Sunteți pe pagina 1din 7

APROB,

DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE


Lector univ.dr.
Constantin-Edmond CRACSNER

FIŞA DISCIPLINEI

STATISTICĂ APLICATĂ ÎN PSIHOLOGIE ŞI PRELUCRAREA INFORMATIZATĂ A


DATELOR 1

1. Date despre program


1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI
1.2. Facultatea PSIHOLOGIE
1.3. Departamentul Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
1.4. Domeniul de studii Psihologie
1.5. Ciclul de studii LICENŢĂ
1.6. Programul de studii/ Calificarea Psihologie
1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă redusă- ÎFR
1.8. Limba de studiu Româna

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei STATISTICĂ APLICATĂ ÎN PSIHOLOGIE ŞI
PRELUCRAREA INFORMATIZATĂ A
DATELOR 1

2.2. Titularul/titularii activităţilor de curs


2.3. Titularul/titularii activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu 2 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare V
2.7. Regimul disciplinei1 D.F./D.O. 2.8. Numărul de credite ECTS 6

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1. Număr de ore pe săptămână 1,5 din care: 3.2. curs 0,5 3.3. seminar/laborator 1
3.4. Total ore din planul 21 din care: 3.5. curs 7 3.6. seminar/laborator 14
de învăţământ - sinteze -
3.7. Total ore pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 150
3.8. Total ore studiu individual pe semestru (3.7. – 3.4.) 129
Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40

1
Regimul disciplinei:
- categoria formativă: DF: disciplină fundamentală; DS: disciplină de specializare, DC: disciplină complementară.
- categoria opţională: DO – obligatorie, OP – opţională; LA – liber aleasă (facultativă).
1
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30
Tutoriat 15
Examinări 4
Alte activităţi (documentare pe internet, participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.) 10

4. Precondiţii
4.1. de curriculum Fundamentele psihologiei
4.2. de competenţe Deprinderi de operare cu noţiunile şi conceptele statisticii generale

5. Condiţii
5.1. de desfăşurare a  Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat
cursului (Power Point, Word, SPSS 18 )
5.2. de desfăşurare a  Sală de seminar, dotată corespunzător (tablă, laptop, videoproiector)
seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


 C1 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul statisticii psihologice
profesionale
Competenţe

 C3 Evaluarea critică a a comunicărilor și lucrărilor de cercetare în psihologie


 C4 Evaluarea lucrărilor de cercetare în domeniul psihologiei
 C5 Proiectarea şi realizarea unor teme de cercertare psihologică


transversale
Competenţe

CT1 Operarea pe PC și utilizarea programelor de prelucrare automată a datelor de


cercetare in domeniul psihologiei conform principiilor metodologice și deontologice
specifice profesiei

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general Cursul oferă cunoştinţe declarative şi procedurale privind înţelegerea şi
al disciplinei aplicarea metodei statistice în practica psihologică, pentru culegerea,
prelucrarea şi interpretarea datelor
7.2 Obiectivele Informaţionale: Studenţii vor fi capabili sa utilizeze corect aparatul
specifice (de învăţare) conceptual al statisticii aplicate în psihologie;înţelegerea
rolului statisticii în domeniul psihologiei;dobândirea
noţiunilor teoretice fundamentale cu privire la aplicaţiile statisticii
în psihologie şi la tratarea cantitativă a datelor psihologice;
formarea gândirii statistice şi probabilistice în testarea ipotezelor
de cercetare;
Operaţionale:Studenţii vor şti:să stăpânească conceptele şi principiile
utilizate în evaluarea cantitativă și calitativă a datelor psihologice;
-să descrie şi să emită ipoteze cu privire la datele statistice;
-să fie capabil să aleagă procedurile statistice adecvate;
-să aplice şi să interpreteze rezultatele principalelor proceduri
statistice.
Atitudinale: Formarea gindirii statistice si a rationamentului probabilistic
in analiza datelor de cercetare;formarea şi dezvoltarea

2
Prelegerea 2 ore
1.1.Obiectivele unităţilor de învăţare 1-2 participativă
1.2.Definiţia şi rolul statisticii în psihologie
1.3.Utilitatea statisticii în practica psihologică
1.4.Măsurarea în psihologie, scale de măsurare
1.4.1. Scale nominale
1.4.2. Scale ordinale
1.4.3. Scale de interval
1.4.4. Scale de raport
2.1.Concepte statistice fundamentale
2.2.Noţiunea de variabilă statistică
NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE STATISTICĂ, STATISTICI DESCRIPTIVE

2.2.1.Variabile dependente şi variabile independente


2.2.2.Variabile continue şi variabile discrete
2.3.Populaţie şi eşantion
2.4.1.Statistica descriptivă şi statistica inferenţială
2.4.2.Statistica parametrică şi statistica neparametrică
2.4.3.Studii experimentale şi studii corelaţionale
2.5.Rezumatul unităţilor de învăţare 1-2
2.6.Răspunsuri şi comentarii la problemele de evaluare
2.7.Lucrarea de evaluare nr. 1-2 şi modul de evaluare
2.8.Bibliografie minimală
3.1.Obiectivele unităţilor de învăţare 3-4
3.2.Statistici descriptive globale
3.2.1 Analiza de frecvenţe
Modulul 1

3.2.2. Analiza de frecvenţe simple


3.2.3. Analiza de frecvenţe grupate
3.2.4.. Reprezentarea grafică a datelor
3.3.4.1. Graficul de tip bară
3.3.4.2.Histograma
3.3.4.3.Poligonul de frecvenţe
3.3.4.4.Graficul frecvenţei cumulate
3.3.4.5.Graficul circular
3.3.4.6.Reprezentarea stem-and-leaf
4.0.Indicatori statistici descriptivi
4.1.1.Indicatori ai tendinţei centrale
4.1.2.Modul
4.1.3.Mediana
4.1.4.Media
4.2.0.Indicatori ai împrăştierii
4.2.1.Amplitudinea şi amplitudinea relativă
4.2.2.Abaterea interquartilă şi semiinterquartilă
4.2.3.Abaterea medie
4.2.4.Dispersia (varianta)
4.2.5.Abaterea standard
4.2.6.Coeficientul de variaţie
4.3.0.Indicatori ai formei distribuţiei (simetrie, boltire)
4.3.1.Valorile extreme ale distribuţiilor şi tratarea lor
4.4.0.Rezumatul unităţii de învăţare
4.4.1.Răspunsuri şi comentarii la problemele de evaluare
4.4.2.Lucrarea de evaluare nr. 3-4 şi modul de evaluare
4.5.Bibliografie minimală

3
Expunerea, 3 ore
5.0.Obiectivele unităţilor de învăţare 5, 6 si 7 dezbaterea,
5.1.Scoruri standard demonstraţia
5.2.Scoruri standard z
5.3.Alte tipuri de scoruri standard
6.3.1.Distribuţia normală (Gauss)
6.3.2.Proprietăţile distribuţiei normale (Gauss)
STATISTICĂ INFERENȚIALĂ, NOȚIUNI DE BAZĂ, TESTE STATISTICE PARAMETRICE

6.3.2.1.Distribuţia normală z
6.3.2.2.Aria de sub curba normală văzută ca
probabilitate
6.3.2.3.Distribuţii reale şi distribuţia normală z
6.3.2.4.Distribuţia de eşantionare
6.3.2.5.Distribuţia mediei de eşantionare
6.3.2.6.Eroarea standard a mediei de eşantionare
6.3.2.7.Teorema limitei centrale
6.3.2.8.Notele standardizate z pentru eşantioane
(grupuri)
6.3.2.8.Estimarea intervalului de încredere pentru
media populaţiei
7.1.Ipoteze şi decizii statistice
7.2.Ipoteza cercetării şi ipoteza de nul
7.2.1.Distribuţia ipotezei de nul
7.3.1.Decizia statistică
Modulul 2

7.3.2.Erorile statistice de tipul I şi II


7.4.1.Rezumatul unităţii de învăţare
7.4.2.Răspunsuri şi comentarii la problemele de
evaluare
7.4.3.Lucrarea de evaluare nr. 5-7 şi modul de
evaluare
7.4.4.Bibliografie minimală

8.0.Obiectivele unităţilor de învăţare 8,9,10 și 11


8.1.Teste pentru un singur eşantion
8.1.1.Testul z
8.1.2.Testul t
8.1.3.Formatul de publicare a testului z şi t pentru un eşantion
9.0.Testarea diferenţei dintre mediile eşantioanelor independente
9.1.Testul t pentru două eşantioane independente
9.2.Analiza de variantă (mai mult de două eşantioane independente)
10.1.Testul t pentru diferenţa dintre medii pentru eşantioane
dependente
11.1.Testarea asocierii dintre două variabile măsurate pe aceiaşi
subiecţi
11.1.1.Coeficientul de corelaţie liniară (Pearson)
11.1.2.Regresia liniară
11.2.0.Rezumatul unităţii de învăţare
11.2.1.Răspunsuri şi comentarii la problemele de evaluare
11.2.2.Lucrarea de evaluare nr. 8-11 şi modul de evaluare
11.3.Bibliografie minimală

4
12.0.Obiectivele unităţilor de învăţare 12-13 Expunerea, 2 ore
12.1.Teste neparametrice pentru date nominale
12.2. Distribuţia binomială
problematizarea,
TESTE NEPARAMETRICE PENTRU DATE 12.3. Testul z pentru proporţia unui eşantion în raport cu populara demonstraţia
12.4.Testul z pentru diferenţa dintre doua proporţii
12.5. Testul semnului
13.1.1. Distribuţia multinomială
13.1.2.Tabelul de corespondentă (contingenţă) pentru date nominale
NOMINALE ȘI ORDINALE

13.1.3.Fundamentarea testului statistic


13.1.4.Chi-pătrat pentru gradul de corespondenţă (Goodness of Fit)
13.2.1.Chi-pătrat - testul asocierii (independence chi-square)
13.2.2.Condiţii pentru aplicarea testului Chi-pătrat
13.3.1.Utilizarea testului chi-pătrat al asocierii
Modulul 3

13.3.2..Mărimea efectului pentru testul chi-pătrat al asocierii


13.3.3.Raportarea rezultatului
13.4.Testul exact Fisher
13.5.0.Rezumatul unităţii de învăţare
13.5.1.Răspunsuri şi comentarii la problemele de evaluare
13.5.2.Lucrarea de evaluare nr.12 si 13 şi modul de evaluare
13.5.3.Bibliografie minimală
14.0.Obiectivele unităţii de învăţare nr.14
14.1.Teste statistice pentru date ordinale
14.1.1.Testul Mann-Whitney ( U ) pentru două eşantioane independente
14.1.2.Testul Kruskal-Wallis pentru mai mult de două eşantioane independente
14.1.3.Testul Wilcoxon pentru două eşantioane-pereche
14.1.4.Testul Friedman pentru măsurări repetate
14.1.5.Coeficientul de corelaţie pentru date ordinale (Spearman)
14.2.Lucrarea de evaluare nr. 14 şi modul de evaluare

TOTAL ORE CURS - SINTEZE 7


8.1.1. Bibliografie Bibliografie obligatorie
obligatorie PERŢEA, Gheorghe, (2009), Statistica psihologică şi prelucrarea
informatizată.Introducere în aplicaţiile SPSS(PASW), Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti
Pagina web a cursului la adresa psihologie@ueb.ro, biblioteca electronică, note
de curs licență

Bibliografie recomandată
8.1.2. Bibliografie
recomandată CLOCOTICI,Valentin, STAN, Aurel, (2000), Statistică aplicată în psihologie,
Polirom
GHEORGHIU Dumitru, (2003) Statistică aplicată în psihologie, Ed.
Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti
HOWITT, Dennis, CRAMER, Duncan, (2006), Introducere în SPSS pentru
psihologie, Versiunile 10,11,12 şi 13, traducere din lb. Engleză, Polirom
ILUŢ, Petru, (1997), Abordarea calitativă a socioumanului, Polirom
JABA, Elisabeta, GRAMA, Ana, (2004), Analiza statistică cu SPSS sub
Windows, Polirom
RADU, Ioan, (Ed.), (1993), Metodologie psihologie şi analiza datelor, Ed.
Sincron
SAVA, Florin, (2004), Analiza datelor în cercetarea psihologică. Metode
statistice complementare, Ed. ASCR. Cluj-Napoca
SÎNTION, Filaret, (2005), Metodologia cercetării şi statistica în psihologie,
Îndrumare, exerciţii şi aplicaţii, ed. Muntenia, Constanţa
SMITH, Milton G,(1971), Ghid simplificat de statistică pentru psihologie şi
pedagogie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
8. 2 Seminar/laborator Metode
Observaţii
de predare
1. Exerciţii pentru identificarea tipurilor de Exerciții, aplicații 2 ore
variabile(dependentă, independentă, latentă) şi a tematice, utilizare
tipurilor de scale de măsurare în statistica psihologică. programe SPSS

5
2. Exerciţii pentru calcularea indicatorilor statistici ai tendinţei Exerciții, aplicații 2 ore
centrale şi ai variabilităţii scorurilor la testele tematice, munca
psihologice(media, abaterea standard, coeficientul de în grup
variabilitate, etc..)
3. Exerciţii pentru calcularea scorurilor standard z, T, H, QI şi Exerciții, aplicații 2 ore
a claselor normalizate(5, 9, 10 clase normalizate) tematice, munca
în grup
4. Exerciţii pentru formularea problemei şi a ipotezei cercetării, Exerciții, aplicații 2 ore
a ipotezei de nul şi a raportului cu concluziile cercetării, în tematice, utilizare
cazul unui studiu de tip experimental programe SPSS
5. Exerciţii pentru formularea problemei şi a ipotezei cercetării, Exerciții, aplicații 2 ore
a ipotezei de nul şi a raportului cu concluziile cercetării, în tematice, utilizare
cazul unui studiu de tip experimental, când se aplică analiza programe SPSS
ANOVA One Way
6. Exerciţii pentru interpretarea semnificaţiei diferenţei dintre Exerciții, aplicații 2 ore
două medii ale unor eşantioane corelate tematice, utilizare
programe SPSS
7. Exerciţii pentru interpretarea coeficientului de corelaţie Exerciții, aplicații 2 ore
r(Pearson) tematice, utilizare
programe SPSS
TOTAL ORE SEMINAR 14

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului: Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu problematica predată şi studiată în alte
centre universitare din țară şi din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a
conţinutului disciplinei au avut loc consultări cu cadre didactice din diverse forme şi niveluri de
învăţământ, cu psihologi cu drept de liberă practică, reprezentaţi ai comisiei de psihologie
educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională a Colegiului Psihologilor din România.

10. Evaluare
10.3.
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare Pondere din
nota finală
- corectitudinea şi Evaluare scrisă (finală în 25%
completitudinea cunoştinţelor; sesiunea de examene):
- coerenţa logică; - Expunerea liberă a studentului;
- gradul de asimilare a - Conversaţia de evaluare; 20%
10.4. Curs limbajului de specialitate; - Chestionare orală.
- criterii ce vizeaza aspectele Evaluare scrisă (în timpul 10%
atitudinale: conştiinciozitatea, semestrului): referat.
interesul pentru studiu Evaluare prin notă a participării
5%
individual. active la cursuri.
- capacitatea de a opera cu Lucrări scrise curente: 10%
cunoştinţele asimilate; teme, proiecte, referat.
- capacitatea de aplicare în Evaluare scrisăcu test grilă de
25%
practică; cunoștințe la verificarea finală
10.5. Seminar/
(înaintea sesiunii de examene)
laborator
- criterii ce vizează aspectele Evaluare prin notă a participării
atitudinale: conştiinciozitatea, active la activitățile de seminar 5%
interesul pentru studiu
individual.
6
10.6.1. Nota finală este suma notelor ponderate
10.6.
Evaluare curs obţinute la examen, referat, testarea
Evaluarea 100%
10.6.2. continuă pe parcursul semestrului şi
finală
Evaluare seminar prezenţa activă la curs
10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă
10.8. Standard minim de performanţă: cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea
unei probleme simple.
10.8.1. Cerinţe minime pentru nota 5: 10.8.2. Cerinţe pentru nota 10:
Acumularea a cel puţin 50 de puncte într-un Acumularea a cel puţin 90 de puncte într-un sistem
sistem de punctare ce poate varia între 0 şi de punctare ce poate varia între 0 şi 100 puncte (se
100 puncte (se va ţine cont de procentajul va ţine cont de procentajul realizării activităţilor de
realizării activităţilor de evaluare). evaluare).

Data completării Semnătura titularului/titularilor de Semnătura titularului/titularilor de


curs seminar
15.09.2015 Lector univ.dr. Lector univ.dr.
Gheorghe PERȚEA Simona GLĂVEANU
Data avizării în departament Semnătura
Directorului de departament
...................................................... .................................................................