Sunteți pe pagina 1din 259

Adrian Filip

DescriereaCIPaBiblioteciiNa ionaleaRomniei
FilipAdrian
Puterea maritim factorde influen n evolu ia
umanit ii
EdituraDirec ieiHidrograficeMaritime
Constan a,2011

ISBN9786069251959

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit ii

ADRIAN
FILIP

PUTEREA
MARITIM
Factor de influen n
evoluia
umanit ii

Editura Direc iei


Hidrograf
ice
Maritime
CONSTAN
A, 2011
3

Adrian Filip

Referenttiin ific: dr.VIRGILASOFIE


Editor: dr.MIRELABUZATU
Tehnoredactare:
GEORGETABADEA
Coperta:
COSTELNEGRU

Copiereasaureproducereatextelordinaceast
lucrareestepermis numaicuacorduleditorului
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit ii

Familiei
iprietenilormeicare
mausprijinit
incura
jatnto
tceam
f cut

Adrian
Filip

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit ii

SUMAR
Cuvntnainte
Introducere
Capitolul1
Puterea,garan ieasiguran einpoliticastatelor
1.1.
Romnia,mareanoastr iputereamaritim
1.2.
Putereanrela iileinterna ionale,elementde
for nevolu iastatelor
1.3.
Putereacainstrument
1.4.
Puterea,elementaluneicorela iidefactori
1.5
Luptapentruputerepoliticadeprestigiu

9
15
19

Capitolul2
Conceptelegeneraledeputereastatuluiiputere
maritim
2.1
Conceptuldeputereastatuluiielementele
acestuia
2.2
Elementele puterii na ionale i locul puterii
maritime
2.3
Conceptuldeputeremaritimdefinire i
con inut
2.4
Surseleielementeleputeriimaritime
2.5
Evolu iaputerilormaritime
2.6
Teoreticieniaiconceptuluideputere
maritimiefecteleteoriiloracestoraasupra
geopoliticii
2.7
Evolu ia conceptului de puteremaritim n
Romnia

45

19
24
31
36
38

45
48
69
72
77
88

93

Adrian Filip

Capitolul3
103
Influen a puterii
maritime asupradezvolt rii
statelor
3.1
Influen a contiin ei maritime asupra 103
evolu ieistatelor
3.2
Influen a puteriimaritime asupra evolu iei 106
statelor
3.3
Influen a conceptului de putere maritim 115
asupradezvolt riieconomiei
3.4
Influen a puteriimaritimeasupra situa iei 122
geopolitice,dealungulistoriei
3.5
Clasificareafor elornavale/puterilornavale 127
3.6
Actori statali considera i ca fiind puteri 131
maritime
Capitolul4
IntereselenavalealeRomniei
4.1.
Evolu iaputeriimaritime n Romnia
4.2.
Clasificarea i specificulintereselornavale
aleRomniei
4.3
Influen aputeriimaritime asupradezvolt rii
Romniei

137

Concluzii
Bibliografie
Anexe

151
159
167

137
141
146

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

Cuvntnainte

Rod al unei aprofundate document ri n cadrul


programuluidedoctorat,carteanepropuneotem

deosebitde

interesant i n acelai timp, de actualitate. Plecnd de la


necesitatea valorific rii de c tre Romnia a pozi iei sale
geografice,destatcuieirelamare,autorulfaceoremarcabil

analiz interdisciplinar acorela iilorceexist ntremodulde


utilizare de c tre state a poten ialului economic, politic i

militardealungultimpuluipentrupromovareapropriilor
intereseinivelulputeriimaritimeaacestora.
DemersulcomandoruluiAdrianFilipesteineditprinfaptul c
utilizeaz rezultatele cercet rilor din domeniul conceptelor
geopolitice, de regul angajate pentru explicarea
saujustificareaac iunilormarilorputericuconsecin elanivel
global, n relevarea posibilit ilor de manifestare a puterii
maritime ale statelor, fie ele mari sau mici, ntruncontext
interna ional dinamic i multipolar, context cei redefinete
liniiledefor nprezent,ncadrulprocesuluideglobalizare.
Autorul face o analiz comparat interesant asupra
conceptuluideputerenprimeledou

capitole,aelementelor

sale, modului de utilizare n politica interna ional i


locului puteriimaritimencadrulacesteia.
Promovarea intereselor na ionale reprezint esen a
politiciiexterneastatului.Comportamentul s u n mediulinterna
ionalestecondi ionatdefoartemul ifactori,ns una dintre
cele mai importante caracteristici ale manifest rii statului
ca actor n mediul interna ional este dat de statutul
9

Adrian Filip

s u de putere. Termenul de putere are diferite


defini ii i conota ii.
Putereaesteunfenomensocialfundamentalcareconsist
ncapacitateadealuadeciziiiaasigurandeplinirealor
prin utilizarea diferitelor mijloace de persuasiune i
constrngere; puterea se exprim ntro rela ie asimetric
(conducere supunere i / sau dominare subordonare)
ntrefactoriilanivelulc roraeasemanifest 1.
n rela iile interna ionale, teoriile i conceptele care au
definitputereasuntfoartediversificateiuneoricontestate,
n func ie de coala sau perspectiva filozofic ce era
acceptat ca suficient pentru explicarea i n elegerea
2

acestuitipderealit i .

Exist diferen e ntre percep ia puterii i politica de

putere.
Aa cum arat reputatul specialist romn Constantin

Hlihor puterea devine o imagine tridimensional: puterea


ca poten ial power means; puterea ca rela ie power
capacity i puterea ca structur power structure 3.
Puterea maritim este integrat puterii economice
sociale i politice iar puterea naval este parte att a
puterii maritimedariaputeriimilitareastatului.
1

***Mic enciclopedie de politologie,Edituratiin ific iEnciclopedic ,

Bucureti,1977,p.373

2 ConstantinHlihor,Geopolitica i geostrategia n analiza rela iilor


interna ionalecontemporane, Editura Universit ii Na ionale de Ap rare

CarolI,Bucureti,2005,p.201
3
Ibidem,p.217

10

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

Astfel,putereamaritim reprezint sumacapabilit


ilor statuluideai implementa interesele n oceanul
planetar folosind
ntinsul
acestuia
pentru
dezvoltarea activit ilor politice,economice i militare,
pentru atingerea obiectivelorna ionale.
Peparcursullucr rii,autorulfaceotrecerenrevist a
elementelorputeriimaritime, a rolului pe care l poate avea
aceastandezvoltareaunuistatiapericolelorcepotap
rean condi iile neglij rii dezvolt rii puteriimaritimelanivelul
statelorcuaceleaiaspira ii.
nanalizainfluen eiputeriimaritimeasupradezvolt rii
statelor din capitolul 3, autorul dezvolt rolul amiralului
Mahan n sus inerea rolului conceptului de puteremaritim
pentru SUA prin lucrarea sa Influen a puterii maritime asupra
istoriei 16601783,

publicat n 1890

finalitatea

puneriinpractic aconceptului,nntreagalume.Promovnd

superioritateaimperiilormaritimeasupracelorcontinentale,
Mahanofer

puteriloreuropeneobaz

ideologic

declan

rii

expansiunii pe calea m rii, micare dezvoltat ulterior i sub

numeledeimperialism,pangermanismsaupanslavism.
Pe parcursul ntregii lucr ri, autorul demonstreaz
necesitateacre riielementelorunei puteri maritime la nivelul
statului romn, ca un deziderat de actualitate al unei
na iuni europene mature, i finalizeaz demersul s u n
capitolul 4 prindefinireaintereselornavalealeRomniei.
Carteaestedeactualitatepentruc dup dou decenii
detranzi ie i transform ri Romnia nu mai conteaz n
transportul maritim, dei n anii 80 de inea al 6leatonaj
european,aceastaialichidatflotadepescuitoceanic,astopat

programeleguvernamentalededezvoltareatransportului

11

Adrian Filip

intermodal,acanaluluiBucuretiDun re, a podurilor peste


Dun re,porturilorialtorelementedeinfrastructur ,inclusiv
aprogramelormajorepentruFor eleNavale,deiclasapolitic
recunoate cel pu in declarativ importan a regiunii M rii

Negre:
O prioritate regional aRomniei,osurs continu de
inspira ie i investi ie politic ; o zon vital pentru
diversificareatraseelorenergetice,capunctdeleg tur
i spa iu de tranzit al rutelor ntre Marea Caspic
i Europa, altfel zis, ntre state produc toare i state
consumatoare; o zon unic n lume, din
perspectiva

ecosistemelor,maicuseam

dac

avemnvedereDelta Dun rii; important pentru


peisajul geopolitic global, datorat, n principal, pozi
ion rii acesteia ca spa iu de ntlnire, confluen sau,
posibil,ciocniresau
nfruntare a principalelor realit i ale lumii de azi;
regiunea care, prin leg tura cu Mediterana, este, de
fapt,zonadentlnireaciviliza ieieuropene,cuceaa
AfriciideNord,precumiaOrientuluiMijlociu;spa
iu deintersec ientrelumeadezvoltat ilumeaaflat
n cursdedezvoltare. 4
Statelecuieirelamare,puterimaritime,suntobligate s
gestioneze spa iul lor maritim de suveranitate, a celui
declarat cu interese majore dar i a celui adiacent. Puterea
maritim a statului este un cuantificator al statutului s u de

Alocu iuneapreedinteluiRomniei,TraianB sescu,laInstitutulNobel,

7noiembrie2007.

1
2

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii
putere dar aceasta presupune i de inerea unei puteri navale

credibile
ntro Europ dinamic i contradictorie, ntro epoc
globalizat ,intereseleRomnieipotfipromovatencontextul
coagul rii i afirm rii puterii maritime, esen a acesteia fiind
reliefat degraduldeexprimareaposibilit ilordefolosirect
mai eficient a bog iilor i facilit ilor maritime n propriul
s uinteres.

Comandor(r)dr.VirgilAsofie

13

Adrian
Filip

1
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

MOTTO:
,,Puterea
unui
stat
maritim nu const n num rul i
puterea navelor de r zboi, ci
mai ales n capacitatea de a
preveni superioritatea maritim
a altor state
Amiralul Alfred Mahan

Introducere
Putereamaritimnuestedoarapanajulmarilorputeri
care au capacitatea de a construi, instrui i men ine flote
imense.Aceastaesteun atributalrilorcuserioaseinterese
maritime,carecontientizeaz , lanivelulconduceriistatuluii
al na iunii, importan a m rii pentru existen a i dezvoltarea
propriuluipopor.Putereamaritim nu trebuie confundat cu for
a naval sau cu capacit ile militare navale ale unui stat,
fiindunconceptmultmailarg,pecarevoincercas
ldezvolt naceastlucrare.

Conceptuldeputeremaritim aunuistatesteunic,dar
nivelulputeriipoatefianalizatpemaimultepaliere,nfunc ie
degraduldedezvoltareacomponenteloracesteia.nacestsens,
vomputeaanalizaputereamaritim pediferiteniveluri:

1Oputerimaritimedenivelglobal;
2Oputerimaritimedenivelregional;
3Oputerimaritimealestatelorcufloteinferioare.
15

Adrian Filip
Prinaceststudiu,dorescs continui demersul de
contientizare a factorilor de decizie politici ai mediului
academic i militar, al oamenilor de afaceri precum i al
omuluidernd,princares scotneviden faptulc Romnia
areitrebuies continues aib interesemaritime,pecare s i le
poate impune i ap ra prin dezvoltarea unei puteri maritime,
adaptat la posibilit ile na ionale, printro politic coerent , desf
urat printrunprogrammultianual.
Este un demers necesar n aceast etap de integrare
euroatlantic

aRomniei,undemersderidicareaRomnieila

nivelul i statutul pe care le are i le merit , de statmediu

european.
Romniaivadep icomplexuldeinferioritatenfa a
altorstateNATOsaueuropene,nmomentulncarevareui
s pun npractic opolitic naval coerent ,cares seridice
la nivelul atept rilor celorlalte state partenere. Este un
element fundamental al revenirii noastre n concertul
popoarelorcivilizate,carevafacecaRomnia s fieascultat dec
trestateledinzonade influen .

Romnia, ca stat mediu european, poate s i


promoveze, protejeze, sau s iimpun interesele nspa iulde
responsabilitatemaritim iterestr ,ncondi iilencarepoatefi
n m sur s i creeze o puteremaritim. n arhitectura
construc iei unei puterimaritime na ionale, pondereaputerii

navalenuaregreutateaceamaimare,iarconstituireaacesteia
nuestedoarapanajulmilitarilor.
Prin dezvoltarea acestei teme doresc s mi aduc
contribu ia la dezvoltarea unei contiin emaritime a poporului
romn, lucru pe care l consider esen ial nconstruirea
fundamentelorputeriimaritimeastatului.Chiari cuoflot
1
6

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

inferioar dinpunctdevederealnum ruluidenave, dar bine


dimensionat , echipat i instruit , Romnia poate ctiga
respectulna iunilorcucareintr ncontactdirectsauindirect.

n limbajul strategiei maritime exist conceptul de flot


inferioar , bazat pe principiul care a demonstrat, pe parcursul
istoriei, c o flot inferioar numeric, dac este bine
dimensionat , echipat , instruit i condus n mod creativ,
poateob inectigdecauz nb t lii/opera ii mpotrivaunor

flotesuperioarenumeric.
n momentul de fa are loc o diminuare a m rimii
for elornavale,cao component a puterilormaritime,prin
scoatereadineficien anavelormariconsumatoarederesurse,
concomitentcuutilizarea pe scar larg a navelor multirol,
dotatecutehnologii de vrf,care s poat executa rapid
,,loviturichirurgicalelamaredistan .
Prin accesul mai mare la tehnologiile de vrf
din domeniulnaval,suntposibileproiectarea i dezvoltarea
uneiflote care s poat constitui elementul de baz al
unei puteri maritime credibile, chiar n condi ii de
inferioritatecomparativ cuoputeremaritim regional .

17

Adrian
Filip

1
8

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

MOTO:
Raporturile ntre state
sunt rapoarte de for .
Orice stat va ncerca s -i
maximizeze Puterea, pentru ai asigura supravieuirea.
John J. Mearsheimer

Capitolul1

PUTEREA,GARAN IEASIGURAN
EI NPOLITICASTATELOR

1.1.Romnia,mareanoastr iputereamaritim
npofidabog ieipecareoare ieirealaMarea cea
mareprin bun voin a Domnului i str dania unor geniali
naintai care au luptat ca actuala Romnie s ob in i s
p strezeacestdar, poporulromnnuacontientizat nicipn
nziuadeast zi valoarea,,plmnului caresenumeteMarea
Neagr ,cuimenselebog iiioportunit ipecareleofer .
Nicim carpeperioadacelor460deanidedomina ie

otoman asupra Dobrogei,cnd romniinuaumaiavutieire


19

Adrian Filip

lamaredect pe bra ele Dun rii,efecteledezastruoasealeacestui


fapt nu au ajuns la nivelul contiin ei romneti, a
romnuluisimpludinArdeal,Banat,MoldovasauMuntenia.

Romnia este un stat maritim, dar, n pofida


acestui statut, poporul romn este unul din multele
popoare cu o puternic contiin continental i o redus
contiin maritim , limitat la structurile sociale care au
contact direct cumeseriilelegatedemareifluviu.
Confruntnduse cu hegemonia Rusiei i Turciei n

Marea Neagr ,dinsecolelealXVIIIleaialXIXlea,conduc


torii europeni au ncercat s suplineasc lipsa unui
,,plmn adevrat pentru aceast zon a Europei cu
unul artificial.Au dezvoltat infrastructura porturilor dun
rene, n aa fel nct acestea s i poat proiecta, n
primul
rnd,
interesele economicepespa
iulM
riiNegre,cuextinderesprespa iile controlate de c tre
Turcia i Rusia, la vremea respectiv .
DezvoltareainfrastructuriilagurileDun riieraatunci
o necesitatepolitic ,economic icomercial european
,carea f cut ca Sulina i Br ila s capete o dezvoltare
deosebit . Acesteaaudevenit orae de importan european ,
prinstabilirea aici a unor influente institu ii europene,
importan decarenusaumaibucuratmaitrziu.
Principatele Romne au avut, n schimb, pu ine ini
iativedeexpansiuneaintereselorsprezonaM rii Negre sauaDun
riimijlocii, acestea axndusepeopolitic bazat pe valorile
burgheziei agrare a vremii. Ochii,minteaisufletul burgheziei
romneti nu erau ndreptate dect spre p mnt i roadele
acestuia, nicidecum spre mare i poten ialul acesteia.Marea
i fluviul au fost v zute mai mult ca bariere n fa a
2
0

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

invadatorilorimaipu incaelementdedezvoltareeconomic
i conexiune civilizatoare cu alte culturi,fenomentipic

culturilorcontinentale.
Un moment de cump n pentru poporul romn la
constituit r zboiuldela1877irezultatelep ciiceiau urmat.
Gndireavizionar aluiKog lniceanuaanticipat faptulc nu

vaexistanicio ans derecuperareaBasarabieianexateRusiei.


nacestecondiii,oamenii politici romni aupusaccentulpe
negocierile cu reprezentan ii europeni pentru ob inerea
Dobrogei, teritoriu ceapar inuseaproapejum tatede secol
defunctului Imperiu Otoman, ceea ce n final sa i realizat.
Rusia nu avea interese deosebite nzon

laaceadat ,

iarImperiulOtomannumaiaveaputeris ilesus in .
Astfel, f r luptearmatedusespecialpentruob inerea ,,
inutului lui Dobrotici, sa reintratnposesiap r iidenorda
Dobrogei,cutotcenseamn litoraliDeltaDun rii,n urma
ncheieriir zboiuluiruso romnoturcdin18771878,prin

semnareaTratatuluidelaBerlin.
,,CongresuldelaBerlina mp r it Dobrogea ntre
RomniaiBulgaria.Dup
aldoilear
zboibalcanic,n 1913,printratatuldelaBucureti,
Romniaaob inuti parteabulgar , pe care a
restituitoulteriorBulgariei, n 1940.

TratatuldelaBerlinaavutoimportan crucial pentru


viitorulRomniei idezvoltareanoastr complet , cana iune

MarcoDrago(coordonator),Enciclopediedeistorieuniversal,
EdituraAllEducational,2003,p.542.

21

Adrian Filip

european . Romnia avea posibilitateadezvolt rii leg turilor


maritime spre toate punctele globului, cu leg turi
fluviale serioase cu ntreaga Europ , cu interese
economice, politice saumilitare,ndiferiteregiuni.
Dup recunoatereaindependen eiRomnieiialipirea
Dobrogei la aceasta, Carol I a fost unul din marii notri
conduc toricare,sesiznd nsemn tateaieiriilamarepentru ar
, aini iatattprograme de integrarepanic aDobrogeila
restulRomniei,cti de dezvoltarealocalit ilordobrogene,
cuaccentpeConstan a.nacetiani,CarolIacomandatstudii de
valorificarea poten ialului Dobrogei, a trimis ingineri i ofi
eri pentru evaluarearegiuniirecentalipite,aanalizat
posibilitatea construirii unui port la Constan a (pe vremea aceea
erau doar nite cheiuri de lemn aflate n b taia furtunilor),
a ordonat studierea posibilit ii de construire a altor porturi la mare
iacerutstudiidehidrografieipiscicultur aM riiNegre.De
asemenea, a ordonat
portuareidetransport

proiectareaiconstruirea
cares

infrastructurii

lege Dobrogea de restul

riiiRomniaderestullumii.PetimpulluiCarolIau
fostexecutatelucr riceaveaus devin elementedereferin
aleRomniei: podul lui Saligny delaCernavod isilozurile
decerealedinportulConstan a.

TotCarolIanceputconstruc iaportuluiConstan a,ca


principal poart aRomnieilamare i aini iatr scump
rarea delastatulenglezac ii feratecarelega Bucuretiulde

Constan a.
Concomitent cu dezvoltarea i modernizarea
infrastructuriidetransport,afostcreatServiciulMaritim
Romn i a fost promovat o politic naval orientat spre
2
2

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

ap rarea intereselor na ionale i a independen ei


noului stat romn.
n toat aceast evolu ie istoric , marea a fost i
este poartadeleg tur cucelelalteciviliza iialelumii,
lucruprea pu incontientizat lanivelulpoporului romn.
CarolInuafostunomal m rii:,,Numiplacemarea, mi
vine ru de la mare, ispuneaelviitoarei regine Maria a
Romniei nepoata reginei Victoria a Angliei, pe atunci o feti
de17ani cndaceastalrugas oduc s vad marea i
s ias pe mare. Carol I vedea n deplas rile la Constan
a
doaroobliga
ieaunuiomdestatcaretrebuias
construiasc acolo un port, docuri i silozuri. Nu vedea
bog ia m rii i oportunit ile ei dincolodesimplanecesitate
de construire a portului, nu n elegea dorin a tinerei
principesede a iei pemare. Este o diferen fantastic
ntre vibra ia contiin eicontinentale i cea a contiin ei
maritime.ReginaMariaa Romnieiscria:
,,Miamcrescutcopiiis iubeasc marea. Am pututob ine
pentru ei ce nu putusem pentru mine, lungi i fericite
s pt mni la mare, aa c Constan a deveni
pentrueiceafostOsborne,DevenportiMaltapentru
mine.iziuafericit pentruminevenicndamputut s
mitrimitaldoileafiulamarin

,nMarinaBritanic

undenumeleBuniculuis uestenc iubiticinstit,ia f


cutdinelunmarinardup inimamea.

ReginaMaria,Ce nseamn marea pentru mine,editat n


Revista

Marinei1926,Atelierele,,Curieruljudiciar,,SA,1926,Bucureti,,p.11
23

Adrian Filip
DindescriereapecareofaceReginaMariaaRomniei,
7

n lucrarea ,,Ce nseamn mareapentruMine,, sepoate observa


censeamn oputernic contiin maritim ncazulunei
personalit i aunuistatmaritimsau,maimult,ce
nseamn marea pentru o descendent a familiei regale
britanice fiic deamiral ncompara iecuundescendental
unei familii germane, pentru care marea nu nsemna
dect o obliga ie, luat n serios, de dezvoltareaunuistat
pecarea fostpuss lconduc inimicmaimult.
Romnia este un stat maritim, chiar dac la nivelul
poporuluicontientiz

msaunu

acestlucru.Dinp

cate, acest

faptnuafostinuestecontientizatnicilanivelulpolitical

statuluidinultimelesecole.
Romnia are interese maritime care trebuie sus inute,
iar despre promovarea acestorasepoatevorbinumainm sura
posibilit iicre rii iap r rii lor, oriunde ioridecteorieste
nevoie,pem rileioceanelelumii,prinproiec iauneiputeri

maritimepezoneledeinteres.
Toate acestea pot fi puse n practic , cu o
eficien sporit ,prinintermediulputeriimaritime.

1.2.Puterea n rela iile interna ionale,elementde


for nevolu iastatelor
Con inutulimodalitateadeutilizareaConceptuluide
puteresuntdeterminatedemediulpoliticicultural.

Idemp.7

24

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

,,Puterea poate cuprinde orice stabilete i


men ine controlul omului asupra omului. Deci
putereaacoper toate rela iile sociale care
servesc acestui scop, de la violen a fizic pn
la cele mai subtile leg turi psihologice prin
care o minte o controleaz pe cealalt .8
Politica local , na ional , interna ional , precum i politica
economic , militar sau orice alt fel de politic , reprezint , n
final, doar o lupt pentru putere. Oricare ar fi scopurile ei
finale, puterea este ntotdeauna primul obiectiv. Deciden ii
politici pot avea drept scop final libertatea,

prosperitatea,securitateasauputereans i.Acetia iarputea


defini scopurile n termenii idealurilor economice,
filozofice, religioase sau sociale dar, ori de cte ori
ncearc s i realizeze scopurile prin intermediul
politicii, trebuie s se implicenluptapentruputere.
Orice stat are interese politice, economice i militare, ns
pentru realizarea acestora trebuies existe ntotdeauna o
prghie numit putere, iar dac aceasta nu exist , ar trebui
creat . Din acest punct de vedere, unele state iau creato,
altele,nu.nfunc iedeputereadecaredispuneau,acesteaau
avutsaunu,un cuvnt de spus la masa interna ional i,de
asemenea,aucreatsaunu,prosperitatepentrupoporullor.Astfel,sunt
foarte multe modele nistorie,attde state care au reuits
creezeprosperitatepentrupopoarelelor,ct

ide state

careaufostnstaredoars creezeprosperitatepentrualtele.

HansJMorghentau,Politica ntre na iuni Luptapentru putere i lupta


pentrupace,EdituraPolirom,2007,p.50.

25

Adrian Filip

Mareamajoritateamodific rilor depozi ienierarhia


statelorsedatoreaz nprimulrndunorconduc torivizionari,
care au fost capabili, la un moment dat, s creezesaus profite
desitua iifavorabile.Tocmaiprinaceastasaudiferen iat,dea

lungulistoriei,unelestatedealtele:prinputerealiderilordea
imprimapopoareloridealuri i deale schimbamodulde gndire,
contiin a de neam i concep ia asupra rolului i locului
acestora nlume. Toateacesteschimb ri nu sau f cut ntro
singur

genera

ie,

cu

un

singur

om, ci printro

continuitatecoerent deimpunereaunorconceptesaupolitici.n
acelai timp, n mod covritor a contat i seva poporului
respectiv, care a scos n fa o asemenea personalitate sauo
pleiad de personalit i, n nite momentecrucialepentru

statelerespective.
Se poate observa, de altfel, nistoria marilor popoare, c
acestea au avut la un moment dat, n evolu ia lor, un conduc
torgenial careafostnstares vad pestesecoleis schimbe
esen ial direc ia evolu iei statului respectiv.Prinpoliticapecare
auduso, unii au reuit s schimbe, evolu ia statelorpecarele
conduceau, ntimpce al ii fie iau salvat popoarele, fie au
mobilizat

mase

mari

de

oameni,

ducndui

popoarelenpragulcolapsului saupenoipozi iideputere. n

acest context pot fi enumera i: Frederic cel Mare, Otto von


Bismarck,n Germania;PetrucelMare,n Rusia;AlfredT.
Mahan i preedin ii Roosevelt i George Washington, n
StateleUnite;Decebal,Titulescu,Kog lniceanu,n Romnia,
GengisHan,nMongolia;AlexandrucelMare,nMacedonia;
Cardinalul Richelieu, Napoleon Bonaparte, n Fran a; Winson
Churchill,nMareaBritanie. To i acetia i mul i al ii au
2
6

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii
demonstratc

unompoateschimbadestinulunuipoporsaui

poateinfluen an modmajorexisten a.

Marii conduc tori au modificat percep ia popoarelor


despreelensele.Unii dintreacetiaaufostchiar nm sur s
lendep rteze concep iiledestatemarginale, de popoare slugi
saude state n scute pentru a tr i n umbra altor state,
repozi ionndule n ierarhia mondial . Acest lucru nu sa f
cutnani,cinzeciichiarsutedeani.
Din perspectiva realismului n rela iile interna ionale,
trebuies se in contdefaptulc ,ngeneral,intereseleunui stat
nuserealizeaz delasine,ci se impun. Astfel, un stat care are
voca ie regional sau interna ional , i va impune dorin
elesaupoliticileasupracelor dinjur,ncondi iilencare acesta
areaceast capacitate. Nimeni nu cedeaz un locctigat, de
bun voie. Dealungulistoriei,putemconstata,

f r mare greutate, c statele, n diferitele lor forme de


organizare,auluptatpentru drepturile sau dorin ele lor.
Rareorisantmplatcaunstats primeasc cevadezinteresat,
f r s dea ceva la schimb, n majoritatea covritoare a
cazurilor,stateleluptndpentruaindepliniidealurile.
Mearsheimer9remarca:
,,Scopuldominantalfiec ruistatestedeaimaximiza
propor ia din avu ia mondial , ceea ce nseamn
dobndireadeputerepeseamaaltorstate.10

JohnJ.Mearsheimer:n.dec.1947ReputatprofesordeRela ii
InternationalelaUniversitateadinChicago.Cunoscutpentrucarteasa
desprerealismulofensiv:TragediaMariiPoliticiEnergetice;mairecent

Mearsheimer a atras aten ia ca i coautor al c r ii Lobbyulisraelian i


politica extern american. n Romnia este cunoscut prin lucrarea sa:

Tragedia politicii de for .

27

Adrian Filip

Bog ia lumii la un moment dat este constant , iar


dorin

aiac

iuneastatelordeadispuneintegralsaupar

ialdeaceasta,suntdiferite. Procentul este diferit, n func iede


presiuneapecaresuntnm sur s ocreeze saude proiec ia for
eipecaresuntnstares

oexerciteasupracelorlaltestate,

nluptapentruaccesullabog ie.
n istoria sistemelor interna ionale nu au existat i
nu vorexistaniciodat puteripermanente.Esteocaracteristic
a acestei omeniri s lupte continuu pentru modificarea
echilibrului de putere. ntrecut, lupta saf cutcelmaiadesea
pec i violente, ntimp ce nziuadeaziseface cumaipu ine
victimeder zboiimaipu inepierdericolaterale.

Confrunt rilepentrumodificareabalan eiputeriinuvor

ncetaniciodat , iar stateleivor utiliza politicile


revizioniste attatimpctvorconsiderac potmodifica
aceast balan ,la unpre rezonabilpentruele.
Cnd sevorbete de balan a de putere nu seface
referirenumailaechilibrultalerelorla nivel global, ci i
la
situa iapeplanregional,interstatalsauintrastatal.
n concep ia realitilor consacra i ai rela iilor
interna ionale,unstatpoateficonsideratmareputere dac are
suficiente for e personal, informa ii, tehnic , tehnologie,
nivel de preg tire pentruareprezentaunadversarserios,
ntrun r zboi conven ional, mpotriva celuimaiputernicstat
din lume. Finalitatea r zboiului nu este nfrngerea
adversarului, ci transformarea r zboiului ntrunconflictde

10

JohnJ.Mearsheimer,Tragedia politicii de for realismul ofensiv i


luptapentruputere,EdituraAntetXXPress,2003,p.7.

2
8

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

uzur dincarestatuldominants ias sl bit,chiardac ,


ncele dinurm , vactigar zboiul.
Putereanrela iile interna ionaleacoper ogam mult
mai variat de aspecte. For a militar nu mai are aceeai
greutatecansecoleletrecute,cndmajoritateadiferendelor se
rezolvaupecaleaarmelor.ncontextul extinderii globaliz

rii,

interdependen adintre state estemultmaiputernic .Acest fapt


duce la conexiuni interna ionale mult mai complexe, care
accelereaz

saufrneaz

luareaunordecizii,putndfidincen cemaigreudecontrolat.
For

militar

mas

ultimul

argument,

nmomentulncaretoatecelelalteargumenteaudatgre.
Un exemplu de importan decisiv n conturarea
interdependen ei complexe n rela iile interna ionale afost criza
petrolului din 1973, cu consecin

ele

sale

plan

economicipolitic.Aceast criz a pus neviden unfaptnou


pentru anii de nceput ai globaliz rii: un grup de state
mici, f r a de ineoputerepoliticomilitar egal sau superioar
marilor puteri, ajung s aib o influen major asupra
deciziilor acestora i a rela iilor interna ionale, n ansamblu.
Astfel, o problem de genul ,,low politics mica politic
ajunges fiedemaxim relevan pentrumareapolitic ,,,high
politics,decii pentru securitatea statelor, cu implica ii n

echilibruldeputeremondial.
Structura de putere a lumii este ntrocontinu
schimbare.Istoriaademonstratnpermanen acestfenomen.
Dac n timpul celuidealDoileaR zboi Mondial,Statele
Unite au luptat al turi de Uniunea Sovietic , China,
Marea

Britanie,Fran

ampotrivaGermaniei,imediatdup

aceea,pe
29

Adrian Filip

timpul r zboiuluirece,StateleUnitesaualiatcuGermania,
Fran a,MareaBritanie, Japonia, mpotrivaUniuniiSovieticei

Chinei. Nivelul de team construiete i nt rete alian


ele. Dac Fran a,MareaBritanieiGermaniaaufostaliate
timp de aproapejum tate de secol, pn spresfritulr
zboiuluirece, n momentul reunific rii Germaniei,
primele dou au nceput s ifac griji, gndindu
selapericolelepoten ialecaresepot nate din reapari
ia unei mari puteri europene cu o istorie r zboinic .
Statelecuveleit ideputerimondialesauregionaleau
ncercat ntotdeauna s i maximizeze procentul din puterea
mondial . Ele au c utat permanent, prin diferite mijloace, ca
balan a de putere s se ncline n favoarea lor,pezonade

interespecareoaveau.Pentruatingereascopurilor,acesteaau
utilizatntotdeauna o multitudine de mijloace, de natur
politic , diplomatic , economic , informa ional sau
militar , plecnddelamentalitateadetip,,joc cu sum
nul:ctigul unuiaestentotdeaunapierderea celuilalt.
Unexempluconcludentn,,joculpentru men inerea
,,echilibruluideputerenEuropa ultimeijum t idemileniu
laconstituit pozi iaAngliei,ca mare putere,versus altemari
puterisaustateeuropeneimportante: Fran a, Imperiul
Habsburgic,Prusia,Germania,Rusia,Polonia,Austria,etc.n

1512,HenricalVIIIleaalAnglieisaaliatcuHabsburgii
mpotrivaFran ei.n1515,acesta ancheiatoalian cuFran a
mpotriva Habsburgilor. n 1522 i 1542, sa al turat
Habsburgilor mpotriva Fran ei. n 1756, Marea Britanie sa
aliat cu Prusia mpotriva Habsburgilor i Fran ei. n 1793,
Marea Britanie, Casa de Habsburg i Prusia, sau aliat
mpotriva lui Napoleon. n 1914, Marea Britanie sa al turat
3
0

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii
Fran

eiiRusieipentruanfruntaGermaniaiAustria,iarn

1939 saaliatcuFran aiPoloniampotrivaGermaniei.Toat


aceast istorienufacedects demonstrezec politicastatelor
vaac ionapentrumen inereaunuiechilibrudeputere,cares
nupermit unuistats devin hegemonnlumesaulanivel

regional.
Prinluptapentruputerese dorete pozi ionarea unui
statpeunadintrepteleierarhieimondiale. Prin aceast pozi
ionalestatulrespectiv ipoate impune punctul de vedere
asupracelorlal i, conformconcep ieiluiRobertDahl,
(A)areputereasupralui(B),nm surancare(A) l
poatedeterminape(B)s fac unlucrupecarealtfel

(B)nularface11.
Darlupta pentru putere nu se rezum doar la
pozi ionarea ntrunanumitclasament,ci i laaccesuldirect
sauindirectlaresurselecelorlaltestatecucaresaaflat,n
,,competi ie.

1.3Putereacainstrument
Putereailuptapentruputere sunt prezente ca fenomen
ntoatedomeniilencareia pusamprenta umanitatea.Exist n
mod natural o lupt pentru cucerireauneipozi ii, n orice

activitate,iaraceastaafost,dealungulistoriei,unmotoral evolu
ieiumane,attatimpctnuadusladistrugereadevie i

11

RobertDahl,TheconceptofPower,BehavioralScience2nr.3(iulie
1957),p.202.

31

Adrian Filip
omeneti, a culturii universale sau na ionale i a bunurilor
materiale. Uneori, nluptaunor popoare pentru ,,evolu
fostdistruseciviliza

ie au

iisuperioarepopoareloragresoare.Specia

uman a fost i este caracterizat printrun mare grad de


agresivitate,nmajoritateacazurilordeterminatdeluptapentru
acaparareaputerii.n acelai timp,studiile f cute pentrudomeniul
militar au devansat tehnologiile civile cu cteva decenii,dars
auntorsc treaplica iinonmilitareiaufostmai trziu un
motor

pentru

dezvoltarea

societ

ii.

Inven

iile

lui

LeonardodaVinci,f cutensecolulal XVlea, au devansat cu


multesecoleposibilit iletimpurilorsale.

,,Cercet rile lui sunt uluitoare prin anvergura lor:


proiecte pentru ghiulele de tun umplute cu
rapnele, rachete balistice, tunuri cu nc rcare pe la
chiuloas , tunuricufocrepetat,tunuricu abur i tunuri
cu maimulte evi,,poduridepontoane12.
De altfel, o mare parte din studiile acestuia au fost
sponsorizate de c tre regii epocii pe care a tr ito, fiind
canalizate spre tehnologiile pentru r zboi: aeronautic , arme
pentrur zboiul terestru,armepentrur zboiulnaval(costume
de scafandru, b rci semisubmersibile dublu carenate
precursoarelesubmarinuluideast zi).

Toateacesteaau fost f cute cu unscopunic:


luptapentruputereastatelor.
Morgenthauf ceareferirelaaceasta,spunnd:

12

CharlesGibbsSMITH,Inven iile lui Leonardo da Vinci,Ed.Meridiane,


Bucureti,1982,p. 7.

32

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

,,Puterea acoper toate rela iile sociale care


servescacestui scop, de la violen a fizic , pn
la cele mai subtile leg turi psihologice prin
care o minte o controleaz pecealalt 13.
Luptastatelor/na iunilorpentruputerezonal ,regional
sauinterna ional afostiesteunfenomencontinuu.Nivelul
puteriiunuistat,launmomentdat,afostvariabil,nfunc iede
elementelecared deaupondereputeriilaacelmomentdat,de
vitaliteapoporului,de dorin a i clarviziuneaclaseipolitice/conduc
torilordearidicana iunearespectiv deasupraaltor na iuni.
Astfel, n secolele al XVIlea i al XVIIlea,
secoledecuceriricoloniale,Spaniaafostunuldinceimaiactivi
actori n lupta pentru putere; cu ajutorul puterii sale
maritime,aajunss de in maimultdejum tatedinteritoriile
depestem ri,nanul1580cucerindPortugalia, cede ineala
rndul ei jum tate din coloniile lumii.Dar, n momentul n
care nu a mai fost n stare s i men in puterea maritim ,
a intrat n c dere liber . Dup momentul de glorie alsecolului
cuceririlor,Spanianuamaireuits ocupeopozi iensemnat
lamasamarilorna iuni,nultimelesecoleajungnd s de in
unrollimitatpescenapolitic alumii.

StateleUnite, Federa ia Rus i China au ast zi alt


pozi ieinterna ional pescaramarilorputeri,ncompara iecu
ceaavut nurm cu80deani, pozi ie recunoscut
nprimul rnd datorit puteriimaritime pe care au
fost capabili s o construiasc .

13

HansJMorghentau,Operecitate,p.50.

33

Adrian Filip
Statecarenurm

cu2.000,1.000sau500de ani erau

imperiicesentindeaupecteuncontinent,audisp
devenitinsignifiantencorulna

rutsauau

iunilor.ImperiulRoman,dup

implozie, a devenit un stat de nivel mediu, dar ia p strat

statutuldeputeremaritim.Puterearepublicilorgenovezsau
vene ian este ast zi doaristorie,daracum67secole
mp r eau comer ul mediteranean i al M rii Negre,
avnd nenum rate orae porturi pe coastele celor
dou m ri. Republicilemaritime ce aveau ambasadori
la cur ile marilor stateeuropenenurm cu67sute
deani,auajunsdoar orae cuvaloareturistic .
Modificarea continu a pozi iei na iunilor este o
consecin natural a luptei pentru putere,care nu a avut n
permanen aspecte belicoase, dar a fost i este un fenomen
continuu. Lupta pentruputereafostoprezen nentrerupt
pe timpul ,,Rzboiului rece,a ,,Pcii reci de mai trziu
icontinu subdiferiteformei pn ast zi.
Crizeleregionaleimondialecareauzguduitna

iunile

dup primul r zboi mondial au fost n mare parte efecteale


uneiluptepentruputereeconomic saufinanciar , sc patede sub
control. ngenuncherea sistemului sovietic nu a fost un
rezultatalconfrunt riiunorsistememilitare, cum sar fi crezut ini
ial,ciunrezultataluneiconfrunt ripentruputere,ob inut

cuarmeeconomice.
Dinaceast perspectiv ,majoritateastatelorsuntntr
o permanent competi ie pentru a asigura na iunii lor o
pozi ie superioar nraportcualtele.
n anul 1904, Halford Mackinder ia f cut cunoscut
teoria sa geopolitic , TheGeographicalPivotofHistory,
ntro conferin sus inut la Societatea Regal de tiin e i
3
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii
publicat mai trziu n GeographicalJournal.Conform acestuia,
istoria uman sa desf urat sub determinarea unui conflict
permanent ntre popoarele continentale i cele

maritime:
,,nmaimultecicluriistorice,popoarelecontinentales
au sim it, datorit configura iei geografice, ntro situa ie
de axfiere a puterii lor i au ncercat s cucereasc
popoarelemaritime14.

nantichitate,popoarelecontinentaleaureuitndou
rnduri cucerirea unor state maritime, respectiv a
coloniilor greceti de c tre Macedonia i a Cartaginei
de c tre Roma. Mackinder a localizat centrul puterii
continentale n inima Eurasiei,ar tndc acel
gigantic

baros
asiatic,caremaincercaseprinmongoli s cucereasc
Europa,tindes isubordonezezonele maritime15.

n analiza sa, Mackinder explica percep ia de


autosufocareresim it depopoarelecontinentale,ceavea
mai multesurseiconsecin e:
,,Spa iul imens al Eurasiei, dificil de str b tut i de
controlatsuscitaseconstruc iipoliticostataleautoritare

14

HalfordMackinder,TheGeographicalPivotofHistory,Geographical
Journal,1904
15
HalfordMackinder,Operecitate

35

Adrian Filip

i primitivexpansioniste16. Pe de alt parte, ,,condi


iileclimatericecontinentalexcesive,precumi
accesul limitat la c ile navigabile libere au
generat n permanen unsentimentdefrustrare17.

Toateacesteaauduslaogoan continu dup


teritorii maiprimitoare,cares de in ieirilamare.

1.4Puterea,elementaluneicorela iidefactori
Puterea,n general,nusepoatemanifestadesinest t tor,
ci doar n corela ie i compara ie cu alt putere. Astfel,
RobetDahl18demonstreaz nscrierilesalec
,,puterea se manifest doar n cadrul unei rela ii care
ducelastabilireauneimul

imidecomportamente(C),

ale unei mul imi de actori (B), n urma ac iunii unui


19

actorsauauneimul imideactori(A) .

Aadar,puterea unei na iuni este determinat


de o multitudine de factori materiali i imateriali,
care fac imposibil egalitateaputeriiadou state.
Putem presupune c (A) este mai puternic dect (B)
dar,nmajoritateacazurilor,estegreudedefinitcelfacepe
16

HalfordMackinder,Operecitate

17
18
19

HalfordMackinder,Operecitate

Robet Dahl: a fost profesor emerit n tiin e politice la


Universitatea
Yale,undeaob inuttitluldedoctorntiin epoliticen1940,fiindunul

dintreceimaidistinioamenidetiin epolitice.

20
Robert Dahl,Theconcept ofPower,Behavioral Science2nr.3
(iulie1957),p.202.

36

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

(A) mai puternic dect (B), mai ales ntre state cu


puteri consideratecafiindapropiate.Estesimpludecomparat
putereaAlbanieisauaRepubliciiDominicanecuceaaItaliei,
GrecieisauTurciei,deexemplu.Darestefoartecomplicatde comparat
dou puteri relativ egale. De aceea, trebuie s presupunemc
(A)si(B)de

incteun,,generator

de

putere,

carelepuneladispozi ieinstrumenteleprincaresepotsituala

unanumitnivelalputeriicomparatelaunmomentdat.
Performan ele inegale ale acestor generatoaredeputere stabilesc
n ce pozi ie se vor aeza posesorii lor n cadrul rela
ieideputere.Esteimposibil oanaliz arela ieideputere in
abstracto f r a se ine cont de contextul economic,

socialimentalalepocii.
Ordinea mondial nu este rezultatul unui raport de
for e, ci al unei decizii umane care exploateaz acest raport.
Performan

ele

inegale

ale

generatoarelor de putere

stabilescncepozi iesevoraezastatelencadrulrela ieide


putere. Puterea se manifest doar n cadrul unei rela ii
care duce la stabilirea unei mul imi de comportamente ale
unui actor,nurmaac iuniiunuialtactor.

ntimp,attperforman elegeneratoarelorde putere


ct i con inutul viziunilor asupra fenomenelor potvaria.
Aceasta duce la schimbarea ordinii. Con inutul viziunilor
estemaistabildectperforman ageneratoarelor de putere, dar o
schimbare, orict de mic , determin n mod automat

schimbareaierarhiei.

37

Adrian Filip

1.5Luptapentruputerepoliticadeprestigiu
Luptapentruputereseducecutoatemijloacele: politice,
diplomatice, economice, informa ionale sau militare. Nu
ntotdeauna politica economic a unui stat n rela ie cu
altulsepoatejustificaexclusivntermenipureconomici,dar
poate fi profitabil n termenii strategiei politice urm
rite. Politica economic a Uniunii Sovietice,vizavidestatele
socialiste sau cele aflate sub influen a sovietic , a fost cel mai
adeseap guboas dinpunctdevedereeconomic,darefectele
nplanpoliticaufostbenefice.Acestgendeajutoreconomic, adus
laorecunoatereatutel
riisovieticeiacceptultacital
intruziunii sovietice n politica intern . Uniunea Sovietic
a demonstrat c este n m sur s sus in state aflate n
dificultate, element aflat doar n apanajul statelor
puternice, dezvoltate economic. Faptul c realitatea intern
spunea altceva,acontatmaipu inpepia ainterna ional
,pentrumiza politic pus njoc.
Acelai lucru sapututconstata pe cealalt parte a
baricadeiultimelordeceniialer zboiuluirece.StateleUniteau
urm rit scoaterea Poloniei de sub influen a sovietic prin
mprumuturi nerambursabile,cucare b ncile americane au

sus inut Polonia.Acestlucruiaasiguratacesteiaunanumit


grad de independen fa de Uniunea Sovietic .Afosto
afacerecupierderifinanciareasumatepetermenimediat,darbenefic
din punct de vedere politic pe termen mediu i
economic,petermenlung.
Puterea i lupta popoarelor pentru a o de ine nu au
constituit niciodat unscopnsine. Dar de inereauneiputeria
fostconsiderat echivalent cuade ineuninstrumentcucare
3
8

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

se poate ac iona pentru realizarea indirect a unui

obiectiv/scopalunuistatasupraaltuia.
Politica deprestigiuesteieaoform

demanifestarea

lupteipentruputerepescenainterna ional .Esteuninstrument


de punere neviden a puterii unuistat.nluptapentruputere,
ceeacegndescal

iidesprenoiestelafeldeimportantcai

ceea ce dorims secread desprenoi,chiardac acestlucru


nuesteconformrealit ii.

Politica de prestigiu este foarte vizibil n domeniul


puterii maritime, ca parte a puterii statului i ca cel mai
inofensivmoddeaoafia.Cel maiadesea, marileputerii
etaleaz grup rile navale sau flotele n vizite oficiale n
porturile statelor pe care vor s le impresioneze cu for a
lor.

Acestea

execut

maruriiexerci

iinapeleinterna

ionalenimediataapropiereaapelorteritoriale ale statelor inta


politicii de prestigiu. Efectele sunt imediate i de mare
rezonan , f r ca statul vizat s aib motive sus inute de
uzan ele interna ionale pentru a reac iona la o trecere
inofensiv prinapeleinterna ionale.

Scopulpoliticiideprestigiuesteacela,,deaimpresionaalte
na iuni cu puterea pe care o de inem sau pe care dorim s se
cread c o de inem20. n acest sens, for ele navalesunt

printrecelemaiutileinstrumentediplomatice.
Flotelesaugrup rilenavaleauomobilitateilibertate
de manevr deosebite,comparativcualteinstrumenteale diploma
ieipoliticiidefor .Prindreptuldenaviga ieliber , nestingherit
napeleinterna ionale,ctin apesituatelao

20

HansJMorghentau,Operecitate,p.117.

39

Adrian Filip

distan foarte apropiat decoastaoric ruistat (12Mmaprox. 23


Km), flotele potfaceifacdemonstra iidefor nimediata
apropierealitoraluluioric ruistatmaritim, f r caacestas o
poat considera formal,cafiindunactostil.Acesteaau capacitatea
de ai proiecta for a pn la 2300 de km n interorul
teritoriuluistatuluiadvers,f r unefortdeosebit.

n timp ce prezen a for elor navale nu este vizibil


n larg de c tre omul de rnd, elesuntunputernicfactor
de descurajare i presiune pentru posibilii adversari,
deoarece aceste for e pot ajunge rapid i pot r mne o
perioad nedeterminat nzonadeac iune.
Desf urarea de rutin a grup rilor navale, n marea
liber

,transmiteunputernicmesaj,aproapeoriundenlume,

furnizeaz capacitatea de a proiecta puterea militar i dea


facepresiunireale,f r aprovocaunr zboi

Aceast prezen amintete poten ialilor adversari de


capacitatea militar a statului respectiv de ai rezolva

diferendele.
Factoriidedeciziepolitic pottrimitenoricemoment
nave,grup rinavalesauflote,oriundenlume,peosuprafa
care reprezint mai mult de dou treimi din suprafa a p
mntului. Statele nu au obliga ia de a ob ine n avans
anumitedrepturideaccesdinparteavreunuistat,baznduse
pedreptullaliber circula ienmarealiber .

n istorie exist numeroaseexemplealeefectelor


politiciideprestigiudusecumijloacenavalesaunumeroase
semnaledatelumiiinterna ionaleprinmijloacenavale.
Astfel,n1891flotafrancez af cut ovizit nportul

Kronstadt,iaranul1893estemarcatdevizitafloteirusetila
4
0

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

Toulon.Dou viziteinofensive,dardeoimportan deosebit ,


caredemonstrauocotitur serioas npoliticacelordou state.
Lascurttimpdup acestevizitesancheiatoalian politic
imilitar ,careaveas schimbebalan adeputereavremii.
Viziteleinofensivealeunorgrup rinavalenporturile
ExtremuluiOrientdoreaus scoat neviden superioritatea
stateloroccidentale,putereapecareoputeauproiectanzona
respectiv .

Statele Unite i f ceau sim it prezen a periodic n


porturileAmericiiLatinepentruademonstracapacitateadea
inesubcontrolemisferavestic .
mp ratul Wilhelm al IIlea a ntreprins o vizit
n portulmarocanTangerlaborduluneiimpresionantenavede
lupt , n momentul n care autoritatea colonial a Germaniei
era contestat . A fost o m sur de contracarare a ncerc rii
Fran ei de a se impune n zon , folosind o flot ca mijloc
panic,darmesajuleracutotulaltul.
Marurile flotei a 6a n Mediterana din timpul
r zboiuluirece,urmatedeocontinu prezen
american n
porturilegreceti,turceti i italieneaufostsemnaleserioase
pentruacontracarapreten iilesovieticenregiune.
Politica de prestigiu dinacestecazuriaavutiscopul
descuraj rii unui inamic prezumtiv, nenominalizat. Cel mai
adeseasemizeaz pefaptulc prestigiulunei riestesuficient
de mare pentru a intimida agresorul s porneasc r zboiul.
Vorbimaicideodemonstra iedefor idevoin aunuistat,
elemente care, nsumate, potnclinamultbalan a,ncalculele
politice,chiardac calculeledestatmajorarat altceva.
Romnia, n ultimii 20 de ani, a utilizat aceast
inofensiv form de manifestare a puterii, n general i a
41

Adrian Filip

puterii maritime, nspecial,subformaconceptului show the


flag, ac iunede maimic presiune,darcarepuneneviden
existen a unei flote, precum i faptul c Romnia are
capacitatea economic de a sus ine o flot . Este un prim
pas pentruademonstra,peplanregional,dorin adedezvoltarea

uneipoliticicoerentedecreareauneiputerimaritimea
Romniei,lanivelulunuistatdenivelmediu.
Navele militare ale oric rui stat sunt portavoce ale
politicii externe ale statului respectiv, din momentul ieirii
acestoradinapeleteritorialepropriifiindvectoriaidiploma
statului.For

iei

eleNavalesuntputerniceelementedediploma

ie,

trecerea inofensiv prin apele teritoriale ale altui stat fiind


permis de legisla ia interna ional i nefiind considerat act de
agresiune, atta timp ct exist acordul statului respectiv.
Vizitauneinavemilitarentrunportstr inpoateficonsiderat
caoac

iunenfavoareaspoririincrederiintrestate,pecnd

vizita unui batalion de tancuri ntrun ora str in ar fi


considerat , f r ndoial , oagresiune.Esteintrat nlimbajul comun
sintagmadiploma ie naval,darnusantlnitpn acumo diploma
ie a tunurilor, a tancurilor sau a flotilelor aeriene, ac
iunicarepotaveadoarconota iideagresiunesaur zboi.

Pe lng instrumentele conven ionale ale politicii


externe,adev ratele diploma ii ale statelor care dispun de o
for naval utilizeaz i diploma ia naval , prin efectul
ateptatalprezen einavelormilitare ndiferitezone,pentrua
i puncta la momentele potrivite prezen a i for a. Trecerea
uneinavesaugrup ri navale prin apropierea coastelor unui stat
sauparticipareaacestoralaunexerci

iucomuncuflotastatului

respectiv,esteonot important ntrodiploma iecoerent ,n


4
2

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

careoriceac iuneareunscopbinedefinitiofinalitatebine
determinat n timp i spa iu. Prezen a navelor militare pe
m

rileioceanelelumiifacepartedinpoliticadeprestigiua

statului,caelementaldiploma iei,avnddou scopurifinale


(endstateuri): prestigiul na iunii i cel mai des, sus inerea
politiciidestatusquo,ntroanumit problem interna ional .

43

Adrian
Filip

4
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

R zboiul nu se ncheie cu
victoria militar , ci numai cu
stabilirea
unei
distribuii
viabile de putere, ale c rei
baze trebuie conturate cnd r
zboiul este n curs de desf
urare
Hans J Morghentau

CAPITOLUL2

CONCEPTELEGENERALEDEPUTEREASTATULUI
IPUTEREMARITIM

2.1Conceptuldeputere a statului i elementele


acesteia
Mackinder a localizat puterile maritime n zonele costiere
desf urate n jurul Europei, Africii ialeOceanulIndian,ad
ugndulemaitrziuAmericadeNord.nteorialui

Mackinderacesteaformaupromontoriulmondial.
n contrast, puterilecontinentale,denumitedeel
Heartlandul, ar fi putut realiza cea mai mare concentrare de putere
mondial , n condi iile mobiliz rii i unirii resurselor acestora.
n acest context, statele maritime deveneau doar oputere de
mna a doua, f r o importan pe m sura statelor

45

Adrian Filip

continentele. El considera c puterile maritime i


formaser poten ialul de putere doar prin comer
i controlul comunica iilormaritime,iar
ansa supravie uirii acestora din urm consta n
conservarea acestor deprinderi psihosocialeifizicei
ncontrolulcenturiiperifericeaEurasiei"21.

ConcluzialuiMackindernueradeloc ncurajatoare

pentrustatelemaritime,iaristorianuiavalidato.
Studiile sale asupra consecin elor celui dealDoilea
R zboi Mondial indicau ascensiunea Uniunii Sovietice n
posturaceleimaiputerniceputeriterestredepeglob.Aceaenorm
acumulare de putere din Heartland putea fi
contrabalansat doar prin crearea celei mai solide pozi
ii defensive posibile, prin alian a puterilor nordatlantice.

Mackidneraatrasaten iaasuprafaptuluic
puterile maritimei vorputeap stravitalitateanumai
dac ivorreevaluaraporturileculumeacolonial i
vor accepta o redistribuire a beneficiilor i
creterea standarduluidevia dinregiuniles race22.
Este ceea ce a reuit foarte bine Marea Britanie i
n marem sur Olanda,darnuaureuitSpaniaiPortugalia.

Revenindlaconceptulndiscu ie, observ mc

21

HalfordMackinder,TheRoundWorldandtheWinningofthePeace,
ForeignAffairs,XXI,Iulie
194322Idem

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii
puterea se refer la dominarea omului de c tre om
atunci cnd este disciplinat de scopuri morale i
controlat degaran iiconstitu ionale,candemocra iile
occidentale, dar i cnd avem de a face cu for a
nedomesticit

ibarbar careig

setelegeanputere
23

isingurajustificarenm rimeasa .

Puterea statelor,n concep ia concis a lui


1 puterealatent ;
2
pu teream il ita r.

Mearsheim er,aredouel emente:

Celedou
formedeputeresesprijin
unapealta,cresc idescrescmpreun .
"Puterea latent"esteconstruit peelementece inde

capacitatea politic , diplomatic , economic , bog ia statului,


capacitateaguvernelordeacreacretereeconomic ,popula ia,
poten ialul poporului de a sus ine efortul de r zboi, bog
iile naturaleexploatabilentrunorizontdetimppalpabiletc.
"Puterea

militar" sebazeaz

peceletreicomponente:

terestr ,aerian inaval ,caredezvoltateechilibrat, nfunc ie de


politica statului, adecvat uneiperioadeistorice,poateduce la
performan . De asemenea, poate crea o putere militar credibil
peplanregionalsaumondial.Dezvoltareaunilateral
auneiadintreceletreicomponentendetrimentulcelorlalte

nu

poateducedectlaproiectarea unei structuri militare, care nu


vaconstituiniciodat oputeremilitar icarenupoateducela

creareauneiputericredibileastatuluirespectiv.

23

HansJMorghentau,Operecitate,p.50.
47

Adrian Filip
Puterea maritim esteocomponent aputeriistatuluii
acoper ambele domenii ale acesteia. Comparativ cu puterea
terestr , naval sau aerian , care sunt elemente ale puterii
militare, puterea maritim con ine, lafelcaiputereastatului,
attelementemilitarectielementealeputeriilatente.

Dac facem o analiz mai am nun it a elementelor


careafecteaz

putereana iunilor,putemspunec acesteasunt:


geografia;
resurselenaturale:hrana;
avu iana ional ;
calitateaguvern rii;
capacitateaindustrial itehnologic ;
popula iaicaracterulna ional;
profesionalismulmilitarilor;

cantitateaicalitateafor elorarmate.

2.2.Elementeleputeriiunuistati loculputerii
maritime
Putereaesteunuldinfenomenelepentrucaresaudus
celemaimulteconflictepeplanet .
Europa,
singura partealumii modernecare a
func ionatvreodat
ncadrulunuisistemmultistatal,a
inventat
conceptelestatna iune, suveranitate i
echilibru al puterii. Aceste idei au dominat rela iile
interna ionalepentruceamaimareparteaultimelortrei
24

secole .

24

HenryKissinger,Diploma ia,EdituraALL,Bucureti,2008,p.21
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

Agregareastatelor na ionale care sa p strat n


mare m sur pn ast zi i implicit a puterilor na
ionale sa f cut dup ncheiereap ciidelaWestphalia.
Putereaunuistatputereapolitic astatuluinbalan a

de putere a lumii, nu este un concept independent, ci este n


permanen dependent de o multitudine de elemente ale
puterii, care o genereaz . n trecut puterea unui stat se
confunda cu puterea militar , cu capacitatea unui stat
de a organizacampanii,deaocupanoiteritorii,deai impune
sistemuldeconducereiaexploataresurselestatuluiocupat.
nultimelesecole,putereapolitic

aunuistatadepinsnmod

deosebitdebinomulputereeconomic puteremilitar care, dac s


arfidezvoltatindependent,narfidus laapari iaputerii

statului.
Analiza criteriilor care influen eaz n mod
major puterea unui stat a fost privit i studiat
din foarte multe puncte de vedere pn la aceast
dat , astfel nct nuvoi dezvolta, n continuare,acest
subiect,cidoarvoipunctaimportan a factorilor considera
i de baz n formarea unei puteri na ionale,
accentundui pe cei lega i de puterea maritim.
Putereaunuistatestegenerat dedou tipuridefactori:un
gen de factori considera i "constan i", a c ror valoare se
modific foarte pu in pe parcursulunui mileniu i un gen de
factori considera i "variabili", a c ror valoare se modific
substan ial pe parcursul unui secol, perioadele de referin

fiindrelative.
49

Adrian Filip

2.2.1.Factoriinaturalisaugeografiaunuistatpoateintra
n categoria constantelor, modificnduse foarte pu in
ntimp,dinpunctdevederealinfluen eiacestorancon inutul
puterii unui stat. n analiza factorilor naturali ce influen eaz

nivelulputeriiunuistat,putemenumera:
suprafa a;

formelederelief:mun ii,zoneledecmpie,
zoneledeertice;

mrile, oceanele, rurile i direc ia de

curgereaacestora;
strmtorile.
M rileioceaneleauconstituitobstacoleredutabilen fa
a oric rui inamic. Rurile mari i lan urile muntoase au
constituitdintotdeaunaelementecaresuntluate n calculelemilitare.
Din cele mai vechi timpuri, factorii militari i mai trziu
cei politicomilitari, au ncercat s delimiteze statele, unele de
altele, prin mari cursuri de ap sau creste ale mun
ilor.MareaBritanie,StateleUnite,Australiaimulte alte

state

sunt protejate de suprafe ele m rilor i oceanelor ce le


nconjoar .Italiaesteprotejat deMediteranai Mun iiAlpi, iar
Spania, de Pirinei. Rusia este protejat prin ns i
imensitateasuprafe eidecaredispune.

Lipsa unei frontiere naturale ntre state a generat


fluctua iicontinuealepozi ieigrani ei,dusepn ladispari ia
demaimulteoriaunorstate,cumafostcazulPoloniei,caresa interpus
ntre interesele unor mari puteri. Au fost multiple r
zboaientredou stateduse peteritoriulunuialtstat,cazul

BelarusuluisauFilandei.
Controlul strmtorilor maritime a constituitunserios
motivdeconflict.Stateleauangajatresurse uriae pentru
5
0

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

cucerirea unor pozi ii de control al traficului naval. Sepot


enumera aici

zboaiele duse pentru cucerirea Bosforului,

Dardanelelor,canaluluiSuez,precumiastrmtorilorOrmuz,Aden,
Gibraltar i MalaccaSingapore.Dac mareaesteliber circula
iei/tranzit rii inofensive a navelor civile i militare,
strmtorilesuntomodalitate de a controla, sub diferite motive,
tranzitarea acestora. Aceast logic sa p strat n contiin a
claseimilitaresaupolitice,indiferentdeorganizareapolitic a
statului.Estedeosebitderelevant frazaluiDenisHealey:

Dac o nav trebuie s navigedinspreMediterana c


tre Marea Neagr , ea trebuie s treac prin
Dardanele,indiferentdac
guvernuldelaMoscovaeste aristsaucomunist25.

Stateinsularecudimensiunicontinentale,precum
StateleUnite,AustraliasauMareaBritanie,au fost isuntprotejate,
n calea invaziilor,de ntinderile de ape. Lan urile
muntoaseau izolat statele de invaziile vecinilor sau ale popoarelor
migratoare. Rurile mari au constituit grani e naturale
ntre state. Teritoriile ntinse au fost permanent o moned de
schimb,pecareuniiaufolosito ntactica"spa iu contratimp".De
asemenea,teritoriilentinse prezint un atuimportant pentru
puterile nucleare, care i pot dispersa economia, popula ia
i capacit ile nucleare pe spa ii mari, imposibil de
lovitntotalitate.naceast situa ieseafl Rusia,
China, Statele Unite, care pot juca rolul unor mari puteri
nucleare.Fran a,MareaBritanie,statena iunitradi ionale,au

25

DenisHEARLEY,Neutrality,EdituraAmpersand,Londra,1955,p.36

51

Adrian Filip

unhandicapvizavi de suprafe ele relativ reduse, raportate


la razadeac iunea bombeinucleareila efectul acesteia
asupra economiei,popula ieiia capacit ilornucleareterestre.
2.2.2. Resursele naturale constituieunelementdebaz
consideratcuvaloarerelativconstant ntimp, fiind un factor
destabilitateiosurs debog iepentrusus inereaeconomiei
ia mainriei der zboi.Estevorbaaicidecapacitateaunui statde
ai asigura hrana din resurse proprii pe o durat
suficient de mare de timp, care s acopere perioada
conflictului n care se angajeaz sau poate fi angajat :
materiileprimepentruindustrie,n general i produc iaindustrial
militar

nspecial.Unstatcarenuipoateasigura

resurselenaturalepentruexisten apoporuluiidezvoltareasa
estedependentdeal ii,fiindntrorela iedeinferioritatefa
deceidecaredepinde.Unelestateiaurezolvat, nparte in
condi ii normale acest handicap, prin dezvoltarea altor capacit
ialeputerii,cumarficeatehnologic , uncazclasic
de exemplificare fiind cel al Japoniei. Dar dependen a de
petrolsaualtemateriivitaleipoatespunecuvntulnorice
moment,punndstatulninferioritateinpozi iadeaaccepta
condi iileimpusedeungrupdestate,ncazulunuiembargo

saublocade.
Importan a unor tipuri de resurse a fost variabil n
timp, n func ie de dezvoltarea tehnologic . Dac n Primul R
zboiMondialimportan

apetroluluiabiancepuses

iarate

valoarea, n cel deal Doilea R zboi Mondial, c rbunele,


petrolul i o elul ocupau 75% din ponderea materiilor prime
utilizatepentrusus inerear zboiului.Ast

zitehnologiadevrf

pentrusus inereacapacit ilor militare utilizeaz cu totul alte


5
2

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

materiiprime,desprecarenicinusepomeneanurm cu70
deani.n1936, de inereadec treunstatauraniuluinuavea
nici o relevan dinpunctdevederemilitar,laniciundeceniu
dup aceea,z c minteledeuraniusauaccesulnecondi ionatla
acestea i existen a capacit ilor de utilizare a uraniului
schimbnd balan aputeriirelativenlume.
,,n 1936 reparti ia materiilor prime n consumul
industrieimilitareera:40%c rbune,20%petrol,15%
o el, cupru,sulf,mangan,plumb,cte4%fiecare,zinc,
aluminiu,nichelcte2%fiecare26.
Pem suradezvolt riitehnologiceasociet ii,implicita
cererii domeniului militar, saschimbatipondereacereriide
resurse minerale. n ziua de azi c rbunele are o valoare
minor , ns cerereademateriirareacrescutfoartemult.

Unstatcarei poate asigura,dinresurseproprii, cerin


eledehr nireapropriuluipopor are un ascendent serios
asupra altuia care se bazeaz pe importul acestorresurse,
riscnd foametea i subdezvoltarea, n cazul unei blocade

maritimesauterestre.
2.2.3. Avu iana ional esteunuldinelementeledebaz ale
puterii. Evolu ia i involu ia marilor puteri europene din
ultimelesutedeanidemonstreaz

cuprisosin

acestfapt.Pe

timpul lui Napoleon, ntre1793i1815, Fran aafostcelmai


puternic stat european, fiind foarte aproape de ndeplinirea

26

FerdinandFRIEDENSBURG,DiemineralischenBodenschartzeals
weltpolitischeundmilitarische,Ed.Enke,Stuttgard,1936,p.175.

53

Adrian Filip

visului francez de a cuceri ntreaga Europ . n aceeai


perioad ,Germaniaeraceamaislab puterea Europei,fiind
nfrnt de Napoleon i eliminat de la masa puterilor
europene. O sut de ani mai trziu, Germania wilhelmian
revine n topul marilor puteri europene. Revenirea la masa
discu iilor interna ionale sa f cut pe fondul unei creteri sus
inuteabog

ieiPrusiei,transformat

OttovonBismarck.n1870,

nGermaniadec

anulizbucniriir

tre

zboiuluifranco

prusac,produc iadeo elaGermanieiadep itpentruprima dat


peceaaFran ei.Germaniaaavutocreteresus inut care o
aduce la nceputul primului r zboi mondial, la un produs
intern brut de trei ori mai mare dectFran a.Ast zicelemai
puternicestatedinpunctdevedereeconomicsunticelemai

puternicedinpunctdevederemilitar,cudou excep iiextreme:


Federa

ia Rus ,carenuesteoputereeconomic

,i

Japonia,carenuesteoputeremilitar.

2.2.4. Capacitateaindustrial itehnologic este un


alt element fundamental al puterii unui stat. Calitatea i
capacitateaproductiv , nivelul de preg tire al angaja
ilor, abilitatea inginerilor, inventivitatea oamenilor
de tiin , spiritul managerial, sunt calit i
indispensabile dezvolt rii industriale i tehnologice, f r
de care nusepoatevorbide existen auneiputeri.
Simplade inereauneiresurse,consideratestrategicela un
moment dat, nu duce automat i la urcarea pe podiumul
puterilor lumii a unui stat. Atta timp ct statul respectiv nu
de

ineiinstala

iilenecesareproces

riiresurseincauz

imai

departe,atta timp ct nu are capacitatea tehnologic sauindustrial


de a o pune n valoare, resursele naturale

5
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

considerate,,strategice nu constituie dect resurse ce


pot fipusenvaloareprinvnzare.
Statele cu capacit i industriale i tehnologice
dezvoltateaun permanen n aten ie accesul direct la
rezervelenaturaleconsideratecafiindstrategice,ncondi
iile ncarenudispundeelepeteritoriullor.
StateleUnite,Germania,Japonia,MareaBritanie,
China,Fran a,Olanda,Singaporedispunlaoraactual decele
mai mari capacit i tehnologice i industriale, care le fac s
aib uncuvntdespusattpepia abunurilordeconsumcti

pe cea militar . Niciun stat nui permite n ziua de azi s


dezvolte numai capacit i militare. Tehnologiilemilitaresunt
utilizate,n timp,n domeniul civil pentru amortizarea
cheltuielilor f cute. n aceste condi ii, seobserv o strns
corela ie ntre na iunile care se situeaz pe primele locuri n
domeniul tehnologiilor de vrf, a exportului mondial i cele
caredispundetehnologiimilitareavansate. nanexa1esteprezentat
ierarhia statelor exportatoare, care acoper foarte mult i
din ierarhia celor mai puternice na iuni. Primele 15
stateexportatoarenusuntiprimele15na iunialelumii,dar

dintre acestea fac parte primele mari puteri. Excep ia de la


regul o constituie statele care export masiv materie prim
saumateriipu inprelucrate,carenuaucapacitateatehnologic
deaob inevaloare ad ugat mare din resursele pe care le
putemobservastatemiciprecum
de in. n contrapartid
Olandai Singapore,careexport tehnologiedevrfitehnic
militar de ultim or , fiind n m sur s produc nave,
submarineiavioane performante, exportatecuo valoare
ad ugat deosebit de mare. Dinanalizatraficuluicomercial naval,
putem pune n eviden statele care au o capacitate
55

Adrian Filip

economic deosebit , reuind s pompeze m rfuri n


ntreagalume (anexa2)
O capacitate tehnologic i industrial dezvoltat ,
sus inut i de rezerve naturale din abunden ,poateconta
semnificativ n statutul de putere sau mare putere a
unei na iuni. DinacestmotivnusepoatevorbideIndiacadeo
mareputere,chiardac aceastaarerezervenaturaleapropiate

cantitativdecelealeStatelorUnitesaualeRusiei,posed bomba
atomic idispunedeinstitutedecercet ricelucreaz
n domeniul IT cu un randament deosebit de mare. Totui,
Indianuposed

capacit

itehnologiceiindustrialelanivelul

resurselor de care dispune. La fel se ntmpl i n cazul

statelor dezvoltate tehnologic care nu au suportul resurselor


necesaresus ineriimasiveaindustrieicivileimilitare. Cu alte
cuvinte,acestestatenu vor deveni niciodat puteri la nivel

mondial.
nultimiiani, neconfrunt mcuoputernic globalizare
la nivelul tuturordomeniilordeactivitate.Lan ultehnologicsa
extins pe teritoriul mai multor state. nacesstmomentexist
generatori de tehnologie i produc tori de tehnologie, ntre
care se stabilesc strnse interdependen e. StateleUnite i

Japoniasuntcelemaiimportantegeneratoaredetehnologie,iar
China poate fi considerat cel mai mare produc tor de
tehnologie. Economiile au ajuns la o dena ionalizare
nemaintlnit , care practic, determin disolu ia statelor, n
cadrul unor noi construc ii regionale, puternic integrate
economic. n aceste condi ii,conflicteledevincrizeale sistemului
care afecteaz negativ ntregul mecanism al economiilor i
corpora iilor transna ionale, cu repercusiuni pozitive sau
negative pe plan global, n func ie de pozi ia
5
6

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

anumitor state:de exportatori dearmamentsautehnologie militar ,


de beneficiari ai unor contracte de pe urma conflictelor
sau de pierdere sau blocare a unor pie e de

desfacere.
2.2.5. Puterea/capacitatea militar . Puterea militar a
statuluiesteuninstrumentprincareacestapoateinfluen asau
ipoateimpunepoliticaextern asupraaltorstate,carenuau

cucecombatepresiuneaputerilormilitare.
Capacitatea militar a avut i are n continuare
mai mul i piloni de baz : tehnologia, capacitatea industrial
militar icivil ,capacitateadeconduceremilitar ,calitateai
cantitateafor elormilitare.Pentrucaunstats fieconsiderat
puteremilitar ,to iacetipilonitrebuies coexistesimultani
s fie dezvolta inarmonie.

Salturile tehnologice majore ap rute n dezvoltarea


civiliza iei umane dealungulsecoleloraugeneratceletrei revolu
ii: agrar , industrial i a naltei tehnologii,careau creat
muta iifundamentalenmoduldeducerealr zboaielor.

Inova iile aduse n conducerea for elor au creat


salturi n cadrulfiec reigenera iider zboi.
Statele europene din secolele XVXIX se aflau cu o
genera ie tehnologic n fa a Americii, Africii sau
Orientului Apropiat, astfel nct aupututcuceriaproape
treicontinente, f r unefortdeosebit.
GermaniaceluidealDoileaR zboiMondialeracuogenera
ietehnologic

nfa

aPoloniei.Germaniautilizatactica

zboiuluifulger, cutancurisus inutedeavia ie cordonate prin


radio,careaveanfa uninamicpolonezceluptac lare.
57

Adrian Filip

AlvinToffler,nRzboi i antirzboi,a f cut o


profund radiografie a "fenomenului rzboi"dea lungul
evolu ieisale, punndulncorela iedirect cuceletreivaluri
aledezvolt riiumanit ii.
pun
Pentru"a e
n oper" o putere militar , un stat
trebuie s dispun de capacit i proprii de produc ie, de o
industrie performant , ct i s fie n m sur ca o parte a
industrieis poat producemijloacedelupt pentruasigurarea
efortuluider zboi.
Tot Alvin Toffler, n lucrarea Puterea n micare,
defineacentruldeputereicaracterizacompetitoriinprocesulde
edificarealnouluimediudesecuritate,innd cont de
urm toareletreicriterii:

capacit ile economicofinanciare;


poten ialul tehnicotiin ific
decaredispunacetia; poten ialul militar.
La acestea trebuie

ad

ugat dinamismul, respectiv

capacitateadealuadeciziioportunei dealetransforman
fapteperac iuniconcrete,cufinalizarestabilit icuviziunea
evolu iilorulterioare,carecorespundecapacit iideconducere

aaparatuluimilitar.
2.2.6.Conducereamilitaresteunuldinfactoriicareauavut
celmaimareniveldeversatilitate,depinznd nceamai mare
m sur de geniul militar al conduc torului campaniei

militare.
Astfel,Otto von Bismark creeaz institu iaStatului
Major ca mna dreapt a comandantului. n noile condi ii,

geniulcomandantuluimilitaresteaugmentatcuunaparattehnocrat
deplanificareiconducere,carepoatevenicusolu ii
5
8

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

inovatoarensprijinullideruluimilitaripoateconducefor e
de un nivel incomparabil mai mare dect ceea ce putea
conduce un singur comandant. n acelai timp statul major,
poatedeveni un sistem birocratic care uniformizeaz nivelul
deciziilor, scade nivelul de risc al implic rii for elor i
micoreaz impactul genialit ii solu iilor comandantului. Se
poate spunec epocadeast zieste suprasaturat deutilizarea
IT, n luarea unei decizii militare. Ast zi, deciziile se iau
numaidup ndelungatesimul rialecursurilordeac iune, iar
birocra ia militar este suprasaturat de proceduri de stat
major, care standardizeaz pn i modul de gndire al
beligeran ilor. n noile condi ii rezultateleluptelordepindtot mai
multdenivelultehnologieiintrodusenlupt .Exist doar ntro
mic m sur posibilitatea ca,laniveltactic,rezultatul luptei s
fie dat de geniul conduc torului militar. La nivel operativ
sau

strategic,

finalitatea

este

impus

de

nivelul

puteriloraflatenconflict iesteinfluen at decisivdenivelul


tehnologieiiresurselor"aruncate" nlupt .
De exemplu, geniul militar al luiFredericcelMareia
spuscuvntulnob inereastatutuluidemare

putere a Prusiei

secolului al XVIIIlea. Dou zeci de ani mai trziu, armata


prusac ,lafeldeputernic ,afostnfrnt deNapoleon,unalt
geniumilitar al istoriei, care a dep it prin solu ii strategice
"maina de rzboi prusac" instruit ,disciplinat ibinepus la
punct, dar c reia i lipseau comandan ii de marc . Prima
mare conflagra ie sau "Rzboiul traneelor" ia pus adnc
amprenta pe sistemul de gndire al comandan ilor militari
francezi,carenc

vedeau

zboiul,lanceputulanilor40 ai

secoluluitrecut,capeunjocstaticncarevactigacelcare
are traneele i sistemul de ap rare mai bine puse la punct.

59

Adrian Filip

LiniaMaginotafostreprezentativ pentrusistemuldegndire
ancrasatalStatului Major francez. Acetia nu iauputut
imagina efectele introducerii descoperirilor tehnologice asupra
strategiei militare ntro conflagra ie major . Astfel, o mare
putereavremii,cuoarmat puternic ,oflot serioas , care se
num raprintrecelemaiputernicedinlume,afostpus rapid,
ncel dealDoileaR zboiMondial, npozi iadeperdant, din
cauzaincapacit
iiunuicomandamentdeaseadaptalasitua
ia real anouluir zboi i lamoduldeac iunealinamicului.
Poporul francez a fost nfrnt de lipsa de decizie
a propriilor comandan i. Una din cele mai puternice flote
din lume, a uneia din marile puteri ale vremii, Fran a,nuaac
ionat pe timpul Primului R zboi Mondial, fiind blocat de
proprii conduc tori n porturi. Acesta este unul din
exemplele efectelor deciziei sau non deciziei politicienilor i
a comandan ilormilitariasupradesf ur riiuneiconflagra ii.
Arputea fiocaracteristic agndiriifranceze,aceeade
aseaflanpermanen ndefensiv .nmajoritatear zboaielor
duse de c tre flotele de veliere, amiralii francezi au
adoptat tactici corespunz toare luptei de ap rare, navele
limitnduse larespingereaatacurilorprinocupareaunorforma
iisubvnt.

Aceste

manevrenupresupuneauodisciplin

preariguroas imicorauriscurileac iunilordelupt .


Francezii, cu rare excep ii, subordonau ac iunile
marinei de r zboi altor considerente militare, le p rea
r u dup banii cheltui i pe aceasta i prin urmare
ncercau s i economiseasc flota, asumndui o
6
0

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

pozi ie defensiv i limitndui eforturile, la


respingereaatacurilor27.
Istoria"economisiriiflotei"sevarepetainceldeal
DoileaRzboiMondial.
n contrapartid , filozofia tacticii amiralilor englezi
constantroofensiv permanent pentruurm rirea,lovireai

distrugereainamicului.
Ac

iuneaunorflotemultmaimicidectceafrancez

avut efecte mult mai mari asupra rezultatelor r zboiului prin


ac iunilehot rtealeunorcomandan i,focalizate asupraunor

puncte critice ale inamicului. Se pot da aici exemple multiple


dinistorianaval alumii,dar adoris m limitezlaac iunile
marinei romne n cel deal Doilea R zboi Mondial, cnd
For ele Maritime Romne, n cooperare cu for ele germane,

aublocatimportantemijloacesovieticecarenuaumaiputut
fi folosite n alte scopuri impuse de rzboiul pe mare28.
Un alt exemplu ar putea fi opera iunea de evacuare
a Crimeii. n toamna anului 1943, n Crimeea erau blocate
Armata 17 german i 7 divizii romne., care nu mai aveau
capacitatea de a opri naintarea armatei sovietice. n aceste
condi ii, For ele Maritime Romne i germane au planificat
pentruperioada15aprilie14mai1944"Opera iunea

60.000", conceput pentru evacuarea militarilor romni


igermani.Aceastasafinalizatcusalvareaa103.755de
27

AlfredThayerMAHAN,TheinfluenceofSeaPoweronHistory,1890;
tradus
n Hanganu,EdituraAISM,Bucureti,1999,p.16
limba romn sub coordonarea cdor. prof. Univ.
dr.
Marius

28 NicolaeCPETRESCU,Contraamiralul Horia Mcellariu,Editura


Europroduct,Bucureti,2005,p.64

61

Adrian Filip
29

militari , n decurs de o lun , la care, dac se adaug


evacu riledinperioada29noiembrie194306aprilie1944,
30

seajungela112.092militarisalva idet v lugulrusesc .A


fost una dincelemaimarievacu ridinistoriaceleidea
douaconflagra ii, r mas f r ecou, deoarece era opera
unor state consideratenvinsenr zboi.
Majoritatea comun a oamenilor cunoate cte ceva
despre"mareaevacuaredelaDunkirk(Dunkerque)"sau"Opera iunea
Dinamo", una din cele mai mediatizate ac iuni navale, pe
timpul

reia

au

fost

evacua

338.226

militari

britanici,olandeziifrancezincercui idetrupelegermanen
zona plajelor, dar nu cunoate nimic despre "Opera iunea

60.000".
Sunt exemple de ac iune a unor comandan i
militari afla
ilaconducereaunorflotecareauac
ionatmpotrivaunui inamic net superior i au
avut succes, versus inac iunea conduc torilor militari
aiunorarmatesaumariflote,dea lungulunuintregr zboi.
2.2.7. Popula ia este un element de baz n stabilirea
niveluluirelativalputeriiunuistat, ns nstrns leg tur cu existen
ainiveluldedezvoltarealcelorlal
ChinaiIndiaseafl

ifactoriaiputerii.

peprimeledou

locuricanum

Dac
rde

popula ie,nunseamn c suntiprimeledou puterinlume.


Num

rulpopula

ieipoatefilaunmomentdatchiarunfactor

defavorizant pentru o societate subdezvoltat care trebuie s


asigurecondi iileminimedetraiuneipopula iiimense.Aicise

29

NicolaeCPETRESCUOperecitate,p.104

30

NicolaeCPETRESCUOperecitate,p.105

62

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

poatevorbideIndia,Pakistan,Bangladesh,Etiopia,Nigeria,Congo,
carenurm torii20deaniiarputeasporipopula ia,
astfel nct s ajung n pragul colapsului statal, f cnd
imposibil hr nireaacesteia.
n acelai timp, dac Statele Unite nu ar fi avut o
popula ie apreciabil , cu un indice demografic ascendent,
(previziunile pentru 2030 vorbesc de o popula ie de 430 de

milioane),aceastanuarfipututdeveniosuperputeremondial .
La aceast popula ie sa ajuns i printro imigra ie
masiv , care la sfritulsecoluluialXIXlea i nceputul
secoluluiXXajunsesela3040%pean.
Rusia, din contr , are un indice demografic n c
dere liber ,astfelnctestefoarteposibil can20deani s
ajung laopopula iesub150demilioanedelocuitori,aceast
cifr fiindcoroborat icudestr mareaUniuniiSovietice.
Popula ia este unuldinelementeleputerii, precum i unul
din elementele de compara ie luate n calculul puterii relative
a dou state sau n ierarhizarea puterii na ionale. M
rimeapopula ieiesteimportant ncuantificareacapacit ii
unuistatpentru:

a avea o solid baz de selec ie a resursei


umane utilizat narmat nc ntimpdepace;
asus ineefortulder zboidirectpefront;
aavearesursauman necesar nlocuiriipierderilorde

pefront;
a avea suficiente resurse umane pentru sus
inerea industrieider zboi.
Indicelenatalit iiesteunelement inutnpermanen
sub aten ie de c tre factorii politicomilitari. Structura
popula ieipevrsteestedirectlegat devitalitateapoporului,
63

Adrian Filip
decapacitateaacestuiadeasus ineproiectedeanvergur ,dea
avea rezultate n dezvoltarea tehnologic , industrie i de
capacitatea de a duce un r zboi. n timp, o politic demografic
indiferent duce la mb trnirea popula iei, sc derea eficien ei
industriei i micorarea capabilit ilor armatei. Este un
fenomen des ntlnit la statele europene din zilele noastre.
Studiind evolu ia popula iei europene ntro perioad de mari
confrunt ri ntre doi inamici redutabili, se observ c ntre1870i
1940,popula iaFran eiacrescutdoar cu 4 milioane, pe cnd
cea a Germaniei a crescut cu 27 de milioane,prinunificarea
celei din urm.Prusiaavusese19,3milioane de locuitori n 1865.
Dup

unificare,

Germania

ajunsesela34,6milioanen1870,respectivla45,1milioanen
1880,cuceamaimarenatalitatedinEuropa,pecndFran a, n
aceeai

perioad

, avea 37,5 milioane de locuitori, cu o

natalitatenstagnarepeoperioad

de100deani.Lanceputul

celei deadouamariconflagra ii,Fran aputeas introduc n r


zboi 5 milioane de oameni, pe cnd Germania avea la
dispozi ie 15 milioane. Acelai raport se p stra ns ntre
GermaniaiRusia, ndefavoareastatuluinazist.
M rimeapopula ieiareoimportan major nfactorul
putere, iar caracterulpoporuluiareuncuvntgreudespusntr
oconfruntare.Exist

popoaredisciplinate,popoarecuspiritde

sacrificiu,popoarer zboiniceireversultipurilorenumerate.
2.2.8. Cantitateaicalitateafor elorarmate pecareun stat
le poate sus ine. Cnd se discut despre proiectarea unei
armatemoderne,cares ipoat ndeplinimisiunileimpusede c
tre factorii politici, una din ntreb rile puse, este legat de
6
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

num ruldemilitaripecareunstattrebuies linstruiasc ,i


caresuntcosturileasumatepentrusus inereaacesteiarmate.
Esteontrebarecrucial pecareopun ndiscu ie to i

oameniidestatresponsabili.
Important nu este numai num rul oamenilor angrena i
n aparatul militar, ci i distribu ia acestora pe Categorii de

For eArmate:For eTerestre,Aeriene,Navale.


De asemenea, puterea statului mai depinde de nivelul
tehnologicdedotare,denivelulgeneralispecialdeinstruirea

personaluluimilitardepetoatetrepteleierarhice,denivelulcomandan
ilor,alcomandamentelor, de capacitatea acestora de a crea o
armat flexibil , modern , bine instruit , n condi ii
ctmaiapropiatedecondi iiledelupt ncarevorfitrimise.
Sepotdaexempledearmatemari,bineinstruitesaudearmatemici,darcu
un

factor

de

multiplicaredeosebitdemare(pn

lacinciorin72deore),ncareniveluldepreg tirealrezervei

estefoarteapropiatdecelalarmateideprofesie.
Cantitatea armatei a fost esen ial n r zboaiele de
mas

,depetimpulereiagricolei,

maitrziu, industriale.n

ziuadeast zi,f r adesconsideraideeanecesit iiuneiarmate


numeroase pentru un stat care se dorete a fi o mare
putere, este din ce n ce mai vizibil necesitatea unei armate
de profesioniti la nivelul de baz ,condusedelidericapabili s
utilizezecelemainoidescoperiritehnologiceimplementaten
sistemelemilitaremoderne.Sav zut ,,eficien aarmateiluiSadam,cu
un milion de oameni sub arme, preg ti i despecialiti sovietici
i cu "experien a" a opt ani de r zboi cu Iranul,avnd un
num

impresionant

de

tancuri

avioane

moderneruseti,cuunsistemdefensivbinepuslapunct,dar
preg ti i s utilizeze tacticile celui dealDoileaR zboi
65

Adrian Filip

Mondial,alr zboiuluiereiindustriale.Rezultateler zboaielor


dinIrakaudemonstratc saintratntroalt er ar zboiului,

n care masivitatea unei armate devine


nefolositoare n fa a profesionalismuluiitehnologiei.
2.2.9.Caracterulna ionalsauspiritulna ionalesteunul
din factorii importan i care suntlua i n calcul, n ecua ia

puterii.
Diferen ele dintre na iuni, m re ia lor relativ i r
utatealor,totcesunticefac(nuntroanumit

epoc , sub influen a ntmpl toare a unei mari


personalit i, cum au fost cartaginezii sub marele
XantipusiapoisubHanibalallor),ntotceeacefac f
r ncetare ca na iune, prin intermediul indivizilor
careseschimb

unuldup

altul,suntrezultatulacestui

31

spirit .

Sunt popoare r zboinice, care dealungulistorieiau


trecutprint v lugulr zboiuluiisuntpopoarepanice, caren
ntreaga lor existen nu au generat nici un r zboi. Exist

for
aelementar
acaracteruluirus;

brut

ipersisten

capacitateadesupravie
uireapoporuluiromn;

3
puterea

nc p narea clasei conduc toare a Turciei de a


defunctului

ielementedespecificitatealefiecruipopor,deexemplu:

redobndi pozi ia i

imperiu

31

Serghei GORCOV, TheSeapoweroftheState,Oxford,Pergamon


Press,1979,p.57

6
6

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

acceptulcvasitotalalpoporuluiturcdeaficondus
deocast ;

pruden excesiv francez , care a f cut ca o mare


puteres piard multpreamulter zboaienistoria sa,
coroborat cu perfec iunea logicii acestora, dar

tradi ionala duritate i iretenie lipsit de

gra ie adiploma iei germane, completat de o


duritate a autocra iei i tendin ele distructive
politice i militaremotenitede latriburilegermane;

2
pragmatismul american, consecven a i
credin a absolut nmijloaceledemocratice;
3
militarismul
distructiv
japonez,
transformat ntrun pacifismexagerat;
2
spiritul
defensiv
militar
i
ofensiv
economic
frofinalitatepractic;

al

chinezilor;
acesteasuntdoar cteva ncerc ri de a definiunele
elemente de specificitate,cuefectevizibilenpozi ionareai
modul de ac iune aunorpopoare n cazul implic rii ntrun

conflict.
2.4.10.Puteream

aritimconstituieunadin
componentele puterii na ionale,pentrustatelemaritime
format dintruncomplexdeelementemilitare,economice,
educa ionale, tiin ifice, diplomatice, de infrastructur ,
de contiin ,etc.
Lundncalculfactoriidescriinsubcapitolulanterior,
putem ajunge uor la rezultatul c StateleUnitesuntsingura

67

Adrian Filip

superputeremondial , clasndusentreprimelezecestateale

lumii,peto ivectoriideputere:
teritoriudispunedeosuprafa extins ,darnucea
maimare:9.364.000km2;
popula ia loculal3lea:298.213.739delocuitori,
ncretere;
niveluldeinventivitateloculI:cu270delaurea i
lapremiulNobel;
resurse:
1O loculal2lealaproduc iadec rbunisigaze;
2 O loculal11lealarezerveledepetrol; puteremilitar
loculI cumulatlaputereamilitar

ilacapacitatede proiec ieafor ei;


3
produsulinternbrut:loculInlume.
Un alt exemplu simplu de cuantificat este China, care sa
dezvoltatconstant,avnd cel mai mare ritm de cretere
dinlume n ultimele decenii, men inndui un ritm
pozitiv acceleratipetimpulprezenteicrizemondiale.
32

1
Teritoriu dispune de un teritoriu extins de
9.596.960km2;
2
Popula i e 1,3 mi liardedelocuitori cu previziuneVecto riid epu tereaiCh in eisu ntu rm to rii :

deafintrecutdoardeIndian2050;
Financiarceamaimarerezerv de valut din
1
O

Economic Chinasesitueaz pe:

loculal2lea nlumelaPIB;

lume.

32

http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Popular_Chinez,accesatla
datade15.03.2011

6
8

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

loculal2lealaputereadecump rare;

Rezerve:
O loculal4leacaproducatordepetroldinlume,
O

locul1larezervele

de stibiu i wolfram din

lume;
O locul1nlumelaproduc iadec rbuni;
loculal3leanlumelarezervedec rbune.

Puteremilitar :
1O loculIca armat din punctul de vedere
alefectivelorumane;
2O loculal3lealanum rdetancuri;
3O loculal2lealanavedelupt.

MareaBritanie,Fran a,Germania, Rusia,Italia,Spania,


Australia, Romnia, Turcia, Albania, etc. sunt state al c ror
niveldeputereesteuordecuantificat,darastanunseamn c
sepoateob ineoierarhizarecert afactoruluideputerea unui
stat, lucru ce incumb o analiz mult mai aprofundat ,
carenuvaducentotdeaunalacertitudini.

Putereaunuistatestentrostrns dependen deto


i factoriienumera imaisus,ctidecorela iiledintreei.

2.3.Conceptuldeputeremaritimdefinire icon
inut
Putereamaritimesteocomponent aputeriistatului,
aputeriina ionale, dup cumadenumitoMorghentau.

Dac ar trebui s se aleag una din defini iile puterii


maritime, consider c ar trebui s se nceapcuceaa
ComandoruluiB l nescu:
69

Adrian Filip

Totalitatea mijloacelor
princareo ar iexercit
drepturile sale n
exploatarea

domeniului

maritim, pentru a ob ine

toate foloasele economice,


politice i militare, se
cheam Putere Maritim
.33
Puterea maritim,
n cel mai larg sens al

cuvntului,
sus inut
domenii decisive ale puterii
mondiale: militar, politic, economic, i tehnologic 34, exercitat prin
folosiream rii i pentruaccesulla resurse. n acest sens,
puterea maritim a statului cuprinde totalitateamijloacelorde
exploatare a oceanului planetariamijloacelor folosite pentru
ap rarea intereselor statului pe mare. Aceasta determin
capacitatea unei ri de a folosi facilit ile economice i
militare ale m rii n scopuri proprii, de ai

promovaintereselepropriipeoceanulplanetar,utiliznd poten
ialulacestuiapentrudezvoltareaactivit iloreconomice
33

Cdor.IoanBlnescuConferin intitulat Puterea maritim ca factorde


civiliza ie i de aprare na ional., inut la Liga Naval Romn ,

1928
34

Zbigniew Brzezinski, Marea tabl de ah Suprema ia American i


imperativelesalegeostrategice, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti,

2000,p.35.

7
0

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

i militare, pentru atingerea obiectivelor na ionale


n timp de pacesaur zboi.
Puterea maritim este definit de Cam.Prof.Univ.
MariusHanganumentoruluneigenera iideofi eride marin

cafiind
abilitateaunuistatdeafolosim

rileioceanelelumii,

nscopuricomercialeimilitareinacelaitimpdea
impiedicaadversarii s fac acelailucru.

35

nfapt,esen aputerii maritime aunuistatestedat de


capacitatea de utilizare ct mai eficient a bog iilor i
facilit ilor puse la dispozi ie de aceasta, n scopulpropriilor

interese.
Puterea maritim a fost folosit din cele mai vechi
timpuri, pentru a controla c ile de comunica ii maritime,
pentruprotejareautiliz rii resurselor acesteia i,n acelaitimp,
pentrublocareacomunica iilormaritimealeinamicului.
Aceast puterea fostiesteexercitat pentruproiec iafor ei
asuprauscatului.Deasemenea,afost utilizat cu succes cabaz
delansareaatacuriloraerieneasuprafor elorterestresau

navalealeinamicului.
Doctrina maritim este concentrat n special
asupra aplic riiputeriipeidinspremare.
For ele navalesauputereanaval reprezint elementul
debaz alputeriimaritime,instrumentulprincipalprincarese
realizeaz aplicareaacesteia,mijloculderealizareascopurilor
urm rite pentru valorificarea facilit ilor i oportunit ilor

35

71

Adrian Filip

oferite prin utilizarea m rii, ct i acelorpecare


aceastale ofer .

2.4.Surseleielementeleputeriimaritime
Putereamaritim,caelementalputeriistatului,acoper
aproximativaceeaiariecaiaceastadinurm .
Pentruaputeacreaidezvoltaputerea maritim a
unui stat, pe lng dorin a guvernan ilor,maisuntnecesare
o mul ime de ingredientef r decareaceastanuar putea
exista sau ar aveadoarovaloaredeclarativ .Puterea
maritim esteo mare consumatoare de resurse, nefiind
la ndemna oric rui stats iocreezeis osus in .
Putereamaritim variaz nvaloareaicapacitatea ei
dup situa ia geografic , resursele financiare i
intereselemaritimealefiec rei ri.... rilemaimicii br
zdate de fluvii, cu eire la mare i litoral maritim
limitat, dezvolt aceast puterenraportcucapacitatea
traficuluiiintereselelormaritime36.

Geoffrely Till, n Strategia naval i epoca nuclear,


enumera sursele puterii maritime, ca fiind:

comunitatea

maritim ; resursele na ionale; forme potrivite de

guvernare;elementelegeografice.

36

Cdor.IoanBlnescuConferin intitulat Puterea maritim ca factorde


civiliza ie i de aprare na ional. inut laLigaNaval Romn ,1928

72

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

Putereamaritimazilelornoastretrebuies fieancorat
nsursediverse,generatoaredeputere,dincarecele
mai importantepotfi:
capacitateaeconomieistatului;

dorin a clasei politice conduc toare de a avea o


puteremaritim;
contiin amaritim apoporului;
bunaguvernare;
resurselenaturalealesoluluiisubsoluluiterestrui
submarin;
capacitateaindustrial itehnologic a rii;
configura iapermisiv acoastei,pentrudezvoltarea
infrastructuriimaritime.
Pentruaputeavorbideoputeremaritimestenecesar,
nprimulrnd, ca statul careidoreteoasemeneaputere,s
o poat sus ineeconomic.

Putereamaritim nuestedecinumaiflotader zboi


instrumentdeap rareisanc iunediplomatic ntimp
de pace i victorie n timp de r zboi ea
estetot
m nunchiul de for e militare i civile,
industrii
maritime, porturi i bog
ii create de domeniul m rii,
de ai ar ta pavilionul pe
este putin a pentru o ar
mariledrumurimaritime,esteparticipareaunuipopor
la necontenita micare ntre continente
pentru a contribui la marea oper a
progresului i civiliza ieiomenirii37

37

Cdor.IoanBlnescuConferin intitulat Puterea maritim ca factor


de civiliza ie i de aprare na ional. inut la Liga Naval Romn ,
1928.

73

Adrian Filip

Mahan,n lucrarea sa de referin SeaPower,


identifica ase elemente ale puteriimaritime,caracteristice
sfritul uidesecolulalXIXlea,astfel:
pozi iageografic ;
configura iafizic acoastei;
extindereateritorial ;
mrimeapopula iei;
mentalitateaoamenilor;

formeledeguvern mnt.
Amiralul german Wegener rezum elementele puterii

maritime

ladoartrei:
flot ;
pozi ie;
contiin maritim.
Concep ia lui Mahan reflect concep ia unui amiral

careluptapentrucreareauneiputerimaritimeiluancalcul

toateelementelenecesarepentrucaStateleUnites poat finaliza


acest proiect, pe cnd Amiralul Wegener le vedea

dintraltpunctdevedere:alexponentuluiunuistatmilitarist,
careia creatoputeremaritim prinordin.
Vedem n diferen ele concep iei celor doi amirali
diferen a ntre pragmatismul american, care n dezvoltarea
unui concept pleac de la o necesitate economic spre cea
militar i militarismul german, care pleac de la fenomenul
militar spre cel economic de la necesitatea cre rii unei for
e care s cucereasc spa ii/teritorii, care mai apoi s atrag
ctigurieconomicenecesaresus ineriistatuluii puteriisale.

Concep iile militariste au avut via scurt datorit

7
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii
nenorocirilor pe care leau adus, pe cnd dezvoltarea unui
concept plecnd de la interese economice a fost un adev rat
succes, nprimulrnd, pentruc a rezonatcuexponen ii clasei
politiceamericane,ceerasus inut demariioamenideafaceri.

Mai trziu,sapututcreaocontiin maritim a


poporului american, carenacelmomentaveaocontiin
purcontinental . A fost o teorie care a fost mbr
iat de laoamenii politici, oamenii de afaceri, pn
la muncitorii de rnd,pentruc demonstrac poate
aduceprosperitatepentru poporulamerican,nansamblu.
Sam J. Tangredi vorbete despre putereamaritim n
1
capacitate de a face un masiv comer
interna ional pecaleam rii;
2
capacitatea deutilizareicontrolalresurselorm
rii;

3
capacitatea for elor navale de a
executa opera ii navale;
4
capacitateadeutilizareafor
elornavaleiaputerii
economice
maritime,

ca

instrumente

de

diploma

ie,

descurajareiinfluen

politic

ntimpdepace.termenimultmailargi,carepresupuncelpuinpatruelemente:

ntrun sens mai extins, consider c putereamaritim


areurm toareleelementedebaz :
a)elemente care in de structura geografic a rii:
configura ia fizic a litoralului i a fluviilor, suprafa a
teritoriului din imediata vecin tate a m rii i fluviilor,
lungimea litoralului, existen a golfurilor i a pozi iilor
favorabile pentru amenajarea porturilor i antierelor navale,
existen a apelor i canalelor interioare navigabile,pecarese

75

Adrian Filip

potdezvoltainfrastructurinavaleprecumporturile
iantierelenavale;
b)capacitateadeguvernaresau,ntrunlimbajactual,
bunaguvernare.Sepoatevorbiaicidecapacitateaguvernelor de a
crea o cretere sus inut pe mai multezecideani,de politica
maritim a statului, de rela iile politice i economice
externe, de o diploma ie maritim , de o concentrare a
eforturiloreconomieispredezvoltareaelementelorcarepots

favorizezedezvoltareauneiputerimaritime;
3) resursele naturale, cu referire la existen a unor
resursemarineexploatatesauexploatabileiutilizabilentr
un viitor previzibil, care s ncurajeze crearea unei
industrii
de
exploataremarin
,cutoat
infrastructuranecesar pemarei la rm;

4) puterea naval , este componenta militar a puterii


maritime, elementul cu rol de ap rare a intereselor maritime
aleunuistat,oriundenlume,saunariadeinteresastatului
respectiv. Puterea naval

cuprindefor

eleimijloacelenavale

militare, avia ia maritim i infanteria marin , infrastructura


logistic pentrusus inereaefortulinstruiriiiaac iuniipetimp de
pace, ct i efortul de lupt pe timp de r zboi, for ele i
mijloacelenavalealePoli ieideFrontier ;

e) capacitate economic i tehnologic a unei na iuni


deasus ineoflot comercial ioputerenaval , component de
baz a dezvolt rii oric rei puteri. F r o economie puternic
,niciunstatnuipoatepropunes icreezevreun

elementdeputere;
f)i nfrastructur portuar :antierele navale la mare i

fluviu;
7
6

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

7) contiin amaritim apoporului,careesteelementul


caretrebuies sus in eforuldecreareaputeriimaritime;

8) flota comercial ; de pescuit; de cercet ri


oceanografice i de exploat ri submarine.Evorbaaicideo flot
cu

unnum

rapreciabildenavecomercialeidepescuit,

cuocapacitateapreciabil detransport, cares aib nspate


un management eficient,precumidecapacit ideexploatare
abog iilorsubmarinedinzonelemaritimeiinstitu ii/nave de
cercet ri marine i oceanografice, a c ror rezultate s fie

cunoscutepeplanmondial;
i) i nstitu iile de nv mnt de marin , universit ile
legate de domeniile navale: construc ii navale, construc ii

portuare, management portuar, economia transporturilor


navale, etc. i asocia iile profesionale din domeniu
naval, al c ror efort concertat poate avea un
deosebit impact n dezvoltarea unei contiin e
maritime, a unei mari p r i a popula iei;
j)d
iploma ia maritim,careesteelementulcepoate
multiplicaefecteleputeriimaritime.
For elenavalesuntelementuldeagregareauneiputeri
maritime.
Naviga iamaritim ifluvial ,infrastructuraportuar i
ceadeaccesspreporturi,resurselesubmarine,pescuitul, comer
ulpecaleam riiicomunica iisubmarine,toatetrebuie
priviteunitar,caparteintegrant puteriimaritime.

2.5Evolu iaputerilormaritime
Fiecaresegmental societ ii aperceputistoria i an
eleso n func ie de preg tirea, bagajul de cunotin e

77

Adrian Filip

acumulat,experien eleprincareatrecutitipulciviliza
ieisau culturiincaretr ietesau lacare seraporteaz .
Aceleaievenimente,faptesauac

iunisunt interpretate

ntrun fel de c tre un om cu o cultur sau contiin


continental i n alt mod de un om de cultur maritim .
Concluziile extrase din aceleai evenimente vor fi complet
diferite. n analizele istoricomilitare ale ac iunilor maritime,

foartemulteevenimenteimportanteaufosttrecutecuvedereasau
interpretate eronat. Aceasta sa ntmplat i din cauza nen
elegerii fenomenului petrecut i a importan ei acestuia
pentruevolu
iaumanit
ii,
deoarece sadesf
uratnaltmediu
dect al celuicareinterpretafenomenul,respectivmaritim.

ns
istoriaerepetabil
ifenomeneleaureap
rutpealt scar aspiraleievolutive.
Evolu ia societ ilor a fost direct legat de evolu ia
puteriimaritime.Depatrumileniiputereamaritimreprezentat de
flotele de r zboi, flotele comerciale iinfrastructura
aferent acestor organisme a evoluat continuu, acestea
fiindconsideratemotoarealedezvolt riisociet ilor.
Civiliza iile sau dezvoltat pe lng ape. Apa a
fost elementulprimordialaldezvolt rii civiliza iei umane. n
istorie,popoarelecarenudispuneaudesuficienterezervedeap au
dus r zboaie pentru a ajunge n posesia lor. Sau dus r
zboaie pentru a cuceri zone de coast , astfel nct statele
respective s dispun de ieire la mare.Aufostconflicte

pentru a cuceri puncte obligatorii de trecere, insule aflate pe c


iledecomunica
iimaritime,ncares
sepoat
facebazarea i reaprovizionarea navelor, astfel nct
aceste drumuri maritimes poat fiutilizateicontrolate.

78

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

Toateacesteaaupututfif cutedestatesauciviliza
iicareaveauimijloacenavalecares ac ionezepemare.
Civiliza iaeuropean iputereamaritim sau n scut n
Mediterana, civiliza ia sa extins pe coastele m rii,
dezvoltnduse odat cu puterea maritim . n anul

2.000 .Hr., Egiptul i baza puterea i


dezvoltarea pe 400denaveder zboi.38
Civiliza iacretan ,ladimensiuneatimpuluis u, a creat
unmareimperiuinsular,r spndindpropriaciviliza iepecalea m
rii,nbazinulmediteraneaninacelaitimpstopnd, prin prezen
a sa, extinderea civiliza iei continentale egiptene i a celei
din Asia Mic . Pe timpul primelor dinastii egiptene, Creta
ajunsese o putere maritim n zon , desf urnd un puternic
comer pe calea m rii n Mediterana,cutoate popoareledinzon ,
cuegipteniidinoraeleporturi la mare i de pe valea Nilului.
Egiptenii au nv at de la cretani tehnologia construc iei
navelor de r zboi i a celor pentru comer .Putereamaritim a
Creteide pn nsecolulalXIIlea

.Hr., raportat la acea epoc , ajunsese echivalent


cu cea a MariiBritaniidela nceputul secolului XX,
extinznduiinfluen a din Sicilia pn n Palestina,
secoledea rndul dominnd Mediterana.
Sus inut de putereamaritim,Cretaafondato civiliza
ieextremdeavansat ,comparativcuciviliza iileerei

38

STEVENSWilliamOliveriAllanWESCOTT,SeaPowerHistoirede
lapuisancemaritimedelantiquiteanosjours,EdituraPayot,Paris,1937,

p.11.

79

Adrian Filip

pecareoparcurgeau.Acestlucruapututfinf ptuitdatorit
interconexiuniicuciviliza iidiferite,depeosuprafa foarte

mare,careputeaucomunicarapidpentruaceavreme,prin
intermediul"vehiculelor"comer uluicesedesf urapemare.
Liniile de comunica ie maritim au fost c i de

comunica ie uman princaresaridicatciviliza iacretan .


Fenicienii au dominat Mediterana de vest dup
dispari iaciviliza ieicretacice,ncepndcusecolulalXIIlea
.Hr.
Cartagina a fost fondat de c tre comercian ii
fecicieni.njuruleisaformatunadev ratimperiu,cea
mai mare for maritim din Meditarana Occidental ,
pn laR zboaielePunicecuRepublicaRoman

39

Atena, gra ie flotei sale de trireme galere cu trei


rnduriderame reuetes salvezeciviliza iagreac ,nfa a

presiuniiputeriimaritimefeniciene.Atenasaimpuscumarevitez
n zonele costiere i pe insulele M rii Egee, blocnd

pentru o perioad invazia asiatic i pe cea fenician , care


ocupase Mediterana Occidental . Civiliza ia greac sa
r spndit cu preponderen pe ntreaga coast estic a
Mediteranei i a M rii Negre, ridicnd oraecet i prospere
prin care se f cea un comer activ, pe calea m rii. Se
crease astfelore eacostier deliniidecomunica iimaritime,ap
rate de o flot puternic curolcomercialimilitar.Grecia
antica fost prima Putere Maritim ce poate fi semnalat c a

39

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cartagina,accesatla20.03.2011.

80

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

ac ionat n bazinul Pontic40,deoarecesadezvoltatpe


componenteledebaz aleputeriimaritime:
1O
flotader zboisauputereanaval ;
2O
flotacomercial icomer ulmaritim;
3O
antierele navale ce produceau vase de
r zboi i comerciale;
4O
porturiledinGrecia;
5O
coloniilegrecetidezvoltatenjuruloraelor
porturi.

6O
liniile de comunica ii maritime ntre
metropol ,
coloniilegrecetiialteciviliza iidinnordulAfricii,
coasteleAsieiiceledinvestulMediteranei.
Toateacestecet iporturisaucet istataur spnditn
cteva secole civiliza ia elen pe o imens suprafa dea
lungulcoastelormediteraneeneiaM riiNegre,datorit unei
leg turifacilentreporturi,pec ilemaritimedecomunica ie.
n acelai timp, comer ul pe mare i st pnirea unui
num rimpresionantdecoloniigreceti,caresedezvoltaser ca

i oraestate,auadusprosperitateGrecieiAntice.Mareaa
nsemnatinseamn dintotdeaunaprosperitatepentrupoporul
i civiliza ia greac , o modalitate prin care se putea face
leg turantreinsuleicontinent,ntrecontinenticolonii.Din

aceast cauz , grecii au fost i sunt un popor cu o puternic


contiin maritim ,contientiznd c potexista doar datorit
m rii.
Studiindr zboaielepunice,avemnfa ,pedeoparte,
imperiulRomanunpoporcuconcep iecontinental,carenu

40

MariusHANGANU,Interesele Romniei la Dunre i marea Neagr,

EdituraUniversit iiNa ionaledeAp rare ,,CarolI,,,Bucureti,2007,p.

107.
81

Adrian Filip

d dea n prima faz importan luptei maritime iar,pede


cealalt parte, Cartagina oputeremaritim recunoscut care
controla zona occidental a Mediteranei. n urma primului
r zboi punic, Cartagina a pierdut suprema ia pe mare n
favoarea Romei. Aceasta a reuit astfel s blochezeliniilede
comunica iialeadversarului, petoat perioadar zboaielor.n
acestcontext,Hanibalafostnevoit,naldoilear zboipunic
(218202 .Hr.), s desf oare o expedi ie terestr mpotriva
imperiului roman, trecnd cuoarmat de 50.000 de oameni
pestePirinei.Cutoatepierderilepecareleauavutpetimpultreceriimun
ilor(26.000deoameni),cartagineziiaureuits

invadezepeninsulaItalic is ajung pn nsud,f r ns a


finm sur s ngenunchezeImperiul Roman.Dac armatele
luiHanibalarfiinvadatItaliapemaresauipemareiarfi
avutfor es men in deschiseliniiledecomunica iimaritime
ntrepeninsulaItalic i peninsulaIberic , AfricadeNord i
Macedonia, pentru sus inerea efortului de r zboi cu trupe,
alimente i animale, imperiul roman ar fi fost desfiin at cu
multesecolenaintededispari iasanatural .Esteunexemplu n
care supravie uirea unui imperiu a fost hot rt ,laun moment
dat,decapacitateaunuistatdeaimen ine,saunu,putereamaritim.
Este o greeal pe care o vor repeta n

istoriemultestate.
Comer ulmaritimdezvoltatnMediteranasecolelorXII
XIIIancurajatextindereaunorimportanteoraeporturi, dea
lungul coastei. Dezvoltarea civiliza ieimediteraneene, sprijinit
de extinderea comer ului maritim i nevoia de noi
teritoriiimateriiprimeaimpulsionatperfec ionareatehnicii
navale i a tiin elor geografice.Astfelafostcreatcadrul

generaleuropeanalaventuriidescoperirilordinsecolulal

8
2

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

XIVlea, care impulsioneaz dezvoltarea Europei i trecerea


acesteia n Epoca Modern . n acele condi ii istorice,
expansiunea portugheziloria spaniolilor a luatonainteaaltor
popoare de navigatori precum vene ienii, mallorchinii, maltezii,
francezii, olandeziiienglezii.Toateacestestatesau dezvoltat
n prima faz ca nite civiliza ii costiere. Marea a
fostelementuldincareacetiaitr geauprosperitatea.
Popoarele careau avutcasurs aprosperit iimarea,au
devenit n timp puteri maritime, pentru c iau construit
instrumentelepentruaoexploataiaost pni.
SpaniaiPortugaliaauatinsapogeuldezvolt

riistatale

petimpulctaufostnm sur s imen in statutuldemare


puteremaritim, prin intermediul c reia au cucerit teritoriilecele
mai bogate n Lumea Nou , transformndule n colonii ale
coroanei. Au exploatat cu sabia timp de o sut de ani
teritoriile ocupate, aducnd cantit i uriae de aur, argint,
mirodeniiimultealteprodusecarenuseg

seaunEuropa.

Portugaliaaextrasiadusn ar,n50deani,aurnvaloare

de 500 de milioane de dolari, la valoarea dolarului de la sfritul


secolului al XIXlea. La sfritul perioadei sale de glorie,
Portugalia mai dispunea n tezaur doar de monede de
aurnvaloarede25milioanededolari.Celedou
statenuau fostnm sur s investeasc n puterealormaritim
oparte dinveniturilectigatecuajutorulacesteia,astfelc , dup
un secoldesuprema

iemaritim

,locullorafostocupat,

prinfor dec treAngliaiOlanda.


Spre deosebire de Spania i Portugalia, noile puteri
maritimeridicateAngliaiOlandaiaudezvoltat,pedeoparte,
flotele de r zboi i cele comerciale, iar pe de alta, au
investitndezvoltareacoloniilor.Aureuits controlezerutele

83

Adrian Filip
comercialealeadversariloriaudusunr

zboipemarepentru

sechestrarea convoaielor spaniole i portugheze care se


ntorceauplinedebog ii,astfelnct, nscurttimp, celedou
puteri din peninsula iberic au ieit de pe scena puterilor
maritime pentru totdeauna. Anglia a impus un sistem colonial
careancurajatdezvoltareateritoriilorcoroaneidepestem

ri,

dndule sentimentul c au dreptuls se dezvolte liber, fiind


doar tutelate de c tre metropol . A fost o modalitate de ai
men ine pentru mult timp coloniile, acestea fiind n acelai
timpimensepie ededesfacerepentruMareaBritanieisurse de
materii prime, la pre uri foarte ieftine, care asigurau
industriametropolei.Toateacesteaerauasiguratedec

treun

comer maritimdeosebitdeintens.

Olanda, o ar mic cu popula ie redus i resurse


terestrelimitate,afostobligat decondi iileoferitedenatur s
i orienteze dezvoltarea spre mare, s tr iasc din posibilit
ile pe care aceasta le punea la dispozi ie. n aceste condi
ii, ia creat n antierele proprii, o imens flot comercial
i o flot de r zboi pentru protec ia c ilor
comercialemaritime,careocupasecomer ulmaritimalvremii,
n special n Mediterana i pe rutele spre Extremul
Orient. Olandadevenisec r uullumii.
MareaBritaniearealizatpericolulcareseprefigura,aceladea
ipierdesuprema iacomercial maritim ,astfelc pentru a
iimpuneintereselemaritime, a fost nevoit s duc treir
zboaienavaleextremdeviolentempotrivaOlandei,n urma c
rora, la sfritul secolului alXVIIlea, reuete s devin o
putere maritim

mondial

de

necontestat.

Anglia

controlamarilerutecomerciale,avndfor anaval dizlocat n


siguran n toate zonele importante ale lumii. Comer ul
8
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

maritimiasus inutefortulder zboi,fiindprotejatdeoflot


der zboif r egalnlume. Putereamaritim,princontrolul m
rilorialcomer
uluimaritim,iofereaoasemeneasurs
de bun stare, nct, nu se mai punea problema ca un
stat s o poat ajunge.

Mahani punentrebareadac
poatePutereaNaval s aduc m re ieibog ieunui
stat.Categoricnu.Binomul ntrebuin area icontrolul
comunica iei maritime este leg tura n lan ul
schimburilor prin care se acumuleaz bog ie. Este
leg tura esen ial care oblig alte state la contribu
iiacordateceluicarede
ineputereaicareva
adunabog iile41.

Caurmareapierderiicontroluluim rii, Fran


atrebuia s pl teasc Angliei 2025% din valoarea m
rfurilor transportatepecaleam rii.
Pn lasfritulsecoluluialXIXlea, culturamaritim
iconceptuldeputeremaritim saudezvoltatliniar,cuunsalt
nsecolelemarilordescoperirigeografice,dup careau revenit la
o evolu ie liniar . Scrierile teoreticienilor navali au fost
destulder zle e, evolu iaputerii maritime fiindconsiderat o
necesitate pentru a sus ine lupta pentru putere. Marii oameni
destatsauconduc torideflote dinacestesecolesauocupat

41

AlfredThayerMAHAN,TheinfluenceofSeaPoweronHistory,1890;
tradus n limba romn sub coordonarea cdor. prof. Univ.
dr. Marius Hanganu,EdituraAISM,Bucureti,1999,p.132

85

Adrian Filip

mai mult de dezvoltarea puterii maritime i mai pu in de


fundamentareateoretic aacestuiconcept.ns istoriaaatras
permanentaten iapopoareloria conduc torilorlor c puterea
maritimtrebuiemen inut launnivellacares nupericliteze

ns iexisten astatului.
Marele R zboi din 19141918ademonstrattuturor membrilor
na iunilor europene: militarilor, civililor, tineri i
vrstnici,

beligeran

sau

transporturilormaritime.Restric

neutri,

necesitatea

iiledemateriiprimei

bunuri de larg consum au fost o lec ie pentru


42

politicieni,militari,pentruntregpoporulfrancez .

Conduc toriiacestoraau tratat cu indiferen


dezvoltareacomponentelorputeriimaritime,astfelcaFran a
s i p streze statulul de mare putere i s fie n
m sur s duc ac iunidelupt eficiente.
Conducerea politic i militar a Fran ei a realizat,
n 1914,c odat cunceperear zboiului,numaiareposibilitatea
deaimportac rbune din Turcia, cupru din Serbia, gru i
petroldinRomniaiUcraina.Toateacesteaerauprodusede
baz cucarefunc iona, npropor iede75%, produc iaFran ei.
nacelaitimp, numaiaveaugrundeajunsnici pentru hrana
poporuluipetimpder zboi. Deasemenea,aceastaarealizat c ,pe
uscat, nu se putea pune problema asigur rii necesit ilor dehran
imateriiprimeic nuexista oalternativ maritim .

Datorit faptuluic statulfranceznu acordaseoaten ie


serioas dezvolt riifloteider zboi,acumnuseputeauasigura

42

STEVENSWilliamOliver,Operecitate,p.7

86

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

liniidecomunica
iimaritimesigurepentrucomer
ulpemare n Mediterana sau n Marea Baltic . n
aceste momente, franceziiaucontientizat faptul c nu mai
puteauvorbideFran a,cafiindo putere maritim, ncondi iilen
careleera afectat existen astatal ,datorit izol riicomerciale.
n Oceanul Pacific,flotaimperial a fost fondat pe
timpulrestaura ieiMeji(1868),careaunificatJaponia.Chiar dac
Japonia nu avea o infrastructur naval comparabil cu ceaa
statelor europene sau ale Statelor Unite, aceasta areuit s
construiasc is pun lapunctoflot cuajutorulc reiaa
devenit o putere regional ,care a nfrnt puteri continentale
regionale,ca Rusia i China. Evolu iaputeriimaritimeaJaponiei
sa f cut ncincidecenii,pn laceldealDoilea
R zboiMondial,fiindunadincelemaimaricreterialeunei
for enavaleasecoluluiXX.
Japonia, n lupta sa pentru materii prime i pie e
de

desfacere,

aconsideratc

singuraans

deainf

ptuiacest deziderat era s devin cea mai mare putere


din zona
Pacificului.Flotaimperial,subcomandaAmiraluluiHeihachiroTogo,
a nfrnt flota Rus dinMarea Baltic iChina, obligndo
pe aceasta din urm s icedezeCoreea i Formosa, insulele
Kurile i o parte din Manciuria. n aceste condi ii,puterea
maritim

Japoniei

ia

spus

cuvntul

inereaunorteritoriicheiepentrudezvoltareaulterioar

ob
aa

acestei ri.
nr zboiulRuso Japonez din 1905, pentruanfrnge
puterearus , Japoniaaadoptattacticar zboiuluiasimetric,.n
prima faz , a utilizat 5 submarine cump rate de la Statele
Unite, dup care a nceput s construiasc submarine n

antiereleproprii. n 1920,Japoniaajungeatreiaputere
87

Adrian Filip
maritim dinlume.Chiardac

dimensiuneaeconomieisesitua

peloculnou nlumeieradependent deimportulmateriilor


prime, Japonia devenise suficient de puternic pentru a
provocar zboiuldinPacificmpotrivaStatelorUnite, n1941.

Pn n1941,Japoniaaconstruitpentruflotasa65de
submarine i dezvoltconceptulde"KantaiKessen" (b t lia
decisiv ), urm rind distrugerea puteriinavaleamericane
din Pacific,printrunr zboinavaliocupareaunorzonesau
insulebogatenmateriiprime.

2.6Teoreticieniaiconceptuluideputeremaritimi
efecteleteoriiloracestoraasuprageopoliticii
Alfre
d
Thay
er
Maha
n
(27 sept.
1840 12
ian. 1914)
este unul
dinceimai
Maimultenaveaufostdistrug mari
teoreticieni
toare. Cercetrile
ai
conceptului
de

fost ofi er de
marin
,
geostrateg i
pedagog,
profesor
la
Naval

War College
dinNewport
(RhodeIsland).
Numit
celmai
important

strateg american
din secolul al
XIXlea,
a
influen at prin
teoriilesaleconc
ep iaoamenilor
de stat i a
putere
maritim ai ofi erilor de

lumii. El a marin

dinntreagalume.

condus la cea

Influen

maritime Istoriei,16601783,

mai important

aputerii asupra

editat n1890.

lucrarea sa,
88

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit ii

Volumul reprezint o privire monografic asupra


roluluijucatde for anaval ntre anii 16601783, n
ascensiunea Marii Britanii. Trei ani mai trziu,
Mahan a publicat oalt lucraretipmonografie,intitulat
TheInfluenceofSeaPowerupontheFrenchRevolutionand
Empire ,care urm rete evolu ia flotei franceze ntre
anii
17931812
i
influen
aacesteiaasuprastatelorlumii.
Julian Corbett (1854 1922) este un proeminent
istoric i geostrateg naval britanic, ale c rui lucr ri
au influen at modelarea Royal Navy. Unadintrecele
mai faimoaseoperealesale,Principii de strategie n domeniul
naval, r mne o lucrare clasic pentru studen ii
colilornavale de r zboi. Acestaafost,dealtfel,desemnat
ascrie
istoria oficial a opera iunilor navale n timpul Primului
R zboiMondial.
Ceidoisuntconsidera i p rin ii conceptului de putere
maritim.nscrierilelor, aceti mari corifei ai teoriei puterii
maritime saubazatpestudiulistorieipopoarelorceaude inut
mariflotecomercialeider zboi,cuajutorulc roraaufostn

m
s
pestem ri.

(1619 1683) a fost unul


dinceimaimari i mai
eficien i constructori
ai

puteriinavale.
Mahan i

su
i

Colbert autr itladou


secolecu

89

Adrian Filip

perioadadeapogeuamarineibritanice,BritishNavy,Colbertde pe
pozi ia de om de stat care trebuia s i pun teoria n
practic ,s contrapun puteriimaritimeaImperiuluiBritanic, puterea
naval aFran ei,iarMahan cateoreticianalputeriinavale,care
trebuias

conving

putereapolitic

aAmericii, la

sfritdesecolalXIXlea,denecesitatearidic riiuneiputeri

navaleamericane.
Ca secretar de stat pentru marin , (1668),Colberta
continuat proiectele navale nefinalizate ale lui Richelieu i
Mazarin,de a transforma Fran a ntro mare putere naval.
Colbert a realizat faptul c Fran a va disp rea ca putere
european , dac nui va ridica flota de r zboi i nu va fi
o for maritim comercial . Deasemeneaa ncurajat, construc
iadenavecomerciale,aconstruitoflot

der

zboila

MediteranaiunalaAtlantic, a construit porturiiarsenalela


Touloni Rochefort, coli navale la Rochefort,afortificat

porturile Dieppe, St.Malo, Calais, Dunkerque, Brest i Le


Havre,repunndastfel Fran apepiedestalulmarilorputeri.

Dou secole mai trziu, francezii i


reamintesc de Colbert,realiznd c nu au dat importan
a cuvenit puterii maritime iutiliz riieilapaceir
zboiiaupierdutstatutuldemareputerenaval .
n StateleUnite, la treizeci de ani dup apari ia lucr
rilorluiMahan,

caresus

inea, printre altele,

America

nuestechiaraadepartegeograficdeEuropaideproblemele ei
aa cum considerau americanii, politologii americani de origine
german Hans Weingert i Vilhjalmul Stefansson au

semnalatc
9
0

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

folosindcaargumentproiec ialuiMercator, America


de Nord nu se afl situat la o distan chiar att
de maredeEurasia43iaudemonstratc prin pasajul

nordicsauMedianaNordului,unavionarenevoiedoar
dectevaores ajung nAmericadeNord44.
Al iautori precum Robert StranszHup45 sau Derwent
Whrittlesey n lucrarea German Strategy of World Conquest,
Geopolitics, publicat n1942 audemonstratacelaifenomen,
nulamulttimpdup aceasta.
Perceperea dezizol rii Statelor Unite de zonele de r
zboiaavutunputernic impact asupra deciziilor politice luate
deguvernulamerican.nacelcontextfertiladopt

riiviziunii

geopolitice, Nicholas Spykman a publicat n 1942,laNew

York, o lucrare de referin pentru geopolitic , cu titlul


Americas Strategy in World Politics.CartealuiSpykmana fost un
adev rat manual de strategie pentru politicienii americani.
Acesta a ncercat s distrug mituri tradi ionale mentalit ii
americane, oferind n schimb o perspectiv clar asuprarolului
pe care trebuia s il asume Statele Unite n perioadapostbelic
.Spykmanademonstratc StateleUnitenu pot r mn nicicnd
departe de evenimentele din Eurasia, deoarece se afl mult
mai aproape de acea imens ntindere terestr , dect fusese
perceput pn atunci. El a nuan at i contradic iilecareexist
ntreputerileterestreicelemaritime,

GeneralsandGeographersMagazin,NewYork,1942,p.3
44
HansWeingertVilhjalmulStefansson,CompassoftheWorld,1944,p.4

45 Robert STRANSZHUP, The Struggle for Space and Power,


Geopolitics,1942

91

Adrian Filip

subliniindnaturadual aGermaniei,caredezvolta,lanivelul
conducerii de vrf, att concep ia continental ,deducere
a r zboiului,cticeamaritim ,deconducerealumii.
n a doua sa lucrare major , The Geography of
Peace, publicat postum,n 1944, Spykman a elaborat o
analiz de perspectiv pe termen mediu a configur rilor
geopoliticepostbelice.nacestsens,trebuiacaStateleUnite s
i asume rolul primordial n spa iul perifericexterior,iar
cooperarea cu Marea Britanie urma s fie dezvoltat
printro alian larg , care s cuprind i na iunile maritime
vesteuropenei,obligatoriu, GermaniaiJaponia.
n aceast idee, se poate considera c este aproape
imposibil caona iunes devin omareputere,f r adispune
i de o putere maritim. Cel mai reprezentativ exemplu l
constituieUniuneaSovietic ,nainteidup Gorkov.
Rusia, statulcuceamaimarentinderecontinental , a
realizat abia n a doua parte a secolului XX valoarea i
necesitatea proiect rii i dezvolt rii unei puterimaritime. Pentru
un popor ce de inea teritorii imense, lipsit de ieiri la m
ri ,,prietenoase, era aproape imposibil contientizarea
importan ei m rii, n condi iile n care 90% din popula ie
nu v zuse niciodat marea sau oceanul. Atta timp ct ia
dezvoltatnumaifor eleterestreiavia ia,nuafostconsiderat
dect o putere continental . Gorkov, la 70 de ani dup

Lacoste,nota:
,,Istoria a ar tat c Rusia nu ar fi reuit s i ocupe
loculntremarileputeri,f r oflot puternic .Oride

9
2

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

cteoriconduc toriiruiauneglijatfor elenavelale,s


auprodusnfrngerimilitareidegradarepolitic 46.

Gorkov poate fi
consideratpentruRusiaceacea
nsemnat Colbert pentru Fran a i

Mahan pentru America. Acesta a


reuit s conving factorii de
decizieaipoliticii sovietice c
doarconstruindoputeremaritim,
URSSvaputeadiscutadelaegal
laegalcuStateleUnite.Treizecide
ani mai trziu flota militar ,
comercial idepescuitoceanicrus acopereatoatem rile.

2.7 Evolu ia conceptului de PutereMaritim


n Romnia
Nu orice stat se poate bucura de ieire la mare sau
ocean. De asemenea, nuoricestatestenm sur s fructifice
ieirealamarei, nfinal, nuoricestatareoeconomiecares
ipermit s idezvolteoputere maritim.Romniaesteo ar
binecuvntat , cuieirelamare,bog iecetrebuie fructificat .

Puterea maritim a unui stat d greutate puterii na ionale n


ansambluinudoarcapacit iimilitareastatuluirespectiv.

Majoritateamarilorteoreticienimilitariceaustudiatevolu
ia i importan a domeniului naval n istorie vorbesc

46

SergheiGORCOV,TheSeapoweroftheState,Oxford,Pergamon

Press,1979

93

Adrian Filip
desprer zboaielenavalealeunorputerinavale atunci cndse refer
strictlar

zboiulpemareduscumijloacemilitare:nave,

submarine,avia ieambarcat .Cndvorbescdespreputerea, n


ansamblu,a statelor asupra m rii i ateritoriilorcarenconjoar m
rile i oceanele, precum i despre influen a concertat afor
elornavale,aindustrieinavale,

a tehnologiei

aplicate

domeniul maritim i al cercet rilor maritime, acetiavorbesc,de


fapt,despreputereamaritim (SeaPower).

evolu

iastudiilorromneti

legate

deteoria

naval , observ m,launmomentdat, o tendin de a inversa


semnifica ia celor doi termeni: putere naval i putere
maritim Navy Power iSea Power. Marinarii romni
nuaufostmaibunisaumair idectpoporuldincaref ceau
parte. Aa c i ei au pierdut timp i energie intelectual ,
pe luptedesemantic puterenaval vs.puteremaritim nloc
s se concentreze pe problemele esen iale ale dezvolt rii
efective a elementelor teoretice ale puterii maritime i a programelor
navale

att

de

necesare

Romniei

se

conectezelavalorileinterna ionalepentruadezvoltaacestvast

domeniu.
Una din explica ii ar putea fi i faptul c Marina
Romn san scutpe fluviuiabiadup alipirea Dobrogei la
patria mum, n urma R zboiului de Independen , a existat
oieirelamareianceputdezvoltareauneicontiin e

maritime.
AbialanceputulsecoluluialXXleasepoatespunec a
avut loc un reviriment na ional sus inut de o mare parte
a intelectualit ii romne pentru dezvoltarea unei marine na
ionalelamare.naceast perioad sauefectuatnumeroase studii
referitoare la posibilit ile de ap rare a coastelor,
9
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii
dezvoltarea porturilor maritime i schi e pentruconstruirea unei
marine care s corespund cerin elor ap r rii Romniei dinspre
mare i pe fluviu. Multe din studii sau f cut din ordinul
Regelui Carol I, care sa
integrareaDobrogeilarestul

sim

it

responsabil

de
ce

Romniei,cutoateaspectele

derivau din aceast alipire. Romnia a nceput un ambi ios

program naval multianual, pentru acoperirea deficitului de nave i


infrastructur maritim , care cuprindea achizi ii de
navemaritimeiconstruireaportuluiConstan a.Anul1898a
constituitmomentul nfiin rii Diviziei de Mare, primul pas
spre apari ia unei gndiri maritime a ofi erilor de marin
i spreracordarealavalorileculturiimaritimeinterna ionale.
nplaninterna ionalns ,pn lasfritulsecolului al
XIXlea,majoritatear zboaielor navale istorice ale omenirii se
consumaser deja,marilecuceriricolonialesefinalizaser de
multesecole,imperiilecareauap

rutpebazacuceririlor de

peste mri iaupierdutcoloniile,ns contiin apopoarelor


respectivear masprofundmarcat deleg turaindisolubil cu
marea,casurs aprosperit iistatului,denecesitateaexisten ei
puteriimaritimecaungarantalputeriina iunii.Poporulromn
era departe de a contientiza valoarea ieirii la Mareacea
mare.
Primul R zboi Mondial a g sit Romnia cu o marin
slabdezvoltat , nedotat ,incapabil de a executa misiuni de
aprare a litoralului maritim, aceast misiune urmnd s revin n
timpul

rzboiului,

flotei

ruse47,lucruruinospentru

ona

iunecareicuceriseindependen anurm cutreizecide

47

Ed.

GeorgePETRE,IonBITOLEANU,Tradi ii navale romneti,

Militar ,Bucureti,1991,p.188.
95

Adrian Filip

ani i care nu era n stare s i apere propriile grani


e, fiind nevoit s apelezelatutelauneiputeristr ine.
Planul de Campanie romn nu prevedea m suri de
utilizare a Marinei Militare dect pentru perioada de
nceputiMareleStatMajornuaveaunplannchegat
48

defolosireaacesteianlupt .

nacestecondi ii, nuseputeapuneproblemaexisten ei


conceptului deputeremaritimlanivelulconducerii
Romniei.
n perioada interbelic , situa ia se schimb
fundamental,prin intrarea n marin a unui valoros corp de
ofi eri care au absolvit coalanaval francez , german sau
englez , care au fost educa i n spiritul puterilor maritime
apusene,cuoputernic cultur am rii,careaun elesrolulpe
careMarinalpoateaveaasupradezvolt riisociet ii.
Anii interbelici constituie pentru Marina Romn o
perioad deefervescen intelectual ,ncaresauscrisunele din
cele mai str lucite studii pentru dezvoltarea unei puteri

maritime

48

romneti:
strategiadedezvoltareaMarinei;
importan am riipentruromni;
proiectepentrudezvoltareauneiMarineMilitare;

articole pentru crearea unei contiin e maritime a


poporului;
studiihidrograficepentruamplasareaporturilor;

articolepentrupromovareadezvolt riimarinei;

Idem,p.189.
9

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

1
studiidetacticafolosiriinlupt
adiferitelorarmedemarin ;
2
studiitehnicedemarin .
Se poate spune,
sepunbazele

nperioadainterbelic

conceptului de putere maritim

nRomnia.Aceast perioad a fost cea mai prolific etap


n studii legate de necesitatea cree rii unei culturi
maritime, a despre necesitatea integr rii conceptului de
putere maritimncadrulpoliticiiromneti.

n Conferin ele de marin i Aplica iuni de tactic


naval, din 1928, ale Comandorului Eugeniu Roca, acesta
dezvolttemeprecum:
1O doctrinanaval ;
2O programulnavalalRomniei;
3O ap rareacoastelor;
4O alegereaiorganizareaBazeiNavalelaMare;
5O transporturilemilitarepemare;
6O marea,rzboiulnavalidiferiteleluiaspecte.
Potfisesizate,nacestelucr ri,puternice influen eale
lucr rilorAmiraluluiLaureni49 iViceamiraluluiCastex50,ct
ialecoliiNavaleFranceze,pecare acetiaoabsolviser .
Comandorul Ioan B l nescu, Comandorul Eugeniu
Roca i Comandorul Horia Macellariu sunt figuri
proeminente ce au dezvoltat conceptul de putere maritim n
scrierileiconferin elepecareleau inutcudiferiteocazii, n
perioada interbelic i n ac iunile pe care leau ntreprins
,lacoalaNaval dinBrestFran a

50

Viceamiralul Raoul CASTEX (18781968

elorNavale

deNordistr

lucit

comandantalFor

profesordeistorienaval

istrategie,lacoalaNaval

din BrestFran

aiColegiuldeR

zboifrancez

97

Adrian Filip
pentrupreg tirileder zboipecareRomnialeaf cutnaintea
celeideadouaconflagra iimondialei pe timpul acesteia.

Sunt figuri marcante pentru Marina Romn , pentru


dezvoltarea strategiei maritime, a programelor navale romneti i
aconcep

iilor

de organizare

amarineina

ionale,

inndcontdeconcep iileexistentepeplaninterna ionalide


aplicarea tacticilor navale n Marina Romn . Lucr rile sau
teoriileacestorasuntaproapenecunoscutepentrucoalanaval
romneasc ,dinmotivecaracteristicepentruneamulnostru.

Studiideodeosebit inut tiin ific aparpublicaten

RevistaMarineidintrecareamintim:
,,Considera ii strategice
i
tactice asupra
submarinuluiLt.CdorGh.Niculescuian.1925;
,,Evolu ia ideilor asupra valoarei submarinului,
TacticasubmarinuluiComandorC.Buhholtzer
mart.1925;

,,Hidroaviaia i misiunea ei n rzboiul naval


Lt.Prosinagapr.1925;
,,Rolul i tactica torpiloarelor Lt.CdorAl.
Dumitrescumai1925;
,,Jocul de rzboiul naval Cpt.CdorVictorS.

iulie1925;
,,Cauzele pentru care rzboiul submarin dus de
Puterile Centrale, nu iaatinsscopul Lt.CdorA.
Bardescunov.1925;
,,PrincipiidetacticaArtilerieiCpt.CdorConst.
Alexandru1928;
,,Strategia Naval Lt.Cdor Horia Macellariu

dec. 1930 (studiu dup ,,Teorii Strategice, C. Am.

Castex);

9
8

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

1
,,Fundamentele ntrebuin rii Unit ilor n
lupt Cdor. Fioravanzo profesor de Art
Militar
Maritim de la Academia Naval Livorno
Recenziedezvoltat deCdor.Isb escudec.1930;

2
,,Strategia naval Lt. Cdor Horia
Macellariu,
1930.
n ,,Ofensiva i defensiva pe mare aComandorului
B l nescu, se poate distinge ncredereaacestuiantromarin
bineinstruit , cares fienm sur s sus in ac iuniofensive
pentruob inereavictorieichiarinfa auneiflotesuperioare:

Estejustc noinuputemurm ricaobiectivprincipal


anihilarea sau distrugerea unei flote mult superioare nou
,darnuputemrenun

adeancercantrebuin

area

intensiv aarmelorofensivepentruaproducecelemai

maripierderiadversaruluiideaicontestauzul m
rii.
Cu ct este o marin
mai mic , cu att trebuie s se
preg
teasc i s se antreneze astfel, ca fiecare din
unit
is fiectmaiofensiv .Ceeacetrebuies fie
ofensive,
nusunt armele prinnaturalor,
ci
51
.
ntrebuin areacelised nlupt
Comandorul B l nescu, n Flota de mare, datoria
neamului nostru, face o analiz a atitudinii
neamuluiromnescvizavideputereamaritim:

51

CdorIoanB L NESCU,Ofensiva i defensiva pe mare,RevistaMarinei,

Tipografiageniului(Cotroceni),AnulIV,Nr.4,Bucureti,Dec.
1929,p.9.

99

Adrian Filip

n scurt, atitudineaneamuluinostrufa dendatoririle


celearedeaseinteresademareis vedemdac am
f cuttotceiacetrebuepentruafolosiMarea,ntoate
domeniile,fa cudarurilepecarenaturaneah r zit,
de a dispune de un litoral att de ntins fluvial
i maritim i fa de situa iunea superioar ce avem
pe Dun re,peMareaNeagr ilaStrmtori 52.
n aceeai perioad , Lt. Cdor Horia Macellariu, n
53

lucrarea OrganizareaMarineiMilitareFranceze , analizeaz lungul


proces

de

reorganizare

modernizare

marineifranceze(nceputn1882ifinalizatn1928),nurma c
ruiafacepropuneriasupradirec

ieidedezvoltareaMarinei

Romne i scoate n eviden necesitatea mp r irii sarcinilor


unui Comandament, n cele de "conducere opera ional" i
"conducereadministrativ".Eleviden iaz faptul c pentrubuna func
ionare a unei Marine este necesar diferen ierea sarcinilor de
"conducereopera ional"decelede"conducereadministrativ".

Comandamentul For ei Navale, destinat ac iunei de


larg, trebuie constituit din unit i diverse de: suprafa ,
submarine i aeriene, posednd fiecare posibilit i mai
mici sau mai mari de via autonom . Misiunea esen ial
a acestora este prepararea i
52

CdorIoanB L NESCU,Flotademare,datorianeamului
nostru,
RevistaMarinei,sept.1929,AnulIV,Nr.3,Tipografiageniului
(Cotroceni),Bucureti,p.7.
53

Lt.CdorHoriaMACELLARIU,OrganizareaMarineiMilitarea

Franceze,RevistaMarinei,feb.1930,AnulV,Nr.1,Tipografiageniului
(Cotroceni),Bucureti,p.34.

100

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

conducereaopera iunilor,punereanstaredefunc
iune
afor
elor.ntre
inereaestef
cut
deservicii,carenu in deComandamentulFor
eiNavale cideConducerea Administrativ .

54

Concep ia de "Comand Control" n Armata


Romniei, ap rut la 77 de ani de la studiul lui
Macellariu, reitereaz necesitateascind riicelordou
sarcini:opera ional deceaadministrativ .
n paralel cu studiile privind necesitatea cre rii
unei puterimaritime, n lucr rile anilor 19231932aparample
lucr ri despre necesitatea dezvolt rii flotei comerciale
prin achizi iidenavenoipropulsatedemotoarediesel55.
Toateacestestudiidemonstreaz

nceputuluneieren
riiputerii maritime

caresepuneaubazeleteoreticealedezvolt

romneti. Se ajunsese la masa critic de studii n domeniul


naval, scrise de un num r impresionant de ofi eri de marin ,
careputeaducelaschimb

rinplanulpoliticiinavaleromne.

Astfel nct,ntrunorizontmediudetimp,Romnia s sepoat pozi


ionacaputeremaritim

regional

,dup

demararea

unuiprogramnavalcoerent,multpromisdeclasapolitic .

Aceast perioad poate fi asimilat Romnieiinterbelice


cuperioadadinAmerica,unde studiile i prelegerile lui Alfred
Mahan

puneau

bazele

unei

schimb

ri

fundamentaleasupraroluluipoliticiinavaleamericanenlume
i,dinacelmoment, asupraroluluiAmericiinlume.

Lt.CdorHoriaMACELLARIU,Operecitate,p.38.
55
Of.mecanicIVelciuE.,Avantajele realizate de o nav de comer,

RevistaMarineiNr.3iunie1928,Tipografiageniului,Bucureti,p.74.

10
1

Adrian Filip

CeadeaDouaConflagra ieMondial ag sitdinnouMarina


Romn

nedotat

pentruncepereaunui

ineechipat

zboi,darcuuncorpdeofi eribinepreg ti icare, al turide


flota german dislocat n Marea Neagr , ia ndeplinit n mod
admirabilmisiunea.Sauexecutatmisiunideprotec ieaconvoaielor
maritime pentru

asigurarea

efortului

de

zboi

misiunideminarepentruap rarealitoraluluidelaSulinapn
laabla,sa planificat iexecutat "Opera iunea 60.000" i,de
asemenea, sau executat misiunidesupraveghereamic rilor
inamicului,cusubmarineleromneti.

Experien a celui deal Doilea R zboi Mondial


i a ofi erilor romni nu amaiputut fi fructificat
pentru genera iileurm toare,pentruc marina a fost
decapitat prin ordine sovietice iromneti, cei mai
valoroi ofi eriiamirali ajungnd n puc rii sau, n
cel mai bun caz,fiindtrecu i nrezerv , f r vreun
drept de a preda n institu ii militare de nv mnt.

10
2

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

MOTO:
,,Studiul aciunii Puterii
Maritime de-a lungul secolelor a
demonstrat c m rile i oceanele
lumii au fost i sunt c i de
civilizare i st pnire a lumii.,,
Stevens William Oliver
Capitolul3

INFLUEN A PUTERIIMARITIMEASUPRA
DEZVOLT RIISTATELOR
Marea,bog iileacesteiaiposibilit ile demicarepe
careaceastalepunela dispozi ie, au dus la dezvoltarea i

r spndireaaccelerat aculturilormaritimenistorie.
Statele cu ieire la mare care au acordat importan
puterii maritime auavutdectigat,ndetrimentulcelorcare
nuau f cutacestlucru.Suntdou fapteverificabilenntreaga
istorieaumanit ii.

3.1.Influen acontiin eimaritimeasupraevolu iei


statelor
,,Rolul puterii maritime n civiliza ie este n nsi
defini ia civiliza iei.56

56

Cdor.IoanBlnescuConferin intitulat Puterea maritim ca factor


de civiliza ie i de aprare na ional. inut la Liga Naval Romn ,
1928.

10
3

Adrian Filip

Contiin a maritim este elementul de baz al cre


rii unei puteri maritime, care s d inuie peste secole, fiind
elementuldelacaretrebuieplecatnaceast construc ie.
Unstatputernicpoates iconstruiasc , la un anumit
moment istoric, o marin comercial , o flot , mpreun cu
toat infrastructura aferent . Dar dac toate acestea nu
sunt sus inute de o contiin maritim a poporului respectiv,
putereamaritimsevadegrada,n momentul n care unconduc
tor de stat sau o pleiad de conduc tori nu va mai
acordaaten iem rii.Suntdestuleexemplenistorie,ncare,
petimpuldomnieiunuiregesaump rat,statuliapierdutstatutulde
mareputeremaritim,devenindunstatlacheremul
rilordinjur,careiauconfiscatcoloniiledepestem ri,iau
blocatieirealamareiprinaceasta, comer ulliberpemare,

lautransformatnstatdemnaadoua.
Unele state iau schimbat "pozi ia" n ierarhia
mondial , printrecereadelao concep ie continental lao concep ie
maritim , n politica lor intern i interna ional .
Exemplul cel mai concludent este cel al Statelor Unite, la
sfritulsecoluluialXIXleai nceputulsecoluluial XXlea,
cndautrecutdelaoconcep iecontinental launamaritim .

SUA iauschimbatmoduldeabordareaproblemelorde politic


interna ional , a elementelor puterii statului ia reprioritizat
obiectivele

statale

petermenmediuilung,lund

nseriosoportunit ilem riiiaelementelorlegatedeaceasta.


Au trecut de la politica dezvolt rii n interiorul grani elor,
la politicadezvolt riilanivelmondialprinexpansiunemaritim.
Au trecut de la dezvoltarea limitat a gndirii n interiorul

"gardurilor"la o gndire expansionist dinpunctdevedere


10
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

politic, economic i militar, care s satisfac cerin


ele de bun stareapoporuluiamerican.
Dezvoltarea unei contiin e maritime, n majoritatea
statelormaritimea fost favorizat deaufostfavorizaredepozi
iageografic .Aceastaavenitdelasinepentrupopula iile
statelorinsularesaupeninsulareiafostconstruit,nstatele

continentale.
ncondi iilencaremajoritateagrani elorsuntpeuscat
sau deschiderea la mare se face prin oceanesaum ringhe ate,
dezvoltarea unei puteri maritime este mai dificil . n aceste
condi ii, marea majoritate a popula iei are ndeletniciristrict legate
de uscat, fiind aproape imposibil ca acel popor s i
dezvolteocontiin maritim . Rusiaesteuncaztipicpentru

acestexemplu.
Esteimposibilcaunpopors aib alt contiin dect
continental , n condi iile n care acestanuvalorific saunu
1 comer pemare;
2 economiemaritim ;
3 exploat rimarine;
4 pescuitindustrial;
5 construc iinavale;
6 teritoriidepestem ri
colonii, dincares aduc bog ii.

n general,popoareleinsulare i peninsulare au contientizat c f r


o deschidere peste m ri c tre celelalte civiliza ii,acestea sunt sortite
stagn rii, dac nu,chiar dispari iei. Cele care nu au c utat noi teritorii,
pentruareposibilitateasvalorificebogiileioportunitilemrii:

schimburicomercialesauterenurimaifertile,ct i pentru
10
5

Adrian Filip

ob inereadeprofituricueforturiminime, dincolode
apelecare lenconjurau,aur masnurm .
Pentrustatelecontinentale,schimbareaconcep ieinus
af cutdelasine,ciafostimpus deconduc tori sau de
clasa politic , dac acetia au n eles c pot valorifica mai
uor bog iilem riisauteritoriilor depestem ri. A fost
primulpas nevolu iaunuipoporspreocontiin maritim .
Contiin amaritim este elementuldecoagularea
unei puterimaritimepestesecole.

3.2.Influen aputeriimaritimeasupra evolu iei


statelor
Puterea maritim afostntotdeaunaofor vital
,carea ridicat na iunile, a marcat evolu ia general
a civiliza iilor sauaduslapr buirealor.
Mareainfluen eaz nmodcovritorvia aamaimult
de 50% din popula ia globului. Dup aezarea grani elor
continentale, statele dezvoltate au pornit goana dup exploatarea
resurselor submarine pentru a acoperi cerin ele economiei
urm torilor 2030 de ani. n contrapartid ,statele micincearc
dinr

sputeris

iprezerverezervelesubmarine

pecarenusuntnm sur s leexploatezenprezent.


Esteinteresantdenotatc , nntreagaistorie,pozi iile

insularealeunorstatenuauduslaizolareaacestora,ci,dincontr ,
leauajutatnr spndireapropriei culturi pe coastele m
rilor,cumaimarevitez dectciviliza iilecontinentale.Se
potdamultipleexemplele:civiliza iacretan ,fenician ,greac
antic ,spaniol ,portughez ,englez .
10
6

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

Faptul c limba englez este, la ora actual ceamai


utilizat pe glob, demonstreaz superioritatea vitezei de
propagareauneiculturiinsulareasuprauneiacontinentale,
cumarficeafrancez , cucareafostnpermanent competi
ie.

n istorie sau ntlnit state mici i medii,precum


Spania i Portugalia care, datorit puterii maritime pe
care o de ineau la un moment dat, au ajuns s st
pneasc ,fiecare, ctejum tatedincoloniileglobului.
Istoria demonstreaz c Anglia, Fran a, Olanda,
Japonia, Spania, Portugalia, Grecia, Turcia, popoarele mediteraneene,
n general, au avut perioade de nflorire deosebit n
epoca n care au cucerit, explorat, exploatat i
fructificat,posibilit ilem riiiteritoriiloradiacentem rii.
Reversul se observ n exemplul Chinei antice: atta
vremectconduc toriieiauavut ca scop s ias dingrani ele
clasice i s exploreze alte zone, s intre n contact cu alte

civiliza ii,sadezvoltat, fiind un element de referin pentru


perioada istoric respectiv . Dup schimbarea radical a
politiciistatului i trecerea laoconcep ie continental i
ruperea oric ror leg turicu exteriorul,aceastaa avut o
stagnaredesutedeani.
Fran a, Spania i Portugalia auavutperioadede nflorire
n secolele n care aveau flote puternice cu care i
permiteaus exploreze, anexezeiexploateze teritorii noi. Ele
audec zutsaunuaumaiavutcapacitateadeaficonsiderate
puteri europene deprimrang,nmomentulncarenuaumai
acordataten iesus ineriiflotelorsauiau concentrat eforturile
spredezvoltareacapabilit ilorterestre.

AmiralulLacostescria:

107

Adrian Filip
,,Angliaadevenitcelmaicomercialstatdinlume, navele ei
nconjoar cu miile globul, iar flota ei de r zboi nea
silit

ne

men

inem

navele

blocate

porturipentruanulesupuneuneinfrngeriruinoase.
i toate acestea pentru c Fran a a ntors spatele
destinului ei maritim pentru a ne angaja n aventuri

continentaledezastruoase,,57
Dinperspectiv istoric , economic , militar sau
politic
,leg
turadintreputereamaritim
iputereaeconomic esteevident .
Statele cu o concep ie maritim asupra dezvolt rii
au

avutunapetitcontinuundescoperireadenoiteritorii,

pentrua aduce de acolo bog ii. Nu au f cut acest lucru


dect n interesul statului/regelui care i trimitea. Au avut
n permanen setea de a cunoate i supune noi teritorii.
n perioadamarilordescoperiri, Spania i Portugalia, Anglia i
Fran aauavutodezvoltaref r precedent. Dac primeledou
aurenun at sauaufostobligates renun elastatutuldemare
putere maritim,AngliaiFran a iaumen inutaceststatut,
iarpozi iaacestoranierarhiamondial estealta.
Portughezii, cuopopula iede1,5milioanedelocuitori,
erausimultannAmericadeSud,Japonia,Thailanda,Filipine,

arhipelagulSulawesi,insulelePapua,capulBuneiSperan e,n

Madagascar,precum i n nenum rate locuri ale rmului


africaniarhipelagulindonezian.Ei deveniser attdeboga i,
nct unpretendentlacoroanaPortugalieia ezitat s ofere

57

PierreLACOSTE,Strategia naval n epoca modern,Paris,1978

108

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

CatherineideMedici,nschimbulajutoruluiFran
ei,oinfim parteaimensuluiimperiuportughez:Brazilia.
Estedoarunexempludinlungaserieaistoriei,carene
demonstreaz ce bog ie leaadusstatelordezvoltareaunei
puterimaritimepusenslujba rii.
Vecinalor,Spania, alt puteremaritim avremii,aintrat
n cursa cuceririlor teritoriale imediat dup portughezi,dep
indui n scurt timp. La sfritul secolului al XVlea,
spaniolii sunt st pnii Mediteranei Occidentale. Rivalitatea
dintreSpaniaiPortugaliaseinstaleaz imediat,astfelnct se
apeleaz la Pap AlexandrualVIleacarei va favorizaara
de origine. Acesta trage linie imaginar ntre poli, i
decidec totp mntuldescoperitlavestdeaceast linievafi
alspaniolilor,iarceldescoperitlaest,alportughezilor.Esteunexemplu
pu

in hilar, dar, n

tor,

al

moduluicumsejudecauintereselenacelevremuri.Celedou

state

vor

aduce

acelai

valori

timp

cutremur

incomensurabile

din

inuturile

descoperite, care le va da un avnt deosebit pentru secolele


viitoare,comparativcualte state sau popoare, care au r mas

ntregrani elelorcontinentale.
n Mediterana se ridic o nou putere, cea a turcilor,
care progreseaz continuu de la c derea Constantinopolului

(1453).
Imperiul Otoman preia prin lupt puterea genovezilor
nMareaNeagr .Eicontroleaz strmtoarea Otranoipornesc r
zboimpotrivaSpaniei,avndunamiraldeosebitnpersoana

lui KhadirenDin, mai cunoscut sub numele de Barbarosa


sau Barb Roie. Acesta supune coastele africane,
pune st pnirepeAlger,MareaRoie i Yemen. Pn
n1570 turcii otomanidomin Mediterana.
10

Adrian Filip

DespreSpaniasfrituluidesecolal XVlea, se spunea


c ,,niciodat o na iune nu a dominat un imperiu att de vast, nici
de o asemenea bog ie58. n Spania,CarolQuintul construiete
cea maimareputeremaritim pentruacele timpuri.Acestatia c
flota este legat indispensabil deexisten a imperiului, f
cnd tot posibilul s o dezvolte i s aduc
nfrunteaeipecelmaibunamiralallumii, pe marele
Doria, reuindastfel s i dezvolte imperiul. Succesorul s u,
FilipalIIlea, n 1580, ntro iner ie a istoriei, reuete s
nfrng Portugalia is o adauge la coroana sa. Altfel spus,
suveranul spaniol reuete, datorit puterii maritime de care
dispunea,s reuneasc subaceeaicoroan ,undubluimperiu
mondial:alSpanieicuceritoareialPortugalieicucerite.
TotnSpaniaaceluiaiFilipalIIlea, se poate vedea i
reversul medaliei: pr buireaunuiimperiudatorit distrugerii
puteriinavaledec trepropriuls umonarh.Dup unsecolde
prosperitateibog ieob inutedatorit aten ieipecareregiiau
acordatoflotei,totulncepes sedegradeze.Regele Filip al II
leanuaacordatnicioncredereamiralilors i,comandan iai

floteiSpaniei.Nuaapreciatserviciilemarinei,desconsiderndule.
Timpde43deaniesteinertlacererile amiralilor de a men ine
flotele la nivelul statelor concurente, astfelnct,
nfinalreuetes ngroape"Invincibila Armad".

Unistoricspaniolvedeunsimboln,,superioritateamaritim
a Spaniei, nmormntat de un rege insensibil la obliga iile
maritimealeSpaniei59. Dup pierdereaputeriimaritime,
Spania va fi umilit f r mare efort de flota englez , care

58

AmiralBAJOT,JeanSAVANT,Histoiredelamarinemondiale,Ed
Hachette,1983,p.
121.59Ibidem.,p.65

110

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

nfrnge flota spaniol i jefuiete majoritatea porturilor

spaniole.
Unimperiuuriasapr buit pn laurm ,darexist
cteva lucruri care nu vor muri niciodat : grandoarea
serviciilor aduse de puterea maritim celor dou state i
civiliza iei mondiale. Deasupra tuturor se situeaz cei
trei comandan ideescadre:Magellan, Vasco da Gama
iColumb.

Experien a Spaniei arat ce nseamn s nu


acorzi
aten ieputeriimaritime.
Statele lumii au fost ntro continu competi ie.
Secolele XVXVIaufostsecolelemarilordescoperiri.Pecnd
Fran aiAngliaseepuizaur zboinduse timpdeosut deani,
marinariiiberici,mpinidemotivediverse precum dorin ade
evanghelizare, setea de aur i de mirodenii se lanseaz n
descoperirea,saumaiexact,nredescoperirealumii.
n secolul alXVIlea, Fran a ncearc s dezvolte o flot
dup modelul englez, dar nu poate duce la bun sfrit
acestdezideratdincauzainsularilor,carenuvoiaus

mpart

putereamaritimcunimeni,aac vordeclarar zboiFran ei

ivordistrugepn igermeniidezvolt riiuneiviitoareflote


galice, pentruanuaveaunconcurentlamp r ireabog iilor
Lumii Noi. n acelai timp, r zboiul civil va ruina toate
porturilefranceze,ridicatenvedereaconstruiriiuneiflote.
CardinalulRichelieurealizeaz c Fran apoatedeveni
oputeredoardac reuetes construiasc oputeremaritim .
n 1626, acesta i scrie comandantului escadreidinLaunay

Razilly:
Oricine este st pnul m rii are o mare putere pe

p mnt.Privi iregeleSpaniei.Dup ceacuceritmarea,


11
1

Adrian Filip

el are attea regate cucerite, c soarele nu


apune niciodat pep mnturilesale60.
Richelieuconcepeunplanpentrudezvoltareaputeriimaritime
a Fran ei, acordnd aten ie tuturor componenteloracesteia:
dezvolt porturi, construiete diguri, dezvolt comer ul
maritim prin nfiin area unorcompanii,cumarfi, spreexemplu,
Rouen,

cucarevreas

colonizezeCanada,

Montmorency, cuajutorulc

reiadoretes

fac

sau Flota
comer

curegiunisituatedincolodeCapulBuneiSperan e,precumi
multe alte companii cu care urm rete colonizarea i
dezvoltareacomer uluimaritimcunoilecolonii.
Flotele franceze reuesc s scufunde grup ri navale
spaniole i s le confite acestora convoaiele i p r i din

colonii.
Dup
laflot

moarteaCardinalului,Fran

aintoarceochiide

iireiadeprinderilesalecontinentale.R

uscatir

zboiulcivilacapareaz

zboaielepe

resurselevistieriei, iar flotei

nuisemaid aten ie.nscurttimp, Fran apierdeceactigat pe


timpul lui Richelieu, iar dincoloniinusemaintorcbog ii pentru
umplerea visteriei i reluarea procesului de cretere a puterii
maritime,cares duc lacretereaputeriiFran ei.
riledeJossuntunaltexempludestates

racecares

audezvoltatnmoddeosebitdinexploatarearesurselorm rii.

Oamenii m rii au dus rile de Jos la independen fa de


Spania.Spania,camareputeremaritim,trebuia nvins pe
mare, cu propriile arme. rile de Jos, ri f r lemn i f r
p duri, auconstruitceamaimareflot avremii,ncadrat cu

60

AmiralBajot,Opere.citate,p.121

112

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii
pescari,transforma inlupt toripentruindependen .Acetia au
reuit s ob in victoria asupra Spaniei. Ca o r zbunare a sor
ii,

n1597,cndspanioliivors

irefac

flota,vortrebui

cumperedou zecidegalioanedin riledeJos.

ncepnd cu mijlocul secolului alXVlea, pn n


secolulalXVIIlea,ProvinciileUnitecumeraudenumite rile de Jos
n anii 15811794audevenitomareputere maritim i economic ,
dep it doar de Anglia. Olandezii, buni navigatori, pescari i
comercian i au tiut s i creeze o putere maritim pe care s
o foloseasc pentru prosperitatea societ ii.20%dinpopula
ieseocupacupescuituldehering,
aducndunvenitde8milioanedefrancianualdinvanzareaa

300.000tonedepetes rat.
Floatacomercial

aOlandeinum

ra10.000denave,

168.000 de marinari, ntre innd 260.000 de locuitori.


Ea luase n st pnire cea mai mare parte a
transporturilor de m rfuri dintre America i Spania a
adus aceleai servicii pentru porturile franceze i a
ntre inutuntraficimportantde36.000defranci.

61

Olanda reuete s devin adouaputeremaritim a


Europei,dup
Anglia.Mareaafostfolosit
dec
treolandezi pentru ai extinde comer ul maritim la
cote nemaintlnite. Este un exemplu tipic pentru o
ar mic , f r resurse,care reuetes icreezeoputere
maritim cuajutorulc reias se dezvolte ca stat i s
ocupeunuldinprimelelocurinierarhiamondial .

61

AlfredThayerMAHAN,Operecitate,p.71

11
3

Adrian Filip

Anglia aacordatnpermanen o aten iesporit puterii


maritime pentru ap rarea Imperiului i dezvoltarea sa
economic , lasfritulr zboaielornapoleoniene fiind cel mai
dezvoltstat,dinpunctdevederealproduc
ieiindustrialeial comer ului.
La sfritul secolului al XIXlea, Imperiul Britanic
controlaunsfertdincomer ulmondial, inndladistan , prin
intermediulflotei, orice preten ie din partea rivalilor. ntreg
comer ul s u se desf ura pe calea m rii,datorit unei
puternice flote comerciale, care transporta tot ce putea produce
unstatlanceputulereiindustriale.Factoruldemultiplicarea
ctigurilor era deosebit de mare, ntruct se exportau
produseleuneisociet iindustrialecarefunc ionadinplin unor societ
iagraref r capacit ideproduc ie.Comer ulmaritim micora
efectiv

distan

ele

timpul

circuitului

comercial

productivntreproduc toricoloniiiinvers.
Dup ncheiereaR zboiuluideSecesiune(18611865) iar
zboiuluifrancogermandin1870,MareaBritanie,Fran a
i Germania au o dezvoltare industrial exponen ial , ntrnd
ntro formidabil competi ie bazat pe accesul direct la
surseledec rbuneio elcareputeaufiimportate iexportate

ncantit ilenecesaresus ineriiindustriei,doarpecaleam rii.


Germania, avnd un domeniu colonial mai restrns, i
securizeaz rutelecomercialepecareseaprovizionacumaterii

primeipie elededesfacere.
Celelaltena iuniaurealizatc singuraposibilitatedea
sedezvolta i ai asigura prosperitatea depinde de m rirea
capacit ilor comerciale maritime. n acelai timp cu m rirea
capacit ilor de produc ie, se acord o aten ie deosebit
controlului zonelor bogate n resurse i ob inerea unor
11
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

privilegii de exploatare, n paralelcudezvoltareaunei


flote comercialeproprii, care s navige sub protec ia
unei flotede r zboi.
Acesteasuntdoarscurtecrmpeiedinistoriaimperiilor
sau statelor, care scot n eviden faptul c suveranii sau
guvernelecareaufostnstares ridice o putere maritim au
crescut puterea politic i economic a imperiului/statului

respectiv, au adus prosperitate pentru poporul lor secole dea


rndul,dar, n momentul n care au neglijat existen a
puterii maritime,aupusnpericolchiarexistenastatului.

3.3Influen aconceptuluideputeremaritimasupra
dezvolt riieconomiei
Unexempluconcludentpentruefectelede ineriiputerii
maritimeasupradezvolt riiunuistatesteMareaBritanie.
,,ntre 1820 i 1890, Marea Britanie a fost de departe
cel mai bogat stat dinEuropa. n aceste apte decenii
nuacontrolatniciodat

maipu

inde45%dinbog

ia

marilorputeri,iarnceledou deceniidemijloc(1840

1860) a de inut aproape 70%. Nici o dat un stat


european nu sa bucurat vreodat de un asemenea
avantajasupracompetitorilors i.npofidaavu ieisale
Marea Britanie nu a dezvoltat o for militar care
s constituieoamenin arelaadresacelorlalteputeri62.

62

JohnJ.Mearsheimer,Tragedia politicii de for realismul ofensiv i


luptapentruputere,EdituraAntetXXPress,2003,p.60.

11
5

Adrian Filip

Totui, n condi iile acestea, Marea Britanie nu a


inten ionatniciodat s cucereasc Europa,pentruc arfiavut
oimens problem cuproiectareafor eipesteCanalulMnecii

imen inereacuceririlorsalentimp.
Criticiiauacuzatconceptuldeputeremaritimngeneral i
pe Mahan n mod special, ca fiind un str mo al
imperialismului.Dar,n confuzia de a interpreta scrierile lui
Mahan, pu ini au profitat cu adev rat de cuvintele lui Sir

WalterRaleigh:
Oricine controleaz marea, conduce comer ul; cei
ce conduc comer ul lumii, conduc na iunea lor i
lumea spreprosperitateinconsecin conduclumea."
Ceicarearg sicuvintele luiRaleighexageratepentru
realitateasistemuluiactualartrebuis ianconsiderareefectul

1
70 % din suprafa a p mntului, este
acoperit de mare. Omul nu poate tr i n
mare, dar poate tr ifoartebineexploatndo;
2
90 % din volumul comer ului interna
ional se desf oar peap ;
1
majoritateaoraelorlumiiipopula ia urban seafl cu mu lativ alcelorp atru realiti:

la o distan de maxim 200 km de litorali marile

1
Dreptulinterna ional prevede:,,libertateade
aaccedelamare;,,libertatea de naviga ie;
,,dreptul la trecere inofensiv prin apele teritoriale ale
unui stat, pe careorice na iune o poate
folosi

fluvii;

11

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

pentru scopuri comerciale sau de ap rare, f


r nc lcareasuveranit iialtuistat.
Aceste realit i au r mas
constante pe tot parcursul
secoluluitrecutipars r mn
la fel i n viitor. n acest
context,esteevidentc m rilei
oceanelelumiiaufostdintotdeauna
un
factor
major
n
dezvoltarea uman , cultural ,
economic iindustrial .

HalfordMackinderiaf cutcunoscut primaform


a teoriei sale geopolitice n ,,TheGeographicalPivotof
History.Conformacestuia,
,,istoria uman sa desf urat sub determinarea unui
conflictrecurentntrepopoarelesituatenariileterestre
iceleaezatenzonelecostiere.

63

Mackinderaf cutdou remarcidemareimportan :

,,odat cu epoca columbian i postcolumbian


(de dup marile descoperiri geografice),
puterile maritime se situaser ntro pozi ie
superioar fa de cele continentale.64

63

HalfordMackinder,Operecitate

64

HalfordMackinder,Operecitate

11
7

Adrian Filip

Elementul care le avantajase pe primele fusese circula ia


nestingherit n spa iile maritime. n acel context nou,
Anglia pierdea beneficiile exteriorit ii sale fa de Europa
i chiar Eurasia, fiind racordat direct la evolu iile
continentaleiparteintegrant aacestora.Solu iarecomandat
deMackinderindica,,pstrarea centurii perifericeeurasiatice

n posesia i sub controlul Puterilor Maritime65.


ContemporancuHalfordJ.Mackinder,AmiralulAlfredT.
Mahaniaconstruitpropriulmodeldeanaliz geopolitic,pe

bazaunorpostulate.
Unelementdeosebitdeconcludentnsus

inereateoriei

salenfa ana iuniiamericaneafostleg turaombilical dintre


economiaStatelor Unite i comer ul interna ional pe mare i

protec iaacestuiadec treofor naval puternic .


Dac Mahan nu iar fi bazat teoria pe leg tura dintre
posibilitatea unei prosperit i viitoare a poporului american,
dezvoltarea comer ului pe mare, exportul produc iei
excedentare a unei economii n cretere spectaculoas i
protec iaacestoradec trefor elenavaleamericane,cares i
poat proiectafor aacolounde intereseleAmericiiocer,teoria sa
nu ar fi fost sus inut de pragmatismul american al
clasei

politiceavremii.
Pentru Mahan, instrumentulpoliticiiestecomer ul.Ela
descris n mod curent puterea maritim n termeni i
caracteristici care se ncadreaz , cu preponderen , n afara

domeniuluimilitar.
Mahanaplecatdelaonecesitateeconomic spreuna

65

HalfordMackinder:TheGeographicalPivotofHistory

11
8

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii
militar inuinvers.Ac iuneamilitar trebuias oferecondi ii
prielnicepentrudezvoltareauneiciviliza

iicomercialelascar

planetar . Ideile sale au fost preluate, n general, din teoria


darwinismului social, cu o oarecare influen i circula ie n
epoc :lumeaesteolupt ,luptaesteesen avie iiiarela iilor
dintre popoarele lumii; civiliza ia european i sora sa
american sunt superioare altora, ceea ce le d dreptul la
expansiuneiaudatoriadeaconvertipopoareleinferioare.

Ca i n cazul lui Mackinder, ideile i scenariile


geopolitice ale amiralului nau r mas f r ecou n ac iunea
politic .Relevant nacestsensesteafirma ia, pu inexagerat

asecretaruluidestatalStatelorUnite,H.L.Stimson:Neptuneste
Dumnezeul, Mahan profetul su, iar marina SUA singura biseric
adevrat..., dar care reflect efectul cu care au penetrat
teoriileluiMahan zona politic a vremii. Unaltexemplual
uneigndirilanivelglobalesteicerereaadresat de F.D.
Roosevelt americanilor, de a privi hartalumiintregiinu
numaipeceacarereprezint teritoriulamerican.
Putereamaritima fost i este un multiplicator al
puterii economice.nacelaitimp, putereaeconomic este, la
rndul ei, un element de baz pentru dezvoltarea puterii

maritime.
Secolul al XIXlea aadusodat curevolu iaindustrial
i cea din domeniul armamentului, o cretere a puterilor
maritimeprinmultiplicarea comer ului maritim i a flotei de
r zboi, care trebuia s o protejeze. n anul 1800,totalul m
rfurilor transportate pe calea m rii era n valoare de

1.500.000.000 USD, n1850, ajunsese la 4.000.000.000 USD,


ca n 1950, volumul comer ului maritim s ajung la
24.000.000.000 USD. Cu alte cuvinte, n perioada n care
11
9

Adrian Filip

popula iamondial nuacrescutmaimultdetrei ori, cantitatea


de m rfuri vehiculat pe ap a crescut de 16 ori. Aceast
cretere spectaculoas a comer ului maritim a ncurajat
exportulproduc iei manufacturiere, a o elului i c rbunelui,
toateacesteaf cndusecuajutorulnavelorcuaburi.

StateleUnitede la sfritul secolului alXIXlease


aflau ntro autoizolare cvasitotal , concentrnduse pe
problemeleinterne,f
r
adavreoimportan
pozi
ieipecareo ausauarputeao avea n lume. Problema
ap r rii Americiidinspre mare era tratat la fel cum
trata aceeai problem , Romniaanilor70.
Pn la punerea n practic a teoriei mahaniene
(nceputul secolului XX), construirea unei flote cu alt
destina iedectceadeap rareacoasteloreraconsiderat
de americani un nonsens. Aceeai concep ie sa v zut i
n proiectarea Marinei Romne i a marineloraltor state f
r voca iemaritim ,delasfritulsecoluluialXXlea.

AbiateoriileluiMahanreferitoarelaconceptuldeputere
maritim aufostnm sur s schimbepozi iastatului
american i a societ ii americane n lume i, prin
aceasta,
ntreaga structur de putere a lumii. Meritul modific rii
politicii navale americane nu este atribuit numai lui Mahan,
deoarecestudiileluiaufostf cutepublicentrunmomentn
careeraundeplinitetoatecondi iileistorice,politice,militare,
economice i diplomatice pentru ca America s i schimbe
attpoliticanaval ,ctipoliticaextern .

Oamenii politici erau preg ti i pentru o asemenea


schimbare.TeorialuiMahanafostimpulsulnecesarpentru
12

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii
66

transformarea obscurit ii n lumin , a fost evenimentul pe


careomareparteaclaseipoliticelateptapentruaschimba
pozi ia Americii n lume. n oricare alt moment istoric ar fi
ap rutaceast teorie,foarteprobabilc influen aeiarfifost
minim , sau ar fi avut acelai efect ca i scrierile de nalt
inut aofi erilordemarin romnidinperioadainterbelic .

TheodoreRoosvelt,dup studierea c r ii lui Alfred


Thayer Mahan, Influen a Puterii Maritime asupra istoriei 1660
1783,publicat n 1890, a consideratocafiindolucrare de
referin

pentru

proiectarea

politicii

navale

Americiipentruurm toareledecenii.TeorialuiMahana scos n


eviden o realitate de fapt i a aduso n prim planul
priorit ilor politicii americane, pentru a deveni politic de

stat. Prin modificarea politicii sale navale, Statele Unite au


devenitoputeremaritimdeprimrang,impulsionnd toate
domeniile vie ii politice, economice, sociale i militare.
Prin aceasta, aieitdinizolareasaconfortabil , protejat
dedou oceane,ajungnd,n mai pu in de un secol,
singurasuperputeremondial .
Controlulm riloresteunfactoristoriccarenufusese
niciodat estimatiinterpretatlaadev ratavaloare67.

TeorialuiMahan a stat la baza schimb rii pozi iei


StatelorUnitenlume iaschimb riilavrf,ntoatemarile
state,aconcep ieiprivindrolulputeriimaritimenlume.

66

MariusHanganu,Prefa a la traducerea lucrrii ,,Influen a


Puterii
Maritimeasupraistoriei,deAlfredThayerMahan

67

AlfredThayerMahan,Op.Cit.,p.5

12
1

Adrian Filip

3.4 Influen aputerilormaritimeasupra situa


iei

geopoliticedealungulistoriei
CongresmanulamericanBobWilsonafirma,n1972:
Petrolul,petele,naveledelupt ,avoca ii,oameniide
tiin , inginerii i amiralii constituie un amalgam
straniu,ns numitorullorcomunestemarea.

Aceastareprezint o alt form de enumerarea


elementelorputeriimaritimecare,dealungultimpului,aavut
omareimportan asuprasitua ieigeopolitice.
Spania,Portugalia i Fran a au fost state care
n perioadelencareaudispusdeoputere maritim de
prim rang n lume iau impus punctul de vedere
asupra situa iei geopolitice,epoca marilor descoperiri
fiind o perioad dereferin nacestsens.
Putereamaritimafostunargumentseriosdepresiune
n negocierile politice asupra chestiunilor m rii pe timp de
pace.MareaBritanieaf cutapellafor anaval atuncicnda
fost nevoie s men in liberul schimb i libertatea m rilor.
Puterea naval

iapermisacesteias

domineperiferiilelumii,

deibalan adeputerenEuropaeramultipolar .

Anglia elisabetan a adoptat diferite tactici pentru


micorarea presiunii spaniole de a invada insula. Motto
ul regalit iiera:Anglia este o ar care nu va putea fi cucerit
att timp ct suveranii acesteia stpnesc marea.Prin ac iunile
puterii sale maritime, Marea Britanie a reuit s i

men in ,dealungulsecolelor,statutuldemareputerecu
influen emajoreasuprastatelorlumii.

122

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

SecolulalXIXleapoateficonsideratsecoluldeauralordinii
interna ionale. Anglia a c utat ca prin intermediul puterii
maritimei prin institu ionalizarea memorandumului
Pax Britannica s asigure interesele primare ale ct mai
multora dintre na iunile europene, astfel nct acestea s
accepte puterea maritim a unui stat alliberuluischimb.Dou
dintre domeniile cheie ale Pax Britannica se refereau la
afacerilemonetareiutilizarearesurselorm rii.
Largul m rii, conform Conven iei de la Geneva,este
considerat "res nullius", cenupoatefinsuit, iarpreten iilede
jurisdic ie ale statelor au fost restric ionate cu aten ie dea

lungulistoriei.
Largul m rii a fost loc al confrunt rilor strategice
ale marilorputeri,n scopul influen rii situa iei geopolitice n

favoarea uneia/unora dintre ele. Oceanele au fost, pe durata r


zboiului rece,loculdeconfruntarealputerilornucleare Statele
Unite i UniuneaSovietic ,precumi spa iulnecesar
pentruproiec iafor eiasuprazonelordeinteres.
Din 1945, For ele Navale Americane au exercitat o
presiunepermanent asuprastatelorsituatedecealalt partea
barierei ideologice. n mai mult de 70 de ocazii, la toate
niveluriledeintensitate,petoateoceaneleim rilelumii,din
Marea Caraibelor pn n CoreeadeNord,americanii, mpreun
cu celelalte state NATO,auexecutatopresiune continu .Astfel,
vizita cuirasatului Missouri nTurcian1946, blocada naval
mpotriva Cubei n 1962, micarea Flotei a
aseantimpulcrizeiiordanienedin1970 imultealteac iuni
navale, sunt exemple de referin ale utiliz rii puterii navale
americane pentru influen area situa iei geopolitice i
ndeplinireaunorobiectivedesecuritatenepocapostbelic .

12
3

Adrian Filip

n anii 70 ai secolului trecut, Uniunea Sovietic i


a dezvoltatexponen ialflotadesuprafa iflotadesubmarine,
caparteaputeriimaritime,pentruacontrabalansapresiuneageopolitic
aStatelorUnite asuprazonelordeinteres.Apari ia

uneiserioaseputerimaritimesovieticeaschimbatfundamental
raportuldefor epeglob.
Marile puteri maritime, n special Statele Unite i Marea
Britanie, lanceputulsecoluluiXX,iau utilizat rar dar eficient
puterea

naval

mpotriva

statelor

impunepunctuldevederenconfrunt

mici,

ricumiz

pentru
politic

ai
sau

economic . For a a fost folosit de o putere maritim n


momentulncareaceastaarefuzatocerereaunuistatmic,de
extindereteritorial

,preten

iiledeextindereaapelorteritoriale

sauemitereapreten iilorasupraunorstrmtori

n contrast,statele miciiau folosit puterea maritim


pentru a exercita presiuni de modificare a jurisdic iei
referitoare la drepturile de pescuit ale statelor de coast .
n unelecazuri,diploma ia de canonieramarilorputeriafost

nlocuit n mare parte de diploma ia de canonier a


puterilormici.Capturareanaveloramericanedepescuitdec tre
Peru sau Ecuador sau h r uirea de c tre Islanda a
traulerelorbritaniceaudevenitsimbolicepentru utilizarea
for einceeacepriveteutilizareaiexploataream rii.
Putereamaritimaconstituitnistorieinprezentun
factor de influen geopolitic serioas asupra statelor
maritimeicontinentale.
nzilelenoastre, rolul puterilor maritime sa extins de
laopera iinavalespecificeceluideal Doilea R zboiMondial,
laopera iimultina ionaledetipjoint,specificeanilor 90i
continu s seextind spreproiec iafor eilamaredistan i
12
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

sprestateleaflatensitua
iicritice,unde,
numaioorganiza ie militar poate ac iona n
termen scurt,cuofinalitate cuantificabil .
nacestecondi ii,
f r ast pnimarea, f r aaveaoputere maritim , nu
neputemprotejacomer ul,nuiputemajutapecein
pericol, nu le putem oferi ajutor celor lovi i de
catastrofe naturale i nu putem interveni atunci
cnd societ ile sunt amenin ate de arme de
distrugere n mas ,dedroguriipiraterie68.
Acesta estediscursulcucareincepeapledoariaeful
opera iilor navale (CNO), Am. Mike Mullen, la conferin a
inut nfa acursan ilorColegiuluiNavaldeR zboi.
n fiecare etap a dezvolt rii societ ilor au fost
momentencaremariioamenidelaconducereauc utatnoi ra
iuni de a dezvolta puterea naval pentru sus inerea puterii
statului lor. Marile concepte de utilizare a for elor navale au

avut nevoie de 20 de ani pentru a se maturiza. Conceptului utiliz


riincomunaFor elorTerestre,NavaleiAeriane iau trebuit
30 de ani ca s ajung la maturitate. Conceptului Proiec
iei

For

ei

iautrebuitdou

deceniipentruadevenio

realitate.Ideealansat deefulOpera iilorNavaleAmericane, de


utilizare a puterii navalepentruasisten

umanitar

ncaz

dedezastrenaturalenzonelecostiere,poateajungelanivelul

68

AdmMikeMULLEN,conferin aintitulat ,,Puterea Maritim ncotro,


n secolul 21,, inut n fa a cursan ilor Colegiului Naval de R zboi,

Newport,31august2005.

12
5

Adrian Filip

unuinouconceptdeutilizareaputeriinavalen1520deani,
n func ie de capacitatea puterilormaritimedeal pune n
practic . Problema principal , care trebuie eviden iat ,este

aceea c statele care se respect efectueaz n permanen


serioase studii asupra transform rilor societ ii globale care
voravealocnurm toareledou treideceniiipropunsolu
ii derezolvareaacestora,solu iicarenecesit maimultezecide
anicas ajung lamaturitateis fieaplicatenpractic .
n aceste condi ii, se observ faptul c marile puteri
maritimeipunproblemaroluluifor elornavalenurm torii

20deanisau,maibinespus,a utilit ii acestora n sprijinul


societ ilorcivileajunsendificultate.Astfel,salansatideea
interven ieiFor elorNavalen:
ac iunincazdeurgen emajore;
acordarea de asisten medical de urgen unei
popula ii numeroase n cazul n care institu ile
na ionaleabilitatenumaipotfaceacestlucru;
asisten pentru refacerea infrastructurii na ionale
indispensabile sprijinului popula iilor lovite de
dezastre.
ntoateacestesitua iiestenecesar ac ionarea, nfor ,
n primele ore dup dezastru. Statisticile demonstreaz c n
primele patrucinci zile sunt cele mai mari pierderi directe,
datorate cataclismului i indirecte, datorate incendiilor,
neinterven iei medicale de urgen , infest rii apelor,
epidemiilor, imposibilit ii evacu rii popula iei din
zona calamitat etc.
Organiza iile guvernamentale i neguvernamentale
se v d puse n imposibilitatea de a interveni n zone cu
infrastructura de transport distrus , se lovesc de lipsa
12
6

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

infrastructuriidecomunica iipentrucoordonareaac iunilor


de salvare,duclips demijloacedeinterven iesuficiente.
Statele care de in o putere maritim pot ac iona
eficient,deplasndfor eimijloacelamaredistan , nscurt

1
ocapacitatedeplanificarebinepus
la
punct;
2
experien ninterven iiladezastremajore;
3
resurseicapacitatelogistic mare;
1
capacit imedicaleinstruites ac ionezencondi ii tim pp e mare, fiind susinu te de:

dedezastru.
Esteunnouconceptdedezvoltareaprocedurilorde ac
iune a puterilor navale, care are o influen major n
salvareaciviliza ieiumanenzoneleafectatededezastre.

3.5Clasificareaputerilornavale/for elornavale
Putereanaval saufor elenavaleconstituieelementul
decoagularealputeriimaritime.Nusepoatevorbideexisten
a puterii maritime f r ainclude aici toate elementele
enumeratencapitoleleanterioare.
Puterea naval a statelor este dificil de cuantificat,
avnd n vedere num rul mare de factori determinan i i
complexitateasurselorielementelorcomponentealeacestora.

n func ie de capabilit ile pe care le posed , raportate


la aspira ii, interese sau credibilitate, voi face n
continuare o clasificateaniveluluifor elornavale.

Capabilit ile puteriinavale/for elor navalesuntun


criteriucarevizeaz :
a)capacitateaunuistatdeai proiecta for e pe glob

ntruna sau dou zone de interes simultan, sau doar ntro


12
7

Adrian Filip

regiune/zon , n func ie de niveluldeputeresaugradulde


dezvoltareiperforman a for elornavale;
b) capacitateadeap rareaintereselorstatuluin apele
teritorialei Zona Economic Exclusiv,pe c ile decomunica
iiinterneiexterne, pecarelentrebuin eaz masiv

pentruscopurieconomice;
c)capacitateaG rziideCoast /Poli ieideFrontier
deprotejareaapelorteritoriale,ac ilordenaviga
ieproprii.
Oierarhizareaputerilornavale dup criteriile
enumeratemaisuspoatear taastfel:
1
Puteri navale de rangul I: for e navale
capabile
s

executeproiec
iafor
eilanivelglobal;
Acestea sunt specifice puterilor maritime care au interese
globale i capacit i deailesus ine. Au for enavale capabiles
ndeplineasc toatecategoriiledemisiunilascar global n
dou zone, simultan cu sus inerea efortului de r zboipetoat
duratadedesf

urare.Puterilenavalederangul

posed

ntreagagam defor e:

1Ogrup ri navale de lovire naval , aerian


i terestr ,care cuprindiportavioane;
O for e amfibii, capabile s executedesantde
niveloperativoriundenlume;
1Ofor e de control al m rii,cecuprindnave
de lupt isubmarinenucleare;
2Ofor ele necesare pentru executarea opera
iilor majore,independent.
Unasemeneaexemplularputeaconstitui,laacest
moment,StateleUnite.

128

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

PuterinavalederangulII:for enavale capabile s

execute proiec ia for ei la un nivel par ial global

(limitat).
Din aceast categorie fac parte puterilemaritimecare

auaspira iiiintereseglobaleisuntcapabiles ndeplineasc


par ial rolurile pe care le pot avea for ele navale la scar
global , ntrosingur zon deopera ii.Acesteaposed for e
credibile, capabilesfac
partedin categoria marinelor
globale audemonstrato cudiferite ocazii n scopul
men inerii statutului i influen ei peste m ri. n marea
majoritate,acesteasuntputerimaritime,auteritoriipestem ri,
fostecolonii,pecaredorescs le in ncontinuarenariade

interes.Acesteputerimaritimeausuficientefor epentru
executareauneisingureopera iimajore.
Rusia, Marea Britanie, Fran a i probabil
China pot fi integratenaceast categorie.
PuterinavalederangulIII:for enavalecei pot
proiectafor alanivelregional;
Din aceast categorie fac parte puterilemaritimecu
interese declarate cel pu in la nivel regional i care
posed capabilit ile necesare i abilitatea de a proiecta for
a n bazinuloceanic i m rileal turate.Acesteaaucapacitatea
de

aexercitainfluen

easuprazonelormaindep

rtate.Deregul , pn la acest nivel, statele se bucur de


recunoatere interna ional,cafiindstatecuvoca iemaritim .

Turcia,Australia,CanadaiGermaniapotfidateca
exempludestatecucapabilit iregionale.
12
9

Adrian Filip

1
PuterinavalederangulIV:for enavalecei
pot proiecta for a launnivelzonal (cu aspira
ii
regionale);
Din aceast categorie fac parte puterile maritime care
auaspira iiiinteresedeclaratelanivelregionaliposed doar
ocapacitatelimitat deaproiectafor e asuprazonelordelarg, dar
nu sunt capabile de a sus ine opera ii navale la distan e

mari
Acesteasuntputerimaritimecare posed for e icapabilit
icredibile,necesarepentruafacepartedincategoria for elornavale
regionale, dar nu se ridic totui la nivelul acestora din
urm . Din aceast categorie fac parte puterile maritimecufor
e navale, care au capabilit i opera ionale n afara apelor
teritoriale, avnd sus inere oferit de nave multirol,
fregate,corvete,elementedeavia iemaritim ifor e

submarine.AicipotfidatecaexempluItalia,Ucraina,Olanda
i statele nordice.
PuteriNavalederangulV:for enavaledeap rarea
intereselorstatuluilalimitaZoneiEconomice
Exclusive.
Acestea sunt specifice rilor care au capacit i de
ap rare limitate, mpotriva unei for e navale de nivel mediu
sau conform clasific rii anterioare, n ceea ce privete
participareala o opera ie de ap rare mpotriva uneiputeri

navalederangIV.
For ele navalederangulV apar in unor state cu concep
ie

de

ap

rare

continental

activit

economice,

industrialeidecercetaremaritim relativ dezvoltat .nacest


context,aceste state pot aspira c treconstituireauneiputeri
13

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

maritime, n condi iile n care acest fapt ajunge s


fieconsideratoprioritatepentruguvernan i.
For elenavalealeacestorstatesuntcapabile s execute opera
iicupreponderen defensive,care aucapacit ilimitate desus
inereaunuiefortder zboi de mare intensitate. Aceasta implic
ofor defensiv limitat ,cunaveantisubmarin, nave rapide
lansatoaredetorpileirachete,avia iecuraz scurt deac iune
i o for submarin limitat sau lipsa ac iunii

submarinelor.
EsteexemplultipicpentruRomniaanilor80,statcare
a avut o for naval proiectat pentru opera ii defensive,
cu performan elimitatedatorit lipseidetehnologie.

3.6Actoristataliconsidera icafiindputerimaritime
Amiralul Sir Herbert Richmond spunea c au existat
puteri maritime ,,naturale:atenienii,cartaginezii,vene

ienii,

olandeziiienglezii,al c rorstatutafostfavorizatdepozi ia
geografic .Dar, au existat n istorie i state care au ajuns
la statutul de putere maritim, datorit clarviziunii i deciziei
conduc torilor lor. n acest sens,sepotenumeraImperiul
Roman, Imperiul Otoman, Imperiul Spaniol, Portugalia i n

ultimulsecol,Japonia,StateleUnite,RusiaiGermania,state
dintrecare,unele au devenit imperii i datorit puterii
maritimepecareiaucreato.
Aufoststatecuvoca iemaritim ,careaudevenitactori
lanivelmondialpentruoperioad
timp,datorit

dezvolt

maimaresaumaimic

de

riiuneiputeri maritime, precum Olanda,

Portugalia,Anglia,SerenisimaRepublic aVene iei i Spania, care


au ajuns s st pneasc i exploateze o mare parte din

13
1

Adrian Filip

teritoriilelumii,deundeauadusbog iiimenseicareiau p
strat statutul de mariputeri doar atta timp ct au fost
n stares imen in floteder zboiicomercialedeprimrang.
n momentul n care iau neglijat flotele, iau pierdut
i
statutuldemariputeri.UncazelocventestecelalPortugaliei,Spanieii
Olandei, care de in n epoca lor de glorie teritorii

imense,prindezvoltareaputeriimaritime, dup care,ajung


chiar state s race. Vene ia dispare ca stat, n zilele
noastre vorbinddoardeunoraturisticdeosebit.
Secolele marilor descoperiri i cele ce au urmat dup
aceast

epoc

aufostsecoledeluptenavaleaproapecontinue

pentrust pniream rilori teritoriilordepestem ri.naceste

luptenavalesauconfruntatputerilevremiiprecumAnglia,
Fran a, Spania, rile de Jos i Portugalia, n diferite
configura iidealian e,nfunc iedeintereselevremii.nanii
marilor descoperiri i cuceriri teritoriale, statul papal i
creeaz propria flot ,"flota pontifical", a c rei comand i
este dat marelui Amiral Andea Doria, cel mai bine pl tit
comandant de flote al timpului, curtat i cump rat n
diferite perioadedeFran aiCarolQuintulalSpaniei.

nsecolulalXVlea, SpaniaiPortugaliadevin"actori
statali"deprim mn ,astfelnctprinbulapapal emis de
AlexandrualVIlea, ajung s mpart toate teritoriile nou
descoperite,unii, laesticeilal i, lavestdeolinieimaginar
cemp r eaglobuldelanordlasud.
Unstatnuseputeaconsideramareputeredac nuerai
putere maritim. Dar sunt i "actori statali" cu voca ie
continental saucucontiin continental :Fran a,Germania,

Rusiacare,pentruaajungelastatutuldemareputere,aufost
nevoi is iconstruiasc oputeremaritim .

132

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii
nRusiasovietic

, Serghei Gorshkov,

ajunsnfruntea

marinein1956,reuetes pun npractic opolitic naval care,


ntroperioad relativscurt , transform flotarus dintro flot
defensiv

cumisiunidesprijinafor

elorterestrentro

flot

ceputeaac ionaoriundepeglob,attcafor nuclear de sine


st t toare, ct i ca o putere conven ional ce se putea m
suradelaegallaegalcuFor

eleNavalealeAlian

eiNord

Atlantice.Rusiadevineastfeloputeremaritim denivelmondial, care


acum poate s ac ioneze nestingherit pe oceanul planetar.
Schimbarea

raportului

navalaprodusomuta

de

for

domeniul

ienechilibrulexistentpeglob,punnd

cap t perioadei n care Statele Unite i alia ii s i se micau


nestingheri ipem riioceane,f r teamauneiconcuren edin

parteasovieticilor.URSSdevineun"actor"cearegreutatepe
m rileioceanelelumii.
Este posibil ca Gorkov s fi nsemnat pentru
construireaputeriimaritimesovietice, ce a nsemnat Mahan
pentruStateleUnite,n schimbarea concep iei americane.
Amndoi au luptat pentru convingerea clasei politice de
necesitateadezvolt riiunei puteri maritime,cares protejeze
intereselestatului.Dac Mahanafostunteoreticianstr lucit,
Gorshkovafostunpracticiancareareuits conving i s
construiasc oputeremaritim cares schimbestatutulURSS
nlume.Gorshkovplecandemonstra iilesaledelafaptulc
influen a Rusiei dealungulistorieia crescut sau sc zut propor
ional

cu

nivelul

puterii maritime.

Afirma

iile

Amiraluluiruseraupu infor ate, deoarece Rusia, dea lungul


existen eisale, afostiar masunstatcuvoca iecontinental ,
careiaimpusinfluen elenspecialpeuscat.
13

Adrian Filip

n zilelenoastresepot enumera c iva actori


statali, consideraicafiindputerimaritime:
1O Statele Unite: putere maritim de prim rang, ce
poate ac iona oriunde pe glob, putnd sus
ine dou opera iisimultan.ia concentrat
eforturile pentrudezvoltareadomeniuluinaval,destul
detrziu, la nceputul secolului trecut, fiind

impulsionateideconcep iileluiMahan;
1O MareaBritanie:puteremaritimrelativconstant
de aproape un mileniu, care a ncercat,prin
ac iunilesalemaritimeiterestre, s men in un
echilibru n favoarea sa n Europa. Ac
ioneaz sincroncuStateleUnitei poate sus ine
oopera ieoriundepem rileioceanelelumii;

2O Rusia: stat f r voca ie maritim , ce ia


creat prineforturideosebite,ntrun timp
relativscurt, oputeremaritim redutabil i ia
impusdemulte ori punctele de vedere n
probleme esen iale;
3O Fran a: puteremaritim dealungulistoriei,
avndoconcep iecontinental n luarea
marilor decizii navale. ncearc n acest
moment apropierea de filozofia naval a
celorlaltestate dinNATO;
4O Australia,statmaritim,deconcep iemaritim ,
cu o doctrin maritim deosebit , care
dispune n momentul de fa de o flot
modern i echilibrat , care i confer
statutul de putere maritim regional ;
13
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

1O Turcia,descendent a ImperiuluiOtoman,nuauitat
niciodat faptul c ,lamijloculsecolului trecut,afosto
mare

putere

maritim,reuinds

transformeMediterananlacturcesc,iarputerile
maritimealevremiiaufostnevoites

seuneasc

pentruaonfrnge.nziuadeazi,Turciaesteo

serioas puteremaritim regional nexpansiune,


careipuncteaz succeselecuoriceocazie.

Actoriistatalienumera i,considera i ca fiindputeri


maritime, precum ial iicarenuaufost aminti i,iau
bazat evolu ia statal n momentele importante
pentru acetia i pozi ia la masa interna ional , n
mare parte,pestatutulde puteremaritim.

13
5

Adrian
Filip

13
6

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

MOTO:
Puterea Maritim
asigur condiiile pentru
manifestarea puterii statului
i dezvoltarea lui.
CAm. Prof. univ. dr. Marius
Hanganu

Capitolul4

INTERESELENAVALEALEROMNIEI

4.1Evolu iaputeriimaritime nRomnia


Rolul Marinei n economia i ap rarea na ional i
pozi iunea superioar pe care ara noastr o ocup pe
Dun re, la gurile Dun rii i n Marea Neagr , impun
necesitateacaputereanoastr maritim s fieridicat la n
l imeamisiuniloreiimportanteidesvoltat potrivit situa
iuniigeograficecucarenaturaneanzestrat

69

69

Cdor Ioan B L NESCU, articolul Liga Naval publicat n

Revista
MarineiAnulI,Nr.2,1926,EdituraGeniului(Cotroceni),Bucureti,1926, p.
143.

13
7

Adrian Filip

Delaterminarear zboiului, pn nanii90 a secolului


trecut, nu sa mai vorbit de puterea maritim nmodexplicit
chiardac , nperioada19701989,toatecomponenteleputerii

1 flotamilitar ;
2 flotacomercial ;
3 flotadepescuitoceanic;
4 antierele navale construitesaudezvoltatela
Constan a,Mangalia,Br ila,Tulcea,Gala i,Giurgiu,Drobeta

maritimesaudezvoltatexponenial:

TurnuSeverin;
institu iidenv mnt dindomeniulnaval:
1O institutul de marin ,,Mircea cel B
trn, care avea promo ii ajunse la
1.000de absolven i, nanii80;
2O universitatea de la Gala i, care
acoperea toate specialit ile necesare
antierelor navale;
3O nenum
rateliceecuspecificnaval,
ntoate oraeledun reneidelamare;
4O coli militare i civile de maitri
pentru domeniulnaval;
2 porturile maritime dezvoltate la Constan a,
Mangalia, Midia, Sulina, precum i cele dun rene:
Tulcea,Gala i,Br ila,Giurgiu,DrobetaTurnuSeverin.
Pavilionul Romniei flutura la bordul a peste 120 de
nave de lupt i 60 auxiliare, 319navecomercialemaritime,
1.802navefluvialei62denavedepescuitoceanic,dincare3nave
uzine de prelucrare i conservare a petelui. n anul1989,
naveleromnetiautransportatunvolumde2.726.000
13
8

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

tonepemare i 13.976.000 tone marf pe apele interioare70.


ntreaga dezvoltare a sectorului naval era sus inut de

o ntreag industrie na ional , antierele navale lucrau la


capacitate maxim , att pentru dezvoltarea i repararea
parcului de nave, ctipentru export, flota de pescuit oceanic
aducnd n ar peste 200.000 tone pete. Dezvoltarea
comer ului maritim i a pescuitului oceanic, a creterii
beneficiilordindomeniulmaritimifluvial, a dus implicit la
posibilitateadezvolt riiputeriimaritimeaRomniei.
Romnia ajunsese, prin capacitatea sa de transport
comercial maritim, prin flota de pescuit oceanic i prin
capacitatea portului Constan a, pe primele locuri n lume.
antierelenavalecivileproduceaunavepn la150.000tdw,
valorilacarepu ineantieredinlumeputeaus ajung .
n aceste condi ii, se poate spune c n anii 80,
Romnia ajunsese o puteremaritim denivelregional, performan
care,

cugreuvaputeafiegalat

nviitoriasta

doarcuopolitic naval coerent .ns toateeforturilef cute

naceast direc iesevorvedeannivelulgeneralaldezvolt


rii societ ii, puterea maritim dobndit devenind un motor
al dezvolt riiRomniei.
Niciunstatnuiapusproblemas construiasc doaro
flot comercial f r aridicaioflot der zboi,iarceicareau f
cut aceast greeal au pl tit pn la urm cu flota
comercial .Cel mai concludent exemplu l constitue Olanda,
care, la un moment dat ajunsese c r uul mondial, dar nu
pentru mult timp, pentru c Anglia ia v zut interesele

70

AmGheorgheMarin,CamFl.RomulusHldan,For ele Navale ale lumii

n secolul XXI,Ed.CTEA,Bucureti,2009,p.275.

13
9

Adrian Filip

comerciale amenin ate, aa c a f cut apel la flota de r


zboi pentruaaducelat cerecomer ulmaritimolandez.

A construi o flot comercial f r a construi


i una militar esteunnonsens.
Oricare popor care posed o flot comercial are
nevoie i de o marin de r zboi, care s o protejeze.

Inten iadeaconstruinumaioflot comercial ,poatefi


doar viziunea unui popor primitiv. Pe m sur ce
poporulserafineaz acestfaptdevineevident71.

n aceast idee, n anii 70, saupusbazeleunui


ambi ios program naval. antierul MilitarMangaliaafost
dotatpentruaconstruinavedetoateclasele,fiind preg ti i
oamenicares fienm sur s construiasc navemilitare
cuunaltspecificfa decelecivile.
n anii 80, antierul MilitarMangaliaproduceadeja din
plin nave de clas mic (vedetele torpiloare i vedetele
purt toarederachete,vedeteleblindate,dragoare),clas medie
(dragoare maritime, monitoare i corvete) i clas mare,
fregataM r eti.
Chiar dac Romnianuaveaacces latehnologiiledin vest,
iar senzorii i armamentul instalat pe nave era de produc ie
sovietic , ntreaga concep ie de proiectare i realizarea navelor
era

100%

romneasc

Navele

nu

erau

nivelulcelorsovieticesauNATO,darRomniaademonstrat

la
c

estenm sur s construiasc navemilitare.

71

NicolaeMONASTEREVcapitainedefregatedelaMarineRusse,
HistoiredelaMarineRusse,Ed.Payot,Paris,1932,p.7

14
0

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

4.2
Clasificarea i specificulintereselornavale
ale
Romniei
Intereselenavaleconstituieo parte component a
intereselor na ionale, economice i politicomilitareale
statului.
Interesele navale evolueaz n timp, n func ie de
puterea maritim, puterea economic i situa ia politic a
statului.Acesteasepromoveaz prinmijloacediferite:politice,
diplomatice, informa ionale, economice, militare .a. i se
materializeaz prin negocieri, ncheieri de tratate, acorduri,
programe,proiecteiini iativecomune.
Ap rarea intereselor navale se realizeaz , n principal,
prininstitu iiledesecuritatemaritim specializatealestatului: For
ele Navale Romne, Poli ia de Frontier , Autoritatea Naval
Romn i c pit niile porturilor pentru siguran a naviga
ieiitransportuluisirespectareacondi

iilorcetrebuie

ndeplinitedec treinstitu iilecomerciale.

For

elenavaleocup

loculcentralncadrulinstitu

iilor de securitate maritim i reprezint instrumentul


principal de for al puterii maritime a statului. Acestea
trebuie s fie capabile s i proiecteze puterea n marea
liber , n scopul asigur rii securit ii maritime, a ap r rii
obiectivelor economiceia comunica iilormaritimeproprii.

Intereselenavale ale Romniei se stabilesc i


se potmodificanfunc iede:
1) nivelulputeriimaritimeproprii;
2) necesitatea de aprovizionare cu materii prime
externepec iledecomunica iimaritimeifluviale;

141

Adrian Filip

c)capacitateadeaexploatasubsolulmarin i
perspectivelededezvoltarealeacesteia;
4) pondereapecareode innschimburilecomerciale
ale rii,realizate pec iledecomunica iimaritimeifluviale;

5) alteactivit

ieconomicecesedesf

oar

pemarei pefluviu transporturinavale,turism,construc


iinavaleetc.;

6) promovareaicunoatereaimaginiisalenlume.
Interesele navale ale Romniei pot fi mp r ite n
interesemaritimei fluvialeipotficlasificatenfunc iede
importan ,domeniuldeactivitateipersisten antimp.

n func ie de importan , interesele na ionale


se clasific n:
a) Interese fundamentale, fiind cele care nu sunt
afectatedeschimb rilepolitice.Interesele navale impun, ca o
prioritate, adaptarea economiei i a societ ii noastre, n
vederea asigur rii capabilit ilor necesare afirm rii Romniei
ca putere maritim , pentru a juca n perspectiv un rol
important,attca ar detranzit,cticaparticipant activ
pe traseulmarilorfluxurieconomicedintreestivest:
O p strarea integrit ii sale teritoriale n limitele

grani elorterestre,maritimeifluviale;

1O p strarea accesului nengr dit la fluviu i


la mare,aieiriipeDun relaMareaNeagr
prin bra ul Sulina, n principal, dar i
prin bra ele ChiliaiSfntulGheorghe;

2Orealizareauneiregiuni extinse a Mrii Negre


stabile, democratice ct mai strns conectate
la

142

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

structurile europene i euroatlantice72 prin


constituirea unui spa iu de securitate,
stabilitate i prosperitate73, pebazadezvolt
rii cooper rii regionale, politice,
economice, militare i culturale cu rile
riverane i cu alia iiipartenerii;
1O asigurarea condi iilor pentru p strarea i
dezvoltarea

capacit

ilor

economice,

de

transportideexploatarearesurselormaritime

(de materii prime, energetice, biologice, de


hran , .a.) n zona maritim de interes
i desf urarea nestnjenit a activit ilor
economicespecificenacestespa ii;
2O asigurarea libert ii de micare pe c ile de
comunica ii fluviale i maritime, ap rarea
infrastructurii din spa iul riveran, respingerea
agresiunilor din direc ia m rii i a fluviului,
protec ia frontierelor maritime, supravegherea
traficului maritim i controlul naviga iei,
asigurarea drepturilor legitime n apele
teritoriale,zonaContigu iZonaEconomic

Exclusiv ;
3O protec ia mediului pe mare, fluviu i n Delt ,
prevenirea
unor
catastrofe
ecologice;
men inerea echilibrului
ecologic al
72

***Raportul Consiliului Suprem de Aprare a rii privind activitatea


desfurat n anul 2005,Bucureti,iunie2006,p.14.
73
***Repere pentru un deceniu de politic extern. Interese.
Valori.
Instrumente.,MinisterulAfacerilorExterne,Bucureti,septembrie2007,p.

19.

143

Adrian Filip

ecosistemelor din zona litoral a M rii


Negre, dinDelt idepefluviulDun rea,peap
ipe

uscat;
1Op strarea i dezvoltarea contiin ei
maritime na ionale i a culturii marin
reti, dezvoltarea nv mntuluidemarin .
2) Intereseprincipale,carese pot schimba, cnd
survin importante modific ri politice, de regul , n
rela iile Romnieipeplanextern:
1O ap rarea integrit ii din ZonaEconomic
Exclusiv,aunordimensiunimaximealezonei
economice exclusive i a platoului
continental propriu;
1O existen a unei flote comerciale maritime
i fluviale care s corespund i s r
spund necesit iloreconomieina ionale;
O asigurarea permanent a capacit ii i libert ii

deexploatarearesurselordinapeleteritoriale,
ZonaContigu iZonaEconomic Exclusiv ;
1Oexploatarea bog iilor m rii energetic i
biologic,uneiflotedepescuitoceanic;
2Odezvoltareaporturilorcaparteainfrastructurii
critice74i asigurarea protec iei, pazei i
ap r riiacestora;
1O existen a unor For e Navale al c ror grad de
instruireidotares asigureap rareancondi ii

optime
ionale,

74

a intereselor navale na

*** Strategia de Securitate Na ional a Romniei: Romnia


European,Romnia Euroatlantic: pentru o via mai bun ntro ar

democratic, mai sigur i prosper,Bucureti,2007,p.32.

14
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

concomitent cu participarea la misiuni externe,


derivate din apartenen a la NATO i
UE, precum idinalteangajamenteexterneale
statului;
O existen a
unei structuri navale eficiente
Poli iei
de Frontier , pentru desf urar
ac iunilor poli ieneti n zona apelor
teritoriale izoneicontigue;
1O asigurarea aplic rii m surilor corespunz toare
deprotec ieamediuluinzonafluvial ,nDelta

3)

Dun riiinMareaNeagr ;
Interesesecundare,carepotfimodificatesau

nlocuitecualtele, cuocaziaunorschimb ripoliticeinterne:

1Omodernizarea,amenajareasauconstruireaunor
canale navigabile, a unor porturi maritime
i fluviale i a unor amenaj ri
hidrografice i de naviga ieimportante;
2Odezvoltareaturismuluimaritimifluvial;
3O exploatarea resurselor Dun rii, Deltei
Dun rii iM riiNegre;
4O dezvoltarea i p strarea culturii i contiin ei
marin reti apopula iei;
O dezvoltareanv mntuluidemarin ;
1Odezvoltarea unui sistem eficient de
supraveghereatraficuluimaritim;
2Oachizi ionarea de nave i tehnic
militare, necesare dot rii For elor
Navale i Poli iei de Frontier ;
3O dezvoltarea cercet rii tiin ifice n domeniile
legatedemediulfluvial,lacustruimarin;
14

Adrian Filip

1Odezvoltarea i perfec ionarea activit ii


de proiectare i construc ii nave,
inclusiv nave militare;
2Ocreareaiasigurareafunc
ion
riistructurilorde controlalnaviga iei;
3Odezvoltareaactivit ii autorit ii na ionale n
domeniul
hidrografic
n
vederea
creterii aportului Romniei n domeniu,
peplan mondial;
4Odezvoltareaactivit iidecrewing;
5O dezvoltarea activit ii de pilotaj la mare, pe
fluviuipeCanalulDun reMareaNeagr ,ct
iasiguran ei isecurit ii naviga ieimaritime

ifluviale;
6Odezvoltarea interconect rii porturilor cu
infrastructurarutier iferoviar ;
7O perfec ionarea procedurilor de containerizare
a transportuluimaritimifluvialetc.

4.3

Influen a puterii maritime asupra dezvolt

rii Romniei
Toateelementelecaredetermin
func
iunileuneiflote n ap rarea na ional trebuie s
isvorasc din politica naval a rii
Politicanaval fixeaz atitudineaidesvoltareaputerii
maritimefa deproblemeleap r riina ionale.Politica
naval examineaz chestiuneaalian elormaritime.
14
6

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

Dinpoliticanaval ianatereprogramulnavalalcre
rii flotei de r zboi, potrivit misiunilor diferite pe
care aceast flot este chemat s le ndeplineasc
n timp der zboi... 75
Acestea sunt cuvintele unuia din mul ii ofi eri de
marin romni, care dup ce au absolvit coli de R zboi
n Fran a, Germania sau coala de R zboi romneasc , au
realizat importan a cre rii puteriimaritime a Romniei i au

luptatpentruaceasta.
Pentru Romnia, promovarea intereselor n regiunea
extins a M rii Negre i la nivelul oceanului planetar este
o prioritate. Aceasta se poate face mult mai uor de pe
pozi ia unuistatcaredispunedeoputeremaritim lanivelul aspira
iilorpecareestecapabils o pun npractic .
n momentul n care Romnia va deveni o putere
maritimdenivelregionalipozi iaacesteiapemarea tabl

de ah astatelor,vafialta.
O putere maritim nu se poate construi de pe o zi pe
alta.Darcuopolitic coerent concentrat naceast direc ie,

pentrudezvoltareaelementelorcomponenteputeriimaritime,
ntro perioad de 2030 de ani, se poate nf ptui
acest deziderat, cu eforturi din partea ntregului
popor, voin a guvernan iloriunplancoerent.

75

CdorIoanBlnescu,Conferin intitulat Puterea maritim ca factor


de civiliza ie i de aprare na ional inut laLigaNaval Romn
,1928, Bucureti

147

Adrian Filip

S lucr mdinr sputeripentruavedeanf ptuit Flota


noastr de Mare, s moderniz m i s m rim flota
comercial ,s amelior mporturilenoastre,s asigur m
eirea la Mare,... s form m popula ia maritim na
ional ipersonalulna ionalalMarineiComerciale, s
sprijinim ntreprinderile de naviga ie, s cre m institu
ii de credit maritim, s desvolt m antierele navale,
s lupt m pentru r spndirea i n l area pavilionului
na ional al Marinei pe toate m rile

globului.
Iat datoriafiec rui romn fa de puterea
maritim a rei.76
Exist , n acest sens, experien a gestion rii unei flote
comercialedem rimeapreciabil pentregmapamondul, ct i
experien a dezvolt rii unor antiere navale de mare
capacitatelafluviuimare,cutoat infrastructuranecesar ,de la
proiectare pn la execu ie i o infrastructur portuar serioas
n

extindere

modernizare.

Romnia

are

un

nv

mntmediuisuperiorajunslaniveluldematuritate.De
asemenea,dispunedeoputerenavaln modernizareattlanivelul
navelor ct i al preg tirii personalului, ce poate constitui
nucleulpentruofor naval credibil .
Aceststatare,dinp cate,ocontiin maritim redus ,
doar la nivelul popula iei care este n contact cu meseriile
legatedemareifluviu,ceeacepoatensemnamaxim 7% din
popula ia Romniei, dar care poate ajunge n cazul abord rii

76

CdorIoanBlnescu,Conferin intitulat Puterea maritim ca factor


de civiliza ie i de aprare na ional inut laLigaNaval Romn
,1928, Bucureti
14
8

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

pozitiveaproblemeim rii,la25%ntruninterval10 20de

ani.
Toate acestea sunt premizele necesare, dar nu i
suficiente pentru crearea unei puteri maritime. Clasa politic
trebuies n eleag faptulc viitorulRomnieiarenevoiedeo
puteremaritimcaresisus in intereselepem rilelumii.

Modul i m sura n care Romnia i promoveaz


intereselenregiuneaM riiNegresuntdeterminatede:
1) volumulaprovizion riicumateriiprimepec
ilede comunica iimaritimeifluviale;
2) volumulexplor
riloriexploat
riisubsoluluimarin ivalorificareabog iilorsubmarine;
3) dezvoltareaactivit
iloreconomicecesedesf
oar pemareipefluviu;
4) calitatea diploma iei maritime promovat n
zona extins aM riiNegre.
LucrareaAvem nevoie de Marina Militar,publicat
n anul 1923, de c tre C pitan Comandor E. Roca i

LocotenentComandorG.Koslinsky,subliniastringenta
necesitateacre riiuneiFor eNavalesemnificative:
Puterea naval nu se datoreaz ntmpl rii i nici nu
seimprovizeaz ,cirezult dinprepara iaminu ioas a
tuturor elementelor care o compun. S ne creem dar,
marina militar de care avem nevoie. S ne stabilim
programul naval, s ne form m personalul i s ne
preg timobaz naval .S nepreg timputereanaval
cutoat prevedereaitoat perseveren a.
14
9

Adrian Filip
Problematica M rii Negre prezint un interes na ional
majorpentru ar ,iarafirmarearegional aRomnieicaputere
maritim constituie o condi ie important pentru dezvoltarea
durabil i afirmarea acesteia n lume. Pe fondul acestor
considera ii, att pe termen mediu, ct i pe termen lung,
Romniatrebuies fienm sur ,singur saual turidealia ii s i,s
ipromovezeis iapereintereselemaritimeattn Marea
Neagr , ct i n oceanul planetar, deziderat care nu poate
fi mplinit f r ca Romnia s devin , din perspectiv geopolitic
,oputeremaritim regional .

15
0

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

CONCLUZII

Peparcursulacesteilucr ri,amfacutotrecerenrevist a
elementelor puterii maritime,aroluluipecarelpoateavea
aceastandezvoltareaunuistatiapericolelorcepotap
rea pentru un stat n condi iile neglij rii dezvolt rii
puterii maritimelanivelulstatelorcuaceleaiaspira ii.
Am scos n eviden dezvoltarea unor state
datoritputeriimaritimepecareauavutolaunmomentdat,
nistorie.
Am scos neviden influen apecareauavuto unele
state, n istorie i o au altele, n prezent, asupra situa
iei

geopoliticeuniversale,datoritputeriimaritimedecare
dispuneausaudispun.
Am dezvoltat rolul amiralului Mahan n sus inerea
rolului conceptului de putere maritim pentruStatele Unite i
finalitateapuneriinpractic aconceptului, nntreagalume.
Toate acestea leam f cut pentru a demonstra
necesitateacre riielementeloruneiputerimaritimelanivelul statului
Romn, ca un deziderat ce se poate nf ptui ntrun interval
de3040deani,peuntrenddedezvoltareeconomic pesimist,f
r decareRomnianusevadezvoltanormal,cao

15
1

Adrian Filip

na iune european matur , la nivelul pe care l


merit , n ierarhiastateloreuropeneiierarhiamondial .
Studiul influen ei puterii maritime asupra dezvolt rii
societ iidemonstreaz c mareaaconstituitdintotdeaunacea
mairapid caleder spndireaciviliza ieiinacelaitimpo
form dedominarealumiicontinentaleimaritime.nunele
etape,dominarealumiisa f cut panic,printrodominare civiliza
ional , datorit diferen eifoartemaridecultur , iarn alte
perioadeaceastaf cnduseprinintermediulfor eisabiei

itunului.
Popoarelemaritimesaudezvoltatntrunritmmultmai rapid
dect popoarele continentale, n antichitate i evul mediu,
deoarece suprafa a acoperit de c tre ele a fost mult maimare,
au intratncontactcuunnum

rmultmaimarede

civiliza

iidelacareaumprumutatcelemainaintateelemente
aleculturii,artei,meteugurilor,medicinei,tiin

eiipracticii

militare. n acelai timp, nsumarea celor mai naintate


elemente ale civiliza iilorcucareauvenitncontact,aduslao
dezvoltareexponen ial aproprieiciviliza ii,ncompara iecu
dezvoltarealiniar asociet ilordetipcontinental,careaveau

contacte doar cu popoarele limitrofe lor. Impactul unei civiliza ii


superioare asupra uneia inferioare a dus n final la
absorbireaceleidinurm .Istoriaac iunilorlegatedemaresa
confundatnpermanen cuistoriaciviliza iilor.
Civiliza iileanticesaur spnditcelmaiuorilamari
distan e, pecaleam rii.Leag nulciviliza iilorafostlegatde

mare.
Exist o mul ime de exemple de oraestatesau state
micicareauajunss posedecoloniidincares aduc bog ii
15
2

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

impresionanteis devin imperiidatorit puteriimaritimepe

careaufost n m sur s o construiasc . Dac se enumer


marile imperii care au st pnit lumea, se observ c aproape
toateauajunslaacelnivelidatorit puteriimaritime.
Nu se poate vorbi de nicio mare putere a istoriei
modernef r ase constatac printrepiloniiputeriiseafl
i putereamaritim.
Au fost state care au folosit puterea maritim pentru a
sembog idoarprinjaf,f r ancercas dezvoltecoloniile.
Respectivele imperii maritime au sucombat n momentul n
careauconsideratc men inereaidezvoltareafloteider zboi
iaceleicomercialenumaiconstitueoprioritate pentruele.
Ausupravie uitpestesecoleimperiilecolonialecareau
avutopolitic echilibrat demen inereacoloniilorprinfor ,
dar i prin injectarea de knowhow, o infrastructur
administrativ.Celecareauutilizatdoarpoliticafor ei,laun
moment dat au fost date la o parte de alte state prin utilizarea
aceloraimetode.Statelecareauconsideratc afostdeajuns s
utilizeze putereamaritim doarpentrucucerireacoloniilor
i nu au fost n m sur s i sporeasc aceast putere pe m
sura dezvolt rii intereselor, n zona colonial , au fost ndep
rtate de c tre alte puteri maritime, n lupta lor pentru
teritorii,sursedemateriiprimeipie ededesfacere.

Elementul principal al puterii maritime a fost n


antichitateievulmediu flotader zboi.nepocamodern

nusemaipoatevorbidoardeelementulmilitaralacesteia,
pentrucaunstats poat ficonsideratoputeremaritim.
M rileioceaneleaufostimportantesursedebog ie
pentruceicarede ineauputereadealecontrola.Princontrolul

rutelordetransportmaritim,puterilemaritimedispuneaude

153

Adrian Filip

controlul comer ului mondial. Prin controlul rutelor de


transport se putea monitoriza comer ul mondial,
evolu ia economic a diferitelorstate,pondereaanumitor
tipuri de materiiprimeutilizatedena iuni,putnduse
determinaindicii preg tirilor de r zboi pe care le fac
unele state pentru a prentmpinaagresiunile.
Rolul flotei militare i al celei comerciale este vital
pentruconservareaputerii.Putereaunuistatmaritimnuconst

att n num rul i puterea navelor de r zboi, ci mai ales n


capacitateadeaprevenisuperioritateamaritim aaltorstate.

Interesulfundamentalalunuistatmaritimesteaceladeaevita
situa iancareunstatcontinental,cuacceslam rile libere,s
dobndeasc oputerenaval semnificativ ,pecareso poat
utiliza,launmomentdat,mpotrivastatuluimaritim.
Niciunstatnuadevenitoputerelanivelmondialpn
nmomentulncarenuadevenitioputeremaritim denivel

mondial.
n epoca columbian i postcolumbian , puterile
maritime se situaser ntro pozi ie superioar fa de cele
continetale. Elementul care le avantajaser pe primele
fusese circula ianestingherit pem rileioceanelelumii.
n istoria modern , datorit progreselor tehnologice,
puterilecontinentaleaudobnditosemnificativ capacitatede

deplasare,carecreaputerilorinterioare(Rusia,Germania,
China)posibilitateadeaserev rsaasupraspa iilormaritimei

deasurclasaputerilemaritime.
nultimii2030deaniaavutloconou

r sturnarede

situa ii, datorit sporirii capacit ii de ac iune a puterilor


maritime la mari distan e, de proiectare a for ei oriunde pe
glob,cu o intensitate copleitoare i precizie chirurgical .
15
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

Aceast modificareaabord riistrategiceaultimelordeceniia


creatperspectivacreteriiimportan eivectorului puterenaval .

Putereamaritimeste capacitatea unei na iuni de a


utilizamareapentruaiatingescopurileeconomiceipolitice.
n trecut era utilizat expresia capacitatea de a stpni
marea.nziuadeast

zi, condi

iilesuntmultmaicomplexe,

iarmareanupoatefist pnit aadeuorsau, mai bine spus,


nicio putere nu mai dorete s aloce attea resursepentru st
pnireauneim ri.Controlulm riloresteono iunecarese refer
maimultlaperioadeledeconflict,ntimpdepaceacest control
putnduse realizaprinde inereaunuiprocentmaredin comer
ulmaritim.nfapt, comer uln cadrul puterii maritime este unul
din factorii de baz care aduc resurse puterii economice a
statului, resurse care se pot r sfrnge, la rndul lor, asupra
dezvolt rii puterii maritime,pe o spiral ascendent .

Unstatpoateutilizamareapentruaiexploata oportunit
ilepecareaceastalepoatepuneladispozi ie,cum
arfiposibilitatea:

deaconstruinavenantierelenavale;
deadezvoltacomer ulmaritimifluvial;
deexploatereabog iilorsubsoluluimarin;
deadezvoltaoindustriepiscicol ;

Putere Naval , cu care s


deadezvoltao
controlezec iledecomunica iimaritime;
deaproiectafor aasuprazonelordeinteres;
deafacepresiuniasupraunuistatprintrimiterea
unei grup ri navale ntro vizit de curtoazie
n

porturilestatuluirespectivsauntrozon

maritim limitrof ;
15

Adrian Filip

1 deainstalac idecomunica iesubmarin


pentrua legaregiunisaucontinente;
1 deainstalaconductesubmarine,pentrutransportul
hidrocarburilor;
2 deaap raintereseleunuistatoriundeestenevoie
pem rileioceanelelumii.
Elementulmajoraluneiputerimaritimeesteflota,darsimpla de
inere a unei puteri navale serioase nu garanteaz controlul m
rii. Dimensiunile flotei sunt importante, dar conflictele au
demonstrat c ntodeauna a contat cum a fost folosit oflot
mare saumic ,cumafostechipat ,cumafost instruit i
condus i celmaiimportantfapt dac a fost utilizat . Istorianea
scos n eviden faptul c statele continentale, chiardac
auavutfloteputernice,nmomentele

crucialepentruele,nuleaufolositeficientsaunuleauutilizat
deloc, protejndule pentru ac iuni care nu au mai
avut loc niciodat .
Putereamaritimaadusunplusdevaloarestatelor
careauavutaceast putereiauutilizato.
ns nu trebuie s se cad n extrema gndirii c o
puteremaritimvaasigurantotdeaunasuperioritateana iunii
salenoriceconfruntare.Cuuriaasainfluen ,exist destule
exemplenistoriencareoputere maritim

afostdistrus

de c tre o putere continental . Puterea Atenei a


sucombat sub catapulteleSiracuzei.Ceamaimareputere naval
dinvestulMediteranei,Cartagina,a fost nfrnt de Romao
for continental prin excelen folosind tacticile navale de
blocareacomunica iilormaritime.
Putereamaritimiapusamprenta ninfluen areapolitic
unorstateaflatenconflictiasupraviitoruluiaspect
15
6

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

alh r ilorpolitice.Se potdaexemple,nacestcaz, deopera ii


deinterdic iemaritim exercitateasupraunorstate,pentrua
i schimba atitudinea n rela iile locale, regionale i interna
ionale:Haiti,SerbiaMuntenegruiIraq.Toateacestea

sunt

parte a procesului de politic extern dus cu uneltele diploma


iei navale,careauimpusunfelde democra ie n
Haiti,motivareaSerbieideaacceptaAcorduldelaDaytonia
redus capacitatea Irakului pentru a dezvolta ac iuni militare
attnaintectidup r zboiuldinGolf.

***
Toate acestea demonstreaz c putereamaritim este
unul din motoarele dezvolt riisociet iii a statelor, fiindn
acelaitimpunelementde presiuneasuprageopoliticiilumii, iar
statelemaritime,care sunt n m sur s pun n practic

acestconcept,potridicanivelulgeneraldedezvoltarealna
iuniirespective.

15
7

Adrian
Filip

15
8

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

BIBLIOGRAFIE
BAERGeorgeW.,OneHundredYearsofSeaPower
(The U.S. Navy, 1890 1990), Stanford University Press,
Stanford,California,1993
BAJOTJean,Histoiredelamarinemondiale,Editura
Hachette,1983
B L NESCU Ioan, Conferin intitulat Puterea
maritim ca factor de civiliza ie i de aprare na ional,
inut laLigaNaval Romn ,1928
B L NESCU Ioan, Ofensiva i defensiva pe mare,
RevistaMarinei,Tipografiageniului(Cotroceni),AnulIV,Nr.
4,Bucureti,Dec.1929
B L NESCU Ioan, Flotademare,datorianeamului
nostru,RevistaMarinei,sept.1929,AnulIV,Nr.3,Tipografia
geniului(Cotroceni),Bucureti
B L NESCU Ioan, Liga Naval publicat n Revista
MarineiAnulI,Nr.2,1926,EdituraGeniului(Cotroceni),
Bucureti,1926
BITOLEANU Ion; PETRE George, Tradi ii navale
romneti,Editura Militar ,Bucureti, 1991
BRZEZINSKI Zbigniew, Marea tabl de ah
Suprema ia American i imperativele sale geostrategice,
EdituraUniversEnciclopedic,Bucureti,2000
CABLE James, Gunboat diplomacy. Political
application of limited naval force, Chatto and Windus,
London,1970
CAGLEMalcolmW.andFrankA.Manson,TheSea
WarinKorea,Annapolis,U.S.NavalInstitute,1957

159

Adrian Filip

CIORBEAValentin,Cu privire la evolu ia ipregtirea


unit ilor de infanterie marin ntre anii 19181956 (II),
Anuarul Muzeului Marinei Romne, III/2,Editura
Companiei Na ionale Administra ia Porturilor
Maritime, Constan a,2000
CLARCKVern,SeaPower21,ProjectingDecisive
JointCapabilities,Proceedings,octombrie2002
COUTAU Herv Bgarie, Soviet Sea Power,
LInstitut de Strategi Compare, Ecole pratiquedesHautes

Etudes/SciencesHistoriquesetPhilologiques,Sorbone,Paris,
1983
DAHL Robert, The concept of Power, Behavioral
Science2nr.3
DRAGOMarco(coordonator),Enciclopediedeistorie
universal,EdituraAllEducational,2003
FRIEDENSBURG Ferdinand, Die mineralischen
Bodenschartzealsweltpolitischeundmilitarische,Ed.Enke,
Stuttgard,1936
FRUNZETI Teodor (coord.): Lumea 2007 Editura
CTEEA2008
FRUNZETI Teodor (coord.): Lumea 2008, Editura
CTEEA2009
GERMONDBasil,TheNavalandMaritimeDimension
oftheEuropeanUnion,paperpresentedattheConferenceThe
EC/EU:aworldsecurityactor?Anassessmentafter50years
oftheexternalactionsoftheEC/EU,EuropeanUnionInstitute
forSecurityStudies(EUISS),Paris,
GIORGERINIGiorgio,DaMatapanalGolfoPersico
GORSHKOVSeghei.,TheSeapoweroftheState,
PergamonPress,1979Oxford.
16
0

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

GREENSPANAlan,Era turbulen eiAventuri ntro


lumenoua,EdituraPublic .2008
GREAVUCornel,Istoricul distrugtoarelor romneti,
AnuarulMuzeuluiMarineiRomne,/III/1,EdituraCompaniei

Na ionaleAdministra iaPorturilorMaritime,Constan a,2000

HANGANU Marius: Puterea Maritim i Strategia


Naval;EdituraAISM,2001
HANGANU Marius, VLSAN Nicolae: Puterea
Naval n Marea Neagr,EdituraUNAp,2004
HANGANU Marius, VLSAN Nicolae: For ele
Navale element esen ial al puterii maritime n Marea Neagr,
EdituraUNAp,2006
HANGANU Marius, MARINESCU Cornel,
CHIORCEA Ion: Interesele Romniei la Dunre i Marea
Neagr. Proiec ia Puterii Navale, EdituraUNAp,,CAROLI,,
Bucureti,2007
LACOSTEPierre,Strategia naval n epoca modern,
Paris,1978
VonLOONHendric,Histoire de LHumanite,Editura
Payot,Paris,1937
Von LOONHendric,Cucerirea mrilor,Editura
Na ional MECUSA,1945
HEARLEYDenis,Neutrality,EdituraAmpersand,
Londra,1955
HUNGTINTONP.Samuel:Ciocnirea civiliza iilor,
EdituraAntetXXPress,2008
HEARLEYDenis,Neutrality,EdituraAmpersand,
Londra,1955
KISSINGER Henry, Diploma ia, Editura ALL,
Bucureti,2008

16
1

Adrian Filip

KATZMANJ.,Scenariialeevolu iei Chinei


LACOSTEPierre,Strategia naval n epoca modern,
Paris,1978
LESSERIanO.,ResurscesandStrategy,NewYork,
St.Martins,1989
LUTTWAK Edward N.: The Political Uses of Sea
Power,BaltimoreJohnHopkinsUniversityPress1974
MACELLARIUHoria,OrganizareaMarineiMilitarea
Franceze,RevistaMarinei,feb.1930,Tipografiageniului,
Bucureti
MACELLARIU
Horia,n plin uragan,
Editura
Sagitarius,Bucureti,1998
MACELLARIUHoria,OrganizareaMarineiMilitarea
Franceze,RevistaMarinei,feb.1930,AnulV,Nr.1,
Tipografiageniului(Cotroceni),Bucureti
MACKINDER Halford, The Round World and the
WinningofthePeace,ForeignAffairs,XXI,Iulie1943
MARIN Gheorghe, Caracteristicile mediului de
securitate n bazinul Mrii Negre i influen ele saleasupra
perspectivelor For elor Navale ale Romniei, n lucrarea
Securitate i Stabilitate n bazinul Mrii Negre, Editura
Universit iiNa ionaledeAp rareCarolI,Bucureti,2005

MARINGheorghe(coordonator), Marea Neagr spa


iude confluen a intereselorgeostrategice,EdituraCTEA,
Bucureti,2005
MARIN Gheorghe, Romulus HLDAN, For ele
Navale ale lumii n secolul XXI, Editura CTEEA, Bucureti,

2009
16
2

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

MEARSHEIMERJ.John, Tragedia politicii de for


Realismul ofensiv i lupta pentru putere, EdituraAntetXX
Press,Bucureti,2003
MONASTEREV Nicolaev captaine de fregate de la
MarineRusse,HistoiredelaMarineRusse,EdituraPayot,
Paris,1932
MAHANAlfredThayer,TheinfluenceofSeaPoweron
History, 1890; tradus n limba romn de un colectiv

condusdecdor.dr.MariusHANGANU,EdituraAISM,
Bucureti,1999;
MARIA Regin a Romniei, Ce nseamn marea
pentrumine,editat n Revista Marinei 1926, Atelierele
,,Curieruljudiciar,,SA,1926,Bucureti,
MORGENTAUJ.Hans,Politica ntre na iuni Lupta
pentru putere i lupta pentru pace, EdituraPolirom,2007
MULLEN Mike, conferin a intitulat ,,Puterea
Maritim ncotro, n secolul 21,, inut n fa a cursan ilor
ColegiuluiNavaldeR zboi,Newport,31august2005
NATHANJamesA.andJamesK.Oliver,TheFuture
OfUnitedStateNavy,IndianaUniversityPressBloomington
&London,SUA,1979
P UNNicolae,RevistaMarinei,1928
RENEJuan,HistoiredelaMarineFrancaise,Editura
Payot,Paris,1932
PETRESCUNicolaeC:ContraamiralulHoria
Mcellariu,EdituraEuroproduct,Piteti,2005
SMITHCharlesGibbs,Inven iile lui Leonardo da
Vinci,EdituraMeridiane,Bucureti,1982
STEVENSW.O.,SeaPowerHistoiredelapuisance
maritimedelantiquiteanosjours,EdituraPayot,Paris,1937

16
3

Adrian Filip

STRANSZHUPRobert, The Struggle for Space


andPower,Geopolitics,1942
TAYLOR Samuel Coleridge, Essays on His Own
Times,EdituraPickering,Londra,1850
TILLGeoffrey,TheChangingRoleofNaviesWorld
wide,SouthAfricanDefenceReviewIssueNr.10,1993
TILLGeoffrey,NavalTransformation,GroundForces,
and the Expeditionary Impulse: the SeaBasing Debate,
StrategicStudiesInstituteoftheArmyWarCollege,The
LetortPapers,Carlisle,Pennsylvania,December2006
TILLGeoffrey,Strategia maritim i epoca nuclear,
EdituraMilitar ,Edi iaadoua,1984
TOFFLERAlvin,Rzboi i antirzboi,EdituraAntet,
Bucureti,1995
WEINGERT Hans VILHJALMUL Stefansson, The
TwilightofPolitics,GeneralsandGeographersMagazin,New
York,1942
WHRITTLESEYDerwent,GermanStrategyofWorld
Conquest,Geopolitics,1942

1** Strategia de Securitate Na ional a Romniei:


Romnia European, Romnia Euroatlantic: pentru o via
mai bun ntro ar democratic, mai sigur i prosper,
Bucureti,2007
2** Raportul Consiliului Suprem de Aprare a rii
privind activitatea desfurat n anul 2005,Bucureti,iunie
2006
16
4

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit


ii

***Repere pentru un deceniu de politic extern.


Interese.Valori.Instrumente.,MinisterulAfacerilorExterne,
Bucureti,septembrie2007
*** Colec ia Revista Marinei, Tipografia
Geniului, Bucureti,19281933
1** Doctrina For elor Navale 2010
2** InternationalOutreachandCoordinationStrategy
fortheNationalStrategyforMaritimeSecurity,UnitedStates
DepartmentofState,Washington,DC,20520,November2005
3** NavalPower21...anavalvision,Departmentof
theNavy,Washington,DC,october2002
4** SeaPowerandMaritimeStrategyinthe21st
Century: A Medium Power Perspective,In "Canadaand
MaritimeSecurityintheEastAsiaPacificRegion"
1** The National Strategy for Maritime Security,
WashingtonDC,September2005
2** TheFalklandsCampaign,TheLessons,presented
toParliamentbytheSecretaryofStateforDefencebyCommand
ofHerMajesty, Her Majesty Stationery Office,
London,december1982
***InternationalOutreachandCoordinationStrategy
fortheNationalStrategyforMaritimeSecurity,UnitedStates
DepartmentofState,Washington,DC,20520,November2005

Siteuriweb:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cartagina
http://www.geohive.com/charts/ec_ports.aspx

165

Adrian Filip

http://www.geohive.com/charts/ec_ports.aspx
http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Popular_Chine
z http://ro.wikipedia.org/wiki/Cartagina

16
6

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit ii

Anexa1
Evolu iaexporturilorprimelor15state(n$)
Ierarhi
ara
e

Exporturilein
2007(mii)

77

Exporturilein2009
(mii)

1.

Germania:

1.354.000.000

1.117.000.000

2.
3.

China:
SUA:

1.220.000.000
1.148.000.000

1.200.000.000
994.000.000

4.
5.

Japonia:
Frana:

678.100.000
546.000.000

516.300.000
457.800.000

6.
7.

Italia:
Olanda:

502.400.000
456.800.000

369.000.000
398.000.000

8.

Anglia:

442.200.000

351.000.000

9.

Canada:

431.100.000 Nusemaisitueaz n
primii15

10.

Koreade
Sud:

379.000.000

355.000.000

11.

Rusia:

355,500,000 Nusemaisitueaz n
primii15

12.

HongKong:

345.900.000

13.

Belgia:

322.200.000 Nusemaisitueaz n
primii15

Singapore:

302.700.000

14.

77

326.900.000

Nusemaisitueaz n
primii15

http://www.geohive.com/charts/ec_ports.aspx
16
7

Adrian Filip

15.

Mexic:

271.900.000 Nusemaisitueaz n
primii15

16
8

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit ii

Anexa2
Tranzitulm rfurilorprinprimele15porturidinlume 78

Ierarhie

Totalcargo

Numele
portului

(metrictone)
2007
2008

ara

1.

Shanghai

China

561,446,000

582,000,000

2.

Ningbo
Zhoushan

China

437,400,000

520,100,000

3.

Singapore

Singapore

444,926,800

474,076,000

4.

Rotterdam

Olanda

409,100,000

421,100,000

5.

Tianjin

China

309,600,000

355,900,000

6.

Guangzhou

China

343,300,000

344,300,000

7.

Qingdao

China

265,000,000

300,300,000

8.

HongKong

China

245,400,000

259,400,000

9.

Qinhuangdao

China

245,700,000

252,200,000

10.

Houston

USA

225,000,000

227,000,000

11.

Busan

Koreade
Sud

224,112,000

222,364,000

12.

SouthLouisiana USA

234,096,700

211,965,900

13.

Shenzhen

China

199,900,000

211,200,000

14.

Nagoya

Japonia

198,352,000

200,652,000

15.

Antwerp

Belgia

182,900,000

189,500,000

78

http://www.geohive.com/charts/ec_ports.aspx
16
9

Adrian
Filip

17
0

PUTEREA MARITIM - Factor de influen n evoluia umanit ii

Tiparulexecutatla
GMCArtDesign
1
7
1

Adrian
Filip

17
2