Sunteți pe pagina 1din 20

ELABORAT DE:

Consultant autorizat...................

Solicitant....................................
Regim juridic...............................
Date de identificare.....................
(nume, prenume, semnături)
Data intocmirii............................

PLAN DE AFACERI1
(Model - cadru pentru submăsura 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”)

Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 19, alin. (1), „Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în: (a) ajutor la înființarea
întreprinderii pentru: (i) tinerii fermieri;” Tânărul fermier reprezintă, conform art. 2, alin. (1n) „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la
momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o
exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”. Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru
instalarea tânărului fermier. Astfel, prin îndeplinirea obiectivelor propuse în Planul de Afaceri, se consideră că tânărul fermier s-a instalat și
sprijinul acordat prin FEADR și-a atins obiectivul strategic.

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

 Denumirea/ Forma juridică a solicitantului : SC.GREENAPPLE S.R.L

 Date de identificare ale acestuia : Judetul Botosani, Orasul Saveni,Adresa: Drumul Tatarilor, nr. 25, Inregistrat : J07/202/2010

 Obiectul de activitate - se va menţiona şi se va completa obiectul de activitate efectiv – în conformitate cu scopul proiectului: cultura
vegetală, creşterea animalelor, etc., conform Cod CAEN înregistrat la ONRC.

CULTURA POMICOLA DE MERE


CODUL CAEN:0125 „ CULTIVAREA ARBUSTILOR FRUCTIFERI”

1
Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor specifice submăsurii 6.1. şi care nu sunt în acord cu obiectul de activitate
efectiv al întreprinderii şi toate sumele vor fi exprimate în Euro.

1
 Responsabil legal: IONESCU ALEXANDRA-MIHAELA , ADMINISTRATOR, 100% DE ACTIUNI DETINUTE LA ENITITATEA ECONOMICA,
AM TERMINAT FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI, Judetul Botosani, Orasul Saveni,Adresa: Drumul
Tatarilor, nr. 25, Inregistrat : J07/272/2010
Firma are 3 anagati:
->Date de loc de munca- Dobre Iulian- inginer horticol-part time, a terminat facultatea de horticultura
- Ionescu Ioan- mecanic agricol- full time, scoala profesionala si are cursuri specializate de manipulant
-Ionescu Alexandra Mihaela- management si contabilitatea firmei, a terminat facultatea de Economie
Agroalimentara si a Mediului
In sezonul de recoltarea merelor am nevoie de 10 angajati pe perioada 15 august-30 octombrie.
Angajatii isi desfasoara activitatea pe parcela nr. 127 din zonele limitrofe ale orasului Saveni.

 Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare) – după caz.

II. DESCRIEREA SITUAŢIEI CURENTE

Istoricul activității
Livada a fost preluata de la un proprietar in varsta care nu mai putea sa sustina activitatea curenta a livezii pomicole.A fost nevoie de o
reevaluare a situatiei concrete la fata locului, impreuna cu specialistul in pomicultura unde a hotarat ca dupa luna iunie-iulie livada va f
din nou inspectata pentru o evaluare mai concreta si pentru a lua masurile cele mai fabile masuri.

 Mod de preluare a exploataţiei- 5 ha terenul este in proprietate si lucrat integral


 Data înregistrării entităţii economice la ONRC (îndeplinind condiţia de microîntreprindere/întreprindere mică cu activitate
agricolă)- 20.02.2010
 Data înscrierii la APIA/ ANSVSA/Registrul Agricol a exploataţiei preluate (sub forma legală înregistrată la ONRC) 05.03.2010

2
Tabel II A. STRUCTURA ACTUALĂ A EXPLOATAŢIEI (anul 02)
Tipul de
sistem de
UAT-ul în care se
întreținere și
regăsesc
Gradul Rase/ soiuri hrănire
Tipul culturii/ Specia Nr de ha/ animale/ Pondere SO în Total culturile/
potențialului autohtone utilizat:
de animale, pasari, capete/ familii de Valoare SO SO aferent animalele/
agricol (ridicat/ (dacă este stabulație
familii de albine albine exploatației păsările/
mijlociu/ scăzut) cazul) liberă sau
familiile de
legată
albine
(dacă este
cazul)
4 (=col 3/TOTAL col
1 2 3 5 6 7
3*100)
Sectorul vegetal
............ 5 2703,58 2,66
...........
TOTAL SECTOR
VEGETAL
Sectorul zootehnic
..................
..................
TOTAL SECTOR
ZOOTEHNIC
TOTAL
 Fermierul îşi propune o adaptare suplimentară a exploataţiei la recomandările de bune practici şi standarde minime de bunăstarea
animalelor ANSVSA şi/sau adaptarea la normele prevăzute de legislaţie în conformitate cu noul număr de animale (în cazul în care
exploataţia vizează creşterea numărului de animale).

2
Anul „0” din Planul de Afaceri – reprezintă anul în care se realizează pe baza înregistrarilor în nume propriu din ultima perioadă de depunere (înregistrare/actualizare) a
cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS stabilită conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare, şi/sau în Registrul exploatatiilor la ANSVSA, precum și în
Registrul agricol, conform situaţiei existente in exploataţie la momentul depunerii Cererii de Finantare.
3
Tabel II B. BAZELE DE PRODUCŢIE ALE SOLICITANTULUI
Terenuri agricole (ha) în anul 0
Nr Localitate/ Suprafața agricolă totală Din care:
Crt. Județ
în folosință în proprietate Arabil Pajiști și Sere și Pomi Vii Alte
Pășuni solarii categorii
1. Saveni 5 x
2.
.....
TOTAL

4
Tabel II C Dotările fermei în anul 03
Nr Detaliere Suprafața Capacitate Modalitate de
Crt Număr (mp) dobândire
I. Clădiri pentru producția vegetală 1 1000mp 1t
1. Depozit stocare de mere
2.
.....

II. Clădiri pentru producția zootehnică


1. Grajduri
2. Saivane
3. Padocuri
.....

III. Alte clădiri (cu excepția celor de locuit)


1. Clădiri administrative
.....

IV. Mașini și utilaje agricole

3
Se vor menţiona cele mai importante clădiri, adăposturi, grajduri, maşini şi utilaje agricole, numărul acestora, suprafaţa, capacitatea şi detalierea modalitatăţii prin care
acestea au ajuns în posesia solicitantului – achiziţie, arendă, etc.
5
Tabel II D. CALCULUL VALORII SPRIJINULUI PORNIND DE LA DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE
Total SO:
Nr./ Dimensiunea economică a exploataţiei Dimensiunea exploataţiei în anul 0 Valoarea sprijinului nerambursabil
crt conform Cererii de Finanţare
1 12.000 S.O. - 29.999 S.O. 40.000 de euro4
2 30.000 S.O. - 50.000 S.O. 50.000 de euro

IV. OBIECTIVELE ŞI DETALIEREA ACŢIUNILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

Obiectivele restructurarii exploatatiei agricole sunt in concordanta cu obiectivele masurii 112, vizand cresterea
veniturilor exploatatie agricole, imbunatatirea si cresterea competitivitatii acesteia prin modernizare si imbunatatirea
managementului acesteia.
La momentul instalarii, in anul 0, exploatatia agricola al carei conducator este Ionescu Alexandra Mihaela produce in
fructe, livada fiind compusa din meri. Datorita conditiilor in care se afla livada in prezent, productia de fructe este
cu mult sub productia medie pe care o livada de acest gen ar trebui sa o inregistreze. Pentru a-i creste productivitatea, si
implicit pentru a creste veniturile exploatatiei agricole, solicitantul trebuie sa investeasca sprijinul solicitat in
reintinerirea livezii existente si popularea ei si cu alte specii de pomi fructiferi. Diversificarea productiei de fructe este
necesara in contextul in care dorim sa existe productivitate pe durata mai multor luni intr-un an calendaristic. Astfel, prin
popularea si cu alte specii in afara de meri, se vor obtine fructe si in lunile de vara sau toamna tarziu.

Sprijinul acordat va fi utilizat in proportie de 100% in plantarea si replanarea plantelor perene. Dintre numeroasele
specii vegetale de plante perene existente pe Terra, foarte multe traiesc 3 sau mai multi ani, iar in cazul arborilor, durata
de viaţă este lunga. Prin reglementari legale s-au stabilit in ultimii ani foarte clar perioadele de viata ale plantatiilor
pomicole. Astfel, daca o livada clasica de meri, peri, pruni sau gutui a depasit 30 de ani de viata, potrivit actelor
normative, producatorul ar trebui sa o reintinereasca prin cultivarea de noi arbori fructiferi.
Autoritatile legifereaza durata de viata in cazul plantatiilor intensive de ciresti, piersici, caisi, meri, peri si pruni la
maxim 20 de ani. Cea mai lunga durata de functionare a fost stabilita pentru nuci, respectiv 40 de ani. Astfel se
4
echivalentul în lei se va stabili la data semnării Deciziei de finanțare, la cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este aprobată Decizia de
finanțare, stabilit de către Banca Central Europeană și publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html
6
realizeaza atat conformitatea cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei cat si indeplinirea
criteriilor impuse de legislatia romana cu privire la culturile de arbori fuctiferi.
Conform legii pomiculturii infiintarea de plantatii pomicule sau reintinerirea celor existente se poate face doar pe baza
unor autorizatii emise de catre autoritatile competente in domeniu si doar cu specii de pomi acceptate in Romania. In
acest sens, doamnisoara Ionescu Alexandra Mihaela va respecta normele de infiinatre a noilor plantatii si de reintinerire
a plantatiei de pomi existente. Infiintarea plantatiilor de pomi fructiferi cu suprafata mai mare de 0,5 ha se va realiza
numai pe baza unei autorizatii de plantare, eliberata de catre Directia Judeteana pentru Agricultura.

Modalitatea de gestionare a planului de afaceri

Investitiile necesare pentru atingerea obiectivelor vizeaza:


1. Reintinerirea livezii existente - defrisarea arborilor existenti care nu mai indeplinesc conditiile reglementate prin
lege si nu mai produc la
capacitatea dorita si inlocuirea lor cu puieti tineri
2. Infiintarea unei noi plantatii
Cele 5 ha pe care se afla in prezent livada vor fi replantate progresiv cu specia existenta, meri.

A. Detalierea indeplinirii obiectivelor obligatorii solicitate pentru implementarea corectă a planului de afaceri

Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei livezi de meri pe o suprafata de 5 ha si dotarea fermei pomicole cu
echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de infiintare si intretinere plantatie. In mod concret, prin
proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:
Tractor 45-60 CP; -1 BUC
Masina de stropit; -1 BUC
Echipament de fertilizat; - 1 BUC
Cositoare; -1 BUC
Foarfeca electrica; -1 BUC
Tocatoare pomicola; - 1 BUC
Stivuitor. – 1 BUC

7
Tractorul va fi folosit in ferma pomicola pentru realizarea in bune conditii a fazelor procesului tehnologic precum arat,
fertilizat, impreuna cu alte echipamente ce vor fi achizitionate prin proiect.
Masina de stropit va fi folosita pentru efectuarea lucrarilor de stropire cu ierbicid si fungicid.
Echipamentul de fertilizat va fi folosit pentru aplicarea de ingrasaminte.
Cositoarea va asigura intretinerea terenului pe care se infiinteaza livada.
Foarfeca electrica este utilizata pentru toaletarea pomilor prin taierea crengilor.
Tocatoarea pomicola este utilizata pentru tocarea crengilor rezultate dupa toaletarea pomilor.
Stivuitorul va fi folosit pentru manevrarea lazilor cu fructe dupa recoltare. Mentionam ca pentru a putea efectua lucrari
de calitate si pentru a obtine productii cat mai mari, se va lua in considerare necesitatea achizitionarii de utilaje
performante.

-Cresterea competitivitatii printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea
standardelor nationale si a standardelor comunitare. In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern, de tip intensiv
de infiintare si exploatare a livezii de meri, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de lucru care necesita un
consum minim de munca si costuri mici de exploatare. De asemenea, proiectul propus de Ionescu Alexandra
Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121

-Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si
calitatii productiei la cerintele pietei. Tehnologia de infiintare, intretinere si exploatare a livezii de meri prezinta un grad
ridicat de mecanizare si automatizare a operatiunilor din fluxul de productie.

-Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala
obtinerea unor venituri de aprox. 320 mii lei/an din comercializarea merelor, in conditiile in care produsele intreprinderii
individuale raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru fructe proaspete de origine autohtona. Efectuarea
lucrarilor din tehnologie in perioada optima asigura dezvoltarea corespunzatoare a pomilor si creeaza premisele pentru
asigurarea unor productii ridicate la hectar. Existenta unor mijloace fixe proprii pentru efectuarea lucrarilor agricole
permite realizarea acestora la timp si elimina o eventuala dependenta
de terti. In aceste conditii, oferirea unor produse proaspete, de calitate certificata, la preturi competitive va asigura
succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri constante.
8
-Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinerea
livezii de meri in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la
randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea
tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in
ferma pomicola.

-Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt:
existenta unei baze materiale proprii formata din echipamente si utilaje necesare realizarii in bune conditii a tuturor
etapelor fisei tehnologice. alegerea unui soi rezistent la conditiile climatice si boli; productivitate ridicata a muncii
datorita mecanizarii unei parti importante a activitatii si localizarii intr-o zona propice pomiculturii.

B. DETALIEREA INDEPLINIRII OBIECTIVELOR PROPUSE DE SOLICITANT PENTRU IMPLEMENTAREA CORECTĂ A PLANULUI DE AFACERI– cu
titlu de exemplu:

La această secţiune, descrierea va începe cu detalierea:

 fluxului tehnologic, activității și tehnologiei aplicate în cadrul proiectului

Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei livezi de meri pe o suprafata de 5 ha si dotarea fermei pomicole cu
echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de infiintare si intretinere plantatie. In mod concret, prin
proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:
Tractor 45-60 CP;
Masina de stropit;
Echipament de fertilizat;
Cositoare;
Foarfeca electrica;
Tocatoare pomicola;
9
Stivuitor.
Ionescu Alexandra Mhaela intreprindere individuala nu detine in prezent utilajele agricole necesare infiintarii si
intretinerii unei exploatatii pomicole de meri. Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice ale
exploatatiei, precum si pentru a evita costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, Ioneescu Alexandra Mihaela
Intreprindere Individuala solicita acest sprijin financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje agricole. Pe
baza analizei tehnologiei de infiintare si intretinerea exploatatiei pomicole a rezultat necesitatea achizitionarii unui
numar minim de echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii livezii.
Factorii social-economici de care pomicultorul a tinut cont in alegerea investitiei sunt:
-apropierea de piete de desfacere interne sau posibilitatea unei desfaceri externe;
-asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, ieftina;
-asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului;
-lucrarile de imbunatatiri funciare sa fie putine, iar valoarea lor sa fie mica;
-posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din punct de vedere financiar;
-distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea fructelor, impuse de normele sanitare;
- asigurarea unui de masini, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.

10
TABEL PONDERE OBIECTIVE OBLIGATORII ŞI SUPLIMENTARE

TABEL IV C
Nr.crt Obiective Obligatorii5 Pondere
obiectiv6
1. Producţie estimată a f vândută pana la acordarea transei a doua
2 Amenajare platformă gunoi gunoi de grajd (după caz)
3 Pregătire profesională în domeniu (după caz)
4 UAT-ul în care este stabilit sau se va stabili solicitantul: domiciliul, sediul social şi locul de muncă (în cazul în care este
salariat). În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă (punctul de lucru/sediul
social al angajatorului) trebuie să fe în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia
vizată pentru sprijin; (Domiciliul şi sediul social al tânărului fermier trebuie sa fe în UAT-ul în care exploataţia este
înregistrată)7 (după caz)
Obiective Suplimentare (minim 3)
4 ....
5 ....
6 ....
....
TOTAL 100%

ATENŢIE!
Totalitatea obiectivelor reprezintă 100%. Proporţionalitatea se aplică la întreaga sumă de sprijin. Ponderea fecărui obiectiv este egală (de
ex. la 6 obiective – 3 obligatorii şi 3 suplimentare se aplică formula: 100/6 = 16,6% pondere aferentă fecărui obiectiv, iar în cazul
obiectivelor obligatorii neîndeplinite sprijinul acordat se retrage integral şi nu se mai acordă a doua tranşă de plată, iar pentru obiectivele
suplimentare se scad câte 16,6% aferent fecărui obiectiv suplimentar prevăzut în PA din întreaga sumă de sprijin: 50.000 sau 40.000 Euro).
In secţiunea dedicată acţiunilor întreprinse, va f exemplifcată modalitatea practică/aplicată prin care se preconizează atigerea obiectivelor:
achiziţii preconizate, participarea la programe de instruire (cursuri, seminarii, ateliere practice etc), managamentul exploataţiei (din punct
de vedere tehnic, economic şi de mediu), campanii de promovare si informare, etc.

5
În cazul obiectivelor obligatorii însoţite de menţiunea (după caz), se va introduce o pondere doar dacă urmează a fi îndeplinite şi vor fi verificate după semnarea
Deciziei de Finanţare. Dacă aceste elemente sunt îndeplinite deja la depunere, atunci ele nu mai sunt considerate obiective.
6

7
Dacă este deja îndeplinit se va completa la specificaţii „îndeplinit”; dacă este parţial îndeplinit, detaliile vor fi prezentate în coloana pentru specificaţii.
11
V. PIAŢA DE APROVIZIONARE/DESFACERE, CONCURENŢA ŞI STRATEGIA DE PIAŢĂ CE VA FI APLICATĂ PENTRU VALORIFICAREA
PRODUSELOR/SERVICIILOR OBŢINUTE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI.

Principalele materii prime utilizate in procesul de infiintare a livezii sunt: - material saditor (pomi); picheti;
ingrasaminte, apa. Principalele materii prime utilizate in procesul de intretinere a livezii sunt: insecticide; fungicide;
ingrasaminte minerale; ambalaje pentru recoltare.

Materialul saditor si pichetii se vor achizitiona de la un furnizor local de puieti.

Ambalajele se achizitioneaza de la societati producatoare de ambalaje din carton sub forma de lazi. Procurarea
ambalajelor se face pe baza de comanda, livrarea este in general asigurata de furnizor in perioada de recoltare.

Produsele obtinute in cadrul livezii sunt mere pentru consum. Merele fac parte din categoria bunurilor de larg
consum, cu caracter alimentar, supuse unei frecvente mari privind cumpararea. In prezent consumatorii finali ai
merelor sunt impartiti in doua principale categorii: - consumatori de mere proaspete; - consumatori de produse
rezultate din procesarea merelor (ex. sucuri din mere, gemuri).

TABEL V A

POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de Produse/servicii Cantitate Valoare % din
Nr.crt materii prime/materiale oferite aproximativă aproximativă total
auxiliare (Euro) achiziţii
1 S.C INGRASAMINTE SRL Insecticid,Erbicid, 800 kg 21.540 21,74%
Fungicid
2 S.C MOTORINA SRL Motorina pentru 5000 l 27.500 27,76%
lucrari
mecanizate
3 S.C AMBALAJE SRL 10.000 buc 50000 50,48%
12
TOTAL 99.040 100%
Tabel V B
POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt Client (Denumire şi adresa) Valoare aproximativă (Euro) % din vânzări

1 S.C Fructe SRL 100.000 31,25 %


2 S.C Supermarket srl 220.000 68,75 %
Total 320.000 100%
...

VI. TIPUL ŞI CANTITATEA PRODUSELOR OBŢINUTE ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII, INCLUSIV OPORTUNITĂŢILE DE PIAŢĂ

Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, intreprinderea individuala are in vedere un
proiect de investitie care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii permita sa devina unul
dintre cei mai mari furnizori locali.
Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele practicate de
catre concurenta pentru produse similare (in ceea ce priveste calitatea merelor). In absenta unei diferentieri accentuate
intre produsele oferite, cei mai multi dintre cumparatori aleg marfa cu pretul cel mai scazut. In stabilirea si modificarea
nivelului preturilor, intreprinderea individula va lua in calcul o serie de factori, dintre care cei mai importanti sunt: -
costul de productie si de comercializare; - clasa de greutate in care se incadreaza; - preturile practicate pe piata la
produsele similare; - starea concurentei; - conjunctura economica existenta la momentul respectiv; - legislatia in vigoare;
etc. Pretul mediu practicat de intreprinderea individuala pentru comercializarea produselor a fost estimat la 3.2 lei/kg de
mere. In previzionarea cheltuielilor s-a considerat ca jumatate din cantitatea recoltata se va vinde chiar in momentul
recoltarii, prognozandu-se cheltuieli cu transportul pana la cumparator. Cealalta jumatate din cantitatea de mere obtinuta
va fi depozitata in depozitul pe care il are societatea.

Riscuri: Managemtul riscului unei exploatatii agricole este cu siguranta unul dintre elementele definitorii
pentru a asigura
viabilitatea investitiei si cresterea veniturilor. In primul rand, conducatorul exploatatiei trebuie sa anticipeze care pot fi
riscurile
de productie.
In cazul de fata riscurile pot fi reprezentate de:
13
• influenţei factorilor climatici asupra proceselor de creştere şi fructificare ale pomilor. Impactul
schimbărilor
climatice asupra siguranţei, cantităţii şi calităţii recoltei de fructe;
• contaminare si imbolnavire (factori patogeni, bacterii etc.);
• procurarea unui material saditor de proasta calitate;
• riscul unei polenizari slabe, etc

Cai
Plasa anti grindina

TABEL VI A 1 Planul de cultură pentru sectorul vegetal, inclusiv pentru suprafețe cultivate cu furaje

Denumire
An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 (pomicultură) An 5 (pomicultură)
Cultură
8
Suprafață Producție Suprafață Producție Suprafață Producție Suprafață Producție Suprafață Producție Suprafață Producție
(ha) (tone)9 (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone)

Meri 5 ha 100 4ha 40 4ha 50 4ha 80 4ha 105 4ha 105

TOTAL 5 100 4 40 4 50 4 80 4 105 4 105

Productia de fructe in anul 0 este estimata la aproximativ 100 de tone, luand in calcul faptul ca livada este mult
imbatranita, nefiind la fel de productiva ca si o livada tanara. Incepand cu anul 1 productia va scadea datorita initierii
lucrarilor de reintinerire si a infiintarii noii plantatiei de puieti de meri. Lucrarile de reinitinerire / populate cu noi specii
8
În funcție de sesiunea de depunere anul 0 se realizează pe baza înregistrărilor din ultima perioadă de depunere (înregistrare) a cererii unice de plată pe suprafață în
Registrul unic de identificare de la APIA stabilita conform legislației naționale, și/ sau în Registrul exploatațiilor ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripția Veterinară conform
situației existente în ferma zootehnică la momentul depunerii Cererii de Finanțare, în nume propriu și/ sau al cedentului. În anul 0 vor fi prezentate suprafețele cultivate,
urmând ca în perioada anilor 1-5 să fie prezentate suprafețele de cultură previzionate;Detaliile privind înregistrările, precum şi exceptările pot fi regăsite în Ghidul
Solicitantului.
9
Se va menționa producția totală obținută pentru fiecare cultură;

14
de pomi se vor derula pe durata a 3 ani. Astfel si productia de fructe va urma aceeasi crestere graduala, din anul 1 pana
in anul 3, datorita intrarii pe rod a tot mai multi pomi. Incepand cu anul 4 productia se va pastra relativ constanta.

15
TABEL VI A 2 Planul de producţie şi comercializare pentru sectorul vegetal
Denumire An 1 An 2 An 3 An 4 (pomicultură) An 5 (pomicultură)
cultură Producția Valoarea Producția Valoarea Producția Valoarea Producția Valoarea Producția Valoarea
estimată estimată a estimată estimată a estimată estimată a estimată estimată a estimată estimată a
destinată producției destinată producției destinată producției destinată producției destinată producției
comercializ comercializat comercializării comercializat comercializări comercializat comercializări comercializat comercializări comercializa
ării e (kg) e i e i e i te
(kg) (Euro) (Euro) (kg) (Euro) (kg) (Euro) (kg) (Euro)
Meri 1000 40000 400 15000 500 20000 800 35000 1050 50000

....
TOTAL 1000 40000 400 15000 500 20000 800 35000 1050 50000
Total comercializare producţie cumulat kg Euro Total comercializare producţie cumulat pentru 3/5 ani pentru kg Euro
pentru maximum 3/5 ani. îndeplinirea condiţiei minime de comercializare în valoare de
minim 20% din valoarea primei tranşe de sprijin.
Productie
destinată
consumului
propriu

16
VII. CALCULUL VALORII PRODUCŢIEI STANDARD (SO) LA FINALIZAREA PLANULUI DE AFACERI

Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea producţiei vegetale şi/sau zootehnice pentru anul ţintă (max anul 3/ respectiv max anul 5 pentru
exploataţiile pomicole). Dimensiunea exploataţiei atât în fiecare an de implementare precum şi în anul ţintă nu poate fi diminuată faţă de anul 0, pe
parcursul implementării proiectului.

Tabel VII
Tipul sectorului Dimensiunea exploatației
(SO) propusă
pentru anul țintă
Sector vegetal 5 ha
-
Sector animal
-
TOTAL 5 ha

VIII. GRAFICUL DE TIMP PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR ŞI ETAPELOR


Durata de implementare a proiectului de investitii este de 3 ani (36 luni calendaristice). In realizarea graficului fizic si
financiar a proiectului s-a tinut seama de perioadele de plantare ale merilor, considerandu-se demararea proiectului in
februarie 2015. Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.

Anul 1 al implementarii

Denumirea Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
cheltuielilor
Utilaje si x x
echipamente
Lucrari de x x x
pregatire a
terenului
Infintarea x x x
17
plantatiei
Comisioane, x x x x x x x x x x x x
taxe

Anul 2 al implementarii

Denumirea Luna 1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L 10 L 11 L 12
cheltuielilor
Lucrari de x x x x x x
intretinere
anul 1
Comisioane x x x x x x x x x x x x
taxe

Anul 3 al implementarii

Denumirea L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12


cheltuielilor
Lucrari de X X X X X X
intretinere
anul 2
Comisioane X X X X X X X X X X X X
taxe

ATENŢIE

Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Astfel,
începerea implementării planului de afaceri reprezintă momentul primei vânzări a producţiei obţinute în urma activităţii desfăşurate în
exploataţie sau a primei investiţii realizate prin proiect (demonstrate cu documente justifcative) după momentul semnării contractului de
fnanţare. Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la acordarea celei de a doua tranşe (data
încheierii instalării).

18
Condiţiile de selecţie şi eligibilitate îndeplinite în vederea obţinerii sprijinului, vor f menţinute în mod obligatoriu pe întreaga perioadă de
implementare a planului de afaceri precum şi în perioada de monitorizare. Planul de afaceri nu poate f încheiat mai devreme de
parcurgerea unui an agricol de la momentul semnării Deciziei de Finanţare.

X. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Se va face o scurtă prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementării proiectului, cauzele şi efectele acestora
asupra producţiei totale obţinute şi după caz, modalităţi de combatere a acestora. Se vor menţiona următoarele tipuri de riscuri (listă
neexhaustivă):
 Riscul neîndeplinirii criteriilor legate de începerea implementării planului de afaceri în termen de nouă luni de la momentul contactării;
 Riscul gestionării afacerii agricole dintr-o localitate aflată la distanţă faţă de exploataţie, ceea ce afectează capacitatea fermierului de a o
gestiona adecvat;
 Riscul de a nu îndeplini obiectivele suplimentare propuse de solicitant prin acţiunile stabilite în prezentul plan de afaceri;
 Riscul înlocuirii persoanei responsabile cu gestionarea, benefciile şi deciziile de risc fnanciar în cazul în care un solicitant care are statut
de persoană juridică cu mai mulţi acţionari şi unde un tânăr fermier, aşa cum este defnit în articolul 2 din R(UE) nr. 1305/2013, trebuie
să aibă un control efectiv pe întreaga durată a angajamentului (pe perioada de implementare şi monitorizare a proiectului) în ceea ce
priveşte deciziile referitoate la gestionare, la benefcii şi la riscurile fnanciare.
Dacă la verificarea tranșei a doua de plată și dacă pe perioada de 3 ani de monitorizare a proiectului se constată că nu au fost
îndeplinite și menținute condițiile de eligibilitate și de selecție prevăzute în Planul de afaceri, se va proceda la recuperarea integrală a
sprijinului acordat.

XI. PROGNOZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATAŢIE – EXCLUZÂND SUMELE DE SPRIJIN
ACORDATE PRIN SM 6.110
TABEL XI
10
Sumele vor fi exprimate în Euro, iar veniturile şi cheltuielile NU vor include suma de sprijin prin intermediul acestei submăsuri. Pentru anul 0, datele se preiau din
evidentele contabile ale solicitantului. Pentru ceilalți ani, indicatorii se vor estima.
19
An 4 An 5
Indicatori An 1 An 2 An 3
(pomicultură) (pomicultură)
Venituri
Autofnantare 75.000

TOTAL VENITURI 75.000


Cheltuieli

Lucrari de pregatire a terenului 14.600

Infintarea plantatiei 51.300


Utilaje si echipamente fara montaj, 41.500 41.500
mijloace de transport
Cheltuieli de intretinere plantatie 13.200
anul 1
Cheltuieli de intretinere plantatie 13.200 12.000
anul 2
Comisioane, taxe 13.000 13.000 13.000

TOTAL CHELTUIELI 133600 67.700 25.000

20