Sunteți pe pagina 1din 7

OFERTĂ DE OPȚIONAL

DENUMIRE: Cum funcționează lucrurile?

TIPUL: integrat

ARII CURRICULARE: Limbă și comunicare


Matematica și științe ale naturii
Tehnologii

DURATA: 1 an/1 oră săptămânal

CLASA: a IV-a
ARGUMENT

Programa opționalului „Cum funcționează lucrurile?” a fost concepută în concordan ță cu particularită țile
de vârstă ale elevilor, contribuind astfel la dezvoltarea unor cuno știn țe, aptitudini și atitudini ce completează
profilul de formare al elevului din ciclul primar.
Prin realizarea de activități practice, într-un cadru organizat, copiii î și dezvoltă abilită țile de mânuire a
instrumentelor de lucru, aptitudinile practice și simțul estetic , își aprofundează cunoștințele dobândite la
matematică, științe, limbă și comunicare, abilită ți practice.
Am ales acest opțional din dorința de a familiariza elevii cu modul de func ționare a diverselor lucruri care
fac parte din mediul lor înconjurător. Astfel vor descrie și prezenta o varietate de ma șini, aparate, instrumente și
dispozitive cum ar fi: mașina de spălat automată, aparatul de fotografiat, computerul folosindu-se de competențele
digitale și de comunicare . De asemenea vor învăța despre anumite principii de func ționare a unor ma șinării, prin
explorare și investigare, aplicându-le apoi în cadrul proiectelor și experimentelor propuse.
Părinții vor fi implicați în a forma echipe împreună cu copiii pentru a realiza aceste proiecte pe care le vor
prezenta în cadrul unor expoziții despre tehnică și tehnologie contribuind astfel la dezvoltarea spiritului de inițiativă
și antreprenoriat.
Un alt motiv pentru care am propus acest op țional este acela de a le face cuno știn ță elevilor cu inventatori
celebri, invențiile și descoperirile lor, și cum, de-a lungul a mii de ani, acestea ne-au ajutat în toate aspectele vie ții
– acasă, la școală, la serviciu, pentru comunicare, pentru a construi, la distrac ție și în timpul liber și în știin ță și în
industrie.
Structura programei de opțional include următoarele elemente:
- Argument
- Competențe generale
- Competențe specifice și exemple de activită ți de învă țare
- Conținuturi
COMPETENȚE GENERALE:
1. Identificarea inovațiilor în științe și tehnică din mediul familial și înconjurător;
2. Realizarea unor proiecte și experimente bazate pe un demers tehnic prestabilit.

Competențe specifice Activități de învățare


1.1. Descrierea unor invenții și descoperiri; - realizarea unui portofoliu despre inven ții și inventatori;
-obsevarea și analizarea „progresului” din orizontul
apropiat și lumea înconjurătoare;
-realizarea unor construcții simple din piese de lego
care să reprezinte diverse modele de locuin țe;
-jocuri de rol;

1.2. Descoperirea principii de funcționare a diferitelor -confectionarea unei scale de balans, a unui scripete
mașinării; simplu, planul inclinat, etc.;
-observarea mecanismelor hidraulice si pneumatice;

1.3. Explorarea domeniul mijloacelor de transport; -construirea unor vase simple;


-realizarea unor machete cu mijloace de transport.

2.1. Utilizarea aparatul de fotografiat la evenimente -experimente cu ajutorul luminii;


școlare (serbări, excursii, etc.) -exerciții de focalizare a obiectelor;
-album foto;
-concurs de fotografie;

2.2. Integrarea eficientă a computerului in -descrierea componentelor computerului;


rezolvarea diverselor probleme; -exercitii de salvare si stocare de date folosind
programele Word, PowerPoint, Paint;

2.3. Realizarea produselor din materiale refolosibile - rolul reciclării obiectelor electrocasnice;
- recondiționarea unor obiecte ieșite din uz;
CONȚINUTURI

1. Invenții și descoperiri
• Construcții rezistente;
• Energia pentru oameni;
• Crearea energiei;
• Mărirea imaginii;
• Lumea sunetului.
2. Mașinării
• Tipuri de pârghii;
• Scripeți;
• Tipuri de motoare;
• Aparate electrocasnice;
• Reciclare.Recondiționare.Refolosire.
3. Aparatul de fotografiat
• Tipuri de camere foto;
• Expunerea corectă;
• Distanța de focalizare;
4. Computerul
• Microsoft Office: Word, Paint, Power Point
• Utilizarea poștei electronice și a internetului;
• Cultura web;
• Jocuri distractive, dar inteligente.
5. Vase
• Tipuri de vase. De ce plutesc? Navigare și semnalizare;
• Era navigatului; Submarine;
6. Trenuri
• Mersul pe șine. Ce este un tren? Puterea diesel și electrică;
• Modele de locomotivă; Recordul trenurilor și a căilor ferate;
7. Automobile
• Primele automobile;
• Motorul;
• Modele de mașini și producători renumiți;
• Conducerea preventivă;
• Drumuri și autostrăzi.
8. Avion și zbor
• Ce este zborul? Istoria zborului;
• Decolare și aterizare;
• Nave spațiale;

MODALITATI DE EVALUARE

o PROBE ORALE: conversatia, chestionarul oral;


o PROBE SCRISE: fise de evaluare, fise de activitate independenta, portofolii.
o PROBE PRACTICE: experimente, modelare, proiecte, machete, postere.
BIBLIOGRAFIE

1. Baxter, Nicola - „Vreau să știu” – 1000 de răspunsuri și întrebări, Ed. Teora,


București, 2006;

2. Cucoș, C. - Pedagogie-ed. a II-a revizuită și adăugită, Ed. Polirom, Iași, 2002;

3. Kerrod, Robin, - „Vreau să știu” – 7 in 1, Ed. Teora, București, 2005;


Madgwick,Wendy,
Reed, Sarah

4. Oxlade, Chris - „Cum funcționează lucrurile?” – ghid complet și ilustrat al minunatei


lumi a tehnologiei, Ed. Aquila, 2008;

5. Ungureanu, D. - Teoria și practica evaluării în educație, Ed. Mirton, Timișoara, 2001.

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


NR
UNITATEA DE OB. DE
REF. CONŢINUTURI DE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE
ORE
1 2 3 4 5 6
SEMESTRUL I
1. Invenții și O.1 Construcții rezistente; 5 16.09.2013
descoperiri=progres Energia pentru oameni; 14.10.2013
Crearea energiei;
Mărirea imaginii;
Lumea sunetului.
2. Mașinării O.2 Tipuri de pârghii; 3 21.10.2013
Scripeți; 11.11.2013
Tipuri de motoare;
3. Aparatul de O.3 Tipuri de camere foto; 4 18.11.2013
fotografiat Expunerea corectă; 9.12.2013
Distanța de focalizare;
Evaluare
4. Computerul O.4 Despre programele de bază ale 5 16.12.2013
computerului; 27.01.2014
Utilizarea poștei electronice și a internetului;
Cultura web;
Jocuri distractive, dar inteligente.
Evaluare
SEMESTRUL AL II-LEA
5. Vase O.5 Tipuri de vase. De ce plutesc? Navigare și 3 3.02.2014
semnalizare; 24.02.2014
Era navigatului; Submarine;
Evaluare
6. Trenuri O.5 Mersul pe șine. Ce este un tren? Puterea 3 10.03.2014
diesel și electrică; 17.03.2014
Modele de locomotivă; Recordul trenurilor și
a căilor ferate;
Evaluare
7.Automobile O.5 Primele automobile; 5 24.03.2014
Motorul; 12.05.2014
Modele de mașini și producători renumiți;
Conducerea preventivă;
Drumuri și autostrăzi.
Evaluare
8. Avioane și zbor Ce este zborul? Istoria zborului; 4 19.05.2014
Decolare și aterizare; 16.06.2014
Nave spațiale;
Proiect: Construirea și înălțarea unui zmeu.