Sunteți pe pagina 1din 18

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

ORIENTATIVĂ
Disciplina GEOGRAFIE
Clasa a V-a

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (an şcolar 2017-2018)


Terra – Elemente de geografie fizică

Unitatea Conţinuturi
de Competenţe Nr. Săptă- Observaţii/
ore Evaluare
învăţare specifice mâna

SEMESTRUL I (11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018)

1.1. Utilizarea termenilor • Recapitulare


1. Terra - o geografici în contexte diferite 5 1–5 Evaluare
planetă a • Universul și Sistemul iniţială
1.2. Descrierea unor elemente,
Universului Solar – aspecte
fenomene sau procese geografice
generale
observate direct sau indirect
• Terra - o planetă a Evaluare orală
3.1. Descrierea unor elemente, Sistemului Solar (formă
fenomene și procese geografice și dimensiuni)
folosind noțiuni din matematică,
științe și tehnologii • Aplicație practică:
3.2. Precizarea legăturilor dintre Călătorie virtuală în
realitatea geografică şi fenomene Univers
din domeniul ştiinţe și tehnologii

4.1. Utilizarea metodelor simple


de investigare

4.2. Ordonarea elementelor


geografice după anumite criterii

58
Unitatea Conţinuturi
de Competenţe Nr. Săptă- Observaţii/
ore Evaluare
învăţare specifice mâna
• Globul geografic și
1.1. Utilizarea termenilor harta. Coordonate
2. Terra – o geografici în contexte diferite 7 6 - 12 Evaluare orală
geografice
planetă în
mișcare • Mișcările Pământului
1.2. Descrierea unor elemente, și consecinţele lor
fenomene sau procese geografice
observate direct sau indirect • Orientarea în
spaţiul terestru
2.1. Utilizarea tehnicilor de (elemente naturale şi
orientare pe hartă/teren instrumente clasice
și moderne)

• Aplicaţii practice:
2.2.Relaționarea scării de Măsurarea timpului
proporție cu realitatea geografică (zi, săptămână,
lună, anotimp,
2.3. Citirea reprezentărilor grafice
an, calendar),
și cartografice simple
Orizontul local –
orientare, măsurare
şi reprezentare,
3.1. Descrierea unor elemente,
Construirea unor
fenomene și procese geografice
forme simple de
folosind noțiuni din matematică,
reprezentare grafică
științe și tehnologii și cartografică

• Recapitulare
3.2. Precizarea legăturilor dintre
realitatea geografică şi fenomene
din domeniul ştiinţe și tehnologii

4.1. Utilizarea metodelor simple


de investigare

4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a


abilităților dobândite în contexte
noi/situații reale de viață

59
Unitatea Conţinuturi
de Competenţe Nr. Săptă- Observaţii/
ore Evaluare
învăţare specifice mâna

1.1. Utilizarea termenilor


3. Terra – o geografici în contexte diferite Geosferele Terrei 21 13-33 Evaluare orală
planetă în 1.2. Descrierea unor elemente,
transformare fenomene sau procese geografice Litosfera
observate direct sau indirect
• Caracteristici generale
2.1. Utilizarea tehnicilor de și importanță
orientare pe hartă/teren
• Structura internă a
2.2. Relaționarea scării de Terrei
proporție cu realitatea geografică
• Relieful: continente
2.3. Citirea reprezentărilor grafice și bazine oceanice;
și cartografice simple forme majore de
relief
3.1. Descrierea unor elemente,
fenomene și procese geografice
folosind noțiuni din matematică,
științe și tehnologii
3.2. Precizarea legăturilor dintre
realitatea geografică şi fenomene
din domeniul ştiinţe și tehnologii

3.3. Descrierea diversităţii


naturale a realității geografice
realizând corelaţii cu informaţiile
dobândite la alte discipline şcolare
4.1. Utilizarea metodelor simple
de investigare

4.2. Ordonarea elementelor


geografice după anumite criterii

4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a


abilităților dobândite în contexte
noi/situații reale de viață

Vacanța de iarnă (23 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018)


• Vulcanii și
cutremurele

• Aplicaţii practice:
Relieful orizontului
local, Reguli de
comportare și măsuri
de protecție în
cazul producerii de
fenomene și procese
în orizontul local
(prăbușiri, alunecări
de teren, cutremure
etc.)

• Recapitulare
Probă scrisă de
• Evaluare evaluare
60
Unitatea Conţinuturi
de Competenţe Nr. Săptă- Observaţii/
ore Evaluare
învăţare specifice mâna
Vacanța intersemestrială (3 februarie – 11 februarie 2018)

SEMESTRUL AL II – LEA (12 februarie – 22 iunie)

Atmosfera Evaluare orală


1.1. Utilizarea termenilor
3. Terra – o geografici în contexte diferite • Caracteristici generale
planetă în 1.2. Descrierea unor elemente, și importanță
transformare fenomene sau procese geografice
observate direct sau indirect • Elemente și fenomene
meteorologice
2.1. Utilizarea tehnicilor de
orientare pe hartă/teren • Vremea și clima
2.2. Relaționarea scării de • Zonele climatice ale
proporție cu realitatea geografică Terrei. Influența
climei asupra
2.3. Citirea reprezentărilor grafice geosferelor
și cartografice simple
• Aplicații practice:
3.1. Descrierea unor elemente, Clima, vremea și
fenomene și procese geografice activitatea umană
folosind noțiuni din matematică, în orizontul local,
științe și tehnologii Modalități de
3.2. Precizarea legăturilor dintre avertizare, reguli de
realitatea geografică şi fenomene comportare și măsuri
din domeniul ştiinţe și tehnologii de protecție în
cazul producerii de
3.3. Descrierea diversităţii fenomene extreme
naturale a realității geografice în orizontul local
realizând corelaţii cu informaţiile (grindină, polei,
dobândite la alte discipline şcolare furtuni, secetă,
4.1. Utilizarea metodelor simple caniculă, viscol,
de investigare tornade etc.)
4.2. Ordonarea elementelor • Recapitulare
geografice după anumite criterii
Hidrosfera
4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a
abilităților dobândite în contexte • Caracteristici generale
noi/situații reale de viață și importanță

• Oceanul Planetar
– componente și
localizare. Dinamica
apelor oceanice

• Apele continentale

61
Unitatea Conţinuturi
de Competenţe Nr. Săptă- Observaţii/
ore Evaluare
învăţare specifice mâna

Vacanța de primăvară (10 aprilie-22 aprilie 2018)

• Ghețarii

• Aplicaţii practice:
Apele din orizontul
local, Resurse de
apă potabilă, Măsuri
de protecție a
apelor, Modalități de
avertizare, reguli de
comportare și măsuri
de protecție în
cazul producerii de
fenomene extreme
în orizontul local
(viitură/revărsare/
inundație, pod de
gheață etc.)

• Recapitulare

Biosfera și solurile

• Caracteristici generale
și importanță

• Plantele şi animalele
–repartiţia lor
geografică

• Solul – resursă a vieţii

• Aplicaţie practică:
Protecţia plantelor,
a animalelor şi
conservarea solului

62
Unitatea Conţinuturi
de Competenţe Nr. Săptă- Observaţii/
ore Evaluare
învăţare specifice mâna

• Diversitatea peisajelor
1.1. Utilizarea termenilor terestre naturale
4. Zonele geografici în contexte diferite 3 34-36 Probă scrisă de
naturale ale 1.2. Descrierea unor elemente, • Recapitulare evaluare
Terrei fenomene sau procese geografice
observate direct sau indirect • Evaluare

2.3. Citirea reprezentărilor grafice


și cartografice simple

3.1. Descrierea unor elemente,


fenomene și procese geografice
folosind noțiuni din matematică,
științe și tehnologii
3.2. Precizarea legăturilor dintre
realitatea geografică şi fenomene
din domeniul ştiinţe și tehnologii

3.3. Descrierea diversităţii


naturale a realității geografice
realizând corelaţii cu informaţiile
dobândite la alte discipline şcolare
4.1. Utilizarea metodelor simple
de investigare

4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a


abilităților dobândite în contexte
noi/situații reale de viață

Notă: Pentru săptămâna în care se desfășoară Programul național „Școala altfel”, stabilită la nivelul fiecărei unități
școlare în perioadele prevăzute în OMEN nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018, se vor face
observațiile corespunzătoare în planificare.

63
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE LA GEOGRAFIE
CLASA A V - A
AN ȘCOLAR 2017 - 2018

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

„TERRA – O PLANETĂ A UNIVERSULUI”


NR. ORE: 5
PERIOADA: săptămânile 1 – 5

SEMESTRUL I

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evaluare

1.1 • pronunțarea corectă a termenilor și Diverse hărți și Test iniţial


denumirilor geografice fotografii
Recapitulare 1.2
• completarea textelor lacunare cu Resurse de timp: o
2.1 termeni geografici specifici oră
S1
2.3 • prezentarea elementelor și a 11-15 IX 2017
fenomenelor geografice percepute
3.1 direct sau indirect
1.1 • analizarea caracteristicilor corpurilor Fotografii Evaluare
cosmice și a galaxiilor pe baza orală
Universul și 1.2 fotografiilor (Aplică - p. 8) Scheme
Sistemul Solar –
aspecte generale 3.1 • analizarea Sistemului Solar pe baza Tabel cu mărimea
unei imagini (Observă – p. 9) planetelor
3.2
• enumerarea planetelor (Aplică – p. Planşe
4.2 12)
Manualul
• prezentarea eclipselor, utilizând
noțiuni din domeniul științelor Fişe de lucru

• completarea unui rebus despre Resurse de timp:


planete (Aplică – p. 12) două ore

• reprezentarea Sistemului Solar într-un S2-S3


desen schematic
18-22 IX 2017

25-29 IX 2017
1.1 Fotografii Evaluare
• explicarea formei Pământului pornind
Terra – o planetă orală
1.2 de la experimente (Observă – p. 13) Desene
a Sistemului
Solar (formă și • analizarea dimensiunilor și formei
3.1 Manualul
dimensiuni) Pământului pe un desen schematic
4.2 (Descoperă – p. 14) Imagini / internet

Resurse de timp: o
oră

S4

2-6 X 2017
65
1.1 • ordonarea planetelor după lungimea Fotografii Evaluare
razei (Activitate practică – p. 16) orală
Aplicație practică: 1.2 Manual
Călătorie virtuală • realizarea unei machete a Sistemului Fişe de lucru
în Univers 3.1 Solar (Activitate practică – p. 16)

3.2 • ordonarea crescătoare, după mărime, Resurse de timp: o


a unor planete oră
4.1
• căutarea pe Intenet a unor informații
4.2 despre planete
S5
• formularea unor întrebări despre
Univers și corpurile cosmice 9-13 X 2017

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


„TERRA – O PLANETĂ ÎN MIȘCARE”
NR. ORE: 7
PERIOADA: săptămânile 6 – 12

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evaluare

Globul geografic 1.1 • identificarea elementelor unei hărți Globul geografic Evaluare
și harta. (Descoperă – p. 19) orală
Coordonate 1.2 Diverse hărți
geografice • exerciții de transformare a scării
2.1 numerice în scară grafică (Aplică – p. Harta topografică
20)
2.2 Planul localităţii
• calcularea distanței între două
2.3 localități folosind scara directă, Atlasul geografic
numerică și grafică(Aplică – p. 20)
Busola
• localizarea paralelelor, meridianelor și
emisferelor pe globul geografic și pe Manualul
hartă (Observă – p. 23)
Fişe de lucru
• definirea paralelelor și meridianelor
Imagini / Internet
pe baza unor imagini (Aplică – p. 24)

• stabilirea poziției geografice a unor


puncte de pe hartă, cu ajutorul Resurse de timp:
coordonatelor geografice (Aplică – p. două ore
25)

• identificarea pe suporturi cartografice


a unor puncte definite de coordonate S6-S7
geografice date
16-20 X 2017

23-27 X 2017

66
Mișcările 1.1 • prezentarea mișcărilor Pământului Planşe Evaluare
Pământului și pe baza unor imagini/animații video orală
consecinţele lor 1.2 (Animație – p. 26) Manualul
• calcularea orei pe glob (Aplică – p.
3.1 27-28) Fişe de lucru

3.2 • corelarea unui text geografic cu Imagini / Internet


elemente geografice specifice
observate indirect (pe o imagine)
(Aplică – p. 29) Resurse de timp:
două ore
• identificarea unor corelații între
fenomenele naturale observate
și evenimente din viața cotidiană
(formarea anotimpurilor, durata S8-S9
inegală a zilei și a nopții pe parcursul
unui an) 30 X -3 XI 2017

6 – 10 XI 2017
Orientarea în 2.1 • exprimarea poziției elementelor Diverse planșe, Evaluare
spaţiul terestru identificate pe hartă cu ajutorul fotografii orală
(elemente naturale 2.3 punctelor cardinale
şi instrumente Manualul
clasice și 4.1 • precizarea etapelor succesive
moderne) de desfășurare a unor procese Busola
4.3 geografice pe baza unor scheme
(poziția umbrei lăsată de un obiect pe
parcursul unui an) (Activitate practică
– p. 32) Resurse de timp: o
oră
• observarea directă/indirectă a unor
elemente geografice

• aplicarea metodelor/tehnicilor de S10


orientare în spațiu în activitatea
13 – 17 XI 2017
cotidiană (Explică – p. 31)

• orientarea în teren cu ajutorul busolei/


GPS
Aplicaţii practice: 2.1 • descrierea poziției relative a unor Harta topografică Evaluare
Măsurarea obiecte pe un plan, prin raportare la orală
timpului (zi, 2.2 puncte cardinale (Amintește-ți! – p. Planul localităţii
săptămână, 34)
lună, anotimp, 3.1 Monografii ale
an, calendar), • măsurarea unor distanțe pe un plan cu localităţii Metodă
Orizontul local 4.1 ajutorul scării de proporție (Amintește-
– orientare, ți! – p. 34) Calculatorul
4.3
măsurare şi
reprezentare, • exerciții de calculare a suprafețelor pe
Construirea unor un plan (Amintește-ți! – p. 34)
Resurse de timp: o
forme simple oră
de reprezentare • prezentarea corelației dintre
grafică și succesiunea unor fenomene naturale
cartografică și succesiunea activităților cotidiene/
personale (Aplică – p. 34)
S11
• aplicarea metodelor de măsurare și
20 – 24 XI 2017
gestionare a timpului (Aplică – p. 34)

• poziționarea elementelor geografice


pe un plan (planul localității/
cartierului) (Proiect – p. 35)
67
Recapitulare 1.1 • completarea textelor lacunare cu Fișe de lucru Evaluare
termeni geografici specifici orală
2.1 Hărți
• recunoașterea unor imagini de la sol/
2.2 aeriene/satelitare Diferite imagini

2.3 • exerciții de transformare a scării Globul geografic


numerice în scară grafică

• calcularea anilor bisecți dintr-o serie


de ani Resurse de timp: o
oră
• stabilirea coordonatelor geografice
ale unor puncte de pe glob

(Recapitulare – p. 36-37) S12

27 – 30 XI 2017

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


„TERRA - O PLANETĂ ÎN TRANSFORMARE”

NR. ORE: 21
PERIOADA: săptămânile 13 – 33

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evaluare


Geosferele Terrei 1.1 • analizarea structurii interne a Colecția de minerale Evaluare
Pământului într-un desen schematic și roci orală
Litosfera 1.2 (Observă – p. 40)
• compararea grosimii componentelor Planşe
Caracteristici 2.3
structurii interne a Pământului
generale și Manualul
3.1 (Observă – p. 40)
importanță
• prezentarea cu ajutorul unei imagini Fişe de lucru
Structura internă a 4.1 a modului de formare al rocilor
Terrei (Descoperă – p. 41-42)
• calcularea grosimii scoarței terestre
utilizând operații matematice la nivel Resurse de timp: o
elementar (Aplică – p. 41) oră
• observarea caracteristicilor unor
minerale (cuarț) și roci (granit, calcar,
marmură, șisturi etc)
S13
• gruparea rocilor după modul lor de
formare (Aplică – p. 43) 4 – 8 XI 2017

68
Relieful: continente 1.1 • analizarea extinderii continentelor și Atlasul geografic Evaluare
și bazine oceanice; bazinelor oceanice pe Harta fizică a orală
forme majore de 1.2 lumii (Amintește-ți – p. 46) Harta fizică a lumii
relief • caracterizarea formelor majore de
2.3 Fotografii
relief de pe continente
3.2 • ordonarea continentelor după Manualul
suprafața lor (Aplică – p. 47)
3.3 • identificarea continentelor și bazinelor Fișe de lucru
oceanice pe o hartă mută (Aplică –
4.2 p. 48)
• identificarea deosebirilor dintre munții
tineri și munții vechi (Aplică – p. 50) Resurse de timp: trei
• identificarea deosebirilor între diferite ore
forme de relief
(Aplică – p. 51-52)
S14-S16

11 – 15 XI 2017

18 – 22 XI 2017

8 – 12 I 2018

Vacanța de iarnă (23 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018)


Vulcanii și 1.1 • prezentarea părților componente ale Harta fizică a lumii Evaluare
cutremurele vulcanului cu ajutorul unui desen orală
1.2 schematic (Observă – p. 56) Fotografii, desene
• localizarea pe o hartă a regiunilor
2.3 unde se află cei mai numeroși vulcani Manualul
3.2 (Descoperă – p. 55) Fișe de lucru
• precizarea elementelor unui cutremur
4.1 pe baza unei imagini (Aplică – p. 58)
• identificarea produselor activității
vulcanice într-un text (Aplică – p. Resurse de timp: o
58) oră

S17

15 – 19 I 2018

Aplicaţii practice: 1.2 • identificarea formelor de relief în Atlasul geografic Evaluare


Relieful orizontului imagini de la sol (Observă – p. orală
local, Reguli de 2.1 59) Harta fizică a
comportare și • observarea în teren a reliefului din României
măsuri de protecție 2.2 localitate și din orizontul apropiat
în cazul producerii Harta județului
3.1 • caracterizarea unei forme de relief din
de fenomene orizontul local (Aplică – p. 59)
și procese în Calculatorul
4.1 • alcătuirea unui poster despre relieful
orizontul local județului (Aplică – p. 59)
(prăbușiri, 4.3 • elaborarea unui plan de măsuri în caz
alunecări de teren, Resurse de timp: o
de cutremur (Aplică – p. 60)
cutremure etc.) oră
• precizarea unor reguli de
comportament ce trebuie respectate
în caz de cutremur (Aplică – p. 60) S18

22 – 26 I 2018

69
Recapitulare 1.1 • prezentarea unor fenomene Harta fizică a lumii Evaluare
geografice scrisă
1.2 • identificarea pe Harta fizică a lumii a Manualul
unor unități de relief
2.1 Calculatorul
• identificarea pe baza unei imagini a
2.3 articulațiilor țărmului Fișe de lucru
• prezentarea caracteristicilor unui
3.2 munte tânăr și a unui munte vechi cu Resurse de timp: o
ajutorul unei imagini oră
Recapitulare – p. 61
S19

29 I – 2 II 2018

Vacanța intersemestrială (3 februarie – 11 februarie 2018)


SEMESTRUL AL II-LEA
Atmosfera 1.1 • analizarea compoziţiei chimice a Planșe Evaluare
Caracteristici atmosferei pe o diagramă în cerc orală
generale și 1.2 Diverse imagini
importanță (Observă – p. 65)
2.3 Manualul
• reprezentarea structurii verticale a
3.1 atmosferei pe un desen schematic Fișe de lucru

3.2 • identificarea termenilor geografici


într-un text (Descoperă – p. 65)
4.1 Resurse de timp: 1
• analizarea unei situații-problemă oră
(creșterea cantității de dioxid
de carbon din aerul atmosferic)
și găsirea a două soluții pentru
reducerea cantității de dioxid de S20
carbon din aerul atmosferic.
12 – 16 II 2018
(Descoperă – p. 65)
Elemente și 1.1 • interpretarea hărților climatice Atlasul geografic Evaluare
fenomene (temperatura medie anuală, orală
meteorologice 1.2 precipitațiile medii anuale) (Aplică – Harta temperaturilor
p. 68, Observă – p. 75) medii anuale
2.3
• explicarea pe un desen schematic a Harta precipitațiilor
3.1 formării vânturilor permanente medii anuale

3.2 (Descoperă – p. 70) Diverse imagini

4.1 • completarea textelor lacunare cu Manualul


termeni geografici specifici (Aplică –
p. 70) Fişe de lucru

• explicarea pe un desen schematic a Resurse de timp o oră


formării precipitaţiilor, folosind noțiuni
din domeniul științelor (Amintește-ți! S21
– p. 72)
19 – 23 II 2018
• observare directă/indirectă a unor
fenomene meteorologice

70
Vremea şi clima 1.1 • observarea vremii din orizontul local Hărți meteorologice Evaluare
orală
1.2 • descrierea vremii din orizontul local Manualul

2.3 • identificarea simbolurilor de pe o Fişe de lucru


hartă meteorologică (Observă – p.
3.1 76) Diverse imagini

3.3 • recunoașterea unui ciclon tropical pe Calculatorul


o imagine satelitară (Descoperă – p.
4.1 77) Resurse de timp: o
oră
• completarea unui text lacunar cu
termeni geografici specifici S22

(Activitate practică – p. 78) 26 II – 2 III 2018


Zonele climatice 1.1 • caracterizarea zonelor climatice Atlasul geografic Evaluare
ale Terrei. Influența • exerciţii de comparare a două tipuri orală
climei asupra 1.2 climatice diferite Harta climatică
geosferelor • calcularea amplitudinii termice (Aplică
2.3 – p. 79)
Manualul

3.1 • completarea unui text lacunar cu Fişe de lucru


termeni geografici specifici (Aplică –
3.2 p. 81, p. 82) Imagini
• explicarea influenței climei asupra
3.3 geosferelor folosind noțiuni din Calculatorul
domeniul științelor
4.1 Resurse de timp: o
oră

S23
5 – 9 III 2018
Aplicații practice: 1.2 • analizarea caracteristicilor vremii pe Harta judeţului Evaluare
Clima, vremea și baza observațiilor directe orală
activitatea umană 2.3 Atlasul geografic
în orizontul local. • descrierea vremii din orizontul local şi
Modalități de 3.2 apropiat (Aplică. - p. 84) Manualul
avertizare, reguli
de comportare 3.3 • prelucrarea datelor meteorologice cu Fişe de lucru
și măsuri de ajutorul unor instrumente TIC
4.1 Imagini / internet
protecție în cazul
producerii de • descrierea codurilor meteorologice
4.3 (Observă – p. 85) Prezentări Ppt
fenomene extreme
în orizontul local Calculatorul
• precizarea unor reguli de
(grindină, polei,
comportament ce trebuie respectate
furtuni, secetă, Resurse de timp: o
în cazul producerii de fenomene
caniculă, viscol, oră
meteorologice extreme
tornade etc.)
(Aplică. - p. 85) S24

12 – 16 III 2018

71
Recapitulare 1.1 • identificarea termenilor geografici din Hărți climatice Evaluare
surse diferite orală
1.2 Fișe de lucru
• corelarea termenilor geografici cu
2.3 elemente geografice observate Calculatorul
direct/indirect
4.3 Manualul
• prezentarea elementelor și a
fenomenelor meteorologice Diverse imagini

• identificarea elementelor reprezentate


pe hărți, folosind legenda hărții
Resurse de timp: o
• descrierea unor situații de risc în care oră
se impune respectarea anumitor
reguli specifice S25

Recapitulare – p. 86 19 – 23 III 2018


Hidrosfera – 1.1 • analizarea componentelor hidrosferei Atlasul geografic Evaluare
caracteristici pe baza observațiilor în teren, a orală
generale și 1.2 fotografiilor și a hărții fizice Harta fizică a lumii
importanță
2.3 • exerciţii de explicare simplă a stărilor Manualul
Oceanul Planetar de agregare ale apei (Descoperă –
– componente și 3.1 p. 88) Fişe de lucru
localizare • caracterizarea oceanelor folosind
3.3 Diverse imagini
Harta fizică a lumii (Amintește-ți! – p.
Dinamica apelor 89)
oceanice 4.1 Calculatorul
• analizarea proprietăţilor fizice și
chimice ale apelor oceanice pe baza
unui grafic (Aplică – p. 90)
Resurse de timp: o
• localizarea pe hartă a curenţilor oră
oceanici (Observă – p. 93)
S26

26 – 30 III 2018

Apele continentale 1.1 • precizarea etapelor succesive de Atlasul geografic Evaluare


evoluție a văii unui râu pe baza unor orală
1.2 imagini (Aplică – p. 95) Harta fizică a lumii

2.3 • identificarea unor elemente Manualul


geografice pe o imagine (Aplică – p.
3.3 95) Fişe de lucru

4.1 • completarea unui text lacunar cu Imagini/fotografii


termeni geografici specifici (Aplică –
p. 98) Calculatorul

• observarea directă/indirectă a unor


elemente geografice
Resurse de timp: o
• realizarea unui desen schematic oră
privind bazinul hidrografic
S27
• identificarea pe suport cartografic a
2 – 6 IV 2018
râurilor, fluviilor şi lacurilor
Vacanța de primăvară (10-22 aprilie)

72
Ghețarii 1.1 • găsirea unor informații cu caracter Harta fizică a lumii Evaluare
geografic folosind aplicații digitale orală
1.2 (Descoperă – p. 99) Atlasul geografic
• identificarea termenilor geografici într-
2.3 Manualul
un text (Descoperă –p. 101)
3.1 • caracterizarea ghețarilor montani și a Fişe de lucru
ghețarilor de calotă
3.2 • localizarea pe hartă a regiunilor unde Imagini/fotografii
se află ghețari de calotă
Resurse de timp: o
oră

S28

23 – 27 IV 2018
Aplicaţii practice: 1.1 • observarea rețelei hidrografice din Harta judeţului Evaluare
Apele din orizontul orizontul local şi apropiat; orală
local. Reguli de 1.2 Manualul
comportare și • identificarea râurilor pe harta județului
măsuri de protecție 2.1 Fişe de lucru
în cazul producerii • caracterizarea unui râu din orizontul
de fenomene 2.3 local (Observă – p. 101) Imagini/fotografii
și procese din
3.1 • precizarea importanţei râurilor pentru
orizontul local (de
exemplu: inundații, activitatea umană
4.1 • identificarea unor soluții pentru Resurse de timp: o
avarii hidrotehnice oră
etc.) reducerea consumului zilnic de apă
4.3
sau pentru a preveni poluarea apei
(Aplică – p. 103, p. 104)
• descrierea unor situații de risc în care S29
se impune respectarea anumitor
reguli specifice 30 IV – 4 V 2018

• precizarea unor reguli de comportare


în caz de inundații (Aplică – p. 105)

Recapitulare 1.1 • completarea unui rebus cu lacurile Harta fizică a lumii Evaluare
Terrei orală
1.2 • completarea textelor lacunare cu Fișe de lucru
termeni geografici specifici
2.3 Manualul
• identificarea fluviilor importante ale
3.3 Terrei pe o hartă mută Calculatorul
• descrierea unor situații de risc în care
4.3 se impune respectarea anumitor Resurse de timp: o
reguli specifice oră
Recapitulare – p. 106
S 30

7 – 11 V 2018

73
Biosfera și solurile 1.1 • identificarea termenilor geografici în Atlasul geografic Evaluare
Caracteristici texte şi în diferite surse de informare orală
generale și 1.2 Harta zonelor
importanță • structurarea informaţiilor în scheme biogeografice ale
2.3 logice (Aplică – p. 110) Terrei
Plantele și
animalele – • identificarea etajelor de vegetație pe
3.1 Manualul
repartiția lor baza unei imagini (Aplică – p. 110-
geografică 4.1 111)
Fişe de lucru
• descrierea zonelor biogeografice ale
Terrei Imagini / fotografii
• identificarea zonelor biogeografice în
diferite imagini (Aplică – p. 114- Calculatorul
115)
Resurse de timp: o
oră

S31

14 – 18 V 2018
Solul – resursă a 1.1 • prezentarea părţilor componente ale Eșantioane de sol Evaluare
vieții solului orală
1.2 Manual
• descrierea elementelor de relaţionare
2.3 în formarea solului Fișe de lucru

3.1 • determinarea texturii solului printr-un Imagini/ fotografii


experiment (Experimentează – p.
4.1 Calculatorul
116)
4.2 Resurse de timp: o
• ordonarea, pe baza unor imagini, a
etapelor formării solului (Aplică – p. oră
117)

• identificarea unor tipuri de sol în


S32
diferite imagini (Aplică – p. 117)
21 – 25 V 2018
Aplicație practică: 1.1 • descrierea unei arii protejate din județ Harta judeţului Evaluare
Protecția plantelor, orală
a animalelor și 1.2 • identificarea unor soluţii de protecţie Manualul
conservarea solului a mediului geografic din orizontul
3.1 local şi apropiat Imagini / fotografii
M e t o d ă
3.3 • prezentarea cu ajutorul unor suporturi Prezentări PowerPoint
geografice/instrumente TIC, a unor
4.1 parcuri naturale Calculatorul
• derularea unui demers investigativ
simplu pentru verificarea unei ipoteze
de lucru Resurse de timp: o
oră
• elaborarea unor proiecte simple
pe tema conservării și protecției
diversității naturale, pentru formarea
unor atitudini civice pozitive S33

28 – 31 V 2018

74
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

„ZONELE NATURALE ALE TERREI”

NR. ORE: 3
PERIOADA: săptămânile 34-36

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evaluare

1.1 • analizarea unei imagini în care este Atlasul geografic Evaluare


Diversitatea reprezentat un peisaj geografic orală
peisajelor 1.2 (Observă – p. 124) Harta fizică a lumii
terestre naturale
2.3 • identificarea pe Harta fizică a lumii a Manualul
diferitelor tipuri de peisaje
3.1 Imagini / Fotografii
(Aplică – p. 125)
3.3 Calculatorul
• descrierea unui tip de peisaj
4.1 Resurse de timp: o oră
• identificarea unor particularități ale
diferitelor regiuni ale lumii S34

4 – 8 VI 2018
1.1 • completarea unui text lacunar cu Harta fizică a lumii Evaluare
Recapitulare termeni geografici specifici orală
1.2 • prezentarea unor fenomene Manualul
geografice
2.1 Imagini / Fotografii
Evaluare • identificarea pe Harta fizică a lumii a
Evaluare
2.2 unor unități de relief/fluvii/lacuri
scrisă
• explicarea cauzelor producerii unor
2.3 fenomene geografice observate Resurse de timp: două
direct/indirect ore
3.1 • identificarea deosebirilor dintre spații
geografice diferite din perspectiva
3.2 diversității naturale
S35-S36
3.3
11 – 15 VI 2018
4.1
18 – 22 VI 2018
4.2

4.3

75

S-ar putea să vă placă și