Sunteți pe pagina 1din 45

DIRECȚIA CULTURĂ ȘI SPORT

Lista procedurilor in vigoare

Nr. Tipul Ediția/Re


Denumire procedură
Crt. procedurii vizia

Regulament Comisie Monitorizare


1 Cod Etică
2 Desemnarea consilierului de etică
3 Actiuni corective si preventive P.S.
4 Asigurarea continuității activităților desfășurate P.S.
5 Controlul documentelor P.S.
6 Controlul inregistrarilor P.S.
7 Controlul operational P.S.
8 Controlul produsului neconform P.S.
9 Delegare de atribuții P.S.
10 Determinarea expunerii la risc P.S.
11 Elaborare și codificare proceduri P.S.
12 Evaluarea performanțelor angajaților P.S.
13 Identificare si evaluare aspecte de mediu P.S.
14 Întocmire, actualizare și aprobare fișe de post P.S.
15 Managementul funcțiilor sensibile P.S.
16 Privind semnalare neregularități P.S.
17 Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor P.S.
18 Prevederi legale si alte cerinte P.S.
19 Formare continuă și perfecționare angajați P.S.
20 Raportarea contabilă și financiară P.S.
21 Realizarea activităților de inventariere P.S.
22 Realizarea verificării și evaluării SCIM P.S.
23 Achiziții publice P.O.
24 Analiza efectuata de managament P.O.
25 Completare si transmitere revisal P.O.
26 Control financiar de gestiune P.O.
27 Control financiar preventiv P.O.
28 Controlul gestiunii intrari-iesiri stocuri materiale P.O.
29 Deplasarea personalului institutiei P.O.
30 Elaborarea și aplicarea deciziilor P.O.
Evidenta formularelor cu regim intern de numerotare si
31 P.O.
inscriere
32 Intocmirea dosarelor de personal P.O.
33 Intocmirea pontajului P.O.
34 Organizare si functionare casierie P.O.
35 Organizarea și funcționarea CA P.O.
36 Planificarea si efectuarea concediului de odihna P.O.
37 Recrutarea si angajarea personalului P.O.
38 Utilizarea fondului de carte P.O.

Registrul evidenta lucrari cu foc deschis THN


Registrul de evidenta exercitii de stingere incendii THN
Plan tematic de instruire de prevenire si stingere a
THN
incendiilor
Decizie stabilirea punctelor vital vulnerabile la incendiu THN
Procedura de urgenta in caz de incendiu THN
Grafic anual de instruire THN
Lista substantelor periculoase existente la SC
THN
GOLDTERM Mangalia SA
Instructiuni proprii de prevenire si stingere a incendiilor
THN
pentru personalul tehnico-administrativ
Codul

PG - 02

PG - 01
SU
SU
SU
SU
SU
SU-SSM

SU
Standard 1 - Etică și integritate Standard 2 - Atribuții, Standard 3 - Competență, Standard 4 - Structură
funcții, sarcini performanță organizatorică Standard 5 - Obiective

Act normativ de
organizare și
funcționare al entității
Cod de conduită publice Fișe de post Organigramă Plan operațional
Măsuri de control pt
asigurarea diminuării
Proces verbal de luare la riscurilor asociate Plan de ocupare a Fișe de post, stat de Lista obiectivelor și
cunoștință și de instruire funcțiilor sensibile posturilor funcții activităților
Proces Verbal de luare
la cunoștință a Planuri anuale de
Procedură privind semnalarea prevederilor ROF și pregătire/ formare Raportări periodice pe
neregularităților ROI profesională a angajaților Plan srategic domenii de activitate

Evaluări/analize
Rapoarte de evaluare a privind gradul de
ROF, ROI, fișe de post performanțelor adecvare a structurii în Rapoarte anuale de
Declarație de avere, de interes actualizate profesionale individuale raport cu obiectivele activitate

Raport de identificare a Obiective specifice la


Postarea pe site a legislației Fișe de post nevoilor de pregătire Procedură circuitul nivelul
specifice actualizate profesională; documentelor compartimentelor
Procedură sistem
Identificare și privind delegarea
Sistem monitorizare a inventariere funcții atribuțiilor și Obiectivele sa fie
respectării codului de conduită sensibile competențelor SMART
Decizie de numire consilier de
etică
Standard 7 - Monitorizarea Standard 8 - Managementul Standard 10 - Standard 11 -
Standard 6 - Planificarea performanțelor riscului Standard 9 - Proceduri Supravegherea Continuitatea activității

Sistem monitorizare și
raportare a Procedura de sistem Inventariere situații
performanțelor, pe baza Identificare și evaluare privind elaborarea Plan operațional generatoare de
indicatorilor asociați riscuri aferente procedurilor întreruperi în derularea
Listă obiective ob.sp. obiectivelor/activităților principalelor activități

Proceduri de sistem și Regulament de Ordine


Program, plan de Stabilire și monitorizare Proceduri operaționale și Funcționare – Măsuri preventive sau
management, alocare Măsuri preventive și măsuri de control aferente aprobate entitate corective pt asigurarea
resurse corective riscurilor semnificative continuității activității

Decizii, fișe de post, Monitorizare și aduse


Proceduri operaționale registre, procese Ordine de competență la cunostința
sau de sistem, după Evaluarea performanțelor Analiza riscurilor verbale de ședință angajaților a măsurilor
caz pe baza indicatorilor identificate și gestionate propuse
Plan de activitate Chestionare de
specific autoevaluare transmise
compartimentului în Raportare anuală cu privire Fișe de post
pentru centralizare la
funcție de obiective nivelul entității la procesul de management
specifice al riscurilor

Registrul riscurilor la Autoevaluarea


Rapoarte anuale de nivelul fiecărui realizării obiectivelor
evaluare a compartiment și activităților
personalului

Plan de continuitate a
activității
Standard 12 - Informare Standard 13 - Gestionarea Standard 14 - Raportare Standard 15 - Evaluarea
și comunicare documentelor contabilă și financiară SCIM

Canale adecvate de Reglementări interne


comunicare între pentru PO privind activitățile
compartimentele primirea/expedierea, specific financiar-
entității căt și cu partea înregistrarea și arhivarea contabile Autoevaluare anuală a
externă corespondenței SCIM

Vize CFPP- Control


Organigramă, Stat de Probarea răspunsurilor
Financiar Preventiv
funcții, Fișe de post din autoevaluare cu
Propriu
documente justificative
Reglementări interne Măsuri de îmbunătățire
privind accesul la
Situații financiare anuale SCIM în cadrul
documente clasificate și chestionarului de
gestionarea acestora autoevaluare

Procedură de arhivare a Monitorizarea


documentelor remedierilor deficiențelor
constatate de organele de
competență Raport SCIM
Măsuri de securitate pt
protejarea documentelor
împotriva distrugerii,
furtului, pierderii, etc.
Standard Cerințe generale Activități necesare

Conducerea entității publice sprijină și 1.Luarea la cunoștință de către personalul


promovează, prin deciziile sale și prin entității a prevederilor Legii nr. 477/2004
puterea exemplului personal, valorile etice, privind Codul de conduită a personalului
integritatea personală și profesională a contractual din autoritățile și instituțiile
salariaților. publice.
Conducerea entității publice adoptă un
cod de conduită, dezvoltă și
implementează politici și proceduri privind 2.Elaborarea Codului de conduită la nivelul
integritatea, valorile etice, evitarea entității publice.
conflictelor de interese, prevenirea și
raportarea fraudelor, actelor de corupție și 3.Postarea Codului de conduită pe site-ul
semnalarea neregulilor. intranet al entității
Conducerea entității publice înlesnește 4.În cazul în care entitatea publică nu are
comunicarea deschisă, de către salariați, a site intranet, se va aduce la cunoștință
preocupărilor acestora în materie de etică personalului Codul de conduită al entității.
și integritate, prin desemnarea unui
consilier de etică, care să monitorizeze
respectarea normelor de conduită la
nivelul entității. 5.Desemnarea unui consilier de etică din
Acțiunea de semnalare de către salariați a cadrul compartimentului resurse umane,
neregulilor trebuie să aibă un caracter conform Legii nr. 7/2004.
Standard 1 - Etică transparent pentru eliminarea suspiciunii
și integritate de delațiune și trebuie privită ca 6.Elaborare Procedură de sistem privind
exercitarea unei îndatoriri profesionale. semnalarea neregulilor la nivelul entității.
Descrierea Salariații care semnalează nereguli de
standardului care, direct sau indirect, au cunoștință sunt
Conducerea și protejați împotriva oricăror discriminări, 7.Aplicarea de măsuri, după caz, pentru
salariații entității iar conducătorii au obligația de a elucidarea neregulilor, luate de către
publice cunosc și întreprinde cercetările adecvate, în scopul conducătorul compartimentului cu
susțin valorile elucidării și de a lua, dacă este cazul, respectarea prevederilor Legii nr. 571/2004
etice și valorile măsurile ce se impun. privind protecția personalului din
entității, respectă Conducerea și Salariații entității publice au autoritățile și instituțiile publice și din alte
și aplică o abordare constructivă față de controlul unități care semnalează încălcări ale legii.
reglementările cu intern managerial, a cărui funcționare o
privire la etică, sprijină în mod permanent.
integritate, Declararea averilor, intereselor și bunurilor
evitarea primite cu titlu gratuit, se realizează de
conflictelor de către toți factorii vizați, în conformitate cu 8.Asigurarea transparenței în exercitarea
interese, prevederile legale. demnităților publice, a funcțiilor publice și
prevenirea și în mediul de afaceri, prevenirea corupției,
raportarea confrom Legii nr. 161/2003 și aducerea la
fraudelor, actelor cunoștință prin mijloace electronice sau
de corupție și scrise a legislației privind conflictul de
semnalarea interese și a regimului incompatibilităților
neregulilor.

9.Constituirea Comisiei de specialitate


privind inventarierea bunurilor primite cu
titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de
protocol, conform Legii nr. 251/2004.

10.Elaborare Procedură de sistem privind


declararea cadourilor.
11.Constituirea comisiei de disciplină prin
act administrativ al conducătorului
instituției, conform HG nr. 1344/2007
Documente, elemente justificative

Proces verbal de instruire a


personalului

Cod de conduită

Site intranet

Proces verbal luare la cunoștință a


prevederilor Codului de conduită
intern

Decizie de numire a consilierului de


etică

PS - Privind semnalarea neregulilor

Proces verbal de constatare a


neregulilor și luarea de măsuri

Procedură de sistem/ Ghid/


Instrucțiuni privind declararea
averilor și intereselor;
Declarație de avere;
Declarație de interes;
Postare pe site intranet a legislației
specifice.

Ordin privind constituirea comisiei

Procedură de sistem privind


declararea cadourilor
Ordin privind constituirea comisiei
de disciplină
Standard Cerințe generale Activități necesare

Regulamentul de organizare 1.Prezentarea, postarea, aducerea


și funcționare al entității la cunoștință a actului normativ de
publice cuprinde într-o organizare și funcționare a
manieră integrală, după caz, entității publice.
reglementări generale, rolul
și funcțiile entității,
atribuțiile principale,
structura organizatorică, 2.Elaborarea ROF și ROI la nivelul
relațiile funcționale, entității publice
competențe și atribuții ale
compartimentelor;
Fiecare salariat trebuie să
cunoască misiunea și 3.Luarea la cunoștință de către
viziunea entității, obiectivele personalul entității a prevederilor
generale și specifice ale ROF și ROI și postarea acestora pe
entității publice și ale site-ul intranet al entității
compartimentului din care
face parte, rolul său în
cadrul compartimentului,
stabilit prin fișa postului, 4.Elaborarea și actualizarea, în
precum și atribuțiile postului funcție de situație, a
pe care îl ocupă; documentelor privind misiunea
Conducătorii entității și compartimentelor și
compartimentelor entității atribuștiile acestora
publice au obligația de a
întocmi și de a actualiza, ori
de câte ori este cazul, fișele
posturilor pentru personalul 5.Stabilirea obiectivelor generale
din subordine; și specifice ale entității și structurii
Sarcinile/ atribuțiile din care fac parte salariații
postului trebuie să fie clar
formulate și strâns
relaționate cu obiectivele
specifice și atribuțiile
compartimentului; 6.Întocmirea fișelor de post și
Conducătorii luarea acestora la cunoștință de
compartimentelor trebuie să către personalul entității
Standard 2 - Atribuții, identifice sarcinile noi și/sau
funcții, sarcini cu un grad de complexitate 7.Actualizarea periodică a
ridicat ce revin salariaților și documentelor de organizare și
Descrierea standardului să le acorde sprijin în funcționare a entității și a
Conducerea entității realizarea acestora, obiectivelor, după caz și aducerea
publice asigură oferindu-le o viziune la cunoștință personalului entității
întocmirea și concretă de lucru; cu privire la documentele
actualizarea Conducătorul entității actualizate referitoare la ROF, ROI,
documentului privind publice dispune FP, Obiective, etc.
misiunea entității identificarea funcțiilor
publice, a sensibile pe baza unor
regulamentelor interne factori de risc, centralizarea
și a fișelor posturilor, pe acestora la nivelul entității
care le comunică publice și stabilirea unei
salariaților. politici adecvate de
gestionare a acestora prin
elaborarea unor măsuri,
astfel încât efectele negative
asupra activităților
desfășurate în cadrul
documentului privind publice dispune
misiunea entității identificarea funcțiilor
publice, a sensibile pe baza unor
regulamentelor interne factori de risc, centralizarea
și a fișelor posturilor, pe acestora la nivelul entității
care le comunică publice și stabilirea unei 8.Stabilirea obiectivelor specifice
salariaților. politici adecvate de și a atribuțiilor postului
gestionare a acestora prin
elaborarea unor măsuri,
astfel încât efectele negative
asupra activităților
desfășurate în cadrul
entității publice să fie
minime.

9.Stabilirea atribuțiilor asociate


posturilor în concordanță cu
competențele și abilitățile
deținute de salariați

10.Consilierea și acordarea de
feedback salariaților, respectiv
sprijin în realizarea sarcinilor,
activităților și acțiunilor alocate

11.Elaborarea procedurii de
sistem privind funcțiile sensibile,
care cuprinde:
a) Inventarul funcțiilor sensibile;
b) Registrul cu salariații care
ocupă funcții sensibile;
c) Planul pentru asigurarea
diminuării riscurilor asociate
funcțiilor sensibile
Documente, elemente justificative

Act normativ de organizare și


funcționare al entității publice

Organigramă
ROF și ROI elaborat
HCL / deciziede aprobare a ROF și
ROI, duopă caz

Site intranet
Proces verbal de luare la cunoștință
a prevederilor ROF și ROI

Act normativ de înființare și


funcționare
ROF

Document de management agreat


la nivelul entității - Plan
operațional, evidență obiective,
program activități, etc.

Fișe de post elaborate, actualizate


și semnate de titularii posturilor

ROF actualizat;
ROI actualizat;
Fișe de post actualizate;
Obiective generale;
Proces verbal de luare la cunoștință
a salariaților.
Fișe de post cu atribuții;
Documente repartizate cu rezoluție,
care să conțină termene și o viziune
minimală de lucru;
Rapoarte de evaluare a
performanțelor

Fișe de post

Documente completate și/sau


modificate de superiorii ierarhici cu
valoare adăugată;
Informări de specialitate.

Listă funcții sensibile la nivelul


compartimentului;
Listă funcții sensibile la nivelul
entității publice;
Registrul salariaților care ocupă
funcții sensibile;
Plan pentru asigurarea diminuării
riscurilor asociate funcțiilor
sensibile la nivelul entității publice;
Procedură de sistem privind
funcțiile sensibile.
Standard Cerințe generale Activități necesare

Conducerea entității și salariații 1. Luarea la cunostință de


dispun de cunoștințele, abilitățile către personalul responsabil
și experiența care fac posibilă din cadrul compartimentului
îndeplinirea eficientă și efectivă Resurse Umane (atribuție de
a sarcinilor și atribuțiilor, precum serviciu) a prevederilor Legii
și buna înțelegere și îndeplinire a nr.188/1999, republicată,
responsabilităților legate de privind statutul funcționarilor
controlul intern managerial; publici și HG nr.911/2008
Competenţa privind organizarea și
salariaților şi sarcinile dezvoltarea funcționarilor
încredinţate trebuie să se afle în publici, cu referire în special,
echilibru permanent, la cariera personalului.
pentru asigurarea căruia
conducerea entităţii publice
acţionează prin:
- definirea cunoştinţelor şi
deprinderilor necesare pentru
fiecare loc de muncă;
- conducerea interviurilor de
recrutare, pe baza unui
document de evaluare 2. Elaborarea unei proceduri
prestabilit; de sistem privind angajarea
- identificarea nevoilor de personalului, astfel încât
pregătire profesională şi ocuparea posturilor să se facă
stabilirea cerinţelor de formare prin concursuri obiective, iar
profesională în personalul angajat să dețină
contextul evaluării anuale a cunoştinţele, abilităţile şi
salariaților, precum şi urmărirea experienţa necesară, care fac
evoluţiei carierei posibilă îndeplinirea eficientă
acestora; nevoile de pregătire şi efectivă a sarcinilor
identificate sunt corelate cu aferente postului ocupat.
rezultatele din rapoartele/ fișele
de evaluare a
performanțelor profesionale
individuale.
Performanțele profesionale ale
salariaților se evaluează cel puțin
o dată pe an în raport cu
obiectivele anuale individuale și
sunt discutate cu aceștia de către
evaluator.
Conducătorii entitățilot publice
asigură fiecărui salariat
participarea la cursuri de 3. Luarea la cunoștință de
pregătire profesională în către personalul
domeniul său de competență, compartimentului specializat
conform legislației în domeniu. a prevederilor procedurii de
sistem - privind angajarea
personalului și postarea
acesteia pe site-ul intranet al
entității.
conform legislației în domeniu.

4.Analiză de către fiecare


conducător de compartiment
privind necesitatea posturilor
și stabilirea cunoștințelor,
abilităților, competențelor
necesare pentru fiecare loc
de muncă.

5. Elaborarea Planului anual


de ocupare a funcțiilor

6.Elaborarea Planului anual


de pregătire profesională a
personalului și estimarea
Standard 3 - nevoilor financiare pentru
Competență, cursurile de formare.
performanță

Descrierea
standardului
Conducerea entității
publice asigură
ocuparea posturilor de
către persoane
competente, cărora le 7.Elaborarea PS privind
încredințează sarcini formarea profesională a
potrivit competențelor personalului entității publice
și asigură condiții
pentru îmbunătățirea
pregătirii profesionale 8.Luarea la cunoștință a
a salariaților. personalului entității a PS
Performanțele privind formarea profesională
profesionale ale și postarea acesteia pe
salariaților sunt intranet.
evaluate anual în
raport cu obiectivele
postului.
9.Elaborarea unei proceduri
de sistem privind evaluarea
personalului

10.Luarea la cunoștință a
personalului entității a PS
privind evaluarea
personalului și postarea
acesteia pe intranet.
11.Corelarea necesităților de
formare profesională cu
rezultatele din Rapoartele de
evaluare a performanțelor
profesionale individuale și cu
Planul anual de pregătire
profesională a personalului.

12.Stabilirea de către
conducătorii
compartimentelor a
indicatorilor de performanță
asociați obiectivelor și
activităților și a unui sistem
de monitorizare a desfășurării
activităților

13.Elaborarea Rapoartelor de
evaluare a performanțelor
profesionale individuale

14.Asigurarea și punerea la
dispoziție a logisticii necesare
pt realizarea obiectivelor și
activităților

15.Participarea la cursuri de
pregătire profesională pe
domeniile de competență ale
fiecărui salariat

16.Actualizarea dosarului
profesional al personalului
inclusiv cu certificatele de la
cursurile de perfecționare
Documente, elemente
justificative
Fișe post

Plan de ocupare a posturilor;


Procedură de sistem privind
angajarea personalului.

Formular distribuire
procedură;
Site intranet.
Referat necesitate ocupare
posturi;
Fișe de post.

Stat de funcții;
Plan de ocupare a funcțiilor.

Raport identificare a nevoilor


de pregătire profesională;
Plan de pregătire profesională
la nivelul entității publice;
Rapoarte de evaluare a
performanțelor profesionale
individuale.

PS aprobată

Site intranet;
Proces verbal de luare la
cunoștință a salariaților
privind prevederile PS privind
formarea profesională.

PS aprobată

Site intranet;
Proces verbal de luare la
cunoștință a salariaților
privind prevederile PS privind
evaluarea personalului.
Listă funcții sensibile la nivelul
compartimentului;
Listă funcții sensibile la nivelul
entității publice;
Registrul salariaților care
ocupă funcții sensibile;
Plan pentru asigurarea
diminuării riscurilor asociate
funcțiilor sensibile la nivelul
entității publice;
Procedură de sistem privind
funcțiile sensibile.

Indicatori de performanță
stabiliți de conducere și luați
la cunoștință de către
angajați;
Sistem de monitorizare a
activităților

Rapoarte de evaluare a
performanțelor profesionale
individuale

Logistică specifică activității


compartimentului: PC, laptop,
imprimantă, fax, etc.

Documente de participare la
curs;
Certificat sau diplomă
absolvire curs.

Dosar profesional actualizat


Standard Cerințe generale Activități necesare

1.Elaborarea organigramei structurii


organizatorice a entității publice în
concordanță cu actul normativ de
organizare și funcționare

2.Luarea la cunoștință de către


angajați a prevederilor actului
normativ de organizare și a
organigramei;
Postarea documentelor aferente
structurii organizatorice pe site-ul
intranet sau internet al entității

3.Elaborarea și actualizarea statului


de funcții de conducere și de execuție

4.Corelarea obiectivelor generale ale


entității cu cele specifice ale
compartimentelor

5.Evaluarea gradului de adecvare a


Standard 4 - Structura structurii organizatorice în raport cu
organizatorică obiectivele și schimbările survenite

Descrierea standardului
Conducătorul entității publice
definește structura organizatorică,
competențele, responsabilitățile,
sarcinile, relațiile organizatorice și
comunică salariaților documentele
specifice ale structurii
organizatorice. 6.Realizarea delegării de atribuții prin
Conducătorul entității publice ROF, fișe de post, ordin, decizie, după
stabilește, în scris, limitele caz
competențelor și responsabilitățile
pe care le deleagă, în conformitate
cu cerințele legale
Conducătorul entității publice
stabilește, în scris, limitele
competențelor și responsabilitățile
pe care le deleagă, în conformitate
cu cerințele legale
7.Respectarea raportului dintre
complexitatea atribuţiilor delegate şi
cunoştinţele, experienţa şi
capacitatea necesară efectuării
actului de
autoritate încredinţat;
Repartizarea atribuțiilor în
funcție de gradul de încărcare a
personalului delegat să le
realizeze.

8.Luarea la cunoștință de
către personalul entității a
prevederilor PS privind
delegarea și postarea acesteia
pe site-ul intranet al entității.

9. Soluționarea și realizarea
atribuțiilor delegate.
Evidență privind realizarea
atribuțiilor delegate.
Documente, elemente
justificative

Organigramă aprobată

Proces verbal de luare la


cunoștință;
Organigramă;
Site intranet/internet.

Stat de funcții;
Fișe de post.

Plan strategic pe termen mediu;


Rapoarte de evaluare a
performanțelor profesionale
individuale

Evaluări periodice privind


implementarea obiectivelor
propuse;
Analiza volumului de muncă a
structurii;
Analiza implementării sistemului
de control intern.

ROF, Fișe de post, Ordine, Decizii


privind delegarea;
PS privind delegarea atribuțiilor
și competențelor.
Analiza volumului de muncă;
ROF, Fișe de post, Ordine, Decizii
privind delegarea;
PS privind delegarea atribuțiilor
și competențelor.

Proces verbal de luare la


cunoștință a prevederilor PS
privind delegarea;

Evidență cu documentele
realizate de persoanele
delegate;
Standard Cerințe generale Activități necesare

1. Stabilirea obiectivelor
generale și corelarea acestora cu
prevederile actului normativ de
organizare și funcționare a
entităţii publice.

2. Stabilirea obiectivelor
specifice.

3. Stabilirea activităților
(acțiunilor) necesare pentru
realizarea obiectivelor specifice.

4. Stabilirea indicatorilor de
performanță și comunicarea
Standard 5 - Obiective acestora salariaților; stabilirea
de către conducător a
Descrierea standardului rezultatelor aşteptate pentru
Conducerea entității publice fiecare activitate.
definește obiectivele
generale astfel încât acestea
să fie corelate cu misiunea
5. Luarea la cunoștință de către
personalul entității a
obiectivelor generale și
specifice.

6. Repartizarea sarcinilor de
către conducere, corelând
obiectivele cu pregătirea și
abilitățile personalului din
subordine.

7. Actualizarea și reevaluarea
periodică a obiectivelor în
funcție de contextul
organizațional al entității
publice.
Documente, elemente
justificative

Plan strategic
instituțional pe termen
mediu (PSI), Strategie
de dezvoltare locală
(SDL) sau un alt
document de
management la nivelul
entității publice;

Rapoarte de evaluare a
performanțelor
profesionale
individuale;

Evidența obiectivelor și
activităților

Sistem de monitorizare
a activităților sau alt
document de
management;

Proces verbal de luare


la cunoștință sau
Postare pe intranet, site
internet;

Fișe de post; Raportări


periodice pe domenii
de activitate; Rapoarte
anuale de activitate;
Documente, elemente
Standard Cerințe generale Activități necesare justificative

1. Elaborarea unei strategii


instituționale sau a unui plan
strategic de management (sau alt
document de management) care
să includă obiectivele entității
publice și planificarea activităților, Plan operațional, evidență
acțiunilor necesare pentru activități sau un alt document de
realizarea obiectivelor. management organizațional;

Evidența obiectivelor,
activităților; Plan de activitate
sau alt document de
2. Planificarea activităților la management; Planificarea
nivelul compartimentului. turelor etc

Standard 6 -
Planificarea 3. Identificarea și repartizarea Buget aprobat; Plan de ocupare
resurselor, pornind de la stabilirea a locurilor de muncă; Plan anual
Descrierea nevoilor pentru realizarea de achiziții publice (PAAP); Plan
standardului obiectivelor și activităților de investiții; Strategie Fiscal
Conducerea planificate. Bugetară;
entității publice
întocmește planuri
sau alte documente
de planificare prin 4. Luarea la cunoștință de către
care se pun în personalul entității a obiectivelor, Program, plan sau alt document
concordanță indicatorilor de performanță și a de management semnat de
activitățile necesare activităților planificate într-un persoanele responsabile; Fișa
pt atingerea tuturor document de management. postului; Site intranet;
obiectivelor
stabilite, cu
resursele maxim
posibile de alocat,
se stabilesc Diagrame de proces; Proceduri
termene de operaționale sau de sistem, după
realizare și 5. Organizarea proceselor de caz; Plan de activitate pe
persoane muncă, astfel încât activitățile compartiment; Plan anual de
responsabile, astfel planificate să se desfășoare în cele achiziții publice PAAP; Plan de
încât riscurile să fie mai bune condiții. investiții etc
minime

Rapoarte anuale de evaluare a


personalului; Rapoarte de
6. Monitorizarea permanentă a monitorizare a PSI, SDL sau a
stadiului realizării obiectivelor, altui document de management
activităților și a utilizării resurselor. care are ca obiect planificarea;
PSI, SDL actualizat, sau alt
document de management
7. Actualizarea obiectivelor, organizațional; Evidență
realocarea resurselor, în funcție de obiective; Minute ședințe; Plan
schimbările survenite în cadrul de măsuri; Plan de continuitate
entității. a activității;
Documente, elemente
Standard Cerințe generale Activități necesare justificative

Standard 5 -
Obiective

Descrierea
standardului
Conducerea
entității
publice
definește
obiectivele
generale
astfel încât
acestea să fie
corelate cu
misiunea
Documente, elemente
Standard Cerințe generale Activități necesare justificative

1. Elaborarea și aprobarea Deciziei Decizie sau Ordin de


sau Ordinului de constituire, constituire a Comisiei de
organizare și funcționare a Monitorizare; Regulament de
Comisiei de Monitorizare. organizare și funcționare a CM

2. Desemnarea responsabililor cu
riscurile pe compartimente de la
primul nivel de conducere Decizie de nominalizare;
Standard 8 -
Managementul 3. Elaborarea procedurii de sistem Procedura de sistem privind
riscului privind managementul riscului Managementul riscurilor;
Descrierea
standardului 4. Stabilirea obiectivelor specifice, Evidență obiective, activități,
Conducerea activităților și riscurilor riscuri; Registru de riscuri;
entității publice
organizează și
implementează un
proces de 5. Identificarea și evaluarea
management al riscurilor la nivelul Formular de alertă la risc (FAR);
riscurilor, care să compartimentelor entității publice Registru de riscuri;
faciliteze realizarea
obiectivelor
acesteia în condiții 6. Elaborarea registrelor de riscuri Registre de riscuri la nivel de
de economicitate, la nivel de compartimente compartiment;
eficiență și
eficacitate
7. Stabilirea profilului de risc și a Profil de risc și limita de
limitei de toleranță la risc la nivelul toleranță la risc aprobată de
entității. conducătorul entității publice;

Rapoarte anuale privind


8. Monitorizarea procesului de desfășurarea procesului de
gestionare a riscurilor la nivelul gestionare a riscurilor ale
compartimentelor. compartimentelor;
Standard Cerințe generale Activități necesare

1.Elaborarea și aprobarea unui Plan


Strategic Instituțional (PSI), unei
Strategii de dezvoltare locală sau a
altui document de planificare a
obiectivelor și activităților

2. Stabilirea modului de elaborare


a procedurilor documentate.

3. Identificarea proceselor și
activităților ce trebuie procedurate
la nivelul entității publice și
compartimentelor.

Standard 9 - Proceduri 4. Elaborarea de proceduri de


Descrierea standardului sistem la nivelul entității publice.
Conducerea entității asigură
elaborarea procedurilor
documentate într-un mod
unitar, pentru procesele
majore sau activitățile 5. Aducerea la cunoștința
semnificative desfășurate în angajaților a procedurilor de sistem
cadrul entității și le aduce la existente la nivelul entității publice
cunoștință personalului
implicat.
6. Elaborarea procedurilor
operaționale la nivelul
compartimentelor.

7. Aducerea la cunoștința
angajaților a procedurilor
operaționale existente la nivelul
compartimentului.
8. Revizuirea procedurilor de
sistem și operaționale ori de câte
ori se impune acest lucru.

9. Verificarea de către
conducătorul compartimentului a
implementării și respectării
prevederilor procedurilor
documentate.
Documente, elemente justificative

PSI, SDL sau alt document de


management organizațional
aprobat;

Procedură de sistem privind


elaborarea procedurilor;
Structură minimală
procedură conform
prevederilor din OSGG
600/2018;
Vezi ”Ghid pentru
realizarea procedurilor
de sistem și
operaționale” elaborat
de Secretariatul General
al Guvernului;

Evidență activităților și proceselor


procedurale planificate la nivelul
compartimentelor;

Proceduri de sistem aprobate;


Registru de evidență a procedurilor
de sistem;

Formular distribuire proceduri; Site


intranet;

Proceduri operaționale aprobate;


Registru de evidență proceduri
operaționale;

Registru de evidență proceduri


operaționale; Formular distribuire
proceduri; Site intranet; Proces
verbal de luare la cunoștință, după
caz;
Proceduri de sistem și operaționale
revizuite;

Documente care fac obiectul


activităților procedurale elaborate
la nivelul compartimentelor; 
Consemnări în rapoarte de evaluare
a performanțelor profesionale
individuale;
Standard Cerințe generale Activități necesare Documente, elemente justificative

Descrierea
standardului
Conducerea entității
publice inițiază,
aplică și dezvoltă
instrumente adecvte
de supervizare și
control a proceselor
și activităților
specifice
compartimentului,
în scopul realizării
acestora în condiții
de economicitate,
eficiență, eficacitate,
Activități necesare Documente, elemente
Standard Cerințe generale justificative
1. Stabilirea activităților Plan operațional, evidența
compartimentului. activităților sau un alt document
de management organizațional;

2. Identificarea și  Inventarul situațiilor


inventarierea situațiilor generatoare de discontinuitate a
generatoare care pot activității;  Plan de continuitate
conduce la întreruperi în a activității compartimentului;
activitatea
compartimentului.

Standard 11 -
Continuitatea activității
3. Elaborarea Planului de Plan de continuitate a activității
Descrierea standardului continuitate a activității compartimentului, cu luarea la
Conducerea entității compartimentului și cunostință din partea
publice identifică aducerea acestuia la personalului implicat;
principalele amenințări cunoștința angajaților
cu privire la
continuitatea derulării
proceselor și activităților
și asigură măsurile
corespunzătoare pentru 4. Revizuirea planului de Plan de continuitate revizuit;
ca activitatea acesteia să continuitate a activităţii,
poată continua în orice astfel încât acesta să
moment, în toate reflecte întotdeauna
împrejurările și în toate toate schimbările ce
planurile, indiferent care intervin în
ar fi natura amenințării compartiment.
Documente, elemente
Standard Cerințe generale Activități necesare justificative

Inventarul
documentelor pe
categorii, utilizate în
cadrul
compartimentului și
entității publice; 
Nominalizarea
personalului
1. Stabilirea și aprobarea responsabil cu
inventarului documentelor inventarierea
și fluxurilor de informații documentelor;  Lista
care intră și ies la nivel de documentelor de
compartimente și entitate. interes public;
Standard 12 -
Informarea și
comunicarea
2. Structurarea
Descrierea standardului documentelor pe activități,
În entitatea publică precizânduse proveniența, Nomenclatorul
trebuie stabilite tipurile tipul de prelucrare etc arhivistic;
de informații,
conținutul, calitatea,
frecvența, sursele,
destinatarii acestora și
se dezvoltă un sistem
eficient de comunicare
internă și externă, astfel Procedură de sistem
încât conducerea și privind managementul
salariații să își poată documentelor; 
îndeplini în mod eficace Procedură de sistem
și eficient sarcinile, iar 3. Organizarea fluxului privind gestionarea
informațiile să ajungă informațional astfel încât petițiilor și circuitul
complete și la timp la regulile de accesare, acestora în cadrul
utilizatori. primire, transmitere a entității; Procedură de
informațiilor și sistem privind accesul
documentelor la nivelul liber la
compartimentelor și între informații de interes
compartimentele entității public și circuitul
să fie ușor accesibile și solicitărilor în cadrul
după caz securizate entității;
Documente, elemente
Standard Cerințe generale Activități necesare justificative
1. Asigurarea activităților de  Reglementări interne
registratură, corespondență, pentru primirea,
arhivare la nivelul expedierea, înregistararea și
compartimentului și entității arhivarea corespondenței; 
publice. Procedură de sistem privind
managementul
documentelor;

2. Organizarea  Organigramă;  Stat de


compartimentelor de funcții;  Fișe de post; 
registratură, documente Proceduri operaționale sau
clasificate, arhivă. de sistem ce transpun
activitățile minimale de
primire, expediere,
înregistrare și arhivare a
corespondenței;

Standard 13 - Gestionarea
documentelor 3. Implementarea măsurilor Procedură de sistem privind
de securitate pentru managementul
Descrierea standardului protejarea documentelor documentelor;  Proceduri
Conducătorul entității împotriva distrugerii, furtului, de sistem sau operaționale
publice organizează și pierderii, incendiului etc, la de recuperare a
gestionează procesul de nivelul compartimentului și documentelor în caz de
creare, revizuire, entității publice. dezastre: inundații, incendii,
organizare, stocare, cutremure etc;
utilizare, identificare și
arhivare a documentelor
interne și a celor provenite
din exteriorul entității,
oferind control asupra
ciclului complet de viață al 4. Stabilirea regulilor privind  Reglementări interne
acestora și accesibilitate accesul la informațiile privind accesul la
conducerii și salariaților clasificate. documente clasificate și
entității, precum și terților gestionarea acestora;
abilitați.
5. Organizarea activităților de Procedura de arhivare a
prearhivare și arhivare a documentelor; 
documentelor și asigurarea Nomenclator arhivistic; 
spațiului corespunzător. Decizia de înființare,
funcționare a Comisiei de
arhivare a documentelor,
dupa caz;  Acte justificative
privind depunerea
documentelor la arhivă,
registru arhivă;
Documente, elemente
Standard Cerințe generale Activități necesare justificative

1. Organizarea activităților
financiar - contabile la nivelul  Organigramă;  Stat de
entității publice funcții;  ROF;

2. Asigurarea calității
informațiilor financiarcontabile
utilizate, care să reflecte în mod Proceduri operaționale
real activele și pasivele entității privind activitățile specifice
publice. financiar - contabile;

3. Organizarea controlului
financiar preventiv propriu.  Vize CFPP;
4. Realizarea situațiilor
Standard 14 - Raportarea financiare anuale. Situații financiare anuale;
contabilă și financiară

Descrierea standardului
Conducătorul entității
publice asigură buna 5. Elaborarea Raportului anual
desfășurare a proceselor și privind monitorizarea
exercitarea formelor de performanțelor care să prezinte
control intern adecvate, la nivel de entitate: programele,
care garantează că datele obiectivele, rezultatele Raport anual privind
și informațiile aferente preconizate şi cele obţinute, monitorizarea
utilizate pt întocmirea indicatori şi costurile asociate. performanțelor;
situațiilor contabile anuale
și a rapoartelor financiare
sunt corecte, complete și
furnizate la timp
Raport anual al misiunii
Curții de Conturi a României;
 Rapoarte misiuni
Compartiment Audit Public
6. Remedierea deficiențelor Intern;  Plan de
constatate în urma misiunilor implementare a măsurilor
anuale organizate de către dispuse de Curtea de Conturi
Curtea de Conturi a României și a României și
Compartimentul de Audit Public Compartimentul de Audit
Intern Public Intern;

S-ar putea să vă placă și