Sunteți pe pagina 1din 12

Activităţi extracurriculare

PLANUL MANAGERIAL AL ACTIVITĂŢII EDUCATIVE


ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

“Educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a omului, iar scopul educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de
care este susceptibil”

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor
dobândute în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolarădezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea
tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză
lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să
contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european.

VIZIUNE :

 Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală şi non-formală
(elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ).
PUNCTE TARI :
 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative derivate dintr-o
problematică educativă diversă;
 Reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare: inspectorul educativ
şi inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de cooperare internaţională – la nivel judeţean, coordonatorul de
programe şi proiecte şcolare – la nivelul unităţii de învăţământ, consilierul diriginte şi consiliul clasei – la nivelul
clasei, structurile organizaţionale ale elevilor şi părinţilor - la nivelul unităţii şcolare;
 Diversitatea programului de activităţi educative;
 Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului şcolar;
 Existenţa unei oferte educaţionale proprii;
 Rezultate bune ale copiilor la manifestările educative locale, judeţene, regionale şi naţionale;
 Finalitatea proiectelor şi programelor educative ale elevilor prin participarea la competiţii la nivel de unitate, local,
judeţean, regional şi naţional;
- Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate şi societate prin mass-media locală, dar şi prin spectacole, recitaluri, concursuri,
competiţii;
- Ridicarea calităţii şi eficienţei actului educaţional prin îmbunătăţirea bazei materiale din unitate apelând la sponsorizări
- Deschiderea oferită de conţinutul orelor de consiliere în conformitate cu interesele elevilor şi perspectivele de dezvoltare ale societăţii;
- Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţii non-guvernamentale şi guvernamentale în vederea responsabilizării acestora în
susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional;
-Colaborarea cu instituţii specializate în activităţi extraşcolare: Cabinetul medical, Politia locala, etc.

PUNCTE SLABE :
Activitatea supraîncărcată a Profesorilor diriginţi de problemele administrative, situaţia familială a elevilor;
D În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ al conţinutului;
D Reducerea dimensiunii sociale în cadrul proiectării orelor de curs;
D Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare asupra dezvoltării personalităţii elevului;
D Perpetuarea mentalităţii eronate conform căreia elevul se dedică exclusiv laturii educaţionale formale;
D Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi;
D Fonduri inexistente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
D Nerecunoaşterea activităţii educative a elevilor realizată în afara orelor de curs;
D Insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
D Lipsa de responsabilizare a Consiului elevilor şi implicarea pro-activă în problemele specifice şcolii.
OPORTUNITĂŢI :
ü Redimensionarea “şcolii” ca o comunitate autentică, temporală, contextuală, racordată la viaţa publică;
ü Existenţa cadrului legislativ care reglementează şi certifică activitatea dirigintelui, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
ü Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii;
ü Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională;
ü Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei;
ü Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri;
ü Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală;
ü Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;
ü Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a copiilor;
ü Promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii;

AMENINŢĂRI:
Ð Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;
Ð Oferta negativă a străzii şi internetului;
Ð Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală.

PRINCIPII ŞI VALORI:
Strategia activităţii educative şcolare şi extraşcolare este proiectată după principiile:principiul priorităţii educaţiei, ca responsabilitate asumată de guvernul
României:
 § principiul accesului egal la educaţie – conform Constituţiei şi Convenţiei ONU a Drepturilor Copilului, fiecare copil
are dreptul la educaţie;
 § principiul continuităţii activităţilor care au caracter permanent şi se bazează pe experienţa anterioară;
 § principiul complementarităţii formal –non-formal;
 § principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;
 § principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor educaţionale locale prin
coordonare;
 § principiul abordării globale, unitare, multidisciplinare şi integrate;
 § principiul transparenţei implementării strategiei, cu participarea societăţii civile, alături de instituţiile
guvernamentale în vederea realizării obiectivelor;
 §

SCOPUL: Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a
formării lor ca cetăţeni europeni pro-activi.
OBIECTIVE STRATEGICE:
1. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a procesului instructiv –
educativ;
2. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia;
3. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală;
4. Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală;
5. Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie
complementară;
6. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin
multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare internaţională;
7. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducerea
fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;
8. Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
9. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea impactului
acesteia în comunitate;
10. Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea
procesului instructiv-educativ.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
GRUPUL ŢINTĂ :
Primar: elevii claselor, cadrele didactice din unitatea şcolară
Secundar: familia, societatea civilă, comunitatea şi societatea în ansamblul ei.
REZULTATE AŞTEPTATE:
P creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;
P introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice la fiecare obiect de studiu;
P proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul
obiectelor de studiu;
P stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul
fiecărei unităţi de învăţământ;
P stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare/comunităţii;
P reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar;
P creşterea ratei promovabilităţii şcolare;
P asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;
P ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;
P creşterea calităţii resursei umane certificate profesional prin instituţia şcolară;
P formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;
P asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra
formării tinerei generaţii ce urmează a se integra;
P transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.

PLANUL DE ACŢIUNE
PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
RESPONSABILI/
OBIECTIV FUNCŢIA ACTIVITĂŢI RESURSE TERMEN
COLABORATORI
Organizare
O1. Asigurarea 1.1. Elaborarea şi aprobarea - reactualizarea bazei de date privind Consiliul de Secretariat
cadrului legislativ actelor normative de situaţia disciplinară, absenteismul, Administraţie Diriginţi 1.10.2012
specific activităţii reglementare a activităţilor delicvenţa; Consilierul Educativ
educative şcolare şi educative şcolare, extraşcolare - elaborarea planului managerial al Director
extraşcolare şi extracurriculare. activităţii educative şcolare şi extraşcolare; Diriginţi Profesori 1.10.2012
1.2. Actualizarea actelor - încheierea parteneriatelor educative şi
legislative în vigoare prin stabilirea responsabilităţilor în cadrul Poliţia
modificări, completări şi echipelor de proiect; Comitetul de 8.10.2012
adăugiri. - întocmirea planificărilor anuale de Părinţi
activitate şi a planificărilor calendaristice; Consilierul Educativ
- elaborarea calendarului activităţilor
educative şcolare şi extraşcolare – stabilirea Elevi 9.10.2012
responsabilităţilor;
- repartizarea diriginţilor;
1.10.2012
- organizarea Consiliului Elevilor.

7.09.2012
8.10.2012

Implementare Consiliul de Consilierul Educativ


O2. Ridicarea 2.1. Implementarea abordării - restructurarea programelor şcolare şi a Administraţie
calităţii actului intra-, cross- şi conţinutului învăţării specifice fiecărei Conform
educaţional prin: extracurriculare în procesul discipline de studiu pentru a facilita Director calendaru-lui
A. Abordarea instructiv-educativ. abordarea integrată; Diriginţi
complementară 2.2. Introducerea şi - crearea echipelor de lucru Profesori
intra-, cross- şi valorificarea elementului interdisciplinare pentru iniţierea, organizarea Bibliotecara şcolii
extracurriculară în educativ în fiecare unitate de şi implementarea proiectelor educative;
proiectarea învăţare. - desfăşurarea orelor de consiliere şi Consilierul
activităţii didactice 2.3.1. Permanenta actualizare a orientare şcolară conform cerinţelor legale ; educativ
şcolare şi conţinutului învăţării pentru a - operaţionalizarea activităţilor educative Permanent
extraşcolare. răspunde nevoilor de din calendarul propriu şi al celor de
B. Realizarea unui dezvoltare ale societăţii parteneriat; Profesori
raport cunoaşterii. - acţiuni de prevenire a absenteismului, Consiliul Elevilor Elevii claselor V-VIII
echilibrat între 2.3.2. Utilizarea, cu abandonului şcolar, fenomenelor anti- -IX - XII
conţinutul educativ preponderenţă, a metodelor sociale; Consiliul
şi cel ştiinţific în activ-participa-tive centrate pe - organizarea de concursuri de proiecte Reprezentativ al
activitatea didactică elev. educative şcolare şi extraşcolare în Părinţilor Lunar
de predare – 2.4.1. Restructurarea activităţii parteneriat cu Consiliul elevilor, Comitetele Consiliul Elevilor
învăţare. educative şcolare şi de părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale; Instituţii partenere
C. Racordarea extraşcolare în funcţie de - dezvoltarea componentei educative în
conţinutului priorităţile în educaţie la nivel proiectarea activităţii didactice;
învăţării şi a local, judeteţean şi naţional. - derularea activităţilor tradiţionale ale
didacticilor la 2.5.1. Întărirea statutului şcolii: cinstirea marilor evenimente istorice, Periodic
tendinţele de educaţiei non-formale ca responsabilizarea elevilor din cadrul
dezvoltarea ale spaţiu de dezvoltare personală. Consiliului Elevilor şcolii, serbări şcolare cu Biblioteca scolara
societăţii 2.5.2. Recunoaşterea educaţiei diferite ocazii, organizarea etapei pe şcoală a
non-formale ca spaţiu aplicativ concursurilor şi olimpiadelor şcolare,
pentru educaţia formală. cinstirea Zilei Şcolii, activităţi culturale
organizate cu sprijinul bibliotecii etc.
2.5.3. Profesionalizarea
educaţiei non-formale prin
D. Complementa- dezvoltarea acesteia pe tipuri
rizarea educaţiei de educaţie complementară.
formale cu cea non- 2.5.4. Dezvoltarea dimensiunii
formale prin europene a activităţii educative
iniţierea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare
educative prin multiplicarea programelor
interdisciplinare şi proiectelor educative
diverse internaţionale.
2.5.5. Creşterea vizibilităţii
eficienţei educaţiei non-
formale prin prevenirea şi
E. Recunoaşterea reducerea fenomenelor
educaţiei non- antisociale, de abandon şcolar,
formale ca absenteism şi analfabetism.
dimensiune
fundamentală a
procesului instructiv
educativ
Consilierea şi Evaluare
evaluarea - realizarea unor sondaje de opinie în Consilierul Diriginţi
activităţilor randul elevilor, a cadrelor didactice şi educativ Periodic
educative şcolare şi părinţilor în scopul identificării priorităţilor Profesori
extraşcolare pe educative şi eficientizării activităţilor; Consiliul de
baza standardelor, - realizarea asistentelor la orele de Administraţie Conform
criteriilor şi consiliere şi orientate şcolară; Diriginţi Consiliul de graficului de
indicatorilor de - întocmirea portofoliului activităţilor Administraţie asistenţe
calitate. educative la nivelul şcolii; Profesori
- analiza stadiului de îndeplinire a Consiliul Profesoral
programelor de activităţi ale Comisiei Consiliul Permanent
Diriginţilor; Profesoral
- Acordarea unui punctaj corespunzător
cadrelor didactice care participă la
organizarea şi desfăşurarea activităţilor la Semestrial
nivel judeţean, naţional şi internaţional;
- Premierea elevilor şi personalului
didactic.
Director, Coordonator de programe şi proiecte educative,
ACTIVITĂŢI EDUCATIVE
AN ŞCOLAR 2012 – 2013
SEMESTRUL I
Nr. crt. ACTIVITATEA TIPUL DE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI
1. Festivitatea de deschidere a anului şcolar Familiarizarea elevilor cu diriginţii, şi 17 Directorul si toate cadrele
profesorii; organizarea colectivelor septembrie didactice
1. „Plurilingvism şi multiculturalitate” – Ziua Importanta si efectul cunoasterii mai 27 septembrie Profesorii de limbi straine
europeană a limbilor – 26 septembrie multor limbi straine.
Realizarea unui mini dicţionar
multilingvist, a unui dosar tematic
1. „Educaţie şi educatori”- 5 octombrie Ziua Mondială Marcarea rolului deosebit al 5 octombrie CADRE DIDACTICE
a Educaţiei dascălului în formarea şi desăvârşirea Sali de clasa
personalităţii elevilor
Concurs, panouri, mape tematice,
desene
1. “ Ziua Mondiala pentru Reducerea Dezastrelor Expozitie de fotografii, panouri, 8 octombrie Consilier educativ,
Naturale” mape, simulare CADRE DIDACTICE
(cutremur/incendiu/inundatie)
1. Balul bobocilor Spectacol, concurs, seară dansantă octombrie Diriginţi şi elevi
6. „Copiii şi alimentaţia sănătoasă” - Ziua mondială a Activităţi în cadrul parteneriatului cu 15 octombrie Cadre medicale Consilier
alimentului Cabinetul Medical educativ
7. „Ziua internaţională a mersului pe jos” Constientizarea elevilor asupra 15 octombrie Profesori de sport
efectelor positive ale mersului pe jos
Prezentarea efectelor negative ale
poluarii automobilelor
8. „O zi in biblioteca”” Prezentări Power Point, 22 octombrie Bibliotecara şcolii
Sezători literare
9. “Ziua Armatei” panouri, Serbări 25 octombrie Diriginţii +Clasele aVIIIa
10. „Un mediu curat, o viaţă mai bună” - Ziua Concursuri, panouri / mape tematice 29 octombrie Profesori geografie si biologie
Internaţională a Mării Negre
11 “Ne distrăm de Halloween” Serbări, carnaval 31octombrie Profesorii de engleză

12 „Ziua Scolii” Prezentări Power Point 5 noiembrie Consilier educativ


Dezbateri, mape / panouri CADRE DIDACTICE
“Saptamana Educatiei Globale“ Concursuri, Serbări
“ ATITUDINE PENTRU LUMEA Consilier educativ
NOASTRA”
noiembrie
13 “Ziua Naţională fără Tutun” Activităţi în cadrul parteneriatului cu 15 noiembrie Profesorul de
Cabinetul medical biologie Diriginţii

14. „Toleranţă şi intoleranţă în Europa”- Ziua Dicţionar explicativ 16 noiembrie Profesorii de limba română
Internaţională pentru Toleranţă multilingvist despre xenofobie,
rasism.
15. „Drepturile copilului, drepturile omului” - Ziua Dezbateri, mape / panouri tematice 19 noiembrie Profesori, Diriginţi Consilier
Internaţională a drepturilor Copilului Probleme ale copiilor educativ

16. Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei Panou tematic, dezbateri 25 noiembrie Diriginţi
asupra Femeii
17. “Sf.Andrei-Ocrotitorul Romanilor” spectacol ,serbare 30 noiembrie Profesorii de religie
Consilier educativ Diriginţi

“Postul si importanta lui in viata crestinilor” dezbateri

18 Să cinstim istoria patriei!” – Concurs, panouri / mape tematice, 1 decembrie Diriginţii+ Clasele aVIIa
Ziua Naţională a României. spectacol omagial
19. „Sa navigam pe Internet” Actualizarea site-ului şcolii decembrie Consilierul educativ, Profesorii
de Info
20. „Şcoala se prezintă” Materiale publicitare bisemestrial Responsabil cu promovarea
imaginii şcolii
21. “Sfanta Biserica –Poarta spre cer” dezbateri 6-10 decembrie Profesorii de religie
vizite la biserica
22. „Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” - Sfinţi şi Activităţi în cadrul parteneriatului cu 6 decembrie Profesorii de religie
sărbători - Sfântul Nicolae-prietenul copiilor Biserica
23. „Drepturile copilului, drepturile omului” - Ziua Dezbateri, mape / panouri tematice, 10 decembrie Consilier educativ
internaţională a Drepturilor Omului concursuri
24. „De Crăciun, Primăria e alături de noi!” Colinde la Primăria Baleni 13-22 decembrie Comunitatea locală
SEMESTRUL II
Nr. crt. ACTIVITATEA TIPUL DE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI
1. „Eminescu, veşnic tânăr” Şezătoare literară, realizări / 15 ianuarie Profesorii de română
prezentări Power Point
2. „Să cinstim istoria patriei!” - Ziua Unirii Panouri tematice, programe artistice, 24 ianuarie Diriginţii+ Clasele aVIa
Principatelor expoziţii de desene
3. „Ziua internationala a victimelor Holocaustului” Cunoasterea efectelor reale ale 27 ianuarie Profesorii de istorie
Holocaustului
4. „Ziua Internationala pentru Nonviolenta in Scoala” Program pentru combaterea violenţei 30 ianuarie Diriginţi, Elevi
în şcoală
1. „Valentine’s Day” După amieze distractive, dansante 14 februarie Profesorii de Limba Engleza,
Consilierul educativ
2. “Dragobete - Ziua dragostei si a bunavointei” După amieze distractive, dansante 24 Ianuarie - Diriginţi, Elevi Consilierul
educativ
3 Serbări şcolare, expoziţii de 1 martie Diriginţii
Martisorul : mărţişoare, felicitări

Sarbatoarea
primaverii, dragostei
si fericirii.
4. Natura –Darul lui Dumnezeu pentru oameni Panouri / mape tematice, expoziţii de 1-8 martie Cadre didactice Consilierul
desene, îngrijirea spaţiilor verzi, educativ
excursii
5. „Pentru tine, mamă!” Serbări şcolare, expoziţii de 8 martie Diriginţii
mărţişoare, felicitări
6. „Un mediu curat, o viaţă mai bună” - Luna Pădurii, Panouri / mape tematice, expoziţii de 14 martie – Consilierul educativ
Ziua Apei, Ziua Pământului desene, îngrijirea spaţiilor verzi, 15 aprilie Profesorii-diriginti si profesori
excursii
7. „Francofonia şi valorile ei” - Ziua Francofoniei Sesiune de prezentări Power Point, 20 martie Profesorii de franceză
program artistic
8. Concursul „Cea mai curată şi mai frumoasă clasă” Activităţi de gospodărire şi de 11-15 martie Diriginţii
ambientizare personalizată a claselor
şi şcolii - concurs clase
9. „Ziua Mondiala a Poeziei. Sesiune de prezentări Power Point, 21 martie Profesorii de limba romana
program artistic
10. „Ziua Pacalelilor” program artistic 1 aprilie Consilierul educativ
Consiliul elevilor
11. “Ziua Mondiala a Rromilor” (tiganilor). program artistic 8 aprilie Consilierul educativ
Consiliul elevilor
12. Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” - Floriile, Expoziţii de ouă încondeiate, 5mai Cadre didactice Consilierul
Paştele Împărtăşania copiilor - parteneriat educativ
cu Biserica
13. “9 Mai, Ziua Europei „ Concursuri, expoziţii, panouri / 9 mai Profesorii de istorie
mape tematice, programe artistice,
dezbateri
14. ”Ziua internaţională a familiei „ “Şcoala părinţilor” 16 mai Diriginţii
Comunitatea
15. “Ziua Eroilor” Serbări şcolare 20 mai Diriginţii + clasele a V a
Excursii, drumetii,
16. “Ziua Mondiala Fara Fumat” panouri / mape tematice, programe 30 mai Cadre didactice
artistice, dezbateri,
17. „Împreuna de Ziua Copilului” Excursii, drumetii 1 iunie Cadre didactice
18. ”„Bilanţul muncii noastre” discuţii 15 iunie Consilierul educativ
Serbări şcolare, acordare de premii Directori

S-ar putea să vă placă și