Sunteți pe pagina 1din 11

Prof.

Duşmănescu Carmen
Prof. Szapanyos Ana-Maria COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA

EXAMEN DE CORIGENŢĂ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a XI-a

Varianta 1
Proba scrisă

SUBIECTUL I (48 de puncte)


Se dă textul:
VI
Frumusețe din frumusețe te-ai ivit
întruchipată fără veste, IX
cum „într-o mie și una de nopți” O fată frumoasă e
povestea naște din poveste. cum ne-o arată soarele:
VII pe cale veche o minune nouă,
O fată frumoasă e curcubeul ce sare din rouă.
o închipuire ca fumul, X
de ale cărei tălpi, când umblă, Tu, fată frumoasă, vei rămânea
s-ar atârna țărna și drumul. tărâmului nostru o prelungire
VIII de vis, iar printre legende
O fată frumoasă e singura adevărată amintire.
mirajul din zariște,
aurul graiului,
lacrima raiului. (Lucian Blaga, Catrenele fetei frumoase)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe, cu privire la textul dat:

1. Numește câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: închipuire, tărâm. 6 puncte
2. Explică rolul virgulei în secvența: Tu, fată frumoasă, vei rămânea. 6 puncte
3. Construiește un enunț în care să folosesti o locuțiune/ expresie care să conțină substantivul poveste.
6 puncte
4. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 6 puncte
5. Notează două cuvinte/ structuri din text care reprezintă mărci ale subiectivității. 6 puncte
6. Prezintă semnificația unei figuri de stil din textul dat. 6 puncte
7. Ilustrează cu exemple din text două trăsături ale genului liric. 6 puncte
8. Comentează, în șase – zece rânduri, la alegere o strofă a poeziei, prin evidențierea relației dintre ideea
poetică și mijloacele artistice. 6 puncte

SUBIECTUL II (42 de puncte)


I. Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte, în care să prezinţi particularitățile de
construcție ale unui roman studiat.

Notă
Pentru conținutul eseului vei primi 28 de puncte; pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte;
abilități de analiză si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaŃia – 2 puncte;
asezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, încadrarea în limita maximă de spaŃiu indicată – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini si să dezvolte subiectul propus.
Prof. Duşmănescu Carmen
Prof. Szapanyos Ana-Maria COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA

EXAMEN DE CORIGENŢĂ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Proba scrisă

VARIANTA I

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

SUBIECTUL I (48 de puncte)


1. câte 3 puncte pentru numirea oricăror sinonime pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu,
închipuire – plăsmuire, imaginație etc., tărâm – meleag, regiune etc.) 2x3p= 6 puncte
2. explicarea rolului virgulei în secvența indicată (de exemplu, separă construcția în vocativ de restul
enunțului) 6 puncte
3. construirea oricărui enunț în care se foloseste corect o locuțiune/ expresie care conține substantivul
poveste 6 puncte
4. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în text (de exemplu, frumusețe,
poveste, fată) 2x3p= 6 puncte
5. câte 3 puncte pentru notarea oricăror două mărci ale subiectivității din text (de exemplu, ne, nostru)
2x3p= 6 puncte
7. prezentarea adecvată si nuanțată a semnificației oricărei figuri de stil din textul dat 6p/ prezentare
superficială 2p 6 puncte
8. – câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat (de
exemplu, prezența instanțelor comunicării lirice – eul liric, folosirea imaginilor artistice sau a figurilor
de stil pentru conturarea imaginarului poetic) 2x2p=4 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea prin exemple din text a fiecărei trăsături menționate 2x1p=2 puncte
9. comentarea adecvată si nuanțată a unei strofe la alegere, în limita de spațiu indicată 6p/ comentare
parțial adecvată sau nerespectarea limitei de spațiu indicate 3p.

SUBIECTUL II - 42 de puncte
Conţinut – 28 de puncte
– câte 3 puncte pentru evidenţierea fiecăreia dintre cele două trăsături care fac posibilă încadrarea textului studiat
într-o tipologie, într-un curent cultural/literar, într-o orientare tematică 2x3p = 6 puncte
– ilustrarea temei textului narativ studiat prin două episoade/citate/secvenţe comentate 6 puncte
· menţionarea temei şi ilustrarea acesteia prin două episoade/citate/secvenţe comentate 6 p.
· menţionarea temei şi ilustrarea printr-un episod/citat/secvenţă comentat(ă) 3 p.
· simpla numire a unor scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare sau simpla numire a temei 1 p.
− câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură şi de compoziţie ale textului
narativ, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume în romanul studiat 4x2p = 8 puncte
− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 8 puncte/ încercare de susţinere a opiniei sau schematism 4
p. /simpla enunţare a opiniei 1p.

Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
· 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
· 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
Prof. Duşmănescu Carmen
Prof. Szapanyos Ana-Maria COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA

· 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
· 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
· 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
· 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
Prof. Duşmănescu Carmen
Prof. Szapanyos Ana-Maria COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA

EXAMEN DE CORIGENŢĂ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a XI-a

Proba scrisă

Varianta 2

SUBIECTUL I (48 de puncte)


Se dă textul:
Dintre camerele subsolului, amândouă la stradă, una era a bunicii, iar cealaltă sufrageria de toate
zilele pe care Mircea si Liana o porecliseră în derâdere living room, fiindcă, de fapt, familia mai mult aici
îsi trăia traiul: aici mâncau, afară de când aveau musafiri străini, aici se odihneau si tăifăsuiau și plănuiau
toată ziua, în jurul bătrânei mese rotunde cu vreo duzină de scaune ieftine vopsite roșu-sânge.
Bătrânul Rosmarin aici își făcea siesta după-amiezile, cel puțin o oră, pe divanul din colț, după
ușă, care a fost patul lui Mircea înainte de a-și fi luat garsoniera în oraș și mai era și acum când se
întâmpla, destul de rar, să mai doarmă acasă. Baremi d-na Rosmarin, gospodină renumită de harnică și de
energică, numai aici se simte cu adevărat în largul ei, alături de bucătăria mare, luminoasă, unde este loc
destul și pentru culcușul servitoarei Tinca.
(Liviu Rebreanu, Jar)

Redactează răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:


1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: trai şi tăifăsuiau. 6 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: a-și fi luat 6 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul ușă.6
puncte
4. Menționează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 6 puncte
5. Precizează două motive literare identificate în textul dat. 6 puncte
6. Selectează două secvenţe din text care fixează dimensiunea spațială. 6 puncte
7. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului epic. 6 puncte
8. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte (şase–zece rânduri), următoarea secvență din textul dat: Baremi d-
na Rosmarin, gospodină renumită de harnică și de energică, numai aici se simte cu adevărat în largul ei,
alături de bucătăria mare, luminoasă ...6puncte

SUBIECTUL II (42 de puncte)


Redactează un eseu de două – trei pagini (600 – 900 de cuvinte), în care să prezinţi tema şi
viziunea despre lume într-un roman interbelic studiat la clasă.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ într-o tipologie, într-un curent cultural/literar, într-o
orientare tematică;
− ilustrarea temei textului ales prin două episoade/citate/secvenţe comentate;
− prezentarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale textului narativ, semnificative pentru tema şi viziunea despre
lume (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, incipit, final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre
stilistice, limbajul personajelor etc.);
− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema se reflectă în opera aleasă.
Notă
Pentru conținutul eseului vei primi 28 de puncte; pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte;
abilități de analiză si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaŃia – 2 puncte;
asezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, încadrarea în limita maximă de spaŃiu indicată – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini si să dezvolte subiectul propus.
Prof. Duşmănescu Carmen
Prof. Szapanyos Ana-Maria COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA

EXAMEN DE CORIGENŢĂ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Proba scrisă
Varianta 2

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

SUBIECTUL I (48 de puncte)


1. câte 3 puncte pentru numirea fiecărui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: trai – viață,
existență; tăifăsuiau– vorbeau, discutau) 2x3p= 6 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (de exemplu: marchează rostirea legată a două cuvinte) 6 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 6 puncte
4. menționarea corectă a tipului de perspectivă narativă din textul dat (de exemplu: perspectivă obiectivă) 6 puncte
5. câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două motive literare identificate în textul dat (de exemplu:
camera, bătrânul) 2x3p= 6 puncte
6. câte 3 puncte pentru selectarea fiecărei secvenţe din text care fixează dimensiunea spațială (de exemplu: pe
divanul din colț, după ușă, aici) 2x3p= 6 puncte
7. − câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de exemplu:
prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca mod de expunere) 2x2p= 4
puncte
− câte 1 punct pentru ilustrarea prin exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p= 2 puncte
8. comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate, în limitele de spaţiu indicate 6 p. / comentarea parţial
adecvată sau nerespectarea limitelor de spaţiu indicate 3 p.

SUBIECTUL II - 42 de puncte

Conţinut – 28 de puncte
– câte 3 puncte pentru evidenţierea fiecăreia dintre cele două trăsături care fac posibilă încadrarea textului studiat
într-o tipologie, într-un curent cultural/literar, într-o orientare tematică 2x3p = 6 puncte
– ilustrarea temei textului narativ studiat prin două episoade/citate/secvenţe comentate 6 puncte
· menţionarea temei şi ilustrarea acesteia prin două episoade/citate/secvenţe comentate 6 p.
· menţionarea temei şi ilustrarea printr-un episod/citat/secvenţă comentat(ă) 3 p.
· simpla numire a unor scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare sau simpla numire a temei 1 p.
− câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură şi de compoziţie ale textului
narativ, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume în romanul studiat 4x2p = 8 puncte
− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 8 puncte/ încercare de susţinere a opiniei sau schematism 4
p. /simpla enunţare a opiniei 1p.

Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
· 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
· 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
· 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
· 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
· 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
Prof. Duşmănescu Carmen
Prof. Szapanyos Ana-Maria COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA

insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante


· 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.
Prof. Duşmănescu Carmen
Prof. Szapanyos Ana-Maria COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA

EXAMEN DE CORIGENŢĂ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a XI-a

PROBA ORALĂ

BILETUL NR. 1
Citește cu atenție textul următor:
Veta: (întrerupând-o scurt) Ziţo... ce e când ţi se bate tâmpla a dreaptă?
Ziţa: Îţi vine o bucurie.
Veta: Mie, bucurie?... nu crez.
Ziţa: Da' de ce nu?
Veta: Dar când ţi se bate a stângă?
Ziţa: Te-mpaci cu o persoană cu care eşti certată.
Veta: (ridicând capul cu mult interes) Da? (dând din umeri.) Cu cine să mă-mpac?... Nu sunt certată cu
nimeni.
Ziţa: Aşa... zic mitocanului... ţaţo, că era trăsnit... Am auzit că de la o vreme-ncoace într-o băutură o duce.
Uf! ţăţico, maşer, bine că m-a scăpat Dumnezeu de traiul cu pastramagiul! Să trăiesc eu cu un mitocan!
Nu era de mine; eu sunt o persoană delicată; bine că m-am văzut liberă!...
( I.L.Caragiale, O noapte furtunoasă)

1. Explică rolul didascaliilor, comentând semnificația fragmentului. 4 puncte


2. Prezintă-ți opinia personală referitoare la importanţa cunoaşterii regulilor ortografice şi de
exprimare în limba română. 4 puncte

Corectitudinea exprimării, coerența discursului 1 punct


Prof. Duşmănescu Carmen
Prof. Szapanyos Ana-Maria COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA

EXAMEN DE CORIGENŢĂ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a XI-a

PROBA ORALĂ

BILETUL NR. 2
Citește cu atenție textul următor, apoi răspunde cerințelor de mai jos, formulate pe baza acestuia.
Odaia dă în stradă, peste peticul de grădină cu pomi în desfăşurare, împrejmuit cu zăbrele. Au
înflorit caişii deodată, peste noapte, mai înainte ca frunzele să li se fi desfăcut. Le-am găsit dimineaţa
furcile ramurilor cu totul albe, ca şi cum ar fi fost înmuiate în lăpturile groase ale nopţii şi ar fi îngheţat
pe ele varul de argint al lunei... În două zile, caisul s-a îmbrăcat în bumbacul selenar şi a stat la geamul
meu - prevestitor de bine- ca o panoplie cu mii de steaguri mărunte, ca nişte roiuri de fluturi albe,
spânzurate în aer deasupra tulpinii [...]
Florile caisului au pierit, în locul lor se ivesc frunzele, ce cresc, din ceas în ceas şi au acoperit
pomul întreg, cu gingaşe îmbrăcăminţi tremurătoare[...]
( Tudor Arghezi, Un ciob de primăvară)

1. Comentează următoarea secvență din textul dat: Au înflorit caişii deodată, peste noapte, mai înainte ca
frunzele să li se fi desfăcut. Le-am găsit dimineaţa furcile ramurilor cu totul albe, ca şi cum ar fi fost
înmuiate în lăpturile groase ale nopţii şi ar fi îngheţat pe ele varul de argint al lunei... 4 puncte
2. Prezintă-ți opinia personală referitoare la importanţa artei în dezvoltarea unui individ. 4 puncte

Corectitudinea exprimării, coerența discursului 1 punct


Prof. Duşmănescu Carmen
Prof. Szapanyos Ana-Maria COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA

EXAMEN DE CORIGENŢĂ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a XI-a

PROBA ORALĂ

BILETUL NR. 3
Citește cu atenție textul următor, apoi răspunde cerințelor de mai jos, formulate pe baza acestuia.
Omul de lângă el, înalt din cale afară, să fi zis că-i deşirat dacă n-ar fi fost destul de spătos, avea
un cap cam micuţ pentru trupul lui, un cap de păsăroi, cu nasul ascuţit, cu ochii apropiaţi, când vicleni,
când glumeţi, cu bărbia îngustă şi cu obrazul plin de ţepi. Purta un fel de cioareci hărtăniţi, strânşi cu
nojiţele opincilor până sub genunchi, dar în sus avea o haină de marinar, peticită cam peste tot, care nu se
potrivea nici cu cioarecii, nici cu căciula de oaie, din cap.
― Şi cu flinta asta ce faci? îl întrebă mai departe Anton Lupan, fără să fi pătruns taina ciudatei lui
îmbrăcăminţi.
― O ţin aşa, să zic şi eu că am ceva. Am fost cu ea paznic la un boier, colo, peste Brateş.
(Radu Tudoran, Toate pânzele sus!)

1. Prezintă o modalitate de caracterizare a personajului, prezentă în text, justificând răspunsul prin


comentarea unei secvenţe semnificative 4 puncte
2. Argumentează dacă activitățile extracurriculare sunt benefice tinerilor.
4 puncte

Corectitudinea exprimării, coerența discursului 1 punct


Prof. Duşmănescu Carmen
Prof. Szapanyos Ana-Maria COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA

EXAMEN DE CORIGENŢĂ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
PROBA ORALĂ
Clasa a XI-a

BILETUL NR. 4

Citește cu atenție textul următor

Îmi port ca pe-un copil bolnav tristeţea,


prin parcu-n care frunzele, asemeni clopotelor, plâng;
şi-aud cum creşte neliniştea începutului de toamnă departe,
şi cum aleargă păsările ploii, pe acoperişuri negre şi se frâng.

E-aceeaşi amintire şi-aceeaşi deznădejde veche.


Aş vrea cu braţele tale de astă-vară să mă cuprinzi;
păşesc pe urmele trecutului nostru, cum aş merge după un om cunoscut,
şi, totuşi, nu-ţi mai găsesc gestul, în lacul cu mohorâte oglinzi.
(Ilarie Voronca, Tristeţi)

1. Comentează, la alegere, o strofă a poeziei, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele
artistice. - 4 puncte
2. Argumentează dacă sportul este sau nu benefic pentru o viață echilibrată. - 4 puncte
Corectitudinea exprimării, coerența discursului 1 punct
Prof. Duşmănescu Carmen
Prof. Szapanyos Ana-Maria COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA

EXAMEN DE CORIGENȚĂ
CLASA a XI-a
PROBA ORALĂ

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

BILETUL NR. 1
1. – câte 1,5 puncte pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale genului dramatic, prezente
în textul dat (de exemplu: folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa indicaţiilor scenice)
2x1,5p= 3 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p=2p
2.Identificarea secvenţei în care e prezentă autocaracterizarea. (de exemplu: eu sunt o persoană delicată)
- 4 puncte
Se acordă un punct din oficiu.

BILETUL NR. 2
1. comentarea adecvată si nuanțată a secvenței - 5 puncte/ comentare parțial adecvată 2p.
2. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în text (de exemplu, caisul,
frumusețea naturii etc.) 2x2p= 4 puncte
Se acordă un punct din oficiu.

BILETUL NR. 3
1. numirea unei modalităţi de caracterizare a personajului prezente în text, justificând răspunsul printr-o
secvenţă semnificativă 5 puncte / numirea unei modalităţi de caracterizare, fără justificare printr-o
secvenţă din text 2 p.
2. menționarea corectă a tipului de perspectivă narativă din textul dat (de exemplu: perspectivă obiectivă)
4 puncte
Se acordă un punct din oficiu.

BILETUL NR. 4
1. – câte 1,5 puncte pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale genului dramatic, prezente
în textul dat (de exemplu: folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa indicaţiilor scenice)
2x1,5p= 3 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p=2p
2.Identificarea secvenţei în care e prezentă autocaracterizarea. (de exemplu: eu sunt o persoană delicată)
- 4 puncte
Se acordă un punct din oficiu.