Sunteți pe pagina 1din 43

INSPECTOR RESURSE UMANE

REVISAL

REVISAL

VERSIUNEA NOUĂ A APLICAŢIEI REVISAL

2019

MARIA ZOTA Suport de curs 1


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Metodologie de intocmire si completare a registrului


Dosarul personal al salariatului
Adeverinta de vechime si alte documente eliberate pentru a-I servi
salariatului la doveditea calitatii de salariat si vechimii in munca
VERSIUNEA NOUĂ A APLICAŢIEI REVISAL
Completarea registrului – Utilizare aplicatie –
Transmiterea registrului la ITM
Sanctiuni contraventionale in cazul completarii incorecte sau a
necompletarii in Revisal

Metodologie de intocmire si completare a registrului

Metodologia de întocmire şi completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor,


denumit în continuare registru, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente
în legătură cu acesta sunt reglementate de HG . 905/2017 privind registrul general de evidenţă
a salariaţilor Monitorul Oficial nr 1005 din 19 decembrie 2017.

La data intrării în vigoare HG . 905/2017 (19 decembrie 2017) se abrogă Hotărârea


Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificările şi completările
ulterioare.

Conform Art 1, din HG . 905/2017, au obligatia de a intocmi si transmite registrul


general de evidenţă a salariaţilor următoarele categorii de angajatori:

“a) persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de
utilitate publică;

b) instituţii/autorităţi publice/alte entităţi juridice care angajează personal în baza unui


contract individual de muncă.”

In Art. 2. alineatele (1) –(4) din HG . 905/2017 se mentioneaza urmatoarele:


“(1) în registru se înregistrează, anterior începerii activităţii, datele menţionate la art. 1 pentru
persoanele care urmează să desfăşoare activitate în baza unui contract individual de muncă
încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

MARIA ZOTA Suport de curs 2


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

(2) Fiecare dintre angajatorii prevăzuţi are obligaţia să transmită datele în registru, către
inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul, în ordinea
angajării. Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru revine în
exclusivitate angajatorului.

(3) Angajatorii care au înfiinţat sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără
personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului, pot delega
acestora şi competenţa înfiinţării registrului, completării şi transmiterii datelor în registru, în
numele angajatorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Au obligaţia de a înfiinţa registrul, completa şi transmite datele în registru la inspectoratul


teritorial de muncă şi misiunile diplomatice, oficiile consulare ale altor state în România,
respectiv, după caz, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în România,
institutele culturale şi reprezentanţele comerciale şi economice ale altor state în România,
pentru personalul angajat local care are cetăţenia română sau reşedinţa permanentă în
România.”

Angajatorii - persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu
statutul de utilitate publică - pot contracta serviciul de completare şi transmitere a datelor
în registru prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care îşi
desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare, inclusiv ale prevederilor
privind protecţia datelor cu caracter personal.

Completarea şi transmiterea datelor în registru se realizează:


 de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către
Angajatorii - persoane fizice sau juridice de drept privat,
 de către persoanele care au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului în cazul
angajatorilor - instituţii/autorităţi publice/alte entităţi juridice care angajează
personal în baza unui contract individual de muncă
 de către prestatorii de servicii.

Prestatorii prevăzuţi mai sus nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare
şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator.

Angajatorii care incheie contracte de prestari servicii in conditiile mentionate au


obligaţia de a notifica, în scris, inspectoratul teritorial de muncă, în a cărui rază teritorială îşi
au sediul/domiciliul, despre încheierea contractelor de prestări servicii, precum şi datele de
identificare ale prestatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului
de prestări de servicii.

MARIA ZOTA Suport de curs 3


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Contractarea serviciului de completare şi transmitere a datelor în registru nu


exonerează angajatorul de obligaţiile stabilite de prezenta hotărâre.

Angajatorii sau, după caz, prestatorii care completează şi transmit datele în registru au
obligaţia să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaţilor, cu respectarea prevederilor
legale privind protecţia datelor cu caracter personal.

Procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul


teritorial de muncă pentru obţinerea parolei necesare pentru completarea şi transmiterea
datelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale și al ministrului
comunicaţiilor și societăţii informaţionale.

ART. 3 din HG 905/2017 contine urmatoarele prevederi:


“(1) Registrul se întocmeşte în formă electronică.

(2) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 completează registrul în ordinea angajării persoanelor, cu


următoarele date, fără a avea caracter limitativ:

a) datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv
instituţie/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract
individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare — CUI, codul de identificare
fiscală — CIF, sediul social şi numele şi prenumele reprezentantului legal — pentru
persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal — CNP, domiciliul
— pentru persoanele fizice;

b) datele de identificare ale salariaţilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal
— CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă — Uniunea Europeană — UE, non-UE, Spaţiul
Economic European — SEE;

c) data încheierii contractului individual de muncă şi data începerii activităţii;

d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor
acte normative;

e) tipul contractului individual de muncă;

f) durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;

g) durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de


muncă cu timp parţial;

MARIA ZOTA Suport de curs 4


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

h) salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt
prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă;

i) datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară;

j) data transferului astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul;

k) data preluării prin transfer, astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr.
188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 32 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului de la care se face
transferul;

l) data la care începe şi data la care încetează detaşarea, precum şi datele de identificare ale
angajatorului la care se face detaşarea;

m) data la care începe şi data la care încetează detaşarea transnaţională, definită de Legea
nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, statul în
care urmează să se realizeze detaşarea transnaţională, denumirea beneficiarului/utilizatorului
la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi;

n) data la care începe şi data la care încetează detaşarea pe teritoriul unui stat care nu este
membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, statul în care urmează să
se realizeze detaşarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze
activitatea salariatul detaşat, precum și natura acestei activităţi;

o) perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de


muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;

p) data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă”.

MARIA ZOTA Suport de curs 5


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Termene de inregistrare si transmitere in registru

Completarea, respectiv înregistrarea în registru şi transmiterea registrului se fac


respectand urmatoarele termene:

a) cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează
să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă:
 datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat,
respectiv instituţie/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în
baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare
— CUI, codul de identificare fiscală — CIF, sediul social şi numele şi prenumele
reprezentantului legal — pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele,
codul numeric personal — CNP, domiciliul — pentru persoanele fizice;
 datele de identificare ale salariaţilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric
personal — CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă — Uniunea Europeană — UE,
non-UE, Spaţiul Economic European — SEE;
 data încheierii contractului individual de muncă şi data începerii activităţii;
 funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau
altor acte normative;
 tipul contractului individual de muncă;
 durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;
 durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale
de muncă cu timp parţial;
 salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel
cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul
colectiv de muncă;
 datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară;

b) se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data transferului, respectiv de la data


preluării prin transfer, urmatoarele date:

 data transferului astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face
transferul;
 data preluării prin transfer, astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr.
188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 32 din Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale
angajatorului de la care se face transferul;

MARIA ZOTA Suport de curs 6


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

c) cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului:

 data la care începe şi data la care încetează detaşarea, precum şi datele de


identificare ale angajatorului la care se face detaşarea;

d) cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului pe


teritoriul altui stat:

 data la care începe şi data la care încetează detaşarea transnaţională, definită de


Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii
transnaţionale, statul în care urmează să se realizeze detaşarea transnaţională,
denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea
salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi;
 data la care începe şi data la care încetează detaşarea pe teritoriul unui stat care nu
este membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, statul în care
urmează să se realizeze detaşarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care
urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum și natura acestei
activităţi;

e) cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării:


 perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual
de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
Excepţie: situaţia absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în
termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării;

f) cel târziu la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a
evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă:

 data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă.

(2) cel târziu în ziua anterioară producerii modificării, atunci cand se modifica:
 funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau
altor acte normative;
 tipul contractului individual de muncă;
 durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;
 durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale
de muncă cu timp parţial;
Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri
judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care

MARIA ZOTA Suport de curs 7


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.

(3) în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, atunci cand se


modifica:
 salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum
sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de
muncă;
Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri
judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la
data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.

(4) cel târziu în ziua anterioară producerii modificării, atunci cand se modifica:

 datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară;


 data transferului astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul;
 data preluării prin transfer, astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr.
188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 32 din Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului
de la care se face transferul;
 data la care începe şi data la care încetează detaşarea, precum şi datele de identificare
ale angajatorului la care se face detaşarea;
 data la care începe şi data la care încetează detaşarea transnaţională, definită de
Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii
transnaţionale, statul în care urmează să se realizeze detaşarea transnaţională,
denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul
detaşat, precum şi natura acestei activităţi;
 data la care începe şi data la care încetează detaşarea pe teritoriul unui stat care nu
este membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, statul în care
urmează să se realizeze detaşarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care
urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum și natura acestei activităţi;

(5) se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la data


apariţiei modificării, atunci cand se modifica:

 datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat,
respectiv instituţie/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în
baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare —

MARIA ZOTA Suport de curs 8


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

CUI, codul de identificare fiscală — CIF, sediul social şi numele şi prenumele


reprezentantului legal — pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele,
codul numeric personal — CNP, domiciliul — pentru persoanele fizice;
 datele de identificare ale salariaţilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric
personal — CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă — Uniunea Europeană — UE, non-
UE, Spaţiul Economic European — SEE;

(6) Orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care
angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.

Datele în registru se completează şi se transmit on-line pe portalul Inspecţiei Muncii.

Evidenţa datelor din registru, transmise de angajatori se ţine într-o bază de date administrată
de Inspecţia Muncii.

Inspecţia Muncii, în calitate de operator de date cu caracter personal, administrează


baza de date cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.

Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele sau alte asemenea unităţi fără personalitate


juridică, precum şi unităţile fără personalitate juridică ale instrtuţiilor/autorităţilor publice/altor
entităţi juridice, cărora le-au fost delegate competenţele prevăzute mai sus, au obligaţia de a
înfiinţa, completa şi transmite datele în registru conform prevederilor art. 3 din HG 905/2017,
cu menţionarea ambelor date de identificare: codul unic de identificare — CUI şi codul de
identificare fiscală — CIF şi în termenele stabilite in actul normativ, la inspectoratul teritorial de
muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, cu îndeplinirea obligaţiilor prevăzute
de prezenta hotărâre.

Angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligaţia de a transmite datele în


registru la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află sediul/domiciliul
angajatorului, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către primul salariat.

Procedura privind transmiterea datelor în registrul în format electronic se stabileşte prin


ordinul comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii
informaţionale.

MARIA ZOTA Suport de curs 9


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Dosarul personal al salariatului si adeverinta de vechime

Angajatorii au obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţii


încadraţi cu contract individual de muncă, de a-l păstra în bune condiţii la sediul angajatorului
sau, după caz, la sediul secundar dacă este delegată competenţa încadrării personalului prin
încheierea de contracte individuale de muncă, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de
muncă, la solicitarea acestora.

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin următoarele documente: actele


necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare
la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de
studii/certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi
corectitudinea completării în registru.

Potrivit dispozitiilor Anexei nr. 6 din Legea 16/1996 a Arhivelor Nationale, publicata in
Monitorul Oficial nr. 71 din 9 aprilie 1996, in lista dupa care pot fi date in cercetare
documentele privind interesele nationale, drepturile si libertatile cetatenilor avem printre altele,
urmatoarele termene:
- documentele medicale, dupa 100 de ani de la crearea lor;
- dosarele personale, dupa 75 de ani de la crearea lor;
- documente ale societatilor comerciale cu capital privat, dupa 50 de ani de la crearea lor;
- documentele fiscale, dupa 50 de ani de la creare;
- documentele notariale si judiciare, dupa 90 de ani de la crearea lor.
In concluzie, termenul pentru pastrarea arhivei cu dosarele personale este de 75 de ani de la
crearea lor.

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi
să îi elibereze acestuia copii ale documentelor existente în dosarul personal, în termen de
15 zile lucrătoare de la data solicitării.

Documentele sunt eliberate în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către


reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator.

La încetarea activităţii salariatului, angajatorii au obligaţia să îi elibereze acestuia o


adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul,
vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru.

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi
elibereze acestuia un extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate, sau o
adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul,
vechimea în muncă şi în specialitate, astfel cum rezultă din registru şi din dosarul personal, în
termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

MARIA ZOTA Suport de curs 10


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Datele din registru şi dosarele personale ale fiecărui salariat se păstrează în condiţii
corespunzătoare, care să asigure securitatea datelor, precum şi respectarea prevederilor
legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi ale art. 25 din Legea contabilităţii nr.
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la statele de plată.
Angajatorii răspund pentru asigurarea acestor condiţii, precum şi pentru orice
prejudiciu produs salariatului sau oricărei alte persoane fizice sau juridice prin încălcarea
acestor obligaţii.

În situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din


registru, astfel cum este prevăzut mai sus, salariatul/fostul salariat poate solicita
inspectoratului teritorial de muncă eliberarea unui extras din registru din care să rezulte
activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat. Inspectoratul teritorial de muncă în
cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen
de cel mult 15 zile de la data solicitării.

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, inspectoratul teritorial de


muncă asigură accesul individual la datele personale din registru. Condiţiile, procedura de
lucru şi limitele accesului la informaţii se stabilesc cu respectarea prevederilor legale privind
protecţia datelor cu caracter personal, prin ordin comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale
şi al ministrului comunicaţiilor și societăţii informaţionale.

MARIA ZOTA Suport de curs 11


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

VERSIUNEA NOUĂ A APLICAŢIEI REVISAL - ReviSal versiunea 6.0.5

VERSIUNEA NOUĂ A APLICAŢIEI REVISAL CONFORM HOTĂRÂRII DE GUVERN


NR. 500/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, CE CUPRINDE
ACTUALIZĂRI ALE CODURILOR COR PÂNĂ LA DATA DE 05.11.2015, PRECUM ȘI O
SERIE DE MODIFICĂRI DESCRISE MAI JOS
Începând cu data de 29 aprilie 2016, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o
versiune actualizată a portalului pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în
format electronic conform prevederilor HG nr. 500/2011 cu modificările şi completările
ulterioare.

Versiunea actualizată a aplicației Revisal 6.0.5 cuprinde:

- Actualizarea nomenclatorului COR

Funcțiile/ocupaţiile contractelor individuale de muncă vor putea fi transmise folosind


nomenclatorul COR compatibil ISCO 08, actualizat la nivelul Ordinului de modificare şi
completare a Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie emis de Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (OMMFPSPV) nr. 2196/05.11.2015.
Începând cu versiunea curentă, funcțiile/ocupaţiile contractelor individuale de muncă vor putea
fi transmise folosind atât COR compatibil ISCO 08 în conformitate cu prevederile OMMFPS nr.
1832/08.08.2011, cât şi ISCO 08 în conformitate cu prevederile OMMFPS de modificare şi
completare a COR nr. 177/07.02.2012, 150/25.01.2013, 2176/14.10.2013, 190/14.02.2014,
433/20.03.2014, 1419/16.07.2014, 123/29.01.2015, 747/25.03.2015, 2196/05.11.2015 până la
data de 1 august 2016. Ulterior acestei date, doar COR compatibil ISCO 08, actualizat la
nivelul OMMFPSPV nr. 2196/05.11.2015 va fi acceptat pentru transmiterea registrului de
salariați.

- Actualizarea nomenclatorului SIRUTA

Localităţile corespunzătoare adresei angajatorului şi salariaţilor vor putea fi transmise


folosind nomenclatorul SIRUTA, actualizat la nivel de final an 2015.
Începând cu versiunea curentă, localităţile corespunzătoare adresei angajatorului şi salariaţilor
vor putea fi transmise folosind atât nomenclatorul SIRUTA în versiunea actualizată la nivelul
Legii 86/2010, cât şi pe cel adus la zi conform legislaţiei SIRUTA, cu ultima modificare
introdusă prin Legea 214/2012 şi actualizat la nivel de final an 2015, corespunzător postării pe
site-ul Institutului Naţional de Statistică (INS) a clasificării SIRUTA – versiunea
SIRUTA_AN_2015.

- Introducerea posibilităţii de a înregistra un salariat apatrid

Începând cu versiunea curentă, vor putea fi înregistraţi salariaţi apatrizi. Un salariat

MARIA ZOTA Suport de curs 12


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

apatrid poate să fie înregistrat cu drept de şedere în UE sau fără drept de şedere în UE.
Pentru un salariat apatrid fără drept de şedere în UE trebuie înregistrate şi detaliile aferente
unui salariat cu cetăţenie non UE.

- Cetăţenia unui salariat se va înregistra la nivel de ţară de apartenenţă

Începând cu versiunea curentă, cetăţenia unui salariat se va selecta direct la nivel de


ţară de apartenenţă, asocierea categoriei (România, UE sau non-UE) făcându-se pe baza
informaţiei privind ţara. Astfel, la completarea cetăţeniei salariatului, se va prezenta pentru
selectare întregul nomenclator de naţionalităţi, cu valoarea "România" preselectată.

- Un salariat român se va putea înregistra şi cu act de identitate: alt tip de act identitate
românesc

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care lucrează pentru un angajator


român fără a avea un domiciliu pe teritoriul României, a fost adăugat ca element de identificare
alt tip de act identitate românesc.

- Pentru un salariat, trebuie precizată ţara de domiciliu / reşedinţă

Începând cu versiunea curentă, trebuie precizata tara de domiciliu / reşedinţă a


salariatului. Pentru selectarea tarii de domiciliu / reşedinţă, se va prezenta întregul
nomenclator de naţionalităţi, cu valoarea "România" preselectată.

- Radiere salariat

Începand cu versiunea curentă, un salariat se poate radia. Radierea reprezintă


ştergerea logică a unui salariat înregistrat eronat pentru un angajator. Un salariat se poate
radia: dacă nu are înregistrat niciun contract sau dacă toate contractele sale au fost în
prealabil radiate.

- Radiere contract

Începând cu versiunea curentă, un contract se poate radia. Radierea reprezintă


ştergerea logică a unui contract înregistrat eronat pentru un salariat. Un contract se poate
radia indiferent de starea în care se află.

- Nomenclator temeiuri de suspendare

Nomenclatorul temeiuri de suspendare a fost modificat (adaugări temeiuri, redenumiri


temeiuri). Notă: sunt reintegrate temeiurile „Concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în
vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până
la împlinirea vârstei de 18 ani” (Codul muncii art. 51 al. 1 lit. b)) şi „Pe durata detaşării” (Codul
muncii art. 52 al. 1 lit. d)), care fuseseră eliminate din Revisal v6.0.4

MARIA ZOTA Suport de curs 13


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

- Nomenclator temeiuri de încetare

Nomenclatorul temeiuri de încetare a fost modificat (adaugări temeiuri, redenumiri


temeiuri, invalidare temei pentru actualizare încetare).

- Prelungire detaşare

Introducere funcţionalitate, pentru a permite prelungirea detaşării, după perioada iniţială


de cel mult un an, cu câte 6 luni.

- Corecţie reactivare

Introducere funcţionalitate de corectare reactivare.

- Transfer contracte

Integrarea funcţionalităţii de transfer de întreprindere în condiţiile Legii nr. 67/2006.

- Schimbare loc de muncă

Schimbare loc de muncă la o altă entitate a angajatorului, cu o identitate fiscală diferită.

- Schimbare gestiune registru

Schimbarea unei entităţi a unei organizaţii care gestionează datele de registru privind
unul sau mai multe contracte cu o altă entitate a aceleiaşi organizaţii.

Noua versiune a aplicaţiei Revisal răspunde numeroaselor solicitări venite din partea
angajatorilor cu privire la greutățile întâmpinate în transmiterea registrului ca urmare a
eliminării temeiului de suspendare „concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de
până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la
împlinirea vârstei de 18 ani”,Codul muncii art. 51 alin. 1 lit. b) din Revisal v6.0.4, înlocuită de
versiunea curentă, 6.0.5 .

Versiunea actualizată a aplicației Revisal 6.0.5 se poate instala direct peste aplicaţia v5.0.8
sau v6.0.4, fără a necesita alte menevre premergătoare, cu excepţia salvării bazei de date,
care este recomandată în astfel de situaţii.

MARIA ZOTA Suport de curs 14


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Completarea registrului

– Utilizare aplicatie –

Eticheta REGISTRU

Inregistrare angajator nou (Adaugare angajator)

MARIA ZOTA Suport de curs 15


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Eticheta ANGAJATOR

Modificare angajator

MARIA ZOTA Suport de curs 16


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Eticheta SALARIATI

Inregistrare salariat (adaugare salariat)

MARIA ZOTA Suport de curs 17


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

MARIA ZOTA Suport de curs 18


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

MARIA ZOTA Suport de curs 19


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Adaugare contract pentru salariatul introdus nou

Adaugare alte elemente ale contractului : numar contract , data contract, data inceperii
activitatii, functia conform C.O.R.

MARIA ZOTA Suport de curs 20


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Adaugare alte elemente ale contractului: salariu, sporuri

MARIA ZOTA Suport de curs 21


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Exemplu de sporuri alese procentual si in lei

O recapitulare a elementelor contractului deja inregistrate:

MARIA ZOTA Suport de curs 22


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Eticheta CONTRACTE

Modificare Contract

MARIA ZOTA Suport de curs 23


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Suspendare contract

MARIA ZOTA Suport de curs 24


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Incetare suspendare

MARIA ZOTA Suport de curs 25


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Detasare contract

Incetare contract

MARIA ZOTA Suport de curs 26


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Radiere contract

MARIA ZOTA Suport de curs 27


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Pentru a salva datele completate si modificate generam un fisier, avand in vedere intentia de
transmitere la ITM:

REGISTRU – GENERARE REGISTRU

Salveaza ---- Mesaj:” fisier salvat cu success” !!!!!!

MARIA ZOTA Suport de curs 28


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Lista contracte

Istoric contract

MARIA ZOTA Suport de curs 29


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Eticheta MUTARE CONTRACTE

Schimbare gestiune registru

MARIA ZOTA Suport de curs 30


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Eticheta INSTRUMENTE

Coduri COR

MARIA ZOTA Suport de curs 31


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Coduri CAEN

MARIA ZOTA Suport de curs 32


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Coduri SIRUTA

MARIA ZOTA Suport de curs 33


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Ce anume reprezinta codurile SIRUTA?

SIRUTA este acronimul de la Sistemul Informatic al Registrului Unitatilor Teritorial - Administrative si codul
SIRUTA este un simbol numeric specific unei anumite localitati.

Registrul unitatilor administrativ - teritoriale - SIRUTA - reprezinta un sistem de inregistrare, evidenta si


actualizare a unitatilor administrativ - teritoriale, realizat cu mijloace de prelucrare automata a datelor.

Teritoriul Romaniei este structurat in urmatoarele tipuri de unitati administrativ - teritoriale:


NIVEL 1: Judete, Municipiul Bucuresti
NIVEL 2: Municipii, Orase, Comune
NIVEL 3: Localitati componente, Sate, Sectoare ale capitalei
1. Judetul - este unitatea administrativ - teritoriala alcatuita din municipii, orase si comune ca unitatti de baza
ale organizarii administrativ - teritoriale a tarii, in functie de conditiile geografice, economice si social - politice,
etnice, de legaturi culturale si traditionale ale populatiei.

2. Municipiul - este unitate administrativ - teritoriala cu caracter general urban care are un numar mai mare de
locuitori, o insemnatate deosebita in viata economica, social politica si cultural - stiintifica a tarii, un important
fond de locuinte si dotari edilitar - gospodaresti, o retea complexa de unitati de invatamant, sanatate si
culturala; se compune din una sau mai multe localitati componente in unele cazuri chiar si sate.

3. Orasul - este unitate administrativ - teritoriala cu caracter urban alcatuit din una sau mai multe localitati
componente, (uneori poate cuprinde si sate), avand dimensiuni variabile; cuprinde dotari edilitare speciale cu
functie politic - administrativa, industriala, comerciala, sau culturala si cladiri grupate in ansambluri
arhitectonice si organizate in zone cu utilizari bine definite.

4. Comuna - este unitate administrativ - teritoriala alcatuita din unul sau mai multe sate care cuprind populatie
rurala unita prin comunitate de interese si traditii, fiind organizata in functie de conditiile economice, social -
culturale si geografice.

5. Localitatea componenta - este o asezare umana cu populatie urbana constituind o categorie social - teritoriala
complexa; este o aglomerare de case si constructii gospodaresti anexe mai dezvoltata din punct de vedere
edilitar gospodaresc.

6. Satul - este o asezare umana mai putin dezvoltata din punct de vedere edilitar gospodaresc a carei populatie
se ocupa in deosebi cu agricultura, constituind o categorie social - teritoriala complexa; este alcatuita dintr-o
aglomerare de case si constructii gospodaresti anexe intr-un teritoriu cu specific rural.

7. Capitala tarii, municipiul Bucuresti, este organizata din punct de vedere teritorial administrativ in 6 sectoare

MARIA ZOTA Suport de curs 34


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

delimitate pe criterii social - culturale si geografice.

In mod uzual unitatile teritoriale elementare, de tipul localitate componenta, sat, sector le numim localitate.

Municipiile sau orasele in care isi au sediul organele de conducere administrativa ale judetului, sunt municipii,
respectiv orase resedinta de judet.
Localitatile componente in care isi au sediul organele de conducere administrativa ale municipiului sau orasului,
sunt localitati componente resedinta ale municipiului, respectiv ale orasului.
Satele in care isi au sediul organele de conducere administrativa ale comunei sunt numite sate - resedinta de
comuna.

In registrul SIRUTA, sunt cuprinse atat unitatile administrativ - teritoriale de tip judet, municipiu , oras si comuna,
cat si categoriile de asezari umane de tip sat, localitate componenta si sector (le numim unitati teritoriale
elementare).

Sursa: Institutul National de Statistica a Romaniei www.insse.ro

MARIA ZOTA Suport de curs 35


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Transmiterea registrului la ITM

Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic, prin utilizarea uneia dintre
urmatoarele modalitati:
a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii;

PENTRU TRANSMITERE ONLINE accesati: Registrul General de Evidenta a Salariatilor - Autentificare

Pasi de urmat pentru transmiterea online


AUTENTIFICARE REGISTRU
VIZUALIZARE DATE - INCARCA XML – alegeti fisierul generat si salvat
PRELUARE
INCARCARE
RAPORT PRELUARI

MARIA ZOTA Suport de curs 36


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

ITM online – Welcome page

VIZUALIZARE DATE - INCARCA XML – alegeti fisierul generat si salvat

MARIA ZOTA Suport de curs 37


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

PRELUARE SI INCARCARE

RAPORT PRELUARI

MARIA ZOTA Suport de curs 38


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

Sanctiuni contraventionale in cazul completarii incorecte sau a necompletarii in Revisal

 Sanctiunile contraventionale in cazul completarii incorecte sau a necompletarii in Revisal


sunt reglementate de Art 8 din HG 905/2017, dupa cum urmeaza:

(1) Constituie contravenţie netransmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) — i) cel târziu în
ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport
de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă şi se sancţionează conform art. 260
alin. (1) lit. e1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

Angajatorii prevăzuţi la art. 1din HG 905/2017 completează registrul în ordinea angajării


persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ:
a) datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat,
respectiv instituţie/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în
baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare —
CUI, codul de identificare fiscală — CIF, sediul social şi numele şi prenumele
reprezentantului legal — pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul
numeric personal — CNP, domiciliul — pentru persoanele fizice;
b) datele de identificare ale salariaţilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric
personal — CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă — Uniunea Europeană — UE, non-
UE, Spaţiul Economic European — SEE;
c) data încheierii contractului individual de muncă şi data începerii activităţii;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau
altor acte normative;
e) tipul contractului individual de muncă;
f) durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;
g) durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de
muncă cu timp parţial;
h) salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel
cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul
colectiv de muncă;
i) datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară;

Sanctiunea conform art. 260 alin. (1) lit. e1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

e1) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de
evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru
fiecare persoană identificată;

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei următoarele
fapte:

MARIA ZOTA Suport de curs 39


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

a) transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există
dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului
prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a);

date de identificare angajator

b) refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor
efectuate în registru;

c) netransmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. j)—k), în termenele prevăzute la art. 4 alin. (1)
lit. b);

transfer si preluare prin transfer in institutii publice, precum şi datele de identificare ale
angajatorului de la care se face transferul

d) netransmiterea datelor prevăzute la art 3 alin. (2) lit. I)—p), în termenele prevăzute la art. 4 alin. (1)
lit. c)—f);

detasare, detasare transnationala, detasare UE si SEE, suspendare si incetare suspendare (cu


exceptie certificate medicale), incetarea contractului

e) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d)—h), în termenele
prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3);

modificari aduse urmatoarelor elemente ale contractului individual de munca, in termenele


prevazute de actul normativ:

 funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte
normative;
 tipul contractului individual de muncă;
 durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;
 durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu
timp parţial;
 salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt
prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă;

f) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. l)—n)în termenele prevăzute
la art. 4 alin. (4);

orice modificare la:


 datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară;
 data transferului astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul;
 data preluării prin transfer, astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017

MARIA ZOTA Suport de curs 40


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările


ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;
 data la care începe şi data la care încetează detaşarea, precum şi datele de identificare ale
angajatorului la care se face detaşarea;
 data la care începe şi data la care încetează detaşarea transnaţională, definită de Legea nr.
16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, statul în care
urmează să se realizeze detaşarea transnaţională, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care
urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi;
 data la care începe şi data la care încetează detaşarea pe teritoriul unui stat care nu este
membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, statul în care urmează să se
realizeze detaşarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze
activitatea salariatul detaşat, precum și natura acestei activităţi;
in termenul prevazut

g) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b) în termenul prevăzut
la art. 4 alin. (5).

Modificari aduse urmatoarelor date:

 datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv
instituţie/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract
individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare — CUI, codul de identificare
fiscală — CIF, sediul social şi numele şi prenumele reprezentantului legal — pentru persoanele
juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal — CNP, domiciliul — pentru
persoanele fizice;
 datele de identificare ale salariaţilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal —
CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă — Uniunea Europeană — UE, non-UE, Spaţiul Economic
European — SEE;
in termenul prevazut

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte:

a) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute de HG 905/2017;

b) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;

c) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7);

Prestatorii prevăzuţi nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a


datelor în registru încredinţate de angajator.

d) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu
privire la prestatorii de servicii.

Angajatorii au obligaţia de a notifica, în scris, inspectoratul teritorial de muncă, în a cărui rază


teritorială îşi au sediul/domiciliul, despre încheierea contractelor de prestări servicii precum şi

MARIA ZOTA Suport de curs 41


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

datele de identificare ale prestatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii


contractului de prestări de servicii.

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei încălcarea
obligaţiei de a păstra dosarul personal la sediul angajatorilor sau, după caz, la sediul secundar,
care are delegată competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de
muncă.

(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei încălcarea de către
angajator a prevederilor art. 7 alin. (3)—(6).

Adeverinta, extras din registru si copii documente din dosarul personal.

(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de


muncă.

(7) Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după
caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute la alin.
(2)—(5).

Prevederile HG 905/2017 intră în vigoare la data de 19.12.2017, cu excepţia prevederilor art. 8 şi art.
13 alin. (3), care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

Art 8 se refera la contraventii si aplicarea acestora.

Art 13, alin (2) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (3) orice modificare a datelor prevăzute la art.
3 alin. (2) lit. h) (salariul modificat prin act aditional) care se produce de la data intrării în vigoare a
prevederilor prezentei hotărâri şi se transmite până la 31 martie 2018.

Art 13, alin (3) prevede: Constituie contravenţie netransmiterea de către angajatori a modificărilor
aduse datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h) în termenul prevăzut la art. 13 alin. (2) – adica
pana la 31.03.2018 – şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.

Până la data achiziţionării noului sistem informatic, angajatorii prevăzuţi vor transmite datele în registru
conform aplicaţiei informatice existente pe portalul Inspecţiei Muncii.

Procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă
pentru obţinerea parolei, procedura privind transmiterea datelor în registru, precum şi procedura privind
condiţiile şi limitele accesului individual la informaţiile din registru se stabilesc prin ordin comun al
ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în termen
de 30 de zile de la data achiziţionării noului sistem informatic.

MARIA ZOTA Suport de curs 42


INSPECTOR RESURSE UMANE
REVISAL

BIBLIOGRAFIE:

1. *** Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, Monitorul Oficial al României nr.


72 din 5 februarie 2003, Republicat in Monitorul Oficial nr. 345/2011
2. *** HG 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
Monitorul Oficial nr 1005 din 19 decembrie 2017.
3. *** Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date, Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 12 decembrie 2001
4. *** HG 500 din 2011 actualizată privind Revisal - registrul general de
evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial din 27 mai 2011
5. *** HG 1105/2011 - pentru modificarea HG 500/2011 privind registrul
general de evidenţă a salariaţilor, 10 noiembrie 2011, Monitorul Oficial
798/2011
6. *** HG 877/2016 - pentru modificarea HG 500/2011 privind registrul
general de evidenţă a salariaţilor
7. http://legislatiamuncii.manager.ro/a/3085/precizare-dosarele-de-
personal-se-pastreaza-obligatoriu-in-arhiva-timp-de-75-de-ani.html
8. https://www.inspectiamuncii.ro
9. http://legeaz.net/text-integral/hg-500-2011-revisal
10. https://reges.inspectiamuncii.ro.
11. Imaginile au fost luate de pe https://www.google.ro/search?q si din
aplicatia REVISAL

MARIA ZOTA Suport de curs 43

S-ar putea să vă placă și