Sunteți pe pagina 1din 5

Mirela Meldaeanu Licrimioara Tiiatu

GHID

PENTRU PREDAREA

ORELOR DE GOMPUNERE

Cls. lll-lv
Compunere dup5 plan

PRIMAVARA

Planul compunerii.
a) Primele semne ale primiverii;

b) Trezirea la via[5 a naturii;

c) Activitatea oamenilor;i a animalelor;

d) Primdvara - cea mai plscut6 surprizi a naturii.

Expresii.

,,Soarele igi trimite slgelile de raze in bit5lia cu ultimele rim59i!e ale iernii."

,,Degi era la jumitatea lui april, pidurea inci mirturisea suferinla iernii.
Fagii gi plopii rupli gi ddrdmali m5rturiseau bitiliile trecute. Pidurea pistra
incd in cuprinsul ei o m6hnire gi o oboseali."

,,v6ntul a adus norii, ;i norii au adus ploaie grasi de primivari. $i pdm6n-


turile care au fost seminate cu seminfe au inverzit. $i satele s-au imbrlcat peste
noapte in straie proaspete."

,,T6nira CrSiasi a Florilor imprSgtie in jur miresme suave de ghiocei 9i topo-


ragi."

,,Pim6ntul emani in vizduh aburi subgiri gi atbi de catifea.,,


,,A risdrit iarba. larbi lucioasS, sticloasS. larbi cu v6rful sub1ire."
,,S5rbitoarea Constantin gi Elena cade cltre sf6rgitul lui mai, cdnd primivara
e pe duce, dar tot mai are inci destule flori prin gridini gi pe c5mp. Prin gridini,
iasminul abia acum infloregte, trimi!6nd pSni departe mireasma lui dulce gi tare."

initlau ramuri incSrcate de flori. Lemnul-ciinesc pdrea


,,Pomii din zivoaie
inv5luit in spumi de lapte; citina infiripa frunzele sale ascufite intr-un liliachiu
spdlScit.

larba neagrS-verde era presirati cu flori albastre.

Din toati firea se ridici un imn de via!5 puternici, spre soare."


destul numai o schimbare de v6nt, s5 adie c6teva zile, gi zdvoarele se rup.
,,E
Gheala crapi ca o sticlS de oglindi spartS. Omitul se tope;te, puhoaiele se umfl5.

Pipurigul verde prinde a incol1i."

,jlreceau nourii de seamS; apireau sus in albastru gi in oglinda de jos ;i se


mistuiau pe nesimfire; de sub acei nouri care nu mai erau, scipdrau deodatd con-
voiuri de pisiri migratoare. Aceste silbiticiuni cu aripi puternice gi neostenite so-
seau dintr-o deplrtare nem5surat5."

,,Pomii au imbrdcat strai de sirbitoare."

,,O adiere dulce de primivari t6nir5 domnea peste tot. Ceruligiimprumuta


dulceata albistrie florilor de viorele gi de liliac."

Compuneri crecrte de elev


***

E primivarS! Explozie de bucurie gi de lumind,raze de soare, la inceput de


via!5, ridicind din pim6nt reavSn boare plScuti 9i rece.

Triluri slabe, cristaline dau de veste intoarcerea pislrilor cilStoare plecate


din toamni in !5rile calde.

Covoarele de ace acoperi ogoarele, rdzbitdnd printre frunzele uscate.

Pomii au inmugurit, florile dornice de via!5 au absorbit primele raze de cdl-


dur5, pisirile au inceput repetilia primelor note muzicale.

Primdvara, in caleagca ei de smarald, gi-a fdcut sim!it5 prezenla in lumea


animalelor. O datl cu inverzirea naturii,vezi la marginea c6mpurilor puii de clpri-
oar5, alerg6nd cu botul mic 9i catifelat printre firigoarele de iarb5. Veverila, jucS-
u;5, i9i curS!5 locuinla de astS-iarn5, ariciul st5 ca un ghem 9i prive;te mirat acele
verzi ale ierbii. Vulpea cea rogcati incepe ciutarea hranei, pAndind ghemotoacele
mici cu blSni!5 rogcati ce fac tumbe pe petele albe ale poienii.
Soarele incepe si creascl in luminS gi cildurS, scoldnd din bdrlogul siu pe
Mog Martin, care toatd iarna a hibernat pe mugchiul gros, cald, ca o blani a p;-
m6ntului.

Prin pomii gata sd explodezevezi pisdri adunate. igiincep construirea cuibu-


rilor, pentru a petrece timpul. Aici este adevirata lor patrie si venirea primiverii le
umple sufletul de bucurie.

in adierea vintului de sear5, simlim parfumul gingag al floritor de pidure:


ghiocei de lapte, viorele de indigo, br6nduge de mare; simli un fior de inc6ntare.

$i cele mai firave g6ze comenteazi marele eveniment: g6ndacii mirunli gi


ro;ii, 96ndaci cu musta!5 de a!5, ciribugi aurii lin prelegeri despre primivard.
in bl6ndelea zilei, c6ntecul privighetoriiface munca oamenilor rnai usoari si
mai spornicS.

PrimivarS, egti cea mai plScutd surprizi a naturii!

***
A sosit pe meleagurile noastre primivara, prima fiici a bitrSnului an.
Baba larna nu se maiinduri si plece de la noi. Suntem in luna martie c51i-
9i
va fulgi rlzleli se incumeti si strlbati vizduhul.

Soarele isi face loc printre norii de cenugS, gi potopul de raze se revarsl pes-
te pim6nt.

Petele negre se ivesc ici-colo pe dealuri, cucerind din ce in ce mai mult pAnza
albi a vremii.

lazul se umfli din malin mal, iar peste apa tulbure se rotesc mari sloiuri de
ghea!5.

PrimSvara aduce frumusefe, bucurie voiogie, veselie gi miresme imbdtdtoa-


re. Soarele aduni cojoacele iernii ;i stinge sobele, revarsi cilduri peste poiani pi
scuturi praful de aur in aer.
PEsirile cilStoare vin din !5rile calde gi se intorc la cuiburile tor.

Animalele pidurii gi-au inceput viala obignuitd veverila ronldie alune, vul-
pea a pornit la vdnat, lupul cel slab si fl5mdnd i;i face aparilia, iar vulturul pleguv
se rotegte deasupra covorului de crengi ale copacilor. Un iepurag ca un ghemotoc
de puf se di tumba peste petele albe ale pidurii.

Dar iati un ghiocel! A iegit aga ca o bucurie ln calea mea gi nu;tiu dacd
aceastd micd floricici este aici cu adevirat sau este doar un fulg de zEpad5 prins
3
?ntr-un fir de iarb5. gi-a desprins din gluga lui cea verde capul; un clopolel de argint
aplecat citre pim6ntul de catifea. Un vestitor al primiverii.

Fii binevenitS, primivari !

***

larna este pe sf6r;ite. Pete de zdpadi acoperi ici-colo pim6ntul.

Flori multicolore Si frumos mirositoare imprSgtie in vAntul cald mirosul pri-


miverii.
Printre frunzele vegtede s-a ivit la lumind un ghiocel. Parci ar vrea si spunS:

- Eu sunt vestitorul primdverii!

Soarele ii z6mbegte, fic6ndu-i cu ochiul:

- Am invins, micul meu prieten I Baba larna nu va mai avea putere ! Am


invins!

Ghioceluli;i salti lujerul mic, striveziu, in mijlocul ciruia striluce5te floarea


albi 9i curati ca neaua. Petalele gingage se deschid gi o razi de soare le mSng6ie
bldnd. Cu glas sublire 9i cristalin, ghiocelul a inceput s5-gi trezeasci vecinii. Mugu-
rii somnorogi se intreabS:
- Oare a venit primlvara cu adevirat?

M-am apropiat de mica floare gi am intrebat-o:


- Drag ghiocel, nu !i-e teami cI o s5-!i inghele firicelul de trup?

- Menirea mea este de a aduce bucurie oamenilor. De aceea mI gr5-


besc si fiu primul care si le vesteasci sosirea primdverii. Vino cu mine, la palatul
reginei noastre 1...

Ghiocelul m-a condus in imp5r5lia florilor. La poartl ne-au primit toporagii


imbrScaliin frumoase straie de sirbitoare. Dincolo de zidul cetelii am rlmas uimit
de at6ta gingSgie, culoare gi parfum. Erau sute de panselule, ghiocei, garoafe, lale-
le, br6nduge, toporagi, narcise gi l5crdmioare. Toate florile participau la o paradd a
eleganlei condusi de regina-nopfii. Purtat de prietenul meu, ghiocelul, am vizut
cit de minunati e lumea florilori gi c6te bucurii ne pot face cu frumuselea lor.
Dupi paradi, am luat parte la dansul florilor, unde strilucirea costumelor se
impletea cu eleganla dansului.

intre toate, cel mai strdlucitor era ghiocelul!

S-ar putea să vă placă și