Sunteți pe pagina 1din 507

-

RADU AGENT DAN POSTELNICU


I


or

e

Editura Tehnica


INot UMTOR PENTRU CALCULUL SI

ALCTUIREA

ELEMENTELOR STRUCTURALE DE BETON ARr1"T

,-
,

-
-

,

,
- -

1
- ' .

-

,
"

-

,
I

Prot. dr. Ing. RADU AGENT praf. dr. ing. DAN DUMITIIESCU'
Praf. dr . ing. TUDOR PDSTElNICU

lNDRUMTOR PENTRU
CALCULUL
I ALe TUIREA
ELEMENTELOR
DE BETON ARMAT
-
ComentarII la prevederile prescripillor de prcicct?re, Scheme
logice, tabele ajuttoare i exemple de calcul. Pr;ncipii i detalii,
de alc:tuire' constructiv

EDiTURA TEHNIC

Bucureti - 1992

-
Cop}Tight (;> J 091, Editura '1 dmic
Toa~(! dr('pturile a~upl:l !lC s ~~i rdi1ii ~tut LlldVl'lt ctlit\lril

Adrero: ED)TUi\ . TFH;~!(:\


Piata Presei 1 ibm'! 1,
33 Bm;urc/i. nvmn/."
wd 79738

I ,

,
,

Y,edactor: iIlg. E li sa.bet~ ),Iitroi


Tehnoredactor: Olimpiada Nistor
Copert a.: a r h. Mar ia.na S umnaru

Bu n de tipar: 02.07. 1992 coli de tipar: .3 1,-'0

G.l. 666 .982
ISBN 973-31,0217-2

,
PREFAT

I"tra,ea i" v"goa" a STAS 70.707;0-90 ca pl<saip!i< de '.,ii


proiectarea i ealculd elementelor din belo/!, belon a..mat i beton precomprimat,
P1'II/1'I/

c,tre prezi"t importallte modificri de fOlld i comPletri n raporl w ediia


41itcrioar a aceluiai standard, a fe.!l iudispflzsabil i o Houi 'l.'ersium: a
ul.ui mantlal car~ s cnj;ri'ndii mater7.'atul ajutf'itor lIfcesar aPl1'ct7n'?' practicI'
"ncilor prescripii, aa cum a fost pml'" STAS 10.707/0-76 .,lildf1<mritoml"
rdita//t 7978.
PelIln. coleg,'i cate tlll au avut prilejul s p,,,'ticiPe direel la dezbateriI.-
1H jurul proiectului tw-ului standa.rd, pe parcursul Yfd~lct,Irii lui., a uton"'l' 1"1l
sil sf{.bUnie:e c n legtur(l cu fela1:a. standard - l11drU1ntoy s-au purtat atu1tci
disc"lii destul de aprinse: .'\'oul stamlard, pmlYll a p"tfa fi aplicaitI. practic"
proiccttTrit' t~fcesit sa~,(. nu;~::t r1zdrutJti'flor fr care ar fi 1'nopa-allt? Dacii da,
<tt.mci cum se poate accepta idei" ca o prescriPie bficial s fie indisolubil
Itgatt~ de o publicaie care nu are in aceeai vziisl.tr t'n caracter oJlcial? Come:l-
tariile i exPlicaiile ta prevederile stalld,,,,Zul1fi ttC"/li. s fie clljJri1lse ,n/r-o
IUC f are separa.t cum este lndrwl1torul de fa sau StI. fie ataate cldaf la staH-
brd, pe fieeare coaltapagin" a tex/ulm' acestuiu, ca 1" Cod"I-II;odfl CEE -F [B
[/10] i 1" prescripiile fra"ceze [707] sa" CiI a"",, Il stalldl!rdd'IIi, n<l CUn< 8-. '
_ precedat ,1t alte lriri, ca S.U.A. [704J "i Nou" Zeelal/d" [714, 775]' Cu, p rivi ,...
/(1 toate aceste aspecte s-au adi!S 'n cadrul discutiilor prfcizri clir/!. consider,,:
c trebu.ie jcute C1I1tOSC1tte cel puin aici tuturor utilizatorilor standardt.lli ;"Z
ilJd..-um/itorulHi, pentru a l1lt1f.1'a orice ambiguitate:
- Standardul contine toate datele i i p'Ytczcle ohligatori!' pOltr-n proi""ctare
t ~" calcul, PY1:n '}-jd,umc'itoy 1t'u, se aduc comPldyr,' S,lit precizri la ficestca , o
''''1iwi faciliti pent", proiectarea practic.' explicaii ~i comen.ta.-i., sislema-
,,.<itri <1.1~ calculelor, tabele aj!lttoare, exemple ",mu:riciJ etc .
- Schemele logice date ll, ndrwniitor pelltnt ordonarea oper({.iilol de calcul
';tll co"cepule 11, principal pClllm a fi alicate i" ca/cdele ma1/uale, dar pot
ser.i i la elabom.rea sau controh,l programelor pet:tm folosirea calculatoarelor.
I" partea final'l a bibliografiei s-" dat i o list a programelot omologate p.ui
iti prem,t n R.mll"i" pel1tm ca/c"lul automat al elementelor de beloH arma

[124 , 725}. Desig"r, se pot imagina i aUc mod"ri de sistematizare a calculz,z,(i


"istlnd pwtm aceast,. lt standard toate e/em",tcle de baz 1/CCCS<lY(,
- 11], cou!ormitritc. cu u;;aneled1:11 fara lloastr in domeuiul sttllldardizri~',
~-a sla,bilit, cu acordul forurilor de coordonare 'i d1:'rectivare, ca toate cometltariile
i cxPlicaft'ill) ce se consider 'lItile Si; f1'e d,!fe 1;1 cadrul ndrum-iftorulu.; i IIU in
(irp7t"tlSfll sf/ll-uf..'lrdului sau, 11ltr-o tfHe.:r:,i a sa.
Pri1lciPalcle modificiin: ~i comPle/liri pc ca;,,. noile prese,,:p!!i le wpri1ld
falii de ediiia di.. 1976 II s(mdarcllll11i 1'; care, pe/ltru. clc"'efltele de beto" am",!
ale strHctun'loT cM!str1ic!iilo? cit'tle fi iJJdil striale se l'fjhct in 'mod corrJspuH-

ztar i in noul ,ndrumtor, at~ Jost expuse n re(erat"l prezentat d. autori la


cea de a XIV-a Conferinfi <le betoalle, inu iti octombrie 1988 la.
_rt,.j Napoca. [9). Re..minti,,, aici pe scmt cete mai importante.-
- trecerea de la mrc-ile de betoane la clase ele betoa"e;
- includerea it. STAS 10.107/0-90, sllb o form modernizatii, a pY<s-
c riPiilor de proiectare a"tiseismic a cOltstmciilor di" belon ar",at, c"prime
anterior n normut1vul general de proiectare alllisdsmic a constntcJiilor cltnle.
, ..dustriale i agrozootel",ice, P. 100-S1.
- gmeralizarea folosirii sistemului i"!ernaiollal de "niti de m.ur;
- ..linierea 1" prevederile Codului-model CEB-FIP [770J 111 ceea ce
pn"vete forma diagramelo, de eforturi f.tm"tare in betonul din zona comprimat

la clementele solicitate la i"covoiere cu s",. Jrii eJort axial;


- -introducerea de prevecl.eri pmtm calcul"l elementelor preJabricat. CI'
sIIprabetonare . ",onotit i n mod m ai gmeral al elementelol realizate di.. slfu-
IlIri de bet01' tmnate la date diJerite i legate intre ele prill conectori;
- imbulItiri in calcubl la for tie/oare ~i fn cel la strile limit de
psurare i de deJo", ie;
- corelarea CI< prescriPliil. n "subordine" ("ormatiue i instmci""i ttn-
1IIC< pe categorii de cO'lStrueii, si.teme co"stmctive sau elemente stntctl4rtlle) ;
- revederea comPletii i reorgallizarea prevederilor constmctive, cu <leo-
seb1.'n n ceea ce privete Q.rmarea elcm.entelor.
Fa de diversiJicarea i extinderea pe care au trebuit s o capete tn acest
ca"text toate prevederile din ndrumtor, s-a considerat oportun imPiirti"!l
lui -n dou volume, astfel ca lot Ce se refer la elemente dia beto" precomprimaj
~ i la alte efleva probleme, cur.: ar fi podurile i calculllli la starea limit de obo-
scalii, s Jie separate de problemele &ur."le ale proiectrii elementelor structurale
din betm. armat ale cOllstr"ciilor civile, ,,,dustriale i agrozootehnice. Ac""tca
di11 um, formeaz obiectul 'Volltn.""',-i de Ja .

Autorii arit'c vii mlll"mir' elI. i>g. Dan Constcmtinesw, care it> periOilda
dta lucrat la Institui"l de COllstme'ii B-"cureti -a contribuit la elaborarea
I<1IOr" clin capitolele pr ez",tului 1!J.rttmtor.
Pe p.1,;,.rSltJ editurii i tipirilii "ll"mitomlui au aprul unele 1'11-
tai e de s p3cialitate ill pOfta,,!e, ct j rn) 1iJidri il. preseTi piile tehnice cllre
nu a!t m.zi put;4t Ji /',atell collsid"are n totalitate i" text. In miiS1.,,,. fn
cale tt~ 1.tnele sittj\7.ii p(lIticu~ale se va con.stata ?tecoretl~ de detaliu fa de
"ltimile redlletri IIle 1<nor gIC3crip;ij. autorii 'conteaz pe nelegerea utili.a-
tarilor ndrm,,'itorulu-i, cafe vor opera corecturile "eeesare. .

Autorii

"

-
"

CUPRI NS
"

J l er&~ . ... .. .... . ... _. . . . ... . .. ' .1. $ttuea limit.:\ /le re zisten ~
. Ia torsi une cu ncovo "

(:ap. 1. Priaopiile metodei de calcul 11 i ere . . . . . .. . . . . . . . . 127


.'-.1. Ca1culul eforturilor uni-
1, 1. Consideraii introductive 11 " tarc In beton i in arm
1.2 . Exigenele de periorm.a.n- tur 10 stadi ul de ex -
i striJe Iimit~ .... 11 ploatare ... , .. , . .. . . In
1.3. Metode probabiiisticc de - ' ,6. Calculul la starea l imit
calcul la. stri limit .. 16 'de lisurare . .. .. . . .. .
1.1. Aciuni in con.; tru cii, . 20 ' .1. C"\lcululla starea limit
1.". Caracterizarea materia.le- de delormai.e . . .. . .. .
lor, a elementelor de con-
5.8. Pdncipii de alctui re a
- "

s;trucii. il. structurilor .i


CI. tert:oului de fundaie 26 armturilor . . . . , . ." . . . 16 1
1.6. PermuJarea general:i a Cap . 6 . Principii ale proiectrii lJ.oti-
e&IClllului la diferitele ~eiswit.:e a elementelor struc-
sll1ri limit ...... . .. . 27
turale de beton armat .. . .. . 17.l
6. 1. Consirlernii introductive 175
CAp. 2 . Cara.ctensticile de calcul ale 6 2. Duciili7..area elementelor
lwtonului .......... ~ .... . 30 structurilor in c.'\drc de
beton armat . , .. ... . 192
2. 1. C1asa. bctonului ..... . 30
2.2. Rezisten-ele b~tonului .. 33 6.3 . Ductiliz."Lrca pereilor
2.3. Deformarea bctonulu l Gtrncturali de beton
sub ncrcare .. . .... . . . 36 arm:l.t .. . . ..... . . .. . . . 211
2 i Deformarea n timp a
Cap . 7. Scheme logice peairu calculul
bet.oocl'ui . . , . ....... . i2 elernen~clor de beton armat .. 221
2 ..,. Efectul solicitrii multi-
TIpuri de solicitri i vcnfi
a:da!e . . . . . ..
"
. . . . .. . iJ
oTi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Starea limit de rezi s teni. .. 22S
Cap . 3. Caracteristicile de calcul ..le
armturii din oel ...... . . ij 1. ncovoiere ....... . .. . . 228
2. Compresiune excentric
(fiic considerarea flesibi.
Cap . ... . Calculul elementelor de beton 257
simplu ................. . j2 1' '"i",
4 ) ... .. . . . . . . . . . ..

3. CODs iderarea flex.ibilitii


1. 1. Conside ra. i introductiv'e j2 la. compresiune excentric 292
1.2. Calculul elementelor de 1. Compresiunc excentrid
beton simplu la starea oblic .. .... .. .. .. . .. . JOJ
limit de rezisten .... "i, ntindere excentric ... . 317 "

6. Forli. t.i ctoare ..... . . . 326


1 Torsiune CI1 ncovoiere . . 349
ll\p j. Ca.lculul e lementelor de beton
arma.t. Principii de arn{are .. 61
Calculul eforturilor unitare n
5.1. Considera.ii introductivo 61 1.>:-too l n armiit uri n sta
"2 Calculul la. starea limit diul II de lucru .... ' ...... . 3j7"
de rezisten la ncovoiere 3j7
8. lncovoiere
cu sau fd\-efort 3.1I:iaJ .. 63

.'5. J. Calculul la for.1 tlie- Struea limill de deschidere a


to'\re . . . . ..... ...... . 10i lii'lmlor .... . .... , . . .. ... . 365

,. P1e:mre. FleX1lIe with Ax:i&l 8.6. Supplementary Pro,ri


l.oad (Tension or .Com- sions for Beams 0'0.... . -12 5
pression) ... .... ... 36~ 8.7. Supplementary Provisions
for Ca.st in Place Struc-
Ijmit State 01 Deflection _ tural Wa11s ........ ,. 1.J
- 3.8. Supplementary Pro'tisi.
10. Flaure _ r ... 0'0 0 ' 0
oos for Sla.bs ... , . '" . . 447
R eferences .............. . 453
Chapter S'o Det&iling Rules for Rein "',pendi:. "~I)
forced Concrele Membezs ... . -402
A. Dictionary of Terms Used
l8.!. Types of Reinforcement. in Aseismic Design . ... "59
B . Tables ............... . 468
Classification ... 0.0 '" 402 Table:; list ....... , . . 461'\
! 8.2. Concrete Cover to Rein- r. General Tables ...... , . -470
~orcement o' .04 II. TablcsforUltima.teLimit
State Design .......... 4 "r
8.3. Anchol&ge .09 - III . Tables for Scrvicel\bility
8.4. Splices 412 Limit States Desisn .. 479
8.;. Supplement3ry Provi IV. Characteristics of StecJ
,ions for Columns 419 ReinfQrcemcnt ........ .c-O-'1

-
-


-
-

I
,

, SUMMART

l;"oreword , . . . . . . . . . . . . .. . . . , . . . . . '.4. Ultimate Limit State


under Torsion with

Ch.1pter L Design ' Philosophy .. ., 11
Flexure ........... .
5.5. Stress Analysis in Con-
crete aod Steel Reinfor-
rations .... . , ....... Il cement under Servi.Q.e
1.2. Pcrforma.ooe Require- Loads ............. 133
ments aod Lirnit State 11 5.6. Lirnit State 01 Crackin,g 139
1.3, Probabilistic :f\.Iethod.s for

5.7. Limit State of DeUec-
Limit State Design. . . . 16 ti on ..... ... ........ Ll3
1.1. Action s . ~ ............ v 20 5.8. Principles in Detailing
1.5. Behaviour Ch.aractetistics Reinforcement ...... . . l~ 1
al Materials. Structural
Mcmbers. Structures Chapter 6. Aseismic Design Philosophy
and FoundatioD SOHi 26 - ot Reillforced Concrete Struo-
1.6. GeneralPatternolLimit tural Members ..... , .... .
State Design ........ 'l7 6. t. Introduction ...... . .
6.2. Ductilization of Rein!on:od
Cla.l1pfer 2. Detign \ Concrete Frame Members
Concrete . . . . . ..... . . . . ..... 6.3. Ductilzationof Reinfo~ed
Concrete Shear Walls . 214
2.1. Concr~te Gra.de ...... 30
2.2. Des ign Strength ... . .. 33
2.3. Detormations under Cha.pter 7. Flow Charti for the De-
Lo:\ding -i-'.. .. ........ 36 sign of Rein10rced Concrete
Members . . . . . . ......... ~ 221
2.1. Dcformo.t~Qns in time . . -t2
, 2.5. Effects of Multialda.l Loa Types of Loading and Checks 221
ding ...... , ...... ,. 13 Ultimate Limit State ...... . 2lS
1. Flexure......... . . . . . . . 128
Chapter 3. Design CharactCriiUCS of 2. Excentrically Loaded Ca-
Steel ReLofo:cment .... -I.S lumns with Uniaxial Ben~

d lOg
, o' .

3. Effects of Column Slen~


Chapter 1. Design of Plaln Concrete derness by Eccentrical
EJements ........... Loading . ..... ....... . 192
4. Eccentrically Loaded Co-
-1.1. Introduction ....... .
-i.2. Design of Plain Concre~ lumns with Biaxial
Elements for the Uhi .. Bendign ........... 303
mate Liroit State ... ,. Members with FJ.exure
and Tension Foree ..... 311
6. Shear .......... ' _0 o 326
Gbap~l' ". Design 01 Refnforced Con.. 7. Flexure with Torsion ... 3i9
crete Elementso Guiding Prin-
dples in Reinforcing Element, Stres9 Ana.lysis in Conorete
\ -and Steel Reinforcoment
'.1. Iatroduction ._. _
undeI' Service Load .....
,.~. Ultimat. LlmIt State
Iln d er Flexure "Ifith gr 8. Flexure ...... o _

witha\lt Axial LQad


'.3. Sb-g r DMip ._....... . TJmit Stati of CrackiDg . o

,. Flexure. P'lexure with Axial 8.6. Supplementary Pravi.


1.000 (Tension or .Com- sions fOT Beams 0'0.... -12 5
pression) . " ...... . . . 365 8.7. Supplcmenta.ry Provisions
fOT Ca.st in Place Struc-
Ijmit State 01 Deflection _ tural Walls .. . ....... ~J 7

8.8. Supplementary Pro,nsi .


10. Plexure _.... ._.... .... ODS for Slabs . . . . . . . . . . 441
References ....... , ....... .
Chapter S.. Detailing RuJes for Rem 6
,pendb~
torced Concrete Membus ". , . 402
A. Dictionary of Terms lJsed
l8.!. Types of Reinforcement. in Aseismic Design . . . . 459
B. Tables ..... ... . ...... . 468
Classification _. '" ...... Table3 List .. , .. . , . , . 46~
t 3.2. Concrete Covor to Rein- 1. Genera.l Tables .... .. . . 4. 70
torcement ...... . .
., II. Tablcs fOT Ultimatc Limit
State Design ........ . .
8.3. Anchor&gc
III. Tab1cs for ServiceAbility
&. of. Splices ... " ..... . . Limit States Desi gn . . 4'0
8.5. Supplementa.ry Provi . IV. Characteristics of SteeJ
sions for Columns . . . . Reinforcement ....... . ....""'
'


1.
,
PRINCIPIILE METODEI
,
DE CALCUL ,

1.1. CONSIDERAII INTRODUCTIVE

Scopul fundamental al calculului elementelor de construcii i al struc-


llnilor este obinerea unei asigurri raionale a construciilor in raport cu
exigenele de performan specifice diferitelor categorii de construcii, pe
toat durata l0r de via, . .
Verificarea prin calcul i dimensionarea elementelor de construcii i
a structurii n ansamblu constituie numai una din lanul de activiti de
(are depinde asigurarea bunei funcionaliti a construciei, care mai cu-
plnde:
- incadrarea censtruciei in mediul natural i construit;
- alegerea soluiei constructive i a materialelor;
- calitatea materialelor i a execuiei;
- respectarea condiiilor de exploatare corespunztoare destinaiei cons-
tmciilor;
- asigurarea Indeplinirii exigenelor de durabilitate i, corespunztor
acestora, a unor msuri privind ntreinerea construciei i urmrirea corn
portrii ei in exploatare,
Din acest motiv prevederile prescripiilor privind calculul structurilor
I al elementelor, inclusiv al celor de beton presupun o proiectare competent
i o execuie corect, n conformitate cu reglementrile tehnice n vigoare,
Cl.ploatarea construciei i UImrirea comportrii in conformitate cu regulile '
stabilite la proiectare, .
!n cadrul capitolului 1 se face o prezentare succint a principiilor me- .
tode! .de calcul utilizate in proiectarea structurilor de beton armat, care,
explicit sau implicit, snt avute n vedere n sistemul general de prescripii
de proiectare a construciilor din ara noastr.

1.2. EXIGENELE DE PERFORMAN I :STRILE LIMIT


, -
Pentru a fi apte pentru utilizarea prevzut, construciile trebuie s
rspund cu grade de fiabilitate corespunztoare, n raport CU aciunile me-
canice de diferite naturi, unor exigene de performan structurale, dar i
unor exigene privind confortul i eventualele efecte psihologice produse de
corn portarea structurii sub ncrcri.

11

. In principiu aceste exigene se pot grupa In trei categorii :


a. exigene de siguran structural;
b . exigene privind funcionalitatea structurii n raport cu destinaia ei;
c. exigene privind durabilitatea necesar a construciei n raport cu
durata ei de via.
Exigene!e de siguranei strl'ct,,,.~lei au n vedere evitarca cedrii unor
elemente de construcii sau a_ structudi n ansamblu care ar pune in pericol
via.a sau sntatea oamenilor i integritatea unor bunuri materiale sau cul-
turale 1nportante.
Siguranja structural implic exigena privind rezistma, stabilitalea 'Ii
d!/ctililaiea' structurii i a eiementeior componente.
Condiiile de rezistmt se refer Ia capacitatea portant local a see-
iunilor elementelor aa cum rezult din caracteristicile geo letricc i 111e-
canice, incluznd i condiia evitrii defOlmaiilor remanente exagerate sau.
pentru unple cazuri, eventuala degradare a rezistenei matcrialelor, ca l i l!1ar~
a fenomenului de oboseal.
Condiiile de stabilitate se refer la evit,area cedrilor C<lre rezulU, din
deplas.tile de corp rigid ale construciilor in ansambr'l sau ca ur:u~re a efec-
telor de ordinul doi datorate deforrnabilitii elementelor structllralc. De ase:
menea, exigenele de stabilitate vizeaz evitarea cedrilor generale ale struc
turilor, ca urmare a unor aciuni care modific n timp stIllcLura, prin ruperi
succesive ale unor elemente, antrennd o prbuire plOg;'csiv" (p:orial sau
de ai"lsamblu). Asemenea cedri pot interveni mai cu scaEl ca urmare a
!Jnor aciuni cu caracter excepional cum snt cutre::nurele i explcd,b cie
mare intensitate.
Condiiile de ductilitato se pun mai eu seam construciilor StlPUS0 uner
aciuni dinamice de mare intensitate (cutremure, expk'zii) da~, uneeli, i
celor acionate static. Dac n primul caz cerinele dc ouctilitate se refer
in special la o anumit capacitate de absorbie i de disirare a energiei, n
al doilea caz ductilitatea n ecesar presupune ca prin eapa~i(atca dc defor-
mare postdastic s se obin redistribuiri importante de ef?rh!!i n st,'ue-
tur cu mobilizarea ct mai ampl a capacitii de rezisten eieclivc a di-
llnldor seciuni ale elementelor acesteia.
Exigenele privind fUNcionalitatea n oxploatare se ' rck r~ in specia~ la
" iiale~ tinof defoi'111ii i a unor deschideri excesivt de J1'.s!!ri ale cror efect'
ar futea. s. impiedice exploatarea nOIlllal a eonstruciei . Asemenea ci~de

fllJ:.l :
- deteriorarea unor elemenle nestruclurale (perei de c()mp~rtimenl:ln:
~i ce inchidere nestructurali, finisaje, izolaii , pardoseli, geamuri etc);
- pierderea etaneili.i (in catul rezervoarelor s:m conductelor de
""')
1.(1',,(1<: ; - -
- afectarea esteticii construciei;
- producerea unor sentimente de incomoditate sau chiar de in~ecuri-
tatc ,-is-a-vis de vibraiile excesive ale construciei sau deschiderile exagerate
ale fisuriloL
Aite exigene de funcionalitate h exploatare, cum snt cele care vizeaz
capacitatea de izolare termic sau acustic se asigur de cele mai multe
ori, nu numai prin elementele structurale, elt mai aJes prin elemente nes truc-
1111 ale (pardose1i, tencuieli el<:.). ,

Exigenele de durabilitaio exprim condiiile necesare pentru a asigura


funcionalitatea construciei, pe toat durata exploatrii acesteia, prin e"i-
tarea deteriorrii premature, n urma unor procese fizice, chimice sau bio-

12 I

logice. Pentru construciile de beton armat aceasta se refer cu deosebire


la pericolul corezinnii armturii n ipoteza asigurrii unei bune durabiliti
a betonului prin alegerea i realizarea corect a calitii acestuia, cu un
strat de acoperire corespunztor, eventual, i prin alte msuri de protecie
adecllate.
Criteriile de p~f01'm,;", reprezint o cuantificare n expresie tebnid a
exigenelor de performan, prin intermediul unor parametri care carac-
terizeaz rspunsul unei construcii la diferite aciuni (fore, depla'ri etc.).
Criteriile de perfOlman snt exprimate sub fOI ma strilor limit care -
bazate pe modele de comportare i de fiabilitate - definesc limitele dincolo
de 'care structura nu mai poate satisface exigenele specifice destinaiei sta-
bilite.
Scopul proiectrii structurale este deci ca asigurarea exigenelor impuse
.construciei, n ce privete rspunsul acesteia la aciunile cu efecte mecanice
- la care sInt supuse, s se realizeze prin evitarea depirii strilor limit.
Datorit v~riabilitii aleatoare a factorilor de care depinde aceast
asigurare (ncrcri, alte aciuni de diferite tipuri, proprieti meca.nice ale
materialelor, dimensiuni etc) modalitatea studierii ei tiinifice se poate
realiza numai cu ajutarnl teoriei matematice a probabilitilor, bazat pe
studierea variabilitii statistice a acestor factori n condiii de tim;:> i de
'pa tiu suficient de extinse.
Pe de alt par le nivelul de asigurare, la rndul su, trebuie s rezulte
<lintr-o optimizare a raportului siguran-economie, conferind desigur n
final o protecie ntrutotul "sigur" (formulare care exprim {) probabilitate
foarte redus de nerealizare a acestei protecii) a vieii i linitii oamenilor,
a unor valori importante materiale i cnJturale, a bunei desfurri a vieii
social-economice a societii n ansamblul ei. Firete, n aceste condiii apar~
Justificat {) diferen;ere a nivelului de asigurare dup destinaia construciilor
(deci dup consecinele ntreruperii exploattii ei) i eventual a evoluiei
sale n timp, funcie de ceonele dezvoltrii social-economice i de resursele
~iettii. .

In stabilirea nivelulni de asigurare este necesar totodat i luarea n
<:onsiderare a modului cedrii dementelor structurale (sau al ansamblului
structural), funcie de gradul de avertizare specific, "penaliznd" cu deosebire
(prin mrirea nivelulu i de asigurare) cazurile de cedare casant .
. Chiar n interiorul unei" stmcturi se pune problema diferenierii (ierar-
. hizrii) gradului de asigurare a elementelor sau, a diferitelor lor zone dup
dedul eventualelor cedri ~SUDra
ansamblului structural, urmrind o even -
(ual optimizare a scenariului cedrii acesteia, astfel ca elementele (sau chiar
/,one ale acestora) cele mai importante, vitale pentru stabilitatea shucturii ,
s ajung ultimele n domeniile avansate de solicitare, obinndu-se astfel
o optimizare sub toate aspectele (inclusiv n ce privete asigurarea unui grad
ridicat de .,,'ertizare a cedrii) . Exemple, n acest sens, snt asigurrile mai
mari ale stlpilor n raport cu grinzile adiacente n structurile pe cadre cu
rol de protecie antiseis;nic sau ale t iranilor de care depinde ntreaga ca-
pacitate portant a unor sisteme structurale.
, Strile lim i t se mpart, de regul, n dou categorii:
1. Strile limit fIIlime (S"LU) care corespul;ld epuizrii capacitii
portante sau altor pierderi ireversibile' ale calitilor necesare exploatrii
cons truciilor; .
2. Strile limite ale exploatrii rwrmale (SLE) , care corespund ntre-
ruperii capacitii de asigllrare . a unei exploatri normale a construciilor.

J3

In cadrul strilor limit ultime (SLU) se pot identifica de asemenea


dou categorii i anume:
. A. SLU corespunztoare solicitrilor produse de aci,mile obinuite (per-
manente AP i variabile A V) cu frecven mare de apariie.
. Principalele fmomcne care sint avute in vedere n proiectarea la strile
limit ultime din aceast categorie snt: .
- ml"ile de diferite naturi (rupere plastic, rupere casant, rupere
prin oboseala materialului etc.);
- apariia unor deplasri re",anente sau a unor deschideri de fisuri re
manente excesive care compromit ireversibil capacitatea construciei de a
Ea tisface exigenele specifice destinaiei acesteia.
- Pierderea stabilitii formei a unei pri a construciei sau a construc-
iei in ansamblu; aa cum este cunoscut, pentru construciile obinui te, de
beton armat, nu se pune problema unor fenomene de instabil'itate, ci
de apariia unor ruperi la niveluri inferioare ale jncrcrilor ca Ulillare a unor
efecte de ordinul doi la structurile din elemente comprimate cu zveltee ri-
dicat; .
- Pierderea stabilitii poziiei (prin rsturnar~, lunecare etc.).
Cel mai adesea, pentru ncrcrile obinuite n exploatarea construciilor
datorit specificului modului lor de aplicare, poate aprea posibilitatea unor
solicitri de mare intensitate local, afectnd oricare din elementele struc-
turii sau chiar oricare din seciunile acestor elemente. Din cerina evitrii
a orice fel de deteriorri structurale pentru toate elementele i seciunile
(prin ruperi sau apariia de deformaii remanentc) apare astfel condiia ca
efortul "maxim" secional (stabilit eventual i cu luarea n considerare a
redistribuirii eforturilor datorit fisurrii i deformaiilor pcstelastice), cores-
punztor valorilor celor mai defavorabile ale ncrcrilor s nu . depeasc
capacitatea portant minim a seciunii respective (corespunztoare, va-
lorilor minime prcbabile ale rezistenelor betonului i armturii), condiie
exprimal analitic prin relaia (1.1).
Este de observat c n anumite condiii i cazuri speciale de solicitare.
cedarea nu se poate produce deCt global pe ansamblul structurii. Situaii
de acest fel snt cele caracterizate prin deplasri laterale importante ale
structuriler, datorit ' unor ncrcri orizontale (din vnt, sau efecte ale po-
durilor rulante) amplificate de efect~le de ordinul doi, ca urmare a zvelteiei
ridicate a stlpilor. Cedarea este dependent n aceste situaii (s ne referim
de pUd, mai cencret, la cazul halelor p,efabricate parler) de deformabili-

tatea stlpilor strudurii, fiind un f(Demen predus practic simultan n nu-


meroase elemente i seciuni . In consecin apare oportun s se defineasc
o capacitate portant global, nu prin intermediul valorilor minime probabile
ale rezistenelcr materialelor, ca n cazurile curente, discutate anterior, ci
prin valori mai apropiate de cele medii ale lor. In no.mele din c.s.r., de exem-
plu, pentru a ine seama, ntr-o mauier indirect de caracterul global al
cedrii acestor structuri, se prescriu \ alori corectate, mai reduse, dect cele
furnizate de teoria stabilit.ii elastice, pentru stabilirea lungimilor de flam -
baj ale stilpilor.
Verificrile la strile limit ultime din aceast categorie exprim in
general condiii privind rezistena secional.
In concepia actualelor prescripii de proiectare privind sigurana struc-
turilor se urmrete deci s se evite orice degradri structurale cu caraCter
remanent din solicitrile produse de aciunile cu frecven mare .


. , , =
B. SLU corespunztoare solicitrilor produse de unele aciuni din ca-
tegoria aciunilor excepionale (AE), cu frecven foarte mic de apariie
la intensit.i maxime, aciuni asociate, de cele mai multe ori, cu un regim
dinamic de aplicare a ncrcrii (cutremure i explozii de mare intensitate).
Pe lng raritatea producerii in viaa construciilor, este important i
se sublinieze i alte trsturi importante ale aciunilor extraordinare, pre-
"um i ale modului particular in care se pune problema siguranei fa de
aceste aciuni.

a. Intensitile lor maxime probabile au un grad de incertitudine sen-
sibil mai ridicat decit cel corespunztor ncrcrilor variabile obinuite.
b. Spre deosebire de efectul ncrcrilor obinuite (statice), la care so-
licitrile depind n principiu numai de schema static a construciilor, ca-
racteristicile comportrii structurale influennd numai asupra redistribuirii
solicitrilor (prin fisurare, prin deformaii postelastice), in cazul principa-
lelor aciuni extraordinare, aciunile seismice, solicitrile dePind direct de
<leesle caracteristici structurale (de rigiditate, de rezisten) i de variaia lor
. in procesul repetrii solicitrilor, constituind "r.spunsul" construciei la
aciunea dinamic respectiv. Solicitrile au astfel o dubl dependen "is-
toric" i anume; de istoria dezvoltrii aciunii (de exemplu reprezentat
prin accelerqgnima unui seism) i de istoria modificrilor proprietilor struc
j urale n diferite zone critice ale construcie.
c. Capacitatea portant a construciilor la aciuni extraordinare de
ll
tip seismic sau explozii puternice are un specHic "global (ca n cazurile
menionate mai sus pentru acinni statice traduse prin deplasri orizontale
ale structurilor). In plus, datorit raritii solicitmlor celor mai intense i
incertitudinii mai ridicate asupra nivelului lor de intensitate apare firesc
a, spre deosebire de solicitrile obinuite, s se admit inevitabilitatea unor
deteriorri nestructurale sau chiar structurale. Problema de baz a siguranei
' fa de aceste aciuni se concentreaz pe supravieuirea construciilor (evi-
tarea "colapsului"), vizlndu-se totodat protecia vieii i a sntii oameni-
lor, a valorilor materiale i culturale, a continuitii funciilor vitale social
economice ale cldirii. Rezult~ astfel principial i necesitatea limitrii, pe
.ct posibil controlate, a d~teriorri1or nestructurale sau structurale, limitare
ierarhizat, dup gradul de importan pentru societate, a funciilor cons-
truciilor imp'.icate.
d. In ce privete rnrimile carc caracterizeaz capacitatea de~rezi5ten
(privit intr-un sens mai larg, ca o capacitate de evitare a cedil.rii structurii
In ansamblu), datorit specificului dinamic al principalelor aciuni extra-
ordinare considerate, acestea depind ntr-o m.sur decisiv i de capacitatea
getJerqUzat de deformare a strUcturii (de obicei de deplasare lateral), asociat
capacitii de rezisten.
Din mprejurrile subliniate anterior decl1rge concluzia de principiu
eli n ce privete mJimea parametrilor ce definesc caracteristicile mecanice
ale structurilor (deci n ultim instan ale betonului i armturii) trebuie
folosite n aceste cazuri, valori mai apropiate de cele medii in locul valorilor
minime probabile utilizate in proiectarea curent.
In ceea ce pJivete strile limit ale exploatrii normale (SLE) acestea
snt n general rezultatul:
- unor deplasri statice sau dinamice excesive;
- unei fisurri exceslve.
Dup cum s-a menionat anterior, nivelul asigurrii prin calcul se sta-
bilete nu numai pe baZa criteriilor inginereti ci i pe baza unor considerente


de ansamblu ale intereselor societii, legate de condiiilr i cerinele globale
ale dezvoltrii n fiecare etap dat a vieii acesteia. Se poate aprecia c
nivelul de siguran corespunztor prescripiilor de proiectare romneti,
dei n general mai redus dect cel asociat unei pri importante din prescrip-
tiile naionale i internaionale (vest europene, americane, japoneze) este
satisfctor avind n vedere experiena utilizrii lor ntr-nn interval de timp
relativ indelungat .

- 1.3. METODE PROBABIUSTE DE CALCUL LA ST RI


LIMIT

Metodele de calcul care stau la baza prescripiilor de proiectare struc-


tural in construcii se caracterizeaz prin:
a. Considerarea ' sistematic a ansamblurilor de .titri limit pentru di-
feritele categorii de construcii;
b. Considerarea naturii leatcare a diferiilor factori eare afecteaz si-
gurana construciilor.

Natura aleatoare a factorilor de care depinde sigurana con stru ciilor


este analizat prin concepte probabilistice i analize statistice.
Din punctul de vedere al conceptelor probabilistice utilizate in funda-
mentarea prescripiilor de proiectare se disting de obicei trei niveluri de
analize a siguranei structurilor:
!. Niveh,l 1 (Nl): procedeu semiprobabilistic n c,,-druI cruia se con-
sider independent variabilitatea aleatoare a diferiilor factori, stabilindu-se
corespunztor coeficienii pariali de siguran. .
2. Nivehll Z (N2): procedeu probabilistic aproximativ n cadrul cruia
se consider simultan variabilitatea aleatoare a diferiilor factori, stabilinda-

sEf In mod aproximativ coeficieni de siguran pentru eliferite stri limit .


3. Nivelul 3 (N3) : procedeu probabili~tic consecvent n cadrul crlua

se consider simultan vari<lbilitatea aleatoare .. difcriHor factori, calculul
ba.rlndu-se pe aprOJornri centrolate.
Metoda de calcul care se utilizeaz n proiectarea curent i care st
la baza standardului 10.107/0-90 corespunde nivelului N1, utiliznd coefi-
cieni de siguran pariali.
Procodeele de nh-el superior de analiz a siguranei (N2 i N 3) pot fi
utilizate n vederea calibrrii valorilor coeficienilor de siguran parial;
din procedeul de nivel N1 iar, n proiectarea CUrEnt, numai in situaii spe-
ciale.
Verificarea siguranei structurale n proiectarea curent const in com-
pararea convenional a unor "alori de calcul, care caracterizeaz efectele
aciunilor aplicate construciilor, cu valori de calcu1 omoloage care carac-
terizeaz capacitatea construciilor de a rezista, respectiv valori c.ue definesc
strile limit ale construciilor.
Pentru fiecare din strile limit specifice unei constructii este necesar
adaptarea cte unui model de calcul, care s -reflecte satisfctor compor-
tarea construciei. n mod evident, nivelul de precizie al modelului adopbt
trebuie corelat cu nivelul de precizie i cu gradul de incredere al datelor de
calcul.

16
, ~
,
Da tele de baz ale calculelor privesc:
a. aciunile specifice construciei;
b. caracteristicile fizico-mecanice ale t1ulterialelcr (inclusiv ale tcrenuly i
d~ fund are) ;
c. caracteristicile geometrice ale construciei i ale zonei de teren In in-
teraciune cu structllla;
d. exigcnele d. per/ormall. struct"rale, specifice destinaiei construciei .
In esen asigurarea rezistenei construciilor exprim faptul d. inc-
g\tlitatea:
(1.1 )
-
pentm toate seciunile structurii se realizeaz cu un nalt grad de probabi-
li{ate, sau im ers, c probabilitatea nerealizrii inegalitii (1.1) este ioarh
rct,!us (fig. 1.1, a) .
in rela ia (l.1) s-a notat: Smu - valoarea maxim corespunztoare ni-
"e4.ului de probabilitate (de siguran) acceptat al efectului ncrcrii asupra "
uoei seciuni (efortul secional), funcie n primul rnd de parametrii aleatori
ai aciunilor; R~. - valoarea minim, corespunztoare nivelului de pro-
bapilitate (de siguran) acceptat, al capacitii de rezisten\, a seciunii, n
funcie de m rimile aleatoare al rezistenei materialelor, ale dimensiunilor
ciemtntelcr etc.
n procedeul de nivel N7 de analiz a siguranei, n1lmit n trecut i
, prccedeu semiprobabilist, care st la baza calculului cu prescripiile curent.
de proiectare a construciilor de beton armat , se accept soluia simplifica-
tce.;:e
,
de a analiza separat cei doi termeni al inegali tii (1.1):
(1.2)
in c;arc S 1 .... etc. snt .alorile ,,,ax;me probabile ale e/ec teZor ncrciirilO1' (corcs-
pUIlZiitOltre de cele mai multe ori valoFilor maxime probabile ale intem.itii
,
aort f'

- -----

/' O..:nell;"ltiUt V(Jfl9!/!


/' . -
- , - - - - - S,milf
-
//
/
/
/

I 1;1

tl
,
o b
Fi(. 1.1. "Mia-iile a.lc&toan: ilIe eforturilor secicIJnJe ~i capacitii (por ta.nte}iecionaJe (. )
i v.a.ria,ia aleatoare iii. relaiei P ~fl.p' - . incrcare capabil.-deplasare ro raport cu "u.riatin
a1~fu're a re1<tiei P - .a, fncrcare aplicat elementului sau structurii i deplasaref.cort"~~
ptlUOatoare, (b),


17

incrcrilor i, numai in situaii speciale i numai pentru incrcri pelmanente


i valorilor minime probabile ale acestora) i
.
R"'in ~ R(Rb ",in' RIJ IIf;nJ ( 1.3)
unde R'~i. i Rami. reprezint valorile .ni..;",e probabr:le ale rezisl...ei betomliltj
i armturii corelate cu condiiile de garantare a calitii acestora prin pre.-
cripiile specifice de produs i prin ntreg sistemul de control al calitii exe-
cuiei lucrrilor.
Valorile maxime probabile ale intensitilor incrcrilor i valorile mi-
nime ale rezistenelor Snt denumite tradiional "valori de calcul" i sint
stabilite astfel, ca in principiu, s aib un grad de asigurare corespunztor
(apropiat de 99,9%) .

Valorile de calcul ale ncrcrilor i ale rezistenelor snt corelate cu


valorile caracteristice (denumite obinuit in prescripiile din ara noastr
"alori nOIlnate) ale ncrcrilor i ale rezistenelor, de cele mai multe ori
definite statistic ca valori realizabile cu o probabilitate de cel puin 95%.
Valorile rezistenelor nounate snt corelate direct ClI mrimi!e indicilor de
rezisten care corespund diferitelor clase de beton sau mrci de armtur.
Necesitatea introducerii valorilor caracteristice ale rezistenelor, alturi d<!
cele de calcul decurge din faptul c verificarea probabilitii de realizare
a valorilor de calcul ar reclama analiza unui numr inacceptabil de mare
de probe prelevate, ceea ce nu se ntmpl n cazul gradului de asigurare
asociat valorilor caracteristice. Pe lng faptul c servesc c:l puni de legtur
. cu indicii de rezisten pentru diferitele caliti de beton i de oel, rezis-
tene!e caracteristice i gsesc ' uneori i o utilizare direct n calculul la
-st ri limit ale exploatrii normale, n care nivelul lor mai redus de asi-
gurare este mai P?trivit dect cel specific strilor limit ultime.
In continuare relaia (1.1) va fi utilizat sub forma
(1.1')
unde SCilP = R min
La structurile static n edeterminate, la care ncrcarea depinde de un
singur parametru p (de exemplu, ncrcarea echivalent uniform distribuit,
In cazul plcilor de planeu), n locul condiiei de rezisten secionaUi (LI ')
se poate folosi condiia de rezisten a elementului (structurii) static nede-
terminat:
(1. 4)
De asemenea, n cazurile n care mecanismul de cedare a structurii are
un caracter global, implicit prin deplasri laterale corelate datorit efectului
existenei de aibe orizontale rigide (la . solicitri din vnt, aciunea jXldurilor
rulante, implicnd eventual efecte de ordinul doi). principial, condiia de
siguran pentru intreaga construcie ar trebui s capete forma (fig. 1.1, b) :

P =% <!; p,.. (1.5)unde P ma> i P u.
snt valoarea extrem a forei orizontale generalizate
(rezultanta forelor orizontale) aplicat structurii, i respectiv valoarea forei -
pe care o poate prelua structura .
. In cazul particular al aciunii seismice, pentru care nivelul coborit al
valorilor de calcul ale ncrcrii . (vezi cap. 6) implic, n situaiile structurilor
curente, atingerea capacitii de rezisten structurale i incursiuni in domeniul

18

pastelastic de deformare la aciuni seismice intense, condiia de siguranta


trebuie pus sub fOI ma :


( 1.6)
Cu t.~,. i A, s-au notat valoarea maxim a deplasrii orizontale
asociaUl forei orizontale generalizate, respectiv valoarea extrem a acestei
deplasri pe care o poate suporta structura.
Ecartul dintre cei doi termeni 'ai inegalitij (1.6) se fixeaz n funcie
de tipul i importana construciei, innd seama de degr,!drile care se pot
admite pentru structur atunci cnd aceasta supcrt efectul unui cutremur
~terni~ . .
n "cazul aciunii seismice valorile PrrtP' Ilt:GP prec1lm i P mas. D.",az~
care depind direct de primele, implicnd calculul deplasrilor efective ale
structurii, trebuie asociate n principiu, ~a cnID s-a menionat anterior.
unor valori ale rezistenelor apropiate de cele medii. _ .
1n practica celor mai multe prescripii naionale sau . internaionale de
proiectare antiseismice, inclusiv a celor din Romnia, pentru a evita
cvmplicaiile n calculele implicate de activitatea curent de proiectare se
c \'i.l ins folosirea de valori diferite ale rezistenelor de calcul, adoptn<)u-se
ccnvenional pentru toate cazurile valorile folosite pentru ncrcrile obi
nuite ("rezistenele de calcul"). Precizri suplimentare privind verificarea
structurilor de beton armat la aciunea seismic se dau n subcapitolul (1.6).
Este important de obsen'at c n cazul stmcturilor static nedeterminatc ,
,igurana global a structurii este superioar siguranei secionale, exprimat
prin condiia (1.1 '). Intr-adevr, ca urmare a modului concret de realizar~
a elementelor de beton armat, in special a ar mrii acestora, a variabilitii
efort urilor S ma" i S"., plastificarea diferitelor seciuni nu se realizeaz.
- simultan. Ca urmare, valoarea ncrcrii corespunztoare stadiulli; ultim .al
structurii (notat cU P. n fig. 1.2). definit de fOI marea unui mecanism de
cedare prin atingerea capacitii de deformare ntr-una sau mai multe din

Fig. 1.2. Raportul intre fnc.rcarca. ultimtl i incrcarf:Q,. corespun.


ta,toare iniierii curgerii la structuri elI zone de plastificare numeroase
,i respectiv la structurii cu puine z()ne de phLstifkare.

tit

zonele plastificate, vitale pentru stabilitatea structurii, este superioar va-


lorii P "''''' a ncrcrii considerat In calcul, cu atit mai mult cu ct struc-
t ura are un grad mai mare de nedeterminare.
Este de remarcat, de asemenea, c determinarea eforturilor 5ecionale.
SIlH~!e ' in proiectarea curent , pe baza unui calcul liniar olastic, se justificil
pri n relaia practic liniar ntre ncrcare i deplasare pn la apariia primei
articulaii plastice (moment n care fora aplicat structurii are valoarea
P" fig. 1.2.) i prin asigurarea relaiei P W4Z ,,; P" prin intermediul <oadiiei
. ( 1.J) satisfcute n toate seciuiUle .
-
1.4. ACrWl'l1:

N CONSTRUCTII

1.4.1. Caracterizarea i clasificarea aciunilor

Orice cauz capabii se genereze stri de solicitare mecanicd. llltro


cc.nstrucie constituie o ac-iu,n,e asupra respectivei c;onstrucii. .
In calculele inginereti aciunile snt modelate prin ilciirciiri care rc-
pec:<int sisteme de fore, prin depla~iiri (de exemplu, tasrile reazemelQT
la ccnstruciile static nodeterminate) . sau dj:Jrm.*i (de exemplu, efectul
precomprimrii, efectul variaiei de temperatur, climatice sau tehnologice
,au ni contraciei betonului). Aciunile snt caracterizate de parametri care
pl"cizeaz modul ,].o aplicare, punctele de aplicare, modul lor de dist ribuire
in sp8.iu, ('\toluia in timp i intensitatea acestora.
Valcarea de referio a intensitii, de regul definit probabilistic i
situat n domeniul valorilor celor mai ridicate ale intensitilor, se numete
intensitate 'l1/Jrl1hltli i se noteaz q" , n cazul cnd se dispun~ de date su-
f;cientc pentru prelucrri statistice se utilizeaz ca intensiti nQrmate va-
lorile "caracteristic"," definite p[intr-o probabilitate red us sp~cificat;l, de
a fi depit n sen, defavor'lbil, pe un anumit interval' d a timp. Fac ex-
cepie aciunile cu caracter pennallent, la care valorile lormatc ale intensi-
tilor se determin pe baza vabrilor medii statistice. In cazuriie c1n1lip~cgc
datele nec=re determin"rii acestor valori pe baz de studii statistice snt
'folosite valorile "nominale" deduse din experiena practic a prviectiirii i
ti exploatri i construciilor .
Valorile de ca/eul ale intensitii llcrcrilor se stabilesc prin inm"lirca
valorilor normate cu coefi cieni ai aciunilor (coeficieni ai in:rcrilor).
ln funcie de natura aclmilor, de n:ltura stl~lor limi t la care se face 'veri-
ficarea i de categoria gmpurilor de aciuni (paragraful 1.4.2), .e 'stabi:esc
mai multe valori de calcul ale intensitilor (tabelul 1.1).
In legtur cu semnificaia intensitilor de calcul i a cocficienilor
din tabelul 1.1 snt de fcut unele precizri:
a. Valorile q' reprezint o limit superioar a intensitilor, pentru care
exist probabilitate mare de a fi ntlnite ntr-o perioad de timp scurt;
b. Valorile q' snt apropiate de media n timp a iot ensitilor variabile;
c. Unii dintre coeficienii aciunilor pot avea dou valori, timtre care
se alege pentru verific ri cea care conduce la situaia de calcul cea mai de-
favorabil .
Aciunile considerate in calculul coostruciilor se clasific dup mai multe
criterii ca de exemplu provenien, mod de aplicare, distribuie, efectul asupra

20

Tablll1~1 1.1. I n tensHile de 'ca lcul ale ir.I<!rrilor ulili:tute la veritk,.rea [!emenleler de beten
armet

Nr. Intensitile de calcul


Coeficieni
a pl icate
".
-

intensiti
aci UUj1UT
lor
i Verificrile 13. care
crt. considerate utilizeaz

l10rmate . '"
-

I I ntensitatea de calcul y, Verilic1'i.ri la stc1.rile limit ultiUl e


.
la capacitatea por- de rC1.iste"n ' de stabilita.te ,
tant q sub aciunea grup1hilar funda
mcntalt:
~
-

2 Intensitatea de caJcul 1 'Verificri )a st.r i ie limit ale
de exploatare exploarlrii normale , sub efectul
qB incrc.rilor totale de exploatare
-
3 Intensitatea de calcul ol> . Verificri 1. strile limit ale
-
In."C'J'eut ntlnit. exploatrii normale oub efecte
q! de duraH1. i la stri limit ultilOe
ouh aciunea uuor 'grupri spc-
cinle
.
4 TnteIJ.sitatea. de ealcl,ll <1>, Verificr i la sta.!ea limit~ ultimti.
CV<liOl permanentA de obose~~H,
- q'
1
C C'~~Fcrtrj mecanice a construciei (din acest punct de vedere se disting
ac-icn i staU<:e i aciuni
dinamice), Din punct de vedere all:egulilor de veri . . .
fic~re a !"'igl~rcm\el construciilor, principalul criteriu de clasificare a aciuni
ier c~it' juc;xn!a cu c'are aciunile snt ntilnite la diferite intl1siti.
Casiiic"res nc(iunilor i definirea lor din acest punct de vedere su t
(de (Jin h:tclut 1.2.
-
T abch,l 1.2 Clasificarea ac.i.u.nilor

--~----------~------------------------
, l'
1

j ... ,
Simbol . Caracterzare
" t- i de at.>i un i
..

I I pC' ~ \Il !?[1 i:: n h::AP ~c aplicj, ln mod continuu, cu o intcnsitato
p ractic constant n raport cu timpul.
_.-

Variaz sensibil in raport cu timpul; pGt
lipsi tot:al in anumite intervale de timp i
?
- v.;.:i2.1;i le AV prezint. o probabilitate ridicat de a fi
intilnitela intell siti ridicate, de mai
multe ori pe durata vieii unei construcit.

.le Se aplic in inteoositi ridicate pe durato,. , lungi sau in mod frecvent . -

Intensitatea lor variaz sensibil in raport
cu timpul sau/i se poate anula pe intervale
lungi de timp.
--1--------1--..;:-- -
.> excepionale AE Apar foarte rar, nen't-olru nicjodat~. in via.ll.

anei constrw.cii la iotCllSiU? semni!i-
oo:tive

21

~
~
'.
'-.
~
Il"'a)e '"
~ I-------~ _____ ~mplosofi1,nllfx

Incarcati
In dep~zi/~

,

Inherupereq
(une/fom;rii Greulal.o
lichidelor
din COI1t1vclr


'"
oameni 1" mobilier
suplimenlur


Incorctiti
Incurcare in/ocvin/H
cu mobilier
, ,


IncrC'ore
cu rOp(Jt.!u

Incurcure
cu vini

Fig. 1.3. Va.riabilitatea in timp a inten.!iUii iDelrer110y va.riabile .

,
Valorile normate ale intensitilur aciunilor permanente (AP) se de-
finesc, de regul, pe baza valorilor medii statistice. Valorile normate date
In standard, pentru aciunile c\'asipennanente (AC) corespund unor intensi-
Uii frecvent ntilnite, n timp ce valorile normate ale aciunilor tranzitori-
(AT) corespund unor intensiti rar ntlnite.
Considerarea .variabilitii aciunilor n raport cu timpul prezint im-
portan n ceea ce privete: .
- probabilitatea suprapunerii mai multor aciuni, cu diferite intensi-
ti, asupra unor elemente sau construcii, la analiza comportrii la diferite
stri limit . (difereniat ntre cazul ncrcrilor obinuite folosite n gru-
prile fundamentale i cel al ncrcrilor extraordinare, foarte rare la inten-

sitlli ridicate, folosite la gruprile speciale ale aciunilor) ;


- posibilitatea apariiei unor efecte de curgere lent sau de oboseal,
datorit unor aciuni de lung durat sau repetate de un numr mare de ori.
n fig. 1.3 snt reprezentate scbemalic variaiile In timp ale intensit
ilor ncrcrii pentru unele aciuni variabile. Se pot identifica aciunile
cvasijJermanente, care se aplic cu intensitate ridicat pe durate lungi sau
n "lOd frecvent, de exemplu greutatea utilajelor cn amplasament fix, n-
crcrile din depozite, presiunea gazelor, Il lichidelor sau a mediilor pulveru-
lente n recipieni i conducte etc.
Celelalte a~iuni . prezint variaii sensibile ale intensitii incrcrii n
rapcrt cu timpul; acestea snt aciuni tranzitorii.
In cazul unora dintre acestea (de exemplu ncrcarea cu mobilier din
l.c(.t;inc) o anu mit fraciune a ncrcrii maxime, cu o valoare moderat ,
cue G int(r.~itate plactic constant. In alte cazuri (ncrcarea cu zpad n
Hgit:ni n care 2CEasta se conserv un interval de timp relativ important ,
intensii"t<a Ecrcrii nu scade perioade lungi de timp. Aceste fraciuni
care se rEenin n tet timpul exploatrii sau pe intervale lungi de timp re-
prr-zin1 fr2ciuui de lung durat ale t;lcrcrii tranzitorii i sint denumite
ilfter.sitiii fmvE11t nt!hi;te ilie ncrc-rii i se obin prin inmulirea intensiti-
ler lKlmate cu ccefici enii ~l' ..

Pent"ru ncrcl !le repetate care provoac fenomenul de oboseal" (de


exemplu, nclcarea din poduri rulante), este important s se pun In evi-
d.::n 5. valoarea intensitlii care interyine de un numr foarte tnare de ori
\.i de caro depinde direct apariia fenomenului de oboseal. Ace,,-sta se de-
u-umete initnsitate cvaS1'(;'manent i se obine prin nmulirea intensit
\i)o\, nonunte eu coeficientul .;..' fiind utilizat n verificrile la starea limit.
de cboseal. t

1.4.2. ' GRUPAREA ACIUNILOR

Calculul elementelor i structurilor de construcii la diferite stri limit .


se face lund n considerare combinaiile defavorabile. practic posibile, ale
aciunilor reprezentate prin scbemele de ncrcare.

Gruprile utilizate n calcul se mpart n dou categorii principale:
a. grup.; fundamentale (<<F) n care intervin AP, AC i AT
b. grupri speciale (GS), n care intervin AP, AC, AT i AE .
AP se iau n consideraie n toate cazurile, n timp ce AC i AT se
ian n considerare cnd efectele lor snt defavorabile pentru verificarea la
starea limit considerat. AE se iau n considerare numai n gruprile spe-
dale.

23


Gruprile .lctuite In vederea calculului stI :lctulilor diferil. do regul


in funcie de starea limit considerat. '
La fOllllarea gruprilor de aciuni se introduc valorile de caleul ale in-
, tensitilor incrcriIor (tabelul 1.1) corcspunztoare verificrii la diferitel~
stri limit. Astfel se afectea7, dup caz valorile nannate cu coeficienlii
'(, in caoul strilor limit ultime n grupri fundamentale. Cl! coeficienii </Il
In cazul strilor limit ale exploatrii norrnnle i n cazul strilor limit ultime
il'! grupri speciale. sau cu coeficienii <jI, n cazul strii limit ultime de
obosea1.
De asemenea. n cazul aciunii mai d!ultor aciuni variabile se introduc
coeficienii de grupare <jiD (0/0 " 1) prin care se ine seama de p robabilitatea
redus de apariie simultan a acestora la parametrii cei mai defavorabili,
obinndu-se astfel o asigurare mai raional in raport cu diferite stri limit,
STAS IO.IOI /CA "Aciuni n construcii i gruparea aciunilor pentru
construcii civile i industriale" prevede dou proceduri pentru stabilirea
valorilor coeficienilor din grupare i anume: .
a, se adopt o valo~re Yo unicii, pentru toate aciu nile tranzitorii:
l,a n cazul unei singure AT,
,
0.9 n cazul a dou 'sau trei AT,
, 0.8 n cazul a patru sau mai multe AT,
. b. Se "dopt valori 0/0' diferen i ate pentrn diferitele aciuni tranzitorii:
1,0 pentru AT cu efecte mai importante,
0,8 pentru urmtoarele dou AT,
0.6 pentru celelalte AT,
La strile limit ale exploatrii normale, pentru verificri sub efectul
Incrcrilor totale de exploatare, se consider ceL mult dou AT,
Regulile de fOlmare a gruprilor, pentru diferite stri limit snt date
n tabelul 1.3. n care s-a notat: F'O) - intensitatea normat a ncrcrilor
corespunztoare AP; CI") - ide"". corespunztoare AC ; T O) - idcm cores-
punztoare AT; E' - idem, core'punztoare AE; T~') - intensitatea nor-
mat a incrcriior tranzitorii care produc oboseal; T~'l""" i TW~.. repre-
nint caracteristicile extreme ale ciclului de solicitare la care se face calcului
T;lo) _ ntensitatea. nOI mat a ncrcrilor tranzitorii care intervin n gru-
prile de aciuni coresp,mztoare strii limit de ob oseal . dar care JIU
produc oboseal, -
De regul, elementele de beton almat se verific la strile Iimitll ale
e:>:ploatrii nOImale la efectul componentei de lung durat a ncrcrii,
n unele cazuri este necesar s se in seama de probabilitatea mai
",dus de a se realiza valorile nOIIuate ale ncrcrilor variabile. distribuite
.pe suprafee relativ mari sau pe un numr mare de niveluri. n aceste situatii
~ introduc cocficienii suplimentari (de simultaneitate) confolIn STAS 10,101/
A-l, pentru grinzile principale i pentru elementele portante verticale.
'Coeficieni similari se introduc i pentru ncrcrile datorate podurilor
rulante (STAS 10,101/2. A-2.).
Aceti coeficieni nu se suprapun cu. coeficienii tjI, i tjI" In consecn f..
weficienii de simultaneitate sint introdui numai pentru verificri la stlUi
limit de rezisten i de stabilitate. sub efectul gruprilor fundamentale de
aciuni.
n cazul aciunilor cu caracter dnamie, intensitile normate ale bI-
crcrilor se afecteaz cu coeficienii dinam ici. confoIm prescripiilor spo!-
eifice (STAS /0,/01/2. A-l. STAS 10.101/20). .
-

Tabthd 1.3. Gr upa rea tncilrc-.lrilor pen tru verifica rea la diferite stri limitd
----~--~.StliriIe
-------------------------------------------,-----------~
limit la care G r up nI
<- c I ,.~ .
mC"Lrcan
" --------._-
Nr. ----------=::..--'='-.:...:::::...:.::::0==---- - - - - -.. -.
o... 110 face verificarea.
, FlJt\df\mcf!tale (GF) I , Speciale (GS)
,

', '
'--
,
1 De rezistenA ,i
d e ste.bili tate
+ 2: y"C(:l +
; .
~ .~ .,"(Tlr':) }~ P{~)
i
+ ~ C<j)
i
+ \>~ J '1'(~) ~- E(~)
~


--1 ' "

\
- pentru efortul ma..riw:
!tlri
ultim.

t;

P CII)
, T
,
1; C {~) + :E ~ tT ' {~) + 1 'i,.,.. )
!
- i
~ I W .~


:Der obo.!leaHI.
- pentru dortul mj ni . :
ft U


:;e

t }fer) ..,.
:E ~(i' .,..
,
t 4-a;\T;c.) .,., r!t~

, \
,
.
' ,

_ n ::--
. _u_ .._.-;:- ,. """"':iIo
=..._. _._._---"'. _._ ...

SUri
Verific-fi sub efectul
Incrcrilor" totale de I; P(~) + Y.;
'"' C,,. + L' ~.
. (!'(II)
/ .
limit de exploa.tare

&Ie exploa.- , I
tArii nor~ n.u ee f&c ase.j.t:nelL veri ficr i

maIe Verificri
iunilor
duratll.
de
,'
sub efectul frac-
lung~
, ~ p c:) +

>:

;
C(r}
+~

~lJ r l :)


/
.. --,--
, ,
--~----~----------~------~------------~--------~--_
,
'"

\
I


1.5. CARACTERIZAREA MATERIALELOR, A ELEMENTELOR
DE CONSTRUCII A STRUCTURILOR
I A TERENlJRILOR DE FUNDARE

>

fn verificarea sigw:anei const.ruciilor intervin caracteristicile de re


zisten. de rigiditate. de inerie i de absorbie de energie ale materialelor
de ccnstrucii, ale elementelor de construcii, ale structurii n ansamblu
precum i ale terenului de fundare.
n calculele inginereti, aceste ,caracteristici sint introduse prin modele
matematice. care definesc modnl lor de considerare n calcule. Pornind de
la caracteristicile materialelor, pe baia ipotezelor i procedeelor Mecanicii
construciilor se pot stabili caracteristicile corespunztoare ale elementelor
i ale structurii n ansamblu (de exemplu, ligiditatea relativ de n.ivel, ca
~ pacitatea de rezisten sau capacitatea de absorbie de energie a unui element
sau a structurii).
Modelele adoptate trebuie s fie de aa natur. nct s Rennit e"idcn
ierea naturii aleatoare a valorilor care reprezint datele de baz ale calculului,

respectiva c.aracteristicilor fizica-mecanice- ale materialelor. a caracteristici-

lor geometrice ale seciunilor. In cazurile curente se admite c variabilitatea


aleatoare a caracteristicilor de material este omogen pe ntreaga ntindere
a unei seciuni. a unm elEment sau a unei strudur.
Valorile normate pentru caracteristicile matelialelor se stabilesc astfel:
a. Valorile tlDrmale ale rezistenelor materialelor se definesc ca valori
caracterist'ice, respectiv valori minime cu asigurare de minimum 95%. n
c ndiiile unei caliti a materialelor care corespunde calitii garantate prin
p~escripiile referitoare la aceste materiale. Practic, ns, pentru oelul folosit
,
ca armtur, gradul de asigurare adoptat pentru valoarea normat este mai
ridi,\at (97,7%), avnd in vedere efectul suplimentar semnificativ al variabi
litli dimensionale n cadrul toleranelor admise care pot deveni mai un
portante la diametre mai mici.
Noile prescripii asociaz pentru prima oar la noi in ar indicele de
calitate a betonului, clasa, cu rezistena caracteristic, nlocuinduse vechiul
indice, marca, asociat teoretic valorii medii a rezistenelOf, dar care, d~ fapt.
avea o valoare strict , convenional, necorespunznd practic valorilor medii

concre,te dintro construcie dat. n afara avantajului consecventei de prin .
cipiu cu conceptul de siguran de la baza metodei de calcul utilizat la noi
in ar i n marca majoritate a prescripiilor strine , noul mod de definire
al rezistenei mecanice a betonului creaz condiii mai bune pentru asigu
rarea omogenitii valorilor de calcul ale rczistene!or, indiferent de gradul
d.e omogenitate al produciei diferiilor furnizori de beton.
b. Vakrrile "ormate ale modulilor de elasticita!e ale caracteristicilor
p~mnturiJor (unghi de frecare intern, caracteristici de coeziune, moduli
de deformare) se stabilesc, de regul, ca valori medii statistice.
Valorile de calcul ale caracteristicilor de material rezult din modificarea
in sens defa"orabil a valorilor normale, de regul prin aplicarea unui coeficient
. par ial de siguran pentru material.
Astfel, rezistenele de calcul de baz ale materialelor se detelmin afec
tind valorile notmate printrun coeficient de siguran pentru material, prin
care se ine seama de posibilitile de a nu se atinge valorile norma te, de va
riabilitatea statistic a calitii materialelor i/sau a caracteristicilor geometrice

alc elementelor de construcii. ' .

26
Valorile de calcul de baz ale rezistenelor se afecteaz, cind este ne-
cesar, de coeficieni ai condiiilor de lucru pentru material, prin care se iau
n considerare abaterile sistematice datorit diverilor factori i/sau se corec-
teaz aproximatiile introduse n ' modelul .de calcul (de exemplu coeficienii
condiiilor de lucru pentru betonul neaIlnat, pentru betonul din elementele
comprimate sau pentru oelul din armturile sudate n ca1cululla oboseal),
Valorile de caiC1<1 ale parametrilor de rezisten ai seciunii, elementelor.
(',entual ai structurii in ansamblu, se stabilesc pe baza modelelor de calcul
adoptate pentru diferite solicitri .
In caz de necesitate aceste valori se afecteaz de coeficieni ai condiiilor
(~e Incru, difereniai in funcie de natura solicitri i, de modul de cedare etc.,
prin care se corecteaz simplificrile admise n calcul sau/i prin care .se -
cOllsider", abaterile sistematice ale diferiilor factori. Asemenea corecii pot
fi introduse, dUi)5 caz, pentru evaluarea capacifii portante a elementelor
cu seciuni rebtiv reduse, pentru evaluarea capacitii de rezisten a unor zone
de mbinare e tc. .

1.6. VERIFICAREA LA ST RlLE Lli\fiI

VeIificarea secinnilor. a 'elementelor de constI-uclie. a structurilor n


ansamblu se efectueaz in practic pe baza unui procedeu de nivelul N7.
ddiuit la paragraful 1.3.1. Pentru verificarea la diferitele stri limit 'consi-
derate se definesc ,itua;i de calcul caraclerizate printr-un stadiu de com-
pnrtare a elementului de beton armat, UI1 ansamblu de aciuni i un ansamblu
(;(' cOliuiii de exploatare. .
, Situaiile de calcui pot fi, clasificate dup cnID urmeaz:
a. Situaii de durat, avind o durat de timp compatibil cu dmata \
d,' exploatare prevzut pentru construcie;
b. Situaii tranzitorii. care au o durat scurt, dar o probabilitate ri-
dicat de apariie;
c. Situaii excepiom,Ze. care au o durat scurt i o probabilitate redus
dr a aprea.
Verificarea se efectueaz prin compararea unor parametri ai gruprilor
de aciuni date, cu valori omoloage corespunztoare apariiei diferitelor
stri limit. ",
In funcie de natura strii limit considerate verificarea poate consta in :
- compararea eforturilor secimlale CI< eforturile capabile ale seci,milor
(u cazurile elementelor de beton armat obinuite pentru care se admite re-
distribuirea plastic a tensiunilor pe seciune); pentru elemente static ne-
determinate se admite redistribuirea eforturilor datorit fisurrii i dcfor-
mrii postelastice, astfeI ncit calculul poate lua fmma comparrii ncrcrii
maxime pe element cu mrimea ncrcrii capabile stabilit lund in consi-
derare mecanismul real de cedare (de obicei, cu fOiutarea de articulaii plas-
tice) ; .
- compararea deformaiilo, elementelor de construcie cu deformaiile ca-
pabile (a cror depire implic ruperea elementelor);
- compararea dePlasrilor statice sau a amplitudiuii deplasrilor dina-
mice, cu valorile limit om%age (n cazul verificrii unor condiii de exploatare) ;
- compararea deschiderii fisuriler cu deschiderile limit etc.

27

Pentru cazurile elementelor cakulate cu mc!odele teoriei 21asticit i


(de exemplu elemente masive cu dimensiuni apropiate pe cele trei direcii).
neluind n considerare comportarea real a eetonului aIIllat (efectele fisurrii.
ale deformaiilor postelastice) pr<:scripiile anterioare admiteau i o verificare
bazat pe compararea eforturilor unitare calculate cu r~zistenele .. de calcul ".

Astzi. odat cu dezvoltarea metodelor mai ""ansate de modelare di,
crctizat a elementelor de construcie bi i tridimensionale i de folosire " .
metodelor de calcul automat exst p051bjlitatf'a lufirii mai corecte in COlbl-
derare a fenomenelor de cedare real a acestor elemente, innd seaJlla ~i
de efectul fisurrii betonului i de comportarea postelatic a armturii I
bctonu1ui, de conlucrare dintre beton i armtur.
Chiar n situaia n care starea de eforturi n elementeie bi i tridimen-
sionale se stabilete prin metode de calcul in domenittl elastlc este recoman-
dabil, pentru consecven i pentru evidenierea comportrii betonului la
stadiul de rupere, s se compare eforturile secionale de calcul (obinute
prin nsul1l ..llca cJorturilor unitare n seciune) cu eforturile capabile ak
seciunilor de beton armat.
Valorile de calcn ale parametrilor care caracterizeaz aciunile, res
pectiv materialele, elementele de construcie sau structurile se deteIIonrl
cantonn precizrilor de la paragrefele l.4 i 1.5 (respectiv confoml preV<'-
derilor capitolelor 4 i 5 din STAS 10.100/0). Gruprile de aciuni se sta-
bilesc conform precizrilor de la paragraful 1.4.2.)' respectiva prevederilor
capitolului' 7 din STAS 10, 100/0) . .
, Precizri suplimentare apar necesare n legtur cu verificrile struc-
tUtilor de beton armat la strile limit ultime corespunztoare aciunilor
excepionale (SLV din categoria B, n clasificarea de la paragraful 1.2), in
special a celor seismce. _
Este cunoscut faptul c dimensionarea structurilor de beton almal la
aceste stri limit are 1:n eaI'aeler convenional. Valorile de calcul ale inten-
sitii incrcrii snt, de regul, sensibil mai reduse decit cele corespunz
toare unui rspuns seismic elastic al structurii, valorile de calcul ale rezisten-
elor materialelor (beton i armtur) fiind considerate acelea.]i ca n cazul
celorlalte stri limit ultime. In aceste condiii, capacitatea unei strnctllri
de a dep~i fr prbuire .un cutremur de intensitate mal:e tlepinde in mod
decisiv de capacitatea sa de a se deforma n domeniul postelastic i de a ab-
sorbi i a disipa energia indus" de cutremur.
Reflectnd stadin de comportare a structurii din vecintatea prbuirii,
situaie in care snt mobilizate toate rezervele de rezisten i de defomla-
biIitate ale seciunilor- structurii, verificrile privind ca:pacitatea portant
i capacitalea de deformare o. seciunilor i a slmcturii in ansamblu (sau a
c~pacilii energetice care le nglobeaz pe amndou) ar trebui, in principiu,
~ SI> bazeze dup cum s-a artat n pragrafele 1.2 i 1.3. pe valorile m edii

ale rezistenelor betonului i armturii, pe considerentul c aceste valOli
, ;tU o probabilitate mll.lt mai mare de apariie simultan n toate seciunile
structurii dect valorile de calcul (valori minime probabile).
. Esle evident c trebuie s se fac distincie, din acest punct de vedere.
intre structurile cu numeroase zone plastice poteniale i numeroase "rezerve
de rezistcn ~lv (cu grad mare de nedctenninare static) i structurile cu puine
zone plastice poteniale i puine .. rezen'e de rezisten" .
, Pe de alt parte este cunoscut faptul c deformabilitatea (capacitatea
de deformare) unei seciuni, a unui element sau unei structuri sau capaci-
tatea acestora de absorbie a energiei prin defo..-m.are, mrimi ce intervin

2B


in verificrile directe ale structurilor la o aciune seismi c prccizat:l nu se
pot cuantifica realist, ca i n cazul oricru i alt fenomen fizic decit pc baza "a-
larilor efedive (deci apropiate de cele medii din punct de vedere statistic)
ale rezistenelor materialelor.
De asemenea, deoarece n verificrile la diferite solicitri (de cXt',nplu
la ncovoiere i for tietoare) intervin cu ponderi diferite, corc3punztor
mecanismelor de rezisten la solicitrile respective, rezistenclc bctonulu i
la compresiune, la intind,ere i rezistena oelului, caracteristici cu variabili-
ti diferite, corelarea capacitilor de rezisten la aceste soiicitri asociah'
luecanismulul de plastificare al structurii, specific proiectrii al1tiseisrnice
moderne, se poate face principial cel mai corect considernd valorile medii
ale rezistehelor. Aceast apreciere apare i mai jusHi atunci cnd se pun e
problema corelrii cpacitii portante a structurii i a terennlui de fundare ,
1n asernenea proceduri a~ urma s se foloseasc coeficien i de sig'.lran unici, ,
afectnd global capacitatea portant . .
Numai raiuni de a nu complica excesiv proiectarea cureJ1t a structuri-
lor (inclusiv a celor de beton armat) au fcut ca n cele mai multe dintre \
prescripii1e de proiectare naionale,. inclusiv n cele din ara nQastr, s se
pstreze o procedur unic bazat pe valori de calcul identice pentru cazul
ac iunilor excepionale i a celor obinuite, in care se verific explicit de
regul(l nU111ai capacitate~ de rezisten, n raport cu ncTcf"'u"iJe seismice
convenionale de calcul, n timp ce verificarea capacitii de defonnare are
un cara.cter implicit i aproximativ, efectundu-se n mare parte i prin in-
termediul unor criterii constructive
. de alctuire a sectiunilor.
, Este de sul)-
liniat faptul c n acest fel nu se poate controla, dect ntr-o manifer foarle

aproximativ, asigurarea structurii in raport cu aciunile-excepionale , Ediii


viitoare ale prescripilior de proiectare antiseismice vor (rebui probabil s5.
ia n considerare i procedee de proieCtare mai riguroase pentru aceste ca-
tegorii de aciuni.
in capitol111 6 sint tratate n detaliu aspectele specifice ale proiectri i
antiseismice a structurilor de beton a rmat.
,

,
,


2.

, CARACTERISTICILE DE CALCUL
ALE BETONULUI
, ,

,
In acest capitol snt prezentate i comentate acele caracteri.tici de cal
eul ale betonului care snt fie prezentate direct fie considerate indirect In
prevederi de calcul i alctuire constructiv cuprinse n STAS 10.107/0-90.
Pentru o prezentare mai complet a caracteristicilor de calcul ale be-
tonului se pot consulta tratale de specialitate ca de exemplu [44, 70] sau ra-
portul general al lui H. Aoyama [11] prezentat la simpozionul AICAP":"CEIl
. de la Roma n 1979, precum i cap. VII din lucrarea [10].

2.1. CLASA BETOULUI


STAS 10 107/0-90 reprczmto. pl in. a prescripie de proiectare a betollCllu\


armat n ara noastr n care caracteristicile be tonului snt date n funci e
de clasa sa. Sint con.siderate urrntoa\ cle clase: Bc 3,5; Ee 5; Ee 7,5; Bc 10.
Bc 15; Bc 20; Bc 25; B.c 30; Bc 35; Bc 40; Bc 50; i Be 60. Cifrele carc
definesc clasa belonlllui r"prezint,\ yaJoerea n N/nnn' (MPa) a rezistenei
caracteristice la compresiune determinat pe cuburi cu latura de cea 140 mm ,
pstrate n condiii standard ~i ncercate conform STAS 1275-81. Mrilnea
reustenei caracteristice (R ot ) este definit probabilistic ca valoarea sub
- care se pot plas;:J cf'l muJi 5~/~ din vflloriJe jnujvirlnalp determinate (fig. 2. 1)
In alte ri determinarea rezi stenei la ccmpresiun~ se face pc cilindri cu
t

I

Fig. 2.1 .

30


diametrul de circa 150 mm i nlimea de circa 300 mm. Dsigur c, la aceeai
calitate de beton , rezistena obinut pe asemenea prohe cilindrice este semni-
ficativ diferit de cea obinut pe cuburi (R,,, "" 0,9 R",) i deci clasele
determinate pe cilindri apar superioare celor detenninate pe cuburi .
Dac se consider o distribuie statistic normal a vaiorilor rezisten-
elor la compresiune, caracterizat de media R. i coeficientul de variaie
C,,, atunci ntre R.. i 17., exist relaia

(2. 1)
Marca beton ului , folosit anterior.n ara nC2str reprezfnta valc~.r('a
in kgf/cm 2 a rezistenei medii teoretice R" prevzut n prescripiile de proiec-
i~re pentru o valoare normal a coeficientului de variaie Coc = 15%, In
execuie, pentru realizarea mrcii de proiect, funcie de variabilitatea real
nregistrat n calitatea betonului, .rezistena medie real pe cuburi (de-
numit impropriu "ma.rc real ) era adeseori mai mare, datorit "depirii
U

n practic a valorii uormate a coeficientului de variaie, iar uneori putea


fi acceptat i mai mic, atunci cnd valoarea C" era sub 15%. Apreau
astfel evidente atit artificialitatea folosirii noiunii de marc pentru asigu-

rarea indicelui de rezisten a betonului ct i complicaiile din practica


urmririi cu metode statistice a calitii betonului.
Pe baza relaiei (2.1) i a valorilor curente ntlnite n ara noastr pentru
Cv" chivalarea ntre clasa betonului i marca betonului se poate face C011-
r
fOfln tabelului 2.1 [104J. Se poate observa c, pentru a realiza un beton
de o anumit clas, apare mai evident posibilitatea productomlui de beton
de a reduce valoarea medie a rezistenei i .deci de a reduce consumul de
resurse i costul, dac reuete s asigure un nivel corespunztor de omo-
genitate a preparrii betonulul. Totodat, n cazul unei producii neomogene
cu \'ariabilitate mare a ' rezistenelor (vaIOl; mari ale coeficientului de va-
'riaie C v ,) apare mai -evident obligativitatea creterii valorii medii a re-
zistenelor pentru a asigura clasa de beton prescris. Se obin astfel avan-
taje in metodologia urmririi i dirijrii calitii betonului care, odat Cll
introducerea unei cerine mai simple i clare, permite mai mult elasticitate
~xecutantului n realizarea calitii prescrise.

Tabelul

2.1. Valorile echivalente ale mrcilor de beton c.1respuuz-
toare diferitelo,
, r clase de betoD

Clasa bctonufui Marc;;),. echivalen_tA.Be3.' BjO
,
Be' B75
Be7,' BIOO
BelO BI'O

Bel5 ElOO
Bc20 B250
llc25 B330
Bc.JO BiOO
Be35 Di'O
- Bc40 B500
Be50 B600 ,
Bc60 B700

31

-
Pentru betoanele cu agrega te uoare. denlilllite In continuare betoane
uoare. clasele folosite snt limitate superior la Ee 35. inclusiv. La aceste
betoane. pe plannrile de execuie se indic atit clasa de rezisten ct i ca-
tegoria. de densitate. Acestea se determin conform tabelului 2.2

Tabel"l 2.2. Categorii. _de dendtate ale 1!etoanelor cu agrcg;a.te uoare


.

Categoria. de Densitatea betonului uscat la mes:i.
densitate CODsb.nt. leg/re'
-
1.6 1501 1600
1,7 160 1 1700
1.8 1701 , ... 1800 ,
1.9 1801 1900
2,0 190 1 2000

Obset1Jati(. C1nd greub.tca elemeutelor nu c.ste stalli lit5 prin


lnsuri directe. greutatea propl;e se stabilete adugfnd 50 kg/m 3
la. densitatea. a..parent~ J)U 1im a subc.a.tegorici de dcn"itatc conSl -
dere-te.

In general se recomand adoptarea urmtoarelpr eMIse ffliwime:


- Rc ""7.5. pentru elemente de rezi sten din belo" simplu;

- Ee 15. pentru elemente din bet01' artxat. mOllolit sau prefabrical ;
- Ee 25. pentru elemente din beto" prec(}/tlprimal cu arrnturi pre-
tensionate de tip PC;
- Ec 30. pentru elemenle din beton P"c_prifflat cu arrnturi pre-

\ tensionate trefilate (toroane. fascicole. srme. lie);


. Alegerea clasei de beton se face inind seama att de con,iderente
de re,isten cit i de necesitatea asigurrii durabilitii betonului i a arm" ,
turii pentru oondiii de exploatare date. 10 fuocie de aceste condiii n stan-
dard snt date criterii mai nuanate pentru clase minime ale betonului. Astfel.
-J1entru elelnentele de construcii puin solicitate, situate in medii neagresivt' ,
dasele minille de beton . precizate anterior se PQt reduce.
n cazurile n care mrirea clasei de b eten conduce la o 'reducere i,11-
jJOrt~tli a seciunii de beton se recomand adoptarea unor clase de betoa
superioare valorilor minime pre~izate anterior.
De asemenea. considerente de asigurare a durabilitii (n special avnd
n vedere evitarea corcdrii anutnrii) n condiii de mediu cu agresivitate
Eporii pot ciuce la jusriiic."
u ea econom ic a. fOlosirii t!Ilor ciasc mai ridicate.
Deteriorarea timpurie a construciilor de beton armat. cu efecte profund
duntoare (inclusiv econcmice) poate fi total evitat" prin folosirea unor
cl ase de belon mai ridicate care. n cazul realizrii corespunztoare. conf~r
compactilate mrit i deci sensibilitate mai redus la efectele agresivitii
mediului. Implicaiile mai largi ale problemei durabilitr,\ii i proteciei con-
tra coroziunii ale elementelor i construciilor de beton armat cer o tratare
",~i adincit a problemei. care depEte sensibil spaiul oferit lucrrii de
f~\A. astfel nct observaiile de principiu de mai sus nu ~nt detaliate n
continuare. Date suplimentare se pot gsi n lucrrile Conferinei a XiI-a
de betoane (Iai 1984). Ca prcscripii specifice de proiectare n ara noastr li
"" pot meniona (109).

32


-
-
-

r , ,
. ,
,
2.2. REZISTENELE BETONULUI

Rezistena
,
-
Ia..ccmpresiune f910 it n calculul elementelor de construcii
.

de beton armat n ara noastr. i n alte ri (de ex. rile C.A.E.R., R.F. C:
.a.). se consider 'a corespunde rezistenelor obinute prin ncercri la com-
presiune pe prisme cu seciunea ~gal cu a cuburiler pe care se detemln
clasa (150 rpm X 150 mm) i nlimea egal cu de 3- 4 ori latura seciunii.
In ril,e care definesc clasa prin ncercri pe c(lindri se folosete n calcul
drept rezisten la compresiune valoare R,. = Q,85 R,,,. "

In STA 10 107/0,90. rezistena caracteri stic a betenului la eompre-


si"ne este de t erminat cu refaia: . .
,

R,. = (0,87 - 0,002 R,,) Ro. (2.2),-
"nde R .. este rezistena caracteristic a betonului la cempresiune pe cuh
adic clasa betonului, In relaia (2.2), ca de altfel n toate relaiile care
urmeaz.' valorile rezi'stentelor snf exprimate n N/mm? (MPa). .
P entru determin,area rezist enei caracteristice la ntindere a betonului.
STAS , 10.107-90 d 'relaiile: ' .' .
,
. , J
R" = 0,22 vR", (2.3)
in cazul betonului cu agregate normale, i ,
-
R ,.. = R ..
o,n
0,3 + -'-- (2.4)
. '. 2400 ,
,

unde ~ este densitatea aparent a betonului uor conform tabelului. 2.2, in


cazul betonului cu ' agregat e uoare. "
P entru clasele de beton fole site n ara noastr valorile R" i R,. snt
cele din tabelul 2.3 -
~ In unele prescripii de proiectare, de exqnplu [!C 4, 114], valorile efor-
turilor srcionale corespunztcare strilor l im it ultime ale elementelor de
betcn armat se stabilEsc direct pe baia reziste nelor caracteristice ale be-
tonului i armturii ; iar de probabilitatea apal iiei \lnor rezistene mai mici
dect acestEa se ine_ e~ ma prin introducerea unor coeficieni subunitari' _
de: multiplicare a efcrturilci- ultime (in afar de faptul c h 'stabilirea solici- -
trilor induse de aciunile pe structur se folosesc i valori ale coeficienilo r

ln <;,rcr iler mai mari dect ccefici.llii de ncrcare folosi i n ara noastr).
" In Rcm~n ia ca i , practic n toate normele' europene (inclusiv' n
Codul Model CEE-FIP) nlorile eforturilor corespunz toare strilor limit
ultime ale elemmteler de beton armat se stabilesc pe baza ]ezistenelor de
calcul care 'reprezint ,:alori minim e probabile ascciate unui risc neglijabil
-
n raFort cu riscul de 5% ascciat rezistenelor caracteristice.

. ' R ezisten ele de calcul ale betcnului la ccmpresiune, R" ~i la ntindere,


R;, se stabilesc cu relaiile C

- .
-
p.5)


r -

- (2.6) , .

--

33, , ,
, ,
-
, ,
, ,
,
, , I
,

,, '\
.'"... , ,
,

,
\


, , , ,
,
I
'/
f, ,
,

,
Tabelul 2 .3 Valorile rezistenelor .' caracteristicie ale betonului co'nform"STAS 10107/ 0-90
, ,

,
, , " 9a~a de beton
, , '.~ '(

Tipul rezi s tenei : dimbol BC3,5 1 Bc5 1 B e 7,51 Be l q I Be 151 Be 20 1 Be 251 Be 30,1 Be 351 BdO Be.50 1 Be 60 I
. ,
, . Re zistene caracteristice pentru beton,N/mm[MPa]


. ,
, La compreslune R,. ~ , 4,5
.
6,4 8,5 . 12,5 16,6 20,5 24, ~. 28, 0 31,6 38,5 45,0

, .
.
I
,
Beton obi nuit

-
" - 0,76 0,92 . 1,19 , 1,43 1.65 1,86 2,03 2,20 2,51

2,78
,
,
, . .' , . .
. " + '1' .
-1
,
-'""
o
. , ,
1.6
- - ,- 0,59
~'
0,72
- 0,93 - ~
- - ' - , - - .-
" .- , .
'"" Beto.n agregate
(1. U 1,7 ;

,.

, .... uoare cu subca'tegoria


de densitate
1.8 R" -

- 0,64 0,77
,
, 1,00 l.20 1,38 1,56 - - - -
, -
, ,
. , .
1,9; 2,0 , - - . -
, - 1.23 1,42 1,59 1,74 - - - - ,
, " 1%: I ,
1.1 . , ,

".
, . . , '"
,
\ ,
, J
, ,

, . , ,

.'

in care 1Ii i R~ . sint valorile de baz ale rezistenelor de calcul. Pentru


coefici enii ,de siguranj y~, i y" se folc sesc aceleai valori ca i in eejiia'
precedent a STAS 10.107/0, ,espectiv, _
y" . = 1,35
(2.7)
y" = 1,50

iar m" i ",,, "snt coeficienii, condiiilor de lucru la compresiuhe i respectiv
intindere. Coeficienii condiiilor de lucru cu valori diferite de. unu (de obicei
mbunitare} se introduc pentru a tine seama n special de efectul turnri i
betonului pe nlimi mai 'mari de J ,5-2 m (obinerea de structuri mai po-
roase ale beton ului la partea 's uperioar a elementului datorit procesultii
de serumentare i migrare in su s a apei libere), de efectele defavari'bile ale
dimensiunilor mici sau - in cazul elem entelor din beton uor sau din beton
simplu - de efectele ccmportrii mai casante. Atunci cnd apar mai muli
coeficieni ai ' condiiilor de lucru, valoil e' m" i m" n relaiile (2.5) i (2.6)
reprezint produsnl acestor coeficieni.
Pentru elementele de bel,on armat se introduc coeficienii condi iilor

de lucru m." ,= mot 'din tabelul 2.4


n cazul elementelor de beton simplu pentru a ine seama de gradul
mai redus de avertizare_ a ruperii lor n raport cu elemente comparabile
din beton armat ; coeficienii din tabelul 2.4. se Inmuljesc suplimentar cu "

valorile: , "
-
, (2.8)
-h tabelul J din anexa B snt date Yalorile rezis t enelor de calcul pentru

e!ouen te de beton a!ln "t c binute prin nmulirea valorilor de baz (2 .5)

~ i (2.6) cu c oeficienii ccndii il or de lucru din tabelul 2:4.

Tal d"/ 2,1. (<<lid"lii "O"liilc 1 ce J wu ai betenului in elemente de beton .,mat .

. Pozi ia de t uiua re
, Dimensiunea cea
mai mic a sec-
-

nJbc = 1nbt- --

,
iuni i (~ml ,

~"


Vertical, cu de turnare> 1500 mm ...
n !irr:ea
{stilpi, diafragme, ..grinzi, perei, perei de reci -
pieni, etc. din beton armat mon olit] sau
. < 300

3QO
,

, ,
0,75
-- ,


fnclittai, cu -cofraj pe t oate fef'J e. . ~. ' 0..85

.
" 0.85
-
O rizonta.I
sau vertical cu inI - -
ekmente liniarc solic itate
la compresi une excentri
< .'300

.
time de turnare ::s;;
::s;; 1;')00 mm
"
c. -(stilpi prefabricai
etc.). "
;.300
.-
1,00.

.


,

I e lel11enteJ iniare
solicita- <200. , 0 ,8 5
~. . te ta ncovoiere (grillzi, I
. rigle de cuplare ale
, ~20 0 . 1,00

diafragme10r etc .)
-
.

-, ,

.
-
-
,
ii. "

pl ci. OrIcare 1,00
, ,
"


, 35

La starea limit de ' oboseal pentru stabilirea rezIstenei R"" pe lng


coeficienfii condiiilor de lucru de la starea limit' de rezisten, se ia n
,
considerare i coeficientul
m" = 0,6

+ 0,5"" " 1,0 .
(2.9)
ia care coeficientul de asimetrie p, este dat de relaia
-
(2.10)


adic de rapor'tul ntre 'e forturile unitare minim i maxim la fibra de beton
cea mai comprimat n seciunea tninsversal. Relia (2.9) corespunde si-
tuaiilor obinuite, cnd se poate cO'l.sidera ca dup 2 '. 10' cicluri de ncr
care-:-descrcare, rezistena b eton ului crete cu minim'~m 25% fa de. re-
zistena la 2 zile. \

.. 2.3. DEFORMARE .<\. BETO)lULUI SUB NCRCARE.- - "
..
refer la deformafa betonulni care apare concomitent
Acest paragraf se
cu aciunea aplicat construciei, reprezentnd astfel deform aia de sc urt
durat. Creterea in timp a deformaiei betonului (deformaia de lung du-
rat) este discutat in paragraful 2.4. - .


2.3.1. c(iericientul de dilatare . termic

Pentru elementele de beton armat supuse la variaii de temperatnr


f'J., cnprinse n intervalul de temperatur _ 30C i + lOOC, coeficientul de
dilatare termic liniar 0:" pentru calcnlul de form aiei unitare longitudinale

impuse, E, cu relaia' . '
- -

'(2.11)
-
., se consider egal cu:
lO- s;oC, pentru betonul obinnit .
~

0,8 x lO- s;oC pentru betonul cu agregate u oare


I
2.3.2. Caracteristici elastice .... -
-
. -
, Modulul de elasticitate longitudin:ll ai ' b ~ onului la compresiun , sau
, .- ntindere, E" determinat pe pr ism, din b ~t ()n obi n:t it, se d , term;.ni 'fo\o -
sind o metodologie b3.zat p:! n : rca rel. i d ~sclrcare r~p ~t at' pinl1a .efo{-
. turi ce nu de pesc cea. 30 % din rezistena la compresiune (p,ntru evitarea
microfisnrrii). Valorile m}ju\ilor de elasticitate ai b,ton:tlui fuo. ci.e d,
clasa. sa sint date n tabelul 3 din An~ x. . .
Modulul de elasticitate longitudinal p entru un beton cii agrega te uoare .
E,., se determin cn relaia _ '

E,. =

(2.l2)
I
.,
36
,
- .-------~----::::-----~._------------.....",''''

,
/ ncarco/ea aplicolti inslonlonev
I ,
I

, // -
fn corcoreo opl/cQ~iI cu vtlno v,. -
,
Inco/corea op//c..o1d co v/leza V2 <. v, -

,Fi g. 2,2.


unde: E, este modulul de elastieita te al betonului obinuit de . aceeai' clas ;
?, este densitatea aparent a betonului obinuit (2200 kgjm 3 ); este den- P,.
.sitatea aparent ' a betonului cu agregate uoare. - .
Observaii 1. Spre deosebire de valorile rezistenelor de calcul cores-
-punztoare claselor respective, mrimiI" modulilor de elastieitate snt valori
medii (deci au corespond en de fapt cu valorile medii ale rezi stenelor). ~
2. Specific betonului este faptul c, chiar la ncrcri de. scurt durat
(cu excepia celor aplicate "instantaneu") alturi de deformaiile elastice, \
Eo<' apar i deformaii rema-nente, plastice, E,., funcie de viteza de ncrcafe
(respectiv durata ncrc rii) - yezi fig. 2.~. Modulul de elastieitate E, co-
respgnde pantei ini iale la curba 11, - " (deci este modulul de elasticitate
"tangent"). . ' ,
Coeficientul -de deforma ie tran sversal (coeficientul lui Poisson) se
consider .
- Il = 0,2

(2.13)
Modulul de elasticitat;; transversal se consider

G, = 0,4 E, (2.14)
att pentru betonul obinuit cit i pentru betonul cu agregate uoare.

-
,

2.3.3. Lege,a fizic~ 0'-1: ' la compresiune monoaxial


-
Relaia
ntre efortul unitar '" .i defoIluaia specific"" la compre~
siunea . monoaxial, monoton crescoare a unei prisme din beton simplu
arat ca in fig. 2.3. Din examinarea acestei relaii rezult cteva aspecte
deosebit de importante. . - .
a. Comportarea betonului la ncrcare (va-loarea E, = E" E.. funcie +
de 11,) poate fi consideratji' liniar pn la eforturi unitare ce nu depesc
eirca jumtate din rezistena b.tonului la ' corn presiune. In acest domeniu
befonul se poate asimila practic cu, un mediu continuu. Peste aceste valori . ,
ncepe procesul de microfisurare a betonului cu efecte complexe asupra 'deior-
, mabili tii i rezistenei betonului funcie de regimul de ncrcare. ,
-. ,


, , 37
.,


-

,

..
-
I

10-

, I
Fig. 2.3.

b. Forma i caracteristicile relaiei <1, - <, depind semnificativ de m-


rim ea rezistenei la compresiune. Astfel se constat c: _
- modulul de, elasticitate E, crete odat cu rezistena betonului la
corn presiune astfel nct E, variaz chiar n cadrul aceleiai clase odat cu
variia rezistenei la compresiune (vezi fig. 2: 1); '.
-
- - domeniul de comportare liniar este mai mare la un beton cu rezis-
tent mai mare dect la un beton cu rez is ten mai mic; .. -
. - la o defolIuaie specific Efi = ~bO ~ 2 /o~ , rigiditatea betonului com- .
primat centric (valoarea d'Jb/de:.b) ..devine nul i se atinge rezistena La CO~-
presiune ; - , .
- creterea lui Efi peste valoarea EbO este nsoit de o s~dere a efor-
tului <1, (ramura descendent a curbei <1, - <,) ; . .
- -valoarea deformaiei "'EII asocia t ruperii betonului comprimat , EtnI .
i scderea corespunztoare a lui cr, depi nd de rez istena betonului la com-
presiune (raluura descendenti'i a curbei (j/) - eQ este TIlai abrupt i mai sc urt
la betoane ae r~zisten mai ridicat), De fapt comportarfa betonului fn
domeniul E, > 2% , depinde i de ali factori care nu se p ot evidenia prin
diagramele din fig. 2.3: Dintre aceti factori snt de menionat gradient ul
. de formaiilor pe seciune (seciune a este comprimat uniform sau neuniform
I cu sau fr zone ntinse), form, zonei comprimate i gradul de fretare (coh-
'finare) cu armare transversal i longitudinal, Toi aceti factori afecte az,
de fapt, tendina de umflare lat eral a betonului comprimat produs de

dezvoltarea procesului de microfi-surare.. Cu cit aceastrl tendin este mpie-
dicat n mai mar msur cu att valoa rea Eb a sociat ruperii este mai mare

- valoare 'EO > EbO este mai mic .


jar scderea lui al) la aceeai ,
Preyederile din STAS 10.107/90 privind caracteristicile de calcul ale
b elonului snt n concordan cu a spe ctele menionate anterior i eu princi-
piile adoptate n ara no~str pentru proiectarea betonului rrnat pe baza
metodei stril,?r limit, (vezi capitolu l 1'). .
i. Pentru calculul la starea limit de rezisten a sec iunii incovoiate cu
sa u fr for axial, f"losind m etoda general, se recomand relaia a, - E,
din fig. 2.4, n care R , este . reziste na de calcul ia compresiune a betonului.
Aceast 'relaie adoptat pentru prima dat de Recomandril e CEB-FIP
[IlO], consider O p~rabol de gradul doi ntre originea sistemului de axe
<1, - E, i punctul A de coordonate E" = 0,002 i R, i o linie dreapt ntre
punctul A i punctul C corespunztor cedrii betonului la compresiune.
,


38


'---~-
.--- ~,--------~~------------~~
- - ------~--~--~~

,


,,

C 8
Re

--..,

- ,

--

o ,
Obo2%.
- Fig. 2.1.
,

Parabola OA are ecuaia:


- .-, ,,'


_a",' = ......Je,'-.. 2 _ _.e..:,c. (2.15)
, R, EbO EbO

. . corespunztoare condiiior O"b = O la


" = eba' Se observ c tangenta la
Eb =...
parabol,
O i C1b == Re
n origine, are valoarea
lai da, / de, =

,

. d"" -_ 2R, -
-lOOOR, . (2.16}

de, eba
Dreapta. AC are ecuaia
, (2.17}
Punctul C este 'definit de valoarea " i i m care v ariaz: liniar intre valoarea
"0 = 0,002 corespunztoare unei distribuii e uniforme pe ntreaga seciune
(compresiune centric) i valoarea "u = 0,0035 corespunztoare situaiilor
n care axa neutr se' afl la interjorul se ciunii (fig. 2,5). n figur s-a 'notat
cu Et;' valoarea- Ea la fibra extrem a sectiunii
, . n tin s de momentul incoyo-
,
- ,

I ,

'reo/ _4'"--lN

I C =8 I II Axo
(vezi f ig, 24)
I
neutril


-

I
I C=A L

" "
I
I .

I
(vezi [,g 24)
I "
I , ,
~~~~ . ----~"--~"~--------~"-

(i-fibroteo nioi obi cbo obi


mlin.a) - (i = fibro ceq moi pV/ill
:' . eompril!l'lO)
, " ,

89

-

-.
,
- .'

- , ietor M. Prin valoarea adoptat pentru " " .. se Jine seama de influena gra- "
clientului df~lmaiilor pe seciune asupra valorii deformaieispecifice ca- o
pabile; , , . -- -
Se observ c legea fizic . ci, - ', din fig. 2.4 introduce urmiitoarele
proxirnri mai iIllportante in raport' cu relaiile '" :..: " din fig. 2.3. _ ..
. - raportul ntre modulul de elasticitate iniial i rezistena b eton ului
la compresiune este constant i , egal cu 1 000 (.vezi relai" (2~ 16;
- zona descendent a relaiei '" - " este nloc~it ,Clt un palier;
- - valoarea "u s,e ia constant, indiferent de forma eciunii i de grad!ll
de confinare asigurat de amarea transversal. .
Toate aceste aproximri afecteaz n1:r-o msur neglijabil valoarea
solicitrii capabile a ' secJiunii i deci ' rezultatul - calculului la starea limit
de . ~ezisten, ' Aproximrile pot deveni ins semnificative atunci cnd ' se .
Ulmrete s se stabileasc valoarea rigiditii i/sau ducfilitii seciunii
.de beton armat.~ln ' acest context este deci, important precizarea c relaia ""

" ' _- " clin fig. 2.4 este dat n STAS 10.107/0-:'90 n principal pentru calculul '
cu metoda general la starea limit, de rezisten. ' -'_
Pent~u calculul la strile limit ale exploatrii nOImale, eforturile n
.' beton n zona comprimat a a seciunii se evalueaz considernd compo.rtarea
liniar \t betonului i valorile caracteristiCilor- din paragraful 2.3.2.. Acest

mod _de calcul se justific prin considerentele prezentate n continuare .


I ' La strile limi t ale. exploatrii normale intereseaz ,valoarea medie
a r~zistenei betonulul la compresiune, R" i nu valoarea de ea,lcul, R,.Pe
J baza relaiei (2.18), similar cu (2.1'): ' ,-
t
, R,. = R,(-1 =- 1.645:C ,,) ,
, .
--

- (2.18)
'.
i a relaiei (2.5) cu m,i = .1 raportul R,/R, rezult .ca n fig. 2.6, unde .se
reprezint i variaia asimilar a raportului li.; R, pentru rezistenele la
intindere. Pe baza valorii acestlti raport (circa 1.8 la un coeficient de variaie
_ . egal. cu 15 % ) i a faptului c
. valorile -.incrcrilor; care se
iau in consideral- n calculul
la strile limit aleexpIOatrii
nQlnlate~ snt mai- mici dect
, /: . valorile de 'calcll ale incrc
I / rilor, care intervin n calculul
1 / ' la starea limit de- rezisten,
- / se poate aprecia c efortlll
2.ft--~+---'- - -"/7 t--, maxim de compresiune n be-
ton '" max. nu depet e de .
, ,'! - regul 0.,5 din rezisten a me-
, die, R, cea mai apropia t pro-
. _pabilistic de rezisten efectiv "
, a betom~lui (fig. 2.7). In aceste
condiii"este deci justificat ca
s se considere c betonul se
, comport liniar, modulul de
elasticitate aYind valoa rea ini-
- ,tial E, sau puin redus fa
1.51:;;'O--~;:--'-'--:: ;-~-::-;; :----, :--::-_ de E, n funqie e cil de mare
, . ,25 30 Cv (%) este ", _ z. Este de observat
15 20

Fig. 2.6.
- .
c pentru zona asoonden t a
, . I
-l , ,

40

,
,
,
. '
,

5b

- -,

Re
" ,..-t-- .
//~lege" fizici " belon,,/.i cu rezlsl'en!" ,'Pc
.. ./ (vezi, de exemplu, 2./9) relJji<1 -'
I

,
-

I
I

-
Leg~Q fjzic ti belo/}u/uj cu rezisfen!a Re

(Vi:zi, de exem..plu, re/uliu 2.15)


, - .

-- ,

. ., . !co , -
- , Fig. 2.7.

,

legii fizice a betonului cu - rezistena R, se poate adopta de exemplu,
relaia:
,

a, a, E,,-bO
E,
, E. '<.. <, E,<..
R, "" COD R,
-2 + 3-2
R,
+ R,
<'o <'o
- ,
(2.19)

.care, reprezint o parabol de gradul trei. n raport cu paraDola de gradul
doi din relaia (2,15), aceast parabol respect i condiia da,/d<, = E. ,
Ia <, = O. Parabola de. gradul trei degenereaz n parabola de gradul doi
(adic relaiile (2,19) i (2.15) coincid) dac E,<,oIR, = 2. Relaia (2.19)
nu poa,te 'fi folosit dect dac 2 .,; E,<,oIR, .,;' 3.. Dac aceast condiie
'nu este satisfcut parabola de gradul 3 prezint un punct de inflexiune
-n domeniul O < Eb < EbO. ,,~ .... , 4 '

' Alte argumente pentru a admite comportarea elastic-liniar n stadiul


<le exploatare se 'prezint n subcap. 5.5. _ ,2.3.4. Legea fizic a-& la intindere
,

n proiecta,rea structurilor apar situaii cnd este necesar s se analizeze


.comportarea elementelor n 'stadii , de solicitare anterioare fisurrii' betonului
ntins. Asemenea ' situaii apar, de exemplu, la calculul Ia starea limit de
rezisten a elementelor de beton simplu (vezi cap. 4) sau Ia proiectarea
unor elemente de beton alInate cu n~l de rezisten antiseismic, la care,
n condiiile unei alInri longitudinale reduse (de pild la unii perei de
beton armat din structuri tip "fagure"), momentul de fisurare fifn mai
, mic dect momentul de. rupere (u~tim), fora tietoare de calcul este asociat

.cu valoarea momentului de fisurare.


,

,


41


,.
,
tn aceste cazuri se consider 'n
calcul contribuia betonului ntins ~i
,
este necesar adoptarea unei legi ana-
litice pentru betonul supus la tensiuue.
Diagrama a- E pentru b etonul ntins
i modul de. stabilire a eforturilor sec-
ionale de fisurare se indic la paragra-
ful 4.2.1. (fig. 4.2. e). ,
\ t


a
.
, - 2.4. DEFORMAREA N TIMP
,
,
CM -
A BETONUL UI


Deformarea specific .de lung du- .
eb~6bI"Il rat a betonului EOd (fig. 2.8) se po a te
. t ' calcula simplificat, conform STAS
, 10107/0-90, cu relaia
b ,

Fig. 2.8. ,
(2.20)
_ unde: ,
,
E, - este ' deformaia specific elastic ' iniial a betonului
, -~ - valoarea de calcul a caracteristicii defolInaiei n tiI):1p a b eto-
" nului !a durat foarte mare de jncrcare (teoretic la t = O()
t, - defoiinaia specific' maxim datorit contraciei betonului .
Valoarea ip se deter min cu relaia . _


q> = k,k 2k3 q.. (2.2 1) ,

n care 1'0 este valoarea de .baz, iar 1<'" k 2 i ks snt coeficienii care exprim
influena gradului de maturitate a betonului la ncrcare, a gradului de soli-
citare i, respectiv, 'il. umiditii rel'ative a m ediului ambiant (yezi tabelul 4
din anex) . '
Observaie - Pentru valori a, " 0,5 R , mrimea coeficientului k, = 1
exprim dependena liniar a deformaiilor de curgere lent de mrimea '
deformaiilor la ncrCare, respectiv de eforturile unitare n ;'eton .
Deformai a ., se determin cu relaia

(U2)
in care Ee este yaloarea de baz, ka are aceeai semnificaie ca i n re iai a
(2.21), iar coeficientul k, exprim influena dimensiunilor elementului (vezi
tabelul 5 din anex) .
. Defollilarea n timp a betomliui nu . afectea,z practic capacitatea de
rezist ent a sectiunii de beton armat, dar trebuie luat n considerare a tt la .
,
calcului' efectultri zvelteii la starea limit de rezisten -ct i la strile limit
ale exploatrii normale. In' toate aceste situaii, de efedul deformrii n
timp a betonului, se poate ine seama simplificat cu ajutorul metodei mo-
dulului de elasticitate redus. Astfel,. n relaiile de caltul, n locul modulului
de elasticitate E, se consider modulul de el.asticitate E,/( I vq unde +
, . are valoarea dat de relaia (2.21), iar veste raportul ntre efortul produs
de ncrcarea de' lung durat i cel din ncrcarea total.
,, .

42
,

,
,
,
, -
2.5. EFECTE ALE SOLICITRII MULTIAXIALE

Betonul este rareori solicitat n practic la o stare monoaxial de ,efor-


turi. Intr-adevr, sint puine sit uaii in care s nu apar concomitent efor-
turi normale CI i tangeniale 7, ceea ce conduce la-o stare biaxial de eforturi
- sau n care tendina de umflare transversal a betonnlui sub aciunea unei
,
'compresiuni longit.udinale 's nu fie mpiedicat de armtu~a transversal
i longitudinal , ceea ce conduce la _o stare triaxial de efor turi. In general,
comportarea betonulni la solicit ri mnltiaxiale este mult mai puin cunoscut
dect cea la solicitarea monoax ial. In cele ce unneaz se p,rezint numai
dou din multiplele aspecte privind solicitarea multiaxial a betonului.

. Ambele aspecte snt luate 'n considerare n prevederi cuprinse n STAS
10107/0-90. ~. -
. . In fig. 2.9 se prezin t relaia simplificat ntre rezistenele .betonului
pe dou direcii ortogonale, n starea plan de torsiuni. Se .obse rv c re-
zistena l:ietonului (la ntindere sau c01l)presiune) scade ntr-o msur im-
portant atunci cind pe dfrecia normal exist il un efort de semn contrar.
Acest efect se ia n considerare la calculul la starea limit de rezisten la
fora t ie toare i /sau la moment de torsiune.
Pe de alt parte rezi s tena i' capacitatea de deformare a betonului com-
primat cresc atunci cnd tendina ,<le umflare lateral este mpiedicat de
a rmare transversal i l ongit udinal (fig. 2.10). Acest efect , denUttlit de
fretatea sau confinare, care se manifest evident nllmai asupra miezului de
beton "ncorsetat" n armtur, apare dup exfolierea betonului din afara
acestui miez i crete odat cu cantitatea de armtur h'l.nsversal i longi-
tudinal. Trebuie observat c arintura longitudinal poate exercit.. un
efect efici ent de confinare numai n m sura n care printr-o armare trans-
versal sufi cient i -raional dispus tendina sa de dePlasare lateral este
-
;nipiedi cat Studii experimentale au artat c p entru calculul rezistenei

l. 02 (eomplestilne)

,


, , ,
, rf,'
_./
_ ,.t.. 4 --
'L - " .

~
I ,
I

I "


-

I
, I

0t!
I . - /
II
-- --- -r'--::::::::::::

,
jj..I (~"{-n ~"r., l . ~
." . , r ~~ '~ J _p' .. Ne Dt (comp,~esilJne)
"
. 4 ~'"


,
'!-.~..


,
,, .. .

1 < 1,.. 1. -'OI" )
f (;; I"J"'J}I " ...

Fig. 2.9.

,

-

la compresiune R:, a betonului

N(kN} . . ..
-


. i
.
. , .. fretat se poate folosi relaia
.
fJOO \ ..
. ., (2.23}
,
6fll

',-f,~, ,
unde R, este rezistena betonului
, '~..---- 0e ~ 38, f mm simplu, k este un coeficient egal
-1
410
-\;~"" -- ..j.
,1
cu cel puin 1, 1 iar 0'" este
~ "" ---=1--- " efodul unitar transversal datorat
211 :11 fretdi cu armare transversal .

-- -.-- -~I-;
'-l1e ~ 53,5 mm
,

, Pentru armare transversal cu
. . fret circular cu aria seciunii
10 15 20 25 A, i pasul a" de exemplu CI"~ ,

rezult din rela ia (vezi fig. 2.11). ,
_.- - Be/on simplu ,
---- Belon {relof cu
1,,76 mm Itl ilislMt' 'etr.
~/r/eri rI~
2A, R,
C1tr = (2.21)
Fi,. 2. 10. Relaia intre fore de compresiune dia,
ce. tricl i deformai e lonegitudinal pentru stilpi
cu seciune patrat cu latura de 108 rnm, armai Cu d, s-a notat diametrul
numai transversal (14]. miezului de beton situat la in-
terioml fretei.
Efectul fretrii asupra cret~ii rezistenei la corn presiune a betonului
intereseaz n cazul stlpilor fretai de fOlIll circular sau apropiat de aceasta,
solicitai preponderent la compresiune, La elementele cu seciune dreptun-
,hiular solicitate la ncovoiere cu fora axial de compresiune, creterea
de rezisten ca Ullllare a fret~rii este mai redus, fiind de obicei neglijat.

I
,I
Nif:lli/ ele bdM....

AsRa !
.
' -~ " ....
I
--.J.I ds

-t' AsRa ..1


,
Fig. 2. 11.

.
-
Efectulfretrii de cretere a capacitii de defolInare a b etouului com-
primat intereseaz practic atunci cnd se ulIurete asigurarea ductilit ii
necesare elementelor de beton alInat cu rol antiseismic.
O .relaie aproxim ativ ntre defOlmaia specific ultim .;,. a betonulut
solicitat la compresiurte triaxial i defolIuaia '" corespunztoare betonului
comprimat monoaxial este
2
(2.25)


.'

.
--_ .----~.--~
- ----~~--~-~~---------

,

3.

-

CARACTERISTICILE DE CALCUL
ALE- ARMTURII DE OEL

....
.
, -


-
,
- . -
Pentru aIlllarea elementelor de beton aIInat se bare laminate
, utilizeaz
la cald din oeluri OB37, PC52 .i PC60 i srme trefilate (STNB). ~
Oelul OB37 este uil oel moale cn coninuCredus de carb~n (clasa 1*)
care se J a roineaz cu seciune circUlar i suprafa neted. Livrarea se face
- n colaci pentru diameh:ele 6- 12 rom, in legturi de bare drepte cu lungrnea ,
de pin lal8 m, n cazul diametrelor de 14-28 rom i ca bare libere pentru
,diametre mai m ari.
. '
. Prezentind rezistene relat iv reduse i o slab. conlucrare cu betonul,
.. . -
.
-

se recQmand utilizarea lui in special ca armtur constructiv i de montaj.


iar ca atmtur de rezisten, numai n. situaiile n care anIlarea se face
la procentul minim prevzut de' nortne i cnd condiiile de aderen sint
favorabile.
Oelul P C 52 este un oel cu 'coninut limitat de carbon cu unele adaosuri
-
care i mresc rezis tena fr ai afecta sudabilitatea, plasindu-l intr-o poziie
intermediar intre clasele II i III. n clasificarea internaional. Avind
rezistene superioare oelului OB 37 i o bun conlucrare cu betonul datorit
profilului periodic, se utilizeaz n ? pecial ca armtur de rezisten.
Oelul PC 60, de asemenea.. oel laminat la . cald cu profil petiodic pri"
coninutul uor mai ridicat de carbon i prin unele elemente de slab aliere
pentru asigrrrarea sudabilitii face parte diIL categoria oelurilor din clasa
III, fiInd similar cu oelul. beton de rezisten folosit in numeroase ri. Pre-
zint o reaisten superioar ' celorlalte tipuri de oel beton laminate la cald.

Utilizarea lui ca armt ur de rezisten mrete eficiena economic a cons,
truciilor- de beton armat. . .
Livrarea celor dou ti pUri de oel cu profil periodic s,e face in acelea i
condiii cu cele menionate pentru OB 37. La toate tipurile de oel beon
laminate la cald standardizate n ara noastr se garanteaz o sUDstanial
,
-
c apacitate de deformare n domeniul postelastie (ductilitateJ, condiie

esenial att pentru 'redistribuia plastic: a eforturilor sub ncrcri gravi-
c-::- ' _L2X2i. 2 . .
taionale neseismice n structurile de beton armat (i implicit pentru utili-
.- ~ .,..",..

zarea m~todelor
.
de calcul in domeniul plastic la aceste structuri),-
. ct ma i _

. ) Pe plan i nterna.ional oelur ile pentru beton arma.t snt 01p 1rite in mod obi.D.uit
in trei clase de rezisten: '

" 45
- ,

,
,


,
,
ales pentru asigurarea unei ca-

.
paciti suficiente de absorbie

- i de disipare a energiei n struc-

- . turile solicitate de cutremure de '


",.
. intensitate .ridica t (fig. 3. 1).
"-
. STN8
. - --

Sirmele trefilqte pentru beton
t- -t
,
~
(S TN B) snf ecruisate puternic
1(eBO .

prin trecerea r.epe tat prin filiere.
600
Ele au suprafaa foarte neted
, I'C52 din care clauz conlucrarea... cu
H- --

betonul este practic n eglijabil.
.'\"ceste srme nu pot fi u til izate
. .

. . ca alIIlturi decit sub fOIm' de- 0837 plase- .sudate prin' puucte . -~


Alturi de STNB n standard-
I-
200 ul -STAS-438 esle prevzut i
~ srma trefilat profilat ' pentru
.
.
.
.
-
beton (STP B) c u proprieti de
, adereut sensibil m- bunttit,
.
. , ,
.

5 . /(} f5 2(1 2!i J(1
care dup aSl!)ilarea de ctre in-
C(%) gustria me.talurgic i intrarea n

Fig. 3.1 Iabric~ie va putea as"jgura o vari-
ant mult mbun tit a plaselor _
sudate, n .special n cazul armrii unor plci prefabricate cu procente de
annare reduse, Joarte sensibile la fi surare accentuat n procesul de exccuie~
decofrare i transport . Capacitatea de deformare plastic a sirmelor. trefilate
de tip STNB este mult mai redu s decit a celorlalte tipuri de oel beton
Utilizarea lor la armarea elementelor structurale proiectate pentru grad.
protecie ant iseismic ~ 7 este permis numai n msura" n ca re ele nu au ro
semnificativ n dezvoltare", unor m ecanisme de cedare n domeniul plasti c
Principal,ele caracteristici mecanice - limita de curgere minim ac min
real n- general pentru barele iaminate la .cald i totdeaun" conven ionaLi
(defi,!it prin vo" ,-efortul unitar la care alungirea reman ent atinge vafoarea
de 0,2%) pentru snnele trefiJ ate, rezistena la t raciune v, i alungi rea la

rupere /!', ~ ale oelurilor utilizate ca ,,,mturi din ar noastr sint pre-

zentafe n tabelul 3. L Alungirea rem anent la mpere se m soar pe o luncgime de 5 diametre n cazul anil !urilor de OH 37, PC 52, PC 60 i pe o lUI,
gime
. de 10 diametre n cazul srmelQr:. trase. . -
. Oeluril e laminate la cald (OB 37, 52 i PC 60) se sudeaz n bune ' rc .
condiii prin oricare dintre procedeele folosite n practic .
Srmele -trdilate, care ca orice armturi din oel ecruisat, i pierd
proprietile obinute prin ecruisare prin nclzire la temperaturi peste 400C,
nu se pot suda cu procedee care afectea z ntreaga seciune transversal
a .barei, ci numai prin . puncte, n regim strict controlat. .
- Valorile v, mi" din tabelul 3. 1 reprezint. rezi stenele minme garantate
n standardele de produs (standardele din seria STA S 438), respectiv rezis
tenele caracteristice Ro. pentru cele 4 ' tipuri de oeL Ele corespund unei

probabiliti de aproximativ 2,3% , ca efortul de curgere s se situeze sub
limita indicat.
.
Gradul ceva mai mare de asigurare adoptat n cazul oelului ia de
cel al betonului ur mrete s acopere variabilitatea dimensional a dia me

46

-
-

Tabelul 3.1. Caracteristicile me.... nice ale oelurilo!' pentru beton armat. utilizate in (Rominia)
. , .

. . Limita Rezist.
Diametrul Alungirea la rupere
Tipul de de curgere de rupere , 6,( %) R. '
oel beton
nominal
(mm) O"c mi" ar min (N/mm')
I" (N/mm') (N/mm') I
~
. 5d !O -d

6... 12 255 25
OB 37 360 - 210
.

14 ... 28 235 . , 25

,
6 ... 11 360 . ~ ,

PC 52 . 16 ... 28 340 . 510 20 300
32...40 330
290
40 320 . . .

-

,
.
PC 60 . 6 .. .40 400* 600
15-- - 3.lO

STNB 3... 4,0 510 610 - 6 ,STPB ; ,3 ... 5 460 560 - q 370
5,6.. .7, 1 , . - 8

.8 400
-
510
.
- 8 235. Caract eristicile pot fi modificate prin inelegere cu bene1iciar ul.
n perioada. elaborArii prezentului indr umtor pre'Tederile privind condiiie t ehnice
pentru PC60 se aflau n revizuire . , ~

-

trelor reale fa
de valorile nominale, care se pot rsfrnge negativ asupra
rezistenei efective a annturii. -

Ca uhnare, spre ' deosebire 'de cazul betonului, valoriie caracteristice


ale rezistenelor oelului se stabilesc cu relaia:

Ro. = Ro{1 - 2(:v)
(3,1 )

Rezistenele .. de calcul se stabilesc cu relaia:


_ Ro
R0 - (3,2)
Yo
I . ,
. .. Coeficientul Yo de reducere a rezistenei caracteristice a oelului are
n medie valoarea 1,1.5 pentru armturile din .OB 37, PC 60, PC.52 i 1,20
pentru 'STNB, n concordan cu omogenitatea diferit a caracteristicilor.
mecanice ale oelurilor (jin cele dou, categorii. . _ -
Valorile rezi stenelor de calcul snt nscrise in ultima coloan a tabelului
3,1. Aceste valori corespund unei viteze de ncrcare de ordinul a 2-3. N /mm'
pe secund, adic . regimului static de ncrcare.

Dac ncrcarea se apli c cu vi 'tez mare, aa cum se ntmpl n cazul
n crcrilor dinamice, inclusiv in cazul aciunii seismice, rezistena la trac-
iune este m ai m ar dect cea 'obinut la ncrcarea stat ic. Pentru durate
. de nctca,re de ordinul a 0,1 s, situate la nivelul celor mai nalte viteze de
~deformare nregistrate la 'cutremurele puternice, limita de curgere a oelului
mr crete cu mai mult .de 10 - 12%. Acest spor de rezisten poate fi consi
derat nesemnificativ,. mai ales dac se are n vedere eventualul efect negativ ,

al repetrii (uneori cu alternarea semnului solicitrii), specifice aciunii seis-
. mice i n- consecin este ignorat' n calcule ' Gonform prevederilor celor
mai multe prescripii, inclusiv ale celor din Romnia .
,

'7

, ,
, ,

'.

In ceea ce privete rezistena de calcul la oboseal a alillturilor R~,

n nOImativul STAS 10107/0-90 se pstreaz structura expresiei din STAS


10107/0-76; .

(3.3)
in care: 1n~ este coeficient de reducere ca Ulluare a solicitrilor 'r epetale;
m! - coeficient prin care se ia n considera-re efectul sudurii.
Pentru coeficientul 1I1~, s-au ' meninut valorile din precedenta redac-
, tare a prescripiei, difere niate' n funcie de calit ..tea oeluui i de valoarea

coeficientului de asilnetrie P4 = (Ia, mill_ al efortului unH; r, exprimnd variaia


. (l'a maz '.

ntre valorile minim ao , min i maxim~ (Ja , ffltl:t ale"'efortului unitar n anltur
sub aciunea solicitrilor variabile susceptibile de a produce oboseala.
In cazul coeficientului m! s-a procedat la o difereniere mai mare a va-
, lorilor, dect n STAS 10107/0-76, n funcie de marca oelului, procedeul
. de sudate i coeficientUl de asimetrie.
'Avnd n vedere comportarea extrem de nefavorabil a nndirilor prin
sudur la oboseal n regim alternant de ncrcare, STAS 10 107/0-90 impune
realizaTea din bare fr nndiri a atmturilor n elementele de beton armat
,
astfel solicitate. .
Solicitrile repetate de un numr mic d~ ori, cum snt cele care intervin
pe durata seismelor, nu produc fenoD).enul .de oboseal; ele pot ns conduce
, la o anumit scdere a rezistene,lor at,,!lurii care justific dup cum s-a
artat luarea n considerare a sporului de rezisten tezultat din aciunea di-
namicasolicitrilor.
-

In condiiile rii noastre prezint o importan particular, acele carac-


teristici ale oelurilor, de care depinde o' cOpportare favorabil ' a structu~
rilor de beton armat la aciunea cutremurelor de mare intensitate. Astfel :
- a. Se poate aprecia. c, de regul, incursiunile n domeniul postelastic
nregistrate de armturile elementlor solicitate l a ac iuni seismice inte'lse
.nsumate pe toat viaa unei construcii, nu ajung s consume n tota litate
pentru oelurile lamin'ate la cald utilizate, la noi n ar, alungirea capabil

a acestora .
Studii t eoretice i eX'perimentale [70J au ev ideni at faptul c n cazul ' ,
elemenelor de beton allllat solicitate la- ncovoiere, pentru care cerinel e


de ductilitate n raport cu cele ale altor elemente snt mai mari, la incursiuni
substaniale in domeniul postelastic de deformare, coresRunztoare unor

indici de ductilitate ai deRlasrilor de pn la 5, alungirea specific a arm- .
turilor I)tinse nu it depit 4% . Aceast valoare se situeaz sub valorile
deformaiilor specifice ultime ale oelurilor lamina te_utilizate la noi n ar
('Ia cum se poate deduce din cercearea alungirilor la ru.!'ere indicate n
tabelul 3. t* .) . -
, b. Capacitatea elementelor de beton atmat de rotire in domeniul poste-
lastic este influenat direct de dimensiunile zonei n care se dezvolt defor-
maii plastice, respectiv pe lungimea lp a uarticulaiei plastice'~ conve'!JlOnale
.' .(fig. 3.2). Aceasta la rindul e( depinde n mare msur de raportul Intre va_o
lorile efortu.ilor unitare de rupere a: i de curgere a, al~ oelului armturii
ntinse, respectiv de ,amploarea fenomenului de consolidare a oelului.
, ,
Valorile 6",( %) din tabelul 3.'1, includ in lungimea de mAsurare de 'd i mrimea defor-
ma.iilor locale in zone striciunii, care ar trebui eliminat! pentru comparaia cu ce rinele de
alungire me'nionate care, desigur nu le 'au ,n vedere. ' ...


48,
-
-
I

- -

,
,
fi NNu
o,. - ,
, Ne
o";' -
" I
I r: ,
I -

ti , , -
o


a b.
,
"

, -
,
. . , I


Din acest motiv, unele prescripii de proiectare ntre care [104; 114]
prevd pentru arhlhuile de oel din structurile proiectate antiseismic, con-
diia ca raportul a,fa, s .fie' cel puin 1,25. ' .:,,'
.Dei as(menea condi,ie nu este prevzut explicit de normele romneti,
din cercetarea "alodlor din_ tabelul 3.1 se constat c ea este ndeplinitf,
de 'toate oelurile laminate la cald utilizate la noi n ar.
c, Unele prescripii de proiectare antLseismic, prevd condiii de li-,
mitare a diferenei ntre valorile efective i cele. caracteristice (nollnate.)
, ale' eforturilor unitare de curgere, cu alte cuvinte de limitare a sporului
rezistenei oelului fa de valorile minime garantate ,de productor

(implicit, aceasta poate rezulta i, din limitarea coeficient\llui de 'variaie c,) ,
Astfel, de exemplu, codul model CEB-FIP i ACi 318-83 fixeaz aceast
diferen la 130-150 MPa.. . ,
Considerentele acestei , prevederi' sint urmtoarele : ,
- o valoare prea mare a limitei efective de curgere a armturii n raport
cu. valoarea de calcul sporete pericolul unor ruperi casante ~n betonul com-
primat .inainte de intrarea n curgere a a11uturii;
- de a,s enlenea, o diferen prea mare intre valorile efective j cele de-
calcul ale efortului unitar de curgFe, ' poate schimba natura ced,ii dintr-o
ntpere de.. ncovoiere, ritr-o -rupere influena n mai mare ~msur de ac-
tiunea forei tietoare, ca urmare a creterii valorii forei tietoare asociat
mcmentului capabil. efectiv, superior celui de calcul; .
.:... aceast sit'latie poate duce, prin creterea momentelor capabile '
In grinzile adiacent~ unui stlp, n cazul n care capacitatea portant a aces--


-


.
tuia este ntmpltor sczut, la iniierea
-
unui mecanism de cedare defayo-
rabil, care nu realizeaz condiia !le siguran "grind slab - stlp tare"
(vezi cap. 6).
Prescripiile romneti nu prevd explicit o asemenea condiie . Es~e
de ,observat totui c raportul mediu de 1,35 ntre valorile medii ale lijnei
de curgere i rezist ena de calcul R implic o asemenea limitare pentru toat
gama de oeluri laminate la cald produse n ara noas tr. .

d. rn principiu oelurile romneti laminate la cald, folosite prioritar
n elemente cu rol de rezisten la aciuni .seismice intense (PC 60, PC 52
,
OB 37) se consider c prezintcurbe caracteristce cu paliere de curgere.
Da c a deseori' si tuaia se prez int astfel (mrimea ' palierului dep ind de-
formaii de 1- 1,5 % , uneori, ' n special la . oelurile P C, (cele mai folosit ~
in armturi de rezisten) se constat absena palierului care de fapt nu este
impus nici de standardele romnet i , nici de cele strine . In acest e condiii,
trebuie s se aib n ved,ere o depire a eforturilor unitare n domeniul .paste-
lastic, cu consecine similare celor menionate anterior ' n ceea ce privete
.accentuarea pericolului ruperii casante prin fore tietoare san .prin t endina

de cedare a stlpilor naintea ~rinzilor adiacente nodurilor grinzi-stlpi etc .

Unele prescripii str ine, dar i norrn.e de proiectare romneti~ cnm -
snt instruciunile tehnice pent.ru proiectar ea- cldirilor cu perei structurali

de ' beton (P85-90) iau n' considera~e acea st posibilitate la sta,bilirea foelor
tietoar'e de calcul. . ,

, e. P entru stabilirea r spubsului seismic. al structurilor .de beton allnat


prezint interes cunoat erea comportn i arm turilor de oel la deformaii
'repetate n domen iul postelastic, n r egim alternanf de solicitare, (fig. 3:3) .
Este de remut , maj cu searn aa numitul efect Bauschinger ae reducere
. a parent a modulului t angent de eIasticitate, altfel -exprimat , de neliniari-
.zare a relaiei G-O la valori sensibiLma.i mici dect limita inii al de curgere, .
nregistrat la prim,! incursiune in domeniul plastic. Una dm consecin'eIe
.acestei particulariti de comportare a aUlltunlor de oel este, de exemplu,
Teducerea lungimii de fIambaj a armturilor n raport cu cea corespunz5.to~re
comportri i n domenjul elastic . Presc ripiile de proiectare, inclusiv "STAS
10 107/0-90, in, seama de aceasta prin' prevederea unor dista ne mai reduse
ntre etrierii i agrafele de prindere. a armturilor longitudinale n zonele
plastice po ten'iale . . . . .
P entru situaiile curente STA S 10107 jO-iO p ermite utiiizarea &agra-
Inelar caracteristice convenional e biliniare din fi g. 3:4, a. pentru ' armtudle
'laminate la cald i 'din fig. 3.4b p entru srmele trase .
, . - In situaiile in care se apreciaz c defor-
6 ma iiIe elementelor de beton armat implic in-
cursiuni in dGmeniul de consolidare i acestea au
un caracter defavorabil pentru dimensionare se
va considcra_ diagrama caracteristic cu pant ~ ~
,
- ascendent dup depirea limitei de curgera
( desenat_ cu linie ntrerupt n fi g. 3.1).
Pentru ntocmirea unor analize mai rigu-
f roase ale comportrii elementelor de beton armat
, n domeniul postelastic, de exemplu la stabilirea .
rspunsului seismic al structurilor prin metode
de 'analiz dinmic neliniar, se pot utiliia
, Fig. l .J funcii analitice pentru descrierea mai fidel a
..
:50 ,


-
-

~ =_------- .
125 , 1.
,
.
"Ul"
Ro F-- '. .. i
, I
I
r. '. ' I I
fi . . ' 1 ~. v
Nl : Ea = 2 x f,/ ~

Il
1
Ea = 2,1 x- 10 fiim
5
I ,
I
I
I
f'7:Y/

,l'~~/q l.u~
.I ,
li,","'/(.'_ l_ I I

~_~ _

R.." .
I
I

[-../

..- -
[
orc fg C:u
-'---_.c -_ _ '-_. __ .. ~
Ro i '}''':J
,
1

,
...,~

E,'. Ea
" C'
_ L.Jff = v"
rt: o/
, n;)
~
.'fi eJzl} l C.'.1.
' d In
- C(J:lI
/ / .

i.'Jh.~vi,7 $/

Oi: //ulille ElsmiC't>
tau"" h ~(Q '" cdela/le caZl/1
I
b

Fig. 3.,

diagmmei a'< a oelului, inclusiv pentru reprezentarea comport rii histe-


-
retice n regim de 'solicitare alterna!)t folosind tehnica funciilor expo-
nen'iale Rarnberg-Osgood [53; 70]. .
f. Conlucrarea oelului cu betonul , ancorare sa n beton are o impor-
tan :lecisiv n asigura!:ea unei cGrn portri fayorabile a elementelor dr
beton. armat n condiii de. solicitare int ens in regim alternant, de natura.
-
soiicit rilor produse de cutremurele puternice.
Unele prescripii strine [III), { 114) prevd ca orice armtur (inclusiv

cea de tip AI, corespunztoare oelului OB 37 s fie d otat cu profil periodic_


Este. de _subliniat utilitat ea fabric ri i i n ara uo-astri, ct mai curnd
posibil a oelurilor cu profil periodic cu rezistene mai reduse (d!, &dinul.
rezi ste n.ei actualului oel OH 37) . Prin folosirea unui asemenea oel se vor
putea obine soluii .mai economice, n si tuaiile n care armtura este dictat.
de minimul constructiv sau in situaiile cnd amltura ' nu este dimensionat
de conditiile. de rezi stenj , 'ci de cele de limitare a deschiderii fisurilor, ca.

n cazul, ' de exemplu, al pereil or recipi enilor de lichide i de silozuri.


,
-
".
,

-
,

- ,

, .
~

,
,


-

- I

,

. /


-

4. ,

, , CALCULUL
,
ELEMENTELOR DE
. BETON SIMPLU


,
"
, ,


,
-

4.1. CONSIDERATII
, INTRODUCTIVE ,Betonul nearmat are un domeniu relativ restrns de utilizare ca material
, de rezisten pentru structuri. Betonul simplu este folosit de regul n 'ele-
mente masive (ziduri de sprijin de greutate, blocurile de beton simplu sub
c uzineii fundaiilor de suprafa, baraje de greutate, pile de poduri masive etc.) .

solicita te preponderent la comp.resiune ex.centric, la care fora acioneaz,,-
n interiontl seciunii. . ' ,.'

Utilizarea elementelor de 'beton si.mplu ncovoiate sau comprimate el<-
ceptric la care fora de compresiune acioneaz n afara seciunii nu este ad-.
mis dect dac aceste elemente. se sprijin pe pmnt ,au pe alt 'reazem con- '

sau a valorilor materiale. - -


tinuu i fisurarea lor ntmpltoare nu pune n pericol securitatea persoanelor

COJIlPortarea sub ucrcri i modul de cedare ale elementelor de beton


.. simplu snt influenat e decisiv de raportul di ntre valorile moment ulUI nco-
voietor 111 i a forei de cOffipresiune N, respectiv de excentricitatea 'eo = M/N
a forei longitudinale. ,
Domeniile de solicitare n care se nregistreaz comportri distincte
'se pot urmri sintet1c pe diagrama limit ' de interaciune a seciunii de beton
simplu. Aceast diagram"- (fig. 4.1) are o ..configuraie asemntoare cu dia- .
grilIna de interaciune din'c.a zul seciunilor de beton armat (subcapitolul 5.~),
avnd ns semnificaie, evident, numai jlentru solicitarea de compresiune..
,. - Se pot identifica dou mqduri distinct de cedare, care simila;:. semni-
ficaiei celor dO)l moduri distincte de rupere ale seciunii de beton armat,

pot fi numite cazul 1 de rupere i .cazul II de rupere la compresiune excen-
tric. Este de observat c denumirea celor dou cazuri de solici taredirr
- STAS 10107/0-76 pentru calculul elementelor de beton i beton armat, cam
presiune excentric c" excentricitate mare i respectiv mic, p rsit n m od
justifica( ca improprie pentru elementele de beton armat n standardul
10107/0-90, este ns potrivit pentru elementele de beton simplu i n conse-
c in poate fi m e ninut. ~. ' .

Caracteristic pentru cazul 1 de compresiune excent ri c , este .:faptul
c -fora de compresiune are 'punctul. de aplicaie n afara seciunii, sau n
-interiorul seciunii, n imediata apropiere a marginii acesteia iar elementele ,
- . de beton simplu se rup gdat cu atingerea defonnaiei la ntindere a belo-
-uului, allic odat cu fisurarea zonei ntinse. .
,
52 - I
-


- -------- ------- -~~----

,
,
,

, ' N ,
,
,
,, ~, -

~
-,
- , " ,

,
, ,
,
,

,
-
,

"
. . - _."-
=30
, -


-
,
Fig, -1,1 "
" n cazul II de tomptesiune excentric punctul 'de'aplicaie a for"" longl-
tudinale .st: -afl ID,!i la interiorul seciunii, iar ruper-ea intervine ca urmare-
a ,atingerii defoIlllaiei ultime la compresiune, ' , _
Dac fora de compresiune acioneaz n~ int eriorul smburelui 'c entral ,
atunci n seciunile normaJe la a'xa . elemen! ului apar - numai ~ompre siuni
. ~ i comportarea este foarte _asemntoare cu cea de la c6mpresiune centric.
,Valoarea deformaiei limit la \ ompresiune crete pe msur ce cresc "''l:cen,
. tricitat ea. f~rei ' i grdientul defOlmaiilor specifice pe secVune, aa cum
s-a artat n capitolul 2, n' calcule aceast deformaie se consider. 2%0'
in 'cazul compresiunii centrice i 3,5'Yoo n caiul n care fora are o excentr:i- _
citate cel puin egal cu distana r, de la centrul -de greutate al seciunii
la marginea smbu'relui central, de aceeai parte cu fora, :
Dac punctul de aplicare al forei de compresiune depete limita smbu-
relui cen,ral, pe, sectiunea transvetsal apar' eforturi d~ , ntinder e i' fisuri.
~~;Practic vorbind ap~rifia fisuril'"r nainte de cedarea elemntului ncepe'
,de la excentriciti ale forei exterioare de cea, 1,2r" Atta yreme ' ns, cit
excentricitatea forei nu depete o anumit valoare (practic, punctul de
'" aplicare al forei nu"'depete marginea secRunii, capacitatea de rezisten,
nu se epuizeaz prin ntindere, existnd- posibilitatea echilibrrii "mei anuC .
mite valori de for prin eforturile unitare ,din . zona comprimat de beton,
, Punctul de ',pe curba limit de interaciune' aflat la grania dintre cele
, dou domenii distincte de s?licitare, poate fi numit punct' de balans (eehi,
, libru) , avnd propriefi similare cii cele ale punct ului de balans din cazul.
dia&,:amei de interaciune a seCiunilor de beton aImat (subcapitolul 5,2) ..
, Intr ucit la elementele de beton:: simplu ncovoia te, s",u solicitate la:

,
compresiune excentric,n condiiile' cazul"i 1 de compreshine excentric-
.. :efbrturile secionale care I'rovoac apariia fisurilor produc i ruperea ele- "
-
, unentelor, starea limit ' ,de apariie a fistirilor la aceste elemente nu este con- ..
,
siderat o stare limit , li exploatrii D.QIwale, ci o stare limit ultim,
,
,
,

.. ,
.. ,
, ,
<,
,
,
-


. ..
La elementele comprimate excentric n condiiile cazului II de compre-
-siune excentric, la care fora longitudinal acioneaz .n cadrul sec iunii
e ventuala apariie a fisurilor n zonele n care se dezvolt eforturi de ntindere
nu afecteaz rezistena elementului i n consecin se verific numai capa-
citatea portant a seciunii asigurat de zona comprimat de b eton.
n absena armturilor n cazul normal al absenei unor aciuni corozive
. a.supra- betonului nu se puue problema 'limitrii deschiderii fi suri lor. De ase-
. menea, n cazurile curente nu se pune condiia de limitar.e a deformaiilor'
i ca urmare n prescripiile de proiectare, inclusiv in standardul 10107/0-90 '
:nu se prevd . verificri ale elementelor de beton simplu la starea limit de

-defoIIuate. .~ .
Standardul 10 107/0-90 stabilete modul de calcul pentru elementele
de beton simplu care pot fi asimate cu bare sau elemerite plane de suprafa.
Nu se dau indicaii concrete Erivind calculul elementelor masive, menio
nindu-se c verificarea rezistenei elementelor de beton n aceste cazuri se
' face pe baza unor studii. speciale. .
n principiu analiza elementelor masive poate fi abordat prin metode
:numerice, utiliznd programe de calcul automat bazate pe 'm etoda elemen-
,
tului finit~ care . modeleaz comportarea betonului, '
, p. absena unor asemenea programe pel).tru proiectarea ~urent' o serie
, de elemente, cum,snt de exemplu tlpile de fundaii, cu proporii de elemente
masive, snt tratate n calcule ca plci cu anumite corecii care urmresc
s introduc ntr-o manier s implificat efectul , caracterului tridimensionaL

Este de apreciat c prin extinderea utilizrii procedeelor de calcul perfec-
' ionate n proiectarea acestor elemente se pot realiza. imp~rtante economii
de material i, din acest motiv, folosirea acestor proc,dee este totdeanna
.recomandabil. ".
-
. 4,2. CALCULUL
. ELEMENTELOR DE / BETON SIMPLU' LA
STAREA LIMIT DE REZISTEN
-


4.2. L Ipoteze de baz J .descrierea algoritmului de rezolvare.
,

,
, Elementele de beton nearmat se execut n mod curent din betoane
'-de clase inferioare (nedepind obinui.t E e:. 10) la care deformaiile nee.1astice
incep' s se lllanifeste de la trepte foarte reduse ale in'crcrii.
,"
n , deformatia- ,
..care nu snt proporionale ' (liniar elastice) cu ncrcarea, inclusiv efecte le
.
neelastic a betonUlui snt incluse toate deformatiile

::tnicr ofisurl'ii. ). . . _
n aceste condiii calculul eciunilor de beton simplu necesit o tratare
neliniar. ln principiu analiza strii de eforturi ntr-o seciune normal la
axa elementului implic considerarea simultan a trei tipuri de condiii
.(fig: 4.2). '
. - condiii . de echivalen static ,(fig. 4.2, a); _
, - condiii de compatibilitate a' deformaiilor (ipoteza seciu nilor plane.
, .fig. 4.2, b);
:..... relaiile ntre eforturile uriitare i deformaiile specifice pentru be-
<cnu] ccmprimat i betonul intins (fig. 4.2, c). - .
, Rezolvarea problemelor implic un calcul iterativ constnd la . flecare

'1:iclu din opera:iile: .- "
- se . apreciaz ntr-o prim aproximaie poziia axei neutre; _
, ,


..
,
- .. . .
,

,
,

1
19 0'- ro
1
1
I
'1 ..,
18'e) .. ,
,

5 ~-
IQ6Q0Rt (2c - !&(J$/)"l2)
Rt --x:; , ,

, ,,
, 1" /'
/
I
~
v 1; EIJ
fX4 - BETON ,
o , b u' Ig Cf' = fl,5 fj INTINS
,
"
..
'


'

" ,
,
.
,
, " 0.0570.
u, I
..
h"o,l %. t
,

.'
,

,

Fig. -i.2

-
-

alegnd . criteriul de rupere (prin compresiunea sau ntinderea beto-


... . . ' ~ "

" , l)-ului); respectiv fixnd defoIlnatia specific 'la una din fibrele' exteIUle ale
seciunIi ("u' la 'fibra cea mai comprimat, sau ' tu , la fibra cea mai ntins),
se stabilete pe baza ipotezei seciunilor plane distri)mia deformaiilor spe-
cifice pe seciune; , , _ . , '
, - -plecnd de la distribuia deformaiilor specifice 'se stabilete distri- , ,

bui~ eforturilor unitare pe seciune, pe b aza diagramelor car.acteristice ,


de calcul ale betonului, comprimat i ntins, . ,
"
- , - se verific echilibrul forvelor pe' seciune prin scrierea ecuaiei de
proiecie; dac dIferena ntre efortul axiaJ aplicat i rezultanta ,eforturilo!'

unitare este !TIai mare dt;ct valoarea - corespunztoare preciziei fixate, se


modific poziia axei neutre n sensul necesar pentru verificarea condiiei
de echilibru i se reia ciclul;'
, '

,- dup determinarea poziiei ' axei neutre n limitefe de aproximaie, ,

admise, se stabilete momentul capahl al seciunii printr-o ecuaie de moment


scris fa de unul din punctele seciunii, .
, Funciile parabolice care descriu relaia efort unitar.deformaie spe_
cific n diagramele c~racteristice de ,calcul (fig. '4,2, c) ale betonului corn"

primat i ntins nu permit, stabilirea unei soluii analitice, n condiiile proiec,


trii curente, dect pentru sec'iuni de fonIle foarte simple, cuni snt seciunile
dreptunghiulare . .n cazul unor forme mai complicate de seciuni rezolvarea,
l'ractic. iinplica_ tronsonarea seciunii ntrun numr de fii, de' obicei de
form dreptungliiula,r i discretizarea funciilor continue prin co~siderarea
valorilor ,din dreptul centrelor de greutate' ale fiiilor, Acest procedeu,_spe- ,

'

cific calculului numeric, este abordabil 'practic, numai prin 'utilizarea pro-
gramelor de calcul _automat.
- ,

-" A,:,nd n ve,dere c' nu se poate conta pe o concordan perfect ntre


comportare a betonului la rupere i modelul de calcul, nu' este necesar s,
se recurg la calcule prea complicate, pentru cazurile ,curente fiind suficiente
i procedee simplificate, mai operative. ,-
Din acest motiv n STAS 10107/0-90 se adopt scheme simplificate de
calcul pentru, stabilirea relaiilor, de calcul al , seciunilor elementelor de
beton; simplu, care snt prezentate n cele ce urmeaz.

"
55.

4.2.2. Calculul la incovoiere -


-
,
,
Este de subliniat nc o dat c realizarea unor elemente de structur
<:Iin beten nealmat a cror rezisten s fie dependent de rezistena la n-
tindere. a betonului (elemente ncovoiate sau comprimate cu excentridtate
mare) nu poate fi prindpial admis, dect n puinela ,situaii precizate la -
paragraful 4,1, avnd in vedere faptul c n asemenea elemente fis,urile~tmC
plteare din cauze diferite, cum este de exemplu contracia betonului, au o
.mare probabilitate de apariie, ,

Din acest motiv evaluarea capadt~ii portante la ncovoiere a elemen-


_telor de beton simplu poate fi privit avnd mai mult un caracter teoretc. '
Exist i situaii ns n care stabjlirea momentului de fisurare prezint

'o importan practic, deosebit. Exemplul caracteristic l prezint ca:zul
: unof elemente' din sructuri antisei~mice, .... nd seciuni cu zone ntinse dez-
voltate la car e momentul de fisurare este superior momentului ultim, ceea:
-ce poate impune ca verificarea arnlrii ransversale s se fac la valoarea

forei tietoare asodate momentului de apariie . a fisurilor. '
Coriform STAS 10107/0-90, schema de ca1c'ul al seciunilor elementelor
:ncovoiate din beton simplu are la' baz 1Hntoarele ipoteze (fig. ""."3) :
, - seciunile plane inainte de deformare rmn plane i dup defolmare; .
- diagrama eforturilor unitare in betonul comprimat este de fOIUI
triunghiular (se consider c in cazul n care ruperea seciunii intervine
ca UImare ' a fisurrii

betonului inti~s, eforturile unitare din beton snt stiti- '
cient de reduse pentru a accepta o lege a-o liniar - vezi i punctul 5.4) ;
:.... diaqrama eforturilor unitare in betonul intins este curbilinie, reflectind
Q

plasticiz<lrea parial a acestei zone ; n cazurile curente se ' permite s .se


.adopte o diagrapt dreptunghiular (corespunztoare unei plasticizri totafe)
i coeficieni de corecie. .
Pentru o seciune ca cea din fig. 4.3 ecuaia de proiecie are fonna:

,
- a dA - A"R, = O (4.1 )
o
'in care cu A" s-a notat aria zonei intinse de beton. -
,
. Plecnd de la condiia de distribuie a defoHllaiilor specifice pe sec-
iune contolIll ipotezei seciunilor plane i considernd c modulul de defor- -
,

-
-

,
,

-

, - ."
"maie (secant) corespunzlltor fibrei extreme ntinse este n m~mentul ruperii
E; = 0,5 E. (fig. 4.2. e) se 'abine o relaie ntre valoarea efortului unitar a
,- situat la distan y de axa. neutr i R,:
-
. 2R, -
a= y ". (4.2)
il-x

expresla (4.2)
m

ecutaia (4.1 ) se obine:
Introducnd

J
x
2R,


y dA - A"R, = O'
(O)
k'-x o
"

x '
Notnd cu S, = ' Y dA momentul static al zonei comprimate n raport
, o
eu axa neutr i evideniind pe x se ajunge la expresia

. . '. x=h-
zsc _
Abi -
.
-
'
dat n
. -
pentru determinarea nlimii zonei compririute.
standard
Echilibrul momentelor pe seciune furnizeaz valoarea momentului de
fisurare, respectiv 'al momentului -de rupom al seciunii de beton simplu:
~

x h _ x 2R, x h-x
"
-
o
aydA + A"R, 2
=
k -x o
y dA 2
"
+A .. R,---
" 2 .

(4.5)

-
y' dA- - . momentul de inerie al zoilei comprima te fa de
.~

Notnd 1, =
o
jlxa nentr,
"
"
It-x
S, = Abi -..,-'- momentul tatic al zonei ntinse fa de...axa neutrll,
- 2

relaia (4.5) devine:

'" R 21,
'1", = , h _ x + S,
(4.6)
"

Expresia din paranteze are semnific~ia un, i mo::lul de rezisten la


fisurare. calGulat cu considerarea plasticizrii integrale a zonei ntinse:


(4.7)

. . I
Valoarea momentului de rupere dat de (4.6) trebuie corectat pentru -
a lua n considerare faptul c plasticizarea -zonei ntiuse nu este total:

(4.8) "
Coeficienii
de corecie epJ au fost stabilii pe baz unor studii efec-
tuate la Institutul Politehnic Timioara. n corelare cu rezultatele cuprinse ,
n cercetri- experimentale publicate n strintate [34]. Parametrii de, care
depinde gradul de plasticizare a zonei ntinse snt clasa b etonului (cu ct "
clasa este mai mare, cu att comportarea betonului este mai puin plastic).

- ,


I 57
,

"

factorul de scar (cu cit nlimea absolut a seciunii este mai mare, cu atit
plastificarea zonei ntinse este mai redus). schema de ncrcare i fOlIna sec,
iunii. _ '
,
innd seama de importana redus a elementelor ncovoiate de beton
, simplu in construciile civile i industriale. n STAS 10 107/-76 s-a ado ptat

o soluie simplificat. meninut n actuala 'r edactare a standardului. rei-
nnd ca parametru numai nlimea seciunii. .
. Pentru o mai uoar aplicare practic. n standard valorile cp! s-au inta- '
bulat n funcie de h. . !


Pentru betonul cu agregate uoare. cu o plasticizare relativ m ai redus:
decit a betonului greu. se introduce un coeficient suplimentar al condiiilor-
de lucru
egal cu 0.90.

. .
, ,
,
4.2.3. Calculul la comprsiune. excentric

Calculul elementelor comprimate excentric, respectiv al elementelor


solicitate de O for de compresillne N _i un moment ncovoietor M se fac.e'
considerind o excentricitate de calcule", determinat cu relaia:

(4.9)

n care e. este .excentricitatea adiional egal


. .
cu
'" .
,dar nu mai
.
puin de-
30
20 mm.
Nu se recomand utilizarea betonului simplu la realizarea elementelor'
zvelte (cu raportul ntre lungimea de flambaj i nlimea seciunii l,/h > 4).
la care devin semnificative efectele de ordinul II .

n situaiile speciale cnd se realizeaz totui asemenea elemente din be-
ton simplu : efectul flexibilitii la eYementele comprimat;' eXcentric (sporul
de momente datorat efortul1Ji axial pe structura defOlmat) . se ia in con-
, ~ siderare prin coeficientul 1). care amplific n calcule valoarea excentricit
ii C
" . Valoarea aproximativ a coefi cientului 1) se stab ilete cu relaia:

- 1 ,

lj= (UO)
N

1 - ,
,,
.. Ner

n care N" este fora critic de flambaj.


Modalitile de stabilire a coeficientului 1) se prezint in cap. 5.2.
' S ne referim din nou la diagrama de interaciune limit N -M din
tig. 4.1, pentru a preciza relaiile de calcul pentru cele dou domenii distincte-
de comportare la Gompresiune excentric. .
a. Domeniul compresiunii excentrice cu excentricitate mic (fjg. 4.4. a).
n acest c~z schema de calcul const n a stabili o arie conveiional de-
beton', comprimat A" al crei centru de greutate corespunde cu punctul de-

aplicaie a forei, suprafa pe care snt distribuite unifOlm eforturile uni-o
tare- cu valoarea R,. Verificarea se exprim priit condiia: .
. -
(4.11
58 -
, ,

- ,
,
,

-
I

b ,
, ,' (1


N ,
,
" r--
-:-r --- ~--.

rs

r,' -------
- ,


,

b c


-
Fig. 'lA

n cazul seciunilor areptunghiulare, nl imea x a zoriei comprima te n


!momentul cedrii este : . ,


N
x= (4.12)


bR, -

,iar momentul capabil al seciunii este:


,

, M ,a. = b.tR, It _.~ = 0,5 N 2" - (4.13)


, 2
,
, . ,

,evideniind a relaiei M- N. .
funcia parabo!ic -
b. Domeniul compfesil1nii e:.xcentrice cu e;'(ceJ~tr-icitate (fig. 4,4, e) .

,

Pentru excentriciti foarte mari (Ia e" '" 31t) se consider c ruperea

se produce practic la 1l1covoiere fr efort axiaJ, astfel c verificarea sec iunii


~e face pe baza relaiei" (4.8).
Pentru excentric;ti mai reduse (e., < 3") se consider c efortul '
-
;favorabil al -forei longitudinale de compresiune este cert Condii'a de veri-
ii care exprim faptul c sub momentul ncovoie tor produs de fora excen-
iric, efortul unitar n fibra exterioar ntins pe sec iunea cu zona ntins
.-parial ' plastificat nu depete R,:

(4. 14)
, ,

In seciunile care snt rosturi de turnare R, = O i m~mentul 'capabi I


:se stabilete cu relia (4 .13) corespunztoare solicitrii de compresiune ex-
It: entric cu excentricitate mic., ~ I,
,I 59 ,

, .
-
-

,

Explicitnd expresia momentului . capabil de fisurare definit de relai",


\
_ (4. H) pentru cazul seciunilor drept~nghiulare se obine:
, I , ' ,
- - h bh'
M, <= Nr, -+ c.,W,R, = N- + c.. R, (4.15)-
~ 6 35
, -
care exprim . relaia liniar ntre N i M la ruperea elementelor comprimate-

. cu excentricitate mare.
Intersecia curbelor care reprezint momentele capabile corespunztoare
celor dou dome!!ii de comportare distincte la compresiune excentric furni- ,
zeaz coordonatele, punctulni de balans, definit la pct: 4.1.
Pentru cazul seciunii .dreptunghiulare aceasta revine. la a - intersecta,
parabola (4.13) cu dreapta (4.15) obinnd
I

N B e = 0,333 bhR, 1 R, . (4.16}


1- 5,25 c.. ~
R,
respectiv ,
,
. N ' h
MB,e = 0,5 B.e 2 -
N B e (
4.17)_
.

bR,
Dintre cele dO)l puncte de intersecie punctul B(NB < Ne) este ' evi"
dent punctul de balans. -
Punctul C corespunde .aproxirpativ nivelului de solicitare axial , sub
leare (N < Ncl n seciuni apar fisuri n zona ntin s (fig. 4.4 , b).
Domeniul definit de Ne ;;, N ;;, ' N B este denumit uneori n lucrrile de-
5pecialitate domeniul compresiunii excel}trice cu ./Jxcentricitate medie a ele-
- mentelor de beton simplu. .
In cazurile speCiale, cnd l} domeniul excentricitii m edii elementele
- .

se gsesc sub aciuni corozive intense n mediu lichid (al crui efect negativ
se amplific pri.n ptrunderea agenilor corozivi n fisur) pentru evitarea
fisurilor, . standardul - !O' 107/0-90 limiteaz: n mod acoperitor momentul

capabil la valoarea momentului de fisurare dat de 4.15.
Pentru o categorie larg de forme de seciune;. excentricittile e" ale
. - '
forei longitudinale de compresiune cores'punztoarepunctelor B i C au apro-
ximativ valorile: .

- -

(4.18~


I
,
-
_M
_ c,,-, ,12

-
"

~ , - (4.19)
Ne , '

cu x o' notjndu-se distana de la centrul de greutate la fibra cea mai compri- ,


mat a seciUJlii. . ,
Pe aceasta baz STA,S 10107/0-90 definete domeniul compresiunii:
excentrice cu excentricitate medie prin intervalul de exceritriciti 1,2r, .,;;.
ce~CO,9x. '-.
, -

,
, -
60
,-

,
privind calculul la starea limit de rezisten l constituie tocmai preci-
zarea ipotezelor i relaiilor de calcul care pennit detelminarea valorii S",p .
Aceste prevederi snt de regul valabile pentru elemente structurale liniare
(de tip bar). STAS 10 107/0-90 admite folosirea lor i in cazul plcilor -
plane cu incrcri normale pe planul me'dian precum, i in cel al elemen-
telor bidirecionale plane incovoiate.n planul lor (cum snt, de exemplu, pe-
reii structurali i grin zile-perei). De asem enea, aceste -relaii se pot utiliza
i la elementele l)1asive cu stare de solicitare plan . .
n cazul elementelor de suprafa i tridimensionale supuse la solicitri.
complexe (plci curbe subiri, ansambluri de diafragme considera:te ca pro-
'file spaiale cu 'perete subiri , fund a:ii masive de beton a rm at etc.): in lipsa
unor modele de calcul care s reflecte ccmpo.!tarea lor real sau atunci cnd
asemenea modele exist ele implic uu volum de calcule (folosind tehnici
, avansate de calcul automat) inacceptabil pentru proiectiifea -curent, se
admite ca starea de eforturi s se determine prin procedee d ~ calcul specifice
,
comportrii elastice care furniz eaz valori de eforturi unitare. Pentru a pune
in ev id'en i in. aceste cazuri comportarea de belon armat, eforturile capa-
bile stabilite cu ipotezele specifice elementelor de beton armat se compar
n. eforturile seclionale obinute prin integrarea eforturilor unitare . pe sec-
iune. - . _ /"
2. Atunci cnd starea de eforturi este compus, de e.,xemplu h10ment
~

, ncovoietor ,u for axial i/sau for ti etoare , relaia (I.l) se nlocuiete' .


cu un grup de relaii, fiecare relaie corespunzind .cte unui tip de efort (soli-.
citare) din combinaia respect iv. -' ,
3. La construciile curente de belon armat nu apare pericolul pierdedj -
stabilitii formei nainte de atingerea strii limit de rezi sten . La elemen
tele liniare . de beton armat, de exemplu, aceast situaie este asigura t in.
STAS~ 10 ~10 790, 'ca de altfel n t oate prescripiile de proiectare din lum e,
prin limitarea superioar a flexibilitii A = ll/i, unde II este lungimea dc-
flambaj a elementului, iar i este raza de giraie minim a seci unii sale t rans- -
versale. n cazurile speciale in care verificarea stabilitii formei este nece-
sar, de eXEmplu la plci curbe subiri, aceasta se va face pe baza-unor pre-
scripii speciIlce. '
Influena fl ex ibilitii asupra siguranei elementelor eQmprimate de
beton armat se recomand s se ia n considerare prin evaluarea valorii Smar
n relaia (1.1) pe baza unui calcul de ordinul Il al stn.c!uru . n-cazurile'
curente se admite fol osirea unei metode simplificate care con st ln majorarea.
prin coeficieni aproximativi ai m omentelor de ordinul I in relaia (5.1).
- vezi paragraful 5.2.4. _ .

4. - Pierderea stabilitii pozii ei elementelor de beton armat (prin rs-


turnare sau lunecar) nu apare n IT od curent n practi c . il-cazuril! speciale-
in care verificarea stabilitii poziiei este necesar, de exemplu la elemente
prefabricate, -aceasta se va face pe baza unor prescFipii speciffce . .
5 .. O proiectare corect a elementelor de beton allnat implic respectarea
simultan atit a prevederilor de calcul ct i a p1"evederilor de alctuire oon-
structi". Mai mult, unele verificri p'rin c.alcul nu se pot face dect dup dela--
lierea constructiv a elementului. n acest spirit alctuirea constructiv a
.. unui el<;ment de beton armat se face n paralel (uneori. precede verificarea
elementului la o anumit stare limit), astfel nct poziia operaiilor de alc
tuire constructiv n 'schema din fig. 5.1, trebu'ie considerat doar simbolic.
6. ,Un element de beton armat se consider proiectat judicios atu!!ci
cind ccnsumurile de matEriale (eofraj, beton, almhir) i de energie nglo-.

- - , .
,

bat snt dimensionate n dom~niul economic pe, baza strii limit de rezis~
ten sau,_ eventual, la elemente unde exist riscul aparitiei
" , fenomenului de
_ o15oseal, pe baza strii limit de' oboseal. Strile limit ale exploatrii nor-
male (starea ' limi t de deschidere a fisurilor i ' starea limit de deformaii)
DU trebuie s conduc la creterea consumurilor de materiale dect n cazuri
- . foarte bine justificate.

- ,

5.2. CALCULUL. LA STAREA LIMIT DE REZISTENT,


LA NCOVOIERE. CU SAU F REFORT 'AXiAL
-
l .

5.2.1. Introducere

,
. ,

Calculul la starea limit de rezisten la ncovoiere cu sau f",r for


axial unnrete asigurarea elementelor de beton armat fa de ruperea n
seciuni normale la axa acestora. '
. . Dac suportul vectorului moment ncovoietor !vI coincide cu (, ax prin-
ci pal a seciunii sau dac punctul de- aplica ie a forei N, par)el cu axa

elementului, se afl pe o ax principal a seciunii ,(fig. 5.2 a i .b) , atunci


solkitarea ete de ncovoiere simpl (dreapt) i axa n eutr este paralel cu
direcia vectorului !vI. . .' -
Combinaia de eforturi !vI i N asociate strii limit de rezisten este
i lustrat de curQa limit de interaciune (denumit simplificat curb de inter-
aciune) din fig. 5.3. Aceast curb este simetr:ic sau tiU ih raport cu axa
eforturilor axiale dup cum seciunea de beton armat este simetric . sau nu
n raport cu axa principal fa de care se ncovoaie elementul (fig. 5.4).
, '
Dac vectorul moment ncovoietor nu se suprapune pe o ax principal'

a seciunii sau dac punctul de aplicaie al for ei N nu este plasat n lungul
unei 'axe principale (fig. 5.5, Il i b) , atunci elem entul este solici tat la ncovoiere
'oblic i axa neutr nu este paralel cu direcia vectorului !vI (O # w) . In _
.a~est caz combinaia de eforturi !vI (cu componenteie !vI, i !vI.) i N , aso_
ciate strii limi t de rezisten, este ilustrat de supr:ljaa de interaciun e
- din fig. 5.6. .

;r
,

N
Cen/rul de g/eufu- -
- - le al s.clrlJnii de \
belon
/

h ti

-

h.?
1 .
.

,
il

-
AXd neutru (A.1/.
Zo?d compri'fflqlci

, Q -
b
, Fig. 5.2

- ,
,
- 63
,
I


- ,
I

N (eompresiune)
, - -
-
~
'"' .

- -
de inle-rut!/iune, " ._
..

N
I .
-
, .
- -,
=-;-::--"""
..
... /1


Inlln;ere"
. . f1'
t'o=-'
N


-
<in/ricII ..
':",

II, ..: ' _!1.cop

"''0/'- N

..

o -
b
. . "
E.ig . .5.3. Curba de interaciune limiU moment ncovoetor-efort axiaJ ~ Modul n care se ating;
---
capacitatea de., rMisten: a) c ind lN =-consfant (caLul ~ solicit:ii seismicc)- i b) , ClUO"", .
e o """ cpnstant (cazul solicitrii produse de ncrrle gravitajonale).,.

h/2
+h/2..

... .
0.8.'

.- ,

0,.1


. '.

. -


-0.2 - 0.1 0,2
-
jl=jl


,,
Fig. :;.1
- . .
Curba de interaci u ne limit -moment ncovoietor-e;fort axialpentru
_.. o sec:iune drep- -

.,
f
tu'nglliular de beton arinat cu diverse rapoarte AalrAa, S-a considerat Il = O,008,.Ra. = 300 MPa...
.
-
i
-'

) -; ....:: 0,05. '


64 ,

. - ..

, - -

.
=-~--------------- ~~~._~--------------~----~.--~--- .

..
,
, ... ,
*0'1, .'
\ ' . -

-
.' /

'.
:, 1 -~. -
-

, ..
lor.:: ccm,7r:"mdl5

..
o
- x


.. . . Fig. 5.5


:/ ..'

(" ' 01.. -1 ' .J


~"': 'v (1 (,~ /.",{}r,,;c- I
/ 1(J(1f.' /v'~'I'ly

'- ,
..
...\..-,


,

Fig. 5.6

, La )o al1umi:i Cil'IT.l dr e I Ghl5itudirJc.~ a scci urdi (definitrt prin poziia i'


diamefrul.-barelor) corespunde o anumit" curb sau suprafa de interac-
iune. .
t'La verift'carea u-Hc-i seciutti de beton. arm,at date se stabilete dac punctu 1
de coordonate N, M se gsete n domeniul delimitat de curba de interaciun e
i, respectiv, dadi punctul de coordonate N, M, '" (sauN, M z ; M.) se geetc
in .domeniul delimitat de suprafaa de interaciune.
In practic poate aprea una din urmtoarele dou situaii particulare
(vezi, de exemplu, fig. 5.3 pentru cazul incovoierii simple.):'
- dac fora axial J.V este constant, atunci condiia de verificare se'
poate s.erie sub forma -
"

- (5 . .1, a)

I

-

,
'Sau '.

(5. L b)

- d t\
exccntiicit alea Ce este constant . <lttlnci c.ondiia de. verificare
se scrie sub fonna
,
,! .,\ TI _ 1' n" ca.il I
, .::::.: (5, ~)

-
Formele echivalente (5.1) i (5,'2) se folosesc, d~ci, in funcie de tipul ac
iunii care produce moment in covoietor i efort 'IxiaL 'Situaia 'N = cooslnnt -
corespunde mai bine unei" '$ upraincrcllri provocate de aciunea seismica.
S ituaia eu = constant corespunde mai bine unei suprancrcri gravitai.o
"ale. ln schemele logice din capitolul 7 se' consider condiia ac
verificare
pentru situaia N = constant. . \ _
La dt:m!f1tS1'oltarea unei sec.i'lt1z.i de beton armat se stabilete armarca pen-
tru 'c are curba de interac iune conine punctul de coordonate N,M i respec-'
hv, pentru care suprafaa- dejnteraciune conine punctur de coordonate N,
M, w (san N, M" M.), , ,
Rezult, deci, c prQblema de calcul la slarea limit de rezisten n sec-
, 'iunea normal imp~ic de 'fapt determinarea Jlllui pun" t pc curba sau pc
suprafaa de interaciune, _
. .
, Exist dou modalit i de rezolvare a calculului la starea limit de rezis-
ten n seciune nonnaI : "
- cu ajutorul u.ne,; m eU"je get/erale de caldul bazat pe exprimarea .ex-
,pljcjt a co~diiilor statice, geometrice i fizice pentru seciunea consideratrt;
. - cu ajutorul unei metode simPlificate de calcul care implic introducerea
unor aproximr,ri n vederea simplificrii calculului i a rezolvrii problemei
,llllmai cu ajutorul condiiilor de echilibru, fn esen; aceste ' aproxim,,,, se
refer la considerarea unei anumite configuraii date a distribuiei eforturilor
,
pc seci une la starea limit de rezisten, funcie de sensul i rnrim ea for e i
axialc . i. funcie de }OLIIlU seciu nii 'transversale. Astfel. pehtru fieca're ~ubdo
meniu distinct. de solicitarea la for . axial N ,(denumite simbolic: incovoic-
re, com presiune excentric - cazul 1. , comprcsiune exccn'tri d't - cazul II,
. ntindere cxcentrCrL cu excent ric itate nlic si , ntindere excentric cu excen-
' lricifate luare.) i pentru elteva forme curente de seciuni transvhsale, cl1Iba
de interac iune se obt.ine numai pe baza condiiilor' statice n seciune,
in felul acesta, la PlInctele de frontier,
ntre dou subdomenii adiacen te
,
de- solicitare la for axia!, curba de lntemciun e furnizat .'
de metoda sim-
VlificaU do calcul 'poate pre7,cnta discontinuiti (de exemplu de paliUI) , p"
cnd curba de int erac illlle furuizat de metcida general de calcul nu prezin tfi
,!'tiei o discoiltinuitatc pc to t domeniul de for axial cuprins ritre compre-

;siune centric i ntindere cc ntric" ' "

Evie!ent, pcntru .o sec iun e transversal dat, curbele de interaciun e
- fu rnizate de metodel e generale i simplificate nu coincid. Este important .de
- menion at, ius, c in cazurile pentru care sint pre'l<zute telaii de calcul
. -
in metoda shul.'lificat, diferenele care apar intre cele dou curbe' ac inteca c"
liune sint practic neglijabile. .
- '
M etoda simplificat de calcul prevzut in STAS 10 107[0-90 este simi-
lo r cu cea din ediiile anterioare ale acestei . pre~cripii.
, , - -
-
,
66
- ,

,

A"i

:-:-h .....,
h,
- ne --- - " c - - - Axa Ii~fllrtj
r>_,.'.'
\,\ve,,,,,,.' ui' J
qr~IJIOIC'
'
---AgA"
I I / al SeC/,IIi;,i DC c !'I/J11
- '
I .C - -'- L...._ ---A"og


Fig. 5_ 7

Metoda gmcral de ealc"l, ns, este pre"zut pentru prima dat n ar"
noastr n STAS 10107/0-90. Se consider urmtoarele ipoteze de calcul
(fig. 5.7): . '.
- seciunea plan nonnnJ rmne plan ~i dup-defolmare (ipoteza lui
Bernoulli) ;
- armtura nu Junec n raport cu betonul;
- eforturile unitare a n botonul comprimat i n armttll rezult pe
baza deformaiilor , din curbele caracteristice ale betonului i armturii
(ve?i fig. 2.4 i 3.4);

- se neglijeaz rezistena betonului la ntindere;


- seciunea normal ajunge la starea Umit de rezisten " sub con'hina\ia
de eforturi ftl i ~-"l pentru care se z.tinge dcformaia limjE~ Eflll", la fil"~l Cca
mai comprimat a seciuni i (Cbc = /JU1iI) sau Eau in armtu~':: (..(a IT"lai in1in s~'t :J
seciunii (Ea = Eu,,}. . -
In ce privete "alorilc "lfm i 'ou, acestea se stabilesc a" cum s-a artat
in c?pitolele 2 i 3. Astfel ebUm se c0nsidrr confelm fig. 5.8 iar valoarea Eal"
~ consider egal cu 5~1o pentru verificarea 12 grup~Ii de ncrcri carI? includ ~'
a(,;iuIle~ scismic i cu 1,5'% in cf>lelaltc cazuri.
in legtur cu aceste ipoteze sint de f'lcut uIlna~oarelc precizri:
- fulosin'a jyoLezci lui Hnnoul1i la s1area limit de I fzistcn este jus-
tif:ca.t de rezultate: e."\lJerirnentalc~
-

'-

1..
7


\
\
\
\

, \ __
______ ..l
(compFesilll1e) ,
(in/indere) O (6.- 2 %, fix'

,' .
a b
Fig. 5.8

-
- .
considerarea luncc"rii a :mt urii in raport cu betonul nu modific prac-
\

tic valorile N i M asociate sfrii limit de rezisten ci poate modifica numai


capacitatea de deformare a seciunii; .
- - neglijarea rezistenei betonului la ntindere n calculul la starea limiUl
d. rezisten nu modific practic rezultatele; _
- att forma ct i valorile caracteristice ale legilor fizice pentru beto-
nul comprimat i alllltur snt date cu caracter de recomandare. ntr-ade-
vr, STAS 10 107/0-90 permite folosirea i altor legi fizice sau altor valori
- limit (ultime) ale deformaiilor betonului i armturii atunci cnd starea
ultim il seciunii este asociat unor incursiuni mai ample ale seciunii tn
domeniul inelastic cum se ntimpl la analiza rspunsului seismic neliniar.
De altfel, este de subliniat c modificarea valorilor <bU i <a. are efecte negli-
jabile asupra curbei S.au suprafeei de interaciune N-M (capacitatea de rezis-
ten) dar poate avea efecte majore-asupra capacitii de deformare a sec-
iunii. Aceast capacitate de deformare' intervine numai la stabilirea stadiu-
lui de cedare a seciunii sau elementului, ntr-o analiz a rspunsului inelas-
tic al s tl1lcturii care, asigurnd_evitarea colapsului, admite apariia de degra-
d ri ale acestda. - ,
n toate cazurile"n care rspunsul nu se refer la aciunea. seismic, se
cCon sider o v aloare <... redus ia 1,5%, avnd n vedere asigurarea mpotriva
unor degradri structurale sub J1crcri de exploatare (de.. exem plu sgei
"ji/sQ-u fisuri cu deschideri remanent~ exagerate). -.
, n raport cu metoda simplificat de calcul, metoda general are urm',-
toarele avantaje: . -
- nu are domeniul de aplicabilitate limitat la anumite forme de sec- -
(iuni de beton armat, la anumite domenii de variaie ale distrib u ie i deforma-
iilor spe.cifice < pe seciune sau la un anumit caz de ncrcare ' (simpI sau
~ lic); . .
- furnizeaz atit capacitatea de rezisten ct i. capacitatea 'de defor-
: mare a seciunii; .. ,
. - se poate folosi i la determinarea strii de eforturi i deformaii uni-
t"re pe seciunea normal solicitat de combinaii N, M inferioare celor as.o-
date strii limit de rezistent. , ,
Pe de alt parte, ns, este de observat c metoda geneal de calcul
implic cnnoaterea armturii n sec iunea normal i deci nu poate fi folo-
s it ca metod de dimensionare dect dac se aplic iterativ, sau dac, pe
baza ei, se construiesc tabele de calcul pentru anumite tipuri de seciuni. De
exemplu, tbelele 9, 10 i II i II din AlIex snt construite cu ajutorul

m etodei generale de calcuL . ~ '.
Este important de subliniat c aceast metod de calcnl nu poate fi -

practic folosit dect cu ajutorul calcillat.orului - vezi de exemplu [124;


J 25; 126J. , . ~-
In cele ce urllleaz se discut metoda simPlificat de calcul, l<i starea
limit de rezisten prevzut de STAS 16107/0-90. . I

,

- . 5.2.2. Starea
"

limit de rezisten la incovoiere simpl cu sau


. fri for axi<l1
-
.
a. Consideraii introductive Metoda simplificat de calcul se bazeaz
-pe adoptarea unor ipoteze privind distribuia eforturilor pe seciune astfel
Incit condiiile statice-s fie singure capabile s permit rezolvarea problemei.
,

,
,.

-
-
.... . .- . ..
,
~ ~ '
,
.,-............-". . . ...
...'~ ~ ,1'..".,. ."
'. "' "' ..
'
~ . -.. .~ " . ~
.",'..
.

-,
,
- ..-,
. '

-
-

,
- , - ,

.. -, " . ~
,
-
Fig. 5.9
,


,

Aceste distribuii convenionale de eforturi pe seciune difer funcie de pozi-


ia axei 'neutre a seciunti la starea limit de rezisten. Din acest punct de
vedere se pot defini mai_multe situaii limit caracteristice privind dis tri -
buia deformaiilor pe sec iune (vezi fig. 5.9 unde snt indicate i notaiile).
Situaia limit A corespunde situaiei n care allnt ura Aa, cea mai
ntins de M, aj unge la deformaia specific limit admis simultan ' cu ce-
uarea betonului compriInat (Eu = ellu i t,.e = Et;u)!)' n aceas t sit uaie, n l -
imea zonei comprimate este 2' : -

, Eba
X. ,- '!o --=-- - (5.3)
e/J . + e/W ,
,

Fora a, iali N, corespunztoare situaie i li mit A poate fi compresiune sa\li ,


ntindere n fun cie de forma i amlarea seciu nii. .
Situaia limit B corespunde ca~ului n care arm{ltura A, ajunge la
limita de .curgere (e; = eap = R./E,) simultan cu cedarea betonului comp!'i-
ma~ (e" = <..,). n aceast situai e, corespunztoare aa numitului pun~ t dc'
balans (de pC-Burba de interaeil\ ne) , nlim ea zonei comprimate este

e,v
~0 -
..... - h o - --"'-Ti"'- (5. 4)
- R.
,
+--=-
E.
,


Situaia limit C corespunde c<l,zului n clire aIDl ( ura A. cedeaz (e. =
= E'IMI) n timp ce anntura A~ comprimat de M, nu este solicitat (O'~ =
= e~ = O) . In
aceast situaie , nlim ea zonei corrrprimate este .
'. -
,
'f: c = a
I.
(5.5)
--------~,

1
-
n luc rare, comp.rcsiunea in beton i intinderea in amltur se conside rA pozitive.

. 'n cele ce u rmeaz se notea-z cu X nlimea zonei comprimate "reale" (care rezult1,
pe baz..'\ distribui ei E pe sec iune-vezi fig. 5.7, iar c u x inlimea zonei comprimate "conveDio
D.ale" (care rezu lt pe baza di stribuiei de eforturi admise ll ' metoda simplifi cat de calcul _
ve1.i, de exemplu, fig . 5. 1-4). - _ ~ ,

- -

,
1


Din definirea situaiilor limit A, D, i C reznW\ urmtoarele:


1. Dac :v > x. cedarea seciunii se dat oreaz cedri; hetonului la
<o01prsiune . La cedarea _scciu n ij , anntura A/I poate fi sau nu pe paliernl
de curgere dup cu..'11 ~ este mai mic sau nu dect ;rll' Dac:e > h, armrttura
.A ... i deci toat sf:c iunca snt comprimate.
2. Dac ~ < ;traI
, cedarea sec tiunii
, se ' datoreaz
, cedrii arm tu rii . Dac~l
..z > ~e . atu nci o.nn~Hu'ra A; i o parte di!1 seciunea de beton s nt compri-

ITi atc. Dac % < Zel atunci armtura A~ i deci toat seciunea sint ntinse .
Este important de/ Tema.r eat c pentru o anumit seciune de heton
.a rmat, inrtl imea 2 a zonei comprimate ]a starea limit de rez i sten crete
-oda t cu fora axiJ.J5. N i cu- diferena intre A", i A;.
, Pc aceste considerente, n calculu l la "covoiere CI' fo ra axial pot interveni
lJnntoarclc s;luaii caracteri,tice (fig. 5 ,10). ~. - .
-
('enlllll dt ;~vlt!/~ 0/ SIX/iulUi'
, d~ IJdon CJ ,:xide cu ct!'n/rul

, ;rell lu/~ 01 uc!/(Jnii o'l'(;rmjlllrl

,
h
7 N !h/

l" :::1
,

/ ,
.,

, I
1
Cond /1 r/c ,:
eomprniillU
exu/!Iricd
,
-ti> x~)

. I~
8 ( ptllldde MlohSt -_ 1


1
(aUlI ! rle
comp'(:"u'!e
i , . '
c.(,C/J,OCf/

I, (i < xc)
1 1
. ,,-
, '1
IflCCVOI,-""'_~ _ _ ..;'>
n/intl?re , xuo!riCQ
, Ita "Cl I CII eXl'en/rlct!q/"
-
J\;Rg '- - - - - ,
mot':!

n!indr-re ~XClflllko
cu exun/n/aJr miri
In lih~:~ !'xct:nfricu
I

i .


Fig. ~. 10

,
,


,

- -

,

.In cadrul ",Modei simplificat. dr. calcui situaiile prec.cdente se dcml"


mes(: ;

- C4ml 11 de cirmpresi,me exceJltric in situaia (i)

- Cazul 1 de compreS1'U1te excodric -n situai a (ii) cu for aX!;J.li,,\ j\ -


de compresiunc ~ "-
- J"covioitre n situaia (ii) cu fora axiaJ N", O.
- Jntithdert Hcentric,; CIt excentricitale mare in situaia (ii) cu fort "
axia1~ N de ntindere. . .
-1mindere excmtric Ctl excentricitate mic in situaia (iii),
Se observll c n redactarea STAS I0107/0c 90 cele dou subdomenii ale
compresiunii excentrice sint denumit_e cazul ,I i cazul Il, abandonindu-5e-
denumirile de compresiunc excentric cu excentricitate , mare i, r cspedj\'~

compresiune excentric:l cu excentricitate mid't folosite in ediiile prec.edent e


ale prescripiiler. ' .
Aceast modificare este impus de faptul c , la compresiun.e a .e~ ccn .
Iric a unei anumite seciuni de beton, poziia punctului B. dehalam (gra .
nita intre cele dou demenii) nu corespunde unei valori coirstante a exccu
t ricitii la = M((J,,/N aa cunl se intmpl n cazul ntinderii t!:xcentrin :
(fig. 5.11).
, Intr.ade"r . de exemplu:in cazul' unei sccjuni simetric arm~t t' ,' -
'. PlJuctut de balans B corespunde unei "';:dori ccnstante, N . a for ei axia1 c
a tupci dud cantitatea de armtur pe seciune se modific!:i. 1il felul acesta,
, pentru o anumit excentricitat e eG<' starea li.mit ac rezi s ten:] a sec.iunji -.
co.ruprimate excentric poate corespunde cazului 1 sau Il dup cum armarea
sr ciu"ii este mai , slab sau , respectiv , mai puterni c .

..
. t

N (C(J~fl('~siu,?r)

~" trc+ 2 Aq l:. r . [vr iu '~ if) /N'c/itln~


! (!/J !ru A, =A g !
. ( IJrJ.: :ie irdn,r!ic1IltJ

,
N

. -

'1/


Fig."' . ll
, , ,, ,

,


In fig. 5.9 r5.10 mai este
, marcat i situaia in care
la fibra extrem ntins de
momentnl M efort\ll unitar
, este nul (punctul 1) de 'pe
CeJif;ij/ tie I/'euldle' : diagrama limit de inte-

-- o/sec/iunli' tlt,6eloH . rac iune) . 'Pentru eforturi

:tx iale de c" n presiune mai
, m ari decit cel corespunz:l-

t or - situaie i D, n TIl0men-
,


tuI ruperii sec iunii Collilm <
" ...... >
< E6u":" Din acest motiv n


F ;g. 5. 12 metoda simplificat de cal-

_ cuI se dau relaii aproxima-
tive',diferite pentru stabilirea 'dortuTilor uilitare din armturi u seciuni
comp-rimate' 'excentric .n condiiile cazului II, dup cum situ a ia lim It' de
solicitare ' corespunde pe curba de intera ciune uimi punct situat mai sus
de punctul D sau mai jos de acesta (vezi, de exemplu relaiile 5,18 i
5, 19 sau 5.35 i 5.36). .
In cazul ntinderii eJ<;centrice; poziia punctului C (grani a ntre dome-
niile de solicitare la ntindere exceqtric cu excentricitate mic i intinderea
excentric" cu excentricitate 'mare) corespund unei valori cons tante a excen-
tricitii ei> ( ig. 5.12). .
- ~ o, = 11. 0 - 11., (5.6)
, -

indiferent de rnrimile ariilor aunturilor Aa i A~."
b. Incovoiere. Din pt.Inct de vedere pni.ctic, situaia de solicitare la nco-
voiere se consi der. nu numai atunci cnd " fora N este zero, ,ci i atunc i
cnd valoare ei este foarte mic, n fdul acesta, p en tru dom eniul pract ic
de ncov oiere curba de interaciune are alura preze ntat n fig, 5.10,
La ncovoiere utotdeauna ,;: > O, pentru a avea o zon comprimat pe
seciune, i trebuie ca x
:s;; x/) pentru a folosi eficient a.rm t u ra Aa.
n m etoda simplificat de calcul se co nsider di stribu ia de eforturi
din fig . 5.13 astfel: ,
_ - pe niimea conven ion al x a zonei comprimate, eforturile. unitarc
i'n beton snt constante i egale Cl! Re;

. - n armtura n t ins A aJ eiortul aa es.te egal c.u Ra;
- , ..-'--r- ---- .. _.
"1 . .:. ....
--:-, ~ _~",,--
- ... - '
,.tI
...... -- .. - -1,:', . ;... <."u
1 I -, ~ _.~_ ..J ".f' \

l ' -

Au
-
o
Fig. 5.13 .
b -

--

V2
-

-

-

-

, '

- ' n armtura comprimat A~. efortul a~ est~ mai mic sau egal (in
valoare absolut) cu R., dup cum nlimea x a zonei compritnate este mai
mic sau, respectiv, egal i mai.mare dect 2a'.
In legtur cu aceast distribuie de eforturi sint de fcut cteva
v -
preCIzan.
1. tn fig. 5.14 se arat c distribuia convenional de eforturHn be- \
ton reprezint o' aproximare' foarte bun a distribuiei de efor,turi confoIm
metodei generale de calcul,_atunci cnd zona comprimat are form drep-
tunghiular, (n cazul obinuit cind e,; este egal cu e,.) introducnd erori nen-

semn'a te n ceea ce privete poziia 'rezultantei eforturilor de comi'resiune
din beton. Se observ, de asemenea, c n acest domeniu se poate admite
aproximaia '
x ~ ' O,8 X , (5.7)
, ,

Dac cedarea seciunii este datorat atingerii ,deformatiei admise. In


, , ~


,umtura A.(x < x., vezi fig. 5.9), atunci raportul!- scade sub 0,8, cu
x '
att mai mult cu ~it e este mai mic, i~r cantitatea de armtur ntins este
mai mic (fig. 5.1 5) . . . . '
In cazul seciunilor n fOJm de T .cu talpa n zona comprimat domeuiul -
de procente de al mare n care relaia 5.7 este apropiat de realitate este
- '. b
mai restrins, reducndu-se odat cu creterea raportului 2. i reducerea
- , b

,ra portu1'UI -
". '
h ,

Pentru seciunile dreptunghiulare i seciunile n faun de T cu pro-


poriile intllnite in mod obinuit in construciile de beton armat, metoda
sitnplificat ofer o precizie cu totul satisfctoare pentru nevoile proiec-
trii curente, valorile eforturilor capabile obinute prin aplicarea acesteia,
diferind cu cel mult cteva procente de cele furnizate de metoda de' calcul
.,xact. .
-
. Atunci cnd se UImrete s se stabileasc capacitatea de defDlmare
secional (rotirea specific ultim), relaia 5.7 ofer o aproximaie satis-
fll.ctoare numai pentru seciunile ' de' faun - dreptunghiular. In cazul
altor fDlme de seciune utilizarea relaieI 5:7 nu ofer sigurana necesar,
pentru stabilirea caracteristicilor de defOimare ale seciunii fiind 'recoman-
dabil metod riguroas. '

, 73 ,
~ .


-

-
-
'.
- ,

,
-

,
J .,.,
.(jjj . ~
'
"
. I , / ' eou. ca . 1<:"

l"ifj \
," I
I t(JU ...
Er:/J = 5
1.5 ;,
%

-
. J
. .
li\? I\ \ ,\
..

. \ \
.... -
(50- \ "
.
1,25
. j ._.~. _.

(llll -


I
tI !
O 0.05 alu
-

l<l g . .5"1.'. Va.r iaia. mportului 1ntre lnA.1iJnile zonei comprirnate hl'
starea limitli. de rezi:rl"en pentru seciuni ' dreptunghiuJare simplu
armate de elemente fn covoiate, stabilite ' c.onform mdodei generale
-(~ i simplifica.te (N) in funcie de valoa.r~a. defo rma.i ci ~'Ul Q,dmi $
pentru oel. S-au considerat !:bu _ 3, ,5% i diver.le -"alori He{9.5 ; 15
i 19 MPa) ~i R. (2 10. 300 i 3'0 Mpa) .


2. Pe bata relaiei precedente, condiia X .; X. car.c as'gura curgerea
nn t uri i A (a. = R. ) se mai poate scrie sub forma

. ~,,<" - (5.8)
l1dc
-
x
1>-
. h
(5.9)-

!,l -
" Xl) -:tI) thl
" = - = 0,8- = 0,8 ---"'=-=- (5. 10)
"o - "o . "u + RJE.
I n tabelul 5. 1 se c!a\1 valorile ~ prevzute in STAS JO L07/0-90 . Valo-
rile sint rotunjite i iau in con:;iderare faptul c <.. scade {a de 3,5'/00 atunci
cind rez istena betenului cret e sau atunci cnd betonul are agregate uoare.
Dist ri bu i a de eforturi din fig. 5.13 i calcul valorii ~ se bazeaz pe ipo-
teza existenei palierului de curgere al armturii A. In cazul armturii din
s"m tras STNB, care nu are palier d.istinct de curgere, valoarea ~ din
,

74

T""..l 5.1. Valorile -. caut.nu' STAS 10107JIl8'


,
);
,
Clasa de be.toJl.
Tip~l de betoa Tipul de armllt'ur'
, '" B. 3' I > ... 35
-
. Beton obi~uit
-
OB 37
,
0,60

O,"
- -
,

. PC 52, PC 60, STNB 0,'' , Q, jO


. ,

B eto!! c u Qgregate

,
OB 37 0,'' -
u "",re
PC '2, PC 60, STNB
- 0,50 - ,

,
. - ,

, Tabelul 5.1 este stabilit pe baza valorii rezistenei R . De fapt, pentru aceste
arm1ituri, cu cit ~ este mai mic dect ~, cu atit efortul efectiv a. aste n rea-
litate mai mare decit R. i deci momentul capabil real este inai mare decit
momentul capabil determinat cu metoda simplificat de cal~ul folosind
distribuia convenional din fig. 5.13 .
. 3. Limita x = 2a' sub care se co.nsider la~ I < R. este evident aproxi-.
mativ. In realitate aceast limit trebuie s depind de raportuf ~/x, care
variaz ca n fig. 5.15, de <,. ,i de R . Analize numerice au artat ns c
rezultatele calculului nu depind semnificativ de valoarea adoptat . pentru
aceast limit, care este foarte comod pentru calculele practice. .
Atunci cind la; I < R., momentul capabil al seciunii se calculeaz
dintr-o ecuaie de moment n raport cu axa armturii A~ n care aportul
zonei comprimate de beton se neglijeaz pe baza faptului c 'este foarte mic
i c neglijarea lui are un efect acoperitor. ' .
- 4. Este de reinut c n cazul unor seciuni ncovoioate cu procente
reduse ale aml5,turii A. din zona ntins, aa cum se ntlnesc uneori la pl
, cile plane!or cldirilor civile, seciuni dimensionate prin metoda aproximat
tiv, defomlaia specific a armturii ntinse (care nu se determin explicie
In aceast metoali) poate depi limita admis de 1,5%, Se consider c se
pot accepta asemenea situaii, avnd n vedere faptul c la aceste elemente

snt posibile importante redistribuii ale eforbi.rilor, prin defOlmaii plastice

i ca efect al curgerii lente a betonului, iar pe de alt parte mimrul mare de .


bare cu care se armeaz plcile face aceste elemente mai puin ' sensibile la
efectul coroziunii. ,__ . -
In tabelul 5:2 se dau relaiile de calcul la starea limit de rezisten1i
a seciunilor dreptunghiulare ncovoiate sau cu talp n zona comprim at.
In toate situaile. calculul se reduce la cazul seciunii dreptunghiulare

siioplu armate. Pentru acest caz, in Anex n tabelul 7 se dau valorile ~, ,


m i -rJn funcie de procentul de amlare, ' -
p= 100 A. " (5.11)
M.

de clasa de beton (Bc 10 , .. Bc 10) i tipul de IUmllturll (OB 37, PC ~2 i PC


60), unde ~ elite definit n relaia (5,9) ; .'
,

(.5. 12)
,

,
, 75
, -.

,

T abd141 5.2 Rdc.ll simpli.'';.c.a te ~e c::ucsU la stare-a limitl1 de .reziatClll b . incoToicre


l . . onna see:icnii Distributia de eforturi Condiii de aplica~bilitate Relaii de calcul


Seciune dreptun
IJbiullLrl

. .

x :ro;; Za' (<1~ < Ra)

, cu : x = - A,:::':",--,-:A.:::.",'l.:.,R;::_
!O(


bR,

x:S;:;; h p sau:
I Ca ti seciune dreptunghiularli c u
bphpR e ~ (Aa - A~ l Ra
b = bj)
c u h;p ~ 2 a'
Sectiuni T. 1 sau
ill.!j;imilabiJe c:u
- -- -- _ .. - - - ..
bAr Re l' (bJl - b) h'PRjJ = (Aa - A;) R"
. c.c&tea.
/.'p > .f > .l't>
,H et/JI'''" (b p - b) hJ,Ro (h e - ~) +
,
+ bJ.. R c (h o .:::.. ~ ) + A~Rfih"
----..-:,..--~,- - - . : . . - , -_.
. _ - - - " -.. _---~~-
.;.--'-"--'---_ , ~---
,
-, .. ~ -- -
--------------------~----------------. --------
-

Iar
-
MClJp
y = . (.5.13)
--
. "oA.R

, axial se
Din echilibrul observ c

A' R.
~=,,= (.5, 1~)
, Mo R,
unde" este coeficientul

fizic de armare . .
Pe bazi' relaiilor (5. II). i (5. 14) se poate scrie reia ia
,

p = ' ~ 100 R, (5.14 a)


- R.
,

Dac n relaia precedent se introduce


,

,~ = 1;. din tabelul


-
valoarea
5,1'., se obine valoarea maxim a procentului de alInare, Trebuie ca Pm ...
P < Pmax pentru ca armtura ntins s ajung la curgere (s se plastifice)
nainte de cedarea seciunii de beton. ' , .

. nlimea util
stabili cu ' relaia
"o a seciunii dreptunghiulare, simplu armate se poate

" '
" o(mm) = r M

(5.15)


U

nnde M i b se exprim in Nuim i, respectiv, in mm iar valoarea r este dat
I 1 iIi tabelul 8 ' din Anex funcie de procentul de armare P din relaia (5.11)
i de tipurile de beton i armtur folosite. .
Pentru seciuni cu zol1e comprimate de alt form decit dreptunghiuiar
sau in T, distribuia convenional de eforturi din fig. 5.13, poate introduce '
aproximri prea mari. Pentru seciuni de form circular sau inelar calculul
practic se' poate face cu ajutorul coeficienilor din tabele 10 .. i respectiv 11
din Anexa B pe baza metodei generale de calcul (vezi 5.2.2./).
c. Compresiun excentric - cazul 1 - i intindere excentric cu excen-
tricitate mare. n domeniul compresiunii exc , ntrice - cazul 1 - i n tiuderii
excentrice cu excentricitate mare .(fig. 5.11), .nlimea zonei comprimate a
seciunii satisface condiiile :1:. ;. ?ii ;. :1:, . Pe aceast baz, metoda simpli-
ficat de calcnl presupune aceeai distribHie de eforturi pe seciune la statea
limit de rezisten ca i n cazul ncovoieri,i (fig. 5.14).
. Pentru calculul seciunilor dreptunghiulare prin metoda simplificat
situaiile limit B i C din fig. 5.11 pot fideterininate dup cum urmeaz.
,
Sitl.a/ia limit ' B (punctul de balam) este defint prin valoarea forei
axiale. \ ""'f: - - .

N. = bx.R, - (A . :- A~) R. (.5.16)
dac zona comprimat este dreptunghiular i, respectiv,
N. = (b. - b) ".R, + bx.R, - , (A. ~ A~) R.- .- (5.17)
.

dac exist talp n zona comprimat. .


Din relaiile precedente rezult c fora axial N. nu depinde de canti-
tatea de alIntur, dac seciunea este armat simetric (A. = A~). De ase-
menea, rezult c N. crete dac A~ crete n rap:>rt cu A. i/sau dac talp,!
seciunii crete. .

, 77

Situaia limit C corespunde cazului n care intensitatea forei rudIe

de ntindere este egal cu A.R. (fig. 5.12).


, Pentru cazul curent al seciunii simetric armate rez.ult c poziia limitelor
B i C se modific odat cu creterea am1turii c.a n fig. 5.1 L
in tabelele 5.3 i 5.4 se dau relaiile de calculla starea: limit de rezisten ,
la compresiune excentric - cazul 1 - respectiv, la ntindere Cu excentrici-
tate mare pentru seciuni dreptunghiulare sau 'cu talp In zon:>. comprimat.
tn tabelele 5.3 i 5.4, ", reprezint distana de la fibra cea mai compri_
matii a seciunii la axa considerat la evaluarea solicitrilor N i !.f. Aceas t
ax poate sau nu s coinc}d cu a"a <;.entrelor degreutate ale seciunilor. . .
Pentru elementele cpm primate excentric condiia de siguran a seci
unii la starea limit de rezisten presupune ca valoarea momentului capabil .
determinat cu relaiile din tabelul 5.3 s fie mai mare, cel puin egal cu mo-
mentul secional (stabilit prin echilibrul pe poziia defOIOiat a structurii ,
deci momentul-de ordinul n, vezi 5.2.4), plus momentul datorat exccntri-
cit ii accidentale, necontrolabil prin calcul, care, n condiiile standardului
STAS 10 107/0-90, se denumete t?,centricitalt adiional e. i se ia egal cu
cea mai mare dintre valorile 20 mm i h/,o' .
- . Rezult astfel c la dimensionarea sau verficarea elementelOr comprimate
excentric momentul secional liu trebuie comparat Cll ntrega valoare a mo -
mentului capabil stabilit cu expresiile din tabelul 5.3, ci cu fraciunea dispo-
njbil (efectiv) a momentulai capabil (fig. 5.10):

"
(5.17)

In cazul elementelor intense excentric efectul de ordinul doi este de' regu -
l neglijat, avind un caracter acoperitor, iar efi se considet zero.
Este evident c rclaiilede calcu~ la inoovoierc din tabelul 5:2 se obin

din cele din tabelele 5.3 sau 5.1 dac se ia N = O. De asemenea, rela~tile d~
calcul la compresiune excentri c cazul 1 ..:.. i inti ndere cu excentricitare mar e
sint irlentice dac forei axiale i se asociaz un semn corespunztor.
d. CompreslUne excentric - cazul II. n domeniul compresiunii exceil-
trice - cazul H-nlimea ;:onei comprimate reale, x, este mai mare decit :1:.
din fig. 5.9 i deci seciunea cedeaz prin ruperea betonu1ui comprimat fr.
ca armtura A .s ajung la curgere (a. < R.). Distribuia de deformaii pc
seciune arat c n figura 5.16. Se constat umltoarele : '
- in domeniul :1:, ,;; :1: ,,; h, defOimaia limit a h<itonului comprimat

...... = < i deci" '" 0.8 _X (vezi fig. 5.14); .


- in domeniul x> h, se poate considera c deformaii' limit a beto-
nului comprimat variaz ca in fig. 5.8; legea de variaie .liniar a valorii <.,,~ .
. in acest domeniu arc drept consecin faptul c la distana h <,. de la fibra
-
" ",
extrem a seci Unii ce tinde s fie ntins de momentul incovoie!or < = .. ~ =
=ct. .. .
- in domeniul x. <- x < "o, e(ortul ac in armlura A. scade de la valoa-
rea R. (curgere din ntindere) la zero;
- n domeuiul "o< x < infinit, efortul a. in armtura A. yariaz de la
Zero la valoarea - R. (cUrgerea din compreiune)
- - iro. armtura A; efortul a.;= -R. ~curgerea din compresiune) p c
-baza faptului c ntotdeauna la armturile folosite n beton armat est e respec-
tat condiia R. < ...,E.; .
,
78

,


Tc.b~t ui 5.3. R eJau simp!ilicate de , calcu l ia ~ta.rea limit de re zisten Ia omprt~Wle e xcentric. - ca.zul 1
7 _ . . ! .. .

Forma seciunii Di stribuia de efort uri , Con di ii de a.plicabilitate Uelaii de calcul


N = . b;rRc - ,(.A II - A' ~) R aI,


, .


,
, (o~ = Rol )
~'I ~op = bxR, (h o - ; ) + A~Raha ~

," f II - N(h, - h,l
n,.,-
2 ,
Sectiunei dJept h
I -.1. ,
,
l1ngh i clar
, ,
,
cu: ,

N + (Aa - A~) Ra
, ,


bR,
,

, x Ei nil sau :

, ~ (<ff\ O !l;e.cinne dreptunghiu1ar~ cu
bphp Rt ~ {,,4Q - A~ ) R Q +N
. ....
~
.' .~ ',0

"11 ~
,

, o ."
'. cu 2a' "

,,

II,
N - bxR, + (b. - b) hpll, -
Seciuni T , 1 sau
Mimila.bile cu - (A,,: - A~ ) R.
acestea
~ ~) +
, ~

"'1" ~
A,R,
,. ,. .
-~ ~
h. < ,
, '" "
M",.

(b. - b) h.R'.(h; - I


;" ! !
~, , H .. ,
:'! . ~~ . '1;
..........

' ~'1
' :"" .:;/ :/

... ,

'. ,'. ,
'"
'. I , -
, : ,/1 ,' >.. ~ :: . . 1.0:, " _ , 'c ,,:::;::s., ,..0." '"' '. i , E ,
. ,a , "
,
j
E " LI
.'

.
, I

""'"
.. ~ ~t

FOfma seciuniI Distribuia de eforturi Condiii de a.plicabilitate Relaii de calcul

,


x ~ xb

, h
2.' :::s;;;

(a; =:1I.):,t2
M cIJp = b~R(l(ho - )+

Secp. une drept.
",. .-l + A;Ra1to + N(k, - h,)
,
unghiuJarl

cu x =


> :

x ~ h'P ~au:
A;Rah(J >- ,

b1Jhfl R c ~ Ca.. seciune dreptunl:"hiu1ar~


;t N (h. - h, + a')
'" (A.-A;) 1I.-N

(vezi p&f&il'.
5 .Z.Z.t)
Seciuni 1", 1 sau n, N ca (.A:tJ - A;) R 4 - bKRc -
t.eimilabBo !tu II - (b. - b) /,.11,
..ceste ..
J-I Cllp = (b" - b) hpRe X

X hO ) + ".b:o Re (ho -
(h. - 2"
I
- 1:<) + A.~R.h. +
I
II
I
+ N(h. - h,)

I
,- -- '-

, -

. .
li,
I'fcop
N

-Compres;(/n~ - ,
-, renlricQ -
-
Fig. ' . 16
. -
,P e' baza acestor , observaii. distribuia convenional de eforturi la sta
rea limi t de rezisten n domeniul compresiunii excentrice - cazul II -
,.. at ca n fig. 5.17. Este important de remarcaf c relaia" = 0,8 x i deci
ljmita e~ = 0,811. n fig. 5.17 b este asociat cu valorile E = 2% i . E = 3,5%
i cu forma dreptunghiular a seciunii pentru alte tipuri de seciune acestea
re prezentnd valori aproximative, gradul de aproximare depinznd, aa cum
- s-a mai artat, . de forma lor. .. ~

CQtlfotm (5.19)
-
./ c()(/rqrm (i.l2)

:--~-!!~----- 'r ={

COfIf.,.", (I. 2(})

. ''t Compresivn~ Compr~silllle


UCen/riM uC'snltiC'o
- cozq/l- -roztJl/I-
(Com,preslulte)

Pentru determinarea necunoscutei suplimentare a. care apare la Com-


presiune excentric -.cazul II -, in STAS 10 107/0-89 se dau reIa iile

.__ ~ . ..!!,8 - ~ R., dac ~,,0,8 '


(5.18)
a
.~ 0,$ - f"
.
~I
a. = - R.(5f, - ~). dac ~ > 0,8 , (5,19
Relaia (5.19) rezult pe baza ipotezei 'variaiei liniare' a lui G. in inter-
valul 0,8 .;; f, " 1 (fig. 5.18). ,
Relaia (5.18) rezult pe baza legii fizice a. = <.E" n care, potrivit ipo-
lezei seci.unilor plane (fig. 5.1 9) : .
. 0,8 , - ~

(UO)
~
7i pe baza.. relaiei (5.10) care se mai poate .scrie
- f" (5.21)
Ea~b" = Ro
0,8 - ~

Se observ c relaia
(5,18) face ca
ecuaia de echilibru axial la compresiunc
excentric - cazul II - s reprezinte
, o ecuaie ele gradul . doi in C ' Dacii se
x-f,25t
face ipoteza c aa variaz liniar i in
~ intervalul f" .;; ~ " 0,8 (fig, 5.18) atunci
rezult .

t1a = ...:0.:...:,8_-.-.-2.~ R,. (S .22)


0,8 - '"

81!
-
,

i-ecuaia de echilibru axial devine o ecuaie liniar n rapott c'u . Relaiik


(5.18) ' i (5.22) conduc la rezultate apropiate. Atunci cnd ~ = 0,6, relaiile
(5,22) i (5,19) devin identice i reprezint o linie dreapt n fig, 5.22 pe tol
inrvalul <;. ~ ~ ~ 1, deci pe tot domeniul c()mpresiunii excentrice - cazu I
IL Pentru ~, .. 0,6, ecuaia acestei linii drepte este dat de
1- ~
<T.= R. 2 - J (5.2~ )
. 1- ~
- -
R~laia precedent este cea mai simpl din punct de vedere al calcululu ,'
practi c-i conduce la rezultate suficient de coreele. .
Explicitnd valoarea lui R. din expresia (5.10) i intrcducind-o n relaiii "
(5.18) i (5 .22 ), punnd <,.
= 3,5/ 00 i E.= 2,1' 10' MPa, se obin expr.esii a.le,
efortului
. di n a llntura A, care nn mai depind de marca otelului:.
~ .
,
(5.18a )
, ,


(5.22.a )

,
I
Limi!,,,ea it. ~ R. este impus, de faptul c ~. in tabelul 5 . .1 reprezint
o a'proximare a valorii rczultate din ecuaia (5,1 0) ea1,l '(5.21).
. In tabelul 5.5 -se dau relaiile de ca.leulla starea limit!i de rezistcnii Iil.
ccmpresiune excentric - cazul II. Pentru efortul <T. Se indic relai a (5.23t
dar, binen:e les, e, se poate folosi oricare alta din rdaiile .prezentate m,,-i
inainte. Cu A"" s-a notat aria zonei de b eton comprimat i cu S" 's-a nota i
momentul static al suprafeei' A" n raport cu aIJlli'<tura A . -

Pentru verificarea la starea limit de rezisten a unei seciun-i compri-
n,"!e se poa te fol osi i relaia ~

, M =M N oc- N (S.24 }
OUP ~ :\r -\ '
l VOC- ~ " ,
,
- -
upde (vezi fig, 5.20) M, i N, sint valorile N i M care . corespund situai,
<le balans dnct x =. x. (vezi tabelul 5:3) ; N este' fora axial" pentn! care s,~
determin }II",
. ; N,o fora a>ial. capabil la ccmpresiune centric. adic .
,
N o'o = A,I?, (A; A. )R.

+ + (5.2S} ,

iar. A, est e a ria seciunii de beton. .
Efort'll ca'pabil la compresiune centricrt furnizat de expresia (5.25) 'tn -
bule. inferpretat numai ca o valoare de referin, asociat unei situaii ideale-
de. solicitare, in realitate neavnd corespondent fizic, ca urmare a prezenei ,
j11actic in toate cazurile, a' unor excentriciti acCidentale, cuantificate coo,
fotm prevederilor standardului prin excentricitatea adiional '. (vo;d para-
graful 5.2,2. e). _, ' '. .
.
,

Relaia (5.. 2~ ) presupune, pe de 'o parte, variaia liniar a curbei de in-


te.raciune in domeniul ccmpresiunii excentrice - cazul II -, ipotez sufi-
cjenl de precis pentru calculele pract-ice, iar, pe de alt parte, 101... = O la
N = N,o . Aceast ultim ipotez este strict adevrat nJlm,u dac for'!a N ,
- ,
83
,
I

. '
,

,
"
,
I
,

I
,
tabd1l1 5.5. Kelatii simplificate de calcul la starea Jlmit de rezisteni la compresiune excent ric - cazul II
, .
Condiii de '
Forma seciunii Distribuia de eforturi Relai~ de ca.lcul
aplicabilitate I
,

~~--- I

Seciune dreptunghiula.rA. '/oi 1:


, llf eap = bXRc{h e - ) +
+ x- RQhQ. - N{h o - n1)

I
,
"
I
' 0 '
'
,, 1 , . .
, '" ,
. . . . .. ..
,
" " " .;
" ... .. "
, ," ., ,.
, do"
. ,
L ="* "'",, 'L'.' .. >

i 01:r,;. tu e;::p'resia lui ~'1'calh Sbc repTeziut mbm entu1 static al zonel c o mlmma~ de' beton in raport c u axul arnllitmij dln uma
mai puin comprimatl),
, ,
,
,
,

>


'. ,

.... ,
, . . ,. *, ' , ":' ~~;, ;-
. '. v ' ;. ', . . '.

r(JIul f/

-

CqZII/ I

,
,
- acioneaz n centrul de greutate al seciunii ideale, situa ie care se ntilrtete
de exemplu cnd seciunea, inclusi,v armarea acesteia prezint simetrie fa
de axa pe care se proiecteaz vectorul moment.
Este interesant de remarcat c relaia (5,24) este echivalent cu ipoteza
C m omentul static S" al zenei de beton comprimat n raport cu armtura
A. este ccnstant pentru to"-te distribuiile de efort din domeniul compresiunii
excentrice - cazul II - (fig, 5.17), . Dup cum se tie .aceast ipotez a fost
fclcsit n ediii antericare. ale prescripiilor de proiectare din ara noastr .

e, Intindere excentric cu ' excentricitate mic. n domeniul ntinderii-
excentrice cu tAcentricitat mic tvezi fig, 5,10), ntreaga seciune este supus
la intindere, Betenul fiind ccnsiderat fisurat pe toat nlimea seciunii ,
rezistma secional Este asigtuat n totalitate prin a rm turi,
1n cazul n care efortul secional- de ntindere este aplicat n cenfml
de greutate al a,m tu rilor A. i A~ (acest caz apare cel mai frecvent la' seci
unile simetrice, a,mate simetric), curba limit de interaciune se prezint ' ,
ca n fig, 5,21, a, starea limif de rezistenja fiind asociat cu atingerea valorii
R. (iniierea curgerii) i! armtura} A., n care momentul incovoietor induce
\ ntindere, . -
Dac efortul secional de ntindere nu se aplic n centrul de greutate
al a,maturilor A. i A~ atunci curba de interaciune se prezint ca n fig, 5.21 b,
dac A.(l - a) > A; (11 .- .a') san ca n fig. 5,21 c dac A.(h~ - a) < A;
(II, - a') .. Cu' II, i II. 5-au notat distanele de la supartul forei de ntindere
1 a fib{c1e extreme ale seciunii 'de beton,
Funcia de valorile relative ale efortului de ntindere i momentului
ncovoietor (fig. 5,21, d)starea limit de rezisten este asociat cu. curgre a

fie a armturii Aa fie a arnlturii A~.


Pentru cazul din fig. 5,21 , b, poriunea rectilinie CD a curbei de interac-
iune . corespunznd curgerii armturii A. are ecuaia:

M,,,,. = A.R.". - N(J.. - Q') \ (5.26)


,
, -
I

,
- - , "" " " t ~

,

,

, ,
"I
,
" I,. ,.' l
. ' ' )- 1, \
..~,;t
, . " 1

a I

,
o~,. Ra
_1__ ..!..--c, ~ _ _ _ _-.:.M
....
,
I" I Ci
A'a0/t!N AQ ~QJ'i Aa L'l7
1="": . t ' _.- j:: _ . IIm

,
- ,
,
,
-,

-

,

II (iHI,illim)

,
c d
, Fi~. '.21

-
I
-
iar poriunea
rectilinie DE, corespunznd curgerii anllturii ' A~ are ecuai"
- M"o. = -A;R.". + N(h. - a) , (5.27)
-
Punctul de la intersecia celor dou drepte, reprezentind cele don"
domenii distincte de comportare, are coordonatele N otr = ()I . + .1~)R. i
M = iI,(1I 2 - Il.) R. - A.("I - a')R" ' .
Rezult:'l c dac diagrama de interaciune arc configuraia din fig. 5.21 b .

pentru ~alori ale forei de ntindere mai ma;i decit N = A;Ra . _h rJ


con-
_. '' '2 - ( i
cliiade rezisten pre,upune c momentul. M aplicat seciunii satisface
rdat-ia - , - ' . --
~ . kI'2,fllP ~ M ~ Il-t Itap - (5.28 )
DadN < N, ~~ A.R. necesitatea. verificrii cu relaia (5.28.) se extind e
~i pe o anumit .zon a domeniului ntinderii excentrice cu excentricitate
mare. Dac, de exemphi, "1
= 0,5 h .i a,' = a, -atunci aceast situaie intet-
vine dac A~ < 0,5 A... .
. Relaiile . de. calcUl la starea limit de rezisten la'ntindere excen\ricl
cu'. excentricitate mic snt grupate n t abelul 5.6. El. nu depind, evid ent
de fonna sec iunii ' de beton.
o

-
Thd~.l 5.6. ReltiUle simplificate de calcul la sta~a lbnitii d~ r ('z.is f eQI~ 13- tntindere U(:C:: ll -
triei cu ucentrldtate mic
- ,

Condiii
de ,

Distribniw. de eforturi Rel.o.il. " de calcul
- -aplicabilitate
- ,
-

I -

'-
A.Jh, - a ) .,., A ;(h 1 - a ) l.tc<lp -= .4.R4 h" - N(h , - a' )
.
. . .
- "

,
, I ilE;
. . .

- M ~ .," "'" M
'"
.
Mi tap
-~ _. . :::N -
"" , - unde :

Uf
"1
.
- A{J tia
A ,,(11 11 - Q) > A ~( hl . - a.')
. 111 1 I <lJI .;". A .R.h<l -'- N (h , - ,, "}
. .
M, 1.'411 = N (h:., -... 4 } - A~Q4h (1
. .
-
f. Tabele"rle calcul Ia ncovoiere simpl cu for .anaI. Pentru calcu.lul
practic la incQvoi<'rc simpl cu for axial, n Anex" (tabelele 9. A ... D.
10 A : .. ei ll) se dall sub fonu numeric curbele de interaciune N -M H

pentru c.ltcv'l tipuri de seciuui des ntlnite n practic: seciuni dreptun--


ghiulare simetric annate, seciurii circulare i seciuni" inelare. Valorile din
tabeJe snt detelmina!e cu aj utorul metodei generale de calcul .
.Pentru uei""il. linjJtunghi-ula're, tabelele conin valorile adimensionale _
- j\([ 1.'411
1lt rap = (5.29)
bMR, ,
n func ie
.. .. ..
de parametriI .dimensionali


,

N ..
,
~ 11 = --"- -
bilR. -
- A, R. - A' R.

-
~ = . (5.30)
ilil R, M R,
,


I ain = a'lh.
..

,
-
- 67

-
-

,
l/
.........
~
I

, ,

..... . __ r
, .

.

I
tf/2
I

F ig. 5.22


Pen:tru seciunile ' cil'C1tlah, tabelele con iIl valorile
-
adimensionale (v" i
fig. '5.22 a)

, (5.31)
-

In fun cie de paramet rii adimensionali

N
" =_._-
",r'R,

(5.32 )

i al",
unde A' T este arm tura t ot al . pe seciune , presupus, dishibuit p e
, perimetrul de raz r - a. .
P entru seciunile imlare , tabelele conin v'alorile adimensionale (~ezi
fig. 5.22, b) .

11'lup = (5.53)

in funcie de parametrii adiroensionali ,N
n = - ::-:--="""'
I rtdm 8R.c
AlITR4
-

<X = (5.34)
7tdm aR,
unde A.T este al mtura total pe seciune, presupus disfribuit pe perimetrul
de diametru dm Tabelele pentru seciuni inelare snt valabile pentru ald. =
= 0,025 ... 0,2, domeniu n care acest parametru nu influeneaz sensibil .
relaia "'",p - n. .
Almtura A.T poate fi considerat distribuit pe conturul circular atit
, , la seciunile circulare ct i la seciunile inelare dac numrul barelor pe sec-
iune este mai mare sau' egal cu 6. . .
Toate tahelele conin i cazul <X = O care corespunde seciunii din beton
simplu. Se reamintete c pentru seciunile de beton sirop-Iu solicitate la com- I

,
88

-

,
,

- presiune excentriccu excentricitate medie (vezi cap. 4), standardul preved~ ,


condiii mai acoperitoare dect cele asociate metodei generale de calcul apli-
, ,cate seciunilor de beton simplu. ' '
Relaia ntre momentul ncovoietor capabil, M". i momentul ncovoietor
pe seciune, M, este' dat de relaia (5.17).
Tabelele se pot folosi att la verificare, cind se cunosc n i '" i se deter-
lnin mC(l'P' ct i la dimensionare. cnd ~e cunosc n i .m i se determin .
Pentru cazul seciunilor dreptunghiulare simetric armate, metoda sim-
plificat de calcul prezentat n- acest capitol condllce la rezultate practice
. egale cu cele din tabelele 9A, 9B: 9C i 9D din Anex .

In acest capitol nu a fost discutat aplicarea metodei simplificate de ,


calcul la seciuni circulare i iuelare, aa cum s-a procedat n ediiile an-teri-
oare ale ndrllmtorului ntruct tabelele IOA, IOB i lOC i, respectiv" II
rlin anex acoper t oate situaiile care ' pot aprea n practic pentru aceste
tipuri de sec i uni , eliminndu-se astfel necesitatea folosirii metodei simplifi-
cate de calc ul. - ' .
Este de menio!!"t!le asemenea, c tab elele din Anex au fost stabilite
/ considernd valoarea 0" = 3 ,~0/ 00 a tt pentru seciunea dreptunghiular Ct
i pentru seciunea circular. Pentru seciunea indar, ns, s-a considerat
cea mai dezavantajoas dintre situaiile n care e.. = 3,5%, la fibra extrem
a seciunii i eo. = 2'/00 la fibra extrem a cercului median (de diametru ti..),
- (
Ultima dintre aceste dou situaii a fost hotrtoare n toate, cazurile n care
nlimea x il zonei comprimate este-:,m ai mare dect 1,17 ori grosimea 3 a
- peretelui. Intr-un asem enea caz, la o seciune inelar de diametru relativ
mare n 'raport .cu grosimea peretelui cuni este de exemplu seciunea transver-
sal a unui castel de ap sa u a unui' co de fum defOlmarea lateral a zonei
comprimate nu pOute fi impiedicat de zona ntins i este nOI mal deci ca
E", ' " e", In cazul unei seciu ni inelare de diametru mic, cum ar fi de exemplu
la un stlp centrifugat, ipoteza suplimentar eb. = 2'/00 conduce la rezultate
acoperitoare cu pn la 10%. Aemenea seciuni se ntlnesc totui - rar n
pracL:ca curent.
, , ,


5.2.3. Efectul armturii intermediare
,
-
Relaiile
de calcu1 prezentate n ' 5.2.2 neglijeaz efectul eventualelor
arrnturi dispuse intermediar n t re ar iturile Aa i A ~ de la capetele seciunii
(arm turile Aa, din fig. 5.7). Evident, a rm turile intermediare sporesc capa-
. citatea portant a seciunii de beton i n unele cazuri acest, spor poate fi
semnificativ (vezi fig. 5.23). _
. -
O metod sim plifica t de evaluare a efectului armturilor intermediare
este prevzut, pentru prima dat n ara noastr, n STAS 10107/0-90.
Astfel, pentru efortul ntr-o armtur intermediar a unei seciuni de -fOlm
dreptungh iular se consider relaiile
-
~ 0,8 X, -:- ~

(Jar

R.
--
_

~ 0,8 - ~o
(5.35)

dnd ~ .; 0,8 i

= -,-:c-'~"':-::-_ [~, 15~ _ 2, n + 5 X.( I - ,


....:.:<1.'-'-, i;.)] (5.36)
R. 0,8 ...:: ~

- ,
89
,

' :" ~,'''~'


.,...., ~-,~"':, ,,'. h.1 \< ;'c:; ;. .'" , ",.._."
'....
. .~
,' , '
.. ~ " , ";:'"
,
,C< , :
.
;'~~I
".J.
- '~ ,
".
.
.' ."".'
;
~
..
- ...--,......... -
.... ...
, ,i' ... "t'

. '.
~


.,.~ . -

{,5
p. 6.428 Y-
CII
"" ' . 1(111191/" " roIJ,titlUtJlH , P ., 0/1 r.
h
" , xI/ci"
(llmi /tlrii
in/~;tnfi(J/~ , p - 4; r-
r O' /J, IPI %


LLJ
/

tll-
..

.. ."" ,

. .'-
,

.'
~61i
r"'$I(j~,,",#
~",ccl"
-
,
-"<'-
. U '. . ffID61wii
...
,~
-
,.
.

~.
inlvhJ!6;(J~

", pr.ximl1ii ll"
-
.
,.
-

, l1Jp
fflrop - 611 2D
O -------,f:-~-----"""
0.1 42 ~----" ': ne -
4L3-~----~_.c.....:..

Fig. 2 .53 . Sporu l de capacita.te portant datorat a r mturilor interm~d.iOl rc J-. sec i uni c.omrl"i-
ltI aoo u celllTi c. D ife ren e l e int re Tezu lt a.e le obili:lu t e prin aplicarea. metodei generale i a o\ {" -
t od(!.; apro ximative de calcul. Date de calcul ; R .. ,., 12 hiPa, H. -= 290 :MFa, -
, - 0,05.
h,
-
cind
-
~ > 0.8. 1n relaiile preceden te
-

_ (5. 37)

.
unde il , este dis ta na anuturii intermediare A" (a de ma rginea sec iun ii
com primate de M, iar ~ i ~. snt definite n relaiile p.9) i (5. !O). S-a con-
siderat compresiunea negativ,t i ntinderea pozitiv. Evident trebuie ca

._ 1 < G., ~ 1 , . (5 .., 8)


- R.
-

Relai a (5. 35) se


deduce similar relaiei (5.18). Pe baza distribui e i
deformaiilor pe sec puneasociate ipot ezei seciunilor planc (fig. 5.21), val "-
bil cind 'l " il i deci ~ .. 0.8 innd seama de relaiile (5 .7) i (5.2 1) se -
o b ine . -
h, - X 0.8 X, - 1,
(5.39)
:l ~

l ,

-
- =-R. lo." 0.8 X~ - ~
-.
- ~ O,S - <:.
90
,

, -

.
.
.

II

'" Aui1 ,
-
.

.
-
- ,' -,

F ig. 5 .21
-
Ev-i(jen t, r.elatia (5.35) se reduce la relaia (5.1 8) at unci cnd X, = 1,
..:leci ciud . almturile A" i A . coincid. Similar relaiei (5, 18 a) se poate scrie _
..
(5.35 a)

unde Va f rezult in MI'a .


Eel"ia (5.36) rez ult pe b:1za dis tribuie i deform aiilo r p' seciune din
fig. 5.25, valabili ~ind !I: > It. i deci cind ~ > 0,8. inind seama de valoarea
t",,,. di n fig, 508 se obine .
' " E !l! ,....: h, (5.41)
0'., '"=; L!. .. E:a{ = - , ~., ,
.
. . . . !l! - ho(l - .. 1... )

-.
,
Dac in rclaia prcceoe l1t se aproximeaz
,

Z = , 'l) - h,
!I: - h. (l - 0/... )
15.12) -
, ,
, , .

"
.. ,

.. ,.- - ,

.
,

h'1
-
ha
II 'Aui . ,
,

. Ca
- - "


,
\ I
. . \ 1
. .,. ~~ ... .- , ., , ,-
." .. , 1
<:, -
'. '.
'f - ' " . .
' .~<OJ) .. ~.
." _ 0'
,
.

, \ I
, . ., ,..:.... - \ 1" ,

., .. \1
\1
,~ _.L
'
,
-
,

, 91
- . ~


. ..

cu o funcie liniar de ~ In intervalul 0,8 ,,;; ~ ,,;; J(h o ,,;; ~ ,,;; col, se obine,


z =.5~ J _ (1 - .X.) <.u + 5(1 _ X,) < - 1 =
EbO \ EbO
-
= 5~ - 4 + .5( J - X,) (1 _~) <0., (5041)
.
.0
Cu aceasta i cu relaia (5.21) se obine

EbO
-""'-(5~
<.u
- 4)
-
-+-5(1 - - X,) (1
J
- ~) -
, ,
ceea ce c'" <,,/<.. .= 0,002/0,0035 conduce la relaia (5.36). Dac se nlocuiete
E.<.. = 735 In Telaia (5.21) se obine: -


_a';. = -735 <'0 (5~ - 4)
E&.
+ 5(1 -
_
X.) (1 - ~)

i, deci, la


- -
a., = 735[2,15 ~ - 2,72 + 5X,(1 - ~)] (5;36 a)
unde a este eJ.:prunat n MP.a. - - .

Din examinarea diagramelor din fig. 5.23 rezult c metoda simplificat
ofer rezultate cu totul satisfctoare prin apropierea de cele ob inute. prin
utilizarea metodei generale, mai riguroase .


5.2.4. Efectul zvelteei la elemente comprimate excentric- -

a. ' Generaliti. Prin elemente zvelte se ineleg elementele la care efec-
tele de ordinUl II (diferenele ntre momentele ncovoietoare rezultate dintr-
un calcul de ordinul II al structurii i cele dintr-un calcul de ordinul 1) s!)t
.,semnificative i nu pot fi neglijate in calcul. ,
Pentru un stlp n consol (ncastrat la baz i liber la .extremitatea
superioar) ca n fig: 5.2.6, solicitat la compresiune excentric , momentul
incovoietor total la baz este:
- -
- n calculul de ordinul 1 , ,
-

\
Mr = HI


-
~ in calculul de ordinul II -

Mn=M,+AM=Hl+NA (5.44)
-

Efectul de ordinul il A M = N A este proporional cu efortul axial N


' i ' cu sgeata ' A, deci cu flexibilit'at ea (zvelteea) stlpului. In talculele prac-
tice, zvelte eao stlpilor din beton armat cu seciune dreptunghiular este
caracterizat prin coeficientul de zveltee cotlvmional A "'" lt./h, unde: 1 este

lungimea de fl ambaj; h - latura seciunii transversale, dup direcia de aci


une a momentului incovoietor, n ipoteza de incrcare considerat .
-
- - ,
.-
-
-


,

'11.
. r r -- -'-- ---,

I +. --
,


j
-

Fig. ' .26 Fig. '5.27
. Fa de coeficientul de zveltee teoretic AO = 11,/i (i - raza ,le inerie


a seciunii transversale), A se g~sete n raportul :
,
\ i .0,29/0 9
A=AO-O::AO = O,2A O

"
Cercetrile
" " '
postbelic [20], [25], [50] (vezi
experimentale din perioada
i [7]) au artat c influena efeCtelor de ordinul II i modul de ~edare variaz
- n funcie de , n felul unntor: , ,
In'crcnd un stilp de beton armat ca n fig,; 5.27, , CU o for vertical
N aplicat la captul unei consale i mrind progresiv n crcarea jln la ce-
dare, mom entul ncovoietor maxim la baz crete u -modul artat n fig. 5.28

.
I anume:
. - .
'

,
1. La valori reduse ale coeficientului de zveltee (A < 10), efectele' de
ordinul .lI snt practic neglijabile. Momentele ncovoietoare cresc, proporional

cu efortul axial pu lacedare, astfel 'nct curba M = fiN) este o dreapt


[n fig. 5.28, dreapta (1)]. Cedarea se produce la intersec ia A 1 a acestei drepte
cu cU1:ba limit de iuteraciun e N-M, la o valoare N,a.,,, a efortului axial.
Stlpii diu aceast categorie snt denumii stilPi nezvelli.

2. La valori 10 < A .; 30, efectele de ordinul Il nu mai pot fi neglijate
in calcul'. Cu ct N crete, relaia MII = fiN) se deprteaz de la forma

liniar,
aj ungndu-se la curbe de forma uo tat n figur cu (2). Cu ct Aeste mai mare ,
-
N

, ,
,

,
,
,
,
-
.. o - -


,. 0' -
/1
.
-
,
, Fig. '.28
-

93
,

-

-
cu atit curba (2) se deprteaz mai mult de dreapta (1). Cedarea se produce
la intersec ia A. a curbei (2) cu curba limifli de intera ciune, la o m rim.e a
. efortului axial N CQ,fJ(2) < }y"'r:4r; (1 )o " " _',
Faptul c rupere", se produce, ca i in cazul (I ),la atingerea curb~i limit
de interaciune, denot c i in acest caz este vorb" tot de O cedare prin atit.-
gerea sliirii U",it de rezistmt i fiU printr-o Pierdere a stabilitii (flambaj) .
Stilpii din aceas t categorie. po art denumirea de stilpi zvcli.

-. Pentru stilpii zveli este deci- de sublinia t c efectul zveltec i trebuie


luat n considerare n 'ca1cul printr-o majorare a momentului incovoietor

cu o cantitate tlM = Nil i nu printr-un coeficien t de flambaj care s afcc-
t-eze eloriul axial de compresiune, um se ob in uia s se procedeze n prescrip:-
iile mai vechi. Acesbr:od de calcul a fost adoptat n nOlmele sovietice nc
d in perioada interbelic, pe baza cercet rilor teoretica-experimentale ale lui
M. S. Bo ri ~a nski d in 1938, iar as tzi este acceptat n aproape t oate prescrip-

iile n aiona l e , precum i in cele cu caracter internaion al , cum este codul-


model al CE.B. -!.n ara noastr, precizri importante cu privire la corelare,,-
cu calculul de ansamblu' al struclurii au Just aduse succesiv n ediiile d in
1976 i ' 19 89 ale STAS 10 107/0, pe baza studiilor efectuate la Institutul de
Construcii Bucureti [4; 7J. ~ . .
3 . . La valori }, < 30, cedarea se poate produce prin pierderea stabilit i ,
(Ilambaj), ad ic fora critic de flambaj poa te fi atins nai nt e de a se ajunge
. Ia starea limit de rezisten. Da c efortul axial de corn presiune atinge valoa-
rea critic, alun ci curba MII = j(N) ia forma (3) din fig. 5 .28, aiunginel ori- ,
zontal ntr-un punct A., nain te de a t ingerea curbei limit de interaciune .
De la acest punct n:).int e, deform a;ile cresc indcfinit pcntru N = eonst.,
ceea ce corespunde d efi[}ii ei fenom cnului de fl ambaj. Curba li mit de interac
iun e este . atins ulterior prin orizont ala A. - A; (dup unele cercet ri re-
zu lt c pcate-ivterveni-chiar o ramur't coboritoare A. - /1;). Mrim ea efor-
tului axial la care se produse ceelarea este N ,<o) = N ,,(.) (fora capabil;,
este n acest caz egal cu cea critic de pierdere a stabilitii) . Stlpii din cate-
goria A < 3Q sint d enumii joarte zvcli i interviu rat n structurile cons(ruc-
iilor civile i industriale. ' .
n fi g. 5.29 ese artat sub alt [OIlD" [7J de,pendena ntre N ,o. i " ,
pentru stilpii din beton arm at. ..,

b . Coeficientul') de majorare a momentului ncovoietor. Pqnderea cu cari'


illte,r_yinc in ~calcul influ.ena zvclteei stilpilor s~ m;lsoar;i prin valo'area coefi-
cientului .~ = MIt/M,. _.
Pentru un stlp izolat, Ia care lungjmea de f1am baj este cunos cut , coefi-
cientul '1 se poate calcula cu ,wicicnt cxactit",te cu ajutorul formulei lui P erry
=-- T 1"t11 0sltl'1d,:o:
1
') = - - --:--:-:-- (5.4 5)
1 - lV/iV" -

unde :

Nu ..
-'EI
=:== - - - (5.46)

li,
-
, Formula (5. ~5) este riguros valabil lltunai in cazurile dn_d diagGtmeb
de rn.o mentc il!, i tl' M sint ali ne, ceea ce 1Je ntru un stilp incastrat la bat i,
i cu extremitatea superioar liber deplasabil intervine numai cnd n c rca
rea. 1..,lera I este distribuit sinusoidal pe n limea stilpului.~ !n lucrarea [7] ,

94


-
,

Neofl
,/li, ,,j,l, Ivi
\~
,
,

Evlu

,
\ ,
~\
~ ,
. ,


.
(t) ,,' (2)
-

~

, ,
- (J) .1
A fi 21 3"1 ,

C'af~~oriu l'H/~
fie s i/pi . nezvelli
zvd!i

zvWli

, , ,

AlinJU~tJ S/rii .li",ili I~ I U i &I M ! i


~- ..
.
nailvl
il.

Ncl1p lUI tJle - ~ierl~rN
""Ii/ili iii

-

cer/cre ,rodle iti - , I .N"I' esl. iAf/VM/, 11 ...

{/u.nI61ri i. (fl, m; ,})


,fe rt~/e ,~ , r;invll
efectele de
..
,

onJi/1u! It
-


P;g. 5.2' -

. 1" pag. 37-38, snt date expresiilecoeficientultti '0 i pentru alte ti!Juri de
l n crcri. Fa de acestea, formula (5. 45) d totui diferenec. suficient de mici

petitru a putea fi aplicatl pentru orice tip de ncrcare.


!TLcazul stilpilor zveli (10 < A ,. 30). la care fenomenul de f1amb:i j
. nu 'intervine inainte de atingerea strii limit. de rezisten . fora cr i tic deter-
. nlinat't cu formula (5.46) este mai mare dect N ",p . astfel c a re numai o semni-
fica ie t eoretier., neputind fi atins efectiv. n reprezentarea din fig. 5.28 .
-curba (2) atinge deci N "IZ) in afara curbei limit de interaciune i (poriunea
punctat din prelungirea curbei (2) dincolo de A, devine orizontal n A;).
Hczult c in domeniul (2) fora critic determinat cu fOImula (5.46) repre-
zin t numai un param etru pent ru trasarea curbei (2), in vederea detenninrii
punctului A., respect iv pentru calculul lui '1 cu formula (5.45). Astfel se q -
plj~ Saptul c intr-un calcul in care Eiambajul nu intervine efectiv, se ut ili-
zeaz totui noiuni ca ..lungimea de flambaj"--,~ i dora critic" ['Z].
Pentru stlpii fc'"d parle d;tttr-o structur, formula lui Perry-Timoskrmko
devine aproximativ~, intrucit noiun'e a de lungime de flambaj ii pierde semni-
ficaia fizic direct pe care o are in cazul unui stlp izolat i nu se mai poale
vorbi decit de valori convenionale stabilite prin apreciere sau prin compara-
ie 'cn un calcul de ordinul Il al structurii n ansamblu'.
t n [123] se recomand ca seciunile de beton ale stlpilor 's fie astfel
'd imensionate inelt valoarea coeficientnlui '1 s se insc,ie in domeniul '1 ,. 1,5.
La ,valori mai mari, se intr intr-un domeniu in care efectele de ordinul 11
fluctueaz sensibil in fnncie de ipotezele admjse in calcul, astfel c sigurana
elemeniului este mai greu de stprut prin calculele obinuite . Dimensionr i
\ cu'~ > 1,5 devin totodat onerqase i sub aspectul consumului de arm tur .

La structurile cldirilor in cadre et ajate, rigidi?.ate sau nu prin diafragme, .
valorile care se obin pentru '1 "':. inscriu de regul; n domeniul '1 = 1,05 ...
-

95

, ,

,
,
1,10, nedepind 1] = 1,2 decit n cazuri rare, Ia construcii de tipuri speciale.
cu etaje nalte. La structurile prefabricate ale cldirilor parter de tip hal,
cu grinzile principale de' acoperi concepute ca articulate pe stlpi, lungimile
de f1ambaj ale stlpilor rezUlt mai mari, astfel c se poate ajunge la 1,2 '< 1] ';;
.;; 1,5. Cercet ri m ai recente au artat .ns c i la asemenea ~onstrucii,
dac snt proiectate pentru grade de pro tecie anti seismic ;l- 7, condiiile '
de ductilitatc pot conduce la o mrire a seciunilor stlpilor, astfel c n
cele mai'multe cazuri rmn tot n domeniul .~ .;; 1,2.
In funcie de ponderea efectelor de ordinul II, respectiv de mrimea
prezumat a coeficientului 1], n [123] (v. i [7]) se dau urmtoarele indicaii
cu privire la procedeele de calcul:
- Pentru lj .;; 1,2 se admite s~ se efectueze numai un calcul obinuit
de ordinul 1 al stru cturii, iar mom entele MI astfel obtinute s fie majorate
cu coeficienii lj calculai cu expresia (5.45) n care N" se determin cu for-
mula- (5.~ 6) , adopt ndu-se pentru lungimile .de flambaj valori a preciate n
funcie _de natura legturil or stlpului la capete, Date detalia te cu privire la
modul de ~ preciere a lungimilor de flambaj ale stlpi\or, pentru diferite tipuri
uzuale de structuri, snt cuprinse ri lucrarea 7, sub capitolul 3.3. Procedeul este- .
denumit ..metoda A". . I
- Pentru 1, 2 < 1) .;; 1,5 se cere s se efectueze un calcul de ordinul
II al structurii, n care se admite s se considere n mod sim plificat pentru
fiecare element m odulul de rigiditate EI constant, independent de starea de
solicitare (.. metoda B"). I n lucrarea 7 snt expuse i exemplificate numeric,
pentru diverse tipuri de structuri procedee de calcul pe aceste baze, compa-
tibile cu un calcul manual fr dificulti deosebite.
. - In cazurile speciale cnd nu se poate evita 1) > 1,5, se cere un Calcul
de ordinul II mai aprofundat al structurii, innd seama i de var ia ia modu-
lului de rigiditate EI,in funcie de star.,a de solicitare, adi c lund nconside"
' rare att neliniaritatea geom etric (efecte!e de ordinul Il) ct i cea fizicr,
(EI variabil). Un astfel ,de calcul ("metoda CU ) nu se poate efectua dect cu
aj utorul unor programe adecvate de calcul autom at Utilizarea m etode! C
~ reprezint totodat i un instrument de cercetare pentru analiza unor con-
strucii sau situaii de solicitare speciale, precum i pentru fu ndam entarea
ipotezelor simplificatoare admise n primele dou metode. .
c. Modulul de rigiditate El n calculul prin Illctodele A i B. Din fig. 5.28
se vede c efectel e. de ordinul II se accentueaz pe m stir ce elementul se .
apropie de st adiul de cedre. n consecin, pentru determinarea influene i
lor asupra capacitii por tante a unui stlp iiltereseazii caracteristicile ' de
dfnrmaie din vecin ta.tea ruperH . De acpeB , n metodele simplificate (A i
E ) n care modulul de rigidHate EI se ia constant, el treb'li e int rodus ~ calcul
cu inrimea corespunztoare stadiului de cedare, pentru care n prescripi ile
din diferi te ri se dau fOI muie empirice [61 : 62; 104; 121]. In STAS 10 107/
/0-90 es te dat expresia:
EI = ~.I. 0,15(1 + ,Jp(tOtal ))
(5.47)
. . . 1 + M,.


M
n care: I . este m omentul de inerie al seciunii brute de beton; E. -
- , .
mod)llu\

de elasticitate al betonului; p(total) - procentul total de annare din sect i -

96
- f
,

,
,
,

. .

unea .stlpului ; M,. - momentul ncovoie tor din ncrcrile de lung durat
. stlpului o defonuat n acelai sens cu cea determinant pentru
care. produc
efedele de ordinul' II; M. - momentul ncovoietor total.
In cazurile curente se p';ate lua preliminar EI '" 0,3 E,I,.
Numitorul expresiei (5.47), care introduce influena deformaiilor de
curgere lent ale betonului asupra efedelor de ordinul II este preluat dup
prescripiile din S.U.A. [104J i sovietice [12 1J. Privitor la fund~entarea
lui, vezi [50, 7J. . .

-

.
t

~


R I ----- - ._.. - ,
-
I

'" ,
I 11 - !77Q11l- -
I

I
,
-t
I
b c

I
-
d

. . '"

Fig. 5.30
n ceea ce privete definiia dat momentului M .. ,
un exemplu edificator
este cel 'din fig. 5.30, al unei structuri prefabrica te pentru o hal industrial
. parter la care ncrcrile verticale transmise -st! pilor de grinda principal
a acoperiului ~e aplic excentric. ncrcarea R este vertical i deci momen-
tele M = Re o transmise stlpilor cuprind i fraciuni de lung durat, -aar
.
n virtutea simetriei structurii ele nu genereaz deplasri laterale ale nodurilo!
i n consecin defolmanta pe care o produc unui stlp difer ca form de cea
generat de forele orizontale, cal:e este determinant pentU efectele de ordi-
nul IL Din fig. 5.30, c i d se vede c n seciunea de la baza stlpului, und
excentricitatea suplimentar din efectele de ordinul II sub aciunea ncrcrilor
orizontale este maxim, cea produs de momentele M = Re o este nul. Elec-
tulei se resimte numai n zona mijlocului nlimii stlpului, unde n sc.himb
momentul din ncrcrile odzontale are o valoare mult mai 'mic.
, De aceea, momentele datorit e"centrici.tilor eo ale nclcrilor ver-
:.. ticale transmise de grinzile principale nu se includ n M,. de la numitorul

expresiei (5.47).
d. Influena flexibilitii stlp110r asupra comportrii' construciilor , la
aciuni seismice. La .
constfuciile 'solicitate
, de cutremure puternice i la care
stlpii particip la preluarea forelor orizontale seis'l1ice, o flexibilitate prea

mare a stlpilor afecteaz n sens defavorabil capacitatea structurii de a absorbi
i disipa energia inclus de cutremure. Limitarea deplas rilor relative de nivel.
1 a cldirile etajate n cadre este motivat i de acest aspect. .
,
5.2.5. Starea limit de rezisten la incovoiere " oblic,
cu sau
". fr efort axial

a. Modul de stabilire a notaiilor. In cazul general al unzi elemen t din


beton armat soljcitat la efort normal cu excentricitate oblic, ntr-o seciune
transversal avnd axele principale OX, oy (fig. 5.31, a) acioneaz :
. - efortul normal N; .' - "
- - momentUl M:. = Ne... corespunztor componentei dtip direcia ox a
excentricitii oblice eo ; . .
- molIlentul M:. = N e.., cor,espnnztor componentei dup direc ia oy
a excentiicitii oblice eo. .
Notaiile M: Xo M:. snt deci corelate cu direciile excentricitilor e...
. " i nu ' cu direciile vectorilor-moment, ceea ce prezint avantajul practic '
c se folosesc" aceeai indici pentru momente i pentru exce ntricitile pe care
le genereaz. ..
Armtmile au fost notate ca n fig. 5.31 , b, co resp :lfiztor mom" ntelor .
111.. M., astfel ca de exemplu pentru M. = O, A .. s reprezinte atmarea pentru
momentul M.. .
. b.
. -
Suprafaa limit de interaciune. n sistemul d ~ axe N - M. - M ,
relaia N - MOD",) - M , ,y) se reprezin t printr-o ' s llprafa limit de
interaciune ca n fig. 5.32. Int e rsec iile ace3te i suprafee cu planele NOM"
NOM. snt , curbele limit de interaciune N - M , ,.) (cind M. = O),
respectiv N - M ,,",. ) (cnd M. = O). Unei valori date a efort ului normal N
i corespunde planul haurat din figur, paralel C\l planul M.OM. i a crui
.int ersecie cu suprafaa limit de in te raciune e3 te curba din fig. 5.32, b.
..
c. Procedee de calcul admise de STAS 10107/0: 90. Ca me tod de baz
pentru calcUlul la ncovoiere oblic, cu sau fr efo rt axial, n STAS 1O 107/f)-9 :J
este prevzut m etoda " exact". bazat pe luarea n comiderare simultan
a condiiilor statice, geometrice i fizice, exprim3.te n raport cu a xa n~utr
oblic. Calculul pe aceste baze -nu poate f~ efectuat dect Cl1 ajutorul unor
programe de calcUl automat sau prin folosirea unor abace [48; 91) care oricum
nu pot acoperi toate cazurile ce interVIn .n practic. . :-
,

-

,
N -

Aey
r--'" ,
~ I 1

I
-
, ,1 x


I


-
. ,
- ~ I~1. a ./


O b-


F;g. 5.31


98
-
,

L_ _ .=-.______~.__~__~__________~____~
"1y
,r - f1

"1Yo I 'fyl,
,

,
I ,,
,
Hx -

/'fx
doi

I
,
,

,
I

-
'1
~

' .... _ -
."'1'::",-
""j ,~
.

i -
a b '
Fig. 5.32 ~
-

De aceea, standardul pemlite i utilizarea. de proced'ee simplificate, com-


patibile cu un calcul manual, n msura n care aceste procedee snt funda
mentate n mod corespunztor prin studii parametrice n comparaie cu calculul
. riguros. Cu titlu exemplifica tiv, n anexa B Ia standard este dat metoda
denumit "a elipsei" [112; 8; 29] pentru care n prezentul ndrumtor snt
date schemele logice 4.0 -;- 4.4. ,
S-a renunat Ia utilizarea formulei lui Nikitin, admis n ediiile anterioare ,
ale standardului, care s-a- dovedit nesatiSfctoare sub mai multe aspecte,
ntre care urmtoarele: ' ,
. . . '"
-: nu se poate racorda la cazul ncovoierii oblice fr efort axial;
- , relaiile de calcul nu prezint o semnificaie fizic dire,ct i uor
. de urmrit; \ .
- nu irie seama de modul diferit n care trebuie s ' se pun condiia -
-
. de rezisten n cele dou cazuri ,. de ccmpresiune excentric: n cazul l, n
care efortul axial de compresiune are un efect iavorabil asupra capacitii
portante, condiia ar trebu-i' pu s sub feima N ;. N "p, n timp ce n cazul II
de compresiune excentric se pune in\lers, sub fOlma N ~ N C4P ;

- nu permite efectuarea de verificri de tipul M .; 111,,", pentru N
dat, care intereseaz in primul 'r ind Ia stlpii structurilor supuse Ia solicitri
seismice,
)
Metoda "elipsei" const n aproximarea curbei de interaciune M",(.,-
- M,"p(., pentru N dat (fig. 5.33) printr-o elips de gradul 1', n care l' se
situeaz in domeniul 1,3 .; l' .; 2:
~ ,
-
~
"
, + = 1 (5.48)

unde: M' este momentul ncovoietor, capabil


- ntr-un plan oblic OM, acionnd
~


inclinat cu unghiul a. fa de axa ox a seciunii; Il., Il. - componentele
momentului Il n planurile oX; oy, definite n modul artat mai nainte; -
- 99

- -
Mzo - momentul capabil, pen-
tru N dat, n situaia M. =
.- O; M., - idem, n situaia
- M. = O.

FOllnula (.5.48) este pre-
, luat dup' nplInele britanice
'[112J ns valorile exponentu-
-
lui ~ au fost stabilite .pe baza
unor ample experimentri nu-
merice elaborate la Institutul
de Construcii Bucureti [8;
29J i snt date n tabelul
12.A. -
- Din aceste studii a rozul-
Fig. 5.33 . tat c principalii parametri de
- care depinde ~ snt: I)ivelul
.de solicitare axial caracterizat prin coeficientul adimensional n = N /bhR,
, .i modul de dispunere a barelor de armatur. n seciune, n timp ce
procentul de armare are o influen mult ' mai redus. S-au luat ca baz
valori n = 0,1 ... 0,8 i trei tipuri de distribuie a arrnturilor:

(A) 4 bare, dispuse la cele 4 coluri ale .seciunii;
(B) mai multe bare pe fiecare latur, cu A .. = A ;
'. (C) idem, cu A = (1 ,5 ... 2)A.z
Valorile exponentului ~ au fost determinate punndu-se co ndiia ca pentru
- -- "oblicitate maxim" a planului de aciune al momentului (dup diagonala
seciunii) rezultatele calculului dup metoda elipsei s coincid cu cele dup
metoda riguroas (fig. 5.33). In tabelele care urmeilz se dau exemplifica tiv
valorile astfel stabilite pentru ~ n cazurile de armare .(B) i - (C) i valorile
- rotunjite corespunzto'are adoptate n tabelul 12.A. \
'

Pentru verificarea seciunilor i pentru dimensionarea allnturilor egali-


'latea (.5.48) ' se a plic sub forma inegalitii:

~
.+ M. (5.49)

Tabelul 5.7. Tipul de armare (B) :


,
-'
.

-
p(tota! ) R.
100
-R, ,
Valorile 13 pentru n = ,

- ,
-
0,1 I 0.2 I 0,3 1D.1 I 0,5 I 0 ,6 I 0, 7 I 0;8

,

0,1 , 2 , 11 1,81 1,65 1,55 1,48 1,52 1,61 1,72
0,2
0,3
0,4
- 1,93
1,77
1.73
1,68
1,66
1.59 '
1,55
1,52
1,50
1,47
1.46
1,48
1.44
1,40
1,58
1,55
1,53
1.67
1,64
1,61

0,5
.... 1.71
1,68
, 1,64
1.52
1.50
1,49
1.49
1,46
1,47 1,40 1,50 1,59
0,6 1,66 1,62 1.49 1,48 1,48 1.4 1 1,48 1~ -'7

, - 0,7
0,8
1,65
1,64
1,60
1,58
1,48
1,47
1,48
1,48
1,48
1.48
,
1,42
1,43
1.45
1,43
1,55
1,53

Valorile date in tabelul 12 A 1,70 1.60 1.55. 1,50 1,45 1,45 1,50 1,60
-
"
,~


~oo


,

T abelul 5 .8. Tipul de armare (e) ,


- ,

-
,

,
P(total) R. - Valorile {3 pent~u n =
, - . - -
100 Ra .
0, 1 I 0,2 I 0, 3 1D.i I 0,5 I 0,6 I 0,7 I 0,8
,
- . -
0,1 2 , 17 , 1,79 1,58 1,5 1 1,45 1,52 1,62 1,76
. 0 ,2 1,93 1,70 1,50 1,44 1,40 1,48 1,60 1,72 ,
0 ,3 1,86 1,62 1,44 1, 41 1,38 1.43 1,58 1,70
0,4 , 1,55 1,40 1,38 1,36 1,40 1,56 1,66
1,80
0 ,5 1,76 1,51 1,38 1.37 . 1,35 1,38 1,52 1,65
0,6 , 1,70 1,47 1,3~ , 1,35 I.Ji 1,37 1,46 , 1,63
0,7 1.64 / 1,45 1,35 1.34 1,33 1,36 1,43 1,60 -'
0 ,8\_ 1,60 1.<2 1,34 1,33 1,3 3 ' 1,35 1,40 1.54

, -
Valorile date in tabelul 12 A 1,75 1,50 1,40 1,35 1,35 1,40 1,50 1,60
.
-
-
d, Dimensionarea direct a armturilor, Cnd eforturile secion a l e N
M " M . i dimensiunile seciunii de beton a elem ent-ului snt date i se pune
pr,oblema diIhension rii umturilor, apare fa de cazul compresrunii excen-
trice "drepte" (IX = O sau IX = 90) deosebirea c n locul unei singu,re necu-
Iloscute (A . ) intervin dou necunoscute. (A"" i A.,) , tn consecin , problema
devine nedetermin at, fiind posibil o infinitate de soluii , cores punztoare ,

diverselor rapoarte posibile nt re A .. iA ." desigur n limitele respecrii


condiiilor c<instructive de procent minim de almare pe fiecare ' latur a sec-
iunii i de di stane m axime admise ntre bare, De asemenea rezultatul calcu-
lului est e funcie i de numrul i poziia barelor de armtur (unifoIIll distri-
buite pe laturile sec iunii sau grupate spre col uri) , ,
Pentru ridicarea nede te rmin rii i crearea posibilit ii unei dimension ri
directe a a rm turilor, este deci necesar s se.- aleag de la nceput numrul i.
di spozii a barelor pe fiecare latur i apoi s se prestabileasc fie A" sau Aav> ,
fie raportul A a;/Aav' -
De regul , n cazurile cnd oblicitatea planului de aciun e a m oment ului ,

incovoietor este mic i n consecin componenta momentului dup una din


d irec ii are -o valoare redu s (n--toate ipotezele de n crcare) , se aj unge ca
, dup direc ia respe ctiv s rezulte .o an nare minim constru ctiv, Se alege
atunci de la nceput armarea dup acejl direcie , rmnnd ca necunoscu t
arm tur,a dup cealalt direcie ,
Dac este de prezumat C nu intervine aceast situaie i c att A ax ct
i A au vor rezulta din ~calcul , atunci ' devine ne cesar ' ~ se aleag valoarea
raportului A.x/A." Este avan tajos ca acest raport s fie stabilit pornind de la
o condii e de optimizare a arm rii (canfitatea tot al de armtur pe seci une
. s rezulte minim) , Dac intervin mai multe ipoteze de n crcare care p ot fi
detet lllinante- pentru dimensionarea arrnturilor, optimizarea se efectueaz - ,

n consecin, I
Cnd se utilizeaz m etoda " exact ", progr",,?-ul de ca lcul au tomat poate
s fie astfel alctuit nct s conin i optimizarea armrii, tn m etoda simpli-
ficat a elipsei, problema optimizrii atmrii, cu respectarea limitrilor impuse'
de condiiile constructive, a fost analizat detalia t n lucrarea '[8]. Pe aceste
baze snt elaborate schemele logice 4,0-4,4 . - , '. -
101

-
l' __

-
,

Dac
la sfritul calculului se cdnstat c se ajunge la o dispoziie a arm"
turilor sensibil diferit de cea considerat iniial, este necesar reluarea ntre-

gului calcul cu noua dispoziie adoptat. .

- f reta i
5.2.6. Stlpi
.

a. Compresiunea centric. -Capacitatea portant la -compresiune centric
a stlpilor poate fi sporit Frin executarea arlnrii trll11sversate s\lb form de
fret (spir'lI continu) sau sub form de inele sudate -(etrieri inelari nchii
prin sudare) ~ vezi fig. 2.11. In STAS 10107/0-76, relaia de 'verificare a
stlpilor ' fretai la compresiune centric avea forma
-
, N .; N <4" = A R, + A.R. + 2,5 A.,R (5.50)
.,

unde (vezi fig. ~.34, a): A" = este aiia sec iunii de beton fretate;
- 4 . - -
, a, - diametrul srnburehii de beton fretat; A. - aria total a aIUIturii
longitudinale ,; A., - aria convenional a arm turii transversal determinat
cu rel a ia : > -


Aa, = 7td,A, (5.51)
S
,

,
A, este aria seciunii transversale a fretei sau inelului sudat ~ s - pasul
fretci sau di stan a dintre inelele sudate; R - rezistena de calcul a armtur.ii
transversale. -'
- In cazul n care armtura longitudinal es te , format att din bare de
- oel beton (cu aria total A.,) cit i din profil e laminate (cu aria tot al A.,)
atunci n rJ'laia (5.48) se nlocuiete termenul A.~. cu suma A.,R., A.,R., +
-
-
,--

I
- ,
,

" il

-

Q

102


- /

..
- .. ~

,

,u nde. R" i R" reprezint rezistenele de calcul ale clor dou tijJUd de arm

turi. De obicei. n aceast situaie, aria A.,
poate fi impor.ta,it i; de aceea,
,e consider aria net A" - A" a smburelui de b,eton n locul ariei brute A".
Relaia (5.50) se deduce din relaia (5,25), adaptat la cazul seciunii
transversale fretate. . , . .
N ,,, = A,,(R, AR,) A,R, + +
(5.50. a)
n care SFGIUI de rezi,t c n la cqnpresiune a betcnului, AR,; datorit efec-
tului de ccnfinare intredu s de fret se determin cu relaia :-

(5.52)
unde k esi e UD ((eficient m.:m.ric i<.r p este presiunea l ateral pa'siv care se
exe rcit
unifOlm re tot cUltUlui simburelui de beton 'cnd acesta tinde s se'
umfle latEIal i este impiedicat de fret (yczi fi g. 5.34, b) . Intr-adevr, dac
- se are n yedere c la limit
,
, (5,53)
, ,

ise folosesc relaiile (5.51) i (5. 52)' cu k = 5, s~ poate scrie rela ia (5.50: a}
,ub fOlma (5.50) dat in STAS 10 107/0-76. " .
Dac n locul.ariei ccmenionalc A " dih relaia (5.51) se folosete valearea
- cceficientului de armare transvEI saJ, f.Lf" scris sub fOIma -

volu.mtl Iretei 7td,A'


f.L f' = - "7"--:--:--:--":---,''-:-'-:-- - = (5.54}

volumul sf1nburdni, de beton s -


4 .,-
atunci r el",ia (5,52) se poate scrie sub forma ,
,

(5.52., a1
'DetelminaTEa ,alcrii 11'". cu relaia (5.50) este asociat
ca satisfacerea ,
urmtoarelor condiii: '
1. Stilpul s nu fie zvelt, respectiv "0= lfl/i " , 55 (sau" = lfl/d < 8,6);
2. Freta s fie suficient de puternic PEntru a se putea admite c proquce
o confinare corespunztoare a smburelui de beton, respectiv . ,
, A .. ;. 0,25 A,

5. Sporul de capacitate portan datorat forei s nu reprezinte o pro- -
porie prea mare, respectiv

,
.

unde N,.. este dat de relaia (5.50) iar este capacitate'!, 11'.:. portant la
ccmpresiune centri c a stlpului considerat 'nelretat, adic
N;'. = A,R, *' A.R.

unde A. este aria net a ntregii seciuni transversale de beton.

, Aceast condii ,e urmrete evitarea det eriorrii timpurii n exploatare a


strat ului de beton de acoperire, care nefiind fretat tinde s, cedeze nainte de
p'lrtea fretat a seciunii. .

103
,

Evident pentru ca fretarea s fie justificat trebuie ca


N ca ; ~ N;Q'l) ~

b. COI!.'presiune excentric. STAS 10107/0-90 n\! mai prevede o relaie


de calcul la compresiune centric a stlpilor fretai. lie are n vedere c stlpul
-iretat ca parte a unui ansamblu structural se ncarc ' ntotdeauna i cu un
moment ncovoietor, M, astfel nct fora axial N are excentricitate eo =
= M /N. i c la aceasta trebuie oricum adugat i excentriCitatea 'acciden-
tal e. din relaia (5.17). .
Pe aceste considerente, STAS lO 107/0-90 se refer numai-la situaia
stlpilor fretai comprimai excentric. Se prevede c~ stlpii fretai s se calcu-
leze cu relaiile date n paragraful 5.2.2 pentru seciuni transversale nefretate
-cu urmtoarele observaii: .
1. Ca seciune activ de beton se consider numai seciunea corespunz -
toare diametrul.ui d, n fig. 5.39, a; _

2. Rezistena de calcul a betonului se consider dat de valoarea


'in care sporul de rezisten datorit fretei se ia egal cu valoarea


. . J .


AR
... ,= 2 R
fJ."., 1 - 7,5e oc
- (.5.5.5) .
.. d,

. Relaia: precedent, inspirat


din normele din C.5.I. [121) este similar
relaiei (5 ..52, a) n care s-a considerat k = 4 i un coeficient de reducere a
crui Vloare scade cu cre terea raportului.ntre excentricitatea eo i diametrul

smburelui de beton d, . n mod evide"t, cu ct eo este mai mare n raport
cu d, cu att efectul fretel este mai redus i, deci, sporul de rezisten tlR,
este mai mic. Dac eo, " d,j7,.5, stlpul se calculeaz ca un stlp nefretat .
Cal<;;ulul practic al stlpilor fretai comprimai excentric se poate .(ace cu
tabela lO.A.
STAS 10107/0-90 prevede de asemenea ca fora axial N pe stlpul

iretat s respecte condiia

, N
(.5{.56)
- -
Aceast condiie reprezint, n fond, o)imitare superioar a cantitii
-
de alultur transversal 'i este, deci, similar condiiei N C4P ~ 1,5 N;ap
de la cam presiune centric.


,
,
5.3. CALCULUL LA FORA T IETOARE


5.3.1. Consideraii introductive
,

Fenomen deose]:>it de complex, mecanismul de cedare a elementelor din
beton annat la aciunea forelor tietoare a constituit subiectul unor imp()r-
tante studii teoretice i experimentale elaborate' n ultimii 20-30 ani, n
mai toate centrele de cercetare importante din lume.

104

Prioritatea acordat acestei probleme este justificat prin faptul c n


pofida unor progrese nregistrate, mai cu seam sub aspect fenomenologic,
n ceea ce privete cunoaterea comportrii elementelor de beton aIOtat la
, for tietoare n diferite stadii de lucru, inclusiv n stadiul ultim, nu s-a
reuit pn n prezent s se dezvolte i un model analitic satisfctor, . att
n sensul descrierii ct mai fidele a comportrii reale, ct i din punctul de
, vedere al accesibilitii utilizrii n proiectarea curent.
Faptul c n prezent, din considerente de economie de materiale i de
manoper, s-a trecut la realizarea unor grinzi cu limi sensibil mai mici dect
", trecut cu armri . transversale mai simple, fr bare nclinate, alctuite de
-
multe ori din carcase sudate din srm de diametru mic, face ca problema
stabilirii capacitii portante la for tietoare pe baze ct .m ai- riguroase,
s fie deosebit de actual. De asemenea, asigurarea la for tie toare prezint
un interes major n cazul structurilor proiectate 'pentru a prelua efectul aciu
nii seismice. Capacitatea elementelor de beton armat de a prelua fora tie
toare depinde n mare msur de rezistena i de deformabilitatea betonului
la compresiune i la ntindere, astfel c, mecanismele de cedare la aciunea
forei tietoare, . n condiiile un~i ar mri transversale insuficiente, snt
neductile. .
Asemenea situaii snt de evitat n concepia curent de proiectare anti-
seismic, concepie care presupune un rspuns structural inelastic, bazat pe
mobilizarea capacitii de deformare n domeniul postelastic:
Capacitatea. portant la for tietoare este influenat de un mare numr
de factori (cca. 20 dup cum rezult din inventarierea fcu n [55] ), dintre ,

care cei mai importani snt forma i proporiile elementelor, cantitatea i


dispoziia armturilor longitudinale i a aunturilor transversale, eventualul
efort axial de compresiune sau de intindere, distribuia incrcrii,legturile
structurale ale elementelor, proprietile fizica-mecanice ale betonului i ale
armturii.
Influena unora dintre parametri nu este complet elucidat, astfel nct

pentru acetia nu se pot determina date fizice satisfctoare n vederea utili-


.zrii n programele de calcul automat sau pentru stabilirea unor expresii
de calcul. De asemenea, numrul mare de factori care intervin, cu pondere
diferit, de la caz la caz in ruperea prin aciunea forei tietoare a elementelor
de beto.n armat, iace ca mecanismul de cedare s nu fie unic, nregistrindu-se
. mai multe tipuri distincte de rupere, n funcie de natura factorului sau a unui
grup de factori prepondereni. .

, In aceste condiii apare evident . c practic nu este posibil ~ se formuleze


o lege analitic general valabil pentru numeroasele situaii concrete posibile.
Cu toate acestea, prescripiile naionale de pro,iectare, n intenia de a nu
,
complica excesiv operaiile de dimensionare i de verificare la fore .tietoare
in proiectarea curent, prevd in majoritatea cazurilor expresii unice pentru
stabilirea capacitii portante la for tietoare. Simplificrile i aproximrile
introduse n relaiile de calcul, la care se adaug imprtierea intrinsec a
efectelor multora dintre parametrii capacitii de reziste n la fore tietoare
conduc la diferene relativ mari intre datele experimentale i cele de calcul.
Prin valorile de calcul ale unor date, eventual prin pre.vederea unor'coeficieni
de corecie, se urmrete ca expresiile de calcul prescrise s aibe un caracter
acoperltor pentru intreaga g'!m de tipuri de cedare la aciunea forelor tie
. toare, gi"dul de asigurare fiind evident difereniat, n cadrul aceleiai pre-
'scripii, in funcie de natura cedrii, i de la prescripie la prescripie, funcie
, de structura expresiilor de calcul, respectiv funcie de conceptul care a servit
ca baz pentru stabilirea acestora. '

105
"

,
Analiza comparativ efectuat de INCERC i LC.B. [34J, pentru Un mare
nUlllr de elemente ncercate de diferii cercettori, privind raportul ntre-

capacitat~a de rezisten la for , tietoare, deteuuinat experimentI, i
valorile stabilite prin calcul, pe baza prevederilor din diverse prescripii,
_permite s e aprecieze c n cazul e,x presiilor de c'!lcul conform

STAS 10107/0.76, pentru cazul elementelor fr efort axial, supuse la solici-


tri neseismice, preluate cu unele modificri i n redactarea actual STAS
1(! i07 /0089 mprtierea este dintre cele mai reduse, iar gradul de asi-o
~rare este ,.elativ..J uniform.
n general, prescripiile de proiectare cuprind prevederi de calcul i de
alctuire pentru asigurarea elementelor de beton armat fa de cele dou
- categorii distincte de cedare legate de aciunea forei tietoare: ruperi n
seciulli nclinate la solicitar,ea de ncovoiere cu for tietoare i ruperi prin
lunecare dup Planuri de hmecare determinate, cum snt planurile prefisurate
prin contracia betonului sau planurile corespunztoare rosturilor de lu cru~
n paragrafele 5.3.2, 5.3.3 i 5.3. 4 se prezint succint mecal).smele celar
.J ou moduri de cedare potrivit actualului stadiu al cunotinelor i prevederile
de calcul .corespunztoare, n formularea din standardul romnesc STAS
10 107/0-90. '
Aspectele specifice calculului la for tietoare n condiii de solicitare
seis!;Ilic srit analizate n cap. 6.

5.3.2. Calculul la for tietoare al elementelor de beton armat


, fr armtur transversal

Se poate considera n mod simplificat c ncrcrile aplicate elementelor


de beton armat fr armtur transversal, solieitate la ncovoiere cu for
tietoare, snt preluate prin dou mecanisme, cel de "grind" i cel de "arc"
(rigl mnt cu tirant), care coexist i se influeneaz reciproc. ' _
Pe msur ce solicitarea crete, n elementul de beton armat are loc un
transfer treptat al ncrcrii de la mecanismul de grind la cel de arc, ca urmare ~

a 'degr,a:drii contiIlue, prin fisurare i prin deteriorarea progresiv a ade-
renei armturii cu betonul, a mecallismului de grind prioritar n primele

faze ale solicitrii. -
Dac n momentul n care mecanismul de rigl a ieit din lucru, meCan lS-
< Imi de arc este capabil s-I nlocuiasc, eventual s mai suporte i o supli-
Ilentare a ncrcrii, elementul de"beton, armat va manifesta o rupere spe-
cific de "arc". In caz, contrar elementul va evidenia o cedare specifi c de
"grind" . n ambele situaii, ri momentul ruperii se poate atinge momentul
Ultim capabil de ncovoiere sau nu, caz n . care capacitatea de preluare a '
forelor tietoare este inferioar celei teoretice de ncovoiere.
Ruperea fiindgenerat de interaciunea ncovoiere-for tietoare , natura
acesteia este influenat n mod decisiv de raportul dintre valoarea efor-
tului unitar nol'llal (] i cea a efortului unitar tangenial '1", care poate fi
exprimat aproximativ prin raportul M sau . a n care a 'e ste aa nurnita_
. - Qh o "
eschidere de forfecare. 1. fig. 5.15 este reprezentat schematic, pentru cazul
procentelor relativ mari de ar mare, variaia capacitii portante (stabilit

experimental) a elementelor de beton armat funcie de raportul -
a
[55J.
-

"o
- 106
-


"


"
H _ ' '-" v

(kNm)

"


'40

l1ome.nfv/ cOj)obl/leore/ic

-

,
" 120 =t:-: (

"


"

601--1-- l10menlvl de rvpere


"
s/q/;ili/ ex Iimen/o/ ..
.40 I-;.-;~ -

-Ceuare lip grinda. "

-
20 Ri::-=t:=::::~f=t~::::

l1
O L...--;--!;~~~!-- :--:--:!--: _~
1 2 3' " 5 6 7 li h. - -
"

- Fig. '.3'


.
Se observ c numai pentru grinzi perei i pentru ' grinzi

."
,
"


107
fI , ,
,
,

Expresia d~t n ' STAS 10107/0-76 pentru fora tietoare capabil


ntr-o seciune nclinat a unui element fr armtur transversal (fora
,
tietoare preluat de betonul' zonei comprimate) era: '

,
Q = Q. = 0,8 MgR, .fP 1 + 2 Qh o
(5.57)
, s, _ M
in care: s, este proiecia pe direcia axei elementul.ui a seciunii nclinate.
In structura expresiei Q. se pot identifica principalele componente ale
capacitii de rezisten la fore ti!ietoare. ,
Astfel apOrtul aciunii de dom a armturiiiongitudinaie i aportul aciu- '
nii de ncletare a agregat~lor snt exprimate prin intermediul factorului .fP:
contribuia betonului din zona comprimat la preluarea forei tietoare este
exprimat~ prin factorii b, " i ,Jp toi aceti ,factori reprezentnd' componente
ale rpecanismului de grind, n timp ce prin factorii ~ i 1 +2 . Qh o
~ ' s, M
, ine. seama de 'aportul mecanismului de arc i de interaciunea forfecare-
se
InCOVOle re.
Seciunea critic se stabilete pe criteriul rezistenei minime cu condiia '
0,5 h o'; s,.; 311 0 , Datele experimentale au artat c cele mai mici Lnclinri
fa de ax ale sec iunii de cedare, corespund practic la s, "" 2,5"0 pentru grin-
zile cu armtur transversal i la s, "" 2110 pentru elemente fr armare trans-
versal. In cazul n . care pe element acioneaz i fore concentrate impor-
tante, la o distan a de reazem; intervine evident i limitarea s, .; a.
, ,
. Fora Q., potrivit expresiei (5:57) este practic ntotdeauna minim -la
limita s, = 3h o, atit pentru elemente simplu rezemate ct i pentru cele' cu -
contimliti, obinndu-se valori n domeniul (0,35 - 0,60)bh oR " funcie' de ,
raportul dintre h o i deschiderea elem entului. ,Aceste valori pot fi consider at e
ca sensibil acoperitoare, avnd n vedere nclinarea exagerat a fjsurii criti c~ de
calcul, n raport cu comportarea real . , ' ;

n numeroase cazuri solicitarea care produce fisurarea nclinat a n ele-


mentele fr aIllltur transversa:l coincide practic cu cea de rupere. Din
- acest motiv STAS 10 107/0-90, asemenea majurit i iprescripiilor de proiec-
tare din ' strin'tate, fixeaz ca limit a solicitrii pn la care se admite c
elementele. de beton auuat s nu se armeze transversal sau ca armtura irans-
versal s se dispun pe criterii constructive, fr calcul, tocmai fo,a t i e -
, t oare corespunde apariiei fisurilor nclinate. '
lncrcarea care produce fisura rea nclinat este n general sensibil mai
mic 'dect cea corespunztoare condiiei c'a efor,tul principal de ntindere rezul-
tai din aciunea for ei t i'etoare . s . a tin g valoarea rezistenei de ntindere
, a betonului. Fisurarea nclinat poate interveni la valori 't' de numai (0,30 - ,'
- 0 ,40)Rt, fapt datorat unei stri de tensiune iniial e din aciunea contra ciei
betonului, redistribuiei eforturilor de forfecare n urma fisu,rrii de ncovoiere
sau a unor slbiri locale ale 'seciunilor prin prezena armturilor transversale ,
care creeaz discontinuiti n lungul grinzii. ' '
STAS 10 107/0-90, I'revede ca limit. sub care nu mai este necesar cal-
, culul armturilor transversale n elementele , liniare de beton armat valoarea :
Q = 0,5 MoRt , -'
(5.58)
considerndu-se ca foarte redus, posibilitatea de a avea, pe intre?-ga seciune
de rupere, valori ale rezistenei la ntindere a betonului de ordinul valorilor

de calcuL -

108
,


,
,

Dil1
-
raiuni
de simplificare a calculului, innd seama i de faptul c aa

cum'- s-a artat, n practic elementele fr a,mare transversal, prin propor-


- iile i procentele de a,mare 'specifice, snt rareori expuse la: cedri prin for
tietoare, STAS 10 107/0-90 stabilete limita (5.58) i ca valoare global a
rezistenei la fore tietoare a acestor elemente. ' . .
. Pentru plcile de beton armat rezemate continuu pe contur, avnd n ,
vedere limea mare a seciuniior de cedare la fore tietoare, deci- efectul
statistic favorabil privind rezistena la ntindere a betonului pe de o parte; i
posibilitatea unor redistribuiri ale solicitrii, n cazul unor cedri locale, a
lungul seciunii de cedare prin intermediul allnturilor paralele cu reazemul,
pe_ de alt parte, s-a adoptat o valoare mai mare a capacitii de preluare a
forei tietoare: .-
Q. = 0,75bh oR, . ("5.59)

Calculul n seciuni nclina te presupune i verificarea la momentul nco-


voietor. Fisurarea nclinat a elementelor din beton allnat, are ca efect, n
special n absena a, mturii transversale, creterea efortului de ntindere din
a,marea longitudinal, peste nivelul corespunztor fisurrii nOlmale la ax.
Standardul nu impune verificri ale elementelor fr allnare transversal la
moment n seciune nclinat pe considerentul c regulile constructive de
alurare privind .prevederea unu numr minim de annturi inferioar
la partea
a sec iunilor
de reazem sau lungimea de petrecere dincolo de reazemea cI-
\
reilor i barelor ridicate la partea mperioar a elementelor snt n msur s
, evite cedri- la ru peri de ncovoiere n seciuni nclinate.
\
.

,
,
5.3.3. Calculul la for tietoare al elementelor de beton armat
cu armtur tiansversal

. Nici unul din numeroasele modele analitice propuse pentru ca:leulul in
se ciuni inclinate al elementefor de beton armat cu armtur transversal , nu
este suficient de general pentru a putea reflecta fidel comportarea acestora .
sub incrcri i' diferitele inoduri de cedare, Dintre toate modelere, modelul
de grind cu zbrele i varianta sa bazat pe echilibrul la limit in seciuni
inclinate snt cele mai sugestive, cele mai uor de aplicat n practic i sufi-
cient de riguroase pentru cazurile curente, astfel ncit majoritatea prescrip-
iilor naionale i a celor cu valabilitate internaional pentru proiectarea
structurilor de beton armat folosesc aceste dou modele pentru calculul la
fore tietoare.
Amplele studii .experimentale n domeniul aciunii forei tietoare asupra
elementelor de ,beton armat au furnizat date pentru nelegerea mai profund
a mecanismului de cedare la acest gen de solicitare, ,
Modelul clasic de grind cu zbrele static determinat, propus de Miirsch
la nceputul secolului, presupune o fisurare 'nclinat la 45 cu preluarea inte'
gral a for.ei tietoare de ctre elementele inimii (de ctre zbrelele fictive ale
modelului), ipotez care f"cce modelul acoperitor, iar n unele cazuri inaccep- ,

tabil de acoperitor. _ _ '


Cercetrile experimentale au pus in eviden, importante deosebiri ntre
acest model i comportarea real, dintre care snt de re inut n special urm
toarele [55; 85],
a, Traiectoria rezultantei eforturilor de com.presiune se. curbeaz i
coboar n zona reazemelor; evideniind o aciune de arc. _

109

F
n felul acesta o parte din fora tietoare aplicat elementului este eehili- ..

brat de ccmFonenta vertical a forei nclinate de compresiune din beton
(.din talpa superio.ar a fermei fictive). nclinarea "tlpii" comprimate are ca
efect i reducerea braului de prghie al eforturilor normale i implicit cre ,
terea efortului din armtur, fa de valoarea corespunztoare m omentului
incovoietor n sectiuni normale. . . -
b. nclinarea' fi surilor nclinate de cedare se deprteaz sensibif de 45 ,
, depinznd de for,ma seciunii i de cantitatea (procentul) de afhl ~tur trans-
v ersal.
n principiu, cu ct fisUra este mai aplecat (nclinarea sub 45), eirierii
sint mai eficieni, eforturile din acetia scad, crescind n schimb compresiunea
din "diagonalele" ("bielele") comprimate i efortul de ntindere din al mtura
longitudinal. Invers, creterea nclinri; fi,suril"r peste 45 conduce la solici-'
t ri mai importante n arm tura transversal cu reducerea corespunztoare a
compresu nii din betonul inimii. -
n funcie de fOima seciunii i de procentul de aIlnare. transversal
grinda solicit at la fore tietoare se adapteaz prin inclinarea fisurilor pentru
a ncrca 'cele dou componente ale mecanismului de rezisten ~ , unul lucrnd _

prin tensiuni (armtura transversaJ) , celelalte prin compl:esiune (betonul


inimii), corespunztor rigidit ii lor relative. Astfel, ntr-o grind avnd limea
1
inimii relativ m i re n raport cuJimea tlpii , cu beton de rezisten ridicat,
dar cu armtur transversal redus, nclinarea diagonalelor este Plai mic
decit 45, sporind eficacitatea etrierilor. Invers, ntr-o grind , cu armtur
transversal puternic dar. cu inim stlbire i beton de rezis ten redus,
betonul este avantajat prin inclinarea m ai mare a diagonalelor comprimate i
ncrcarea corespunztor mai mare a etrierilor. -:" - -
,- =-Aspectele de comportare -a grinzilor solicitate la ncovoiere cu for
tietoare, precizate la punctele a i b au sugerat corectarea modelului clasic
de grind cu z brele [55] aa ClUn apare n fig. 5.36: grinda cu zbrele, static
nedeteIlllinat cu talpa comprimat curb, cu inclinarea diagonalelor com-
primate funcie' de forma ' sec iunii grinzii.
Modelul corectat de grind cu zbrele din fig. 5.36, prezint nmnai impor-
tan- teoretic, putnd doar s evidenieze aspectele calitative ale compor-
, trii grinzilor de beton armat solicitate la fore tietoa,re , datorit imposibili-
-
bp

'- -

Ca,
~bP::.. '" f au
(3, a
,b 3
Ta
(3, > (32


'bp f
-"'-7
b 5 00
. Ta r
Go""p6deo de (aljO tie/oore - ,
--- prelua/o de arm/vru Iruns-
;~~ .- vero/ .
..
Fig. .l.36
-

110

-
,
- ,

-
-
,

, ,
,

tii de a evalua practic rigiditile tie/fier
barelor fel m ei static ne determinate, pe
de. o parte, i datorit faptului c este , V,/O#(~, efodului n d rieri ClI1("m
prea complicat pentru proiectarea mode/{j/vi c!(Jsic de 9.ri,ulti C(J zqorele
curent, pe de alt parte. . 'y
. , Ilo Cl- V%n / e mtisul'fJle ule
S-a putut da o rezolvare practic efor/u/ui /l elrler;
mult mai simpl .problemei .calculului ,, "
la fore tietoare pe baza modelului de
grind cu zbrele, plecnd de la o anu-
,,.
mit caracteristic a comportrii grin~
zilor de beton auuat, observat n ex- -
perimentrile elementelor de beton ar-
m'at la for t ietoare. S-a constatat . Fig, 5.37
sistematic n aceste experimentri c .
pe ntreg intervalul de solicitare, de la valoarea de fisurare nclinat Qf' pin
la valoarea de rupere la fore t:ietoare Qu> variaia eforturilor msurate n
etrierii grinzilor este practic paralel cu variaia de calcul. conform mode'.
lului Mrsch de grind c zbrele. Diferena intre cele dou curbe (drepte)
la fiecare nivel al efortului unitar in etrieri, este valoarea Q. a forei de fisu-
rare a grinzii fr armtur transversal, respectiva forei tietoare capabile -

a acesteia (fig, 5.37).


Din acest motiv calculul elementelor de beton armat la foretietoare se
poate face cu o relaie de forma :

I
-

- - Q = Q. + Q (5,60)

n care .c u Q s-a notat fora tietoare ce revine armturilor (etrieri i bare


nclinate) din inima grinzii, pe o schem de grind cu zbrele.
Prescriplile' naionale de proiectare a ele!llentelor de beton. armat, cu
excepia prescripiilor din unele ri est-europene, fundamenteaz" proiectarea
la for tietoare pe un astfel de model de calcul. Cu puine excepii, relaiile
,
de verificare la fore tietoare conform acestor prescripii presupun fisuri
nclinate (diagonale nclina te). la 45., anumite diferene existind n modul de
evaluare a contribuiei Q. a betonului din talpa comprimat, ntre normele
vest-europene, pe de o parte; i cele americane, japoneze, neo-zeelandeze, pe
de alt parte.
Standardul STAS 10 107/0-90, asemenea normelor din C.S,L, normelor

din alte ri est-europene. utilizeaz pentru calculul in ' seciuni nclinate

la aciunea forei tietoare metoda echilibrului limit n seciuni nclinate


Modelul de calcul consider un mecanism de cedare' cu un grad de liber-
iate; alctuit din dou corpuri rigide (tronsoanele de grind separate de fisura
. nclinat la rupere) , care se rotesc relativ. Echilibrul n stadiul limit de solici-
,
tare in lungul fisurrii, cu d~recia nclinat fa de axa el~mentului, se descrie
printr-o ecuaie de proiecie pe normala la axa elementului i o ecuaie de
momente n raport cu punctul de aplicaie al rezultantei eforturilo.r de compre-
siune din beton (fig. 5.38), .
Contribuia diferitelor componente ale mecanismului de rezisten la
for tietoare a betonului din inim i din talpa comprimat a g ri.!'zii este
exprimat global n termenul Q., definit ca fora t:ietoare preluat de zona
-
. (:omprimat a seciunii.

. 111
-__________ ' ____________________________________________________-a____"

" Arliw!o/ie"
,

a
Q Ze,k
, -

Se poate aprecia c modelul bazat pe echilibrul limit n se~luni nclina te


este principial cel mai corect, fapt recunoscut de nsui profesorul Leonhardt,
autorul modelului corectat de 'grind cu_zbrele. Realizarea practic a acestui .
. model ntmpin ns obstacolul major legat de dificultatea stabilirii- unei '
expresii satisfctoare pentru Q" n msur s interpreteze riguros efectul
, numeroilor parametri de care depinde capacitatea betonului de a prelua fora
tietoare i diferitele moduri de cedare, ceea ce deocamdat nu s-a putut rea-
liza pe deplin. ' . -
In STAS 10 107/0-76, expresia forei tietoare pr~luat de beton era:

.Q 0,8bh~R, r: 1 Qh o
, = . vp + -"ce"- (5.61)

s, M
Structura expresiei (5.61) este similar relaiei (5.57). cu excepia facto-
rui~i oaplic~t termenului Q"oodin parantez. Aa cum s-a artat la 5.32.
M o

analiza relaiei empirice (5.61) permite identificarea diferitelor componente


ale me.canismului de rezisten la Jor tietoare .
. Diferena dintre relaiile (5.57) i (5.61)'se ju stific prin intenia de a in e
seama de faptul c n cazul elementelor fr armtur transversal, ruperea
se produce, n cazul tuturor celorlalte condiii identice, la o solicitare mai
redus; astfel c influena suprapunerii efedului momentelor ncovoietoare
este mai mic, conducnd la o capacitate de rezisten mai mare. Din acest
motiv, termenul al doilea al parantezei este dublu n relaia (5.57), 'n raport
cu relaia (5.61). .
STAS' 10 107/0-90 stabilete pentru capacitatea betonului de a prelua
fora tietoare expresia:
o


Q, = bh~R...rp (5.62)
- s,
Adoptarea acestei expresii pentru Q, se justific prin intenia de a oferi
proiectanilor un procedeu mai simplu, mai accesibil pentru calcululla for
tietoare, cunoscute fiind dificultile pe care le genera utilizarea relaie'i
o

(5.61). prescris de vechiul standard. Utilizarea relaiei (5.62) are i. avaIltajul


generalitii, ea fiind valabil att pentru grinzi ct i, cu anumite corecii,
pentru elementele solicitate la ncovoiere cu efort axial. .

..
112

De altfel,relaii simplificatoare asemntoare snt folosite i de alte pr,e -,


sCfipii naionale cum snt prescripiile din C.S.!., prescripiile americane,
neo-zeelandeze sau normele .e 1aborate, de Comitetul Euro-internaional de-
beton.
Adoptarea unor relaii de calcul mai simple, fr considerarea efectului .
desg,iderii relative.de forfecare a/Iz, este justificat i de rezultatele unor studiL
experimental e care dovedesc c ponderea acestui factor este mic pentru valori
a/ho > 2 pe de o pa rte, i c factorul Qho/M pare s nu interpreteze cored
mecanismul d e preluare a nc ;y-crilo r n cazul cel mai frecvent, a r grinzilor
cu continuitate [58] . , -,
Calcule comparative acoperind practic ntreg domeniul curent de situaii
de solicitare i de proporii geom etrice ale elem entelor de beton armat, atit

pentru cazul grinzilor ct i pentru cel al stilpilor , au dovedit c expresia


simplifitat (5 .62) este t otdeauna acoperitoare n raport cu relaia mai ana-
litic (5.61). Diferen.ele, dintre valorile Q, stabilie pe baza celor dou expresii
nu depesc 15% n cazul grinzilor, n timp ce n cazul stlpilor a cestQ diferene
,e nscriu 'n limitele a !O%. -
Marea m ajoritat e a studiilor experimentale referitoare la capacitatea
portant la for t ietoare a elementelor de beton a nnat s-a u executa t pe
grinzi simplu rezemate, rezultatele acestor studii fiind luate drept baz pentru
stabilirea rela iilor decaicul din prescrip iile de proiectare. Trebuie reinut c
grinzile continue, mai general vorbind elementele cu continuitate s tructural,
prezin t o serie de particulariti sub aspectul rezistenei la for . tietoare
n raport cu grinzile simplu rezemate (fig. 5.39, a i b) . - -
,
Astfel n zona -reazem elor intermediare, configuraia fisurilor nclinate I

ca pt o form specific de evantai, n zona central, n care fisurile au ncli-. n ri m ai m ari de 45, etrierii snt mai puin solicitai, ca urmar~ a preze nei
n injma grinzii a unor eforluri unitare de c.ompresiune 0'1/ cu-valori importa-nte.
n zona dinspre marginea "evantaiului" fisurile au nclin~i reduse i ~vanseaz
I

muJt n zona inferioar C grinzii, reducnd subs tnial n limea zonei com-
primate. E st e de aprecia t c, din aces t motiv, valoarea Q" reprezentnd con-
tribula beton ului n preluarea forei tietoare, este mai mic n aceste zone
dect cea cores pun ztoare reazemului simplu. Se estimeaz ns c valorile
Q, prescrise de normele de proiectare snt insuficient de reduse pentru a fi
- acoperitoare i pentru iona reazem elor intermediare ale grinzilor continne-
[58; 59] .

-
,
,Fig. 3.39. Comportarea grinzilor continue la aciunea forel o r tietoa.re
al Modul de fisurare . b} Modelul generalizat de grind cu zbrele speci fic grinzilor continue
-

, De asemenea, datorit modului specific de fisurare nclfnat n zona reaze-


- emelor intennediare zona plastic este sensibil mai dezvoltat deCt se adinite
~~ , n mod obinuit. Pe de alt parte, armturile longitudinale de la partea infe-
noar i respectiv de la partea superioar, snt solicitate la ntindere pe o zon
, apreciabil dincolo de seciunea de moment nul. Aceste aspecte ale comportrii
grinzilor continue ridic problema asigurrii la moment n seciuni nclinate.
Se apreciaz c regulile constructive privind prelungirea unui minim de
allllturi la partea inferioar pe reazem i de ntrerupere a annttrilor la

partea superioar !,rescri~e de .STAS 10 1~7(0:90 sint n. msur s evite ced
:nle la momentul m~ovOleto,r m secIUnI mclInate (vezl cap. ~ 5.8) . .
P entru calculul la fore tietoare a elementelor solicitate la ncovoiere cu
compresiune axial, n STAS 10 107/0-90 se introduce pentru prima oar o
. -corecie a termenului Q. pentru a ine. seama de efectul favorabil al prezenei
- or!ei axiale de compresiune, efect ignorat de prescripiile romneti anterioare:

(5.63)

,
,
N
, in care s-a notat cu n =j' --:-::"--:=-' msura intensitii
efortului axial. .
bho~ -
, ,

Este de remarcat c n raport cu alte prescripii, cum. snt cele americatJe '
's au cele neo-zeelandeze, in STAS 10 107/0-90 ponderea' influenei favorabile
a efectului axial de compresiune asupra capacitii betonului de a prelua
"fora tietoare este evaluat la un nivel mai redus.
, Valoarea rezistenei la ntindere a betonului, R" corespunde condiiilor
: de turnare privi"d limea minim a seciunii i nlim~ea stratului de turnare
'care influeneaz sensibil fonnarea structurii intime a betonului. n STAS
10107/0-16, corecia referitoare la condiiile de turnare se aplica nejustificat
.numai rezistenei la compresiune .
.lnceea ce privete cazul elementelor solicitate la ntindere excentric
se menin prevederile ~ redactrii anterioare a prescripiei. Astfel, n cazul.
~ntinderii excentrice cu excentricitate mic se neglijeaz contribuia betonului
' n preluarea forei tietoare, n timp ce pentru elementele solicitate la nJin-
' dere excentric cu excentricitate mare se admite o for tietoare Q., redus'
'i n raport cu cea de la ncovoiere prin nmulirea cu coeficientul: ~ "
0,5 - ii o

m, = --'----"-
(5.64)
, 0,5 + '0


n care:

- ,


~,
,
Expresia coeficientului m,a fost stabilit pe baza studiilor ntreprinse

la Institutul Politehnic Timioara (34). . ~ .
Se constat c acest coeficient asigur racordarea la ambele capete :ale -
oonleniului ntinderii excentrice cu exceritricitate mare. respectiv cu ncovo-
_;erea i cu ntinder~a excentric cu excentricitate mic. '" -
n proiectarea curent, calculul practic la fore tietoare n seciuni .
'nclinate, se bazeaz pe stabilirea valorii minime Q",. a forelor tietoare 'Q.,
preluat de beton i Q:, preluat de etrieri: min (Q; Q,) = Q... .' +
. .

la
, ~


In cazill stilpilor i al grinzilor fr armtur nclinat, Q... reprezint>
cHiar fora tietoare capabil, Q,. ' In cazul grinzilor curente cu armtur.
nclinat, verificarea la for tietoare se bazeaz pe ipoteza c n condiiile
respectrii regulilor constructive de dispunere a acestor armturi fisura pentru
care se obin~ Q" este i fisura cea mai periculoas (critic) pentru grind i..
aceasta intercepteaz un singur rnd de armturi ncjinate. n cazul unor armri
transversale m,ii complicate, cu ar mturi nclinate dispuse n planuri apropiate'
(situaie care intervine, de el!'emplu Ia unele grinzi de rulare de beton armat~
ese necesar verificarea n mai multe seciuni av~nd ncli~ri diferite pentru a _
identifica fisura nclinat critic, n lungul creia suma foielor tietoare
preluate de toate componentele grinzii (beton, etrieri i armturi nclinate) ,
este minim.
Fisura nclinat critic aparine domeniului 0,5!!0 .; s, .; 2,5/t o aa CUID-
atest datele experimentale. . .
Plecnd de la relaia:

- Q +Q = bhijR,.fP
s,
+ 100
p, bs,Rol (5. 65 r
b ,

-
unde p, este procentul de arlIIare cu etrieri, iar Ra, < Ro, rezistena de calcuL
a armturii transversale i punnd condiia: -
- -

.
d (Q,
ds,
+ Q,) = . . (5.66)

se stabilete proiecia pe orizontal a fisurii critice n,IunguI c.eiacapacitatea.
cumulat a betonului i .a etrierilor de a prelua fora tietoare este minim.

ti';, #
- ~ s,." =
". , :!<., .
10 . P .
P
R, .
R al
"o ,-
,
(5.67)
... _~:.; ~

Exprimnd Q" n forma ad imensicnal se ajunge Ia relaia:

. Q" = 'Q%:~i = 0,2 .Jp . p,~: (5.68)

In relaiile (5.67) i (5.6~) Rai = m.,R. este rezistena de calcul a arm


turilor transversale. Prin interme.diul coeficientului condiiilor de lucru ale'
armturii transversa1e 111,C!t < 1 se ia in considerare faptul c nu toate arlll
tu riie care interce pteaz' fisura nclinat ajung la curgere n momentul ruperii, .
. ci numai cele situate n zona n care fisura nclinat este suficient de deschis..
pentru aceasta. . -
Expresia (5.68) se poate . utiliza att pentru elementele ncovoiate, ct i
pentru cele comprimate excentric sau ntinse excentric cu excentricitate mare r
eac n locul lui R, se utilizeaz valorile corectate R ,, : .
- . - n cazul elementelor comprimate excentric:
- R" R,{1 + 0,5n) (5.69
- =

n cazul elementelor ntinse excentric cu excentricitate mare:


,
-
-
R f< -_ R , 0,5 - 'o (5.70) '
0,5 ei +

-
115-


,
,
. /

.
, . ,

Aa C1!ID s-a artat proiecia fisurii critice nu depete n realitafe 2,511


nac s, .furnizat de '(5.74) depete aceast
.
valoare,
,.

Q.. =.fP + P". R.,


40 -' R , (5.71) "
-

,
25

--

PrescripiiIe-de
proiectare stabilesc i o limit superioar a forei tietoare
-aferente unei anumite seciuni, peste cate este necesar s se schimbe dimen~
siunile seciunii, calitatea betonului sau amndou. .
. Limitarea reprezint o condiie de rezisten a "diagopalelor';- (bielelor)
-'o
compritnate de beton; respectiv de rezisten la aciu!,ea eforturilor princi-
pale de compresiune n regim de solicitare bialiial '- ntindere-compresiune .
(n condiii apropiate de situaia real .a 'elementelor cu fisu.r i- nclinate:Ia
"alori ridicate ale "o!icitrilor). - n fel)ll acesta, prin,cipial, limita rebuie
exprimat n funcie de -r~zistena betonului la compresiune, ceea ce s-ar
traduce prin 'condiii de forma Q " ,,-MoR, (unde" are valori de 0,2'5 - 0,35
n diferite prescripii). Cu' toate acestea n TAS ' 10 107/0-90 s-a pstrat
exprimarea din vechea redactare, n funcie deR,: ",
, ('5.72)
. - '
-
n intepia de a nu modific;, o relaie de calcul foarte familiar ingiIterilor
proiectani. . , . '
Particularitile calculului n seciuni :nclinate laJore fietoare al ele-
mentelor de beton anriat cu rol de rezisten antiseismic. snt discutate n
-
,cap. ' 6. "......... '
-
,
, ,.
5.3.4.. Cazul corisolelor scurte ,

Se consider n-mod obinuit ca aparinnd categoriei c'onso!elor "scurte",


elementele n consol la care nlimea 'util a sec(unji este mai mare dect
distana .de la punctul de aplicaie a forei' la seciuuea teoretic de nca
strare: holl, > 1. ' , " " . .
. Aceast delimitare rezult din faptul C la aceste elemente avnd evident
. specific "bidimensional" fat de cazul consolelor "lungi" i "medii" care se. pot
considera elemente liniare, ipotezele obinuite de calcul se ndeprteaz exa-
.' gerat demult de comportarea real, fiind necesar" tratare pe o baz dferit.
Astfel, comportarea n 'domeniul elastic trebuie inve~tigat prin meto~ele
. teoriei elasticitii, n locul metodelor ' simplificate ale rezistenei mat<, ria-
" leloL Calcule executate n . domeniul elastic n ipoteza corpurilor omogene
prin metoda elementului finit ,i prin mode}e fotoelastice [45J au evi<!eniat
traiectoriile eforturilor principale i mecanismul de lucru sub ncrcri al
acestor elemente (fig: 5.40). . ' .
Dintre particularitile de comportare n domeniul elastic ale consolelor
scurte,n' msur s explice ,i multe din aspectele specifice ale comportrii
-in d0f!leniul fisurat i la rupere al consolelor s_curte de. beton armat 'snt
. de menionat urmtoarele: , .,
a. Eforturile de ntindere la margirrea superioar a consolei ~nt practic
constante ntre 'PJlnctul de aplicaie al forei i marginea stlpului.,
b. Fora de compresiune n lungul marginii ncli'nate a . consolei este, de
asemenea, aproximativ constant, evideniind o aciune de tip diagonal
comprimat~. .
f

. 116

.

,
-
,
, ,

, ,
,
le Il
,

-r' ,

,

. \ ,

-.1. ,
I ,1
a b 7 1

Fig . .5.40. Traiectoriile eforturilor principale


fntr-o consol din material omogen i elastic
avind raportullcJh ~= 0,5 '
,,

c. Eforturile de ntindere tra!,sversal pe nlimea consolei rezultate .
din schim15area de direcie ' a eforturilor de compresiune snt foarte . reduse .
d. Forma consolei are mic influen ' asupra strii de efortuti. In consolele
dreptunghiulare. zona situat sub linia care unete ' punctul de aplicaie al
forei cu punctul de aplicaie al rezultantei eforturilor de compresiune din.
seciunea teoretic de ncastrare este practic nesolicitat (fig. 5.40 ," b).
Aceste aspecte specifice ale comportrii sub ncrcri. similare cu cele ale
grinziJor perei, n categoria crora consolele scurte pot fi de fapt clasificate
pun n eviden un mecanism de preluare a ncrcrilor de tip grind cu contra-
fi , similar aciunii (le ~rc ' din.cazul grinziJor pere i (fig. 5.41) .
Dezvoltarea aceshf mecanism implic necesitatea ancorrii la capacitatea
portal1t a armturii de ncovoiere pe toat deschiderea consolei, pe de o parte,
i evideniaz ineficacitatea armturilor nclinate i mai cu seam a etrie
rilor verticali, din armarea tradiional a acestor elemente, pe de alt parte. '
, C ercetrile experimentale [70J au identificat diferitele moduri d,e cedare ale
consoJelor scurte de beton "rmet, n acord, n esen, cu mecariismul .de

. grind cu contrafi (fig. 5.42) : . '


- ru pere tipic de ncovoiere (fig. 5.42, a), prin zdrobirea betonului elin
,iona comprimat , dup c,e armtura ntins ("tirantul") a suferit deformaii
plastice importan e ; ' _
, - ruperi prin despicare diagonal, ca urmare a eforturilor principale de
corn presiune excesiv (fig. 5.42, b) ;
- rupere prin dislocare n lungul unui plan care urmrete faa stilpulu~
(fig. 5.42, e);' ,

a (1
, a
I
-'-I Y - -l
1
, F -'' --l -II

I
,
I
,
I I ( !
!
,
,,
'~,
I I
I \
I ,
I
,
~, ,I
,
,
I ,1

,
, o b d e f
,
,
,

,

111

. I
-

, ..
- - ruperea ptin despicarea stratuluj de acaperire it aunturii, <;ind aceasta
..

,nu este suficient ancara't (fig. 5.42, d); - .


- ruperea prin zdrobirea betanului n zana ,de aplicare a ncrcrii Can, -
,centrate, cnd placa de repartiie e ste prea mic sau prea flexibil sau cnd
inima cansalei este _prea subire (fig. 5.42, ~). _

. De multe ari cansaleJe scurte supart,pe lng fare Verticale i fore
-orizontale, canstituite de reaciunea' structural a grinzilar ce reazem'pe
..aceste cansoksau ca efect al contraciei betonului sau al contrilciei termice.
In a ceste cazuri paate interveni a rupere ca n fig. 5.42, j. n spedal dac
~grQ.simea captului consolei-este mic.
, ' In ceea ce- privete relaiile de calcul prevzut e n pres,r:ipiile de proiec- .
_tare, acestea fie snt strict empidce, ca n cazul normelor ~meJj.icane, fie aJ,l ~
. labaz madelul de grin<l cu contrafi (fig. 5.41), ca n cazul normelar eura- ' '0

pene i neo--zeeJandeze. ' '


In situaia n care cansala este acianat i de ci far orizontal aceasta '
~se adaug " ntinderii din ricovoiere i este transffi,is direct 1~ armtur~~"tiTan
tului" prin sudurile acestuia pe placa ,de repartiie. " Unel~ nOlllle, cum snt
-prescripiile germane D1N 1045 impun n toate cazurile cons iderarea, unei fore,
,-orizontale egal cu cel puin , 20% din valoarea forei verticale.' , .
In cazul n-care consola este foarte scurt {a/"a < 0,5) poate interveni
.. 0 cedare prin fQrfecare n lungul feei smpului. ,In acest caz conceptul rezistenei

, . '.'l a farfecare prin frecare (vezi 5.3.6) poate constitui baza ,pentrudimensionarea
armtur10r orizontale. - .
n concepia uner .flOll11e armtura orizontal trebui~ suplimentat n
, :raport cu cea strict rezultat din aplicarea 'modelului de grind cu contrafi,
, . n intenia de a ,asigura un 'grad superior de siguran , consolei fa de cel al .
-elementului rezema pe consol. Astfel ACI 318-83 impune ca pe nlimea
-
o,consolei s se dispun suplimentar a armtur reprezentnd cel puin 25%
- din arl)ltura principal de la rriarginea superio"r. . ' .
STAS 10 107/0-90 prevede ca pe nlimea cansolei s se dispun etrieri '

... pizontali reprezentnd o....... treime.. din armtura principal. de ncovoiere
,(fIg. 5.43): '.
. '

\
A'o = .!. .' Ql,
3 zR.
"=" o Q,,-,l,_ _
-''-
30,8h aR.

. (5.73.)
,
; , -
Aceast allntur, mpreun cu armtura principal de. ncGvoiere, a~i
t'gur, n cazurile curente, i arn1tura "de coasere", necesar pentru- a evita
, . ruperile prin dislocar" n lungul feei ~
.. stlpului. '
-Zona pe care etrierii se. consider
activi este egal; cu' .3-. din lungimea dis-
. ' 3 - o.

tan,iej dintre punctul 'de aplicaie al ncr


-
. . f---
crii i yrful unghiului de racordare' al
.. .. consolei .

Prescripiile de proiectare' cuprind' i
.. ' verificri ~ale betonului GOmprimat (ale
.1 "bielei" comprimate n modelul <le grind
,
I

, , cu ~antrafie),Iu STAS 10 107/0.-90 ,aceste
verificri snt date sub forma:
, l:... - - ,

,
,

Fig. 5.13
.- -- - (5.74)
, -

. --

-

,

,
pentru console care susin grinzile cilor de rulare n hale ,cu regim greu de
lucru al podului rulant i:
- , ,
Q ,,' 2bh oR. (5.75),
-
pentru restul consolelor scurte. -
Condiia 'm ai sever din primul ' caz ine seama de reducerea rezistenei,
betonului prin fenomenul de oboseal . .
Relaiile (5.74) i (5.75) oIet un grad de siguran apropiat cu condiiile.
similare din alte prescripii [111; 112; 113; 121].

.
-

5.3.5. Rezistena:'}a::strpungere a elementelor de beton armat:


Cedarea la for e tidoare capt aspecte specifice cind pe suprafee .
reduse de plac se transmit incrdri relativ importante. Mod'ul caracteristic-
de rupere este de tip st'rpungere, motiv pentru Care rezistena la for tie-, .
,
toare in asemenea situaii este denlnn it in mod curent rezisten la strpun-_
gere (pqallsonare). . -
" Cedri prin strpungere pot interveni in special la transmiterea ncrrilor
de la dal )a stlp la planeele fr grinzi, la transmiterea forelor de la stlp.

la radiere sau in zona de aplicare a unor fore concentrate iplportante pe placa


, planeeloL . . . _ -
. Mecanismul de ced.a re prin strpungere este deosebit de complex depin-.
,znd de muneroi parametri. Dei exis t unele tentative de a formula modele
analitice pentru mecanismul strpungerii plcilor, in special n cadrul (omi-_.

tetului Euro-internaional de, Beton, cele mai m"lte din expresiile pentru..
calculul la strpungere . au ci baz empiric, principalii.'factori luai n consi--
derare fiind clasa betonului, raportul dintre latura stlpului c (latura ariei
ncrcatel i grosimea plcii "., procentul armturii longitudinale. '
In general prescripiile de proiectare, pe considerente de simplificare-
a calculului, nu iau in considerare in mod explicit influena raportului el".,
_presupunind c efectul acestui parametru poate fi considerat In mod implicit
prin stabilirea seciunii de cedare la distana !':E de perimetrul ariei incr- '_
, 2 ,
cate [3).
De asemenea" prescripiile de proiectare stabilesc valori substan ial mai' "
mari pentr;t1 rezistena la strpungere a plcilor n raport cu rezistena la for
tietoare a elementelor curente de beton aIlnat fr armtur tran sversal .
. Datorit distribuiei specifice a momentelor ncovoietoare, care scad

.rapid din axul suprafeei ncrcate , sec iunile de cedare prin strpungere nu

pornesc de la fistn;i de. ncovoiere cum se in tmpl n cazul elementelor nco-voiate nnidirecionale sau cel al plcilor rezemate pe contur, ci de la fisuri.
asimilabile celor de tip forfecare a inimii, ca la grinzile inalte cu inima sub- ,
ire, aa cum sint grinzile de beton precomprimat. Rezi sten a la forfecare.',
dup secinni fisurate incli!,ate ca urmare. a depirii de ctre eforturile prin-
cipale de ntindere a rezistenei betonului la,ntindere, este se,nsibil mai mare -
dect fora tietoare capabil a elementelor nearmate transversal n seciuni
nclinate de ' forfecare-ncovoiere. Rezisten" Ia strpungere este influenat
favorabil de 'prezena eforturilor de compresiune cr. i de aciunea unor efor-
turi de compresiune dezvoltate n planul' plcii ca urmare a strii bidirecio-.
nale de eforturi, a cror prezen se poate demonstra att pentru cazuri de

,
-


,

"",olicitare radial simetric (de exemplu la dale rezemate pe stlpi circulari ct


i pentru cazul general n care traiectoriile momentelor principale 'nu coincid
cu direciile allnturilor [3J. '
~ Prescripiile americane i neo-zeelandeze stabilesc valori mai mari ale

rezistenei la strpunge.,-e n raport cu cele europene.


STAS 10 107(0-90 prescrie pentru fora capabil la strpungere centric
. a dalelor fr armtur de forfecare relaia: " ,

Q = 0,75p"h oR, '. (5.76)
,
: ,n ,care p" = este perimetrul teoretic al suprafeei de forfecare situat la
distana ~ ncrcate.

la exteriorul zonei efectiv Structura expresiei este
, foarte simpl re innd numai principalii parametri ai rezistenei la strpungere,
-cu asigurarea unui nivel de siguran corespunztor practic expresiei mai ana-
litice din Codul ' Model CEB-FIP, In fig, 5.'t4, snt reprezentate 1 grafic, n
funcie de calitatea betonului, forele , de s trplmgere stabilite pe baza stan-
,.dardului romnesc, a Codului ACI 318(83, a nolrnelor de , proiectare neo-
zeelandeze i a normelor sovietice SNIP. Trasareadiagramelor s-a fcut prin
>convertirea fa de reperul STAS 10 107(0-90, a coeficienilor de ncrcare i
, a rezistimelor de calcul corespunztoare celorlalte prescripii.
Prin forma similar a relaiilpr 5.59 i 5.76, se asigur o tratare unitar,
consecvent: a calculului n seciuni nclinat a plcilor de beton fr armtur
, de forfecare, indiferent de modul de rezemare, continuu pe laturi sau discret
pe stlpi. .
. In cazul n care' fora de strpungere se apli excentric fa de centrul
' suprafeei ncrcate, ca urmare a aciunii unui moment neechilibrat, n unele
prescripii [104; 110; 114], se consider c o fraciune din momentul ncovo-


ietor ce trebuie transferat ntre dal i stlp se transmite prin efectul unor fore . ,
iangeniale distribuite pe perimetrul teoretic de strpungere, dup o lege
liniar de tip Navier (fig. 5.45), . .
, , o {}"'::~
PtTlIof.i ..q,.hOR(
~ Ati jla . N?S jieI (8{"r.f)
f,5S
..

'"


1,15 , lot! ,1!8 NU JfQ/ Jell1rv 6d C/1 Dt Jd
{ II ;?
.1 ACI st: t.'lS JI61 P(IIIrIl h'/;. De /5
-
0.0 ..1.. ..L ..._ .. _ ... . . .:. . .. _ .. _ .. _ .._
, ' I.Il}
..--.::....-
I
__ .. .. - .. _,._ ..
.. .--
--
-

--
_.~-

a15 ._._., '--':;:' ' -._ -- .- ._.-

-- --
0'1

'-----
-- STAS 101:11-11;

([8 - T/!>

..
a


, 0. 2 a~ 0.,;, tJ,B 1.11 (! U 1. % 0. .2 lH 0.5 Q.6 1.(1 f,l p, %

b
Fig, 5A~
,
I

:120

- ,

Fig. :Li5
,
Aceast ipotez
este echivalent. n principiu. cu a considera reducerea
momentului ncovoietor la faa reazemului. respectiv pe conturul te.relic
-de strpungere .
Datorit neuniformitii distribuiei
eforturilor de forfecare pe perilil\etrul
<:ritic se pot accepta valori maxime 't' mai mari dect n cazul strpu _:crii
I

centrice. Prescripiile romneti admit valori egale cu rezistena beton ului la.
intindere:
M

+ 1) W " R, (5.77)

In caie: W este mo.dulul de rezisten al seciunii critice; pentru cazul GO,.


turului dreptunghiular (c, i c2 laturile suprafeei ncrcate. fig. 5.45):

W = h. (c, + hol (c, + hol + ~3 (cf' + "o)'. (5.73)


,
i 1) - fraciuneadin momentul neechilibrat n axul suprafeei de forteMare.
echilibratil. de eforturile T .
Pentru 1) s-a adoptat valoarea prevzut n Codul Model CEB-FIP.
1
1) = 1- --:;-~==;= . (o. 7~)
c, + ho
1 + c, + h o -


<:are pentru cazul uzual al stilpilor ptrai devine 0.5.
Dac se noteaz:

eo =
M (5.80)
Q
W
D= , (5.81)
p"h o
fora de)trpungere capabil n cazul aciunii exc_entrice capt expresia:

(5.82)

121

.r 2

,
,

Dac pentru suplimentarea forei capabile la strpungere se prevd arm


turi ce strbat suprafaa -teoretic de cedare STAS 10 107/0-9fJ introduce
condiia Q .:; 1,2P"h oR,. n intenia de a se evita dezvoltarea unor eforturi de
forfecare prea mari n plac, avnd n vedere caracterul extrem de casant al
ruperilor prin poansonare,
Solicitarea la ,valori Q peste cele corespunztoare limitei admise (5,76)
este asoc iat cu deschideri mai mari ' ale fisurilor ndinate, care reduc GOn-
\ tribuia betonului la preluarea eforturilor de forfecare, Se admite, din acest
. motiv; c aportul betonului n acest caz, este 0,5 p"hoR" iar diferena Q -
- 0,5 p"h oR, trebuie preluat n ntregime prin armturile transversale, Alte
! prescripii cum sn t normele sovietice SNiP au un caracter m ai acoperit o(.
ignornd complet contribuia beton ului, n condiiile n care pentru creterea
lorei capabile la strpungere se recurge la armarea transversal, '
n fig, 5,41, b snt reprezentate comparativ, n exprimare adimensiona-
lizat, valorile forelor de strpungere maxime ale dalelor de beton al mat,
conform STAS 10 107/0-90, Codului Model CEB-FI P, prescripiilor americane
ACI-318, neo-zeelandeze' i sovietice, Snt comparate, de asemenea, valorile
\ celor dou componente ale rezistenei la strpunge,,! , reprezentnd aportul
betonului i al armturilor de strpungere.
in STAS 10 107/0-90 se tra teaz aspectele de baz ale calculului la
s trpun'gere al dalelor ile beton armat. Problemele speciale cum snt: verifi-
crile dalei n cazul particular al stlpilor de col sau al celor de margine,
I verificarea n cazul in care perimetrul de strpungere este redus prin ' prezen a
unor goluri etc, snt de competena prescripiilor speciale, destinate proiec-
trii jJlan eelor din plci rezemate pe stlpi. ..

.
.~, ''
, 5.3.6.

Caltul~l rezistenei la forfecare


,
dup
.
planari de luneca're
. determina te

n structurile de beton armat, pot interVeni situaii n care', ca urniare a
unor condiii de solicitare particulare, rezistena n seciuni inclina te a unor
~ elemente supuse la ncovoiere (fr sau cu efort axial) cu fore tietoare s
fie superioar rezistenei la forfecare dup anumite planuri determinate, In
aceste cazuri se pot dezvolta ruperi prin dislocare n lungul respectivelor pla-
nuri, dup m ecanism e de cedare diferite de cele prezentate,la punctele 5,3.2,
i 5,3,3, Ruperile de acest tip snt favorizate dac planul de lunecare este fisu-
rat, ca efect al unor eforturi de ntindere, din aciunea unor ncrcri cu fore
sau deformaii sau ca Ulmare a existenei unor r.osturi de lucru jmpuse de
tehnologia de execuie (de exemplu, rosturile- de turnare ale elementelor ver-
ticale ale structurilor de rezi sten , rosturile dintre suprabetonarea mono-
li t ~i partea prefabricat la unele elemente cu realizare mixt), '
n principiu, o proiectare ra ional trebuie s evite, n specia1 n vederea
asigurrii antiseismice, cedrile de dislocare prin forfecare, cu caracter fragil,
pentru a permite dezvoltarea unor m ecanisme de rupere mai'avantajoase sub
aspectul ductilit ii.
Cunotinele actuale ,au peHuis, dezvoltarea unor modele analitice pentru
stabilirea forei de forfecare capabile, n lungul unor planuri poteniale de
. ' lunecare, nefisurate sau fisura te,
Dei mecanismul prelurii unor fore n lungul unor planuri de lunecare
difer, dup c~ planul este fisurat , sau nefisurat, prescripiile de proiec-
tare iau n considerare, n mod acoperitor, numai situaii de cedare n care
/
,
,
12! ,
-
-

I

planul de forfecare este fisurat, plecnd de la ideea c fisuri fntmpltoare.


produse de contracia betomilpi, variaiile de temperatur sau datorite intin-
derilor rezultate din interaciuni structurale necontrolabile, pot aprea oricnd.
Modul de transmitere a forelor de forfecare 'pe suprafaa fisurat este
reprezentat schematic n fig. 5.46.
Intrucit suprafaa 'fisurii nu este neted, ci cu asperiti, o lunecare rela-
tiv ntre cele dbu pri presupune' i o separare pe direcia normal fisurii
. (fig. 5.46, b). Fora de ntindere indus n armtura perpendicular pe planul
potenial de lunecare este echilibrat de o corn presiune egal acion(ld feele
fisurii (fig. 5.46, e). Aceast compresiune produce o rezisten prin frecare la
lunecarea relativ a feelor-fisurii, care se opune forei de forfecare. Consta-
trile experimentale pun n eviden faptul c este suficient o deplasare rela-
tiv .d e numai 0,2 mm n lungul planului de lunecare pentru a solicita pn
la curgere armturile .transversale.
Dac pe planul potenial ~e lunecare acioneaz o for de cOlUpresiune,
aceasta la rndul ei genereaz forta de frecare care se adaug forelor de fre~
. '
care datorate strngerii exercihite de anutur.
-
Armturile transversale care strbat planul potenial de lunecare i au
rolul de a mpiedica dislocarea n lungul acestuia snt denumite 'curent aIIn
turi de conectare (conectori) i pot fi dispuse perpend~cular sau nclinat fa,
de planul de lunecare. . ' . . -

,

- A/ma/uri -
L

!
. L = .AacRalg '1' -

. = Jir Auc.Ra
a b c

t
. '

,
,

prAai R!J si/1 CiAaf Rasin CI( ,
,


Aai Ro COS - ...


d

, Fig. 5.46 /'-

12.3
,


~-------------------_.--

-
Pentru o lltilizare eficient a auntllrilor care
-
transverseaz planul
de
lunecare, condiia de dimensionare a acestei aunturi trebuie 's .asigure 'soli-
citareA ei pn Ia curgere. n aceste condiii fora de lunecare L,a. ce .poate fi
transmis n lungul planului de forfecare, 'este dat de expresia (5.83) inclus
i n STAS 10 107/0-90. .
L,a. = y,(Aa,Ra. + -N) + Aa,Ra.(cos ex + 1'-, sin ex) - (5.83)
unde: Aa, este suma ,ariilor seciunilor conectorilor dispui perpendicular pe
planul delunecare, Aa. - suma.ariilor seciunilor auuturilor Iclinate ntinse
care strbat planul de lunecare; ex - unghiul dintre barele nclinate i planul
de luuecare; N - efortul de compresiune normal la planul de lunecare;
1'-, - coeficientul echivalent de frecare, ntre feele planului de luuecare .
. Couceptlil care st 1a: baza acestui model de calcul este cunoscut n lite-
ratura de specialitate sub denumirea de rezisten Ia forfecare prin freca~e
(shear frictiou strength) i a fost fundamentat i aplicat n forma utiIiz t
astzi n proiectare de ctre A. H. Mattock [3].
, ,
In realitate fora tietoare aplicat este preluat prin frecarea ntre
fe ele fisurii, rezistena Ia forfecare a protuberanelor .feelor fisurii i prill-
aciunea de dorn a anuturilor care traverseaz fisura.
In metoda de calcul bazat pe conceptul rezistenei ' Ia forfecare prin
frecare se presupune c ntreaga rezisten Ia forfecare se datoreaz frecrii
\ ntre fe ele fisurii. Din 'acest motiv relaiile de calcul au un caracter global
utiliznd valori convenionale ale coeficienilor de frecare stabilii astfel nct
valoarea de calcul a forei de forfcare capabile s fie ntr-un acord rezonabil
cu rezultatele cercetrilor experimentale. . .
Este recunoscut faptul c, dac rosturile de lucru snt tratate cu ngri-
jire prin curirea laptelui de ciment i crearea llnor asperiti -sau profilaii.
artificiale suficient de m arcate (nlimea protuberanelor cel puin 5 mm)
se obine o rezisten Ia forfecare comparabil cu cea corespunztoare beto-
nului monolit. Pentru aceste situ aii prescripii le de proiectare [104; 1 i4] sta-
bilesc valoarea 1'-, = 1,4. Pentru cazul unor asperiti mai reduse , (ntre 2 i .

5 mrn) se prevede o v~loare 1'-, = 1,0, iar n cazul n care betonul este turnat
pe plci metalice sall pe beton ntrit curat de lapte de ciment , dar fr
msuri speciale de a i se m~ri rugozitatea 1'-, = 0,7. Aceste valori fundamen-
tate prin cercet ri experimentale au fost preluate i ' de STAS 10 107/0-90.
, A.naliza structurii expresiei (5 .83) evideniaz utiljtatea unor comentarii
i precizri suplimentare. Astfel : ,
i. Armtura nclinat se consider activ n preluarea forei de lunecare
numai n situaia cnd aceast for o, solicit la ntindere;
ii. AIlntura nclinat are o aciune mai 'eficient n preluarea forei de
. lunecare dect armtura perpendicular pe planul de separaie ntre cele dou
zone ale elementului. Relaia (5 .83) cuprinde doi termeni care cpnin pe Aa"
evideniind dubla contribuie a acestei aUllturi (fig. 5.46, d). prin "transmi-
- tere direct" (da torat componentei paralele cu plan1l1 Aa.R.. cos",) i indirect
I .prin efectul de frecare (datorat componentei normale de plan I'-,Aa.Ra. sin "') ;
- iii. Dei modelul teoretic tare st la baza rela iei (5.83) presupune dez-
voltarea unui efod unitar Ra n armturile care traverseaz planul de lunecare,'
n. formula de calcul a forei L,a., acest efort s-a redus Ia valoarea Ra, ca o
asigurare supli.J;nentar fil de incertitudinile privind distribuia eJorturilor
de forfecare n lungul planului de separare i lungimea zonei active n conec-
tarea celor dou pri ale elementului desprite de acest' plan.
,


Dac pe planul de lunecare acioneaz fore de ntindere, este necesar s se
prevad o armtur transversal suplimentar pentru preluarea lor, separat
de armtura pentru rezistena prin frecare. Aa cum s-a pus n evide n pria
cercetri experimentale, cantitatea total de auntur pentru preluarea efec-
telor forelor de forfecare i de ntindere se poate obine prin simpla nsUlaare
a ariilor necesare pentru preluarea celor dou fore separat. Este de Rutat
c fore care s solicite la ntindere planul de lunecare pot preveni i dia
a.ciunea temperaturii, a curgerii lente, contraciei b etonului.
In practic apar dou categorii' de situaii dup cum planul potenial de
lunecare este perpendicular pe axul elementului (exemplul caracteristia l
constituie rosturile orizontale de turnare ale diafragmelor verticale mon@lite
la n ivelul planeelor) sau paralel cu acesta (exemple : elementele prefabrioate
cu suprabetonare, rosturile verticale la pereii structurilor din panouri lu a ri).
a. Planul potenial de ll!1lecare este perpendiGltlar pe axul elemeului.
In aceste cazuri fora care trebuie transmis n lungul planului poteuial de
forfecare este chiar fora tietoare Q de calcul n seciunea consideratii a
elementului. -
In expresia (5.83) efortul axial N se afecteaz cu coeficientul 8,' n
cazul elementelor verticale din structudle proiectate pentru un grad de. jlro-
tecie autiseismic ;;, 7 pentru a ine seama de efectul osc ilaiilor seis,.ice
verticale. In cazul n care pe rost acioneaz un efort normal de ntiudere ,
efortul N din relaia (5.83) nu se afecteaz, evident, cu coeficientul il/.
Teoretic conform modelului din fig. 5.46, c, fora de strngere a barelor
de armtur perpendicular pe planul de lunecare este eficace numai u iIRe-
diata vecintate a barei i numa i pe zonele n care cele dou fee nu pierd
contactul printr-o de~chidere prea mare a fis urii. In aceste co n dii i b arele
concentrate la capetele unor seciuni cu o. nl ime mare cum sin t seci un ile
unor perei structurali de beton armat, nu ar trebui luate n considerare n
evalnarea forei de strngere (coasere) a planului pote nial de lunecare . Aa
elim s-a artat ns, rela ia (5 .83) trebuie considerat ca o relaie global
pentru toat seciunea, n care contribuia diferitelor componente ale mecanis-
mului de rezisten se exprim convenional numai prin rezistena de frecare ,
calibrarea coeficienilor din relaiile de calcul i modul concret de aplicare a
acestora rezultnd din confruntarea cu cercetrile exp:!rirn..;ntale. P.:! aceast
baz, unele prescripii de proiectare ( 114) prevd ca ta:>te armlturile care
contribuie la capacitatea portant la ncovoiere a seci un ii active i care
traverseaz planul potenial de lunecare s fie incluse in armltura de conectare.
In cazul pereilor structurali acestea includ toate b:lfele vert icale din iaim
precum i pe cele dispuse la extremitile seciunii (inclusiv barele din tlpi).
Trebuie subliniat n c o dat c mobilizarea armiturilor de conectare
trebuie asociat cu o anumit lunecare pe rost, mai mic pentru intrarea n
lucru a armturilor ntinse i mai substanial pentru antrenarea barelor din

zona comprimat. Din acest m otiv InstruciUllile P85 prevd s se considere


ca anmtur de conectare, cu seciunea A.o n relaia (5 .83), numai armitura
intermediar a inimii i armtura situat la ext remitatea ntins a seciunii.
De asemenea, este de observat c eventualele lunecri, n limite moderate,
-care pot interveni n lungul rostului normal la axul peretelui nu afec teaz seasi!>il
capacitatea de rezisten secional.
Fiind solicitate la ntindere, armturile de conectare trebuie ancorate ca
bare ntinse, de fiecare parte a suprafeei de separare ntre cele dou ""ae
<le beton de vrste diferite.

-
,

,

,
,
+- ,

., -

Fig, 4,47 ,
,
,

b, Planul potenial de. lumea re-este paralel cu xul elementului. In aceste


cazuri fora de lunecare de calcul se asociaz, conform principiilor generale
, acceptate n proiectarea structurilor de beton amlat, capacitii de rezisten
a elementului, att pentru elementele cu rol de rezistent antiseismic, ct
i pentru cele dimensionate la gruprile fundamentale de' ncrcri,

, Astfel, de exemplu dac planul de lunecare este amplasat n zona ntins
" a seciunii unui eleinent ncovoiat, fora de lunecare se , asociaz' capacitii
armturii ntinse A,R" Lungimea pe care se dispun armturile de conectare '
. estee ea dintre seciunile de moment maxim i respectiv de moment nul; ntre
ca-re se admite c eforturile din allnturile ntin:se se reduc pin" la zero
(fig, 5,47), _
-
Spre deosebire de c_a zul elementelor cu rosturi perpendiculare pe <,xullor
.

' . n cazul elEmentelor compu,e, la care planul potenial ,de Junecare este p arale
cu axul lor, lunecarea n lungul acestor planuri conduce la reducerea capaci
, tii de rezis t eri la ncovoiere, Din acest motiv n zonele plastice poteniale a
,
elementelor compuse , n'- structuri proiectate , pentru un grad de protecie
~ 7, se"ilnpun nlsuri speciale' de realizare a cone ctrii. _
Astfel, Ja' grinzile prefabricate suprabetonate,Jn zonele de la extremiti
, solicitate la momente ncovoietoare negative, poate aprea o fisura re accen-
tuat a strat ului , de suprabetonare, Aceast fisurare i dimensiunile relativ
reduse ale strat ului de suprabetonare fac incert posibilitatea transmiterii
forei de lunecare ,de la armturile ntinse, "flotante"; din suprabet6narea
- monolit numai prin angajarea unor etrieri verticali, Din acest motiv,'
STAS 10107/0-90, prevede ca n c ondiii!e n care eforturile unitare tangen- ,
ia!'e la interfaa celor dou straturi de beton depi\esc valoarea 2R, o anu-
, mit proporie a armturii orizontale de ncovoiere de la partea superioar a
, grinzii (situat n suprabetonare) s fie sudat de bare nclina te de acelai '
diametru ,iei te din partea prefabricat a grinzii, permind astfel o transmitere

direct '! ' efortului de' lunecare asociat , fraciunii respective din armtura
ntins:!.
' Deoarece n zonele plastice situate' la extremitile grinzilor de cadru
solicitate de aciunea unor cutremure puternice, lunecarea ' local a arrntu
rilor situate la partea superioar _este practic ntotdeauna prezent, unele
prescripii pr:evd ca distana - pe care e'(rierii ,de conectare preiau efortul de
,lunecare (prin efectulechivalent de frecare) s fie redus cu lungimea pe care
- '
armtura lunec, n stratul de supra betonare, lungime apreciat ca fiind
,

, 126 , , ,
-, ,
,
aprQximativ egal cu nlimea grinzii. Pe aceeai dis tan conlucrarea prii
prefabricate cu stratul de suprabetonare fiind incert, prescripiile respective
[1(H; 1141 prevd ca la dimensionarea la for tietoare n seciuni nclinate s
se considere activ numai poriunea prefabricat. . '
, In STAS 10 107/0-90 nu s-au prevzut asemenea msuri, considerndu-se
c ele se pot' introduce numai dup finalizarea unor cercetri experimentale
concludente care s clarifice aceste aspecte ale rezisten ei la forfeeare n lungul .
planurilor de separaie dintre dou straturi distincte de beton, n condiiile
unor solicitri alternante . .
-
5.4. STAREA LIMIT DE REZISTENT, LA TORSIUNE .


CU N.
C OVOIERE

5.4.1. Consideraii introductive

. Necesitatea considerrii strii limit de rezisten la torsiune' apare


. relativ rar n practica proiect rii cons truciilor de beton armat. Aceasta
- se datorete faptului c atit rigiditatea n stadiul fisurat ct i capacitatea

de rezisten a unui elemert de. betori armat snt n mod obinuit mult mai
mici la torsiune dect la ncovoiere.
, Astfel: . .

- datorit capacitii de rezisten, reduse la torsiune, structurile de beton


armat se concep n aa fel nct s se asigure preluarea ncrcrilor priri
solicitarea de ncovoiere a elemeQtelor componente;
- atunci cnd defoIlnarea de ncovoiere a: unui element implic defcirmarea
<le torsiune a unui 'alt element legat monolit de primul. solicitarea de torsiune
<oare poate aprea este foarte mic datorit faptului c n stadiul fisurat ,
. rigiditatea elementului torsionat este mult mai mic dect rigiditatea ele-
m entului ncovoiat.

~xist ns i si tuaii n care solicitarea de torsiune nsoete nemijlocit
:solicitarea de ncovoiere n asigUrarea echilibrului general al unui subansamblu
.structural._Cazuri tipice snt cele ale grinzilor curbe plane i spaiale sau ale -
grinzilor rectilinii care susin o plac n consol.
.
Sub aciunea combinat a momentului de torsiune i a altor solicitri
-
.(ncovoiere, for tietoare, for axial) un_element de beton armat cedeaz

dup o seciune strmb (-fig. 5.48). Asigurarea mpotriva ruperii dup o astfel
de seciune implic satisfaeerea urmtoarelor condiii pentru s tarea limit
. le rezisten :
].1, ~ M t caP
-
-
-

M "M oap ... ....


--
.. ........
....
..... .. .... .. .:.>,.;.
;.,:-.'
, : ,. ,. ;;';~ . ::

. ...-: ., -;-.
- (5.48) __ "'"
.' "
. :.;', ::-::. 0,'
- '.
::,: 0'- :: ' ;:.> '
_ . ;;;;~ ~.
"'.

N :s;;; N e tl
,---
...-:-
-_
:;',::' .... ,.-;' .. ": :, ;:. '.~ ;.:.:. :,,'
..
. '-"'. ~
.. ......;.::.-..... . ...... :.:....
,,: ," :- .:-::.. ---'
ta. -1',----
, :".~.'. ,o ',
'M -- " , ,- .. . ",; " " ".,.

Q " Q,.P
l'
1J , _ ~ I .
_ .... . . . :...-
.... .... . .

Unde M tcal' , Mc~p, ZV"C4l' i Q ClaP reprezint


rezultantele moment de torsiune. mo- .
.. ,'
~
~
.....
;-. ~
,
-, ....
_-
. . -... ... ,...-
1 _
~

-
ment ncovoie tor, for axial i for Fig. 5.48
, -
.
127

,
-

tietoare
:ile ,eforturilor' unitare - pe seciunea strmb la ep,u izarea
capacitii sale, de rezisten, iar M" M, N i Q eforturile secionale
respective n calculul la starea limit de rezisten, Aceasta se consi,
der c apare datorit epuizrii- capacitii betonului _de a mai prelua
compresiune i c este precedat de fisurarea betonului ntins i curgerea
armturilor longitudinale i transversale, Bineneles c fora axial N pe
seciune poate sau nu s fie prezent dup cum, de ex-emplu grinda curb
este spaial, sau; respectiv_, plan ncrcat norma) pe planul eL Dificultile
suplimentare care apar n caiul e xi s tenei mODi,entului de torsiune snt legate _
de faptul c seciunea de ceda re nu mai este plan (vezi paragrafele 52 i 5,3)
i faptul c nu se poate anticipa Care este poziia zonei comprimate a seciunii.
De exemplu, norm ativ ul de proiectare [ 12IJ, primul din lume care a
standardizat verificarea la starea limit de rezisten pe baza echilibrului
pe o seciune strmb de ru per e, impune ca' verificareacondiiilor (5A8) pentru
un element cu seciunea dreptunghiular simetric armat fa de vertical
s se fac pentru' poziiile zonei comprimate din fig, ~,49, ,
- O alt metod de verificare la starea limit de rezisten la torsiune pre-
vede determinarea lui M".p n relaiile .(5,84) pe baza analogiei cu grinda
, cu .brele, n cadrul acestei metode se consider elementul fisurat, direciile-
, - eforturilor unitare principale provocate de torsiune acionnd independent
i armtura ajuns la curgere sub efectul efortului unitar principal de ntin,
dere "1 (fig, 5.50). n comparaie cu metoda echilibrului limit dup seciuni

,
,

, , /- --
- ,
,
- ,

,
- ,

,
,

- Fig, 5.19 \

]28


;


,- -,
-
,

Tabelul 5.9. Valorile _modulului de rezistenA


, ,
,

Forma. seciunii tran sve r:;ae


-
-

,
,
Pentru h =s;; 4b
,

,
, Wrp = b:h (3 _ .~)
La t~iuQghi .ba :;::: O
~ a ~eAIIIJ;:l'evk/~
tii seeI.'
, ' -
,

-

, ,

,

- - -
-
,
-

" (D' - d') .
12
La seciuni circulare d=O
,


- ' .

Dac nu s~ respect condiia precedent" atunci alIntura longitudinal


(-rezultat din calculul.la starea limit de rezisten lancovoiere cu sau fr
for axial) i transvesal (rezultat din calculul la starea limit de rezis-
ten la fora tietoare) se suplimentaz cu allntura nece~ar pentru prelua-
rea momentului de torsiune M, .

Snt utilizate dou tipuri de amuri pentru torsiune: cu fret (spiral)
,
nclinat la 45 fa de axa elementului (fig. 5.51) i cu armturi longitudinale,
distribuite ct mai UnifOllll pe conturul seciunii i etrieri nchii cu ramuri
suprapuse (fig. 5.52). Dei conduce la o arie total de alllltur mai mare,
al doilea tip de aIlllare este mai iolosit n practic att pentru c este mai
simplu de realizat dar, mai ales, pentru c permite preluarea momentulu i
de torsiune n ambele sensuri de aciune ale acestuia. ' . .
. ,AllIltura suplimentar, sub fOllIl de fret (fig: 5.~ 1) se calculeaz cu
relaia -
,.
- A,~ " (5.87)
-

,
,
130 ,
"


,
,

'. ,
,

,

As

-
,
,

,

b


,
Fie. 5.5l

, ,
-
Arntura suplim entar sub form de b,ae longitudinale i etrieri' (fig. 5.52)
se calculeaz cu . relaiile .

M,U
(5.88 a)
-
LA"
" 2A"R.
,
,

Mta t ll
Ae~ (5. 88 b)
-
2AtJr R a

In relaiile precedente s-au folosit notaiile': M, - ' mQmentul de tor-


siune de calcul; U i A" perimetrul i respectiv aria. seciunii tra lls\'ersale
a elementului, delimitat ae
armtnrile rezistene la torsune (vezi fig, 5.53);

A , - aria unei ramuri de etrier' perimetral de torsiune; a" - distana ntre


etrierii de torsiune. ..
. In relaia .(5.88, a) S:lma LA" se refer la toate barele longitudinale rc,
'"istente

la torsiune. '

, Relaiile precedente pot; bineneles, s fie folosite i la verificarea ele,

,mentului (verificarea condiiei M, ,. M, <"p) dac termenii de stnga se iau


egali cu ariile de armtur efective disponibile n element pentru preluarea
tGrsiunii. ..- .
-

In legtura cu alegerea i dispunerea armturii la suprapunerea ariilor
de armtur longitudinal i transversal necesare pentru strile limit de


-
-- ,

'1

1"
'F"- ~'ir .-,::::;.;=,'ii7
:, ='
--
1; (" ---~ I
\ \ 1_/
- ),) j
i
I I,s ~ \. it:,
1 i I
. - ~l=t! L_.~
, ~-
-~
.:.J 1
\ \
'-.-'
I1"
.- ."S J '
D
,~'~----~-------~,
'Y


,~
,
~d 2
t1~_h
1"/.13 -
"
,s /lS A _.I' s
. ,bs - 4 - _
U = JTeIs

-


-

rezisten la ncovoiere cu sau fr for axia.!, la for tietoare i la tor '
siune snt de fcul unele observai i. - I
, Ai mtura longitudinal
- necesar pentru M si, , dac este cazul, N se-
dispune pe faa ntin. de ncovoiere (dac exist numai A.) sau pe feelp-
lntins i comprimat de n covoiere (dac exist i A. i A~), n timp ce
armtura longitudinal ne cesar pentru M 't trebuie dispus ct mai uniform
pe t oate feele , seciunii ,
Astfel armtura longitu dinal de ncovoiere de la partea ntins A. va
fi suplimentat ca o fraciune AlI a ann turii de torsitine, a nn turii A~
di n zona comprimat i se va aduga de asemenea o c"ntitat e de armtur
de torsiune AH. (suplimentarea annt.urii A; _este de fapt fi,ece'sar -numai
n situaia n care solicitarea la ncovoiere are c,ar(!cter a.lternant), n timp ce
pe fe ele laterale se va plasa echidistant restul armturii longitudinale de
t orsiune (A, - '2A n ).
E trierii perimetrali se realizeaz cu ramuri suprapuse (vezi fig. 5.52),
. De . regul, pe considerente de unificare a formei, toi .etrierii peri-
m etrali (att cei destna i prelurii momentului ' de t orsiune, ct i cei cu
rol de a prelua efectul forei t ietoare) se re(l.lizeaz n acest fel, i atunci
'aria seciunii unei ramuri de ,etrier perimetral A, i distana a, dintre ace_
~ tia vor asigur;;t un coeficient _de armare !-lep care s respecte condiia:

,

. 2A , ,
b-"- ~ !J .
+' f-L~T
(5.89)
!J.ep -:- -"'
a, , - ,

_ unde Il: reprezint diferena . ntre coeficientul de aIInare 1'-, al etrierilor


necesari pentru fora tietoare (stabilit conform procedurii indicate n cap, 5,3)
i coeficientul de alinare realizat cu etrierii. 'neperimetrali (dac nu exist
, dect etrieri perimetrali evident c ~.: = 1'-,) iar 1'-,,,, reprezint coeficientul
de armare cu etrieri necesar pentru preluarea momentului de torsiune (con
sidernd ainbele'ramuri ale fiecrui ehier perimetral), Pe baza, relaiei (5.88 b)
rezult: " _
, ,
. ,
M. ,
1'-,,,, = ...,.-..,....-'--
~ bA R

-. -


132 ' ,

-

- "
,
-
5.4.3. Seciuni compuse deshis e

In cazUl seciuuilor care pot fi conside-


rate in calcul ca fiind compuse din , -drept-
- . unghiuri se poate repartiza momentul de
torsiune M , pe seciune dteptunghiurilor
~omponente, urmnd ca ~rmtura. 'fiecrui
dreptunghi s se calculeze conform preve-
",
,
derilor . din paragraful ptecede'nt. Momentul
de torsiune M't( care revine unui drept-
unghi i n cazul seciunii di n fig. 5.54 se ,
poate calcula cu relaia '
Iu

Fig. 5.54
,

unde I u
relaia
reprezint
,
filomentu l de' inerie la torsiUl1e


i se poate calcula cu

Iii = Yj,br"-, . (5.92)


,
unde "1, se ia conform tabelului (5. 10). ,
Tabelul 5.10. 'Valorile coeficientului

'Y)
-
"pentru un dreptunghi ce laturi b
,
i h ~


.

hlb 2 - 2,5 3 4 6
.

8 ,"- 10 ro
.,.
.
,. (pl ac~q
-

,
. ' ,


~ 0,229 0,249 },263 0,28 1 0,2 99 0,307 . 0,3.13 0, 331 ,
. .
.

,

Rd i a (5 .92) Este s tabili t . n reziste n a maledalelor pentru bare din


materiale elastice solicitate la r~ucire liber (mai exact cu deplasare liber) . -
Aceasta presupune rotirea rigid a se c iunii transversale i absena eforturF
lor unitare normale pe sec iun ea tran sversaJ (absena defornlaiilor de for--
_ fecare ncovoiere .. n planul dl'ept unghiurilor componente) . Aceste condiii
nu se ntlnesc' de fapt in practic . dar da c grosimea pere ilor profilului este

_relativ mare n raport cu dimensiunile secitlnii , ca n ca.zul sccil1nilor obi


nu;te de beton armat atunci comportarea elementului este apropiat de cea
. asociat co ndiiilor ideale ale torsiuuii libere. . . ..:
~
-.
,
5. 5. CALCULUL EFORTURILOR UNITARE N BETON 'I
, ARl'I'iTUR .N 'STADIUL DE EXPIOATARE .


. . Aa cum s-a artat la- capitolul 1, Fin concepia standardului se ur-
- -
mret~ s se analizeze comportarea elenlentelor de beton armat- att n
s trile limit ' ultim e , a cror depire conduce la c~darea elementului sau '
a stmdurii n ansamblu, ct i n strile limit ale exploatrii normale. a
cror depire presupune o exploatare necorespunztoare sau chiar ntreru-
perea exploatrii construciei. _

'-
1

,
-


,
.. 13iL

,
-

-

-
.. ,
-

Pen tru ncrcrile. curente de' exploa-tare, elementelec de beton armat


lucreaz n stadiul II, caracterizat prin fisurarea: betonului din zonele ntinse
i prin valori de dorturi unitare iJ? armhlf;;i i jn beonul comprimat relativ
deprtat e de valorile rezistcnelor respective. - - _ . '

VClificarea la stri le limit je deschidere a fisurilor, de' defolllla1ie,


precum i verificarea la s~ar"ea limit sle_ oboseal implic stabilire.a efortu-
lilor unitaTe d in armtur i din oeonul comprilnat n stadiul II sau::- a rigi-
ditii secion~le corespunztoare acestui stadiu. _.
. Schema de calcul pentru stabilire.a efortuFilor unitare i a de(ormaiilor
- specifice in seciuni normale este definit de urnltoarele ipoteze (fig. 5..55): ,
a . seciunil!? plane naitte de deformar:e rmn plane~ i dup deformare; ~,
. . b . contrihuia bet6nulul intins nefisu'rat se n\'!glij eaz ; , w
c. relaia ntre eforturi i defOllllaii in armtur~ I' n bet6nul comp~i-
mat este liniar. . ,
Prima dintre ipoteze admite c deformaiile lonBitudinaIe ale betonului
-
i oelului n diferite puncte ale seciu nii snt proporionale cu distana la
axa neutr . F isurile din zona- n_tins a' beJonuluijmplic anumite lunecri -
~ ntre aIlni:ur_ i oetonul nconju~ tor, . incompatibile cu ipoteza Bernoulli.
Ins,dadL aa cum ,s-a artat la capitolul 5.2 ipoteza seciunilor plane!
este acceptabil .pentru calculul sec iunilor la star~a limit de rezisten ,
- -
,r
--

--

- ,
(1 . , b c
/

,

-

R~Ia/iiJ de~t(l/c!l/ o-e


y/ pentru bdo;,u.:! comjJ."imd!
I
.1 eW!I.,f-e

r----- - I/' -. '

(J De/om/lui
,
tgel:: [i
Ig"'= [; = ci

e - e
'AR~b mex

, ,
-
, d e , .

Fig. 5.55, Ipotezele schemei de calcul pentru stabilirea eforturilcr unita~e n stadiul 11
a) distribuia deformaiilor specifice pe seciune; . .
- -
,
b) distribuia eforturilor unitare in beton; , -
.... . 'c) distribuia eforturilor unitare in . arrn.turi; ' ~
d) rela.ia. Cj - E; pentru armturiie de oel
- e) relaie Cj - E p~ntru beton.
,

..,

-,
-
- .
,

, -
cu att mai ,mult ea P9ate' fi' admis ca : ipotez de lucru pe ntru condiiile
de solicitare n exploatar;e, cu relerire la seciuni i ax defOlma medii.
- Este de subliniat totui, c , dac aceast ipoez este cu t(Jtul satisf
ctoare pentru calculul sgeilor, Ijtilizarea ei pentru stabilirea eforturilor
in anumite puncte po'!te conduce la aproxima ii mai nsemnate n raport
cu nivelul de rigurazitate al metodei de calcul.
Cea de a doua ipotez este ntru totul acceptabil i aduce considerabile
simplificri n calculul eforturil or. Neglij area contribu,iei betonului ntins ,
nefisurat din seciunea fisurat poate conduce la diferene sesizabile n ra- '
port cu comportarea ' real numai n cazul seciunilor cu procente mici de
armare supuse la eforturi secionale reduse. ,
_ A treia ipotez, care este riguroas pentru arm turile de oel solicitate
sub nivelul efortului unitar de ~ u(g:ere (de fagt aceasb~ este condi ia care "

, defmete supenor dcmenlUl st::tdlUlUl II) este acceptabIla I pentru belonul

comprimat solicitat la eforturile de exploatare. Dei defolInaia betonului


inglobeaz o component plastic chiar la valori reduse ale efortului unitar,
este cunoscut faptul c atta vrem e ct valoarea 11laxim~ - a eforturului unitar"
nu depete un anumit prag , n jurnl a 0,5 Rb' deformaiile diferitelQr fibre
n seciune, dezvoltate cu viteze diferite dar n timp egal, snt la fiecare
moment al ncrcrii practic proporionale cu eforturile unifare . Sub acest
prag de solicitare, care n m od obi nui t nu este depit ri exploatarea normal
a construc,iilor de beton ar lliat, componenta viscoas, , de curgere lent a
liefomiaiei produs de ncrcarea de lung durat, este de asemenea pro-
porional cu efortul unitar. ~

,
- .
Dac solicitarea 'n exploata re este relativ mare i defomlaia specific
a fibrei celei mai comprima te a seciun ii depete cea. 1% 0 , dist ri buia efor-
turilor unitare capt o form cur'b. In re dactrile mai vechi ale standar-

dului pentru calculul elementelor de beton amlat peIltru situaiile n care


efortul (1b maz depea valoarea Re se-prevedea O d iagram trapezoidal a efor-
turilor de compresi une din beton, solu ie p~trat n actuala redactare numai
pentru cazul betonului precomprimat. . ' ,
STAS 10 107/0-90 ca i redactarea din 1976 a acestui standard admitei
distribuia liniar(i a eforturilor nnitare n betonul din zona comprimat ,
VentTu a realiza o mai bun apropiere a schemei- de calcul -cu comportarea
real, la stabilirea valorii constante a modulnlui de elas ti'ci tat~ secant, E;,
s-a u lulrit s se in seama n mod global de -caacterul neliniar al relaiei
( J - <, n concordan cu nivelul solicitrii i cu ponderea ncrcrilor de durat.

In STAS )0 107/0-76 relaia utilizat pentru c<!1culul modulului de


defonna ie al beJonului era: ' ,

, -Eb
E ; ~ ~------~~-------- (5,93)
1 + Ra (1 + V'l')
-
'" 40
-
n ,care: '" este coeficientul de armare corespunztor armturii longitudinale
-din zona ntins; cp - caracteristica fina1 a defOlmaiei n timp; v - ra-
portul dintre efortul secional de lung durat i efortul total. ' .
Prin structura expresiei (5.93) se unnrea corelarea modulului de de- ,
formaie, att cu mrimea efortului unitar (proporional cu fora de ntin-
dere din armturile ntinse, deci cu ,"Ra) , ct i cu efectul deformaiilor n '
timp, n ipote~a curgerii lente liniare.
-
,


-
,

- 135
,

-

-
.
,
-
Rela ia (5.93) exprim ns o variaie exagerat de pronunat a lui E; '

fa' de parametrii !J. i Ra, conducl)d la valori exagerat de mici ale modulUlui
de de fo rmaie n, raport ' cu valorile experimen1;lle i cu. valorile prescrise _
de alte nOIme, chiar pentru cazul ncrcrii de scurt durat. De asemenea, '
se poate a,precia c prin utilizarea valor~or cp corespunztoare betonului
simplu expresia (5.93) introduce un d ect exagerat al acillnii curgerii lente.

Astfel, pr~zcna a rm turii, n special a celei ccmprimate, reduce deform a; a
n timp a be.tonului pe de q parte, iar redistribu1ia eforturilor -n seciune ca
urmare a defolll1aiilor visccase este caracterizat n general prin reducerea
eforturilor unitare n beten, pe de .alt parte .

Pc aceast ba z n STAS 10 107/0-90 se' dau expresiile:
- ,
0 ,8.
E' - ---'----- E '' .

(5.94)

'-1+0,5vqi .' ,

PEntru belonul obinuit i


,-
E; = _ __0-,-,9___ E; (5,95)
1 + 0,75 vqi

pen tru betonUl cu agrega.!e de granuli . - .
\
-
, In cazul elementelor din beton de granulit s-a adoptat factorul 0,9 fa
de 0,8 n cazul elementelor de beton greu, pentru a ine seama ,de caracterul"
mai puin. plastic al defotma iilor acestui beton, prec1)m i o valoare mai
~. ma,r e ,a coeficientului de multiplicare a caractedsticii curgerii lnte pentrl' a ,
- ine seama .de defolInaia n imp mai pronunat a betonului cu agregate
uoare, n raport cu ce a betonului greu. ,

Pe baza acestor valori ale modulului de deforma ie al betonului rezult
valori ale ~oeficientului .de echivalen n; = ;;; (<jI - raportul ntre de-

formaia specific medie i cea din dreptul fis urii n armtura ntins), prin
inteimediul cruia se face corelarea ntre defolInaiile longitudinale i efor-
turile unitare din alInturile ntinse de oel, de pn la 25-30, substanial
. mai rediIse dect valorile prescrise n STAS 10 107/0-76, dar i substanial
mai mari dect cele utilizate n metoda rezistenelor a<!misibile, care se n- .
, cadrau n limitele 10-15. -

, Adoptarea unor valori mai ri~icate pentru ,,;, conduce la valori acope-
ritoare ale eforturilor unitare din- allnturi i deci la soluii acoperitoare
n calculul elementelor la starea limit de deschidere a fisurilor sau n ~alculul
, , sgeilor. ' . _ .

Deoarece, pentru valorile curente cuprinse ntre 0,7 i 1 indicele de "con-
lucrare'" <jI nu influeneaz semnificativ valorile eforturilor unitare n arm-
tur I eton apare ln lea 5 se aprOXImeze n, -
. b . . d' t . " E. ,E.'
~ .n e = ,
- - ,I,g
't'~ \
' E'li
aceast aproximare adncnd i o simplificare important a calculului.
Calculul practic al -eforturilor unitare n beton i n armturile de oel -
- presupune considerarea simultan a condiiilor de echivalen static, de
compa tibilitate a deformaiilor (legea lui Bernoulli) i a legilor fizice pentru
Qel i beton (aceasta aproximat prin legea liuiar-a, = E;.,), care ofer
un numr egal de ecuaii cu cel al necunoscutelor.
, ,

,

- 136

,,
,

. ,
. Rezolvarea implic exprimarea prin intermediul condiiilor geometrice
i fizice a eforturilor unitare. din armturi i n fibra cea mai comprimat
<le beton n rapor cu unul singur dintre aces tea. Facnd substituirile res-
pective n ecuaiile de echivalen static se obine un sistem de dnl , c~llaii
<:'1 dou necunoscute. n cazal general al solici t rii d, ncovoiere ~tl efort
axial sistemul se reduce la o eCilaie de gradul' 3 n tim ;> c~ n elu l p:lrti'-
eular al ncovoierii simple nllimea zonei c:>mprimate se p:>ate obine direct
din ecuaia de proie c ie, ecuai a de gradill 2 n x (x - nlim,a zonei
compTimate). . .
Relaiile generale pentru .stabilirea eforturilor unitare n beton i arm
turi n stadiul II de lucru, pentru elemente solicitate la ncovoiere (momentul
de exploatare M B ) cu efort axial (NB ) snt urmtoarele (fig. 5.56):
- - , -
I


4
, , -
- 6bmo),
---r-
. 00
.N E
-
.NE - -.
-


,
-
, AUDq ,
-
Ao -


(5.96)
x
.
.zviB + NB~ = [(h o - x) S" + [b,l + A~a~h.. (5.97)
- ... z
-

(5.98)
, ,
x-a

- -- (5.99)


n relaiile (5.96) i (5.97) s-a considerat c efortul axial este c el 'de

e om presIUne. - ,
S-au fcut notaiile: ,
,


(5.100)
o

ftlomentul static al zonei comprimate n raport cu axa neutr.


- -1" = ~x b.y' dy :' (5.101) .


.0


- momentul de inerie al zonei comprimate n raport cu axa neutr .
n cazul elementelor ncovoiate cu seciu,ni complicate apare mai avan.
tajoas organizarea rezolvrii plecnd de la o seciune omogen (..ideaI")
/

- -
- 137
.. -

- I
.

, ,

,
-

=== =.;;<a -- ~

- ..
Fig. '.'7

de beton, obinut prin nlocuirea aJm~turilor printr-o seciune echivalent


(echivalare" prin intermediul coeficientului n,) de beton (fig . .5;57).
-

Aceast echivalare permite calculul eforturilor unitare cu ajutorul ex-
presiilor din Rezistena materialelor omogene i elastice. . .
Dac se procedez n acest mod, calculul eforturilor unitare n stadiul .
II, n beto'n i n armturile intinse A. I comprimate A~, pentru un mo-
me,nt de exploata re M B implic, operaiile UIll1toare: ' -
a. Stabilirea poziiei axei neutre din condiia de egalitate a momente-

lor statice ale ariilor zonelor comprimat i respectiv ntins;

(5.102}
-
La echivalarea armturii comprima te s-a considerat (n, - 1) '" n,
Din analiza ecua.iei (5.102) s.e observ c inlimea zonei comprima te-
depinde 'n umai de caracteristicile geometrice i de deforma ie ale seciunii,
fiind practic constant pe tot domeniul stadiului II, in.diferent de valoarea
momentului incovoietor (variaia iui <jJ cu jV1 E este foarte redus)..
b. Determ~narea momentului de inerie a seciunii igeale n raport cu
axa neutr:

,

,
(5 , 103}
- -

c, Calculul efortului unitar 0', mu n fibra cea mai comprimat i al ef.or
. turilor unitare din armturi cu relaiile:
.
E
M

O'bmaz = X (5.104).
1"


, !vIE
, <1" = ne (x .:.... a') . (H05) .
- 1"
1~tME-

<1,,= (h o - x) (5,106)
- .. <jII...
Aa
-
cum s-a artat,
valoarea coeficientului <jI care intervine n relaiile-
(5.96) ... . (5,106) se poatelua egal cu 1. '
nelaiile pentru calculul efortu{ilor llnitare din beton i' al mturi n,

seciuni cu fOlme llzuale snt date. n capitolul 8,

..
138
- -
.

I

~ In cazurile curente STAS .10107/0-90 permite ca efortul unitar din


'auntura ntins s se determine cu relaia: ' - ,

era ~ -1, 1 Ra . .Aa~n/!c. ~ O,85Ra .A lJnu . (5.107)
A a ;' . Aue,. - il
in care: il este coefic.ierrtul - mediu al ncrcrilor; n cazul ncovoierii 0

aproximaie mai bun se. obine ~locuind n = ZB , respectiv cu raportul ,


d intre moment ul din ncrcrile de exploatare i m omentul de calcul; A. ''',-
aria de anntur ntins' necesar din calculu] la starea limit de rezisten ; ,
Aa ~f; - aria de armtur ntinsrt efc;.ctiv. _
Coeficientul 1,1 ia n considerare raportul ntre braul de prghie al
eforturilor interioare n !;ladiile IJ i respectiv IIL _
Expresia aproximativ (5, i07) este util in special n cazul elementefor
solicitate
. la ncovoiere cu efort axial,
,
la care ' un calcul "exact" este m ai
aneV01QS .
Avind in vedere c iniierea curg3rii n armtura din zona ntins re-
. prezint teoretic limita superioar a stadiului II de lucru al elementelor
ae beton armat, modelul de calcul u tilizat pentru determinarea eforturilor
unitare in beton 'i in armtur n stadiul de exploatare , poate fi aplicat i
pentru stabilirea unor caracteristici ale comportrii n domeniul inelastic,
cum snt valorile M, i <D" ale momentului ncovoietor i a rotirii specifice
corespunztoare atingerii limitei de curgere n armtura ntins (fig. 5.58).
Aceste caracteristici snt necesare n analizele postelastice, statice sau
dinamice (seislllice) ale structurilor de bet9.n armat.


,
__ ~- Aa6i:

,
, ,

o dat stabilit poziia axei neutre pe baza ipotezelor definite n.fi g.5.58 ,
cr .
rezult <Il, = ' iar M , dmtr-o ecuaie de inoment.
E.(h o - x) .
-
, -- - .