Sunteți pe pagina 1din 27

Regulamentul Oficial al Campaniei Pepsi

,,Castiga cu pofta I"

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1. Prezenta Campanie "Castiga cu pofta !" (denumita in continua re "Campania") este organizata si
desfasurata de catre QUADRANT-AMROQ BEVERAGES SRL, o societate inregistrata in Romania,
avand sediul social in Calea Vacaresti nr. 391, etaj 4, sectiunea 1, sector 4, Bucuresti, Romania,
avand codul unic de inregistrare RO 6811508, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul
J40/27211/1994, reprezentata prin Adriana Nestoriuc in calitate de Administrator (denumita in
continuare "Organizatorul"), prin intermediul urmatoarei agentii de publicitate:

Voxline Communication SRL, o societate inregistrata in Romania, avand sediul social in str.
Gheorghe Lazar nr. 2, sector 1, Bucuresti, Romania, avand codul unic de inregistrare ROR11027079,
inregistrata la Registrul Comertulu i sub numarul J40/9092/1998, reprezentata legal prin Bogdan
Apostol - Director General (in continua re ,,Agentia ")
2. DESCRIEREA CAMPANIEI
2.1. In cadrul prezentei Campanii si in conditiile descrise in prezentul Regulament (denumit in
continuare ,,Regulamentul Oficial"), Participantii au sansa de a castiga unul dintre premiile descrise
in Sectiunea 10 din prezentul Regulament Oficial.

2.2. In cadrul Campaniei oricare Participant poate castiga premii instant ce pot fi descoperite sub
capacele Produselor Participante descrise la Sectiunea 8 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE.
2.3. Campania nu este sponsorizata, sprijinita sau administrata de catre Facebook Inc. (denumita in
continuare ,,Facebook") sau prin asociere cu Facebook.
3. REGULAMENTUL OFICIAL
3.1. Prezentul regulament reprezinta Regulamentul Oficial al Campaniei si este disponibil, in mod
gratuit, oricarei persoane interesate printr-o cerere scrisa, adresata in acest sens si trimisa la sediul
Organizatorului indicat la pct. 1, precurn si la urmatoarele coordonate :
(a) pe web site-ul www.pepsi.ro/ pofta (denumit in continuare ,,Site-ul Campaniei"), si pe pagina de
~ Facebook www.facebook.com/ Pepsi; (denumita in continua re ,,Pagina de Facebook Pepsi")
(b) prin transmiterea unei solicitari la numarul de telefon 031 22 44 811, numar cu tarif normal,
accesibil din orice retea de telefonie mobila (denumit in continuare ,,lnfoline-ul") cu program de
luni pana vineri intre orele 10:00 - 18:00 (mai putin sarbatorile legale) sau la adresa
promotiepepsi@voxline.ro, urmand ca Regulamentul Oficial sa fie transmis in eel mai scurt timp,
prin e-mail persoanelor interesate3.2. Derularea Campaniei conform regulilor din prezentul
Regulament Oficial este finala ~i obligatorie pentru participanli. Organizatorul i~i rezerva dreptul de
a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act adilional la prezentul
Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre i n vigoare dupa anuntul prealabil de prezentare
a acestor modificari pe website-ul www.pepsi.ro/pofta, cu minimum 24 de ore inainte de intrarea in
vigoare a acestor modificari.

Regulamentul Oficial al Campaniei Pepsi ,,Castiga cu pofta!"

Scanned with CamScanner


2
3.3.Regulamentul Oficial trebuie respectat in totalitate pana la finalizarea Campaniei si a
Procedurilor aferente acesteia (de exemplu, validare, atribuire premii, anuntare publica a
Participantilor castigatori).
3.4. Organizatorul poate verifica oricand masura in care o persoana respecta prezentul Regulament
Oficial.

3.5. In cazul in care Organizatorul constata sau ii sunt aduse la cunostinta:


(a) incalcari sau nerespectari ale Regulamentului Oficial sau nerespectari ale conditiilor impuse
pentru participarea in Campanie, sau
(b) indicii de practici suspecte, ilicite, frauda, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de
orice tip la adresa, imaginea sau reputatia Campaniei, Organizatorului, Agentiei sau a celorlalte parti
implicate,
3.5.1. Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea drepturilor, beneficiilor sau premiilor
dupa caz, si/sau descalificarea Participantilor implicati, chiar castigatori. In toate cazurile in care
exercita aceasta prerogativa, Organizatorul nu datoreaza nicio despagubire de orice natura sau plata
persoanei descalificate.
3.6. In toate cazurile, Organizatorul poate actiona in instanta persoanele implicate, pe baza
dovezilor existente, respectiv poate sesiza autoritatile competente in vederea luarii tuturor
masurilor legale necesare.
3.7. In vederea solutionarii amiabile a oricarei potentiale probleme ce ar putea sa rezulte din
modalitatea de organizare si desfasurare a prezentei Campanii, conform Regulamentului Oficial,
orice reclamatie in legatura cu desfasurarea Campaniei in raport de Regulamentul Oficial va fi
adresata in scris Organizatorului in termen de eel mult doua (2) zile de la data la care s-a produs
evenimentul reclamat, sau in termen de eel mult 14 zile de la data finalizarii Campaniei, in cazul in
care evenimentul s-a produs ulterior incheierii Campaniei (respectiv dupa data de 31 august 2019),
la coordonatele de contact indicate in Sectiunea 18 (Detalii de contact) din prezentul Regulament
Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu intretine corespondenta cu persoanele ce depun
reclamatii ulterior expirarii termenelor indicate mai sus, in functie de data survenirii evenimentului
reclamant, fara ca prin aceasta sa se aduce atingere dreptului consumatorilor de a apela la
mijloacele de protectie prevazute de lege in beneficiul acestora, dupa caz.
4. TEMEIUL LEGAL AL CAMPANIEI
4.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost ulterior modificata si
completata.
5. LOCUL DE DESFASURARE AL CAM PAN IEl
5.1. Campania este organizata si desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.
6. PERIOADA CAMPANIEI
6.1. Campania incepe pe data de 15 februarie 2019, ora 10:00 (,,Data lnceperii Campaniei") si se
incheie la data de 31 august 2019, ora 23:59 (,,Data lncetarii Campaniei"). Perioada dintre Data
lnceperii Campaniei si Data lncetarii Campaniei reprezinta ,,Perioada Campaniei".
6.2. Dupa Data lncetarii Campaniei (31 august 2019, ora 23:59), Produsele Participante isi pierd
calitatea de produse participante la Campanie. Organizatorul nu este responsabil si nu isi asuma
nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia

Regulamentul Oficial al Campanlel Pepsi ,,Castiga cu pofta I"

Scanned with CamScanner


3
actualitatii ori continuarii Campaniei, inclusiv circumstante legate de etichetarea Produselor
Participante sau anunturile existente in magazine.

6.3. lnformatiile inscrise in prezentul Regulament Oficial cu priv,re la Perioada Campaniei vor
prevala fata de orice informatii contrare inscrise pe ambalajele/etichetele Produselor Participante la
Campanie.

7. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE


7.1. Participarea la Campanie este permisa oricarei persoane fizice care indeplineste cumulativ
urmatoarele conditii de la Data lnceperii Campaniei pana la Data lncetarii Campaniei:
(a) are domiciliul sau resedinta in Romania·I
(b) nu este: (i) angajat al Organizatorului sau al societatilor din grupul Pepsico (Quadrant-Amroq
Beverages SRL si Star Foods E.M. S.R.L.), Agentiei, si/sau al alter companii implicate in organizarea
Campaniei, inclusiv societati care desfasoara servicii de distributie pentru Organizator, sau (ii) ruda
in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II-lea inclusiv), sot/sotie sau afin al unui angajat
mentionat la (i) mai sus;

(c) in sensul legii romane este: (i) major, cu capacitate deplina de exercitiu sau (ii) minor cu varsta de
minim paisprezece (14) ani la Data lnceperii Campaniei (conditie ce poate fi verificata prin
verificarea actului de identitate al Participantului, fara a extrage date cu caracter personal continute
in acesta si fara a retine copii ale actului de identitate).
(d) a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial, este intru totul de acord in mod
expres si integral cu acestea si intelege sa-i respecte termenii si conditiile;
(e) cumpara un Produs Participant astfel cum acesta este definit in Sectiunea 8 din prezentul
Regulamentul Oficial oricand in Perioada Campaniei (respectiv intre 15 februarie 2019, ora 10:00 si
31 august 2019, ora 23:59).
7.1.1. Persoana care nu indeplineste in mod cumulativ conditiile mentionate la lit. (a) - (e), de mai
sus, nu poate participa la Campanie, iar Organizatorul nu va lua in considerare acel Participant in
desfasurarea Campaniei si/sau a desemnarii drept castigator in cadrul prezentei Campanii. In cazul
in care faptul neindeplinirii oricareia dintre conditiile mentionate la lit. (a) - (e) de mai sus este
descoperit ulterior efectuarii de catre Participant a unor acte de participare sau ulterior desemnarii
Participantului drept castigator, devin aplicabile dispozitiile clauzei 3.5.1. din prezentul Regulament
Oficial.
7.2. In sensul prezentului Regulament Oficial, termenul ,,Participant" desemneaza, in raport cu
Campania, o persoana care indeplineste, in mod cumulativ, toate conditiile de la Clauza 7.1 de mai
SUS.

8. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE


8.1. Produsele participante la Campanie (denumite in continuare ,,Produsele Participante") sunt
prod use le
Pepsi Regular in ambalaje de 0,5L, 1,25L, 2L, 2,5L;
Pepsi Max in ambalaje de 0,5L l,25L, 2,5L;

Pepsi Twist in ambalaje de 1,25L, 2L, 2,SL;


Pepsi Cirese in ambalaje de 0,5L, 1,25L, 2L;
M irinda Orange in ambalaje de 0,SL, 1,25L, 2L, 2,SL

Regulamentul Oficial al Campaniei Pepsi ,,Castiga cu poftal"

Scanned with CamScanner


4

7UP in ambalaje de 0,SL, 1,25L, 2,SL.

comercializate pe teritoriul Romaniei, identificate prin capace de culoare alba avand tiparit
partea superioara, in exterior, mesajul ,,Cauta sub capac. Vezi daca ai castigat! Intra pe pepsi.ro", ~:
sub capac unul din urmatoarele 4 mesaje : "mai incearca", "Voucher 5 lei", "Voucher 10 lei", "Pepsi
SO0ml" .

Spre exemplificare, capacul promotional va arata astfel pe partea exterioara:

Spre exemplificare, capacul pro motional poate contine unul din urmatoarele mesaje, pe partea
interioara :

Produsele Participante, enumerate mai sus, in ambalaje de 1,2SL pot fi identificate atat prin capace
de culoare alba avand tiparite pe partea superioara, in exterior, respectiv sub capac, mesajele
descrise in paragraful anterior, cat si prin eticheta promotionala avand inscriptionate detalii ale
Campaniei.
8.2. Dupa Data lncetarii Campaniei (31 august 2019, ora 23:59}, Produsele Participante isi pierd
calitatea de Produse Participante la Campanie. Organizatorul nu este responsabil si nu isi asuma
nicio obligatie in legatura cu comercializarea Produselor Participante dupa Data lncetarii Campaniei
si cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii ori continuarii
Campaniei.

Regulamentul Oflcial al Campanlel Pepsi ,,Castiga cu pofta I"

Scanned with CamScanner


5
9. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
9.1. Pentru ca un Participant sa poata participa la prezenta Campanie Promotionala, trebuie sa
respecte urmatorul mecanism:

a) Participantul trebuie sa aiba dreptul de participare la promotie, conform Sectiunii 7 de mai sus;
b) sa achizitioneze eel putin un Produs Participant la Campania Promotionala;
c) sa descopere mesajul de sub capacul Produsului Participant;

d) in cazul in care mesajul descoperit sub capacul Produsului Participant este: "Voucher 5 lei",
"Voucher 10 lei", sau "Pepsi SO0ml", sa se deplaseze la una dintre locatiile participante, descrise in
Anexa 1 (denumite in cele ce urmeaza ,,Locatiile Participante"), pentru a-si revendica premiul
conform sectiunii 10 PREMIILE CAMPANIEI, in schimbul capacului avand inscriptionat unul din
mesajele enumerate.

9.2. In Perioada Campaniei, pentru fiecare Produs Participant achizitionat, conform Sectiunii 8
PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE, Participantul poate descoperi sub capacele Produselor
Participante unul din urmatoarele mesaje:

► a) "Mai incearca" - capacul este necastigator;

b) "Pepsi 500 ml" - Participantul a castigat o doza de Pepsi Regular de 500 ml;
c) "Voucher 5 lei" - Participantul a castigat un voucher in valoare de 5 lei;
d) "Voucher 10 lei" - Participantul a castigat un voucher in valoare de 10 lei.
Atentiel Participarea la Campanie nu presupune in contrapartida niciun fel de cheltuieli directe sau
indirecte suplimentare pentru Participanti cu exceptia achizitionarii Produselor Participante. Cu
toate acestea, cheltuielile privind deplasarea la una din Locatiile Participante, pentru revendicarea
premiilor, sunt in sarcina Participantilor.

Atentiel Nu vor putea fi revendicate premii in baza unor capace ale Produselor Participante care
sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, incluzand orice alt tip de modificari
ale capacelor sau elementelor lor componente datorate manevrarii acestora. Aceste capace nu vor
fi luate in considerare de catre Organizator sau celelalte parti implicate.
Atentiel In vederea revendicarii premiului/ premiilor, Participantii au obligatia de a pastra si de a
preda capacul/capacele castigator/ castigatoare (respectiv continand sub capac unul dintre mesajele
,,Pepsi 500 ml", ,,Voucher 5 lei" sau ,,Voucher 10 lei") personalului locatiei Participante din care au
revendicat premiul. Pentru evitarea oricarui dubiu, capacele care nu contin unul din mesajele
"Voucher Slei", "Voucher 10 lei" sau "Pepsi S00ml" sunt considerate necastigatoare, iar
consumatorii care se prezinta cu aceste ca pace in Locatiile Participante nu vor fi premiati.

10. PREMIILE CAMPANIEI


10.1. Premiile acestei Campanii (denumite in Regulamentul Oficial ,,Premii") sunt premii instant ce
pot fi descoperite sub capacele Produselor Participante, astfel:

Regulamentul Oficial al Campanlei Pepsi ,,Castiga cu poftal"

Scanned with CamScanner


6
a) doze Pepsi de 500 ml, in numar 3.007.768 premii;

b) vouchere in valoare de 5 lei, in numar 802.071 premii;


c) vouchere in valoare de 10 lei, in numar de 200.518 premii.
Valoarea totala a premiilor Campaniei este de aproximativ 18.046.607 lei.
10.2. Participantii care au descoperit sub capacul Produselor Participante mesajul_"~eps_i 500 ml" si
care revendica premiul intr-o Locatie Participanta, au posibilitatea de a prim,, drn locatiile
Participate, specificate in Anexa 1, o sticla de Pepsi regular de 500 ml in schimbul capacului
Produsului Participant care contine sub capac mesajul "Pepsi 500 ml".
10.3. Participantii care au descoperit sub capacul Produselor Participante mesajul "Voucher 5 lei" au
posibilitatea sa consume orice produse din meniul Locatiei Participante in care au revendicat
premiul, in contul valorii inscriptionate sub capac, respectiv 5 lei, in schimbul capacului Produsului
Participant care contine sub capac mesajul ,,Voucher 5 lei". Valoarea de 5 lei va fi dedusa din
valoarea totala a consumatiei Participantului castigator efectuata in cadrul locatiei Participante in
care a revendicat premiul.
10.4. Participantii care au descoperit sub capacul Produselor Participante mesajul "Voucher 10 lei"
au posibilitatea sa consume orice produse din meniul Locatiei Participante in care au revendicat
premiul, in contul valorii inscriptionate sub capac, respectiv 10 lei, in schimbul capacului Produsului
Participant care contine sub capac mesajul ,,Voucher 10 lei". Valoarea de 10 lei va fi dedusa din
valoarea totala a consumatiei Participantului castigator efectuata in cadrul Locatiei Participante in
care a revendicat premiul.
10.5. Premiile acordate si beneficiile mai sus mentionate nu pot fi inlocuite cu alte premii sau
beneficii si nici nu pot fi convertite in sume de bani.
10.6. Premiile instant constand in ,,Voucher 5 lei", respectiv ,,Voucher 10 lei" nu se vor acorda sub
forma unui voucher, bon, tichet sau vreun astfel de document tiparit si nici sub forma unor sume de
bani, ci exclusiv in formele aratate la art. 10.3 si 10.4.
10.7. Atat in cazul prevazut la art. 10.3, cat si la eel de la art. 10.4, Premiile se revendica numai sub
forma posibilitatii de a consuma orice prod use din meniul Locatiei Participante in care Premiul a fost
revendicat, valoarea de 5 lei, respectiv cea de 10 lei urmand a fi dedusa din valoarea consumatiei
totale a Participantului castigator. Nu exista posibilitatea oferirii de rest, in sume de bani sau sub
forma de voucher, bon, tichet sau vreun astfel de document tiparit, in cazul in care castigatorul unui
premiu constand in ,,Voucher 5 lei" si/sau ,,Voucher 10 lei" consuma produse din meniul Locatiei
Participante, al caror cuantum total este inferior valorii premiului castigat (5 lei, respectiv 10 lei).
10.8. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate si nu va da curs niciunei reclamatii/ plangeri
formulate de castigatori cu privire la faptul neprimirii vreunei astfel de diferente in sume de bani sau
sub forma de voucher, bon, tichet sau vreun astfel de document tiparit, in cazul prevazut la art.
10.7.
10.9. Castigatorii au posibilitatea de a colecta mai multe capace castigatoare pe care sa le foloseasca
la o singura achizitie/ consumatie din cadrul locatiei Participante.

10.10. Participantii castigatori cu varste cuprinse intre 14 (paisprezece) ani si 18 (optisprezece) ani,
care au castigat premiu constand in ,,Voucher 5 lei" si/sau ,,Voucher 10 lei" nu vor putea comanda
produse listate in meniul locatiei Participante unde au revendicat premiul, care fac parte din
categoria produselor interzise minorilor conform legii.

Regulamentul Oficlal al Campaniei Pepsi ,,Castiga cu poftaf"

Scanned with CamScanner


7
10.11. Participantii nu au obligatia de a consuma premiile constand in Peps1 500 ml in Locatiile
Participante in care le-au revendicat. De asemenea, Participantii au sau nu obligatia de a consuma
produse din meniul locatiei Participante in contul premiului constand in ,,Voucher 5 lei", res-pectiv
,,Voucher 10 lei", chiar in locatia Participanta in care a revendicat respectivul premiu, in functie de
politica locatiei respective cu privire la consumul produselor pe care le comercializeaza.

11. DESEMNAREA CASTIGATORILOR CAMPANIEI SI ACORDAREA PREMIILOR


11.1. Castigatorii premiilor Campaniei Promotionale sunt Participantii care au achizitionat Produse
Participante si au descoperit sub capacele Produselor Participante unul din mesajele: "Voucher 5
lei", "Voucher 10 lei", sau "Pepsi 500 ml" si revendica premiul desoperit sub capacul Produselor
Participante in perioada 15.02.2019 - 31.08.2019 in una din Locatiile Participante, specificate in
Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial. La locatiile enumerate in Anexa 1 se vor putea adauga, pe
parcursul derularii Campaniei, si alte locatii ce vor participa la Campanie, prin intocmirea unui act
aditional la prezentul Regulament, ce va intra in vigoare potrivit prevederilor art. 3.2. din prezentul
Regulament si care va enumera respectivele locatii noi.
11.2. Revendicarea Premiilor Campaniei se poate face exclusiv in una din Locatiile Participante la
Campanie, descrise in Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial.
11.3. Pentru a fi validat drept castigator al unuia din Premiile Campaniei si a intra in posesia
premiului, Participantii au obligatia de a revendica premiile desoperite sub capace in una din
Locatiile Participante la Campanie si de a preda capacul/capacele castigator/ castigatoare
personalului Locatiei Participante din care revendica premiul/premiile castigate.
11.4. Refuzul sau imposibilitatea de a preda personalului Locatiilor Participante capacul/capacele
castigator/ castigatoare atrage, in mod automat, pierderea de catre Participantul in cauza a
dreptului de a fi validat drept castigator.
11.5. In toate cazurile in care, potrivit prezentului Regulament Oficial, un Participant care a
descoperit sub capac unul dintre premiile instant (respectiv ,,Pepsi 500 ml", ,,Voucher 5 lei" sau
,,Voucher 10 lei"), pierde dreptul rezultat din calitatea sa de castigator al premiilor, Organizatorul isi
rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.
11.6. In cadrul prezentei Campanii, un Participant poate castiga oricate Premii.
11.7. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu se va implica in niciun mod in dispute
referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra capacelor Produselor Participante
care contin sub capac mesajele "Voucher 5 lei", "Voucher 10 lei", sau "Pepsi 500 ml". Toate litigiile
referitoare la dreptul de proprietate asupra capacelor castigatoare nu vor influenta principiul
conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care a revendicat premiul si a
fost validata final in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

12. RESPONSABILITATE
12.1. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate privind:
(a) detinerea sau proprietatea asupra Produselor Participante de catre Participantii desemnati
castigatori;
(b) erori de imprimare sau alte erori ale mesajelor continute de Produsele Participante; Pentru
evitarea oricarui dubiu, in nici un caz nu se vor acorda mai multe premii sau alte premii decat cele
prevazute in Regulamentul Oficial;

Regulamentul Oficial al Campaniei Pepsi ,,Castiga cu poftal"

Scanned with CamScanner


8
(c) imposibilitatea Participantului desemnat castigator si/sau a reprezentantului legal al acestuia
(dupa caz) de a intra in posesia premiului din diverse motive neimputabile Organizatorului sau
persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda;
(d) toate prejudiciile suferite de cat re orice participant desemnat castigator si/sa u de catre
reprezentantul legal al acestuia (dupa caz) in legatura cu premiul castigat;
(e) calitatea sau viciile ascunse sau aparente ale premiilor si beneficiilor acordate in aceasta
Campanie;
(f) reclamatiile formulate ulterior termenului limita pentru formularea acestora, potrivit art. 3.7. din
Regulamentul Oficial;
(g) inexistenta premiului constand in doza de Pepsi Regular de 500 ml in oricare dintre Locatiile
Participante; pentru evitarea oricarui dubiu, castigatorul unui astfel de premiu isi va putea revendica
premiul din oricare alta Locatie Participante enumerata la Anexa 1 in care acest premiu se afla pe
stoc;
(h) produsele aflate la comercializare in cadrul oricarei Locatii Participante din care castigatorul isi
revendica premiul constand in ,,Voucher 5 lei" sau ,,Voucher 10 lei", pe care le poate consuma in
contul valorii voucher-ului castigat, respectiv cu beneficiul deducerii acestei valori din pretul total al
produselor consumate;
(i) solicitari, reclamatii, dispute privind acordarea unei diferenta, sub forma unei sume de bani sau
de voucher, bon, tichet sau vreun astfel de document tiparit, in cazul in care castigatorul unui
premiu instant ,,Voucher 5 lei" sau ,,Voucher 10 lei" a comandat produse din meniul Locatiei
Participante de unde a revendicat premiul castigat, in valoare inferioara valorii premiului castigat
(anume de 5 lei, respectiv 10 lei);
(j) inexistenta la comercializare a Produselor Participante in cadrul uneia sau mai multor structuri de
vanzare de pe teritoriul Romaniei.
12.2. Toti participantii la Campanie recunosc si sunt de acord ca Facebook nu va fi tinut raspunzator
pentru niciun prejudiciu suferit de catre participanti ca urmare a participarii la Campanie.
13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
13.1. Prin simpla participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si inteleg
ca in acest scop datele lor persona le vor fi prelucrate de Organizator, in calitate de operator de date,
inclusiv prin intermediul Agentiei imputernicite pentru desfasurarea Campaniei, in vederea
solutionarii eventualelor plangeri si/sau contestatii referitoare la aceasta Campanie.
13.2. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, Agentia ;;i societatile comerciale implicate
in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu
caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al
Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive$te
prelucrarea datelor cu caracter personal $i privind libera circulatie a acestor date $i de abrogare a
Directivei 95/46/CE (,,RGPD"), aplicabil de la 25 mai 2018 $i ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de
punere in aplicare a RGPD.
13.3. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal.

Regulamentul Oficial al Campaniei Pepsi ,,Castiga cu poftal"

Scanned with CamScanner


9
13.3.1. Datele personale ale participantilor sunt prelucrate in temeiul relatiei 'contractuale ce este
stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul solutionarii pl~ngerilor formulate de
participanti sau de alte persoane in legatura cu derularea Campaniei.
13.3.2. Datele participantilor pot fi prelucrate de Organizator ~i Tn contextul solutionarii cererilor
privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal, Tn temeiul obligatiei legale.
13.3.3. Organizatorul poate prelucra datele participantilor Tn vederea solutionarii altor plangeri
formulate de persoanele care se considera vatamate, apararea drepturilor Organizatorului, punerea
in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta ~i/sau alte proceduri judiciare
sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari,
analize ~i studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate ~i succesul acestora
(interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor).
13.4. Persoanele vizate. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt persoanele fizice care
formuleaza plangeri/ reclamatii in legatura cu desfasurarea prezentei Campanii sau care formuleaza
cereri privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
I

• personal. Pentru evitarea oricarui dubiu, in ceea ce priveste Participantii la Campanie si atribuirea
premiilor, Organizatorul va verifica doar indeplinirea conditiilor de participare privind varsta
castigatorilor, potrivit mecanismului Campaniei, prin verificarea actului de identitate, fara a extrage,
colecta sau retine date cu caracter personal ale acestora.
13.5. Categorii de date personale care fac obiectul prelucrarii. Categoriile de date personale care
fac obiectul prezentei prelucrari sunt datele cu caracter personal ce vor fi furnizate de catre
persoanele fizice care formuleaza plangeri/ contestatii in legatura cu desfasurarea prezentei
Campanii sau care formuleaza cereri privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal.
13.6. Categorii de destinatari. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul
Campaniei de catre sau pe seama Organizatorului pot fi transmise partenerilor contractuali ai
acestuia care asista in organizarea Campaniei (care vor prelucra datele conform instructiunilor
Organizatorului) si realizarii celorlalte scopuri mentionate mai sus, altor parteneri contractuali,
companiilor din acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente, conform prevederilor legale
in vigoare, precum si publicului (in ceea ce priveste castigatorii). Organizatorul poate transfera
datele cu caracter personal in alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex., altor companii din
acelasi grup).
13.7. Drepturile Participantllor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate.
13.7.1 Fiecare persoana vizata de prezenta prelucrare beneficiaza conform prevederilor legale
aplicabile in materie de urmatoarele drepturi:
(a) dreptul la informare, adica dreptul de a primi un continut minim de informatii cu privire la
activitatile de prelucrare efectuate de catre Organizator, in conformitate cu cerintele legale;
(b) dreptul de acces la date, adica dreptul de a obtine de la operatorul de date cu caracter personal,
la cerere si in conditiile stabilite de legislatie, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau
nu prelucrate de catre operatorul de date cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile
de prelucrare;
(c) dreptul de lnterventie asupra datelor, adica dreptul de a obtine de la operatorul de date cu
caracter personal, la cerere si in mod gratuit: (i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau
stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau
Regulamentul Oflclal al Campanlel Pepsi ,,Castiga cu poftal"

Scanned with CamScanner


10
inexacte; (ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma
legii; (iii) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate
conform lit. (i) sau lit. (ii), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune
un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
(d) dreptul de opozitie, adica dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si
legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu
exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in ceea ce priveste activitatile de
marketing direct, Participantii au dreptul de a se opune acestei prelucrari in orice moment;
(e) dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia in
materie, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
(f) dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de
lege;

(g) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-
o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum ~i (ii)
dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Organizator catre alt operator de date, in masura in
care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.
13.8. In cazul oricaror intrebari cu privire la prelucrarea datelor personale sau in vederea exercitarii
oricaruia dintre drepturile mentionate mai sus, persoana vizata va transmite o cerere scrisa, datata
si semnata la coordonatele de contact indicate in Sectiunea 18 (Detalii de contact) de mai jos.
13.9. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ~i sa
aplice masurile tehnice ~i organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva
pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum ~i
impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participan~ii la aceasta Campanie declara ca sunt de
acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit ~i le-au inteles integral, in special ca
au citit prezenta sectiune privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
14. TAXE SI IMPOZITE
14.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile
constand in premiile acordate castigatorilor potrivit dispozitiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal al Romaniei, daca este cazul.
14.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul acordat,
daca este cazul, vor fi in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data punerii in posesie a premiilor
de catre fiecare castigator, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.
14.3. Prezenta Campanie este organizata in scopul stimularii vanzarilor.
15. INTRERUPEREA CAMPANIEI
15.1. Campania poate fi intrerupta, fara drept de compensare sau despagubiri, in caz de forta
majora, caz fortuit, alte evenimente care determina o imposibilitate de executare, in alte cazuri
prevazute de lege, precum si printr-o decizie unilaterala a Organizatorului. lntreruperea Campaniei
se va aduce de indata la cunostinta publicului conform Sectiunii 3 din prezentul Regulament Oficial.

Regulamentul Oficial al Campaniei Pepsi ,,Castiga cu pofta I"

Scanned with CamScanner


11
16. LITIGII
' '"'
16.1. Eventualele litigii care decurg din sau in legatura cu prezentul Regulam~nt Oficial se vor
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care nu se ajunge la o intelegere pe aceasta cale, p.rin
solutionare de catre instantele judecatoresti romane competente. '
17. PUBLICITATE
17.1. Prin inscrierea la Campanie, Participantii sunt de acord ca, in masura in care vor castiga, sa
participe, fara remunerare sau cost din partea Organizatorului, la orice forma rezonabila de
publicitate post-Campanie in legatura cu Campania si evenimentele conexe. Aceasta poate include
utilizarea numelui Participantilor, a imaginii acestora si a celorlalte date personale furnizate de catre
Participanti. In considerarea premiului castigat Participantul acorda Organizatorului dreptul de a
folosi imaginea sa in scopul promovarii Campaniei si bauturilor racoritoare produse si distribuite de
Organizator, similare Produselor Participante, pe teritoriul Romaniei, precum si prin Internet, pe
retelele de socializare, pe durata Campaniei, precum si pe o durata de 3 (trei) luni de la incetarea
acesteia, prin orice modalitate de promovare, inclusiv, dar fara a se limita la: promovarea prin
aplicarea pe ambalajele produselor, pe bannere, flyere, postarea pe paginile retelelor de socializare,
precum si pe site-urile proprii ale Organizatorului.

' 17.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza admiterea la oricare dintre evenimentele
organizate de acesta in vederea promovarii Campaniei, a oricarui Participant castigator sau invitati ai
acestora in mod discretionar, fara a fi nevoiti sa justifice acest refuz si fara sa isi asume vreo
raspundere in legatura cu orice astfel de neadmitere la orice astfel de eveniment. In toate cazurile,
Participantul castigator si invitatii acestora confirma ca participa pe propriul lor rise la astfel de
evenimente si se obliga fiecare in parte sa respecte regulile postate ale evenimentului respectiv,
precum si instructiunile Organizatorului.
18. DETALII DE CONTACT
18.1. Pentru informatii suplimentare privind Campania, prezentul Regulament Oficial, aspecte legate
de prelucrare a datelor cu caracter personal si exercitarea drepturilor persoanelor vizate, respectiv
pentru alte comunicari cu Organizatorul, de exemplu, reclamatii, corespondenta cu privire la Premii
si altele, va rugam utilizati urmatoarele detalii de contact: lnfoline - 03122 44 811, numar cu tarif
normal in toate retelele sau adresa email: promotiepepsi@voxline.ro, sau adresa Organizatorului
(respectiv Ca lea Vacaresti nr. 391, etaj 4, sectiunea 1, sector 4, Bucuresti, Romania).

Organizator,

QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S.R.L.

prin
lmputernicit

Regulamentul Oficial al Campaniei Pepsi ,,Castiga cu poftal"

Scanned with CamScanner


Regulamentul Oflclal al Campanlel Pepsi
,,Castlga cu poftal"
ANEXA 1-LISTA LOCATIILOR PARTICIPANTE

IJUDET
!ALBA
LOCALJTATE
ABRUD
HUME LOCATIE PARTICIPANTA
GUADALYS
Adresa
- . .-
.
ALEEA FLORILOR BL 5
IALBA ABRUD LAPOCIU VARSISA
ALBA AIUD MAX KEBAB CONSILIUL EUROPEI 20
ALBA AIUD ROYAL STR TRANSILVANIEI NR 3
ALBA ALBAIULIA BLUE HOURS BO TRANSILVANIEI BL M78
ALBA ALBAIULIA FAT BOY REVOLUTIEI 1989 NR 3
ALBA ALBAIULIA ROUABISTRO IULIUMANIU1
ALBA ALBA IULIA SUBWAY BOIL FERDINAND, NR. 76
IALBA ALBAC PERLA CLOSCA32
!ALBA AMPOITA MAMALUTA PRINCIPALA 172A
ALBA BLAJ BERARIA TIRNAVELE BDUL REPUBLICII NR. 41
!ALBA BLAJ COFETARIA AMIGO STR.ASTRA NR.32-34
!ALBA BLAJ DISCOTECA N.VPOPA. NR. 8
!ALBA CAMPENI BALEA REVOLUTIEI 1848 FN
!ALBA CUGIR DRAGANA AL. SAHIA 20
ALBA OCNAMURES ROCO AVRAM IANCU 2
ALBA PETRESTI CASA DAMIAN STR.1MAl,NR.55
I :.\LBA PETRESTI SIMY SASEASCA3
ALBA SEBES MARUL VERDE LUCIAN BLAGA 68
ALBA SEBES TURN AVIATOR OLTEAN 1
ALBA ZLATNA CRISANA TUDOR VLAOIMIRESCU 18
ARAD ARAD BON PAPA CALEA A.VLAICU NR.10-12 ATRIUM MALL
ARAD ARAD CAFFE BAR CARTIER STR.MIORITEI BL.186
IARAn ARAD COMPLEX DESAVOIA STR.EFTIMIE MURGU NR.87
ARAD ARAD KEBAB HOUSE STR.UNIRII NR.1,ET.P.AP.33
iARAD ARAD KEBAB HOUSE PIATA UTA,BL.U4,ET.P.AP.17A
iARAD ARAD KEBAB HOUSE CAL EA AUREL VLAJCU NR.241 ,BL.6A,ET.P.AP .22
IARAD ARAD PIZZAOK BD.REVOLUTIEI NR.26-38
ARAD ARAD REST LA SILE VINGAON69
IARAD ARAD TOTOCOM BO.REVOLUTIEI NR.23
IARAn ARAO GAFLLY SRL CALEA RADNEI NR.298, REAL
IARAD BELIU LAGOCOS NR 564
ARAD GHISINEU-GRIS GOFETARIA GRISLIV STR INFRATIRII NR.62
WW) GHISINEU-GRIS MAIA BIO LIFE STR.GEOGE GOSBUC NR.2
ARAD GURTIGI BIAVATI ZONA LIBERA GURTICI INCINTA COINOU
ARAD GURAHONT EFCATEM FOOD SRL STR.IULIU MANIU NR.43C
ARAD INEU FAST FOOD INTIM CALEA TRAIAN NR.4
jl\RAD INEU FAST FOOD LA ROSCATU GALEA REPUBLICII NR.17,BL.A4,SPATIU COMERCIAL
IARAD INEU LA PAUL GALEA REPUBLICII NR.40
ARAD INEU PIZZERIA LA ROSGATU CALEA TRAJAN NR.4
ARAD INEU RIVER GALEA REPUBLICII NR.46

IARAD INEU SERCOTUV SOSEAUA ARADULUI NR.23

iARAD NADLAC GRILL STOP CALEA ARADULUI NR. 7


WW) NADLAC REST. LA KOUBA STR.INDEPENOENTEI NR.136
IARAD PANCOTA LA FORNETTI STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.52A
IARAD PECICA KOMOOO STR.1 ,NR.314

PECICA LA TOSA STR.2,NR.162


IARAD
SEPREUS BS ANDRE CRIS SRL NR.405
IARAD
SUBWAY BD.REVOLUTIEI NR.92
IARAD VINGA
CAMPULUNG IALAOIN STR NEGRU VODA, NR 144
iARGES
HANGITA STR NEGRU VODA, NR 180
iARGES CAMPULUNG
IARGES CAMPULUNG KAFFA / PARDON STR NEGRU VODA. NR 112
PUB AMADA STR GRIGORE ANDREESCU, NR 2
iARGES CAMPULUNG
BRASERIE REBECA B-DUL BASARABILOR, BL E4B, MEZANIN
ARGES CURTEA DE ARGES
ICAPRA NEAGRA STR LAHOVARI, NR 4A
iARGES CURTEA OE ARGES
iARGES CURTEA DE ARGES FANTANALUIMANOLE STR EROILOR, NR 44C
IARGES HANUL ANCUTEI STR ALBESTI, NR 2C
CURTEA DE ARGES
IARGES CURTEA OE ARGES L.ACONAC STR NEGRU VODA, NR 42

IARGES L.ACOSTICA STR EPISCOP GHENAOIE, NR 12


CURTEA DE ARGES
iARGES MICA KAI.AMATA 8-DUL BASARABILOR, NR 94
CURTEA DE ARGES
IARGES CURTEA DE ARGES NOCOtv'MENT 8-DUL BASARABILOR, BL F12A
IARGES CURTEA DE ARGES loLD HOUSE PUB 8-OUL BASARABILOR, NR 32

Page 1

Scanned with CamScanner


ARGES STR BARAJULUI, NR 1
CURTEA OE ARGES REST. PARC
.IARGES CURTEA QE ARGES STR OECEBAL NR 4, PIATA
TAVA CU BUNATATI
jARGES
!ARGES
!ARGES
CURTEA DE ARGES
MIOVENI
MIOVENI
URBAN SANDWICH
IA'ROMA
'
STR ALBESTI, NR 30F, PAR
CARE KAUFLAND

B-DUL DACIA, NR 257. BL V2B, SC B


B-DUL DACIA, BL P4, PARTER
----
EXPRESS FOOO
ARGES 11.tOVENI B-DUL DACIA, NR 51, BL 01, PARTER
SHAORMA HOUSE ~

IARGES PITESTI ~ !ATELIER B-OUL EROILOR, NR 3 ~

IARGES
[ARGES
PITESTI
PITESTI
BISTRO27
BURGARIE
B-DUL IC BRATIANU, NR 27A, PARCARE TRIVALE
STR VICTORIEI, NR 28, CARTIER CENTRAL. BL UNION
--
IARGES PITESTI CASA RUSTIC STR BASARABIA
ARGES PITESTI CLUB32 STR ARMAND CALINESCU, NR 32
!ARGES STR ARMAND CALINESCU, NR 34-36
[ARGES
PITESTI CORNEL PUB & GRILL -
PITESTI EDEN PUB B-DUL REPUBLICII, NR 98
STR ARMAND CALINESCU, NR 9A
-
[ARGES PITESTI EXPRESS FOOD -
IARGES PITESTI IRAOY STR EXERCITIU, NR 73
[ARGES P1TESTI LABRISETTO STR VICTORIEI, NR 17
ARGES PITESTI LACEAS STR GRIVITEI, NR 10, PARTER
ARGES P1TESTI LA STRADA B-DUL REPUBLICII, NR 63
[ARGES PITESTI LAVERA STR FRATI! GOLESTI, NR 76
IARGES PITESTI PAVONE STR VICTORIEI, NR 28, CAMERA 2, PARTER
IARGES P1TESTI SHAORMA HOUSE CARTIER TRIVALE, COMPLEX 2, STATIE BUSS
~RGES PITESTI SHAORMA HOUSE STR 1 DECEMBRIE 1918. BL M3, PARTER, CARTIER GAVANA
ARGES RUCAR PIZZERIA VENETO RUCAR, STR PRINCIPALA
ARGES SUICI WHITE BISTRO STR PRINCIPALANR 67 BIS
ARGES TOPOLOVENI VIAVENETO STR MAXIMILIAN POPOVIC!
BACAU BACAU BOGDANIS MARASESTI 10
BACAU BACAU BONITO STEFAN GEL MARE 28, ARENA MALL
BACAU BACAU BOULEVARD 18 MARASESTI 157
BACAU BACAU CITY'S GRILL REPUBLICII
BACAU BACAU DAMOVE BOULEVARDUL UNIRII 39
BACAU BACAU DONER TYT REPUBLICll 2
BACAU BACAU DONER TYT REPUBLICII
BACAU BACAU ELSEBEN GEORGE ENESCU
BACAU BACAU EUGENIO CATERING CASINULUI 2
BACAU BACAU ISTAMBUL KEBAB BELVEDERE
BACAU BACAU IULIAFOOD INCINTA DEDEMAN, REPUBLICII 157
BACAU BACAU LA POPAS BISTRITA COM. GARLENI. SAT. LESPEZI
BACAU BACAU PLANET BURGER PARCUL TRANDAFIRILOR, NICOLAE BALCESCU
BACAU BACAU PLANET BURGER STEFAN CEL MARE 28, ARENA ~.ALL
BACAU BACAU PLANET BURGER MARASESTI 151
BACAU BACAU POPAS BOGDAN VODA FN
BACAU BACAU PRONTO PIZZA MARASESTI 151
BACAU BACAU REST. HIDROCONSTRUCTIA IZVOARE
BACAU BACAU REST. INTIM PIETEI 2
BACAU BACAU TOTO CAFE PICTOR ANDREESCU
BACAU BACAU TOTO PIZZA FRASINULUI 4
UNIV. VASILE ALECSANDRI
-
BACAU BACAU MARASESTI 151
BACAU IVALHALLA
BACAU
BIHOR ALESD BISTRO
EROU GH RUSU 2
CARTIER SOIMU, BL. N2
-
ALESO POPULAR P-TA UNIRII, NR. 10-11
BIHOR
-
BIHOR
BIHOR
ALESD
BEIUS
SEDASET
!ATTITUDE
STR. LALELELOR, NR. 2
GALEA BIHORULUI, NR. 15 --
----
~

BEIUS FAST FOOD STR. UNIRII, NR. 10


BIHOR
BEIUS FORTISIMO GALEA BIHORULUI
BIHOR
BEIUS POPULARUL ALEEA MOTILOR, NR. 4
BIHOR
BEIUS TORNADO CALEA BIHORULUI, NR. 2
BIHOR
MARGHITA CLEVERSTAR ALEEA TINERETULUI, NR. 1
BIHOR
ORADEA BEIU STR. RAZBOIENI, NR. 77
BIHOR
ORAOEA BLACK WOLF
BIHOR CALEA ARAOULUI, NR. 62
k;ASA PIRATILOR
BIHOR ORADEA CALEA ARADULUI, NR. 22
CIRESICA
BIHOR ORADEA STR. TRANslLVANIEI, NR. 12
EVOLUTION
BIHOR oRAOEA P-TA UNIRII, NR. 5
FAST FOOD
BIHOR ORADEA CALEAARAOULUJ, NR. 87A
FORNETI
BIHOR ORADEA STR. SUISULUI, NR. tO
FORNETI
BIHOR oRAOEA STR. 0GoRULUI, NR. 171
HANUL CU NOROC
BIHOR ORADEA STR. MIHAJL KOGALNICEAN
lunROSANU PARCUL BAL U, NR. 7
BIHOR ORADEA CEscu
In! nMJLL
BIHOR ORADEA STR. MIHAJL KOGALNICE
PELINI STR. NUFARULUI, NR. 30ANU, NR. 26
BIHOR ORADEA
PELINI
BIHOR ORADEA CALEA~LUI, NR. 62, ERA

Page 2

Scanned with CamScanner


BIHOR ORAOEA PIAOENERIA B-DUL DACIA, LANGA PIADENERIA
BIHOR ORADEA OOICKFOOD STR. TRANSILVANIEI, NR. 12
BIHOR ORAOEA IOUICKFOOD B-DUL DACIA, NR. 45
BIHOR ORADEA OOICKFOOD P-TA ROGERIUS, NR. 7
BIHOR ORADEA RETRO STR. 1 DECEMBRIE, NR. 27
BIHOR ORAOEA SUBWAY STR. NUFARULUI, NR. 30
BIHOR ORADEA SUBWAY CALEAARAOULUI, NR. 62, ERA
BIHOR SALONTA BURGERLAND STR. ARAOULUI, NR. 2
BIHOR SALONTA PIZZERIA STRAND STR. REPUBLICII, NR. 98. STRAND
BIHOR SALONTA STREET FOOD STR. 7 JUNIE, NR. 12
BIHOR STEI ANES FOOD STR. ANDREIMURESANU
BIHOR STEI IANESFOOD STR. CUZA VODA NR. 2
BIHOR STEI HAPPY FOOD STR. ANDREI MURESANU, Bl. 18, AP. 24
BIHOR SUDRIGIU REST. PANTASESTI, NR. 50
BIHOR URVIND EXPRES URVIND, NR. 300A, E60
BIHOR VALEA LUI MIHAi IZIRAJDER STR. REPUBLICII, NR. 5
BIHOR VALEA LUI MIHAi IZIRAJDER STR. REPUBLICII. NR. 15
8N BECLEAN FAST FOOD LA PIETONAL STR. SOMESULUI, NR. 5
8N BECLEAN REST. CASA REBREANU STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 23
8N BECLEAN TERASAPARC P-TA LIBERTATII, NR. 17
8N BISTRITA BISTRO CAFE WIEN STR. LIVIU REBREANU, NR. 6
8N BISTRITA BISTRO J/QZ. CAFE STR.LIVIU REBREANU,NR.
8N BISTRITA ICORSOPUB PIATA CENTRALA, NR.33
8N BISTRITA CUORE & SAPORE B-DUL INDEPENDENTEI, NR. 29A
BISTRITA ERIN'S PUB STR GHEORGHE SINCAI, NR 19
BISTRITA FAST FOOD LA CRISTU STR RODNEI. NR 1A
8N BISTRITA FAST FOOD ZIM\10 B-DUL INDEPENDENTEI, NR 56
BN BISTRITA FOR SEASON STR URSULUI, NR. 12•14
BN BISTRITA GRANPANDOR 1 DECEMBRIE , BL. 1
8N BISTRITA KEBABUL TURCULUI STR . IMPARATU TRAIAN, NR.58B
BN BISTRITA PASAJ B-DUL REPUBLICII, NR. 33
BN BISTRITA PIZZA 20 STR. CERBULUI, NR. 34
BN BISTRITA PIZZAMANIA STR GARII, NR. 17
BN BISTRITA PIZZERIA CIN-CIN STR. ANDREI MURESANU, NR. 17
8N BISTRITA PIZZERIA TONIGHT STR. INDEPENDENTEI, NR. 16
8N BISTRITA REST. ACADEMIA DEL GUSTO P-TA CENTRALA, NR. 1
8N BISTRITA REST. CONACULVERDE B-DUL REPUBLICII, NR. 81
8N BISTRITA REST. HANUL CAVALERILOR STR. CALEA MOLDOVEI. NR. 1
~ BISTRITA REST. LORDINU STR. MARASTI, NR. 9
8N BISTRITA REST. POPASUL DRUMETULUI DN 17, KM28
8N BISTRITA REST. RAPSODIA P-TA PETRU RARES, NR. 1
8N BISTRITA REST. TAVERNA DOGARILOR STR. ALEXANDRU ODOBESCU, NR. 7
8N BISTRITA REST. VILLA B-DUL REPUBLICII, 18-20
BN BISTRITA VISUL GURMANDULUI STR. LIVIU REBREANU, NR. 45
BN GHERLA PENSIUNEA IRIS STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 70
REST. OCTOGON STR. PRINCIPALA, NR. 205
~
MAJERU
NASAUD FAST FOOD MARCELO PIATA NOUA, NR. 14
BN NASAUD REST. LA HAN B-DUL GRANICERILOR, NR. 48
8N PRUNDU BARGAULUI REST. LA COSTAS
8N SANGEORZ BAJ FAST FOOD FILDES STR. REPUBLICII, NR. 54
8N SANGEORZ BAJ REST. GOSSEN STR. REPUBLICII, NR. 1E
8N SANGEORZ BAJ REST. MEGAPARK STR. TRANDAFIRILOR, NR. 7A
BOTOSANI BOTOSANI AVANTI BOTOSANI INCINTA MALL
BOTOSANI BOTOSANI BELLANAPOI.LI UNIRII 7
BOTOSANI BOTOSANI ENJOY PUB M EMINESCU 48
BOTOSANI BOTOSANI ENJOY-S COSTACHESCU STR 1 DECEMBRIE NR 29
BOTOSANI BOTOSANI LA NEGUSTORI STR 1 DECEMBRIE NR 17
BOTOSANI BOTOSANI LA STRADA PIETONALUL UNIRII CUZA VOOA 4
BOTOSANI BOTOSANI MAGIA GUSTULUI CALEA NATIONALA 64
BOTOSANI BOTOSANI MAGIC LAND M EMINESCU 95 A
BOTOSANI BOTOSANI SOCIETY M. EMINESCU 34
BOTOSANI BOTOSANI TAPU LACRAMIOARA FRUMUSICA PRINCIPALA
BRAILA BRAJLA 104COFFEEE MUN. BRAJLA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 31
BRAJLA BRAJLA AROMA CAFE MUN. BRAILA, STR. MIHAi EMINESCU, NR. 28
BRAJLA BRAILA CAFENOIR MUN. BRAJLA, CALEA CALARASILOR, NR. 30, CONST. C2-LOT. 2/2
BRAJLA BRAILA ~ASA ARTEMIS MUN. BRAILA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 108 BIS
BRAILA BRAILA COFETARIA ILEN MUN. BRAILA, CALEA GALATI, NR. 348, BL. 18, PARTER
BRAJLA BRAILA ALCOOKIES MUN. BRAILA, COMPLEX HRISTO BOTEV, BL. E1, PARTER
BRAILA BRAILA ALCOOKIES MUN. BRAILA, STR. GHIOCEILOR, PARTER COMERCIAL, Bl. A56
BRAILA BRAILA LAGRECU MUN. BRAILA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, Bl. C, PARTER

Page 3

Scanned with CamScanner


MUN. BRAILA, PIATACONCORDIA, MODULUL 1033
BRAILA BRAILA LAGRECU
MUN. BRAILA, CALEA CALARASILOR, NR. 30, MODUL 8
BRAILA BRAJLA MADRY PIZZA
MUN. BRAILA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 7
BRAJLA BRAJLA PANINI & PATATE
SAT VARSATURA, COM. CHISCANI, STR. PRINCIPALA, NR. 48
BRAILA BRAJLA PIZZA ROMANA
BRAILA STR PRINCIPALA NR 48 UNITATEA F12 PROMENAOA MALL
BRAJLA PIZZA ROMANA
BRAILA MUN. BRAILA, BULEVARDUL INDEPENDENTEI, NR. 6
BRAILA POMODORO
BRAJLA SAT VARSATURA, COM. CHISCANI, STR. PRINCIPALA, NR. 4B
BRAILA POMODORO
BRAJLA BRAILA izAHANA MUN. BRAJLA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2A
BRASOV BRAN CASA THOMAS CAVALER IOAN DE PUSCARIU NR. 34
BRASOV BRAN JBLDOUATRO VALEA PORTII NR. 2 ----
--.
BRASOV BRAN MOCANU HARALAMBIE I.I. G-RAL TRAIAN MOSOIU FN
~

BRASOV BRASOV ANDOS 15 NOIEMBRIE NR. 6


~

BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
AZIMA-1
AZIMA - 2
15 NOIEMBRIE NR. 4
SFANTUL IOAN NR. 2 -
BRASOV BRASOV AZIMA-3 AVRAM IANCU NR. 116
-
BRASOV BRASOV DEANE'S PUB STR. REPUBLICII, NR. 19
-
BRASOV BRASOV DODO PIZZA B-DUL GARII NR. 1
BRASOV BRASOV DODO PIZZA TURNULUI 5, IN INCINTA MALL-ULUI CORES!, SP FC-0
BRASOV BRASOV FAST FOOD DULCE & PICANT • 1 SOS. CRISTIANULUI NR. 7
BRASOV BRASOV FAST FOOD DULCE & PICANT - 2 SOS. CRISTIANULUI NR. 7
BRASOV BRASOV FAST FOOD DULCE & PICANT • 3 SOS. CRISTIANULUI NR. 7
BRASOV BRASOV LAMAV TOAMNEI NR. 3-5
BRASOV BRASOV NICOLI IULIU MANIU NR. 39
BRASOV BRASOV PIZZA P/>Z.ZA SUBTERANA KOGALNICEANU-VICTORIEI, FN, GAL. COM. RAINBOW, STAND2
BRASOV CODLEA PIZZA STEBLEA MAGURll 19
BRASOV FAGARAS BEER HOUSE DERBY REPUBLICII NR. 25
BRASOV FAGARAS DERBY REPUBLICII NR. 28

I
BRASOV FAGARAS PIZZA JUL YA TABACARI, PARTER COMERCIAL, BL. 5
BRASOV FAGARAS STREET FOOD 83 TUDOR VLADIMIRESCU NR. 80A
BRASOV GHIMBAV PIZZERIA SORRISO LUNGA22
BRASOV HARMAN PIZZA ALTHAUS STEFAN CEL MARE NR. 368
BRASOV POIANA MARULUI MAIOALI TUDOR VLAOIMIRESCU NR. 90A
BRASOV RASNOV LASHAORMA REPUBLICII NR. 64
BRASOV RUPEA GEOROENIS REPUBLICII NR. 209
BRASOV ZARNESTI CASA RUSTICA MITROPOLIT ION METIANU NR. 61
BUCURESTI PLOIESTI PIZZA BONITA STR CALOMFIRESCU 2 /AFI PLOIESTI
BUCURESTI PLOIESTI PIZZA BONITA ON 1 KM 6,BLEJOI/PLOIESTI SHOPPING CITY
BUCURESTI SECTOR 1 AUTOSERV. LAHOVARI BY AMZEI STR OIONISIE LUPU 88
BUCURESTI SECTOR 1 AUTOSERV. AMZEI PIATA AMZEI 5
BUCURESTI SECTOR 1 AUTOSERV. DOROBANTI BY AMZEI CALEA DOROBANTILOR 164
BUCURESTI SECTOR 1 BARRIO STR BISERICA AMZEI NR 30
BUCURESTI SECTOR 1 CANTINA PTA FLOREASCA CALEA FLOREASCA 111-113
BUCURESTI SECTOR 1 DINES FOOD BO ION MIHALACHE NR 27
BUCURESTI SECTOR 1 DINNER FOOD STR FABRICA DE GLUCOZA 9
BUCURESTI SECTOR 1 DINNER FOOD SOS BUCURESTI NORD 16
BUCURESTI SECTOR 1 FABRICA OE MANCARE BO REGINA ELISABETA 9

BUCURESTI SECTOR 1 FORNETTI BDMARASTI

BUCURESTI SECTOR 1 GLAMOUR SOS BUCURESTI PLOIESTI 36-40

BUCURESTI SECTOR 1 HELLO DONUTS SOS BUCURESTI PLOIESTI NR 44


SECTOR 1 JUMBO ALEEA PRIVIGHETORILOR 1
BUCURESTI
SECTOR 1 LA CIURUCURI STR WALTER MARACINEANU
BUCURESTI
SECTOR 1 PIZZA BONITA STR.IANCU NICOLAE 67
BUCURESTI
SECTOR 1 PIZZA BONITA STR.BRASOV 25
BUCURESTI
PIZZA BONITA SOS.CHITILEI 284
BUCURESTI SECTOR 1
PIZZA BONITA SOS BUCURESTI NORD 16
BUCURESTI SECTOR 1
STR BIHARIA 67177
BUCURESTI SECTOR 1 POPASO
REST. MARUL DE AUR CALEA VICTORIEI 163
BUCURESTI SECTOR 1
MALL BANEASA
BUCURESTI SECTOR 1 SALAD BOX
SECTOR 1 SCANDIA SIBIU CALEA FLOREASCA NR 246
BUCURESTI
SOS BUCURESTI PLOIESTI 4
BUCURESTI SECTOR 1 SCANDIA SIBIU
SECTOR 1 SCANDIA SIBIU CALEA VITAN 55 59
BUCURESTI
BUCURESTI SECTOR 1 SHOTPLUB BO MARASTI 59
BUCURESTI SECTOR 1 SUBWAY SOS BUCURESTI PLOIESTI 2
BUCURESTI SECTOR 1 SUFSI/VAY CALEA FLOREASCA 169
BUCURESTI SECTOR 1 SUBWAY GARA OE NORD
BUCURESTI SECTOR 1 SUFSI/VAY BO NICOLAE TITULESCU 1
BUCURESTI SECTOR 1 TAKSIM MALL BANEASA
BUCURESTI SECTOR 1 THE CHOICE TIPOGRAFILOR 11-15
BUCURESTI SECTOR 1 THE CHOICE SPLAIUL UNIRII
BUCURESTI SECTOR 1 THE KING STR PRIMONE BIOLO NR 1

Page4

Scanned with CamScanner


BUCURESTI SECTOR 1 TRENTA PIZZA STR ABRUD 114 A
BUCURESTI SECTOR 1 TRENTA PIZZA STR ELENA CARAGIANI 33
BUCURESTI SECTOR 1 TRENTA PIZZA BD BUCURESTII NOt 55
BUCURESTI SECTOR 1 TRENTA PIZZA CALEA VICTORIEI 32/34
BUCURESTI SECTOR2 DINNER FOOD SOS PANTELIMON 20
BUCURESTI SECTOR2 FABRICA DE MANCARE SOS PANTELIMON NR 33/35
BUCURESTI SECTOR 2 FABRICA DE MANCARE SOS PANTELIMON 33/35
BUCURESTI SECTOR2 FABRICA DE MANCARE STR MIHAi BRAVU 39
BUCURESTI SECTOR2 LIWU SOS STEFAN CEL MARE 26
BUCURESTI SECTOR 2 SINNO KEBAB CALEA MOSILOR 225
BUCURESTI SECTOR2 TRENTA PIZZA SOS PANTELIMON 61
BUCURESTI SECTOR2 UNCLE JOHN TEIUL DOAMNEI
BUCURESTI SECTOR2 UNCLE JOHN SOS.BUCURESTI NORD 14
BUCURESTI SECTOR2 HASTAGPUB SOS MIHAi BRAVU 32
BUCURESTI SECTOR3 ARCADE CAFE STR SMARDAN 30
BUCURESTI SECTOR 3 ART CAFE STR LIPSCANI 100
BUCURESTI SECTOR 3 BERARIA PARK BD BASARABIA 37/39-PARK
BUCURESTI SECTOR 3 BISTRO 37-39 BD BASARABIA 37/39-BISTRO
BUCURESTI SECTOR3 BRASERIE PIZZERIE MAGAZINUL UNIREA , ET 4
BUCURESTI SECTOR 3 CHINESE FOOD BD REGINA ELISABETA NR 13
BUCURESTI SECTOR3 COFETARIA MADLENE STR TRAIAN 103/COFETARIA
BUCURESTI SECTOR3 COFETARIA MADLENE BD REGINA ELISABETA NR 11
BUCURESTI SECTOR3 DINNER FOOD STR PIERRE DE COUBERTIN 35
BUCURESTI SECTOR 3 DINNER FOOD BD THEODOR PALLADY 514
BUCURESTI SECTOR3 DINNER FOOD BD 1 DECEMBRIE 1918 33
• BUCURESTI SECTOR 3 DINNER FOOD BD LIVIU REBREANU 4
• BUCURESTI SECTOR 3 FABRICA DE MANCARE BD UNIR1131
BUCURESTI SECTOR3 FABRICA DE MANCARE STR TRAIAN 103/FABRICA
BUCURESTI SECTOR 3 FABRICA DE MANCARE BD UNIRII NR 23
BUCURESTI SECTOR 3 FABRICA DE MANCARE BD DECEBAL NR 2
BUCURESTI SECTOR3 FORNETTI BD THEODOR PALLADY 214
BUCURESTI SECTOR 3 FREDDO STR SMARDAN 24
BUCURESTI SECTOR 3 HELLO DONUTS BD LIVIU REBREANU 4
BUCURESTI SECTOR 3 LIWU STR GABROVENI 69
BUCURESTI SECTOR 3 LIWU STR PIERRE DE COUBERTIN 35
BUCURESTI SECTOR 3 MARTINA ITALIANA MAGAZINUL UNIREA , ET 4
BUCURESTI SECTOR3 MISTIQUE STR COVACI NR 2
BUCURESTI SECTOR 3 PIZZA BONITA 8-DUL LIVlU REBREANU 4
BUCURESTI SECTOR3 RAMADA GARDEN STRCOVACI 1

BUCURESTI SECTOR 3 REST. BUREBISTA STR BATISTE! 14

BUCURESTI SECTOR3 REST. NAJEE&BABA NOVAQUE STR PAPADIEI NR 16/18

BUCURESTI SECTOR3 REST. SANTORINI STR MIHAi BRAVU 209


SECTOR 3 REST. SANTORINI BD BASARABIA 37139
BUCURESTI
SECTOR 3 STORAGE ROOM STR SMARDAN 35
I BUCURESTI
SECTOR 3 SUBWAY STR PIERRE DE COUBERTIN 35
BUCURESTI
SOS ALEXANDRIEl 166
Ill BUCURESTI SECTOR3 SUBWAY
SECTOR3 SUBWAY CALEA VITAN 55 59
• BUCURESTI
SECTOR3 SUBWAY STR SMARDAN 30
BUCURESTI
SECTOR3 SUBWAY BD IC BRATIANU 29/33
BUCURESTI
SECTOR3 TAVERNA COVACI STR COVACI NR 1 /TAVERNA
BUCURESTI
TAVERNA RACILOR INTRAREA LIVIU REBREANU /PARC IOR
BUCURESTI SECTOR3
TEXAS BBQ BD DECEBAL 17
BUCURESTI SECTOR3
THE CHOICE NERVA TRAIAN 3
BUCURESTI SECTOR3
THE PARK ALEEA LUNCA MURESULUI NR 1, PARC IOE
BUCURESTI SECTOR3
TRACIA BD BASARABIA 37/39-TRACIA
BUCURESTI SECTOR3
TRATTORIA MONZA STR BABA NOVAC 25
BUCURESTI SECTOR 3
TRENTA PIZZA STR DELEA NOUA 2
BUCURESTI SECTOR3
~RENTA PIZZA STR PLT RADU GHEORGHE 45
BUCURESTI SECTOR3
TRENTA PIZZA STR ZIDURI MOSI 23
BUCURESTI SECTOR3
UNCLE JOHN STR.LMU REBREANU
BUCURESTI SECTOR3
VINER! CAFFE SOS PANTELIMON 254
BUCURESTI SECTOR3
WAHAKA STREAT FOOD PARK STR NERVA TRAIAN NR 2
BUCURESTI SECTOR 3
ZAMONCLUB STR SMARDAN 29
BUCURESTI SECTOR3
SECTOR4 DINES FOOD STR GRAMONT NR 2
BUCURESTI
SECTOR4 DINNER FOOD STR ORUMUL OEALUL BISERICll 67-109
BUCURESTI
BUCURESTI SECTOR4 DODO PIZZA LUJERULUI

BUCURESTI SECTOR4 DODO PIZZA OBEREGIA


BUCURESTI SECTOR4 LIWU CALEA VACARESTI 391
BUCURESTI SECTOR4 ~PARTAN CALEA VACARESTI
BUCURESTI SECTOR4 SUBWAY SOS OLTENITEI 391

Page 5

Scanned with CamScanner


BUCURESTI SECTOR4 SUBWAY SOS OLTENITEI 253
BUCURESTI SECTOR4 THE CHOICE INTRAREA NESTORIEI 1
BUCURESTI SECTOR4 TRENTA PIZZA STR PETROLULUI 8
BUCURESTI SECTOR4 TRENTA PIZZA STR VESPA STANCIU NR 213
BUCURESTI SECTOR4 UNCLE JOHN CALEA VACARESTI
BUCURESTI SECTORS OINNERFOOO SOS ALEXANORIEI 152
BUCURESTI SECTORS PIZZA BONITA VASILE MILEA 4
BUCURESTI SECTORS PIZZA BONITA 8-0UL TIMISOARA 26
BUCURESTI SECTORS PIZZA BONITA SOS ALEXANDRIEI 152
BUCURESTI SECTORS SUBWAY BOUNIRll27
BUCURESTI SECTORS TRENTA PIZZA STR MIHAIL SEBASTIAN 1 C
BUCURESTI SECTORS UNCLE JOHN STR.BRASOV
BUCURESTI SECTORS UNCLE JOHN BOUL.TIMISOARA 26
BUCURESTI SECTORS BARMI REST. STR ORHIOEELOR 31
BUCURESTI SECTOR S CASA BACHUS STR MAJOR ALEXANORU CAMPEANU 46
BUCURESTI SECTORS DINNER FOOD BO IULIU MANIU 19
BUCURESTI SECTORS OINNERFOOO BO IULIU MANIU 546
BUCURESTI SECTORS OINNER FOOD BO TIMISOARA 26
BUCURESTI SECTORS DODO PIZZA ISTRIEI
BUCURESTI SECTORS OREAMPIZZA BO DR.TABEREI NR 28
BUCURESTI SECTORS HELLO DONUTS VASILE MILEA 4
BUCURESTI SECTORS ORIORI 80 TIMISOARA 26
BUCURESTI SECTORS PIZZA BONITA B-DUL IULIU MANIU 560 A
BUCURESTI SECTORS SHRIMP MANIA BO VASILE MILEA NR 4/SHRIMP
BUCURESTI SECTORS SUBWAY STR BRASOV NR 25
BUCURESTI SECTORS SUBWAY CARREFOUR ORHIDEA
BUCURESTI SECTORS SUBWAY BO IULIU MANIU 486
BUCURESTI SECTOR 6 TERASA LACUL MORII SOS VIRTUTII 166
BUCURESTI SECTORS THE CORNER BO VASILE MILEA NR 4
BUCURESTI SECTORS TRENTA PIZZA BO GHENCEA 26
BUCURESTI SECTORS TRENTA PIZZA STR UVERTURII 47
BUCURESTI SECTORS VERBUN SHAORMA STR.CEAHLAU NR.30
BUCURESTI SECTORS VERBUN SHAORMA STR.CALEA CRANGASI NR.30
BUCURESTI SECTORS VERBUN SHAORMA DRUMUL SABARENI
BUCURESTI SECTORS VERBUN SHAORMA STR.VIRTUTII NR 1
BUZAU BECENI IOVAM STR. PRINCIPALA. NR.10
BUZAU BUZAU ALHAMBRA FAST FOOD STR. BUCEGI, NR.18
BUZAU BUZAU lALLADIN STR. SPIRU HARET. NR.5
BUZAU BUZAU FAST FOOD 80. GARI!, NR.47
BUZAU BUZAU GOLDEN EVENTS STR. VETERANILOR, NR.1 0/-A-V FABRICA DE SERE URSUS)
BUZAU BUZAU GRATAR GABIOTI 80. UNIRII, NR.301 , (PARCARE XXL)
BUZAU BUZAU HOTEL BUCEGI 80. GARI!, NR.47
BUZAU BUZAU REST. MIORITA STR. INDEPENDENTEI, NR.2-4
BUZAU BUZAU TOLEDO STR. OLTETULUI, NR.5

BUZAU BUZAU TOLEDO STR. TRANSILVANIEI, NR. 5088


BUZAU TOLEDO BO. UNIRII. NR.232, INCINTA AURORA MALL
BUZAU
NEHOIU ANGEL CAKE CAFE ALEEA MERILOR 19A
BUZAU
NEHOIU ANGEL CAKE CAFE CALEA MIHAi VITEAZUL BL E1 PARTER
BUZAU
RAMNICU SARAT BELLA ITALIA STR. MIHAi EMINESCU, NR.28IS
BUZAU
RAMNICU SARAT CLANDESTINO PIZZA STR. AMURGULUI, NR.2
BUZAU
RAMNICU SARAT LA PAULIUNO SOS. FOCSANI, NR.7
BUZAU
SPATARU EXPRESGRILL SPATARU, DN.2 • E.85, NR.290,
BUZAU
SPATARU REST. SPATARU EXTRAVILAN MUNICIPIUL BUZAU, ON2, TARLAUA 1, PARCELA 140
BUZAU
VALEA RAMNICULUI LAANCUTA PRELUNGIREA STUPINEI, NR.1
BUZAU
BORCEA PANAIT CALEA CALARASI, NR.502
CALARASI
STR BUCURESTI, NR 74
ICALARASI
,_.._ -
.. .. ,..,
CALARASI
CALARASI
AER
BEBE PATISERIE STR PRELUNGIREA BUCURESTI, NR 134
STR BUCURESTI, PIATA BIG
CALARASI CALARASI BIG KEBAB 1
-·· __ _..,.., CALARASI BIG KEBAB2 STR BUCURESTI, BL M1, PARTER

ICALARASI CALARASI LA ANGELA STR DUMBRAVEI, FN


1-- ...... ,., CALARASI RIVERS FAST PRELUNGIREA BUCURESTI LANGA DIRECTIA AGRICOLA

~--·. . . ·.=, CALARASI TERASAMALY STR PREL BUCURESTI, COMPLEX BIG, NR 8

-·.. ..----1
,.. ~ ~·,. , CHISELET
CIOCANESTI
DAVMAKO
GAMES
SOS CALARASI, NR 224
STR PRINCIPALA, NR 155
CALARASI MOOELU BUCURLUXA STR CALARASI, NR 2A
STR CALARASI, NR 16A
..........,
CALARASI MOOELU SEDYMlR
:-• STR PESCARILOR, NR 103
·-· ..........,
OLTENITA COFETARIA CATY
CRISSFIT STR CUZA VODA, NR 119
·-- ........ -,
OLTENITA
VASILATI PANAJTGEORGE STR GARII, NR 4
-•-•- -EVERIN CARANSEBES ROLUIS STR ARDEALULUl,BL 8, PARTER

Page 6

Scanned with CamScanner


I

• CARAS-SEVERIN cAAASOVA PERLA CARAsULUI


ON81 A
L-aaai::.sEVERIN MOLDOVA NOUA lASARBU
ALEEA EFTIMIE MURGU,BL 3A, SC 1
cAAAS-SEVERIN RESITA REST. CONDOR
STR CLOSCA,NR33C
f'.&D.L<:-SEVERIN RESITA IYAM-YAM
STR TIWORll,INCINTA DEDfMAN
RESITA YAM-YAM
I cAAAS-SEVERIN STR PROGRESULUI.ZONA DACIA
CAMPIA TURZII GOSSNER
!CLUJ STR CALEA VlCTORIEI 1188
!CLUJ CLUJ-NAPOCA APROPO
REPUBLICII NR120
!CLUJ CLUJ-NAPOCA BISTRO SIRET
AUREL VLAICU NR
CLUJ CLUJ-NAPOCA CASA PIRATILOR
RAVASULUI 16
CLUJ CLUJ-NAPOCA k::ASA VIKINGILOR STR AL VLAHUTA NR 41
CLUJ CLUJ-NAPOCA CHELSEA
CONSTANTIN BRANCUSI 2
CLUJ CLUJ-NAPOCA DARIUS PIZZA OUNARIINR
CLUJ CLUJ-NAPOCA ISTANBUL
HERMAN OBERTH NR 3
CLUJ CLUJ-NAPOCA JOIN PIEZISA NR 23
CLUJ CLUJ-NAPOCA MRFASTFOOO CALEA FLORESTI 75-77
CLUJ CLUJ-NAPOCA SPLENDOR STR FABRICII NR 13
CLUJ CLUJ-NAPOCA SUBWAY STR ALEXANDRU VAJDA VOIEVOO NR 53 55
CLUJ CLUJ-NAPOCA THE PLACE B-DUL 21 DECEMBRIE 120
CLUJ CLUJ-NAPOCA TOSKANA B-DUL 21 DECEM8RIE 131-135
CLUJ CLUJ-NAPOCA TOSKANA STR BUCEGI 13-17
CLUJ CLUJ-NAPOCA TOSKANA STR HASDEU NR 1
CLUJ DEJ GELISSIM AVRAM IANCU NR 24
CLUJ DEJ R&RGAS BISTRITEI FN
CLUJ GHERLA LAUNGURU BOBALNA37A
CLUJ GILAU NEW LIFE CAFFE STR PRINCIPALA NR 961
UJ TUROA ALEGRIA REPUBLICII NR 28
1vLUJ TURDA FAST FOOD STR CALEA VICTORIEI 118B
!CONSTANTA CERNAVOOA CASA SAMSARA CERNAVODA.STR UNIRII.BL.R3
!CONSTANTA CERNAVODA FAST FOOD CERNAVODA,STR.ANGHEL SALIGNY NR 150
CONSTANTA CONSTANTA PUI PE JAR STR CISMELEI. NR 27.
!CONSTANTA CONSTANTA AUTOSERVIREA 4 FRIENDS CONSTANTA. BO MAMAIA, NR 213,
CONSTANTA CONSTANTA AUTOSERVIREA DAL UCO STR TIMISANEI NR 1 ETAJ PARTER,
CONSTANTA CONSTANTA AUTOSERVIREA EDEN BDUL AUREL VLAICU. NR 1, "AUTOSERVIREA EDEN"
CONSTANTA CONSTANTA FAST FOOD CIN CIN CONSTANTA, B-DUL TOMIS, NR. 28
icoNSTANTA CONSTANTA FAST FOOD OE DEMAN BO TOMIS INCINTA DEDEMAN CONSTANTA
!CONSTANTA CONSTANTA HERMOSA MORENA STR SOVEJA ZONA TOMIS 3
CONSTANTA CONSTANTA LA RUE GAFFE STR REVOLUTIEI NR 18
CONSTANTA CONSTANTA LA SCOICA STR.APRODU PURICE .NR.1-1A.JUO.CONSTANTA
CONSTANTA CONSTANTA LA SCOICA LAND B-DUL MAMAIA NORD.NR.34,JUO.CONSTANTA
CONSTANTA CONSTANTA LA STRADA STR STEFAN CEL MARE 66.
CONSTANTA CONSTANTA PANDA EXPRESS CONSTANTA. STR. CUZA VOOA, NR. 17, JUD. CONSTANTA
CONSTANTA CONSTANTA PAPA BUN BO ALEXANDRU LAPUSNEANU NR 15 -PAPA BUN"
CONSTANTA CONSTANTA PATISERIA LOLA BLVD AUREL VLAJCU 107 BL AV4
CONSTANTA CONSTANTA PIZZA SAN MARCO BOAL LAPUSNEANU,CITY PARK MALL 229A 116CIS CONSTANTA
CONSTANTA CONSTANTA PIZZA SAN MARCO STR IC BRATIANU 34 CONSTANTA
~NSTANTA CONSTANTA PUI PE JAR STR OBORULUI, NR 51 .
ONSTANTA CONSTANTA RIM FOOD STR INTERIOARA 3 . INCINTA CURTII COMAT SA, CAM 7 ET P
!CONSTANTA CONSTANTA SOUFLAKI BAR BLVD TOMIS 99A "SOUFLAKI BAR"
!CONSTANTA CONSTANTA STARSCAFFE STR CISMELEI 85
!CONSTANTA CONSTANTA SUBWAY BDUL LAPUSNEANU INCINTA CITY PARK MALL
!CONSTANTA CONSTANTA TREICAFE STR MIRCEA CEL BATRAN. LOT1 49,
CONSTANTA CONSTANTA VINTAGE PUB STR. BUCOVINEI NR 20
!CONSTANTA LAZU UNDER CITY PUB LAZU,STR.MIRON CRISTEA NR.46
CONSTANTA MANGALIA COFETARIA AMICII MANGALIA,STR.STEFAN CEL MARE NR.24
CONSTANTA MANGALIA IRISH PUB MANGALIA.STR.1DECEMBRIE .BL.M4
CONSTANTA MANGALIA LACANAPELE STR OITUZ NR.5-7 MANGALIA
CONSTANTA MANGALIA LAMIHNEA STR OITUZ 54 MANGALIA
!CONSTANTA MANGALIA LA PIRATI MANGALIA.STR.1 DECEMBRIE COLT CU PORTULUI
CONSTANTA BEST KEBAB MEOGIOIA,STR.OVlDIU
MEOGIDIA
CONSTANTA LACHIFTEA MEOGIDIA,STR.CONSTANTEI
MEOGIDIA
[CoNsTANTA PUB GALAXY MEOGIDIA • STR.TUOOR VLAOIMIRESCU
MEOGIDIA
!CONSTANTA LAPOVESTI MURFATLAR,ALEEA TRANDAFIRILOR
MURFATLAR
CONSTANTA PIZZERIA CIRESICA NAVOOARl,STR.CONSTANTEI 21 SLM
NAVODARI
iCovASNA COVASNA BIG MAMA STR LIBERTATII NR 6
£0VASNA COVASNA CSACSA STR 1 OECEMBRIE 1918 NR 8
COVASNA COVASNA SEHEREZADE STR AUREL VlAICU NR 2
COVASNA PIZZABRAOET BRADETNR69
INTORSURA BUZAULUI
COVASNA PIZZA LA DELPY STR BRAZILOR NR 7/A
INTORSURA BUZAULUI
~VASNA AMERICAN PIZZA STR 1 DECEMBRIE 1918 BLOC 15
SFANTU GHEORGHE
COVASNA
SFANTU GHEORGHE BIG MAMA EXPRESS STRGARIINR 2

Page 7

Scanned with CamScanner


1 I
STR 1 OECEMBRIE 1918 NR 30
BIG PAPA TERACE STR 1 OECEMBRIE 1918 NR 39 t
COVASNA SFANTU GHEORGHE
COVASNA SFANTU GHEORGHE BISTRO STR 1 OECEMBRIE 1918 NR 34
---.. i
COVASNA
COVASNA
SFANTU GHEORGHE
SFANTU GHEORGHE
FASTFOOO
PUB
STR STAOIONULUI NR 3
STR FABRICII NR 1
---...1
--... !
ICACSAROA
---...
-----
COVASNA TARGU SECUIESC STR DOZSA GYORGY NR 12
TARGU SECUIESC SHAORMA HOUSE
COVASNA ON 71300A
TERASA LA GOOU
OAMBOVITA CUZAVOOA STR CIOCANESTI, NR.7
CLUB ARENA . see PARTER

----
DAM80VITA ORAGOMIRESTI STR. 13 OECEMBRIE, BL.30, . ,
DAMBOVITA GAESTI EDUARDO'S PIZZA
DN.72, NR.18, PUNCT NASTASESCU
DAMBOVITA I L CARAGIALE POPAS TURIST
ON 72, FN
POPAS STEJARUL
DAM80VITA MIJA STR. REPUBLICII FN
DAM80VITA MOREN! CASA TARNEASCA
STR, PANTEA ION, NR,19
DAM80VITA MOREN! HANUL PIETEI
STR. MIHAi EMINESCU, NR.1
TRATTORIA TOP-ED
DAMBOVITA MOREN!
IALEXAFOOD
REPUBLICII, BL.A3, SC.B , PARTER
-
DAMBOVITA PUCIOASA
PUCIOASA REST. RUSTIC
STR. PIETEI, NR.1 -
DAMBOVITA
DAMBOVITA PUCIOASA RESTURANT VIENA
STR. REPUBLICII, BL. DELIA, PARTER
STR . ANA IPATESCU, NR.90
-
DAMBOVITA RACARI LABUTOAIE
BO. EROLIOR , PIATA BUCEGI, PARCELA 16
DAMBOVITA TARGOVISTE CATALINA RALUCA FAST FOOD
MONDIAL COFETARIE BO. LIBERTATII, NR .2
OAMBOVITA TARGOVISTE
STR. C-TIN BRANCOVEANU, NR.68E
DAMBOVITA TARGOVISTE PIZZA POINT
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.21A,
DAMBOVITA TARGOVISTE PIZZERIA LA GRASU
PIZZERIE-FAST FOOD DANY&DAN SOS. GAESTI, NR.10
DAMBOVITA TARGOVISTE
DAMBOVITA TARGOVJSTE PUILAJAR STR. GARI!. NR.6

DAMBOVITA TITU !COLT DE PIZZA FAST FOOD STR GARI!, NR.30BIS

GALATI GALATI BBQ STR BRAILEI, NR. 171 B S 1

BINGO PUB EXTRAVILAN TARLAUA 43 PARCELA 14512


GALATI GALATI
BONITOL BO. G COSBUC NR 251 , SIT IN CENTRUL COM. SHOPPING CITY.UNIT E90
!GALATI GALATI
!GALATI GALATI BURGER 1 DECEMBRIE 1918 NR 23
BRAILEI CC ORUM DE CENTURA 264
!GALATI GALATI CAFFE BAR I
GALATI GALATI CEZARO PIZZA G. COSBUC 296
GALATI GALATI FAST FOOD CALEA PRUTULUl,NR 70,PIATA CALEA BASARABIEl,M15.1
GALATI GALATI FAST FOOD UNIRll 55P
!GALATI GALATI FAST FOOD B DUL 1 DECEMBRIE 1918,NR51
GALATI GALATI FAST FOOD STR TRAIAN,NR 63,PIATA CENTRALA
GALATI GALATI FAST FOOD STR COSTACHE RACOVITA NR.3
!GALATI GALATI FIVE EXPRESSO STR OTELARILOR. NR.17, BLOC D11B, SCARA 3 , ETAJ PARTER, MICRO 21
GALATI GALATI FRIPTURA LA CHIFLA MICRO 16 GHEORGEH ASACHI ZONA COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA
!GALATI GALATI GNEME 5 GARI 50
!GALATI GALATI GIVE ME 6 DOMNEASCA 48-50
!GALATI GALATI LAHANGIU STR.BRAILEI NR.268 CORP B
GALATI GALATI LA TEREN STR. FOCSANI, NR. 16, BL. CAM. 1
!GALATI GALATI LA ZEN B-DUL SIDERURGISTILOR. NR. 30C ,BL. SD4B, PARTER
GALATI GALATI NEW LIFE BRAILEI 169 COMPLEX TIG 1
IGALATI GALATI PASSAGE FOOD PREUNGIREA TRAIAN 6, BIROUL 1
GALATI GALATI PASSAGE FOOD BRAILEI 140J, ZONA LEAGANUL DE COPII, TIGLINA 11
GALATI GALATI PASSAGE FOOD BRAILEI 220, PARTER, BLOC CB
GALATI GALATI PASSAGE FOOD GEORGE COSBUC 251 , UNITATEA E35
GALATI GALATI PICNIC HOUSE BRAILEI 14
GALATI GALATI PIZZA STEFAN CEL MARE 232
GALATI GALATI PIZZA ROMANA B-DUL G. COSBUC,NR.251 ,UNIT E25, INCINTA CTR. COM. SHOPPING CITY
GALATI GALATI PIZZA ROMANA STR GEORGE COSBUC NR 251 SHOPPING CITY
GALATI GALATI PUB/FAST FOST FOOD STR. COSTACHE RACOVITA 14
GALATI GALATI ROMAN'S GEORGE COSBUC 251 UNITATEA E20 SHOPPING CITY
GALATI GALATI ROMANS STR GEORGE COSBUC 251, UNITATEA E20,SHOPPING CITY
!GALATI GALATI SERAFIN STR.DOMNEASCA,NR.124-130, SPATIU COMERICAL COMPLEX IALOMITA
!GALATI GALATI ZERO PUB REGIMENT 11 SIRET NR 11
K,()RJ BAJA DEFIER PENSIUNEA TOBO SAT BAIA DEFIER NR 188 PARTER+ETAJ
GORJ BUMBESTI JIU FAST FOOD VISINA STR GR.AL.GHICA NR 61
IGORJ BUv!BESTI JIU REST. VISINA STR VISINA ,NR 13
IGORJ BUSTUCHIN MARIUS &LUCA STR PRINCIPALA,NR 80
IGORJ BUSTUCHIN PIZZERIA PATRIC SAT POJARU,NR 283
K>ORJ CALNIC REST. AZUR SAT PIEPTANl,NR 39
IGORJ MOTRU BEATITA STR TRANOAFIRILOR,8A
IGORJ MOTRU LAACADEMIE STR TRANDAFIRILOR,NR 10
GORJ MOTRU SNACK GRILL STR MINERULUl,NR 3
IGORJ MOTRU SNACK GRILL
STR TINERETULUl,NR 10
GORJ NOVACI PENSIUNEA CRAIUL MUNTILOR RANCA
IGORJ NOVAC1 TAVERNA OLTEANULUI
IGORJ RANCA .STR IOAN ROIBU NR 76
PACES iCASAVERDE
APANEAGRA

Page 8

Scanned with CamScanner


lr.oRJ PAOES REST. ELENA
IAPANEAGRA
PESTISANI lAMOARA
looRJ PESTISANI.NR 1
lnnR.J ROVINARI REST. CASA ROMANEASCA
iALE EA PIETEl,FN
IGoRJ RUNCU lcAsABELLA
ITG CARBlJNESTI SAT RUNCU,NR 231
looRJ NEW LOOK
STR MERILOR NR 1
lr.oRJ TGJIU )ANTIQUE
B DUL CONSTANTIN BRANCUSl,NR 33
IGoRJ TGJIU ICASA DANIELESCU
CARTIER BARSESTI NR 1
IGORJ TGJIU lcASAVERA
VASILE ALECSANDRI 51(53)
IGORJ TGJIU !COMPLEX DOLCE VITA
B DUL C TIN BRANCUSI.PARC CENTRAL
lr.oRJ TGJIU FAST FOOD ACASA
STR TUDOR VLAOIMIRESCU ,NR 29
IGORJ TGJIU GIUSEPPE
STR VICTORIEI NR 217
iGoRJ TGJIU HANUL OOMNESC STR VICTORIEl,NR 116
IGORJ TGJIU HOTEL STORY
B DUL ECATERINA TEOOOROIU,NR 78
K;<)RJ TGJIU HOTEL YM'f
CALEA SEVERINULUl,NR 1
GORJ TGJIU IRISH PUB
CALEA EROILOR ,NR 1 A
IGoAJ TGJIU KAPADOKYA STR NICOlAE TIULESCU,NR 11
IGoRJ TGJIU LABUTURUGA B DUL CONSTANTIN BRANCUSl,PARC CENTRAL.NR 1
IGoRJ TGJIU MONA STR T VLADIMIRESCU,NR 71
IGoRJ TGJIU PIZZA ROMANA STR TERMOCENTRALEI NR 10
iGoRJ TGJIU PIZZERIA TIP TOP STR 22 DECEMBRIE,BL 22 P
IGORJ TGJIU REST. ANNA B DUL ECATERINA TEOOORotU,NR 17
IGoRJ TGJIU REST. ANNA B DUL CONSTANTIN BRANCUSl,BL 16,PARTER
IGORJ TGJIU REST. AQUA 8-DUL REPUBLICII NR 19 A
IGORJ TGJIU REST. BON MARIAGE STR 23 AUGUST NR 65 A
IGORJ TGJIU REST. FORTUNA COMPLEX PIATA CENTRALA ,NR 13
~ORJ TISMANA VILA URSU TISMANA
GORJ TURBUREA INSOMNIA SAT SIPOT NR 63
GORJ TURCENI REST. MARIGAB ALEEA PIETII NR 27
t-lARGHITA GHEORGHENI K &K CART FLORILOR BLOC 42 PARTER
HARGHITA GHEORGHENI K& KBISTRO STR MIRON CRISTEA NR 6
HARGHITA JOSENI AURORA BISTRO STR PRINCIPALA NR 801
HARGHITA MIERCUREA CIUC BANOIDO'S PiZZA STR PETOFI SANDOR NR 25
HARGHITA MlERCUREA CIUC BULEVARD FOOD & CAFE STR SZASZ ENDRE NR 7, AP AB
HARGHITA MIERCUREA CIUC DON POPPY STR TUDOR VLADIMIRESCU NR 2
HARGHITA MIERCUREA CIUC MORRISON PUB & PIZZA STR HARGHITA NR 6
HARGHITA ODORHEIU SECUIESC BROADWAY STR KOSSUTH LAJOS NR 19
HARGHITA ODORHEIU SECUIESC ELEMOZSIA BISTRO STR BECLEAN NR 147
HARGHITA OOORHEIU SECUIESC FLAMO STRMORII NR3
IHARGHITA ODORHEIU SECUIESC POMODORO P-TA KOKERESZT NR 4
HARGHITA ODORHEIU SECUIESC REST. STR TARGULUI NR 7
HARGHITA TOPLITA BAROC PUB STR NICOLAE BALCESCU NR 59
HARGHITA TOPLITA FOOOERIA CRIS STR NICOLAE BALCESCU NR 37, COMPLEX BIG
HARGHITA TOPLITA REST. IZABELLA STR NICOLAE BALCESCU NR 35
HUNEDOARA BRAD BAR DIESEL STR LICEULUI NR 10
HUNEDOARA BRAD PIZZRIA ROMA STR.LICEULUl,BL.2-8,PARTER
HUNEDOARA DEVA CASA RUSTICA ALEEA TRANSILVANIEI NR.7.ET.PARTER, AP.23
UNEDOARA DEVA ETICHET ALEA ARMATEI 1A
HUNEDOARA FORNETI CALEA ZARANDULUI, NR.87
DEVA
HUNEDOARA DEVA FRIED CHICKEN B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 PORTER
HUNEDOARA !GRILL RIBS CALEAZARANDULUI NR 876
OtEVA
HUNEOOARA PASTA BAR STR UNIRII NR 5
DEVA
HUNEDOARA PIZZERIA NAPOLI 1 DECEMBRIE PARTER NR 19
DEVA
4COLTURI STR.VICTORIEl(COLT CU STR.CIPRIAN PORUMBESCUl
HUNEOOARA HUNEDOARA
BLK 8-DUL CORVIN NR 7
HUNEDOARA HUNEDOARA
BULEVARD STR ROMANILOR NR 42
HUNEOOARA HUNEDOARA
CAPRICIO B-DUL 1 DECEMBRIE NR. 14
IHUNEOOARA HUNEDOARA
ICASA ROMANEASCA STR PROGRESULUI NR 84
HUNEOOARA HUNEDOARA
CREMACAFFE B-DUL DACIA COMPLEX GAMBRIMUS
HUNEOOARA HUNEDOARA
DEYCAFFE STR AUREL VLAICU NR 2
HUNEOOARA HUNEDOARA
HANUL BUCURA STR.VIILOR,NR.5
HUNEOOARA HUNEDOARA
STR BICAZ MR 1
HUNEOOARA HUNEDOARA LA JOHN
NICOLAE TITULESCU 11
~EOOARA LA TUGU
HUNEDOARA
STR. NICOLAE TITULESCU 67
~lJNEOOARA LATUGU
HUNEDOARA
BO.MIHAi VITEAZU, NR.6
!:!._UNEOOARA PtZZADAN
HUNEDOARA STR VICTORIE NR 12 D
~NEOOARA PIZZA PATRIK
HUNEDOARA 1 DECEMBRIE 1 BL C PARTER
~NEOOARA PtZZARIA VENETIA
HUNEDOARA STR. VIILOR 54
~EOOARA pOPAS ZIMBRUL
HUNEDOARA CALEA ZARANDULUI NR 87
~NEOOARA HUNEDOARA
SUBWAY
STR.VICTORIEI, NR.23
~OOARA FASTBOBSIK
ORASTIE UNIRII BL 17 AP 12
~NEOOARA ORASTIE
RUSTICIAANA

Page 9

Scanned with CamScanner


HUNEDOARA PETROSANI WA STR N .TITULESCU NR 5
HUNEDOARA PETROSANI MEDIEVAL STR AVRAM IANCU BL 8 PARTER

HUNEDOARA PETROSANI REST. BELLA STR 1DECEMBRIE 1918 NR 87


HUNEDOARA PETROSANI lvlA STR 1 DECEBRIE 1918 NR 69 B
HUNEDOARA PETROSANI YOYOS 1 DECEMBRIE 1918 NR 69
HUNEDOARA URICANI CHEILE BUTH CHEILE BUTll,NR 36
HUNEDOARA lvuLCAN PIZZERIA NAPOLI B-DUL MIHAi VITEAZU,NR.43,BL.45,AP.16
IALOMITA BRAZIi iAVALDY STRADA PRIMAVERII, NR 3
IALOMITA FETESTI IMAVI FAST FOOD STR.CALARASI, BL.E1 ,PARTER
IALOMITA FIERBINTI TARG !VILLAGE BISTRO STR SPITALULUI, NR 16
IALOMITA GHEORGHE DOJA VOINOIUBAR STR COFETARIEI, NR 35
IALOMITA GHEORGHE DOJA VOINOIU COFETARIE STR VOINEA , NR 38A
IALOMITA GRIVITA M&C STR PRINCIPALA, BLOC TR1 , PARTER, AP 3
IALOMITA MOVILA JERCAN STR FERDINAND, NR 13
IALOMITA SFGHEORGHE ABRUZZO STR PRINCIPALA. NR 2
IALOMITA SLOBOZIA COMA FORNETTI 2 B-DUL MATEI BASARAB, BL 31 , PARTER
IALOMITA SLOBOZIA THIAGO FORNETTI 1 STR ARDEALULUI, NR 2, BL 2, SC B , PARTER
IALOMITA SLOBOZIA NOUA EXPERIENCE GAMES STR SCOLII, NR 11BIS
IALOMITA TRAIAN SAVUT STR UNIRII, FN
IASI IASI BISTRO FELIX STR NICOLAE GANE NR 1
IASI IASI CARUL CU BURGER! PARCARE MOLDOVA NR.27
IASI IASI CARUL CU BURGERI CAROL 1 UNIVERSITATE
IASI IASI CASA CONASULUI VASILE CONTA NR 9
IASI IASI CHEFFA STR.RAPA GALBENA
IASI IASI LACASTANI STR.GRAOINITEI NR 18
IASI IASI LAPLACINTE BO CAROL 1 NR 4
IASI IASI MADYS PIZZA STR PETRE TUREA 15
IASI IASI OPAOPA STR.CIURCHI NR 153
IASI IASI PIZZA SMILE SOS PACURARI NR 126
IASI IASI PIZZERIA GOLDONI BO STEFAN CEL MARE SI SFANT NR 18-20
IASI IASI PIZZERIA ODEON ALEEA NICOLINA,NR.13
IASI IASI PRIVE SOS PACURARI NR 16
IASI IASI PUFY PIZZA SOS. NICOLINA,NR.12
IASI IASI REST. MAESTRO STR .CUZA VODA NR 5 (EXPLANADA)
IASI IASI SOUFLAKI STR NICOALE IORGA 4 A
IASI IASI SUBWAY PALAS
IASI IASI SULTAN SULEYMAN BO TUDOR VLAOIMIRESCU. T17
IASI IASI TAKEANDEAT BL.SOCOLA NR 104
IASI IASI TAKE AND EAT OTILIA CAZIMIR NR 104
IASI IASI TAKE AND EAT BL.PRIMAVERII NR 2
IASI IASI TAKEANDEAT BL.D.CANTEMIR NR 7
IASI IASI TAKEANDEAT ANASTASIE PANU
IASI IASI TRATTORIA SEVETEEN STR.PETRU RARES NR 17
ILFOV SNAGOV PIZZA LIONS SNAGOV NR 135
MARAMURES BAIAMARE CAFE D'ASK STR CULTURii NR 9
MARAMURES BAIAMARE GLORY DAY B-DUL UNIRII NR 11
MARAMURES BAIAMARE HOOKAH LOUNGE&COCKTAIL PIATA LIBERTATII NR 11
~--~••., 'RES BAIAMARE LASUETA STR VICTOR BABES 36F
MARAMURES BAIAMARE LIBERTY XI PIATA LIBERTATII NR 10
IMARAMURES BAIAMARE LOGOUT VASILE LUCACIU NR 1

MARAMURES BAIAMARE PIZZA GEMELLI STR TRANSILVANIEI NR 8

MARAMURES BAIAMARE PIZZA LA NOSTRA STR SCOLII NR 3

MARAMURES BAIAMARE REST. DESPERADO STR MOLDOVEI NR 13


•••'.'_" • .,'RES BAIAMARE RIVULUS CAFE STR VICTORIEI NR 59 A
BAIAMARE SMART FOOD B-DUL REPUBLICII NR 64 A
MARAMURES
BAIASPRIE BRESERIA MOGOSA PIATA LIBERTATI NR 1
MARAMURES
BOGDANVOOA REST. DELMOD BOGDAN VOOA NR 157
MARAMURES
CATALINA POPASUL DIN VALE CATALINA NR 250
MARAMURES
OCNA SUGATAG HOLIDAY STR DUMBRAVEI NR 2
MARAMJRES
SAPANTA REST. BLANCA SAT SAPANTANR 499
MARAMJRES
BARCORBU STR PRICIPANA NR 245 SARASAU
MARAMURES SARASAU
SIGHETUL MARMATIEI FACTORY STR BOGDAN VODA NR 5
··-··- 'RES
FRIEND'S PUB STR IULIU MANIU NR 20
··::··- 'RES SIGHETUL MARMATIEI
••~••-, 'RES REST. FRIEND'S STR IULIU MANIU NR 20
SIGHETUL MARMATIEI
··-••-,,RES SIGHETUL MARMATIEI TIME OUT CENTRAL PIATA LIBERTATII NR 24

••~••-, 'RES TIME OUT CENTRAL PIATA 1 DECEMBRIE 1918 NR 19


SIGHETUL MARMATIEI
___ .. ., 'RES PIZZAFAMLY STR PIATA EROILOR NR 1
TARGULAPUS
·•~••-, 'RES COFETARIA DOMINO STR 22 DECEMBRIE NR 14
VISEUDESUS
~DU&ASY ALEEA STADtONULUI, NR. 1-3
U:HEDINTI BAIA DE ARAMA
BREBINA, NR. 165
NEHEOINTI BAIA DE ARAMA IL EVENTS LOUNGE -
Page 10

Scanned with CamScanner


DR. TR. SEVERIN EPITAF PROCOM
MEHEDINTI
~
STR. CRISAN, NR.8 ET. 2
iuEHEDINTI
OR. TR. SEVERIN EUFORIA PLAZA
STR. BRANCIVEANU, NR. 165
OR. TR. SEVERIN IOOOO BURGER
' MEHEDINTI STR. T. VI.AOlMIRESCU, NR. 86
OR. TR. SEVERIN GRIGOIMPEX
iuFHEOINTI STR. T. VLAOtMIRESCU, NR. 126
OR. TR. SEVERIN SHARKS
.;iEHEDINTI STR. ORLY, NR. 60
IMEHEDINTI OR. TR. SEVERIN WESTEROS CATERING
B-OUL REVOLUTIEI 1898, NR. 2E SUBSOL
MEHEDINTI ORSOVA OMO COM
STR. TRAIAN, NR. 42
._.EHEDINTI STREHAIA IU-CO-JA
STR. REPUBLICII, NR. 140
UEHEDINTI VINJUMARE SPATARU GR. MARIA
STR. CALEA SEVERINULUI, NR. 3C
MURES BAND RIANOI
STR. PACII NR 5, BAND
MURES CORUNCA otSCOROIA
CORUNCA, STRADA PRINCIPALA NR.1
MURES LUOUS LABOLOGA B-OUL 1 OECEMBRIE 1918, NR 20
IMURES REGHIN GRANPAN O'OOR PETRU MAJOR NR.42
IMuRES REGHIN INTIM
STR REPUBLICII, NR 2
M\.IRES REGHIN LAMITICA STR PETRU MAIOR NR 15
IMuRES REGHIN LAMITICA FAGARASULUl,NR.12
IMURES SIGHISOARA IALTE POSTE STR. HERMAN OBERTH NR.38
MURES SIGHISOARA GOURME LOUNGE, STR OCTAVIAN GOGA, NR 3
MURES SIGHISOARA PERLA STR. HERMAN OBERTH NR.15
MURE$ SIGHISOARA ULTIMUL LEU STR. LALELELOR NR.9
MURES SOVATA REDSTONE STR. PRINCIPALA NR.44 A
MURES TARGUMURES 4 LEAF IRISH PUB STR . GH. DOJA NR.243 PROMENAOA MALL
IMURES TARGUMURES CASA MURE SANA STR. GH. DOJA NR .166-16a
MURES TARGUMURES CASA MURESANA B-OUL 22 DEC.1989 NR.100
~URES TARGU MURES CASA MURE SANA STR. BUSUIOCULUI NR.6-7
RES TARGU MURES CASA MURESANA P-TA VICTORIEI NR 24
RES TARGUMURES CASA MURESANA STR.22 OECEMBRIE 1989 NR.51
MURES TARGUMURES CLOVER P-TA TRANOAFIRILOR NR.45
~RES TARGUMURES EL PASSO B-OUL 22 DEC.1989 NR.28
MURES TARGU MURES GRANPAN O'OOR PIATA TRANOAFIRILOR NR.31
MURES TARGU MURES GRANPAN O'OOR MIHAi VITEAZU NR.31
MURES TARGU MURES LA DIAVOLO STR. GHEORGHE OOJA, NR. 243,
MURES TARGU MURES RISTO PUB STR GH OOJA, NR 64-6a
~RES TARGU MURES ROBOGO SANPAUL NR.280
~RES TARGU MURES ROYAL KING STR. GH. OOJA NR.22
~RES TARGU MURES TAVERNA DIAVOLULUI P-TA TRANDAFIRILOR,NR.55,
~RES TARGU MURES TEKA BISTRO STR. BOLYAI NR.19
MURES TARNAVENI ART CLUB STR REPUBLICII, NR 25 A,
MURES TARNAVENI VINTAGE REST. 22 OECEMBRIE, NR 12 C

NEAMT BICAZ-CHEI REST IOANA STR. CENTRU, NR.63

NEAMT BORCA DISCO/PUB COMUNA BORCA, NR.33A

NEAMT PIATRA NEAMT COFETARIA LOREN B-DUL. OECEBAL, NR.35


NEAMT PIATRA NEAMT DANIA FAST FOOD STR. MIHAi VITEAZU, NR.6

NEAMT PIATRA NEAMT PIZZA ROMANA B-OUL DECEBAL NR 79


REST. BUON GUSTO STR. STEFAN CEL MARE, NR.1
NEAMT PIATRA NEAMT
B-OUL. TRAIAN, NR.116A
~EAMT PIATRA NEAMT REST. SEHRAZAT
TERASA PAHARNICULUI STR. PAHARNICULUI, NR.4
~EAMT PIATRA NEAMT
PENSIUNEA AFETELOR STR. PRINCIPALA, FN, CENTRU PIPIRIG
NEAMT PIPIRIG
STR. STEFAN CEL MARE, BL. M6, PARTER
NEAMT ROMAN CAFE BEIRUT
COMPLEXUL DE AGREMENT STR. VASILE LUPU
INEAMT ROMAN
STR. STEFAN CEL MARE, BL. M9, PARTER
NEAMT ROMAN REST. KAPRI
STR. STEFAN CEL MARE, BL.M11, PARTER
NEAMT ROMAN SARAY
STR. N ROZNOVANU, NR.112
~ ROZNOV FAST FOOD DANIA
STR. CUZA VOOA. NR. 4, BL. 02, AP.17
~EAMT TARGUNEAMT CITY KEBAB
STR. CUZA VOOA, NR. 13
INEAMT TARGUNEAMT K;LUB BILA8
STR. STEFAN CEL MARE, NR.90 I PRIMARIE
~ TARGUNEAMT O&MFOOO
STR. MARASESTI. NR.215
~T PENSIUNEA BELVEDERE
TARGUNEAMT STR. PRINCIPALA. NR. 7
~ VARATEC
PENSIUNEA VARATEC
BALS, STR.NICOLAE BALCESCU NR 14
~ BALS
ENACHE MIHAi
CARACAL, STR.PIATA VICTORIEI NR 10
!?!:!.. CARACAL
RIADAPLUS
CORABIA,STR.TUOOR VLAOIMIRESCU
2!:!__ CORABIA
ROBERTINO
CORABIA, STR. CARAIMAN,NR14
~ CORABIA
SHAORMA RUCOLA
ORAGANESTI OLT ,STR.FOISOR NR24
~ ORAGANESTI
PANIF -NIC SAN
PIATAZAHANANR 1
~ SLATINA
ICORONIS DENT
STR.ECATERINA TEOOOROIU, NR.17A
~ $LATINA
ICRIVEANU ROMBTON
STR. B-OUL A I CUZA
~ $LATINA
DIVAMAR PRO HOLDING
JITARU, 0 N 65
~ DONALD STR.B-OUL Al CUZA NR.20

iE
$LATINA
ECHILIBRU SLATINA,PIATA GARII
$LATINA
NEACSU STR. CORNISEI NR.4
$LATINA
~ $LATINA
PROPER CATALIN INVEST

Page 11

Scanned with CamScanner


.. OLT SLATINA TOMJBALL STR. SEVASTOPOL

OLT SLATINA TONKA SPORT A ICUZANR 97


PRAHOVA AZUGA CAPRIOARA REST. STR.VALEA AZUGII, NR 38

PRAHOVA AZUGA FUN PARK STR PIETII, NR 4


PRAHOVA BREAZA LAC OE VERDE CARIEREI, NR 44
PRAHOVA BUSTENI CASA TARANEASCA LIBERTARII. NR 93
PRAHOVA CAMPINA BONAPETIT REPUBLICll 12A
PRAHOVA CAMPINA BONAPETIT REPUBLICll 12B
PRAHOVA CAMPINA LAMUZZ NARCISELOR 9
PRAHOVA CAMPINA PIZZERIA CAPRICIOSA B-DUL CAROL I
PRAHOVA MANECIU FASTFOOD STR TABLA BUTII, NR 20
PRAHOVA MIZIL ALEXANDRA CAFE STR VICTORIEI, NR 30
PRAHOVA MIZIL H25 BDUL UNIRII, NR 8
PRAHOVA PLOtESTI BISTRO DELUXE BP HASOEU, NR 17
PRAHOVA PLOtESTI CETATE SOS NOROULUI NR 1
PRAHOVA PLOIESTI CETATE GH. GRIGORE CANTACUZINO 348
PRAHOVA PLOIESTI FASTFOOD PARC MEMORIAL "CTIN STERE"
PRAHOVA PLOIESTI FASTFOOD PARC MEMORIAL "CTIN STERE"
PRAHOVA PLOIESTI PIZZA BONITA CALOMFIRESCU 2, AFI
PRAHOVA PLOIESTI PIZZA BONITA DN1 , KM6, BLEJOI, PLOIESTI SPHOPPING CITY
PRAHOVA PLOIESTI REST. EVELLIN MIHAi BRAVU, NR 89
PRAHOVA PLOIESTI REST. PIZZERIE GIULIA ENACHITA VACARESCU NR 12
PRAHOVA PLOIESTI SAN MARIA TREI IERARHI NR 5
PRAHOVA PLOIESTI SECONOA CLASS CUZA VODA47
PRAHOVA PLOIESTI SUBWAY KM6 INTERIOR PETROM BLEJOI
PRAHOVA SINAIA 5TOGO INCINTA TELEGONDOLA SINAIA
PRAHOVA SINAIA AUTOSERVIRE MEDEEA BDUL CAROL I, NR 27
PRAHOVA SINAIA CABANA POPAS ALPIN CABANA POPAS ALPIN COTA 1400 SINAIA
PRAHOVA SINAJA FASTFOOD PARCARE TELECONDOLA SINAIA
PRAHOVA VALENII DE MUNTE COFETARIE BDUL NICOLAE IORGA, NR 80
PRAHOVA VALENII DE MUNTE TURKISH SHAORMA OIMITRIE BOLINTINEANU 2
SALAJ CEHU SILVANIEI BISTRO20 P-TA TRANOAFIRILOR, NR. 45
SALAJ CEHU SILVANIEI BRASERIA SELECT STR. LIBERTATII, NR. 120
SALAJ CRASNA EL & BE BISTRO STR . PRINCIPALA, NR. 380
SALAJ CRISENI REST. FRATII JECAN STR. PRINCIPALA, NR. 441
SALAJ JIBOU PIZZERIA ANDREEAS STR. 22 OECEMBRIE 1989. NR. 1
SALAJ JIBOU PRONTO CAFE STR. 22 DECEMBRIE 1989, GARA CFR
SALAJ JIBOU REST. ALEX STR. 1 MAI, NR. 17
SALAJ JIBOU REST. CURTEA VECHE STR. WESSELENYI MIKLOS, NR. 2
SALAJ LOMPIRT PENSIUNE-REST. ELISABETH STR. PRINCIPALA, NR. 3
SALAJ SIMLEUL SILVANIEI BRASE RIA QUEEN STR. 22 DECEMBRIE 1989. NR. 3/A
SALAJ SIMLEUL SILVANIEI REST . CABANA BRADET STR. PARTIZANILOR, NR. 28
SALAJ SIMLEUL SILVANIEI REST. LA COSTI STR.TUDOR VLADIMIRESCU,NR.41/A
SALAJ ZALAU BROASTER CHICKEN STR. SIMION OROS, NR. 3
SALAJ ZALAU DON ROBERTO B-DUL MIHAi VITEAZU, NR. 90/C
ZALAU GUST SUBLIM B-DUL MIHAi VITEAZU, NR. 24
SALAJ ZALAU HAPPY STR. TUDOR VLAOIMIRESCU, NR. 7
SALAJ ZALAU PIZERRIA VERA B-DUL MIHAi VITEAZU, BL. SCALA, PARTER
SALAJ ZALAU PIZZERIA OLD TIMES B-OUL MIHAi VITEAZU, NR. 7
SALAJ ZALAU PIZZERIA PRESIDENT STR. CORNELIU COPOSU, NR. 136
SALAJ ZALAU REST. ALBA CA ZAPAOA STR. CORNELIU COPOSU, NR. 22
SALAJ ZALAU REST. GIORGIANI STR. CORNELIU COPOSU, NR. 116
SALAJ IZALAU REST. GIORGIANI STR. DUMBRAVA, BL. 025-027
SALAJ ZALAU REST. POROLISSUM STR. UNIRII, NR. 1
SALAJ ZALAU STICKS B-DUL MIHAi VITEAZU, CLADIREA CIUPERCA
SALAJ IZALAU TASTY FAST FOOD B-DUL MIHAi VITEAZU, NR. 2
SALAJ ZALAU TIMEOUT B-DUL MIHAi VITEAZU, NR. 1
SATUMARE BOTIZ THE RIO CAFE MIORITEI 143
SATUMARE CAREi GHIULAI DOINA AVRAM IANCU 15
SATUMARE LIVADA GERGO COMPANY OASULUI 3
SATUMARE MIHAIENI DELFIN CO STRANO MIHAJENI
SATUMARE OOOREU SILi NORBERT REPUBLICII 99
$ATUMARE SATUMARE ANDREAS FOOD INDEPENDENTEI UH53
SATUMARE SATUMARE AQUQBAR PIATA PACll 1
isATUMARE SATUMARE lo.RIS CAFE
SATU MARE, PTA.14 MAJ NR.2 JUD.SATU MARE
~ATUMARE SATUMARE BUEN FAST FOOD SM ION C BRATIANU
SATUMARE SATUMARE BUNY
SATU MARE, STR. I.C . BRATIANU NR.J JUD.SATU MARE
SATUMARE SATUMARE CELEBRATE PARC INDUSTRIAL SUD
SATUMARE SATUMARE DANA VANESA BDUL TRANSILVANIA 3
isATUMARE SATUMARE DAVID & SOFIA
SATU MARE, STR.GEORGE COSBUC NR.18 JUD.SATU MARE

Page 12

Scanned with CamScanner


~

~
SATUMARE FUEL BOYS
SATU MARE, GANEA CG 22,JUO SATU MARE

~
sATUMARE GEMELLI PIZZA E PASTA
UZINEIUU6

~
SATUMARE iGEMELLI PIZZA E PASTA
HAM JANOS
~
SATUMARE iGEMELU PIZZA E PASTA
CAREIULUI C20
SATUMARE
~ SATUMARE
HAG QUICK CAFE SRL
MOARA CU NOROC
SATU MARE, STR.BRANOUSA BL.G19 JUO.SATU MARE
~E SATU MARE, STR. AVRNlt IANCU NR.2 JUO.SATU MARE
SATUMARE PASTICERIA LUCA
~E PRAHOVEIFN
SATUMARE PIZZERIA CARRERA
~E GANEA22
SATUMARE REST. CINQUE
SATVMARE TRANSILVANIA 3
SATUMARE SOFIA&ARIS
~ruMARE SATU MARE, STR.MILCOV 82 T6 JUD SATU MARE
SATUMARE SUBTIUTER
~MARE CAREIULUI C214
V/WA
fsATV MARE CISNAOIE
MDELEAN COMPANY NV
MIHAi EMINESCU 390
slBll.l CISNADIE
CASAMAGURA
STR CINORELULUI , NR.1 CISNAOIE
~ MEDIAS
DARNIC
STRADA CINDRELULUI FN, CISNAOIE
[sie,u G&MCOMEO
STR. TURNULUI NR.14, MEDIAS
MEDIAS PIZZERIA HAPPY FAMILy
l5181U STR. GRAVORILOR NR.2A MEDIAS
MEDIAS
s181U SAVOAREA MEO
PIATA REGELE FERDINAND 1, NR.11A,MEDIAS
'-1111\J MEDIAS TIOTOM
PIATA REGELE FERDINAND NR.5, MEDIAS
SIBIU SEICAMARE REST. O&G ON 14 KM2&+800
SIBIU SIBIU ADI& NICOL STR 0MTRIE ANGHEL NR10, SIBIU
SIBIU SIBIU AUTOGATA TRANSMIXT PIATA 1 DEC 1981 , NR 2, SIBIU
S161li SIBIU AVOCADO SCOALA OE INOT NR.24
SIBIU SIBIU BISTRO PIATA REVOLUTIEI NR.10, AGNITA, SIBIU
l5181U SIBIU icASA ROMANA GENERAL MAGHERU NR.70, SIBIU
islBIU SIBIU DELIS CULINARIA PIATA MICA NR 29, SIBIU
a;ru SIBIU JUST EAT CALEA OUMBRAVII NR 24, SIBIU
IBIU SIBIU LUCEAFARUL STR IOAN LUPAS NR.2, SIBIU
518IU SIBIU PRORESPECT AMBIENT STR.ALBA IULIA NR 100, SIBIU
l51BIU SIBIU REST. ALAAOI STR. CALUGARENI, NR.27.SIBIU
lsiBIU SIBIU REST. RAPID PIATA 1 DEC 1981, NR 2, SIBIU
SIBIU SIBIU SUBWAY B-OUL NICOLAE BALCESCU
ISIBIU SIBIU TUTTYPIZZA STR. PALTINULUI, SIBIU
IBIU SIBIU URBANFOOO PIATA HABERMANN, STR. RAOU STANCA, NR 1
SIBIIJ SLIMNIC BACANIA LA ROOlCA STR.PRINCIPALA NR.31 , SLIMNIC
IBIU VESTEM SUBWAY ON 1 KM 296+300, VESTEM , SIBIU
SUCEAVA CAMPULUNG GIOSEPPINI CALEA BUCOVINEI NR 270 A
SUCEAVA CAMPULUNG REST. BUCOVINA CALEA TRANSILVANIEI NR 13-15
SUCEAVA FALTICENI IMPERIAL STR NICOLAE BALCESCU NR 1
SUCEAVA FALTICENI SIMOSGRILL STR. NICU GANE NR 6
SUCEAVA GURA-HUMORULUI LA LICEU BLVD BUCOVINEI NR 37
SUCEAVA RAOAUTI REST. STR PUTNEI NR 1
SUCEAVA SUCEAVA BAZZIL REST &BAR STR MARASESTI
SUCEAVA SUCEAVA HENNESY STR LECA MORARIU
SUCEAVA SUCEAVA PIZZA MARIO STR REPUBLICII NR 25
SUCEAVA SUCEAVA PUBCOLIBRI STR AMURGULUI NR 1A
_WCEAVA SUCEAVA URBAN BLVD 1 OECEMBRIE 1918 NR 6,BL C1
lJcEAVA VATRA OORNEI CASA BUCOVINEANA STR VASILE OEAC NR 2
TELEORMAN ALEXANDRIA PACONAP CUPTOR ALEXANORIA/STR. PIATA UNIRII
ITELEORMAN ALEXANDRIA PACOPAN 1 MAI ALEXANDRIAISTR. OUNARII, BLOC 905F, ETAJ PARTER. JUD. TELEORMAN

ITELEORMAN ALEXANDRIA PACOPANRAV IAL EXANORIAISTR. BRANCOVEANU. PIATA UNIRII, SPATIUL COMERCIAL 12
TELEORMAN ALEXANDRIA UNICOM ALEXANDRIA ALEXANORIAISTR.NEGRU VODA NR.102

[TELEORMAN TURNU MAGURELE SELEM! FAST FOOD TURNU MAGURELEISTR.MIHAI BRAVU, NR.30

TELEORMAN TURNU MAGURELE TERASA LA COPACI TURNU MAGURELEISTR.MIHAI BRAVU, NR.30

ITELEORMAN UNICOM TURNU MAGURELEISTR.INDEPENDENTEI BL. T2


TURNU MAGURELE
STR MIHAi EMINESCU ,NR 5
!MIS BUZIAS CASA ALBA
STR A-VI-A NR 81
~s CARPINIS LEX TAR
STR ANTON KRATZER , NR 48
rrt.ts OETA REST. TAVERNA LUI SALE
STR MIHAi VITEAZA ,NR 1
~s DETA 1\/ERTOPAN
STR BUCEGI, NR 19
!!_,Is LUGOJ BENFAST
COTU MIC,NR 3
~ LUGOJ BROASCA VERDE
SPLAIUL TINERETII NR 23-35
~ LUGOJ COKTAIL
STR CUZA VODA NR 9
~ LUGOJ PIZZERIA MAGNOLIA
CAL TIMISORll,NR 3
~ SANANOREI BIARENA
STR REPUBLICll,NR 9

~ SANNICOLAU MARE CELESTO


STR TIMISOARA,NR 4
SANNICOLAU MARE LAWARA
STR GHEORGHE OOJA,NR 47
~ SANNICOI.AU MARE PIZZAAS
BO. VASILE PARVAN , NR.28
~ TMSOARA BIBLIOTEOUE CAFFE
MOSNITA NOUA , NR.880
~ TIMISOARA CASTEL ROYAL
8D LMU REBREANU , NR 156
~
~
TMSOARA IKEBANA FAST FOOD
STR. AUGUSTIN PACHA , NR.6
TMSOARA JAVA PUB

Page 13

Scanned with CamScanner


r TIMIS TMISOARA LIKE PUB STR .LASCAR CATARGIU , NR.2
TIMIS TIMISOARA LITTLE HANOI STR. MARASESTI . NR.9
TIMIS TIMISOARA LITTLE HANOI STR. WOLFGANG IOHANN GOETHE , NR.2
TIMIS TMSOARA MAGIC PIZZA STR. VASILE PARI/AN , NR.16
TIMIS TMSOARA MUFFIN STUDENTS HUB STR. TRAIAN LALESCU , NR.2A
TMS TIMISOARA MUFFIN STUDENTS HUB STR. J.H.PESTALOZZI, NR.16 ,CURTEA CLAOIRII
TMS TMSOARA PIZZA NAPOLEON ALEEA STUOENTILOR , NR.5
TIMIS TMS0ARA PIZZA THALIA REST. STR. HOLOELOR , NR.4
TIMIS TMSOARA PIZZA THALIA REST. BO. SUOULUI , NR.10
TIMS TIMISOARA PIZZERIA DEL VECHIO ALEEA MARTIR IANOS PARIS , NR.17
TlMIS TIMISOARA PRET A MANGER STR. AURELIANUS . NR.19
TIMIS TIMISOARA REST. CASA BUNICII STR. VIRGIL IONITIU , NR.3
TMS TMSOARA REST. CASA BUNICII STR. PETOFI SANDOR, NR.79
TIMS TIMSOARA REST. CURTEA BERARILOR STR. PROCLAMATIA OE LA TIMISOARA, NR.7
TIMIS TIMISOARA REST. INTERMEZZO PIATA UNIRII, NR.3
TMS TIMISOARA REST. LA GRECU INC BEGA MALL , FOOD COURT
TMS TMSOARA RETRO COMPLEX STUOENTESC , CPM 11
TMS TIMISOARA RIBS GRILL CALEA SAGULUI 100, FOOD COURT
TIMIS TIMISOARA RIBS GRILL INC BEGA MALL , FOOD COURT
TIMS TIMISOARA RIBS GRILL STR. PARIS . NR.2A
TMS TMSOARA STUDENTS PUB COMPLEX STUOENTESC .CANTINA 4C
TIMIS TIMISOARA SUBWAY STR. AURELIANUS , NR.19
TIMIS TIMISOARA SUBWAY STR. OEMETRIAOE . NR.1
TMS TIMISOARA VERSUS CAFE ALEEA STUOENTILOR . NR.5
TIMIS TMSOARA VINERI 15 BO. VASILE PARVAN. NR.10
TULCEA GARVAN PRETTY KOFFE PRINCIPALA 30
TULCEA GRECI FAST FOOD 20 GRANITULUI 3
TULCEA HORIA BAR STR. TULCEI 31 HORIA
TULCEA IC BRATIANU PRETTY KOFFE PINCIPALA. TRECERE BAC
TULCEA ISACCEA BAR COPIMAR STR. OVIOIU 2A ISACCEA
TULCEA IZVOARELE CAFFE STAR STR CRAITEI NR. 6 ,CAM 1
TULCEA SARICHIOI PIZZERIA LA VITEA PRINCIPALA
TULCEA TULCEA BAR FILONI CIUREL 1 C1-BAR
TULCEA TULCEA CITY BISTRO STR POOGORIILOR 36 TULCEA
TULCEA TULCEA CLATITARIA FRANCAIS STR ISACCEI NR 24
TULCEA TULCEA DEEP STR GRIGORE ANTIPA NR 40
TULCEA TULCEA MYSTIC 21 STR PORTULUI NR 11
VALCEA RAMNICU VALCEA OK STREET PUB G-RAL PRAPORGESCU,NR.5
\/ALCEA RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE STR CALEA LUI TRAIAN,NR 332
VALCEA RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE STR REGINA MARIA,NR 1A
VALCEA RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE STR M BASARAB.NR 28.BL 113,ET P
VALCEA RPMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE CALEA LUI TRAIAN,NR 156,COMPLEX NORD 1
VALCEA RPMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE STR LUCEAFARULUl,NR1 ,BL A22,ET P
VALCEA RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE B--OUL N BALCESCU,POSTA TRAIAN,NR 7
\/ALCEA RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE COM BUOESTl,SAT RACOVITA
VALCEA RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE STR GIB MIHAESCU.NR 69 BIS
VALCEA RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE ORUMUL GARII.NR 148 A.SECTIA FOIETAJ
VALCEA
l-"V-
.AL...;.C_EA
RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE STR CARPATl,NR 1
_ _ _ _+-RAM-N_I_C_U_V_A_LC-EA--~t-BO-R_OMI_R_P_A_N_C_AF_F_E_ _ _ _ _-tS-T_R_M-
.E-M-IN-E-'s"'"c-u-,N-R-5---------------------1
f
VALCEA RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE PIATA AGRO ALIMENTARA,NR 6,
VALCEA RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE STR. TARGULUI 2 RIMNICU VILCEA
VALCEA RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE STR TINERETULUI COMPLEX HERMES
VALCEA RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE STR REGINA MARIA,NR 1A
\/ALCEA RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE STR REGINA MARIA.NR 1A
VALCEA RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE STR TARGULUI NR. 2
\/ALCEA RAMNICU VALCEA BOROMIR PAN CAFFE STR. TARGULUI 2 RM VALCEA
VALCEA RAMNICU VALCEA BROTHERS PUB DOCTOR ROMULUS POPESCU 6. PARTER
VALCEA RAMNICU VALCEA OELICE REST. ORAGASANI STR. DECEBAL, NR.41
YALCEA RAMNICU VALCEA OOLAR STR T VLAOIMIRESCUNR 4 HOREZU
VALCEA RAMNICU VALCEA HANUL HAIOUCILOR C.LUI TRAIAN.171,RM.VL.
\/ALCEA RAMNICU VALCEA L'ARTISTA PUB DAN BASARAB 13
VALCEA RAMNICU VALCEA L'ARTISTA PUB GEORGE SINESCU 13
VALCEA RAMNICU VALCEA LE BISTRO CLUB B-OUL OEM RAOULESCU,NR 32,RM VALCEA
VALCEA RAMNICU VALCEA LE BISTRO CLUB B-OUL OEM RAOULESCU,NR 32,RM VALCEA
VALCEA RAMNICU VALCEA MOTEL REST. BALTA VERDE CAINENII MARI NR 45
VALCEA RAMNICU VALCEA OLMO FAST FOOD STR T VLAOMIRESCU NR 17, HOREZU
VALCEA RAMNICU VALCEA PERGOLA CAFFE STR OR OUMITRU BAGOASAR, NR 33
~Al.Al.CCEAEA RAMNICU VALCEA PIZZA HAPPY STR AUREL VLAICU NR 2 CALIMANESTI
v, RAMNICU VALCEA PIZZA ROMANA
VALCEA FERDINAND 38 SHOPPING CITY RAMNICU VALCEA ENITATEA E55
RAMNICU VALCEA PIZZA ROMANA STR FERDINAND NR 38 SHOPING CITY

Page 14

Scanned with CamScanner


VALCEA RAMNICU VALCEA PROPER PIZZA BV NICOLAE BALCESCU NR 35B RM VAi.CEA
(VALCEA RAMNICU VALCEA PROPER PIZZA STR REGELE CAROL NR 33 DRAGASANI
lvALCEA RAMNICU VAi.CEA REED'S CAFFE DRAGASANl,STR DECEBAL,NR 25,JU
r,IALCEA RAMNICU VAi.CEA
REST. CASTEL G-RAL PRAPORGESCU,NR.5
VAi.CEA RAMNICU VAi.CEA REST.DADA
! VALCEA
VALCEA
RAMNICU VAi.CEA
RAMNICU VAi.CEA
REST. DADA
STR.DN7,KM.198,CALIMANESTI
CALIMANESTl,DN 7,PUNCTUL COZJA,JUD VAi.CEA
REST. OLIMPIC STR PRINCIPAi.A NR 2 BERBESTI
jvALCEA RAMNICU VAi.CEA ROMANS
STR. FERDINAND, NR.38A, SPATIUL E62, SHOPPING CITY
)vALCEA RAMNICU VALCEA
ROMANS MALL FERDINAND 38 SHOPPING CITY
VALCEA RAMNICU VAi.CEA
TAVERNA ZAVOJ STR STIRBEI VODA,PARC ZAVOl,RM VAi.CEA
VAi.CEA RAMNICU VAi.CEA
TERASADADA
CALIMANESTl,DN 7,KM 198,JUD VAi.CEA
jvALCEA RAMNICU VAi.CEA
TREI STEJARI HOREZU
STR T VLADIMIRESCU NR 126, HOREZU
jVASLUI BARLAD
LACODREANU STR DAMBOVITEI NR 17
VASLUI BARLAD
PUB LA CODREANU STR TUDOR PAMFILE, NR 1
VASLUI BARLAD TABOo
STR STEFAN PROCOPIU, NR 16
IVASLUI COSTESTI POLIANA SAT COSTESTI, 815
jVASLUI HUSI LUCAFEE STR A I CUZA, BL H5
IVASLUI HUSI MARCOM! STEFAN CEL MARE
jVASLUI HUSI ROSSITA STR A I CUZA, BL H1
IVASLUI HUSI SOMA CAFE STR CASTROIAN, NR 18
VASLUI VASLUI BA2Z-BA2Z STR STEFAN CEL MARE, NR 236A
VASLUI VASLUI RIMMINI STEFAN CEL MARE 82 WI""'1ARKT MALL
VASLUI VASLUI ~ORLO WIDE KITCHEN STEFAN CEL MARE 275/A SILVER MALL
VASLUI VASLUI ROUTE66 STEFAN CEL MARE NR 153
VASLUI VASLUI STOP IN STEFAN CEL MARE, BL.74

~:
., VRANCEA
ADJUD
FOCSANI
FOCSANI
ATLANTIC
GRANDE PIZZA
GRANDE PIZZA
STR REPUBLICII NR 39 A
CALEA MOLDOVEI NR 32/INCINTA CARREFOUR
BRAILEI 102 I INCINTA KAUFLAND
VRANCEA FOCSANI ILPIACERE CAI.EA MOLDOVEI NR 32. FOCSANI MALL
VRANCEA FOCSANI PIZZERIA WOW STR LUPENI NR 56
VRANCEA FOCSANI ROMANS STR ALEXANDRU GOLESCU NR 2
~CEA FOCSANI ROMANS CAI.EA MOLDOVEI NR 32, FOCSANI MALL
~CEA FOCSAN! RUSTIC BLVD UNIRII NR 44
VRANCEA FOCSANI VENEZIA BLVD UNIRII 10
rJRANCEA GUGESTI PIZZERIE BLVD. MIHAIL KOGALNICEANU, NR.81
IVRANCEA VIDRA ROYAL CLUB COM VIDRA SAT VIDRA STR PRINCIPAi.A

I
~

page 15

Scanned with CamScanner


ROMANIA
UNIUNEA NATIONAL.A A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIAL.A
"OPREA ALEXANDRA RODICA ~I TONEA LAURA-ANDREEA"
Licenta de funcponare nr. 210/3971/02.07.2018
SEDIUL: Bucure~ti, Calea Grivitei nr. 148, sc. A, ap. 3, Sector 1

iNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 231


Anul 2019 luna Februarie ziua 08

in temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici ~i a activitatii notariale nr. 36/1995,
republicata, cu modificarile ulterioare, SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL iNSCRIS.

_S-a perceput onorariul de 150,00 lei (TVA 19% inclus) cu bon fiscal nr. 0007/08.02.2019

SEMNATuRA ~I SIGILIU
NOTAR PUBLIC,
OPREA ALEXANDRA RODICA

Prezentul duplicat s-a intocmit in 3 (trei) exemplare, de Oprea Alexandra Rodica,


notar public, astiizi data autentif,ciirii actului, ~; are acee1qiforJii probantii ca originaluL

NOTAR
OPREA ALE .,._,~.r,KJ,1~,~~~

Scanned with CamScanner