Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT CALENDARISTIC

Ora opţională „Tainele comunicării” (Clasa a III-a)


Argument
Procesul de predare-învăţare a disciplinelor din aria curriculară Limbă şi
comunicare în treapta primară se bazează
pe modelul comunicativ-funcţional, care vizează dezvoltarea celor patru deprinderi
integratoare: audierea, vorbirea,
lectura, scrierea.
Disciplina opţională „Tainele comunicării” îi oferă învăţătorului posibilitatea să
continue formarea culturii comunicării, să contribuie la structurarea unei comunicări
corecte şi eficiente. În procesul predării-învăţării cursului opţional nominalizat se vor
propune situaţii adecvate în cadrul cărora se va utiliza vocabularul activ, se vor formula
enunţuri logice, mesaje
conform subiectului propus.
Proiectarea şi promovarea corectă a orei opţionale va maximaliza posibilitatea
elevilor de a comunica cu semenii, va permite existenţa unui echilibru între competenţele
lor de comunicare şi nevoia de a comunica, va permite realizarea unei probleme majore a
exprimării: forma oricărui mesaj să coincidă cu gîndul, respectînd anumite norme de
etică, logică şi limbă literară în cadrul comunicării.
Comunicarea eficientă este o cheie a succesului. Pentru a obţine o asemenea
cheie, este nevoie de a respecta nişte reguli din arta comunicării. Important este ca
învăţătorul să fie mereu un exemplu viu în cadrul comunicării, să-l orienteze
pe şcolarul mic spre o comunicare corectă atît orală, cît şi scrisă, spre utilizarea eficientă
a formulelor în cadrul dialogului.
Crearea în învăţămîntul primar al unui mediu lingvistic adecvat este o condiţie
esenţială pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor comunicative la această vîrstă.
Preocuparea cadrului didactic pentru formarea competenţelor comunicative
trebuie să se sprijine pe competenţele specifice, sobcompetenţele, tehnologiile didactice
eficiente ce ar orienta micul şcolar spre o comunicare civilizată.
Caietul „Tainele comunicării” pentru clasa a III-a, autor Nina Mîndru vizează
realizarea competenţelor specifice disciplinei opţionale nominalizate.
Competenţe specifice
1. Formarea competenţelor de comprehensiune, de reproducere şi producere a mesajului
oral şi scris.
2. Exprimarea orală şi scrisă în mod corect, logic, coerent şi concis a observaţiilor,
gîndurilor, ideilor, sentimentelor.
Subcompetenţe:
 Stimularea capacităţii de a citi şi a audia mesaje specifice activităţii şcolare şi vieţii
cotidiene.
 Comentarea informaţiilor noi, interesante şi utile.
 Memorarea şi utilizarea cuvintelor, îmbinărilor de cuvinte, expresiilor în diverse
situaţii de comunicare.
 Expunerea propriilor opinii vizavi de cele audiate şi citite.
 Construirea corectă şi logică a enunţurilor în cadrul unui mesaj.
 Formularea întrebărilor şi răspunsurilor, respectînd etica comunicării.
 Dezvoltarea deprinderilor de aplicare a normelor dialogului în relaţii
interpersonale.Manifestarea interesului pentru o comunicare eficientă în dialog.
 Identificarea şi selectarea unităţilor lexicale din diverse contexte.
 Redactarea textelor proprii cu şi fără repere, aplicînd regulile învăţate.
Subcompetenţe: Conţinuturi Nr. Data Resurse Note
de didactice
ore
Citirea şi audierea Vara bate la fereastră Tainele
mesajelor 1 comunicării, p.
specifice Să comunicăm. 1 4.
activităţii şcolare
şi vieţii cotidiene. Culege înţelepciune. 1 T.C.p. 7.

Cartea-prietena mea 2 T.C.p.10


Comentarea
informaţiilor noi, Lecţii,lecţii... 1 T.C.p.14
interesante şi utile.
Memorarea şi Caruselul toamnei 1 T.C.p.18
utilizarea
cuvintelor, Fauna ţării 1 T.C.p.24
îmbinărilor de
cuvinte, Flora 1 T.C.p.27
expresiilor în
diverse situaţii de Povestea timpului 1 T.C.p.31
comunicare.

Expunerea Minunile tehnicii 1 T. C. pagina 34


propriilor opinii T. C. pagina 36
vizavi de cele Misterele legendei 1 T.C. pagina39
audiate şi citite.
Clopoţeii iernii 2 T.C.pagina43

La Multi Ani! 1
Construirea Ura! A sosit vacanţa de T. C. pagina 47
corectă şi logică a Crăciun! 2
enunţurilor în T. C. pagina 50
cadrul unui mesaj. Luceafărul poeziei 1 T. C. pagina 54

În relaţie cu natura 1
Formularea T. C. pagina 57
întrebărilor şi
răspunsurilor, T. C. pagina 60
respectând etica
comunicării. Plecăciune graiului şi 1 T. C. pagina 63
pâinii
Aplicarea T. C. pagina 67
normelor Avem o ţară sfîntă 1 T. C. pagina 71
dialogului în T. C. pagina 74
relaţii Ţara mea privită din stele 1
interpersonale.
Ascultă sfatul bătrânesc
Identificarea şi 1
selectarea Sfătosul bunic din
unităţilor lexicale Humuleşti
din diverse 2
contexte. Şcoala copilului e în
inima mamei 1
Redactarea
textelor proprii cu
şi fără repere,
aplicând regulile
învăţate.

Manifestarea Amintiri plăcute 1 T. C. pagina 77


interesului pentru T. C. pagina 81
o comunicare Vestirea primăverii 1 T. C. pagina 87
eficientă în cadrul T. C. pagina 90
dialogului şi a Zorii dimineţii se revarsă 1 T. C. pagina 95
discuţiilor în grup.
Glasul pădurii 1

Ţara florilor 1