Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ

ETAPA LOCALĂ – 19 ianuarie 2019

Clasa a VIII-a
Subiect elaborat în cadrul grupului de lucru al I.S.J. PRAHOVA

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Total: 100 de puncte

SUBIECTUL I – Lectură și redactare 50 de puncte

Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde corect cerinţelor formulate în sarcinile de lucru:

A. B.
Desfrunzit şi prea bătrân, Dupǎ ce, de ani de zile, aflǎm pe pielea noastrǎ cǎ verile
Tremură de frig gorunul. sunt din ce în ce mai fierbinți, iatǎ cǎ, de la o vreme, a apǎrut o
Au căzut şi-ntâii fulgi nouǎ amenințare. Savanții ne anunțǎ cǎ nu de cǎldurǎ trebuie sǎ
Şi l-am prins din zbor pe ne temem, ci de iarna care va sǎ vinǎ. Și care ar fi cauzele
unul. acesteia? Noi și “efectele adverse” ale dezvoltǎrii civilizației
noastre? Sau e ceva de dincolo de noi? Una caldǎ, una rece… și
Migălos lucrată-n fir, tot așa.
Floarea mică şi rotundă În ultimele douǎ milioane de ani, Terra a trecut prin vreo
S-a topit şi a murit – 20 de glaciațiuni. Acestea au durat în total 1.800.000 de ani,
O minune de-o secundă. acoperind 90% din perioada despre care discutǎm. Suntem
foarte norocoși sǎ fi apucat o blândǎ perioadǎ interglaciarǎ.
M-am întors înduioşat Ultima glaciațiune a început în urmǎ cu aproximativ 115.000 de
Să scriu trista ei poveste; ani. Temperaturile medii au început sǎ scadǎ, ajungând sǎ fie cu
Despre-un fulg care-a venit 7-10 grade mai mici decât astǎzi. Iarna a ajuns la apogeu cu
Timpuriu şi nu mai este. 18.000 de ani în urmǎ. Scuturi de gheațǎ groase de câțiva
kilometri acopereau cea mai mare parte a Americii de Nord și
-“Pentru ce n-ai mai rămas Europei.
În înaltul bolţii tale, A urmat o schimbare foarte rapidǎ de situație: în urmǎ cu
De-ai venit atât de pur 10.000 de ani, temperaturile au crescut din nou; glaciațiunea
Spre noroaiele din vale? luase sfârșit. De atunci, au mai existat câteva "toane", precum
Mica Erǎ Glaciarǎ, cum a fost numitǎ perioada dintre anii 1350
Care vânt neliniştit, și 1850 d.Hr. În aceastǎ grea jumǎtate de mileniu, recoltele
Răsucindu-te cu ură, agricole au avut mult de suferit, iar foametea a bântuit deseori în
Ţi-a mânat către pământ Europa. În Anglia, în perioada respectivǎ, Tamisa îngheța de la
Prea gingaşa ta făptură? un mal la altul, iar pe gheața astfel formatǎ se organizau târguri
de iarnǎ. Înghețau și canalele din Olanda, iar în anul 1780,
Şi de vreme ce sosişi, portul New York a înghețat așa de zdravǎn, încât se putea merge
Pentru ce-ai dat morţii pe jos din Manhattan pânǎ pe insula Staten.
vamă? Timp de sute de milioane de ani, Terra a cunoscut
Nu puteai să fii de-argint, alternanțe climatice. Perioade cu climǎ tropicalǎ au fost
Ori de sticlă, ori de precedate și urmate de lungi epoci în care gheața a acoperit
scamă?” planeta pe întinderi mari. Or, dacǎ asemenea lucruri s-au tot
întâmplat în decursul istoriei Pǎmântului (și în absența efectelor
Dar în vreme ce scriam perturbatoare ale civilizației umane), e logic sǎ presupunem cǎ
Întrebarea mea nebună, s-ar putea repeta. Iar dacǎ se vor repeta, va fi vorba despre
N-am văzut cum lângă fenomene în producerea cǎrora oamenii chiar nu au niciun
geam amestec, cǎci doar legile încǎ neînțelese care guverneazǎ
Ninge-ntruna şi întruna. mișcarea corpurilor cerești fi-vor vinovate de lunga iarnǎ ce ne-
așteaptǎ. Știu, e poetic și abscons. Lǎmuririle urmeazǎ.
Iar când ochii mi-am-nălţat,
Am văzut cum prin ninsoare (Mihaela Stǎnescu, Noua Erǎ Glaciarǎ: Pǎmântul ca un bulgǎre de
Valea-ntreagă lumina nea, http://www.descopera.ro/stiinta)
Minunat scăpărătoare.
(Nicolae Labiş, Fulg)
a. Înţelegerea textului ficţional/ nonficţional – 12 puncte

1. Explicǎ, în 8-10 rânduri, semnificația titlului poeziei Fulg de Nicolae Labiș. 6 puncte

2. Evidențiazǎ douǎ trǎsǎturi ale textului nonliterar, susținându-ți afirmația cu exemple din al doilea text.
6 puncte

b. Scriere despre textul ficţional/ nonficţional – 30 de puncte

Redacteazǎ o compunere de 200 - 250 de cuvinte în care sǎ prezinți mesajul operei Fulg de Nicolae
Labiș. Pentru a obține punctajul maxim, vei avea în vedere urmǎtoarele repere:

 să formulezi o opinie despre mesajul textului dat;


 să susții opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat;
 să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
 să te încadrezi în limita de cuvinte precizată.

Redactarea răspunsului la punctul b – 8 puncte

SUBIECTUL al II-lea – Practica rațională și funcțională a limbii 10 puncte

Redactează un text de 150 - 200 de cuvinte în care să-ți exprimi opinia despre valoarea obiceiurilor,
datinilor și tradițiilor românești pentru păstrarea identității culturale a poporului nostru.

SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcție a comunicării 40 de puncte

1. Transcrie din seria urmǎtoare numai cuvintele care conțin diftongi: înduioșat, glaciarǎ, timpuriu, de-ai
(venit), deseori, scriu, ninsoare, chiar, poeți. 4 puncte
2. Explicǎ rolul și semnificația stilisticǎ a semnelor de punctuație din structura: Una caldǎ, una rece…
4 puncte
3. Precizeazǎ mijlocul de formare a urmǎtoarelor cuvinte din primul text: desfrunzit, despre, ninsoarea,
înaltul. 4 puncte
4. Formuleazǎ douǎ enunțuri folosind sensul propriu și figurat al verbului a îngheța. 4 puncte
5. Gǎsește un sinonim neologic, respectiv, un antonim neologic al cuvântului micǎ. 4 puncte
6. Stabilește valoarea morfologicǎ a celor patru cuvinte subliniate în cele douǎ texte. 4 puncte
7. Identificǎ funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate din urmǎtoarele structuri: scuturi de gheațǎ, Tamisa
îngheța de la un mal la altul, fi-vor vinovate, ce ne așteaptă. 4 puncte
8. Selecteazǎ predicatele din urmǎtorul paragraf, precizând felul acestora: … în urmǎ cu 10.000 de ani,
temperaturile au crescut din nou; glaciațiunea luase sfârșit. De atunci, au mai existat câteva "toane",
precum Mica Erǎ Glaciarǎ, cum a fost numitǎ perioada dintre anii 1350 și 1850 d.Hr. 4 puncte
9. Transcrie, din ultima strofǎ a poeziei Fulg de Nicolae Labiș, o propoziție subordonatǎ. 4 puncte
10. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată predicativă
introdusă printr-un adverb relativ. 4 puncte