Sunteți pe pagina 1din 9

MODIFIED TRUE/FALSE

1. Pedagogia reprezintă ştiinţa de sinteză a educaţiei, în condiţiile în care pedagogia apare ca ştiinţă
pozitivă.
2. Transdisciplinaritatea este o modalitate de organizare a conţinuturilor.
3. Curriculum de suport este materialul elaborat numai pentru profesori.
4. Sistemul de învăţământ este structurat numai pe niveluri de şcolaritate.
5. Educaţia informală depăşeşte ca durată şi experienţă educaţia formală.
6. Activităţile de reciclare, de reorientare profesională sunt acţiuni paraşcolare ale educaţiei
nonformale.
7. Ciclurile curriculare reprezintă periodizări ale şcolarităţii, grupând mai mulţi ani de studiu, fără a
se suprapune pe nivelurile sistemului de învăţământ.
8. Curriculum la decizia şcolii are o pondere mai mare în şcoala generală.
9. Curriculum la decizia şcolii are o pondere mai mare în liceu.
10. Selecţia conţinuturilor se realizează simultan pe diferite categorii de considerente.
11. Idealul educaţional este intenţionalitatea cu cel mai slab grad de generalizare.
12. Idealul educaţional este intenţionalitatea cu cel mai mare grad de generalizare.
13. Educaţia este un proces continuu şi permanent, deoarece se întinde pe tot parcursul vieţii.
14. Educaţia nu este un fapt pluridimensional, deoarece exprimă numai o realitate psihologică.
15. Educaţia ca acţiune socială se raportează la mai multe modele de personalitate.
16. Idealul educaţional formulează modelul de personalitate dorit la un moment dat.
17. Educaţia ca acţiune socială se raportează la un model de personalitate.
18. Educaţia formală este educaţia organizată sistematic în instituţiile nonşcolare.
19. Educaţia informală nu depăşeşte ca durată şi experienţă educaţia formală.
20. „Noile educaţii” se regăsesc, în cadrul curriculumului şcolar, în noi tipuri de conţinuturi.
21. Cele mai semnificative mesaje informale sunt transmise prin mass-media.
22. Educaţia morală este una din componentele clasice ale educaţiei integrale.
23. Educaţia pentru comunicare şi mass-media este una din componentele clasice ale educaţiei
integrale.
24. Educaţia pentru participare şi democraţie este una din componentele clasice ale educaţiei
integrale.
25. Educaţia economică şi casnică modernă este una din componentele clasice ale educaţiei integrale.
26. Educaţia estetică este una din componentele clasice ale educaţiei integrale.
27. Educaţia tehnologică este una din componentele clasice ale educaţiei integrale.
28. Educaţia religioasă este una din componentele clasice ale educaţiei integrale.
29. Educaţia relativă la mediu este una din componentele „noilor educaţii”.
30. Educaţia interculturală este una din componentele „noilor educaţii”.

1
31. Comisia Internaţională pentru Educaţie din cadrul UNESCO a iniţiat patru axe pentru educaţia
viitoare.
32. Trunchiul competenţelor de bază poate fi garantat pe durata întregii vieţi.
33. Funcţiile educaţiei instituţionalizate se modifică în sensul aplicării principiului educaţiei
permanente.
34. În contextul evoluţiilor actuale, formarea profesională iniţială se află într-un decalaj continuu faţă
de piaţa muncii.
35. Socializarea realizată exclusiv prin educaţia formală are efecte limitate.
36. Asocierea ofertei de educaţie informală şi nonformală asigură diversificarea educaţiei adulţilor.
37. Societatea civilă nu are dreptul de a controla şi de a participa la decizii privind oferta
educaţională şi resursele pe care ea le implică.
38. Curriculumul informal se referă la experienţele de învăţare oferite de alte medii educaţionale
(mass-media, instituţii culturale, viaţa cotidiană etc.)
39. Curriculumul subliminal se referă la experienţele de învăţare oferite de alte medii educaţionale
(mass-media, instituţii culturale, viaţa cotidiană etc.)
40. Scopul stabileşte achiziţii ample şi complexe.
41. Obiectivul stabileşte achiziţii ample şi complexe.
42. Organizarea pluridisciplinară nu este recomandată pentru organizarea conţinuturilor în cadrul
ciclului curricular de specializare.
43. Demersuri educative de tip integrat şi interdisciplinar sunt promovate de organizarea modulară a
conţinuturilor.
44. Obiectivul stabileşte achiziţii specifice, concrete, testabile, controlabile, după scurt timp.
45. Timpul de învăţare este o componentă-nucleu a curriculumului şcolar.
46. Timpul de învăţare este o componentă complementară a curriculumului şcolar.
47. Curriculum este întreaga experienţă de formare şi învăţare propusă prin şcoală şi prin activităţi
extraşcolare.
48. Obiectivele de referinţă precizează rezultatele aşteptate pe parcursul unui an şcolar.
49. Scopul stabileşte achiziţii specifice, concrete, testabile, controlabile, după scurt timp.

MULTIPLE CHOISE
1. Obiectul de studiu al pedagogiei este:
a. educaţia
b. teoria educaţiei, teoria curriculumului, teoria instruirii, teoria evaluării
c. procesul de învăţământ

2
2. În raport de complementaritate cu educaţia formală se află:
a. educaţia informală
b. educaţia permanentă
c. autoeducaţia
d. educaţia nonformală
e. „noile educaţii”

3. Problematica lumii contemporane este reflectată în:


a. educaţia permanentă
b. autoeducaţie
c. cele patru axe ale educaţiei viitoare
d. „noile educaţii”
e. modelul învăţării depline

4. Demersuri educative de tip integrat şi interdisciplinar sunt promovate de:


a. organizarea transdisciplinară a conţinuturilor
b. organizarea pluridisciplinară a conţinuturilor
c. organizarea multidisciplinară a conţinuturilor
d. organizarea modulară a conţinuturilor

5. Realizarea educaţiei ca un proces natural, fără influenţe sociale şi intervenţii educative


este propusă de:
a. J.A. Comenius
b. J.J. Rousseau
c. J.F. Herbart

6. Modalitatea practică prin care implementarea „noilor educaţii” ar putea conduce la


supraîncărcarea programelor şcolare este:
a. crearea unor module interdisciplinare, în cadrul disciplinelor tradiţionale;
b. introducerea lor ca discipline distincte;
c. introducerea de mesaje privind noile conţinuturi în cadrul disciplinelor clasice

7. Modalitatea practică prin care implementarea „noilor educaţii” este cea mai frecventă şi
cea mai eficientă, dar mai greu de realizat este:
a. introducerea lor ca discipline distincte;
b. crearea unor module interdisciplinare, în cadrul disciplinelor tradiţionale;

3
c. introducerea de mesaje privind noile conţinuturi în cadrul disciplinelor clasice

8. Specific educaţiei este:


a. caracter prospectiv
b. caracter naţional, dar nu şi universal
c. caracter universal, dar nu şi naţional

9. Activităţile de reciclare, reconversie/reorientare profesională sunt specifice:


a. educaţiei formale
b. educaţiei nonformale
c. educaţiei informale

10. În structurarea teoriei curriculumului, elementele-nucleu sunt reprezentate de:


a. Finalităţi, evaluare, conţinuturi
b. Conţinuturi, timp de învăţare, evaluare
c. Finalităţi, conţinuturi, timp de învăţare
d. Conţinuturi, strategii de predare-învăţare-evaluare

11. Completaţi atributul corect : Obiectivele operaţionale sunt enunţuri cu caracter …………
care anticipează o modificare (schimbare) în personalitatea educatului ca urmare a
implicării acestuia într-o activitate instructiv-educativă.
a. spontan
b. abstract
c. general
d. concret

12. Desemnaţi formularea corectă :


a. Curriculum la decizia şcolii nu este obligatoriu 100%.
b. Ariile curriculare şi ciclurile curriculare sunt structuri care nu pot fi puse în
legătură
c. Programa şcolară nu face parte din curriculum scris sau oficial.

13. Criteriile pedagogice care stau la baza alegerii conţinuturilor şcolare fac parte din:
a. considerentele personale ale cadrelor didactice
b. considerentele teoretice
c. considerentele de politică educaţională

4
d. considerentele Comisiei Internaţionale ale Educaţiei
e. metodologia aplicării noului curriculum

14. Ansamblul de discipline şcolare care au în comun obiective comune de formare se


regăsesc în:
a. ciclul achiziţiilor fundamentale
b. aria curriculară Tehnologii
c. Planul-cadru de învăţământ
d. Ciclul de specializare
e. Curriculum-nucleu

15. Ariile curriculare rămân aceleaşi pe durata:


a. învăţământului primar
b. şcolarităţii obligatorii şi a liceului
c. unui ciclu curricular
d. primelor două cicluri curriculare

16. Ghidurile metodologice fac parte din:


a. curriculum-nucleu
b. curriculum informal
c. curriculum de suport
d. curriculum subliminal
e. curriculum la decizia şcolii

17. Cadrul didactic stabileşte (formulează):


a. obiectivele generale
b. obiectivele operaţionale
c. obiectivele-cadru
d. obiectivele de referinţă
e. scopurile specifice

18. Achiziţiile ample şi complexe, verificabile după intervale de timp mai mari sunt
formulate prin:
a. idealul educaţional
b. scopurile generale şi specifice ale ciclurilor curriculare
c. obiectivele operaţionale

5
d. finalităţile educaţionale
e. curriculum recomandat

19. Gruparea obiectelor de studiu pe şapte arii curriculare pentru tot învăţământul
preuniversitar se regăseşte în:
a. curriculum-nucleu
b. curriculum la decizia şcolii
c. planul-cadru
d. curriculum naţional
e. ciclurile curriculare

20. Ciclul de observare şi orientare cuprinde clasele:


a. clasele I-II
b. clasele III-VI
c. clasele VII-IX
d. clasele X-XI
e. clasele XII-XIII

21. Activităţile educative au caracter opţional sau facultativ în cadrul:


a. educaţiei formale
b. educaţiei nonformale
c. educaţiei informale

22. Acţiuni paraşcolare şi perişcolare sunt specifice:


a. educaţiei formale
b. educaţiei nonformale
c. educaţiei informale

23. Care din funcţiile îndeplinite de manualul şcolar, susţine cel mai bine dezvoltarea
motivaţiei învăţării:
a. funcţia de informare
b. funcţia de formare
c. funcţia de antrenare
d. funcţia de autoinstruire

24. Politicile educaţionale în domeniul organizării conţinuturilor şcolare promovează:

6
a. organizarea monodisciplinară
b. multidisciplinaritatea
c. pluridisciplinaritatea
d. transdisciplinaritatea
e. interdisciplinaritatea

25. Condiţia fundamentală pe care trebuie s-o îndeplinească un manual şcolar este aceea de:
a. a îndeplini funcţii informative şi normative
b. a detalia conţinutul programei şcolare
c. a îndeplini funcţii de autoinstruire şi de antrenare a capacităţilor cognitive

MATCHING
Analizaţi conţinutul celor două părţi ale frazei şi stabiliţi legătura dintre ele, notând numărul întrebării şi
marcând varianta considerată corectă:
a. dacă ambele sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele
b. dacă ambele sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală între ele
c. dacă prima este adevărată şi a doua este falsă
d. dacă prima este falsă şi a doua este adevărată
e. dacă ambele sunt false

1. Educaţia este o realitate psihologică, individualistă. Educaţia este abordată şi din punct de
vedere biologic.

2. Caracterul naţional al educaţiei se situează la intersecţia conceptului de cultură cu cel de


educaţie. Prin conţinut, structură, obiective şi conţinut, educaţia nu trebuie să răspundă
realităţilor internaţionale.

3. Caracterul prospectiv al educaţiei reflectă posibilitatea de anticipare a viitorului. Educaţia


îşi propune să educe oameni pentru societăţi care nu există încă.

4. Noile educaţii sunt răspunsuri la problematica lumii contemporane. Noile educaţii au


început să fie implementate în programe educaţionale naţionale.

5. Comisia Internaţională a Educaţiei a avansat patru direcţii/axe pentru dezvoltarea viitoare


a educaţiei. Autoeducaţia reprezintă o componentă a educaţiei permanente.

7
6.
    

presupune şi să înveţi a avea spirit critic.


    

    

 

este o dimensiune a educaţiei interculturale şi una din cele patru axe ale educaţiei
viitoare.

7. Funcţiile educaţiei instituţionalizate se modifică în sensul aplicării principiului educaţiei


permanente. Sistemul de învăţământ nu este un subsistem al educaţiei permanente.

8. Curriculum de suport este dat de experienţele de învăţare oferite elevilor. Curriculum


scris are caracter oficial.

9. Planul-cadru nu stabileşte numărul minim şi maxim de ore pentru fiecare arie curriculară.
Ariile curriculare au în comun obiective de formare.

10. Ariile curriculare reprezintă grupaje de discipline care au în comun anumite obiective de
formare. Obiectele de studiu sunt grupate pe şapte arii curriculare pentru tot învăţământul
preuniversitar.

11. Programa şcolară este echivalentă cu curriculum scris sau oficial. Noile programe şcolare
sunt realizate pe arii curriculare.

12. Ciclurile curriculare reprezintă periodizări ale şcolarităţii, grupând mai mulţi ani de
studiu, care au în comun anumite finalităţi. Ariile curriculare grupează discipline care au
în comun anumite obiective de formare.

13. Curriculum la decizia şcolii are o pondere mai mică în şcoala generală. Curriculum la
decizia şcolii are o pondere mai mare în liceu.

14. Idealul educaţional este intenţionalitatea cu cel mai mare grad de generalizare. Modelul
de personalitate solicitat de societate la un moment dat este formulat de idealul
educaţional.

15. Educaţia formală este educaţia organizată sistematic în instituţiile şcolare. Educaţia
informală nu depăşeşte ca durată şi experienţă educaţia formală.

8
16. Educaţia ca acţiune socială se raportează la un model de personalitate. . Modelul de
personalitate solicitat de societate la un moment dat este formulat de idealul educaţional.

17. „Noile educaţii” se regăsesc, în cadrul curriculumului şcolar, în noi tipuri de conţinuturi.
Educaţia relativă la mediu este una din componentele „noilor educaţii”

18. Educaţia pentru comunicare şi mass-media este una din componentele „noilor educaţii”.
Educaţia tehnologică este una din componentele „noilor educaţii”.

19. Educaţia interculturală este una din componentele clasice ale educaţiei integrale. Educaţia
religioasă este una din componentele „noilor educaţii”.

20. Curriculumul formal se referă la experienţele de învăţare oferite de alte medii


educaţionale. Curriculum scris sau oficial poate face recomandări pentru curriculum la
decizia şcolii.

21. Organizarea pluridisciplinară este recomandată pentru organizarea conţinuturilor în cadrul


ciclului curricular de specializare. Ciclul curricular de specializare cuprinde clasele X-XI.

22. Manualul şcolar face parte din curriculum de suport. Condiţia fundamentală pe care
trebuie s-o îndeplinească un manual şcolar este aceea de a detalia conţinutul programei
şcolare.

23. Abordarea integrată a disciplinelor nu se poate realiza în jurul unei singure discipline.
Organizarea modulară a conţinuturilor valorifică demersurile educative de tip integrat.

24. Politicile educaţionale în domeniul organizării conţinuturilor şcolare promovează


multidisciplinaritatea. Organizarea modulară a conţinuturilor antrenează competenţe de
tip interdisciplinar.

25. O structură de conţinut organizată modular nu poate fi parcursă independent de restul


sistemului din care face parte. Interdisciplinaritatea se realizează prin juxtapunerea de
cunoştinţe, informaţii, metode.