Sunteți pe pagina 1din 12

Nr. inreg. .............../..................

Autoritarea contractantă: APROBAT,


...................................... PRIMAR,
Emis de: .................................
Data: ...........
Aprobat de: ............................
Data: .................

Referat de necesitate

Nume şi Prenume: ...........................


Persoana de contact din compartimentul
Funcţia: ..............................
de specialitate beneficiar al achiziţiei din
Denumirea compartimentului: ...................
cadrul autorităţii contractante pentru
Email:
acest Referat de necesitate
Telefon: ........................................

Informațiile incluse în Referatul de necesitate sunt destinate:


Planificării portofoliului de procese de achiziții publică pentru anul X
2017 și elaborării Strategiei Anuale de Achiziție Publică
Planificării unui proces de achiziție publică și elaborării Strategiei de X
contractare și a Documentației de atribuire

Forma documentului:

Inițială X
Revizuită
Numărul revizuirii

Elemente privind operațiunea de revizuire a Referatului de necesitate - modificare, adăugare, suprimare


sau altele asemenea - în perioada planificării portofoliului de procese de achiziție publică sau a
procesului de achiziție publică:

Nr rev. Persoana Semnătura Data


Persoana
care aprobă persoanei aprobării
Data realizării Capitolul Motivul care
Tipul revizuirea care revizuirii
revizuirii revizuit revizuirii realizează
revizuirii aprobă
revizuirea
revizuire

Referatul de necesitate

Are atașat: X
NU are alte documente atașate

Următoarele:
Caietul de sarcini, poate fi inclus ca atare în Documentația de X
care în opinia atribuire
compartimentului necesită completări, revizuiri, actualizări ș.a.
ce emite
Referatul de
necesitate
Documentul poate fi inclus ca atare în Documentația de
descriptiv, care în atribuire
opinia necesită completări, revizuiri, actualizări ș.a.
compartimentului
ce emite
Referatul de
necesitate
Definirea caracteristicilor solicitate privind lucrările, serviciile sau
produsele, care fac obiectul achiziției 1 și care trebuie incluse în
Caietul de sarcini/Documentația descriptivă pentru realizarea
achiziției

Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate

Introduceți achiziția care face obiectul Servicii transport material msc si azot
acestui Referat de necesitate

Realizarea unui interes sau Asigurarea funcționării


public autorității
contractante, în
Precizați destinația achiziției prin care
vederea îndeplinirii
urmează a fi satisfacută necesitatea
misiunii/obiectivelor
pentru care aceasta a
fost înființată
X

A. Fundamentarea necesității

a. De ce urmează să se achiziționeze serviciul descris ca necesitate?


Servicii transport material msc si azot sunt necesare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii
din cadrul institutiei ........................................
b. Toate celelalte posibilități de a satisface nevoia au fost evaluate și analizate?

Alte posibilitati de a satisface necesitatea de „Servicii transport material msc si azot” au fost evaluate:
Servicii transport material msc si azot asigura desfasurarea in conditii optime a activitatii din cadrul
institutiei ........................................ si respectarea legislatia in vigoare pentru serviciile de transport In
conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, pentru aprobarea

1
Art. 156 din Legea 98/2016
Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efecturea
transporturilor rutiere si a activitatiilor conexe acestora, stabilite prin OG nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere
c. Ce factor interesat (persoană) susține că este nevoie de acest produs/serviciu/lucrare?
Persoana care sustine ca este nevoie de „Servicii transport material msc si azot” este
domnul ....................
d. Care este motivația faptului pentru care se consideră că această nevoie este o necesitate?

Autoritatea contractanta are obligativitatea semnarii contractul de „Servicii transport material msc si
azot” pentru a respectarea Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, pentru
aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efecturea
transporturilor rutiere si a activitatiilor conexe acestora, stabilite prin OG nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere

B. Contribuția satisfacerii necesității la îndeplinirea obiectivelor autorității contractante sau la


funcționarea acesteia
Utilizaţi structura prezentată în continuare pentru organizarea informaţiilor:]
Necesitatea identificată Autoritatea contractanta are obligativitatea semnari contractul de
Servicii transport material msc si azot pentru respectarea Ordinul
ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, pentru
aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor
referitoare la organizarea si efecturea transporturilor rutiere si a
activitatiilor conexe acestora, stabilite prin OG nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere

Obiectivul/obiectivele 1. Eficiența în desfășurarea activităților prin reducerea riscului


autorității contractante la care privind transportul de material msc si azot
contribuie satisfacerea
necesității și cum se realizează
Obiectivul/obiectivele Nu este cazul
proiectului la îndeplinirea
căruia/cărora contribuie
satisfacerea necesității și
legătura cu activitatea
autorității contractante

Obiectivul/obiectivele din Nu este cazul


strategia
locală/regională/națională la a
cărei realizare contribuie
satisfacerea necesității și cum
Beneficii care urmează a fi 1. Eficiența în desfășurarea activităților prin reducerea riscului
obținute după satisfacerea privind transportul de material msc si azot
necesității sau problemele care
vor fi rezolvate după
satisfacerea necesității ca
urmare a atingerii obiectivelor
propuse

C. Justificarea alegerii modalității de satisfacerea necesității

Obligativitatea respectari Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, pentru


aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efecturea
transporturilor rutiere si a activitatiilor conexe acestora, stabilite prin OG nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere

D. Necesitatea în contextul legislației în achiziții publice

1. Pentru necesitatea identificată sub forma serviciilor, unde opţiunea pentru satisfacerea
acestora este achiziţia de servicii:
Descrierea obiectului „Servicii transport material msc si azot”
contractului și precizarea
rezultatelor serviciilor la sfârșitul
contractului
Cod CPV pentru descrierea CPV: 60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului
obiectului contractului de deseuri) (Rev.2)
Cantitatea și unitatea de măsură Km
corespunzătoare

E. Valoarea estimată a produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate

1. Pentru servicii - valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit:

Valoarea estimată a serviciilor care urmează să fie


achiziționate de pe piață și care constituie, ca atare, 1.800,00 lei
obiectul contractului de achiziție de servicii
Documentele suport/informațiile care au fost In urma activitatii de testare a pietei
consultate/utilizate la stabilirea valorii estimate autoritatea a primit oferte pentru
estimarea valorii achizitiei – respectiv
tarif/ora. Calculul valorii estimate s-a
realizat astfel: Model de calcul (.....
lei/km X ...... km= 1800 lei

F. Calendarul procesului de achiziție publică în vederea satisfacerii necesității


Perioada estimată pentru: martie 2017 Martie 2018 Martie 2018 Martie 2018

Semnarea
contractului/semnarea
acordului-cadru
Finalizarea implementării
contractului (recepție la
terminarea lucrărilor/punerea în
funcțiune/finalizarea prestării
serviciilor sau finalizarea livrării
produselor)
Realizarea evaluării îndeplinirii
obligațiilor contractuale de către
contractor
Realizarea evaluării modului în
care se vor materializa
beneficiile planificate, la
finalizarea
contractului/acordului-cadru

Următoarele elemente au fost avute în vedere la stabilirea perio adei necesare pentru fiecare dintre
aceste etape:
Perioada estimată pentru: Justificarea pentru termenele stabilite
Avand in vedere faptul ca perioada de prestare a „Servicii transport
Semnarea
material msc si azot” contractate in anul 2016 este pana in luna martie
contractului/semnarea
2017, s-a considerat necesara semnarea contractului cel tarziu in luna
acordului-cadru
martie, pentru a asigura „Servicii transport material msc si azot”
Semnarea primului contract
subsecvent - nu este cazul
Finalizarea implementării
contractului (recepție la
Implementarea contractului va fi finalizata la expirarea termenului de
terminarea lucrărilor/punerea
prestare – martie 2018. Termenul de prestare poate fi prelungit cu 4
în funcțiune/finalizarea
luni, conform Legii.
prestării serviciilor sau
finalizarea livrării produselor)

G. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesității şi poziția bugetară a
acestora
Fondurile alocate pentru 1800 lei
satisfacerea necesității
Sursa de finantare și, după caz,
poziția în buget/propunerea de Bugetul propriu
buget

H. Perspectiva pe termen lung: accesul la toate şi fiecare dintre resursele complementare - inclusiv
resurse financiare - pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a
satisfacerii necesității
- Nu este cazul

I. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse/lucrări/servicii (conform art. 156, alin.(1) din
Legea 98/2016)

1. Modalitatea utilizată pentru descrierea caracteristicilor


Caracteristicile care descriu serviciile care urmează să fie achiziţionate, sunt stabilite în cadrul
Caietului de sarcini prin modalitatea selectată dintre opţiunile disponibile în continuare și pe
baza justificării asociate:
Modalitatea utilizată pentru descrierea
Decizie
caracteristicilor solicitate
Opțiunea
Opțiuni conform art. 156, alin. (1) din
selectată Justificarea opțiunii selectate
Legea 98/2016
prin raportare la cerințe de X Avand in vedere specificul serviciilor
performanță/funcționale care urmeaza a fi achizitionate, caietul
prin trimitere la specificații tehnice însoțită de sarcini a fost realizat prin raportare la
de mențiunea "sau echivalent" cerinte de performanta a operatorilor
prin raportare la cerințe de economici si a personalului acestuia.
performanță/funcționale și prin trimitere la
specificații
prin trimitere la specificațiile pentru unele
caracteristici și prin raportare la cerințe de
performanță/funcționale pentru alte
caracteristici

2. Aspecte legate de ciclul de viață al produselor/serviciilor/lucrărilor ale căror caracteristici sunt


descrise în Caietul de sarcini
Caracteristicile, care descriu „Servicii transport material msc si azot” incluse în Caietul de sarcini nu fac
referire la etape ale ciclului de viaţă, după cum urmează:
Caietul de sarcini vizează, conform Opțiunea
Justificarea opțiunii selectate în contextul
prevederilor art. 155, alin (2) din selectată
achiziției
Legea 98/2016
Proces/metodă specifică de
execuție a lucrărilor/de fabricație a
produselor/de prestare a serviciilor
Un proces specific pentru un alt
stadiu al ciclului de viață

3. Caracteristici incluse în Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea sau
eliminarea unor operatori economici sau a anumitor produse

Caietul de sarcini nu include următoarele precizări:

Precizarea
Caracteristicile din Caietul de Justificarea precizării selectate în contextul
selectată
sarcini: achiziției

Precizează un anumit producător


Precizează o anumită origine
Precizează un anumit procedeu
Se referă la o marcă specifică
Se referă la un brevet specific
Se referă la un tip specific
Se referă la o origine specifică
Se referă la o producție specifică
Vizează un proces specific pentru
un alt stadiu al ciclului de viață

4. Transferul drepturilor de proprietate intelectuală


a. Prin Caietul de sarcini se solicită transferul drepturilor de proprietate intelectuală, întrucât
b. Prin Caietul de sarcini nu se solicită transferul drepturilor de proprietate intelectuală,
întrucât obiectul contractului nu presupune transferul de drepturi de proprietati intelectuale.

5. Includerea conceptului de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori


Conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori a fost luat în calcul la momentul elaborării
Caietului de sarcini, după cum urmează:

Conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori NU a fost luat în calcul la momentul
elaborării Caietului de sarcini, întrucât obiectul achizitiei nu presupune prestarea de servicii de
proiectare.

6. Reglementări obligatorii în domenii precum cel al mediului, cel social şi cel al relațiilor de muncă
care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind Ordinul ministrului
transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efecturea transporturilor rutiere si a activitatiilor
conexe acestora, stabilite prin OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

7. Instituțiile competente de la care se pot obține informații detaliate privind reglementările în


domeniul mediului, social şi al relațiilor de muncă care trebuie respectate pe parcursul executării
contractului de achiziție publică

Inspectoratul General al Politiei – Directia Politiei de Ordine Publica


Inspectoratul Teritorial de Munca

J. Factori cheie pentru succesul procesului de achiziție publică şi satisfacerea necesității

Factori cheie care influențează succesul Rezultatul contractului de achiziții să fie recepționat
lunar, începând cu data de 30 martie 2017?
Modalitatea de măsurare a succesului 1. durata de timp planificată cuprinsă între
momentul considerat de către compartimentul
de specialitate beneficiar al achiziției ca relevant
pentru satisfacerea necesității și momentul
lansării procedurii de atribuire versus durata de
timp reală cuprinsă între momentul lansării
procedurii de achiziție și momentul în care
rezultatul contractului este
recepționat/funcțional (PLANIFICAT versus
REALIZAT).
Planificat pentru lansarea procedurii– 20 Ianuarie
2017?

Indicator de performanță cantitativ/calitativ deviație - planificat versus realizat (maximum 15 zile)


utilizat pentru măsurarea succesului

K. Factori interesați relevanți pentru succesul rezultatului procesului de achiziție publică

Sursa Factori interesați Interese

Referat de necesitate Beneficiar final al rezultatului Succesul rezultatului procesului de


procesului de achiziție achiziție
......................................
Regulamentul de Departamentul juridic, Control Trebuie să fie informați, să avizeze,
organizare și financiar preventiv, Administrativ să aprobe documentele procedurii
funcționare pe perioada derulării procedurii
Obiectul contractului Companii care prestează servicii Participarea la procedura de
– Servicii transport de transport, Poliția Română, achiziție, obținerea de autorizatii.
material msc si azot
L. Competențe necesare şi disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achiziție
publică

Competențe care
trebuie atrase -
Forma de acces
din alte
Etapa din procesul de Compentențe Competențe la
compartimente
achiziție publică necesare disponibile competențele
ale AC sau din
disponibile
exteriorul
acesteia
Participarea la Competente Competente Prin dispozitie Capacitatea de
elaborarea (Caietului de digitale, digitale, emisa de descriere in
sarcini)/Documentației capacitate de capacitate de reprezentantul detaliu a
Descriptive, cum ar fi, descriere a descriere legal serviciilor
dar fără a se limita la, serviciilor sumara a necesare,
transmiterea de necesare, serviciilor, corelarea
specificații tehnice cunoasterea cunoastere cerintelor cu
legislatiei in sumara a legislatia din
domeniul legislatiei in domeniul
contractului. domeniul contractului. –
contractului. Expert extern.
Participarea la evaluarea Capacitatea de Capacitate de Prin dispozitie Capacitatea de
ofertelor, după caz intelegere in intelegere emisa de intelegere in
detaliu a limitata a reprezentantul detaliu a
mecanismelor mecanismelor legal mecanismelor
care stau la care stau la care stau la baza
baza serviciilor baza serviciilor serviciilor
necesare. necesare. necesare. –
Competente in Competente in expert extern
matematica, matematica, cooptat in
interpersonale interpersonale comisia de
si sociale. si sociale. evaluare a
ofertelor.
Managementul Competențe Competențe Prin dispozitie Nu este cazxul
contractului interpersonale, interpersonale, emisa de
interculturale, interculturale, reprezentantul
sociale, și civice; sociale, și civice; legal
Competențe Competențe
antreprenoriale; antreprenoriale;
Organizarea procedurii Competente in Competente Prin dispozitie Competente in
de achizitie domeniul limitate in emisa de domeniul
achizitiilor domeniul reprezentantul achizitiilor
publice; achizitiilor legal publice;
Capacitatea de publice; Capacitatea de
intelegere in Capacitatea de intelegere in
detaliu a intelegere detaliu a
mecanismelor sumara a mecanismelor
proceselor de mecanismelor proceselor de
achizitie. proceselor de achizitie. –
achizitie. consultant in
achizitii publice

M. Anexe:
La Referatul de necesitate se anexează:
1. Caiet de sarcini – daca este cazul.
2. Propuneri de condiții contractuale relevante corelate cu continutul Caietului de
sarcini/Documentația descriptivă – în special prin legătura cu factorii cheie pentru satisfacerea
necesității
3. Propuneri pentru forma criteriului de atribuire și/sau a factorilor de evaluare incluși, respectiv a
elementelor ciclului de viață relevante în raport cu achiziția propusă
4. Informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesități obținute în urma
unei cercetări a pieței sau pe bază istorică
5. Lista de verificare pentru justificarea oportunității demarării procesului de achiziție publică în baza
acestui Referat de necesitate

Lista de verificare pentru justificarea oportunității demarării procesului de achiziție publică în baza
acestui Referat de necesitate.

# Element DA/NU
1. Este evidențiată legătura dintre necesitate și obiectivele autorității contractante DA
2. Este evidențiată legătura dintre necesitate și strategia locală/națională, după cum NU
este aplicabil
3. Caietul de sarcini este atașat în forma completă DA
4. Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesității și modalitatea de măsurare a DA
acestora
5. Factorii interesați relevanți sunt identificați DA
6. Necesitatea a fost stabilită cu analiza opțiunilor de satisfacere a nevoii DA
7. Necesitatea inclusă în acest Referat de necesitate nu poate fi satisfacută prin DA
contractele de achiziție publică existente sau acordurile cadru în derulare, după caz
8. Fondurile necesare pentru realizarea achiziției și satisfacerea necesității sunt DA
identificate în Referatul de necesitate
9. Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca DA
urmare a satisfacerii necesității sunt conștientizate și este posibil accesul la acestea

Avizat
Compartiment Juridic
Avizat
Compartiment Financiar Contabil

Verificat
Coordonat Departament

Intocmit

Anexa nr 2 la referatul de necesitate nr…


Departament 1
(Datele din tabel sunt doar model.
Nu sunt informati verificate din punct de vedere financiar)

Caracteristici/ni
Nr. Denumire U/ Cantita Pret unitar fara Pret total fara
Cod CPV vele minime de
Crt produs M te TVA TVA
calitate*

1. SERVICII CPV: 600000 BU 1 1.800,00 1.800,00


TRANSPORT 00-8 - C.
MATERIAL Servicii de
MSC SI AZOT transport (cu
exceptia
transportului
de deseuri)
(Rev.2)
Total 1.800,00 lei

Avizat
Compartiment Juridic\

Avizat
Compartiment Financiar Contabil

Verificat
Coordonat Departament

Intocmit

S-ar putea să vă placă și