Sunteți pe pagina 1din 5

Aprobat ,

Director General

Registrul de reglementari legale si alte reglementari

ELABORAT DE RESPONSABIL HSE

REGISTRUL DE REGLEMENTARI LEGALE SI ALTE CERINTE APLICABILE


Nr. crt. Cod de identificare Denumire document Compartimentul Observatii
unde se aplica (modificari)
A. LEGI, ORDONANTE, HOTARARI DE GUVERN, ORDINE ALE MINISTERELOR, DIRECTIVE EUROPENE, NORME INTERNATIONALE
(aplicabile produsului pentru mediu si pentru situatii de urgenta)
1 Legea 319/2006 Securitatii si sanatatii in munca Toate dep.

2 Legea 481/2004 Privind protectia civila Toate dep.


3 Legea 307/2006 Apararea impotriva incendiilor Toate dep.
4 Legea 107/1996 Legea apelor, cu modificarile si HSE, Productie,
completarile ulterioare Mentenanta
5 Legea 64/2008 Privind functionarea in conditii de Mentenanta,
siguranta a instalatiilor sub presiune, Logistica, HSE
instalatiilor de ridicat si a aparatelor
consumatoare de combustibil, public in
M.O. nr. 485/8.07.2011
6 Legea 104/2011 Privind calitatea aerului inconjurator HSE, Productie

7 Legea 211/2011 Privind regimul deseurilor Toate dep.


8 HG 621/2005 Gestionarea ambalajelor si a deseurilor HSE, Logistica,
de ambalaje Financiar
9 HG 1425/2006 Aprobarea Normelor metodologice de Toate dep.
aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca 319/2006
10 HG 235/2007 Gestionarea uleiurilor uzate HSE, Mentenanta
11 HG 1061/2008 Hotarare nr.1061 din 10 septembrie HSE, Logistica
2008
privind transportul deseurilor periculoase
si nepericuloase pe teritoriul Romniei

12 HG 955/2010 Modificarea si completarea Normelor Toate dep.


metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006, aprobate prin
Hotarrea Guvernului nr. 1.425/2006
13 HG 856/2002 Evidenta gestiunii deseurilor si pentru HSE
aprobarea listei cuprinznd deseurile,
inclusiv deseurile periculoase
14 HG 448/2005 Privind deseurile de echipamente Toate dep.
electrice si electronice
15 HG 321/2005 Evaluarea si gestionarea zgomotului HSE
ambiant
16 HG 1856/2005 Privind plafoanele nationale de emisie, Productie,
pentru anumiti poluanti atmosferici, Mentenanta
publicata in M.O. nr. 23 / 11.01.2006
17 HG 1048/2006 Privind cerintele minime de securitate si Toate dep.
sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca, publicata in
M.O. nr. 722/23.08.2006
18 HG 1132/2008 Privind regimul bateriilor si al deseurilor HSE, Logistica
de baterii si acumulatori
19 OUG 195/2005 Protectia mediului Toate dep.
20 OUG 196/2005 Fondul pentru mediu Financiar, HSE
21 OUG 68/2007 Privind raspunderea de mediu cu referire HSE
la prevenirea si repararea prejudiciului
asupra mediului.
22 OUG 115/2010 Pentru modificarea si completarea OUG Financiar, HSE
nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, publi. in M.O. nr.
862/22.12.2010
23 OG 22/2010 Pentru modificarea si completarea Legii Mentenanta,
nr. 64/2008 privind functionarea in Logistica
conditii de siguranta a instalatiilor sub
presiune, instalatiilor de ridicat si a
aparatelor consumatoare de combustibil,
publicata in M.O. nr. 606/26.08.2010
24 Ordinul nr. 44 / Aprobarea Regulamentului privind HSE
09.01.2004 realizarea monitoringului calitatii apelor
pentru substante clasificate ca periculoase
/ prioritar periculoase, M.O. nr.
154/23.02.2004
25 Ordin 533/2002 pentru aprobarea reglementarilor HSE
tehnice:Conditii tehnice generale:
stingatoare de incendiu portabile, M.O.
din 18.06.2002
26 Ordin 462/1993 Conditiile tehnice privind protectia HSE, Productie
atmosferica si Normele metodologice
privind determinarea emisiilor de
poluanti atmosferici produsi de surse
stationare

27 Ordin 712/2005 Dispozitii generale privind instruirea Toate dep.


salariatilor in domeniul situatiilor de
urgenta

28 Ordin 786/2005 Modificarea si completarea Ordinului Toate dep.


ministrului administratiei si internelor
nr. 712/2005 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de
urgenta
29 Ordin 1798/2007 Procedurii de emitere a autorizatiei de HSE
mediu
30 Ordin1435/2006 Norme metodologice de avizare si HSE
autorizare privind securitatea la incendiu
si protectia civila
31 Ordin 163/2007 Norme generale de aparare impotriva Toate dep.
incendiilor
32 Ordin 1610/2007 Depozitarea buteliilor transportabile HSE, Productie,
pentru gaze comprimate, lichefiate sau Logistica
dizolvate sub presiune, exclusiv GPL

33 Ordin 794/2012 Procedura de raportare a datelor HSE, Financiar


referitoare la ambalaje si deseuri de
ambalaje
34 Ordinul inspectorului de Pntru aprobarea Metodologiei privind HR, HSE
stat sef al ISCIR nr. autorizarea operatorului responsabil cu
130/2011 supravegherea tehnica a instalatiilor/
echipa-mentelor din domeniul ISCIR -
operator RSVTI, M.O. nr. 395 din
06.06.2011, modificat si completat prin
Ordinul ISCIR nr. 83/27.06.2012
35 ORDIN Nr. 165 din 4 iulie Privind aprobarea Metodologiei privind HR, HSE, Productie,
2011 atestarea personalului tehnic de Logistica
pentru aprobarea specialitate in
Metodologiei privind domeniul ISCIR
atestarea personalului
tehnic de specialitate in
domeniul ISCIR
36 Ordinul MMGA nr. Pentru aprobarea modelului si Financiar, HSE
549/5.06.2006 continutului formularului Declaratie
privind obligatiile la Fondul de mediu si a
instructiunilor de completare si depunere
a acestuia publicat in M.O. nr.
504/12.06.2006 (abroga Ordinul MMGA
nr. 334/2004), modificata si completata
prin Ordinul 1477/16.09.2010, public in
M.O. nr. 653/21.09.2010

B. NORME, NORMATIVE, PRESCRIPTII TEHNICE

37 PT CR 2 - 2012 Autorizarea persoanelor fizice si juridice HR, HSE, Productie,


care efectueaza verificari tehnice in Logistica
vederea autorizarii functionarii si
verificarii tehnice in utilizare a
instalatiilor / echipamentelor
38 PT CR 8 - 2009 Autorizarea personalului de deservire a HR, HSE, Productie,
instalatiilor/echipamentelor si acceptarea Logistica
personalului auxiliar de deservire.
39 PT C4 - 2010 Recipienti stabili sub presiune HSE, Productie
40 PT R1 - 2010 Masini de ridicat HSE, Productie,
Logistica, HR
41 NTPA 02 Privind conditiile de evacuare a apelor Productie,
uzate in retelele de canalizare ale Mentenanta,
localitatilor si direct in statiile de epurare Logistica, HSE
C. STANDARDE

42 SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Toate dep.


Cerinte cu ghid de utilizare
43 SR EN ISO 19011:2011 Ghid pentru auditarea sistemelor de Auditori interni
management al calitatii si/sau de mediu

D. NOTE INTERNE SI REGULAMENTE

46 RI Regulament intern Toate dep.

Intocmit,
Responsabil HSE