Sunteți pe pagina 1din 156

NETTA MUSKETT

C`s`torie
surpriz`

ALCRIS
M-94
Capitolul 1

Soarele dup`-amiezii r`zb`tea prin perdelele vaporoase ce


acopereau cele [ase ferestre imense ale camerei de la etajul
doi al re[edin]ei particulare Chandler. |nc`perea avea aer
condi]ionat [i, \n ciuda c`ldurii toride de iunie, \n`untru
domnea o atmosfer` r`coroas`, proasp`t`, iar \n razele
soarelui nu se vedea plutind nici un fir de praf.
Mobila, veche, era lucrat` din lemn de m`r \n nuan]e
\nchise; \n fa]a [emineului din marmur`, care alt`dat`
\mpodobise re[edin]a de var` a contelui Coventry, se aflau
dou` fotolii [i o canapea micu]` [i confortabil` de culoare
ivorie. Un pat \nalt cu coloane era a[ezat \ntr-un col] [i, al`turi
de el, fusese a[ezat un paravan chinezesc, \n parte camuflat
de plante verzi.
Trei lustre din cristal atârnau din plafonul decorat cu
stucaturi. Pe masa de toalet` se \n[irau \ntr-o dezordine
tinereasc` mici oglinzi de mân` [i flacoane din sticl` cu mii de
6 NETTA MUSKETT

fa]ete str`lucitoare. Tablouri cu semn`tura autentic` a unor


mari mae[tri ornau pere]ii camerei, ca [i ai b`ii cu dimensiuni
impresionante \n mijlocul c`reia domnea o cad` din marmur`.
|ntr-o camer` al`turat` fusese amenajat` o garderob`
\mp`r]it` \n patru sectoare, unul pentru fiecare anotimp.
|ntregul apartament – care mai cuprindea o sufragerie, o
sal` de luat masa, o buc`t`rie, o camer` de primire [i camerele
servitorilor – nu ocupa decât jum`tate din etajul doi al
luxoasei locuin]e.
|n fa]a oglinzii pe care \ns`[i contesa de Pompadour o
folosise alt`dat` ca s`-[i treac` \n revist` toaleta [i s` fac`
ultimele retu[uri \naintea plec`rii la vreun important bal, trei
femei erau adunate.
Una dintre ele st`tea \ntr-un fotoliu Chippendale cu sp`tar
\nalt. V`zând-o ]inându-se atât de dreapt` \n scaun, cu un aer
maiestuos, puteai ghici c` rolul ei \n aceast` adunare era
foarte important.
Femeia apar]inea acelei categorii de septagenare c`rora nu
le-ai da mai mult de cincizeci de ani [i care nu reu[esc s` se
obi[nuiasc` niciodat` cu faptul c` au trecut de patruzeci.
Micu]`, zvelt`, cu p`rul castaniu strâns \n coc, cu gâtul lung [i
gra]ios [i chipul abia atins de semnele b`trâne]ii, femeia era
\ntr-adev`r fermec`toare.
|n mâna dreapt`, cu unghii foarte \ngrijite, ]inea un pahar
de cristal pe jum`tate plin cu sherry. Rochia din ca[mir
albastru \i venea abia pân` la genunchi, descoperindu-i
picioarele fine, frumoase.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 7

Almira Chandler discuta cu doamna Ballantine – niciodat`


nu fusese numit` altfel, de[i trecuser` doisprezece ani de când
se afla \n serviciul familiei Chandler – o femeie solid` ca un
munte, cu o expresie autoritar` pe chip, care ar fi sem`nat cu
siguran]` panic` \n rândurile [colarilor, dac` nu i-ar fi dat
Dumnezeu gândul cel bun de a renun]a la \nv`]`mânt cu ani
buni \nainte. Buzele \i erau rujate violent, iar p`rul ei avea o
culoare negru t`ciune de care era foarte mândr`. Chipul ei
purta paloarea caracteristic` celor care nu au mai sim]it
c`ldura soarelui pe propriul trup de secole.
Cu gura plin` de ace de g`m`lie, doamna Ballantine o
privea t`cut` pe Madeline Chandler, care st`tea stângace \n
fa]a oglinzii, studiindu-[i cu aten]ie chipul.
Ea purta o rochie de nunt` din m`tase ornat` cu dantel` de
Alençon. Panglici [i flori erau pres`rate de-a lungul jupei,
mânecile rochiei erau bufante, iar umerii fuseser` special
l`sa]i descoperi]i. {i pentru ca toaleta s` fie perfect`, rochia se
termina cu o tren` lung`.
Departe de a se bucura de frumuse]ea rochiei \ns`,
Madeline Chandler p`rea mai degrab` strivit` de splendoarea
luxoas` a toaletei.
Da, se sim]ea strivit`, minimalizat`, dar nu avea curajul s-o
recunoasc` sau s` reac]ioneze \n nici un fel. Nici m`car nu
reu[ise s`-[i analizeze cum se cuvine sentimentele, ceea ce
probabil c` avea s`-i ia mult timp pre]ios.
– Semeni cu o zân`, draga mea, de[i ai o expresie cam
posomorât`. Sper c` nu ai de gând s` te transformi \ntr-o
8 NETTA MUSKETT

vr`jitoare! Din câte \mi amintesc, ele nu obi[nuiesc s` se


\mbrace \n alb, draga mea Maddy, ci \n negru, ca doamna
Ballantine.
Almira Chandler, c`reia nepo]ii \i prescurtaser` numele \n
Allie, o privi pe numita doamn` [i se pref`cu \nfrico[at`.
– Da, relu` ea, sunt convins` c` vr`jitoarele trebuie s`
semene \ntocmai cu draga noastr` doamn` Ballantine. Dar,
dac` m` gândesc mai bine, \n momentul `sta aduce mai mult
cu un porc spinos.
– Rochia mea nu e alb`, ripost` tân`r`, ci ivorie, Allie. Cu
o tent` de roz, foarte la mod` anul `sta.
Maddy \[i examin` din nou chipul \n oglind` [i scoase un
lung oftat.
P`rea nehot`rât`.
– |nc` ezit, [opti ea cl`tinând din cap. Ce crezi, Allie? Nu-mi
vine s` cred c` cea din oglind` sunt chiar eu.
– Draga mea, e[ti chiar tu [i nimeni alta. Doamn`
Ballantine, \mi mai dai, te rog, pu]in sherry? Probele astea
prelungite \mi provoac` sete!
Guvernanta lu` paharul din mâna Almirei [i se \ndrept`
spre masa pe care erau a[ezate carafele din cristal. Maddy
trase u[or de jupa rochiei [i continu`:
– Vorbeam de rochie, nu [tiu dac` mi se potrive[te. Vreau
s` spun c` \mi place, chiar foarte mult, dar nu \n]eleg de ce
trebuie s` port trei jupe. Parc` sunt o ciuperc`! M`car dac` a[
fi fost mai \nalt` sau mai pu]in… rotunjoar`! |n sfâr[it, poate c`
\mi va veni mai bine dup` ce se termin` toate retu[urile astea.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 9

– Gânde[te-te c` vei fi machiat`, coafat` [i c` nu vei mai


purta coada asta de cal, care nu te avantajeaz` deloc. {i apoi,
vei fi la bra]ul lui Matthew…
Maddy studie din nou reflexul chipului ei \n oglind`: p`rul
negru-alb`strui, lung [i prins la spate, ochii mari, verzi,
\nc`rca]i de triste]e… Asta nu era deloc fa]a pe care ar trebui
s-o aib` o viitoare mireas`.
|[i mu[c` buzele \n speran]a c` le va da pu]in` culoare [i-[i
cuprinse cu amândou` mâinile talia de viepse. Rochia era \ntr-
adev`r superb`. Nici ea nu era de lep`dat, dac` exceptai cuta
adânc` dintre sprâncene. |ncerc` s` zâmbeasc`, dar nu reu[i
decât s` se strâmbe.
– Da, admise ea, poate c` a[a e. |mi lipsesc accesoriile.
– Matthew va fi cu siguran]` \ncântat s` aud` asta! exclam`
Almira, f`când cu ochiul c`tre doamna Ballantine, care r`mase
\ns` impasibil`. Dar ce spun eu? Ai dreptate! Ce alt rol are
b`iatul `sta \n afar` de a da r`spunsurile cuvenite preotului [i
a te pune pe tine \n valoare?
|n acest moment, doamna Ballantine \ncepu s` tu[easc` [i
s`-[i agite mâinile, fiind gata-gata s-o d`râme pe Maddy de pe
taburetul din fa]a oglinzii. Accesele de tuse ale femeii erau la
fel de aprige ca orice alt` ac]iune de-a ei.
– Ce ai p`]it? \ntreb` Almira. Ai \nghi]it un ac? Aha, \n]eleg.
Vrei ca Maddy s` se urce pe scaun ca s`-i co[i tivul. De ce nu
spui a[a? Ai fi putut s` te r`ne[ti.
Doamna Ballantine \[i scoase acul din gur` [i protest`.
10 NETTA MUSKETT

– Hm, f`cu ea, pe un ton care ar`ta clar c` nu g`sea deloc


amuzant` aceast` remarc`.
Dup` care \ngenunche pe covor, \[i puse la loc acul \ntre
buze [i se reapuc` de lucru cu aceea[i râvn`.
– Doamna Ballantine este foarte amabil` c` a acceptat s`
fac` ea \ns`[i retu[urile, nu g`se[ti? Nu a avut \ncredere \n
atelierul magazinului…
Maddy se \ntoarse s`-i r`spund` bunicii, dar f`cu o mi[care
gre[it` [i fu din nou gata s` cad` de pe taburet.
– |mi pare r`u, doamn` Ballantine, [tiu c` nu trebuia s` m`
mi[c! V` sunt recunosc`toare pentru ajutorul pe care mi-l
oferi]i, cred c` [ti]i asta!
– M` \ntreb câteodat` ce v-a]i face f`r` mine, spuse mândr`
guvernanta, o dat` ce reu[i s` transfere toate acele \n tivul
rochiei. |n orice caz, i-am promis domnului Chandler, \nainte
s` moar`, c` am s` veghez asupra ta, urm` ea, indiferent` la
semnele complice pe care [i le f`ceau \n oglind` Maddy [i
Almira, [i-mi voi ]ine promisiunea chiar [i cu pre]ul vie]ii.
O privi pe Almira [i urm`:
– Ceea ce s-ar putea \ntâmpla mai degrab` decât m`
a[tept…
Apoi \[i puse o nou` rezerv` de ace \n gur` [i fu nevoit` s`
tac`.
– Ciudat, zise Almira, f`când o pauz` ca s` bea o \nghi]itur`
de sherry, nu-mi amintesc ca \n timpul lungilor conversa]ii pe
care eu [i so]ul meu le-am purtat pe vremea când era bolnav,
s` fi pomenit numele t`u m`car o dat`. Chiar g`sesc foarte
C~S~TORIE SURPRIZ~ 11

ciudat faptul c` te-a desemnat drept \nger p`zitor al


familiei f`r` s`-[i dea osteneala de a m` avertiza, [i asta
dup` ce te-a cadorisit cu o sum` frumu[ic` de bani \n chip
de pensie…
Doamna Ballantine \[i scoase acele din gur`.
– C`s`toria va avea loc \n mai pu]in de o s`pt`mân`. |n loc
s` st`m de palavre, mai bine m-a]i l`sa s` fac tivul `sta.
– Desigur c` tivul este prioritar. Maddy, stai lini[tit` [i nu
te mai fâ]âi atâta. Gânde[te-te c` doamna Ballantine este
\narmat`… cu o gr`mad` de ace…
Maddy \[i ascunse zâmbetul. Conflictul permanent dintre
cele dou` femei, care-l iubiser` amândou` pe numitul Edward
Chandler, fiecare \n felul ei desigur, era probabil [i motivul
care o men]inea atât de \n form` pe bunica ei.
C` Ewdard Chandler v`zuse \ntotdeauna \n doamna
Ballantine un soi de re\ncarnare a fostului s`u [ef, pe
care-l ura din toate puterile, era un secret pe care nu-l
dezv`luise decât celor apropia]i. {i, din compasiune pentru
suferin]a real` a guvernantei la moartea lui Edward sau din
team` pentru consecin]ele unui astfel de gest, nici un
membru al familiei nu contrazicea vreo vorb` a doamnei,
cu excep]ia acestei ciudate afirma]ii c` st`pânul casei i-ar fi
\ncredin]at sarcina de a r`mâne pentru totdeauna al`turi
de familie.
|n fond, cum \i pl`cea Almirei s` spun`, cine ar fi acceptat
de bun` voie \n casa lui o femeie la fel de pu]in atr`g`toare ca
o prun` uscat`?
12 NETTA MUSKETT

– V` rog s`-mi ierta]i interven]ia, doamn` Chandler, se auzi


un glas tân`r, dar la telefon se afl` omul de la flor`rie. Vrea s`
v` explice de ce nu poate picta \n albastru [ase duzini de
ghivece cu crizanteme…
– Dar e ridicol! |ntr-o epoc` \n care oamenii au reu[it s`
ajung` pe Lun`, nu pot s` cred c` ceva atât de simplu poate
constitui o problem`. |n fine… asta nu e responsabilitatea ta.
Almira se ridic` oftând amar.
– Mul]umesc, Sarah, se adres` ea secretarei. Sunt sigur` c`
v` ve]i descurca [i singure, nu? le spuse celor dou`.
Apoi, f`r` s` a[tepte vreun r`spuns, se \ndrept` spre u[` cu
un pas gra]ios.
Când o v`zu plecat`, doamna \ncepu s` bolboroseasc`
gr`bit`.
– Poftim? f`cu Maddy, \ntorcându-se c`tre guvernant`,
ceea ce o enerv` subit pe aceasta din urm` [i o f`cu s-o
plesneasc` pe viitoarea mireas` peste rochie.
Femeia \[i scoase pentru a mia oar` acele din gur`.
– Spuneam c` nu credeam c` o s` mai plece vreodat`. Bine
c` am r`mas singure! Trebuie s`-mi explici ce-i cu tine. {i s`
nu \ndr`zne[ti s`-mi spui c` totul merge bine, pentru c` [tiu
c` e o minciun`. |n via]a mea n-am v`zut o mireas` mai trist`,
nici o bunic` mai oarb` la nefericirile nepoatei ei!
– Doamn` Ballantine! exclam` Maddy pe un ton de repro[,
\nainte de a izbucni \ntr-o râs vesel.
Ideile guvernantei erau \ntr-adev`r amuzante, iar r`zboiul
dintre cele dou` se pare c` nu avea s` ia sfâr[it niciodat`.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 13

Dup` ce \i trecu accesul subit de veselie, tân`ra \[i d`du


seama c` nu mai fusese de mult atât de bucuroas`. |ntr-
adev`r, nu era o mireas` prea fericit`!
– Mi-e foarte bine, doamn` Ballantine, te asigur. Câteodat`
m` cuprinde teama, dar cred c` a[a ceva se \ntâmpl` tuturor
femeilor \n pragul m`riti[ului. {i acum, l`murite fiind aceste
lucruri, am s` promit c` voi sta foarte cuminte pân` termini de
cusut tivul.
– Asta va lua ceva timp, cred c` e[ti con[tient`…
– {tiu, [tiu. Ar fi trebuit s` aleg o simpl` rochie-furou, dar
nu-i pl`cea lui Allie.
– {i tu ai ascultat-o? |n locul t`u…
– Dar, replic` r`bd`toare Maddy, care [tia c` \n ciuda
aparen]elor cele dou` femei \[i purtau un profund respect,
bunica mea te stimeaz` foarte mult.
Doamna Ballantine se opri pu]in, evident \nduio[at` de
aceast` remarc`, apoi schimb` vorba:
– Bine, Maddy, acum trebuie s` ne gândim la tine. |n zece
minute vom termina de cusut, iar pe urm` trebuie s` c`ut`m
o alt` coafur`. M`car \n privin]a asta bunica ta are dreptate;
coada asta de cal ar fi mai potrivit` pentru o adolescent`. Uite,
de exemplu, \mi amintesc pe când…
Privindu-se \n oglind`, Maddy asculta distrat` amintirile
b`trânei guvernante. Ea \ns`[i se gândea la ziua \n care, cu
aceea[i coad` de cal pe spate, a[tepta \n fa]a unei mici capele
din Las Vegas…
14 NETTA MUSKETT

***

– Ar`]i superb, Maddy! Ar trebui s` se schimbe moda…


nup]ial` [i ]inuta obligatorie \n locul costumului de nunt` s`
fie pantalonii scur]i. Iar coafura… coafura s` fie \nlocuit` de
o simpl` coad` prins` la spate. Rochia cu tren` este complet
demodat`! Ce p`rere ai de ]inuta mea?
Maddy \l revedea \n amintire pe Joe O'Maley de acum un
an [i jum`tate, cu chipul lui frumos iluminat de un zâmbet
mul]umit. |[i amintea cum se \nvârtea \n jurul ei, cu bra]ele
dep`rtate, l`sând-o s`-i admire costuma]ia: un pantalon scurt
t`iat dintr-o pereche de blugi [i un maiou ro[u cu cifra 32
imprimat` pe spate cu litere mari, albe.
Se opri \n loc, cu spatele la ea, aruncându-i un zâmbet
pozna[ peste um`r. P`rul s`u blond-ro[cat, prea lung pentru
un b`iat, \i c`dea mereu \n ochi. Era frumos ca un zeu.
– Haide, Maddy, nu m` mai tachina! Sunt sau nu un
frumos tân`r \nsur`]el?
– E[ti nebun! exclam` fata.
B`iatul o cuprinse \n bra]e [i o s`rut` atât de pasionat \ncât
era gata s`-[i piard` r`suflarea.
Joe O'Maley s`ruta foarte bine. Foarte, foarte bine. Era una
dintre calit`]ile pe care le aprecia cel mai mult la el [i poate
aceea care o convinsese s` se afle ast`zi al`turi de el \n fa]a
C~S~TORIE SURPRIZ~ 15

unei capele din Las Vegas, gata s`-[i uneasc` vie]ile \n fa]a
lui Dumnezeu, cu binecuvântarea unui preot \mbr`cat ca
Elvis.
Dac` nu era chiar cel mai temeinic motiv pentru o
c`s`torie, nu era, de altfel, nici cel mai nesemnificativ. Maddy
\ncercase s` se conving` de acest lucru de fiecare dat` când
ra]iunea, redus` la t`cere din momentul \n care Joe ap`ruse \n
via]a ei, \[i f`cea auzit glasul firav.
Pentru c`, de[i Joe era un b`iat minunat, \ntre ei nu
domnea o perfect` armonie, a[a cum \[i imagina c` trebuie s`
existe \ntr-un cuplu. Câteodat` ajungeau chiar s` se certe…
Era adev`rat c` certurile nu priveau niciodat` prezentul
rela]iei lor, \n care se p`rea c` totul merge de minune, ci
numai viitorul, adic` rolul pe care fiecare avea s`-l joace \n
via]a celuilalt.
Nici c`ldura sufocant` din ora[, nici entuziasmul aventurii
nu reu[eau s` reduc` la t`cere vocea ra]iunii, care-i [optea s`
cânt`reasc` mai bine acest gest. Unele probleme nu fuseser`
rezolvate, probleme importante, cum ar fi faptul c` nu [tiau
\nc` unde vor locui [i nici cum vor reu[i s` supravie]uiasc`
singuri, f`r` nici o surs` de venit. Poate c` ar fi trebuit s`
amâne c`s`toria pân` \n momentul când rezolvau aceste
necunoscute.
|l respinse \n joac` pe Joe. Era momentul s` devin` mai
serio[i, pentru c` avea s`-i pun` o \ntrebare dificil`.
– Te-am auzit vorbind la telefon când eram la du[… Era
cumva Larry?
16 NETTA MUSKETT

– Da, r`spunse Joe, s`rutând-o tandru pe ureche.


Genunchii \ncepur` s`-i tremure, dar Maddy se ]inu tare.
Era doar mezina familiei Chandler! {i, de[i poate nu
mo[tenise alte calit`]i mai importante – ca de exemplu bunul
sim], care-]i spune s` nu te pripe[ti \n gesturi esen]iale ca o
c`s`torie – ceva din instinctul sigur al clanului \i r`m`sese. Iar
instinctul \i spunea c` Larry Barry, cu ideile sale idioate, avea
s` reprezinte un veritabil pericol pentru c`snicia sa.
– {i ce voia?
Joe f`cu un pas \napoi.
– Acela[i lucru ca de fiecare dat`. {tii [i tu ce spune: c`
suntem geniali [i foarte talenta]i, a[a c` vom deveni \n curând
foarte boga]i. Bine\n]eles c` dup` aceea poate urma s`r`cia
lucie, dar asta nu se discut` niciodat`.
|i lu` mâna viitoarei sale so]ii [i i-o s`rut`.
– Haide, draga mea, trebuie s` ne c`s`torim.
Maddy nu se mi[c`.
– Cum adic` s`r`cie lucie? Tu pui ceva la cale, Joe! Te cunosc
eu. Dar nu ai curaj s`-mi spui despre ce e vorba. Chiar [i azi, \n
ziua c`s`toriei noastre, \mi ascunzi ceva. Despre ce e vorba?
Cu un oftat adânc, Joe se hot`r\ s` recunoasc`.
– Nu pot s`-]i ascund nimic! Câteodat` mi-e greu s` cred c`
ne cunoa[tem doar de trei luni. Bine, recunosc. Larry [i cu
mine ne-am dat demisia de la munc` acum o s`pt`mân`…
– Cum? Acum o s`pt`mân`?
– Da. De asta am putut veni la Las Vegas. Ne-am l`sat
serviciile, am vândut tot ce aveam [i am hot`rât s` investim
C~S~TORIE SURPRIZ~ 17

banii \ntr-o afacere. Draga mea Maddy, ai \n fa]a frumo[ilor t`i


ochi pe unul dintre cei doi parteneri firmei Barry & O'Maley
Software! ~sta e cadoul meu de nunt` pentru tine. Sper c` nu
te superi c` am p`strat aceast` surpriz`… pentru mai târziu!
– Dar a[a ceva e … imposibil!
Maddy se d`du un pas \napoi. |l privi o clip`, ezitând \ntre
tenta]ia de a-l p`lmui scurt peste obraz [i aceea de a-l p`r`si
pe loc, f`r` un cuvânt. Cum \ndr`znea s`-i fac` a[a ceva? {i
tocmai ast`zi!
Joe \i puse o mân` pe um`r [i o scutur` u[or.
– Haide, Maddy, doar nu e un cap`t de ]ar`! O s` ne
descurc`m, ai s` vezi! Doar n-o fi Bill Gates singurul om cu
idei geniale din lume! Dar gânde[te-te c` [i el a \nceput prin a
munci de unul singur, la el \n garaj, [i uite unde a ajuns!
Discutaser` asta de nenum`rate ori. {tia pe de rost toate
replicile. Joe era un geniu al informaticii, iar Larry un om de
afaceri cu un viitor str`lucit. |mpreun`, aveau s` dea
lovitura.
– Dac` am \n]eles bine, v-a]i dat demisia [i a]i vândut tot,
ca s` v` apuca]i de afaceri pe cont propriu, cu o s`pt`mân`
\nainte de a ne c`s`tori, da? {i când aveai de gând s`-mi spui
[i mie? |n luna de miere, pe care o vom petrece pe un pat din
cartoane, sub vreun pod? Asta da surpriz`!
Joe \[i ]uguie buzele.
– Dac` vrei s`-mi spui iar`[i c` putem tr`i foarte bine din
banii t`i, s` [tii c` nu am s` fiu de acord nici acum, nici mai
târziu, nici… niciodat`!
18 NETTA MUSKETT

– Am \n]eles, gata! Mi-ai spus de nenum`rate ori acela[i


lucru.
Maddy \ncepu s` se plimbe nervoas` pe trotuar.
– Probabil c` am minte cât o biat` vrabie! Allie mi-a spus c`
ar fi mai bine s` te aduc acas`, s` te cunoasc` [i ea \nainte de
a ne hot`r\ s` facem pasul `sta. Oare de ce n-o ascult
niciodat`?
– Vrei s` fii pu]in atent` la ce-]i spun? ripost` Joe. Te
iubesc, Maddy! Asta e tot ce conteaz`. Te-am iubit din prima
clip` când te-am v`zut! {i tu m` iube[ti, [tiu bine! {i n-am s`
te fac niciodat` s` suferi.
Cuvintele lui o \nduio[ar` [i rezist` cu greu tenta]iei de a
se ghemui ca [i alt` dat` la pieptul lui, gr`bind \mp`carea. Dar
se str`dui s` reziste. Cu ochii \n lacrimi, \i arunc` \n fa]` toate
repro[urile strânse [i ignorate atâta vreme.
– Nu, Joe, nu m` vei face s` suf`r, cel pu]in nu inten]ionat.
Dar deja \]i faci planuri \n care eu nu am nici un rol. Este
absolut imposibil, este inacceptabil! E \n joc viitorul nostru…
iar eu, cel pu]in, nu am de gând s`-mi risc viitorul… Nu sunt
obi[nuit` s` tr`iesc \n s`r`cie; nu [tiu nici m`car s` pr`jesc un
ou, ce s` mai spun de alte lucruri de care e nevoie \ntr-o cas`.
Nu cred c` avem [anse s` supravie]uim \n felul `sta [i mi-e
team` c` vom ajunge \n curând s` ne urâm…
Joe se \ntrist`.
– A[a deci! La primul pas gre[it, \mi dai papucii? Cu cinci
minute \nainte s` ne c`s`torim e[ti gata s` m` p`r`se[ti pentru
C~S~TORIE SURPRIZ~ 19

confortul [i pentru siguran]a ta material`. La asta se reduce


dragostea ta, Maddy? Atât valoreaz` \ncrederea ta \n mine?

***

Ochii tinerei femei se umplur` de lacrimi. Durerea ei de


acum era cu atât mai mare cu cât se g`sea prins` \n vârtejul
vie]ii cunoscute, prea cunoscute chiar, pe care refuzase s-o
p`r`seasc` pentru a face \mpreun` cu Joe un salt \n
necunoscut.
Nu era o snoab`! Nu credea c` poate fi asimilat` unei
bogate mo[tenitoare r`sf`]ate [i egoiste. Asta \[i tot repeta din
ziua când \l p`r`sise pe Joe pe trotuarul din Las Vegas [i se
\ntorsese acas`, \n Pennsylvania.
Era o fiin]` perfect normal`, care [tia c` o c`s`torie f`cut`
\n grab`, cu un om care lua decizii f`r` s`-i cear` p`rerea, nu
se putea termina decât prost.
Putea s` numeasc` iubire sentimentul pe care \l avusese
fa]` de el? Dragostea presupune \ncredere total` [i reciproc`.
Nu de asta avusese parte \n rela]ia cu Joe. Deci, nu fusese o
dragoste adev`rat`. Fusese o iluzie. Era prea târziu pentru ei,
din mai multe motive…
Capitolul 2

{edin]a de probe o dat` terminat`, Maddy accept`


recunosc`toare ajutorul doamnei Ballantine ca s` poat` ie[i cu
bine din somptuoasa ei rochie. Se \ndrept` apoi c`tre baie,
sperând c` un du[ binef`c`tor avea s`-i calmeze mânc`rimea care
o enervase de-a lungul probelor. Doamna Ballantine \i promisese
c` va pune o dublur` din bumbac moale \n jurul taliei, dar pân`
atunci materialul rochiei \i provoca mânc`rimi \ngrozitoare.
Era chiar culmea! Nu mai auzise niciodat` de vreo mireas`
care s` fie alergic` la rochia de nunt`! Cum s` nu vezi \n asta
un semn al destinului?
Ie[i din du[, cu p`rul \nc` ud strâns \n jurul capului, [i se
\mb`rc` \ntr-o rochie lejer` din blugi [i o vest` de pânz`
\nflorat`, colorat` vesel \n ro[u [i roz, cump`rat` s`pt`mâna
trecut` la solduri.
Cump`r`turile de la solduri reprezentau pentru ea o
pasiune recent`, nu mai veche de un an sau doi. La momentul
C~S~TORIE SURPRIZ~ 21

`sta, ar fi considerat o adev`rat` crim` s` pl`teasc` pentru


articolele de \mbr`c`minte pre]ul \ntreg. Mai mult,
descoperise cu mare entuziasm mâncarea fast-food din
centrele comerciale, atât de ieftin` [i totodat` atât de
gustoas`.
Bine\n]eles, familia sa considera excesiv` grija ei pentru
economie, ca [i pasiunea pentru g`tit [i, un alt hobby trecut
recent pe lista activit`]ilor din timpul liber, gr`din`ritul.
Matthew avea norocul s` ia \n c`s`torie o femeie complet
preg`tit` pentru via]a casnic`, de[i nimeni din clasa lor social`
nu d`dea doi bani pe astfel de calit`]i. Totu[i, oricât de
insignifiante ar fi fost talentele ei, \n special \n compara]ie
cu cele ale surorii sale mai mari, Maddy era mul]umit` cu
soarta ei.
|n fine, aproape mul]umit`… M`car de n-ar mai suferi de
alergia asta \ngrozitoare! Nu se putea ab]ine s` nu vad` \n asta
un semn de r`u augur. Prima dat` când p`]ise a[a ceva fusese
\n timpul zborului c`tre Las Vegas, pe când era hot`rât` s`
devin` doamna O'Maley. |i ap`ruse mai \ntâi pe fa]` [i se
extinsese atât de mult \ntr-un timp atât de scurt, \ncât se
trezise plin` de pete ro[ii din cap pân` \n picioare.
„E din pricina stresului“, se pronun]ase medicul de familie
care o examinase de urgen]`. |i prescrisese antihistaminice [i
o sf`tuise s`-[i fac` ni[te analize. Dup` p`rerea lui, corpul ei
reac]iona la o profund` dilem` interioar`. Dar, cum doctorul
Neally credea cu t`rie c` nu exist` boli, ci numai bolnavi, [i c`
fiecare poart` \n sine re]eta vindec`rii, Maddy luase
medicamentele [i schimbase medicul.
22 NETTA MUSKETT

Ajunsese la Linda Garvey, sora lui Matthew, care-i spusese


aproximativ acela[i lucru, dar ad`ugase c` este bine s`
reflecteze asupra vie]ii ei [i a deciziilor viitoare.
De atunci, mânc`rimile disp`ruser`, iar ea pusese
vindecarea pe seama sfaturilor date de viitoarea ei cumnat`.
Ei bine, iat` c` alergia reap`ruse! Iar Maddy ar fi preferat s`
moar` decât s-o consulte din nou pe perspicacea ei viitoare
cumnat`, mai ales c` toat` lumea se a[tepta de la ea s` fie cum
nu se poate mai fericit` al`turi de Matthew. |n plus, nu mai
era decât o s`pt`mân` pân` la nunt`.
Maddy descoperi antihistaminicele \n buc`t`rie [i \nghi]i
degrab` dou` comprimate, de[i [tia c` va fi rupt` de somn
toat` dup`-amiaza. |[i puse \n picioare o pereche de teni[i
ro[ii, cump`ra]i cu dou`zeci la sut` reducere, [i se \ndrept`
spre salonul unde o a[teptau ceilal]i membri ai familiei.
Pe mesele acoperite cu in alb se aflau cadourile de nunt`.
A[ezat` pe un covor oriental, al`turi de sora sa Jessica, printre
cutii, panglici [i hârtie de \mpachetat, Maddy deschidea
cadourile sosite de diminea]` [i se for]a s` par` vesel`, reu[ind
s` ignore de bine de r`u mânc`rimile .
– Exact de ce aveai nevoie, Maddy! exclam` dintr-o dat`
Jessie, ridicând deasupra capului un obiect abia scos din
ambalaj. Un platou de argint! Cred c` e al zecelea! Cât`
imagina]ie au oamenii `[tia!
– |n ceea ce-o prive[te pe m`tu[a Harriet, nu se poate
spune c` nu d` dovad` de originalitate, replic` Maddy,
examinând cu aten]ie obiectul pe care-l ]ine \n mân`. Ce crezi
c` reprezint` chestia asta?
Jessie izbucni \n râs.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 23

– Ca s` spun sincer, habar n-am. Ia stai… cred c` e urna


cu r`m`[i]ele unchiului Albert! |n locul t`u, nu a[ risca s`
deschid capacul. Nu sim]i c`-]i vine s` str`nu]i?
– Foarte nostim, Jessie, o ironiz` sora sa.
Incapabil` s`-[i dea seama despre ce era vorba, Maddy
examin` \nc` o dat` vasul [i-l a[ez` precaut` pe covor.
Acum, [i b`rbia \ncepuse s-o m`nânce, dar se str`dui s`
uite de asta [i s` treac` mai departe.
„Chestia“ din por]elan trimis` de m`tu[a Harriet prin
curier m`sura cam [aizeci de centimetri \n`l]ime. Judecând
dup` aspectul ei \nvechit, probabil c` femeia \l luase pur [i
simplu din colec]ia ei de antichit`]i [i-l trimise nepoatei \n
chip de cadou de nunt`, \n loc s` procedeze cum ar face-o
orice alt` persoan` \n astfel de ocazii [i s`-i d`ruiasc` un
platou de argint.
„Chestia“ era ornat` de un capac cu doi heruvimi \n chip
de mâner. Avea, de asemenea, dou` toarte laterale, tot \n
form` de heruvimi pe jum`tate dezbr`ca]i.
Ce ar mai fi râs ea cu Joe, descoperind printre cadourile de
nunt` o asemenea oroare! Dar trebuia s` \nceteze s` se mai
gândeasc` acum la Joe O'Maley!
Maddy \[i sc`rpin` cu grij` genunchiul [i decise c` acest
cadou merita toat` aten]ia ei.
Oricât de monstruos, darul costa probabil o avere. Se [tie
doar c` darurile cele mai urâte sunt, paradoxal, [i cele mai
scumpe. {i apoi, aspectul lui oarecum familiar \i trezea
amintiri.
24 NETTA MUSKETT

Ridic` \ncet capacul [i-l a[ez` la loc \n cutie, apoi \ntoarse


vasul [i descoperi ceva scris pe partea inferioar`.
– Nove, citi ea. Jessie! Este un Nove! Trebuia s`-mi dau
seama. |mi aduc aminte c` am studiat la cursuri câte ceva
despre obiectele astea. |n fine, m`car [tiu ce s`-i scriu m`tu[ii
Harriet \n scrisoarea de mul]umire!
– Da, parc` [i v`d! „Draga mea m`tu[`, mul]umesc mult
pentru rafinatul vas Nove pe care mi l-ai d`ruit. Se va potrivi
foarte bine cu atmosfera pe[terii \n care avem de gând s` ne
mut`m \n curând.“
Maddy \[i sc`rpin` discret b`rbia.
– Jessie, e un Nove din secolul al XVIII-lea; este un obiect
de art` autentic, chiar dac` este absolut revolt`tor s` te
gânde[ti c` oamenii s-au ocupat vreodat` cu astfel de
hido[enii. Nu am de gând s`-l ascund \n vreun col]. Acest dar
a fost f`cut cu cele mai bune inten]ii, ca de altfel toate
gesturile m`tu[ii.
Maddy a[ez` la loc capacul vasului, \l puse \n cutie [i surâse
cu un aer mali]ios.
– Am de gând s` i-l dau lui Allie.
– Nu te sf`tuiesc. Se va sup`ra. Dar dac` ai de gând s` te
scoat` din testament… po]i s-o faci.
Almira Chandler intr` chiar atunci \n camer` [i se \ndrept`
direct c`tre cutia ce con]inea originalul dar al m`tu[ii.
– Am auzit bine? Cineva a pronun]at numele lui Harriet?
Nebuna asta ne-a f`cut cadou, la aniversarea a dou`zeci [i cinci
de ani de c`s`torie, un vas de compot pe care eu [i bunicul
vostru i l-am dat \napoi cu ocazia Cr`ciunului urm`tor.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 25

– Dac` nu ar veni la nunt`, [tiu foarte bine c` ai regreta,


remarc` \n treac`t Maddy. |n realitate, o iube[ti pe „nebuna“
asta, pentru c` are cu trei ani mai pu]in ca tine [i pare cu zece
ani mai b`trân`. Nu po]i s` te lipse[ti de prezen]a cuiva te
pune \n valoare la reuniunile de familie.
– |n primul rând, pare cu dou`zeci de ai mai b`trân`, nu
cu zece, o corect` Almira. |n al doilea rând, m` enerveaz`
teribil faptul c` pup`za asta, sub pretextul c` va muri \n
curând, ne cadorise[te de mai bine de zece ani cu tot felul de
daruri vechi [i inutile pe care le g`se[te prin cas`. {i mai [i
pretinde c` [i-ar dori ca pre]ioasele ei comori s` ajung` \n
ni[te mâini iubitoare! Ceea ce ar putea explica prezen]a
oribilei cutii de ceai Chelsea \n casa asta. Ca s` nu mai spun c`
doamna Ballantine se \nc`p`]âneaz` s-o foloseasc` \n fiecare
zi la micul dejun. Ca [i cum a[ avea nevoie de chipul stupid
surâz`tor al un unui om cu burt` mare ce poart` pe cap o
frunz` de lotus ca s` m` pot trezi cu adev`rat! {i pentru c`
Harriet va mai tr`i cel pu]in dou`zeci de ani, o s` ajung` s` ne
\ngroape \n vechiturile ei.
– Dar sunt vechituri de valoare, dup` p`rerea lui Maddy,
specialistul nostru \n istoria artei, interveni Jessie, \ncheind
discu]ia.
Deschise un nou pachet [i… surpriz`. Descoperi alt platou
de argint.
– Ce mai noroc pe tine! coment` ea.
Maddy o privi pe sora sa mai mare. Mai micu]` decât ea,
avea un p`r [aten auriu [i ochii de un albastru deschis. Erau,
\ntr-adev`r, foarte diferite. Maddy avea p`rul negru ca pana
corbului [i ochii de un verde intens.
26 NETTA MUSKETT

Jessie era o femeie str`lucitoare, talentat`, c`reia via]a \i


surâsese [i care poseda o siguran]` de sine natural`, pe care
Maddy i-o invidiase \ntotdeauna. Jessie [tia mereu ce [i cum s`
spun`, Jessie nu p`rea niciodat` stânjenit`, Jessie se sim]ea \n
largul ei peste tot [i \n orice condi]ii. Jessie \[i alesese singur`
cariera [i reu[ise s` se impun` [i \n acest domeniu. Lucra
cot la cot cu fratele lor, Ryan, la fabrica de \mbr`c`minte a
familiei.
Maddy ar fi preferat s` semene mai mult cu sora ei, s` aib`
mai mult` personalitate, s` [tie s` se impun`. Dar era doar
mezina familiei, copila f`r` nici o meserie [i f`r` nici o
ambi]ie, care nu [tia \nc` \ncotro avea s` se \ndrepte via]a ei.
|n orice caz, nimeni nu spera nimic de la ea. Dac` familia
ar fi avut vreun animal de cas`, ar fi avut de la el mai multe
a[tept`ri decât de la ea. Nimeni nu a ripostat când s-a hot`rât
s` abandoneze facultatea pentru a lua cursuri de g`tit. Era
parc` de la sine \n]eles c` nu putea urma o facultate, c`
alesese ceva mult prea dificil pentru ea.
Se \ntreba câteodat` dac` acceptase cererea \n c`s`torie a
lui Matthew pentru c` \l iubea sau pentru c` era singurul care
p`rea s` cread` \n capacit`]ile ei.
Dac` st`tea s` se gândeasc`, [i Joe credea \n ea. {i, ca un
om de onoare, se gândise s` rezolve \n felul lui situa]ia lor
financiar`. Doar c`, pentru a nu-[i complica via]a, [i-a zis c` ar
fi mai bine s` a[tepte \ntâi s` se c`s`toreasc`, [i apoi s`-i
dezv`luie marele s`u proiect: \nfiin]area unei societ`]i care,
spera, avea s`-i aduc` bog`]ia.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 27

{i chiar reu[ise! Surprinz`tor sau nu, Joe era acum cu


adev`rat bogat, milionar chiar, [i nu mai avea nevoie de ea!
Mânc`rimile urcar` spre buza superioar`.
Dar ce nevoie avea de diplom` ca s` se descurce singur`?
Datorit` studiilor de istoria artei pe care le f`cuse, putea s`
lucreze \ntr-un muzeu sau \ntr-o galerie de art`, putea s` fie
independent`! Ce-i trebuise s`-[i abandoneze studiile ca s`
fug` cu un b`iat care s`ruta foarte bine?
{i unde o dusese aceast` alegere? |n fa]a altarului… ca s`
se m`rite cu altul.
Maddy cl`tin` din cap, \ncercând s` alunge amintirile. {tia
foarte bine c` venise momentul s` nu se mai ascund` \n
spatele lui Joe [i a dragostei sale trecute pentru a-[i justifica
propriile sl`biciuni. Niciodat` nu-[i dorise s` aib` o carier`.
Nu [tia ce drum s` aleag` \n via]` [i, pentru c` to]i copiii
familiei f`cuser` facultatea, urmase [i ea cursurile unei
universit`]i. De altfel, Jessie avea dreptate. Banii \i permiteau
s` cocheteze cu studiile universitare, dar s` nu le ia foarte
mult \n serios.
Totu[i, ob]inuse mereu note bune. Cursurile \i pl`cuser`,
[i asta trebuia s` \nsemne ceva. |n orice caz, nu le urmase doar
cu gândul c` Joe se va \ntoarce la ea [i trebuia s` se
preg`teasc` pentru a fi demn` s`-i fie so]ie. |i pl`ceau toate
cursurile practice [i chiar urmase unul de pedagogie \n
ultimul semestru. De altfel, nu fusese dorin]a de a avea copii
aceea care-i apropiase pe ea [i pe Matthew?
Ceea ce \[i dorise \ntotdeauna fusese un so] care s-o
iubeasc`, pe care s`-l iubeasc` [i al`turi de care s` tr`iasc` \n
28 NETTA MUSKETT

armonie. {i copii, mul]i copii. {i o cas` a lor. |i l`sa pe Jessie


[i pe Ryan s`-i plaseze cum credeau de cuviin]` fondurile [i s`
le sporeasc`.
|n ceea ce o privea, prefera s` stea acas`.
S` g`teasc`, s` se ocupe de gr`din`, s` fac` aranjamente
florale, lucruri la care se pricepea de minune.
Diploma \n istoria artei nu reprezenta nici cel mai mic
inters \n ochii ei.
La un an [i jum`tate dup` ce-i m`rturisise lui Joe c` nu [tia
nici s` pr`jeasc` un ou, iat-o complet schimbat`, preg`tit`
s`-[i \nceap` via]a de gospodin` perfect`.
Dar acum era gata s` se c`s`toreasc` nu cu Joe, ci cu
Matthew Garvey, [i s` tr`iasc` \ntr-o cas` imens`, cu un
personal specializat care s` se ocupe de menaj. |n fine,
m`car avea timp s` urmeze alte cursuri, la care visa de atâta
vreme.
Via]a era ciudat`, \[i spuse: acum c` poseda toate calit`]ile
ca s` fie o nevast` exemplar` pentru un om de afaceri, acest
b`rbat nu mai exista.
Se sc`rpin` pe gât cu un gest nervos.
– Maddy! Allie vrea s`-]i vorbeasc`! spuse Jessie, dându-i
un cot.
Maddy o privi pe bunica ei [i clipi din ochi, \ncercând s`-[i
alunge gândurile.
– Ce?
– A[a se r`spunde? cl`tin` din cap Almira, cu o expresie de
repro[. Spuneam c` \n fa]a casei vecine a tras un camion.
Probabil c` se mut`. M` \ntrebam dac` e[ti destul de amabil`
C~S~TORIE SURPRIZ~ 29

s` m` \nso]e[ti \n salonul cel mic, de unde avem o perspectiv`


mai bun` asupra a ceea ce se \ntâmpl` afar`.
– Haide, Allie! exclam` Maddy, contrariat`. Doar nu ai de
gând s`-]i spionezi noii vecini [i s` râzi de lucrurile lor.
– De ce nu? r`spunse femeia, nep`s`toare.
Jessie se ridicase deja.
– Haide, Maddy! O s` ne distr`m!
– Poate tu, replic` Maddy, ridicându-se la rândul s`u. Dar
[ti]i foarte bine c` eu [i cu Matthew ne doream casa aia. Nu
prea cred c` o s` m` distrez v`zându-i pe cei care au
cump`rat-o \n locul nostru. Dac` ar fi s` arunc cu ceva \n ei,
nu va fi doar o simpl` privire, ci poate ni[te… pietre. Ce mai
tupeu! S` ne ia casa de sub nas!
– Crezi c` noii proprietari nu sunt destul de buni ca s-o
cumpere? \ntreb` Jessie.
– Nu. Zic doar c` nu m` intereseaz`. Pute]i s` v` duce]i
s`-i spiona]i, dac` vre]i. |n ce m` prive[te, mai bine m` duc s`
v`d ce-mi mai fac florile!
|n timp ce vorbea, Maddy se privi \n oglind`, examinându-[i
buza superioar`, pentru c` i se p`rea c`-[i dublase dintr-o dat`
volumul. Dar, slav` Domnului, se \n[elase.
– Apropo de flori, zise cu un aer indiferent Almira, se pare
c` noul proprietar are inten]ia s` renun]e la gr`din` [i s`
construiasc` \n locul ei un al doilea teren de tenis.
– Cum? Dar nu poate s` fac` a[a ceva! Trandafirii `ia sunt
acolo de mai bine de jum`tate de secol!
Maddy alerg` \n urma bunicii sale, care se \ndrepta cu un
pas gr`bit spre salona[, ner`bd`toare s` savureze priveli[tea
noilor vecini.
30 NETTA MUSKETT

– Dar sunt complet idio]i! insit` Maddy. Ce nevoie au de


dou` terenuri de tenis?
Doamna Ballantine st`tea mândr` \n capul holului
\narmat` cu un binoclu, pe care i-l \ntinse f`r` un cuvânt
Almirei.
– De ce vor dou` terenuri de tenis? Habar nu am, draga
mea, replic` Almira, sec [i oarecum neatent`.
Femeile se aflau deja \n salonul cel mic. Acesta era locul
preferat al familiei, din simplul motiv c` oferea o perspectiv`
interesant` asupra aleii casei vecine, datorit` geamurilor
imense ale \nc`perii.
Almira \i d`du binoclul lui Maddy, care nu-l putu refuza.
– Uit`-te o clip`. Proprietarul se preg`te[te s`-[i descarce
lucrurile. Mi se pare c` seam`n` cu cineva. M` tot \ntreb cu
cine.
Jessie, care urm`rise scena cu un surâs u[or intrigat – bunica
sa nu f`cea nimic f`r` s` aib` un anume motiv – ridic` amabil`
perdeaua ca s`-i permit` tinerei s` priveasc` afar`.
Con[tient` c` se l`sase o dat` \n plus manipulate` de
bunica sa, Maddy \[i duse cu un gest lene[ binoclul la ochi. La
\nceput nu z`ri decât o mare mas` de verdea]`, dar, focalizând
mai bine, z`ri aleea de c`r`mid` ce desena un semicerc \n fa]a
casei vecine. Dac` ar fi cump`rat casa, Maddy ar fi vrut s-o
bordeze cu tufe de petunia albe [i câteva gerarium ro[ii
ici-colo.
Atâtea proiecte avea cu locuin]a asta [i iat` c` toate fuseser`
\n van! Cu o mân` pe binoclu, Maddy \ncerca s` se scarpine
cu cealalt` pe gât.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 31

Vedea ni[te picioare de b`rbat… era descul]… Ajustând


din nou binoclul, descoperi [i un pantalon scurt, apoi o
c`ma[` alb` cu o inscrip]ie prea mic` pentru a o putea citi…
Asta era tot…
Ba nu.
Cu un soi de presim]ire ciudat`, ridic` binoclul spre fa]a
b`rbatului.
– Joe…
Pronun]ase foarte calm` numele, ca [i cum vederea lui nu
ar fi emo]ionat-o. Dintr-o dat`, mânc`rimile \ncetar`. De fapt,
nu mai sim]ea absolut nimic. Era complet stupefiat`, toate
sim]urile \i erau amor]ite.
– Ce ai, Maddy?
Almira se apropie.
– Mi s-a p`rut c` te-am auzit pronun]ând numele lui Joe.
Dar nu \n]eleg care ar fi leg`tura cu vecinul nostru.
Maddy continua s` priveasc`. |l v`zu pe Joe ar`tând
oamenilor care-l ajutau la mutare câteva cutii din carton.
Zâmbi, iar surâsul \i descoperi gropi]a din obrazul stâng.
Inima tinerei femei \ncepu s` bat` nebune[te.
– Am s`-l ucid! anun]` ea pe un ton neutru.
|n acel moment, \n]elegând c` nori negri se adunau
amenin]`tor la orizont, Jessie \i smulse surorii sale binoclul
din mân`.
– Joe, Joe O'Maley? O, Doamne, Maddy! Dar unde l-ai v`zut?
– Uit`-te!
Jessie \ndrept` binoclul c`tre chipul omului care o f`cuse
s` sufere atât pe sora ei cea mic`.
32 NETTA MUSKETT

– Hmm, nu-i r`u, nu-i r`u deloc. M` mir c` ai… \n fine, nu


conteaz`.
|mbujorat` toat` de aceast` \ntâmplare neprev`zut`,
Jessie \i d`du \napoi binoclul bunicii sale [i o lu` de bra] pe
Maddy.
– Maddy…
– Dar e un co[mar, nu? Spune-mi c` visez! exclam` Maddy,
\ncercând s` scape din strânsoarea lui Jessie. Mai \ntâi m`tu[a
Harriet, acum Joe O'Maley! E doar un vis urât. Dar, dac` iau
pu[ca [i-l ucid acum, pe loc, zgomotul detun`turii m` va trezi
cu siguran]`.
Almira puse binoclul pe o m`su]` [i, foarte calm`, se
\ndrept` c`tre u[`. Cu mâna pe clan]`, se \ntoarse o clip` c`tre
Maddy:
– Haide, draga mea. S` ie[im. Sunt convins` c`-l vei putea
omor\ mai comod dac` te vei afla mai aproape de el.
– Pentru numele lui Dumnezeu, Allie, n-o mai \ncuraja!
exclam` Jessie, exasperat`.
Dintr-o dat`, Maddy realiz` ce se \ntâmplase.
– De ce nu? Sunt sigur` c` ea l-a chemat \ncoace…
Almira \[i ridic` nevinovat` ochii spre cer.
– Eu? Eu l-am chemat aici pe Joe O'Maley? Ce te-a apucat,
Madeline? Ai \nnebunit?
Un scurt zgomot amenin]`tor o avertiz` pe Almira c`
Maddy avea s` treac` la atac. Totu[i, tân`ra se r`zgândi [i se
\ntoarse demn` c`tre bunica ei:
– Vom discuta \ndat`, po]i s` te bazezi pe asta! Dar mai
\ntâi trebuie s` rezolv problema cu Joe!
C~S~TORIE SURPRIZ~ 33

Doamna Ballantine intr` \n camer` tocmai la timp ca s-o


vad` pe Maddy ie[ind plin` de nervi. Tân`ra trânti cu putere
u[a \n urma ei, f`când s` r`sune \ndelung \n urma ei lustrele
cele mari din cristal.
– Ar trebui s` v` fie ru[ine, doamn` Chandler, declar`
guvernanta, cl`tind din cap. S` treze[ti amintiri atât de
dureroase cu o s`pt`mân` \nainte de c`s`toria fetei este un
gest de un sadism nemaipomenit! Cum a]i putut s`-i face]i a[a
ceva bietei copile?
– Sincer, nu [tiu. Cred c` vârsta mea \naintat` m` face s`
ac]ionez cu atâta iresponsabilitate.
Privirea lui Jessie alunec` de pe chipul impasibil al bunicii
c`tre fa]a la fel de impasibil` a guvernantei.
– Sunte]i doi mon[tri! ]ip` ea. Amândou` a]i pus la cale
treaba asta, sunt sigur`!
– Dar cum po]i s`-]i imaginezi a[a ceva, când eu [i doamna
Ballantine abia ne punem de acord asupra meniului pentru
mic dejun, prânz [i cin`? replic` rapid Almira.
Jessie reflect` o secund`, dar argumentele bunicii sale nu
o impresionar`. |[i adun` din nou puterile [i \ncepu s`-[i agite
bra]ele, neg`sind cuvinte destul de dure pentru a le acuza pe
cele dou` femei vinovate de complot. Deschise gura pentru a
arunca acuza]iile ce o sufocau, dar abandon` lupta [i rosti
simplu:
– Mul]umesc!
– Pentru ce, dac` e[ti a[a dr`gu]` s`-mi l`mure[ti
curiozitatea? \ntreb` doamna Ballantine, \ncercând s`-[i ia cel
mai inocent aer de care era capabil`.
34 NETTA MUSKETT

Jessie \[i frec` tâmplele, \n \ncercarea de a-[i recâ[tiga


st`pânirea de sine, zicându-[i c` nimic nu se mai poate
schimba acum. Dar, o nou` idee o fulger`.
– Allie? Doamn` Ballantine? Sper c` nu ave]i de gând s`-i
povesti]i ceva lui Matthew. Vreau s` spun c` lucrurile nu sunt
foarte u[oare pentru Maddy la ora asta. Joe a reu[it \n ce [i-a
propus, fotografia lui a ap`rut \n Newsweek… Este un om
realizat…{i sper c` nu v` ve]i amesteca [i \n via]a mea, da?
Ne-am \n]eles?
Almira \ncerc` s-o lini[teasc`.
– Eu nu m` amestec \n nimic, niciodat`, Jessie. Sunt la fel
de surprins` ca [i tine s`-l v`d pe Joe aici.
– Da. Da, desigur…
Jessie o s`rut` pe obraz [i-i aminti \nc` o dat`:
– Ai grij` ca Maddy [i cu mine s` credem \n continuare asta.
{i nu te deranja s`-mi aranjezi [i mie la fel de bine via]a.
Ne-am \n]eles?
Capitolul 3

Joe O'Maley auzi \n dep`rtare un zgomot de u[` trântit`.


Parc` venea dinspre familia Chandler… Se opri [i \ncepu s`
numere \n gând. Dou`zeci, nou`sprezece, optsprezece…
Când ajunse cu num`r`toarea la doisprezece, se \ntoarse
c`tre unul dintre oamenii responsabili cu mutarea [i-i spuse:
– A[tept pe cineva, Chad. Vrei s`-i trasmi]i persoanei c` o
a[tept \n`untru?
Chad \[i scoase [apca [i se sc`rpin` \n cap, \ncurcat.
– {i de unde [tiu care este persoana pe care o a[tep]i?
Joe ridic` din umeri [i spuse cu mare veselie \n glas:
– Cred c` o vei recunoa[te destul de u[or: dac` vezi pe
cineva care scoate fum pe n`ri [i arunc` fulgere din ochii ei
verzi, ai s` [tii c` e persoana pe care o a[tept.
– A, bun, deci e vorba despre o femeie! |n]eleg…
Joe \i \ntoarse spatele [i fugi c`tre cas`. Când s` intre, auzi
\n spatele lui un zgomot teribil de ceart`…
36 NETTA MUSKETT

Foarte vesel, intr` \n buc`t`rie. S`-i ofere ceva de mâncare


\n speran]a c` o va \mbuna?
Tocmai c`uta o bucat` de pâine prin gr`mezile de cutii
deja transportate \n cas`, când Maddy \[i f`cu apari]ia \n
\nc`pere.
– Ah!
La auzul acestei amenin]`ri onomatopeice dar foarte
sugestive, Joe mul]umi \n gând lui Dumnezeu c` setul de
cu]ite bine ascu]ite pe care le adusese \n noua sa locuin]` se
afla \nc` bine \mpachetat \ntr-o cutie de carton. Se \ntoarse
c`tre Maddy [i o m`sur` rapid din cap pân` \n picioare.
Rezist` cu greu tenta]iei de a o lua \n bra]e.
Fata asta \i lipsise atât de mult, \ncât acum, când o vedea
din nou, nu voia altceva decât s`-i spun` c` o iube[te. Câte
nop]i nu petrecuse \n patul lui singuratic \ncercând s`
doarm`, torturat de dorul ei! {i câte zile nu plânsese ca un
copil cu gândul doar la ea! Sperase c` avea s-o revad` \ntr-o
bun` zi, s`-i vad` din nou zâmbetul, s`-i aud` din nou glasul!
– Nu am auzit c` ar fi sunat cineva la u[`, f`cu el ironic. Dar
ce naiba ai p`]it la buz`? Te-ai lovit undeva?
{tia c` nu va ob]ine nici un r`spuns, dar \[i juca [ansele
cum putea mai bine. O privi din nou [i trebui s` recunoasc`
faptul c` era \ntr-adev`r furioas`. Chiar dac` nu scotea fum
pe n`ri, \n ochii avea o scânteie care nu anun]a nimic bun.
Strâmbându-se toat` de furie, Maddy \[i g`si \n fine
cuvintele.
– Mai du-te naibii, Joe O'Maley! Din cauza ta sunt
desfigurat`!
C~S~TORIE SURPRIZ~ 37

El se sprijini \ntr-un cot, ca [i cum s-ar fi preg`tit s` asculte


povestea desfigur`rii, care, se pare, \l implica pe el.
– Cum adic`? Dar nici m`car nu te-am atins! Dac` vrei \ns`
ca [i cealalt` buz` s` arate la fel, \]i ofer bucuros serviciile
mele. Câteva s`ruturi, dou`-trei mu[c`turi [i gata…
Ea strânse pumnii amenin]`tor.
– Scute[te-m` de chestiile astea!
Cu un aer impasibil, Joe \i r`spunse:
– A[ fi putut s` \ncerc. Dar dac` nu vrei… de ce ai mai
venit aici? Sunt, dup` cum po]i observa, destul de ocupat cu
mutarea. |n fine, poate ]i-e foame [i vrei un sandvi[… |n ceea
ce m` prive[te, voiam s`-mi preg`tesc ceva de mâncare.
Doamne, dar e[ti plin` de pete pe gât. Cred c` ar trebui s`
consul]i un doctor.
Acum c` primul val de furie \i trecuse, Maddy r`m`sese f`r`
cuvinte. Probabil c` ar`ta groaznic, cu toate petele astea ro[ii
pe chip, pe gât [i pe tot corpul. {i apoi, cum naiba s` mai fii
ironic cu o persoan` care te ascult` placid, studiindu-]i trupul
f`r` pic de ru[ine.
– Ai cump`rat casa pe care o voiam eu, zise ea \n sfâr[it, ca
[i cum acesta ar fi fost un suprem argument. Casa mea!
|i era imposibil s`-[i g`seasc` vorbele potrivite.
– Ce vrei s` spui? Casa ta? Casa asta am cump`rat-o de la
familia Harris, de altfel ni[te oameni absolut fermec`tori, care
mi-au \mp`rt`[it inten]ia lor de a se muta \n Arizona, unde pot
juca golf tot timpul anului. Dar… ar trebui s` te a[ezi. Nu
prea pari \n apele tale.
38 NETTA MUSKETT

Cum de se putea \ntâmpla a[a ceva? Visa…Cu un minut \n


urm` spiona prin binoclu pe noul vecin, pentru ca acum s` se
trezeasc` fa]` \n fa]` cu Joe, ne[tiind prea bine nici ce avea
s`-i spun`.
De altfel, cuvintele nu mai aveau importan]`. Nu mai
sim]ea decât o puternic` emo]ie. |i vedea zâmbetul, ochii \n
care plutea o lic`rire ironic`, chipul frumos… Acest Joe nu
avea nimic \n comun cu elegantul domn O'Maley pe care-l
v`zuse pe coperta revistei Newsweek.
Cump`rase revista \ntr-un exces de furie o arsese, apoi se
dusese s` cumpere un alt exemplar, ]inut acum ascuns sub
cheie \ntr-un sertar, al`turi de un pinguin din plu[ pe care el
i-l cump`rase [i de fotografiile lor.
– Am o reac]ie alergic`, spuse ea. {i dac` vrei s` [tii, nu pot
s` te suf`r.
– Vrei s` spui c` nu m` invi]i la nunt`? P`cat, pentru c`
eram gata s`-]i accept invita]ia.
Maddy se \ndrept` cu pas nesigur c`tre un scaun [i se
pr`bu[i acolo.
– Nu pot s` cred c` propria mea bunic` m-a tr`dat, [opti
ea. Dar de ce? De ce naiba?
– Nu-i a[a c` pare s` fie mâna ei? E o femeie formidabil`,
care te iube[te foarte mult [i se gânde[te la fericirea ta.
– Sigur! S` se amestece unde nu-i fierbe oala este
principala ei pasiune…
Buza ei superioar` continua s` se umfle.
– {i eu care credeam c`-l iube[te pe Matthew!
– Bunica ta pretinde c` nu e[ti prea fericit`, se hot`r\ Joe
s` renun]e la a juca aceast` comedie.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 39

La ce bun s` continue s` se prefac`? Chiar [i Maddy era


convins` c` aici era mâna ei.
Descoperi \ntr-un final pâinea [i deschise borcanul cu unt
de arahide.
– Nu avea dreptul s`-]i spun` a[a ceva! ripost` Maddy.
Pentru c`, de fapt, nu sunt deloc nefericit`. Sunt cât de poate
de bucuroas` [i mul]umit`. Sunt \n extaz!
– Ai grij`! Dac` mai min]i, o s` \nceap` s`-]i creasc` nasul.
Te aranjeaz` o felie de pâine cu unt de arahide? Pentru c` la
dulcea]` nu pot s` ajung.
– Un an [i jum`tate, morm`i Maddy ca pentru sine,
sc`rpinându-se de zor pe nas. Un an [i jum`tate m-am str`duit
s` nu m` gândesc la tine…
– Din câte v`d, ai [i reu[it, spuse amuzat Joe.
|n fond, aceste optsprezece luni fuseser` probabil grele [i
pentru ea.
Biata fat`!
– Vrei o solu]ie pentru petele alea? Aveam ceva pe aici…
Maddy \[i d`du seama c` nu arat` prea bine. Adunându-[i
pu]inul curaj pe care-l mai avea, \l \nfrunt` cum putu mai bine.
– Cred c` ar trebui s` te felicit. Se pare c` tu [i Larry a]i dat
pân` la urm` lovitura.
Zâmbetul lini[tit cu care-i r`spunse Joe \i d`du o poft`
nebun` s`-l \mbr`]i[eze.
– Da, Maddy. Eu [i cu Larry am avut baft`. Munca \ndârjit`,
geniul [i altele asemenea nu au jucat nici un rol \n toat`
povestea asta. Dac` ai fi pus ni[te maimu]e s` lucreze pe
calculator, probabil c` s-ar fi ob]inut acela[i rezultat.
40 NETTA MUSKETT

– Nu asta am vrut s` spun…


Trebuia s` aib` grij`. |n nici un caz nu-[i permitea s` spun`
ceva ce putea fi \ntors \mpotriva ei. Era de-ajuns c` el se
folosise de bunica ei [i de viitoarea ei cas` pentru a o r`ni. Nu
mai trebuia s`-i furnizeze [i ea arme.
Dar mai sim]ea ceva pentru el?
Nu, nu trebuia s` se gândeasc` la asta. Joe apar]inea
trecutului. Viitorul s`u era al`turi de bunul, dr`gu]ul [i
\n]eleg`torul Matthew. C`s`toria asta le va da amândurora
\mplinirea visat`, le va satisface dorin]a de a avea un c`min
lini[tit. Matthew voia copii, ea de asemenea. Se iubeau.
Viitorul se anun]a minunat al`turi de el.
– Nu, desigur c` nu asta ai vrut s` spui, ripost` Joe,
chemând-o \napoi \n prezent pe Maddy cea vis`toare, care
\ncerca zadarnic s`-[i aminteasc` figura lui Matthew. Sunt
sigur c` te bucuri foarte mult pentru mine. P`cat c` nu ai vrut
s` iei parte la acest` aventur`. A fost amuzant. Dar erai prea
preocupat` de confortul t`u [i probabil c` de atunci c`utai un
tip bine cu care s` te m`ri]i. Un bancher, nu?
– Matthew e bancher, da. {i suntem foarte, foarte ferici]i.
– Chiar dac` ]i-am furat casa \n care voiai s` locuie[ti?
– Recunosc. Am reac]ionat cam dur. Dar trebuie s`
\n]elegi c`, atunci când ne-am hot`rât s` le propunem un
pre] proprietarilor, am aflat c` locuin]a fusese deja vândut`.
{i iat` c` acum descop`r faptul c` fericitul cump`r`tor e[ti
chiar tu. Sunt convins` c` Allie a tras sforile, nu trebuie s` fii
prea iste] ca s`-]i dai seama de asta. A[a c` vezi tu, sunt pu]in
contrariat`.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 41

Joe \i \ntinse un sandvi[ cu unt de arahide, pe care Maddy


\l lu` f`r` s`-[i dea seama.
– M` bucur c` e[ti doar contrariat`; nu mi-ar fi pl`cut s` te
v`d furioas`. Vrei [i ceva de b`ut? Am ni[te suc \n frigider.
Marca ta favorit`, Sarsaparilla.
Maddy c`zu pe gânduri. Sucul `sta \i trezea amintiri…
Cum se mai amuzase Joe când \i m`rturisise pasiunea ei
pentru aceast` b`utur` [i cum se sim]ea de bine v`zându-l cu
cât` seriozitate cerceta magazinele de lâng` campus \n
c`utarea ei… Prima oar` când \i d`ruise o sticl` de
Sarsaparilla, Maddy \l \mbr`]i[ase atât de furtunos \ncât se
rostogoliser` amândoi pe divanul din camera campusului…
– Nu am chef s` beau nimic, r`spunse ea cu demnitate. O
clip` mai târziu, regret` faptul c` refuzase s` bea ceva, pentru
c` sandvi[ul \i st`tuse \n gât. Cred… c` am s` beau un pahar
cu ap`.
Credea c` nu o s`-l mai vad` vreodat`. Sau cel pu]in nu a[a.
Câteodat` visa ca Joe s` ajung` r`u, foarte r`u, [i ea s` apar`
din nou \n via]a lui ca s`-l salveze.
Dar Joe reu[ise, [i asta \n ciuda faptului c` la \nceput nu
p`rea s` aib` vreo [ans`. Acum nu mai avea nevoie de ea.
Cu toate astea, soarta f`cuse s` se \ntâlneasc` din nou,
altfel decât \[i imaginase ea vreodat`.
Se aflau din nou al`turi, conversând lini[tit.
Ce naiba f`cea \n buc`t`ria lui Joe – \n buc`t`ria care ar fi
trebuit s` fie a ei! – [i de ce acceptase sandvi[ul `la stupid cu
unt de arahide? De ce discutau despre tr`darea lui Allie la fel
de natural ca despre vremea de afar`?
42 NETTA MUSKETT

Ca [i cum i-ar fi citi gândurile, Joe exclam` deodat`:


– Incredibil, nu? Ne afl`m \mpreun` aici de aproximativ
cinci minute [i nici m`car nu ne-am s`rutat. Cine ar fi crezut,
pe vremuri, c` se poate \ntâmpla a[a ceva vreodat`?
Lui Maddy \i d`dur` lacrimile.
– De ce te-ai \ntors, Joe? Ai cump`rat casa asta doar ca s`
nu m` la[i s` uit c` ai reu[it, nu-i a[a?
– De ce a[ face a[a ceva?
Joe se \ntoarse, \ncercând s`-i evite privirea. Fata asta citise
\ntotdeauna \n el ca \ntr-o carte deschis`. De asta \i [i punea
\ntreb`rile astea stupide [i \ncerca s` evite s` discute deschis.
|n curând va fi m`ritat` [i va fi prea târziu s`-i m`rturiseasc`
adev`rul.
Bine, putea s` recunoasc` faptul c` nu procedase corect, c`
apelase la c`i ocolite. Dar nu exista alt` posibilitate, trebuia
s-o pun` \n fa]a faptului \mplinit.
– Chiar crezi c` sunt genul care s` cheltuiasc` o avere pe
casa asta, doar ca s` te enervez \n ajunul c`s`toriei tale? zise el
calm. {i chiar dac` ar fi a[a, ce importan]` are asta pentru tine,
de vreme ce \l preferi pe Garvey?
F`cu o pauz` ca s`-[i reia r`suflarea [i continu`:
– Hai s` vedem. Am ac]ionat a[a ca s`-]i dovedesc c` aveam
dreptate [i c` ideile mele meritau un oarecare interes? Din
partea ta, bine\n]eles… Da, cred c` da. Dar asta ai fi f`cut [i
tu dac` m-ai fi iubit cu adev`rat.
Maddy se ridic` [i se apropie de el, f`r` s`-l sl`beasc` din
ochi.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 43

– Te iubeam, Joe, zise ea accentuând fiecare cuvânt. Dar


n-ai avut destul` \ncredere \n mine pentru a-mi spune
adev`rul. Tu \]i f`cusei altfel calculele. Voiai mai \ntâi s` ne
c`s`torim, [i abia apoi s`-mi dezv`lui faptul c`-]i investise[i
to]i banii [i tot ce aveai \ntr-o afacere riscant`! Nu ai avut
\ncredere \n mine, `sta-i adev`rul!
Joe sim]ea cum cre[te \n el furia, dar \[i d`dea seama c`,
f`r` Maddy, avea s` fie nefericit toat` via]a, oricât de bogat
ar fi.
{i faptul c` \n sinea lui \i d`dea lui Maddy dreptate nu-l
f`cea s` se simt` mai bine. Amândoi aveau dreptate \n felul
lor, asta era problema. {i, desigur, fiecare avea o parte de
vin`…
– Eu nu am avut \ncredere \n tine? Nu, Maddy, cred c`
memoria \]i joac` feste. Tu nu ai avut \ncredere \n mine. Tu nu
ai avut \ncredere decât \n banii t`i. Dac` era dup` tine, am fi
locuit \n re[edin]a familiei Chandler de al`turi, eu a[ fi lucrat
cu fratele t`u, [i \ncet dar sigur, a[ fi ajuns s` m` sufoc \n
atmosfera asta. Am fi tr`it din banii t`i [i… cum \mi spuneai
pe atunci, ar fi trebuit s` m` distrez cu planurile mele
formidabile de afaceri numai \n week-end-uri. Asta ar fi
\nsemnat s` am mai pu]in` libertate decât un animal de cas`.
Maddy \mpinse nervoas` scaunul [i auzi ca \n vis cum se
love[te de podea.
– E[ti nedrept! }i-am oferit banii mei [i casa mea. Tu ai
refuzat [i una [i alta. |n plus, nu erai obligat s` lucrezi cu Ryan;
era doar o sugestie.
44 NETTA MUSKETT

– Scuz`-m`, cred c` era mai degrab` [antaj. M` vezi pe


mine stând [i calculând pre]ul produselor [i f`când etichete?
Eu sunt un tip cu imagina]ie, Maddy, nu un b`rbat care s`
joace golf, s`-[i ajute nevasta s` aleag` mobilierul [i s` se
plictiseasc` la serate mondene!
– Transformi lucrurile a[a cum \]i convine! ripost` Maddy.
Ui]i locul pe care mi-l rezervasei mie \n treburile tale? Nu a[ fi
fost decât o so]ie ascult`toare, iar singura mea preocupare ar
fi fost s` g`sesc \n fiecare zi o metod` diferit` de a prepara
hamburgerii, \n timp ce tu [i amicul t`u Larry a]i fi fost ocupa]i
s` v` juca]i de-a Bill Gates. Nu o so]ie \]i trebuia, ci o… o…
T`cu subit, amintindu-[i un cuvânt pronun]at mai devreme
de Joe.
– Cum po]i s` vorbe[ti de [antaj? Crezi c` nu a[ fi ]inut
cont de personalitatea ta? Asta nu e numai incorect, e deja
ridicol!
Joe avu impulsul de a riposta, dar se st`pâni. La ce bun s`
\nceap` o interminabil` ceart`, a[a cum erau cele pe care le
aveau aproape \n fiecare zi cu un an jum`tate \n urm`?
– Spune-mi, Maddy, m` mai iube[ti? M-ar \ntrista dac` ai
crede cu adev`rat c` am luat casa asta doar ca s` te enervez.
– Te ur`sc, Joe O'Maley! |n]elegi? Te ur`sc atât de mult
cum nu-]i po]i imagina!
Joe f`cu un pas c`tre ea.
– Te repe]i, Maddy. {i, dup` cum [tii, `sta e un semn c`
\ncepi s` pierzi teren… \n cearta asta.
– Ba nu, cine \l p`lmuie[te pe cel`lalt pierde. {i asta mi-ar
face o pl`cere nebun`, dac` vrei s` [tii.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 45

– Domnule O'Maley, unde vre]i s` a[ez`m…


Chad privea cu mare interes spectacolul.
– A, uitasem. Po]i s`-i spui lui Butch s` pun` biroul unde
vrea.
Joe a[tept` ca omul s` se \ndep`rteze. |[i trecu mâna prin
p`rul blond, [i acum destul de lung, dar parc` mai pu]in rebel
ca alt`dat`. O privi pe Maddy. Era \nc` furioas`. |n ciuda
coafurii de pu[toaic`, i se p`ru acum mai coapt`, diferit` \n
orice caz de fata pe care o [tia [i care-l abandonase la altar \n
urm` cu un an [i jum`tate.
– Eu \nc` te iubesc, Maddy, [opti el. Oare este prea târziu
pentru noi?
– Cum po]i s` m` \ntrebi a[a ceva, când [tii foarte bine c`
sâmb`ta viitoare m` m`rit?
– Nu ar fi trebuit s` te las s` pleci de lâng` mine, zise el
f`când un pas c`tre ea.
Foarte bine. Dac` o obliga, \i va spune tot ce avea de zis.
– Te-am p`r`sit pentru c` m-ai for]at s` fac asta, Joe.
O lacrim` \i curgea de-a lungul obrazului, dar nu \ncerc`
s-o [tearg`.
– Nu mai conteaz` c` ast`zi e[ti un om realizat, a[a cum nu
conta pe atunci faptul c` nu aveai nici un ban. Adev`rul e c`
nu ai fost dispus s` faci nici un compromis atunci când a fost
nevoie. Nu ai vrut nici m`car s`-mi \mp`rt`[e[ti proiectele
tale. Nu ai f`cut decât ce te t`ia capul…
Joe se c`ut` \n buzunare dup` o batist`. Asta i-ar fi oferit un
pretext foarte bun ca s` se apropie de ea. Atunci, probabil c`
46 NETTA MUSKETT

ar fi putut s-o certe c` a crescut atât de repede, c` a devenit


atât de rezonabil` [i c` a adunat atâtea repro[uri…
– Tu nu ai vrut banii mei, relu` ea, [i nici pe mine nu m`
l`sai s` profit de ei. Tu voiai s` ri[ti, iar eu nu eram preg`tit`.
Nu [tiai c` tr`isem o altfel de via]` \nainte de a te \ntâlni [i c`
nu eram \narmat` s` primesc cu bra]ele deschise fericirea pe
care mi-o ofereai tu \n s`r`cie?
– Banii… spuse Joe, cl`tinând din cap, se pare c` revenim
mereu la bani.
– Bine\n]eles, pentru c` sunt foarte importan]i. Spune-mi,
Joe, unde erai azi dac` planurile tale ar fi e[uat [i nu ]i-ai fi
permis s` cumperi casa asta? Dac` m-ai fi iubit cu adev`rat, nu
m-ai fi urmat atunci când am plecat din Las Vegas? Asta am
a[teptat, Joe, am a[teptat f`r` \ncetare, dar nu ai venit. De asta
cred c` te afli acum aici doar ca s` m` r`ne[ti, a[a cum m-ai
r`nit [i alt`dat`. Recunoa[te…
Joe r`mase o clip` pe gânduri.
– Ai crescut, spuse el \n cele din urm`.
– Nu am avut de ales; era cazul ca m`car unul dintre noi s`
devin` responsabil. |]i doresc s` te bucuri de casa ta cea nou`
[i sper s` nu mai intervii vreodat` \n via]a mea.
Cu aceste cuvinte, Maddy \i \ntoarse spatele [i se \ndrept`
spre u[`, cu un aer demn.
Demnitate n`ruit` brusc, atunci când \l auzi pe Joe
\ntrebând:
– I-ar vorbit logodnicului t`u despre mine?
Ea \ncepu s` tremure.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 47

– Nu, Joe, spuse ea blând. Numai lui Allie, fratelui [i surorii


mele. Mi-am dat seama c` bunica mea te-a chemat \ncoace,
pentru c` Jessie a fost la fel de surprins` ca [i mine de venirea
ta, iar Ryan e prea drept [i prea cinstit pentru a apela la astfel
de tertipuri.
– Deci, doamna Chandler nu e nici una, nici alta.
Sim]indu-i mâinile \nconjurându-i umerii, Maddy tres`ri.
– Allie \[i face propriile reguli [i nu cunoa[te sensul
cuvântului a renun]a, replic` ea, \ncercând s` scape de
atingerea lui.
– |mi place foarte mult bunica ta, declar` Joe.
Maddy se \ntoarse brusc [i-i d`du mâinile la o parte.
– |n cazul `sta, \nsoar`-te cu ea. |n ce m` prive[te, l-am ales
pe Matthew Garvey!
– ~sta e ultimul t`u cuvânt, Maddy? Gânde[te-te pu]in! |]i
pl`cea atât de mult casa asta, \ncât am cump`rat-o pentru tine.
Sunt gata s`-]i ofer tot ce-]i dore[ti, tot ce doreai acum un an
jum`tate, când m-ai p`r`sit. |n fine, tot \n afar` de luna de pe
cer, dar `sta nu e un cap`t de ]ar`.
|ncerc` s-o s`rute. Spre marea ei surpriz`, dar nu [i a lui
Joe, care [tia ce risc`, Maddy \l p`lmui, apoi ie[i \n fug` din
cas`.
– Cum poate fi cineva atât de prost? exclam` Joe, dând un
pumn \n perete.
Da, era un prost. Suferea de prostie incurabil`.
Capitolul 4

– Crezi c` po]i s` ie[i f`r` s`-]i pui \n pericol integritatea


corporal`? o \ntreb` Almira pe Jessie, care \ncerca s` se
strecoare pe u[`.
Maddy intrase \n cas` acum o jum`tate de or`, cu fa]a toat`
\nro[it` de lacrimi. F`cuse un semn nedefinit c`tre bunica sa
[i o rugase sec s` nu \ncerce s`-i vorbeasc`.
Jessie se r`zgândi, se \ntoarse [i se a[ez` \nfrânt` pe
fotoliul preferat al lui Allie.
– Felicit`ri, zise ea. Ai mers pân` la cap`t, se adres` ea bunicii.
Almira \[i netezi cu gesturi studiate rochia [i se \ntoarse
pentru a se privi \n oglind`.
– Câteodat` m` mir eu \ns`mi de mine.
Jessie r`mase f`r` replic` \n fa]a unui astfel de r`spuns.
– E[ti incorigibil`! Te sf`tuiesc \ns` s` nu-]i exprimi atât de
deschis satisfac]ia [i \n fa]a lui Maddy. E complet bulversat`. {i
trebuie s` recunosc c` [i eu a[ fi reac]ionat la fel.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 49

– Cred [i eu c` e bulversat`… r`spunse Almira, mândr` de ea.


|i f`cu apoi semn nepoatei s` p`r`seasc` fotoliul [i se a[ez`
calm` \n locul ei.
– Oamenilor nu prea le place s` le faci servicii,
concluzion` ea.
Jessie cl`tin` din cap.
– Asta nume[ti tu serviciu? |n fine, cum vrei tu… Dar
trebuie s`-]i spun c` s`-l cau]i pe fostul logodnic al lui Maddy
[i s`-l sf`tuie[ti s` cumpere casa vecin` cu câteva zile \nainte
de c`s`toria ei cu un altul, nu prea pare un serviciu, cel pu]in
\n ochii oamenilor de rând. Astfel, Maddy va putea s`-l vad` pe
Joe O'Maley \n curtea vecin` când va cobor\ sc`rile ca s` se
duc` la biseric`.
Almira t`cea. Jessie tres`ri.
– {tiu ce vrei… Planul t`u ar fi ca Maddy s` nu mai vrea s`
se m`rite cu Matthew, nu-i a[a? Dar de ce? Credeam c`-]i place
de el.
– |mi place foarte mult b`iatul `sta, Jessie. Toat` lumea \l
place pe Matthew Garvey; cum ar putea fi altfel? Chiar [i tu \l
placi, nu?
Jessie se sup`r`.
– A, nu! S` nu mai discut`m subiectul `sta, te rog!
Cum Almira t`cu din nou, Jessie insist`:
– Asta vrei?
– Eu? Bine\n]eles c` nu! Eu nu m` amestec niciodat` \n
treburile altora, doar [tii foarte bine.
– Tu? Nu te…Asta-i prea de tot! exclam` Jessie. {i cum se
cheam` ce-i faci acum lui Maddy?
50 NETTA MUSKETT

Almira \[i \nvârti inelul cu diamante pe degetul inelar.


– Se cheam` bun-sim], e foarte simplu. Dar, ia gânde[te-te
pu]in. Dac` a[ fi fost o bunic` tradi]ional`, ceva mai durdulie,
cu p`rul alb \n cap, mirosind frumos a pâine alb` abia scoas`
din cuptor, m-ai fi tratat cu totul altfel. „Ce bunicu]` simpatic`
avem, ai fi zis, \ntotdeauna gata s` fac` tot posibilul ca s`-i
apropie pe ceilal]i.“
Almira se ridic` [i-[i aranj` p`rul. Da, \i st`tea bine…
– Poate c` ar trebui s` m` schimb, s` sem`n cu imaginea
voastr` despre cum ar trebui s` arate bunicile. Atunci poate a[
g`si mai mult` simpatie \n sânul ingratei mele familii!
Complet interzis`, Jessie articul` cu greu:
– E[ti diabolic`, Allie!
Almira \[i mângâie nepoata pe obraz.
– |nceteaz` cu lingu[elile, draga mea. Haide mai bine s`
vedem ce mai face Maddy. Nu ar trebui s` se simt` abandonat`
de cei pe care-i iube[te.
– Tu vorbe[ti? Tu care ai pus-o \n situa]ia asta?
– S` nu exager`m. Ce situa]ie? E fostul ei logodnic, pentru
numele lui Dumnezeu!
Almira se \ndrept` cu un pas u[or c`tre scar`, urmat` de
Jessie, gr`bit` s-o prind` din urm`.
– De altfel, relu` ea, nu am f`cut decât s`-i ofer
posibilitatea de a alege. {tii foarte bine \n ce stare era Maddy
când s-a \ntors din Las Vegas, acum un an [i jum`tate. De
atunci, situa]ia a r`mas neclar`. {i s` nu uit`m [i alergia de
care suferea. Exact la fel ca cea de azi.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 51

– P`i, \]i spun eu: Joe O'Maley a fost cauza alergiei. {i iat`
c` ea a reap`rut o dat` cu el. |n concluzie, vei avea pe
con[tiin]` nu numai pierderea casei bietei fete, ci [i boala
asta a ei.
– Nervii zdruncina]i ai surorii tale reprezint` cauza
mânc`rimilor. Gânde[te-te, Jessie. Cursurile ei de economie
familial`, logodna cu un b`iat care este exact opusul lui Joe…
Toate astea sunt semnale clare.
T`cu o clip`, apoi relu` cu mai mult` hot`râre:
– Dac` ar fi fost sigur` c` ac]ioneaz` bine, ar fi fost
mul]umit` de alegerile ei [i nu ar mai fi ast`zi acoperit` din
cap pân` \n picioare de pete ro[ii. De altfel, nu spun nici
m`car c` gre[e[te, sus]in doar c` trebuie s`-i vad` pe cei doi,
pentru a putea s`-i compare [i s`-[i dea seama ce vrea cu
adev`rat.
– {i ce ai vrea s` fac`? S`-i cânt`reasc`, s` vad` dac` au din]i
la fel de buni? {i dac` tot suntem aici, de ce s` nu vad` [i care
din cei doi este un amant mai bun?
Almira se opri la câ]iva pa[i de buc`t`rie [i se \ntoarse
brusc, agitându-[i ar`t`torul \n semn de repro[.
– Ascult`-m` cu mare aten]ie, Jessie, \mi plac foarte mult
pove[tile de iubire. Un b`rbat, o femeie, iubirea adev`rat`
care \nvinge toate obstacolele… Departe de mine ideea de a
compara performan]ele celor doi, a[a cum am compara
dou`… ma[ini. Nu ]i-e ru[ine s` gânde[ti astfel?
Jessie plec` fruntea.
– Ba da, Allie. Nu [tiu ce mi-a venit. M` ier]i?
Almira \[i strânse \n bra]e nepoata.
52 NETTA MUSKETT

– Bine\n]eles c` te iert. Dar ce spui tu ar putea fi


interesant…
Jessie se \ndep`rt`, ro[ie de enervare.
– Allie! zise ea uimit`.
– {i dac` te intereseaz`, afl` c` [tiu din surs` sigur` c` sora
ta [i Matthew nu au…
– Allie!

***

Revenit` acas`, Maddy sim]ise mai \ntâi nevoia acut` de a


se \nfrupta cu dulciuri. Tot umblând printre t`vi [i farfurii,
vorbea f`r` \ncetare de una singur`.
Joe \nc` o iubea! Mare brânz`! |i cump`rase casa, casa ei, [i
mai avea tupeul s` apar` a[a, cu zâmbetul pe buze, ca [i cum
nimic nu s-ar fi \ntâmplat. S`-i scoat` ochii cu banii lui…
Scoase din sertar o linguri]` [i \ncepu s` m`nânce o
pr`jitur` cu ciocolat`.
„Mizerabilul“, \[i continu` ea monologul.
Dar tot vorbind, amintirile o cople[ir`.
|[i aminti cum st`tea \n fa]a capelei. Era atât de frumos…
chiar dac` nici m`car nu avusese curajul s`-i spun` c` pariase
totul pe o carte… A[tepta s` se termine ceremonia! Dar
avusese atâta timp \nainte pentru a-i m`rturisi c` investise
totul \ntr-o afacere riscant`, cerându-i s` tr`iasc` numai din
ceea ce câ[tiga el, f`r` s` se ating` de fondurile sale.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 53

Imbecilul `sta nu \n]elesese c`-l iubea destul pentru a


\mp`r]i cu el totul, la bine [i la r`u?
Ei bine, se pare c` nu!
De fapt, asta o durea cel mai tare.
Asta [i faptul c` realizase c` era incapabil` s` fac` fa]` unor
dificult`]i materiale.
Mai lu` o linguri]` din pr`jitur`, apoi alta. Aranj` [i nivel`
cu grij` ce mai r`m`sese [i puse tava la cuptor.
Continuând \n felul `sta, era sigur` c` n-o s` mai \ncap` \n
rochia de mireas`. {i toate astea din cauza lui Joe O'Maley. Da,
totul era din vina lui. Faptul c` avea s` ia \ngrijor`tor de mult
\n greutate, mânc`rimile...
Soneria cuptorului o avertiz` c` pr`jitura se \nc`lzise. |[i
puse \n mâini m`nu[ile de buc`t`rie [i scoase tava.
Era \ntr-adev`r frustrant: acum, când \nv`]ase s` g`teasc`,
s` coas` [i s` dea cu aspiratorul, Joe nu mai avea nevoie de
ea [i de calit`]ile ei de gospodin`. |ntre timp, el se
\mbog`]ise [i talentul ei casnic nu mai prezenta nici un
interes \n ochii lui.
– Monstrul! ]ip` ea.
– Vorbe[te singur`, spuse \n [oapt` Almira, care o pândea
din pragul buc`t`riei. ~sta e cu siguran]` un semn bun.
– De ce? Pentru c` astfel nu mai are timp [i chef s`-]i
repro[eze c` te-ai amestecat \n via]a ei?
Jessie intr` \n buc`t`rie [i \ncepu s` adulmece \n aer aroma
pr`jiturii.
– Miroase foarte bine. Dar mi se pare c` nu a mai r`mas
prea mult`, constat` ea.
54 NETTA MUSKETT

– P`i, am mai gustat [i eu din ea, m`rturisi Maddy stânjenit`.


– Ai s` faci indigestie. Mai bine ai mânca \nghe]at`, ca mine.
Maddy privi silueta des`vâr[it` a surorii sale. Ca [i Ryan,
Jessie avea o elegan]` natural`, mo[tenire de familie. Ea, \n
schimb, era micu]` [i destul de plinu]`. Dac` va continua s`
tot m`nânce dulciuri, va fi [i mai r`u.
Dar de ce anume avea astfel de pofte? O apucar` din nou nervii.
– M`nânc atunci când sunt enervat`, declar` ea, privind-o
fix pe bunic`. Nu m` pot ab]ine.
– Cu mâinile [i picioru[ele tale micu]e [i cu talia ta de
viepse, ar`]i ca o adev`rat` p`pu[`, Maddy drag`, spuse
Almira. Dar trebuie s`-]i spun c` sânii t`i mari [i [oldurile largi
atrag b`rba]ii. |]i imaginezi! Se dau mari [i puternici [i sunt
atra[i de calit`]ile de mam` ale femeilor, probabil amintindu-[i
de timpurile când erau bebelu[i!
– Omoar-o tu, te rog, zise Maddy c`tre sora sa.
Jessie \[i privi cu un oftat adânc sânii mici. Almira avea
darul s` spun` lucrurile care aveau cele mai mari [anse s` te
enerveze. Jessie replic`, sup`rat`:
– Ar fi mai bine s-o ucidem \mpreun` [i s` ne g`sim
reciproc un alibi!
– Cât` nerecuno[tin]`! exclam` Almira.
Cu un gest delicat, le \ndep`rt` pe cele dou` nepoate ca s`
poat` examina cum se cuvine pr`jitura.
– Miroase bine. Ia zi, Maddy, dac` ]i-a[ m`rturisi c` l-am
invitat pe Joe la nunta ta [i el mi-a promis c` vine, ai fi destul
de furioas` \ncât te-ai apuca s` faci unul din celebrele tale
torturi?
C~S~TORIE SURPRIZ~ 55

Maddy se \ndrept` spre chiuvet` [i puse \n`untru bolul de crem`.


– Jessie, e[ti atât de bun` s`-i spui bunicii noastre c` ar fi
mai bine s` dispar` din fa]a ochilor mei?
– Nu mai face pe proasta, interveni Almira. {tii bine c` am
f`cut ce am f`cut doar de dragul t`u.
– De dragul meu? \ntreb` Maddy, furibund`. Nu [tiu de
dragul cui, dar \n nici un caz de dragul meu.
Lu` castronul plin de ap` din chiuvet` [i \ncepu s` se
apropie ameninm]`tor de Almira.
– Jessie, sf`tuie[te-o te rog s` se potoleasc`!
– Calmeaz`-te, Maddy, replic` prompt Jessie. Aminte[te-]i
ziua \n care era gata-gata s`-l \neci pe Ryan cu furtunul pentru
flori [i ai descoperit apoi c` Allie [i nu el a smuls r`sadurile
abia plantate. |]i aduci aminte? Ai regretat mult` vreme accesul
`la de furie… [i pe urm`, [tii foarte bine c` nu-]i prea place
s`-]i ceri scuze.
– Adev`rat, \nt`ri Almira. {i apoi, doamna Hadly \]i va
scoate ochii la propriu dac` faci dezordine \n buc`t`rie. |n
locul t`u, m-a[ gândi de dou` ori \nainte de a face un gest
necugetat.
Maddy puse la loc castronul [i-[i lu` capul \n mâini cu un
gest dezolat.
– Am \nnebunit!
– Bun` ziua. E cineva acas`?
Maddy tres`ri la auzul vocii lui Matthew.
– Nu, nu, nu… gemu ea. Numai asta nu!
– Am s` \ncerc s`-l re]in un pic, ca s` ai timp s`-]i vii \n fire,
propuse Jessie. {i nu uita s`-]i speli urmele de ciocolat` de pe
obraz. {i o veste bun`, draga mea: ]i-au disp`rut petele.
56 NETTA MUSKETT

Era \ns` prea târziu pentru a evita momentul penibil.


Doamna Ballantine – care probabil c` a regretat din tot
sufletul c` nu-l trimisese pe Matthew direct \n buc`t`rie –
probabil c` râdea \n hohote la ora asta, de[i, dac` era s` te
bazezi pe experien]`, nimeni nu o mai v`zuse vreodat`
râzând.
Matthew intr` \n buc`t`rie. Era \mbr`cat \n c`ma[` alb`,
descheiat la gât [i f`r` cravat`, cu aerul unui om care a plecat
mai devreme de la munc` [i nu este deloc m`cinat de regrete
pentru atâta lucru.
– Ce noroc pe mine! Fetele mele preferate s-au strâns \n
aceea[i camer` [i… miroase a[a de bine a pr`jitur`…
Travers` vesel \nc`perea [i veni lâng` Maddy ca s-o s`rute
tandru pe obraz.
Matthew Garvey era un obi[nuit al casei de când, acum trei
ani, Ryan \l prezentase familiei dup` o partid` de golf jucat`
\mpreun`. Matthew f`cea parte din categoria oamenilor care
se simt mereu confortabil \n propriile haine, fie c` negociaz`
un contract important, fie c` disput` o partid` de golf. Aceast`
perfect` siguran]` de sine \i d`dea \ncredere lui Maddy [i o
f`cea s` se simt` \n largul ei.
|nalt, frumos, bronzat, cu p`rul castaniu ce contrasta cu
ochii s`i alba[tri, b`iat ce provenea dintr-o familie bun`,
Matthew avea toate atuurile pentru a putea pl`cea oricui. |n
plus, era un om foarte dr`gu] [i demn de \ncredere.
Matthew era fiul lui Richard Garvey, fondatorul b`ncii
Garvey. |n ciuda acestei leg`turi de sânge, nu beneficiase nici
un moment de un tratament preferen]ial din partea tat`lui
C~S~TORIE SURPRIZ~ 57

s`u. Dup` ob]inerea diplomei, a \nceput s` lucreze la banc`


pe un post modest, urcând treptat dar sigur \n ierarhie. Acum,
la vârsta de treizeci [i [ase de ani, cum tat`l lui nu mai lucra la
fel de mult ca pe vremuri, ajunsese pre[edintele b`ncii.
Una dintre principalele calit`]i ale lui Matthew era
constan]a. {i apoi, era destul de copt pentru a-[i dori copii,
destul de cavaler pentru a-[i ]ine \n frâu dorin]ele [i destul de
ra]ional pentru a [ti c` pasiunea este o chestiune trec`toare.
Logodnicul perfect, ce mai! Sau, cel pu]in, un om c`ruia nu
puteai s`-i vrei r`ul.
– Bun` ziua, Matthew, spuse Almira, \n timp ce Maddy
c`uta de zor o bastist` ca s`-[i [tearg` fa]a. Ai v`zut camionul
din fa]a casei vecine?
– Nu acum, Allie, zise Maddy printre din]i.
Apoi, cu un zâmbet for]at, \l lu` de bra] pe Matthew.
– Haide s`-]i ar`t ce ne-a trimis m`tu[a Harriet. Contez pe
tine s` g`se[ti un loc unde s`-l ascundem.
Matthew se opuse tentativei de a-l scoate pe hol.
– O clip`, Maddy. Nu, Almira, nu am remarcat nimic, dar
presupun c` tu [tii totul despre noii vo[tri vecini, \ncepând,
desigur, cu numele.
Cu un geam`t surd, Maddy cer[i surorii sale o mân` de
ajutor. {tiind din experien]` c` bunica lor va face tot posibilul
ca s` prelungeasc` momentul acesta de secret` pl`cere, Jessie
interveni:
– Nu e decât un singur vecin, un anume Joseph O'Maley,
originar din Philadelphia. Lucreaz` \n informatic` sau ceva de
genul `sta.
58 NETTA MUSKETT

Gata, spusese tot, \n afar` de faptul c` Maddy fusese foarte


aproape de a se c`s`tori cu el acum un an jumate, dar aceast`
informa]ie putea s` mai a[tepte.
– O'Maley, repet` Matthew \ncruntat. Joseph O'Maley
Software… Nu-i vorba chiar de celebrul geniu al informaticii?
Nu, nu se poate… \n fine…
– Dar de ce nu, Matthew? \ntreb` Almira. Nu ar fi primul
om de afaceri din Philadelphia care a cump`rat o re[edin]` de
var` \n Allentown. Nu v`d nimic extraordinar aici.
– Asta e re[edin]` de var`? exclam` Maddy. Casa are [apte
camere.
– Oricâte ar fi, e vorba chiar de O'Maley `la. {i m-am
\ntâlnit deja cu el. Mi-a zis s`-i spun Joe. E un tân`r fermec`tor
[i foarte politicos.
– Bine, ajunge. Eu am plecat, declar` Maddy.
Se \ndrept` furioas` c`tre u[`.
– Vin imediat, strig` Matthew \n urma ei, \ntrebându-se ce
anume o enervase a[a tare.
Probabil c` o sup`rase faptul c` O'Maley `sta cump`rase
casa pe care ea o voia. Era de \n]eles…
– Hei, Maddy, domnul O'Maley a f`cut aceea[i universitate
ca [i tine [i, cum nu are decât cu doi-trei ani mai mult ca tine,
s-ar putea s`-l cuno[ti.
Maddy se opri f`r` s` se \ntoarc`.
– Se poate s`-l fi \ntâlnit o dat` sau de dou` ori…
Pentru o clip`, se \ntreb` de ce min]ise. Apoi \[i aminti de
ce nu-i vorbise niciodat` despre Joe lui Matthew, nici când se
refugiase la Allentown, nici când \ncepuser` s` se \ntâlneasc`,
nici când \i ceruse mâna.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 59

Nu-i amintise niciodat` despre el, pentru c` subiectul era


dureros. S`-[i aminteasc` de Joe era ca [i cum [i-ar fi pres`rat
sare pe o ran` \nc` deschis`…
– R`mâi la mas`, nu-i a[a?
Se \ntoarse \n sfâr[it, rugându-se ca lacrimile din ochi s`
nu-i tr`deze emo]ia.
– Avem pulp` de miel, ad`ug` ea.
Dup` plecarea lui Maddy, Matthew accept` bucuros
pr`jitura \ntins` de Almira.
– {tiam c` Maddy tot d`dea târcoale casei, spuse el, dar nu
m` a[teptam s` fie atât de decep]ionat`. Mi-a spus c` se
gândise s` mai stea aici o vreme pân` când ne g`seam alt`
cas`.
– E nervoas`, ca orice viitoare mireas`, explic` Jessie. O
s`-i treac`.
– Bine\n]eles, se gr`bi Almira s`-i \nt`reasc` spusele. Totul
se va aranja cum nu se poate mai bine. V` promit eu.
Capitolul 5

|ntins pe un [ezlong la marginea piscinei, cu mâinile sub


cap, Joe lenevea la soare. Era nou` diminea]a, iar soarele
str`lucea f`r` s` ard`.
|n casa vecin`, Maddy \ncerca s`-[i uite furia. Via]a era
frumoas`… |n fine, avea s` devin` mai bun` cât de curând.
|n ce-l privea pe Joe, de[i nu se instalase \n noua cas` decât
de dou`zeci [i patru de ore, se acomodase perfect.
De diminea]`, dup` ce b`use un suc de portocale, \notase
pu]in \n piscin`, iar acum st`tea la soare, cu o pereche de
ochelari scumpi pe nas, ca s` se protejeze de soare. Era foarte
mul]umit de sine.
|i pl`cea [i casa asta cu gr`din` mare \n care florile cre[teau
\n voie [i unde se auzeau cântece de p`s`rele, atât de diferit`
de micu]a c`su]` din Philadephia, una dintre zecile identice cu
ea, unde crescuse, dar [i de apartamentul s`u din ora[, mereu
plin de vacarmul str`zii.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 61

Ce lung era drumul de la cartierul s`rac unde se n`scuse [i


pân` aici, \n aceast` frumoas` parte a ora[ului!
Era singur, singur-singurel cu reu[ita lui. Tat`l s`u, care \l
p`r`sise pe când avea doi ani [i care nu-l mai c`utase decât
atunci când \l v`zuse [i el, ca toat` lumea, pe coperta revistei
Newsweek, [i atunci doar ca s`-i cear` bani, nu va \mp`r]i cu
el acest succes. {i nici mama lui, care murise subit la trei zile
dup` ce el \mplinise nou`sprezece ani.
Pentru ea, \nv`]ase pe rupte \n timpul [colii, convins c` nu
va putea urca pe scara social` decât dac` va avea o bun`
educa]ie. {i muncise [i ca s` se \ntre]in`, ca s`-[i pl`teasc`
studiile; lucrase ca ajutor la un aprozar, f`cuse pe curierul, se
ocupase de distribuirea ziarelor… [i se ocupase [i de pariuri
clandestine pentru Jimmy Moscotti, timp de cincisprezece
zile, pân` când mama lui a descoperit toat` t`r`[enia.
|n ciuda diferen]ei de talie dintre ei – la cincisprezece ani
era deja foarte \nalt, iar ea fusese \ntotdeauna micu]` – maic`-sa
\l p`lmuise [i urlase cât o ]ineau puterile c` nu se angajase s`
fac` menajul pe la al]ii pentru ca fiul ei, pe care se chinuise s`-l
creasc`, s` ajung` \n pu[c`rie.
A trebuit deci s` se \ntoarc` sp`[it la studii. Terminând
liceul ca [ef de promo]ie, ob]inuse o burs` de studii la
universitatea din Pennsylvania. Din p`cate, mama lui nu a tr`it
s`-l vad` terminând facultatea.
|n dou`zeci [i [apte de ani, \nv`]ase destule, \n primul rând
de la mama lui, apoi din [colile prin care trecuse, dar [i din
via]a de strad` a Philadelphiei. |nv`]ase multe, dar nu reu[ise
niciodat` s` se vindece de ru[inea c` se n`scuse s`rac.
62 NETTA MUSKETT

Dar acum era bogat, mai bogat decât sperase vreodat` [i


destul de bogat ca s` se conving` c` era un om la fel de capabil
ca oricare altul sau chiar mai bun decât media, [i c` avea
dreptul s`u la fericire.
Dar iat` c` fericirea asta \l ocolea. Când Maddy \l
p`r`sise pe trotuarul `la din Las Vegas, cu numai
cincisprezece dolari \n buzunar, se sim]ise ca un nomad, cu
mai mult` imagina]ie decât minte, sperând \n iluzia unui
viitor mai bun…
De-a lungul anilor, Joe nu \ncetase niciodat` s`-[i repete c`
era fiul mamei sale [i nu copia fidel` a tat`lui s`u, [i sfâr[ise
prin a se convinge. Asta \[i repetase [i când, \ntors la hotel
dup` tentativa nereu[it` de a se c`s`tori, v`zuse c` bagajele lui
Maddy disp`ruser`. Furios pe ea, pe tat`l lui [i pe \ntreaga
lume, plecase \n c`utarea norocului…
Un jet de ap` rece \l stropi de fa]` [i pe trup.
– Ce naiba…
|[i scoase ochelarii [i clipi din ochi, \ncercând s` disting` \n
lumina soarelui silueta care \i st`tea \n fa]`.
– E cald; m` gândeam c` ai nevoie de ceva… r`coritor.
Pe Joe \l cuprinse furia, dar se lini[ti la gândul c` [tiuse
\ntotdeauna c` ce alesese s` fac` nu va fi deloc u[or. De altfel,
nimic \n via]a sa nu fusese u[or de cucerit. |[i puse palma
pav`z` la ochi [i \ntreb` calm:
– Las`-m` s` ghicesc. Tu e[ti logodnicul?
– Nu, fratele.
Silueta abia \ntrez`rit` \n b`taia soarelui \ntreb` la
rândul ei:
C~S~TORIE SURPRIZ~ 63

– {i tu e[ti nemernicul?
– Ve[tile circul` repede pe aici.
Joe se ridic` [i se [terse, apoi \i \ntinse mâna.
– Joe O'Maley, la dispozi]ia ta. |ncântat de cuno[tin]`, Ryan
Chandler. {i \]i mul]umesc c` te-ai mul]umit doar s` m`
strope[ti. S` fiu sincer, m` a[teptam s` m` iei direct la pumni.
Maddy mi-a povestit c` \ntotdeauna ai fost gata s-o aperi, cu
orice mijloace.
– S` nu m` \n]elegi gre[it. Nu e din cauz` c` nu am chef s`
te pocnesc. Dar [tiu c` trebuie s-o fac cu mare b`gare de
seam`. Dac` Maddy te-ar vedea \nvine]it la ochi, ar fi \n stare
s` m` certe.
Joe st`tu cu mâna \ntins`, apoi o las` s` cad`. A[adar, el era
Ryan Chandler. Acum c` nu mai era orbit de soare, \[i d`du
seama c` cei doi fra]i sem`nau destul de bine. Ryan avea p`rul
la fel de \nchis ca al lui Maddy [i ochii \n aceea[i nuan]` de
verde.
Cl`tin` din cap \n semn de compasiune pentru
interlocutor.
– |mi pare r`u, Ryan, dar fie c` m` ba]i sau nu, nu m` vei
convinge s` plec de aici. Am de gând s` r`mân. Cel pu]in pân`
la c`s`toria lui Maddy, dac` va avea loc, bine\n]eles. {i a[a
ajungem la un alt pariu stupid de-al meu… Maddy ]i-a spus
probabil despre ce e vorba.
Ryan fu mirat.
– {i ai de gând s` pariezi un milion de dolari c` simplul
fapt de a te muta aici o va convinge pe Maddy s` renun]e la
Matthew? Dar ai un orgoliu impresionant, O'Maley!
64 NETTA MUSKETT

– E adev`rat, \ncuviin]` Joe. Dar cred c` subestimezi


talentul de om de afaceri al agentului imobiliar al familiei
Harris, ad`ug` el. Bine\n]eles, nu voi regreta deloc banii dac`
voi reu[i s-o \mpiedic pe Maddy s` fac` cea de-a doua mare
prostie din via]a ei.
Joe observ` c` Ryan se \ncrunta din ce \n ce mai tare.
– Repet, O'Maley. E[ti foarte orgolios. De fapt, cred c` e[ti
personificarea orgoliului. Chiar crezi c` o vei face pe Maddy s`
se topeasc` de emo]ie pentru c` ai cump`rat casa lui Harris?
– Vreau doar s` am [ansa de a-i dovedi c` o iubesc [i c`
vreau s` m` c`s`toresc cu ea. Dac` nu reu[esc s-o conving, \i
voi d`rui casa asta ca dar de nunt`. Cred c`-i datorez asta. Nu
a[ fi unde sunt ast`zi dac` nu mi-a[ fi dorit din tot sufletul
s`-i dovedesc c` s-a \n[elat \n privin]a mea.
Timp de o secund`, i se p`ru c` cite[te \n ochii
adversarului s`u o u[oar` simpatie.
– Ce-mi spui este o poveste de-a dreptul lacrimogen`.
Joe surâse, \n]elegând c` Ryan nu avea de gând s`-l
loveasc`.
– De acord, Ryan, am devenit patetic. Mai mult decât
patetic. Sunt chiar disperat. Da, cred c` `sta ar fi termenul
potrivit. Când, acum o lun`, Almira m-a sf`tuit s` cump`r casa
Harris, am ascultat-o cu mare interes de[i, \ntre noi fie vorba,
planul p`rea complet nebunesc. Totu[i, trebuie s` m`rturisesc
c` pân` acum func]ioneaz` de minune. Maddy nu poate s` m`
ignore, doar locuiesc al`turi de ea.
Ryan lu` f`r` un cuvânt prosopul din mâna lui Joe, [terse
un scaun de ap` [i se a[ez`.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 65

– {i zici c` o iube[ti cu adev`rat? \ntreb` el, privindu-l \n


ochi. Sau pur [i simplu nu-]i place s` pierzi?
Joe se gândi o clip`.
– Nu suport prea bine e[ecurile, recunosc. |]i garantez \ns`
c`, dac` a[ fi sigur c` Maddy e fericit` cu Matthew Garvey, a[
disp`rea \ndat`. Almira nu crede c` e fericit`, m-a convins [i
pe mine de asta – a fost o munc` simpl`, e adev`rat – [i iat`-m`.
– Bunica… E a doua oar` când o men]ionezi. Maddy nici
nu mai vorbe[te cu ea, [i nu pot spune c` n-o \n]eleg. Dar, \n
sfâr[it, a existat [i o recompense`. Am avut la cin` o delicioas`
friptur` de miel. |nseamn` c` situa]ia nu e a[a disperat`.
Joe p`rea dezorientat.
– Almira… bunica voastr` … g`te[te?
Ryan se ridic`.
– Allie ne preg`te[te… compoturi [i ne aduce \n pragul
nebuniei cu meniurile sale originale. Dar nu ea a g`tit friptura,
ci Maddy. Când e fericit`, când e trist`, când e nervoas`… se
apuc` s` fac` de mâncare. Poate c` [i tu ar trebui s`-i
mul]ume[ti. Dac` nu mâncam – din pricina ta – o friptur`
atât de bun`, poate c` a[ fi fost mai dispus s` te iau la b`taie.
– Maddy g`te[te? repet` Joe, ne\ncrez`tor.
Aceast` veste \l uimi peste m`sur`. |[i putea imagina orice
despre ea, dar c` g`te[te…
– Vorbim despre aceea[i Maddy?
Ryan \l privi mai cu luare-aminte pe cel care-i frânsese
inima surorii lui mai mici. De[i [i-ar fi dorit s`-l poat` ur\,
trebui s` recunoasc` faptul c` \n]elegea de ce Maddy se
\ndr`gostise de el. Era un tip pl`cut, spiritual…
66 NETTA MUSKETT

Exact genul dup` care s` i se aprind` c`lcâile unei fete ca


Maddy. Era un tip care plecase de jos [i reu[ise s` aib`
succes. {i asta numai datorit` priceperii [i perseveren]ei
proprii.
Ryan \l invidia, de[i el avusese dintotdeauna tot ce-[i
dorise. Voia s`-l \ntrebe cum se simte un om care \[i urm`re[te
visul [i care nu renun]` la ideile sale.
– Tu te-ai \mbog`]it, iar Maddy a devenit o gospodin`
perfect`. |n mai pu]in de doi ani, v-a]i schimbat [i unul [i
altul… radical. M` \ntreb de ce – sau pentru cine – au fost
toate astea! Ar trebui s` fie o tem` de gândire [i pentru tine, [i
pentru Maddy. La revedere!
Ecoul vorbelor lui Ryan \i r`suna \nc` \n minte. Se sim]ea
de parc` ar fi primit un pumn \n stomac. |[i aminti de cealalt`
b`taie zdrav`n` pe care o primise cândva de la mama lui [i
care \l trezise tot atât de brusc la realitate.
|l privi cum se \ndep`rteaz`. Oare \i r`spunsese la salutul
de adio? Nu era sigur.
Bulversat, se \ntinse la loc pe [ezlong.
Muncise din greu ca s` ajung` un om bogat [i respectat,
demn de familia Chandler. Se \ntâmplase chiar s`-i
dep`[easc`. Iar \n tot acest timp, Maddy se antrena ca s`
devin` so]ia unui don quijote vis`tor, dar s`rac.
– Ce tâmpi]i suntem! exclam` el.
Se ridic` [i s`ri \n piscin`, sperând s`-[i r`coreasc` mintea
\nfierbântat`. Hot`rât lucru, Maddy mersese prea departe, de
vreme ce era gata s` se m`rite cu un altul.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 67

***

Jessie oft` u[urat` [i se \ntoarse de la fereastr`.


– Ryan vine \napoi. Nu s-au b`tut…
– P`cat, spuse Almira. A[ fi dat orice, chiar [i vasul de la
Harriet, ca s`-l v`d pe Ryan enervându-se m`car pu]in. B`iatul
`sta este prea ra]ional. Exact ca tat`l lui.
Jessie o privi uimit`.
– Allie!
Jessie se sim]ea vinovat` c` \ncepuse [i ea s`-[i spioneze
vecinii de la fereastra mansardei – cel mai bun punct de
observa]ie – , dar trebuia s-o supravegheze pe Almira, care
dovedise cu vârf [i \ndesat c` nu era o persoan`… prea
responsabil`, cu toat` vârsta ei \naintat`.
– Ai de gând s`-l pui pe Ryan s` boxeze cu vreun campion
de categorie grea, ca s`-]i demonstreze c` se poate enerva? Ar
trebui s`-i faci rost de o coard`, s` se apuce de pe acuma de
s`rit.
– Ei, dar sunt mult mai subtil` decât atât, explic` Almira, \n
timp ce coborau sc`rile c`tre etajul doi.
|n fa]a u[ii care ducea c`tre apartamentul lui Maddy, ea se
opri.
– Bine\n]eles, cu Maddy nu merg decât metodele brutale.
Pentru ca ceva s`-i atrag` aten]ia, trebuie s-o loveasc` \n
cre[tetul capului.
68 NETTA MUSKETT

– Felicit`ri, Allie. Se pare c` metodele tale au dat


rezultate. Haide, o \ndemn` ea s` coboare, nu uita c` ai
programare la coafor. {tii foarte bine c` lui Francis nu-i place
s` \ntârzii.
– Vrei s` fii sigur` c` \mi dai de lucru \nainte de a m` l`sa
singur`? Stai lini[tit`, draga mea. Acum, nu mai am ce face. Am
f`cut tot ce a depins de mine. E treaba celor doi s` mearg` mai
departe, a lui Joe [i a lui Maddy. De altfel, eu nu manipulez,
ci doar exploatez favorabil o situa]ie.
– Dar chiar eu te-am auzit promi]ându-le servitorilor o
prim` dac` cei doi se \mpac`. Dac` nici asta nu e
manipulare…
Almira se \ntoarse.
– Nu fi a[a obtuz`, draga mea. Nu numai fericirea lui
Maddy e \n joc, [tii foarte bine. Fii fat` cuminte [i du-te la
munc`. Las`-m` pe mine s` m` ocup de restul.
Jessie \[i ascunse lacrimile.
– Dar el a avut de ales [i a ales, Allie.
Almira o mângâie.
– Da, [i a f`cut o alegere bun`, de vreme ce a preferat un
Chandler. Dac` stai s` te gânde[ti, nu a gre[it cu mult. Dar stai
f`r` grij`, m` preocup eu de tot. |n alt` ordine de idei, de ce
nu treci [i tu, \nainte de a pleca la fabric`, pe la noul nostru
vecin, ca s` schimba]i dou` vorbe? Vrei s` se spun` c` familia
Chandler este total lipsit` de maniere?
Jessie era s` se \mpiedice de uimire.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 69

– S` merg la Joe O'Maley? Cred c` glume[ti!


Ca materializat` din neant, doamna Ballantine ap`ru pe hol,
cu vesta de in a lui Jessie \ntr-o mân` [i cheile ma[inii \n cealalt`.
Fata \i lu` cu un gest refelex vesta [i cheile din mân`.
– {i ce naiba vrei s` discut cu el?
– Nimic special, draga mea. Nu trebuie decât s` accep]i
invita]ia lui de a lua masa \mpreun`, s`-l duci la club [i s`-l
\ndopi cu friptur`. Va fi mai mult decât suficient.
– Vrei s` mergem s` cin`m la club? Dar, Maddy [i
Matthew… A, ia stai o clip`… Mai pui tu ceva la cale… Vrei
s` m` convingi s`-l seduc?
Almira [i doamna Ballantine schimbar` rapid o privire.
– Bun` idee, pot s` spun [i unde s` fie. |]i recomand
pavilionul de var`, va fi chiar sub fereastra din fa]a mesei lui
Maddy.
Jessie le v`zu din nou pe cele dou` privindu-se pe furi[.
– Refuz s` m` amestec \n chestia asta, Allie! {i când m`
gândesc c`-mi spuneai s` stau lini[tit` c` tu nu mai faci nimic!
Alt` minciun`! Ar trebui s`-]i fie ru[ine! Amândou` sunte]i…
imposibile.
– Bine, bine, f`cu Almira, cu un aer foarte dezam`git.
Jessie se relax`.
– Sunt fericit` s` v`d c` ai revenit la sentimente mai bune.
O privi pe guvernant` [i ad`ug`:
– |ncepeam s` m` \ngrijorez [i \n ceea ce v` prive[te. |mi
pare r`u c` am ridicat vocea, dar ideile voastre sunt de-a
dreptul enervante.
Almira se gr`bi s` r`spund` ea \n locul femeii.
70 NETTA MUSKETT

– Tu nu ridici vocea niciodat`, draga mea. Din nefericire,


e[ti mult prea distins` pentru a face a[a ceva.
O lu` de bra] [i o petrecu pân` la u[`.
– Dar ai dreptate, \n felul t`u. |n plus, mi-am amintit c` eu
[i Maddy trebuie s` mergem dup`-amiaz` la Reding ca s`
alegem culoarea fe]elor de mas`. Ar trebui s` ne \ntoarcem
pân` la ora cinei, dar nu se [tie niciodat`. Ar fi stupid ca tu [i
Joe s` merge]i la club dac` Maddy nu se afl` acolo!
Jessie redeveni b`nuitoare.
– Ce mai pui la cale, Allie?
– Nimic, draga mea. }i-am spus totul, ]i-am ar`tat planul
meu, iar tu l-ai f`cut praf imediat. M` bucur totu[i s` aflu c`
vei fi acas` [i-i vei putea ]ine companie lui Matthew, \n caz c`
noi nu ne vom \ntoarce la timp pentru mas`. V` ve]i \n]elege
de minune. Haide, nu te mai re]in, [tii cât e Francis de nervos
dac` \ntârzii…
U[a se \nchise \n urma ei. Dincolo de u[`, Almira [i
doamna Ballantine \[i strânser` mâna cu un aer triumf`tor…
Capitolul 6

Joe se uit` la ceas pentru a suta oar`. Era deja ora [ase [i
nici urm` de Jessie Chandler.
Se p`rea c` planul Almirei e[uase. Sora mai mare a lui
Maddy trebuia s` treac` pe la el la cinci jum`tate dup`-amiaz`.
Oare s` se duc` el s-o ia? |n nici un caz…
|i venea s` \njure. Seara era distrus`, murea de foame…
Trebuia s` m`nânce. Va ie[i \n ora[ oricum, cu sau f`r`
Jessie, [i va descoperi un restaurant cu un meniu care s` fie pe
gustul lui.
Ideea de a se schimba \n haine mai confortabile nu era prea
bun`. Dac` avea s` se \ntâlneasc` din \ntâmplare cu Maddy?
Trebuia s-o impresioneze. Iar costumul pe care-l purta era
ideal pentru a[a ceva. Ea nu-l v`zuse niciodat` decât \n haine
ca vai de ele. Un costum era semnul cel mai clar c` se
schimbase cu adev`rat.
72 NETTA MUSKETT

Ie[i \n curte, dar \[i aduse aminte c` uitase cheile ma[inii \n


birou. Sau \n baie? Nu mai [tia. Era mai mereu ame]it, se
gândea la mai multe lucruri \n acela[i timp, nu mai putea s`
se concentreze. {i asta numai din pricina ei!
Urc` gr`bit câte dou` trepte o dat`.
De altfel, poate c` era normal s` nu-[i mai g`seasc` nimic
\n casa asta imens`. Ce naiba \i venise s` cumpere o cas` care
nu va fi niciodat` complet` f`r` o nevast`, o droaie de copii
care s` alerge pe holuri, un brad de Cr`ciun imens de
s`rb`torile de iarn` [i petreceri \ntre prieteni care s` dureze
zile \ntregi, ca \n pove[ti?
|[i imagina toate aceste bucurii, \[i imagina familia lui peste
câ]iva ani: el, Maddy [i copiii strân[i \n jurul lor.
Dar de imaginat nu era greu. Mai greu era s` recunoasc`
faptul c` acum se afla foarte departe de toate astea. Era singur
[i, dac` \ntr-adev`r Maddy avea s` se m`rite cu Matthew, nu va
mai avea nici casa, pentru c` avea s` i-o d`ruiasc`. Nici unul
din vise nu i se \ndeplinea.
Deschise u[a dormitorului [i se opri \n fa]a fotografiei cu el
[i Maddy, pe plaja din Atlantic City.
Se a[ez` pe pat. Cu vârful degetului mângâie chipul
surâz`tor al fetei. Erau atât de ferici]i atunci, atât de nep`s`tori

|ntr-o sear`, dup` ce au ie[it de la bibliotec`, s-au oprit la
o cafenea din apropiere. Tot bând cafele [i mâncând pi[coturi,
tot glumind [i vorbind f`r` \ncetare, au [i uitat de ora
\nchiderii. Un chelner a venit s` le atrag` discret aten]ia, apoi
ceva mai dur, pân` când fur` gata s` fie da]i afar`.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 73

Plecar` de bun` voie [i ocolir` de câteva ori campusul \n


plimb`ri interminabile. Le era a[a greu s` se despart`!
Dac` Joe ar fi crezut \n dragoste la prima vedere, ar fi jurat
c` se \ndr`gostise de Maddy instantaneu. Dar nu era \ntru
totul a[a. De fapt, \l cucerise atunci când \[i d`duse seama c`
\i vorbea despre ideile sale [i despre informatic` de mai bine
de trei ore, iar ea nu c`scase nici m`car o dat`.
– De ce nu mi-ai atras aten]ia? \ntrebase el atunci.
– P`reai a[a de bucuros când vorbeai despre asta… [i apoi,
aveai un zâmbet de care nu m` puteam s`tura, r`spunse ea cu
o sinceritate absolut dezarmant`.
Fusese \nceputul dragostei lor. De n-ar fi fost decât
ciudatele \mprejur`ri care-i aduseser` \mpreun` [i tot ar fi fost
ceva extraordinar. De atunci, nu se mai desp`r]iser` niciodat`.
|nv`]au \mpreun`, se distrau \mpreun` [i locuiau \mpreun`,
\n apartamentul unuia dintre ei, pe rând.
Era prima lor dragoste. Era minunat. Nu se certau, nu
aveau probleme, ci doar râdeau, se jucau [i se iubeau [i…
mâncau mult` pizza rece la masa de prânz.
La sfâr[itul semestrului, Joe o ceruse \n c`s`torie [i
\ncepur` s`-[i fac` planuri de viitor.
– Maddy, Maddy, ce bine ar fi fost ca tat`l t`u s` fie
instalator sau tâmplar! [opti el, revenit la realitate.
Se ridic` brusc, puse la loc fotografia [i lu` cheile. De fapt,
nu asta ar fi fost rezolvarea, [tia prea bine. Chiar dac` ar fi fost
de aceea[i condi]ie, erau diferi]i prin altceva. Iar problema lor
era ceea ce discutaser` deja la ultima \ntâlnire: \ncrederea.
Dar s-au schimbat, s-au schimbat amândoi atât de mult!
74 NETTA MUSKETT

Obosit de atâtea gânduri, Joe ie[i din nou din cas`,


trântind u[a \n urma lui. |n orice caz, era prea târziu pentru a
mai da \napoi, acum c` se re\ntâlniser`. C`s`toria va avea loc
peste opt zile, a[a c` cel mai bun lucru de f`cut era s` caute
mijloacele ca s`-i intre din nou \n gra]ii [i s-o recucereasc`…
|n primul rând, trebuia s` pun` la punct o stratagem` care
s`-i asigure intrarea \n familia Chandler, acolo unde se afla
singura sa aliat`; o romantic` incurabil` cu mintea u[or
plecat`, dar cu toate astea singura aliat`!
Ajunse la ma[in` [i-[i d`du seama c` uitase cheile casei.
Avea dou` solu]ii: fie s` plece totu[i s` m`nânce la un fast-
food [i s` se gândeasc` acolo cum avea s` intre \n cas`, fie s`
se duc` la amabilii s`i vecini [i s` \ntrebe dac` nu aveau din
\ntâmplare o dublur` de la cheile casei Harris.
Mai mult ca sigur c` nu aveau, dar m`car era o \ncercare.
Cu un pas hot`rât, Joe travers` peluza care separa cele
dou` locuin]e [i s`ri gardul.
Inima \i b`tea cu putere; viitorul s`u putea depinde de ce
f`cea acum [i aici. Va p`rea ridicol, [tia, dar nu avea nimic de
pierdut.
„Ce s` pierd? Demnitatea, respectul de sine? |n fond, astea
nu sunt mare lucru!“ \[i spuse \nainte de a ap`sa foarte hot`rât
pe sonerie.
Dup` câteva clipe de a[teptare, veni s`-i deschid` o fat` cu
p`rul castaniu [i ochi mari, alba[tri. Era cu siguran]` Jessie.
Fata \l \ntâmpin` cu un zâmbet silit, p`rând la fel de
bucuroas` de vizita lui, pe cât ar fi fost de aceea a unui
vânz`tor ambulant.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 75

– Ce dori]i? \ntreb` ea.


|[i d`du seama c` Jessie \l recunoa[te, dar c` se preface c`-l
vede pentru prima oar` \n via]`.
– Bun` ziua, domni[oar`, spuse el, \ntinzându-i mâna.
Sunt Herb Grattling, deputat. Cred c` pot conta pe votul
dumneavoastr` la viitoarele alegeri din noiembrie. Dori]i s`
auzi]i câteva puncte din programul meu…
– Joe O'Maley!
Jessie se for]a s` nu râd`, \ntinzându-i mâna la rândul ei.
– Am gre[it c` m-am pref`cut c` nu v` cunosc, domnule
O'Maley. V-am v`zut fotografia pe coperta Newsweek. Bun`
ziua [i bine a]i venit \n Allentown. Dar am uitat s` m` prezint.
Sunt Jessie Chandler.
– Nu visez? Dumneavoastr` sunte]i Jessie care a luat locul
\ntâi la patinaj juniori? Cea care lua numai note bune la
facultate, cea despre care \i aminteau mereu profesorii lui
Maddy, spunându-i c` nu e o student` la fel de bun` ca sora
ei mai mare?
Jessie respinse acest omagiu cu o strâmb`tur` comic`.
– Maddy vorbe[te prea mult câteodat`, spuse ea,
conducându-l \n salon. Matthew, iat`-l pe domnul O'Maley!
Joe ezita s` intre.
Matthew \i ie[i \ns` \n \ntâmpinare, cu mâna \ntins`.
– Matthew Garvey. Bun` ziua, domnule O'Maley. |ncântat
s` v` cunosc.
– La fel, domnule Garvey, replic` Joe cu un surâs amabil.
Apoi se \ntoarse spre Jessie, care studia cu un mare interes
desenul covorului.
76 NETTA MUSKETT

– Am venit doar s` v` rog s`-mi permite]i s` dau un telefon.


Mi-am \ncuiat cheile \n cas` [i nu mai pot intra. Vreau s` sun
la un atelier s` m` ajute cineva de acolo. Sper c` nu v`
deranjeaz`.
– Nu, nu, deloc.
Jessie se a[ez` pe canapea [i le f`cu semn celor doi s` ia
loc.
– Matthew [i cu mine p`l`vr`geam \n a[teptarea lui Maddy,
care a ie[it la cump`r`turi.
|i zâmbi crispat lui Matthew [i continu`:
– Nu cred c` va \ntârzia prea mult.
– Jessie, doar o cuno[ti. Când ajunge \n magazine, nu se
mai d` dus` cu una cu dou`. |mi pare r`u c` te re]in aici, ca
s`-mi ]ii companie, poate c` ai alt` treab` [i…
Lui Joe i se p`ru ciudat c` cei doi sunt atât de politico[i
unul cu altul. P`reau c` abia se cunosc, de[i, potrivit Almirei,
se [tiau de ani de zile. Atunci ce putea s` semnifice aceast`
atitudine? Probabil c` nu prea se pl`ceau. {i dac` nu se
\nghi]eau, aceast` r`ceal` era singura cale de a comunica…
Sau poate… c` era singura cale de a se ab]ine s` nu se arunce
unul \n bra]ele celuilalt?
Almira Chandler nu-i spusese nimic de felul `sta; nici
m`car nu adusese vorba despre cei doi. Lucru care, a[a cum o
cuno[tea, nu-i putea sc`pa. Mai ales dac` ar fi considerat c`
subiectul e demn de interes pentru scopul pe care [i-l
propuseser` \mpreun`.
Dar chiar dac` ar fi fost a[a, nu ar fi putut s` se foloseasc`
de aceast` informa]ie.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 77

Oare s` \ncerce s-o recucereasc` pe Maddy sugerându-i c`


sora sa, pe care o iubea [i o admira atât de mult, era \ndr`gostit`
de logodnicul ei [i… sentimentul p`rea s` fie reciproc?
Nu, de o mie de ori nu! Chiar dac` ar fi fost adev`rat, nu ar fi
folosit o astfel de arm`. Maddy trebuia s` se \ntoarc` la el pentru
c` erau pur [i simplu f`cu]i unul pentru altul, nu din alt motiv.
Ca [i cum gândul la ea ar fi fost suficient pentru a o face s`
apar`, pa[ii fetei se auzir` \n hol, iar vocea ei r`sun` vesel`.
– Matthew? Te rog s` m` scuzi pentru \ntârziere! Nu [tiu ce
s-a \ntâmplat cu Allie, a trebuit s` trec la amenin]`ri ca s-o fac
s` se gr`beasc`! Te asigur c`...
Ajuns` \n pragul sufrageriei, Maddy r`mase f`r` glas.
– Tu… murmur` ea printre din]i.
|[i reveni \ns` repede din surpriz` [i continu` cu un aer
foarte natural:
– |mi pare r`u, nu [tiam c` avem musafiri.
– }i-l prezint pe domnul O'Maley… se gr`bi Jessie s`
intervin`. {i-a uitat cheile \n cas`…
– Adev`rat? f`cu Maddy cu o naturale]e pe care Joe o
admir` sincer. O \ntâmplare regretabil`, a[ putea spune.
Jessie, dac` e[ti atât de amabil`, du-te s` vorbe[ti cu doamna
Ballantine. Din câte [tiu, aveam o dublur` a cheii casei vecine.
Acela[i lucru i se \ntâmpla [i doamnei Harris destul de des.
|ncântat` de cuno[tin]`, domnule O'Maley!
Jessie ie[i. Joe profit` de acest moment [i-i \ntinse mâna lui
Maddy, care se f`cu \ns` c` nu vede [i se \ndrept`, f`r` s`-l
bage \n seam`, c`tre Matthew.
|l s`rut` pe obraz [i-i zise cu o voce tandr`:
78 NETTA MUSKETT

– Bun`, dragul meu!


Joe v`zu \n asta o \ncurajare. Dac` lui Maddy nu i-ar mai fi
p`sat de el, nu ar fi f`cut efortul de a se preface c` nu-l
cunoa[te. I-ar fi povestit totul lui Matthew – de altfel un tip
de treab`, p`cat c` era obligat s` se lupte cu el– [i ar fi f`cut
haz \mpreun` de faptul c` ea [i regele informaticii au fost
cândva prieteni.
Dar ea nu-i povestise nimic despre dragostea lor, nici
despre c`l`toria la Las Vegas. Logodnicul s`u nu [tia nimic
despre prima ei iubire. Prima [i singura, dac` era s` judece
dup` felul \n care-l s`rutase pe Matthew. Pe obraz.
Interesant, nimic de zis. Tot ce spusese Almira Chandler
p`rea exact.
Chiar atunci, bunica Almira cea pus` pe comploturi,
p`trunse \n \nc`pere. L`s` pachetele de cump`r`turi pe jos [i
se arunc` vesel` pe canapea.
– Bun` seara, tuturor. Joe, sunt absolut \ncântat` s` te
rev`d. Te-ai instalat bine, te-ai obi[nuit cu noua cas`? C`ma[a
asta, trebuie s`-]i spun, \[i vine foarte bine. Se potrive[te cu
ochii t`i. Dar sunt sigur` c` [tiai deja. Pun pariu c` ai numai
c`m`[i albastre. Ce zi, Doamne Dumnezeule! Nici nu v` pute]i
imagina câte po]i s` descoperi \n ziua de azi prin magazine! A
fost nevoie ca Maddy s` m` scoat` de acolo cu for]a. Poart`
cineva m`sura treizeci [i opt?
– Eu, r`spunse Jessie, intrând \n camer` cu o cheie \n mân`
[i \ntinzându-i-o lui Joe. De ce?
– Formidabil! r`spunse Almira, ridicându-se cu un elan
copil`resc [i sco]ând din ambalaj un neglijeu extravagant.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 79

– Allie… spuse Jessie, f`când un pas \napoi.


– Lini[te[te-te, draga mea, f`cu Almira calm`.
F`când un semn discret c`tre cei doi b`rba]i, Allie potrivi
lenjeria pe trupul fetei [i o privi admirativ.
Jessie era cât pe ce s` se sufoce de nervi.
– Ce p`rere ave]i, b`ie]i?
O singur` privire c`tre chipul descompus de uimire al
lui Matthew \i demonstr` lui Joe c` Almira era o mare
strateg`.
– Absolut fascinant, spuse el.
Maddy ridic` ochii spre cer.
– E[ti gata, Matthew? \ntreb` ea.
Joe le deplângea sincer pe cele dou` fete, puse \ntr-o
situa]ie atât de dificil`. Cât despre el, situa]ia \l amuza. Salonul
familiei Chandler devenise un rai al intrigilor [i confuziilor [i
numai el [i Almira cuno[teau scopul adev`rat al acestor
\ncurc`turi.
Matthew tu[i semnificativ.
– Da, absolut fermec`tor, repet` [i el, ca un om bine
crescut. Almira, \ntotdeauna ai avut gusturi bune. Sunt gata,
Maddy. Mai vrea cineva s` ne \nso]easc`?
Nimeni nu-i r`spunse, a[a c` Matthew insist`:
– Dar dac` am merge s` cin`m \mpreun` to]i cinci?
|n ochii Almirei se aprinse o lumini]`… diabolic`.
– A[ fi foarte fericit` s` vin cu voi, dar sunt foarte obosit`.
Am s` m`nânc un sandvi[ [i m` duc la culcare. Nimic nu v`
\mpiedic` \ns` pe voi patru s` merge]i \mpreun`. E o bun`
ocazie s` v` cunoa[te]i…
80 NETTA MUSKETT

– Nu cred c`… \ncepu Maddy.


– Mie mi se pare o idee excelent`, spuse Matthew, privind
c`tre Joe.
– Eu ar fi trebuit s`… se gr`bi [i Jessie s`-[i g`seasc` o
scuz`.
– Eu zic c` ar fi foarte bine s` mergem, spuse vesel Joe.
Ma[ina mea a[teapt` afar`. A[a c`…
– Dar…
Almira \ntrerupse la timp protestul lui Maddy.
– Ei bine, iat` ce bine s-au aranjat lucrurile! Sper s` v`
distra]i de minune, dragi copii. {i… Joe! S` nu-i la[i ocazia
lui Matthew s` te conving` s`-]i investe[ti to]i banii \n banca
lui. Doar jum`tate, ne-am \n]eles?
Bunica se ridic`, \[i adun` de jos pachetele de cump`r`turi
[i ie[i cu mare vitez` din \nc`pere.
– B`trân` intrigant`, bomb`ni Maddy \n urma ei.
Singurul care o auzi fu Joe, care st`tea foarte aproape
de ea.
– Mie \mi place foarte mult, [opti el, \ntinzându-i bra]ul.
Dac` refuzi s` m` iei de b`rbat, am s`-i propun s` fugim
\mpreun` undeva.
– Excelent` idee! \l felicit` Maddy.
Apoi se \ntoarse cu un aer demn c`tre Matthew.
– Mi-a fost dor de tine, \i spuse cu glas [optit.
– {i mie mi-a fost dor de tine, dar sunt fericit c` tu [i Almira
v-a]i sim]it atât de bine \mpreun`.
Joe zâmbi pentru sine.
Asta era discu]ie de oameni care se iubesc?
C~S~TORIE SURPRIZ~ 81

Reclamele la mâncare pentru câini erau mult mai


entuziaste [i mai credibile decât acest schimb de replici.
Maddy [i Matthew ie[ir` bra] la bra], iar Joe se \ntoarse
c`tre Jessie.
– Sper c` m` ve]i ierta pentru ast`zi… Ar fi trebuit s` v` sun
[i s` anulez \ntâlnirea stabilit` de bunica mea… \ncepu ea.
– Acum, chestia asta nu mai are importan]`. De altfel, m`
bucur c` am pl`cerea de a profita de compania
dumneavoastr`… Sunte]i gata s` intra]i \n rol? Aminti]i-v` c`
trebuie s` m` cuceri]i…
Jessie se opri \n capul treptelor.
– Cred c` m-a]i \n]eles gre[it, domnule O'Maley!
– Joe.
– Ascult`-m` cu aten]ie, Joe. Nu m` intereseaz` c` e[ti
marele rege al informaticii sau mai [tiu eu ce! Oricine ai fi, nu
m` po]i convinge s`-]i fac jocul! Mi se pare ciudat [i totodat`
foarte sadic, declar` rece fata. Am avertizat-o [i pe bunica mea,
azi-diminea]`, \]i spun [i ]ie, acum. Maddy e sora mea [i o
iubesc. E fericit` cu Matthew, a[a c` ar fi mai bine s` vinzi casa
aia, s`-]i vezi de via]a ta [i s` ne la[i \n pace.
– Da, sunt foarte ferici]i \mpreun`, spuse Joe, privind
\nspre cei doi. Ferici]i… ca doi fra]i. Sau ca ni[te… cumna]i,
s` zicem. Nu [tiu de ce mi-a venit s` spun asta… dar cred c`
se potrive[te.
Jessie se \nro[i.
– Ce vrei s` spui?
F`r` s` a[tepte r`spuns, fata o lu` din loc atât de repede,
\ncât Joe abia reu[i s-o prind` din urm`.
82 NETTA MUSKETT

– Nu-]i mai da cu p`rerea despre familia asta. Nu [tii nimic


despre ea! continu` ea, nervoas`.
– Nu [tiu nimic? A[a crezi? Eu cred altceva. Cred c` sunt un
fel de trimis divin, singurul capabil s` v` scape din situa]ia asta
tâmpit` \n care a]i ajuns f`r` s` v` da]i seama.
– N-am s-o fac s` sufere pe sora mea.
– Dar nu-]i cere nimeni a[a ceva. Nici eu, nici Almira.
– |n cazul `sta, ce a[tep]i de la mine?
Joe zâmbi, fericit c` reu[ise s` câ[tige aceast` confruntare.
{i asta f`r` ajutorul complicei sale!
– Nimic altceva decât s`-mi zâmbe[ti din când \n când [i
s`-mi permi]i s`-]i r`spund \n acela[i fel. {i… am mai putea
s` ne [optim câte ceva, nimic important, doar a[a… ca s`
vedem ce reac]ie va avea draga ta surioar`… Vom vedea dac`
va r`mâne la fel de senin` sau dac`… va voi s` m` ucid`…
din priviri.
– {i dac` privirea ei \]i va spune c` te ur`[te? Ce concluzie
ai s` tragi de aici?
– Vom afla c` \nc` m` iube[te. {i sper c` asta va fi
suficient ca s`-]i aduc` lini[tea sufleteasc` [i s` te conving`
s` m` aju]i \n continuare. Mâine, de exemplu, ai putea s`-mi
faci o vizit` [i s` m` aju]i s` aleg un material pentru
perdele… s` zicem.
Jessie c`zu pe gânduri.
|i privi pe cei doi.
Maddy [i Matthew mergeau al`turi, dar f`r` s` se ]in` de
mân`. Ce se \ntâmpla? Oare Maddy regreta hot`rârea luat
`? Dar Matthew?
C~S~TORIE SURPRIZ~ 83

Argumentele lui Joe puteau fi conving`toare. Mai ales c`


veneau \n \ntâmpinarea dorin]elor [i speran]elor sale \n
privin]a lui Matthew.
– S` zicem c` am s`-]i dau câteva sfaturi despre cum s`-]i
aranjezi mobilierul. E mai plauzibil, r`spunse ea.
Joe o lu` pe dup` umeri [i o strânse afectuos la piept.
– E[ti o fat` extraordinar`, Jessie. Sunt foarte fericit c` am
s`-]i fiu cumnat.
– Tu nu renun]i niciodat`, Joe?
– Nu, [i asta e calitatea care m-a ajutat s` ajung celebrul
domn O'Maley [i s` apar pe coperta revistei Newsweek.
Ajunser` la ma[in`.
– Crezi c` a[ \ndr`zni prea mult dac` te-a[ ruga, mâine,
s`-mi prepari o por]ie de scoici? {i \nc` ceva… eu sunt cam
mofturos… va trebui s` m` rogi foarte frumos s` le [i
m`nânc…
Jessie izbucni \n râs.
Auzind-o râzând, Maddy se \ntunec`.
Joe deschise u[a [i o l`s` pe Jessie s` intre \n ma[in`.
Seara se anun]a foarte amuzant`.
Capitolul 7

„Dac` mai zâmbe[te o singur` dat`, m` ridic de la mas` [i


plec“ se gândi Maddy, aruncând cu zgomot furculi]a \n
farfurie. „{i Jessie asta… cum o putea s` râd` a[a, proste[te?
De fiecare dat` când Joe deschide gura, \ncepe s` gângureasc`
de parc` ar fi o porumbi]`!“
Nu-i venea s`-[i cread` ochilor! Jessie nu râdea
niciodat` a[a.
Cel pu]in nu o auzise râzând astfel la nici o glum`, a
nim`nui!
P`rea \ns` c` se amuz` \ntr-adev`r copios. La fel [i
Matthew. Una peste alta, toat` lumea se distra de minune, \n
afar` de ea, care avea o poft` nebun` s`-i lase singuri sau…
s`-i str\ng` de gât.
Cum naiba li se p`rea atât de distractiv s` vorbeasc` despre
megabi]i? Ce poate fi amuzant? E doar un limbaj tehnic, a[a
ceva nu te poate face nici s` zâmbe[ti. Ei una, a[a i se p`rea.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 85

Nu era o profan` \n materie de calculatoare, folosea [i ea


a[a ceva ca s`-[i p`streze \n ordine re]etele sau s` caute pe net
site-uri de gr`din`rit.
Dar pentru ea calculatorul era foarte asem`n`tor cu
ma[inile: atâta vreme cât func]iona corespunz`tor, nu sim]ea
nevoia s` afle ce are \n`untru.
Cât despre conversa]ia referitoare la taxe, impozite, valori
mobile [i imobile, pe care o \ntre]inea cu atâta succes
Matthew… din partea ei era mai util s` discute despre fizica
cuantic`.
Nu era f`cut` s` fie so]ia unui informatician, era clar. Dar
\n acela[i timp, trebuia s` recunoasc` sincer, nu se vedea nici \n
rolul de nevast` de bancher. Era destul de trist, concluzion` ea.
Cu un oftat adânc, \ncerc` s` intre [i ea \n atmosfer`. O
privi pe Jessie pe sub gene. Sora ei p`rea \ntr-adev`r fericit`.
Cei doi b`rba]i \i acordau maxima lor aten]ie, \i aprobau cu
entuziasm fiecare remarc`, o ascultau fascina]i…
|n schimb, pe ea o ignorau. Iar asta, se gândi ea era un gest
cel pu]in nepoliticos, ca s` nu spun` mai mult.
{i toate astea din pricina lui Joe. El era cel care lansa
subiectele de discu]ie, [i, din nefericire, nici nu propunea
nimic care s` prezinte un cât de mic interes pentru ea… Pe ea
o interesau alte lucruri, nu felul \n care func]iona un
calculator.
Mai mult, b`nuia c` Joe [tia foarte bine asta.
{i ac]iona astfel deplin con[tient de faptul c` Maddy nu era
deloc interesat` de aceste lucruri. O cuno[tea foarte bine
doar!
86 NETTA MUSKETT

|i venea s`-l taie buc`]i! {i nici Matthew nu se l`sa mai


prejos! Era atât de amabil cu Joe, \ncât p`rea c` se cunosc
dintotdeauna. De acord, Joe O'Maley nu era vreun fitecine,
dar… Avea probabil mul]i bani, poate c` avea de gând s`-i
pun` la banc`, de ce nu chiar la banca lui…
{i Jessie… se purta atât de diferit… era de
nerecunoscut… Parc` ar fi luat cine [tie ce drog. Ca [i cum
râsul ei prostesc [i f`r` sens nu ar fi fost de-ajuns, \[i mai [i
mângâia p`rul sau b`tea din gene languros ori de câte ori Joe
\i spunea ceva.
Maddy chem` chelnerul [i-i ceru o pr`jitur` cu ciocolat`.
Când acesta i-o aduse, Jessie f`cu ochii mari [i-i spuse cu
repro[:
– Doar nu ai de gând s` m`nânci a[a ceva!
Evident. O ignorase toat` seara [i acum \[i amintise de ea
doar ca s`-i atrag` aten]ia c` face ceva gre[it.
– Nu, Jessie, nu am de gând s-o m`nânc. Am comandat-o
doar ca s` am [i eu cu cine vorbi!
Matthew \[i puse bra]ul pe scaunul fetei:
– Te-am ignorat toat` seara, nu?
– Ce mai conteaz`? Doar nu avem mereu pl`cerea s` lu`m
masa cu marele Joe O'Maley!
Maddy \i zâmbi lui Joe.
– Vezi tu, eu nu fac parte din aceea[i specie cu Matthew [i
Jessie. Pe mine m` intereseaz` subiecte mult mai prozaice, ca
gr`din`ritul de exemplu.
Joe \[i ceru scuze c` o exclusese „f`r` voie“ din discu]ie.
Cât despre gr`din`rit, g`sea c` subiectul este fascinant.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 87

– Mie nu-mi place gr`din`ritul, interveni Jessie. Este


plictisitor [i enervant. De ce s` faci cu mâna ta ni[te lucruri a[a
murdare, când exist` oameni care pot s`-]i fac` o gr`din` de
vis \n câteva s`pt`mâni?
– P`i tocmai asta e pl`cerea, s` faci asta chiar tu… \ncerc`
Maddy s`-[i demonstreze punctual de vedere.
Era evident enervat` [i explica]ia fusese rostit` sacadat, ca
o amenin]are.
Joe zâmbi [i spuse:
– Sper s` nu mai am ocazia s` te enervez [i alt`dat`. Mi-a
fost de-ajuns, mi s-a f`cut deja fric`.
|i f`cu un semn lui Matthew [i continu`:
– Ai grij` cu ea…
– O s` m` feresc de subiectele plictisitoare…
Toat` lumea izbucni \n râs, cu excep]ia lui Maddy,
desigur.
Era incredibil. Nu numai c` se distraser` f`r` s` \ncerce
m`car o dat` s-o atrag` [i pe ea \n discu]ie, ceea ce era deja
inacceptabil, acum iat` c` \ncepuser` s` [i râd` de ea f`r` nici
o jen`.
– |mi pare r`u, nu vreau s` v` stric seara, spuse ea când \l
v`zu pe Joe luând o \nghi]itur` de [erbet din linguri]a pe care
i-o \ntindea Jessie, dar Allie m-a epuizat psihic ast`zi. M` doare
capul \ngrozitor.
– {i ai [i o pat` ro[ie pe gât, interveni serviabil Joe. Din
fericire, nu ai b`ut nimic [i ai putea s` iei un antihistaminic. }i
se \ntâmpl` des?
„Numai când te v`d pe tine“, zise ea \n gând.
88 NETTA MUSKETT

– Doamna Ballantine crede c` e o reac]ie alergic` la


materialul rochiei de mireas`, explic` ea cu voce tare. Ceva
trec`tor.
Matthew privi curios de la Maddy la Joe. Ce naiba se
petrecea aici? Maddy nu se purta niciodat` urât [i niciodat` nu
fusese a[a posomorât`, de când o [tia. {i Dumnezeu \i era
martor c` \ncercase \n mai multe rânduri s-o atrag` \n
conversa]ie. Degeaba.
De vin` era probabil durerea asta de cap. Sau poate c`
nu-l pl`cea pe Joe. Asta ar fi fost ciudat, pentru c` b`iatul `sta
era chiar simpatic. Prietenos, deschis, amuzant… ce mai, un
conviv ideal. {i p`rea c` o apreciaz` foarte mult pe Jessie. Cu
atât mai bine. Era [i cazul ca fata asta s` mai uite de lucru [i s`
se dedice [i altcuiva \n afar` de fabric`.
Lui Matthew i-ar fi pl`cut s-o cunoasc` mai bine. Cu toate
c` \l atr`gea [i \ntr-o vreme chiar se gândise serios la ea ca la
o posibil` partener`, i se p`rea c` sunt prea diferi]i. Ea era o
femeie de carier`, iar el \[i dorea o familie.
– Haide, Maddy, se hot`r\ el. Cred c` ai nevoie s` te
odihne[ti un pic.
Joe [i Jessie \i urmar`.
– V` conducem acas`, apoi Jessie va veni pân` la mine.
Mi-a promis c` m` ajut` s`-mi aranjez mobila, zise Joe, luând-o
pe mân` pe sora lui Maddy.
– S` ne \n]elegem, r`spunse Jessie cu un ton lejer, eu am
s`-]i dau câteva sugestii. Tu vei fi cel care mut` mobila.
|nc` o dat`, Maddy fu singura care nu g`si c` gluma fusese
amuzant`.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 89

Chipul palid al lui Maddy la desp`r]ire \l f`cu pe Joe s` se


\ntrebe dac` nu cumva mersese prea departe.
Ajunse acas` \mpreun` cu sora lui Maddy…
Jessie \l ajutase \ntr-adev`r s` aranjeze mobila, spunându-i
c` obosise s` tot mint`, apoi o conduse acas`.
|n loc s` se \ntoarc` \n vila lui, se \ndrept` c`tre gr`dina din
spatele locuin]ei Chandler.
De ce? Nici el nu [tia prea bine. Poate c` nu voia decât s`
priveasc` la fereastra iubitei lui, ca un romantic adolescent
\ndr`gostit.
Ast`zi o sup`rase pe Maddy, [i f`cuse asta inten]ionat. Se
comportase ca un nemernic. Avea dreptate Ryan s`-l
numeasc` astfel. Degeaba sus]inuse sus [i tare c` f`cea toate
astea doar pentru ea, c` nu era fericit` cu Matthew Garvey…
ast`zi nu f`cuse altceva decât s-o r`neasc`.
Matthew era un tip de treab`; un pic cam scor]os, dar un
tip cumsecade, care p`rea s` ]in` la ea cu adev`rat.
Totu[i, nu o iubea. Se vedea clar, din felul \n care o privea.
Niciodat` nu sim]ise \n privirea lui focul dragostei, ci numai o
scânteie de prietenie. O prietenie adev`rat` [i probabil
durabil`, dar nu mai mult decât o prietenie.
Matthew Garvey nu avea un temperament pasional; cel
pu]in \n ce o privea pe Maddy. Ceea ce sim]ea pentru ea era
respect, admira]ie, pl`cerea de a \mp`rt`[i cu cineva
interesele sale.
Nimic de zis, toate astea erau bune…
Dar iubirea? Pasiunea? F`r` asta, via]a lor ar fi fost atât de
banal`! Pu]in` tandre]e, s`ruturi platonice, dou` paturi identice,
dar separate, [i sup` de praz la prânz. Plictiseal` de moarte!
90 NETTA MUSKETT

O astfel de via]` p`rea fad` pe lâng` cea pe care ar fi avut-o


ei doi. S-ar fi certat, desigur, dar s-ar fi iubit la nebunie. {i nu
s-ar fi plictisit niciodat`!
Bun. |[i l`murise ce avea \mpotriva acestei c`s`torii; mai
r`mânea s-o conving` [i pe Maddy.
– Cine e acolo?
Joe ridic` fruntea [i z`ri chipul lui Maddy la fereastr`.
Purta o pijama din bumbac albastru cu desene cu pisici
persane, avea p`rul desf`cut, iar de sub pantalonul destul de
lung i se z`reau unghiile date cu oj` ro[ie. Era pur [i simplu
delicioas`.
Joe ie[i din umbr`.
– Eu sunt. M` crezi sau nu, am ie[it \n gr`din` ca s` m`
ocup pu]in de plante. E adev`rat c` am nimerit \n gr`dina ta,
dar inten]ia mea era l`udabil`.
Maddy oft`, resemnat`.
– Iar tu?
Joe se feri, ca [i cum Maddy era gata s`-i dea cu ceva \n cap.
– Nu se poate spune c` m-ai \ntâmpinat cu mare
entuziasm.
– Bietul de tine!
Dup` aceste cuvinte, nemaig`sind nimic de spus, Maddy \i
\ntoarse spatele, gata s` intre \napoi \n camer`.
Deodat`, \i sim]i bra]ele pe umeri. Evident, venise dup` ea!
– Joe, zise ea f`r` s` se \ntoarc`, te rog s` ie[i din camera
asta [i din via]a mea. Pentru totdeauna.
– Dar de-abia am intrat.
Maddy \ncerc` s` scape de \mbr`]i[are, se \ntoarse [i-l privi
cu o expresie enervat`. Ochii ei exprimau limpede mânie.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 91

– Adev`rat. Ce noroc pe mine! Trebuie s`-]i spun c`


scenele de ast`-sear` m-au impresionat la culme. Un joc
actoricesc foarte reu[it. A]i merita Oscarul! {i tu, [i draga mea
sor`. A]i fost pur [i simplu remarcabili.
– Am exagerat, nu? M` gândeam eu!
|[i lu` celebra lui expresie, pe jum`tate confuz`, pe
jum`tate satisf`cut`, care era r`spl`tit` de obicei de Maddy cu
un surâs [i un s`rut.
Dar nu ob]inu nimic.
– Voiam s` te fac geloas`, Maddy, nu s` te sup`r.
Maddy \l privi \n ochi.
– Nu m-ai f`cut s` suf`r, Joe, pentru c` \mi e[ti indiferent.
Dar te-ai folosit de Jessie, [i asta m-a durut. Nu mi-a[ fi
imaginat niciodat` c` ar putea s`-mi fac` a[a ceva.
– A fost ideea mea, Maddy, nu a ei. Cred c` vodca pe care
a b`ut-o a ajutat-o s` intre \n rol a[a cum trebuia. Dar nu
trebuie s` i-o iei \n nume de r`u. Nu a f`cut decât s` ajute un
biet suflet care se stinge de iubire.
– Nici c` a[ fi g`sit o mai bun` descriere pentru tine…
Maddy se apropie [i \ntreb` f`r` s`-l priveasc`:
– Jessie crede cu adev`rat c` noi doi am mai putea fi
\mpreun`?
Se aflau chiar \n camera unde, pe lunga mas` acoperit` cu
in alb, se aflau a[ezate cadourile de nunt`. Joe lu` un sfe[nic
[i-l cânt`ri \n palm`.
– Nu [tiu ce s`-]i r`spund. Cred c` ar trebui s-o \ntrebi
pe ea.
Maddy \[i mu[c` buzele.
92 NETTA MUSKETT

– Credeam c` se bucur` pentru mine. Nici un moment nu


m-a l`sat s` \n]eleg c` nu crede \n rela]ia mea cu Matthew.
– Sigur c` da, cum ar fi putut? Sunte]i a[a de … asorta]i,
nu? Dar pasiunea? Inima care bate \nnebunit` de dragoste?
Dorin]a de a fi mereu al`turi de cel`lalt? Imposibilitatea de
a concepe via]a f`r` el? |n fine, cred c` [tii despre ce e
vorba, doar am tr`it toate astea \mpreun`… Voi doi v`
potrivi]i, dar asta e tot! Doar atât! Mi se pare destul de trist!
Sincer s` fiu, prefer oricând pasiunea dintre noi, cu
certurile de rigoare!
Maddy \i lu` din mân` sfe[nicul [i-l puse la loc pe mas`.
– Nu e cum crezi tu, Joe. De fapt, \ntre noi era doar o
atrac]ie… foarte mare, e drept, dar care nu putea s` dureze.
Cum a[ fi putut tr`i al`turi de cineva care ia decizii f`r` s` m`
consulte, care minte [i care nu are \ncredere \n mine? Cu toat`
pasiunea noastr` fantastic`, vezi bine c` am stat desp`r]i]i un
an [i jum`tate!
– Iar \ncepem…murmur` el.
Strânse pumnii.
– Doamne, ce n-a[ da s` putem da timpul \napoi!
– Ai face altfel?
Joe se gândi o clip`, apoi r`spunse cu sinceritate:
– Nu. Pentru c` [i eu am suferit \ngrozitor c` nu ai avut
\ncredere \n proiectul meu [i al lui Larry. Eram a[a sigur pe
mine! {i-mi spuneam c` dup` c`s`toria noastr` totul se va
aranja de la sine.
– Dar ai refuzat categoric s` prime[ti vreun ban de la ai
mei! Mai mult, nici eu nu aveam voie s`-i folosesc.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 93

– A[a e, recunoscu Joe. Nu puteam accepta bani de la un


Chandler. De[i mi-ar fi prins a[a bine la \nceput!
|ntoars` cu spatele, Maddy c`uta s` ascund` sl`biciunea
care o \mpiedica s` respire.
Gândurile \i zburau f`r` voie la tot felul de lucruri…
Se \ntreba dac` buzele lui au acela[i gust.
– Atunci, de ce ai refuzat?
El zâmbi cu triste]e.
– Nu \n]elegi nici acum? Am vrut s` reu[esc singur, prin
for]e proprii. Am luptat [i am reu[it! Via]a mea e un lung [ir
de b`t`lii.
– A mea, dimpotriv`! zise Maddy, cuprinzând cu privirea
camera \n care se aflau, simbol al vie]ii ei confortabile [i
lini[tite. Suntem foarte diferi]i, Joe. Iar ce e mai r`u e c` tu
apar]ii speciei de oameni care au inventat caruselul.
Joe ridic` ochii spre cer.
– Nu \n]eleg…
Maddy se \ndrept` c`tre o m`su]` plin` de cadouri.
– {tiu c` poate p`rea simplist, dar, de când ne-am
desp`r]it, m-am tot gândit… la tot felul de lucruri, printre
care [i faptul c` oamenii se pot foarte bine \mp`r]i \n dou`
categorii: cei c`rora le place s` se dea cu \n carusel [i
restul.
Maddy se plimba prin camer` gesticulând, \n \ncercarea de
a-[i explica cât mai bine ideile.
Joe o urma fidel, pas cu pas.
Trecu pe lâng` m`su]a plin` de cadouri…
94 NETTA MUSKETT

El nu apucase s`-i ofere darul de nunt`, se gândi cu inima


grea. |i era greu [i \ncerca s` amâne acest moment. Ideea c`
Maddy avea s` \mpart` casa cu Matthew \i f`cea r`u…
– Mie \mi place \n carusel. Mereu mi-a pl`cut, r`spunse el
dup` o scurt` pauz`.
Maddy zâmbi melancolic.
– Bine\n]eles. Tu apar]ii genului de oameni care nu se
gândesc decât la vitez`, care cred c` e amuzant [i palpitant s`
faci o astfel de excursie [i care nici m`car nu b`nuiesc c` s-ar
putea \ntâmpla un accident. Eu fac parte din categoria de
oameni care cred c` e suficient s` se urce \n ma[in`ria aia ca
s` sar` de pe [ine.
– E pu]in cam radical` viziunea ta, nu crezi? |mpar]i
oamenii \n dou` categorii, \n alb [i negru…
Se apropie \ncetul cu \ncetul de ea… Ajunse la doar câ]iva
pa[i distan]`.
– {i e destul de trist c` gânde[ti a[a. Acum \n]eleg de ce
l-ai preferat pe Matthew! Pentru c` e[ti convins` c` nu se va
abate niciodat` de la drumul sigur [i cunoscut pe care l-a]i
ales \mpreun`. {i probabil tot `sta e motivul pentru care s-a
hot`rât s` te ia de nevast`. Vreau s` spun, te rog s` m` crezi
c` nu vreau s` te jignesc, nu prea exist` nimic serios \ntre voi.
Dac` v` vede cineva care nu v` cunoa[te, crede c` sunte]i un
cuplu c`s`torit de ani de zile [i c` v-a]i cam s`turat unul de
altul.
Maddy \[i adun` puterile [i-l \nfrunt`:
– Te \n[eli, Joe O'Maley! Afl` c` am f`cut dragoste cu
Matthew \n fiecare noapte s`pt`mâna asta.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 95

– |n afar` de seara de azi, \ndr`zni Joe.


F`r` s` [tie de ce, se sim]ea din ce \n ce mai bine. Luând \n
considerare felul \n care decurgea discu]ia, Joe se gândi c`, \n
ciuda aparen]elor, [ansele sale au r`mas intacte. Acum, i se
ofereau dou` interpret`ri posibile. Ori era cel mai optimist
om de pe planet`, ori nu reu[ise s` \n]eleag` nimic din via]`
pân` la vârsta asta.
– {i \n afar` de cea de ieri, ad`ug` el. {i chiar cea de
alalt`ieri. De fapt, poate c` nu a]i f`cut dragoste niciodat`.
– Te rog s` taci!
Maddy regret` amarnic c` avusese proasta inspira]ie s`-l
implice pe Matthew \ntr-o disput` cu fostul s`u iubit.
– Bine, s` schimb`m subiectul. Despre ce s` mai vorbim?
Am g`sit! replic` vesel Joe.
Maddy \l privi, \ncercând s` ghiceasc` ce avea s` mai
scorneasc` de data asta.
– Uite la ce m-am gândit! Chiar dac` nu ai urcat niciodat`
\ntr-un carusel, trebuie s` fi fost totu[i la vreun bâlci. Altfel, de
unde naiba ai aversiunea asta?
Maddy se repezi s`-i smulg` vaza din mâini.
– Este un Nove autentic, \l am de la m`tu[a Harriet [i
valoreaz` o avere. Asta pentru cultura ta general`.
– Nici nu m` \ndoiesc.
Ochii alba[tri ai lui Joe se aprinser` mali]ios.
– Dar ce i-ai f`cut bietei femei de a g`sit o astfel r`zbunare?
Maddy era gata s` izbucneasc` \n râs, dar se st`pâni.
– Nu [tiu, zise ea dup` o scurt` pauz`. Credeam c` sunt
preferata ei. Dar se pare c` am tr`it \n ignoran]`.
Joe ridic` din nou vasul.
96 NETTA MUSKETT

– Ai putea s`-]i ]ii \n el floricele.


– E o idee. Eu m` gândeam s` i-l d`ruiesc lui Allie, dar a
amenin]at c` m` dezmo[tene[te.
– Bunica ta e o femeie formidabil`…
Abia pronun]` aceste vorbe, c` imediat regret`.
Instananeu, realiz` c` vraja dintre ei se destr`mase.
– Nu avea nici un drept s` se amestece \n via]a mea [i s` ia
leg`tura cu tine! exclam` ea. Iar tu nu ar fi trebuit s` te iei
dup` ea. M` voi c`s`tori cu Matthew [i asta nu se poate
schimba.
– O, câte supe plictisitoare ve]i mânca \mpreun`, [opti el.
– Ce-ai spus?
– Nimic. Vorbeam singur.
Ezit`, c`utând o formul` politicoas` cu care s`-[i ia la
revedere.
– … am s` m` \ntorc acas`. Mâine \mi sose[te [i restul
echipamentului tehnic [i instalarea \mi va ocupa toat` ziua.
– Tu [i juc`riile tale! f`cu Maddy cu un surâs trist. M`car
acum ai un birou circular, a[a cum visai?
– L-am f`cut de comand`, anul trecut. M` mir c` ]i-ai adus
aminte de asta. Te b`team la cap cu atât de multe vise…
– |mi amintesc totul, Joe, nu numai asta.
Maddy se \ndrept` c`tre u[`, obligându-l s-o urmeze.
– {i, mai nou, am [i eu dorin]ele [i visurile mele,
ad`ug` ea.
El \i lu` mâna [i o mângâie u[or.
– Visuri din care eu sunt alungat…
– Dar \n care erai prezent alt`dat`, suspin` ea.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 97

– Ce poveste trist`! Unde sunt sfâr[iturile fericite de


alt`dat`?
|i strânse mâna, apoi \i d`du drumul cu un oftat.
– Dar nu vreau s` renun], Maddy. Am putea fi ferici]i
\mpreun`, [tii foarte bine. Totul e s`-mi mai acorzi o [ans`. E
imposibil ca stupidul meu orgoliu s` fi distrus totul.
– Orgoliul t`u, orgoliul meu… Ce importan]` mai are? Am
crezut c` te iubesc, dar acum nu mai sunt atât de sigur`. Nici
m`car nu mai [tiu ce \nseamn` iubirea. {tiu doar c`, pentru
prima dat` \n via]`, am ales ca interesul meu s` primeze. Sunt
fericit`, Joe. Sau cel pu]in eram, \nainte ca tu s` apari. Trebuie
s` dispari din via]a mea, s` te \ntorci de unde ai venit [i s` m`
la[i s` urmez calea pe care mi-am ales-o. Cred c` e cea mai
bun` solu]ie pentru mine.
– Dar pentru Matthew? La el nu te gânde[ti? {tie c` nu-l
iube[ti?
Maddy nu putea min]i. Nu acum. A[a c` evit` s` r`spund`.
– |ntoarce-te acas`, Joe. E deja târziu.
El o privi [i-i ghici \n ochi triste]ea. Acum un an [i jum`tate
o r`nise… Acum, iat` c` f`cea acela[i lucru. Ar fi vrut s-o poat`
lua \n bra]e, s-o strâng` tare, s-o s`rute. Ar fi vrut s-o poat`
proteja, s`-i spun` c` nu o va mai face niciodat` s` sufere…
Dar se mul]umi s-o mângâie pe obraz, apoi ie[i \n noaptea
de afar`.
Capitolul 8

– Mânc`rimile astea sunt doar ni[te semnale de alarm`. Nu


par s` fie grave.
Maddy \[i trase la loc tricoul. Se hot`râse \n sfâr[it s` se
duc` la doctor, adic` la Linda Garvey, sora lui Matthew.
Schi]` un zâmbet nesigur.
– Ar trebui s` m` bucur c` nu sunt \n faz` terminal`.
– V`d c` nu ]i-ai pierdut sim]ul umorului. Dar cum
reac]ionezi la antihistaminice?
Maddy cobor\ de pe masa de examinare, blestemându-l \n
gând pe Joe. Dac` nu s-ar fi mutat al`turi de ei, dac` nu ar fi
flirtat cu Jessie, dac` nu ar fi venit dup` ea s-o conving` c`
avusese dreptate…
– Pe la ora trei diminea]a m` apucase o mânc`rime de-mi
venea s` folosesc [mirghelul ca s` m` scarpin.
Linda ridic` ochii de pe re]et`.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 99

– Cred c` ar fi un tratament cam radical. Am s`-]i prescriu


un unguent foarte bun, care ar trebui s`-]i calmeze
mânc`rimile. {i ni[te pastile. Dac` \n dou`zeci [i patru de ore
nu te sim]i mai bine, caut`-m` din nou, chiar [i acas` dac` nu
am program de consulta]ii. Ai num`rul, da? Maddy!
– Da?
Linda \i f`cu semn s` se a[eze, apoi \[i trase un taburet \n
fa]a ei.
– Ce se \ntâmpl` cu tine?
Maddy evit` s-o priveasc` \n ochi. Sem`nau atât de mult cu
cei ai lui Matthew!
– Ce se \ntâmpl`? Ca s` fiu sincer`, nu prea [tiu. Urmeaz`
s` m` c`s`toresc s`pt`mâna viitoare [i mai sunt atâtea de
f`cut… de aranjat cu flor`riile, de vorbit cu fotograful…
Toat` agita]ia asta m` streseaz`.
– Sunt sigur` c` mai sunt \nc` multe de f`cut. De vreme ce
nu am trecut \nc` prin asta, trebuie s` recunosc c` nu m-am
gândit la acest aspect al problemei. Dar mai e ceva, Maddy,
sunt sigur`. Matthew spune c` toate preg`tirile merg foarte
bine. Atunci, ce te fr`mânt` cu adev`rat?
Maddy se sc`rpin` pe bra].
Cu un an [i jum`tate \n urm`, se aflau \n aceea[i
situa]ie. Nici atunci, nici acum, Maddy nu-i povestise
despre Joe.
– Singurul lucru care m` \ngrijoreaz` sunt chiar
mânc`rimile astea. Nu m` las` s` dorm [i, orice a[ face,
continu` s` se extind`. Când stau \ntins` \n pat, par s` se
100 NETTA MUSKETT

calmeze. Imediat ce m` ridic \ns`, revin. Azi-diminea]`, când


m` uitam \n oglind`, m-am trezit cu sute de pete mici [i ro[ii
pe fa]`! Cred c` e suficient ca s` \nnebune[ti!
– {i inversul este valabil. Starea ta de nervozitate poate
provoca mânc`rimile. {i s` nu-mi spui c` ai alergie la
materialul pentru rochia de mireas`. Vreau s` [tiu motivul
acestei alergii.
Maddy se \ncrunt`.
– Pu]in mai devreme mi-ai spus c` nu e nimic grav!
– Nici nu e. Mânc`rimile tr`deaz` \ns` o stare de
nesiguran]` interioar`.
– |n]eleg, r`spunse Maddy, oftând.
Deodat`, \[i d`du seama cu groaz` c`-[i trasase pe pulpa
piciorului descoperit de bermude cele trei litere ale
numelui lui Joe. Urmele ro[ii se z`reau limpede pe pielea ei
alb`.
Linda \i urm`ri privirea [i z`ri urmele. Se \ncrunt`. Maddy
se ridic` \n grab` [i se \ndrept` c`tre u[`, bâlbâindu-se:
– Trebuie s` plec. Am \ntâlnire cu…
Dar dac` Linda avea aceia[i ochi ca ai lui Matthew, nu
mo[tenise [i aceea[i fire blând`. Ar`tând poruncitor cu
degetul c`tre scaun, \i ordon` viitoarei cumnate s` se a[eze.
Maddy ascult`.
– Doar nu ai de gând s` m` ]ii prizonier` pân` \mi smulgi
o m`rturisire, nu? Hmm… se pare c` da. Dar nu uita de
obliga]ia de a p`stra confiden]ialitatea, Linda. Nu ai dreptul s`
repe]i ce-]i voi spune acum, \n calitate de pacient.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 101

– E un pasaj foarte important din jur`mântul lui


Hipocrate… \l re]in foarte bine. {i acum, Maddy, trebuie s`-mi
spui ce se petrece. Cine e Joe?
Maddy \ncepu s` plâng`.
– Ah, Linda, totul e aiurea. Uit`-te la mine! Nu am mai
dormit de dou` nop]i, m`nânc atât de mult \ncât nu am s` mai
\ncap \n rochia de mireas` [i sunt plin` de pete…
Linda a[tept` s` termine, apoi se ridic` [i-i aduse un pachet
de [erve]ele ca s`-[i [tearg` ochii \nl`crima]i.
– E un \nceput… Continu`! Cred c` tot nu-mi spui totul.
Cine e Joe?
– Nu pot s`-]i spun despre el. E[ti sora lui Matthew [i…
Linda o privi grav.
– |n]eleg… a ap`rut altcineva.
– Nu! protest` violent Maddy. |n fine, e cineva din trecut,
dar nu mai conteaz` \n via]a mea ast`zi. Doar c`… a
cump`rat casa vecin`… [i… Linda, e absolut groaznic, \mi
tulbur` din nou via]a, reu[i Maddy s` explice printre suspine.
Crede c` ar trebui s` m` c`s`toresc cu el [i nu cu Matthew! {i
Allie… Allie spune, ah, o cuno[ti doar, Linda.
Maddy o privi implorând ajutor.
– Ce s` m` fac?
Prima reac]ie a Lindei fu s` se gândeasc` la fratele ei [i la
suferin]a lui.
Dar reu[i s` alunge acest gând. Maddy \i era pacient` [i
trebuia s` analizeze cu obiectivitate m`rturisirile ei.
102 NETTA MUSKETT

|n plus, Maddy era o fiin]` pe care nu te puteai sup`ra. Era


ca [i cum te-ai fi sup`rat pe o floare pentru c` voia s`
\nfloreasc`. Maddy era… Maddy. O fat` simpl`, sincer`,
simpatic`, cinstit`, adorabil`. Era dintre cele mai bune fiin]e
de pe p`mânt. Mai mult, era sigur` c` Maddy nu ar fi f`cut pe
nimeni s` sufere inten]ionat; mai degrab` [i-ar fi t`iat o
mân`… sau s-ar fi acoperit de pete din cap pân` \n picioare.
– Vrei s`-]i spun p`rerea mea? Dar cred c` deja o [tii…
– Te \n[eli, Linda, mânc`rimile au \nceput cu cel pu]in o
or` \nainte de apari]ia lui Joe.
– O or`? {i ce f`ceai atunci?
– |mi probam rochia de mireas`.
– {i?
– M-am gândit la prima mea toalet` de mireas` [i la cum
l-am p`r`sit pe Joe \n Las Vegas, \n fa]a capelei unde trebuia
s` ne c`s`torim acum un an [i jum`tate.
O privi pe Linda.
– Matthew nu [tie povestea asta. De fapt, n-o [tie nimeni,
\n afar` de Allie, Jessie [i Ryan.
Pentru o clip`, Linda regret` c` nu se f`cuse astronaut, a[a
cum \[i dorise cândva. Era o meserie cu mult mai simpl`. Cel
pu]in nu ar fi fost obligat` s` stea [i s-o asculte pe logodnica
fratelui s`u povestindu-i cum \[i abandonase primul iubit \n
fa]a altarului… B`nuia c` povestea avea s` se repete…
Rupse re]eta, lu` o alt` fil` [i scrise o nou` prescrip]ie.
– Uit` de unguent. Am s`-]i dau un antihistaminic mai
puternic [i un calmant u[or. Draga mea Maddy, nu cred c` ai
C~S~TORIE SURPRIZ~ 103

de ales. Ori \i poveste[ti totul lui Matthew, ori vei continua s`


te scarpini toat` via]a.
– Dar… dup` ce ne vom c`s`tori… \ncepu Maddy.
Se opri, uimit`.
– Nu e nici o alt` sc`pare?
Linda o \mbr`]i[`.
– Nu mai plânge, Maddy. Tot ce trebuie s` faci este s` te
eliberezi, s` vorbe[ti despre problema care te apas`. Secretul
\]i d` un sentiment de vinov`]ie [i de asta te-ai \mboln`vit.
Atâta vreme cât nu vei rezolva aceste probleme, nimic altceva
nu te poate ajuta. |n ciuda progreselor f`cute, medicina nu a
reu[it \nc` s` rezolve problemele de con[tiin]`.

– Alo, Larry, tu e[ti? Laud`-m`, \ncurajeaz`-m`, spune-mi


ceva care s` m` fac` s` m` simt mai bine, te rog. Adu-mi
aminte c` \ntotdeauna mi-a fost mil` de animale, c` nu-mi st`
\n caracter s` fac pe cineva s` sufere, c` nu support s` v`d o
femeie plângând… orice…
La cap`tul cel`lalt al firului se auzi vocea autoritar` a lui Larry:
– Ce naiba ]i s-a \ntâmplat?
Joe se a[ez` pe [ezlong [i-mi mut` mobilul de la o ureche
la alta.
– Nu [tiu. Am cump`rat casa vecin` cu re[edin]a Chandler
[i prin urmare locuiesc al`turi de Maddy… La \nceput, p`rea
o idee bun`. Era un bun pretext s` relu`m leg`tura… dar
acum nu mi se mai pare la fel…
104 NETTA MUSKETT

– {tiu, [tiu. E un gest stupid, dar e \n genul t`u. Altceva?


– Crezi c` nu-i de ajuns? Bine… se m`rit` s`pt`mâna
viitoare.
Dac` trebuia s`-i spui lui Larry o veste despre care b`nuiai
c` avea s`-l lase cu gura c`scat`, era mai bine s`-]i iei m`suri
de precau]ie. Joe \ndep`rt` telefonul de la ureche.
Reac]ia lui Larry fu cea a[teptat`.
– Vrei s` spui c` ai aruncat pe fereastr` o gr`mad` de bani
doar ca s` fii vecin cu fata care ]i-a distrus via]a? Am priceput
bine?
Un scurt moment de t`cere urm` acestei explozii de
sincer` enervare. Apoi, Larry relu` cu un ton ceva mai calm:
– De ce ai f`cut asta?
– Pentru c` sunt un optimist f`r` leac? suger` Joe. |mi
\nchipuiam c` nu trebuie decât s-o privesc \n ochi o singur`
dat`, pentru ca s` renun]e la tot [i s` se \ntoarc` la mine. Dar
m` ur`[te, Larry! Simpla mea vedere o umple de bube! |]i dai
seama? Sunt \ndr`gostit de o femeie care e alergic` la mine.
Haide, zi-mi ceva dr`gu]! Nu mai am o clip` de lini[te, via]a
mea e dat` peste cap!
– V`d. Dar am o solu]ie… Dou` s`pt`mâni petrecute
\ntr-o camer` capitonat` \ntr-o clinic` bun` te vor face s` te
sim]i mai bine.
– V`d c` nu prea o placi pe Maddy.
– Dimpotriv`, \mi place foarte mult, r`spunse Larry dup`
câteva momente. Cum s` n-o placi? E blând`, dulce, dr`gu]`
[i, pân` s` te lase \n Las Vegas, credeam c` e un \nger trimis
C~S~TORIE SURPRIZ~ 105

de Dumnezeu ca s` te aib` \n paz`. Ia adu-]i aminte! Te


b`team la cap de doi ani s` \ncepem afacerea... [i tu, nimic!
Pân` nu ai realizat c` trebuie s` ai banii t`i ca s` te po]i
c`s`tori cu Maddy, nu te-ai hot`rât s` ne apuc`m de treab`.
A[a c` f`r` Maddy nu am fi reu[it. Bine\n]eles c` \mi place de
ea. Ce nu-mi place, e felul \n care te-a p`r`sit…
Joe c`zu pe gânduri.
– Ce m` fac, Larry? \ntreb` el deodat`. Când am pierdut-o
prima dat`, am fost distrus. Nu am s` supravie]uiesc unei noi
desp`r]iri…
– Nu poate fi o desp`r]ire, de vreme ce nu sunte]i
\mpreun`. Dac` \l iube[te pe viitorul ei so], nu ai nici un drept
s`-i strici fericirea.
– Dac` \l iube[te, desigur c` nu…
|[i \ndrept` privirea c`tre casa vecin`. Maddy nu era acas`,
o v`zuse plecând cu ma[ina acum o jum`tate de or`, dar
simpla vedere a ferestrelor camerei sale \l f`cea s` se simt` mai
bine.
– Doar c` eu nu cred c`-l iube[te, relu` el. Nu e
\ndr`gostit` de el, dac` \n]elegi ce vreau s`-]i spun.
– Ah! Dar dac` doar ]i se pare?
Câteodat`, Joe era foarte mul]umit c` Larry era mai mare
decât el. Avea patruzeci [i unu de ani [i, \n ciuda idelor
tr`snite pe care le avea câteodat`, Larry era mai \n]elept, mai
echilibrat [i mai calculat decât Joe. |l \ncuraja s`-[i urmeze
ambi]iile, dar \l sf`tuia \ntotdeauna s` fie ceva mai ra]ional,
\mpiedicându-l s-o ia cu adev`rat razna.
106 NETTA MUSKETT

|n alte momente \ns`, cum se \ntâmpla acum, maturitatea


lui Larry \l enerva. I se p`rea c` Larry profit` de diferen]a de
vârst` ca s` se erijeze \n rolul de tat`. Nu-i pl`cea deloc
senza]ia c` i se face moral`.
– Nu vreau s` fac` o gre[eal` care s` ruineze trei vie]i,
insist` el.
– Destul cu tâmpeniile, Joe. Zi-mi mai bine cum ajung la
tine.
– Nu te-am sunat ca s` vii aici [i s`-mi por]i de grij`. Pot s`
m` descurc [i singur, crede-m`.
– Atunci, de ce m-ai sunat?
Joe t`cu.
Cu Larry nu-i mergea. |l cuno[tea prea bine.
A[a c` renun]` la orice mândrie [i recunoscu c` avea
nevoie de el.
– O iei c`tre nord-est [i… \ncepu el s`-i explice drumul.

***

Pe la prânz, sosi mâncarea. Jessie [i Ryan se a[ezar` la


lunga mas` de consiliu, \n fa]a farfuriilor cu hamburgeri [i
cartofi pr`ji]i. De opt ore munceau continuu [i nu apucaser`
\nc` s` m`nânce. |n schimb, b`user` litri de cafea. Se
hot`râser` s` m`nânce de prânz, apoi s` r`mân` s` lucreze \n
continuare, pân` la ora [ase dup`-amiaz` sau chiar mai târziu,
C~S~TORIE SURPRIZ~ 107

dac` era nevoie. Era stilul lor obi[nuit de lucru. Ryan [i Jessie
erau total dedica]i afacerii de familie.
Tot ron]`ind, Jessie privea foile risipite pe mas`.
– Cred c` ar fi timpul s` r`spunzi mesajelor primite…
Melissa, Joanne, Beth, Missy… din nou Melissa… E aceea[i?
Nu, num`rul e diferit. Althea… Ce or vrea?
Ryan pres`r` pu]in` sare pe un hamburger.
– Vor s` [tie cine o s` m` \nso]easc` la nunta lui Maddy,
dac` am deja o partener` cu care s` m` duc. {i doar \i
spusesem Jannei s` le explice c` am s` apar singur… Bun, \n
privin]a contractului Fuller…
– Ce idiot! exclam` Jessie, aruncând bile]elele cu mesaje
\ntr-un co[ de hârtie. S`-i spui unei femei c` vei fi singur, este
ca [i cum ai agita o cârp` ro[ie \n fa]a unui taur.
Ryan se l`s` pe spate \n scaun.
– Am s`-i transmit Jannei.
Jessie cl`tin` din cap.
– Bun` idee. Dar de ce te-ai hot`rât s` mergi singur? Vreau
s` spun…
Ar`t` \nspre co[.
– … nu ofertele \]i lipsesc.
– Nu [tiu, Jessie. Cred c` am obosit s` tot resping elegant
avansurile tuturor candidatelor la c`s`torie.
– Munce[ti prea mult, dragul meu! zise afectuos Jessie. Ar
trebui s` fii flatat de faptul c` fetele \]i fac curte. Toat` lumea
[tie c` nun]ile sunt cumva excitante… pentru sexul slab.
Ryan lu` un dosar, pref`cându-se c`-l studiaz` cu mare aten]ie.
108 NETTA MUSKETT

– Da? Nu credeam c` [tii atât de multe pe tema asta... Dar


tu, Jessie, ]i-ai ales cavalerul? Dac` nu m` \n[el, vei veni tot
singur`. Te tot aud spunând c` e[ti prea ocupat` cu preg`tirile
pentru rolul de domni[oar` de onoare pentru a te mai gândi
la astfel de prostii…
– Aici nu-i vorba de mine! ripost` Jessie, luând la rândul
s`u un teanc de hârtii \n mân`, cu aerul c` uitase s` rezolve
ceva foarte important.
Era o tr`s`tur` caracteristic` familiei Chandler!
Pentru a evita confruntarea cu probleme dureroase sau
stânjenitoare, amândoi preferau s` se refugieze \n munc`.
– Ce p`rere ai de Allie? relu` ea. Sus]ine sus [i tare c` va
merge la nunt` cu Joe O'Maley.
Ryan se strâmb`.
– N-o s` \ndr`zneasc`. De[i… ar fi capabil`! E ciudat,
comportamentul ei te face s` crezi c` nu-l place deloc pe
Matthew. Când colo, [tim foarte bine c` \l ador`. La fel
procedeaz` [i cu Maddy. Biata copil`! Allie s-a purtat cu ea
atât de… nepotrivit \ncât, dac` a[ fi \n locul ei, nu a[ mai [ti
ce s` cred. Drept dovad`, Maddy e din ce \n ce mai
nervoas`.
– Allie crede c` procedeaz` bine, crede c` nu face altceva
decât s-o ajute.
Uite c` \ncepuse s`-i ia ap`rarea! se mir` Jessie.
Dar \n sufletul ei [tia c` are dreptate s` ]in` cu Allie. Bunica
lor \ncerca un lucru de bun sim], [i anume s`-i deschid` ochii
lui Maddy… Chiar dac` asta \nsemna s`-i dea peste cap via]a
C~S~TORIE SURPRIZ~ 109

bietei Maddy tocmai când lucrurile p`reau aranjate, Jessie


ajunsese s` cread` c` un om responsabil nu putea face altfel.
Pe de alt` parte, intervenind \n via]a surorii ei, intervenea
inevitabil [i \n destinul lui Matthew. Prin urmare, chiar [i \n
via]a ei, a lui Jessie. Lucrurile aveau logica lor. Or, Allie avea o
logic` foarte personal`!
|n fine, ceea ce conta era faptul c`, de bine de r`u, aceast`
logic` putea salva trei oameni de la o alegere gre[it`… pe
via]`.
Chiar dac` se detesta pentru asta, Jessie le devenise \n
secret complice celor dou` vajnice femei [i, din momentul \n
care \n]elesese adev`ratul lor scop, nu \nceta s` le felicite \n
gând pentru planurile lor.
– Allie e convins` \ntotdeauna c` face bine. A[a cum a fost
luna trecut`, când mi-a aranjat \ntâlnirea aia f`r` s` m`
consulte. Biata fat`! {i bietul de mine! Era s` murim de
plictiseal`. Cu toate astea, trebuie s` recunosc, de la intrarea
\n scen` a lui Joe O'Maley se comport` absolut exemplar!
R`mâne s` vedem dac` e un semn bun sau r`u…
Jessie zâmbi.
– Asta dac` mai avem chef s` afl`m ceva…
Capitolul 9

Maddy se \ntoarse \n sfâr[it acas` pe la ora trei dup`-


amiaz`. Dup` ce plecase de la cabinetul Lindei, se dusese
direct la farmacie [i-[i cump`rase medicamentele
recomandate, apoi, neg`sind altceva mai bun de f`cut, se
plimbase cu ma[ina mai mult de o or`.
Plictisit` [i \nfometat`, se hot`r\ apoi s` opreasc` [i s` ia
masa \ntr-un restaurant din apropiere.
Comand` o salat` [i o sticl` de ap` mineral`, \nghi]i
comprimatele [i apoi se opri, indecis`.
Oare trebuia s` ia antihistaminicul [i calmantul \mpreun`?
Linda \i d`duse toate indica]iile necesare [i o avertizase cu
privire la ceva… dar ce anume nu-[i mai aducea aminte.
Sincer` s` fie, ascultase foarte distrat` toate sfaturile
medicului… Constat` cu uimire c` nu-[i mai aducea aminte
mare lucru.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 111

|n orice caz, era prea târziu ca s` se mai gândeasc` la asta.


Luase deja medicamentele [i nu mai avea cum s` repare
gre[eala, dac` f`cuse vreuna.
Mânc` salata \n lini[te, bucurându-se de acest moment de
relaxare [i \ncercând s` profite de scurtul r`gaz de singur`tate
ca s` mediteze la via]a ei [i la situa]ia disperat` \n care
ajunsese.
Mai \ntâi, trebuia s` recunoasc` faptul c` via]a ei era
complet dat` peste cap [i c` lucrurile nu aveau s` se schimbe
pân` când nu-[i m`rturisea sie[i cauza [i nu lua o decizie
salvatoare.
Apoi, ajunse la concluzia c` aceast` decizie trebuia s` fie
una radical`. Destul \ncercase s` \ntoarc` spatele problemelor,
destul ignorase adev`ratele cauze ale nefericirii ei!
Dar medicamentele astea erau \ntr-adev`r foarte eficace!
Atât de eficace \ncât fu nevoit` s` deschid` radioul ma[inii, ca
s` nu adoarm` la volan, pe drumul spre cas`. Partea bun` era
c` mânc`rimile disp`ruser` [i c` \ncepuse s` \ntrevad` chiar o
mic` lic`rire de speran]` \n via]a ei disperat`.
Con[tient` c` aceast` ameliorare a moralului se datora
exclusiv medicamentelor [i c` problemele sale nu se puteau
rezolva cu un cocteil de pilule, fu totu[i destul de
recunosc`toare pentru acest vag sentiment de destindere [i
siguran]`.
|n aceast` stare, ajunse \napoi la re[edin]a Chandler.
Parc` ma[ina [i \ncerc` s` se strecoare discret \n cas`. Dar,
cedând unui scurt [i subit moment de euforie, travers` holul
\n pa[i de dans.
112 NETTA MUSKETT

– Allie, doamn` Ballantine! exclam` ea, z`rindu-le pe cele


dou` \n salon, m` a[teptam s` v` g`sesc \n buc`t`rie,
preparând vreun elixir vr`jitoresc…
Destul de mul]umit` de originala ei ironie, f`cu o pauz`
scurt`, apoi relu`:
– Bun, l-a]i g`sit pe Joe, l-a]i adus aici ca s`-mi otr`vi]i
existen]a, acum ar trebui s` trece]i la numere de magie
adev`rat`… V` sugerez s`-l \nvia]i pe Elvis [i s` v` apuca]i s`
scoate]i iepura[i din p`l`rie…
– Maddy! zise Almira, \ngrijorat`.
Se ridic`, o lu` cu mare precau]ie de mân` [i o conduse
u[or c`tre canapea.
– S` nu-mi spui c` ai b`ut! ad`ug` ea pe un ton de repro[.
– Nu am b`ut. Chiar deloc, replic` Maddy, cu un zâmbet
misterios. Doar am reflectat la diferite aspecte ale vie]ii. Vrei
s`-]i spun la ce anume? Ei bine, lini[te[te-te, \]i spun: m-am
gândit c`, una peste alta, superficialitatea nu e un defect
catastrofal.
Cele dou` femei schimbar` o privire uimit`.
– |i trebuie o cafea foarte tare [i foarte neagr`, decret`
guvernanta. M` ocup imediat de asta.
– Nu pricepi? continu` Maddy. Dac` preferi s` vezi doar
aparen]a lucrurilor, nu mai trebuie s`-]i ba]i capul cu angoase,
remu[c`ri, vinov`]ii, lacrimi [i decizii greu de luat. {i gata…
cerul devine mai albastru, florile mai ro[ii, de un ro[u
incredibil de frumos…
Cu un oftat de fericire, Maddy se l`s` s` cad` pe spate.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 113

– Nimeni nu mai trebuie s` sufere, nimeni nu mai sufer`…


Iar dac` sufer`, eu nu sunt obligat` s`-mi dau seama de asta.
Iar Joe O'Maley poate s` fie cel mai frumos b`rbat de pe
p`mânt, mi-e perfect egal!
Dup` acest discurs ciudat, Maddy o privi \n ochi pe Almira
[i-i spuse f`r` nici o leg`tur`:
– Au mai r`mas cumva pr`jituri? Am poft` de ceva dulce.
|mi st` bine mai gr`su]`, toat` lumea mi-a spus.
– Poate c` am mers prea departe, murmur` Almira pentru
sine. Am s-o sun pe Linda Garvey… zise ea tare, privind spre
Maddy, care, cu pleoapele aproape \nchise, mo]`ia pe
canapea.
Zece minute mai târziu, sus]inut` de bra]ele puternice ale
doamnei Ballantine, Maddy reu[i s` stea a[ezat` \n fotoliu, \n
timp ce Almira \i d`dea cafeaua cu linguri]a.
– Da, Maddy a fost la Linda azi-diminea]` pentru
mânc`rimile alea ale ei, explic` pentru a doua oar` Almira
c`tre doamna Ballantine. Linda crede c` lipsa de somn
combinat` cu tratamentul prescris au dat-o gata pe Maddy.
– Crede]i c` ne aude? \ntreb` guvernanta cu o voce
incredibil de blând` pentru stilul ei obi[nuit.
– Tot ce [tiu e c` nu a g`sit cu cale s` asculte sfaturile
Lindei… r`spunse Almira.
Cu zâmbetul pe buze, Maddy \ncepu s` fredoneze o
roman]` \n care era vorba despre lun`, stele [i luna iunie.
– … [i se pare c` reac]ioneaz` prost la medicamente, relu`
Almira. |i mai d`m pu]in` cafea [i o punem \n pat. Am de
114 NETTA MUSKETT

gând s` suprim din tratament antihistaminicele. Linda e de


p`rere c` cel mai bun remediu \n cazul ei e somnul. M` \ntreb
de ce anume sufer`…
– Mi-e somn, [opti Maddy, cu capul culcat gale[ pe um`rul
doamnei Ballantine. Poate am s` visez ceva frumos…
Guvernanta o ignor`, dar \i r`spunse Almirei, morm`ind cu
dispre]:
– Cum \ndr`zni]i s` v` pune]i \ntrebarea asta? Doar [ti]i
foarte bine cine o face s` sufere pe feti]a noastr`.
Dumneavoastr` [i numai dumneavoastr`, doamn` Chandler!
Cu ideile dumneavoastr` tâmpite! E limpede ca lumina zilei!
Ah, mi-e pur [i simplu ru[ine c` m-am amestecat \n a[a ceva.
– Haide, nu avem de ce s` dramatiz`m atâta. Câteva ore
bune de somn \i vor reface moralul.
– Dar ce a luat?
Doamna Ballantine o \ntinse cu grij` pe Maddy pe canapea,
\i scoase pantofii [i o acoperi cu o p`tur`.
Almira, care spera s-o aib` \n continuare aliat` \n r`zboiul
c`s`toriilor, \i ascunse doamnei Ballantine faptul c` Linda \i
prescrisese copilei calmante.
– A luat o doz` mare de antihistaminice, asta a luat. |n fine,
bine c` doarme. O vom l`sa s` doarm` [i \ntre timp ne vom
ocupa de cea de-a doua etap` a planului nostru.
Doamna Ballantine se enerv` cumplit [i, pentru un scurt
moment, p`ru gata s` explodeze.
– Eu am terminat cu chestiile astea, doamn` Chandler,
gata! Nu am de gând s` v` mai ajut! A]i mers prea departe. Ia
privi]i la biata copil`! Nici nu mai [tie pe ce lume e!
Almira privi gânditor c`tre Maddy.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 115

– Ave]i perfect` dreptate, e complet dezorientat`. Nici c`


am putea g`si un moment mai bun ca s`-i administr`m un alt
tratament… recuperator.
– Vre]i s-o ucide]i? \ntreb` doamna Ballantine cu interes.
– Nu… ce tot spune]i! Vreau doar s-o predau \ntreag` \n
bra]ele lui Joe O'Maley, c`ruia \i apar]ine de drept, [ti]i asta la
fel de bine ca mine. {i ea [tie, de altfel, dar e pur [i simplu
prea \nc`p`]ânat` ca s` recunoasc`.
– Sunte]i sigur`?
– Pe deplin!
Cu aceste cuvinte, Almira ie[i din camer` ferindu-[i
privirea, pentru ca guvernanta s` nu-i poat` vedea expresia
nehot`rât`. Ah! de s-ar termina mai repede, mai repede, mai
repede, pân` nu \ncepe s` se \ndoiasc`… de faptul c` avea
\ntotdeauna dreptate.

***

Maddy se trezi când auzi ceasul de pe [emineu b`tând ora


patru. R`mase un moment \ntins` pe spate, \ntrebându-se
cum se \ntâmplase s` adoarm` la ora asta [i, \n plus, pe
canapeaua din salon.
Clipi din ochi, \ncercând s` se reculeag`.
„Medicamentele“, \n]elese ea deodat`. Nu-i venea s` cread`
c` se pusese \ntr-o astfel de situa]ie. Prostia de care d`duse
dovad` o indign`.
|ncerc` din nou s` se concentreze…
116 NETTA MUSKETT

Iat` c` acum avea [i r`spunsul la \ntrebarea cu privire la


modul de administrare a medicamentelor. Nu trebuia s` ia
ambele pilule deodat`.
Cu toate regretele [i repro[urile pe care [i le f`cea, se
sim]ea destul de bine [i de odihnit`. Dup` evenimentele
ultimelor zile, aceast` constatare era \ntrucâtva interesant`.
– A, te-ai trezit, se auzi vocea Almirei, dintr-un col] al
camerei.
Maddy ridic` privirea [i-o v`zu apropiindu-se.
– {tiai c` sfor`i? Un Chandler nu sfor`ie niciodat`, Maddy.
Probabil c` ai mo[tenit-o pe mama ta.
Maddy \[i d`du la o parte o [uvi]` care-i c`dea pe frunte.
– Nu sfor`i, se ap`r` ea ru[inat`.
– |nseamn` c` sfor`i numai când iei medicamente.
Cu un gest rapid al mâinii, Almira \i ceru s`-i fac` loc pe
canapea. Maddy o ascult` supus`.
– Vrei s` ne purt`m ca [i cum nimic nu s-ar fi \ntâmplat?
Cum crezi, dar s` [tii c` am vorbit cu Linda Garvey.
– {i ce-a zis? Mi-a promis c`…
Maddy se opri. Abia acum se trezise de-a binelea [i \ncepu
s`-[i dea seama ce era \n neregul` \n felul cum o abordase
bunica sa.
– Stai pu]in! Te cunosc eu, Allie! |ncerci s` m` faci s` m`
dau de gol, dar Linda nu ]i-a dezv`luit nimic.
– A[a e, recunoscu Almira. Ai ghicit.
Toat` un zâmbet, \[i s`rut` nepoata pe frunte.
– Dar [tii foarte bine c` am calit`]i… de vr`jitoare. Poate
c` \]i ghicesc gândurile… {i \nc` ceva! Cred c` e inutil s` mai
C~S~TORIE SURPRIZ~ 117

iei pastilele alea, draga mea. Nu ai nevoie de ele. Nu pentru


boala de care suferi, \n orice caz. Nu fac altceva decât s`
ascund` problema, nu s-o vindece. Dar tu [tii mai bine, nu?
Problema de care vorbesc…
Maddy se ridic`, \ncercând s` evite privirea Almirei.
– Vrei s` spui… \n afar` de tine, Allie? Cred c` ar fi mai
u[or s` \ncerc s` aduc pacea \n lume decât s` te fac pe tine s`
nu te mai amesteci \n treburile mele.
– Mul]umesc, zise Almira, ridicându-se la rândul s`u. Dar
nu trebuie s` m` faci pe mine responsabil` chiar de tot ce ]i
se \ntâmpl`. V`d c` te descurci foarte bine s`-]i complici via]a
[i singur`.
Maddy nu era \nc` preg`tit` s` admit`, dar ce spunea
bunica ei era cât se poate de adev`rat.
|[i ridic` bra]ele spre cer, apoi le l`s` s` cad`, \ntr-un gest
dezolat.
– Foarte amuzant! Ce-ar fi s` dep`[im subiectul?
Almira ridic` din umeri, apoi \[i lu` calm` geanta [i cheile
ma[inii de pe m`su]`.
– I-am promis lui Joe, care e plecat, c` am s` m` duc s`
a[tept instalatorul acas` la el. Trebuie s` vin` \ntre patru [i
[ase [i uite c` Jessie m` cheam` s` semnez de urgen]` ni[te
hârtii la fabric`… Nu [tiu ce s` fac. N-ai vrea tu s`…
Almira scoase din buzunarul taiorului roz o cheie. Maddy o
recunoscu \ndat`. Era cheia pe care le-o d`duse familia Harris
ca s-o p`streze la ei \n caz de urgen]`.
– Joe e plecat la Philadephia, pentru ni[te afaceri, preciz`
Almira. Nu ri[ti nimic dac` te duci acolo.
Maddy privi cheia ca [i cum ar fi fost un [arpe veninos.
118 NETTA MUSKETT

– Vrei s` spui c` te-ai oferit s` a[tep]i instalatorul pentru


noul nostru vecin?
– Desigur, draga mea.
– Tu, care refuzai categoric s` ai grij` de noi când eram
mici [i p`rin]ii no[tri nu aveau cu cine ne l`sa?
– Ei, draga mea…
– S` [tii c` nu-]i mai merge cu minciunile. N-ai s` m`
p`c`le[ti de data sta!
Almira se \ncrunt`.
– S` [tii c` am destule pe cap [i nu am timp de pierdut cu
prostiile tale. Mi-e perfect egal dac` vrei s` m` aju]i sau nu. E
bine?
Cu aceste cuvinte, ie[i demn` din camer`, f`r` s` mai
priveasc` \napoi.
Maddy r`mase cu cheia \n mân`, uitându-se uimit` \n
urma ei.
– Dac` nu a[ cunoa[te-o, a[ putea jura c` am r`nit-o!
exclam` ea cu voce tare.
– Ce-ai spus, Maddy?
Doamna Ballantine intr` \n \nc`pere, privind cu un aer
\ngrijorat c`tre biata fat`. |ncepus` s` vorbeasc` singur`…
– Cum te mai sim]i?
– Mult mai bine, mul]umesc.
Ceea ce era perfect adev`rat. Se sim]ea bine [i era destul de
limpede la minte pentru a descoperi când i se preg`tea o
capcan`.
– Almira vrea s` m` duc s` a[tept instalatorul \n casa
vecin`, dar nu am chef. Crezi c` ar trebui s` m` duc?
C~S~TORIE SURPRIZ~ 119

– S` fim serio[i! Ce interes a[ avea s` te sf`tuiesc s` te duci


sau s`-]i spun s` r`mâi acas`? Miza mi se pare insignifiant`.
Dar dac` vrei, m` pot duce eu \n locul t`u. Sunt chiar curioas`
s` v`d cum [i-a aranjat casa.
– Vrei… s` te duci tu? |n locul meu?
– |n seara asta trebuie s` g`tesc mâncare englezeasc`. Asta
nu ia prea mult timp. A[a c` pot s` m` duc.
Oare doamna Ballantine spunea adev`rul? Era chiar atât de
sincer dispus` s`-i fac` un serviciu? Ce trebuia s` \n]eleag` de
aici? C` era doar o femeie dr`gu]`, care-i oferea o mân` de
ajutor, sau c` Almira [i cu ea complotaser` \n ascuns?
– E foarte amabil din partea dumneavoastr`, doamn`
Ballantine, spuse Maddy dup` un scurt moment de gândire,
dar cred c` am s` m` duc chiar eu.
– Foarte bine! r`spunse ea cu indiferen]`.
Cu toate astea, cum o v`zu ie[it`, se trânti \ntr-un fotoliu,
cu genunchii tremurând. Comedia asta \ncepea s` devin` din
ce \n ce mai greu de jucat.

***

Dac` cineva ar fi trimis-o la Joe \n calitate de spion, Maddy


ar fi avut foarte pu]ine de povestit. |n majoritatea \nc`perilor
parterului, toate mobilele st`teau claie peste gr`mad`. Doar
sufrageria era amenajat`. Cu ajutorul lui Jessie, \[i aminti
Maddy, recunoscând \n gândirea decorului bunul gust al
120 NETTA MUSKETT

surorii sale. Admir` rezultatul cu un ochi avizat, apoi lu`


scaunul albastru de la locul lui [i-l apropie de fereastr`.
Ridic` din umeri. Era parc` mai bine acum…
Ar fi putut, desigur, s` mai schimbe câte ceva pe ici pe
colo…
Dar de ce naiba s` se apuce de a[a ceva?
Ar fi fost preferabil s` se a[eze [i s` a[tepte, f`r` s` se mai
amestece \n treburile lui Joe. Se \ndrept` apoi c`tre buc`t`rie,
deschise frigiderul [i lu` o sticl` de Sarsaparilla, din care b`u
cu sete.
Un zgomot de protest al stomacului \i aminti c` nu mai
mâncase nimic de la salata de la prânz. |[i f`cu un sandvi[ cu
unt de arahide [i dulcea]` [i-l mânc` plimbându-se din camer`
\n camer` [i \ncercând s`-[i imagineze cum ar fi decorat casa,
dac` ar fi fost a ei.
Cu o mân` pe balustrada sc`rii, privi treptele care duceau
la etaj. Era curioas` s` vad` cum ar`tau [i camerele de sus.
Dormitorul lui…
Nu, nu ar fi putut s` fac` asta; ar fi p`truns, f`r` s` aib`
dreptul, \n universul intim al lui Joe. Totu[i, era foarte
curioas` s`-i vad` camera, s` se asigure c` nu-[i luase lenjerie
de pat din satin negru – care ei nu-i pl`cea deloc – \n scopul
de a vr`ji cine [tie ce zân` local`. Trebuia s` verifice, doar ca
s` stea lini[tit`. Dumnezeu [tie peste ce creatur` avea s` dea
bietul om, dup` desp`r]irea lor definitiv`!
„Te gânde[ti prea mult“, \[i zise ea, \ncepând s` urce
sc`rile. Sim]ea nevoia s` p`trund` pu]in \n universul lui
secret, doar pu]in. }inea la el destul de mult pentru a-[i dori
C~S~TORIE SURPRIZ~ 121

s` fie fericit, fie [i al`turi de altcineva dar, \n acela[i timp, dac`


ar fi descoperit pe noptier` fotografia alteia, l-ar fi ucis pe loc!
Aici nu avea voie s` intre o alta. Era imposibil. Dac` a[a
ceva s-ar fi putut \ntâmpla, dac` Joe ar fi fost preg`tit pentru
o astfel de schimbare \n via]a lui, nu ar fi ascultat \ndemnul lui
Allie [i nu ar fi venit s-o caute din nou, expunându-se de bun`
voie respingerii [i, deci, suferin]ei. Ca s` ac]ioneze astfel,
trebuia s-o iubeasc` \nc`…
Se strâmb`. Ajunge cu minciunile frumoase!
Primul lucru pe care-l v`zu la intrarea \n camer` fu
fotografia ei pe plaja Atlantic City. Apoi, alte [i alte poze, mai
mari [i mai mici, reprezentându-i pe ei doi.
Avea [i ea câte o copie din fiecare, dar le ascunsese bine \n
fundul unui sertar, atunci când luase decizia s` devin`
logodnica lui Matthew. Din când \n când le scotea [i le privea,
urmând cu vârful degetelor liniile chipului lui Joe…
Oare erau ni[te romantici incurabili sau doar ni[te mari
naivi f`r` sc`pare? Ea luase o hot`râre, f`cuse efortul s`
dep`[easc` trecutul [i s`-[i continue via]a dup` ce \[i d`duse
seama c` Joe nu o iubea \ndeajuns \ncât s` se \ntoarc` la ea [i
s-o conving` s`-l ia de so].
Pentru asta, el ar fi trebuit s` renun]e la ambi]iile sale [i s`
devin` cel pe care ea [i-l dorea.
Tres`ri. Asta era, deci? Joe trebuia s` se plieze pe dorin]ele
ei, s` fie de acord cu ideile ei [i s`-[i \nsu[easc` visul ei despre
fericirea absolut`? Cam drastic, dar…
Dar m`car nu-i ceruse s` fac` un salt mortal \n necunoscut,
s` ri[te tot ce aveau [i s` se hr`neasc` numai cu… dragoste!
122 NETTA MUSKETT

„Doar cu dragoste“… nu era chiar a[a r`u, \n fond. E chiar


atât de groaznic s` tragi mâ]a de coad` când e[ti al`turi de
cineva pe care-l iube[ti cu adev`rat? Acum, nu i s-ar mai fi
p`rut o idee atât de rea!
Atunci? De ce fugise? Oare alesese s` dispar` din via]a lui
doar pentru c` nu reu[ise s`-l transforme dup` idelul ei?
– Bine ]i-ai mai ales momentul pentru \ntreb`ri esen]iale!
\[i spuse ea pe un ton de dojan`.
Nu avusese destul timp – un an [i jum`tate! – ca s`
mediteze la toate astea? |n loc s` se hot`rasc` s` urmeze cursul
de g`tit, nu ar fi fost mai bine s` se urce \n primul avion c`tre
Philadelphia [i s` se \ntoarc` la Joe, s`-i spun` c`-l accept` a[a
cum e?
Se apropie de c`p`tâiul patului, \ncercând s` \ndrepte
câteva cute ale cear[afului. Deodat`, mirosul lo]iunii de ras al
lui Joe o f`cu s` se opreasc`. Inima i se strânse. |nchise ochii
[i strânse la piept perna. Lacrimile \i inundar` obrajii.
Auzi un zgomot slab [i deschise ochii. Al`turi de ea, se afla
Joe, cu un prosop pe cap [i un altul \n jurul taliei, cu un
zâmbet larg pe chip [i… nimic altceva. Pic`turi mari de ap`
curgeau de pe trupul lui bronzat [i, ca alt`dat`, Maddy \l
asem`n` \n gând cu un zeu grec sculptat \n marmur`.
– Cui datorez pl`cerea acestei vizite nea[teptate? \ntreb` el
zâmbind netulburat.
– Tu… tu erai?
Maddy zvârli perna la loc pe pat [i-i \ntinse, tremurând,
mâna.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 123

– Nu ar fi trebuit s` fii aici!


– {i tu ar fi trebuit?
– Da, sigur! |i ]in locul lui Allie, care ]i-a promis c` vine s`
a[tepte instalatorul… cât vei fi plecat…
Dintr-o dat`, Maddy pricepu.
– Sigur… pastilele alea mi-au distrus capacitatea de a
gândi… Cum naiba am putut s` fiu atât de credul`?
– M` bucur c` te descurci de una singur`… Conversa]ia
asta e destul de original`. Dac` \mi dai voie s`-mi pun ni[te
haine pe mine, am putea s` \ncropim un dialog ceva mai
clasic. {tii, stilul tradi]ional, tu \ntrebi, eu r`spund, vorbim pe
rând [i \ncerc`m s` ascult`m ce spune cel`lalt. Dar, desigur,
va fi o experien]` cu totul nou`…
– Nu mai avem ce s` ne spunem, zise Maddy cu n`duf. Te
ur`sc pentru c` am venit, pentru c` m-ai pus \n situa]ia asta.
Nu mai avem ce s` ne spunem de acum \nainte.
– Ba da, ar mai fi ceva de spus. {tii, voiam s` te rog s` m`
ier]i c` ]i-am suflat de sub nas casa asta. A fost un gest
meschin, recunosc. Dar gânde[te-te c` a fost \n aceea[i m`sur`
un gest disperat.
St`tea \n fa]a ei, pe jum`tate gol…
Dac` ar fi fost o fiin]` ra]ional`, ar fi trebuit s` plece \ndat`.
– Scuzele \]i sunt acceptate, spuse ea sec.
Apoi, cu un gest de sfidare, ad`ug`:
– Acum, dac` asta e tot, te rog s`-mi dai voie s` trec…
El se d`du un pas \napoi… dar, \n momentul \n care
Maddy trecu pe lâng` el, o prinse de mân`.
124 NETTA MUSKETT

– Ce ai s`-i spui lui Matthew, Maddy? Pentru c`, sunt


convins c` ]i-ai dat seama, trebuie s`-i poveste[ti…
|n locul unde mâna lui Joe o atinse, pielea o ardea ca focul.
B`rbia \ncepu s`-i tremure, iar dorin]a de a pleca \i sl`bea…
– Am s`-i spun, [tiu c` trebuie s` fac asta. Dar gestul `sta
nu va schimba nimic \ntre noi doi, Joe. S`pt`mâna viitoare m`
voi c`s`tori cu el.
Se \ntoarse c`tre el, cu ochii \n lacrimi:
– Ah, Joe, de ce te-ai \ntors?
Se privir` o clip`…
Când sc`p` din strânsoarea lui, ie[i \n fug` din camer` [i
cobor\ sc`rile \n fug`, str`b`tu \n goan` curtea [i intr` ca o
furtun` \n re[edin]a Chandler. Nu se opri decât \n hol,
\ncercând cu greu s`-[i reia r`suflarea.
– Te-ai [i \ntors? \ntreb` Almira ie[ind din salon.
Maddy o privi plin` de nervi [i-i spuse dintr-o suflare:
– E[ti un diavol, Almira! Joe era acas`, \n baie, \[i f`cea du[.
{i a ie[it \mbr`cat numai… \ntr-un prosop.
Almira zâmbi mul]umit`, f`r` m`car s` se prefac`
impresionat` sau sup`rat`.
– {i presupun c` tu erai \n camera lui, nu? E chiar mai bine
decât m` a[teptam…
|n`bu[indu-[i un strig`t de furie, Maddy alerg` \n sus pe sc`ri.
Capitolul 10

Maddy st`tea \n fa]a oglinzii din camera ei, \mbr`cat` \n


rochia de mireas`. Dac` cuceririle medicinii moderne nu-i
putuser` rezolva problemele de con[tiin]`, cel pu]in \i
temperaser` alergiile.
– }ine-]i respira]ia, o sf`tui doamna Ballatine, care se
str`duia s` trag` fermoarul, ascuns sub un [ir de nasturi fal[i.
Se pare c` sunt mici probleme.
– ~sta e un fel elegant de a-mi spune c` sunt gras`?
– Nu e[ti gras`, Maddy! protest` Jessie.
Guvernanta reu[i s` trag` fermoarul \nc`p`]ânat.
– E[ti doar bine f`cut`, acolo unde trebuie. Mai bine, \n
orice caz, decât s` fii un sac de oase, ca mine.
– Dac` zici tu. Tot stau [i m` \ntreb de ce am adunat toate
genele „mici [i gr`su]e“ ale familiei, iar tu pe cele „sub]irele
[i \nalte“. Ah, nu ar fi trebuit s` m`nânc pr`jitura aia cu
ciocolat` ieri!
126 NETTA MUSKETT

– E[ti foarte dr`gu]`, Maddy! Absolut delicioas`. {tii,


Maddy, stau [i te urm`resc cu foarte mare pl`cere de la o
vreme \ncoace. Trebuie s`-]i spun c` ai f`cut progrese
impresionante. Când te-ai \ntors de la facultate, \nc` te mai
priveam ca sora mea cea mic`, mezina c`reia trebuie s`-i por]i
de grij`… Dar acum nu [tiu cum s` spun, parc` ai \nflorit…
adev`rata ta personalitate a ie[it la iveal`. Ai \nv`]at s` fii tu
\ns`]i. {i, mai important ca orice, ]i-ai g`sit cu adev`rat drumul
\n via]`. Mi se pare c` nici nu puteai s` alegi mai bine ca atunci
când ai decis c` vei fi casnic`. Pentru c` tu [tii cel mai bine s`
aduci lini[te [i bucurie celor dragi.
Maddy r`mase \mpietrit` \n loc, ca o statuie, l`sându-i
doamnei Ballantine posibilitatea s`-[i inspecteze cu un ochi
de vultur opera, \n c`utarea unei imperfec]iuni cât de mici.
– S` [tii c` ai dreptate! {i eu sunt convins` c` am ales bine.
Mi se potrive[te perfect [i \mi place la nebunie. Vezi tu, nu
sunt f`cut` pentru lumea afacerilor. Prefer de mii de ori s`
stau acas`, s`-mi v`d de flori [i de gospod`rie [i s` cresc o
echip` de fotbal de copii.
– Perfect. |nseamn` c` ai s` faci destui copii [i pentru mine.
Eu sunt prea ocupat` cu afacerile, iar Ryan parc` a luat-o razna.
|n ultima vreme e de p`rere c` ar trebui s` muncim dou`zeci
[i… [apte de ore pe zi. Stau [i m` gândesc dac` nu vrea s` se
tr`iasc` acolo pentru totdeauna, renun]ând la ceea ce ar
\nsemna o via]` normal`!
Maddy \[i privi sora \n oglind`.
– Sper c` nu ai de gând s` faci [i tu acela[i lucru!
Jessie ridic` din umeri.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 127

– De ce nu? Nu m` \ncurc \n alte proiecte, pentru c` nu le


am. Nu sunt gata s` m` m`rit…
– Vrei s` spui c` preferi s` te ocupi de carier` [i nu te vei
m`rita niciodat`?
Jessie se ridic` [i se \ndrept` c`tre fereastr`.
– P`i, nu s-ar putea spune c` sunt invadat` de cereri.
– Gata! declar` doamna Ballantine, satisf`cut` de reu[it`.
Dar \n locul t`u, Maddy, m-a[ ab]ine s` intru \n buc`t`rie pân`
sâmb`t`. |]i st` foarte bine, dar trebuie s`-]i spun c` e mai u[or
s` ajustezi o rochie decât s-o m`re[ti. Ai auzit ce ]i-am spus?
– Da, doamn` Ballantine, r`spunse Maddy, amintindu-[i cu
regret fursecurile pe care le mâncase de diminea]`.
Dar, cum le mâncase cu zmeur` proasp`t` [i nu cu sirop de
ar]ar, aceast` mic` sl`biciune nu putea s` aib` consecin]e
grave. De[i, judecând dup` felul \n care se sim]ea \n rochia de
mireas`…
Dar nu conta, de vreme ce nu o va purta… când va vorbi
cu Matthew. Sau cu Joe.
– Matthew vine, ast`-sear`? \ntreb` Jessie pe un ton de
conversa]ie banal`.
Ajunsese o maestr` \n arta disimul`rii sentimentelor. Cel
pu]in \n ultimele [ase luni, de când Matthew o ceruse \n
c`s`torie pe Maddy [i ea acceptase.
Maddy \ncuviin]` din cap. Apoi \ngenunche [i ridic`
bra]ele, pentru ca doamna Ballantine s`-i poat` scoate rochia.
Odat` sc`pat` din prizonieratul atâtor metri de m`tase ivorie,
Maddy reu[i s` \ntrebe:
128 NETTA MUSKETT

– R`mâi la mas`? |n ultima vreme v`d c` nu mai cinezi


acas`. Matthew m-a \ntrebat ieri dac` ]i-ai luat lumea \n cap [i
ne-ai p`r`sit.
Jessie avu impresia c` Maddy voia s-o foloseasc` \n chip de
pav`z` \n fa]a lui Matthew.
– Joe O'Maley va fi [i el invitat?
– Joe?
Maddy se schimba \ntr-o rochie de var` galben pai.
– N-am nici cea mai mic` idee. Oricum, mi-e perfect egal!
Luptându-se cu trena rochiei de mireas`, doamna
Ballantine oft`.
– V` las, dragele mele copile. O s` ave]i de vorbit.
Jessie o urm`ri ie[ind, apoi se \ntoarse ner`bd`toare c`tre
Maddy:
– Bun, sunt numai urechi! Despre ce e vorba?
Maddy trase aer \n piept [i spuse pe o voce sigur`:
– Nu m` mai m`rit…
– Cum? bolborisi Jessie, enervat` c` inima \ncepuse s`-i
bat` de bucurie la aceast` veste.
O lu` \n bra]e pe sora sa [i o \ntreb` cu \ngrijorare:
– E[ti sigur`?
Maddy \[i culc` fruntea pe um`rul lui Jessie.
– Sunt sigur`. Nu [tiu ce am s`-i spun lui Matthew, nu [tiu
cum vom face s` \napoiem cadourile, nu [tiu ce facem cu toate
comenzile date [i cu tot restul, dar nu m` c`s`toresc. Sunt
foarte nesigur`… Nu ar fi corect nici fa]` de mine, nici fa]` de
Matthew…
C~S~TORIE SURPRIZ~ 129

– Nici fa]` de Joe, suger` Jessie. Nu-i a[a, Maddy?


Maddy privi \n podea.
– Joe? Pe Joe am o poft` teribil` s`-l ucid!
Jessie izbucni \n râs.
– B`iatul `sta e o adev`rat` pacoste, nu? Nu reu[e[ti s`
scapi de el cu nici un chip. |n ce-l prive[te, pare \nc`
\ndr`gostit de tine.
Fu rândul lui Maddy s`-[i ascund` nesiguran]a \n dreptul
ferestrei.
Dar nici aici nu sc`p` de Joe. Printre arbori putea z`ri
str`lucirea albastr` a piscinei casei Harris.
– A[a crezi? Dar despre mine ce zici? Mai sunt oare
\ndr`gostit` de el? Nu-mi dau seama… Poate c` totul e mult
mai simplu. Poate c` el nu suport` pur [i simplu s` piard`. Iar
eu… eu nu pot s` uit c` acum câteva zile numai, credeam c`
o rela]ie \ntre noi este imposibil`.
Jessie o privi \n ochi.
– Nu [tiu ce s` zic, Maddy. Tu ar trebui s` [tii mai bine.
Maddy se \ntoarse.
– Dar nu [tiu… Vreau s` zic c` nu mai [tiu unde ne afl`m
acum, eu [i Joe.
– Vrei s` amâni nunta, nu-i a[a?
– Nu, Jessie, vreau s-o anulez. {i, dup` p`rerea mea,
decizia asta o s`-i convin` [i lui Matthew. Suntem buni
prieteni, dar ne lipse[te ceva… scânteia pasiunii.
– {i scânteia asta exist` \ntre tine [i Joe?
Maddy zâmbi.
130 NETTA MUSKETT

– A[ zice mai degrab` c` e vorba despre un foc de artificii!


B`tu din palme cu un entuziasm subit [i continu` vesel`:
– Astfel stând lucrurile, vei veni ast` sear` la mas` ca s` m`
sus]ii [i s` a[tep]i s` vorbesc cu Matthew, nu? Am nevoie de
\ncurajarea ta.
Jessie \[i \mbr`]i[` sora cu blânde]ea cu care \ncerci s`
\mpaci un copil care plânge. Pentru c`, \ntre timp, Maddy
trecuse peste momentul de entuziasm [i \ncepuse s` plâng`
cu suspine sfâ[ietoare.
– Bine\n]eles c` am s` vin. Voi fi mereu al`turi de tine, po]i
s` contezi pe asta.
– Dac` sunt sigur` de ceva, ei bine, s` [tii c` de asta sunt
sigur`.
– Dac` vrei, am s` te ajut s` scrii dou` cuvinte m`tu[ii
Harriet… |i vom spune cât de mult regre]i c` trebuie s`-i
trimi]i \napoi m`rea]a oper` de art`, spuse Jessie, sperând s`-i
aduc` din nou zâmbetul pe buze.
Maddy o privi cu un surâs.
– Ah, Jessie, ce m-a[ face f`r` tine?
– Nu cred c-o s` ai ocazia s` afli vreodat`.
O s`rut` afectuos, dându-[i seama \n acela[i timp c`, dac`
destinul surorii ei mai mici \ncepea s` prind` un contur clar,
al ei va r`mâne la fel de vag, indiferent de aceast` schimbare.
Pentru nimic \n lume nu ar fi acceptat ca sora ei s` afle despre
iubirea ei secret` pentru Matthew, fostul ei logodnic.
– Nu-mi doresc decât s` te v`d fericit`, micu]a mea
surioar`…
C~S~TORIE SURPRIZ~ 131

***

|ngenuncheat` la marginea aleii, Maddy scotea dintr-un


s`cule] pumni de p`mânt, pe care-i punea la r`d`cina unei
plante ornamentale de un verde profund. Aceast` priveli[te \i
aduse lui Joe pe chip un zâmbet \nduio[at. {tia c` nu era bine
primit \n gr`dina ei, dar \i pl`cea s-o vad` la treab`.
|n timpul scurtei perioade de logodn`, \n plin ora[, Maddy
nu p`ruse foarte preocupat` de astfel de lucruri. Dar trebuia
s` recunoasc` faptul c` i se potrivea de minune rolul de mic`
gr`din`reas`.
O cunoscuse pe când era \nc` o copil`; acum, iat-o c`
devenise o adev`rat` femeie.
Se iubiser`, povestea lor se terminase… pentru o vreme.
O r`nise [i ea fugise s`-[i caute refugiu printre ai ei…
Dar uite c` povestea asta trist` nu-i \n`sprise sufletul.
Dimpotriv`, Maddy reu[ise s` adune ce mai r`m`sese din
dragostea lor [i s` transforme amintirile \n tot atâtea motive
pentru a continua curajoas` pe drumul vie]ii. Se apucase de
cursuri, \[i descoperise adev`rata personalitate, se logodise…
Iar el, el ce f`cuse? Mai \ntâi se apucase de b`ut…|[i
amintea [i acum c` bea mult, foarte mult… pân` când Larry
fu nevoit s`-i aminteasc` faptul c` aveau o \n]elegere, c`
trebuia s` se apuce de afaceri, a[a cum stabiliser`. |l
132 NETTA MUSKETT

convinsese s` \ncerce terapia… prin munc`, numai bun`


pentru cei care au suferit din dragoste!
|n cele mai multe dintre cazuri, leacul propus de Larry
func]ionase. Joe \ncepuse s` munceasc` nebune[te, f`r`
odihn`, sperând \n reu[it` [i ]intind s` se apropie de portretul
pe care el \nsu[i [i-l f`cuse \n fa]a lui Maddy. |n fiecare
diminea]` se trezea cu surâsul ei \n gând, iar seara adormea –
când se \ntâmpla s` doarm` – visând la chipul ei drag.
Maddy fusese ra]iunea succesului s`u. Ea nu [tia, poate c`
nici el nu con[tientizase pân` acum, dar a[a era.
Reu[ise; devenise cel mai bun \n domeniul s`u.
Dar… succesul nu-i adusese fericirea sperat`.
Timp de câteva luni, \ncercase s`-i dovedeasc` lui Maddy,
\n lips`, c` se \n[elase. Dar eforturile sale nu reu[iser` s`
umple golul existen]ei sale singuratice. Renun]ase apoi la
via]a de c`lug`r [i \ncepuse s` frecventeze ni[te cercuri ce
p`reau gata s`-l primeasc` – [i din pricina succesului s`u – cu
bra]ele deschise. Cunoscuse femei, multe femei, dar refuzase
s` le aduc` acas`.
Pentru c` nici una dintre aceste femei nu era Maddy.
Maddy era unic`, iar el era b`rbatul unei singure femei.
Acesta fusese momentul când sunase acas` la familia
Chandler [i ceruse s`-i vorbeasc` lui Maddy. Nu ca s` se laude
cu succesul actual, nu, ci doar ca s`-i aud` vocea, ca s-o
implore s` se \ntâlneasc`, s` discute, s` fie din nou \mpreun`.
Oare era posibil s-o ia de la cap`t?
|i r`spunsese Almira Chandler… restul se [tia…
C~S~TORIE SURPRIZ~ 133

Joe o privi pe Maddy ridicându-se ca s`-[i admire opera.


Apoi, dup` ce b`t`tori ultima oar` p`mântul \n jurul plantei,
Maddy \[i scutur` m`nu[ile.
– Frumoas` realizare, \ndr`zni el.
Ea tres`ri [i se \ntoarse spre el cu o privire feroce.
– Te rog s` m` scuzi, nu am vrut s` te sperii, se scuz` Joe.
Scoase o batist` din buzunar [i se apropie de ea ca s`-i
[tearg` o pat` de noroi de pe obraz.
– E[ti cu adev`rat superb`.
Incapabil s` se ab]in`, se aplec` u[or spre ea [i-i atinse
buzele \ntr-un s`rut tandru. Apoi, ca [i cum acest s`rut \i
deschisese o poart` de mult uitat`, o s`rut` din nou, cu
aceea[i delicate]e. Strecur` o mân` sub p`rul ei,
\nconjurându-i gâtul, [i o trase c`tre el, re\nnoind s`rutul.
Ea nu-l respinse. Tremura sub mângâierea lui, str`b`tut`
de un val de senza]ii uitate, rugându-se ca acest s`rut s` nu se
termine niciodat`.
Joe era \n culmea fericirii. O putea atinge din nou, o putea
strânge din nou \n bra]e. Era a[a de dulce, de cald`… de
minunat`! Maddy era mai mult decât iubirea vie]ii lui, era
lumea c`reia el \i apar]inea.
Când \n sfâr[it s`rutul lor se termin`, prea slab` pentru a
schi]a vreun gest, Maddy \[i puse capul pe um`rul iubitului ei.
– Nu trebuia s` faci asta.
R`v`[indu-i p`rul, Joe \i r`spunse cu o mare mul]umire:
– {tiu, dar dac` e nevoie, am de gând s` m` duc [i \n iad
pentru asta.
Ea \l privi printre lacrimi.
134 NETTA MUSKETT

– De ce, Joe? De ce ai a[teptat atât de mult pân` s` vii s`


m` cau]i? De ce acum?
– Nu e momentul perfect? \ntreb` el, \ncercând s` destind`
atmosfera.
Totu[i, v`zând-o c` se \ncrunt`, relu`:
– De ce? Din mândrie, arogan]`, prostie, \nc`p`]ânare. Dar
mai ales mândrie, mult` mândrie. Voiam s` m` \ntorc la tine
numai dup` ce a[ fi reu[it, gra]ie propriilor mele merite. Dac`
nu a[ fi reu[it, nu a[ mai fi venit niciodat`. E vorba de prostie
sau vanitate, nici eu nu [tiu. Dar nu am nici o scuz`. Pentru c`
nu a trecut nici o zi f`r` s` m` gândesc la tine; mi-ai lipsit
imens… dar nu am f`cut nici un gest ca s` m` apropii din nou
de tine. |]i ajunge? E o m`rturisire complet`…
Ea se lipi de el.
– |n orice caz, nu pot spune c` reac]ia ta \mi e str`in`. {i
eu am f`cut cam la fel.
|nchise ochii [i-l strânse tare \n bra]e. Apoi, se \ndep`rt` [i-[i
scoase m`nu[ile murdare.
– Te-am murd`rit tot de p`mânt, \ncepu ea, amânând
pu]in momentul.
Foarte repede apoi, ad`ug`:
– Trebuie s` vorbesc cu Matthew.
– Despre noi?
Ea \l privi amenin]`tor.
– Despre ce altceva? Despre noi, despre mine [i rela]ia
cu el…
Deodat`, bra]ul \ncepu s-o m`nânce \ngrozitor.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 135

– {i ar trebui s` m` hot`r`sc s` fac acest pas cât mai


repede. Altfel, sunt numai bun` de un nou tratament cu
antihistaminice.
Joe o opri.
– Vorbesc eu cu Matthew, propuse el. Am s`-i explic c`
toat` treaba asta e din vina mea. S`racul! Ce lovitur` va fi
pentru el!
Maddy \[i aminti seara trecut`, petrecut` al`turi de el…
s`rutul cast de desp`r]ire, ochii s`i \ncerc`na]i… ce dovedeau
c` nu-[i g`sea nici el lini[tea. Probabil c` noaptea se gândea,
probabil c` nu dormea prea mult.
– Nu sunt chiar atât de sigur` c` va suferi, Joe… Câteodat`
chiar m` \ntreb… dar nu [tiu…
– Maddy, nu ai de unde s` [tii cum va reac]iona… E
dificil… Ca s` cuno[ti pe cineva, trebuie s`-l iube[ti…
Maddy \i mul]umi cu un zâmbet.
Se \ntorceau c`tre cas`.
– |n orice caz, nici nu se pune problema s` vorbe[ti tu cu
el. E datoria mea s` fac asta. M`car atât…
La câ]iva pa[i mai \n fa]`, Joe se aplec` [i ridic` un obiect
bine ascuns \n spatele unui tufi[. Cu un gest stingherit, i-l
\ntinse lui Maddy. Era un pachet stângaci \mpachetat \n hârtie
de cadouri [i legat cu o panglic`. Printr-o gaur` a ambalajului
se z`rea ap`rând o gheru]`.
– Ce e?
– Voiam s`-]i vorbesc, explic` Joe, [i m-am gândit c` va fi
mai u[or dac` m` prezint cu un cadou. Nu-l deschizi?
136 NETTA MUSKETT

St`pânindu-[i un nou acces de plâns, Maddy privi cu


aten]ie pachetul. Un zgomot o avertiz` c` darul era…
\nsufle]it.
Se d`du un pas \napoi.
– Joe! Ce e \n`untru?
– V`d c` trebuie s`-l desfac chiar eu!
Joe rupse hârtia [i d`du la iveal` un co[ule] din care scoase
un minuscul ghemotoc de bl`ni]` ro[cat`. I-l \ntinse lui Maddy
cu un aer victorios.
– Un pisoi…
Maddy privi micu]ul animal agitându-[i frenetic l`bu]ele [i
sco]ând o mic` limbu]` roz printre din]i[orii ascu]i]i.
– Mi-ai adus un pisoi?
Ridicând vesel din umeri, Joe a[ez` pisica \n bra]ele lui
Maddy. Anim`lu]ul se f`cu imediat covrig [i \ncepu s` toarc`
de pl`cere. Chiar [i o pisic` recunoa[te o persoan` bun` la
suflet, \[i zise Joe.
– E un cadou de logodn`. Vrei s` te c`s`tore[ti cu mine,
Maddy?

***

– De ce a f`cut asta? \ntreb` doamna Ballantine,


\ntorcându-se de la fereastr` [i sco]ând din buzunar o batist`. De
ce i-a dat \napoi pisoiul [i a fugit spre cas`? Nu mai \n]eleg nimic…
C~S~TORIE SURPRIZ~ 137

Cu un suspin adânc, Almira l`s` din mân` col]ul de perdea


dup` care pândea [i se a[ez` pe canapea.
– Nu [tiu. Oare m-am \n[elat, Lucille? Dac` nu-l mai iube[te
pe Joe? Dac` nu l-a iubit niciodat`? Poate am stricat totul…
Renun]ând pentru o clip` la rezerva sa professional`,
doamna Ballantine se a[ez` lâng` Almira [i-[i trecu un bra]
peste umerii ei delica]i.
– Nu [tiu ce s` spun. Poate c` a ajuns la concluzia c` e mai
bine s` te c`s`tore[ti cu un prieten decât s` te m`ri]i din
dragoste. Pasiunea poate duce [i la catastrofe; chiar [i eu am
trecut printr-o astfel de experien]` amar`.
Almira o privi pe guvernant`.
– Nu mi-ai vorbit niciodat` despre episodul `sta din via]a
ta. Poveste[te-mi, Lucille! Domnul Ballantine avea un
temperament pasional?
– Nu a existat niciodat` vreun domn Ballantine. Pur [i
simplu mi s-a p`rut mai u[or s` las s` se cread` asta.
Almira cl`tin` din cap.
– Nu a[ fi ghicit niciodat`! exclam` ea. S-ar zice c` ai suferit
mult, Lucille.
– A fost ceva banal, crede-m`. Ne-am \ntâlnit, ne-am
\ndr`gostit, ne-am certat [i apoi el s-a c`s`torit cu alta. Ultima
oar` când am auzit de Barbey, era deja la a patra so]ie.
Zâmbi cu am`r`ciune.
– |mi place s` cred c` a c`utat \n van s` m` \nlocuiasc`…
Almira era uimit`.
138 NETTA MUSKETT

– Acum \n]eleg de ce m-ai sprijinit \n ac]iunile mele. Nu


voiai s-o vezi pe Maddy f`când aceea[i gre[eal` ca Barbey al
t`u, nu? {tii, ca [i mine, c` Matthew e un om minunat, dar c`
\n ochii lui Maddy nu va fi niciodat` decât un \nlocuitor al lui
Joe. |n plus, sunt sigur` c` nici el n-o iube[te pe Maddy, dup`
cum nici ea nu-l iube[te.
Chiar \n acel moment, Maddy intr` \n camera unde se aflau
cele dou` femei. Cu pumnii strân[i de nervi, le privi pe
fiecare, rând pe rând.
– Am venit s` v` anun] oficial c` \n seara asta am de gând
s`-i spun lui Matthew c` nu m` voi c`s`tori cu el. A[a c`, orice
a]i mai pune la cale – pentru c` [tiu c` nu a]i terminat cu
intrigile voastre f`r` sens – e bine s` l`sa]i totul balt`.
– De ce nu ai acceptat pisoiul? \ntreb` Almira renun]ând s`
mai nege implicarea ei \n povestea asta.
– De ce nu am acceptat… M-a]i urm`rit? Oh, nu pot s` cred!
Maddy \ncepu s` se plimbe nervoas` prin camer`, apoi se
opri [i le privi din nou pe cele dou`.
– De fapt, nu [tiu de ce m` mai mir! Ar trebui s` m` a[tept
la orice din partea voastr`! Nu v` e ru[ine s` m` spiona]i?
Almira schimb` o privire cu doamna Ballantine.
– }i-e ru[ine, Lucille? Mie, una, nu-mi e!
Cum guvernanta cl`tin` din cap cu un aer inocent, Almira
zâmbi c`tre nepoata sa.
– Vezi, nu ne e ru[ine nici uneia. Explic`-ne deci [i nou`
ceva ce ni se pare ciudat. De ce, dac` l-ai s`rutat, nu ai vrut s`
accep]i bietul pisoi pe care omul ]i l-a adus? Era doar un cadou.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 139

Mai mult decât epuizat` de asaltul continuu al celor dou`


[i de evenimentele zilei de azi – ce se ad`ugau ultimelor
s`pt`mâni agitate – Maddy renun]` s` mai vorbeasc`. Refuz`
s` le spun` despre cererea \n c`s`torie a lui Joe. Nici m`car
nu d`duse \napoi inelul lui Matthew… {i apoi, pe Joe \l ura
– sau voia s` se conving` de asta – tot atât de mult pe cât \l
iubea.
|l iubea mai puternic [i mai pasional decât ar fi trebuit…
\n situa]ia sa.
– Sunt alergic` la pisici, declar` ea, sfidând-o pe bunica sa.
De[art` \ncercare, pentru c` teribila b`trân` doamn`
obi[nuia s` r`spund` \ntotdeauna la provoc`ri.
– Ba nu e[ti! ripost` ea. Când erai mic` aveai o pisic`, nu
po]i nega. A[a c` mai bine ne spui ce s-a \ntâmplat! Te-a
cerut \n c`s`torie? Eu, dac` a[ fi fost \n locul lui, asta a[ fi
f`cut!
– Nici nu m` \ndoiesc! Nu se poate spune c` voi doi nu v`
potrivi]i. Sunte]i o pereche… ideal`! Nici unul nu pricepe]i c`
exist` [i momente când e mai bine s` la[i lucrurile s` mearg`
de la sine. Sim]i]i nevoia s` v` amesteca]i \n toate… M` simt
atât de vinovat`…
– Vrei s` vorbesc eu cu Matthew? propuse Almira.
– Nu! Nici tu, nici Joe n-o s` vorbi]i cu el. V` \ndoi]i de
mine chiar \n halul `sta, m` crede]i incapabil` s` am o
explica]ie cu Matthew, chiar dac` e dureroas`? Vreau s` m`
l`sa]i s` m` descurc singur`…
140 NETTA MUSKETT

– Adic`… \ncepu Almira.


Dup` ce schimb` din nou o privire cu doamna Ballantine,
Almira se r`zgândi.
Cl`tin` din cap cu \n]elepciune [i relu`:
– Bine\n]eles c` nu ne \ndoim de tine, Maddy. Ai dreptate.
Ar trebui s` ne d`m la o parte [i s` te l`s`m s`-]i conduci
singur` via]a. Trebuie s`-]i spun \ns` c` regret faptul c` m-am
amestecat \n treburile tale. Nu aveam dreptul s` fac asta. |mi
pare r`u. Sincer!
Maddy o privi. Sub chipul ei proasp`t, ca de tân`r`
domni[oar`, Maddy ghici tr`s`turile unei bunici veritabile. Se
\nduio[` [i-i r`spunse cu sinceritate:
– Nu ]i-am luat-o \n nume de r`u, Allie. {tiu c` tot ce ai
f`cut a fost pentru binele meu. {i, trebuie s` recunosc, ne-ai
f`cut un mare bine mie [i lui Matthew.
– {i lui Joe?
Zâmbetul lui Maddy se [terse.
– Asta nu e chiar atât de sigur, Allie. Timpul va decide…
Capitolul 11

Ryan a[ez` echipamentul de golf \n geant` [i se \ntoarse


c`tre Matthew.
– Bun` idee, b`trâne, partida asta de golf. Dar nu a fost
prea elegant din partea ta s` pariezi un dolar pe gaur`, când
[tii foarte bine c` nu am mai jucat de un an de zile.
Matthew se \ndrept` zâmbind c`tre bar, f`când s` sune
m`run]i[ul pe care-l avea \n buzunar.
– |]i promit c` am s` investesc cu mare \n]elepciune banii
`[tia, replic` el, b`tându-l pe um`r pe Ryan. Dar trebuie s`
recunosc c`, din p`cate, partida de golf nu a fost ideea mea.
Jessie m-a sunat [i mi-a sugerat s` te mai scot din atmosfera de
lucru… pentru c` altfel vei ajunge s` te s`lb`tice[ti. E posibil
s` ]i se \ntâmple a[a ceva, Ryan?
Indiferent la surâsul languros pe care i-l adres` fata care
servea la bar, Ryan \[i trecu mâna prin p`r, cu un aer
\ncurcat.
142 NETTA MUSKETT

– {tii [i tu foarte bine cum e cu munca; mereu avem


impresia c` n-o s` termin`m niciodat`.
Matthew se a[ez` \n fa]a prietenului s`u.
– Nu crezi c` te implici prea mult? Jessie spunea c`
munce[ti [apte zile din [apte. |n calitate de bancher, nu pot
decât s`-]i laud chibzuin]a [i dorin]a de a face cu mâinile tale
treaba, pentru c` a[a e cel mai bine. Dar, \n calitate de prieten,
m` gândesc c` ]i-ar prinde bine o vacan]`.
– Bun`, Ryan!
O frumoas` blond` se apropie de masa celor doi, zâmbind
cu insisten]` lui Ryan.
– Bun`, Matthew, ad`ug` ea.
Ryan [i Matthew se ridicar`, politico[i.
– Ce mai faci, Melissa? se interes` Ryan. Te rog s` m` scuzi,
nu am reu[it s` te sun.
– }i-am l`sat mai multe mesaje, replic` Melissa.
|i atinse bra]ul cu mâna ei fin`, ale c`rei unghii erau
vopsite \n ro[u puternic.
– Deci, te-ai hot`rât? Vei fi calaverul meu la nunta surorii
tale?
– Am s` te sun, r`spunse vag Ryan.
Se a[ez` [i o privi \ndep`rtându-se.
– Deci a[a, te \nsori! spuse el cu un ton fals acuzator c`tre
Matthew.
V`zând c` acesta din urm` nu schi]eaz` nici un zâmbet,
ad`ug`:
– Matthew, ce se \ntâmpl`?
– A, nimic… Nu prea am dormit, asta-i tot.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 143

– Emo]ii? \ntreb` pe un ton de glum` Ryan. Trebuie s`-]i


reamintesc c` sunt cavalerul t`u de onoare [i am de gând
s`-mi fac datoria a[a cum trebuie. O s` am grij` s` ajungi la
timp.
Matthew p`rea \ncurcat.
– Nu-i vorba de asta. E altceva… Dar, [tii ce? Nu ne afl`m
aici ca s` discut`m despre mine. S` vorbim mai bine despre
fata asta…
– Mai târziu… Poveste[te-mi! Ce se petrece? V-a]i certat?
Matthew zâmbi melancolic.
– Nu. Nu ne cert`m niciodat`. De altfel, nu se \ntâmpl` mai
nimic \ntre noi. Nici mari efuziuni, nici mari certuri. Suntem
foarte policito[i unul cu altul [i… cam atât. La atât se reduce
rela]ia…
– De când asta?
– Dintotdeauna. A[a a debutat, a[a a continuat. Tot
vorbind, am descoperit c` avem o mul]ime de lucruri \n
comun. Amândoi ne dorim s` \ntemeiem o familie, amândoi
vrem s` avem copii. {i, bazându-ne pe asta, ne-am l`sat purta]i
de val.
– {i e a[a de r`u s` faci asta? \ntreb` prudent Ryan.
– Nu, bine\n]eles c` nu. Chiar ar fi mai bine dac` s-ar
\ntâmpla mai des. Pentru c`, [tii ce… am stat [i m-am gândit…
Am remarcat c` exist` mai multe scântei \ntre Maddy [i Joe –
pe care de-abia \l cunoa[te – decât \ntre ea [i mine.
Ryan era gata s` se \nece cu bere. Ne[tiind ce s` r`spund`,
\[i drese glasul ca [i cum ar fi vrut s` intervin`, dar… nu spuse
nimic.
144 NETTA MUSKETT

Trebuia s` discute cu Maddy [i s-o conving` s`-i


povesteasc` totul lui Matthew, cât de curând. Altfel, c`s`toria
asta p`rea o idee foarte proast`.
Dar pân` una alta, trebuia s` afle:
– Matthew, o iube[ti pe sora mea?
Matthew \[i trecu mâna peste fa]`. Haide, ce naiba, nu mai
putea amâna. Mai devreme sau mai târziu, trebuia s`
m`rturiseasc`.
De ce nu chiar acum?
– Da, desigur. O iubesc foarte mult. Numai c` n-am s` m`
c`s`toresc cu ea.

***

Jessie se plimba prin salon, a[teptându-l pe Ryan.


|n sfâr[it, acesta ajunse acas` c`tre sfâr[itul dup`-
amiezii.
– Ai \ntârziat, zise ea pe un ton de repro[. Linda Garvey
trebuie s` soseasc` dintr-o clip` \ntr-alta. Allie a invitat-o, ceea
ce pare s` fie o bun` idee, dintr-un motiv pe care am s` ]i-l
explic mai târziu. Trebuie s` te \ntorci la munc`?
– Mai am ni[te lucruri de pus la punct.
Matthew se apropie [i-[i \mbr`]i[` sora.
– Ce se \ntâmpl`? E[ti foarte agitat`. Nu prea e[ti \n
apele tale!
Ea \l privi cu un aer ciudat.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 145

– Poate c` muncim mult prea mult, Ryan. Crezi c` ne


oblig` cineva s` ne abrutiz`m \n halul `sta?
Desf`cându-[i nodul de la cravat`, Ryan se a[ez` pe
canapea.
– Presupun c` nu.
Jessie lu` loc lâng` el.
– Atunci, de ce naiba munce[ti tot timpul? Sunt lucruri mai
importante decât munca…
Ryan \i lu` mâna.
– |n ceea ce te prive[te, am alt` propunere de discu]ie.
Ce-ar fi dac` am vorbi pu]in despre Matthew?
Jessie, care nu se a[tepta la a[a ceva din partea lui Ryan,
s`ri \n picioare. Ne[tiind ce s` fac`, se duse [i turn` ap` \n
dou` pahare. Era un mod de a amâna discu]ia.
– Tu e[ti fratele meu, Ryan, nu confesorul meu. Dar dac`
e[ti preg`tit s`-mi spui de ce insi[ti s` munce[ti pân` la
epuizare, sunt gata s` te ascult.
Ryan cl`tin` din cap.
– V`d c` \nregistr`m o remiz`. Unde sunt ceilal]i?
– Allie a decis c` prefer` s` ia masa \n camera ei, invocând
o durere de cap. Ce s` spun! Am s` [i cred! Ea nu e niciodat`
bolnav`. Toat` lumea [tie! Cât despre Matthew [i Maddy, au
ie[it \n gr`din`. Vorbesc…
Imediat, Ryan arunc` o privire c`tre fereastra deschis`.
– Interesant. {i Joe O'Maley? Unde e?

***
146 NETTA MUSKETT

Cu inima b`tându-i puternic, Joe intr` \n cas`. Momentul


atât de a[teptat sosise: Maddy avea s`-l anun]e pe Matthew de
hot`rârea luat`. Nu se va c`s`tori cu el. Chiar dac` nu-i
spusese exact ce aveau s` discute, [tia c` despre asta era
vorba. Poate c` \i luase ceva timp ca s` ajung` la aceast`
concluzie, dar, o dat` luat`, decizia nu putea fi amânat`.
Deodat`, Joe sim]i c` ceva \l deranjeaz` la mers [i se uit` \n
jos. Aproape c` uitase de pisoi. Anim`lu]ul i se freca insistent
de picioare. Zâmbi, se aplec` [i-l ridic`.
– Nu te vrea, dar nu te nec`ji. E doar ceva temporar. A[a c`
nu te mai jeli. Mai degrab` eu ar trebui s` m` plâng de soarta
mea.
Cum pisoiul se puse pe tors, Joe \[i lipi nasul de boticul lui,
apoi \l puse la loc pe podea. Micul animal se lini[ti \ndat` [i
\ncepu s`-[i fac` foarte meticulos toaleta.
Joe \l l`s` \n plata Domnului [i-[i v`zu de gânduri.
Era adev`rat c` Maddy nu-i acceptase cererea \n c`s`torie,
dar nici nu-l respinsese categoric. Nu-i spusese nici da, nici
ba, ceea ce era un punct câ[tigat. |n plus, trebuia s`
recunoasc` faptul c` nu-[i alesese prea bine momentul. Se
purtase proste[te. {i apoi, dac` tot apucase s`-i pun`
\ntrebarea, nu ar fi trebuit nici \n ruptul capului s-o lase s`
plece…
Ca s` nu mai vorbim c` acum cinci luni, când realizase c`
succesul nu avea pentru el nici o importan]` atâta vreme cât
din via]a lui lipsea Maddy, acum cinci luni deci, ar fi trebuit s`
fac` un gest de \mp`care. S` vin` s-o caute, s`-i cear` iertare,
s` reac]ioneze \ntr-un fel. Dar nu f`cuse nimic.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 147

Nu ascultase nici \ndemnul inimii, nici sfaturile lui Larry…


Larry \i spusese c` nu are decât dou` alternative: fie s-o caute
[i s` \ncerce s-o revad`, fie s` pun` pentru totdeauna cap`t
aventurii lor [i s` treac` mai departe. Ar fi fost mai bine dac`
i-ar fi urmat sfatul.
Larry se afla acum la etajul \ntâi al vilei Harris, cântând
probabil sub du[, preg`tindu-se pentru o ie[ire la restaurant.
Din punctul de vedere al lui Joe \ns`, ar fi fost mai bine ca
Larry s` nu conteze pe aceast` cin` \n ora[. Era hot`rât s` nu
p`r`seasc` locuin]a pân` nu afla ve[tile de la Maddy. Dac`
avea s` le afle vreodat`!

***

– … credeam sincer c` nu mai simt nimic pentru el,


\n]elegi? Dar m-am \n[elat. |n condi]iile astea, vezi tu, e
imposibil s` ne mai c`s`torim. |mi pare foarte r`u c` ]i-am
ascuns adev`rul, Matthew. Ar fi trebuit s`-]i povestesc totul.
Eram convins` c` fac mai bine a[a, pentru c` rela]ia noastr` se
\ncheiase de mult. Nu credeam c` o s` mai am vreodat` de-a
face cu el. Chiar [i acum, \mi vine adesea s`-l ucid. Dar, cu
toate astea, \l iubesc.
Maddy trase adânc aer \n piept, apoi ad`ug` dintr-o suflare:
– Vai, Matthew, nici nu-]i po]i imagina cât de r`u \mi pare!
Matthew st`tea al`turi de ea, pe o banc` din gr`din`, cu
coatele pe genunchi [i mâinile \ncruci[ate.
148 NETTA MUSKETT

{i, cum \[i ]inea capul plecat, Maddy nu putea vedea c` zâmbe[te.
|l atinse u[or pe um`r:
– Cum te sim]i, Matthew? Spune ceva, te rog, m` sperii…
Matthew nu putea s` se prefac` sup`rat. Joe O'Maley! Cine
ar fi crezut! Ar fi trebuit s`-[i dea seama, totu[i. Sau poate c`
de fapt b`nuia adev`rul, f`r` s` con[tientizeze asta suficient de clar.
Ridic` fruntea, o trase pe Maddy mai aproape de el [i-i
s`rut` p`rul.
– Pur [i simplu te ador, Maddy! Mi-ai luat o piatr` de pe
inim`.
Maddy \nlemni.
– Da? Cum… adic`?
Matthew izbucni \n râs.
– Rela]ia asta nu prea avea [anse s` mearg`, Maddy! Nu ne
puteam c`s`tori doar din motivul c` \mp`rt`[im acelea[i idei
despre via]`. Probabil c` n-ai s` m` crezi dac` \]i spun c`
adineaori, când mi-ai propus s` facem o plimbare prin
gr`din`, m-am bucurat pentru c` era ocazia ideal` s`-]i
\mp`rt`[esc p`rerea mea. Eram preg`tit s` te anun] c` am de
gând s` anulez c`s`toria. Meri]i mai mult decât \]i pot eu oferi.
M-am gândit [i… dac` tu crezi c` Joe te poate face fericit`, m`
retrag de bun`voie…
Dup` ce \[i petrecuse toat` dup`-amiaza gândindu-se cu
team` la ce-i va spune lui Matthew, Maddy r`mase complet
uimit` de u[urin]a cu care el acceptase anularea nun]ii.
– {i cadourile, invita]ii?…
– M` ocup eu de tot. Vom explica tuturor c` ne-am gândit
mai bine [i ne-am dat seama c` cea mai bun` solu]ie ar fi s`
C~S~TORIE SURPRIZ~ 149

anul`m c`s`toria… De[i nu m` simt prea confortabil, am s`


m` str`duiesc s` \nfrunt situa]ia cu tot curajul. Faptul c` am
fost atât de simpatizat de \ntreaga ta familie m` va ajuta [i-mi
va ridica moralul.
Maddy se ridic`.
– Nu-mi vine s` cred! Dac` am \n]eles bine, \n seara asta
erai preg`tit s` m` anun]i c` te-ai gândit s` anul`m nunta. A[a
e, am \n]eles bine? Nu vrei s` te mai c`s`tore[ti cu mine?
– Da. {i am s`-]i explic [i de ce. Tu nu m` iube[ti, Maddy,
r`spunse el, trecându-i un bra] dup` umeri.
– A[a e… desigur… dar, vreau s` spun… spui adev`rul?
A[ fi preferat s`-mi spui orice altceva… c` iube[ti pe alta, c`
nu-]i place cum g`tesc sau c` te plictise[ti când trebuie s` stai
de vorb` cu mine; \n sfâr[it, nu [tiu… Nu conteaz` ce, orice
puteai s`-mi spui, \n afar` de faptul c` nu m` iube[ti!
– Te iubesc, Maddy, te iubesc chiar foarte mult! Dar nu ca
pe o viitoare so]ie. De altfel, cred c` la fel sim]i [i tu pentru
mine. M` iube[ti… prietene[te! Nu [tiam c` ai suferit o
decep]ie \n dragoste. Acum [tiu… [i \n]eleg. Totul e bine \n
ce m` prive[te, te asigur!
– {i tu ai avut vreo decep]ie \n dragoste? \ntreb` Maddy,
privindu-l atent, drept \n ochi.
– Nu, Maddy.
Apoi, \ncercând s` scape de privirea ei perspicace, se
aplec` [i o s`rut` pe obraz.
Nici nu-i trecea prin cap s`-i m`rturiseasc`… poate cel mai
important motiv pentru ruperea logodnei [i renun]area la
c`s`torie… Adic` faptul c`, la un moment dat \ntre cererea \n
150 NETTA MUSKETT

c`s`torie a lui Maddy [i ziua de azi, se \ndr`gostise ca un


nebun de sora ei, de Jessie, care era o celibatar` convins`.
– Doar m` gândeam c` ar fi mai bine pentru toat` lumea
ca fiecare din noi s` g`seasc` persoana potrivit`, persoana
care s`-i fie destinat` [i care s` ne fac` s` fim noi \n[ine. S` fim
ferici]i cu adev`rat. Mi se pare c` Joe O'Maley este genul `sta
de persoan` pentru tine. Pot citi asta \n ochii t`i. De altfel, ca
s` fiu sincer, ar fi trebuit s`-mi dau seama mai devreme. Orice
s-ar \ntâmpla, trebuie s`-]i spun c` sunt fericit pentru tine,
Maddy. Mai fericit decât \]i po]i imagina.
Lui Maddy nu-i venea \nc` s`-[i cread` urechilor.
– Deci nu te deranjeaz` faptul c` nu ne mai c`s`torim?
– Nu.
– Nu te-am f`cut s` suferi?
– Deloc.
– Nu \ncerci doar s` m` lini[te[ti? Chiar nu suferi?
– Ai vrea s` suf`r?
– Bine\n]eles c` nu. Dar mi se pare incredibil… Allie a
invitat-o azi la mas` pe Linda… ca s` fie al`turi de tine dup`
ce ai fi aflat vestea… dar v`d c` nu vei avea nevoie de un um`r
pe care s` plângi. E ciudat. Poate ar trebui s` m` simt ofensat`,
dar nu e cazul.
Matthew izbucni \ntr-un hohot puternic de râs.
– Nu po]i s` nu iube[ti un Chandler! {i deci Linda va fi cu
noi \n seara asta? Dar cum a]i reu[it s-o lua]i de lâng` pacien]ii
ei? Stai o clip`… e la curent cu hot`rârea ta?
Maddy \[i d`du la o parte o scam` de pe c`ma[`.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 151

– P`i… adic`… Dup` cum [tii, Linda este medicul meu…


|]i mai aminte[ti accesele mele de mânc`rime? Ei bine, m-am
dus la ea pentru asta [i Linda a reu[it s`-mi smulg` secretul pe
care nu a[ fi \ndr`znit s`-l dest`inui nim`nui.
Mathew o mângâie pe um`r. Aproape c` regreta faptul c`
se confesase ast`zi lui Ryan. {tia, cu toate astea, c` putea conta
pe discre]ia lui. Cât despre sora sa, probabil c` se a[tepta s`-l
g`seasc` \ntr-o stare deplorabil`. Dar Jessie? Cine ar fi putut s`
[tie ce gândea ea despre toate astea? |n nici un caz el!
Un lucru era sigur: Jessie nu [tia c` [i el avea de gând s`
anuleze nunta. Numai la gândul c` ar fi putut s`-i stârneasc`
mila, Matthew se crisp`. Oare o s` \ncerce s`-l lini[teasc`, s`-i
fie aproape \n aceste momente grele? Se [i vedea \n rolul de
logodnic p`r`sit, care \ncearc` s` \nfrunte plin de curaj
nefericirea care i se \ntâmplase! Toat` lumea se va gândi c` are
nevoie de toat` simpatia pentru a trece cu bine peste acest
moment.
– Haide, Maddy! E timpul s` ne \ntoarcem! Dintr-o dat`,
mi-e o foame teribil`! Ne vom comporta ca ni[te oameni
civiliza]i [i presupun c` va fi o o cin` absolut agreabil`, nu?
Vom l`sa s` se \n]eleag` c` tu ai avut ini]iativa rupturii. Mie \mi
convine: voi putea s` beau ceva mai mult decât de obicei [i
apoi sunt convins c` Ryan m` va l`sa s` câ[tig data viitoare
când vom juca golf \mpreun`, atât de r`u \i va p`rea pentru
mine.
– E[ti adorabil, Matthew ! exclam` Maddy.
Se \ntoarser` spre cas` bra] la bra].
152 NETTA MUSKETT

– Pariez c` de-abia a[tep]i s` tragi o fug` pân` la vecinul


t`u, s`-i duci vestea cea bun`, plus o dare de seam` detaliat`
a conversa]iei noastre.
– Gre[it! replic` Maddy. Dup` tot ce mi-a f`cut, cred c`
merit` s`-l mai fierb pu]in.
– E[ti o mic` sadic`! exclam` Matthew.

***

Ceva nu se potrivea \n peisaj! Lucrurile nu mergeau


conform previziunilor lui Joe. F`r` cea mai mic` mustrare de
con[tiin]`, Joe spionase de la fereastra podului \ntrevederea
dintre Maddy [i Mathew [i-i v`zu intrând \n cas` strân[i \n
bra]e, glumind [i râzând. Una din dou`: sau Matthew reu[ise
s`-i intre din nou \n gra]ii, sau Maddy nu reu[ise \nc` s`-i
spun` ce avea de gând s`-i m`rturiseasc`.
Cu inima grea, Joe cobor\ din pod [i \ncepu din nou s` se
plimbe prin toat` casa, ca un leu \n cu[c`. Dup` o or` de
plimbare t`cut` din camer` \n camer`, Joe se dezmetici [i-[i
d`du seama c` astfel n-o s` rezolve nimic. Se a[ez` deci pe
canapea, \ncercând s` se gândeasc` la solu]ii.
Oare trebuia s` r`mân` pasiv, s` stea [i s` a[tepte aici
rezultatul discu]iei de care depindea \ntreg viitorul s`u? El,
Joe O'Maley, care \nvinsese toate obstacolele care st`teau \n
calea succesului s`u? Nu, nu-i era fric` de o confruntare
direct`, nu-i era fric` de nimic! Era doar Joe O'Maley din
C~S~TORIE SURPRIZ~ 153

Philadelphia, ce naiba! Nu era un la[, nu era o biat` fiin]`


nemernic`, gata s` dispar` din calea unei femei care nu [tia
prea bine ce vrea. Din câte \[i d`duse seama, Maddy era
\mp`r]it` \ntre iubirea pentru el [i dorin]a de a nu gre[i \nc`
o dat`.
– M` duc acolo! se hot`r\ el brusc.
Se ridic` \ndat` [i se \ndrept` spre u[`.
Un minut mai târziu, b`tea la u[a casei vecine, l`sându-se
de pe un picior pe altul, ca un boxer \nainte de a intra \n ring.
|i deschise doamna Ballantine. Z`rindu-l, femeia arunc` o
scurt` privire \nspre interiorul casei, apoi zise tare:
– Bun` seara, domnule O'Maley. Familia se afl` la mas`.
Sunte]i atât de amabil \ncât s`… ``… reveni]i pu]in mai
târziu?
Cu un gest scurt, Joe \mpinse u[a, deschizând-o larg, [i
intr` \n hol.
– Bun` seara, Almira, spuse el z`rind-o pe st`pâna casei
coborând sc`rile. Ce se petrece aici [i de ce vre]i s` sc`pa]i de
mine? {i de ce nu e[ti la mas`, \mpreun` cu toat` familia?
– Domnule O'Maley, cred c` ar fi mai bine…
– Las`-l, Lucille, interveni Almira, coborând sc`rile cu o
gra]ie infinit`, \n timp ce c`ma[a ei de noapte din m`tase
ivorie se unduia pe fiecare treapt`. Sunt destul de mare ca
s`-mi pot recunoa[te gre[elile.
|l lu` pe Joe de bra] [i-l conduse \n salon.
– Joe, dragul meu b`iat, m` tem c` am dep`[it m`sura,
f`când tot ce am f`cut. Bine\n]eles c` am reu[it s-o conving pe
Maddy c` face o mare gre[eal` c`s`torindu-se cu Matthew [i ea
154 NETTA MUSKETT

a rupt logodna. Doar c`, ac]ionând astfel, am distrus poate


[ansa de a v` \mp`ca. Pentru c`, nu-i a[a, presupun c` asta a
fost inten]ia ta…
– Niciodat`. Tot ce am f`cut, am f`cut din plictiseal`. E o
metod` foarte interesant` ca s` m` distrez pu]in.
– Nu-i momentul s` fii ironic!
Almira se a[ez` [i-i f`cu semn lui Joe s` ia [i el loc. Dar Joe
prefer` s` r`mân` \n picioare.
– Cred…, \ncepu ea.
Se opri, cl`tin` din cap [i oft` adânc, apoi relu`:
– Cred c` ar fi mai bine ca Maddy s`-[i ia o mic` vacan]`, s`
se poat` lini[ti [i odihni. Te iube[te, sunt convins` de asta!
Numai c`, deocamdat`, e foarte sup`rat` pe tine, [i se pare c`
toat` vina pentru situa]ia asta este numai [i numai a mea. Nu
ar fi trebuit s` m` amestec \n treburile ei.
Doamna Ballantine intr` exact \n acel moment, purtând o
tav` de argint cu dou` pahare cu vin alb.
– Maddy \[i repro[eaz` c` a trebuit s`-l r`neasc` pe
Matthew, domnule O'Maley, ad`ug` ea. |ntre noi fie vorba,
feti]a asta sufer` foarte tare… A[a c` ar fi de preferat s` te
\ntorci acas` [i s` \ncerci s` mai vii mâine. Sau, [i mai bine, s`
stai [i s` a[tep]i un semn de la ea.
– Mai bine mor! exclam` Joe, \ndreptându-se c`tre u[`.
Când \l v`zu ie[it, doamna Ballantine \i \ntinse un pahar de
vin Almirei [i-l p`str` pe cel`lat pentru sine.
– Cred c` va merge de minune, Lucille, spuse Almira,
ridicând paharul [i ciocnind cu guvernanta. S` mergem
repede \n sufragerie. Nu vreau s` ratez acest spectacol pentru
nimic \n lume.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 155

Joe ajunse la u[a sufrageriei unde familia lua masa [i


\mpinse u[ile batante, gata s` intre. Dar, r`mase \n prag,
privind cu gura c`scat` spectacolul din`untru.
Ryan Chandler st`tea \ntr-un cap`t al mesei, iar \n cel`lalt
cap`t se afla Jessie. Maddy era a[ezat` de o parte, foarte
aproape de Matthew, iar de cealalt` parte Joe \l z`ri, f`r` s`-[i
cread` ochilor, pe Larry Barry, al`turi de o tân`r`
necunoscut`. La intrarea lui, conversa]ia se opri ca la un semn
[i toat` lumea \l privea de parc` ar fi coborât din cer cu o
farfurie zbur`toare.
– Larry? Ce….
Foarte ferche[ \n costumul lui albastru, cu o figur` foarte
serioas` [i sobr`, accentuat` de tâmplele u[or grizonante [i de
ochelarii cu ram` aurie, Larry \l privi indiferent, apoi se
\ntoarse c`tre gazd`.
– Se pare c` po]i s` smulgi pe cineva din mahalele
Philadephiei, spuse el cu un oftat melodramatic, dar nu
vei reu[i niciodat` s`-i smulgi Philadelphia din…
caracter!
Se \ntoarse din nou c`tre Joe [i ad`ug`:
– Mi se pare c` nu ai fost invitat!
– {i tu ai fost! replic` Joe cu n`duf.
– Eu l-am invitat pe domnul Barry, se auzi vocea Almirei
din spatele lui Joe. Pentru c` nu [tiam c` ai de gând s` iei masa
cu noi \n seara asta, am g`sit acest mijloc ca s` ajung la un
num`r par de oaspe]i. Nu pot s` suf`r s` am un num`r impar
de invita]i la mas`.
156 NETTA MUSKETT

Joe r`mase uimit \n loc. Singurul gest pe care-l mai putu


face fu acela de a ar`ta cu degetul când spre Larry, când spre
Almira, ca un metronom. Larry, Almira, Almira, Larry…
Apoi, dintr-o dat`, declicul a[teptat se produse.
– De când dureaz` comedia asta?
Dup` ce-[i [terse buzele cu un [erve]el, Larry se ridic`.
– De când? repet` el. Nici nu mai [tiu. Tu ce spui, Almira?
Maddy se ridic` la rândul ei, con[tientizând c` nu fusese
singura manipulat` \n povestea asta.
– Allie?... \ncepu ea, ezitând.
Dar, cum Matthew \i puse o mân` lini[titoare pe bra], t`cu
\ndat`, a[teptând s` i se dezv`luie \ntreaga surpriz`.
Joe se gândi la cele câteva luni scurse \naintea acestui
moment [i-[i reaminti c` numele lui Maddy revenise adeseori
\n conversa]iile lui cu Larry, pe când rememorau amândoi
„frumoasele timpuri trecute“. Acele vremuri când visau
\mpreun` la succesul care avea s`-i a[tepte \n viitor, \n lungile
nop]i albe când Maddy le f`cea sandvi[uri [i când Joe se
chinuia la computer, iar Larry jongla cu cifrele afacerii.
Era deci un complot. Un complot pe care-l puseser` la cale
\mpreun` Almira [i cel mai bun prieten al s`u \mpotriva lui.
Sau, mai bine zis, pentru el! Pentru el [i pentru Maddy.
– Ce prost sunt…, [opti el \ntr-un final, r`v`[indu-[i p`rul
cu un aer uimit. Maddy, `[tia nu au f`cut altceva decât s` se
joace cu noi…
|nconjur` masa [i veni aproape de Matthew.
– }i-a povestit totul, nu-i a[a?
Matthew \mpinse la o parte scaunul [i se ridic`.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 157

– Da, r`spunse el.


– {i v-a]i desp`r]it?
– Da.
Maddy \l lu` de mân` [i i-o strânse u[or, ca s`-i arate c` e
al`turi de el.
Dar dac` Matthew \[i juca atât de bine rolul de logodnic
p`r`sit, era pentru c`, iat`, descoperise cu amar` uimire c`
Almira Chandler nu v`zuse niciodat` \n el un so] potrivit
pentru nepoata ei.
{i el care credea c` este apreciat [i iubit de aceast` familie!
Oare aceea[i reticen]` o va stârni [i dac` \[i va \ncerca
[ansele cu sora mai mare a lui Maddy?
– I-am promis lui Maddy c` m` voi ocupa de tot.
Joe \i \ntinse prietene[te mâna.
– |mi pare r`u c` ai intrat f`r` voie \n povestea asta
\ncâlcit`, Matthew…
– Nu are de ce s`-]i par` r`u. Cu to]ii am fost doar ni[te
biete marionete \n mâna Almirei. Iar acum, v` rog s` m`
scuza]i…
– Matthew! Stai, a[teapt` pu]in! strig` Jessie, s`rind de pe
scaun.
Jessie alerg` \n urm` lui. Trecând prin dreptul fratelui s`u,
ea \i [opti:
– Cred c` ar trebui s` te ocupi cât mai repede s` g`se[ti o
cas` de vacan]` \n Florida. Cât mai repede, auzi?
Apoi, aruncând o ultim` privire de repro[ c`tre Almira, se
gr`bi s`-l ajung` din urm` pe Matthew.
Joe [i Maddy se privir`.
158 NETTA MUSKETT

– E[ti bine?
– Cred c` da, r`spunse ea.
Dup` o scurt` gândire, ridic` din umeri.
– Nu-mi vine s` cred c` a trebuit s` suport`m toate astea
doar ca s` ne g`sim \n acela[i loc ca acum un an [i jum`tate.
Crezi c` suntem \ntr-adev`r \ndr`gosti]i unul de altul sau al]ii
ne-au f`cut s` credem asta?
Joe \i lu` mâinile.
– Tu ce crezi, Maddy?
|ntre timp, Ryan f`cu un semn discret celorlal]i s` ias` din
camer`. Maddy [i Joe r`maser` singuri, privindu-se \ndelung
\n ochi.
– M` po]i ierta c` nu am venit dup` tine imediat ce ai
plecat din Las Vegas, Maddy?
– Numai dac` m` ier]i [i tu c` nu am avut \n tine \ncrederea
pe care o meritai.
– Dac` nu veneam, ai fi mers pân` la cap`t? Te-ai fi
c`s`torit cu Matthew?
Maddy t`cu o clip`.
– Nu, se hot`r\ ea. |n fundul sufletului, [tiam c` fac o mare
gre[eal`, cl`tin` ea din cap. Nu eram fericit`, cum nu era nici
Matthew. Dar nu [tiam nici unul dintre noi cum s` mai
sc`p`m din situa]ia asta.
– Eu [tiam, interveni Almira, b`gând capul pe u[`.
Tocmai \n acest moment de triumf pentru b`trâna doamn`,
o mân` foarte alb`, cu unghii vopsite ro[u violent, i se a[ez`
pe um`r [i o trase \napoi pe hol.
C~S~TORIE SURPRIZ~ 159

– V` rog s-o scuza]i, spuse doamna Ballantine, vârând la


rândul ei capul pe u[`. Purta]i-v` ca [i cum n-ar fi aici. O s` am
grij` ca un asemenea incident s` nu se repete.
Maddy [i Joe \ncuviin]ar` cu un semn cuminte din cap.
Apoi, se privir`, zâmbir` [i, f`r` s` se mai poat` ab]ine,
izbucnir` \n râs.
Râdeau atât de tare, \ncât trebuir` s` se sus]in` reciproc
pentru a nu c`dea.
Joe se lini[ti primul. Se opri, o \mpinse u[or \napoi [i o
privi cu ochii plini de fericire.
– Te iubesc, Maddy. Te-am iubit \ntotdeauna [i te voi iubi
mereu, pân` la moarte, [i chiar [i dup`. Te rog, accept` s` te
c`s`tore[ti cu mine. De data asta mi-am ales bine momentul
cererii?
Tân`ra femeie nu-i r`spunse. Dar… \l prinse \n bra]e [i-l
s`rut` cu o pasiune fierbinte…
Nu avea s`-l mai lase s`-i scape niciodat`, niciodat`.

Sfâr[it