Sunteți pe pagina 1din 4

ERELE GEOLOGICE ALE PMNTULUI

ERE, PERIOADE, ETAJE I SUBETAJE Vrst a abs.


Mil. ani

Ere principale

Perioade / Sisteme

Serii ere HOLOCEN

Etaje i subetaje
DUNKERQUTIAN FLANDRIAN TYRRENIAN

0,01-

CUATERNAR

PLESTOCEN

SICILIAN CALABRIAN VALAHIAN

1,8ROMANIAN

PELENDAVIAN SIENSIAN

N E O Z O I C (T E R I A R)

PLIOCEN
DACIAN

PARSCOVIAN GEIAN BOSPHORIAN

6,1-

PONIAN

PORTAPERIAN ODESSIAN

NEOGEN

MOLDAVIAN

SUPERIOR

MEOIAN

GEIAN JITIAN CHERSONIAN

MIOCEN

SARMAIAN

BASARABIAN VOLHINIAN BUGLOVIAN

MEDIU

BADENIAN

KOSSOVIAN LANGHIAN BURDIGALIAN ACVITANIAN CHATIAN

16,523,237-

INFERIOR OLIGOCEN

STAMPIAN / RUPELIAN PRIABONIAN / BARTONIAN LUTEIAN CUISIAN THANETIAN

PALEOGEN

SUPERIOR

EOCEN

MEDIU INFERIOR

55-

PALEOCEN

MONTIAN DANIAN

CRETACIC

SUPERIOR

65-

Z O I CM E Z O

MAESTRICHTIAN

SENONIAN

CAMPANIAN SANTONIAN CONIACIAN TURONIAN CENOMANIAN

86100-

ALCIAN

INFERIOR

APTIAN BARREMIAN NAUTERIVIAN

NEOCOMIAN

VALANCINIAN BIRRIASIAN TITNONIC / PORTLANDIAN

SUPERIOR

MALM

RIMERIOGIAN OXFORDIAN CALLOVIAN

JURASIC

MEDIU

DGGER

BATNONIAN BAJOCIAN AALENIAN TOARCIAN DOMERIAN

INFERIOR

LIAS

CARIXIAN SINEMURIAN HETTANGIAN RHAEIAN SEVATIAN

NORIAN

ALAUNIAN LARIAN TUVALIAN

SUPERIOR
CARNIAN

JULIAN CORDEVOLIAN

TRIASIC

LADINIAN

LOMGOAARDIAN FASSANIAN ILLYRIAN

MEDIU
ANISIAN

PELSONIAN BYTHINIAN AEGEEAN

INFERIOR 230-

WERFENIAN

CAMPILIAN SEISIAN THURINGIAN SAXONIAN AUTUNIAN STEPHANIAN WESTPHALIAN NAMURIAN

PALEOZ

SUPERIOR

PERMIAN CARBONIFER

INFERIOR SUPERIOR SILEZIAN

260-

INFERIOR

DINANIAN

VISEAN TOURNASIAN FANSNNIAN FRASNIAN GIVETIAN EDUVINIAN EMSIAN

SUPERIOR

DEVONIAN

MEDIU

INFERIOR

SIEGENIAN GEDINNIAN

O I C (P R I M A R)

SILURIAN

SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR

LUDLOWIAN WENLOCKIAN CLANDOVERIAN ASMOILLIAN CARADOCIAN LANDEILIAN

ORDOVICIAN
INFERIOR

325-

LLANVIRNIAN ARENIGIAN TREMADOCIAN

345360370-

SUPERIOR

POSTDANIAN ACADIAN GEORGIAN VERENGIAN DASLANDIAN

CAMBRIAN

MEDIU INFERIOR

(ARHEOZOIC)PRECAMBRIAN

SUPERIOR

SUPERIOR MEDIU

PROTEROZOIC

395-

SCANDINAVIA

GOTHIAN SVECOCARELIAN

435-

ARCHEAN

INFERIOR

INFERIOR

PRESVECOCARELIAN

450-