Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ:

Domeniul de pregătire de bază: Comerț Aviz Director


Calificare profesională: Tehnician în activități de comerț
Modulul: M 1- Administrarea firmei – Firmă de exercițiu
Nr de ore/an :66
Nr. ore /săptămână: din care: LT: 33
Clasa: a-XI-a Servicii Aviz Responsabil Comisie Metodică,
Profesor: Vioreanu Marius

Plan de învățământ aprobat prin Anexa 1 la OMEN 3500/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii


Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
1. 7.1.1.Prezentarea 7.2.1.Încadrarea unei 7.3.1.Argumenta- I.Ce este o firmă de exercițiu
trăsăturilor întreprinderi în rea realistă,
caracteristice ale unei conformitate cu creativă și 1.1. Concepte teoretice pentru activitatea din 1 S1
1
întreprinderi tipologia generală. independentă a firma de exerciţiu;
7.1.2.Clasificarea 7.2.2.Identificarea propriilor opinii
întreprinderilor oportunităților pentru cu privire la
7.1.3.Prezentarea activitățile personale, oportunitățile 1.2. Avantaje ale activităţii din firma de 1 1 S2
oportunităților pentru profesionale și/sau de sociale, exerciţiu;
activitățile personale, afaceri. economice și
profesionale și/sau de culturale 1.3. Actorii firmei de exerciţiu; 1 1 S3
afaceri. referitoare la
7.1.4.Descrierea dezvoltarea 1.4. Activitate zilnică, evenimente speciale în 1 1 S4
oportunităților de întreprinderii firma de exerciţiu;
dezvoltare a
întreprinderii 1.5. Resurse materiale; 1 S5
determinate de 1
patrimoniul cultural
local, național,
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
european și mondial. 1.6. Colaborare interdisciplinară. 1 1 S6
7.1.5.Prezentarea
importanței eticii în
afaceri
2.
7.1.6.Descrierea 7.3.2.Asumarea
7.2.3.Completarea
responsabilității II.Înființarea unei firme de exercițiu
etapelor înființării documetelor necesare
întreprinderii. privind
înființării unei 2.1. Ideea de afaceri (analiza mediului 1 1 S7
7.1.7.Prezentarea completarea
întreprinderi, conform extern) ;
documentelor necesare documentelor de
reglementărilor legale
înființării unei înființare ale unei
7.2.4.Realizarea
întreprinderi. întreprinderi, cu 2.2 Alegerea formei juridice 1 1 S8
tipurilor de
7.1.8.Prezentarea respectarea
organigrame existente
organizării structurale a la nivelul agenților
normelor 2.3. Procedura de înfiinţare la ROCT şi 1 1 S9
întreprinderii. legislative documentele de înfiinţare
economici.
7.1.9.Descrierea 7.3.3.Colaborarea
7.2.5.Aplicarea
fluxurilor și procesele fluxurilor și sistemelor
cu memebrii
echipei de lucru, 2.4. Ciclul de viaţă al unei firme de exerciţiu; 1 1 S10
la nivelul întreprinderii de organizare
în scopul
procesuală a 2.5. Organizarea structurală 1 1 S11
îndeplinirii
întreprinderii
sarcinilor de la
locul de muncă. 2.6. Organizarea procesuală 1 1 S12
7.3.4.Manifesta-
rea 2.7.Sistemul informaţional la nivelul firmei 1 1 S13
responsabilității de exerciţiu
privind
respectarea
normelor PSI și
de protecție a
mediului în
activitatea
desfășurată.
7.3.5.Asumarea,
în cadrul echipei
de la locul de
muncă, a
responsabilității
pentru sarcina de
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
lucru primită.

3. 7.1.10.Descrierea 7.2.6.Identificarea 7.3.6.Manifestă III. Managementul resurselor umane:


resurselor umane ale categoriilor de personal atitudine
întreprinderii (categorii 7.2.7.Formularea proactivă privind 3.1. Procesul de recrutare în firma de 2 2 S14
de personal, selecția și drepturilor și însușirea
recrutarea, drepturile, exerciţiu S15
obligațiilor drepturilor și
obligațiile, conflictele personalului în cadrul obligațiilor
sociale, motivarea și unui loc de muncă. angajaților. 3.2. Salarizarea personalului în firma de 1 1 S16
evaluarea 7.2.8.Stabilirea 7.3.7.Adoptarea exerciţiu
personalului). traseului profesional unei atitudini
7.1.11.Descrierea utilizând elementele pozitive în 3.3. Motivarea şi evaluarea personalului 1 1 S17
managementului specifice prezentarea
carierei. managementului traseului
carierei. profesional. 3.4 Rotaţia posturilor 1 1 S18
7.2.9.Aplicarea
deprinderilor de
învățare, pentru
realizarea unui
management eficient al
carierei. SEMESTRUL II

IV.Planificarea activității în firma de


4. 7.1.12.Descrierea 7.2.10.Planificarea și exercițiu
7.3.8.Implicarea
procesului de evaluarea activității în 4.1. Firma de exerciţiu - model şi mijloc de 1 1 S19
activă în
planificare și evaluare a funție de resursele activitatea de învăţare
activității. materiale, planificare și 4.2. Obiectivele anuale ale activităţii în firma
7.1.13.Caracterizarea informaționale,
elementelor specifice
evaluare de exerciţiu – abordare economică: viziune, 2 2 S20
financiare și umane. 7.3.9.Emiterea
statisiticii în activitatea 7.2.11.Calcularea misiune, obiective, strategii, măsuri S21
unor ipoteze 4.3. Obiective anuale ale firmei de exerciţiu - 2 2 S22
economică: mărimile mărimilor medii, a privind datele și
medii, indicii statistici indicilor și indicatorilor abordare pedagogică S23
indicatorii
și reprezentările grafice statistici și 4.4. Conexiunea dintre dimensiunea 1 1 S24
statistici.
reprezentarea grafică. economică şi pedagogică în firma de
7.2.12.Interpretarea exerciţiu
datelor și indicatorilor 4.5. Managementul timpului 1 1 S25
statistici. 4.6. Planificarea activităţilor din firma de 1 1 S26
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
exerciţiu
5. V. Planul de afaceri 1 1 S27
5.1. Modelarea firmei de exerciţiu – premisă
a planului financiar
5.2. Elaborarea planului de afaceri pentru 2 2 S28
firma de exerciţiu S29
7.1.14.Descrierea
6. modalităților de 7.2.13.Identificarea 7.3.10.Argumen VI. Identitatea vizuală a întreprinderii:
promovare a identității elementelor specifice tarea într-un 6.1. Elemente specifice identității vizuale: 2 2 S31
vizuale la nivel de promovării identității mod antet, siglă, slogan, misiune, viziune etc; S32
întreprindere. vizuale a unei independent și 6.2. Modalități de promovare a identităţii 1 1 S33
întreprinderi. vizuale la nivel de întreprindere.
rațional, a
elementelor de
identitate
vizuală. Prezentarea firmei 1 1 S34

TOTAL 33 33

Întocmit,
Vioreanu Marius

S-ar putea să vă placă și