Sunteți pe pagina 1din 6

CARTA DREPTURILOR ŞI

OBLIGAŢIILOR BENEFICIARILOR

Centrul de zi pentru copii „Ioanid Romanescu” Voinești

CARTA DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR


Prezentare generală
BENEFICIARILOR
Drepturi generale Capitolul I
Drepturi specifice
Capitolul II

Capitolul III
Drepturile beneficiarilor de servicii sociale

Capitolul IV
Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale

Obligaţiile persoanelor specializate care


acordă servicii sociale Capitolul V

Dispoziţii finale şi tranzitorii


Capitolul VI

CARTA DREPTURILOR ŞI Prezentare generală


OBLIGAŢIILOR BENEFICIARILOR

Prezenţa Carta a Drepturilor şi Obligaţiilor Beneficiarilor serviciilor furnizate de către


1|Page
Centru de zi pentru copii „Ioanid Romanescu” Voinești, a fost elaborată de specialiştii centrului,
pornind de la principiul apărării interesului superior al copilului, principiu regăsit în Legea 272/2004 (cu
modificările si completările ulterioare) şi a celorlalte documente care apără şi promovează drepturile
copilului.

Scopul cartei este de a informa beneficiarii, potenţialii beneficiari, alte categorii de persoane , de
existenţa serviciilor sociale specializate destinate copiilor, drepturile şi obligaţiile ce le revin acestora conform
prevederilor legale în vigoare, principiile general valabile şi respectate de legislaţia internaţională şi Carta
Drepturilor Omului.

Centru de zi pentru copii „Ioanid Romanescu” Voinești, prin serviciile furnizate se adresează în
principal copiilor din comuna Voinești, copii cu vârsta cuprinsă între 7- 14 ani, proveniţi din familii
defavorizate social.

CARTA DREPTURILOR ŞI
OBLIGAŢIILOR BENEFICIARILOR Capitolul I

Drepturi generale

Art.1 Personalul centrului oferă servicii sociale de informare, consiliere, sprijin precum şi alte tipuri de
servicii sociale copiilor şi familiilor acestora cu domiciliul în satul Poienile, fără deosebire de rasă,
naţionalitate, origine etnică, de limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenta politică, avere sau
de origine socială.

Art.2 Acordarea serviciilor de informare, consiliere, sprijin în vederea depăşiri situaţiei de dificultate în care
se găseşte clientul, la cererea directă a acestuia, prin autosesizare sau în urma unor sesizări venite din partea
cetăţenilor, altor instituţii publice sau private, alţi reprezentanţi ai societăţii civile.

Art.3 Toţi locuitorii comunei Ţibăneşti,, au dreptul de a fi informaţi asupra conţinutului şi modalităţilor de
acordare a serviciilor sociale care fac obiectul de activitate al “Centrul de zi destinat copiilor defavorizaţi” din
comuna Ţibăneşti, beneficiarii fiind selectaţi în baza criteriilor de eligibilitate stabilite prin lege şi de către
furnizorul de servicii sociale.

2|Page
CARTA DREPTURILOR ŞI
OBLIGAŢIILOR BENEFICIARILOR Capitolul II

Drepturi specifice

Art. 4 După admiterea în Centru, beneficiarilor li se vor respectă drepturile şi libertăţile fundamentale, fără
discriminare pe bază de naştere, rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţa personală ori socială.

Art.5 Beneficiarilor serviciilor sociale li se va garanta păstrarea confidenţialităţii supra informaţiilor


furnizate şi primate, continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au
generat situaţia de dificultate, iar resursele umane şi materiale ale instituţiei permit acest lucru.

Art.6 Beneficiarilor de servicii sociale li se va garanta demnitatea, intimitatea şi viaţa intimă pe tot parcursul
procesului de furnizare al serviciilor sociale.

Art.7 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul şi obligaţia de a participa la luarea deciziilor privind
intervenţia socială care li se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă acestea există.

Art.8 Beneficiarii serviciilor sociale au dreptul să participe la evaluarea serviciilor sociale furnizate.

CARTA DREPTURILOR ŞI
OBLIGAŢIILOR BENEFICIARILOR Capitolul III
Drepturile beneficiarilor de servicii sociale furnizate de caă tre “Centrul de zi destinat
copiilor defavorizaţi” din comuna Ţibăneşti
Art.9 Prin elaborarea şi punerea în practică a prevederilor înscrise în prezenţa Cartă, beneficiarilor li
se vor garanta următoarele drepturi:
- de a fi informaţi (ei şi reprezentanţii lor), cu privire la drepturile şi responsabilităţile în
calitate de beneficiari ai serviciilor instituţiei furnizoare de servicii sociale, de a participa şi de a fi
consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;
3|Page
- de a decide şi a-şi asuma riscurile (direct sau prin reprezentanţi legali)în toate aspectele vieţii lor şi de
a-şi exprima liber opţiunile;
- de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari ai centrului;
- de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate;
- de a consimţi, prin contract, asupra serviciilor asigurate de instituţia furnizoare de servicii sociale;
- de a beneficia de serviciile menţionate în contract;
- de a li se păstra toate datele personale în siguranţă şi confidenţialitate; excepţiile vor fi consemnate în
scris, în acord cu beneficiarii sau cu reprezentanţii lor;
- de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi sau pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi sexual;
- de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de represalii;
- de a nu fi exploataţi economic (abuzuri privind banii, proprietăţile, etc.);
- de a nu li se impune restricţii de natură fizică sau psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt
personal calificat şi a celor convenite prin contractul de servicii, regulamentul de organizare şi funcţionare
sau regulamentul de ordine interioară;
- de a fi trataţi şi de a avea acces la toate serviciile sociale, fără discriminare pe criterii,
etnice, religioase, sexuale etc.;
- de a beneficia de intimitate şi de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile;
- de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase,
sexuale etc., conform legii;
- de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de
restricţie legală;
- de a fi excluşi de la accesul la servicii numai:
1. din raţiuni de ordin medical;
2. la dorinţa beneficiarului;
3. în cazul în care cerinţele de abilitare/reabilitare ale beneficiarului depăşesc
Posibilităţile furnizorului de servicii;
4. în cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare de către instituţia furnizoare de servicii sociale
- de a avea acces la toate informaţiile care îi privesc, deţinute de instituţia furnizoare
de servicii sociale;
- de a se implica şi a participa la toate deciziile care îi privesc;
- de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate de instituţia furnizoare de
servicii sociale;
- de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate (inclusiv dreptul de a refuza unele
servicii, în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii);
- de a fi trataţi individualizat pentru o valorizare maximală a potenţialului personal;
- de a primi răspuns la solicitările, opiniile exprimate.

4|Page
CARTA DREPTURILOR ŞI
OBLIGAŢIILOR BENEFICIARILOR Capitolul IV

Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale


Art.10 În procesul de furnizare a serviciilor sociale beneficiarii au următoarele obligaţii:
- de a respecta contractul încheiat cu furnizorul la momentul admiterii în centru.
- de a furniza date corecte cu privire la identitate, situaţia familială, socială,
medicală şi economică.
- de a participa la procesul de planificare şi furnizare a serviciilor sociale.
- de a comunica orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală.

CARTA DREPTURILOR ŞI
OBLIGAŢIILOR BENEFICIARILOR Capitolul V

Obligaţiile persoanelor specializate care acordă servicii sociale

Art.11 Angajaţii responsabili de furnizarea de servicii sociale au următoarele obligaţii:


- de a respecta legislaţia, standardele generale de calitate precum şi standardele minime obligatorii în
ceea ce priveşte promovarea şi respectarea drepturilor copilului;
- de a respecta codul etic, regulamentul de ordine interioară, prevederile din fişa postului precum şi
prevederile prezenţei carte;
- de a respecta contractul încheiat intre instituţie şi beneficiar la admiterea acestuia în centrul de zi;
- să fie bine pregătiţi din punct de vedere profesional;
- să îşi adapteze limbajul profesional la capacităţile de înţelegere şi caracteristicile clientului;
5|Page
- să furnizeze informaţii obiective, centrate pe problemă clientului şi să comunice ceea ce clientul
trebuie să ştie, nu cu ceea ce ar dori să audă;
- să furnizeze o informare adaptată sau specifică, în funcţie de nevoile şi problemelor clientului;
- să facă o analiză corectă, obiectivă a nevoilor şi problemelor clientului;
- să aleagă strategia şi metodele adecvate în rezolvarea problemelor cu care se confrunta clientul;
- să acordare serviciile de care beneficiarul are nevoie fără discriminare pe bază de: sex, religie, rasă,
etnie, apartenenta profesională, orientare politică sau sexuală şi venituri;
- să nu se implice în relaţii personale cu clientul;
- să nu folosească informaţiile obţinute în timpul consilierii în alt scop decât cel profesional;
- să respecte dreptul clientului la autodeterminare prin alegerea modalităţilor de acţiune dorite;
- să nu impună clientului o decizie luată de către el;
- să pună interesul clientului mai presus de interesul său personal.

CARTA DREPTURILOR ŞI
OBLIGAŢIILOR BENEFICIARILOR Capitolul VI
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART.12 Prezenta “Carta a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor” va fi adusă la cunoştinţa:


- beneficiarilor, potenţialilor beneficiari de servicii precum şi tuturor celor interesaţi de
activitatea centrului şi oferta de servicii sociale;
- tuturor celor care doresc să se informeze despre prevederile cuprinse în ea prin
afişarea într-un loc vizibil şi accesibil.

ART.13 Furnizorul de servicii sociale are responsabilitatea de a urmări respectarea drepturilor beneficiarilor
şi de a lua măsuri în cazul nerespectării lor.

6|Page