Sunteți pe pagina 1din 9

Brown 12 Bazic Col 13.

Brown 12 Bazic Col 13.9

Gromovnic din batrani


Textele urmatoare fac parte din scrierea denumita "Gromovnic". Gromovnicul este o carte vec e populara cu caracter astrolo!ic"divinatoriu# de ori!ine siriana si e!ipteana. $ceste scrieri intelepte# au fost foarte populare incepand cu veacul al %&'''"lea. (nul dintre cele mai vec i !romovnice romanesti pastrate este cel publicat la 1)39 la Tipo!rafia *itropoliei $lba 'ulia. +ursa principala a textelor de mai ,os# este "Gromovnicul din batrani"# publicat la -ditura .ortile /rientului din 'asi# in 1993.

.reziceri asupra vietilor omenesti


.revestirile de mai la vale privitoare la soarta copiilor si a oamenilor ce se nasc sub re!entul vreuneia din cele sapte planete 0ce se citesc mai departe1 sunt privitoare la tarile din orientul dinspre miazazi# intre care si fostele .rincipate din care s"a creat 2omania# in care multi din astronomii care au intocmit acest Gromovnic au trait c iar multa vreme. .entru a afla planeta care va stapaneste si a citi prezicerea respectiva# introduceti anul in care v"ati nascut sau care va intereseaza 01931"232314
.rezicerile pentru planeta4

" Planeta " Planeta " Planeta " Planeta " Planeta " Planeta " Planeta

1, Saturn a 2-a, Joe (Jupiter) a 3-a, Marte a 4-a, Soarele a 5-a, Venera (Venus) a 6-a, Mercur a 7-a, Luna

Pentru cei care-si cunosc Ascendentul: .entru a face o analo!ie cu astrolo!ia zilelor noastre# puteti citi interpretarile din !romovnic# nu doar in functie de anul in care v"ati nascut# ci mai precis in functie de !uvernatorul $scendentului dumneavoastra# si anume4 Ascendent - Guvernator traditional Berbec " *arte Taur " &enus Gemeni " *ercur 2ac " 5una 5eu " +oare 6ecioara " *ercur Balanta " &enus +corpion " *arte +a!etator " 7upiter Capricorn " +aturn &arsator " +aturn .esti " 7upiter .lanetele sunt cele cunoscute si utilizate pentru Gromovnic. http !!"""#astro$e%#ro!&o$iac-'ro(o)nic-$in-*atrani#php

8odiile dup9 !romovnic


Maura +n'hel 16-,5-2,,6

Cine n"a auzit despre oroscoape: 5ista este lun!9 ;i include tot felul de zodiace4 c inezesc# arboricol# aztec# al9turi de cel clasic# c9ruia# mai nou# i se spune ;i european... *ai s<nt ni;te preziceri de care oamenii zilelor noastre au uitat. Cele din !romovnic# o carte popular9 cu caracter astrolo!ic care dezv9luie soarta omului ;i starea viitoare a timpului prin interpretarea tunetelor ;i ful!erelor. "=e va tuna <n zodia 5eului# <ntre oamenii mari va fi moarte# iar printre !r<ne va fi stric9ciune. 'arna va fi mare ;i ploioas9 ;i cei mai <n>elep>i vor avea pa!ub9. 'arna de va tuna sau va ful!era spre miaz9zi# atunci ploi vor fi multe ;i va fi foamete4 v9ile ;i p<raiele se vor umple de ap9 ;i marea se va turbura". Gromovnicul are tot 12 zodii# c<te una pentru fiecare lun9. 5una lui !erar 0ianuarie1 ? zodia @apului

.otrivit !romovnicului# cine se va na;te sub aceast9 zodie va fi dulce la vorb9# lun!9re> la obraz ;i rumen. 6rumos la c9ut9tur9# muncitor# viclean# lacom# !<nditor# t9cut# iubitor de avu>ie# m<nios. &a fi om cu c9ut9tura <ndreptat9 la p9m<nt# cu nasul lat ;i c9rnos# tare <n !enunc i ;i care lesne se va <mboln9vi. &a avea un semn <n piept sau <ntr"un !enunc i ori pe obraz ;i va fi <nalt. *ulte va f9!9dui ;i pu>in va da. A9scocitor de pricini# m< nit la fa>9# nep9s9tor# nu a;a bun la ne!ustorii dup9 cum vrea s9 se arate# f9>arnic ;i <ndem<natic la fapte rele. 5una lui f9urar 0februarie1 ? zodia (d9torului Cine se va na;te <n aceast9 lun9 va fi minunat la obraz# vorbitor ;i binepov9>uitor. &a fi bl<nd la vorb9# la trup drept# dar una va vorbi ;i alta va face. &a fi cuminte# smerit# milostiv# credincios# !<nditor la lucruri mari ;i norocos. Bi va r9m<ne mare mo;tenire de la rudenii. 6rumos la trup# bl<nd# cu mintea <nalt9 ;i bun c ivernisitor. Copilul de parte b9rb9teasc9 va fi iubitor de <nv9>9turi# se va <nsura t<n9r# iar dup9 33 de ani va petrece o via>9 mai bun9 ;i mai fericit9. Copila va fi vesel9 ;i va trebuie s9 se fereasc9 de ap9# iar de b9rbatul cel dint<i se va lipsi. Cei n9scu>i <n aceast9 zodie vor fi !<nditori# iubitori de <nv9>9tur9# care le va aduce bo!9>ie. 5una lui m9r>i;or 0martie1 ? zodia .e;tilor Cine se na;te sub acest semn al .e;tilor nu va fi nici mare# nici mic# va fi scurt la !rumaz# minunat la fa>9# frumos la statur9# drept# bun# pl9nuitor. -ste m<ndru ;i <ndr9zne># plecat c9tre <nv9>9tur9. &a avea un semn la m<n9 sau la fa>9# mare la c ip# voinic ;i viclean. .e nimeni nu va crede# se va l9uda cu <nv9>9tura# din >ara lui va c9l9tori ;i de la str9ini mult9 bo!a>ie va c<;ti!a. Copilele ce se vor na;te <n aceast9 zodie vor fi m<nioase ;i iubitoare de pricini# <n;el9toare# iubite de oameni. =e b9rbatul cel dint<i se vor desp9r>i ;i se vor <nso>i cu altul# care li se va p9rea mai bun. 5una lui prier 0aprilie1 ? zodia Berbecului Cei n9scu>i <n aceast9 lun9 vor fi buni# s<r!uitori# dar ciuda>i la f9ptur9# lun!9re>i la obraz# m<nio;i# vorbitori de r9u asupra altora# nestatornici# <ndr9zne>i. &or fi bo!a>i ;i cinstea cur<nd o vor pierde# dar cur<nd o vor dob<ndi. Cu oamenii cei buni nu se unesc# s<nt ar>9!o;i# biruitori la r9zboi# !ata mereu de certuri ;i b9t9i. *ul>i n9scu>i <n aceast9 zodie ,ur9 lesne pe numele lui =umnezeu ;i al p9rin>ilor# f9r9 a se !<ndi la cele ce vor urma. 5una lui florar 0mai1 ? zodia Taurului .runcii ce se vor na;te <n aceast9 lun9 vor fi vrednici a sem9na olde ;i a c ivernisi casa. 'ubitori de ,ocuri# buni# <ndr9zne>i# iubitori de ad<nci <nv9>9turi# veseli ;i iubitori de muzic9. Cuvio;i# la statur9 <nal>i ;i la fa>9 cura>i# cu oc ii frumo;i# desc i;i la minte. C<nd vor a,un!e la anii cei des9v<r;i>i# se vor <mbo!9>i# se vor pleca mai mult la c ipul cel du ovnicesc. &or c9uta s9 aib9 tot vorbe bune# dar nu vor mul>umi pe oameni cu faptele cele bune. &or fi t9cu>i ;i tainici. .e nimeni nu vor asculta ce i"ar <nv9>a ;i ar dori s9 fie l9uda>i de to>i. &or fi s<n!ero;i ;i foarte sup9r9cio;i# iar m<nia le va aduce mari pa!ube. 5una lui cire;ar 0iunie1 ? zodia Gemenilor Cel n9scut sub semnul Gemenilor va avea o fire nestatornic9# va fi dornic de <nv9>9tura lucrurilor celor ad<nci ;i cu pricepere la toate. &a fi om !lume># va face multe ;i lun!i c9l9torii# va

fi <ndr9zne> la vorb9# dar r9u la minte. *ul>i n9scu>i sub aceast9 zodie a,un! domni mari. $ceast9 zodie este de mi,loc# face pe om >iitor de minte# dar nu e bo!at. 5una lui cuptor 0iulie1 ? zodia Cancerului Cine se va na;te <n aceast9 zodie va fi priceput de mari <n>ele!eri# iubitor de fapte bune# iar de me;te;u!uri ur<tor. Au va iubi m<ncarea ;i mult9 b9utur9# va fi iute la m<nie# <n>elept# m<ndru ;i <ndr9zne>. &a tr9i mul>umit cu ceea ce are ;i va fi mai mult s9rac. &a suferi multe boli# va fi pizma; ;i nu va b9!a <n seam9 dreptatea. /mul n9scut <n aceast9 zodie se va veseli mai mult <n lucruri slabe. Bi place somnul# e credincios# dar lesne se va <mboln9vi. 5una lui !ustar 0au!ust1 ? zodia 5eului Copilul n9scut <n aceast9 zodie este frumos ;i c9rnos# cu oc ii mari# iubit de mai"marii lui# pu>ini la num9r ca d<nsul. $plecat la buna r<nduial9# la adev9r ;i dreptate# cu bun9 <n>ele!ere <n via>a sa. .9rin>ii nu"l vor iubi# de al>ii va fi c9utat ;i <n!ri,it# iar faptele lui nu vor aduce mul>umirea unora. &a avea mare m<nie# va fi om vrednic ;i va face lucrurile sale spornice# va avea mari norociri ;i vrednicii. &a fi bun pov9>uitor pentru al>ii ;i lucr9tor de multe lucruri bune# de;tept# f9r9 de nici un r9u. Bi va pl9cea mult dreptatea# cinstea ;i m<ndria ;i va fi om voinic. 5una lui r9pciune 0septembrie1 ? zodia 6ecioarei /mul ce se va na;te <n zodia 6ecioarei are firea nestatornic9# are pricepere la <nv9>9turi ad<nci ;i la toate lucrurile ;i me;te;u!urile# dar mai ales la aritmetic9# adic9 la socoteli cu numere# ;i la lucruri de cancelarie. Cu mult noroc# va fi bun de fire# cinstit ;i va vorbi minunat. /amenii str9ini vor >ine mai mult la d<nsul dec<t ai s9i. &a avea dra!oste mare la aine scumpe# va a,un!e om mare. - om >iitor de minte# dr9!9la; peste fire# <nclinat spre trebile suflete;ti ;i norocos. 5una lui brum9rel 0octombrie1 ? zodia Cumpenei Cine se va na;te sub acest semn al Cumpenei va fi om de treab9# frumos# curat# iubitor de dreptate# !r9itor de adev9r# dac9 obiceiurile cele rele nu"i vor sc imba firea. *ilostiv# cu bun9cuviin>9# vesel ;i iubitor de muzic9. &a fi curat la fa>9# cu oc i frumo;i# statur9 de mi,loc# c<nd t9cut# c<nd prea vorbitor. Cu inima desc is9# s<n!eros# iute la m<nie# dar <ndat9 se <ntoarce ;i <i pare r9u de vorbele sale rostite la iu>eal9. *<nia lui <i aduce mare pa!ub9. &a tr9i cinstit# va fi adesea ;i m<ndru ;i va fi iubitor de <n>elepciune. /amenii nu vor prea <ndr9zni a"i face vreun r9u pe fa>9# dar <n spate va avea mul>i du;mani. 5una lui brumar 0noiembrie1 ? zodia +corpiei Cel n9scut <n zodia +corpiei va fi m<nios# uci!9tor# v9rs9tor de s<n!e# f9r9 de ru;ine# <n;el9tor# mincinos# vorbitor de r9u# nestatornic. &a fi viclean ;i iubitor de ar!int. &a !<ndi pururea la arm9 ;i va fi biruitor. 5ucr9tor la toate# !ata <n tot ceasul la certuri ;i b9t9i foarte rele. 'ute la s<n!e# ro;u la fa>9 ;i cu p9rul aspru# <n tot ceasul !<nde;te de r9u s9 sf9tuiasc9 pe al>ii ;i s9 cleveteasc9 pe vecinii s9i. A"are ast<mp9r <n a face r9u. Toate le vrea s9 fie cum vrea el ;i <n nimenea nu se va <ncrede. Cu muierile lor va tr9i necontenit <n ceart9 ;i <n b9t9i. Cu toate acestea vor avea ;i oarecare n9rav bun. 5una lui undrea 0decembrie1 ? zodia $rca;ului

Copilul ce se va na;te sub acest semn al $rca;ului va fi cu minte bun9 ;i cu socotin>9# <n>elept# cucernic# drept# smerit# milostiv# norocos# sf9tuitor bun# bine va !r9i. =e r9ul altuia nu se va bucura. 6rumos la stat# cu oc i ne!ri# va fi tare <n umeri# iar p9rul <l va avea neted. &a fi vesel# bl<nd# bun la minte# cu c iverniseal9. &a suferi de durere de cap ;i de ,un! iuri# va avea semn la piept sau <n frunte.

(rmasul lui Aostradamus la 'asi " 6/T/


Constantin *$8'5( costelCbzi.ro D E233 vizualizari D

5uni# 23 +eptembrie 2313

http !!"""#*&i#ro!ur(asul-lui-nostra$a(us-la-iasi--oto-1..45/ http !!"""#*&i#ro!ur(asul-lui-nostra$a(us-la-iasi--oto-1..45/ http !!"""#*&i#ro!ur(asul-lui-nostra$a(us-la-iasi--oto-1..45/

Profetii necunoscuti din comunele judetului Iasi Descendenti directi ai artei oculte pe care o stapanea Nostradamus sunt cativa initiati imprastiati in comune precum Bivolari, Andrieseni, Ciohorani, inesti, !ocuri etc", care au invatat de la stra#uni tainele pre$icerii viitorului, dupa calculele astronomice si astrolo%ice si dupa semnele vremii, tunete si ful%ere ecretul talentului lor se afla intr-o carte veche de astronomie si astrolo%ie, pe care o detineau numai cei care stiau sa-i desluseasca sensul, numita &Gromovnic din #atrani& Pot spune cum va fi vremea maine, peste o luna, peste un an sau doi, cu o preci$ie de mii de ori mai #una decat meteorolo%ii, chiar daca acestia din urma au la indemana sateliti si radare performante Cand sunt intre#ati despre destine personale sau viitorul unei tari, sunt ceva mai re$ervati, dar nu se feresc sa vor#easca despre #oli, ra$#oaiele ce vor urma, cutremure, situatia economica, soarta presedintilor &'atal meu era un #un cititor al Gromovnicului si l-a copiat de mana, de la un calu%ar de la (anastirea Neamtului, care avea cartea" 'atal meu ne-a spus cu preci$ie pana si anul in

care va muri" Ne-a spus-o cu )* de ani inainte&, marturiseste Neculai Apetrei, profesor de matematica din Ciohorani +n reportaj inedit despre arte oculte, e$oterism, astronomie si astrolo%ie, documentat e,clusiv in satele judetului 5a 133 de ani dupa moartea lui Aostradamus# mai exact in anul 1)3F# apare in Tarile 2omane o carte de astrolo!ie si astronomie cu a,utorul careia se puteau face preziceri asupra starii vremii# dar si asupra vietii omului. Cartea# despre care unii istorici spun ca este de ori!ine siriana# a fost tiparita la tipo!rafia *itropoliei $lba 'ulia# in limba slavona# iar la mi,locul secolului al %'%"lea# cand a fost adusa de ne!ustori si in satele din *oldova# s"au facut primele copii in limba romana. .e teritoriul Tarilor 2omane# aceasta carte# vec e de sute si c iar poate mii de ani# primeste denumirea de "Gromovnic"# cuvant care# in limba slavona# inseamna "tunet". 5a inceputul secolului %%# este reeditata# tot in limba romana# dar primeste denumirea de "Gromovnic din batrani"# deoarece tainele sale fusesera descifrate de,a de cateva !eneratii de invatati si c iar de razesi. -ste uimitor faptul ca# in comunele din ,udetul 'asi# cativa initiati# tarani care nu aveau mai mult de patru clase primare# puteau numai citind din "Gromovnic"# observand vremea si calculand pozitia planetelor si stabilind zodiile# sa vorbeasca cu indrazneala despre viitor# cutremure# boli# razboaie# viitorul economic al tarii# dar si despre soarta unor conducatori. Ca ,urnalisti# am aflat cu mirare ca taranul roman# care este descris# de sute de ani# ca muncitor cu credinta in =umnezeu# are de secole si preocupari astrolo!ice. $u fost cativa initiati in comune precum Bivolari $ndrieseni# Cio orani# +inesti# 6ocuri# care au cautat sa aiba un "Gromovnic" si au reusit sa invete arta descifrarii viitorului. 'ar marturiile celor care au beneficiat de pe urma "profetiilor" arata ca unii dintre taranii ieseni pot fi numiti urmasi ai celui mai mare profet din istorie4 Aostradamus. &Nu am dat %res niciodata& &orbind cu batranii# am putut afla putin din arta prezicerii cu Gromovnicul. Cartea arata influenta primelor sapte planete# incluzand si soarele# asupra vremii# cursului istoriei etc. 'n plus# s"ar parea ca aceste scrieri vec i folosesc si anumite date statistice# pastrate la calu!ari si tarani culti# despre starea vremii pe teritoriul 2omaniei# intr"o perioada de timp. +i se pleaca si de la premisa ca fenomenele meteorolo!ice se repeta cu o anumita ciclicitate. =ar acest lucru nu este suficient. .entru a stabili ce va urma# pe lan!a influenta planetelor# calculele pe care le fac initiatii iau in socoteala si zodia sub care se afla anul despre care vorbesc# astfel incat sa nu !reseasca previziunile. "=upa Gromovnic# previziunile erau le!ate de anumite momente din an# pe 31 decembrie sau pe 1 ianuarie. =aca era !er sau era senin# sau daca tuna# ploua sau nin!ea# stabileau imediat zodia anului care urma si spuneau cum va fi vremea si ce evenimente ma,ore urmau"# a spus &asile Gutisoru# etnolo! din Bivolari. G eor! e Gomeuca# de 93 de ani# din Bivolari# este acum orb si nu mai aude bine. $m putut vorbi cu el doar cateva clipe# dupa ce# cu mare !reutate# a auzit intrebarea le!ata de Gromovnicul vec i de peste 133 de ani# pe care il pastreaza si acum. "-u am luat cartea de la $ndrieseni# dupa razboi# de la cineva# am facut un sc imb. -ste o carte foarte vec e. Au stiu exact din ce an este. =e pe la o mie noua sute si ceva. $m invatat sin!ur sa o citesc. +a stiti ca nu am !resit niciodata. .uteam sa spun# pentru orice zi# orice an# daca va ploua# daca va fi !er# daca va fi !rindina. &eneau oamenii si ma intrebau ce sa cultive in anul care urma. 5e spuneam4 anul viitor# va fi !rau mult. +i oamenii semanau !rau si se facea !rau mult. 'n alti ani# le spuneam sa puna cartofi. &eneau si ma intrebau si cum le va fi lor in viata# si le spuneam. Au am dat !res niciodata. $cum nu mai vad sa citesc cartea"# a spus G eor! e Gomeuca. .rin urmare cele mai multe dintre previziunile initiatilor care citeau in !romolnic se refereau la starea vremii. "'n HI el arata tunetele# ful!erele si timpul ce va urma dupa aceste semne productiune in recolte de rana ce va avea in fiecare an# sc imbarile ce se vor opera in tarile din -uropa# mai cu seama din 2omania si tarile vecine cu ea# natalitatea in copii din fiecare an si

soarta ce va avea copiii nascuti in anul al carui re!ent este una din planete"# se arata in introducerea uneia dintre primele editii al Gromovnicului in limba romana# tiparita in anul 1932# la Bucuresti. Profetii =ar cei care au patruns mai adanc in tainele cartii puteau sa vorbeasca si despre viitorul unor comunitati# soarta unor oameni# sfarsitul unor domnii. Toader .ostolac e# din satul Tabara# de pe malul .rutului# tot in comuna Bivolari# isi aminteste ca bunicul sau# Costac e .ostolac e# a putut sa prevada ziua in care trupele rusesti au intrat in 2omania# in timpul celui de"al =oilea 2azboi *ondial# dar si inceputul si sfarsitul re!imului Ceausescu. "-u eram mic. 'n timpul razboiului# $l =oilea 2azboi *ondial# venea lumea la bunicul si intreba ce va urma# ce va fi pe front. Ce fac copiii lor# plecati la razboi. .lecau multumiti# bunicul nu le lua bani# pentru ca lumea era saraca. 'mi amintesc ca le"a spus intr"o zi4 HH *aine# rusii o sa treaca pe .rut pe aici# pe la noi# la vale de satII. +i asa a si fost# a doua zi au venit rusii"# a povestit Toader .ostolac e# acum in varsta de J3 de ani. -ditiile mai vec i# precum cea detinuta de batranul din Bivolari# fidele editiei din 1)3F# contin texte cifrate in !enul catrenelor lui Aostradamus# din "Centuriile" sale# despre viitor# boli# economie# razboaie etc. Toate se refera la viitor. Aumai cativa dintre cititorii Gromovnicului puteau# insa# sa le descifreze. $stfel de preziceri se bazau exclusiv pe calcule astrolo!ice. "'n numarul 5eului# in oameni va fi moarte si in !ranelor stricaciune# iar intrKalta rana va fi roada. +i in laturea dinspre apus va fi durere in oameni. 'arna va fi mare si ploioasa si vor fi pa!ube"# se arata la pa!ina 1JJ a editiei Gromovnicului. "'n zodia 6ecioarei se vor smeri oamenii si se vor arata lacuste multe si va fi robie rea intre oameni. +i multe biserici si cetati se vor pustii iar !raul va fi mult"# se mai arata in aceeasi carte# la pa!ina 193. A pre$is $iua in care va muri 'n celalalt capat al ,udetului# in comuna Cio orani# aflam ca a trait pana de curand un cititor al Gromovnicului# care# pe baza calculelor astrolo!ice facute# le"a spus copiilor cand va muri. Taranii din Cio orani ii duc si acum dorul lui 'lie Costac e $petrei# care i"ar fi umilit si astazi pe cei mai buni meteorolo!i. $flam ispravile lui mos Costac e $petrei c iar de la fiul sau# Aeculai $petrei# de zeci de ani profesor de matematica in comuna. "'mi amintesc ca eram tanar si impreuna cu sotia lucram o bucata de pamant pe deal# mai puneam un cartof# o le!uma# sa nu cumparam din piata. -ram amandoi profesori la Cio orani. +i# intr"o zi# am luat de acasa sapele si i"am spus tatalui meu ca ne ducem pe deal# sa lucram la teren. Tata ne"a vazut si ne"a spus sa nu ne ducem# ca dupa"amiaza va ploua. +otia mea a inceput sa rada si i"a spus ca e senin afara si nu avea cum sa ploua. Aoi stiam ca citeste in Gromovnic# dar nu am crezut ca va ploua si mai ales nu"l credeam in stare sa prezica vremea cu atata exactitate. Cand am a,uns pe deal a inceput sa ploaua foarte tare si nu am mai apucat sa lucram la pamant. $m a,uns acasa uzi leoarca# iar tata ne astepta razand si ne"a spus4 HH -i# ce v"am zis eu# ca ploua"# a povestit Aeculai $petrei. =esi a studiat in facultate astronomia si este unul dintre cei mai buni profesori de matematica din ,udetul 'asi# Aeculai $petrei marturiseste ca nu apucat sa invete de la tatal sau mestesu!ul citirii Gromovnicului. .rofesorul $petrei spune ca tatal sau a fost inzestrat de =umnezeu cu darul citirii viitorului. +pune asta deoarece tatal sau a cautat foarte mult sa aiba un Gromovnic si# pentru ca erau atat de rare si nu reusea sa aiba una din aceste carti# s"a apucat sa copieze una de mana. '"a luat aproape un an de zile sa copieze de mana# prin anii E3K# un Gromovnic vec i# care se afla la *anastirea Aeamt. 6iul sau mai are si astazi Gromovnicul scris de mana# cu cerneala de culoare rosie. "-u cred ca previziunile sale nu se bazau numai pe calculele pe care le facea citind in Gromovnic. Cred ca unele semne sau evenimente din viitor i se aratau

prin vis. +tia cand va muri si ne"a spus acest lucru. Au a !resit# a murit la 9F de ani"# a mai spus Aeculai $petrei. =upa unii cercetatori# si Aostradamus si"a prezis moartea4 5an!a banca si pat voi fi !asit mort"# se arata in catrenul care s"ar referi la acest lucru. 5e!enda spune ca# dupa ce# <ntr"o seara# a anuntat ca nu va supravietui noptii urmatoare# Aostradamus s"a stins <ntr"un acces de !uta si a fost !asit mort a doua zi dimineata# <n dormitor# lan!a masa de lucru. Cum arata un Gromovnic Continutul !romovnicelor poate diferi de la o editie la alta. Toate contin# insa# "Tabela anilor cu planetele lor". $ceasta descrie cum vor fi anii# vremea# evenimentele istorice# economia etc.# in anumiti ani# in functie de planeta care ii !uverneaza. $ceste influente planetare sunt ciclice# spune cartea. =e exemplu# s"au aflat sub influenta planetei +aturn anii4 1JJ1# 1JJJ# 191)# 19E2# 233E si urmeaza 231F. "'anuarie dintaiu cald# 2# 3# F ceata# de la L pana la 1) !er# 1E"1J zapada de la 19 pana la 2E !er# 2J pana la 31 cald." $sa este descrisa in Gromovnicul din batrani# detinut de mos G eor! e Gomeuca# vremea intr"una din lunile ianuarie# dintr"unul din anii din viitor# care vor fi !uvernati de planeta +aturn. =ar nu putem fi si!uri ca asa va fi vremea in ianuarie 231F# de exemplu# care# potrivit Gromovnicului# va fi !uvernat de +aturn. $cest lucru mai depinde si de ziua in care va tuna sau va trasni prima data in anul respectiv. 'ar calculul final# pentru a stabili cum va fi vremea in ianuarie 231F# il pot face numai initiatii. farsitul lumii in )*-). .otrivit "Gromovnicului din batrani"# anul acesta# 2313# se afla sub influenta planetei *arte. .entru ca nu stim sa facem toate calculele astrolo!ice# ci putem citi doar despre influentele planetei *arte asupra vremii# se poate intui ca# in luna octombrie# anul acesta# de pe 1 pana pe F# va fi vreme frumoasa# pe data de 2E va nin!e# iar pe 33 si 31 va fi vant. 5una septembrie este toata ploioasa# pare sa indice cartea. 'n ultima perioada# s"au putut auzi mai multe voci si c iar au fost realizate si unele creatii cinemato!rafice# care sustin ca anul 2312 ar fi unul fatal pentru istoria lumii si c iar se apropie sfarsitul acesteia. "Gromovnicul din batrani" pare sa nu sustina aceasta teorie pentru anul 2312# care va fi dominat de *ercur. "$nul va fi uscat# vanturos si nu prea roditor. Toamna se incepe in octombrie. 5a sfarsitul verii ploaie va fi multa"# ar fi descrierea !enerala a anului 2312# potrivit cartii. =e asemenea# aceste carti mai contin 8odiacul# capitol necesar pentru acuratetea previziunilor. (nele editii contin si calendare crestine# calcule cu zilele in care va pica .astele in fiecare an etc. &om reveni. Galerie foto

S-ar putea să vă placă și