Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de învăţământ: Liceul Timotei Cipariu

Profilul: Servicii Avizat,


Domeniul de pregătire de bază: Economic Director
Calificare profesionala: Tehnician în activităţi economice
Modulul: M4 Utilizarea calculatorului in contabilitate
Nr de ore/an: 132 din care T: 33 LT: 99 IP: 0
Nr. ore /săptămână: 4 din care: T: 1 LT: 3 IP: 0
Clasa: a-XI-a
Profesor: Vioreanu Marius Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN nr. 3500 din 29.03.2018 Şef catedră
Programa aprobata conf. Anexa nr.1 la OMEN nr. 3501 din 29.03.2018

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

URÎ 13 Utilizarea softului în contabilitate


UNITATATEA DE Î NVĂŢARE: 1. Elementele definitorii ale softurilor contabile specializate
NR. ORE ALOCATE: 4 (1 oră T+ 3 ore LT)
Rezultate ale învățării
Nr. Resurse
Conținuturile învățării (codificate conform SPP) Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Elementele definitorii ale 13.1.1 13.2.1 13.3.1 - frontal - observare S1
softurilor contabile - explicaţia sistematică
specializate - exerciţii de identificare - conversaţia
• identificarea tipurilor de a tipurilor de softuri - videoproiector
softuri specializate specializate necesare locului
necesare locului de muncă de muncă
- pentru gestiunea
mijloacelor fixe, pentru
gestiunea stocurilor,
clienţi, furnizori calculul
salariilor, evidenţă încasări
şi plăţi pentru obţinerea
registrului de casă;
[1hT]

• evaluarea softurilor - exerciţii de identificare și - frontal - observare S1


identificate - avantaje grupare a avantajelor - individual sistematică
/dezavantaje, preţ, timp de /dezavantajelor utilizării - explicaţia
operare, viteza de lucru, softului în funcţie de preţ, - videoproiector
calitatea informaţiilor timp de operare, viteza de - demonstraţia - probă
rezultate, accesibilitatea lucru, calitatea informaţiilor - pe grupe practică
softului. rezultate, accesibilitatea - fişe de lucru
[3hLT] softului. - programe
contabilitate

URÎ 13 Utilizarea softului în contabilitate


UNITATATEA DE Î NVĂŢARE: 2. Descrierea și analizarea structurii softului de specialitate
NR. ORE ALOCATE: 12 (3 ore T+ 9 ore LT)
Rezultate ale învățării
Nr. Resurse
Conținuturile învățării (codificate conform SPP) Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2. Descrierea și analizarea 13.1.2 13.2.2 13.3.2 - frontal - observare
structurii softului de - explicaţia sistematică S2
specialitate: - exerciții de analizare a - conversaţia
• instruirea privind structurii softului - videoproiector
utilizarea softului - - program
consultarea ghidului de contabilitate
utilizare a softului;
[1hT + 3hLT ]
• identificarea structurii - exerciţii de identificare a - frontal - observare
softului: structurii softului: meniuri, - explicaţia Sistematică S3
- meniuri, ferestre, iconuri; - conversaţia
-ferestre, - exercițiu
-iconuri; - videoproiector
[1hT + 3hLT ] - program
• accesarea meniurilor, contabilitate
ferestrelor, iconurilor - - exerciții de accesare a - probă S4
direct de la tastatură sau meniurilor, ferestrelor, - frontal practică
din bara de unelte pentru a iconurilor - direct de la - explicaţia
vizualiza modul de tastatură sau din bara de - conversaţia
prezentare a programului. unelte pentru a vizualiza - studiu de caz
[1hT + 3hLT ] modul de prezentare a - program
programului. contabilitate

URÎ 13 Utilizarea softului în contabilitate


UNITATATEA DE Î NVĂŢARE: 3. Descrierea și analizarea procedurii de implementare a softului specializat la
locul de muncă
NR. ORE ALOCATE: 16 (5 ore T+ 11 ore LT)
Rezultate ale învățării
Nr. Resurse
Conținuturile învățării (codificate conform SPP) Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3. Descrierea și analizarea 13.1.3 13.2.3 13.3.3
procedurii de 13.2.4.
implementare a softului
specializat la locul de
muncă: - Exerciţii de identificarea a - frontal - observare S5
• pregătirea documentelor documentelor ce urmează a fi - explicaţia sistematică
ce urmează a fi prelucrate - prelucrate - conversaţia
sortarea pe categorii de - videoproiector
evenimente şi tranzacţii şi - program
perioade de înregistrare; contabilitate
[1hT + 3hLT ]
• introducerea datelor din - exerciţii de introducere a - conversaţia
documentele pentru datelor din documentele - exercițiu - observare S6
evidența contabilă primară; pentru evidența contabilă - videoproiector Sistematică
[1hT + 3hLT ] primară - individual
- aplicaţii practice privind - frontal
introducerea datelor din - documente, - probă
documente registre practică
- fişe de lucru
• derularea programului - - exerciții de accesare a - probleme S7
utilizând comenzile meniurilor, ferestrelor, formulate de
conform subsistemului iconurilor - direct de la profesor
informatic; tastatură sau din bara de - problematizarea
[1hT + 3hLT ] unelte pentru a vizualiza - studiu de caz
modul de prezentare a - program
programului. contabilitate

• listarea situaţiilor - exerciţii de listare a - conversaţia S8


necesare - pe ecran sau pe situaţiilor necesare - exercițiu
hârtie; - videoproiector
[1hT + 1hLT ] - individual
- frontal
- documente,
registre S8
• evaluarea performanţelor - discuţii privind evaluarea - fişe de lucru
- în funcţie de calitatea performanţelor - probleme
informaţiilor şi a situaţiilor formulate de
finale obţinute profesor
[1hT + 1hLT ] - problematizarea
- studiu de caz

URÎ 13 Utilizarea softului în contabilitate


UNITATATEA DE Î NVĂŢARE: 4. Prezentarea elementelor definitorii ale Planului general de conturi utilizat
pentru înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor cu ajutorul softului specializat
NR. ORE ALOCATE: 8 (4 ore T+ 4 ore LT)
Rezultate ale învățării
Nr. Resurse
Conținuturile învățării (codificate conform SPP) Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4. Prezentarea elementelor 13.1.4 13.2.5. 13.2.4
definitorii ale Planului
general de conturi utilizat
pentru înregistrarea
evenimentelor şi
tranzacţiilor cu ajutorul
softului specializat: - frontal
• Structura planului de - exerciţii de identificare a - explicaţia - observare
conturi; claselor, grupelor şi - conversaţia sistematică S9
[1hT + 1hLT ] conturilor din planul general - videoproiector
de conturi - program
contabilitate
- conversaţia
- exerciţii de identificare a - exercițiu
• Caracteristicile planului claselor, grupelor şi - videoproiector
de conturi; conturilor din planul general - individual - observare
[1hT + 1hLT ] de conturi - frontal Sistematică S9
- documente,
registre
- fişe de lucru - probă
- probleme practică
• Identificarea conturilor; - aplicaţii practice privind formulate de
[1hT + 1hLT ] identificarea conturilor profesor
- exerciții de accesare a - problematizarea S10
planului de conturi - studiu de caz

- conversaţia
• Particularităţile planului - discuţii privind - exercițiu
de conturi. particularităţile planului de - videoproiector
[1hT + 1hLT ] conturi. - individual S10
- frontal
- documente,
registre
- fişe de lucru
- probleme
formulate de
profesor
- problematizarea
- studiu de caz

URÎ 13 Utilizarea softului în contabilitate


UNITATATEA DE Î NVĂŢARE: 5. Prezentarea evenimentelor şi tranzacţiilor din contabilitate cu ajutorul softului
specializat.
NR. ORE ALOCATE: 34 (10 ore T+ 24 ore LT)
Rezultate ale învățării
Nr. Resurse
Conținuturile învățării (codificate conform SPP) Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5. Prezentarea 13.1.5 13.2.6. 13.3.5
evenimentelor şi
tranzacţiilor din
contabilitate cu ajutorul
softului specializat. - exerciţii de preluare a - frontal - observare S11
• Preluare date contabile datelor contabile iniţiale - explicaţia sistematică
iniţiale; - aplicaţii practice privind - conversaţia
• Configurare generală a configurarea generală a - videoproiector
societăţii comerciale; societăţii comerciale - program
[1hT + 1hLT ] contabilitate

• Nomenclatoare : gestiuni, - exerciţii de completare a - conversaţia - observare S11


articole / servicii, furnizori nomenclatoarelor - exercițiu Sistematică
/ clienti, personal; - videoproiector
[1hT + 1hLT ] - individual
- frontal - probă
• Aprovizionare; - aplicaţii practice privind - documente, practică
• Transferuri între gestiuni; înregistrarea achiziţiilor registre S12
[1hT + 3hLT ] - fişe de lucru
- probleme
• Consumuri; - aplicaţii practice privind formulate de
[1hT + 3hLT ] înregistrarea consumului profesor - observare S13
- problematizarea Sistematică
- studiu de caz
• Producţie; - aplicaţii practice privind - program
[1hT + 3hLT ] înregistrarea producţiei contabilitate - observare S14
Sistematică
• Vânzare; - aplicaţii practice privind - conversaţia
[1hT + 3hLT ] înregistrarea vânzărilor - exercițiu - observare S15
- videoproiector Sistematică
• Salarii (state de - aplicaţii practice privind - individual - observare S16
plata/avansuri, fişe fiscale, înregistrarea salariaţilor - frontal Sistematică
declaraţii); - documente,
[1hT + 3hLT ] registre
- fişe de lucru - observare S17
• Trezorerie; - aplicaţii practice privind - probleme Sistematică
[1hT + 1hLT ] înregistrarea cheltuielilor şi a formulate de
• Cheltuieli; veniturilor profesor
• Venituri; - problematizarea - observare S17
[1hT + 1hLT ] - studiu de caz Sistematică
- program
• Rapoarte contabile (fişe - exerciţii de completare a contabilitate - observare S18,S19
conturi, balanţe), situaţii rapoartelor contabile Sistematică
operative (imobilizări, -proba practică
stocuri, furnizori, clienţi).
[1hT + 5hLT ]
URÎ 13 Utilizarea softului în contabilitate
UNITATATEA DE Î NVĂŢARE: 6. Descrierea registrelor contabile utilizate pentru înregistrarea evenimentelor şi
tranzacţiilor cu ajutorul softului specializat, a declaraţiilor electronice şi a raportărilor anuale
NR. ORE ALOCATE: 14 (5 ore T+ 9 ore LT)
Rezultate ale învățării
Nr. Resurse
Conținuturile învățării (codificate conform SPP) Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
6. Descrierea registrelor 13.1.6 13.2.7. 13.3.6
contabile utilizate pentru
înregistrarea
evenimentelor şi
tranzacţiilor cu ajutorul - conversaţia
softului specializat, a - exercițiu
declaraţiilor electronice şi - videoproiector
a raportărilor anuale - individual
Registrele contabile: - exerciţii de identificare a - frontal - observare
• Registrul jurnal; elementelor principalelor - documente, sistematică S19
[1hT + 1hLT ] registre contabile registre
- exerciţii de preluare a - fişe de lucru - observare
• Registrul inventar; datelor în Registrul Jurnal - probleme Sistematică S10
[1hT + 1hLT ] - exerciţii de preluare a formulate de
datelor în Registrul inventar profesor
• Cartea mare. - exerciţii de preluare a - problematizarea - observare S20
[1hT + 1hLT ] datelor în Registrul Cartea - studiu de caz Sistematică
Mare
Declaraţiile electronice
(exemplu 100, 101, 112, - exerciţii de completare a - conversaţia - observare S21
300,301, 390, 394 etc.) Declaraţiilor electronice - exercițiu Sistematică
[1hT + 3hLT ] - videoproiector
- exerciţii de completare a - individual
Raportările anuale Raportărilor anuale - frontal - probă S21
[1hT + 3hLT ] - documente, practică
registre
- fişe de lucru
- probleme
formulate de
profesor
- problematizarea
- studiu de caz

URÎ 13 Utilizarea softului în contabilitate


UNITATATEA DE Î NVĂŢARE: 7. Realizarea monografiilor contabile complexe cu ajutorul softului specializat
NR. ORE ALOCATE: 44 (5 ore T+ 39 ore LT)
Rezultate ale învățării
Nr. Resurse
Conținuturile învățării (codificate conform SPP) Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
7. Realizarea monografiilor 13.1.7 13.2.8 13.3.7
contabile complexe cu
ajutorul softului
specializat: - Aplicaţii practice privind
• Monografie contabilă înregistrarea evenimenteleor - conversaţia
privind contabilitatea unei şi tranzacţiilor în - exercițiu S23,24,
societăţi cu profil comerţ contabilitatea unei societăţi - videoproiector 25
cu amănuntul; cu profil comerţ cu - individual
[1hT + 9hLT ] amănuntul - frontal - observare
- documente, sistematică
- Aplicaţii practice privind registre
• Monografie contabilă înregistrarea evenimenteleor - fişe de lucru - observare S25,
privind contabilitatea unei şi tranzacţiilor în - probleme Sistematică S26,S27
societăţi cu profil comerţ contabilitatea unei societăţi formulate de
cu ridicata; cu profil comerţ cu ridicata profesor
[1hT + 9hLT ] - problematizarea - observare
- studiu de caz Sistematică

• Monografie contabilă - Aplicaţii practice privind S18,S29,


privind contabilitatea unei înregistrarea evenimenteleor - conversaţia - observare S30
societăţi cu profil servicii; şi tranzacţiilor în - exercițiu Sistematică
[1hT + 9hLT ] contabilitatea unei societăţi - videoproiector
cu profil servicii - individual
- frontal
• Monografie contabilă - Aplicaţii practice privind - documente, - probă S30,
privind contabilitatea unei înregistrarea evenimenteleor registre practică S31,S32
societăţi cu profil şi tranzacţiilor în - fişe de lucru
producţie. contabilitatea unei societăţi - probleme
[1hT + 9hLT ] cu profil producţie formulate de
profesor
Recapitulare - exerciţii de recapitulare şi - problematizarea S33
[1hT + 3hLT ] consolidare a cunoștințelor, - studiu de caz
abilităților și atitudinilor

S-ar putea să vă placă și