Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


Instituţia de învăţământ superior

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
Ciclul de studii STUDII POSTUNIVERSITARE
Programul de studii/calificarea
Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă
Anul universitar 2016-2017

2. Date despre disciplină


Denumirea disciplinei Instruire asistată de calculator Cod: DPPD 1.6.
Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr.
Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr.
Nivel I Semestrul I, II Tipul de evaluare E
postuniversitar
Regimul Categoria formativă a disciplinei: DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS
disciplinei DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - DO
opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


Număr de ore pe săptămână 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator - Proiect -
Totalul de ore din planul de 28 Curs 14 Seminar 14 Laborator - Proiect -
învăţământ

Distribuţia fondului de timp ore


Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi: 2

Total ore studiu individual 16


Total ore pe semestru 50
Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


Curriculum Parcurgerea disciplinelor fundamentale – obligatorii
Parcurgerea disciplinelor de specialitate - obligatorii
Competenţe Profesionale – de factură cognitivă și funcțional – acționale
Complementare – lingvistice și digitale
Transversale – de rol, de dezvltare personală și profesională
Manageriale – de conducere, îndrumare și control

1
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector și calculator cu soft adecvat
Desfăşurare Seminar Sală dotată cu tablă, videoproiector și calculatoare
aplicaţii Laborator -
Proiect x

6. Competenţe specifice acumulate


Competenţe
profesionale ..........

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


Obiectivul general al Cunoașterea și aplicarea principiilor IAC
disciplinei
Obiectivele specifice  Dezvoltarea unei viziuni integrative asupra didacticii informaționale
și metodelor sale;
 Dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare unui viitor profesor
în utilizarea și integrarea IAC în diverse situați de învățare;
 Proiectarea actului didactic prin prisma IAC și a instrumentelor de
învățare e-learning;
 Elaborarea unor proiecte didactice și secvențe de învățare în format
electronic.

8. Conţinuturi/studiu individual1
Curs/unităţi de studiu Nr. ore Metode de predare Observaţii
1.IAC – metodă a didacticii informaționale 1 - prelegerea
2.Instruirea asistată de calculator: istoric, concept, 1 - prelegerea
devnire - conversaţia euristică
- problematizarea
- explicaţia
3.Avantaje și dezavantaje ale folosiri IAC în educație 1 - prelegerea
- conversaţia euristică
- explicaţia
4.Tehnoredactarea proiectelor de activități didactice 2 - prelegerea
- conversaţia euristică
- problematizarea
- explicaţia
5.Integrarea prezentărilor, a simulărilor, a tutorialelor 2 - prelegerea
și a jocurilor educative în proiectul didactic - conversaţia euristică
- explicaţia
6.Susținerea unor secvențe de activități didactice 3 - prelegerea
folosind preponderent instruirea asistată de - conversaţia euristică
calculator, integrarea smart board-ului în predare - descrierea
- explicaţia
7.E-learning – concept în evoluția IAC: generalități, 4
instrumente
Bibliografie2

1
pentru programele de studii IFR
2
maxim 5 surse bibliografice relevante

2
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr.
Metode de predare Observaţii
ore
1.Aplicați Microsoft Office: WORD, EXCEL, 2 - discuţia colectivă
POWER POINT - exerciţiul
- analiza gramaticală
2.Browsere de internet: interbet explorer, Google, 2 - discuţia colectivă
Chrome - exerciţiul
- lucrări practice
3.Tehnoredactarea în WORD a unor secvențe de 2 - exercițiul
învățare
4.Realizarea unor prezentări POWER POINT pentru 2 - activități de grup și
susținerea unor secvențe de învățare individuale
5.Elaborarea in EXCEL a unor calcule tabelare 2 - discuţia colectivă
- exerciţiul
- analiza gramaticală
6.Prezentarea și utilizarea platformelor educaționale 4 - proiectul

Bibliografie

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip Pondere din
Criterii de evaluare Metode de evaluare3
activitate nota finală (%)
- utilizarea corectă și adecvată a termenilor examen 70%
Curs/Studiu
de specialitate
individual
- argumentarea științifică a răspunsurilor
- evaluarea lucrărilor pe care studenții le elaborare proiect 30%
Seminar susțin p parcursul semestrului
Laborator
Proiect
Standard minim de performanţă
Cel puţin nota 6 la examen şi elaborarea unui portofoliu tematic.

Data completării Semnătura titular disciplină Semnătura titular seminar


Grad didactic, nume, prenume Grad didactic, nume, prenume
Lect. univ. dr. Lect. univ. dr.

Data avizării în departament

3
examen, probă de verificare, colocviu, susţinere proiect etc