Sunteți pe pagina 1din 12

Nr. inreg. .................../........................

Autoritarea contractantă: APROBAT,


,............ PRIMAR,
Emis de: ......................
Data: ...........
Aprobat de: ....................
Data: .................

Referat de necesitate
Persoana de contact în legatură cu informaţiile din acest Referat de necesitate

Nume şi Prenume: ...........................


Persoana de contact din compartimentul de
Funcţia: Referent
specialitate beneficiar al achiziţiei din cadrul
Denumirea compartimentului: Departament achizitii
autorităţii contractante pentru acest Referat
Email:
de necesitate
Telefon: ...................

Informațiile incluse în Referatul de necesitate sunt destinate:


Planificării portofoliului de procese de achiziții publică pentru anul X
2017 și elaborării Strategiei Anuale de Achiziție Publică
Planificării unui proces de achiziție publică și elaborării Strategiei de X
contractare și a Documentației de atribuire

Forma documentului:

Inițială X
Revizuită
Numărul revizuirii

Elemente privind operațiunea de revizuire a Referatului de necesitate - modificare, adăugare, suprimare


sau altele asemenea - în perioada planificării portofoliului de procese de achiziție publică sau a
procesului de achiziție publică:

Nr rev. Persoana Semnătura Data


Persoana
care aprobă persoanei aprobării
Data realizării Capitolul Motivul care
Tipul revizuirea care revizuirii
revizuirii revizuit revizuirii realizează
revizuirii aprobă
revizuirea
revizuire

Referatul de necesitate
Are atașat: X
NU are alte documente atașate

Următoarele:

Caietul de sarcini, poate fi inclus ca atare în Documentaţia de X


care în opinia atribuire
compartimentului necesită completări, revizuiri, actualizări ș.a.
ce emite
Referatul de
necesitate
Documentul poate fi inclus ca atare în Documentația de
descriptiv, care în atribuire
opinia necesită completări, revizuiri, actualizări ș.a.
compartimentului
ce emite
Referatul de
necesitate
Definirea caracteristicilor solicitate privind lucrările, serviciile sau
produsele, care fac obiectul achiziţiei 1 și care trebuie incluse în
Caietul de sarcini/Documentaţia descriptivă pentru realizarea
achiziţiei

Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate

Introduceţi achiziția care face obiectul Servicii lunare pt. module Aplxpert: contabilitate, salarii,
acestui Referat de necesitate mijloace fixe, gazduire pagina web

Realizarea unui interes sau Asigurarea funcţionării


public autorităţii
contractante, în
Precizaţi destinaţia achiziţiei prin care
vederea îndeplinirii
urmează a fi satisfacută necesitatea
misiunii/obiectivelor
pentru care aceasta a
fost înfiinţată
X

A. Fundamentarea necesităţii

a. De ce urmează să se achiziționeze serviciul descris ca necesitate?


Servicii lunare pt. module Aplxpert: contabilitate, salarii, mijloace fixe, gazduire pagina web sunt
necesare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii din cadrul institutiei …………………………..si
respectarea noilor prevederi legale.
b. Toate celelalte posibilităţi de a satisface nevoia au fost evaluate şi analizate?
1
Art. 156 din Legea 98/2016
Alte posibilitati de a satisface necesitatea de Servicii lunare pt. module Aplxpert: contabilitate, salarii,
mijloace fixe, gazduire pagina web au fost evaluate: Servicii lunare pt. module Aplxpert: contabilitate,
salarii, mijloace fixe, gazduire pagina web asigura desfasurarea in conditii optime a activitatii din cadrul
institutiei …………………………….si respectarea legislatia in vigoare in conformitate.

c. Ce factor interesat (persoană) susţine că este nevoie de acest produs/serviciu/lucrare?


Persoana care sustine ca este nevoie de „ Servicii lunare pt. module Aplxpert: contabilitate, salarii,
mijloace fixe, gazduire pagina web” este domnul ....................
d. Care este motivația faptului pentru care se consideră că această nevoie este o necesitate?

Autoritatea contractanta are obligativitatea semnarii contractul de „Servicii lunare pt. module Aplxpert:
contabilitate, salarii, mijloace fixe, gazduire pagina web

B. Contribuţia satisfacerii necesităţii la îndeplinirea obiectivelor autorităţii contractante sau la


funcţionarea acesteia
Utilizaţi structura prezentată în continuare pentru organizarea informaţiilor:]
Necesitatea identificată Autoritatea contractanta are posibilitatea semnari contractul de
„ Servicii lunare pt. module Aplxpert: contabilitate, salarii, mijloace fixe,
gazduire pagina web
Obiectivul/obiectivele Eficiența în desfășurarea activităților prin reducerea riscului privind
autorităţii contractante la care nerespectare/ necunoasterea modificarilor financiare.
contribuie satisfacerea
necesităţii şi cum se realizează
Obiectivul/obiectivele Nu este cazul
proiectului la îndeplinirea
căruia/cărora contribuie
satisfacerea necesităţii şi
legătura cu activitatea
autorităţii contractante

Obiectivul/obiectivele din Nu este cazul


strategia
locală/regională/naţională la a
cărei realizare contribuie
satisfacerea necesităţii şi cum
Beneficii care urmează a fi Eficiența în desfășurarea activităților prin reducerea riscului privind
obţinute după satisfacerea nerespectare/ necunoasterea modificarilor financiare.
necesităţii sau problemele care Necesar pentru depunerea declaratiilor fiscale, plata salariilor, evidenta
vor fi rezolvate după mijloacelor fixe.
satisfacerea necesităţii ca
urmare a atingerii obiectivelor
propuse

C. Justificarea alegerii modalităţii de satisfacerea necesităţii


Servicii lunare pt. module Aplxpert: contabilitate, salarii, mijloace fixe, gazduire pagina web sunt
necesare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii din cadrul institutiei COMUNA PAUSESTI
MAGLASIsi respectarea noilor prevederi legale.

D. Necesitatea în contextul legislaţiei în achiziţii publice

1. Pentru necesitatea identificată sub forma serviciilor, unde opţiunea pentru satisfacerea
acestora este achiziţia de servicii:
Descrierea obiectului Servicii lunare pt. module Aplxpert: contabilitate, salarii, mijloace
contractului şi precizarea fixe, gazduire pagina web
rezultatelor serviciilor la sfârşitul
contractului
Cod CPV pentru descrierea CPV: 72611000-6 - Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)
obiectului contractului
Cantitatea şi unitatea de măsură lunare
corespunzătoare

E. Valoarea estimată a produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziţionate

1. Pentru servicii - valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit:

Valoarea estimată a serviciilor care urmează să fie


achiziţionate de pe piaţă şi care constituie, ca atare, 9000 lei
obiectul contractului de achiziţie de servicii
Documentele suport/informaţiile care au fost In urma activitatii de testare a
consultate/utilizate la stabilirea valorii estimate pietei/catalogului electronic de
achizitii autoritatea a gasit oferte
pentru Servicii lunare pt. module
Aplxpert: contabilitate, salarii,
mijloace fixe, gazduire pagina web cu
valoarea fara TVA.........:

F. Calendarul procesului de achiziţie publică în vederea satisfacerii necesităţii

(Datele din calendar sunt estimative sunt completate drept model)

Perioada estimată pentru: martie 2017 Martie 2018 Martie 2018 Martie 2018
Semnarea
contractului/semnarea
acordului-cadru
Finalizarea implementării
contractului (recepţie la
terminarea lucrărilor/punerea în
funcţiune/finalizarea prestării
serviciilor sau finalizarea livrării
produselor)
Realizarea evaluării îndeplinirii
obligaţiilor contractuale de către
contractor
Realizarea evaluării modului în
care se vor materializa
beneficiile planificate, la
finalizarea
contractului/acordului-cadru

Următoarele elemente au fost avute în vedere la stabilirea perioadei necesare pentru fiecare dintre
aceste etape:
Perioada estimată pentru: Justificarea pentru termenele stabilite
Avand in vedere faptul ca perioada de prestare a „ Servicii lunare pt.
module Aplxpert: contabilitate, salarii, mijloace fixe, gazduire pagina
Semnarea
web contractate in anul 2016 este pana in luna martie 2017, s-a
contractului/semnarea
considerat necesara semnarea contractului cel tarziu in luna martie,
acordului-cadru
pentru a asigura „ Servicii lunare pt. module Aplxpert: contabilitate,
salarii, mijloace fixe, gazduire pagina web”
Semnarea primului contract
subsecvent - nu este cazul
Finalizarea implementării
contractului (recepţie la
Implementarea contractului va fi finalizata la expirarea termenului de
terminarea lucrărilor/punerea
prestare – martie 2018. Termenul de prestare poate fi prelungit cu 4
în funcţiune/finalizarea
luni, conform Legii.
prestării serviciilor sau
finalizarea livrării produselor)

G. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesităţii şi poziţia bugetară a
acestora

Fondurile alocate pentru 9000 lei


satisfacerea necesităţii
Sursa de finantare și, după caz,
poziţia în buget/propunerea de Bugetul propriu
buget

H. Perspectiva pe termen lung: accesul la toate şi fiecare dintre resursele complementare - inclusiv
resurse financiare - pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a
satisfacerii necesităţii
- Nu este cazul

I. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse/lucrări/servicii (conform art. 156, alin.(1) din
Legea 98/2016)

1. Modalitatea utilizată pentru descrierea caracteristicilor


Caracteristicile care descriu serviciile care urmează să fie achiziţionate, sunt stabilite în cadrul
Caietului de sarcini prin modalitatea selectată dintre opţiunile disponibile în continuare și pe
baza justificării asociate:
Modalitatea utilizată pentru descrierea
Decizie
caracteristicilor solicitate
Opţiunea
Opţiuni conform art. 156, alin. (1) din Legea
selectată Justificarea opţiunii selectate
98/2016
prin raportare la cerinţe de X Avand in vedere specificul serviciilor
performanţă/funcţionale care urmeaza a fi achizitionate, caietul
prin trimitere la specificaţii tehnice însoţită de sarcini a fost realizat prin raportare la
de menţiunea "sau echivalent" cerinte de performanta a operatorilor
prin raportare la cerinţe de economici si a personalului acestuia.
performanţă/funcţionale şi prin trimitere la
specificaţii
prin trimitere la specificaţiile pentru unele
caracteristici şi prin raportare la cerinţe de
performanţă/funcţionale pentru alte
caracteristici

2. Aspecte legate de ciclul de viaţă al produselor/serviciilor/lucrărilor ale căror caracteristici sunt


descrise în Caietul de sarcini
Caracteristicile, care descriu „ Servicii lunare pt. module Aplxpert: contabilitate, salarii, mijloace fixe,
gazduire pagina web” incluse în Caietul de sarcini nu fac referire la etape ale ciclului de viaţă, după
cum urmează:
Caietul de sarcini vizează, conform Opţiunea
Justificarea opţiunii selectate în contextul
prevederilor art. 155, alin (2) din selectată
achiziţiei
Legea 98/2016
Proces/metodă specifică de
execuţie a lucrărilor/de fabricaţie a
produselor/de prestare a serviciilor
Un proces specific pentru un alt
stadiu al ciclului de viaţă

3. Caracteristici incluse în Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea sau
eliminarea unor operatori economici sau a anumitor produse

Caietul de sarcini nu include următoarele precizări:

Precizarea
Caracteristicile din Caietul de Justificarea precizării selectate în contextul
selectată
sarcini: achiziţiei

Precizează un anumit producător


Precizează o anumită origine
Precizează un anumit procedeu
Se referă la o marcă specifică
Se referă la un brevet specific
Se referă la un tip specific
Se referă la o origine specifică
Se referă la o producţie specifică
Vizează un proces specific pentru
un alt stadiu al ciclului de viaţă

4. Transferul drepturilor de proprietate intelectuală


a. Prin Caietul de sarcini se solicită transferul drepturilor de proprietate intelectuală, întrucât
b. Prin Caietul de sarcini nu se solicită transferul drepturilor de proprietate intelectuală,
întrucât obiectul contractului nu presupune transferul de drepturi de proprietati intelectuale.

5. Includerea conceptului de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori


Conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori a fost luat în calcul la momentul elaborării
Caietului de sarcini, după cum urmează:

Conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori NU a fost luat în calcul la momentul
elaborării Caietului de sarcini, întrucât obiectul achizitiei nu presupune prestarea de servicii de
proiectare.

6. Reglementări obligatorii în domenii precum cel al mediului, cel social şi cel al relaţiilor de muncă
care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie publică
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa respecte legislatia in vigoare.

7. Instituţiile competente de la care se pot obţine informaţii detaliate privind reglementările în


domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă care trebuie respectate pe parcursul executării
contractului de achiziţie publică
Inspectoratul General al Politiei – Directia Politiei de Ordine Publica
Inspectoratul Teritorial de Munca

J. Factori cheie pentru succesul procesului de achiziţie publică şi satisfacerea necesităţii

Factori cheie care influențează succesul Rezultatul contractului de achiziţii să fie recepționat
lunar, începând cu data de .....................?
Modalitatea de măsurare a succesului 1. durata de timp planificată cuprinsă între
momentul considerat de către compartimentul
de specialitate beneficiar al achiziției ca relevant
pentru satisfacerea necesității și momentul
lansării procedurii de atribuire versus durata de
timp reală cuprinsă între momentul lansării
procedurii de achiziție și momentul în care
rezultatul contractului este
recepționat/funcțional (PLANIFICAT versus
REALIZAT).
Planificat pentru lansarea procedurii–
..............................?

Indicator de performanţă cantitativ/calitativ deviaţie - planificat versus realizat (maximum 15 zile)


utilizat pentru măsurarea succesului

K. Factori interesaţi relevanţi pentru succesul rezultatului procesului de achiziţie publică

- Compartimentul emitent al referatului de necesitate;


- Compartimentul financiar contabil
- Compartimentul de achizitii publice

L. Competenţe necesare şi disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achiziţie


publică

Competenţe care
trebuie atrase -
Forma de acces
din alte
Etapa din procesul de Compentenţe Competenţe la
compartimente
achiziţie publică necesare disponibile competenţele
ale AC sau din
disponibile
exteriorul
acesteia
Participarea la Competente Competente Prin dispozitie Capacitatea de
elaborarea (Caietului de digitale, digitale, emisa de descriere in
sarcini)/Documentației capacitate de capacitate de reprezentantul detaliu a
Descriptive, cum ar fi, descriere a descriere legal serviciilor
dar fără a se limita la, serviciilor sumara a necesare,
transmiterea de necesare, serviciilor, corelarea
specificații tehnice cunoasterea cunoastere cerintelor cu
legislatiei in sumara a legislatia din
domeniul legislatiei in domeniul
contractului. domeniul contractului. –
contractului. Expert extern.
Participarea la evaluarea Capacitatea de Capacitate de Prin dispozitie Capacitatea de
ofertelor, după caz intelegere in intelegere emisa de intelegere in
detaliu a limitata a reprezentantul detaliu a
mecanismelor mecanismelor legal mecanismelor
care stau la care stau la care stau la baza
baza serviciilor baza serviciilor serviciilor
necesare. necesare. necesare. –
Competente in Competente in expert extern
matematica, matematica, cooptat in
interpersonale interpersonale comisia de
si sociale. si sociale. evaluare a
ofertelor.
Managementul Competenţe Competenţe Prin dispozitie Nu este cazxul
contractului interpersonale, interpersonale, emisa de
interculturale, interculturale, reprezentantul
sociale, şi civice; sociale, şi civice; legal
Competenţe Competenţe
antreprenoriale; antreprenoriale;
Organizarea procedurii Competente in Competente Prin dispozitie Competente in
de achizitie domeniul limitate in emisa de domeniul
achizitiilor domeniul reprezentantul achizitiilor
publice; achizitiilor legal publice;
Capacitatea de publice; Capacitatea de
intelegere in Capacitatea de intelegere in
detaliu a intelegere detaliu a
mecanismelor sumara a mecanismelor
proceselor de mecanismelor proceselor de
achizitie. proceselor de achizitie. –
achizitie. consultant in
achizitii publice

M. Anexe:
La Referatul de necesitate se anexează:
1. Caiet de sarcini – daca este cazul.
2. Propuneri de condiţii contractuale relevante corelate cu continutul Caietului de
sarcini/Documentația descriptivă – în special prin legătura cu factorii cheie pentru satisfacerea
necesității
3. Propuneri pentru forma criteriului de atribuire și/sau a factorilor de evaluare incluși, respectiv a
elementelor ciclului de viață relevante în raport cu achiziția propusă
4. Informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesități obținute în urma
unei cercetări a pieței sau pe bază istorică
5. Lista de verificare pentru justificarea oportunităţii demarării procesului de achiziţie publică în baza
acestui Referat de necesitate

Lista de verificare pentru justificarea oportunităţii demarării procesului de achiziţie publică în baza
acestui Referat de necesitate.

Anexa 1

# Element DA/NU
1. Este evidenţiată legătura dintre necesitate şi obiectivele autorităţii contractante DA
2. Este evidenţiată legătura dintre necesitate şi strategia locală/naţională, după cum NU
este aplicabil
3. Caietul de sarcini este ataşat în forma completă DA
4. Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesităţii şi modalitatea de măsurare a DA
acestora
5. Factorii interesaţi relevanţi sunt identificaţi DA
6. Necesitatea a fost stabilită cu analiza opţiunilor de satisfacere a nevoii DA
7. Necesitatea inclusă în acest Referat de necesitate nu poate fi satisfacută prin DA
contractele de achiziţie publică existente sau acordurile cadru în derulare, după caz
8. Fondurile necesare pentru realizarea achiziţiei şi satisfacerea necesităţii sunt DA
identificate în Referatul de necesitate
9. Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca DA
urmare a satisfacerii necesităţii sunt conştientizate şi este posibil accesul la acestea

Avizat
Compartiment Juridic

Avizat
Compartiment Financiar Contabil

Verificat
Coordonat Departament

Intocmit

Anexa nr 2 la referatul de necesitate nr…


Departament 1

(Datele din tabel sunt doar model.


Nu sunt informatii verificate din punct de vedere financiar)

Nr. Denumire U/M Cantitate Pret Pret Cod CPV Caracteristici/nivele


Crt produs unitar total minime de calitate*
fara TVA fara TVA
SERVICII
LUNARE PT.
CPV: 72611000-
MODULE
6 - Servicii de
APLXPERT:
950/lun 9.000,0 asistenta
1 CONTABILITATE, BUC. 12
a 0 tehnica
SALARII,
informatica
MIJLOACE FIXE,
(Rev.2)
GAZDUIRE
PAGINA WEB
9.000,0
Total 0

Avizat
Compartiment Juridic\

Avizat
Compartiment Financiar Contabil

Verificat
Coordonat Departament

Intocmit

S-ar putea să vă placă și