Sunteți pe pagina 1din 43

ROMÂNIA

Acord privind servicii de asistență tehnică rambursabile privind evaluarea


sistemului de achiziții publice și sprijin suplimentar pentru implementarea
Strategiei Naționale în domeniul achizițiilor publice (P169141)

Revizuirea standardului ocupațional pentru ocupația de


expert achiziții publice

Analiza ocupațională pentru ocupația de expert achiziții


publice

Decembrie 2020
Dezvoltat în cadrul proiectului
SIPOCA 625 – „Sprijin în implementarea Strategiei Naționale în domeniul
Achizițiilor Publice (SNAP) prin consolidarea capacității administrative a ANAP și
a autorităților contractante”

Material elaborat de Integrate Investment în calitate de consultant local al


Băncii Mondiale pentru acordul de servicii de consultanță încheiat între Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Agenția Națională de
Achiziții Publice, intitulat: „Assessment of the Public Procurement System and
Further Support to the Implementation of the Public Procurement Strategy”
(Reimbursable Advisory Services Agreement - Project Number P169141).

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 2 din 43
Anexa 2

Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
1. Activitatea specifică 1.1:
Managementul Participă la planificarea portofoliului
portofoliului de achiziții publice
de achiziții 1.1.1. Identifică și evaluează i. Solicitare de informații pentru i. Rigurozitatea implementării Este capabil să: Tehnici și i. Stabilește Răspunde de Activitățile specifice
publice necesitățile de achiziție pe baza elaborarea strategiei anuale de activităților care conduc la i. își asume instrumente relații gestionarea funcției majore se
referatelor de necesitate primite de la achiziții publice și a programului obținerea informațiilor pentru responsabilitatea pentru profesionale portofoliului de realizează în diferite
compartimentele beneficiare ale anual al achizițiilor publice elaborarea strategiei anuale de coordonării și determinarea pozitive bazate achiziții publice, contexte, astfel:
achiziției și a analizei angajamentelor transmisă compartimentelor achiziții publice din punct de monitorizării necesităților pe respect, sub îndrumarea i. Din perspectiva
deja existente la nivelul interne împreună cu calendarul vedere al respectării planificării planificării portofoliului obiective ale deschidere și superiorului angajatorului Expertului
autorității/entității contractante elaborării strategiei anuale de stabilite la nivel de de achiziții publice autorității/ încredere cu ierarhic / șefului achiziții publice poate fi
achiziție publică și formularul- compartiment de achiziții ii. gestioneze întreg entității personalul de compartiment angajat al unei
cadru de referat de necesitate publice, astfel încât să se procesul de evaluare a contractante și compartimentului intern de achiziții autorități/entități
ii. Referate de necesitate obțină conformitatea cu necesităților și de ale utilizatorilor de achiziții publice. contractante sau al unui
completate primite de la prevederile legale în ceea ce interpretare a finali/ publice din care furnizor de servicii de
compartimentele interne privește termenul de elaborare informațiilor cu scopul beneficiarilor în face parte și cu Conform nivelului achiziții auxiliare.
centralizate și analizate conform a strategiei. de a formula legătură cu membrii 6 din Cadrul ii. Locația de desfășurare a
criteriilor stabilite ii. Profesionalismul și recomandări obiectul celorlalte Național al activităților specifice cu
iii. Analiza cheltuielilor anterioare disponibilitatea Expertului pertinente cu privire la achiziției compartimente Calificărilor: privire la gestionarea
cu produse/ servicii/ lucrări achiziții publice de a oferi cantitățile de interne ale (Anexa 1 la H.G. portofoliului de achiziții
achiziționate (în trecut) pentru consultanță compartimentelor achiziționat, tipul de autorității nr. 918/2013) - este reprezentată în mod
satisfacerea de necesități beneficiare, astfel încât toate contract și procedura /entității Responsabilitate tipic de sediul sau locațiile
similare, pe baza înregistrărilor cerințele de completare a prin care acesta poate contractante și autonomie: dedicate ale
din sistemul financiar-contabil al referatelor de necesitate în fi atribuit, estimări ii. Manifestă „Gestionarea de autorității/entității
autorității contractante condițiile respectării realiste privind entuziasm și activități sau contractante sau sediul
iv. Analiza achizițiilor realizate prevederilor legale aplicabile calendarul derulării determinare în proiecte tehnice furnizorului de servicii de
de autoritatea/entitatea să poată fi îndeplinite în timp procedurilor de aderarea la sau profesionale achiziție auxiliare. Locațiile
contractantă în ciclul/ciclurile util: să reflecte realitatea, să atribuire și a duratei valorile și complexe, prin de desfășurare a
anterior/anterioare de achiziții cuprindă justificarea riguroasă rezonabile a întregului obiectivele asumarea activităților pot alterna și
v. Analiza profilului cheltuielilor a necesității, să conțină analiza proces de achiziție autorității responsabilității cu alte locații sau medii de
în funcție de tipul de achiziție: opțiunilor de satisfacere a /entității pentru luarea lucru (lucrul la domiciliu
produse/servicii/lucrări nevoilor și să permită o contractante în deciziilor în sau la distanță, telemuncă,
vi. Informare cu privire la estimare realistă a termenului procesul de situații de muncă etc.), în funcție de
necesitățile ce urmează a fi pentru lansarea achiziției identificare și sau de studiu condițiile specifice și
satisfăcute și mijloacele efective iii. Relevanța concluziilor evaluare a imprevizibile conform deciziei
ce vor fi utilizate pentru analizei necesităților pentru necesităților de Asumarea angajatorului.
satisfacerea acestora: achiziții ce fundamentarea deciziilor de achiziție, ținând responsabilității iii. Condițiile specifice de
vor fi realizate de achiziții prin consultanța oferită cont în același pentru lucru presupun în mod
autoritatea/entitateacontractantă de Expertul achiziții publice timp de nevoile și gestionarea ideal existența unui spațiu
/ utilizarea unităților centralizate compartimentelor beneficiare, cerințele dezvoltării delimitat, cum ar fi o
de achiziții / achiziții în comun ceea ce conduce la elaborarea compartimentelor profesionale a încăpere sau o parte dintr-
vii. Rolul în cadrul grupului de de referate de necesitate beneficiare ale indivizilor și a o încăpere dedicată echipei
lucru pentru elaborarea strategiei suficient de detaliate și de bine produselor / grupurilor” care desfășoară activitățile
anuale de achiziții publice argumentate serviciilor / de gestionare a
iv. Claritatea perspectivei lucrărilor ce portofoliului din care
asupra necesităților pentru urmează a fi Expertul achiziții publice
care trebuie demarate procese achiziționate face parte.
de achiziție publică prin iii. Manifestă iv. Din punct de vedere
analizarea simultană a atenție la detalii, fizic, Expertul achiziții
informațiilor obținute capacitate de publice desfășoară
din clasificarea necesităților pe analiză, sinteză și activități pe parcursul
de o parte și a cheltuielilor și gândire critică în programului de lucru
achizițiilor efectuate anterior, toate activitățile stabilit la nivelul autorității
pe de altă parte de analiză a contractante care
v. Conformitatea cu procedurile conținutului presupun munca la un
existente la nivelul referatelor de birou dedicat, amplasat la
autorității/entității contractante necesitate și a o distanță corespunzătoare
în ceea ce privește informarea angajamentelor de restul birourilor din
factorilor interesați relevanți, deja existente la încăpere, astfel încât să se
cum ar fi conducătorul asigure lucrul în condiții

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 3 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
autorității/entității contractante nivelul autorității normale, fără interferențe
și compartimentul financiar cu contractante și întreruperi în timpul
privire la necesitățile ce iv. Manifestă programului de lucru,
urmează a fi satisfăcute receptivitate și iluminat corespunzător și
vi. Claritatea atribuțiilor și caută nivel de zgomot redus
responsabilităților specifice oportunități pentru activitatea de birou
rolului în cadrul grupului de pentru a inova și și dotat cu toate
lucru pentru elaborarea a crea schimbări echipamentele IT
strategiei anuale de achiziții pozitive, necesare, cum ar fi:
publice, prin discutarea cu propunând computer personal de tip
persoane din conducerea adaptarea desktop/ computer portabil
autorității contractante și procedurilor de cu toate perifericele
promovarea dimensiunii lucru pentru aferente (tastatură,
strategice a funcției de achiziții gestionarea mouse, căști, microfon,
publice portofoliului, etc.) echipament de
1.1.2. Stabilește abordările pentru i. Analiza factorilor -interesați i. Concluzii ale analizei Este capabil să: i. Conceptele dând dovadă de imprimare și scanare,
realizarea proceselor de achiziție care pot influența planificarea factorilor interesați care permit i. coordoneze legate de o atitudine telefon, fax, etc.
publică în scopul planificării portofoliului și elaborarea stabilirea în mod realist a pregătirea și planificarea pozitivă v. Toate echipamentele IT
portofoliului de achiziții strategiei anuale de achiziții planificării și duratei proceselor elaborarea strategiei portofoliului de v. Acționează cu utilizate în activitatea
publice și a programului anual de de achiziție publică, luând în anuale de achiziții achiziții publice profesionalism și Expertului în achiziții
achiziții publice considerare toate riscurile publice la nivelul în contextul imparțialitate în publice sunt dotate cu
ii. Analiza concordanței dintre anticipate pentru perioada de autorității /entității stabilirii ceea ce privește instrumente și programe
necesitățile de achiziții și implementare contractante, priorităților și comunicarea, soft specifice, cum ar fi:
resursele existente și cele ii. Evaluare realistă a formulând obiectivelor sfaturile și aplicații de e-mail,
necesar a fi atrase pentru capacității și a resurselor recomandările autorității recomandările pe programe pentru calcul
realizarea achizițiilor adecvate existente și necesare necesare pentru contractante, care le oferă tabelar, editare text,
iii. Lista de verificare privind pentru realizarea proceselor de programul anual al inclusiv, colegilor de prezentări, planificare,
capacitatea autorității /entitățíi achiziție incluse în portofoliu achizițiilor publice planificarea compartiment, etc., precum și orice
contractante și matricea de iii. Instrumente de lucru ii. anticipeze bugetară și membrilor sisteme și instrumente
evaluare a capacității la nivelul precum Lista de verificare a eventuale oportunități opțiunile de compartimentelor electronice utilizate la
autorității contractante capacității autorității și provocări și să implementare, beneficiare ale nivelul autorității
iv. Decizia cu privire la utilizarea contractante și Matricea de prevadă măsuri pentru precum și achizițiilor și contractante la care
de furnizori de servicii de evaluarea a capacității folosite atenuarea riscurilor în politicile publice celorlalți factori Expertul achiziții publice
achiziții auxiliare, recurgerea la adecvat, astfel încât rezultatul procesul de relevante la interesați pe are acces pentru
unități centralizate de achiziții și obținut să faciliteze decizia implementare a nivel național și parcursul desfășurarea cât mai
realizarea de achiziții în comun autorității contractante cu strategiei de achiziții european. gestionării eficientă a activităților de
cu alte autorități contractante privire la acțiunile de realizat publice ii. Cunoștințe portofoliului gestionare a portofoliului
v. Constatările și concluziile iv. Decizie cu privire la iii. contribuie și să despre: vi. Manifestă un de achiziții de care este
rezultate din cercetarea și modalitățile efective de acțiune influențeze politicile la obiectivele de angajament responsabil.
analiza pieței relevante prin fundamentată pe baza analizei nivel de compartiment dezvoltare puternic și vi. Expertul achiziții publice
utilizarea de instrumente și resurselor și competențelor specializat în achiziții durabilă la nivel capacitate de dispune de mobilier
metode (inclusiv consultarea existente la nivel de autoritate publice pentru a de politică auto-motivare specific tipului de activitate
pieței) cu scopul de a determina contractantă asigura alinierea cu organizațională pentru a învăța și desfășurată: birou, scaun,
modalitățile de atribuire v. Concluzii ale cercetării și celelalte politici ale a autorității a-și îmbunătăți spații pentru depozitare,
adecvate (proceduri, tehnici și analizei pieței relevante bazate autorității/entității contractante; performanța ceea etc. și de un stoc suficient
instrumente) și valoarea pe instrumente și metode contractante politicile publice ce privește de materiale de birotică
estimată a achiziției și a utilizate în mod adecvat, iv. revizuiască naționale contribuția care îi permit să-și
contractului / acordului-cadru pentru a înțelege cum informațiile colectate relevante proprie la desfășoare activitatea fără
vi. Analiza riscurilor asociate funcționează piața relevantă și legate de analiza și precum și activitățile de întreruperi.
portofoliului de achiziții și a fundamenta decizia în cercetarea pieței și să standarde, gestionare a vii. Ocazional, ședințele
Registrul riscurilor elaborat legătură cu modalitățile de se asigure de tehnici și portofoliului și echipei din care face parte
vii. Modalitățile de atribuire, data atribuire și valorile estimate existența tuturor instrumente asumarea Expertul achiziții publice se
de lansare și data de finalizare a ale achizițiilor informațiilor relevante adecvate propriului rol în desfășoară în anumite săli
fiecărei achiziții stabilite și incluse vi. Concluzii ale analizei v. realizeze cercetări disponibile cadrul grupului de ședințe dotate cu
în strategia anuală de achiziții riscurilor asociate portofoliului de piață plecând de la pentru a de lucru pentru mobilier și aparatură
publice prin utilizarea unor necesitățile încorpora elaborarea specifică pentru întâlniri,
instrumente adecvate care autorității/entității aspectele care strategiei anuale conferințe, audio/ video-
permit creșterea impactului contractante, țin de de achiziții conferințe.
pozitiv și scăderea impactului asigurând respectarea dezvoltarea publice viii. În condițiile legii, pot
negativ al riscurilor asupra principiilor achizițiilor durabilă în vii. Dă dovadă de exista situații de lucru care
abordării metodelor de publice orientare către presupun eforturi

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 4 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
achiziție utilizate și îndeplinirii vi. identifice procesele de performanță și suplimentare din punct de
obiectivelor stabilite la oportunități ale pieței achiziție publică. obținerea de vedere fizic și mental din
momentul planificării și să propună măsuri iii. Cunoștințe valoare adăugată partea Expertului achiziții
portofoliului de achiziții de atenuare a despre în gestionarea publice, atunci când este
vii. Modalitățile de atribuire, riscurilor identificate; obiectivele de portofoliului de necesar lucrul în regim de
data de lansare și data de vii. stabilească inovare ale achiziții în program prelungit pentru
finalizare a fiecărei achiziții abordări în procesele autorității corelare cu finalizarea la timp a unor
incluse în strategia anuală de de consultare a pieței contractante, creșterea calității activități critice aferente
achiziții publice stabilite pe și de angajare formală politicile publice în realizarea funcției majore.
baza rezultatelor tuturor a pieței care permit naționale activităților și ix. Pe parcursul activităților
activităților de planificare a participarea unui asociate, precum îndeplinirea desfășurate, Expertul
portofoliului. număr suficient de și instrumentele obiectivelor achiziții publice trebuie să
operatori economici, și tehnicile viii. Manifestă interacționeze cu membrii
astfel încât să se disponibile pragmatism în compartimentului de
poată colecta pentru stabilirea unor achiziții, cu membrii
informațiile necesare încorporarea calendare de grupului de lucru pentru
despre piața relevantă acestora în activități și a planificarea portofoliului,
viii. identifice riscurile procesele de termenelor-limită cu reprezentanții celorlalte
în raport cu asigurarea achiziții. adecvate și compartimente interne ale
unui nivel adecvat al iv. Tehnici și realiste în autorității contractante
competiției în cazurile instrumente gestionarea beneficiare ale achizițiilor,
specifice în care oferta specifice portofoliului de cu reprezentanții
de pe piață este analizei, achiziții, compartimentului
limitată, fie din cauza cercetării și asumându-și financiar-contabil și ai
numărului redus de angajării responsabilitatea conducerii autorității
potențiali ofertanți dialogului cu pentru obținerea contractante.
activi pe piață, fie din piața care pot fi unor rezultate de x. Relații de raportare. În
cauza caracteristicilor utilizate pentru a calitate cadrul activităților aferente
obiectului achiziției determina ocupației Expertul achiziții
ix. să înțeleagă și să caracteristicile, publice beneficiază de
contribuie la condițiile și supervizare și raportează
deschiderea pieței tendințele pieței direct superiorului ierarhic
relevante, spre relevante, în conform organigramei
exemplu prin raport cu autorității
includerea în produsele, contractante/angajatorului.
consultarea formală a serviciile și xi. Judecata profesională
IMM-urilor lucrările care fac de care Expertul achiziții
x. să grupeze pe obiectul publice trebuie să dea
categorii achizițiile achiziției pentru dovadă în activitatea sa
planificate, utilizând a defini strategia reprezintă aplicarea unui
criterii precum anuală de cumul de cunoștințe și
tendințele de pe achiziții experiență profesională în
piețele relevante, v. Abordări, domeniul achizițiilor
nivelul calitativ, metode și publice pentru a defini
serviciile conexe, instrumente de obiective, a rezolva
riscurile și costurile management al probleme, a oferi
asociate. riscurilor în îndrumări, a verifica
planificarea rezultatele muncii proprii/
portofoliului de a altor persoane și a
achiziții; interpreta rezultatele
diferitele surse activității de achiziții.
de risc (arii de Sfaturile și recomandările
incertitudine): oferite sau soluțiile și
riscuri aferente raționamentele concepute
piețelor de Expertul achiziții publice
relevante, riscuri se subsumează
juridice, riscuri standardelor de etică și
contractuale, integritate și obiectivelor
riscuri naturale, stabilite la nivelul
etc. autorității contractante,

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 5 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
vi. însă presupun un anumit
Caracteristicile si grad de libertate de decizie
parametrii care îi conferă acestuia
tehnici pentru o autoritate profesională în
anumită condițiile legii. Cu toate
categorie de acestea, orice decizie
produse, servicii finală cu privire la
sau lucrări, activitățile de achiziții este
particularități luată de superiorul ierarhic
asociate pieței sau șeful compartimentului
pentru de achiziții publice.
respectiva xii. Din punctul de vedere
categorie al regimului juridic
(operatori aplicabil, activitățile ce fac
economici, obiectul ocupației sunt
mecanismul guvernate de regulile
pieței, structura privind achizițiile publice,
pieței și de cele privind achizițiile
intensitatea sectoriale sau de cele
concurenței) privind achizițiile din
1.1.3. Completează și transmite i. Formele finale ale strategiei i. Strategia anuală de achiziții Este capabil să: Cerințe legale domeniul apărării și
factorilor interesați strategia anuală anuale de achiziții publice și ale publice și programul anual de i. ofere feedback privind securității, după caz. De
de achiziție publică și programul programului anual de achiziții achiziții publice transmise factorilor cu rol de publicarea asemenea, activitățile pot
anual al achizițiilor publice și publică publice transmise compartimentelor interne ale decizie la nivel de extraselor fi guvernate de regulile
în SEAP extrasul din programul anual compartimentelor interne ale autorității contractante și politici organizaționale relevate din privind concesiunile de
al achizițiilor publice aprobat autorității contractante și conducătorului autorității ale autorității programul anual lucrări sau de servicii..
conducătorului autorității contractante conform contractante cu privire al achizițiilor
contractante în vederea aprobării procedurilor interne la aspecte practice publice
ii. Factorii interesați informați cu ii. Informarea factorilor legate de planificarea
privire la finalizarea procesului interesați determinați a fi portofoliului de
de planificare a portofoliului și relevanți conform implicării și achiziții publice
următoarele etape în gestionarea influenței acestora ii. identifice extrasele
acestuia iii. Extrase din programul anual relevante pentru
iii. Extrase din programul anual al al achizițiilor publice publicate publicare și să
achizițiilor publice publicate în în SEAP conform formatului utilizeze instrumentele
SEAP în secțiunea dedicată disponibil online și cu electronice specifice
respectarea prevederilor legale pentru publicarea
în ceea ce privește informațiile programului anual al
care trebuie făcute publice și achizițiilor publice
termenul limită de publicare a
acestuia
Activitatea specifică 1.2:
Coordonează și monitorizează
portofoliul proceselor de achiziții pe
parcursul implementării
1.2.1. Participă la planificarea i. Cadrul legal și cel de la nivel i. Cadrul pentru coordonarea Este capabil să: Conceptele
coordonării portofoliului de achiziții organizațional necesar pentru portofoliului definit astfel încât i. ofere alternative legate de
coordonarea tuturor proceselor să permită implementarea documentate și coordonarea și
de achiziție incluse în portofoliul strategiei anuale de achiziții recomandări monitorizarea
verificat publice în vigoare și să asigure justificate pentru portofoliului de
ii. Activități și resurse necesare conformitatea cu prevederile coordonarea și achiziții publice
coordonării și monitorizării legale în materie de control monitorizarea pe parcursul
portofoliului de procese intern managerial al entităților portofoliului de implementării
planificate și documentate publice achiziții, în strategiei anuale
ii. Activități de coordonare conformitate cu de achiziții
verificate din punct de vedere legislația privind publice, precum
al prevederilor legale cu privire achizițiile publice și și legislația
la achizițiile de produse sau cea incidentă și cu specifică privind
servicii similare, interdicția de cerințele stabilite prin gestionarea
divizare a contractului sau de politicile și procedurile portofoliului de
subevaluarea valorii estimate incluse în sistemul de achiziții publice

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 6 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
cu scopul de a evita aplicarea control intern și politicile și
procedurilor de atribuire managerial al procedurile
ii. Planificarea activităților și autorității incluse în
resurselor pentru coordonarea contractante sistemul de
și monitorizarea portofoliului ii. realizeze control intern
realizată cu luarea în coordonarea tuturor managerial al
considerare a relațiilor proceselor de achiziție autorității
funcționale și temporale dintre publică incluse în contractante.
procesele de achiziție din portofoliu, pe baza
portofoliu înțelegerii relațiilor
funcționale și
temporale dintre
procese.
1.2.2. Participă la stabilirea modului i. Surse de informații și i. Relevanța surselor de date și Este capabil să Metode de
de colectare a informațiilor pentru mecanisme de colectare și a mecanismelor de colectare a contribuie la stabilirea colectare a
monitorizarea performanței structurare a informațiilor informațiilor necesare pentru modului de colectare a informațiilor pe
portofoliului de achiziții necesare pentru evaluarea evaluarea nivelului indicatorilor informațiilor pentru baza indicatorilo
nivelului indicatorilor de de performanță în gestionarea monitorizarea r de performanță
performanță cantitativi și portofoliului de procese, astfel performanței calitativi și
calitativi (pentru managementul încât să permită măsurarea portofoliului de cantitativi care
portofoliului de procese) stabilite modului de îndeplinire a achiziții pe baza permit
și documentate obiectivelor din strategia indicatorilor de monitorizarea și
anuală de achiziții publice performanță stabiliți în evaluarea
strategia anuală de performanței,
achiziții publice inclusiv
identificarea
potențialului de
îmbunătățire,
raportat la
obiectivele
specifice stabilite
la nivelul
portofoliului de
procese de
achiziție
1.2.3. Participă la coordonarea i. Baza de date care conține i. Relevanța informațiilor Este capabil să Instrumente și
continuă a proceselor din portofoliu informații referitoare la toate incluse în baza de date a realizeze coordonarea tehnici specifice
pe baza planificării realizate și a procesele de achiziție din portofoliului de achiziții, astfel continuă a proceselor coordonării
deciziilor cu privire la resursele portofoliu (curente, planificate, încât acestea să permită de achiziție incluse în proceselor de
alocate suspendate, anulate, finalizate, realizarea de comparații și portofoliu pe baza achiziție incluse
etc.) creată și actualizată în corelații între procesele de planificării realizate, în portofoliu,
permanență achiziție, urmărirea modului de gestionând resursele pentru a asigura
derulare a proceselor de alocate și datele de respectarea
achiziție prin raportare la intrare adecvate prevederilor
obiectivele incluse în planificare legale specifice
și facilitarea luării deciziilor cu și a obiectivelor
privire la portofoliul de achiziții stabilite în etapa
de planificare.
1.2.4. Actualizează în permanență i. Registrul riscurilor pentru i. Actualizarea permanentă a Este capabil să Abordări,
registrul riscurilor pentru portofoliul portofoliul de procese de registrului riscurilor asociate identifice și să metode și
de procese de achiziție achiziție actualizat în permanență portofoliului de achiziții, astfel analizeze în instrumente de
încât acesta să evidențieze în permanență riscurile management al
orice moment starea riscurilor care pot afecta riscurilor în
identificate în etapa de procesele de achiziție gestionarea
planificare și noile riscuri din portofoliu, portofoliului de
identificate, precum și măsurile implementând achiziții publice.
de gestionare care se impun strategiile de Cunoașterea și
management al înțelegerea
riscurilor stabilite sau diferitelor surse
propunând măsurile de risc
de gestionare

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 7 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
adecvate pentru
riscurile nou
identificate
1.2.5. Actualizează în permanență i. Planul pentru managementul i. Actualizarea permanentă a Este capabil să: Categorii de
planurile pentru managementul factorilor interesați actualizat în planului pentru managementul i. abordeze în mod factori interesați
factorilor interesați permanență factorilor interesați, astfel încât structurat gestionarea (interni, externi
acesta să evidențieze relațiilor cu factorii și conecși),
eventuale modificări ale interesați, contribuind obiectivele,
informațiilor cu privire la la analiza acestora influența și
factorii interesați prin ii. înțeleagă mesajul și gradul de
raportare la momentul perspectiva factorilor implicare pe
elaborării strategiei anuale de interesați și să se care aceștia le
achiziții publice sau de la asigure că pot avea în
momentul ultimei ședințe de nevoile/așteptările activitatea de
monitorizare/control a/al acestora sunt luate în achiziții.
portofoliului proceselor de considerare
achiziții iii. anticipeze Instrumente
potențialele consecințe pentru
ale acțiunilor propuse identificarea și
asupra factorilor realizarea
interesați de la nivelul profilului
autorității factorilor
contractante și din interesați,
afara ei prioritizarea,
iv. dezvolte analiza și
oportunități de stabilirea
colaborare cu alte modalităților de
compartimente interne implicare a
ale autorității acestora.
contractante care
oferă date de intrare Modalități de
pentru portofoliul de analiză a
procese de achiziție comportamentul
sau asupra cărora ui factorilor
portofoliul are un interesați și de
impact, pentru a dezvoltare a
obține rezultatele unor relații
așteptate în condiții de pozitive cu
eficiență economică și aceștia.
socială
vi. construiască relații
cu factorii interesați
aplicând strategia de
management a
relațiilor cu aceștia
stabilită în etapa de
planificare
vii. utilizeze cunoștințe
de specialitate și
argumente pentru a
media sau pentru a
convinge factorii
interesați să accepte
perspectiva propusă
1.2.6. Pregătește informațiile pentru i. Documente suport conținând i. Acuratețea și relevanța Este capabil să Cunoștințe
controlul stadiului implementării informații pentru luarea deciziilor informațiilor utilizate în cadrul centralizeze, să despre diferitele
portofoliului privind gestionarea portofoliului întâlnirilor de control al prelucreze și să pună mecanisme și
de procese de achiziție pregătite stadiului implementării la dispoziția factorilor instrumente de
și comunicate factorilor interesați portofoliului, astfel încât să interesați relevanți control al
relevanți permită analizarea cu ușurință informații în legătură portofoliului de
a proceselor din portofoliu și cu procesele de achiziții

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 8 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
facilitarea luării deciziilor în achiziție din portofoliu
legătură cu gestionarea pentru activitățile de
portofoliului control al stadiului
implementării
portofoliului
Activitatea specifică 1.3:
Evaluează performanța în gestionarea
portofoliului de procese de achiziție
publică din perspectiva controlului
intern managerial
1.3.1. Participă la monitorizarea și i. Documente analizate, interviuri i. Perspectivă clară asupra stării Este capabil să: Cunoștințe
analizarea stării și dinamicii cu responsabilii de portofoliului de procese de i. monitorizeze și să despre diferitele
portofoliului de procese de achiziție și proces/procedură realizate, achiziție obținută în urma analizeze starea tehnici și
a relațiilor dintre acestea prezentări, analize și/sau analizării datelor de intrare portofoliului instrumente
rapoarte legate de portofoliul de pentru determinarea dinamicii proceselor de achiziție pentru analiza
procese elaborate portofoliului de achiziții: și a relațiilor dintre stării și dinamicii
numărul de procese de achiziție acestea în punctele de portofoliului de
care urmează a fi inițiate, reper prestabilite procese de
încheiate, al celor aflate în ii. monitorizeze și să achiziție
derulare, suspendateși al celor documenteze
anulate; compararea stadiului modificările
de derulare a proceselor de intervenite în cadrul
achiziție (planificat versus portofoliului de
realizat); cauzele modificărilor procese de achiziție
în derularea proceselor de
achiziție față de planificare
ii. Perspectivă clară asupra
continuității managementului
performanței pe parcursul
derulării tuturor proceselor de
achiziție
1.3.2. Participă la analizarea i. Concluziile analizei indicatorilor ii. Claritatea concluziilor Este capabil să Indicatori de
indicatorilor cantitativi și calitativi cantitativi și calitativi utilizați analizei indicatorilor pentru monitorizeze, să performanță
pentru gestionarea portofoliului de pentru monitorizarea portofoliului monitorizarea portofoliului, măsoare și să calitativi și
procese de achiziție publică incluse în raportul de control al astfel încât acestea să redea analizeze rezultatele cantitativi care
portofoliului stadiul implementării evaluărilor de permit
portofoliului în comparație cu performanță pe baza monitorizarea și
performanțele stabilite în etapa valorilor indicatorilor evaluarea
de planificare cu privire la de performanță performanței,
obiectivele și activitățile stabiliți la nivelul raportat la
proceselor de achiziție incluse portofoliului de obiectivele
în portofoliu procese de achiziție specifice stabilite
la nivelul
portofoliului de
procese de
achiziție
1.3.3. Participă la stabilirea și i. Măsuri de îmbunătățire i. Relevanța măsurilor de Este capabil să Indicatori de
implementarea măsurilor de evidențiate în urma evaluării îmbunătățire identificate astfel monitorizeze în mod performanță
îmbunătățire pe baza concluziilor performanței portofoliului încât acestea să contribuie la activ indicatorii de calitativi și
analizei indicatorilor de performanță documentate la nivelul planurilor îndeplinirea obiectivelor performanță la nivelul cantitativi care
de gestionare a portofoliului stabilite în etapa de planificare portofoliului de permit
a portofoliului achiziții, identificând monitorizarea și
performanțele sub și evaluarea
peste nivelul stabilit, performanței,
recunoscând inclusiv
tendințele în ceea ce identificarea
privește performanța potențialului de
și făcând recomandări îmbunătățire,
de îmbunătățire în raportat la
timp util obiectivele
specifice stabilite

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 9 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
la nivelul
portofoliului de
procese de
achiziție
1.3.4. Participă la elaborarea și i. Raport privind controlul i. Caracterul cuprinzător și Este capabil să Cunoștințe
diseminarea raportului privind portofoliului de procese de acuratețea concluziilor analizei participe la elaborarea despre diferitele
controlul portofoliului de procese de achiziție elaborat, transmis spre stadiului implementării și diseminarea mecanisme și
achiziție aprobare și diseminat către portofoliului, a nivelurilor raportului privind instrumente de
factorii interesați la nivel de indicatorilor de performanță și controlul portofoliului control al
autoritate contractantă a măsurilor de îmbunătățire de procese de achiziție portofoliului de
incluse în raportul privind către factorii interesați achiziții
controlul portofoliului implicați în
gestionarea
portofoliului
2. Planificarea Activitatea specifică 2.1: i. Informații din referatele de i. Profesionalismul și Este capabil să Tehnici și i. Manifestă Răspunde de Activitățile specifice
proceselor de Realizează revizuirea și rafinarea necesitate completate sau din disponibilitatea Expertului gestioneze întreg instrumente determinare planificarea funcției majore se
achiziție evaluării necesităților pentru inițierea modificările la acestea primite de achiziții publice de a oferi procesul de evaluare a pentru pentru proceselor de realizează în diferite
publică procesului de achiziție publică pe la compartimentele interne, consultanță compartimentelor necesităților și de determinarea îndeplinirea achiziții publice, contexte, astfel:
baza referatului/referatelor de centralizate și analizate conform beneficiare, astfel încât să fie interpretare a necesităților obiectivului de a sub îndrumarea i. Din perspectiva
necesitate primit(e) de la criteriilor stabilite asigurată conformitatea informațiilor cu scopul obiective ale obține cea mai superiorului angajatorului Expertului
compartimentele beneficiare ale ii. Rolul în cadrul grupului de referatelor de necesitate de a formula autorității bună valoare ierarhic / șefului achiziții publice poate fi
achiziției, a eventualelor modificări la lucru / echipei multidisciplinare completate de recomandări contractante și pentru prețul de compartiment angajat al unei autorității
acestea și a informațiilor incluse în pentru derularea procesului de compartimentele interne pertinente cu privire la ale utilizatorilor plătit și creșterea intern de achiziții contractante sau al unui
strategia anuală de achiziții publice achiziție preluat sau primirea beneficiare ale achizițiilor și cantitățile de finali/beneficiaril eficienței publice. furnizor de servicii de
nominalizării ca persoană acestea să reflecte realitatea, achiziționat, tipul de or în legătură cu economice și achiziții auxiliare.
desemnată în acest sens să cuprindă justificarea contract și procedura obiectul sociale, în timp Conform nivelului ii. Locația de desfășurare a
iii. Rezultatul revizuirii și rafinării necesității și aceasta să nu fie prin care acesta poate achiziției ce se 6 din Cadrul activităților specifice cu
analizei necesităților (sau superficială, să conțină analiza fi atribuit, estimări concentrează pe Național al privire la planificarea
confirmarea rezultatului din opțiunilor de satisfacere a realiste privind îmbunătățirea Calificărilor: procesului de achiziții este
etapa de planificare a nevoilor și să permită o calendarul derulării calității în toate (Anexa 1 la H.G. reprezentată în mod tipic
portofoliului) astfel încât procesul estimare realistă a termenului procedurilor de deciziile legate nr. 918/2013) - de sediul sau locațiile
de achiziție să poată fi inițiat pentru lansarea achiziției, în atribuire și a duratei de planificarea Responsabilitate dedicate ale autorității
condițiile respectării rezonabile a întregului procesului de și autonomie: contractante sau sediul
prevederilor legale aplicabile proces de achiziție achiziție publică „Gestionarea de furnizorului de servicii de
ii. Atribuții și responsabilități ii. Menține o activități sau achiziții auxiliare. Locațiile
clare specifice rolului în cadrul perspectivă de proiecte tehnice de desfășurare a
grupului de lucru / echipei ansamblu pe sau profesionale activităților pot alterna și
multidisciplinare (prin toată durata complexe, prin cu alte locații sau medii de
discutarea cu persoana cu rol procesului de asumarea lucru (lucrul la domiciliu
de decizie la nivelul autorității achiziție, de la responsabilității sau la distanță /
contractante și promovarea planificarea și pentru luarea telemuncă, etc.), în funcție
funcției strategice a achizițiilor derularea deciziilor în de condițiile specifice și
publice) pentru derularea procesului de situații de muncă conform deciziei
procesului de achiziție preluat achiziție publică sau de studiu angajatorului.
sau ca persoană responsabilă până la imprevizibile iii. Condițiile specifice de
desemnată în acest sens rezultatele Asumarea lucru presupun în mod
iii. Documentare clară a contractului, responsabilității ideal existența unui spațiu
necesității ajustării anumitor astfel încât să pentru delimitat, cum ar fi o
informații înainte de lansarea faciliteze gestionarea încăpere sau o parte dintr-
procedurii; dacă devine procesul dezvoltării o încăpere dedicată
necesar, documentarea deciziei decizional profesionale a membrilor
cu privire la includerea iii. Acordă atenție indivizilor și a compartimentului de
procesului de achiziție în reducerii riscului grupurilor” achiziții care desfășoară
următoarele revizuiri ale de apariție a activitățile specifice
strategiei anuale de achiziții. erorilor și de planificării procesului de
încălcare a achiziție din care Expertul
prevederilor achiziții publice face parte.
legislației în iv. Din punct de vedere
materia fizic, Expertul achiziții
achizițiilor în publice desfășoară
etapa de activități pe parcursul

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 10 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
planificare a programului de lucru
procesului de stabilit la nivelul autorității
achiziție publică contractante, care
iv. Manifestă presupun munca la un
atenție la detalii, birou dedicat amplasat la o
coerență și distanță corespunzătoare
claritate, de restul birourilor din
utilizându-și încăpere, astfel încât să se
cunoștințele și asigure lucrul în condiții
judecata normale, fără interferențe
profesională în și întreruperi în timpul
mod obiectiv, programului de lucru,
bazându-se doar iluminat corespunzător și
pe informații și nivel de zgomot redus
evidențe solide în pentru activitatea de birou
toate activitățile, și dotat cu toate
opiniile și echipamentele IT
deciziile legate necesare, cum ar fi:
de planificarea computer personal de tip
procesului de desktop / computer
achiziție publică portabil cu toate
v. Creează și perifericele aferente
menține relații de (tastatură, mouse, căști,
lucru pozitive, microfon, etc.) echipament
profesionale și de de imprimare și scanare,
încredere cu toți telefon, fax, etc.
factorii interesați v. Toate echipamentele IT
interni și externi utilizate în activitatea
implicați în etapa Expertului în achiziții
de planificare a publice sunt dotate cu
procesului de instrumente și programe
achiziție pentru soft specifice, cum ar fi:
ca așteptările și aplicații de e-mail,
obiectivele lor să programe pentru calcul
fie îndeplinite și tabelar, editare text,
gestionate în prezentări, planificare,
mod etc., precum și orice
corespunzător sisteme și instrumente
vi. Comunică electronice utilizate la
eficient cu nivelul autorității
membrii echipei contractante la care
și cu toți factorii Expertul achiziții publice
interesați pe tot are acces pentru
parcursul etapei desfășurarea cât mai
de planificare a eficientă a activităților
procesului de specifice planificării
achiziție procesului de achiziție de
care este responsabil.
vi. Expertul achiziții publice
dispune de mobilier
specific tipului de activitate
desfășurată: birou, scaun,
spații pentru depozitare,
etc. și de un stoc suficient
de materiale de birotică
care îi permit să-și
desfășoare activitatea fără
întreruperi.
vii. Ocazional, ședințele
echipei care se ocupă de
planificarea procesului de

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 11 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
achiziție din care face
parte Expertul achiziții
publice se desfășoară în
anumite săli de ședințe
dotate cu mobilier și
aparatură specifică pentru
întâlniri, conferințe, audio/
video-conferințe.
viii. În anumite situații și în
condițiile legii, pot exista
situații de lucru, care
presupun cerințe
suplimentare din punct de
vedere fizic și mental
pentru Expertul achiziții
publice, atunci când este
necesar lucrul în regim de
program prelungit pentru
finalizarea la timp a unor
activități critice aferente
funcției majore.
ix. Pe parcursul activităților
desfășurate, Expertul
achiziții publice trebuie să
interacționeze cu ceilalți
membri ai
compartimentului de
achiziții, cu reprezentanții
celorlalte compartimente
interne ale autorității
contractante beneficiare
ale achizițiilor, cu
reprezentanții
compartimentului
financiar-contabil și ai
conducerii autorității
contractante.
x. Relații de raportare. În
cazul operațiunilor care au
caracter permanent
Expertul achiziții publice
beneficiază de supervizare
și raportează direct
superiorului ierarhic
conform organigramei
autorității
contractante/angajatorului.
În cadrul structurilor
temporare de tipul
proiectelor din a căror
echipă face parte, Expertul
achiziții publice beneficiază
de supervizare și
raportează direct
managerului de proiect sau
altui rol cu autoritate
ierarhică conform
procedurilor de raportare
stabilite la nivelul
proiectului.

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 12 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
xi. Judecata profesională
de care Expertul achiziții
publice trebuie să dea
dovadă în activitatea sa
reprezintă aplicarea unui
cumul de cunoștințe și
experiență profesională în
domeniul achizițiilor
publice pentru a defini
obiective, a rezolva
probleme, a oferi
îndrumări, a verifica
rezultatele muncii altor
persoane și a interpreta
rezultatele activității de
achiziții. Sfaturile și
recomandările oferite sau
soluțiile și raționamentele
emise de Expertul achiziții
publice se subsumează
standardelor de etică și
integritate și obiectivelor
stabilite la nivelul
autorității contractante,
însă presupun un anumit
grad de libertate de decizie
care îi conferă acestuia
autoritate profesională în
condițiile legii. Cu toate
acestea, orice decizie
finală cu privire la
activitățile de achiziții este
luată de superiorul ierarhic
sau șeful compartimentului
de achiziții publice.
xii. Din punctul de vedere
al regimului juridic
aplicabil, activitățile ce fac
obiectul ocupației sunt
guvernate de regulile
privind achizițiile publice,
de cele privind achizițiile
sectoriale sau de cele
privind achizițiile din
domeniul apărării și
securității, după caz. De
asemenea, activitățile pot
fi guvernate de regulile
privind concesiunile de
lucrări sau de servicii.

Activitatea specifică 2.2: Participă i. Analiza factorilor interesați i. Imagine clară asupra Este capabil să: i. Categorii de
la identificarea și analiza factorilor care pot influența procesul de factorilor interesați implicați în i. identifice factorii factori interesați
interesați în procesul de achiziție achiziție publică realizată procesul de achiziție publică, a interesați (interni, (interni, externi
publică, activitate ce se realizează în obiectivelor și așteptărilor externi și conecși) și și conecși),
cazul în care planificarea procesului acestora și a măsurilor de așteptările acestora; obiectivele,
de achiziție este inițiată după gestionare a relațiilor cu ii. realizeze analiza influența și
finalizarea strategiei anuale de aceștia, luând în considerare factorilor interesați, ca gradul de
achiziție publică toate riscurile anticipate parte a planificării implicare pe
procesului de achiziție care aceștia le
publică pot avea în

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 13 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
activitatea de
achiziții
ii. Instrumente
pentru
identificarea și
realizarea
profilului
factorilor
interesați,
prioritizarea,
analiza și
stabilirea
modalităților de
implicare a
acestora
iii. Modalități de
analiză a
comportamentul
ui factorilor
interesați și de
dezvoltare a
unor relații
pozitive cu
aceștia
Activitatea specifică 2.3: Participă i. Calendarul procesului de i. Exactitatea estimărilor Este capabil să i. Instrumente
la stabilirea calendarului de derulare achiziție publică perioadelor necesare derulării dezvolte calendarul specifice pentru
a procesului de achiziție publică activităților în cadrul procesului procesului de achiziție dezvoltarea
de achiziție utilizând instrumente calendarului
ii. Conformitatea termenelor- adecvate pentru tipul procesului de
limită cu prevederile legale de proces de achiziție, achiziție
pentruactivitățile din etapele cu luarea în ii. Prevederi
următoare planificării considerare a tuturor legislative cu
iii. Corelarea termenelor-limită aspectelor relevante, privire la
cu informațiile utilizate la în scopul evitării activitățile și
momentul planificării omisiunilor și/sau termenele de
portofoliului de achiziții publice incoerențelor, precum respectat în
iv. Corelarea termenelor-limită și pentru asigurarea cadrul procesului
cu gradul de complexitate a respectării de achiziție
procedurii de achiziție publică prevederilor legale
și obiectului contractului / specifice cu privire la
acordului-cadru ce urmează a activitățile și
fi atribuit, inclusiv numărul de termenele procesului
factori interesați și gradul lor de achiziție
de implicare
Activitatea specifică 2.4: Participă i. Caietul de sarcini / i. Conformitatea conținutului Este capabil să i. Modalități de
la elaborarea și/sau analiza caietului documentul descriptiv elaborat și caietului de sarcini / colaboreze la analiză critică a
de sarcini / documentului descriptiv corelat cu restul documentelor documentului descriptiv cu elaborarea și/sau specificațiilor
ce compun documentația de prevederile legale aplicabile analiza caietului de tehnice, metode
atribuire ii. Claritatea corespondenței sarcini / documentului de extragere a
dintre cerințele din caietul de descriptiv informațiilor
sarcini și conținutul cheie/relevante
formularului de propunere pentru obiectul
tehnică și al formularului de achiziției cu
propunere financiară scopul elaborării
iii. Coerența informațiilor din de documentații
caietul de sarcini / documentul de atribuire cu
descriptiv pentru a reda specificații
caracteristicile dorite și tehnice clare și
beneficiile așteptate, pentru a complete,
asigura informarea adecvată, cuprinzând
tratamentul egal și cerințe minime

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 14 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
nediscriminatoriu și formulate
promovarea unei competiții cât obiectiv,
mai largi între ofertanți și raportate
pentru a asigura baza pentru proporțional cu
desfășurarea următoarelor necesitatea și
etape ale procesului de resursele
achiziție autorității
contractante și
care permit
potențialilor
ofertanți să
întocmească
oferte care
răspund direct
intereselor și
necesitățiiautorit
ății contractante,
în acord cu
interesele și
obiectivele
acesteia, precum
și atingerea
obiectivelor
acesteia.
ii. Tehnici de
analiză a
diferitelor
opțiuni în raport
cu factorii de
evaluare alții
decât prețul,
care să permită
ierarhizarea
ofertelor prin
aplicarea
criteriului de
atribuireși
factorilor de
evaluare în
funcție de
avantajul
economic („cel
mai bun raport
calitate-preț"
sau „cel mai bun
raport calitate-
cost").
Activitatea specifică 2.5: Participă i. Deciziile în legătură cu obiectul i. Claritatea delimitării sferei Este capabil să Abordările care
la stabilirea obiectului, tipului și tipul contractului, împărțirea de cuprindere a contractului participe la stabilirea pot fi utilizate în
contractului și a loturilor pe loturi și relațiile funcționale și asociat procesului de achiziție și justificarea în cadrul legătură cu o
temporale ale obiectului și stabilirii granițelor achiziției strategiei de achiziție în
contractului cu alte contracte contractare a cadrul strategiei
pentru delimitarea clară a obiectului, tipului de contractare,
fiecăruia documentate în contractului și a în ceea ce
strategia de contractare loturilor în cadrul privește
achiziției stabilirea
obiectului,
tipului de
contract și a
loturilor cu
scopul atingerii

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 15 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
obiectivelor
autorității
contractante
Activitatea specifică 2.6: Participă i. Premisele pentru obținerea i. Claritatea corespondenței Este capabil să Modalitati de
la stabilirea și documentarea beneficiilor descrise și dintre informațiile despre participe la documentare în
beneficiilor ce urmează a fi obținute documentate în strategia de beneficiile așteptate din documentarea în strategia de
de autoritatea contractantă contractare și însușite și referatul/referatele de strategia de contractare a
acceptate de factorii interni necesitate și cele documentate contractare a beneficiilor ce
relevanți la nivelul strategiei de beneficiilor ce urmează a fi
contractare urmează a fi obținute obținute cu
ii. Caracterul complet și corect prin derularea scopul atingerii
al premiselor pentru obținerea procesului de achiziție obiectivelor
beneficiilor documentate în autorității
strategia de contractare pentru contractante
asigurarea achiziționării de
produse/lucrări/servicii în
condiții de eficiență economică
și socială
Activitatea specifică 2.7: i. Rezultatele cercetării și i. Caracterul complet al Este capabil să: Tehnici și
Realizează cercetarea și analiza analizei pieței ce fundamentează informațiilor rezultate din i. revizuiască instrumente
pieței, inclusiv prin consultarea deciziile cu privire la elementele analiza și cercetarea pieței, informațiile colectate specifice
pieței, pentru elaborarea strategiei de principale ale achiziției (valoarea inclusiv din consultarea legate de analiza și analizei,
contractare și a documentației de estimată, condițiile de calificare, formală a pieței, dacă este cercetarea pieței și să cercetării și
atribuire clauzele contractuale privind aplicabil, pentru se asigure de angajării
revizuirea contractului, etc.) fundamentarea valorii existența tuturor dialogului cu
documentate la nivelul strategiei estimate, realizarea analizei informațiilor relevante piața care pot fi
de contractare și documentației riscurilor, stabilirea criteriilor ii. realizeze cercetări utilizate pentru a
de atribuire de calificare și selecție și a de piață plecând de la determina
ii. Documentele rezultate din clauzelor contractuale necesitățile autorității caracteristicile,
procesul de consultare a pieței: ii. Trasabilitatea procesului de contractante, condițiile și
anunțul privind consultarea consultare a pieței și asigurând respectarea tendințele pieței
pieței însoțit de documentul de conformitatea cu prevederile principiilor achizițiilor relevante, în
consultare a pieței publicat în legale aplicabile în ceea ce publice raport cu
SEAP/JOUE, anunț de intenție cu privește documentarea iii. identifice produsele,
privire la consultarea pieței dialogului formal cu piața oportunități ale pieței serviciile și
publicat în SEAP și în JOUE iii. Coerența informațiilor și să propună măsuri lucrările care fac
(pentru proceduri cu valoare comunicate factorilor interesați de atenuare a oricăror obiectul
estimată peste pragurile cu privire la rezultatul analizei riscuri identificate achiziției pentru
prevăzute la art. 7alin. (1) din și cercetării pieței și a iv. stabilească a defini strategia
Legea nr. 98/2016), respectiv, consultării pieței (după caz) abordări în procesele anuală de
după caz, la art. 12 alin. 1 din de consultareformală achiziții și
Legea nr. 99/2016 ), registrul a pieței care permit strategia de
documentelor transmise în participarea unui contractare.
cadrul consultării, minutele număr suficient de
întâlnirilor de consultare a pieței, operatori economici,
lista participanților, raportul astfel încât să se
privind consultarea pieței poată colecta
aprobat și publicat în SEAP informațiile necesare
iii. Factori interesați din cadrul despre piața relevantă
autorității/entității contractante v. identifice riscurile în
contractante informați cu privire raport cu asigurarea
la rezultatul analizei și cercetării unui nivel adecvat al
pieței și a consultării pieței (după competiției în cazurile
caz) specifice în care oferta
de pe piață este
limitată, fie din cauza
numărului redus de
potențiali ofertanți
activi pe piață, fie din
cauza caracteristicilor
obiectului achiziției

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 16 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
vi. să înțeleagă și să
contribuie la
deschiderea pieței
relevante, spre
exemplu, prin
includerea în
consultarea formală a
IMM-urilor
vii. evalueze adecvat
riscurile în ceea ce
privește practicile
anticoncurențiale ale
ofertanților pe baza
rezultatelor analizei
pieței și să adopte
măsuri în scopul
prevenirii eficiente a
acestora
viii. se asigure de
disponibilitatea
resurselor necesare
realizării cercetării și
analizei pieței în
vederea obținerii
informațiilor pentru
pregătirea achiziției
ix. colaboreze cu
factorii interesați
interni și conecși,
respectiv beneficiarii
obiectului contractului,
pentru a obține o
înțelegere aprofundată
a cerințelor acestora și
a posibilității de
satisfacere a acestor
cerințe
Activitatea specifică 2.8: i. Decizii privind realizarea i. Claritatea și coerența Este capabil să Tehnici și
Analizează capacitatea de gestionare achiziției respective în condiții de rezultatelor analizei SWOT furnizeze expertiză de instrumente de
a procesului de achiziție raportat la eficiență economică, și/sau STEEPLE care identifică specialitate în cazul analiză a
obiectul acestuia fundamentate în strategia de punctele tari și punctele slabe procedurilor de capacității
contractare în urma analizei ale autorității/entității atribuire pentru autorității/entităț
mediului intern și extern al contractante în ceea ce realizarea unei analize ii contractante, a
autorității/entității contractante privește derularea procedurii realiste mediului intern
și cu luarea în considerare a de atribuire și implementarea și extern și a
capacității acesteia de gestionare contractului, precum și riscurilor
a procesului de achiziție constrângerile asociate aferente
ii. Rezultatele analizei riscurilor factorilor care influențează procesului de
asociate perioadei de derulare a procesul de achiziție achiziție publică
procedurii de atribuire și ii. Claritatea măsurilor de
perioadei de implementare a gestionare a riscurilor asociate
contractului documentate în procedurii de atribuire și
strategia de contractare; implementării contractelor
registrul riscurilor actualizat iii. Claritatea și coerența
iii. Decizii cu privire la accesul la informațiilor care stau la baza
resurse umane cu competențe deciziei autorității/entității
adecvate pentru a fi implicate în contractante de a folosi
finalizarea documentației de resursele și capacitatea
atribuire și nominalizate în disponibile, precum și pe cele
comisia de evaluare - necesar a fi atrase pentru
derularea procedurii și

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 17 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
documentate în strategia de implementarea contractului în
contractare condiții de legalitate, eficiență,
eficacitate și economicitate
Activitatea specifică 2.9: i. Deciziile și justificările în i. Conformitatea criteriului de Este capabil să: i. Tehnici de
Coordonează activitatea de stabilire a legătură cu forma și componența atribuire utilizat cu prevederile i. definească criteriul analiză a
criteriului de atribuire criteriului de atribuire legale aplicabile și cu principiile de atribuire pentru a diferitelor
documentate în strategia de achizițiilor publice identifica oferta cea opțiuni în raport
contractare ii. Existența cerințelor definite mai avantajoasă din cu factorii de
în cadrul caietului de sarcini / punct de vedere evaluare alții
documentului descriptiv, economic și a genera decât prețul sau
formularului de propunere eficiență economică și costul, care să
tehnică și formularului de socială, având în permită
propunere financiară care vedere constrângerile ierarhizarea
permit aplicarea criteriului de pieței relevante și ofertelor prin
atribuire reglementările legale aplicarea
iii. Corelarea formei criteriului ii. participe la criteriului de
de atribuire (factorii de stabilirea aspectelor atribuire în
evaluare și ponderile acestora) de dezvoltare durabilă funcție de
cu caracteristicile specifice ale relevante care vor fi avantajul
contractului integrate în factorii de economic („cel
iv. Încadrarea sau corelarea evaluare din mai bun raport
componenței criteriului de componența criteriului calitate-preț"
atribuire (factori de evaluare de atribuire, precum și sau „cel mai bun
sau elementele ciclului de viață în clauzele raport calitate-
identificate ca fiind relevante contractuale și cost")
pentru obiectul contractului) cu indicatorii de ii. Conceptele și
aspectele menționate la art. performanță, în baza juridică ce
187 alin. (5) din Legea nr. corelare cu reglementează
98/2016, respectiv, după caz, caracteristicile criteriile de
la art. 209 alin. (5) din Legea obiectului achiziției atribuire precum
nr. 99/2016. (astfel cum sunt și aplicarea
v. Obiectivitatea criteriului de descrise în caietul de acestora
atribuire stabilit pentru a sarcini / documentul
permite comparabilitatea descriptiv)
ofertelor pe perioada evaluării
vi. Contribuția formei și a
factorilor de evaluare /
elementelor costului pe ciclul
de viață aferente criteriului de
atribuire la obținerea
beneficiilor anticipate de
autoritatea contractantă
Activitatea specifică 2.10: i. Informații și justificări incluse i. Coerența justificărilor incluse Este capabil să: Legislația privind
Coordonează activitatea de stabilire a în strategia de contractare cu în strategia de contractare în i. utilizeze adecvat achizițiile
condițiilor contractuale privire la principalele condiții legătură cu tipul și conținutul tipurile de contract, publice,
contractuale, cum ar fi: alocarea clauzelor contractuale, astfel clauze contractuale și legislația din
riscurilor între părțile încât acestea să includă toate criterii de performanță domeniile
contractului, acceptarea aspectele relevante atât pentru ii. participe la incidente (de
rezultatelor și mecanismele de realizarea achiziției cât și conceperea/elaborarea exemplu aspecte
plată, evaluarea performanței pentru îndeplinireacontractului clauzelor contractuale relevante din
contractantului și modificarea în condiții de eficiență specifice și a cadrului dreptul
contractului. economică, socială și de pentru managementul civil/comercial,
ii. Proiectul de contract, parte a mediu. performanței la nivelul dreptul
documentației de atribuire, ii. Conformitatea clauzelor contractului, care proprietății
conținând clauzele contractuale contractuale obligatorii cu reflectă în totalitate intelectuale,
obligatorii ce permit: întocmirea cerințele specifice incluse în intenția etc.), aspecte cu
ofertei, obținerea beneficiilor prevederile legale aplicabile autorității/entității privire la
planificate de către contractante de a criteriile de
autoritatea/entitatea realiza achiziții în performanță
contractantă, monitorizarea condiții de eficiență contractuală.
implementării contractului, economică și socială

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 18 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
măsurarea performanței în iii. includă (în
cadrul contractului, gestionarea colaborare cu juristul)
relației între părți și alocarea clauze contractuale
riscurilor având în vedere relevante pentru
caracteristicile obiectului obiectul contractului,
contractului, soluționarea cum ar fi, dar fără a
litigiilor, modificarea se limita la: drepturi
contractului, etc. de proprietate
intelectuală, protecția
datelor cu caracter
personal,
confidențialitate,
securitate cibernetică,
securitatea informației
Activitatea specifică 2.11: i. Fundamentarea valorii i. Validitatea fundamentării Este capabil să i. Metode de
Analizează și determină valoarea estimate a contractului și valorii incluse în strategia de acționeze în scopul estimare a
estimată a achiziției și cea a estimate a achiziției inclusă în contractare în legătură cu îndeplinirii obiectivelor valorii achiziției
contractului / acordului-cadru strategia de contractare valoarea estimată a organizaționale și a valorii
contractului, astfel încât identificând factorii contractului
aceasta să includă pentru generatori de riscuri, ii. Concepte și
fiecare dintre elementele inclusiv cei care prevederi legale
incluse în obiectul contractului influențează valoarea specifice
atât sursele utilizate (informații achizițiilor estimării valorii
din analiza și cercetarea pieței, achiziției și a
istoricul de date al autorității valorii
contractante, conținutul contractului,
caietului de sarcini, mecanisme reguli pentru
de alocare a riscurilor în cumularea
contract), dar și raționamentul valorilor
folosit la stabilirea valorii, estimate
inclusiv perspectiva corelării individuale și
valorii estimate a contractului interzicerea
cu cerințele de calificare. divizării
ii. Corelația dintre structura contractului
utilizată pentru fundamentarea iii. Prevederi
valorii estimate a contractului legale cu privire
cu structura propunerii la pragurile
financiare inclusă în valorice stabilite
documentația de atribuire. pentru
iii. Validitatea fundamentării determinarea
incluse în strategia de procedurilor de
contractare în legătură cu atribuire
valoarea estimată a procedurii, iv. Prevederi
astfel încât aceasta să includă legale cu privire
toate formele de opțiuni de la identificarea
repetare/suplimentare relațiilor dintre
ulterioară de servicii și lucrări contractele de
sau prelungiri în condițiile achiziție pe
legale specifice pe care criterii
autoritatea contractantă le funcționale,
poate anticipa, împărțirea pe temporale sau
loturi, dar și raționamentul în organizaționale
legătură cu stabilirea tipului de
contract și situațiile concrete
care ar conduce la astfel de
suplimentări/repetări/prelungiri
iv. Corectitudinea matematică
a calculului elementelor valorii
estimate a contractului și
valorii estimate a procedurii

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 19 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
Activitatea specifică 2.12: i. Justificarea alegerii procedurii i. Validitatea justificării cu Este capabil să: i. Prevederi
Stabilește modalitatea de atribuire și de atribuire și a instrumentelor privire la alegerea procedurii i. recomande utilizarea legale specifice
instrumentele și tehnicile specifice de și tehnicilor specifice de atribuire de atribuire și a instrumentelor de proceduri, cu privire la
atribuire inclusă în strategia de și tehnicilor specifice de instrumente și tehnici decizia de a
contractare atribuire, astfel încât aceasta de atribuire aplicabile selecta anumite
să redea conformitatea cu achiziției în cauză proceduri de
prevederile legale specifice și pentru a elabora atribuire,
analiza datelor de intrare structura strategiei de anumite
precum: valoarea estimată a contractare instrumente și
contractului și valoarea ii. utilizeze adecvat (în tehnici specifice
estimată a achiziției, resursele context specific) de atribuire
și constrângerile autorității tipurile de proceduri ii. Cunoașterea
contractante, rezultatele de atribuire, tehnicile și înțelegerea
analizei pieței, tipul și și instrumentele datelor de
complexitatea contractului / asociate, tipurile de intrare pentru
acordului-cadru și contract, clauzele luarea deciziei în
caracteristicile obiectului contractuale și legătură cu
contractului din caietul de criteriile de procedura de
sarcini / documentul descriptiv performanță atribuire,
instrumentele și
tehnicile
specifice de
atribuire
selectate
Activitatea specifică 2.13: i. Setul de criterii de calificare și i. Definirea setului de criterii Este capabil să Prevederi legale
Stabilește criteriile de calificare și selecție incluse în documentația de calificare și selecție astfel utilizeze adecvat (în și cunoștințe
selecție de atribuire încât operatorii economici context specific) specifice legate
ii. Justificarea privind nivelul interesați și capabili să execute motivele de excludere de modul de
cerințelor incluse documentația contractul să nu fie împiedicați și criteriile de stabilire a
de atribuire pentru: motivele de să participe la procedura de calificare și selecție motivelor de
excludere, capacitatea de atribuire excludere,
exercitare a activității ii. Formulare conformă a criteriilor de
profesionale, situația economică criteriilor în raport cu calificare și
și financiară și capacitatea prevederile legale specifice și selecție, cu
tehnică și profesională a de o manieră cât mai simplă și scopul
operatorilor economici adecvată unei înțelegeri îndeplinirii
unitare pentru toți factorii obiectivelor de
interesați implicați în procesul performanță la
de achiziție nivelul
autorității/entităț
ii contractante
Activitatea specifică 2.14: i. Versiunea finală a strategiei de i. Conformitatea cu cerințele Este capabil să i. Abordările care
Completează, finalizează și transmite contractare verificată, validată și legale specifice, corelarea cu supervizeze procesul pot fi utilizate în
spre aprobare strategia de aprobată strategia anuală de achiziții de stabilire a abordării legătură cu o
contractare și documentația de ii. Obligațiile de raportare în publice, coerența, relevanța și de achiziție și să achiziție în
atribuire legătură cu verificarea și logica ansamblului informațiilor documenteze forma cadrul strategiei
actualizarea informațiilor pentru rezultate din activitățile de cea mai potrivită de contractare,
prevenirea conflictului de planificare a procesului de pentru procesul de în ceea ce
interese aferente factorilor achiziție incluse în strategia de achiziție privește
interesați relevanți, îndeplinite contractare. alegerea
conform cerințelor legale ii. Conformitatea cu procedurii de
aplicabile. prevederile legale specifice în atribuire, a
iii. Versiunea finală a ceea ce privește aplicarea instrumentelor
documentației de atribuire mecanismului de prevenire a disponibile
verificată, validată, aprobată și conflictului de interese și pentru
semnată electronic corectitudinea datelor de depunerea
identificare ale persoanelor cu ofertelor /
funcție de decizie în cadrul solicitărilor de
autorității/entității contractante participare, a
raportat la procesul de tipului de
achiziție, ale persoanelor cu contract, etc. cu

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 20 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
putere de reprezentare și ale scopul atingerii
celor care sunt implicate în obiectivelor
procedură din partea autorității/entităț
furnizorului/furnizorilor de ii contractante
servicii de achiziții auxiliare /
experților cooptați
iii. Conformitatea
documentației de atribuire cu
cerințele legale specifice în
ceea ce privește documentele
componente și conținutul
acestora, cu principiile care
stau la baza atribuirii
contractelor de achiziție
publică și cu informarea
completă, corectă și explicită a
tuturor factorilor interesați.
3. Derularea Activitatea specifică 3.1: i. Documentație de atribuire și i. Documentație de atribuire și Este capabil să: Procese de i. Manifestă Răspunde de Activitățile specifice
procedurilor Transmite și publică anunțul de documente suport încărcate în anunț de atribuire publicate i. utilizeze aplicația comunicare determinare derularea funcției majore se
de achiziție participare însoțit de documentația SEAP, (dacă este aplicabil) fără omisiuni sau erori de SEAP pentru derularea internă și pentru procedurilor de realizează în diferite
publică de atribuire în SEAP și, acolo unde versiunea actualizată a completare procedurilor de externă, metode îndeplinirea achiziții publice, contexte, astfel:
este aplicabil, gestionează relația cu documentației de atribuire achiziție publică și instrumente obiectivului de a sub îndrumarea i. Din perspectiva
ANAP în procesul de verificare ex reîncărcată în SEAP în urma ii. explice/comunice de comunicare, obține cea mai superiorului angajatorului Expertului
ante verificării ex ante anumite aspecte în tehnici, reguli și bună valoare ierarhic / șefului achiziții publice poate fi
ii. (dacă este aplicabil) cadrul procesului de principii de pentru prețul de compartiment angajat al unei autorității
Documentația de atribuire verificare ex ante achiziții publice plătit și creșterea intern de achiziții contractante sau al unui
aprobată în urma verificării ex (dacă este cazul) aplicabile. eficienței publice. furnizor de servicii de
ante și acceptul de publicare de iii. să înțeleagă economice și achiziții auxiliare.
la ANAP recomandările și să sociale, în timp Conform nivelului ii. Locația de desfășurare a
iii. (dacă este aplicabil) Anunț de revizuiască ce se 6 din Cadrul activităților specifice cu
participare completat în SEAP și documentația conform concentrează pe Național al privire la derularea
transmis spre verificare, versiuni acestora îmbunătățirea Calificărilor: procedurii de achiziții este
actualizate ale anunțului de calității în toate (Anexa 1 la H.G. reprezentată în mod tipic
participare retransmise spre deciziile legate nr. 918/2013) - de sediul sau locațiile
validare și acceptul de publicare de derularea Responsabilitate dedicate ale autorității
de la ANAP procedurii de și autonomie: contractante sau sediul
iv. Anunțul de participare și achiziție publică „Gestionarea de furnizorului de servicii de
documentația de atribuire ii. Menține o activități sau achiziții auxiliare. Locațiile
publicate în SEAP și/sau în JOUE perspectivă de proiecte tehnice de desfășurare a
(după cum este aplicabil) și ansamblu pe sau profesionale activităților pot alterna și
accesibile oricărei persoane toată durata complexe, prin cu alte locații sau medii de
interesate derulării asumarea lucru (lucrul la domiciliu
Activitatea specifică 3.2: i. Solicitări de clarificare primite i. Conformitatea cu prevederile Este capabil să: Cunoașterea și procedurii de responsabilității sau la distanță /
Centralizează și răspunde la de la operatorii economici legale a conținutului i. elaboreze răspunsuri înțelegerea: achiziție publică, pentru luarea telemuncă, etc.), în funcție
solicitările de clarificare cu privire la interesați pe perioada pregătirii răspunsurilor la toate la solicitările de i. metodelor de astfel încât să deciziilor în de condițiile specifice și
documentația de atribuire; emite ofertelor / solicitărilor de solicitările de clarificări cu clarificare / clarificări scriere eficientă faciliteze situații de muncă conform deciziei
clarificări din oficiu, amendamente participare - înregistrate și privire la documentația de din oficiu / ii. conținutului și procesul sau de studiu angajatorului.
sau erate la documentația de documentate atribuire, respectarea amendamente sau formatului decizional imprevizibile iii. Condițiile specifice de
atribuire ca urmare a solicitărilor de ii. Registrul solicitărilor de termenului de răspuns și erate la documentația stabilite potrivit iii. Caută în Asumarea lucru presupun în mod
clarificări primite clarificări pe perioada pregătirii modalității de comunicare a de atribuire cu reglementărilor permanență și responsabilității ideal existența unui spațiu
ofertelor actualizat răspunsurilor respectarea principiilor aplicabilepentru facilitează pentru delimitat, cum ar fi o
iii. Răspunsurile autorității ii. Conformitatea cu și regulilor aplicabile solicitări de îmbunătățirile și gestionarea încăpere sau o parte dintr-
contractante la solicitările de prevederile legale a ii. să lămurească clarificări și creșterea dezvoltării o încăpere dedicată
clarificări publicate în SEAP conținutului amendamentelor aspectele neclare prin răspunsuri la eficienței în ceea profesionale a membrilor
iv. Amendamente la la documentația de atribuire și răspunsurile / acestea, erate ce privește indivizilor și a compartimentului de
documentația de atribuire a anunțurilor de tip erată la amendamentele / sau derularea grupurilor” achiziții și comisiei de
publicate în SEAP în situația în anunțul de atribuire, inclusiv eratele elaborate amendamente la procedurii de evaluare care desfășoară
care prin răspunsurile la solicitări respectarea termenelor de iii. să distingă între documentația de achiziție publică activitățile specifice
intervin modificări/suplimentări publicare a acestora clarificare și atribuire, iv. Acordă atenție derulării procedurii
ale documentației de atribuire amendament și precum și reducerii riscului achiziție din care Expertul
modalitatea de de apariție a achiziții publice face parte.

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 21 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
v. Anunț de tip erată la anunțul abordare a acestora, anunțurilor de erorilor și de iv. Din punct de vedere
inițial - publicat atunci când prin conform cerințelor tip erată încălcare a fizic, Expertul achiziții
răspunsurile la solicitări intervin legale iii. principiilor de prevederilor publice desfășoară
modificări ale anunțului de comunicare legislației în activități pe parcursul
participare față de informațiile pentru achiziții pe tot programului de lucru
deja publicate construirea parcursul stabilit la nivelul autorității
relațiilor cu procedurii de contractante care
factorii interesați achiziție publică presupun munca la un
interni și externi, v. Manifestă birou dedicat amplasat la o
cu respectarea atenție la detalii, distanță corespunzătoare
normelor legale coerență și de restul birourilor din
iv. regulilor și claritate, încăpere, astfel încât să se
principiilor utilizându-și asigure lucrul în condiții
aplicabile cunoștințele și normale, fără interferențe
elaborării și judecata și întreruperi în timpul
emiterii de profesională în programului de lucru,
clarificări, mod obiectiv, iluminat corespunzător și
amendamente și bazându-se doar nivel de zgomot redus
erate pe informații și pentru activitatea de birou
Activitatea specifică 3.3: Participă i. Rolul pe care Expertul achiziții i. Rigurozitatea verificării Este capabil să: i. Conceptele și evidențe solide în și dotat cu toate
la deschiderea solicitărilor de publice îl are în cadrul comisiei conformității ofertelor / i. conducă activitatea prevederile toate activitățile, echipamentele IT
participare / ofertelor de evaluare sau rolul de expert solicitărilor de participare și comisiilor de evaluare legale care opiniile și necesare, cum ar fi:
cooptat, după caz documentelor suport depuse pentru majoritatea stabilesc modul deciziile legate computer personal de tip
ii. Solicitările de participare / de candidați / ofertanți cu tipurilor de proceduri de desfășurare a de procedura de desktop / computer
ofertele depuse sau transmise în instrucțiunile de depunere / de atribuire procesului de achiziție publică portabil cu toate
format electronic înregistrate în transmitere indicate în anunțul ii. să evalueze obiectiv evaluare a vi. Dă dovadă de perifericele aferente
ordinea depunerii de participare situația proprie ca ofertelor și/sau corectitudine, (tastatură, mouse, căști,
iii. Declarațiile de ii. Existența tuturor membru al comisiei de solicitărilor de imparțialitate și microfon, etc.) echipament
confidențialitate și imparțialitate informațiilor relevante în evaluare, prin participare, în confidențialitate, de imprimare și scanare,
ale membrilor comisiei de declarațiile de confidențialitate raportare la funcție de tipul atât în ceea ce telefon, fax, etc.
evaluare elaborate și semnate și imparțialitate ale membrilor prevederile legislative procedurii de privește v. Toate echipamentele IT
iv. Procesul-verbal de deschidere comisiei de evaluare elaborate referitoare la conflictul atribuire, verificarea utilizate în activitatea
/ accesare a solicitărilor de iii. Conformitatea cu de interese obiectul și respectării Expertului în achiziții
participare / ofertelor elaborat și prevederile legale specifice a iii. să verifice ofertele natura cerințelor de publice sunt dotate cu
semnat de membrii comisiei de procesului-verbal de / solicitările de contractului care prezentare și instrumente și programe
evaluare deschidere / accesare a participare din punct urmează a fi depunere a soft specifice, cum ar fi:
v. (dacă este cazul) Comunicare solicitărilor de participare / de vedere al atribuit, inclusiv ofertelor / aplicații de e-mail,
cu privire la respingerea ofertelor din punctul de vedere conformității cu rolurile și candidaturilor, programe pentru calcul
solicitării de participare / ofertei al elementelor minime de cerințele de responsabilitățile cât și pe tabelar, editare text,
transmisă oricărui ofertant / conținut și al termenului de prezentare din anunțul membrilor parcursul prezentări, planificare,
candidat aflat în situațiile transmitere către toți de participare și/sau comisiei de evaluării, etc., precum și orice
descrise de prevederile legale candidații / ofertanții documentația de evaluare, care manifestând sisteme și instrumente
aplicabile. participanți la procedura de atribuire să permită atenție pentru electronice utilizate la
vi. Informații privind participanții atribuire obținerea identificarea și nivelul autorității
la procedura de atribuire iv. (dacă este aplicabil) asigurării că declararea contractante la care
publicate după deschiderea Conformitatea cu prevederile toate ofertele situațiilor de Expertul achiziții publice
ofertelor legale specifice comunicării, cu prezentate sunt conflict de are acces pentru
privire la respingerea solicitării evaluate într-un interese desfășurarea cât mai
de participare / ofertei atât din mod obiectiv, vii. Manifestă eficientă a activităților
punct de vedere al conținutului riguros și determinare în a specifice derulării
cât și al termenului de transparent în păstra un ritm de procedurii de achiziție în
transmitere către ofertantul / raport cu lucru și un nivel care este implicat.
candidatul a cărui ofertă a fost cerințele incluse zilnic de vi. Expertul achiziții publice
respinsă în documentația încărcare dispune de mobilier
v. Conformitatea cu de atribuire adecvat, care îi specific tipului de activitate
prevederile legale a ii. operațiunile permite să se desfășurată: birou, scaun,
informațiilor privind ce se îndeplinesc încadreze în spații pentru depozitare,
participanții la procedura de în cadrul calendarul etc. și de un stoc suficient
atribuire publicate după deschiderii procedurii în de materiale de birotică
deschiderea ofertelor și ofertelor / toate etapele de care îi permit să-și
solicitărilor de desfășurare,

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 22 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
respectarea termenelor de participare, acționând cu desfășoare activitatea fără
publicare cerințele privind responsabilitate întreruperi.
transparența și luându-și vii. Ședințele membrilor
acestui proces angajamente echipei de lucru și comisiei
pentru obținerea de evaluare pentru
rezultatelor respectiva procedură de
procedurii la achiziție din care face
nivelul de calitate parte Expertul achiziții
planificat publice se desfășoară în
viii. Creează și anumite săli de ședințe
menține relații de dotate cu mobilier și
lucru pozitive, aparatură specifică pentru
profesionale și de întâlniri, conferințe, audio/
încredere cu toți video-conferințe.
factorii interesați viii. În anumite situații și în
interni și externi condițiile legii, pot exista
implicați în situații de lucru care
procedura de presupun cerințe
achiziție publică, suplimentare din punct de
având în vedere vedere fizic și mental
în permanență pentru Expertul achiziții
modalitățile de publice, atunci când este
gestionare a necesar lucrul în regim de
relațiilor cu program prelungit pentru
aceștia stabilite finalizarea la timp a unor
în etapa de activități critice aferente
planificare a funcției majore.
procesului de ix. Pe parcursul activităților
achiziție pentru desfășurate, Expertul
ca așteptările și achiziții publice trebuie să
obiectivele lor să interacționeze cu ceilalți
fie îndeplinite și membri ai
gestionate în compartimentului de
mod achiziții, ai echipei
corespunzător responsabile de derularea
ix. Comunică procedurii, ai comisiei de
eficient cu evaluare, cu reprezentanții
membrii echipei celorlalte compartimente
și cu toți factorii interne ale autorității
interesați contractante beneficiare
implicați în ale achizițiilor, cu
derularea reprezentanții
procedurii de compartimentului
achiziție publică financiar-contabil și ai
conducerii autorității
contractante.
x. Relații de raportare. În
cazul operațiunilor care au
caracter permanent
Expertul achiziții publice
beneficiază de supervizare
și raportează direct
superiorului ierarhic,
conform organigramei
autorității contractante /
angajatorului. În cadrul
structurilor temporare, de
tipul proiectelor, din a
căror echipă face parte,
Expertul achiziții publice
beneficiază de supervizare

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 23 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
și raportează direct
managerului de proiect sau
altui rol/ altei persoane cu
autoritate ierarhică,
conform procedurilor de
raportare stabilite la
nivelul proiectului.
xi. Judecata profesională
de care Expertul achiziții
publice trebuie să dea
dovadă în activitatea sa
reprezintă aplicarea unui
cumul de cunoștințe și
experiență profesională în
domeniul achizițiilor
publice pentru a defini
obiective, a rezolva
probleme, a oferi
îndrumări, a evalua oferte,
a verifica rezultatele
muncii altor persoane și a
interpreta rezultatele
activității de achiziții.
Sfaturile și recomandările
oferite sau soluțiile și
raționamente emise de
Expertul achiziții publice se
subsumează standardelor
de etică și integritate și
obiectivelor stabilite la
nivelul autorității
contractante, însă
presupun un anumit grad
de libertate de decizie care
îi conferă acestuia
autoritate profesională în
condițiile legii. Cu toate
acestea, orice decizie
finală cu privire la
activitățile de achiziții este
luată de superiorul ierarhic
sau șeful compartimentului
de achiziții publice.
xii. Din punctul de vedere
al regimului juridic
aplicabil, activitățile ce fac
obiectul ocupației sunt
guvernate de regulile
privind achizițiile publice,
de cele privind achizițiile
sectoriale sau de cele
privind achizițiile din
domeniul apărării și
securității, după caz. De
asemenea, activitățile pot
fi guvernate de regulile
privind concesiunile de
lucrări sau servicii.

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 24 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
Activitatea specifică 3.4: Participă i. Procesele-verbale cu privire la i. Conformitatea cu prevederile Este capabil să: i. Prevederi
la verificarea îndeplinirii criteriilor de verificarea modalității de legale specifice în ceea ce i. verifice motivele de legale privind
calificare și selecție îndeplinire a criteriilor de privește elementele de excludere, modalitatea verificarea
calificare referitoare la motivele conținut ale procesului-verbal de îndeplinire a motivelor de
de excludere și a oricăror criterii cu privire la verificarea criteriilor de calificare excludere și a
de calificare stabilite în cadrul modalității de îndeplinire a și selecție și modalității de
documentației de atribuire, criteriilor de calificare pe baza documentele îndeplinire a
inclusiv verificarea răspunsurilor informațiilor din DUAE depuse justificative depuse de criteriilor de
la solicitările de clarificări de candidați /ofertanți candidați / ofertanți calificare și
transmise ofertanților / referitoare la motivele de pe baza cerințelor din selecție
candidaților pe parcursul excludere și a oricăror criterii documentația de ii. Prevederi
evaluării de calificare stabilite în cadrul atribuire și a legale privind
ii. Solicitări de clarificări cu documentației de atribuire prevederilor legale comunicările
privire la modalitatea de ii. Rigurozitatea verificărilor specifice dintre comisia
îndeplinire a criteriilor de documentate cu privire la ii. gestioneze procesul de evaluare și
calificare transmise ofertanților / modalitățile de îndeplinire a de comunicare dintre candidați /
candidaților criteriilor de calificare de către comisia de evaluare și ofertanți pe
iii. Rezultatele procesului de fiecare candidat / ofertant în candidați / ofertanți parcursul
verificare a îndeplinirii criteriilor parte și a justificărilor cu pe parcursul verificării verificării
de calificare introduse în SEAP - privire la necesitatea îndeplinirii criteriilor îndeplinirii
numele ofertanților / candidaților clarificărilor ce urmează a fi de calificare și selecție criteriilor de
ale căror oferte / candidaturi au transmise acestora cu respectarea calificare și
fost acceptate și cei ale căror iii. Conformitatea cu procesului și a selecție
oferte / candidaturi au fost prevederile legale specifice în termenelor legale
respinse ceea ce privește modul de specifice
iv. (dacă este aplicabil) formulare, elementele de
Comunicare cu privire la conținut și termenele de
respingerea ofertei / candidaturii răspuns incluse în solicitările
transmisă fiecărui ofertant / de clarificări cu privire la
candidat aflat în această situație modalitatea de îndeplinire a
v. (în cazul procedurilor cu mai criteriilor de calificare
multe etape) Procesele-verbale transmise ofertanților /
cu privire la verificarea candidaților
modalității de îndeplinire a iv. Corectitudinea informațiilor
criteriilor de selecție și a introduse în SEAP ca urmare a
documentelor justificative și finalizării procesului de
rezultatul aplicării mecanismului verificare a îndeplinirii
de selecție stabilit în cadrul criteriilor de calificare
documentației de atribuire v. (dacă este aplicabil)
vi. (în cazul procedurilor cu mai Conformitatea cu prevederile
multe etape) Raportul legale specifice în ceea ce
intermediar privind selecția privește justificările,
candidaților elaborat, transmis elementele de conținut și
spre aprobare și încărcat în SEAP termenele de transmitere a
vii. (în cazul procedurilor cu mai oricărei comunicări cu privire la
multe etape) Numele respingerea ofertei /
candidaților selectați și a celor candidaturii ca urmare a
respinși publicate în SEAP verificării îndeplinirii criteriilor
viii. (în cazul procedurilor cu mai de calificare
multe etape) Comunicări cu vi. (în cazul procedurilor cu
privire la rezultatul primei etape mai multe etape)
a procedurii și notificări / invitații Conformitatea cu prevederile
privind participarea la a doua legale specifice a verificărilor
etapă a procedurii transmise documentate cu privire la
ix. (în cazul procedurilor cu mai modalitățile de îndeplinire a
multe etape) Solicitări de criteriilor de selecție și a
clarificări cu privire la notificări / documentelor justificative
invitații privind participarea la a depuse de către fiecare
doua etapă a procedurii primite candidat în parte și a
și răspunsurile la solicitările de justificărilor cu privire la
clarificări transmise necesitatea clarificărilor ce

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 25 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
urmează a fi transmise
acestora; modul adecvat de
aplicare a mecanismului de
selecție în conformitate cu
informațiile din documentația
de atribuire
vii. (în cazul procedurilor cu
mai multe etape)
Conformitatea cu prevederile
legale specifice în ceea ce
privește informațiile minime
incluse în raportul intermediar
privind selecția candidaților și
respectarea termenului de
publicare a acestuia
viii. (în cazul procedurilor cu
mai multe etape)
Corectitudinea informațiilor
publicate în SEAP - numele
candidaților selectați și a celor
respinși
ix. (în cazul procedurilor cu
mai multe etape)
Conformitatea cu prevederile
legale specifice în ceea ce
privește modalitatea de
transmitere și informațiile
minime incluse încomunicările
cu privire la rezultatul primei
etape a procedurii și notificările
/ invitațiile de participare la a
doua etapă a procedurii
x. Conformitatea cu
prevederile legale specifice în
ceea ce privește modul de
formulare, elementele de
conținut și termenele de
transmitere a răspunsurilor la
solicitările de clarificări cu
privire la invitațiile la etapa a
doua a procedurii (dacă este
cazul)
Activitatea specifică 3.5: Participă i. Proces-verbal al ședinței de i. Conformitatea cu prevederile Este capabil să: i. Conceptele și
la evaluarea propunerilor tehnice evaluare a propunerilor tehnice legale specifice și rigurozitatea i. verifice fiecare prevederile
elaborat conform normelor verificărilor realizate în ofertă din punct de legale care
legale, ce documentează întreg legătură cu fiecare ofertă din vedere al elementelor stabilesc modul
procesul de evaluare, inclusiv punct de vedere al elementelor tehnice propuse și al de desfășurare a
procesul de solicitare de tehnice propuse și a conformității acesteia procesului de
clarificări privind propunerile conformității acesteia cu cu cerințele prevăzute evaluare a
tehnice și evaluarea cerințele prevăzute în caietul în caietul de sarcini / propunerilor
răspunsurilor primite de sarcini / documentul documentul descriptiv tehnice în
ii. Solicitări de clarificări descriptiv ii. gestioneze procesul funcție de tipul
transmise ofertanților și ii. Conformitatea cu de comunicare dintre procedurii de
răspunsuri la solicitările de prevederile legale specifice a comisia de evaluare și atribuire,
clarificare primite și procesului-verbal de evaluare candidați / ofertanți obiectul și
documentate a propunerilor tehnice din pe parcursul evaluării natura
iii. Comunicări transmise către punct de vedere al elementelor propunerilor tehnice contractului care
ofertanți / notificări prin minime de conținut cu respectarea urmează a fi
intermediul SEAP către fiecare iii. Conformitatea cu procesului și a atribuit, inclusiv
ofertant cu privire la prevederile legale specifice în termenelor prevăzute rolurile și
admisibilitatea sau respingerea ceea ce privește modul de responsabilitățile

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 26 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
ofertei în urma evaluării formulare, elementele de în normele legale membrilor
propunerii tehnice conținut și respectarea specifice comisiei de
termenelor de răspuns incluse evaluare, care
în solicitările de clarificări cu să permită
privire la propunerile tehnice obținerea
incluse în ofertele transmise asigurării că
iv. Conformitatea cu toate ofertele
prevederile legale specifice a prezentate sunt
comunicărilor transmise către evaluate într-un
ofertanți / notificărilor prin mod obiectiv,
intermediul SEAP cu privire la riguros,
rezultatul evaluării consecvent și
propunerilor tehnice - atât din transparent în
punct de vedere al conținutului raport cu
cât și al termenului de cerințele incluse
transmitere către ofertanți în documentația
de atribuire și cu
principiile ce
guvernează
achizițiile publice
ii. Prevederi
legale și principii
privind
comunicările
dintre comisia
de evaluare și
ofertanți pe
parcursul
evaluării
propunerilor
tehnice
Activitatea specifică 3.6: Participă i. Proces-verbal al ședinței de i. Conformitatea cu prevederile Este capabil să: i. Conceptele și
la evaluarea propunerilor financiare evaluare a propunerilor legale specifice și rigurozitatea i. verifice fiecare prevederile
financiare elaborat conform verificărilor realizate în ofertă din punct de legale care
normelor legale, ce legătură cu fiecare ofertă din vedere al elementelor stabilesc modul
documentează întreg procesul de punct de vedere al aspectelor propunerii financiare și de desfășurare a
evaluare, inclusiv procesul de financiare pe care le implică, al conformității procesului de
solicitare de clarificări privind respectiv verificarea valorii acesteia cu cerințele evaluare a
propunerile financiare și propunerii financiare și a minime prevăzute în propunerilor
evaluarea răspunsurilor primite documentelor de documentația de financiare în
ii. Solicitări de clarificări fundamentare a acestei valori atribuire funcție de tipul
transmise ofertanților și ii. Conformitatea cu ii. gestioneze procesul procedurii de
răspunsuri la solicitările de prevederile legale specifice a de comunicare dintre atribuire,
clarificare primite și procesului-verbal de evaluare comisia de evaluare și obiectul și
documentate a propunerilor financiare din ofertanți pe parcursul natura
iii. Comunicări transmise către punct de vedere al elementelor evaluării propunerilor contractului care
ofertanți / notificări prin minime de conținut financiare cu urmează a fi
intermediul SEAP către fiecare iii. Conformitatea cu respectarea procesului atribuit, inclusiv
ofertant cu privire la prevederile legale specifice în și a termenelor rolurile și
admisibilitatea sau respingerea ceea ce privește modul de prevăzute în normele responsabilitățile
ofertei în urma evaluării formulare, elementele de legale specifice membrilor
propunerii financiare conținut și termenele de comisiei de
răspuns incluse în solicitările evaluare, care
de clarificări cu privire la să permită
propunerile financiare incluse obținerea
în ofertele transmise asigurării că
iv. Conformitatea cu toate ofertele
prevederile legale specifice a prezentate sunt
comunicărilor transmise către evaluate într-un
ofertanți / notificărilor prin mod obiectiv,
intermediul SEAP cu privire la riguros,

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 27 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
rezultatul evaluării consecvent și
propunerilor financiare - atât transparent în
din punct de vedere al raport cu
conținutului cât și al cerințele incluse
termenului de transmitere în documentația
către ofertanți de atribuire și cu
principiile ce
guvernează
achizițiile publice
ii. Prevederi
legale privind
comunicările
dintre comisia
de evaluare și
ofertanți pe
parcursul
evaluării
propunerilor
financiare
Activitatea specifică 3.7: Participă i. Proces-verbal cu privire la i. Corectitudinea aplicării Este capabil să: Conceptele și
la aplicarea criteriului de atribuire aplicarea criteriului de atribuire algoritmului de calcul și a i. contribuie la prevederile
care consemnează aplicarea stabilirii clasamentului ofertelor aplicarea criteriului de legale care
algoritmului de calcul și pe baza criteriului de atribuire atribuire și la stabilesc modul
stabilirea clasamentului ofertelor (inclusiv, după caz, a factorilor stabilirea de aplicare a
ii. (în cazul procedurilor online) de evaluare) și cu respectarea clasamentului criteriului de
Rezultatele aplicării algoritmului prevederilor legale specifice ii. documenteze clar și atribuire și de
de calcul introduse în SEAP aplicabile transparent modul de stabilire a
ii. (în cazul procedurilor online) acordare a punctajului clasamentului
Corectitudinea rezultatelor obținut în urma
aplicării algoritmului de calcul aplicării factorilor de
introduse în SEAP evaluare, astfel încât
să poată fi evitate
eventualele contestații
în urma comunicării
rezultatului procedurii
de atribuire
participanților la
procedură
Activitatea specifică 3.8: Participă i. Licitația electronică inițiată i. Conformitatea informațiilor Este capabil să Cunoștințe cu
la desfășurarea etapei de licitație după transmiterea de către SEAP introduse în SEAP cu privire la participe la privire la
electronică (acolo unde este aplicabil) a clasamentului ofertanților ale numărul de runde ale licitației desfășurarea etapei de prevederile
căror oferte au fost considerate electronice, calendarul de licitație electronică legale specifice
admisibile desfășurare a acestora, utilizând facilitățile și facilitățile
ii. Clasamentul rezultat la finalul precum și elementele ofertei tehnice disponibile tehnice
licitației electronice generat de care urmează să facă obiectul prin intermediul SEAP disponibile
sistemul electronic procesului repetitiv de pentru
ofertare, prin raportare la desfășurarea
informațiile din documentația etapei de licitație
de atribuire și prevederile electronică
legale specifice acestei etape
Activitatea specifică 3.9: Participă i. Solicitarea documentelor i. Conformitatea cu prevederile i. Să participe la Prevederile
la elaborarea solicitării transmise suport / dovezilor aferente legale specifice a procesului de întocmirea solicitării legale specifice
ofertantului clasat pe primul loc și informațiilor din DUAE, elaborată solicitare și analizare a documentelor suport / cu privire la
verificarea documentelor și transmisă ofertantului clasat documentelor suport / dovezilor aferente procesul de
suport/dovezilor aferente pe primul loc după aplicarea dovezilor aferente informațiilor informațiilor din solicitare și
informațiilor din DUAE transmise de criteriului de atribuire din DUAE pentru a asigura DUAEpentru a fi analizare a
acesta (în cazul procedurilor cu o ii. Concluziile analizării demonstrarea îndeplinirii transmisă ofertantului documentelor
singură etapă) documentelor suport / dovezilor integrale a tuturor criteriilor de clasat pe primul loc suport /
consemnate în procesul verbal calificare după aplicarea dovezilor
de evaluare criteriului de atribuire aferente

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 28 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
iii. Solicitări de clarificări cu ii. Să participe la informațiilor din
privire la documentele suport / analizarea și DUAE
dovezile depuse de ofertant, formularea concluziilor
analiza răspunsurilor la cu privire la
solicitările de clarificări primite și documentele suport /
stabilirea ofertei câștigătoare dovezile care atestă
îndeplinirea criteriilor
de calificare,
documentând
aspectele constatate
în procesul verbal de
evaluare
Activitatea specifică 3.10: i. Raportul procedurii de atribuire i. Conformitatea raportului Este capabil să Prevederi legale
Elaborează, transmite spre aprobare elaborat și transmis spre procedurii de atribuire cu contribuie la specifice în
și publică în SEAP raportul procedurii aprobare prevederile legale specifice în elaborarea raportului legătură cu
de atribuire ii. Raport aprobat și încărcat în legătură cu elementele minime procedurii de elementele de
secțiunea specifică din SEAP de conținut, astfel încât acesta atribuire, asigurându- conținut,
să documenteze întregul se că acest document aprobarea și
proces de la lansarea anunțului prezintă întregul transmiterea în
de participare și până la proces de la lansarea SEAP a
stabilirea ofertei câștigătoare anunțului de raportului
ii. Conformitatea cu participare și până la procedurii de
prevederile legale în ceea ce stabilirea ofertei atribuire
privește termenul de câștigătoare și că este
transmitere în SEAP a asigurată
raportului aprobat conformitatea cu
prevederile legale
specifice legate de
elementele de
conținut, aprobarea și
transmiterea
raportului în SEAP
Activitatea specifică 3.11: i. Notificări prin intermediul SEAP i. Conformitatea cu prevederile Este capabil să Prevederi legale
Comunică rezultatul procedurii de / comunicări privind rezultatul legale în ceea ce privește elaboreze specifice în
atribuire către toți participanții la procedurii de atribuire transmise conținutul comunicărilor comunicările legătură cu
procedură către toți participanții la privind rezultatul procedurii, rezultatelor procedurii elementele de
procedură respectarea termenului de de atribuire și să le conținut,
ii. Comunicarea transmisă transmitere și modalitatea de transmită factorilor procesul și
ofertantului câștigător, comunicare a acestora interesați interni și termenele de
reprezentând acordul de a ii. Conformitatea cu participanților la transmitere a
semna contractul / acordul-cadru prevederile legale a procedură, comunicărilor cu
iii. (dacă este aplicabil) Decizie conținutului comunicării asigurându-se de privire la
de anulare a procedurii publicată transmise ofertantului respectarea în rezultatul
în SEAP câștigător, menționând data, totalitate a procedurii de
ora și locul în care este invitat prevederilor legale atribuire către
pentru semnarea contractului (reducând astfel riscul toți participanții
de achiziție publică/acordului- de contestație a la procedură
cadru conținutului
ii. Conformitatea cu comunicărilor)
prevederile legale a
conținutului deciziei de anulare
a procedurii, inclusiv
respectarea termenelor de
publicare a acesteia
Activitatea specifică 3.12: i. Contestație / contestații i. Contribuția Expertului Este capabil să Normele legale
Participă la gestionarea procesului de primite, analizate și publicate în achiziții publice la contribuie lapregătirea privind remediile
primire și soluționare a contestațiilor SEAP, conform reglementărilor în asigurarea:(a) conformității punctelor de și căile de atac
vigoare măsurilor de remediere vederesau Gestionarea
ii. Măsuri de remediere adoptate adoptate de autoritatea răspunsurilor la contestațiilor în
și comunicate contestatorului și contractantă cu prevederile contestații și căi de contextul
celorlalți operatori economici legale specifice referitoare la atac și/sau a măsurilor sistemului

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 29 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
implicați în procedura de tipul de măsuri de remediere și de remediere propuse, național de
atribuire, precum și Consiliului termenele de remediere;(b) cu respectarea remedii și căi de
Național de Soluționare a documentării cu exactitate și în termenelor legale atac
Contestațiilor (sau publicate în mod complet a situației de fapt
SEAP, după caz) în ceea ce privește aspectul
iii. Punctul de vedere al contestat; (c) argumentării
autorității contractante asupra măsurilor de remediere prin
contestației și documente raportare la specificul
necesare soluționării contestației procesului de achiziție
comunicate Consiliului Național respectiv
de Soluționare a Contestațiilor ii. Informarea imediată a
iv. Comunicarea deciziei celorlalte compartimente ale
Consiliului Național privind autorității contractante
soluționarea contestației primită implicate în gestionarea
și analizată contestației în scopul
v. Răspunsuri la introducerea de respectării termenelor de
către operatorii economici a unor răspuns / remediere /
contestații, acțiuni sau căi de depunere a punctului de
atac în instanță vedere, etc.
iii. Conformitatea comunicărilor
privind măsurile de remediere
adoptate transmise
contestatorului și celorlalți
operatori economici implicați în
procedura de atribuire, precum
și Consiliului Național de
Soluționare a Contestațiilor
(din punctul de vedere al
elementelor de conținut și al
termenelor de transmitere
prevăzute în legislația
specifică)
iv. Răspunsul autorității
contractante reflectă cu
exactitate și în mod complet
situația de fapt în ceea ce
privește aspectul contestat sau
atacat în instanță, confirmând
documentarea Expertului
achiziții publice
v. Neîncheierea contractului /
acordului-cadru pe parcursul
exercitării căilor de atac
conform prevederilor legale
Activitatea specifică 3.14: i. Contractul de achiziție publică i. Conformitatea datei, orei și Este capabil să: Aspecte
Monitorizează procesul de pregătire și / acordul-cadru semnat cu locului de semnare a i. participe la relevante din
încheiere a contractului de achiziție ofertantul declarat câștigător contractului de achiziție publică pregătirea contractului domeniul
publică / semnare a acordului-cadru ii. Anexe ale contractului / / acordului-cadru cu pentru semnare (pe dreptului
acordului-cadru întocmite informațiile comunicate baza documentației de achizițiilor
ofertantului câștigător și cu atribuire și a ofertei publice și din
prevederile legale specifice, câștigătoare) dreptul
inclusiv în ceea ce privește ii. respecte contractelor
termenele de așteptare sau programarea încheierii (civile /
soluționarea unei contestații, contractului, cu comerciale)
acțiuni/cereri în instanță sau respectarea normelor necesare pentru
căi de atac în vigoare pregătirea și
ii. Conformitatea anexelor încheierea
contractului / acordului-cadru valabilă a
cu informațiile incluse în contractului /
documentația de atribuire și acordului-cadru
prevederile legale specifice

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 30 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
Activitatea specifică 3.15: i. Anunțul de atribuire a i. Conformitatea anunțului de Este capabil să: Normele privind
Elaborează și publică în SEAP anunțul contractului de achiziție publică / atribuire a contractului de i. elaboreze anunțul conținutul
de atribuire acordului-cadru completat și achiziție publică / acordului- de atribuire anunțului de
publicat în SEAP cadru cu prevederile legale ii. publice anunțul de atribuire,
specifice în ceea ce privește atribuire conform termenele și
termenul de publicare și normelor în vigoare modalitatea de
informațiile minime incluse în publicare
acesta.
Activitatea specifică 3.16: i. Dosarul achiziției întocmit i. Conformitatea dosarului de Este capabil să Nomele ce
Întocmește, actualizează și arhivează achiziție cu prevederile legale întocmească dosarul reglementează
dosarul achiziției specifice referitoare la procedurii conform conținutul
documentele incluse, normelor în vigoare dosarului
întocmirea și păstrarea de achiziției,
către compartimentul de termenul și
achiziții publice. modalitatea de
păstrare
4: Activitatea specifică 4.1: Participă i. Forma inițială a planului de i. Corelarea formei inițiale a Este capabil să: Concepte de i. Acordă atenție Răspunde de Activitățile specifice
Managementul la planificarea managementului management al contractului, în planului de management al i. îndrume și să management al reducerii riscului managementul și funcției majore se
și contractului cadrul căreia sunt identificate și contractului, a resurselor și formuleze opinii contractului și de apariție a administrarea realizează în diferite
administrarea documentate elementele efortului de organizare avizate în materie de instrumente erorilor și de contractelor, sub contexte, astfel:
contractelor esențiale ce țin de necesare pentru procesul de strategii de specifice de încălcare a îndrumarea i. Din perspectiva
managementul contractului: management al contractului management al gestiune a prevederilor superiorului angajatorului Expertului
roluri și responsabilități în cu: tipul de contract, contractelor riscurilor, legislației în ierarhic / șefului achiziții publice poate fi
managementul contractului, complexitatea, valoarea și ii. gestioneze un managementul achiziții pe tot de compartiment angajat al unei
procesul de gestionare a durata contractului, portofoliu de contracte performanței în parcursul intern de achiziții autorități/entități
modificărilor la contract, planul modalitatea de exprimare a de achiziție aflate în cadrul implementării publice. contractante sau al unui
de gestionare a riscurilor prețului contractului, aria sa de competență contractului, contractului furnizor de servicii de
contractului, modalitatea de modalitatea de efectuare a iii. să monitorizeze și reguli privind ii. Manifestă Conform nivelului achiziții auxiliare.
verificare și acceptare a plăților și tipul de relație pe să documenteze în modificările la atenție la detalii, 6 din Cadrul ii. Locația de desfășurare a
rezultatelor, etc. care autoritatea contractantă cadrul rapoartelor contract și coerență și Național al activităților specifice cu
ii. Rolurile pentru Expertul intenționează să o aibă cu specifice modul de gestionarea claritate, Calificărilor: privire la managementul
achiziții publice și pentru ceilalți contractantul pe parcursul implementare a financiară a utilizându-și (Anexa 1 la H.G. contractului este
membri ai echipei de derulării contractului contractului pe baza contractelor, cunoștințele și nr. 918/2013) - reprezentată în mod tipic
management al contractului ii. Conformitatea rolurilor punctelor de pentru a asigura judecata Responsabilitate de sediul sau locațiile
definite și asumate de definite și responsabilităților reper/jaloanelor respectarea profesională în și autonomie: dedicate ale autorității
persoanele nominalizate în acest pentru managementul (milestones) incluse în cerințelor legale mod obiectiv, „Gestionarea de contractante sau sediul
sens; informațiile relevante contractului cu procedurile planul de și a clauzelor bazându-se doar activități sau furnizorului de servicii de
documentate la nivelul planului incluse în sistemul de control management al contractuale, pe informații și proiecte tehnice achiziții auxiliare. Locațiile
de management al contractului intern managerial și corelarea contractului și a precum și a evidențe solide în sau profesionale de desfășurare a
iii. Responsabilitățile asociate cu necesitatea acestora în indicatorilor de cerințelor toate activitățile, complexe, prin activităților pot alterna și
rolurilor stabilite și asumate de realizarea managementului: performanță stabiliți în principale din opiniile și asumarea cu alte locații sau medii de
membrii echipei de management rolul de decizie în ceea ce contract documentația de deciziile legate responsabilității lucru (lucrul la domiciliu
al contractului; informațiile privește rezultatul contractului iv. facă recomandări atribuire de obținerea pentru luarea sau la distanță /
relevante documentate la nivelul prin raportare la conținutul privind modificările la (calitate, rezultatelor deciziilor în telemuncă, etc.), în funcție
planului de management al caietului de sarcini și al ofertei contract, cu cantitate, contractului situații de muncă de condițiile specifice și
contractului /documentului descriptiv și la respectarea disponibilitate la iii. Creează și sau de studiu conform deciziei
iv. Orice alte resurse necesare clauzele contractuale de prevederilor legale momentul și menține relații imprevizibile angajatorului. În funcție de
pentru realizarea în bune condiții modificare a contractului în aplicabile locul indicate, la eficace cu Asumarea prevederile contractuale
a managementul contractului condițiile legale aplicabile; rolul v. identifice soluțiile prețul agreat, reprezentanții responsabilității specifice, pot fi necesare
identificate și incluse în planul de de manager de contract; rolul potrivite în funcție de etc.). contractantului pentru vizite în teren la locul de
management al contractului de reprezentare pentru natura problemelor pe tot parcursul gestionarea implementare a
v. Factorii interesați relevanți pe beneficiarul rezultatului apărute în implementării dezvoltării contractului sau la
parcursul implementării contractului managementul contractului profesionale a sediul/locația
contractului identificați și iii. Corelarea altor tipuri de contractelor pentru obținerea indivizilor și a contractantului, după caz.
analizați; informațiile relevante resurse alocate realizării vi. ofere recomandări rezultatelor grupurilor” iii. Condițiile specifice de
privind managementul factorilor managementului contractului pentru activitatea de contractului în lucru presupun în mod
interesați incluse în planul de cu tipul și complexitatea logistică și de gestiune parametrii ideal existența unui spațiu
management al contractului acestuia a stocurilor în scopul cantitativi și delimitat, cum ar fi o
iv. Adaptarea prioritizării livrărilor pe calitativi încăpere sau o parte dintr-
responsabilităților factorilor criterii obiective, în planificați o încăpere dedicată
interesați relevanți la raport cu satisfacerea membrilor echipei care

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 31 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
complexitatea contractului ce la nivel optim a iv. Creează și desfășoară activitățile
urmează a fi implementat necesităților autorității menține relații de specifice de management
v. Coerența și adecvarea contractante lucru pozitive, al contractului din care
informațiilor incluse în planul profesionale și de Expertul achiziții publice
de management al contractului încredere cu toți face parte.
la tipul și complexitatea factorii interesați iv. Din punct de vedere
contractului interni și externi fizic, Expertul achiziții
Activitatea specifică 4.2: Participă i. Informații legate de i. Coerența și corelarea Este capabil să Concepte și implicați în publice desfășoară
la planificarea administrării planificarea administrării aspectelor legate de planifice aspectele ce aspecte ce țin de implementarea activități pe parcursul
operaționale a contractului operaționale a contractului planificarea administrării țin de administrarea administrarea contractului, programului de lucru
incluse în planul de management operaționale a contractului în operațională a operațională a având în vedere stabilit la nivelul autorității
al contractului ceea ce privește modalitatea contractului, contractului, în permanență contractante care
ii. Rolul/rolurile și de efectuare a plăților cu asigurarea resurselor asigurarea modalitățile de presupun munca la un
responsabilitățile asociate rolului cerințele din caietul de sarcini / și stabilirea resurselor și gestionare a birou dedicat amplasat la o
pentru administrarea documentul descriptiv, responsabilităților stabilirea relațiilor cu distanță corespunzătoare
operațională a contractului condițiile generale și specifice pentru aceste responsabilitățilo aceștia stabilite de restul birourilor din
stabilite și asumate de din contract și modalitatea în activități r pentru acest în etapa de încăpere, astfel încât să se
persoana/persoanele care a fost solicitată tip de activități planificare a asigure lucrul în condiții
nominalizate; informațiile structurarea informațiilor în procesului de normale, fără interferențe
relevante documentate la nivelul cadrul propunerii tehnice și achiziție sau în și întreruperi în timpul
planului de management al financiare, inclusiv cu luarea în planul de programului de lucru,
contractului considerare a procesului de management al iluminat corespunzător și
iii. Duratele activităților de elaborare și aprobare a contractului nivel de zgomot redus
planificare și realizare efectivă a bugetului pentru anul/anii pentru ca pentru activitatea de birou
administrării operaționale a bugetari aferenți implementării așteptările și și dotat cu toate
contractului incluse în graficul de respectivului contract. obiectivele lor să echipamentele IT
implementare a contractului ii. Conformitatea rolului / fie îndeplinite și necesare, cum ar fi:
rolurilor și responsabilităților gestionate în computer personal de tip
pentru administrarea mod desktop / computer
operațională a contractului corespunzător portabil cu toate
(administrator de contract) cu v. Comunică perifericele aferente
procedurile incluse în sistemul eficient cu (tastatură, mouse, căști,
de control intern managerial membrii echipei microfon, etc.) echipament
iii. Corelarea responsabilităților și cu toți factorii de imprimare și scanare,
specifice rolului cu etapele și interesați pe tot telefon, fax, etc.
condițiile contractuale pentru parcursul v. Toate echipamentele IT
administrarea adecvată a implementării utilizate în activitatea
evidențelor și identificarea contractului Expertului în achiziții
imediată a soluțiilor pentru publice sunt dotate cu
orice discrepanțe identificate în instrumente și programe
timpul implementării soft specifice, cum ar fi:
contractului aplicații de e-mail,
Activitatea specifică 4.3: Participă i. Planul de management al i. Adecvarea conținutului Este capabil să i. Structura și programe pentru calcul
la elaborarea planul de management contractului finalizat, avizat de planului de management al elaboreze planul de elementele tabelar, editare text,
al contractului factorii interesați (în special cei contractului pentru a putea fi management al minime de prezentări, planificare,
responsabili cu alocarea utilizat ca instrument de contractului și să conținut etc., precum și orice
resurselor) și transmis spre monitorizare și gestionare a obțină aprobările pentruplanul de sisteme și instrumente
aprobare modului de executare a pentru acesta conform management al electronice utilizate la
contractului de către procedurilor contractului nivelul autorității
contractant și de monitorizare autorității/entității ii. Proceduri contractante la care
a performanței contractantului contractante, astfel operaționale sau Expertul achiziții publice
pe parcursul implementării încât să poată fi de sistem are acces pentru
contractului utilizat ca instrument existente la nivel desfășurarea cât mai
ii. Conformitatea cu de monitorizare și de eficientă a activităților
procedurile operaționale sau gestionare a modului autoritate/entita specifice de management
de sistem existente la nivel de de executare a te contractantă al contractului de care este
autoritate/entitate contractului și de pentru avizarea responsabil.
contractantă în ceea ce monitorizare a și aprobarea vi. Expertul achiziții publice
privește procesul de avizare și performanței planului de dispune de mobilier
aprobare a planului de contractantului management al specific tipului de activitate
management al contractului contractului desfășurată: birou, scaun,

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 32 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
Activitatea specifică 4.4: Participă i. Înregistrări/dovezi cu privire la i. Corelarea informațiilor Este capabil să: Indicatori de spații pentru
la monitorizarea și măsurarea activitățile din contract realizate, obținute în legătură cu stadiul i. monitorizeze și să performanță depozitare,etc. și de un
realizării efective a activităților din rezultatele asociate obținute și activităților contractului, măsoare performanța calitativi și stoc suficient de materiale
contract și a nivelurilor de măsurate pe baza dimensiunilor rezultatele asociate și nivelul pe baza valorilor cantitativi, de birotică care îi permit
performanță realizate în cadrul privind calitatea, cantitatea, de performanță obținute în indicatorilor de inclusiv să-și desfășoare activitatea
contractului (sau acordă consultanță timpul, prețul/costul, relația cu cadrul contractului (folosind performanță stabiliți în identificarea fără întreruperi.
cu privire la aceaste activități) factorii interesați și relația dintre date de intrare precum: contractele în potențialului de vii. Ședințele membrilor
părțile contractului clauzele contractuale privind implementare din aria îmbunătățire, echipei de management al
ii. Metode, instrumente, rapoarte nivelul de performanță sa de responsabilitate. raportat la contractului din care face
și resurse folosite pentru planificat pentru realizarea obiectivele parte Expertul achiziții
asigurarea calității în activităților și nivelul cerințelor specifice stabilite publice se desfășoară în
implementarea contractului, pentru rezultatele contractului, la nivelul anumite săli de ședințe
respectiv pentru a obține caietul de sarcini / documentul contractelor dotate cu mobilier și
asigurarea că nivelul și descriptiv, propunerea tehnică, aparatură specifică pentru
parametrii de calitate prevăzuți planul de lucru acceptat, întâlniri, conferințe, audio/
în contract (corespunzători informațiile colectate prin video-conferințe.
cerințelor pentru realizarea administrarea operațională a viii. În anumite situații și în
activităților de către contractant contractului, registrul riscurilor condițiile legii, pot exista
și a rezultatelor / documentelor / actualizat, rapoartele de situații de lucru care
rapoartelor intermediare și progres, documentele ce presupun cerințe
finale) sunt atinși în fiecare demonstrează acceptarea suplimentare din punct de
moment al derulării contractului rezultatelor în cadrul vedere fizic și mental
iii. Planul punctelor de reper / contractului, modificările la pentru Expertul achiziții
jaloanelor inclus în planul de contract) cu nivelurile de publice atunci când este
management al contractului performanță incluse în planul necesarlucrul în regim de
utilizat în activitatea de de management al program prelungit pentru
măsurare a rezultatelor contractului. finalizarea la timp a unor
contractului ii. Utilizarea măsurilor pentru activități critice aferente
monitorizarea performanței în funcției majore.
contract pe baza dimensiunii ix. Pe parcursul activităților
privind calitatea, conform desfășurate, Expertul
informațiilor incluse în planul achiziții publice trebuie să
de management al interacționeze cu ceilalți
contractului. membri ai
iii. Claritatea modului de compartimentului de
derulare a activităților din achiziții, ai echipei de
contract prin măsurarea management al
rezultatelor contractului în contractului, cu
punctele de reper (jaloanele) reprezentanții celorlalte
care marchează anumite compartimente interne ale
termene-limită și efectuarea autorității contractante
plăților pentru rezultatele beneficiare ale achizițiilor,
asociate obținute, pe baza cu reprezentanții
informațiilor din caietul de compartimentului
sarcini / documentul descriptiv financiar-contabil, cu
și a celor asumate de către reprezentanții
contractant în cadrul ofertei contractantului, ai altor
Activitatea specifică 4.5: Participă i. Procese-verbale de recepție / i. Gradul de adecvare a Este capabil să Proceduri, autorități și ai conducerii
sau acordă consultanță cu privire la acceptare parțială și proces- procedurilor, instrumentelor și participe la procesul instrumente și autorității contractante.
verificarea și acceptarea rezultatelor verbal de acceptare finală în care tehnicilor pentru realizarea de verificare și tehnici pentru x. Relații de raportare. În
contractului conform criteriilor este documentat rezultatul verificării și acceptării acceptare a realizarea cazul operațiunilor care au
prestabilite activității de verificare și rezultatelor contractului pentru rezultatelor verificării și caracter permanent
acceptare a rezultatelor / a stabili cea mai potrivită contractului conform acceptării Expertul achiziții publice
livrabilelor obținute din derularea abordare în relația cu factorii criteriilor prestabilite rezultatelor beneficiază de supervizare
contractului, direcții de acțiune interesați și în relația dintre contractului și raportează direct
pentru rezultatele /livrabilele părțile contractului superiorului ierarhic
care nu îndeplinesc cerințele și ii. Conformitatea verificării și conform organigramei
rezultatele / livrabilele acceptării rezultatelor autorității/entității
neconforme care pot genera contractului cu termenele contractante /
încetarea relațiilor contractuale. stabilite și criteriile obiective angajatorului. În cadrul

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 33 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
incluse în caietul de sarcini / structurilor temporare de
documentul descriptiv tipul proiectelor din a căror
Activitatea specifică 4.6: i. Concluzia cu privire la i. Obiectivitatea concluziilor cu Este capabil să: Proceduri, echipă face parte, Expertul
Analizează și interpretează analizarea îndeplinirii de către privire la îndeplinirea i. identifice ceea ce instrumente și achiziții publice beneficiază
rezultatele / documentele / contractant a activităților / rezultatelor; concluzii ce se reprezintă o activitate tehnici pentru de supervizare și
rapoartele intermediare legate de rezultatelor / obligațiilor bazează pe probe, evidențe sau un rezultat analizarea și raportează direct
realizarea efectivă a activităților din prevăzute în contract relevante și pertinente, care se contractual (și interpretarea managerului de proiect sau
contract (sau acordă consultanță cu ii. Totalitatea evidențelor privind referă la toate prevederile consecințele rezultatelor altui rol cu autoritate
privire la aceste activități) realizarea efectivă a activităților contractuale aplicabile (inclusiv contractuale ale privind ierarhică, conform
din contract pe baza anexe, specificații, ofertă, în îndeplinirii acesteia / realizarea procedurilor de raportare
dimensiunilor privind calitatea, ordinea de prioritate acestuia) efectivă a stabilite la nivelul
cantitatea, timpul, costul, relația contractuală, etc.) ii. aprecieze în mod activităților din proiectului.
cu factorii interesați și relația ii. Conformitatea informațiilor obiectiv dacă contract xi. Judecata profesională
dintre părțile contractului din evidențele privind evidențele / probele de care Expertul achiziții
analizate și corelate cu datele de realizarea efectivă a privind îndeplinirea publice trebuie să dea
intrare și între ele. activităților din contract cu rezultatelor sunt dovadă în activitatea sa
cerințele relevante din caietul complete, corecte, reprezintă aplicarea unui
de sarcini / documentul reflectă realitatea cumul de cunoștințe și
descriptiv și informațiile din iii. aprecieze dacă au experiență profesională în
oferta contractantului fost depuse toate domeniul achizițiilor
documentele / publice pentru a rezolva
rapoartele (inclusiv probleme, a oferi
intermediare) privind îndrumări, a verifica
îndeplinirea rezultatele muncii altor
activităților / persoane, a evalua și a
rezultatelor interpreta rezultatele
contractului contractului. Sfaturile și
Activitatea specifică 4.7: Participă i. Registrul riscurilor actualizat în i. Conformitatea măsurilor Este capabil să: i. Abordări, recomandările oferite sau
la realizarea unor activități de care sunt documentate pe toată propusepentru gestionarea i. înțeleagă modul în metode și soluțiile și raționamente
management al riscurilor în cadrul perioada de implementare a riscurilor cu prevederile legale care achizițiile publice instrumente de emise de Expertul achiziții
contractului (sau acordă consultanță contractului riscurile identificate, specifice și cu clauzele pot fi afectate de management al publice se subsumează
în această privință) evaluarea riscurilor și măsurile contractuale relevante riscuri semnificative riscurilor în standardelor de etică și
preventive și de remediere ii. Riscuri și măsuri de precum neîndeplinirea activitatea de integritate și obiectivelor
ii. Planul de management al gestionare a obiectivelor de achiziții și în stabilite la nivelul
contractului actualizat cu măsuri acestoraidentificate din timp; performanță, frauda și implementarea autorității contractante,
de gestionare a riscurilor măsurile de gestionare a corupția contractului. însă presupun un anumit
riscurilor aplicate conduc la ii. implementeze ii.Cunoașterea și grad de libertate de decizie
controlul riscului conform strategiile de înțelegerea care îi conferă acestuia
planului de management al management al diferitelor surse autoritate profesională în
contractului riscurilor stabilite la de risc (arii de condițiile legii. Cu toate
nivelul funcției de incertitudine): acestea, orice decizie
achiziții riscuri aferente finală cu privire la
iii. își asume piețelor rezultatele contractului
răspunderea pentru relevante, riscuri este luată de superiorul
asigurarea juridice, riscuri ierarhic sau șeful
conformității cu contractuale, compartimentului de
legislația în materia riscuri naturale, achiziții publice.
achizițiilor publice și în etc. Standarde xii. Din punctul de vedere
domeniile adiacente, de calitate în al regimului juridic
înțelegând impactul domeniul aplicabil, activitățile ce fac
reglementărilor managementului obiectul ocupației sunt
aplicabile asupra riscurilor (spre guvernate de regulile
activității exemplu ISO privind achizițiile publice,
compartimentului de 31000). de cele privind achizițiile
achiziții și a îndeplinirii sectoriale sau de cele
obiectivelor autorității privind achizițiile din
contractante în domeniul apărării și
general, dar și asupra securității, după caz. De
implementării asemenea, activitățile pot
contractului în cauză fi guvernate de regulile

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 34 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
iv. analizeze și să privind concesiunile de
explice celorlalți lucrări sau de servicii.
membri ai echipei și
altor factori interesați
măsurile de prevenire,
atenuare sau
gestionare a riscurilor
privind contractul
respectiv
v. participe la
activitățile de evaluare
a riscurilor
(compararea
scenariilor privind
posibilitățile de
apariție și evoluție a
riscurilor) și la
activități de
identificare a
metodelor/strategiilor
de gestionare a
riscurilor
vi. abordeze proactiv
riscurile, inclusiv, în
cazul contractelor
complexe, adăugând
astfel valoare
activității de achiziții
publice
Activitatea specifică 4.8: Participă i. Măsuri de îmbunătățire i. Conformitateamăsurilor de Este capabil să Indicatori de
la elaborarea și implementarea continuă care se referă la modul remediere sau de îmbunătățire monitorizeze în mod performanță
măsurilor de îmbunătățire continuă de realizare efectivă a continuă (stabilite în urma activ indicatorii cheie calitativi și
sau de remediere în cadrul activităților contractului și de analizei de risc) cu prevederile de performanță la cantitativi,
contractului îmbunătățire a indicatorilor de legale specifice, cu condițiile nivelul contractelor inclusiv
performanță / calitativi prin contractuale generale și aflate în implementare identificarea
raportare la obiectul contractului specifice ce fac referire la de care este potențialului de
- planificate, aprobate, modificări sau revizuiri ale responsabil, îmbunătățire,
implementate și documentate contractului șicu beneficiile identificând raportat la
planificate a fi obținute de performanțele sub și obiectivele
autoritatea/entitatea peste nivelul stabilit, specifice stabilite
contractantă prin intermediul recunoscând la nivelul
caietului de sarcini / tendințele în ceea ce contractelor
documentului descriptiv privește performanța
ii. Corelarea măsurilor de și făcând recomandări
îmbunătățire continuă cu de îmbunătățire în
evoluția necesităților autorității timp util
contractante generată de
factori interni sau externi pe
parcursul perioadei de
implementare a contractului
Activitatea specifică 4.9: Aplică în i. Condiții contractuale generale i. Rigurozitatea justificării Este capabil să i. Aspecte
mod justificat condițiile contractuale și specifice privind acordarea pentru aplicarea clauzelor înțeleagă clauzele privind clauzele
generale și specifice privind stimulentelor pentru generale și specifice de contractuale relevante contractuale în
motivarea sau aplicarea de penalități performanță pe perioada motivare a contractantului sau privind motivarea legătură cu
contractantului pe perioada derulării derulării contractului sau de aplicare a penalităților în contractantului sau acordarea
contractului (sau acordă consultanță aplicarea penalităților, solicitarea baza evidențelor legate de aplicarea penalităților stimulentelor
cu privire la aceste activități) de daune interese / reparare a obținerea rezultatelor (sau, după caz, pentru
prejudiciului, acolo unde este contractului, emise de solicitarea altor măsuri performanță.
cazul, aplicate în mod justificat contractant și aprobate de reparatorii) și să ii. Noțiuni de
autoritatea contractantă aprecieze dacă, în ce drept relevante
mod și în ce moment pentru aplicarea

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 35 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
ii Rigurozitatea justificării este necesară clauzelor cu
pentru aplicarea penalităților aplicarea acestora, privire la
sau în ceea ce privește argumentând situația penalități și/sau
solicitarea altor măsuri și măsurile propuse pe alte măsuri
reparatorii (după caz) baza documentelor / reparatorii (după
evidențelor / probelor caz)
existente privind
implementarea
contractului
Activitatea specifică 4.10: i. Evidențe / documente legate i. Conformitatea urmăririi și Este capabil să Proceduri și
Administrează documentele și de progresul activităților documentării progresului administreze instrumente de
informațiile legate de progresul administrate conform activităților cu procedurile de documentele și monitorizare a
activităților în cadrul contractului, procedurilor stabilite monitorizare stabilite la nivelul informațiile aferente progresului
urmărind progresul activităților pe ii. Înregistrări / dovezi privind contractului și cu cele existente monitorizării activităților în
baza procedurilor stabilite (sau realizarea activităților din ca parte a sistemului de progresului cadrul
acordă consultanță cu privire la contract incluse în minutele control intern managerial activităților prevăzute contractului și
aceste activități) întâlnirilor pentru analiza ii. Acuratețea verificării în contract pe baza de documentare
progresului activităților în cadrul înregistrărilor cu privire la procedurilor existente, / înregistrare a
contractului și ulterior în progresul activităților și identificând în timp progresului
documentul constatator emis de compararea acestora cu util eventuale abateri
autoritatea contractantă progresul stabilit prin condițiile sau oportunități de
contractuale, planul de lucru îmbunătățire în scopul
din contract, raportul de realizării performanței
început și rapoartele de contractuale avute în
progres, astfel încât această vedere
analiză să permită identificarea
de noi riscuri în realizarea
activităților contractului
Activitatea specifică 4.11: i. Înregistrări / dovezi pentru i. Acuratețea comparației Este capabil să Strategii și
Monitorizează costurile aferente realizarea corelației dintre dintre: (a) înregistrările cu monitorizeze metode de
contractului și stadiul plăților pe baza stadiul progresului, stadiul privire la stadiul plăților și al performanța pe baza gestionare a
condițiilor contractuale (sau acordă plăților și al costului asociat costurilor în contract și (b) valorilor indicatorilor costurilor și de
consultanță cu privire la aceste implementării contractului informațiile din propunerea de performanță evaluare a
activități) disponibile în orice moment pe financiară, graficul de plăți din stabiliți la nivelul performanței
perioada derulării contractului contract, clauzele contractuale contractelor în financiare,
ii. Înregistrări privind de revizuire a prețului sau implementare aflate în inclusiv modul în
monitorizarea stadiului plăților și eventualele opțiuni de aria sa de care eficiența
costurilor din contract incluse în modificare a contractului în responsabilitate. economică și
minutele întâlnirilor pentru condițiile legale specifice socială este
analiza progresului activităților în ii. Corelarea efortului, obținută la
cadrul contractului resurselor utilizate și nivelului nivelul autorității
de complexitate al activității de contractante.
monitorizare a costurilor și
plăților cu modul în care este
exprimat prețul contractului și
modalitatea de efectuare a
plăților în contract
Activitatea specifică 4.12: i. Întreaga documentație a i. Conformitatea administrării Este capabil să Documentele ce
Realizează administrarea contractului păstrată la zi pe și distribuirii documentelor realizeze formează /
documentației contractului (sau baza procedurilor existente la contractuale cu procedurile administrarea și constituie
acordă consultanță cu privire la nivel de autoritate/entitate aplicabile astfel încât să existe distribuirea contractul,
aceste activități) contractantă sau pe baza un control sistematic și un documentelor ordinea de
procedurii pentru managementul acces sigur la documentele contractuale în prioritate a
documentelor, inclusă în planul contractului pe perioada conformitate cu acestora,
de management al contractului implementării acestuia procedurile existente modalitățile în
ii. Registrul documentelor la nivel de autoritate care se
contractului actualizat în contractantă sau cu materializează
permanență pe perioada procedurile pentru amendamentele
derulării contractului cu toate managementul / modificările
versiunile fiecărui document al documentelor la nivel
contractului de contract

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 36 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
Activitatea specifică 4.13: i. Înregistrări care documentează i. Conformitatea comunicării cu Este capabil să Procese de
Colectează și diseminează către modul în care a fost realizată factorii interesați cu comunice către factorii comunicare
factorii interesați informațiile cu comunicarea cu toți factorii informațiile incluse în planul de interesați informațiile internă și
privire la realizarea efectivă a interesați pe toată perioada management al contractului relevante cu privire la externă, metode
activităților din contract (sau acordă derulării contractului, astfel încât realizarea efectivă a și instrumente
consultanță cu privire la aceste punctele de vedere ale tuturor activităților din de comunicare și
activități) factorilor interesați în legătură contract conform gestionare a
cu implementarea contractului strategiilor din planul relațiilor cu
să fie luate în considerare la de management al factorii interesați
momentul luării deciziilor contractului pe parcursul
implementării
contractului
Activitatea specifică 4.14: i. Totalitatea livrabilelor / i. Conformitatea verificării Este capabil să: i. Prevederile
Participă la gestionarea rezultatelor finale acceptate și a livrabilelor / rezultatelor finale i. identifice și să legale privind
finalizării/încetării contractului sau, documentelor care atestă ale contractului cu procedura înțeleagă obligațiile condițiile în care
după caz, a aplicării opțiunilor sau îndeplinirea tuturor condițiilor și inclusă în planul de contractuale ale poate fi
prelungirilor contractului menţionate clauzelor contractuale aplicabile management al contractului și părților și ceea ce modificat sau
în mod explicit în documentele pe baza cărora activitățile cu condițiile din contract constituie un livrabil / revizuit un
achiziţiei prevăzute în contract (și ii. Conformitatea propunerilor rezultat în cadrul contract de
obligațiile contractuale) sunt privind eventuala modificare contractului achiziție publică
considerate ca fiind executate sau revizuire a contractului cu ii. identifice și să prin procedura
corespunzător și finalizate nevoile autorității contractante, înțeleagă situațiile și de negociere
ii. Evidențe / probe/ documente cu condițiile contractuale și cu modalitățile de fără publicare
care atestă încetarea/finalizarea normele legale aplicabile, încetare a contractului pentru noi
contractului în alte condiții, precum și justificarea precum și consecințele servicii sau
precum: încălcări ale unor clauze modificărilor contractuale acestora între părți lucrări similare
contractuale sau abateri grave necesare iii. identifice și să ii. Aspecte legale
ale oricăreia dintre părți în înțeleagă situațiile și privind
îndeplinirea obligațiilor ce îi condițiile în care modalitățile de
revin, eveniment de forță majoră contractul poate fi încetare a
care durează pentru o durată modificat sau revizuit contractelor
mai mare decât perioada prin procedură de iii. Aspecte
maximă stabilită prin contract, negociere fără legale privind
oricare alte motive menționate în publicare precum și să îndeplinirea
contract care conduc la încetarea justifice necesitatea / obligațiilor
contractului oportunitatea de a contractuale
iii. Evidențe care atestă utiliza diferite forme
posibilitatea / oportunitatea de a de opţiuni sau
utiliza diferite forme de opţiuni prelungiri ale
sau prelungiri ale contractului contractului,
menţionate în mod explicit menţionate în mod
îndocumentele achiziţiei conform explicit în
condițiilor contractuale și documentele achiziţiei
normelor legale aplicabile iv. să comporte
iv. Documente care atestă consultări substanțiale
gestionarea tuturor aspectelor și constructive cu
administrative și soluționarea departamentul juridic
oricăror aspecte nerezolvate pentru identificarea
soluțiilor adecvate în
ceea ce privește
finalizarea / încetarea
/ revizuirea /
modificarea /
contractelor
Activitatea specifică 4.15: i. Evidențe/dovezi ale modului de i. Acuratețea comparației Este capabil să: i. Prevederi
Participă la evaluarea performanței derulare contractului utilizate dintre informațiile privind i. aprecieze în mod legale privind
contractantului pentru evaluarea performanței nivelul de performanță al obiectiv nivelul de încetarea
contractantului rezultatelor contractului performanță al contractului,
ii. Documentul constatator ce realizat efectiv de contractant rezultatelor aplicarea
include concluziile evaluării și nivelurile așteptate de contractului realizat penalităților,
efectiv de contractant

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 37 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
performanței contractantului performanță din caietul de prin raportare la repararea
elaborat și publicat în SEAP sarcini / documentul descriptiv nivelurile așteptate de prejudiciului
ii. Acuratețea verificării cu performanță din ii. Evaluarea
privire la aplicarea clauzelor caietul de sarcini / indicatorilor de
contractuale privind repararea documentul descriptiv performanță
prejudiciilor în situațiile de ii. întocmească și să
neîndeplinire a obligațiilor publice documentul
contractuale sau a clauzelor constatator referitor la
contractuale privind încetarea evaluarea
contractului performanței
iii. Conformitatea documentului contractantului
constatator cu prevederile iii. să aprecieze (în
legale specifice ce stabilesc colaborare cu
elementele minime de conținut departamentul juridic)
ale acestuia aplicabilitatea
clauzelor privind
încetarea contractului,
aplicarea penalităților,
repararea prejudiciului
Activitatea specifică 4.16: i. Documente / rezultate / i. Conformitatea transferului Este capabil să Proceduri interne
Participă la organizarea tranziției la rapoarte ale contractului documentelor / rezultatelor și gestioneze procesul de cu privire la
finalizarea contractului a transferate către factorii comunicarea lecțiilor învățate tranziție a asigurarea
documentelor/rezultatelor/rapoartelor interesați în cazul în care cu procedurile stabilite în documentelor / tranziției
către factorii interesați rezultatele contractului produc planul de management al rezultatelor / documentației
efecte după data de finalizare a contractului și/sau cele rapoartelor contractului la
acestuia disponibile la nivelul autorității contractului și de finalizarea
ii Lecțiile învățate și informațiile contractante prin intermediul transfer al lecțiilor acestuia
relevante comunicate persoanei sistemului de control intern învățate către factorii
responsabile / echipei managerial interesați la finalizarea
multidisciplinare / grupului de contractului
lucru pentru derularea negocierii
în vederea atribuirii unui nou
contract contractantului iniţial, în
cazul în care î acest lucru este
permis de normele legale (iar o
astfel de revizuire este aprobată
la nivelul autorității
contractante)
5. Analiza si Activitatea specifică 5.1: i. Analiza și evaluarea i. Contribuția constatărilor Este capabil să: Modalități de i. Manifestă Răspunde de Activitățile specifice
evaluarea Analizează și evaluează rezultatele rezultatelor finale ale procesului analizei și evaluării rezultatelor i. identifice și să evaluare a atenție la detalii, analiza și funcției majore se
rezultatelor și procesului de achiziție de achiziție, inclusiv a efectelor procesului de achiziție la aprecieze în mod rezultatului coerență și evaluarea realizează în diferite
modului de secundare sau neintenționate, evidențierea obținerii (sau nu obiectiv măsura / procesului de claritate, rezultatelor și a contexte, astfel:
derulare a documentate în raportul de a) beneficiilor planificate din modalitatea în care achiziție; utilizându-și modului de i. Din perspectiva
proceselor de analiză și evaluare a strategia de contractare rezultatele procesului indicatori pentru cunoștințele și derulare a angajatorului Expertului
achiziție performanței în procesul de ii. Contribuția analizei și de achiziție contribuie măsurarea judecata proceselor de achiziții publice poate fi
publică achiziție și documentare a evaluării procesului de achiziție la obținerea eficienței și profesională în achiziție publică, angajat al unei
lecțiilor învățate la identificarea gradului de beneficiilor planificate eficacității mod obiectiv sub îndrumarea autorități/entități
materializare a factorilor critici din strategia de derulării pentru a stabili superiorului contractante sau al unui
de succes stabiliți prin referatul contractare procedurii de dacă au fost sau ierarhic / șefului furnizor de servicii de
de necesitate ii. să analizeze gradul atribuire și nu obținute de compartiment achiziții auxiliare.
iii. Contribuția constatărilor de materializare a implementării beneficiile intern de achiziții ii. Locația de desfășurare a
analizei și evaluării rezultatelor factorilor critici de contractului planificate din publice. activităților specifice cu
procesului de achiziție la succes stabiliți prin strategia de privire la analiza și
justificarea deciziei de referatul de necesitate contractare, Conform nivelului evaluarea rezultatelor
exercitare sau neexercitare a bazându-se doar 6 din Cadrul procesului de achiziție este
diferitelor forme de opțiuni sau pe informații și Național al reprezentată în mod tipic
prelungiri disponibile, așa cum evidențe solide în Calificărilor: de sediul sau locațiile
au fost acestea prevăzute în toate activitățile (Anexa 1 la H.G. dedicate ale
documentele achiziției (în de analiză și nr. 918/2013) - autorității/entității
condițiile legii) evaluare a contractante sau sediul

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 38 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
iv. Contribuția constatărilor rezultatelor și Responsabilitate furnizorului de servicii de
analizei și evaluării rezultatelor modului de și autonomie: achiziții auxiliare. Locațiile
procesului de achiziție la derulare a „Gestionarea de de desfășurare a
evidențierea eficacității procesulului de activități sau activităților pot alterna și
rezultatului derulării procedurii achiziție publică proiecte tehnice cu alte locații sau medii de
de atribuire și implementării ii. Comunică sau profesionale lucru (lucrul la domiciliu
contractului eficient tuturor complexe, prin sau la distanță /
v. Contribuția constatărilor factorilor asumarea telemuncă, etc.), în funcție
analizei și evaluării rezultatelor interesați interni responsabilității de condițiile specifice și
procesului de achiziție la și externi pentru luarea conform deciziei
evidențierea calității acestora concluziile deciziilor în angajatorului.
din perspectiva utilizatorilor analizei și situații de muncă iii. Condițiile specifice de
finali evaluării sau de studiu lucru presupun în mod
Activitatea specifică 5.2: i. Analiza și evaluarea modului i. Evidențierea derulării (sau Este capabil să: Cunoștințe rezultatelor și imprevizibile ideal existența unui spațiu
Analizează și evaluează modul de de derulare a procesului de nu a) procesului de achiziție i. aprecieze în mod privind etapele modului de Asumarea delimitat, cum ar fi o
derulare a procesului de achiziție achiziție documentată în raportul conform aspectelor planificate obiectiv măsura în procesului de derulare a responsabilității încăpere sau o parte dintr-
de analiză și evaluare a din strategia de contractare, care procesul de achiziție și procesulului de pentru o încăpere dedicată
performanței în procesul de procedurilor interne privind achiziție a respectat interacțiunile achiziție publică, gestionarea membrilor echipei care
achiziție și documentare a procesul de achiziție și (sau nu) aspectele dintre acestea, având în vedere dezvoltării desfășoară activitățile
lecțiilor învățate standardelor profesionale planificate din în funcție de în permanență profesionale a specifice funcției majore
strategia de complexitatea modalitățile de indivizilor și a din care Expertul achiziții
contractare, procesului și comunicare cu grupurilor” publice face parte.
procedurile interne particularitățile aceștia, stabilite iv. Din punct de vedere
privind procesul de de natură în etapa de fizic, Expertul achiziții
achiziție și standardele tehnică, planificare a publice desfășoară
profesionale financiară și/sau procesului de activități pe parcursul
ii. analizeze și să contractuală achiziție, pentru programului de lucru
documenteze feed- ca informarea stabilit la nivelul autorității
back-ul primit de la acestora să fie contractante care
utilizatorii finali/ realizată în mod presupun munca la un
beneficiarul corespunzător birou dedicat amplasat la o
rezultatului distanță corespunzătoare
contractului, de restul birourilor din
contractant și încăpere, astfel încât să se
subcontractanți (dacă asigure lucrul în condiții
este cazul) sau alți normale, fără interferențe
factori interesați de și întreruperi în timpul
rezultatul contractului programului de lucru,
iii. analizeze și să iluminat corespunzător și
documenteze nivel de zgomot redus
problemele apărute în pentru activitatea de birou
derularea procesului și dotat cu toate
de achiziție publică echipamentele IT
(inclusiv, situații care necesare, cum ar fi:
au condus la computer personal de tip
modificarea desktop / computer
contractului) și în portabil cu toate
asigurarea perifericele aferente
managementului (tastatură, mouse, căști,
contractului de către microfon, etc.) echipament
persoanele de imprimare și scanare,
responsabile, situații telefon, fax, etc.
care ar necesita o v. Toate echipamentele IT
abordare diferită în utilizate în activitatea
procese de achiziții Expertului în achiziții
ulterioare publice sunt dotate cu
Activitatea specifică 5.3: i. Lecțiile învățate pe parcursul i. Gradul de detaliere și modul Este capabil să: i. Principii instrumente și programe
Documentează lecțiile învățate derulării întregului proces de de formulare și explicare a i. identifice și să generale, soft specifice, cum ar fi:
achiziție documentate în raportul constatărilor cu privire explice aspecte ce instrumente și aplicații de e-mail,
de analiză și evaluare a la:punctele tari, punctele slabe reprezintă lecții de tehnici pentru programe pentru calcul
performanței în procesul de și strategiile pentru rezolvarea învățat (și potențiala analiza și tabelar, editare text,

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 39 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
achiziție și documentare a problemelor, performanța în aplicabilitate a evaluarea prezentări, planificare,
lecțiilor învățate cadrul contractului (timp, cost, acestora având în performanței în etc., precum și orice
calitate, cantitate) și vedere contextul în implementarea sisteme și instrumente
oportunitățile de îmbunătățire care au fost procesului de electronice utilizate la
identificate sau realizate identificate) achiziție, a nivelul autorității
ii. Prezentarea constatărilor performanței contractante la care
într-o manieră care să permită contractantului Expertul achiziții publice
ca lecțiile învățate să fie ușor și documentarea are acces pentru
de utilizat pentru lecțiilor învățate desfășurarea cât mai
îmbunătățirea următoarelor pe parcursul eficientă a activităților
procese de achiziție derulării specifice de analiză și
procesului de evaluare a rezultatelor și
achiziție modului de derulare a
ii. Modalități de procesului de achiziție
scriere eficientă publică de care este
și clară responsabil.
Activitatea specifică 5.4: i. Forma finală a raportului de i. Corelarea informațiilor Este capabil să verifice i. Structura și vi. Expertul achiziții publice
Finalizează raportul de analiză și analiză și evaluare a obținute din activitățile de coerența și exactitatea elementele dispune de mobilier
evaluare a performanței în procesul performanței în implementarea analiză și evaluare a raportului iar dacă minime de specific tipului de activitate
de achiziție și de documentare a procesului de achiziție și performanței procesului de sunt necesare conținut ale desfășurată: birou, scaun,
lecțiilor învățate și îl transmite spre documentare a lecțiilor învățate, achiziție cu obiectivele stabilite completări sau raportului de spații pentru depozitare,
aprobare elaborată și transmisă spre la nivel de compartiment intern ajustări să le opereze analiză și etc. și de un stoc suficient
aprobare specializat în achiziții publice evaluare a de materiale de birotică
prin strategia anuală de performanței care îi permit să-și
achiziții publice procesului de desfășoare activitatea fără
achiziție întreruperi.
ii. vii. Ședințele membrilor
Proceduriinterne echipei din care face parte
de avizare / Expertul achiziții publice se
aprobare a desfășoară în anumite săli
documentelor de ședințe dotate cu
Activitatea specifică 5.5: Obține i. Avizul / aprobarea factorilor i. Procesul decizional în Este capabil să i. Procedurile mobilier și aparatură
aprobările pentru eventuala decizie interesați din cadrul legătură cu exercitarea sprijine procesul operaționale, specifică pentru întâlniri,
cu privire la exercitarea opţiunilorsau autorității/entității contractante opțiunilor sau prelungirilor se decizional prin procedura de conferințe, audio/ video-
prelungirilor contractului menţionate care au competențe și atribuții în bazează pe (și confirmă) transmiterea luare a deciziilor conferințe.
în mod explicit îndocumentele legătură cu decizia de exercitare informațiile / propunerile din documentației la timp, / aprobare a viii. În anumite situații și în
achiziţieiconform prevederilor legale a opțiunilor sau prelungirilor din raportul de analiză și evaluare să aducă lămuriri exercitării condițiile legii, pot exista
specifice documentația de atribuire a performanței în procesul de suplimentare în opțiunilor sau situații de lucru care
achiziție și documentare a legătură cu prelungirilor presupun cerințe
lecțiilor învățate propunerea privind prevăzute în suplimentare din punct de
utilizarea opțiunilor documentația de vedere fizic și mental
sau prelungirilor din atribuire pentru Expertul achiziții
documentația de ii. Prevederile publice, atunci când este
atribuire legale cu privire necesar lucrul în regim de
la exercitarea program prelungit pentru
opțiunilor sau finalizarea la timp a unor
prelungirilor activități critice aferente
prevăzute în funcției majore.
documentația de ix. Pe parcursul activităților
atribuire desfășurate, Expertul
achiziții publice trebuie să
interacționeze cu ceilalți
membri ai
compartimentului de
achiziții, ai echipei de
derulare a procedurii și de
management al
contractului, cu
reprezentanții celorlalte
compartimente interne ale
autorității contractante

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 40 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
beneficiare ale achizițiilor,
cu reprezentanții
compartimentului
financiar-contabil și ai
conducerii autorității
contractante.
x. Relații de raportare. În
cazul operațiunilor care au
caracter permanent
Expertul achiziții publice
beneficiază de supervizare
și raportează direct
superiorului ierarhic
conform organigramei
autorității contractante /
angajatorului. În cadrul
structurilor temporare de
tipul proiectelor din a căror
echipă face parte, Expertul
achiziții publice beneficiază
de supervizare și
raportează direct
managerului de proiect sau
altui rol cu autoritate
ierarhică, conform
procedurilor de raportare
stabilite la nivelul
proiectului.
xi. Judecata profesională
de care Expertul achiziții
publice trebuie să dea
dovadă în activitatea sa
reprezintă aplicarea unui
cumul de cunoștințe și
experiență profesională în
domeniul achizițiilor
publice pentru a evalua și
a interpreta rezultatele și
modul de derulare a
procesului de achiziție
publică. Concluziile și
raționamentele emise de
Expertul achiziții publice se
subsumează standardelor
de etică și integritate și
obiectivelor stabilite la
nivelul autorității
contractante, însă
presupun un anumit grad
de libertate de decizie,
care îi conferă acestuia
autoritate profesională în
condițiile legii. Cu toate
acestea, orice decizie
finală bazată pe concluziile
analizei și evaluării
rezultatelor și modului de
derulare a procesului de
achiziție publică este luată
de superiorul ierarhic sau

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 41 din 43
Funcția Denumirea activității specifice Rezultatul asociat Etaloane calitative Deprinderi practice Cunoștințe Atitudini Nivel de Context
majoră teoretice responsabilitate
șeful compartimentului de
achiziții publice.
xii. Din punctul de vedere
al regimului juridic
aplicabil, activitățile ce fac
obiectul ocupației sunt
guvernate de regulile
privind achizițiile publice,
de cele privind achizițiile
sectoriale sau de cele
privind achizițiile din
domeniul apărării și
securității, după caz. De
asemenea, activitățile pot
fi guvernate de regulile
privind concesiunile de
lucrări sau de servicii.
Activitatea specifică 5.6: i. Raportul de analiză și evaluare i. Conformitatea comunicării și Este capabil să i. Cunoașterea și
Comunică conținutul raportului de a performanței și documentare a arhivării raportului de analiză disemineze în mod înțelegerea
analiză și evaluare a performanței și lecțiilor învățate adus la și evaluare a performanței și adecvat raportul în metodelor de
de documentare a lecțiilor învățate cunoștința tuturor factorilor documentare a lecțiilor funcție de factorii scriere eficientă
către factorii interesați la nivel de interesați și arhivat învățate cu procedurile interne interesați cărora li se de mesaje
autoritate contractantă existente la nivelul autorității adresează, prezentând (adrese, e-
contractante aspectele esențiale mailuri și
pentru acei factori rapoarte)
interesați (sau ii. Principii de
indicând unde le pot comunicare
găsi în cadrul pentru
raportului) construirea
relațiilor cu
factorii interesați
interni și externi.

ANALIZA OCUPAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 42 din 43
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

S-ar putea să vă placă și