Sunteți pe pagina 1din 23

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!

ne &''(%&'')

MANAGEMENTUL CALITATII PROIECTELOR

PROIECT DE MODERNIZARE I DEZVOLTARE HOTEL ROMAN HERCULANE

Masterand:

BUCURETI, 2009
*

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

Cuprins

Descriere pr!iec"u#ui T!tlu s! +es$r!ere Ne$es!tatea +e ,us!ness -.ust!f!$area /r !e$tulu!0 O,!e$t!1ele L!1ra,!lele O,!e$t!1e /r!n$!/ale Buget Sta2e3 l+er! $B% Re&e u pr!iec"u#ui M "rice 'e #!c re Riscuri I+ent!f!$area r!s$ur!l r Matr!$ea r!s$ur!l r E/ #u re pr!iec"u#ui E1aluarea 4n /r !e$te F!56 +e e1aluare a unu! /r !e$t resp!ns (i#i")&i#!r Ec*ip 'e pr!iec" +"ip, ,!' 'e !r- ni. re

&

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

Ti"#u# pr!iec"u#ui+ Ini&i "!r pr!iec"+

MODERNIZARE I DEZVOLTARE HOTEL ROMAN HERCULANE SC TOURISME DANS LE MONDE SRL

Descriere pr!iec"u#ui+ #r !e$tul 45! /r /une s6 transf rme $ m/le7ul 3 tel!er +e $ateg r!a stea 4n $ m/le7 3 tel!er +e tre!

stele8 #entru a$easta $ m/le7ul tre,u!e a+us !n sta+!ul +e a !n+e/l!n! N rmele met + l g!$e /r!1!n+ $las!f!$area stru$tur!l r +e /r!m!re tur!st!$e $ nf rm Ane7el r *8*8a0 s! *8*8,0 a Or+!nulu! M!n!strulu! Tur!smulu! nr8 9*':&''& $ m/letat $u Or+!nul M!n!strulu! Tur!smulu! nr8 *;;:&''< $ res/un"at are $las!f!$ar!! +e < stele8 Sunt ne$esare lu$r6r! +e $ m/art!mentare a $ nstru$t!e! 3 telulu! !n s$ /ul !n+e/l!n!r!! $r!ter!!l r +e su/rafata ale !n$a/er!l r s! m ntarea a + ua as$ens are, ren 1area restaurantulu! s! a ,arulu! +e "!, ren 1area s! m +ern!"area $entrulu! +e tratament, lu$rar! +e amena.are a une! " ne +e agrement s! a une! /ar$ar!, !ntr +u$erea +e n ! ser1!$!! fer!te tur!st!l r, m +ern!"area s!stemulu! +e gest!une 3 tel!era s! m +ern!"area + tar!l r $amerel r, 3 lur!l r s! Re$e/t!e! $ nf rm n rmel r +e < stele8 Este ne$esara anga.area +e /ers nal $al!f!$at su/l!mentar s! /regat!rea a$estu!a s! a e$3!/e! +e management /entru !m/lementarea unu! n u s!stem +e management a ser1!$!!l r /restate / tr!1!t stan+ar+ulu! +e < stele8 0us"i1ic re pr!iec"u#ui+ Organ!"at!a M n+!ala a tur!smulu!, !m/reuna $u re/re"entant! a! tur!smulu! r manes$ au ela, rat un master%/lan !n ,a"a $aru!a s%au sta,!l!t $a +!re$t!! ale strateg!e! +e +e"1 ltare /r /r!! tur!smulu! r manes$=$er$etarea /!ete!, /regat!rea /r fes! nala a anga.at!l r> as!gurarea un r stru$tur! !nst!tut! nale fun$t! nale, /lan!f!$area s! ela, rarea une! strateg!! +e mar2et!ng f $al!"ata /e /!etele $u / tent!al, f!!n+ sta,!l!te masur!le $e tre,u!es$ luate s! rgan!"at!!le /u,l!$e s! /r!1ate res/ nsa,!le8 ?n urma stu+!!l r efe$tuate +e Organ!"at!a #atr nala a Tur!smulu! Balnear +!n R man!a s%a $ nstatat $a a$est + men!u tur!st!$ / ate $ ntr!,u! la $resterea $!fre! +e afa$er! aferenta tur!smulu! r manes$ $u 9%*'@> !n $ n+!t!!le !n $are ser1!$!!le +e tratament 1 r re/re"enta A'@ +!n /retul ser1!$!ulu! tur!st!$, / tent!alul a$estu! se$t r se 1a +e"1 lta f arte mult, !n termen! +e /r f!ta,!l!tate /entru /restat r!8 ?n a$est $ nte7t SC TOURISME DANS LE MONDE SRL !s! sta,!leste +re/t ,!e$t!1 +e ,us!ness transf rmarea 3 telulu! ROMAN !ntr%un .u$at r /r!n$!/al !n /!ata tur!smulu! ,alnear +!n R man!a, /r!n +e"1 ltarea ferte! tur!st!$e +u/a stan+ar+e eur /ene, transf rman+ stat!unea Ba!le Ber$ulane !ntr%un a+e1arat $entru +e rela7are s! !nfrumusetare /entru 1!"!tat r!, !n $ n+!t!! +e /r f!ta,!l!tate $res$uta8 B telul 1a a1ea **' l $ur! +!str!,u!te !n 9' s/at!! +e $a"are8 #entru a /r!m! $ert!f!$atul +e $las!f!$are +e < stele 3 telul tre,u!e sa !n+e/l!neas$a unele $r!ter!! ,l!gat r!! s!, su/l!mentar, sa fere s! alte fa$!l!tat! s! ser1!$!! astfel !n$at a$umule"e (' /un$te, $ nf rm ane7e! *8*8,0 la n rmele met + l g!$e +e a/l!$are a OMT nr 9*':&''&8

<

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

O(iec"i/e -ener #e+ *8 O,t!nerea +e la Aut r!tatea NaC! nal6 /entru Tur!sm a Cert!f!$atulu! +e $las!f!$are /entru 3 tel +e tre! stele8 &8 De"1 ltarea !nfrastru$tur!! tur!st!$e 5! +e tratament a B telulu! ROMAN <8 D!1ers!f!$area s! !m,unatat!rea $al!tat!! ser1!$!!l r tur!st!$e fer!te +e B tel ROMAN8 D8 Cresterea gra+ulu! +e $u/are a 3 telulu! 98 Im/lementarea s!stemulu! +e management s/e$!f!$ n !! $ateg r!! +e $las!f!$are, a1En+ +re/t ,a"6 s!stemul manager!al +e t!/ /!ram!+al, /e tre! /al!ere, s/e$!f!$ un!tat!l r +e /rest6r! ser1!$!!, $a"are, al!mentaC!e /u,l!$6 5! $ ne7e8 O(iec"i/e speci1ice+ *8 D tarea f!e$6re! $amere 5! a gru/ulu! san!tar aferent la n!1elul stan+ar+ulu! +e < stele $ nf rm Or+!nulu! M!n!strulu! Tur!smulu! nr8 9*':&''& -1e"! Ane7ele * s! &0> &8 D tarea f!e$6ru! s/at!u +e $a"are $u $ate un TF $ l r s! a/arat +e ra+! 5! as!gurarea re$e/t!e! TF /r!n satel!t, se!f +e +e/ "!tare a 1al r!l r> <8 Intr +u$erea ser1!$!!l r +e= se$ur!tate 5! /a"6, $ur!erat, trans/ rt +e ,aga.e, re"er1are +e ,!lete /e m!.l a$e +e trans/ rt, r m%ser1!$e, /r gram re$e/C!e &D:&D 38 D8 Im/lementarea unu! s!stem !nf rmat!$ /erf rmant +e management a a$t!1!t6C!! 3 tel!ere, $e 1a /erm!te /r!ntre altele=transm!s!! fa7, term!nal e%#OS /entru /l6C! $u $ar+ ,a$$es la Internet 4n f!e$are $amera> 98 Amena.area s/aC!ulu! +e agrement= saun6, .a$u""!, sal6 $u & mese +e ten!s +e mas6 5! & mese +e ,!l!ar+> A8 Su/l!mentarea /ers nalulu! 3 telulu! $u *9 anga.aC! n ! G $al!f!$aC! +!ntre $are A $un s$6t r! a $el /ut!n & l!m,! str6!ne +e $!r$ulaC!e m n+!al6> M n -eru# 'e pr!iec" Alegerea= Fun$C!a +e manager +e /r !e$t este atr!,u!t6 unu! manager $u e7/er!enC6 4n e7e$uC!a 5! real!"area ,!e$t!1el r $!1!le 5! 4n + men!ul tur!smulu! 5! al!mentaC!e! /u,l!$e, 4n ,a"a unu! $ ntra$t $u f!rma SC MAH CONSULTINI SRL8 Atr!,uC!!le+ sta,!leste e$3!/a +e /r !e$t, atr!,u!e r lur! 5! res/ nsa,!l!t6C! mem,r!l r e$3!/e! $ r+ nea"6, m n!t r!"ea"6 5! $ ntr lea"6 a$t!1!tatea e$3!/e! rgan!"ea"6 5! $ n+u$e 4ntEln!r! +e lu$ru /er! +!$e -,ra!nst rm!ng0, 4n $are se anal!"ea"6 ra/ artele +!n /artea res/ nsa,!l!l r +!n e$3!/6 /r!1!n+ sta+!ul real!"6r!! a$t!1!t6C!l r, +!s$ut6 sta+!ul 4n+e/l!n!r!! fa"el r /r !e$tulu! 5! fa$e re/lan!f!$area eta/el r 4n $a"ul a/ar!C!e! un r e1en!mente ne/lan!f!$ate -a$$!+ent +e mun$6, $ n+!C!! mete nefa1 ra,!le, 4ntEr"!erea lu$r6r!l r 0 D

ela, rea"6 ra/ artele !nterme+!are 5! ra/ rtul f!nal $6tre /artener!! /r !e$tulu!

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

!nf rmea"6 sta2e3 l+er!! +es/re sta+!ul +erul6r!! /r !e$tulu! 5! +es/re /r ,lemele a/6rute 4n /r !e$t anal!"ea"6 r!s$ur!le, +e"1 lt6 #lanul +e management al r!s$ur!l r 5! m n!t r!"ea"6 r!s$ur!le sta,!leste s!stemul +e !n+!$at r! +e /erf rmant6 4n s$ /ul managementulu! $al!t6C!!

Li/r (i#e#e pr!iec"u#ui+ /r !e$tele te3n!$e +e re$ m/art!mentare 5! ren 1are /entru 4ntreg $ m/le7ul> aut r!"aC!!= +e $ nstru$C!e, +e me+!u, ISCIR -/entru as$ens are0, +e a$re+!tare +e $atre ANT> $ ntra$tele semnate $u f!rma +e /r !e$tare, f!rma +e $ nstru$C!!, !nst!tuC!a ,an$ar6, f!rma furn!" are +e ser1!$!! Internet -IS#0, f!rma furn!" are +e tele1!"!une /r!n satel!t, f!rma +e telef n!e f!768 $ ntra$te a$3!"!t!! -mater!ale $ nstru$t!!, ,!e$te san!tare, !nstalaC!! +e aer $ n+!t! nat, m ,!l!er, !nstalaC!! +e !lum!nat, m $3ete, art!$ le san!tare, a/arat e%#OS, e$3!/ament !nf rmat!$, 1!+e /r !e$t r, e$ran +e /r !e$t!e, tele1!" are $ l r, a/arate +e ra+! , e$3!/amente me+!$ale /entru ,a"a +e tratament, as$ens are, $entrala term!$6 5! !nstalaC!! aferente0 $ert!f!$atul +e $las!f!$are tur!st!$a +e < stele +!n /artea ANT> atestatul aferent !m/lement6r!! n ulu! s!stem +e management> $ ntra$tele +e mun$6 ale n !l r anga.at!> ra/ artele /r!1!n+ real!"area eta/el r /r !e$tulu!> ra/ artele $6tre sta2e3 l+er!> /lanul +e management al /r !e$tulu! - rgan!grama /r !e$tulu!, /lan!f!$area $ stur!l r /r !e$tulu!, /lanul +e management al r!s$ulu!, +!agrama Iantt0> $ nt!nutul $ursulu! +e !nstru!re a /ers nalulu! 3 telulu! /e +!1erse / stur!>

Ip!"e.e+ Terenul aferent a$t!1ulu! este +eC!nut 4n /r /r!etate e7$lus!16 +e SC TOURISME DANS LE MONDE SRL % f!rma $are a+m!n!strea"6 $ m/le7ul ROMAN%su/r8 D&'9 m/8 C nstru$C!a aferent6 $ m/le7ulu! a f st real!"at6 4n anul *)(' 5! se /re"!nt6 astfel= Nr8$rt8 * & < D 9 C r/ $la+!re eta. < eta. & eta. * /arter su,s l Fun$t!un! S/at!! $a"are S/at!! $a"are S/at!! $a"are Re$e/t!e, Restaurant s! Ba"a tratament S/at!! +e +e/ "!tare

#r /r!etatea este $ nf rm6 $u t ate reglement6r!le 5! restr!$C!!le ur,an!st!$e> E7!sta Cert!f!$at +e Ur,an!sm -CU0 ,t!nut /e ,a"a /lanur!l r $a+astrale 1!"ate +e Of!$!ul Ju+etean +e Ca+astru8

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

C ntra$tele +e f!nantare -/artener s! $re+!t ,an$ar0 au f st a/r ,ate> +!s/ n!,!lul f!!n+ /us la +!s/ "!t!a managerulu! +e /r !e$t8

C!ns"r2n-eri+ Derularea 4ntr%un t!m/ relat!1 s$urt, +e A lun!, a /r !e$tulu! !m/une a$t!1!t6C!l r 4n t!m/8 su/rafaCa ar!e! +esf65urate a 3 telulu!, relat!1 m!$6, !m/une s/6l6t r!e, et$8 Peri! ') 'es1)3ur re pr!iec"+ *9 !anuar!e &'') %*9 !ul!e &'') Peri! ') pre-)"i"! re+ '* $t m,r!e &''; %*9 !anuar!e &'') F!nal!"area /r !e$tulu! $u +es$3!+erea a$estu!a la n ul stan+ar+ +e < stele $ nf!rmat /r!n ,C!nerea $ert!f!$atulu! +!n /artea ANT8 Ini&i "!r 4pr!prie" r5+ SC TOURISME DANS LE MONDE SRL % as $!at un!$ +l C3r!st /3e Jau,ert Bu-e"+ Suma t tal6 a ,ugetulu! este +e ;8'''8''' EURO, a1En+ urm6t area stru$tura +e f!nanCare=
6 'in Ins"i"u"i Tip 1in n" re %u, 4eur5 su, "!" # Des"in "i 1!n'uri#!r

rgan!"are str!$t6 a +esf65ur6r!!

re$ m/art!mentare atent6 astfel 4n$Et s6

f!e !n+e/l!n!te $er!ntele stan+ar+ulu! +e < stele 5! as!gurate ser1!$!!le s/e$!f!$e = a/r 1!"! nare,

C3eltu!el! ,t!nere SC TOURISME DANS LE MONDE SRL Cre+!t ,an$ar ;8'''8''' *''@ aut r!"at!!, ,t!nere $ert!f!$at +e $las!f!$are, !m/lementare s!stem management, f!nantare $ stur! /r !e$t m +ern!"are T!" # %" :e*!#'eri+ 780008000 900 6

Ini"i "!r 4pr!prie" r5+ SC TOURISME DANS LE MONDE SRL C!# (!r "!ri+ ; AUTORITATEA NATIONALA #ENTRU TURISM % ORIANIKATIA MONDIALA A TURISMULUI -OMT0 ; M!n!sterul Intre/r!n+er!l r M!$! s! M!.l $!!, C mertulu!, Tur!smulu! s! #r fes!!l r L!,erale ; ISCIR CERT SA % Organ!sm a$re+!tat /entru $ert!f!$area s!stemel r +e management al $al!t6C!! %C ns!l!ul L $al GDe/artamentul +e Ar3!te$tura s! Ur,an!sm %SC ART DESIIN SRL%/r !e$tare %SC MEIA CONSTRUCT SRL%$ nstru$t!!
A

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

%SC ARTSANI SRL Gmater!ale $ nstru$t!!: ,!e$te san!tare %SC LEMET SRL%m ,!l!er %SC LATT OFERTA SRL%!nstalat!! s! $ r/ur! +e !lum!nat %SC ASCENSORUL SRL%as$ens are %SC MONCLIMA SRL%!nstalat!! +e $l!mat!"are %SC MAH CONSULTINI SRL %$ nsultanta management % SC RCSNRDS SA G furn!" are +e tele1!"!une /r!n satel!t, telef n!e f!7a s! Internet %p!ns!ri+ % FODAFONE ROMANIA, % KA## M ,!le ROMANIA % DACIA%Renault #ITESTI, % KAREA Bu$urest!, % OANDIA%E7$elent SA % SC #ITITEH SRL G /r +u$at r +e m $3eta % SC TFBERCULANE SRL % / stul +e tele1!"!une l $al Ec*ip 'e pr!iec"+ % manager +e /r !e$t -anga.at SC MAH CONSULTINI SRL0 % ar3!te$t -anga.at SC ART DESIIN SRL0 % !ng!ner $ nstru$t r -anga.at SC MEIA CONSTRUCT SRL0 % $ nta,!l -anga.at SC TOURISME DANS LE MONDE SRL0 % res/ nsa,!l $u relat!!le /u,l!$e -anga.at SC TOURISME DANS LE MONDE SRL0 % a+m!n!strat r -anga.at SC TOURISME DANS LE MONDE SRL0 % e$3!/a +e mun$!t r! - anga.at! a! SC MEIA CONSTRUCT SRL0 <rupuri "in" + % % $l!ent! G tur!st! a! 3 telulu!> anga.at!! $ m/le7ulu!>

Bene1ici ri 1in #i+ % SC TOURISME DANS LE MONDE SRL % tur!st!! $are !s! 1 r /etre$e se.urur!le !n 3 telul ROMAN % aut r!tat!le l $ale= $ ns!l!ul .u+etean Caras%Se1er!n, /r!mar!a rasulu! stat!une Ba!le Ber$ulane % l $u!t r!! +!n Ba!le Ber$ulane

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

$B%

MODERNIKARE SI DEKFOLTARE BOTEL ROMAN

98STABILIREA CADRULUI LEIAL #ENTRU DESFASURAREA #ROIECTULUI

28AUTORIKAREA IN FEDEREA DERULARII #ROIECTULUI

=8EHECUTIA #RO#RIU%KISA A OBIECTIFULUI

>8INCBIDEREA,EH#L OATAREA SI INTRETINEREA OBIECTIFULUI

?8MANAIEMENTUL ECBI#EI DE #ROIECT

*8* In!t!ere /r !e$t

&8* Def!n!rea $a+rulu! legal al am/lasamentulu!

<8* Organ!"are l!$!tat!e e7e$ut!e lu$rar!

D8* Re$e/t!a la term!narea lu$rar!l r D8& Urmar!rea $ m/ rtar!! !n t!m/ a ,!e$t!1ulu!

98* Alegerea #M

*8*8* Em!tere s$r!s are +e !nf rmat!e $atre /ers anele !nteresate

&8*8* F!"! narea am/lasamentulu! /entru ,!e$t!1ul /r !e$tulu!

<8& Ela, rare /r !e$t s! ferta e7e$ut!e

98& F rmare e$3!/a /r !e$t

*8*8& D!s$ut!! s! anal!"e la n!1el +e /ers ane !nteresate

&8*8& A$tul +e /r /r!etate f!nal al am/lasamentulu!

<8< Alegerea antre/ren rulu! general <8D LUCRARI EHECUTIE CONSTRUCTII

D8< Re$e/t!a f!nala la e7/!rarea /er! a+e! +e garant!e a lu$rar!l r

98< Sta,!l!re r lur! s! res/ nsa,!l!tat! mem,r! e$3!/a

*8& I+ent!f!$are am/lasament s! $ n+!t!! a/l!$are /r !e$t

&8& Aut r!"at!e $ nstru$t!e ,!e$t!1

98D Inf rmar! /er! +!$e sta2e3 l+er!

*8&8* Stu+!u fe"a,!l!tate

&8&8* Alegere f!rma $ nsultanta

<8D8* #reluare am/lasament

989 Anal!"a sta+!ulu! e1 lut!e! lu$rar!l r ,!e$t!1ulu! <8D8*8< Lu$rar! amena.are

*8< ;I+ent!f!$are s! sele$t!e s/ ns r!

&8&8& Alegere /r !e$tant general /r !e$t

<8D8*8* E7e$ut!e !nfrastru$tura

<8D8*8& E7e$ut!e su/rastru$tura

&8&8< Int $m!re + $umentat!e

<8D8*8*8* Lu$rar! +e"afe$tare s/at!! su,s l !n 1e+erea re$ m/art!mentar!!

<8D8*8&8* Lu$rar! +e"afe$tare

<8D8*8<8* E7e$ut!e tr tuare, s$ar!,

98A Se+!nte ,ra!nst rm!ng /er! +!$ !n $a+rul e$3!/e! +e /r !e$t

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

C!' $B% 282 &8&8* &8&8& &8&8< =

Ac"i/i" "e E#i(er re u"!ri. &ie c!ns"ruc&ie !(iec"i/ 4su(p c*e"5 Alegere /r !e$tant general /r !e$t ?nt $m!re + $umentaC!e aut r!"aC!e O,5!nere aut r!"aC!e $ nstru$C!e E@ECUAIA PROPRIU;ZI%B A OBIECTIVULUI

%p!ns!r pr!iec"

M n -er In-iner Resp Ar*i"ec" C!n" (i# pr!iec" c!ns"ruc"!r cu re# R

I I I I

R I I I

I C I R

C R R I

C I I I

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

C!' $B% 282 &8&8* &8&8& &8&8< = =89 =82 =8= =8> <8D8* <8D8& <8D8&8*

Ac"i/i" "e E#i(er re u"!ri. &ie c!ns"ruc&ie !(iec"i/ 4su(p c*e"5 Alegere /r !e$tant general /r !e$t ?nt $m!re + $umentaC!e aut r!"aC!e O,5!nere aut r!"aC!e $ nstru$C!e E@ECUAIA PROPRIU;ZI%B A OBIECTIVULUI Or- ni. re #ici" &ii , "eri #e neces re re ,en C)rii E# (!r re pr!iec" 3i !1er") eDecu&ie A#e-ere n"repren!ru#ui -ener # LUCRBRI E@ECUAIE CON%TRUCAII #reluare am/lasament E7e$uC!e !nfrastru$tur6 Lu$r6r! +e"afe$tare s/aC!! su,s l 4n 1e+erea re$ m/art!ment6r!!

%p!ns!r pr!iec"

M n -er In-iner Resp!ns (i# A',inis"r "! Ec*ip 'e Ar*i"ec" C!n" (i# pr!iec" c!ns"ruc"!r cu re#8 pu(#ice r ,unci"!ri R

I I I I I I A I I I I I I I I I

R I I I R I R I I I I I I I I I

I C I R P C C R R R R R R R R R

C R R I P R C I A A A A A A A A

C I I I P I A I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I

I C I I I I I I I I I I I I I I # # # # # # # P

Amena.area /r!n re$ m/art!mentare <8D8&8& a s/aC!!l r su,s l -stru$tura P f!n!sa.e P + t6r! m ,!l!er0 <8D8&8< Amena.are a+6/ st ALA <8D8&8D Lu$r6r! !nstalaC!! su,s l <8D8< E7e$uC!e su/rastru$tur6 <8D8<8* Lu$r6r! +e"afe$tare s/aC!! 1e$3! 4n
*'

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

C!' $B%

Ac"i/i" "e 1e+erea re$ m/art!ment6r!!

%p!ns!r pr!iec"

M n -er In-iner Resp!ns (i# A',inis"r "! Ec*ip 'e Ar*i"ec" C!n" (i# pr!iec" c!ns"ruc"!r cu re#8 pu(#ice r ,unci"!ri

<8D8<8& <8D8<8< <8D8<8D <8D8<89 <8D8D <8D8D8*

Lu$r6r! re$ m/art!mentare s/aC!! su/rastru$tur6 -stru$tur6Pf!n!sa.e0 E7e$uC!e lu$r6r! $ nstru$C!! n ! 4n su/rastru$tur6 Lu$r6r! f!n!sa.e +!1erse 5! + t6r! m ,!l!er su/rastru$tur6 Lu$r6r! !nstalaC!! su/rastru$tur6 Lu$r6r! amena.are E7e$uC!e tr tuare, s$6r!, ram/e, +rumur!, /latf rme

I I I I I I I I I I I A I A

I I I I I I I I I I R R C R

R R R R R R R R R R I P C P

A A A A A A A A A A I P C P

I I I I I I I I I I I P I P

I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I C R P

# # # # # # # # # #

<8D8D8& Amena.are s/aC!! 1er"! <8D8D8< Instalare f!rma lum!n as6 <8D8D8D InstalaC!! amena.6r! <8D8D89 > >89 >82 >8=
**

Amena.are a$$es rut!er 4n !n$!nta 3 telulu! ENCHIDEREA, E@PLOATAREA I ENTREAINEREA OBIECTIVULUI Recep&i # "er,in re #ucr)ri#!r Ur,)rire c!,p!r")rii Fn "i,p !(iec"i/u#ui Recep&i 1in #) # "er,in re peri! 'ei 'e - r n&ie #ucr)ri#!r

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

C!' $B% ? ?89 ?82 ?8= ?8> ?8? ?8H

Ac"i/i" "e MANA<EMENTUL ECHIPEI DE PROIECT A#e-ere PM G!r, re ec*ip pr!iec" %" (i#ire r!#uri 3i resp!ns (i#i")&i pen"ru ,e,(rii ec*ipei In1!r,)ri peri!'ice s" :e*!#'eri An #i. s" 'iu#ui e/!#u&iei #ucr)ri#!r !(iec"i/u#ui e'in"e peri!'ice Fn c 'ru# ec*ipei 'e pr!iec"

%p!ns!r pr!iec" I R C C I P I

M n -er In-iner Resp!ns (i# A',inis"r "! Ec*ip 'e Ar*i"ec" C!n" (i# pr!iec" c!ns"ruc"!r cu re#8 pu(#ice r ,unci"!ri R I R R R R R I I I I C P P I I I I C P P I I I I C P P I I I I P I P I I I I C P P

LE<ENDA+ I G INFORMAT, R G RES#ONSABIL, A G AFIKEAK, # G #ARTICI#, C % CONSULTAT

*&

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

Or- ni. re ec*ipei 'e pr!iec" F rmarea 5! rgan!"area e$3!/e! +e /r !e$t 4n $a"ul n stru 1a C!ne $ nt +e s/e$!f!$ul /r !e$tulu! 5! +e stru$tura rgan!"at r!$6 a f!rme!8 !nEn+ $ nt +e $ara$ter!st!$!le menC! nate ma! sus, ,enef!$!arul /tea"6 /entru lu!, +e$! /utem 1 r,! +es/re #r !e$tul $ nst!tu!e e$3!/6 +e /r !e$t /e ,a"6 +e $ ntra$t8#e +e alt6 /arte e$3!/a f rmat6 se $u/6 + ar +e a$est /r !e$t /e t at6 +urata !m/lement6r!! e$3!/6 +e /r !e$t +e+!$ata, aflat6 su, $ n+u$erea unu! s!ngur manager +e rgan!"at r!$6 a f!rmel r !m/l!$ate, a1En+ /r /r!a /r !e$t8?n $a+rul a$este! e$3!/e managerulu! +e /r !e$t ! se $ nfer6 aut r!tate 5! res/ nsa,!l!tate +e/l!n68 ent!tate se/arat6 +e stru$tura rgan!"are, /r /r!a a+m!n!straC!e, /r /r!ul /ers nal -al$6tu!t +!n /ers ane anga.ate ale f!rmel r !m/l!$ate08 Leg6tur!le $u f!rmele !m/l!$ate se fa$ /r!n $ mun!$are +!re$t6, /r!n $ res/ n+enC6 f!$!al6, !ar $u f!rma ,enef!$!ar6 /r!n ra/ rt6r! /er! +!$e /re16"ute 4n $ ntra$t8 F rma +e urm6t are= rgan!"are a a$este! e$3!/e 4n $a"ul /r !e$tulu! n stru / ate f! !lustrat6 $a 4n f!gura

M n -er 'e pr!iec"

Ar*i"ec"

In-iner c!ns"ruc"!r

C!n" (i#

Resp!ns (i# Re# "ii Pu(#ice

A',inis "r "!r

Ec*ip ,unci"!ri Or- ni-r , ec*ipei 'e pr!iec" Fn c .u# i,p#e,en")rii pr!iec"u#ui 'e ,!'erni. re *!"e#u#ui R!, n Hercu# ne / n" Ce 5! 'e. / n" Ce +u/6 $um

S/e$!f!$ul e$3!/e! /re"entate 4n $a"ul +e faC6 $ nst6 4ntr% ser!e +e urmea"6= A/ n" Ce

A1En+ / s!,!l!tatea +e a alege +!n e7ter! r, s%a a/elat la /r fes! n!5t! 4n + men!ul /entru $are au f st $ ntra$taC!


*<

A1En+ un manager un!$ a$esta are aut r!tate 5! res/ nsa,!l!tate +!re$t6>e7!st6 +e$! un!tate +e $ man+6 Mem,r!! e$3!/e! au su, r+ nare un!$6 /e /er! a+a +erul6r!! /r !e$tulu! Lu$rEn+ la un s!ngur /r !e$t, e7!st6 ,!e$t!1e $lare 5! s$ / un!$

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

#erm!te luarea un r +e$!"!! ra/!+e 5! a+a/ta,!l!tate $res$ut6 la $er!nCele ,enef!$!arulu! A$t!1!t6C!le se +erulea"6 4n ,a"a un r $ ntra$te $u $lau"e $lare, ,!ne +ef!n!te, !ar 4n $a"ul neres/e$t6r!! a$est ra se 1 r menC! na 5! +es/6gu,!r!le aferente8

De. / n" Ce Benef!$!arul $ ntr lea"6 ma! greu re"ultatele a$t!1!t6C!l r, Managerul +e /r !e$t este +at r s6 1er!f!$e 4n /ermanenC6 lu$rul $el r anga.aC! F!!n+ 1 r,a +e amen! /r 1en!C! +!n f!rme +!fer!te, e / s!,!l s6 a/ar6 +!f!$ult6C! +e $ mun!$are 4ntre mem,r!! e$3!/e! Managerul +e /r !e$t 1a tre,u! s6 sta,!leas$6 relaC!e +e $ la, rare $u $ n+u$6t r!! f!rmel r +!n $are s!tuat!e real6 a a$t!1!t6C!l r +erulate, sta+!ul

/r 1!n e$3!/ele +e lu$ru, s6 / at6 a1ea +!n /artea a$est ra

e7e$ut6r!! f!e$6re! a$t!1!t6C!, lu$ru +estul +e +!f!$!l, +at r!t6 fa/tulu! $6 nu 4nt t+eauna $er!nCele managerulu! +e /r !e$t sunt $ re$t 4nCelese +e $6tre $ n+u$6t r!! f!rmel r $ ntra$t are ale lu$r6r!l r Dat r!t6 su/ra/uner!! anum!t r a$t!1!t6C! +esf65urate +e $6tre f!rme +!fer!te, / t a/6rea +!f!$ultat! !n +erularea a$t!1!tat!l r +at rate flu7ulu! mare +e mun$!t r! 4ntr%un s/aC!u restrEns Lu$r6t r!! ,un! / t f! a+esea +!f!$!l +e g6s!t

*D

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

P# nu# 'e , n -e,en" # riscuri#!r I+ent!f!$area r!s$ur!l r as $!ate /r !e$tulu! Modernizare i dezvoltare Hotel Roman Herculane a f st real!"at6 /r!n a$t!1!tatea $ n$ertat6 a tutur r fa$t r!l r !m/l!$at! 4n /r !e$t, /r!n /re"entarea e7/er!enCel r 4n /r !e$te +e a$ela5! t!/, m +ul $um s%a a$C! nat, s lut!!le /r m 1ate8 S%au anal!"at, +!n e7/er!enCele anter! are, /r ,lemele !1!te 4n relaC!!le $u su,$ ntra$t r!!, $u a1!"area + $umentat!!l r legale, /r ,lemat!$a g6s!r!! f rCe! +e mun$6 $al!f!$ate 4n " n6, /re$um 5! alte r!s$ur! -1reme nefa1 ra,!l6, 4ntEr"!er! 4n a/r 1!"! narea $u mater!ale, et$808 R!s$ur!le $u !m/a$tul $el ma! mare 5! $u /r ,a,!l!tatea +e a/ar!C!e $ea ma! mare sunt urm6t arele= I'en"i1ic re
C!' I(s Descriere riscu#ui Pr!( (i#i" "e *%m!$6 &%me+!e <%mare I,p c" *%m!$ &%me+!u <%mare %c!r 4 Pr!( (i#i" "e D I,p c"5

98= 282 =8> =8> >8=8 ?82

?82

Falimentul unuia dintre colaboratori -$el ma! !m/ rtant f!!n+ SC MEIACONSTRUCT SRL0 Consultan incomplet i intrziat +!n /artea Aut r!t6C!! NaC! nale /entru Tur!sm En"2r.iere #ucr)ri#!r 'e .i')rie s u 'e .u-r)/ire En")r.iere #i/r)rii un!r piese 'e ,!(i#ier 'in p r"e unui 1urni.!r ntrzierea deschiderii hotelului $a urmare a ne ,C!ner!! la t!m/ a Cert!f!$atulu! ANT +e 4n+e/l!n!re a $las!f!$6r!! +e < stele> Lips 1!r"ei 'e ,unc) c #i1ic ") 4!sp)" ri, c ,eris"e, (uc)" ri e"c5, /2n' in /e'ere ,i-r re c)"re sec"!ru# c!respun.)"!r 'in Eur!p Cen"r #) 3i 'e Ves" Prsirea echipei de proiect +e $atre unul +!n mem,r!! e$3!/e! +at r!t6 un r $au"e ,!e$t!1e -/r ,leme fam!l!are, , al6 !n$ura,!l6, et$80 Nei,p#ic re p r"eneru#ui ,e'i Fn c&iuni 'e pr!,!/ re re.u#" "e#!r pr!iec"u#ui

9 = = 2 2 =

= 9 2 2 = =

= = H > H 9

9 9

2 2

2 2

Ier r*i. re+


*9

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'') C!' I(s Descriere riscu#ui Pr!( (i#i" "e *%m!$6 &%me+!e <%mare I,p c" *%m!$ &%me+!u <%mare %c!r 4 Pr!( (i#i" "e D I,p c"5

?82

=8> >8=8 =8> 282 98= ?82

%"r
Nr8 Cr" 8

Lips 1!r&ei 'e ,unc) c #i1ic "e 4!sp " ri, c ,eris"e, (uc)" ri e"c5 /2n' in /e'ere ,i-r re c)"re sec"!ru# c!respun.)"!r 'in Eur!p Cen"r #) 3i 'e Ves" En"2r.iere #ucr)ri#!r 'e .i')rie s u 'e .u-r)/ire ntrzierea deschiderii hotelului $a urmare a ne ,Ct!ner!! la t!m/ a Cert!f!$atulu! ANT +e C!n+e/l!n!re a $las!f!$6r!!+e < stele> En")r.iere #i/r)rii un!r piese 'e ,!(i#ier 'in p r"e unui 1urni.!r Consultan incomplet i intrziat +!n /artea Aut r!6C!! NaC! nale /entru Tur!sm Falimentul unuia dintre colaboratori -$el ma! !m/ rtant f!!n+ SC MEIACONSTRUCT SRL0 Prsirea echipei de proiect +e $6tre unul +!n mem,r!! e$3!/e! +at r!t6 un r $au"e ,!e$t!1e -/r ,leme fam!l!are, , al6 !n$ura,!l6, et$80 Nei,p#ic re p r"eneru#ui ,e'i in c"iuni 'e pr!,!/ re re.u#" "e#!r pr!iec"u#ui "e-i 'e r spuns # risc+
Risc %"r "e-i 'e r)spuns

= 2 2 = 9 9 9

2 = 2 9 = 2 2

H H > = = 2 2

M)suri 'e c!n"r c r re

riscuri#!r i'en"i1ic "e

C!s"u#

Resp!ns (i#i

98

Lips 1!r"ei 'e ,unc) c #i1ic "e

Jre+u$erea /r ,a,!l!t6C!! %C nta$tarea 5! 4n$3e!erea +!n t!m/ a unu! +e a/ar!C!e a r!s$ulu! $ ntra$t $u f!rm6 +e re$rutare 4n s$ /ul g6s!r!! 5! anga.6r!! f rCe! +e mun$6 $al!f!$ate %As!gurarea /l6C!! $ ntra1al r!! $a"6r!! 5! +e/las6r!! a$est ra 4n /er! a+ele +e +!3n6, /re$um 5! a un r , n!f!$aC!! salar!ale 4n $a"ul f!nal!"6r!! 4n a1ans a lu$r6r!l r8 % #ers nalul e7/er!mentat 1a su/er1!"a 4n m + Jre+u$erea !m/a$tulu! ne f!$!al /ers nalul ma! /uC!n e7/er!mentat8

Nr8/ers ane Res/ nsa,!l resurse anga.ate 7 umane al MEIA salar!ul /e CONSTRUCT tre! lun! al f!e$are! /ers ane

*A

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'') Nr8 Cr" 8 Risc %"r "e-i 'e r)spuns M)suri 'e c!n"r c r re riscuri#!r i'en"i1ic "e C!s"u# Resp!ns (i#i

28

En"2r.iere #ucr)ri#!r 'e .i')rie /lan +e $ nt!ngenC6 s u 'e .u-r)/ire En"2r.iere 'esc*i'erii *!"e#u#ui c % re+u$erea /r ,a,!l!t6t!! ur, re ne!(&inerii # "i,p +e mater!al!"are a Cer"i1ic "u#ui ANT 'e in'ep#inire r!s$ulu! c# si1ic rii 'e = s"e#eK

=8

>8 ?8

En")r.iere #i/r)rii un!r piese 'e % /lan +e $ nt!ngenC6 ,!(i#ier 'in p r"e unui 1urni.!r

H8

nu ne$es!t6 Managerul +e /r !e$t $ stur! su/l!mentare C!nsu#" n&) inc!,p#e") 3i ;re+u$erea /r ,a,!l!%tat!! nu ne$es!t6 Res/ nsa,!l $u relat!!le in"2r.i ") 'in p r"e Au"!ri" "ii +e mater!al!"are a $ stur! /u,l!$e -anga.at SC N "i!n #e pen"ru Turis, r!s$ulu! su/l!mentare TOURISME DANS LE MONDE SRL0 Falimentul unuia dintre ;/lan +e $ nt!ngenC6 % se 1a real!"a l!st6 $u / s!,!l! /artener! +e nu ne$es!t6 Managerul +e /r !e$t colaboratori -$el ma! !m/ rtant f!!n+ /r !e$t $ stur! SC MEIACONSTRUCT SRL0 % se 1 r $ nta$ta a$est!a 5! se 1a neg $!a su/l!mentare / s!,!l6 /art!$!/are la /r !e$t % se 1a menC!ne leg6tura $u /art!$!/anC!! +e re"er16, a1ert!"aC! $6 /art!$!/area l r +e1!ne efe$t!16 + ar 4n $a"ul 4n $are unul +!n a$tual!! $ la, rat r! nu ma! / ate /art!$!/a la /r !e$t

F!7area un r termene mult +e1ansate /entru 4n$3e!erea lu$r6r!l r "!+ar!l r 5! "ugra1!l r Se !ntr +u$ 4n $ ntra$tul $u S C MegaC nstru$t $lau"e +e /enal!"are ;managerul +e /r !e$t se !nf rmea"6 +!n t!m/ 4n leg6tur6 $u /r $e+ur!le +e ,C!nere a Cert!f!$atulu! ANT % managerul +e /r !e$t 4na!ntea"6 +!n t!m/ t at6 + $umentaC!a ne$esar6 ,C!ner!! $ert!f!$atulu! ANT % managerul +e /r !e$t menC!ne ,un6 $ mun!$are $u re/re"entanC!! ANT 5! m n!t r!"ea"6 /ermanent s!tuaC!a ;se /re1e+e re"er16 +e t!m/ /entru +ata l!1r6r!! %se sta,!les$ +!n t!m/ furn!" r! +e re"er16 ; Managerul +e /r !e$t 1a real!"a ,un6 $ mun!$are $u ANT 5! 1a m n!t r!"a /ermanent relaC!a $u a$easta8

nu ne$es!t6 ef +e 5ant!er $ stur! su/l!mentare nu ne$es!t6 $ stur! su/l!mentare Managerul +e /r !e$t

*(

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'') Nr8 Cr" 8 Risc %"r "e-i 'e r)spuns M)suri 'e c!n"r c r re riscuri#!r i'en"i1ic "e C!s"u# Resp!ns (i#i

L8

P)r)sire ec*ipei 'e pr!iec" 'e % /lan +e $ nt!ngenC6 c)"re unu# 'in ,e,(rii ec*ipei ' "!ri") un!r c u.e !(iec"i/e 4pr!(#e,e 1 ,i#i re, (! #) incur (i#), eD85 Nei,p#ic re p r"eneru#ui ,e'i Fn c&iuni 'e pr!,!/ re re.u#" "e#!r pr!iec"u#ui ;transferul r!s$ulu!

78

;al$6tu!rea une! l!ste $u / s!,!l! 4nl $u!t r! -re"er1e0 /entru f!e$are mem,ru al e$3!/e! %se 1a menC!ne relaC!e sta,!l6 $u f!rm6 +e re$rutare $are / ate furn!"a 4n t!m/ ut!l un 4nl $u!t r /entru mem,rul $u /r ,leme al e$3!/e! ; relaC!a $u /artenerul me+!a 1a f! reglementat6 /r!n !nterme+!ul unu! $ ntra$t $u $lau"e $lare 5! /re$!se, 4n $are sa f!e /re"entate atEt ,enef!$!!le $Et 5! /enal!"6r!le $ res/un"at are ne!m/l!$6r!! /artenerulu! me+!a

Tar!f sta,!l!t +e f!rma +e re$rutare /e /ers ana 7 nr8 /ers ane

Managerul /r !e$tulu!

nu ne$es!t6 Res/ nsa,!l $u relat!!le $ stur! /u,l!$e -anga.at SC su/l!mentare TOURISME DANS LE MONDE SRL0

*;

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

E/ #u re pr!iec"u#ui E1aluarea unu! /r !e$t re/re"!nt6 m6surarea /erf rmanCe! 5! /r gresulu! a$estu!a $ m/arat!1 $u /lan!f!$area /r /us68 M6surarea $r!ter!!l r +e /erf rmanC6 fer6 !nf rmaC!! ut!le managementulu! 4n /r $esul +e luare a +e$!"!!l r /r!1!t are la /r !e$t8 E1aluarea tre,u!e s6 f!e $re+!,!l6 4n $3!! tutur r $el r afe$taC! +e +erularea /r !e$tulu!8 E1aluarea unu! /r !e$t se $ n$entrea"6 asu/ra a /atru as/e$te /r!n$!/ale= % resurse in/es"i"e, % c"i/i")&i 'es1)3ur "e, % re.u#" "e !(&inu"e % i,p c"u# re #i. ", 5! tre,u!e s6 r6s/un+6 la urm6t arele 4ntre,6r!= % % % % % 4n $e m6sur6 /r !e$tul 45! at!nge ,!e$t!1ele 5! +a$6 nu, +e $eQ 4n $e m6sur6 mun$a -a$t!1!tatea0 /restat6 este ef!$!ent6 /entru +erularea /r !e$tulu!Q 4n $e m6sur6 a$east6 mun$6 este ,!ne f6$ut6Q 4n $e m6sur6 resursele sunt ut!l!"ate 4n m + ef!$!entQ $e /r ,leme au f st /lan!f!$ate 5! au r6mas nere" l1ateQ

A$t!1!tatea +e e1aluare este ef!$!ent6 +a$6 se rgan!"at6 4n$6 +!n fa"a +e /lan!f!$are a /r !e$tulu! !ar +eru/area e! /resu/une $Ete1a $er!nCe esenC!ale= % % % % % ,!e$t!1ele s6 f!e $lare $el r e1aluaC!, +e la ,un 4n$e/ut> m n!t r!"area tre,u!e s6 se efe$tue"e /e /ar$ursul 4ntreg!! a$t!1!t6C!, !ar !nf rmaC!!le tre,u!e $ulese 5! /relu$rate $u gr!.6 % altfel, mun$a e1aluat rulu! este f!e !nut!l6, f!e su/erflu6> $e! $are sunt e1aluaC! tre,u!e s6 + reas$6 s6 a!,6 /r !e$tulu!> e1aluarea nu are n!$! un sens s6 f!e f6$ut6 +a$6 mem,r!! e$3!/e! +e /r !e$t nu sunt $a/a,!l! s6 a+m!t6 $6 au $ m!s gre5el! sau $6 nu 5!%au at!ns ,!e$t!1ele> +u/6 e1aluare, amen!! tre,u!e s6%5! + reas$6 s6 /r $e+e"e la s$3!m,6r!le !m/use +e re"ultatele e1alu6r!! sau s6 lase e$3!/a +e management s6 /r +u$6 a$este s$3!m,6r!8 E1aluarea / ate f! f6$ut6= % % % atun$! $6n+ e7!st6 a a$est ra, et$8 +u/6 4n$3e!erea unu! /r !e$t, /entru a 1e+ea renta,!l!tatea a$estu!a, +a$6 5!%a at!ns ,!e$t!1ele, !m/a$tul /r !e$tulu! asu/ra me+!ulu!, +ura,!l!tatea, et$8 /r /unere +e /r !e$t, /entru a 1e+ea / rtun!tatea +emar6r!! /r !e$tulu!, 4n t!m/ul /r !e$tulu!, /entru a 1e+ea sta+!ul e1 luC!e! /r !e$tulu!, /r ,lemele a/6rute, $6! +e re" l1are at!tu+!ne $r!t!$6 1!s%R%1!s $u a$t!1!tatea l r 5! a

*)

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

Gi3 'e e/ #u re In'ic "!r 9 *8* *8& *8< 2 &8* C p ci" "e !per &i!n #) 3i 1in nci r) E7/er!enCa anter! ar6 a s l!$!tantulu! 4n se$t rul amena.ar!! 3 tel!ere Solicitantul are experien relevant n sectorul hotelier Pn n 5 ani ntre 5 10 ani Peste 10 ani E7/er!enCa te3n!$6 a e$3!/e! +e /r !e$t /r!1!n+ se$t rul amena.ar!! 3 tel!ere 5! met + l g!a f l s!t6 ana!erul "e proiect are experien #ana!erial anterioar n activiti "e #o"erni$are uniti "e turis#% Pn n 5 ani ntre 5 10 ani Peste 10 ani &t "e coerent este conceput planul !eneral al proiectului' Resursele s l!$!tantulu! sunt sta,!le 5! suf!$!ente (inanciare ateriale )terenuri* construci etc%+ ,#ane )an!a-ai cali.icai etc%+ Re#e/ n& pr!iec"u#ui O,!e$t!1ele /r !e$tulu! sunt /re"entate 4n m + $lar 5! sunt rele1ante /entru +e"1 ltare " ne! CEt +e rele1ant6 este /r /unerea /entru ne1 !le 5! $ nstrEnger!le s/e$!f!$e ale " ne! C!nt6 4n $are se +esf65 ar6 /r !e$tulQ #r !e$tul !+ent!f!$6 ne1 !le +e /e /!ata tur!st!$6 a " ne! 4n $are se g6se5te - num6rul +e l $ur! 5! stru$tur! +e $a"are, gra+ul +e m +ern!"are a stru$tur!l r +e $a"are, m +al!t6C!le +e /r m 1are ale " ne! tur!st!$e0 #r !e$tul este rele1ant /entru se$t rul 3 tel!er #/untirea 0i "iversi.icarea calitii serviciilor n turis# 1otel pn 22 1otel peste 22 &re0terea atraciei n staiunea 1erculane 3ra" "e ocupare 504 3ra" "e ocupare 504 3ra" "e ocupare 604 7iversi.icarea serviciilor n turis# )/alnear* trata#ent a!re#ent+ Punerea n valoare a potenialului turistic ) nca"rarea n circuitele turistice ale $onei 0i "escrierea lor%+ &re0terea contri/uiei ntreprin"erilor #ici 0i #i-locii la crearea "e noi locuri "e #unc 85 locuri "e #unc ntre 5 10 locuri "e #unc 10 8 locuri "e #unc 9 ( 2 = ** =9 9 90 > > 2 2L ? Punc" C Punc" C , Di, 2= E/ #u re pr!iec"u#ui 20

2 3 5

9 ? ?

1 2 ! > > =

&8&

>

&8<
&'

9? * & * & < A < 2 2 *( ? =

* & <

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

In'ic "!r &8D = <8* <8& <8< <8D > D8* D8& ?
&*

Punc" C

Punc" C , Di,

E/ #u re pr!iec"u#ui

CEt +e $lar +ef!n!te 5! strateg!$ alese sunt t!/ur!le +e $l!enC!, 4n fun$C!e +e s/e$!f!$ul " ne!, +e l $ul un+e este /lasat 3 telul, +e +est!naC!a /entru $are 1a f! amena.at6Q 9ipurile "e clieni sunt clar "e.inite )!eo!ra.ic* nu#eric* structura* nevoi co#une* etc+ o"ul in care tipurile "e clieni au .ost selectate* corespun"e nevoilor 0i constrn!erilor "e pe piaa turistic "in $ona int E/ #u re p# n 'e pr!iec" ?n $e m6sur6 a$t!1!t6C!le /r /use sunt / tr!1!te, /ra$t!$e 5! $ res/un+ ,!e$t!1el r 5! re"ultatel r a5te/tateQ Structura 0i "escrierea activitilor proiectului este clar 0i corespun$toare o/iectivelor proiectului :ctivitile sunt realiste* pot .i reali$ate cu resursele proiectului 0i pot con"uce la o/inerea re$ultatelor esti#ate 7urata 0i succesiunea aciunilor este corect esti#at Ofer!rea ser1!$!!l r real!"ate $a urmare a !n1est!t!!l r efe$tuate /r!n /r !e$t= &lieni poteniali ;"enti.icarea concurenilor Politica "e pret Politica "e pro#ovare R!s$ul /r !e$tulu!= &unoa0terea riscurilor &ontrolul* #onitori$area 0i asi!urarea riscurilor ?n $e m6sur6 /r /unerea $ nC!ne !n+!$at r! 1er!f!$a,!l! 4n m + ,!e$t!1 /entru re"ultatele /r !e$tulu!Q Proiectul conine in"icatori veri.ica/ili n #o" o/iectiv* #sura/ili 0i cuanti.ica/ili% ;n"icatorii propu0i sunt coereni cu activitile 0i re$ultatele proiectului Sursele 0i #i-loacele "e veri.icare pentru in"icatori sunt relevante 0i accesi/ile ;pote$ele sunt corect i"enti.icate 0i relevante pentru proiect% Dur (i#i" "e ?n $e m6sur6 este / s!,!l $a /r !e$tul s6 a!,6 un !m/a$t real as/ra $l!enC!l r 5! e$ n m!e! l $aleQ #/untirea este clar pre$entat 0i n relaie "irect cu nevoile i"enti.icate ale clienilor sau ni0ei "e pia Proiectul prin pro.it 0i ci.ra "e a.aceri pro!no$at este via/il "in punct "e ve"ere .inanciar ?n $e masur6 /r /unerea $ nC!ne !+e! +e e7t!n+ere 5! +e"1 ltare a afa$er!!Q -!n$lu"En+ / tenC!alul +e e7t!n+ere a re"ultatel r /r !e$tulu!0 Bu-e"

= & & 2L D 2 9 2> ? & & * 9 2 2 9 90 = = 2 2 2 9 9 L D < < 9 *' = 2 2 7

< < & & * *

*'

&

& < D

2 =

D = 90 90

ACADEMIA DE TIINE ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC Masterat Managementul Inf rmat!"at al #r !e$tel r n%l!ne &''(%&'')

In'ic "!r 98*

Punc" C

Punc" C , Di,

E/ #u re pr!iec"u#ui

?n $e m6sur6 $3eltu!el!le /r /use sunt ne$esare /entru !m/lementarea /r !e$tulu!Q <u!etul conine nu#ai costuri reale este corect 0i /ine corelat cu A sursele "e .inanare esti#ate &osturile "in /u!et re.lect activitile "in proiect 0i nivelul D costurilor este realist %c!ru# T!" # M Di,

*'

H > 79

900

D!n /un$tul +e 1e+ere al e1aluat rulu!, /r !e$tul este ,!ne /lan!f!$at, f n+ur!le sunt $ relate $u eta/ele +e real!"are ale /r !e$tulu!, +e$! este un /r !e$t 1!a,!l8 S$ rul m!n!m a$$e/tat /entru $a a$est /r !e$t s6 f!e $ ns!+erat reu5!t6 este +e (9 +e /un$te8

&&