Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la CULTURĂ CIVICĂ


Profesori Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)


1. În lucrarea Ce este cetăţenia?, D. Schnapper şi C. Bachelier afirmau că „alegerile reprezintă
mijlocul prin care cetăţenii îşi desemnează reprezentanţii şi îşi organizează viaţa politică.“
A. Precizaţi două dintre funcţiile pe care le îndeplineşte votul democratic. 4 puncte
B. Caracterizaţi succint funcţiile precizate la punctul A. 6 puncte
C. Explicaţi succint în ce constă legătura existentă între votul democratic şi individualism, ca
trăsătură care fundamentează specificul societăţilor moderne. 4 puncte

2. Analizaţi, în aproximativ 2 pagini, aspectele teoretice semnificative ale raportului dintre etică şi
civism (explicarea conceptelor de valoare civică, de norme şi obligaţii moral-civice, descrierea
atitudinii moral-civice, demonstrarea asumării responsabilităţii moral-civice), evidenţiind totodată şi
implicarea aspectelor etice în respectarea egalităţii cetăţenilor în faţa legii.
Notă: Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (1 punct) şi încadrarea
analizei în limita de spaţiu precizată, adică ±2 rânduri (1 punct).

SUBIECTUL II (30 puncte)


Elaboraţi o analiză a problematicii omului, ca fiinţă morală, pornind de la textul următor: „De fapt, în
societatea modernă, oamenii nu se vor reuniţi decât prin nevoia pe care o numesc interes. Ei
aşează aşadar drept principiu al uniunii lor ceea ce este un principiu al separării. Cum ar putea fi
ceea ce tinde de la sine la satisfacţia solitară, cimentul unei bune societăţi? În societatea
întemeiată pe această bază nesănătoasă, nimic nu va împiedica pasiunile umane – ce se nasc din
dorinţa de a fi diferit – să-şi manifeste ravagiile.” (Pierre Manent, Originile politicii moderne)
În realizarea analizei veţi avea în vedere următoarele repere:
- explicarea înţelesului a două concepte corelate problematicii atitudinilor şi
comportamentelor moral-civice
- construirea unei argumentaţii în favoarea ideii principale a textului dat
- prezentarea unei alte perspective privind inegalităţile sociale, precizând totodată şi raportul
existent între aceasta şi punctul de vedere susţinut de Manent
- formularea unei obiecţii la adresa concepţiei că diferenţele dintre indivizi îi determină să
urmărească interese diferite
- argumentarea unui punct de vedere referitor la actualitatea ideii lui Manent, conform căreia
societatea este reglată de interese divergente, în contextul rarităţii resurselor
Notă: Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (1 punct), precum şi
organizarea prezentării – introducere, cuprins, concluzie (1 punct).

SUBIECTUL III (30 puncte)

Stabiliţi corelaţii între metodele didactice, mijloacele de învăţământ şi formele de organizare a


activităţii, cu aplicaţii la disciplina de concurs, având în vedere:
- definirea conceptelor: metodă didactică, mijloace de învăţământ, forme de organizare a
activităţii didactice;
- trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de
organizare a activităţii didactice la disciplina de concurs.

Probă scrisă la CULTURĂ CIVICĂ Profesori Varianta 5


1