Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HARGHITA

Nr. înr.687 /2017

AVIZAT I.Ș.J. HARGHITA


INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
GÂRBEA PETRU-IOAN

PROGRAMUL
“ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ”

ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Discutat în ședința Consiliului profesoral din 24.10.2016., 07.11.2016.


Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 04.11.2016

PROIECT ELABORAT DE :

Prof. Lukács Barna-director


Prof. László Krisztina
Prof. Péterfi Ágnes
Prof. pr. Biró-Ambrus Lenke
Prof.pr. Pitó Emese

1
FIŞA STANDARD A PROIECTULUI

1.Argument:
Într-un context social şi cultural în care motivaţia pentru cunoaşterea şi asimilarea valorilor
este tot mai redusă, iar interesul tinerilor faţă de fenomenul cultural şi ştiinţific este tot mai scăzut,
cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale ,,Bethlen Gábor” îşi propun organizarea unor activităţi de
învăţare formal şi nonformal în cadrul Programului Ș.D.Ș. cu scopul cultivării unor valori şi
atitudini, al dezvoltării competenţelor cognitive şi culturale, al dezvoltării personale şi adaptării la
un stil de viaţă sănătoasă.
Tot mai multe familii se confruntă cu problema organizării programului de după cele 4-5 ore de
curs ale copilului, restul timpului, o parte din aceştia rămân nesupravegheaţi de un adult competent.
Cei mai mulţi părinţi au slujbe care se prelungesc cu mult peste programul de şcoală al copilului,
posibilităţile de a avea grija ca acesta să-şi petreacă timpul liber într-un mod adecvat vârstei lui sunt
limitate. Analizând analiza de nevoi am organizat programul Ș.D.Ș, pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor beneficiarilor. S-a elaborat un program de promovare a ofertei educaţionale prin pachete
de activităţi şi de identificare a nevoilor de dezvoltare şi formare a competenţelor specifice
învăţământului primar. În acest sens, s-au organizat şedinţe cu părinţii şi a fost prezentată
metodologia privind organizarea programului Ș.D.Ș. şi a fost aplicat un chestionar pentru părinţi
în vederea identificării activităţilor preferate de aceştia pentru organizarea lor în pachete
educaţionale. Totodată, au fost consultate cadrele didactice de la clasele respective în legătură cu
organizarea programului Ș.D.Ș. şi s–au făcut propuneri pentru încheierea unor parteneriate pentru
ca, pe parcursul anului şcolar, elevii să poată beneficia şi de proiectele sau programele acestora. Ca
urmare a consultării cu părinţii, elevii şi cadrele didactice s-au identificat diferite tipuri de
activităţi.

2. Scopul
Programul Ș.D.Ș. este un program complementar programului școlar destinat elevilor claselor C.P.-
IV şi asigură servicii alternative de educaţie prin activităţi specializate de sprijin, ateliere şi activităţi
recreative într-un cadru organizat, după programul şcolar obligatoriu.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi diversificarea serviciilor


alternative de educaţie prin oferta Programului „Şcoala după şcoală”/,, After School’’ ce va găzdui
elevii claselor C.P.-IV, după orele de curs, în vederea petrecerii în siguranţă, util şi plăcut, a
timpului liber.
2
OBIECTIVE SPECIFICE. Furnizarea de servicii educaţionale specializate informale şi
nonformale care să:
 Amelioreze comportamentul de adaptare şcolară ;
 Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
 Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară ;
 Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu;
 Creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea
şi educarea copiilor;
 Realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate;
 Sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-şi forma
deprinderi dezirabile de petrecerea timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a socializa, de a
accepta diversitatea;
 Schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului mic din familia prea ocupată;
 Micşorarea factorilor generatori de situaţii de risc;
 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării
interpersonale şi a relaţionării.

3. Grup-țintă
Elevi ai claselor CP-I-II-III-IV- grupuri omogene de 10-12 elevi.
BENEFICIARII direcţi sunt elevii;
Beneficiarii indirecţi sunt părinţii și comunitatea în ansamblul ei.

SELECŢIA BENEFICIARILOR DIRECŢI: Pe baza cererii directe a beneficiarilor indirecţi şi în


urma semnării Contractului de Parteneriat Şcoală-Familie în cadrul Programului Ș.D.Ș.

4.Organizarea și desfășurarea Programului ”Școala după școală”


DURATA PROIECTULUI. Pe tot parcursul anului şcolar.
DESCRIEREA PROIECTULUI
Programul “ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ” pentru elevii claselor C.P. -IV, este un serviciu adus
comunităţii, nesubstituindu-se familiei, dar ajutând părinţii care se implică în desfăşurarea
programului. Proiectul nostru oferă copiilor servicii de îngrijire după terminarea orelor de şcoală,
programe educative, asistenţă sociopedagogică, sprijin în efectuarea temelor date pentru acasă şi
activităţi recreative . Activitățile propuse vor fi un adaos educaţional de tip instituţional, subsumat
educaţiei nonformale, aflată în raport de complementaritate cu educaţia formală. Propunerea
3
activităţilor va porni de la idea că ceea ce vor face in cadrul programului, chiar şi când este
activitate de învăţare să se insereze în program pe coordonate ludice, antrenând copii în activităţi
plăcute, captivante, care să le câştige interesul.
Forma predominantă a activităţilor va fi jocul, inclusiv activităţile cu scop educativ. Un accent
deosebit se va pune şi pe dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi a competenţelor sociale, având în
vedere că emoţiile stau la baza comportamentelor. Realitatea condensată se rezumă la : pierderea
timpului în faţa televizorului sau utilizarea excesivă a computerului, pericolul de a se lansa, în lipsa
unui adult eficient care să-i monitorizeze activităţile, în acţiuni potenţial periculoase. De aceste
servicii beneficiază copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 11 ani, proveniţi din familii ce nu au în grija
cui să lase copiii după terminarea programului zilnic şcolar, care vor pentru copiii lor o alternativă
de a fi supravegheaţi de personal cu pregătire specială, într-un cadru de grup care poate stimula
capacitatea lor de relaţionare interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă, dar şi cu vârste diferite.
Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului „Şcoala după şcoală” vizează
îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale
şi nivelul creativităţii prin:
►Procesul de învăţare prin joc;
►Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
►Organizarea adecvată a ambientului educativ;
►Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare.

Factorii care au influenţat alegerea de a înfiinţa Ș.D.Ș. pentru şcolarii mici ca ofertă educativă de
alternativă:
 Crearea unei relaţii privilegiate între copil şi personalul de specialitate care se va ocupa de ei;
 Deschiderea spre lumea exterioară dintr-o perspectivă securizantă (supravegheat, educat, îngrijit,
stimulat);
 Evitarea monotoniei cadrului de dezvoltare şi a unor relaţii nedorite cu potenţial negativ de
influenţare;
 Consecinţele imediate şi tardive ale neglijării, ale abandonului (care pot fi: manifestări
psihosomatice, întârziere în dezvoltarea afectivă şi socială, tulburări nevrotice sau chiar psihotice
ca urmare a discontinuităţilor ce apar în experienţa afectivă a copilului, inaptitudinea de a stabili
relaţii sociale ca adult).

AVANTAJELE PROGRAMULUI
1. Programul vine în completarea dezvoltării armonioase a copilului. Folosirea unei metodologii de
tip nonformal în toate activitățile educationale prevăzute de noi face ca acest program să faciliteze
dobândirea unor competențe specifice;
4
2. Copiii au timp să aprofundeze şi să înveţe temeinic într-un mediu prietenos, unde mentorii nu au
alt scop decât acela de a face învăţarea confortabilă şi autentică;
3.Fiecare copil are parte de sprijin în vederea pregătirii suplimentare pentru concursuri şcolare;
4. Copiii au timp să se joace şi să-şi facă prieteni adevărați într-un mediu în care violenţa fizică şi
verbală sunt netolerate;
5. Copiii sunt ajutați să-şi rezolve conflictele, frustrările, complexele. Programul after-school îi
învaţă pe copiii despre valoarea personală şi despre respectul pentru ceilalţi;
6. Programul copiilor este ordonat şi echilibrat. Intervalele pentru odihnă, joacă şi învăţare sunt
îmbinate armonios;
7. Copiii au stabilitate şi continuitate şi îşi dezvoltă roluri în grup;
8. Copiii îşi pot descoperi talentele şi aptitudinile în programele opţionale: arte, sport, engleză,
cultură civică, etc.;
9. Copiii sunt implicaţi în programe sociale şi comunitare, proiecte şi parteneriate, învaţă să aibă
iniţiativă, să organizeze şi să exprime puncte de vedere;
10. Copiii sunt stimulaţi să trăiască şi să împărtășească experienţe literare, artistice etc.
11. Părinții scapă de grija zilnică a efectuării temelor cu copilul, copilul beneficiind în fiecare zi de
ajutor în înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor de la şcoală, recapitularea şi pregătirea lecțiilor
pentru a doua zi;
12. Părinții sunt scutiți de necesitatea luării unui preparator la limba engleză;
13. Părinții îşi vor putea termina liniştiţi munca zilnică la serviciu, ştiind copilul sub supraveghere;
14. Timpul petrecut zilnic de copil împreuma cu familia este mai mare si de mai bună calitate.

ACTIVITĂȚILE pentru PREGĂTIREA PROIECTULUI


 Stabilirea echipei de lucru şi a atribuţiilor fiecărui membru al echipei;
 Amenajarea şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor ;
 Informarea personalului din instituţie privind scopul proiectului;
 Informarea comunităţii asupra noilor servicii create ;
 Selectarea persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru a-şi desfăşura activitatea
profesională în cadrul serviciilor alternative nou create;
 Stabilirea principiilor, metodelor şi tehnicilor de lucru;
 Selectarea beneficiarilor pe baza cererii beneficiarilor indirecţi şi în urma semnării Contractului
de Parteneriat Şcoală-Familie în cadrul Programului SDS;

Desfăşurarea activităţilor zilnice


Activităţile educative realizate in cadrul acestui program sub coordonarea cadrelor specializate
constau în:
5
 integrarea copilului în programul zilnic;
 administrarea hranei;
 realizarea igienei personale;
 ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare;
 oferirea de jocuri şi jucării corespunzătoare vârstei;
 facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii;
 dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă;
 supravegherea stării de sănătate.
Activităţile ludice reprezintă un element de sprijin în educaţie, la copilul între 7-11 ani, multe
deprinderi şi cunoştinţe fiind dobândite prin joc, iar valorificarea acestui instrument informativ-
formativ presupune atribuirea unui conţinut cu finalităţi de dezvoltare a potenţialului de cunoaştere
afectiv şi volitiv al personalităţii, având astfel un incontestabil rol terapeutic.
Activităţile de terapie ocupaţională se vor desfăşura individual sau în grup sub îndrumarea
personalului specializat utilizând dotările din sala de clasă (jucării, jocuri), obiectivul terapiei
ocupaţionale fiind pregătirea progresivă şi raţională a copilului pentru activităţile cotidiene cu grad
cât mai mare de independenţă.
Activităţile de formare şi dezvoltare a autonomiei personale au caracter permanent şi sunt
desfăşurate de personal, pe cât posibil cu implicarea activă a copiilor în funcţie de vârstă.

ORGANIZAREA PROGRAMULUI Ș.D.Ș.

Locaţie: Şcoala Gimnazială “Bethlen Gábor”, Odorheiu Secuiesc

Număr de ore pe săptămană : 12 de ore ( în fiecare zi, de luni până joi, între orele13,00-15,30,
vineri 12.00-14.00).

Principalele activităţi zilnice / timpul alocat :


1. Servicii de îngrijire a copilului - hrănire ( 1/2 oră) ; -hrană de acasă
2. Activităţile cu sprijin specializat ( o oră şi jumătate) - supraveghere şi îndrumare în efectuarea
temelor; - activităţi de încurajare a lecturii independente;
3. Activităţi recreative ( jumătate oră) - activităţi practic-aplicative pe diferite domenii (arte,
tehnologii, sport ).

Perioada şi programul de derulare a programului Ș.D.Ș. Programul Ș.D.Ș. se derulează pe


perioada desfăşurării cursurilor, conform structurii anului şcolar. În funcţie de solicitările

6
beneficiarilor şi de disponibilitatea de timp a echipei pedagogice Programul Ș.D.Ș. poate continua
şi pe perioada vacanţelor şcolare .
Programul Ș.D.Ș. se desfăşoară în continuarea programului şcolar şi va fi organizat astfel :

-13.00 – 13,40: program de recreere, masă


a. Activități recreative în aer liber, pe terenul ”verde”, în curtea școlii, pe terenul de sport,
b. Jocuri de societate, constructive, de rol în cazul timpului nefavorabil;
c. Consumarea hranei aduse de acasă.

-13,40 – 15.10, supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor la limba română, limba


maghiară, matematică, științe ale naturii, limba engleză (10 minute pauză)

-15.10 - 15.30: program de activităţi educative şi de activităţi sportive


a. Activități de comunicare în limba română, jocuri dramatice,” concursuri”;
b. Activități de arte vizuale și abilități practice;
c. Activități motrice recreative, jocuri sportive.

PLANUL DE ACTIVITĂŢI
Nr. Obiective specifice Tipuri de activități Resurse Perioada Responsabil
Crt. materiale și
umane
1. Dezvoltarea Pregătirea temelor Profesori și Pe toată Cadrele
competențelor cheie și a pentru a doua zi învățători. perioada didactice
competențelor specifice Materiale programului
necesare proceselor de didactice
învățare, de aprofundare Activități CD,
și de extindere suplimentare pentru internet
Activități de performanță pregătire pentru
diferite concursuri
2. Dezvoltarea Activități de Fișe de Perioada Cadrele
competențelor de pregătire pt viață lucru programului didactice
comunicare și relaționare Activități de Mijloace
în grup. adaptare la mediu didactice
Cultivarea unei atitudini Activități de
pozitive față de sine, a stimulare la un stil
încrederii în sine și față de viață mai sănătos
7
de ceilalți
Stimularea gândirii
critice
Stimulare pentru un stil
de viașă mai sănătos
3. Dezvoltarea unor Activităţi tematice Planșe Ocazional Voluntarii
aptitudini generale şi de -proiecte
implicare a elevilor în interdisciplinare
viaţa comunităţii
4. Exersarea abilităţilor şi Activităţi sportive Teren de Zilnic Cadre did.
deprinderilor sportive, care să încurajeze sport
motrice mişcarea şi sportul

5. Înscrierea în Programul Ș.D.Ș


Programul Ș.D.Ș are caracter opţional. Înscrierea în acest program constă în completarea şi
depunerea unei cereri scrise şi în încheierea unui contract de parteneriat cu Şcoala “Bethlen
Gábor”. Preluarea acestor cereri cade în sarcina cadrului didactic coordonator al elevilor grupei
înscrise în programul SDS. Înscrierea se face pe tot parcursul anului școlar. Retragerea din
programul SDS se face printr-o înştiinţare scrisă venită din partea reprezentantului legal al elevului
participant.
Prezența elevilor este monitorizată zilnic de către cadrul didactic coordonator, care înstiințează
familia în momentul în care elevul înregistrează absențe.

6.Resurse materiale
Pentru Programul Ș.D.Ș vor fi folosite: săli de clasă,biblioteca școlii, sala/terenul de sport, curtea
şcolii, calculatoare, imprimantă, mijloace simbolico-raţionale, materiale didactice, fișe de lucru,
caiete de exerciții, jucării, etc.
INFORMAŢIONALE: biblioteca clasei, resurse curriculare auxiliare.

7. Resursele umane: elevi şi părinţi; cadre didactice ale şcolii; consilierul psihopedagog;
voluntari, alţi reprezentanţi sau membri ai comunităţii locale.
Criterii de selecţie echipa pedagogică.
Cadrul didactic selectat va trebui să aibă:
 Capacitate organizatorică;
 Capacitate decizională;
8
 Asumare de responsabilităţi;
 Iniţiativă, umor, discreţie;
 Dorinţa de perfecţionare continuă;
 Aptitudini de comunicare interpersonală;
 Deschidere pentru alternative educaţionale;
 Loialitate faţă de angajator ;
 Cunoştinţe în domeniul gospodăriei, tehnicii şi al acordării primului ajutor ;
 Disponibilităţi şi experienţă de comunicare (inclusiv non-verbală) în relaţiile cu copiii;
 Studii medii/studii de specialitate;
 Modul de relaţionare cu superiorii, cu colegii, cu alte instituţii/organisme şi modul de
relaţionare cu copii.

Selecţia echipei pedagogice se va face numai dintre cadrele didactice cu un comportament


ireproşabil privind desfăşurarea procesului de învăţământ din programul obligatoriu de şcoală.

ECHIPA PEDAGOGICĂ IMPLICATĂ ÎN PROIECT Resurse umane (nume, funcţia)

Nr.crt. Nume Funcția Grup Activitate


1. Lőrincz Anna Profesor P.A Sprijin educațional
învățător primar
2. Biró-Ambrus Lenke Profesor I.A Efectuarea temelor
învățător primar Sprijin educațional
3. Kovács Katalin Zsuzsanna Profesor I.B Efectuarea temelor
învățător primar Sprijin educațional
4. Pokhé Ödön Învățător II.A Efectuarea temelor
Sprijin educațional
5. Fekete Réka Profesor II.B Efectuarea temelor
învățător primar Grupa A Sprijin educațional
6. Fülöp Etelka Învățător II.B Efectuarea temelor
Grupa B Sprijin educațional
7. Király Ida Învățător III.A Efectuarea temelor
Sprijin educațional
8. Kányádi Csilla Profesor III.B Efectuarea temelor
învățător primar Sprijin educațional
9. Pitó Emese Profesor III.C Efectuarea temelor
învățător primar Sprijin educațional
10. Salamon Ilona Învățător IV. Efectuarea temelor
Sprijin educațional

Fiecare cadru implicat în program are responsabilități bine precizate în fișa postului.

8.Resursele financiare
Potrivit Ordinului nr.5349 din 7 septembrie 2011 art.17 finanțarea programului se poate face :
9
-din bugetul autorității locale;
-din programe finanțate din fonduri europene, naționale;
-din activ . școlare, extrașcolare, donații, sponsorizări, prin suportul financiar al părinților, al ONG.

Orice sume de bani vor fi încasate și eliberate conform reglementărilor financiar-contabile în


vigoare.
Salarizarea personalului implicat în program va fi rezolvat prin suportul financiar al părinţilor, cu
respectarea legislaţiei în vigoare. Suma plătită pentru o săptămână este de 40 lei. Suportul financiar
este plătit în două rate, până în ziua de 10 și respectiv 25 a lunii respective. Plata se face la
secretariat pe baza Contractului încheiat între unitatea școlară și părinte/tutore. Fondul financiar este
parte a resurselor extrabugetare. Cadrele didactice sunt plătite prin plata cu ora, pe bază de pontajul
zilnic. Fiecare cadru didactic dispune de Act adițional la C.I.M. și Fișa postului.

9. Acordul de parteneriat
Sunt încheiate acorduri de parteneriat cu instituții și cu organizații non-guvernamentale care pot
acorda sprijin pentru activitățile din pachetele educaționale.

10. Valoarea adăugată în urma implementării proiectului

REZULTATE AŞTEPTATE: Activităţile propuse în cadrul programului Ș.D.Ș vizează formarea în


rândul elevilor a următoarelor competenţe:
- la nivel cognitiv: asimilare, aprofundare şi extindere a cunoştinţelor specifice etapei achiziţiilor
fundamentale şi a celei de dezvoltare;
- la nivel afectiv: dezvoltarea sensibilităţii elevilor, dezvoltarea inteligenţei emoţionale a acestora, a
capacităţilor empatice;
- la nivel comportamental: dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de interrelaţionare, de
autocontrol emoţional;
- la nivel participativ: cultivarea şi dezvoltarea sentimentelor de responsabilitate, de asumare şi
implicare directă în realizarea unei sarcini; însuşirea şi valorificarea conştientă a unui set de valori
etice universale;
- la nivelul comunităţii, programul Ș.D.Ș vizează promovarea imaginii serviciului alternativ creat,
sensibilizarea opiniei publice, atragerea de sponsori şi parteneri, informarea comunităţii,
promovarea bunelor practici în vederea producerii efectului de multiplicare.

Proiectul nostru îşi propune:


- Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare
şcolară;
-Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea (participarea) şcolară;
- Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar;
- Cointeresarea familiei în activităţile de timp liber şi educaţie în scopul ameliorării relaţiei
intrafamiliale (copii-adulţi);
- Activitatea de supraveghere şi sprijin în efectuarea temelor şcolare;
- Facilitarea integrării şcolii în comunitate şi medierea relaţiei părinţi-şcoală în cazul familiilor prea
ocupate sau dezinteresate pentru educarea copiilor lor;
- Acest serviciu va fi unul integrat modern şi competitiv crescând astfel valoarea actului
educaţional;
- Creează activităţi compensatorii şi recompensatorii pentru copiii cuprinşi în forma de învăţământ
primar, stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile şcolare;
------Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală;

10
- Mediatizarea serviciilor oferite în cadrul şcolii prin elaborarea şi distribuirea unor materiale
vizuale atractive (pliante, afişe, broşuri decriptive), reuniuni cu părinţii şi profesorii, precum şi prin
cooptarea mass-mediei.;
PARTENERI: Cei mai importanţi parteneri în acest proiect sunt părinţii, iar consolidarea legăturii
dintre beneficiari se realizează prin semnarea Contractului de Parteneriat ŞCOALĂ-FAMILIE.

11. Monitorizarea și evaluarea proiectului


În vederea implementării eficiente, optime şi de progres a programului Ș.D.Ș, sistemul de
monitorizare / evaluare va fi conceput ca o activitate permanentă de apreciere a rezultatelor
aşteptate ale proceselor didactice prin utilizarea corespunzătoare a resurselor şi prin evaluarea pe
baza conţinutului programelor de studii, a rezultatelor învăţării obţinute la clasă, prin reducerea
riscurilor la nivelul comportamental al copilului. Va avea loc o monitorizare şi revizuire periodică a
proceselor didactice în scopul îmbunătăţirii continue a rezultatelor, în acord cu evoluţia cerinţelor
beneficiarilor şi ale celorlalte părţi interesate şi cu modificările intervenite în reglementările
aplicabile.
Monitorizarea personalului didactic implicat în derularea programului Ș.D.Ș se va face astfel :
-personalul didactic care efectuează orele va semna o condică a programului prezenţa zilnică de
care va răspunde secretariatul şi direcţiunea;
-la sfârşitul fiecărui semestru se va prezenta Consiliului profesoral un raport de analiză fiecare
responsabil pe domeniile de activitate incluse în program.
Monitorizarea elevilor se va face pe baza jurnalelor de prezenţă ale grupelor completate de către
cadrele didactice. Absenţa elevilor de la orelele de program va fi comunicată telefonic părinţilor de
către cadrul didactic în maxim 15 minute de la constatarea absenţei. Fiecare elev va deţine un caiet
de corespondenţă cadre didactice-părinţi și o fișă de observare .

MĂSURAREA SATISFACŢIEI BENEFICIARILOR


Se realizează periodic prin:
● mese rotunde, lectorate cu părinţii;
●feed-back prin aplicarea de chestionare privind nivelul de satisfactie al elevilor si părinților;
Se realizează periodic în baza unui grafic de monitorizare şi control.
Monitorizarea evoluţiei fiecărui copil înscris se va realiza de către echipa pluridisciplinară şi
îndeplineşte următoarele funcţii:
►De constatare şi apreciere a evoluţiei copiilor în raport cu serviciul, cu faza iniţială;
►De informare asupra modului de realizare a deciziilor adoptate în legătura cu toate aspectele
activităţilor desfăşurate ;
►De prevenire (înaintea instalării comportamentelor indezirabile), prin stabilirea şi activarea de
alternative în rezolvarea unor probleme ;
►De stimulare – formare a copiilor prin sprijinirea eforturilor lor, acordarea încrederii, corectarea
comportamentului ;
►De reglare prin utilizarea feed-back-ului;
Coordonarea, monitorizarea şi contabilitate-administrativă asigură:
►Funcţionarea în condiţii normale a Programului „Şcoala după şcoală”
►Coordonarea personalului angajat şi a colaboratorilor ;
►Promovarea imaginii serviciului alternativ creat în exterior, sensibilizarea opiniei publice,
atragerea de sponsori şi parteneri, informarea comunităţii, promovarea bunelor practici în vederea
producerii efectului de multiplicare

EVALUARE ŞI DISEMINARE. Modalităţi de evaluare la nivelul instituţiei: rapoarte periodice


înaintate managementului superior. În afara instituţiei, diseminarea se realizează în cadrul
cercurilor pedagogice, în articole de presă şi pe website-ul şcolii.

11
IMPACT. Elevii sunt foarte entuziaşti în parcurgerea modulelor de pachete educaţionale propuse.
Programul Ș.D.Ș. al şcolii noastre oferă un cadru stimulativ de activităţi de tipul „learning by
doing/learning by discovery”, elevii fiind implicaţi direct în actul învăţării şi al dezvoltării
personale.

11. Anexe ale Proiectului Programului „Școala după școală”


1. Copia procesului verbal al ședinței C.A. pentru stabilirea analizei de nevoi pentru organizarea
Programului „Școala după școală”
2. Copia procesului verbal al ședinței C. P. pentru numirea Comisiei de elaborare a Programului
„Școala după școală”
3. Copia Hotărârii C.A. pentru numirea Comisiei de elaborare a Programului „Școala după
școală”
4. Copia procesului verbal al ședinței C. P. în care a fost prezentată, disutată și aprobată oferta
pentru Programul „Școala după școală”
5. Copia procesului verbal al ședinței C.A. pentru aprobarea Programului „Școala după școală”
6. Copia Hotărârii C.A. pentru aprobarea Programului „Școala după școală”
7. Spații disponibile și copie după Autorizația sanitară de funcționare
8. Programul de funcționare/ orarul fiecărei grupe
9. Numărul de ore alocat fiecărei grupe
10. Componența grupelor
11. Modelul de Contract de parteneriat școală-familie
12. Fișa postului pentru fiecare persoană din program
13. Copie xerox a contractelor, acordurilor de parteneriate încheiate cu diferite organizații, instituți
14. Dovada susținerii financiare, după caz (contractul cu persoana fizică care își asumă susținerea
financiară a Programului „Școala după școală”).

Director
Prof. Lukács Barna

12

S-ar putea să vă placă și