Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2007

Proba scrisă la CULTURĂ CIVICĂ


Varianta 1

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (15 puncte)


Spre deosebire de alte organizaţii, care urmăresc doar să influenţeze puterea, fără a încerca să o
exercite, partidele politice sunt organizaţii al căror obiectiv îl constituie cucerirea şi exercitarea
puterii în societate.
A. Menţionaţi două dintre funcţiile pe care le îndeplinesc partidele politice în condiţiile unui
regim democratic. 6 puncte
B. Caracterizaţi succint una dintre funcţiile menţionate la punctul A. 5 puncte
C. Explicaţi succint în ce constă legătura existentă între programul unui partid şi filosofia
politică în care se înscrie acel program. 4 puncte

SUBIECTUL II (20 puncte)


Analizaţi, în aproximativ 2 pagini, aspectele teoretice semnificative ale libertăţii politice (explicarea
conceptelor de libertate pozitivă şi de libertate negativă, explicarea existenţei unor limite ale
libertăţii, responsabilitatea privării de libertate), evidenţiind totodată şi rolul libertăţii în participarea
cetăţenească responsabilă.
Notă: Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (1 punct) şi încadrarea
analizei în limita de spaţiu precizată, adică ±2 rânduri (1 punct).

SUBIECTUL III (25 puncte)


Elaboraţi o analiză a problematicii abordate în textul următor: „Cultura civică nu este cultura
politică de obicei descrisă în manualele de educaţie civică, acelea care prescriu modul în care
cetăţenii trebuie să se comporte într-o democraţie. Normele comportamentului cetăţenesc, ce se
găsesc în aceste texte, subliniază aspectele participative ale culturii politice. Se aşteaptă din
partea cetăţeanului democratic să fie activ în politică şi să se implice. Pe deasupra, se presupune
că el va fi raţional în modul său de abordare a vieţii politicii, că va fi ghidat de raţiune, nu de
emoţie. Se presupune că el este bine informat şi că ia decizii – de pildă, decizia cu privire la modul
în care va vota – pe baza unui calcul precaut în raport cu interesele şi principiile pe care vrea să le
promoveze.” (Gabriel A. Almond, Sidney Verba, Cultura civică)
În realizarea analizei veţi avea în vedere următoarele repere:
- explicarea înţelesului a trei concepte corelate problematicii culturii civice, care se regăsesc
în textul dat
- prezentarea critică a unei alte perspective privind delimitarea culturii politice, precizând
totodată şi raportul existent între aceasta şi punctul de vedere susţinut în textul dat
- formularea unei obiecţii la adresa concepţiei conform căreia cetăţeanul este activ într-o
cultură democratică
- argumentarea unui punct de vedere personal referitor la actualitatea ideii potrivit căreia, în
deciziile sale civice, cetăţeanul este ghidat în principal de raţiune, nu de emoţie
Notă: Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (1 punct), precum şi
organizarea prezentării – introducere, cuprins, concluzie (1 punct).

Probă scrisă la Cultură civică 1 Varianta 1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL IV (30 puncte)


Demonstraţi posibilităţile de integrare eficientă a mijloacelor de învăţământ în activitatea didactică,
la disciplina/ disciplinele de concurs, având în vedere:
- caracterizarea generală şi enunţarea funcţiilor specifice ale acestora,
- clasificarea mijloacelor de învăţământ,
- analiza critică a rolului tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor – TIC,
- prezentarea modalităţilor de adaptare şi de integrare a mijloacelor de învăţământ la
disciplina/ disciplinele de concurs, cu exemplificări.

Probă scrisă la Cultură civică 2 Varianta 1