Sunteți pe pagina 1din 25

DEPARTAMENTUL FINANŢE

Tematica lucrărilor de diplomă pentru anul universitar 2013/2014

Prof.univ.dr. Tatiana MOŞTEANU

1. Proiectarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare în scopul minimizării deficitului bugetar

2. Instrumente şi metode folosite pentru finanţarea deficitului bugetar

3. Analiza eficienţei cheltuielilor publice. Studii comparative

4. Alternative ale furnizării bunurilor publice. Preţurile în economia publică

5. Politici fiscale şi bugetare de relansare a economiei României

6. Politica fiscală, fenomenul cvasifiscal şi analiza echilibrului financiar

7. Bugetele program – instrumente ale previziunii pe termen mediu a eficienţei cheltuielilor publice şi a maximizării bunăstării sociale

8. Convergenţa dintre eficienţa cheltuielilor publice şi bunăstarea socială. Studii de caz

9. Analiza echităţii/inechităţii sociale în procesele alocării optime a resurselor financiare publice

10. Analiza cost-beneficiu, metodă de evaluare şi optimizare a dimensionării cheltuielilor publice

11. Dubla impunere juridică internaţională. Concept, incidenţă, tipologia convenţiilor şi metode de evitare

12. Bunurile publice şi externalităţile. Concepte,studii de caz şi soluţii posibile

13. Analiza comparativă a proceselor bugetare din statele Uniunii Europene

14. Incidenţa fiscalităţii asupra echilibrului concurenţial al pieţei bunurilor şi serviciilor

15. Datoria externă a României. Concepte, structuri, indicatorii gradului de îndatorare şi convergenţa crietriilor integrării în zona euro a Uniunii Europene

16. Studiu privind stabilirea preţurilor/tarifelor, pe exemplul unei întreprinderi

17. Analiza fluxurilor monetare derulate prin trezoreria statului. Sistemul de decontări cu unităţile bancare

18. Analiza funcţiilor trezoreriei generale a statului, reflectate în operaţiile specifice ale acesteia

19. Mecanismele pieţei primare şi pieţei secundare a titlurilor de stat în România

20. Studiu privind gestionarea datoriei publice prin intermediul trezoreriei generale a statului

21. Preţurile şi echilibrul concurenţial. Abordări teoretice şi practice

22. Regimul ajutoarelor de stat în economia României

23. Preţurile, concurenţa şi bunăstarea consumatorilor. Studiu pe exemplul României

24. Analiza practicilor anticoncurenţiale în economia României. Studii de caz pe exemplul României

26. Studii privind fixarea preţurilor/tarifelor la bunuri/servicii. Metode alternative

27. Preţurile reglementate în România (energie sau utilităţi publice sau comunicaţii sau medicamente etc). Studiu de caz

28. Concurenţa şi preţurile pe piaţa achiziţiilor publice în România. Studiu de caz

29. Concurenţa şi preţurile pe pieţele profesiilor liberale în România. Studiu de caz

30. Procesul bugetar la nivelul bugetelor locale în România

31. Finanţele instituţiilor publice în România

32. Presiunea fiscală. Concept, indicatori şi impactul asupra economiei

33. Politica fiscală şi bugetară. Obiective şi instrumente pentru relansarea şi creşterea economiei

34. Fondurile europene, sursă de finanţare nerambursabilă pentru statele membre ale UE.

35. Analiza proiectelor de investiţii cu finanţare din fonduri europene în România

36. Analiza mediului concurenţial. Obiective, sfera de cuprindere, indicatori, studii de caz

37. Criterii de acordare a ajutoarelor de stat şi analiza efectelor generate de acestea în economie

38. Corelaţii dintre bugetul general consolidat şi bugetul Uniunii Europene. Soldul net, analiza şi soluţii posibile pentru îmbunătăţire.

Prof.univ.dr. Ion STANCU

1. Evaluarea proiectelor de investiţii şi selecţionarea lor conform criteriilor VAN, RIR, TR şi IP.

2. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor de investiţii în mediul incert (analiza de senzitivitate, analiza scenariilor, pragul de rentabilitate, simularea Monte Carlo, arborele de decizie).

3. Estimarea eficienţei informaţionale a pieţei de capital (sau a pieţei monetare) din România

4. Studiu privind economisirea şi investirea prin fondurile mutuale din România

5. Analiza şi evaluarea performanţelor gestiunii de portofoliu în societăţile de investiţii şi în fondurile mutuale

6. Analiza bursieră a valorilor mobiliare ce cotează la BVB sau la RASDAQ

7. Utilizarea analizei tehnice şi a analizei fundamentale în previzionarea cursurilor bursiere.

8. Testarea modelului de piaţă (sau a unui model sectorial) al rentabilităţii valorilor mobiliare de la BVB

9. Modelul Markowitz de evaluare a performanţei unui portofoliu de titluri financiare (valori mobiliare) de la BVB .

10. Optimizarea gestiunii portofoliului de titluri riscante şi de titluri fără risc (CML). Portofoliul cu beta zero la B.V.B.

12.

Premise ale introducerii în BVB a opţiunilor negociabile pe valori mobiliare

13. Evaluarea şi utilizarea contractelor la termen în operaţiuni de arbitraj şi de hedging cu exemplificare pe futures şi pe swaps

14. Utilizarea teoriei opţiunilor, a teoriei semnalului şi/sau a teoriei de agent în politica financiară a întreprinderii

15. Analiza bursieră şi estimarea valorii acţiunilor cotate la bursă în condiţii de creştere zero şi de creştere durabilă.

16. Studiu privind emisiunea, cotarea şi evaluarea obligaţiunilor

17. Fundamentarea costului mediu ponderat al capitalului şi evaluarea întreprinderii în condiţii de îndatorare şi de fiscalitate

18. Optimizarea structurii financiare a întreprinderilor

19. Fundamentarea politicii de dividend în condiţii de fiscalitate diferenţiată (efectul de clientelă)

20. Estimarea cash-flow-ului disponibil al firmelor şi al acţionarilor pentru evaluarea întreprinderii

21. Evaluarea patrimonială, financiară şi mixtă a întreprinderii

22. Diagnosticul rentabilităţii şi riscului (economic, financiar şi de faliment) al întreprinderii

23. Analiza şi evaluarea performanţei întreprinderilor

24. Studiu privind ratele financiare şi clasificarea (bonitatea) clienţilor unei bănci comerciale

25. Fundamentarea ratei de dobândă în acordarea creditelor clienţilor unei bănci comerciale

26. Fundamentarea necesarului suplimentar da capitaluri în condiţii de creştere economică sustenabilă şi de creştere economică autofinanţată.

27. Elaborarea tabloului de trezorerie şi fundamentarea bugetului de trezorerie al întreprinderii

28. Optimizarea gestiunii stocurilor şi a gestiunii creanţelor – clienţi ale întreprinderii

29. Optimizarea gestiunii creditelor întreprinderii

30. Gestiunea eficientă a riscului valutar (a creanţelor şi datoriilor în valută) ale unei societăţi comerciale

31. Gestiunea eficientă a ratei de dobândă la plasamentele şi la datoriile financiare ale unei societăţi comerciale (durata de imunizare)

32. Studiu de fezabilitate privind introducerea în bursă a titlurilor financiare ale întreprinderii

Prof.univ.dr. Victor DRAGOTĂ

1. Achiziții și fuziuni

2. Analiza activităţii întreprinderii

3. Analiza financiară a companiilor din sectorul

(se va opta pentru un anumit sector și

pentru o anumită componentă a analizei financiare)

5.

Diagnosticul rentabilităţii şi riscului societatii comerciale

6. Eficiența pieței de capital

7. Evaluarea acţiunilor

8. Evaluarea obligaţiunilor

9. Fundamentarea deciziei de investiţii pe cazul …

10. Impactul problemelor de agent asupra performanțelor companiilor

11. Prima de control

12. Studiu de fezabilitate a proiectului de investiţii

13. Alte teme din domeniile MANAGEMENT FINANCIAR, INVESTIȚII FINANCIARE ȘI GESTIUNEA PORTOFOLIULUI și EVALUAREA ÎNTREPRINDERILOR, PROPUSE DE STUDENȚI CU CONDIȚIA ACCEPTĂRII DE CĂTRE COORDONATORUL ȘTIINȚIFIC. Notă: în vederea fundamentării opțiunii pentru o anumită temă, este recomandată o discuție preliminară cu cadrul didactic.

Prof. univ. dr. Vasile ILIE

1.

Aprecierea situatiei financiare a intreprinderii pe baza bilantului

2.

Conţinutul, sfera, formele de manifestare şi metodele de combatere a evaziunii fiscale

3.

Costul finanţării întreprinderii

4.

Creditarea pe termen lung a investiţiilor şi eficienţa acestora

5.

Determinarea profitului impozabil, impozitarea profitului şi repartizarea profitului net al

întreprinderii

6.

Diagnosticul financiar al întreprinderii

7.

Evaluarea şi selectarea proiectelor de investiţii

8.

Fiscalitatea întreprinderii (participarea întreprinderii la formarea fondurilor statului)

9.

Impactul fiscalităţii asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii

10.

Impozitul pe profit şi impozitul pe dividende

11.

Optimizarea structurii de finanţare a întreprinderii

12.

Performanţele financiare ale întreprinderii – apreciere şi factori de influenţă

13.

Selectarea mijloacelor de finanţare a întreprinderii

14.

Studiu privind amortizarea imobilizărilor şi influenţa acesteia asupra costurilor şi

profitului întreprinderii

15.

Studiu privind creditarea bancară a unei întreprinderi

16.

Studiu privind folosirea rateler financiare în aprecierea situaţiei financiare a

întreprinderii

17. Studiu privind formarea şi utilizarea capitalurilor întreprinderii

18. Orice altă temă având legătură cu finanţele întreprinderii

Prof.univ.dr. Georgeta VINTILĂ

1. Analiza poziţiei financiare şi a echilibrului financiar al întreprinderii.

2. Analiza performanţelor financiare ale întreprinderii

3. Analiza cheltuielilor variabile şi a celor fixe la SC …………

4. Optimizarea gestiunii activelor şi pasivelor circulante

5. Fundamentarea surselor proprii şi a costurilor de finanţare a întreprinderii

6. Analiza trezoreriei în cadrul tablourilor de fluxuri financiare

7. Analiza cash-flow-urilor întreprinderii

8. Fundamentarea deciziei de creditare pe termen scurt a întreprinderii

9. Fundamentarea bugetului de trezorerie la o societate comerciala

10. Diagnosticul financiar al întreprinderii în optica anglo-saxonă

11. Planificarea financiară prin intermediul ratelor de rotaţie

12. Analiza performanţelor întreprinderii pe baza sistemului de rate

13. Diagnosticul rentabilităţii şi al riscului la nivelul întreprinderii

14. Fundamentarea financiară a planului de investiţii al întreprinderii

15. Optimizarea structurii de finanţare a întreprinderii

16. Fundamentarea planului de finanţare pe termen lung

17. Poziţionarea întreprinderii în mediul concurenţial

18. Analiza şi evaluarea riscurilor la nivelul întreprinderii …………….

19. Studiu privind guvernanţa corporativă

20. Abordări paralele privind impozitul pe venitul persoanelor fizice

21. Studiu privind obligaţia şi creanţa fiscală

22. Rolul impozitelor indirecte în formarea fondurilor bugetare

23. Studiu privind impozitele directe la o SC

24. Studiu privind impozitele indirecte şi impactul economico-social al acestora.

25. Posibilităţi de perfecţionare privind aşezarea şi perceperea impozitului pe profit

26. Rolul sistemului fiscal în etapa actuală de dezvoltare

27. Abordări paralele ale sistemelor fiscale europene

28. Elaborarea şi fundamentarea bugetelor locale. Căi de perfecţionare

29. Studiu comparativ privind aşezarea şi perceprea TVA în diferite state ale lumii

30. Evaluarea financiară a unui proiect de investiţii

31. Evaluarea patrimonială şi financiară a unei întreprinderii

32. Impactul fiscalităţii asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii

33. Evaziunea fiscală şi posibilităţi de combatere a acesteia

34. Leasing-ul – alternativă la sursele de finanţare pe termen lung a întreprinderii

35. Elaborarea şi fundamentarea bugetelor întreprinderii

36. Fundamentarea deciziei de investiţii

37. Abordări paralele privind impozitul pe venitul persoanelor juridice

38. Impactul reformei fiscale asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii

39. Taxele vamale şi rolul acestora în constituirea resurselor bugetare

40. Impactul reformei fiscale asupra resurselor bugetare

41. Analiza şi previziunea trezoreriei întreprinderii

42. Studiu privind accizele si taxa pe valoarea adaugata in contextul armonizarii fiscale

43. Gestiunea obligatiilor fiscale si impactul acestora asupra rezultatelor financiare ale intreprinderii;

44. Studiu privind influenta paradisurilor fiscale asupra fenomenului de evaziune fiscala.

45. Abordare paralela privind impozitul pe profit versus impozitul pe venitul din activitati

independente.

Prof.univ.dr. Petre BREZEANU

1. Analiza pozitiei financiare cu ajutorul bilanţului

2. Diagnosticul financiar al rentabilităţii şi al riscului, pe exemplul unei întreprinderi

3. Analiza fluxurilor financiare şi elaborarea tabloului de finanţare

4. Planificarea financiară a întreprinderii

5. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediul cert

6. Decizia de finanţare pe exemplul unei întreprinderi

7. Gestiunea financiară a portofoliului

8. Politicile financiare ale întreprinderii în economia de piaţă

9. Fundamentarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice in Romania

10. Optimizarea sistemului fiscal din România în condiţiile integrării europene

11. Presiunea fiscală şi efectele ei în economia de piaţă

12. Analiza veniturilor şi cheltuielilor publice din România

13. Auditul financiar pe exemplul unei societăţi comerciale

14. Auditul financiar, servicii conexe şi de consultanţă pe exemplul unei bănci comerciale

15. Programe de finantare europeana in Romania

16. Instituţiile financiare ale Uniunii Europene

17. Instituţii financiare ale Uniunii Europene şi Monetare (UEM)

18. Absorbtia fondurilor europene cu ajutorul programelor post-aderare

19. Fondul Monetar Internaţional. Relaţia României cu FMI

20. Banca Europeană pentru investiţii (BEI), instituţie financiară a UE

21. Grupul Băncii Mondiale şi perspectivele acesteia in contextul crizei financiare internationale

22. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi rolul său

Prof.univ.dr. Dumitru BADEA

1. Analiza riscului bancar în activitatea de creditare

2. Căile de perfecţionare a dcontărilor în transporturile maritime.

3. Rolul creditului în restructurarea economică din România în perioada de tranziţie

4. Rolul pieţei de capital în restructurarea economică din România în perioada de tranziţie

6.

Rolul creditului comercial în operaţiunile de export-import şi cooperarea economică internaţională

7. Utilizarea acreditivului documentar în tranzacţiile comerciale internaţionale

8. Rolul creditelor externe pe termen mediu şi lung în relansarea econ. Rom.St. de caz privind creditele BIRD

9. Rolul creditelor externe pe termen mediu şi lung în relansarea econ. Rom. St. de caz privind creditele BERD

10. Rolul FMI în finanţarea restructurării economiilor naţionale

11. De la Sistemul Monetar European la EURO

12. Asigurările de viaţă în România

13. Impactul EURO asupra comerţului între ţările europene

14. Adaptarea politicilor comerciale la cerinţele UE

15. Analiza comparată a finanţării importurilor prin credit cumpărător şi leasing

16. Corelaţii între politica valutară, inflaţie şi evoluţia balanţei de plăţi

17. Creditarea obiectivelor de investiţii;riscul operaţiunilor de creditare pe termen mediu şi lung

18. Leasing – tehnică de finanţare în comerţul internaţional

19. Prezent şi perspectivă în utilizarea EURO

20. Sistemul Monetar European – de la ECU la EURO; rolul Băncii Centrale Europene

21. Asigurările de persoane din România în context european

22. Asigurările de bunuri în România

23. Studiu comparativ privind asigurările de bunuri din România şi dintr-o ţară vest europeană

24. Managementul riscului în asigurări

25. Piaţa asigurărilor în România

26. Asigurarea riscurilor financiare

27. Asigurări de răspundere faţă de terţi

28. Asigurările de răspundere civilă profesională

29. Asigurările tip carte verde. Asigurările auto CASCO

30. Studiu privind reasigurările în România

31. Marketingul în asigurări

32. Strategii şi tehnici de vânzare în asigurări

33. Frauda în asigurări

34. Managementul financiar în asigurări

35. Asigurarea mărfurilor în comerţul internaţional

36. Studiu privind asigurările de răspundere civilă auto

37. Studiu privind asigurările maritime

38. Studiu privind asigurările de mari riscuri

39. Studiu privind asigurările aviatice

40. Studiu asupra rolului brokerului în asigurări

41. Reasigurările şi marja de solvabilitatea a unei companii de asigurări

42. Asigurarea de incendiu şi calamităţi naturale

43. Studiu asupra necesităţii asigurării obligatorii a locuinţelor în România pentru riscuri de tip catastrofal

44. Asigurări de credite şi garanţii

45. Asigurarea creditelor de export – instrumente şi instituţii

Prof.univ.dr. Felicia ALEXANDRU

1. Incidenţa impozitelor indirecte asupra preţurilor

2. Rolul şi locul preţurilor în procedura licitaţiilor

3. Stabilirea preţurilor la nivelul agenţilor economici

4. Politica preţurilor pentru produsele agricole

5. Intervenţia statului în materie de preţuri

6. Politici de protecţie a concurenţei economice

7. Stabilirea preţului de deviz

8. Caracteristicile pieţei asigurărilor în România

9. Caracteristicile pieţei asigurărilor în ţările în tranziţie

10. Asigurările de persoane – mijloc de economisire

11. Politica plasamentelor societăţilor de asigurări

12. Asigurările de bunuri la societatea de asigurări…; realizări şi posibilităţi de îmbunătăţire

13. Asigurarea creditelor

14. Asigurarea bunurilor pe timpul transportului

15. Supravegherea pieţei asigurărilor

16. Reforma fiscală în România în perspectiva integrării în UE

17. Reforma fiscală în material impozitelor indirecte – realizări şi direcţii de acţiune în vederea armonizării cu prevederile comunitare în materie

18. Reforma fiscală în materia impozitelor directe – realizări şi direcţii de acţiune

19. Studiu comparativ privind locul şi rolul impozitelor indirecte în ţările dezvoltate

20. Studiu comparativ privind locul şi rolul impozitelor indirecte în ţările în tranziţie

21. Taxa pe valoarea adăugată – posibilităţi de perfecţionare

22. Accizele – posibilităţi de perfecţionare

Prof.univ.dr. Costantin ROMAN

1. Rolul şi importanţa impozitelor şi taxelor locale în etapa actuală

2. Rolul impozitelor, taxelor si contribuţiilor la formarea resurselor financiare publice

3. Studiu privind efectele reglementărilor fiscale asupra desfăşurării proceselor macroeconomice

4. Organizarea şi exercitarea controlului fiscal în România

6.

Incidenţa impozitelor, taxelor şi contribuţiilor asupra contribuabililor

7. Organizarea şi funcţionarea trezoreriei statului

8. Organizarea şi conducerea trezoreriei statului

9. Organizarea şi conducerea evidienţei contabile în trezoreriei statului

10. Posibilităţi de perfecţionare a conducerii a conducerii evidenţei cheltuielilor şi veniturilor publice în trezoreria statului

11. Procesul bugetar al institutiilor publice

12. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la instituţii publice

13. Analiza echilibrului financiar pe baza documentelor de sinteză la o instituţie publică

14. Posibilităţi de organizare şi perfecţionare a contabilităţii instituţiilor publice

15. Auditul financiar la instituţiile publice

16. Gestiunea financiară a instituţiilor publice

17. Sisteme informatice utilizate în trezoreria statului

18. Studiu aplicativ asupra unor contracte administrative.Contractul de concesiune

19. Leasing-ul financiar şi operaţional ca formă de finanţare a investiţiilor din instituţiile publice

20. Situaţiile financiare ale instituţiilor publice

21. Studiu privind controlul financiar preventiv şi auditul public intern la instituţiile publice

22. Elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli la o instituţie publică

23. Procesul bugetar la unităţi administrative-teritoriale

24. Bugetul de venituri şi cheltuieli a unei unităţi administrative-teritoriale

25. Auditul financiar al societăţilor comerciale

26. Auditul de conformitate la societăţile şi asociaţiile fără scop lucrativ

27. Fundamentarea veniturilor şi a cheltuielilor unităţilor administrativ-teritoriale

28. Economia subterană în România

29. Efectele armonizării reglementărilor fiscale ale României cu cele ale Uniunii Europene

Prof.univ.dr. Mariana VUŢĂ

1. Auditul mediului

2. Evaluarea monetară a avantajelor politicilor de mediu

3. Tehnici de evaluare indirectă a avantajelor politicilor de mediu

4. Teoria externalităţilor şi drepturile de atribuire

5. Politica fiscală comunitară

6. Organizarea şi funcţionarea trezoreriei publice; fluxuri monetare şi

gestionarea lor

7. Fundamentarea preţurilor de ofertă la societatea comercială…

8. Analiza echilibrului financiar la societatea comercială…

9. Datoria publică a României în perioada contextulde ţară membră a UE

10. Dezvoltarea durabilă şi politica de mediu în România

11. Fundamentarea bugetului de trezorerie la societatea comercială…

12. Diagnosticul rentabilităţii şi al riscului la nivelul societăţii comerciale…

13. Diagnosticul financiar al societăţii comerciale…

14. I mpactul fiscalitatii asupra rezultatelor intreprinderii

15. Rolul finanţelor publice în influenţarea deciziilor de protecţie a mediului

16. Studiu privind aplicarea impozitelor indirecte la societatea comercială…

17. Rolul impozitelor indirecte în formarea resurselor bugetare ale României

18. Bugetul Uniunii Europene: prezent şi perspective

19. Fundamentarea bugetului Uniunii Europene

20. Planificarea cheltuielilor bugetare: bugetare plurianuală şi anuală. Comparaţii

internaţionale

21. Descentralizarea bugetară şi eficacitatea bugetel or program

22. Finantarea instituţiei publice pe exemplul…

23. Posibilitati de finanţare a IMM -urilor în România

24. Studiu comparativ privind sistemele bugetare ale SUA, Japonia, Spania,

România

25. Taxele de mediu – instrumente financiare de protecţie a mediului

26. Surse d e finanţare a cheltuielilor de mediu. Studiu comparativ ţări dezvoltate

– ţări în curs de dezvoltare

27. Sănătatea – bun public

28. Studiu privind dubla impunere internaţională

29. Absorbţia fondurilori structurale şi de coeziune în România

30. Deficitul public în contextul prevederilor pactului de stabilitate şi creştere

31. Federalism fiscal versus concurenţă fiscală

32. Concurenţa fiscală şi fenomenul brain draim

33. Concuren ţa fiscală şi creşterea economica

34. Atractivitatea fiscală a unui teritoriu. Studiu de caz

35. Datoria publica in tarile Uniunii Europene studiu comparativ

36. Sisteme de guvernanta corporativa

37. Guvernanta corporativa si performanta firmei

38. Responsabilitate sociala economica

39. Politica agricola comunitara in contextul noii economii

40. Brain draim şi impactul asupra creşt erii economice in condiţiile crizei

mondiale

Prof.univ.dr. Dan ARMEANU

1. Reforma fiscală în domeniul impozitelor directe în România

2. Asigurarea maritimă

3. Studiu de fezabilitate la o societate de asigurări

4. Metode de evitare a dublei impuneri în practica internaţională

5. Evoluţia pieţei asigurărilor în România

7.

Managementul riscului în asigurări

8. Piaţa internaţională a reasigurărilor

9. Asigurări de persoane în România

10. Reasigurarea contractelor de asigurare în România

11. Asigurări de persoane, management şi eficienţă

12. Rolul şi locul impozitelor indirecte în formarea veniturilor bugetare

13. Metode şi tehnici pentru gestionarea riscurilor în asigurări

14. Riscul în procesul de asigurare

15. Presiunea fiscală şi efectele acesteia în economia de piaţă

16. Analiza fiscalităţii în România

17. Profitul şi impozitul pe profit

18. Evaziunea fiscală în România

19. Riscul si rentabilitatea investitiilor.

20. Sistemul fiscal în România

21. Reasigurările - mijloc de dispersare în timp şi spaţiu al riscurilor

22. Fundamentarea tarifelor de prime în asigurări

23. Dinamica asigurărilor şi incidenţa acestora asupra economiei

24. Asigurarea de răspunderea civilă auto

25. Asigurarea creditelor de export

26. Riscurile în asigurările de persoane

27. Dinamica asigurărilor şi incidenţa acestora asupra economiei

28. Fundamentarea rezervelor tehnice in asigurari.

Prof.univ.dr. Ingrid Mihaela DRAGOTĂ

1. Determinanţii structurii financiare a firmei. Evidenţe empirice pe cazul firmelor din ţările Uniunii Europene.

2. Determinanţii structurii financiare a firmei. Evidenţe empirice pe cazul economiei româneşti

3. Evaluarea proiectelor de investiţii. Indicatori de apreciere şi particularităţi pe cazul firmelor româneşti.

4. Decizia de investiţii în mediu probabilistic. Metode de evaluare specifice.

5. Studiu privind costul capitalului la nivel microeconomic în contextul teoriilor financiare moderne.

6. Studiu privind fundamentarea deciziei de finanţare pe cazul firmei ….

7. Fundamentarea costului global al capitalului firmei în prezenţa fiscalităţii personale şi corporative.

8. Analiza deciziei de finanţare la nivel microeconomic în contextul teoriei de agent şi de semnal.

10.

Modele de gestiune a portofoliilor de valori mobiliare. Analiză comparativă.

11. Eficienţa pieţei financiare din România - realităţi şi tendinţe.

12. Aplicabilitatea CAPM în gestiunea de portofoliu pe piaţa financiară din România.

13. Modelul de arbitraj de evaluare şi optimizare a portofoliului de valori mobiliare. Particularităţi ale modelului pe piaţa financiară din România.

14. Analiza fundamentală a acţiunilor. Studiu pe cazul firmei …

15. Emisiunea şi evaluarea obligaţiunilor. Dezvoltarea pieţei obligaţiunilor în România:

prezent şi tendinţe.

16. Coerenţe şi corelaţii între analiza tehnică şi analiza fundamentală a acţiunilor.

17. Analiza evoluţiei asigurărilor de persoane în context internaţional. Noi tendinţe pe piaţa românească a asigurărilor.

18. Reasigurările între necesitate şi profit. Evoluţia pieţei româneşti a reasigurărilor în perioada …

19. Asigurarea autovehiculelor în România: necesitate, cadru legislativ, evoluţie, perspective.

20. Managementul financiar al societăţilor de asigurare.

21. Asigurarea de răspundere civilă auto în România: necesitate, dinamică, noi tendinţe.

22. Asigurarea locuinţelor în România – perspective, necesitate, reglementare.

23. Analiza solvabilităţii unei societăţi de asigurări din România.

24. Gestiunea portofoliului de active la nivelul societăţii de asigurare …

OBSERVAŢIE: Studenţii vor fi acceptaţi spre îndrumare numai pe baza unei scrisori de motivatie depusa la profesorul coordonator.

Prof.univ.dr. Anamaria CIOBANU

1. Diagnosticul financiar al unei întreprinderi

2. Diagnosticul riscului unei întreprinderi

3. Diagnosticul rentabilităţii unei întreprinderi

4. Analiza factorilor determinanţi ai performanţei unei întreprinderi

5. Analiza factorilor determinanţi ai riscului unei întreprinderi

6. Studiul indicatorilor financiari de măsurare a performanţei unei întreprinderi

7. Studiul indicatorilor nefinanciari de măsurare a performanţei unei întreprinderi

8. Studiul indicatorilor de măsurare a valorii create pentru acţionari

9. Analiza costurilor finantării unei întreprinderi

10. Finanţarea unei întreprinderi prin leasing

11. Utilitatea analizei fluxurilor de numerar generate de o întreprindere

12. Analiza eficienţei unui proiect de investiţii în mediu incert

13. Studiu comparativ a indicatorilor de măsurare a eficienţei unui proiect de investiţii

14. Evaluarea activelor necorporale

15. Evaluarea unei afaceri prin tehnica opţiunilor reale

Prof.univ.dr. Laura OBREJA BRASOVEANU

1. Influenţa politicii fiscale asupra creşterii economice

2. Sustenabilitatea politicii fiscale în România

3. Cresterea economica-factori de influenta

4. Deficitul public: factori de influenţă

5. Structura optimă a capitalului: factori de influenţă şi dinamică

6. Fundamentarea deciziei de investiţii în sectorul public

7. Fundamentarea deciziei de investiţii in cazul proiectului

8. Metode de evaluare a proiectelor de investiţii

9. Evaluarea investiţiei în resurse umane

10. Managementul trezoreriei: analiza şi previziune

11. Diagnosticul financiar al rentabilităţii şi riscului la firma …….

12. Managementul capitalului de lucru la firma….

13. Metode utilizate în planificarea financiară

14. Costul capitalului: factori de influenta

15. Analiza si previziunea financiara a firmei …

16. Evaluarea portofoliilor de investiţii

17. Impactul creşterii economice asupra structurii capitalului

18. Piata financiară şi rolul acesteia în economia de piaţă

19. Corelatia dintre dezvoltarea pietei de capital si cresterea economica

20. Managementul portofoliului de valori mobiliare

OBSERVAŢIE: In prealabil, trebuie depuse la secretariatul Catedrei de Finanţe sau direct cadrului didactic un CV şi o scrisoare de motivaţie pentru opţiunea făcută. Studenţii vor fi acceptaţi spre îndrumare numai pe baza unei discuţii cu profesorul coordonator.

Prof.univ.dr. Iulian Viorel BRASOVEANU

1. Analize ale impactului politicilor financiare asupra indicatorilor macroeconomici.

2. Politici fiscale aplicate in România.

3. Politici fiscale aplicate in Uniunea Europeana.

4. Politici bugetare aplicate in România.

5. Politici bugetare aplicate in Uniunea Europeana.

6. Politici fiscale aplicate in statele moderne.

7. Politici bugetare aplicate in statele moderne.

8. Analiza evolutiei datoriei publice in Romania.

9. Analiza evolutiei datoriei publice in Uniunea Europeana.

10. Politicile financiare: instrumente active in combaterea crizei economico-financiare.

11. Metode de determinare a veniturilor şi cheltuielilor publice.

12. Analiza bugetelor locale, pe exemplul unui ordonator de credite.

14.

Studii comparative privind bugetele locale in statele lumii.

15.

Evoluţia impozitelor indirecte în România.

16.

Evolutia impozitelor indirecte in Uniunea Europeana.

17.

Evoluţia impozitelor directe în România.

18.

Evolutia impozitelor directe in Uniunea Europeana.

19.

Evoluţia contributiilor sociale obligatorii în România.

20.

Evolutia contributiilor sociale obligatorii in Uniunea Europeana.

21.

Studiu privind principalele obligatii fiscale ale unei societati comerciale.

22.

Evaziunea fiscala nationala.

23.

Evaziunea fiscala internationala.

24.

Dubla impunere juridica internationala.

25.

Realizarea studiilor de fezabilitate pentru evaluarea proiectelor de investitii.

26.

Acordarea de credite bancare pe baza studiilor de fezabilitate.

27.

Studiu privind creditarea unei societati comerciale.

28.

Analiza financiară pe exemplul unei societati comericale.

29.

Studiu privind obtinerea unei finantari europene de catre o societate comerciala.

30.

Studiul echitatii, presiunii si optimului fiscal in economiile moderne.

Conf. univ. dr. Daniela ROMAN

1. Cheltuielile publice în domeniul educației (Studiu de caz

).

2.

Cheltuielile publice în domeniul sănătății (Studiu de caz

).

3.

Cheltuielile publice pentru cultură în România (Studiu de caz

).

4.

Cheltuielile publice în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (Studiu de caz

).

5.

Investițiile în resurse umane- (Studiu de caz

).

6.

Cheltuielile publice pentru agricultură și dezvoltate rurală (Studiu de caz

).

7.

Cheltuieli publice pentru protecția mediului în România integrată (Studiu de caz

).

8.

Cheltuielile publice pentru apărare (Studiu de caz

 

).

9.

Finanțarea cercetării în România (Studiu de caz

).

10. Impozitele directeresurse financiare publice (Studiu de caz

11. Impozitele indirecteresurse financiare publice (Studiu de caz

12. Manifestarea dublei impuneri juridice internaționale în România integrată (Studiu de

caz).

).

).

13.

Controlul și evaziunea fiscală (Studiu de caz

).

14.

Impozitele și taxele datorate bugetelor locale (Studiu de caz

).

15.

Studiu privind veniturile și cheltuielile Bugetului de Stat al României.

 

16.

Studiu privind veniturile proprii ale unităților administrativ- teritoriale (Studiu de caz

).

17.

Studiu privind veniturile și cheltuielile bugetelor locale (Studiu de caz

 

).

18.

Procesul bugetar la unitățile administrativ teritoriale (Studiu de caz

).

Se poate adăuga si altă temă propusă de student în domeniile de mai sus, după o discuție prealabilă cu profesorul. Pentru acceptarea la coordonare, studentul trebuie să dețină aprobarea profesorului.

Conf.univ.dr. Paul TĂNĂSESCU

Ajutorul de şomaj – formă a protecţiei sociale în România

1. Analiza “Bugetului asigurărilor sociale de stat” pe anii…

2. Reforma sistemului de asigurări de sănătate din România

3. Supravegherea societăţilor de asigurări din România. Rezultate obţinute, modalităţi de apropiere a legislaţiei româneşti de legislaţia UE

4. Asigurări de bunuri. Rezultate obţinute şi posbilităţi de perfecţionare la exemplul

societăţii…

(se vor aborda distinct principalele categorii de asigurări de bunuri)

5. Asigurări de personae. Rezultate obţinute şi posbilităţi de perfecţionare la exemplul

societăţii…

altele decât cele de viaţă)

(se vor aborda distinct asigurările de viaţă sau asigurările de personae

6. Asigurarea creditelor, pe exemplul EXIMBANK SA

7. Asigurarea de răspundere civilă obligatorie

8. Asigurările de răspundere civilă facultative

9. Modelarea şi managementul riscului în economia asigurărilor

10. Reasigurarea contractelor de asigurări româneşti

11. Managementul societăţilor de asigurare

12. Studiu comparativ privind produsele de asigurări între societăţile …

13. Bugetul societăţii de asigurare-reasigurare …….; analiză şi modalităţi de îmbunătăţire a acestuia în contextual legisalţiei româneşti

Conf.univ.dr. Lucian ŢÂŢU

1. Comparaţii privind impozitarea profitului societăţilor în România şi diferite state ale lumii.

2. Particularităţi ale TVA în cazul serviciilor

3. Comparaţii privind impozitarea persoanelor fizice la nivelul UE

4. Tratamentul TVA pentru livrările de bunuri

5. Baza impozabilă consolidată comună a impozitului pe profit în UE

6. Frauda tip carusel în domeniul TVA

7. Paradisurile fiscale şi evaziunea fiscală legală la nivel internaţional

8. Studiul comparativ privind fiscalitatea în România şi ………. (se va alege un alt stat în funcţie de scopul lucrării).

9. Studierea impactului impozitelor asupra rezultatelor economice şi financiare ale unei firme.

10. Impactul impozitării asupra proiectelor de investiţii

11. Impactul fiscalităţii asupra trezoreriei întreprinderii

12. Impactul impozitelor asupra costului capitalului

Altă temă propusă de student pe domeniile de mai sus

Conf.univ.dr. Cosmin SERBANESCU

1.

Piaţa asigurărilor la nivelul Uniunii Europene

2.

Managementul daunelor la nivelul asigurărilor auto

3.

Pilonii de pensii alternativă investiţională.

4.

Pilonul II la nivel european.

5.

Pilonii privați de pensii la nivel european.

6.

Impozitul pe venit in context european.

7.

Asigurarea riscului financiar

8.

Managementul subscrierilor in asigurarea cladirilor

9.

Managementul subscrierilor la nivelul RCA

10.

Managementul daunelor la nivelul asigurarilor auto

11.

Managementul daunelor în asigurările de viată

12.

Adaptarea ERM la specificul pieței românești.

13.

Managementul riscului la nivelul….

14.

Impozitarea avantajelor în context european

15.

Impozitarea microîntreprinderilor la nivel european

16.

Managementul societăţilor de asigurare

17.

Optimizarea procesului de asigurare la nivelul agentilor economici

18.

Concurenta fiscală la nivelul agenţilor economici

19.

Taxa pe valoarea adaugata in context intracomunitar

20.

Prudenţialitatea în asigurări

21.

Impozitul pe profit in context european

22.

Politica fiscală europeană

23.

Implicaţiile fiscale ale cheltuielilor cu dobânzile la nivelul agenţilor economici

24.

Paradisurile fiscale. Influenţe asupra mediului de afaceri în România.

OBS. Studentii pot alege si alte teme, dar dupa o discutie in prealabil. Vor fi

acceptati doar studentii care au acordul profesorului.

Conf.univ.dr. Emilia Mioara CAMPEANU

1.

Ajustarea fiscală/macroeconomică în România

2.

Sustenabilitatea fiscală în teorie şi practică

3.

Costurile şi beneficiile extinderii Uniunii Europene

4.

Eficienţa utilizării resurselor financiare publice

5.

Impactul consolidării fiscal-bugetare în România/alte state

6.

Disciplina bugetară în România

7.

Evaluarea programelor de cheltuieli publice la nivelul Uniunii Europene/României

8.

Evaluarea programelor de cheltuieli publice la nivelul României

10.

Sustenabilitatea datoriei publice în România/alte state

11.

Impactul factorilor instituţionali şi grupurilor de presiune asupra procesului decizional public

12.

Reforma administraţiei publice în România

13.

Concurenţa fiscală între ţările membre şi ţările candidate la Uniunea Europeană

14.

Stadiul descentralizării fiscale în România/alte state

15.

Datoria publică şi politica de stabilizare macroeconomică

16.

Relaţiile interguvernamentale în România

17.

Dimensiunea sectorului public în România/alte state

18.

Impactul finanţării deficitului bugetar asupra economiei naţionale

19.

Analiza factorilor de influenţă a cheltuielilor bugetare în România

20.

Analiza factorilor de influenţă a deficitului bugetar în România/alte state

21.

Bugete internaţionale

22.

Efectele schimbării poverii ficale între diferite tipuri de impozite ce vizează munca, consumul, capitalurile

23.

Regândirea politicilor fiscale şi bugetare în contextul crizei economico-financiare

24.

Politicile fiscale şi bugetare în timpul crizei – diferenţa dintre teorie şi practică

25.

Procesul bugetar la nivelul Uniunii Europene

26.

Administrarea riscurilor asociate datoriei publice

27.

Impactul îmbâtrânirii populaţiei asupra sustenabilităţii fiscale pe termen mediu şi lung

28.

Economie sustenabilă vs. Economie durabilă

29.

Autonomia financiară a unităţilor administrativ teritoriale

30.

Eficienţa cheltuielilor publice sau reducerea cheltuielilor publice ?

31.

Evaluarea cheltuielilor publice

32.

Analiza vulnerabilităţii externe

33.

Managementul serviciilor publice la nivel local/european

34.

Performanţa bugetară la în practica internaţională/ naţional/ local

35.

Impactul volatilităţii fiscal-bugetare asupra economiei

36.

Analiza efectelor şocurilor fiscal-bugetare

37.

Politica fiscal-bugetară şi dezechilibrul extern

38.

Reconsiderarea politicilor fiscal-bugetară în contextul „economiei verzi”

39.Eficienţa instrumentelor fiscal-bugetare în a stimula economia

40.Teme propuse de studenţi

Lect.univ.dr. Dan IVĂNESCU

1. Politica de dividend şi influenţa ei asupra preţului acţiunilor

2. Costul capitalurilor în economia românească

3. Analiza rezultatelor întreprinderii

4. Fundamentarea deciziei de investiţii pe exemplul unei întreprinderi

5. Datoria publică în România şi influenţa ei asupra economiei

7.

Diagnosticul rentabilităţii şi al riscului în cazul SC ……

8. Studiu privind creditarea bancară a unei întreprinderi

9. Analiza performanţelor pe baza sistemului de rate la SC ………….

10. Modele de evaluare a acţiunilor cotate pe piaţa românească

Lect.univ.dr. Nicoleta VINTILĂ

1. Studiu comparativ privind sistemul fiscal din România/alte state

2. Implicaţii şi consecinţe de ordin fiscal ale aderării României la Uniunea Europeană

3. Metode de percepere şi încasare a impozitelor şi taxelor

4. Impozitul pe venit în context internaţional

5. Impozitul pe venit în context european

6. Impozitarea veniturilor societăţilor – impozitul pe profit şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

7. Taxa pe valoarea adăugată – caracteristici, aşezare, impact economic şi social al utilizării sale

8. Accizele o abordare în context european

9. Impozitele şi taxele locale

10. Impactul fiscalităţii asupra activităţii unei întreprinderi

11. Impactul fiscalitatii în evaluarea si finantarea proiectelor de investitii

12. Diagnosticul financiar al întreprinderii

13. Diagnosticul financiar al performanţelor şi cash flowurilor unei întreprinderi

14. Diagnosticul financiar al rentabilităţii şi riscului pentru o întreprindere

15. Previziunea financiară pe cazul întreprinderii

16. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu incert

17. Fundamentarea costului capitalului utilizat drept rată de actualizare în evaluarea proiectelor de investiţii

18. Decizia de finanţare a proiectelor de investiţii

19. Utilizarea optiunilor reale in evaluarea proiectelor de investitii

20. Analiza echilibului financiar şi a performanţelor întreprinderii

OBSERVAŢIE: Studentii pot alege si alte teme din aria disciplinelor: Fiscalitate, Gestiunea financiara a intreprinderii sau Investitii directe si finantarea lor (numai în baza unei discuţii prealabile cu profesorul). Pentru a fi acceptaţi la îndrumare, studenţii vor depune un CV şi o scrisoare de motivare a alegerii făcute.

Lect.univ.dr. Andreea STOIAN

1. Reevaluarea paradigmei de 'stat al bunastarii' in contextul economic actual

2. Finantarea bunurilor publice: aspecte teoretice si evidente empirice

4.

Masurarea eficientei programelor de cheltuieli publice

5. Analiza marimii sectorului guvernamental: evidente empirice

6. Furnizarea bunurilor publice la nivelul administra?iilor locale

7. Testarea Legii Wagner

8. Principiul echitatii fiscale: de la teorie la practica

9. Aspecte privind impozitarea optima

10. Impactul impozitarii asupra deciziei consumatorilor

11. Estimarea excesului de povara fiscala

12. Impactul politicii bugetare/fiscale asupra cresterii economice

13. Sustenabilitatea politicii fiscale

14. Estimarea ratei sustenabile a impozitarii

15. Analiza nivelului si dinamicii gradului de indatorare

16. Studierea vulnerabilitatii politicii fiscale

Lect. univ. dr. Attila GYORGY

1. Indicatori de performanta bugetara

2. Bugetele program

3. Studiu comparativ privind procesul bugetar

4. Bugetele de angajament

5. Mecanisme financiare locale

6. Teoria de agent in sistemul public

7. Fundamentarea bugetului local

8. Salarizarea in institutiile publice

9. Organizarea si functionarea trezoreriei statului

10. Fluxurile financiare ale trezoreriei statului

11. Veniturile bugetare

12. Cheltuielile bugetare

13. Formarea resurselor bugetului UE

/al

institutiei publice

14. Mecanisme de echilibrare a bugetului UE

Conf.univ. dr. Eugen MITRICA

1. Politica financiară în contextul echilibrului economic general

2. Corelaţiile echilibrului financiar cu celelalte componente ale echilibrului economic

general

3.

Elaborarea studiilor e fezabilitate/planurilor de afaceri

4.

Metode de evaluare a proiectelor de investiţii

5.

Metode de evaluare a companiilor

6.

Analiza financiară a companiilor – paralelă între setul de indicatori financiari anglo-

saxoni şi cei francezi

7. Auditul afacerii – abordare modernă a auditului finaciar

9.

Eficienţa pieţelor financiare – testarea eficienţei informaţionale

10. Modele de gestiune a portofoliului de investiţii

Conf. univ. dr. Andreea SEMENESCU

1. Analiza poziţiei financiare şi performanţelor economice în industria chimică

2. Analiza financiară a companiei

3. Costul capitalului împrumutat şi decizia de finanţare a întreprinderii

4. Dezvoltarea pieţei de capital şi impactul asupra economiei

5. Investiţiile publice şi creşterea economică

6. Factori determinanţi ai nivelului de performanţă financiară a companiilor

Alte

financiară a intreprinderii, investiţii directe si finantarea lor sau finanţe publice.

teme

propuse

de

studenti

din

disciplinele:

pieţe

financiare,

gestiunea

Lect.univ.dr. Rodica GHERGHINA

1. Studiu comparativ privind performanta sistemelor educationale in tari membre ale

Uniunii Europene versus Romania

2. Alocarea şi utilizarea eficientă a fondurilor publice în învăţământul superior

3. Învăţământul românesc în contextul exigenţelor internationale

4. Finanţarea sistemului educaţional în ţări dezvoltate si in curs de dezvoltare

5. Finanţarea şi alocarea resurselor privind acţiunea de învăţământ în România

6.

Orientari moderne si tendinte in finantarea educatiei

7.

Studiu comparativ privind sistemul fiscal in tari membre ale Uniunii Europene

8.

Abordarea impozitului pe profit ca sursa de relansare economica

9.

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la o institutie publica

10.

Rolul impozitelor indirecte în formarea resurselor bugetare

11.

Imprumuturile de stat si rolul acestora in acoperirea cheltuielilor statului

12.

Analiza pozitiei financiare a intreprinderii

13.

Analiza indicatorilor de echilibru financiar - patrimonial pe baza de bilant la SC…

14.

Analiza performantei la nivelul firmei pe baza contului de rezultate

15. Analiza rentabilitatii intreprinderii pe baza sistemului de rate la SC…

16. Performanta intreprinderii evidentiata prin soldurile intermediare de gestiune si

capacitatea de autofinantare

17.

Studiu de caz privind diagnosticul financiar la SC……

18.

Studiu de caz privind analiza ratelor de rentabilitate la SC…

19.

Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului la SC…

20.

Diagnosticul riscului financiar pe baza metodei pragului de rentabilitate si a efectului

de levier

21.

Analiza fluxurilor nete de trezorerie la SC……

22. Analiza pragului de rentabilitate si evaluarea riscului economic la SC

Lect. univ. dr. Emilian-Constantin MIRICESCU

1. Impozitarea persoanelor juridice versus impozitarea persoanelor fizice autorizate

2. Optimizari fiscale

3. Alternative de economisire pentru pensie

4. Asigurarea de raspundere civila auto

5. Datoria publica

6. Imprumuturile publice

Important: Inainte de alegerea temei studentii trebuie sa aiba o discutie prealabila

cu profesorul coordonator si sa elaboreze o scrisoare de motivatie!

Lect.univ.dr. Carmen LIPARA

1. Diagnosticul rentabilitati si riscului in cazul companiei

2. Analiza financiare a performantelor companiei

3. Analiza si evaluarea unui proiect de investitii initiat de compania

4. Tehnici de previziune ale indicatorilor financiari ale companiei

5. Modele de evaluare a actiunilor companiei

6. Modele de evaluare a actiunilor companiei

in vederea listarii la bursa

Lect.univ.dr. Andrei STANCULESCU

1. Evoluţia cheltuielilor publice / bugetare ale ţării noastre;

2. Evoluţia veniturilor publice / bugetare ale României;

3. Analiza evoluţiei datoriei publice a ţării noastre;

4. Analiza poziţiei şi performanţei financiare a societăţii comerciale

5. Diagnosticul rentabilităţii şi riscului pentru cazul companiei …;

6. Modelul de piaţă al valorilor mobiliare cotate la Bursa de Valori Bucureşti;

7. Testarea eficienţei informaţionale slabe a pieţei de capital româneşti;

8. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu cert pentru cazul întreprinderii ….;

9. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu incert pentru cazul întreprinderii ….;

10. Analiza performanţei portofoliului de acţiuni utilizând modelul Markowitz.

;

Lect.univ.dr. Narcisa Roxana MOSTEANU

1.

Repercursiunea modificarii cotelor impozitelor asupra indicatorilor bugetari.

2.

Utilizarea indicatorilor privind cheltuielile publice in vederea depăsirii crizei economice.

3.

Politica financiara a Romaniei in contextul globalizarii.

4.

Masurile de politica financiara luate in vederea depasirii crizei economice și relansării

economiei. Romania versus UE.

5.

Utilizarea mix-ului de politici financiare in elaborarea bugetului public.

6.

Importanța politicilor economice în procesul bugetar.

7.

Contribuția impozitului pe profit la relansare economică a României.

8.

Contribuția impozitului pe venit la relansare economică a României.

9.

Participarea politicii de protecție și asigurări sociale la consolidarea economică a

România, în perioada …

10.

Efectele modificării TVA asupra economiei românești în perioada …….

11.

Fiscalitatea - între lege și practică - experiența României și a altor țări în perioada …

12.

Măsuri de consolidare fiscală în perioade ce declin economic

13.

Politica fiscală vs politica de impozitare la nivelul României și la nivelul UE, în

perioada ….

14.

Managementul datoriei publice a României în perioada …

15.

Creditul public în contextul echilibrării bugetare, în România, în perioada …

16.

Politica fiscală a României versus Pactul de Stabilitate Fiscală….

17.

Analiza eficienței cheltuielilor publice ale României în perioada …

18.

Contribuția Strategiei Fiscale naționale la dezvoltarea echilibrată a României

19.

Paradisurile fiscale.

20.

Evaziunea fiscala in Romania, în perioada …

Obs: pot fi și alte teme în urma discuțiilor dintre student și profesorul coordinator.

Lect.univ.dr. Laura Elly NAGHI

1. Pensiile private facultative - complement sau alternativa de economisire?

2. Pensiile private obligatorii - alternativa fezabila a sistemului public de pensii?

3. Asigurarile de viata ca instrumente de economisire pe piata romaneasca

4. Managementul relatiei cu clienti pentru societatile de asigurari din Romania

5. Solutionarea daunelor in asigurarile auto

6. Managementul daunei in asigurarile de locuinta

8.

Eficienta activitatii de brokeraj in asigurari

9. Managementul riscurilor in asigurari

10. Managementul riscurilor pentru asigurati

11. Guvernanta corporativa in asigurari si pensii private

12. Asigurarile de raspundere in Romania- specificitate si aplicabilitate.

13. Regimuri de supraveghere in asigurari.

14. Impactul Solvency II asupra capitalizarii companiilor de asigurari din Romania

15. Analiza Solvency II in cadrul unei companii de asigurari

16. Politica de management de risc in cadrul unei companii.

17. Asigurarile de sanatate in contextul actual legal al sanatatii.

18. Asigurarile de animale pe piata din Romania

19. Asigurarile agricole in Romania

20. Aplicarea IFRS in asigurari

21. Influenta FMI asupra economiei nationale

22. Evolutia cursului valutar a unei monede tinand cont de circumstantele economice ale unei tari

23. Activitatea Bancii Mondiale in Romania comparativ cu o alta tara din regiune in ultimii 5 ani.

24. Impactul finantarii oferite de Banca Europeana de Investitii asupra economiei

25. Formele de finantare oferite de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in doua tari.

26. Modificarea regimului valutar asupra indicatorilor macroeconomici

27. Instrumente de plata in comertul international

NB Studentii pot alege si alte teme dupa o consultare prealabila.

Lect.univ.dr. Georgiana Camelia CRETAN

1. Analiza eficientei cheltuielilor publice. Studiu

( pe un stat/comparativ între

state membre ale UE/ comparativ între UE si SUA);

2. Analiza eficientei cheltuielilor publice în tările BRIC;

3. Efectele coruptiei asupra cheltuielilor publice (nivel si alocare). Evidente empirice pe

cazul

4. Eficienta si performanta sectorul public;

5. Analiza politicii fiscale în tările BRIC.

6. Politici fiscale si bugetare de relansare economică a

UE vs. SUA);

7. Analiza comparativă a proceselor bugetare din

SUA);

8. Bunăstarea socială si bunurile publice.

Alte teme din domeniile: FINANTE PUBLICE, PRETURI SI CONCURENTĂ, propuse de studenti cu conditia acceptării de către coordonatorul stiintific. În vedrea stabilirii unei astfel de teme se recomandă o discutie preliminară cu cadrul didactic.

( unuilor stat/tări dezvoltate/tărilor emergente);

(unui stat/statelor membre

(statele membre UE/ UE si

Asist. univ. dr. Oana Filipescu

1. Abordări paralele privind impozitarea profiturilor

2. Impozitarea profiturilor la nivelul Uniunii Europene: prezent şi perspective

3. Analiza performanţelor financiare ale întreprinderilor

4. Cota efectivă de impozitare a profiturilor – modalităţi de cuantificare şi factorii de

influenţă ai acesteia

5.

Europene

6. Analiza şi evaluarea unui proiect de investiţii.

Influenţa politicii fiscale asupra creşterii economice, la nivelul statelor Uniunii

7. Impactul impozitului pe profit asupra performanţelor financiare ale întreprinderii

OBS: Studenţii pot alege şi alte teme de cercetare din domeniile Fiscalitate şi Gestiunea

Financiară a Întreprinderii (dar numai după o discuţie preliminară cu profesorul).

Asist. univ. dr. LAZĂR Paula

1.

european/international;

2. Fenomenul ”brain-drain”și impactul acestuia asupra gradului de dezvoltare al unui stat;

3. Fenomenul ”brain-drain” sub impactul politicii fiscale promovate;

4. Analiza evaziunii fiscale la nivel național și european/internațional;

5. Analiza deficitului bugetar la nivel național si european/international;

6. Abordari privind politica fiscala la nivel european si mondial;

7. Concurenta fiscala si mediul de afaceri la nivel european/mondial;

8. Concurenta fiscala si gradul de dezvoltare al unui stat.

Analiza

cheltuielilor

publice

pe

domenii

de

activitate

la

nivel

national

si

Asist.univ.dr. Maricica MOSCALU

1. Metode de cuantificare a riscului intreprinderii

2. Diagnosticul rentabilitatii si al riscului intreprinderii

3. Decizia de finantare pe termen lung si impactul acesteia asupra valorii intreprinderii

4. Influenta structurii capitalurilor asupra rentabilitatii intreprinderii