Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Drept, USM Studentul anului IV Dumitru Slonovsc$i

Profesor: Alina avga Criminologie 1 !1 ! "1#

C%IMI&'(')I* + S'&DA, VIC-IM'(')IC Prezentul sondaj a fost efectuat n perioada 07.12.13 10.12.13, fiind intervievate 26 de persoane de sex feminin care au r spuns afirmativ la ntre!area "#i fost sau nu victima infraciunii$%, cu v&rsta cuprins ntre 1' 3( de ani. )ntre! rile care au fost adresate victimelor au fost* + #i fost sau nu victima atentatului criminal$ + ,ac da, ce fel de infrac-iuni$ + . considerai vinovat sau nu$ + #i ripostat sau nu$ + #i declarat sau nu despre fapta s v&rit $ ,ac nu, de ce$ + # fost sau nu sancionat infractorul$ .i s+a recuperat prejudiciul cauzat$ + #i fost satisf cut de actul justiiei$ + . este cunoscut infractorul$ 1! A c.rui tip de infraciune ai fost victim./ /a aceast ntre!area r spunsurile au fost diferite, cumul&nd 10 infrac iuni diferite. 0 spunsurile au fost* a. furt + 6 !. jaf + 2 c. antaj + 3 d. ameninare 1 e. violare de domiciliu 1 f. viol 1 2. t&l3 rie 1 3. pun2 ie 3 i. escroc3erie 3 j. r pirea mijlocului de transport 1
Fu rt 1 2% 12% 4 % 4 % 4% 18% 8% 12% 4% Jaf 2 2% an taj Am en in are Violare d ed om iciliu Viol Tlh rie P u n g ie !"croch erie #$ irea m ijlocu lu id e tran "$ ort

! V. considerai vinovat sau nu/ 0 spunsurile date la aceast ntre!are au fost* da, nu sau posi!il. 4urprinz tor, r spunsul afirmativ a fost dat n aproape jum tate de cazuri, mai exact 11. 0 spunsul "posi!il%, a fost ns dat doar ntr+un sin2ur caz, cel al infraciunii de violare de domiciliu.

4% &a ' u %4% Po" i(il

42%

#! Ai ripostat sau nu/ )n privina replicilor date atacului adversarului, acestea au fost 15, preval&nd sau nu n dependen de v&rsta persoanei, i anume* a. 1' + 21 ani n 7 cazuri din 106 !. 26 + 3' n 7 cazuri din 16.
V) r" tade 18 * 2% de a ni a+ic timelor V) r" tade 2/ * .0 de a ni a+ic tim elor

.-% 44% %/% ,-%

# i$o" ta t

' e*ri$o" ta t

# i$o" ta t

'e*ri$o" ta t

0! Ai declarat sau nu despre fapta s.v1rit./ Dac. nu, de ce/ 4pre deose!ire de faptul dac persoanele au ripostat sau nu atacului adversarului, victimele care au declarat despre fapta s v&rit asupra sa sau nu, sunt mai pu ine. 7ai exact este vor!a despre 11 cazuri de declarare, restul 11, fiind stopate de* + nencrederea n or2anele de drept6 + crezul c unele aciuni vor nceta de la sine 8 antajul sau amenin area9 6 + tratarea cu ne+seriozitate a pro!lemei 8amenin area sau furtul96 + prejudiciul cauzat mic 8furt9.
& ec la ra reainfra c iunilor 1oti+ele nedec la r rii
1.% 2-% 42% %8% 4,%

2-% ' e2ncrederea2norg a nele de dre$t 3re4 ul ca ciunile +or 2ncetade la" ine T ra ta reacune*" erio4 ita te a$ro(lem ei

& ecla ra te

'edecla ra te

Prejudiciul ca u4 a tm ic

2! A fost sau nu sancionat infractorul/ Vi s+a reparat pre3udiciul cau4at/ 0 spunsurile la aceste dou ntre! ri au fost n concordan cu cele de la punctul analizat anterior, i anume dac a fost sau nu declarat fapta s v&r it , ns cu un rezultat cu mult mai 2rav pentru acestea dou . 0espectiv, comparativ cu ntre!area anterioar , la care s+a rezultat cu 11 cazuri de declarare a faptei, infractorul a fost sancionat ntr+un final n 7 cazuri iar prejudiciul cauzat a fost reparat doar n 6 cazuri.
5nfra c torii " a nc iona i din tota lul c elor dec la ra i 5nfra c torii " a nc iona i din tota lul infra c iunilor c omi" e
2,% /4%

./% ,.%

6 a nciona t

' e*" a nciona t

6 a nciona i

' e*" a nciona i

# e$a ra rea$rejudic iului c a u4 a t 2n c a 4 ul dec la r rii infra c iunii


14% Victim ele c rora li " *are$a ra t $rejudiciul ca u4 a t Victim ele c rora nuli " *are$a ra t $rejudiciul ca u4 a t

8/%

5! Ai fost sau nu satisf.cut de actul 3ustiiei/ )n privina acestei ntre! ri, am o!servat o stare de nesatisfacere a celor intervieva i privitor la actul de nf ptuire a justiiei. #cetia, sunt mai puin optimiti n privina rezultatelor care pot fi oferite n cazul adres rii la or2anele de drept pentru ajutor, pentru unii fiind i un motiv n plus pe viitor de a nu se adresa or2anelor de ocrotire a normelor de drept. #l ii, ns , dimpotriv , fiind satisf cu i de ac iunile ntreprinse n cazul acestora, au declarat c au o deplin ncredere n justi ia din ara noastr . 0ezultatele sunt urm toarele* a. da + 5, aceste victime deriv din cele 7 care au o! inut sancionarea infractorului 8sau din cele 6, c rora li s+a reparat prejudiciul cauzat96 !. nu + 1, aceste victime deriv din cele 11 care au declarat infrac iunea dar care nu s+a rezultat cu sancionarea infractorului 859 i:sau recuperarea prejudiciului cauzat 819.
Vic timele " a ti" f c ute din tota lul c elor c a re a u o(inut " a nc iona rea infra c torului i re$a ra rea$rejudic iului Vic tim ele " a ti" f c ute din tota lul c elor c a re a u dec la ra t infra c iunea

4.% %,%

%%%

4%%

6 a ti" f cui

'e" a ti" f cui

6 a ti" f cui

' e" a ti" f cui

#ata d e "ati"facere a +ictimelor d in totalu l celor a"u $ ra crora "*a $ rod u " in fraciu n ea
1%%

8%% T ota lul + ictim elor " a ti" f cute de a ctul de ju" tiie $ri+ind" a nciona reainfra ctorilor i re$a ra rea$rejudiciului ca u4 a t T ota lul de fa cto a l+ ictim elor ca re r m ) nne*decla ra te " a une*" a ti" f cute

6! V. este cunoscut infractorul/ 0eferitor la acest ntre!are, cum era i de ateptat, r spunsurile au fost diferite. ;nii au r spuns c nu cunoteau i nici nu aveau de unde s cunoasc infractorii anterior comiterii faptei iar al ii au r spuns c da, cunoteau persoanele care au s v&r it infraciunea mpotriva acestora sau a !unurilor lor. 0espectiv, consider c am ajuns nc la un important aspect, care serve te ca un important factor ce ar putea facilita s v&rirea infraciunilor, i anume luarea de cunotin a viitorului f ptuitor din timp cu viitoarea victim sau !unurile acesteia prin analizarea i studierea lor pe o perioad relativ ndelun2at pentru constatarea at&t a amplas rii !unului, caracterului i personalit ii victimei c&t i a momentului i modului de trecere a ideilor criminale n fapt. 0 spunsurile au fost urm toarele* a. da ( !. nu + 17
& a tele c u $ri+ire la5nfra c iunile7 +ic tim ele c roraa nterior mom entului c omiterii a c iunii infra c iona le c unoa tea u" a u nu infra c torul
1-% 1-% 2-% 1-%

& a tele $ri+ind fa $tul da c +ic tim a i infra c torul " ec uno tea ua nterior m om entului c omiterii a c iunii infra c iona le
.%% /%% & a ' u

1-%

4-% F urt a nta j Am enina re Viola re de dom iciliu ! " crocherie # $iream ijlocului de tra n" $ort