Sunteți pe pagina 1din 30

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

DOMENIU: COMERŢ
NIVEL: III
CALIFICARE: Tehnician în achiziţii şi contractări

Martie 2009

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

AUTOR: Gaspar Hajnal- profesor grad didactic I

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
2
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

CUPRINS
Pag.
1. Competenţe specifice modulului de practică……………………………………………....4
2. Desfăşurarea stagiului de practică………………………………………………………….5
2.1. Informaţii despre specificul agenţilor economici unde se efectuează stagiul
de practică …...................................................................................................5
2.2. Modalitatea de organizare a practicii……………………………………….........6
3. Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii………………………………….....7
3.1. Jurnalul de practică al elevului……………………………………………...........7
3.2. Fişa de documentare nr.1 ………………………………...................................8
3.3. Fişa de lucru nr.1....………………………………….......................................10
3.4. Fişa de observaţie nr.1…………………………………..................................11
3.5. Fişa de documentare nr.2. ……………………………………………………...12
3.6. Fişa de lucru nr.2 …………………………………………………….................14
3.7. Fişa de lucru nr.3………………………………………………………..............15
3.8. Studiu de caz nr.1.........................................................................................16
3.9. Miniproiect ...................................................................................................17
3.10. Portofoliul de practică …………………………………………………………..18
4. Modalitatea de evaluare…………………………………………….................................19
5. Bibliografie
6. Anexe

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
3
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

1. COMPETENŢE SPECIFICE MODULULUI DE PRACTICĂ

UC 15. IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

– Aplică legislaţia privind igiena şi securitatea muncii


– Desfăşoară acţiuni de evitare a riscurilor privind igiena şi securitatea
muncii
– Aplică măsuri de protecţie a mediului

După parcurgerea modulului Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului


veţi fi capabili să:
 aplicaţi legislaţia privind igiena şi securitatea muncii ;
 verificaţi funcţionarea sistemelor, dispozitivelor şi a condiţiilor de igienă,
securitate specifice locului de muncă;
 aplicaţi normele de igienă şi securitate specifice locului de muncă;
 identificaţi riscurile la care sunteţi expuşi la locul de muncă;
 utilizaţi echipamente de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă;
 acordaţi primul ajutor în caz de accidente;
 identificaţi sursele de poluare de la locul de muncă;
 aplicaţi măsurile de prevenire a poluării mediului.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
4
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

2. DESFĂŞURAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

2.1. Informaţii despre specificul agenţilor economici unde se efectuează stagiul de


practică
Auxiliarul curricular este destinat elevilor care se pregătesc pentru calificarea
„Tehnician în achiziţii şi contractări”, nivel 3. Locurile de muncă vizate pot fi: agent
contractări şi achiziţii, recepţioner contractări-achiziţii, tehnician merceolog. În prima
etapă elevii trebuie să cunoască specificul agenţilor economici din domeniul comerţului.
În desfăşurarea activităţii comerciale, fiecare agent economic utilizează un
anumit potenţial de muncă denumit „resursele umane ale comerţului”. Forţa de muncă
din comerţ urmăreste:

 aprovizionarea cu mărfuri a firmei în care lucrează şi desfacerea acestora către


beneficiari;

 caracteristicile şi utilitatea produselor pe care le comercializează;

 efectuarea în cele mai bune condiţii a transportului, recepţiei, depozitării şi


desfacerii produselor contractate;

 prezentarea ofertei în procesul de comunicare şi negociere cu potenţialii clienţi;

 arta de a influenţa cererea, de a ajuta la formarea gusturilor cumpărătorilor şi de


a promova pe piaţă produsele noi oferite de producători.

Auxiliarul didactic este destinat elevilor şi are drept scop orientarea activităţii
acestora pe perioada stagiului de practică şi stimularea creativităţii. Activităţile propuse
urmăresc atingerea majorităţii criteriilor de performanţă respectând condiţiile de
aplicabilitate cuprinse în Standardele de Pregătire Profesională.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
5
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Monitorizarea practicii la locul de muncă se va efectua de profesor sau maistru


instructor şi un tutore desemnat de agentul economic cu care unitatea şcolară a încheiat
convenţia cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică.
Agentul economic va furniza elevilor informaţii esenţiale pentru respectarea
disciplinei cu privire la sănătate şi securitatea muncii; programul de lucru; ansamblul de
reguli interne; factorii de risc specifici activităţii şi măsurile pentru evitarea riscurilor.
Elevii vor avea parte de o pregătire prealabilă printr-o sesiune de grup la şcoală
pentru acoperirea aspectelor de bază privind activităţile pe care le vor întreprinde la
locul de muncă. Pe perioada stagiului de practică se recomandă ca în prima etapă,
elevii să primescă sarcini cu caracter limitat, apoi gradual mai multe responsabilităţi şi
oferirea de feedback periodic din partea tutorelui de practică.

2.2. Modalitatea de organizare a practicii

Stagiul de practică (IPC) se poate desfăşura la agenţii economici parteneri ai


şcolii, în atelierele şi laboratoarele de specialitate din şcoală, dacă dotarea acestora
este adecvată cerinţelor din domeniu. Se recomandă desfăşurarea practicii la agenţii
economici ceea ce permite elevului să evalueze riscurile pentru fiecare activitate, să
desfăşoare activităţi de evitare a riscurilor privind igiena şi securitatea muncii şi să aplice
măsurile de protecţie a mediului. Practica la agenţii economici poate fi utilă elevilor
pentru a-şi dezvolta idei legate de cariera pe care doresc să o urmeze.
Pentru modulul „Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului”, stagiul de
pregătire practică se poate efectua fragmentat în cele două semestre.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
6
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

3. INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII


3.1. JURNAL DE PRACTICĂ
Clasa :__________________
Elev:_____________________________________
Perioada:___________________
Locaţie (Agent economic şi departament): _________________________________
Modul: ____________________________________
Tema/ Teme: __________________________________________________________
În jurnalul de practică, elevul va completa următoarele informaţii:
1. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe
care le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat ?
Activităţi observate Activităţi desfăşurate

2. Ce ai învăţat să faci pentru atingerea competenţelor?


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Care au fost activităţile practice care v-au plăcut? Motivaţi.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Ce activităţi practice nu v-au plăcut? Motivaţi.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Obs. Jurnalul de practică se va completa pentru o săptămână de practică.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
7
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

3.2. Fişa de documentare nr. 1

Munca lucrătorilor este protejată prin legi şi acte normative care au ca


scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă, prevenirea accidentelor şi
îmbolnăvirilor profesionale

Cadrul legislativ privind igiena şi securitatea muncii:


 Codul muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003
 Legea nr. 319 / 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 646 din 26 iulie 2006
 Hotărârea de Guvern 1425/ 2006- Norme metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006
 Hotărârea de Guvern nr. 1146 / 2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
 Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind
protecţia mediului.

Sarcinile agentului economic:


Sarcinile agentului economic:
I. Instruirea personalului ( anexa 1)
(a) Instructajul introductiv general
Trebuie prezentate:
- riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii;
- legislaţia de protecţie a muncii în vigoare;
- consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de protecţie a muncii.
(b) Instructajul la locul de muncă - prezintă riscurile şi măsurile de prevenire specifice
locului de muncă.
► Include în mod obligatoriu demonstraţii practice
►Se consemnează în fişa de instruire individuală

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
8
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

(c) Instructajul periodic – se face întregului personal pe baza unei tematici ce


cuprinde obligatoriu demonstraţii practice, are drept scop aprofundarea normelor de
protecţia muncii.
II. Utilizarea echipamentului de lucru şi protecţie (anexa 2).
Angajatorii au următoarele obligaţii:
a) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea si sănătatea
lucrătorilor;
b) să asigure echipamente individuale de protecţie;
c) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau
al pierderii calităţilor de protecţie.”
Echipamentele individuale de protecţie (EIP) trebuie să fie etichetate cu marcajul CE
de către producător (H.G. nr. 115/2004). Dacă se anticipează accidentări sau vătămări
ale sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie să furnizeze EIP pentru:
- protecţia capului
- protecţia picioarelor,
- protecţia ochilor şi a feţei,
- măşti respiratorii,
- protecţia corpului.
Angajatorul trebuie să instruiască lucrătorii cum să lucreze în condiţii de securitate cu
mănuşile de protecţie.
Încălţămintea de protecţie trebuie să fie uşoară şi trebuie să se poată da uşor şi
repede jos; în funcţie de cerinţe, tălpile trebuie să fie protejate împotriva uzurii, a
alunecărilor şi să fie antistatice.
Angajatorul trebuie să asigure protecţia ochilor şi a feţei lucrătorilor dacă există riscul
vătămării ochilor şi a feţei;
Lucrătorii expuşi la gaze, vapori sau materii în concentraţii ce reprezintă un pericol
pentru sănătate trebuie să primească protecţie adecvată a respiraţiei.
III. Existenţa trusei de prim ajutor şi a materialelor igienico sanitare (anexa 3).
O trusă medicală trebuie să aibă în dotare următoarele: vată hemostatică, leucoplast,
garou, bandaj, unguent contra arsurilor, substanţe dezinfectante, etc.
Atenţie ! Instruirea elevilor se va efectua atât la şcoală cât şi la agentul economic.
Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de
Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
9
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

3.3. Fişa de lucru nr.1


Aplicarea Legii nr. 319/ 2006 în unităţile economice
Completaţi în tabelul de mai jos etapele aplicării Legii nr. 319/ 2006 privind securitatea şi
sănătatea în muncă, în funcţie de situaţiile concrete întâlnite la locul de muncă.
Instrucţiuni pentru practicant:
 Înainte de a completa tabelul asiguraţi-vă că dispuneţi de documentaţia necesară
rezolvării sarcinilor;
 Rezolvaţi toate sarcinile din fişa de lucru.

Nr. Etapele aplicării Legii nr. 319/ 2006 Observaţii cu privire la modul în care este
crt. aplicată legea 319/ 2006 la locul de muncă
1. Precizează obiectul de activitate al
legii.
2. Specifică articolele cu referire
directă la obligaţiile angajatorilor în
vederea asigurării condiţiilor de
securitate şi sănătate în muncă.
3. Supraveghează modul în care sunt
respectate, pe parcursul desfăşurării
activităţii, a dispoziţiilor legale din
articolele specificate.
4. Identifică deficienţele (contravenţiile)
în respectarea legii la locul de
muncă.
5. Propune măsuri pentru prevenirea
cauzelor care au generat încălcări
ale dispoziţiilor legale din articolele
specificate.
6. Precizează sancţiuni care pot fi
aplicate conform Legii nr 319/ 2006
pentru contravenţiile constatate.

3.4. Fişa de observaţie nr.1


Monitorizarea modului de aplicare a normelor de
Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de
Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
10
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

igienă şi securitatea muncii


1. Supuneţi atenţiei una din activităţile executate în magazinul/ depozitul agentului
economic în care desfăşuraţi stagiul de practică*. Observaţi cu atenţie modul de aplicare
a normelor de igienă şi securitatea muncii.
2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos.
Activităţile supravegheate Concluzii Recomandări
Observarea şi verificarea
echipamentelor de protecţie

Observarea şi verificarea
truselor sanitare

Observarea şi verificarea
parametrilor de lucru

Observarea şi verificarea
sistemelor de siguranţă şi a
posturilor de prevenire a
incendiilor
*
Atenţie: Activităţile în cadrul cărora se poate efectua observarea: recepţia mărfurilor;
manipularea, depozitarea, desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare.
Observaţii ale profesorului de specialitate/ maistrului sau tutorelui de practică: ________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.5. Fişa de documentare nr. 2
Activităţi de evitare a riscurilor privind igiena şi securitatea muncii
Problema prevenirii accidentelor şi bolilor profesionale se reduce la depistarea şi
eliminarea sau anihilarea acţiunii acestora.

Acest material a fost elaboratproprii


prin finanţare Phare în proiectul de
executantului
Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
11
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

proprii proprii
echipamentelor sarcinii de
de muncă FACTORII DE RISC muncă

proprii
mediului de

Factorii de risc proprii executantului:


 deficienţe ale capacităţii de muncă;
 acţiuni greşite, omisiuni (ex. neutilizarea mijloacelor de protecţie).
Factorii de risc proprii sarcinii de lucru pot rezulta din:
 conţinutul necorespunzător al sarcinii de muncă în raport cu cerinţele de securitate:
operaţii, reguli, procedee de lucru greşite, cunoaşterea insuficientă a metodelor de lucru;
 sarcină sub/supradimensionată în raport cu capacitatea executantului.
Factorii de risc proprii mediului de muncă:
 prezenţa unor gaze toxice în atmosfera mediului de lucru;
 zgomot excesiv, temperatură foarte ridicată;
 prezenţa unor spori sau viruşi în atmosfera mediului de lucru;
 factori de risc de suprasolicitare psiho- fiziologică a executantului.
Factorii de risc proprii mijloacelor de producţie care pot fi:
 factori de risc mecanic, termic, electric;
 factori de risc chimic (acizi, substanţe toxice, substanţe inflamabile, substanţe
explozive);
 factori de risc biologic (microorganisme, plante periculoase, etc.).

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
12
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Rezolvarea situaţiilor provocate de accidente:


 oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii;
 evacuarea personalului din zona periculoasă;
 anunţarea serviciilor specializate;
 anunţarea conducătorilor ierarhici;
 eliminarea cauzelor care au dus la apariţia pericolului.
Prevenirea incendiilor şi exploziilor

Conform normelor interne si internaţionale, incendiile sunt clasificate in clasele A, B, C,


D şi instalaţii electrice.

 Clasa A: materiale combustibile solide (lemn, hârtie, haine,gunoi, plastic, etc.)

 Clasa B: lichide inflamabile (benzină, petrol, gaz, vopsele, etc.)

 Clasa C: gaze inflamabile (gaz metan, propan, butan, hidrogen, etc.)

 Clasa D: metale inflamabile (potasiu, sodiu, aluminiu, magneziu, etc.)

 Clasa E: incendii ale echipamentelor electrice aflate sub tensiune.

Măsurile organizatorice de prevenire a incendiilor:


 respectarea normelor şi prescripţiilor de prevenire a incendiilor, interzicerea
folosirii flăcării deschise şi a fumatului în mediile periculoase;
 stabilirea unor sarcini precise privind prevenirea şi combaterea incendiilor şi
asigurarea prelucrării şi a afişării lor;
 prevederea unor aparate de deconectare automată în caz de avarie;
 asigurarea unei bune evacuări a oamenilor şi a bunurilor din clădire în caz de
incendiu;
 instalarea de scări de incendiu, guri de apă, cu utilajul necesar (furtun cu lance,
pompe etc.)
 marcarea zonelor periculoase, a mediilor explozive, a căilor de evacuare din
clădiri;
Principalele mijloace de intervenţie în caz de incendiu sunt stingătoarele (anexa 4)

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
13
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

3.6. Fişa de lucru nr.2


1. Realizaţi corelaţiile dintre factorii de risc prezentaţi în coloana A şi bolile profesionale
care pot fi provocate de aceştia, prezentate în coloana B:
A. Factorii de risc B. Bolile profesionale
1. umiditate a. boli parazitare
2. rozătoare b. reumatism
3. acţiunea prelungită a zgomotului intens c. conjunctivite
4. contact prelungit cu substanţe chimice d. nevroze de coordonare
iritante (lacuri, solvenţi, etc.) e. dermite acute şi cronice, ulceraţii
5. mişcări numeroase şi frecvent repetate f. hipoacuzie şi surditate de percepţie.
6. substanţe toxice iritante şi pulberi iritante
2. a. Enumeraţi activităţile desfăşurate pe parcursul unei zile de practică în unitate.
b. Identificaţi factorii de risc corespunzători activităţilor desfăşurate la locul de muncă.
Atenţie: Nu realizaţi nici o sarcină de muncă decât după ce aţi fost instruiţi în mod corespunzător.

TIPUL ACTIVITĂŢII PERICOLE - RISCURI


Ex. Manipulare mărfuri - transportul obiectelor grele
- poziţie ortostatică îndelungată
- manipularea manuală, în lipsa asigurării
dispozitivelor de ridicat

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................
Observaţii ale profesorului de specialitate/ maistrului sau tutorelui de practică: ________
______________________________________________________________________
3.7. Fişa de lucru nr. 3
Apărarea împotriva incendiilor

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
14
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

1. Parcurgeţi instrucţiunile de comportament în caz de incendiu, detaliaţi pentru fiecare etapă măsurile de
acţiune.
1. Anunţaţi incendiul Telefon : ________________
_________________________
_________________________

2. Evacuarea în siguranţă Salvaţi persoanele aflate în pericol:


__________________________
__________________________
__________________________
3. Stingeţi incendiul Folosiţi stingătorul:
________________________
________________________

Obs. Este foarte important să cunoaşteţi unde se găsesc stingătoarele, cum se utilizează acestea, ce tip
de stingător este propriu fiecărui tip de incendiu şi ce tip de tactică trebuie utilizată.
2. a. Analizaţi indicatoarele de avertizare de mai jos şi prezentaţi semnificaţia fiecăruia.
b. Identificaţi indicatoarele de la locul de practică şi respectaţi-le.

................ ................ ................ ................ ................ ................


............... ................ ................ ................ ................ ................

Observaţii ale profesorului de specialitate/ maistrului sau tutorelui de practică: ________


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
15
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

3.8. Studiu de caz nr.1


1. Din analiza accidentelor de muncă înregistrate pe primul sem. al anului 2008, printre
cele mai expuse meserii se numără şi lucrătorii comerciali şi manipulanţii mărfuri. Pe
lângă obligaţiile angajatorului, fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în
conformitate cu pregătirea şi instruire sa, instrucţiunile primite din partea angajatorului.
Scrieţi în casetele de mai jos cum trebuie să acţionaţi la locul de muncă pentru
prevenirea accidentelor?

1. Să comunicaţi imediat
1. Să comunicaţi imediat 4. _______________________
angajatorului orice situaţie de muncă _______________________
angajatorului orice situaţie de muncă
pe care o consideraţi un pericol _________________
pe care o consideraţi un pericol
pentru securitatea lucrătorilor
pentru securitatea lucrătorilor

2. __________________________ 5. _______________________
____________________________ _________________________
___________________ ___________________

3. __________________________ 6. _______________________
____________________________ _________________________
_____________________ ___________________

2. Viaţa unei persoane accidentate depinde de momentul acordării primului ajutor şi priceperea
celui care intervine primul la locul accidentului.
Urmărind etapele din figura de mai jos realizaţi bandajarea braţului (unui coleg):

Obs. Când nu sunteţi pregătit pentru acordarea măsurilor de prim ajutor şi vă aflaţi la locul accidentului,
nu încercaţi să interveniţi cu orice preţ, aceasta constituie o gravă eroare.

Observaţii ale profesorului de specialitate/ maistrului sau tutorelui de practică: ________


______________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
16
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

3.9. Miniproiectul
Măsuri de protecţie a mediului
Realizaţi un miniproiect cu tema: „Măsuri de protecţie a mediului”, organizaţi în
echipe formate din 2- 3 elevi.
Pentru realizarea cerinţei formulate aveţi de îndeplinit următoarele sarcini de lucru:
♦ Identificaţi sursele de poluare de la locul de muncă şi din vecinătatea acestuia;
♦ Stabiliţi mijloacele pentru îndepărtarea surselor de poluare şi a efectelor;
♦ Evaluaţi activitatea echipelor privind protecţia mediului;
♦ Pe baza următoarei fişe autoevaluaţi-va miniproiectul şi munca desfăşurată pentru
realizarea acestuia.
Fişă de autoevaluare a proiectului

Organizarea propriei învăţări


Am identificat scopurile;
Mi-am definit sarcinile de lucru;
Documentarea practică
Am efectuat investigaţii pentru realizarea proiectului;

Am analizat situaţia reală la locul de muncă;


Am solicitat clarificări din partea maistrului instructor/ tutorelui de practică;
Am determinat realizarea eficientă a proiectului în echipă
Am sugerat măsuri optime pentru protejarea mediului;

M-am oferit voluntar când trebuia îndeplinită o sarcină;


Încurajarea spiritului de echipă
Am încurajat manifestarea originalităţii, opiniei personale;

Mi-am susţinut punctele de vedere şi opiniile într-un mod personal;


Rezolvarea problemelor
Am căutat soluţii alternative;
Am ajutat echipa să ia decizii corecte.

Observaţii ale profesorului de specialitate/ maistrului sau tutorelui de practică: ________


______________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
17
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

3.10. Portofoliul de practică

Portofoliul de practică poate fi utilizat că instrument de evaluare a atingerii


competenţelor de către elev, împreună cu fişa de observaţie a activităţii elevului
întocmită de îndrumătorul de practică (profesorul de specialitate/ maistru instructor /
tutore de practică).
Portofoliul de practică va cuprinde:
 jurnalul de practică
 fişe de observaţie
 fişe de lucru
 studii de caz
 rezultate ale proiectelor / miniproiectelor
 fişe de observaţie a activităţii elevului pe durata derulării practicii
 documentaţii tehnice
 fişe de evaluare (concepute de îndrumătorul de practică) etc.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
18
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

4. Modalitatea de evaluare

Evaluarea va urmări măsura în care elevul a dobândit competenţele cerute,


conform criteriilor de performanţă din Standardul de Pregătire Profesională şi
respectând condiţiile de aplicabilitate impuse. Se va aplica o evaluare continuă, de tip
formativ iar la finalul modulului, de tip sumativ, pentru verificarea atingerii competenţelor.
Se pot utiliza următoarele mijloace de evaluare:
 Proba orală
 Chestionare
 Portofolii
 Proiecte
 Lucrări practice
Lucrarea practică se recomandă a fi efectuată în paralel cu interviul oral,
întrebările legate de motivul pentru care elevul a efectuat un lucru într-un anumit mod
poate arăta în mod util nivelul de înţelegere pe care acesta îl are.
Elevii ar trebui de asemenea să fie încurajaţi să îşi asume răspunderea pentru
propriul procesul de învăţare. Elevul poate fi implicat în evaluarea activităţii sale,
consolidând astfel, capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a
acordării notelor. Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu
precizările incluse în Standardul de Pregătire Profesională. Procesul de evaluare pe
parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de dobândire a
competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
19
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Bibliografie

1. Florea, Constantin, (2004). Manualul directorului de restaurant. Bucureşti:


Editura THR – CG.

2. Măniga, Vasile, Drăghici, Maia, Moisi-Păunescu, Cristian, (2006). Auxiliar


curricular pentru ciclul superior al liceului, Profilul Tehnic, Modulul
Sănătatea şi securitatea muncii. Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
Programul Phare TVET RO 2003/ 005- 551.05.01-02.

3. Mihai, Ştefania (coordonator), (2004). Alimentaţie publică şi turism,


manual pentru clasa a IX-a, Şcoala de Arte şi Meserii. Bucureşti: Editura
Niculescu ABC.

4. *** Codul muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003.

5. ***Hotărârea de Guvern 1425/ 2006 –norme metodologice de aplicare a


prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă.

6. ***Legea 319/ 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă.

7. ***Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă - proiect încheiat


între ITM Sălaj şi ISJ Sălaj.

8. www.cxa.ro

9. www.protectiamuncii.ro

10. www.stingatoare.org

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
20
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Anexa 1
(EXTRAS din normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/ 2006)
UNITATEA ___________________________________

F I Ş Ă I N D I V I D U A L Ă DE INSTRUCTAJ
privind protecţia muncii

NUMELE ŞI PRENUMELE ________________________________________________


LEGITIMAŢIA, MARCA ___________________________________________________
GRUPA SANGUINĂ______________________________________________________
DOMICILIUL ___________________________________________________________

NUMELE ŞI PRENUMELE ________________________________________________


Data şi locul naşterii _____________________________________________________
Calificarea __________________________ Funcţia ____________________________
Locul de muncă _________________________________________________________
Autorizaţii (ISCIR ş.a.) ____________________________________________________
Traseul de deplasare la / de la serviciu _______________________________________
______________________________________________________________________

INSTRUCTAJ DE ANGAJARE

1.Instructajul introductiv general, a fost efectuat la data _______________________


timp de _____ ore, de către _______________________________________________
având funcţia de ________________________________________________________
Conţinutul instructajului ___________________________________________________

Semnătura Semnătura celui Semnătura celui


celui instruit care a efectuat care a verificat
instructajul însuşirea cunoştinţelor

2.Instructajul la locul de muncă, a fost efectuat la data ________________________


specialitatea ____________________________________timp de ______ ore, de către
___________________________ având funcţia de _____________________________
Conţinutul instructajului ___________________________________________________

Semnătura Semnătura Semnătura


celui instruit celui care a efectuat celui care a verificat
instructajul însuşirea cunoştinţelor
3. Admis la lucru
Numele şi prenumele angajatorului __________________________________________
Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) _______________________________________
Data şi semnătura _______________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
21
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

INSTRUCTAJ PERIODIC
Semnătura celui

specialitatea
durata (h)

instruirea
Data

verificat
instruit

instruit
Materialul predat

care a

care a
instructajului

REINSTRUIRE

Semnătura Celui
Specialitatea
Durata (H)

Care a Instruit

instruirea
Data

verificat
Instruit

Materialul Predat
Care a
instructajului

REZULTATELE TESTĂRILOR DE PROTECŢIA MUNCII


Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de
Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
22
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

DATA MATERIALUL EXAMINAT CALIFICATIV EXAMINATOR

ACCIDENTE DE MUNCĂ SUFERITE


SAU ÎMBOLNĂVIRI PROFESIONALE

DATA NR. ŞI DATA PV


DIAGNOSTICUL DESCRIEREA NR. ZILE
PRODUCERII DE CERCETARE A
MEDICAL EVENIMENTULUI ITM
EVENIMENTULUI EVENIMENTULUI

SANCŢIUNI APLICATE PENTRU NERESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR DE


PROTECŢIA MUNCII

NR. ŞI DATA
ABATEREA SĂVÂRŞITĂ DE LA NORMELE
SANCŢIUNEA APLICATĂ PROCESULUI
DE PROTECŢIA MUNCII
VERBAL

Unitatea ___________________________________
Serviciul (compartimentul) _____________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
23
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

F I Ş Ă C O L E C T I V Ă DE INSTRUCTAJ 1)
privind protecţia muncii

întocmită azi __________________________

Subsemnatul__________________________________________________________

având funcţia de _______________________________________________________

în cadrul serviciului (compartimentului) ______________________________________

asistat de dl. (d-na) _____________________________________________________

având funcţia de ________________________________ am procedat la instruirea unui

număr de _____ persoane de la ____________________________________________

conform tabelului nominal de pe verso, în probleme de protecţia muncii şi PSI,


pentru

vizita (prezenţa) în unitatea noastră în ziua / zilele ______________________________

În cadrul instructajului general s-au prelucrat următoarele materiale:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

care cuprind norme de protecţia muncii, norme de siguranţa circulaţiei interne şi


norme de PSI, ce trebuie respectate pe parcursul vizitării unităţii.

Prezenta fişă de instructaj se va păstra la serviciul (compartimentul) __________

____________________________________________.

Verificat, Semnătura celui care

________________ a efectuat instructajul

__________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
24
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Tabel nominal

cu persoanele participante la instruire

Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi


consemnate în fişa colectivă de instructaj pentru protecţia muncii şi ne obligăm să le
respectăm întocmai.

Nr. Act identitate /


Numele şi prenumele Semnătura
crt. Grupa Sanguină

Fişa se completează în 2 exemplare, dintre care unul se dă conducătorului grupului


de vizitatori.

Conducătorul grupului de vizitatori:


Numele şi prenumele: ___________________
Semnătura: __________________________
1)
Modelul este avizat de MMSS şi se întocmeşte pentru vizitatorii în grup. Acestora li se vor prezenta succint activităţile şi factorii de
risc din cadrul unităţii, precum şi măsurile de prevenire şi vor fi însoţiţi pe toată durata vizitei de personal autorizat.

Anexa 2
Echipamente de protecţie – PROTECŢIE MÂINI

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
25
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Mănuşi antitermice Mănuşi chirurgicale Mănuşi anticalorice

Mănuşi electroizolante Mănuşi de protecţie din bumbac Mănuşi antichimice

Echipamente de protecţie – ÎNCĂLŢĂMINTE

Încălţăminte albă Pantof alb Bocanc de protecţie

Bocanc din piele Cizme industrie Bocanc protecţie


cu talpă alimentară cu bombeu metalic
antiderapantă

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
26
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Echipamente de lucru

Costum salopetă standard Costum salopetă cu pieptar Costum salopetă termorezistentă

Impermeabile Îmbrăcăminte reflectorizantă Halat de protecţie alb

Anexa 3
TRUSĂ DE PRIM AJUTOR BRANCARDĂ DE PRIM AJUTOR

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
27
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Materiale igienico - sanitare:

ATENŢIE ! - Substantele dezinfectante folosite trebuie sa fie numai cele avizate de


Ministerul Sanatatii.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
28
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Anexa 4
Eficienţa stingătoarelor în funcţie de clasa de incendiu şi
materialul folosit

Clasa de Stingător cu Stigător cu bioxid de Stingător cu


incendiu pulbere carbon spumă

Clasa A ► ►

Clasa B ► ► ►

Clasa C ► ►

Clasa D ►

Instalaţii ► ►
electrice

Folosirea stingătorului

1. scoateţi piedica de siguranţă;


1 2
2. îndreptaţi furtunul la baza focului;

3. apăsati mânerul pentru a permite


eliberarea agentului de stingere;

4. mişcati furtunul astfel încât să stingeţi


incendiul. 3 4

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
29
Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

ACCESORII PSI

Cutie hidrant Iluminatul de siguranţă

Centrale antiincendiu Detectoare optice de fum

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
30

S-ar putea să vă placă și