Sunteți pe pagina 1din 3

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educaționala,Vaslui

Cabinet Interșcolar Logopedic-Școala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu”, Bârlad


Profesor logoped:Gheorghiu Cătălina
An școlar 2017-2018

PLANIFICAREA ANUALĂ
A ACTIVITĂŢII DE LOGOPEDIE

ANUL ŞCOLAR 2017/2018

ACTIVITĂŢI MODALITĂŢI DE REALIZARE PERIOADA

1. Activităţi  Amenajarea cabinetului logopedic, Semestrul I


organizatorice  Elaborarea planificării anuale,
 Stabilirea grupelor iniţiale de elevi şi preşcolari, Septembrie -Octombrie 2017
 Stabilirea orarului cabinetului,
 Elaborarea planificării lunare a activităţii de terapie
logopedică.

2. Promovarea  Participarea la întâlniri formale şi nonformale cu


cabinetului de cadrele didactice,
logopedie şi a muncii  Colaborarea cu profesorul de sprijin şi cu consilierul
logopedice şcolar în vederea optimizării actului educaţional la
copiii cu Cerinţe Educative Speciale, Permanent
 Informarea cadrelor didactice şi a părinţilor despre
importanţa şi rolul logopedului, despre avantajele
colaborării în actul educaţional,
 Participarea la şedinţe cu părinţii, lectorate, mese
rotude, seminarii, etc.
 Prezentarea cabinetului logopedic elevilor, cadrelor
didactice şi părinţilor.

3. Depistarea  Activităţi de depistare: de evaluare a vorbirii elevilor Semestrul I


tulburărilor de limbaj claselor pregătitoare,a-I-a de la Școala Gimnazilă Nr. 9 15 septembrie- 29 septembrie 2017
și a grupelor mari de la Gradinița Nr.2
 Întocmirea fişelor de depistare.
4. Evaluarea complexă  Examinare psihopedagogică complexă, Semestrul I
a elevilor şi  Înregistrarea cazurilor noi în evidenţa logopedică,
preşcolarilor cu  Întocmirea anamnezei cazurilor, 2 octombrie – 20 octombrie 2017
tulburări de limbaj  Stabilirea diagnosticului logopedic,
 Completarea fişelor logopedice,
 Întocmirea dosarelor pe grupe,
15 ianuarie – 2 februarie 2017
 Evaluare intermediară,
Iunie 2017
 Evaluare finală.
Semestrul I

20 octombrie – 31 octombrie 2017


1 noiembrie – 20 decembrie 2017
5. Terapia tulburărilor  Activităţi specifice de terapie a tulburărilor de vorbire şi 15 ianuarie – 1 februarie 2018
de limbaj de îmbunătăţire a comunicării,
 Activităţi specifice de terapie a tuburărilor de scris-citit. Semestrul II

12 februarie – 30 martie 2017


12 aprilie – 15 iunie 2017
6. Consilierea  Contactarea iniţială a părinţilor, Octombrie 2017
părinţilor, cadrelor  Instruirea părinţilor în legătură cu exerciţiile de
didactice şi a altor recuperare ce trebuiesc efectuate acasă,
persoane  Instruirea cadrelor didactice pentru consolidarea şi Permanent
automatizarea progreselor obţinute la cabinet,
 Redactarea materialelor necesare pentru activitatea de
acasă a elevilor.
7.Formare  Participarea la Consfătuiri şi Cercuri Pedagogice,
profesională  Organizarea activităţilor Comisiei Metodice nr V. a
profesorilor logopezi şi consilieri-logopezi şi întocmirea Periodic
dosarului comisiei ( ca şi şef de comisie metodică),
 Participarea la Comisii Metodice,
 Participarea la cursuri de formare, etc.
 Participări la diverse proiecte, etc.
BUGETUL DE TIMP: 16 ore / săptămână
REPARTIŢIA ORELOR / săptămână: 14 ore la Școala Nr.9 ”Manolache Costache Epureanu”, 2 ore la G.P.P. nr.2 „Rază de soare”

S-ar putea să vă placă și