Sunteți pe pagina 1din 56

EC RT

L
SP PO
IA
RA

7+1
modele fișe de
post actualizate
conform GDPR

www.rs.ro
Acesta nu este un Raport Special GRATUIT!
Prețul de vânzare este de 99 lei.
Dvs. beneficiați GRATUIT de acest raport
deoarece faceți parte din comunitatea RENTROP & STRATON.

7+1 modele fișe de post actualizate conform GDPR

© RENTROP & STRATON


(recunoscut CNCSIS conform Deciziei nr. 284/2007)

Senior Editor: George Straton

Director general: Octavian Breban

Manager produs: Alexandra Dumitrache

Manager Departament Editorial: Georgiana Bălașa

Puteţi consulta şi celelalte lucrări editate de RENTROP & STRATON la: www.rs.ro

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din acest material nu poate fi reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi
prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, înregistrare audio sau video, fără permisiunea în scris din partea editorului.
Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere provocată vreunei persoane fizice sau juridice care acţionează
sau se abţine de la acţiuni ca urmare a citirii materialelor publicate în această lucrare.

Informaţii specializate

Bdul Națiunile Unite nr. 4, bloc 107A, etajul 1,


sector 5, București
Telefon Serviciul Clienți: 021.209.45.45
Sumar:
1. Fisa de post Administrator Baze de Date
2. Fisa de post Administrator societate comercială
3. Fisa de post Agent de vanzari
4. Fisa de post Auditor intern
5. Fisa de post Controlor calitate
(cu posibilitate de descarcare a variantei editabile)
6. Fisa de post Director comercial
7. Fisa de post Programator
8. Fisa de post Specialist Marketing
2 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

Administrator Baze de Date

I. Identificarea postului
1. Numele şi prenumele titularului: ................

2. Denumirea postului: Administrator Baze de Date

[Se întâlneşte doar în companiile mari sau multinaţionale. Firmele mici şi mijlocii nu au o
poziţie separată pentru diferitele atribuţii ale unui specialist în informatică. Dacă
denumirea postului aşa cum figurează în organigrama dvs. nu există în COR, va trebui să
menţionaţi în fişă şi denumirea din COR.]

3. Poziţia în COR/Cod: 252101

[În cazul în care denumirea postului din firma dvs. nu se regăseşte în COR, va trebui să
treceţi codul din COR pentru denumirea cea mai apropiată din punct de vedere al
sarcinilor şi responsabilităţilor.]

4. Departamentul / locaţia: Tehnologia Informaţiei (IT)

[Repartizarea se va face conform mărimii, specificului şi organigramei firmei.]

5. Nivelul postului:
a. Conducere / coordonare: Nu este cazul
b. Execuţie: Specialist

6. Relaţiile:
a. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
 se subordonează: Managerului IT
 are în subordine: Nu este cazul
b. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): Colaborează cu toţi cei care utilizează baza
de date a societăţii, cu alţi Programatori, cu colegii de la service
c. Reprezentare (colaborare, consultanţă): Nu este cazul

[Pentru punctele a, b şi c se va ţine cont de mărimea, specificul şi organigrama firmei.]

II. Descrierea postului


1. Scopul general al postului
Proiectarea, realizarea, exploatarea şi actualizarea bazei de date a societăţii.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul
postului se va regăsi detaliat în obiectul contractului definit în CIM semnat de părţi.]

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 3

2. Obiectivele postului
 Analizarea sistemului informatic, în vederea realizării unei baze de date
centralizate pentru toate departamentele din firmă.
 Asigurarea corectitudinii organizării datelor, remedierii tehnice, corectării,
actualizării şi modelării bazei de date.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului


 Consultă toate departamentele în vederea proiectării şi realizării bazei de date a
societăţii.
 Asigură asistenţă tehnică tuturor programatorilor pentru implementarea bazei
de date.
 Asigură asistenţă tehnică tuturor utilizatorilor bazei de date.
 Urmăreşte corectitudinea organizării datelor.
 Asigură remedierea tehnică, corectarea, actualizarea şi modelarea bazei de date.
 Asigură integritatea şi securitatea bazei de date.
 Realizează machetele video-format, necesare implementării aplicaţiei.
 Asigură elaborarea specificaţiilor tehnice şi efectuarea trainingului personalului
în vederea folosirii bazei de date.
 Menţine un contact permanent cu şefii departamentelor pentru completarea,
ştergerea şi actualizarea structurii bazei de date, remedierea anumitor probleme
de ordin logic apărute.
 Asigură crearea de versiuni ulterioare ale aplicaţiei, conceperea unui sistem
web-based de accesare a bazei de date în circuitul extern.
 Realizează modificarea bazei de date în funcţie de schimbările apărute la nivelul
datelor intrate într-un departament.
 Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de
supraordonaţii acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei
în limitele respectării temeiului legal.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei sarcinile/ atribuţiile/ activităţile


pot diferi.]

4. Descrierea responsabilităţilor postului

a. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea


 Răspunde de informarea tuturor angajaţilor din firmă privind procedurile
de utilizare a bazei de date.
 Răspunde de rezolvarea promptă a tuturor reclamaţiilor din partea
utilizatorilor bazei de date din societate.
 Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la starea evoluţiei aplicaţiei.

b. Faţă de echipamentul din dotare

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
4 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

 Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii


din dotarea departamentului.
 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice
defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.

c. În raport cu obiectivele postului


 Răspunde de proiectarea şi realizarea bazei de date.
 Răspunde de elaborarea specificaţiilor tehnice şi de realizarea trainingului
personalului în vederea folosirii acesteia.
 Răspunde de menţinerea unei continue legături cu responsabilii
departamentelor pentru completarea, ştergerea şi actualizarea structurii
bazei de date.
 Răspunde de conceperea unui sistem web-based de accesare a bazei de date
în circuitul extern.

d. Privind securitatea şi sănătatea muncii


 Respectă normele de Securitate şi Sănătate în Muncă şi PSI.

e. Privind regulamentele / procedurile de lucru


 Răspunde de elaborarea şi respectarea procedurilor de lucru şi a
reglementărilor specifice utilizării bazei de date.
 Răspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice firmei
(programul de lucru, punctualitatea în întocmirea şi predarea rapoartelor
etc.).
 Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare.
 Respectă şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de
Muncă aplicabil.

f. Protecția datelor cu caracter personal

Trebuie să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu caracter


personal, precum și procedurile privind securitatea informatică, inclusiv, la:
 Păstrare parole: să păstreze în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de
acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de
serviciu.
 Divulgare parole: nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință de
parolele și mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în
desfășurarea atribuțiilor de serviciu.
 Copiere: nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în
sistemele informatice ale societății, cu excepția situațiilor în care această activitate se
regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său
ierarhic.
 Acces: să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele
de accesare a datelor personale disponibile pe computerul societății cu ajutorul căruia își
desfășoară activitatea.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 5

 Suport fizic: să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are
acces în virtutea atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce privește
conservarea suporturilor cât și în ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile
stabilite în procedurile de lucru.
 Divulgare date: nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât
în mod nemijlocit cât și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care
comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a
fost autorizată de către superiorul său ierarhic.
 Transmitere date: nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date
cu caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul societății sau
care sunt accesibile în afara societății, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe
de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.
 Respectarea de către salariat a tuturor obligațiilor referitoare la protecția datelor cu
caracter personal prevăzute în regulamentul intern, fișa postului și instrucțiunile directe
ale superiorilor ierarhici este foarte importantă pentru societate.
 Nerespectarea lor este sancționată potrivit regulamentului intern.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei


responsabilităţile postului pot diferi.
Atenţie! Răspunderea juridică generată de nerespectarea obligaţiilor stabilite prin
prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi în baza
procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al firmei.]

5. Condiţiile postului de lucru

a. Programul de lucru 8 ore într-un singur schimb. Ore suplimentare când este
nevoie.

Se va asigura corelarea acestor dispoziţii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum şi
cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanţa turelor,
dacă este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.

b. Condiţiile materiale
 Ambientale: Are nevoie de condiţii speciale: umiditate scăzută şi variaţii
mici de temperatură necesare echipamentului utilizat.
 Deplasări: Deplasări frecvente, participări la evenimente în afara firmei,
în localitate, în ţară şi în străinătate.
 Spaţiu: Are birou propriu, dar îşi desfăşoară activitatea şi în birourile
tuturor utilizatorilor bazei de date.
 Condiţii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil,
PC, laptop.
c. Condiţii de formare profesională: Participă la diverse sesiuni de perfecţionare, la
seminarii şi sesiuni demonstrative pentru aplicaţiile necesare unei baze de date,
la instruiri pentru alte tipuri de aplicaţii în informatică etc.
d. Buget: Nu este cazul.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
6 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

[Condiţiile de la punctele a, b, c şi d se decid la nivelul fiecărei firme în funcţie de condiţiile


specifice şi de posibilităţi, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

6. Gradul de autonomie

a. Autoritate asupra altor posturi ....................................

[Se referă la alte posturi decât cele aflate în subordinea directă. Autoritatea se stabileşte în
fiecare firmă de către conducere, pentru fiecare post în parte – în funcţie de mărimea,
specificul şi organigrama firmei.]

b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)


 înlocuieşte pe Managerul IT, cu responsabilităţi şi sarcini limitate, sau pe un
alt Informatician.
 este înlocuit de Managerul IT sau de un alt Informatician.

[De obicei, fiecare firmă stabileşte şi menţionează numele persoanei înlocuitoare, cu


precizarea responsabilităţilor şi a sarcinilor pe perioada delegării.]

7. Indicatori de performanţă
 Diminuarea numărului de reclamaţii privind utilizarea bazei de date cu ...% pe
an.
 Creşterea gradului de vizibilitate a firmei prin accesarea bazei de date din
exterior de cel puţin ..... vizitatori.

[În funcţie de specificul firmei, pot fi utilizaţi indicatori diferiţi, cu valori diferite, în
limitele responsabilităţilor şi performanţelor cerute de post.]

8. Perioada de evaluare a performanţelor


Anual

[Se stabileşte în funcţie de sistemul de evaluare din fiecare firmă.]

9. Evoluţii posibile
Poate evolua pe poziţia de Manager IT.

[Se stabileşte în funcţie de planificarea carierei din fiecare firmă.]

III. Specificaţiile postului


1. Nivelul de studii
Studii superioare, în domeniul informatică / programare.

[Nivelul de studii pentru fiecare post diferă în funcţie de specificul şi mărimea firmei,
precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 7

2. Calificarea / specializarea necesară


 Cursuri de specializare în realizarea şi implementarea de baze de date.
 Limba engleză, în special în domeniul informatic, nivel avansat.

[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă se pot solicita şi alte calificări/specializări.]

3. Competenţele postului (pachet de competenţe)


 inteligenţă tehnică, în special software;
 memoria numerelor;
 inventivitate şi creativitate;
 capacitate de decizie şi asumarea responsabilităţii;
 deschidere către formare continuă;
 bun finalizator şi capacitatea de a rezolva probleme;
 abilităţi de comunicare, de a lucra independent, capacitate de analiză şi sinteză;
 preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual.

[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă se pot solicita şi alte competenţe.]

4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post)


Minimum 2 ani experienţă în elaborarea şi implementarea de baze de date.

[Experienţa de lucru necesară se stabileşte de fiecare firmă în funcţie de nevoile specifice


pentru postul respectiv.]

Data,

Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura şefului ierarhic,

APROBAT
Director General

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
8 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

Administrator societate comercială

I. Identificarea postului
1. Numele şi prenumele titularului: ............

2. Denumirea postului: Administrator societate comercială

[Dacă în organigramă denumirea postului diferă de cea din COR, va trebui să mentionaţi
în fişă şi denumirea din COR.]

3. Poziţia în COR / Cod: 214945

[În cazul în care denumirea postului din firma dvs. nu se regăseşte în COR, va trebui să
treceţi codul din COR pentru denumirea cea mai apropiată din punct de vedere al
sarcinilor şi responsabilităţilor.]

4. Departamentul / locaţia: Administrare

[Repartizarea se va face conform mărimii, specificului şi organigramei firmei.]

5. Nivelul postului: Conducere

6. Relaţii ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):


Se subordonează Directorului

[Pentru punctele 4, 5 şi 6 se va ţine cont de mărimea, specificul şi organigrama firmei.]

II. Descrierea postului


1. Scopul general al postului
Asigură managementul societăţii, în limita competenţelor stabilite de fişa postului.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul
postului se va regăsi detaliat în obiectul contractului definit în CIM semnat de părţi.]

2. Competenţe personale:
 să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre,
adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare
(spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu,
capacitate de comunicare etc.);
 să nu aibă antecedente penale;
 să fie apt din punct de vedere medical.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 9

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 100% din norma de bază corespunzătoare unei
părţi de 100% din salariul de bază.
 este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor
sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fişă;
 este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care
le are în gestiune;
 este direct răspunzător de protecţia datelor cu caracter personal.

Atribuţii:
 să folosească timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în
acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse în
atribuţiile şi îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de şefi ierarhici;
 să răspundă de evidenţa contabilă, financiară şi de gestiunea din
S.C................................S.R.L. (S.A) pe baza reglementărilor în vigoare în domeniile
financiar, contabil şi de gestiune împreuna cu SC ....................................... S.R.L.
(S.A). cu care are contract de prestare servicii nr...din...../..../200..;
 să elaboreze fişa postului pentru personalul care va fi angajat, împreună cu şefii
compartimentelor;
 să întocmească şi să implementeze procedura privind protecţia datelor cu caracter
personal;
 să răspundă de arhivarea documentelor şi asigură păstrarea în arhiva proprie, timp
de 10 (zece) ani, a tuturor registrelor de contabilitate şi a documentelor justificative
ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate, cu excepţia statelor de salarii care se
păstreaza timp de 50 (cincizeci) de ani;
 să asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor cu privire la
întocmirea şi utilizarea documentelor justificative pentru toate operaţiunile
patrimoniale şi înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se referă;
 să semneze documentele contabile de cumpărare de la S.C.
.......................................S.R.L. (S.A.), în conformitate cu prevederile Legii nr.
82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 să răspundă de relaţia cu clienţii societăţii, de încasările şi plăţile necesare bunei
funcţionări a societăţii, comunicând ori de câte ori i se solicită de către asociaţi ,
evidenţe legate de situaţii legate de evoluţia strategiei de dezvoltare a firmei;
 să prospecteze piaţa căutând să atragă noi clienţi, ţinând cont de oferta concurenţei
pe care trebuie permanent să o aducă la cunoştinţa asociaţilor, are drept de
semnătură pe documentele justificative şi în bancă;
 să transmită compartimentului de contabilitate, lunar, toate informaţiile necesare
stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului şi completarea corectă în
registrul general de evidență a salariaților potrivit H.G. nr. 905/2017 şi a art. 34 din
Codul muncii şi pentru întocmirea raportărilor lunare;
 să efectueze operaţiuni de încasări şi plăţi (prin casierie sau prin virament), asigură
virarea încasărilor în contul şi banca societăţii, iar extrasele lunare se transmit la
compartimentul de contabilitate;

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
10 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

 să organizeze şi să asigure exercitarea controlului financiar preventiv conform


prevederilor legale în vigoare;
 să organizeze inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale în vigoare;
 să răspundă de înregistrarea şi mişcarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar,
precum şi de casarea acestora cu toate acţiunile conexe (dezmembrare,valorificare
etc.);
 să formuleze pentru uzul asociaţilor observaţii şi propuneri de natură legislativă,
metodologică, procedurală sau organizatorică;
 să examineze legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identifică
risipa şi gestiunea defectuoasă şi fraudele, iar pe aceste baze, propune măsuri
pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz;
 să respecte normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în
vigoare având grijă ca şi angajaţii societatii să o facă;
 să respecte Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de Funcţionare al
societăţii,aducându-l şi la cunoştinţa personalului din subordine;
 să răspundă de întocmirea corectă a sarcinilor conform fişei postului;
 să păstreze confidenţialitatea datelor la care are acces;
 să rezolve şi alte sarcini care cad în sfera sa de activitate, trasate de asociaţi sau
colaboratori angajaţi ai societăţii;
 să reprezintă societatea pe plan local în relaţia cu instituţii publice locale şi cu terţi;
 să emită decizii cu privire la buna desfăşurare a activităţii din unitate;
 să fie capabil să formeze şi să conducă o echipă;
 să verifice execuţia creditelor din punct de vedere calitativ;
 să fie cinstit, loial şi disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine
civilizată şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact;
 să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde
desfăşoară serviciul;
 să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o
situaţie de pericol;
 să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi
măsurile de aplicare a acestora;
 să aducă la cunoştinţă de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de
propria persoană sau de alţi angajaţi;
 să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe
impuse de autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor
profesionale;
 să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol
de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi colegi;
 să informeze de îndată administratorul despre orice deficienţă constatată sau
eveniment petrecut;
 să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate
de persoanele care au acest drept.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 11

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei,


sarcinile/ atribuţiile/ activităţile, responsabilităţile postului pot diferi.
Atenţie! Răspunderea juridică generată de nerespectarea obligaţiilor stabilite prin
prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi în baza
procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al firmei.]

4. Obligaţii şi Restricţii:

 nu execută nicio sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât daca ea vine de


la persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile
legale;
 să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în
cadrul spaţiului de lucru;
 este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu
sau pe timpul serviciului.

5. Condiţiile de lucru ale postului

a. Desfăşurarea activităţii la birou, în bancă

Cazurile speciale sunt stabilite cu atenţie în cadrul echipei de lucru.


Va fi răspunzător şi utilizează:
 Echipamente
 Baze de date

b. Condiţii de formare profesională


Participă la sesiuni de formare şi perfecţionare

[Condiţiile de la punctele a şi b se decid la nivelul fiecărei firme, în funcţie de condiţiile


specifice şi de posibilităţi, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

c. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)


Doar în situaţii de urgenţă

[De obicei, fiecare firmă stabileşte şi menţionează numele persoanei înlocuitoare, cu


precizarea responsabilităţilor şi a sarcinilor pe perioada delegării.]

III. Specificaţiile postului


1. Nivelul de studii – superioare, de preferinţă în domeniul economic sau tehnic.
Pregătire profesională şi experienţă practică în domeniu.

[Nivelul de studii pentru fiecare post diferă în funcţie de specificul şi mărimea firmei,
precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
12 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

2. Aptitudini şi competenţe personale


 încredere în sine
 competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
 competenţe informatice
 competenţe sociale şi civice
 competenţe antreprenoriale
 atenţie distributivă
 ascultare activă
 îndemânare
 concentrare
 punctualitate
 capacitatea de a învăţa
 spirit de echipă dezvoltat
 capacitatea de a lucra individual
 dispus întotdeauna să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe
 solide cunoştinţe de culturã generalã
 cunoaşterea unei limbi strãine
 capacitate de analizã şi sintezã în valorificarea fondului de informaţii la elaborarea
materialului documentar
 cunoştinţe în domeniul economic şi al vânzărilor
 operativitate în furnizarea informaţiilor
 capacitatea de a gestiona echipe
 spirit cooperant în crearea şi cultivarea relaţiilor de parteneriat

[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă se pot solicita şi alte competenţe.]

3. Program de lucru

Pentru un program normal de lucru, 8 ore/ zi.

Program: L-V: ............................, cu pauză de masă,


S-D: ..................................................

Data,

Numele si semnatura titularului postului, Numele si semnatura superiorului ierarhic,

APROBAT
Director General

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 13

Agent de Vânzări/Salesman
(Reprezentant Comercial)

I. Identificarea postului

1. Numele şi prenumele titularului:

2. Denumirea postului: Agent de Vânzări/Salesman (Reprezentant Comercial)

[Dacă în organigrama dvs. denumirea postului diferă de cea din COR, va trebui să
menţionaţi în fişă şi denumirea din COR. În acest caz denumirea din COR este
Reprezentant Comercial.]

3. Poziţia în COR/Cod: 332203

[În cazul în care denumirea postului din firma dvs. nu se regăseşte în COR, va trebui să
treceţi codul din COR pentru denumirea cea mai apropiată din punct de vedere al
sarcinilor şi responsabilităţilor.]

4. Departamentul / locaţia: Departament Vânzări

[Repartizarea se va face conform mărimii, specificului şi organigramei firmei.]

5. Nivelul postului:
 Conducere / coordonare: Nu este cazul
 Execuţie: Entry

6. Relaţiile:
a. Ierarhice (control, îndrumare), posturi supervizate:
 se subordonează: Directorului Zonal de Vânzări
 are în subordine: Nu este cazul
b. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): Cu Departamentele Logistică şi IT
c. Reprezentare (colaborare, consultanţă): Cu distribuitori autorizaţi şi magazine de
desfacere

[Pentru punctele a, b şi c se va ţine cont de mărimea, specificul şi organigrama firmei.]

II. Descrierea postului


1. Scopul general al postului
Realizarea targetului de vânzări stabilit în conformitate cu politica de vânzări a firmei.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
14 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul
postului se va regăsi detaliat în obiectul contractului definit în CIM semnat de părţi.]

2. Obiectivele postului
 Realizarea planului de vânzări prin vânzarea directă de produse / servicii în
zona alocată.
 Identificarea de noi clienţi.
 Creşterea cotei de piaţă a produselor / serviciilor.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului


 Realizează planul zilnic de vânzări.
 Prezintă şi promovează direct produsele / serviciile prin realizarea de oferte
pentru clienţii potenţiali şi cei existenţi.
 Prospectează în permanenţă piaţa în vederea identificării de noi clienţi şi a
creşterii cotei de piaţă a produselor / serviciilor în zona în care acţionează.
 Menţine permanent legătura cu clienţii existenţi pentru fidelizarea acestora.
 Întocmeşte rapoarte privind situaţia vânzărilor, concurenţa, noile trenduri pe
piaţă, potenţialii clienţi.
 Urmăreşte încasarea comenzilor şi face propuneri pentru acordarea de
eventuale discounturi sau amânări de plată pentru clienţii fideli.
 Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de
supraordonaţii acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei
în limitele respectării temeiului legal.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei sarcinile / atribuţiile / activităţile


pot diferi.]

4. Descrierea responsabilităţilor postului

a. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea


 Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către şefii ierarhici şi
către departamentele din firmă cu care colaborează.
 Are o atitudine politicoasă atât faţă de colegi, cât şi faţă de clienţii cu care
vine în contact.

b. Faţă de echipamentul din dotare


 Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea
departamentului.
 Respectă procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului primit în
folosinţă.
 Informează prompt pe cei în drept în legătură cu eventualele probleme
apărute cu echipamentul sau autovehiculul.

c. În raport cu obiectivele postului

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 15

 Răspunde de buna desfăşurare a procesului de vânzare la nivelul zonei sale.


 Acordă consultanţă şi feedback clienţilor în legătură cu produsele vândute.
 Răspunde de urmărirea încasării comenzilor.
 Răspunde de întocmirea corectă a documentelor comerciale.
 Răspunde de promovarea imaginii firmei în relaţiile cu clienţii.
 Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces.

d. Privind securitatea şi sănătatea muncii


Respectă normele de Securitate şi Sănătate în Muncă şi PSI.

e. Privind regulamentele / procedurile de lucru


 Respectă limitele de vânzări ale zonei alocate.
 Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
al firmei.
 Respectă procedurile de lucru generale specifice firmei (programul de lucru,
punctualitatea în întocmirea şi predarea rapoartelor etc.).
 Respectă şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de
Muncă aplicabil.

f. Protecția datelor cu caracter personal

Trebuie să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu caracter


personal, precum și procedurile privind securitatea informatică, inclusiv, la:
 Păstrare parole: să păstreze în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de
acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor
sale de serviciu.
 Divulgare parole: nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință
de parolele și mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le
utilizează în desfășurarea atribuțiilor de serviciu.
 Copiere: nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal
disponibile în sistemele informatice ale societății, cu excepția situațiilor în care
această activitate se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de
către superiorul său ierarhic.
 Acces: să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la
canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul societății cu
ajutorul căruia își desfășoară activitatea.
 Suport fizic: să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care
are acces în virtutea atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce privește
conservarea suporturilor cât și în ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile
stabilite în procedurile de lucru.
 Divulgare date: nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces,
atât în mod nemijlocit cât și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care
comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu
sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
16 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

 Transmitere date: nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport


date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul
societății sau care sunt accesibile în afara societății, inclusiv stick-uri USB, HDD,
discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.
 Respectarea de către salariat a tuturor obligațiilor referitoare la protecția datelor
cu caracter personal prevăzute în regulamentul intern, fișa postului și instrucțiunile
directe ale superiorilor ierarhici este foarte importantă pentru societate.
 Nerespectarea lor este sancționată potrivit regulamentului intern.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei


responsabilităţile postului pot diferi.
Atenţie! Răspunderea juridică generată de nerespectarea obligaţiilor stabilite prin
prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare precum şi în baza
procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al firmei.]

5. Condiţiile postului de lucru

a. Programul de lucru 8 ore şi suplimentar când este nevoie.

Se va asigura corelarea acestor dispoziţii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum şi
cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanţa turelor,
dacă este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.

b. Condiţiile materiale:
 Ambientale: Nu lucrează în condiţii ambientale deosebite.
 Deplasări: Realizează deplasări frecvente la clienţi.
 Spaţiu: Nu are birou propriu.
 condiţii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii): Telefon mobil, maşină
de serviciu.

c. Condiţii de formare profesională: Participă la cursuri de vânzări, marketing etc.

d. Buget Nu este cazul.

[Condiţiile de la punctele a, b, c şi d se decid la nivelul fiecărei firme în funcţie de condiţiile


specifice şi de posibilităţi, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

6. Gradul de autonomie

a. Autoritate asupra altor posturi .............

[Se referă la alte posturi decât cele aflate în subordinea directă. Autoritatea se stabileşte în
fiecare firmă de către conducere, pentru fiecare post în parte - în funcţie de mărimea,
specificul şi organigrama firmei.]

b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 17

 înlocuieşte pe: Alt Agent de Vânzări.


 este înlocuit de: Alt Agent de Vânzări.

[De obicei, fiecare firmă stabileşte şi menţionează numele persoanei înlocuitoare, cu


precizarea responsabilităţilor şi a sarcinilor pe perioada delegării.]

7. Indicatori de performanţă
 Atingerea cifrei de vânzări planificate.
 Depăşirea cifrei de vânzări cu ...%.
 Rata de clienţi mulţumiţi de ....
 Rata de clienţi fideli de ....
 Respectarea termenelor de livrare în proporţie de ...%.

[În funcţie de specificul firmei, pot fi utilizaţi indicatori diferiţi, cu valori diferite, în
limitele responsabilităţilor şi performanţelor cerute de post.]

8. Perioada de evaluare a performanţelor


Bianual

[Se stabileşte în funcţie de sistemul de evaluare din fiecare firmă.]

9. Evoluţii posibile
Poate avansa pe poziţia de Manager Vânzări.

[Se stabileşte în funcţie de planificarea carierei din fiecare firmă.]

III. Specificaţiile postului

1. Nivelul de studii
Minimum studii medii – bacalaureat, eventual studii superioare.

[Nivelul de studii pentru fiecare post diferă în funcţie de specificul şi mărimea firmei,
precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

2. Calificarea necesară
 Permis de conducere categoria B.
 Cursuri de calificare în vânzări, preferabil pentru domeniul de activitate al
firmei.
 Cunoştinţe limbi străine: engleză, preferabil nivel mediu sau avansat.

[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă se pot solicita şi alte calificări / specializări.]

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
18 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

3. Competenţele postului (pachet de competenţe)


 bună cunoaştere a pieţei de produse similare;
 abilităţi de comunicare;
 atitudine pozitivă şi persuasiune;
 discernământ şi capacitatea de a rezolva problemele;
 rezistenţă la efort şi stres;
 corectitudine şi loialitate faţă de firmă, flexibilitate;
 spirit de ordine şi disciplină.

[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă se pot solicita şi alte competenţe.]

4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post)


Minimum 6 luni.

[Experienţa de lucru necesară se stabileşte de fiecare firmă în funcţie de nevoile specifice


pentru postul respectiv.]

Data,

Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului ierarhic,

APROBAT
Director General

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 19

Auditor Intern

I. Identificarea postului

1. Numele şi prenumele titularului: ................

2. Denumirea postului: Auditor Intern

[Dacă în organigrama dvs. denumirea postului diferă de cea din COR, va trebui să
menţionaţi în fişă şi denumirea din COR.]

3. Poziţia în COR / Cod: 241105

[În cazul în care denumirea postului din firma dvs. nu se regăseşte în COR, va trebui să
treceţi codul din COR pentru denumirea cea mai apropiată din punct de vedere al
sarcinilor şi responsabilităţilor.]

4. Departamentul / locaţia: Departament Audit Intern

[Repartizarea se va face conform mărimii, specificului şi organigramei firmei.]

5. Nivelul postului:
 Conducere / coordonare: Nu este cazul
 Execuţie: Specialist

6. Relaţiile:
a. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
 se subordonează: Directorului de Audit
 are în subordine: Nu este cazul
b. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): Cu toate departamentele
c. Reprezentare (colaborare, consultanţă): Nu este cazul

[Pentru punctele a, b şi c se va ţine cont de mărimea, specificul şi organigrama firmei.]

II. Descrierea postului


1. Scopul general al postului
Verificarea conformităţii activităţii firmei din punct de vedere financiar-contabil,
tehnic şi managerial.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul
postului se va regăsi detaliat în obiectul contractului definit în CIM semnat de părţi.]

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
20 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

2. Obiectivele postului
 Realizarea unui diagnostic general al activităţii firmei sub aspect financiar-
contabil, tehnic şi managerial.
 Verificarea legalităţii, identificarea erorilor şi / sau a fraudelor.
 Aprecierea eficienţei activităţii firmei.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului


 Efectuează auditul financiar-contabil prin verificarea legalităţii, realităţii şi
exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune cu scopul
de a oferi o imagine fidelă, clară şi completă privind buna gestiune financiară.
 Stabileşte metodele şi procedurile de lucru, etapele de realizare a auditului
intern.
 Identifică documentele necesare efectuării auditului financiar-contabil în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
 Verifică bilanţul contabil pentru conformitate cu datele înregistrate în
contabilitate.
 Auditează proiectul de buget din punct de vedere al fiabilităţii şi fezabilităţii
pentru minimizarea riscurilor şi pentru fundamentarea echilibrelor bugetare.
 Stabileşte concluziile / constatările fundamentate pe baza analizei obiective a
datelor selectate.
 Efectuează auditul activităţii manageriale pentru evaluarea calităţii şi a
eficienţei cu care conducătorul firmei organizează, conduce şi finalizează
operaţiunile, activităţile şi acţiunile specifice.
 Stabileşte criteriile de evaluare a managementului astfel încât să permită
aprecierea nivelului de realizare a obiectivelor manageriale.
 Elaborează planul de audit intern corespunzător scopului şi obiectivelor
auditului intern.
 Evaluează performanţa managementului pe baza aprecierii modului de
îndeplinire a criteriilor de conformitate şi de performanţă, a gradului de
prevenire, reducere sau compensare a riscurilor atât la nivelul decizional, cât şi
la nivelul implementării acesteia.
 Efectuează auditul tehnic verificând caracteristicile activităţilor / acţiunilor:
conformitate, legalitate, încadrarea în plafoane valorice, eficienţă.
 Elaborează documentele specifice activităţii de audit intern în funcţie de scopul
şi obiectivele auditului intern şi conform planului de audit.
 Modifică planul anual de audit intern în funcţie de condiţiile externe apărute pe
durata desfăşurării procesului de audit, conform legislaţiei în vigoare.
 Elaborează raportul de audit intern pe baza datelor relevante, corecte, conforme
cu activitatea de audit intern efectuată.
 Prezintă şi arhivează raportul de audit intern conform legislaţiei în vigoare.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei sarcinile / atribuţiile / activităţile


pot diferi.]

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 21

4. Descrierea responsabilităţilor postului

a. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea


 Asigură o comunicare eficientă cu persoanele auditate.
 Răspunde de comunicarea în timp util a rapoartelor de audit şi a măsurilor
corective către toţi cei implicaţi.
 Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează
informaţiile din domeniul său de activitate.
 Răspunde de comunicarea corectă şi în timp util a zonei auditate şi a datei
programate pentru realizarea auditului.

b. Faţă de echipamentul din dotare


 Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare.
 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice
defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.

c. În raport cu obiectivele postului


 Răspunde de întocmirea corectă şi la timp a documentelor specifice
auditului.
 Răspunde de stabilirea metodelor de culegere a datelor: interviu, examinarea
documentelor şi a înregistrărilor.
 Răspunde de identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi a
fraudelor.
 Are responsabilităţi în propunerea de măsuri pentru corectarea deficienţelor
constatate, recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz.
 Are responsabilităţi în stabilirea necesarului de instruire în domeniul
auditului intern.
 Răspunde de păstrarea şi protejarea documentelor întocmite şi utilizate pe
parcursul auditului, evitând deteriorarea lor.
 Răspunde de realizarea raportului de audit pe baza evaluării obiective a
capacităţii de a realiza obiectivele propuse în conformitate cu politica în
domeniul calităţii.
 Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces.

d. Privind securitatea şi sănătatea muncii


Respectă normele de Securitatea şi Sănătatea Muncii şi PSI.

e. Privind regulamentele / procedurile de lucru


 Respectă procedurile de lucru generale specifice firmei (programul de lucru,
punctualitatea în întocmirea şi predarea rapoartelor etc.).
 Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare.
 Respectă procedurile specifice sistemului de managementul calităţii din
firmă.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
22 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

 Respectă Normele Metodologice de aplicare a O.G. nr. 119/1999 privind


controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată.

f. Protecția datelor cu caracter personal


 să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu
caracter personal, precum și procedurile privind securitatea informatică;
 să păstreze în condiţii de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu
caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu;
 nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință de parolele și
mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în
desfășurarea atribuțiilor de serviciu;
 nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în
sistemele informatice ale societății, cu excepția situațiilor în care această activitate se
regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său
ierarhic;
 să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele de
accesare a datelor personale disponibile pe computerul societății cu ajutorul căruia
își desfășoară activitatea;
 să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces în
virtutea atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce privește conservarea
suporturilor cât și în ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile stabilite în
procedurile de lucru;
 nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod
nemijlocit cât și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care
comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu
sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;
 nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter
personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul societății sau care
sunt accesibile în afara societății, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe
de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc ethnic;
 respectarea de către salariat a tuturor obligațiilor referitoare la protecția datelor cu
caracter personal prevăzute în regulamentul intern, fișa postului și instrucțiunile
directe ale superiorilor ierarhici este foarte importantă pentru societate,
 nerespectarea lor este sancționată potrivit regulamentului intern.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei responsabilităţile postului pot


diferi.
Atenţie! Răspunderea juridică generată de nerespectarea obligaţiilor stabilite prin
prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi în baza
procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al firmei.]

5. Condiţiile postului de lucru

a. Programul de lucru 8 ore şi suplimentar când este nevoie.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 23

Se va asigura corelarea acestor dispoziţii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum şi
cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanţa turelor,
dacă este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.

b. Condiţiile materiale
 ambientale Nu lucrează în condiţii ambientale deosebite.
 deplasări Se deplasează frecvent în firmă; nu are deplasări frecvente în afara
firmei.
 spaţiu Îşi desfăşoară activitatea în biroul Departamentului Audit Intern.
 condiţii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) PC sau laptop, telefon
mobil.

c. Condiţii de formare profesională


Participă la diverse traininguri de specializare şi are acces la literatura de
specialitate în domeniul auditului intern.

d. Buget
Nu este cazul.

[Condiţiile de la punctele a, b, c şi d se decid la nivelul fiecărei firme în funcţie de condiţiile


specifice şi de posibilităţi, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

6. Gradul de autonomie

a. Autoritate asupra altor posturi ..............

[Se referă la alte posturi decât cele aflate în subordinea directă. Autoritatea se stabileşte în
fiecare firmă de către conducere, pentru fiecare post în parte - în funcţie de mărimea,
specificul şi organigrama firmei.]

b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)


 înlocuieşte pe: Un alt Auditor Intern sau pe Directorul de Audit, cu
responsabilităţi limitate.
 este înlocuit de: Un alt Auditor Intern.

[De obicei, fiecare firmă stabileşte şi menţionează numele persoanei înlocuitoare, cu


precizarea responsabilităţilor şi a sarcinilor pe perioada delegării.]

7. Indicatori de performanţă
 Scăderea numărului de reclamaţii cu ...% pe o perioadă de ... .
 Diminuarea riscurilor în management cu ...% pe o perioadă de ... .

[În funcţie de specificul firmei, pot fi utilizaţi indicatori diferiţi, cu valori diferite, în
limitele responsabilităţilor şi performanţelor cerute de post.]

8. Perioada de evaluare a performanţelor

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
24 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

Anual

[Se stabileşte în funcţie de sistemul de evaluare din fiecare firmă.]

9. Evoluţii posibile
Poate evolua pe postul de Director de Audit.

[Se stabileşte în funcţie de planificarea carierei din fiecare firmă.]

III. Specificaţiile postului

1. Nivelul de studii
Studii superioare, de preferat în domeniul financiar-contabil sau tehnic.

[Nivelul de studii pentru fiecare post diferă în funcţie de specificul şi mărimea firmei,
precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

2. Calificarea necesară
 Cursuri de specializare în tehnici de auditare şi / sau managementul calităţii.
 Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date.
 Cunoştinţe limbi străine: limba engleză, de preferinţă nivel mediu sau avansat.

[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă se pot solicita şi alte calificări / specializări.]

3. Competenţele postului (pachet de competenţe)


 cunoaştere la nivel profesionist a legislaţiei, procedurilor şi politicilor de audit;
 comunicare eficientă, capacitate de ascultare activă;
 obiectivitate, imparţialitate;
 spirit de organizare;
 etică profesională;
 capacitate de argumentare;
 capacitate de evaluare;
 corectitudine, flexibilitate, deschidere;
 capacitate de a redacta rapoarte clare şi corecte;
 capacitate de analiză şi sinteză;
 preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual;
 spirit de observaţie.

[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă se pot solicita şi alte competenţe.]

4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post)


Minimum 3 ani experienţă într-o activitate specifică.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 25

[Experienţa solicitată depinde de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru


postul respectiv în firmă.]

Data,

Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului ierarhic,

APROBAT
Director General

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
26 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

Controlor calitate
Click aici pentru varianta editabila

I. Identificarea postului

1. Numele şi prenumele titularului: ............

2. Denumirea postului: Controlor calitate

[Dacă în organigramă denumirea postului diferă de cea din COR, va trebui să mentionaţi
în fişă şi denumirea din COR.]

3. Poziţia în COR/Cod: 754301

[În cazul în care denumirea postului din firma dvs. nu se regăseşte în COR, va trebui să
treceţi codul din COR pentru denumirea cea mai apropiată din punct de vedere al
sarcinilor şi responsabilităţilor.]

4. Departamentul / locaţia: Administraţie şi management

[Repartizarea se va face conform mărimii, specificului şi organigramei firmei.]

5. Nivelul postului: Execuţie

6. Relaţii ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):


Se subordonează Şefului de departament

[Pentru punctele 4, 5 şi 6 se va ţine cont de mărimea, specificul şi organigrama firmei.]

II. Descrierea postului


1. Scopul general al postului

Ocupantul postului trebuie sã implementeze sisteme (de management) ale calitãţii în


conformitate cu orice standard de referinţã în managementul calitãţii sau cu cerinţele
oricãrei întreprinderi şi de-a acţiona ca responsabil al sistemului calitãţii în orice
întreprindere, indiferent de mãrimea acesteia. În plus, el trebuie sã efectuareze audituri ale
calitãţii proceselor şi produselor, atât ca auditor intern, cât şi ca membru al unei echipe de
auditori ce efectueazã audituri de certificare.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul
postului se va regăsi detaliat în obiectul contractului definit în CIM semnat de părţi.]

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 27

2. Competenţe personale:

 să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre,


adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare
(spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu,
capacitate de comunicare etc.);
 să nu aibă antecedente penale
 să fie apt din punct de vedere medical

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 100% din norma de bază corespunzătoare unei
părţi de 100% din salariul de bază.
 este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor
sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fişă
 este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care
le are în gestiune

Atribuţii:

 să folosească timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în


acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse în
atribuţiile şi îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de şefi ierarhici
 să cunoască standardele ISO 9000 , ISO 9004-1şi ISO 9004-2
 să evalueze furnizorii
 să menţină şi să îmbunătăţească sistemul calităţii
 să stabilească şi să menţină relaţiile cu clienţii şi furnizorii în scopul asigurării
calităţii
 să trateze neconformităţile şi să stabilească măsurile corective împreună cu şeful de
department (birou)
 să asigure şi implementarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor specifice
managementului calităţii
 să elaboreze şi să implementeze tehnici şi metode de asigurare asistată de calculator
a calităţii
 să participle la implementarea sistemul calităţii
 să implementeze politici în domeniul calităţii
 să elaboreze şi să urmărească programelor de audit
 să monitorizeze efectuarea inspecţiilor şi încercărilor
 să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de protecţie a
mediului
 să pregãtească, să elaboreze şi să redacteze materialul documentar;
 să obţină informaţii de specialitate
 să acorde consultanţă documentarã utilizatorilor în funcţie de cerinţele de
informare ale acestora
 să se preocupe de perfecţionarea pregătirii profesionale

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
28 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

 să se preocupe de planificarea activităţii proprii


 să se preocupe de elaborarea materialului documentar
 să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
 să fie cinstit, loial şi disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine
civilizată şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact;
 să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde
desfăşoară serviciul;
 să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o
situaţie de pericol;
 să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi
măsurile de aplicare a acestora;
 să aducă la cunoştinţă de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de
propria persoană sau de alţi angajaţi;
 să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe
impuse de autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor
profesionale;
 să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol
de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi colegi
 să informeze de îndată administratorul despre orice deficienţă constatată sau
eveniment petrecut;
 să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate
de persoanele care au acest drept.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei, sarcinile/ atribuţiile/ activităţile,


responsabilităţile postului pot diferi.
Atenţie! Răspunderea juridică generată de nerespectarea obligaţiilor stabilite prin
prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi în baza
procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al firmei.]

4. Obligaţii şi Restricţii:

 nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât daca ea vine de


la persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile
legale;
 să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în
cadrul spaţiului de lucru;
 este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu
sau pe timpul serviciului.

5. Condiţiile de lucru ale postului

a. Desfăşurarea activităţii la sala de documentare


Cazurile speciale sunt stabilite cu atenţie în cadrul echipei de lucru.
Va fi răspunzător şi utilizează:

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 29

 Echipamente
 Baze de date

b. Condiţii de formare profesională


Participă la sesiuni de formare şi perfecţionare.

[Condiţiile de la punctele a şi b se decid la nivelul fiecărei firme, în funcţie de condiţiile


specifice şi de posibilităţi, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

c. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)


Doar în situaţii de urgenţă

[De obicei, fiecare firmă stabileşte şi menţionează numele persoanei înlocuitoare, cu


precizarea responsabilităţilor şi a sarcinilor pe perioada delegării.]

III. Specificaţiile postului


1. Nivelul de studii – superioare (cu profil economic, tehnic sau echivalent)
 a fost instruit, calificat si certificat/înregistrat conform unor proceduri recunoscute

Pregătire profesională şi experienţă practică în domeniu.

[Nivelul de studii pentru fiecare post diferă în funcţie de specificul şi mărimea firmei,
precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

2. Aptitudini şi competenţe personale


 încredere în sine;
 atenţie;
 ascultare activă;
 îndemânare;
 concentrare;
 punctualitate;
 capacitatea de a învăţa;
 aptitudini tehnice;
 dispus întotdeauna să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe;
 solide cunoştinţe de culturã generalã;
 limbi strãine;
 capacitate de analizã şi sintezã în valorificarea fondului de informaţii la elaborarea
materialului documentar;
 cunoştinţe de tehnoredactare;
 operativitate în furnizarea informaţiilor;
 spirit cooperant în crearea şi cultivarea relaţiilor de parteneriat;
 profesionalism în realizarea materialului promoţional.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
30 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă se pot solicita şi alte competenţe.]

3. Program de lucru

Pentru un program normal de lucru, 8 ore/ zi.

Program: L-V: ............................, cu pauză de masă,


S-D: ..................................................

Data,

Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului ierarhic,

APROBAT
Director General

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 31

Director Comercial

I. Identificarea postului
1. Numele şi prenumele titularului: ................

2. Denumirea postului: Director Comercial

[Dacă în organigrama dvs. denumirea postului diferă de cea din COR, va trebui să
menţionaţi în fişă şi denumirea din COR.]

3. Poziţia în COR/Cod: 112017

[În cazul în care denumirea postului din firma dvs. nu se regăseşte în COR, va trebui să
treceţi codul din COR pentru denumirea cea mai apropiată din punct de vedere al
sarcinilor şi responsabilităţilor.]

4. Departamentul / locaţia: Departament Comercial

[Repartizarea se va face conform mărimii, specificului şi organigramei firmei.]

5. Nivelul postului:
 Conducere / coordonare: Top
 Execuţie: Nu este cazul

6. Relaţiile:
a. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
 se subordonează: Directorului General
 are în subordine: Managerul de Achiziţii, Directorul de Vânzări, Managerul
de Marketing
b. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): Cu toate departamentele funcţionale din firmă
c. Reprezentare (colaborare, consultanţă): Este reprezentantul firmei, în limita
responsabilităţilor acordate, în relaţiile cu administraţia publică centrală şi locală. De
asemenea, reprezintă firma în relaţiile cu furnizorii, clienţii, cu managementul altor
firme etc.

[Pentru punctele a, b şi c se va ţine cont de mărimea, specificul şi organigrama firmei.]

II. Descrierea postului


1. Scopul general al postului
Coordonarea şi dezvoltarea activităţilor specifice domeniului său de acţiune
(achiziţii, vânzări, stocuri, marketing, merchandising) având ca principal scop

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
32 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

valorificarea maximă a potenţialului firmei, cuantificat prin creşterea cifrei de


afaceri şi a profitului.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul
postului se va regăsi detaliat în obiectul contractului definit în CIM semnat de părţi.]

2. Obiectivele postului
 Coordonarea şi administrarea activităţii de achiziţionare a materialelor şi a altor
produse necesare desfăşurării activităţii societăţii, în conformitate cu bugetul
alocat acestei activităţi şi cu politicile firmei.
 Monitorizarea permanentă a pieţei şi a concurenţei şi elaborarea strategiei
eficiente de menţinere a poziţiei pe piaţă.
 Creşterea prestigiului de marcă şi crearea unei imagini cât mai bune pentru
produsele comercializate de firmă.
 Dezvoltarea strategiei de relaţionare cu furnizorii interni şi externi.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului


 Prospectează potenţialii distribuitori din afara ţării şi selectează o listă de
prospecţi, în funcţie de criteriile stabilite, de strategia generală a firmei şi de
politicile acesteia.
 Face oferta de achiziţie / import ţinând cont de toate particularităţile
prospectului.
 Iniţiază primele contacte şi stabileşte termenii contractuali preliminari.
 Negociază şi finalizează contractele de achiziţii, evaluează corect oportunitatea
acceptării unui furnizor nou.
 Urmăreşte permanent optimizarea stocurilor.
 Controlează şi garantează buna desfăşurare a contractelor.
 Urmăreşte stadiul de executare al contractelor în derulare şi veghează
permanent la buna desfăşurare a activităţii.
 Semnalează şi propune măsuri de corecţie pentru abaterile sistemului de la
normele stabilite, valorile şi misiunea strategică a firmei.
 Coordonează şi gestionează activitatea de vânzare şi distribuţie a produselor,
implementează politica de vânzare pentru produse şi propune planuri de
eficientizare a activităţii.
 Identifică segmentele de piaţă adecvate distribuţiei directe.
 Propune măsuri concrete de optimizare a costurilor de distribuţie şi de creştere
a forţei de vânzare.
 Coordonează activitatea de colectare de informaţii de piaţă relevante despre
poziţia produselor firmei şi a principalilor săi competitori.
 Analizează oportunităţile spaţiului concurenţial în vederea identificării celui mai
bun plasament pentru organizaţie şi pentru produsele comercializate de firmă
(lărgimea pieţei, nivelul competiţional, game de clienţi stabili, noi oportunităţi).

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 33

 Urmăreşte prin toate acţiunile crearea celei mai bune imagini pentru firmă şi
pentru produsele comercializate de firmă.
 Identifică şi propune acţiuni de merchandising specifice.
 Supraveghează atent toate acţiunile concurenţei în vederea identificării celor
mai bune strategii de de menţinere a poziţiei pe piaţă.
 Asigură o cunoaştere aprofundată a grupurilor specifice de clienţi şi a nevoilor
acestora.
 Influenţează opiniile, politicile şi procedurile în vederea îmbunătăţirii relaţiei cu
clienţii.
 Analizează factorii care cresc profitul şi indicatorii de creştere a afacerii,
precum şi modul în care sunt afectaţi aceşti factori.
 Stabileşte conform structurii organizatorice şi a ROF sarcinile şi
responsabilităţile personalului din subordine, în baza fişelor de post.
 Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine şi-l transmite
Departamentului Resurse Umane.
 Organizează acordarea concediului de odihnă şi a zilelor libere pentru
personalul din subordine.
 Negociază salariile personalului din subordine şi aprobă sistemul de bonusare
conform Regulamentului Intern şi procedurilor specifice firmei.
 Evaluează personalul din subordine, conform procedurii de evaluare a
performanţelor.
 Exercită permanent sau temporar, prin delegarea competenţelor, acele atribuţii
specifice specialităţii sale, stabilite prin actul constitutiv al societăţii sau prin
organul decizional statutar (AGA, CA) în sarcina reprezentantului legal.
 Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor
pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei sarcinile / atribuţiile / activităţile


pot diferi.]

4. Descrierea responsabilităţilor postului

a. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea


 Promovează respectul reciproc, colaborarea şi transparenţa în interiorul
departamentului, în raporturile cu alte departamente, precum şi în relaţiile cu
persoanele din afara firmei.
 Răspunde de menţinerea, în cadrul departamentului, a unui climat favorabil
îndeplinirii sarcinilor de lucru.
 Încurajează şi permite membrilor echipei să îşi asume responsabilităţi şi să îşi
exercite iniţiativa.
 Asigură reprezentarea şi apărarea intereselor şi imaginii firmei în relaţiile cu
autorităţile de stat şi cu administraţia publică locală.
 Asigură menţinerea unor relaţii de colaborare între toate departamentele din
firmă.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
34 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

b. Faţă de echipamentul din dotare


 Răspunde de funcţionarea în bune condiţii a echipamentului, aparaturii şi a
utilajelor din dotarea departamentului.
 Răspunde de însuşirea şi respectarea procedurilor interne legate de
utilizarea în condiţii optime a echipamentului, aparaturii şi a utilajelor din
dotare, de către întreg personalul din subordine.
 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice
defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.
 Respectă procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l
are în folosinţă.

c. În raport cu obiectivele postului


 Răspunde de utilizarea optimă a resurselor materiale, financiare,
patrimoniale şi umane alocate pentru realizarea obiectivelor stabilite.
 Răspunde de organizarea generală a activităţilor, urmărind asigurarea cu
forţă de muncă şi organizarea optimă a programului de lucru, în raport cu
obiectivele propuse.
 Răspunde de respectarea angajamentelor contractuale scrise şi / sau verbale
faţă de clienţi şi faţă de furnizori.
 Răspunde de fundamentarea măsurilor de motivare şi sancţionare a
personalului din subordine, participând (alături de persoanele abilitate) la
luarea acestor măsuri, conform procedurilor interne şi prevederilor
legislative în vigoare.
 Identifică nevoile de instruire ale personalului din subordine şi asigură
formarea continuă a acestuia.
 Răspunde de menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al
calităţii.
 Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces.

d. Privind securitatea şi sănătatea muncii


 Respectă normele de Securitate şi Sănătatea Muncii şi de PSI şi răspunde de
însuşirea şi respectarea acestora de către toţi angajaţii din subordine.
 Răspunde de efectuarea instruirii la locul de muncă şi a celei periodice a
tuturor angajaţilor din subordine.
 Consemnează rezultatul instruirii în fişele de instruire individuală, cu
indicarea materialului predat, a duratei şi a datei instruirii.
 Răspunde de păstrarea fişelor de instruire individuală ale angajaţilor din
subordine.
 Răspunde de luarea la cunoştinţă şi de aplicarea măsurilor stabilite în urma
evaluării riscurilor în zonele cu risc ridicat.
 Răspunde de luarea tuturor măsurilor tehnice, organizatorice, igienico-
sanitare sau de altă natură stabilite de angajator în Planul de prevenire şi
protecţie în urma evaluării riscurilor, pentru asigurarea securităţii şi
sănătăţii angajaţilor din subordine.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 35

e. Privind regulamentele / procedurile de lucru


 Respectă şi asigură cunoaşterea şi aplicarea Regulamentului Intern şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare de către întreg personalul din
subordine.
 Respectă şi aplică politicile generale ale firmei şi răspunde de însuşirea şi
respectarea acestora de către întreg personalul din subordine.
 Respectă şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de
Muncă aplicabil.

f. Protecția datelor cu caracter personal


 Să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu
caracter personal, precum și procedurile privind securitatea informatică;
 Să păstreze în condiţii de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la
datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale
de serviciu;
 Nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință de parolele
și mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în
desfășurarea atribuțiilor de serviciu;
 Nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile
în sistemele informatice ale societății, cu excepția situațiilor în care această
activitate se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de
către superiorul său ierarhic;
 Să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la
canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul societății
cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea;
 Să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are
acces în virtutea atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce
privește conservarea suporturilor, cât și în ce privește depunerea lor în
locurile și în condițiile stabilite în procedurile de lucru;
 Nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în
mod nemijlocit, cât și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care
comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de
serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;
 Nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu
caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul
societății sau care sunt accesibile în afara societății, inclusiv stick-uri USB,
HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt
mijloc tehnic;
 Respectarea de către salariat a tuturor obligațiilor referitoare la protecția
datelor cu caracter personal prevăzute în regulamentul intern, fișa postului
și instrucțiunile directe ale superiorilor ierarhici este foarte importantă
pentru societate, nerespectarea lor este sancționată potrivit regulamentului
intern.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei


responsabilităţile postului pot diferi.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
36 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

Atenţie! Răspunderea juridică generată de nerespectarea obligaţiilor stabilite prin


prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare precum şi în baza
procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al firmei.]

5. Condiţiile de lucru ale postului

a. Programul de lucru 8 ore şi suplimentar când este nevoie.

Se va asigura corelarea acestor dispoziţii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum şi
cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanţa turelor,
dacă este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.

b. Condiţiile materiale
 Ambientale: Lucrează ocazional în condiţii de zgomot, umiditate, alternanţă
temperaturi scăzute / ridicate etc.
 Deplasări: Efectuează deplasări frecvente, participă la evenimente în afara
firmei, în localitate, în ţară şi în străinătate.
 Spaţiu: Are birou propriu; se deplasează frecvent în spaţii deschise.
 Condiţii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii): Telefon mobil,
maşină de serviciu, PC / laptop, alte facilităţi (vacanţe, asigurări de sănătate
şi / sau de viaţă etc.).
 Condiţii de formare profesională: Participă la diverse traininguri,
workshopuri, seminarii, congrese de specialitate etc.
 Buget: Gestionează bugetul alocat Departamentului Comercial.

[Condiţiile de la punctele a, b, c şi d se decid la nivelul fiecărei firme în funcţie de condiţiile


specifice şi de posibilităţi, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

6. Gradul de autonomie

a. Autoritate asupra altor posturi: …………

[Se referă la alte posturi decât cele aflate în subordinea directă. Autoritatea se stabileşte în
fiecare firmă de către conducere, pentru fiecare post în parte - în funcţie de mărimea,
specificul şi organigrama firmei.]

b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)


 înlocuieşte pe: Directorul General, dar cu responsabilităţi limitate.
 este înlocuit de: Unul dintre directorii subordonaţi, cu responsabilităţi
limitate.

[De obicei, fiecare firmă stabileşte şi menţionează numele persoanei înlocuitoare, cu


precizarea responsabilităţilor şi a sarcinilor pe perioada delegării]

7. Indicatori de performanţă
 Finalizarea contractelor de achiziţii stabilite.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 37

 Economii rezultate în urma negocierii şi finalizării de contracte de achiziţii în


valoare de ...% pe durata unui an.
 Creşterea profitului companiei cu ...%.
 Scăderea ratei de reclamaţii din partea clienţilor cu ...%.

[În funcţie de specificul firmei, pot fi utilizaţi indicatori diferiţi, cu valori diferite, în
limitele responsabilităţilor şi performanţelor cerute de post.]

8. Perioada de evaluare a performanţelor


Bianual

[Se stabileşte în funcţie de sistemul de evaluare din fiecare firmă.]

9. Evoluţii posibile
Poate evolua pe poziţia de Director General.

[Se stabileşte în funcţie de planificarea carierei din fiecare firmă.]

III. Specificaţiile postului


1. Nivelul de studii
Studii superioare - economice, marketing, management.

[Nivelul de studii pentru fiecare post diferă în funcţie de specificul şi mărimea firmei,
precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

2. Calificări / specializări necesare


 Studii postuniversitare în domeniul managementului, MBA.
 Cunoaşterea de limbi străine: limba engleză, nivel avansat.
 Operare PC: Word, Excel, PowerPoint, programe de baze de date.

[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă se pot solicita şi alte calificări / specializări.]

3. Competenţele postului (pachet de competenţe)


 cunoştinţe la nivel profesionist privind tendinţele în domeniul de activitate al
firmei la nivel naţional şi internaţional;
 competeţe de delegare şi previzionare;
 abilităţi de negociere, diplomaţie, toleranţă;
 capacitate de analiză şi sinteză;
 discernământ şi capacitatea de a rezolva problemele;
 putere de decizie şi asumarea responsabilităţii;
 spirit de ordine şi disciplină;
 echilibru emoţional şi stabilitate în atitudine şi comportament;

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
38 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

 uşurinţă în comunicare;
 abilităţi pentru lucru în echipă;
 dorinţă de dezvoltare a subordonaţilor ;
 corectitudine, flexibilitate;
 rezistenţă la efort şi stres;
 preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă se pot solicita şi alte competenţe.]

4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post)


Minimum 6 ani în domeniul de activitate, din care minimum 3 ani în poziţii
manageriale.

[Experienţa solicitată depinde de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru


postul respectiv în firmă.]

Data,

Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului ierarhic,

APROB AT
Director General

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 39

Programator

I. Identificarea postului
1. Numele şi prenumele titularului: ......................

2. Denumirea postului: Programator

[Dacă în organigrama dvs. denumirea postului diferă de cea din COR, va trebui să
menţionaţi în fişă şi denumirea din COR.]

3. Poziţia în COR/Cod: 251202

[În cazul în care denumirea postului din firma dvs. nu se regăseşte în COR, va trebui să
treceţi codul din COR pentru denumirea cea mai apropiată din punct de vedere al
sarcinilor şi responsabilităţilor.]

4. Departamentul / locaţia: Tehnologia Informaţiei (IT)

[Repartizarea se va face conform mărimii, specificului şi organigramei firmei.]

5. Nivelul postului:
 Conducere / coordonare: Nu este cazul
 Execuţie: Specialist

6. Relaţiile:
a. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
 se subordonează: Managerului IT sau Managerului de Proiect
 are în subordine: Nu este cazul
b. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): Cu Departamentele Comunicare, Relaţii Publice
şi Vânzări
c. Reprezentare (colaborare, consultanţă): Cu alţi Programatori, cu Inginerul de Sistem
pentru rezolvarea unor probleme, cu clienţii beneficiari ai firmei

[Pentru punctele a, b şi c se va ţine cont de mărimea, specificul şi organigrama firmei.]

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului


Dezvoltarea proiectelor software.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul
postului se va regăsi detaliat în obiectul contractului definit în CIM semnat de părţi.]

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
40 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

2. Obiectivele postului
 Propunerea, dezvoltarea sau testarea de noi tehnologii în vederea introducerii
lor în programele implementate în firmă.
 Instalarea şi asigurarea funcţionării de programe noi în funcţie de necesităţile
firmei.
 Asigurarea asistenţei de specialitate pentru utilizatorii de proiecte software
dezvoltate.

[În funcţie de specificul societăţii, analistul programator se poate ocupa de diferite


programe cu care operează aceasta. În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama
firmei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului


 Analizează, proiectează, codifică şi testează diferitele aplicaţii utilizate în cadrul
firmei.
 Oferă asistenţă utilizatorilor aplicaţiilor software.
 Realizează documentaţia pentru aplicaţiile utilizate în firmă.
 Efectuează activităţi de documentare / informare pentru diverse aplicaţii.
 Menţine evidenţa elementelor de gestiune pentru tehnologiile şi / sau programele
instalate, precum şi pentru asistenţa asigurată.
 Furnizează la sfârşitul proiectului informaţiile necesare pentru alcătuirea
bilanţului de proiect.
 Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de
supraordonaţii acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei
în limitele respectării temeiului legal.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei sarcinile / atribuţiile / activităţile


pot diferi.]

4. Descrierea responsabilităţilor postului

a. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea


 Asigură informarea corectă şi completă privind aplicaţiile utilizate în firmă
pentru toţi utilizatorii.
 Informează în timp util pe şeful departamentului şi pe ceilalţi colegi referitor
la toate modificările apărute pe durata utilizării unei aplicaţii.

b. Faţă de echipamentul din dotare


 Asigură utilizarea în condiţii optime a aplicaţiilor software din firmă în aşa
fel încât să se evite deteriorări ale echipamentului din dotare.
 Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii
din dotare a departamentului.
 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice
defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 41

c. În raport cu obiectivele postului


 Îl informează pe şeful direct de apariţia unor probleme importante care pot
avea impact asupra desfăşurării aplicaţiei / proiectului.
 Respectă elementele din planul de dezvoltare a proiectului care îl privesc
direct conform sarcinilor primite.
 Respectă procedura de backup pentru a nu avea loc pierderi accidentale de
informaţii.
 Răspunde de eliminarea problemelor semnalate de către şeful direct sau de
către echipa de testare internă.
 Răspunde de stabilitatea şi fiabilitatea componentelor dezvoltate.
 Asigură confidenţialitatea soluţiilor.
 Se încadrează cu activitatea în cerinţele de timp, cost şi calitate cerute.

d. Privind securitatea şi sănătatea muncii


Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi PSI.

e. Privind regulamentele / procedurile de lucru


 Respectă riguros regulile de asigurare a calităţii.
 Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare.
 Respectă procedurile de lucru generale specifice firmei.
 Respectă şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de
Muncă aplicabil.

f. Protecția datelor cu caracter personal


 Să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu
caracter personal, precum și procedurile privind securitatea informatică;
 Să păstreze în condiţii de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la
datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale
de serviciu;
 Nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință de parolele
și mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în
desfășurarea atribuțiilor de serviciu;
 Nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile
în sistemele informatice ale societății, cu excepția situațiilor în care această
activitate se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de
către superiorul său ierarhic;
 Să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la
canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul societății
cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea;
 Să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are
acces în virtutea atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce
privește conservarea suporturilor, cât și în ce privește depunerea lor în
locurile și în condițiile stabilite în procedurile de lucru;

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
42 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

 Nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în


mod nemijlocit, cât și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care
comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de
serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;
 Nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu
caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul
societății sau care sunt accesibile în afara societății, inclusiv stick-uri USB,
HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt
mijloc tehnic;
 Respectarea de către salariat a tuturor obligațiilor referitoare la protecția
datelor cu caracter personal prevăzute în regulamentul intern, fișa postului
și instrucțiunile directe ale superiorilor ierarhici este foarte importantă
pentru societate, nerespectarea lor este sancționată potrivit regulamentului
intern.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei responsabilităţile postului pot


diferi.
Atenţie! Răspunderea juridică generată de nerespectarea obligaţiilor stabilite prin
prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare precum şi în baza
procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al firmei.]

5. Condiţiile postului de lucru

a. Programul de lucru 8 ore, ore suplimentare doar în situaţii speciale.

Se va asigura corelarea acestor dispoziţii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum şi
cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanţa turelor,
dacă este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.

b. Condiţiile materiale

 Ambientale: Are nevoie de condiţii speciale: umiditate scăzută şi variaţii mici


de temperatură necesare echipamentului utilizat.
 Deplasări: Deplasări frecvente în afara firmei în localitate, în ţară, în
străinătate în vederea documentării şi testării de aplicaţii.
 Spaţiu: Are birou propriu, dar lucrează şi în birourile care utilizează
aplicaţiile de care răspunde.
 Condiţii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii): Telefon mobil,
PC şi laptop.

c. Condiţii de formare profesională Participă la cursuri de perfecţionare, la demonstraţii


de noi aplicaţii, seminarii şi workshopuri în ţară şi străinătate.

d. Buget: Nu este cazul.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 43

[Condiţiile de la punctele a, b, c şi d se decid la nivelul fiecărei firme în funcţie de condiţiile


specifice şi de posibilităţi, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

6. Gradul de autonomie

a. Autoritate asupra altor posturi ..................

[Se referă la alte posturi decât cele aflate în subordinea directă. Autoritatea se stabileşte în
fiecare firmă de către conducere, pentru fiecare post în parte - în funcţie de mărimea,
specificul şi organigrama firmei.]

b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)


 înlocuieşte pe: Un alt Programator sau pe Managerul de Proiect, cu
responsabilităţi şi sarcini limitate.
 este înlocuit de: Managerul IT sau de Managerul de Proiect.

[De obicei, fiecare firmă stabileşte şi menţionează numele persoanei înlocuitoare, cu


precizarea responsabilităţilor şi a sarcinilor pe perioada delegării.]

7. Indicatori de performanţă
Creşterea performanţelor firmei datorită aplicaţiilor implementate cu ….% într-un
an.

[În funcţie de specificul firmei, pot fi utilizaţi indicatori diferiţi, cu valori diferite, în
limitele responsabilităţilor şi performanţelor cerute de post.]

8. Perioada de evaluare a performanţelor


Bianual

[Se stabileşte în funcţie de sistemul de evaluare din fiecare firmă.]

9. Evoluţii posibile
Poate evolua pe poziţia de Manager IT sau Manager de Proiect.

[Se stabileşte în funcţie de planificarea carierei din fiecare firmă.]

III. Specificaţiile postului


1. Nivelul de studii
Student sau absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, profil informatic /
programare.

[Nivelul de studii pentru fiecare post diferă în funcţie de specificul şi mărimea firmei,
precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
44 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

2. Calificarea necesară
 Cursuri de perfecţionare în programare.
 Excelentă cunoaştere a aplicaţiilor……..
 Cunoştinţe de limba engleză, în special limbajul utilizat în programare.

[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă se pot solicita şi alte calificări / specializări.]

3. Competenţele postului (pachet de competenţe)


 spirit de ordine şi disciplină;
 inteligenţă tehnică, abstractă;
 memoria cifrelor;
 capacitate de autoorganizare;
 punctualitate;
 abilităţi de comunicare, abilităţi de a lucra independent;
 capacitate de analiză şi sinteză;
 corectitudine, flexibilitate;
 rezistenţă la efort şi stres.

[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă se pot solicita şi alte competenţe.]

4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post)


Experienţă de cel puţin 3 ani într-o poziţie în domeniul IT.

[Experienţa de lucru necesară se stabileşte de fiecare firmă în funcţie de nevoile specifice


pentru postul respectiv.]

Data,

Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului ierarhic,

APROBAT
Director general,

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 45

Specialist Marketing

I. Identificarea postului
1. Numele şi prenumele titularului: ...........

2. Denumirea postului: Specialist Marketing

[Dacă în organigrama dvs. denumirea postului diferă de cea din COR, va trebui să
menţionaţi în fişă şi denumirea din COR.]

3. Poziţia în COR/Cod: 243103

[În cazul în care denumirea postului din firma dvs. nu se regăseşte în COR, va trebui să
treceţi codul din COR pentru denumirea cea mai apropiată din punct de vedere al
sarcinilor şi responsabilităţilor.]

4. Departamentul / locaţia: Departamentul Marketing

[Repartizarea se va face conform mărimii, specificului şi organigramei firmei.]

5. Nivelul postului:
 Conducere / coordonare: Nu este cazul
 Execuţie: Specialist

6. Relaţiile:
a. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
 se subordonează: Managerului de Marketing
 are în subordine: Nu este cazul
b. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): Cu Departamentele Comunicare, Relaţii Publice
şi Vânzări
c. Reprezentare (colaborare, consultanţă): Cu firme de sondare a pieţei, clienţi etc.

[Pentru punctele a, b şi c se va ţine cont de mărimea, specificul şi organigrama firmei.]

II. Descrierea postului


1. Scopul general al postului
Realizarea de studii de marketing care evaluează poziţia brandului companiei în
piaţă.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul
postului se va regăsi detaliat în obiectul contractului definit în CIM semnat de părţi.]

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
46 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

2. Obiectivele postului
 Urmărirea evoluţiei brandului companiei în acord cu politicile de marketing ale
firmei.
 Urmărirea evoluţiei lansării noilor produse / servicii pe piaţă.
 Implementarea planului de marketing stabilit la nivelul întregii firme.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului


 Contribuie la implementarea planului de marketing stabilit la nivelul întregii
companii.
 Asigură implementarea politicii de marketing.
 Participă la realizarea auditurilor de marketing (interne şi externe).
 Proiectează chestionare pentru studiul pieţei.
 Realizează studii şi elaborează propuneri privind lansarea de noi produse /
servicii, stoparea vânzării anumitor produse / servicii sau dezvoltarea unor noi
linii de afaceri.
 Elaborează şi actualizează site-urile de internet ale companiei.
 Coordonează acţiuni de publicitate / advertising, prin mijloace ATL (above the
line) sau BTL (below the line), în colaborare cu Departamentul Relaţii Publice.
 Elaborează şi actualizează cataloagele şi materialele de prezentare ale companiei
(tipărite sau în format electronic), în colaborare cu Departamentul Relaţii
Publice.
 Dezvoltă politici de fidelizare a clienţilor existenţi.
 Culege, prin studii de piaţă, informaţii despre brandurile companiei.
 Contribuie la realizarea campaniilor de promovare a noilor produse / servicii
lansate.
 Urmăreşte rezultatele campaniilor de promovare.
 Întocmeşte rapoarte pe care le prezintă periodic Managerului de Marketing.
 Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de
supraordonaţii acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei
în limitele respectării temeiului legal.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei sarcinile / atribuţiile / activităţile


pot diferi.]

4. Descrierea responsabilităţilor postului

a. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea


 Menţine relaţii profesionale cu toţi partenerii interni şi externi (agenţii de
publicitate, firme de sondare de piaţă etc.).
 Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către toate departamentele
din firmă.
 Are o atitudine politicoasă atât faţă de colegi cât şi faţă de persoanele din
exterior cu care vine în contact în cadrul firmei.

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 47

b. Faţă de echipamentul din dotare


 Respectă procedurile interne legate de utilizarea echipamentului şi a aparaturii
din dotarea departamentului.
 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice
defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.

c. În raport cu obiectivele postului


 Se preocupă în permanenţă de creşterea gradului de profesionalism cu care îşi
îndeplineşte sarcinile.
 Respectă obiectivele propuse, în acord cu strategia companiei.
 Răspunde de confidenţialitatea datelor din studiile de piaţă şi ale concurenţei.

d. Privind securitatea şi sănătatea muncii


Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi PSI.

e. Privind regulamentele / procedurile de lucru


 Respectă metodologia de marketing adoptată în cadrul firmei.
 Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
 Respectă procedurile de lucru generale specifice firmei.
 Respectă şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă
aplicabil.

f. Protecția datelor cu caracter personal


 Să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu
caracter personal, precum și procedurile privind securitatea informatică;
 Să păstreze în condiţii de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele
cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de
serviciu;
 Nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință de parolele și
mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în
desfășurarea atribuțiilor de serviciu;
 Nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în
sistemele informatice ale societății, cu excepția situațiilor în care această
activitate se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către
superiorul său ierarhic;
 Să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele
de accesare a datelor personale disponibile pe computerul societății cu ajutorul
căruia își desfășoară activitatea;
 Să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are
acces în virtutea atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce privește
conservarea suporturilor, cât și în ce privește depunerea lor în locurile și în
condițiile stabilite în procedurile de lucru;
 Nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod
nemijlocit, cât și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
48 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de


serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;
 Nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu
caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul
societății sau care sunt accesibile în afara societății, inclusiv stick-uri USB, HDD,
discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc
tehnic;
 Respectarea de către salariat a tuturor obligațiilor referitoare la protecția
datelor cu caracter personal prevăzute în regulamentul intern, fișa postului și
instrucțiunile directe ale superiorilor ierarhici este foarte importantă pentru
societate, nerespectarea lor este sancționată potrivit regulamentului intern.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei responsabilităţile postului pot


diferi.
Atenţie! Răspunderea juridică generată de nerespectarea obligaţiilor stabilite prin
prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare precum şi în baza
procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al firmei.]

5. Condiţiile postului de lucru

a. Programul de lucru 8 ore şi suplimentar când este cazul.

Se va asigura corelarea acestor dispoziţii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum şi
cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanţa turelor,
dacă este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.

b. Condiţiile materiale
 Ambientale: Nu lucrează în condiţii ambientale deosebite.
 Deplasări: Deplasări frecvente, participări la evenimente în afara firmei, în
localitate, în ţară şi în străinătate.
 Spaţiu: Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Departamentului Marketing.
 Condiţii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii): Telefon mobil, PC
sau laptop.

c. Condiţii de formare profesională: Participă la diverse traininguri, workshopuri,


seminarii, congrese de specialitate etc.

d. Buget: Nu este cazul.

[Condiţiile de la punctele a, b, c şi d se decid la nivelul fiecărei firme în funcţie de condiţiile


specifice şi de posibilităţi, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

6. Gradul de autonomie

a. Autoritate asupra altor posturi ........................

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 49

[Se referă la alte posturi decât cele aflate în subordinea directă. Autoritatea se stabileşte în
fiecare firmă de către conducere, pentru fiecare post în parte - în funcţie de mărimea,
specificul şi organigrama firmei.]

b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)


 înlocuieşte pe Un alt Specialist de Marketing sau pe Managerul de
Marketing, cu responsabilităţi şi sarcini limitate.
 este înlocuit de Un alt Specialist de Marketing sau de Managerul de
Marketing.

[De obicei, fiecare firmă stabileşte şi menţionează numele persoanei înlocuitoare, cu


precizarea responsabilităţilor şi a sarcinilor pe perioada delegării.]

7. Indicatori de performanţă
 Creşterea numărului de clienţi cu ...% în decurs de .....
 Creşterea vânzărilor unui produs nou cu ...% în decurs de ...

[În funcţie de specificul firmei, pot fi utilizaţi indicatori diferiţi, cu valori diferite, în
limitele responsabilităţilor şi performanţelor cerute de post.]

8. Perioada de evaluare a performanţelor


Bianual

[Se stabileşte în funcţie de sistemul de evaluare din fiecare firmă.]

9. Evoluţii posibile
Poate avansa pe poziţia de Manager Marketing.

[Se stabileşte în funcţie de sistemul de planificare a carierei din fiecare firmă.]

III. Specificaţiile postului


1. Nivelul de studii
Studii superioare în domeniul marketing, sociologie sau economie.

[Nivelul de studii pentru fiecare post diferă în funcţie de specificul şi mărimea firmei,
precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

2. Calificarea / specializarea necesară


 Cursuri de perfecţionare în domeniul specific de activitate al firmei.
 Limbi străine: engleză, franceză, preferabil nivel avansat.
 Operare PC: Word, Excel, PowerPoint, programe de baze de date.

[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă se pot solicita şi alte calificări / specializări.]

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
50 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

3. Competenţele postului (pachet de competenţe)


 cunoştinţe solide în domeniul pieţei produsului / produselor firmei;
 cunoştinţe de psihologie şi sociologie;
 cunoaşterea instrumentelor de sondare a pieţei;
 corectitudine, receptivitate, orientare către nou, flexibilitate şi creativitate;
 bun echilibru emoţional, constanţă în atitudini şi manifestări;
 atitudine pozitivă;
 capacitate de a redacta lucrări şi rapoarte clare şi corecte.

[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă se pot solicita şi alte competenţe.]

4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post)


Minimum 1 an experienţă într-o poziţie similară.

[Experienţa de lucru necesară se stabileşte de fiecare firmă, în funcţie de nevoile specifice


pentru postul respectiv.]

Data,

Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului ierarhic,

APROBAT
Director General

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 51

Fișele de post prezentate reprezintă un extras din


lucrarea 202 Modele Fișe de Post EDITABILE
conforme noului COR & GDPR.
Lucrarea pe CD 202 Modele de Fișe de Post EDITABILE
conține criterii de evaluare a performanțelor angajaților și este
instrumentul perfect pentru a vă asigura fișe de post sigure, în
deplină conformitate cu ultimele reglementări legislative.

Iată lista completă a fișelor de post regăsite


în cadrul lucrării sus menționate:

Administrativ Învățământ - Cercetare


 Agent de curățenie clădiri și mijloace  Director științific Cercetare-Dezvoltare
de transport  Restaurator bunuri culturale
 Agent Pază  Statistician
 Asistent director general
 Dispecer IT
 Femeie serviciu  Administrator Baze de Date
 Funcționar informații clienți  Administrator Rețea
 Lucrător gestionar  Consultant în informatică
 Secretară  Designer pagini web
 Șef Serviciu Tehnic-Administrativ  Grafician
 Inginer de Sistem IT
Agricultură  Manager IT
 Cercetător Horticultor  Manager Proiect Informatic
 Muncitor necalificat agricultură  Programator
 Tehnician agronom  Șef rețea telecomunicații

Asistența Socială Juridic


 Asistent Social  Consilier Juridic
 Psiholog  Șef oficiu juridic
 Sociolog
Management
Auto  Administrator societate comercială
 Șofer autocamioane  Director Calitate
 Șofer transport persoane  Director Executiv
 Director General
Comercial  Șef departament logistică - Director
 Agent Comercial logistic și administrativ zonă (Manager
 Asistent Comercial zonă)
 Director Comercial  Director Sucursală
 Director tehnic

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
52 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

Construcții  Inginer-șef firme de afaceri și alte


 Buldozerist servicii comerciale
 Compresorist  Manager Achiziții
 Diriginte de șantier construcții  Manager de operațiuni / produs
 Proiectant Inginer construcții  Manager Sistem Calitate
 Inginer șef construcții  Manager
 Lăcătuș mecanic  Responsabil de mediu
 Lăcătuș montator
 Macaragiu Marketing
 Stivuitorist  Asistent Manager (Editură)
 Subinginer proiectant mecanic  Brand Manager
 Zidar rosar – tencuitor  Manager Marketing
 Inginer construcții hidrotehnice  Manager Proiect
 Instalator tehnico‐sanitar  Referent de specialitate Marketing
 Sudor  Specialist Marketing
 Asfaltator
 Inginer instalatii pentru constructii Marketing-Vânzări
 Analist cumpărări
Cultură  Analist servicii client
 Arheolog  Coordonator presă
 Bibliotecar  Facturist
 Documentarist  Lucrător comercial
 Geolog Șef  Merchandiser
 Pedagog muzeal
 Profesor Medicină
 Supraveghetor muzeu  Medic specialist
 Consultant artistic  Asistent Farmacist
 Asistent Medical Generalist
Diverse  Farmacist
 Factor poștal  Manager Farmacie
 Responsabil gestiune deșeuri
nepericuloase Producție
 Responsabil gestiune deșeuri  Ambalator manual
periculoase  Asistent Director Producție
 Șef de Lot  Controlor calitate
 Şef obiectiv servicii de securitate  Director Mentenanță
 Șef serviciu patrimoniu  Director Producție (Director Tehnic)
 Spălător vase mari  Fasonator cherestea
 Director Creație  Inginer producție
 Operator sunet  Logistician gestiune flux
 Morar
 Operator Fabricarea Berii
 Operator la fabricarea produselor
făinoase

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL 53

Editură-Tipografie  Presator produse stratificate


 Corector  Rectificator
 Director Editorial  Tehnician gestiune producție
 Conducator firma mica ‐ Patron in  Tehnician proiectant electrician
afaceri energetician
 Tehnoredactor
 Tipograf-Tipăritor Relații Publice
 Traducător  Asistent Comunicare Internă
 Director Comunicare Internă
Financiar-Contabilitate  Specialist în Relații Publice
 Analist Financiar
 Economist în economie generală Resurse Umane
 Calculator preț cost  Analist Resurse Umane
 Casier  Coach
 Cenzor  Șef Serviciu Resurse Umane -
 Consilier economist Coordonator specialist în recrutare
 Contabil  Expert SSM
 Contabil Șef  Formator de formatori
 Director Economic  Inspector protecția mediului
 Expert evaluare-actualizare devize  Inspector Resurse Umane
generale investiții  Manager Resurse Umane
 Auditor calitate  Responsabil Securitate și Sănătate în
 Auditor intern Muncă PSI
 Inspector fiscal  Specialist Resurse Umane
 Manager financiar  Training Manager
 Referent de specialitate financiar-
contabilitate Servicii
 Șef serviciu financiar  Inginer sunet
 Specialist plan progres  Inginer topograf
 Verificator bani  Inspector asigurări
 Legător
GDPR  Montator de aparataj electric
 Responsabil cu protecția datelor cu  Referent de specialitate asigurări
caracter personal - DPO  Tafist

Imobiliar Tehnic
 Agent imobiliar  Tehnician electronică
 Director Agenție Imobiliară
 Evaluator Imobiliar Transporturi
 Șef departament  Inginer Căi Ferate, Drumuri și Poduri
 Mecanic Auto
Industrie  Șef coloană auto
 Confecționer încălțăminte  Șef Departament Transporturi
 Consilier proprietate industrială

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON
54 7+1 Modele fise de post actualizate conform GDPR – RAPORT SPECIAL

 Electrician de întreținere și reparații Turism


 Electrician în construcții  Administrator Pensiune Turistică
 Lucrător Gestionar  Agent Turism
 Îmbuteliator Fluide sub Presiune  Bucătar
 Inginer chimist  Cameristă Hotel
 Inginer economie industrială  Chelner
 Inginer electrotehnist  Cofetar
 Inginer energetică industrială  Director Agenție Turism
 Inginer în industria alimentară  Manager General Hotel
 Laborant chimist  Manager în activitatea de turism
 Maistru normator  Manager Restaurant
 Maistru Producție  Recepționer șef hotel
 Muncitor necalificat la asamblarea,  Tehnician compartiment securitate
montarea pieselor hotel
 Operator Centrală Termică
 Proiectant inginer energetician Vânzări
 Sondor  Agent de Vânzări
 Subinginer electronist  Asistent Director Vânzări
 Tăietor manual lemn de foc  Director Vânzări
 Muncitor necalificat în mine și cariere
 Inginer Minier

Pentru mai multe detalii accesați:


202fisedepost.resurseumane.org

www.portalcodulmuncii.ro | ©RENTROP&STRATON

S-ar putea să vă placă și