Sunteți pe pagina 1din 103

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI


SECŢIA PSIHOLOGIE

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

PROFILE ATIPICE DE DEZVOLTARE


- SEMESTRUL I -
(copilăria timpurie)

Prof. univ. dr. Oana Benga

Cluj-Napoca
2018-2019
I. Informaţii generale

1.1. Date de identificare a cursului

Date de contact ale titularului de curs: Date de identificare curs şi contact tutori:

Nume: Lect. univ. dr. Lavinia Cheie Numele cursului – Profile Atipice de Dezvoltare
Birou: sediul Fac. de Psihologie şi Ştiinţele Codul cursului – PLR 1535
Educaţiei, str. Republicii 37 Anul, Semestrul – anul 3, sem. 1
Telefon: 0264-590967 Tipul cursului – Opţional
Fax: 0264-590967 Număr de credite: 4
E-mail: laviniacheie@psychology.ro Pagina web a cursului:
Consultaţii: Vineri, orele 14-16 cu înscriere http://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/fise-
prealabilă pe e-mail. discipline/psihologie/PLR1535-Profile-Atipice-
de-Dezvoltare-1.pdf
Tutori: Lect. univ. dr. Lavinia Cheie, Drd.
Monica Buta
Adresă e-mail tutori: padtutor@psychology.ro
Consultaţii online: Marți, între orele 14-16, pe
ID-ul padtutuor@psychology.ro – Google
hangouts

1.2. Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite


Înscrierea la acest curs este condiţionată de parcurgerea şi promovarea următoarelor
discipline:
- Psihologie generală
- Psihologia dezvoltării
- Psihologie clinică şi psihoterapie
- Psihodiagnostic

1.3. Descrierea cursului


Cursul de Profile atipice de dezvoltare face parte din pachetul de discipline ale
specializării psihologice, nivel licenţă, din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Prin parcurgerea acestui curs vor fi dezvoltate
competenţe generale de înţelegere şi recunoaştere a particularităţilor unui traseu atipic de
dezvoltare în perioada copilăriei mici, precum şi de concepere a unor planuri individualizate de
optimizare a funcţionării cognitive şi a calităţii vieţii copiilor.

1.4. Organizarea temelor în cadrul cursului


Tematica corespunzătoare semestrului I al cursului de Profile atipice de dezvoltare este
structurată pe opt module de învăţare axate pe copilăria timpurie. Primul modul introduce
distincția între tipic și atipic în procesul de dezvoltare. Celelalte module se axează pe dezvoltarea
atipică abordând teme independente: dezvoltarea atipică determinată de factori pre/perinatali,
tulburări predominant organice, tulburări emoționale parentale pre/postnatale, dezvoltarea
atașamenului, copiii cu depresie și anxietate. tulburări alimentare. Tematica specifică semestrului
II va completa aceste teme. În cazul în care aveţi întrebări/nelămuriri privind informația

1
prezentată în module sau realizarea proiectului semestrial sunteti invitaţi să contactaţi tutorii
disciplinei la adresa de email specificată mai sus.

1.5. Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs


Informațiile din suportul de curs sunt structurate pe opt module. Aceste module vor fi
parcurse în cadrul a două întâlniri față în față (consultații). Consultaţiile, pentru care prezenţa
este facultativă, reprezintă un sprijin direct acordat dumneavoastră din partea titularului şi a
tutorilor. Pe durata acestora sunt prezentate informațiile cele mai relevante din fiecare modul
într-o manieră interactivă.
Pe scurt, având în vedere particularităţile învăţământului la distanţă dar şi reglementările
interne ale CFCID al UBB, parcurgerea şi promovarea acestei discipline presupune antrenarea
studenţilor în următoarele tipuri de activităţi:
a. consultaţii – pe parcursul semestrului vor fi organizate două întâlniri de consultaţii faţă în
faţă; prezenţa la aceste întâlniri este facultativă;
b. realizarea unui proiect de semestru, care va fi anunțat din timp pe site-ul facultății;
c. discuţii legate de conţinutul modulelor, săptămânal, prin intermediul adresei de google
hangouts padtutor@psychology.ro. Aceste adrese de discuții live sunt disponibile doar în
zilele de marți, în intervalul orar 14-16, fără a fi considerată adresă de corespondenţă (e-
mailurile vor fi trimise doar la adresa padtutor@psychology.ro).

1.6. Materiale bibliografice obligatorii


La sfârșitul suportului de curs sunt precizate referinţele biblografice. Totodată, sursele
bibliografice sunt menționate la sfârșitul fiecărui modul în parte. Aceste referințe bibliografice au
fost stabilite cu scopul de a oferi posibilitatea aprofundării și înțelegerii temelor prezentate în
acest suport de curs.

1.7. Materiale şi instrumente necesare pentru curs


- staţie sonorizare (pentru curs)
- laptop
- videoproiector
- materiale xeroxate pentru activităţi seminar

1.8. Calendarul cursului


Pe parcursul semestrului I, sunt programate două întâlniri faţă în faţă (consultaţii) cu toţi
studenţii. Aceste întâlniri au scopul de a prezenta conținutul din module într-o manieră
interactivă, prin exemple și studii de caz. În cadrul acestor consultații pot fi soluționate diferite
nelămuriri legate fie de conținutul din module fie de proiectul individual.
Pentru prima întâlnire de consultații este utilă parcurgerea primelor patru module din
suportul de curs întrucât acestea vor fi discutate. Pentru cea de a doua întâlnire se vor aborda
ultimele patru module astfel se recomandă parcurgerea acestor module înainte de această
întâlnire. Datele celor două întâlniri precum și cerința proiectului individual vor fi anunţate în
timp util pe site-ul facultăţii: http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/ro/ și platforma ID.

Pentru acest an universitar, consultațiile sunt programate după cum urmează:


- Consultația 1: Noiembrie 2018

2
- Consultația 2: Ianuarie 2019

1.9. Politica de evaluare şi notare.


Evaluarea finală se va realiza pe baza unui examen scris desfăşurat în sesiunea de la
sfârșitul semestrului I. Nota finală se compune din:
(a) punctajul obţinut la acest examen în proporţie de 60% (6 puncte);
(b) evaluarea proiectului de semestru 40% (4 puncte),
Pentru predarea proiectului de semestru se vor respecta cu stricteţe cerinţele tutorilor.
În cazul în care studentul consideră că activitatea sa a fost subapreciată de către evaluatori, atunci
poate solicita feedback suplimentar prin contactarea prin email a tutorilor.

1.10. Elemente de deontologie academică


• Studenţii care susţin examene de mărire de notă sau restanțe trebuie să prezinte toate
sarcinile aferente cursului.
• Fraudarea examenului sau a sarcinilor de lucru de pe parcursul semestrului se penalizează
prin exmatriculare.
• Proiectele copiate, discuţiile sau colaborările în timpul examenelor se sancţionează cu
nota 1. Nepredarea lucrării scrise de către un student care se prezintă la examen este
sancţionată cu nota 1.
• Orice material elaborat de către studenți pe parcursul activităţilor va face dovada
originalității. Studenții ale căror lucrări se dovedesc a fi plagiate nu vor fi acceptați la
examinarea finală.
• Discuţiile sau colaborările în timpul examenelor se sancţionează cu nota 1. Nepredarea
lucrării scrise de către un student care se prezintă la examen este sancţionată cu nota 1.
• Contestarea notei primite la examen se face în scris, la secretariatul facultăţii, în termen
de 48 ore de la afişarea rezultatelor. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută
în urma contestaţiei.

1.11. Studenţi cu nevoi speciale:


Studentii cu dizabilități motorii sau intelectuale pot contacta titularul cursului sau tutorii
pentru a li se acorda materialele de studiu necesare și suportul informațional necesar. Titularul
cursului și echipa de tutori îşi exprimă disponibilitatea, în limita constrângerilor tehnice și de
timp, de a adapta conţinutul şi metodele de transmitere a informaţiilor precum şi modalităţile de
evaluare (examen oral, examen on line etc) în funcţie de tipul dizabilităţii cursantului.
Adresa contact titular de curs: laviniacheie@psychology.ro
Adresa contact tutori : padtutor@psychology.ro

1.12. Strategii de studiu recomandate:


Se recomandă studenţilor o planificare riguroasă a secvenţelor de studiu individual care
să fie mai apoi coroborate cu secvenţe de dialog atât în cadrul celor două întâlniri cât și mediate
de reţeaua de internet cu tutorii si respectiv titularul de disciplină. Lectura fiecărui modul ar
trebui să fie însoțită de efectuarea sarcinilor facultative din acel modul pentru a asigura o
aplicabilitate a conținutului parcurs.

3
MODULUL 1

TIPIC ŞI ATIPIC ÎN DEZVOLTARE

Scopul modulului: Clarificarea elementelor ce definesc un traseu tipic al dezvoltării

Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursanţii vor putea:


• Să facă diferenţa între dezvoltarea tipică şi cea atipică.
• Să cunoască diferitele raporturi de forţă care există între
dezvoltarea tipică şi cea atipică.
• Să explice deosebirile dintre un traseu tipic şi unul atipic de
dezvoltare.

Acest modul abordează problematica relaţiilor care există între dezvoltarea tipică şi cea
atipică, accentuând ideea că nu sunt concepte disjuncte, ci că sunt extreme ale unui continuum.
Sunt prezentate cele mai semnificative raporturi de forţă între tipic şi atipic (tipuri de dezvoltare
deviantă), simptomele în funcţie de care poate fi decelat acest raport precum şi categoriile
principale circumscrise de termenul „dezvoltare atipică”.

Obsesia unui pattern universal de dezvoltare i-a făcut pe mulţi cercetători să încerce să
stabilească prin ce anume se caracterizează dezvoltarea “normală” a copiilor. Metoda clasică de
stabilire a “baremului” de dezvoltare caracteristic fiecărei vârste a fost cea a calculării unei
VALORI NORMATIVE, pentru fiecare variabilă aleasă în scopul
Valori descrierii comportamentului. Scalele de dezvoltare se bazează tocmai pe
normative utilizarea unor astfel de “norme” stabilite statistic. Există norme stabilite
pentru aproape orice, de la mersul independent la rostirea primelor
propoziţii din două cuvinte, de la citirea unor cuvinte simple la prima dragoste (Berger, 1986).
Automat, s-a conchis că acei copii care nu urmează traseul comun de dezvoltare suferă
probabil fie de pe urma unui deficit, fie a unei deprivări de ordin familial sau cultural.
În ultima vreme însă se consideră din ce în ce mai mult că diferenţele sunt date de căi
alternative de dezvoltare, şi nu de căi “inferioare” de evoluţie. Tendinţa actuală este aceea de a
recunoaşte mai degrabă unicitatea fiecărui copil – şi implicit a fiecărei familii sau a fiecărei
culturi. Această tendinţă a penetrat, dincolo de comunitatea ştiinţifică, şi la nivelul aşa-numitului
simţ comun, care ne învaţă că suntem „diferiţi dar egali.”
Din această perspectivă fiecare individ este considerat ca reprezentând o combinaţie
unică de puncte „tari” şi puncte „slabe”, de avantaje şi dezavantaje pentru propria dezvoltare.
De fapt, întregul comportament uman poate fi văzut evoluând pe un continuum, un capăt
al continuumului fiind reprezentat de aspectele intolerabile, total neacceptate, iar celălalt de
aspecte apreciate în mod extrem. Majoritatea faptelor de comportament însă se plasează între
aceşti doi poli, în intervalul pe care noi îl identificăm cel mai adesea cu normalitatea.
Aşadar comportamentul considerat patologic – sau atipic - şi cel normal – tipic - se
află pe acelaşi continuum (Zigler, 1963).
De altfel, ideea unui continuum tipic-atipic este susţinută şi de noile abordări ale geneticii
comportamentului (Plomin, 2001).

4
Ce înseamnă a fi atipic?
După definiţia generoasă dată de Sroufe și Rutter (1984) vorbim despre ”atipic” în raport
cu:
 o dezvoltare/tendinţă de dezvoltare deviantă sau întârziată ca tip sau
Tipic şi severitate a simptomelor;
 probleme comportamentale, intelectuale, emoţionale sau de natură
Atipic
„psihiatrică” (după teoriile tradiţionale);
 un risc crescut de probleme datorită unor factori fiziologici, genetici, de
mediu, sociali sau experienţiali.

Continuumul tipic-atipic este un concept care are implicaţii serioase pentru înţelegerea
funcţionării umane în toate etapele de dezvoltare (Achenbach, 1997) şi mai ales în acele perioade
care presupun schimbări radicale (de exemplu, din copilăria timpurie până la vârsta
adolescenţei).

Tema de reflecţie nr. 1


Oferiţi câte un exemplu de dezvoltare atipică pentru fiecare dintre cele trei
situaţii prezentate mai sus.

Prezenţa unei condiţii atipice nu implică o dezvoltare atipică globală


În literatură sunt descrise mai multe tipuri de raporturi de forţe între tipic şi atipic, şi
anume (Herbert, 2003):
1. Dezvoltare întârziată-retard. În acest caz dezvoltarea atipică este mai lentă, chiar
dacă etapele parcurse sunt similare celor caracteristice unei evoluţii “normale”; totuşi
este posibil ca stadiile cele mai avansate să nu fie atinse niciodată.
2. Dezvoltare aberantă-“anormală”. De această dată, procesele de dezvoltare sunt
fundamental diferite de cele normale, în consecinţă pot să apară comportamente care
lipsesc din dezvoltarea tipică.
3. Dezvoltare compensatorie. În acest caz traiectoria atipică este diferită, chiar dacă
punctul terminus este acelaşi cu cel al dezvoltării tipice.
4. Absenţa dezvoltării. Este posibil ca să nu fie prezent un anumit aspect al dezvoltării.
5. Dezvoltare tipică manifestă la copiii atipici. În acestă categorie intră aspecte ale
dezvoltării care pot fi tipice, înscriindu-se în aria de variaţie a normalităţii.

Adaptarea la condiţia atipică


Tocmai pentru că unele aspecte ale patologicului sau atipicului sunt calitativ şi nu doar
cantitativ diferite de normalitate, este necesar să ştim în primul rând cum arată dezvoltarea
normală. De asemenea, este important să cunoaştem ce consecinţe au pe termen lung anumite
paternuri de adaptare la propria condiţie atipică, atunci când dorim să ştim care sunt acei copii
care au nevoie de ajutor şi cum anume putem să îi ajutăm.
De exemplu anumite comportamente ale copiilor cu retard mintal sunt mai degrabă
rezultate normale ale dezvoltării şi ale istoriei lor de viaţă, şi nu simptome inerent patologice ale

5
retardului mintal. Aceste anomalii ar putea să pară mai degrabă „sechele naturale de dezvoltare”
(Burack, 1997).
În acest sens, Bybee şi Ziegler (1992) au arătat că atât persoanele cu retard cât şi cele fără
retard, de aceeaşi vârstă mintală, apelează la adultul experimentator căutând indicii de
abordare/rezolvare a unei probleme, atunci când au de a face cu o sarcină nouă sau complexă. În
cazul unei sarcini simple însă, doar copiii cu retard caută asemenea indicii. Ulterior, autorii au
ajuns la concluzia că toate persoanele indiferent de vârstă, abilităţi sau nivelul de pregătire caută
indicii în mediu atunci când situaţiile trăite sunt ambigue, nefamiliare sau de neînţeles. Prin
contrast, persoanele cu retard mintal sau cu experienţă repetată a unor eşecuri (aşa-numita
neajutorare învăţată) sunt exagerat de dependente de strategii care apelează la sprijin extern, la
ajutorul celorlalţi, în circumstanţe în care ar fi de fapt capabile să se descurce corespunzător.
Aşadar aceiaşi factori sunt relevanţi şi pentru populaţiile tipice şi pentru cele atipice, dar
manifestările lor pot fi afectate de anumite caracteristici sau circumstanţe de viaţă.
Identificarea problemei
Nivelul de dezvoltare în momentul identificării problemei are o mare importanţă pentru
predicţia sechelelor problemei, întrucât un defect sau un retard într-o arie specifică de
comportament se pot manifesta apoi în mod diferit, pe parcursul dezvoltării. Efectele pe termen
lung ale unor deficite cognitive sau ale unui mediu inadecvat pot duce la probleme în multe
domenii de funcţionare, inclusiv cele care nu erau în mod evident legate de problema originară.
Aşa cum deficite emoţionale pot fi precursori pentru probleme viitoare în domeniul cognitiv. Aşa
cum am arătat deja, chiar în cazul persoanelor cu retard există o legătură între o experienţă de
viaţă bogată în eşecuri şi performanţa cognitivă ulterioară, deficitară.
De asemenea dezvoltarea poate să pară normală la vârste mai mici, când sarcinile de
rezolvat sunt relativ simple, dar devine din ce în ce mai atipică pe măsură ce e nevoie de
performanţe tot mai sofisticate.
O altă chestiune o reprezintă faptul că, spre deosebire de adulţi, cei mici rareori se pot
autoidentifica drept persoane cu probleme de comportament / emoţionale. Deci cei care îi
„depistează” şi îi îndrumă spre intervenţie sunt părinţii.
În plus, ei pot fi judecaţi ca fiind normali de către unii adulţi, într-un anumit context – la
şcoală –, dar nu şi de către alţi adulţi, într-un alt context, de exemplu acasă. Orice comportament
problematic nu este doar un fapt de comportament în sine, ci şi o evaluare, o judecare a acestuia,
în funcţie de grila de lectură a fiecăruia. Acelaşi comportament agresiv poate fi intolerabil pentru
o persoană dar benign pentru o altă persoană. Dacă există o neconcordanţă între cei care
evaluează comportamentul trebuie identificate cauzele acesteia. Ele pot să indice fie că apar
variaţii importante ale comportamentului copilului în diferite contexte, fie că unul dintre
evaluatori îl vede pe copil cu totul altfel decât o fac ceilalţi – şi s-ar putea ca nu comportamentul
copilului să trebuiască schimbat, ci percepţia adultului!
Tocmai pentru că apar variaţii atât de mari de-a lungul dezvoltării, de la un context la
altul şi de la un partener de interacţiune la altul, eforturile de a distinge tipicul de atipic sunt
justificate dar trebuie şi să fie amplificate.
Tema de reflecţie nr. 2
Identificaţi sau imaginaţi-vă o situaţie în care un copil ar putea fi evaluat diferit
de la un context la altul de către doi evaluatori distincţi. Încercaţi să găsiţi cât
mai multe explicaţii posibile pentru această diferenţă.

6
Criterii de identificare a problemelor atipice

Există câteva schimbări „fiziologice”, normale care apar în dezvoltare şi ne pot ajuta în
lectura comportamentelor atipice:
1) Schimbări în prevalenţa comportamentelor problematice
Acestea pot viza fie creşterea prevalenţei unui comportament, o dată cu dezvoltarea, sau
dimpotrivă, reducerea ratei de apariţie a acestuia.
De exemplu, prezenţa unor reacţii de frică este relativ frecventă la copiii de 3 ani, fiind
parte a dezvoltării normale, dar nu şi la copiii de 7 ani.
În schimb, absenţa unui comportament de inhibiţie a comportamentului poate fi
„suspectă” la 7 ani, dar nu şi la 3 ani.

2) Schimbări în configuraţia unor paternuri de probleme


Problemele de atenţie şi hiperactivitate sunt mai comune între 4 şi 18 ani, dar mai puţin
comune, în această formă, între 2 şi 3 ani. Pe de altă parte un fel de sindrom al
iresponsabilităţii se suprapune peste hiperactivitate la 19-28 ani (indivizii de acest tip fiind
caracterizaţi prin sentimentul incapacităţii, lipsa de iniţiativă, probleme de (in)decizie,
dependenţă exagerată, eşecuri profesionale-concedieri). Dar faptul de a fi concediat este un
comportament prea puţin important ca valoare adaptativă înainte de vârsta adultă.
Dincolo de aceste schimbări generice, există o serie de particularităţi de vârstă care
permit o înţelegere în termeni mult mai corecţi a profilelor atipice de dezvoltare.

Tema de reflecţie nr. 3


Gândiţi-vă în ce fel prezenţa sau absenţa unui comportament care este
considerat normal la o anumită vârstă poate deteriora funcţionarea socială sau
cognitivă a unui copil la altă vârstă.

În fine, o ultimă clarificare terminologică. Cuvântul „profil” are în artă o serie de


conotaţii, de la „contur”, „schiţă” până la „vedere din lateral”. Profilul ne arată principalele
caracteristici ale unui individ, dar, aşa cum afirma Hoghughi (1999), el este configurat în funcţie
de poziţia relativă a observatorului şi a celui observat. Noţiunea de profil încorporează astfel
ideea de schimbare, care este probabil aspectul fundamental al dezvoltării, deopotrivă înăuntrul
şi în afara normei.

Ce intră sub sfera de incidenţă a dezvoltării atipice?


Acele probleme de ordin fizic sau psihologic care apar sau au un impact semnificativ la o
anumită vârstă. Unele sunt tranzitorii, dar pot reapare; altele presupun nevoi speciale pe
parcursul întregii vieţi. Există numeroase încercări de clasificare a acestor probleme de
dezvoltare, dintre care amintim sistematizarea propusă de Herbert (2003).
♦ Tulburări pervazive de dezvoltare (autism, sindrom Asperger)
♦ Boli genetice (sindromul Down, sindromul Turner, boala Tay-Sachs)

7
♦ Deficienţe fizice (de văz, de auz, paralizie cerebrală)
♦ Tulburări de învăţare, moderate sau severe
♦ Leziuni cerebrale (anoxie, accidente)
♦ Tulburări emoţionale şi comportamentale (anxietate, depresie, tulburări de comportament,
tulburare obsesiv-compulsivă, anorexie, delincvenţă)
♦ Tulburări psihiatrice (depresie bipolară, schizofrenie)
♦ Tulburări de personalitate
♦ Boli pediatrice cronice/persistente (HIV, cancer, diabet, astm bronşic)
♦ Traume şi evenimente de viaţă negative (război, catastrofe naturale, abuz fizic sau sexual)
♦ Îngrijire în familii foster, adopţie.

Rezumat

Obsesia unui pattern universal de dezvoltare i-a făcut pe mulţi cercetători să încerce să
stabilească prin ce anume se caracterizează dezvoltarea “normală” a copiilor. Metoda clasică de
stabilire a “baremului” de dezvoltare caracteristic fiecărei vârste a fost cea a calculării unei valori
normative, pentru fiecare variabilă aleasă în scopul descrierii comportamentului. Automat, s-a
conchis că acei copii care nu urmează traseul comun de dezvoltare suferă probabil fie de pe urma
unui deficit, fie a unei deprivări de ordin familial sau cultural.
În ultima vreme însă se consideră din ce în ce mai mult că diferenţele sunt date de căi
alternative de dezvoltare, şi nu de căi ,,inferioare” de evoluţie. Din această perspectivă fiecare
individ este considerat ca reprezentând o combinaţie unică de puncte „tari” şi puncte „slabe”, de
avantaje şi dezavantaje pentru propria dezvoltare. Aşadar comportamentul considerat patologic –
sau atipic - şi cel normal – tipic - se află pe acelaşi continuum (Zigler, 1963). Continuum-ul
tipic-atipic este un concept care are implicaţii serioase pentru înţelegerea funcţionării umane în
toate etapele de dezvoltare şi mai ales în acele perioade care presupun schimbări radicale (de
exemplu, din copilăria timpurie până la vârsta adolescenţei).

8
Teme de autoevaluare

Argumentaţi relaţia dintre dezvoltarea tipică şi atipică gândindu-vă la elementele care pot
justifica sau contrazice existenţa unui continuum tipic-atipic.

Această sarcină se va putea discuta la prima consultaţie sau prin intermediul consultaţiilor on-
line.

Bibliografie minimală pentru parcurgerea acestui modul

Herbert, M. (2003). Typical and atypical development. From conception to adolescence. BPS
Blackwell, Oxford, pagini 1-13 (Introducere).

9
MODULUL 2

DEZVOLTARE ATIPICĂ DETERMINATĂ DE FACTORI PRE/PERINATALI -


PREMATURITATEA

Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu aspectele legate de condiţia de


prematuritate şi a factorilor determninaţi.

Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursanţii vor putea:

• Să caracterizeze condiţia de prematuritate;


• Să cunoască atât consecinţele imediate/pe termen scurt, cât şi
pe termen lung ale prematurităţii;
• Să identifice cauzele cele mai probabile ale naşterilor
premature;
• Să se familiarizeze cu intervenţiile pentru copiii prematuri şi
părinţii acestora.

CARACTERISTICILE PREMATURITĂŢII
Condiţia de prematuritate se referă la orice naştere înainte de vârsta de 37
de săptămâni sau 259 de zile. Conform Organizației Mondiale a Sănătății,
Prematu- această condiție reprezintă o provocare în ceea ce privește îngrijirea prenatală a
ritate fătului cât și a mamei, fiind una dintre principalele cauze pentru morbiditatea și
mortalitatea fetală. La nivel mondial, se estimează că 28% dintre decesele fetale
sunt atribuite condiției de prematuritate (Lawn, Cousens, & Zupan, 2005).
După 25 de săptămâni, naşterea este relativ de rutină, deşi problematică. În jurul
vârstei de 23-24 de săptămâni, la o greutate de 500-600 g, se consideră a fi limita viabilităţii.
Sub 20 săptămâni este rară supravieţuirea.

Şansele de supravieţuire ale unui prematur în funcţie de vârsta sarcinii

Vârsta sarcinii Probabilitatea de supravieţuire

23 săptămâni 17%
24 săptămâni 39%
25 săptămâni 50%
26 săptămâni 80%
27 săptămâni 90%
28-31 săptămâni 90-95%
32-33 săptămâni 95%
34+ săptămâni Aproximativ ca în cazul unui nou-născut la termen

10
Tema de reflecţie nr. 1
Imaginaţi-vă că trebuie să consiliaţi o viitoare mămică căreia medicii îi transmit
că există şanse crescute pentru o naştere prematură. Identificaţi o modalitate
empatică şi suportivă de a-i răspunde la întrebarea referitoare la şansele de
supravieţuire ale copilului ei.

Este utilă distincţia între prematuritate şi greutate mică la naştere (sub 2500
g). Existenţa unor tehnici de stabilire mai precisă a vârstei gestaţionale permite
identificarea acelor copii care sunt născuţi la termen, dar au o greutate mică,
considerată factor de risc pentru apariţia unor anomalii în dezvoltare.
Prematu-
ritate Greutate la naştere este considerată:
vs. • mică – maxim 2250- 2500 g – aproximativ 7% din naşteri; risc de
greutate anomalii ale sistemului nervos; 10% retard moderat până la sever,
mică la paralizie cerebrală, cecitate, surditate;
naştere • foarte mică – maxim 1500 g – 1% din naşteri; consecinţă a unui retard
de creştere fetală; 20% retard moderat până la sever, paralizie cerebrală,
cecitate, surditate;
• extrem de mică – maxim 1000g – riscuri majore

La rândul său, prematuritatea poate fi :


- Prematuritate Extremă: 24-27 săptămâni şi 6 zile
- Prematuritate Severă: 28- 31 săptămâni şi 6 zile
- Prematuritate (Tipică) : 32-36 săptămâni şi 6 zile

Aceste categorii sunt determinate de particularităţile fetale, în diferite etape de dezvoltare.


Astfel, la 20 de săptămâni, fetusul are dimensiuni de 270 g şi 15 cm. Se simt primele mişcări.
Sub protecţia vernixului, se îngroaşă şi se stratifică pielea. Începe mielinizarea. Cresc părul,
unghiile. Încep mişcările globilor oculari.

La 23-24 de săptămâni, vârsta limită a viabilităţii, fetusul are 650 g şi 34 cm. Plămânii
se dezvoltă şi încep să producă surfactant, care împiedică colabarea şi lipirea alveolelor
pulmonare, favorizând umplerea lor cu aer. Încep mişcările respiratorii. Pielea este fragilă,
zbârcită, cu puţin ţesut adipos. Vasele cerebrale sunt fragile, mai ales la nivelul matricii
germinative din mezencefal unde are loc o creştere rapidă, ceea ce duce la un risc crescut de
hemoragii intracerebrale sau intraventriculare. Retina este incomplet dezvoltată, de aici riscul de
retinopatie.

La 25 de săptămâni, ritmul somn-veghe este deja format. Fetusul are degete complet
formate, care îi permit explorarea propriului corp şi a mediului înconjurător. De asemenea, apare
expresivitatea – zâmbetul.

11
La 26 de săptămâni, fetusul cântăreşte 700-900 g. Ochii şi urechile sunt complet formate,
iar urechea internă este dezvoltată, permiţând sensibilitatea kinestezică. Apare reflexul de clipire
– startle response. În cazul naşterii premature, este posibilă nutriţia intravenoasă: iniţial glucoză,
sare, apoi AA, vitamine, minerale, grăsimi.

La 28 de săptămâni, fetusul are 900 g şi 38 cm. Orarul somn-veghe este regulat, cu reprize
de somn de câte 20-30 min. Dezvoltarea cerebrală este accelerată. Apare acumulare de grăsime
la nivelul endodermului. Fetusul poate recunoaşte vocea părintelui.

La 32 de săptămâni, dimensiunile fetusului sunt de aproximativ 1800 g şi 42 cm. Plămânii


sunt mai bine dezvoltaţi, permiţând mişcări respiratorii regulate. Aparatul digestiv poate procesa
hrana, care în caz de naştere prematuă este administrată prin gavaj (intubare) pe cale nazală.
Sistemul nervos este mai bine dezvoltat, susţinând execuţia unor mişcări frecvente.

La 37 de săptămâni, fetusul are aproximativ 2700 g şi 48.6 cm. Până la 39- 40 săptămâni,
când naşterea este considerată la termen, continuă creşterea fetală cu aproximativ 15 g pe zi.

Tema de reflecţie nr. 2


Discutaţi cu o femeie însărcinată şi prezentaţi-i cele mai importante
particularităţi ale fetusului ei, în etapa de dezvoltare în care se află şi în cea care
urmează.

IMPACTUL CLINIC AL PREMATURITĂŢII


Acest impact constă în creşterea mortalităţii şi a morbidităţii fetale. Prematuritatea este
responsabilă de ¾ din mortalitatea prenatală – ½ din mortalitatea înainte de 33 săptămâni. Sub
26 săptămâni, 52 % dintre copii supravieţuiesc imediat. În cazul celor născuţi între 26-33
săptămâni, 80% supravieţuiesc în primul an. Majoritatea prematurilor depăşesc problemele
iniţiale. Totuşi, prematurii sub 28 săptămâni sunt foarte instabili.

¼ dintre copiii născuţi prematur au probleme neurologice severe/moderate – detectate la 30 luni


postnatal, dar şi la 6 ani (13% paralizie cerebrală, 13% deficite senzoriale) (Chandiramani, Tribe
și Shennan, 2007).

În ultimii ani, au fost puse o serie de probleme de ordin etic legate de limita viabilităţii -
(“borderline viability”, Chiswick, 2007):
• Ce înseamnă să acţionezi spre binele copilului?
Probleme • Durerea, suferinţa provocată de procedurile invazive sunt prezente?
de ordin Aceasta deoarece percepţia durerii sau o conştiinţă minimală sunt
etic legate discutabile sub 24-30 săptămâni.
de limita • Riscul de dizabilităţi pe termen lung nu este prea mare, nejustificând
viabilităţii astfel „salvarea” copiilor cu prematuritate extremă şi severă?
• Resursele pentru monitorizarea pe termen lung pot fi puse la dispoziţia
copiilor născuţi prematur?

12
Consecinţele imediate/pe termen scurt ale prematurităţii:
• Hemoragii intraventriculare, hidrocefalie posthemoragică, leucomalacie periventriculară
– cresc riscul de paralizie cerebrală/diplagie spastică
• Ischemii hipoxice – cresc riscul de leziuni cerebrale
• Retinopatie – deficite vizuale – datorită concentraţiilor crescute de O2 administrate
pentru a face faţă sindromului de distres respirator
• Apnee – imaturitate cerebrală
• Sindromul de distres respirator – 60% din cei sub 32 săptămâni
• Deficite auditive – pierderea auzului
• SIDS (sudden infant death syndrome) 20% din cazuri prematuri – posibil datorită unui
control cardiorespirator imatur
• Icter – provocat de niveluri foarte ridicate ale bilirubinei, datorate imaturităţii ficatului,
o care pot fi toxice pentru sistemul nervos

Consecinţele pe termen lung ale prematurităţii:


• Cel puţin temporar un retard în dezvoltare
o Fizic – 18 luni pentru circumferinţa capului
o 24 luni pentru greutate
o 40 luni pentru înălţime
• Deficite de învăţare – probabil datorate unor deficite cognitive tmpurii.
o De exemplu, Rose, Feldman, Jankowsky și Van Rossem (2007) au demonstrat
existenţa unor deficite cognitive la nivel de atenţie, viteza de codare a informaţiei,
memorie (recunoaştere, reactualizare) la 7 luni, respectiv la 12 luni.
o Dintre consecinţele dovedite pe termen lung s-a dovedit o reducere în IQ care în
unele cercetări este considerată a fiind până cu 15 puncte sub IQ-ul mediu.
o De regulă se operează cu „vârsta corectată”
• Distractibilitate, iritabilitate

Tema de reflecţie nr. 3


Pornind de la posibilele consecinţe pe termen scurt şi lung ale prematurităţii,
gândiţi-vă la un plan de evaluare a domeniilor potenţial afectate la un copil
născut prematur.

CAUZELE PREMATURITĂŢII

Cauze ale • 1/3 din naşteri – cauze de ordin infecţios, care duc la probleme in
naşterilor membranele fetale; contracţiile uterine apar protectiv
premature • 20% - viaţa mamei sau a copilului în pericol
sau cu risc • 50% cauze necunoscute

13
Boli sau condiţii materne care predispun la naşteri premature sau cu risc:
• hipertensiune – cu edeme sau acumulare de proteine în urină – toxemie
• diabet – hipoglicemie fetală, cu afectarea SN
• herpes viral – poate duce la infecții sau anomalii fetale
• anomalii structurale – disproporţie cefalopelviană (pelvisul mamei prea mic) sau cervix
incompetent (dilatare prematură)
• contracţii uterine prea puternice – interferează cu circulaţia (deci şi oxigenarea) fetală
• placenta praevia – separare prematură a placentei şi hemoragie; cu o frecvenţă de 1:200
sarcini; este asociată cu – fibrom uterin, diabet, chirurgie uterină, sarcini multiple
anterioare, poziţie anormală a fătului, mama peste 35 ani, mama sub 17-18 ani.

INTERVENŢII PENTRU PREMATURI

Intervenţiile propuse în cazul prematurităţii sunt multimensionale şi vizează atât copilul cât şi
adulţii care sunt persoanele de îngrijire primară – părinţii (Herbert, 2005)

A. INTERVENŢII FOCALIZATE PE COPIL

• stimulare tactilă
• stimulare kinestezică
• stimulare vizuală
• stimulare auditivă

Una dintre cele mai cunoscute metode este aşa-numita Kangaroo Mother
Care, care presupune purtarea copilului la piept, în contact fizic “skin-to-
skin”, care facilitează stimularea senzorială şi permite alăptarea la sân.
Kangaroo Metoda a fost propusă în 1979 de Rey şi Martinez, în Bogota, Columbia, în
Mother condiţiile deficitului de incubatoare şi a creşterii numărului de infecţii severe
Care în spitale. În 1983 a atras atenţia UNICEF-ului, în 1985 i-a fost consacrat
primul articol în the Lancet, iar din 1986 au apărut studii în ţările occidentale
şi s-au dezvoltat aplicaţii în ţările africane.

Studiile apărute până în prezent sugerează că această metodă duce la:


• Oxigenarea mai bună decât în incubator, tratarea sindromului de
distres respirator; respiraţie stabilă şi regulată, coordonată cu ritmul
Avantajele
cardiac
folosirii
• Creşterea ritmului cardiac – sau revenirea la nivelul fiziologic, alterat
metodei
de răspunsul “protest-disperare”
Kangaroo
• Creşterea temperaturii corpului – tratarea hipotermiei
Mother
• Reducerea nivelului de glucocorticoizi – stimulare vagală şi prin supt;
Care
reducerea iritabilităţii şi a plânsului
• Ataşarea de mamă şi declanşarea reflexului de supt
• Îmbunătăţirea nutriţiei – creşterea volumului de lapte matern,
îmbunătăţirea capacităţii de digerare a laptelui
• Creşterea imunităţii

14
B. INTERVENŢII FOCALIZATE PE PĂRINTE
• educaţie pentru a înţelege nevoile copiilor lor vulnerabili biologic
• abilităţi şi încredere în propriile resurse
• învăţarea unei grile de lectură pentru interpretarea comportamentului copilului
• repere de dezvoltare infantilă
• încurajarea interacţiunii mamă-copil
• facilitarea ataşamentului mutual
• suport pentru nevoile părintelui

Rezumat

Condiţia de prematuritate se referă la orice naştere înainte de vârsta de 37 de săptămâni.


După 25 de săptămâni, naşterea este relativ de rutină, deşi problematică. În jurul vârstei de
23-24 de săptămâni, la o greutate de 500-600 g, se consideră a fi limita viabilităţii. Sub 20
săptămâni este rară supravieţuirea. Este utilă distincţia între prematuritate şi greutate mică la
naştere (sub 2500 g). Existenţa unor tehnici de stabilire mai precisă a vârstei gestaţionale
permite identificarea acelor copii care sunt născuţi la termen, dar au o greutate mică,
considerată factor de risc pentru apariţia unor anomalii în dezvoltare.
Prematuritatea se asociază cu o creştere a mortalităţii şi a morbidităţii fetale. De
asemenea, există o serie de consecinţe ale prematurităţii, pe termen scurt cât şi pe termen
lung, acestea din urmă vizând în special domeniul funcţionării cognitive.
Intervenţiile propuse în cazul prematurităţii sunt multimensionale şi vizează atât copilul
cât şi adulţii care sunt persoanele de îngrijire primară – părinţii. Una dintre cele mai
cunoscute metode este aşa-numita Kangaroo Mother Care, care presupune purtarea copilului
la piept, în contact fizic “skin-to-skin”, care facilitează stimularea senzorială şi permite
alăptarea la sân.

15
Temă de autoevaluare

Gândiţi-vă la un plan de intervenţie care să vizeze părinţii unui copil născut prematur şi
copilul acestora. Oferiţi câteva exemple de activităţi pe care le-aţi coordona.

Această sarcină se va putea discuta la prima consultaţie sau prin intermediul consultaţiilor on-
line.

Bibliografie minimală pentru parcurgerea acestui modul

Herbert, M. (2003). Typical and atypical development. From conception to adolescence. BPS
Blackwell, Oxford.

16
MODULUL 3

TULBURĂRI PREDOMINANT ORGANICE: COMPLICAŢII PRE- ŞI PERINATALE,


SINDROAME NEUROLOGICE ŞI EVALUARE NEUROPSIHOLOGICĂ

Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu principalele complicaţii pre- şi


perinatale, precum şi cu principalele sindroame neurologice.

Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursanţii vor putea:

 Să descrie principalele complicaţii pre- şi perinatale şi factorii asociaţi


acestora;
 Să descrie particularităţile de dezvoltare ale copiilor cu epilepsie,
leziuni traumatice ale creierului sau sindrom alcoolic fetal;
 Să prezinte prinicipalii factori etiologici ai celor trei sindroame
neurologice;
 Să prezinte modalităţile de evaluare neuropsihologică şi de intervenţie
în sindroamele neurologice.

Traseul de dezvoltare al copilului poate fi compromis de la o vârstă timpurie, începutul


acestei acţiuni putând fi situat chiar în perioada prenatală. În acest modul vor fi trecute în revistă
principalele complicaţii pre- şi perinatale, precum şi cele mai frecvente sindroame neurologice
(epilepsia, leziuni traumatice al creierului, sindromul alcoolic fetal), precum şi principiile
generale ale unei evaluări de tip neuropsihologic.

A) DEZVOLTAREA PRENATALĂ ŞI PERINATALĂ

TULBURĂRI GENETICE ŞI CROMOZOMIALE


Există două forme de tulburări aşa-numite genetice, deşi originea lor este distinctă: pe de
o parte, putem vorbi despre 1) tulburări moştenite, care implică transmiterea pe cale ereditară a
materialului genetic şi 2) tulburări cromozomiale, ceea ce presupune o formare defectuoasă a
materialului genetic în sine. Ambele forme de tulburări presupun o afectare la nivelul
„încărcăturii genetice”, ceea ce presupune următoarele componente: a) mutaţia spontană de la
nivelul genelor şi /sau cromozomilor; b) incompatibilitatea genetică dintre părinţi, care conduce
la un fitness redus la nivelul copilului sau c) genele care predispun înspre apariţia unei anumite
tulburări se regăsesc deja la nivelul populaţiei implicate în procesul de reproducere sexuală.

1)Tulburări cu transmitere genetică


În transmiterea de tip mendelian, se face o distincţie între transmiterea autozomal
recesivă, transmiterea autozomal dominantă, şi transmiterea X-linkată. Termenul „transmitere
autozomal dominantă” se referă la un tip de transmitere a materialului genetic prin alţi
cromozomi decât cei sexuali care necesită doar de o genă de la un părinte pentru ca boala să se
manifeste la urmaş. Transmiterea „autozomal recesivă” presupune combinarea a două gene, una
de la fiecare părinte, pentru ca boala să se manifeste la urmaş. În fine, transmiterea X-linkată

17
presupune boli care afectează selectiv unul dintre sexe şi transmisă de o genă localizată pe
cromozomii sexuali.
Cele mai importante dintre bolile cu transmitere genetică din dezvoltarea timpurie
afectează metabolismul. Odată ce se descoperă substanţa care nu mai poate fi metabolizată, se
încearcă să se găsească tratamentul cu o dietă potrivită sau pe bază de hormoni. Un exemplu este
fenilcetonuria, boală care se caracterizează prin disfuncţia unei enzime care are ca rezultat
acumularea unei toxine (fenilalanină) în organism, cu efecte semnificative în dezvoltarea mai
ales a ţesutului nervos. Odată cu depistarea acestei probleme, o dietă corespunzătoare poate
remedia efectele negative ale fenilcetonuriei.

2) Boli cromozomiale
Se datorează unor probleme în procesul de dezvoltare al cromozomilor în noul embrion,
majoritatea fiind rezultatul:
 Unui cromozom în plus (trisomii: de exemplu dacă acel extra-cromozom se regăseşte pe
perechea 21, boala rezultantă este sindromul Down),
 Unui cromozom în minus (momosomii: sindromul Turner – fetele afectate de acest
sindrom nu sunt fertile, nu se dezvoltă în ceea ce priveşte caracteristicile sexuale
secundare, prezintă deficite la nivelul cogniţiei sociale).
 Unor anormalităţi structurale, cum ar fi deleţiile parţiale ale cromozomilor (de exemplu
dacă deleţia apare la nivelul unui braţ de cromozom 15q, poate să apară sindromul
Prader-Willi, caracterizat prin tonus muscular scăzut, apetit exagerat, obezitate şi deficite
intelectuale).

Temă de reflecţie nr. 1


Reflectaţi asupra răspunsului optim pe care i l-aţi putea da unei mame care vă
întreabă de ce copilul ei este atipic (cu o tulburare cu transmitere genetică sau
boală cromozomială).

COMPLICAŢII PERINATALE
Aproximativ 31% din embrionii concepuţi parcurg în întregime traseul prenatal, pentru a
ajunge în momentul naşterii, restul fiind organisme care nu supravieţuiesc perioadei germinale
sau care sfârşesc printr-un avort spontan. Totuşi dintre sarcinile viabile, majoritatea copiilor au o
dezvoltare sănătoasă, un prim indice în acest sens fiind Scorul Apgar (revedeţi descrierea
acestuia în cadrul cursului de Psihologia dezvoltării). Scorul este un bun predictor pentru posibile
complicaţii ulterioare, cam 12% din copiii care primesc un scor sub 4 dezvoltând probleme
precum paralizie cerebrală, tulburări intelectuale şi crize epileptice.
Un alt indicator al abilităţilor de supravieţuire ale nou-născuţilor îl reprezintă reflexele
primitive de care aceştia dispun, adică o serie de răspunsuri motrice la stimulări senzoriale
specifice (revedeţi descrierea acestora în cadrul cursului de Psihologia dezvoltării).

Anoxia
Lipsa oxigenului se datorează cel mai adesea dezlipirii placentei, unor contracţii
puternice, administrării de sedative mamei pe perioada naşterii, strangulării cu cordonul
ombilical, etc. Zona cerebrală cea mai vulnerabilă la această lipsă prelungită de oxigen (peste 3-4

18
minute) este hipocampul, iar dacă zona afectată se extinde până în zonele temporale, afectarea
funcţiilor intelectuale este extrem de probabilă.

Raportarea părinţilor la complicaţiile perinatale


Se pare că evenimentele care intervin în această perioadă perinatală pot
afecta sentimentele mamei faţă de copilul ei. Schimbările la nivel hormonal ce
urmează naşterii par a fi responsabile de „tristeţea post-natală”, care în forma ei
Depresia mai gravă poate fi diagnosticată drept depresie post-partum. Problemele generate
post- de această condiţie sunt:
partum  incapacitatea de a stabili o relaţie cu copilul
 dificultatea de a menţine un program monoton de îngrijire a copilului
 copiii se pare că plâng mai mult, sunt prost hrăniţi, dorm neregulat şi nu
pot fi calmaţi uşor
 comportamentul copilului conduce la enervări şi frustrări mai frecvente ale
mamei
Cum reacţionează mamele când nasc un copil atipic? Prima reacţie se pare că este de
anxietate, de şoc. După o vreme mamele tind să ignore gravitatea problemelor şi se comportă
relativ similar cu mamele copiilor tipici. Totuşi, apar gânduri obsesive referitoare la moartea
copilului şi părinţii proiectează adesea în modul în care îşi cresc copilul propriile lor scenarii
mentale referitoare la ce înseamnă condiţia patologică a acestuia, inducând uneori forme de
boală, fie ea fizică sau cel mai adesea psihică.

PROBLEME DE DEZVOLTARE ÎN PRIMUL AN DE VIAŢĂ


Cele mai semnificative probleme pentru copiii care au trecut cu bine de dificilul traseu
perinatal sunt cele de reglare şi mai ales de autoreglare a unor compartimente ale dezvoltării
cum ar fi:
- somnul
- alimentaţia
- iritabilitatea, plânsul excesiv
- pasivitatea
Se pare că 40 % din copii care sunt foarte iritabili în primele 3 luni de viaţă, îşi păstrează
caracteristicile şi la vârsta de 3 ani, după cum demonstrează un studiu longitudinal realizat de
Papousek et al., 2001. Un plâns ce nu poate fi consolat, care depăşeşte 3 ore pe zi, este totuşi un
simptom destul de bun al unor probleme de autoreglare. Aceşti copii, la vârste ulterioare devin
anxioşi, agresivi.

Tema de reflecţie nr. 2


Gândiţi-vă la posibilele dificultăţi în autoreglare cu care se pot confrunta
sugarii şi încercaţi să oferiţi 2-3 modalităţi de intervenţie pentru ameliorarea
acestora.

B) SINDROAME NEUROLOGICE ŞI EVALUARE NEUROPSIHOLOGICĂ

În perioada natală, în copilărie şi apoi adolescenţă, sistemul nervos se dezvoltă trecând


prin anumite stadii de maturare, astfel încât diferitele tipuri de tulburări apărute pe parcursul

19
acestui proces afectează diferenţiat dezvoltarea sistemului nervos central (SNC) în funcţie de
vârsta la care se manifestă, de extindere, localizare, precum şi de anumiţi factori externi. Putem
vorbi despre sindroame cu substrat genetic, metabolice, neuromotorii, acestea fiind fie
congenitale fie tulburări neurologice dobândite pe parcursul dezvoltării.
Evaluarea şi intervenţia în cazul unor astfel de probleme este dificilă: de obicei, afectarea
sistemului nervos nu este precisă, localizată, ci mai degrabă difuză, iar repertoriul
comportamental şi abilităţile lingvistice reduse ale nou-născuţilor şi ale copiilor fac ca efectele
tulburării neurologice să fie greu de detectat. Totuşi, aceste probleme dau naştere unor dificultăţi
neuropsihologice, socio-emoţionale şi comportamentale semnificative pe termen lung. Orice
program individual de intervenţie terapeutică sau educaţională se bazează pe o identificare
detaliată în prealabil a ceea ce nu funcţionează la nivel optim şi a ceea ce poate fi „exploatat” la
maximum pentru a compensa şi chiar a depăşi posibilele deficite.
Vom prezenta pe scurt câteva dintre sindroame neurologice mai frecvent întâlnite,
precum şi corelatele cognitiv-comportamentale ale acestora, aşa cum le relevă o examinare de tip
neuropsihologic.

a) EPILEPSIA
Epilepsia este una dintre cele mai frecvente tulburări neurologice din
copilărie: deşi poate apărea oricând pe parcursul vieţii, 90% dintre persoanele cu
epilepsie au avut primele simptome ale tulburării lor înainte de vârsta de 20 de
ani. O criză de tip epileptic presupune un episod alterat de comportament şi / sau
Diagnosticul de conştiinţă, care poate lua diverse forme de manifestare dar care are ca
de epilepsie determinant descărcări electrice anormale, paroxistice din neuronii cerebrali.
Pentru a fi stabilit diagnosticul de epilepsie (termenul provine din cuvântul
grecesc "epilambanein", care înseamnă "a declanşa un atac"), trebuie să existe cel
puţin două astfel de episoade pe parcursul a doi ani. Chiar şi în cazul unui
sindrom epileptic, descărcările electrice anormale trebuie văzute ca fiind un
simptom, şi nu o cauză a unei boli, aceasta putând fi mai greu de diagnosticat (de
ex. traumă, problemă de metabolism, de tip infecţios sau toxic).

În tabelul de mai jos sunt sintetizaţi cei mai întâlniţi factori care fie predispun organismul
la apariţia unor crize de tip epileptic, fie odată sindromul instalat, precipită declanşarea unei crize
(Petra și Benga, 2003).

Tabel 1. Factori de predispoziţie şi precipitatori ai crizelor epileptice


Factori de predispoziţie
Factori precipitatori
 Predispoziţia genetică poate  Cel mai adesea factori toxici (ex:
implica fie moştenirea unui „prag jos de alcool, barbiturice, amfetamine, steroizi,
descărcare convulsivă neuronală” fie a unei expunere la plumb, unii agenţi antipsihotici şi
boli asociate cu epilepsia (Anderson și antidepresivi), tulburări metabolice (porfiria,
Hauser, 1993). hipoglicemia, uremia, hiperalcemia)
 dezvoltare anormală a creierului  Stimulare externă: citit, muzică,
care ar predispune la crize poate să fie lumini bruşte, sunete puternice pot duce la
moştenită sau nu; tuberoscleroza sau alte aşa-numitele „epilepsii reflexe”
malformaţii congenitale pot fi exemple de  Modificări în ritmul de somn,
factori predispozanţi; la fel incompatibilitatea deprivarea prelungită de stimulare; pentru

20
dintre grupa de sânge a mamei şi a copilului. crizele ce au loc în timpul somnului factorul
 Factori perinatali, îndeosebi cei precipitator îl reprezintă tranziţia dintre
care produc anoxie sau hemoragie cerebrală, diferitele etape ale somnului.
fenilcetonuria .
 Boli în copilăria timpurie:  Factori psihologici (ex:
cardiorespiratorii, infecţii, convulsii febrile. concentrarea în anumite sarcini)
 Loviturile la cap pot conduce la
formarea unui ţesut de leziune urmat de
atrofie cerebrală focală; uneori crizele apar
doar la câţiva ani de la incident.
 Infecţii ale sistemului nervos
central: encefalite, abces cerebral, chisturi.

Particularităţi în dezvoltarea cognitiv-comportamentală şi psihosocială a copiilor cu epilepsie


Besag (2002) remarca faptul că in literatura de specialitate referitoare la epilepsia în
copilărie se preia uneori o tendinţă de la nivelul simţului comun, şi anume aceea de a adopta
poziţii extreme: fie de a prezenta consecinţele epilepsiei ca fiind dezastruoase, fie de a considera
că acestea sunt nesemnificative. Studiile recente nu justifică adoptarea nici unei dintre poziţiile
de mai sus, evidenţiind în schimb marea eterogenitate a fenomenului, şi sugerând că fiecare copil
trebuie evaluat în funcţie de o serie de factori care îi particularizează condiţia (vârsta debutului,
frecvenţa şi severitatea crizelor, medicaţia antiepileptică, factori psiho-sociali).
Deşi nu putem vorbi despre un profil cognitiv-comportamental universal al copiilor cu
epilepsie, există unele probleme constatate în general la copiii cu acest sindrom, determinarea lor
fiind probabil multiplă. Există puţine situaţii în care tulburările de învăţare să fie asociate atât de
frecvent cu o condiţie clinică specifică cum e cazul cu crizele epileptice. Cam 20% din
persoanele cu tulburări de învăţare au epilepsie, prevalenţa crescând până la 50% când tulburările
de învăţare sunt severe.
Kirk și Chalfant (1984) făceau distincţia dintre două tipuri de tulburări de învăţare: cele
ale dezvoltării (deficite în prerechizitele necesare activităţii academice - cognitive, motorii,
perceptive, sociale sau la nivel de limbaj) şi cele de la nivelul performanţei de tip academic (de
citire, scriere, gramatică, matematică, etc.). Existenţa unor tulburări de învăţare ale dezvoltării
implică apariţia în diverse forme a celor la nivelul performanţei de tip academic.
Nu există prea multe studii care să pună în evidenţă impactul epilepsiei asupra
Performanţa memoriei la copii şi adolescenţi; totuşi o astfel de evaluare ar fi extrem de
mnezică importantă la o vârstă la care este greu de explicat prezenţa unor performanţe
şcolare scăzute în condiţiile unui IQ normal. Studiile existente au fost realizate pe
un număr mic de pacienţi cu epilepsie de lob temporal înainte şi după o
intervenţie chirurgicală. Pavone et al. (2001) au constatat deficite selective la
memoria non-verbală şi la reactualizarea amânată (delayed recall) dar memoria
verbală şi abilităţile lingvistice nu erau afectate. O concluzie importantă a acestui
studiu a fost că o vârstă mai timpurie a declanşării crizelor epileptice se asociază
cu un declin cognitiv mai sever.
Copiii cu epilepsie prezintă o lentoare, evidenţiată mai ales în probele de timp de reacţie,
iar aceasta ar putea fi o consecinţă a capacităţii diminuate de a lua decizii ca o consecinţă a

21
epilepsiei sau o consecinţă a tratamentului antiepileptic. La un nivel mai bazal, explicaţia se
poate formula în termenii unei reacţii de inhibiţie neuronală vis-a-vis de descărcările epileptice.
Reuşita şcolară a copiilor cu epilepsie este sub nivelul care ar putea fi
prezis doar având în vedere diferenţele la nivel de inteligenţă comparativ copiii
Performanţă
fără acest diagnostic clinic, şi aici probabil putem să căutăm explicaţii şi la nivelul
academică unor factori de ordin psiho-social, stigmatizarea acestor copii fiind încă puternică.

Copiii care au o astfel de boală cronică sunt semnificativ afectaţi şi la


nivelul funcţionării lor în cadrul familiei; epilepsia este mai frecvent asociată cu
tulburări emoţionale decât alte boli ale copilăriei. Reacţiile familiei variază între
protecţie exagerată, expectanţe minimale legate de capacităţile copilului, mergând
până la folosirea bolii copilului ca ţap ispăşitor pentru orice problemă a familiei,
Tulburări sau în cazurile extreme la respingere sau abandon. Copiii cu epilepsie pot resimţi
emoţionale vinovăţie, izolare, habituare cu rolul de bolnav, lipsa abilităţilor care ar fi
caracteristice vârstei, negare, dependenţă şi stimă de sine scăzută. O asistenţă
psihologică individuală sau la nivel de familie este extrem de utilă pentru
identificarea şi discutarea acestor credinţe şi sentimente reciproce. Într-un studiu
realizat pe familiile unor copii cu epilepsie fără retard mental asociat, s-a dovedit
că odată controlat factorul IQ, factorii de tip sociocultural sunt determinanţii
majorii ai succesului şcolar.
Calitatea vieţii copiilor cu epilepsie depinde de factori multiplii, cum ar
fi nivelul dezvoltării, tipul şi frecvenţa crizelor şi modul în care boala copilului
Calitatea este receptată de familie şi de alte persoane semnificative. Pierderea temporară a
vieţii controlului în desfăşurarea crizelor ridică o serie de probleme pentru copilul care
tinde să obţină măcar o relativă autonomie. Copiii cu epilepsie au o stimă de sine
mai scăzută, niveluri de anxietate mai mari şi percep mai degrabă evenimentele ca
fiind determinate de surse incontrolabile decât copiii cu alte boli cronice, cum ar
fi cei cu diabet.
Şcoala şi comunitatea sunt determinanţi majori ai modului de a
interacţiona pe plan social al copilului cu epilepsie. Boala determină o
stigmatizare la nivel social mai mare decât cea a altor boli ale copiilor, ceea ce
Stigmatizarea determină adesea „omisiunea” părinţilor de a menţiona aspecte legate de ea
socială educatorilor. De fapt, cu o informare adecvată, aceştia sunt cei care ar putea
contribui la evaluarea diverselor aspecte ale crizelor, ale efectelor cognitive ale
medicaţiei antiepileptice, sau ar putea semnala apariţia sau accentuarea unor
tulburări de învăţare asociate.

Temă de reflecţie nr. 3


Gândiţi-vă la modalităţi concrete prin care aţi putea combate stigmatizarea
copiilor cu epilepsie.

22
b) LEZIUNI TRAUMATICE ALE CREIERULUI (Traumatic brain injury –TBI)

Deşi leziunile traumatice ale creierului pot să apară la orice vârstă, copii sunt o
populaţie cu un grad de risc sporit faţă de astfel de evenimente (accidente de maşină, cu bicicleta,
căzături, abuz fizic, etc). Se pare că aceste leziuni traumatice reprezintă cauza principală a
mortalităţii în rândul copiilor, fiind incriminate în cam o jumătate din cazurile de deces.
Totuşi, cele mai întâlnite consecinţe neuropsihologice ale acestor leziuni
nu sunt fatale; se înregistrază un declin în inteligenţa non-verbală, tulburări vizuo-
Consecinţe motorii, tulburări mnezice sau atenţionale, probleme de fluenţă verbală şi în
neuro- procesul de citire, etc. În mod firesc, acestea diferă în funcţie de vârsta la care
psihologice copilul a suferit leziunea, în funcţie de natura, tipul şi severitatea acesteia,
precum şi de modalitatea de tratament. Tulburările de la vârsta adolescenţei sau
din perioada maturităţii dau naştere unor deficite mai localizate, şi se poate afirma
că cel puţin din punct de vedere al dezvoltării structurale a creierului, leziunile
suferite în copilărie sunt mai periculoase decât cele suferite la o vârstă ulterioară.
Astfel, distrugerea de la nivelul ţesuturilor cerebrale care are loc în copilărie va modifica
traseele de dezvoltare tipice, neurogeneza, proliferarea şi migrarea neuronală în celelalte sisteme
neuronale. De asemenea, dacă leziunea are loc în copilăria timpurie, consecinţele acesteia la
nivelul unor regiuni cerebrale care se dezvoltă mai târziu (de ex. lobii frontali) pot să nu fie
evidente decât peste ani de zile. Dinamica deficitelor este şi ea semnificativă în acest sens: astfel,
dacă la copiii mai mici cele mai frecvente sunt problemele atenţionale, deficitele la nivel cognitiv
devin evidente doar ulterior.
Datorită gamei largi de tuburări neuropsihologice, de învăţare şi psihosociale
asociate cu TBI, este evidentă necesitatea unei evaluări comprehensive, fiind
sugeraţi următorii paşi: 1) evaluarea cu o baterie neuropsihologică complexă
(NEPSY, Halstead Neuropsychological Test Battery for Children,etc); 2) o
Modalităţi
măsură a inteligenţei (scalele Wechsler); 3) teste de reuşită şcolară (achievement
de evaluare
tests); 4) probe detaliate pentru: percepţie auditivă, fluenţă verbală, vocabular
receptiv; 5) teste de percepţie vizuală; 6) teste ce evaluează memoria şi învăţarea;
7) teste de raţionament şi gândire abstractă. Evaluările trebuie să fie periodice: s-a
observat că cea mai intensă recuperare are loc în primii 2-5 ani, cei mai buni
predictori pentru recuperarea ulterioară fiind un test ce evaluează IQ-ul
posttraumatic şi durata perioadei de comă posttraumatică. În tabelul următor am
încercat să sintetizăm cele mai importante concluzii din literatura de specialitate
referitoare la etiologia şi consecinţele frecvente ale acestei tulburări:

23
ETIOLOGIE

GENETIC: FACTORI DE MEDIU:


Nu există o relaţie Posibile traume perinatale
genetică clară, totuşi Niveul de violenţă din mediu
Copii cu TBI se pare că Comportamente parentale de risc:
nu sunt un grup aleator. - Abuzul fizic
Elemente de - Copilul nu este asigurat în maşină
predispoziţie: încât să nu cadă, părinţii conduc sub
-Hiperactivitatea influenţa băuturilor alcoolice
-Probleme de conduită
-Probleme de
impulsivitate
CORELATE - Depind de locaţia şi tipul de leziune
NEURO- - În copilăria târzie şi adolescenţă se aseamănă
leziunilor adulte
PSIHOLOGICE
- Leziunile uşoare (mild) nu prezintă probleme
neuropsihologice serioase pe termen lung.
INTELIGENŢĂ - Deficite persistente în caz de comă (peste 24 de ore)
- IQ de performanţă < IQ verbal
- Deficite cognitive nespecifice
- Nu lateralizare perfectă a deficitelor
PERCEPŢIE - Deficitele depind de severitatea leziunii, mai ales în
probe cu limită de timp
- Adesea deficite vizuo-spaţiale
MEMORIE - Deficite mnezice frecvente în TBI
- Se îmbunătăţesc în primul an după leziune
- Afectată memoria verbală şi vizuo-spaţială
- Dificultăţile în învăţarea unui nou material verbal
persistă în cazul unor leziuni severe
ATENŢIE ŞI - Impulsivitate
FUNCŢII - Deficite atenţionale
EXECUTIVE - Verbalizare excesivă
- Comportamente dezinhibate, inacceptabile social
REUŞITĂ - Problemele persistă adesea chiar după ce examinările
ŞCOLARĂ de tip EEG sau neurologic nu mai evidenţiază
dificultăţi
- Dificultăţi lingvistice
- Chiar şi leziunile uşoare (mild) creează probleme la
nivel academic
- Procesul de învăţare dificil şi datorită dificultăţilor
descrise anterior
DOMENIU - Probleme psihiatrice după leziuni severe
PSIHOSOCIAL ŞI - Relaţiile afectate de aceste dificultăţi
FAMILIE - Impact negativ asupra mediului familial

24
Temă de reflecţie nr. 4
Reflectaţi asupra modalităţilor de prevenire a leziunilor traumatice ale creierului
axându-vă pe controlarea factorilor etiologici ai acestora care ţin de mediu.

c) SINDROMUL ALCOOLIC FETAL (Fetal alcohol


syndrome- FAS)
Copii cu acest sindrom prezintă o deficienţă în creştere,
anomalii faciale şi disfuncţii la nivelul SNC, fiind
determinată de expunerea prenatală la alcool.
Caracteristicile faciale (deschidere mică a ochilor, nas mic,
o zonă plată între nas şi gură, anormalităţi la nivelul
urechilor şi o aplatizare generală în zona mediană a feţei)
devin mai puţin evidente după perioada pubertăţii şi
diagnosticul din acel moment este mai problematic, deşi
mărimea redusă a capului rămâne o caracteristică a acestui
sindrom..
Copii cu FAS prezintă dezvoltare întârziată,
hiperactivitate, dificultăţi motorii, deficite atenţionale,
neîndemânare, probleme de învăţare, retard mental şi crize
epileptice. Prevalenţa acestui sindrom la nivelul populaţiei
americane este estimat a fi de 1-3 la 1000 de sarcini viabile. Diferenţe în ratele de incidenţă
ale acestui sindrom depinde de factori etnici, economici şi de zonă geografică.
Factorii etiologici esenţiali sunt reprezentaţi de perioada de pe parcursul sarcinii
în care mama a consumat băuturi alcoolice, de cantitatea de băutură consumată şi
Etiologie de vârsta mamei. Se pare că nivelul de alcool care determină sechelele neuro-
comportamentale cele mai semnificative este de între 7 şi 28 de consumuri de
alcool pe săptămână, în perioada timpurie şi de mijloc a sarcinii.
Studii realizate cu copii cu FAS indică o scădere a mărimii totale a creierului, mai ales în
cerebrum şi cerebel, în ganglionii bazali, cu corp calos mic sau aproape inexistent. Examinările
EEG nu relevă anormalităţi focale la acest grup de copii.

Aspecte neuropsihologice şi psihosociale


Studii longitudinale realizate la nivelul copiilor cu FAS indică faptul că această tulburare
persistă pe parcursul vieţii. Dificultăţile cele mai frecvent invocate sunt retard cognitiv, probleme
cu atenţia şi cu dobândirea unor comportamente adaptative, probleme de somn şi tulburări
emoţionale. Abilităţile de procesare a informaţiei sunt şi ele afectate şi sensibile la consumul de
alcool al mamei pe perioada sarcinii.
Nou-născuţii mamelor alcoolice sunt lenţi în răspunsurile lor la mediu şi au greutate mică
la naştere. Un diagnostic timpuriu al tulburării este crucial pentru dezvoltarea ulterioară precum
şi pentru realizarea unor programe de intervenţie pentru mamele alcoolice. Dezvoltarea
abilităţilor sociale este deficitară, chiar dacă există sau nu deficite cognitive asociate. Astfel,

25
adesea aceşti copii acţionează fără să ia în considerare consecinţele acţiunii lor, nu iau iniţiativa,
nu sunt capabili să interpreteze semnale sociale şi să stabilească relaţii sociale satisfăcătoare.
Abilităţile lingvistice nu par a fi în mod deosebit afectate, ci mai degrabă acestea depind de
calitatea îngrijirii pe care copiii o primesc precum şi de vârsta la care se află. Copiii mai mici
prezintă dificultăţi globale în achiziţia limbajului, în timp ce copiii mai mari au îndeosebi
probleme sintactice.
Nu trebuie să uităm că majoritatea copiilor cu FAS provin din medii familiale haotice,
unde consumul de alcool şi de droguri este frecvent. Unele studii indică faptul că doar
aproximativ 9% din copii trăiesc cu părinţii lor biologici, şi doar 3% cu mama lor biologică. Cam
69% dintre copii evaluaţi într-un studiu longitudinal (Streissguth et al., 1991) au murit la 5-12
ani de la evaluarea iniţială. Cei care supravieţuiesc, dezvoltă adesea probleme psihopatologice,
cel mai adesea abilităţile sociale reduse ducând la diferite forme de comportament antisocial sau
dimpotrivă, de izolare. Programele de intervenţie cele mai eficiente sunt cele în cadrul cărora
diagnosticul este oferit timpuriu şi familia este implicată în procesul de recuperare.

Temă de reflecţie nr. 5


Gândiţi-vă care ar fi efectele consumului scăzut/moderat de alcool
(„consumului social de alcool”) asupra sarcinii.

d) MODELUL DE INTERVENŢIE pe baza evaluării neuropsihologice propus de


Rourke (1994), adică modelul DNRR (Developmental Neuropsychological Remediation /
Rehabilitation Model), poate orienta în linii mari orice plan de intervenţie, fiind realizat pentru
populaţia-ţintă: copii cu dizabilităţi de învăţare şi pentru copiii cu tulburări neurologice. Modelul
propune 7 paşi ai acestui demers pe care îi considerăm extrem de utili, în succesiunea prezentată,
pentru un program eficient de intervenţie (Petra, 2004):

Pasul Stadiul de evaluare şi intervenţie Descriere


Pasul I Evidenţierea deficitelor şi atuurilor la Profil neuropsihologic
nivel cognitiv-comportamental, evaluare Evaluare ecologică, a vieţii lor de zi
şcolară şi psihosocială. cu zi
Pasul II Cerinţele mediului Cerinţe contextuale la nivel
comportamental, şcolar şi psiho-
social. Evidenţierea „sarcinilor” ce
trebuiesc rezolvate de copil.
Pasul III Planificare pe termen scurt şi pe termen Formularea unor predicţii; care
lung deficite se vor remedia / înrăutăţi?
Strategii specifice de tratament
Pasul IV Planuri „ideale” de remediere Stabilirea unei desfăşurări optime a
intervenţiei, de fapt a unui standard
de evoluţie pe parcursul
tratamentului. Monitorizarea perma-
nentă prin raportare la acesta.

26
Pasul V Resursele disponibile Scopuri terapeutice
Prognostic
Reducerea intervenţiei redundante.
Pasul VI Plan realist de remediere Compararea diferenţelor dintre paşii
V şi VI
Pasul VII Relaţie în continuă desfăşurare între Procesul de evaluare neuro-
evaluare neuropsihologică şi intervenţie psihologică repetat periodic pentru a
modifica, clarifica sau schimba
integral planul de intervenţie.
Tabel 9. Modelul DNRR (Developmental Neuropsychological Remediation / Rehabilitation
Model), Rourke (1994)

Rezumat
Traseul de dezvoltare al copilului poate fi compromis de la o vârstă timpurie, începutul
acestei acţiuni putând fi situat chiar în perioada prenatală. În acest sens, putem vorbi despre
tulburări moştenite şi tulburări cromozomiale. Aproximativ 31% din embrionii concepuţi
parcurg în întregime traseul prenatal, pentru a ajunge în momentul naşterii, restul fiind
organisme care nu supravieţuiesc perioadei germinale sau care sfârşesc printr-un avort spontan.
În ceea ce priveşte sindroamele neurologice, ele pot fi împărţite în: sindroame cu substrat
genetic, metabolice, neuromotorii, acestea fiind fie congenitale fie tulburări neurologice
dobândite pe parcursul dezvoltării. Cele mai frecvente sindroame neurologice sunt: epilepsia,
leziuni traumatice ale creierului şi sindromul alcoolic fetal (FAS). Deşi nu putem vorbi despre
un profil cognitiv-comportamental universal al copiilor cu epilepsie, există unele probleme
constatate în general la copiii cu acest sindrom, determinarea lor fiind probabil multiplă. Un
aspect important în epilepsia la copii este calitatea vieţii acestora, care depinde de factori ca
nivelul dezvoltării, tipul şi frecvenţa crizelor şi modul în care boala copilului este receptată de
familie şi de alte persoane semnificative.
Consecinţele neuropsihologice ale leziunilor traumatice ale creierului pot fi de tipul unui
declin în inteligenţa non-verbală, tulburărilor vizuo-motorii, tulburărilor mnezice sau atenţionale,
problemelor de fluenţă verbală şi în procesul de citire, etc. Copiii cu sindrom alcoolic fetal
prezintă o deficienţă în creştere, anomalii faciale şi disfuncţii la nivelul SNC, fiind determinată
de expunerea prenatală la alcool. Studii longitudinale realizate la nivelul copiilor cu FAS indică
faptul că această tulburare persistă pe parcursul vieţii. Dificultăţile cele mai frecvent invocate
sunt retard cognitiv, probleme cu atenţia şi cu dobândirea unor comportamente adaptative,
probleme de somn şi tulburări emoţionale.

27
Teme de autoevaluare
1. Concepeţi un plan de intervenţie prin intermediul căruia aţi creşte calitatea vieţii copiilor cu
epilepsie. Din planul propus trebuie să reiasă: factorii asupra cărora aţi interveni şi
modalitatea de intervenţie.
2. Care credeţi că sunt reacţiile posibile (la nivel cognitiv, comportamental, emoţional) ale
Aceste sarcini
mameiseunui putearecent
vorcopil discuta la prima consultaţie
diagnosticat sau prin intermediul consultaţiilor on-
cu epilepsie?
line. 3. Care sunt componentele pe care le-aţi lua în considerare dacă ar trebui să realizaţi evaluarea
neuropsihologică a unui copil cu sindrom alcoolic fetal?
Aceste sarcini se vor putea discuta la prima consultaţie sau prin intermediul consultaţiilor on-
line.

Bibliografie minimală pentru acest modul


• Petra, L., & Benga, O. (2003). Evaluarea neuropsihologică a copiilor cu epilepsie:
Sugestii pentru un plan terapeutic individualizat. Revista Societăţii de Neurologie şi
Psihiatrie pentru copii şi adolescenţi din România, Vol. 6(2), 70-79.
 Petra, L. (2003). O perspectivă critică asupra neuropsihologiei. Implicații și aplicații
pentru studiul dezvoltării atipice. Cogniție, Creier, Comportament, 8 (1), 1-19

28
MODULUL 4

TULBURĂRILE EMOŢIONALE PARENTALE PRE/POSTNATALE ŞI


DEZVOLTAREA ATIPICĂ

Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu aspectele legate de tulburările emoţionale


parentale asociate dezvoltării atipice.

Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursanţii vor putea:


 Să caracterizeze principalele tulburări parentale prenatale
asociate dezvoltării atipice şi factorii de risc asociaţi;
 Să descrie efectele depresiei şi anxietăţii prenatale asupra
copilului;
 Să identifice principalele tulburări emoţionale parentale
postnatale şi să descrie efectele acestora asupra dezvoltării
copilului.

DEPRESIA /ANXIETATEA PRENATALĂ

Depresia şi anxietatea prenatală au o prevalenţă la femeile însărcinate de 10-25% şi cresc


în severitate progresiv (trim.1→2).
Se asociază adesea cu complicaţii ale sarcinii:
• Anomalii ale placentei
• Preeclampsie-toxemie
• Avort spontan
• Naştere prematură, greutate mică la naştere, retard de creştere fetală (şi postnatal!)
• Complicaţii postnatale (de ex. hemoragie intraventriculară).

Factorii de risc asociaţi


• Istoric personal/familial de depresie sau anxietate
• Dificultăţi relaţionale cu partenerul
• Tratamente pentru fertilitate – efecte secundare luni sau chiar ani + teama de a nu
pierde sarcina
• Avort spontan anterior – vezi şi restricţii suplimentare
• Sarcina cu probleme – teste genetice, repaus la pat
• Evenimente de viaţă stresante
• Istoric de abuz fizic, sexual, emoţional, verbal; reprezentarea rolului de părinte,
pierderea controlului asupra corpului
• Alţi factori – mamă singură, sarcină neplanificată
• Stres la locul de muncă. Acest din urmă factor, invocat mai ales de abordările
tradiţionale, este discutabil din perspectivă actuală, deoarece pentru multe femei
opţiunea pentru o viaţă profesională activă până foarte aproape de momentul naşterii

29
este o condiţie a sănătăţii mintale, şi nu un element care cauzează sau potenţează
distresul emoţional (vezi şi Van der Bergh, 2010)

Tema de reflecţie nr. 1


Pornind de la factorii de risc asociaţi depresiei materne, reflectaţi asupra
modalităţilor de prevenire a acestei condiţii.

Efecte asupra mamei


• Expectanţe negative legate de rolul de mamă (Hart și McMahon, 2006)
• Dificultăţi de ajustare la solicitările rolului de mamă (Barnett et al., 1991)
• Dezvoltarea altor forme de distres, în particular depresie postnatală (Austin et al, in
press, Heron et al., 2004, Mathey, 2004, Sutter-Dallay et al., 2004)

Efecte asupra copilului

Efecte asupra fătului:


Modificarea parametrilor fetali:
• creşterea arousalului (stare de veghe prelungită)
• creşterea ritmului cardiac
• creşterea motricităţii
(Di Pietro et al., 2002, 2003, Monk et al., 2000, Van den Bergh, Mulder, Mennes & Glover,
2005)
Intervalul critic pentru aceste efecte este în jurul vârstei de 27-28 săptămâni, deşi unele
studii sugerează că există o fereastră de vulnerabilitate deja la 20-24 săptămâni (Dieter et al.,
2001).

Efecte asupra nou-născutului:


• scoruri mici la Scala Brazelton pentru dimensiunile orientare, atenţie
• iritabilitate
• Asimetrie EEG – activare frontală mai accentuată în emisfera dreaptă (Jones at al.,
1997)
• Nivel de cortizol ridicat – activare HPA
• Ton vagal redus (Field, Pickens, Fox, Gonzalez, 1995)

Aceste efecte sugerează că putem vorbi despre dereglarea sistemului nervos autonom:
• Hiperactivare simpatică
• Subactivare/dereglare parasimpatică
(Di Pietro et al., 2002, 2003, 2010, Monk et al., 2000)

Efecte asupra copilului la 1-2 ani:


• interacţiuni mai puţin funcţionale cu mama
• reactivitate crescută, iritabilitate + temperament dificil
• reglare atenţionala mai slabă
• abilităţi lingvistice reduse
• scoruri mici la scalele de dezvoltare Bayley (la 8, respectiv 24 luni)

30
(Austin et al., 2005, Huizink et al., 2002, Werner et al., 2007, Brouwers et al., 2001,
Buitelaar et al., 2003, Laplante et al., 2004)

Efecte la vârsta preşcolară:


• atenţie deficitară
• hiperactivitate
• probleme emoţionale ŞI comportamentale
• (O‘Connor et al., 2002, Huizink et al., 2002, Gutteling et al., 2005)

Efecte la vârsta şcolară:


• rezultate şcolare mai slabe
• comportament impulsiv (la testare computerizată)
• scoruri mai mici la testele de inteligenţă
• risc de ADHD
(O‘Connor et al., 2003, Van den Bergh și Marcoen, 2004)

Van den Bergh, Mulder, Mennes și Glover (2005) sugerează că relaţia dintre tulburările
emoţionale antenatale ale mamei şi dezvoltarea deficitară a copilului este prezentă chiar şi atunci
când controlate potenţiale variabile confundate: prenatale (de ex., fumatul), sau postnatale
(anxietatea/depresia maternă prezente postantal). Această relaţie pozitivă poate fi identificată
de-a lungul intervalului 0-15 ani, până la 22 % din varianţa problemelor comportamentale,
emoţionale sau cognitive severe ale copilului putând fi explicată de distresul/anxietatea/depresia
maternă experienţiate prenatal.

Tema de reflecţie nr. 2


Reflectaţi asupra efectelor negative ale depresiei materne asupra copilului de
vârstă preşcolară şi propuneţi modalitaţi de intervenţie în scopul diminuării
impactului acestora.

Acest impact asupra copilului poate fi explicat prin ipoteza programării


fetale (Liu și Mathews, 2001, Maccari et al., 2003, Owen et al, 2004, 2005, Seckl,
2004, Weinstock, 2001, 2005, Fumagalli, Molteni, Racagni și Riva, 2007, Ellison,
2010) care sugerează că expunerea prelungită la stres in utero duce la
Ipoteza
reprogramarea axei HPA (hipotalamo-pituitaro-adrenale) fetale.
programării
Această ipoteză pare a fi susţinută de corelaţia dintre tulburările emoţionale
fetale
materne manifestate prenatal şi nivelul de cortizol crescut la copil la 5-6 ani – în
prima zi de şcoală (Gutteling, de Weerth și Buitelaar, 2005), respectiv la 11 ani
(O´Connor et al., 2005).
Modelele animale demonstrează programarea fetală a axei HPA (hipotalamo-pituitară-
adrenală) şi a sistemelor de neurotransmiţători de către nivelul matern ridicat de glucocorticoizi.
Întrucât se cunoaşte faptul că şi la om cantităţile excesive de glucocorticoizi – cortizol – duc la
efecte profunde asupra dezvoltării creierului şi a măduvei spinării: modularea proliferării
celulare, a diferenţierii, a sinaptogenezei, a migrării neuronale, a mielinizării, este probabilă
alterarea axei HPA, a sistemului limbic şi a cortexului prefrontal la nivel fetal. De aici ar proveni
problemele în autoreglare (arousal, reglare emoţională, reglare cognitivă), inventariate anterior.

31
Prezenţa acestor efecte ale anxietăţii/depresiei materne prenatale sugerează necesitatea
unor programe de prevenţie şi intervenţie, încă din perioada timpurie a sarcinii.

TULBURĂRILE EMOŢIONALE POSTNATALE

Depresia maternă postnatală se manifestă prin plâns excesiv, modificări de apetit,


tulburări de somn, izolare socială, şi chiar dezinteres faţă de copil.
Măsurată cel mai adesea cu Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
(Cox, Holden, Sagovsky, 1987) depresia postnatală în primele 12 luni după
naştere are o incidenţă de 10-15% (conform unei metanalize realizate de O‘Hara
și Swain, 1996). Se estimează că incidenţa ar fi chiar mai mare în ţările mai puţin
Incidenţa dezvoltate/în populaţiile cu venituri mici.
depresiei Ammerman, Putnam, Bosse, Teeters și Ginkel (2010), într-un review al
materne datelor pentru interviurile realizate în cazul vizitelor la domiciliu (home
visitation) indică însă o incidenţă mult mai mare a problemelor depresive, de 28.5
până la 61%. Nu este clar câte dintre aceste mame au tulburare depresivă majoră.
Binder et al. (2010) pun în legătură vulnerabilitatea genetică – mai precis,
polimorfismul genei transportorului serotoninei 5-HTTLPR –alela s, cu depresia
majoră postpartum în săptămânile 1-8 după naştere.

Efecte asupra copilului

Pawlby, Sharp, Hay și O‘Keane (2008), într-un studiu realizat cu 129 diade mamă-copil,
arată că depresia maternă la 3 luni postpartum prezice psihopatologia copilului (DSM-IV) la 11
ani, mai precis un risc de 4 ori mai mare pentru:
• tulburări emoţionale (anxietate de separare, anxietate socială, episoade depresive)
• tulburări de comportament (c. Opoziţionist, ADHD)
• tulburări mixte

La rândul lor, Halligan, Murray, Martins și Cooper (2007), într-un studiu longitudinal de
13 ani, arată că depresia postnatală a mamei creşte incidenţa tulburărilor emoţionale la
adolescenţi:
• Depresia postnatală se asociază cu un risc crescut pentru anxietate.
• Depresia postnatală se asociază cu un risc crescut pentru depresie doar dacă apar şi
episoade ulterioare recurente de depresie maternă (după vârsta de 5 ani), lungimea
totală a episoadelor depresive fiind un important predictor pentru apariţia depresiei şi
la copil.
Efectele depresiei materne sunt prezente chiar dacă se controlează evenimentele de viaţă
negative, conflictul parental, sexul copilului.

Murray, Halligan, Goodyer și Herbert (2009) indică faptul că mai ales comportamentul
de retragere, dezimplicare al mamelor depresive în primul an de viaţă al copilului este predictiv
pentru nivelul de cortizol al copiilor la 13 ani.

32
Mecanismele prin care tulburările emoţionale parentale îşi pun amprenta
Parenting asupra dezvoltării copilului sunt multiple. Un mecanism implicat este reprezentat
disfuncţional de parenting-ul disfuncţional caracterizat prin sensibilitate redusă (Nicol-Harper
et al., 2007, Warren et al., 2003), respectiv control excesiv (Whaley et al., 1999).

În funcţie de preponderenţa uneia sau a alteia dintre aceste caracteristici,


stilul de interacţiune al mamelor depresive poate fi:
• Retras (substimulare) – de ex., nu răspund la distresul copilului
• Intruziv (suprastimulare) - răspund iritat, dur
(Cohn, Campbell, Matias și Hopkins, 1990, Field et al., 1990, 1996, 2006).

Nu este însă absolut necesar ca mamele depresive să manifeste un parenting disfuncţional.

Tema de reflecţie nr. 3


Reflectaţi asupra posibilelor comportamente care ar denota un stil de
interacţiune retras, respectiv intruziv, al mamelor depresive.

Depresia paternă

Studiile sugerează o incidenţă crescută a tulburărilor emoţionale nu doar


Incidenţa materne, ci şi paterne:
depresiei • Morse, Buist și Durkin (2000) – 20% mame şi 12% taţi (Australia)
paterne • Skari et al. (2002) – 37% mame şi 13% taţi (Norvegia)
• Goodman (2004) – depresia paternă între 1% şi 26% (SUA)

Field et al. (2006) arată că depresia prenatală este un predictor pentru depresia paternă
postnatală. Scorurile taţilor cu depresie antenatală sunt la fel de mari cu cele ale mamelor cu
depresie. Este interesant faptul că femeile cu parteneri depresivi nu prezintă scoruri mai ridicate,
în schimb bărrbaţii cu partenere depresive au un nivel crescut de depresie la rândul lor. Efectele
depresiei materne asupra taţilor sunt mai mari decât cele ale depresiei paterne asupra mamelor!
Depresia paternă afectează capacitatea de stimulare cognitivă a copiilor (vezi Kaplan, Sliter și
Burgess, 2007, care arată impactul asupra copiilor de 5-12.5 luni).

CONTINUITATEA PRE-POSTNATAL

Stabilitatea Stabilitatea anxietăţii şi depresiei a fost evaluată în numeroase studii. Astfel,


anxietăţii şi Grant, McMahon și Austin (2008) arată că pentru intervalul 15-20 săptămâni
depresiei prenatal → 7 luni postnatal, există o continuitate a simptomatologiei de 47.6%
pentru anxietate şi 71% pentru depresie. Anxietatea ca trăsătură (nu ca stare) este
un bun predictor al depresiei postnatale. Riscul pare a fi crescut la femeile cu mai
multi copii.

33
Accentuarea simptomatologiei din perioada pre- în perioada postnatală duce la
accentuarea percepţiei negative a copilului, mai precis a temperamentului acestuia (Pesonen,
Räikkönen, Strandberg și Järvenpää, 2005). Mamele cu depresie persistentă din al treilea
trimestru de sarcină până în luna a-8-a postnatal îşi percep copiii ca având un temperament mult
mai dificil, comparativ cu mamele non-depresive (McGrath, Records și Rice, 2008).

Rezumat
Depresia şi anxietatea prenatală au o prevalenţă la femeile însărcinate de 10-25% şi
cresc în severitate progresiv (trim.1→2). Acestea sunt adesea asociate cu diferite complicaţii ale
sarcini, precum şi cu alţi factori de risc (ca istoricul personal / familial de depresie şi anxietate,
evenimente de viaţă stresante, probleme relaţionale cu partenerul etc.).
Aceste tulburări emoţionale prenatale declanşează o serie de efecte negative atât asupra
mamei, cât şi asupra copilului. Studiile de specialitate descriu posibile consecinţe vizibile la făt
(modificarea parametrilor fetali), nou-născut (atenţie deficitară, iritabilitate, asimetrie EEG,
activare crescută a HPA, ton vagal redus), copilul de 1-2 ani (ex. interacţiuni deficitare cu mama,
reactivutate crescută, abilităţi lingvistice reduse), preşcolar (hiperactivitate, atenţie deficitară,
probleme emoţionale şi comportamentale), precum şi la copilul de vârstă şcolară (performanţă
şcolară mai slabă, impulsivitate, risc de ADHD, scoruri mici la teste de inteligenţă).
Se remarcă o incidenţă crescută a depresiei materne postnatale. Despresia la 3 luni
postpartum creşte riscul copilului pentru tulburări emoţionale (anxietate, depresie), tulburări de
comportament (opoziţionist, ADHD), tulburări mixte. De asemenea, depresia maternă
postanatală este asociată riscului crescut pentru anxietate şi depresie la adolescenţi. Măsura în
care depresia maternă îşi pune amprenta asupra copilului este dată şi de stilul parental de
interacţiune. Studiile atestă şi o incidenţă crescută a tulburărilor emoţionale paterne, depresia
paternă afectând, în principal, capacitatea de stimulare cognitivă a copiilor.

34
Temă de autoevaluare
Pornind de la posibilele caracteristici cognitive şi comportamentale ale unui copil de vârstă şcolară
afectat de depresia maternă, propuneţi un plan de intervenţie (4-5 activităţi) prin care aţi putea reduce
efectele negative ale acesteia.
Sarcina se va putea discuta la prima consultaţie sau prin intermediul consultaţiilor on-line.

Bibliografie minimală pentru parcurgerea acestui modul

 Herbert, M. (2003). Typical and atypical development. From conception to adolescence.


BPS Blackwell, Oxford.

35
MODULUL 5

PROBLEMELE DE RELAŢIONARE CU ADULTUL ŞI DEZVOLTAREA ATIPICĂ


A ATAŞAMENTULUI

Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu aspectele legate de dezvoltarea atipică a


ataşamentului

Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursanţii vor putea:

 Să definească şi explice ataşamentul şi dimnesiunile acestuia;


 Să prezinte principalele tipuri de relaţii de ataşament specifice
vârstei copilului;
 Să prezinte principalele categorii de tulburări de ataşament;
 Să caracterizeze tulburarea reactivă de ataşament.

DEFINIREA ŞI DIMENSIUNILE ATAŞAMENTULUI


Încă din primele zile de viaţă, copilul este "prins" în cadrul privilegiat al relaţiilor de
ataşament, care permit/favorizează prima formă de interacţiune socială.
Ataşamentul este un construct aparent desuet, dată fiind în principal cariera pe care a
cunoscut-o pe filieră psihanalitică - actualmente marginalizată de orientarea privilegiată a
ştiinţelor cognitive ale dezvoltării. Totuşi, revitalizarea cercetărilor în această direcţie se bazează,
credem, pe recunoaşterea multiplelor sale faţete - comportamentală, cognitivă, neurobiologică
- precum şi pe impactul pe care s-ar părea că îl au pe termen lung relaţiile timpurii de ataşament.
Întrucât primele experienţe sociale ale oricărui individ uman sunt cele cu părinţii sau alţi adulţi
de referinţă, pare justificat să ne întrebăm „În ce mod experienţele timpurii - în special cele din
relaţiile apropiate - afectează dezvoltarea ulterioară, la nivel social sau al personalităţii?” sau
„Care sunt principalele componente ale comportamentului parental care creează astfel de
influenţe decisive? ” (Thompson, 2000).

Dimensiunea comportamentală a ataşamentului


Ataşamentul poate fi analizat în primul rând la nivel comportamental -
Nivel de altfel această dimensiune a sa fiind şi cea dintâi "transparentă" din
comportamental punct de vedere ontogenetic. Din acest punct de vedere, unii autori
consideră ataşamentul ca fiind un set de comportamente observabile
(Ainsworth, Blehar, Waters și Wall, 1978; Belsky, Rovine și Taylor, 1984; Waters și Dean,
1982) – o definiţie operaţională de acest gen echivalându-l cu comportamentul de căutare a
proximităţii de către un organism încă dependent (copilul) atunci când ea/el simte un disconfort
de orice tip (inclusiv durere, frică, frig, foame). Copilul stabileşte o relaţie cu o aşa - numită
figură de ataşament/de referinţă (părinte sau persoana cea mai apropiată care se ocupă de
îngrijirea sa presupunând că aceasta va fi capabilă să îi reducă disconfortul /să restabilească
echilibrul de care are nevoie – în virtutea unui instinct (biologic) (Bowlby, 1969), chiar dacă

36
infrastructura biologică responsabilă de declanşarea unor astfel de impulsuri este insuficient
detaliată.

Tema de reflecţie nr. 1


Este adevărată afirmaţia: ‘Mama este singura figură de ataşament pentru copilul
mic’? Argumentaţi răspunsul.

Bazele biologice ale comportamentelor de ataşament


Definit de regulă ca fiind o relaţie preferenţială/selectivă de tip social sau emoţional
(Ainsworth, 1989; Bowlby, 1969, 1973, 1980; Hennessy, 1997), ataşamentul a fost cuantificat
prin comportamentele de menţinere a proximităţii sau a contactului cu un aşa-numit obiect de
ataşament (Carter et al., 1995). Răspunsurile comportamentale, endocrine şi ale sistemului
nervos autonom la separare sau reîntîlnire/regăsire, cum ar fi vocalizările în caz de distres,
secreţia de cortisol a axei HPA (hipotalamo-pituitaro-adrenală), nivelul corticosteronului sau al
hormonului adrenocorticotropic (ACTH), au fost corelate cu, sau utilizate pentru a măsura
ataşamentul.
Din punct de vedere etologic, există două mari clase de comportamente de
Nivel biologic ataşament care au fost studiate, una dedicată interacţiunilor adult - copil
(pui), cealaltă implicată în analiza ataşamentului sexual adult (romantic).
Există similarităţi între cele două tipuri de ataşament, unii cercetători
sugerând chiar că ele au substrate biologice comune. (Fisher, 1992; Hazan şi Shaver, 1987;
Panksepp et al., 1997). Este posibil ca, din punct de vedere evoluţionist, ceea ce noi numim acum
ataşament să fi apărut dintr-o soluţie la nivel fiziologic a unor probleme mai simple legate de
supravieţuire şi reproducere (Uvnäs-Moberg, 1997). Reproducerea la mamifere necesită o
investiţie de timp, energie şi angajament deosebit de intense faţă de pui. Probabil de aceea,
hormoni ca oxitocina, vasopresina, prolactina, şi opioidele endogene, care sunt implicaţi în
comportamentul sexual, sarcină, naştere, lactaţie, au fost deasemenea implicaţi în inducerea
comportamentului matern şi a ataşamentului matern. Dar ei guvernează şi ataşamentul filial –
tendinţa de a sta în apropierea părinţilor şi de a-i folosi ca bază sigură de explorare. În plus,
există o concordanţă izbitoare între substratele fiziologice şi psihologice ale comportamentului
parental, pe de o parte, şi cele implicate în ataşamentul filial, pe de altă parte (Keverne, 1995;
Keverne et al., 1997).
Fundamente biochimice
Din punct de vedere endocrin, „suportul” comportamentelor de ataşament este asigurat de
oxitocină şi vasopresină, două peptide mici, produse în nucleii supraoptic (SO) şi
paraventricular (PVN) ai hipotalamusului şi eliberate de neuronii magnocelulari care se
proiectează în pituitara posterioară, la nivelul căreia sunt stocate şi descărcate în fluxul sangvin.
Fundamente neuroanatomice
O teorie extrem de interesantă (dar nu lipsită de critici) a lui MacLean (1985, 1990)
sugerează că un candidat neuroanatomic adecvat pentru a realiza aceste funcţii ar putea să fie
sistemul limbic de la mamifere – şi în cadrul său formaţiunea talamocingulată. Ipoteza sa se
bazează pe faptul că un set anume de abilităţi specifice au apărut în momentul în care în evoluţie
s-a trecut graniţa dintre reptile şi mamifere, printre acestea fiind: plânsul copiilor, îngrijirea
parentală prelungită şi o bună acuitate auditivă.

37
Deşi aceasta este doar o speculaţie teoretică, există date empirice care par să o susţină.
Studiile animale au arătat că leziunile cingulate întrerup – şi chiar anulează – comportamentul
matern (Stamm, 1955; Murphy et al., 1981; MacLean, 1985, 1990) dar şi plânsul puilor, chiar şi
atunci când apare separarea de mamă (MacLean și Newman, 1988). Cortexul cingulat anterior
este, de asemenea, o arie bogată în receptori pentru oxitocină, opioide şi substanţe asemănătoare
opioidelor (Wise și Herkenhahm, 1982; Insel, 1997; Steketee, 2003; Sim-Selley et al., 2003),
despre care se crede că ar fi implicaţi în relaţionarea socială (Panksepp et al., 1994; Insel, 1997).
Stimularea electrică a aceleiaşi regiuni la şobolanii femelă (Auselbrook și Holland, 1969) şi
pisici (Beyer et al., 1961) poate cauza secreţia de oxitocină, secreţia lactată şi contracţii uterine.
Sistemul limbic nu este singura structură implicată în comportamentul matern. Datele
obţinute din studierea cazurilor de leziuni sugerează o puternică implicare a amigdalei (Numan,
1990; Numan și Sheehan, 1997), cortexului orbitofrontal (Kling și Steklis, 1976), lobilor
temporali (Kling și Steklis, 1976), hipotalamusului (Numan, 1990; Numan și Sheehan, 1997) şi
regiunii septale (Slotnick și Nigrosh, 1975).
Receptivitatea la plânsul copilului/puiului pare a fi corelată cu comportamentele de
liniştire/asigurare a confortului; mamele abuzive din diferite specii de primate (Maestripieri,
Jovanovic și Gouzoules, 2000) manifestă de altfel atât o insensibilitate la plânsul infantil, cât şi o
incidenţă redusă a acestor comportamente de confort şi respingere/chiar maltratarea puilor.

Dimensiunea cognitivă a ataşamentului


Ataşamentul nu se reduce la comportamente sau la infrastructură neurobiologică, ci el
poate fi înţeles şi la nivel cognitiv: ca reprezentare sau model al relaţiilor cu persoanele
apropiate (Bowlby, 1973; Bretherton, 1985), constituind un model de lucru intern, elaborat pe
baza răspunsului mamei / persoanei de referinţă la solicitările copilului, cerinţele acestuia fiind
inevitabile, normale şi repetate (Bowlby, 1988). Aceste tipuri de modele
Nivel cognitiv implică credinţe despre sine şi predicţii despre felul în care copilul va fi
tratat de către ceilalţi.
Unii autori consideră că răspunsurile congruente cu reprezentările
sau modelele de lucru interne pe care le are un copil conduc în timp la construirea unor
experienţe relaţionale conforme cu acestea; asemenea modele interne devin de fapt reprezentări
primare ale sinelui, care se vor reflecta în alegerile pe care le face copilul (Bretherton și
Munholland, 1999; Sroufe et al., 1999).
Este însă evident că aceste reprezentări se dezvoltă odată cu copilul însuşi, deoarece
progresul cognitiv duce la noi modalităţi de înţelegere şi de raportare la realitate, în acest fel
restructurând reprezentările timpurii ale experienţelor legate de securitate/insecuritate relaţională.
Pornind de la acest cadru conceptual, putem să facem predicţii referitoare la posibilele
momente critice ce apar pe parcursul schimbării modelelor interne de lucru. Două etape de
tranziţie deosebit de importante au fost propuse: prima este apariţia memoriei autobiografice în
jurul vârstei de trei ani, moment în care copilul poate interpreta într-o manieră mult mai
complexă şi mai sofisticată schemele perceptual-afective mai simple ale copilăriei timpurii
(Nelson, 1996). Cea de a doua etapă apare mai târziu, când e posibilă reprezentarea de sine şi a
relaţiilor sale în termeni mai abstracţi, datorită dezvoltării gândirii operaţionale formale
(Ainsworth, 1989) – nu avem de-a face însă cu un stadiu obligatoriu după cum arată studiile
post-Piagetiene.

Tema de reflecţie nr. 2


Credeţi că se formează o relaţie de ataşament între un copil şi părinte neglijent
sau abuziv? Argumentaţi răspunsul.
38
Sumarizând, ataşamentul poate fi definit:
La nivel general
• legătura emoţională, de lungă durată cu un anumit individ - figură de ataşament/de
referinţă (părinte sau persoana cea mai apropiată care se ocupă de îngrijirea sa)
La nivel comportamental
• un set de comportamente de căutare a proximităţii de către un organism dependent
(bebeluşul/copilul) atunci când el/ea resimte disconfort de orice fel (inclusiv durere,
frică, frig, foame).
La nivel cognitiv
- o reprezentare sau un model mental al relaţiei strânse copil-adult de referinţă
construit ca un „model de funcţionare internă” (engl. Internal working model) pe baza
răspunsului adultului la solicitările normale, inevitabile şi repetate ale copilului de a primi un
răspuns la nevoia sa de ataşament.
La nivel neurobiologic
• Substrat biochimic:
Oxitocină, vasopresină – sistem endogen homeostatic; asociate cu funcţionarea
parasimpatică, efect antistres→diminuarea reactivităţii axei HPA, scăderea nivelului de cortizol
• Substrat neuroanatomic:
sistemul limbic - amigdala, cortexul cingulat anterior,cortexul orbitofrontal

ADULTUL DE REFERINŢĂ - BAZĂ SECURIZANTĂ


Un aspect esenţial al dimensiunii cognitive/reprezentaţionale a ataşamentului îl reprezintă
construirea imaginii adultului ca fiind disponibil, responsiv şi competent în a asigura ,,un rai al
siguranţei” sau o bază securizantă de la care copilul poată pleca în explorare, dar la care se
poate oricând întoarce (Waters și Cummings, 2000).

Perceperea adultului ca bază securizantă se manifestă în plan comportamental prin:


1) explorarea departe de figura de ataşament,
2) monitorizarea accesibilităţii figurii de ataşament pe parcursul explorării,
3) stare de alertă crescută sau căutarea proximităţii adultului în circumstanţe care ar
împiedica monitorizarea sau accesul,
4) proximitate preferenţială şi căutarea contactului în faţa situaţiilor nesigure sau a
ameninţărilor,
5) găsirea confortului în proximitate şi contact.
(Waters și Valenzuela, 1999).

39
Atunci când aceste comportamente sunt utilizate într-o manieră organizată faţă de unul sau
câţiva dintre adulţi de-a lungul timpului şi situaţiilor, se vorbeşte de fenomenul bazei
securizante.
În funcţie de eficienţa comportamentelor de tip bază securizantă se identifică mai multe tipuri de
relaţii de ataşament. Aceste relaţii sunt evaluate prin:

Modalităţi de Testul SITUAŢIEI STRĂINE (varianta pentru sugari și varianta pentru


evaluare a preşcolari)
tipurilor de
relaţii INTERVIUL pentru ATAŞAMENT (varianta pentru copii, adolescenţi
şi adulţi)

Tipuri de Relaţii de Ataşament - 18 luni


SECURIZANT (B) Foloseşte mama ca bază securizantă pentru explorare. În
situaţii de separare, dă semne că îi lipseşte părintele, mai ales
Ainsworth et al. (1978)
în al doilea episod de separare. Când părintele se reîntoarce,
îl/o întâmpină cu un zâmbet, vocalizări sau gesturi. Dacă este
supărat, semnalizează asta părintelui şi caută contactul cu
acesta. După ce primeşte comfortul necesar, se reîntoarce la
explorare.
Evitativ (A) Explorează rapid, evidenţiază puţin afect. În situaţii de
separare, răspunde minim, iar când rămâne singur evidenţiază
Ainsworth et al. (1978)
foarte puţin distres. La reuniune, îşi întoarce privirea de la
părinte şi îl/o evită activ, de multe ori concentrându-se pe
jucării. Dacă este luat în braţe, poate să devină rigid, să se
încline în direcţie opusă. Caută distanţarea de părinte, fiind
mai degrabă interesat de jucării.
AMBIVALENT sau REZISTENT Este vizibil stresat de mediul nou, de cele mai multe ori
(C) agitat sau pasiv, eşuează să se angajeze în explorare. La
separare este neliniştit şi marcat de distres. La reuniune, poate
Ainsworth et al. (1978)
alterna solicitările de contact cu semne de respingere furioasă,
istericale sau poate să pară fie prea pasiv, fie prea suparat
pentru a stabili contact. Eşuează în a găsi contactul din partea
părintelui.
DEZORGANIZAT/DEZORIENTAT Comportamentul pare să fie lipsit de un scop observabil, de
(D) intenţie sau explicaţie.
Main și Solomon (1990) Ex. Secvenţe de comportamente contradictorii, mişcări
incomplete, întrerupte; stereotipii; adoptarea bruscă a unor
posturi rigide ,îngheţate”; indicarea directă a fricii de părinte;
confuzie, dezorientare.
Principala caracteristică este lipsa unei strategii coerente de
ataşament, deşi poate manifesta comportamente specifice

40
pentru tipul A, B, C.

Tipuri de Relaţii de Ataşament- vârsta preşcolară – (Crittenden, 1992, 1994)


Defensiv (A) cu subtipurile: inhibat, grijuliu compulsiv, compliant
compulsiv.
De regulă acţionează pentru reducerea implicării
emoţionale sau a confruntărilor. Se focalizează pe joc şi
explorare, reducând interacţiunea.
Securizant (B) Cu subtipurile: securizant rezervat, securizant
comfortabil, securizant reactiv.
Relaxat, exprimarea deschisă a emoţiilor, dorinţelor.
Capabil să negocieze conflicte sau neînţelegeri.

Coercitiv (C) cu subtipurile: dezarmant, punitiv şi neajutorat.

Maximizează relaţionarea psihologică cu părintele,


exagerează conflictele şi problemele. Manipulează, spre
exemplu fie prin ameninţări, fie prin dezarmare
(manifestă inocenţă, drăgălăşenie).
Defensiv-coercitiv Copilul manifestă atât comportamente coercitive, cât
(A/C) şi defensive, care pot apare împreună sau alternativ.

Anxios-Depresiv Trist/deprimat; fixează cu privirea, manifestă distres


maxim/panică.

41
ATAŞAMENTUL ŞI DEPRIVAREA MATERNĂ/PARENTALĂ; TULBURAREA
REACTIVĂ DE ATAŞAMENT

Studii recente, care au examinat efectele pe termen lung ale absenţei unor persoane de
referinţă, în cazul copiilor orfani (ironic, majoritatea studiilor au în vedere orfani români) la
câţiva ani după adopţia în Canada - Columbia Britanică (Ames, 1997) sau Marea Britanie
(Rutter, 1998; O'Connor et al. (1999, 2000). Asemenea experimente naturale nefericite au
demonstrat că DEJA la 4-6 ani după adopţie, se creionează un portret particular al acestor copii
instituţionalizaţi de timpuriu.
1) Din punct de vedere al funcţionării cognitive generale, copiii par
Instituţionalizare să recupereze eventualele întârzieri iniţiale, inclusiv în domeniul
timpurie limbajului, lucru surprinzător întrucât sunt în situaţia învăţării unei
limbi străine. Totuşi, o trăsătură definitorie pare a fi absenţa utilizării
limbajului pentru a exprima emoţii, idei sau fantezii proprii, sau a solicita ajutorul adulţilor.
2) La nivel cognitiv a fost pusă în evidenţă prezenţa specifică a unor deficite în funcţiile
executive - concentrare, reglare atenţională, control inhibitor.
3) Aceşti copii au o serie de probleme de comportament care cuprind: dificultăţi în
autoreglarea emoţională (furie, agresivitate); probleme cu colegii - mai ales de externalizare; şi
o aparentă lipsă de sensibilitate şi responsivitate la indici sociali. După cum arată Gunnar
(2001, p. 624), rapoartele profesorilor indică ,,nu atât faptul că aceşti copii ar încerca să atragă
atenţia fiind în mod special răi (naughty)", ci mai degrabă prezenţa unui "comportament social
de apropiere excesivă." Ei par să manifeste o flagrantă insensibilitate la ,,graniţe" sociale,
pendulând între o ,,prietenie nediscriminativă" şi întoarcerea spatelui în mijlocul discuţiei sau
lipsa de răspuns la oferte conversaţionale. Aceste probleme sunt evidente chiar şi atunci când
funcţionarea intelectuală a copiilor respectivi este normală.

Tema de reflecţie nr. 3


În ce fel consideraţi că absenţa părinţilor poate favoriza apariţia
dificultăţilor de reglare emoţională ?

De altfel, şi rapoartele parentale indică faptul că 20-25% din copii adoptaţi după vârsta de
8 luni prezintă comportamente sociale ,,aberante" cum ar fi: apropierea de adulţi necunoscuţi
fără nici o ezitare, dorinţa de a pleca acasă cu o persoană străină, hoinărirea fără părinţi într-un
loc străin, fară ca să fie resimiţit nici un fel de distres, lipsa referenţierii sociale, a solicitării
ajutorului sau a protecţiei adultului. Asemenea comportamente nu corelează cu coeficientul de
inteligenţă, fiind prezente chiar la copii cu inteligenţă superioară. De asemenea, nu s-a putut
stabili o relaţie între starea generală de deprivare nutriţională sau de funcţionare cognitivă a
copilului la data adopţiei, şi apariţia ulterioară a acestor tulburări de ataşament. După cum se
poate vedea, aceste comportamente ,,mimează" comportamentele autiste, un argument
suplimentar în această direcţie fiind oferit de prezenţa unor interese stereotipe, intense, extrem
de focalizate. Surprinzător este însă faptul că cei adoptaţi înaintea vârstei de 6 luni nu manifestă
asemenea comportamente în mod semnificativ, în schimb cei adoptaţi în intervalul 7-24 luni da,
cu o fereastră de vulnerabilitate ce pare a circumscrie mai ales intervalul 7-12 luni.
Aceste simptome intră într-una din categoriile aşa-numitei tulburări reactive de
ataşament (Boris și Zeanah, 1999) recunoscută atât de ICD-10 (WHO, 1992) cât şi de DSM-IV
(1987). Se consideră că tulburarea se instalează ca urmare a unei traume (abuz fizic sau sexual),

42
sau a unei întreruperi suferite în procesul de ataşament (neglijarea copilului, şi/sau schimbarea
frecventă a persoanelor care îl au în îngrijire), în primii trei ani de viaţă ai copilului. Există şi
alţi factori care pot să contribuie la ,,fisura” ataşamentului: separarea copilului de figura de
ataşament, datorită adopţiei; moartea unui părinte; spitalizarea copilului sau a persoanei care îl
îngrijeşte; mutări frecvente, schimbări ale domiciliului; lipsa de disponibilitate a persoanei care
îngrijeşte copilul, datorită imaturităţii sale, ori datorită unei suferinţe fizice/de ordin psihiatric;
durerea cronică suferită de copil, care nu poate fi ,,ţinută sub control”; abuzul de substanţe al
părintelui; naşterea/adopţia unui alt copil.
Se consideră că mai ales copiii mici, care au fost plasaţi singuri/alături de fraţii lor într-o
serie de case de tip foster family, înainte de a fi daţi spre adopţie, sunt supuşi unui risc crescut
de a dezvolta asemenea tulburări de ataşament.
Simptomele tulburării reactive de ataşament includ: lipsa contactului vizual; afecţiune
nediscriminativă faţă de persoanele străine; lipsa afecţiunii pentru părinţi; comportamente
destructive faţă de sine, ceilalţi sau faţă de obiecte (predispoziţie pentru accidente frecvente),
cruzimea faţă de animale; minciuni; furt; lipsa controlului impulsurilor (adesea hiperactivitate);
tulburări de învăţare; patternuri de alimentare aberante; relaţii defectuoase cu alţi copii;
întrebări persistente lipsite de sens; patternuri de limbaj anormale.

Tulburarea reactivă de ataşament se caracterizează conform DSM-IV printr-un pattern de


comportamente de ataşament disfuncţionale şi necorespunzătoare ontogenetic, în care copilul
caută rar/deloc figura de ataşament PREFERENŢIAL, pentru confort, suport, protecţie.
TIPUL INHIBAT – în relaţiile sociale inhibiţie, hipervigilenţă,
ambivalenţă; lipsesc contactul vizual, referenţierea socială, reciprocitatea;
Tipurile
copilul nu caută confort şi nu răspunde la încercările adultului de a-l linişti;
tulburării
niveluri excesive de iritabilitate, tristeţe, frică
reactive de
TIPUL DEZINHIBAT – în relaţiile sociale dezinhibiţie, comportamente
ataşament
de ataşament nonselective; familiaritate excesivă, lipsa retincenţei faţă de
persoanele necunoscute; ,,sociabilitate nediscriminativă”

Studiile axate pe copii instituționalizați au demonstrat că ambele tipuri ale acestei


tulburări sunt reșlativ ușor de depistat (Smyke, Dumitrescu, & Zeana, 2002). Cu toate acestea,
copiii adoptaţi par să sufere mai ales de tulburarea de ataşament dezinhibat, caracterizat prin
comportamente de prietenie/sociabilitate nediscriminativă faţă de persoanele străine, eşecul în a
stabili ataşamente sociale selective. Relaţiile superficiale, impersonale de acest gen par să
caracterizeze într-o măsură covârşitoare copiii instituţionalizaţi, după cum sugerează metanaliza
realizată de Zeanah și Emde (1994). Interesant, studiile care au urmărit în timp copiii adoptați au
observat absența tipului inhibat și persistența celui dezinhibat în ciuda prezenței unui mediu
familial favorabil. Aceste rezultate pot sugera faptul că simptomele tipului inhibat se remit după
ce copiii ajung să beneficieze de grija și atenția părinților în timp ce cele ale tipului dezinhibat
mai persistă (Smyke et al., 2014).

Studiul amplu realizat de O'Connor et al. (1999) cu 156 copii adoptaţi din România în
Marea Britanie şi 52 copii adoptaţi intern a demonstrat că tulburările de ataşament se suprapun
nu peste probleme generale de externalizare sau internalizare, ci peste probleme de
atenţie/hiperactivitate (r=.39, p<.01), autorii facând asumpţia unei posibile etiologii comune -
deprivarea timpurie.

43
În acest punct, prezenţa celor două clustere de comportamente ne sugerează posibilitatea
unei relaţionări cu o altă categorie nosologică, mai controversată - şi anume Tulburarea de Stres
Traumatic (TSD) (Zero to Three, 1994) sau de Stres Postraumatic (PTSD) (Scheeringa și
Zeanah, 1995). Atâta timp cât simptomele caracteristice acestui tip de tulburare constau în
reexeperienţierea intruzivă în format verbal a evenimentelor traumatice, este de înţeles reticenţa
în a recunoaşte prezenţa unei asemenea tulburări la copii aflaţi în stadiul preverbal sau doar
incipient verbal. Şi totuşi, Scheeringa și Zeanah (1995), Thomas (1995) au demonstrat că
evenimentele trăite de copii începând aproximativ cu vârsta de 6 luni îşi pun amprenta asupra
funcţionării emoţionale ulterioare, chiar dacă ele se manifestă înainte ca să apară posibilitatea
unei relatări subiective. Reexperienţierea evenimentelor, trăirea lor recursivă este caracteristică
într-adevăr mai ales după 18 luni, dar evenimente anterioare acestei vârste pot duce la
comportamente pe termen lung de hiperactivitate-distractibilitate-impulsivitate, care pot fi
greşit diagnosticate drept ADHD (Thomas, 1995).
Nu numai manifestarea simptomatică pare să difere de la o vârstă la alta, ci şi evaluarea
cognitivă a evenimentelor - ceea ce este traumatic la adulţi e diferit adesea de ceea ce e
traumatic pentru copii (de exemplu, în cazul copiilor sub 2-3 ani, cele mai traumatice
evenimente sunt cele care vizează rănirea/uciderea persoanei de referinţă, şi mai puţin rănirea
sau maltratarea copilului însuşi).

Tema de reflecţie nr. 4


Urmăriţi un copil care se joacă în parc şi studiaţi reacţiile sale la interacţiunea
cu diferite persoane, încercând să surprindeţi diferenţele faţă de interacţiunea cu
figura de ataşament.

TULBURĂRI DE ATAŞAMENT
Conform criteriior alternative propuse de Lieberman & Zeanah, 1995, Zeanah și Boris,
2000, 2005, putem vorbi despre 3 categorii distincte ale tulburărilor de ataşament:

I. TULBURĂRI DE NON-ATAŞAMENT
II. DISTORSIUNI ALE BAZEI SECURIZANTE
III. TULBURARE DE ATAŞAMENT ÎNTRERUPT

I. TULBURĂRI DE NON-ATAŞAMENT
Acestea se caracterizează prin lipsa ataşamentului propriu-zis, întrucât nu există o
persoană de referinţă, un adult semnificativ pentru copil.
Prin analogie cu categoria DSM a tulburării de ataşament reactiv, care are două tipuri,
inhibat şi dezinhibat, se vorbeşte despre DOUĂ CATEGORII:
a. CU NON-IMPLICARE EMOŢIONALĂ
b. CU SOCIABILITATE NEDISCRIMINATIVĂ

Caracteristicile acestor tulburări includ:


1. Lipsa unor dovezi care să sugereze existenţa unui adult de referinţă preferat, după cum reiese
din:
a. lipsa unei diferenţieri între adulţi SAU

44
b. căutarea confortului (preferenţial) de la adulţi nefamiliari si nu de la persoanele familiare
SAU
c. eşec în a căuta sau răspunde la confortul oferit de adulţi atunci când este rănit, speriat sau
stresat SAU
d. lipsa responsivităţii emoţionale şi a reciprocităţii în raport cu persoanele familiare de
referinţă (caregivers)
2. Copilul are vârsta mentală de cel puţin 10 luni (nu există limitări de ordin cognitiv).
3. Diagnostic diferenţial cu TULBURĂRILE PERVAZIVE DE DEZVOLTARE.

Caracteristicile asociate ar putea include:


• Reglare emoţională disfuncţională - afectivitate pozitivă redusă, iritabilitate sau
tristeţe
• Eşec în a menţine contactul cu figura de ataşament după ce se aventurează departe de
aceasta, mai ales în medii nefamiliare
• Absenţa reticenţei sociale faţă de adulţi nefamiliari
• Dorinţa de a pleca împreună cu străini familiari

II. DISTORSIUNI ALE BAZEI SECURIZANTE

În acest caz, există figura clară/discriminată de ataşament. Ataşamentul este însă


disfuncţional sau atinge parametrii unei tulburări de ataşament.

Se consideră că există 4 sub-categorii:


1.Tulburare de ataşament cu punerea în pericol a propriei persoane
- asumarea riscului şi comportament agresiv, care în mod clar se agravează în prezenţa figurii
de ataşament comparativ cu alte persoane implicate în îngrijirea copilului

2. Tulburare de ataşament cu inhibiţie


- lipsa explorării şi comportament excesiv de “agăţare” de adult, ce apare atunci când copilul
se află în acelaşi timp în prezenţa figurii de ataşament şi unor adulţi mai puţin familiari

3. Tulburare de ataşament cu vigilenţă/complianţă excesivă


- vigilenţă excesivă şi hipercomplianţă anxioasă direcţionată către figura de ataşament şi o
absenţă asociată a comportamentului explorativ spontan. Copilul se comportă ca şi cum el/ea ar
fi speriat de figura de ataşament

4. Tulburare de ataşament cu inversarea rolului


- îngrijire inversată în care copilul este preocupat de şi pare a se simţi responsabil pentru
confortul emoţional al figurii de ataşament. Copilul se comportă ca şi cum el/ea ar fi speriat
pentru persoana de îngrijire.

III. TULBURARE DE ATAŞAMENT ÎNTRERUPT


Copilul pierde brusc figura de ataşament primar şi manifestă simptome de la protest la
disperare şi detaşare.
Tulburarea de ataşament întrerupt apare în cazul separarii temporare sau definitive de
părinte. Este posibil să apară inclusiv în urma migraţiei economice.

45
Rezumat

Încă din primele zile de viaţă, copilul este ,,prins" în cadrul privilegiat al relaţiilor de
ataşament, care permit/favorizează prima formă de interacţiune socială, deşi acestea pot
înregistra disfuncţionalităţi în cazul unora dintre copii.
Ataşamentul poate fi definit, la nivel general, ca legătura emoţională, de lungă durată cu un
anumit individ - figură de referinţă. Un aspect esenţial al dimensiunii cognitive/reprezentaţionale
a ataşamentului îl reprezintă construirea imaginii adultului ca fiind disponibil, responsiv şi
competent în a asigura o bază securizantă pentru copil. În funcţie de eficienţa comportamentelor
de tip bază securizantă se identifică mai multe tipuri de relaţii de ataşament. Acestea se
evaluează prin testul situaţiei străine (varianta pentru sugari și varianta pentru preşcolari),
respectiv interviul pentru ataşament (varianta pentru copii, adolescenţi şi adulţi).
Tulburarea reactivă de ataşament se caracterizează printr-un pattern de comportamente de
ataşament disfuncţionale şi necorespunzătoare ontogenetic, în care copilul caută rar/deloc figura
de ataşament preferenţial, pentru confort, suport, protecţie. Acest tip de ataşament poate fi de tip
inhibat sau dezinhibat. Tulburarea de ataşament dezinhibat apare adesea la copiii adoptaţi şi este
caracterizată prin comportamente de prietenie/sociabilitate nediscriminativă faţă de persoanele
străine, eşecul în a stabili ataşamente sociale selective.
Conform criteriior alternative propuse de Lieberman & Zeanah, 1995, Zeanah și Boris,
2000, 2005, putem vorbi despre 3 categorii distincte ale tulburărilor de ataşament: tulburări de
non-ataşament, distorsiuni ale bazei securizante, tulburare de ataşament intrerupt.

Temă de autoevaluare

Pornind de la caracteristicile cognitive, comportamentale şi afective ale unui copil cu tulburare


de ataşament de tip dezinhibat, propuneţi un plan de intervenţie prin care aţi putea îmbunătăţi
aceste aspecte.
Această sarcină se va putea discuta la a doua consultaţie sau prin intermediul consultaţiilor on-
line

46
Bibliografie minimală pentru parcurgerea acestui modul

 Herbert, M. (2003). Typical and atypical development. From conception to adolescence.


BPS Blackwell, Oxford.
 Benga, O. (2004). The construction of social cognition: a developmental perspective.
Numar special Typical and atypical development – O. Benga, T. Ionescu (Editori).
Cognitie, Creier, Comportament, 8 , 321-349.

47
MODULUL 6
COPIII CU DEPRESIE

Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu caracteristicile specifice depresiei în


copilărie.

Obiectivele modulului. La finalul acestui modul, cursanţii vor putea:

 Să descrie tipurile de depresie regăsite în perioada copilăriei;


 Să prezinte simptomele depresiei şi modalităţile de manifestare a
acesteia la copii;
 Să prezinte principalii factori implicaţi în etiologia depresiei;
 Să numească şi explice principiile terapeutice în intervenţia cognitiv-
comportamentală.

Acest modul prezintă factorii implicaţi în etiologia depresiei la copii, simptomele şi


modalităţile variate în care aceasta se manifestă, precum şi principiile terapeutice, pornind de la o
abordare cognitiv-comportamentală în procesul de intervenţie.

I. SIMPTOMATOLOGIE

Depresia face parte dintr-un mic grup de tulburări psihiatrice care au fost izolate şi
descrise încă din Antichitate. În ciuda vârstei „venerabile” a acestei categorii nosologice,
descrierea sa a fost rezervată doar adulţilor. Abia începând cu 1920, unii psihanalişti precum
Karl Abraham sau Melanie Klein, urmaţi apoi de Spitz în 1946, au susţinut ideea că depresia
poată să afecteze în egală măsură şi copiii. Mult mai târziu însă, începând cu 1970, psihiatrii şi
psihologii de orientare nonpsihanalitică au început să îmbrăţişeze această idee, acceptând că
experienţa depresiei poate fi trăită şi de copii; ca urmare a acestei recunoaşteri oficiale, au
demarat şi studiile consacrate depresiei infantile.
În ciuda recunoaşterii semnificaţiei pe care o are acest tip de tulburare înainte de vârsta
adultă, la ora actuală există o serie de probleme de diagnostic cauzate în principal de următorii
factori (Carlson, 2000):
- fenomenologia depresiei este afectată de dezvoltare;
- comorbiditatea crescută cu alte tulburări poate complica diagnosticul la copii şi
adolescenţi;
- există un risc crescut de apariţie a aşa-numitelor tulburări bipolare (maniaco-depresive) la
tinerii cu depresie.
Totuşi, chiar dacă există asemenea dificultăţi, recunoaşterea şi intervenţia asupra
depresiei timpurii pare să aibă un impact major asupra traseului ulterior al persoanelor depresive.

48
TIPURI DE DEPRESIE
Ca şi în cazul adulţilor, la copii se poate face distincţia între mai multe tipuri sau forme
de depresie. O utilă dihotomie este aceea între depresia majoră, o formă de intensitate sporită,
care nu durează decât câteva luni, şi o formă cronică, de intensitate mai scăzută, ce se poate
întinde de-a lungul mai multor ani, poate chiar decenii, aceasta fiind numită în termeni psihatrici
distimie sau nevroză depresivă (Petot, 1999).
Se vorbeşte în plus şi de reacţii depresive, de lungă sau scurtă durată, sau de probleme de
adaptare care au o componentă depresivă. Ceea ce au în comun tulburările din acestă categorie
este factorul declanşator – de exemplu, o boală fizică, eşecul într-o relaţie sentimentală, divorţul
părinţilor, mutarea dintr-un mediu familiar, catastrofe naturale, intrarea la şcoală, emigrarea
întregii familii, etc. În acest caz reacţia depresivă se declanşează într-un interval de până la 3
luni de la apariţia factorului declanşator, şi adesea nu presupune o manifestare completă a tuturor
simptomelor depresive.

PREVALENŢĂ
Statisticile arată că în populaţia americană depresia afectează aproximativ 10% dintre
copii; cu toate acestea adesea simptomele rămân nerecunoscute sau neobservate de către
părinţi/educatori. Alte studii sugerează procente mai mici ale incidenţei depresiei, pentru
depresia majoră de 0.4 – 2.5% (la copii de peste 6 ani) şi pentru distimia infantilă de 0.6 – 1.7%.
În cazul adolescenţilor procentul este mai crescut, de 0.4-6.4% pentru depresia majoră şi 1.6-8%
pentru distimie.
O cauză a variabilităţii acestor cifre este frecventa incapacitate a părinţilor de a detecta
problemele copiilor lor; în mod surprinzător, de multe ori din discuţiile cu părinţii se pot obţine
informaţii mai puţine decât din intervievarea copiilor sau adolescenţilor înşişi.
În esenţă, din raţiuni pragmatice, se poate considera că depresia este de aproximativ două
ori mai frecventă la adolescenţi decât la copii, procentele de referinţă fiind de 5% versus 3%.
În ceea ce priveşte repartiţia pe sexe, deşi în cazul adulţilor s-a constatat o incidenţă mult
crescută a depresiei la femei, la copii depresia apare în proporţii egale la băieţi şi la fete; abia în
adolescenţă începe să fie vizibil raportul de 2 la 1 băieţi : fete, caracteristic adulţilor.

Temă de reflecţie nr. 1


Reflectaţi asupra motivelor pentru care depresia în copilărie trece deseori
neobservată sau prea târziu observată de către părinţi, educatori sau profesori.

SIMPTOMATOLOGIE
Criteriile de diagnostic folosite de Asociaţia Psihiatrică Americană în DSM IV (1994) se
suprapun în mare măsură peste cele folosite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în ICD-10
(1993) – acestea din urmă fiind adoptate de comunitatea ştiinţifică europeană, deci fiind folosite
în mod curent şi în ţara noastră. Se consideră că şi depresia copiilor şi adolescenţilor satisface
aceste criterii de diagnostic.
Potrivit manualelor de diagnostic DSM IV şi ICD-10, caracteristicile principale ale
depresiei sunt următoarele:

49
- predominţa unor emoţii negative, cel mai adesea tristeţe, acompaniată sau uneori înlocuită
de iritare sau furie; expresia emoţională este în general atenuată, cu excepţia unor crize de
mânie sau de angoasă;
- diminuarea capacităţii de gândire, de efort intelectual susţinut, şi în principal reducerea
capacităţii de concentrare;
- fatigabilitate, pierderea energiei, pierderea interesului pentru activităţi care înainte erau
plăcute;
- tendinţa de izolare şi de retragere socială, incapacitatea de a face faţă responsabilităţilor
cotidiene, pierderea capacităţii de proiecţie în viitor, eventual însoţite de sentimente de
disperare;
- stimă de sine scăzută, adesea exprimată prin sentimente de incompetenţă, de culpabilitate.
În formele cele mai grave apar şi gânduri recurente de autoanulare, idei suicidare şi chiar
tentative suicidare.
Dacă acestea sunt simptome ,,universal valabile” ale depresiei, întâlnite la toate vârstele,
simptomele aşa-zis somatice, care par să atingă sfera vegetativă, sunt mult mai frecvente la copii
şi adolescenţi. Ele vizează:
- pierderea apetitului
- insomnii
- rărirea/ încetinirea ritmului vorbirii sau al motricităţii.

Se poate însă ca depresia să fie însoţită chiar de forma inversă a acestor simptome:
- amplificarea patologică a apetitului, putând duce la creşteri spectaculoase în greutate;
- hipersomnie, pacienţii petrecându-şi o mare parte din timp în somn;
- agitaţie febrilă, adesea dezordonată.
Hiperfagia şi hipersomnia sunt cele mai frecvente simptome la adolescenţi. Agitaţia
psihomotorie caracterizează mai ales depresia la copii – de aici riscul de a fi confundată cu
ADHD.
Este posibil însă ca o persoană depresivă să nu prezinte nici un simptom vegetativ, deşi
acest lucru se întâlneşte mult mai rar.
Alte simptome specifice depresiei la vârste mici se referă la scăderea performanţei
şcolare sau evitarea şcolii – refuzul şcolar. Dificultatea de concentrare, incapacitatea de a lua
decizii, pierderea interesului şi a motivaţiei pentru activităţi care înainte erau realizate la un nivel
satisfăcător, dacă nu chiar superior, au un impact masiv asupra rezultatelor şcolare.
Simptomele depresive variază aşadar o dată cu vârsta şi pot pune probleme de diagnostic
considerabile. Neajutorarea sau tristeţea se amplifică o dată cu vârsta, pe măsură ce sporesc şi
abilităţile cognitive, în schimb stima de sine şi problemele somatice par să se reducă o dată cu
vârsta (de exemplu, durerile de cap sau de stomac sunt prezente în procent de 100% la preşcolari,
57.9% la şcolarii mici, 48.9% la adolescenţi şi doar 29% la adulţi – Carlson, 2000).

50
DESCRIEREA CARACTERISTICILOR CLINICE ALE DEPRESIEI
Acestea sunt caracteristici sunt comune pentru depresia adultă, precum şi pentru depresia
infantilă, cu variaţiuni specifice vârstei care vor fi menţionate în continuare.
Tristeţea patologică
Diferenţa dintre tristeţea normală şi tristeţea patologică se referă la următoarele
dimensiuni:
- durata: deşi orice copil sau adolescent trăieşte sentimente de tristeţe, acestea sunt de obicei
episodice, pasagere;
- intensitatea: în cazul unei tristeţi normale reacţia este de obicei moderată, direct
proporţională cu situaţia;
- caracterul perturbator al tristeţii: dacă avem o tristeţe normală, acesta ar trebui să permită
menţinerea capacităţii de adaptare, păstrarea relaţiilor cu ceilalţi, şi conservarea a unui
sentiment de competenţă, de valoare personală relativ intact.
Cum poate fi recunoscută din punct de vedere clinic această tristeţe patologică?
Dispoziţia depresivă se poate ,,citi” prin intermediul unor simptome
Caracteristici pozitive, exprimate fie verbal – ,,lamentări” directe –, fie nonverbal - de
ale tristeţii exemplu plâns, suspin. Dar se poate identifica şi cu ajutorul unor simptome
patologice negative – cum ar fi absenţa zâmbetului sau a expresivităţii emoţionale, astenie,
absenţa elanului sau a interesului pentru persoane sau activităţi.
Dispoziţia tristă este adesea însoţită de cogniţii pesimiste, care se exprimă
verbal atunci când subiectul afirmă că este singur, că nu îl iubeşte nimeni, că
este respins de toţi ceilalţi.
Tocmai aici intervine problema diagnosticării copiilor, deoarece imaturitatea lor, slaba
lor capacitate de exprimare verbală, propensiunea unor frecvente somatizări – deci o expresie
mai degrabă fizică a problemelor afective - fac dificilă despistarea depresiei doar pe baza unor
criterii funcţionale împrumutate de la adulţi.
Din punctul de vedere al dispoziţiei, se pare că la copii şi adolescenţi predomină nu atât
tristeţea cât iritabilitatea, care apare adesea în contextul unei intoleranţe la frustrare. Ceea ce
înseamnă că anturajul intră de obicei în alertă ca urmare a unor crize de furie - de o frecvenţă şi
intensitate anormale, adesea însoţite de plâns sau de alte manifestări de agresivitate verbală sau
fizică: urlete, insulte, lovituri, care adesea se declanşează automat, ca urmare a celor mai mici
contraziceri.
Pierderea interesului
Pierderea interesului sau a plăcerii de a face orice activitate se întâlneşte de asemenea
foarte frecvent: copilul nu are chef de nimic, se plictiseşte. Activităţile şcolare sunt primele
atinse, de obicei fiind însoţite de raţionalizări cum ar fi ,,oricum nu ajută la nimic să învăţăm,
dacă tot o să murim într-o zi”. Indiferenţa este cea mai amplificată, şi cea mai uşor de sesizat de
către anturaj, întrucât copilul nu mai găseşte plăcere în joc, şi prin urmare refuză toate jocurile
care i se propun.

51
Sentimentele de nonvaloare
Devalorizarea propriei persoane, autodeprecierea, scăderea stimei de sine sunt rareori
absente, dar este dificil să fie puse în evidenţă printr-un simplu dialog cu copilul sau cu părinţii
acestuia. Uneori copilul însuşi afirmă că este ,,un nimic”, că este ,,rău”, că ,,nu valorează nimic”,
că ,,tot ceea ce face el este rău”, că ,,nu ştie nici să se joace, nici să alerge, şi toţi ceilalţi se
descurcă mai bine decât el.”
Se poate însă ca asemenea expresii să nu transpară direct, ci să apară doar dacă observăm
comportamentul copilului atunci când el are de rezolvat o sarcină, şi când de exemplu îl întreabă
în mod repetat pe evaluator dacă e bine cum a rezolvat sarcina, sau ,,pândeşte” cu coada ochiului
fiecare reacţie a adultului. Se poate inclusiv ca la sfârşit, în ciuda rezolvării corecte a sarcinii,
copilul să afirme că ,,nu e bine cum am făcut”, ,,nu am răspuns cum trebuia”, ajungând adesea la
inferenţe descurajatoare ,,orice aş face, nu sunt în stare de nimic”.
Există şi instrumente de diagnostic speciale, cum ar fi Child Depression Inventory
(Kovacs, 1981), care permit evaluarea acestor simptome atunci când copilul nu le exprimă
spontan. Copilului i se cere să evalueze cât de adevărate i se par diferite afirmaţii, cum ar fi
,,nimic nu îmi merge bine”, ,,mă urăsc”, ,,nu sunt la fel de bun ca ceilalţi copii”.

Gândurile recurente despre boală şi moarte


Şi ele sunt prezente, dar iau forma unei anumite preferinţe pentru macabru. La copii,
evocarea morţii sau a bolilor grave se face cu o anxietate extremă. Anticipările anxioase se referă
la moartea persoanelor apropiate (părinţi, fraţi, surori), sau a copilului însuşi. Orice boală, oricât
de inofensivă, sau banală, care atinge o persoană apropiată, îi trezeşte copilului teama de o
moarte iminentă. Evenimentele dramatice (accidente, catastrofe, filme cu conţinut şocant)
alimentează imaginaţia neliniştită a copiilor depresivi. Ei sunt extrem de sensibili la asemenea
evenimente şi povestesc cu multe detalii tot ceea ce i-a şocat.
La copiii mai mici această teamă se manifestă ca angoasă de separare, frica de ruptură a
relaţiei afective rămânând pe prim plan – copilul se teme că nu îşi va mai vedea unul sau pe
ambii părinţi. Cea mai mică absenţă sau întârziere a acestora este interpretată ca pierdere
definitivă a lor.
Culpabilitatea
Aceasta este mai puţin întâlnită la copii. Totuşi, unii dintre ei îşi asumă consecinţe pentru
care nu sunt responsabili, cum ar fi evenimente negative – morţi, accidente, separări, care oferă
un teren privilegiat pentru apariţia unor asemenea sentimente de culpabilitate. Îi putem auzi
afirmând că ,,este din cauza mea…”, ,,s-a întâmplat pentru că am fost eu rău”, ,,tata a plecat,
mama s-a îmbolnăvit, părinţii s-au despărţit pentru că eu nu am fost cuminte etc”. Un item din
Children Depression Inventory e diagnostic în acest sens ,,din cauza mea nu merge nimic aşa
cum trebuie”.
Lentoarea psihomotorie
Deşi mai rară la copil, şi tipică pentru depresia adultă, se poate manifesta ca
hipoactivitate, inerţie, pasivitate, copilul executând sarcinile cu dificultate sau lentoare,
răspunzând la întrebări cu dificultate; anturajul şi copilul pot atribui adesea acest lucru oboselii.

52
Dar copilul este în acest caz nu obosit, ci astenic, orice efort fizic sau mental fiind dificil pentru
el.
Ideaţia suicidară şi tentativele de suicid
Multă vreme s-a considerat că asemenea fenomene sunt improbabile în cazul copiilor.
Acest lucru a fost accentuat de dificultatea părinţilor de a le detecta în comportamentul celor
mici, sau, dacă au făcut-o, în dificultatea de a comunica acest simptom clinicianului.
Cu toate acestea, în momentul de faţă se consideră că ideile şi chiar tentativele de suicid
sunt dintre simptomele cele mai caracteristice ale depresiei infantile. Datorită unor studii
realizate de Kovacs, Goldston şi Gatsonis (1993), se ştie că 58% până la 72% dintre copiii cu
diagnistic de depresie au idei suicidare, faţă de numai 39% dintre copiii care nu au probleme
depresive. În ceea ce priveşte tentativele de suicid, ele sunt mai frecvente la copiii cu depresie
majoră sau distimie (14%) faţă de cei care au doar probleme de adaptare cu notă depresivă (5%).
De aceea evaluarea riscului de suicid este una dintre sarcinile prioritare ale
clinicianului.Acest lucru nu este însă deloc uşor de realizat.
Uneori copilul poate afirma deschis că ,,nu are sens să trăieşti”, sau ,,nu am nici un rost
pe pământ”. Dar cel mai adesea el nu abordează spontan aceste teme. De aceea se consideră că
cel mai indicat este să se folosească sarcini proiective cum ar fi testul TAT, care îi permit
copilului să vorbească despre ceea ce îl preocupă; aşa pot să transpară gândurile despre moarte,
mutilare, malformaţii, accidente.
Simptomele somatice
Agitaţia psihomotorie care poate să pară hiperactivitate este prezentă adesea la copiii cu
depresie, ceea ce poate face dificilă identificarea problemei reale de către anturaj.
Problemele de atenţie şi concentrare
Acestea sunt frecvente, şi sunt acompaniate de instabilitate psihomotorie.Copilul este
neatent atunci când i se vorbeşte, este distras, pare să fie ,,departe”, cu privirea în gol. Agitaţia şi
problemele de concentrare afectează masiv performanţele şcolare.
Problemele de somn
Ele sunt la copilul de vârstă şcolară mai ales de tipul insomniilor de adormire.
Hipersomnia este rară la copii dar frecventă la adolescenţi. Adesea apar coşmaruri, vise
angoasante, care au ca temă separarea, moartea, accidentele, războiul, catastrofele. Ele pot fi la
originea fricii de a adormi sau a trezirilor nocturne.
Variaţiile în greutate
Ele sunt rare la copil, dar apar frecvent la adolescenţi.

Temă de reflecţie nr. 2


Explicaţi de ce depresia în copilărie se manifestă preponderent prin iritabilitate
şi nu prin acea tristeţe patologică din perioada adultă.

53
CARACTERISTICI DEPENDENTE DE VÂRSTĂ ALE DEPRESIEI
Tulburările depresive sunt caracterizate după cum se vede prin disfuncţii la mai multe
niveluri (Herbert, 2003):
- afectiv: tristeţe, nefericire
Disfuncţii
pe mai - comportamental: inerţia, lentoare, sau dimpotrivă hiperactivitate
multe - cognitiv: neajutorare, disperare, idei suicidare
paliere
- motivaţional: apatie, dezinteres, totul părând un efort
- biologic: disfuncţii neuochimice care se traduc în probleme ale
comportamentului de somn, comportamentului alimentar, etc.
Tocmai existenţa acestor paliere multiple face ca în ciuda unui tablou clinic relativ
comun depresia să prezinte caracteristici diferite la vârste diferite.
În general diagnosticul de depresie este pus pe baza relatărilor verbale ale pacientului
despre simptomele sale, în principal datorită conştientizării emoţiilor sale – tristeţe, nefericire,
apatie.
Dar abilităţile de verbalizare reduse îi împiedică pe copii să exprime ceea ce simt la fel
de bine ca adulţii. De aceea se pune accentul pe identificarea manifestărilor comportamentale şi
somatice în cazul depresiei celor mici.
Mai mult decât atât, apar dificultăţi chiar în recunoaşterea emoţiilor resimţite - “Sunt
depresiv pentru că aşa spune mama” – şi în conştientizarea lor de către copii.
În plus, deoarece există şi o componentă cognitivă a emoţiilor, pe
măsură ce copiii se dezvoltă cognitiv apar tranziţii chiar în tipul de emoţii
Tranziţii în trăite (Kagan, 2001). De exemplu, la 2 ani copilul poate trăi sentimentul de
tipul de
ruşine sau jenă, deoarece este capabil să înţeleagă care sunt acţiunile “bune”
emoţii
respectiv cele “rele” – care sunt răspunsurile recompensate, respectiv
negative
pedepsite -, şi poate de asemenea să infereze ce se petrece în mintea altcuiva.
De aceea un copil care a spart o vază se uită ruşinat în jos sau se înroşeşte. De
asemenea, la 2 ani este deja prezentă şi empatia, care îl face pe copil să dea
semne de îngrijorare comportamentală atunci când un părinte este supărat sau
pare să sufere de durere, etc.
Între 3 şi 4 ani, capacitatea de a integra trecutul cu prezentul şi de a anticipa evenimente
viitoare îl face pe copil vulnerabil la un sentiment de tristeţe atunci când apare o pierdere a unei
stări de lucruri anterioare, sau la anxietate în raport cu posibile boli, răniri, pierderi sau cu
dezaprobarea adultului.
În intervalul 5-11 ani are loc o expansiune a abilităţilor cognitive ale copiilor, puse de
către Piaget pe seama dezvoltării operaţiilor concrete. Chiar dacă în prezent teoria sa este
controversată, consecinţele pragmatice ale acestor progrese cognitive sunt unanim acceptate.
Capacitatea de a reface mental o secvenţă comportamentală din trecut, fenomen numit de Piaget
reversibilitate, se pare că le permite copiilor să trăiască vina atunci când au violat un standard
personal, mai ales dacă acesta a cauzat un rău altcuiva. Apoi, dezvoltarea abilităţii de a compara
diferite seturi de evenimente pe baza aceleiaşi dimensiuni îi permite acum copilului să facă o

54
serie de comparaţii între el şi ceilalţi. Dacă se simte mai puţin valoros decât alţi copii va
experienţia neîncrederea în sine, invidia, tristeţea, scăderea stimei de sine.
În plus, la această vârstă capacitatea de a se identifica simbolic cu alţii îl face pe copil să
trăiască aşa numitele emoţii vicariante, adică îi permite să preia emoţiile altcuiva într-o situaţie
de viaţă. O fetiţă care se identifică de exemplu cu mama sa va simţi o categorie de emoţii când
mama este recompensată de ceilalţi, şi o altă categorie de emoţii dacă mama este criticată, dacă
ea răneşte pe altcineva sau dacă prin comportamentul său părintele violează un standard moral al
copilului.
O dată cu vârsta de 11-16 ani, se dezvoltă alte tipuri de abilităţi cognitive – numite de
Piaget operaţii formale – care îi permit adolescentului să detecteze inconsistenţele logice
prezente în convingerile sale. De aici apariţia unei emoţii pe care Kagan o numeşte nesiguranţă,
incertitudine cognitivă – de exemplu, un adolescent recunoaşte discrepanţa dintre convingerea sa
că are un tată minunat şi realitatea faptică a eşecului profesional al acestuia. Deosebirea faţă de
ruşine sau vină este aceea că acum agentul nu a violat nici un standard personal sau al
comunităţii.
O altă capacitate este aceea de construcţie a unui ideal din convingeri/caracteristici
consistente; atunci când adolescentul îşi direcţionează proaspăt descoperita dorinţa sexuală către
altcineva, cu convingerea că această persoană posedă trăsăturile ideale, apare sentimentul de
dragoste. O a treia abilitate cognitivă este aceea de a te convinge, prin intermediul logicii, că ai
epuizat toate soluţiile logice la o problemă – de aici, neajutorarea, care poate duce la tentative
suicidare.
Recent, s-a demonstrat că diferenţe între depresia timpurie şi cea adultă pot să apară şi la
nivelul parametrilor neurobiologici (Kaufman et al., 2001). De exemplu, la copiii şi adolescenţii
cu depresie nu apare hipercortizolemia care este evidentă la adulţi; de asemenea, copiii şi
adolescenţii par să nu răspundă la antidepresive triciclice (imipramină, amitriptilină,
clomipramină) la fel de bine ca adulţii.

DEPRESIA ŞI PROBLEMELE ASOCIATE


Numeroase studii au arătat că depresia este frecvent asociată cu alte probleme
psihopatologice, dintre care anxietatea este cea mai frecventă (Fleming şi Offord, 1990). Studiile
realizate de Brady şi Kendall (1992) au arătat de exemplu că există o comorbiditate anxietate-
depresie de 16% până la 62% la copii. Copiii care sunt doar anxioşi au de obicei vârste mai mici,
comorbiditatea anxietate-depresie fiind o caracteristică a copiilor mai mari.
Datorită acestor frecvente asocieri se vorbeşte adesea despre o tulburare anxioasă şi
depresivă mixtă, în care simptomele depresive sunt însoţite de simptomele de anxietate
generalizată.
De asemenea, problemele de comportament, ADHD şi consumul de alcool sau droguri
sunt în mod egal asociate cu depresia. Într-un studiu recent realizat de Fuhman et al., (2014) axat
pe preșcolari, a fost identificată o asociere a simptomelor depresive cu tulburile în dezvoltarea
motorie și de limbaj, fiind recomandată prevenția timpurie a simptomelor de depresie în aceste
cazuri. În concluzie, în cazul depresiei infantile, puritatea simptomelor este întâlnită doar în 1 din
3 cazuri. Ea se asociază în jumătate din cazuri cu anxietatea şi în 1 din 4 situaţii cu problemele de
comportament sau alte comportamente perturbatorare.

55
Temă de reflecţie nr. 3
Cum explicaţi faptul că, la copii, depresia este mult mai frecvent asociată cu
probleme de tip anxios decât cu alte probleme psihopatologice?

EVOLUŢIA DEPRESIEI
În marea lor majoritate, problemele depresive ale copilăriei cunosc o remisie după trei –
patru ani. Care este însă riscul ulterior de reapariţie a simptomelor?
Se pare că 70% dintre copiii cu distimie prezintă ulterior un episod de depresie majoră.
Un procent asemănător de copii care au suferit de depresie majoră trec printr-un episod nou în
mai puţin de cinci ani. În cazul celor care au trecut prin probleme de adaptare reactive de tip
depresiv riscul de recurenţă a simptomelor este mult mai mic.
Studii longitudinale arată că depresia la vârstă adultă este de două ori mai frecventă la cei
care cu 28 ani în urmă au trecut printr-un episod de depresie infantilă, faţă de cei care au avut în
copilărie probleme nondepresive (60% faţă de 27%).
Depresia din copilărie pare de asemenea să aducă un important risc suicidar pe parcursul
adolescenţei sau a vârstei adulte.
Mai ales tentativele suicidare par să vină de la persoane care trecut printr-un episod
depresiv în copilărie. De aceea, se consideră că depresia infantilă reprezintă un important factor
de risc pentru episoadele viitoare de depresie la vârstă adultă.

FACTORI ETIOLOGICI
a. FACTORI BIOLOGICI
Herbert (2003) arată că depresia unipolară are o componentă genetică estimată la 20
până la 45%. Depresia cu debut în copilăria timpurie se consideră ca având o puternică bază
genetică.
Ritmurile circadiene sau sezoniere se consideră că ar contribui la stările depresive. De
exemplu, o desincronizare în ritmul circadian care guvernează ciclul somn-veghe poate duce la
depresie; rezolvarea temporară a problemei se face prin deprivare de somn. Dacă reducerea
cantităţii de lumină în timpul iernii duce la creşterea secreţiei de melatonină de către glanda
pineală, rezultatul îl constituie trăsături asemănătoare hibernării, cum ar fi oboseala, somnul
excesiv, creşterea apetitului, creşterea în greutate.
Următorii stresori fiziologici se consideră că sunt importanţi în depresie:
 Schimbările hormonale premenstruale
 Infecţiile virale

56
După Carr (1999), teoriile care pun accent pe bazele biologice ale depresiei pot fi grupate
astfel:
 teorii ale factorilor ereditari - mecanisme poligenice care dau o
vulnerabilitate la anomalii în sistemele neurofiziologice sau endocrine,
devemite disfuncţionale în tulburările de dispoziţie
Teoriile
biologice  teorii ale disfuncţiei sistemului imunitar – datorită stresului cronic sau unor
ale traume acute
depresiei  teorii ale dereglării endocrine – depresia rezultă din reducerea nivelului de
tiroxină, asociat cu dereglarea axei hipotalamo-pituitaro-tiroidă, şi creşterea
nivelului de cortizol, asociat cu dereglarea axei hipotalamo-pituitaro-adrenală,
ca urmare a stresului cronic
 teorii ale dereglării sistemelor de amine – în centrii nervoşi care subservesc
experienţele legate de pedeapsă sau recompensă. Noradrenalina şi serotonina
sunt principalii neurotransmiţători implicaţi.

b. FACTORI PSIHOLOGICI
Există dovezi ale faptului că experienţele de viaţă stresante (modificări în relaţiile
importante ale individului, accidente) pot precipita episodul depresiv. Studiile indică faptul că
vulnerabilitatea la depresie poate fi indusă de pierderea timpurie a unor relaţii importante, şi
sentimentele asociate de neajutorare pe care le resimte copilul (de exemplu, pierderea mamei
înaintea vârstei de 11 ani).
Depresia parentală
Copiii persoanelor cu probleme de ordin afectiv suferă de un risc crescut de dezvoltare a
unor probleme de psihopatologie, incidenţa depresiei fiind de 8.5%; 16.1% dintre aceşti copii
prezintă episoade recurente de depresie.
Caracterul familial al problemelor depresive pune problema unei posibile dimensiuni
genetice a depresiei. Dar a trăi alături de părinţi depresivi presupune nu doar transmitere
ereditară a unei predispoziţii pentru depresie, ci şi faptul de a trăi într-un mediu dezorganizant.
Părinţii pot să transmită scheme cognitive depresogene inclusiv prin absenţa sau reducerea
pronunţată a interacţiunilor pozitive.
Tot factori familiali care precipită depresia sunt divorţul sau prezenţa unor conflicte
conjugale grave şi prelungite.
În general, se consideră că depresia este mai frecventă în familiile cu părinţi depresivi
sau alcoolici.

Temă de reflecţie nr. 4


Pornind de la factorii etiologici de natură psihologică, reflectaţi asupra
modalităţilor în care ar putea fi prevenită apariţia depresiei la copii.

57
II. MODALITĂŢI DE EVALUARE A DEPRESIEI LA COPII ŞI ADOLESCENŢI

Carlson (2000) sugerează că pentru a evita complicaţiile pe care le presupune


diagnosticul depresiei la copii şi adolescenţi este indicat să se folosească mai multe strategii
dintre care următoarele trei sunt notabile:
 un interviu clinic/de dezvoltare
 un interviu structurat
 scale de evaluare şi autoevaluare.

Interviul clinic/de dezvoltare este necesar pentru a evalua fundalul şi


Interviul debutul episodului depresiv, şi pentru a surprinde istoria dezvoltării acestei
clinic/ de tulburări – inclusiv interacţiunea cu evenimentele de viaţă sau relaţia cu alte boli.
dezvoltare Este necesar să se folosească întrebări deschise de-a lungul unei perioade mai
lungi de timp, pentru a obţine eşantioane de limbaj relevante şi pentru a evalua
abilitatea cognitivă a copilului.
Interviul structurat este o parte necesară a investigaţiei deoarece necesită
ca intervievatorul să pună întrebări standardizate în legătură cu o serie de
Interviul simptome. Un asemenea interviu este de obicei realizat atât cu părintele cât şi cu
structurat copilul- se sugerează inclusiv realizarea unor dialoguri comune cu ambii, pentru a
reconcilia eventualele diferenţe de opinii.
Scalele de evaluare şi autoevaluare sunt instrumente de diagnostic utile.
De exemplu mai sus amintita scală de autoevaluare Children’s Depression
Inventory (Kovacs, 1981) este un instrument de succes în obţinerea de informaţie
despre simptomele depresive ale copiilor. Faptul de a cere răspuns legat de ,,cum
Scalele de te-ai simţit în ultimele două săptămâni” presupune că deja copilul se simte
evaluare şi deprimat în mod constant, şi îşi poate aminti destul de bine răspunsul la acea
autoevaluare întrebare. Din păcate, nu este sigur că el înţelege destul de clar dimensiunea
temporală la care se referă întrebarea. În plus, scala nu permite o distincţie clară
între trăiri depresive datorate depresiei şi cele care vin reactiv ca răspuns la alte
situaţii sau tulburări.
Există şi scale care pot fi folosite de alţi observatori, cum ar fi Children‘s Depression
Rating Scale (Poznanski et al., 1983) sau Hamilton Rating Scale for Depression (1960).

Oferim în continuare câteva din întrebările clinice care pot ajuta la creionarea tulburării
depresive (Hoghughi, 1992):
Îngrijorarea părinţilor în legătură cu copilul este de mult timp sau de origine recentă?
Comportamentul copilului se asociază cu evenimente recente? Dacă da, care sunt
acestea?
Deteriorarea stării copilului este rapidă sau lentă?
Copilul spune ceva despre propria sa stare? I se pare ceva neobişnuit?

58
Copilul are o expresie ca ,,de câine bătut”?
Poate fi făcut să zâmbească sau să râdă cu uşurinţă?
Copilul pare trist şi nefericit? Este aşa chiar şi atunci când nu îl vede nimeni?
Copilul este retras?
Referirile copilului la propria persoană denotă sentimente de vină sau de desconsiderare?
Copilul este conştient de sursa nefericirii sale?
Se plânge de probleme de somn? Care este orarul său de somn?
Vorbeşte despre corpul său ca şi când ar fi bolnav sau ar fi ,,în descompunere”?
A recurs la acte deliberate de autorănire? Cum anume? Cu cât timp în urmă? Cât de
persistent? Acelaşi act sau altele diferite? Cât de serioase au fost aceste răni? Au atras atenţia
specialiştilor?
Nu cumva acestea au fost acte de manipulare?
Depresia copilului este episodică sau continuă?
Pare să fieun răspuns la circumstanţe adverse cunoscute?
Dacă da, sunt ele destul de grave pentru a motiva o asemenea reacţie?
Dacă sunt episodice, perioadele de depresie alternează cu cele de normalitate sau de
exagerată bună dispoziţie şi expansivitate?
Copilul este conştient că are nevoie de ajutor? Se gândeşte că starea sa va suferi o
îmbunătăţire?

III. MODALITĂŢI DE INTERVENŢIE

TERAPIA COMPORTAMENTALĂ
Modelul comportamental al depresiei propus de Lewinsohn (1974) consideră că aceasta
apare datorită în principal lipsei de întăriri pozitive, de recompense, oferite copilului.
De aceea Lewinsohn şi colaboratorii săi au propus o strategie globală de
terapie familială cognitiv-comportamentală, care pe durata a 14 săptămâni îi
Terapie asociază pe părinţi la proiectul terapeutic, familiarizându-i cu teoria învăţării şi cu
familială tehnicile de rezolvare a problemelor familiale. Se îmbină diferitele tehnici de
învăţare a unor competenţe sociale şi de comunicare, atât de către copii cât şi de
către părinţi, cu rezolvarea de probleme, controlul gândurilor negative. De
asemenea e inclus un program de sporire a evenimentelor agreabile şi de învăţare
a relaxării.
O tehnică simplă şi eficace, folosită de Petot (1999) constă în comunicarea la un nivel
cultural corespunzător pentru părinţi a ipotezei etiologice a lui Lewinsohn. Li se sugereză pe cât
posibil diminuarea numărului de întăriri aversive (pedepse, reproşuri, critici) şi sporirea
numărului de întăriri pozitive. Părinţii adesea învaţă spontan pe parcursul acestor şedinţe de

59
consiliere că au tendinţa de a interveni pentru a semnala şi reproşa comportamentele indezirabile
ale copiilor lor, dar că nu sunt atenţi la comportamentele meritorii şi nu le laudă decât rar. Li se
sugerează astfel să fie atenţi la tot ceea ce copilul face bine şi să recompenseze prin elogii
explicite sau recompense diverse - cadouri, dovezi de afecţiune, etc. Părinţii capătă astfel un rol
de coterapeut.
Temă de reflecţie nr. 5
Care ar fi motivele pentru care, într-o intervenţie cognitiv-comportamentală în
depresia la vârste mici, am opta preponderent pentru utilizarea tehnicilor
comportamentale şi mai puţin a celor cognitive?

TERAPIA COGNITIVĂ
Acestea au la bază intervenţia asupra distorsiunilor sau a convingerilor eronate care stau
la baza depresiei. Teoria lui Beck asupra depresiei (1979) consideră că emoţiile negative,
inclusiv depresia, sunt cauzate de distorsiuni ale gândirii care includ stima de sine negativă, o
privire negativă asupra trecutului şi prezentului, şi lipsa de speranţă în ceea ce priveşte viitorul.
Scopul terapiei cognitive este de a corecta aceste distorsiuni prin examinarea directă, raţională,
logică a părerilor proprii, pentru a-l ajuta pe individ să ajungă la o viziune mai realistă despre
sine, mediu şi viitor.
Adaptarea terapiei cognitive la copii presupune a-i învăţa pe copii să identifice modul
negativ de a gândi şi simţi într-o situaţie problematică, şi a le arăta că ceea ce simt este cauzat de
ceea ce gândesc. Atunci când copiii sunt prinşi în gânduri automate negative, se simt trişti,
furioşi, dezamăgiţi de cei din jur. Sarcina majoră a terapeutului este de a înlocui această ,,vorbire
cu sine negativă” cu o ,,vorbire cu sine pozitivă”.
La copii, terapia cognitivă începe cu educaţia afectivă, care are ca scop
recunoaşterea trăirilor şi emoţiilor (Dudley, 1997). Dificultăţile de verbalizare
Recunoaşterea pot fi depăşite dacă se folosesc stimuli vizuali – imagini, postere –sau jocuri de
emoţiilor rol, copiii putând astfel să înveţe cum arată ceilalţi când trăiesc anumite emoţii,
care sunt indicatorii comportamentali ai emoţiilor (tonul vocii, expresia facială,
gesturile caracteristice).
Apoi intervenţia cognitivă propriu-zisă îşi propune în primul pas
Monitorizarea monitorizarea trăirilor, emoţiilor pe parcursul unei zile. Pentru aceasta copilul
emoţiilor poate fi ajutat să îşi ,,noteze” trăirile într-un calendar de tipul ,,Cum mă simt
azi”, prezentat atractiv, pentru a transforma această activitate într-un plăcută
pentru copil.
Copilul trebui ajutat apoi să înţeleagă care este legătura dintre cogniţiile
sale, emoţiile pe care le trăieşte, şi comportamentul său, pentru ca mai apoi să
poată fi ,,atacate” tocmai gândurile automate disfuncţionale care stau în spatele
Restructurare emoţiilor sale negative. Acestea se cer înlocuite cu gânduri funcţionale, iar
cognitivă copilul este încurajat să repete de mai multe ori pe zi, mai ales atunci când se
simte trist sau furios ,,Ştiu că părinţii mă iubesc”, ,,Îmi place de mine”, ,,Sunt la
fel de bun ca şi ceilalţi copii”, ,,Pot să fac asta dacă încerc”. Atunci când aceste
afirmaţii sunt repetate, ele duc la creşterea stimei de sine şi la sporirea
sentimentelor pozitive.

60
Pentru reducerea iritării sau anxietăţii care adesea însoţesc depresia copiilor se folosesc şi
tehnici de relaxare, prin care copilul învaţă să îşi relaxeze musculatura, să respire regulat, etc.

Temă de reflecţie nr. 6


Gândiţi-vă la o modalitate în care aţi putea utiliza jocul şi poveştile pentru a
interveni în depresie. Care ar fi scopul şi avantajele utilizării unor astfel de
strategii?

TERAPIA PSIHOFARMACOLOGICĂ
Deşi există o gamă largă de antidepresive folosite în tratamentul adulţilor la copii
rezultatele acestora sunt mai puţin evidente. Antidepresivele triciclice (de tipul imipraminei,
amitriptilinei) sau tetraciclice (Ludiomil – maprotilină) s-au dovedit, după cum s-a mai afirmat,
de o eficacitate limitată în cazul copiilor. Alte medicaţii antidepresive folosite în momentul de
faţă sunt substanţele inhibitoare ale monoaminoxidazei sau antidepresivele serotonergice de
“nouă generaţie” cum ar fi Prozac.
Deocamdată însă studiile farmacologice nu au demonstrat fără echivoc utilitatea
medicaţiei antidepresive la copii şi adolescenţi, poate pentru că mecanismele neurochimice
implicate nu sunt identice cu cele de la adulţi. Tocmai de aceea, utilizarea terapiilor cognitiv-
comportamentale în depresia timpurie se impune o dată în plus.

Rezumat
Ca şi în cazul adulţilor, la copii se poate face distincţia între mai multe tipuri sau forme
de depresie: depresia majoră, distimia, reacţiile depresive şi problemele de adaptare.
Numeroase studii au arătat că depresia este frecvent asociată cu alte probleme psihopatologice,
dintre care anxietatea este cea mai frecventă.
Pe lângă simptomele „universal valabile” ale depresiei, întâlnite la toate vârstele (vezi
DSM IV), simptomele aşa-zis somatice, care par să atingă sfera vegetativă, sunt mult mai
frecvente la copii şi adolescenţi. Ele vizează: pierderea apetitului, insomnii, rărirea / încetinirea
ritmului vorbirii sau al motricităţii. Simptomele depresive variază odată cu vârsta şi pot pune
probleme de diagnostic considerabile. Neajutorarea sau tristeţea se amplifică odată cu vârsta, pe
măsură ce sporesc şi abilităţile cognitive, în schimb stima de sine şi problemele somatice par să
se reducă odată cu vârsta. Din punctul de vedere al dispoziţiei, se pare că la copii şi adolescenţi
predomină nu atât tristeţea cât iritabilitatea, care apare adesea în contextul unei intoleranţe la
frustrare.
Pentru terapia depresiei la copii se apelează la: intervenţii comportamentale, cognitive
şi/sau psihofarmacologice. Terapia comportamentală se bazează în principal pe administrarea de
întăriri pozitive, recompense, în vreme ce terapia cognitivă are la bază intervenţia asupra
distorsiunilor sau a convingerilor eronate care stau la baza depresiei.

61
Teme de autoevaluare

1. Descrieţi pe scurt comportamentele probabile şi observabile la clasă ale unui elev cu


depresie, în vârstă de 10 ani.
2. Daţi exemple de principii şi tehnici din terapia cognitiv-comportamentală aşa cum sunt
ele adaptate pentru intervenţia în cazul anxietăţii şi /sau depresiei la copii.

Aceste sarcini se vor putea discuta la a doua consultaţie sau prin intermediul consultaţiilor on-
line.

Bibliografie minimală pentru parcurgerea acestui modul


Herbert, M. (2003). Typical and atypical development. From conception to adolescence. BPS
Blackwell, Oxford.

62
MODULUL 7

COPIII CU ANXIETATE

Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu simptomatologia anxietăţii la copii,


precum şi cu metodele de diagnostic şi intervenţie în cadrul tulburărilor anxioase.
Obiectivele modulului: După parcurgerea acesti modul veţi:

 cunoaşte caracteristicile cognitiv-comportamentale ale


tulburărilor de anxietate
 putea proiecta aplicarea unor metode de evaluare şi intervenţie
în domeniul tulburărilor de anxietate
 putea imagina proiecte de cercetare/investigare a unor aspecte
ale tulburărilor de anxietate

Acest modul prezintă factorii implicaţi în etiologia anxietăţii la copii, modalităţile variate
în care aceasta se manifestă, precum şi principiile terapeutice, pornind de la o abordare cognitiv-
comportamentală în procesul de intervenţie.

I. Simptomatologia anxietăţii

Tulburările de anxietate afectează 10% din copiii până la vârsta de 16 ani. Aceste
simptome au un impact asupra funcționării zilnice, adesea persistând până la vârsta adultă,
Tulburările de crescând riscul apariției de tulburări psihiatrice în adolescență și la vârsta
tip anxios adultă tânără (Woodward & Fergusson, 2001). Tulburările de tip anxios se
pot manifesta de-a lungul unui continuum, variind de la o reacţie de
arousal, de activare, care în ,,cantităţi“ mici poate duce la îmbunătăţirea performanţei individului,
la intensitatea unei reacţii de panică ce poate provoca imobilizarea persoanei respective. Acest
tip de reacţii apar în mare parte datorită evaluării subiective pe care o face o persoană relativ la
faptul că există o ameninţare la adresa stării sale de bine psihologice sau fiziologice.
Se consideră că răspunsul anxios este datorat reacţiei a patru sisteme separate (Herbert,
2003):
♦ FIZIOLOGIC: răspunsuril intermediate de sistemul nervos autonom – se
secretă adrenalină, creşte ritmul bătăilor inimii, glucidele sunt ,,arse” la
Patru nivelul musculaturii
sisteme de ♦ COMPORTAMENTAL: comportamentul direct observabil al persoanei
♦ AFECTIV: experienţele, emoţiile trăite de individ
răspuns ♦ COGNITIV: afirmaţiile pe care individul le face despre sine, modul în care
se autoevaluează (,,Nu sunt în stare să fac faţă acestei situaţii”).
Aceste patru sisteme nu sunt perfect sincronizate unul cu celălalt, cu
alte cuvinte schimbările unuia nu antrenează neapărat schimbările celuilalt. De
exemplu, după cum arată Kagan (2001), este posibil ca să avem doar o anxietate verbală – cineva
să afirme că este anxios în legătură cu un posibil cutremur – fără însă ca din punct de vedere
fiziologic să apară o modificare la nivelul creierului său sau al altor segmente corporale. Aşa

63
cum se poate ca schimbări fiziologice – de exemplu, modificarea ratei cardiace - să nu fie nici
măcar detectate, conştientizate de către individul care le trăieşte.
Anxietatea adultă de obicei este diagnosticată atunci când un eveniment, fie el intern – un
gând – sau extern – o ameninţare, o provocare din mediu – generează o stare fiziologică internă
particulară, pe care individul o detectează şi o interpretează ca fiind reflectarea stării sale de
anxietate.
Se mai face distincţia şi între niveluri ale anxietăţii determinate de trăsăturile de
personalitate (anxietatea ca trăsătură ), respectiv de situaţii particulare care sunt percepute drept
stresante de către individ (anxietatea ca stare). De asemenea, anxietatea poate fi generală,
pervasivă, sau poate fi focală, reactivă la anumite circumstanţe.

CARACTERISTICILE TULBURĂRILOR ANXIOASE LA COPII

Caracteristici Anxietatea se referă la teama sau îngrijorarea nerealistă/nonnecesară din


partea unui copil, manifestată într-un interval de trei sau mai multe luni, în
ale anxietăţii orice combinaţie a următoarelor caracteristici (Hoghughi, 1992):
- tensiune sau incapacitate de relaxare
- nelinişte
- hiperactivitate
- îngrijorare
- nelinişte
- indecizie
- nevoia de încurajare constantă
- iritabilitate
- ticuri, tremoruri
- sentimente ale unui dezastru iminent
- tulburări de somn
- palpitaţii sau paloare
- transpiraţie excesivă
- greaţă sau alte stări de disconfort corporal/durere
- constipaţie/enurezis nocturn
În plus, copiii anxioşi pot manifesta şi distractibilitate, dificultăţi de concentrare, performanţe
şcolare scăzute, tendinţa de retragere din faţa unor situaţii/persoane noi, frici iraţionale, trăsături
depresive.
 MANIFESTAREA EXCESIVĂ A FRICII SAU A NELINIŞTII ÎN CONTEXTE
NORMALE.
Frica poate să fie legată:
Frica - fie de figurile de ataşament (prezenţa părinţilor)
- fie de comportamentele sociale ( a vorbi în faţa unui grup)
- fie de evenimente, previzibile sau neaşteptate, care suscită îngrijorarea
(moartea).
Adesea, frica este legată de contextul social al experienţelor copilului. Întrucât se manifestă
în numeroase situaţii, se poate ajunge la perturbarea întregului comportament şi prin urmare
chiar a traseului de dezvoltare a copilului. Copii anxioşi îşi dezvoltă modele de comportament

64
care presupun evitarea sistematică a anumitor contexte sociale, iar când evitarea nu este posibilă,
apare o frică de intensitate mare. Ea se poate traduce de exemplu în aşa-numitul mutism electiv
sau selectiv care apare la copiii mai mici de 5 ani, şi se manifestă prin incapacitatea copilului de
a vorbi la grădiniţă, sau în prezenţa unor prieteni,etc.

 SIMPTOME DE ORDIN FIZIC


Copilul poate să manifeste :
- reacţii neurovegetative: creşterea presiunii arteriale, tahicardie, spasme esofagiene, vomă
- dureri abdominale
- cefalee
- probleme de somn
- probleme alimentare.

 DIFICULTĂŢI DE AJUSTARE
Problemele de adaptare se pot manifesta inclusiv sub formă depresivă, de aceea nu este
deloc surpinzător faptul că mulţi din copiii cu anxietate au şi o stimă de sine scăzută, abilităţi
reduse de adaptare socială, ceea ce îi condamnă la izolare socială. După unii autori (Messel şi
Beidel, 1994) prevalenţa tulburărilor anxioase este cea mai ridicată dacă luăm în calcul toate
problemele de adaptare care apar pe parcursul copilăriei.
În plus, se pare că anxietatea experienţiată la vârste mici reprezintă un factor de risc pentru
dezvoltarea patologiei asociate cu panica, agorafobia, sau alte tulburări anxioase de la vârstă
adultă (Last și Beidel, 1991).

PREVALENŢA
În cazul unui procent de 4-6% dintre copii frica devine problematică (după unii autori,
procentul de tulburări de acest tip urcă până la 9.9% pentru copiii de 10 ani), atât prin
intensitatea cât şi prin durata sa, în ciuda faptului că mediul sau evenimentele la care este expus
copilul nu sunt în mod anormal ameninţătoare (Jalenques, Lachal și Coudert, 1992).
În acest caz, este posibil ca să i se pună copilului un diagnostic de tulburare de tip anxios.
După Costello şi colaboratorii (1995) între 9 şi 13 ani acest tip de tulburări este majoritar.
Tulburările de tip anxios pot fi deja evidente la vârstă preşcolară, dar gradual prevalenţa
lor creşte, atingând mai ales în adolescenţă nu doar o frecvenţă, ci şi o intensitate sporită. Oricum
trebuie reţinut faptul că,după cum arată studiile longitudinale, multe din problemele emoţionale
ale adolescenţilor par să se rezolve o dată cu intrarea în vârsta adultă, fiind oarecum
asemănătoare unor “dureri de creştere” (Herbert, 2003). Se pare că în adolescenţă tulburările
anxioase sunt mai frecvente în cazul fetelor decât al băieţilor.

Tema de reflecţie nr. 1


Încercaţi să găsiţi explicaţii pentru reducerea problemelor emoţionale ale
adolescenţilor odată cu înaintarea în vârstă.

65
TIPURI DE ANXIETATE

Anxietatea de separare este cea mai frecventă tulburare de tip anxios


Anxietatea de din copilărie. Constă în frica excesivă de separarea de părinţi sau alte figuri
de ataşament, îngrijorare exagerată legată de posibila rănire sau pierdere a
separare
părinţilor, teama de a dormi singur sau fără părinţi, refuz şcolar, coşmaruri
având ca temă separarea, şi simptome fizice – dureri de cap, de stomac,
greaţă,vomă – atunci când are loc sau este doar anticipată despărţirea.
Anxietatea poate fi generalizată, difuză, implicând în acest caz o
Anxietate teamă şi nelinişte excesivă legată de performanţa şcolară, relaţiile sociale,
generalizată sănătatea persoanelor semnificative, sau evenimente din mediul
înconjurător. Apare de obicei mai târziu decât anxietatea de separare. De
exemplu la copiii de vârste mai mari anxietatea generalizată se manifestă printr-o îngrijorare
excesivă legată de sănătatea proprie sau cea a mamei lor, de notele de la şcoală, sau de faptul de
a fi devenit nepopulari pentru colegii lor. Îngrijorările legate de propria competenţă au adesea un
caracter perfecţionist, copilul dorind să exceleze la şcoală, în sport, în relaţiile sociale, în aspectul
fizic. Poate din această cauză copiii au o exagerată conştiinţă de sine. Asemenea îngrijorări sunt
însoţite de simptome fizice – dureri de cap, probleme gastrointestinale, dureri musculare.
Anxietatea poate lua şi forma unor fobii – a unor sentimente de frică exacerbată
Fobiile în prezenţa unor obiecte sau situaţii particulare. Asemenea sentimente de frică
nu pot fi ţinute sub control şi duc la evitarea situaţiilor respective. De exemplu,
fobia poate fi socială atunci când presupune evitarea unor situaţii sociale, de
teama de a nu acţiona într-un mod care ar atrage după sine umilirea din partea celorlalţi. În cazul
agorafobiei,există o teamă intensă de a fi lăsat singur sau de a te afla în spaţii largi, locuri
publice. Fobia şcolară se referă la o nelinişte exagerată legată de şcoală.
În funcţie de vârstă, s-ar părea că există paternuri diferenţiate de tulburări anxioase.
Fobiile simple – de animale (câini, de ex.), de insecte, de anumite obiecte, de rănire – pot să
dateze din copilăria timpurie. În schimb, fobiile sociale apar prepronderent în adolescenţă.
Estimările arată că în adolescenţă aproximativ 7% dintre indivizi raportează existenţa unor fobii,
dar numai pentru 2% dintre aceştia simptomele sunt cu adevărat problematice, paralizându-le
reacţiile. Fobia şcolară cunoaşte o incidenţă sporită la vârsta de 11-12 ani.

Tema de reflecţie nr. 2


De ce credeţi că fobia socială apare mai frecvent în adolescenţă şi la
vârsta adultă decât în perioada copilăriei? În ce fel mediul şcolar ar putea
contribui la facilitarea apariţiei fobiei sociale? Argumentaţi răspunsul.

În schimb, anxietatea de separare apare deja la 8-12 luni şi s-ar părea că poate fi legată de
viitoare probleme de ataşament anxios.
Atacul de La sfârşitul adolescenţei apar brusc şi numeroase atacuri de panică, care
sporadic se înregistrează şi pe parcursul copilăriei. Uneori atacurile de
panică panică şi anxietatea generalizată coexistă. Un atac de panică presupune un
episod intens de frică, îngrijorare,disconfort, acompaniat de simptome fizice
precum palpitaţii, dureri la nivelul pieptului, senzaţia de sufocare, tremurături, ameţeală, frisoane
sau dimpotrivă senzaţii de căldură, depersonalizare/derealizare, frica de moarte.

66
Mattis şi Ollendick (2002) descriu trei tipuri de atacuri de panică:
1. Atacuri neaşteptate – neanunţate, care nu se asociază cu evenimente/stimuli declanşatori şi
apar spontan “din senin”.
2. Atacuri de panică legate de anumite situaţii, care apar aproape imediat după expunerea la sau
în anticiparea unei situaţii declanşatoare (de exemplu, pentru un adolescent, atacul de panică
întotdeauna când are un examen)
3. Atacuri de panică predispuse situaţional – nu apar întotdeauna imediat după expunerea la un
factor declanşator. De exemplu, un adolescent poate să se teamă că ,,înnebuneşte” sau poate
crede că atacurile sale de panică sunt rezultate ale unei boli terminale.
La începutul anilor ’40 a fost descris un tip particular de tulburare emoţională,
caracterizat prin anxietate intensă care duce la absenţă prelungită de la şcoală.
Refuzul Iniţial această tulburare a fost denumită fobie şcoalară, apoi i s-a dat numele de
refuz şcolar. Dificultăţile legate de şcoală nu sunt în acest caz datorate unor
şcolar circumstanţe reale din mediul şcolar. Ele pot avea cauze multiple – separarea de
părinţi, îngrijorare legată de boala unui membru al familiei, probleme de
violenţă domestică. Asemenea probleme pot duce de la dificultăţi în a pleca de
acasă dimneaţă, până la un refuz total de a mai merge la şcoală.
În plus, refuzul şcolar presupune şi somatizări – simptome somatice care nu au la bază o
patologie reală.
În asemenea cazuri, în ciuda rugăminţilor sau ameninţărilor părinţilor, copiii rămân acasă
perioade intermitente de săptămâni/luni. Copiii se agaţă de părinţi, refuză să se îmbrace pentru
şcoală (în uniformă), refuză să iasă din maşină şi să intre pe poarta şcolii.
Acest tip de tulburare afectează aproximativ 1% din copiii de vârstă şcolară, aceştia fiind
de obicei elevi cu rezultate bune. Prevalenţa este crescută în preadolescenţă şi adolescenţă.
King, Ollendick şi Tonge (1995) au arătat că există o serie de factori care pot precipita
dezvoltarea refuzului şcolare, cum ar fi:
- Frica de anumite aspecte ale mediului şcolar, de exemplu teste/teze/examene, izolarea
sau respingerea socială, faptul de a fi nevoit să utilizezi toaleta şcolară, percepţia
incapacităţii proprii de a stabili prietenii,
- Tranziţia de la şcoala primară la gimnaziu,
- Boala unui membru al familiei,
- Evenimente familiale cum ar fi schimbarea domiciliului sau separarea părinţilor.

Tema de reflecţie nr. 3


În ce fel tranziţia de la şcoala primară la gimnaziu poate precipita
dezvoltarea refuzului şcolar ?

Tulburarea Obsesiile sunt gânduri recurente, persistente, care sunt experienţiate ca


obsesiv- fiind intrusive, lipsite de sens. Comportamentele compulsive sunt ritualuri
compulsivă repetitive. Cele mai frecvente obsesii la copii şi adolescenţi se referăla
frica de contaminare (35%) şi gânduri legate de rănirea propriei persoane
sau a celor apropiaţi (30%). Comportamentele compulsive frecvente sunt cele de curăţire,
comportamente de verificare. La unii copii există o legătură între această tulburare şi ticuri.

67
Stresul post- Acesta se referă la expunerea copilului la un stresor care implică ameninţare
cu moartea sau pericol de lezare a integrităţii fizice sau emoţionale a
traumatic persoanei. Copilul reacţionează cu frică extremă şi neajutorare.
Reexperienţierea intruzivă a evenimentului (de exemplu, coşmaruri, jocuri
în care apare evenimentul), evitarea unor factori legaţi de traumă şi o reactivitate fiziologică
cronică exagerată sunt de asemenea prezente.
Într-un studiu recent realizat de Spence, Donovan și Brechman-Touissant
Fobia socială (1999), s-a constatat că şi copiii cu fobie socială manifestă, ca şi adulţii, un
pattern de cogniţii negative relativ la situaţiile sociale, anticipând propriul
eşec şi evaluându-şi în termeni negativi propria performanţă. Dacă în
cazul adulţilor se consideră că această biasare în procesarea realităţii
sociale distorsionează realitatea, studiul amintit reliefează faptul că la copii acest tip de asumpţii
par să reflecte realitatea: copii cu fobie socială demonstrează abilităţi sociale reduse, mai puţine
interacţiuni sociale şi mai multă „stîngăcie” în relaţionarea cu colegii. Acest lucru sugerează
prezenţa unui cerc vicios care menţine anxietatea socială şi comportamentele de evitare.

FRICA ŞI DEZVOLTAREA NORMALĂ


Frica este o emoţie normală care se manifestă începând cu vârsta de 6-7 luni. Prin
urmare, fiecare copil trăieşte frica într-unul sau altul din momentele vieţii sale. Cu toate acestea,
unii copii sunt exagerat de temători în raport cu orice situaţie şi au nevoie de un plus de confort
din partea părinţilor, educatorilor sau a prietenilor lor.
Într-o încercare de a clasifica fricile normale care apar la copii în diferite perioade de
vârstă, Morris şi Kratochwill (1985), iar mai recent Ollendick şi King (1991) au propus, pe baza
frecvenţei cu care ele apar la vârste diferite, următoarea succesiune:
 Între 6 şi 12 luni copiii se tem de sunete putenice care vin din spatele lor, de lipsa suportului
(mişcări bruşte prin care ar putea fi scăpaţi din braţele adulţilor), de străini şi de separea de
părinţi;
 La 1-2 ani, predominantă este anxietatea de separare, frica de străini, de schimbări apărute în
mediu;
 La 3-4 ani apare teama de întuneric, frica de a fi lăsat singur, frica de insecte sau de animale
mici;
 La 5-6 ani predomină frica de animale sălbatice, de fantome, de monştri sau de “oameni răi”;
 La 7-8 ani ani copiii se tem de diferite aspecte legate de şcoală, de fiinţe sau evenimente
supranaturale, de pericolul fizic;
 La 9-11 ani, apar frici sociale, sau legate de război, sănătate, răniri corporale, performanţe
şcolare.
Aşadar, aceasta ar fi o succesiune normală a trăirilor de frică pe care le ,,parcurge” orice
copil. Într-o anumită măsură, frica este deci una din caracteristicile emoţionale normale ale
copiilor, având rolul de reglare a interacţiunilor lor cu mediul (Kagan, 1994, Sroufe, 1996).
De aceea, anxietatea poate veni ca un răspuns normal la o întreagă constelaţie de
evenimente, de la schimbări legate de şcoală, examene, până la divorţul părinţilor. De asemenea,
ea poate fi un simptom care semnalizează necesitatea investigării altor tulburări de ordin fizic sau
psihologic/psihiatric.
Nu trebuie uitat nici faptul că diferiţi copii pot manifesta reacţii diferite la aceleaşi situaţii
care induc anxietatea.

68
Deşi un nivel redus de anxietate poate fi considerat o adevărată binecuvântare (Hoghughi,
1992) de fapt nivelurile exagerat de reduse ale anxietăţii îl privează pe copil de un sistem
corespunzător de alertă, cu rolul de semnalizare a situaţiilor stresante nedorite. Deci absenţa fricii
/anxietăţii este dezadaptativă.
Frica are rolul de a stimula reacţia de “fugă sau luptă” a organismului în caz de pericol şi
de a tonifia organismul pentru performanţe superioare la examene, în sport. În asemenea situaţii
de criză sau care sunt solicitante, copilul experienţiează o serie de senzaţii fizice: bătăi ale inimii,
tremurături, frisoane, senzaţia de ,,fluturi” în stomac, uscarea gurii, transpiraţia mâinilor. Aceste
reacţii fiziologice sunt procesate de către sistemul nervos autonom, şi apar datorită modificărilor
din chimismul organismului, provocate de descărcarea adrenalinei în sânge. Astfel se menţine un
optimum de funcţionare a organismului până când criza a trecut. Se consideră că există o relaţie
de forma unui U inversat între eficienţa performanţei şi anxietate.

Tema de reflecţie nr. 4


Identificaţi situaţii din viaţa cotidiană în care frica resimţită de un copil are rol
adaptativ.

Pe de altă parte, şi părinţii folosesc frica resimţită de copil pentru a-l învăţa să evite
pericolul; anxietatea este folosită pentru a asigura complianţa şi internalizarea regulilor şi
valorilor sociale.
Fobia Se pune întrebarea astfel când putem să vorbim despre o frică anormală sau
normală vs. o anxietate disfuncţională? Un prim răspuns îl oferă contextul – frica
Anxietate normală fiind cea proporţională cu ameninţarea obiectivă pe care o conţine o
disfuncţională situaţie particulară. Dimensiunea fiziologică a reacţiei de “fugă sau luptă”,
dacă e cronicizată şi nu se rezolvă prin acţiune (date fiind constrângerile
impuse copilului acasă sau la şcoală, ori faptului că multe frici sunt mai mult simbolice decât
reale) duce la patologie.
Anxietatea este considerată anormală când apare mai frecvent, cu o intensitate mai mare
decât în cazul majorităţii indivizilor, sau când durata şi caracterul pervaziv al simptomelor
semnalizează o evoluţie atipică.

FACTORI ETIOLOGICI
Mai multe variabile contextuale sunt asociate cu diagnosticul tulburărilor anxioase
(Tarabulsy și Hemond, 1999).
Variabile de ordin social au fost luate în considerare de studii care au arătat o incidenţă
mai mare a tulburărilor anxioase la copii cu părinţi din medii sociale defavorizate, izolaţi social.
Dar şi un mediu “bun” poate în aceeaşi măsură să ducă la anxietate.

Anxietatea Copiii părinţilor anxioşi - care suferă de panică sau fobii - au un risc
parentală crescut de a fi diagnosticaţi ca având tulburări anxioase, heritabilitatea
anxietăţii fiind de aproximativ 40-50% (Thapar și McGuffin, 1995).
Anxietatea parentală poate să contribuie deopotrivă prin componenta genetică, dar şi prin
oferirea unui model comportamental pe care copii îl preiau prin învăţare vicariantă.
Stilul parental anxios pare să îi înveţe pe copii să interpreteze şi să răspundă la stimuli
caracterizaţi prin ambiguitate într-un mod defensiv, ca şi când aceştia ar fi ameninţători. Un

69
studiu realizat în acest sens de Barett şi colaboratorii săi în 1996 le-a solicitat părinţilor să discute
cu copiii lor despre cum anume să se raporteze la situaţii ambigue; analiza înregistrărilor video
ale acestor discuţii a relevat faptul că părinţii anxioşi se încurajează reciproc în a propune soluţii
evitative şi nu soluţii prosociale copiilor lor. Ulterior, interogarea copiilor a sugerat că aceştia şi-
au însuşit soluţiile propuse de părinţi.
Controlul parental excesiv, hiperprotecţia şi criticismul reprezintă caracteristici
parentale suplimentare, care pot fi factori de risc în dezvoltarea anxietăţii de către copii.
Controlul exagerat şi protejarea excesivă a copilului pot duce la stabilizarea inhibiţiei
comportamentale sau a efectelor unor evenimente de viaţă negative (ambele vor fi detaliate în
continuare). Krohne și Hock (1991) au sugerat că hipercontrolul parental interferează cu
achiziţionarea de către copil a unor abilităţi de rezolvare de probelme eficiente, ceea ce duce la
eşecul copiilor în faţa unor situaţii de viaţă stresante. De asemenea, este subminată încrederea
copiilor că vor face faţă unor situaţii provocatoare, de unde expectanţele scăzute legate de
succesul personal şi autoeficacitatea redusă în rezolvarea de probleme.
Apariţia tulburărilor anxioase pare să fie legată de o patologie diversă a familiei, care nu
se rezumă la tulburări anxioase. De aceea, dintr-o perspectivă a dezvoltării, este necesar să fie
luate în calcul atât caracteristicile copilului cât şi interacţiunile pe care acesta le experimentează
cu mediul său.

Se referă la aspecte care ţin de copil şi par să îl distingă de ceilalţi de


Temperamentul foarte timpuriu (după unii autori, cum ar fi Thomas şi Chess, chiar de
copilului la naştere). Este vorba de o susceptibilitate crescută de ordin
comportamental şi neurologic pentru emoţii negative. Această
susceptibilitate se manifestă în diverse contexte şi îl predispune pe copil la dezvoltarea unor
tulburări de tip anxios (Kagan şi colab., 1990). Se vorbeşte astfel de inhibiţia comportamentală,
un pattern ce caracterizează unii copii deja înaintea vârstei de 2 ani, manifestându-se printr-o
timiditate extremă, tendinţa de a plânge mai mult decât majoritatea copiilor în diferite situaţii,
tendinţa de nu aborda situaţii sau persoane noi, sau de a le întâmpina printr-o iritabilitate crescută
(deja înaintea vârstei de 14 luni). Aceşti indicatori comportamentali se asociază cu un nivel de
arousal ridicat. Aproximativ 10% dintre copii îşi conservă acest model comportamental la vârsta
de 5 ani. Dintre copiii la care se manifestă toate formele de anxietate între 5 şi 11 ani, cei mai
numeroşi sunt cei care s-au caracterizat prin inhibiţie comportamentală cu trei ani în urmă.
Acestea se referă la istoria interacţiunilor dintre copil şi adultul care este
Relaţiile de în mod principal responsabil de îngrijirea sa, de regulă mama (Bowlby,
ataşament din 1973). Numeroase modele au fost propuse în acest sens: o atitudine de
protecţie exagerată a copilului de către părinte, sau o atitudine
copilăria timpurie inconstantă, ambivalentă, imprevizibilă au fost puse în legătură cu
simptomatologia anxioasă. O serie de evenimente postnatale cu
consecinţe pentru sănătatea copiilor au fost luate în considerare: separarea de părinţi (datorită
spitalizării, divorţului, decesului), traume (abuz, catastrofe naturale), violenţa familială.
Anxietatea de separare, care se leagă de acest aspect, poate să îmbrace mai multe forme,
de la proteste normale faţă de plecarea părinţilor la o preocupare neliniştită exagerată faţă de
mamă şi tot ceea ce ţine de aceasta. Copiii din categoria din urmă sunt cei ,,exagerat de
dependenţi”, a căror frică de separare se poate transforma în diferite tulburări anxioase.
Ca urmare a unor traume, s-a demonstrat creşterea nivelului de
Evenimentele de
anxietate ca răspuns la stimuli asociaţi evenimentelor traumatice,
viaţă traumatice, apariţia unor comportamente evitative, disfuncţii somatice, depresie,
negative,
70
stresante
tulburări de somn, experienţe intrusive. O rată crescută a tulburărilor anxioase s-a înregistrat şi ca
urmare a unor dezastre naturale, cum sunt cutremurele, incendiile, furtunile. În cazul majorităţii
copiilor, aceste simptome sunt ameliorate relativ rapid după evenimentul traumatic. Totuşi,
există cazuri în care anxietatea persistă.
Dacă experienţele traumatice sunt mai puţin comune, copiii sunt adesea confruntaţi cu
evenimente de viaţă negative, cum ar fi separarea părinţilor, divorţul, moartea unui membru al
familiei, conflictele familiale, schimbări repetate ale domiciliului care aduc cu ele mutarea de la
o şcoală la alta. După cum sugerează Donovan și Spence (2000), copiii cu anxietate clinică au
experienţiat un număr mai mare de asemenea evenimente stresante.
Totuşi, întrucât nu toţi copiii expuşi unor evenimente traumatice sau negative dezvoltă
probleme de tip anxios, se sugerează că stilul parental intervine ca variabilă mediatoare. De
exemplu, McFarlane (1987) a arătat că mamele anxioase şi hiperprotective au copii cu un nivel
ridicat de stres postraumatic. De asemenea, anxietatea parentală potenţează anxietatea copilului
în faţa unor proceduri medicale dureroase (Jacobsen et al., 1990, Bush et al., 1986).

ANTECEDENTE/PRECURSORI AI ANXIETĂŢII
Anxietatea poate fi învăţată din sau declanşată de următoarele procese (Herbert, 2003):
• Perceperea unei ameninţări – de exemplu, separarea la copiii mici, evenimente de viaţă
stresante, condiţii de viaţă sau de muncă, relaţii de familie, mai ales în copilărie, sau boli
fizice care se manifestă cu o componentă anxioasă;
• Condiţionarea clasică – cuplarea unui stimul iniţial neutru cu o situaţie care a produs frica
sau durerea;
• Modelarea – o persoană care e considerată asemănătoare cu propria persoană este percepută
ca fiind anxioasă, şi devine astfel un model pentru achiziţia anxietăţii;
• Învăţarea traumatică – experienţa unei frici intense sau a unei dureri poate duce la
anxietate acută în situaţii care sunt experienţiate ca fiind similare, de exemplu după un
accident rutier;
• Generalizarea anxietăţii învăţate la alte situaţii – de exemplu, o persoană care a fost
umilită la şcoală poate experienţia anxietate acută în orice situaţie în care e testată sau
evaluată (la un test pentru obţinerea carnetului de conducător auto);
• Învăţarea vicariantă – o persoană devine anxioasă pentru că vede cum altcineva trece
printr-un eveniment înfricoşător;
• Procese cognitive – un mod foarte individualizat prin care sunt percepute situaţiile. Pentru
unele persoane pericolul este văzut chiar în situaţii care sunt stimulative sau simple rutine
pentru alţii, de exemplu o discuţie cu cineva sau o călătorie cu avionul.

Tema de reflecţie nr. 5


Pentru fiecare dintre procesele ce pot declanşa anxietate încercaţi să daţi un
exemplu care să ilustreze învăţarea sau declanşarea anxietăţii.

Modul în care fiinţa umană evaluează pericolul este foarte personal, putând lua forma unei
reacţii de:
- luptă – răspuns agresiv, de combatere a ameninţării potenţiale

71
- fugă – retragere pentru a evita un pericol potenţial
- freezing/”îngheţare” – un răspuns de alertă imobilă, în speranţa de a ieşi din focarul de
atenţie al ameninţării potenţiale.
Întrucât în lumea modernă cel mai adesea nu pericolul real, ci simbolul pericolului este
cel la care reacţionează sistemul de alertă al corpului, reacţiile fizice sunt inhibate şi nu rezolvate
într-un mod activ. Dacă stresul este repetitiv şi reacţiile fizice sunt cronice, avem o situaţie în
care reacţii anterioare adaptative devin disfuncţionale şi contribuie la boli psihosomatice
(hipertensiune, ulcer, astm).

Evaluarea cognitivă
Teoriile asupra emoţiilor consideră că emoţia rezultă din evaluarea de către copil a
situaţiei ca fiind periculoasă – proces denumit evaluare primară – şi apoi evaluarea resurselor
de a face faţă situaţiei – aşa-numita evaluare secundară. Pe măsură ce se dezvoltă abilităţile
cognitive ale copiilor, ei sunt în stare să îşi construiască şi să interpreteze lumea în care trăiesc
într-un mod din ce în ce mai sofisticat. După unii autori, dezvoltarea normală a diferitelor tipuri
de frici în copilărie este tocmai rodul unor structuri cognitive din ce în ce mai mature.

Tema de reflecţie nr. 6


Reflectaţi la o situaţie concretă în care aţi resimţit anxietate sau frică faţă de
ceva şi pe baza situaţiei respective faceţi distincţia între evaluarea primară şi
d
Modelele cognitive ale anxietăţii la adulţi sugerează că apare în acest caz o supraevaluare
a pericolelor, ameninţărilor, însoţită de subevaluare a propriilor resurse de a face faţă acestora.
Bögels şi Zigterman (2000) au confirmat faptul că se poate vorbi despre asemenea biasări şi în
cazul copiilor: la copii de 9-18 ani diagnosticaţi cu fobie socială, anxietate de separare, anxietate
generalizată s-a constatat că există tendinţa de interpretare negativă a situaţiilor ambigue,
comparativ cu subiecţii normali, şi de subestimare a resurselor proprii.
Oferim câteva exemple de cogniţii disfuncţionale ale copiilor extrase din studiul celor
doi autori menţionaţi mai sus:

♦ Anxietatea de separare
– supraestimarea pericolului de a fi lăsat singur ,,Numai să nu păţească ceva rău mama!”
- subestimarea funcţionării independente a copilului ,,Nu pot să mă descurc singur”

♦ Fobia socială
- supraestimarea criticismului şi a respingerii manifestate de ceilalţi ,,Nu le va plăcea de
mine celorlalţi copii”
- subestimarea competenţei sociale, a înfăţişării proprii, a performanţei sociale ,,Voi părea
caraghios!”

♦ Anxietatea generalizată
- supraestimarea propriilor responsabilităţi, a sentimentului de vină ,,Din cauza mea…”
- supraestimarea pericolului legat de sănătatea proprie, integritatea fizică, etc. ,,Am să
cad…”
- subestimarea competenţei proprii relativ la situaţii nonsociale ,,Nu am să trec la examen!”

72
II. Modalităţi de evaluare a anxietăţii la copii şi adolescenţi

Ca şi în cazul adulţilor, diagnosticul tulburărilor de tip anxios se face


Interviul clinic urmărind criteriile de diagnostic DSM IV (1994), DSM V (2013) sau ICD-
10 (1993), existând interviuri standardizate care urmează aceste criterii,
standardizat cum ar fi NIMH Diagnostic Interview Schedule for Children (Kasius,
1992).
De asemenea sunt folosite şi chestionare care îi permit copilului să îşi autoevalueze
simptomele, cum ar fi:
- Revised Children's Anxiety and Depression Scale (RCADS; Chorpita et al.,
2000), care conţine itemi pentru fobia socială “Mă tem să nu par caraghios
în ochii celorlalţi”, anxietatea de separare “Mă tem să fiu departe de părinţii
mei” sau anxietate generalizată “Sunt îngrijorat că mi se vor întâmpla lucruri
rele.”
Chestionare - Childhood Anxiety Sensitivity Index (Silverman et al., 1991) care conţine
itemi cum ar fi “Sunt speriat când îmi bate inima foarte repede”,”Sunt
speriat când mă simt nervos”
- State-Trait Anxiety Inventory for Chidren (Spielberger, 1973), cu itemi cum
ar fi “Sunt îngrijorat”, “Sunt speriat”, “Am o senzaţie ciudată în stomac”.
- Spence Children′s Anxiety Scale (Spence, 1997, Benga, Ţincaş, și Visu-
Petra, 2010 – versiunea în limba română), care evaluează simptome legate
de anxietatea de separare, fobia socială, tulburarea obsesiv-compulsivă,
panică, agorafobie, anxietate generalizată şi frica de rănire.

Există o serie de întrebări cheie care pot fi formulate pentru a ajuta la


stabilirea diagnosticului (Hoghuhghi, 1992):
- pentru anxietatea generalizată
Copilul a fost dintotdeauna aşa sau doar recent a început să fie astfel?
Cum se descrie copilul în acest context?
Are adesea tremurături? Transpiră mult, chiar şi atunci când stă aşezat în
bancă?
Îi “sare inima din piept” adesea, fără nici un motiv?
Are dificultăţi în a merge la culcare?
Se teme de ceva? Poate spune de ce anume?
De multe ori simte că se va întâmpla ceva îngrozitor?
Este adesea indecis chiar în chestiuni minore?
Se plânge adesea că se simte rău?
Întrebări Este exagerat de sensibil, indiferent de timp, loc sau evenimente?
Pare să nu aibă încredere în sine?
cheie - pentru fobii
Există frici particulare ale copilului?
Sunt ele anormale ca tip sau ca intensitate?
Cum se manifestă frica?
Există şi alţi membri ai familiei care au frici similare?

73
Copilul evită anumite locuri sau persoane deoarece ştie că nu se va simţi bine în prezenţa lor?
Este anormal de speriat de întuneric? De anumiţi oameni sau de animale?
Este reacţia de evitare a fricii evidentă sau subtilă?
Această reacţie de frică interferează cu restul vieţii copilului?
Ceilalţi copii ştiu despre această frică?
- pentru refuzul şcolar
Există dovezi că elevul se aşteaptă să aibă rezultate slabe şi de aceea evită şcoala? Aceste
expectanţe sunt realiste? Dacă da, din ce motive?
Copilul afirmă că nu îi place/se teme de şcoală?
Care sunt sentimentele sale legate şcoală? Cum le exprimă?
Copilul renunţă repede, resemnându-se sau retrăgându-se din activităţile şcolare?
Începe să plângă, se îmbolnăveşte sau devine agresiv dacă este forţat să vină la şcoală?
Anxietatea, tensiunea sau tristeţea sunt evidente când este la şcoală?
Refuză să meargă la şcoală din orice pretext, cum ar fi că nu se simte bine, sau că sunt
probleme acasă?
Tema de reflecţie nr. 7
Identificaţi un copil despre care părintele sau educatoarea spune că ar fi
prea anxios şi apelaţi la metodele de diagnostic prezentate anterior pentru a
încerca să stabiliţi dacă într-adevăr copilul are o tulburare anxioasă şi care
ar fi aceasta.

III. Modalităţi de prevenţie şi intervenţie

PREVENŢIA
Donovan și Spence (2000) sugerează că prevenţia este preferabilă intervenţiei în cazul
tulburărilor de tip anxios, din câteva motive care vor fi expuse în continuare:
 Părinţii şi educatorii/profesorii adesea nu sunt conştienţi de faptul că un copil suferă
de tulburări de tip anxios, datorită stilului compliant, liniştit, „cuminte” al acestor
copii.
 Chiar şi atunci când problema a fost identificată, ea tinde să fie minimalizată.
De aceea, în cazul majorităţii copiior anxioşi nu se intervine în mod corespunzător, motiv
pentru care anxietatea se cronicizează sau reapare mai târziu. De asemenea, date recente
(Cole et al., 1998) sugerează că anxietatea din copilărie poate să ducă la dezvoltarea
depresiei în adolescenţă.
 Atunci când copiii sunt trimişi spre tratament, deja tulburarea este prezentă, „bine
stabilită”, şi are efecte asupra peformanţei şcolare sau a relaţiilor cu ceilalţi copii,
fiind dificil de „dizlocat”.
 Succesul intervenţiilor terapeutice asupra copiilor este limitat, 30-40% dintre copii
continuând să fie caracterizaţi prin comportamente care ating pragul de diagnostic.
Spence (2001) a propus un model de prevenţie cu acţiune la mai multe niveluri:
1) Metode focalizate pe copil
• Modelarea unor strategii de coping prin manipularea cu succes a unor situaţii
stresante de către adulţi sau alţi copii (video sau live)

74
• Instrucţiuni directe de utilizare a unor strategii de coping – relaxare, imagerie,
distragerea atenţiei, cogniţii pozitive
• Joc de rol, repetiţie, practicarea unor strategii de coping în raport cu situaţiile
stresante
• Întărirea unor comportamente de apropiere („curajoase”) şi folosirea unor strategii de
coping
• Oferirea de informaţii (în format verbal sau video), legate de situaţiile ameninţătoare,
astfel încât copiii să dobândească un sentiment de control asupra evenimentului
stresant
• Oferirea unei posibilităţi de control maxim asupra situaţiei de către copil
• Expunere la situaţii potenţial stresante în absenţa unor consecinţe de frică
• Oferirea de suport social şi învăţarea solicitării suportului social de către copil.

Programe de Programele de intervenție psihologică, în special cele bazate pe


prevenție în psihoterapia cognitiv-comportamentală sunt în general disponibile
școli pentru copiii cu anxietate. Cu toate acestea, numărul copiilor care
beneficiază de tratament este foarte redus (Merikangas et al., 2010).
Astfel, pentru a compensa pentru acest neajuns, s-a propus implementarea de
programe de prevenție în școli pentru a diminua riscul de apariție a simptomelor
de anxietate. Un exemplu de program de prevenție, implementat la nivel de grup
în școli, este FRIENDS. În cadrul acestuia, sunt abordate aspecte cognitive,
comportamentale și emoționale ale anxietății. Astfel, copiii își conștientizează mai
ușor propriile emoții și își îmbunătățesc abilitățile de reglare emoțională prin
identificarea și înlocuirea gândurilor asociate cu anxietatea cu modalități de
gândire mai echilibrate și funcționale. De asemenea, aceștia își însușesc o serie de
abilități de rezolvare de probleme pentru a se confrunta mai ușor cu situațiile sau
evenimentele care declanșează anxietatea. Se consideră că acest program are
potențialul de a reduce simptomele prezente de anxietate și de a crește starea
generală de bine. Studiile atestă această ipoteză indicând o scădere a simptomelor
de anxietate atât la copiii cu anxietate de nivel ridicat cât și la cei cu anxietate de
nivel scăzut la 12 luni după un parcurgerea unui astfel de program de prevenție
(StalLard et al., 2014).

2) Metode focalizate pe părinte


• Modelarea unui comportament de coping corespunzător
• Încurajarea şi întărirea utilizării de către copil a unor strategii de coping
• Reducerea propriilor comportamente anxioase
• Reducerea răspunsurilor hiperprotective şi critice în raport cu copilul
• Încurajarea expunerii copilului la situaţii
• Ignorarea /prevenirea evitării unor situaţii de către copil
• Evitarea focalizării pe, sau a comunicării despre aspectele cu potenţial ameninţător
din mediul copilului.

75
3) Metode de restructurare a mediului
• Reducerea riscului pe care îl conţin situaţiile „cu risc crescut” – de exemplu,
reorganizarea structurii şcolare astfel încât intrarea la liceu să fie mai puţin stresantă
• Încercări de reducere a factorilor de risc (de ex., prevenţia divorţului, a accidentelor
rutiere)
Tema de reflecţie nr. 8
Sunteţi psiholog şcolar pentru elevii din ciclul gimnazial. Schiţaţi un model
pentru prevenţia refuzului şcolar, referindu-vă la cât mai multe acţiuni sau
recomandări pe care le-aţi face.

INTERVENŢIA
Terapia tulburărilor anxioase se poate realiza prin medicaţie de tip anxiolitic, prin
intervenţii la nivel individual de tip comportamental sau cognitiv-comportamental, sau prin
intervenţii la nivel familial.
Terapia individuală are rolul de a-l ajuta pe copil să dobândească
Terapia o înţelegere mai bună a propriei personalităţi, a relaţiilor sale cu
individuală ceilalţi, şi de a-l face să îşi poată interpreta adecvat emoţiile şi
comportamentul. Copilul este învăţat să facă faţă propriilor temeri
modificându-şi felul de a gândi, sau învăţând noi comportamente adaptative.
Uneori, e utilă combinarea acestei terapii individuale cu terapia
Terapia întregii familii, care vizează restructurarea unor paternuri disfuncţionale
familială din interiorul acesteia în întregul său. Se poate întâmpla ca de fapt
copilul să fie cel mai sănătos membru al familiei, tulburările sale
reprezentând doar un simptom al problemelor celorlalţi.
Terapia comportamentală foloseşte teoriile învăţării, utilizând diferite sisteme de
întăriri.
Castellanos şi Hunter (1999) au arătat că eficienţa intervenţiilor cognitiv-
comportamentale este deja demonstrată la copii şi tineri, dar există studii
care arată că şi o terapie suportivă poate fi la rândul său utilă.

TEHNICI COGNITIV-COMPORTAMENTALE
Acestea includ tehnici de relaxare, folosirea unor tehnici de
imagerie, folosirea întăririlor pozitive de către părinţi – de ex, lauda,
recompensele – şi monitorizarea atentă a comportamentelor pozitive ale
Identificarea copilului de către părinţi dar şi de către copil. De asemenea, copiii şi
adolescenţii sunt învăţaţi să înlocuiască gândurile – cogniţiile anxioase cu
cogniţiilor
cogniţii pozitive, adaptative.
negative Ca şi în cazul depresiei, un pas important îl reprezintă identificarea
cogniţiilor negative, anxiogene. Acestea constau în:
 Gânduri automate. „Dacă sunt emoţionat atunci când răspund la o
materie, profesorul şi colegii mă vor ridiculiza.” Apoi copilul este
ajutat să îşi identifice răspunsurile fiziologice şi verbale la asemenea
gânduri. În final, el va identifica şi emoţiile asociate cu aceste gânduri.
 Credinţe iraţionale care stau în spatele gândurilor automate.

76
Raţionament emoţional „Dacă sunt emoţionat, performanţa mea este îngrozioare.”
Totul sau nimic. Afirmaţii absolute care nu admit nici o variantă intermediară
„Sunt un ratat dacă nu iau nota 10.”
Generalizarea exagerată. Un eveniment nefericit este dovada faptului că nimic nu
merge bine.
Folosirea lui „trebuie”. A insista în schimbarea unei realităţi de neschimbat,
aceasta fiind singura strategie de succes.
Formularea unor concluzii nefundamentate. A face conexiuni între idei care nu
permit nici o conexiune logică.
Gândire catastrofică. A trage concluzii ipotetice catastrofice în legătură cu un
eveniment negativ minor.
Personalizare. A crede că un eveniment are o relaţie negativă specială cu propria
persoană. „Mi-au tremurat mâinile la meci şi de aceea echipa noastră a pierdut.”
Focus selectiv negativ. A vedea doar părţile negative ale unui eveniment şi a nega
orice aspecte pozitive.
O dată ce au fost identificate şi caracterizate, aceste
Desensibilizare gânduri negative vor fi examinate, iar pacientul va fi ajutat să vadă lipsa
sistematică lor de suport, şi să caute alte explicaţii posibile.
O altă strategie de intervenţie comportamentală este desensibilizarea
sistematică, care presupune expunerea gradată a copilului la situaţii care erau înainte evitate
deoarece îi produceau frică, şi cuplarea acestor episoade de expunere cu relaxarea.
Exemple de programe terapeutice utilizate cu copiii sunt Coping Cat (Kendall et al.,
1990) sau Coping Koala (Barrett et al., 1991). Ele includ patru componente:
1) identificarea reacţiior somatice relaţionate cu anxietatea; training pentru
înlăturarea acestora prin relaxare musculară progresivă;
2) identificarea cogniţiilor în situaţiile care induc anxietatea, recunoaşterea
importanţei cogniţiilor în dezvoltarea şi menţinerea anxietăţii, generarea de
cogniţii alternative, constructive, în raport cu aceleaşi situaţii;
3) expunerea copiilor la situaţii care induc anxietatea, cu asistenţa părinţilor;
4) managementul contingenţelor, copiii fiind antrenaţi să îşi evalueze performanţa şi
să se recompenseze (prin laude) pentru faptul de a fi încercat, chiar dacă fără
succes. În plus, copiii pot câştiga şi întăriri externe – puncte – pe baza cărora să îşi
poată cumpăra anumite lucruri dintr-un „meniu de recompensă”, elaborat
împreună cu părintele.
După cum arată Cobham, Dadds și Spence (1998), anxietatea parentală este un factor
care limitează semnificativ succesul intervenţiilor terapeutice asupra copilului, de aceea unele
strategii terapeutice consideră eficientă şi intervenţia şi asupra părintelui.
De exemplu, părinţii pot fi implicaţi în paralel în programe care urmăresc 1) informarea
lor cu privire la etiologia anxietăţii copilului (cu accent pe rolul jucat de familie); 2) restructurare
cognitivă; 3) training de relaxare; 4) managementul contingenţelor. Astfel părinţii devin
conştienţi de rolul jucat în dezvoltarea şi menţinerea dificultăţilor copilului. Pe de altă parte, ei
reuşesc astfel să devină conştienţi de propriile răspunsuri anxioase, să îşi poată monitoriza
anxietatea, şi să poată modela strategii de management al anxietăţii în raport cu proprii copii
Aceste principii generale de intervenţie pot fi aplicate specific în cazul diferitelor tipuri
de simptomatologie anxioasă. De exemplu, în cazul fobiilor sociale, copiii sunt învăţaţi să îşi
identifice gândurile anxiogene care îi fac să trăiască o frică pronunţată în situaţiile sociale (de
exemplu, o autoevaluare critică, îngrijorare exagerată în legătură cu propria performanţă sau

77
propria înfăţişare). Prin înlocuirea acestor gânduri cu altele care sunt pozitive şi raţionale, copiii
reuşesc apoi să abordeze cu mai mare uşurinţă asemenea contexte sociale. De asemenea, copiii şi
adolescenţii sunt ghidaţi în a-şi face o listă de situaţii care sunt provocatoare pentru ei – cum ar fi
să dai un telefon, să vorbeşti cu un prieten, să mergi la o întâlnire cu colegii etc. Apoi sunt
învăţaţi cum să implementeze strategiile de coping învăţate, făcând faţă gradual acestor situaţii.
De obicei se începe cu situaţii care provoacă doar o „cantitate redusă” de anxietate, mergând
până la cele care declanşează reacţii din ce în ce mai intense. Fiecare succes este recompensat de
către părinte şi terapeut. De asemenea se pot folosi tehnici de modelare – iniţial o interacţiune
socială corespunzătoare este demonstrată de către terapeut şi apoi exersată de către copil sau
adolescent. Părinţii sunt adesea folosiţi ca posibili co-terapeuţi, „antrenori” care ajută la aplicarea
noilor abilităţi învăţate de copil.

Tema de reflecţie nr. 9


Discutaţi cu un copil care are o fobie specifică (ex : frică de câini) şi faceţi
împreună ierarhizarea situaţiilor fobice, de la cea mai puţin anxiogenă, la cea
mai puternic anxiogenă.

În mod similar, intervenţia asupra anxietăţii de separare presupune ca cei mici să fie
ajutaţi să îşi recunoască emoţiile pe care le declanşează separarea de părinţi, şi să înveţe
planificarea unor strategii de adaptare la aceste situaţii. Copiii sunt învăţaţi şi să evalueze
succesul propriilor strategii adaptative, şi de asemenea sunt încurajaţi să se recompenseze
singuri. În plus, se folosesc strategii comportamentale cum ar fi modelarea, jocul de rol, tehnicile
de relaxare, tehnicile de întărire. Copiii sunt încurajaţi să facă o listă de situaţii „solicitante” - de
la a merge la ziua unui prieten fără mama la a rămâne acasă cu bunica, o verişoară, etc., fără
părinţi.
Întrucât anxietatea de separare poate afecta de la preşcolari la copiii de vârsta şcolară sau
chiar copiii mai mari (fiind uneori determinantă în fobia şcolară) o serie de strategii pot fi
utilizate de părinţi sau educatori pentru a face perioada de separare mai suportabilă mai ales de
către copiii mai mici:
 Încurajarea unor experienţe pozitive cu persoanele care vor „ţine locul” părintelui
şi vor avea grijă de copil – la început pentru perioade scurte de timp.
 Atunci când copilul este adus într-un mediu nou, familiarizarea cu oamenii/locul
respectiv înainte de a-l lăsa singur acolo.
 Ritualuri (de culcare sau de dimineaţă)
 Acceptarea jucărie sau a hainei/gentuţei preferate a copilului la grădiniţă, şcoală
etc.
 Susţinerea copilului, reamintindu-i cât de curajos este. Discuţii despre cum s-ar
descurca într-o asemenea situaţie un personaj de poveste.
 Discuţii cu copilul din care el să înţeleagă că îi este înţeleasă şi acceptată
suferinţa, însă fără o simpatie exagerată.
 Evitarea oricăror glume sau ridiculizări ale simptomelor copilului.
 Evitarea recompensării copilului pentru a-l face să îşi mascheze supărarea – de
exemplu, dacă i se propune o activitate plăcută după despărţirea de părinte,
aceasta trebuie să fie oferită necondiţionat.

78
 Focalizarea pe evenimentele pozitive care se vor produce la grădiniţă, şi nu pe
frică sau pe imaginarea evenimentelor negative care s-ar putea întâmpla acolo.
 Minimizarea fricilor prin limitarea accesului la programe TV care îl pot speria pe
copil
 Dacă este un copil mai mare, prezentarea celorlalţi colegi cu care va fi în clasă şi
stabilirea unor întîlniri „de joc” cu aceştia
 Pregătirea copilului pentru mersul la grădiniţă sau şcoală – cu ajutorul unor cărţi,
filme sau a unor „expediţii” de „tatonare a terenului” (mergem să vedem ce se
întâmplă la şcoală)
 Transformarea mersului la cumpărături pentru rechizite şcolare într-un eveniment
cu totul special
 Acceptarea faptului că în primele săptămâni de şcoală sau grădiniţă copilul poate
fi mai iritabil sau mai obosit decât de obicei.
 La plecarea părintelui, sărutul sau îmbrăţişarea copilului cu o expresie optimistă;
evitarea prelungirii despărţirii sau a revenirii de mai multe ori a părintelui pentru a
vedea „ce face” copilul; evitarea plecării „pe furiş” a părintelui.
 În cazul fobiei şcolare, chiar dacă un profesor prea dur sau un coleg care îl
hărţuieşte este cauza anxietăţii copilului, susţinerea frecventării şcolii de către
copil, până se vor rezolva problemele
 Dacă totuşi copilul rămâne acasă, evitarea transformării zilei respective într-o zi
de distracţie, prin care el este recompensat
Dacă şi părintele are un comportament anxios, nu doar copilul, următoarele sugestii pot fi
de oferite educatorului/învăţătorului:
 Prezentaţi-vă copilului şi invitaţi-l să se joace împreună cu dumneavoastră sau
să ia o gustare.
 Oferiţi-i părintelui posibilitatea ca să rămână o vreme, apoi să vă lase pentru
scurt timp cu copilul şi apoi să se întoarcă.
 Sugeraţi-i părintelui că trebuie să joace un rol în exerciţiul separării pe care
trebuie să îl înveţe copilul.
 Propuneţi un ritual de despărţire a celor doi.
 Dacă cel mic intră în panică absolută, rugaţi părintele să rămână până copilul
se linişteşte, şi să îl calmeze pe un ton ferm, plin de afecţiune.
 Nicioadată nu criticaţi şi nu ridiculizaţi anxietatea sau supărarea copilului.

TRATAMENTUL MEDICAMENTOS
Există mai multe tipuri de substanţe care au fost folosite în tratamentul anxietăţii la
adulţi şi care s-au dovedit conform unor studii utile şi în cazul copiilor.
Benzodiazepinele – alprazolam,clonazepam – acţionează la nivelul receptorilor
acidului γ-aminobutiric (GABA). Au o acţiune rapidă. Au fost utilizate frecvent în fobii –
inclusiv fobie şcolară.
Aşa numitele beta-blocante (propranolol, atenolol) cunosc de asemenea o utilizare
relativ frecventă.
Antidepresivele utilzate sunt cele triciclice (imipramina), inhibitorii selectivi de
refacere a serotoninei – care par a avea mai puţine efecte secundare şi au fost utilizaţi în
anxietatea de separare şi tulburarea obsesiv-compulsivă.
Busiprona este cu efect imediat şi fără efecte secundare de sedare sau dezinhibiţie, are
afinitate pentru receptorii serotoninei, şi ai dopaminei.

79
Ca şi în cazul depresiei, se sugerează că în absenţa unor studii psihofarmacologice
foarte bine controlate terapia medicamentoasă trebuie utilizată cu multă grijă şi trebuie
însoţită de intervenţii de tip psihosocial. Castellanos şi Hunter (1999) chiar insistă asupra
nevoii unei reacţii prudente în cazurile mai puţin severe, care ar trebui abordate
medicamentos abia după ce eficienţa intervenţiei psihosociale a fost evaluată.

Rezumat

Anxietatea se referă la teama sau îngrijorarea nerealistă/nonnecesară din partea unui


copil, manifestată într-un interval de trei sau mai multe luni; de asemenea, copiii anxioşi pot
manifesta şi distractibilitate, dificultăţi de concentrare, performanţe şcolare scăzute, tendinţa de
retragere din faţa unor situaţii/persoane noi, frici iraţionale, trăsături depresive. Anxietatea poate
avea ca efect manifestarea excesivă a fricii sau a neliniştii în contexte normale, iar frica poate fi
legată de figurile de ataşament (prezenţa părinţilor), de comportamentele sociale ( a vorbi în faţa
unui grup) sau de evenimente, previzibile sau neaşteptate, care suscită îngrijorarea (moartea).
Există mai mulţi factori care pot fi implicaţi în apariţia tulburărilor anxioase la copii.
Dintre aceştia cei mai importanţi sunt: stilul parental anxios, controlul parental excesiv,
hiperprotecţia şi criticismul, temperamentul copilului, relaţiile de ataşament, evenimentele de
viaţă traumatice, negative, stresante.
În ceea ce priveşte prevenţia tulburărilor de tip anxios, aceasta este preferabilă
intervenţiei în cazul copiilor. Dacă totuşi anxietate apare, terapia tulburărilor anxioase se poate
realiza prin medicaţie de tip anxiolitic, prin intervenţii la nivel individual de tip comportamental
sau cognitiv-comportamental, sau prin intervenţii la nivel familial. Terapia individuală are rolul
de a-l ajuta pe copil să dobândească o înţelegere mai bună a propriei personalităţi, a relaţiilor sale
cu ceilalţi, şi de a-l face să îşi poată interpreta adecvat emoţiile şi comportamentul. Copilul este
învăţat să facă faţă propriilor temeri modificându-şi felul de a gândi, sau învăţând noi
comportamente adaptative.

Teme de autoevaluare

1. Realizaţi un referat în care să prezentaţi cazul unui copil care manifestă simptome de
anxietate. Descrieţi posibilii factori etiologici şi felul în care aceştia ar fi contribuit la
manifestările anxioase actuale ale copilului.
2. Daţi exemple de principii şi tehnici din terapia cognitiv-comportamentală aşa cum sunt
ele adaptate pentru intervenţia în cazul anxietăţii şi /sau depresiei la copii.

Aceste sarcini se vor putea discuta la a doua consultaţie sau prin intermediul consultaţiilor on-
line.

80
Bibliografie minimală pentru parcurgerea acestui modul

Ollendick, T.H. și Hersen, M. (1998). Handbook of Child Psychopathology.


Plenum Press, New York.

81
MODULUL 8

TULBURĂRI ALE COMPORTAMENTULUI ALIMENTAR ÎN PRIMII ANI DE VIAŢĂ

Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu principalele probleme ale comportamentului


alimentar cu care copiii se pot confrunta în primii ani de viaţă.

Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursanţii vor putea:

 Să prezinte cele mai semnificative probleme de dezvoltare care


apar după naştere;
 Să prezinte principalele probleme alimentare;
 Să recunoască şi descrie principalele tulburări alimentare
apărute în această perioadă;
 Să poată stabili un diagnostic diferenţial şi un plan de
intervenţie în cazul tulburărilor alimentare.

Acest modul presupune prezentarea principalelor probleme de comportament alimentar


cu care se pot confrunta copiii în primii (trei) ani de viaţă. Sunt descrise criteriile de diagnostic
pentru principalele tulburări alimentare apărute în perioada copilăriei timpurii, precum şi
principalele modalităţi de intervenţie.

Cele mai semnificative probleme pentru copiii care au trecut cu bine de dificilul traseu
perinatal sunt cele de reglare şi mai ales de autoreglare a unor compartimente ale dezvoltării
cum ar fi:
- somnul
- alimentaţia
- iritabilitatea, plânsul excesiv
- pasivitatea
Se pare că 40 % din copii care sunt foarte iritabili în primele 3 luni de viaţă, îşi păstrează
caracteristicile şi la vârsta de 3 ani, după cum demonstrează un studiu longitudinal realizat de
Papousek et al. (2001). Un plâns ce nu poate fi consolat, care depăşeşte 3 ore pe zi, este totuşi un
simptom destul de bun al unor probleme de autoreglare. Aceti copii, la vârste ulterioare devin
anxioşi, agresivi.

PROBLEMELE ALIMENTARE
1. Caracteristici generale şi etiologie
Problemele alimentare sunt prezente cam la 20% din copii în primul an de viaţă, şi cam în
proporţie de 18% se regăsesc la cei cu vârsta de 4 ani. Ele pot fi tranzitorii (refuzul unei mese pe
zi) sau permanente, putând sfârşi prin decesul copilului. Pentru început, actul alimentar este una
dintre primele forme de interacţiune. Părinţii au o serie de mituri referitoare la această
interacţiune care pot dăuna desfăşurării ei optime. Cele mai frecvente mituri sunt:

82
 intuitiv, copiii ştiu de la început ce, când şi cât trebuie să mănânce
 toţi copiii sunt identici şi se comportă similar în ceea ce priveşte alimentaţia.
În realitate, există o serie de diferenţe, atât la nivelul copiilor, cât şi al părinţilor (diferenţe
de ordin intercultural) în hrănirea copiilor. Problemele de autoreglare sunt universale: copilul
trebuie să îşi regleze rata respiraţiei, ritmul cardiac, poziţia, coordonarea deglutiţiei cu respiraţia,
coordonarea musculaturii gurii, a faringelui. Poate tocmai de aceea răspunsul lui la aceste
probleme complicate de autoreglare este somnul de după hrănire.
Dacă ne referim la problemele patologice relaţionate cu alimentaţia, putem enumera la
acest nivel pe acele probleme ce ţin de diferenţe de absorbţie a substanţelor la nivel gastro-
intestinal (fibroza chistică, sindromul celiac, intoleranţa la lactoză, sindromul de flux gastro-
faringian, gastro-enterită). Alte probleme pot apărea la nivelul aparatului oral (de exemplu
despicăturile palatale).
Din punct de vedere etiologic, există o serie de factori care ţin de părinte, care predispun
copilul la apariţia unor tulburări alimentare. Aceşti factori sunt fie generali, fie specifici
comportamentului legat de alimentaţie.

FACTORI GENERALI FACTORI SPECIFICI


- depresia maternă (simptome precum - convingerile despre alimentaţie
oboseală cronică, dureri vagi, probleme - patternuri defectuoase de interacţiune la
de somn dispoziţie proastă) ora mesei
- dificultăţi în interpretarea semnalelor - lipsa unor încurajări oferite copilului
pe care le transmite copilul pentru hrănire
- familie dezorganizată, factori socio- - „bătăliile emoţionale” de la ora mesei
economici

Tulburările alimentare din perioada copilăriei timpurii devin cu atât mai importante, cu cât
consecinţele negative ale acestora nu se rezumă doar la conturbarea dezvoltării fizice imediate a
copilului, ci se şi asociază cu multiple probleme apărute pe perioada copilăriei, adolescenţei şi
perioadei adulte. Aceste probleme pot lua forma deficitelor cognitive, problemelor
comportamentale, tulburărilor de anxietate şi tulburărilor de alimentaţie (Chator, 2009). În plus,
malnutriţia în perioade timpurii este adesea cauza unor cicatrici permanente, vizibile ulterior sub
forma deficitelor de creştere fizică, imaturităţii sexuale, deficitelor intelectuale şi emoţionale
(Zucker et al., 2009). Tulburările alimentare nu se referă însă doar la problemele apărute în urma
refuzului copilului de a se hrăni, acestea putând lua diferite forme, mai mult sau mai puţin uşor
identificabile de către aparţinători.

2. Simptome generale ale tulburărilor alimentare


Tulburările alimentare la copii se pot manifesta prin una sau mai multe din următoarele
simptome:
 Rezistenţă la încercările de a-l hrăni – copilul întoarce capul când i se dă de mâncare, nu
vrea să stea la masă, iar cei de vârstă mai mare (cam pe la 4 ani) refuză să se hrănească
singuri;
 Lentoare în procesarea alimentelor, încetinire a masticaţiei;
 Preferinţe ultrarestrictive pentru anumite tipuri de mâncare;
 Ingerarea unor cantităţi foarte mici şi/sau regurgitarea acestora;
 Tulburări de comportament: ţipă, plânge, are crize de furie.

83
3. Principalele tulburări de comportament alimentar din perioada copilăriei

Unul dintre cele mai utilizate manuale de diagnostic, DSM IV (APA, 1994) include
Bulimia Nervoasă, Anorexia Nervoasă şi Tulburarea de Comportament Alimentar fără altă
Specificaţie. Criteriile de diagnostic pentru tulburările alimentare prezentate în manual sunt mai
puţin sensibile modului în care acestea s-ar exprima pe perioada copilăriei şi adolescenţei
(Cooper, Watkins, Bryant-Waugh, și Lask, 2002). Există o serie de probleme asociate faptului că
nu se ţine cont de particularităţile de vârstă:
 În primul rând, simptomatologia tulburărilor de alimentaţie poate să difere între
vârsta adultă şi copilărie datorită impactului pe care dezvoltarea propriu-zisă o are
asupra sistemului cognitiv, emoţiilor şi maturării fizice;
 În al doilea rând, chiar şi acolo unde simptomatologia este aproximativ aceeaşi,
poate fi necesară desemnarea unor praguri mai mici de întrunire a criteriilor de
diagnostic – în special dată fiind sensibilitatea la alimentaţie în această perioadă.

Pentru a răspunde necesităţii unor criterii de diagnostic pentru tulburările de alimentaţie


care apar în perioada copilăriei, DSM IV include „Tulburările de Alimentare şi de
Comportament Alimentar ale Perioadei de Sugar sau Micii Copilării” ca şi categorie distinctă de
tulburări care apar prima oară la sugari, copii şi adolescenţi. În această categorie sunt incluse
tulburări ca:
 Pica (unde elementul esenţial îl constituie mâncatul persistent de substanţe
nonnutritive);
 Ruminaţia (cu regurgitarea şi remestecarea repetată a alimentelor după o perioadă
de funcţionare normală);
 Tulburarea de Alimentare a Perioadei de Sugar sau a Micii Copilării.
Cea din urmă ar fi singura categorie de tulburare alimentară care are drept criteriu specific
debutul înainte de vârsta de 6 ani. Elementul esenţial al acestei tulburări îl constituie
„incapacitatea persistentă de a mânca adecvat, cu incapacitatea semnificativă de a lua în greutate
ori cu pierdere ponderală semnificativă în decurs de cel puţin o lună” (DSM IV TR; APA, 2000).
Cu toate acestea, cercetătorii din psihologia dezvoltării atrag atenţia asupra caracterului vag al
acestui diagnostic, precum şi asupra faptului că în felul acesta, sunt excluşi copiii care prezintă
probleme de alimentare fără probleme de greutate asociată sau o condiţie organică care să le
cauzeze.

Principalele tulburări de alimentare specifice copilăriei timpurii


Pentru a răspunde necesităţii de a diferenţia între probleme variate de alimentare care apar
încă din primul an de viaţă, a fost dezvoltat un sistem de criterii de diagnostic pentru 6 subtipuri
de tulburări alimentare care apar în perioada dezvoltării timpurii (vezi Chatoor, 2002) care a fost
inclus în DC:0-3R Clasificarea Diagnostică a Sănătăţii Mentale şi a Tulburărilor de Dezvoltare
ale Copilăriei Timpurii (ZERO TO THREE, 2005). Vom trece în revistă cele 6 subtipuri,
centrându-ne asupra caracteristicilor specifice fiecăruia, precum şi principalele proceduri de
intervenţie utilizate în tratamentul fiecăruia.

84
1. Tulburarea de Alimentare a Reglării Stării
Tulburarea debutează în perioada postnatală şi este caracterizată de hrănire slabă, iregulată.
În mod particular, sugarii prezintă dificultăţi în autoreglare, dificultăţi care interferează cu
activitatea de hrănire eficientă.

Criterii de diagnostic
1. Dificultăţile de alimentare ale sugarului debutează în primele luni ale vieţii şi sunt
prezente timp de cel puţin 2 săptămâni;
2. Sugarul prezintă dificultăţi în a ajunge la o stare calmă de alertă pentru a se putea hrăni;
acesta este fie prea adormit, fie prea agitat;
3. Sugarul nu atinge greutatea tipică vârstei;
4. Dificultăţile sugarului nu sunt explicate mai bine de o condiţie fizică.

Deocamdată nu există dovezi empirice cu privire la etiologia acestei tulburări. Cu toate


acestea, există dovezi care denotă o asociere între simptomele acesteia şi prezenţa colicilor la
sugari (Miller-Loncar et al., 2004).
În ceea ce priveşte intervenţia, aceasta poate fi centrată pe sugar, centrată pe mamă, sau
centrată pe interacţiunea mamă-sugar (vezi Chatoor, 2009). Se utilizează înregistrările video în
timpul hrănirii, urmând ca apoi să se discute cu părinţii principalii factori care declanşează
distresul, precum şi metodele de liniştire care funcţionează. De asemenea, se intervine prin
reducerea stimulării din mediu (ex. mutarea copilului într-o altă cameră) atunci când copilul e
agitat, sau cu modalităţi de stimulare uşoară atunci când acesta este prea adormit.

2. Tulburarea de Alimentaţie în legătură cu relaţia părinte-copil


Această tulburare este caracterizată de o interacţiune inadecvată între mamă şi copil, pe
parcursul primului an de viaţă, care are drept consecinţe hrănirea inadecvată a copilului şi oprirea
luării în greutate.

Criterii de diagnostic
1. Tulburarea este adesea observată în primul an de viaţă, când sugarul prezintă anumite
probleme medicale acute, iar medicul observă malnutriţia;
2. În timpul hrănirii, sugarul nu prezintă semne de reciprocitate socială (tipică vârstei)
vizavi de aparţinător;
3. Sugarul prezintă un deficit de creştere;
4. Persoana în grija căreia e copilul e adesea inconştientă de faptul că sugarul ar avea o
problemă de hrănire, sau neagă problema;
5. Deficitul de creştere şi lipsa de relaţionare nu sunt exclusiv explicate de o tulburare
pervazivă de dezvoltare sau de o condiţie fizică.

Din punct de vedere etiologic, se presupune că mamele acestor copii au crescut în


circumstanţe dificile, fără o bază de siguranţă, care să le permită să dezvolte legături emoţionale
tipice cu ceilalţi. Intervenţia depinde în funcţie de gravitatea cazului; în acest sens, se poate
interveni prin internare, respectiv ambulator (în cazul unei neglijări uşoare). Dincolo de
intervenţia centrată pe copil şi regimul de alimentaţie al acestuia, în urma observaţiei

85
interacţiunii mamă-copil în timpul hrănirii, se dezvoltă planuri menite să abiliteze mama în a-şi
angaja copilul în interacţiune.

Tema de reflecţie nr. 1


3.
4. Reflectaţi asupra principalelor deosebiri între Tulburarea de Alimentare a
5. Reglării Stării şi Tulburarea de Alimentaţie în legătură cu relaţia părinte-copil.
6. Care ar fi elementele cheie în baza cărora a-ţi face un diagnostic diferenţial?
7.

3. Anorexia Infantilă
Anorexia infantilă este caracterizată de apariţia refuzului copilului (de 6 luni – 3 ani) de a
se hrăni cu cantităţi corespunzătoare, fapt ce atrage după sine un deficit de creştere.

Criterii de diagnostic
1. Refuzul copilului de a mânca cantităţi adecvate de hrană pe o perioadă de cel puţin o
lună;
2. Debutul refuzului apare în perioada de tranziţie la lingură şi hrănire proprie (6 luni – 3
ani);
3. Lipsa interesului pentru mâncare, copilul preferă să se joace sau să vorbească decât să
mănânce;
4. Sugarul prezintă un deficit de creştere.

Bazându-se pe ipoteza conform căreia anorexia infantilă este adesea instaurată în urma
încercărilor repetate ale părinţilor de a hrăni copilul cu forţa, mergând de la distragerea atenţiei
acestuia până la introducerea forţată a mâncării în gură, Chatoor şi colaboratorii (1997) au
generat un plan de intervenţie menit să faciliteze autoreglarea hrănirii la copiii cu această
tulburare. Acest plan adresează trei componente (vezi Chatoor, 2009):
1. Ajutarea părinţilor să înţeleagă temperamentul dificil al copilului, dificultatea sa de
percepţie a foamei, respectiv a saţietăţii, precum şi curiozitatea acestuia pentru captarea
atenţiei părinţilor;
2. Explorarea istoricului de comportament alimentar al părinţilor – în scopul relaţionării cu
dificultatea copilului de a resimţi foamea; explorarea experienţelor acestora cu proprii
părinţi – în scopul unei mai bune înţelegeri a ce se întâmplă atunci când părinţii impun
limite;
3. Părinţilor li se oferă un set de instrucţiuni specifice de hrănire a copilului, privind
modalitatea de structurare a meselor şi modalitatea de utilizare a tehnicii „time-out” astfel
încât copilul să înveţe să se liniştească atunci când nu primeşte ceea ce vrea.

Tema de reflecţie nr. 2


Gândiţi-vă la principalele criterii de diagnostic ale anorexiei nervoase la
adolescenţi şi adulţi tineri. Care sunt principalele caracteristici comune între
aceasta şi anorexia infantilă şi care sunt particularităţile dependente de vârstă ?

86
4. Aversiunea la Alimente
Această tulburare se referă la percepţia pe care o are copilul vizavi de anumite alimente
pe care le percepe ca aversive în ceea ce priveşte textura, gustul, temperatura, sau mirosul.
Îngurgitarea unor astfel de alimente poate declanşa reacţii aversive de tipul scuipatului mâncării
sau vomitatului.

Criterii de diagnostic
1. Refuzul copilului de a mânca anumite alimente timp de o lună;
2. Debutul refuzului apare în timpul introducerii copilului unui alt tip de mâncare, pe care
acesta o percepe aversivă;
3. Plaja de reacţii aversive ale copilului se poate întinde de la grimase la vomitat. În urma
unei reacţii aversive, copilul refuză să mai mănânce acel tip de aliment, frecvent
generalizând reacţiile şi refuzând alte tipuri de alimente care au caracteristici comune
celei declanşatoare;
4. Copilul este reticient la gustarea unor noi alimente;
5. Copilul denotă anumite deficite nutriţionale, dar nu o deficienţă în creştere;
6. Refuzul nu apare în urma unui eveniment traumatizant;
7. Refuzul nu este asociat unei alergii alimentare sau altor condiţii medicale.

Intervenţia presupune introducerea treptată a alimentelor noi în hrana copilului atunci


când reacţiile aversive nu sunt foarte puternice, utilizarea modelării, reducerea conflictelor
părinte-copil la masă.

Tema de reflecţie nr. 3


Consideraţi că trebuie să le explicaţi părinţilor unui copil de 2 ani diferenţa dintre
« mofturi la mâncare » şi « Aversiunea la alimente ». Descrieţi argumentele pe
care le-aţi aduce în favoarea acestei diferenţieri.

5. Tulburarea de alimentare posttraumatică


Această tulburare este caracterizată de apariţia refuzului de a mânca precum şi apariţia
reacţiei de distress intens, declanşate în urma unui eveniment traumatic relaţionat acelui aliment
(cum ar fi înecatul, vomitatul, reflux grasto-esofagian).

Criterii de diagnostic
1. Tulburarea este caracterizată de debutul brusc al refuzului alimentelor;
2. Debutul poate avea loc la orice vârstă;
3. Refuzul succede un eveniment traumatic sau multiple răniri ale tractului gastro-intestinal
care declanşează un distress intens copilului;
4. Refuzul constant de a se hrăni se manifestă în una din următoarele modalităţi: refuză să
bea din sticluţă dar poate accepta din lingură; refuză mâncarea solidă, dar poate accepta
mâncarea lichidă; refuză orice fel de hrănire orală;

87
5. Amintirile evenimentului traumatic /evenimentelor traumatice cauzează distres care se
poate manifesta astfel: manifestă distres când este pus în poziţia de hrănire; manifestă
rezistenţă atunci când este adus în preajma mâncării; manifestă rezistenţă în a înghiţi
mâncarea din gură;
6. Refuzul hrănirii reprezintă o ameninţare la sănătatea copilului, la creştere, comportament
alimentar viitor adecvat.
Cât priveşte intervenţia, în cazul în care copilul are o problemă medicală la nivelul
tractului gastro-intestinal, atunci intervenţia psihologică survine în urma tratării problemei
medicale. Principalul scop al intervenţiei psihologice este acela de a ajuta copilul să îşi
depăşească frica de hrănire. Intervenţia presupune expunerea treptată, utilizarea modelării.

6. Tulburare de alimentare asociată cu o condiţie medicală


Tulburarea este caracterizată de apariţia refuzului copilului de a se hrăni în mod
corespunzător, în condiţiile în care acesta are o condiţie medicală concurentă (ipotetic cauzatoare
de distres).

Criterii de diagnostic
1. Tulburarea este caracterizată de refuzului copilului de a se hrăni în mod corespunzător
timp de cel puţin 2 săptămâni;
2. Debutul poate avea loc la orice vârstă şi poate varia în intensitate – depinzând de condiţia
medicală aflată la baza tulburării;
3. Copilul are o condiţie medicală concurentă despre care se consideră că este cauza
distresului (reflux gastro-esofagian, boală cardio-respiratorie);
4. Copilul nu ia sau chiar pierde în greutate;
5. Intervenţiile medicale îmbunătăţesc, însă nu vindecă problemele alimentare.

Intervenţia se realizează în mod asemănător intervenţiei în cazul tulburării alimentare


posttraumatice, cu menţiunea că, în acest caz, se impune o abordare interdisciplinară, în care
terapia psihoterapeutică vine în completarea celei medicale.

88
Exemplu de caz

Robert

Robert avea 19 luni atunci când a fost trimis spre evaluare – invocându-se o dietă limitată
şi refuzul său de a încerca noi alimente. Unele alimente, cum ar fi ouăle şi mazărea, au generat
episoade severe de spasme de regurgitaţie. De asemenea, au existat unele episoade izolate de
vomitare a alimentelor care nu îi plăceau, urmate de refuzul său de a mânca numeroase alte
alimente. Printre alimentele pe care le consuma se numărau: iaurtul, brânza americană, cerealele
de orez, biscuiţii, prăjiturile, napolitanele, clătitele, pastele, bananele şi feliile de pere. Printre
alimentele pe care refuza să le mănânce se numărau: carnea de orice tip, ouăle, legumele,
majoritatea fructelor, pizza.
Robert s-a născut la termen, cântărind 3,700 kg. Cu toate acestea, el nu s-a hrănit bine,
prezentând dificultăţi de supt. Unele dintre aceste dificultăţi s-au ameliorat cu ajutorul unui
consultant în lactaţie, însă mama lui Robert a fost nevoită să suplimenteze laptele matern cu lapte
praf o dată sau de două ori pe zi. La vârsta de 6 luni, când în alimentaţia lui Robert au fost
introduse cerealele, acesta a manifestat grimase frecvente; însă atunci când mama a amestecat
cerealele cu mâncarea sa regulată, acesta a învăţat să o accepte treptat. Problemele au început
atunci când Robert avea 10 luni şi a fost introdus stadiului al treilea de mâncare pentru bebeluşi,
introducere urmată de spasme de regurgitaţie. Mama sa a decis atunci să sară peste acest stadiu şi
să îl introducă mâncării tipice. Lui Robert îi făcea plăcere să se hrănească cu cereale uscate, însă
îi displăcea să mănânce cu lingura, dorea ca mama sa să îi dea iaurtul şi îşi ridica mâinile atunci
când dorea să îi fie curăţate. Introducerea fasolei şi a mazării a provocat episoade severe de
spasme de regurgitaţie şi, în consecinţă, plânsul şi refuzul lui Robert de a mai deschide gura
atunci când mama îi oferea aceste alimente. La fel s-a întâmplat şi în cazul ouălor şi a cărnii de
pui. După câteva astfel de episoade, Robert a început să devină foarte vigilent referitor la ce tip
de alimente îi oferea mama sa, refuzând să fie hrănit de către ea cu orice altceva decât mâncare
de bebeluşi piure şi iaurt. A învăţat să se hrănească singur şi a devenit foarte pretenţios în
privinţa alimentelor pe care le-ar accepta. În acest mod, el a eliminat toate legumele, majoritatea
fructelor, carnea și ouăle.
(Chatdoor, I., 2009)

89
Rezumat
Cele mai semnificative probleme pentru copiii care au trecut cu bine de dificilul traseu
perinatal sunt cele de reglare şi mai ales de autoreglare a unor compartimente ale dezvoltării
cum ar fi: somnul, alimentaţia, iritabilitatea, plânsul excesiv şi pasivitatea. Printre cele mai
frecvente probleme care apar în perioada copilăriei timpurii sunt problemele de alimentaţie.
Manualul de diagnostic DSM IV prezintă un diagnostic general „Tulburările de Alimentare şi de
Comportament Alimentar ale Perioadei de Sugar sau Micii Copilării” pentru a acoperi toate
problemele alimentare aparţinând acestei perioade.
Pentru a veni în întâmpinarea particularităţilor de dezvoltare, s-a propus un sistem de
diagnostic care diferenţiază mai fin între tulburările alimentare apărute în perioada 0 – 3 ani (DC:
0-3). Astfel, vorbim despre (1) Tulburarea de alimentare a reglării stării; (2) Tulburarea de
alimentaţie în legătură cu relaţia părinte-copil; (3) Anorexia Infantilă; (4) Aversiunea la alimente;
(5) Tulburarea de alimentare posttraumatică; (6) Tulburare de Alimentare asociată cu o Condiţie
Medicală.

Temă de autoevaluare

Citiţi cu atenţie exemplul de caz de mai sus. Specificaţi:


Diagnosticul prezumtiv. Argumentaţi-vă opţiunea specificând comportamentele / semnele în
baza cărora identificaţi criteriile de diagnostic (DC: 0-3);
Diagnosticul diferenţial. Descrieţi pe scurt două tulburări asemănătoare, precum şi criteriile
pentru care se exclud;
Intervenţia posibilă. Descrieţi pe scurt principala metodă de intervenţie pe care a-ţi utiliza-o în
acest caz. Argumentaţi-vă alegerea;

Această sarcină se va putea discuta în cadrul celei de-a doua consultaţii sau prin intermediul
consultaţiilor on-line.

90
Bibliografie minimală pentru parcurgerea acestui modul
Chatoor I. (2009). Diagnosis and Treatment of Feeding Disorders in Infants, Toddlers and
Young Children. Washington, DC: Zero to Three.
Chatoor, I., Hirsch, R., and Persinger, M. (1997). Facilitating internal regulation of eating: A
Treatment model for infantile anorexia. Infants and Young Children, 9, 12–22.
Cooper, P., Watkins, B., Bryant-Waugh, R., & Lask, B. (2002). The nosological status of early
onset anorexia nervosa. Psychological Medicine, 32, 873–880.
Zucker, N., Merwin, R., Elliott, C., Lacy, J., & Eichen, D. (2009). Assessment of eating
disorders symptoms in children and adolescents. In J.L. Matson, F. Andrasik, & M.L.
Matson (Eds.) Assessing childhood psychopathology and developmental disabilities (pp.
401-444). New York: Springer

91
ANEXE

1. Bibliografia completă a cursului


Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. S. (1981). Behavioral problems and competencies reported
by parents of normal and disturbed children aged four through sixteen. Monographs of the
Society for Research in Child Development, 46.
Ainsworth, M. D. (1989). Attachments Beyond Infancy. America Psychologist, 44, 709‐716.
Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (2014). Patterns of attachment: A
psychological study of the strange situation. Psychology Press.
Amato, P. & Booth, A. (2001). The legacy of parents’ marital discord: consequences for
children’s marital quality, Journal of Personality and Social Psychology, 81, 627-638.
Amato, P., & Booth, A. (1997). Generation at Risk: Growing Up in an Era of Family Upheaval.
Harvard University Press.
Amato, P.R., & Keith, B. (1991). Parental divorce and adult well-being: A metaanalysis. Journal
of Marriage and the Family, 53, 43–58.
Amato, P.R. (2001). What Children Learn from Divorce. Population Today 29, 1-4.
Ames, Elinor. (1997) The Development of Romanian Children Adopted into Canada: Final
Report. Burnaby: Simon Fraser University. Funded by National Welfare Grants.
Bakeman, R., & Adamson, L. (1984). Coordinating attention to people and objects in mother-
infant and peer-infant interaction. Child Development, 55, 1278–1289.
Baron-Cohen, S, (1989) The autistic child's theory of mind: a case of specific developmental
delay. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 30, 285-298.
Baron-Cohen, S. (1994). How to build a baby that can read minds: Cognitive mechanisms in
mindreading. Cahiers de Psychologie Cognitive/ Current Psychology of Cognition, 13,
513-552.
Baron-Cohen, S, (1995) From attention-goal psychology to belief desire psychology: the
development of a theory of mind and its dysfunction. Reprinted from Understanding other
minds: perspectives from autism. Oxford University Press.
Baron-Cohen, S, (1997) The child with autism: First lessons in mind-reading. Psychology
Review, 3, 30-33.
Baron-Cohen, S, Campbell, R, Karmiloff-Smith, A, Grant, J, & Walker, J, (1995) Are children
with autism blind to the mentalistic significance of the eyes? British Journal of
Developmental Psychology, 13, 379-398.
Baron-Cohen, S, & Howlin, P, (1993) The theory of mind deficit in autism: some questions for
teaching and diagnosis. In Baron-Cohen, S, Tager-Flusberg, H, & Cohen, D J (eds)
Understanding other minds: persepectives from autism.
Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a 'theory of
mind'? Cognition, 21, 37-46.
Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. and Emery, G. (1979) Cognitive Therapy of Depression. New
York: Guilford Press.)
Belsky, J., Rovine, M., & Taylor, G. (1984). The Pennsylvania Infant and Family Development
Project III: The Origins of Individual Differences in Infant-Mother Attachment. Child
Development, 55, 718-728.

92
Benga, O., Ţincaş, I. & Visu-Petra, L. (2010). Investigating the structure of anxiety symptoms
among Romanian preschoolers using the Spence Preschool Anxiety Scales. Cognition,
Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, 14, 159-182.
Benga, O. (2004) The construction of social cognition: a developmental perspective. Numar
special Typical and atypical development – O. Benga, T. Ionescu (Editori). Cognitie,
Creier, Comportament, 8 , 321-349.
Besag, F. M. (2002). Childhood epilepsy in relation to mental handicap and behavioural
disorders, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 103–131.
Bigelow, A. E. (1998). Infants’ sensitivity to familiar imperfect contingencies in social
interaction. Infant Behavior and Development, 21, 149–162.
Bogels, S. & Zigterman, D. (2000). Dysfuntional Cognitions in Children with social fobia,
separation anxiety disorders, and generalized anxiety disorder. Journal of Abnormal
Psichology, 28, 205-211.
Bogyo, L. & Ellis, R. (1988). Elly: a study of constrasts. In I. K. Obler & D. Fein (Eds.). The
exceptional brain: Neuropsychology of talent and special abilities (pp. 265-176). New
York: Guilford Press.
Boris, N. W., & Zeanah, C. H. (1999). Disturbance and disorders of attachment in infancy: An
overview. Infant Mental Health Journal. 20, 1–9.
Bowlby, J. (1969), Attachment and loss, Vol. 1: Attachment. New York: Basic Books.
Bowlby, J. (1973). Attachment and loss, Vol. 2: Separation. New York: Basic Books.
Bowlby, J. (1980). Attachment and loss, Vol. 3: Loss, sadness and depression. New York: Basic
Books.
Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development.
New York: Basic Books.
Brady, E., & Kendall, P. C. (1992). Comorbidy of anxiety and depression in children. and
adolescents. Psychological Bulletin, 111, 244–255.
Bremner, J., Scott, T., Delaney, R., Southwick, S., Mason, J., Johnson, D., Innis, R., McCarthy,
G., Charney, D. (1993). Deficits in short-term memory in posttraumatic stress disorder.
American Journal of Psychiatry, 150, 1015–1019.
Bretherton, I. (1985). Attachment theory: Retrospect and prospect. Growing points in attachment
theory and research. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50
(1-2, Serial No. 209).
Bretherton, I., & Munholland, K. (1999). Internal Working Models in Attachment Relationships:
A construct Revisited. In Cassidy, J. & Shaver, P. R., (Eds.), Handbook of attachment:
Theory, research, and clinical applications. NY: Guilford.
Bruner, J. (1986). Actual Minds, Possible Worlds. Harvard University Press: London.
Bruner, J., & Sherwood, V. (1983). Thought, language and interaction in infancy. In J. D. Call,
E. Galenson, & R. L. Tyson (Eds.), Frontiers of infant psychiatry (pp. 38-55), New York:
Basic Books.
Burack, J. A. (1994). Selective attention deficits in persons with autism: Preliminary evidence
for an inefficient attentional lens. Journal of Abnormal Psychology, 103, 535-543.
Carlson, G. A. (2000). The challenge of diagnosing depression in childhood and adolescence.
Journal of Affective Disorders, 61, S3–S8.
Carpenter, M., Nagell, K., & Tomasello, M. (1998). Social cognition, joint attention, and
communicative competence from 9 to 15 months of age. Monographs of the Society for
Research in Child Development, 6.

93
Carr, A. (1999). The handbook of child and adolescent clinical psychology: A contextual
approach. Routledge: New York.
Carrithers, M. (1991). Narrativity: Mindreading and making societies. In A.Whiten (Ed.),
Natural theories of mind: Evolution, development and simulation of everyday mindreading.
Oxford, England: Basil Blackwell, pp.317-331.
Casey, B., Gordon, C., Manheim, G., & Rumsey, J. (1993). Dysfunctinoal attention in autistic
savants. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 15 (6), 933{946.
Castellanos, D., & Hunter, T. (1999). Anxiety disorders in children and adolescents. Southern
Medical Journal, 92, 946–954.
Chorpita, B. F., Daleiden, E. L., Moffitt, C., Yim, L., & Umemoto, L. A. (2000). Assessment of
tripartite factors of emotion in children and adolescents: I. Structural validity and
normative data of an affect and arousal scale. Journal of Psychopathology and Behavioral
Assessment, 22, 141-160.
Clarke-Stewart, K. A., Vandell, D. L., McCartney, K., Owen, M. T., & Booth, C. L. (2000).
Effects of parental separation and divorce on very young children. Journal of Family
Psychology, 14, 304-326.
Cobham, V. E., Dadds, M. R., & Spence, S. H. (1998). The role of parental anxiety in the
treatment of childhood anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 893–
905.
Cockett, M., & Tripp, J. H. (1994). The Exeter Family Study. Exeter: University of Exeter Press.
Conger, R. D., Elder, G. H., Jr., Lorenz, F. O., Conger, K. J., Simons, R. L., Whitbeck, L. B., et
al. (1990). Linking economic hardship to marital quality and instability. Journal of
Marriage and the Family, 52, 643-656.;
Damasio, A. R., & Anderson, S. W. (1993). The frontal lobes. In K. M. Heilman & E. Valenstein
(Eds.), Clinical neuropsychology (3rd ed., pp. 409–460). New York: Oxford University
Press.
Davies, P. T., & Cummings, E. M. (1994). Marital conflict and child adjustment: An emotional
security hypothesis. Psychological Bulletin, 116, 387-411.
De Bellis, M.D., Keshavan, M.S., Spencer, S., & Hall, J. (2000). N-acetylaspartate concentration
in the anterior cingulate of maltreated children and adolescents with PTSD. American
Journal of Psychiatry, 157, 1175-1177.
Dennett, D. C. (1987). The Intentional Stance. Massachusetts: Cambridge.
Donovan, C., & Spence, S. (2000). Prevention of childhood anxiety disorders. Clinical
Psychology Review, 20, 509-531.
Dowling, E., & Gorell Barnes, G. (1999). Working with families through sqaration and divorce:
The changing lives of children. Basingstoke: MacMillan.
Dudley, C. D. (1997). Treating depressed children. Oakland, CA: New Harbinger.
Damus, K. (2008). Prevention of preterm birth: a renewed national priority. Current Opinion in
Obstetrics and Gynecology, 20(6), 590-596. doi: 10.1097/GCO.0b013e3283186964Fein,
D., Lucci, D., & Waterhouse, L. (1990). Fragmented drawings in autistic children. Journal
of Autism & Developmental Disorders, 20(2), 263–269.
Feng, D., Giarrusso, R., Bengtson, V.L., & Frye, N.E. (1999). Intergenerational transmission of
marital quality and marital instability. Journal of Marriage and the Family, 61, 451-464.
Fergusson, D. M., Lynskey, M. T., & Horwood, L. J. (1994). The effects of parental separation,
the timing of separation and gender on children's performance on cognitive tests, Journal
of Child Psychology and Psychiatry, 35:1077-1092.

94
Fleming, J. E., & Offord, D. R. (1990). Epidemiology of childhood depressive disorders: a
critical review. Journal of American Academic Child and Adolescent Psychiatry, 29(4),
571-580.
Fletcher, P., Happé, F., Frith, U., Baker, S., Dolan, R., Frackowiak, R., & Frith, C.D. (1995).
Other minds in the brain: a functional imaging study study of 'theory of mind' in story
comprehension.