Sunteți pe pagina 1din 2

Competențele directorului de unitate de învățământ

Cariera didactică, asemenea oricărei cariere, implică un proces de formare şi


dezvoltare a competenţelor, o formare specializată, realizată atât în cadrul organizaţiei, cât şi
în ansamblul mediului profesional şi social.
Conceptul de competenţă, în psihologia cognitivă şi în ştiinţele educaţiei, se află în
mijlocul performanţei individuale şi colective, pe care toți dorim să o dezvoltăm.
În învăţământ, arta conducerii este foarte importantă, întrucât pune în evidenţă mai
bine personalitatea conducătorului, iar exemplul personal are un rol important în realizarea
obiectivelor stabilite pentru unitatea de învăţământ. A conduce reprezintă de fapt, arta de a
lucra cu oamenii, adică dimensiunea nouă, modernă şi distinctă a conducătorului de unitate
de învăţământ.
Pentru unii autori (Barth, 1986; Marks, 2003; Sergiovanni, 2006), directorul este
considerat cel care deține expertiza pedagogică. Acesta menține standarde înalte de
performanță, monitorizează procesul instructiv-educativ, coordonează punerea în aplicare a
curriculum-ului și monitorizează progresul elevilor.
Pentru a lucra cu elevii şi cadrele didactice, managerii din învățământ au nevoie de
cunoştinţe speciale din domeniul educaţiei adulţilor, copiilor, tinerilor. Succesul managerului
din învăţământ depinde de capacitatea de a orienta, organiza, îndruma şi motiva colaboratorii,
subalternii pentru realizarea optimă a obiectivelor propuse. Specific şcolii este faptul că
managerul conduce două mari categorii de oameni, respectiv elevi şi cadre didactice. Aceasta
presupune pentru manager o adoptare permanentă a principiilor managementului, a stilului de
conducere, a capacităţii de înţelegere etc., în funcţie de segmentul la care se referă
problemele şcolii.

Specialiştii de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei apreciază managerul şcolar astfel:


„Managerul este unul din factorii cheie ai introducerii oricăror schimbări educaţionale. Fără
manageri competenţi, pregătiţi, capabili să decidă rapid şi eficient în cele mai variate condiţii,
reforma educaţională va eşua. În contextul activităţii manageriale definită ca arta de a face ca
lucrurile să se realizeze în organizaţii prin intermediul celorlalţi, managerul este cel care
procură, alocă şi utilizează resurse fizice şi umane pentru a atinge scopuri“.

Competenţele directorului de unitate de învăţământ trebuie să vizeze:

 profesionalismul, responsabilitatea, prestaţia manifestate în raport cu


partenerii sociali şi autorităţile
 capacitatea de comunicare, interesul, atenţia în dezvoltarea şi menţinerea
relaţiilor de colaborare
 creativitatea, precizia, claritatea, spiritul analitic în aplicarea diverselor
modalităţi de solicitare / primire de informaţii referitoare la activitatea unităţii
de învăţământ
 tactul, capacitatea de comunicare, operativitatea cu care menţine
funcţionalitatea şi continuitatea fluxului informaţional
 receptivitatea, spiritul de observaţie corect şi analitic în remarcarea aspectelor
definitorii ale activităţii desfăşurate de personalul didactic
 responsabilitatea şi obiectivitatea în aprecierea nivelului de pregătire
profesionala a personalului didactic
 comunicarea eficienta cu organismele de lucru şi persoanele abilitate în
vederea identificării necesarului de pregătire corespunzător nevoilor de
moment şi de perspective
 capacitatea de comunicare, spiritul de observaţie, autoritatea cu care verifica şi
constata calitatea actului educaţional prestat de personalul didactic
 conştiinciozitatea, spiritul practic şi gospodăresc în supervizarea activităţilor
auxiliare
 spirit de observaţie, promtitudine, răbdare şi tactul în monitorizarea
disfuncţionalităţilor / disputelor / conflictelor
 competentele de bun organizator al şedinţelor, claritatea scopurilor privind
cuprinderea întregii problematici
 stilul de muncă în echipă, participativ în luarea deciziei de alocare a resurselor
financiare în raport cu priorităţile
 responsabilitatea şi capacitatea de analiză în aprecierea şi validarea
rezultatelor diverselor forme de evaluare a elevilor
 capacitatea de comunicare eficientă cu organismele de lucru şi cu factorii
responsabili în asigurarea bazei tehnico-materiale
 discernământul, capacitatea de decizie şi capacitatea de comunicare cu
organismele de lucru, la stabilirea metodologiei de coordonare, monitorizare /
evaluare a procesului educaţional

În sprijinul celor de mai sus, următorul citat poate fi o completare pertinentă:


”Competenţele unui bun manager de şcoală ţin mai puţin de cunoştinte procedurale sau de
experienţă , cât de valorile asumate şi de voinţă puternică ce solicită angajamente şi credinţe
la fel de puternice (Alain Chevre).