Sunteți pe pagina 1din 32

Editor: Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol

Str. Doctor Victor Climescu nr. 34


Tel. : 0241 481. 721
E-mail: sbtghiol@sbtghiol. ro
Web: www. sbtghiol. ro

Director: Elena - Roxana Almăşan

Redactor şef: Aurelia Lăpuşan


Secretar de redacţie: Ştefan Lăpuşan
Tehnoredactare şi fotografie: Traian Mircea Voineagu
Corectură: Daniela Andra Cojocea

Comitetul Ştiinţific:
Conf. univ. dr. Olga Surdu
dr. Elena Valentina Ionescu, dr. Daniela Profir
dr. Demirgian Sibel, dr. Viorica Marin
dr. Doiniţa Oprea, dr. Nicoleta Calotă
drd. Mihaela Minea, drd. Liliana Elena Stanciu
drd. Carmen Oprea

Colegiul Redacţional:
Dr. Elena Valentina Ionescu, Ec. Mihaela Oprişan
As. S. Carmen Oprea, Dr. Aurora Zorica Prăjitură
Dr. Mihaela Preda, Dr. Irena Moraru
Dr. Ştefan Ciornei, Dr. Adriana Drăgan
Dr. Iosefina Coralia Pătrăşcoiu, Dr. Nurla Ghiucin
Dr. Elena Monica Petrescu, Dr. Monica Iolanda Nedelea
Dr. Augustin Alexandru Marin, Dr. Iuliana Bănărescu
Dr. Elena Cristescu, Dr. Andreea Mihaela Miriţă
Psiholog Mariana State

În această publicaţie vor fi anunţate rezultatele studiilor ştiinţifice desfăşurate în cadrul


„Nucleului de Cercetare privind eficienţa tratamentelor naturiste cu nămol şi apă din lacul Techirghiol”.

Editura Next Book Constanţa


Tiparul FOTO STORY SRL Constanţa, B-dul Alex. Lăpuşneanu nr. 163 (fotoartagfa@yahoo. com)
Copyright text şi fotografii © 2015 Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol
Sumar

Cine suntem noi după 116 ani


de balneologie în Dobrogea?
pag. 5-6

continuă tradiţiile
publicistice ale oraşului
pag. 7

Techirghiol - un centru de referinţă


al balneologiei româneşti
Techirghiol - 116 pag. 8-9
pag. 10-11

Turism balnear cu
Cercetare ştiinţifică la tramcarul
Techirghiol pag. 12-14
pag. 15-29

Sfatul medicului
Vitrina cărţii pag. 17
pag. 30

Tratament la
Techirghiol
pag. 18-20

3
4
Editorial

Cine suntem noi după 116 ani de balneologie în Dobrogea?


Elena Roxana ALMĂŞAN, manager

Întrebare firească pentru oricine se legitimează cu PH alcalin, este extras cu ajutorul propriei
ca aparţinător al acestei importante comunităţi de ambarcaţiuni de pe fundul lacului Techirghiol.
specialişti în balneologie. Şi răspunsul este simplu: Lacul Techirghiol este cel mai întins liman
Una dintre cele mai moderne baze de tratament fluvio-marin din zona de litoral şi reprezintă cea
balneo - fizical - kinetic din România, acreditată ISO mai importantă zonă umedă din partea de sud a
şi CoNAS, cu un recunoscut centru de cercetare Dobrogei, în contextul în care zona litorală asigură
ştiinţifică. Membră a Federației Internaționale de un traseu principal de migraţie a speciilor de păsări la
Termalism și Climatologie (FEMTEC), membră a nivel european. Prezenţa unui număr mare de specii
Societăţii Internaționale de Hidrologie Medicală protejate, din care unele endemic, cât şi calităţile
(ISMH), dispunând de o excelentă bază materială unice ale apelor lacului prin formarea nămolului
şi un personal super calificat pentru toate serviciile sapropelic a determinat încadrarea acestei zone
balneare pe care le oferim. În plus, am adunat în într-o categorie cu un grad ridicat de protecţie la
tolba vremii tradiţiile unei şcoli de balneologie nivel naţional şi internaţional.
românească cu largi valenţe ştiinţifice de
recunoaştere internaţională. Un sanatoriu pentru alinarea suferinţelor

Binefacerile naturii Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol


asigură îngrijiri medicale curative şi recuperatorii
Favorizată de clima de stepă marină, mai în principal pentru afecţiunile osteoarticulare,
adăpostită de brizele puternice ale mării şi de afecţiuni care prin prevalenţă constituie o problemă
vânturile de nord-est datorită distanţei faţă de mare de sănătate publică nu numai în România, ci în
şi reliefului din jur, staţiunea balneo – climaterică toate ţările care prezintă un model de morbiditate
Techirghiol beneficiază de existența unor condiții caracterisitic ţărilor dezvoltate din punct de vedere
naturale deosebite, concretizate în prezența unor economic.
factori naturali sanogeni și anume: climatul stimulent, Date fiind condiţiile deosebite de care dispune,
nămolul sapropelic şi apa cloruro-sodică-iodurată a precum şi a aparaturii medicale de ultimă generaţie,
lacului. Clima este temperat continentală, de stepă, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol a
cu influenţe marine, temperatura medie anuală este primit premiul THE BEST SPA la al 63-lea Congres
de aproximativ 11 grade Celsius, umiditatea aerului Ştiinţific Internaţional al Federaţiei Mondiale de
este de circa 80%, vântul este prezent aproape Hidroterapie şi Climatologie, desfăşurat în Tunisia,
permanent, cu o viteză de 4-5 m/s (mai ales între Hammamet, în 2010.
orele 11-17), iar aeroionizarea medie este de 900 de Are un centru ştiinţific acreditat de Consiliul
ioni + şi -/ cm3 cu uşoară predominanţă pozitivă. Consultativ Superior al Cercetării Ştiinţifice din
Apa lacului este clorurată, sulfatată, bromurată, România, în anul 2008.
sodică, magneziană, hipertonă. Nămolul sapropelic,

5
Alături de condiţiile deosebite, staţiunea Din 2007 până în prezent se derulează
Techirghiol beneficiază de existenţa uneia dintre cele un program complet de reabilitare şi dotare cu
mai moderne baze de tratament fizio-terapeutic din aparatură de înaltă performanţă.
ţara noastrã, aflată în incinta sanatoriului. S-a încheiat reabilitarea şi modernizarea
Aici se asigură tratamentul balneofizic al pavilionului hotelier, precum și a cabinetelor
pacienţilor internaţi în toate secţiile sanatoriului. medicale aferente acestei structuri, reabilitarea şi
Se află în subordinea Ministerului Sănătăţii, dotarea cu noi echipamente a bloculului alimentar
dispune de 935 de paturi, are 375 angajaţi. de adulți. S-au efectuat reparații capitale la secția
Personalul medical a beneficiat de multiple cursuri neuropsihomotorie copii, etaj 3 și tâmplărie izolator.
de formare profesională. În interiorul sanatoriului își desfășoară
La noi pot fi trataţi peste 1. 000 de pacienți activitatea un centru de imagistică ce are în dotare
zilnic și se pot realiza peste 6. 000 de servicii un aparat de rezonanță magnetică nucleară.
medicale zilnic. Se înregistrează astfel circa 14. 000 Baza de tratament pentru servicii medicale
pacienţi pe an. profilactice şi terapeutice oferite sub forma unor
În administrarea Sanatoriului există 20 de pachete medicale inovative valorifică rezultatele
imobile ce fac parte din patrimoniul de stat: două cercetărilor specialiştilor sanatoriului.
pavilioane (A şi B), construite în 1973, pavilionul Băi Conservarea biocenozei lacului Techirghiol
Reci, în 1965, secţia neuro-psihomotorie copii care în vederea unei exploatări durabile este un alt
funcţionează neîntrerupt din anul 1927. important proiect în parteneriat cu Administrația
În prezent, sanatoriul este organizat pe patru Bazinală Dobrogea Apele Litoral, Agenția Națională
secţii: Secţia Spital Recuperare, Medicină fizică și de Resurse Minerale, Agenția pentru Protecția
Balneologie I cu 175 paturi; Secția Spital Recuperare, Mediului Constanța, I. N. R. M. F. B. şi Ministerul
Medicină fizică și Balneologie II cu 170 paturi; Sănătăţii. Proiectele pentru perioada următoare
Secţia Sanatorială Recuperare, Medicină fizică și vizează, printre altele: modernizarea continuă a bazei
Balneologie cu 410 paturi; Secția Spital Recuperare de tratament prin înlocuirea permanentă a aparaturii
Medicală Neuro-psiho-motorie-copii cu 180 paturi. de fizioterapie și lărgirea gamei de tratamente prin
achiziția de noi aparate ; îmbunătățirea dotărilor
corespunzătoare pentru persoanele cu nevoi
Tradiţie şi inovaţie speciale (paturi multifuncționale, căzi cu deschidere
laterală, elevatoare etc.); amenajarea falezei lacului
Afiliat Federației Internaționale de Termalism pentru cura de teren, prin realizarea parcului
și Climatologie (FEMTEC) și membru al Societăţii terapeutic în colaborare cu Primăria Techirghiol;
Internaționale de Hidrologie Medicală (ISMH), construcția unei noi baze de tratament ce va deservi
în cadrul sanatoriului au fost inițiate mai multe activitatea de spa-wellness, bază care va realiza
programe de cercetare, schimburi de experiență, separarea totală a circuitului turistic de cel medical.
s-au stabilit contacte strânse cu parteneri importanți Sanatoriul Balnear şi de Recuperare
atât la nivel european cât și mondial. Acest circuit Techirghiol va fi recunoscut într-un viitor apropiat
informaţional şi participările la evenimente ca un centru de excelenţă, deoarece ambiţiile
ştiinţifice de anvergură au creat premisele ca şi profesionalismul personalului, stabilitatea şi
personalul de specialitate al instituţiei să capete dăruirea sunt premisele cu care construim o elită a
cele mai bune competenţe profesionale, aplicând balneologiei româneşti, apreciată în ţară şi în lume.
în practica curentă metode de avangardă şi tehnici Acestea sunt coordonatele pe care ne înscriem
multiple, moderne pentru tratarea pacienţilor. astăzi, la sărbătoarea celor 116 ani de activitate
Prin atragerea de fonduri europene, sanatoriul medicală în jurul lacului.
a devenit partener în programul „Leonardo da La mulţi ani bogaţi Sanatoriului balnear şi de
Vinci”, prin proiectul „Thermal Baths for Active recuperare Techirghiol! La mulţi ani rodnici, dragi
Ageing”, ce este finanțat integral de UE. colegi!

6
continuă tradiţiile publicistice ale oraşului

Lansăm astăzi primul reputat centru de excelenţă în ani, activitatea administraţiei


număr al unei noi publicaţii cercetare. Această publicaţie va locale. Au fost publicate
locale: Techirghiol. Un nume cu rămâne mărturia acestor ambiţii. dispoziţii ministeriale, ordinele
rezonanţă, care adună în el toate Revista Techirghiol Prefecturii, deciziile Consiliului
nestematele istoriei, dar şi toate continuă programul editorial local, regulamente şi informaţii.
preocupările ştiinţifice legate de al primei publicaţii proprii a Multiplicat la gestetnerul propriu,
balneologia de astăzi. Editorul Sanatoriului Techirghiol, lansată difuzat, pe bază de abonamente,
revistei este Sanatoriul Balnear în septembrie 1995, cu numele publicaţia s-a dovedit de mare
şi de Recuperare Techirghiol, BALNEO, întâi ca supliment al interes cetăţenesc.
întregul personal de specialitate ziarului „Jurnalul de Călăraşi“,
fiind antrenat să colaboreze cu apoi independent. Director: Revistele apar şi se întreţin
articole de interes public despre Alexandru Oltenacu, redactor şef greu. Astăzi, la concurenţă cu
evenimentele, viaţa şi proiectele Sorin Danciu. Articolul program publicaţiile on line, cu activitatea
instituţiei. Profilul publicaţiei este era semnat de dr. Vlad Petru bloggerilor, cele printate devin
mixt. Pe de-o parte aceasta se Moraru, redactor şef adjunct dr. tot mai preţioase. Şi nu doar
adresează pacienţilor şi turiştilor Iulia Belc. problemele financiare sunt
veniţi să cunoască nu doar În martie 1999 apărea cauza insolvenţei lor. Publicaţiile,
despre virtuţile tămăduitoare Foaia de Techirghiol, fondată oricum ar fi ele, se nasc dintr-
ale lacului Techirghiol, ci şi din de dr. Vlad Moraru, director al un mare entuziasm. Din dorinţa
trecutul bogat al staţiunii, din Sanatoriului Balnear Techirghiol de a comunica eficient şi corect
frumuseţile şi unicitatea locurilor la acea vreme. S-a dorit o cu cititorii. De a avea mesaje
dobrogene. Dar demersul nostru publicație independentă, interesante şi bine articulate,
jurnalistic nu ar fi complet dacă articolul–program motivând că în consonanţă cu aşteptările
nu ar cuprinde şi componenta revista se vrea a fi purtătorul de publicului.
ştiinţifică, adică activitatea cuvânt al administrației locale, Techirghiol, nou născutul
Centrului de cercetare afiliat fără coloratură politică, oglindă a de astăzi, beneficiază de toate
Sanatoriului, la care contribuie vieții social-culturale și economic- aceste ingrediente. Are marele
consistent medicii şi personalul religioase a orașului. Cel de-al entuziasm şi suportul logistic al
specializat, dar şi colaboratori doilea număr a fost editat cu conducerii sanatoriului, are un
din Universitatea Ovidius, din prilejul „Zilelor Techirghiolului”, corp de specialişti de elită, are
alte zone academice româneşti. la sfârșitul lunii iulie a aceluiaşi o sumedenie de parteneriate,
Standardele de cercetare, an. colaborări, participări la
proiectele la care concură ca Prima publicaţie proprie manifestări ştiinţifice demne
prim coordonator Sanatoriul a staţiunii este, în istoria presei de popularizat. Are şi tradiţii, şi
balnear Techirghiol dau măsura române, Buletinul oficial al public şi susţinere. Să-i dorim
valorii, interesului şi capacităţii oraşului Techirghiol, apărut la 1 drum drept şi strălucire precum
instituţionale. El va deveni, cum aprilie 1937, bilunar, editat de a Marelui lac care i-a împrumutat
se cuvine, un pilon important Primăria localităţii. Litografiat, numele.
în dezvoltarea balneologiei în format tabloid, buletinul Redacţia
româneşti. Va ajunge, în timp, un a făcut publică, timp de doi

7
Techirghiol - un centru de referinţă
al balneologiei româneşti

Elena Valentina Ionescu

„La Techirghiol, localitate cu încetul în zona energiei lacului. Medalia de aur la cel de-al 35-
balneară însemnată prin apele Atunci, în vara primei mele lea Salon de Invenții Tehnice și
lacului cu acelaşi nume ce întâlniri profesionale cu lacul Produse Noi, 2007, Geneva, şi
conţine elemente cu putere am mai avut o experienţă unică. Premiul Incubatorului de Invenții
radioactivă, importanţa lui este Am făcut băi reci direct în lac. Vladislav Fadeev, Rusia la acelaşi
capitală, stârnind admiraţie şi Şi am avut reacţii balneare mai Salon de Invenții Tehnice și
invidie în rândurile străinătăţilor. intense ca la orice pacient: dureri Produse Noi de la Geneva.
Techirghiol are un mare viitor musculare, articulare, insomnii, În acelaşi an, Cardei
şi va deveni una din cele mai tot cortegiul de simptome. Am Vladimir și Olga Surdu au primit
mari staţiuni balneare din lume, înţeles că trebuie să tratez cu Premiul Iranian Elite Academy/
concurând toate nămolurile de toată atenţia lacul. Ca pe o fiinţă Iranian Elite Academy Prize, la
pe cele cinci continente. Faima care trebuie respectată. Să nu fie Salonul Internațional de Invenții,
lui va atrage bolnavii din toate tulburat în echilibrul său, să nu-l Cercetare Științifică Și Tehnologii
colţurile lumii“. 1 rănim. El şi nămolul sunt o creaţie Noi, INVENTIKA 2007, București,
Erau previziunile unor a naturii. Au ceva de taină, o aură şi medalia de bronz la Salonul
confraţi făcute în anul…1925! de mister. În fond, ce înseamnă Cercetării 2007 (Expoziția
De exact nouă decenii viitorul îmbăierea în apa lacului? O realizărilor cercetării românești).
Techirghiolului se înscrie pe formă de simulare a întoarcerii În iulie 2007, la Viena,
orbita celor mai mari staţiuni la origini, în spaţiul uterin, în Austria, la cea de-a 32-a Febs
balneare. Dacă nu din lume, din mediul ancestral de dezvoltare, o Congress Molecular Machines,
ţară cu siguranţă. reechilibrare a fiinţei. cercetătorii Viorica Marin, Daniela
Sunt bine cunoscute „Vibraţiile lacului rezonează Profir, Olga Surdu, Mihaela Bașa
virtuţile lacului. Apa şi nămolul cu noi. Nămolul extras din lac pare și Natalia Roșoiu au prezentat
de Techirghiol, într-o simbioză că este viu prin microorganismele lucrarea Therapeutically Effects
unică, de neegalat. Activitatea care-l compun şi interacţionează of Techirghiol Sapropelic Mud in
balneară s-a materializat alături cu oamenii, spunea conf.dr. Oxidative Stress at Patients with
de o intensă preocupare pentru Olga Surdu. În baia de nămol, în Osteo-Arthritis.
îngrijirea bolnavilor şi de o amplă contact cu corpul uman, acesta În 2008 s-a fost obţinut
şi diversă cercetare ştiinţifică. îşi schimbă compoziţia chimică un brevet de invenţie pentru
Preocupaţi să descopere noi precum într-un schimb între trei Echipament pentru determinarea
valenţe terapeutice ale nămolului fiinţe vii: omul, nămolul şi apa parametrilor cinematici ai
şi apei de Techirghiol, specialiştii lacului. Am făcut determinări mișcărilor articulare, de către
sanatoriului continuă şi diversifică de compoziţie chimică prin Cardei Vladimir și Olga Surdu.
cercetările prezentându-şi nucleul de cercetare ştiinţifică 2011 a fost un an foarte
rezultatele la diverse manifestări din cadrul sanatoriului”. Este bogat în evenimente la sanatoriul
de anvergură. un centru acreditat de Consiliul balnear. La începutul lunii martie,
Mi-a trebuit un timp de Consultativ Superior al cercetării reprezentanţii instituţiei au
echilibru, de balansare a tuturor Ştiinţifice din România, în 2008. fost prezenţi la cea de-a 48-a
energiilor, de pătrunderea mea Techirghiolul are, sigur, un viitor.   ediţie a Târgului internaţional de
În anul 2007, Cardei turism „Internationale Tourismus
1 Dobrogea Jună, XXl, 1 august 1925, Vladimir și Olga Surdu primeau Borse”(ITB), una dintre cele mai
p. 1.

8
importante manifestări pe piaţa de Techirghiol. Un colectiv mixt,
de profil din Europa, cu peste româno-rus, din care a făcut
200. 000 de vizitatori, 11. 000 parte şi conf. dr. Olga Surdu,
de expozanţi din 180 de ţări. La a prezentat ultimele cercetări
numai câteva zile distanţă, o asupra evaluării comparative
altă participare, de data aceasta a compoziţiei apelor minerale
într-o altă destinaţie, Moscova, clorurate-sulfurate din Eurasia, cu
la Târgul internaţional de turism ajutorul unui model matematic.
balnear MITT 2011, eveniment În Federaţia mondială de
cu peste 3000 de expozanţi din hidroterapie şi climatologie este
156 de ţări şi peste 80. 000 de afiliat şi Sanatoriul Balnear şi
vizitatori. Tot în Rusia, dar la de Recuperare Techirghiol, unul
începutul lunii aprilie al aceluiaşi dintre vicepreşedinţi fiind conf.
an, un alt târg, la prima ediţie, dr. Olga Surdu. La Congresul
Specialized Exhibition Medical anual de la Bled, Slovenia, a
Tourism, de la Sankt Petersburg. fost prezentată activitatea
În mai, la Stavropol, Rusia, la a medicală balneară românească
doua ediţie a conferinţei ştiinţifice şi implicit s-a făcut promovarea
internaţionale, conf. univ. dr. Olga sanatoriului, pentru care
Surdu a prezentat o comunicare organizatorii au acordat diplome
despre eficacitatea apei şi şi premii.
nămolului lacului Techirghiol în Un program finanţat din
diverse patologii. fonduri europene, Leonardo
La ediţia de primăvară a da Vinci, a antrenat în aceleaşi
Târgului de Turism al României, scopuri mai mulţi parteneri
au fost realizate contacte între printre care, alături de Sanatoriul
reprezentanţii sanatoriului şi Balnear Techirghiol se află Terme
diverşi agenţi de turism şi tur di Montecatini, Universitatea din
operatori de specialitate. A Pisa, ambele din Italia, şi Termas
urmat a lX-a Conferinţă Naţională de Cuntis, Spania. Proiectul cu
de Balneologie de la Neptun- titlul „Thermal Baths for Active
România, unde personalul Ageing”, s-a desfăşurat în
medical a fost prezent cu patru perioada 2011-2013 şi a avut ca
comunicări ştiinţifice semnate dr. rezultat „Guide of good practice
Viorica Marin, dr. Elena Ionescu, for balneal cure in elderly”, un
dr. Demirgian Sibel, conf. dr. ghid balnear extrem de util
Olga Surdu. În cursul anului, pentru pacienţii în vârstă.
în România, sanatoriul a fost Tradiţiile cercetărilor
prezent şi la alte manifestări de ştiinţifice continuă în Sanatoriul
gen de la Eforie, Bucureşti. Balnear şi de Recuperare
Tot în luna mai, la Soci, Techirghiol.
în Rusia, s-a desfăşurat cel de- Mai ales că Sanatoriul
al Xl-lea Forum internaţional balnear Techirghiol are astăzi una
organizat de Societatea Rusă dintre cele mai moderne baze
de balneologie, moment în care de tratament balneo - fizical -
a fost prezentată activitatea kinetic din țara noastră. Are şi un
medicală balneară şi eficacitatea personal de specialitate tânăr,
terapeutică a factorilor naturali ambiţios şi dornic să pună în
din România, cu aplicaţie pe valoare cunoştinţele acumulate
tratamentul cu nămol sapropelic prin tradiţie şi cercetare modernă.
9
File de jurnal
Techirghiol - 116
Aurelia LĂPUŞAN

Febrile pregătiri pentru fotografii, se face apel la salariaţii Barca a fost, deci, în slujba
aniversare. De fiecare dată, care mai păstrează în familie oamenilor zeci de ani. Lemnul
începutul verii marchează obiecte de altădată să le aducă îi crăpase, luciul se ştersese,
trecerea unui alt an în cartea de spre păstrarea memoriei locului. nu mai era băgată în seamă.
onoare a sanatoriului. De data Colecţia va primi botezul chiar la Dar povestea ei este şi astăzi
aceasta, la cârma instituţiei, acest eveniment aniversar ! emoţionantă. A rămas prinsă în
patru femei îşi unesc eforturile, Băile reci revenite acasă reportajele unor reporteri curioşi
imaginaţia, experienţa, dorinţa - adică în grija sanatoriului, îşi şi în paginile monografiilor.
de a face altceva. De a da capătă zestrea florală de sezon. Cu barca din lemn ajungeau
sărbătoritului, Sanatoriul Balnear Jardinierele multicolore te îmbie nămolarii în mijlocul lacului. De
şi de Recuperare Techirghiol, pe să treci pragul şi să beneficiezi de acolo scoteau nămolul cu o cupă
scurt SBRT, un plus de interes, un spaţiu intim de expunere, baie trasă de scripeţi. Vreo 60-70 de
de atractivitate. Aniversarea cu nămol şi apa lacului. Peisajul cupe scoteau de fiecare dată cât
celor 116 ani de balneologie a devenit prietenos şi atractiv: să umple barca de lemn, cam o
românească, parte din planul de faleza oraşului, recent amenajată oră jumate pentru prima din cele
management al noului staff al cu generoase fonduri europene, două şarje zilnice.
instituţiei. Cele patru femei se biserica mânăstirii, semeaţă Nămolarii cunosc povestea
numesc: Elena Roxana Almăşan, peste tot locul, baza nautică bărcii de lemn. De obicei doi
intrată de curând în dispozitivul lansându-şi velierele pe luciul învârteau la baram, un butuc
de comandă, cu mult farmec apei… Un altfel de Techirghiol, mare de lemn pe care se
şi fermitate, avându-le alături modern, civilizat, recunoscut ca încolăcea cablul trecut prin
pe dr. Elena Ionescu şi Carmen membru al Consiliului staţiunilor scripeţi, unul conducea cu o funie
Oprea, cu vechi state în instituţie, balneare termale europene. cupa care se ridica plină. Un altul
şi pe directorul financiar-contabil Puţin mai departe sunt agăţa cupa şi deşerta nămolul.
Mihaela Oprişan. ancorate două ambarcaţiuni, Iar barca primea în pântecul ei
Pornim incursiunea în de asemenea proprietatea povara urât mirositoare şi plutea
trecut. Fotografii, documente, sanatoriului: şalupa destinată spre şalupă. Când erau aproape
istorie la pas prin Techirghiol. aducerii nămolului la mal şi de mal, nămolarii dădeau
Imaginaţia este completată cealaltă, o viitoare piesă de drumul la funie, barca se lipea de
de multitudinea ilustratelor, muzeu. peretele din beton al malului. De
fotografiilor de epocă, pieselor aici drumul nămolului spre baza
de colecţie. Se cuvine, spune Barca nămolarilor de tratament devenea simplu
managerul-femeie Elena Roxana Barca are istoria ei. A fost şi rapid. Exact de ce era nevoie
Almăşan, să adunăm şi să lansată la apă în anul în care pentru pacienţii care îl primesc
expunem pe holurile largi ale compania Serenissima, care pe trupurile încinse de boli.
sanatoriului vitrine cu obiecte ce deţinea concesiunea pe lacul Astăzi barca – scoasă din
au aparţinut cândva oraşului – Techirghiol, asigurând navigaţia, serviciu de bătrâneţe, a fost
staţiune. Un început de colecţie câştiga medalia de aur din partea puţin fardată şi pusă de veghe la
muzeală care în timp poate Ministerului Sănătăţii pentru intrarea în sanatoriu. Santinelă
deveni - ce vis îndrăzneţ şi necesar navigaţia pe lac. Prilejul era dat la porţile prezentului, arc peste
! - chiar un muzeu al balneologiei de marea expoziţie balneară din timp. Un simbol al legăturii
dobrogene. Până atunci sunt 1928, anul semicentenarului de la indisolubile dintre lac şi oamenii
comandate vitrinele, ramele de revenirea Dobrogei acasă. lui.
10
Barca este simbolul meseriei de nămolar. Ea face parte din patrimoniul sanatoriului.
Prin ea îi cinstim pe toţi cei care respectă şi îngrijesc lacul Techirghiol.

Pregătirile pentru aniversarea celor 116 ani s-au apropiat de final. S-au corectat materialele ştiinţifice
cu care specialiştii se vor prezenta în faţa colegilor şi a invitaţilor, Centrul de cercetare a sanatoriului şi-a dat
avizul şi textele şi-au găsit loc în noua revistă.
Techirghiol, această publicaţie trimestrială, va transmite publicului – în format printat şi on-line – o
radiografie a vieţii pline de evenimente a unui sanatoriu cu mult trecut de vârsta centenară. Gong !

Primul stabiliment balnear din Dobrogea


Techirghiol – 116 ani
11 iulie 2015

Programul Simpozionului ştiinţific aniversar

10-10:30 - Primirea invitaţilor.


10:30 - Deschiderea lucrărilor simpozionului.
11:30 - Prezentarea Manifesto of hidration, conf. univ. dr. Olga Surdu
11:40 - Conferinţa inaugurală - Jr. Elena Roxana Almăşan, managerul SBRT
11:50 - Pionieri ai balneologiei româneşti.
Evocarea unor personalităţi ale sanatoriului de către invitaţi.
Moderator: Carmen Oprea
12:20 - Lansarea cărţii Ghidul persoanelor cu traumatism vertebro-medular de
Mariana State şi Anton Ciprian. Prezintă dr. Elena Valentina Ionescu
12:30 - Lansarea publicaţiei Techirghiol. Prezintă Aurelia Lăpuşan
Inaugurarea colecţiei muzeale
Vernisajul expoziţiei documentare Techirghiol - repere monografice
12:40 - Inaugurarea Pavilionului A, renovat şi modernizat
Vizitarea bazei de tratament.
14:30 - Lucrările simpozionului pe secţiuni.

11
Din istoria staţiunii

Turism balnear cu tramcarul


Ştefan LĂPUŞAN

A fost Techirghiol dintotdeauna singurul leac


pentru suferinţele oamenilor simpli, panaceu al
suferinţelor trupeşti sau doar un adjuvant moral
pentru păstrarea sănătăţii? Pentru oamenii locului,
între extaz şi obişnuinţă, alteori cu suspiciune
şi entuziasm, Techirghiol a rămas un punct de
referinţă turistică, balneară, o şcoală de pregătire
a personalului medical. A devenit o legendă vie,
păstrată prin timpuri de la cei ce l-au reprezentat.
Prima menţiune ca staţiune climaterică
maritimă a Techirghiolului, alături de celelalte
staţiuni climaterice ale României, o face dr. Al.
Saaber-Tuduri într-o consistentă monografie
publicată în tipografia Curţii Regale la 1900. Este
cea de-a doua carte pe un asemenea subiect, în
1837, un doctor român, Ştefan Vasile Episcopescu,
publica „Apele metalice ale României Mari“, despre
nepreţuitele izvoare de ape minerale ale ţării. Au
fost şi alte încercări, precum lucrarea lui Anastase
Fătu „despre apele minerale în România“, publicată
în 1874, şi o alta a dr. Carol Davilla.
Ar putea fi supoziţie demnă de cercetat faptul
că dr. Bernard trimitea în 1873 la Expoziţia universală
de la Viena analiza a 50 de izvoare de ape minerale
din ţară, cu care a obţinut o diplomă de onoare. Şi
dacă printre cele 50 de buletine era şi unul despre
lacul Techirghiol? De unde ar fi ştiut medicul englez
care l-a sfătuit pe Ioan Movilă să cumpere teren în
jurul lacului şi să construiască o staţiune? De unde
atâta interes să comande analize asupra nămolului
în străinătate dacă nu ar fi fost preţuit deja?
La Expoziţia universală de la Paris din 1889, la
standul românilor figurau şi sticle cu ape minerale
de la Slănic, Breaza şi Băltăţeşti, dar şi o hartă
geologică a României şi una a litoralului românesc.
Data de 26 octombrie 1894 marchează primul
pas spre construirea viitoarei staţiuni balneare
din preajma lacului Techirghiol. Pe baza Legii
pentru înstrăinarea bunurilor statului, Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor vindea Societăţii de

12
binefacere Eforia Spitalelor Civile din Bucureşti 100
hectare. Pe acest loc s-a creat primul sanatoriu, al
Eforiei.
În 1899 comuna Techirghiol, scrie dr. Al.
Saaber-Tuduri, avea 1. 268 locuitori, iar Tuzla 1. 065.
Bolnavii veneau puţini în timpul verii, ca la 100-150
persoane, fiindcă nu erau decât locuinţele sătenilor
unde să se poată adăposti. Spitalul maritim era
compus din 2 săli mari pentru scrofuloşi şi 4 rezerve,
dependinţele, sala de mese şi camera personalului.
Primul care a făcut propagandă activă
Techirghiolului a fost dr. N. G. Cherenbach, cu un
memoriu la Congresul Internaţional de igienă de la
Paris din 1889.
Este evident că marii proprietari care
acumulau terenuri în jurul lacului aveau în vedere
nu numai cultivarea acestora, ci şi valorificarea
unei poziţii naturale privilegiate. Ghiolul este
doctorul nostru, se spunea printre băştinaşi, ei
recurgând la apa şi nămolul lacului pentru a se
tămădui de diferite boli de piele sau umflături ale
încheieturilor şi membrelor. „Tabloul calului care stă
docil şi nemişcat în undele de la marginea lacului
este unul zilnic, care se repetă din timpurile cele
mai depărtate“, scria dr. George Ulieru în studiile
sale despre talasoterapie maritimă. În timpul verii,
veneau bolnavi din alte zone şi găzduiau la localnici
sau se instalau, pur şi simplu, pe malul lacului
pentru a încerca să se vindece de la apa şi nămolul
miraculos.
A. Hagi Pandele este unul dintre primii
proprietari de terenuri la Techirghiol. Om
întreprinzător, amenajează, în vara anului 1891, un
grajd vechi al proprietăţii sale, „cârpit cu pământ
şi împărţit în odăi“. Peste zece ani se păstrau încă
urmele primei destinaţii a stabilimentului: un cazan
vechi de rufe şi nişte pirostrii ce constituiau aşa-zisa
instalaţie tehnică pentru băile calde.
Hagi Pandele a parcelat moşia şi a început să
vândă locuri de casă, încurajând astfel construirea
de vile şi stabilimente.
Anul 1893 are semnificaţia lui pentru viitoarea
staţiune. C. G. Herbert, şeful economatului CF
din Dobrogea, vizitează Techirghiolul, încurajat
de nenumăratele aprecieri în circulaţia orală
despre proprietăţile lacului. Vede, se convinge şi îl
recomandă inginerului I. Romniceanu, directorul
Eforia Spitalelor Civile din Bucureşti, aflat sub
administrarea lui G. Gr. Cantacuzino, A. Ghika şi dr.

13
Şutzu. Împreună se hotărăsc să cumpere un teren şi să
înfiinţeze un azil pentru copiii bolnavi care, în fiecare
vară, erau duşi de Eforia Spitalelor la Lacul Sărat. Se
constituie o comisie de experţi chimişti pentru a analiza
apa lacului, iar un medic al Eforiei este împuternicit să
viziteze cu atenţie regiunea.
Primele analize ale apei lacului sunt făcute de
dr. Alfons Saligny şi M. Georgescu. Primul este fratele
inginerului Anghel Saligny, o personalitate de primă
mărime a ştiinţei româneşti, cu o biografie de excepţională
pildă naţionalistă. Concluziile celor doi chimişti privind
lacul Techirghiol: apa, puţin opalescentă, miros slab de
hidrogen sulfurat şi un gust sărat amar foarte pronunţat.
Densitatea: 1,0552 la 15°C. Într-un litru de apă au fost
găsite: clorură de sodiu – 55,39722, clorură de potasiu
– 2,00462, clorură de amoniu – 0,00366 şi clorură de
magneziu – 4,46890.
Este lansat, în acelaşi an, 1893, proiectul Clădirii
Spitalului Eforiei Civile. Primul efor, Gheorghe Gr.
Cantacuzino recomandă ca acest aşezământ, aparţinând
Eforiei, să fie amplasat ca instituţie maritimă pe locul
dintre lacul Techirghiol şi Marea neagră. În plan erau prevăzute două săli mari pentru bolnavi şi patru
rezerve, bucătăria, sala de mese şi camerele personalului.
Lucrările stabilimentului durează cinci ani. În acest răstimp, dr. N. Chernbach şi dr. M. Sadoveanu fac
primele rapoarte cu privire la efectele miraculoase ale băilor de Techirghiol asupra scrofulozei, limfatismului,
reumatismului, manifestărilor externe ale tuberculozei.
În 1894, mai mulţi soldaţi din Divizia Dobrogea, bolnavi de reumatism şi boli de piele, vin şi fac băi
la lac. Autorităţile militare locale decid să trimită regulat soldaţi la Techirghiol. În anii 1895, 1898, 1899,
în corturi şi barăci de scândură, soldaţii fac băi de nămol. Mai târziu, nămolul este transportat la Spitalul
Militar din Constanţa, operaţie mai puţin costisitoare şi comodă pentru aceleaşi autorităţi.

Regulile băilor de mare


Revista “Albina” din 23 iulie trebuie să intrăm în apă cu corpul nisip copiilor lor. Cu o lopată din
1899 publica “Regulile băilor de întreg de odată, chiar cu riscul de nisip de o parte ei îşi fac o formă
mare” pentru toţi cei care plecau a trece un val, două peste cap. de covată. O lasă ½ oră ca s-o
spre… Constanţa sau Techirghiol. Tot corpul trebuie să stea înmuiat usuce razele soarelui, apoi culcă
Iată câteva dintre ele: în apă şi necontenit să facem copilaşul dezbrăcat în ea, cu faţa
„a) Corpul trebuie acoperit exerciţii de înotare, fie că putem în sus. Deasupra capului se pune
cu un costum scurt de baie. înota fie că nu, atunci ne ţinem de o umbrelă spre a-l feri de soare.
Capul liber. Damele pun pe cap frânghia întinsă pe piept pentru Mai pe urmă începe a-l înveli
o bonetă impermeabilă, însă acest scop. încet, încet cu nisip până ce-l
medicii o combat. d) Durata unei băi depinde acoperă peste tot corpul, numai
b) Ora de baie variază. Cu în majoritatea cazurilor de capul rămâne afară. În nisip
toate acestea, cel mai prielnic obişnuinţă, constituţia persoanei stă aproape o oră în care timp
timp al zilei e de la 7 – 10 şi de la şi temperatura mării. ” părinţii îi fac jucării, şi dacă e mai
2 – 6. Stomacul nu trebuie să fie „Pe plaja mării, care e măricel îi spun glume. Din nisip
încărcat. formată din nisip fin şi bine îl duc la mare şi-l scaldă puţin şi
c) Imediat ce ne dezbrăcăm, bătut, sute de familii fac băi de repede apoi îl îmbracă. ”
14
Cercetare ştiinţifică la Techirghiol
Evaluarea efectelor nămolului sapropelic de Techirghiol asupra
adipokinelor în osteoartrită
Elena-Valentina Ionescu, Liliana-Elena Stanciu,
Mihaela Minea, Traian-Virgiliu Surdu

Introducere: Obezitatea este considerată un Introduction: The obesity is considered to


factor de risc pentru osteoartrită şi este acceptat be a factor of risk for osteoarthritis. It is accepted
faptul că obezitatea contribuie la dezvoltarea şi as a fact that it contributes to the development
progresia osteoartritei, prin creşterea încărcării and progress of osteoarthritis, by increasing the
mecanice a articulaţiilor. Obezitatea are un rol mechanical growth of the articulations. The obesity
important, atât prin rolul mecanic, cât și prin has an important impact, through its mechanical
varietatea de substanţe secretate de către țesutul role, as well as through the variety of substances
gras. Una din ele este adiponectina, intens studiată produced by the fat tissue. One of them is the
în ultimii ani căpătând valențe din ce în ce mai mari adiponectin, broadly researched the last few years,
în contextul bolii artrozice. gaining more and more important valences in the
Obiectiv: Determinarea eficacității context of osteoarthritis.
tratamentului complex balneo-fizical prin Objective: Determining the efficiency
cuantificarea variației nivelului seric al adiponectinei of the complex balneal-physical treatment
după 10 zile de tratament. through quantifying the variation of blood level
Material și metodă: Studiul a inclus un lot de ofadiponectinafter 10 days of treatment.
23 de pacienți, cu vâsta cuprinsă între 30 și 70 de ani, Material and method: The study was
diagnosticați cu gonartroză, care au fost internați conducted on a batch of 23 patients, aged between
la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol. 30 and 70, diagnosed with knee osteoarthritis,
A fost determinat nivelul seric al adiponectinei, admitted in Balneary and Rehabilitation Sanatorium
folosind tehnica Elisa. Toți pacienții au fost evaluați of Techirghiol. The blood level of adiponectin was
în prima zi și după 10 zile de tratament balnear measured using Elisa technique. All patients were
(nămol sapropelic aplicat sub formă de băi reci, evaluated both in the first day and after 10 days of
apa minerală a lacului, electroterapie, masaj, balneal treatment (sapropelic mudas cold baths,
kinetoterapie). Pentru analiza statistică s-a folosit mineral water from the lake, electro-therapy,
programul SPSS 12. 0. massage, and kinetics). For the statistical analysis of
Rezultate: A fost evidențiată o creștere the data, SPSS 12. 0 program was used.
nesemnificativă statistic a nivelului seric de Results: Following the applied 10 day
adiponectină după 10 zile de tratament. Diferențele treatment, adiponectinblood level increased not
obținute arată, în acest caz, că valoarea medie a significantly. The obtained differences reveal in
adiponectinei a crescut comparativ cu momentul this case that the average value of adiponectin
inițial (Adiponectina 10 > Adiponectina 1; M10 =23. has increased compared to the initial moment
76, M1 = 21. 47). (Adiponectin 10 >Adiponectin 1; M10 = 23. 76, M1=
Concluzii: Datele obținute sugerează că 21. 47).
terapia balneo-fizicală influențează adipokinele, Conclusion: The obtained data suggests that
acest lucru putând constitui un pas înainte în balneal-physical therapy influences the adipokines
deslușirea mecanismului patogenic al bolii artrozice. levels, and this aspect can be regarded as a step
Cuvinte cheie: adiponectina, gonartroză, forward in discerning the osteoarthritis pathogenic
tratament balnear, nămol. mechanism.

15
Cercetare ştiinţifică la Techirghiol
Politici de calitate la Sanatoriul Balnear
şi de Recuperare Techirghiol
Carmen Oprea, Liliana-Elena Stanciu,
Elena-Valentina Ionescu

Introducere: În contextul globalizării, Introduction: In the current globalization


managementul sanitar suscită un real interes context, the sanitary management creates a
teoretic și practic pentru toți participanţii tranziției real theoretical and practical interest for all the
parcurse de sistemul sanitar românesc pe drumul participants to the transition period experienced
alinierii la standardele europene. by the Romanian sanitary system in the alignment
Managementul sanitar performant presupune process with the European standards. Acompetitive
eficiență economică, dar și optimizarea gradului sanitary management involves economic efficiency
de satisfacție atât a pacienților cât și angajaților în and optimizing the satisfaction degree of both
urma analizării datelor și informațiilor. patients and employees, once data and information
Obiectiv: Determinarea comparativă a are analyzed.
gradului de satisfacţie al angajaţilor în 2014 faţă de Objective: Comparative determining of the
2012. employees’ satisfaction level in 2014 and 2012.
Material şi metodă: Studiul a inclus două loturi Material and method: The study was conducted
de 160 (2012), şi respectiv 223 (2014) de salariaţi ai on 160 employees of the Balneary and Rehabilitation
Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol. Sanatorium of Techirghiol in 2012 and respectively 223
Cele două determinări s-au efectuat în intervalul employees in 2014. Both inquiries were conducted
during a four month period (January-April). A complex
ianuarie-aprilie 2012 şi ianuarie-aprilie 2014. S-a
questionnaire was employed throughout this study
folosit ca instrument de lucru un chestionar complex
including: knowledge of the hospital’s structure
care a cuprins: cunoaşterea structurii spitalului,
and at least one of the hospital’s quality objectives,
cunoaşterea a cel puţin un obiectiv de calitate a
prevention of nosocomialinfections, rate of the
spitalului, prevenirea infecţiilor nosocomiale, rata
nosocomialinfections, department quality objectives,
infecţiilor nosocomiale, obiectivele de calitate
informatics system database, working conditions,
ale secţiei, baza de date a sistemului informatic, professional satisfaction, appreciation regarding the
condiţiile de muncă, comunicarea, satisfacţia earned salary, evaluating the protection equipment,
profesională, aprecierea faţă de salariul câştigat, reinstating the same working position, hierarchical
evaluarea echipamentului de protecţie, realegerea manager’s behavior.
locului de muncă, comportamentul şefului ierarhic. Results: The majority of the questions of the
Rezultate: A fost evidenţiată o creştere în conducted inquiry revealed a growth of the global
2014 faţă de 2012 a satisfacţiei globale a angajaţilor employees’ satisfaction during 2014 as opposed to
pentru majoritatea întrebărilor din chestionarul 2012. The question regarding the earned salary was
aplicat. Singura întrebare la care a crescut procentul the only one that presentedan increased percentage
repondenţilor nemulţumiţi a fost cea legată de of unsatisfied respondents (19% in 2014 and 17% in
salariul câştigat (19% în 2014 faţă de 17% în 2012). 2012). Conclusions: The obtained data suggest that it
Concluzii: Datele obţinute sugerează că este is necessary an improvement of the communication
necesară o îmbunătăţire a nivelului de comunicare, level (concerning the medical assistants in particular),
în special în cazul asistenţilor medicali, îmbunătăţirea of the working conditions and of the protection
condiţiilor de muncă şi a echipamentului de protecţie equipment for the medical sector. In addition to
pentru sectorul medical şi creşterea retribuţiei these improvements, the growth of the monthly
lunare pentru toate categoriile de personal. income for all personnel categories is also expected.

16
Sfatul medicului
Tratamentul cu nămol rece
Elena Valentina IONESCU

Tratamentul cu nămol rece pe malul lacului Contraindicaţii


Techirghiol poate fi periculos pentru starea • Hipertensiunea arterială decompensată,
dumneavoastră de sănătate! cardiopatia ischemică decompensată, tulburări
Cum se aplică nămolul rece? severe de ritm și de conducere, valvulopatiile
Tratamentul începe cu expunerea la soare decompensate, insuficiență cardiacă
timp de 10-20 minute urmată de o baie în lac. decompensată, pacienți cu potențial emboligen,
După o reîncălzire scurtă la soare (10-15 minute), cordul pulmonar decompensat.
se aplică pe tot corpul un strat de 0,5 mm de • Afectiunile acute febrile.
nămol. Uscarea nămolului se produce, în funcţie • Toate bolile infecțioase şi venerice în timpul
de temperatura aerului, în aproximativ 20-30 de perioadei de contagiozitate și convalescență.
minute. După uscarea nămolului se face o baie în • Stările casectice, indiferent de cauză.
lac, cu imersie completă până la nivelul umerilor • Tumorile maligne, indiferent de formă, localizare
şi mişcări active. Imersia se face progresiv până la sau stadiu evolutiv.
obţinerea unei senzaţii de răcorire plăcută. Pentru • Stări hemoragice repetate și abundente de orice
producerea efectelor terapeutice este suficientă o natură.
singură aplicaţie de nămol pe zi. • Purtătorii de germeni patogeni sau infestați cu
Indicaţii paraziți.
• Afecțiunile reumatismale degenerative • Perioada de menstruație, sarcină patologică în
(spondiloza, lombalgia sau lombosciatica, orice lună și sarcină normală peste 3 luni, lăuzia.
coxartroza, gonartroza, artroze ale mâinilor • Epilepsia.
si picioarelor, etc) şi inflamatorii (poliartrită • Bolile de sânge sau de sistem cu alterarea stării
reumatoidă, spondilita anchilozantă, artropatie generale (anemii, leucemii, limfoame).
psoriazică în afara puseului) • Psihopatii cu tulburări de comportament social.
• Sechele posttraumatice ale membrelor şi ale • Alcoolismul cronic cu tulburări neuropsihice.
coloanei vertebrale • Toxicomaniile.
• Afecțiuni ale sistemului nervos central și • Diabetul zaharat decompensat.
periferic • Insuficiență cardiacă, hepatică sau renală
• Afecțiuni ginecologice decompensată.
• Afecțiuni dermatologice
Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să
• Afecțiunile vasculare periferice
vă adresaţi medicilor sanatoriului!

17
Tratament la Techirghiol
Carmen OPREA
Alături de condiţiile deosebite, staţiunea • Băi reci de nămol (doar în sezonul estival)
Techirghiol beneficiază de existenţa uneia dintre cele • Duş subacval
mai moderne baze de tratament fizio- terapeutic • Baie de plante la cadă
din ţara noastrã, aflatã în incinta sanatoriului. • Duş masaj (tip Vichy)
Aici se asigură tratamentul balneofizic al • Băi cu bule cadă
pacienţilor internaţi în toate secţiile sanatoriului. • Cataplasmă cu parafină sau cu nămol
Fiind dispusã pe două niveluri, în baza de tratament • Tampoane intravaginale cu nămol şi irigaţii cu
se pot trata până la 1000 de pacienţi zilnic şi apă salină.
se pot realiza peste 6000 de servicii medicale B. Alte proceduri
zilnic. În prima zi, pacienţii sunt consultaţi de • Ultrasunete
medicii sanatoriului în vederea stabilirii planului • Laser
terapeutic, care conţine zilnic o procedură majoră • Unde scurte
(de obicei hidrotermoterapie), electroterapie (3- 4 • Magnetoterapie
proceduri/zi), masaj şi kinetoterapie. Pe parcursul • Curenţi de joasă frecvenţă în formule antialgice
tratamentului, care va dura 12- 18 zile, sunt necesare (TENS, TRABERT, DIADINAMIC)
minim 4 reconsulturi atât pentru stabilirea unui • Curent galvanic sau ionogalvanizare
tratament optim, cât şi pentru evaluarea stării de • Curenţi de medie frecvenţă şi curenţi
sănătate, a reacţiilor adverse şi pentru cuantificarea interferenţiali
progreselor făcute în recuperarea funcţională. • Infraroşii
A. Proceduri majore (hidrotermoterapie) • Ultraviolete
• Băi de sare la cadă • Saună
• Băi de nămol la cadă • Hivamat
• Împachetări generale cu nămol • Masaj
• Băi la bazin cu apă sărată însoţite de • Kinetoterapie, individual sau de grup.
hidrokinetoterapie de grup sau individuală

18
Indicaţii pentru cura balneoclimatică la - Poliartritã reumatoidã în stadiul I, II sau III în
Techirghiol afara puseului, cu sau fãrã intervenţii ortopedico-
chirurgicale;
Tratamentul structurat pe cele trei scopuri - Spondilita anchilozantã forma centralã sau
principale - profilactic, curativ si recuperator - se perifericã
adreseazã următoarelor afectiuni: - Artropatie psoriazicã;
1. Afecţiunile reumatismale degenerative - Artropatiile reactive (secundare unor
- Stãrile preartrozice: la adolescenţi sau infecţii genitourinare sau intestinale).
adultul tânãr cu tulburãri statico- posturale ale 3. Sechele posttraumatice
aparatului locomotor, insuficienţã musculo- - Atrofii, hipotrofii, contracturi musculare,
ligamentarã, sindrom de hiperlaxitate, tendinţã redori articulare, anchiloze, pseudoartroze.
la sedentarism şi obezitate, condiţii de muncã cu - Stãrile postortopedico- chirurgicale
suprasolicitare muscularã predominant staticã, (artroplastii, osteotomii, tenotomii etc. ).
sechele de rahitism. 4. Afecţiuni ale sistemului nervos central şi
- Spondiloza cu localizare cervico- dorso- periferic
lombarã cu sau fãrã manifestãri de blocare - Nevralgii de orice cauzã şi cu orice
funcţionalã. localizare.
- Lombalgia sau lombosciatica - forma - Radiculopatii de cauzã vertebralã, discalã.
subacutã sau cronicã, de cauzã vertebrogenã - Leziuni ale plexurilor nervoase (plex brahial,
sau diascalã. Sechele algice sau funcţionale dupã plex lombosacrat).
laminectomie pentru hernie de disc. - Mononevrite prin compresiune, de
- Coxartroza primitivã sau secundarã fãrã încarcerare, profesionale şi prin poziţii prelungite
intervenţie ortopedico- chirurgicalã. (nerv radial, median, cubital, obturator, femuro-
- Gonartroza primitivã sau secundarã cutanat, crural, sciatic, facial).
decompensatã parţial sau global, cu sau fãrã - Polineuropatii.
intervenţie ortopedico- chirurgicalã. - Poliradiculonevrite.
- Artroze ale mâinilor şi picioarelor. - Sechele dupã poliomielita acutã epidemicã.
2. Afecţiuni reumatismale de tip inflamator - Hemiplegii, hemipareze sechelare de
- Sechele dureroase articulare şi abarticulare etiologie vascularã, traumaticã, tumorale benigne,
post reumatism acut postintervenţie neurochirurgicalã.

19
- Parapareze, tetrapareze. 7. Afecţiunile vasculare periferice
- Scleroza multiplã. - Sindromul de ischemie perifericã de stadiul
- Boala Parkinson. I sau II.
5. Afecţiuni ginecologice - Sindromul Raynauld, livedo reticularis,
- Cervicite, anexite, metrite, parametrite, acrocianoza.
douglasite cronice sau subacute, stabilizate dupã - Insuficienţa circulatorie venoasã perifericã
trei luni de la puseu. de stadiul I sau II.
- Sterilitate secundarã cu indicaţie medicalã. - Sechele postflebitice superficiale la 3- 4
- Tulburãri de climax, tulburãri sãptãmâni dupã puseu, sau în cazul celor profunde,
neurovegetative. la 6 luni dupã puseu.
- Sindrom aderenţial postoperator în sfera 8. Boli asociate
genitalã. - Boli respiratorii: cu scop profilactic pentru
- Sechele TBC genital dupã 2- 3 ani de la cei care lucreazã în mediu cu noxe respiratorii,
stabilizare. persoanele cu pneumopatii nespecifice frecvente
- Insuficienţă ovarianã cu sau fãrã tulburãri în antecedente; cu scop terapeutic: astm alergic
endocrine. pur, traheobronşite trenante, bronşita cronicã
- Procese metroanexiale vindecate anatomic. necomplicatã, bronşiectazia.
- Tulburãri locale de recepţie hormonalã. - Boli profesionale: pneumoconioze- silicoza,
- Sindrom nevrotic cu tulburãri minore ale azbestoza, antracoza; polinevrite prin intoxicaţie
simţului genital (vaginism, dispareunie, prurit). cu sulfurã de carbon, afecţiuni dermatologice
- Dureri în sfera genitalã (dismenoree). profesionale.
6. Afecţiuni dermatologice - Boli endocrine: cu scop profilactic în cazul
- Dermatoze scuamoase (psoriazis, persoanelor care provin din zone cu carenţe de
parapsoriazis, ichitioze incipiente, keratodermii). iod; cu scop terapeutic în hipotiroidia benignă
- Sindromul seboreic (dermatitã seboreicã, şi mixedem, hipoparatiroidie primarã sau
acneea polimorfã şi rozacee). secundarã, nanism hipofizar, sindrom hipoorhitic,
- Alergodermii (eczeme, urticarie cronicã). criptorhidism operat.
- Neurodermite limitate sau difuze. - Boli de nutriţie şi metabolism: diabetul
- Prurit, prurigouri, eczeme profesionale sau zaharat de tip II compensat, artropatia gutoasă.
constituţionale.

SERVICII DE CAZARE

Sanatoriul are o capacitate de cazare de 2 locuri, grup sanitar propriu, gresie, parchet. De asemenea,
camerele sunt recent renovate, fiind dotate cu LCD –uri, frigider, cablu TV, internet wireless. Instituţia are
în dotare o parcare supravegheată, cu o capacitate de 150 de locuri.

SERVICII DE MASĂ

Masa este preparată în cadrul blocului alimentar propriu, de către personalul de specialitate angajat.
Se vor asigura trei mese pe zi în regim de pensiune, în restaurantul propriu, situat în aceeaşi incintă cu
spaţiile de cazare şi tratament. Meniul este format din trei mese pe zi, la masa principală fiind asigurate
trei feluri de mâncare. Având în vedere diversitatea afecţiunilor pacienţilor, meniul zilnic va fi individualizat
pentru fiecare în parte. După consultaţia medicală, pacienţilor li se va stabili meniul adecvat stării de
sănătate (diete – comun, diabet, hiposodat – cortizon, lacto – vegetarian, vegetarian, digestiv). Meniul
conţine toate produsele de bază (carne, legume, fructe, lactate etc), asigurând necesarul zilnic de calorii.
Meniurile servite nu se vor repeta mai mult de două ori pe întreaga durată a unui sejur.

20
Cercetare ştiinţifică la Techirghiol
Osteoporoza: tratament complex
Liliana- Elena Stanciu, Elena-Valentina Ionescu,
Carmen Oprea
Osteoporoza postmenopauză este definită Rezultate: Balneoclimatoterapia:
ca “o afecţiune (silenţioasă) caracterizată prin - Climatoterapia- expunerea la radiația solară
compromiterea integrităţii osului, predispunând într- un bioclimat adecvat (de litoral marin). Dacă
la un risc crescut de fracturi.” Rezistenţa osului pacientul nu prezintă contraindicații pentru cura
reflectă integrarea a 2 trăsături principale: balneară, aceasta se poate efectua în stațiuni cu
densitatea osoasă şi calitatea osului. Riscul în bioclimat excitant solicitant cum sunt: stațiunile de
cursul vieţii pentru o fractură a articulaţiei mâinii, pe litoralul Mării Negre, Amara, Lacul Sărat.
şoldului sau de fracturi vertebrale a fost estimat a - Apele minerale terapeutice: balneație
fi de 30% până la 40% în ţările dezvoltate, foarte externă- apele minerale cloruro- sodice, apele
aproape de riscul pentru boala coronariană. sulfuroase, apele oligominerale termale; aceste
Obiective: evaluarea efectului adjuvant al tipuri de ape minerale sunt indicate numai în cure
tratamentului fizical- kinetic și balnear în cadrul externe sub formă de băi calde la cadă, în piscină,
tratamentului complex al osteoporozei. sau bazine în care se aplică hidrokinetoterapie
Evidențierea caracterului multidisciplinar în condiții de descărcare hidrostatică a greutăţii
al tratamentului osteoporozei. Atât medicul corporale cu facilitarea sau încărcarea mișcărilor.
specialist endocrinolog, cât și specialiști din alte - Nămolurile terapeutice- peloidoterapie.
domenii medicale asigură conduita terapeutică Kinetoterapia: Exerciţiul fizic regulat ajută la
medicamentoasă a acestei afecțiuni. menţinerea densităţii osoase şi, în plus, întăreşte
Material și metode: revizuire a datelor sistemul muscular, scăzând astfel riscul căderilor.
existente în literatura de specialitate națională - Exercițiile au ca scop tonifierea musculaturii
și internațională, privind efectele fiziologice și paravertebrale şi abdominale, determinând astfel
terapeutice ale tratamentului fizical- kinetic și creşterea densităţii mineral osoase şi excitarea
balnear asupra osteoporozei. periostului oaselor prin exerciţii fizice, care

21
constituie un stimul pentru formarea de ţesut hot- pack- uri, nămol, crioterapie pe regiunile cu
osos şi stabilizarea coloanei vertebrale pentru contractură musculară.
prevenirea fixării acesteia în cifoză. - magnetoterapia.
- Activitățile sportive precum: gimnastica, - hidrotermoterapia- apă caldă cu rol
badminton, tenis, volei sau baschet determină miorelaxant, sedativ.
creșteri importante de masă osoasă. - tehnici sedative de masaj, calmante,
- Mersul pe jos, timp de 45 de minute, de 3 miorelaxante, analgezice, combinate cu masaj
ori pe săptămână sau 30 de minute zilnic ajută la tonizant al musculaturii hipotone.
reducerea pierderilor de masă osoasă. Cele mai Concluzii:
bune exerciţii pentru menţinerea masei osoase - Osteoporoza nu este doar o cauză majoră
sunt exerciţiile cu încărcare, precum mersul, de fracturi, de asemenea, ocupă un loc important
exerciţiile aerobice cu impact redus și anumite printre patologiile care determină invaliditate şi
tipuri de dans. complicaţii grave.
- Exercițiile în apă sunt recomandate - Tratamentul fizical- kinetic şi
pacienților cu hipotrofii musculare importante care balneoclimatoterapia este un adjuvant al
nu pot executa exerciții antigravitaționale. osteoporozei, dovedit ştiințific, ce demonstrează
Electroterapia, hidrotermoterapia, necesitatea unei abordări multidisciplinare a
masoterapia: acestei afecțiuni.
- stimularea contracției musculaturii striate - Sanatoriul Balnear și de Recuperare
normoinervate dar hipotone și hipotrofiate prin Techirghiol este o instituţie de referință a
curenți de joasă frecventă. balneologiei românești care dispune de factori
- biofeedback- ul EMG pentru antrenamentul naturali de mediu și de o bază modernă de
musculaturii paravertebrale sau a șoldurilor. tratament, în care tratamentul balnear este
- termoterapia- aplicații locale de parafină, completat de tratament fizical- kinetic complex.

Retro: Se purta la Techirghiol


Regulament pentru organizarea, funcţionarea şi controlul stabilimentelor publice

Nimic nu scăpa vigilentei primării: de la purtarea costumului de baie până la obligarea de a fi iluminată
fiecare clădire pe timp de noapte:
Hotelurile, vilele şi locuinţele care se închiriază pe timpul sezonului, mobilate ori nemobilate, trebuie
să fie declarate şi înregistrate la biroul de închiriere şi informaţii sau, în lipsa acestui birou, la primărie.
Înscrierile se vor face în fiecare an, cel mai târziu până la 1 martie. De asemenea, se va declara orice
modificare ori transmisiune de proprietate, efectuată în cursul anului.
Hotelurile, vilele şi casele ce se închiriază se împart în 4 categorii sau clase: de lux, de clasa I, de clasa
a II-a, de clasa a III-a. Intră în categoria de lux: hotelurile, vilele sau casele ce au camere cu apă caldă şi rece,
paturi cu somieră şi saltele de lână, perne de fulgi, covoare, oglinzi, baie la fiecare etaj, telefon, ascensor
(dacă are etaje), closet, lumină, sonerie şi lenjerie.
Clasificarea hotelurilor, vilelor şi caselor se va face de o comisie compusă din reprezentanţii
Ministerului de Industrie şi Comerţ, Ministerul Sănătăţii, Prefecturii şi Primăriei, conform procedurii şi
normelor stabilite prin instrucţiunile aprobate de Ministerul Industriei şi Comerţului.
Înainte de deschiderea sezonului, proprietarii clădirilor ce se închiriază sunt obligaţi să văruiască, să
cureţe radical şi să dezinfecteze curţile, camerele şi mobilele, trebuind să obţină avizul medicului oficial
înainte de închiriere.
În timpul sezonului – care durează de la 15 mai la 15 septembrie – fiecare clădire ce se închiriază va
trebui să aibă, la uşă sau la poartă, cel puţin un bec sau un felinar aprins, în timpul nopţii.

22
Cercetare ştiinţifică la Techirghiol
Ecografia musculoscheletală: Avantaje şi aplicabilitate
Ghiulcin Nurla

Ecografia musculoscheletală a devenit în șchiopătat mâine!” - Reinhard Graf, “părintele


ultimii ani o tehnică de diagnostic indispensabilă ecografiei de șold”.
pentru mulți clinicieni, fiind una din cele mai În patologia degenerativă articulară
frecvente metode imagistice utilizate în practica (gonartroză, coxartroză, etc) sau periarticulară,
medicală. Printre avantajele incontestabile ecografia apreciază grosimea cartilajelor
enumerăm accesibilitatea tot mai mare și siguranța articulare, gradul de degenerare ale meniscurilor
ultrasunetelor, costul redus, tehnologiile din ce sau tendoanelor şi permite stabilirea unui plan
în ce mai performante, acuratețea diagnosticului, terapeutic țintit sau ghidarea infiltraţiilor intra-
standardizarea examinării, timpul relativ redus articulare cu soluţii vâsco-elastice sau preparate
de examinare, explorarea dinamică, în timp real, cortizonice.
posibilitatea de a urmări evoluția bolii, compresia Un rol important al ecografiei rămâne în
structurilor, explorarea Doppler pentru evaluarea patologia post-traumatică, unde, în leziunile
inflamaţiilor şi tumorilor, ghidarea metodelor muşchilor, tendoanelor şi ligamentelor,
invazive și multe alte oportunități fiind o tehnică performanţele ecografiei sunt apropiate de cele
în continuă dezvoltare, iar pe viitor progresele ale imagisticii prin rezonanţă magnetică. Ecografia
tehnologice inovative (ecografia tridimensională în medicina sportivă este practicată nu numai în
musculoscheletală, elastografia etc) au posibilitatea cabinet, dar și în arenele sportive. Traumatismele
de a propulsa ecografia în principala metodă de musculoscheletale nu sunt legate numai de sportivii
evaluare a patologiei musculoscheletale. profesioniști, dar și de persoanele sănătoase care
Ecografia musculoscheletală permite practică diverse activități de recreere.
vizualizarea structurilor anatomice moi până la Una din limitele metodei constă în identificarea
suprafața osului, putându-se examina ţesutul dificilă a ligamentelor încrucişate ale genunchiului
subcutanat, tendoane, ligamente, capsula datorită poziţionărilor profunde, motiv pentru
articulară, cartilaj, conținutul cavității articulare, care apelarea la RMN este necesară atunci când se
bursele, meniscurile, nervii etc. Sub ghidaj ecografic suspectează clinic o astfel de patologie.
se pot efectua manevre diagnostice sau terapeutice În reumatologie, ecografia musculoscheletală
cum ar fi: puncţia biopsie, biopsia formaţiunilor a ajuns să fie considerată o “prelungire a degetelor
tumorale solide, aspirarea unor colecţii musculare, clinicianului” sau “stetoscopul reumatologului”,
subcutanate sau articulare, plasarea unui cateter iar progresele remarcabile în această specialitate
de drenaj percutan, ghidaj pentru injectarea unor au schimbat profund prognosticul pacienților
tratamente intraarticulare sau musculare. cu boli reumatice. Sunt evidențiate modificările
Trecând în revistă patologiile în care se indică inflamatorii, dar și monitorizarea răspunsului
ecografia musculoscheletelă, menționăm în primul la tratament. Poliartita, polimialgia reumatică,
rănd avantajele utilizării la populația pediatrică artropatiile microcristaline, artrozele, lupusul
(noninvazivitatea metodei, ușurință și rapiditate, eritematos sistemic, sclerodermia, şi spondilartritele
repetativă, interactivă, fără sedare sau anestezie, se enumeră printre afecțiunile ce beneficiază de
examinare dinamică). Ultrasonografia șoldului avantajele acestei metode de diagnostic.
nou-născutului și sugarului are principală indicație Cu aplicabilitatea atât de largă şi variată,
diagnosticul displaziei de dezvoltare a șoldului, cu avantajele descrise mai sus, ecografia
patologie care, diagnosticată rapid, se poate aplica musculoscheletală face parte din investigaţiile de
un tratament precoce, adaptat fiecărui şold în rutină, de primă intenţie care orientează clinicianul.
parte. “Mai bine o ecografie astăzi decât un mers

23
Cercetare ştiinţifică la Techirghiol
Periartrita scapulohumerală
Sibel Demirgian,
Ioana Lascu
Istoric, definiţie: Prima descriere a periartritei interne şi externe.
scapulo-humerale aparţine lui Duplay care, în În funcţionalitatea umărului, un rol deosebit îl
1874, atribuia toate suferinţele umărului bursitei are bursa subacromio-deltoidiană, a cărei porţiune
subacromio-deltoidiene; la o mai bună cunoaştere superioară desparte tendonul supraspinosului
a sindromului au contribuit Codman şi de Seze. de arcul coracoidian, iar cea inferioară desparte
Periartrita scapulo-humerală (PSH) este un deltoidul de capul humeral.
sindrom clinic, caracterizat prin durere, redoare Patologic, PSH are drept substrat, în primul
şi impotenţă funcţională a umărului, asociate in rând leziunile degenerative ale tendoanelor,
diverse grade, determinate de procese patologice, în special ale supraspinosului şi bicepsului,
care interesează ţesuturile periarticulare (tendoane, caracterizate prin necroze care duc la rupturi
burse) şi, în unele cazuri, capsula articulară. Din parţiale şi prin calcificări; aceste procese de uzură
acest motiv, PSH este încadrată în reumatismul sunt frecvente la subiecţii de peste 40- 50 de
abarticular. ani, fiind multă vreme asimptomatice. În privinţa
Termenul de periartrită, care subliniază faptul anumitori factori, cum ar fi unele traumatisme, o
că sunt interesate structurile periarticulare este, suprasolicitare sau o expunere la frig, leziunilor
în unele cazuri, necorespunzator realităţii, nefiind degenerative li se adaugă un proces inflamator, în
vorba de un proces inflamator. primul rând al tendoanelor, care pune capăt latenţei
Etiopatogenie: clinice amintite mai sus, bolnavii acuzând dureri de
1. Boli reumatismale : reumatismul inflamator intensitate medie şi un grad variabil de impotenţă
(poliartrita reumatoidă, spondilita anchilozantă), funcţională. În unele cazuri, migrarea materialului
reumatismul degenerativ (artroză, poliartroză, calcic cu pătrunderea lui în interiorul unei burse
spondiloză), reumatismul abarticular (miozite, (în primul rând în bursa subacromiodeltoidiană)
tendinite, bursite, periartrite, nevralgii şi nevrite) . determină un proces inflamator deosebit de intens,
2. Traumatisme, microtraumatisme (în special responsabil de prezenţa unor dureri extrem de
cele de ordin profesional, expuneri la frig etc. ) nepăsătoare.
3. PSH poate apărea şi la bolnavii cu unele Forme clinice :
afecţiuni ale organelor intratoracice, pe cale reflexă, Literatura franceză deosebeşte următoarele
prin perturbarea activităţii sistemului simpatic, forme clinice :
angina pectorală, infarct miocardic, tuberculoză - umărul dureros simplu
pulmonară apicală, intervenţii chirurgicale pe - umărul dureros acut (hiperalgic)
plămân. - umărul mixt
Anatomie fizio-patologică: Umărul este - umărul blocat
alcătuit din trei articulaţii adevarate (scapulo- - umărul pseudoparalitic.
humerală, acromio-claviculară şi sterno- 1) Umărul dureros simplu
costoclaviculară) şi două articulaţii false (scapulo- Este o formă clinică particulară, cunoscută
toracică şi spaţiul subacromio-deltoidian) . şi sub numele de periartrită dureroasă simplă
La menţinerea unei oarecare stabilităţi neanchilozantă. Această formă de PSH este
contribuie ligamentele, tendoanele şi muşchii. O consecinţa leziunilor degenerative (uneori
mare importanţă o au patru muşchi, şi anume : calcificate) ale tendoanelor, mai ales tendoanele
m. supraspinos, m. subspinos, m. micul rotator şi supraspinosului şi bicepsului. Este forma clinică cea
m. subscapular. Împreună formează “manşonul” mai frecventă. Bolnavul acuză dureri moderate în
rotatorilor, care participă la efectuarea rotaţiei umăr când se îmbracă, se piaptănă, sau când solicită

24
membrul superior respectiv prin purtatea unor datorează numai durerii, ca în formele precedente,
greutăţi. Durerile pot stânjeni bolnavul în timpul ci şi unei redori reale structurale, care nu dispare
somnului, intensificându- se în anumite poziţii. nici sub anestezie totală.
Caracteristica acestei forme clinice este Evoluţia în umărul mixt poate să se facă fie
conservarea mobilităţii, rareori existând o spre umărul dureros, cu persistenţa durerii, dar
impotenţă funcţională datorită durerii. Bolnavul recuperarea mobilităţii, fie spre umărul blocat ca o
este pus să efectueze mişcări de abducţie, rotaţie formă evolutivă agravată.
internă şi externă. Practic, bolnavul efectuează o 4) Umărul blocat
abducţie a braţului şi cu antebraţul flectat în unghi Este o suferinţă frecvent întâlnită, care
drept. debutează cu dureri moderate ale umărului,
La palpare, în cazul leziunilor de supraspinos, exarcerbate nocturn, pretând la confuzia de umăr
se indentifică în timpul abducţiei, în zona antero- dureros simplu.
externă, un punct subacromial foarte sensibil (la În timp însă, evoluând lent, se instalează o
inserţia supraspinosului pe marea tuberozitate limitare marcată a mobilităţii umărului, realizând
humerală) . aşa numitul “ umăr îngheţat “.
Evoluţia umărului dureros simplu este în Durerea, prezentă la debut, poate să persiste
general favorabilă, trecând din stadiul acut în stadiul cu o intensitate scăzută, sau poate să dispară şi să
subacut, urmat de un stadiu terminal. Vindecarea se reapară periodic pe parcursul bolii.
produce în câteva săptămâni (cel mult câteva luni), Substratul anatomic îl reprezintă leziunile
fie spontan, fie în urma tratamentului. inflamatorii ale capsulei glenohumerale,
Uneori însă durerea se poate agrava, determinând îngroşare fibroasă şi constituind în
umărul dureros simplu devenind umăr dureros acut timp capsula retractilă. Retracţia capsulei articulare
hiperalgic. se opune special abducţiei şi rotaţiei (externe
2) Umărul acut hiperalgic sau interne) a umărului şi împiedică bolnavul în
De obicei are ca substrat o tendinită calcifiantă efectuarea unor gesturi uzuale (ca îmbrăcatul sau
în puseu inflamator; sau o migrare de elemente pieptănatul), sau profesionale, când se solicită o
calcifiante în bursită subacromio-deltoidiană, bună mobilitate a membrului superior.
determinând o bursită acută la acest nivel; sau o 5) Umărul pseudoparalitic
bursită seroasă fără calcifieri. Are la bază perforarea, de diverse grade, a
Umărul acut hiperalgic poate debuta în mod tendoanelor muşchilor rotatori, apărută de obicei
brutal, cu o durere atroce şi o impotenţă totală a pe un fond degenerativ (la peste 60 de ani) după
membrului superior, alteori această formă clinică traumatisme minore.
este continuarea evoluţiei unui umăr dureros Ruptura calotei rotatorilor poate apărea
simplu. însă şi la tineri în urma unui traumatism puternic,
Durerile sunt violente, insuportabile, ele se situaţie în care se evidenţiază o echimoză întinsă pe
intensifică noaptea, împiedicând bolnavul să se faţa anterioară a bratului.
odihnească. De asemenea, durerea se intensifică la Entităţi nosologice în PSH:
orice tentativă de mobilizare a umărului, limitarea 1. Tendinita rotatorilor
mobilităţii nefiind deci mecanică, ci antalgică. Tendinita rotatorilor este cea mai des
Durerea iradiază către ceafă sau către fosa întâlnită suferinţă de cauză locală a articulaţiei
supraclaviculară, dar mai ales pe marginea laterală umărului. Dintre cei patru muşchi care formează
a membrului superior, către mână. grupul muşchilor rotatori ai umărului şi care se
3) Umărul mixt inseră pe capul humeral (supraspinos, infraspinos,
Este asocierea dintre un umăr dureros de subscapular, rotund mic), tendonul muşchiului
origine tendinoasă, tenosinovitică sau bursitică şi supraspinos este cel mai des afectat. Cauzele
o limitare a mobilităţii umărului prin contractura tendinitei supraspinosului, ca şi ale celorlalţi muşchi
antalgică la rotatori, flexori sau / şi abductorii rotatori, sunt mai ales de ordin traumatic. În
umărului. evoluţie, după edem şi hemoragie se pot produce
Limitarea mişcării în umărul mixt nu se fibrozări şi apoi calcificări. Bursita subacromială

25
poate acompania acest sindrom. Boala apare de obicei după 40 de ani. Calcificarea
Sindromul de comprimare a tendoanelor tendonului poate fi asemănătoare unei inflamaţii
rotatorilor apare la persoanele care practică acute, producând durere bruscă şi severă în umeri.
baseball, tenis, înot sau profesii care presupun Ea poate fi şi asimptomatică sau fără legătură cu
ridicarea repetată a braţelor. Pacienţii îşi pot leza simptomatologia bolnavului.
acut tendonul supraspinos prin cădere pe braţul 3. Tendinita bicipitală
întins sau ridicarea de obiecte grele. Cei de peste 40 Tendinita bicipitală este produsă prin
de ani sunt foarte susceptibili la această suferinţă. inflamaţia capului lung al bicepsului la trecerea prin
Tablou clinic: şanţul bicipital humeral. Ruptura acută a tendonului
- durere instalată brusc sau insidios, localizată se poate produce în timpul eforturilor fizice intense
de-a lungul marginii anterioare a acromiomului, ale braţului şi este foarte dureroasă.
sau difuză, iradiată uneori la bursa subdeltoidiană; Tablou clinic:
durerea este exacerbată de mişcare; - durere spontană la mişcarea activă contra
- limitarea mişcărilor: rezistenţă (supinaţia antebraţului împotriva unei
a) sindrom de supraspinos: dureri în partea rezistenţe - semnul Yergason) .
de sus a umărului la mişcările de abducţie, rotaţie - abducţia şi rotaţia externă a braţului sunt
internă şi ridicare contra unei rezistenţe; dureroase şi limitate
b) sindrom de biceps lung: dureri la mişcările - când inflamaţia este acută, pacienţii prezintă
combinate de abducţie, extensie şi rotaţie externă durere pe faţa anterioară a umărului, care iradiază
(mişcarea de şurubelniţă) . spre biceps şi antebraţ.
Pacienţii se plâng de o durere persistentă la - durere la palparea culisei bicipitale.
umeri care poate deranja somnul. Durerea devine - ruptura tendonului la o persoană vârstnică
severă atunci când braţul este în abducţie activă poate fi asociată cu o durere de mică intensitate
deasupra capului. Rotirea între 60 şi 1200 este sau poate fi chiar nedureroasă şi se recunoaşte
extrem de dureroasă. prin apariţia tumefacţiei persistente a bicepsului
Examenul radiologic: (muşchiul „Popeye“) produsă prin retracţia capului
-densităţi liniare în tendonul supraspinos, lung al bicepsului.
infraspinos, subscapular; Examen radiologic: normal, sau osteofite la
-calcificări difuze în bursa nivelul tuberozităţilor.
subacromiodeltoidiană. 4. Capsulita retractilă (adezivă)
Inflamaţia acută durează de obicei o Capsulita retractilă poate fi urmarea suferinţei
săptămână, tendinita subacută - luni, ani. tuturor componentelor articulaţiei umărului,
Tratament: artritelor inflamatoare, diabetului zaharat,
Antiinflamatoarele nesteroidiene, injecţiile imobilizărilor prelungite. Numită adesea şi „umărul
locale cu steroizi şi terapia fizicală pot ameliora îngheţat“, capsulita retractilă este caracterizată
simptomele. Refacerea chirurgicală poate fi prin durere şi reducerea mişcărilor umerilor,
necesară la pacienţii care nu răspund la măsuri de obicei în absenţa unei suferinţe intrinseci a
conservatoare. La pacienţii cu leziuni moderate acestuia. Totuşi, capsulita adezivă poate urma unei
sau severe şi pierdere funcţională, tratamentul bursite sau tendinite de umăr sau poate fi asociată
chirugical este indicat. cu o boală pulmonară cronică sau infarct miocardic.
2. Tendinita calcificată Imobilizarea prelungită a braţului contribuie la
Această afecţiune este caracterizată apariţia capsulitei adezive, iar distrofia simpatică
prin depozitarea sărurilor de calciu, îndeosebi reflexă este considerată a fi un factor patogenic.
hidroxiapatită, în tendoane. Mecanismul exact al Capsula umărului este îngroşată şi poate apărea un
calcificării nu este cunoscut, dar poate fi iniţiat de infiltrat inflamator cronic moderat şi fibroză.
ischemia sau degenerarea tendonului. Se caracterizează prin durere spontană, la
Tendonul supraspinos este cel mai des afectat palpare, şi prin reducerea amplitudinii mişcărilor în
deoarece este frecvent comprimat şi are un aport articulaţie.
sanguin redus atunci când braţul este în abducţie.

26
Tablou clinic: Apare mai frecvent la femei, la cei cu umăr blocat. În umărul blocat, examenul
după a 5-a decadă de viaţă, evoluează în trei faze: radiologic nu evidenţiază calcifierile amintite.
- durere şi redoare, instalate insidios şi care Principalele investigaţii de laborator utile
cresc progresiv în intensitate; pentru diagnosticul fizic şi diferenţial ale PSH sunt:
- durere mai puţin severă, dar redoare examenul hematologic şi testele de inflamaţii
marcată (umăr îngheţat propriu- zis) ; sunt limitate (VSH, fibrinogen, proteina C reactivă, electroforeza
mişcările de abducţie şi de rotaţie externă (bolnavul proteinelor serice), testele imunologice (testul
nu-şi poate duce mâna la spate, iar ceafa şi-o atinge Waller-Rose, testul latexului pentru factorul
cu greu) ; reumatoid), examenul lichidului sinovial, biopsia
- ameliorarea durerii şi revenirea gradată a musculară şi osoasă.
mişcărilor. Evoluţie şi prognostic: Evoluţia umărului
Tratament: În general, majoritatea bolnavilor dureros simplu este favorabilă, vindecarea
sunt semnificativ amelioraţi după 12–18 luni de producându-se în câteva săptămâni sau cel mai mult
la debut. Mobilizarea precoce a braţului după în câteva luni fie spontan, fie în urma tratamentului.
leziuni ale umărului poate preveni apariţia acestei Uneori însă durerea se poate agrava, umărul dureros
boli. Injectarea lentă sub presiune a substanţei simplu devenind umăr dureros acut, hiperalgic.
de contrast în articulaţie poate liza aderenţele şi Uneori evoluţia spontană spre vindecare
poate întinde capsula, determinând o ameliorare a necesită 1-2 ani. La umărul blocat, evoluţia este
mobilităţii umărului. Manevrele de manipulare sub îndelungată; în lipsa unui tratament adecvat,
anestezie pot fi utile la unii pacienţi. Injecţiile locale blocajul umărului poate persista câteva luni.
cu glucocorticoizi, antiinflamatoarele nesteroidiene Perioadele de exacerbare a durerilor pot să
şi terapia fizicală pot produce diminuarea dureze de la câteva zile până la câteva săptămâni. La
simptomelor. umărul dureros acut evoluţia este uneori trenantă,
Diagnostic: Diagnosticul periartritei scapulo- durerile acute durând mai multe luni şi nevrozând
humerale este un diagnostic clinic, însă examenul bolnavul; cel mai adesea, după câteva săptămâni
radiologic trebuie efectuat oricărui bolnav cu ,durerile diminuă treptat în intensitate, până ce
periartrită scapulo-humerală, pentru a ne convinge dispar complet. Subliniem caracterul recidivant al
de integritatea extremităţilor humerale. În umărului dureros acut. Evoluţia PSH de cele mai
periartrita scapulo-humerală, examenul radiologic multe ori se termină obişnuit în câteva săptămâni,
pune în evidenţă calcifieri periarticulare, ectuându- după care bolnavul îşi poate relua ocupaţiile. Uneori
se clişee din mai multe incidente cu penetranţă rămâne o senzaţie de jenă deşteptată de oboseală
diferită, pot fi constatate calcifieri la 10- 50% din sau de frig şi umezeală.
bolnavi, mai frecvent întâlnindu-se calcifierea Prognosticul este în general favorabil,
tendonului supraspinosului, ce se observă obţinându-se în urma unui tratament precoce,
imediat deasupra marii tuberozităţi humerale. complet şi susţinut de recuperarea totală a acestei
Aceste calcifieri sunt ovulare sau rotunde şi au un articulaţii şi realizarea mişcărilor mai complexe şi
volum variabil (unele sunt mici, altele sunt foarte dificile.
voluminoase), ele nu au o semnificaţie fiziologică, Tratamentul periartritei scapulo- humerale:
putând fi asimptomatice, atâta timp cât nu sunt 1. Tratamentul igienico-dietetic:
însoţite de procese inflamatorii. Tratamentul igienic constă în punerea în
Dacă prezenţa calcifierilor sunt tendinoase repaus a umărului afectat. În caz de dureri acute,
este constantă fie în umărul dureros simplu, fie în intense, repausul trebuie realizat prin imobilizarea
umărul dureros acut, în cazul acesteia din urmă se membrului superior cu ajutorul unei eşarfe,
mai pot observa calcifieri subacromiodeltoidiene, a menţinându-l în abducţie. Repausul nu trebuie
le cărei inflamaţii acute constituie deseori substratul exagerat (ca intensitate) şi nici prelungit (ca durată),
morfologic al umărului dureros acut. La unii bolnavi, având în vedere faptul că el poate contribui la
examenul radiologic evidenţiază osteoporoza apariţia capsulitei retractile şi a sindromului
extremităţii superioare a humerusului, acest lucru distrofiei simpatice reflexe.
se constată în periartrite de lungă durată, mai ales Tratamentul dietetic constă într-un regim

27
alimentar hiposodat ca urmare a tratamentului cu Hidroterapia: Procedurile de hidroterapie
antiinflamatoare nesteroidiene. aplicate in PSH:
2. Tratamentul medicamentos 1) comprese reci – cu acţiune antiinflamatoare,
Acesta este util din faza acută şi va consta în la 15°, pe loc dureros, schimbate din 5 în 5 minute
antalgice, vitamine, infiltraţii şi, la nevoie, antibiotice. sau cu hidrofor cu o durată de o oră repetate de 2- 3
La umărul dureros simplu ca medicaţie se aplică ori pe zi;
aspirina, se fac infiltraţii cu acetat de hidrocortizon. 2) comprese Priessnitz – au acţiune resorbtivă,
După cedarea durerilor, la umărul dureros acut se aplicate după amendarea fenomenelor pe regiunea
administrează fenilbutazonă sau indometacinul. De afectată şi zonele apropiate, câte o oră în timpul zile
asemenea, se fac mişcări pentru a se evita anchiloza. şi în mod permanent noaptea;
Deci atât în umărul dureros simplu cât mai ales în 3) duşul cu aer cald – aplicat după ce dispar
umărul dureros acut, mobilizarea (activă şi pasivă) fenomenele inflamatorii, procedura din cadrul
va fi prudentă, treptată. termoterapiei cu o durată de 6- 8 minute;
În umărul blocat în faza iniţială (de infiltraţie 4) băile ascendente de mâini – 35- 39°C, timp
activă, însoţită de dureri), este utilă corticoterapia de 15- 20 minute;
generală. În fazele tardive, orice tratament 5) băile cu plante medicinale – timp de 10- 15
medicamentos este inutil. Tratamentul esenţial minute;
este balneo-kineziterapia, razele infraroşii (IR), 6) împachetările cu parafină sau nămol;
ultrascurtele (US). Unele intervenţii chirurgicale 7) hidrokinetoterapia – de 38°, timp de 20
(extirparea focarului calcifiat, secţionarea minute;
tendonului bicipital, denervaţia articulară) au 8) duşul subacval – cu o presiune de 1,5-2
indicaţii restrânse şi rezultate greu de apreciat. atmosfere şi durată de 6-8 minute;
Tratamentul umărului pseudoparalitic este 9) băi de aburi – timp de 10 minute.
chirurgical – sutura tendonului rupt. Masajul
3. Tratamentul balneo- fizical Precedă mereu tehnicile de kinetoterapie
Electroterapia pentru a încălzi ţesuturile, a pregăti musculatura, a
Din procedurile de electroterapie sunt foarte aduce aportul de sange şi implicit oxigen la nivelul
utile în această boală curenţii diadinamici, curentul ţesuturilor.
galvanic asociat, ionoterapia medicamentoasă Se folosesc în special tehnicile principale
(novocaina, calciu), băi galvanice bicelulare, (netezire, fricţiune, framântat, tapotament şi
ultraviolete. Tot din electroterapie sunt de folos şi vibraţii) dar şi cele secundare (ciupituri, cernut,
diatermia cu unde scurte în doze medii 8- 10 ms, scuturări, rulat, măturat etc. ) .
ultrasunete.

28
Cercetare ştiinţifică la Techirghiol

Vertebra tranzițională lombo-sacrată unilaterală


Ghiulcin Nurla, Ana-Maria Ifrim, Liliana Stanciu,
Mihaela Minea, Elena-Valentina Ionescu, Olga Surdu

Vertebra tranzițională lombo-sacrată este o anomalie vertebrală a articulației L5-S1 a coloanei


vertebrale, în care apofiza transversă lărgită a L5 poate forma o falsă articulație sau fuziona cu osul sacrum.
Acestea sunt relativ frecvente, dar variantele sale (parțială sau unilaterală) sunt mai rar întâlnite, fiind
descrise doar câteva cazuri în literatura de specialitate. Bertolotti a consemnat încă din 1917 că această
vertebră anormală poate produce lombalgie joasă persistentă și alte simptome, asocierea fiind descrisă ca
sindromul Bertolotti.
Există numeroase controverse despre posibila relație cauză-efect dintre vertebra tranzițională lombo-
sacrată și durerea lombară joasă, iar subiectul se dezbate de peste un secol în literatura de specialitate.
Vă prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 26 de ani care s-a prezentat la Sanatoriul Balnear și
de Recuperare Techirghiol acuzând durere lombară joasă, care au debutat din copilărie, cu episoade de
acutizare și accentuate progresiv, iar în urmă cu 3 ani durerea iradiază spre membrul inferior stâng (fața
postero-laterală, coapsa și gamba până în calcaneu). În urma examinării clinice și investigațiilor imagistice
efectuate, se susține diagnosticul pozitiv de vertebră tranzițională lombo-sacrată tip IIb și în continuare ne
vom decide asupra unui plan terapeutic adecvat.

Afecţiuni reumatologice: actualităţi şi perspective de tratament


Doiniţa Oprea, Mihaela Minea
Introducere: Spondilita anchilozantă (SA) este o boală inflamatoare cronică, care interesează
predominant coloana vertebrală, dar şi articulaţiile periferice, caracteristica principală a bolii fiind afectarea
precoce a articulaţiilor sacroiliace.
Terapia biologică reprezintă o modalitate de tratament farmacologic, relativ recent introdusă în
managementul pacienţilor cu forme active, severe de poliartrită reumatoidă (PR), artropatie psoriazică
(APs) şi spondilită ankilozantă (SA) rezistente la terapia standard, cu eficienţă şi siguranţă bine documentate
în trialuri clinice.
Prezentări de caz: Raportăm cazul a 3 pacienţi, internaţi în cadrul Sanatoriului Balnear şi de Recuperare
Techirghiol, diagnosticaţi cu spondilită anchilozantă forma axială, aflaţi într-un stadiu avansat de boală, cu
modificări radiologice, dar şi clinice ale coloanei vertebrale (modificări ale staticii şi dinamicii vertebrale),
cu necesar maxim de AINS, la care s-a iniţiat terapie biologică cu anti TNF α.
S-a efectuat o evaluare clinică şi paraclinică a fiecărui pacient, înainte de iniţierea terapiei biologice,
dar şi la 12 săptămâni de tratament biologic.
Concluzii:
Tratamentul anti TNF α a reprezentat soluţia terapeutică cu eficienţă maximă din punct de vedere
clinic şi biologic şi care a stopat evoluţia radiologică a bolii, pentru fiecare din cei trei pacienţi.
Managementul terapeutic optimal impune o combinaţie a măsurilor farmacologice cu cele
nonfarmacologice.

29
Vitrina cărţii
Ghidul persoanelor cu traumatism vertebro-medular
O carte ca o busolă derulează din amintirile suferinţei şi comentariile
Doi autori, Mariana State şi Anton Ciprian, medicului, Mariana State. Pacient şi terapeut, într-o
lansează o lucrare deopotrivă cu încărcătură conjuncţie de suflet, primul recâştigându-şi încet
emoţională, practică, o lecţie de viaţă, de curaj şi mintea, emoţiile, corpul, cel de-al doilea exprimând
de încredere, o busolă pentru cei care nu se pot succesiunea trăirilor, de la nelinişte la panică,
deplasa decât cu ajutorul unui scaun rulant. suprapuse pe o imensă suferinţă fizică. Explicaţii
Trecerea într-un alt registru existenţial al ştiinţifice translate într-un limbaj comun, accesibil,
incapacităţilor, al suferinţei şi al neadecvării la didactic, o analiză detaliată a trăirilor pacientului, a
funcţionarea normală este de bună seamă şocantă, conflictelor interne, de acceptare şi nonacceptare a
o spun autorii în Cuvântul înainte, aşa cum greaua situaţiei date.
încercare îţi dă ca o provocare puterea să rezişti, să Ce poate fi mai impresionant, mai convingător,
te ambiţionezi, să lupţi şi să învingi. mai omenesc decât mesajul lui Ciprian:
Ciprian Anton este un tânăr încercat de „Ai posibilitatea să–ţi laşi timpul de care ai
viaţă printr-o asemenea experienţă traumatizantă. nevoie pentru a-ţi găsi propriul loc, propriul spaţiu
Un accident de muncă, o cădere de la înălţime şi pentru a te simţi confortabil. . . şi doar tu ştii când
un traumatism vertebro-medular care l-a adus vei atinge acea stare, starea de confort care este
în scaunul rulant. Povestea lui, aparent simplă, se necesară pentru tine în vederea începerii călătoriei
către atingerea liniştei, relaxării şi păcii interioare.
Lasă mintea ta inconştientă să călătorească
acolo unde doreşte. . . lasă-ţi sentimentele să se
ducă acolo unde doresc. . . lasă-ţi senzaţiile să
călătorească şi. . . ai putea să te accepţi indiferent
ce face mintea, spiritul şi corpul tău. Ai putea sta
pe vârful unui munte, putând alege să-ţi imaginezi
un curcubeu. Şi. . . pentru un moment. . . simţi că
acest curcubeu conţine toate răspunsurile de care
ai nevoie. . . toate secretele vieţii. Inspirând profund
ai putea să intri în mod confortabil într-o transă din
ce în ce mai profundă. Şi în acelaşi timp ai putea
să te simţi din ce în ce mai aproape de curcubeu,
împlinindu-ţi în final dorinţa de a-l atinge, învăluindu-
te cu culorile sale. . . şi ceva foarte special ar putea
să se întâmple cu tine în această minunată călătorie
de vindecare. Te imaginezi atât de luminos, atât de
plin de energie de când ai intrat în acest curcubeu.
Prima culoare în care ai intrat este cea roşie. . . roşu
ca petalele macului vara. . . simte-o, trăieşte-o,
simte cum te învăluie în totalitate, respiră în roşul
intens şi începe să observi cât de plin de viaţă te
simţi. CULOAREA ROŞIE ESTE TĂRIA. . . TĂRIA FIZICĂ,
TĂRIA EMOŢIONALĂ, TĂRIA MENTALĂ. Este tăria pe
care o chemi pentru a te echilibra, pentru a-ţi atinge
scopul de a merge mai departe.”...
A.L.

30
Water is Life, Wellness and Health Manifesto
Water isessential for our body to function. Ithelps digestion, absorption of nutrients and elimination of
indigestible metabolic wastes, and also facilitates blood circulation. Water carries nutrients and all other substances
across our body and regulates body temperature. Water is essential for human life as physically and biochemically
all biological processes need water to occur.
As part of a healthy diet, water ensures proper hydration at any age. Drinking the right amount of quality
water is vital considering how important hydration is for people’s health and wellness, cognitive abilities, physical
performance and regulation of body temperature.
By removing toxins, water detoxifies our body and makes it stronger, reinforcing its self-healing ability and
enhancing health. As a detoxifying agent, water is crucial to prevention and cure.
The World Health Organization (WHO) sees water as a resource that is key to promote health and wellness
of individuals and communities around the world. In 1994, the European Commission’s Scientific Committee on
Food (Italy’s Daily Reference Intakes -LARN - 1996)stated that a healthy diet is to include not only vitamins but also
minerals and water in the respective recommended daily intake amounts, to maintainfluid and electrolytes balance.
That was the first time dietary reference intakes included water, recognizing its keyrolein human diet and body
functions
Water is the best fluid for hydrating the human body. This is to be made clear, especially in Western countries
where obesity is on the rise and has been associated with high-calorie drinks that often replace water as a source
of fluids.
We need to drink often, throughout the day, before we feel thirsty. Thirst is a signal that our body is already
low on fluids and on the way to dehydration (i. e. that we don’t have replenished enough fluids).
Even a modest drop in our body’s water supply affects not only our physical condition but also our mental
abilities as it can lead to problems such as impaired short-term memory and reduced attention span, difficulties
with math, fatigue, reduced psychomotor speed and perceptual decision-making speed. Lack of water in the human
body can worsen digestion, increase the likelihood of infections and allergic reactions, cause musculoskeletal pain
(trunk pain), headache and generalized joint pain.
PRoperhydration is beneficial for …
Kidney function. Drinking enough water is important to prevent a number of diseases, ailments and disorders,
such as kidney stones, urinary tract infections and constipation.
Helping to manage non-communicable disease. It is well-established that regular over consumption of sugar-
sweetened beverages is linked to increased energy intake, weight gain and obesity in children and adults, as well
as an increased risk of developing type 2 diabetes, cardiovascular disease, and gout. Adopting healthy drinking
behaviours by switching from sugary-sweetened beverages to healthier beverages such as water, would help to
manage non-communicable disease.
Brainfunction. Dehydrationimpairs brain efficiency and cognitive process. A drop in water supply by one liter
leads to dehydration of brain tissues impacting brain function with effects that are similar to those seen after two
and a half months with Alzheimer’s disease.
Immune system function. Regular intake of water increases glucocorticoid and catecholamine levels. It
therefore facilitates adaptation to stress and determines modifications in lymphocyte subpopulations, in particular
T-suppressorcells, through induced changes in cytokine messages.
Intake of calcium,which is an essential nutrient especially for strong bones. Calcium-rich water is a source of
bio-available calcium similar to dairy products.
In the light of the foregoing evidence we call upon all Countries to include adequate hydration as part of a
healthy diet among the key priorities for health protection.
And to make this an ongoing and long-lasting commitment we invite the leading international organizations,
the United Nations and the World Health Organization, to soonadopt a World Hydration Day, to raise awareness
of the importance for all people to take and keep thehabit of drinking water which is keyto ensure the health of
future generations.
This Manifesto was prepared on the basis of the Consensus Document “Water & Health. How water protects
and improves health overall” (A FEMTEC initiative with the technical support of the WHO ) and the speeches at the
conference “Hydration and Health, the hidden link”, Milan EXPO 2015, June 11, 2015.
Signatories: