Dumnezeu,
cu toate c aceasta se afl la o arunctur de . distan.
&poca prezent este o replic pe mai multe planuri a str#echii $tlantide
+i a mreiei ei, +i prin urmare, tehnologia noastr poate fi mai .ine neleas
dac este #zut n lumina realizrilor atlante. $tlanii se rencarneaz acum pe
mnt n numr mare, +i a+a cum ciclul progresului omenirii se realizeaz prin
intermediul legii 5armei 2 aciunea +i reaciunea 2 omul se confrunt din nou cu o
lume creat de el nsu+i. %n primul rnd, e1ist oportunitatea pentru ci#ilizaia
noastr, n circumstane similare, nu numai pentru a primi recompensa pentru
multele ruti comise, dar +i pentru a alege nc o dat ntre a folosi legile naturii
n scopuri constructi#e sau n scopuri distructi#e.
%nregistrrile de la Cayce spun; 6$+a cum s0a artat aici, aceast entitate
este una atlant. rin urmare, ea se manifest pe mnt n aceast perioad n
care muli dintre atlani au intrat. De aceea, poi fi foarte sigur 2 nici un lider, din
orice ar, cu orice clim 2 indiferent c este prieten sau du+man, indiferent ce ar
crede entitatea 2 acesta nu este altce#a dect un atlant.7
6$+a cum am artat, atlanii au a/uns la un asemenea a#ans; +i au fost
nsrcinai cu acti#itile di#ine de pe mnt. %ns 2 a+a cum a fcut +i aceast
entitate 2 ei au uitat Cine sunt +i pentru Ce triesc n totul +i de unde +i au
fiina lor. $stfel, ei au a/uns s +i distrug ei n+i+i trupul, nu ns +i sufletul.7
6$tunci, acesta este scopul e1istenei entitii pe mnt; s fie un canal
+,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
al .inecu#ntrii pentru cine#a astzi 2 acum. $sta este, s fii un e1emplu #iu al
Celui ce a chemat; Q3enii la -ine toi cei sla.i +i mpo#rai, luai0- pe -ine
asupra #oastr +i n#ai de la -ine.R $cestea sunt scopurile tale pe mnt.
<i aceasta este manifestarea frumuseii tale 2 sau, s a/ungi din nou la un e+ec
mizera.il a+a cum ai fcut n $tlantida, +i a+a cum au fcut multe alte suflete n
mod special n aceast er.7 *Cazul S?JIH0L0@,
'untem n apropierea perioadei de test. Ceea ce facem acum #a decide
soarta omenirii pentru #eacurile #iitoare.
'..- . --.- Y,--
,. -. . -. .-.- -/.- - . .. .. --.-
-. - --. ,.-.-, .. -.- - - -.- . .-
-- . -- .-- . --- - . -- - -- --..-. .
-,. - - -- --..-. -.- - .- .. . .
.-- - -.-.- --.-/ --. ,--..-., .-/- .
-. . . -- . -. , .-., . - -
--.. . - - .-/. . --. --. . -.- ...-.
,- - -.- -./ -..- -. -.-.- .-.-... - .---
-- . .--.- - ... . .-. .. . .-.-. -.- ...
- . -. . -.- - - --. . --- -- .- . - ..
. .-- -. --.- - . .-. ..,-.- . - - .. - .
- -- - - - .-/. . -,. - --. .-
- .. - .- ..-- . --. - - -.- -.- -.
.-..- -- ..-. .-..- . - -. - ..
,Y. -..,
, .-- . . . -- -.- -. .
..-/.- .-- --- . -,. - .--.--.- -.--. . -- . .-
-. -. --..-. - .-.. .-- -.-. ..- -. --- .-
-.- '.- .- . --. -.- ,. -.- .- - . -, .. -.- -/.-
- /-..- - ..,/ . -,. - .-. . --.-.- c. .-.-. -
..- --.- --.-.- -.- .- -.-.- / . -..- -.-
-,. - .--..- ---. . --...- - .-.-. ---.-
,Y. -.,
++
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
, -.- -. . ..- .--.-. ...- --. . -- -.-
...- --- ...- - .-...- . -- . . .- -. -.- .
.-. .-.- .- -. -. -. .--.- .-/. . .-- -
c.. -.- -. . --. --.-. .. .- -.- . ..- ..
.. .--.- . -.-.- -. -..-.- .- -. -. - -. -.-.-
c. .-.-. --. .- -.- . ...-
,Y. -..,
,-- - .. -. .- ..- . .-- -..-- .- . .
.- .. . . - .- .. . .-.-. . -- --.-.
. . -.- .- . - .- - . . ..-. -- .
.. . -.-.-- .-- . -.-- - . . .-.-.
,Y. -.s.,
, - . .- - - -.- -. .-- - -- -.- .- -- -
-- --.-- - .-.- -. . .-- . --.-.- .-
- --. -. - -.- . -.- -. - - .- .- -.
. .- - ,. . --.-. .-.-.
,c. -,. - .. - -- -- -. -. - - .--.-
.. .- - -,. - -.-- --...-- - - --- ..-- .
--. -.- . /.- . - --.- -. -- -.-.-. - --.-
.- .- . - .--,- /.- . .-.-.
,c. --.. .- -. -..- -.- - ..- .. - -. -
- -- .---.--.- . .-- .---.--.- -- -.-- .-.-. -
./-. - -- .-.--.--. .-- -- /.- - . ., ./ -
-..- -.- -.- /.- -.-.- -. ..- -- -.- .- -- - .--.-
-.. ,. . . --. ---.-,
,..- - .. -. .- .- . -. - . - --- .
- - -..- - ,..- .- .- .- . - . .----.-.- ..--
-.- . - .---. --.--... -.-.,- -.- - --..- -.- ..
.. -- ..-- -- .-. - ---.-- -.- .- ,.-.- -.- . .- ,.-.- .
+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
-.-. ..
,Y-.--...- .. .-.- ..--. . -.--. , - --
-. --. . .-.-., . -- ... .--.- - . -.- --.
--. ...-.-- --.--- . -.- - -.. .,.- .. ---
- .-- -.- - -.--..- - --..- - . .-- - ..
-- -- --. . , .. /. ,.. - .--., .- ..
.-.- . - - -. .,-.- .--. . . -.- --. -
-. -.-- -. . /.-.
,--- -. .-, .- .- .- -. - -. .-.. . -.- .
. . -/.-. . -- -.--. .- --.- .-- -.- -. ..- ..
. .-.-. - .- . .. . -- - - ..-
. .-.-. - -. .---.- .. . .. .-- . .. -- ..-
---.-
,.---- . -,. - --. . .- --. . . .-.
. -- . -.- . ...- -- -.- .---. .-.--
.-. -.- .- --- - -. ..--. ../- -.. -- . -.-
--. .. -.--. ..-- ./. .- -.-- -.-- .-.-. - -.
.- -.-.- -.- . -- -.- -. --.- - ,.- . -. --.
-.. ,.- .--. - ,.--. -.- ./. .-- - .- . --- --
- . /.-. -.- .- -. - .. - . - ./
,- --.- -. ..- .. --.--...- ..--. -.- -.- -
. -.- -. --.. . -- .- - -..- . -.- - -..-
, - .. ..- . .-.-.,
,... -.-- -- - --.- -.- . -.-- ..-- . -.
...--. . -.- .-.- - . .. - - -.- .
.---.- -.-.,- -.. -.-- -.- - - .- . -.- . -.-.-
. .- . .-. --. -. . - . - .-.-.
--. .- .-.. ,. . ...-- --. .- --
- -/, .. .- -- - - -.- -.--. ..-- -.- .
/ .. --.-. . -- . . --. . . . --- ..- -.-
--. .. ..-- ...- .. --.- -.--. ..-- ..
.
+)
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
,... --- -. - -- -. .-,-.-.- ..- ..-. ..
.-.- .. -.- ..--. .--.- - . .-.. .--.-.
-.--. ..-- .. -.,.. . ... ..- -.,.. -.
.-..-. .. - .. - .. . -- . . -.-. . ..,-.-
...- --.-. -.- .- .-.- . .
...- .- . ..,-.- . . c. --. .-..
,. . . -- -.-., -.- -. .-- --. .
.-. .- -.. ,. . - .- ., -.--. ..-- ..
-- .. .-. -.-
,c. --- -- .-- -.-.-.- - - -. --... . ,. -
--. -. . .- -.. . .- , - . -. .., .
-- .- .- ..- .- - .. -- - -. -.. . .- --.--..-.-
-.- . -.
, - . .- ..-,...- . -,. - -- -
--...-- .. --- . .- --. - - .. --.- .. .- .. .
-..- .-.- - .- . .-.-- --- .- .- - .- .
--- -- . - -.---.- . .-.- -. - . . - .,
-.--. . .--.- - -- -.-.- - .-- - .. - --. -.-
,. -- - -- .., . - ..-,...-. -.- .- . ',
--- .- -.- --. .. . ----..- - -.. --..-..-
..-,...-. -.- .-.- . . .- --.- .-.-. ..- - .--.-
,. -- - .-- .., . ..-,...- -- -. .- . -- -.- -.- -
_-. . -.- --- .- .- - --.- -.- ,-..- -.- .-
-.-.- - .- -.., . . - -- . --.- -. -.---.-
,Y. -..,
, . --- -- -.- -.-.- - . . . -.---. -.
-. /..- --. . .- ---. -.- .-..,- -,- ..--
-, . .- .-- .---- ./..- .- --.- .
. -.-. '.- -- ...- -- -.- -. -.. .--.- -.--.
-- --. . .. --- - .- -.. .- .- .- -.--
-- -.. ,.- .--. -.- .- -. - -. - ./
+*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
-.. - - --- , - .. -.-.-- -, -.. - --- -..
.... . . ,. . .-// -.- .--..- -.- - .--.-
.-..-..-, .... -- ..-,...- ---. - -.- --. .
-.. -.. .--- . -.-.- ---. /. -.- .- - .--.- ....-
--.- - -.- -..- . -.-. . .-.-.
,Y. -s..,
, . . . . -.-- .--- -. . -.
.-..-. .-- -- ---. - -.- -- -.-- ..--
- ,. -.- ...- -- -.- .. . . . . -.-.- - -
_-. . - .--.- . ...- . . ',
,....- ---- - ...-. -- - --.-- ..
.-.- .--. -.-.- . -- -.- .- ,.- --- -.- -. -.-..-
- '.--- - -.- ..-
,Y. -.s.,
, . . . . -- -.- -. -. - --.- --.-.
..- -.-- ..,-. .- '.- . ...- -- -.-
---.-..- ,...-, .-. - -- . -.-- .. ---. -.- -
. ---
,.- .- -.- . -. . -- .--.- ---. .
. - . - -. .. . -. ...-. - ..-
- - .. -.- . - --. .-.. .-.-.- -
- -.. --. -.- .. . . -.- -.- -.-.- - -
-..- - -.- Y-.. --- .- --. --... -- --
-.- .. -.---.- ..
,.- -. -.- --- . - -..- --.- -.. - - .
.-.-. --.-/ -.. -- -.. - --.- .. - .- . --.-. -.
'.- -- ...- -. ..- ..-/.- -.- . . .- ---. --
.-- -.- - . - - -- . -. -., - -..-. . - --.--.
. .- -- .-. -. - . . .-.. - -.- -. . ..-
--- -.- .-- - -/-- - .-.- -.--. . --. - --.- --
+(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
,. ... ..- --.- -- -.- -. .-,- . --. .--
,Y. -...,
, . . . . -.-- -. .-- --.- . -.
-.--. ..-- -.- -. .- - -.- .-
,'.- .- ...- .. -- . -- -.- .-. .-..-
.-.--. -- . .-. ./ --.- -.- - .. -
...- ..-,...-. ./.- -..-. --. -.- - .
-. - .- --- -- . - -.- . .-.-.
,... ..- ./-.-- . _-. . .-. . --- --
--. c.- . . -.- - -. . --- -- .. --.
. Y-...--.-. -- . +- - .--.- ./-.- -
--. . .- - .. --- -- -.- - -. .
,'.- -. . -- . . . -.-.- /.-.
.-- - -. ... . - .--.- - . .-,.-.- .
...- -,.-. - ---- .. .. .-.- -.--. .. ...
..- --- -.. ..- -.- . - --.- --. - .- .
--.-. -. c,. . --..- - --.- --- -.-
-,. - .. ... --. . ... --. - .- ...-
.
,Y. -....,
,'.- . ...- -- -.- - -- . ..,. .
.- . . -- -- . . - . ... ..- -.-
-.-- . _-. .-- .- -.. . ...- - -
/.- ,-.--, . ',
,c. .-.-. ...- - - /.- .-. ,. - -- --.
--. .-.-.. -.. -.- - -/--.- -. - .-.-- -.- .
-- -.
,_. - -.- -. . ---. --.. . .-.- . . .-
--.- --.-.- .. .- -. . --. --... -- .-.
.. .-- ..- -, . .- -.- -.
A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
...- -- -- --. -.- . -,-. . -.-- -
.---...--
,Y ..- - ,. / .- . --.- --/. - .--. -
., .-. - - . -.- - - .- ..-- - .-
..-- -.- - . . -.. -.-
,Y. -.s.,
,c..- - --. -.- .- . . . .- -. -.
/..- -. ..- - -- - - .-.- . .- -.
-. --- .- /.. ..- .- -, .
,'.- . . ---. -- - .--.- . --.-.-
.-- -.- - -. .- .. -.. -..- -.. ..
..-- -. -, . .- . --.- .--. .-.--
..- -. -.- -.- - -. c.. -. .-.- -.-
. ..,. . - -. -./. -. - .
,Y. -...,
, . . . . -.- -. . . . . ./ ---
-- - . . .-/- . - .-/.
,'.- .- ...- -- -.- -.. ..- . ', ..
.. . ...- . --- -- .. - ..- .-.,- ..-
.- .- - .- --- . ..- - --. . Y. ..-.--
.- - .-- -. .-- .--.-.- - -.- . -
- -.. ...-. -, .
,'.- - -. - -, -, .- -.
./ .---.- - -- -.- --... . -,-. - .- --
. --.- -.. .- . . ,. --- . -,. - -.. .- --
..- - -.- -. . -.- .-- -.-.- //--- -.--. .
-.. - .--- .- .- - . ..- - ...- ... .- .
', -.. . .-.- --- .-.. - - - - .--.- '
-. -.-- . ',
,Y. -..,
1
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
&=P3#BL2L P=#12
&BNS#12&#B133 P31=/3!$3
!intre toate misterele de pe P9m<nt, /area Piramid9 din $%ipt se afl9 de
departe pe primul lo'. S6a s'ris despre a'easta mai mult despre ori'are alt9 stru'tur9
f9'ut9 de m<na omului. Fiind una dintre &ele Dapte /inuni ale lumii, a'easta a fost
mult timp obie'tul spe'ula5iilor nefondate :i a de;baterilor 8n le%9tur9 'u ve'himea, 'u
s'opul, pre'um :i 'u modalitatea de 'onstru'5ie. &u toate a'estea, de fapt, 8ntre%ul
$%ipt este un bo%at :i fas'inant '<mp pentru 'er'etarea :tiin5ifi'9, pentru '9 ai'i se
afl9 unele dintre 'ele mai derutante %hi'itori pentru om.
&ea mai re'ent9 dat9 'unos'ut9 8n istoria lumii este a'eea a adopt9rii
'alendarului e%iptean 8n anul ,.2,1 8nainte de Sristos. 2n sistem lar% a''eptat este
'el 'are 8mparte istoria 5inutului 8n trei;e'i de dinastii R din anul -.,AA p<n9 8n anul
--2 8nainte de Sristos. Nu se 'unoa:te aproape nimi' dinaintea a'estei date, 'u toate
'9, din'olo de vreo 8ndoial9, ni'i a'estea nu sunt stabilite. Se 'rede 8n %eneral '9
/area Piramid9 de la Gi;eh a fost 'onstruit9 apro7imativ prin anul 2.(AA 8nainte de
Sristos.
='easta este lo'ali;at9 la :aispre;e'e .ilometri vest de ve'hiul :i istori'ul ora:
&airo, Latitudine 2([+*+1 NordJ Lon%itudine -1[A( $st LGreenCi'hM. Se
'onsider9 '9 a'easta a fost morm<ntul re%elui Uhufu sau &heops, 'u toate '9 nu s6au
%9sit a'olo r9m9:i5e ale a'estuia. 2ria:a piramid9 a'oper9 pu5in peste +,2 he'tare,
m9soar9 2-1,, metri la fie'are latur9 a ba;ei :i are 1,,A metri 8n9l5ime.
/area Piramid9 este sin%ura 'are are o ba;9 p9trat9 :i este 'onstruit9 8n
8ntre%ime din piatr9, din blo'uri imense de 'al'ar de 'uloare %alben9 'u %reutatea de
+, tone fie'are. Pre'i;ia 'onstru'5iei este at<t de e7a't9, 8n'<t poate fi 'omparabil9
'u 'ea a unui 'ristal lustruit 8ns9 la o s'ar9 de '<teva he'tare. 4mbin9rile sunt %reu
per'eptibile, pre'um :i modul 'um au fost ridi'ate :i montate uria:ele blo'uri la lo'ul
lor 8n marele pu;;le in%ineres'. 3ni5ial a fost pla'at9 'u pl9'i fine din 'al'ar alb
pre'um 'ele din v<rf, 8ns9 ulterior a'estea au fost 8ndep9rtate.
&a form9 %eometri'9, /area Piramid9 este 'eea 'e se nume:te o adev9rat9
piramid9. Ba;a ei este un p9trat perfe'tJ fie'are dintre 'ele patru laturi ale sale sunt
'<te un triun%hi 8n'linat perfe't 8n sus ple'<nd de la ba;9, 8n propor5ie de 1A la (,
p<n9 '<nd 'ele patru se 8nt<lnes' 8ntr6un v<rf situat perpendi'ular pe 'entrul ba;ei,
a'olo unde se interse'tea;9 'ele dou9 dia%onale de la ba;9.
!ire'5ia de orientare a ba;ei 8n le%9tur9 'u estul :i vestul, nordul :i sudul, indi'9
o eroare de numai + se'unde R fiind astfel de departe 'ea mai pre'is orientat9
'onstru'5ie 'unos'ut9 8n :tiin5a in%ineriei.
/arele Sfin7 este o fi%ur9 din piatr9 'e repre;int9 un trup de leu 'u 'ap de
om. ='esta are o lun%ime de +), metri :i este t9iat dintr6un sin%ur blo' de piatr9.
&unos'ut 8n $%ipt 'u numele de Su, el repre;int9 pe ;eul Sorus :i este 'onstruit 'u
2
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
mul5i ani 8naintea /arii Piramide. $7ist9 :i al5i sfin':i, mai mi'i 8n dimensiune, la 'are
partea superioar9 arat9 pre'um un berbe' sau :oim, iar multe dintre ins'rip5ii
repre;int9 trupuri umane 'u apendi'e animale pre'um 'oarne, 'opite, %heare, 'oad9
:i pene.
$%iptul nu este sin%urul 'are s9 aib9 sfin':i misterio:i :i piramide. 4n =siria
e7ist9 sfin':i 'are se distin% prin faptul '9 au aripi, :i e7ist9 de asemenea sfin':i mai
mi'i 'a dimensiune 8n Persia :i Gre'ia. 4n Qu'atan, /e7i', r9m9:i5ele 'ulturii /aya ne
de;v9luie sfin':i :i piramide i;bitor de asem9n9toare 'u omoloa%ele lor e%iptene, 8ns9
de dimenisuni mai mi'i. Sunt evidente puterea :i bo%95ia ne'esare pentru a 'onstrui
asemenea stru'turi, iar a'estea mai indi'9 :i o 8nalt9 'ivili;a5ie, de o bo%95ie
'onsiderabil9, pre'um :i o surs9 'omun9.
La 8n'eputurile $%iptului astronomia era o :tiin59 important9, 8ns9 au fost
des'operite pu5ine lu'ruri 8n le%9tur9 'u reli%ia lor. 4ntr6adev9r, 'redin5ele lor par s9 fi
fost 8n mod deliberat 5inute se'rete. =dorarea Soarelui pare s9 fi fost foarte
r9sp<ndit9. Numele 1e sau 1a pare s9 fi fost 8n le%9tur9 'u ;eul Soarelui, :eful tuturor
;eilor. ='east9 'redin59 pare s9 fi venit din &au'a;. 3sis, prototipul tuturor ;ei5elor, era
;ei5a naturii. 4n'hinare la ea 'a la o divinitate a 8n'eput probabil 8n anul 1.)AA 4.S.
&ele H!ou9 YinuturiI, $%iptul Superior :i $%iptul 3nferior, par s9 fi fost unite de '9tre
1a. Biseri'a :i Statul erau 8n mod 'lar 8n rela5ie una 'u 'ealalt9.
4n 'iuda bo%95iei de dove;i, se 'unos' at<t de pu5ine despre $%iptul anti' :i
este 8n 'ontinuare 8nvelit 8n spe'ula5ii :i Hmitolo%ieI. !e fapt, multe din 'ele
des'operite nu sunt 8ntru6totul 8n5elese :i au multe pun'te 'omune 'u le'turile lui
$d%ar &ay'e, 'are le pun 8ntr6o nou9 lumin9. !in a'este le'turi apare 'on'eptul '9
a'easta ar fi perioada preistori'9, dar sunt la fel de 'onvin%9toare '9 a'easta a fost
una luminoas9.
='estea ofer9 o dat9 'u mult mai re'ent9 R undeva 8n >urul anului 1A.AAA 4.S.
6 atun'i '<nd au fost 'onstruite /area Piramid9 :i Sfin7ulJ pre'um :i o semnifi'a5ie 'e
are le%9tur9 'u evolu5ia omului pe P9m<nt. =sem9n9rile mar'ante 8ntre 'ulturile din
$%ipt :i Qu'atan sunt e7pli'ate prin mi%ra5iile oamenilor de pe 'ontinentul s'ufundat
al =tlantidei '9tre ambele 5inuturi.
!esenele 'e repre;int9 fiin5e umane 'u apendi'e animale sunt redate 8n mod
realistJ apare 3sis, pre'um :i manus'risul anti', &artea /or5ilor 'are 'ap9t9 un nou
8n5eles.
4n 'onformitate 'u le'turile lui &ay'e, a'estea se petre' atun'i '<nd apar primii
'onstru'tori ai Piramidei, f9r9 s9 e7iste o introdu'ere din surse e7terne sau material
do%mati'.
Din nregistrrile lecturilor lui Cayce
entru un timp de aproape ?GB.BBB de ani, &giptul s0a aflat su. ap,
e1ceptnd regiunile din 'ahara +i 3alea (ilului 'uperior. $u trecut totu+i
multe secole dup ce au aprut +i alte inuturi de uscat +i marea parte a inutului
-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
s fie locuit. rimele au fost regulile tri.ale ale rasei negre ce s0a sta.ilit n zona
fertil a #ii (ilului 'uperior, n apropierea a ceea ce mai trziu #a fi cunoscut
su. denumirea de 3alea -ormintelor. Oamenii triau n corturi +i n pe+teri +i
nc de la nceput au folosit animalele de po#ar. Cu toate c, n comparaie cu
alte naiuni de pe mnt, aceasta era una mai puin in#adat de animalele
sl.atice, era o naiune sla. care se confrunta cu tensiuni +i pro.leme mai mult
din interior.
acea a de#enit ce0a de0a doua regul n timpul 8egelui 8aai, un om
nelept +i cu orientare spre spiritualitate, care a#ea o mai ampl nelegere a
legilor uni#ersale. $ fost fcut un efort pentru a aduce maselor de oameni o
cunoa+tere despre scnteia di#in ce se afla n ei. %n cel de0al douzeci +i
optulea an al domniei, acest rege a con#ocat o ntlnire a liderilor lumii. atruzeci
+i patru de preoi, clar#ztori +i astrologi, s0au ntlnit pentru a discuta despre
su.iectul de a gr.i dez#oltarea omului +i capacitatea sa de a face fa
condiiilor din planul fizic, precum +i despre pro.lema animalelor sl.atice din
alte inuturi. $ce+ti lideri care triau n corturi +i n pe+teri s0au adunat pentru a
discuta tema Consiliului n legtur cu forele spirituale din om +i cum s fac
din om fiina suprem de pe mnt. 8egele 8aai a fost primul care a neles c
aceast putere relati# sla. n om, +i are pro#eniena dintr0o 'urs mai %nalt.
$.ordarea s0a fcut prin intermediul e#idenei forelor razelor 'oarelui,
influenelor Lunii +i a apelor care duc #iaa mai departe. Ceea ce s0a formulat
aici a fost prima lege a auto0conser#rii care este apana/ul puterii di#ine din om,
prima recunoa+tere a intelectului, o putere mai mare dect ce0a a omului nsu+i.
$cesta a fost nceputul studiului naturii spirituale a omului; relaia dintre
oameni +i relaia omului cu ntregul; di#iziunile mentale, con+tientul +i
su.con+tientul, di#iziunile sistemelor solare +i diferitele planuri ale e1istenei prin
care tre.uie s treac omul pentru dez#oltarea sa. $stfel de principii au
legtur cu multele faze ale e1istenei omului pe mnt, a+a cum este sim.olizat
prin intermediul 'oarelui, al Lunii, al stelelor +i elementelor. 'crierea acestor
legi spirituale pe ta.lete de piatr +i de ardezie au de#enit prima .i.lie. $cesta a
fost nceputul Crii -orilor, a+a cum au fost ele cunoscute mai trziu, cu toate
c nu sunt o formulare a unui ritual de nmormntare a+a cum a fost interpretat.
Cea de0a doua lege n &gipt a fost acti# @II de ani, iar regele 8aai a
fost ulterior #enerat ca fiind reprezentatul lui Dumnezeu pe mnt. &l nu a
fost rege ntreaga sa #ia, pentru c mai trziu, ara lui a fost in#adat.
%n legtur cu acel timp, cu @@.B@> ani nainte de #enirea lui =ristos, sau
cu ABB de ani nainte de ultimele erupii de pe inutul atlant, tria acolo n inutul
$rart *regiunea -unilor Caucaz din &uropa de &st, un mare grup de oameni
din rasa al.. Conductorul cu numele $rart a fost inflenat de profeia unui
tnr +i e#la#ios preot care se numea 8a0)a.
,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
La #rsta de douzeci +i unu de ani, 8a0)a a prezis c oamenii din tri.ul
lui Mu care au migrat din $ra.ia, #or intra n &gipt +i l #or ntineri n interesul
am.elor rase. &l a profeit c &giptul acelor zile #a de#eni naiunea
conductoare. La ndemnul lui 8a0)a, regele $rart a fost con#ins de succesul
unui asemenea risc +i s0a pregtit pentru o lung cltorie n &gipt. &1pediiei
condus de $rart +i ghidat de ctre 8a0)a i0a fost destinat s nfineze prima
dinastie +i /oac un rol important n istoria naiunii.
8egele 8aai a a/uns s fie att de a.sor.it de studiile sale metafizice nct
nu a reu+it s in seama de a#ertismentele consilierilor si care i spuneau c
tre.uie s apere ara mpotri#a in#aziei de la nord. $proape fr opoziie, $rart
a co.ort, i0a mturat regatul +i la cucerit. -ai degra., 8aai s0a predat imediat
dect s fie #rsare de snge pentru poporul su, o aciune care i0a adus rapid
acuzaii din multe pri ale &giptului. Cu toate acestea, acest lucru semna cu o
.inecu#ntare deghizat. Cu toate c din punct de #edere spiritual prin
atitudinea s0a a c+tigat, ade#rata importan a muncii sale de o #ia, a#ea s
de#in .aza pentru un nou concept religios care a fost inclus n Cartea
-orilor.
La nceput a e1istat o mare ceart +i o mare disput ntre cuceritori +i cei
cucerii. Liderul opoziiei din partea celor cucerii nu a fost 8aai, ci unul dintre
scri.ii locali care a#ea o mare influen +i era urmat de mulime. &l era suficient
de puternic pentru a incita la re#olt mpotri#a unei legi pe care noul rege a#ea
s o impun pentru a sta.ili ordinea n aceast confuzie. $rart, con+tient de
faptul c este un cuceritor strin, +i prin urmare, nepopular n rndul egiptenilor,
a fcut o mane#r politic ndrznea +i inteligent. &l a a.dicat de la tron n
fa#oarea tnrului su fiu +i, n acela+i timp, ia acordat .eligerantului scri. local
un loc n naltul consiliu +i ntre mem.rii familiei oficiale, oferindu0i titlul de $arat.
rin acest lucru inamicul a fost redus imediat la tcere +i l0a fcut s c+tige
spri/inul poporului egiptean.
"n alt factor care a contri.uit la u+urarea situaiei interne +i de
nesoluionat, a fost atracia regelui detronat 8aai, pentru una dintre cele mai
frumoase fiice +i fecioare din rndul in#adatorilor, +i care n cele din urm a
de#enit companioana sa. $/unsese renumit pentru frumuseea +i #irtutea ei, +i
ntr0att de iu.it de am.ele popoare, nct dup moartea ei a fost #enerat
precum o zei. (umele ei a fost :sai.
La tinereasca #rst de +aisprezece ani, n ora+ul Luz, tnrul rege
$raaraat +i0a sumat formida.ila sarcin de a conduce destinul unei naiuni
compus din mai multe popoare 2 pentru c acolo erau de/a emigrani din :ndia,
-ongolia +i $tlandida, +i n plus nati#ii egipteni.
e parcursul a optzeci +i opt de ani din timpul domniei sale au e1istat
perioade de conflict precum +i de pace, att n interiorul inutului ct +i n afara
+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
lui. 8egele $raaraat era a/utat n conducerea afacerilor de stat de un consiliul
intern format din doisprezece consilieri, +i un ca.inet oficial format din +efi ai
di#erselor departamente *printre care,; cel de munc, economic, comer, chimie,
construcii, educaie, istorie +i arte 2 n special cel pentru muzic. $ce+ti lideri
au fost ale+i cu nelepciune din rndurile egiptenilor, atlanilor +i cuceritorilor
al.i #enii de la nord.
Odat cu scufundarea treptat n ocean a continentului atlant, refugiaii
atlani au nceput atunci s #in n numr mare. $ce+tia +i0au adus cu ei scla#ii,
acele fiine compuse *eng. mi1turesTamestecuri,, religia lor +i pe unele dintre
a#ansatele lor +tiine. La un moment dat n procesul de nchegare a gu#ernului,
$rart a fost ne#oit s se retrag pentru a desta.iliza o ncercare a unor atlani
am.iio+i de a rsturna gu#ernul condus de fiul su. $ce+tia cutau s profite
de situaia politic insta.il +i s se sta.ileasc la putere. Oricum, aceast
am.iie a lor a a#ut #ia scurt, +i acest lucru ca urmare a aciunii rapide a lui
$rart. Odat cu pacea +i soluionarea amia.il a diferenelor de opinie, au fost
fcute progrese considera.ile n mai multe direcii. La #rsta de douzeci +i doi
de ani, scri.ul egiptean $arat a de#enit lider al gu#ernului de coaliie +i a lucrat
alturi de tnrul rege $raaraat pentru .inele tuturor faciunilor. &l a a/utat la
formularea +i punerea n aplicare a legilor ci#ile +i religioase. &l a fcut
nregistrri metodice +i multe dintre numeroasele sale inscripii nc pot fi gsite
ntr0un mormnt din apropierea 'fin1ului, +i care, parial a fost construit n
timpul #ieii sale.
Dup mult opoziie, 8a0)a, profetul care pro#enea din rndurile
in#adatorilor, a fost proclamat -are reot al &giptului. &l a fcut studii
spirituale directe +i cercetare metafizic pentru ara sa, timp de muli ani. &l a
definit ideile n legtur cu natura uman +i relaia omului cu ntregul. &l a fost
interesat att de na+terea n planul fizic ct +i de e#oluia spiritual a omului; n
mod special de continuitea #ieii sau de imortalitatea sufletului, nu numai de
na+terea n planul fizic, dar +i de nceputul nceputului; de legea 5armei sau a
cauzei +i efectului, de ni#elul spiritual; de e1istena concomitent a sufletelor n
alte planuri +i e#oluia lor ulterioar +i de asemenea de caracterul mental. 8a0)a
propo#duia faptul c printr0o instruire corespunztoare n aceste domenii,
e1ist posi.ilitatea de a comunica cu aceste suflete. %ns cel mai important +i cel
mai re#oluionar lucru, este faptul c el propo#duia Legea "nui 'ingur
Dumnezeu 0 6Domnul Dumnezeul )u este "nul7 0 +i nu nchinarea la 'oare,
care n acel moment era religia egiptenilor.
La nceput, localnicii nu a#eau nclinaie spre astfel de n#turi. Datorit
.ogiei inutului +i #ieii u+oare pe care ei o duceau, ace+tia erau interesai mai
mult de .eneficiile imediate, ca persoane n trup fizic, dect de orice alte
ncarnri #iitoare pe pmnt sau despre #iaa spiritual n alte planuri cosmice.

Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului


n n aceast perioad, ordinea social a naiunii egiptene nu era a+a
de a#ansat n comparaie cu cea mult mai a#ansat a atlanilor. Cu toate c
e1istau clanuri +i tri.uri, acolo nu e1istau gospodrii familiale. rin lege de stat,
toate femeile unui tri. erau adpostite pe timp de noapte ntr0un templu separat
numai al lor, iar .r.aii locuiau afar
@?
. Chiar +i regele n propria sa locuin nu
fcea e1cepie de la aceast lege, acesta tria mpreun cu slu/itorii +i consilierii
si, ns nici o regin +i nici o nsoitoare nu locuia mpreun cu el. 8elaiile n
legtur cu perpetuarea rasei erau considerate sacre +i se desf+urau n temple
construite special pentru acest scop. $ceste construcii a#eau trei sau patru
ni#ele +i mai multe camere cu dimensiunea ntre doi +i trei metri. De asemenea,
acolo se afla o sal mare pentru dans +i recreere. Decoraiunile acesteia
constau n co#oare realizate manual, pturi +i paturi.
%mpreunrile nu erau la alegerea opional a participanilor, ci se realizau
prin hotrrea regelui, pentru o perpetuare .un a rasei. Copii nscui n
)emplul 'lii de (a+tere erau luai de la mamele lor la #rsta de trei luni, erau
crescui n departamente speciale +i instruii pe grupuri n cldiri dedicate
acestui scop.
-arele reot 8a0)a pri#ea cu dezgust toat aceast procedur. %n
numeroasele sale cltorii prin alte inuturi 2 n mod special n $tlantida 2 el a
o.ser#at .eneficiile legturilor de familie. &l +i0a dat seama de #alorile morale
ale #ieii de familie a oamenilor 2 consacrarea traiului indi#idual a unui om alturi
de altul pentru un scop comun, precum +i de responsa.ilitile n legtur cu
astfel de consacrare.
La ntoarcerea dintr0una din cltoriile sale n $tlantida, 8a0)a a
decretat un prim pas n realizarea unitii familiale, faptul c de atunci nainte
fiecare om urma s ai. un companion, un nsoitor *un so U o soie cum se
spune astzi,. entru el nsu+i +i0a ales pe mama copilului su, perechea care
#enise cu el din nord. Legea s0a do#edit a fi una popular acceptat, chiar dac
alegerea perechii +i ngri/irea copiilor erau nc su. controlul gu#ernului. rin
acest lucru s0a realizat unul dintre marii pa+i nainte n ceea ce pri#e+te #iaa
social n &gipt.
De0a lungul anilor, 8a0)a a crescut n popularitate +i influen, cu toate
c a pro#ocat a#ersiune n rndurile multora dintre egipteni solicitndu0i regelui
s0+i aleag naltul .irou e1ecuti# numai din rndurile celor nati#i, care se
do#edeau a fi one+ti, competeni +i loiali. $ceast politic s0a lo#it de opoziia
celor sus0pu+i care cutau s0+i ntreasc poziiile, astfel nct ei s0i poat
controla +i e1ploata pe oameni n propriul lor interes. Cu toate c tipul de
12 4n le%9tur9 'u a'est fapt, ar trebui v9;ut filmul do'umentar From the Seart of the World 6 #he $lder BrotherTs
Warnin%, film reali;at 8n anul 1((1 de BB&. Uo%i este ultima 'ivili;a5ie supravie5uitoare a popoarelor 3n'a :i =;te'.
!o'umentarul poate fi vi;ionat 'u tradu'ere 8n limba rom<n9 la adresa de internet,
httpEVVfymaaa.blo%spot.roV2A1-VA1Vdin6inima6lumii6avertismentul6fratilor.html
)
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
gu#ernmnt era unul monarhic, n cele din urm s0a sta.ilit c din punct de
#edere al principiilor +i chiar al metodologiei nu era o democraie reprezentati#.
$tunci cnd prin cercetrile +i descoperirile arheologice ale lui 8a0)a s0au
gsit rm+iele care artau c a e1istat o ci#ilizaie mai de#reme n &gipt,
localnicii au nceput n mod treptat s asculte ideile sale n ceea ce pri#e+te
"nitatea a )ot +i despre "n 'ingur Dumnezeu pentru toi.
'tudiile metafizice ale lui 8a0)a l0au con#ins c, prin cunoa+terea
modului cum lucreaz legea di#in, se poate accelera procesul de e#oluie a
omului. &l a considerat c este posi.il atingerea perfeciunii rasei din punct de
#edere mental +i fizic, n timp mai scurt dect era ne#oie prin procesele naturale
ale na+terii +i rena+terii. -area sa speran era c se pot realiza trupuri
perfecte, iar n cele din urm acestea au fost chiar puse n aplicare, aceste teorii
au fost cele mai importante contri.uii ale sale pentru umanitate. %ns, la nceput
multele dezacorduri +i disensiuni l0au do.ort +i l0au descura/at considera.il pe
8a0)a.
%ntre timp, regele $raaraat *aceasta fiind numai unul dintre multele sale
titulaturi, +i0a ndreptat atenia ctre eforturile ctre dez#oltarea industriei
pentru oameni, astfel a nceput o perioad de acti#itate comercial.
&l a alturat diferitele rase mpreun +i le0a dez#oltat a.ilitile, astfel
nct aceste a.iliti s poat fi folosite mai degra. n interesul maselor dect
n cel al claselor *sociale,. $u fost descoperite cele mai .ogate resurse ale
inutului. &l a deschis minele de la Ophir, care s0a numit mai trziu Oadesh, din
ersia, precum +i pe cele din $.yssinia +i din alte zone ale rii (ilului
'uperior; el a promo#at mineritul diferitelor pietre preioase precum oni1ul,
.erilul, sardiul, diamantul, ametistul +i opalul. erle erau culese din mare, n
apropiere de ceea ce a de#enit mai trziu -adagascar. )ierea +i finisarea
pietrelor a de#enit principala meserie a muncitorilor. Din alte mine de pe
curprinsul ntregii ri era e1tras aur, argint, fier, plum., zinc, cupru +i a fost
produs cositorul. orum.ul, #inul, .lnurile +i .i/uteriile erau n folosul o.i+nuit.
$u fost construit mari grnare, precum +i na#e, poduri +i #iaducte. %n Deosho,
care s0a numit mai trziu $le1andria, au fost fondate .i.lioteci pentru pstrarea
n siguran a celei mai mari colecii de manuscrise ale acelor zile.
Din .ogia inutului au fost ridicate palatul regelui +i alte cldiri ale
departamentului de stat, cldiri de o maiestuas splendoare. "na dintre
acestea a fost +i )emplul de $ur care era placat cu pietre semipreioase
enorme +i cu lam.riuri interioare din lemn foarte lustruit +i de diferite culori. 3a
#eni o zi n care acesta #a fi descoperit.
$u fost construite depozite care de asemenea a#eau rol de .nci,
acestea erau mi/locul prin care se fceau schim.urile +i comunicaiile ntre
naiunile importante ale lumii. Pinuturile acestor naiuni erau oseidia, ultima
*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
dintre marile insule atlante, Og *eru, din $merica de 'ud, regiunea din -unii
irinei n &uropa +i ceea ce mai trziu a de#enit cunoscut cu denumirea de
'icilia, (or#egia, China, :ndia +i $merica.
(umai n $tlantida, -arele otop a rupt continentul n insule pe care au
nceput s se #or.easc mai multe lim.i. %n alte ri, oameni nc #or.eau o
singur lim.. Chiar +i n &gipt se #or.ea o singur lim., dar cu mai multe
dialecte.
%n timp ce regele era implicat cu aceste preocupri +i n direcia politic +i
social a rii, -arele reot 8a0)a +i asociaii si se ocupau de sta.ilirea
codurilor spirituale n conformitate cu nchinarea la "n 'ingur Dumnezeu. De
asemenea, preotul a a/utat la ncadrarea legilor ci#ile penale +i morale ale
poporului. $u fost construite noi temple pentru a gzdui acti#itile de
rea.ilitare fizic +i spiritual a maselor.
8a0)a a fcut dese cltorii n oseidia pentru a studia +i pentru a
interpreta metodele celor ce rmseser credincio+i Legii Lui "nul. %n ora+ul
$lta, el s0a ntlnit +i a discutat despre aceste chestiuni cu =ept0'upht *care
s0ar traduce pro.a.il 6Cel ce pstreaz VtainaV7,. "n om respectat +i un om
n#at, =ept0'upht era custodele celor mai profunde +i secrete nregistrri +i
principii religioase care erau transmise de la o generaie la alta n $tlantida. De
la =ept0'upht preotul a n#at multe lucruri despre pro.lemele ce a#eau
legtur cu acele amestecuri *n.tr. acele fiine cu apendice animale care erau folosite ca
scla#i,, precum +i despre !ii lui Eelial. =ept0'upht era ner.dtor s #ad c
legile !iilor Lui "nul #or fi pstrate n &gipt.
La ntoarcerea sa acas, 8a0)a a pus imediat n mi+care planurile pentru
ridicarea a dou noi temple; )emplul 'acrificiului +i )emplul !rumuseii.
$ceste temple au fost construite n timp de treizeci de ani. )emplul
'acrificiului era un spital, un centru de #indecare, iar )emplul !rumuseii erau o
+coal n care se predau naltele n#turi +i de instruire #ocaional.
"nii dintre oamenii din &gipt, precum +i din alte ri, erau amestecuri cu
diferite stadii de dez#oltare. "n mare numr dintre ace+tia erau inferiori din
puncte de #edere mental, spiritual +i fizic. "lterior pro.lemele sociale s0au
complicat, odat cu migraia continu a hoardelor de scla#i care soseau din
$tlantida mpreun cu stpnii lor, !iii lui Eelial.
8a0)a spera n e#oluia acestor creaturi, n faptul c le0ar putea fi
accelerat suficient #i.raia spiritual, permindu0le astfel s acioneze n
calitate de fiine umane +i nu s fie complet la mila stpnilor lor. De asemenea,
aceast mare e#oluie le0ar fi eliminat influena degradant pe care o a#eau din
partea societii.
%n acela+i timp n care triau aceste creaturi, triau n acel inut +i muli
oameni cu o nalt e#oluie; acesta era planul preotului, de a0i a/uta, +i de
(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
asemenea, de a realiza o mai rapid cone1iune cu !orele Creatoare. $stfel,
ace+tia la rndul lor i0ar fi putut a/uta pe alii mai puin noroco+i. $ fost sta.ilit
o perioad e1tins de instruire, iar n aceste dou noi instituii a fost folosit un
personal e1trem de e#oluat.
)emplul 'acrificiului nu era numai un spital pentru fizic ci +i unul pentru
spirit. )ratamentele pentru corectarea diformitilor 2 trupe+ti +i mentale 2 erau
realizate nu numai prin operaii, medicamente, terapie electric, masa/, a/ustri
ale coloanei #erte.rale +i alte asemenea lucruri; ci +i prin diet, #i.raii ale muzicii,
culori, dans, cntec, incantaii, iar cel mai important lucru, prin utilizarea
meditaiei profundu pe contactul cu fora Lui Dumnezeu din trup. $tt
pacientul ct +i preotul sau preoteasa cruia i se atri.uia cazul, luau parte la
aceste acti#iti. O.iecti#ul era acela de curare a mentalului de dorinele
carnale n e1ces +i de #indecare a defectelor corporale ale fizicului.
De asemenea, e1ista +i un proces de purificare ce implica flcrile unui foc
de altar, +i de o.icei era ne#oie de +ase ani, +ase ani +i /umtate, pentru o
schim.are complet +i auto0rennoire. $tunci cnd erau nlturate prile rele,
indi#idualitatea era precum cea a unei fiine umane care a progresat +i
suflete+te, ea era pregtit pentru a ncepe urmtoarea etap de dez#oltare.
Din cauza gradului ridicat al auto0sacrificiului, al acestor strdanii ctre idealul
de perfeciune n trup +i spirit, trupul uman a a/uns s fie #enerat precum ce#a
sacru +i a fost pus un mare accent pe frumusee +i perfeciune. Ca +i templu n
care sl+luie+te Dumnezeu, acesta este ntr0ade#r sacru, a+a spunea
n#tura lui 8a0)a.
Cu toate acestea, rentinerirea nu era era complet; n unele cazuri erau
necesare mai mult de patru rencarnri pe mnt pentru completa schim.are.
)otu+i, n cte#a secole amestecurile au nceput s dispar cu totul de pe faa
mntului 2 e#enimentul a a#ut loc mai mult sau mai puin rapid prin rena+teri +i
cstorii mi1te cu cei ce a#eau o linie pur a descendenilor.
$ceste nefericite creaturi, amestecurile, erau cei portretizai att de des
n arta egiptean, asirian, greac +i persan, prin hieroglife, ei au de#enit .aza
pentru legendele despre e1istena lor n 6mitologie7 dup mii de ani mai trziu.
De la )emplul 'acrificiului, pacientul a#ansa ctre )emplul !rumuseii +i
ctre cursurile de instruire #ocaional +i spiritual, de recreere +i rea.ilitare.
$ici, un corp foarte specializat de preoi +i preotese sta.ileau tipul de #ocaie
pentru care cursantul era cel mai .ine adaptat 2 pentru .inele su, precum +i
pentru .inele societii. &ra de luat aici o decizie important, pentru c aceasta
i afecta nu numai #iaa prezent, dar a#ea un impact +i asupra #ieilor sale
ulterioare n ciclul de progresie al #ieilor pmnte+ti.
(umai .r.aii +i femeile cu o foarte nalt dez#oltare +i calificare a#eau
distincia de a fi ale+i ca instructori n temple. 'tatutul celor dou se1e era egal;
)A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
purtau haine aproape identice 2 ro.e lungi esute manual ce semnau cu o
mpletitur +i erau realizate din fi.re de papirus +i de lotus. Com.inaia de culori
era cea de al. +i purpuriu strident.
-uzica n )emplul !rumuseii era o parte esenial a cursului pentru
cre+terea #i.raiilor, a tiparului de gndire al candidailor ctre un grad care le
permitea s de#in sensi.ili la !orele "ni#ersale prin intermediul 6Cordonului
de $rgint7 sau coloanei #erte.rale. &rau folosite instrumente precum flautul,
lira, harpa +i #iola, iar rm+iele unora dintre acestea se afl nc ngropate n
mormintele nedescoperite. De asemenea, a+teapt s fie descoperite sigiliile +i
plachetele, em.lemele tiparelor suflete+ti ale persoanelor instruite.
lachetele erau un fel de sim.oluri heraldice distincte, prin care erau
descrise o serie de scene +i sim.oluri +i care a#eau rolul de ghidare a
indi#idualului n aderarea la planul su #iitor de dez#oltare n domeniul artelor,
me+te+ugurilor sau profesiilor.
$.sol#enii )emplului !rumuseii se ncadrau n mai multe domenii;
agricultur, horticultur, muzic +i canto, lucrtori n olrit +i ceramic, n
domeniul len/eriei 2 inclusi# al scrmnrii *procesul de curare, smulgere i rsfirare
Ccu mna sau cu maini specialeD al lnii .rute sau a altor materiale fi.roase, pentru a desface
fi.rele, a le cura de impuriti i a le nfoia, al esutului +i .roderiei. Len/eria era
fcut din .um.ac, cnep, fi.re de papirus +i lotus, +i era de o calitate mai
nalt dect cea la care s0a a/uns acum *n.tr. este #or.a aici de anul @IJ@,. %n acel
timp nu e1istau comercianii; n acel stat al .unstrii, e1ista un magazin comun
pentru toat lumea.
Dup ce funcionarea )emplelor a fost .ine sta.ilit, treptat 8a0)a a
delegat autoritatea pentru cei pe care i considera responsa.ili +i .ine pregtii
pentru sta.ilirea legii +i al +tiinelor. &l nsu+i a petrecut mult timp n cltoriile
sale pentru a se informa n legtur cu practicile din alte ri. Chiar atunci n
&gipt, el +i0a dedicat o mare parte a ateniei sale asupra rugciunii +i meditaiei,
a+a cum mai trziu au fcut0o hindu+ii, pe idealul de a dez#olta un contact mai
apropiat cu forele superioare. %n timp ce intra din ce n ce mai profund n relaie
cu :nfluenele Creati#e, a fost posi.il pentru el s ating a.iliti psihice
neo.i+nuite.
%ntr0o #irtual izolare, el ar fi putut a/unge la aceasta numai alturi de dou
sau trei persoane apropiate lui; +i de fapt, lipsa att de prelungit din mi/locul
su.ordonailor au fcut s apar pro.leme din moti#e ne.nuite. e ade#ratul
moti# al felului su de a fi ncreztor, preotul era n totalitate con+tient de unele
dintre practicile deteriorate +i de ritualurile care se rspndiser n temple.
$numii conductori ai templelor, fiind incluenai de am.iiile grupurilor
politice atlante, au nceput s0l considere pe preot un o.stacol n calea dorinei
lor de control. $ceste autoriti ale templului au conspirat alturi de cei
)1
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
su.ordonai lor cum s fac modificri ale practicilor, n mod special n legtur
cu cele ce pri#esc relaiile se1uale ale candidailor 2 care pn atunci fuseser
restricionate. $stfel, s0a a/uns ca multe s de#in periculoase +i ostile n ceea
ce pri#e+te semnificaia spiritual a nchinrii, +i astfel a nceput uzurparea
puterii.
La ntoarcerea lui 8a0)a din una dintre cltoriile sale prelungite, el a
fost +ocat s descopere att de multele +i att de rspnditele pierderi ale
scopului spiritual, atunci cnd de fapt el presupunea c s0au fcut progrese
constante. oftele trupe+ti au de#enit agresi#e; decocturile din .uturi tari erau
predominante; au fost fcute chiar +i sacrificii de snge pe altarele templelor
care ntotdeauna fuseser dedicate ofrandelor din fructele +i recoltele cmpului.
'0a ntmplat o ntrerupere a acestora atunci cnd preotul i0a demascat
pe cei ce au introdus astfel de practici, iar acest lucru a produs o +i mai mare
nclcare. "n grup mic dar puternic dintre dintre du+manii preotului au deczut
printr0o alt metod, s0au folosit de interesul preotului pentru ideea de a realiza
fiine fizice perfecte.
%n )emplul !rumuseii e1ista o dansatoare originar +i de o frumusee
neo.i+nuit, cu har +i inteligent. &a era considerat pe ntreg inutul ca fiind
creatura cea mai glorioas +i perfect care se nscuse #reodat n &gipt 2
acest lucru ntr0o asemenea msur, nct, mai trziu, dup moartea ei, ea a fost
prosl#it ca personificare a frumuseii +i perfeciunii egiptene. (umele ei a fost
:sris, care mai trziu a fost schim.at n :sis, iar memoria ei a fost pstrat prin
realizarea mai multor statui.
Ca fiic al celui de0al doilea preot +i fa#orit al regelui, +i care se ocupa cu
sacrificiul, :sris a a#ut acces la -arele reot 8a0)a. '0a pus presiune asupra
ei pentru a0l influena pe 8a0)a s se mpreuneze cu ea pentru da na+tere
fiinei perfecte la care el #isa de mult timp 2 prin acest lucru c+tigndu0se n
mod su.til permisiunea tacit pentru cei care a#eau de/a un trup perfect de a
procrea mult mai repede, fiind astfel limitat #iaa se1ual a stagiarilor, a
ucenicilor.
:sris nu +i0a dat seama de ade#ratele moti#e ale instigatorilor, fiind astfel
pclit n a de#eni prta+ la complotul mpotri#a preotului. <i astfel, 8a0)a a
cedat n faa neo.i+nuitelor ei farmece +i a posi.ilitii idei lor de perpetuare a
rasei perfecte.
Dup ce :sris a dat na+tere urma+ei acestei uniuni 2 o fiic pe nume :so 2
imediat politicienii l0au e1pus pe marele preot ca fiind tatl, +i astfel cel ce a
nclcat unul dintre cele mai importante principii sta.ilite de el nsu+iW Chiar &l
scrisese legea prin care nici un om nu tre.uia s ai. mai mult de un nsoitor, +i
chiar el fusese cel care nclcase legea.
$u aprut strigte pentru izgonirea preotului +i n curnd ara a fost
)2
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
dez.inat ntr0o aprins dez.atere. $u aprut multe argumente ca fiind liniile
conductoare ale disputei. 4lgie destul de mare a aprut pe su.iectul prin
care prinii s0+i pstreze copii lng ei n loc s0i i de0a statului.
8egele $raaraat a fost mprit de faciuni +i se confrunta cu sarcina de a
decide care este mai important; legea sau legiuitorul. %n cele din urm, dup mult
chin mental, indecizie +i mult consftuire 2 unii dintre cei care fceau parte
dintr0o conspiraie secret 2 eu emis decretul de al trimite pe 8a0)a n e1il.
$ceasta a fost prima di#izare ade#rat dintre stat +i .iseric. Locul de refugiu
la preotului a fost inutul nu.ian sau ceea ce a de#enit mai trziu cu denumirea
de $.isinia *odi+ul nalt din &tiopia de astzi,, unde#a la sud de &gipt. Cu el
au #enit ?A? dintre cei mai de#otai +i loiali susintori, inclusi# :sris, =ept0
'upht *care migrase din $tlantida, +i muli dintre nati#i egipteni. 8egele a
pstrat0o ca ostatic pe copila :so +i ea a murit la #rsta de patru ani.
Dup e1ilul preotului, luptele interne au continuat. "na dintre faciuni era
format din atlani, dintre care muli erau adepi ai lui Eelial. $ce+tia urmreau
s atrag tineretul ci#ilizaei egiptene s adere ideilor lor. &i luau n considerare
faptul c ara era nc n formare +i mai considerau c legile ei ci#ile +i religioase
sunt inferioare. &rau interesai n mod special de meninerea scla#iei acelor
amestecuri a+a cum au fcut +i n $tlantida 2 +i n general de docilitatea
poporului. Odat cu eliminarea preotului, aceast cale prea s fie deschis.
8z.oaie ci#ile au iz.ucnit n diferite pri de pe cuprinsul rii. $rmele de
rz.oi erau catapultele cu proiectile care erau adesea fi1ate pe spatele
animalelor; animale sl.atice antrenate precum taurii, leoparzii, +oimii, care erau
asmuite asupra inamicului. )ransportul pe uscat se fcea n co+uri puse pe
spatele .oilor iar pe ap cu pluta.
8e.eliunile au aprut din moti#e religioase, precum +i din moti#e sociale +i
politice 2 implicnd chiar +i pro.lemele personale ale regelui. Cea mai
important dintre tur.ulene a fost 8e.eliunea :.e1 +i manipularea din partea
regelui pe aceast tem, una cu raz lung de aciune, cea n legtur cu
nelepciunea +i compasiunea n faa pro.lemelor umane. 8alif, prinul de :.e1,
era unul dintre fraii mai tineri ai regelui +i cruia i fusese ncredinat
gu#ernarea unui teritoriu care se afla la o oarecare distan fa de ara (ilului
'uperior. 8eprezentanii .isericii +i ai statului din am.ele pro#incii era sta.ilii
mai mult ca am.asadori pentru schim.urile ntre ri. %n timp ce regele fusese
plecat ntr0o lung cltorie, 8alif a #enit la palat +i i0a rpit pe mem.rii curii
regale, inclusi# pe Osus soia regelui. Dup acesta, el +i0a nfiinat un stat
separat mai ctre sud. $tunci cnd regele s0a ntors a gsit capitala n #acarm.
$ iz.ucnit un scurt dar sngeros rz.oi n care prinul 8alif a fost n#ins.
Oamenii au fost uluii atunci cnd au fost fcui cunoscui termenii pcii. 8egele
$raaraat l0a pus pe fratele su n fosta sa poziie ca gu#ernator n acea+i parte
)-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
a regatului, apoi i0a permis s o pstreze pe Osus, cea care l iu.ea pe 8alif, +i
care la rndul su i ntorcea afeciunea. Ci#a ani mai trziu s0a do#edit ct de
mare fusese nelepciunea regelui, pentru c rinul de :.e1 a de#enit unul dintre
a/utoarele sale cele mai de ncredere +i de prim rang, precum +i un susintor al
n#turilor preotului.
%n aceast perioad re#oluionar au a#ut loc mari friciuni, +i de asemenea
disensiuni generate de un puternic lider atlant cu numele de $10)ell *sau $/a1,.
&l nu era de acord cu regele n legtur cu chestiunile ci#ile +i nici cu preotul n
chestiuni de religie 2 cu toate c n $tlantida fusese .ine educat ca adept al
Legii Lui "nul. &l a#ea un mare dispre pentru condiiile ci#ile +i religioase din
&gipt, cele pe care le considera inferioare n comparaie cu cele care au fost n
$tlantida. %ns, re#olta cea mai mare a aprut tot din rndul egiptenilor n+i+i.
$tunci cnd #alul de re#olte a a/uns la apogeu, un lider local cu numele Oelom +i
care fcea parte din intelectualitate, a organizat o grupare armat care s i
susin cererea sa pentru o audien la rege. $tunci a a#ut posi.ilitatea de a0+i
prezenta opiniile sale, n cele din urm i0a fost acordat, el a cerut rechemarea
imediat a -arelui reot 8a0)a, pe moti#ul c acesta ar fi singurul care ar
putea aduce pacea. Din cauza po#e+tilor n legtur cu remarca.ilele realizri
din inutul nu.ian, ideea a fost susinut de multe dintre gruprile dizidente.
$tunci cnd $raaraat +i Oelom +i0au dat seama de di#ergenele dintre ei,
atunci cnd au realizat c idealurile lor sunt acelea+i, s0a fcut un mare pas
nainte pentru rechemarea reotului.
Care au fost realizrile reotului n timpul celor nou ani ai +ederii sale pe
teritoriul nu.ianK
$tunci cnd 8a0)a a a/uns n inut, nati#i nu.ieni erau un popor de
rz.oinici +i sl.atici. %n scurta perioad de nou ani, pacea +i prosperitatea au
fost sta.ilite; locuinele au de#enit particulare +i au fost fcute mari progrese n
domeniul cuno+tinelor de astronomie +i astrologie. rin studiile efectuate n
pe+teri spate adnc, 8a0)a a a/uns la calcule care au sta.ilit ceea ce se
cunoa+te acum cu denumirile de longitudine +i latitudine. &l a neles legea cu
pri#ire la sta.ilirea poziiilor corpurilor cere+ti +i locul lor n sistemul solar, precum
+i influena soarelui asupra #ieii; efectul lunii asupra mareelor +i moti#ul care st
la .aza plantrii seminelor n anumite faze ale lunii. &l a a/uns s considere c
nu e1ist nici timp +i nici spaiu 2 c ntreaga for este O 'ingur !or +i c
omul este reprezentantul %naltei Con+tiine pe planeta mnt.
De asemenea, cei ce s0au alturat e1ilului preotului, a#ut de c+tigat n
dez#oltarea spiritual. -uli au lucrat prin intermediul diferitelor canale de
contact cu cei din &gipt, au a#ut acces la rege +i la consilieri pentru a aran/a
ntoarcerea preotului. $tlantul =ept0'upht, re#enind n &gipt dup trei ani,
+i0a meninut cu succes neutralitatea, acest lucru fiindu0i de mare a/utor, fiind
),
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
astfel respectat +i #enerat de toi pentru multele eforturi depuse n realizarea
unei reconcilieri.
$stfel, dup ncheierea re.eliunii Oelom, s0au luat msuri pentru
re#enirea reotului n &gipt. Cei apropiai lui n inutul nu.ian se temeau
pentru el, c astfel ar fi putut ceda su. po#ara acti#itilor sale la #rsta sa
naintat. entru c 8a0)a se apropia atunci de #rsta de @BB de ani.
$nunul chemrii -arelui reot a adus .ucurie n ntregul &gipt. Dup o
dificil cltorie din $.isinia, a #enit ziua intrrii preotului +i a adepilor si n
ora+ul regal 2 n ora+ul plin de uralele mulimii de ceteni de pe marile strzi care
aruncau cu flori colorate +i parfumate, cu frunze #erzi, iar. crud +i
strlucitoare. 8a0)a a fost mgulit +i n acela+i timp inspirat de credina +i
mrinimia cu care era primit.
Cara#ana care #enea din $.isinia era format din cmile +i alte animale
domesticite, precum +i din #ehicule asemntoare cale+tilor care erau propulsate
cu gaze +i despre care atlanii cuno+teau foarte .ine modul cum puteau fi
controlate. %ntr0unul din aceste #ehicule trimise de unul dintre adepii si atlani
din &gipt, mergea 8a0)a alturi de :sris, nsoitoarea sa. Ceilali mem.ri ai
familiei reotului +i asociaii si foarte apropiai n ser#iciul templului, mergeau n
celelalte #ehicule. %n total, @>J de suflete sau rentors n &gipt.
Din acel moment nainte, 8a0)a a fost cunoscut cu numele simplu de 8a.
:sris a fost fcut 8egin de drept, iar numele ei a fost schim.at n :sis. &a a
de#enit influent n lucrarea sa pentru drepturile femeilor +i a acti#at ca +i
consilier pentru acestea, pentru dez#oltarea acestora n ordinea social. %n anii
ce au urmat, ea a a/uns s fie #enerat precum o zei.
Dup multe zile n care a fost sr.torit ntoarcerea lor, regele s0a
ntlnit cu ceilali oficiali ai gu#ernului +i au planificat modificarea anumitor legi +i
reorganizarea practicilor din templu. )emplul 'acrificiului +i )emplul
!rumuseii au fost curate de corupi +i consacrate din nou slu/irii "nui 'ingur
Dumnezeu. '0a sta.ilit ferm mprirea n uniti familiale +i a fost recunoscut
sfinenia matern. Legea re#izuit a permis ca un om s ai. mai mult de un
nsoitor; +i oricum, asemenea nsoitori erau ale+i acum de ctre indi#izi +i nu ca
pn atunci de ctre gu#ern.
$tunci cnd insurecia s0a terminat, fortreele au fost rapid nlocuite cu
ora+e +i sate pa+nice, +i astfel a nceput o perioad de reconstrucie social +i
spiritual. Odat cu instituirea unui gu#ern puternic, un gu#ern centralizat n
Luz, s0a dez#oltat naionalismul +i astfel a fost nceput aici prima naiune0spirit
a unui popor. 8egele a a#ut din nou controlul politic complet; -arele reot a
de#enit conductorul suprem n chestiuni religioase.
$arat, mem.rul local adoptat de familia regal, care mai nainte a#usese o
oarecare putere, era acum su.ordonat regelui +i influenelor din partea ctor#a
)+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
oameni care l ncon/urau. rin urmare, a aprut oportunitatea ca +i alii care
a#eau a.iliti de lider s creasc n poziie, c+tignd importan +i
responsa.ilitate, au fost admise noi idei n acti#itile rii.
%n acest timp, s0a dus #or.a n rile strine n legtur cu minunile care au
loc n noua ci#ilizaie egiptean. Oamenii n#ai din rile #izitate anterior de
ctre reot, #eneau acum pentru a #edea +i a n#a despre realizrile materiale
+i spirituale. $u fost fcute schim.uri ntre emisarii diferitelor inuturi ale lumii 2
din acele ri care mai trziu au fost cunoscute precum China, -ongolia, :ndia,
(or#egia +i eru. $cest lucru a adus o schim.are n nelegerea +i corelaia
dintre legile ci#ile +i spirtuale n celelalte ri. Din mai multe puncte de #edere,
&giptul s0a ridicat +i se putea #or.i despre el ca despre un lider printre neamuri,
unele dintre acestea fiind atunci n declin.
'0a dez#oltat un sentiment n rndul celor ce fceau parte din autoriti,
sentimentul c nelepciunea din aceast mare cultur egiptean ar tre.ui s fie
pstrat ntr0un loc sigur, pentru ca noile ere ce urmau s #in s .eneficieze de
aceasta. $cest lucru a de#enit clar pentru 8a +i era de datoria sa 2 o parte din
scopul su 2 s pstreze marile ade#ruri pe care le n#ase printr0un att de
mare sacrificiu.
%n plus, nregistrrile pe care =ept0'upht le adusese cu el din $tlantida,
alturi de ade#rurile spirituale profunde descoperite de 8aai +i care erau
considerate de nepreuit. )oi liderii au con#enit c acest mare numr de
nregistrri ar tre.ui s fie pstrat n siguran unde#a, s fie conser#at mpotri#a
profanrii de ctre generaiile ce urmau s #in; pn n momentul n care omul ar
putea s le neleag din nou semnificaia. $cest lucru s0ar ntmpla atunci cnd
mntul +i0ar schim.a din nou poziia a1ei, a+a cum s0a ntmplat n perioada
$tlantidei, +i ar trece printr0o alt inundaie
@A
. Conform profeiei, aceste
schim.ri se #or produce cu siguran.
Locul final selectat pentru pstrarea n siguran a nregistrrilor, precum
+i a marilor sim.oluri cu coninut ezoteric ale legii, a fost acela al fertilelor cmpii
din 4izeh, cel care a rmas sta.il n timpul inundaiilor care au mturat cea mai
mare parte a inutului n urmtoarele mii de ani mai trziu
@H
. $cest loc era situat
chiar +i mai sus dect unul dintre )emplele lui :sis, cel care a fost distrus n
1- !a'9 8mi este permis s9 fa' o %lum9 pe a'east9 tem9 L'u toate '9 nu este de %lumit 'u a'est lu'ruM, 8n timp 'e
tradu'eam a'este r<nduri, afar9 ploua H8ntr6o veselieI. LSunt oltean, dar mai bine a: spune '9 m9 simt mai mult
vlah p<n9 8n m9duva oaselor, EM :i 8mi pla'e s9 fa' ha; de ne'a;M. =m o anumit9 v<rst9 ai'i pe %o%oloiul 9sta de
p9m<nt, dar nu 8mi adu' aminte s9 fi v9;ut vreodat9 at<t de mult9 ap9, plou9 de par'9 s6a rupt 'erul :i apa trebuie
s9 spele tot.
1, Geolo%ul 1obert S'ho'h a anali;at formele de ero;iune ale Sfin7ului :i a a>uns la 'on'lu;ia '9 ele Hsunt opera apei,
a apei de ploaieI. 4n ba;a posibilit95ii 'limatolo%ilor de a 'al'ula e7a't perioadele ploioase din tre'ut s6a a>uns la noi
'on'lu;ii privind datarea Sfin7ului. Se pare '9 ro'a 'e al'9tuie:te 'elebra 'onstru'5ie a fost e7pus9 ero;iunii 8ntre
anii )AAA :i +AAA 8.Sr., timp 'e 'orespunde unor perioade ploioase din istoria $%iptului, a'est lu'ru fa'e Sfin7ul
mult mai b9tr<n de'<t afirm9 ma>oritatea dintre e%iptolo%i '9 este. LLynn Pi'.net \ &live Prin'e, &onspira5ia
Star%ate pa%. +*M.
)
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
cursul acestui potop. De asemenea, zona a fost aleas pentru a fi ct mai
aproape de centrul calculat matematic al uscatului
@G
, pentru cazul n care ar fi
putut e1ista #iitoare rupturi din cauza cutremurelor sau inundaiilor. $ici ar fi
fost ascunse nregistrrile, ntr0o mic piramid su.teran ce se afl ntre 'fin1
+i -area iramid, +i prin care sunt conectate cele dou construcii. $ici, urmau
de asemenea s fie ridicate +i alte mari piramide.
Construcia 'fin1ului era de/a nceput; apoi lucrul la acesta a fost
ntrerupt; din nou reluat +i adugat la acesta, atunci cnd reotul s0a ntors.
:niial s0a dorit ca acesta s fie un memorial pentru regele $raaraat, ns,
dup re#enirea lui 8a, acesta a fost modificat pentru a sim.oliza relaia dintre
om +i animalic, lumea carnal, acele modificri ce tre.uiau aduse pentru e#oluia
sa spiritual 2 schim.ri care de/a se produceau +i erau n legtur cu
estomparea sau lepdarea acelor imperfeciuni ale modelului trupesc uman.
Eaza 'fin1ului este pre#zut cu canale care duc spre e1terior, iar n
colul dinspre -area iramid, a fost nscris po#estea despre cum au fost
ncepute +i construite toate acestea, +i ofer date n legtur cu istoria primului
domnitor in#adator +i despre ascensiunea lui $raaraat. De la piciorul drept din
fa al 'fin1ului, porne+te un pasa/ care duce ctre intrarea n 'ala
%nregistrrilor sau iramida %nregistrrilor. $ceasta #a rmne nedescoperit
pn cnd omul nu0+i #a n#inge egoismul +i pn cnd nu #a a/unge la ade#rata
nelegere spiritual, pn la nceputul celei de0a cincea rase originare.
'ala %nregistrrilor este nchis n propria piramid, pentru a rmne
ascuns timp de mii de ani. $ceasta este situat ntre 'fin1 +i -area iramid.
%n colul din nord0est sunt ascunse treizeci +i dou de ta.lete, alturi de
rm+iele trupe+ti ale regelui $raaraat. $ceasta a fost prima dintre piramidele
care urmau s fie construite, +i #a #eni o zi n care #a fi descoperit din nisipurile
mi+ctoare.
-area iramid de la 4izeh a fost construit n timp de o sut de ani, din
@B,HIB . =r. pn n @B.AIB .=r., 8a nsu+i fcnd ample studii ale locului +i
sta.ilind cu mare gri/ locaia geometric n relaie cu 'fin1ul +i cele patru
puncte cardinale. Cu toate c a fost planificat de 8a, construcia efecti# +i
partea de inginerie a fost ela.orat de ctre =ermes, un descendent al lui
=ermes )rismegistus, cel care s0a ntors mpreun cu reotul din e1ilul din
inutul nu.ian.
-area iramid a fost construit ca sal a iniierii, 6Cas a :niierii7
pentru toi aceia care se dedicau ei n+i+i ser#iciului special n secretele
misterului religios din &gipt. $ici +i depuneau mae+trii /urmintele lor, aici se
consacrau ser#iciului sfnt. rin urmare, scopul acesteia era unul mai important
1+ ='est lo' unde se afl9 :i a'um 8nre%istr9rile, este 'entrul din 'are se 8mparte masa :i suprafa5a us'atului 8n patru
p9r5i apro7imativ e%ale, iar a'est lu'ru nu era 'unos'ut la data '<nd autorul a s'ris a'east9 'arte.
))
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
dect acela de a fi un loc de nmormntare.
$ceasta a fost ridicat cu a/utorul acelor legi uni#ersale +i fore ale naturii
care pot face fierul s pluteasc. rin intermediul acelora+i legi, gra#itaia poate
fi n#ins sau poate fi neutralizat, iar piatra poate fi fcut s pluteasc n aer.
$stfel, piramida a fost construit folosindu0se le#itaia, prin cntec +i incantaii,
foarte asemntor modului n care, ntr0o perioad mai trzie, druizii din $nglia
+i ridicau uria+ele lor pietre.
-aterialul pentru ridicarea piramidei a fost adus de foarte departe,
tocmai din (u.ia; au fost utilizate mai multe tipuri de piatr. Calcar al. .ine
lustruit a fost pus pe cele patru laturi, era su. form de plci ale cror m.inri
erau att de .ine realizate, nct aproape nu erau percepti.ile. $ceste plci de
piatr au fost mai trziu nlturate, iar .uci din acestea nc mai pot fi gsite n
alctuirea cldirilor din Cairo. $numite pri sunt ngropate su. nisip. 3reo
cte#a au rmas pe linia fundaiei, n partea de nord.
3rful piramidei era compus dintr0un alia/ de cupru, alam +i aur, amestecul
acoperea partea de sus a piramidei. De asemenea, acesta a fost profanat de
ctre copiii lui :srael, n timpul suferinei lor n ro.ie. %n anumite sezoane, un foc
cosmic ilumina partea de sus a piramidei, cu scopuri sim.olice +i printr0o metod
cunoscut numai de ctre atlani.
O ceremonie lung +i ela.orat a fost dedicat +i a marcat sta.ilirea
#rfului piramidei la locul su. &#enimentul a fost anunat oamenilor printr0un
puternic sunet metalic. $cest apel de chemare era o chemare la rugciune, la
mulumire +i la nchinare, a+a cum este +i sim.olul dangtului de clopot de la
.iserici. De asemenea, aceasta este +i originea trm.iei care cheam la arme +i
a chinchetelor de zurgli, a clopoeilor care anun $nul (ou.
%n -area iramid se afl nregistrat n piatr istoria +i dez#oltarea
omului din timpul lui $raaraat +i 8a +i pn la sfr+itul ciclului prezent al
mntului, n anul @IIF. %nregistrrile din aceasta sunt scrise n lim.a/ul
matematicii, al geometriei, +i n plus, la fel de .ine, prin tipurile de piatr folosite,
prin sim.olistica acestora. Dup ncheierea ciclului, pare s se produc o alt
modificare n poziia mntului, urmnd apoi ca -arele :niiat s se rentoarc,
profeia culminnd cu acest fapt. )oate schim.rile care se #or produce +i care
urmeaz s se ntmple, sunt prezentate n pasa/ele care ncep de la .az +i se
termin la #rf. 'chim.rile au semnificaie prin intermediul straturilor de piatr,
a culorii acestora, precum +i a direciei n care sunt orientate. $colo, n -area
iramid, nu au rmas ncperi nedescoperite.
%n mica iramid a %nregistrrilor, care deocamdat a rmas nedescoperit,
e1ist o .olt sigilat cu metal foarte dur +i care conine profeia pentru
perioada dintre anii @IGF pn n @IIF. $ici se afl +i nregistrrile secrete ale
oamenilor cu "n 'ingur Dumnezeu chiar de la nceputul intrrii omului pe
)*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
mnt. Cu ocazia acestei sigilri au participat acolo $raaraat, 8a, preoii +i
preotesele din temple.
%n -area iramid, istoria actual este sim.olizat prin pragul de la
intrarea n Camera 8egelui, prag care se afl la nlime mic fa de ta#anul
camerei. $cest pasa/ de nlime sczut, aceast ngustare, prezint tendina
descendent, aceasta fiind indicat +i prin tipul de piatr folosit. rin urmare,
perioada actual *pn n anul @IIF,, care poate fi denumit +i &poca
Crucifi1ului sau epoca n care sunt fcute pregtirile pentru epoca de nceput a
apariiei unei noi su.0rase. !actorii astronomici +i numerologici arat c aceast
perioad a nceput n toamna anului @IA?.
$tunci cnd #a a#ea loc +i #a fi #izi.il o schim.are treptat n poziia
'telei (ordului, a 'telei olare, calculat n funcie de intrarea n piramid, #or
e1ista do#ezi clare c noua ras a sosit, acest lucru fcndu0se printr0un mai
mare aflu1 de suflete din ci#ilizaia atlant, lemurian, La, "r sau Da. $ceste
condiii sunt indicate prin ntoarcerile n trecerea prin pasa/ele din iramid.
'arcofagul gol care se afl n Camera 8egelui este el nsu+i un sim.ol al
iluminrii omului n legtur cu semnificaia morii 2 precum o tranziie dintr0un
plan al e1istenei n altul.
Lungimea, limea, nlimea +i diferitele direcii ale mai multor straturi de
piatr din pasa/ele +i camerele piramidei, descriu cu acuratee e#enimentele
importante din e#oluia spiritual a omului n planul terestru. (a+terea +i
moartea Lui :isus din (azaret este indicat la precizie de an, zi +i or, la
ntoarcerea prin pasa/ul care duce ctre Camera 8eginei.
%ntr0un anume punct al pasa/ului ngust, anul @IA> este profeit ca fiind
anul agitaiilor +i tul.urrilor, inclusi# al r.oaielor, furtunilor, al re#oltelor n
anumite locuri, +i a#nd ca rezultat o nelini+te n rndul grupurilor +i al maselor.
Dup anul @IG> urmeaz o perioad de adaptare, apoi lumea intr ntr0o nou
perioad care este artat n Camera 8egelui 2 o anume perioad de timp ntre
anii @IAF +i @IGF. $ceast er este nceputul e#oluiilor de natur mai
neo.i+nuit, +i acest lucru n mai multe moduri, er care se termin n anul @IIF.
$cesta #a fi timpul de pregtire pentru #enirea -aestrului lumii 2 +i nu neaprat
o sosire propriu0zis, ci este un timp pe care nici un om nu0l +tie. $ceasta #a fi o
period de trezire +i iluminare spiritual, o nou nelegere a lucrurilor, o nou
#ia +i o nou credin. 3or fi atunci progrese marcante n domeniul +tiinei +i al
noii cunoa+teri n legtur cu forele gra#itaionale cu a/utorul crora a fost
construit piramida.
&ra actual de dez#oltare a omenirii se apropie rapid de un #rf. e acest
#rf al undei #a e1ista o ruptur, o ciocnire ntre mentalul materialist +i mentalul
spiritual. -uli #or cdea napoi, ns cei care #or rmne neclintii, #or gsi
nregistrrile +i le #or interpreta pentru a fi de folos oamenilor de pretutindeni.
)(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
"n lucru important nu este numai gsirea acestora, ci +i interpretarea corect a
lor.
-area iramid de la 4izeh st precum un monument istoric, mrturie a
prezenei rasei originare. $ceasta este nregistrarea po#e+tii luptei omului
pentru nelepciunea spiritual, +i timp de multe #eacuri a fost folosit ca templu
de iniiere pentru cei mai mari dintre n#torii +i liderii lumii. $u fost acolo -arii
:niiai, :isus acolo a de#enit =ristosul, acolo a o.inut gradul final de :niiere
alturi de :oan Eoteztorul, precursorul 'u.
La #rsta de @BH ani, regele $raaraat a trecut dincolo +i a fost ngropat
n colul de nord0est al primei piramide construit n timpul domniei sale de
optzeci +i opt de ani. %n funcie de metoda de calcul a #rstei, -arele reot 8a a
trit cte#a sute de ani.
'e poate spune c n mai multe feluri el a fost un conductor remarca.il;
unul al tul.urrii, al pcii +i al progresului, al iluminrii sociale +i spirituale.
%mpreun, $raaraat +i 8a au dus ara mai aproape de calea nelegerii cu
celelalte naiuni ale lumii. %mpreun, ei au ridicat standardele propriului popor
ctre noi culmi n ceea ce pri#e+te materialul +i spiritualul. &i au promo#at o
ci#ilizaie care a#ea s de#in cea mai nalt e1presie a culturii egiptene pentru o
lung perioad de timp care urma s #in. %ns, cel mai important lucru, ei l0au
inspirat pentru prima dat pe omul care se afla n mi/locul pgnismului s0L
caute cu ade#rat pe Dumnezeu.
Omul de astzi se afl n pragul unei noi ere 2 &ra 3rstorului, era
con+tiinei +i con+tientizrii maselor, o nou lume a unitii.
'..- . --.- Y,--
,. .-- - -.- -. ...- . -.- .-.
. ', -. ...- -, . -- -.- - .-,.-
-.. ...- ..--. -..-. -.- -. -..- - -.-
.-. --. -. -. - .. .-..-.- ---. -.. -.- .-
-- - .- ..- - -.-- Y.--.- c. -.- --.-. -.. .
.- - .--. --.- - .--.- .-- -. .-- ..- .-.
.- Y.--. . . -.-. .-.- --.-.- --. -. -.- - .-...-
-.--. - -.- ' - .. ,Y-- -- - - -.. .- . . -
-.. .-
,c. --. --.-. -.- -. ..-. . --. ---. -
-.- .- -- - --.- ..- ..- -.- -.- - --.-- - -
*A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
..- -.- .- .-.- - c. . . .- - --. .
. -.,- .- - - . . -.. -- --.- ..- --- -- -.-
/. . --.- -.. - --.- ,-..-, . - -- .
--.-. ' .--.- . - --.- .-.. . -- . -- . . .-
- .--. -. . --.- - - . - .-- .... .--,-.-
. -,. - -.-- Y.--.-
,--- .-- - -- -. ,. - ./.- ..
.-.- -..-. - -.- - -.-.-. --.- .. .-.- - . .
_. --- - .,. -.- .. -- - --.- - .-/.- -
.- - .-/.- - - .-/.- -.- .-.-- -..- -.-
.--- -.-.- .-.-- -/--.- .- - .-/ . .-- ..-
-.. - ' .. ,Y-..- .. -. .--- .. -.-- --
-- /.- ,. - /.- ./.- ... - -- .- .
-. .--- - .. -.-- - --- - -.- .- .- ..- -.- - .
-.-.- - .-.- --.- .. ..- - -.-- ..-- -.- .
.- -. - ..-- - .-.- .- -. -,./ .-
...-. ... .- --- . .- . . .- -.- -
. -. --.- ./-.- -. .. -- /.- -.-- /.-
.. -.. --.
,Y. -..,
,'.- .- ...- -.-. .-. . .- - /. -./ .
- - .- -.- .--.- -. . ..- .- .-,- -.-.- .
-.- . -- --.-. '.- -, . . .. /.-- .- -
--. - - - .. .--.- . .-, -. .--,-. - -.-
-,- -.,. . - .
. - ,.- . . ,.. -.- -./ - -..- . .
--... .,.- . .. ..- . .- .., -.---..
-.- . .---- . . .-..- --- -.-- . -. ., .-,- -
., -..-. -. - -.- .- .-.. . -./- --..- -
/-./--
c. .-.-. ,. ..- --- --. . ..- - --.
*1
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
.-- - .--.- -. - .---.- --.-. - .--. -.. -
/. .--,-.- -,-. .- -, -.- -. .- . .-..- . -.--
-.- - --- - . --. . c. --.- .-. -.--. -
-. . .--.- .--.. .-.
,Y. -..,
,.- . -. -.-. - ..--.- - .. -.-.- ..
- . --- ..- ..- -.- -- -. .. --- .
.-.- -. ---- . -- .- --.- .. -. .-
-.-- - - --.- -. . - - . --. -. --..
. - ,. .-- . . --.- . .-/-..-- - -.-
-.- ..- -- - /- ,-.- - .-/ . . --.-
.- .- . - -. - .- .-.- . ... ..- .
--. . .- /. - -. -.. ..-- -.--
.---. .-.. .,. -- -- .-. - .- - ...-..- -.
--..-. - . . .-. --..-. ..-- - - -- .
-.. - . . -- .--.- ..- . -.- -.- . .---
- . -.. - ,. -.- - .-.- Y-
,Y. -..s,
,c. ..-. . --. ,- ..-, -. .- ---
.-.-.-..- .-. ..-. - - .. .-.-.-.. - - ---
-- -. .--.. - --- .-.- .. -.. - --. . - .
--.- -.. -- -.- . .- . -.. -- -.- --. - .
.-.-- --- ..-- --. ..- .. -.- . .-,.-
--.-. ..
--.-. -.-- --.- -. . . -- ..-- - .. -
.- -.,- -- --. ,- ..-, - -. -
. - --. -. . ..-, - -. - .-.-.-..- ---. --
.-. --- . .-.-.
- -- .-..- - -/-. -. - - . --- .-.-
-.. .--.. . --.- . -.- -- .- . ..- - --- . .
*2
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
.,. -. -. .- .. ..
c. --- -- .-- .-.-- - --- c.. .- -. - ---
-.-- -.- -.. - .-.- --- . . -.. - .--,-.-
./-.-. --- . .-- -.--- .- - .-
- .- -. -.- -. - -.. . /.. --. --.- --.-
--. --.- -.- --. --.- --
- .- -. .. --- -- -.. ---. -- - -.-
.-.- -...- . -. . . ..-- -. .
,.. -
- .- -. --. ., - - -.- ..---. -- -.- -.
./ -.. --.- ..- -- -.- .-- .. --. --.-. ,..,
- . . -- --. - -- - -,. - - .--- . -..
..-.-.- - -.- -- -.. -.- -. . - - .--. .-
. ,--., -
c.. .-,.- ..- -.-- .- --- - -.-
-.-.- --.- . . --.-. - .. --- - . -
..-
,Y. -.s..,
, --- .. -- .- -- .-,-- .. .-,- -.- -
.- . .-.-- - . . . - - - -- -- -.- ..
--- -. -. --. - . --.. - .- . . --.. .-.. -.- .-
.-.. - ..- --.- ,-.-.- - --. - . ..-, . --..
-.- .-.. -.-- . . -.-.- - - --. --.
--.- . - -.- . .-- .-.. . . - .. .--
-.-- /.-. - . -/.- -.-.-- . . --- .- -.-
.-.-.- - --- . .-.-. .-.. - .- .- . -. .- .
.-.-. -.- . . -. - .-- -. . -- -
..- --.-. . .-/ - ..- --.- ---.- -. .-
--- .. . - --. --- -- . -. - .. .--.---.- -
-.- -- -- .. . . .-.-. --. - . - .- ..- . .-.-.
-- --.- -. -.--.- -/. -.. -.- ..- ./-
*-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
... --.- .. . -.- .-,-- .. -- .-- - .-.
-. .---.- - -. /- Y-.. .-, - --
.-. . -.- .- . --- -- . - -. .-,.-. . . - ..
Y ..- .. ...- .--. - -.- .. .-- . +. .
-- -.-.- .. - -..- - -. . . -. -
.-.. - .--.- . . -.-.- - - -..- - /.. , .
--- -.. . ..- .-.-. .- .--.---.-, --- -.
.- - -.- .--.- .-- -. /-. ... . -.
- .-- -.-- -.- .--.- . .--.- . -.- .- .--
- ,.-. c. .-. , - . ., . -,-.
-. --- .- -.- .-. . -. - . .,. -. / ..-
-. .. -- - .--.- . -.. -.- .-- .
-/. -. . -.. --....- .--.--. --.-. .-,- -
.--.- . .-- . .- --. -.- -. ./ .-. -
- -.. --. -..- . ... ..- --.- -.
.-,.- -.. ./.- -.--. -.- - - -.- -. -. . -
,Y. -...,
,.- -. -.-. . .. . _.- -. --...
. .-.-- - -- --. -.- ..-,- --...- ./
. ' .- -. ,---.- .- . .-- - ----
--...- .-- . . .-- .
--. -.- - . -.- -. --... . .- . - .
.-.-- .- - -- --- .- -. . - c.. .
-- -.- -- - -- .---- ..- -
.. . -. .-. - -.- . . -- -.-. -.-
.. . _.- . - ,.- -.-- -.- -.-. - - -.
.- --. -.- -./-.- -..- .-. . --.--. .-.
.--...- .. . --. -.-
,Y. -..,
,-. .. . ', -- - ... . ..- - .-..-
*,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
... .- . --. . - --. -. . ..- --- .
-. - ', . --.- - -. . - .-.. - --.
-. .-. - .-- . .-. - -. - . . -- . - . -
.. -. -.-
.. .. --. .-. - -.- /- .- .-
--.- . - --.- . .-.-. .--. -- -,./ . - --.- .
.-.-. -.--. c -. --.- - . . -.-- --- -
-.- - -./- --. c.. .. -.- . ..- -- -..- -.- -.
,.- ..-,... . - --- - -. --.--.
,Y. -..,
,c. -,. - .-- .-- --.-. . --.-. --.-. .
-.- .---...-- .- -. ..-- . .-.. . . - .-
. - . ..- - .-..- ..-. - --. .. -- .-
. .--.-.- - .-...- ---.- --- -- .-.- - .-- --- -- .-
.-- . --. -.- .- - --- .--- ..- --.
. -.- .. .. .. ..-,...- . -- -.-
- - -.-. . --- .-- --...- --- -- .- .--
- _.- --- -- . . - c.-. -- -.- .- -- .--..-
.--. - -..- - . /
c. --. - . .. .-. - -.- . c. -..
-- ,.- - .- . - c-. .--..-. . --
-- - -.- . . -- .- .- -. --- .- -. .-.-- .
..- .-..-. - -. ...- / . . . .--.-.--
. .- . --- -- .- . ...- -. . --.
-.- .s
,Y. -..s,
,- --. ,., -.- -- ..-,...- - .--. ---
--.- - ..-- .. .. . -.. -.- -. .- -. .---
.-/.- .. .-.--.- .-. c. --. -. . -
.. -.. ..- ---. .-- -.-..- ---
*+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
. -.-..- --- -- .-/.- -.- . .-. . ,..- .-,-.
. - . .- .--. - .---.- - /. -.- . . -
-.. -- -.-. . . --.- --. .. .-.- ..
--.- ...-. --. - .. .-- - .-.--.-
,Y. -..s,
,c. --.- --. -.- .. .-.- .. .-- . . .--
-.--- .. -.- - .-- .--- . -,. - --.-.-- ..-
. .-,-.- - - -.- .-.-. ,.. --. -.- . - . -
.., -.- .-.-.-. .. . - -. .- . -.-.- .-.. -
-.. -.--.-. - -.- .- .. .- - .
--.
--. . - . -. Y.- --- . -.- .. --
.-,.- -.. . .- .- ./..- . .- .-/. -.-
- -.- .- . --.- ..-.--- . . .-.--,- ..-
. - -- . - --.- ,..,
-/.- .- -- .- --. -/.-./ - . -
-- - -. .- .- .-- .-/. ..--.
.- -. . .- - .-- . -.- . .
-. . . --.- --. .. .-- .. .-.--.- .
.-- . .
c..-/.- s Y.- -.- .-.- ..--, ,-
.... s --- - - . -.- .-..- .
.--,- ,.- c.-..-.- -. -.- . - - .-
,Y. -..s,
*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
PARTEA A DOUA
POPOARELE DISPRUTE
ALE AMERICII
&=P3#BL2L &3N&3
$N3G/= 3N&=D0
Se spune '9 omul a 'oloni;at =meri'a de Nord :i de Sud 8n e7isten5a sa pe
P9m<nt, venind dinspre =sia 8n timpul paleoliti'ului. Nu este posibil9 o datare pre'is9
a mi%ra5iilor, 8ns9 a'estea ar fi 8n'eput apro7imativ prin 2+.AAA 8nainte de Sristos. Se
presupune '9 traseul a fost str9b9tut pe o le%9tur9 de us'at sau pe un pod de %hea59
'are a'operea 8ntinderile de ap9 de la Str<mtoarea Berin% :i p<n9 8n =las.a.
4n m9sura 8n 'are 'uv<ntul ras9 are un 8n5eles 8n 'eea 'e prive:te diversitatea
fiin5elor umane, mi%ran5ii erau 8n mod evident din rasa mon%oloid9. Pentru '9
a%ri'ultura nu era 8n'9 pra'ti'at9, a'e:tia fiind v<n9tori, :i f9r9 8ndoial9 erau 8n
'9utarea unei solu5ii prin 'are s9 re;iste lun%ilor '9l9torii. =tun'i nu a fost numai o
sin%ur9 :i mare mi%ra5ie. Se'ol dup9 se'ol mi'i %rupuri de b9rba5i, femei, 'opii, :i
'<inii lor au mers pur :i simplu '9tre est 8n =meri'a de Nord. 2nii s6au deplasat spre
sud '9tre /e7i' :i din'olo de a'esta. Probabil prin 1A.AAA 8.Sr. ei au a>uns :i s6au
r9sp<ndit prin unele p9r5i din /un5ii =n;i, 8n Peru, a'olo unde era ;ona lo'uibil9 :i le
oferea alimenta5ie ve%etal9 s9lbati'9.
=rheolo%ii au mers 8napoi pe 'ursul istoriei de se'ole a Peru6lui :i au %9sit o
su''esiune de 'ulturi 'are datau probabil de prin anii (.AAA 8.Sr. !ar din p9'ate, nu
avem date istori'e 8n le%9tur9 'u a'este 'ivili;a5ii pre6in'a:e. Nu e7ist9 ni'i o s'riere,
nu e7istau monede datate, de fapt, ni'i nu e7istau bani. Ni'i 'hiar numele a'estor
'ivili;a5ii nu sunt 'unos'ute 'u 'ertitudineJ au fost numi5i pur :i simplu Primii
G<n9tori. ='olo nu sunt Hpietre 'are s9 vorbeas'9I a:a 'um au fost %9site 'ele l9sate
de maia:ii din =meri'a &entral9, spaniolul Pi;arro a venit 8n Peru :i i6a 'u'erit pe
in'a:ii moderni, to5i indienii veni5i din sudul ameri'ii 'are 'unos'user9 pro%resul
de;voltarea.
/are parte din 'eea 'e 'unoa:tem provine din 8nre%istr9rile 'u'eritorilor din
se'olul al :aispre;e'elea. 2nul dintre primele lor manus'rise, Prima Nou9 &roni'9 :i
Buna Guvernare, nu a fost des'operit9 8nainte de anul 1(A*, 8n Bibliote'a 1e%al9 din
&openha%a. ='est valoros manus'ris istori' a fost publi'at prin anul 1(2).
4n s'himb, despre Primii G<n9tori nu 'unoa:tem aproape nimi'. &hiar :i
denumirea HBhumsI 'are s9 %9se:te numai 8n le'turile lui &ay'e, pare s9 fi fost
pierdut9 8n anti'hitate. P<n9 :i testele 'u &arbon 1, f9'ute pe 'ultura &havin nu sunt
mai ve'hi de 8n'eputul anului -AAA 8.Sr., :i totu:i, omul se afla pe 'oasta de nord a
*)
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
Peru6lui de mii de ani. Pu5inul 'are se 'unoa:te 8n le%9tur9 'u a'est9 'ultur9 &havin,
numele unui lo', pus 8n lips9 de unul mai bun, provine din arhite'tura, 5es9turile,
'erami'a, stru'tura :i arhite'tura lor. #radi5iile a'estora proveneau de la primii in'a:i
'are veneau din ;ona la'ului #iti'a'a din sudul Peru6lui, ei au r9t9'it '9tre nord 8n
valea &u;'o din /un5ii =n;i, a'olo unde :i6au stabilit imperiul. ='est lu'ru a fost
'onfirmat de arheolo%ie, mul5i dintre 'er'et9tori 'ontest<ndu6le a'east9 ori%ine :i
insist<nd '9 trebuie s9 provin9 din e7terior, prin 'u'erirea mai multor triburi mi'i 'u
limb9, obi'eiuri :i le%ende diferite. &u toate a'estea, ei 'u to5ii 'ultivau a'elea:i
plante, foloseau a'elea:i instrumente, domesti'iser9 lamele :i pe 'ele mai multe
dintre animalele lor de povar9.
4n mod interesant, una dintre 'ele mai ve'hi 'ulturi, &him], av<nd literele mu
la sf<r:itul 'uv<ntului, ne aminte:te de poporul din Lemuria, /u. &ultura &him] se
afla la apro7imativ o mie de .ilometri de6a lun%ul Pa'ifi'ului 8nainte de a fi o'upat9 de
in'a:ii 'are veneau din mun5i. ='e:tia e7'elau 8n domeniul 5es9turilor :i 'erami'ii.
4nainte de &him]s 'u '<teva se'ole, se afla a'olo poporul /o'hi'a, 'ei 'are au
'onstruit a'olo o piramid9 din p9m<nt 'u o latur9 de 2,, metri, una de 1,- metri :i
1 de metri 8n9l5ime. &onform tradi5iei, a'olo s6ar afla 8n'9peri :i pasa>e se'rete, una
dintre a'este 8n'9peri 'on5in<nd trupul unui puterni' prin5. Primele triburi 'redeau '9
ei sunt des'enden5ii p9s9rilor :i animalelor, :i '9 8nainte 'u mul5i ani ni:te str9ini
veniser9 a'olo de peste m9ri.
Pre6in'a:ii prelu'rau te7tilele :i 'erami'a, 8:i 8n%ropau mor5ii, :i aparent nu
erau un popor r9;boini'. =i :i6au 'onstruit altare :i piramide. 4ns9, una dintre
eni%mati'ele 8ntreb9ri este, 'ine a 'onstruit ;idurile din mun5i@ !enumite
H/isterioasele ;iduri din PeruI, a'estea se 8ntind pe o suprafa59 de *A .ilometri
lun%ime, au ,,+ metri l95ime :i apro7imativ a'eea:i 8n9l5ime. &onstruite din piatr9 :i
p9m<nt, a'estora nu li se 'unoa:te data :i ori%inea 'onstruirii.
3n'a:ii aveau ei 8n:i:i tradi5ia primelor popoare 'are invadaser9 venind din sud,
'are au mers '9tre 8n9l5imi :i au 8nfiin5at o 'ivili;a5ie superioar9, 'are 8n 'ele din urm9
au 'onstruit marele 3mperiu 3n'a. $7ist9 dove;i '9 unii dintre a'e:tia au mi%rat '9tre
sudul /e7i'ului :i s6au ameste'at 'u maia:ii. !e asemenea, e7ist9 dove;i des'operite
re'ent '9 maia:ii au mers '9tre sud :i s6au ameste'at 'u in'a:ii.
&ontroversa 8n privin5a ori%inii in'a:ilor este una interesant9 lu<nd 8n
'onsiderare 'eea 'e spun le'turile lui &ay'e despre a'est subie't. =u fost des'operite
unele dove;i '9 in'a:ii ar fi putut mi%ra '9tre anumite insule poline;iene din o'eanul
Pa'ifi', LUon #i.i, de #hor SeyerdahlM. 4ns9, :i inversul ar fi fost de asemenea posibil
R faptul '9 :i primii peruvieni ar fi fost ori%inari din 5inuturile poline;iene.
Pe de alt9 parte, 8n le%9tur9 'u a'east9 de;batere, s9p9turile efe'tuate de !r.
Oohn 1oCe indi'9 faptul '9 in'a:ii erau nativi din Peru. H= fost f9'ut destulI, s'rie el,
Hpentru a ar9ta '9 'ivili;a5ia 3n'a a fost un produs al unei lun%i de;volt9ri 8n valea
&u;'o :i, prin urmare, este ne'esar s9 se 'aute mai departe lu'ruri 8n le%9tur9 'u
ori%inile 'ulturale ale a'estei 'ivili;a5ii.I L&ultura 3n'a 8n perioada 'u'eririi spanioleM
**
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
='ei ^ue'huas, unul din triburile in'a:e, au fost indieni din rasa ro:ie, 'u
aspe't :i tr9s9turi distin't ameri'ane. H$i suntI, spune Gi'tor W. Gon Sa%en 8n 'artea
sa 1e%atul 3n'a:, Hde 8n9l5ime medie, mai de%rab9 8ndesa5i, 'u m<ini mari, 8n'heieturi
mi'i, un piept dispropor5ionat de mare Lde;voltat pentru respira5ia la altitudini mariM,
pi'ioare bine de;voltate :i pa:i mari. $i au 'apete mari, pome5i proeminen5i, nasul
a'vilin :i o'hi mi'i mi%dala5i.I $7ist9 :i tr9ies' a'olo 8n =n;i 8n'9 'in'i milioane dintre
ei.
4n mare parte, a'olo este o ;on9 f9r9 'opa'i, iar ei s6au adaptat la mediul lor :i
au folosit 'eea 'e au avut la 8ndem<n9 R adi'9 piatra. Buni 'onstru'tori 8n piatr9, la fel
'a :i maya:ii din Qu.atan, /e7i', :i pre'um mai 8nainte $%iptenii, ei de asemenea
a'u 'onstruit, piramide, temple, ;iduri, ba;ine pentru baie, :i alte stru'turi, f9r9 a
folosi mortarul. Pietrele sunt at<t de bine le%ate 8ntre ele, 8n'<t lama unui 'u5it nu
poate fi introdus9 8ntre a'estea. 4n timpurile moderne, lu'rarea lor nu poate fi
e%alat9, :i de asemenea m9iestria maia:ilor :i a e%iptenilor.
Primii peruvieni au tr9it pe '<mpiile de 'oast9 :i la poalele an;ilor. Bmul, la fel
'a :i 'elelalte 'reaturi, este 8n mod 'onstant influen5at de mediul 8n 'are tr9ie:teJ 'a
atare, s6au de;voltat dou9 R sau poate mai multe R tipuri diferite de 'omunit95i
umane. &<mpiile de 'oast9 sunt de:erti'e, f9r9 ploi, traversate de la est '9tre vest de
o serie de r<uri de munte, a'estea 're<nd v9i fertile de6a lun%ul 'ursurilor lor. G9ile
ofer9 omului habitatul pentru v<n9toare. 4ns9, =meri'a de Sud nu este foarte bo%at9
8n a'est domeniu, iar num9rul spe'iilor este mi'. !e asemenea, v9ile alimentau flora
pentru produsele alimentare R r9d9'inoase, semin5e :i fru'te.
Probabil '9 s6a 8n'eput 'ultivarea anumitor plante mai aproape de lo'uin5e 8n
lo' s9 fie '9utate la mare distan59 de a'esteaJ semin5ele au '9;ut din 'io'urile
p9s9rilor sau din e7'rementele a'estora, 8n a'est mod ar9t<ndu6li6se modalitatea de a
le 'ultiva. 4n s'urt timp, din motiv de ne'esitate, v9ile au devenit :i i6au for5at pe
Primii G<n9tori s9 invente;e %r9din9ritul, :i prin urmare, a%ri'ultura. 2n a't
fundamental 8n de;voltarea omului ameri'an a fost 'ultivarea porumbului. Pentru '9
asta a f9'ut 'ultivarea porumbului, a f9'ut posibil9 sus5inerea 8ntre%ii 'ivili;a5ii
peruane, pre'um :i pe 'ea /e7i'an9 :i pe 'ea &entral ameri'an9. !ata e7a't9 '<nd
s6a 8n'eput 'ultivarea a'estuia nu este 'unos'ut9, 8ns9, porumbul a fost %9sit 8n
morminte pre6maya:e dat<nd din anul -AAA 8.Sr.
!up9 8n'eperea ulterioar9 a 'ultiv9rii la s'ar9 mare, 8ntrea%a re%iune de 'oast9
a p9r5ii de sus a r<ului =ma;on a devenit un 'entru 8nfloritor pentru 'ultivarea
plantelor. /ai mult de >um9tate dintre plantele pentru alimente :i medi'inale erau
'ultivate 8n mod sistemati' ai'i, de'<t erau 'ultivate 8n ori'are parte a lumii. Printre
a'estea se num9rau 'artofii, dovle'eii, ro:iile, fasolea, arahidele, ardeiul, papaya,
ananasul, 'a>u Lnu'ile, alunele, fru'tele 'opa'ului =na'ardiumM, 'a'ao, avo'ado, dude
albe, '9p:uni. Foarte multe :i at<t de variate plante, au fost domesti'ite 8n Lumea
Ge'he, uit<ndu6se faptul '9 toate a'estea sunt ori%inare din =meri'a.
Fiind 8n a'ela:i timp :i fermieri foarte buni, primii peruani :i des'enden5ii lor
*(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
au f9'ut de asemenea :i mari pro%rese 8n domeniul me:te:u%urilor. HB 'ara'teristi'9
important9 a popoarelor din =n;ii &entrali era marea pri'epere 8n domeniul lu'rului
f9'ut de m<n9, 8n aso'iere 'u dispo;itivele foarte simple, o 'ara'teristi'9 8mp9rt9:it9
:i altor popoare din =meri'a de Sud :i &entral9I s'ria S.G.S. Bushnell 8n 'artea sa,
PeruE Lo'uri :i Popoare str9ve'hi. HYes9turile lor erau de neea%alat :i 'u 'ara'teristi'i
8n fun'5ie de ;on9. $i foloseau multe dintre tehni'ile de>a 'unos'ute, folosind at<t
bumba'ul '<t :i l<na 8n 5es9tur9 simpl9 pe r9;boiul de 5esut. &erami'a era modelat9
8n form9 pi'tat9 :i 'u pri'epere, era produs9 la un 8nalt nivel artisti', 'u toate '9 roata
olarului nu era 'unos'ut9. =urul, ar%intul, 'uprul :i alia>ele sale erau prelu'rate prin
diferite pro'ese, iar 8n 'ele din urm9 s6a 8n'eput :i prelu'rarea :i produ'erea
bron;ului. Printre metalele 'ele mai folosite, :i 'are desi%ur lipseau, se afla 8n mod
evident fierul, 'are nu fusese 'unos'ut peste tot 8n =meri'a.I Prelu'rarea lemnului,
8mpletiturile :i ;id9ria din piatr9, erau folosite 'u abilitate :i pe s'ar9 lar%9.
Pentru indieni reli%io;itatea era foarte important9J via5a era pra'ti'9 iar reli%ia
'u adev9rat reli%ie. Soarta lor era 'ontrolat9 de un atot'uprin;9tor, de puteri
nev9;ute, pentru propria bun9stare fiind nevoi5i s9 a>un%9 la un a'ord ta'it 'u ;eii 8n
'are 'redeau :i de 'are depindeau. &u toate '9 aveau mai mul5i ;ei, numai unul dintre
a'e:tia, ;eul 'reator R #i'i Gira'o'ha R era foarte real. &redeau atun'i 8n mai mul5i ;ei
mai mi'i, iar a'e:tia aveau fun'5ii :i puteri spe'ifi'e. !up9 moarte, omul mai mi'
trebuia s9 se mul5umeas'9 'u ;eit95ile mai mi'i. La sf<r:itul s9u, pre'um :i la 8n'eput,
a'esta avea parte de un ritual simplu. $i 'redeau 8n imortalitateJ ei 'redeau 'u
adev9rat '9 nimeni nu moare, dup9 'e e7perimenta moartea, trupul devenea pur :i
simplu nemuritor :i '9p9ta influen5ele puterilor nev9;ute.
4n Peru6ul pre6in'a: :i 8n timpul perioadei 3mperiului 3n'a, le%ea era apli'at9
prin intermediul san'5iunilor reli%ioase :i la un asemenea %rad, 8n'<t nu era
8ntotdeauna u:or s9 se distin%9 faptul '9 o anumit9 'rim9 ar fi un p9'at. =tun'i,
pentru ei, p9rea s9 fie unul :i a'ela:i lu'ru. 4ns9, din lips9 de onestitate, 'riminalitatea
p9rea s9 fie o raritate, asta probabil din 'au;a sistemului so'io6e'onomi', a:a 'um
vom vedea 8n 'ur<nd. Poporul in'a: avea o poveste a 'rea5iei :i o poveste a
potopului, :i o mi%ra5ie dintr6un lo' numit =;tlan.
$7ista adorarea Soarelui :i adorarea Lunii R Luna fiind un fel de sor96mireas9 a
Soarelui R a'easta p9rea s9 fie reli%ia in'a:ilor. =tun'i '<nd a'e:tia au 'u'erit lumea
din =n;i, ei nu :i6au putut impune reli%ia lor tuturor oamenilor din imperiu, ar fi putut
s9 o fa'9 numai da'9 s6ar fi ba;at pe faptul '9 des'enden5a lor dire't9 este din Keul
Soare, des'enden59 'are ar fi fost folosit9 de '9tre marele =nimator pentru a6i 'rea
pe in'a:i. $i studiau astronomia, %eometria, mu;i'a, filo;ofia.
= mai e7istat :i un alt 'on'ept de !umne;eu, 'unos'ut sub denumirea de
Pa'ha'ama', unul m9re5 :i nobil. =parent, Pa'ha'ama' 8nseamn9 pur :i simplu
&reatorul P9m<ntului, 8ns9, probabil, numele e7prim9 o idee :i un sentiment mult
mai subtile. Potrivit lui Gar'ilaso de la Ge%a, 8n #he 3n'as, el spune '9 a'est 'uv<nt
8nseamn9 H$l, &el 'are fa'e 2niversul, &el 'are fa'e sufletul din trup.I &el pu5in, unul
(A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
dintre 'leri'ii spanioli a sus5inut '9 indienii aveau o trinitate, !umne;eu #at9l, Keul
Soare :i Kei5a Lun9.
=u fost 'onstruite mai multe temple :i 'adrane solare, a'estea fiind sub
'ondu'erea preo5iei. $7ista o ierarhie, iar pontiful a'esteia era o rud9 apropiat9 a
%uvernatorului Sapa 3n'a, /arele 3n'a. B persoan9 'are :i6a f9'ut r9u ei 8n:i:i
m9rturisind HP9'atul prin 'uv<nt :i fapt9I 8n publi', 8n fa5a unui preot. P9'9tosului 8i
era dat s9 fa'9 peniten59 :i i se 'erea s9 se purifi'e 8n ap9 'ur%9toare, a'easta 8n mod
evident fiind o form9 de bote; :i po'9in59. $ra pra'ti'at9 divina5ia, erau 'onsultate
ora'olele :i era pra'ti'at sa'rifi'iul animalelor. !e asemenea, a fost pra'ti'at :i
sa'rifi'iul uman 8n timpurile pre63n'a.
!in pun't de vedere e'onomi', sistemul 3n'a era oare'um asem9n9tor 'u 'el
so'ialist. H#oate mi>loa'ele de produ'5ie, de distribu5ie :i de s'himb, se aflau 8n
m<inile statuluiI, s'riu Syams :i Brdish 8n volumul lor 2ltimii 3n'a:i. H4n a'ela:i timp,
5ara era e7trem de 8nfloritoare iar 'ele mai mari r9ut95i din ;ilele noastre R oprimarea
:i s9r9'ia de%radant9 R erau 'omplet ne'unos'ute. Se pare '9 si%uran5a sistemului
so'ial era re;ultatul 'ondi5iilor fi;i'e prin 'are na5iunile din =n;i fuseser9 8n 'ele din
urm9 unite sub imperiul in'a: ... Geolo%ia, solurile, 'limatul din 8ntrea%a re%iune, era
de a:a natur9, 8n'<t favori;au e7isten5a unor 'omunit95i mari :i ordonate ... a'estea
puteau fi 'reate numai de oamenii 'are mun'es' 8mpreun9 dup9 un plan :i 8ntr6o
stri't9 dis'iplin9.I
HSistemul nostru liber 8ntreprin;9tor, 'el din $uropa de Gest :i 'el din =meri'a
de Nord, este un produs al e7isten5ei resurselor naturale u:or a''esibile :i
Tinepui;abileTLn.tr. prin anii :apte;e'i a:a p9reau a'estea, dar a'um nu mai par a:a de
inepui;abileMJ noi Lprin personalitatea str9mo:ilor no:triM, ne afl9m 8n po;i5ia din 'are
risipim bo%95iile naturale mai mult de'<t ne putem permite, prin urmare, ne limit9m
prin 'oordonare, o bun9 spe'iali;are :i obli%a5ii so'iale. 4ns9, popoarele din =n;i nu
f9'eau a'est lu'ruJ 'omunit95ile lor puteam s9 se de;volte, bo%95iile lor puteau 're:te
numai da'9 erau 'onstruite :i e7ploatate la s'ar9 mare sistemele de iri%a5ie,
'res'<ndu6se astfel 'ontinuu 5inuturile 'ultivate prin terasarea muntelui la o s'ar9
'olosal9. 3ar sin%ura modalitate de reali;are a unor astfel de lu'r9ri de '9tre a'e:ti
oameni R 'u toate '9 erau :i remar'abili arti:ti, manufa'turieri :i me:teri 8n lu'rul 'u
resursele naturale R din pun't de vedere tehni' se aflau 8n $po'a Bron;ului timpuriu,
s6au al9turat pentru a forma o so'ietate bine or%ani;at9.I
=llyu era unitatea de ba;9 a so'iet95ii 3n'a. 2n sistem 'ooperatist sau
'ole'tivist, a'esta pare s9 fi fost unul indi%en 8n re%iunea =n;ilor. ='esta a fost
prin'ipiul de 'ooperare pe 'are s6a 'onstruit imperiul 3n'a.
=llyu era un 'lan format din familii, un trib 'are 'onvie5uia dup9 un anumit
spe'ifi', 8ntr6o anumit9 ;on9 'u a''es restri'5ionat, 'are 8mp9r5ea terenul, animalele :i
'ulturile. Nu e7ista ni'i o proprietate privat9. Fie'are indian se n9:tea 8ntr6un allyu,
indiferent '9 a'esta era mare sau mi' R de dimensiunea unui sat :i p<n9 la 'ea a unui
mare ora:. &hiar :i 'apitala &u;'o nu era alt'eva de'<t un allyu mai mare. !ar nu
(1
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
in'a:ii au inventat a'est sistem 'omunal. ='esta se afla de>a a'olo, parte a unei
mo:teniri de la so'ietatea primitiv9 din =n;i. &u toate a'estea, in'a:ii au fost 'ei 'are
au f9'ut sistemati;area :i e7tinderea a'estuia.
Fie'are allyu era 'ondus de '9tre un lider ales :i 8ndrumat de '9tre un 'onsiliul
al b9tr<nilor. /ai multe dintre a'este 'omunit95i intrau sub 'ondu'erea unui
'ondu'9tor de distri'tJ un anumit num9r de distri'te formau un teritoriu, a'esta av<nd
un fel de %uvernator 'are r9spundea dire't 8n fa5a re%elui 3n'a. Yinutul era 8mp9r5it
8ntre biseri'9, stat :i allyu.
!in pun't de vedere politi', sistemul era 8n esen59 unul so'ialist teo'rati'. !in
pun't de vedere e'onomi', a'esta era unul piramidal. 4n partea de >os se afla purie,
b9rbatul apt de mun'9. Ke'e mun'itori formau un %rup suprave%heat de un :ef alesJ
;e'e :efi de %rup erau 'ondu:i de un fel de maistru alesJ la r<ndul lor ;e'e mai:tri
aveau ales un suprave%hetor 'are de re%ul9 era :i 'ondu'9torul satului. &ondu'erea
'ontinua 8n a'est mod p<n9 la :eful de trib R trib 'are era 'ompus din p<n9 la
1A.AAA de lu'r9tori. Guvernatorul provin'iei :i 'ondu'9torii a '<te unui HsfertI din
imperiu erau numi5i de '9tre Sapa 3n'a, 'el 'e se afla la v<rful 'ondu'erii. La fie'are
1A.AAA de lu'r9tori se aflau 1.-AA de lideri, suprave%hetori :i ofi'iali.
!e re%ul9, un indian se n9:tea, tr9ia :i murea 8n 'adrul allyu6ului s9uJ pentru
a'esta avea prima :i 'ea mai important9 loialitate, fapt 'e su%erea;9 un 8nalt %rad de
spiritualitate. B persoan9 trebuia s9 fie matur9 din pun't de vedere reli%ios pentru a
pune binele 'omunit95ii 8naintea '<:ti%ului personalJ pentru a 'oopera 'u semenii s9i,
8n lo' s9 'on'ure;e 8mpotriva lor. Primii 're:tini, esenienii 'u tipul lor de 'omunism
're:tin, au avut din multe pun'te de vedere a'ela:i tip de stru'tur9 so'ial9. !ar :i
ast9;i 8n Peru vreo 'in'i;e'i de familii de ori%ine spaniol9 'ontrolea;9 'ea mai mare
parte din 5inut, 8n 'iuda reformelor :i na5ionali;9rii unora dintre industrii. 1esursele
naturale de aur, 'upru, ar%int, vanadiu nu mai sunt 8n 8ntre%ime dominate de
investitorii str9ini, 8n prin'ipal de 'ei din =meri'a de Nord.
&ivili;a5ia 3n'a :i6a atins apo%eul prin anii 1AAA d.S., iar dup9 'u'erirea
s<n%eroas9 de '9tre Pi;arro 'are venise 8n '9utare de aur, a'easta s6a di;olvat
apro7imativ prin anii 1AA. 2nii dintre urma:ii a'estora, 'onsider9 '9 ei sunt 'el mai
b9tr<n popor din lume. $i 8n'9 oma%ia;9 soarele, au festivaluri pline de 'uloare :i
dansuri 'are imit9 animalele. =u r9mas urme ale 8naltei lor 'ivili;a5ii, in'lusiv p9r5i ale
sistemului lor de str9;i pavate, 'are 8n mod destul de 'iudat, au trepte. S'opul :i
utili;area a'estora nu a fost ni'iodat9 determinat9, e7'ept<nd pe 'ele maia:e, 'are
dup9 'um vom putea vedea, erau str9;i lar%i folosite 8n prin'ipal pentru pro'esiunile
reli%ioase.
Din nregistrrile lecturilor lui Cayce
"nul dintre primele inuturi ctre care au z.urat atlanii n migraia lor din
timpul re#oltelor, a fost spre ce este acum eru +i aceste zone se numeau pe
atunci Og, Oz +i On. $ceasta era singura zon mai mare din $merica de 'ud
(2
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
care se afla deasupra apei, fiind de/a ocupat de un tri. de oameni de culoare
.run cunoscui su. numele de Ohums, sau Ohlms, care a#eau origine
lemurian.
Lemuria s0a scufundat n Oceanul acific n timpul primului cataclism.
Ohlms au #enit de la sud apro1imati# prin GB.JBB .=r., atunci cnd zonele /oase
au fost inundate. &i +i0au nfiinat comuniti la nord, +i0au construit locuine,
sta.ilimente +i temple nchinate lui -u. &rau preoi, preotese, conductori,
n#tori, 6lucrtori +i cei ce refuzau s lucreze7 n cadrul acestei culturi
peru#iene timpurii.
&rau un popor pa+nic +i au gsit un inut .ogat n resurse naturale, aur +i
pietre preioase, de#enind foarte curnd me+te+ugari pricepui n aceste
ndeletniciri. De asemenea, ei e1celau n muzic, art, mpletirea mrgelelor +i a
.i/uteriilor ca podoa.e corporale. 8eligia era mai mult dect o chestiune de
credin, aceasta era un mod de #ia, iar unii dintre ei a#eau o nelegere
profund a relaiilor dintre om +i "ni#ers. %n )emplul lui -u erau oferite ca
/ertf cele mai .une recolte ale cmpurilor +i ce este mai .un din turmele lor.
oporul era condus de o linie de monarhi +i cel puin unul dintre ace+tia
fusese o femeie, acest conductor se numea -arele Ohlm. %ns, n timpul celei
din urm insurecii, poporul reu+ise s0+i sta.ileasc noile principii democratice
de auto0gu#ernare. Cu toate c re#oluia a adus +i unele dureri, #rsri de
snge, persecuie +i greuti n acel timp, aceasta a marcat na+terea unui nou
sistem socio0economic. (oua regul a fost aceea de a a#ea o influen +i o
an#ergur semnificati# n legtur cu #iitorul sistemelor de gu#ernare n ntreaga
lume. <i ntr0ade#r, 6principiile lor de auto0gu#ernare au adus cele mai .une legi
de0a lungul a multe, multe ere.7 %nc e1istau atunci clasele sociale +i castele, dar
s0a fcut o nou +i dreapt di#izare a .ogiei 6a .inelui +i a rului, a celui
puternic +i a celui sla.7. %n mod pre#izi.il, au e1istat atunci +i unii care nu au fost
de acord cu aceast filozofie.
Odat cu sosirea atlanilor +i a oamenilor din 6Para de 'ud7 n locul
numit On +i Og, au a#ut loc nc o dat schim.ri. $tlanii au sosit de pe
insulele rmase, adic oseidia, Pinutul &izen de la nord, $ryaz de la est,
Latinia din sud, +i nu doar pentru a scpa de ap, ci +i pentru a e#ita rz.oiul
ci#il dintre !iii Legii Lui "nul +i !iii lui Eelial. Cei din am.ele ta.ere au cutat
inuturile nalte din eru, astfel, mpreun cu poporul #enit de la sud au complicat
+i mai mult o situaie de/a complicat.
%n acel timp, inutul era condus de un lider sla., un conductor care se
degradase pe sine prin e1cesele sale se1uale. $tlanii in#adatori au adus
conflictul +i #rsarea de snge, ns au reu+it rsturnarea de la conducere a
-arelui Ohlm +i l0au trimis n e1il, o aciune care a fost apro.at de popor +i a
a/utat la solidificarea rii.
(-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
$tlanii +i0au e1ercitat imediat influena asupra gu#ernului, asupra
economiei inutului, precum +i asupra gndirii religioase. $u fost introduse mai
multe metode de culti#are a solului +i noi dispoziti#e pentru e1tragerea
mineralelor. $u fost ridicate noi temple, iar odat cu sta.ilirea de noi ritualuri +i
incantaii, s0a mrit numrul ceremoniilor.
%n chestiunile politice a aprut ideea de .unstare statal 0 6gri/a pentru
cel din urm +i pentru cel mai mic7 0 acestea s0au dez#oltat +i s0au e1tins peste
tot. entru conductorii :nca, ace+tia fiind mai degra. administratori +i
manageri dect 6cei care fceau legile7, .unstarea general a populaiei a
de#enit primordial. $u fost eliminate castele, 6toi a#nd o singur cas7 +i
egalitate. $u fost nfiinate depozite comune pentru a rspunde necesitilor
materiale +i educaionale ale oamenilor. Cu toate acestea, ca mai ntotdeauna,
au e1istat unii atlani care, cutnd .ogia +i mrirea de sine, au fost gata s0+i
nro.easc semenii.
%m cele din urm, moralitatea :nca a deczut. rintre nchintorii la 'oare a
aprut sacrificiul uman. $cumularea de pietre preioase +i aur a condus la
folosirea lor ca mi/loace de schim.. ersoane am.iioase din rndul !iilor lui
Eelial cutau puterea +i autoritatea prin corupie chiar +i n templele religioase.
Cu toate acestea, au continuat s apar noi produse, iar cele utilizate mai
nainte au fost m.untite; a aprut len/eria fin, custurile de mare calitate,
mpletiturile, ceramica, metalele. $urul, cuprul +i pietrele preioase au fost
e1trase n cantiti, acest lucru mrind .ogia naiunii.
)imp de muli ani atlanii din $merica Central au continuat s #in ctre
Og +i On. %n mod gradual, s0au amestecat cu nati#i Ohlm. &ra acolo un
amestec de rase, din rasa .run cu cea ro+ie, precum +i un amestec de culturi +i
lim.i. Cu toate acestea, din acest creuzet al umanitii, s0a ridicat marea naiune
:nca. $ce+tia au fost inca+ii, cei care au construit 6#iaducte7 +i 6ziduri peste
muni7, cei ce au dominat inutul pn aproape de marginile istoriei nregistrate.
$stfel, odat cu sosirea atlanilor a #enit sfr+itul naiunii Ohlm +i apariia
naiunii :nca. "nii dintre ohlmi au fugit din ar +i au a/uns n Nucatan, acolo ei
au fost a/utai s0+i sta.ileasc un nou regat -aya mpreun cu poseidienii care
soseau n acel inut. Ci#a dintre ei au migrat ctre nord precum +i ctre sud0
#estul 'tatelor "nite 2 $rizona, (eL -e1ico, (e#ada 2 +i s0au amestecat
printre lemurienii +i atlanii care locuiau n pe+teri +i pe falezele din acele zone.
%ns, ca +i popor, ohlmii au disprut de pe faa mntului. Din punct de #edere
istoric, n ziua de astzi nu se cunoa+te nimic despre ei +i despre acest nume
@>
.
1 =r trebui totu:i luat9 8n 'onsiderare 'ivili;a5ia pre'olumbian9 olme'9, Blme'ii. Blme', Blm, Bhlm 6 p<n9 :i
denumirea este i;bitor de asem9n9toare. 4ns9, probabil '9 8n anul 1()1, anul 8n 'are a ap9rut 'artea, nu se :tiau
prea multe lu'ruri despre a'east9 'ivili;a5ie.
(,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
'..- . --.- Y,--
,c ,. ..- . -- . -.- -.- - -. .-. '.-
-- .- ..- - -.- --. - --.--. . --- .- - -
...-..- ---.--. . -.. - --. - --
/-.- -.-- .--.- -..- .--.- - ., . - .--/. -
-.- . --. --.-. - -.- - .--.- -.. -.- --
-.,.-.
,Y. -....,
,c ,. ..- . -- . -.-.- - - -..- - .-.
. -.- --. ..- .--. ..- - .-..- -.--.-. . --.
. --- -.- -. - ..-. . --. . . --.--. .
..- .- --.--.-. -.- .-. ...--- ...- -- -.-
.. -..-- - --. -.. ..--.- .-.- ..
.-.-.--. -,-.- - -.- .- - -.- . - . -.-.-
. - -. . - -, . .- - --.- -.-.
.- . -- -.-
,Y. -..,
, . . -.. ..- - . ,. -.- ...- -- .- .--
. -. ---. -.- - - &=L$ - . '.- - --..-.-
-.. ..- . -.. /...- ,-.-. --.-. - ..-,
,Y. -...,
,c..- - . ,. -.- . -- . -.-.- - - -..-
- . . -.- - ./-..- .- ..- /.. .
- .. . --. .-.. . ..- .. '.- .- ...-
.- -- -- .- ../- - .-. -. . . -.--
-.-.-- - . .- - - -.-- Y.--.- --- -.- - .-.-
- .. Y -- --.- .. ..,-.- - --- - -, .
-. --- .-.- . --.-. -.- . .-.-. . - . /.
Y. . . .- --.- .. -.- . ...- -- -.-
.--.- . ..-.- . -.. -.,- . - --. . --- . .
(+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
-. --- - . --- -- -.- -.-.- - - -..- - .
-.- Y-..- c. --.-. -. --- -- --. . -- .- -
.-. . .. --- -.- -- . -- . -.- -- . c.-
--. -- - -- --.. .,. .-- -.- -- .- - .-.
.
,Y. -..,
, . . -.- -- . - -.. . -- -.- -.
. --- -..--- . . -- -.-.- .. - -..--
.- - -,./ .- -. -- .-..- -.. -...-
-. . ..-. . _-.
,- ,. -.- . -- - .-- - --.--. .
.- ..-- .. .-.,. -.- . -.- . / -. --.-.
-.. -.- ..-, -.- Y -- --.- -.- -. .. -
-- -.--. ,.. . . . --- -- .-- /...- ,-.-.
.- -. -. --.-- --- .- -, . . -.. .---.-
. . -, . .- - --.- -. - - /.- . --
.. .-.. - -- -. - ,-...- . -- -.- . --
-. .- -- - ...- .-. .--.- --.- .- -. .-.-
-- -. - -,. - .-. ,-.-.- .-- - --
---. -.- --..-. -,./ .. -. . . .--- .
.-/-
,c..- - . ,. -.- . -- . -.. - -- - . -
-- -.-. - -,./ ... ..- .- .- .-- ...
..- .- --- -- --. .. . c.- . -- ---.
. .. -. -, . _. --- -.- -.- -.- /.-
--. .. -.- .. .-.- .-.-- .- ., .- -
,.. .-.. - -.- -. -,./ . - --.. /--.
-..- . -- -..- - -.-- ,.. ..-- --.- - . -
.- . --.-.-- -. - ,. / . --..- /--. . .
-.-- .-. --- . - --. /- . --.-..- . --.-
--- - ,..-. - --. . - .-.-. . - .-- -.- .
(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
.-. . .-.-.
,Y. -...,
,c... - ..- --.- ,. -.- . . -.-.- -
-..- - .-. .- -. .- .- .. --. +.
--.--. --. -.- . '.- .- ...- -- -.- -. .
..- .- --. - ..- --- -.--. .-.- -.. --...
.-- . -..- -.- - - . - --. .. -. .
--- -.- .-...- ...- -- -- .- .-. -.- -.--. .-.-
-. ...- -- -- - .-.- .- -.. - -.- -. .
.---. -.- . -- . - . .-.- . . --
-.- - -. - -, ...- .--.- .-.- -
--.- .-/ . . .-- .- .-.- -. ./ -. .-.--.
. .- -. .. . .-.-. -. .-.- . - -.
.- .- .- ...
,Y. -.ss..,
, ,. -.- ...- -- --. . . -.- .- .-- -
. .- .. ...- -- -.- -. . - --. -.- --. . .
...- -- . --. .-.
,.- ,. -.- .. -,-. - . .--- -.- .
..,-.- . -.. -, - . . - - -.. -- - -,. -
-- --. -.- .-- -.- --.- .-, -. - . --.
--.-. .--- - -.-..-
,c. --. -. -.- . --.-. .-.-. -. - ,.-. -
-..- -.- .-- .- --- -.- .. .- /./.- --- . -,. -
.. -.- .- . --.-.- --.- - .. ---. . -- -,-.-
. -.. ..- -..-. -.. ..--.- .-. - . .--.-
--.-.- -.. - . . -. - --.-...- --.-. -.. - -.-
-.- - . .-.. -/----. -..--. --.- . . .-. . ---
. - . . - -.- Y-.. .-- . . .-
--.- . --...- -- -.. -.. .--.- - .
-.- -.- . .- /. - -,- -.. - - - - . -
()
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
--..-. -, . .-. .-. . .-. .-- . /- -.. .,-.-
.-- -.
,Y. -.....,
,c. -- --.-. -.- -. - .---. -.. --- .-..-.
-.- .. -. -.-.- - -..- - c.-. ./.- .-.-
--. . . . --. -.- -. - -. - -- .----
. -.. -- --.- -.. --. - .- ..- --
-.
,'-.-.-- . -- .-. -.--. . .- .- .-.-- .
.-.-. .-.. - --- .- .-- -..- ..- . --
--.-. . . .-- -. . . --.- - ..-- . --- - -
-.. --.- ... -.- . -- .- - -- . - .-.- .-- -
----
,--.- . .- - - . . - --.-.-- - -- --
.- ... ..,. --. '.- - - .-.- - -- - --. -.
. --..-
,Y. -...,
(*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
&=P3#BL2L D=S$
23/3#B=1$= &3G3L3K=Y3$ /=Q=
=v<nd 8n vedere toate 59rile '9tre 'are au mi%rat atlan5ii, 8n ni'i una dintre ele
nu se de;v9luie o influen59 mai mare din partea lor pre'um a'eea din Qu'atan,
/e7i'. =i'i se afl9 'el mai important e7emplu de 'ultur9 atlant9 suprapus9 peste una
anterioar9, 'ea a unui trib de oameni simpli. !in feri'ire, 8n mare parte a'easta este
'unos'ut9 'u denumirea de 'ultura /aya, at<t din pun't de vedere :tiin5ifi', '<t :i din
pun'tul de vedere al le'turilor lui &ay'e.
3storia a'estei peninsule din sudul /e7i'ului a 'reat mult9 nedumerire 8n
arheolo%ia modern9. Di 8ntr6adev9r, eni%ma maia:9 a provo'at ima%ina5ia omului
8n'ep<nd de la Sern_n &ortZs 8n'oa'e, el a fost 'u'eritorul a 'eea 'e r9m9sese din
'ivili;a5ia lor 8n anul 1+,1 d.Sr. 4n timp de un se'ol a disp9rut totul, dar, de fapt, au
disp9rut numai dove;ile despre misterioasa lor ori%ine.
&ine au fost a'e:ti oameni@ !e unde au venit ei@ &e anume le6a determinat
rapida de;voltare de la un popor primitiv la 'ivili;a5ie :i 'ultur9@ !e 'e s6au mutat 8n
mod 'onstant 8n 5inuturi noi :i 'u un mediu nefavorabil@ &e s6a 8nt<mplat 'u ei@
='estea sunt 8ntreb9ri 'are 8l las9 8n nedumerire pe istori'i. Gom e7amina re;ultatele
:tiin5ifi'e, apoi ne vom 8ntoar'e la le'turile lui &ay'e pentru a 'larifi'a lu'rurile
'unos'ute pre'um :i pe 'ele ne'unos'utele.
$7ploratorii au des'operit mare parte din lu'rurile despre 'ivili;a5ia /aya
pentru '9 a'e:tia au l9sat o mul5ime de dove;i, :i 'hiar da'9 nu totul a fost des'ifrat :i
evaluat, ori%inea maia:ilor :i deplas9rile lor nu sunt 8ntrutotul 'unos'ute.
Semnele l9sate de 'ultura /aya sunt numeroaseJ sunt 'unos'ute de>a unele
dintre Hs'rierileI lor, seme5ele lor piramide, templele masive :i 8nalte 'onstruite din
piatr9, altarele :i tronurile s'ulptate 8n mod 'omple7J uria:ele 'oloane f9'ute dintr6o
sin%ur9 bu'at9, monumentele de form9 a7ial9 'u %reutatea de p<n9 la + de tone R :i
'hiar terenurile folosite pentru un >o' asem9n9tor bas'hetului.
Nu e7ist9 ni'i o 8ndoial9 a faptului '9 maia:ii erau 'u mult 8naintea timpului lor,
at<t de mult, 8n'<t aveau s9 devin9 'unos'u5i sub denumirea de HGre'ii din Lumea
Nou9I, a:a 'um i6a denumit S.G. /orley, o autoritate 8n domeniul 'ivili;a5iei /aya. Di
8ntr6adev9r, Hei au fost 'ea mai s'lipitoare minte a str9ve'hilor =meri'aniI. #alentele
lor 8n domeniile s'ulpturii :i arhite'turii erau e%alate de 8naltul lor sistem de s'riere
hiero%lifi'9, de matemati'9, de astronomie :i sistemul de administrare
%uvernamental9.
$i au fost primii 'are au folosit 'ifra ;ero 8n aritmeti'9. &a mae:trii ai
matemati'ii, metoda lor 'ronolo%i'9 era mai pre'is9 de'<t 'ea din sistemul folosit 8n
lumea ve'he la momentul '<nd a fost des'operit9 =meri'a. $ste at<t de 'omple79 :i
bine reali;at9, 8n'<t este difi'il pentru oamenii de :tiin59 s9 'read9 '9 a'east9 formul9
a fost de;voltat9 treptat pe o perioad9 lun%9 de timp. /ai de%rab9, se pare '9
((
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
a'easta a 8nflorit, a ap9rut brus' dintr6o sin%ur9 minte sau dintr6un %rup de mai multe
min5i, probabil undeva 8n >urul se'olului trei 8nainte de Sristos. !in p9'ate, arheolo%ii
nu au fost ni'iodat9 'apabili s9 fa'9 o 'orela5ie a a'estui sistem 'u vreunul dintre
evenimentele istori'e 'unos'ute, a'est lu'ru 8mpiedi'<nd datarea perioadei de
apari5ie. /ult prea 'ompli'atul lor sistem de s'riere hiero%lifi'9 are mai mult de AA
de 'ara'tere, dintre 'are, numai >um9tate au fost des'ifrate
1)
. !in p9'ate, spaniolii au
distrus 'ea mai mare parte a a'estor s'rieri.
Pentru '9 erau un popor 'are se ba;a pe a%ri'ultur9, anotimpurile erau
importante pentru 8ns9m<n5are :i re'oltare. !e'i, astronomii lor f9'eau 8nre%istr9ri ale
diferitelor deplas9ri :i fa;e ale planetelor, o mare parte a a'estor 8nre%istr9ri av<nd o
semnifi'a5ie ne'unos'ut9.
!espre primii maia:i se 'rede '9 au sosit a'olo din =sia 'u aproape 12.AAA de
ani 8n urm9. Spre deosebire de maia:ii moderni, a'e:tia nu au l9sat surse
do'umentare, 'i numai tradi5ii fra%mentate 8n le%9tur9 'u istoria lor de 8n'eput. $ste o
total9 absen59 a urmelor :i a 'onstru'5iilor la s'ar9 mare. !e'i, se 'unos' at<t de
pu5ine lu'ruri, 8n'<t a'e:tia sunt numi5i pur :i simplu pre6maia:i.
!in 'eea 'e se 'unoa:te, a'e:tia erau 8n aparen59 un popor simplu, iubitor de
pa'e, un popor reli%ios, 'u 'redin59 8ntr6un sin%ur ;eu. &u toate '9 aveau un anumit
num9r de ;eit95i mai mi'i pe 'are 8i numeau Ba'abs, ;eitatea lor suprem9 :i 'reatorul
lumii era un ;eu pe 'are 8l numeau Sunab Uu R 'are 8nseamn9 H!umne;eu 2nulI.
Potrivit le%endei, ei au a>uns 8n Qi'atan din dou9 dire'5iiE prin Golful /e7i', :i pe
us'at, 'ondu:i de un erou pe nume Kamna, un fel de /oise al lor. $i aveau :i alte
tradi5ii 8n 'are era in'lus9 :i e7isten5a '<torva 'ivili;a5ii 8nainte lor, toate a'estea fiind
distruse de '<te un Potop. !espre ei mai sunt 'unos'ute :i alte lu'ruri.
&u toate a'estea, arheolo%ii au %9sit 'ivili;a5ii moderne timpurii 'are s6au
suprapus ulterior peste una mai ve'he. Se pare '9 a'este 'iudate apari5ii au avut la
apro7imativ prin anul 1AAA 8.Sr. S6a produs 'eva fundamental 8n de;voltarea brus'9
a a'estor 'ivili;a5ii. $7a't 'e, :i '<nd s6a 8nt<mplat asta, nimeni nu :tie, 8ns9 /orley 8n
'artea sa Str9ve'hea /aya pune urm9toarea 8ntrebare, H= e7istat a'east9 a''elerare
'ultural9 din 'au;a influen5elor din e7terior@I
4n lu'rarea Keit95i, /orminte :i Bameni de Dtiin59, &.W. &eram afirm9 '9 el a
%9sit adesea un s<mbure de adev9r 8ntr6o le%end9 validat9 istori', '9 nu ar trebui s9
fa'em %re:eala de a nu o lua 8n 'onsiderare pe motiv '9 nu ar fi de'<t o simpl9
inven5ie poeti'9, 'u toate '9 a'easta poate p9rea fi'tiv9 la prima vedere. 2nul dintre
'ei mai proeminen5i sus5in9tori ai teoriei atlante a fost $dCard S. #homson, 'el 'are
a fost timp de dou9;e'i :i patru de ani 'onsulul Statelor 2nite ale =meri'ii 8n
Qu'atan. 3nteresat de arheolo%ie :i 8n mod spe'ial de 'ultura /aya, el era rar de %9sit
8n biroul s9u. $l a murit 8n anul 1(-+ 'u 'onvin%erea '9 maia:ii proveneau de pe
'ontinentul s'ufundat al =tlantidei. 4n 'iuda semnelor de de;aprobare din partea
elementelor 'onservatoare, au e7istat unii 'are au avut a'ela:i pun't de vedere.
1) Se fa'e referire ai'i la perioada anilor T)A.
1AA
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
$7ist9 dove;i '9 'ivili;a5ia /aya este 'u mult mai ve'he de'<t se presupune.
=sem9n9rile 'u arta e%iptean9 ve'he sunt i;bitoare, iar probele de lav9 luate de la o
piramid9 din apropiere de /e7i'o &ity au fost datate de '9tre %eolo%i neavi;a5i '9 ar
fi ve'he de *AAA de ani. !a'9 este 'ore't, a'est lu'ru ar plasa 'ultura /e7i'an9 'u
1AAA de ani mai devreme de'<t Lumea Ge'he a Babilonului, a Gre'iei :i a $%iptului.
='est lu'ru a deran>at foarte mult s'hema lu'rurilor arheolo%ilor, a'e:tia au tendin5a
s9 'onsidere 'a fiind dat9ri eronate din pun't de vedere %eolo%i'. Se :tie faptul '9 sub
a'tualul /e7i'o &ity se afl9 urme ale unei str9ve'hi 'ulturi, dar este %reu de a>uns la
a'estea.
Nu e7ist9 ni'i o 8ndoial9 '9 s6a 8nt<mplat 'eva 8n de;voltarea 'ulturii /aya, :i
pentru a ad9u%a :i mai mult la a'este vaste eviden5e, s6a aflat '9 au e7istat anumite
motive ne'unos'ute pentru mi%ra5iile ulterioare ale maia:ilor. $i pur :i simplu s6au
mutat pe s'ar9 lar%9 de pe 'ulturile lor, :i6au abandonat templele :i ora:ele. =u fost
oferite multe teorii foarte spe'ulative pentru a'est lu'ruE r9;boiul 'ivil, 'u'eriri din
afar9, deteriorarea solului, supersti5ii reli%ioase, pl9%i, a'apararea de '9tre >un%l9,
'utremurele :i s'himb9rile 'limateri'e. 4ntrea%a popula5ie a ora:elor din de:ertul sudi'
s6a mutat din lo'uin5ele lor 8n partea de vest a peninsulei Qu'atan, a'olo unde
de;voltarea >un%lei a devenit o problem9, de asemenea solul s9ra' :i nepotrivit pentru
'ultivarea porumbului 'are era 'ultura lor prin'ipal9, :i alimentarea 'u ap9 'are nu
mai e7ista. 4ns9, odat9 'u a'este deplas9ri a 8n'eput :i istoria modern9 a poporului
/aya.
Noul imperiu s6a 'onstruit pe unul mai ve'hi :i 'omplet diferit, astfel '9 nu
e7ist9 ni'i o 8ndoial9 asupra faptului '9, 8naintea maia:ilor se aflau oameni a'olo. Di
8n plus, infiltrarea me7i'an9 8n'eput9 din se'olul al ;e'elea d. S., a 'ompli'at :i mai
mult 'ivili;a5ia /aya. Di 'el mai important lu'ru, se 'rede '9 a'est fapt a adus
'redin5a 8n mai mul5i ;ei, idolatria :i sa'rifi'iile umane.
$7ist9 o tradi5ie /aya 'are spune '9 primii oameni din r<ndul 'ivili;a5iei lor ar
fi a>uns a'olo venind de la est, la 8n'eput doar 8ntr6un num9r redus. ='easta a fost
numit9 H/i'a !es'indereI. /ai t<r;iu, a'e:tia au 8n'eput s9 soseas'9 8n num9r mare
:i a'est lu'ru a fost numit Nohenial, sau H/area !es'indereI.
='east9 le%end9 este important9 :i e7ist9 anumite le%9turi 8ntre a'easta :i
deplas9rile lor '9tre interiorul 5inutului, a'est lu'ru s6a aflat din des'operirile datate
anterior :i 8n le%9tur9 'u 'omunit95ile 'are veniser9 de la est, de'<t 'u 'ele 'are
veniser9 de la vest.
2na dintre 'ele mai ve'hi :i impresionante des'operiri este ora:ul maia:
&opan, a'esta se afl9 8n nordul Sondurasului. Oohn Lloyd Stephens, un t<n9r avo'at
din NeC Qor., :i artistul en%le; Frederi'. &atherCood, au p9truns 8n >un%l9 'u
ba%a>ele '9rate de 'at<ri :i au %9sit un ora: maiestuos 'u 'l9diri impun9toare :i
s'ulpturi reali;ate 8n mod artisti'. 4n anul 1(-(, ei au 'ump9rat a'el lo' 'u suma de
'in'i;e'i de dolari, apoi au 8n'eput s9 8nl9ture 'u ner9bdare 'e 're:tea 8mpre>ur :i le
a'operea 'eea 'e %9siser9 ei.
1A1
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
4n '<teva s9pt9m<ni, ei au des'operit unspre;e'e 'oloane din piatr9 s'ulptate
'u fi%uri :i ins'rip5ii hiero%lifi'e, s'ulpturi 'u 'apete de >a%uar, altare, terase,
8mpre>muiri :i piramide. ='estor edifi'ii li se al9turau trepte 'are se 8n9l5au maiestuos,
unele dintre a'estea av<nd p<n9 la 2.+AA de %life. Stephens spera '9 8ntr6o anumit9
;i a'estea vor de;v9lui H8ntrea%a istorie a ora:uluiI. !in p9'ate, multe dintre a'estea
8n'9 sfidea;9 ori'e fel de interpretare.
&ei doi e7ploratori au a>uns s9 %9seas'9 8n total patru;e'i :i patru de ora:e
/aya 8n sudul /e7i'ului, in'lusiv pe 'ele mai 'unos'ute dintre situriE Palen`ue,
27mal, :i &hi'hen 3t;a. /ai t<r;iu, Stephens avea s9 s'rieE
H=veam s9 %9sim nu numai monumente sau fra%mente s'ulptate sau ori'e ar
avea le%9tur9 'u umanul, 'u sa'rifi'iul uman, 'i, f9r9 ni'i o urm9 de 8ndoial9, 8n
le%9tur9 'u fie'are dintre a'estea se afla un HidolI s'ulptat 8n piatr9 :i un altar de
sa'rifi'iu. Forma s'ulptural9 8nt<lnit9 'el mai fre'vent era 'apul 'elui mort, 'are
uneori era ornamentul prin'ipal, iar alteori numai un a''esoriu ...I
4n anul 1(-*, 8n 2a7a'tun, /e7i', S.G. /orley a des'operit o piramid9 din
perioada pre6'lasi'9 :i 'are se afla 8n%ropat9 sub un alt templu 8n form9 de movil9.
/inunata stru'tur9 de piatr9 a'operit9 'u ipsos se afla 8n partea de sus, a'olo unde
se a>un%ea pe trepte 'are ur'au din 'ele patru laturi, 8ntre 'are se %9ses' r<nduri de
m9:ti 'e repre;int9 >a%uari, :i sunt reali;ate tot din mortar de ipsos. ='estea aveau o
amprent9 8n stil Holme'I, un popor de tip poline;ian despre 'are unii 'red '9 sunt
mai ve'hi de'<t maia:ii.
Poate '9 'el mai surprin;9tor :i ine7pli'abil este a'el tambur %i%anti' 'are
'<nt9re:te 'in'i tone. ='um este rupt 8n dou9, 8ns9 avea 8n >ur de ;e'e metri lun%ime
:i :ai;e'i de 'entimetri 8n %rosime, :i ar9ta pre'um un uria: 'ilindru 'ompa'tor
pentru asfalt. S'opul a'estuia nu a fost ni'iodat9 stabilit, 'u toate '9 maia:ii
'onstruiau drumuri din piatr9 ten'uit9 'u ipsos. Sunt indi'ii 'are arat9 '9 e7ista o
8ntrea%9 re5ea de drumuri 'are a'operea 5inutul. 4n'9 este 'ontestat faptul da'9
oamenii foloseau vehi'ule 'u ro5i trase de animale de povar9.
2na dintre e7pli'a5ii este a'eea '9 drumurile erau folosite e7'lusiv pentru
pro'esiuni 'eremoniale. H&eea 'e se putea vedeaI, s'rie #homas W.F. Gann Hera o
pro'esiune format9 din preo5i :i nobili 'are pornea de la &ob_, 'u arti'olele lor
vestimentare :i bi>uteriile viu 'olorate, 'u minunatele pene ro:ii puse pe 'ap :i 'are
str9lu'eau 8n soare, pre'eda5i de '<nt9re5i la flaut :i tobe, urma5i de preo5i 8n robe de
'uloare alb9 'are purtau '9delni5e %rote:ti 'e r9sp<ndeau fum parfumat 8n 'are
arderea t9m<ie.I !up9 trei ;ile de mar:, a>un%eau la un fel de /e''a a lor, un 'astel
din &hi'hen 3t;a, a'olo unde se 8nt<lneau 'u preo5ii marelui Darpe 'u Pene, 'a s96:i
adu'9 solemnele lor ofrande de sa'rifi'iu.
!in p9'ate pentru noi, maia:ii fiind foarte interesa5i de astrolo%ie :i astronomie
de'<t suntem noi de istoria lor, am %9sit at<t de pu5ine despre a'estea. 4ns9,
8nre%istr9rile despre 'ultura maia:9 intitulate &hilam Balam, ofer9 o pre;entare 8n
detaliu despre o mare 'atastrof9 'are se va abate asupra P9m<ntului. ='olo e7ist9 :i
1A2
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
alte dove;i 'are pun 8n eviden59 faptul '9 erup5iile vul'ani'e, 'utremurele :i mareele
au distrus 'ivili;a5iile timpurii.
1eli%ia lor era str<ns aso'iat9 'u 'alendarul, 'el 'are la r<ndul lui avea mare
impa't asupra 'ulturilor a%ri'ole. &alendarul lor era e'hivalent 'u 'el e%iptean :i 'u
mult superior 'elui european. 1eli%ia lor era una pra%mati'9. Popula5ia era 8mp9r5it9
8n preo5i, nobili, r9;boini'i :i oameni simpli. 4ntre a'estea se afla 'lasa ne%ustorilor.
$ra ne'esar un mare num9r de preo5i pentru a slu>i num9rului mare de ;ei,
ma>oritatea dintre a'e:tia fiind personifi'9ri av<nd le%9tur9 'u P9m<ntul. 4ntre a'e:tia,
patru aveau o mare importan59, unul dintre ei fiind Keul :ef :i 'ondu'9tor peste
'eilal5i trei, :i peste al5ii mai mi'i. ='esta era ;eul Darpe Uu.ul'an. 4n reli%ia lor
ulterioar9 se %9ses' elemente destul de 're:tine, in'lusiv simbolul 'ru'ii.
/ai marii dintre preo5i ofi'iau numai 'u o'a;ii foarte spe'iale, 'ea mai mare
parte a timpului lor petre'<nd6o 8nv95<ndu6i pe 'ei mai tineri. Preo5ii obi:nui5i erau
numi5i &hilans, 'ei mai importan5i se numeau Na'ons iar 'ei de dup9 ei preo5ii
numi5i &ha's. 4ndatoririle lor variau 8n fun'5ie de ran%, erau ale:i 8n de '9tre sat 8n
mod demo'rati' pe timp de un an, dup9 'are erau 8nlo'ui5i.
4n plus fa59 de preo5i, mai e7istau %rupurile de tinere fe'ioare 'are r9spundeau
de 8n%ri>irea templelor, a 'ur5ilor :i p9strarea aprins9 a fo'urilor sa're. ='estea erau
femei de ran% 8nalt :i erau alese pe ba;9 de voluntariat.
$7ist9 dove;i '9 maia:ii pra'ti'au sa'rifi'iul uman, 8ns9 de obi'ei animale,
p9s9ri :i fru'te, erau oferite ;eilor. ='este sa'rifi'ii aveau aproape 8ntotdeauna
le%9tur9 'u 'ulturile a%ri'ole, 'u ploaia pentru re'olte, 'u str9lu'irea soarelui :i pentru
prote'5ie. =ltarele :i pietrele de sa'rifi'iu se %9ses' din abunden59, 8ns9 mare parte
dintre hiero%lifele de pe a'estea sunt netraduse.
Pentru a fa'e un s'urt re;umat, 'ivili;a5ia /aya :i6a atins apo%eul prin anul
2AA d.S. $7ist9 un ine7pli'abil de'lin prin anul AA :i o de;inte%rare dup9 anul
1AA, odat9 'u 'u'erirea spaniol9.
Din nregistrrile lecturilor lui Cayce
oate c ade#rata po#este a maia+ilor ncepe din Lemuria +i $tlantida,
odat cu primele modificri ale inuturilor lor. %n acel timp, a nceput declinul
moral acolo n $tlantida, declin care n cele din urm a dus la mpr+tierea +i
anihilarea unui popor 6ngmfat, ru +i adulter7. -aterialismul, rz.oaiele
interne, sl.iciunea +i a.uzul de cunoa+tere spiritual, a.uzul de putere, acestea
i0au dus ctre e+ec. "nii dintre atlani au fost con+tieni de catastrofa care
urma s #in +i au cutat s adune toate cuno+tinele +i nelepciunea uman
pentru a cuta astfel s com.at aceast catastrof. "n mare consiliul s0a
format n anul @B.JBB .=r., ns, fr nici un rezultat.
%n primul rnd, mi+crile sociale, apoi schim.area polilor mntului,
acestea au adus ultima &r 4laciar care de/a s0a produs. Lemuria, situat
1A-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
unde#a n Oceanul acific +i n#ecinat cu ceea ce sunt acum coastele $mericii
de (ord +i de 'ud, a nceput s se scufunde. Continentul atlant s0a rupt n
cte#a insule mai mari, iar partea de sud s0a scufundat complet.
-igraiile din Lemuria ctre Nucatan au nceput odat cu primul
cataclism, dar nu au a#ut loc pn n timpul celui de0al doilea, potopul Ei.lic, cel
din anul ?F.?BB .=r., +i pn n timpul celui de0al treilea, n anul @B,>BB .=r.,
timpul celui mai mare e1od din insulele atlante rmase, oseidia, $raz +i Og.
$ceste deplasri ctre partea #izi.il a Nucatanului, care pe atunci se numea
Nu5, s0au produs n timp de mai multe mii de ani. %n perioadele ulterioare, unii au
sosit acolo cu aerona#e.
eninsula Nucatan era destul de diferit fa de ceea ce este astzi. %n loc
s ai. un climat sta.il +i tropical, acesta era mult mai #ariat, un climat cu mai
multe temperaturi, cu o topografie mai #ariat. $cestea s0au produs n timpul
celei de0a treia +i ultima dintre transformrile inutului, cele care au schim.at
inutul la conturul su actual, atunci s0a pierdut o mare parte din teritoriu, prin
acest proces locuitorii fiind forai s se deplaseze ctre interior.
$tunci, la inter#ale mari de timp, a a#ut loc un amestec ntre rasa ro+ie
care #enea de la est, cu rasa .run de coloni+ti sosii mai de#reme de la #est, +i
cu cei de la sud, din actualul eru, astfel a a#ut loc amestecul ntre mai multe
credine +i mai multe culturi. '0a complicat astfel +i mai mult scena cultural, unii
dintre locuitorii de la nceput din sud0#estul 'tatelor "nite, 6israeliii7 tri.urilor
pierdute ale &giptului, mai trziu au plutit n deri# ctre sudul Nucatanului
ducnd cu ei multe lucruri, printre care +i metalele +i ceramica lor. $ rezultat
faptul c #a fi gsit mai mult de o singur ci#ilizaie n timpul cercetrilor. -aia+ii
de asemenea, ace+tia duceau o #ia n comun, 6toi pentru unul, unul pentru
toi7.
Odat cu nceputul e1odului ctre Nucatan, atlanii au luat cu ei +i
cuno+tinele marii lor ci#ilizaii, nu numai toat tehnologia. Desigur, ei nu au
putut transfera oricnd, orice pe de0a0ntregul, ns au a#ut un mare interes
pentru pstrarea unei anumite pri din cultura +i n#turile lor, printre care, +i
n mod special, principiile religioase ale Legii Lui "nul.
&i +i0au e1primat influena odat cu construirea ora+elor lor. <i0au
manifestat mreia prin templele +i amplasamentele lor, prin perspicacitatea
gu#ernrii lor +i prin modul de pstrare al nregistrrilor, al registrelor, prin
cuno+tinele de agricultur, matematic, art decorati#, despre pietrele
preioase +i te1tile.
,c..- - . -.- . . . _-. .- -. ---
.--.- . . ./-.- -- --. -.- - . .-- . .
, - -.-. -..- . -,. - /-.- - .- -
1A,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
. .-.-. .-- . .- -. - .--.- . ---. --
.-. .-. -.--..- - ---. -. - .- --. .-
,.-.. - .- -.- -. . - -.- - . .- .
--- - .- .- .- -/- '.- - -, . --
--.-. . -- . -.,-.- - -.- . --- -- .-- -.-
-,-. ..- . .. ---. --. -.- . --..- /.- --
-.- ..- -- . -.- .-.-- ,Y. -...,
-ai trziu, ei au nceput s practice incinerarea, cenu+a rezultat nc mai
poate fi gsit ntr0unul dintre templele construite n acest scop.
-uli dintre ei erau preoi +i preotese, pentru c erau foarte interesai de
studiile religioase +i de multele lor ritualuri. )emplul Luminii *al 'oarelui,,
nedescoperit deocamdat, a fost principalul centru din #ieile lor +i n /urul
acestuia se n#rteau cele mai multe dintre acti#itile lor.
rimele temple construite de atlani au fost a.andonate n timpul
dezastrului final, iar rm+iele acestora au fost descoperite. De asemenea,
primele piramide din timpul culturii de nceput au fost descoperite, ns nu toate
au fost deschise, chiar dac se fac ncercri de recunoa+tere a ade#ratelor
cone1iuni +i asocieri dintre acestea. $cestea au fost construite cu a/utorul
forelor de ridicare ale acelor gaze despre care am a/uns s n#m n mod
treptat n prezent.
De asemenea, ar putea fi gsite ruinele care s arate influenele culturilor
din &gipt, Lemuria +i eru. -ulte dintre lucrurile despre cea de0a doua +i cea
de0a treia dintre ci#ilizaii s0ar putea s nu fie niciodat descoperite, pentru c
multe dintre aceste lucruri au fost distruse de ci#ilizaia me1ican din prezent, n
principal cele din ora+ul -e1ico City.
Coloanele sau monumentele circulare din piatr +i au originea n perioada
de nceput a $tlantidei. $cestea au a#ut un loc .ine definit n cadrul ser#iciilor
lor religioase; este ade#rat, ele sunt sim.olul 'piritului "nui 'ingur
Dumnezeu. $ltarele erau utilizate pentru curarea trupurilor indi#izilor
*monstruozitilorK, de ur, de rutate, de egoism, +i nu pentru sacrificii umane.
$cest lucru a aprut mai trziu, odat cu infuzia de influene israelite
@F
. *n.t. mi
pare ru, dar, ... a+a scrie, a+a am tradusW, iramidele +i altarele au fost lucrarea
oamenilor din Og +i -u 2 eru +i Lemuria 2 +i sunt menionate n scrierile de pe
platourile nalte, cele despre tipurile de altare sau tipurile de zei.
De asemenea, peruanii au adus influenele distructi#e; argumentele
1* &u o'a;ia asta am aflat :i un posibil r9spuns la 8ntrebarea pe 'are mi6am pus6o mereu. &um se fa'e '9 multe '9r5i
bune nu sunt destul de 'unos'ute :i destul de mediati;ate@ =i'i este r9spunsulP &iti5i6l Hprintre r<nduriI, :i ve5i afla
r9spunsul la multe alte 8ntreb9riP =dev9rul deran>ea;9 pe 'ei mul5i 'are au impresia '9 Hst9p<nes'I. Pe a'ei 'e sunt
de partea fiilor lui B... anu este bine ni'i m9'ar numele s96i fie rostitb.
1A+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
religioase au adus disensiunea, au cauzat moti#ul migraiei maia+e ctre sud0
#estul '.".$.
,'.- . ...- -- -- --. -.- - .. ...- --
-- -.-- -- -. .- .-- ..- - .---
-..-.-- -.- -. - - -.- -, .
,... ..- - ,. -.- ...- -- -.- . .-- . -
--. .-. . -.- .. . .-- -. . .-- - -.- --.
..-- . -. .-.--. . ..- +, +. .-- .
-- -.- . . .- - -. . - .-- . --. -.-
.-.
,.-.. - .- . --- --.-.- -. .-- .----
. -- . -.- .. - -.-.-- - -. .- . .-.

,c. --.-.-- - .- .- -. -.- . .- . -. -


.---. -- ...- - -- .-.- ..,- -.. . .
-. . -- .-. ,Y. -...,
$ceste lucruri se ntmplau n anul ABBB .=., atunci cnd poporul
rtcitor al )ri.urilor ierdute ale lui :srael au #enit din sud0#estul 'tatelor
"nite. 'trmo+ii lor au a/uns n acest inut, #enind cu am.arcaiunile lor din
&gipt, prin Lemuria. lutind la sud, prin -e1ic, ctre Nucatan, +i0au insuflat
acti#itile lor asupra popoarelor din Og, -u +i $tlantida, printre aceste
acti#iti aflndu0se +i sacrificiul uman, cel care a adus mult #rsare de snge.
,c..- - . - ,. -.- . . ', .- -. .-
-- .-,.- -.-. -.. -...- --. . ---- ..
'.- -. ...- -- -.- -- .-,.- . - ..- -..
-- -- . . -.-.- -- . . -.-.- - - _-.
,Y. -s.,
"rmrind desenele +i inscripiile fcute pe pereii cldirilor de dinainte de
cucerirea spaniol din secolul +aisprezece, ne dm seama c, mai trziu, ace+tia
au de#enit adoratori ai 'oarelui +i ai zeului 'oare.
%n Nucatan se afl nc nedescoperite multe dintre secretele istoriei +i
culturii, ntr0o zi acestea #or oferi e1plicaii despre ade#rata lor mo+tenire,
precum +i despre unele relatrii timpurii din Ei.lie. De asemenea, acelea+i
lucruri se afl .locate n adncurile oceanului $tlantic +i n piramidele din &gipt.
'0a prezic c altare maya+e din piatr #or fi descoperite n anul @IAF, altare
1A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
care sunt foarte puin cunoscute de ctre istorici +i care sunt parte a acestor
nregistrri. $cestea #or a/unge n cele din urm la 6-uzeul de 'tat din
ennsyl#ania, n Xashington D.C. sau n Chicago7.
&1ist astzi apro1imati# A.BBB.BBB dintre urma+ii maia+ilor, care nc
supra#ieuiesc n zonele izolate ale Nucatanului +i 4uatemalei
@I
. $ceast cea
de pe urm ar este cu ade#rat un stat feudal, ? Y din populaie deine peste
JB Y din totalul inutului. 'trmo+ii maia+ilor, mare parte dintre ei fiind +i
analfa.ei, c+tig pn la FB de ceni pe zi lucrnd pe plantaiile de .ananieri.
)uri+tii cltoresc acum cu auto.uzul +i cu trenul pn la siturile unde s0
au fcut primele spturi, pn acolo unde s0a a/uns tind /ungla cu macetele.
Ora+ul Chichen :tza este cea mai mare metropol care s0a recuperat de la
maia+i. $ici se afl cel mai mare )emplu al 8z.oinicilor, Castelul +i cele mai
mari piramide. $ceasta are la .az GF de metri pe JB de metri +i o nlime de @F
metri, este n mod considera.il mai mic dect -area iramid din &gipt, dar
mai mare dect mo#ila de pmnt fcut de Constructorii -o#ilei, cea care se
afl n centrul 'tatele "nite.
Lucrrile continu acolo. (ational 4eographic 'ociety, (ational
'cience !oundation, Carnegie :nstitute of Xashington, "ni#ersity of
ennsyl#ania +i "nited !ruit Company au sponsorizat e1pediii care s
descopere noi ora+e +i noi temple. -ai rmn totu+i de descoperit +i de neles
lucruri n legtur cu tri.urile de indieni cunoscui cu denumirea de maia+i.
Lecturile lui &dgar Cayce nu aduc #or.a despre anumite culturi din
-e1ic, despre ci#ilizaiile )oltec, $ztec +i Olmec, sunt ns implicate aici.
rin urmare, acestea /oac totu+i un rol n po#estirea noastr.
%n 6Duelul7 din lucrarea Conchistadori !r 'pad gsim urmtoarele
cu#inte, 6:ar +i iar #aluri de tri.uri nomade care #eneau de la nord au mturat
3alea -e1icului nlocuindu0i pe coloni+tii anteriori, le0au acaparat o parte din
.unuri +i i0au tratat cu cruzime, dup care, au fost cucerii +i ei la rndul lor.
$stfel, ace+tia au mai degra. o istorie cu perioade lips +i tur.ulent, una care
o face zon att de dificil pentru cercettorul care studiaz antichitatea
me1ican.7 Capitolul urmtor atinge foarte .ine acest su.iect. -area diferen
se gse+te n datarea diferitelor perioade, perioade care din punct de #edere
+tiinific sunt destul de incerte. 'e presupune c cel mai #echi ora+ -aya
dateaz doar din anul @GBB .=.
Olmecii, un popor straniu, o um.r de popor, au fost un tip rasial strin n
comparaie cu popoarele cunoscute, cel cum ar fi spre e1emplu poporul -aya.
<i mai apoi indienii, care, conform sculpturilor lor, au aspect +i aparen mai mult
polinezian sau etiopian. Doar ne putem ntre.a; Cine au fost 6olmecii7K. De
1( 2rm9ri5i filmul do'umentar produs de BB& 8n anul 1((1, From the Seart of the World 6 #he $lder BrotherTs
Warnin%. Popula5ia Uo%i sunt 'ea mai bun9 dovad9 pentru a'este afirma5ii.
1A)
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
unde au #enit eiK Ce nsemntate a#eau acele caracteristici precum cele ale
omului /aguar, feele de copii, straniile figuri umane, strinii cu .ar.K $ce+tia
par s fi chiar +i mai #echi dect maia+ii, dar ntr0un fel par s ai. legtur cu
ace+tia, pentru c influenele strine culturii -aya e1ist din a.unden n
aceasta. $pare astfel ntre.area; Olmecii sunt Lemurieni la originile lorK '
considerm c monstruozitile lor i0au urmat pn n -e1icK
$pro1imati# /umtate din totalul de hieroglifele maia+e au fost descifrate,
iar unele dintre pietrele pe care au fost fcute se afl acum la "ni#ersity of
ennsyl#ania -useum din hiladelphia +i la Chicago (atural =istory -useum,
a+a cum a prezis Cayce. &1perii ru+i susin c au reu+it s le decodifice, ns
traducerea lor integral promis nu a aprut. %nc pot s apar dez#luiri
interesante din partea culturii -aya.
'..- . --.- Y,--
,c... ..- --.- ,. -.- . . -.-.- - -
-.- Y-.. . _-. '.- . .- ...- -- --
--. -.- --. . -.. --....- ./.- . .- .-, --- .
-. -.-.--. . . . -.- --.- -.- --- -- -.- -.-.-
- - .-. . . +.
,Y. -...,
,.- - - --.- -.- . . . .-.-
.--. . c. . - . ,. - ...-. -.- -- .- . -.
. .-- -, . . - .- .--- ..
.. . .-.- -.- -. ... - --- -- -.- - - .- .
_-. ... -- --.-. - --- .-- -.-.- .-
-. -.- . .- ... - .-.-. -- -.- -. .
. . . .. . ,., .. -.--
- .--.- --- . . . -. -. .--- --.-
.- -. . .-/.- -.- . -. --- . -.-- . -
. - ..- - ..- -.- . -.. . .- .. . .
--. --.- . . . .. .. .---- - -
..-- - --- .- -. -- .- .- . --.. .
-.-- Y-..- -- ,- .., . -- .-.. - -- --
.- -- -- . .-.-.
1A*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
..-- -- .-- - c. - . -. ...- . -.-
.-/.-. .-- - --.. -- . --.- -. ,.-- . -
.- -. - -.---. -- . ---. - ., -. .----
-. .- . -.-- ---. --. . +. .
,Y. -..,
,'.- . . . . . -.-- -. ---
-- - .. --- -.- -- .-. -.-- ..-- - --
. Y -- --.- .- -. . --- -.. - -. - .-
.- -- -- -- .- . -. .-.-.-. . - .. -.-.-. .
--.- - -- -.- .. -.-.-- - -..- - ,.-. . .-.-
.--- -.- -. .-.--. --.-. . -. . -. - -. --
.-.-.
'.- . . ...- -- -- . . - . -.- .
-,-. - -,./ ...- -- -.- -.. -.- .- -.-- - .
-.- . --- . . -. -.-.-- - -..- - . _-.
-.- Y-.. . --. .-. -.- -. - . ./.- .-
-.-. --. ,.-- . - .. . -.-.- ---. -.. -.-
- ..-./- .-- ..
,Y. -s..,
,c..- - . ,. -.- . . . . ---. -.--
-. - -- --- --- - -.- -. -- ..- ..,-.
.- . ../---. ..- -, .
.-
.- -.- . ...- -- -.-. . . -.-.
-- . -.- - . --.-.- -.-- ..- -..
..--.- .-.-. -. ./-. -.. .-. -. ..-
'.- . ...- -- -.- -. . -.- --- -- ..
--. -.-.- - -.- . .-.-. . _-. . - ..
--.-.
--- -.- -.-.- . -.- - -- - --.- --.-.- -.-
1A(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
--.-- . . .--. -- -.
,Y. -..,
,c..- - . -.- .- . . _-. .- -. .-
./- --- --. -.- -.- . . '.- -. . ..-
.---.-- -.- .. - . -. - - --- . - .--.-
. .-- - .-,.- ..-,...-. -..- --- -.. . . -.- .-
.--.- ..- _. -.- . -. - ./ - , . -
-.- . -,. - --.- -.-..-- . -.- .- .--- .-/.-
-- - - .--..-.
,Y. -.,
,'.- . ...- -- -- -. . . - --.--. . .
_-. . ./-.- .- ---. .-.--. . -- --- -..
-.- --- -.. -.-.-.- ..- -.-. --.--.
.- . .-- c/.- -.- - . .- .-.- -..
. .- --. . /.-- --..-.. -.. - ..- -..- -.- ..- .
-. ..-. -.. .-.- -.-.--. - ..- .-- - -
-.-- Y.--.-
,Y. -....,
,c..- - . -.- .- . . -.-.- - . .- -
. .-.- . . . . ---. -.-- . -.- --.
.-- . .- . .- -. -, . ,. .. -.-. -.-
.- ..-, --. . -- . -.- -..- --- -- -.- -.-.- -
- . _-.
'.- -. . ..- ...-.-- . - -.- . -
- . -- - -.- . .-..- - . -.-
--. -.- .. . . . -. .-. . --. .
. -. -. -. .. --- .- -.. -- .- .
- .- -.--.- . .---.- . .- ..- -.-.- - - ..
-.-- Y.--.- - -.- .- .. -- . . -,. - --
11A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
--- -.- . . . .-.-.- - - .-.- - . -..
--- -.- -../-.- . --- .. - .- ---
,Y. -...,
111
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
&=P3#BL2L D=P#$
P13/33 NB1!6=/$13&=N3
&u mult timp 8nainte 'a primii 'oloniali:ti sau emi%ran5i maia:i s9 a>un%9 8n
=ri;ona :i NeC /e7i'o, :i s9 fu;ione;e 'u triburile primitive, e7ista a'olo un 'limat
vast :i foarte diferit 8n 'eea 'e prive:te flora :i fauna. Prin urmare, 'ei sosi5i de la sud6
vest, au devenit o parte a puterni'ei :i 8ntreprin;9toarei panorame atlante :i a
des'enden5ilor a'estora.
!at9rile %eolo%i'e estimea;9 '9 prima $r9 %la'iar9 a avut lo' 8n urm9 'u
apro7imativ un milion de ani, atun'i '<nd o mare parte a Statelor 2nite a fost
inundat9 de apa %he5arilor. 2ltima dintre %la'ia5iuni s6a produs 'u aproape 1A R
12.AAA de ani 8n urm9, 'onsider<ndu6se '9 a a avut lo' 8nainte de apari5ia omului 8n
a'est lo'. Nu a ap9rut la lumin9 ni'i o dovad9 'are s9 ateste '9 e7ist9 vreo le%9tur9
8ntre omul din =meri'a de Nord :i maimu59. !in a'east9 'au;9, s6a 'onsiderat mult
timp '9 Lumea Ge'he este lo'ul de ori%ine al apari5iei omului. Prin urmare,
'er'et9rile :tiin5ifi'e despre ori%inea indienilor ameri'ani, sunt interesante 8n 'eea 'e
prive:te timpul :i modalitatea prin 'are ar fi a>uns omul pe a'est 'ontinent.
=merindienii sunt 'onsidera5i a fi 'u mult mai tineri de'<t omul european, dar mai 8n
v<rst9 de'<t omul din =meri'a &entral9 :i de Sud. Se presupune '9 a'e:tia ar
proveni din mon%olii din =sia, 'are apro7imativ prin anul 1A.AAA 8.S. ar fi traversat
prin Str<mtoarea Berin%, a'easta fiind pe atun'i un 5inut de us'at sau un pod de
%hea59 'e unea 'ele dou9 'ontinente, alune'<nd 8n deriv9 '9tre sudul :i vestul Statelor
2nite :i 8n 'ele din urm9 '9tre /e7i' :i =meri'a &entral9. =poi, aparent, unii dintre
a'e:tia ar fi mi%rat 8napoi '9tre sud6vestul :i mi>lo'ul Statelor 2nite.
4n re%iunea fertil9 din =ri;ona :i NeC /e7i'o ei ar fi profitat de mediul
8n'on>ur9tor R folosindu6se de refu%iile naturale :i pe:teri, pre'um :i de ar%il9, pentru
a fa'e '9r9mi;i pe 'are s9 le usu'e la soare. 2nii dintre a'e:tia, 'unos'u5i 'u
denumirea de Lo'uitorii Fale;elor, :i6au de;voltat ulterior o 'ultur9 distin't9 :i
'omple79. 3ndienii Pueblo din ;ile noastre sunt des'enden5ii lor.
4n partea vesti'9 :i de 'entru, a'olo unde se 'onsider9 '9 au tr9it primii indieni
'el pu5in din anul )AAA 8.S. 6 -AAA 8.S. :i p<n9 8n anul 1AAA d.S., a'e:tia au
al'9tuit o 'ivili;a5ie foarte diferit9, 'u toate '9 pare s9 fi fost o le%9tur9 8ntre a'estea.
=i'i, ei au fost 'unos'u5i sub denumirea de &onstru'torii /ovilei.
4n 'artea sa, =rheolo%ia Sud6Gestului, Oohn /'Gre%or afirm9 '9 'ea mai ve'he
:i 'unos'ut9, a'eea 'ultur9 relativ bine datat9 a Sud6Gestului, are o ve'hime de
apro7imativ 1-.AAA de ani. !e apro7imativ 1A.AAA de ani 8n urm9 :i p<n9 8n
pre;ent, e7ist9 a'olo dove;i abundente 'are arat9 pre;en5a omului 8n ;on9, indi'<nd
un mare num9r de a'tivit95i :i de;voltare 'ontinu9 de la o etap9 la 'ealalt9.
4ntru'<t, a'olo 8n partea nordi'9 a ;onei de Gest :i de &entru, se mai afl9 8n'9
straturi de %hea59 ve'hi de 11.AAA de ani, nu poate e7ista ni'i un dubiu '9 omul a
112
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
tr9it 8n a'east9 5ar9 'el pu5in din timpul perioadei t<r;ii a $rei Gla'iare. &u toate
a'estea, primele situri au fost %9site 8n sud :i sud6vest, 'u mult 8n afara ;onei
8n%he5ate.
$7ist9 a'olo pe mar%inea esti'9 a p9r5ii de sud6vest numeroase situri 'are au
fost lo'uite de la 8n'eput de v<n9tori, 'u toate '9 unii dintre a'e:tia erau :i 'ule%9tori
de fru'te de p9dure :i fru'te 8n %eneral. #estele 'u &arbon61, arat9 '9 siturile Sandia
:i &lovis din NeC /e7i'o sunt datate apro7imativ din anul 1A.AAA 8.S. sau mai
devremeJ alte dove;i su%er<nd faptul '9 ar fi de prin 2A.AAA 8.S. 2nul dintre testele
'u &arbon61, al '9rbunilor %9si5i 8ntr6un sit din Nevada indi'9 o ve'hime de 'el pu5in
2-.*AA de ani. Noile dove;i dintr6o vatr9 des'operit9 8n de:ertul /o>ave din
&alifornia, de;v9luie faptul '9 omul a tr9it a'olo 'u 1AA.AAA de ani 8n urm9.
Primii sud6vesti'i pra'ti'au v<n9toarea la s'ar9 mare. Spre e7emplu, multe
dintre lu'rurile %9site 8n le%9tur9 'u 'ultura lor, sunt 'eea 'e s6ar putea numi Situri de
G<n9toare, lo'uri unde marile animale erau u'ise :i tran:ate. Lan'ea pentru arun'are
este artefa'tul 'el mai distin'tiv :i 'omun, a'est arsenal era primitiv dar efi'ient :i a
fost studiat 'u aten5ie, a fost 'lasifi'at :i 'atalo%at. $7ist9 diferen5e subtile 8n 'eea 'e
prive:te forma :i aripioarele v<rfurilor de lan'e, a'est lu'ru indi'<nd diferen5e 8ntre
triburile din diferitele timpuri.
#r9s9turile 'ara'teristi'e ale 'ulturilor de:erti'e timpuri, arat9 o popula5ie rar9,
8mp9r5it9 8n %rupuri mi%ratoare mi'i 'are tr9iau 8n pe:teri, dormind pe iarb9 us'at9.
&a :i 'ule%9tori se;onieri, a'e:tia re'oltau semin5e mi'i, :i, 'a 8ntotdeauna, 8:i
e7ploatau pe de6a6ntre%ul mediul 8n'on>ur9tor. 4:i 'onfe'5ionau 8mpletituri, 'or;i,
plase, ro%o>ini :i 8mbr9'9minte din pielea animalelor. =rma lor de v<n9toare era suli5a
'u v<rf din lemn de esen59 tare, pre'um :i din piatr9. !e asemenea, ei foloseau
%hioa%e din lemn drept sau 'urbat.
&el pu5in din anul )AAA 8.S. ei au folosit pietre abra;ive pentru m9'inat
semin5ele mi'i 8n re'ipiente din piatr9 al9turi de r9;9tori, 'u5ite :i unelte
asem9n9toare. /ai t<r;iu, 8n'ep<nd s96:i 'onstruias'9 stru'turi permanente din piatr9
:i 'hirpi'i, ei au devenit mai pu5in noma;i.
$tapa timpurie a apari5iei omului poate fi 8mp95it9 8n trei p9r5i. Prima, 'are
8n'epe probabil din anul 2-.AAA :i 5ine p<n9 8n anul 1A.AAA 8.S., a demonstrat
prima apari5ie a omului 8n a'east9 ;on9. 4n perioada de pe urm9 a a'estei p9r5i,
modul de e7isten59 :i 'ultura de:erti'9 din sudul =ri;onei pare a fi 'ea mai
semnifi'ativ9. Perioada urm9toare, 'ea din anul 1A.AAA 8.S :i p<n9 probabil 8n anul
+AAA 8.S., poate fi numit9 Perioada G<n9torilor :i prin a'easta se poate observa o
semnifi'ativ9 elaborare a modului de via59 :i a 'eea 'e poate fi o de;voltare a
o'upa5iilor 8n partea de Sud6vest. &ele dou9 %rup9ri sunt 8n'9 distin'te, 8ns9 fie'are
dintre a'estea :i6au de;voltat mai multe tipuri de instrumente :i multe alte artefa'te
reali;ate 'u pri'epere. 2nii 8n'9 mai tr9iau 8n pe:teri :i 'averne, 8n timp 'e al5ii par s9
nu mai fa'9 a'est lu'ru. 4n ultima dintre perioade, Perioada &ule%9torilor, 'ea din
anul +AAA :i p<n9 8n anul 2AA 8.S., se pare '9 pune a''entul mai mult pe
11-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
de;voltarea 'ulturii de:erti'e din partea de sud. Plantele pre'um porumbul sunt
domesti'ite, f9'<ndu6:i apari5ia 8n ultima parte a perioadei, :i de asemenea, este
des'his9 'alea '9tre o de;voltare spe'ta'uloas9 '9tre sf<r:itul perioadei R Soho.ami
:i alte %rupuri pre6'olumbiene aveau un >os asem9n9tor bas'hetului.
3ndienii din sud6vest din ;ilele noastre sunt des'enden5ii a'estor primi
ameri'ani. $7ist9 vesti%ii ale numeroaselor triburi R tribul 2te, Nava>o, =pa'he, Sopi,
Kuni, Papa%o, Pima :i altele R a'estea toate sunt diferite, :i totu:i asem9n9toare,
a'estea 8n'9 mai e7ist9. &ea mai mare parte dintre a'e:tia lo'uies' 8n 'olibe din
'hirpi'i, 8n re;erva5ii separate :i stabilite de '9tre Guvernul Federal, departe de
5inuturile a%ri'ole produ'tive. $i nu s6au inte%rat bine al9turi de albi :i de spaniolii
me7i'ani, :i este adev9rat, nu arat9 vreo dorin59 pentru a fa'e a'est lu'ru. Pentru
noi, 8nsemn9tatea lor istori'9 demonstrea;9 faptul '9 au fost o r9s'ru'e de drumuri 8n
fa5a triburilor tre'9toare 'are veneau de la vest, de la nord :i de la sudJ au fost o
punte de le%9tur9 8ntre maia:i :i &onstru'torii /ovilei, 'ei din partea 'entral9 :i de
vest
2A
.
2na dintre 'ele mai importante des'operiri 8n privin5a 'ulturii timpurii
de:erti'9, a fost a'eea a unui sit al v<n9torii 8n apropiere de Na'o, =ri;ona me7i'an9,
8n anul 1(+2. =u fost re'uperate resturile unui mamut :i a opt v<rfuri de lan'e 8n
apropiere de San Pedro, 8n valea Greenbush &ree.. !es'operirea a a>utat la
demonstrarea faptului '9 v<n9torii de la 8n'eputuri u'ideau :i m<n'au animale 'are nu
mai e7ist9 de mult timp, animale 'u o dimensiune 'are ne'esita mult9 ve%eta5ie
pentru alimenta5ia lor. 3storia 'limatului 'onservat9 8n p9m<ntul din >urul sitului este
un indi'iu de 8n'redere :i este utili;at pe s'ar9 lar%9 pentru stabilirea datei. !r. $rnst
=ntevs, un spe'ialist mar'ant 8n a'est studiu, a plasat des'operirea de la Na'o 8n
perioada dintre anii 11.AAA :i 1A.AAA 8.S. ='est lu'ru ar indi'a faptul '9 a'e:tia erau
brune5i, 'u p9rul ne%ru, 'u o sin%ur9 bu'at9 de p<n;9 8nf9:urat9 8n >urul :oldurilor,
a'est lu'ru indi'<nd lu'ruri importante despre 'limatul 5inutului :i s'himb9rile
'limati'e ale a'estuia.
!ar, 'ea mai ve'he :i important9 des'operire este Bmul Sandia, denumire
dat9 din 'au;a pe:terii 8n 'are a fost %9sit, o pe:ter9 din /un5ii Sandia, undeva 8n
apropiere de =lbu`uer`ue, NeC /e7i'o. $l ar fi tr9it 'u apro7imativ 2A62+.AAA de
ani urm9. = fost 8n%ropat sub straturile de p9m<nt, aluviuni, ar%il9 :i 'al'ar, al9turi de
oase de 'ai, '9mile, mamu5i, bi;oni, lupi :i alte animale. &enu:a :i vetrele, al9turi de
un ansamblu de tipuri de unelte din piatr9, sunt semne 'lare '9 a'este 'reaturi erau
tran:ate :i t<r<te 8n pe:teri pentru a fi pre%9tite Hla %r9tarI. $7ist9 o stratifi'are pe
mai multe nivele. Pe:tera, 'are a'um se afl9 pe us'at, se afla atun'i 8ntr6o ;on9
umed9, indi'<nd faptul '9 8naintea erei %la'iare, era a'olo o ;on9 'u ve%eta5ie
lu7uriant9 :i e7istau mamu5i. Bmul Sandia a fost unul dintre primii nord6ameri'ani
'unos'u5i.
/ai t<r;iu, au ap9rut a'olo 4mpletitorii de &o:uri, :i 8n 'ele din urm9, Lo'uitorii
2A /idCest R re%iunea din partea de nord a Statelor 2nite, din vestul statului Bhio :i p<n9 la /un5ii St<n'o:i
11,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
Fale;elor din /esa Gerde, 8n faimosul &olorado Lprin anul 1AAA 8.S.@M. &apetele
alun%ite par a fi mai mult de tip autraloid de'<t mon%oloid, iar unii dintre 'er'et9tori
'onsider9 '9 ei sunt primii imi%ran5i nord6ameri'ani.
$ste evident faptul '9 str9ve'hii lo'uitori ai sud6vestului au tr9it 8ntr6un mediu
total diferit fa59 de 'el de ast9;i, v<nau o 8ntrea%9 mena>erie de 'reaturi din #er5iar, de
la mamu5i, mastodon5i :i 'ai s9lbati'i ameri'ani :i p<n9 la ti%ri 'u din5i6sabie
21
. F9r9
8ndoial9, vor fi f9'ute noi des'operiri, dar deo'amdat9, indi'iile arat9 o ve'hime de
-).AAA de ani 8n 'a;ul testelor 'u &arbon61, f9'ute pe v<rfurile de lan'e %9site la
&lovis, 8n apropiere de LeCisCille, #e7as.
&u toate '9 primii lo'uitori ai sud6vestului au avut '<te 'eva 8n 'omun 'u 'ei
din =meri'a &entral9 :i de Sud, e7ist9 o sin%ur9 diferen59J ei nu au 'onstruit
terasamente :i nu au 8n9l5at platforme pentru temple permanente. &rea5iile :i
pove:tile despre potop ale a'estora sunt asem9n9toare 'u 'ele %9site 8n alte p9r5i ale
lumii, in'lusiv 'ele despre mi%ra5iile '9tre ;onele mai 8nalte. !e asemenea, se observ9
'9 nu erau prea violen5i, 'riminali :i r9;boini'i. 3ndienii ameri'ani nu aveau o for59
militar9 8n timpul sosirii 'on'histadorilor albi. 4:i du'eau via5a 8n 'omun, nu aveau
motive de 'erturi asupra drepturilor de proprietate. Pur :i simplu, 5inutul pe 'are
tr9iau se afla a'olo spre folosul 8n mod liber de '9tre to5iJ a'esta nu era HproprietateaI
'uivaJ el apar5inea /arelui Spirit.
$7ist9 dove;i 'are eviden5ia;9 o anumit9 influen59 israelit9 printre triburile de
indieni. =u fost %9site %ravuri 8n metal :i piatr9 'are datea;9 din timpul primului se'ol
dup9 Sristos. 4n lu'rarea, Pe /un5i :i la &<mpie a lui !avid /eriCether, 'el 'are a
fost %uvernatorul teritoriului =ri;ona, NeC /e7i'o 8ntre anii 1*+-61*+), a'esta s'rieE
H/isionarii :i al5i 8nv95a5i 8n 'ele sfinte din a'east9 5ar9, au o teorie 8n le%9tur9 'u
a'e:ti indieni Leste vorba despre tribul Nava>oM, 'um '9 ei ar fi des'enden5i ai unuia
dintre triburile pierdute ale lui 3srael, a'est lu'ru se vede prin desenele de pe p9turile
lor, a'estea seam9n9 'u piramida din $%ipt iar ustensilele folosite pentru a
'onfe'5iona a'este p9turi, sunt e7a't a'elea:i pre'um 'ele des'rise 8n Biblia $n%le;9
ve'he, 'ele despre 'are se vorbe:te 8n Biblie prin 'uvintele, H1oata :i fur'a de torsI
folosit9 de '9tre evrei.
4n plus, ei nu 8:i 8n%roap9 mor5i 'i 8i pun 8n pe:terile din mun5i, fapt 'are ne
du'e 'u %<ndul la pe:tera /a'hpelah :i alte lu'ruri despre 'are se vorbe:te 8n istoria
evreilor. 4ns9 apare 8ntrebarea, oare 'um au a>uns vreunul dintre triburile lui 3srael pe
'ontinentul =meri'ii de Nord@I
3ndienii Nava>o sunt diferi5i 8n mai multe feluri. $i 8:i tratea;9 femeile 'u un
mare respe't, par s9 fie mai 'ura5i, iar femeile a'estora au propriile lor bunuri, oi :i
l<na a'estora, separat de 'ele ale so5ilor lor, 'u toate '9 indienii Nava>o tr9ies' de
mult timp 8ntr6o so'ietate de tip 'omun.
4n mod interesant, indienii Sopi au un dans al :arpelui asem9n9tor 'u 'el al
maia:ilor iar una dintre le%endele lor vorbe:te despre e7isten5a a trei lumi 8naintea
21 /amifer 'arnivor str9ve'hi din familia felinelor av<nd din5ii 'anini superiori de mari dimensiuni :i 'urba5i.
11+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
a'esteia. Prima dintre lumi a fost una 8n 'are s6a tr9it al9turi de re%nul animal, a'easta
a devenit 'orupt9 :i a trebuit s9 fie distrus9 prin fo'. 4n timpul 'elei de6a doua lumi,
oameni :i6au 'reat obie'tele pentru me:te:u%uri, 'asele :i satele, dup9 'are, a'east9
lume a devenit de'adent9 :i a fost a'operit9 de ap9 :i de %hea59. 4n 'ea de6a treia
lume, un mare num9r de oameni Sopi au 'onstruit mari ora:e :i o nou9 'ivili;a5ie.
!ar, atun'i oameni au devenit foarte materiali:ti :i au fost distru:i de ap9, vreo '<5iva
dintre ei reu:ind s9 debar'e pe v<rful unui munte. 4n 'ea de6a patra, 'are este 'ea din
pre;ent, dup9 multe mi%ra5ii, a'e:tia au venit '9tre sud6vest :i au tr9it 8n pe:teri :i
'averne. =i'i, din nou, ei ar putea ale%e s9 se 'onforme;e planului de &rea5ie sau s9
fie din nou distru:i. #radi5ia spune '9 mi%ra5ia lor s6a f9'ut de la vest, nu de la nord.
4n partea de nord6vest %9sim totemurile indienilor Supa :i ale indienilor Uato
din Bre%on. Pe st<lpii totem afl<ndu6se repre;ent9ri de animale, a'estea mar'au un
lo' sa'ru, erau un simbol sau un 8nsemn al tribului, al 'lanului sau 'hiar al unui
individ. 4n =ustralia, 'lanul $mu de abori%eni 'onsider9 '9 ei sunt des'enden5ii unui
animal ori%inar 'u numele emu despre 'are spun '9 este sa'ru. Printre altele, st<lpi
totem e7ist9 :i 8n 59rile poline;iene, 8n 59rile asiati'e :i afri'ane, av<nd varia5ii mi'i
fa59 de 'ele din Bre%on, tipuri 'e repre;int9 fi%uri >um9tate om, >um9tate animal.
='estea, sunt adesea 'onfundate 'a fiind aso'ieri persistente 'e du' 'u %<ndul
8napoi la erele $%iptului anti' :i la =siria, iar 8n 'onformitate 'u le'turile lui &ay'e, la
=tlantida :i la 8ns9:i 'rea5ie.
$l spune '9, la o anumit9 dat9 'are este ne'unos'ut9, maia:ii :i6ar fi %9sit 'alea
'9tre sud6vest, av<nd un u:or impa't asupra 59rilor despre 'are am dis'utat, e7'ep5ie
f9'<nd reli%ia.
Din nregistrrile lecturilor lui Cayce
Din lecturile oferite de Cayce reiese o imagine destul de diferit despre
primii nord0americani, cu toate c e1ist multe similariti. $tunci cnd a aprut
primul om pe mnt, #enind n acela+i timp su. forma celor cinci rase, sud0#estul
'tatelor "nite era singura zon a continentului care se afla deasupra apei.
California inferioar *Ea/a, cuprindea coastele Lemuriei +i acolo triau oamenii
din rasa .run. "tah, (e#ada, $rizona, (eL -e1ico +i pri din -e1ic, se
aflau de0a lungul marelui continent $tlantida +i erau locuite de rasa ro+ie. Dup
aceea, au a/uns acolo 6:ndienii7 nati#i din sud0#est.
rimii americani +i0au fcut primele lor locuine n pe+teri +i ca#erne, din
acest moti# a aprut mai trziu denumirea de Locuitorii !alezelor. &rau
poligami, cu toate c unii dintre ace+tia +i alegeau n principal o singur pereche.
-etalele erau folosite ca mi/loc de schim. +i pentru podoa.ele corporale. !ierul
a fost unul dintre primele descoperiri, +i a fost n mod rapid adaptat pentru uzul
practic. Desenele pe ceramic erau arta lor principal +i n scurt timp au de#enit
speciali+ti n aceast art. rezicerile, magia, sculptura n piatr +i realizarea de
11
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
+iraguri din mrgele era ocupaia predominant.
%n anul GB.J?? .=. a fost con#ocat o reuniune a celor cinci naiuni
pentru a discuta despre cile +i modalitile de com.atere a enormelor .estii
carni#ore care ameninau e1istena omului n att de multe pri ale lumii. %ntr0o
perioad ulterioar, au fost trimi+i emisari pentru a se altura unui sinod
asemntor organizat n &gipt +i un altul n $tlantida, pentru a se discuta n
legtur cu re#oltele care apruser n acea parte a lumii.
De asemenea, primii nord0americani au nfiinat templele de cult +i foarte
curnd au instituit ceea ce n aparen prea a fi o religie organizat. Odat cu
primele modificri ale inutului, cele care au rezultat n urma scufundrii Lemuriei,
unii dintre oamenii lui -u au scpat refugiindu0se ctre partea inferioar a
Californiei, sud0#estul 'tatelor "nite, +i mai departe ctre partea de nord a
Oregonului, ctre sud, spre ceea ce este acum eru. %n Oregon mai poate fi
#zut ceea ce a mai rmas din religia lor, stlpii totem, copacul familiei lor.
$tunci, mai degra. femeile erau capul familiei +i conduceau, nu .r.atul.
%n ?F.BBB .=, odat cu marele potop, $tlantida s0a rupt; unii dintre
atlani croindu0+i drum ctre -e1ic, ctre zonele muntoase din sud0#est +i
6inutul -ayra 2 (e#ada +i Colorado7. -uli dintre emisarii !iilor Legii Lui
"nul erau considerai ni+te oameni ciudai. O.iecti#ele acestora erau
e1tinderea +i pstrarea Legilor "nui 'ingur Dumnezeu. De asemenea, atunci
au fost +i ali imigrani care #eneau din Nucatan +i de departe din :ndia, cei care
au fost cunoscui cu numele de poporul 6=appapulpic57. $ce+tia erau
speciali+ti n metale +i ceramic. De asemenea, mai trziu, unii dintre
descendenii acelor tri.uri pierdute ale lui :srael au gsit calea +i au #enit acolo
din Lemuria cu am.arcaiunile. $poi, a e1istat atunci, acolo, un mare aflu1 de
popoare care #eneau mai ales ctre ceea ce este acum $rizona.
%n lecturi se spune; ,..- . --- - .. -.- .- .--.-
./.- ---. --.- -.- -.-. .- . ./ -. . .- --- -.-
-.- . -. .-- ---. -.- -.- . ..- .-..- -
.-..- ---. -.- .. -. . c.-Y.-. . ---
--.- . . --- -.- ../ . .. .- -.-
. ./.- ..-. .--. - . --- -- -.- - .
..-. ,Y. -....,
n ctre sfr+itul ultimului dezastru, prin anul I.GBB .=., a a#ut loc un
ade#rat amestec ntre culturile sud0#estului. -ai mult dect att, prin anul
A.BBB .=., muli dintre ace+tia au fost condu+i mai departe ctre sud de
6oamenii duri7 din 6nord7, lundu0+i astfel cu ei +i acele ndeletniciri n
prelucrarea metalelor +i n ceramic, precum +i practica sacrificiului uman, care
11)
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
fusese adus iniial de ctre israelii din &gipt. %n $merica Central, ace+tia +i0
au e1ercitat influena +i asupra indienilor -aya din Nucatan, ns cea mai mare
parte a acti#itii lor s0a centrat n 3alea -e1icului, -e1ico City.
8eferina la 6oamenii duri din nord7 este una ine1plica.il +i misterioas.
8spunsul s0ar putea gsi n teoria larg acceptat a faptului c asiaticii
*si.erieniiK, au a/uns la un moment dat pe acest continent prin 'trmtoarea
Eering, dar se pare c n numr mic. )eoria se .azeaz pe circumstane
geografice, geologice +i etnologice, ns aproape deloc pe do#ezi arheologice.
$cest lucru este ntr0ade#r posi.il, spune una dintre autoritile n acest
domeniu, 6gsim n $las5a o ras de oameni nali7, prin urmare, diferii n
comparaie cu cei pe care i0am studiat noi. Ceea ce este impro.a.il ca ace+tia
s fi populat sud0#estul urmnd aceast rut.
Ca +i pretutindeni, primii americani au fost un popor foarte religios, unul
care folosea multe semne +i sim.oluri, a+a precum spune Cayce. ,.-.. -
--. .--.-.-. -. /.- -- . .-.-. - - --..- .-.-
- .-.- - .. c -. - . --.- -.- - .-.-.-
- --.- -- -.. . -...- -.-.- ,Y. -..s.,
$tunci, din acest amestec de oameni de demult, a descins aceast mare
#arietate de indieni americani pe care i0a gsit omul al. atunci cnd a a/uns n
aceast parte a continentului nord0american. 8asa .run cu capete rotunde
nc se poate distinge printre cei din rasa ro+ie cu capete alungite din alte
regiuni.
O +i mai rele#ant faet a sud0#estului preistoric este faptul c zona a
fost ara de origine a unora dintre oamenii din rasa ro+ie nc din timpurile
creaiei. De la nceputuri au e1istat oameni aici. -ai trziu, acest loc a de#enit
un creuzet pentru amestecul cu grupurile nomade care soseau din Lemuria,
$tlantida +i Nucatan. %n cele din urm, unii dintre ace+tia au migrat mai departe
ctre #estul central +i au nfiinat o alt misterioas ci#ilizaie.
'..- . --.- Y,--
,c..- - . ,. -.- . . -.-.- - - -..- -
. -.- .. . +--. .-- . . . ---
-.-- -. --- .- .-,- - .-,.- -.. ...- .-.-.
-.. - - -..- - . . . .- . -.. '.- -.
...- -- -.- -- . -.- --- -- -.- - -.-.- - -..-
- +.-,-. .- -- . --- -- . - - -.- ..
.. --- -- -. .-. - -.- .-- -. -- -- ./-.-- -
11*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
,c. -- --.-. -.- - -- .- - . .-.-. . .-
...- --- -- --.-- -.. - .- -- --.-- . /./
,Y. -.,
,c..- - . ,. -.- . . -.-.- - - -..- -
-.- . --- -.-- -. . .-. .-/.- -.- --..
.-..- . -.- ...- --. ---. -.-- -.
-- .-/.- . --- -- -.- - - -..- .-.- .-. .--
..-. - --- -.. . -
,.- -.- .- ...- ..-.-- . -- . --- -.- .
..- -, . . .. -- -..- . -- .
--.. . -.--. ..-- --- .-.. - -..- -.-
-- .,-.- ..- .. .. ..--.- .-. -,- .-.-.
--. .- . -- . -.- . /.-- --- -- . - .
. . - --.- -. --. - --...-- . . -- - -.-
.- .- .- +-
,Y. -s..,
, .- -. . .-..- . --- -.-- -. --. -.
--. - -- .. -.- . -.---. --- -.. -- .. .
-. . . --- -- -.- - Y-.. .-.-. -.. -
-. -. -.- --. --- -.. -- -.. -.-- .
---. --.-.- -. . -. - -.. --.- . - -
.-.-. -.. -.- --.- -. - .- .. . -..-. ..-
. --- -- -.- - c.. Y.-. .-.. --. -. .- -.- .
-
,Y. -....,
,c... ..- --.- ,. -.- ... . ... ,,
-.- -.- - .--.-.- . --.-. .- ..- -.- -. --- -- -.-
- . Y-..- -- c. --. . -.- --.. - . -
-. . .. .-.- --. . .- - ...-..- -.-
11(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
. .-. . --- -.-- - - .- -. . . ..-
--. - ..-. .- -. . .- c. -- --.-.
-.- - -. . -. .-.-. -,-. .. - ..-
.-- +
,Y. -..,
,- .-.- - .--.-.-. - --- . .-- . /-- .
.- .-..- --. . .-.-. ,
,c..- - . ,. -.- . . -.-.- - - -..- -
-.- . -.---. .-. ---. -.- -. . .
-. '.- . ...- . ..- -- -.- . ..- . --- --
-.- - - .- . ..-. ...- -- -.- . ./ . ---
.. -.. --....- . .-.- --- -. . --- --.-.- .-
. . --
,Y. -..,
,'.- .- . . -.-.- - - _-. .- -. . --
. . ./ -- . . '.- .- . -- -. -- -- ./-
..-,...- .- .- .. c. --.-.-- - --- .- -. -.
--- -.-- - .-... - -.- .- -. .- --.- .. -.-
-.- --.-. . .- .- . -..- -.- --- -- -.- - - .-
...-.
,Y. -...,
,'.- . ...- -- --. -.- --. . _-.
-.- -.- -. . .-. -. . --- ,..-., -.- -. .
..- .---.-- -. -, .
,Y. -....,
,'.- .- . . . . ---. -.-- -. --. .
. . ./ --.- -.- -.-- .. '.- .- ...- --
-.- -. -.- --- -- -.- - . _-. -.- .. --.
12A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
. - -- --. -.- -.,- -.- . -. ,. , .
- -.- - -.-.- -.- .- . . ..-. c. ---
--.-.- -.- . ...- -- -.- - . - -,- ..-
-.. -- -. . - .. /. - -. .. .-,-.
. .,..- ... -.. -- -.- -- .- . ,..- -
-..
..
-.. - --.- . ., - .- --.-...-
,Y. -...,
,'.- .- . . . . ---. -.-- -. .--
--.- . -. -.--. ..-- ..- - -.- .-
'.- -- .- ..- .. -- . -- -.- - .-..- - ---
.-.- .. -.- .. ./ --.- -.- - .. -..
...- ..-,...-. -.. ./.- -..-. --. .
_-. . .-. . --- -- --. c.- . -.- - -. .--
-.- --- -- .. --. . Y-...--.-. -- . +-
'.- . -. .- . . ..- -- .-- .-- -.-.- .
.- . . -- --.-. - . .-,.-.- . ...- -,.-.
..- .- .. .. .-.- -.--. ..
,Y. -....,
22 Prin a'est 'uv<nt, &ay'e se refer9 la a'ele s9rmane fiin5e 'are erau folosite 'a s'lavi, a'ele ameste'uri de oameni
'u apendi'e animale :i despre 'are a vorbit de multe ori, 8n mai multe le'turi.
121
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
&=P3#BL2L BP#
&3N$ =2 FBS# &BNS#12&#B133 /BG3L$3@
&u 'el pu5in -.AAA de ani 8n urm9 R 'el mai probabil de ).AAA R ai'i 8n 'entrul
Statelor 2nite tr9ia un popor 'u o remar'abil9 abilitate 8n domeniul %eometriei.
='esta nu avea o limb9 s'ris9, nu 'uno:tea roata, tr9ia 8ntotdeauna 8n apropierea
apelor :i se pare '9 a mi%rat de6a lun%ul r<ului /ississippi :i afluen5ilor lui. &u totul
straniu, a'e:tia au l9sat 8n urma lor mii de lu'r9ri de terasament sub form9 de p9trate
perfe'te, 'er'uri perfe'te, p9trate perfe'te in'luse 8n 'er'uri perfe'te, poli%oane,
elipse, mari ar'uri de 'er', :i fi%uri bine propor5ionate a:a 'um este /arele Darpe sub
form9 de /ovil9 8n apropiere de Peebles, Bhio.
&ine au fost &onstru'torii /ovilei@ 19spunsurile au variat de la HB ras9
superioar9 :i distin't9I :i p<n9 la HNimeni alt'ineva de'<t 3ndieniiI. !e unde a venit
:i 'um s6a de;voltat a'east9 ras9 nimeni nu :tie 'u adev9rat, 'u toate '9 s6a a>uns la
'onsensul '9 a'e:tia erau probabil de ori%ine asiati'9 :i 8ntr6un fel ar fi avut le%9tur9
'u Lo'uitorii Fale;elor din sud6vest.
&um s6au desp9r5it ei de so'ietatea lor, 'um se hr9nea, 'um era 'ondus9,
a'easta este o alt9 eni%m9. $7'ept<nd faptul '9 erau e7'elen5i lu'r9tori 8n 'upru,
ar%il9, s'ulptur9 pe oase :i 'onstru'5ii deosebite de terasament, este 'unos'ut pu5in
despre dinami'a lor de via59 :i misterul mer%e mai departe. Di totu:i, timp de se'ole,
a'e:tia s6au de;voltat 'a o so'ietate 8n'he%at9, dis'iplinat9, 'apabil9 s9 'onstruias'9
mai mult de o sin%ur9 stru'tur9 8n a'ela:i timp, :i de multe ori la fel de masiv9
pre'um /area Piramid9 din $%ipt.
La Poverty Point 8n statul Luisiana e7ist9 r9m9:i5ele unui 'omple7 de movile
'are se 8ntinde pe o suprafa59 de 1),) Um. HNatura 'omple79 :i 'entral planifi'at9,
su%erea;9 faptul '9 desi%nerii proveneau din 'ultura /aya din =meri'a &entral9I,
s'ria Oohn Lear, editor :tiin5ifi' la Saturday 1evieC L8n num9rul din - o'tombrie,
1(,M. Nu mai e7ist9 apropiere de teoria HLe%9turii asiati'eI 8n a'este :an5uri bine
trasate 8n solul bo%at. Lear mai s'rieE H=st9;i, %reutatea opiniei arheolo%i'e
favori;ea;9 faptul '9, la ori%ine, Poverty Point trebuie s9 fi fost o sta5ie 'are ar9ta
'alea maia:ilor sau a;te'ilor, ruta pe 'are se a>un%ea la v9ile r<urilor /ississippi :i
Bhio.I
&u toate a'estea, 'hestiunea nu este 8n'9 bine stabilit9, pentru '9 primii
=merindieni ne du' 'u %<ndul la faptul '9 au ori%ini mult mai ve'hi de'<t maia:ii,
a;te'ii :i in'a:ii, a'e:tia fiind 'omplet diferi5i. &ei din ;onele v9ilor, a'olo unde a'e:tia
par s9 fi fost mai de;volta5i :i mai bine 'on'entra5i, sfidea;9 identifi'area 'u vreunul
dintre popoarele 'unos'ute. &ivili;a5ia lor e7trem de 8nalt9 :i de;voltat9 8i fa'e uni'i,
diferi5i fa59 de indienii =meri'ani %9si5i a'olo de omul alb.
='e:tia par s9 reaminteas'9 de timpurile ultimei $re Gla'iare, atun'i '<nd
mare parte din $stul :i &entrul Statelor 2nite era a'operit de %he5ari. La un anumit
122
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
timp dup9 'e a ap9rut us'atul, 8n apro7imativ 1A.AAA 8.S., probabil prin anul ).AAA
8.S, a devenit lo'uibil9. ='e:ti oameni, &onstru'torii /ovilei, erau mai de%rab9
a%ri'ultori de'<t s9 fie v<n9tori. $rau de o profund9 reli%io;itate, se distin%eau prin
8nalta lor moralitate, 8mbr9'9mintea ornat9 :i podoabele lor. $i 'redeau 4ntr6un Sin%ur
!umne;eu, /a%nifi'ul &reator al Gie5ii. !ar, ei sunt 'el mai bine 'unos'u5i prin
movilele de p9m<nt l9sate 8n urma lor, r9m9:i5ele a'estora put<nd fi v9;ute ast9;i mai
ales 8n sud :i 8n partea 'entral9 :i de vest a Statelor 2nite. ='este %r9me;i de p9m<nt
'u 8n9l5imea de la '<5iva metri :i p<n9 la -A de metri, de form9 'oni'9, dar unele
av<nd :i form9 re'tan%ular9, a'oper9 o suprafa59 de ,+ he'tare. $7ist9 probabil
1AA.AAA de asemenea movile 8mpr9:tiate pe 2A de stateJ din !a.ota p<n9 8n
Pennsylvania :i de la /arile La'uri :i p<n9 la Golful /e7i'. 2nele sunt de form9
p9trat9 :i pu5ine dintre a'estea au partea de sus de form9 plat9, 8ns9 'ele mai multe
sunt de form9 rotund9 sau re'tan%ular9. Se 'rede '9 'ele plate 8n partea de sus au
fost sus5inere pentru temple, a'estea av<nd o importan59 reli%ioas9, dar 8n %eneral, se
presupune '9 movilele erau 8n primul r<nd lo'uri pentru 8nmorm<ntare, pentru '9 au
fost %9site oase :i artefa'te 8n siturile des'operite. &onstru'tori sunt 'unos'u5i prin
faptul '9 pra'ti'au at<t in'inerarea '<t :i 8n%roparea mor5ilor lor.
!in pun't de vedere politi' :i e'onomi', se pare '9 a'e:tia du'eau o via59 de
tip 'omunJ se pare '9 nu e7istau propriet95i parti'ulare :i proprietari de terenuri. Prin
urmare, a'e:tia par s9 fi avut un tip de so'ietate 8n 'are totul era 5inut la 'omun.
&el mai faimos site este /ovila Darpe din !istri'tul =dams, Bhio. !e la data
'<nd este 'unos'ut9, a'easta are -*2,2 metri lun%ime, apro7imativ metri l95ime :i
aproape 1,2 R 1,+ metri 8n9l5ime :i o form9 de :arpe. Numai un motiv reli%ios poate
fi e7pli'a5ia s'opului pentru 'are a fost 'onstruit9 a'easta. =re %ura des'his9 :i pare
s9 fie pe 'ale de a 8n%hi5i un ou, a'esta este repre;entat printr6o mi'9 movil9 situat9
8n fa5a lui. ='esta ne aminte:te de Uu.ul'an, Darpele 'u Pene din =meri'a &entral9,
:i de :arpele din Gr9dina $denului.
$ste evident, &onstru'torii /ovilei f9'eau 'omer5 unii 'u 'eilal5i 'are se aflau
pe suprafe5e 8ntinse. 4n p9m<nt s6au %9sit 8n%ropate perle, s'oi'i 'are proveneau din
Golf, tur'oa;e din sud6vest, din5i de urs %ri;;ly din /un5ii St<n'o:i, mi'9 din &arolina,
minereu de 'upru din ;ona La'ului Superior :i 'erami'9 reali;at9 pre'um 'ea %9sit9
8n Peru. 4n mod semnifi'ativ, ins'rip5iile des'operite re'ent 8n Geor%ia, repre;int9 o
'eremonie reli%ioas9 folosit9 de maia:i :i de evreii din str9ve'hea Palestin9, a:a 'um
este des'ris9 8n &artea Leviti'ului. La o dat9 mai t<r;iu, 8n apropiere de Suntsville,
=labama, des'operirile indi'9 faptul '9 omul tr9ia a'olo 8n anul ).AAA 8.S., o dat9
anterioar9 fa59 de 'ea presupus9.
=u e7istat mai multe triburi de &onstru'tori ai /ovilei iar des'enden5ii a'estora
au abandonat 8n mod treptat 'onstruirea de piramide din p9m<nt. !ispari5ia lor
'omplet9 este un mister. 4n 'onsens este faptul '9, ei nu au disp9rut 8nainte de
apari5ia mai t<r;iu a indienilor sau 'a re;ultat al unei inva;ii. /ai de%rab9, istori'ii din
;ilele noastre se opres' asupra faptului '9 a'e:tia ar fi str9mo:ii din timpurile istori'e
12-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
ai indienilor.
3ndienii iro'he;i, o 'onfedera5ie de 'in'i mari triburi sau na5iuni :i =l%on`uin
din &anada, par s9 aib9 le%9tur9 'u a'e:tia. 3ro'he;ii sunt de remar'at pentru
a%ri'ultura superioar9 pe 'are o pra'ti'9 :i pentru efi'ien5a sistemului de or%ani;are.
='e:tia, 'a :i al5i indieni din ;ilele noastre, au le%ende despre o mare inunda5ie :i
despre distru%erea lumilor din tre'ut.
Din nregistrrile lecturilor lui Cayce
%n foarte puinele lecturi despre 3ia, se su.liniaz faptul c muli dintre
atlani, prin descendenii lor, ar fi pornit ctre nord prin Nucatan, ctre Centrul
'tatelor "nite, +i n special ctre -ississippi 3alley, :ndiana, Oentuc5y +i
Ohio. rin aceast mare migraie a crei datare este nesigur, urma+ii acestora
ar fi dus cu ei +i principiile lor religioase atlante, precum +i influenele ci#ilizaiilor
-aya ctre Nucatan, =onduras +i 4uatemala.
-ai trziu, acestei migraii, i s0a alturat un grup de oameni originari din
Lemuria, ace+tia au nfiinat o cultur care mai trziu a fost cunoscut su.
denumirea de Constructorii -o#ilei. $ce+tia erau agricultori, culti#atori de
plante cerealiere +i foloseau produsele o.inute din fermentarea porum.ului.
&rau adoratori ai naturii +i aduceau omagii soarelui +i ploii prin cntec +i dans.
:ndienii irochezi sunt descendenii lor direci.
%n mod surprinztor, descendeni ai #i5ingilor care au a/uns n nord0estul
'tatelor "nite n secolul unsprezece +i doisprezece dup =ristos, au #enit n
contact cu Constructorii de -o#ile +i au a#ut relaii apropiate +i de prietenie cu
ace+tia.
Lecturile spun; ,c..- - -.- . .- . . . -.- .
..- . .-.-. . .--. - -..- - . ..- --.--
-.- -. ..- . . '.- . ...- -- . -- -
- ,-.-.- - . -.- . .. . ., -.- .-. .. _-.
-...- . --- -- -.- - - .- .. . -.-/, +- .
...- -- -- ..- -.- .-.-. -. -.-.- - .-- -
Y-...--. --
,.- -.- .- ...- -- -- .,. .. .---
. -.. --. . - . -.- -./ --.--- -..
- ,- - -- - . .- .- --.- -. .-,- - .- ,.-
. .-.-. -.- -- . .-.- . ..- .. .-,
-- --../ /...- -. - .--.- -.-.- -
.-.- -..- ,Y. -.s.,
12,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
4n plus, mai %9sim 'onfirmarea 'onvin%erii oamenilor de :tiin59 8n 'eea 'e
prive:te le%9tura dintre &onstru'torii /ovilei :i 3ro'he;i 8n urm9toarele 'uvinteE ,c.
--.-. ..- --.- ,. -.- . . - -.- . ..- . .-.-.
'.- .- ...- -- --. ...- .-. .---. ...- -- -
.-/ -- -.- -. -.--.-. . .-. -- -.- .-. -.
.. .. ..- -. ,Y. -....,
=parent, 'oloniile ameri'ane de nordi'i din S'andinavia au 8ndurat mai mult
de'<t se presupune 8n %eneral, posibil pe o perioad9 de mai multe %enera5ii, a:a 'um
arat9 a'east9 le'tur9E ,'.- -. . --. . - .- - .-.-.
--.--. . ...- . -.--.-. --.-. .-.- -.- -/.-
. ./ - . -..- . .- - --.- .- -.- -. - .-
-. . --....- -..-. .-..-. ---. -.- .. . .
--.-. . . . -- -- -. -.-.- - -..- - Y-...--.
-- ,Y. -s.,
='um ne putem 8ntoar'e la 8ntreb9rile deran>ante 8n le%9tur9 'u Gi.in%ii :i
se>urul lor 8n =meri'a, a'easta este una dintre 'ele mai eni%mati'e pove:ti ale istoriei
pre6'olumbiene.
12+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
&=P3#BL2L NB20
NB1S$/$N 4N N$W $NGL=N!
Go5ii din Norve%ia :i Suedia au fost probabil primii oameni albi 'are au a>uns 8n
estul =meri'ii de Nord. $ri' 'el 1o:u, 'are era 'el mai bine 'unos'ut :i 'u numele
popular de $ri' Noro'osul, a fost unul dintre 'ei mai 8ndr9;ne5i lideri ai primilor
vi.in%i. #at9 al lui Leif $ri'son, el a navi%at '9tre 3slanda 8n anul ()A d.S.
'onstruindu6:i un stabiliment a'olo. Kvonurile '9 s6ar afla un mare 5inut la vest l6au
8ndemnat s9 navi%he;e 8n a'east9 dire'5ie, iar 8n anul (*A el debar'a pe malurile
Groenlandei unde din nou :i6a stabilit o 'olonie.
Primul 'are a a>uns 8n =meri'a de Nord a fost fiul s9u. N9s'ut 8n 3slanda 8n
anul ()A, Leif $ri'son a 'res'ut 8n Groenlanda, 8n tradi5ia unui popor de navi%atori
'are se l9udau :i erau m<ndrii de 'ura>ul lor. 4ns9, des'operirea =meri'ii 8n anul 1AA-
a fost mai de%rab9 o 8nt<mplare. Navi%<nd din Norve%ia la 8ndemnurile re%elui, era
aproape s96:i dea sufletul 8n timpul unei furtuni, :i astfel a debar'at pe 'oasta de est a
Statelor 2nite. Lo'a5ia e7a't9 este 'ontroversat9, dar s6au raportat '9 a fost %9sit
%r<u :i stru%uri iar lo'ul a fost numit HGinlandI 6 probabil &ape &od, /assa'husetts.
&uvintele despre noua des'operire s6au r9sp<ndit :i al5i Norsemen au navi%at
8n 'ur<nd '9tre 'oasta Noii =n%lii. S6a 8n'er'at stabilirea de noi a:e;9ri dar se pare '9
a'estea nu au durat prea mult. Probabil '9 a'e:ti blon;i 'u o'hii alba:trii Hoameni
f9r9 'uloareI, au fost alun%a5i de 8nsp9im<nt9torii :i ostilii indieni.
$7ist9 dove;i importante 'are atest9 '9 Norsemen a a>uns departe '9tre nord :i
vest de /innesota. &um au a>uns ei a'olo nu :tie nimeni, probabil '9 navi%<nd pe
/arile La'uri, pentru '9, fiind navi%atori, nu se puteau deplasa at<t de departe pe
us'at.
B des'operire 'ontroversat9 s6a f9'ut 8n lo'ul 'unos'ut 'u denumirea de
Beardmore, des'operirea s6a %9sit 8n Bntario, &anada, pe malul de nord al La'ului
Superior. $ste vorba despre o sabie de tip nordi' rupt9, o lam9 de se'ure :i p9r5i
dintr6un s'ut. ='estea sunt 'u si%uran59 de ori%ine vi.in%9. Di totu:i, de mul5i ani este
refu;at9 autenti'itatea a'estora :i 8n'9 va mai fi, pe motiv 'um '9 a fost un lu'ru
aran>at, probabil o fars9, 'u toate '9 nu e7ist9 'eva 'are s9 indi'e a'est lu'ru 8n a'est
'a;. !e 'e ar vrea 'ineva s9 renun5e la o reli'v9 de o asemenea valoare :i s9 fa'9 o
mi'9 %lum9 nu s6a putut e7pli'a. Di 8n plus, nordi'ii sunt 'unos'u5i pentru '9 au
e7plorat departe '9tre nord p<n9 8n Golful Sudson.
!ire'torul /u;eului Na5ional din !anemar'a a e7aminat ulterior piesele, de
asemenea :i runele din piatr9 Uensin%ton 1une Stone, de'lar<nd '9 nu e7ist9 ni'i un
motiv re;onabil pentru 'are s9 aib9 dubii 8n le%9tur9 'u autenti'itatea a'estora. P<n9
8n a'este ;ile Ln. tr. este vorba de anul 1()1M, multe dintre autorit95ile 8n domeniu
respin% autenti'itatea a'estor dou9 des'operiri.
4n anul 1*(*, un fermier din partea vest6'entral9 a statului /innesota 'are 8:i
12
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
defri:a livada, a dat de o piatr9 mare de form9 alun%it9. 4n 'ele din urm9 a de;%ropat6
o :i a %9sit pe a'east9 o s'riere 8ntr6o limb9 stranie. &er'et9torii :i6a dat 'u u:urin59
seama '9 este vorba despre un limba> %oti' str9ve'hi 'are 'on5ine doar :aispre;e'e
'ara'tere. &unos'ut9 a'um sub denumirea de Uensin%ton 1une Stone, a'east9 piatr9
este 'ontestat9 'a fiind o fraud9. 3at9 'e s'rie pe a'eastaE
Hs ,- ,.--., .. - .-.-,.-.-,-., ..- --.- - --..-
-- . .. -.- -.- -. - . - -.. -.- .-. -
--. . - /. - - -.. - .. - - .
-.- -- .. -. ,. . ..- --. .-. . -
..,- -. - . ..- .
- .. . ..- --. .-. -. - - .- - .. . --
.-- .. .- - --.- . --. -... ,.., . ..I
4n septembrie 1(), !r. B. G. Landsver., liderul istori'ilor 'are studia;9 istoria
vi.in%ilor, a de'larat '9 pe piatra Uensin%ton pare s9 fie o s'riere autenti'9 a
nordi'ilor :i nu o fars9. Ba;<ndu6se pe 'alendarul biseri'ii 'atoli'e nordi'e, el
plasea;9 datarea a'esteia 'a fiind luna mai a anului 12,,. Piatra este e7pus9 8n
ora:ul =le7andria din /innesota
2-
. Nimeni nu putut e7pli'a 'ine ar fi vrut s9 8nve5e
str9ve'hea limb9 a %o5ilor, s9 spar%9 o st<n'9 %rea de 1A,,-2 U% pentru a o du'e la
distan59 pe un '<mp de la o ferm9, s9 s'rie pe a'easta, s9 o 8n%roape sub r9d9'inile
2- httpsEVVCCC.runestonemuseum.or%VrunestoneV
12)
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
unui 'opa' :i s9 spere '9 vreodat9 va e7ista 'ineva 'are o va des'operi. 2n fermier@
S9 fa'9 asta numai a:a pentru amu;ament@ &el mai probabil ar fi murit de'<t s9 aud9
vreodat9 de a:a 'evaP
!in p9'ate, Norsemen au l9sat pu5ine dove;i despre se>urul lor prin Statele
2nite. NeCport #oCer din 1hode 3sland pre'um :i Piatra Uensin%ton, sunt 'eva de
nea''eptat pentru s'epti'ii 'onservatori. &ineva s'ria 8n le%9tur9 'u a'est turn '9
este, H'el mai probabil, un turn de suprave%here en%le;es' din se'olul al
:aispre;e'elea. !ove;i sau pietre de an'orare pentru navele de pe =tlanti', folosite
pentru le%area ambar'a5iunilor vi.in%e, este 'eva slab 'are nu 5ine. F9r9 8ndoial9,
unele dintre armele medievale s'andinave r9sp<ndite pe ai'i sau pe din'olo,
repre;int9 probabil amintiri de familie sau obie'te de 'ole'5ie aduse 8n urm9 'u nu
prea mult timp.I ='este e7pli'a5ii dubioase nu de;v9luie nimi' mai mult de'<t tipul de
%<ndire 'u 'are tratea;9 'er'et9torii obie'tele anti'e.
$l 'on'hide '9, Hdin lipsa dove;ilor prin slaba probabilitate de a fi debar'at 'u
nave medievale, 'i mai de%rab9 au f9'ut6o din 8nt<mplare :i 8n mod haoti', pentru '9
dup9 'um :tim, nu au avut ni'i un impa't asupra de;volt9rii ameri'ane pre6
'olumbiene.I
Nu e7ist9 ni'i un dubiu '9 Gi.in%ii au venit :i au 'oloni;at S.2.=., 3slanda :i
Groenlanda 8n urm9 'u probabil +AA de ani. Potrivit povestirilor nordi'e transmise
verbal, un om bo%at din Groenlanda ar fi venit 8mpreun9 'u al5i :ai;e'i de oameni la
Ginland :i a 8nfiin5at o 'olonie 8n anul 1AA). $l ar fi prosperat a'olo pentru o
perioad9 de timp, dar nu s6a mai au;it nimi' de el. !ispari5ia 'oloniei sale este un
mister. $ste posibil 'a membrii a'esteia s9 fi fost absorbi5i sau sa'rifi'a5i de nativi, sau
pur :i simplu s9 fi murit 'u to5ii. Se spune '9, a'olo 8n !a.ota de Nord, au e7istat
indienii /andan, ei aveau o'hi alba:tri :i s<n%e alb, a'est lu'ru su%er<nd '9 nordi'ii
'u pielea alb9 s9 fi r9mas 8ntr6adev9r prin 8mpre>urimi. LeCis :i &lar. 8n e7pedi5ia lor
prin Nord6Gest 8n anii 1*A, R 1*A ar fi 8nt<lnit ai'i indieni prieteno:i.
Stru'turile de piatr9 :i artefa'tele r9mase 8n urma a'estora au fost des'operite,
identifi'ate :i sunt subie't de disput9, a'estea in'lud :i un site a:e;9m<nt 8n
NeCfoundland 'are este posibil s9 fi apar5inut lui Leif $ri'son 8nsu:i. /ultele lor
'9l9torii 8n e7terior le6ar fi redus num9rul de membri :i puterea de a se mai 8ntoar'e la
ori%ini, a'est lu'ru f9'<nd din ei mi'i aventurieri f9r9 de 'as9. $7plor9rile lor au a>uns
treptat la un sf<r:it prin anul 1-AA. 2ltimul vi.in% 8ndr9;ne5 a murit 8n Groenlanda 8n
anul 1+,A, du'<nd la sf<r:it una dintre 'ele mai fas'inante ere de la 8n'eputurile
istoriei =meri'ii.
Din nregistrrile lecturilor lui Cayce
otri#it celor +apte nregistrri din lecturile despre #iaa lui &ric cel 8o+u,
Leif &ricson +i ali nordici au fcut mai multe cltorii peste $tlantic ctre noile
inuturi ale :slandei, 4roenlandei +i $merica. &i au ncercat s0+i sta.ileasc
a+ezri permanente n 3inland, -assachusetts +i n 8hode :sland. (u au reu+it,
12*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
ns unii dintre oamenii lor au reu+it s stea acolo destul de mult timp ca s
de#in .ogai +i puternici n urma schim.urilor cu indienii prieteno+i. &i s0au
ntors n (or#egia ca persoane .ogate +i oarecum cu impetuozitate.
,c..- - . ,. -.- . -.-- -. '.- -- .-
-- --- --. . . . -.- . ..- . .-.-. -.- -
-.- . ...- -- -.- - .-- .--.-. - .- ./ . --
. -.-.- - .-. . --.-- ...- .-- c.. -..-
. -.- .- ..- .-. . ..-.-. - .- .-- .
.-.-.
,.- -.- -. -..- . . . .- . /-- - -
.- - .- . .-- . -. +.-- . c. -- --.-. -.-
- -, - -. - -, .. -. --. .---.
--.-.-. . --. --.-. .-. - . -- -.-
- -. . .- -. .. -, -. . - .---.- -
. --. . -.- -/. . .-/ -.- -- -.- .. --
-.- .-.- -- -. . .---- . ..-. .-.
-, EM, ... ..- . --.-. - .-.--.- . . .- . ..-
-.- . -. . .-/- . .. - -- - -.- .,.- . --
. --.- . --...- . . --.-. . .-
-- .-. ,Y. -.s.,
c... ..- --- '.- -- .- . .- -. .
-- - -- -- ., --. ' -. -.- .-. -.. --. -.
--. -.- -.- - ..- ..- - -.- . . Y -- -
-. . ... ....- -. - -..-. .-.- . .-..-
--.-- - .-.-. ./ -.- .-. .. - .. . ..- -
.- . -. --.-.--. .- - -.- - . -,. - --.
. . -.- . -- --.- -.- -.- .- --.. -
-. .-,. ..-.- . ..- --. . .. --- ...- .-.
. ..- .-. - --. -.- . ..- --- -.. -.- ---
-. Y./ . .-. .. .-..-. . .- .-.-. -
--- . ..- /., .. -. - . -. --- -- -.- -
..-.- ,c..- --. -.- .- . . -.- ,-..-
12(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
., ...- -- -- --. . .- .. . -. . . .--.-
. --..- .-.- ..-.- .-. .- . ..- . .-.-. .- -.
'.- -- .- .- ...- -- -.- . --- - -.- .
.-- - +.-.+.-. .. ...- -- -.- --. ..--- ..
...- --. . --. . .- --.- .- .. -. .-./- .
.- - .-.-. .- -. Y./ ..-... -- --- -- . -.
- -..-- -. --.-. -.- . ./ . -- - --
- -.- .. . -. . - - ---. ...- -- . -.-- ,..
./. .. . . ,Y. -..,
- '.-.-. .-. - + +.-. -/.- . . .
,.. ., .. . Y-..--- ..-.-. c..-
--.- '.-.-. -- . -. - ---.- . .--.- - --- -- -.-
- ..--.-- .-- c.. - .--.- --.-. - --
-.- --.. - -- . .. -. . ..- .--
-.. - -- - .. -. /.-. . - --. -. .
.. --- .. /.-- .- ,. ..- . - /. .-.
- -.- -.---. ,- -- .-. -.- - _-./
c.-.-.. -.- - '.- -- .- . .-.-.. - --. .
,c..- - --. -.- . .- - . . .-.- ...- -- -.-
.... ... . -.- -. '.- .- . . . -- --.-.
--. . - .. . ./ . . .- . ..- . .-.-.Y
-- --.- . --.-.-- -.-.- .. -.- .-- . - . ./
.-- . -.- .-.-. ..- - .- .-.-- -.- . .-.-.
- .- .- - -...- - - --. - - -
-.-. . --. .
,... ..- .- -. . --.-.- .. -. . - .-
-.-.- . .- ... .-. --.-. . -.- -.- -
-, . - -. -.. - - .- .-.- . . -
.-- - --.-. . . - .-.-. ./ --.--.- -.-. --.
-. ,Y. -....,
. .--.-.- --.-. --.-. Y,-- .- -.. --.-
-.--. . -.-
1-A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
- .-. - -.. --.-.--. .. -.- .-- .- .
.-- - .-.- --..- ..-- --.- Y,-- --.. --.-
-.- - .-.-. -,- - -.- '. . --.- -.-.-. -
.-.-... .---. -.-. . ../- -.. c.--.-.
.-.--. . - '.,. . .-- -.-. . -.
../- Y -- -.- -. ,-. /-, ..
-- ../- -.
- - - ..- --.- .-... - --.- .-..- -.-
.- - .-..- -. -..-.- ---/.- - - .-.-- --.- ,
.. .- . -.. --- -- -.- - -.-.- ... ..- .- -
..- -. .. --..-. -..- ---- -.- -. .
-.- . .-- .-..- . -.
1-1
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
PARTEA A TREIA
1998 I DUP
&=P3#BL2L K$&$
&13K= !3N =/$13&= /B!$1N0
$d%ar &ay'e a avut multe de spus despre viitorul Statelor 2nite. 4n timp 'e
ro5ile istoriei 'ontinu9 s9 se roteas'9, omenirea se apropie rapid de un nou 'i'lu. Ne
afl9m de>a a'um Ln.tr. autorul se refer9 la anii T)AM 8n perioada de tran;i5ie '9tre o Hnou9
ale%ereI 6 Htimpul :i >um9t95ile de timp sunt pe sf<r:ite. &ei drep5i vor mo:teni
P9m<ntulI, spun le'turile.
!ar a'est lu'ru nu va fi u:orJ 8ntr6adev9r, va fi o period9 de dis'ordie, 'onfli't
:i turbulen59, 'are va pune la 8n'er'are sufletele oamenilor, iar Hmul5i se vor pr9bu:i.I
&u toate a'estea, trebuie s9 ne amintim '9 prin trud9, prin str9dania 'u 'are se
desfa'e s'oi'a, se ob5ine :i perla. F9r9 difi'ult95i nu e7ist9 ni'i o de;voltare, ni'i o
8naintare. 3storia, 'are 'el mai adesea se repet9, ne arat9 adev9rul despre faptul '9
pentru fie'are for59 e7ist9 :i o 'ontra6for59, pentru fie'are ne%ativ e7ist9 :i un po;itiv.
='easta fa'e parte din lun%ul pro'es de evolu5ie al omului pe P9m<nt.
Faptul '9 se va na:te o nou9 er9 8n'ep<nd 'u anul 1((*, este pre;is de &ay'e
8n anii T-A. !e atun'i :i p<n9 a'um, eu e7istat :i alte surse 'are au vorbit despre
apro7imativ a'eea:i dat9. &hiar :i o or%ani;a5ie 8n toat9 re%ula 'um este ='ademia
=meri'an9 de =rt9 :i Dtiin5e a sponsori;at o 'omisie pentru studierea st9rii so'iet95ii
o''identale p<n9 8n anul 2AAA, asta pentru '9 este de a:teptat, :i se vorbe:te de un
alt mare Hblo'a> al sistemuluiI. 4nt<lnim semnele a'estui lu'ru pe ori'are dintre '9i am
apu'a6o.
HB''identul R :i 8n mod deosebit Statele 2nite R este de a:teptat s9 se afle 8ntr6
o stare e'onomi'9 pentru 'are trebuie f9'ut 'evaI, s'ria profesorul de :tiin5e so'iale
Senry Winthrop. HSe 'rede '9 p<n9 8n anul 2AAA va e7ista o mare de;voltare, pe
s'ar9 lar%9, vor fi posibile automati;9ri, se prev9d 8n pre;ent 'al'ulatoare :i alte mari
pro%rese tehnolo%i'e.I
$l nu dis'ut9 totu:i despre e7trem de deli'ata problem9 a sistemului :i despre
metoda de distribu5ie, de reparti;are R adev9rata 8ntrebare R la 'are se mai adau%9 :i
'ea da'9 mai este timp :i interes pentru, Hpetre'erea timpului liber, edu'a5ie, 'ultur9
:i l9r%irea ori;onturilor de 'on:tiin59, 'er'etarea 8n domeniul e7perien5elor profunde,
emo5ionale :i reli%ioase.I ='easta in'lude :i 'er'etarea 8n domeniul artelor, :tiin5elor
:i matemati'ilorJ noilor forme 8n arhite'tur9 :i planifi'area 'omunit95ii,
e7perimentarea 'u noile idei din domeniul psiholo%i', pre'um :i o atitudine mai
1-2
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
e7perimental9 pentru de;voltarea de noi institu5ii 8n domeniul so'ial.
&eva utopi', ar spune 'ineva. Probabil. !ar pe deplin posibil :i 'u si%uran59 de
dorit. !e>a, noul pun't de vedere a produs o pr9pastie 8ntre %enera5ii R o pr9pastie a
informa5iei, de fapt R 8ntre 'ei tineri :i 'ei nu 'hiar at<t de tineri. = fost 'reat9 8n mod
artifi'ial o pr9pastie 8ntre 'ele dou9 %enera5ii. Nu ar trebui s9 fa'em marea %re:eal9
a'u;<nd noua %enera5ie, 'i mai de%rab9 s9 ne 8ntreb9m, H= avut ve'hea %enera5ie
o'a;ia de a se ridi'a@I. Sau va insista a'easta pe valorile materialiste :i atitudinile
bune pentru toate vremurile, pe faptul '9 tinerii din ;iua de ast9;i nu sunt de'<t o
adun9tur9 de elevi nepra'ti'i, imaturi :i ideali:ti@ /ai de%rab9, noi ar trebui s9 ne
8ntreb9m da'9 am tr9it dup9 propriile noastre idealuri :i s9 ne e7amin9m propriile
in'onse'ven5e.
&u toate a'estea, ei au pun't de vedere %re:it 8n le%9tur9 'u se7ul :i dro%urile,
tinerii sunt r9;vr9ti5i, simt '9 au fost 8n:ela5i de o so'ietate ipo'rit9. Pentru a da
numai un e7emplu, a'as9 :i la biseri'9 ei au fost 8nv95a5i s9 respe'te proprietatea :i
drepturile 'elorlal5i. !ar atun'i '<nd 'res' :i mer% 8n armat9 sunt 8nv95a5i s9 distru%9
propriet95i :i s9 u'id9 oameni. =stfel, au a>uns s96:i ard9 ordinele de re'rutare din
motive de 'on:tiin59. /ai mult de'<t at<t, ei au un sentiment de fraternitate, un spirit
'amaraderes' 'e lipsea 8n tre'utul apropiat. $i sunt prima %enera5ie 'are a avut timp
s9 stea :i s9 %<ndeas'9.
!esi%ur, e7ist9 dinaintea noastr9 :i domenii de 'onfli't 'e trebuie re;olvate
8nainte s9 poat9 8n'epe Noua $r9. Pre5ul s9r9'iei noastre este mult prea mare. =:a
'um Gunnar /yrdal spunea pe bun9 dreptateE H=meri'a nu6:i poate permite s9
r9m<n9 printre 'ele mai bo%ate 59ri at<ta timp '<t are 'ea mai mare rat9 a :oma>ului,
'<t are 'ele mai mari :i rele suburbii, 'ea mai mi'9 %enero;itate 8n asi%urarea
stabilit95ii e'onomi'e a b9tr<nilor, a 'opiilor, a bolnavilor :i invali;ilor s9i.I
2nul dintre amarele parado7uri ale epo'ii noastre este a'ela '9, 8n mi>lo'ul
unei a:a de mari bo%95ii, e7ist9 o a:a de mare s9r9'ie 8n r<ndul 'elor mul5i. =vem
nevoie nu numai s9 tr9im, 'i s9 tr9im ba;<ndu6ne pe motive morale :i eti'e, a'estea
s9 fie 'on'rete, pra'ti'e, ar trebui s9 fa'em a'est lu'ru 8n mod pra'ti'. &ontinu<nd
'u marea rat9 a violen5ei, 'u 'riminalitatea, frauda, la'unele fis'ale, 8n:el9'iunea,
infla5ia, pre5urile 8n:el9toare, se a>un%e la de%radarea moral9 a so'iet95ii opulente 8n
%oana ei dup9 dolar. !e'linul moralit95ii ameri'ane este un efe't, nu o 'au;9. /ultele
rele 'are ne 'hinuies' so'ietatea sunt destul de evidente iar motivele 'are stau la ba;a
a'estui 'hin sunt mult mai subtile.
La 'e ne putem a:tepta atun'i '<nd e7ist9 'orup5ie :i 8n:el9'iune 8n 'ele mai
8nalte po;i5ii R 8n %uvern, 8n &3=, 8n marile afa'eri :i 8n 'omple7ul militaro6industrial al
&on%resului. Ne putem 'onstrui o 'as9 din '9r5i de >o' pe un teren nisipos@ Sunt
meritele :i po;i5ia lor at<t de slabe 8n'<t sunt nevoi5i s9 mint9@ =r trebui s9 fie
adev9rul auto6'ondamnabil@ /ai pe lar% spus, nu 'umva %enera5ia mai 8n v<rst9 :i6a
v<ndut sufletul pe ar%in5i@
Penta%onul, 'onstruit ini5ial s9 arate pre'um o fi%ur9 'u 'in'i laturi este a'um
1--
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
un 'omple7 'u mult mai multe un%hiuriJ moneda standard folosit9 era din aur iar
a'um este din bron;. 3ar &3=, FB3 :i =rmy 3ntelli%en'e, au devenit din !epartamente
ale =p9r9rii, !epartamente ale Bfensivei. !in p9'ate, a:a 'um fostul General
/a7Cell #aylor m9rturisea odinioar9 8n fa5a unei 'omisii a &on%resului, fa'torul
moral nu este o problem9 8n de'i;iile %uvernului.
19;boiul 1e'e se poart9 pentru probleme e'onomi'e :i so'iale, nu militareJ
pentru pie5ele interna5ionale, resursele naturale, he%emonia asupra 59rilor sub6
de;voltate, pentru si%uran5a so'ial9 a oamenilor simpli. &omunismul este o
provo'are, nu o amenin5are. =dev9rata 8ntrebare este, se poate finali;a 'apitalismul
8n so'ialism@ Sau trebuie s9 se re'ur%9 la mi>loa'e militare@
4n timpul Primului 19;boi /ondial, &ay'e a fost 'hemat de dou9 ori 8n se'ret
la Washin%ton, iar WoodroC Wilson i6a ar9tat paispre;e'e pun'te din tratatul de pa'e
:i planul s9u pentru reali;area Li%ii Na5iunilor, mare parte din a'esta ba;<ndu6se pe
filo;ofia din le'turi. =st9;i nu e7ist9 ni'i o 8nre%istrare a 'eea 'e s6a 8nt<mplat atun'i,
8ns9, o le'tur9 de mai t<r;iu a indi'at faptul '9 Wilson a fost un om mult mai spiritual
de'<t se re'uno:tea 8n mod %eneral L:i ofi'ialM. H!uhul Lui Sristos s6a aflat la masa
tratativelor de pa'eI, a spus atun'i &ay'e. Bio%rafia lui Wilson sus5ine 'eea 'e aveau
de spus le'turile. Bpo;i5ia vi'ioas9 a Fiilor lui Belial l6a b9%at pe Wilson 8n morm<nt,
s6a renun5at astfel la 'ele 1, pun'te :i ideea 8nfiin59ri Li%i Na5iunilor a murit odat9 'u
el. S9 fi fost numai Uarma de vin9P =tun'i, =lia5ii :i6au pl9tit pre5ul 8n timpul 'elui de6
al !oilea 19;boi /ondial.
4ntre timp a fost stabilit un nou standard al na5iunilor, unul mai slab, unul 'are
avea s96i tra%9 8n >os pe oameni. &u toate a'estea, 8ntru6un fel, sistemul soli'it9 o mai
mai mare moralitate din partea oamenilor de'<t este el 8nsu:i dispus s9 sus5in9.
='easta este 8n ;iua de ast9;i o 8n:el9torie imposibil de reali;at.
4n spatele tuturor a'estor lu'ruri se afl9 l9'omia '<torva oameni. ='easta este
profitabil9 pentru '9 produ'e armament, filme 'u se7 :i violen59, Hliteratur9I
porno%rafi'9J este profitabil pentru '9 se pl9tes' terenuri :i m9rfuri sub valoarea
real9, fiind astfel 8n:ela5i oamenii 8n diferite mii de moduri. #otul se fa'e de '<5iva
oameni 8n '9utarea de profituri, putere, presti%iu, :i din obsesie, p9%ubind astfel
stabilitatea finan'iar9 a 'elor mul5i. /ai pe s'urt, lupii sunt la v<n9toare de iepuri R 8i
v<nea;9 pe ino'en5i, pe ne8n're;9tori :i pe needu'a5i R :i nu este de mirare '9 unii
dintre iepuri alear%9 'ontinuu :i 8n mod haoti'P Sistemul este pre'um un '<mp
des'his.
Bamenii sin'eri, oameni 'u afa'eri mi'i, devin pre'um fermierul parti'ular,
oameni pe 'ale de dispari5ie. &ei independe5i :i inte%ri au pu5ine :anse de
supravie5uire 8n fa5a 'elor puterni'i :i lipsi5i de s'rupule, a'e:tia vor fi deposeda5i de
propriet95i. 3ar deposedarea de proprietate este una dintre primele 'au;e pentru
deteriorarea stru'turii noastre so'iale.
S9 presupunem '9 profitul privat dire't ar fi 'u totul absent. S9 presupunem '9
pentru fie'are persoan9 8n v<rst9 'are a fost investitor parti'ular ar fi asi%urat9
1-,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
stabilitatea finan'iar9 Ladi'9 o pensieM. S9 fie a'esta motivul pentru 'are so'ietatea
in'a:9 pre'um :i alte so'iet95i, au avut o a:a de s'9;ut9 rat9 a 'riminalit95ii :i a
s9r9'iei@ #rebuie s9 ne punem '<teva 8ntreb9ri difi'ile. Se ba;ea;9 sistemul 'apitalist
pe supravie5uirea 'elui mai bine adaptat@ Sau, a'esta se ba;ea;9 pe le%ea >un%lei@ Pe
filo;ofia Hfie'are pentru sineI, pe 8ntoar'erea omului 8mpotriva aproapelui s9u@
=pelea;9 a'esta la 'ele mai %rosolane instin'te ale omului@ 3nvit9 a'esta la
8n:el9torie, la e7'ro'herie :i la >af 8n s'opul de a se autosus5ine :i de a6:i asi%ura
stabilitatea@
#rebuie f9'ut 'eva important pentru a re%la 'ore'titudinea 'asei de mar'at
'orporatiste. &apitalismul 8nseamn9 sinu'idere La so'iet95iiM. 4ntrebarea 'are se poate
pune esteE se poate reforma a'esta prin autodis'iplin9 sau printr6un re%ulament
obli%atoriu@ $ste posibil, dar improbabil. 4ntreprinderea privat9 nu va avea vi;iunea
ne'esar9 pentru a se transforma pe ea 8ns9:i 8n s'opul de a servi binelui 'omun.
$7ist9 '<teva indi'ii 'are arat9 '9 nu va fi posibil a:a 'eva.
Studen5ii din universit95i vor 8n5ele%e toate a'este lu'ruri mai bine de'<t
8nainta:ii lor. $i 'unos' s'orul me'iului :i 8n5ele% >o'ul. Pre:edintele &ole%iului
=mherst, !r. &alvin S. Plimpton, a pre'i;at su''int a'est lu'ru 8n s'risoarea adresat9
pre:edintelui Ni7onE HNoi 'onsider9m '9 trebuie s9 dis'ut9m pentru a fa'e 'larifi'9ri
8n le%9tur9 'u faptul '9, 8n mare parte, tulbur9rile 'e au lo' 8n r<ndul tinerilor se
datorea;9 'elor 'are sunt dedi'a5i umanismului, iar motivele a'estei s'himb9ri vor
'ontinua. ='estea vor 'ontinua p<n9 '<nd, dumneavoastr9 :i 'eilal5i lideri politi'i ai
59rii nostre ve5i a'orda o aten5ie mai efe'tiv9, 8n num9r mai mare, :i 8n mod mai
sus5inut, asupra marilor :i persistentelor probleme so'iale :i e7terne ale so'iet95ii
noastre. B parte a a'estor tulbur9ri din 2niversitate deriv9 din distan5a 'are separ9
visul ameri'an de realitatea ameri'an9.I
!up9 'e a amintit despre Hin'ore'titudinea multora dintre aspe'tele so'iet95ii
noastreI :i de sentimentul de absen59 al unui s'op, !r. Plimpton a 'ontinuat 'uE H...
p<n9 '<nd liderii politi'i nu vor lua 8n 'al'ul problemele ma>ore ale so'iet95ii noastre R
uria:ele 'heltuieli din resursele na5ionale 8n s'opuri militare, ine'hit95ile pra'ti'ate de
pre;entul proie't al sistemului, ne'esit95ile 'riti'e a 2- de milioane de s9ra'i ai
=meri'ii, 8mp9r5irea 8n mod ine%al a problemelor vie5ii noastre dup9 'onsiderente
rasiale R at<ta timp '<t se 8nt<mpl9 a'est lu'ru, preo'uparea :i ener%ia 'elor 'are :tiu
a'est lu'ru, va urm9ri ne'esitatea s'himb9rii din 'au;a a'estei frustr9ri a lor.I
HQippiesI, tinerii intele'tuali de St<n%a :i HSippiesI, foloses' ori'e metode pe
'are le au la 8ndem<n9 pentru a6:i ar9ta de;am9%irea 8n le%9tur9 'u status `uoRul lor.
&<5iva dintre ei respin% pur :i simplu adaptarea 8n 'adrul sistemului. =l5ii, pre'um
HBible SippiesI, au un pun't de vedere aproape puritan 8n le%9tur9 'u lu'rurile
las'ive. /ul5i 'onsider9 '9 biseri'a :i6a pierdut ast9;i 'alea :i a devenit irelevant9 8n
'ombaterea problemelor importante. $7ist9 un '<nte' fol. 'e spune '9, H!umne;eu
nu este impresionat de su''esul lumes'I. 2nii dintre radi'ali nu mai 'red 8n partidele
'apitaliste, spun '9 a'estea trebuie reformate pentru a deveni re'eptive :i s9 8i
1-+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
repre;inte pe oameni. =proape to5i sunt sufi'ient de re'eptivi s9 vad9 '9 s'lipirea :i
lu'iul su''esului sunt o 'ultur9 into7i'ant9. Nu trebuie s9 a''ept9m tot 'eea 'e fa' :i
spun ei pentru a 8n5ele%e a'est lu'ru.
!in p9'ate, 'onstru'torii imperiului au urlat 8n media foarte des pre'um lupul
despre ororile s'laviei sub 'omunismul lipsit de !umne;eu, a'esta este :i motivul
pentru 'are foarte pu5in vor s9 mai aud9 de el. ='um, este iminent9 o 8n5ele%ere
ta'it9 'u sovieti'ii, $stablishment6ul trebuie s9 8n'er'e revi;uirea propriei propa%ande
R av<nd 8n vedere anii dedi'a5i sp9l9rii min5ii oamenilor, a'est lu'ru nu este o sar'in9
u:oar9. HLibertatea preseiI a fost interpretat9 'a o li'en59 a'ordat9 libert95ii al9turi de
adev9r. /esa%erii urii au afi:at mai mult interes pentru formarea opiniei publi'e de'<t
pentru informarea publi'ului. /e:terii 8n arta s'ien'eRfi'tion6ului politi' sunt a'um
r9;vr9ti5i 8mpotriva tendin5ei pre;ente '9tre fas'ism a =meri'ii.
$7ist9 pe s'ena interna5ional9 mun5i de probleme 'are 5ip9 dup9 o solu5ionare.
4n urm9 'u '<5iva ani, dup9 8ntoar'erea dintr6o '9l9torie, 8ntr6un arti'ol din revista
#he &hur'hman ma%a;ine din luna iunie, 1(2, !r. Plimpton spunea '9E H$u sunt
unul dintre a'ei ameri'ani 'are 'onsider9 '9 trebuie s9 se %9seas'9 8n 'ele din urm9
un lo' de 8nt<lnire 8ntre dou9 din 'ele mai puterni'e na5iuni din istorie. Fa'em 'u to5ii
parte dintre Fr95ia Bmului iar !umne;eu ne este #at9. Prin urmare, se 'uvine 'a mai
bine s9 v<slim 8mpreun9 de'<t separat 8mpotriva 'urentului de adversitate, pentru '9
e7ist9 de>a mai multe asem9n9ri de'<t diferen5e 8ntre unii :i 'eilal5i.
#r9im 8n vremurile 8n'er'9rilor. Popoarele subde;voltate ale lumii 8:i 'aut9 :i 8:i
'er propriul lor 8ndrept95it lo' sub soare. $le 8:i dores' propria lor 5ar9J nu una 'are
s9 le poat9 fi luat9 8napoi 8n fun'5ie de valul s'himb9rii. 4ntr6adev9r, ,'ei 'are posed9T
au obli%a5ia moral9 s9 8mpart9 din abunden5a lor 'u ,'ei 'are nu auT R nu s9 8mpart9
arme de distru%ere 'are nu au ni'i o valoare intrinse'9 :i serves' doar pentru a 'rea
suspi'iune :i 8n'ordare R numai 'ele ne'esare vie5iiJ alimente, u;ine, :'oli, bara>e,
spitale. $ste o 'atastrof9 a'est lu'ru, faptul '9 'ele dou9 dintre 'ele mai potrivite
na5iuni pentru a fa'e a'est lu'ru sunt 8n 'onfli't asupra modului 8n 'are ar trebui s9
fie f9'ut :i 'ine ar trebui s6o fa'9...
Gom pierde 19;boiul 1e'e, b9t9lia pentru min5ile oamenilor. $7ist9 8n po;i5ii
puterni'e, anumite elemente, 'are, atun'i '<nd 8:i dau seama de a'est lu'ru, nu vor
e;ita s96l foloseas'9 :i s96l transforme 8ntr6o situa5ie fierbinte. Numai %reutatea opiniei
publi'e le va putea sta 8n 'ale. &u toate a'estea, starea 'riti'9 8n 'are ne afl9m a'um
este re;ultatul dire't al propriei noastre auto'ompla'eri. &ule%em e7a't 'eea 'e am
sem9nat prin indiferen5a noastr9 8n fa5a problemelor na5ionale :i interna5ionale.I S9
fie oare de vin9 Uarma@
!ar %enera5ia t<n9r9 nu se 'ompla'e pe sine at<t de mult. Lor le pas9. $i sunt
serio:i. Lor nu le pla' multe dintre lu'rurile pe 'are le6au mo:tenit. #o5i e7tremi:tii
'aut9 s9 s'himbe lu'rurile. S'riitori sunt de>a pe val pentru 'ei 'are pot s9 'iteas'9
'eea 'e s'riu ei.
=5i putea s9 v9 8ntreba5i, 'ine sunt a'e:ti uimitori oameni, :i 'e dores' ei@ 4n
1-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
s'opul de a 8n5ele%e, de a apre'ia, poate de a parti'ipa la parada 'are to'mai tre'e 6
:i 'are 8ntr6adev9r este 'el mai %randios spe'ta'ol de pe P9m<nt R trebuie s9
e7plor9m oare'um mai 8ndeaproape venirea Noii Brdini

Ln.tr. Nu v lsai indui n
eroare de asemnarea dintre cuvintele Noua Ordine Mondial i Noua Ordine a Lucrurilor
despre care vorbea a!ce" i la care se re#er aici autorul crii. $cestea nu au nimic n comun
dec%t asemnarea #onetic. &intotdeauna" pentru a crea con#uzie" 'iii lui Belial i(au imitat pe
'iii Le)ii Lui *nulM :i modul 'um ar putea fi a'easta atins9.
Prima alu;ie despre noua %enera5ie apare 8n le'turile lui &ay'e atun'i '<nd se
refer9 la persoanele n9s'ute 8n >urul anilor 1(1) R 1(2A. !espre alte %enera5ii fa'e
alu;ie mai t<r;iu, 8ns9, aproape toate a'este persoane sunt fo:ti atlan5i, re8n'arna5i 8n
num9r foarte mare :i av<nd a'ela:i s'op. Probabil '9 ei mai vin :i a'um. Se pare '9
a'est aflu7 este format din suflete 'u e7perien59, suflete de;voltate R a%resive :i
pro%resiste 8n a'ela:i timp R repre;ent<nd o Uarma de %rup sau de na5iune. Se pare
'9 era pre;ent9 ar oferi prima oportunitate de la '9derea =tlantidei pentru a 8nt<lni
probleme similare :i 8n 'ir'umstan5e similare.
$i adu' un nou standard al eti'ii :i 8:i fa' sim5it9 pre;en5a 8n multe p9r5i ale
lumii. Gi%oarea lor fi;i'9 :i 8nalta lor mentalitate, al9turi de istoria lor tre'ut9 :i
8nma%a;inarea sub'on:tient9 a 'unoa:terii vor remodela so'iet95ile pe 8ntre%
P9m<ntul. 4n unele 59ri ei au f9'ut de>a a'est lu'ru, :i uneori, 8n mare parte au :i
reu:it. #inerii din &oreea de Sud nu au fost primii 'are au 8nl9turat un 'ondu'9tor
despoti', pe Syn%man 1hee 8n anul 1(AJ &astro a f9'ut6o 8n anul 1(+*. L n.tr. =u
8nlo'uit unul despoti', 'u unul la fel de despoti'. !in p9'ate, a:a6;isa HS'himbare a 'adrelorI.M
#ran;i5ia , .--- . --.- -.-- . .s . . .s, spun
le'turile. ,Y. .--- --. -.- - '. - '-- .---
- .- --.- . - - . . .-- .. --. . . --.
,-.. .-, .-- . --. . - -. Lseria &a;ului X-,M
La 8n'eput, omului i6a fost porun'it s9 se 8nmul5eas'9 :i s9 supun9 P9m<ntul R
:i asta nu pentru a s'9dea 'a num9r de popula5ie, s9 se 8mpart9 pe na5iuni :i s9 se
supun9 unul pe 'el9lalt. $%oul. ='esta este 'au;a prin'ipal9 a disensiunilor de ast9;iJ
mai sunt diferen5ele de opinie, 'lasele so'iale, 'astele, pre'um :i sistemele so'iale,
e'onomi'e :i politi'e. &ay'e spuneaE H=meri'a :i6a pierdut idealul s9uI.
='easta este o lume mi'9 :i se de;volt9 din 'e 8n 'e mai pu5in pe ;i 'e tre'e.
$7ist9 mul5imea de oameni peste 'are am au;it un fel de 5ipete de durere :i os<ndire
pentru 'are a'easta poate s9 fie o bine'uv<ntare de%hi;at9. &u si%uran59, a'est lu'ru
este 'eva stabilit :i nu o 8nt<mplare. $ste 'eva for5at dinainte, 'eva dat de problemele
e'onomi'e :i so'iale 'are au fost ne%li>ate timp de se'ole, a'estea vor adu'e
s'himb9ri de neima%inat 'hiar 8n'ep<nd 'u o %enera5ie de dinaintea noastr9.
,+ - .-- .--. -.- .- .- .- -
- - -- .- .. . - - - .--. - - -- . --.
1-)
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
. .- -. . -- . -- - /.. .- .- -. .-
-. ,..-. -.- -. .-- -. -. . -. -/, - . .-
. ,.-.- .-- -- .- . . ,. -. -/. -.
-- .-. - . ..- .-- - .- -. -- ... -.. -
-/. ,. an.tr. Probabil '9 la a'est tip %rupuri se refer9 &ay'e 8n le'tura dat9 8n anul
1(-2 httpEVVvimeo.'omV,AA++(2A :i httpEVVvimeo.'omV,AA)*2+b
,- - - --- --. -.. -- --.- .. .
.- . -.- -.-.- - .- .-/- . - . --..-..- .
.- .. -. - - . - -- - --. .. -.- -- --.- /..
-.- . . .-- -.-.-- ..- -..---- .-- . -
-- .- .-/- . . - . /. --. .. -.- . - - -
- --. Lseria &a;ului X-(), 1(-2M
,.... - --- -- .- -.- -.- -.- /.-. -.-
-.- ,.---, -.- /-,- -.- --. --- . --.
-- .-.- . .-- -- .-.-
-. -. -.. -. -.- - .-/- . - - - .-. . .- .-
-.. .-. --..- - ..-, Lseria &a;ului X-,M
&eea 'e urmea;9 este un e7emplu elo'vent a unei .arme de %rup, o rea'5ie
'ompensatorie la o a'5iune anterioar9. 4n anul 1(-2, &ay'e spuneaE ,'.- -.- -
-. -.. Y - . . . - -. - --.-. --.
--.- -..-- -.- ./ .-. .----...- ..--.- .-.-.
- .-.- ---.- --.- --.- .- ..- .-- .. --.-. . .- .-
.-.-.- . -.-. .- .. --- .-.- ..-.- - '.-- .
- Lseria &a;ului X-,M Ln.tr. Se refer9 8n mod 'lar la fostele mari imperii din $uropa
pre'um 'el =ustro62n%ar, imperiul 5arist, et'.M
19spunsul unei dintre 8ntreb9ri este revelat prin faptul '9, 8n mod evident, ru:ii
erau re8n'arnarea oamenilor 'are avuseser9 de suferit sub 'ondu'erea 5arilor. ,
-. .- - -- . --.-. .-. - -.- . . / . .-- . .
.-- . .. --.- .- , /. --.--., .. --- -.- .-/- .
--.- -. --- .--.- . .. -.. Pentru '9, ,.-.- . --
/---. - -.- .-.-. - -.- -./ - . - - . . - ..-
.-. - . .-/- . .- .-. Pentru fie'are a'5iune, e7ist9 o
1-*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
rea'5iune, pentru fie'are 'au;9, e7ist9 un efe't.
, - -.- .--. - -.- . .-..- - .. --
.- .-- - . -- - -.- -- . -. .- . .
.- -./- . - -..-. Di a mai ad9u%atE , -.
.- .- ./ -.- -- -. -. . .- . L&a;ul X11,(61AM
,c-.- .--.- --- -- . ..- ,-.-., .. /.-,
a spus el 8n anul 1(-(. ,. - -. . .... - -.- .- .--- --.-
/./ --.- --- . -.- --.- ..- -.- --.. -..-
-.-. L&a;ul X11,(6)M Se pare '9 fa'e referire la !e'lara5ia de 3ndependen59,
la &onstitu5ie :i la Lista !repturilor
2,
. !ar am deviat at<t de mult de la a'este
!repturi, 8n'<t, ast9;i ele nu mai pot tre'e de &on%res.
&ineva a pus o 8ntrebare 8n timpul somnului s9u mediumni' despre viitorul
reli%iei 8n Statelor 2nite. ,. -.- . .- .- - -- -.
..-. -.. - --. -. . - .-,.-.- . .-.-. -.. --.-
-.- . --. -. -- .,. - --- . ,- .., - .--- .
-. --. .-,-.- .. -.. --. -. . --- . . .
.. . ./ -. --.. Y -,./ - -- - - /.
- -.- .. ..-. - Y-.. L&a;ul X,2+6
+M
Nu putem fi si%uri pe deplin de sensul a'estor 'uvinte. $senienii 8n r<ndul
'9rora a fost 'res'ut :i edu'at 3isus, tr9iau 8n %rup9ri de tip 'omunalJ nu numai '9 nu
e7ista a'olo proprietate 8n sensul adev9rat al 'uv<ntului, dar, p<n9 :i proprietatea
personal9 era de5inut9 de %rup 'a 8ntre%. &apitolul Faptele =postolilor din Biblie,
versetele 2E,, :i ,E-2, vorbes' despre toate lu'rurile 'a fiind de5inute 8n 'omun.
!eo'amdat9, ar putea fi pus9 Ha'eea:i ba;9I 8n spiritul fraternit95ii, motivat9 printr6o
unitate mai str<ns9 8ntre persoanele a'eluia:i %rup.
=meri'anii nu dores' :i nu sunt pre%9ti5i spiritual pentru 'omunism, de ori'e
form9 ar fi el. &u toate a'estea, impulsul de 'ooperare 8ntre oameni este la fel de
mare sau 'hiar mai mare de'<t 'el de 'ompetitivitate. &ompetitivitatea 8:i are rostul
ei, 8ns9 atun'i '<nd este vorba de supravie5uire a'easta este brutal9 :i 8mpov9r9toare.
4n anul 1(-,, &ay'e spuneaE ,- - . -.- . -. ---.-
.--.- .-.- ..- --. /.- -.. .-- - -.. ..- -.
.-/ . ..-- -- -.- -. . .- - -.,-- . --. -
2, 1eferire la primele ;e'e amendamente din &onstitu5ia Statelor 2nite ale =meri'ii.
1-(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
. .- .-. $l a f9'ut destul de 'lar9 interdependen5a dintre oameni :i na5iuni
atun'i '<nd a 'ontinuat 'uE ,c - . . -.- . .-/.-
--.-.-- - - .-.-. .---.- - . - .
--..-..- - . . . -- ..- . - .-- - .-. Lseria &a;ului
X-()M =dev9rul 8n le%9tur9 'u a'est lu'ru este a'um de la sine evident.
Le'turile lui &ay'e 8n le%9tur9 'u lo'urile se refer9 8n 'ele 8n 'ele din urm9 la
persoane. ,+.-.- . - - --.- .. - . -.- -. ..-
.-.- .- -. . -- -.- - -..- . .- .-
- ,./ -..- .- . -.- ../- . -.. !e a'east9 dat9,
'uvintele sale au fost pre'um lovitura bi'iului. 4n le%9tur9 'u o 8ntrebare despre
Hprote>area demo'ra5iei noastreI, &ay'e a r9spunsE , . -.
---.- . -.-.- -..- .- - .-.. - .-..-
.-.- $l a dat odat9 un avertisment, , - - ., ... . -
-- . - -- .- -. . -. .- - -- . . . .-
&ay'e a pre;is a'tuala 'ri;9 e'onomi'9 din =meri'a 'u trei;e'i de ani 8n urm9,
:i a su%erat ba;ele 'are o vor 'au;a. 4n anul 1(,-, profetul adormit a spusE ,c. ---
-- .-- .-. .-.. . -. - /.. --- --
. . - - -- -- . .-.-. -. /.. . .-.-. .
. - -- . .-. ..- -- -.- --.- ,..- - --.. Nu
avea 'um s9 fie mai pre'is de at<t.
,--. -. -.- - .--. ...- . -.--.- .- .
--.-. -.- . . ., spunea el 8n anul 1(-*, ,-- .-/- . -.- -
-..- .--. -.-. .-- . ---. -.- .-/- . - --. -
.- -.- . --.- .- -.- .-. .- . --.-
-. .- .- . -,. - --.- -.-..- . -- . ---.-- .
.-- .--- .- - .-.- . - /. .--,-.- --.-
.---.. Lseria &a;ului X11,(M
$purarea 8n r<ndul 'elor din po;i5iile >oase nu va fi o problem9 prea mare R ei
sunt de>a obi:nui5i 'u a'est lu'ru. $purarea pentru 'ei din po;i5ii 8nalte nu este 8ns9
at<t de u:oar9J ei nu sunt obi:nui5i 'u epur9ri.
&ineva a 8ntrebat 'are ar trebui s9 fie atitudinea fa59 de ne%ri. ,' .. .
Y- -.- -.- -- -.- . --. .-..- . . ,.-.- . .
1,A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
/ .-. .-- -.- --- -- - .-/ -.. . .-.- ..-
-.. - . --. .-/ . - - . .-. -. .-
--.- . - .-- . -.-.- -. - .---.- .-.. - '
- ..- .. ... ..,. ..,-. Lseria &a;ului X11,(M
4n mod evident este vorba despre o situa5ie .armi'9 'u 'are ne vom 'onfrunta
noi 8n:ine dup9 o datorie ve'he de -AA de ani. Probabil '9 va fi nevoie de vreo dou9
%enera5ii de 8nalt9 edu'a5ie :i e'hitate e'onomi'9 pentru atenuarea anilor de
opresiune. Bmul de 'uloare este 8n mare m9sur9 re;ultatul albilor din Sud, un fapt pe
'are nimeni nu :i6l asum9 :i pe 'are unii nu vor s96l admit9, pu5ini fiind 'ei dispu:i s9
a''epte a'east9 responsabilitate. Sunt pra'ti' oameni spirituali, :i nu lipsi5i de talent,
'eea 'e au 'el mai mult nevoie este o oportunitate, o 'omoditate 'are a fost
8ntotdeauna prea pu5in alimentat9. Lupt9tori pentru 'au;a ne%rilor sunt 8n ;iua de
ast9;i fo:tii st9p<ni de s'lavi din =meri'a de la 8n'eput, spune &ay'e. $i nu vor tolera
opresiunea.
, -- -. - ., -.. ...- .- . -, spunea &ay'e
8n anul 1(-*, , - -.. - - .-- -.- .-/ -.- /.-.
-- .- -,.-. . . - . - .- --- -.-- -.
.- .--..- -. .-- .- .- -. .- -. ,..-
.---- . ..-- .- -. .- . -. ---- . --- . . .-/- .
. .-.- c. .- -- . - -- -.- -. -. -.- -.
-/ . .-.-.- .---.- .-.-. Lseria &a;ului X11,(M
Nivelarea este a'um aproape :i sper s9 se %9seas'9 oameni 'u vi;iune, oameni
'are ne vor ar9ta 'alea '9tre reform9 :i evolu5ie pa:ni'9. !ar enormitatea
problemelor este aproape 'ople:itoare. S6ar putea s9 fie de>a prea t<r;iu.
,.-/- . --..-..- --.- ..- .-- --.-.- .--.
.- - -- . .. . --.- . ---- -. . -.- -. .
-- -. . -. . --..-..- --. -. .-/- . -.- --. .-.-
-.- . --- . . .- .--- - --.- .---. . -. - .
--..-..- . --- . . .-/- . .- ., - .--- . --. .
-. . - - ..- .-. . --.. ---- .-.. --. -.
-. --- - - .-.- -.- --. .--., .- -. -.-
/-,- . .- . .. . -- -. --.- .. ...-- . -.-
. -.. .-- -..- .---- -.-- ..-. /..- -..
-.- -- -.- .. -.- . . --.- --.- .- --.- . -
1,1
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
--.-.- .-. Lseria &a;ului X11,(M
&uvintele 8i sunt profeti'e :i t9ioase. Di de at<tea ori, atun'i '<nd este 'a;ul,
a'estea vorbes' :i de r9d9'ina 'au;elor, nu numai de efe'tele sau re;ultatul a'estora.
&ay'e a f9'ut odat9 o remar'9 uimitoare, o remar'9 difi'il de pus 8ntr6un 'onte7t. $l a
spusE H=tun'i '<nd adev9rata po;i5ie a unora va deveni 'unos'ut9, printre oameni va
prevala 'onsternarea.I Prin urmare, ne putem a:tepta la un fel de e7punere sau o
divul%are voluntar9 'are va :o'a na5iunea.
,Y- - -.- .-/- . - - - .. .-. .-. -. . --.
-.-.- -. .- .. -.-- , /- - .-.- - - .
- - .- - - . - .--- - - .- ..
--. -.- .-, -.- .-/- - '.- -. - .- .--.- -.-
--.-. -.. . .-- -. . .. --- - -. -- -.- -
- -..- . --. - . . - - . ---.-- .- .--.- --. -.
. -. .. c. --. -. -- - . -. . -.-
. .- . .- Ln.tr. 1eferire '<t se poate de 'lar9 la 'omunismul f9r9 de
!umne;euM
4n mod evident, 'omentariul se refer9 la restri'5iile de e7primare :i la reli%ia
'are era at<t de r9sp<ndit9 8n timpul lui Stalin 8n anul 1(-*, anul 8n 'are a fost dat9
le'tura. Bmul ar trebui s9 fie p9;itorul fratelui s9u, dar asta nu 8nseamn9 '9 :i al
sufletului a'estuia.
,c. -,. - --.- - - - .. a 'ontinuat &ay'e,
,-.- .-/- . .- Y.- -.- -- -- -.- /-, Y -.-
-./- . -. ..- .- --. .- - -- - -.- --.
- -- -.- -. - -.- - -- -.- -- ..
.- -. .. .-.- .. -. La''entuat de $d%ar &ay'e 8n multe dintre
le'turiM
, .- -. - . --. - . - - --.. ---.
...- --/. ...- --.- .. -..-.- --. --.
.--- ..- - -. .- . .. ---. -- .--.-
- . .-/- . .- - Y. .- -.- . --. . .- -
. .- - - -- ..- -- .-- .- .. -- -- .
.--- . ..- --.- .. ..-- . .,. - .---
- - /.- .-- -- -- -.-. - .- . . . -.-. .-.-
..- . - .. --. . .-.
1,2
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
For5a mun'itoare nu a fost ni'iodat9 'u adev9rat unit9, poate '9 a fost doar pe
h<rtie. &oali5ia =FL6&3B
2+
nu fa'e de'<t s9 '<rpeas'9 rupturile. Geor%e /eanly,
repre;entantul elementelor 'onservatoare :i Walter 1euther de la mi:'area liberal9,
sunt de mult timp 8n 'onfli't. &are dintre aripi va '<:ti%a este aproape de
'on'lu;ionat dinainte, dar 'um :i '<nd, asta vor de'ide sindi'atele da'9 s9 se uneas'9
:i va fi interesant de v9;ut a'est lu'ru. Numai 22c din for5a de mun'9 din Statele
2nite este or%ani;at9. =vertismentul dat 'apitalului este sufi'ient de 'larJ trebuie s9
devin9 mai 'on:tient so'ial :i mai responsabil. 2na dintre dileme este 8n le%9tur9 'u
lo'urile de mun'9 :i 'u v<rsta de pensionare 'are este tot la + de ani.
,-. - -- /.. -. - -- -.,-.- ..- - -. -
.- - -- - ..- .-. . ..- - -. --- --
- -- .--.- .-. . . . -..- . .
.- ..- /.-- --. Di noi 8n:ine trebuie s9 ne pre%9tim ,-..
..- -.- . . . Lseria &a;ului X1,(M
=vem ai'i o eni%m9. !in pun'tul de vedere prin 'are Fran.lin 1oosevelt a tr9it
de6a lun%ul a trei mandate :i 8n'9 pu5in, Oohn Uennedy ar fi sin%urul din a'east9
prim9 le'tur9 dat9 8n anul 1(-( 'are Hnu a tr9it pe 8ntrea%a perioad9 a mandatului
s9uI. 2nii dintre 'ei 'e studia;9 8nre%istr9rile le'turilor lui &ay'e, 'onsider9 '9
asasinarea 'elui de6al doilea pre:edinte se refer9 la asasinarea lui Uenedy, 'u toate '9
8n realitate nu a e7istat ni'i o Hdivi;are 8n 5ar9I, totu:i, divi;area 'apitalului :i for5ei de
mun'9 prin H%uvernarea dur9 a mul5imiiI apar pe deplin din 'onte7tul le'turii 8n
a'e:ti termeni. 4n 'a;ul 8n 'are un asemenea pun't de vedere este 8ntr6adev9r unul
valid, a'este evenimente 8n'9 se petre' :i 8n ;iua de ast9;i. Sau, pur :i simplu, &ay'e
%re:e:te.
,.-.. - --.- .. .- . --.-. -.- . -.
.--.-.- -. 3ar mai t<r;iu, 8n a'ela:i dis'urs, el a ad9u%atE ,- .
.- - .- .- .-.. .-- - -.- . .-.- - -
--. -. -- - . -.- .--
Nevoile sunt mari iar timpul este s'urt. =vertismentul este dire'5ionat '9tre
to5i, :i 8n mod spe'ial '9tre H'ei 'are 'ontrolea;9 sau dire'5ionea;9 investi5iile
'apitalului. Pentru '9, ,Y- -.-. - -.- -- . - . -.- -.- ... -.-
-. - . - -/.- --- -- -.-.- Lseria &a;ului X11,(M
&ay'e nu a stabilit vreo dat9, 8ns9, 8n anul 1(,A a dat unele indi'ii. H=tun'i
'<nd multe dintre insulele o'eanului, '<nd multe dintre 5inuturi vor a>un%e 8n
sub>u%area 'elor 'are nu se tem ni'i de om, ni'i de diavol, 'i mai de%rab9 se vor
2+ =meri'an Federation of Labor and &on%ress of 3ndustrial Br%ani;ations.
1,-
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
aso'ia 8n 'eea 'e ei vor pro'lama ca fiind puterni' :i drept... atun'i ai putea vedea
8n propriul t9u 5inut r<uri de s<n%e pre'um 8n a'ele perioade '<nd fratele lupta
8mpotriva fratelui.I
$ste posibil s9 se refere la 'ele 2AAA de insule ale Pa'ifi'ului de Sud pe 'are
Statele 2nite le6au a'aparat :i le6au 'ontrolat dup9 'el de6al !oilea 19;boi /ondial, la
anumite 5inuturi din =meri'a Latin9 :i =sia@ !a'9 este a:a, atun'i timpul este 8ntr6
adev9r s'urt.
La fel de uimitor este :i a'est 'omentariu f9'ut 8n anul 1(-- despre 2niunea
Sovieti'9. ,... -.-.- .-,-. ..- -. -- .- .-..
- .-- . . .-- . ,. --. -. .- . .-
-.. .- - -.-.- /.- . .-/.- ,.- .--..-
-. .-,-. . - L&a;ul X-,6Sa-M
='east9 de'lara5ie nu a fost 'larifi'at9 p<n9 8n anul 1(,,. ,. .. .-
.-.. . .. --- -- -.- -. --.. /--. . Y ..
/-.- /-.- -.- -- - --.- - . ..- -.. .--- .
--. ..- - . ..- .-.. - --. . .- -...-.- .
. . .- - - .. . .. -. .-.. .-
, --. -. .- .--. - ..- -.- .-.. - .- .
-.-. . .-.-. c. _- - .. ,- -.-- . .-.-,. 3ar
mai t<r;iu afl9mE , -.. - .- Y. .- .-.
&hina s6a tre;it :i a arun'at povara 'apitalismului miop 'e se pare '9 8n'epuse
s96i fie propria distru%ere. L9'omia uman9 este mai mare de'<t 8n5elep'iunea. !in
p9'ate, &hina a devenit supus9 unei alte forme de auto'ra5ie. S9 sper9m '9 a'um
este pe 'alea evolu5iei.
4n ultimii '<5iva ani Statele 2nite :i 2.1.S.S. s6au aflat pe 'alea destinderii.
Faptul '9 dores' o mai mare apropiere nu mai este de mult timp 'eva surprin;9tor.
Fri'a este noul inami'. /otiva5ia ar putea s9 fie fri'a sau pa'ea, dar re;ultatul final va
fi a'ela:iE 'oe7isten5a pe un nou :i mai lar% plan. 4n pre;ent, 2niunea Sovieti'9 se
8ndreapt9 8n'et '9tre !reapta, iar Statele 2nite, 8n timpul anilor T-A, 8n'et '9tre
St<n%a. Probabil '9 ambele vor 8mprumuta una de la 'ealalt9 'eva 'are s9 se
potriveas'9 nevoilor spe'ifi'e. Sistemele e'onomi'e, :i 8n mod distin't sistemele
politi'e au un %en de bariere peste 'are trebuie s9 trea'9. !e asemenea, a'estea au :i
o modalitate de a fa'e din sfin5i, diavoli.
Ne afl9m ast9;i pe mar%inea unui vul'an. #he Ou%%ernaut
2
R marile interese
8n domeniul finan'iar, 'omple7ul militaro6industrial sus5inut de &on%res se 'onfrunt9
2 Persona> fi'tiv 'are apare 8n publi'a5iile /arvel &omi's. Persona>ul apare pentru prima dat9 8n N6/en nr. 12, 8n
iulie 1(+ :i este persona>ul anta%oni' al e'hipei de supereroi mutan5i N6/en.
1,,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
'u o %enera5ie pe 'are nu o 8n5ele%e :i '9reia nu :tie 'um s96i fa'9 fa59. #inerii nu mai
pot fi 'ump9ra5i 'u mituri, slo%anuri :i 'li:ee 'are au fost at<t de bine lustruite pe
realit95ile din tre'ut. !ire'5iile sunt trasate ;ilni'J se formea;9 taberele, problemele
sunt 8n a:teptare pentru a fi 'umulate. 4n tot mai multe p9r5i se fa'e au;it9 vo'ea din
'e 8n 'e mai puterni'9 a dis'ordiei. 4ntrebarea 'are se pune este da'9, 'onstru'torii
imperialismului au au;it mesa>ul@
Fiii lui Belial s6au 8ntors. 4n =tlantida, ei au H8nvinsI, H'<:ti%<ndu6:iI astfel
propria distru%ere. Se repet9 str9ve'hiul 'onfli't dintre Fiii Le%ii Lui 2nul :i Fiii lui
Belial@ !a'9 a:a stau lu'rurile, atun'i avem 8n fa59 o provo'are 8ndr9;nea59 :i o mare
oportunitate 'are va pune la 8n'er'are sufletele oamenilor. !ar situa5ia mai poate fi
8n'9 reparat9. Ga fi de a>uns numai o reform9 drasti'9. Nu este prea t<r;iu, dar foarte
aproape de a fi.
!in neferi'ire, ne'a;urile =meri'ii se vor 'ompune din mai multe domeniiJ vor
ap9rea :i 'ri;e de alt9 natur9 pe l<n%9 'ele de natur9 politi'9, so'ial9 :i e'onomi'9. 4n
'onformitate 'u le'turile lui &ay'e, perioada dintre anii 1(+* :i 1((* va adu'e
s'himb9ri radi'ale 8n %eo%rafia emisferei vesti'e :i 8n mod spe'ial 8n =meri'a de
Nord. Fa5a Statelor 2nite 8:i va s'himba aspe'tul.
, .- -.-.-- ..- --.- ',. Y,-- -.-
-.-. --.-.- ,---,-- . .-- .- - .-. ..
--.- -.- -,- --..---., spune raportul unui %eolo% profesionist 'u %radul
de do'tor 8n %eolo%ie, fiind de 8n5eles de 'e a'esta a dorit s9 r9m<n9 anonim. &u
toate a'estea, a:a 'um era de a:teptat, el mai spune , -- .. .
--. .... -,. - -- .-- -- - .-.- ..- --.- . .
--... -.. .-.-. --.--- - .-.- ..
!up9 'are, el a mai ad9u%atE ,Y-- - ..- --.-.--
-..--- -.- .. .-.-.- . .. . .-.- .-.- - --.--
,---,- ... ,..- -- .-/. ,.- . -- - .-- /.-, Y
-- --.- -.- .-.-.. - .- --.-.- .-..- . --.- -..-
-.- .. .s -- - -. .--- '-- ..
-.-. . Y-.. . .. ---/.- .. - .. - . -..- ..-
. . ---/.- .. --..- .-. -..-- -.-.- -.- -- .
Y-.. ..- . .. .
4n anul 1(-, &ay'e a pre;isE ,.. .- .- . - --. c.
. .- ,. s . . s, .- -- - .-/.- . .-- .-
1,+
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
--.- - -. -.-
..
-. .- .-.- ., - . -..- - .-. -
_--..- c. .- Y./-. -. .- .. .- .-
-.- - ., . .- --- - .. . . --- - -. .
. ..-- - -.. - -,- .- ..-.- .- -. - -
L&a;ul X-()61+M
4n anul 1(+(, 2.S. &oast :i Geodeti' Survey au raportat '9 un mare 'utremur
a avut lo' a'olo unde nu s6au produs ni'iodat9 'utremure R 8n nordul Str<mtorii
/a%ellan, 8n apropierea =meri'ii de Sud. &hile, 'oastele de vest ale &aliforniei :i
=las.a se 'onfrunt9 'u ;%uduituri :i 'utremure. Sunt a'estea pre'ursoarele
evenimentelor 'e vor urma@
,- ..- -..- --.- - -. -. -- - .--.- -..
- --.- - -. .-- .- --.. --. .- c. .-.
- . -. .- .. . .- . . .-- --- -- -.-
- . - --. . . . .- . ---.
Y. - ..- -.- - /- . .-.-. ,..., -. ---. -.
. ,-. ..- - .- - .- -..- Ln.tr. referire la NeC Brder of
#hin%s, Noua Brdine a Lu'rurilorM -. -- ---. . - --
,c. ..- -.. . --. - -. - - _-./ . -.
.. - _-./ -. ..- - . ..- ,-.-.- .
-..- --. -./ - . -- .- .-- - Y.-.- _--.,-
2) !in feri'ire, nu am v9;ut a'east9 s'himbare a 'oastelor de vest ale ameri'ii, dar foarte bine putea s9 se fi referit la
anii 2A+* p<n9 8n 2A(*, pentru '9, 8n le'turi e7a't a:a spune, T+* :i T(*. Nu spune ni'9ieri 1(+* sau 1((*. /ai
>os se afl9 reprodu'erea fidel9 a para%rafului * din le'tura -()61+ dat9 8n 1( ianuarie 1(-,, 8ntre ora 11E,A :i
12E,A =/ .... H=s to the 'han%es physi'al a%ainE #he earth Cill be bro.en up in the Cestern portion of =meri'a.
#he %reater portion of Oapan must %o into the sea. #he upper portion of $urope Cill be 'han%ed as in the
tCin.lin% of an eye. Land Cill appear off the east 'oast of =meri'a. #here Cill be the upheavals in the =r'ti' and
in the =ntar'ti' that Cill ma.e for the eruption of vol'anos in the #orrid areas, and there Cill be shiftin% then of
the poles 6 so that Chere there has been those of a fri%id or the semi6tropi'al Cill be'ome the more tropi'al, and
moss and fern Cill %roC. =nd these Cill be%in in those periods in T+* to T(*, Chen these Cill be pro'laimed as the
periods Chen Sis li%ht Cill be seen a%ain in the 'louds. =s to times, as to seasons, as to pla'es, =LBN$ is it %iven
to those Cho have named the name 6 and Cho bear the mar. of those of Sis 'allin% and Sis ele'tion in their
bodies. #o them it shall be %iven.I iar la para%raful 12 ... H+,- What are the Corld 'han%es to 'ome this year
physi'ally@ +$- #he earth Cill be bro.en up in many pla'es. #he early portion Cill see a 'han%e in the physi'al
aspe't of the Cest 'oast of =meri'a. #here Cill be open Caters appear in the northern portions of Greenland.
#here Cill be neC lands seen off the &aribbean Sea, and !1Q land Cill appear. #here Cill be the fallin% aCay in
3ndia of mu'h of the material sufferin% that has been brou%ht on a troubled people. #here Cill be the redu'tion of
one risen to poCer in 'entral $urope to nau%ht. #he youn% .in% son Cill soon rei%n aSee Par. 1-6= beloCb. 3n
=meri'a in the politi'al for'es Ce see a re6stabili;ation of the poCers of the peoples in their oCn hands, a brea.in%
up of the rin%s, the 'li`ues in many pla'es. South =meri'a shall be sha.en from the uppermost portion to the end,
and in the =ntar'ti' off of #ierra !el Fue%o L=N!, and a strait Cith rushin% Caters. aSee ,V1 $=1#S
&S=NG$S boo.let report, p. -A. =lso see +V, =.1.$. issue of #S$ S$=1&SL3GS# d2pdatin% $arth
&han%es.dbI
1,
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
-. ..- . .- . -.. L&a;ul X11+2611M
= avut lo' o intensifi'are a a'tivit95ii seismi'e 8n estul &anadei, 8n NeC
$n%land, iar 8n ultimi ani :i 8n ;ona NeC Qor.6ului, ;one 8n 'are 'utremurele nu erau
foarte dese. 2nul dintre seismolo%ii de la Sarvard, L. !on Leet, este preo'upat de
posibilitatea 'a un mare 'utremur s9 loveas'9 8ntr6un lo' neprev9;ut 'oasta de est
8nainte de sf<r:itul a'estui se'ol. 3nforma5iile 'are vin din &arolina :i Geor%ia sunt
pu5ine, 8ns9 &oast and Geodeti' Survey au raportat 8n anul 1(+( '9 suprafa5a
us'atului din apropiere de Savannah s6a diminuat din anul 1(-- 'u mai mult de 1A
'm.
H=pele la'urilor L/arilor La'uriM vor 'ur%e 8n Golf LGolful /e7i'M mai de%rab9
de'<t pe '9ile navi%abile a:a 'um s6a dis'utat re'ent LSt. LaCren'e SeaCay
2*
M.I Di
totu:i, multe dintre ;onele din Bhio, 3ndiana :i 3llinois vor fi 8n si%uran59.
HS'himbarea polilorI despre 'are a adus o dat9 vorba &ay'e, ar putea 8ntr6
adev9r s9 provoa'e s'ur%erea /arilor La'uri '9tre /ississippi Galey, 're<nd probabil
un fluviu de dimensiunile Nilului sau =ma;onului. Se 'unoa:te faptul '9 La'urile se
8n'lin9 8n mod treptat pe dire'5ia vesti'9 R 8n pre;ent 'u o rat9 de treispre;e'e
'entimetri la 1AA de mile Lterestre, apro7. 1A .mM, :i asta numai 8n ultimul se'ol
p<n9 8n pre;ent. H=r fi bine 'a a'este '9i navi%abile s9 fie pre%9titeI, a spus L. !on
Leet, Hdar 8n pre;ent a'est lu'ru nu este luat 8n 'onsiderare.I S6a f9'ut atun'i o
referire 'lar9 la St. LaCren'e SeaCay.
,.-.- - . . - .. - .-/. .-- .-- - . ,.
- -- - . .- - - -- .- .-/.-
-- --.- .- - -. .. - _-./ Y-..---
-- .--.- -. L&a;ul X-116*M. 3nsula /anhattan :i Norfol. Gir%inia vor fi
lovite 'el mai dur a pre;is el, a'esta LNorfol. Ga.M va deveni prin'ipalul port la mare.
4n fapt, de ai'i Ldin /anhattan 3slandM este 'ondus9 a'um na5iunea printr6o mare
manipulare.
,-. .,--. . ..-.-- --- - ..- --.- .- -.
...- --- ...- -. ..- - _-./
2na dintre indi'a5iile a'elui timp este dat9 8n urm9toarele 'uvinteE ,- -.
-. . - - -. . - .- .--- - - --.-- -
.-. - Y-..- ..- .-.-- ..- /- .- .-- -
-- .- - - - .- . --- ..-
-.-.- L&a;ul X2)A6-+M $l a mai spus s9 privim /untele $tna :i a'tivitatea
vul'ani'9 raportat9 a'olo.
2* Sistemul de 'anale :i e'lu;e 'e permite marilor ambar'a5iuni s9 navi%he;e de la B'eanul =tlanti' p<n9 la /arile
La'uri.
1,)
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
&alifornia este a:e;at9 pe marea falie San =ndreas, o falie fra'turat9 p<n9 la o
ad<n'ime de 2, .m :i o lun%ime de -.21( .m. Profesorul Su%o Benioff de la
3nstitute of #e'hnolo%y, probabil 'ea mai mare autoritate mondial9 8n domeniul
'utremurelor, a de'larat '9 ora:ul Los =n%eles ar putea fi devastat 8n ori'e ;i, o
probabilitate re'unos'ut9 de mult timp. =v<nd 8n vedere num9rul mare de oameni 'e
au fost atra:i de &alifornia 8n ultimul timp, ne putem pune una dintre 8ntreb9rile da'9
nu 'umva a'est lu'ru are o semnifi'a5ie .armi'9, un subie't pe 'are 8l vom dis'uta
8ntr6un 'apitol ulterior.
,-. .- .. .- . +--. .- .-- . .--
='este lu'ruri par a se 8nt<mpla destul de departe 8n timp, dar s9 ne amintim '9
re'ent, 8n noiembrie 1(-, '<t de rapid a ap9rut, dup9 o erup5ie vul'ani'9, o nou9
insul9 pe 'oasta 3slandei. Numit9 urtse-, a'east9 insul9 a 'res'ut peste noapte
p<n9 la o 8n9l5ime de 1A metri peste nivelul m9rii :i 8n'9 se afl9 a'olo.
,.-.- ...- .-- . - .- -.- .- .
.- spunea &ay'e. ,- . .. .-- - .-- .-
.

... ='estea au fost lo'ali;ate 8n >urul insulelor Bahamas.


!es'operirea do'torului /anson Galentine 8ntre anii 1(* R 1()A, a unei stru'turi
asem9n9toare unui templu, arat9 a'urate5ea profe5iei lui &ay'e.
,Y -- --.- - - .---.- . .--.- .-/.-.
-.- -. -. -./ -.--.- . ..- --- .- --. .- -.
.- ..-,...- ,.-., -.. -- . . -.--.- .-.-
.- - c.

,. .--.- - ..,
.
.- .- . .-
- .--.- .- -.-. - ..-,...-. . ', -. -
,.- .- --- ..-,... -.- -. .- . --.. . . .
. c..-,...- .. .-- L&a;ul X+)+A61M
-2
!ar &ay'e s6a mai :i 8n:elat, iar a'est lu'ru este de;v9luit 8n predi'5ia
s'himb9rilor 5inutului din =labama din anul 1(- R 1(-*. ='estea nu au avut lo'.
2( Se pare '9 a'olo s6au des'operit 8ntr6adev9r o serie de forma5iuni suba'vati'e 8n anul 1(*, forma5iuni 'e seam9n9
foarte mult 'eea 'e au fost '<ndva drumuri di%uri sau ;iduri. 4ns9, unii dintre 'er'et9tori sunt s'epti'i 8n le%9tur9 'u
a'este des'operiri, 'onsider<ndu6le simple forma5iuni naturale :i e7ist9 astfel posibilitatea s9 aib9 dreptate, iar
&ay'e s9 se fi referit la fel 'a mai 8nainte la anul 2A*, 2A(.
-A 4n 'itatul autorului nu apare numele dar 8n le'turilor lui &ay'e a'esta este spe'ifi'at.
-1 Parante;a apar5ine autorului.
-2 =i'i, para%raful 2- din Le'tura lui &ay'e este pu5in modifi'at de '9tre autor '9r5ii. Br%inalul de la =.1.$. este
a'estaE H+,- 3n Chi'h pyramid or temple are the re'ords mentioned in the readin%s %iven throu%h this 'hannel on
=tlantis, in =pril, 1(-2@ aa-,b seriesb +$- =s %iven, that temple Cas destroyed at the time there Cas the last
destru'tion in =tlantis. Qet, as time draCs ni%h Chen 'han%es are to 'ome about, there may be the openin% of
those three pla'es Chere the re'ords are one, to those that are the initiates in the .noCled%e of the Bne GodE #he
temple by 3ltar Cill then rise a%ain. =lso there Cill be the openin% of the temple or hall of re'ords in $%ypt, and
those re'ords that Cere put into the heart of the =tlantean land may also be found there 6 that have been .ept, for
those that are of that %roup. #he 1$&B1!S are BN$.I
1,*
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
Ln.tr. !up9 p9rerea mea, &ay'e nu se refer9 la se'olul 8n 'are a tr9it el, 'i la unul viitor. =m multe
motive pentru 'are spun a'est lu'ru, dar nu am ni'i spa5iul :i ni'i timpul ne'esar s9 le e7pun ai'i.
&ine 8l va studia pe &ay'e 'u aten5ie, 8:i va da seama de a'est lu'ru. Nu am ni'i 'ea mai mi'9
8ndoial9 '9 le'turile au fost trans'rise 'ore't de steno%rafa dumnealui, d6na Gladys !avis. !a'9 dl.
&ay'e spunea T- sau T-* era 8n mod evident vorba de anul 2A- sau 2A-*, iar atun'i '<nd spune
anul 8n mod 'omplet, :i d6na !avis 8l reprodu'e 8n mod 'ore't :i 'omplet. Fiii lui Belial vor '9uta
8ntotdeauna s9 indu'9 8n eroare spun<nd '9 a'e:ti ani au tre'ut, nu s6a 8nt<mplat nimi', iar &ay'e s6
a 8n:elat. $ste bine s9 fim aten5iP S9 nu ne l9s9m 8n:ela5i de a'e:ti Fii ai lui Belial, 'are se afl9 printre
noi, dar 'are nu sunt 'unos'u5i sub a'east9 denumire. G9 re'omand s9 'iti5i pe a'east9 tem9 'artea
s'ris9 de !avid !avidson, H#he Great Pyramid R 3ts !ivine /essa%eI, 'arte 8n trei volume, prima
edi5ie ap9rut9 fiind 8n anul 1(2, :i ultima edi5ie, 'ea de6a noua, 8n anul 1(1, :i 'artea d6lui Oohn
Gan =u.en, H2A-* 6 #he Great Pyramid #imeline Prophe'yI 'are a ap9rut 8n anul 2A12M.
4n mod natural apare :i 8ntrebareaE !e 'e toate a'este tulbur9ri :i erup5ii
vul'ani'e au lo' a'um 8n Statele 2nite, :i 8n mod spe'ial, de 'e 8n a'east9 perioad9@
#rebuie oare s9 se 8nt<mple toate a'estea@ Le'turile lui &ay'e indi'9 anumite motive
'are par s9 fie uimitoare, toate a'estea se 8nt<mpl9 din 'au;a p9'atelor omului. B
dat9, la 8ntrebarea 8n le%9tur9 'u petele solare, el a spusE
, - -.-- -. ./ - --.--. --. ..- .-. .
.- .-. .-.-./ - --. . / . --- .. ---.-. ..
.-- .. - -,-- .-.- - - .. .- - -.--
.- . -. . -.- -- .-.- - - .. --
.- .- . ---. . -.- -.- - - - .. . - .-
..- - .- -- .- - -. - -.- .- - ,.-.
-- --.- .. . ..,. . -.- . - -- - -- -.-
+- -- - .-.- - .- -. --. ,-, -.-
.-. .-. . .. -.- -. -..- . -., -.. .
,-. .-.- ..-- --..- .-..
./.- -. .-/- . . - --- - .. -.- Lprin
intermediul petelor solareM .- .--- --.- /.. -.,-.- --- -.- -.
.. --- - L&a;ul X+)+)61M
--
!a'9 a'est lu'ru este adev9rat, Soarele are o sensibilitate 'are, se pare '9, nu
a mai avut6o ni'iodat9 8nainte. &ay'e a e7pli'at a'est lu'ru 8n modul urm9torE ,Y.-
-- 1eprodu'erea e7a't9 a parafrafului 1- din le'tura +)+)61 esteE H=s the sun is made to shed li%ht and heat upon
GodTs 'hildren in the earth, it is then of that 'omposition of Chi'h man is made, or of that termed the earthJ yet,
as ye have seen and .noC, there is solid matter, there is li`uid, there is vapor. =ll are one in their various sta%es of
'ons'iousness or of a'tivity for Chat@ /an 6 GB!LQ /=NP Qet Chen these be'ome as in defian'e to that li%ht
Chi'h Cas 'ommanded to mar'h, to shoC forth the LordTs %lory, Sis beauty, Sis mer'y, Sis hope, 6 yea, Sis
patien'e, 6 do ye Conder then that there be'ome refle'ted upon even the fa'e of the sun those turmoils and strifes
that have been and that are the sin of man@I
1,(
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
-.- --- - .- .-. . ,--. . .-.- .- .-
. --. --..- -.- .- .-. - .. .- - -.- .-- -
- -- .- .--- -../.- --.--. - -- -.- ..- --.
. --.- -,-. - -. . - -. .- ..
./- !up9 'are, el a venit 'u urm9torul avertismentE ,Y- . --- . .
--- -- -- .,- . --. -. -.-- .--- --.- /..
-.- . . .- -. -.-.-- ../--- .- .-.-.
-. - . - . -- -- .. --.- -- .-.- + --..--. .-.-
--.-. /.. -. .-.- - - .. -.- .- .--- ..
-. . -- - L&a;ul X+)+)61M
-,
4n data de -A o'tombrie 1(*, Courier./ournal din Louisville, Uentu'.y,
ap9rea 'u urm9torul arti'olE HFurtunile de pe suprafa5a Soarelui au provo'at ieri
ample interferen5e 'u 'omuni'a5iile din banda de 2nde S'urte... Produse de
a'tivitatea unui %rup de erup5ii solare din anumite ;one 'u a'tivitate ma%neti'9
intens9 ale '<mpului ma%neti' din >urul Soarelui... Se 'onsider9 '9 a'tivitatea
'res'ut9 are le%9tur9 'u a:a6;isul Tan 'u Soare furiosT din anul 1((. =nul viitor este
de a:teptat s9 fie v<rful a'tualului 'i'lu de 11 ani de a'tivitate solar9.I
Pe 1A au%ust 1((, la Brbitin% Solar Bbservatory a fost lansat satelitul BSB
, a'esta va furni;a dup9 spusele =.P. H'ele mai importante informa5ii 8n le%9tur9 'u
furtunile solare 'are 8ntrerup 'omuni'a5iile radio de pe P9m<nt, :i 'are sunt un
poten5ial peri'ol pentru astronau5ii 'e ;boar9 8n spa5iul 'osmi'.I 4n mod deosebit,
oamenii de :tiin59 sunt interesa5i de ra;ele de 8nalt9 ener%ie 'are sunt 8mpr9:tiate prin
spa5iu de 'e au lo' e7plo;iile solare R erup5iile violente de tip termonu'lear de pe
suprafa5a Soarelui 'are trimit furtuni de radia5ie prin spa5iu 'osmi' :i 'are
influen5ea;9 aurora boreal9 :i eventual vremea, via5a s9lbati'9 :i 'hiar 'utremurele de
pe a'east9 planet9.
=stfel, le%ea a'5iunii :i rea'5iunii R .arma R ar putea fi 'u adev9rat o le%e
universal9. &ay'e a insistat mereu :i mereu pe faptul '9, tulbur9rile, 'onfli'tele :i
revoltele din tre'ut, din pre;ent :i din viitor, sunt re;ultatul neas'ult9rii omului. !a'9
a'est lu'ru este adev9rat, atun'i pasa>ul din Biblie 'are spune, HS9 nu v9 l9sa5i 8n:ela5i
Lde aparen5eM, pentru '9 !umne;eu nu poate fi bat>o'oritI 'ap9t9 astfel un nou
8n5eles. Le%ea 'au;ei :i efe'tului ar putea mer%e mult mai departe de'<t se 'redea
p<n9 a'um posibil.
-, 1eprodu'erea e7a't9 a para%rafului 1 din le'tura +)+)61 esteE HSoC do they affe't man@ SoC does a 'ross Cord
affe't thee@ SoC does an%er, >ealousy, hate, animosity, affe't thee =S a son of God@ 3f thou art the father of
same, oft ye 'herish same. 3f thou art the re'ipient of same from others, thy brethren, hoC does it affe't thee@
/u'h as that 'onfusion Chi'h is 'aused upon the earth by that Chi'h appears as a sun spot. #he disruption of
'ommuni'ations of all natures betCeen men is Chat@ 1emember the story, the alle%ory if ye 'hoose to 'all it su'h,
of the toCer of Babel.I
1+A
Edgar Cayce Despre Originea i Destinul Omului
&=P3#BL2L 2NSP1$K$&$
SBS31$= NB33 B1!3N3
= neC era of %reat e7pe'tation is upon us.
1+1