Sunteți pe pagina 1din 9

Nr. inreg. .............../..................

Autoritarea contractantă: APROBAT,


...................................... PRIMAR,
Emis de: .................................
Data: ...........
Aprobat de: ........................
Data: .................

Referat de necesitate

Nume şi Prenume: ...........................


Persoana de contact din compartimentul
Funcţia: ..............................
de specialitate beneficiar al achiziţiei din
Denumirea compartimentului: ...................
cadrul autorităţii contractante pentru
Email:
acest Referat de necesitate
Telefon: ........................................

Informațiile incluse în Referatul de necesitate sunt destinate:


Planificării portofoliului de procese de achiziții publică pentru anul X
2017 și elaborării Strategiei Anuale de Achiziție Publică
Planificării unui proces de achiziție publică și elaborării Strategiei de X
contractare și a Documentației de atribuire

Forma documentului:

Inițială X
Revizuită
Numărul revizuirii

Elemente privind operațiunea de revizuire a Referatului de necesitate - modificare, adăugare, suprimare


sau altele asemenea - în perioada planificării portofoliului de procese de achiziție publică sau a
procesului de achiziție publică:

Nr rev. Persoana Semnătura Data


Persoana
care aprobă persoanei aprobării
Data realizării Capitolul Motivul care
Tipul revizuirea care revizuirii
revizuirii revizuit revizuirii realizează
revizuirii aprobă
revizuirea
revizuire

Referatul de necesitate

Are atașat: X
NU are alte documente atașate
Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate

Introduceți achiziția care face obiectul Servicii de neutralizare a deseurilor de origine animala
acestui Referat de necesitate

Realizarea unui interes sau Asigurarea funcționării


public autorității
contractante, în
Precizați destinația achiziției prin care
vederea îndeplinirii
urmează a fi satisfacută necesitatea
misiunii/obiectivelor
pentru care aceasta a
fost înființată
X

A. Fundamentarea necesității

a. De ce urmează să se achiziționeze serviciul descris ca necesitate?


Servicii de neutralizare a deseurilor de origine animala sunt necesare pentru desfasurarea in conditii
optime a activitatii din cadrul institutiei ................................. si pentru respectarea legislatiei in
vigoare.
b. Toate celelalte posibilități de a satisface nevoia au fost evaluate și analizate?

Alte posibilitati de a satisface necesitatea de Servicii de neutralizare a deseurilor de origine animala au


fost evaluate.
„Servicii de neutralizare a deseurilor de origine animala” asigura desfasurarea in conditii optime a
activitatii din cadrul institutiei ................................................... si respectarea legislatia in vigoare
conform Ordonanța nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor
de origine animală.

Ce factor interesat (persoană) susține că este nevoie de acest produs/serviciu/lucrare?


Persoana care sustine ca este nevoie de „Servicii de neutralizare a deseurilor de origine animala”
este domnul ....................
c. Care este motivația faptului pentru care se consideră că această nevoie este o necesitate?

Autoritatea contractanta are obligativitatea semnarii contractul de „Servicii de neutralizare a deseurilor


de origine animala” pentru a respectarea Ordonanței nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea
activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală.

B. Contribuția satisfacerii necesității la îndeplinirea obiectivelor autorității contractante sau la


funcționarea acesteia
Utilizaţi structura prezentată în continuare pentru organizarea informaţiilor:]
Necesitatea identificată Autoritatea contractanta are obligativitatea semnari contractul de
„Servicii de neutralizare a deseurilor de origine animala” pentru a
respecta Ordonanței nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea
activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală.
Obiectivul/obiectivele Eficiența în desfășurarea activităților prin reducerea riscului poluari
autorității contractante la care mediul inconjurator sunt necesare „Servicii de neutralizare a deseurilor
contribuie satisfacerea de origine animala”.
necesității și cum se realizează
Obiectivul/obiectivele Nu este cazul
proiectului la îndeplinirea
căruia/cărora contribuie
satisfacerea necesității și
legătura cu activitatea
autorității contractante

Obiectivul/obiectivele din Nu este cazul


strategia
locală/regională/națională la a
cărei realizare contribuie
satisfacerea necesității și cum
Beneficii care urmează a fi Eficiența în desfășurarea activităților prin reducerea riscului poluari
obținute după satisfacerea mediul inconjurator sunt necesare „Servicii de neutralizare a deseurilor
necesității sau problemele care de origine animala”.
vor fi rezolvate după
satisfacerea necesității ca
urmare a atingerii obiectivelor
propuse

C. Justificarea alegerii modalității de satisfacerea necesității

Obligativitatea respectari Ordonanței nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de


neutralizare a deșeurilor de origine animală.

D. Necesitatea în contextul legislației în achiziții publice

1. Pentru necesitatea identificată sub forma serviciilor, unde opţiunea pentru satisfacerea
acestora este achiziţia de servicii:
Descrierea obiectului „Servicii de neutralizare a deseurilor de origine animala”.
contractului și precizarea
rezultatelor serviciilor la sfârșitul
contractului
Cod CPV pentru descrierea CPV: 90524300-9 - Servicii de inlaturare a deseurilor biologice
obiectului contractului (Rev.2)
Cantitatea și unitatea de măsură .....?? (tona)
corespunzătoare

E. Valoarea estimată a produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate


1. Pentru servicii - valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit:

Valoarea estimată a serviciilor care urmează să fie


achiziționate de pe piață și care constituie, ca atare, 1.000,00 lei
obiectul contractului de achiziție de servicii
Documentele suport/informațiile care au fost In urma activitatii de testare a pietei
consultate/utilizate la stabilirea valorii estimate autoritatea a primit oferte pentru
estimarea valorii achizitiei – respectiv
tarif/ora. Calculul valorii estimate s-a
realizat astfel: Model de calcul (.....
lei/tona X ...... tone= 1000 lei

F. Calendarul procesului de achiziție publică în vederea satisfacerii necesității

Perioada estimată pentru: martie 2017 Martie 2018 Martie 2018 Martie 2018

Semnarea
contractului/semnarea
acordului-cadru
Finalizarea implementării
contractului (recepție la
terminarea lucrărilor/punerea în
funcțiune/finalizarea prestării
serviciilor sau finalizarea livrării
produselor)
Realizarea evaluării îndeplinirii
obligațiilor contractuale de către
contractor
Realizarea evaluării modului în
care se vor materializa
beneficiile planificate, la
finalizarea
contractului/acordului-cadru

Următoarele elemente au fost avute în vedere la stabilirea perioadei necesare pentru fiecare
dintre aceste etape:
Perioada estimată pentru: Justificarea pentru termenele stabilite
Avand in vedere faptul ca perioada de prestare a „Servicii de
Semnarea neutralizare a deseurilor de origine animala” contractate in anul 2016
contractului/semnarea este pana in luna martie 2017, s-a considerat necesara semnarea
acordului-cadru contractului cel tarziu in luna martie, pentru a asigura „Servicii de
neutralizare a deseurilor de origine animala”.
Semnarea primului contract
subsecvent - nu este cazul
Finalizarea implementării
contractului (recepție la
Implementarea contractului va fi finalizata la expirarea termenului de
terminarea lucrărilor/punerea
prestare – martie 2018. Termenul de prestare poate fi prelungit cu 4
în funcțiune/finalizarea
luni, conform Legii.
prestării serviciilor sau
finalizarea livrării produselor)

G. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesității şi poziția bugetară a
acestora

Fondurile alocate pentru 1000 lei


satisfacerea necesității
Sursa de finantare și, după caz,
poziția în buget/propunerea de Bugetul propriu
buget

H. Factori cheie pentru succesul procesului de achiziție publică şi satisfacerea necesității

Factori cheie care influențează succesul Rezultatul contractului de achiziții să fie recepționat
lunar, începând cu data de 30 martie 2017?
Modalitatea de măsurare a succesului 1. durata de timp planificată cuprinsă între
momentul considerat de către compartimentul
de specialitate beneficiar al achiziției ca relevant
pentru satisfacerea necesității și momentul
lansării procedurii de atribuire versus durata de
timp reală cuprinsă între momentul lansării
procedurii de achiziție și momentul în care
rezultatul contractului este
recepționat/funcțional (PLANIFICAT versus
REALIZAT).
Planificat pentru lansarea procedurii– 20 Ianuarie
2017?

Indicator de performanță cantitativ/calitativ deviație - planificat versus realizat (maximum 15 zile)


utilizat pentru măsurarea succesului
I. Factori interesați relevanți pentru succesul rezultatului procesului de achiziție publică

Sursa Factori interesați Interese

Referat de necesitate Beneficiar final al rezultatului Succesul rezultatului procesului de


procesului de achiziție achiziție
.............................
Regulamentul de Departamentul juridic, Control Trebuie să fie informați, să avizeze,
organizare și financiar preventiv, Administrativ să aprobe documentele procedurii
funcționare pe perioada derulării procedurii
Obiectul contractului Companii care prestează servicii Participarea la procedura de
– Servicii de de neutralizare a deseurilor de achiziție, obținerea de autorizatii.
neutralizare a origine animala
deseurilor de origine
animala
J. Competențe necesare şi disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achiziție
publică

Competențe care
trebuie atrase -
Forma de acces
din alte
Etapa din procesul de Compentențe Competențe la
compartimente
achiziție publică necesare disponibile competențele
ale AC sau din
disponibile
exteriorul
acesteia
Participarea la Competente Competente Prin dispozitie Capacitatea de
elaborarea (Caietului de digitale, digitale, emisa de descriere in
sarcini)/Documentației capacitate de capacitate de reprezentantul detaliu a
Descriptive, cum ar fi, descriere a descriere legal serviciilor
dar fără a se limita la, serviciilor sumara a necesare,
transmiterea de necesare, serviciilor, corelarea
specificații tehnice cunoasterea cunoastere cerintelor cu
legislatiei in sumara a legislatia din
domeniul legislatiei in domeniul
contractului. domeniul contractului. –
contractului. Expert extern.
Participarea la evaluarea Capacitatea de Capacitate de Prin dispozitie Capacitatea de
ofertelor, după caz intelegere in intelegere emisa de intelegere in
detaliu a limitata a reprezentantul detaliu a
mecanismelor mecanismelor legal mecanismelor
care stau la care stau la care stau la baza
baza serviciilor baza serviciilor serviciilor
necesare. necesare. necesare. –
Competente in Competente in expert extern
matematica, matematica, cooptat in
interpersonale interpersonale comisia de
si sociale. si sociale. evaluare a
ofertelor.
Managementul Competențe Competențe Prin dispozitie Nu este cazxul
contractului interpersonale, interpersonale, emisa de
interculturale, interculturale, reprezentantul
sociale, și civice; sociale, și civice; legal
Competențe Competențe
antreprenoriale; antreprenoriale;
Organizarea procedurii Competente in Competente Prin dispozitie Competente in
de achizitie domeniul limitate in emisa de domeniul
achizitiilor domeniul reprezentantul achizitiilor
publice; achizitiilor legal publice;
Capacitatea de publice; Capacitatea de
intelegere in Capacitatea de intelegere in
detaliu a intelegere detaliu a
mecanismelor sumara a mecanismelor
proceselor de mecanismelor proceselor de
achizitie. proceselor de achizitie. –
achizitie. consultant in
achizitii publice

K. Anexe:
La Referatul de necesitate se anexează:
1. Caiet de sarcini – daca este cazul.
2. Propuneri de condiții contractuale relevante corelate cu continutul Caietului de
sarcini/Documentația descriptivă – în special prin legătura cu factorii cheie pentru satisfacerea
necesității
3. Propuneri pentru forma criteriului de atribuire și/sau a factorilor de evaluare incluși, respectiv a
elementelor ciclului de viață relevante în raport cu achiziția propusă
4. Informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesități obținute în urma
unei cercetări a pieței sau pe bază istorică
5. Lista de verificare pentru justificarea oportunității demarării procesului de achiziție publică în baza
acestui Referat de necesitate
Lista de verificare pentru justificarea oportunității demarării procesului de achiziție publică în baza
acestui Referat de necesitate.

Anexa 1

# Element DA/NU
1. Este evidențiată legătura dintre necesitate și obiectivele autorității contractante DA
2. Este evidențiată legătura dintre necesitate și strategia locală/națională, după cum NU
este aplicabil
3. Caietul de sarcini este atașat în forma completă DA
4. Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesității și modalitatea de măsurare a DA
acestora
5. Factorii interesați relevanți sunt identificați DA
6. Necesitatea a fost stabilită cu analiza opțiunilor de satisfacere a nevoii DA
7. Necesitatea inclusă în acest Referat de necesitate nu poate fi satisfacută prin DA
contractele de achiziție publică existente sau acordurile cadru în derulare, după caz
8. Fondurile necesare pentru realizarea achiziției și satisfacerea necesității sunt DA
identificate în Referatul de necesitate
9. Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca DA
urmare a satisfacerii necesității sunt conștientizate și este posibil accesul la acestea

Avizat
Compartiment Juridic

Avizat
Compartiment Financiar Contabil

Verificat
Coordonat Departament

Intocmit
Anexa nr 2 la referatul de necesitate nr…
Departament 1
(Datele din tabel sunt doar model.
Nu sunt informati verificate din punct de vedere financiar)

Nr. Denumire produs Cod CPV U/M Cantitat Pret unitar Pret total Caracteristici/ni
Crt e fara TVA fara TVA vele minime de
calitate*

1 SERVICII DE CPV: 90524300- BUC. 1 1.000,00 1.000,00


NEUTRALIZARE 9 - Servicii de
A DESEURILOR inlaturare a
DE ORIGINE deseurilor
ANIMALA biologice (Rev.2)

Total 1000 lei

Avizat
Compartiment Juridic\

Avizat
Compartiment Financiar Contabil

Verificat
Coordonat Departament

Intocmit