Sunteți pe pagina 1din 7

PLANIFICARE ANUALĂ CALENDARISTICĂ

CLASA a VI – a

Unitatea de învăţământ: Grup Scolar Agromontan “Romeo Constantinescu” Valenii de Munte


An şcolar: 2010 - 2011
Profesor: Gârbea Ana-Mihaela
Disciplina: MATEMATICĂ - Algebră
Numar de ore pe săptămână: 2 ore

NUMĂR ORE PE SEMESTRU


CONŢINUTURI NUMĂR ORE OBS.
Sem I Sem II
Mulțimea numerelor naturale 16 16 0
Mulțimea numerelor raționale pozitive 17 17 0
Rapoarte şi proporții 11 0 11
Numere întregi 18 0 18

Evaluare semestrială 6 3 3
Recapitulare 4 0 4
TOTAL 72 36 36

Disciplina: MATEMATICĂ - Geometrie


Numar de ore pe săptămână: 2 ore

NUMĂR ORE PE SEMESTRU


CONŢINUTURI NUMĂR ORE OBS.
Sem I Sem II
Dreapta 7 7 0
Unghiuri 10 10 0
Congruența triunghiurilor 7 7 0
Perpendicularitate 8 8 4
Paralelism 0 5
Proprietățile triunghiurilor 0 16

Evaluare semestrială 4 4 4
Recapitulare 12 0 7
TOTAL 72 36 36

1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - ALGEBRĂ
Semestrul I

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.


crt. învăţare specifice
1 Mulţimea 1.Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea 1.Operatii cu numere naturale 3 S1:13-17 IX
numerelor calculelor cu numere naturale.
naturale 2.Determinarea regulilor de calcul eficiente în 2.Reguli de calcul cu puteri
2 S2:20-24 IX
(16 ore) efectuarea calculelor cu numere naturale
3.Identificarea în exemple, în exerciţii sau în 3.Divizor. Multiplu 1 S3:27 IX-1 X
probleme a noţiunilor: divizor, multiplu, numere Criterii de divizibilitate cu 2,5,10,3,9 1 S4:4-8 X
prime, numere compuse, cmmdc, cmmmc 4.Proprietatile divizibilitatii
4.Aplicarea criteriilor de divizibilitate (cu 10, 2, 5, 1 S4:4-8 X
3, 9) pentru descompunerea numerelor naturale în 5.Numere prime. Numere compuse
produs de puteri de numere prime 1 S5:11-15 X
5. Utilizarea algoritmilor pentru determinarea 6.Descompunerea numerelor naturale in
cmmdc, cmmmc a două sau mai multor numere S5:11-15 X
produs de puteri numere prime 2
naturale S6:18-22 X
6. Exprimarea caracteristicilor relaţiei de 7.Divizori comuni a doua sau mai multor
divizibilitate în mulţimea numerelor naturale, în numere naturale; c.m.m.d.c.; numere S6:18-22 X
2
exerciţii şi probleme care se rezolvă folosind prime intre ele. S7:25-29 X
divizibilitatea
7. Deducerea unor proprietăţi ale divizibilităţii în 8.Multipli comuni a doua sau mai multor S7:25-29 X
mulţimea numerelor naturale numere naturale; c.m.m.m.c.; relatia dintre 2 S8:1-5 XI
8. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbajul c.m.m.d.c. si c.m.m.m.c.
divizibilităţii, rezolvarea problemei obţinute şi 9.Evaluare
1 S8:1-5 XI
interpretarea rezultatului
2 Mulţimea 1.Recunoaşterea fracţiilor echivalente, a fracţiilor 1. Fracţii echivalente; fracţie ireductibilă ;
1 S9:8-12 XI
numerelor ireductibile şi a formelor de scriere a unui număr noţiunea de numar raţional;
raţionale raţional 2. Forme de scriere a unui numar rational ;
1 S9:8-12 XI
pozitive 2.Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale N �Q
(17 ore) pozitive pentru rezolvarea ecuaţiilor de tipul: 3.Aducerea fractiilor la acelasi numitor 1 S10:15-19 XI
x �a = b ; x �
a = b ; x : a = b ( a �0 ); ax �b = c ,
4. Adunarea nr. raţionale pozitive. 1 S10:15-19 XI
unde a,b şi c sunt numere raţionale mai mari sau
5.Scăderea nr.raţionale pozitive 1 S11:22-26 XI
egale cu 0 sau numere întregi care permit efectuarea
operaţiilor 6.Evaluare
1 S11:22-26 XI

2
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.
crt. învăţare specifice
7. Inmulţirea nr. raţionale pozitive 1 S13:6-10 XII
2 Mulţimea 3.Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea 8. Impărţirea nr.raţionale pozitive 1 S14:13-17 XII
numerelor calculelor cu numere raţionale pozitive
9. Ridicarea la putere 1 S14:13-17 XII
raţionale 4.Redactarea soluţiilor unor probleme rezolvate prin
pozitive ecuaţiile studiate în mulţimea numerelor raţionale 10. Reguli de calcul cu puteri 1 S15:5-7 I
(17 ore) pozitive 11. Ordinea efectuării operaţiilor 1 S15:5-7 I
5.Determinarea regulilor de calcul eficiente în 12. Evaluare 1 S16:10-14 I
efectuarea calculelor cu numere raţionale pozitive 13. Media aritmetică ponderată a unor
6. Interpretarea matematică a unor probleme 1 S16:10-14 I
numere raţionale pozitive
practice prin utilizarea operaţiilor cu numere 14. Ecuaţii 1 S17:17-21 I
raţionale pozitive şi a ordinii efectuării operaţiilor 15. Probleme care se rezolvă cu ajutorul 1 S17:17-21 I
ecuaţiilor 1 S18:24-28 I
16. Evaluare 1 S18:24-28 I
4. Evaluare Toate competențele de la unitățiile de învățare 1.Recapitulare: Divizibilitate 1 S12:29XI-3 XII
semestrială studiate 2.Recapitulare: Fractii 1 S13:6-10 XII
(3 ore)
3.Teza 1 S14:13-17 XII

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - ALGEBRA


3
Semestrul al II-lea

Nr Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


crt învăţare specifice ore
5. Rapoarte şi 1.Identificarea rapoartelor, proporţiilor şi a mărimilor 1.Rapoarte; procente 1 S19:7-11 II
proporţii direct sau invers proporţionale în enunţuri diverse 2.Probleme care se rezolva cu procente 1 S19:7-11 II
(11 ore) 2.Reprezentarea unor date sub formă de tabele sau de 3.Proportii ; proprietatea fundamentala a
diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării 1 S20:14-18 II
proportiilor
şi prezentării acestora 4.Aflarea unui termen necunoscut dintr-o 1 S20:14-18 II
3.Alegerea metodei adecvate de rezolvare a proportie 1 S21:21-25 II
problemelor în care intervin rapoarte, proporţii şi 5.Proportii derivate 1 S21:21-25 II
mărimi direct sau invers proporţionale 6.Evaluare 1 S22:28.II-4 III
4.Caracterizarea şi descrierea mărimilor care apar în
7.Marimi direct proportionale 1 S22:28.II-4 III
rezolvarea unor probleme prin regula de trei simplă
6.Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul 8.Marimi invers proportionale 1 S23:7-11 III
rapoartelor, procentelor sau proporţiilor 9. Elemente de organizare a datelor;
1 S23:7-11 III
7. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor şi proporţiilor a probabilităţi
unor situaţii-problemă şi interpretarea rezultatelor 10. Evaluare 1 S24:14-18 III
6. Numere 1.Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în 1.Valoarea absoluta, compararea si
1 S24:14-18 III
întregi contexte variate ordonarea numerelor intregi
(18 ore) 2.Utilizarea operaţiilor cu numere întregi şi a 2 Adunarea numerelor întregi,proprietati 1 S25:21-25 III
proprietăţilor acestora în rezolvarea ecuaţiilor şi a
inecuaţiilor 3. Scăderea numerelor întregi 1 S25:21-25 III
3.Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea 4. Inmulţirea numerelor întregi, proprietati 2 S26:28 III-1 IV
parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere 5. Impărţirea numerelor întregi; divizorii
S27:4-8 IV
întregi unui număr întreg 2
4.Redactarea soluţiilor ecuaţiilor şi inecuaţiilor 6. Puterea unui număr întreg cu exponent
2 S28:11-15 IV
studiate în mulţimea numerelor întregi, în rezolvarea număr natural;reguli de calcul cu puteri
sau compunerea unei probleme 7. Ordinea efectuării operaţiilor și folosirea
2 S29:26IV-29IV
5.Interpretarea unor date din probleme care se parantezelor.
rezolvă utilizând numerele întregi 8.Evaluare 1 S30:2-6 V
6. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj 9.Ecuatii 2 S32:16-20 V
matematic, rezolvarea problemei obţinute şi 10.Inecuatii 2 S33:23-27 V
interpretarea rezultatului. 11.Probleme 1 S34:30V-3 VI
12.Evaluare 1 S34:30V-3 VI
7. Recapitu- Toate competențele de la unitățiile de învățare 1.Numere rationale 2 S35:6-10 VI
lare finală studiate.
(4ore) 2.Numere intregi 2 S36:13-17VI
8. Evaluare Toate competențele de la unitățiile de învățare 1.Recapitulare: rapoarte si proportii 1 S30:2-6 V
semestrială studiate 2.Recapitulare: numere intregi 1 S31:9-13 V
(3ore) 3. Teza 1 S31:9-13 V
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - GEOMETRIE
Semestrul I
4
Nr. Unitatea Competenţe Conţinuturi Nr Săpt. Obs
crt. de invăţare specifice ore
1 Dreapta 1.Recunoaşterea şi descrierea unor figuri 1.Punct, dreapta, plan, semiplan, 1 S1:13-17 IX
(7 ore) geometrice plane în configuraţii date semidreapta, segment ( descriere,
2.Stabilirea coliniarităţii unor puncte şi verificarea reprezentare, notatii)
faptului că două unghiuri sunt adiacente, 2.Pozitiile relative ale unui punct fata de o 1 S1:13-17 IX
complementare sau suplementare dreapta; puncte coliniare; “ prin doua puncte
3.Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte şi distincte trece o dreapta si numai una”
unghiuri pentru calcularea unor lungimi de 3.Pozitiile relative a doua drepte: drepte 1 S2:20-24 IX
segmente şi a măsurilor unor unghiuri concurente, drepte paralele
4.Exprimarea prin reprezentări geometrice a 4. Distanta dintre doua puncte; lungimea 1 S2:20-24 IX
noţiunilor legate de drepte şi unghiuri unui segment
5.Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în 5.Segmente congruente; mijlocul unui 1 S3:27 IX-1 X
vederea optimizării calculelor de lungimi de segment
segmente şi de măsuri de unghiuri
6. Interpretarea informaţiilor conţinute în 6.Simetricul unui punct fata de un punct; 1 S3:27 IX-1 X
reprezentări geometrice în corelaţie cu constructia unui segment congruent cu un
determinarea unor lungimi de segmente şi a segment dat
unor măsuri de unghiuri 7.Evaluare 1 S4:4-8 X
2 Unghiuri 1. Recunoaşterea şi descrierea unor figuri 1.Definitii ,notatii, elemente; interiorul unui
1 S4:4-8 X
(10 ore) geometrice plane în configuraţii date unghi; exteriorul unui unghi
2.Stabilirea coliniarităţii unor puncte şi verificarea 2.Unghi nul, unghi cu laturile in prelungire 1 S5:11-15 X
faptului că două unghiuri sunt adiacente, 3. Masurarea unghiurilor cu raportorul;
complementare sau suplementare unghiuri congruente; unghi ascutit, unghi 1 S5:11-15 X
3. Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte şi drept, unghi obtuz
unghiuri pentru calcularea unor lungimi de 4.Calcule cu masuri de unghiuri 1 S6:18-22 X
segmente şi a măsurilor unor unghiuri
4.Exprimarea prin reprezentări geometrice a 5.Unghiuri suplementare, unghiuri
1 S6:18-22 X
noţiunilor legate de drepte şi unghiuri complementare
5.Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în 6.Unghiuri adiacente 1 S7:25-29 X
vederea optimizării calculelor de lungimi de 7.Bisectoarea unui unghi 1 S7:25-29 X
segmente şi de măsuri de unghiuri
6.Interpretarea informaţiilor conţinute în 8.Unghiuri opuse la varf 1 S8:1-5 XI
reprezentări geometrice în corelaţie cu 9.Unghiuri formate in jurul unui punct 1 S8:1-5 XI
determinarea unor lungimi de segmente şi a unor
măsuri de unghiuri 10.Evaluare 1 S9:8-12 XI

Nr. Unitatea Competenţe Conţinuturi Nr Săpt. Obs


crt. de invăţare specifice ore
3 1. Triunghi: definiţie, elemente; 1 S9:8-12 XI

5
Congruenţa 1.Identificarea triunghiurilor în configuraţii 2.Clasificarea triunghiurilor; perimetrul triunghiului 1 S10:15-19 XI
triunghiuri- geometrice date
lor 2.Stabilirea congruenţei triunghiurilor 3. Construcţia triunghiurilor:cazurile LUL,ULU,LLL 1 S10:15-19 XI
(7 ore) oarecare
3.Clasificarea triunghiurilor după anumite 4. Congruenţa triunghiurilor oare-care; criterii de
1 S11:22-26 XI
criterii date sau alese congruenţă a tri-unghiurilor: LUL, ULU, LLL
4.Exprimarea proprietăţilor figurilor
geometrice în limbaj matematic 5.Metoda triunghiurilor congruente ( introducerea
1 S11:22-26 XI
5.Interpretarea cazurilor de congruenţă a notiunilor de axioma, teorema directa, ipoteza ,
1 S12:29XI-3 XII
triunghiurilor în corelaţie cu cazurile de concluzie, demonstratie, teorema reciproca)
construcţie a triunghiurilor
6.Aplicarea metodei triunghiurilor 6.Evaluare 1 S12:29XI-3 XII
congruente în rezolvarea unor probleme
matematice sau practice
4 Perpendicu- 1. Recunoaşterea şi descrierea unor 1.Drepte perpendiculare ( definitie, notatie, constructie
laritate în elemente de geometrie plană în configuraţii cu echerul) ; oblice , distanta de la un punct la o
1 S15:5-7 I
plan geometrice date dreapta.
(8 ore) 2.Utilizarea instrumentelor geometrice
(riglă, echer, raportor) pentru a desena 2.Inaltimea in triunghi ( definitie, desen).
figuri geometrice plane descrise în contexte 1 S15:5-7 I
matematice date
3.Determinarea şi aplicarea criteriilor de 3.Concurenta inaltimilor intr-un triunghi
congruenţă ale triunghiurilor dreptunghice 1 S16:10-14 I
4.Exprimarea poziţiei dreptelor în plan
(paralelism, perpendicularitate) prin 4.Criteriile de congruenta ale triunghiurilor 1 S16:10-14 I
definiţii, notaţii, desen dreptunghice: IC, CC,IU, CU 1 S17:17-21 I
5.Intrepretarea perpendicularităţii în relaţie 1 S17:17-21 I
cu paralelismul şi cu distanţa dintre două 5.Aria triunghiului
puncte 1 S18:24-28 I
6. Transpunerea rezultatelor obţinute prin
rezolvarea unor probleme de 6.Evaluare
perpendicularitate şi de paralelism la 1 S18:24-28 I
situaţia-problemă dată
4 Evaluare Toate competențele de la unitățiile de 1.Recapitulare: dreapta si unghiul
1 S13:6-10 XII
semestrială învățare studiate.
(4 ore) 2.Recapitulare: congruenta triunghiurilor
1 S13:6-10 XII
3.Discutarea lucrarii scrise semestriale
2 S14:13-17 XII

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - GEOMETRIE


Semestrul al II lea
6
Nr Unitatea Competenţe Conţinuturi Nr Săpt. Obs.
crt
Nr. de învăţare
Unitatea de specifice
Competenţe Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.
4
crt. Perpendicu-
învăţare 1. Recunoaşterea şi specifice
descrierea unor elemente de 1. Mediatoarea unui segment; proprietatea ore
laritate in geometrie plană în configuraţii geometrice
Toate competențele de la unitățiile date
de învățare punctelor situate
1.Recapitulare pe mediatoarea
finala: unui segment;
Dreapta si unghiul 1 1S33:23-27 V II
S19:7-11
7. plan
Recapitulare 2.Utilizarea
studiate instrumentelor geometrice (riglă, constructia mediatoarei unui segment cu rigla si
(4finala
ore) echer, raportor) pentru a desena figuri geometrice compasul
2.Recapitulare finala: Perpendicularitate si 2 S34:30V-3 VI
(7 ore) plane descrise în contexte matematice date 2.Concurenta mediatoarelor laturilor unui triunghi,
paralelism
3.Determinarea şi aplicarea criteriilor de simetria fata de o dreapta 1 S19:7-11 II
congruenţă ale triunghiurilor dreptunghice 3.Recapitulare
3.Proprietateafinala: Triunghiuri
punctelor de pe bisectoarea unui 4 S35:6-10 VI
4.Exprimarea poziţiei dreptelor în plan S36:13-17VI
unghi; constructia bisectoarei unui unghi cu rigla si
8. Evaluare (paralelism, perpendicularitate)
Toate competențele de la unitățiileprin definiţii,
de învățare 1.Recapitulare: Perpendicularitate 1 1 S20V:14-18 II
S30:2-6
compasul; concurenta bisectoarelor unghiurilor intr-
semestrială notaţii, desen
studiate un triunghi
(4 ore) 5.Intrepretarea perpendicularităţii în relaţie cu 2.Recapitulare:
paralelismul şi cu distanţa dintre două puncte 4.Evaluare Paralelism 1 S30:2-6 V
6.Transpunerea rezultatelor obţinute prin 1S31:9-13
S20:14-18 II
3.Recapitulare : Triunghiul 1 V
rezolvarea unor probleme de perpendicularitate
şi de paralelism la situaţia-problemă dată
6.Discutarea lucrarii scrise 1 S31:9-13 V
5 Paralelism 1.Exprimarea poziţiei dreptelor în plan 1.Drepte paralele ( definitie, notatii); construirea S21:21-25 II
(5 ore) (paralelism, perpendicularitate) prin definiţii, dreptelor paralele( prin translatie); 1
notaţii, desen 2.Axioma paralelelor 1 S21:21-25 II
2.Intrepretarea perpendicularităţii în relaţie cu
3.Criterii de parallelism ( unghiuri formate de doua
paralelismul şi cu distanţa dintre două puncte 2 S22:28.II-4 III
drepte paralele cu o secanta)
3. Transpunerea rezultatelor obţinute prin
rezolvarea unor probleme de perpendicularitate 4.Evaluare 1
S23:7-11 III
şi de paralelism la situaţia-problemă dată
6 Proprietati 1.Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale 1.Suma masurilor unghiurilor unui triunghi;, 1 S23:7-11 III
ale triunghiurilor în configuraţii geometrice date
2.Unghi exterior unui triunghi; teorema unghiului
triunghiurilor 2.Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor 1 S24:14-18 III
exterior
(16 ore) măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate
3.Utilizarea unor concepte matematice în 3.Mediana in triunghi 1 S24:14-18 III
triunghiul isoscel, triunghiul echilateral sau în 4.Concurenta medianelor 1 S25:21-25 III
triunghiul dreptunghic 5.Evaluare 1 S25:21-25 III
4.Exprimarea caracteristicilor matematice ale 2 S26:28 III-1 IV
triunghiurilor şi ale liniilor importante în triunghi 6.Triunghiul isoscel
2 S27:4-8 IV
prin definiţii, notaţii şi desen 7.Evaluare 1 S28:11-15 IV
5.Deducerea unor proprietăţi ale triunghiurilor
1 S28:11-15 IV
folosind noţiunile studiate 8.Triunghiul echilateral
1 S29:26IV-29IV
6.Interpretarea informaţiilor conţinute în
probleme legate de proprietăţi ale triunghiurilor 9.Evaluare 1 S29:26IV-29IV
10.Triunghiul dreptunghic 2 S32:16-20 V
11.Evaluare 1 S33:23-27 V