Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecție

Data: 14.05.2018
Clasa: a VI-a
Profesor: Pr.ILOVAN ADRIAN IOAN
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala,,AUGUSTIN MAIOR,,-Strucura ,,Mirona,,-REGHIN
Disciplina: Religie
Aria curriculară: Om – Societate
Unitatea de învățare: Biserica în primele veacuri creștine
Conținutul învățării: Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena,
Tipul lecţiei: dobândire de cunoştinţe
Scopul lecției: înțelegerea urmărilor Edictului de la Milan (313) în viața creștinilor; formarea unei atitudini
pozitive despre Sfinții Împărați Constantin și Elena, pentru a le urma exemplul
Competență generală
- manifestarea valorilor și cunoștințelor religioase în propriile atitudini și comportamente
Competențe specifice
- explicarea contribuției sfinților martiri și a Sfinților Împărați Constantin și Elena la dezvoltarea Bisericii creștine;
- explicarea importanței modelelor spirituale din Istoria Bisericii în formarea caracterului moral – religios.
Obiective operaţionale
a) cognitiv-formative:
O1. să descrie convertirea Împăratului Constantin, pe baza informaţiilor primite;
O2. să precizeze modalităţile prin care Împăratul Constantin a sprijinit şi ocrotit pe creştini;
O3. să înţeleagă implicaţiile Edictului de la Milan în dezvoltarea ulterioară a Bisericii;
O4. să descrie contribuţia Împărătesei Elena în viaţa Bisericii creştine din primele veacuri;
O5. să explice sintagmele "cei întocmai cu Apostolii" şi "Părinţii creştinătăţii", atribuite Sfinţilor Împăraţi Constantin
şi Elena;
O6. să prezinte modalităţile prin care Biserica Ortodoxă îi cinsteşte pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.
b) afectiv-atitudinale:
- să manifeste interes pentru lecţie;
- să participe activ la ora de religie.
c) psiho-motorii:
- să păstreze o poziţie corectă în timpul orei;
- să execute corect semnul Sfintei Cruci.
Curriculum
- nucleu: Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena;
- extins: Viaţa creştinilor în primele trei secole creştine.
Strategia didactică
1. Metode de învăţământ: inductivă, genetică.
2. Resurse procedurale: povestirea, descrierea, explicaţia, conversația euristică, exemplul, exerciţiul, meditaţia
religioasă, problematizarea, organizatorul grafic cronologic, organizatorul grafic al caracteristicilor, cadranele.
3. Resurse materiale: icoana Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena; harta Imperiul Roman în sec.IV; fişe de lucru.
4. Resurse temporale: 50 minute.
5. Forme de organizarea a activităţii: frontală, individuală, pe grupe.
6. Evaluare: continuă.
7. Principii didactice: - specifice: eclesiologic;
- intuiției, sistematizării și continuității.
Bibliografie
1. Curriculum Național
2. Opriş, Dorin, Metode active de predare-învăţare, Editura Sfântul Mina, laşi, 2006.
3. Manual de religie, cls. a VI-a, Editura Sfântul Mina, laşi, 2006.
4. Ghid de proiectare didactică, cls.V-VIII, Editura Sfântul Mina, laşi, 2002.
5. Pr. Prof. Univ. Dr. Şebu, Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
Desfăşurarea lecţiei
Obs.
Nr.
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului
crt.
4
0 1 2 3
1
Momentul - Salutul - Salutul
.
organizatoric - Rugăciunea - Rugăciunea

- Notarea absenţelor

- Pregătirea pentru începerea orei - Pregătirea pentru începerea orei


2
Reactualizarea - Profesorul adresează elevilor următoarele întrebări: - Elevii răspund:
.
cunoştinţelor

- Ce condiţii de viaţă aveau creştinii în primele secole " ... foarte grele: erau prigoniţi, închişi, supuşi la

de creştinism?" chinuri groaznice pentru a renunţa la credinţa creștină "

,,- Cum îi numeşte Biserica pe cei ce au murit pentru " ... martiri sau mucenici".

Hristos?"

,,- Cât timp au durat persecuţiile?" " ... 300 ani: 64 d.Hr.-313 d.Hr.".

,,- Vă amintiţi câteva nume de împăraţi romani " ... Nero Diocleţian Galeriu".

persecutori?"
3
Captarea atenţiei ,,- După 3 secole de suferinţă, pentru creştini au venit - Elevii ascultă cu atenţie.
.
şi timpuri de linişte ce au adus pacea mult aşteptată

de crestinii din Imperiul Roman"


4
Anunțarea titlului lecției - Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei: - Elevii notează data şi titlul lecţiei în caiete.
.
Sfinţii Împărati Constantin şi mama sa Elena.

- Elevii împărțiți în 4 grupe urmăresc cu atenţie explicaţiile


5. Dirijarea învăţării - Se cere elevilor să citească lecţia pe fragmente, se
profesorului, citesc lecţia pe fragmente, enumeră faptele
explică cuvintele şi expresiile noi: sinod;
importante după citirea fiecărui fragment şi
edict=decret cu caracter normativ dat de un împărat,
cu privire la o anumită problemă. completează organizatoarele grafice. După rezolvarea
cerințelor, liderii vor prezenta răspunsurile grupelor
- Elevii împărțiți în 4 grupe citesc lecţia și vor completa

organizatorul grafic cronologic şi organizatorul grafic

al caracteristicilor (faptelor).

- Precizări. Împăratul Constantin şi-a dat seama că

rezistenţa Imperiului Roman depinde de pacea şi

liniştea creştinismului, pe care religiile păgâne multiple

nu o puteau oferi. De aceea a convocat toţi episcopii

Imperiului într-un sinod, pentru a înlătura tulburarea

provocată de ereticul Arie.

- Se prezintă elevilor icoana Sfinţilor Împăraţi

Constantin şi Elena si se explică ilustrarea acesteia.


- Elevii ascultă cu atenţie.
6. Generalizarea ,,- Impăratul Constantin a fost primul împărat creştin

care a primit numele cel Mare pentru faptele măreţe

săvârşite. A rămas ca model pentru mulţi domnitori

creştini ce au devenit apărători de ţară, păzitori ai

dreptei credinţe şi ctitori de biserici şi mănăstiri.


" ... Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Mihai
- Cunoaşteţi nume de domnitori români ce au făcut
Viteazul, Constantin Brâncoveanu, etc.".
fapte asemănătoare cu ale acestuia?".

- Precizare. Vor fi enumerate si nume de domnite

române care alături de domni contribuiau la ctitorirea

bisericilor, mănăstirilor, făceau donaţii: Despina lui

Neagoe Basarab, Teofana-mama lui Mihai Viteazul,

Elena lui Matei Basarab, Ana lui Alexandru cel Bun,

Maria lui Ştefan cel Mare.


" ... purtarea numelui lor de către creştini, zidirea de
,,- Cum îi cinsteşte Biserica pe Sfinţii Împăraţi
biserici cu hramul numelui lor, rugăciuni în cinstea
Constantin şi Elena?"
lor, zugrăvirea chipului lor în icoane, zi de

sărbătoare specială (21 Mai), slujbe religioase,

urmarea exemplului lor".

7. Dirijarea învățării pentru - Se adresează elevilor următoarele întrebări:


„ - …306 –337 d.Hr.”
obținerea performanțelor „- În ce perioadă a condus Imperiul Împăratul Constantin?”
„- …erau persecutați de păgâni.”
„- Ce soartă au avut creștinii până la începutul secolului IV?”
„- …descoperirea divină dinaintea luptei cu Maxențiu.”
„- Ce eveniment major l-a determinat pe împărat să schimbe

soarta creștinilor?”
„- …Edictul de la Milan (313).”
„- Prin ce act au primit creștinii libertate?”
„-Ce fapte deosebite a făcut Împăratul Constantin? Dar mama „-…a sprijinit și ocrotit creștinii în diverse moduri, a înlăturat
sa?
dispozițiile și pedepsele contrare spiritului creștin, a înființat o

nouă capitală. Mama sa i-a dat o educație aleasă, a făcut acte

caritabile, a contribuit la îmbogățirea cultului Sfintei Cruci.”

- Elevii rezolvă sarcina de lucru, după care fiecare


8. Asigurarea feed- - Elevii sunt împărţiţi în 4 grupe reprezentate de câte
un lider. Se distribuie fiecărei echipe sarcina de lucru (fiecare lider va prezenta rezolvarea și va afișa soluția în cadranul
back-ului şi echipă va avea de rezolvat sarcina de lucru prevăzută în cadranul corespunzător , la tablă.
respectiv ).
- Se discută corectitudinea rezolvării exerciţiilor.
evaluarea

performanţelor

,,- Să păstrăm şi să transmitem dreapta credinţă!”


9. Aplicarea ,,- Ţinând cont de faptul că trăim într-o perioadă
,,- Să ajutăm la ctitorirea bisericilor!”
istorică de libertate religioasă, noi cum putem urma
,,- Să ne străduim să ducem o viaţă plăcută lui
exemplul acestor sfinţi?”
Dumnezeu!”

,,- Să facem fapte de milostenie asemenea

Împărătesei Elena!”
- Elevii ascultă cu atenţie.
10. Asigurarea - Se fac aprecieri generale şi individuale privind

transferului pregătirea elevilor pentru lecţie şi implicarea lor în

predarea noilor cunoştinţe.


- Rugăciunea.
- Rugăciunea.
- Salutul.
- Salutul.
Constantinopol-
Cre?tinismul- BisericiI cre?tine
Sinodul – ?i
- convocare
noua capital?
religie permis? construire Anexa 1
participare
Sf?ntul Constantin
Organizatorul grafic cronologic
cel Mare

fapte
306 începutul domniei Sfântului Împărat Constantin cel Mare
313 Edictul de la Milan
321 generalizarea duminicii ca sărbătoare săptămânală
Duminica – Func?ii ?nalte –
325
zi convocarea Sinodului I ecumenic
de s?rb?toare cre?tini
337 sfârșitul vieții Împăratului Constantin

Lemnul Sfintei Cruci –


ajutor mamei sale
Organiazatorul grafic al caracteristicilor
pentru g?sirea lui
la Ierusalim
Fișă de lucru – metoda Cadranele

I. Influența mediului familial asupra vieții religioase a Sfântului Împărat Constantin cel Mare II. Constantin cel Mare – ocrotitor al creștinilor

- tatăl Sfântului Împărat Constantin s-a numit Constantin și era guvernatorul - oprește persecuțiile împotriva creștinilor prin Edictul de la Milan 313
Britaniei. El era un om bun, îi era milă de creștini și nu îi prigonea, așa cum se - a înființat o capitală nouă, creștină, pentru Imperiul Roman, la Constantinopol
întâmpla în țările din răsăritul Europei. - a convocat Sinodul I ecumenic de la Niceea – 325 pentru a păstra dreapta credință
- a stabilit duminica drept zi de odihnă în 321
- Împărăteasa Elena, mama lui Constantin, credea în ajutorul lui Dumnezeu, - a preferat în funcțiile înalte pe creștini
chiar dacă nu se poate spune că era creștină de la început. - a dispus construirea de biserici și mănăstiri în tot Imperiul
- a înlăturat legile contrare moralei creștine: flagelarea, răstignirea, arderea cu fierul înroșit

III. Fapte deosebite ale Sfintei Elena IV. Sfinții Împărați Constantin cel Mare și Elena: „cei ]ntocmai cu Apostolii” și „părinți ai creștinătății”

- a dat o educație aleasă fiului ei - au avut o credință puternică, nezdruncinată


- a făcut fapte de milostenie - au apărat Biserica
- a finanțat căutările lemnului Sfintei Cruci - au eliberat creștinii persecutați
- a construit biserici în Țara Sfântă - a ctitorit primul Imperiu creștin
- au ctitorit biserici și mănăstiri

S-ar putea să vă placă și