Sunteți pe pagina 1din 41

FEL PRINCIPAL

Alai pescaresc pentru Duminica FloriilorIngrediente: ALUAT: 250ml bere neagra,
6-7 linguri faina e !e"ara #!au faina $bi!nui%a&, ' linguri ulei e ma!line, ( lingura )a*ar, un +raf e !are
C,-P,.ITIA: 200g *ering afuma%, 6-7 fileuri an"*$i!, ( "$n!er/a %$n fil0 1n !u" +r$+riu, 2 !are, +i+er,
"urr3
4,4 RE-,ULA5E 5E P,4T: 2 linguri mu!%ar ul"e, 200ml ulei, ( lam6ie, 2-' "a!%ra/e%i mura%i, %aia%i
marun%, 2-' "a%ei e u!%ur$i, 2 !are
Timp preparare: 7 +$r%ii - 75 minu%e

4e +re+ara un alua% in "are !e +ra8e!" 1n %igaia f$ar%e 1n"in!a "la%i%e9 Cura%a%i +e!%ii e +iele !i $a!e9
,b%ine%i in ei un +iure "u a8u%$rul unui blener9 Cu a"e!% +iure um+le%i "la%i%ele "are !e garni!e!" a+$i "u
!$!ul Rem$ulae9 Ingreien%ele +en%ru !$! !e ame!%e"a bine "u un mi:er, a+$i !$!ul !e %ine la re"e +6na la
!er/ire9
Aripioare de pui cu pastrnac

Ingrediente: 20 ari+i$are e +ui, 500g +a!%;rna", ( linguri%a "imbru u!"a%, ( linguri%a "$rianru u!"a%, (
linguri%a b$ia e arei ul"e, ( lam;ie, 2 "a%ei e u!%ur$i, (50ml ulei #+ref9 ma!line&, ( leg9 +a%run8el, (
lingura mu!%ar l 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 60 minu%e
Cura%a ari+i$arele, +;rle!%e-le la fla"ara araga)ului, !+ala-le !i !"urge-le bine e a+a9 Cura%a +a!%;rna"ul,
!+ala-l !i %aie-l in $ua iar a"a e!%e mai gr$!, %aie-l in +a%ru9 Pune in%r-$ +iuli%a u!%ur$iul, +a%run8elul %$"a%,
"imbrul, "$rianrul, b$iaua !i ( linguri%a !are grun8$a!a9 Pi!ea)a %$a%e a"e!%ea +;na "e $b%ii $ +a!%a, a+$i
aauga mu!%arul, uleiul, )eama !i "$a8a ra!a e la lam;ie !i $m$geni)ea)a bine9 Pune ari+i$arele !i
+a!%;rna"ul in%r-un "a!%r$n mai mare, %$arna +e!%e ele !$!ul in +iuli%a !i ame!%e"a bine9 Pune ari+i$arele !i
+a!%;rna"ul in%r-$ %a/a, !"urge in a"ea!%a !i !$!ul "e ram;ne in "a!%r$n !i +une %a/a in "u+%$rul in"in!9 C$a"e
ari+i$arele la f$" +$%ri/i% !+re mare +;na ";n !e rumene!" bine +e ea!u+ra9 4er/e!%e ";%e 5 ari+i$are la $
+$r%ie "u bu"a%ele e +a!%;rna" !i "u garni%ura e $re)9
Cannelloni cu ciuperci si sunca

Ingrediente: < "annell$ni #"ilinru in alua% e +a!%e u!"a%&, <00g "iu+er"i +r$a!+e%e, 200g !un"a +re!a%a
%i+ Praga, 700g r$!ii, ( arei gra!, 2 linguri +a!%a e %$ma%e, ( linguri%a )a*ar, 200ml /in alb !e", ( "ea+a, 2
"a%ei u!%ur$i, ( linguri%a ra!a "imbru, ( f$aie e afin, ( /6rf e "u%i% nu"!$ara, 50g +e!me%, 50g +arme)an,
( leg9 +a%run8el, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 60 minu%e
Fierbe cannelloni in a+a "u !are, la f$" mi", "ir"a 6-7 minu%e !i la!a-le in a+a in "are au fier% +ana in
m$men%ul in "are le /ei um+le9 Cura%a, !+ala !i %$a"a marun% "ea+a !i areiul gra!9 Cura%a, !+ala !i %$a"a
marun% "iu+er"ile, a+$i "ale!%e-le in ulei, im+reuna "u "ea+a, +ana "an !e e/a+$ra %$a%a )eama +e "are
"iu+er"ile $ la!a9 Aauga a+$i !un"a %$"a%a marun%, areiul gra!, r$!iile $+ari%e, "ura%a%e e +ieli%a !i %aia%e
in "ubule%e9 La!a !$!ul !a fiarba '0 e minu%e ame!%e"anu-l in "an in "an9 Pune u!%ur$iul %$"a% marun%,
"imbrul !i nu"!$ara !i +$%ri/e!%e e !are !i +i+er9 Cu +a!%a $b%inu%a um+le cannelloni !i +une-le in%r-$ %a/a
un!a "u un% !i %a+e%a%a "u +e!me%9 T$arna in %a/a /inul, +une !i f$aia e afin, a+$i +e ea!u+ra +une
um+lu%ura rama!a, ame!%e"a%a "u +a!%a e r$!ii !i +arme)anul ra!9 Pune %a/a in "u+%$rul in"in! !i la!a !a !e
"$a"a la f$" +$%ri/i%, "ir"a 20 e minu%e9 4er/e!%e "a%e 2 cannelloni la $ +$r%ie "u !$!ul in %a/a fierbin%e !i
$rnea)a "u +a%run8el /ere %$"a% marun%9

Cartofi umpluti cu ciuperci

Ingrediente: (=g "ar%$fi, 700g "iu+er"i "$n!er/a%e, ' "e+e, 200ml ulei, 5 "a%ei e u!%ur$i, ( leg9 +a%run8el
/ere, ( linguri%a $%e% e mere, ( leg9 marar /ere, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii > 50 minu%e 4e !+ala "ar%$fii !i !e +un la fier% "u "$a8a9 4e fierb numai 20 e
minu%e, a+$i !e !"urg e a+a !i !e la!a la ra"i%9 4e "ura%a e "$a8a !i !e %aie 1n $ua9 ?n fie"are 8uma%a%e e
"ar%$f !e fa"e $ !"$bi%ura "u $ linguri%a9 4e+ara%, !e +re+ara um+lu%ura9 4e %aie "ea+a marun% !i !e "ale!%e 1n
(00ml ulei9 4e aauga "iu+er"ile %aia%e 1n feliu%e, !are !i +i+er !i !e la!a la f$" +$%ri/i% +6na "6n !"ae a+a
la!a%a e "iu+er"i9 4e aauga a+$i /erea%a %aia%a "6% mai marun%, !e ame!%e"a bine ingreien%ele !i !e
um+le fie"are 8uma%a%e e "ar%$f "u a"ea!%a "$m+$)i%ie $b%inu%a9 Car%$fii um+lu%i !e a!a)a 1n%r-$ %a/a "u
+u%ina a+a !i "u 2 linguri e ulei9 Ta/a !e %ine la "u+%$r, la f$" +$%ri/i%, 25 e minu%e9 Car%$fii !e !er/e!"
fierbin%i "u mu8ei +re+ara% a!%fel: !e +i!ea)a bine u!%ur$iul !i !e frea"a "u $ linguri%a $%e% e mere9 4e
aauga a+$i ( > 2 linguri ulei 1n"in! !i !e ame!%e"a bine "u $ lingura e lemn9 La !f6r!i%, "6n ingreien%ele
!-au $m$geni)a% bine, !e aauga a+a9
Ceapa umpluta ca la Caransebes

Ingrediente: < "e+e mari, (00g mie) e nu"a, (00g ma!line, 7 felii +6ine, ( lingura faina, ( lingura )a*ar,
(00ml ulei, (00g !m6n%6na, (00ml la+%e, 2 linguri +a!%a e %$ma%e, (00ml /in alb, ( leg9 marar, ( leg9
+a%run8el, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 60 minu%e - 7 +$r%ii Ce+ele !e "ura%a, !e !+ala !i !e fierb in%regi '0 e minu%e9 4e la!a la
ra"i% !i li !e !"$a%e mie)ul9 4e+ara%, !e +rega%e!%e "$m+$)i%ia +en%ru um+lu%: nu"ile +i!a%e !e ame!%e"a bine
"u +ainea inmuia%a in la+%e, "u ma!linele fara !amburi !i %aia%e in +a%ru, !area, +i+erul, mie)ul "e+el$r %$"a%
!i /erea%a %aia%a marun%9 4e ame!%e"a +ana la unif$rmi)are9 Cu a"ea!%a "$m+$)i%ie !e um+lu "e+ele "are !e
a!a)a in %a/a un!a "u ulei9 Faina !e rumene!%e +u%in, !e aauga +a!%a e %$ma%e, !e la!a "a !a !e +ra8ea!"a !i
!e !%inge "u /inul alb9 4e ame!%e"a bine +en%ru a nu !e f$rma "$"$l$a!e, !e aauga )a*arul !i !e mai fierbe
"ir"a (0 minu%e9 Can !$!ul e!%e ga%a, !e %$arna +e!%e "e+ele um+lu%e, !e a la "u+%$r, la f$" +$%ri/i%, (5-20
minu%e9 Pre+ara%ul !e !er/e!%e fierbin%e, "u !man%ana ea!u+ra9
Chiftele umplute

Ingrediente: 600g "arne %$"a%a #ame!%e" /i%a - +$r"&, ( m$r"$/, ( "ea+a, (00g ma)are, (00g %elina, ( arei
gra! r$!u l (50g "a!"a/al l ( linguri%a ra!a "imbru u!"a%, 250g ulei #+%9 +ra8i%&, ( $u, ( lingura +e!me%, 2-'
linguri faina, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 70 minu%e
Pune in%r-un "a!%r$n mai mare "arnea %$"a%a, ( $u, +e!me%ul, "imbrul !i +$%ri/e!%e e !are !i +i+er9
Fram;n%a bine %$"a%ura, a+$i im+ar%e-$ in < +ar%i !i +une-$ la frigier +en%ru '0 e minu%e9 T$a"a marun%
"ea+a, a +e ra)a%$area mare m$r"$/ul, "a!"a/alul !i %elina !i %aie in "ubule%e areiul gra!9 Ame!%e"a %$a%e
a"e!%ea, in%r-un "a!%r$n im+reuna "u ma)area !i $ul rama!9 4"$a%e "arnea in frigier, f$rmea)a in a"ea!%a
< "*if%ele !i +re!ea)a-le in%re +alme, a+$i +une in mi8l$"ul fie"arei "*if%ele ";%e ( lingura in ame!%e"ul e
legume9 @m+a"*e%ea)a um+lu%ura in "arnea %$"a%a !i +re!ea)a bine "*if%elele, u+a "are %re"i-le +rin faina !i
+une-le in%r-$ %igaie mare in uleiul bine in"in!9 Pra8e!%e-le (0-(2 minu%e la f$" mi" !+re meiu, +;na ";n !e
rumene!" frum$! +e ambele +ar%i9 4"$a%e-le +e !e/e%ele ab!$rban%e !i la!a-le !a !e !"urga e ulei9 4er/e!%e-
le "ale, "u !ala%a /ere !i $rnea)a "u feliu%e e m$r"$/i9
Chiftelute grecesti

Ingrediente: 600g "arne %$"a%a #ame!%e" /i%a-+$r"&, ( $u, 2 "e+e +$%ri/i%e, 2-' linguri e ulei, 700g r$!ii
mi"i, (50g ma!line, 2 f$i e afin, (00ml /in alb !e", ( linguri%a ra!a "imbru u!"a%, 7-5 fire mag*iran /ere,
200ml ulei #+%9 +ra8i%&, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 75 minu%e
Ame!%e"a bine "arnea %$"a%a "u $ul !i "u ( "ea+a %aia%a ";% mai marun% !au a%a +rin ma!ina e %$"a%9
Aauga "imbrul u!"a% !i +$%ri/e!%e e !are !i +i+er9 F$rmea)a "u +almele ume)i%e mi"i "*if%elu%e, %a/ale!%e-
le +rin faina !i +ra8e!%e-le in ulei +;na "e !e rumene!" frum$!9 4"$a%e-le in ulei, !"urge-le bine !i +une-le
+e !er/e%ele ab!$rban%e9 Pra8e!%e in '-7 linguri e ulei, "ea+a rama!a, %$"a%a marun%9 4i ";n !-a rumeni%,
aauga r$!iile, ma!linele, /inul !i mag*iranul %$"a% marun%9 Pune in "ra%i%a !i "*if%elu%ele +ra8i%e, aauga $
"e!"u%a e a+a, a"$+era "ra%i%a "u un "a+a" !i la!a !a fiarba la f$" mi" '0 e minu%e9 4er/e!%e "*if%elu%ele
fierbin%i, "u r$!ii !i ma!line, !i !%r$+e!%e %$%ul "u !$!ul f$rma% in "ra%i%a9 ,+%i$nal, !e +$% !er/i "u !m;n%;na
Ciulama de ciuperci

Ingrediente: (=g "iu+er"i e +aure, '-7
"e+e, 2leg9 +a%run8el, (50ml ulei, (l la+%e, ' linguri faina, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 60 minu%e

4e "ura%a !i !e !+ala "iu+er"ile, !e %$a"a marun% !i !e $+are!" in a+a "u !are9 @n%r-un %u"i #nea+ara%& !e +une
uleiul la in"in! !i !e "ale!" "ea+a !i +a%run8elul, %$"a%e marun%9 4e +un "iu+er"ile $+ari%e !i !e mai +ra8e!"
(0-(5 minu%e, ame!%e"an in"$n%inuu, +en%ru a nu !e li+i9 4e +une a+$i la+%ele !i !e la!a !a fiarba la f$" mi"
'0 e minu%e9 La !far!i%, !e aauga faina e!fa"u%a in +u%in la+%e !i !e mai fierbe 5 minu%e +ana !e ingr$a!a
"iulamaua9 4e +$%ri/e!%e e !are !i +i+er !i !e manan"a "u mamaliga9
Coaste de porc la gratar cu cartofi copti

Ingrediente: <00g +ie+% e +$r" "u "$a!%e, 7 "ar%$fi mari, (00g "a!"a/al, ( $u,( lingura +a!%a e %$ma%e, 2
"a%ei e u!%ur$i, ( leg9 "$rianru /ere, < linguri ulei, ( !ala%a, ( "ea+a r$!ie, ( lam;ie, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 75 minu%e
Cura%a +ie+%ul e +ieli%e !i e +ar%ile gra!e in e:"e!, !+ala-l, !"urge-l bine e a+a !i +re!ara-l "u !are !i
+i+er9 Pi!ea)a in%r-$ +iuli%a u!%ur$iul im+reuna "u "$rianrul %$"a% !!i $ linguri%a ra!a e !are grun8$a!a9
Aauga +a!%a e %$ma%e, '-7 linguri e ulei !i )eama e la 8uma%a%e e lam;ie9 ,m$geni)ea)a bine !i unge
"u a"e!% ame!%e" +ie+%ul e +$r" +e %$a%e +ar%ile9 Pune-l a+$i +e un gra%ar bine in"in! !i frige-l 20-25 e
minu%e !au +;na "e !e rumene!%e frum$! +e ambele +ar%i9 @n%re %im+, !+ala "ar%$fii, +une-i in%r-$ %a/a !i
"$a"e-i in "u+%$rul in"in! "ir"a '0 -70 e minu%e9 Taie $ la%ura fie"arui "ar%$f, !"$a%e $ +ar%e in mie)ul
a"e!%$ra !i um+le-i "u un ame!%e" fa"u% in "a!"a/al ra! !i $u9 Pune "ar%$fii in n$u la "u+%$r +en%ru in"a 7-
< minu%e9 4e/e!%e +ie+%ul e +$r" "u "ar%$fi "$+%i !i "u !ala%a /ere +re+ara%a "u "ea+a, ulei !i )eama e
lam;ie9
Cotlete de miel cu menta

Ingrediente: < "$%le%e e mile, (0-(5 frun)e e men%a, 2 linguri $%e%, ( linguri%a miere, ( "a%el mi" e
u!%ur$i, (00ml ulei #+referabil e ma!line&, 7 r$!ii, 7 "ar%$fi mari, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 60 minu%e Ame!%e"a in%r-un "a!%r$n men%a %$"a%a marun% #+a!%rea)a "A%e/a
frun)e +en%ru e"$r& "u uleiul, $%e%ul, u!%ur$iul %$"a% "A% mai marun% !are !i +i+er u+a gu!%9 Pune a+$i in
a"e!% !$! r$!iile, $+ari%e, "ura%a%e e +ieli%a !i %$"a%e in "ubule%e !i +une "a!%r$nul la re"e +en%ru $ 8uma%a%e
e $ra9 In%re %im+, "ura%a "$%le%ele e +ieli%e, !+ala-le, !"urge-le bine e a+a !i +re!ara-le "u !are !i +i+er,
u+a gu!%9 Frige "$%le%ele +e un gra%ar bine in"in!, "A%e '-7 minu%e +e fie"are +ar%e, a+$i +une-le in%r$ %a/a
mai mare9 Pune ea!u+ra fie"arui "$%le% "A%e $ua linguri e r$!ii "u !$!ul in "are a"e!%ea au !%a% !i +rin%re
"$%le%e +une "ar%$fii, "ura%a%i, !+ala%i !i %aia%i in "ubule%e9 Pune %a/a in "u+%$rul in"in! !i la!a !a !e "$a"a la
f$" +$%ri/i% (5-20 e minu%e9 4er/e!%e "a%e 2 "$%le%e la $ +$r%ie, "u garni%ura e "ar%$fi !i e"$rea)a "u
feliu%e e lamaie !i frun)e e men%a9
Crap cu conopida in sos de vin

Ingrediente: ( "ra+ #"ir"a 2=g&, ( "$n$+ia mare #"ir"a (=g&, 600ml /in alb !e", 200g un%, 200g "a!"a/al,
( lingura faina, ' "e+e mari, 2 f$i e afin, ( linguri%a "imbru u!"a%, (leg9 +a%run8el, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 6 +$r%ii - 75 minu%e
Cura%a +e!%ele e !$l)i !i e marun%aie, !+ala-l bine in a+a re"e, a+$i %aie-l in bu"a%i +$%ri/i%e !i +re!ara-le
"u !are !i +i+er9 Pra8e!%e bu"a%ile e +e!%e in un%, la f$" mi", +ana "e !e rumene!" bine +e %$a%e +ar%ile, a+$i
!"$a%e-le +e !er/e%ele ab!$rban%e !i +a!%rea)a-le la "al9 5e!fa "$n$+ia in bu"*e%ele, !+al-$ !i +une-$ la
fier% in a+a "u +u%ina !are9 Can a"ea!%a e!%e +e 8uma%a%e fiar%a, !"$a%e-$, !"urge-$ bine e a+a !i +ra8e!%e-$
la f$" iu%e, in gra!imea rama!a e la +ra8irea +e!%elui9 Can "$n$+ia !-a rumeni% frum$! +e %$a%e +ar%ile,
!"$a%e-$ in %igaie !i +une-$ in%r-$ %a/a mai aan"a im+reuna "u bu"a%ile e +e!%e9 Cale!%e "ea+a "ura%a%a,
!+ala%a !i %$"a%a marun%, in un%9 Can "ea+a !-a inmuia%, +une faina, a+$i u+a ( minu% !%inge "u /inul9
T$arna !$!ul in %a/a "u "$n$+ia !i bu"a%i e +e!%e, aauga "imbrul !i f$ile e afin, +$%ri/e!%e e !are !i
+i+er9 Pre!ara +e ea!u+ra "a!"a/alul a% +e ra)a%$area mare, u+a "are +une %a/a in "u+%$rul in"in! +en%ru
"ir"a 20 e minu%e, la f$" +$%ri/i%9 4er/e!%e "a%e 2-' bu"a%ele e +e!%e !i 2-' bu"*e%ele e "$n$+ia la $
+$r%ie, !%r$+i%e "u !$!ul in %a/a !i $rnea)a "u feliu%e e lamaie !i frun)e e +a%run8el /ere9

Crap umplut cu ciuperci

Ingrediente: ( "ra+ e "ir"a (,5 =g, 500g
"iu+er"i +r$a!+e%e, 2 leg9 Pa%run8el, 500g r$!ii, 250ml /in alb !e", (00 ml ulei e ma!line, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 75 minu%e - 7 +$r%ii

4e "ura%a !i !e !+ala bine +e!%ele, a+$i !e !area)a !i !e +i+erea)a9 Ciu+er"ile !e !+ala, !e %aie feliu%e, !e
"ale!", im+reuna "u +a%run8elul %$"a%, in uleiul e ma!line9 4e a!a)a +e!%ele in%r-$ %a/a un!a "u ulei !i !e
um+le "u $ +ar%e in "iu+er"i9 Re!%ul e "iu+er"i !i r$!iile !e +un im+re8urul +e!%eluiB !e +une /inul, !e
+$%ri/e!%e e !are !i +i+er !i !e baga la "u+%$r +en%ru ""a9 '0 e minu%e, la f$" +$%ri/i%9
Cupe de miel cu praz

Ingrediente: 700g +ul+a e miel, 600g
+ra), 7 $ua, (50g un%, 7 linguri !m6n%6na, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 70 minu%e

Cura%a "arnea e +ieli%e !i %en$ane, !+al-$ !i +une-$ la fier% in 2 l e a+a !i ( linguri%a ra!a "u !are9 CAn
a"ea!%a e!%e bine fiar%a, !"$a%e-$ in a+a in "are a fier%, la!-$ +u%in !a !e ra"ea!"a, a+$i %ai-$ 8ulien9 Cura%a
+ra)ul, !+ala-l !i %aie-l in r$nele !ub%iri, a+$i "ale!%e-l (0 minu%e, la f$" mi", in un%9 Pune +e!%e +ra)ul "ali%
"arnea %aia%a 8ulien, +$%ri/e!%e e !are !i +i+er !i mai la!a "arnea !a !e rumenea!"a in"a 5 minu%e im+reuna
"u +ra)ul9 Pune ame!%e"ul e "arne !i +ra) in +a%ru "u+e #"a!%r$na!e& %erm$re)i!%en%e, +une in fie"are "u+a
"A%e $ lingura e !mAn%6na, in%ine$ unif$rm +e %$a%a !u+rafa%a, a+$i ea!u+ra +une in fie"are "u+a "6%e un
$u9 Pre!ara $ul "u !are !i +i+er !i +une "u+ele in "u+%$rul in"in!9 La!a !a !e "$a"a la f$" +$%ri/i%, +Ana "An
$ul !e rumene!%e +u%in9 4er/e!%e "u+ele fierbin%i, imeia% "e le-ai !"$! in "u+%$r, in!$%i%e e +Aine +ra8i%a9
Curcan cu gutui

Ingrediente: (=g "arne "ur"an, (=g gu%ui, 2
"e+e, (00ml ulei, 2 linguri faina, 2 linguri buli$n, ' linguri )a*ar, 2 !are, +i+er
Timp preparare: (20 minu%e - 6 +$r%ii

Carnea !e !+ala, !e %aie bu"a%ele !i !e "ale!%e inabu!i% in 50ml ulei !i $ "e!"u%a e a+a, +ana "e !e e/a+$ra
%$a%a a+a !i bu"a%ile e "arne !e rumene!" u!$r9 Cea+a !e "ura%a, !e %aie 8ulien !i !e "ale!%e in uleiul rama!9
4e aauga faina, buli$nul !i !e !%inge "u +u%ina a+a +en%ru a $b%ine un !$!9 4e+ara%, !e "arameli)ea)a
)a*arul, +e!%e "are !e %$arna !$!ul9 5a"a e!%e +rea gr$!, !e iluea)a "u a+a9 4e a in%r-un "l$"$%, a+$i !e
+une !$!ul !%re"ura% +e!%e "arne !i !e la!a !a fiarba im+reuna (5 - 20 e minu%e9 Cu%uile !e "ura%a e
!emin%e, !e %aie felii, !e a!a)a in%r-$ %a/a un!a "u ulei !i !e au la "u+%$r +en%ru "ir"a '0 e minu%e9 4e +une
"arnea "u !$! +e!%e gu%ui, !e +$%ri/e!%e e !are !i !e mai la!a la "u+%$r 20 - '0 e minu%e9
Curcan cu masline

Ingrediente: (=g "arne "ur"an, '00g
ma!line, 50ml ulei, ( lingura buli$n, ( lingura faina, (D2 lam6ie, ' "e+e, ( %elina mi"a l( m$r"$/, (00ml /in
alb emi!e", ( linguri%a )a*ar, (0g "imbru, ( f$aie afin, 2 !are, +i+er
Timp preparare: (20 minu%e - < +$r%ii

Carnea e "ur"an !e "ura%a, !e +arle!%e, !e !+ala, !e %aie in bu"a%i !i !e +ra8e!%e in ulei9 5u+a +ra8ire, "arnea
!e !"$a%e !i !e +une in al% /a!9 @n uleiul rama! !e "ale!" "ea+a !i )ar)a/a%ul "are au f$!% "ura%a%e, !+ala%e !i
%aia%e marun%9 4e aauga faina !i !e la!a !a !e rumenea!"a +u%in, a+$i !e !%inge "u +a!%a e %$ma%e i)$l/a%a
in +u%ina a+a, !e aauga afinul, "imbrul, +i+erul !i !e la!a !a fiarba "ir"a '0 e minu%e9 5u+a fierbere,
!$!ul !e !%re"$ara !i !e +une +e!%e "arnea e "ur"an !i !e mai fierbe "ir"a 60 e minu%e9 -a!linele !e
e!area)a in a+a "ala, !e !+ala "u a+a re"e !i !e +un la fier% +e!%e "arne9 4e aauga /inul, )a*arul !i !e mai
fierbe "ir"a (0 e minu%e9 Cur"anul !e !er/e!%e "al "u e"$r in r$nele e lamaie9
Escalop de vitel cu tarhon

Ingrediente: (=g +ul+a e /i%el, 50g un%,
50g "$nia", '00ml !u+a e /i%a #in "ub&, ( leg9 %ar*$n /ere, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 6 +$r%ii - 60 minu%e

Cura%a "arnea e +ieli%e, !+al-$, !"urge-$ bine e a+a !i !%erge-$ "u un !er/e% !i %ai-$, +e "a% +$!ibil, in felii
!ub%iri e "ir"a 5 mm9 Ea%e u!$r feliile e "arne "u "i$"anul e !ni%ele, +en%ru a frage)i "arnea, +re!ara-le "u
!are !i +i+er !i rumene!%e-le in un% "a%e un minu% !i 8uma%a%e, $ua minu%e, +e fie"are +ar%e, la f$" mare9
4"$a%e a+$i "arnea +e un +la%$u, a"$+er-$ "u un "a+a" !i +a!%rea)-$ la "al9 Pune in %igaie, in gra!imea
rama!a u+a rumenirea bu"a%il$r e "arne, "$nia"ul, aauga a+$i !u+a !i la!a la f$" mi" +ana "an in"+e !a
fiarba9 Pune a+$i in %igaie %ar*$nul %$"a% marun% !i la!a !a fiarba la f$" mi" +ana "an li"*iul !e e/a+$ra +e
8uma%a%e9 Aauga in !$!ul f$rma%, bu"a%ile e "arne !i 8iul la!a% e a"ea!%a !i mai la!a ( minu% !a ea in
"a%e/a "l$"$%e, la f$" mi"9 4er/e!%e e!"al$+ul "u !$!ul e %ar*$n in %igaie !i "u garni%ura e "ar%$fi na%ur9
Escalop la cuptor

Ingrediente: 6 felii mari e mu!"*i e /i%a,
7 linguri faina, 7 linguri +e!me%, 2 $ua, 50g un%, 6 felii e "$!%i%a, (00g "a!"a/al, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 6 +$r%ii - <0 minu%e

Ea%e feliile e mu!"*i "u "i$"anul e !ni%ele +6na "6n !e !ub%ia)a unif$rm, a+$i "$nimen%ea)a-le "u !are
!i +i+er9 Tre"i fie"are felie +rin faina, $u ba%u% !i a+$i +rin +e!me% !i +ra8e!%e-$ 1n un%, +e ambele +ar%i9
A!a)a feliile +ra8i%e 1n%r$ %a/a un!a "u un% !i +e fie"are bu"a%a e "arne +une "6%e $ felie e "$!%i%a !au
!un"a9 Pe!%e a"e!%ea rae "a!"a/alul !i +$%i !a %$rni !i $u ba%u% a"a a mai rama!9 Pune %a/a la "u+%$r +en%ru
20 - '0 e minu%e9 4e !er/e!%e "u garni%ura e "ar%$fi !i "u !ala%a e !e)$n9
Ficatei excelenti

Ingrediente: +ie+% +r$a!+a% e +$r", ulei e ma!line, 2 ani/e, (=g fi"a%ei e +ui, !are, "imbru, u!%ur$i
Timp preparare: 20-'0 minu%e In%r-$ %igaie in"a+a%$are !e "ale!" $ua felii e +ie+% +r$a!+a% e +$r", in
ulei e ma!line9 4e aauga $ua ani/e %aia%e fa!ii, 8uma%a%e e =il$gram e fi"a%ei e +ui !i !e
"$nimen%ea)a "u !are, "a3enne !i "imbru9 4e la!a !a fiarba inabu!i% !ub "a+a" !i inain%e "u (0 minu%e e a
fi ga%a !e !%ing "u un +a*ar e /in alb !e" !i !e ame!%e"a un "a%el e u!%ur$i +i!a%9 -erg e minune "u $re),
+a!%e !au "ar$fi gra%ina%i9
Fileu de salau cu sos de vin

Ingrediente: 7 fileuri !alau, ( "ea+a, ( +a*ar /in alb 50g un%, (0g faina, ( galbenu! $u, 200g !m6n%6na, (
leg9 +a%run8el /ere, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 75 minu%e - 7 +$r%ii 4e rulea)a fileurile, fi:6nu-le "u !"$bi%$ri9 4e +un la fier% in%r-$
"ra%i%a "u "ea+a %$"a%a, /inul, +a%run8elul, +i+erul !i !area9 4e la!a !a fiarba a"$+eri% (0 minu%e, a+$i !e !"$%
fileurile !i !e %in la "al, iar )eama in "are au fier% !e !%re"$ara9 4e in"al)e!%e un%ul, ame!%e"6nu-l +e f$" "u
faina, fara "a a"ea!%a !a +rina "ul$are9 4e !%inge "u )eama !%re"ura%a !i !e la!a !a fiarba im+reuna 5
minu%e, ame!%e"6n mereu9 4e leaga a+$i !$!ul "u galbenu!ul, !e ame!%e"a "u !m6n%6na !i !e %$arna +e!%e
rul$urile %inu%e la "al9 4e !er/er!%e +e +la%$u !au +e farfurie !i !e garni!e!%e "u r$!ii mi"i, inabu!i%e in un%9
4e !"$% !"$bi%$rile9
Frigarui de porc cu sos de alune

Ingrediente: 600g +ul+a e +$r", (50g alune +ra8i%e, 2 =iFi, 7 "e+e mi"i, 2 arei gra!i, ( linguri%a "urr3,
'00ml !u+a e +ui #in "ub&, 200g un% #+ref9 e ara*ie&, ( lingura )a*ar, ( linguri%a ra!a b$ia e arei
ul"e, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 75 minu%e
Cura%a "arnea e +ieli%e !i %en$ane, !+al-$, !"urge-$ bine e a+a !i %ai-$ in "ubule%e e "ir"a ' "m9
Pre!ara bu"a%ile e "arne "u !are, +i+er, "urr3 !i %a/ale!%e-le +rin uleiul ame!%e"a% "u =iFi-ul "ura%a% e
"$a8a !i +a!a%9 A"$+era /a!ul "u f$lie e +la!%i" !i +une-l la figier +en%ru '0 e minu%e9 @n%re %im+, "ura%a
"ea+a, !+al-$ !i %$a"a 2 in%re a"e!%ea marun%9 Cale!%e "ea+a in un% "ir"a 7 minu%e, a+$i aauga alunele
ma"ina%e, iar u+a 2-' minu%e +une !u+a9 La!a !a fiarba 5 minu%e, a+$i +une )a*arul, b$iaua e arei !i
+$%ri/e!%e e !are !i +i+er9 A"$+era /a!ul "u un "a+a" !i la!a !a fiarba la f$" mi" in"a (0 minu%e9 @n%re %im+,
+une +e be%e e frigarui bu"a%ile e "arne, al%erna%i/ "u bu"a%i e arei gra! !i "ea+a9 Pune frigaruile +e un
gra%ar in"in! !i frige-le la f$" +$%ri/i% "ir"a (0 minu%e, in%$r";nu-le +e %$a%e +ar%ile9 4er/e!%e frigaruile
fierbin%i, "u $ garni%ura la alegere !i !%r$+e!%e %$%ul "u !$!ul e alune fierbin%e9
Friptura de pui

Ingrediente: +ul+e +ui, arei "$+%, ma!line, !u" r$!ii !au buli$n, !are, +i+er, f$i afin, "imbru, u!%ur$i
Timp preparare: 75-60 min 4e iau +ul+ele e +ui, !e !+ala, !e a!ea)a in %a/a e "u+%$r9 4e+ara% !e "ura%a
e "$a8a 2 arei "$+%i !i !e %aie felii9 4e +rein"al)e!%e "u+%$rul %im+ e (5 min9 Pul+ele e +ui !e !e a"$+era
"u !u" e r$!ii, !au r$!ii in buli$n #marun%i%e& !au buli$n i)$l/a% in a+a9 4e aauga areiul "$+%, ma!linele,
!e +re!are !are, +i+er !i !e +un 2 f$i e afin9 4e au la "u+%$r9 5in "an in "an !e !%r$+e!" +ul+ele "u
)eama e r$!ii, iar "u (5 min inain%e e a $+ri f$"ul, !e aauga 2 "a%ei e u!%ur$i %$"a%i marun% !i "imbrul9
P$f%a bunaG
Friptura de vita la cuptor

Ingrediente: <00g "arne e /i%a, (50ml ulei, 2 fire mari e +ra), 2 "e+e, 7 m$r"$/i, 200g "$n$+ia, 250g
fa!$le /ere, 2 linguri buli$n e %$ma%e, 250ml /in r$!u, ( lingura faina, ( leg9 +a%run8el /ere, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - <0 minu%e 4e %aie "arnea 1n bu"a%i +$%ri/i%e !i !e +ra8e!%e 1n ulei "u "ea+a
%aia%a "6% mai marun%9 4e aauga +ra)ul %aia% 1n r$nele, +u%ina !are !i +i+er9 C6n "arnea !-a rumeni%
unif$rm, !e %$arna +e!%e ea /inul ame!%e"a% "u buli$nul 1n "are !-a 1n"$r+$ra% faina9 4e la!a (0 minu%e +e
f$" +$%ri/i%, ame!%e"6n "a !a nu !e +rina e /a!9 ?n al% /a! !e "ale!" m$r"$/ii "ura%a%i !i %aia%i 1n r$nele,
"$n$+ia !+ala%a !i e!fa"u%a 1n bu"*e%ele !i fa!$lea /ere "ura%a%a, %aia%a !i $+ari%a 5 minu%e "u a+a !ara%a9
C6n legumele !un% +e 8uma%a%e fier%e, !e aauga 1n %a/a 1n "are e!%e "arnea9 4e !area)a !i +i+erea)a !i !e
+une %a/a la "u+%$r, +6na "6n ingreien%ele !un% fragee !i rumeni%e unif$rm9 Fri+%ura !e !er/e!%e "u
/erea%a +re!ara%a +e ea!u+ra !i "u garni%ura e "ar%$fi !au $re)9
!sca cu ciuperci si sos de sm!nt!na

Ingrediente: ( =g "arne e g6!"a, 200g "ea+a, ( =g "iu+er"i, (75g ulei, (50g m$r"$/i, 500g r$!ii, 50g
buli$n e %$ma%e, '00g !m6n%6na, (00ml /in alb, ( leg9 /erea%a, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 5 +$r%ii - 75 minu%e 4e +$r%i$nea)a "arnea e g6!"a, !e !area)a, !e +ra8e!%e 1n ulei !i !e
!"$a%e +e un +la%$u9 ?n uleiul rama! !e "ale!%e "ea+a "ura%a%a, !+ala%a !i %$"a%a marun%, !e aauga "iu+er"ile
"ura%a%e, !+ala%e !i %aia%e 8ulien !i m$r"$/ii "ura%a%i, !+ala%i !i a%i +e ra)a%$area mare9 5u+a '-7 minu%e !e
!%inge "u buli$nul ilua% "u '-7 linguri e a+a, !e aauga bu"a%ile e "arne !i !e fierbe in "$n%inuare "ir"a 75
e minu%e la f$" mi"9 R$!iile !e $+are!", !e "ura%a e +ieli%a !i e !6mburi, !e %aie in "ubule%e !i !e +un 1n
m6n"are 1m+reuna "u !m6n%6na !i /inul a%un"i "An "arnea e!%e bine fiar%a9 4e +$%ri/e!%e gu!%ul e !are !i
+i+er !i !e mai fierbe (0 minu%e, la f$" mi"9 La !er/i% !e aauga /erea%a %$"a%a la fie"are +$r%ie9
Inima de vitel cu prune" ciuperci si masline

Ingrediente: <00g inima e /i%el, '00g +rune u!"a%e aurii, 50g ma!line /er)i, 50g ma!line negre, (00g
"iu+er"i %aia%e, ( "ea+a +$%ri/i%a, 7 "a%ei u!%ur$i, 2 +a*are /in r$!u, ( +a*ar "$nia", ( lingura )a*ar, 20g
bu!ui$", (0g !"$r%i!$ara, (00ml ulei, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii > H0 minu%e Cea+a !e "ura%a !i !e !+ala, !e %aie marun% !i !e +une la "ali% 1n ulei
1n"in!9 Inima e /i%el !e "ura%a e +ieli%a !i !e %aie 1n felii gr$a!e e 2 "m9 A"e!%ea !e !area)a, !e +i+erea)a
!i !e +un +e!%e "ea+a la +ra8i%9 5ea!u+ra l$r !e %$arna 200ml a+a, !e a"$+era !i !e la!a !a fiarba la f$"
+$%ri/i% %im+ e 70 minu%e9 5in "6n 1n "6n, !e "$m+le%ea)a "u a+a, a!%fel 1n"6% m6n"area !a nu !e +rina
e /a!9 4e+ara%, !e +un la fier% ( +a*ar /in r$!u ame!%e"a% "u ( +a*ar "$nia"9 C6n a"e!%ea "l$"$%e!", !e
aauga +runele u!"a%e !i )a*arul, !i !e la!a +e f$", +6na al"$$lul 1n"e+e !a !e e/a+$re9 A%un"i !e +un
ma!linele !i "iu+er"ile, ame!%e"6nu-!e 1n"$n%inuu, "a !a nu !e +rina e /a!9 5u+a "e a fier% "arnea, !e
%$arna +e!%e ea re!%ul e /in r$!u, u!%ur$iul +i!a% !i !e +re!ara bu!ui$", la!6nu-!e !a mai fiarba la f$" mi"
1n"a 25-'0 minu%e9 C6n a !"a)u% /inul, inima e /i%el !e !"$a%e "u $ +ale%a, !e !"urge !i !e a!a)a +e
farfurie9 ?n fa%a ei !e aran8ea)a garni%ura e +rune aurii, "iu+er"i !i ma!line 1n $ua "ul$ri9
#$on

Ingrediente: +ie+% e +ui e)$!a% , arei gra! , $re) "u b$bul lung, legume "$ngela%e , ulei , !u" e r$!ii ,
!$! e !$ia , "ea+a , !are , +i+er , b$ia ul"e , "urr3 , eli=a%
Timp preparare: 75-50 min9 4e %aie +ie+%ul e +ui # (D2 =g9 & in fi!ii e inen!iunea ege%ului , la fel !i
areiul gra! # 7-5 bu"9 & 9 4e +un im+reuna in%r-$ %igaie ain"a , !au in%r-$ "ra%i%a e %u"i , "u +u%in ulei # e
+refera% ulei e ma!line & !i !e inabu!e a+r$:ima%i/ (0 min u+a "e in +realabil !e +une !are , +i+er u+a
gu!% !i "i%e/a +i"a%uri e !$! e !$ia 9 4e+ara% !e fierbe $re)ul # $ "ana & "u legumele a!$r%a%e # $ +unga & !i
+u%in eli=a% 9 In%r-$ "ra%i"i$ara !e +une la "ali% in +u%in ulei $ "ea+a mai mi"a , iar u+a "e a"ea!%a !-a
rumeni% +u%in , !e +une !u"ul e r$!ii # 700gr9 & , !are , b$ia ul"e , +i+er !i "urr3 u+a gu!% 9 Pe farfurie !e
+un !e+ara% +uiul "u arei !i $re)ul "u legume # +e!%e a"e!%a !e /$r +une "am 7-5 linguri in !$!ul e !u" e
r$!ii &
%arinata de stavrid

Ingrediente: (=g !%a/ri, (00ml ulei, ( m$r"$/, ( %elina mi"a, ( "ea+a mare, 7 "ar%$fii +$%ri/i%i, 2 arei
gra!i #r$!u !i /ere&, 2 f$i e afin, ( lingura $%e%, 2 linguri )eama e lam6ie, (00ml /in alb !e", ( leg9
+a%run8el, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 75 minu%e 4%a/riul !e "ura%a, i !e inla- %ura "a+ul, !e !+ala !i !e !"urge e
a+a9 4e %aie in bu"a%i mari !e !area)a, !e +i+erea)a !i !e +une in%r-$ %a/a "u 50ml ulei !i (00ml a+a, u+a
"are %a/a !e +une in "u+%$rul in"in!, la f$" +$%ri/i%, +en%ru "ir"a (0-(2 minu%e9 4e+ara%, m$r"$/ul, "ea+a,
areii gra!i !i %elina, "ura%a%e, !+ala%e !i %aia%e in felii, !e inabu!a in uleiul rama! !i 50ml a+a9 5u+a (0
minu%e !e +un in %a/a +e!%e bu"a%ile e +e!%e, im+reuna "u "ar%$fii, "ura%a%i, !+ala%i !i %aia%i in "ubule%e !i !e
+$%ri/e!%e e !are9 4e mai "$m+le%e)a "u a+a, a"a e!%e "a)ul !i !e la!a la fier%, la f$" +$%ri/i%, "ir"a 20 e
minu%e9 CAn legumele !un% bine fier%e, !e +une /inul, )eama e lamAie !i 8uma%a%e e lega%ura e +a%run8el,
%$"a% marun%9 4e +une in n$u %a/a in "u+%$r une !e mai la!a la f$" +$%ri/i% in"a (0-(5 minu%e9 -arina%a e
!%a/ri !e !er/e!%e re"e, "u felii e lamAie !i "u +a%run8el %$"a% marun%, +re!ara% +e ea!u+ra9
%edalion de vitel cu sos de hrean

Ingrediente: (,2=g +ul+a e /i%el, < $ua, <
felii e +6ine, '00g un%, (50g faina, (00ml la+%e, '00g !m6n%6na, '00g *rean, (50ml !u+a e $a!e #!au in
"ub&, ( lingura $%e%, 2 !are, +i+er
Timp preparare: < +$r%ii - H0 minu%e

4e %$+e!" 200g un% in%r-$ %igaie, !e rumene!%e in a"e!%a (00g faina !i !e !%inge "u la+%ele, ame!%e"An
in"$n%inuu, +en%ru a nu !e f$rma "$"$l$a!e9 4e aauga a+$i !mAn%Ana, !u+a e $a!e !i *reanul, "ura%a%,
!+ala% !i a% +e ra)a%$area mi"a9 4e +$%ri/e!%e e !are !i +i+er !i !e la!a la fier% "ir"a 20 e minu%e, la f$"
mi", a+$i !e +une $%e%ul, !e ame!%e"a bine !i !e ia !$!ul e +e f$"9 Carnea !e "ura%a e +ieli%e !i e
%en$ane, !e !+ala !i !e %aie in < felii e "ir"a 2 "m gr$!ime9 4e ba% feliile e "arne "u "i$"anul e !ni%ele,
a+$i !e au +rin faina !i !e rumene!" "A%e '-7 minu%e, +e fie"are +ar%e, in un%, u+a "are !e !"$% !i !e
+a!%rea)a la "al9 In un%ul rama! !e +ra8e!" feliile e +Aine, a+$i $uale, "are !e fa" $"*iuri9 Pen%ru a !er/i
a"e!% +re+ara% !e +une +e fie"are felie e +Aine "A%e $ bu"a%a e "arne, ea!u+ra a"e!%eia un $u $"*i !i, e 8ur
im+re8ur, !e %$arna !$!ul e *rean9
%iel cu dovlecei

Ingrediente: (=g +ie+% e miel fara $!, 7 $/le"ei, ( "a%el e u!%ur$i, (00ml ulei, (0-(2 frun)uli%e e
mag*iran /ere, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 75 minu%e 4+ala +ie+%ul e miel in a+a re"e, !"urge-l bine !i !%erge-l "u un
!er/e% e bu"a%arie9 Pune "arnea +e un fun e lemn !i %ai-$ fielu%a, a+$i +re!ar-$ "u !are !i +i+er9 In"inge
in%r-$ %igaie mare uleiul !i +ra8e!%e "arnea e miel la f$" iu%e "ir"a (0 minu%e, ame!%e"6n in "An in "An,
a!%fel in"A% a"ea!%a !a nu !e ara9 5u+a (0 minu%e, "An "arnea e!%e bine rumeni%a, +une in %igaie $/le"eii
!+ala%i !i %aia%i in ba!%$na!e, ar ne"ura%a%i e "$a8a9 Pra8e!%e-i im+reuna "u "arnea ' minu%e la f$" mi", a+$i
+une in %igaie (00ml a+a fiar%a9 A"$+era %igaia "u un "a+a" !i la!a !a fiarba in "$n%inuare %$% la f$" mi"9
5u+a (5 minu%e aauga u!%ur$iul %$"a% marun% !i 8uma%a%e in frun)ele e mag*iran !i a"e!%ea %$"a%e
marun%9 A"$+era in n$u %igaia "u "a+a"ul !i la!a !a mai fiarba 2-' minu%e9 4er/e!%e +re+ara%ul fierbin%e,
+re!ara% +e ea!u+ra "u mag*iranul rama!, %$"a% "A% mai marun%9
%usaca

Ingrediente: (=g "arne %$"a%a e /i%a, 200g !lanina afuma%a, (0 "ar%$fi mari, (00g un%, (00ml la+%e, ( $u,
2 "e+e +$%ri/i%e, 2 linguri +a!%a e %$ma%e,l 2 "a%ei e u!%ur$i, ( linguri%a ra!a "imbru, ( leg9 +a%run8el, 2
!are, +i+er
Timp preparare: 6 +$r%ii - 70 minu%e Cura%a "ar%$fii e "$a8a, !+ala-i, %aie-i in "ubule%e !i +une-i la fier%
in a+a "u $ linguri%a e !are9 In%re %im+, %aie !lanina afuma%a in "ubule%e mi"i !i rumene!%e-$ 2-' minu%e
in%r-$ %igaie mai mare, im+reuna "u "ea+a "ura%a%a, !+ala%a !i %$"a%a marun%9 Pune a+$i in %igaie "arnea
%$"a%a !i +ra8e!%e-$ 20 minu%e, la f$" mi", ame!%e"6n-$ in "an in "an9 Aauga +a!%a e %$ma%e, "imbrul,
+a%run8elul, %$"a% marun% !i u!%ur$iul %aia% in feliu%e9 P$%ri/e!%e e !are !i +i+er !i mai la!a (0 minu%e la f$"
mi"9 5u+a "e "ar%$fii au fier% bine, !"urge-i e a+a #+a!%rea)a $ "e!"u%a "u a+a& !i +i!ea)a-i "a +en%ru +iure9
Pune in +iureul e "ar%$fi un%ul !i la+%ele !i ame!%e"a bine9 Pune in%r-$ %a/a re+%ung*iulara, mai inal%a,
un!a "u ulei, $ %reime in "an%i%a%ea e +iure !i in%ine-l unif$rm +e %$% funul %a/ii9 In%ine +e!%e !%ra%ul e
+iure 8uma%a%e in "an%i%a%ea e "arne %$"a%a9 Pune +e!%e "arne un al% !%ra% e +iure #8uma%a%e in "e %i-a
rama!& !i in%ine-l unif$rm9 Pune a+$i "arnea %$"a%a rama!a !i +e!%e a"ea!%a +iureul rama!9 Ea%e $ul !i unge
"u a"e!%a +ar%ea e ea!u+ra a mu!a"alei, a+$i +une-$ la "u+%$r, la f$" +$%ri/i%, +en%ru '0 e minu%e9
%usaca de varza dulce

Ingrediente: 2 /er)e, 500g "arne %$"a%a #/i%a-+$r"&, 200g un%ura e ra%a, 2 $ua, ' linguri buli$n, 2 "e+e, 2
"a%ei e u!%ur$i, 2 arei gra!i, 2 leg9 marar, ( linguri%a "imbru, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 6 +$r%ii - H0 minu%e Iar)a !e "ura%a !i !e !+ala bine, a+$i !e +une la fier%, in%reaga, in
a+a "u !are9 4e fierbe '0 e minu%e, !e %aie fielu%a, !e !"urge bine e a+a !i !e "ale!%e (0 minu%e in (00g
un%ura9 Cea+a, areiul gra!, u!%ur$iul !i mararul !e %$a"a marun% !i !e "ale!" 5 minu%e in un%ura rama!a,
a+$i !e +un "arnea, "imbrul !i !e mai "ale!" inabu!i% (0 minu%e9 4e a!a)a in%r-$ "ra%i%a !%ra%uri e /ar)a !i
"arne "u legume, !e in"e+e "u /ar)a !i !e %ermina %$% "u /ar)a, !e aauga buli$nul ilua%, 2 "ani in )eama
in "are a fier% /ar)a, !e +$%ri/e!%e e !are !i +i+er !i !e baga la "u+%$r +en%ru ""a9 $ $ra9 Cu 5 minu%e inain%e
e a $+ri f$"ul, !e +un $uale ba%u%e, +e ea!u+ra9
%uschi de vaca cu sos de masilne

Ingrediente: -u!"*i e /a"a, ulei, bu!ui$", ma!line, un%, /in, !$! Far"e!%*er, "$nia", =e%"*u+, !are, +i+er
Timp preparare: (0 min -u!"*iul e /i%a !e %aie meali$n, (<0g,!e a+la%i)ea)a "u +$u +almei #nu !e
ba%e "u "i$"anu& !e unge "u ulei !e frige +e gra%aru in"in!,u+a "e !a fri+% bine +e $ +ar%e !e in%$ar"e !e
!area)a !e la!a !a !e +a%runa bine 94e +re+ara !$!ul:un%ul !e %$+e!%e in%r-$ %igae !e +un ma!linele fara
!amburi !i %aia%e felii !ub%iri, /in, !$! Far"e!%*er,!are,+i+er,bu!ui$",a+$i !e +une mu!"*iul e /i%a in !$! !e
mai la!a 2min !i !e !%r$+e!%e "u "$nia", !e leaga !$!ul "u =e%"*a+9 !e +$a%e !er/i "u $ garni%ura e "ar%$fi
+ra8i%i9
%uschi de vita cu piper verde

Ingrediente: 700g mu!"*i e /i%a, (0g +i+er, 50g un%, 50ml ulei, (00ml !man%ana, 70ml "$nia", 2!are
Timp preparare: 2 +er!$ane - (5 minu%e -u!"*iul e /i%a !e %aie in +a%ru felii e "A%e (00 g9 4e a+a!a "a
!a !e li+ea!"a ferm b$abele e +i+er +e !u+rafe%ele feliil$r !i !e +ra8e!" in un%ul %$+i% in uleiul in"in! "6%e 2-
' minu%e +e fie"are +ar%e9 La !fAr!i%, !e %$arna "$nia"ul, !e flambea)a !i u+a a"eea !e aauga !mAn%Ana9
%uschi de vita cu sos de cascaval

Ingrediente: (=g mu!"*i e /i%a, ( "a%el e u!%ur$i, (00ml "$nia", (50g un%, (50g "a!"a/al, 2 linguri
!m6n%6na, ( linguri%a +i+er r$!u b$abe, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 6 +$r%ii - 75 minu%e Cura%a "arnea e +ieli%e !i e e/en%uale %en$ane, !+al-$, !"urge-$
e a+a !i !%erge-$ "u un !er/e% e bu"a%arie9 Taie a+$i mu!"*iul e /i%a in !a!e bu"a%i "a% mai egale !i +une-
le in%r-un "a!%r$n mai mare9 Pune +e!%e bu"a%ile e "arne "$nia"ul, +i+erul r$!u !farama% !i u!%ur$iul %$"a%
"a% mai marun%9 Pune "a!%r$nul in "u+%$r, la f$" "a% mai mi", +en%ru '0 e minu%e !i la!a u!a "u+%$rului
e!"*i!a9 5a "a!"a/alul +e ra)a%$area mare, ame!%e"a-l "u 8uma%a%e in "an%i%a%ea e un% !i +une /a!ul la
f$" mi" +ana "e "a!"a/alul !e %$+e!%e, a+$i aauga !man%ana !i $m$geni)ea)a bine9 4"$a%e bu"a%ile e
"arne in "u+%$r !i rumene!%e-le "ir"a 7-5 minu%e la f$" +$%ri/i% in un%ul rama!, in%$r"anu-le +e %$a%e
+ar%ile, a+$i !"$a%e-le +e un +la%$u9 Pre!ara-le "u !are !i +i+er u+a gu!%, a"$+era-le "u un "a+a" !i
+a!%rea)a-le la "al9 Pune in %igaia in "are ai +ra8i% "arnea, !$!ul e "a!"a/al, aauga )eama in "are au !%a%
bu"a%ile e "arne la marina% !i la!a !$!ul (-2 minu%e la f$" mi"9 4er/e!%e mu!"*iul e /i%a "al, %aia% in felii,
!i %$arna +e!%e a"e!%a !$!ul e "a!"a/al fierbin%e9
%uschi de vita la gratar

Ingrediente: (=g mu!"*i e /i%a, ( lingura un%, (D2lam6ie, 700g mu!%ar +i"an%, ( leg9 +a%run8el /ere, 2
!are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - <0 minu%e 4e %aie "arnea 1n < felii mai gr$a!e !i !e ba%e +u%in "u "i$"anul e
!ni%ele9 4e unge a+$i "u mu!%ar +e ambele +ar%i !i !e frige +e gra%arul 1n"in!9 4e !"$a%e +e $ farfurie "ala,
ea!u+ra "arnii !e +re!ara +a%run8el /ere, !are !i +i+er, u+a gu!%, !i !e +une un "ubule% e un%9 4e !er/e!%e
"u garni%ura e "ar%$fi !i "u legume +r$a!+e%e9
%uschiulet de porc la gratar

Ingrediente: 2 mu!"*iule%i e +$r", 700g ur)i"i, ( $u, 2 linguri malai,( "ea+a mi"a, 7 "a%ei e u!%ur$i, 2
linguri un%ura, 50ml ulei, "imbru u!"a%, ( lam;ie, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 2 +$r%ii - 60 minu%e
Cura%a mu!"*iule%ul e +ieli%e !i e %en$ane, !+ala-l !i !"urge-l bine e a+a9 Taie fie"are mu!"*iule% in
$ua, +e lung !i +re!ara bu"a%ile e "arne "u !are !i +i+er +r$a!+a% ma"ina%9 Ame!%e"a un%ura "u "imbrul,
"u 2 "a%ei e u!%ur$i +i!a%i "u +u%ina !are, ( lingura )eama e lam;ie !i ( linguri%a ra!a "$a8a e lam;ie a%a
+e ra)a%$area mi"a9 Unge "u a"e!% ame!%e" bu"a%ile e mu!"*iule% !i +une-le la frigier +en%ru (5-20 e
minu%e9 Cura%a ur)i"ile, !+ala-le bine, a+$i $+are!%e-le, !"urge-le !i %$a"a-le marun%9 Ame!%e"a-le "u malaiul
!i "ale!%e-le (0 minu%e im+reuna "u "ea+a %$"a%a marun%, in ulei9 ,+re!%e f$"ul, aauga $ul !i u!%ur$iul
rama!, %$"a% marun%, +$%ri/e!%e e !are !i +i+er !i $m$geni)ea)a bine9 Pune ";%e 2-' linguri e ur)i"i +e
fie"are bu"a%a e mu!"*iule%, in%ine +e %$a%a lungimea a"e!%eia, a+$i rulea)a mu!"*iule%ul !i +rine-l "u
!"$bi%$ri9 Frige rul$urile a!%fel +rega%i%e +e un gra%ar in"in!, ";%e 7-< minu%e +e fie"are +ar%e, la f$" +$%ri/i%
!+re mare9 4er/e!%e mu!"*iule%ul fierbin%e, imeia% "e l-ai lua% e +e gra%ar, ala%uri e $ garni%ura la alegere9
%uschiulet in sos aromat

Ingrediente: 2 mu!"*iule%i e +$r", ( "ea+a +$%ri/i%a, ( %elina mi"a, ( raa"ina +a!%;rna" , 50g g*imbir
+r$a!+a%, ( leg9 "$rianru /ere, 6-7 frun)e e men%a, (50g un%, 200g !m;n%;na, ( leg9 +a%run8el, 2 !are,
+i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 75 minu%e
Cura%a %elina, +a!%;rna"ul !i g*imbirul, !+ala-le !i +une-le la fier% in 500ml a+a !i "e/a !are9 C;n a"e!%ea
!un% bine fier%e, !"urge-le e a+a !i +i!ea)a-le "a +en%ru +iure, a+$i iluea)a +iureul +;na "e "$n!i!%en%a
a"e!%uia e!%e "a "ea a !m;n%;nii9 Cura%a mu!"*iule%ul e +ieli%e !i e %en$ane, !+ala-l, !"urge-l bine e a+a
!i +re!ara-l "u !are !i +i+er9 Pra8e!%e-l a+$i in 50g un%, in%$r";nu -l +e %$a%e +ar%ile, +;na ";n !e rumene!%e
bine9 4"$a%e-l +e un +la%$u, a"$+era-l "u un "a+a" !i +a!%rea)a-l la "al9 Pune in %igaie un%ul rama! !i "ale!%e
la f$" mi" "ea+a %$"a%a marun%, +;na ";n !e rumene!%e +u%in9 Pune +e!%e a"ea!%a "rema e legume, aauga
men%a, "$rianrul !i +a%run8elul, %$"a%e marun%9 P$%ri/e!%e e !are !i +i+er !i la!a !$!ul !a fiarba la f$" mi" 5
minu%e9 Ia %igaia e +e f$" , aauga !m;n%;na !i $m$geni)ea)a bine !$!ul9 4er/e!%e mu!"*iule%ul e +$r"
"al, %aia% in felii e "ir"a ( "m gr$!ime !i %$arna +e!%e a"e!%ea !$!ul ar$ma%9

&achetele din piept de pui

Ingrediente: 2 bu"9 +ie+% e +ui, 200g +rune afuma%e, 6 "a%ei e u!%ur$i, 200g un%, ( lingura +a!%a e
%$ma%e, ( "ea+a +$%ri/i%a, 200ml !u+a e +ui #"ub&, ( f$aie e afin, ( leg9 +a%run8el, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 70 minu%e Fie"are bu"a%a e +ie+% !e %aie in $ua +e lung, a!%fel in"a% !a !e
$b%ina in %$%al +a%ru felii e "arne9 4e !+ala, !e !"urg bine e a+a !i !e !%erg "u un !er/e% e bu"a%arie9 A+$i
a"e!%ea !e ba% "u "i$"anul e !ni%ele +ana "an i!i mare!" !u+rafa%a !i a8ung la $ gr$!ime e 5mm9 4e
"$nimen%ea)a "u !are !i +i+er9 Prunel$r li !e !"$% !amburii, iar in l$"ul a"e!%$ra, in < in%re +rune !e +une
"a%e $ 8uma%a%e e "a%el e u!%ur$i infa!ura% in 2-' frun)uli%e e +a%run8el9 Prunele a!%fel um+lu%e !e
im+a"*e%ea)a in f$ile e "arne, u+a "are !e +rin "u !"$bi%$ri9 4e +ra8e!" +a"*e%elele in un%, la f$" mi",
"ir"a (5 minu%e, in%$r"anu-le +e %$a%e +ar%ile, a+$i !e !"$% !i !e +a!%rea)a la "al9 In un%ul rama! !e +une
"ea+a "ura%a%a, !+ala%a !i %$"a%a "6% mai marun%, !e aauga +runele rama!e, %$"a%e !i ele "a% mai marun%9
5u+a "ir"a 7-< minu%e !e aauga buli$nul, b$iaua e arei, a+$i u+a (-2 minu%e !e !%inge "u !u+a e +ui9
4e +un !i f$aia e afin, u!%ur$iul rama!, %$"a% marun%, !e +$%ri/e!%e e !are !i +i+er, u+a gu!% !i !e
ame!%e"a bine9 In a"e!% !$! !e +un +a"*e%elele e +ui9 4e a"$+era /a!ul "u un "a+a" !i !e la!a !a fiarba la
f$" mi" in"a (0 minu%e9 Cu 2-' minu%e inain%e e a $+ri f$"ul, !e +une !i +a%run8elul %$"a% marun%9 4e
!er/e!" "a%e $ua +a"*e%ele la $ +$r%ie, "u garni%ura e +iure e "ar%$fi !i "u !$!ul fierbin%e9
&aste cu creveti si mazare

Ingrediente: 700g +a!%e !"ur%e, 200g ma)are, '00g "re/e%i e"$r%i"a%i, ( "ea+a mare, ( "a%el e u!%ur$i,
(00ml ulei, ( linguri%a ra!a "*imen ma"ina%, 7 "ui!$are, (00 +$rumb ul"e, ( linguri%a ra!a !"$r%i!$ara, (
lam6ie, ( leg9 +a%run8el, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - '5 minu%e
Fierbe +a!%ele in a+a "u !are, !"urge-le bine !i ame!%e"a-le "u 2-' linguri e ulei +en%ru a nu !e li+i,
a"$+era-le "u un "a+a" !i +a!%rea)a-le la "al9 Cura%a ma)area, fierbe-$ in a+a "u !are !i !"urge-$ e a+a9
Cale!%e in ulei "ea+a "ura%a%a, !+ala%a !i %$"a%a marun%, a+$i u+a '-7 minu%e aauga in %igaie "re/e%ii !i
rumene!%e-i la f$" iu%e 2 minu%e9 4%inge "u 250ml a+a fiar%a, a"$+era "u un "a+a" !i la!a !a fiarba la f$" mi"
(0 minu%e9 Pune a+$i ma)area, "ui!$arele, !"$r%i!$ara, "*imenul, +$rumbul ul"e, )eama !%$ar!a e la
8uma%a%e e lam;ie !i "$a8a e la 8uma%a%e e lam;ie, a%a +e ra)a%$area mi"a9 P$%ri/e!%e e !are !i +i+er !i
la!a !a fiarba in "$n%inuare in"a (0 minu%e la f$" mi"9 T$arna a+$i a"e!% ame!%e" "u !$!ul f$rma% +e!%e
+a!%ele fier%e, $m$geni)ea)a bine !i mai la!a la f$" mi" in"a 2-' minu%e, ame!%e";n in"$n%inuu +en%ru a nu
!e li+i9

&aste cu pui si conopida la cuptor

Ingrediente: '00g +a!%e !"ur%e #+ene&, '00g +ie+% e +ui, ( "$n$+ia mi"a #"ir"a '00g&, 2 linguri )eama e
lam6ie, 50g !%afie, '00g "rema e br6n)a, (50g m$))arella, 50g +arme)an, ( "a%el e u!%ur$i, 2 "e+e r$!ii
mi"i, ( lingura +e!me%, ( leg9 +a%run8el, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 6 +$r%ii - 75 minu%e
Fierbe +a!%ele in 2, a+a "u ( linguri%a ra!a e !are, a+$i !"urge-le e a+a, ame!%e"a-le "u 2-' linguri e ulei
+en%ru a nu !e li+i !i +a!%rea)a-le a"$+eri%e, la "al9 Cura%a, !+ala !i e!fa in bu"*e%ele "$n$+ia, a+$i
fierbe-$ in a+a "u "e/a !are, u+a "are !"urge-$ bine e a+a9 Pie+%ul e +ui fierbe-l in a+a "u !are, a+$i %aie-
l in feliu%e !i rumene!%e-l im+reuna "u bu"*e%elele e "$n$+ia !i "ea+a "ura%a%a, !+ala%a !i %aia%a 8ulien, in
un%, la f$" iu%e, "ir"a 2 minu%e9 Pune in%r-$ %a/a mai a;n"a, un!a "u un% !i %a+e%a%a "u +e!me%, +a!%ele
ame!%e"a%e "u "$n$+ia, !%afiele, "ea+a, +a%run8elul %$"a% marun% !i feliu%ele e +ie+% e +ui9 4e+ara%, in%r-
un "a!%r$n ame!%e"a "rema e br;n)a "u m$))arella, a%a +e ra)a%$area mare, aauga u!%ur$iul %$"a% marun%
!i )eama e lam;ie9 P$%ri/e!%e e !are !i +i+er, ame!%e"a bine, a+$i %$arna a"e!% !$! in %a/a, +e!%e +a!%e,
"$n$+ia !i "elelal%e ingreien%e9 Pre!ara ea!u+ra +arme)anul ra! !i +une %a/a in "u+%$rul in"in!9 C$a"e la
f$" +$%ri/i% "ir"a 20 e minu%e9 4er/e!%e +re+ara%ul "al !i $rnea)a "u frun)e e +a%run8el9

&aste cu vinete

Ingrediente: ' /ine%e mari, 700g +a!%e
!"ur%e #fu!ili&, (00g "rema e br6n)a, 50g +arme)an ra!, 2 "a%ei e u!%ur$i, 2 linguri +a!%a e %$ma%e, (
linguri%a $regan$ u!"a%, 50g un%, 2 linguri +e!me%, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 6 +$r%ii - 60 minu%e

4+ala /ine%ele, %aie-le +e lung in felii e "ir"a 5mm gr$!ime, +re!ara-le "u !are !i +une-le in%re $ua funuri
e lemn, "u $ greu%a%e ea!u+ra9 La!a-le a!%fel, !a !e !"urga, "ir"a '0 e minu%e, u+a "are !+ala-le "u a+a
fierbin%e !i la!a-le !a !e !"urga bine e a+a9 Pune +a!%ele la fier% in 2, a+a "u ( linguri%a e !are9 C;n
a"e!%ea !un% bine fier%e, !"urge-le e a+a !i ame!%e"a-le "u un%ul %$+i%9 Pune feliile e /ine%e +e funul unei
%a/i mai a;n"i, un!a "u ulei !i %a+e%a%a "u +e!me%, a+$i +e!%e a"e!%ea +une +a!%ele in%in);nu-le in%r-un
!%ra% unif$rm9 Ame!%e"a "rema e br;n)a "u +a!%a e %$ma%e, aauga $regan$, "a%eii e u!%ur$i %$"a%i
marun%, !u"ul e r$!ii !i +arme)anul9 ,m$geni)ea)a bine "$m+$)i%ia !i %$arn-$ unif$rm +e!%e +a!%e9 Pune
%a/a in "u+%$rul in"in!, la f$" +$%ri/i%, "ir"a 20 e minu%e !au +;na ";n in"e+e m6n"area !a !e rumenea!"a
+u%in +e ea!u+ra9 4"$a%e %a/a in "u+%$r, la!-$ (5 minu%e !a !e ra"ea!"a !i ra!%$arna "$n%inu%ul +e un fun
e lemn9 P$r%i$nea)a +re+ara%ul !i !er/e!%e-l "al +un;n +$r%iile +e farfurii "u feliile e /ine%e ea!u+ra9
,rnea)a "u feliu%e e r$!ie !i frun)e e +a%run8el 9

&astrav in sos de vin rosu

Ingrediente: 7 +a!%ra/i #250gDbu"9&, '00ml /in r$!u, 250ml $%e% e /in r$!u, 200ml !u+a e legume #"ub&,
( m$r"$/ mare, ( "ea+a mare, 2 f$i e afin, 50ml ulei, ( linguri%a ra!a "imbru +i!a%, ( leg9 +a%run8el, 7
"a%ei e u!%ur$i, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 70 minu%e Cura%a +e!%ele, !+ala-l, !"urge-l e a+a !i !%erge-l "u un !er/e%9
Pune-l a+$i in%r-$ %a/a !i +une +e!%e el $%e%ul fier%9 A"$+era %a/a !i la!a la re"e '0 e minu%e, u+a "are
!"$a%e +e!%ele in %a/a !i la!a-l !a !e !"urga bine, a+$i +une-l in%r-$ al%a %a/a9 4e+ara%, +une "ea+a !i
m$r"$/ul, ambele "ura%a%e !i !+ala%e, la fier% in !u+a e legume9 Fierbe-le bine, a+$i +a!ea)a-le9 Pune
+iureul $b%inu% in /in, $m$geni)ea)a bine !$!ul !i %$arna-l +e!%e +a!%ra/i9 Pune in %a/a "u +e!%e f$ile e
afin, "imbrul, uleiul !i "a%eii e u!%ur$i, %aia%i in feliu%e9 P$%ri/e!%e e !are !i +i+er !i +une +e!%ele la "u+%$r
+en%ru '0 e minu%e, la f$" +$%ri/i%9 4er/e!%e +a!%ra/ul "al "u !$! in %a/a !i $rnea)a "u r$nele e lamaie9
&iept de porc cu ceapa pane

Ingrediente: 500g +ie+% e +$r", 7 linguri faina, 2 "e+e mari, (00g un%, linguri +a!%a %$ma%e, 2 "a%ei e
u!%ur$i, 7 linguri +e!me%, ( $u ba%u%, (00ml ulei, ( lingura )a*ar, ( lingura $%e% e /in, (D2 linguri%a "imbru,
2!are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - (75 minu%e Cea+a !e !+ala, !e "ura%a !i !e %aie r$nele9 A"e!%ea !e au +rin
faina, a+$i +rin $u ba%u% !i la urma +rin +e!me%9 4e +ra8e!" in ulei in"in!9 In uleiul rama!, !e aauga +a!%a e
%$ma%e, u!%ur$iul !i "imbrul, !area +i+erul !i )a*arul9 4e ame!%e"a bine !i !e ar$mea)a !$!ul "u +u%in $%e% e
/in r$!u9 Pie+%ul e +$r" !e !+ala !i a+$i !e %aie in "uburi9 4e +re!ara "u faina !i !e +ra8e!" in un%9 A+$i !e
a!a)a langa r$nelele e "ea+a +ane !i !e garni!e!%e %$%ul "u !$!ul e r$!ii9
&iept de pui a limone

Ingrediente: Pie+% e +ui, faina, ulei, !man%ana ul"e la "u%ie, !are, +i+er alb, $regan$, "iu+er"i, un%, /in,
)eama e lamaie9
Timp preparare: (0 min Pie+%ul e +ui %aie in $ua %ran!e,!e ba%e "u "i$"anul e !ni%ele,!e a +rin faina
!i !e %rage la %igae in ulei in"in! +e ambele +ar%i #60J!e %rage in ulei iar 70J!e fierbe in+reuna "u !$!ul
+re+ara%&!e a +uiul e$+ar%e, in al%a %igae !e +re+ara !$!ul in:"iu+er"ile %aia%e lamele !i %ra!e in un%
%$+i%,!e +une !man%ana,!are,+i+er,$regan$ !i !e +une +uiul in !$! !e !%r$+e!%e "u /in !i "u )eama e lamaie
,!e gu!%a +en%ru ul%ima a%a94e !er/e!%e "u $ garni%ura e +iure e "ar%$fi 9
&iept de vitel cu mazare

Ingrediente: (=g +ie+% e /i%el, (,5=g
ma)are "$ngela%a, ' "e+e, ( lingura faina, 2 linguri )a*ar, 2 linguri buli$n, (95 li%ri !u+a e /i%a #"ub&, ( leg9
marar, 2 !are, +i+er
Timp preparare: < +$r%ii - (50 minu%e

Pie+%ul e /i%el !e !+ala, !e %aie in bu"a%i +$%ri/i%e !i !e rumene!%e in ulei "ir"a (0 minu%e, im+reuna "u
"ea+a, %$"a%a ma- run%9 4e aauga a+$i !u+a e /i%a !i !e la!a !a fiarba la f$" mi", "ir"a H0 e minu%e9 4e
+une ma)area !i buli$nul, faina e!fa"u%a in 50 ml a+a !i )a*arul9 4e +$%ri/e!%e e !are !i +i+er !i !e la!a !a
fiarba la f$" mi" in"a '0 e minu%e9 4+re !fAr!i%, !e +une !i mararul %$"a% marun%9
&ui acrisor cu susan

Ingrediente: 600g "arne e +ui #+ul+e
!iD!au +ie+%&, ( lam6ie #!u" !i "$a8a ra!a&, (D' "ana iaur%, (D2 "ana +e!me% #+ref9 in +6ine in%egrala&, (D2
linguri%a "imbru u!"a%, (D2 linguri%a b$ia ul"e !au iu%e, (D7 linguri%a +i+er ma"ina%, (D' "ana !emin%e e
!u!an
Timp preparare: 6 +$r%ii - 60 minu%e

Cura%a +ielea !i %aie "arnea feliu%e gr$a!e e un ege% !i lungi e ma:imum 5 "m9 Cla%e!%e-le "u a+a re"e !i
)/an%a bu"a%elele in%r-un !er/e% e *ar%ie9 Ame!%e"a bine in%r-un "a!%r$n !u"ul !i "$a8a e lamaie, iaur%ul, iar
!e+ara%, in%r-$ farfurie in%in!a, ame!%e"a +e!me%ul "u b$iaua, +i+erul, "imbrul !i !u!anul9 Inm$aie bu"a%elele
e "arne in a"e!% !$! !i a+$i a-le +rin ame!%e"ul e +e!me%9 Le /ei a!e)a in%r-$ %a/a e %efl$n !i le /ei +une
la "u+%$r "ir"a 70-60 minu%e +6na +uiul e!%e bine +a%run!9
&ui cu susan

Ingrediente: ( +ie+% e +ui mai mare, 2 $ua, 2 linguri faina, (50g !u!an, (00ml ulei, 2 !are, +i+er, b$ia
Timp preparare: 7 +$r%ii > 75 minu%e 4e %aie +ie+%ul e +ui 1n 7 felii, "are !e ba% "u "i$"anul e !ni%ele
+6na a8ung la gr$!imea e 5 mm9 4e "$nimen%ea)a fie"are bu"a%a "u !are, +i+er !i b$ia9 Eu"a%ile e "arne
!e !u+ra+un, !e a"$+era "u f$lie e bu"a%arie !i !e +un la re"e +en%ru 20 > '0 minu%e9 4e +une uleiul 1n%r-$
%igaie !i !e 1n"inge bine9 Fie"are felie e "arne !e %re"e +rin faina, $u ba%u% !i a+$i +rin !u!an9 5a"a nu !-a
a"$+eri% bine "u un !%ra% unif$rm e !u!an, !e mai baga $ a%a 1n $u !i a+$i iar 1n !u!an9 4e +ra8e!" feliile
a!%fel +rega%i%e +e ambele +ar%i9 4e !"$% +e *6r%ie ab!$rban%a +en%ru a elimina !ur+lu!ul e gra!ime9 4e
!er/e!" "u !ala%a e %elina !i arei !au "u "iu+er"i9
&ui de inspiratie chinezeasca

Ingrediente: (D2 +ie+% e +ui e)$!a%, ( "a%el e u!%ur$i, ( arei iu%e, 25 ml /in r$!u ul"e#+ref9 C*err3&, (
lingura !u!an, 2 linguri !$! e !$ia, 2 linguri%e !ir$+ e %re!%ie #$+%i$nal&, (00 g ma)are, 50 g muguri e
bambu! #$+%i$nal&, ( "ea+a r$!ie meie, (00 g "iu+er"i #in "$n!er/a&, (00 g br6n)a %$fu, 70ml !$! ul"e
a"ri!$r #!Fee% K !$ur&, 200 g +a!%e in $re), 2 !are, +i+er
Timp preparare: 2 +$r%ii - '0 minu%e CARNEA: Cale!%e u!%ur$iul !i areiul iu%e %aia% in fA!ii %im+ e '0
e !e"une in uleiul in"in!9 Aauga +ie+%ul e +ui %aia% fA!ii !i ame!%e"a-l (- 2 minu%e +Ana !e albe!%e9
Aauga /inul !i flambea)a9 Aauga !u!anul, +i+erul !i !$!ul e !$ia !i mai %ine '0 e !e"une +e f$"9 La
final aauga !ir$+ul e %re!%ie !i ame!%e"a9
LECU-ELE: Pune ma)area la fier%, %aie "ea+a +e!%i!$ri !i %aie brAn)a %$fu in "ubule%e mari9 Cale!%e
mugurii e bambu! 2 minu%e in uleiul in"in!9 Aauga "iu+er"ile !i mai "ale!%e 2 minu%e9 Aauga "ea+a !i
ma)area fierbin%e !i mai "ale!%e ( minu%9 ,+re!%e f$"ul !i aauga brAn)a %$fu !i !$!ul ul"e a"ri!$r !i
ame!%e"a9
PA4TELE: Inm$aie-le in a+a fierbin%e "u !are re!+e"%An in!%ru"%iunile e +e ambala89
&ui delicios

Ingrediente: un +ie+% e +ui, 2 "e+e, 2 m$r"$/i mai mi"i, 8uma%a%e e +a"*e% un%, (00 ml !man%ana, 2
linguri faina, $ lingura "imbru marun%i%, (0 b$abe +i+er, !are9
Timp preparare: 25 minu%e E $ re%e%a in/en%a%a e mine9 Pie+%ul e +ui !e %aie "uburi, !e "$nimen%ea)a
"u "imbru !i !are !i !e "ale!%e bine in un%9 Cea+a !i m$r"$/ul !e %aie marun% !i !e +un la fier% "u re!%ul e
"imbru !i b$abele e +i+er, !are9 4e aauga !i +uiul +ra8i% iar in un%ul e la +ra8i% !e "ale!" u!$r 2 linguri
faina "e !e !%ing "u a+a9 4e "$mbina %$%ul !i !e aauga !man%ana9 4e mai fierbe (0 min9 Ca%aG
&ui 'iev

Ingrediente: 7 +ie+%i e +ui, (00g un%, ( leg9 %ar*$n, ' "a%ei e u!%ur$i, 2 $ua, (00g +e!me%, (00g faina, (
lam6ie, 200ml ulei, 50g mie) e nu"a ma"ina%, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 70 minu%e Ame!%e"a in%r-un /a! un%ul "u mie)ul e nu"a, %ar*$nul, %$"a%
marun%, u!%ur$iul +i!a%, "$a8a e lamaie, a%a +e ra)a%$area mi"a !i +$%ri/e!%e e !are !i +i+er, u+a gu!%9
,m$geni)ea)a bine a"e!% ame!%e", a-i $ f$rma re+%ung*iulara, im+a%ure!%e-l in f$lie e aluminiu !i +une-
l la frigier +en%ru "ir"a 60 e minu%e9 Cura%a +ie+%ul e +ui e +ieli%e, %aie-l in $ua, a+$i ba%e-l u!$r "u
"i$"anul e !ni%ele, +ana "e !e !ub%ia)a !i !e in%ine, u+a "are +re!ara-l "u !are !i +i+er u+a gu!%9 Taie
ame!%e"ul e un% in < feliu%e !i +une "a%e $ felie +e fie"are bu"a%a e +ie+%, a+$i +lia)a-l9 5a +ie+%ul e +ui
+rin faina, a+$i +rin $uale ba%u%e, u+a "are %re"i +ie+%ul e +ui +rin +e!me%, +une-l +e un +la%$u, a"$+era-l
"u f$lie e +la!%i" !i +une-l la frigier +en%ru '0-70 e minu%e9 Pra8e!%e +i+e+%ul e +ui in uleiul bine in"in!,
"a%e 5-6 minu%e +e fie"are +ar%e, a+$i !"$a%e-l in %igaie "u $ !+umiera !i la!a-l !a !e !"urga +e !er/e%ele
ab!$rban%e9 4er/e!%e +uiul Lie/ "u garni%ura e "ar%$fi "$+%i !i $rnea)a "u felii e lamaie !i !ala%a /ere9
&ui libanez

Ingrediente: 500g +ie+% e +ui, (20g $re), 2 "e+e, '00g "arne e /i%el %$"a%a, (00ml ulei, ' "a%ei e
u!%ur$i, 50g migale, 50g b$abe e +$rumb ul"e #in "$n!er/a&, ( lingura ra!a !"$r%i!$ara, ( linguri%a
ieniba*ar, ( leg9 +a%run8el, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 60 minu%e
Cura%a +ie+%ul e +ui, !+ala-l, !"urge-l bine e a+a !i %aie-l in feliu%e !ub%iri9 Cale!%e +ie+%ul e +ui in ulei,
la f$" +$%ri/i%, +;na "e a"e!%a in"e+e !a !e rumenea!"a +u%in, a+$i !"$a%e-l +e $ farfurie !i +a!%rea)a-l
a"$+eri%, la "al9 In uleiul in "are ai +ra8i% +ie+%ul e +ui +une "ea+a "ura%a%a, !+ala%a !i %$"a%a marun%9
Aauga u+a '-7 minu%e "arnea %$"a%a !i u!%ur$iul %$"a% marun%9 5u+a (0 minu%e +une
ieniba*arul, !"$r%i!$ara !i +$%ri/e!%e e !are !i +i+er9 -ai la!a 2-' minu%e la f$" mi", a+$i aauga $re)ul
!+ala% in 2-' a+e, migalele !far;ma%e !i b$abele e +$rumb9 Ame!%e"a bine ingreien%ele, u+a "are +une
in "ra%i%a 700ml a+a9 Pune ea!u+ra feliu%e e +ie+% e +ui !i a"$+era "ra%i%a "u f$lie e aluminiu9 Pune-$ la
"u+%$r, la f$" +$%ri/i%, +en%ru "ir"a 25 e minu%e9 4er/e!%e +uiul libane) fierbin%e, +re!ara% +e ea!u+ra "u
+a%run8elul %$"a% marun%9


&ui pe sticla

Ingrediente: un +ui %inar, !are, +i+er negru, "$nimen%e +en%ru +ui
Timp preparare: ( $ra '0 min Puiul in%reg !e frea"a bine "u !are, +i+er negru !i "$nimen%e +en%ru +ui9
A+$i !e imbra"a +e $ !%i"la e 095 l #u+a "um !e /ee in imagine& !i !e a la r$la9 4e "$a"e ( $ra #e/en%ual
( $ra !i '0 min la f$" +$%ri/i%&9 4e !"$a%e in "u+%$r !e im+$$be!%e !i !e !er/e!%e "al9
&ulpa de miel la tava

Ingrediente: ( +ul+a e miel, 200ml ulei, 2 "a%ei e u!%ur$i, ( raa"ina mi"a +a%run8el, ( %elina mi"a, 2 f$i
e afin, 50ml $%e%, 2 fire e r$)marin, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 5 +$r%ii - (20 minu%e M ' $re la marina% Pre+ara marina%a a!%fel: "ura%a raa"inile e
+a%run8el !i %elina, !+ala-le !i %aie-le in "ubule%e9 T$a"a marun% u!%ur$iul !i r$)marinul9 Ame!%e"a %$a%e
a"e!%ea "u uleiul, $%e%ul, '00ml a+a, f$ile e afin, ( linguri%a ra!a "u +i+er !i ( lingura !are grun8$a!a9
Cura%a +ul+a e miel e +ieli%e !i %en$ane, !+al-$ bine "u a+a re"e, +une-$ +e un fun e lemn !i "re!%ea)-
$ in '-7 felii mari, a+$i "u un "u%i% "u /Arful a!"u%i% in%ea+-$ +e!%e %$% "A% mai e!, a!%fel in"A% a%un"i "An
infigi "u%i%ul in "arne, a"e!%a !a +a%runa +Ana a8unge la funul e lemn9 Pune +ul+a in%r-un "a!%r$n mai
mare !i %$arna +e!%e ea !$!ul +en%ru marina%9 A"$+era "a!%r$nul "u f$lie e +la!%i" !au "u un "a+a" !i +une-l
la frigier +en%ru "ir"a ' $re9 4"$a%e +ul+a e miel in !$!ul in "are a !%a% la marina% !i +une-$ in%r-$ %a/a
mai aAn"a9 4$!ul !%re"$ara-l !i %$arna-l in %a/a +e!%e +ul+a9 Pune %a/a in "u+%$rul in"in! !i "$a"e +ul+a, la
f$" mi" !+re meiu "ir"a 2 $re9 CA% %im+ "arnea !e frige in "u+%$r, in "An in "An, !%r$+e!%e-$ "u !$!ul in
%a/a9 CAn +ul+a !-a rumeni% frum$! +e ea!u+ra, !"$a%e-$ in "u+%$r, %ai-$ in felii e "ir"a 5-7 mm gr$!ime
!i !er/e!%e-$ "ala "u $ garni%ura la alegere9
&ulpa impanata de vitel

Ingrediente: (,5 =g +ul+a e /i%el #bu"a%a
in%reaga&, 200g !lanina, 200g m$r"$/, 200g %elina, 5 "a%ei e u!%ur$i, (,5 =g "ar%$fi, 50g +a!%a e %$ma%e,
'0g faina, 2 "e+e, (50ml ulei, (00ml /in alb, ( linguri%a )a*ar, 7-5 b$abe e ieniba*ar, ( leg9 +a%run8el, 2
!are, +i+er
Timp preparare: < +$r%ii - (20 minu%e

Pul+a e /i%el !e "ura%a e +ieli%e !i %en$ane, !e !+ala, !e !"urge bine e a+a, u+a "are !e im+anea)a "u
(00g %elina, %aia%a in be%i!$are, (00g m$r"$/ %aia% la fel, !lanina %aia%a in bu"a%ele mi"i !i u!%ur$iul9 4e +une
a+$i +ul+a a!%fel im+ana%a in%r-$ %a/a mai aAn"a, im+reuna "u uleiul, legumele rama!e, "ura%a%e, !+ala%e !i
%aia%e in "ubule%e !i "u (50ml a+a9 4e +une %a/a la "u+%$r, la f$" +$%ri/i%, +en%ru "ir"a 60-70 e minu%e9
Car%$fii !e "ura%a, !e !+ala, !e %aie in "ubule%e !i !e +un la fier% im+reuna "u $ linguri%a e !are9 CAn "arnea
e!%e bine +a%run!a !i frum$! rumeni%a, !e !"$a%e in%r-un /a! !e+ara%9 In 8iul rama!, +e!%e legume, !e +un
faina e!fa"u%a in 50ml a+a re"e, +a!%a e %$ma%e, 50ml /in !i a+$i '00ml a+a fiar%a9 4e fierbe !$!ul, la f$"
mi", 20 minu%e9 4$!ul $b%inu% !e +a!ea)a +e!%e +ul+a e /i%el !i !e fierb a"e!%ea in "$n%inuare in"a (5
minu%e la f$" mi"9 4+re !fAr!i%ul fierberii !e aauga /inul rama! !i )a*arul9 4e %aie +ul+a in felii !i !e !er/e!"
"A%e $ua felii la $ +$r%ie, "u "ar%$fi na%ur !i "u +a%run8el %$"a% marun%, +re!ara% +e ea!u+ra9
&ulpe de pui cu porumb dulce si ardei gras

Ingrediente: 7 +ul+e mari e +ui, 200g +$rumb ul"e, ( arei gra! r$!u, ( arei gra! /ere, (00g un%, (
"ea+a r$!ie mare, ' "a%ei e u!%ur$i, 2 linguri miere, 2 linguri )eama e lamaie, ( lingura $regan$ u!"a%, 2
!are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 60 minu%e M '0 minu%e la frigier
Cura%a +ul+ele, +arle!%e-le la fla"ara araga)ului, !+ala-le, !"urge-le e a+a !i !%erge-le "u !er/e%ele
ab!$rban%e9 Pre!ara-le "u !are !i +i+er, a+$i im+anea)a-le "u feliu%e e u!%ur$i9 Ame!%e"a mierea "u )eama
e lamaie, aauga $regan$ !i ame!%e"a bine9 Unge +ul+ele e +ui "u a"e!% ame!%e", +une-le in%r-un "a!%r$n,
a"$+era-l "u f$lie e +la!%i" !i +une-l la frigier +en%ru '0 e minu%e9 @n%re %im+, "ura%a "ea+a, !+al-$, %$a"-$
marun% !i "ale!%e-$ '-7 minu%e in un%9 Pune in %igaie +e!%e "ea+a areiul gra! "ura%a%, !+ala% !i %aia% 8ulienne9
Aauga +$rumbul, +re!ara "u !are !i +i+er !i +ra8e!%e-le <-(0 minu%e la f$" +$%ri/i% !+re mi"9 4"$a%e "ele
in %igaie, !"urganu-le bine e gra!ime, +une-le +e un +la%$u, a"$+era-le "u un "a+a" !i +a!%rea)a-le la
"al9 @n gra!imea rama!a +ra8e!%e +ul+ele e +ui, la f$" +$%ri/i%, 20 e minu%e9 @n%$ar"e-le +e %$a%e +ar%ile e
'-7 $ri, in "an in "an, +ana "an !e rumene!" frum$!9 4er/e!%e "a%e $ +ul+a e +ui la $ +$r%ie "u
garni%ura e +$rumb !i arei gra! !i !%r$+e!%e %$%ul "u gra!imea rama!a in %igaie9
(asol cu sos unguresc

Ingrediente: ( ra!$l e /a"a9 '00g )ar)a/a% e !u+a9 ( "ea!"a ulei, ( linguri%a b$ia e arei, ( "ea!"a
!m6n%6na, ( 8uma%a%e e lam6ie, 2 !are, +i+er b$abe
Timp preparare: 7 +$r%ii - (20 minu%e 4e !+ala ra!$lul !i !e +une la fier% "u mul%a a+a9 4e fierbe ( $ra,
u+a "are !e aauga )ar)a/a%ul e !u+a, !+ala% !i "ura%a%, ( lingura e !are, +i+erul b$abe !i +u%ina "$a8a e
lamaie9 Can "arnea !e e!+rine e +e $!, !e ia $ala e +e f$" !i !e !"$a%e "arnea9 Eu"a%ile e "arne !e
rumene!" in ulei in"in! !i !e +un +e un +la%$u9 @n uleiul in "are !-a rumeni% "arnea !e +re+ara a+$i la f$" mi"
!$!ul f$rma% in : ( linguri%a b$ia e arei iu%e, $ "ea!"a e !man%ana !i )eama e lamaie9 5u+a "e !$!ul !e
ingr$a!a, !e ra!%$arna +e!%e "arne9
(ata cu castraveti acri

Ingrediente: ( ra%a, (,5 =g "a!%ra/e%i mura%i in !aramura, (00ml ulei, 2 "e+e mari, 2 "a%ei e u!%ur$i, 2
linguri buli$n, ( lingura faina, ( leg9 +a%run8el, 2 !are, +i+er
Timp preparare: < +$r%ii - (20 minu%e Cura%a ra%a, +arle!%e-$ bine la fla"ara araga)ului, +e %$a%e
+ar%ile, a+$i %ai-$ in bu"a%ele9 4+ala bu"a%ile e ra%a !i +une-le la fier% in a+a re"e, im+reuna "u ( linguri%a
e !are9 Can "arnea e!%e +e 8uma%a%e fiar%a #a+r$:ima%i/ 70 e minu%e&, !"$a%e-$ !i la!-$ !a !e !"urga bine
e a+a9 Pra8e!%e bu"a%ile e "arne in ulei, +ana "an !e rumene!" bine +e %$a%e +ar%ile, a+$i !"$a%e-le +e $
farfurie, a"$+era-le "u un "a+a" !i +a!%rea)a-le la "al9 Cura%a "ea+a, %$a"-$ marun% !i "ale!%e-$, la f$" mi",
in gra!imea rama!a e la +ra8i%ul "arnii9 5u+a "ir"a (0 minu%e +une +a!%a e %$ma%e, a+$i u+a in"a 5
minu%e aauga "a!%ra/e%ii %aia%i in r$nele !i r$!iile $+ari%e, "ura%a%e e +ieli%a !i %aia%e in "ubule%e9 Aauga
500ml !u+a e ra%a, "arnea e ra%a +ra8i%a !i +$%ri/e!%e e !are !i +i+er9 A"$+era /a!ul "u un "a+a" !i la!a !a
fiarba la f$" mi", 60 e minu%e9 Aauga a+$i u!%ur$iul !i +a%run8elul, %$"a%e marun%, !i faina e!fa"u%a in '-7
linguri e !u+a re"e9 -ai la!a !a fiarba (5 minu%e9
(igatoni )apoletani

Ingrediente: 500g riga%$ni #+a!%e !"ur%e&, (00ml ulei #+ref9 ma!line&, 700g +ul+a e /i%el %$"a%a, ( $u,
600g r$!ii, (50ml /in r$!u, ( leg9 "ea+a /ere, ( linguri%a mag*iran u!"a%, ( f$aie e afin, (00g !un"a
+re!a%a %i+ Praga, 250g m$))arella, 50g +arme)an ra!, 50g +e!me%, 2 linguri !$! e !$ia, ( leg9
Timp preparare: H0 minu%e - 6 +$r%ii
Ame!%e"a in%r-un "a!%r$n "arnea %$"a%a "u 2 fire e "ea+a /ere "ura%a%a, !+ala%a !i %$"a%a "a% mai marun%9
Aauga mag*iranul, !$!ul e !$ia, $ul, 2-' linguri e +e!me%, +$%ri/e!%e e !are !i +i+er !i $m$geni)ea)a
bine "$m+$)i%ia9 F$rmea)a in +a!%a $b%inu%a mi"i "*if%elu%e e marimea unei ma!line, %a/ale!%e-le +rin
+e!me% !i +ra8e!%e-le in ulei9 Pune +e!%e "*if%elu%ele +ra8i%e r$!iile $+ari%e, "ura%a%e e +ieli%a !i %aia%e in
"ubule%e, /inul, f$aia e afin, 8uma%a%e e lega%ura e +a%run8el %$"a% marun% !i +$%ri/e!%e e !are !i +i+er9
La!a !a fiarba la f$" mi" "ir"a 20 e minu%e9 Fierbe +a!%ele in 2, a+a "u ( linguri%a e !are9 4"urge-le e a+a
!i ame!%e"a-le "u "*if%elu%ele !i !$!ul a"e!%$ra, a+$i +une %$%ul in%r-$ %a/a mai aan"a un!a "u un% !i %a+e%a%a
"u +e!me%9 Pune +e!%e +a!%e, in%r-un !%ra% unif$rm !un"a +re!a%a, %$"a%a marun%9 Pre!ara a+$i +e ea!u+ra
m$))arella ame!%e"a%a "u +arme)anul !i "u +a%run8elul rama! %$"a% marun% !i +une %a/a in "u+%$rul in"in!9
C$a"e +a!%ele la f$" +$%ri/i% +ana "an !e rumene!" frum$! +e ea!u+ra9

(ondele de miel cu ciuperci

Ingrediente: <00g flei"a e miel e)$!a%a, <00g "iu+er"i +leur$%u!, 2 linguri r$)marin /ere %$"a% marun%,
200ml ulei, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - H0 minu%e 4+ala "arnea in a+a re"e, !"urge-$ bine !i !%erge-$ "u un !er/e% e
bu"a%arie9 Pune-$ +e un fun e lemn "u +ar%ea e une au f$!% !"$a!e $a!ele in !u! !i +re!ar-$ a+$i "u !are
!i +i+er9 In%ine +e %$a%a !u+rafa%a flei"ii r$)marinul %$"a% marun% !i rulea)-$ "A% mai !%rAn!9 Leag-$ "u a%a
alimen%ara !au +rine-$ in l$" in l$" "u !"$bi%$ri9 Pune rul$ul e "arne a!%fel f$rma% in%r-$ "ra%i%a,
im+reuna "u uleiul !i +une "ra%i%a +e araga) la f$" mi"9 Pra8e!%e rul$ul '0 e minu%e, %im+ in "are il in%$r"i
!a !e rumenea!"a bine +e %$a%e +ar%ile, a+$i +une in "ra%i%a (00ml a+a "l$"$%i%a9 A"$+era "ra%i%a "u un "a+a"
!i la!a !a fiarba la f$" mi" +Ana "6n !e e/a+$ra %$a%a a+a9 5in "An in "An, mai in%$ar"e rul$ul9 5u+a "e
a+a !-a e/a+$ra%, mai la!a "arnea !a !e +ra8ea!"a in"a '0 e minu%e la f$" mi", in%$r"An-$ in n$u +e %$a%e
+ar%ile9 4"$a%e rul$ul in "ra%i%a "An a"e!%a e!%e frum$! rumeni% iar in uleiul rama! +une "iu+er"ile in%regi,
"ura%a%e, !+ala%e !i !"ur!e bine e a+a9 Pra8e!%e-le la f$" iu%e "A%e '-7 minu%e +e fie"are +ar%e, a+$i !"$a%e-le
+e un +la%$u !i +re!ara-le "u !are !i +i+er u+a gu!%9 CAn rul$ul !-a mai ra"i%, %aie-l in r$nele !i !er/e!%e-le
"ale "u "iu+er"ile +ra8i%e9
(ulou picant cu patrun*el

Ingrediente: <00g "arne %$"a%a #/i%a, +$r"&, ' leg9 +a%run8el, 250g "a!"a/al, ' $ua, ( linguri%a ra!a b$ia e
arei ul"e, ( linguri%a ra!a "imbru u!"a%, (00g mie) e nu"a ma"ina%, ( lingura un%ura, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 6 +$r%ii - H0 minu%e
Ame!%e"a in%r-un "a!%r$n "arnea %$"a%a "u un $u, aauga b$iaua e arei, "imbrul !i +$%ri/e!%e e !are !i
+i+er u+a gu!%9 T$a"a marun% +a%run8elul !i u!%ur$iul, a+$i ame!%e"a-le bine "u un $u, mie)ul e nu"a
ma"ina% !i un /;rf e "u%i% e +i+er9 5a "a!"a/alul +e ra)a%$area mare !i +re!ara-l "u $ 8uma%a%e e linguri%a
e +i+er9 @n%ine "arnea %$"a%a in%r-un !%ra% e "ir"a 6-7 mm +e $ f$lie e +la!%i", a+$i +e!%e a"ea!%a +une
in%r-un !%ra% unif$rm "a!"a/alul9 Pe!%e !%ra%ul e "a!"a/al +une ame!%e"ul e +a%run8el !i mie) e nu"a !i
in%ine-l unif$rm9 Rulea)a "arnea "u a8u%$rul f$liei !i +re!ea)a "a+e%ele +en%ru a nu !e !"urge "a!"a/alul9
Pune rul$ul in%r-$ %a/a e "*e" un!a "u un%ura9 Pune %a/a in "u+%$rul in"in!, la f$" +$%ri/i% !i "$a"e rul$ul
60 e minu%e9 Cu (0-(2 minu%e inain%e e a $+ri f$"ul la "u+%$r unge rul$ul "u galbenu!ul $ului rama!9
C;n !e rumene!%e bine +e ea!u+ra !"$a%e rul$ul in "u+%$r, la!a-l (0 minu%e !a !e ra"ea!"a, a+$i %aie-l in
felii e "ir"a ( "m gr$!ime9
(ulouri de pui cu parizer

Ingrediente: 2 bu"9 +ie+% e +ui, (00g un%, '00g "iu+er"i +r$a!+e%e, ( lingura +a!%a e %$ma%e, ( $u, (
lingura +e!me% 500ml !u+a e +ui, #in "ub&, (00g +ari)er, (00ml /in alb !e", 2 "a%ei u!%ur$i, ( linguri%a
ra!a mag*iran, ( leg9 +a%run8el, ( f$aie e afin, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 50 minu%e
Cura%a +ie+%ul e +ui e +ieli%e, !+ala-l, !"urge-l bine e a+a, a+$i %aie-l in $ua !i fie"are +ar%e %aie-$
a!%fel in"a% !a $b%ii $ f$aie e "arne !ub%ire !i mai mare9 Ea%e "arnea "u "i$"anul e !ni%ele, u+a "are
+re!ar-$ "u !are !i +i+er9 Cura%a "iu+er"ile, !+ala-le, !"urge-le bine e a+a !i a-le +rin ma!ina e %$"a%
im+reuna "u +ari)erul9 In %$"a%ura $b%inu%a +une 8uma%a%e e lega%ura e +a%run8el %$"a% marun%, $ul,
+e!me%ul, mag*iranul, !are !i +i+er, u+a gu!%9 ,m$geni)ea)a bine ame!%e"ul, im+ar%e-l in 7 !i in%ine-l +e
fie"are in "ele 7 f$i e +ie+% e +ui9 Rulea)a +ie+%ul e +ui !i +rine-l "u !"$bi%$ri !au leaga rul$urile "u
a%a alimen%ara9 T$+e!%e in%r-$ %igaie mai mare un%ul, aauga +a!%a e %$ma%e, +ra8e!%e-$ (-2 minu%e la f$"
mi" !i !%inge "u /inul9 5u+a 2-' minu%e aauga !u+a, f$aia e afin, !are !i +i+er !i la!a !$!ul !a ea in
"a%e/a "l$"$%e9 Pune in !$! rul$urile, a"$+era %igaia "u un "a+a" !i la!a !a fiarba la f$" mi" "ir"a '0 e
minu%e9 Pune, u!%ur$iul %$"a% marun% !i ia %igaia e +e f$"9 4er/e!%e rul$urile e +ui %aia%e in feliu%e, "u !$!
!i "u garni%ura e +iure e "ar%$fi9 Pre!ara +e ea!u+ra +a%run8elul rama!, %$"a% marun%9
+armale cu nuci

Ingrediente: ( /ar)a a"ra, 200g $re), 2 m$r"$/i, ( %elina, 7 "e+e, ( leg9 marar, 2 linguri ulei, ( linguri%a
"imbru, 7 linguri nu"i +i!a%e, (00ml !u" e r$!ii, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 60 minu%e - 6 +$r%ii 4e e!fa"e /ar)a, f$ile !e $+are!", !e !"urg !i !e +un +e $ farfurie,
u+a "e li !-au %aia% ner/urile9 4e %in 1n a+a mai mul% a"a !un% +rea a"re !i !ara%e9 Cea+a !e "ura%a, !e !+ala
!i !e %$a"a marun%, e/en%ual !e a +e ra)a%$are9 4e +une la "ali% 1m+reuna "u m$r"$/ul !i %elina "ura%a%e,
!+ala%e !i a%e +e ra)a%$area mare9 4e la!a +e f$" +$%ri/i% (0 > (5 minu%e9 A+$i !e ia /a!ul e +e f$" !i !e
aauga $re)ul ale! !i !+ala%, /erea%a %$"a%a, nu"ile, "imbrul, !area !i +i+erul9 4e ame!%e"a bine "$m+$)i%ia
!i !e um+lu !armalele, rul6n bine "a+e%ele, "a !a nu ia!a afara "$m+$)i%ia "6n fierb9 4e +un 1n%r-un /a! "u
"a+a" #!un% +refera%e /a!ele e lu%&, +e un !%ra% e /ar)a %aia%a marun%9 5ea!u+ra l$r !e +une un al% !%ra% e
/ar)a %aia%a marun%9 4e %$arna 1n /a! a+a, "6% !a %rea"a +e!%e ele, !i !e baga la "u+%$r, la f$" +$%ri/i%9 5u+a
(5 minu%e e fier% !e %$arna ea!u+ra !u"ul e r$!ii !i !e mai la!a la "u+%$r 1n"a 20-'0 e minu%e, %$% "u
/a!ul a"$+eri%9
+armalute cu gru bulgur ,de post-

Ingrediente: 700g gr;u bulgur, (00g $re), (
/ar)a mura%a, (50g ulei, 2 "e+e, 700g r$!ii in buli$n, 2 linguri +a!%a e %$ma%e, 2 linguri +a!%a e arei
ul"e, ( linguri%a b$ia e arei ul"e, ( linguri%a ra!a "imbru, 2 !are, +i+er
Timp preparare: < +$r%ii - (50 minu%e

5a"a /ar)a mura%a e!%e +rea a"ra !au +rea !ara%a +une-$ +en%ru ( $ra in a+a re"e, a+$i e!fa-$ in f$i9
Pune gr;ul la fier% in a+a "u !are +en%ru "ir"a '0 e minu%e, a+$i !"urge-l e a+a in "are a fier% !i ame!%e"a-l
bine "u $re)ul, "ea+a "ura%a%a, !+ala%a !i %$"a%a marun%9 Aauga "imbrul, !are !i +i+er u+a gu!% !i +ra8e!%e
%$a%e a"e!%ea in 50ml, ulei la f$" mi", (5 minu%e9 Pune ";%e ( lingura in "$m+$)i%ie +e fie"are f$aie e
/ar)a, a+$i rulea)a-le9 T$a"a marun% /ar)a rama!a, +une $ +ar%e in a"ea!%a in%r-un !%ra% unif$rm +e funul
unei "ra%i%e, in "are ai +u! ini%ial ulei, u+a "are +une in "er"uri "$n"en%ri"e !armalele9 5ea!u+ra a"e!%$ra
+une un al% !%ra% e /ar)a %$"a%a9 Ame!%e"a +a!%a e %$ma%e "u +a!%a e arei, aauga b$iaua, iluea)a +a!%a
$b%inu%a "u $ "ana e a+a !i +une-$ in "ra%i%a "u !armale9 Pune-$ a+$i la "u+%$r, la f$" +$%ri/i%, +en%ru "ir"a
2 $re9 5a"a e!%e "a)ul, mai "$m+le%ea)a "u a+a9
+nitel imperial

Ingrediente: ' bu"9 +ie+% e +ui, (00g !m$"*ine, (00g "a!"a/al, 6 frun)e e !al/ie, 50g alune e +aure, '
$ua, (00g faina, (50g +e!me%, '00ml ulei, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 6 +$r%ii - 50 minu%e Pie+%ul e +ui !e "ura%a e +ieli%e, !e !+ala !i !e %aie in $ua, a!%fel
in"a% in fie"are bu"a%a !a ia!a $ua +$r%ii9 Eu"a%ile $b%inu%e !e "re!%ea)a "u un "u%i% bine a!"u%i%, +en%ru "a
ul%eri$r !a +$a%a fi um+lu%e9 4e +re!ara "arnea "u !are !i +i+er9 4m$"*inele !e %aie in "ubule%e !i !e ame!%e"a
bine "u "a!"a/alul a% +e ra)a%$area mare, !e aauga alunele +i!a%e, frun)ele e !al/ie %$"a%e marun% !i un
$u9 4e $m$geni)ea)a bine !i "u a"e!% ame!%e" !e um+le fie"are bu"a%a e +ie+% e +ui, a+$i !e +rine +e
margini "u !"$bi%$ri9 4e %re"e +ie+%ul e +ui +rin faina, a+$i +rin $u ba%u% !i in final +rin +e!me%9 4e +ra8e!"
!ni%elele in uleiul bine in"in!, la f$" +$%ri/i%, iar "an a"e!%ea !un% bine rumeni%e, +e ambele +ar%i, !e !"$% +e
!er/e%ele ab!$rban%e9 4ni%elele !e !er/e!" "ale, iar "a garni%ura /a re"$manam !$%0 e legume9
+nitel mexican

Ingrediente: <00g +ul+a e /i%el, ( arei iu%e, 2 =iFi, ( "ea+a mi"a, ( lingura miere, <00g ame!%e"
me:i"an e legume, 2 $ua, ' linguri faina, 7 linguri +e!me%, 200ml ulei, (00g un%, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 6 +$r%ii - '0 minu%e M 60 minu%e la marina% Carnea !e "ura%a e +ieli%e, !e !+ala, !e
!"urge bine e a+a !i !e %aie in felii e "ir"a 2 "m gr$!ime9 4e "$nimen%e)a "u !are !i +i+er, u+a gu!%, !i
!e +un in%r-un "a!%r$n mai aAn"9 LiFi !e "ura%a e "$a8a, !e %aie in "ubule%e !i !e ame!%e"a bine "u areiul
iu%e, %$"a% marun% !i "u "ea+a, "ura%a%a, !+ala%a !i %$"a%a marun%9 4e aauga !i mierea, a+$i "u a8u%$rul unui
blener, !e fa"e in a"e!% ame!%e" un +iure9 4e +une +iureul +e!%e feliile e "arne !i !e la!a 60 e minu%e la
marina%9 Ame!%e"ul e legume !e "ale!%e, '-7 minu%e, la f$" iu%e, in (00ml ulei !i !e +$%ri/e!%e e !are !i
+i+er, u+a gu!%9 4e !"$% feliile e "arne in marina%a, !e au +rin faina, +rin $u, !i a+$i +rin +e!me%
ame!%e"a% "u $ linguri%a e +i+er negru +r$a!+a% ma"ina%9 4e +un !ni%elele in%r-$ %igaie "u ulei in"in!
ame!%e"a% "u un% !i !e +ra8e!" +e ambele +ar%i, +Ana "e a"e!%ea !e rumene!" frum$!, a+$i, !e !"$% +e
!er/e%ele ab!$rban%e +en%ru a !e !"urge e ulei9 4e !er/e!" "ale "u garni%ura e !$%0 e legume9
+paghete cu scoici si sos de vin

Ingrediente: 700g !+ag*e%e, 50ml ulei e ma!line, 50g un%, 50g +arme)an, '00g !"$i"i marina%e, 2 "e+e
mi"i, 2 "a%ei e u!%ur$i, 200ml /in alb, ( linguri%a $regan$ u!"a%, ( /6rf e "u%i% nu"!$ara, ( leg9 +a%run8el,
6-7 frun)e e bu!ui$", 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - '0 minu%e
Pune la fier% !+ag*e%ele in 2 l a+a in "are ai +u! 2 linguri e ulei !i ( linguri%a ra!a "u !are, a+$i ";n a"e!%ea
!un% fier%e, !"urge-le e a+a9 Pune un%ul +e!%e +a!%e !i ame!%e"a bine, a"$+era-le "u un "a+a" !i +a!%rea)a-le
la "al9 4e+ara%, "ale!%e in uleiul rama! "ea+a "ura%a%a, !+ala%a !i %$"a%a marun%9 C;n a"ea!%a in"e+e !a !e
inm$aie, aauga u!%ur$iul %$"a% marun% !i mai la!a +e f$" mi" ( minu%9 Pune a+$i in %igaie !"$i"ile, "ale!%e-
le ( minu% la f$" mi", a+$i aauga /inul9 Ame!%e"a bine, a"$+era %igaia "u un "a+a" !i la!a !a fiarba la f$"
mi" 5-6 minu%e9 Pune a+$i nu"!$ara, $regan$ !i +$%ri/e!%e e !are !i +i+er9 T$arna !"$i"ile "u !$!ul a"e!%$ra
+e!%e !+ag*e%ele fier%e, +une /a!ul +e f$" !i mai la!a 2-' minu%e la f$" iu%e9 4er/e!%e +a!%ele fierbin%i "u
+arme)an +re!ara% +e ea!u+ra !i $rnea)a "u frun)e e bu!ui$"9

Tocana de vitel cu paste

Ingrediente: (=g !+a%a e /i%el, 250ml /in r$!u, (00g ma!line negre, 2 arei gra!i #/ere, r$!u&, ( %elina
mi"a, 2 "e+e mi"i, 2 m$r"$/i +$%ri/i%i, 2 "a%ei e u!%ur$i, 2 f$i e afin, ( "$n!er/a r$!ii e"$8i%e in buli$n,
(50ml !u+a e /i%a #"ub&, ( linguri%a ra!a bu!ui$" u!"a%, 200g +a!%e !"ur%e, 50g un%, ( leg9 +a%run8el, 2 !are,
+i+er
Timp preparare: 6 +$r%ii - H0 minu%e Cura%a "arnea e +ieli%e, %en$ane !i gra!ime, a+$i !+al-$, !"urge-$
e a+a !i %ai-$ in "ubule%e "u la%ura e 2 "m9 In"inge uleiul in%r-$ "ra%i%a mai mare !i rumene!%e "arnea, la
f$" mi", (0 minu%e9 Aauga a+$i "ea+a, "ura%a%a, !+ala%a !i %$"a%a "a% mai marun%9 5u+a $ua minu%e +une
in "ra%i%a m$r"$/ii !i %elina, ambele %aia%e in "ubule%e e "ir"a 5mm9 A"$+era "ra%i%a "u un "a+a" !i "ale!%e
%$a%e a"e!%ea la f$" mi" %im+ e 5 minu%e, u+a "are aauga r$!iile, %aia%e in "ubule%e, !i !u"ul a"e!%$ra9
5u+a al%e (0 minu%e +une /inul !i, "an in"e+e in n$u !a fiarba, aauga areiul gra! %aia% in "ubule%e !i
u!%ur$iul %aia% in feliu%e9 Pune in "ra%i%a !i !u+a e /i%a, f$ile e afin, bu!ui$"ul, +$%ri/e!%e e !are !i +i+er,
a"$+era "ra%i%a "u "a+a"ul !i la!a %$"ana !a fiarba, la f$" mi", 60 e minu%e, ame!%e"an in "an in "an9
Cu 5 minu%e inain%e e a $+ri f$"ul, +une ma!linele !i 8uma%a%e e lega%ura e +a%run8el %$"a% marun%9
4e+ara%, fierbe +a!%ele in a+a "u !are, "ir"a <-(0 minu%e, !"urge-le e a+a !i "ale!%e-le '-7 minu%e in un%9
4er/e!%e %$"ana "u garni%ura e +a!%e !i +re!ara +e ea!u+ra +a%run8elul rama!, %$"a% marun%9
Tocanita de burta

Ingrediente: ( =g bur%a e /i%a, 7 "e+e, 50ml ulei, ( lingura buli$n, (leg9 +a%run8el, (leg9 marar, 2 !are,
+i+er
Timp preparare: 5 +$r%ii - H0 minu%e 4e !+ala bine bur%a, !e +une la fier% !i !e a in "l$"$% (0 minu%e9
5u+a "e !e arun"a +rima a+a, !e +une in n$u la fier% #e +refera% in $ala !ub +re!iune > ( $ra e la +rimul
fluiera%&9 CAn e!%e bine fiar%a, !e %aie fielu%a9 Cea+a !e %$a"a marun% !i !e "ale!%e in ulei, a+$i !e aauga
bur%a %aia%a, $ "ana "u )eama in "are a fier% bur%a !i buli$nul ilua%9 4e +$%ri/e!%e e !are !i +i+er !i !e
aauga /erea%a %$"a%a marun%9 4e mai a in%r-un "l$"$%9
Tocanita de vita cu sos de mirodenii

Ingrediente: <00g "arne e /i%a, 2 "e+e, 6 linguri ulei e ma!line, ' linguri !$! e %$ma%e, 5 "a%ei e
u!%ur$i, un /6rf e "u%i% !"$r%i!$ara ma"ina%a fin, ( lingura faina, ' b$abe e ieniba*ar, 2 leg9 %ar*$n /ere,
(50ml /in alb, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 50 minu%e Pune%i uleiul 1n%r-$ %igaie !i "ali%i u!%ur$iul %aia% 1n felii mai mari,
a+$i !"$a%e%i u!%ur$iul !i +une%i in ulei "ea+a %aia%a marun%9 Aauga%i "arnea %aia%a 1n bu"a%ele +$%ri/i%e !i
la!a%i-$ !a !e rumenea!"a +e %$a%e +ar%ile9 Ame!%e"a%i mereu !a nu !e +rina e /a!9 C6n !-a rumeni%
unif$rm, %urna%i +e!%e ea (50ml a+a "ala !i aauga%i mir$eniile9 La!a%i !a fiarba la f$" "6% mai mi", 1n
/a!ul a"$+eri%9 C6n a !"a)u% li"*iul "am la 8uma%a%e, aauga%i /inul !i la!a%i !a fiarba 1n "$n%inuare "u
/a!ul a"$+eri% +6na "6n !e frage)e!%e "arnea9 Cu +u%in 1nain%e !a fie ga%a, aauga%i 1n /a! !$!ul e %$ma%e
1n "are !-a ame!%e"a% faina9 Pune%i !i %ar*$nul %aia% marun% !i la!a%i !a mai fiarba la f$" +$%ri/i% (5 minu%e9
5a"a !$!ul !"ae +rea mul%, !e +$a%e !ub%ia "u /in alb9
.acuta cu rosii

Ingrediente: 7 felii gr$a!e e mu!"*i e /i%a, 2 linguri un%, 2 "a%ei e u!%ur$i, ( leg9 +a%run8el /ere, (
lingura $regan$, 500g r$!ii 1n buli$n, 2 !are, +i+er
Timp preparare: 7 +$r%ii - 60 minu%e M ( $ra la marina% 4e "$nimen%ea)a "arnea "u !are !i +i+er !i !e
la!a ( $ra la marina%9 4e %$+e!%e un%ul 1n%r-$ %igaie !i !e rumene!%e "arnea +e ambele +ar%i9 4e+ara%, !e
ame!%e"a r$!iile "u u!%ur$iul +i!a%, +a%run8elul !i $regan$9 4e %$arna a"e!% ame!%e" +e!%e "arne !i !e la!a !a
fiarba 25 - '0 e minu%e la f$" mi"9 4e +$a%e +une !i la "u+%$r, 20-25 e minu%e, ar a%un"i "arnea %rebuie !a
fie 1n 1n%regime a"$+eri%a e !$!9 4e !er/e!%e "u "ar%$fi na%ur !au $re) !i !ala%e e legume +r$a!+e%e9