Sunteți pe pagina 1din 2

Atribuţiile responsabilului de arie curriculară

sunt următoarele :

1. Coordonează activitatea disciplinelor din aria curriculară respectivă şi


planifică activitatea membrilor acesteia;
2. Proiectează, organizează, adaptează şi evaluează activitatea ariei
curriculare;
3. Consiliază şi evaluează activitatea şefilor de catedră;
4. Asistă fiecare membru al catedrelor (din aria curriculară) cel puţin o
dată pe semestru, conform fişei RODIS;
5. Asigură omogenizarea:
 Obiectivelor ariei curriculare;
 Standardelor de performanţă ale ariei curriculare;
 Modului de parcurgere a programelor;
 Metodelor de predare;
 Metodelor de evaluare a elevilor;
 Conduitei;
6. Stabileşte curriculum-ul la decizia şcolii în cadrul ariei curriculare;
7. Negociază ofertele educaţionale cu şefii de catedră;
8. Consiliază şi coordonează elaborarea programelor pentru curriculum-ul
la decizia şcolii;
9. Evaluează curriculum-ul la decizia şcolii;
10. Proiectează teme interdisciplinare şi transcurriculare;
11. Stimulează lucrul în echipă;
12. Optimizează folosirea resurselor şi asigură realizarea unui centru comun
de resurse;
13. Stabileşte căile de realizare a activităţii extracurriculare;
14. Asigură omogenizarea activităţii extracurriculare;
15. Propune reprezentanţii ariei curriculare în Consiliul pentru curriculum;
16. Colaborează cu membrii Consiliului pentru curriculum;
17. Preia şi atribuţiile şefului de catedră, atunci când comisia este
constituită la nivelul ariei curriculare; în acest caz, responsabilul de arie
curriculară poate să desemneze, neoficial, şefi la nivelul catedrelor, care
vor prelua atribuţiile acestora, prevăzute în prezentul regulament;
18. Răspunde de întocmirea şi predarea la direcţiune a documentaţiei
comisiei de arie curriculară, care include :
 Componenţa comisiei şi responsabilităţile membrilor acesteia;
 Documentele de proiectare a activităţii anuale şi semestriale a comisiei;
 Rapoartele semestriale privind activitatea comisiei;
 Scurte informări privind ritmicitatea notării şi parcurgerii materiei,
activităţile desfăşurate de comisie, rezultatele elevilor la olimpiadele
şcolare (locale, judeţene, naţionale), referatele prezentate sau proiectele
didactice de la lecţiile deschise, etc.;
 Fişele de asistenţă la ore.