Sunteți pe pagina 1din 3

ANALIZA SWOT – FUTURE VISION

Analiza SWOT – prezentare generală

Analiza SWOT reprezintă, în prezent, una dintre cele mai importante metode
manageriale utilizate pentru înțelegerea poziției strategice a unei întreprinderi/organizații.
SWOT reprezintă acronimul pentru cuvintele englezești : "Strenghts" - Forte, Puncte forte,
"Weaknesses" - Slăbiciuni, Puncte slabe, "Opportunities" - Oportunități, șanse și "Threats"
- Amenințări. Primele două aspecte privesc firma și reflectă situația acesteia, iar ultimele două
privesc mediul și oglindesc impactul acestuia asupra activității firmei.
Așadar, în cadrul analizei SWOT se va ține seama de faptul că: punctele tari și
punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, într-o
perioadă determinată de timp - ele reprezentând ceea ce există deja. În timp ce, oportunitățile
și amenințările au în vedere viitorul, și se referă la alegerile pe care le au de făcut persoanele
implicate în procesul de planificare, fiind o estemare a ceea ce va fi, a viitorului.
Pentru o înțelegere mai amănunțită a conceptelor, le vom detalia pe fiecare în parte după
cum urmează :
Punctele forte ale firmei definesc valorile pozitive și condiționările interne care pot
constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului managerial.
Punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate ale firmei sunt elementele care pot
împiedica atingerea obiectivelor. Așadar, aceste puncte slabe se reflectă în nivelul de
performanță inferior comparativ cu firmele concurente sau prin deficitul de resurse.
Oportunitățile reprezintă factorii de mediu externi pozitivi pentru firmă, altfel spus
șanse oferite de mediu, firmei, pentru a-și stabili o nouă strategie sau a-și reconsidera strategia
existentă în scopul exploatării profitabile a oportunităților apărute. Aceste oportunități există
pentru fiecare firmă și trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesară
fructificării lor sau pot fi create, îndeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale activităților
de cercetare-dezvoltare, adică a unor inovări de anvergura care pot genera chiar noi industrii
sau domenii adiționale pentru producția și comercializarea de bunuri și servicii.
Amenințările sunt factori de mediu externi, negativi pentru firmă, cu alte cuvinte situații
sau evenimente care pot afecta nefavorabil, în măsură semnificativă, capacitatea firmei de a-și
realiza integral obiectivele stabilite, determinând reducerea performanțelor ei economico-
financiare. Aceste amenințări pot rezulta din supraexploatarea resurselor organizației, ori
datorită limitărilor care sunt impuse organizației din partea mediului extern aflat în schimbare.
Ele pot fi riscuri tranzitorii sau permanente; însă cu cât acestea sunt identificate mai devreme,
ele pot fi transformate chiar în oportunități.
Analiza SWOT are, așadar, ca obiect identificarea strategiilor care asigură armonizarea
dintre mediul intern și extern. Alegerea strategiei corect poate constitui un avantaj pentru firnă.

ANALIZA SWOT A COMPANIEI FUTURE VISION

STRENGHT – PUNCTE FORTE WEAKNESSES – PUNCTE SLABE

- Implicarea și seriozitatea în muncă a echipei ; - Resurse financiare limitate;

- Dedicarea echipei în conceperea unui produs calitativ ; - Lipsă de sponsori;


- Spirit de observație și atenție la detalii ;
- Lipsa unui capital financiar pentru a putea
- Proiectare în CATIA V5 ; avea rulaj;
- Echipa este formată numai din ingineri auto;
- Inexistența publicității;
- Sisteme de promovare inovatoare;
- Constrângeri în ceea ce privește locația
- Standarde și proceduri de operare bine definite și
eficiente;
- Toți membrii echipei sunt cunoscători de limba engleză;
- oferă un serviciu util adaptat nevoii pieței;
- deschidere către problemele identificate de utilizatori;
- utilizarea materialelor calitative pentru produsul finit.

OPPORTUNITIES – OPORTUNITĂȚI THREATS – AMENINȚĂRI


- Cooperarea cu diverși constructori auto din - Produsul finit ar putea fi implementat de unii
țară în vederea implementării practice a constructori doar ca extraopțiune fără a fi inclus
produsului; în pachetul de bază;

- Deschidere către un grup țintă diversificat; - O stagnare a pieții auto rezultate dintr-o
posibilă criză financiară;
- Posibilitatea de perfecționare a designului
propus inițial. - Absența unui design variat poate constitui un
dezavantaj în prezentarea inițială a produsului.

CONCLUZII

Ca urmare a aplicării analizei SWOT asupra planului firmei FUTURE VISION, evaluând
punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările putem concluziona, că ideea
propusă, respectiv produsul este unul profitabil pentru clienți răspunzând unei nevoi identificate
în piață, având la bază un management modern. De asemenea, structura organizatorică a firmei
este una optimă, oferind nu doar un produs calitativ ci și un cost al produsului competitiv pe
piața actuală. În viitor, estimăm posbilitatea de diversifica designul exterior al produsului, ceea
ce va duce automat către obținerea unui profit constant.
Așadar, prin produsul nostru calitativ și prețul atractiv considerăm că ne putem
implementa ideea alături de lideri renumiți ai pieței naționale.
Astfel, analiza SWOT reprezintă o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării
strategice pentru identificarea potențialelor, a priorităților și pentru crearea unei viziuni comune
de realizare a strategiei de dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie să răspundă la întrebarea
"Unde suntem?", aceasta implicând analiza mediului intern al întreprinderii și a mediului extern
general și specific.